(Ç.HAK:3417) Mahalle muhtarlarý Çorum Muhtarlar Derneði ismiyle bir araya gelerek, yeni bir dernek kurdu. Muhtarlar, yeni derneklerini tanýttý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ç.HAK:3417) Mahalle muhtarlarý Çorum Muhtarlar Derneði ismiyle bir araya gelerek, yeni bir dernek kurdu. Muhtarlar, yeni derneklerini tanýttý"

Transkript

1 Grup Yürüyüþ ten gazetemize ziyaret Atýf Hoca için eser müjdesi Ýslâmî müziðin tanýnmýþ ekiplerinden Grup Yürüyüþ üyeleri önceki gün gazetemizi ziyaret ÇORUM Ýslâmî müziðin tanýnmýþ ekiplerinden Grup Yürüyüþ üyeleri önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette sorularýmýzý cevaplayan Grup Yürüyüþ Solisti Mehmet Ali Aslan, hazýrlýklarý devam eden yeni albümlerinde Ýskilipli Atýf Hoca yý anlatan bir esere de yer vermeyi planladýklarýný açýkladý. HABERÝ 10 DA Filistin Büyükelçisi'nin kabulünde Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ile grup üyeleri hazýr Ýsrail terörüne tepki HABERÝ 5 DE ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK ARALIK 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:3417) TERRA CLÝCK-FLORPAN 8 mm Laminat Takým KDV Ýþçilik montaj dahil ÇELÝK KAPI KDV KRONO FLORÝNG 8 mm Laminat Takým KDV Ýþçilik montaj dahil Tel: Adres: Ulukavak Mah. Varinli Caddesi No:73 ÇORUM Büyükþehir Çorum için kazanç Çorum un büyükþehir yasasýna dahil edilecek iller arasýnda yer aldýðýna dair kulis haberleri sorduðumuz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Büyükþehir olmak Çorum için kazançtýr. Siyasi irade 500 bin nüfus þartý getirirse ilk etapta biz büyükþehir oluruz. Çorum un da siyasi iradenin doðru adým attýðý yasayla yeni bir hüviyet kazanacaðýný düþünüyorum. dedi. Muzaffer Külcü HABERÝ 2 DE Aile Hekimleri bugün iþ býrakýyor Aile hekimlerine uygulanacak nöbet sistemi nedeniyle bugün iþ býrakma eylemi düzenlenecek. HABERÝ 6 DA Çorum un leblebisi bir daha tescillendi 81 ilin adýyla özdeþleþmiþ unsurlar var. Haber7 de Sizin þehriniz neyiyle ünlü baþlýðý altýnda 81 ilin adýyla özdeþleþen unsurlar aktarýldý. Haberde Çorum denilince de akla leblebinin geldiði belirtildi. HABERÝ 3 DE SAYFA 12 DE Mahalle muhtarlarý Çorum Muhtarlar Derneði ismiyle bir araya gelerek, yeni bir dernek kurdu. Amaç birlik içinde daha çok hizmet Uygurlar a baþörtüsü ve namaz yasaðý! Doðu Türkistan'da yeni yýldan itibaren Müslümanlarýn iþyerleri ve resmi kurumlarda namaz kýlmasý ve tesettür yasaklanýyor. HABERÝ 2 DE Muhtarlar, yeni derneklerini tanýttý Çorum Muhtarlar Derneði ismiyle bir araya gelerek, yeni bir dernek kuran muhtarlar, düzenledikleri kahvaltýlý basýn toplantýsý ile amaç ve hedeflerini açýkladý. HABERÝ 3 DE Doðu Türkistan da resmi kurumlar, okullar ve iþ yerlerinde 1 Ocak tan itibaren Müslümanlarýn namaz kýlmalarý yasaklanýyor. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Meteoðlu; Milletvekili Cahit Baðcý yý ziyaret etti. Örenyerleri birleþiyor Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Meteoðlu; AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý'yý Genel Merkezdeki makamýnda ziyaret ederek; yeni görevleri için hayýrlý olsun dileðinde bulundular. HABERÝ 7 DE Serdar Kurþun, Giresun a atandý Çorum TKDK Ýl Koordinatörü olarak baþarýlý çalýþmalara imza atan Emin Serdar Kurþun, Giresun Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Emin Serdar Kurþun Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü olarak atandý. HABERÝ 3 DE Ambalajlý sularýn güvenliðinin artýrýlmasýna yönelik çalýþma Ambalajlý sularýn güvenliði artacak Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, ambalajlý su satan yerlere bundan sonra izin alma zorunluluðu getirdi. HABERÝ 4 DE

2 2 CUMA 12 ARALIK 2014 Büyükþehir Çorum için kazanç MUSTAFA DEMÝRER 012 yýlýnda çýkarýlan 2yasa ile nüfusu 750 bini geçen 14 il ile 30 olan büyükþehir sayýsý, 2019'a kadar 40'a çýkacak. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 30 olan büyükþehir sayýsýnýn en az 40'a yükselebileceðini belirtirken, kulislerde yasanýn, Çorum un da içinde yer aldýðý nüfusu 500 bini geçen illeri kapsayacaðý konuþuldu. Hakimiyet in dün manþetine taþýdýðý geliþmeyi bazý bakanlýklara ziyaretlerde bulunmak üzere günü birlik Ankara da bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye sorduk. Baþkan Külcü, büyükþehir statüsünün Çorum için kazanç olacaðý görüþünde. ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS LASTÝK ve AKÜLER DE KIÞ KAMPANYASI Yeni Lastik Satýþý Akü Satýþý Lastik Oteli Rot Ön Düzen Ayarý Yerel yönetimlerin prensip olarak tek noktadan planlanarak yönetilmesi taraftarý olduðunu belirten Külcü, il belediyelerine büyük þehir statüsü verilmesinde nüfus Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Balance Lastik Ayarý Jant Düzeltme Far Ayarý Nitrojen Gazý daðýlýmý, alt yapý ve imar gibi kriterlerin deðerlendirildiðini belirterek, Birinci adým eski baþbakanýmýz þu anki cumhurbaþkanýmýz tarafýndan atýlarak, köy ve beldelerle birlikte 30 il büyükþehir oldu. Þimdi ikinci adým atýlýyor. Yeni büyük þehir olacak þehirlerde sadece nüfus kriteri mi ele alýnacak, buna siyasi irade karar verir. Büyükþehir düzenlemesinde doðru adým atýldýðýný düþünüyoruz. Þehirlerde büyük parklar, yollar, imar planlarý güçlü insan kaynaðý elinde deðerlendirilecek. Her belediyenin her iþi yapmasý insan, zaman ve finans kaybýna neden olabiliyor. Büyükþehir olmak Çorum için kazançtýr. Siyasi irade 500 bin nüfus þartý getirirse ilk etapta biz büyükþehir oluruz. Çorum un da siyasi iradenin doðru adým attýðý yasayla yeni bir hüviyet kazanacaðýný Okulda kongreye eleþtiri MUSTAFA DEMÝRER Parti Uðurludað Ýlçe Kongresi'nin AKhafta içinde ilçe ortaokulunda yapýlmasý CHP'nin eleþtirilerine hedef oldu. Cihan Haber Ajansý'nýn (Cihan) mikrofon uzattýðý CHPÝl Baþkaný Cengiz Atlas, seçimin hafta içi yapýlmasýnýn bir skandal olduðunu savunarak, ''Hafta sonu olsa bu anlaþýlabilir, ancak öðrencilerin ders yaptýðý esnada seçim mi yapýlýr? AKP zihniyeti kural, hukuk tanýmamazlýkta devam ediyor.'' dedi. Ayný haber ajansýnýn deðerlendirmesine baþvurduðu CHP Uðurludað Ýlçe Baþkaný Hünkar Akburu da, seçimlerin yapýldýðý mekandan rahatsýzlýðýný ifade etti. oðu Türkistan'da Dyeni yýldan itibaren Müslümanlarýn iþyerleri ve resmi kurumlarda namaz kýlmasý ve tesettür yasaklanýyor Doðu Türkistan da resmi kurumlar, okullar ve iþ yerlerinde 1 Ocak tan itibaren Müslümanlarýn namaz kýlmalarý yasaklanýyor. Namaz yasaðýnýn yanýnda dini giysilerle iþ yerlerine gelme, kadýnlarýn baþörtüsü takmasý ve kiþinin Ýslam dini mensubu olduðunu gösteren diðer sembollere yasak geliyor. Yeni yasa 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüðe girecek. Bu arada Çin yönetiminin Müslümanlarý sindirmek için Doðu Türkistan da baþlattýðý operasyonlar da hýz kesmeden devam ediyor. Son olarak Çin ÝSKÝLÝP'TE TARTIÞMA KONUSU- OLDU Ýskilip'te ise, belediye meclis üyesinin bir tesiste dansöz eþliðinde kutlama yaptýðýna dair görüntü ve fotoðraflar ilçede tartýþma konusu oldu. Bir þahsýn takma isimle sosyal medya hesabýndan paylaþtýðý amatör çekim görüntü ve fotoðraflar, yine bazý yaygýn ve yerel medya kuruluþlarýna haber oldu. Meclis üyesi veya üyelerinin AK Parti'ye mensup olduklarý ileri sürüldü. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Doðan Haber Ajansý'na verdiði demecinde, sosyal medyada paylaþýlan fotoðraflarýn montaj olduðunu belirtti. Fotoðraflarý paylaþan kiþinin belediye ile husumeti olduðunu iddia eden Çatma, "Konu ile ilgili hukuki süreci baþlatacaðýz. Avukatlarýmýz gerekli iþlemleri baþlatacaklar. Þantajlara boyun eðmeyeceðiz" dedi. Uygurlar a baþörtüsü ve namaz yasaðý! Doðu Türkistan da resmi kurumlar, okullar ve iþ yerlerinde 1 Ocak tan itibaren Müslümanlarýn namaz kýlmalarý yasaklanýyor. mahkemesinin 8 Uygur Müslüman a ölüm cezasý verdiði bildirildi (Dünya Bülteni) Amasya ve Samsun Orman Bölge Müdürlüðü yetkilileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaret etti. Belediye nin taleplerini aldýlar masya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Samsun A11. Orman ve Su Bölge Müdürü Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, Çorum Orman Þube Müdürü Mahmut Temel ile Orman Bölge Müdür Yardýmcýlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Çorum Belediyesi'nin orman teþkilatýndan taleplerini tespit etmek için bu ziyareti gerçekleþtirdiklerini söyledi. Bakanlýðýn bu yönde bir talimatý olduðunu hatýrlatan Sarý, "Talepleriniz bizim için önemli." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaret için teþekkür ederek, "Bu ziyaretler koordinasyonu saðlayarak bizlerin çalýþmalarýný kolaylaþtýrýyor." dedi. Kamunun organize bir þekilde çalýþtýðý zaman birbirinin iþlerine yardýmcý olduðunu söyleyen Külcü, "Çorum'un merkezinde Sýklýk Tabiat Parký hariç ormanlýk alan bulunmuyor. Burasý da mesire alaný olarak kullanýyor. Bazý ilçelerimizde orman mevcut. Bu Öðretmenden davacý oldu M ectiözü nde öðretmeninden dayak yediðini iddia eden öðrenci þikâyetçi oldu. N.A. isimli öðrenci þikâyetinde nöbetçi öðretmen B.D. in okul duvarý üzerinde sigara içtiði için kendisini dövdüðünü belirterek davacý oldu. Ýfadesi alýnan öðretmen suçlamalarý kabul etmedi. Osmancýk ta ise komþu kavgasý yaþandý. Gürleyik Mahallesi Osman Baba Sokak ta oturan N.E., L.G. ve Þ.G. isimli komþular birbirlerine hakaret edip dövdüler. Taraflar davacý oldular. (Ç.HAK:3396) bizim sorumluluðumuz olmadýðý anlamýna gelmiyor. Ýþin ucundan tutmak gibi bir görevimiz var." dedi. Ziyarette Belediye Baþkaný Alper Zahir de hazýr bulundu. Ziyarette Çorum Belediyesi nin talepleri aktarýldý. KUTLAMA AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen, deðerli kardeþim Av. Yaþar Anaç ve Yönetim Kurulu nu kutlar, yeni görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Mobsan Ýnþaat Alaaddin ÞAHÝN (Ç.HAK:3243) Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( ) (Ç.HAK:2502)

3 CUMA 12 ARALIK 2014 Serdar Kurþun Giresun TKDK Koordinatörlüðü'ne atandý YÜKSEL BASAR görev yapmýþtý. Yýlbaþýndan itibaren Tarým Reformu Genel Müdürlüðü AB Daire Baþkanlýðý'nda görev alan Serdar Kurþun, 3 yýllýk TKDK Ýl Koordinatörlüðü sýrasýnda, Çorum'u en fazla hibe veren 8'inci il konumuna taþýyarak, Çorum tarýmýnýn güçlenmesinde etkin rol oynadý. Hakimiyet, yeni görevinde Emin Serdar Kurþun'a baþarýlar diler. Ç Mahalle muhtarlarý Çorum Muhtarlar Derneði ismiyle bir araya gelerek, yeni bir dernek kurdu. Muhtarlar, yeni derneklerini tanýttý Amaç birlik içinde daha çok hizmet Ç EROL TAÞKAN orum Muhtarlar Derneði ismiyle bir araya gelerek, yeni bir dernek kuran muhtarlar, düzenledikleri kahvaltýlý basýn toplantýsý ile amaç ve hedeflerini açýkladý. Dernek Baþkaný Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, dernek çalýþmasýnýn temel amacýnýn muhtarlar arasýndaki birlik ve beraberliði saðlayýp, Çorum'a daha iyi hizmet etmeye çalýþmak olduðunu söyledi. Anitta Otel'de düzenlenen toplantýda açýklama yapan Dernek Baþkaný Yýlmaz Kýlcý, "Çorum Muhtarlar Derneði'nin amacý, Çorum'da seçilen tüm muhtarlarý bir çatý altýna toplamak, sorunlarýna çözüm bulmak ve bugüne kadar yarým ya da yanlýþ anlatýlan mahalle ve köy sorunlarýný tam anlamýyla kamuoyuna anlatmak ve de Çorum kültürünü yaþatmaktýr." dedi. Derneklerin, STK'larýn ilk basamaðýný oluþturduðuna dikkat çeken Kýlcý, derneðe il ve ilçeler baþta olmak üzerine belde ve köylerde hizmet veren muhtarlarýn da üye olabileceðini duyurdu. Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi, "Dernekler, sivil toplum kuruluþlarýnýn ilk basamaðýdýr. Birlikteliði, dayanýþmayý, yardýmlaþmayý, kültürel varlýklarý ortaya çýkararak yaþatmayý ve geliþtirmeyi amaçlar. Üyeler ve hemþeriler arasý iletiþim kurulmasýný saðlar. Derneðimiz birlikberaberlik, dayanýþma, örf-adet, gelenekgöreneklerimizi yaþatmak için kurulmuþtur. Derneðimiz; merkez, ilçeler ve köy Dernek Baþkaný Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý omuza vererek, sosyal ve yatýrým eksikliklerimizin giderileceði bir mantýkla hareket edeceðini umuyoruz. Bunun bir rekabet anlayýþý içerisinde deðil kalkýnma ve dayanýþma içerisinde yürüyeceðine inanýyoruz. Bu projelerin ilki olarak dernek merkezimizin muhtarlýk ta hizmet vermesini istiyoruz. Bu aþamadan sonra bayanlarýmýzýn sosyal faaliyetlerinin ve gençlerimizin sosyokültürel ihtiyaçlarýnýn karþýlanabileceði kendi dernek binamýza taþýnmak istiyoruz. Bu kapsamda geçmiþte olduðu gibi bundan sonraki süreçte de devam edecek olan sosyal faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum; Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleþtirilmesi ve tanýtýlmasý, eðitim ilin adýyla özdeþleþmiþ unsurlar var. Haber7 de Sizin þehriniz neyiyle ünlü baþlýðý altýnda 81 ilin adýyla özdeþleþen unsurlar aktarýldý. Haberde Çorum denilince de akla leblebinin geldiði belirtildi. Her ne kadar Denizli nin Seferihisar ve Tavas, Kütahya nýn Tavþanlý ilçeleri leblebi üretiminde kendilerinin isimlerinin ön plana çýkmasýný istese de Türkiye de Çorum denilince leblebi, leblebi denilince de Çorum akla geliyor. Haber7 de Sizin þehriniz neyiyle ünlü baþlýðý altýnda 81 ilin adýyla özdeþleþen unsurlar aktarýldý. kültürel faaliyetleri yardýmlaþma ve geliþtirilmesini saðlamak ve bu konuda çalýþmalar yapan kiþi ve kuruluþlara destek saðlamak ve Ramazan Etkinlikleri programýn da yer almaktadýr. Bizler birbirinizden kopamayýz, birbirimizi unutamayýz. Acý günümüzde de mutlu günümüzde de bizler hep bir arada olduk ve böylede olmaya devam edeceðiz. Bu þekilde düzenlenecek olan tüm sosyal faaliyetlerimizin amacý da budur. Ýslam dini, inanç ve düþünce ayrýmcýlýðý gözetmeksizin bütün insanlýðý kucaklamayý hedefler. "Yaratýlaný severim Yaratan'dan ötürü" derken Yunus Emre, Ýslam'ýn bu engin hoþgörüsüne iþaret etmiþtir." 8 mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 Yerli Duvar Kaðýdý m2 8,00 NELER YAPIYORUZ? Çorum un leblebisi bir daha tescillendi Anitta Otel de basýn toplantýsý düzenlendi. muhtarlarýna da hizmet verecektir. Bu baðlamda aramýzda bulunan ve emeði geçen tüm muhtarlarýma þahsým ve yönetim kurulum adýna teþekkür ederim. Þu an aramýzda bulunmayan, yeri doldurulmasý zor olan eski muhtarlarýmýza þükranlarýmýzý arz ederiz Güzel iþler yapmak, güzel iþlere vesile olmak ve insanlarýn gönlünde yer tutmak, esas baþarý budur. Yani þu gök kubbede hoþ bir seda býrakabiliyorsak, her ne makam ve mevkide olursak, hangi sýfatla toplum içinde yer alýyorsak alalým, hayra vesile olmak kadar güzel bir þey yoktur. Bu birlik ve beraberlik anlayýþý içerisinde kurduðumuz derneðimizin mutlaka eksiklikleri olabilir, Bu amaçla derneðimizin Valilik, Belediye ve ilçe yöneticilerimizle bir ve beraber olarak, omuz 11,00 Alçý Alçýpan Boya Patlatma Doðal Taþ Dekoratif Ýç Cephe Dýþ Cephe Isý Yalýtýmý TV Üniteleri Emin Serdar Kurþun 81 Ýthal Duvar Kaðýdý m2 orum TKDK Ýl Koordinatörü olarak baþarýlý çalýþmalara imza atan Emin Serdar Kurþun, Giresun Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü olarak atandý. Osmancýk Belediyesi eski Baþkaný Emin Serdar Kurþun, 2010 yýlýndan itibaren Çorum TKDK Ýl Koordinatörü olarak 3 Ýç Dekorasyon Uygulamamýz Gergi Tavan Sistemleri Mobilya Ýç Dizayn Asma Tavan Bölme Duvar Kýrým/Yýkým Tamirat Tadilat Duvar Kaðýdý Cam Mozaik ve Çeþitleri OÐUZ 26,00 Referanslarýmýz: Þenöz Demir Çelik, Ýmza Conset, Mekan Cafe Bar, Adalet Haným Sitesi B.5, O Ses Çið Köfte, Cinonlar, Toyota Þamlýoðlu Plaza, Karamel Pastanesi, Ýlke Gýda, Doðu Mobilya, Uðural Pompa Bosch Servisi, Songül Taban, Efe Elektrik, Baðcývan Rot Balans. DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A HONDA PLAZA MEROTO ANKARA YOLU 3. KM. ÇORUM TEL :

4 4 CUMA 12 ARALIK 2014 Ambalajlý sularýn güvenliði artacak Ç orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, ambalajlý su satan yerlere bundan sonra izin alma zorunluluðu getirdi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, ambalajlý sularýn güvenliðinin artýrýlmasýna yönelik çalýþma baþlatýldýðýný belirterek, þöyle denildi: "Bilindiði üzere doðal kaynak ve içme sularýna 'Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik', doðal mineralli sulara ise, 'Doðal Mineralli Sular Hakkýnda Yönetmelik' hükümleri doðrultusunda izin verilmektedir. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan yapýlan denetimlerde; ambalajlý sularýn özellikle büfe ve bakkal gibi yerlerde güneþ ýþýnlarýna maruz kalacak þekilde teþhir edilerek satýþa sunulduðu, bazý yerlerde ambalajlý sularýn tüpgaz ve otogaz gibi ürünlerle birlikte bulundurulduðu ve servis edildiði, bazý yerlerde de ýsý, ýþýk, toz ve yaðýþ gibi suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliðinde deðiþime neden olabilecek ortamlarda bulundurularak satýldýðý ve boþ damacana kaplarýnýn da yine ayný þekilde uygun olmayan ortamlarda bulundurulduðu tespit edilmiþtir. Bu nedenle ambalajlý sularýn piyasada daha hijyenik ortamlarda bulundurulmasý, satýlmasý ve uygun araçlarla satýþýnýn, naklinin ve servisinin yapýlmasý amacýyla "Ambalajlý Su Satýþ Yerleri Ýle Ambalajlý Su Nakil Araçlarýnýn Tabi Olacaðý Usul ve Esaslarý Hakkýnda Tebliði" hazýrlanmýþ ve tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu kapsamda; Ambalajlý su satýþ yeri izin belgesi; toptan ambalajlý su satýþý yapan iþyerlerine, küçük ortak ve büyük ölçekli ambalajlý su bayilerine ve damacana suyu satan market, bakkal, ve büfe gibi iþyerlerine verilecektir. Ambalajlý su satýþý yapan veya yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiþiler Tebliðin 6. maddesi doðrultusunda dilekçe ekinde, ambalajlý su satýþ yerine ait plan veya kroki (tercihen 1/100 ölçekli) ile birlikte Tebliðin 7. maddesinde belirtilen diðer bilgi ve belgelerle Müdürlüðümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrýca Müdürlüðümüzce düzenlenecek "Ambalajlý Su Satýþ Yeri Ýzin Belgesi" diðer kurum ve kuruluþlardan izin alma zorunluluðunu ortadan kaldýrmamaktadýr. Ambalajlý su satýþ yerleri Tebliðin 8 inci maddesinde belirtilen tüm þartlarý saðlamalýdýr. Ambalajlý su satýþý, nakli ve servisi yapacak araçlar (deniz ve demir yolu ile konteynýr hariç) Tebliðin 9. maddesi gereðince Müdürlüðümüzden izin alacaktýr. Ambalajlý su nakli satýþý ve servisi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiþiler Müdürlüðümüze (BASIN:10000) Ambalajlý sularýn güvenliðinin artýrýlmasýna yönelik çalýþma baþlatýldý BAÞSAÐLIÐI ÇORUM KAHVECÝLER ESNAF ODASI BAÞKAN VEKÝLÝ YUNÝS SAÐIR'IN BABASI MEHMET SAÐIR VEFAT ETMÝÞTÝR. BAÞTA DEÐERLÝ BAÞKAN VEKÝLÝMÝZ YUNÝS SAÐIR VE AÝLESÝNE SABIR, MERHUMA ALLAH TAN RAHMET DÝLERÝZ. YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN NESÝMÝ ÖZKUBAT bir dilekçe ile baþvuru yapacaktýr. Dilekçe ekinde, Tebliðin 11. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler yer alacaktýr. Ýliniz sýnýrlarýnda bulunan ambalajlý su satýþ yerleri ile ambalajlý su naklinde kullanýlan ve/veya kullanýlacak araçlarýn izin verme iþlemleri tarihine kadar tamamlanacaktýr. Bu süre sonunda "Ambalajlý Su Satýþ Yeri Ýzin Belgesi" bulunmayan iþyerleri ile "Ambalajlý Su Nakil Aracý Ýzin Belgesi" bulunmayan araçlar ile Tebliðde belirtilen hükümlere aykýrý hareket edenler hakkýnda 5996 sayýlý veteriner hizmetleri, bitki saðlýðý, gýda ve yem kanununda öngörülen cezai iþlemler uygulanacaktýr. Ambalajlý sulara yönelik yapýlan piyasa denetimleri sýrasýnda alýnan su numunelerinin analiz sonuçlarýnda kimyasal, mikrobiyolojik veya fiziksel yönden herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde 4703 sayýlý ürünlere iliþkin teknik mevzuatýn hazýrlanmasý ve uygulanmasý hakkýnda kanuna öngörülen cezai müeyyedeler Türkiye Halk Saðlýðý Kurumunca uygulanacaktýr. Söz konusu denetimler sýrasýnda alýnan su numuneleri gerek kontrol izlemesi ve gerekse denetim izlemesi parametrelerinin analizleri amacýyla alýnsýn mutlaka þahit numunesi alýmý yapýlacak, uygun þartlarda muhafaza edilmesi saðlanacak ve su numunesi uygunsuzluðu durumunda üretici firmaya uygunsuzluk durumu teblið edilecek, uygunsuzluk durumunun tebliðinden itibaren 7 (yedi) günlük itiraz hakký süresi tanýnacaktýr. Ancak, uygunsuzluk durumu suyun yalnýzca mikrobiyolojik parametrelerinden kaynaklanmasý halinde 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanununun 31 inci maddesinin dördüncü fýkrasý gereðince üretici firmanýn itiraz hakký bulunmamaktadýr. Bu nedenle suyun mikrobiyolojik parametrelerden kaynaklanan uygunsuzluðu durumunda Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan 4703 sayýlý Ürünlere Ýliþkin Teknik Mevzuatýn Hazýrlanmasý ve Uygulanmasý Hakkýnda Kanunda öngörülen cezai iþlemlerin gerçekleþtirilecektir. Denetim sýrasýnda alýnan þahit su numuneleri Müdürlüðümüz gözetiminde ilgili laboratuvarlara ulaþtýrýlmasý gerekmekte olup aksi halde þahit numunesi analiz sonuçlarýna itibar edilmeyecektir. Ýlimizde faaliyet gösteren kaynak ve içme suyu ile doðal mineralli su üretimi yapan firmalarýn, kaynak ve içme suyu ile doðal mineralli su satýþý ve servisi yapan araç sahiplerinin, su bayilerinin faaliyetlerini konu ile ilgili tüm iþ ve iþlemleri "Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik" "Doðal Mineralli Sular Hakkýnda Yönetmelik" ile tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren "Ambalajlý Su Satýþ Yerleri ile Ambalajlý Su Nakil Araçlarýnýn Tabii Olacaðý Usul ve Esaslarý Hakkýnda Teblið" hükümlerine uygun olarak yapmalarý hususu tüm kamuoyuna önemle duyurulur" Ahmet Samsunlu nun kayýnvalidesi vefat etti Mahire Özlü orum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) Onursal ÇBaþkaný hemþehrimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu nun kayýnvalidesi vefat etti. Ayþe Dal ve Zeynep Samsunlu nun anneleri Mahire Özlü (89), 3 haftadýr kaldýðý yoðun bakýmýn ardýndan yaþamýný yitirdi. Özlü nün cenazesi dün Antalya Uncalý Mezarlýk Camii nde kýlýnan öðle namazýna müteakip defnedildi. Cenaze törenine Antalya eski Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn, ÇEKVA Onursal Baþkaný Ahmet Samsunlu, ÇEKVA Antalya Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal Koçak, ÇEKVAAntalya eski Baþkaný Ýsmet Tandoðan, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Prof. Dr. Mustafa Kaplan, Adil Bilir, Duran Durulmuþ ve çok sayýda Çorumlu katýldý. HAKÝMÝYET, merhumeye Allah'tan rahmet, baþta ailesi olmak üzere sevenleri ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Öteki Duran Durmuþ Samsun'da 40 yýl sonra ameliyatla gözleri açýlan adam "hayalimdeki dünya ve insanlar daha güzeldi, dünyayý sevmedim" demiþ "Ben oynamýyorum" demeye getirmiþ Hemen Virginia Woolf'un þu sözü aklýma geldi "Yaþamak bir rüyadýr, uyanmak öldürür " Doðrudur Aydýnlýk aydýnlatamayýnca, karanlýklar dahi aranabiliyor. Toplumlarý güzel yapan insandýr Ya bizim insanlarýmýz; Birbirleriyle iletiþim kurmadan önce çok düþünüp ne konuþacaklarýný önceden planlayýp, muhataplarýyla diyalog kurmaya çalýþýyor Spontane davranamýyor Farklýlýklardan öðreneceðimiz çok þey var aslýnda Lakin ayný fikirde olmamak suç gibi görülmektedir Oysa ayrý fikirde olmamak bir haktýr ve bu hak korunmalýdýr Ýlahiyat Profesörlerinin bile ayný fikirde buluþamadýðý bu ülkede bizim parçalý fikirde olmamýz normaldir. Bakýyorsun çevreye sanki herkes Ýsveç Adab-ý Muaþeret Okulu mezunu Kabul edin ülkemizin seviyesinde bu da var. Bizim asýl yokluðumuz takdirden, iltifattan uzak olmamýz Yine güzel dil ile davranýþ þeklimizdir. Aslýnda biz hiçbir þeye sahip deðiliz Sabaha bile Bakýn size bir hikâye anlatayým Kral gariban bir demirciyi yanýna çaðýrýp, "Sabaha kadar bin çivi yapmazsan þafakta asýlacaksýn " demiþ. Bir günde bin çivi yapýlamayacaðýný bilen demirci hiç endiþe duymadan çivi yapmaya baþlamýþ Yakýnlarý aðlayýp sýzlarken o aðlamaya fýrsat bulamamýþ Kaygýsýzlýðýný hatýrlatanlara da "Sabahýn sahibi var " demiþ. Þafak yaklaþýrken saraydan bir adam koþarak demircinin dükkânýna gelir Demircinin yakýnlarý aðlamayý hýzlandýrýr Saraydan gelen adam, "Ne kadar çivi yaptýnsa ver kral öldü tabutuna çakacaðýz" der Demircinin dediði sabahýn sahibi krala uðramýþ. Unutmayýn sabahýn sahibi var(!) Not: Kim kime beddua ettiyse lütfen geri alsýn Yoksa mutsuzluktan geberik gideceðiz Dip not: Sigarayý býrakmak için en etkili 66 yol yazmýþlar, okurken 2 kere sigara molasý verdim! Adamlar iþi 66'ya baðlamýþ

5 Ýsrail terörüne tepki 31 Filistin Büyükelçisi'nin kabulünde Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ile grup üyeleri hazýr bulundu. Veda ziyaretinde Ýsrail terörü gündeme geldi. Aralýk 2014 tarihi itibariyle dolacak olan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nabil Maarouf, Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu'na veda ziyaretinde bulundu. Filistin Büyükelçisi'nin kabulünde Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Dostluk Grubu Baþkan Vekili ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi, Dostluk Grubu Üyeleri Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarý, Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, Þanlýurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaþ hazýr bulundular. Türkiye ikinci vataným Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým ve dostluk grubu üyeleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduðunu kaydeden Büyükelçi Nabil Maarouf, "Hayatýmýn en önemli deneyimlerinden biri olan Türkiye'de hizmet ettiðim süreçte ne kadar gururlu ve onurlu olduðumu belirtmek isterim. Ayrýca görevimin baþladýðý andan þu ana kadar kendimi tamamen ülkem ve ailem arasýnda gibi yaþadýðýmý sizlere ifade etmekten þeref duyarým" dedi. Türkiye'de büyükelçi olarak yaþadýðý deneyimde hem kolay, hem de zor zamanlar yaþadýðýnýn altýný çizen Maarouf; "Kolay olmasýnýn nedeni Türk yetkililerden, her düzeyde tüm sivil toplum kuruluþlarýndan ve belediyelerden aldýðýmýz olumlu yanýtlar, sýcak yaklaþýmlar ve verdikleri sýnýrsýz desteklerinin ve yardýmlarýný Filistin'den hiçbir zaman esirgememiþ olmalarýdýr" dedi. "Türkiye'den ayrýlýrken çok sevdiðim vatanýmdan ayrýlýyorum" diyen Maarouf, "Filistin Dostluk Grubu ve Baþkaný Murat Yýldýrým Bey'e Filistin'e ve þahsýma gösterdikleri yakýn ilgi ve alakadan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Yýldýrým'dan Ýsrail terörüne kýnama Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný, Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, büyükelçi ile uzunca bir süredir birlikte çalýþma imkaný bulduklarýný belirterek; "Kendisine Filistin davasý konusunda her zaman yardýmcý olduk. Bize ilettiði talepleri her daim karþýladýk. Kendisi her ne kadar Filistinli olsa da bundan sonra görev yapacaðý yerlerde Türkiye'nin fahri büyükelçisi olacaktýr. Çünkü kendisinin de ifade ettiði gibi burasý onun ikinci vatanýdýr" dedi. Filistinli bir Bakan'ýn Ýsrail saldýrýlarýnda yaþamýný yitirdiðini ve üzüntülü olduklarýný kaydeden Yýldýrým; "Kendisine Allah'tan rahmet ve Filistin halkýna büyükelçimizin þahsýnda baþsaðlýðý diliyorum. Ýsrail'i bu saldýrgan tutumlarý dolayýsýyla þiddetle kýnýyorum. Ýsrail bu saldýrýsý ile bir kez daha terörist bir devlet olduðunu ortaya koymuþtur. Ýsrail sadece kendisi terörist olan bir ülke olmakla yetinmeyip dünyaya da terör ihraç eden bir ülkedir. Dünyanýn genelinde yaþanan þiddet dalgasýnýn bir numaralý müsebbibi ve organizatörü Ýsrail'dir. Ýsrail bu yaptýklarýyla kendi sonunu kendi eliyle hazýrlayan bir ülkedir. Akýttýðý kan bir gün kendisini boðacaktýr. Mazlumlarýn ahý yerde kalmaz. Ýsrail halkýna buradan bir kez daha sesleniyorum. Terör ve þiddetten kimseye fayda gelmez. Terör ve þiddet yanlýsý yöneticilerinizi diskalifiye ediniz. Her ülke ve insanlýk þunu bilmelidir ki; Filistin davasý bir mücadele davasýdýr. Filistin davasý özgürlük davasýdýr. Bu dava hiçbir zaman sahipsiz kalmayacaktýr. Bir gün özgür Kudüs'de, baðýmsýz Filistin'de hep birlikte olacaðýz. O günler yakýndýr inþallah" dedi. Türkiye'nin her daim Filistin davasýnýn takipçisi olduðunu kaydeden Yýldýrým; "Türkiye halklarýnýn kalbi Filistin ile Kudüs ile birlikte atmaktadýr. Baþkenti Doðu Kudüs olan baðýmsýz Filistin devleti kuruluna kadar ve iþgal sona erip Ýsrail kendi sýnýrlarýna çekilene kadar mücadelemiz sürecektir. Özgür Kudüs'te buluþmak dileðiyle. " dedi. Büyükelçi'ye köstekli saat hediyesi Filistin Büyükelçisi Nabil Maarouf, Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým'a mermer üzerine iþlenmiþ kabartma bir Mescid-i aksa ve Kubbetüs Sahra figürü hediye ederken, Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým da üzerinde Türk Bayraðý yer alan özel yapým köstekli bir saat hediye etti. Yýldýrým ayrýca Büyükelçi'ye Çorum leblebisi ikram ederken, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi ve Muzaffer Yurttaþ ile Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk de yörelerine özgü hediyeler takdim ettiler. Hocalar öðrencilerle buluþacak Bülent Gökgöz M. ALÝ. CEYLAN zgür Düþünce ve ÖEðitim Haklarý Derneði (ÖZGÜR- DER) tarafýndan 'Gazze ve Suriye Ýçin Dayanýþma Gecesi' düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda önceki akþam düzenlenen Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Özgür-Der Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, Ýnsan Hak ve Hürriyetleri ve Ýnsani Sinevizyon gösterisinin ardýndan Gurup Yürüyüþ sahne aldý. CUMA 12 ARALIK Grup Yürüyüþ, Suriye ve Gazze için konser verdi Yardým Vakfý Þube Baþkaný Selim Özkabakçý, Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Habercim19 köþe Yazarý Av. Ömer Kýlýç, dernek ve vakýf üyeleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Programýn açýlýþýnda Ubeydullah Abanuzoðlu, Aþr-ý Þerif okudu. Daha sonra Özgür-Der Þube Baþkaný Bülent Gökgöz kýsa bir 'Gazze ve Suriye Ýçin Dayanýþma Gecesi' düzenlendi. konuþma yaptý. Dünya kamuoyunda Suriye'ye karþý büyük bir duyarsýzlýðýn olduðunu belirten Gökgöz, direniþi baltalama çabasý içerisinde bulunan ülkelerin olduðunu söyledi. Gökgöz, "Biz Müslümanlar Suriye'yi sürekli gündemde tutmalýyýz. Suriye için yardým kampanyasý baþlattýk. Suriye'ye acil olarak un göndermemiz gerekiyor. Ajanslardan geçen haberlere göre, oradaki insanlar hayvan yemlerinden seçerek un haline getirip onlarý da ekmek yapýyorlar. Yardým kampanyasýna duyarsýz kalmayalým." dedi. Sinevizyon gösterisinin ardýndan Gurup Yürüyüþ sahne aldý. BAÞSAÐLIÐI Samsun Büyükþehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri ve SAMGAZ Genel Müdürü Sn. Kenan GÜLESÝN AÐBAL DE- MÝRER ýsa adý HÜKÝP olan KHitit Üniversitesi Kimya-Proses Kulübü öðrencileri, düzenlediði seminerle öðrenci ve hocalarý buluþturacak. Yarýn saat te TÜTEV salonunda baþlayacak etkinliðe konuþmacý olarak Prof. Dr. Satýlmýþ Basan, Prof. Dr. Uður Adnan Sevil, Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Arþ. Gör. Beytullah Öz(Akd.Danýþman) katýlacak. Etkinliðe iliþkin bilgi veren Kulüp Baþkaný Abdülsamet Bayraktar, konularýnda uzman hocalarýn bilgilerini öðrencilerle paylaþma imkâný bulacaklarý seminerin Hitit Üniversitesi nde bir ilk olma özelliði taþýdýðýný belirterek, seminere ilgili tüm öðrencileri davet etti. HÜKÝP olan Hitit Üniversitesi Kimya-Proses Kulübü öðrencileri etkinlik düzenliyor. Seminerle öðrenci ve hocalar buluþacak. ÞARA nýn vefatýný derin üzüntüyle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhuma Allah tan rahmet, yakýnlarýna, çalýþma arkadaþlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.

6 6 CUMA 12 ARALIK 2014 Hatalý karardan dönülmeli Aile hekimlerine uygulanacak nöbet sistemini eleþtiren Genel Saðlýk- Ýþ Ýl Temsilcisi Dr. Selçuk Önce, aile hekimlerinin, uygulamaya dur demek için dün ülke çapýnda iþ býraktýðýný, bugün de 81 ilden gelen aile hekimlerinin Aile Hekimliðine Sahip Çýk mitingi ile seslerini duyurmaya çalýþacaklarýný söyledi. Yeni yayýnlanan genelge ile aile hekimlerine, Aile Saðlýðý Merkezleri ve Toplum Saðlýðý Merkezleri'nde Cumartesi günleri de çalýþma zorunluluðu getirildi. Uygulamaya göre, aile hekimleri için nöbet listesi oluþturulmasý ve aile hekimlerinin Cumartesi günleri ASM'lerde veya TSM'lerde poliklinik hizmeti vermesi öngörülüyor. Uygulamayý eleþtiren ve vatandaþlarýn da Aile Hekimliði sistemine sahip çýkmasýný bekleyen Önce, þu açýklamalarda bulundu; Ne yazýk ki bu genelge ile aslýnda; eski, hantal, çalýþmayan saðlýk ocaðý sistemine dönüþ yapýlmaktadýr. Eskiden saðlýk ocaklarýna giden hastalarýn, her saðlýk ocaðýný ziyaret ediþlerinde farklý bir hekime muayene olduklarýný, o günleri yaþayanlar iyi bilirler. Bu durum hastalarýn her saðlýk ocaðýna gittiðinde tedavilerinin de deðiþmesine, gereksiz ilaç tüketmelerine yol açmaktaydý. Tedavisi sürekli deðiþen hastalarýn ise tedavi süreleri uzamakta, ülkemizin saðlýk masraflarýnýn üst seviyeye çýkmasýna sebebiyet vermekteydi. Aile Hekimliði Uygulamasý ile tüm bu olumsuzluklar bertaraf edilmiþ, Avrupa'daki sistem benimsenerek her bir vatandaþýn saðlýk sorumluluðu tek bir hekime emanet edilmiþtir. Saðlýk Ocaklarý ise modernize edilerek Aile Saðlýðý Merkezlerine dönüþtürülmüþtür. Bu sayede hastalar, Aile Saðlýðý Merkezlerini ziyaret ettiklerinde farklý farklý hekimlerle karþýlaþmamýþ, hastalarýn her defasýnda ayný hekime baþvurmasý saðlanmýþ ve tedavileri uygun bir þekilde tamamlanmýþtýr. Diðer yandan, kayýtlý olduðu aile hekimince takip edilen hamile bayanlarýn izlemleri düzenli olarak yapýlmýþ ve her yeni doðan bebeðin gözden kaçýrýlmadan aþýlanmalarý saðlanmýþtýr. Aradan geçen 6 yýllýk süre sonunda ise hem vatandaþlarýmýz hem de aile hekimlerimiz yeni sistemi benimsemiþtir. Ülkelerin geliþmiþlik göstergelerinden de biri olan bebek ölüm hýzý, 2008'de binde 18'ken (her 1000 bebekten 18'i ölmekteyken), Aile Hekimliði Uygulamasý'nýn baþlamasýndan sonra bebek takiplerinin yaygýnlaþmasýyla bu rakam binde 10'lara kadar gerilemiþtir. Bebeklerin aþýlanma oranlarýnda ise Avrupa'yý sollayan bir baþarý saðlanmýþ ve her 100 bebeðin 97'sinin aþýsýz kalmamasý saðlanmýþtýr. (Avrupa'da %94) Yayýnlanan bu son genelge ile vatandaþlarýmýzýn, Cumartesi günleri kayýtlý olmadýðý bir aile hekiminden hizmet almasý planlanmaktadýr. Bu durum Aile Hekimliði Uygulamasý'nýn prensiplerine aykýrýdýr. Çünkü Cumartesi günleri Aile Saðlýðý Merkezleri'ne baþvuracak hastalar, kendi kayýtlý olduklarý hekimleri karþýlarýnda göremeyecekler her defasýnda farklý bir hekimle karþý karþýya kalacaklardýr. Diðer taraftan, aile hekimliði hizmetlerinin yaný sýra saðlýk idaresi tarafýndan verilmiþ diðer görevleri de yerine getirmeye çalýþan aile hekimlerinin, nöbet nedeniyle, hafta sonu dinlenme haklarý da ellerinden alýnmýþ olacaktýr. Dinlenmemiþ ve yorgun bir hekime muayene olmak ise vatandaþlarýmýzýn kabullenmeyeceði bir durum olduðunu öngörmek çok zor deðildir. O eski hantal ve iþlemeyen saðlýk ocaðý günlerine dönülmemesi için, vatandaþlarýmýzýn Aile Hekimliði Sistemi'ne sahip çýkmasý ise en büyük arzumuzdur. Umarým, Bakanlýðýmýz bu hatalý karardan dönecek ve Aile Hekimliði Sistemi'ne zarar vermeden, ülkemizin bu uygulama ile yakalamýþ olduðu baþarýnýn devamýný saðlayacaktýr. TAR-GEL personeline söz Osmancýk ta meclis seçimi smancýk Kent Konseyi Kadýn ve Gençlik Meclisi Oseçimleri yapýldý. Öðretmenevi'nde yapýlan seçimlerde kadýn meclis baþkan adayý Aslý Karakaþ Arslan 29 üyenin tamamýnýn oyunu alarak Osmancýk kent konseyi kadýn meclisi baþkaný seçilirken yönetim kurulu üyeleri þu isimlerden oluþtu: Aslý Karakaþ Arslan, Selda Dikici, Seher Özbek, Hülya Gökel, Canan Neþe Maral, Kadýncýk Öztürk, Hatice Çetin, Ayþegül Karatepe, Satý Öztürk, Esma Akkuþ, Sevgi Kýzýlýrmak, Merve Karakaþ. Osmancýk Kent Konseyi Gençlik Merkezi Baþkanlýðýna Ömer Sarý seçilirken, yönetim kurulu üyeleri þu isimlerden oluþtu:ömer Sarý, Mehmet Coþtu, Beyza Balcý, Ömer Can Göce,Soner Bilal Eker, Erdem Kodaz, Melih Kaya, Gülhan Pehlivan. Toç Bir-Sen Genel Baþkaný Günay Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TAR-GEL personeli ile buluþtu. TAR-GEL Projesi çalýþanlarý ile düzenledikleri müzakere toplantýsýnda bir araya geldi. oç Bir-Sen Genel Baþkaný Günay Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Gýda Tarým ve THayvancýlýk Bakanlýðýna baðlý Eðitim, Yayým ve Yayýnlar Baþkanlýðýnca Kasým ile 1-3 Aralýk tarihlerinde Antalya'da, 8-9 Aralýk tarihinde ise Çorum'da düzenlenen eðitim programlarýnýn hemen ardýndan TAR-GEL Projesi çalýþanlarý ile düzenledikleri müzakere toplantýsýnda bir araya geldi. Salon kiralarý Toç Bir-Sen Genel Merkezi tarafýndan karþýlanan ve TAR-GEL personelinin büyük ilgi gösterdiði müzakere toplantýlarýnýn son ayaðý Çorum'da gerçekleþtirildi. Önceki toplantýlar gibi yine üye durumu gözetilmeksizin yapýlan toplantýya yaklaþýk 250 TAR-GEL personeli katýldý. Toç Bir-Sen Genel Merkezi'nce 9 Aralýk'ta gerçekleþtirilen toplantýda salon tamamen doldu. Yaklaþýk dört saat süren toplantýda Genel Baþkan Günay Kaya TAR-GEL personeline seslendiði konuþmasýnda "Sizin ekmek meseleniz; bizim onur meselemizdir" dedi. Toç Bir-Sen olarak daima, büyük ve güçlü bir sendika olmanýn kendilerine yüklediði sorumluluðun bilinciyle çalýþtýklarýný belirten Genel Baþkan Kaya; "Bizi buraya taþýyan deðerler; kararlýlýðýmýz, ilkeliliðimiz, güvenilirliðimiz, mücadelemiz, vizyonumuz ve misyonumuzdur. Her bir üyemiz kuþkusuz çok kýymetlidir, bizim bunu destekleyen bir baþka kýymetli deðerimiz de sendikal deðerlerimizdir. Bizim sendikal deðerlerimiz sizin ekmeðiniz, emeðiniz ve istikbalinizdir. Sizin ekmek meseleniz, çok iyi bilin ki bizim de onur meselemizdir" dedi. KÖYDE ÝSTÝHDAM MECBURÝYETÝ BÝTENE KADAR KARARLI MÜCA- DELEMÝZ SÜRECEK TAR-GEL personelinin en büyük sorunu olan kadrosuzluk sorununun, Memur- Sen'in ve Toç Bir-Sen'in kararlý mücadelesi ile son bulduðunu, kadronun Memur-Sen'in ve Toç Bir-Sen'in baþarýsý olduðunun altýný çizen Genel Baþkan Kaya, köyde istihdam mecburiyetini de bitirecek olanlarýn yine kendilerinin olduðunu kaydetti. Genel Baþkan Kaya sözlerini þöyle sürdürdü: "KÖYMER sürecini yaþayan arkadaþlar iyi bilirler 3 ana kronik sorunumuz vardý. Bu sorunlar; sözleþmeli statü, köyde ikamet etme mecburiyeti ve köyde çalýþtýrýlma, emsal meslektaþlarýndan geri olan özlük ve mesleki haklarýydý. Biz Toç Bir-Sen olarak bu projeye 5 boyuttan baktýk; istihdam boyutu, sosyal güvenlik boyutu, üreticimiz-çiftçimiz-köylümüz boyutu, tarým sektörü boyutu ve Bakanlýðýn insan kaynaðýný stratejik olarak planlamasý boyutu. Evet 4/B sorununuz kadro mücadelemiz ile çözüme kavuþturulmuþtur. Köyde ikamet etme mecburiyetiniz de yine Memur-Sen'in ve Toç Bir-Sen'in 2010 Toplu Görüþme mutabakat metni ile sona erdirilmiþtir. Köylerde ikamete mecbur edilmeniz de yine bir sendikal kazanýmýmýz ile bitirilmiþtir. Eðer bu kazaným olmasaydý bugün her biriniz köylerde ikamet etmek zorunda kalacaktýnýz. Bugün 10 bin meslektaþýmýzýn, arkadaþýmýzýn çalýþtýrýlma biçimleri, çalýþma þekilleri sorunu maalesef devam etmektedir. Bu 3 ana kronik sorunun çözümü için Sayýn Bakanýn, Sayýn Müsteþarýn baþkanlýklarýnda onlarca toplantý yaptýk. Biz yetkili sendika olarak üstlendiðimiz sorumluluðun bilinciyle talebimize yüz sefer hayýr denilse bile yüz birinci kez evet için birinci hamlemiz gibi hamle yaparýz. Bin tane kapýyý kapatýrlar, bin birinci kapýyý yine birinci kapý gibi zorlarýz. Amacýmýz çözüm odaklýdýr, çözüme kadar yol bitmemiþtir. Çözüm olana kadar kararlýlýkla mücadelemize devam ediyoruz. Toç Bir-Sen'in her konuda olduðu gibi bu konuda da stratejisi budur.deðerli kardeþlerim yolun sonuna geldik; bu sorun bitmek zorundadýr." BÜTÜN KAZANIMLARINIZDA SADECE BÝZÝM ÝMZAMIZ VAR TAR-GEL çalýþanlarýnýn sosyal ve özlük haklarýnýn kazanýlmasý, korunmasý ve geniþletilmesinde Toç Bir-Sen'in imzasý olduðunu dile getiren Genel Baþkan Kaya: "Bize 1 milyon üye mi, yoksa kadro mu deseler, vallahi bir milyon kere kadro derim. Hamdolsun Allah'a bizi mahcup etmedi. Bugün hepinizin yüzlerine mert bir Anadolu delikanlýsý olarak bakýyorsak, iþte bunun için bakýyoruz. Hatýrlayacaðýnýz gibi, 657 sayýlý Kanun'un geçici ek 20. maddesinde sizlerin, çalýþma yerlerinde yani köylerde ikamet etme zorunluluðu vardý. Her biriniz köylerde ikamet etmek zorundaydýnýz. Elhamdülillah bu kronik sorununuzu da çözmek bize nasip oldu sayýlý kanunun 27. Maddesiyle 657 sayýlý Kanun'un geçici 20. maddesini iptal ettirdik. Þu anda köyde oturmuyorsanýz; bu TOÇ BÝR-SEN'in baþarýsýdýr. Bugün meslektaþlarýnýzla eþit ücret alýyorsanýz; bu TOÇ BÝR-SEN'in baþarýsýdýr. Harcýrah hakkýnýzý, saðlýk ve eþ durumu mazeret tayin hakkýnýzý, ek ödeme almanýzý, yiyecek yardýmýný, giyecek yardýmýný, sözleþme imzalarken alýnan damga vergisinin kaldýrýlmasý gibi birçok kazanýmýn altýnda imzamýz olmasýna raðmen, bütün gücümüz ve beynimizle ana kronik sorunlarýnýz olan kadro ve çalýþma biçiminizi hepsinin önüne koyduk. Sa- TAR-GEl personeline güvence verildi. man çöpüne tutunanlara inat bütün bu kazanýmlarýmýzý her fýrsatta önünüze koymadýk. Ama bilinmeli ki bütün bu kazanýmlarýmýzýn altýnda Memur-Sen'imizin, Toç Bir- Sen'imizin hiçbir zaman silinemeyecek, silmeye de hiç kimsenin gücü yetmeyecek o onurlu imzasý vardýr. Eðer bu kazanýmlarýmýz olmasaydý þu anda çektiðiniz sýkýntýlarýn on katý daha çok sýkýntý çekiyor olacaktýnýz. Evet, ýzdýrabýnýz var sýkýntýnýz var. Çektiðiniz sýkýntýlarý küçük görmüyoruz. Bu sýkýntýlarý sýkýntýmýz bildik, biliyoruz. Bu sorunlarý da merak etmeyin ayný kararlýlýk ve mücadele ile biz bitireceðiz." Tatar mazbata aldý Parti Osmancýk AKÝlçe Baþkanlýðý 5. Olaðan Kongresi'nde 337 oy ile ilçe baþkaný seçilen Necmettin Tatar mazbatasýný aldý. Osmancýk Ýlçe Seçim Kurulu Müdürü Recep Akdere'den mazbatasýný alan Necmettin Tatar, "Bizlere inananlarý ve Güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceðiz. Hedefimiz 2015 Genel Seçimlerinin baþarýsýdýr" dedi. Kendisini seçen tüm delegelere teþekkür ettiðini kaydeden Baþkan Tatar, "Bizleri seçen tüm delegelerimize þükranlarýmý sunuyorum. Osmancýk Ýlçesine hizmet konusunda çalýþmalarýmýzý son hýzýyla devam ettireceðiz. Bize bu sevincini yaþatanlara ve bizleri yalnýz býrakmayarak yanýmýzda olan ve bizlere destek veren herkese çok teþekkür ediyorum" dedi. AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý 5. Olaðan Kongresi'nde 337 oy ile ilçe baþkaný seçilen Necmettin Tatar mazbatasýný aldý. Hayrettin Karaman Bu sakýzý daha ne kadar çiðneyeceksiniz? Sen onlarýn dinlerine uymadýkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardýr. De ki: Asýl doðru yol ancak Allah ýn yoludur. Eðer sana gelen ilimden sonra onlarýn arzularýna uyarsan bilesin ki artýk Allah sana ne dost ne de yardýmcý olacaktýr (Bakara:2/120) Bu âyette Allah Teâlâ Peygamberini uyarýyor; o Peygamber ki, masumdur, Allah onu günahtan ve dinde hatadan korumuþtur, ama yine de uyarýyor. Böyle uyarý ihtiva eden daha nice ayet vardýr: 8/28; 38/26; 42/15 ). Biz bundan þunu da anlýyoruz: Birini uyarmak onu suçlamak, uyarýlan tehlikeye battýðýný haber vermek deðildir. Ben Ak Parti nin Ahlak ile Ýmtihaný baþlýklý uyarý yazýmda, her siyasi parti gibi bu partiye de girenlerin ve sözde hizmet edenlerin bir kýsmýnýn kötü maksatlar, meþru olmayan þahsi çýkarlar peþinde olabileceklerini ve olduklarýný, bunlarýn kötülüklerinin üzerlerine toz kondurmadýðým diðer partililerin de imajýna zarar verdiðini, onlarýn da aleyhinde kullanýldýðýný ifade ettim ve bunlarýn temizlenmesini istedim. Bu yazýmý masum kiþilerin ve genel olarak iktidarýn aleyhinde kullanmaya kalkýþacak kimselere de boy aynasýna bakmalarýný tavsiye ettim. Hemen ifade edeyim ki, sevdiðim ve desteklediðim halde Sayýn Cumhurbaþkaný veya Baþbakan'ýn da yanlýþ yaptýðýna inansam asla çekinmeden eleþtiririm ve uyarýrým; ama maksadým yýkmak deðil, ýslah etmek olur. Ak Parti yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele edeceðini ilan ederek iktidara geldi. Yasaklar konusunda hayli yol alýndý. Yoksulluk konusunda yapýlacak çok þey var. Yolsuzlukla mücadele konusunda ise en yetkili aðýzlar kesin konuþuyor ve kimsenin gözünün yaþýna bakmayacaklarýný ilan ediyorlar. Ortalama ahlakýn oldukça bozuk olduðu bu toplumda Allah onlara kolaylýk versin! Bir baþka yazýda yolsuzluða hýrsýzlýk demenin hem seküler kanun hem de Ýslam ceza hukukuna göre hata, yalan ve iftira olduðunu açýklayacaðým. Elbette yolsuzluk da ayýptýr, günahtýr ve suçtur, ama bu suç, hýrsýzlýk suçu deðildir. Aylardan beri bu iftiraya devam edenlerin ve ispat edilmemiþ bir ithamý olmuþ gibi göstererek tarihin belki en çirkin ve etkili algý operasyonunu yürütenlerin hedefinde Sayýn Cumhurbaþkaný nýn ve dolaylý olarak da Ak Parti nin bulunduðunu bilmeyen yok. Þimdi onlara bir iki çift sözüm var: Bir toplumda yaygýnlaþan bir ayýba, bir günaha, bir suça karþý -onu azaltmak veya tamamen yok etmek için- özellikle o günaha girmemiþ þahýslarýn mücadele etmeleri, en uygun yollardan önlemeye çalýþmalarý bir din ve ahlak vazifesidir. Ama birilerinin ispat edilmemiþ suçlarýný baþkalarýnýn da üzerine atarak, yalan söyleyerek, iftira ederek, sahte dosyalar hazýrlayarak o baþkalarýna zarar vermeye kalkýþmanýn dinde ve ahlakta yeri yoktur. Diyelim ki bir partiye mensup bazý yetkili þahýslarýn yolsuzluk yaptýklarýna muttali oldunuz; eðer maksadýnýz yolsuzluklara karþý mücadele ise takip etmeniz gereken yol þu deðil midir: Önce ithamýn saðlam delillere dayanýp dayanmadýðý kontrol edilir. Saðlam delillere dayanýyorsa amirlerine duyurulur. Amirler bir þey yapmazlarsa vakit kaybetmeden -ki, vakit kaybetmek maðdurun veya devletin zarar görmesi demektir- yolsuzluk, ilgili yargý mercilerine delilleriyle iletilir. Bütün bunlarý yapmak yerine içeri sokulmuþ casuslar kanalýyla elde edilen, doðrusu ile yalaný ve yanlýþý birbirine karýþtýrýlmýþ bilgilerden dosyalar oluþturmak, bu dosyalarý bekletmek, iktidardan umulan menfaat elde edilemeyince bu dosyalarý þantaj aracý olarak kullanmak ve usule aykýrý olarak yargýya taþýmaya, medyaya vermeye, sahte algý oluþturmaya çalýþmak nedir? Ahlaksýzlýktýr, günahtýr, rezilliktir. Üç bakanýn ve yakýnlarýnýn itham edildikleri yolsuzluk suçunun incelenmesi ve adil bir sonuca baðlanmasý için gereken yapýlmýþ ve Meclis in ilgili komisyonunca soruþturma baþlatýlmýþtýr. Þimdi yapýlacak þey bu ölü etinden yapýlmýþ sakýzý çiðnemeye devam etmek deðil, sonucu beklemek ve titizlikle takip etmektir.

7 2015 bütçesi sosyal bir bütçe 015 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe görüþmeleri 2TBMM Genel Kurulu nda baþladý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in bütçe sunuþ konuþmasýndan sonra ilk gün bütçenin tümü üzerine CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, MHP Genel Baþkaný Bahçeli, HDP Grubu Adýna Hasip Kaplan ve Adil Zozani, AK Parti Grubu Adýna da Ýstanbul Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkaný Mehmet Muþ ve Isparta Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç konuþma yaptý. Hükümet adýna Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun bütçe sunuþundan önce bütçenin tümü üzerine söz alan AK Parti Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, 2015 yýlý bütçesine iliþkin deðerlendirmelerime geçmeden önce 2000'lerin baþýna gelindiðindeki Türkiye nin durumunu kýsaca hatýrlatmak konuþmasýna baþladý. Baðcý, Türkiye 1980'lerde en yoðun siyasi istikrarsýzlýklarý yaþamýþ ve arasýnda 11 yýlda 9 Hükümet kurulmuþtur. Siyasi istikrarsýzlýklar beraberinde ekonomik istikrarsýzlýðý getirmiþ ve 1994, 1999 ve 2001'de Türkiye; tarihinin en aðýr Krizlerini yaþamýþtýr. Bu dönemde; yüksek bütçe açýklarý kamunun borçlanma gereðini artýrmýþ, bu sebeple kamunun borç yükü artmýþ, bütçeden faiz giderleri yükselmiþ ve sonucunda gelirlerle borç ve faiz ödeme sarmalýna sýkýþmýþ bir Türkiye ortaya çýkmýþtýr yýlýnda merkezi yönetim bütçe açýðý % 11,5'dir. Bütçe açýðý 2011'den beri % 1'ler seviyesindedir bütçe açýðýnýn % 1,4, 2015 bütçe açýðýnýn ise %1,1 olarak gerçekleþmesi tahmin edilmektedir yýlý bütçesine iliþkin 58. hükümetimizin Baþbakaný Sayýn Abdullah Gül, yaptýðý açýklamada þöyle diyordu: Ýstikrarlý bir makroekonomik büyümeye ortam saðlamak ve yapýsal reformlarý gerçekleþtirmek temel hedefimizdir. FAÝZ LOBÝSÝNE REFAH ÜRETEN YAPI- DAN, MÝLLETE REFAH ÜRETEN YAPIYA 2002'den bugüne AK Parti hükümetlerince uygulanan mali disiplin ile kamu harcamalarý kontrol altýna alýnmýþ, Türkiye ekonomisinin en büyük kýrýlganlýk alanlarýndan biri olan kamu maliyesi en güçlü alanlardan biri haline gelmiþtir. AK Parti iktidarlarý döneminde bütçenin kompozisyonu da deðiþmiþ, faiz lobisine refah üreten bir yapýdan millete refah üreten bir yapýya kavuþmuþtur. Faiz Giderlerinin Bütçe Ýçindeki payý 2002 yýlýnda % 43,25 iken bu rakam 2014'de % 11'e gerilemiþtir. Faiz giderinin Milli Gelire oraný ise 2002'de % 14,8 iken bugün % 2,8'e gerilemiþtir. Bir baþka ifadeyle 2002'de 100 liralýk gelirin 43 lirasý borç ve faiz ödemelerine gidiyordu. Bugün faiz yerine okula, hastaneye, teþviklere, altyapý yatýrýmlarýna ve sosyal harcamalara gitmektedir. AK Parti Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, 2015 bütçesi üzerine söz aldý. azaltmak için BÖLGESEL GELÝÞME ULUSAL Türkiye hem Dolaylý ve Dolaysýz Vergiler açýsýndan; hem de KDV oranlarý bakýmýndan AB 28 or- STRATEJÝSÝ hazýrlanmýþ be bu çerçevede Bölge Planlarý hazýrlanarak uygulamaya konulmuþ, GAP'ýn talamasýnýn altýndadýr. Ayrýca Doðrudan Vergilerin yaný sýra DAP, KOP, DOKAPgibi bölgesel yatýrýmlar GSYH içindeki payý ise hem OECD (%23,4) hem de Ýçin bugüne kadar 93,2 milyar TL harcanmýþtýr. AB Ortalamasýnýn (%26,1) çok çok altýndadýr. (%15,2) 2015'e giderken; Bu bütçe Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu nun ilk bütçesidir. Yatýrýmlarýn milli gelire oraný % 25'lere çýkan Kamu borç yükü azalan (% 46,3'den % 31,2'ye) 2015 yýlý bütçe gelirlerimiz; 452 Milyar TL, Giderlerimiz ise 472,9 Milyar TLolarak ön görülmekteya) Uluslararasý rekabet gücü artan (47'den 37. Sýradir. Bütçe açýðý ise 21 Milyar TL olarak öngörülmektedir. (2003'de 1,7, 2013'de 12,8 Milyar) Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý artan 2015 yýlý bütçesi Refah seviyesini ve yaþam kalitesini artýrmayý hedefleyen, askeri harcamalarý ve Ýhracat pazarýný çeþitlendiren Ýnsan Merkezli Ekonomi Politikasýný benimsemiþ faiz giderlerini refah artýrýcý kalemlere yöneltmiþ bir bütçedir yýllarý arasýnda % 4,9 büyüme saðlayarak, Dünya 4.sü olan, dünya hasýlasýndan aldýðý pa YILI BÜTÇESÝ SOSYAL BÝR BÜTÇE- DÝR yý artýran ve nüfusunun % 91'inin kendisini mutlu hissettiði bir Türkiye var. (mutsuz % 8,9) Yoksullukla mücadele eden bir bütçedir. Sosyal yaralarý saran bir bütçedir. Yaþlýyý, engelliyi, kimsesizleri koruyan bir bütçedir. Sosyal harcamalarýn Sonuç olarak; GSMH içindeki payýnýn 0,8'den 1,7'ye, Bütçe içindeki payýnýn da 3,2'den 7'ye çýktýðý bir bütçedir. kemizi 2023 Hedeflerine taþýyacak bir yol haritasý 10. Kalkýnma Planý Hedefleri doðrultusunda ül- 2002'de günlük harcamasý 4,30 dolarýn altýndaki olan 25 Dönüþüm Programý ve 62. Hükümet Programý ile uyumlu bir bütçe hazýrlanmýþtýr. Önümüzdeki nüfusumuz % 30'larda iken, 2014'de % 2,2'ye düþmüþ bir Türkiye var. Ýnþallah önümüzdeki 3 yýlda günlük dönemde kamu yatýrým ve harcalamarý oldukça artacaktýr. Amacýmýz, ülkemizi daha müreffeh, daha de- harcamasý 4,30 dolarýn altýnda olan nüfus kalmayacaktýr. GSYH'daki büyüme toplumun bütün katmanlarýna yayýlmýþ, büyümeden ve refahtan payýný alan, ye'ye taþýmaktýr. mokratik, daha geliþmiþ huzurlu ve güçlü bir Türki- mutlak yoksulluk sorununu çözmüþ bir Türkiye olacaktýr. Dün "emekliye zam yapmayacaksýnýz" diyen IMF'nin direktifleriyle yönetilen; Dünya Bankasýndan, sosyal yardýmlar ve þartlý nakit transferi uygula- Yüksek gelirli ülkeler arasýna girebilmenin yolu bilgi toplumu olmaktan geçer. Bu amaçla en büyük masý için borç alan; kredi ile sosyal devlet uygulamaya çalýþan bir Türkiye vardý. yatýrýmý eðitime, yani beþeri sermayemize yapmaktayýz. 80,9 milyar TL ile (%17) ikinci büyük yatýrým Bugün; IMF'ye borç veren, 12 yýldýr Recep Tayyip Erdoðan Baþbakanlýðýndaki AK Parti Hükümetle- saðlýk sektörüne ayrýlmýþtýr Ambulans, 17 Helikopter, 4 Uçak, 296 Kar Paletli ve 4 Deniz Ambulansýmýzla Saðlýk Kuruluþunda vatandaþlarýmý- ortamý sayesinde dünyanýn 16. Büyük ekonomisi olri döneminde saðlanan istikrar, güven, huzur ve barýþ za hizmet verilmektedir. mayý baþarmýþ; Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu liderliðinde 2023'de ilk 10'da olmayý hedefleyen, Saðlýk hizmetlerinden duyulan memnuniyet buna göre yol haritasý ortaya koyan ve 1 Aralýk de sadece %39,5 iken bugün bu rakam %76'ya tarihinden itibaren G 20'ye Dönem Baþkanlýðý yapan ulaþmýþtýr. Bugün her 5 vatandaþýmýzdan 4'ü saðlýk güçlü bir Türkiye var. Ülkemizle gurur duyuyoruz, hizmetlerinden memnundur. sizlerde gurur duyunuz Yýlý Bütçemizin ülkemize ve milletimize hayýrlar getirmesini diliyor, sizle Yýlýnda GSYH'sý 354 Milyar TL olan bir Türkiye'den 2015 yýlýnda GSYH'sý 1,9 Trilyon TL'ye ri saygýyla selamlýyorum. diye konuþtu. ulaþan bir Türkiye'ye geldik yýlý sonunda 1 Trilyon $ GSYH'sý olan bir Türkiye'ye ulaþacaðýz. Zaman zaman tasarruflarýn düþük olmasý bir zayýflýk olarak görülmekte ve eleþtirilmektedir. Doðrudur tasarruflar düþüktür. Ancak, 2000'lerde insanlarýmýz kendi evinde oturmanýn bile hayalini kuramazken, bugün hem TOKÝ Ýmkanlarý hem de düþük kredi imkanlarý ile kendi evinde oturma oraný % 67'lere ulaþmýþtýr. Ayrýca hane halký borçlarýnýn GSYH içindeki payý % 20,8'dýr ki; pek çok AB üye ülkesinde bu oran % 100'ler seviyesindedir. Bütün dünyada küresel mali krizin etkileri devam ederken, ücretler ve emekli maaþlarý dondurulup kesintiye gidilirken, son 7 yýlda 5,7 Milyon kiþiye istihdam yaratan, gelir daðýlýmýný hýzla düzelten, orta sýnýfý geniþleyen bir Türkiye vardýr. Ayný zamanda AK Parti iktidarlarýnýn ortaya koyduðu sosyal politikalar, kalkýnma hedefleri ve dönüþüm programlarý çerçevesinde meslek kazandýrma programlarý, iþ yeri kurma kredileri, KOBÝ destekleri yoluyla da yoksullukla mücadelede politika ve enstrümanlarý geliþtirilmiþtir. AK Parti Ýktidarlarýnda çalýþanlarýn ve emeklilerin alým gücü artmýþ, hayat standartlarý ve refah seviyeleri yükselmiþtir. Dar gelirli vatandaþlarýmýzýn harcanabilir gelirinde önemli artýþlar olmuþtur. Altyapýnýn geliþtirilmesi ekonominin rekabet gücünün artýrýlmasý, yatýrýmlarýn ve yeni iþ imkanlarýnýn yaratýlabilmesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Altyapýda saðlanan ilerlemenin ekonomik büyümeyi doðrudan etkilediði bilinmektedir. Örneðin yol aðýnda saðlanan %1'lik bir artýþýn verimliliðe 0,5 puanlýk katký yaptýðý bilinmektedir. Bu nedenle AK Parti iktidarlarýnda ekonomimizin can damarý olan ulaþým altyapýsýnýn geliþimine büyük önem verilmiþtir. Bu bütçede km bölünmüþ yol aðýný km'ye çýkaran AK Parti Hükümetlerinin km bölünmüþ yol yapýmý, km otoyol yapýmý, km YHT yolu yapýmý ve km konvansiyonel yeni tren hattý hedeflerine ulaþmak vardýr. Bu bütçede benim ilim Çorum'un da içinde bulunduðu pek çok ilimizin geliþmesine katký saðlayacak kuzeyden güneye, doðudan batýya demiryollarý, otoyollar, köprüler, tüp geçit ve 150 km çapýnda her ilin ulaþacaðý havaalanlarý vardýr. 12 yýlda bölgelerarasý geliþmiþlik farklarýný (Ç.HAK:3392) CUMA 12 ARALIK Boðazkale, Çorum un turizm payýný artýracak Baðcý ya tebrik ziyareti AK Parti Çorum Disiplin Kurulu Baþkaný Av. Hakan Velidedeoðlu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'ya hem AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý olmasý hem de Nato-Pa Komisyonu ndaki görevleri nedeniyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Velidedeoðlu, Baðcý'ya görevlerinde baþarý dileklerini iletirken, Baðcý da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Meteoðlu; Milletvekili Cahit BAðcý yý ziyaret etti. oðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve Ýl BGenel Meclisi Üyesi Abdullah Meteoðlu; AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý'yý Genel Merkezdeki makamýnda ziyaret ederek; yeni görevleri için hayýrlý olsun dileðinde bulundular. Ziyarette Boðazkale Belediye Baþkaný Tangazoðlu, Belediye nin devam eden ve planlanan çalýþmalarý hakkýnda Baðcý ya bilgi verip, TOKÝ konutlarý ile ilgili sürecin devam ettiðini söyledi. Ayrýca Baþkan Tangazoðlu, þehir parklarý, meydan ve yürüyüþ yollarý ile ilgi projelerin teknik çalýþmalarýnýn devam ettiðini, tamamlanmasýndan sonra finansman desteði için ilgili Bakanlýklara gönderileceðini, bu konu da Baðcý'dan destek beklediklerini söyledi. Baðcý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Hattuþa Dünya Kültür Mirasý Listesinde olan bir deðerdir. Çorum'un tanýtýmýnda önemli bir yere sahiptir. Her vesileyle ve her ortamda bunu savunuyoruz. Bu açýdan Boðazkale'nin altyapýsýnýn güçlendirilmesi için çalýþýyor ve çaba sarf ediyoruz. Ayrýca uzun zamandýr üzerinde çalýþtýðýmýz ve Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan hazýrlanan Çorum daki turizm bölgeleri ve ören yerlerinin birbirine baðlanmasý (Hattuþa- Alacahöyük- Þapinuva) projemiz tamamlanmak üzeredir. Bu projeyi hayata geçirebilirsek Çorum'un turizmden aldýðý pay daha da artacaktýr. Boðazkale yi hem Türkiye'de hem de dünyada tanýtmak için birlikte çalýþacaðýz" diye konuþtu. AK Parti Çorum Disiplin Kurulu Baþkaný Av. Hakan Velidedeoðlu, Milletvekili Baðcý yý kutladý. Ýnsan Kaynaklarý Departmanýmýzda Yönetici olarak çalýþtýrmak üzere; yaþlarý arasýnda, Erkek adaylarýn askerliðini yapmýþ, Üniversite mezunu (Tercihen Ýnsan Kaynaklarý, Sosyoloji, Psikoloji Bölümü), Gruba alýnacak personelin ön eleme ve ön mülakatýný yapabilecek, Personel için eðitim ve geliþtirme programlarýný uygulayabilecek, Ýþe giriþ ve çýkýþlarý yapabilecek, Puantaj ve bordro iþlemleri ile SGK iþlemlerini yapabilecek, Çalýþanlarýn emeklilik, prim avans, ikramiye, kýdem ihbar tazminatý gibi iþlemleri yapabilecek, Ýþ kanunu ve SGK mevzuatýnýn temel ilkelerine vakýf, Ýnsan iliþkilerinde baþarýlý ve iletiþim becerisi yüksek, Proaktif ve sorumluluk bilinci yüksek, MS Office uygulamalarýna hâkim, Ýyi derecede Ýngilizce bilen, Bu alanda en az 5 yýl tecrübe, Yukarýda belirtilen özellikteki þahýslarýn adresinden insan kaynaklarý bölümüne veya þahsen baþvurusu gerekmektedir. Tel: Adres: Eðridere Çarþýsý No:17 Çorum

8 8 CUMA 12 ARALIK 2014 Eðitimde kalem-kâðýt devri bitiyor illi eðitim Bakanlýðý, strateji plan taslaðýný hazýrlayarak Meðitimin 5 yýllýk yol haritasýný belirledi.xwöðretmen atama sisteminden, okul gibi fiziki alanlara, okul bütçelerinden yabancý dil eðitimine, merkezi sýnavlardan ders kitaplarýna kadar birçok konuda yenilikler 5 yýl içinde hayata geçirilecek. E-SINAV GELÝYOR Geliþen teknolojiye baðlý olarak baþta merkezi sýnavlar olmak üzere tüm sýnavlarýn e-sýnav yöntemiyle yapýlmasý saðlanacak. Ulusal düzeyde yapýlan sýnavlar, uluslararasý standartlara uygun þekilde kademeli olarak elektronik ortamda gerçekleþtirilecek. Okullarda akran koçluðu ve öðretmen koçluðu sistemi oluþturup, yaygýnlaþtýrýlacak. KURS PROGRAMLARI AÇILACAK Öðrencinin akademik baþarýsýný destekleyici kurs programlarý açýlacak. Her öðrenciye en az bir sanat veya spor dalýnda performans yapabilme becerisi kazandýrýlacak þekilde öðretim uygulanacak. YÜZME HAVUZLARI VE TÝYATROLAR YAPILACAK Ortaöðretim öðrencilerinin en az bir yabancý dili iyi derecede öðrenmesi saðlanacak. Ýllerdeki her eðitim bölgesinde bölge okullarýnýn ortak kullanýmýna elveriþli en az birer adet spor salonu, yüzme havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik salonu inþa edilecek. Akdoðan dan özerklik açýklamasý aþbakan yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan HDP ile Byapýlan görüþmelerle ilgili konuþtu.baþbakan yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan dün kamuoyunda 'Hükümet ve HDP heyeti arasýnda geçen görüþmelerde özerklik konuþuldu' iddiasýna Baþbakan yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan'dan yanýt geldi. Sosyal medya üzerinden bu iddiayý yalanlayan Akdoðan ne genel af ne de özerklik konuþulmamýþtýr dedi. Ýþte Akdoðan'ýn o açýklamalarý: "HDP'lilerle görüþmede Sürecin genel deðerlendirmesi yapýlmýþ; özerklik, genel af, Ýmralý'nýn Taslaðý gibi konular kesinlikle konuþulmamýþtýr. Süreçte farklý görüþler, teklifler, düþünceler olsa da önemli olan sürecin üzerinde yürüyeceði temel zemin ve anlaþýlan çerçevedir. AK Parti iktidarý toplumun kabulünü, rýzasýný, güvenini ve desteðini rehber edinen anlayýþla süreci sonuca ulaþtýracaktýr" dedi.(haber7) Bedelli askerlikte sürpriz geliþme aðlýk sorunlarýndan dolayý çürüðe çýkanlar da Sbedelli askerlik kapsamýna alýnacak. Yüzbinlerce kiþinin merakla beklediði bedelli askerlik düzenlemesi dün sabaha karþý TBMM de yasalaþtýrýlýrken, son dakika deðiþikliði ile saðlýk sorunlarýndan dolayý çürüðe çýkanlarýn da kapsama alýnmasý sürpriz yaþattý. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, çürüklerin bu haktan yararlanmasýný, Ana amaç þu; evladý veya çevresindekiler, kimisi soruyor, diyor ki: Askerlik yaptýn mý? Onlara herhâlde þu cevabý vermek biraz zor geliyor: Engelliyim veya özürlüyüm veya çürük raporu aldýðýmdan dolayý askere gidemiyorum demek istemiyor sözleriyle açýkladý. (Haber7) KORÝDORLARA EÞYA DOLAPLARI Okul koridor veya diðer alanlarýnda öðrencilerin eþyalarýný koyacaklarý dolaplar oluþturulacak. Bakanlýkça ihtiyaç duyulan binalar eðitim öðretim hizmetlerinde kullanýlmak üzere kiralanacak. Ýhtiyaç duyulmayan arazi ve okul binalarý eðitim öðretim hizmetlerinde kullanýlmak üzere özellikle dershanelerin dönüþüm süreci için de bu amaca yönelik olarak kiraya verilecek. EÐÝTÝM KAMPUSÜ PROJESÝ HAYATA GEÇÝRÝLECEK Derslik ihtiyacýnýn kýsa vadede giderilebilmesi ve fiziki eðitim þartlarýnýn iyileþtirilmesi için eðitim kampusu projelerinin hayata geçirilmesi saðlanacak. Okullarýn yapým ve donatýmýna yönelik hayýrsever vatandaþlarý teþvik edecek kampanyalar düzenlenecek. KAMULAÞTIRMA YAPILACAK Mülkiyeti gerçek veya özel hukuk tüzel kiþiliklerine ait imar planýnda okul alaný olarak ayrýlmýþ arsalarýn kamulaþtýrýlmasý yapýlacak sonuna kadar Bakanlýða ait tüm taþýnmaz bilgilerinin Coðrafi Bilgi Sistemi ile sayýsal ortama taþýnmasý yapýlacak. Eðitim kurumlarýnýn tür ve kademeleri arasýnda yatay-dikey geçiþlerde esnek ve geçirgen bir yapý oluþturulacak.(sabah) Doðalgazda abonelik ücretleri artýrýldý oðalgaz abone baðlantý bedeli için Ddaðýtým þirketine ödenecek tutar, gelecek yýl 33 lira artarak 393 lira olacak. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), 2015 yýlýnda doðalgaz daðýtým þirketlerinin abonelerden tahsil edeceði baðlantý tarifeleri, iç tesisat proje onayý, kontrolörlük, güvence bedelleri, test ve iþletmeye alma iþlem bedelleri ücretlerini belirledi. Kurumun yýllýk enflasyon, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) artýþlarýný baz alarak belirlediði tarifelere göre aboneler, 2014'te doðalgaz baðlantý bedeli için daðýtým þirketine 360 lira öderken, 2015'te bu rakam 393 liraya çýktý. Bu yýl doðalgazda güvence bedeli için daðýtým þirketine 327 lira ödeyen aboneden, gelecek yýl güvence bedeli için 357 lira tahsil edilecek. u öneriler ilaç kadar etkili! Ýlaç kullanmak yerine Bbunlarý tercih edin Aðrý kesicilerden medet ummayýn Baþýmýz aðrýdýðýnda hemen bir aðrý kesici ilaç alýyoruz. Oysa eðer baþ aðrýsýnýz migren aðrýsý ise ve siz ayda 4-5 adetten fazla aðrý kesici ilaç alýyorsanýz, migren aðrýlarýnýzý daha da þiddetlendiriyor ve atak sýklýðýný artýrýyorsunuz.çünkü aðrý kesiciler sýk kullanýldýklarýnda beyindeki aðrý merkezlerinin duyarlýlýðýný artýrabiliyorlar. Bu yüzden yapmanýz gereken ilk þey, geliþigüzel aðrý kesici almak yerine, bir nöroloji uzmanýna baþvurmak olmalý.migren tanýsý konursa aðrý kesici ilaçlarýný sadece hekiminizin önerdiði þekilde almaya özen gösterin. 2. Migren günlüðü tutun Günlüðe her gün düzenli olarak ne yiyip içtiðiniz, koku ve stres gibi tetikleyici faktörlere maruz kalýp kalmadýðýnýz, kaç saat uyuduðunuz ve hangi sporu ne kadar süreyle yaptýðýnýz gibi bilgileri not edin. Ayrýca aðrýnýn sýklýðý, süresi, yeri karakteri gibi bilgilerin yaný sýra kullanýyorsanýz eðer ilaçlarýnýzý da yazýn. Bu düzenli notlar sayesinde hem aðrýnýzý tetikleyen faktörleri daha iyi tanýyacak, hem de tedavinizin düzenlenmesine de katkýda bulunacaksýnýz. 3. Uyku düzeninizden þaþmayýn Örneðin bazý kiþiler uykusuz kaldýklarýnda, bazýlarý ise tam aksine çok uyuduklarýnda migren ataðý yaþýyorlar. Fazla uyuduðunda migreni olan bir kiþi bütün hafta iþe Doðalgaz daðýtým þirketleri 2015 yýlýnda abonelerden sayaç açma kapama bedeli için 26 lira tahsil edecek. Bu rakam, 2014'te 24 lira olarak belirlenmiþti. EPDK'nýn 3603 nolu kararý gereði, brüt 200 metrekareye kadar olan yerler için sadece bir baðlantý bedeli alýnýrken, aboneler 2015'te ilave her 100 metrekare alan için daðýtým þirketlerine baðlantý bedeli olarak 324 lira ödeyecek. Belirlenen tarifelere göre, ilk 100 metrelik baðlantý hattý kontrolü için aboneler daðýtým þirketlerine 324 lira, ilave her 1 metre baðlantý için de 2 lira daha fazla ödeme yapacaklar. Ayrýca aboneler daðýtým þirketlerine, iç tesisat proje onayý, kontrolörlük, test ve iþletmeye alma iþlem bedelleri için sayaç tipine göre 29 ile 198 lira arasýnda deðiþen fiyatlarda ödeme gerçekleþtirecek.(trthaber) Koltuk altý ter kokusu ciddi bir sorun Uzmanlar, özellikle Kol altý Kterlemesi sonucu oluþan kokularýn birçok insan için ciddi bir sorun oluþturduðunu belirtti. Elit Polikliniði Danýþman hekimlerinden Dermatoloji Uzmaný Dr Þerafettin Saraçoðlu, bu tür sorunlarýn tedavisinde elektromanyetik alan tedavisi yöntemi ile kalýcý çözümlere ulaþmanýn mümkün olabildiðini söyledi. Kol altýnda iki farklý ter bezi bulunduðunu, bunlardan birinin Ekrin diðeri Apokrin ter bezleri olduðunu anlatan Dr Þerafettin Saraçoðlu, Ekrin ter bezleri vücudun diðer bölgelerindeki gibi ter sývýsý salgýlarken apokrin bezler farklý bir sývý salgýlar. Bu yüzden derimizde yaþayan konakçý bakterilerin üremeleri sonucu oluþan atýklar ise koku oluþumuna neden olur. Ekrin salgý ile de bu koku dýþ ortama daha fazla salgýlanmaktadýr. gitmek için erken kalkar ve aðrýsý olmazken, hafta sonu güzel bir uyku uyuyayým diyerek saat 10 da kalktýðýnda þiddetli bir migren aðrýsýyla uyanabiliyor. Bu nedenle her gün ayný saatte kalkmaya ve uykusuz kalmamaya özen gösterin. 4. Spor yapýn ama aðýr düzeyde olmasýn! Yüzün, yürüyün, bisiklete binin... Aðrýlarýnýz egzersizle tetiklenen aðrýlar deðilse, bedeninizi rahatlatacak hemen her türlü spor aktivitesi artan serotonin hormonu salgýlanmasý sayesinde hem stresinizi azaltabiliyor, hem de migren aðrýlarýnýn önlenmesinde de fayda saðlayabiliyor. Ancak egzersizin aðýr deðil, ýlýmlý bir düzeyde olmasý ve performans göstermek için yapýlmamasý çok önemli. Aksi halde tam aksine aðrýyý tetikleyebilirsiniz. 5. Öðünlerinizi düzenli yiyin Her gün düzenli olarak yemeye, öðün atlamamaya özen gösterin. Eðer öðün aralarýnda ya da akþamýn ilerleyen saatlerinde açlýk hissederseniz bu durumda kan þekerindeki düþüþü gösterebilir ve aðrýnýz tetiklenebilir. Böyle durumlar yaþýyorsanýz kendinize has küçük ara öðünler ekleyebilirsiniz. 6. Dans edin, meditasyon yapýn Stres aðrýyý tetikleyen en önemli faktörlerden biri. Stres düzeyini hafifleten, zihni berraklaþtýran, odaklanmayý artýran, anda kalmanýzý saðlayan aktiviteler yapýn. Örneðin dans edebilir, yoga veya meditasyon yapabilir ya da aðrý giderici çeþitli masajlar yaptýrabilirsiniz. Dünyada yeni geliþtirilen ve ülkemize henüz yeni gelmiþ bir cihazla yapýlan kol altý terleme tedavisinde bu ter bezleri seçici olmayan bir yöntemle tamamen yok edilmektedir. Bu durumda ortamda koku oluþturacak salgý üretilmediðinden kol altý terlemesiyle beraber koku sorunu da tedavi edilmiþ olmaktadýr. Koltuk altý terlemesine ve kokusuna yönelik bugüne kadar yapýlan yöntemlerin tam aksine, elektromanyetik alan tedavisi ile uygulanan bu yöntem hakkýnda yapýlan çalýþmalar sonucunda bir seanslýk uygulamada bile terlemede yüzde 80, koku sorununda ise yüzde 93 oranýnda baþarý yakalanmýþtýr diye konuþtu. Dr.Saraçoðlu son olarak gerek özel gerek sosyal hayatýnda bu tür sorunlardan þikayeti olan kiþilerin iyi bir hekim tarafýndan sýkýntýlarýndan kurtulabileceðini belirtti.(haber7) Migren aðrýsýný önleyebilirsiniz 7. Kahve, çay ve alkol tüketiminize dikkat edin Kafein bazý migren ilaçlarýnda da bulunan ve dolayýsýyla migren tedavisinde kullanýlan bir madde olmakla beraber, migren aðrýlarý için tetikleyicide olabiliyor. Eðer aðrýlarýnýz kafein içeren gýdalarla tetiklenen aðrýlar deðilse günlük miktar (örneðin maksimum 2 fincan kahve ya da 3-4 fincan çay yeterli olur) kafein almak migren aðrýlarýna iyi gelebilecektir. Ancak her þeyde olduðu gibi burada da aþýrýya kaçmamak çok önemli. 8. Bu besinlere dikkat edin Yine her hastada farklý yiyecekler tetikleyici olabiliyor. Ancak yiyeceklerden en sýk olarak aðrýyý tetikleyenler arasýnda; peynir, mayalý içkiler, yaðlý ve baharatlý yiyecekler, yapay tatlandýrýcýlar, aroma artýrýcý katkýlar olan yiyecekler (örneðin hazýr et ve tavuk suyu tabletleri gibi), süt, her türlü sakatat, salam, sosis, pastýrma, sucuk, karides veya midye gibi bazý deniz ürünleri yer alýyor. 9. Bol bol su için Hepimiz içinde bulunduðumuz ortamdan çok etkileniyoruz ve hayatlarýmýz nerdeyse tamamen buna göre þekilleniyor. Bedenimizin yüzde i ve beynimizin de yüzde 80 i su olduðu için yeterli su içmek her þeyden önemli. Günlük en az 1,5-2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. (Haber7)

9 Türkiye gýpta edilen bir ülke ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri BIþýk, savunma sanayiinde yüzde 55'in üzerinde yerli üretime ulaþtýklarýný söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, "Savunma sanayisinde tam baðýmsýzlýk elde etmenin yolu, milli imkanlarla Ar-Ge'yi ve kendi silahlarýmýzý geliþtirmekten geçiyor" dedi. YERLÝ, YENÝLÝKÇÝ VE YEÞÝL ÜRETÝM Iþýk, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Duyarsýz Patlayýcý Üretim ve Dolum Tesisi (DUPAT) Açýlýþ Töreni'nde, üretimde "yerli", "yenilikçi" ve "yeþil üretim" olmak üzere 3 temel öncelikleri bulunduðunu, söz konusu tesisin bu öncelikleri karþýladýðýný söyledi. Savunma sektöründe küresel çapta çok Kan testiyle meme kanseri tanýsý ngiliz bilim insanlarýnýn geliþtirdiði test, Ýkandaki çinko seviyesine göre meme kanserinin belirtilerden önce tespit edilmesini saðlýyor Ýngiltere'de Oxford Üniversitesi Týp Fakültesi'nin yaptýðý bir araþtýrma, kan testiyle meme kanseri teþhisi yapýlabileceðini ortaya çýkardý. Önümüzdeki 5 yýl içinde kullanýlmaya baþlanacaðý bildirilen bu test ile daha kolay ve daha masrafsýz bir þekilde kanser teþhisi yapýlmasýnýn mümkün olacaðýný belirten araþtýrmacý Fiona Larner, ön tanýnýn kanser tedavisi için en hayati unsur olduðunu vurguladý. Meme kanserinde ise erken teþhisin yüzde 80 oranda iyileþme saðladýðýný belirten Larner, bu yöntem uygulanmaya baþlarsa yüz binlerce kadýnýn hayatýnýn kurtulabileceðini de ekledi. MAMOGRAFÝYÝ BÝTÝRECEK Araþtýrmada bilim insanlarý meme dokusunun vücuttaki çinkoyu toplayýp kan dolaþýmýna býraktýðýný ve kanser hücrelerinin göðüsteki çinko oranýný ciddi derecede yok ettiðini vurguladý. Bu sebeple uygulanacak olan test, kanda bulunan "aðýr çinko" seviyesini tespit ederek bu oranýn göðüs için kanser riski taþýyýp taþýmayacaðýný mamografi çektirmeden belirleyecek. 50 yaþ üstü kadýnlarda sýk görülen meme kanseri, bu yýlki istatistiklerde azalma gösterirken az geliþmiþ ülkelerde ölüm riski taþýmaya devam ediyor. (AA) Kýsýrlýkta çipli formül ürk bilim adamlarýnýn geliþtirdiði hücre ayrýþtýrýcý çip be- sahibi olmak isteyen çiftlere umut oldu. Tbek Bioteknoloji alanýnda teknoloji de satmaya baþlayan Türkiye de üretimi yapýlan çipler, ABD baþta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor. Harvard Týp Fakültesi-MIT Saðlýk Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öðretim Üyesi Prof. Utkan Demirci nin geliþtirdiði, tüp bebek merkezlerinde seçilen spermlerin kalitesini arttýrarak daha baþarýlý tüp bebek çalýþmalarýnýn ortaya çýkmasýný saðlayacak hücre ayrýþtýrýcý çip üretimi Türkiye de baþladý. KOSGEB in desteðiyle Ýzmir de üretilen çipin, tüp bebek tedavisinin baþarýsýný artýracaðýný belirten Op. Dr. Selçuk Yýldýz, çip uygulamasýyla büyük oranda baþarý saðlandýðýný kaydetti. ÞAMPÝYON SPERMLERÝ SEÇÝYORUZ Hücre ayýklayabilen çip teknolojisinin geliþtirildiði Amerika Birleþik Devletleri nde Utkan Demirci tarafýndan geliþtirildiðini ancak ürün geliþtirmenin Türkiye de yapýldýðýný anlatan Yýldýz, þunlarý söyledi: Utkan Hoca nýn önderliðindeki bir ekiple ABD ile ortak çalýþma yaparak ürün geliþtirme aþamalarý tamamlandý ve ürünümüzü artýk kullanýcýlarýn hizmetine sunabiliyoruz. Saðladýðý faydanýn oldukça yüksek olduðunu düþünüyoruz. Üremeye yardýmcý metotlarýnda gerek tüp bebek gerek aþýlama uygulamalarýnda sperm seçimi önemli bir aþamasýdýr. Sperm seçiminde de bazý metotlar kullanýlýyor. Bu metotlarý uygularken de uðraþtýðýmýz sperm hücrelerine zarar verebilme gibi bir handikabýmýz var. Dolayýsýyla bu sistemler mikro akýþkan kanallar içerisinde belirli þartlarý saðlamýþ pistlerde yarýþan hücrelerin þampiyonlarýný seçiyoruz. Herhangi bir ön hazýrlýk aþamasý da gerekmiyor. Uygulamada çipin üzerine yerleþtirilen spermler mikro akýþkan kanallar içerisinde yarýþmaya baþlýyorlar. Yarýþtan sonra da çýkýþ deliklerinde yarýþý kazananlarý þampiyon olan spermleri burada kolaylýkla alabiliyoruz. Ve uygulamada kullanabiliyoruz. büyük rekabet yaþandýðýna iþaret eden Iþýk, "Bu sektör birkaç açýdan diðerlerinden farklý. Bu sektör diðer bütün sektörleri de geliþtirme kabiliyetine sahip öncül sektör. Savunma sanayisi her açýdan son derece önemli. Sadece yurt savunmasý açýsýndan deðil, bilim açýsýndan da son derece kritik sektör" diye konuþtu. "TEKNOLOJÝ DÜZEYÝMÝZ AR- TACAK" AK Parti hükümetlerinden önce savunma sektöründe yerlilik oranýnýn yüzde 24'ler seviyesinde olduðuna dikkati çeken Iþýk, "Bugün Allah'a þükürler olsun savunma sanayisinde yerlilik oranýný yüzde 55'in üzerinde çýkardýk. Bu gibi tesislerle teknoloji düzeyimiz daha da artacak. Hedefimiz savunma sanayisinde yerlilik oranýný çok daha yukarýya çýkarmak" ifadesini kullandý. Savunma sektöründe cironun ve ihracat lk deneyler yað asidi propiyonatýn Ýmidede lifleri bölerek insanlarýn daha az yemelerini saðladýðýný, tokluk hissi verdiðini ve kilo alýmýný yavaþlattýðýný gösterdi. BBC Türkçe'nin haberine göre, Londra Imperial College ve Glasgov Üniversitesi'nde görevli araþtýrmacýlar, maddenin etkin olabilmesi için düzenli olarak alýnmasý gerektiðini söylüyor. Madde, çözülebilir pudra þeklinde tüketiliyor. Fakat tadýnýn çok kötü olduðunu ifade eden araþtýrmacýlar maddeyi ekmeðe ve meyve suyu karýþýmlarýna katmaya çalýþýyor. Çalýþmanýn en zorlu kýsmý, iþtahý kontrol edecek hormon salgýlamasý için propiyonatý kalýn baðýrsaða sokmak olmuþ. Ýnce baðýrsaklarda hemen emileceði için, maddeyi tüketilen gýdaya eklemenin iþe yaramayacaðý anlaþýlmýþ. Bunun üzerine araþtýrma ekibi çözümü, propiyonatý 'inülin' olarak bilinen ve bitkilerde görülen doðal karbonhidrata baðlamakta bulmuþ. DENEY SONUÇLARI Propriyonate baðlandýktan sonra, kalýn baðýrsaktaki bakteriler tarafýndan inülinden de koparýlmadan sindirim rakamlarýnýn da arttýðýný dile getiren Iþýk, "Bunu daha da üst noktalara taþýmak görevimiz. Ciroyu arttýrmak, yerlilik oranýný yükseltmek için gideceðimiz tek yol var; O da Ar- Ge ve inovasyona daha fazla yatýrým yapmak" deðerlendirmesinde bulundu. "SAVUNMA SANAYÝÝNDE TAM BAÐIMSIZLIK YERLÝ ÜRETÝM ÞART" Türkiye olarak savunma sanayisinde tam baðýmsýzlýk elde etmenin yolunun milli imkanlarla Ar-Ge'nin ve yerli silahlarýn geliþtirilmesinden geçtiðini belirten Iþýk, "Artýk akþamlarý baþýmýzý yastýða daha rahat koyabiliriz. Artýk Türkiye, gýpta eden deðil, gýpta edilen bir ülke haline geldi. Ýnþallah bu ve bunun gibi tesislerimizi her gün daha da artýrmanýn gayreti içinde olacaðýz" þeklinde konuþtu.(haber7) Kutlu Doðum ve Aþure Günü takvime girdi utlu Doðum Haftasý ve Aþure Günü Kbelirli gün ve haftalar kapsamýna alýnacak. Öðrenciler gelecek yýl ilk kez bu günleri kutlayacak 19. Milli Eðitim Þurasý'nda alýnan tavsiye kararlarý Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan deðerlendirmeye alýndý. Bakanlýðýn uygulamaya koymayý düþündüðü ve üzerinde çalýþma baþlattýðý tavsiye kararlarýndan bazýlarý þöyle: Ýmam Hatip ve Sosyal Bilimler liselerinde zorunlu, diðer liselerde seçmeli olmasý planlanan Osmanlýca, ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sýnýf öðrencilerine de seçmeli olarak verilecek. Kutlu Doðum Haftasý ve Aþure Günü belirli gün ve haftalar kapsamýna alýnacak. Öðrenciler gelecek yýl ilk kez bu günleri kutlayacak. Ýmam Hatip liselerinde seçmeli olarak Farsça dersi konulacak. (Haber7) Tok tutan besin sistemine güvenli bir þekilde ulaþabildi. Ýlk deneylerde 20 gönüllüye inülin veya tek baþýna IPE olarak bilinen yeni madde verildi ve gönüllülerden açýk büfe yemeklerden istedikleri kadar yemeleri istendi. IPE maddesi verilenler diðerlerinden yaklaþýk yüzde 14 oranýnda daha az yemek yedi. Araþtýrmanýn diðer aþamasýnda, aþýrý kilolu 49 gönüllüye IPE veya pudra halinde inülin verildi ve her gün bu maddeden yemeklerine yaklaþýk bir kaþýða denk gelen 10 gram kadar koymalarý istendi. 24 hafta sonra, inülin verilen 24 gönüllüden 6'sý vücut aðýrlýklarýnýn yüzde 3'ünden fazla kilo alýrken, IPE maddesi verilen 25 gönüllüden yalnýzca biri kilo aldý. Londra Imperial College Üniversitesi'nde görevli araþtýrmacý Profesör Gary Frost,"Yetiþkinlerin aðýrlýklarýnýn yýlda ortalama 0.3 kg ila 0.8 kg arasýnda arttýðýný biliyoruz. Bunun önlenmesi için yeni stratejilere ihtiyaç var" dedi ve ekledi: "Propiyonate gibi moleküller, iþtahi kontrol eden mide hormonlarýnýn salýnýmýný kamçýlýyor. Ama bu kadar güçlü bir etki yaratýlabilmesi için çok yüksek miktarlarda lifler tüketmeniz gerekir."(haber7) CUMA 12 ARALIK Ýþkence kabul edile- Dýþiþleri Bakanlýðý, CIA'in iþkence raporuna iliþkin yazýlý açýklamada bulundu. Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, CIA'nýn 11 Eylül sonrasý dönemde terör þüphelilerine uyguladýðý sorgulama tekniklerine iliþkin ABD Senatosu Ýstihbarat Daimi Komitesi tarafýndan hazýrlanan kapsamlý raporun basýna açýklandýðý anýmsatýlarak içerik itibarýyla tartýþma yaratacak bu raporun ABD makamlarýnca hazýrlanarak kamuoyuyla paylaþýlmasýnýn, þeffaflýk adýna olumlu bir adým teþkil ettiði belirtildi. Açýklamada, rapora iliþkin ilk deðerlendirmelerin, insan haklarýnýn aðýr þekilde ihlaline iþaret ettiðine deðinilerek, þunlar kaydedildi: "Temel hak ve özgürlüklerin teminat altýna alýnmasý çaðdaþ demokrasilerin en temel sorumluluklarý arasýndadýr. Bu itibarla raporda yer verilen uygulamalar hiçbir surette mazur görülemez. Ýþkence ve diðer zalimane, gayri insani veya küçültücü hiçbir muamele veya ceza, hiçbir þart altýnda kabul edilemez. Ýnsan haklarýnýn korunmasý, insani ve hukuki bir sorumluk olmanýn yaný sýra terörle mücadelede sonuç alýnmasý bakýmýndan da fevkalade önemlidir." Raporun ortaya koyduðu çerçevede yerleþik evrensel normlarý hiçe sayarak demokratik uygulamalarýn ve kanunlarýn dýþýna çýkanlarýn adalet önünde hesap vermelerinin saðlanmasýnýn bu tür ihlallerin tekrarýnýn önüne geçilmesi açýsýndan gerekli olduðu ifade edilen açýklamada, raporun kapsamlý incelenmesinin tamamlanmasýný müteakip olabilecek ilave deðerlendirmelerin kamuoyuyla ayrýca paylaþýlacaðý bildirildi.(aa) Öksürük baþka hastalýklarýn habercisi Özellikle kýþ mevsiminde çok sýk görülen öksürük hastalýk deðil, çeþitli saðlýk sorunlarýnýn belirtisidir. Öksürük geniz akýntýsý gibi basit bir nedenden kaynaklanabileceði gibi, akciðer enfeksiyonlarý gibi ciddi tablolarýn habercisi de olabiliyor. Ev içindeki maddeler de öksürüðe yol açabilir. Örneðin evde kömür, tüp gaz gibi yakýtlardan çýkan gazlar, sigara dumaný, evde kullanýlan çamaþýr suyu amonyak boya gibi kimyasal maddeler, halýlar, toz, nem ya da alerjiye yol açan evcil hayvanlar öksürük nedeni olabilir. Öksürüðün nadir görülen nedenleri arasýnda doðumsal solunum yolu anomalileri, büyük bademcik, dýþ kulak hastalýklarý sayýlabilir. Þiddetli öksürük krizleri, özellikle de kuru öksürükler kiþilerde krizlere neden olmaktadýr. Bu ataklar; baþ aðrýsý, baþ dönmesi hatta bayýlma ile sonuçlanabilir. Çok þiddetli öksürükler kaslarý yorar, bu da idrar kaçýrýlmasýna neden olabilir. Göðüs kafesinde aðrýlara ve fýtýk oluþturan hastalýklara kadar birçok soruna yol açabilmektedir. Öksürüðün tedavisi baðlý olduðu hastalýða yönelik olmalýdýr. Kuru öksürük, hava kirliliði veya sigara gibi tahriþ nedenleri ortadan kaldýrýldýðý zaman çoðunlukla kesilir. Güzel bir havalandýrma ve havanýn nemlendirilmesiyle birlikte öksürük büyük oranda azalýr. Enfeksiyon kapýlmýþ ise bu öksürük, antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. ÖKSÜRÜÐE ÝYÝ GELEN ÞEYLER Bol sývý alýn Boðaz pastili, ballý çay veya bitki çaylarý boðazda kuruluk, gýcýk ve öksürüðü önler. Kuru öksürük solunum yollarýnýn tahriþini arttýrýr. Mümkün olduðunca az ve hafif öksürmeyi deneyin. Yudumlanarak sývý içilmesi, öksürüðü azaltýr. Öksürükleri yumuþatmak için, sütün içerisine bal karýþtýrmak veya balýn içerisine karabiber atmak yararlý olabilir. Duþ alýnmasý veya odadaki havanýn nemlendirilmesi mukus salgýlarýný yumuþatýr. Ýki tatlý kaþýðý dut pekmezine uygun miktarda karabiber katýp karýþtýrýn ve günde bir kaþýk tüketin. Ihlamurla ile ayva yapraðý beraber kaynatýlýp için. Bir büyük soðaný iri iri dilimleyip orta boy bir bal kavanozuna ilave edin. Ýyice karýþtýrýp 1 gün bekletin. Sabah ve akþam olmak üzere 1 çorba kaþýðý yiyin.(haber7)

10 10 CUMA 12 ARALIK 2014 SANAT ÞAHÝTLÝKTÝR Grup Yürüyüþ Solisti Mehmet Ali Aslan, Türkiye ye sýðýnan muhacirlere destek için konserler verdiklerini söyledi. Aslan, Yaptýðýmýz marþlarla direnenlerin sesine ses veriyoruz dedi. Grup Yürüyüþ, yardým amaçlý konserlerine devam ediyor. Ýslami müzik grubu Yürüyüþ, 3. albümü Hurriya ile sevenleriyle buluþtu. Ezgileriyle Ýskilipli Atýf Hoca yý anlatacaklar RECEP MEBET Ýslâmî müziðin tanýnmýþ ekiplerinden Grup Yürüyüþ üyeleri önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Özgür-Der Þube Baþkaný Bülent Gökgöz ün öncülüðündeki ziyarette Grup Yürüyüþ üyelerinden Mehmet Ali Aslan, Hayrettin Akkuç, Ahmet Yasir Gökçe ve Gökhan Ergöçün hazýr bulundu. Ziyarette sorularýmýzý cevaplayan Grup Yürüyüþ Solisti Mehmet Ali Aslan, hazýrlýklarý devam eden yeni albümlerinde Ýskilipli Atýf Hoca yý anlatan bir esere de yer vermeyi planladýklarýný açýkladý. Türkiye ye sýðýnan Suriyeli muhacirlere destek amacýyla kollarý sývadýklarýný anlatan Mehmet Ali Aslan, bu amaçla Çorum da da sahne aldýklarýný söyledi. Programlarýnýn Tokat, Ankara ve Samsun konserleriyle devam edeceðini belirten Aslan, müzikleriyle Suriye direniþi ve Ortadoðu Ýntifadalarý na destek verdiklerini vurguladý. Yaptýðýmýz marþlarla direnenlerin sesine ses veriyoruz diyen Aslan, sanata bakýþ açýlarýna dair açýklamalarda da bulundu. Sanatý ulvi bir dava, soylu bir ideal için yapan; marþlarýný, ezgilerini mazlumlar, ezilenler, Müslüman halklar için seslendiren Grup Yürüyüþ ün emin adýmlarla yoluna devam ettiðini dile getiren Aslan, Mücadelemizi þarkýlarýmýza konu ettik dedi. Ziyarette Çorumla ilgili izlenimlerini de paylaþan Aslan, Grup Yürüyüþ ve sanat çalýþmalarý hakkýnda þunlarý söyledi: HÝSSÝYATIMIZI MÜZÝKLE DÝLE GETÝRÝYORUZ Gerek yaþadýðýmýz ülkede gerekse tüm dünyada Müslüman olarak, ümmet olarak yaþadýðýmýz duygularý müzikal alana yansýtma noktasýnda bir ihtiyaç hâsýl olduðunu düþünüyorum. Elbette deðerli birikimlerinden istifade ettiðimiz müzisyen aðabeylerimiz, dostlarýmýz ürettikleriyle önemli bir boþluðu dolduruyorlar. Biz de grup olarak bu iþin bir ucundan tutmak, mütevazý bir katký sunmak istedik. Bu anlamda müziðe baþlamadaki asýl motive edici unsurun çaða iliþkin þahitlik sorumluluðunu müzikal alana da taþýma kaygýsý olduðunu söyleyebilirim. FÝKÝRDEN YÜRÜYÜ- ÞE DÖNÜÞTÜ Grup Yürüyüþ ün öyküsü, ABD nin Ýslam coðrafyasýndaki varlýðýna, Siyonist iþgale ve Türkiye de hak ve özgürlükler alanýnda yaþanan yasaklara karþý ortaya konan tepkiler; yapýlan eylemler, mitinglerle baþladý. ABD nin Afganistan ve Irak iþgali süreci, Filistin de yaþanan Aksa Ýntifadasý ve baþta baþörtüsü yasaðý olmak üzere Türkiye de devam eden baskýcý uygulamalar GRUP YÜRÜYÜÞ HAKKINDA ABD'nin Irak'ý iþgal süreci ve Filistin'deki intifada nedeniyle iki binli yýllarýn baþýndan itibaren düzenlenen mitinglerde Özgür-Der Müzik Grubu adý altýnda çeþitli programlarda yer aldýlar yýlýnda Grup Yürüyüþ ismini alýp, bir yýl sonra ilk albümleri 'Umuda Yürüyüþ' ile müzik dünyasýna adým attýlar. Hayatýn ve mücadelenin içerisinde þekillenen bir sanat anlayýþýna sahip olan grup; Filistin, Irak, Suriye, Mýsýr ve dünyanýn diðer bölgelerindeki zulümlere karþý tepki niteliðinde düzenlenen etkinliklerin vazgeçilmezi olmuþ durumda. Grubun 2005 yýlýnda yayýnlanan ilk albümü 'Umuda Yürüyüþ'te kadim Filistin marþlarýnýn yaný sýra, o tarihte etkisini sürdüren baþörtüsü yasaðýna karþý 'Baþörtüsü Þarkýsý' ve sokak çocuklarý için de çalýþmalar yer aldý. 2009'da yayýnlanan ikinci albümleri 'Adanýþ Günü'nde, özellikle Gazze direniþi ön plana çýktý. Bu albümde etkileri hâlâ süren 28 Þubat sürecine ve Ergenekon karanlýðýna da seslendiler. Kürt sorununa dikkat çektiler. Baþörtüsüne destek vermeye devam ettiler. Þehitleri unutmadýlar Grubun geçtiðimiz yýl yayýnlanan son albümü 'Hurriyya' ise Özgür Suriye bayraðýný kapaða taþýyarak buluþtu sevenleriyle. 'Tunus'ta baþlayýp inanç coðrafyamýzýn birçok bölgesine yayýlan kýyam sürecinin, Suriye'de destanlaþan bir mücadeleye dönüþmesinin hikâyesini sözümüze ve müziðimize konuk etmenin onurunu yaþýyoruz' dediler. Mavi Marmara'yý, Kudüs'ü, Uludere'yi hatýrlattýlar çerçevesinde meydanlarda, parklarda, kimi zaman cezaevi önlerinde, salon etkinliklerinde ortaya konan tepkiler Grup Yürüyüþ teki arkadaþlarý bir araya getiren en belirleyici unsurdu. Amatör düzeyde gitar, flüt, baðlama gibi enstrümanlarý çalan birkaç arkadaþ olarak, bahsettiðim etkinliklerde direniþ temalý marþlar söyleyerek baþladý bu yürüyüþ li yýllarýn baþýnda Özgür-Der Müzik Grubu olarak bu etkinliklerde görev aldýk. Ardýndan 2004 te Grup Yürüyüþ adýný aldýk ve çalýþmalarýmýzý bir albümde toplamak üzere yola koyulduk te Ýslâmî müziðin tanýnmýþ ekiplerinden Grup Yürüyüþ üyeleri önceki gün gazetemizi ziyaret etti. yayýnladýðýmýz Umuda Yürüyüþ adlý albümümüz bu sürecin ilk meyvesi oldu. SANAT ÞAHÝTLÝKTÝR Müslümanlar olarak yaþadýðýmýz anýn þahitliðini yapýyoruz. Yaptýðýmýz her iþle bu þahitlik görevini en iyi þekilde yerine getirmeliyiz. Müzikle uðraþýyorsak da bu kaygýyla hareket etmeliyiz. Müziðe ilgili, Ýslâm coðrafyasýnda yaþananlara karþý duyarlý birkaç arkadaþ bir araya gelerek çalýþmalara baþladýk. Bizler de sanatla þahitliðimizi yapmaya çalýþýyoruz. Sanat hayattan kopuk, soyutlanmýþ olamaz. Sýrf hazlara, tüketime hitap eden sanattan uzak kalmak gerektiði düþüncesindeyiz. Bunun yerine mesaj veren, hissiyatý paylaþan bir formda eserler verilmesi gerektiðine inanýyoruz. Müslüman olarak bizim tek bir amacýmýz var, o da Rabbimize kulluk sorumluluðumuzu yerine getirmek. Bunun ötesindeki her þey amaca ulaþma noktasýnda bir araç. Müzik de belirttiðiniz gibi mesajýmýzý insanlara ulaþtýrmak için bir araç konumunda. Sözü güzel söyleme, mesajý estetik bir formda sunma noktasýnda etkileyici bir sanat dilidir müzik. Elimizdeki tüm imkânlarla tevhid, adalet, direniþ ve özgürlük çaðrýsýný iletmeyi sorumluluk ve zorunluluk addediyoruz. Meydanlarla iç içe olmamýz ve hak, adalet, özgürlük mücadelesinin bizzat içinde oluþumuz özellikle Ýslami camia içinde en ayýrýcý vasfýmýz. Grup Yürüyüþ ün bu adý almasýndaki hikmeti de burada. Bizler Müslümanlar olarak verdiðimiz mücadelenin müziðini yapmaya çalýþýyoruz. Siyasal, kültürel, sosyal gündemimizi müziðimize taþýma gayreti içindeyiz. Henüz yeterli düzeyde bir birikim ortaya koyamadýk ancak niyet ve çabamýzýn bu olduðunu ifade edebiliriz. ATIF HOCA ÝÇÝN DE BÝR ESERÝMÝZ OLACAK Çorum güzel bir þehir. Ýnsanlarý muhafazakar ve samimi. Cami merkezli bir hayat gözlemlediðimiz bu þehir, huzur dolu bir Anadolu kenti. Eski doku ve kültürünü yaþatmaya çalýþan Çorum, misafirperverliðiyle de dikkat çekiyor. Leblebisiyle sevdiðimiz Çorum da rahmetle andýðýmýz maneviyat büyükleri de yetiþmiþ. Son devrin mazlumlarýndan olan Ýskilipli Atýf Hoca bunlardan biri. Grup Yürüyüþ olarak hazýrlýklarýný sürdürdüðümüz yeni albüm çalýþmamýzda Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili bir esere de yer vermeyi planlýyoruz. Dinleyenlerimiz sanat çalýþmalarýmýz ve konserlerimizle ilgili duyuru, haber, görsel ve videolara adresinden ulaþabilirler. Ayrýca adlý internet sitemizi de ziyaret edebilirler.

11 CUMA 12 ARALIK Akkent te ortak kullaným su hatlarýna sayaç zorunluluðu RECEP MEBET Akkent Mahallesi TOKÝ Bloklarý ndaki ortak kullaným su hatlarýna sayaç kullanýmý zorunluluðu getirildi. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, yaptýðý yazýlý bildirimin ardýndan kaçak su kullanýmýný önlemek amacýyla çalýþma baþlattý. TOKÝ Bloklarý ndaki ortak kullaným su hatlarýna sayaç kullanýmý zorunluluðu getirildi. Bina temizliði, bahçe sulamasý ve yangýn söndürme þebekesinde kullanýlan hatlarla ilgili uyarýlarý dikkate almayan apartmanlarýn ortak kullaným suyunu kesen ekipler, abonelik iþlemlerini yaptýrarak sayaç taktýran binalara yeniden su vermeye baþladý. Akkent konutlarý ikamete açýldýðý günden bu yana apartman baþýna ortalama ton kaçak su tüketildiðini belirten yetkililer, konuyla ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini kaydettiler. Öte yandan konuyla ilgili çalýþmalar sýrasýnda vatandaþlarýn maðdur edildiðini savunan Fatih Atýlgan isimli TOKÝ sakini, kesme iþlemleri sýrasýnda apartmanlara ait su borularýnýn sökülerek götürülmesine tepki gösterdi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetini dile getiren Y5 Blok Yöneticisi Fatih Atýlgan, yaklaþýk 1,5 yýl önce düzenleme sözü verilmesine raðmen gerekli çalýþmalarýn yapýlmamasýndan yakýndý. Ortak kullaným sularýnýn kesilmesinin bina temizliði ve olasý yangýnlara müdahelede risk teþkil ettiðini anlatan Atýlgan, yetkililerden anlayýþ ve çözüm beklediklerini sözlerine ekledi. Ýzmir Fuarý na 28 bin ziyaretçi Ýzmir de 4-7 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda düzenlenen 8. Turizm Fuar ve Konferansý baþarýyla sona erdi. 902 firmanýn katýldýðý fuarý, Türkiye nin 52 ilinden ve 67 ülkeden toplam 28 bin 73 kiþi ziyaret etti. Ziyaretçi sayýsýndaki artýþ ve yeni iþ baðlantýlarý ile Travel Turkey Ýzmir sektörün yüzünü güldürdü. Fuar, turizm endüstrisinden tam not aldý. Travel Turkey Ýzmir, turizm sektörünü Ýzmir'de buluþturdu. Katýlýmcýlar; dört gün boyunca 2015 yýlý turizm sezonu için profesyonel ziyaretçilerle görüþerek önemli iþ baðlantýlarý kurdu. Etkinlik bu yýl da bir rekora imza attý: Bu yýl ülke sayýsýnda geçtiðimiz yýllara oranla büyük bir artýþ gözlendi. Geçtiðimiz yýl 22 ülkenin katýldýðý Turizm Fuar & Konferansý nda, bu yýl 30 ülke hizmet ve ürünlerini sunmak için yer aldý. Gelecek sezonun turizm trendleri Travel Turkey Ýzmir le start aldý. Fuar, yeni iþ baðlantýlarý kurmak için muhteþem bir platform oluþturdu. Partner ülke Ýtalya ve Partner il Adýyaman fuarda, ziyaretçilere ve katýlýmcýlara kendilerini tanýtma fýrsatý buldular. Bu yýl fuara katýlan ülkeler; Almanya, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, Cibuti, Endonezya, Etiyopya, Gambiya, Gürcistan, Güney Afrika, Güney Kore, Güney Sudan, Hindistan, Ýran, Ýtalya, Kenya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moðolistan, Namibya, Nijerya, Portekiz, Ruanda, Uganda, Ürdün, Tanzanya, Tunus, Türkiye ve Yunanistan dý. Fuar da; Adýyaman, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Aydýn, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Giresun, Iðdýr, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Nevþehir, Ordu, Rize, Þanlýurfa, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak ve Bergama, Bodrum, Bornova, Didim, Edremit, Eðirdir, Fethiye, Kapadokya, Karaburun, Kuþadasý, Marmaris, Menderes destinasyonlarý yer aldý. 4 gün boyunca süren turizm fuarýný; 28 bin 73 kiþi, 67 ülkeden ve Türkiye nin 52 þehrinden gelen ziyaretçiler gelecekteki turizm potansiyelini planlamak ve deðerlendirmek üzere Ýzmir e geldiler. Geçtiðimiz yýl fuarý, 34 ülkeden 26 bin 487 kiþi ziyaret etmiþti. Fuarý ziyaret eden ülkeler: ABD, Afganistan, Almanya, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Belçika, Birleþik Krallýk, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Cibuti, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Gana, Güney Afrika, Gürcistan, Hýrvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, Ýngiltere, Ýran, Ýspanya, Ýsrail, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Jamaika, Japonya, Kanada, Karadað, Katar, Kenya, Kýbrýs, Kýrgýzistan, KKTC, Kore, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mýsýr, Nijerya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Rusya, Sýrbistan, Slovenya, Suudi Arabistan, 8. Turizm Fuar ve Konferansý baþarýyla sona erdi. Ýzmir de düzenlenen fuarý yurt içi ve yurt dýþýndan 28 bin kiþi ziyaret etti. Tacikistan, Tanzanya, Tayvan, Togo, Tunus, Yunanistan, Zambiya. Fuarý ziyaret eden iller: Adana, Adýyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Nevþehir, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Þanlýurfa, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Uþak, Van, Yalova. THY nin ulaþým sponsorluðunu üstlendiði 21 ülkeden; Güney Afrika, Nijerya, Ýngiltere, Azerbaycan, Hýrvatistan, Slovenya, Karadað, Macaristan, Almanya, Arjantin, Ýspanya, Bosna Hersek, Cibuti, Fransa, Ýran, Ýtalya, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Rusya, Kenya özel davetli, yabancý sektör temsilcileri fuarý ziyaret ederek katýlýmcý olan turizmcilerle görüþtü. Alým heyetleri fuarýn ilk iki günü katýlýmcýlarla 1/Aholünde yüz yüze görüþtü. Uluslararasý satýn almacýlar Ýzmir Agora, Efes ve Meryem Ana turu kapsamýnda tarihi bölgeleri ziyaret etme ve Ýzmir i tanýma olanaðý da buldu. Organizasyon kapsamýnda Yarýnýn Turizmine Ýzmir Yaklaþýmý konulu konferans, 7 sunum ve 3 farklý sergi düzenlendi. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ev sahipliðinde Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ. (ÝZFAÞ), Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TÜRSAB) ve Hannover Fairs Turkey Fuarcýlýk A.Þ. iþbirliðinde organize edilen Travel Turkey Ýzmir - 8 nci Turizm Fuar & Konferansý; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý himayesinde düzenlendi yýlýnda Fuar Ýzmir de düzenlenecek Travel Turkey Ýzmir - Turizm & Konferansý, yerli ve yabancý turizm profesyonellerini Ýzmir de tekrar biraraya getirecek.(ýha) Küçük, Her bütçeye uygun umre programlarýmýzla Çorumlular ýn hizmetindeyiz dedi. Aybike, yeni sezonun ilk kafilesini uðurluyor RECEP MEBET A y b i k e Turizm Seyahat Acentasý ile kutsal topraklara gidecek olan yeni sezonun ilk umre kafilesi bugün yol çýkýyor. 210 kiþilik kafile, bu gece saat da Belediye Þehirler Arasý O t o b ü s Terminali nde düzenlenecek prog r a m l a uðurlanacak. Merzifon Havalimaný ndan Cidde ye hareket edecek olan kafilenin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yurda Yasir Küçük, yeni sezonun ilk umre kafilesini bu gece uðurlayacaklarýný açýkladý. döneceðini belirten Aybike Turizm Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, yeni sezon umre kayýtlarýnýn devam ettiðini bildirdi. çerçevede yarý yýl tatili için eðitim camiasýna özel bir kampanya hazýrladýk. Öðretmen, öðrenci ve veliler yarý yýl tatili için düzenlediðimiz yýlý hac sezonunu baþarýyla günlük umre ziyareti hakkýnda büromuzdan geride býraktýklarýný belirten Yasir Küçük, Her ayrýntýlý bilgi alabilirler. bütçeye uygun umre programlarýmýzla Çorumlular ýn hizmetindeyiz dedi. Çorum dan kutsal topraklara doðrudan umre ve hac organizasyonu yapan tek þirket olduklarýnýn altýný çizen Yasir Küçük, profesyonel bir ekiple hizmet verdiklerinin altýný çizdi. Umre organizasyonlarý hakkýnda bilgi veren Yasir Küçük, gerçekleþtirdikleri turlarda ekonomik, normal ve otel tipi konaklama imkaný sunduklarýný söyledi. Dua, dostluk ve hizmetinize talibiz sloganý ile 1993 yýlýndan beri hac ve umre organizasyonlarý düzenlediklerini vurgulayan Küçük, þöyle konuþtu: Çorumlu hacý adaylarý ve umrecilerin deðiþmez adresi olarak yýlý umre sezonu kayýtlarýmýzý sürdürüyoruz. MANEVÝ ZÝYAFET Yeni sezonun ilk kafilesi bu gece yola çýkacak. Daha sonraki umre programlarýmýzýn çýkýþlarý ise 21 Ocak ve 14 Þubat 2015 tarihlerinde olacak. 8, 15, 20 ve 28 gün seçenekleriyle düzenlediðimiz programa katýlanlar için sohbet ve ilahi dinletileri eþliðinde manevi bir ziyafet sunuyoruz. Umre kafilelerimiz Mekke de Arafat, Mina, Müzdelife, Cennet-ül Mualla, Nur ve Sevr Daðý, Cin Mescidi, Hira Maðarasý gibi yerleri ziyaret edecekler. Medine de ise Harem-i Þerif, Uhud Þehidliði, Kuba Mescidi, Kýbleteyn Mescidi, Yedi Mescidler, Cennet-ül Baki Kabristaný, Bilal-i Habeþi Mescidi, Resulullah ýn diþinin þehit Halkýmýzýn yakýndan tanýdýðý isimlerden olduðu maðara, Osmanlý Tren Ýstasyonu ve hurma oluþan deneyimli kadromuzla, hac sezonunda bahçeleri gezilecek. olduðu gibi umre sezonunda da Çorum halkýnýn hizmetindeyiz. Ýsteyen herkesin umreye gidebilmesi için çok cazip fiyat ve ödeme seçenekleri hazýrladýk. Üstelik anlaþmalý bankalar aracýlýðýyla kredi kartlarýna vade farksýz taksit imkaný saðlýyoruz. EÐÝTÝM CAMÝASINA ÖZEL KAMPANYA Umrecilerimiz için tüm hazýrlýklarý tamamladýk. Yýl boyunca her ay birkaç kafileyi kutsal topraklara götürmeyi hedefliyoruz. Bu Ayrýca Cirane ve Hudeybiye ziyaretlerini de tüm umrecilerimize ücretsiz olarak sunacaðýz. Umreye gitmek isteyenlerin yoðunluktan etkilenmemeleri için þimdiden rezervasyon yaptýrmalarýný öneriyoruz. Acentamýza gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm Çorum halkýna teþekkür ediyor, 2015 hac ve umre sezonunun hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz. Umre organizasyonlarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve kayýt yaptýrmak isteyen herkesi Osmancýk Caddesi Ulucamii karþýsý numara Küçük, yýlý hac sezonunu baþarýyla geride býraktýklarýný kaydetti.

12 12 CUMA 12 ARALIK 2014 SOÐANIN CÜCÜÐÜ Ýki köylünün yolculuk esnasýnda canlarý sýkýlmýþ. Biri diðerine sormuþ: - Ulan Ahmed, günün birinde zengin olsan ne ederdin? Ahmet, düþündükten sonra: - Soðanýn cücüðünü yerdim, demiþ. Bir süre sonra Ahmet, arkadaþýna ayný soruyu sormuþ: - Ulan Memed, sen zengin olsan ne ederdin? Mehmet düþünmüþ, düþünmüþ, düþünmüþ: - Ulan bana idecek bir þey komadýn ki!

13 CUMA 12 ARALIK :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:19 SAFER: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:29 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým: ARALIK Tutum, Yatýrým ve Türk Mallarý Haftasý - Karakýþ Fýrtýnasý - Bangladeþ'in baðýmsýzlýðýna kavuþmasý (1971) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Niyet düzgün olmazsa güzel bildiðimiz herþey dünyayý mamur etse de ahireti mahveder. Enver Ören "Rahmetullahi aleyh" ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN ECZANESÝ EBRU GÜBEN M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI ZÜLAL ECZANESÝ ELÝF ÖZGE MAZ ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Seydim Köyü' nden gelme, Mustafa BULUT' un eþi, Halim, Fevzi ve Muttalip BULUT' un annesi; Meryem BULUT. 2-Abdalata Köyü' nden gelme, Kasap Esnafýndan Abdullah ÞAHÝN' in babasý, Arif CÝVELEK, Mehmet ÞA- HÝN, Ahmet ÞAHÝN, Mustafa TEKKEÞ, Ahmet SÜSLÜ ve Ýlhan BAYKAL' ýn kayýnpederi; Haþim ÞAHÝN. 3-Ýnanözü Köyü' nden gelme, Kahveci Esnafýndan Yunis SAÐIR' ýn babasý; Mehmet SAÐIR. 4-Köfteci Kel Adil ve Çorum Belediyesi' nden emekli Mustafa ERGÖZ' ün kardeþi; Þener ERGÖZ. 5-Karapürçek Köyü' nden gelme, Hayrettin ve Hüseyin LAYIK' ýn annesi; Hidayet LAYIK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yeryüzü birçok hallere sahne oluyor. Rüzgarlar bu anlamada Dünyanýn önemli bir parçasýdýr. Bitkilere ve diðer canlýlara faydalarý sayýlamayacak kadar çoktur. Rüzgarlarýn çeþitleri var dýr. Kimi poyrazdýr, kimi karayeldir, kimi lodostur. kimi deli eser, kimi ise aheste Bahar rüzgarlarý ayrýdýr, kýþ fýrtýnalarý daha baþkadýr. Kimi üþütür, kimi ise insana sam yelleri estirir. Ýnsan hayatýn da da böylesine rüzgarlar eser. 12 Kasým depremi anýlarý 9 Geçici Rüzgarlar Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com Kimi aile fýrtýnalarý, kimi iþ fýrtýnalarý, kimi mecazi aþk fýrtýnalarý, kimi ise fani hayat manzaralarý yaþarlar. Bazýsý geçicidir, bazý rüzgarlar kalýcýdýr. Yüksek bir davanýn bir çok fýrtýnalarý vardýr. Yýllarca omuz omuza hizmet ettiðiniz can yoldaþýnýz hiç umulamadýk bir zamanda vefasýzlýk fýrtýnalarý yaþatýr. His, heves ve vehimler aldatýr. Nurlarla hemhal olanlarýn hayatlarýnda da böyle haller yaþandý yýllarca. Bizler daha on beþ, on altý yaþlarýnda nurlarý yeni tanýdýðýmýzda, Ýzmir 'in Tire ilçesinde terzilik yapan Nuri aðabeyime: "Aðabey inþaallah bundan sonra hizmetlerde bulunmak istiyorum, bana ne tavsiyeler de bulunursunuz?" dediðimde bana yýllarca her namazlarýmda þu duayý yapmamý tavsiyede bulunmuþlardý: "Ya Rabbi beni bir hayat boyu hizmette istikamet üzere hizmet etmemi nasip eyle" de korkma Cenabý Hak muhafaza edecektir seni " demiþti. Ve aradan kýrk yýl geçti. Çok fýrtýnalar ve kasýrgalar gördük. Cenabý Hak bu istikamette devam ettirdi. Geçici fýrtýnalar bizleri bir tarafa alýp götürmedi. Bizler en büyük imtihanlarýmýzý kendi Dünyamýzda verdik. Merhum ve büyük mütefekkir Zübeyir Aðabeyin dediði þu ifadeleri hiçbir zaman unutmadým: Kutlular Aðabeye hitaben: " Kardeþim bu fýrtýnalar bitmez, biri biter biri baþlar. Siz bunlara bakmayýn, hizmetinizi sadakatle yapmaða çalýþýn" Ýþte hayat böyle devam ede gel di. Kimi rüzgarlar tozu dumana kattý. Kimi rüzgarlarda bahar asudelikleri yaþattý. Bazýlarý bizi alýp bir yerlere götürdü. Bazý rüzgarlar ise çok mu çok deli esti. Önemli olan geçici rüzgarlara bakmamak, Ýstikametten ayrýlmamaktýr. Rüzgar ne taraftan eserse essin hiç fark etmez. eknoloji ilerledi. Yaðmuru, seli, heyelaný az çok önceden tespit Tedebiliyoruz. Ama depremler için bunu söylemek þimdilik imkânsýz. Zira bu noktada en çok harcamayý Japonya yapýyor ama bir arpa boyu mesafe katetmiþ deðildir. Bu nedenle Japonya devleti teþvik desteklemesinden vazgeçip, bunu üniversitelere býrakmýþtýr.(iþýkara-çorum) Karýncalarla veya diðer hayvan hareketleriyle depremlerin önceden olacaðýný tespit etme imkâný yoktur. Bu çalýþmalar bilimsel çevrelerce dikkate alýnmamaktadýr. Çadýr kentlerde vatandaþlarla birebir iliþkisi olan personel çok sýkýntý yaþayabiliyor. Özellikle depremlerde ve akabinde insan psikolojisini çok iyi anlamak lazým. Elinden geldiði kadar afetzedelere yardým etmek istiyorsun fakat hiçbir kabahatin, günahýn olmadan problem çýkabiliyor. Çalýþanlar afetzedelerin hakaretlerine maruz kalabiliyor. Asýnda bu durum istenilerek yapýlan bir hareket deðildir ama depremin verdiði genel problemlerle birleþince çok kolay ortaya çýkabiliyor. Çünkü afetzede vatandaþ ailesini, eþini, dostunu yitirmiþ, malýný mülkünü, yýllarýn birikimini kaybetmiþ ve devletin verdiði çadýrda yalnýz yaþamak durumunda kalabiliyor ve hepsinin birikimi her an patlamalar meydana getirebiliyor. Bu da en yakýn bulduðu görevliye rastlýyor Bu nedenle ''Sövene dilsiz, dövene elsiz'' tabiri tam afetlere göre söylenmiþ sanki. Veya '' Öfke gelir göz karartýr / öfke gider yüz kýzartýr'' benzetmesine de bu ortamda sýkça rastlamak mümkündür Baðýrýp çýðýran, hakaretler yapan insanlar yarým saat sonra gelip özür dileyip, boynuna sarýlabiliyor Afet bölgelerinde görevlendirilecek personele normal zamanlarda mutlaka ve mutlaka iletiþim, sabýr, rehberlik, hoþgörü vs. konularýnda ciddi anlamda eðitim verilmelidir. Yoksa yukarýda açýklamaya çalýþtýðým durumlarla baþ baþa kalmak mümkündür. Bir bayan anlatýyor Erzurum depreminden sonra, ailem korkmuþ ve Bolu'ya göç etmiþ. Allahýn iþine bak ki 12 Kasým depremine Bolu'da tekrar yakalandýk. Bir baþka aile; 1992 Erzincan depreminden sonra Sakarya'ya göç etmiþ. 17 Aðustos depreminden sonra korkup, Bolu'ya yerleþmiþler. Ve akýbet 12 Kasým Bolu depreminde yine depreme yakalanmýþlar Anlaþýlan o ki göç etmek çözüm deðil. Gerçek çözüm ülkenin neresinde olursa olsun temel afet bilincinin oluþmasý ve ona uygun olarak gerekli tedbirlerin alýnmasýdýr. Yoksa mekânlar, makamlar deðiþir ancak fatura hep ayný kalýr Ramazan akþamý olduðu için, teravihe merkez camisine gidelim dedik. Soðukta gittik ancak depremde hasar görmüþ ve güvenlik nedeniyle kapýsýna kocaman kilit vurulmuþ. Dolayýsýyla depremin soðuk yüzünü bir daha hissettik. Camiler kilitli, apartmanlar kilitli, resmi kurumlar kilitli veya açýkta olsa korku, panik içeriye girmeye engel Akþam saat civarý Ýl kriz merkezine bir aile geldi. 8 kiþi bir çadýrda kalýyormuþ. Çocuðu çok baþarýlýymýþ. Deprem nedeniyle dershane kapanmýþ. Kriz merkezi baþkaný Ýsmail Gündüz beye derdini saf samimi duygularla anlatýyor. Mülki amirler ve memurlar genel olarak afetzedelere karþý ellerinden geleni yapmaya çalýþýyorlar. Ancak vatandaþýn derdi de bitmiyor. Çok deðiþik sýkýntýlar var.(belki bir kýsmýný burada anlatmak uygun düþmez) Hepsini bir anda çözmek mevcut imkânlarla maalesef imkânsýz. Fakat þu bir gerçek ki; siz amir olarak, memur olarak samimi olursanýz baþka bir ifade ile ''Vatandaþ iþinin görülmesinden çok, devletin (amirin-memurun) kendiyle ilgilenmesinden memnun kalýr'' sözü tam anlamýyla yerini buluyor. Çözülen sýkýntýlarýna teþekkür, çözülemeyen dertlerine inþallah diyebiliyor. Yeter ki sizin kendisi ile gerçek anlamda ilgilendiðinizi, elinizde imkân olsa yapabileceðiniz hissini verin. Bu tür insanlarýn sayýsýnýn az olmadýðýný hayatýmýzýn her safhasýnda görürüz (yazarla iletiþim: ) BÝR DÝLEK: '' Kubbeler - minareler bir bir yýkýlmýþ, Müezzinler - imamlar öksüz, yetim kalmýþ, Depremde, cemaat kaçarken epeyce zorlanmýþ, Ayný manzara Erzincan'da da önceden yaþanmýþ, Çorum'da da yaþanmadan tedbir alsak olmaz mý? Camilerin kapýsýný DIÞARIYA açmanýn yolu bulunmaz mý? '' Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 88,97 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 12 ARALIK 2014 Mazeret deðil, çözüm üretmeliyiz rak kültür, sanat ve bilim dili Farsça, Osmanlýca yazýldý ve kaynaklarýn pek çoðunda bu dil kullanýldý. Mazeret üreten deðil, çözüm odaklý olmalýyýz. Tüm dünyada Türkiye nin çok ciddi bir þekilde yýldýzý parlýyor ve eðer doðru hareket edersek dünyada söz sahibi olacaðýmýza inanýyorum Osmanlý Devleti zamanýnda esnaf siftah Reha Metin Alkan yaptýktan sonra komþusu da siftah yapsýn diye kendi itit Kýz Öðrenci Yurmüþterisini komþusuna Rektör Alkan, Hitit Kýz Öðrenci Yurdunda dunda düzenlenen etyönlendiren bir zihniyet düzenlenen etkinlikte öðrencilerle bir araya geldi. kinlikte öðrencilerle bir aravardý. Bu davranýþ bir erya gelen Hitit Üniversitesi dem ancak ayný zamanda Rektörü Prof. Dr. Reha bir pazarlama stratejisi, Metin Alkan, Küresel amaç daha fazla müþteri Düþün Yerel Davran baþçekmek ve bununla birliklýklý konferans verdi. Tate bütün esnafýn daha çok rihte önemli bilimsel çalýþpara kazanmasý. Baþarýya malar yapan islam alimleulaþmak için bütün dünyarinin yaþamlarýndan örnýn aradýklarý bizim dininekler veren ve bilim uðmizde, kültürümüzde ve runa dünyayý gezdiklerini geleneðimizde zaten var. belirten Alkan, Bir dödünyada her anlamda bünem düþünün, insanlar yük bir güce sahip ve yöilim öðrenmek için Osneten olunmasý gerekiyor. manlý Devleti ne geliyorkonuþmasýnýn son lardý. O zamanlar farklý kýsmýnda Kuzey ve Güney dillerde kaynaklar bulakampüsü hakkýnda bilgi Öðrencilerin tüm görüþlerinin alýndýðý etkinlikte mazdýnýz, tüm kaynaklar paylaþýmýnda bulunan AlFarsça ve Osmanlýca. Sesöz alan bir öðrenci Rektör Alkan a teþekkür etti. kan, üniversitenin Çorum a bebi ise Osmanlý Devleörnek bir yapýlanma içerisinde olduðunu vurgulayarak, tüm çalýþmati nin güçlü ve dünyaya hakim olmasýydý dedi. lar bittiðinde kampüslerin ve binalarýn uluslararasý standartlarda, Dünya ölçeðinde olmak zorundayýz ve bunun için de bilim, çevre dostu, enerji tasarrufu odaklý, özetle her konuda örnek gösteriteknoloji ve diðer konularda zengin olmalýyýz diyen Alkan, ayný zalebilecek bir yapýlaþmaya sahip olacaðýný söyledi. manda üretimim endüstriye dönüþtürülmesinin önemine dikkat çeöðrencilerin sorularýný cevaplandýran Alkan, öðrenci odaklý kerek Ne kadar donanýmlý ve ne kadar bilgi birikimimizi artýrýrsak eðitim anlayýþýyla ilerleyen üniversitenin öðrencilerin kendi projeleo kadar baþarýlý oluruz dedi. rini üretmelerine ve bu projeleri hayata geçirmelerine her zaman desrektör Prof. Dr. Alkan, konuþmasýna þöyle devam etti: Bir futtek olduklarýný belirterek, dünyada söz sahibi olma adýna bilimsel ve bol maçýnda herkes seyirci olabilir, 22 kiþi oyuncu olabilir, 4 hakem ekonomik olarak kalkýnmanýn her anlamda büyük bir güç getirdiðiolabilir ama takýmýn baþýnda bir teknik direktör vardýr ve bütün mani vurguladý. çý o yönetir. Güçlü olduðunuz zaman kurallarý siz belirliyorsunuz. Öðrencilerin tüm görüþlerinin alýndýðý etkinlikte söz alan bir öðher anlamda zengin ve global olmalýyýz. Þüphesiz milli deðerlerimirenci ise, Üniversitemiz ve bizler için yaptýðýnýz çalýþmalar çok anze sahip çýkmalýyýz. Bunlar bizi biz yapan duygular. Bu deðerlerden lamlý. Bu çalýþmalarý memleketinizde olduðunuz için yaptýðýnýza yövazgeçmeden çok baþarýlý çalýþmalar yapacak imkanýmýz var. Dünnelik ifadeler var, ancak ben sizin baþka bir þehirde farklý bir üniveryanýn sistematik hale getirip kurgulaþtýrdýðý pek çok konunun dinisitenin rektörü olsanýz yine ayný düþünceyle çalýþmalarýnýzý yapacamizde ve kültürümüzde var. Geçmiþte Osmanlý ekonomisi çok güçðýnýza gönülden inanýyorum ve size teþekkür ediyorum dedi. (Halü olmasýndan dolayý cazibe merkezi haline geldi. Bu güce baðlý olaber Merkezi) H SYO da Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý düzenlendi. SYO da engelsiz üniversite buluþmasý H itit Üniversitesi nde engelli öðrencilerin eðitim almasýna iliþkin hangi hizmetlerin sunulduðunu konuþmak ve tartýþmak amacýyla eðitim birimlerinde Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý düzenleniyor. Üniversite Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu nca düzenlenen Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý nýn ilki geçtiðimiz salý günü Saðlýk Yüksekokulu nda gerçekleþtirildi. Etkinlikte Saðlýk Yüksekokulu Öðr. Gör. Filiz Selen, engellilik farkýndalýðý hakkýnda bir sunum yaparak, üniversitenin engelli kiþilerin ya- þamýndaki önemini anlattý. Selen konuþmasýnda, toplumdaki yanlýþ algýlayýþlarýn engellilere nasýl güçlükler yaþattýðýný, engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrmada insan haklarý temelli bir yaklaþýmýn izlenmesi gerektiðini ve eþit bir yaþamý uygulamaya geçirmenin engelli öðrencilerin ve vatandaþlarýn hayatýnýn kolaylaþacaðýnadikkat çekti. Etkinlik engelleri olan bir bireyin yaþamýnýn canlandýrýldýðý Guzaarish isimli film gösterimi ile devame tti. Geleneksel Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarýnýn amacý öðrencilerin ve SYO personelinin dikkatine sunuldu. Etkinliðe SYO öðrencileri katýldý. Üniversite öðrencilerine konser Sungurlu da kariyer konferansý Sungurlu MYO Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Programý öðrencilerine yönelik konferans düzenlendi. H itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi Birim Sorumlusu Öðr. Gör. Deniz Özkan Vardar tarafýndan Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Programý öðrencilerine yönelik konferans düzenlendi. Etkinliðe, Pharmactive Ýlaç Sanayi ve Ticaret A.Þ. Samsun Bölge Müdürü Gökhan Özdinç, Týbbi Tanýtým Temsilcisi Ýlker Özen ve Eczacý Serhat Battal Külük katýldý. Bölge Müdürü Gökhan Özdinç konferansta ilk olarak Pharmactive ilaç firmasýnýn kuruluþundan itibaren günümüze kadar Türkiye deki geliþim süreci hakkýnda bilgi vererek, günümüzde Týbbý Tanýtým ve Pazarlama mesleðinin önemi, çalýþma koþullarý ve iþ baþvurularý sýrasýnda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkýnda ayrýntýlý bilgi- lendirme yaptý. Pharmactive Ýlaç Sanayi ve Ticaret A.Þ. Samsun Bölge Müdürü Gökhan Özdinç Türkiye de saðlýk sektörünün büyümekte olan bir alan olduðunu belirterek öðrencilerimize bu alanda çalýþmanýn onlarýn gelecekleri açýsýndan çok avantajlý olduðunu ve bu nedenle Sungurlu Meslek Yüksekokulunda Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Programýnýn açýlmasýnýn bölge için isabetli bir karar olduðunu belirtti. Katýlýmcýlarýn saðlýk sektöründeki kazanmýþ olduklarý tecrübeleri de öðrencilerle paylaþtýklarý konferans, öðrencilerin sorularýnýn cevaplanmasý ve Sungurlu MYO Müdürü Yrd.Doç. Dr. Kubilay Karacif in katýlýmcýlara teþekkür belgesi vermesi ile tamamlandý.(ýha) Ç orum Güzel Sanatlar Lisesi tarafýndan Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öðrencilerine konser verdi. Özel Ýdare Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Ömer Can Satýr, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fuat Bal, öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. Konserde öðrenciler þarkýlar eþliðinde eðlenceli dakikalar yaþadý.(ýha) Gençler sertifika aldý G ençlik ve Spor Bakanlýðý ve KOSGEB iþbirliði ile gerçekleþen Genç Giriþimciler Projesi'nin yerelde uy- gulayýcýsý olan Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, 28 Nisan-22 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþen gi- riþimcilik eðitimini baþarý ile bitiren kursiyerlere Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Sertifikalarýný teslim etti. Kursiyerlere Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Sertifikalarýný teslim edildi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde gerçekleþen törende katýlýmcýlar belgelerini Gençlik Merkezi Müdürü Ýsmail Þahan'ýn elinden aldý. Proje hakkýnda bilgi veren Þahan, projenin gerçekleþmesinde emeði geçen, bu imkâný sunanlara teþekkür etti. Eðitimler ilgili bakanlýk tarafýndan kendi iþini kurmak isteyen 1830 yaþ arasý genç giriþimcilere veriliyor. 'Gencim, Giriþimciyim, Güçlüyüm' sloganýyla ilk aþamada Adýyaman, Ankara, Aksaray, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Ýstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Trabzon illerindeki gençlik merkezlerinde KOSGEB iþbirliðiyle düzenlenen 'Genç Giriþimciler Ýçin Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi'nin 81 ile yaygýnlaþtýrýlmasý hedefleniyor. Giriþimcilik eðitimini baþarý ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan genç giriþimciler, KOSGEB'in yeni iþ kuranlara verdiði 30 bin liraya kadar hibe ve 70 bin liraya kadar faizsiz krediye baþvuru hakkýna sahip oluyorlar. Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri konser verdi. Konser Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu nda düzenlendi.

15 CUMA 12 ARALIK 2014 Minnet borcuyla deðil hizmet borcuyla yoldayýz A EROL TAÞKAN sým'ýn Neslinden Bir Büyük Usta Recep Tayyip Erdoðan isimli kitabýn yazarý Tahir Fatih Andý, Belediye ve Dil Edebiyat Derneði (DED) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen konferansa katýldý. "Minnet borcuyla deðil, hizmet borcuyla yola çýktýk." diyen Yazar Tahir Fatih Andý, Recep Tayyip Erdoðan'ýn Asým'ýn Neslinin önemli yolcularýndan olduðunu söyledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve DED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan ve davetliler katýldý. Kýsa bir sinevizyon sunumu ile baþlayan konferansta, ilk olarak Mehmet Akif Ersoy'un bahsettiði Asým'ýn Neslinin anlatan Andý, "Bu Tahir Fatih Andý dün bir konferans verdi. Program Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. neslin yolcularýný anlatmak üzere çýktýðýmýz yolculukta, 2 yýl içerisinde 56 þehirde mola verdik. Çabamýz Asým'ýn Neslini anlatmak ve bu yolun yolcularýna hizmet etmektir." dedi. Asým'ýn Neslinin, hizmet eden ve geleceði aydýnlatan bir nesil olduðunu, bugün ifade edilen Yeni Türkiye olgusunun da Necip Fazýl, Mehmet Akif Ersoy'la birlikte Asým'ýn Neslinden olan pek çok insan tarafýndan ifade edildiðini hatýrlattý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da bugün Asým'ýn Neslinden olan bir kiþi olarak, bu yolun ustasý olduðunu, Asým'ýn Nesline hizmetin, bu yolun öncülerine hizmet etmekle baþlayacaðýný kaydetti. Yazar, kitabýnda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn hayat hikayelerine, kendisinin gençlerden beklentilerine yer verdiðini, Erdoðan'ýn tüm konuþmalarýnda gençler baþta olmak üzere millete her zaman Asým'ýn Neslinden ve bu yolun yolcularýndan bahsettiðini dile getirdi. Konferansýn ardýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Yazar Tahir Fatih Andý'ya teþekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Anaç a tebrik ziyareti H ak-ýþ Konfederasyonu Ýl Temsilcisi ve Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ý makamýnda ziyaret etti. Köroðlu ve beraberindekiler AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilmesinden dolayý Anaç ý tebrik edip, baþarýlý çalýþmalar diledi. Anaç, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Hak-Ýþ heyetine teþekkür etti. Çorum Baro yönetimi, Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Prof. Dr. Av. Metin Feyzioðlu ve Birlik yöneticilerini ziyaret etti. Çorum Barosu TBB de Ç orum Baro yönetimi, Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Prof. Dr. Av. Metin Feyzioðlu ve Birlik yöneticilerini ziyaret etti. Çorum Barosu ile birlikte Hatay, Karabük, Sakarya, Bursa, Eskiþehir ve Giresun Baro Baþkanlarý ile Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldýðý ziyarette, mesleki ve ülke sorunlarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulunuldu. Toplantýda konuþan Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, TBB Baþkaný Feyzioðlu ve Birlik Yönetiminin demokrasinin iþleyiþi, hukukun üstünlüðü ve hukuk devleti konusunda verdikleri mücadeleyi, mesleðin ve meslektaþlarýnýn sorunlarý ile ilgili yaptýðý çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini, takdir ve saygýyla karþýladýklarýný söyledi. Akpýnar, Çorum Barosu olarak Sayýn Baþkanýmýzýn ve Türkiye Barolar Birliði Yönetiminin hep yanýnda olacak ve elimizden gelen tüm desteði vereceðiz. dedi. Ziyarette, mesleki ve ülke sorunlarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulunuldu. Çorum Barosu yönetimi Feyzioðlu ile hatýra fotoðrafý çektirdi. Baro adýna sahte hesap Ç Hizmet-Ýþ Sendiksý yöneticileri Yaþar Anaç ý kutladý. Hacýhamza ya yeni saðlýk merkezi argý ya baðlý HaK cýhamza köyünde bulunan saðlýk merkezi, köy merkezine uzak olmasý nedeniyle köy içine taþýnýyor. Köye merkezinde bulunan bir bina, iç ve dýþ tadilatý yapýldýktan sonra saðlýk merkezi olarak kullanýlacak. Yeni saðlýk merkezindeki çalýþmalarla ilgili bilgi veren köy muhtarý Erhan Ekmekçi, Mevcut saðlýk merkezimiz ulaþýma elveriþli deðil ve köyümüzün çok dýþýnda. Halkýmýz ulaþýmda zorlanýyor. Köyümüzün merkezinde bulunan binamýzýn iç ve dýþ tadilatýný yaptýrýyoruz. Þu ana kadar masrafý 80 Bin TL olan yeni binamýzdan halkýmýz daha iyi faydalanacak. Yeni saðlýk merkezimizi bir aya kadar açacaðýz. dedi. 15 orum Baro Baþkaný Av. Altan Akkadar herhangi bir ibare yokken pýnar, Çorum Barosu adýna sahte tarihinde gece yarýsý tüm Twitter hesabý açýlarak, takipçilerin hesaplara "resmi hesap deðildir" ibaanayasa Mahkemesi önünde eyleme resinin eklendiði, eylemi destekleyen çaðýrýldýklarýný söyledi. olarak isimleri geçen tüm barolarýn adýna sahte hesaplarýn açýldýðý tespit Açýlan hesabýn Çorum Barosu edilmiþtir. ile ilgilisi olmadýðýný belirten Akpýnar, þu açýklamalarda bulundu; MecBuna göre yapýlan bu sahtecilik liste kabul edilen iç güvenlik paketine eylemi belli bir yapý tarafýndan ayný tepki oluþturmak için tek merkezden merkezden kötü niyetli olarak, barolaolduðu açýkça anlaþýlan bir yapý tararýn adý kullanýlmak suretiyle toplumda fýndan Anayasa Mahkemesi önünde algý oluþturmak maksadýyla yapýlmýþeylem yapýlmasý yönünde çaðrý yapýltýr. Bu durum Anayasa Mahkemesi Av. Altan Akpýnar mýþ; barolarýn eylemi desteklediði algýönünde yapýlan eyleme çaðrý yaptýðý idsý oluþturmak için, barolar adýna sahte twitter hedia edilen ve adý geçen tüm barolar için geçerli sabý açýlmak suretiyle eyleme çaðrý mesajlarý gönolup bu durumun öðrenilmesi tüm barolarca tarihinde geç saatlerde olmuþtur. derilmiþtir. Çorum Barosu adýyla açýlan twitter hesabýnýn Açýlan bu hesaplar incelendiðinde hesaplarýn Baromuz' a ait olmadýðý, buradan yapýlan bilditamamýnýn birbirine yakýn tarihlerde ve benzer þerimlerin bilgimiz ve rýzamýz dýþýnda yapýldýðý, bukilde açýldýðý, son tweetten bir öncekinde Anayanu yapanlar hakkýnda gerekli yasal iþlemlerin baþsa Mahkemesi önünde eyleme çaðrý yapýldýðý, tüm hesaplarýn barolara aitmiþ gibi gösterilmesi latýldýðý kamuoyuna saygýyla duyurulur. için barolarýn internet sayfalarýndan alýnan bilgi ve fotoðraflarýn kullanýldýðý, tarihine K Hacýhamza saðlýk merkezi köy içine taþýnýyor. Bina, iç ve dýþ tadilatý yapýldýktan sonra saðlýk merkezi olarak kullanýlacak. Kargýlý minikler saðlýk için yürüdü argý Toplum Saðlýðý personelleri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne baðlý Atatürk Ýlkokulu 2. sýnýf öðrencileriyle birlikte saðlýklý yaþam yürüyüþü yaptý yýlýnýn Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý ilan edilmesi nedeniyle yapýlan etkinlik çerçevesinde öðrenciler, ellerinde saðlýklý yaþamý anlatan dövizlerle yürüyerek farkýndalýk oluþturdu. Atatürk Ýlkokulu 2. sýnýf öðrencileriyle birlikte saðlýklý yaþam yürüyüþü yaptý.

16 16 CUMA 12 ARALIK 2014 T Þube müdürü atamalarýný durdurduk ürk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný ve 2014/1634E sayýlý kararý ile tek baþýna Selim Aydýn, þube müdürü atamalarýsözlü sýnav sonuçlarýna göre oluþturulan nýn sadece sözlü sýnav puaný esas alýnabaþarý sýralamalarý esas alýnarak yapýlan rak yapýlmasý iþlemi ve çeþitli maddelerin þube müdürü atamalarýnýn tümünün yürütiptali için ilgili dava açtýklarýný hatýrlatamesinin durdurulmasýna karar vermiþtir. rak, Þube müdürü atamalarýný durduryargý kararýnda aynen "Bu durumda duk. dedi. liyakat ilkesine aykýrý þekilde, atamanýn Aydýn, konuyla ilgili açýklamasýnda, yalnýzca sözlü sýnavda alýnacak puana gö 31 Aðustos 2013 tarih ve sayýlý re yapýlmasýný öngören sistem çerçevesinresmi gazete "Kamu Kurum ve Kurude tarihinde gerçekleþtirilen luþlarýnda Görevde Yükselme ve Unvan sözlü sýnav neticelerine dayanak olarak yadeðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetpýlan tüm atama iþlemleri hukuka aykýrý melikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin olup, iptal davasýnýn konusunu, düzenleyiyönetmelik" yayýmlanmýþtýr. Bakanlar ci bir iþlemin oluþturmasý halinde, verilen Kurulunun bu çerçeve yönetmeliði doðkararýn bu düzenleyici iþleme dayalý olarak rultusunda Milli Eðitim Bakanlýðý taratesis edilen bireysel iþlemler üzerinde benselim Aydýn fýndan 12 Ekim 2013 tarihinde sayýzer þekilde hukuki etki ve sonuç doðurmalý Resmi Gazetede "Millî Eðitim Bakanlýðý Personelimasýnýn kaçýnýlmaz olmasý karþýsýnda düzenleyici iþlenin Görevde Yükselme, Unvan Deðiþikliði Ve Yer Deme yönelik olarak verilen karar, bu iþlemi yayým tariðiþtirme Suretiyle Atanmasý Hakkýnda Yönetmelik" yahinden itibaren hüküm ifade edeceðinden, bu tarih itiyýnlamýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn söz konusu yöbariyle kazanýlmýþ hak yaratacak bir iþlemin varlýðýnnetmeliði doðrultusunda 29 Aralýk 2013 tarihinde dan söz edilemeyeceði dikkate alýndýðýnda davacý senösym' ce yazýlý sýnav yapmýþtýr. Ardýndan dikanýn talebinin reddine iliþkin iþlemde hukuka uyar/02/2014 tarihleri arasýnda sözlü sýnavlarý yapmýþtýr.bu lýk bulunmamaktadýr." Denilmektedir. doðrultuda da atamalar tarihinde sadece Yargý merciince açýkça Milli Eðitim Bakanlýðýna sözlü / mülakat puaný esas alýnarak yapýlmýþtýr. hukuk dersi verilmiþtir. Bakanlýðýn Danýþtay kararýnýn Ancak atamalar yapýlmadan önce Türk Eðitimsadece yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdursen tarafýndan sadece sözlü sýnav puaný esas alýnarak duðu, bireysel iþlemlerin bu karardan etkilenmeyeceði atama yapýlmasý iþlemi ve çeþitli maddelerin iptali için yönündeki beyanlarýna en güzel cevap hem Türk Eðiilgili yönetmelikler Danýþtay nezdinde davaya konu tim-sen hem de yargý makamýnca verilmiþtir. edilmiþtir. Bu doðrultuda Danýþtay 5. nin ATAMALAR YAZILI VE SÖZLÜ SINAV PU2013/8367E ve Danýþtay 2. nin 2013/10363E ANLARININ ARÝTMETÝK ORTALAMASI ÝLE YAsayýlý yürütmeyi durdurma kararlarý verilmiþtir. Her iki PILACAKTIR kararda da özetle, Þube Müdürlüðü atamalarý için; sa tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanan dece sözlü sýnavla atama yapýlamayacaðý, objektif olan yazýlý sýnavýnýn deðerlendirme dýþý býrakýlamayýp belirmillî Eðitim Bakanlýðý Personelinin Görevde Yükselleyici olmasý gerektiðinden söz edilmiþtir. me, Unvan Deðiþikliði ve Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmasý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik YapýlmaTürk Eðitim-Sen olarak tarih ve 1122 sýna Dair Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fýksayýlý yazý ile Milli Eðitim Bakanlýðýna baþvuruda bulunarak Danýþtay 2. tarafýndan yürütmesi durrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. durulan 21/1. Madde kapsamýnda tek baþýna sözlü sý"21/(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere iliþnav sonuçlarýna göre oluþturulan baþarý sýralamalarý kin boþ kadrolara; þube müdürü, tesis müdürü ve basýesas alýnarak yapýlan þube müdürü atamalarýnýn tümümevi müdürleri bakýmýndan yazýlý ve sözlü sýnav puannün iptalini talep edilmiþtir. Ancak, MEB yapýlan atalarýnýn aritmetik ortalamasý ile tercihler, diðer görevler malarý iptal etmediði gibi sendikamýzýn baþvurusuna bakýmýndan ise yazýlý sýnav sonuçlarý ile tercihler esas yasal süre içerisinde cevap vermemiþ ve talebimiz alýnarak puan üstünlüðüne göre atama yapýlýr. Baþarý zýmnen reddetmiþtir. puanlarýnýn eþitliði hâlinde, sýrasýyla; hizmet süresi faztürk Eðitim-Sen olarak sorumlu sendikacýlýk anla olanlara, daha üst öðrenimi bitirmiþ olanlara, üst öðlayýþý gereði, yargý kararýnýn uygulanmasý ve sadece renim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilsözlü sýnavdan alýnan puanlarýn esas alýnarak belirlenen mek suretiyle, en yüksek puandan baþlamak üzere babaþarý sýralamasýna göre atanan kiþilerin atamalarýnýn þarý sýralamasý belirlenir." diye konuþtu. (Haber Merkeiptali için konu yargýya taþýnmýþtýr. zi) Ankara 17. Ýdare Mahkemesinin tarih Evi yanan aileye destek orum'un SungurÇ lu ilçese Ýsmetpaþa Mahallesi Savak Sokakta bulunan Fatih Sertkaya ait evin içindeki eþyalar yangýn sonucu tamamen yandý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner yangýn sonrasý evi yanan aileyi ziyaret etti. Sertkaya ailesine moral veren Baþkan Þahiner, cana gelmesin, mala gelsin. Yananlarýn yerine yenisini alýr, evinizi de yeniden boyatýrýz. Ne ihtiyacýnýz olursa karþýlarýz. Yeter ki sizler üzülmeyin. Tek tesellimiz can kaybýnýn olmayýþý. Geçmiþ olsun, EMRE KUT S alon 5 Yýldýz Erkek Kuaför Salonu kiþiye özel þampuan ve her týraþ koltuðuna özel küçük el cd ekran tv'leri ile müþterilerine hizmette öne çýkýyor. Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi No: 5/H hizmet veren Salon 5 Yýldýz'da cilt bakýmý, kaliteli saç kesimi, aðda, saç boyama gibi her türlü kuaförlük hizmeti veriyor. HÝJYENE ÖNEM Salon 5Yýldýz Erkek Kuaför Salonu sahibi Mücahit Yýlmaz, kuaförlükte temizliðin ayrý önem taþýdýðýný, verdikleri hizmetlerde hijyeni ön plana çýkardýklarýný vurgulayarak, isteyen müþterilerin saçlarýný evlerinde kullandýklarý þampuan ile yýkadýklarýný söyledi. Salon 5 Yýldýz TNT kanalýnda yayýnlanan Sektörel Haber Merkezi programýna konuk oldu. MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝNE ÖNCELÝK Kaliteden ödün vermediklerini ve müþteri memnuniyeti odaklý çalýþtýklarýný dile getiren Mücahit Yýlmaz, amaçlarýnýn müþterilerine en iyi ve saðlýklý hizmeti sunmak olduðunu bildirerek, "Yaklaþýk 10 yýldýr berberlik yapmaktayým. Çorum'da çoðu kuaför de olmayan çok þey bizde bulunmakta. Ayrýca sivilce, siyah nokta ve yaðlanmayý gideren sabunumuzla cilt bakýmý yapýyoruz. Havlularýmýzý kendimize ait çamaþýr makinamýzda özenle yýkarak müþteriye sunuyoruz. Yaptýðýmýz cilt bakýmýnda 7 gün özelliðini koruyarak, cildin hep ayný kalmasýný saðlýyor." dedi. TV'DE TANITIM TNT kanalýnda yayýnlanan Sektörel Haber Merkezi programýna çýkan ve iþletmesinin tanýtýmýna özen gösteren Mücahit Yýlmaz, tüm Çorumlularý Salon 5 Yýldýz'ýn hizmet ayrýcalýklarýyla tanýþmaya ve faydalanmaya çaðýrdý. Muhtar yeni müdürleri kutladý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner yangýn sonrasý evi yanan aileyi ziyaret etti. þimdi olduðu gibi bundan sonrada yanýz da olmaya devam edeceðiz" dedi. Evi yanan Fatih Sertkaya'da ise Sungurlu Belediyesi'nin Belediye baþkaný, Baþkan yardýmcýlarý ve itfaiye ekipleriyle olay olur olmaz yanlarýnda bulduklarýný belirterek, "Baþkanýmýzýn, belediyemizin gücünü arkamda hissetmek beni çok memnun etti. Hepinizden Allah razý olsun" þeklinde konuþtu. Baþkan lokantalarý denetledi S ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Baþkan yardýmcýsý Bahri Sezen ve zabýta ekipleriyle birlikte ilçede faaliyet gösteren lokantalarý denetledi. Denetlemelerde esnafýn derdini dinleyerek, birlikte çözümler üreterek sorunlarý aþacaklarýný söyleyen Belediye Baþkaný Þahiner vatandaþlarýn saðlýðýnýn kendileri için çok önemli olduðunu vurguladý. Bu denetlemelerdeki amacýmýz hijyeni ön planda tutmaktýr diyen Baþkan Þahiner, lokantalarýn mutfaklarýna girerek incelemelerde bulundu. Þahiner, mutfak kýsmýnda çalýþanlarýn iþ elbisesi giyip giymediklerini, temizliðin nerde yapýldýðýný, gýda ve gýda maddelerinin nereye konulduðu gibi konularda titiz bir ça- Salon 5 Yýldýz hizmet kalitesi ile dikkat çekiyor Salon 5 Yýldýz Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi No: 5/H hizmet veriyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, lokantalarý denetledi. lýþma yapmasý dikkat çekti. Ýlçede bulunan lokantalarýn tamamýný denetlediklerini belirten Þahiner, "Denetimlerde, ilçemizdeki lokantalarýmýzý hijyen ve temizlik bakýmdan memnuniyet verici buldum. Bu da bizi son derece mutlu etti. Bizim de istediðimiz bu" di- ye konuþtu. Kanunlar çerçevesinde, kurallara uymayan iþletmelere cezai iþlem uygulayacaklarýný ifade eden Baþkan Þahiner, "Bizim lokantacý esnafýmýzdan isteðimiz, halkýmýzýn içine sinerek rahatça yemeklerini yiyebil- meleri ve ilçeye dýþarýdan misafirleri geldiðinde onlarýn da bu güzel ortamdan faydalanmalarý. Çünkü o misafirler daha sonra baþka misafirlerin de ilçemize gelmesini saðlayacaktýr. Bu da ekonomik anlamda katký saðlayacaktýr" ifadelerini kullandý.(ýha) M imar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, mahalle okullarýna yeni atanan müdürleri ziyaret ederek hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, azalarý Murat Taþ, Muhammet Yýldýrým ve Mimar Sinan Fatih Camisi Müezzini Ýsmail Þanal ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan okullara atanan yeni müdürleri makamlarýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker ve beraberindekiler, Çýraklýk Eðitim Merkezi Müdürü Fuat Karacif, Türkiyem Ýmam Hatip Okulu Müdürü Yakup Sayat, Mimar Sinan Anaokulu Müdiresi Semiha Ateþ ve YÝBO Müdürü Rýdvan Çiçek'i ziyaret ederek, hayýrlý olsun temennisinde bulundu Muhtar Fevzi Þeker, üstlerine düþecek her görevde yer alacaklarýný, okullarýn sorunlarýyla yakýndan ilgileneceklerini ifade etti. Okul müdürleri, nezaket ziyaretinden dolayý Fevzi Þeker ve beraberindeki azalarý ile Fatih Camisi Müezzini Ýsmail Þanal'a teþekkür etti. (Haber Merkezi) Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, mahallede bulunan okullarýn yeni müdürlerini ziyaret etti. Muhtar ve azalar, mahallenin sorunlarýný birlikte çözeceklerini belirtti.

17 Muhasebeciler Alaca da toplandý laca'da faaliyette gösteren Serbest AMuhasebeci ve Mali Müþavirler Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ýn katýldýðý toplantýda bir araya gelerek, içinde bulunduðumuz yýlda karþýlaþýlan mesleki sorunlar ve bu sorunlarýn çözümü noktasýnda bilgi alýþ veriþinde bulundular. Toplantýya Baþkan Muzaffer Yýldýrým'ýn yaný sýra, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetinkaya, Disiplin Kurulu Baþkaný Enver Çapa ve Tesmer Sekreteri Türkay Yücel de katýldý. Çarþamba günü ilçemizde faaliyette bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlerle bir araya gelinen toplantýda, 2014 yýlý içerisinde karþýlaþýlan mesleki sorunlar, bu sorunlarýn çözümleri konularýnda karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýda ayrýca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüðe girecek yeni uygulamalar konularýnda da meslek mensuplarýnýn dikkat etmesi gereken hususlarda istiþare yapýldý. YUSUF BÜKÜÞ'E ZÝYARET Toplantýnýn ardýndan Muzaffer Yýldýrým baþkanlýðýndaki heyet Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ'ü makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Dumlupýnar da sevinç hüzün birarada A Alaca'da faaliyette gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler toplandý. Dumlupýnar Ortaokulu Okul Müdürü Yaþar Kýyýklýk için veda, göreve yeni baþlayan Okul Müdürü Ahmet Aktaþ için de hoþgeldin yemeði düzenledi. orum Dumlupýnar Ortaokulu perso- görevinden ayrýlan Okul Müdü- Çneli, rü Yaþar Kýyýklýk için veda; göreve yeni baþlayan Okul Müdürü Ahmet Aktaþ için de hoþgeldin yemeði düzenledi. Eðlenceli baþlayan yemek, veda nedeniyle duygulu anlara da sahne oldu. Okula veda eden Yaþar Kýyýklýk, geçen 1 yýl zaman zarfýnda okuldan çok memnun olduðunu, tüm öðretmen ve personeli tanýmaktan dolayý mutlu olduðunu dile getirdi. Konuþmasýnýn sonunda Kýyýklýk a okul personeli çiçek ve hediye verirken, Okul Aile Birliði Baþkaný da plaket takdim etti. Görevden ayrýlan Kýyýklýk a yeni görevinde baþarýlar dileyen Okul Müdürü Ahmet Aktaþ ise, Dumlupýnar Ortaokulu nda görev yapacak olmaktan dolayý mutluluk duyduðunu dile getirdi. (Haber Merkezi) Aktif Eðitimciler Sendikasý yöneticileri, sendika üyelerini evlerinde ziyaret ediyor. Aktif Bebek battaniyesi ktif Eðitimciler Sendikasý yöneticileri, sendika üyelerini evlerinde ziyaret ediyor. Aktif Eðitimciler Sendikasý Temsilcisi Adem Yücel, sendika olarak her zaman üyelerinin yanlarýnda olduklarýný bildirdi. Yücel, daha önce baþlattýklarý uygulama kapsamýnda üyelerinin yeni doðan bebeklerine 'Dünyamýza Hoþ Geldin Aktif Bebek' ziyaretlerine baþladýklarýný belirterek, yeni doðan bebeklere 'Aktif Bebek' battaniyeleri hediye ettiklerini ifade etti. Yücel, üyeleri öðretmenler Selahattin Kara, Ali Osman Kirenci, Alpaslan Yýldýz, Hasan Sarýtepeci ve Murat Yaþar'ý ziyaret ederek tebrik etti. (Haber Merkezi) CUMA 12 ARALIK Eðitim Sen þurayý eleþtirdi ðitim Sen Çorum Þubesi, 19. Milli Eðitim Þurasý'nýn bir eðitim þurasý Eolmaktan çok eðitim sistemini Türk-Ýslam ve yeni Osmanlýcýlýk düþüncesine göre biçimlendirme Eðitim Sen Yürütme Kurulu, yaptýðý açýklamada þu deðerlendirmelerde bulundu: "19. Milli Eðitim Þurasý 2-6 Aralýk tarihleri arasýnda Antalya`da yapýlmýþtýr. Dört yýlda bir yapýlan ve eðitim politikalarýnýn içeriði ve ana hatlarýnýn belirlendiði þurada; "Öðretim Programlarý ve Haftalýk Ders Çizelgeleri", "Öðretmen Niteliðinin Arttýrýlmasý", "Eðitim Yöneticilerinin Niteliðinin Arttýrýlmasý" ve "Okul Güvenliði" baþlýklarýnda oluþturulan ihtisas komisyonlarýnda þura boyunca tartýþmalar yapýlmýþtýr. Eðitim politikalarýnýn belirlenmesi ve uygulanmasý sürecinde Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn da üzerinde bir oluþum olan Milli Eðitim Þurasý`nda alýnan kararlar, her ne kadar Milli Eðitim Bakaný tarafýndan sürekli "tavsiye niteliðinde" olduðu þeklinde ifade edilse de eðitim politikalarýnýn oluþmasýnda belirleyici olmaktadýr. Bir önceki 18. Milli Eðitim Þurasý kararlarýna dayanýlarak eðitimde dayatmasýnýn yasalaþmasý bunun en belirgin örneðidir. Þura`nýn açýlýþýnda Milli Eðitim Bakaný`nýn ve özellikle Cumhurbaþkaný Erdoðan`ýn Þura üyelerine doðrudan "ev ödevi" veren konuþmasý, "dini eðitim" ve "deðerler eðitiminin", özellikle "milli" ve "manevi" deðerlerin öðretilmesine yönelik politik mesajlar ve kullanýlan dil, Þura çalýþmalarýnýn siyasi iktidarýn eðitime yönelik politika ve uygulamalarýna paralel bir içerikte süreceðini daha ilk günden itibaren göstermiþtir. Eðitim Sen, Þura çalýþmalarýnda etkin olarak yer almýþtýr Eðitim Sen, 19. Milli Eðitim Þurasý hazýrlýk sürecinden dýþlanmýþ, illerde önce çalýþmalara davet edilmiþ, daha sonra anlaþýlmaz bir þekilde sendikamýzýn hazýrlýk çalýþmalarýna katýlýmý engellenmiþtir. Sendikamýzýn Genel Merkez düzeyinde yaptýðý giriþimler sonucunda MEB, Eðitim Sen`in 4 temsilci ile Þurada temsil edilmesi yönünde karar almak zorunda kalmýþtýr. Sendikamýz Þura çalýþmalarýna, konu baþlýklarý ile ilgili olarak hazýrlamýþ olduðu 67 sayfalýk alternatif þura raporu ile katýlmýþtýr. Hem raporumuz hem de Þura`da tartýþmaya açýlan karma eðitim konusunda hazýrladýðýmýz "Karma Eðitimde Çarpýtmalar ve Gerçekler" Broþürümüz Þura üyeleri ile paylaþýlmýþtýr. 19. Milli Eðitim Þurasýnýn bugüne kadar yapýlanlar içinde toplumun bütün kesimlerinden katýlýmýn olduðu ilk Þura olduðu iddia edilmesine raðmen, özellikle Öðretim Programlarý ve Haftalýk Ders Çizelgeleri, Okul Güvenliði ve Eðitim Yöneticilerinin Niteliðinin Arttýrýlmasý ihtisas komisyonlarýnda iktidarýn ve Eðitim Bir Sen`in söylemlerinin ve önerilerinin aðýrlýklý olarak kabul edilmesi dikkat çekici olmuþtur. Eðitim Sen temsilcileri, Þura`nýn ilk gününden son gününe kadar oluþturulan komisyonlarýn tamamýnda, laik, bilimsel eðitimin savunucularý ve temsilcileri olarak yer almýþtýr. Zaman zaman temsilcilerimize yönelik aðýr hakaretler ve sözlü saldýrýlar yapýlmasýna raðmen, sendikamýz Þura raporumuzda belirtilen görüþlerini hem komisyonlarla, hem de basýn ve kamuoyu ile sürekli ve düzenli olarak paylaþmayý sürdürmüþtür. Anadolu Ajansý dýþýndaki basýnýn Þura çalýþmalarýný izlemesinin yasaklanmasý, Þura`da konuþulanlarýn halktan gizlenmeye çalýþýlmasýnýn önemli bir kanýtý olmuþ, fakat sendikamýz basýna yönelik bu sansürün kýrýlmasýnda önemi bir rol oynayarak, kapalý kapýlar ardýnda konuþulanlarý basýn ve kamuoyu ile paylaþmýþtýr. Karma eðitim ve dini deðerler eðitimi tartýþmalarý özellikle gündeme getirilmiþtir 19. Milli Eðitim Þurasý, özellikle "Öðretim Programlarý ve Haftalýk Ders Çizelgeleri" ile "Okul Güvenliði" ihtisas komisyonlarýnda yürütülen, eðitim biliminin en temel ilkelerine ve pedagojiye açýkça meydan okumak anlamýna gelen tartýþma ve söylemlerle, eðitimde dayatmasýný bile gölgede býrakacak karar önerilerinin çýkmasýna neden olmuþtur. Þura`nýn ilk gününden itibaren Eðitim Bir Sen`in karma eðitimi tartýþmaya açmasý, okulöncesinden baþlamak üzere, eðitimin bütün kademelerinde kýz ve erkek öðrencilerin ayrý eðitim almasý ve eðitimde tek cinsiyetli okullarýn yaygýnlaþtýrýlmasý yönündeki önerisinin sendikamýzýn kararlý ve direngen tutumu ve asla gündeme alýnmamasý gerektiði yönündeki ýsrarlý çabalarý sonucunda ancak ikinci günün sonunda "gündem dýþý" olduðu gerekçesiyle reddedilmiþtir. Eðitim Sen`in komisyonlarda yürütülen tartýþmalara aktif olarak katýlmasý ve müdahaleci olmasý, basýn yasaðýna raðmen muhalif basýnýn tutumu ve kamuoyunda oluþan tepkiler, karma eðitimin kaldýrýlmasý önerilerin gündeme getirildiði her iki komisyonda da reddedilmesini saðlamýþtýr. 19. Milli Eðitim Þurasý açýlýþ konuþmalarýnda hem Cumhurbaþkaný hem de Milli Eðitim Bakaný, eðitimin sorunlarýndan çok "milli" ve "manevi" deðerlere özel vurgusu yapmasý, Þura`nýn bu yönde kararlar da almasýnda belirleyici olmuþtur. Din eðitiminin ilkokul ve 3. sýnýflarda zorunlu olmasý, daha çok din temelli deðerler eðitiminin okulöncesinden itibaren eðitimin bütün kademelerinde verilmesi yönündeki karar önerisi, Eðitim Sen`in laik bilimsel eðitime ve pedagojiye aykýrý olduðu yönündeki eleþtirilere raðmen kabul edilmiþtir. Eðitim Sen`in AÝHM kararlarýna uyularak zorunlu din dersi dayatmasýna son verilmesi yönündeki önerileri, ortaokullara Felsefe dersi konulmasý yönündeki önerilerinin reddedilmesi, 19. Milli Eðitim Þura`sýnda eðitim biliminin deðil, dini eðitimin referans alýndýðýný, þuranýn bir eðitim þurasý olmaktan çok "din eðitimi þurasý" þeklinde geçtiðini göstermiþtir. Turizm Meslek Liseleri`ndeki renkli sularla yapýlan "Alkollü Ýçki ve Kokteyl Hazýrlama" dersinin kaldýrýlmasý yönündeki öneriler, Eðitim Sen`in bütün karþý çýkýþlarýna raðmen oy çokluðuyla kabul edilmiþtir. Okulöncesi eðitimin yeniden tam gün olmasý, ilkokul ve ortaokulda tekli eðitime geçilmesi gibi öneriler az sayýda olumlu karar olarak azýnlýkta kalmýþtýr. Komisyonda Osmanlýcanýn bütün liselerde zorunlu olmasý önerisi, Genel Kurul`da Eðitim Bir Sen ve bazý sendikalarýn karþý çýkmasýna raðmen verilen önerge ile seçmeli hale getirilmiþtir. Eðitim Sen, Osmanlýcanýn sadece Sarayda konuþulan bir dil olduðunu ifade ederek, dersin zorunlu ya da seçmeli olarak verilmesine karþý çýkmýþ, anadilinde eðitim taleplerini gündeme getirmiþtir. Okullarý kýþlaya çevirecek kararlar alýnmýþtýr Þura`nýn en tartýþmalý geçen ikinci komisyonu olan "Okul Güvenliði" ihtisas komisyonunda alýnan kararlar, okullardaki güvenlik önlemlerinin kýþla ya da cezaevi mantýðýna paralel bir þekilde ele alýndýðýný göstermiþtir. Öðretmenlerin "suç potansiyeli taþýyan" öðrenciler hakkýnda emniyetten bilgi almasý, ilkokul ve ortaokulda öðrenci disiplin yönetmeliði çýkarýlmasý ve mevcut disiplin yönetmeliðindeki cezalarýn aðýrlaþtýrýlmasý, okullara turnike ve kameranýn takýlmasý, öðrencilerin dedektörle aranmasý, okul duvarlarýnýn yükseltilmesi, tuvaletlere duman sensörü takýlmasý gibi en temel insan hak ve özgürlüklerine, çocuk haklarýna aykýrý kararlar, Eðitim Sen`in somut alternatif öneriler sunmasýna ve komisyonda tek baþýna direnmesine raðmen, yine oy çokluðu ile kabul edilmiþtir. Okul güvenliði komisyonunda kendisini veli olarak tanýtan bir kiþinin ayný zamanda Eðitim Bir Sen`in G.Antep þubesi avukatý olduðunu açýklamasý Þura bileþenlerinin nasýl belirlendiði sorusunu gündeme getirmiþ, çýkan kararlar ile tam bir skandal olarak basýnda ve kamuoyunda yoðun tartýþmalar yaþanmasýna neden olmuþtur. Eðitim Sen "Okul Güvenliði" komisyonu kararlarýna bir bütün olarak red oyu vermiþtir. Öðretmen niteliðini arttýrma konusundaki önerilerimiz kabul görmüþtür Þura ihtisas komisyonlarý içinde öðretmen niteliðini arttýrma komisyonunda alýnan kararlarýn önemli bir bölümü Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn uygulamalarý ile çeliþti. Eðitim Sen`in öðretmenlerin ekonomik ve özlük sorunlarý ile ilgili bütün önerilerinin komisyonda kabul edilmesi, Þura hazýrlýk raporundaki piyasacý ifadelerin çýkarýlmasý, zorunlu rotasyon yerine teþvik sisteminin getirilmesi yönündeki önermemiz, ek derslerin arttýrýlmasý, 3600 ek gösterge, öðretmenlere her 4 yýlda bir yýpranma payý verilmesi, yüksek lisans yapanlara %25, doktora yapanlara yüzde 40 daha fazla ek ders ücreti ödenmesi gibi pek çok konuda olumlu kararlar alýnmýþtýr. Öðretmenlerin yetiþtirilmesi süreci ve eðitim fakülteleri ile ilgili olarak alýnan kararlarýn Bakanlýðýn politika ve uygulamalarý ile temelden çeliþmesi, 19. Milli Eðitim Þurasýnda bir bütün olarak öðretmenlerin lehine olan bu kararlarýn ne kadarýnýn uygulanacaðý büyük bir soru iþareti olarak durmaktadýr. Eðitim yöneticilerinin belirlenmesinde mülakat yöntemine devam edilecek 19. Milli Eðitim Þurasýnda diðer bir tartýþma baþlýðý olan Eðitim Yöneticilerinin Niteliðinin Arttýrýlmasý ihtisas komisyonunda sendikamýz alternatif önerilerini komisyon üyelerine sunmuþ, ancak Eðitim Bir Sen ve Bakanlýk Bürokrasisinin direnci ile karþýlaþmýþtýr. Bu komisyonda yürütülen tartýþmalarda eðitim yöneticilerinin belirlenmesinde mülakat yöntemine devam edilmesine karar verilmiþtir. Sendikamýzýn toplumsal cinsiyet kotasý getirilmesi önerisi kabul edilmemiþ, ancak kadýn eðitim yöneticilerine pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý yönünde kararlar alýnmýþtýr. Okul yöneticilerinin belirlenmesi konusunda kurum yöneticilerinin sendika yönetimlerinde yer almamasý gibi, sendikalarýn iç iþleyiþlerine müdahale anlamýna gelen bir komisyon önerisi oy çokluðu ile Þura metininden çýkarýlmýþtýr. Resmi dil dýþýnda anadili farklý olan yerlerde eðitim yöneticilerinin seçiminde çalýþtýðý yörenin anadilini bilenlere öncelik verilmesi önerimiz ise oyçokluðu ile reddedilmiþtir. Þura, piyasa ve din merkezli eðitim anlayýþýnýn artarak süreceðini göstermiþtir Türkiye`nin eðitim sistemi, özellikle 1980 sonrasýndan baþlayarak, her alanda benimsenen piyasa ve din eksenli politikalarýn da etkisiyle büyük ve köklü bir dönüþüm yaþamayý sürdürmektedir. 19. Milli Eðitim Þurasýnda laik, bilimsel eðitim anlayýþýnýn öðretim programlarýndan büyük ölçüde dýþlandýðý görülmüþ, özellikle Osmanlýca tartýþmalarý sürecinde sendikamýzýn diðer anadillerinde de eðitim yapýlmasý yönündeki önerileri kabul görmemiþtir. 6 Aralýk Cumartesi günü yapýlan ve komisyon kararlarýnýn alýndýðý Þura Genel Kurulu`nda sendikamýzýn özellikle AÝHM kararlarýna uyularak zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý yönündeki deðiþiklik önergemiz kabul edilmemiþtir. Eðitim Sen adýna Genel Kurula hitaben her temsilcimiz 2`þer kez söz almýþ ve 19. Milli Eðitim Þurasý`nýn baþýndan sonuna iktidarýn belirleyiciliði ve yönlendirmesi altýnda yürütüldüðü vurgulanmýþtýr. Þura üyelerinin Alevilik müfredatý ile ilgili bir önergenin görüþülmesini bile reddetmesi, iktidar temsilcilerinin aksi yöndeki bütün iddialarýna raðmen Türkiye`de "Alevi fobisinin" hala sürdüðünü göstermiþtir. Sendikal hak ve özgürlükler tartýþmaya açýlmýþtýr Son gün Þura Genel Kurulu sýrasýnda, sendikal faaliyetler ile okul güvenliði arasýnda zorla iliþki kurularak oylamaya sunulan "sendikal faaliyetlerin okul ve ders saatleri dýþýnda yapýlmasý" önerisi bardaðý taþýran son damla olmuþtur. Eðitim Sen adýna Þura Genel Kurula hitaben yapýlan konuþmada Þuranýn sendikal hak ve özgürlükler aleyhine karar alamayacaðý ve bu maddenin görüþülmemesi gerektiði belirtilmesine raðmen madde oylanmýþ ve kabul edilmiþtir. Bu maddenin kabul edilmesi üzerine Genel Sekreterimiz Sakine ESEN YILMAZ, Þura`da bütün ýsrarlarýmýza raðmen alýnan bilim karþýtý bütün kararlarýn ve sendikal haklara karþý alýnan son kararýn Þura`yý geçersiz hale getirdiði ve Eðitim Sen açýsýndan Þura`nýn anlamýný yitirdiðini açýklamýþ ve Eðitim Sen delegasyonu Þura salonunu terk etmiþtir. Eðitim Sen`in Genel Kurul salonunu terk etmesinin ardýndan alýnan karar usulsüz bir þekilde tekrar deðiþtirilerek "sendika" ifadesi metinden çýkarýlmýþ ve görevliler sendikamýzý salona tekrar çaðýrmak istemiþlerdir. Þura Genel Kurulu salonunu terk etmemizin ardýndan sendikamýz tarafýndan 19. Milli Eðitim Þurasý`na yönelik eleþtirilerimiz ve alýnan kararlarla ilgili görüþlerimiz Genel Baþkanýmýz Kamuran KARACA ve Genel Sekreterimiz Sakine Esen Yýlmaz tarafýndan basýna yapýlan açýklamalar ile ayrýntýlý olarak kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. 19. Milli Eðitim Þurasý`nda laik, bilimsel eðitim anlayýþýna ve pedagojiye meydan okunmuþtur 19. Milli Eðitim Þurasý, Türkiye`de yýllardýr eðitim politikalarýný belirleyen zihniyetin ve onun siyasal-ideolojik hedeflerinin, eðitim sistemini bir bütün olarak ileriye doðru deðil, geriye doðru iþletmekte ýsrar edeceðinin bir kez daha görülmesini saðlamýþtýr. Eðitim sistemindeki mevcut merkezi, otoriter ve statükocu yapýyý daha da güçlendiren, eðitimin temel sorunlarýna çözüm üretmek yerine yeni sorun alanlarý yaratacak olan Þura kararlarýnýn onaylamak ve kabul etmek mümkün deðildir. Eðitim Sen`in 19. Milli Eðitim Þurasý`nda laik, bilimsel eðitim anlayýþý ile çeliþen kararlarýn uygulanmamasý için bütün gücüyle mücadele edeceðinden hiç kimsenin þüphesi olmamalýdýr. Eðitim sistemini ve toplumu kendi dünya görüþleri ve ihtiyaçlarý doðrultusunda dönüþtürmek isteyenlere karþý bütün eðitim ve bilim emekçilerini, öðrencilerimizi ve velilerimiz, Eðitim Sen ile birlikte, omuz omuza mücadele etmeye çaðýrýyoruz."

18 Gençler futbolda final bugün 18 CUMA 12 ARALIK 2014 Liseli Gençler futbolda bugün saat da Cumhuriyet Anadolu-Hasan Paþa Ticaret Meslek Lisesi üçüncülük için, saat da ise Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Spor Lisesi þampiyonluk için karþýlaþacaklar. L iseli Gençler futbolda þampiyon bugün belli oluyor. Bugün 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak final maçýnda Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Spor Lisesi takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Bugün saat da baþlayacak ilk maçta yarý finalde kaybeden Hasanpaþa Ticaret Meslek Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi takýmlarý üçüncülük dördüncülük kaçýnda karþýlaþacaklar. Final maçý ise saat da ayný sahada baþlayacak. Yarý final maçlarýndan galibiyetle ayrýlan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Spor Lisesi okullarý bu yýlýn þampiyonunu belirlemek için mücadele edecekler. Final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren Tekerlekli sandalye Basketbol takýmý çalýþmalara baþladý Türkiye Beyazay Derneði Çorum Þubesi ile Çorum Basketbol Akademi kulübü tarafýndan ortaklaþa oluþturulan Çorum un ilk tekerlekli sandalya basketbol takýmý çalýþmalarýna baþladý. Takým çalýþmalarýn ardýndan önümüzdeki yýllarda liglerde Çorum u temsil etmeyi hedefliyor. T ürkiye Beyazay Derneði Çorum Þubesi üyeleriyle Çorum Basketbol Akademi Engelli sporcularý tarafýndan Çorum da ilk kez oluþturulan tekerlekli basketbol takýmý TOKÝ Spor Salonu nda çalýþmalarýna baþladý. Çorum Basketbol Akademi tarafýndan geçtiðimiz yýl baþlanan görüþmeler ve giriþimler sonucunda oluþturulan Teker- lekli Sandalye Basketbol takýmý antrenör Ahmet Faruk Özen gözetiminde ilk çalýþmasýný önceki gün TOKÝ Spor Salonu nda yaptý. Daha önce Þanlý Ur- fa Belediyesi tekerlekli sandalye basketbol takýmýnda uzun süre forma giymiþ Mehmet Emin Söylemez, uzun bir ara verdiði basketbol için yeniden spor salonuna ve basketbol topuna kavuþtuðu için mutlu olduðunu belirterek bu organizeyi yapan herkese teþekkür etti. Türkiye Beyazay Derreði Yönetim Kurulu üyesi Zehra Betül Özseçer de dernek üyelerini ilk antrenmanda yalnýz býrakmadý ve onlarý izleyerek destek verdiler. Çalýþmalarýna baþlayan Çorum Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý önümüzdeki yýllarda liglere katýlarak mücadele etmeyi amaçlýyor. Amatör futbolun ikinci Teknik Toplantýsý bugün Recai Kuzey e Ç 2. ligde görev Ç orum Ulusal Gözlemcilerinden Recai Kuzey e 2. ligde görev verildi. 14 Aralýk pazar günü Ankara Ostim Stadý nda Bugsaþspor ile Hatayspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Gaziantep bölgesi hakemlerinden Emre Yýldýrým yönetecek. Yardýmcýlarý ise Gaziantep ten Onur Ýçyer ve Kahramanmaraþ tan Selahattin Abacý. Maçýn dördüncü hakemi Mersin den Ali Adýgüzel. orum Amatör futbolunda sezonun 2. Teknik Toplantýsý bugün ASKF toplantý salonunda yapýlacak. Bugün saat de ASKF Toplantý Salonu nda yapýlacak Teknik Toplantýya U 13, U 16 ve 2. Amatör Küme büyükler liginde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katýlacaklar. Teknik Toplantýda bu üç kategorinin statüleri belirlenecek ve fikstür hazýrlýðý için kura çekimi yapýlacak. Toplantýda üç kategoride mücadele edecek takýmlarde netlik kazanacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan toplan- týya bu kategorilerde mücadele edecek kulüplerin birer temsilci ile katýlmasý istendi. Engin Ayan Ç orum Belediyespor un dün yaptýðý çift kaleye tatlýlar Metin Nakliyat sahibi Metin Hodul ve Kýrmýzý Þimþekler taraftar grubundan geldi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý çift kale sonunda Metin Nakliyat sahibi Metin Hodul ve ardýndan da Kýrmýzý Þimþekler taraftar grubu temsilcileri futbolcular ve teknik heyete tatlý ikram etti. Metin Nakliyat sahibi Metin Hodul Belediyespor un son haftalardaki çýkýþýndan Genç kýzlar basketbolda bugün üç maç var L iseli Genç Kýzlar basketbol il birinciliðine bugün oynanacak üç maçla devam edilecek. Atatürk Spor Salonu nda oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Merkez Anadolu Lisesi Spor Lisesi. Saat Atatürk Anadolu Lisesi - Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Saat Ýnönü Anadolu Lisesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi. T Mutlu Çýtak Teknosa Takýmýnda forma giyecekler. Sporun birleþtiriciliðini kullanarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Sponsor firmalar arasýndaki iliþkileri kuvvetlen- Geçtiðimiz yýlki turnuvada TEKNOSA ile þampiyonluðu kazanan takýmda iki Çorumlu mücadele etti. duyduklarý memnuniyeti dile getirerek hafta sonu oynayacaklarý Darýca maçýndan da üç puanla ayrýlacaklarýna inarndýklarýný belirterek baþarýlar dileðinde bulundu. Kýrmýzý Þimþekler taraftar temsilcileride çift kalenin ardýndan tatlý ikram ettikleri futbolculara pazar günü Darýca deplasmanýnda takýmýn yanýnda olacaklarýný ve yalnýz býrakmayacaklarýný belirterek onlara olan güvenlerinin tam olduðunu söledi. Kaptan Nedim ise tatlý ikramýnda bulunan Metin Nakliyat sahibi Metin Hodul ile Kýrmýzý Þimþekler taraftar temsilcilerine teþekkür etti ve þehrin inanmasýnýn kendilerinin motivasyonu açýsýndan son derece önemli olduðunu belirterek teþekkür etti. Metin Nakliyat sahibi Metin Hodul çift kale sonunda tatlý ikram ederken görülüyor Kamu-Sen de finalistler belli oldu Futbol Federasyonu tarafýndan sponsor firmalar arasýnda düzenlenen turnuvada Teknosa takýmýnda Çorum dan Ýlhan Karabacak ve Mutlu Çýtak forma giyecek. Karabacak ve Çýtak geçtiðimiz yýl Teknosa içinde düzenlenen turnuvada þampiyonluðu kazanmýþlardý. ürkiye Futbol Federasyonu tarafýndan Cumartesi günü Hasan Doðan Kamp ve Eðitim Tesislerinde gerçekleþtirilecek TFF Sponsorlar Kupasýnda Ýlimizden Ýlhan Karabacak ve Final Bayraklý nýn Gençler futbolda bugün oynanacak final maçýný ilimiz Ulusal hakemi Celal Bayraklý yönetecek. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Hasan Paþa Ticaret Meslek Lisesi arasýndaki üçüncülük dördüncülük maçýnda Mehmet Ali Cýrýl, Emre Alagöz ve Abdullah Akkoyun hakem üçlüsü görev yapacak. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Spor Lisesi arasýndaki final maçýný ise Celal Bayraklý, Mehmet Tuðluk ve Barýþ Karakuþ hakem üçlüsü yönetecek. Tatlýlar Metin Nakliyat ve Kýrmýzý Þimþekler den Teknosa takýmýnda Çorum dan iki isim Recai Kuzey okullara kupa sporcularý ise madalyalarý verilecek, dirme ve hoþ bir atmosferin oluþturulmasý amaç edinilen turnuvaya Acýbadem, Arkomen, Carrefoursa, Nacar, NG Kütahya, Nýke, Opet, Sarar, Sürat Kargo, Teknosa, TFF, THY, Turkcell ve Ülker firmalarýnca oluþturulan takýmlar katýlacaklar. Turnuvada müsabakalar yarýn günü baþlayacak ve 20 þer dakikalýk 2 devre üzerinden oynanacak. Turnuva pazar günü oynanacak final müsabakasý ile sona erecek. 81 Ýlde 300 maðazaya ve 3000 üzerinde çalýþana sahip Teknosa çalýþanlarý arasýnda futbol geçmiþi olanlar arasýnda seçme yaparak Çorum Teknosa maðazasý çalýþanlarýndan Ýlhan Karabacak ve Mutlu Çýtak ý düzenlenecek olan turnuvada takým kadrosuna aldýlar. Ýlimizda amatör olarak futbol oynayan Ýlhan Karabacak ve Mutlu Çýtak geçtiðimiz yýl Teknosa þirket turnuvasýnda forma giymiþ ve takýmlarý þampiyon olmuþtu. Kýrmýzý Þimþekler tribün liderleri lider maçý öncesinde tatlý ikram ettiler Þeker Fabrikasý ile Denetimli Serbestlik takýmlarý pazar günü saat de þampiyonluk için karþýlaþacaklar. K amu-sen tarafýndan düzenlenen geleneksel halý saha futbol turnuvasýnda Denetimli Serbestlik ve Þeker Fabrikasý takýmlarý finale yükseldi. 20 takýmýn katýlýmý ile baþlayan turnuvada tek devreli lig statüsünde oynanan maçlarýn ardýndan çeyrek final maçlarýný kazanan dört takým geçen hafta sonu yarý finalde karþýlaþtýlar. Yarý final ilk maçýnda Cumhuriyet Ortaokulu ile Denetimli Serbestlik takýmlarý arasýndaki zorlu maçý 5-3 lük skorla kazanan Denetimli Serbestlik takýmý finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci yarý final maçýnda ise Þeker Fabrikasý ile Lezizhan karþý karþýya geldiler. Maçtan 4-1 lik skorla galip ayrýlan Þeker Fabrikasý takýmý finale yükselen ikinci takým oldu. Ýki takým pazar günü saat de Denetimli Serbestlik ile Þeker Fabrikasý takýmlarý bu yýlki þampiyonluk için karþý karþýya gelecekler. Türk Eðitim Sen Eðitim ve Sosyal Ýþler Komite Baþkaný Serkan Kaymaz, final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle ilk dört sýrayý alan takýmlara kupa, katýlan tüm takýmlara katýlým belgesi ile birlikte en iyi kaleci ve gol kra- lýna futbolcu figürlü ödül verileceðini söyledi. Kaymaz, final maçýna izlemek üzere Çorumlu futbol severleri davet etti. Denetimli Serbestlik takýmý yarý finali kazanarak þampiyonluk maçýna çýkma hakký kazandý Þeker Fabrikasý pazar günü turnuva þampiyonluðu için mücadele edecek

19 15 ARALIK TMO Çorum Þube Müdürlüðü TMO Çorum Þube Müdürlüðü ve baðlý iþyerleri ile bu iþyerleri nezdinde ileride açýlacak ekip ve koltuk ambarlarýnda 2015 yýlý döneminde hububat, çeltik, fýndýk, haþhaþ ve iþtigal konusuna giren tüm ürünlerin yükleme boþaltma iþlerinin yaptýrýlmasýný teminen açýk eksiltme usulü ile ihale edilmesi iþi. Yer: TMO Çorum Þube Müdürlüðü Ýdare Binasý Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Þoför, temizlik ve ofis personeli hizmetleri herkese açýk ihale usulü ihale ile hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý - Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ýlkadým / Samsun Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Katyonik Polielektrolit alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra 167 adet demir satýþ iþi Yer: Kaynar Yediemin Deposu / Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 27 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de ,00 Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra 19 LE 922 plakalý, 1992 model Tofaþ- Fiat marka, Þahin tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: ARALIK Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerine 2015 yýlý elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet binasý 3. Kat Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: ARALIK KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü KOSGEB Çorum ve Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüklerine Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler No: 8 Çorum Saat: ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayhan BÖLÜKBAÞ Adem oðlu 1/5/1980 Çorum Bayat Dorukseki Köyü Doðumlu (Ç.HAK:3416) (Ankara) Bölge Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 A Blok No: Çankaya / Ankara Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra (Ç.HAK:2702) Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM SAHÝBÝNDEN SATILIK MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE Ýskilip Yolu üzeri 10. Km. de bulunan m2 bakýmlý mantar çiftliði, boþ þekilde. Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32 Azizenver Apt da güney doðu cepheli (Ç.HAK:3408) 229 m2 lik daire satýlýktýr Satýlýk Lüx Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3418) Fiyat: TL (pazarlýksýz) Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3412) (Ç.HAK:3421) (Ç.HAK:3171) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) SAHÝBÝNDEN SATILIK OTOMOBÝL 2011 model Doblo Safeline km. de gümüþ rengi. BAY VE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR SATILIK VÝLLA Orta Ilýca da 1000 m2, 3 katlý tribleks, havuzu, kuyusu, doðalgazý bulunan Villa sahibinden satýlýktýr Satýlýk Kýymetli Mülk Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2 2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata (Ç.HAK:3172) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak, torna, freze iþinden anlayan bakým elemanlarý alýnacaktýr. Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:3389) AKFA HOLDÝNG ÇORUM ÞUBESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE SATIÞ VE PAZARLAMA ÝÇÝN BAY VE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝLERDE BAÞARILI AKTÝF BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN SEKRETER ALINACAKTIR.. ASGARÝ ÜCRET MAAÞ + PRÝM + YEMEK + YOL + SGK ÇÖPLÜ MAH.OSMANCIK CAD NO 17 / 4 ÝNSAN KAYNAKLARI ÝRTÝBAT TEL : ÝRTÝBAT GSM : (Ç.HAK:3393) TL (pazarlýklý) Mür. Tel: Organize San. Bölgesi imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3382) CUMA 12 ARALIK SATILIK ARAÇLAR 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) (Ç.HAK:3249) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Sekreter Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: Satýlýk Tarla Ankara Yolu Çaðýl Makina, Efes Pilsen Depo arkasý, Yaydiðin,113 ada, 6 parsel, m2 tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3394) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (Ç.HAK:3395) Fiyat: Dönümü TL Mür. Tel: X5 dizel SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Ýstanbul da yapýlan 15 Yaþ Altý Balkan Badminton Þampiyonasýnda Osmancýk ÝBD nin milli sporcusu Mesut Sezer takým þampiyonluðu ile kazanýdðý altýn madalyanýn ardýndan karýþýk çiftlerde altýn ve tek erkeklerde ise gümüþ madalya kazanarak üç madalya ile þampiyonayý tamamladý. Mesut Sezer den iki altýn bir gümüþ Halil ÖZTÜRK O smancýk Ýsmail Burak Derinderespor un milli badmintoncusu Mesut Sezer ilk gün yapýlan takým yarýþmalarýnda kazandýðý þampiyonluðun ardýndan yapýlan ferdi müsabakalarda bir altýn ve bir gümüþ madalya daha kazanarak 15 Yaþ Altý Balkan Þampiyonasý nda üç madalya birden kazandý. Ýstanbul da 8-10 Aralýk tarihleri arasýnda yapýlan 15 Yaþ Altý Balkan Þampiyonasý nda Mesut Sezer li milli takým takýmlar müsabakalarýnda tüm rakiplerini yenerek altýn madalya kazanmýþtý. Þampiyonada ikinci ve üçüncü günlerde ferdi müsabakalar yapýldý. Mesut Sezer karýþýk çiftler kategorisinde Erzincan lý partneri Dilara Subaþý ile birlikte mücadele etti ve tüm rakiplerini yenerek þampiyonadaki ikinci altýn madalyasýný kazandý. Tek Erkekler kategorisinde ise finalde kaybeden Mesut Sezer gümüþ madalya kazanarak Þampiyonayý iki altýn ve bir gümüþ madalya ile tamamladý. Osmancýk ÝBD ve Milli Takým Badminton antrenörü Barýþ Boyar, yaptýklarý planlý ve düzenli çalýþmalarýn karþýlýklarýný almaya devam ettiklerini belirterek bu çalýþmalar için her türlü desteði veren baþta kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. 15 Yaþ Altý Balkan Badminton Þampiyonasý nda mücadele eden erkek milli takýmý sporcularý toplu halde. Soldan ikinci Mesut Sezer CUMA 12 ARALIK 2014 Darýca provasý tat verdi Harun AKKAYA orum Belediyespor Çlider Darýca Gençlerbirliði ile oynayacaðý maçýn provasýný dün yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki çalýþmaya tüm futbolcular katýldý. Ýncedal, cezalýlar dýþýnda Darýca deplasmanda onbirde deðiþiklik yapmayacaðý sinyalini verdi. Mehmet Akif e ceza vermedik Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Fatih Özcan, Mehmet Akif Tatlý ya ceza verilmediðini bu tür yanlýþ bilgilendirmelerin kulübe zarar Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çift kale öncesinde kýsa süreli koþu ve topla hareketlerin ardýndan ise çift kale maça geçildi. Teknik Direktör Ýncedal, Darýca maçýnda onbirde süreceði takýmda savunmanýn saðýnda Eray, göbekte Ýmam ve Nedim, sol kanatta ise Sefa Akýn a forma verirken savunmanýn önünde Akýn, Furkan, sað kanatta Buðra, sol önde Burak forvet arkasýnda Turgay ilerde ise Çaðlar a forma verdi. Taktik çalýþma sýrasýnda futbolculardan ayaklarýnda top tutmamalarýný ve rakibin baskýsýna izin vermemeleri için çabuk oynamalarýný isteyen Ýncedal, atak yönü deðiþtirme ve savunma arkasýna isabetli pas atmalarýný konusunda sýk sýk uyarýlarda bulundu. Oldukça tempolu ve mücadeleci geçen çift kaleden Teknik Heyetin son derece memnun kaldýðý gözlendi. Çorum Belediyespor Darýca hazýrlýkla- Halil ÖZTÜRK orum Belediyespor ÇMali As Baþkaný Fatih Özcan, hafta içinde Mehmet Akif Tatlý ya ceza verildiði yönünde çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný belirterek bu tür yanlýþ bilgilendirmelerin kulübü sýkýntýya soktuðunu söyledi. Hanoðlu Konak tarafýndan verilen yemeðe katýlmadýðý için 300 lira ceza verildiði yönünde çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný belirten Fatih Özcan Yönetim tarafýndan alýnan kararlar e posta yoluyla tüm basýnýmýza gönderilmektedir. Kulübümüz tarafýndan gönderilen açýklamalar dýþýnda güvenli olmayan diðer kanallardan temin edilen açýklamalar kulübümüzü baðlamamakla birlikte kulübümüzü zor durumda býrakmaktadýr. Bu nedenle bu tür haberlere itibar edilmemesini istiyoruz dedi. Murat KARASU ÇBelediyespor un orum Erdem Ýren le yenilmedik pazar günü grup lideri Darýca Gençlerbirliði ile oynayacaðý maçý Urfa bölgesi hakemlerinden Erdem Ýren yönetecek. Erdem Ýren daha önce Ýstanbul bölgesinde görev yaparken daha sonra Urfa ya nakil oldu. Erdem Ýren Çorumspor un 2008 yýlýnda oynadýðý iki maçta görev yapmýþ. Ýren le Çorumspor bir beraberlik birde galibiyet almýþ, Kýrmýzý Siyahlý takýmýn 26 Kasým 2008 tarihinde Akçaabat Sebatspor ile deplasmanda oynadýðý ve 1-1 berabere kaldýðý maçta düdük çalan Erdem Ýren ikinci görevi ise ayný sezonda 23 Mart Darýca kenetlendi Yüksel BASAR arýca G.B yöneticilerinden Recep Yýlmaz, kritik DÇorum Belediyespor maçý öncesinde sarý yeþilli taraftarlara önemli mesajlar gönderdi. Artýk kenetlenme zamaný diyen Yýlmaz, Çorum Belediyespor u yenerek þampiyonluk yürüyüþlerini devam ettireceklerini söyledi. Darýca G.B yöneticilerinden Recep Yýlmaz, kritik Çorum Belediyespor maçý öncesinde sarý yeþilli taraftarlara önemli mesajlar gönderdi. Artýk kenetlenme zamaný diyen Yýlmaz, Çorum Belediyespor u yenerek þampiyonluk yürüyüþlerini devam ettireceklerini söyledi. Darýca Gençlerbirliði nde hafta sonu oynanacak olan Çorum Belediyespor maçý öncesinde galibiyet alarmý verildi. Kritik maç öncesinde Darýca G.B yöneticisi Recep Yýlmaz, sarý yeþilli taraftarlara mesaj göndererek, Çorum Belediyespor maçýnda nefesimizi rakibin ensesinde hissettirmeliyiz. Taraftarlarýmýza bu önemli maçta önemli bir görev düþüyor. Çorum Belediyespor u taraftarýmýzýn desteðiyle boðmalýyýz. Ýstanbulspor karþýsýnda uðradýðýmýza iþ kazasýný Çorum maçýnda telafi edeceðiz. Kenetlenelim ve sahadan zaferle ayrýlalým dedi. HAKKIMIZI KÝMSELERE YEDÝRMEYÝZ Kalan iki maçtan 6 puan çýkararak ilk devreyi lider bitireceklerini kaydeden Recep Yýlmaz, özlenen ve beklenen baþarýyý Darýcalýlara armaðan etme adýna ellerinden gelen çalýþmayý gerçekleþtirdiklerini söyledi. Tartýþmalý hakem kararlarýyla kaybedilen Ýstanbulspor maçýyla ilgili demeçlerde bulunan Recep Yýlmaz, Darýca G.B ne yapýlan haksýzlýklara sessiz kalmayacaklarýný söyledi. Yýlmaz: Kimse bizim hakkýmýzý yiyemez. Buna asla izin vermeyiz. Darýca G.B yönetimi olarak teknik ekibimiz ve futbolcularýmýzýn yanýndayýz. Biz doðru iþler yapýyoruz ve sezon sonunda hakettiðimiz þampiyonluðu yaþayacaðýz. Taraftarlarýmýz bundan þüphe duymasýn ve takýmlarýný desteklemeye devam etsinler dedi. tarihinde Çorumspor un sahasýnda Ofspor ile oynadýðý maçta görev yapmýþ. Ýren in yardýmcýlýklarýný Urfa dan Hakan Karayel ve Bingöl den Muhammed Yýldýz yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Diyarbakýr dan Ýsmail Güzel, Alt yapý hocalarý WorkShop programýna katýldý Özgür ARZOÐLU orum Belediyespor Alt Yapý Teknik Direktörleri ÇTrabzon da yapýlan WorkShop programýna katýldýlar Aralýk tarihleri arasýnda Trabzon da yapýlan programa Çorum Belediyespor Alt Yapý Teknik Direktörleri Selim Sümer, Alpay Ardýk, Selahattin Karaca, Hüseyin Eðer ve kaleci antrenörü Zafer Kýroðlu katýldýlar. Akademi Ligi Karadeniz Grubu takýmlarýnýn teknik sorumlularý ile birlikte Giresunspor ve Orduspor teknik direktörleriyle birlikte toplam 41 eðitimcinin katýldýðý semineri Rasim Kara, Mehmet Ekþi ve hakem Barýþ Þimþek tarafýndan verildi. Seminerde yetenek seçimi, performans testler, çocuk koruma programý, hakem oyuncu ve antrenör iliþkileri konusunda eðitimler ve teorik saha ve uygulama þeklinde yapýldý. Çorum Belediyespor alt yapý teknik direktörleri eðitimler sýrasýnda yeni uygulamalar hakkýnda da bilgilenme fýrsatý buldular. Çorum Belediyespor Alt Yapý Teknik Direktörleri Rasim Kara ve Mehmet Ekþi ile birlikte görülüyor

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı