CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 bu sayýda 12 Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý: Buðday Uygarlýklarýn, Mezapotamya da ortaya çýkýþlarý bir rastlantý deðil. 20 CoroWise TM Kolesterolünüzü düþürmenin bir yolunu mu arýyorsunuz? 02 Cargill Türkiye den Bir insan köprü kurar, bin insan geçer. 04 Aktüel Cargill Türkiye nin Kazan Besi Suyu Isýtýlmasý ve Ekonomizer Montajý Projesi ödül aldý. 06 Ýçimizden biri Süphan Akanýl: Cargill Türkiye, gýda sektörüne saðladýðý kaliteli hammaddeler ile sofralarýmýza gelen bir çok ünlü markanýn üretilmesinde de büyük pay sahibi. 12 Kapak konusu Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý: Buðday 18 Dünyadan Cargill Türkiye, dünyaya bilgi ihraç ediyor. 20 Cargill çözümleri Kolesterolünüzü düþürmenin yolu kalbinizin dostu 26 Ülkü Karakuþ Sürekliliði olan çözümler gerekiyor. Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Corowise TM dan geçiyor. 24 Ýþ Birimleri Gýda sektörünün büyümesi için anahtar sözcük: Lojistik 06 Süphan Akanýl Genç, dinamik ve hedefe odaklý bir ekibin üyeleriyiz. 18 Türkiye den dünyaya bilgi ihracý Türk çalýþanlar, tüm Cargill organizasyonu içerisinde özellikle tercih ediliyorlar. Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 26 Sohbet Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerekiyor 30 Ýlkeler Her zaman ve her yerde önce güvenlik. 32 Ýlkeler Müþteri odaklýlýk, yenilikçilik ve yüksek performans CargillHaberler - içindekiler 1

3 Bir mýsýr tanesinde, binlerce yaþam öyküsü gizli. Mýsýrla harmanlanan, mýsýrla yatan, mýsýrla uyanan yüzler. Mýsýra yaþam veren insanoðlu, insanoðluna gelecek veren mýsýr. Ve geleceðe yatýrým yapan bir þirket: Cargill Türkiye Bir insan köprü kurar, Bin insan geçer Ýkinci sayýmýzla sizlere merhaba demekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bir iþe baþlarken en fazla çaba harcanan, en çok strese girilen nokta, daima baþlangýç noktasý oluyor. Daha iþe baþlamadan dönüp kendinize birçok soru soruyorsunuz. Acaba?... Baþarýlý olur mu?...ya iþler ters giderse?... Ýþte Cargill Haberler in baþlangýcý da böyle oldu. Hep sorduk içimize dönüp: Acaba?... Ama ilk sayýmýza gelen olumlu tepkiler, bizi oldukça sevindirdi. Hatta öyle ki bunu gecikmiþ bir adým olarak düþünmeye bile baþladýk yýlýnda kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi de kapsayan kurumsal iletiþim stratejimizin tamamlayýcý bir parçasý olan Cargill Haberler, müþterilerimizden baþlayarak birçok çevrelerde; Þimdiye kadar neredeydiniz? dercesine ilgi gördü. Evet, biz buradayýz. Hem de sadece jeopolitik gücüyle deðil, ekonomik alanda da doðu ile batýyý bir araya getiren dünyanýn en önemli kavþak noktalarýndan birinde, yani Türkiye de. Türk tarýmýnýn ve gýda sanayinin hiç aksamayan, sürekli çalýþan çarklarýndan biriyiz. Türk sanayinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine kilitlenmiþ, binlerce þirketten biri. Ve elimizi biz de taþýn altýna koyuyoruz; sorumluluklarýmýzýn da farkýnda olarak. Yeni projeler, yeni yatýrýmlar, yeni katma deðerli ürünler... Hepsi kaliteli ve saðlýklý bir üretim için yýlý ile birlikte Cargill Türkiye olarak yurtdýþýnda yatýrým yapmak üzere incelemeler yapýyoruz. Ortadoðu ve Türk Cumhuriyetleri nde yaklaþýk 20 ülkeyi mercek altýna aldýk ve incelemelerimiz devam ediyor. Tüm bu çalýþmalarýn odaðýnda ise merkez, Cargill Türkiye, yani Türkiye olacak. Bu yatýrým çalýþmalarýnýn, çok geniþ bir coðrafyanýn merkezine ülkemizi oturtacaðýný düþünüyoruz. Bu çalýþmalarýmýz sýrasýnda iþ ortaklarýmýza - müþterilerimize- farklý kapýlar açýlacaðý, farklý iþbirliði imkanlarý da ortaya çýkacaðý muhakkaktýr. Ýþ ortaklarýmýza, finansmandan bilgi birikimimize dünya ticaretinde ihtiyaç duyduklarý birçok konuda destek vermekteyiz. Cargill Türkiye ithalat - ihracat baðlantýsý olan tüm ülkelerle ülkemiz arasýnda bir köprü görevini yapmaktadýr. Aynen bir Özbek Atasözü nün söylediði gibi; Bir insan köprü kurar, bin insan geçer. Saygýlarýmýzla Cargill Türkiye, den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Fen ve Resim iþ Laboratuvarlarý hizmete açýldý Aktüel Cargill Projesi ödüllendirildi Her þey eðitim için Cargill in; Kardeþ Fabrikalar Projesi ile Cargill Ýlköðretim Okulu, Resim Ýþ Atölyesi ve Fen laboratuarý sahibi oldu. Proje; ABD deki her fabrikayý ülke dýþýndan bir fabrikayla eþleþtirerek, Cargill çalýþanlarý arasýnda farkýndalýðý arttýrmak, çalýþanlarýn önemli ihtiyaçlarýný karþýlamak ve yaþadýklarý toplumun zenginleþmesine katkýda bulunmak hedefiyle ortaya çýktý. Projede Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý, Cargill Amerika Blair Mýsýr Ýþleme Fabrikasý ile eþleþti. Ortak çalýþma sonrasýnda elde edilen USD, Cargill Türkiye nin eðitimlerine ayrý bir önem verdiði Orhangazili çocuklar için harcandý. Böylece Orhangazi deki gözde okullar arasýnda olan Cargill Ýlköðretim Okulu, 14 Ocak tarihinde eðitim sürecinde en çok ihtiyaç duyduðu Resim Ýþ Atölyesi ve Fen Laboratuvarý sýnýflarýna kavuþtu. Cargill Türkiye; Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi tarafýndan bu yýl sekizincisi düzenlenen ve 4 ayrý dalda gerçekleþtirilen yarýþmalardan Sanayide Enerji Verimliliðinin Artýrýlmasý Projeleri (SEVAP) konulu proje yarýþmasýna, Kazan Besi Suyu Isýtýlmasý ve Ekonomizer Montajý projesi ile katýldý. 22 Endüstriyel Ýþletmenin 41 projesini, EÝE Ýdaresi Genel Müdürlüðü, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, TÜBÝTAK, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ÝTÜ ve ODTÜ tarafýndan oluþturulan jüri heyeti deðerlendirdi. Ýlk defa katýldýðý bu yarýþmada sunduðu projesi, iki ayrý kategoride deðerlendirilmeye uygun bulunan Cargill Türkiye, SEVAP kategorisinde dokuzuncu, Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde ise sekizinci olarak plaketini aldý yýlýnda Cargill Global Eðitim Programý çerçevesinde, yönetici seviyesinde çalýþanlar eðitim programlarýnýn son modülü olarak kiþisel sosyal sorumluluk projesi yapmaktadýrlar. Cargill Türkiye den Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi Genel Müdürü Süphan Akanýl ýn katýldýðý eðitimde yaklaþýk 25 kiþilik ekip, kendi ülkelerinde ve tamamen kendi çabalarý (iddiaya girip saç kesme, kek, börek satma) ile toplam 105,000 USD kazanýrlar. Cargill Global Eðitim Programý çerçevesinde kazanýlan bu para, ayný dönemde Doðantepe Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu nun yatakhanesine harcanýr. Projryr katýlan Süphan Akanýl: Cargill Türkiye ve çalýþanlarý, eðitim alanýndaki sosyal sorumluluk projelerinde hep gönüllülük esasýný temel aldýlar te olduðu gibi, 2008 yýlý sosyal sorumluluk aktivitelerimiz içinde, Doðantepe Yatýlý Ýlköðretim Okulu da dahil olmak üzere yeni eðitim projelerimizi sýrayla hayata geçirmeyi planlýyoruz sözleriyle eðitime olan katkýlarýnýn 2008 de de artarak devam edeceðine dikkat çekti. Toplumlarý güçlendirmek Cargill Türkiye çalýþanlarýndan oluþan Cargill Türkiye Okuma Grubu, 21 üyesi ile zamanlarýný Özel Sektör Gönüllüleri Derneði için harcýyorlar. Derneðin misyonu, gönüllülük kanalýyla toplumlarý güçlendirmek. Bu misyon çerçevesinde Cargill gönüllüleri, Baðlarbaþý Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencilerine, okuma alýþkanlýklarýný geliþtirmek için öðle tatillerinde kitap okuyorlar yýlýndan beri koordine ettiði Cargill Gönüllülük Ödülü programý ile Cargill, çalýþanlarýnýn veya emeklilerinin zamanlarýný ve yeteneklerini gönüllülük iþlerine ayýrmalarýný ve içinde bulunduklarý toplumlarýn geliþimine yardýmcý olmalarýný destekliyor. Basýnla buluþma Cargill Türkiye yönetimi, Bursa basýnýný Beceren Restaurant ta aðýrladý. Bursa basýnýnýn yoðun ilgi gösterdiði toplantýya 43 gazeteci katýldý. 4 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen gecede, Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu ve Cargill Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç, Cargill Türkiye ve hedefleri konusunda basýn mensuplarýný bilgilendirdiler. Sayýnataç; Cargill Türkiye olarak iletiþim çalýþmalarýna hýz verdiklerini ifade ederek; "Tüketici ve kamuoyu tarafýndan tam olarak tanýnmýyoruz. Bundan sonra kendimizi daha iyi tanýtmayý, bu ve benzeri organizasyonlarý sürekli hale getirmeyi planlýyoruz" dedi. 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Süphan Akanýl Genç, dinamik ve hedefe odaklý Bir ekibin üyeleriyiz Ýçimizden biri Tarýmdan tekstile kadar Türkiye ekonomisinde önemli paylara sahip olan birçok sektörün tedarikçisi olan Cargill Türkiye, gýda sektörüne saðladýðý kaliteli hammaddeler ile soframýza gelen birçok ünlü markanýn üretilmesinde de büyük pay sahibi yýlýnda 90 milyar dolar büyüklüðe ulaþan gýda sektörü, toplam imalat sanayi içindeki %11 lik pay ile 4. sýrada yer alýyor. Önümüzdeki dönem sürdürülebilir büyümesini devam ettirmeye kararlý olan sektör, 2008 de büyüklük olarak 100 milyar dolarý aþmayý hedefliyor. Sürdürülebilir büyüme hedefinin tutturulmasýndaki en önemli unsurlar hammadde temini, devamlýlýðý ve kalitesi. Gýda sektörünün hammadde temini ise büyük ölçüde tarým sektöründen saðlanýyor. Kurulduðu günden bugüne kadar, tarým ve gýda sektörleri ile iç içe olan Cargill Türkiye, Türk gýda sektörünün sürdürülebilir büyüme hedefleri doðrultusunda, katma deðeri yüksek hammadde temin ediyor. Cargill Türkiye, Cargill Global in bu alanlardaki 140 yýlý aþkýn tecrübesi ve dünyaya yayýlmýþ lojistik aðý ile sektörün beklentilerinden daha fazlasýný gerçekleþtiriyor. Bu yýl Cargill Türkiye deki 10. yýlýný tamamlayan sohbet konuðumuz Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi Genel Müdürü Süphan Akanýl; tarým ve gýda sektörlerinin ihtiyaç duyduðu katma deðeri yüksek hammaddeleri dünya piyasalarýndan temin ederken, ayný zamanda ihtiyaç fazlasý ülke üretimini de yurt dýþýna ihraç ettiklerini belirtiyor. Türk tarýmýnýn sürdürülebilir talep, girdi maliyetleri ve ölçek ekonomisi konularýna odaklanmasý ve bu alanda bir takým iyileþtirmeler yapýlmasý halinde çað atlayacaðýna olan inancýnýn da altýný çiziyor. Bu yýl þirketimiz açýsýndan çok iyi geçiyor. Ýþ ünitemiz, diðer Avrupa ofisleri içerisinde en hýzlý büyüyen iþ ünitelerinden birisi. Bu baþarýmýzýn arkasýnda ise iþ planlarýný müþterileriyle beraber yapan, genç ve hedefe odaklý bir ekip yatýyor. Süphan Akanýl 6 CargillHaberler - Süphan Akanýl CargillHaberler - Süphan Akanýl 7

6 Bu yýl þirketimiz açýsýndan çok iyi geçiyor diyen Süphan bey; 2005 ten beri baþýnda bulunduðu Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi nin, diðer Avrupa ofisleri içerisinde en hýzlý büyüyen iþ ünitelerinden birisi olduðunu ve bunun arkasýnda ise iþ planlarýný müþterileriyle beraber yapan, genç ve hedefe odaklý bir ekip bulunduðunu vurguluyor. Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi Genel Müdürlüðü görevine getirilene kadar Cargill Türkiye'de hangi kademelerde çalýþtýnýz? Þirkette kaç yýldýr çalýþýyorsunuz? yapýyor? Ýþ üniteniz sadece ürünleri ithal mi ediyor yoksa baþka çalýþmalarýnýz da var mý? Cargill Hububat ve Yaðlý Tohumlar Türkiye Ofisi olarak baþlýca ticaretini yapmýþ olduðumuz ürünler soya fasulyesi, soya küspesi, ayçekirdeði, ayçiçeði küspesi, mýsýr, buðday, arpa, don yaðý, pamuk, buðday kepeði, ham ayçiçeði yaðý, ham soya yaðý ve ham kanola yaðýdýr. Üç kolda birden faaliyet göstermekteyiz; portföyümüzde yer alan ürünlerin hem ithalatýný hem ihracatýný yaptýðýmýz gibi dahili ticaretimiz de bulunmaktadýr. Cargill'de 10. yýlýmý tamamladým senesinde baþlayan Cargill kariyerimde ilk olarak 3 sene boyunca Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Ýþ Ünitesi'nde Niþasta Ürün Müdürlüðü görevini yaptým senesinde Avrupa Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi'ne Ticaret Yöneticisi olarak geçtim. Bu pozisyonda iki sene görev yaptýktan sonra yýllarý arasýnda yine ayný iþ ünitesinde Bitkisel Yaðlar Bölümü Müdürlüðü yaptým yýlý Temmuz ayýndan itibaren de Cargill Avrupa Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi Türkiye Genel Müdürlüðü'nü yürütmekteyim. Yeniden yapýlanma sürecimizde Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi ndeki görevime ilaveten, 2007 Aðustos ayýndan itibaren Cargill Gýda Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörlüðü Eþ Görevini sürdürmekteyim yýlýndan bu yana Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Üyesiyim. Ürünleriniz hangi sektörlere hitap ediyor? Ürünlerimiz çok çeþitli sektörlere hitap etmektedir: Bunlarýn içinde en önde gelen sektörler yumurta ve tavukçuluk sektörüdür. Bunun yaný sýra kýrmýzý et ve balýkçýlýk endüstrisinin de en önemli hammadde tedarikçilerinden birisiyiz. Un, bisküvi, makarna fabrikalarýnýn da en önemli hammadde tedarikçilerinden biri olan Cargill Türkiye, yaðlý tohum iþleme tesislerine, bitkisel yemeklik yað rafine tesislerine ve margarin tesislerine saðladýðý hammaddeler ile soframýza gelen birçok ünlü markanýn üretilmesinde pay sahibidir. Niþasta ve sývý tatlandýrýcýlar sektörünün vazgeçilmez tedarikçilerinden olan Ýþ Ünitemiz, gýda sektörü haricinde sabun ve tekstil sektörüne saðladýðý hammadde tedariki ile birçok endüstri dalýyla da iþbirliði içinde çalýþmaktadýr. Türk hayvancýlýðý ve beyaz et sektörüne vermiþ olduðumuz hizmetler sadece hammadde satmakla sýnýrlý kalmamaktadýr. Risk yönetimi ve lojistik aðýmýzla da beklentilerden daha fazlasýný gerçekleþtirmeyi kendimize ilke edindik. Süphan Akanýl Türkiye operasyonlarýný yönettiðiniz Hububat ve Yaðlý Tohumlar Avrupa Ýþ Ünitesi nin neler yaptýðýndan biraz bahseder misiniz? Cargill Hububat ve Yaðlý Tohumlar Avrupa Ýþ Ünitemiz mýsýr, buðday, arpa, çavdar gibi hububat ticaretinin yaný sýra soya fasulyesi, ayçekirdeði, kanola gibi yaðlý tohumlarýn hem ticaretini yapmakta hem de bu yaðlý tohumlarý Hollanda, Fransa, Ýspanya, Almanya, Belçika, Romanya, Ukrayna ve Rusya'da iþleyerek ham yað ve küspe elde ederek bu ürünleri de gýda ve hayvancýlýk endüstrilerine hammadde olarak satmaktadýr. Bunun yaný sýra iþ ünitemiz bioyakýtlar endüstrisinde dünyada üretici olarak aktif rol almaktadýr. Cargill Türkiye olarak Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi hangi ürünlerin ticaretini Türk hayvancýlýðýnýn ve beyaz et sektörünün geliþimini de dikkate alýrsak, Cargill Türkiye'yi nerede konumlandýrýyorsunuz? Cargill dünyada ve Türkiye'de üstlenmiþ olduðu konum itibariyle Türk hayvancýlýðý ve beyaz et sektörü ile sürekli iç içe olmuþtur. Bu sektörlerle olan iþbirliðimiz, önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edecektir. Müþteri odaklý yaklaþýmýmýz ile kesintisiz hizmet sunan ekibimiz, hizmet vermiþ olduðumuz sektörlerle olan iþbirliðimizi her geçen gün artýrarak devam ettirmektedir. Türk hayvancýlýðý ve beyaz et sektörüne vermiþ olduðumuz hizmetler sadece hammadde satmakla sýnýrlý kalmamaktadýr. Risk yönetimi ve lojistik aðýmýzla da müþterilerimizin beklentilerinden daha fazlasýný gerçekleþtirmeyi kendimize ilke edindik. Hedef pazarýnýz sadece Türkiye mi? Ýþ Ünitemiz baþta Avrupa olmak üzere, Balkanlar, Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan her türlü hububat ve yaðlý tohum operasyonlarýný kapsamaktadýr. Biz bu iþ ünitesinin Türkiye Ofisi olarak, hem Türkiye de üretim eksikliði olan ürünleri bu ülkelerden ithal ediyoruz, hem de Türkiye de ihtiyaç fazlasý oluþan ürünlerin de ihracatýný yapýyoruz. Gerçekleþtirdiðimiz ithalat-ihracat iþlemleri, Ýþ Ünitemiz çatýsý altýndaki ülkeler ile Türkiye arasýndaki ticari baðlarýn da güçlenmesine neden olmaktadýr. Hububat ve yaðlý tohum fiyatlarý devamlý artmakta. Bu fiyatlarýn nerede duracaðý da bilinmiyor. Dünyada ve Türkiye'de hububat ve yaðlý tohum durumunu deðerlendirir misiniz? Ülkemizin bu konularda ne gibi önlem- Ýçimizden biri 8 CargillHaberler - Süphan Akanýl CargillHaberler - Süphan Akanýl 9

7 ler almasý gerektiði konusunda önerilerinizi de almak isteriz yýlýnda dünya çapýnda yaþanan kuraklýk, bütün hububat ve yaðlý tohum fiyatlarýnýn tarihi zirvesini görmesine yol açmýþtýr. Bunun yaný sýra bioyakýt sektörlerinden gelen ilave talepler de arzý kýsýtlý olan bir malýn fiyatýnýn daha da süratli artmasýný saðlamýþtýr. Tarým sektörü, baktýðýmýzda arz ve talep matematiðinin en iyi iþlediði sektörlerden birisidir. Demek istediðim; bu yýl talebi karþýlayamayan bu ürünler, yükselen fiyatlar neticesinde herkesin odak noktasý haline gelip ekim alanlarýnýn artmasýna kesinlikle yol açacaktýr. Böylelikle bir önceki yýlýn fiyatlarýndan çok memnun olan çiftçi, daha fazla ürün elde etmek için daha fazla ekecektir. Dolayýsýyla ortaya daha deðiþik bir arz yelpazesi çýkacak ve muhtemelen fiyatlar bir noktadan itibaren geri gelmeye baþlayacaktýr. Ülkemizin bu konu ile ilgili 3 unsura odaklanmasý gerektiðine inanýyorum. Birincisi sürdürülebilir talep. Eðer bu ürünlere olan talep sürdürülebilir bir konumda ise Türk çiftçisi buna kayýtsýz kalmayacaktýr. Ýkincisi girdi maliyetleri. Eðer çiftçimiz dünya standartlarýnda mazot, gübre, tohum maliyetini yakalayabilirse bu da onlar için itici bir faktör olacaktýr. Sonuncusu ise ölçek ekonomisi. Dünyanýn tarým üzerine geliþmiþ birçok ülkesinin aksine ülkemizde tarým arazileri çok küçük ölçekli alanlardan oluþmakta, bu da maliyet kaleminde en önemli faktörlerden birini oluþturmaktadýr. Eðer bu 3 konuda bir takým iyileþtirmeler yapýlabilirse Türk tarýmýnýn çað atlamasý söz konusu olacaktýr. Lisanslý depoculuk uygulamasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Cargill Türkiye olarak lisanslý depoculuk yapmayý düþünüyor musunuz? Ürettiðimiz tarým ürünlerini saðlýklý þartlarda koruyabilmek ve bütün sezon boyunca kullanýma hazýr tutabilmek için depo kapasitesi çok önem arz etmektedir. Türkiye'de olan depo açýðý itibari ile Lisanslý Depoculuk uygulamasýný çok yerinde bir uygulama olarak buluyorum. Lisanslý depoculuk; sadece depo kapasitesini artýrmakla kalmayýp daha kaliteli ürüne daha fazla fiyat vermeyi saðlayacak gerekli analiz altyapýsýný da içinde barýndýrarak, üreticiyi daha kaliteli ürün üretmeye teþvik edecektir. Sonuçta kazanan Türkiye olacaktýr. Bildiðiniz gibi Cargill 1865 yýlýnda bir hububat silosu yaparak iþ faaliyetlerine baþlamýþtýr, dolayýsýyla depoculuk iþi Cargill'e yabancý deðildir. Cargill Türkiye olarak süreci yakýndan takip ediyoruz, eðer þartlar oluþursa bu oluþumun içerisinde yer alabiliriz ileride. Bize Rota Limaný ve iþlevleri konusunda bilgi verir misiniz? Ayrýca baþka limanlar da iþletmeyi düþünüyor musunuz? Limanýmýz 1999 yýlý baþýnda hizmete girmiþ olup, Ýzmit Körfezi Yarýmca bölgesinde yer almaktadýr. Türkiye'nin en hýzlý hububat ve yaðlý tohum tahliye eden limanlarýndan biri olan Rota bu sayede en ekonomik gemi navlunu elde etmemizde bize çok büyük bir avantaj saðlamaktadýr. 8 ayrý hücreden oluþan toplam tonluk antrepo kapasitemizle Marmara, Ýç Anadolu ve Kuzey Ege'de yer alan ve beyaz et, yumurta, kýrmýzý et, niþasta, tatlandýrýcýlar, un, makarna ve bisküvi üreten müþterilerimize hammadde ve katma deðerli lojistik hizmeti sunmaktayýz. Rota hem D 100 karayolu (halk arasýnda bilinen adýyla E 5), hem TEM, hem de demiryoluna olan baðlantýsýyla mükemmel bir konumda bulunmaktadýr. Þu an için baþka bir bölgede liman taahhüdü gündemimizde yok. Son olarak iþ ünitenizin 2008 / 2009 mali yýlý hedeflerini öðrenmek isteriz / 2008 mali yýlý þirketimiz açýsýndan çok iyi geçiyor. Geçen yýl ve bu yýl Hububat ve Yaðlý Tohumlar Türkiye Ýþ Ünitemiz, diðer Avrupa iþ üniteleri içerisinde en hýzlý büyüyenlerden birisi oldu. Bu baþarýya imza atmanýn anahtarý genç ve hedefe odaklý ekimizdir. Bu vesileyle en önem verdiðimiz konu çalýþan baðlýlýðý ve mutluluðudur. Yapýlan araþtýrmalarda Türkiye ofisimiz çalýþan baðlýlýðý ve mutluluðu hususunda Avrupa'da ilk sýralarda yer almaktadýr / 2009 mali yýlýnda da bugüne kadar olduðu gibi müþterilerimiz ile birlikte yapacaðýmýz iþ planlarý ile onlara katma deðerli çözümler sunacaðýz. Göstermiþ olduðumuz baþarýlý ülke performansý ile Cargill'in global planlarýndan ülkemize en kýsa sürede yeni yatýrýmlar çekeceðimizi ümit ediyorum. Ýçimizden biri Yapýlan araþtýrmalarda Türkiye ofisimiz çalýþan baðlýlýðý ve mutluluðu hususunda Avrupa'da ilk sýralarda yer almaktadýr. 10 CargillHaberler - Süphan Akanýl CargillHaberler - Süphan Akanýl 11

8 Uygarlýklarýn Mezopotamya da ortaya çýkýþlarý bir rastlantý deðil Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý Binlerce yýl önce bir kýsmý ülkemizin sýnýrlarý içerisine de giren ve Bereketli Hilal adý verilen Mezopotamya topraklarýnda kültüre alýnan buðday, besleyici özelliði ile diðer türlere göre çok daha üstün bir bitki olarak karþýmýza çýkýyor. Kapak konusu Ülkemizde bugün ekili - dikili tarým alanlarýnýn 1/3 ünde sadece buðday üretiliyor. Türkiye deki yaklaþýk 9,2 milyon hektar buðday ekim alanýnýn yaklaþýk 3,5 milyon hektarý Ýç Anadolu ve Geçit bölgesinde bulunuyor. Ülkemizin her bölgesinde buðday üretimi yapýlabiliyor. Ancak üretim çoðunlukla kýraç arazide yapýldýðýndan ortalama verim de düþük oluyor. Yeryüzünde kültüre alýnan ilk bitkilerden biri olan buðday, deðiþik iklim ve toprak koþullarýnda yetiþtirilebilmesi, bileþiminde karbonhidrat, protein, bazý vitamin ve mineral maddeleri barýndýrmasý, deðerli ve ucuz bir besin kaynaðý olmasý bakýmýndan hýzla artan dünya nüfusunun beslenmesinde vazgeçilmez bir üründür. Ýnsan beslenmesinde kullanýlan kültür bitkileri arasýnda dünyada, ekim ve üretim bakýmýndan da ilk sýrada yer almaktadýr. Geriye dönüp baktýðýmýzda buðdayýn, Türk kültürünün ve Mezopotamya uygarlýklarýnýn en önemli besin maddelerinden biri olduðunu görüyoruz. Binlerce yýl önce kültüre alýnan bu bitki olmasaydý belki de insan uygarlýðý bu þekilde geliþmeyecekti. Günümüzden binlerce yýl öncesinde bir kýsmý ülkemizin sýnýrlarý içerisine de giren ve Bereketli Hilal adý verilen Mezopotamya topraklarýnda kültüre alýnan buðday, besleyici özelliði bakýmýndan diðer türlere göre çok daha üstün bir bitki olarak karþýmýza çýkýyor. Günümüze yolculuk Bugün buðdayýn insanlar tarafýndan geliþtirilmiþ bir çeþidini yiyoruz. Geliþme evrelerine baktýðýmýzda Buðdaygiller ailesinden olan ve Triticum adýyla bilinen bu bitkinin en önemli özelliðinin, tohumlarýnýn besleyiciliði olduðunu görüyoruz. Ancak bu bitkinin iki tane dezavantajý vardý. Bunlardan birincisi sapla- 12 CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý 13

9 Dünya buðday üretiminde önde gelen ülkeler Ülkeler Üretim(Ton) 2005/ /2007* AB Çin Hindistan ABD Rusya Kaynak: (United States Department of Agriculture) (2007) - * yýlý tahminidir Kapak konusu Dünyanýn neresine giderseniz gidin, ülkelerin kendine has yemeklerinin yanýnda olmazsa olmaz baþka bir yiyecek de ekmektir. Buðday, tarihin en eski çaðlarýndan beri insanlarýn baþlýca yiyeceði olan ekmeðin yapýldýðý bitkidir. Buðday tanesi uygun besleme deðeri, saklama ve iþlenmesindeki kolaylýklar nedeniyle yaklaþýk olarak 50 ülkenin temel besini durumunda. Buðday dünya nüfusuna, bitkisel kaynaklý besinlerden saðlanan toplam kalorinin yaklaþýk % 20 sini saðlýyor. Bu oran ülkemizde % 53 ü buluyor. rýnýn uzun olmasýydý. Ýkincisi de olgunlaþan tohumlarýn baþaklardan çabuk dökülmesiydi. Uzun saplý bitkilerin sakýncasý, rüzgarlý günlerde eðilip kýrýlmalarý sonucunda tanelerinin düþmesiydi. Bu nedenle yerleþik düzene geçen atalarýmýzýn ilk dönemlerde yetiþtirmeye baþladýklarý buðdaylarýn hasat edilmesi çok zor oluyor ve istenilen verim alýnamýyordu. Bu sorun karþýsýnda kýsa saplý ve taneleri dökülmeyen buðdaylar aranmaya baþladý. Uzun arayýþlar sonunda buðdaya benzeyen, ancak normal buðdaylara göre daha kýsa ve baþaklarý daha sert olan bir yabani bitki olan Aegitops u keþfettiler. Buðdayla ayný aileden olan bu yabani bitki, buðdayýn sahip olmadýðý olumlu özelliklere sahip olmasýna karþýn yeteri kadar besleyici deðildi. Ýþte bu noktada günümüzden yaklaþýk yýl önce atalarýmýz bu iki bitkiyi çaprazlayarak kýsa boylu ve baþaklarý sert, taneleri dökülmeyen bir melez buðday ýrkýný ortaya çýkardýlar. Buðdayýn bulunmasý ve yetiþtirilmesi gerek tarihi, gerekse ekonomik açýdan çok önemliydi. Eðer atalarýmýz bu bitkiyi bulup kültüre almasalardý bugün belki çok farklý þartlarda yaþýyor olacaktýk, belki hala taþ devrini sürdürüyor olacaktýk. Bu baðlamda, ilk uygarlýklarýn Mezopotamya da ortaya çýkýþlarý da bir rastlantý deðildi, belirli ölçüde buðdaya baðlý olarak geliþti. Buðdayýn bulunuþu ve yetiþtirilmesi dýþýndaki önemli bir nokta da, bu bitkinin kullanýlmasý ve muhafaza edilmesiydi. Arapça burðul sözcüðünden gelen, Farsça da pligouri olarak bilinen bulgur, buðdayý korumanýn ve kullanmanýn en güzel yollarýndan birisi. Çünkü buðdayý iþlemeden yemek haline getirmek biraz zor. Bu nedenle buðdayýn çeþitli þekillerde iþlenmesi gerekiyor. Buðday bitkisi geniþ bir adaptasyon yeteneðine sahip. Ayrýca buðday tanesi uygun besleme deðeri, saklama ve iþlenmesindeki kolaylýklar nedeniyle yaklaþýk olarak 50 ülkenin temel besini durumunda. Buðday dünya nüfusuna, bitkisel kaynaklý besinlerden saðlanan toplam kalorinin yaklaþýk % 20 sini saðlýyor. Bu oran ülkemizde % 53 ü buluyor. Buðday, baþta unlu mamuller olmak üzere birçok gýda ve sanayi sektöründe gözde bir bitki. Beslenmenin vazgeçilmezi Dünyanýn neresine giderseniz gidin, ülkelerin kendine has yemeklerinin yanýnda olmazsa olmaz baþka bir yiyecek de ekmektir. Buðday, tarihin en eski çaðlarýndan beri insanlarýn baþlýca yiyeceði olan ekmeðin yapýldýðý bitkidir. Ekmeðin vazgeçilmez, temel besin olmasý insanýn çok eski zamanlardan beri bunun deðerini, besleyici tarafýný fark etmiþ olmasýna dayanmaktadýr. Gerçekten de buðday tanelerini ilk çiðneyen insan, bunun doyuruculuðunu anlamýþtýr. Sonradan taþlar arasýnda buðday tanelerini ezerek una dönüþtüren Mýsýrlýlar, bu iþi Ýsa dan 3000 yýl önce yapmýþlardý. Unu hamur haline getirmek için su katmýþ, yoðurmuþ, biçim vermiþ, fýrýnýmsý oyuklarda ya da topraðýn üzerinde piþirmiþlerdi. Yetiþme koþullarý Tek çenekli kapalý tohumlu buðdaygiller familyasýndan olan buðday bitkisi kutuplardan baþka her yerde yetiþmektedir. Daha çok orta yaðýþlý, bol güneþli bölgelerin killi, kumlu, killi-kireçli topraklarýný tercih etmektedir. Yurdumuzda kýþlýk buðdaylar sonbaharda ekilmekte olup buðday kýþýn -10 dereceye kadar canlýlýðýný muhafaza etmektedir. Ertesi yýl baklagiller ekilirse, toprak kuvvetlenmiþ olur, aksi halde gübre vermek gerekir. Nadasa býrakýlan topraklar, yaðmurlar baþlamadan önce sürülür. Ekim ya elle serpilerek veya makinelerle yapýlýr. Yazlýk buðdaylarsa þubat-nisan arasýnda ekilir. Biçme; orak, týrpan gibi aletlerle veya biçer-döverlerle yapýlmaktadýr. Biçilen buðdaylar, harmana götürülerek döven veya harman makineleriyle saptan ayrýlýr. Samanlar rüzgarla savrularak tanelerinden ayrýlýr. Taþlar arasýnda buðday tanelerini ezerek una dönüþtüren Mýsýrlýlar, bu iþi Ýsa dan 3000 yýl önce yapmýþlardý. Kanseri önleyici faktörler içeriyor Buðday, özellikle ekmek, çoðu ülkede olduðu gibi bizim ülkemizde de temel gýdadýr. Ülkemizde günde kiþi baþýna ortalama gr. ekmek tüketilmektedir. Günlük enerjinin %40-44 ü ekmekten gelmektedir. Bu deðer düþük sosyo-ekonomik gruplarda %60-70 e kadar çýkmaktadýr. Ayrýca son yýl- 14 CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý 15

10 Kapak konusu Besin deðeri, yulaf ve mýsýrdan daha yüksek olan buðday, baðýrsak ve rektum kanserini önleyici faktörler içermektedir. larda hýzla kentleþme, çalýþan nüfusun ve yalnýz yaþayan bireylerin sayýsýndaki artýþ Fast- Food tarzý beslenmeyi yaþama biçimine dönüþtürmüþtür. Bu modelin özellikle yetiþen çocuk ve gençlerin beslenmesindeki olumsuz etkileri nedeniyle ekmeðin yeri daha da önemli hale gelmiþtir. Çünkü lifli gýdalar, saðlýklý bir beslenmenin temelini oluþturmaktadýrlar. Buðdayýn dýþ kabuðu, beslenmemiz için çok önemli olan lifler ihtiva etmektedir. Kepekli buðday unundan yapýlan ekmek, kahvaltýlýk gevrek vb. unlu mamuller baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýný saðlamakta ve kabýzlýðý önlemektedir. Türkiye nin buðday ithalatý; yýllar itibariyle dalgalý bir seyir izlemiþtir yýlýnda tona kadar inen buðday ithalatý 2006 yýlýnda ise tona çýkmýþtýr. Buðday tanesinin özü olan rüþeym protein, kalsiyum, demir ve çinko bakýmýndan zengindir. Besin deðeri, potansiyel olarak yulaf ve mýsýrdan daha yüksek olan buðday, baðýrsak ve rektum kanserini önleyici faktörler içermektedir. Arz ve talep Buðday ile ilgili, insan hayatý ve medeniyetler üzerinde etkisi, tarihte yolculuðu ve saðlýða faydalarý vb. konularýn dýþýnda bir de rakamlarla ifade edilen raporlar mevcut. Buðday konusunda, Uluslararasý Hububat Konseyi nin rakamlarýna bakacak olursak. Uluslararasý Hububat Konseyi (IGC) nin, 24 Ocak 2008 tarihli son raporunda, Önemli düzeyde yükselen buðday fiyatlarý, Avrupa ve ABD de 2008 için kýþlýk buðday ekimlerinde artýþlarý teþvik ediyor. Ancak, ABD nin güneyindeki kuru hava koþullarý ekim hedeflerinin karþýlanmasýný önlüyor. Önümüzdeki sezona iliþkin olarak, Rusya ve Ukrayna da büyük ekim alaný artýþlarý var, Çin de önemli bir deðiþiklik beklenmiyor ve Hindistan ýn ekim alanlarý geçen yýla kýyasla azalabilir ifadesi yer alýyor. Raporda, diðer ürünler ile olan rekabetin, ABD nin çoðunluðunda baharlýk buðday ekimlerinin artýþýný önleyebileceði, ancak Kanada da önemli bir artýþýn olmasýnýn beklendiði kaydediliyor. Konsey, 2008 de dünya buðday ekim alanlarýnýn 2007 den %2,6 oranýnda artarak, 5,7 milyon hektara ulaþacaðýný öngörüyor. Baþlýca buðday üretim alanlarýnýn çoðunluðunda hava koþullarýnýn uygun olduðu kabul edildiðinde, dünya üretiminin, yaklaþýk 40 milyon ton (%6,6) yükselerek, rekor kýrarak 642 milyon tona ulaþmasý bekleniyor. Türkiye nin buðday talebi Ülkemizde bugün ekili - dikili tarým alanlarýnýn yaklaþýk %50 sinde hububat, 1/3 ünde ise sadece buðday üretiliyor. Türkiye deki yaklaþýk 9,2 milyon hektar buðday ekim alanýnýn yaklaþýk 3,5 milyon hektarý Ýç Anadolu ve Geçit bölgesinde bulunuyor. Türkiye nin hemen hemen her bölgesinde buðday üretimi yapýlabiliyor ancak buðday üretimimiz çoðunlukla kýraç arazide yapýldýðýndan ortalama verim düþük oluyor. Ülkemizdeki artan nüfusa paralel olarak buðday talebi de günden güne artýþ gösteriyor. Buðday tüketimi ülkemizde kiþi baþýna ortalama 200 kg/yýl civarýnda yýlý itibariyle ülkemizin buðday talebi ise yaklaþýk 15 milyon ton. Bu miktar mevcut üretimle karþýlanýyor. Buðday, ülkemizde ekmeðin yanýnda, makarna, bulgur, irmik, niþasta ve bisküvi gibi bazý iþlenmiþ yiyeceklerde de kullanýlýyor. Türkiye buðdayda kendine yeterli sayýlabilecek ülkelerden biri olmasýna karþýn, ayný kalite ve standartta buðdayýn düzenli ve istenilen miktarda yurt içinden temin edilememesi nedeniyle ithalata baþvurmak zorunda kalýyor. Türkiye de en fazla buðday üretimi Ýç Anadolu ve Marmara Bölgesi nde gerçekleþtiriliyor. Bu iki bölge ülkemizde üretimin yaklaþýk %47 sini karþýlýyor. Ülkemizde buðday ihracatý, üretim miktarý ve ürün kalitesiyle yakýndan ilgilidir. Üretim miktarýnýn büyük ölçüde iklim koþullarýna baðlý olmasý nedeniyle ihracatta yýldan yýla dalgalanmalar görülmektedir. Türkiye buðday yanýnda önemli miktarda un, makarna, bulgur ve diðer buðday mamulleri ihraç eden bir ülkedir. Türkiye nin 2000 yýlýnda ton olan ihracatý 2001 yýlýnda üretim azlýðý nedeniyle 900 bin tona düþmüþtür. Sonraki yýllarda dalgalý bir seyir izlemiþ ve 2005 yýlýnda tona kadar çýkmýþtýr yýlýnda ise bir önceki yýla göre yaklaþýk %54 lük bir düþüþle tona gerilemiþtir. Buðday ithalatýmýz ise yýllar itibariyle dalgalý bir seyir izlemiþtir yýlýnda ton olan ithalat, 2002 ve 2003 yýlýnda yaklaþýk tona çýkmýþ ve sonraki seneler düþüþe geçmiþ, 2005 yýlýnda tona kadar inmiþtir yýlýnda ise buðday ithalatýmýz tona çýkmýþtýr yýlýndaki ithalat miktarýnýn ihracatýmýza göre çok düþük kalmasý, 2005 yýlýndaki yüksek buðday üretiminden kaynaklanmaktadýr. 16 CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý CargillHaberler - Ýnsanlýk tarihinin vazgeçilmez tahýlý 17

11 Dünyadan Cargill Türkiye, dünyaya bilgi ihraç ediyor Cargill Türkiye, bilgiyi artýk ithal deðil ihraç ediyor. Türk çalýþanlar tüm Cargill organizasyonu içinde özellikle aranýyorlar. Bunun en önemli sebebi; Türk insanýnýn giriþimci, baþarý odaklý, çabuk adapte olabilen ve pratik yapýsý. Murat Tarakçýoðlu Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Ozan Narin Ýspanya - Üretim Müdürü Ediz Kubar Rusya - Mühendislik Müdürü Nuri Taþpýnar Suriye - Proje Müdürü Ýbrahim Hafiz Mustafa Hollanda - Bölge Finans Müdürü Arkýn Demir Dubai - Orta Doðu ve Afrika Bölge Yöneticisi Nedim Elcheik Ýtalya - Genel Müdür Akýn Özkutan Belçika - Biyoteknoloji ve Kimya Sanayi Katogori Müdürü Burak Öztürk Macaristan - Finans Müdürü Timuçin Kantar Polonya - Doðu Avrupa Proje Müdürü Serdar Rebiþ Ýngiltere - Kantitatif Analist, Direktör Hakan Koçaker Rusya - Proje Elektrik ve Enstrümantasyon Yöneticisi Neþe Taðma Romanya - Genel Müdür - Ülke Müdürü Aylin Aksoy Hollanda - Kalite Güvence Geliþim Müdürü Arýnç Ökten Singapur - Direktör Çetin Keskiner Rusya - Proje Müdürü Mehmet Tosun Amerika - Global Finans Müdürü Ediz Aksoy Hollanda - Süreç Geliþtirme Müdürü Mahir Görür Belçika - Ýþ Geliþtirme Müdürü Sinan Aybarsu Ýsviçre - Yapýlandýrýlmýþ Finansman Türkiye Direktörü Hamit Özçelik Ýngiltere - Elektrik ve Enstrümantasyon Mühendisi Elif Özdamar Kanada - Tedarik Zinciri Yöneticisi 18 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 19

12 Kolesterolünüzü düþürmenin yolunu mu arýyorsunuz? Kalbinizin yeni dostu Cargill çözümleri Bitki sterolleri hakkýnda henüz bir bilginiz yok mu? Üzülmeyin, yalnýz deðilsiniz; çünkü insanlarýn çoðu bu ürünü tanýmýyor. Ama kýsa sürede kolesterol düþmaný CoroWise TM hakkýnda çok þey iþiteceðiniz kuþkusuz. Kolesterol seviyesinin düþürülmesi için genellikle yaðlý yiyeceklerden kaçýnýlmasý önerilir. Bu elbette deðerli bir tavsiye; ama yeni beslenme stratejileri, diyetlerde bir maddenin daha fazla bulunmasýný da içerebiliyor. Örneðin, bitkilerde doðal olarak oluþan bitki sterolleri. Bitki sterollerinin kalp saðlýðýndaki iþlevselliklerini kabul eden ABD Gýda ve Ýlaç Ýdaresi (FDA), doymuþ yað ve kolesterol oraný düþük bir beslenme biçimiyle birlikte bitki sterolleri alýnmasýnýn, koroner kalp hastalýklarý riskini azalttýðýna iliþkin saðlýk beyanlarýný onaylamýþtýr. Bitkisel steroller hiçbir kalori artýþýna neden olmadan, ürünlerin tat veya yapýsýný etkilemeden tüm gýdalara ve meþrubatlara ilave edilebilir. Kolesterolü tanýmak Yüksek kolesterolün saðlýk sorunlarý yarattýðýný çoðumuz biliriz. Ama saðlýðýmýz için bu gerçekten ne anlama gelmektedir? Bedenimizde yüksek kolesterol seviyeleri, özellikle de kötü kolesterol LDL seviyeleri kalp hastalýðý tehlikesi yaratmaktadýr ki bu risk ABD deki ölümlerin yarýsýnýn esas nedenidir. Amerikan Saðlýk Birliði (AHA) nin verilerine göre neredeyse 101 milyon Amerikalý yetiþkinin, toplam kan kolesterolü konsantrasyon seviyeleri üst sýnýrda veya daha yüksektir. Bu da ABD de her iki kiþiden birine yakýn bir oranýn risk altýnda bulunduðu anlamýna gelir. Yüksek kolesterol, doymuþ yað oraný düþük bir diyet ve lif içeriði zengin hububatlar, meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile düþürülebilir. Bazý insanlarda ilaçla tedavi de önemli bir rol oynamaktadýr. Ancak, þimdi saðlýðýmýzý düzelterek kalp hastalýðý riskini azaltmak için yeni bir seçenek sunuluyor CoroWise TM marka bitki sterolleri. Doðal yoldan Tüm hayvanlar kolesterol ürettiði gibi bitkiler de doðal kolesterol engelleyici steroller üretiyor. Bu ürünün etkileme þekli þu þekildedir: Ýnsan bedeni bitki sterollerini kolesterole çok benzetiyor, ama bu bitki sterolleri kolesterol gibi emilemiyor. Böylece, bir yemeði hazmettiðimizde bitki sterollerinin kolesterol ile bütünleþerek onun emilmesini engellediðine inanýlýyor. Aslýnda, bitki sterollerinin yararý, bu maddenin tüketiminin LDL kötü kolesterol seviyesini ciddi ölçüde düþürdüðünü gösteren ve 50 yýlý aþkýn süredir devam eden klinik deneylerle de desteklenmekte. Bu kalbimiz için gerçekten iyi bir haber! Ancak, yakýn zamanlara kadar bir kýsýr döngü söz konusuydu. Kolesterol azaltýcý etkiyi saðlayabilecek yeterli miktarda bitkisel gýda tüketmek son derece güçtü. Ancak bugün Cargill in ürettiði CoroWise TM bitki sterollerinin saðlanmasýyla bu artýk mümkün. CargillHaberler - Kalbinizin yeni dostu 21

13 Son elli yýl içinde bitki sterolleri birçok farklý insan grubunda farklý koþullar altýnda deðerlendirildi ve kan kolesterol seviyesini düþürebildikleri delillerle kanýtlandý Bitki sterolleri ve kalp saðlýðý men bulunmakla birlikte, yapýlan klinik incelemelerin çoðu LDL kolesterol seviyelerinin % 8 15 oranlarýnda düþtüðünü kanýtlamaktadýr. Bu tarihe kadar, bitki sterollerinin tüketimiyle oluþan hiçbir olumsuz klinik etki rapor edilmemiþtir. Merak uyandýran tek konu bazý araþtýrmalardaki serum karoten seviyelerinin azalmasý olmuþtur. Ancak, A vitamini durumu üzerindeki etkisi bu tarih itibarýyla sadece teorik bir bilgi olup uzun süreli gözlem çalýþmalarý devam etmektedir. Ayrýca, serum karoten seviyelerindeki azalmalar karoten yönünden zengin gýdalarý tüketilerek giderilmektedir. Basit bir ifade ile CoroWise, bitki sterolleri içeren güvenilir bir Cargill markasýdýr. Bitkisel steroller hiçbir kalori artýþýna neden olmadan, ürünlerin tat veya yapýsýný etkilemeden tüm gýdalara ve meþrubatlara ilave edilebilir. Ve iþin en iyi yönü; CoroWise TM marka bitki sterolleri içeren gýdalarý tüketerek bitki sterollerini günlük beslenmenize kolayca ilave edebilir ve kötü LDL kolesterol seviyenizi düþürebilirsiniz. Cargill çözümleri ABD Ulusal Saðlýk Enstitüleri ve ABD Hastalýk Kontrol Merkezlerinin (NCHS, 2001) geliþtirdiði ve Saðlýklý Ýnsanlar 2010 kampanyasýnýn geniþletilmiþ hedeflerinin örnek oluþturduðu halk saðlýðý kampanyalarý vasýtasýyla ve ABD Ulusal Kolesterol Eðitim Programýnýn (NCEP, 2001) yayýnlanan kýlavuzuyla koroner kalp hastalýðýyla (CHD) mücadelede kolesterolün kontrol altýnda tutulmasýnýn önemi vurgulanmaktadýr. Bu programlar esasen, beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþtirilmesi ile fiziksel aktivitenin arttýrýlmasý ve vücut aðýrlýðýnýn kontrol altýnda tutulmasýný hedeflemektedirler. Çoðunlukla ilaç tedavisine, ancak beslenme alýþkanlýklarýnýn düzenlenmesinde istenen hedefe ulaþýlamadýðý durumlarda baþlanmaktadýr. (NCEP, 2001; 1993). Klinik bulgular hem bitki sterolleri hem de stanollerin tüketilmesinin, kolesterolün baðýrsaklar yoluyla emilmesini engellediðini ve toplam kan ve LDL kolesterolünün azalmasýna yol açtýðýný ortaya çýkartmýþtýr. Normokolestromik yetiþkinler ve çocuklarýn, hiperkolestromik popülâsyonlarýn, diyabet hastalarýnýn, kolesterol düþürücü ilaç alan kiþilerin, kalýtsal hiperkolestromik hastalarýn ve hemde daha önce koroner sorunlar yaþayan hastalarýn kan kolesterol seviyelerinde azalma gerçekleþtiði kanýtlanmýþtýr. Bu maddelerin yararlarý margarinler, sürülebilen kremalar, mayonez, pastiller veya çiðnenebilir tabletler, az yaðlý yoðurt, kahvaltýlýk hububatlar ve ekmek de dahil muhtelif gýdalarýn içerik maddelerine katýlarak tüketilmeleriyle de kanýtlanmýþtýr. Bu maddelerin saðladýðý faydalarýn büyüklüðünü etkileyebilecek birçok et- Muhtelif gýdalara katýlabiliyor ABD Ulusal Kolesterol Eðitim Programý NCEP in; Yetiþkinlerde Yüksek Tansiyon Tespiti, Deðerlendirilmesi ve Tedavisi hakkýndaki Üçüncü Raporu nun bir süre önce yayýnlan özetinde, LDL kolesterol seviyesini düþürme tedavisinde bitki stanol ve sterollerinin diyete ilave edilmesi önerilmektedir (NCEP 2001). FDA da Eylül 2000 tarihinde yayýnladýðý muvakkat saðlýk gereksinimleri þartlarý sonuç raporunda kan kolesterol seviyelerinin ve koroner kalp hastalýklarý riskinin azaltýlmasýnda bitki sterol ve stanol esterlerinin yararlarýný onaylamýþtýr (FDA, 2000). Bu tarih itibarýyla bitki sterolleri öncelikle, sürülebilen kremalar olarak satýlmaya baþlandý. Ancak diðer uygun formlarýnýn geliþtirilmesi çalýþmalarýna da devam ediliyor. Bitki sterollerinin tüketimi, koroner kalp hastalýðý tehlikesinin baþlýca sebeplerini oluþturan toplam ve LDL kolesterol seviyelerinin düþürülmesinde etkin önlemlerden biridir. Tüketiciler, kolesterol kontrolünün öneminin farkýnda olmakla birlikte, bitki sterolleri içeren gýdalarýn yararlarýný genellikle tam bilmemektedirler. Cargill in; CoroWise TM bitki sterolleri ve sterol türevlerinden oluþan gýda içerik maddelerinin bulunduðu yeni gýda ürünlerinin ticarileþtirilmesi ve pazarlanmasý iþlevsel gýda imalatçýlarýna tüketicilerin KVH riskini azaltmalarýna yardým etmeleri için önemli bir fýrsat vermektedir. Bitki sterollerinin tüketilmesi, koroner kalp hastalýðý tehlikesinin baþlýca sebeplerini oluþturan toplam ve LDL kolesterol seviyelerinin azaltýlmasýnda en etkin önlemlerden biridir. 22 CargillHaberler - Kalbinizin yeni dostu

14 Gýda sektörünün sürdürülebilir büyümesi için Lojistik anahtar sözcük Gýda sektörünün büyüyen iþ hacmi, üretimde kullanýlan hammadde ihtiyacýný arttýrýyor. Sektörün sürdürülebilir büyümesinin devamý için, hammadde ihtiyacýnýn kesintisiz ve en hýzlý þekilde karþýlanmasý büyük önem taþýyor. Bu önemli konunun anahtar sözcüðü ise lojistik. Ýyi planlanmýþ lojistik hizmetleri, sanayinin ihtiyacý olan ürünlerin anýnda temin edilmesi bakýmýndan büyük önem taþýyor. Tabii gýda sanayinin ölçeði ve üretim için gerekli olan ihtiyaçlarý düþünülünce, iþin boyutu da büyüyor. Büyük ölçekli lojistik hizmetlerinin baþlangýç noktalarýndan biri de limanlar. Ýthalat ve ihracat iþlemlerinde ticaret hacmi büyüdükçe, limanlar daha da önemli hale geliyor. Cargill, 9 yýl önce bu gerçekten hareketle ve Türk gýda sektöründeki büyüme trendinin kesintisiz devam etmesi amacýyla, Rota Limaný ile iþbirliðine gidiyor. Ýthalat ve ihracatý gerçekleþtirilen ürünlerin, istenilen zaman ve þartlarda temininde en önemli noktalardan birinin, iyi lojistik hizmetleriyle saðlanabileceðinin bilinci ile yatýrýmlarýný yönlendiren Cargill Türkiye nin, Rota bölgesinde günümüzde yaklaþýk 350 bin ton civarýnda büyüklüðe ulaþan hububat ve yaðlý tohumlar ticaretindeki artýþýn temelleri, 1999 yýlýnda Rota Limaný ile gerçekleþtirilen bu verimli iþbirliðine dayanýyor. Ýþ Birimlerimiz Rota Limaný, m 2 alana kurulu tesisleri ile Türkiye'nin en hýzlý hububat ve yaðlý tohum tahliye eden limanlarýndan biri. Hýzlý tahliye kabiliyeti sayesinde ucuz gemi navlunu elde edilmesinde de çok büyük bir avantaj saðlýyor. Bunun yaný sýra limanda bulunan antrepo içerisinde yaklaþýk ton depolama kapasiteli 8 hücreden oluþan hububat depolama tesisleri bulunan Cargill Türkiye, böylece ithalatýný ya da ihracatýný gerçekleþtirdiði hububatýn gerektiðinde uzun süre uygun koþullarda korunmasýný da saðlamýþ oluyor yýllýnda faaliyete geçti Rota limaný, Kocaeli ili Yarýmca bölgesinde 1987 yýlýnda faaliyete geçti. Liman sahibi uluslararasý çimento pazarýnýn etkin firmalarýndan Seament Holding. Seament; yaklaþýk 20 ülkede iþlettiði kara terminalleri ve çimento taþýmak için özel olarak dizayn edilmiþ 30 adet taþýyýcý ve yüzen çimento silolarý ile dünya çimento piyasasýnda hatýrý sayýlýr bir paya sahip. Rota, hem D 100 (halk arasýnda bilinen adýyla E 5), hem TEM gibi büyük ve iþlek karayollarýna, hem de demiryoluna olan baðlantýsýyla mükemmel bir konumda bulunuyor. 250 m'lik iskelesi bulunan Rota Limaný, liman hizmetlerinin dýþýnda depo ve antrepo hizmeti veriyor. Her türlü genel kargo elleçlenmesi yapýlabildiði gibi yüksek tahliye hýzý, yüksek depolama kapasitesi ve limandaki su derinliði Rota yý çevredeki en etkin terminallerden biri haline getiriyor. Liman sahasý içinde Cargill Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi nce 1999 yýlýndan beri uzun dönemli kiralama çerçevesinde kullanýlmakta olan ton kapasiteli tahýl silosu ve limana yanaþan gemilerin yüksek tahliye hýzý, Cargill'e bölgedeki ticari faaliyetlerinde önemli avantajlar saðlýyor. Cargill, bu üstün özelliklere sahip Rota limaný üzerinden bu bölgede yýlda yaklaþýk 350 bin ton hububat ve yaðlý tohum ticareti gerçekleþtiriyor. Bu ticaret hacmi gün geçtikçe artýyor. Özellikle 2008 ve sonrasý için Kuzey Afrika, Ortadoðu ve Türk Cumhuriyetlerini de kapsayan geniþ coðrafyada Cargill Türkiye merkezli yapýlmasý düþünülen yatýrýmlar düþünüldüðünde Rota Limaný bir adým daha öne çýkýyor. Yaklaþýk 350 milyonluk nüfusu ve çok geniþ coðrafyasý ile bu ülkelere yapýlacak yatýrýmlarýn merkezinde Cargill Türkiye nin yer almasýnýn, ülkemiz açýsýndan çok sevindirici bir geliþme olduðunu vurgulamak gerekir. Türkiye nin, geleceðin geliþen ve yükselen ekonomisi olacaðýný, yatýrýma baþladýðý 1960 yýlýndan beri görerek, sonraki dönemlerde yatýrýmlarýný artýrmasý, Cargill in plan ve hedeflerinin ne derece doðru olduðunun da bir göstergesi ayný zamanda. Tarým, gýda ve hizmet ettiði diðer sektörlerin sadece bugün deðil, gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarýný da çok iyi hesaplayan Cargill Türkiye, bu ihtiyaçlarýn zamanýnda temin edilmesi adýna uzun dönem silo kiralama yatýrýmý ile gerçekleþtirdiði yüksek iþ hacmiyle; hammadde tedariki baþta olmak üzere ülkemiz ekonomisine ciddi katkýlar saðlýyor. Sayýlarla Rota Limaný Alaný: m 2 Ýskele uzunluðu: 250 m Silo Adedi: 8 Gemi kabul kapasitesi: 4 Liman kapasitesi: ton Silo Kapasitesi: ton 24 CargillHaberler - Lojistik anahtar sözcük CargillHaberler - Lojistik anahtar sözcük 25

15 Türkiye Yem Sanayicileri Birliði Baþkaný Ülkü Karakuþ Sürekliliði olan çözümler gerekiyor Özellikle protein kaynaðý yaðlý tohumlar ve küspeleri ile mýsýr gibi bazý enerji kaynaklý yem hammaddelerinin üretimindeki geliþim hýzýnýn, karma yem sanayinin geliþim hýzýnýn çok gerisinde kalmasý, ithalat kapýsýný aralýyor. Sohbet Ülkemizde yaþanan kuraklýk, tarým üretiminde belirgin azalmaya sebep olurken, birçok sektörü de olumsuz etkiledi. Yem sanayi bu sektörlerin baþýnda geliyor. Üretimi için gerekli ve yeterli hammaddeyi bulmakta zorlanmaya baþlayan yem sanayi, sürekli yükselen fiyatlardan da þikayetçi. Konumuz, 4 milyar dolarý aþan hacmiyle yem sanayi olunca, konuðumuz da doðal olarak sektörün baþýndaki isim oluyor. Bu isim Türkiye Yem Sanayicileri Birliði (TYSB) Baþkaný Ülkü Karakuþ. Baþkan, yaþanan sorunlarýn dünyadaki geliþmeler dikkate alýndýðýnda süreceði öngörüsüyle; Geçici deðil, sürekliliði olan çözümler gerek. Hammadde temininden kaynaklanan sýkýntýlar ve AB ne uyum konusunda yaþanan geliþmeler neticesinde, finansal gücü olmayan veya rekabet anlamýnda geri kalan yem fabrikalarý kapanma yoluna gidebileceklerdir. Bu tip yem fabrikalarýnýn kapanmasýyla, ülkemizde karma yem üretim faaliyetini kadar yem fabrikasýnýn devam ettireceðini tahmin ediyoruz. diyor yýlýnda 7 yem sanayicisi tarafýndan kurulan birliðin, 10 yýldýr baþýnda bulunuyor Karakuþ. Üyeleri Türkiye deki karma yem üretiminin % 85 ini gerçekleþtiren TYSB, ayný zamanda Dünya Yem Sanayicilerinin bir üst Birliði olan Uluslararasý Yem Sanayicileri Federasyonu (IFIF) ve Avrupa Yem Sanayicileri Federasyonu (FEFAC) üyesi. Türk Yem Sanayicisinin tüm sivil toplum örgütleri bazýnda tek temsilcisi olan TYSB, Nisan 1992 den bu yana her iki yýlda bir TU- YEM Uluslararasý Yem Kongresi ve Sergisi ni düzenleniyor Nisan 2008 tarihlerinde Antalya da dokuzuncusu düzenlenecek kongrede, sektörün bugünkü durumu ve gelecek 15 yýla yönelik projeksiyonunun çýkarýlmasý amaçlanýyor. - Bir yandan kuraklýk, diðer yandan tarým ürünlerinin biyoyakýt olarak kullanýlmasý hammadde fiyatlarýný sürekli arttýrýyor. Bu durum Türk yem sanayine nasýl yansýyor? Fiyatlar duracak mý yoksa artýþ trendi bu yýl da devam edecek mi? Ülkemizde ve dünyada yaþanan kuraklýðýnda etkisiyle, yem hammadde fiyatlarýnda büyük oranlarda artýþlar yaþanmýþtýr yýlý içinde 1 aylýk dönemlerde bile hammaddelerimizde yem ve hayvancýlýk sektörünü sýkýntýya sokan ciddi fiyat artýþlarý olmuþtur. Örneðin, ülkemizde 2006 Ocak ayýndan Nisan 2007 ye kadar olan dönemde YTL/Ton olan mýsýr fiyatlarý, bu dönemden sonra 460 YTL/Ton a kadar çýkmýþtýr. Özellikle kanatlý yetiþtiriciliðinde, rasyonlarda %55-60 oranlarýnda kullanýlan mýsýr için bu denli yüksek bir fiyat artýþý yem maliyetlerini de önemli düzeyde artýrmýþtýr. Mýsýr dýþýnda sektörümüzün önemli miktarda tükettiði arpa, kepek, ayçiçeði tohumu küspelerinde de kuraklýðýn da etkisiyle oluþan fiyat artýþlarý sektörümüzü zor durumda býrakmýþtýr. Kuraklýktan gerek dünyada gerekse ülkemizde, en çok arpa rekolteleri etkilenmiþ olup, ülkemizde en az %25 rekolte kaybý yaþanmýþtýr. Bu nedenle, 2007 Nisan a kadar 320 YTL/Ton olan arpa fiyatlarý, takip eden mayýs ayýnda % 40 lýk bir artýþ göstererek 450 YTL/Ton a çýkmýþtýr nin diðer aylarýnda ise arpa fiyatlarý YTL/Ton arasýnda oluþmuþ, halen 500 YTL/Ton dan iþlem görmektedir. býraktý. 26 CargillHaberler - Ülkü Karakuþ CargillHaberler - Ülkü Karakuþ 27 Kuraklýðýn da etkisiyle oluþan fiyat artýþlarý sektörümüzü zor durumda Ülkü Karakuþ

16 Gümrük vergilerinin düþürülmesi, sektörü bir miktar da olsa rahatlattý. Ülkü Karakuþ Cargill i, güçlü uluslararasý baðlantýlarý ve finansal yapýsý olan, bunun yanýnda Ar-Ge faaliyetleriyle de sektörümüze hizmet edip katkýda bulunan bir kuruluþ olarak görmekteyiz Özellikle kanatlý yemlerinin en önemli hammaddelerinden olan ve yurt içinde üretimi çok az olan soya fasulyesinin fiyatlarýnda da ciddi oranlarda artýþlar olmuþtur. Gerek tahýllarda ve gerekse yaðlý tohum ve küspelerinde, uluslararasý piyasalardaki fiyat artýþlarýnda kuraklýðýn yanýnda alkol ve biyodizel üretiminin artýþý da etkili olmuþtur. Diðer bir etken de uluslararasý nakliye fiyatlarýnda görülen fahiþ artýþlar olmuþtur. Bazý hammaddelerimizdeki fiyat artýþlarýnýn nedenlerinden birisi de, arz talep dengesinin bozulmasýnýn yanýnda, bir hammaddede görülen fiyat artýþýnýn, ikame edilen diðer hammadde fiyatlarýný da tetiklemesi olmuþtur. Hammadde fiyatlarýnda yaþanan bu ciddi artýþlar karþýsýnda, sektörümüz mensuplarý karma yem fiyatlarýný mümkün olduðunca arttýrmamaya çalýþmýþlardýr. Ancak hammaddelerde görülen fiyat artýþlarýnýn etkisine daha fazla dayanýlamamýþ ve karma yem fiyatlarýnda da artýþlar kaçýnýlmaz hale gelmiþtir yýlý içinde yem hammaddelerinde görülen %60 ila %120 ye varan fiyat artýþlarýna karþýlýk, yem fiyatlarýnda %15 ila %40 arasýnda artýþlar yaþanmýþtýr. Dünya hammadde fiyatlarýnýn artmasý bazý ürünlerin yurt içi fiyatlarýnýn daha düþük kalmasýna sebep oldu? Bunu yem sanayicisi fýrsat olarak deðerlendirebilecek mi? Kuraklýðýn etkisi ve yem hammaddelerinin biyoyakýt sektöründe kullanýmýnýn artmasýyla dünya yem hammaddeleri fiyatlarý hýzlý bir artýþ eðilimi göstermiþtir. Ülkemizde, Nisan 2007 ye kadarki dönemde kuraklýðýn etkisi ve taban fiyat politikasýnýn da etkisiyle yurt i- çi hammadde fiyatlarýmýz dünya fiyatlarýnýn %70 kadar daha yukarýsýnda seyretmekteydi. Ancak Nisan 2007 den sonraki dönemde yurt içi hammadde fiyatlarýmýz, dünya hammadde fiyatlarýndan daha yavaþ bir artýþ eðilimi göstermiþ ve nihayetinde dünya fiyatlarý ülke içi fiyatlarýmýzýn üzerinde seyretmeye baþlamýþtýr. Dünyada özellikle arpa fiyatlarý ilk defa buðday fiyatlarýnýn üzerine çýkmýþtýr. Bu durum ülkemizin dünya ile rekabetini arttýrdýðýndan ülkemiz adýna bir fýrsat niteliði taþýmaktadýr. Bu fýrsat karma yem ihracatýnýn deðil hayvansal ürün ihracatýnýn arttýrýlmasý þeklinde deðerlendirilmelidir. Nitekim ihraç edilecek hayvansal ürünlerin katma deðeri ülkemizde kalmýþ olacaktýr. Hayvansal ürün ihracatýmýzýn arttýrýlmasý için karma yeme yüzde bazýnda verilecek bir destek de avantajlý durumumuzu daha da üst seviyelere taþýyacaktýr. Fiyatlarýn devamlý artmasý hali hazýr yem sanayinde 600 civarýnda olan yem fabrika sayýsýnda konsolidasyona sebep olur mu? Olursa yem fabrika sayýsý nerelere iner? Ülkemizde kurulu 661 adet yem fabrikasý vardýr. Bunlarýn 471 adedi faal olarak üretimlerine devam etmektedir. 471 yem fabrikasýnýn toplam kapasitesi 12,9 milyon Ton/Yýl, faal olmayan 190 adet yem fabrikasýnýn ise toplam kapasitesi 3,3 milyon Ton/Yýl dýr. Ülkemizdeki faal yem fabrikalarýnýn 288 adedi 1-10 ton/saat kapasite ile faaliyette bulunan küçük ölçekli fabrikalardýr. Sektörümüzde hammadde temininden kaynaklanan sýkýntýlar ve Avrupa Birliði ne uyum konusunda yaþanan geliþmeler neticesinde, finansal gücü olmayan veya teknolojisi geri kalmýþ ve yeniliklere ayak uyduramayýp rekabet anlamýnda geri kalan yem fabrikalarý kapanma yoluna gidebileceklerdir. Bu tip yem fabrikalarýnýn kapanmasýyla, ülkemizde karma yem üretim faaliyetini kadar yem fabrikasýnýn devam ettireceðini tahmin ediyoruz. Ülkemizde kapanan yem fabrikalarý neticesinde karma yem üretimi azalmayacaktýr, nitekim ülkemizde üretilen toplam karma yemin yaklaþýk %70 ini ilk büyük 50 fabrika, %85 den fazlasýný ise ilk 100 firma gerçekleþtirmektedir. Hükümet fiyatlarý dizginleyebilmek için gümrük vergilerini düþürdü? Bunun sektöre yansýmasý nasýl oldu? Gümrük vergileri bundan sonra nasýl olmalý? Gümrük vergilerinin düþürülmesi, yem sanayisinin hammadde temini konusunda yaþadýðý sýkýntýlarý bir miktar da olsa azaltarak sektörü rahatlatmýþtýr. Ancak sektörümüzün ve hayvancýlýðýmýzýn korunmasý anlamýnda geçici çözümlerden ziyade sürekliliði olan çözümlere ihtiyaç vardýr. Bu anlamda yem sanayicisi kullandýðý hammaddeleri yurt içinden ve sürekli bir biçimde temin edebilmelidir. Bilindiði üzere yem hammaddesi olarak kullanýlan soya gibi bazý ürünlerin ülkemizde üretimleri yok denecek kadar azdýr. Mýsýr, arpa gibi bazý hammaddelerimizin yurt içi üretimleri ise bazý yýllarda sektörümüzün kullanýmý için yeterli olurken, bazý yýllarda da yeterli olmamaktadýr Sektörümüzün hammadde temininde sürekliliði saðlamak için, Türkiye deki üretimleri olmayan hammaddelerimizin gümrük vergileri olabilecek en düþük seviyeye indirilmeli, diðer ürünlerde ise gümrük vergileri hasat döneminde yüksek tutularak çiftçilerimiz korunmalý ancak yeterli olmayacaðý durumlarda ise gümrük vergileri aþaðýya çekilip ithalat kapýlarýn açýlmasý saðlanmalýdýr. Alternatif yem hammaddeleri geliþtirmek için neler yapýlmalýdýr? Alternatif hammaddelerin yetiþtirilmesi ve sektöre arzý için, üniversite-sanayici-devlet ve çiftçi arasýndaki iliþkilerin çok iyi yerleþtirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerin çalýþmalarý sanayiciye ýþýk tutacak ve bu ürünlere olan taleplerini arttýracak, bunun yanýnda devletin uygulayacaðý desteklemeler ise çiftçileri teþvik edecektir. Alternatif yem hammaddelerinden aspir, kanola gibi yaðlý tohumlu bitkilerin yetiþtirilmesinin teþvik edilmesi, bu ürünlerin yað ve alkol sanayinde kullanýlmasý ve iþlenmesiyle geriye kalan yan ürünlerin yem sanayinde deðerlendirilebilmesi açýsýndan da önem arz etmektedir. Nitekim yem sanayi, üretimin sürdürülebilirliði anlamýnda, hem çevreye verilecek zararlarý minimize etmek, hem de ülke kaynaklarýný maksimum verimlilikte kullanabilmek adýna, bu tarz sanayi yan ürünlerini yem sanayinde deðerlendirebilmektedir. Bildiðiniz üzere Cargill küresel anlamda yem hammaddeleri ticareti ile uðraþýyor ve Ar-Ge faaliyetleri yapýyor. Bu yönüyle Cargill hakkýndaki düþüncelerinizi alabilir miyiz? Ülkemizde üretilen yem hammaddelerinin sektörümüzün ihtiyacýný karþýlayamadýðý durumlarda, sektörümüzde faaliyette bulunan fabrikalarýn çoðunluðunun ihtiyaçlarýný karþýlamak adýna ithalat yapamadýklarýndan bahsetmiþtik. Böyle bir durumda, sektörümüzün ihtiyaç duyduðu hammaddeleri ithal edip pazara arz eden Cargill i, güçlü uluslararasý baðlantýlarý ve finansal yapýsý olan, bunun yanýnda Ar-Ge faaliyetleriyle de sektörümüze hizmet edip katkýda bulunan bir kuruluþ olarak görmekteyiz. Sohbet 28 CargillHaberler - Ülkü Karakuþ CargillHaberler - Ülkü Karakuþ 29

17 Önce güvenlik Her zaman ve her yerde Ýþ güvenliði uygulamalarý üzücü olaylarý önler, hayatlarý kurtarýr. Hiçbir zaman iþ güvenliðini ciddiye alamayacak kadar yoðun olamayýz. Sadece iþ güvenliði denetimi formunu doldurmak yeterli deðildir, bu denetimin gereklerini de yerine getirmemiz gerekir. Ýnsanlara iþ güvenliði hakkýnda eðitim vermek yetmez; bu kurallara uyduðumuzdan emin olmalýyýz. Ýlkeler Eðer iþlerimizi güvenli biçimde yapamýyorsak, hiç yapmayýz. Guillaume Bastiaens Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýþ Güvenliði kurallarýný ayný zamanda evimizde de uygulayabiliriz; bu kurallar sadece fabrikalarda veya ofislerde geçerli deðildir. Bizim bir parçamýzdýr. Evde ve trafikte insan hayatýnýn kurtarýlmasýnda ve kazalarýn önlenmesinde önemlidir. Bunlar son derece basit ama bir o kadar güçlü kurallardýr. Satýn aldýðýmýz yeni þirketlerde ve faaliyete baþladýðýmýz yeni coðrafyalarda, güvenlik yönetiminin sadece þirket için yapýlmadýðýný anlayan personelin davranýþlarýnýn hemen nasýl deðiþtiðini görebiliyoruz. Bu uygulamalar her þeyden önce insanlar içindir. Ýþ güvenliði kültürü, Cargill in dünyanýn her yerine yayýlmýþ iþletmelerini birbirine baðlayan en kuvvetli unsurdur. Cargill deðiþik faaliyetler yapan (çelik imal eden, kanola öðüten ve tavuklarý kemiklerinden ayýran) tüm iþletmelerde ayný iþ güvenliði standartlarýnýn yerleþtirilebileceðini yýllar içerisinde göstermiþtir. Minneapolis, Amsterdam veya Efremov (Rusya) arasýnda hiçbir fark olmamalýdýr. Ýþ güvenliði bizim ilk önceliðimizdir ve ayný zamanda faaliyetlerimiz açýsýndan da yararlýdýr. Güvenlik kurallarýný doðru uygulayabilmek için pek çok þeyin doðru yapýlmasý þarttýr. Tüm personelin faaliyetlerini yakýndan takip etmeniz, imalat süreçlerini izlemeniz, çalýþma ortamýný düzgün tutmanýz, iyi ýþýklandýrmanýz ve donanýmlarý uygun durumda muhafaza etmeniz gerekir. Tüm bunlar yapýldýðýnda zaten operasyonunuzun daha verimli ve kârlý olmasý kaçýnýlmazdýr. Ýþ kazalarý nedeniyle mesai kaybýnýn hiç olmamasý bir özlem deðil, bir gerçektir. Bunun yapýlabileceðini her gün hepimiz kanýtlýyoruz. Rapor edilebilir yaralanma sýklýðý geçen yýl içinde % 11 azalmýþ ve yaralanma þiddeti ise yarýya düþmüþtür. Gainsville, Georgia da bulunan Grain & Oilseeds iþletmesinde iþ kazasýz geçirilen 5,5 milyon saat ve Hereford, Birleþik Krallýk ta bulunan Sun Valley Foods iþletmesinde ki iþ kazasýz geçirilen 4,8 milyon saat örnek olarak verilebilir. Kýsa bir süre önce Cargill in fabrika operasyonlarý toplantýsýnda bir konuþma yaparak güvenliðe önem veren kiþilere iliþkin görüþlerimi ifade ettim. Bu kiþiler herkesle sadece e-posta göndererek deðil, yüz yüze temas kurmak suretiyle ilgilenmektedir. Tesislerini temiz, iyi bakýmlý ve organize tutmak suretiyle riskleri azaltmaktadýrlar. Ýþ yerlerini operatör dostu olarak tasarlarlar. Verimlilikler önemlidir, ancak dikkat edilen baþka þeyler de vardýr. Ýþ yerinin gösteriþli olmasý deðil, personelin gelip çalýþmaktan zevk aldýðý bir ortam olmasý gerekir. Sürekli ve tekrar tekrar eðitimler verirler. Kendileri de güvenlik prosedürlerini disiplinli bir þekilde takip ederler. Güvenlik kurallarýný evde de uygularlar. Bu kurallarýn damarlarýn, beynin ve kalbin içine iþlemesi gerekir. 160,000 çalýþanýmýz ve 40,000 taþeronumuz var. Her birinin sahip olduðu en az 4 kiþilik aile üyesini veya dostunu da hesaba katýnca, gruba 800,000 kiþi daha eklenmektedir. Biz gerçekten fark yaratýyoruz... Bu kiþiler global düþünmekte, çalýþanlar ve taþeronlarla ayný dili konuþmaktadýrlar. Bu durum özellikle bazý personelin okuma yazma bilmediði yeni geliþmekte olan pazarlarýmýzda çok önemlidir. Bu kiþiler, Cargill in Yönetim Kurulu üyelerinden, en alt seviyedeki personele kadar herkesin iþ güvenliði ile ilgili çok iyi bilmesi gereken; Ýyi iþ güvenliði uygulamalarý üzücü olaylarý önler, hayatlarý kurtarýr. Eðer iþlerimizi güvenli biçimde yapamýyorsak, hiç yapmayýz yaklaþýmýna olan baðlýlýðý sergilerler. 3K Hiçbir iþ emniyetsiz yapýlacak kadar acil deðildir. Herhalde Cargill ailesine katýldýðýmýz günden beri ilk duyduðumuz cümlelerden birisi bu olmuþtur. Bunun altýný doldurmak için ailenin tüm fertlerinin istek, sahiplenme ve çabasýna ihtiyaç vardýr. Bizde Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý olarak gerek 3K (Kendi Kendini Koru) davranýþ odaklý iþ güvenliði sistemi gerekse diðer, Emniyetsiz Durum Raporlama, Ýþ Ýzin Sistemi vb. süreçlerle günlük hayatýmýzda kendi emniyetimizi saðlama çabasý içindeyiz. Bu uygulamalar yarýn tekrar iþe gelebilmemizin, akþam ailemize dönebilmemizin güvencesidir. M. Cem Bilge Cargill Türkiye Çevre Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Koordinatörü 30 CargillHaberler - Önce güvenlik CargillHaberler - Önce güvenlik 31

18 Müþteri odaklýlýk, yenilikçilik, yüksek performans En iyi fikirleri sunmak Ýlkeler Müþterilerimizin bizi en iyi fikirlerin çýktýðý kaynak olarak görmesi için, yenilikçilik konusunda onlarý dikkate alarak farklý biçimlerde düþünmeliyiz. Sorumluluk. Ýþ Birliði. Müþteri Odaklýlýk. Yenilikçilik. Yetenek Yönetimi. Bunlar (SI 2015) Stratejik Amaç 2015 in vurguladýðý konular... Gelin bunlardan yenilikçilik üzerine konuþalým... Yüksek performans yenilikçiliði; bilgi ve görüþlerin, Cargill için ayrýcalýklý deðer, rekabet avantajý ve kârlý büyüme yaratýlmasýna yardýmcý olan yeni süreç ve geliþmelere çevrilmesidir. Yenilikçiliði yakalamak için, onlar farkýnda olsa da olmasa da, müþterilerin gerçek ihtiyaçlarýna çok daha fazla odaklanmamýz gerekeceðini düþünüyorum. Cargill SI 2015 i ilk duyurduðunda, beraberinde üç konuyu da -müþteri odaklýlýk, yenilikçilik ve yüksek performans- sunmuþtur diyen Cargill in Teknoloji den Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Chris Mallet; Güçlü olmak için bu hususlarýn birbirine harmanlanmasý gerektiðini her geçen gün daha iyi anlýyoruz diye ekliyor. Mallet, yenilikçilik kavramýný ve bu kavramýn Cargill in geleceðindeki yerini detaylý olarak inceleyen, dünyanýn çeþitli yerlerinde görev yapan 14 kiþilik platform ve fonksiyon liderlerinden meydana gelen bir yönlendirme ekibinin baþý olarak görev yapýyor. Yenilikçilik baþlýðý gündeme geldikten hemen sonra yapýlan çabalarýn pek çoðu dâhili süreçleri geliþtirmek için harcandý. Bu önemli bir konu. Cargill, maliyetlerin azaltýlmasý, verimin artýrýlmasý ve güvenliðin geliþtirilmesi için sürekli teyakkuz halinde. Mallet, konuyu; Ancak bunu da geliþtirmeliyiz. Ayrýca müþterileri doðrudan etkileyen ve onlara özel deðerler sunan bir tür yenilikçilik yaklaþýmýna da ihtiyacýmýz var diye özetliyor. Her Cargill çalýþaný yenilikçidir Müþteri odaklý yenilikçilik; bilgi ve görüþlerin, müþterilerimiz için ayrýcalýklý deðer ve kârlý büyüme yaratýlmasýna yardýmcý olan yeni ürün ve hizmetlere çevrilmesidir. Müþteri odaklý yenilikçilik kavramýna göre, her çalýþanýn müþterilerimize doðrudan yardýmcý olacak fikirleri aramasý ve düþünmesi gerekiyor. Müþterilerimizin bize daha çok güvenmesini ve samimi bulmasýný istiyor ve müþterilerimizin ihtiyaç ve fýrsatlarýný anlamaya çalýþýyoruz. Mallet, bu durumu; Bu yeni bir yaklaþým deðil. Ýþ birimlerinin çoðu hali hazýrda müþteri odaklý yenilikçilik üzerinde çalýþmaktadýr. Yapmak istediðimiz en iyi uygulamalarý sistemleþtirmek ve tüm Cargill iþletmelerinde ortak bir yaklaþým oluþturmaktýr. Nihai olarak, yaratýlan bu ortak sistem, dünyanýn her yerindeki Cargill çalýþanlarýnýn hayal gücü, fikirleri ve yaratýcý yeteneðini kullanmamýza imkân verecektir. diye açýklýyor. Ýþ birliði ve ortak bir yaklaþým Müþteri odaklý yenilikçilik, tüm iþ birimleri ve fonksiyonlar arasýnda bir iþ birliði olmasýný gerektirir. Bu baðlantý müþterilerimiz için daha fazla deðer yaratacak ve rakiplerimizin kopyalamasýný zorlaþtýracaktýr. Müþterilerimiz için en iyi çözümleri saðlamak amacýyla entegre bir Yenilikçilik Sistemi kuruldu. Bu sistem, yenilikçi kültür oluþturmak amacýyla yenilik araçlarýný, metrik ölçümleme süreç ve unsurlarýný içeriyor. Pazarlama ile baðlantý Müþteri odaklý yenilikçilik ile pazarlama arasýnda sýký bir bað var. Yenilikçi yaklaþýmý müþterilere baþarýlý bir þekilde sunmanýn DAVE LARSON Ýdari Baþkan Yardýmcýsý Müþterilerimiz, Cargill i ortaklýk yapmalarý gereken bir þirket olarak gördüðü zaman, yenilikçilik kültürünün Cargill de yaþadýðýna emin olacaðýz. JERRY ROSE Kurumsal Baþkan Yardýmcýsý önemli bir unsuru, onlarýn içinde bulunduðu pazarý anlamaktýr. Cargill, müþterilerimizin kendi müþterilerinin ihtiyaçlarýný anlamalarýnda nasýl yardýmcý olabilir? Bu sebeple müþteri ihtiyaçlarýnýn daha iyi anlaþýlmasý için yeni müþteri odaklý yenilikçilik sistemi eðitimi hazýrlandý. Mallet; SI En iyi fikirlerin sunulmasý vizyonunu uygulayabilmemiz için, çok güçlü bir pazarlama becerisini tüm Cargill iþletmelerine yerleþtirmeliyiz. diyerek yeni müþteri odaklý yenilikçilik sistemi eðitiminin önemini vurguluyor. Beni en çok heyecanlandýran husus, yenilikçi yaklaþýmýn Cargill i müþterilerimizin gözünde nasýl farklý kýlacaðý, Cargill in müþterilerin ilk tercih ettiði þirket olarak tanýnmasýnýn saðlanmasýdýr. ANN NESS Baþkan Yardýmcýsý Maliyetlerimizi düþürme konusunda çok baþarýlý olduk. Bugün ise hedefimiz tüketiciyi doðrudan etkileyen daha yenilikçi bir yaklaþým. GREG FAGE Yönetim Kurulu Baþkaný ve CEO 32 CargillHaberler - Cargill li olmalýsýnýz

19 -

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi 30 Mayıs 2012 Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi İçerik MEYED Dünya Meyve Suyu Günü Meyve Suyu Sanayisinde Güncel Durum Meyve Suyu Sektörünün Potansiyeli Sorunlar ve Çözüm

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Faik Genç AgriPro Ltd. FOI 2010 -Fats& Oils Istanbul 2-3 Aralık 2010 Ana Başlıklar 1. Dünya Yağ ve Yağlı Tohumlar 2. Türkiye 3. TR Yağ ve Yağlı Tohum Ticaret Dengesi

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER Büyüme rakamlarý sanal mý? Tarýmda rakamlar çarpýtýlýyor mu? Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre, 2005 yýlýnda yüzde 7.6 büyüme

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

Türkiye de Yem Üretimi: Hedefler ve Potansiyel Problemler

Türkiye de Yem Üretimi: Hedefler ve Potansiyel Problemler Türkiye de Yem Üretimi: Hedefler ve Potansiyel Problemler Önemli Kanatlı Hastalıkları: Epidemiyoloji ve Kontrol-2 22 ŞUBAT 2017 / ANKARA M.ÜLKÜ KARAKUŞ Türkiyem-Bir Başkanı DÜNYA KARMA YEM ÜRETİM SIRALAMASI

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı