CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 bu sayýda 12 Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý: Buðday Uygarlýklarýn, Mezapotamya da ortaya çýkýþlarý bir rastlantý deðil. 20 CoroWise TM Kolesterolünüzü düþürmenin bir yolunu mu arýyorsunuz? 02 Cargill Türkiye den Bir insan köprü kurar, bin insan geçer. 04 Aktüel Cargill Türkiye nin Kazan Besi Suyu Isýtýlmasý ve Ekonomizer Montajý Projesi ödül aldý. 06 Ýçimizden biri Süphan Akanýl: Cargill Türkiye, gýda sektörüne saðladýðý kaliteli hammaddeler ile sofralarýmýza gelen bir çok ünlü markanýn üretilmesinde de büyük pay sahibi. 12 Kapak konusu Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý: Buðday 18 Dünyadan Cargill Türkiye, dünyaya bilgi ihraç ediyor. 20 Cargill çözümleri Kolesterolünüzü düþürmenin yolu kalbinizin dostu 26 Ülkü Karakuþ Sürekliliði olan çözümler gerekiyor. Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Corowise TM dan geçiyor. 24 Ýþ Birimleri Gýda sektörünün büyümesi için anahtar sözcük: Lojistik 06 Süphan Akanýl Genç, dinamik ve hedefe odaklý bir ekibin üyeleriyiz. 18 Türkiye den dünyaya bilgi ihracý Türk çalýþanlar, tüm Cargill organizasyonu içerisinde özellikle tercih ediliyorlar. Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 26 Sohbet Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerekiyor 30 Ýlkeler Her zaman ve her yerde önce güvenlik. 32 Ýlkeler Müþteri odaklýlýk, yenilikçilik ve yüksek performans CargillHaberler - içindekiler 1

3 Bir mýsýr tanesinde, binlerce yaþam öyküsü gizli. Mýsýrla harmanlanan, mýsýrla yatan, mýsýrla uyanan yüzler. Mýsýra yaþam veren insanoðlu, insanoðluna gelecek veren mýsýr. Ve geleceðe yatýrým yapan bir þirket: Cargill Türkiye Bir insan köprü kurar, Bin insan geçer Ýkinci sayýmýzla sizlere merhaba demekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bir iþe baþlarken en fazla çaba harcanan, en çok strese girilen nokta, daima baþlangýç noktasý oluyor. Daha iþe baþlamadan dönüp kendinize birçok soru soruyorsunuz. Acaba?... Baþarýlý olur mu?...ya iþler ters giderse?... Ýþte Cargill Haberler in baþlangýcý da böyle oldu. Hep sorduk içimize dönüp: Acaba?... Ama ilk sayýmýza gelen olumlu tepkiler, bizi oldukça sevindirdi. Hatta öyle ki bunu gecikmiþ bir adým olarak düþünmeye bile baþladýk yýlýnda kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi de kapsayan kurumsal iletiþim stratejimizin tamamlayýcý bir parçasý olan Cargill Haberler, müþterilerimizden baþlayarak birçok çevrelerde; Þimdiye kadar neredeydiniz? dercesine ilgi gördü. Evet, biz buradayýz. Hem de sadece jeopolitik gücüyle deðil, ekonomik alanda da doðu ile batýyý bir araya getiren dünyanýn en önemli kavþak noktalarýndan birinde, yani Türkiye de. Türk tarýmýnýn ve gýda sanayinin hiç aksamayan, sürekli çalýþan çarklarýndan biriyiz. Türk sanayinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine kilitlenmiþ, binlerce þirketten biri. Ve elimizi biz de taþýn altýna koyuyoruz; sorumluluklarýmýzýn da farkýnda olarak. Yeni projeler, yeni yatýrýmlar, yeni katma deðerli ürünler... Hepsi kaliteli ve saðlýklý bir üretim için yýlý ile birlikte Cargill Türkiye olarak yurtdýþýnda yatýrým yapmak üzere incelemeler yapýyoruz. Ortadoðu ve Türk Cumhuriyetleri nde yaklaþýk 20 ülkeyi mercek altýna aldýk ve incelemelerimiz devam ediyor. Tüm bu çalýþmalarýn odaðýnda ise merkez, Cargill Türkiye, yani Türkiye olacak. Bu yatýrým çalýþmalarýnýn, çok geniþ bir coðrafyanýn merkezine ülkemizi oturtacaðýný düþünüyoruz. Bu çalýþmalarýmýz sýrasýnda iþ ortaklarýmýza - müþterilerimize- farklý kapýlar açýlacaðý, farklý iþbirliði imkanlarý da ortaya çýkacaðý muhakkaktýr. Ýþ ortaklarýmýza, finansmandan bilgi birikimimize dünya ticaretinde ihtiyaç duyduklarý birçok konuda destek vermekteyiz. Cargill Türkiye ithalat - ihracat baðlantýsý olan tüm ülkelerle ülkemiz arasýnda bir köprü görevini yapmaktadýr. Aynen bir Özbek Atasözü nün söylediði gibi; Bir insan köprü kurar, bin insan geçer. Saygýlarýmýzla Cargill Türkiye, den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Fen ve Resim iþ Laboratuvarlarý hizmete açýldý Aktüel Cargill Projesi ödüllendirildi Her þey eðitim için Cargill in; Kardeþ Fabrikalar Projesi ile Cargill Ýlköðretim Okulu, Resim Ýþ Atölyesi ve Fen laboratuarý sahibi oldu. Proje; ABD deki her fabrikayý ülke dýþýndan bir fabrikayla eþleþtirerek, Cargill çalýþanlarý arasýnda farkýndalýðý arttýrmak, çalýþanlarýn önemli ihtiyaçlarýný karþýlamak ve yaþadýklarý toplumun zenginleþmesine katkýda bulunmak hedefiyle ortaya çýktý. Projede Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý, Cargill Amerika Blair Mýsýr Ýþleme Fabrikasý ile eþleþti. Ortak çalýþma sonrasýnda elde edilen USD, Cargill Türkiye nin eðitimlerine ayrý bir önem verdiði Orhangazili çocuklar için harcandý. Böylece Orhangazi deki gözde okullar arasýnda olan Cargill Ýlköðretim Okulu, 14 Ocak tarihinde eðitim sürecinde en çok ihtiyaç duyduðu Resim Ýþ Atölyesi ve Fen Laboratuvarý sýnýflarýna kavuþtu. Cargill Türkiye; Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi tarafýndan bu yýl sekizincisi düzenlenen ve 4 ayrý dalda gerçekleþtirilen yarýþmalardan Sanayide Enerji Verimliliðinin Artýrýlmasý Projeleri (SEVAP) konulu proje yarýþmasýna, Kazan Besi Suyu Isýtýlmasý ve Ekonomizer Montajý projesi ile katýldý. 22 Endüstriyel Ýþletmenin 41 projesini, EÝE Ýdaresi Genel Müdürlüðü, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, TÜBÝTAK, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ÝTÜ ve ODTÜ tarafýndan oluþturulan jüri heyeti deðerlendirdi. Ýlk defa katýldýðý bu yarýþmada sunduðu projesi, iki ayrý kategoride deðerlendirilmeye uygun bulunan Cargill Türkiye, SEVAP kategorisinde dokuzuncu, Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde ise sekizinci olarak plaketini aldý yýlýnda Cargill Global Eðitim Programý çerçevesinde, yönetici seviyesinde çalýþanlar eðitim programlarýnýn son modülü olarak kiþisel sosyal sorumluluk projesi yapmaktadýrlar. Cargill Türkiye den Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi Genel Müdürü Süphan Akanýl ýn katýldýðý eðitimde yaklaþýk 25 kiþilik ekip, kendi ülkelerinde ve tamamen kendi çabalarý (iddiaya girip saç kesme, kek, börek satma) ile toplam 105,000 USD kazanýrlar. Cargill Global Eðitim Programý çerçevesinde kazanýlan bu para, ayný dönemde Doðantepe Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu nun yatakhanesine harcanýr. Projryr katýlan Süphan Akanýl: Cargill Türkiye ve çalýþanlarý, eðitim alanýndaki sosyal sorumluluk projelerinde hep gönüllülük esasýný temel aldýlar te olduðu gibi, 2008 yýlý sosyal sorumluluk aktivitelerimiz içinde, Doðantepe Yatýlý Ýlköðretim Okulu da dahil olmak üzere yeni eðitim projelerimizi sýrayla hayata geçirmeyi planlýyoruz sözleriyle eðitime olan katkýlarýnýn 2008 de de artarak devam edeceðine dikkat çekti. Toplumlarý güçlendirmek Cargill Türkiye çalýþanlarýndan oluþan Cargill Türkiye Okuma Grubu, 21 üyesi ile zamanlarýný Özel Sektör Gönüllüleri Derneði için harcýyorlar. Derneðin misyonu, gönüllülük kanalýyla toplumlarý güçlendirmek. Bu misyon çerçevesinde Cargill gönüllüleri, Baðlarbaþý Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencilerine, okuma alýþkanlýklarýný geliþtirmek için öðle tatillerinde kitap okuyorlar yýlýndan beri koordine ettiði Cargill Gönüllülük Ödülü programý ile Cargill, çalýþanlarýnýn veya emeklilerinin zamanlarýný ve yeteneklerini gönüllülük iþlerine ayýrmalarýný ve içinde bulunduklarý toplumlarýn geliþimine yardýmcý olmalarýný destekliyor. Basýnla buluþma Cargill Türkiye yönetimi, Bursa basýnýný Beceren Restaurant ta aðýrladý. Bursa basýnýnýn yoðun ilgi gösterdiði toplantýya 43 gazeteci katýldý. 4 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen gecede, Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu ve Cargill Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç, Cargill Türkiye ve hedefleri konusunda basýn mensuplarýný bilgilendirdiler. Sayýnataç; Cargill Türkiye olarak iletiþim çalýþmalarýna hýz verdiklerini ifade ederek; "Tüketici ve kamuoyu tarafýndan tam olarak tanýnmýyoruz. Bundan sonra kendimizi daha iyi tanýtmayý, bu ve benzeri organizasyonlarý sürekli hale getirmeyi planlýyoruz" dedi. 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Süphan Akanýl Genç, dinamik ve hedefe odaklý Bir ekibin üyeleriyiz Ýçimizden biri Tarýmdan tekstile kadar Türkiye ekonomisinde önemli paylara sahip olan birçok sektörün tedarikçisi olan Cargill Türkiye, gýda sektörüne saðladýðý kaliteli hammaddeler ile soframýza gelen birçok ünlü markanýn üretilmesinde de büyük pay sahibi yýlýnda 90 milyar dolar büyüklüðe ulaþan gýda sektörü, toplam imalat sanayi içindeki %11 lik pay ile 4. sýrada yer alýyor. Önümüzdeki dönem sürdürülebilir büyümesini devam ettirmeye kararlý olan sektör, 2008 de büyüklük olarak 100 milyar dolarý aþmayý hedefliyor. Sürdürülebilir büyüme hedefinin tutturulmasýndaki en önemli unsurlar hammadde temini, devamlýlýðý ve kalitesi. Gýda sektörünün hammadde temini ise büyük ölçüde tarým sektöründen saðlanýyor. Kurulduðu günden bugüne kadar, tarým ve gýda sektörleri ile iç içe olan Cargill Türkiye, Türk gýda sektörünün sürdürülebilir büyüme hedefleri doðrultusunda, katma deðeri yüksek hammadde temin ediyor. Cargill Türkiye, Cargill Global in bu alanlardaki 140 yýlý aþkýn tecrübesi ve dünyaya yayýlmýþ lojistik aðý ile sektörün beklentilerinden daha fazlasýný gerçekleþtiriyor. Bu yýl Cargill Türkiye deki 10. yýlýný tamamlayan sohbet konuðumuz Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi Genel Müdürü Süphan Akanýl; tarým ve gýda sektörlerinin ihtiyaç duyduðu katma deðeri yüksek hammaddeleri dünya piyasalarýndan temin ederken, ayný zamanda ihtiyaç fazlasý ülke üretimini de yurt dýþýna ihraç ettiklerini belirtiyor. Türk tarýmýnýn sürdürülebilir talep, girdi maliyetleri ve ölçek ekonomisi konularýna odaklanmasý ve bu alanda bir takým iyileþtirmeler yapýlmasý halinde çað atlayacaðýna olan inancýnýn da altýný çiziyor. Bu yýl þirketimiz açýsýndan çok iyi geçiyor. Ýþ ünitemiz, diðer Avrupa ofisleri içerisinde en hýzlý büyüyen iþ ünitelerinden birisi. Bu baþarýmýzýn arkasýnda ise iþ planlarýný müþterileriyle beraber yapan, genç ve hedefe odaklý bir ekip yatýyor. Süphan Akanýl 6 CargillHaberler - Süphan Akanýl CargillHaberler - Süphan Akanýl 7

6 Bu yýl þirketimiz açýsýndan çok iyi geçiyor diyen Süphan bey; 2005 ten beri baþýnda bulunduðu Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi nin, diðer Avrupa ofisleri içerisinde en hýzlý büyüyen iþ ünitelerinden birisi olduðunu ve bunun arkasýnda ise iþ planlarýný müþterileriyle beraber yapan, genç ve hedefe odaklý bir ekip bulunduðunu vurguluyor. Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi Genel Müdürlüðü görevine getirilene kadar Cargill Türkiye'de hangi kademelerde çalýþtýnýz? Þirkette kaç yýldýr çalýþýyorsunuz? yapýyor? Ýþ üniteniz sadece ürünleri ithal mi ediyor yoksa baþka çalýþmalarýnýz da var mý? Cargill Hububat ve Yaðlý Tohumlar Türkiye Ofisi olarak baþlýca ticaretini yapmýþ olduðumuz ürünler soya fasulyesi, soya küspesi, ayçekirdeði, ayçiçeði küspesi, mýsýr, buðday, arpa, don yaðý, pamuk, buðday kepeði, ham ayçiçeði yaðý, ham soya yaðý ve ham kanola yaðýdýr. Üç kolda birden faaliyet göstermekteyiz; portföyümüzde yer alan ürünlerin hem ithalatýný hem ihracatýný yaptýðýmýz gibi dahili ticaretimiz de bulunmaktadýr. Cargill'de 10. yýlýmý tamamladým senesinde baþlayan Cargill kariyerimde ilk olarak 3 sene boyunca Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Ýþ Ünitesi'nde Niþasta Ürün Müdürlüðü görevini yaptým senesinde Avrupa Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi'ne Ticaret Yöneticisi olarak geçtim. Bu pozisyonda iki sene görev yaptýktan sonra yýllarý arasýnda yine ayný iþ ünitesinde Bitkisel Yaðlar Bölümü Müdürlüðü yaptým yýlý Temmuz ayýndan itibaren de Cargill Avrupa Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi Türkiye Genel Müdürlüðü'nü yürütmekteyim. Yeniden yapýlanma sürecimizde Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi ndeki görevime ilaveten, 2007 Aðustos ayýndan itibaren Cargill Gýda Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörlüðü Eþ Görevini sürdürmekteyim yýlýndan bu yana Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Üyesiyim. Ürünleriniz hangi sektörlere hitap ediyor? Ürünlerimiz çok çeþitli sektörlere hitap etmektedir: Bunlarýn içinde en önde gelen sektörler yumurta ve tavukçuluk sektörüdür. Bunun yaný sýra kýrmýzý et ve balýkçýlýk endüstrisinin de en önemli hammadde tedarikçilerinden birisiyiz. Un, bisküvi, makarna fabrikalarýnýn da en önemli hammadde tedarikçilerinden biri olan Cargill Türkiye, yaðlý tohum iþleme tesislerine, bitkisel yemeklik yað rafine tesislerine ve margarin tesislerine saðladýðý hammaddeler ile soframýza gelen birçok ünlü markanýn üretilmesinde pay sahibidir. Niþasta ve sývý tatlandýrýcýlar sektörünün vazgeçilmez tedarikçilerinden olan Ýþ Ünitemiz, gýda sektörü haricinde sabun ve tekstil sektörüne saðladýðý hammadde tedariki ile birçok endüstri dalýyla da iþbirliði içinde çalýþmaktadýr. Türk hayvancýlýðý ve beyaz et sektörüne vermiþ olduðumuz hizmetler sadece hammadde satmakla sýnýrlý kalmamaktadýr. Risk yönetimi ve lojistik aðýmýzla da beklentilerden daha fazlasýný gerçekleþtirmeyi kendimize ilke edindik. Süphan Akanýl Türkiye operasyonlarýný yönettiðiniz Hububat ve Yaðlý Tohumlar Avrupa Ýþ Ünitesi nin neler yaptýðýndan biraz bahseder misiniz? Cargill Hububat ve Yaðlý Tohumlar Avrupa Ýþ Ünitemiz mýsýr, buðday, arpa, çavdar gibi hububat ticaretinin yaný sýra soya fasulyesi, ayçekirdeði, kanola gibi yaðlý tohumlarýn hem ticaretini yapmakta hem de bu yaðlý tohumlarý Hollanda, Fransa, Ýspanya, Almanya, Belçika, Romanya, Ukrayna ve Rusya'da iþleyerek ham yað ve küspe elde ederek bu ürünleri de gýda ve hayvancýlýk endüstrilerine hammadde olarak satmaktadýr. Bunun yaný sýra iþ ünitemiz bioyakýtlar endüstrisinde dünyada üretici olarak aktif rol almaktadýr. Cargill Türkiye olarak Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi hangi ürünlerin ticaretini Türk hayvancýlýðýnýn ve beyaz et sektörünün geliþimini de dikkate alýrsak, Cargill Türkiye'yi nerede konumlandýrýyorsunuz? Cargill dünyada ve Türkiye'de üstlenmiþ olduðu konum itibariyle Türk hayvancýlýðý ve beyaz et sektörü ile sürekli iç içe olmuþtur. Bu sektörlerle olan iþbirliðimiz, önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edecektir. Müþteri odaklý yaklaþýmýmýz ile kesintisiz hizmet sunan ekibimiz, hizmet vermiþ olduðumuz sektörlerle olan iþbirliðimizi her geçen gün artýrarak devam ettirmektedir. Türk hayvancýlýðý ve beyaz et sektörüne vermiþ olduðumuz hizmetler sadece hammadde satmakla sýnýrlý kalmamaktadýr. Risk yönetimi ve lojistik aðýmýzla da müþterilerimizin beklentilerinden daha fazlasýný gerçekleþtirmeyi kendimize ilke edindik. Hedef pazarýnýz sadece Türkiye mi? Ýþ Ünitemiz baþta Avrupa olmak üzere, Balkanlar, Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan her türlü hububat ve yaðlý tohum operasyonlarýný kapsamaktadýr. Biz bu iþ ünitesinin Türkiye Ofisi olarak, hem Türkiye de üretim eksikliði olan ürünleri bu ülkelerden ithal ediyoruz, hem de Türkiye de ihtiyaç fazlasý oluþan ürünlerin de ihracatýný yapýyoruz. Gerçekleþtirdiðimiz ithalat-ihracat iþlemleri, Ýþ Ünitemiz çatýsý altýndaki ülkeler ile Türkiye arasýndaki ticari baðlarýn da güçlenmesine neden olmaktadýr. Hububat ve yaðlý tohum fiyatlarý devamlý artmakta. Bu fiyatlarýn nerede duracaðý da bilinmiyor. Dünyada ve Türkiye'de hububat ve yaðlý tohum durumunu deðerlendirir misiniz? Ülkemizin bu konularda ne gibi önlem- Ýçimizden biri 8 CargillHaberler - Süphan Akanýl CargillHaberler - Süphan Akanýl 9

7 ler almasý gerektiði konusunda önerilerinizi de almak isteriz yýlýnda dünya çapýnda yaþanan kuraklýk, bütün hububat ve yaðlý tohum fiyatlarýnýn tarihi zirvesini görmesine yol açmýþtýr. Bunun yaný sýra bioyakýt sektörlerinden gelen ilave talepler de arzý kýsýtlý olan bir malýn fiyatýnýn daha da süratli artmasýný saðlamýþtýr. Tarým sektörü, baktýðýmýzda arz ve talep matematiðinin en iyi iþlediði sektörlerden birisidir. Demek istediðim; bu yýl talebi karþýlayamayan bu ürünler, yükselen fiyatlar neticesinde herkesin odak noktasý haline gelip ekim alanlarýnýn artmasýna kesinlikle yol açacaktýr. Böylelikle bir önceki yýlýn fiyatlarýndan çok memnun olan çiftçi, daha fazla ürün elde etmek için daha fazla ekecektir. Dolayýsýyla ortaya daha deðiþik bir arz yelpazesi çýkacak ve muhtemelen fiyatlar bir noktadan itibaren geri gelmeye baþlayacaktýr. Ülkemizin bu konu ile ilgili 3 unsura odaklanmasý gerektiðine inanýyorum. Birincisi sürdürülebilir talep. Eðer bu ürünlere olan talep sürdürülebilir bir konumda ise Türk çiftçisi buna kayýtsýz kalmayacaktýr. Ýkincisi girdi maliyetleri. Eðer çiftçimiz dünya standartlarýnda mazot, gübre, tohum maliyetini yakalayabilirse bu da onlar için itici bir faktör olacaktýr. Sonuncusu ise ölçek ekonomisi. Dünyanýn tarým üzerine geliþmiþ birçok ülkesinin aksine ülkemizde tarým arazileri çok küçük ölçekli alanlardan oluþmakta, bu da maliyet kaleminde en önemli faktörlerden birini oluþturmaktadýr. Eðer bu 3 konuda bir takým iyileþtirmeler yapýlabilirse Türk tarýmýnýn çað atlamasý söz konusu olacaktýr. Lisanslý depoculuk uygulamasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Cargill Türkiye olarak lisanslý depoculuk yapmayý düþünüyor musunuz? Ürettiðimiz tarým ürünlerini saðlýklý þartlarda koruyabilmek ve bütün sezon boyunca kullanýma hazýr tutabilmek için depo kapasitesi çok önem arz etmektedir. Türkiye'de olan depo açýðý itibari ile Lisanslý Depoculuk uygulamasýný çok yerinde bir uygulama olarak buluyorum. Lisanslý depoculuk; sadece depo kapasitesini artýrmakla kalmayýp daha kaliteli ürüne daha fazla fiyat vermeyi saðlayacak gerekli analiz altyapýsýný da içinde barýndýrarak, üreticiyi daha kaliteli ürün üretmeye teþvik edecektir. Sonuçta kazanan Türkiye olacaktýr. Bildiðiniz gibi Cargill 1865 yýlýnda bir hububat silosu yaparak iþ faaliyetlerine baþlamýþtýr, dolayýsýyla depoculuk iþi Cargill'e yabancý deðildir. Cargill Türkiye olarak süreci yakýndan takip ediyoruz, eðer þartlar oluþursa bu oluþumun içerisinde yer alabiliriz ileride. Bize Rota Limaný ve iþlevleri konusunda bilgi verir misiniz? Ayrýca baþka limanlar da iþletmeyi düþünüyor musunuz? Limanýmýz 1999 yýlý baþýnda hizmete girmiþ olup, Ýzmit Körfezi Yarýmca bölgesinde yer almaktadýr. Türkiye'nin en hýzlý hububat ve yaðlý tohum tahliye eden limanlarýndan biri olan Rota bu sayede en ekonomik gemi navlunu elde etmemizde bize çok büyük bir avantaj saðlamaktadýr. 8 ayrý hücreden oluþan toplam tonluk antrepo kapasitemizle Marmara, Ýç Anadolu ve Kuzey Ege'de yer alan ve beyaz et, yumurta, kýrmýzý et, niþasta, tatlandýrýcýlar, un, makarna ve bisküvi üreten müþterilerimize hammadde ve katma deðerli lojistik hizmeti sunmaktayýz. Rota hem D 100 karayolu (halk arasýnda bilinen adýyla E 5), hem TEM, hem de demiryoluna olan baðlantýsýyla mükemmel bir konumda bulunmaktadýr. Þu an için baþka bir bölgede liman taahhüdü gündemimizde yok. Son olarak iþ ünitenizin 2008 / 2009 mali yýlý hedeflerini öðrenmek isteriz / 2008 mali yýlý þirketimiz açýsýndan çok iyi geçiyor. Geçen yýl ve bu yýl Hububat ve Yaðlý Tohumlar Türkiye Ýþ Ünitemiz, diðer Avrupa iþ üniteleri içerisinde en hýzlý büyüyenlerden birisi oldu. Bu baþarýya imza atmanýn anahtarý genç ve hedefe odaklý ekimizdir. Bu vesileyle en önem verdiðimiz konu çalýþan baðlýlýðý ve mutluluðudur. Yapýlan araþtýrmalarda Türkiye ofisimiz çalýþan baðlýlýðý ve mutluluðu hususunda Avrupa'da ilk sýralarda yer almaktadýr / 2009 mali yýlýnda da bugüne kadar olduðu gibi müþterilerimiz ile birlikte yapacaðýmýz iþ planlarý ile onlara katma deðerli çözümler sunacaðýz. Göstermiþ olduðumuz baþarýlý ülke performansý ile Cargill'in global planlarýndan ülkemize en kýsa sürede yeni yatýrýmlar çekeceðimizi ümit ediyorum. Ýçimizden biri Yapýlan araþtýrmalarda Türkiye ofisimiz çalýþan baðlýlýðý ve mutluluðu hususunda Avrupa'da ilk sýralarda yer almaktadýr. 10 CargillHaberler - Süphan Akanýl CargillHaberler - Süphan Akanýl 11

8 Uygarlýklarýn Mezopotamya da ortaya çýkýþlarý bir rastlantý deðil Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý Binlerce yýl önce bir kýsmý ülkemizin sýnýrlarý içerisine de giren ve Bereketli Hilal adý verilen Mezopotamya topraklarýnda kültüre alýnan buðday, besleyici özelliði ile diðer türlere göre çok daha üstün bir bitki olarak karþýmýza çýkýyor. Kapak konusu Ülkemizde bugün ekili - dikili tarým alanlarýnýn 1/3 ünde sadece buðday üretiliyor. Türkiye deki yaklaþýk 9,2 milyon hektar buðday ekim alanýnýn yaklaþýk 3,5 milyon hektarý Ýç Anadolu ve Geçit bölgesinde bulunuyor. Ülkemizin her bölgesinde buðday üretimi yapýlabiliyor. Ancak üretim çoðunlukla kýraç arazide yapýldýðýndan ortalama verim de düþük oluyor. Yeryüzünde kültüre alýnan ilk bitkilerden biri olan buðday, deðiþik iklim ve toprak koþullarýnda yetiþtirilebilmesi, bileþiminde karbonhidrat, protein, bazý vitamin ve mineral maddeleri barýndýrmasý, deðerli ve ucuz bir besin kaynaðý olmasý bakýmýndan hýzla artan dünya nüfusunun beslenmesinde vazgeçilmez bir üründür. Ýnsan beslenmesinde kullanýlan kültür bitkileri arasýnda dünyada, ekim ve üretim bakýmýndan da ilk sýrada yer almaktadýr. Geriye dönüp baktýðýmýzda buðdayýn, Türk kültürünün ve Mezopotamya uygarlýklarýnýn en önemli besin maddelerinden biri olduðunu görüyoruz. Binlerce yýl önce kültüre alýnan bu bitki olmasaydý belki de insan uygarlýðý bu þekilde geliþmeyecekti. Günümüzden binlerce yýl öncesinde bir kýsmý ülkemizin sýnýrlarý içerisine de giren ve Bereketli Hilal adý verilen Mezopotamya topraklarýnda kültüre alýnan buðday, besleyici özelliði bakýmýndan diðer türlere göre çok daha üstün bir bitki olarak karþýmýza çýkýyor. Günümüze yolculuk Bugün buðdayýn insanlar tarafýndan geliþtirilmiþ bir çeþidini yiyoruz. Geliþme evrelerine baktýðýmýzda Buðdaygiller ailesinden olan ve Triticum adýyla bilinen bu bitkinin en önemli özelliðinin, tohumlarýnýn besleyiciliði olduðunu görüyoruz. Ancak bu bitkinin iki tane dezavantajý vardý. Bunlardan birincisi sapla- 12 CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý 13

9 Dünya buðday üretiminde önde gelen ülkeler Ülkeler Üretim(Ton) 2005/ /2007* AB Çin Hindistan ABD Rusya Kaynak: (United States Department of Agriculture) (2007) - * yýlý tahminidir Kapak konusu Dünyanýn neresine giderseniz gidin, ülkelerin kendine has yemeklerinin yanýnda olmazsa olmaz baþka bir yiyecek de ekmektir. Buðday, tarihin en eski çaðlarýndan beri insanlarýn baþlýca yiyeceði olan ekmeðin yapýldýðý bitkidir. Buðday tanesi uygun besleme deðeri, saklama ve iþlenmesindeki kolaylýklar nedeniyle yaklaþýk olarak 50 ülkenin temel besini durumunda. Buðday dünya nüfusuna, bitkisel kaynaklý besinlerden saðlanan toplam kalorinin yaklaþýk % 20 sini saðlýyor. Bu oran ülkemizde % 53 ü buluyor. rýnýn uzun olmasýydý. Ýkincisi de olgunlaþan tohumlarýn baþaklardan çabuk dökülmesiydi. Uzun saplý bitkilerin sakýncasý, rüzgarlý günlerde eðilip kýrýlmalarý sonucunda tanelerinin düþmesiydi. Bu nedenle yerleþik düzene geçen atalarýmýzýn ilk dönemlerde yetiþtirmeye baþladýklarý buðdaylarýn hasat edilmesi çok zor oluyor ve istenilen verim alýnamýyordu. Bu sorun karþýsýnda kýsa saplý ve taneleri dökülmeyen buðdaylar aranmaya baþladý. Uzun arayýþlar sonunda buðdaya benzeyen, ancak normal buðdaylara göre daha kýsa ve baþaklarý daha sert olan bir yabani bitki olan Aegitops u keþfettiler. Buðdayla ayný aileden olan bu yabani bitki, buðdayýn sahip olmadýðý olumlu özelliklere sahip olmasýna karþýn yeteri kadar besleyici deðildi. Ýþte bu noktada günümüzden yaklaþýk yýl önce atalarýmýz bu iki bitkiyi çaprazlayarak kýsa boylu ve baþaklarý sert, taneleri dökülmeyen bir melez buðday ýrkýný ortaya çýkardýlar. Buðdayýn bulunmasý ve yetiþtirilmesi gerek tarihi, gerekse ekonomik açýdan çok önemliydi. Eðer atalarýmýz bu bitkiyi bulup kültüre almasalardý bugün belki çok farklý þartlarda yaþýyor olacaktýk, belki hala taþ devrini sürdürüyor olacaktýk. Bu baðlamda, ilk uygarlýklarýn Mezopotamya da ortaya çýkýþlarý da bir rastlantý deðildi, belirli ölçüde buðdaya baðlý olarak geliþti. Buðdayýn bulunuþu ve yetiþtirilmesi dýþýndaki önemli bir nokta da, bu bitkinin kullanýlmasý ve muhafaza edilmesiydi. Arapça burðul sözcüðünden gelen, Farsça da pligouri olarak bilinen bulgur, buðdayý korumanýn ve kullanmanýn en güzel yollarýndan birisi. Çünkü buðdayý iþlemeden yemek haline getirmek biraz zor. Bu nedenle buðdayýn çeþitli þekillerde iþlenmesi gerekiyor. Buðday bitkisi geniþ bir adaptasyon yeteneðine sahip. Ayrýca buðday tanesi uygun besleme deðeri, saklama ve iþlenmesindeki kolaylýklar nedeniyle yaklaþýk olarak 50 ülkenin temel besini durumunda. Buðday dünya nüfusuna, bitkisel kaynaklý besinlerden saðlanan toplam kalorinin yaklaþýk % 20 sini saðlýyor. Bu oran ülkemizde % 53 ü buluyor. Buðday, baþta unlu mamuller olmak üzere birçok gýda ve sanayi sektöründe gözde bir bitki. Beslenmenin vazgeçilmezi Dünyanýn neresine giderseniz gidin, ülkelerin kendine has yemeklerinin yanýnda olmazsa olmaz baþka bir yiyecek de ekmektir. Buðday, tarihin en eski çaðlarýndan beri insanlarýn baþlýca yiyeceði olan ekmeðin yapýldýðý bitkidir. Ekmeðin vazgeçilmez, temel besin olmasý insanýn çok eski zamanlardan beri bunun deðerini, besleyici tarafýný fark etmiþ olmasýna dayanmaktadýr. Gerçekten de buðday tanelerini ilk çiðneyen insan, bunun doyuruculuðunu anlamýþtýr. Sonradan taþlar arasýnda buðday tanelerini ezerek una dönüþtüren Mýsýrlýlar, bu iþi Ýsa dan 3000 yýl önce yapmýþlardý. Unu hamur haline getirmek için su katmýþ, yoðurmuþ, biçim vermiþ, fýrýnýmsý oyuklarda ya da topraðýn üzerinde piþirmiþlerdi. Yetiþme koþullarý Tek çenekli kapalý tohumlu buðdaygiller familyasýndan olan buðday bitkisi kutuplardan baþka her yerde yetiþmektedir. Daha çok orta yaðýþlý, bol güneþli bölgelerin killi, kumlu, killi-kireçli topraklarýný tercih etmektedir. Yurdumuzda kýþlýk buðdaylar sonbaharda ekilmekte olup buðday kýþýn -10 dereceye kadar canlýlýðýný muhafaza etmektedir. Ertesi yýl baklagiller ekilirse, toprak kuvvetlenmiþ olur, aksi halde gübre vermek gerekir. Nadasa býrakýlan topraklar, yaðmurlar baþlamadan önce sürülür. Ekim ya elle serpilerek veya makinelerle yapýlýr. Yazlýk buðdaylarsa þubat-nisan arasýnda ekilir. Biçme; orak, týrpan gibi aletlerle veya biçer-döverlerle yapýlmaktadýr. Biçilen buðdaylar, harmana götürülerek döven veya harman makineleriyle saptan ayrýlýr. Samanlar rüzgarla savrularak tanelerinden ayrýlýr. Taþlar arasýnda buðday tanelerini ezerek una dönüþtüren Mýsýrlýlar, bu iþi Ýsa dan 3000 yýl önce yapmýþlardý. Kanseri önleyici faktörler içeriyor Buðday, özellikle ekmek, çoðu ülkede olduðu gibi bizim ülkemizde de temel gýdadýr. Ülkemizde günde kiþi baþýna ortalama gr. ekmek tüketilmektedir. Günlük enerjinin %40-44 ü ekmekten gelmektedir. Bu deðer düþük sosyo-ekonomik gruplarda %60-70 e kadar çýkmaktadýr. Ayrýca son yýl- 14 CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý 15

10 Kapak konusu Besin deðeri, yulaf ve mýsýrdan daha yüksek olan buðday, baðýrsak ve rektum kanserini önleyici faktörler içermektedir. larda hýzla kentleþme, çalýþan nüfusun ve yalnýz yaþayan bireylerin sayýsýndaki artýþ Fast- Food tarzý beslenmeyi yaþama biçimine dönüþtürmüþtür. Bu modelin özellikle yetiþen çocuk ve gençlerin beslenmesindeki olumsuz etkileri nedeniyle ekmeðin yeri daha da önemli hale gelmiþtir. Çünkü lifli gýdalar, saðlýklý bir beslenmenin temelini oluþturmaktadýrlar. Buðdayýn dýþ kabuðu, beslenmemiz için çok önemli olan lifler ihtiva etmektedir. Kepekli buðday unundan yapýlan ekmek, kahvaltýlýk gevrek vb. unlu mamuller baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýný saðlamakta ve kabýzlýðý önlemektedir. Türkiye nin buðday ithalatý; yýllar itibariyle dalgalý bir seyir izlemiþtir yýlýnda tona kadar inen buðday ithalatý 2006 yýlýnda ise tona çýkmýþtýr. Buðday tanesinin özü olan rüþeym protein, kalsiyum, demir ve çinko bakýmýndan zengindir. Besin deðeri, potansiyel olarak yulaf ve mýsýrdan daha yüksek olan buðday, baðýrsak ve rektum kanserini önleyici faktörler içermektedir. Arz ve talep Buðday ile ilgili, insan hayatý ve medeniyetler üzerinde etkisi, tarihte yolculuðu ve saðlýða faydalarý vb. konularýn dýþýnda bir de rakamlarla ifade edilen raporlar mevcut. Buðday konusunda, Uluslararasý Hububat Konseyi nin rakamlarýna bakacak olursak. Uluslararasý Hububat Konseyi (IGC) nin, 24 Ocak 2008 tarihli son raporunda, Önemli düzeyde yükselen buðday fiyatlarý, Avrupa ve ABD de 2008 için kýþlýk buðday ekimlerinde artýþlarý teþvik ediyor. Ancak, ABD nin güneyindeki kuru hava koþullarý ekim hedeflerinin karþýlanmasýný önlüyor. Önümüzdeki sezona iliþkin olarak, Rusya ve Ukrayna da büyük ekim alaný artýþlarý var, Çin de önemli bir deðiþiklik beklenmiyor ve Hindistan ýn ekim alanlarý geçen yýla kýyasla azalabilir ifadesi yer alýyor. Raporda, diðer ürünler ile olan rekabetin, ABD nin çoðunluðunda baharlýk buðday ekimlerinin artýþýný önleyebileceði, ancak Kanada da önemli bir artýþýn olmasýnýn beklendiði kaydediliyor. Konsey, 2008 de dünya buðday ekim alanlarýnýn 2007 den %2,6 oranýnda artarak, 5,7 milyon hektara ulaþacaðýný öngörüyor. Baþlýca buðday üretim alanlarýnýn çoðunluðunda hava koþullarýnýn uygun olduðu kabul edildiðinde, dünya üretiminin, yaklaþýk 40 milyon ton (%6,6) yükselerek, rekor kýrarak 642 milyon tona ulaþmasý bekleniyor. Türkiye nin buðday talebi Ülkemizde bugün ekili - dikili tarým alanlarýnýn yaklaþýk %50 sinde hububat, 1/3 ünde ise sadece buðday üretiliyor. Türkiye deki yaklaþýk 9,2 milyon hektar buðday ekim alanýnýn yaklaþýk 3,5 milyon hektarý Ýç Anadolu ve Geçit bölgesinde bulunuyor. Türkiye nin hemen hemen her bölgesinde buðday üretimi yapýlabiliyor ancak buðday üretimimiz çoðunlukla kýraç arazide yapýldýðýndan ortalama verim düþük oluyor. Ülkemizdeki artan nüfusa paralel olarak buðday talebi de günden güne artýþ gösteriyor. Buðday tüketimi ülkemizde kiþi baþýna ortalama 200 kg/yýl civarýnda yýlý itibariyle ülkemizin buðday talebi ise yaklaþýk 15 milyon ton. Bu miktar mevcut üretimle karþýlanýyor. Buðday, ülkemizde ekmeðin yanýnda, makarna, bulgur, irmik, niþasta ve bisküvi gibi bazý iþlenmiþ yiyeceklerde de kullanýlýyor. Türkiye buðdayda kendine yeterli sayýlabilecek ülkelerden biri olmasýna karþýn, ayný kalite ve standartta buðdayýn düzenli ve istenilen miktarda yurt içinden temin edilememesi nedeniyle ithalata baþvurmak zorunda kalýyor. Türkiye de en fazla buðday üretimi Ýç Anadolu ve Marmara Bölgesi nde gerçekleþtiriliyor. Bu iki bölge ülkemizde üretimin yaklaþýk %47 sini karþýlýyor. Ülkemizde buðday ihracatý, üretim miktarý ve ürün kalitesiyle yakýndan ilgilidir. Üretim miktarýnýn büyük ölçüde iklim koþullarýna baðlý olmasý nedeniyle ihracatta yýldan yýla dalgalanmalar görülmektedir. Türkiye buðday yanýnda önemli miktarda un, makarna, bulgur ve diðer buðday mamulleri ihraç eden bir ülkedir. Türkiye nin 2000 yýlýnda ton olan ihracatý 2001 yýlýnda üretim azlýðý nedeniyle 900 bin tona düþmüþtür. Sonraki yýllarda dalgalý bir seyir izlemiþ ve 2005 yýlýnda tona kadar çýkmýþtýr yýlýnda ise bir önceki yýla göre yaklaþýk %54 lük bir düþüþle tona gerilemiþtir. Buðday ithalatýmýz ise yýllar itibariyle dalgalý bir seyir izlemiþtir yýlýnda ton olan ithalat, 2002 ve 2003 yýlýnda yaklaþýk tona çýkmýþ ve sonraki seneler düþüþe geçmiþ, 2005 yýlýnda tona kadar inmiþtir yýlýnda ise buðday ithalatýmýz tona çýkmýþtýr yýlýndaki ithalat miktarýnýn ihracatýmýza göre çok düþük kalmasý, 2005 yýlýndaki yüksek buðday üretiminden kaynaklanmaktadýr. 16 CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý 17

11 Dünyadan Cargill Türkiye, dünyaya bilgi ihraç ediyor Cargill Türkiye, bilgiyi artýk ithal deðil ihraç ediyor. Türk çalýþanlar tüm Cargill organizasyonu içinde özellikle aranýyorlar. Bunun en önemli sebebi; Türk insanýnýn giriþimci, baþarý odaklý, çabuk adapte olabilen ve pratik yapýsý. Murat Tarakçýoðlu Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Ozan Narin Ýspanya - Üretim Müdürü Ediz Kubar Rusya - Mühendislik Müdürü Nuri Taþpýnar Suriye - Proje Müdürü Ýbrahim Hafiz Mustafa Hollanda - Bölge Finans Müdürü Arkýn Demir Dubai - Orta Doðu ve Afrika Bölge Yöneticisi Nedim Elcheik Ýtalya - Genel Müdür Akýn Özkutan Belçika - Biyoteknoloji ve Kimya Sanayi Katogori Müdürü Burak Öztürk Macaristan - Finans Müdürü Timuçin Kantar Polonya - Doðu Avrupa Proje Müdürü Serdar Rebiþ Ýngiltere - Kantitatif Analist, Direktör Hakan Koçaker Rusya - Proje Elektrik ve Enstrümantasyon Yöneticisi Neþe Taðma Romanya - Genel Müdür - Ülke Müdürü Aylin Aksoy Hollanda - Kalite Güvence Geliþim Müdürü Arýnç Ökten Singapur - Direktör Çetin Keskiner Rusya - Proje Müdürü Mehmet Tosun Amerika - Global Finans Müdürü Ediz Aksoy Hollanda - Süreç Geliþtirme Müdürü Mahir Görür Belçika - Ýþ Geliþtirme Müdürü Sinan Aybarsu Ýsviçre - Yapýlandýrýlmýþ Finansman Türkiye Direktörü Hamit Özçelik Ýngiltere - Elektrik ve Enstrümantasyon Mühendisi Elif Özdamar Kanada - Tedarik Zinciri Yöneticisi 18 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 19

12 Kolesterolünüzü düþürmenin yolunu mu arýyorsunuz? Kalbinizin yeni dostu Cargill çözümleri Bitki sterolleri hakkýnda henüz bir bilginiz yok mu? Üzülmeyin, yalnýz deðilsiniz; çünkü insanlarýn çoðu bu ürünü tanýmýyor. Ama kýsa sürede kolesterol düþmaný CoroWise TM hakkýnda çok þey iþiteceðiniz kuþkusuz. Kolesterol seviyesinin düþürülmesi için genellikle yaðlý yiyeceklerden kaçýnýlmasý önerilir. Bu elbette deðerli bir tavsiye; ama yeni beslenme stratejileri, diyetlerde bir maddenin daha fazla bulunmasýný da içerebiliyor. Örneðin, bitkilerde doðal olarak oluþan bitki sterolleri. Bitki sterollerinin kalp saðlýðýndaki iþlevselliklerini kabul eden ABD Gýda ve Ýlaç Ýdaresi (FDA), doymuþ yað ve kolesterol oraný düþük bir beslenme biçimiyle birlikte bitki sterolleri alýnmasýnýn, koroner kalp hastalýklarý riskini azalttýðýna iliþkin saðlýk beyanlarýný onaylamýþtýr. Bitkisel steroller hiçbir kalori artýþýna neden olmadan, ürünlerin tat veya yapýsýný etkilemeden tüm gýdalara ve meþrubatlara ilave edilebilir. Kolesterolü tanýmak Yüksek kolesterolün saðlýk sorunlarý yarattýðýný çoðumuz biliriz. Ama saðlýðýmýz için bu gerçekten ne anlama gelmektedir? Bedenimizde yüksek kolesterol seviyeleri, özellikle de kötü kolesterol LDL seviyeleri kalp hastalýðý tehlikesi yaratmaktadýr ki bu risk ABD deki ölümlerin yarýsýnýn esas nedenidir. Amerikan Saðlýk Birliði (AHA) nin verilerine göre neredeyse 101 milyon Amerikalý yetiþkinin, toplam kan kolesterolü konsantrasyon seviyeleri üst sýnýrda veya daha yüksektir. Bu da ABD de her iki kiþiden birine yakýn bir oranýn risk altýnda bulunduðu anlamýna gelir. Yüksek kolesterol, doymuþ yað oraný düþük bir diyet ve lif içeriði zengin hububatlar, meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile düþürülebilir. Bazý insanlarda ilaçla tedavi de önemli bir rol oynamaktadýr. Ancak, þimdi saðlýðýmýzý düzelterek kalp hastalýðý riskini azaltmak için yeni bir seçenek sunuluyor CoroWise TM marka bitki sterolleri. Doðal yoldan Tüm hayvanlar kolesterol ürettiði gibi bitkiler de doðal kolesterol engelleyici steroller üretiyor. Bu ürünün etkileme þekli þu þekildedir: Ýnsan bedeni bitki sterollerini kolesterole çok benzetiyor, ama bu bitki sterolleri kolesterol gibi emilemiyor. Böylece, bir yemeði hazmettiðimizde bitki sterollerinin kolesterol ile bütünleþerek onun emilmesini engellediðine inanýlýyor. Aslýnda, bitki sterollerinin yararý, bu maddenin tüketiminin LDL kötü kolesterol seviyesini ciddi ölçüde düþürdüðünü gösteren ve 50 yýlý aþkýn süredir devam eden klinik deneylerle de desteklenmekte. Bu kalbimiz için gerçekten iyi bir haber! Ancak, yakýn zamanlara kadar bir kýsýr döngü söz konusuydu. Kolesterol azaltýcý etkiyi saðlayabilecek yeterli miktarda bitkisel gýda tüketmek son derece güçtü. Ancak bugün Cargill in ürettiði CoroWise TM bitki sterollerinin saðlanmasýyla bu artýk mümkün. CargillHaberler - Kalbinizin yeni dostu 21

13 Son elli yýl içinde bitki sterolleri birçok farklý insan grubunda farklý koþullar altýnda deðerlendirildi ve kan kolesterol seviyesini düþürebildikleri delillerle kanýtlandý Bitki sterolleri ve kalp saðlýðý men bulunmakla birlikte, yapýlan klinik incelemelerin çoðu LDL kolesterol seviyelerinin % 8 15 oranlarýnda düþtüðünü kanýtlamaktadýr. Bu tarihe kadar, bitki sterollerinin tüketimiyle oluþan hiçbir olumsuz klinik etki rapor edilmemiþtir. Merak uyandýran tek konu bazý araþtýrmalardaki serum karoten seviyelerinin azalmasý olmuþtur. Ancak, A vitamini durumu üzerindeki etkisi bu tarih itibarýyla sadece teorik bir bilgi olup uzun süreli gözlem çalýþmalarý devam etmektedir. Ayrýca, serum karoten seviyelerindeki azalmalar karoten yönünden zengin gýdalarý tüketilerek giderilmektedir. Basit bir ifade ile CoroWise, bitki sterolleri içeren güvenilir bir Cargill markasýdýr. Bitkisel steroller hiçbir kalori artýþýna neden olmadan, ürünlerin tat veya yapýsýný etkilemeden tüm gýdalara ve meþrubatlara ilave edilebilir. Ve iþin en iyi yönü; CoroWise TM marka bitki sterolleri içeren gýdalarý tüketerek bitki sterollerini günlük beslenmenize kolayca ilave edebilir ve kötü LDL kolesterol seviyenizi düþürebilirsiniz. Cargill çözümleri ABD Ulusal Saðlýk Enstitüleri ve ABD Hastalýk Kontrol Merkezlerinin (NCHS, 2001) geliþtirdiði ve Saðlýklý Ýnsanlar 2010 kampanyasýnýn geniþletilmiþ hedeflerinin örnek oluþturduðu halk saðlýðý kampanyalarý vasýtasýyla ve ABD Ulusal Kolesterol Eðitim Programýnýn (NCEP, 2001) yayýnlanan kýlavuzuyla koroner kalp hastalýðýyla (CHD) mücadelede kolesterolün kontrol altýnda tutulmasýnýn önemi vurgulanmaktadýr. Bu programlar esasen, beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþtirilmesi ile fiziksel aktivitenin arttýrýlmasý ve vücut aðýrlýðýnýn kontrol altýnda tutulmasýný hedeflemektedirler. Çoðunlukla ilaç tedavisine, ancak beslenme alýþkanlýklarýnýn düzenlenmesinde istenen hedefe ulaþýlamadýðý durumlarda baþlanmaktadýr. (NCEP, 2001; 1993). Klinik bulgular hem bitki sterolleri hem de stanollerin tüketilmesinin, kolesterolün baðýrsaklar yoluyla emilmesini engellediðini ve toplam kan ve LDL kolesterolünün azalmasýna yol açtýðýný ortaya çýkartmýþtýr. Normokolestromik yetiþkinler ve çocuklarýn, hiperkolestromik popülâsyonlarýn, diyabet hastalarýnýn, kolesterol düþürücü ilaç alan kiþilerin, kalýtsal hiperkolestromik hastalarýn ve hemde daha önce koroner sorunlar yaþayan hastalarýn kan kolesterol seviyelerinde azalma gerçekleþtiði kanýtlanmýþtýr. Bu maddelerin yararlarý margarinler, sürülebilen kremalar, mayonez, pastiller veya çiðnenebilir tabletler, az yaðlý yoðurt, kahvaltýlýk hububatlar ve ekmek de dahil muhtelif gýdalarýn içerik maddelerine katýlarak tüketilmeleriyle de kanýtlanmýþtýr. Bu maddelerin saðladýðý faydalarýn büyüklüðünü etkileyebilecek birçok et- Muhtelif gýdalara katýlabiliyor ABD Ulusal Kolesterol Eðitim Programý NCEP in; Yetiþkinlerde Yüksek Tansiyon Tespiti, Deðerlendirilmesi ve Tedavisi hakkýndaki Üçüncü Raporu nun bir süre önce yayýnlan özetinde, LDL kolesterol seviyesini düþürme tedavisinde bitki stanol ve sterollerinin diyete ilave edilmesi önerilmektedir (NCEP 2001). FDA da Eylül 2000 tarihinde yayýnladýðý muvakkat saðlýk gereksinimleri þartlarý sonuç raporunda kan kolesterol seviyelerinin ve koroner kalp hastalýklarý riskinin azaltýlmasýnda bitki sterol ve stanol esterlerinin yararlarýný onaylamýþtýr (FDA, 2000). Bu tarih itibarýyla bitki sterolleri öncelikle, sürülebilen kremalar olarak satýlmaya baþlandý. Ancak diðer uygun formlarýnýn geliþtirilmesi çalýþmalarýna da devam ediliyor. Bitki sterollerinin tüketimi, koroner kalp hastalýðý tehlikesinin baþlýca sebeplerini oluþturan toplam ve LDL kolesterol seviyelerinin düþürülmesinde etkin önlemlerden biridir. Tüketiciler, kolesterol kontrolünün öneminin farkýnda olmakla birlikte, bitki sterolleri içeren gýdalarýn yararlarýný genellikle tam bilmemektedirler. Cargill in; CoroWise TM bitki sterolleri ve sterol türevlerinden oluþan gýda içerik maddelerinin bulunduðu yeni gýda ürünlerinin ticarileþtirilmesi ve pazarlanmasý iþlevsel gýda imalatçýlarýna tüketicilerin KVH riskini azaltmalarýna yardým etmeleri için önemli bir fýrsat vermektedir. Bitki sterollerinin tüketilmesi, koroner kalp hastalýðý tehlikesinin baþlýca sebeplerini oluþturan toplam ve LDL kolesterol seviyelerinin azaltýlmasýnda en etkin önlemlerden biridir. 22 CargillHaberler - Kalbinizin yeni dostu

14 Gýda sektörünün sürdürülebilir büyümesi için Lojistik anahtar sözcük Gýda sektörünün büyüyen iþ hacmi, üretimde kullanýlan hammadde ihtiyacýný arttýrýyor. Sektörün sürdürülebilir büyümesinin devamý için, hammadde ihtiyacýnýn kesintisiz ve en hýzlý þekilde karþýlanmasý büyük önem taþýyor. Bu önemli konunun anahtar sözcüðü ise lojistik. Ýyi planlanmýþ lojistik hizmetleri, sanayinin ihtiyacý olan ürünlerin anýnda temin edilmesi bakýmýndan büyük önem taþýyor. Tabii gýda sanayinin ölçeði ve üretim için gerekli olan ihtiyaçlarý düþünülünce, iþin boyutu da büyüyor. Büyük ölçekli lojistik hizmetlerinin baþlangýç noktalarýndan biri de limanlar. Ýthalat ve ihracat iþlemlerinde ticaret hacmi büyüdükçe, limanlar daha da önemli hale geliyor. Cargill, 9 yýl önce bu gerçekten hareketle ve Türk gýda sektöründeki büyüme trendinin kesintisiz devam etmesi amacýyla, Rota Limaný ile iþbirliðine gidiyor. Ýthalat ve ihracatý gerçekleþtirilen ürünlerin, istenilen zaman ve þartlarda temininde en önemli noktalardan birinin, iyi lojistik hizmetleriyle saðlanabileceðinin bilinci ile yatýrýmlarýný yönlendiren Cargill Türkiye nin, Rota bölgesinde günümüzde yaklaþýk 350 bin ton civarýnda büyüklüðe ulaþan hububat ve yaðlý tohumlar ticaretindeki artýþýn temelleri, 1999 yýlýnda Rota Limaný ile gerçekleþtirilen bu verimli iþbirliðine dayanýyor. Ýþ Birimlerimiz Rota Limaný, m 2 alana kurulu tesisleri ile Türkiye'nin en hýzlý hububat ve yaðlý tohum tahliye eden limanlarýndan biri. Hýzlý tahliye kabiliyeti sayesinde ucuz gemi navlunu elde edilmesinde de çok büyük bir avantaj saðlýyor. Bunun yaný sýra limanda bulunan antrepo içerisinde yaklaþýk ton depolama kapasiteli 8 hücreden oluþan hububat depolama tesisleri bulunan Cargill Türkiye, böylece ithalatýný ya da ihracatýný gerçekleþtirdiði hububatýn gerektiðinde uzun süre uygun koþullarda korunmasýný da saðlamýþ oluyor yýllýnda faaliyete geçti Rota limaný, Kocaeli ili Yarýmca bölgesinde 1987 yýlýnda faaliyete geçti. Liman sahibi uluslararasý çimento pazarýnýn etkin firmalarýndan Seament Holding. Seament; yaklaþýk 20 ülkede iþlettiði kara terminalleri ve çimento taþýmak için özel olarak dizayn edilmiþ 30 adet taþýyýcý ve yüzen çimento silolarý ile dünya çimento piyasasýnda hatýrý sayýlýr bir paya sahip. Rota, hem D 100 (halk arasýnda bilinen adýyla E 5), hem TEM gibi büyük ve iþlek karayollarýna, hem de demiryoluna olan baðlantýsýyla mükemmel bir konumda bulunuyor. 250 m'lik iskelesi bulunan Rota Limaný, liman hizmetlerinin dýþýnda depo ve antrepo hizmeti veriyor. Her türlü genel kargo elleçlenmesi yapýlabildiði gibi yüksek tahliye hýzý, yüksek depolama kapasitesi ve limandaki su derinliði Rota yý çevredeki en etkin terminallerden biri haline getiriyor. Liman sahasý içinde Cargill Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi nce 1999 yýlýndan beri uzun dönemli kiralama çerçevesinde kullanýlmakta olan ton kapasiteli tahýl silosu ve limana yanaþan gemilerin yüksek tahliye hýzý, Cargill'e bölgedeki ticari faaliyetlerinde önemli avantajlar saðlýyor. Cargill, bu üstün özelliklere sahip Rota limaný üzerinden bu bölgede yýlda yaklaþýk 350 bin ton hububat ve yaðlý tohum ticareti gerçekleþtiriyor. Bu ticaret hacmi gün geçtikçe artýyor. Özellikle 2008 ve sonrasý için Kuzey Afrika, Ortadoðu ve Türk Cumhuriyetlerini de kapsayan geniþ coðrafyada Cargill Türkiye merkezli yapýlmasý düþünülen yatýrýmlar düþünüldüðünde Rota Limaný bir adým daha öne çýkýyor. Yaklaþýk 350 milyonluk nüfusu ve çok geniþ coðrafyasý ile bu ülkelere yapýlacak yatýrýmlarýn merkezinde Cargill Türkiye nin yer almasýnýn, ülkemiz açýsýndan çok sevindirici bir geliþme olduðunu vurgulamak gerekir. Türkiye nin, geleceðin geliþen ve yükselen ekonomisi olacaðýný, yatýrýma baþladýðý 1960 yýlýndan beri görerek, sonraki dönemlerde yatýrýmlarýný artýrmasý, Cargill in plan ve hedeflerinin ne derece doðru olduðunun da bir göstergesi ayný zamanda. Tarým, gýda ve hizmet ettiði diðer sektörlerin sadece bugün deðil, gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarýný da çok iyi hesaplayan Cargill Türkiye, bu ihtiyaçlarýn zamanýnda temin edilmesi adýna uzun dönem silo kiralama yatýrýmý ile gerçekleþtirdiði yüksek iþ hacmiyle; hammadde tedariki baþta olmak üzere ülkemiz ekonomisine ciddi katkýlar saðlýyor. Sayýlarla Rota Limaný Alaný: m 2 Ýskele uzunluðu: 250 m Silo Adedi: 8 Gemi kabul kapasitesi: 4 Liman kapasitesi: ton Silo Kapasitesi: ton 24 CargillHaberler - Lojistik anahtar sözcük CargillHaberler - Lojistik anahtar sözcük 25

15 Türkiye Yem Sanayicileri Birliði Baþkaný Ülkü Karakuþ Sürekliliði olan çözümler gerekiyor Özellikle protein kaynaðý yaðlý tohumlar ve küspeleri ile mýsýr gibi bazý enerji kaynaklý yem hammaddelerinin üretimindeki geliþim hýzýnýn, karma yem sanayinin geliþim hýzýnýn çok gerisinde kalmasý, ithalat kapýsýný aralýyor. Sohbet Ülkemizde yaþanan kuraklýk, tarým üretiminde belirgin azalmaya sebep olurken, birçok sektörü de olumsuz etkiledi. Yem sanayi bu sektörlerin baþýnda geliyor. Üretimi için gerekli ve yeterli hammaddeyi bulmakta zorlanmaya baþlayan yem sanayi, sürekli yükselen fiyatlardan da þikayetçi. Konumuz, 4 milyar dolarý aþan hacmiyle yem sanayi olunca, konuðumuz da doðal olarak sektörün baþýndaki isim oluyor. Bu isim Türkiye Yem Sanayicileri Birliði (TYSB) Baþkaný Ülkü Karakuþ. Baþkan, yaþanan sorunlarýn dünyadaki geliþmeler dikkate alýndýðýnda süreceði öngörüsüyle; Geçici deðil, sürekliliði olan çözümler gerek. Hammadde temininden kaynaklanan sýkýntýlar ve AB ne uyum konusunda yaþanan geliþmeler neticesinde, finansal gücü olmayan veya rekabet anlamýnda geri kalan yem fabrikalarý kapanma yoluna gidebileceklerdir. Bu tip yem fabrikalarýnýn kapanmasýyla, ülkemizde karma yem üretim faaliyetini kadar yem fabrikasýnýn devam ettireceðini tahmin ediyoruz. diyor yýlýnda 7 yem sanayicisi tarafýndan kurulan birliðin, 10 yýldýr baþýnda bulunuyor Karakuþ. Üyeleri Türkiye deki karma yem üretiminin % 85 ini gerçekleþtiren TYSB, ayný zamanda Dünya Yem Sanayicilerinin bir üst Birliði olan Uluslararasý Yem Sanayicileri Federasyonu (IFIF) ve Avrupa Yem Sanayicileri Federasyonu (FEFAC) üyesi. Türk Yem Sanayicisinin tüm sivil toplum örgütleri bazýnda tek temsilcisi olan TYSB, Nisan 1992 den bu yana her iki yýlda bir TU- YEM Uluslararasý Yem Kongresi ve Sergisi ni düzenleniyor Nisan 2008 tarihlerinde Antalya da dokuzuncusu düzenlenecek kongrede, sektörün bugünkü durumu ve gelecek 15 yýla yönelik projeksiyonunun çýkarýlmasý amaçlanýyor. - Bir yandan kuraklýk, diðer yandan tarým ürünlerinin biyoyakýt olarak kullanýlmasý hammadde fiyatlarýný sürekli arttýrýyor. Bu durum Türk yem sanayine nasýl yansýyor? Fiyatlar duracak mý yoksa artýþ trendi bu yýl da devam edecek mi? Ülkemizde ve dünyada yaþanan kuraklýðýnda etkisiyle, yem hammadde fiyatlarýnda büyük oranlarda artýþlar yaþanmýþtýr yýlý içinde 1 aylýk dönemlerde bile hammaddelerimizde yem ve hayvancýlýk sektörünü sýkýntýya sokan ciddi fiyat artýþlarý olmuþtur. Örneðin, ülkemizde 2006 Ocak ayýndan Nisan 2007 ye kadar olan dönemde YTL/Ton olan mýsýr fiyatlarý, bu dönemden sonra 460 YTL/Ton a kadar çýkmýþtýr. Özellikle kanatlý yetiþtiriciliðinde, rasyonlarda %55-60 oranlarýnda kullanýlan mýsýr için bu denli yüksek bir fiyat artýþý yem maliyetlerini de önemli düzeyde artýrmýþtýr. Mýsýr dýþýnda sektörümüzün önemli miktarda tükettiði arpa, kepek, ayçiçeði tohumu küspelerinde de kuraklýðýn da etkisiyle oluþan fiyat artýþlarý sektörümüzü zor durumda býrakmýþtýr. Kuraklýktan gerek dünyada gerekse ülkemizde, en çok arpa rekolteleri etkilenmiþ olup, ülkemizde en az %25 rekolte kaybý yaþanmýþtýr. Bu nedenle, 2007 Nisan a kadar 320 YTL/Ton olan arpa fiyatlarý, takip eden mayýs ayýnda % 40 lýk bir artýþ göstererek 450 YTL/Ton a çýkmýþtýr nin diðer aylarýnda ise arpa fiyatlarý YTL/Ton arasýnda oluþmuþ, halen 500 YTL/Ton dan iþlem görmektedir. býraktý. 26 CargillHaberler - Ülkü Karakuþ CargillHaberler - Ülkü Karakuþ 27 Kuraklýðýn da etkisiyle oluþan fiyat artýþlarý sektörümüzü zor durumda Ülkü Karakuþ

16 Gümrük vergilerinin düþürülmesi, sektörü bir miktar da olsa rahatlattý. Ülkü Karakuþ Cargill i, güçlü uluslararasý baðlantýlarý ve finansal yapýsý olan, bunun yanýnda Ar-Ge faaliyetleriyle de sektörümüze hizmet edip katkýda bulunan bir kuruluþ olarak görmekteyiz Özellikle kanatlý yemlerinin en önemli hammaddelerinden olan ve yurt içinde üretimi çok az olan soya fasulyesinin fiyatlarýnda da ciddi oranlarda artýþlar olmuþtur. Gerek tahýllarda ve gerekse yaðlý tohum ve küspelerinde, uluslararasý piyasalardaki fiyat artýþlarýnda kuraklýðýn yanýnda alkol ve biyodizel üretiminin artýþý da etkili olmuþtur. Diðer bir etken de uluslararasý nakliye fiyatlarýnda görülen fahiþ artýþlar olmuþtur. Bazý hammaddelerimizdeki fiyat artýþlarýnýn nedenlerinden birisi de, arz talep dengesinin bozulmasýnýn yanýnda, bir hammaddede görülen fiyat artýþýnýn, ikame edilen diðer hammadde fiyatlarýný da tetiklemesi olmuþtur. Hammadde fiyatlarýnda yaþanan bu ciddi artýþlar karþýsýnda, sektörümüz mensuplarý karma yem fiyatlarýný mümkün olduðunca arttýrmamaya çalýþmýþlardýr. Ancak hammaddelerde görülen fiyat artýþlarýnýn etkisine daha fazla dayanýlamamýþ ve karma yem fiyatlarýnda da artýþlar kaçýnýlmaz hale gelmiþtir yýlý içinde yem hammaddelerinde görülen %60 ila %120 ye varan fiyat artýþlarýna karþýlýk, yem fiyatlarýnda %15 ila %40 arasýnda artýþlar yaþanmýþtýr. Dünya hammadde fiyatlarýnýn artmasý bazý ürünlerin yurt içi fiyatlarýnýn daha düþük kalmasýna sebep oldu? Bunu yem sanayicisi fýrsat olarak deðerlendirebilecek mi? Kuraklýðýn etkisi ve yem hammaddelerinin biyoyakýt sektöründe kullanýmýnýn artmasýyla dünya yem hammaddeleri fiyatlarý hýzlý bir artýþ eðilimi göstermiþtir. Ülkemizde, Nisan 2007 ye kadarki dönemde kuraklýðýn etkisi ve taban fiyat politikasýnýn da etkisiyle yurt i- çi hammadde fiyatlarýmýz dünya fiyatlarýnýn %70 kadar daha yukarýsýnda seyretmekteydi. Ancak Nisan 2007 den sonraki dönemde yurt içi hammadde fiyatlarýmýz, dünya hammadde fiyatlarýndan daha yavaþ bir artýþ eðilimi göstermiþ ve nihayetinde dünya fiyatlarý ülke içi fiyatlarýmýzýn üzerinde seyretmeye baþlamýþtýr. Dünyada özellikle arpa fiyatlarý ilk defa buðday fiyatlarýnýn üzerine çýkmýþtýr. Bu durum ülkemizin dünya ile rekabetini arttýrdýðýndan ülkemiz adýna bir fýrsat niteliði taþýmaktadýr. Bu fýrsat karma yem ihracatýnýn deðil hayvansal ürün ihracatýnýn arttýrýlmasý þeklinde deðerlendirilmelidir. Nitekim ihraç edilecek hayvansal ürünlerin katma deðeri ülkemizde kalmýþ olacaktýr. Hayvansal ürün ihracatýmýzýn arttýrýlmasý için karma yeme yüzde bazýnda verilecek bir destek de avantajlý durumumuzu daha da üst seviyelere taþýyacaktýr. Fiyatlarýn devamlý artmasý hali hazýr yem sanayinde 600 civarýnda olan yem fabrika sayýsýnda konsolidasyona sebep olur mu? Olursa yem fabrika sayýsý nerelere iner? Ülkemizde kurulu 661 adet yem fabrikasý vardýr. Bunlarýn 471 adedi faal olarak üretimlerine devam etmektedir. 471 yem fabrikasýnýn toplam kapasitesi 12,9 milyon Ton/Yýl, faal olmayan 190 adet yem fabrikasýnýn ise toplam kapasitesi 3,3 milyon Ton/Yýl dýr. Ülkemizdeki faal yem fabrikalarýnýn 288 adedi 1-10 ton/saat kapasite ile faaliyette bulunan küçük ölçekli fabrikalardýr. Sektörümüzde hammadde temininden kaynaklanan sýkýntýlar ve Avrupa Birliði ne uyum konusunda yaþanan geliþmeler neticesinde, finansal gücü olmayan veya teknolojisi geri kalmýþ ve yeniliklere ayak uyduramayýp rekabet anlamýnda geri kalan yem fabrikalarý kapanma yoluna gidebileceklerdir. Bu tip yem fabrikalarýnýn kapanmasýyla, ülkemizde karma yem üretim faaliyetini kadar yem fabrikasýnýn devam ettireceðini tahmin ediyoruz. Ülkemizde kapanan yem fabrikalarý neticesinde karma yem üretimi azalmayacaktýr, nitekim ülkemizde üretilen toplam karma yemin yaklaþýk %70 ini ilk büyük 50 fabrika, %85 den fazlasýný ise ilk 100 firma gerçekleþtirmektedir. Hükümet fiyatlarý dizginleyebilmek için gümrük vergilerini düþürdü? Bunun sektöre yansýmasý nasýl oldu? Gümrük vergileri bundan sonra nasýl olmalý? Gümrük vergilerinin düþürülmesi, yem sanayisinin hammadde temini konusunda yaþadýðý sýkýntýlarý bir miktar da olsa azaltarak sektörü rahatlatmýþtýr. Ancak sektörümüzün ve hayvancýlýðýmýzýn korunmasý anlamýnda geçici çözümlerden ziyade sürekliliði olan çözümlere ihtiyaç vardýr. Bu anlamda yem sanayicisi kullandýðý hammaddeleri yurt içinden ve sürekli bir biçimde temin edebilmelidir. Bilindiði üzere yem hammaddesi olarak kullanýlan soya gibi bazý ürünlerin ülkemizde üretimleri yok denecek kadar azdýr. Mýsýr, arpa gibi bazý hammaddelerimizin yurt içi üretimleri ise bazý yýllarda sektörümüzün kullanýmý için yeterli olurken, bazý yýllarda da yeterli olmamaktadýr Sektörümüzün hammadde temininde sürekliliði saðlamak için, Türkiye deki üretimleri olmayan hammaddelerimizin gümrük vergileri olabilecek en düþük seviyeye indirilmeli, diðer ürünlerde ise gümrük vergileri hasat döneminde yüksek tutularak çiftçilerimiz korunmalý ancak yeterli olmayacaðý durumlarda ise gümrük vergileri aþaðýya çekilip ithalat kapýlarýn açýlmasý saðlanmalýdýr. Alternatif yem hammaddeleri geliþtirmek için neler yapýlmalýdýr? Alternatif hammaddelerin yetiþtirilmesi ve sektöre arzý için, üniversite-sanayici-devlet ve çiftçi arasýndaki iliþkilerin çok iyi yerleþtirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerin çalýþmalarý sanayiciye ýþýk tutacak ve bu ürünlere olan taleplerini arttýracak, bunun yanýnda devletin uygulayacaðý desteklemeler ise çiftçileri teþvik edecektir. Alternatif yem hammaddelerinden aspir, kanola gibi yaðlý tohumlu bitkilerin yetiþtirilmesinin teþvik edilmesi, bu ürünlerin yað ve alkol sanayinde kullanýlmasý ve iþlenmesiyle geriye kalan yan ürünlerin yem sanayinde deðerlendirilebilmesi açýsýndan da önem arz etmektedir. Nitekim yem sanayi, üretimin sürdürülebilirliði anlamýnda, hem çevreye verilecek zararlarý minimize etmek, hem de ülke kaynaklarýný maksimum verimlilikte kullanabilmek adýna, bu tarz sanayi yan ürünlerini yem sanayinde deðerlendirebilmektedir. Bildiðiniz üzere Cargill küresel anlamda yem hammaddeleri ticareti ile uðraþýyor ve Ar-Ge faaliyetleri yapýyor. Bu yönüyle Cargill hakkýndaki düþüncelerinizi alabilir miyiz? Ülkemizde üretilen yem hammaddelerinin sektörümüzün ihtiyacýný karþýlayamadýðý durumlarda, sektörümüzde faaliyette bulunan fabrikalarýn çoðunluðunun ihtiyaçlarýný karþýlamak adýna ithalat yapamadýklarýndan bahsetmiþtik. Böyle bir durumda, sektörümüzün ihtiyaç duyduðu hammaddeleri ithal edip pazara arz eden Cargill i, güçlü uluslararasý baðlantýlarý ve finansal yapýsý olan, bunun yanýnda Ar-Ge faaliyetleriyle de sektörümüze hizmet edip katkýda bulunan bir kuruluþ olarak görmekteyiz. Sohbet 28 CargillHaberler - Ülkü Karakuþ CargillHaberler - Ülkü Karakuþ 29

17 Önce güvenlik Her zaman ve her yerde Ýþ güvenliði uygulamalarý üzücü olaylarý önler, hayatlarý kurtarýr. Hiçbir zaman iþ güvenliðini ciddiye alamayacak kadar yoðun olamayýz. Sadece iþ güvenliði denetimi formunu doldurmak yeterli deðildir, bu denetimin gereklerini de yerine getirmemiz gerekir. Ýnsanlara iþ güvenliði hakkýnda eðitim vermek yetmez; bu kurallara uyduðumuzdan emin olmalýyýz. Ýlkeler Eðer iþlerimizi güvenli biçimde yapamýyorsak, hiç yapmayýz. Guillaume Bastiaens Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýþ Güvenliði kurallarýný ayný zamanda evimizde de uygulayabiliriz; bu kurallar sadece fabrikalarda veya ofislerde geçerli deðildir. Bizim bir parçamýzdýr. Evde ve trafikte insan hayatýnýn kurtarýlmasýnda ve kazalarýn önlenmesinde önemlidir. Bunlar son derece basit ama bir o kadar güçlü kurallardýr. Satýn aldýðýmýz yeni þirketlerde ve faaliyete baþladýðýmýz yeni coðrafyalarda, güvenlik yönetiminin sadece þirket için yapýlmadýðýný anlayan personelin davranýþlarýnýn hemen nasýl deðiþtiðini görebiliyoruz. Bu uygulamalar her þeyden önce insanlar içindir. Ýþ güvenliði kültürü, Cargill in dünyanýn her yerine yayýlmýþ iþletmelerini birbirine baðlayan en kuvvetli unsurdur. Cargill deðiþik faaliyetler yapan (çelik imal eden, kanola öðüten ve tavuklarý kemiklerinden ayýran) tüm iþletmelerde ayný iþ güvenliði standartlarýnýn yerleþtirilebileceðini yýllar içerisinde göstermiþtir. Minneapolis, Amsterdam veya Efremov (Rusya) arasýnda hiçbir fark olmamalýdýr. Ýþ güvenliði bizim ilk önceliðimizdir ve ayný zamanda faaliyetlerimiz açýsýndan da yararlýdýr. Güvenlik kurallarýný doðru uygulayabilmek için pek çok þeyin doðru yapýlmasý þarttýr. Tüm personelin faaliyetlerini yakýndan takip etmeniz, imalat süreçlerini izlemeniz, çalýþma ortamýný düzgün tutmanýz, iyi ýþýklandýrmanýz ve donanýmlarý uygun durumda muhafaza etmeniz gerekir. Tüm bunlar yapýldýðýnda zaten operasyonunuzun daha verimli ve kârlý olmasý kaçýnýlmazdýr. Ýþ kazalarý nedeniyle mesai kaybýnýn hiç olmamasý bir özlem deðil, bir gerçektir. Bunun yapýlabileceðini her gün hepimiz kanýtlýyoruz. Rapor edilebilir yaralanma sýklýðý geçen yýl içinde % 11 azalmýþ ve yaralanma þiddeti ise yarýya düþmüþtür. Gainsville, Georgia da bulunan Grain & Oilseeds iþletmesinde iþ kazasýz geçirilen 5,5 milyon saat ve Hereford, Birleþik Krallýk ta bulunan Sun Valley Foods iþletmesinde ki iþ kazasýz geçirilen 4,8 milyon saat örnek olarak verilebilir. Kýsa bir süre önce Cargill in fabrika operasyonlarý toplantýsýnda bir konuþma yaparak güvenliðe önem veren kiþilere iliþkin görüþlerimi ifade ettim. Bu kiþiler herkesle sadece e-posta göndererek deðil, yüz yüze temas kurmak suretiyle ilgilenmektedir. Tesislerini temiz, iyi bakýmlý ve organize tutmak suretiyle riskleri azaltmaktadýrlar. Ýþ yerlerini operatör dostu olarak tasarlarlar. Verimlilikler önemlidir, ancak dikkat edilen baþka þeyler de vardýr. Ýþ yerinin gösteriþli olmasý deðil, personelin gelip çalýþmaktan zevk aldýðý bir ortam olmasý gerekir. Sürekli ve tekrar tekrar eðitimler verirler. Kendileri de güvenlik prosedürlerini disiplinli bir þekilde takip ederler. Güvenlik kurallarýný evde de uygularlar. Bu kurallarýn damarlarýn, beynin ve kalbin içine iþlemesi gerekir. 160,000 çalýþanýmýz ve 40,000 taþeronumuz var. Her birinin sahip olduðu en az 4 kiþilik aile üyesini veya dostunu da hesaba katýnca, gruba 800,000 kiþi daha eklenmektedir. Biz gerçekten fark yaratýyoruz... Bu kiþiler global düþünmekte, çalýþanlar ve taþeronlarla ayný dili konuþmaktadýrlar. Bu durum özellikle bazý personelin okuma yazma bilmediði yeni geliþmekte olan pazarlarýmýzda çok önemlidir. Bu kiþiler, Cargill in Yönetim Kurulu üyelerinden, en alt seviyedeki personele kadar herkesin iþ güvenliði ile ilgili çok iyi bilmesi gereken; Ýyi iþ güvenliði uygulamalarý üzücü olaylarý önler, hayatlarý kurtarýr. Eðer iþlerimizi güvenli biçimde yapamýyorsak, hiç yapmayýz yaklaþýmýna olan baðlýlýðý sergilerler. 3K Hiçbir iþ emniyetsiz yapýlacak kadar acil deðildir. Herhalde Cargill ailesine katýldýðýmýz günden beri ilk duyduðumuz cümlelerden birisi bu olmuþtur. Bunun altýný doldurmak için ailenin tüm fertlerinin istek, sahiplenme ve çabasýna ihtiyaç vardýr. Bizde Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý olarak gerek 3K (Kendi Kendini Koru) davranýþ odaklý iþ güvenliði sistemi gerekse diðer, Emniyetsiz Durum Raporlama, Ýþ Ýzin Sistemi vb. süreçlerle günlük hayatýmýzda kendi emniyetimizi saðlama çabasý içindeyiz. Bu uygulamalar yarýn tekrar iþe gelebilmemizin, akþam ailemize dönebilmemizin güvencesidir. M. Cem Bilge Cargill Türkiye Çevre Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Koordinatörü 30 CargillHaberler - Önce güvenlik CargillHaberler - Önce güvenlik 31

18 Müþteri odaklýlýk, yenilikçilik, yüksek performans En iyi fikirleri sunmak Ýlkeler Müþterilerimizin bizi en iyi fikirlerin çýktýðý kaynak olarak görmesi için, yenilikçilik konusunda onlarý dikkate alarak farklý biçimlerde düþünmeliyiz. Sorumluluk. Ýþ Birliði. Müþteri Odaklýlýk. Yenilikçilik. Yetenek Yönetimi. Bunlar (SI 2015) Stratejik Amaç 2015 in vurguladýðý konular... Gelin bunlardan yenilikçilik üzerine konuþalým... Yüksek performans yenilikçiliði; bilgi ve görüþlerin, Cargill için ayrýcalýklý deðer, rekabet avantajý ve kârlý büyüme yaratýlmasýna yardýmcý olan yeni süreç ve geliþmelere çevrilmesidir. Yenilikçiliði yakalamak için, onlar farkýnda olsa da olmasa da, müþterilerin gerçek ihtiyaçlarýna çok daha fazla odaklanmamýz gerekeceðini düþünüyorum. Cargill SI 2015 i ilk duyurduðunda, beraberinde üç konuyu da -müþteri odaklýlýk, yenilikçilik ve yüksek performans- sunmuþtur diyen Cargill in Teknoloji den Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Chris Mallet; Güçlü olmak için bu hususlarýn birbirine harmanlanmasý gerektiðini her geçen gün daha iyi anlýyoruz diye ekliyor. Mallet, yenilikçilik kavramýný ve bu kavramýn Cargill in geleceðindeki yerini detaylý olarak inceleyen, dünyanýn çeþitli yerlerinde görev yapan 14 kiþilik platform ve fonksiyon liderlerinden meydana gelen bir yönlendirme ekibinin baþý olarak görev yapýyor. Yenilikçilik baþlýðý gündeme geldikten hemen sonra yapýlan çabalarýn pek çoðu dâhili süreçleri geliþtirmek için harcandý. Bu önemli bir konu. Cargill, maliyetlerin azaltýlmasý, verimin artýrýlmasý ve güvenliðin geliþtirilmesi için sürekli teyakkuz halinde. Mallet, konuyu; Ancak bunu da geliþtirmeliyiz. Ayrýca müþterileri doðrudan etkileyen ve onlara özel deðerler sunan bir tür yenilikçilik yaklaþýmýna da ihtiyacýmýz var diye özetliyor. Her Cargill çalýþaný yenilikçidir Müþteri odaklý yenilikçilik; bilgi ve görüþlerin, müþterilerimiz için ayrýcalýklý deðer ve kârlý büyüme yaratýlmasýna yardýmcý olan yeni ürün ve hizmetlere çevrilmesidir. Müþteri odaklý yenilikçilik kavramýna göre, her çalýþanýn müþterilerimize doðrudan yardýmcý olacak fikirleri aramasý ve düþünmesi gerekiyor. Müþterilerimizin bize daha çok güvenmesini ve samimi bulmasýný istiyor ve müþterilerimizin ihtiyaç ve fýrsatlarýný anlamaya çalýþýyoruz. Mallet, bu durumu; Bu yeni bir yaklaþým deðil. Ýþ birimlerinin çoðu hali hazýrda müþteri odaklý yenilikçilik üzerinde çalýþmaktadýr. Yapmak istediðimiz en iyi uygulamalarý sistemleþtirmek ve tüm Cargill iþletmelerinde ortak bir yaklaþým oluþturmaktýr. Nihai olarak, yaratýlan bu ortak sistem, dünyanýn her yerindeki Cargill çalýþanlarýnýn hayal gücü, fikirleri ve yaratýcý yeteneðini kullanmamýza imkân verecektir. diye açýklýyor. Ýþ birliði ve ortak bir yaklaþým Müþteri odaklý yenilikçilik, tüm iþ birimleri ve fonksiyonlar arasýnda bir iþ birliði olmasýný gerektirir. Bu baðlantý müþterilerimiz için daha fazla deðer yaratacak ve rakiplerimizin kopyalamasýný zorlaþtýracaktýr. Müþterilerimiz için en iyi çözümleri saðlamak amacýyla entegre bir Yenilikçilik Sistemi kuruldu. Bu sistem, yenilikçi kültür oluþturmak amacýyla yenilik araçlarýný, metrik ölçümleme süreç ve unsurlarýný içeriyor. Pazarlama ile baðlantý Müþteri odaklý yenilikçilik ile pazarlama arasýnda sýký bir bað var. Yenilikçi yaklaþýmý müþterilere baþarýlý bir þekilde sunmanýn DAVE LARSON Ýdari Baþkan Yardýmcýsý Müþterilerimiz, Cargill i ortaklýk yapmalarý gereken bir þirket olarak gördüðü zaman, yenilikçilik kültürünün Cargill de yaþadýðýna emin olacaðýz. JERRY ROSE Kurumsal Baþkan Yardýmcýsý önemli bir unsuru, onlarýn içinde bulunduðu pazarý anlamaktýr. Cargill, müþterilerimizin kendi müþterilerinin ihtiyaçlarýný anlamalarýnda nasýl yardýmcý olabilir? Bu sebeple müþteri ihtiyaçlarýnýn daha iyi anlaþýlmasý için yeni müþteri odaklý yenilikçilik sistemi eðitimi hazýrlandý. Mallet; SI En iyi fikirlerin sunulmasý vizyonunu uygulayabilmemiz için, çok güçlü bir pazarlama becerisini tüm Cargill iþletmelerine yerleþtirmeliyiz. diyerek yeni müþteri odaklý yenilikçilik sistemi eðitiminin önemini vurguluyor. Beni en çok heyecanlandýran husus, yenilikçi yaklaþýmýn Cargill i müþterilerimizin gözünde nasýl farklý kýlacaðý, Cargill in müþterilerin ilk tercih ettiði þirket olarak tanýnmasýnýn saðlanmasýdýr. ANN NESS Baþkan Yardýmcýsý Maliyetlerimizi düþürme konusunda çok baþarýlý olduk. Bugün ise hedefimiz tüketiciyi doðrudan etkileyen daha yenilikçi bir yaklaþým. GREG FAGE Yönetim Kurulu Baþkaný ve CEO 32 CargillHaberler - Cargill li olmalýsýnýz

19 -

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı