CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna!

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 bu sayýda 12 Soya Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna 18 TexDesign TM Unlu mamullerde yað kullanýmýný azaltacak Talep tüketiciden, çözüm Cargill den 02 Cargill Türkiye den Liderlik 04 Dünyadan Ýki ödül birden Doðal yaþama büyük destek 06 Ýçimizden biri Tolga Tanrýöver: Müþterimizin ürünlerimizi tercih etmesi için birçok sebep var. Cargill in marka bilinirliliði ve güveni bunlarýn en baþýnda geliyor. 12 Kapak konusu Soya Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! 18 Cargill çözümleri 26 Barbaros Bulutoðlu Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap! Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Talep tüketiciden, çözüm Cargill den 22 Kongre Sanayi-bilim iþbirliði platformu 26 Sohbet 06 Tolga Tanrýöver Çikolatasýna farklý lezzet arayanlar için Kakao tozu Gana dan 30 Cargill Güvenilirliði nin temelinde Bakým var Müþteri zili çaldýðýnda, cevaplayabilmek Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. Barboros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap! 30 Teknoloji Cargill Güvenilirliði nin temelinde Bakým var 32 Ýlkeler Baþarýyý fark eden yaklaþým CargillHaberler - içindekiler 1

3 Ýnsanlýðý bekleyen saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenme sorunlarýnýn çözümüne ortak olmak, katký saðlamak... Ýþte bu noktada Cargill en temel hedefini ortaya koyuyor. Ýnsan beslenmesinde dünya çapýnda lider olmak. Liderlik Günümüz dünyasýnda insan beslenmesi konusunda yaþanan ve gelecekte yaþanmasý muhtemel sorunlar, son derece üzücü olduðu gibi, bir o kadar da düþündürücüdür. Bugün 1,6 milyarý aþkýn insan, çaðýmýzýn en önemli hastalýðý olan obezite problemi ile uðraþýrken, diðer yanda 850 milyon insan her gece aç yatmaktadýr. Rakamlarýn diline baktýðýmýzda, dünyanýn yarýsýna yakýnýnýn beslenme problemleriyle karþý karþýya kaldýðýný görüyoruz. Çözüm konusunda ise gýda üreticileri; bilim adamlarý ve beslenme otoriteleri ile birlikte çalýþmaktalar. Gýda sanayi, hem obezite ve açlýk problemine, hem de deðiþen tüketici beklenti ve ihtiyaçlarýna çözüm üretmeye çalýþýyor. Üretici þirketlerin reformülasyon çalýþmalarýnda geldikleri nokta; fonksiyonel gýdalara iliþkin geliþmeler, Saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenme adýna yürütülen tüm aktiviteler ve ürün etiketlerindeki bilgilendirme çabalarýnýn altýnda, hepimiz iyi biliyoruz ki insanlýðý bekleyen bu sorunlarýn çözümüne ortak olmak, katký saðlamak yatýyor. Bu çabalara bakýldýðýnda, bilim-sanayi iþbirliðinin ne denli önemli olduðu ortadadýr. Cargill, insan beslenmesinde dünya çapýnda Lider olma hedefine ulaþmak için, sürekli AR-GE çalýþmalarý yürütüyor ve bu yönüyle gýda üreticisi þirketlerin yaný sýra, gerek dünyada gerekse de Türkiye de gýda biliminin otoriteleri ile sýký bir iþbirliði içinde çalýþýyor. Bunun için -Cargill Gýda Türkiye nin de sürekli yararlandýðý- Amerika ve Belçika daki Cargill Ar-Ge merkezleri, insanlýðýn hizmetinde geceli gündüzlü çalýþýyor ve yýllýk 220 milyon dolarý aþan bir bütçe, sadece gýda sektörü Ar-Ge sine ayrýlýyor. Cargill in Ar-Ge merkezlerinin bilimsel çalýþmalarý sonucunda üretilen yüksek teknolojili, saðlýklý ve güvenilir hammaddeler, geliþen gýda sanayimizin ürün reformülasyonlarý ve ham madde ihtiyaçlarýna hýzla yanýt veren Cargill Gýda Türkiye tarafýndan müþterilerine sunuluyor. Gýda sanayicimiz, kalp saðlýðýný koruyan Coro- Wise dan, unlu mamullerde yað oranýný yarý yarýya azaltan TexDesign a kadar birçok yeni ürünle tanýþýyor. Beslenme, insanlýðýn ortak yaþamsal paydasý. Böyle yaþamsal bir alanda Lider olmak ise kolay deðil! Bu sadece, çok çalýþanlarýn, çok araþtýranlarýn ve fark gözetmeden paylaþanlarýn baþarabileceði bir þey! Esen kalýn CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3 Cargill Türkiye, den

4 Dünyadan Kurumsal sorumluluða ödül Cargill Çin, Shangai da bulunan Amerikan Ticaret Odasý tarafýndan Kurumsal Sorumluluk Ödülü ne layýk görüldü. Öðrencilerle iþbirliði içine giren Cargill, Kuzey Batý Çin de bulunan topluluklar için sürdürülebilir geliþim programlarý yapmak adýna üniversite öðrencilerinden oluþan takýmlara danýþmanlýk ve fon saðlamak amacýyla çalýþtý. Yapýlan bu çalýþmalar büyük takdir kazandý. Çin Tüm Latin Amerika nýn ilk üçünde Cargill Hewitt Associates; RBL Grup, Fortune Magazine tarafýndan toplanan, Liderlik Konusunda En Ýyi Global Þirketler listesinde Latin Amerika da ilk üçe girdi. Firmalarýn liderlik uygulamalarý, þirket ünü, liderlik kültürü ve deðerleri, iþ performansý konularýnda deðerlendirildiði bu liste için dünya çapýnda 550 dan fazla þirket analiz edildi. Latin Amerika Ýki ödül birden Cargill Vietnam a, Vietnam hükümetinden iki deðerli ödül. Kazanýlan Altýn Tarým Ödülü, Tarým Bakanlýðý tarafýndan, Eðitim Tanýtma Ödülü de Eðitim ve Öðretim Bakanlýðý tarafýndan verildi. Böylece Cargill in Vietnam ýn kýrsal bölgelerinde okul inþasýndaki ve Vietnam çiftçilerine çiftlik hayvanlarý ile ilgili eðitim verme konusundaki hassasiyeti ve yoðun çalýþmasý ödülle desteklenmiþ oldu. Vietnam Doðal yaþama büyük destek Cargill, Doðal Yaþamý Koruma Derneði (WCS) ile insanlar, hayvanlar ve vahþi yaþam arasýndaki saðlýk baðlantýlarýný inceleme konusunda küresel çabalara destek olmak amacýyla bir ortaklýk kurdu. Endonezya ve Vietnam da Kuþ Gribi için global bir denetim aðý kurmak ve Brezilya da hayvan saðlýðýný korumak için WCS tarafýndan baþlatýlan iki projeye 1.5 milyon dolar kaynak saðladý. Cargill Global Gýda Güvenliði Baþkaný Mike Robach, Brezilya da hayvan, evcil hayvan ve vahþi yaþam arasýndaki saðlýk baðlantýlarýný incelemek için WCS nin baþlattýðý yeni bir projeye de fon saðlayacaklarýný kaydetti. Asya 4 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 5

5 Tolga Tanrýöver Çikolatasýna farklý lezzet arayanlar için Kakao tozu Gana dan Cargill, çok yakýnda Gana'da açýlacak kakao kýrma fabrikasýnda üreteceði kakao tozuyla, Gana çekirdeklerinin lezzetli, çikolatamsý tadýný müþterilerine sunmayý hedefliyor. Yapýmý devam eden fabrikanýn 2008 sonunda üretime geçmesi planlanýyor. Ýçimizden biri Kakao üreticisi ülkelerde oluþturduðu muazzam altyapýsý ve organizasyonu sayesinde en nefis çikolatalar ve kakao ürünleri için vazgeçilmez olan yüksek kaliteli çekirdekleri satýn alan Cargill, Gana ya fabrika kuruyor. Sohbet konuðumuz Cargill Gýda Satýþ ve Pazarlama Müdürü Tolga Tanrýöver, Cargill in bu yýl sonunda tamamlanacak olan yatýrýmýný ve çikolata sektörümüzün son yýllarda yaþadýðý büyük çýkýþý göz önünde bulundurarak, Cargill Kakao Ürün Grubu nu yeniden yapýlandýrdýklarýný söylüyor. Bisküvi, þekerleme ve çikolata sektörlerinin son yýllarda büyük bir ataða geçtiðini görüyoruz. Özellikle çikolata sektörümüz, üretim ve ihracatýný arttýrarak dünyada da ismini duyurmaya baþladý diyen Tanrýöver, bu geliþimin sürekliliði adýna Türkiye deki satýþ ve pazarlama stratejisinde Cargill Kakao ürünlerini ön plana çýkarmayý hedeflediklerini belirtiyor. Böylece, deðiþken bir piyasa yapýsýna sahip kakao dünyasýnda, müþterilerimize tutarlýlýk ve üretimlerinde süreklilik imkaný sunmayý amaçlýyoruz diyerek sektörün yakaladýðý yükseliþ trendini korumayý hedeflediklerini vurguluyor. Ýþletme üzerine MBA yaptýktan sonra, 1998 yýlýnda Cargill de Glikoz Satýþ Yöneticisi olarak iþe baþlayan Tanrýöver, bugün Satýþ ve Pazarlamanýn baþýndaki isim. Satýþýn baþýndaki isim olarak soruyoruz Tolga Bey e; Cargill Türkiye yi rakiplerinden farklýlaþtýran ve bir adým öne çýkaran nedir?. Hiç düþünmeden cevap veriyor; Ýleri teknoloji ile üretilmiþ saðlýklý ham madde ve Cargill markasýna duyulan güven. Hemen ardýn- dan ekliyor; Ama iþimiz bununla da bitmiyor. Müþterimize ürünü tanýtmaktan, müþteri proseslerinin geliþtirilmesine varýncaya kadar çok geniþ bir organizasyonumuz ve teknik destek hizmetimiz var. Cargill Türkiye ne gibi ürünler pazarlýyor? Bu ürünler hangi sektörlere hitap ediyor? Baþta gýda sektörü olmak üzere, Türk ekonomisine yön veren birçok sanayiye ham madde üretiyoruz. Türkiye deki üretimimiz dýþýnda sanayinin ihtiyaç duyduðu farklý ham maddeleri de diðer Cargill fabrikalarýndan veya dünya piyasalarýndan uygun koþullarda ithal ederek pazara sunuyoruz. Özellikle gýda ham maddesi üretimimizle oldukça kapsamlý bir portföyü müþterilerimize sunuyoruz. Ürün yelpazemiz içerisinde glikoz-fruktoz þuruplarý, niþastalar, soya proteinleri, aroma ve meyve suyu konsantreleri; kakao tozu, yaðý ve likörü; lesitin, gumlar bulunuyor. Bu ürünler gýda sanayinde gazlý içecek, bira, meyve suyu, bisküvi ve þekerleme, ketçap/mayonez, hazýr çorba, dondurma ve daha birçok alt sektör tarafýndan ham madde olarak kullanýlýyor. Ayrýca, özellikle niþasta bazlý þeker üretimimiz esnasýnda, mýsýrdan niþasta ve þurup elde edilirken meydana çýkan kepek, öz ve gluteni, yem sanayimizin kullanýmýna sunuyoruz. Yem ürünlerimiz, süt ve besi hayvanlarý, kümes hayvanlarý ve balýklarýn beslenmesinde; Mýsýr özleri ise mýsýr yaðý üretiminde kullanýlýyor. Yakýnda Gana'da açýlacak kakao kýrma fabrikamýzda üreteceðimiz tozlarýmýzla, Gana çekirdeklerinin lezzetli, çikolatamsý tadýný müþterilerimize sunabileceðiz. Tolga Tanrýöver 6 CargillHaberler - Tolga Tanrýöver CargillHaberler - Tolga Tanrýöver 7

6 Bunlarýn dýþýnda, alçýpan, oluklu mukavva, tutkal, yapý kimyasallarý, ilaç gibi gýda dýþý sektörlere de geniþ ürün yelpazemizle hizmet veriyoruz. Cargill Gýda Türkiye nin pazarladýðý ürünlerin ekonomimiz ve dolayýsýyla gýda sektörü için önemi nedir? Gýda sanayinin olmazsa olmazý pek çok ham maddeyi yüksek teknoloji ile üretiyoruz. Ürün portföyümüzde bulunan glikoz þuruplarý, þekerleme, bisküvi ve unlu mamuller, iþlenmiþ hazýr gýdalar, reçel, helva, dondurma, bira ve Türk tatlýlarýnýn çoðu uygulamasýnda kullanýlýyor. Yüksek fruktoz içeren þuruplarýmýz, meþrubat endüstrisinde þekerin ikamesinde, unlu mamuller ve bisküvilerde ise renk verici olarak kullanýlmaktadýrlar. Doðal niþastalar, birçok gýda uygulamasýnda kývam verme, jelleþtirme ve viskozite ayarlamalarýnda kullanýlmaktadýr. Bu konuda müþteri uygulamalarýnýn geliþtirilmesi için teknik destek hizmeti de veriyoruz. Modifiye niþastalar, günümüzün modern gýda üretim þartlarýnýn gereksinimlerini karþýlamak üzere geliþtirilmiþ çok fonksiyonlu katký maddeleridir. Bu tip ürünler gýdanýn dokusal yapýsýnda iyileþtirmeden, kaliteli görünümünün arttýrýlmasýna, mükemmel stabiliteye eriþmesine kadar ürünlerin genel kalitesinin arttýrýlmasý için kullanýlmaktadýrlar. Cargill Gýda Türkiye nin ürünlerini gýda sanayicisi neden tercih ediyor? Müþterimizin ürünlerimizi tercih etmesi için birçok sebep var. Cargill in marka bilinirliði ve güveni bunlarýn en baþýnda geliyor. Ayrýca yaygýn daðýtým aðýmýz ve lojistik hizmetlerimiz ile zamanýnda teslimat yapýyoruz. Gýda güvenliði ve hijyen standartlarýna her safhada dikkat ederek, yüksek teknolojili ürünler üretiyoruz. Ayrýca Cargill, dünya çapýnda güvenli gýda tedarik edilmesini saðlama amacýyla düzenlenmiþ olan ISO 22000:2005 (Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi) standardýna sahip. Gýda güvenliði için tehlike oluþturabilecek durumlarý belirleyen bu standarda sahip olabilmek için, bazý yükümlülükleri de yerine getirmeniz gerekiyor. Codex Alimentarius prensiplerine uygun bir HACCP Sistemi oluþturulmasý, bir yönetim sistemi kurulmasý, iyi üretim uygulamalarý ve tedarik zinciri içinde etkileþimli iletiþim, ISO 22000:2005 standardý üstlendiðimiz yükümlülükler arasýnda yer alýyor. Böylece, tarladan sofraya tüm süreçte olasý riskler belirliyor ve etkin bir þekilde kontrol altýna alýyoruz. Kontrol altýna alýrken yüksek teknolojinin saðladýðý olanaklardan ve iyi eðitimli, yetkinliði yüksek çalýþanlarýmýzdan faydalanýyoruz. Gururla söylemem gerekir ki; ISO 22000:2005 standardýný Türkiye'de ve dünyada ilk alan firmalar arasýna girerek bu konuya verdiðimiz önemi herkese gösterdik. Pazarladýðýnýz ürünlerin geliþtirmelerini Türkiye de mi yapýyorsunuz? Yoksa dýþarýda geliþtirilmiþ ürünleri Türkiye de üretip mi pazarlýyorsunuz? Cargill in Fransa, Belçika, Hollanda ve Ýspanya da çok ciddi AR-GE merkezleri mevcut. Bu merkezleri kullanýyoruz, ama ayný zamanda Türkiye de, Türk damak tadýna yönelik kendi yaptýðýmýz özel uygulamalarýmýz da var. AR-GE konusuna son derece ciddi ve kapsamlý bir þekilde yaklaþýyoruz. Bu sebeple yeri gelmiþken bu konuyu detaylandýrmak isterim. AR-GE merkezlerimiz ayný zamanda, çalýþanlarýna teknik bilgi ve müþterilerine deðiþen koþullara ayak uydurabilmelerini saðlayacak çözümler götürüyor. Bir Cargill çalýþaný, dünya üzerinde hangi Cargill tesisinde çalýþýrsa çalýþsýn, eðer Araþtýrma, Geliþtirme, Uygulama ve Teknik Servis departmanlarýndan birinde görevli ise "Cargill Teknoloji Ýþ Ailesi"nin doðal üyesi olur. Tüm Cargill tesislerinde, sayýlarý ü geçen bu teknoloji grubuna üye olmak, pazara yeni ürünler getirebilmenin teknik yönleri için, meslektaþlarý ile tüm üyelerin güçlü bir bað kurmasýna yardýmcý olur. Ayrýca onlara farklý iþ üniteleri ve farklý coðrafyalar arasýnda fýrsatlar yaratmayý, yeni fikirleri ve ilgi alanlarýný paylaþmayý mümkün kýlýyor. Cargill Teknoloji Ýþ ailesi, daha spesifik çözümler üretebilmek adýna kendi içerisinde 4 gruba ayrýlýyor. Bu gruplardan en büyüðü 900 kiþi ile en çok çalýþan sayýsýna sahip olan Gýda Teknoloji Grubu. Gýda Ýþ Ünitesi olmakla beraber, Cargill Gýda Türkiye bu teknoloji grubunun üyesi. Gerektiðinde istediðimiz uzmanlýk alanýnda herhangi bir Cargill ofisinden yardým alabilmekteyiz. Satýþ stratejiniz nedir? Rakiplerinize göre üstünlükleriniz nelerdir? Müþterilerimize, içinde ihtiyaçlarý olan birçok ham maddenin bulunduðu toplam bir paket sunuyoruz. Rakiplerimiz ise sadece tek bir ürün ile hizmet vermeye çalýþýyorlar. Bizi ayýran önemli özelliklerimizden birinin bu olduðunu düþünüyorum. Bir farklýlýðýmýz da uygulama bazýnda müþterimize sunduðumuz teknik destek hizmeti. Burasý çok önemli, çünkü çok kapsamlý bir organizasyon gerektiriyor ve Cargill Gýda Türkiye bu organizasyona sahip. Ýþi ele alýþ tarzýmýzý anlatmak açýsýndan, bu organizasyon dâhilinde yaptýklarýmýzdan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle ürünümüzü müþteriye tanýtýyoruz. Bunu laboratuvar ve fabrika denemeleri takip ediyor. Ürünümüzü kullanan müþterilerimize gerek yurt içi, gerek yurt dýþý laboratuvarlarýmýzla Ar-Ge desteði veriyoruz. Ürünün kullanýmý sýrasýnda ortaya çýkan teknik problemlerin çözümü; ürün geliþtirme ve müþteri proseslerinin iyileþtirilmesi konusunda da rakiplerimizden ayrýldýðýmýzý ve önde olduðumuzu söyleyebilirim. Gýda sektörünün geliþimine baktýðýnýzda, satýþýný yaptýðýnýz ürünler arasýnda son dönem öne çýkan bir ürün var mý? Türk gýda sanayi içerisinde özellikle, bisküvi, þekerleme ve çikolata sektörlerinin son yýllarda büyük bir ataða geçtiðini görüyoruz. Özellikle çikolata sektörümüz son yýllarda, üretim ve ihracatýný arttýrarak dünyada da ismini duyurmaya baþladý. Bu geliþimin ve ihracattaki artýþýn sürekliliði adýna Türkiye de satýþ ve pazarlama stratejisini tekrar yapýlandýrdýðýmýz bir ürün grubumuz var tabii. Bu ürünümüz, sektörün en çok ihtiyaç duyduðu Cargill Kakao ürünleridir. Cargill Kakao ürünleri, sürekli deðiþen dünya kakao piyasasýnda, müþterilerimize tutarlýlýk ve devamlý üretim imkaný sunuyor. Müþterimizin ürünlerimizi tercih etmesi için birçok sebep var. Cargill in marka bilinirliði ve güveni bunlarýn en baþýnda geliyor. Ýçimizden biri Tolga Tanrýöver 8 CargillHaberler - Tolga Tanrýöver CargillHaberler - Tolga Tanrýöver 9

7 Kakao üreticisi ülkelerde oluþturduðumuz muazzam altyapýmýz ve organizasyonumuz sayesinde en nefis çikolatalar ve kakao ürünleri için vazgeçilmez olan yüksek kaliteli çekirdekleri satýn alabiliyoruz. Çekirdeklerimizi Fildiþi, Gana, Nijerya gibi Batý Afrika ülkelerinin yaný sýra, Brezilya, Endonezya ve son zamanlarda Vietnam gibi farklý bölgelerden de tedarik ediyoruz. Standart toz ve likörlerimizi sürekli tekrar düzenlediðimiz uygun çekirdek karýþýmlarýyla üretiyoruz. Böylece, standart ürünlerimizin tat ve renkleri her hasat dönemi hasat kalitesinden baðýmsýz olarak ayný kalabiliyor. Çikolatalarýnda fark yaratmak isteyen müþterilerimiz için ise orijin likörlerimizi sunuyoruz. Müþterilerimizin isteðine göre Papua Yeni Gine, Ekvator, Madagaskar, Venezuella gibi egzotik ülkelerin çekirdeklerinin kendine has özel tatlarýný, tek orijin likörlerimizde müþterilerimize sunabiliyoruz. Her uygulama için farklý çözümler getirebilen çok geniþ bir kakao tozu ürün portföyüne sahibiz. Çünkü her uygulamada farklý özellikler daha önemli oluyor. Örneðin sütlü uygulamalarda çekici kýzýl renk, çikolata aromasý, tanecik boyutu ön plana çýkarken, unlu mamullerde rengin koyuluðu önemli olabiliyor. duyduðu gerekli ham maddeleri ithal ediyoruz. Ýthal ürün portföyümüzde kakao ürünleri, soya proteinleri, meyve suyu konsantreleri, aromalar, soya lesitini, pektin, modifiye ve doðal gýda niþastalarý, düþük kalorili þekerler var. Cargill bu ürünleri çok çeþitli coðrafyalardaki fabrikalarýnda üretiyor. Soya ürünleri Hollanda Amsterdam da, pektinler Fransa Redon da, kakao tozu ve yaðlarý Hollanda, Fildiþi Sahilleri, Amerika Birleþik Devletleri, Gana, Brezilya ve Fransa da, düþük kalorili þekerler Ýtalya da, modifiye niþastalar ise Hollanda Sas van Gent de üretiliyor. Ýçimizden biri Çok yakýnda Gana'da açýlacak fabrikamýzda üreteceðimiz tozlarýmýzla, Gana çekirdeklerinin lezzetli, çikolatamsý tadýný müþterilerimize sunabileceðiz. Fabrikanýn açýlýþý 2008 sonunda planlanýyor. Cargill Gýda Türkiye olarak ihracatýnýz var mý? Ýhracatýn yaný sýra Türkiye ye hangi mallarý ithal ediyorsunuz? Hýrvatistan, Ýran, Mýsýr, Azerbaycan, Makedonya, Sýrbistan, Arnavutluk, KKTC gibi ülkelere glikoz þurubu, niþasta ve fruktoz þurubu ihraç ediyoruz. Bölgemizdeki en büyük ve en ileri teknolojili fruktoz þurubu üreticisi konumundayýz. Cargill Gýda Türkiye olarak, Cargill in yurt dýþýndaki farklý iþ ünitelerinde ürettiði pek çok katma deðeri yüksek gýda ham maddelerinin Türkiye de satýþ ve pazarlamasýný gerçekleþtiriyoruz. Türk gýda sanayinin son yýllarda yaþadýðý geliþme, Türkiye de üretimi gerçekleþmeyen birçok ham maddenin yurtdýþýndan teminini gerektiriyor. Bu anlamda sanayimizin ihtiyaç Cargill Kakao ürünleri, sürekli deðiþen dünya kakao piyasasýnda, müþterilerimize tutarlýlýk ve devamlý üretim imkaný sunuyor. Tolga Tanrýöver 10 CargillHaberler - Tolga Tanrýöver CargillHaberler - Tolga Tanrýöver 11

8 5.000 yýldýr Doðu nun vazgeçilmezi olan soya fasulyesi, günümüzde tüm dünyanýn vazgeçilmezi haline geldi Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Kapak konusu Asya insanýnýn beslenme alýþkanlýðýný beþ bin yýl öncesinden deðiþtiren soya fasulyesi, gerçek anlamda 150 yýl kadar önce Batý nýn yaþamýna girdi. Ama bir girdi, pir girdi. Öyle ki, 20. yüzyýlýn soyanýn altýn çaðý olduðu rahatlýkla söylenebilir. *(Kaynak: A. Nedim Nazlýcan; Soyanýn Buruk Hikayesi) Tarihçiler, anavataný Çin olan Soya fasulyesinin, ekim döneminin baþlangýcýnda törenler yapýldýðýný, hatta bu törenlere Çin imparatorlarýnýn bizzat katýldýklarýný yazýyor. Doðunun Kutsal Bitkisi nin; keþfiyle birlikte Çin in geleneksel gýdasý pirincin hemen yaný baþýndaki yerini aldýðý da biliniyor. Eski Çin týp kitaplarýnda, birçok rahatsýzlýða iyi geldiði, bunun yaný sýra cilt güzelliði ve saç parlaklýðý için de kullanýldýðý söylenen bu bitkiyle çok geç tanýþan dünyanýn batýsý, ekim törenleri yapmasa da mucize bitkiye gereken önemi verir. Besin deðeri, mineraller ve vitaminler açýsýndan oldukça zengin bir bitki olan soyanýn gerek insan saðlýðýna bilimsel olarak kanýtlanmýþ yararlarý, gerekse 400 den fazla endüstriyel ürün yapýmýnda kullanýlmasý soyayý tarýmsal ürünler arasýnda önemli bir yere getirdi. Bu nedenle, Tanrý Bitkisi, Doðunun Kemiksiz Eti ve Üreyen Altýn gibi isimleri de olan soya fasulyesi, binlerce yýl sonra bugün, dünya üzerinde ekimi yapýlan 7-8 ana tarým ürününden biri haline gelmiþtir. Batýnýn soyayla ilk tanýþmasý, 17. yüzyýlýn sonlarýna denk geliyor. Soyayý Avrupa ya ilk defa 1690 yýlýnda Alman botanikçi Kaempfer in taþýdýðý, Japonya da kaldýðý iki yýl süresince bu ürünü incelediði ve dönüþünde ülkesine götürdüðü biliniyor. Bilinen bir diðer husus ise, 1740 da misyonerlerin yolladýðý tohumlarýn Paris botanik bahçesine ekildiði, Ýngiltere ye de 1790 yýlýnda girdiði lü yýllarýn baþý ise ABD nin soya fasulyesi ile tanýþtýðý yýllar olur. ABD de ilk kez 1804 yýlýnda baþlayan soya fasulyesi ekimi çalýþmalarý, 1854 de Japonya dan getirilen soya çeþitleriyle belli bir ilerleme kaydeder. Çalýþmalarda elde edilen baþarýlý sonuçlar nedeniyle, 1898 de ABD Tarým Bakanlýðý ilk ciddi tanýtýmýný gerçekleþtirir. Böylece yýllarýnda 8 eyalette birden baþlatýlan soya ekimleri, çeþitlerin ve tarýmda makineleþmenin artmasý sayesinde büyük miktarlara ulaþýnca, soya sanayinin kurulmasý ve ticaretinin yaygýnlaþmasý da gecikmez. Öyle ki, daha 1944 de, yaklaþýk 400 milyon dolarlýk bir soya endüstrisinin oluþtuðu gözlemlenmiþtir da Chicago da kurulan soya laboratuarlarý ve sanayi tesisleri, soya tarýmýnýn bugünkü dev boyutlara ulaþmasýný saðlar.* Amerika'daki soya fasulyesi yetiþtiriciliði daha çok Meksika Kanalý'ndaki büyük limanlara yapýlacak nakliyatý kolaylaþtýrmak amacý ile Mississippi Nehri etrafýndaki eyaletlerde geliþmiþtir. ABD de soyanýn önem kazanmasýnýn baþlýca nedeni 20. yüzyýlda ikinci dünya savaþý sonrasýnda protein ve yað teminindeki yetersizlikler nedeniyle besin deðeri yüksek olan bu insan gýdasýna ihtiyaç duyulmasýdýr. Günümüzde soya fasulyesi tarýmý birçok ülkede yapýlmakla beraber, en çok ABD de geliþmiþ olup dünyada en çok yetiþtirilen ürünlerden biridir. Dünyada soya üretimi bir kaç ülkenin tekelindedir. Dünya soya üretiminin yaklaþýk %90 ný ABD, Brezilya, Arjantin ve Çin tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Soyanýn anavataný Uzakdoðu ülkeleri olmasýna karþýn, ABD ve Latin Amerika ülkelerindeki üretim bu ülkelerden oldukça fazladýr. 2007/08 döneminde %7 artýþla 167 milyon tona ulaþan bitkisel yað üretiminde, ayný dönemde soya yaðý üretimi yaklaþýk %11 oranýnda artýþ göstererek 38,3 milyon tona çýkmýþtýr. Soya yaðýnýn dünya ihracatýna konu olan miktarý da yaklaþýk 11 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir. Bu miktarýn yaklaþýk %80 i dünyanýn en önemli soya ihracatçýlarý 12 CargillHaberler - Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! CargillHaberler - Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! 13

9 1987 yýlýnda tona yükselen Türkiye deki soya üretimi, çeþitli nedenlerle bu güne kadar azalmýþ ve 2004 yýlýnda %10 seviyesi olan tona kadar düþmüþtür. olan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve AB-15 ülkeleri tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. ABD nin soya yaðý ihracatýnýn soya fasulyesi kadar olmadýðý görülmektedir yýlýnda dünya yaðlý tohum üretiminde, soya yaðlý tohumunun kolza, ayçiçeði, pamuk, palm, kopra, yerfýstýðý gibi diðer yaðlý tohumlarýnýn toplam üretiminden bile fazla miktarda üretilerek en önemli yaðlý tohum olduðu görülmektedir. Son üç yýldýr dünyada 200 milyon metrik tondan fazla soya yaðlý tohumu üretilmektedir. Tüketimi açýsýndan da palm, kolza, ayçiçeði, pamuk, fýndýk, zeytinyaðý gibi bitkisel yaðlar içerisinde en önemli bitkisel yaðdýr. Kapak konusu Protein alýmýnýn büyük kýsmýný soya fasulyesinden saðlayan toplumlarda kalp hastalýðý, protein ihtiyacýnýn çoðunu hayvansal gýdalardan saðlayan toplumlara göre çok daha az görülmektedir. Soya yaðý günümüzde, yalnýzca ABD de deðil ayný zamanda Batý Avrupa da ve diðer ülkelerde de tüketilen bir yaðdýr. ABD üretim miktarýna paralel olarak, yaklaþýk %25 oran ile dünyada en çok soya yaðý tüketen ülkedir. ABD yi Çin, AB-25, Japonya, Meksika ve Hindistan izlemektedir. Soya fasulyesi ile tanýþan Türkiye Ülkemizin soya ile tanýþmasý 1. Dünya Savaþý sonrasýna rastlar. Ýlk zamanlar Çorum Fasulyesi olarak yayýlmaya baþlayan soyanýn ekimi, 1. Ürün olarak Orta ve Doðu Karadeniz bölgesinde yaygýnlaþýr, Samsun ve Ordu illerinde 1980 yýlýna kadar soya fasulyesi üretilir sonrasýnda soya fasulyesi yerini mýsýr, çay, tütün gibi daha yüksek gelir getiren ürünlere býrakmýþ olup bu bölgede soyanýn ekim alanlarý giderek azalýr. Zamanla soya fasulyesi ekimi, 2. Ürün Projesi kapsamýnda Çukurova Bölgesine kaydýrýlýr. Bu projenin uygulamaya konmasýndan sonra soya ekim alanlarýnda 1988 yýlýna kadar istikrarlý bir artýþ saðlansa da alým yapan kuruluþlarýn depolama ve finansman gibi sorunlarýnýn oluþu, uygulanan fiyat politikalarý, üreticilerin diðer ürünlere yönelmesi sebebiyle diðer yaðlý tohumlu bitkilerde olduðu gibi soya ekim alanlarýnda da azalma olur. Bugün soya fasulyesi üretimi ülkemizde, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde ana ürün olarak, Ege, Güneydoðu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin sulanýr tarým alanlarýnda ise ikinci ürün olarak yapýlmaktadýr. Soya ekiminin %91 i Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, K.Maraþ illerini kapsayan Akdeniz bölgesinde, %8 i Karadeniz Bölgesinde Ordu ve Samsun civarý ile %1 i Ege bölgesinde gerçekleþmektedir. Yýllara göre deðiþmekle birlikte ortalama hektarda soya ekimi yapýlmaktadýr. Ülkemizdeki soya üretimi istikrarlý olmamakla birlikte, tarým politikalarýna baðlý olarak dönemsel artýþ ve azalýþlar göstermektedir. Soya üretimi 1987 yýlýnda tona yükselmiþ ise de çeþitli nedenlerle bu güne kadar azalarak 2004 yýlýnda %10 seviyesi olan tona kadar düþmüþtür. Türkiye de soya küspesi ve soya fasulyesi ticareti, üretiminin tüketimi karþýlamamasý ve iç piyasadaki talebin yüksek olmasý nedeniyle tek yönlü ve ithalat þeklindedir. Ayrýca verimi arttýrmak için gerektiðinde yüksek verimli yaðlý tohumluk da ithal edilmektedir. Soya, yem sektörünün ikamesi olmayan en önemli hammaddesidir. Tam yaðlý soya ve soya fasulyesi küspesi kanatlý yemlerimize %25-35 oranýnda öncelikli olarak giren hammaddedir. Soya ve soya ürünlerinin neredeyse tamamýný ithal etmek durumunda olan ülkemizde ihtiyaç, kanatlý yem üretiminin artýþý oranýnda artmaktadýr. Yem sanayi için yapýlan ithalatýn önemli nedenlerinden biri ithal küspelerinin protein oranlarýnýn yerli üretime göre yüksek oluþudur. Protein zengini Soya fasulyesi, besin deðeri ile içerdiði mineral ve vitaminler açýsýndan oldukça zengindir. Ýçeriðinde yüksek miktardaki protein yanýnda lif, kalsiyum ve magnezyum bolca bulunmaktadýr. Tohumlarýnda %18-24 yað, %35-45 protein, %30 karbonhidrat ve %5 oranýnda da mineral, çok sayýda vitamin ve deðerli aminoasitler içeren ve topraða organik madde ile azot saðlayan bir bitki olan soya fasulyesi ülkemizde hem ana ürün hem de ikinci ürün olarak kullanýlmaktadýr. Ýnsan saðlýðý için faydalý Soya fasulyesi, vücudumuzun muhtaç olduðu protein bakýmýndan en zengin gýda maddesidir. 453 gramlýk soya ununda 31 yumurtanýn, 6 büyük þiþe sütün veya 900 gramlýk kemiksiz etin ihtivâ ettiði kadar protein bulunduðu laboratuvar deneyleriyle tespit edilmiþtir. Protein alýmýnýn büyük kýsmýný soya fasulyesinden saðlayan toplumlarda kalp hastalýðý, protein ihtiyacýnýn çoðunu hayvansal gýdalardan saðlayan toplumlara göre çok daha az görülmektedir. Doymamýþ yað asidi yüksek olan soya yaðý ile beslenme durumunda ise, kötü huylu protein (LDL) oranýnýn azalmasýna yardýmcý olmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütü nce (WHO) yapýlan bir araþtýrmada, yüksek oranda doymuþ yaðlarla beslenmenin (hayvansal ürün aðýrlýklý) yaygýn olduðu ülkelerde kolesterol seviyelerinin, Japonya gibi düþük doymuþ yað oranlý yiyeceklerle beslenen ülke insanlarýnýn Soyanýn üretim istatistikleri Yýllar Alan Üretim Verim (Dekar) (Ton) (kg/dekar) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Kaynak : Dünya Tarým Örgütü(FAO) & ABD Tarým Bakanlýðý (USDA) kolesterol seviyelerinden %21 oranýnda daha fazla olduðuna dikkat çekiliyor. Amerika da yapýlan birbirinden baðýmsýz 30 u aþkýn araþtýrmanýn ortak sonucu; düzenli bir biçimde günde gr. kadar soya proteini tüketmenin, toplam kolesterol düzeyini %9, kötü kolesterol denen LDL yi ise %13 oranýnda gerilettiðini gösteriyor. Toplam kolesteroldeki her %1 lik düþüþün, kalp hastalýðý riskini de %2 oranýnda azalttýðý dikkate alýnýrsa soyanýn önemi daha da 14 CargillHaberler - Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! CargillHaberler - Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! 15

10 belirginleþiyor. Bu çalýþmalarýn sonucu olarak; Amerikan Gýda ve Ýlaç Teþkilatý nýn (FDA) tavsiyesiyle, soya proteini içeren gýdalarýn etiketlerinde artýk, "soya proteininin kalp hastalýklarý riskini azaltýcý etkisi vardýr" ibaresine yer veriliyor. Ayrýca soya sütünden elde edilen tofunun doðal östrojen içeriðiyle menopoz dönemindeki kadýnlar için önerilen bir ürün olduðu biliniyor. B vitamini deposu olan soyanýn hazmý kolaylaþtýrdýðý, adale ve kemik geliþimini artýrdýðý ve inek sütüyle beslenme sonucu birçok çocukta görülen kronik sindirim zorluðu ve kabýzlýðýn soya sütü kullanýmýyla büyük oranda atlatýldýðý da biliniyor. Kan þekerini doðal yollarla kontrol etmek isteyen þeker hastalarýna bolca soya yemeleri öneriliyor. Kapak konusu Yine araþtýrma sonuçlarýna göre; en fazla soyada bulunan E vitamini, Parkinson ve Alzheimer hastalýklarýnýn tedavisinde oldukça etkili, yaþlýlýðý geciktiriyor. Almanya da eczanelerde reçetesiz olarak satýlan Glutamin adlý ilaç soyadan elde ediliyor ve sýnav korkusu, stres ve zihin yorgunluðuna karþý kullanýlýyor. Kan þekerini doðal yollarla kontrol etmek isteyen þeker hastalarýna bolca soya yemeleri öneriliyor. Bunun yanýnda felçlilerin beslenme rejiminde, kas, sinir ve kemik dokusunu güçlendirmesi nedeniyle magnezyumca zengin olan soya sütü veriliyor. Kullaným alanlarý ve soya ürünleri Soya Unu; Soya fasulyesinin kavrulup öðütülmesiyle elde edilen soya unu, yüksek nitelikli protein açýsýndan zengin olmakla birlikte mükemmel bir demir, kalsiyum ve B vitaminleri kaynaðýdýr. Ekmek üretiminde ve tüm unlu mamullerde kullanýlan soya unu sayesinde hem ürünün maliyeti düþmekte hem de kalitesi artmaktadýr. Enzim Aktif Soya Unu: Soya fasulyesinin kabuklarý ayrýldýktan sonra hiçbir ýsýl iþlem görmeden öðütülmüþ halidir. Yaðý ayrýlmamýþtýr, dolayýsýyla bünyesinde %18 oranýnda yað ve %36 protein içerir. Özellikle ekmeðin beyazlamasýný saðlamasý nedeniyle ekmek katký maddeleri içerisinde kullanýlabilen bir soya unu tipidir. tedir. Ekmeðe %5 oranýnda katýlacak soya unu ile hem protein ihtiyacý karþýlanacak hem de soyanýn bayatlamayý geciktirici özelliði sayesinde ekmek israfý önlenerek yýlda milyarlarca dolar tasarruf edilmiþ olacaktýr. Soya Sütü; Soya fasulyesinden, zengin içerikli besin deðerlerine sahip, laktozsuz, glutensiz, kafeinsiz, bol omega-3 içeren, az yaðlý, protein kaynaðý, fýndýk tadýnda kremsi bir soya sütü üretilebilmektedir. Sýcak veya soðuk olarak tüketileceði gibi taze soya sütü, +4 ile +5 derecede buzdolabýnda saklanmalý ve 15 gün içinde tüketilmelidir. Soya Yaðsýz Beyaz Soya Unu: Ekmekçilik ve unlu mamullerde en çok kullanýlan soya unu çeþididir. Saðlýk Bakanlýðý nýn açýklamasýna göre Türkiye de yýllýk 44 milyar adet ekmek üretilmekte ve bunun 4 milyarý israf edilmeksütü inek sütünün kullanýldýðý her yerde kullanýlabilir. Ayrýca kolestrolsüz ve doymuþ yað oraný düþük bir krema sosu olarak ve her türlü sütlü tatlý yapýmýnda kullanýlmaktadýr. Tofu; Soya loru olarak da bilinen tofu, soya sütünün nagari adlý doðal maya ile mayalandýrýlmasý sonucu elde edilen bir çeþit peynirdir. Kahvaltýlarda, çorba ve sulu yemeklerde, salatalarda, pasta ve börek yapýmýnda kullanýlmaktadýr. Soya Proteini-Soya Eti; Dünyada ve ülkemizde sosis, salam, köfte, hamburger, sucuk gibi et ürünlerinin hazýrlanmasý sýrasýnda, hem teknolojik nedenlerle ürün kalitesini iyileþtirme amaçlý, hem de ürün maliyetlerini azaltýcý yönde et ikamesi olarak yaygýn olarak kullanýlan soya proteinleri, et proteinleri ile fonksiyonel açýdan ayný özelliklere sahiptir. Bitkisel protein kaynaðý soya, besin deðeri açýsýndan en az et kadar deðerlidir. Hayvansal ete oranla kolesterol ve yað içermeyen yapýlarý ile daha saðlýklý ve yararlanýmý yüksek ürünler olarak kabul edilirler. Soya fasulyesi proteininden; elyaf, antibiyotik, asfalt emülsiyonlarý, ambalaj folyolarý, sunta, plastik, polyester, tavuk ve balýk yemi olarak büyük ölçüde istifade edilmektedir. Soya Filizi; Yeþil soya fasulyesinin uzantýsý olan soya filizi, genellikle çið olarak tüketilmektedir. Ýçinde bulunan B vitamini türevlerinden folik asitin, rahim kanserinin yaný sýra, akciðer ve baðýrsak kanserine karþýda koruyucu bir etkisi bulunmaktadýr. Soya Lesitini; ilaç yapýmý, unlu mamuller ve fýrýncýlýk, beslenme, köpük giderici, maya, insektisit (böcek zehiri), yapay dana sütü ve kozmetik gibi birçok alanda kullanýlmaktadýr. 100 gr soya fasulyesinde bulunan besin deðeri Su 8,59 gr Enerji (kcal) 416 kcal Protein 36,5 gr Toplam yað 19,9 gr Doymuþ yað asitleri 2,9 gr Mono-doymamýþ yað asitleri 4,4 gr Poli-doymamýþ yað asitleri 11,3 gr Karbonhidrat 30,2 gr Lif 9,3 gr Kül 4,9 gr Ýzoflavonlar 200 mg Kalsiyum 277 mg Demir 15,7 mg Magnezyum 280 mg Fosfor 704 mg Potasyum 1797 mg Sodyum 2,0 mg Çinko 4,9 mg Bakýr 1,7 mg Manganez 2,52 mg Selenyum 17,8 ìg C Vitamini (askorbik asit) 6,0 mg Thiamin (B1 Vitamini) 0,874 mg Riboflavin (B2 Vitamini) 0,87 mg Niacin (B3 Vitamini) 1,62 mg Pantothenic asit (B5 Vitamini) 0,79 mg B6 Vitamini 0,38 mg Folikasit 375 ìg A Vitamini 2,0 ìg E Vitamini 1,95 mg Kaynak: USDA Nutrient Database for Standart Reference 16 CargillHaberler - Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! CargillHaberler - Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! 17

11 Unlu mamullerde yað kullanýmýný azaltacak Talep tüketiciden, çözüm Cargill den Tüketicinin geliþen beslenme bilinci, gýda tüketiminde eðilim olarak da adlandýrabileceðimiz yeni talepler doðuruyor. Tüm dünyada en çok tüketimi gerçekleþen fýrýncýlýk ürünleri de bu taleplerden payýný alýyor. Daha saðlýklý, daha az yað içeren unlu mamuller... Talep tüketiciden olunca, çözüm de Cargill den geliyor. Günümüzde, unlu mamuller grubu içerisinde yer alan kek, bisküvi, hamur iþleri ve bazý özel ekmeklerin içeriklerinde önemli miktarda margarin veya tereyað kullanýlýyor. Týp dünyasýndaki geliþmeler, uzun zamandýr hidrojene veya kýsmi hidrojene yaðlarýn (trans yað olarak da bilinen) ve tereyaðýnýn (tam doygun yaðlar), vücuttaki kötü huylu kolestrol seviyesinin yükselmesinde ve iyi huylu kolestrol seviyesinin düþmesinde etkisi olduðuna iþaret ediyor. Geliþen beslenme bilinci ve saðlýk profesyonellerinin uyarýlarý, tüketicilerin dünya çapýnda, ürünlerdeki muhtelif yaðlarýn, özellikle hidrojene yaðlarýn çýkartýlmasý veya azaltýlmasý yönündeki talep ve baskýlarýný her geçen gün biraz daha arttýrýyor. Diðer taraftan, tüketicilerin unlu mamullerden vazgeçme doðrultusunda bir eðilimi olduðunu söylemek de son derece yanlýþ olur. Tüketim eðilimlerinin takip edilebildiði Euromonitor verileri doðrultusunda yapýlan bir araþtýrma, tüm Avrupa, Orta Doðu ve Afrika bölgesinde, þekerli unlu mamuller tüketiminde, sürekliliði olan bir artýþý gösteriyor. Veriler, önümüzdeki beþ yýl boyunca da bu artýþ eðiliminin devam edeceðine iþaret ediyor. Euromonitor un araþtýrmasýna konu olan bölgelerde þekerli unlu mamuller toplam pazarý yaklaþýk 50 milyar Euro seviyesinde. Bu rakam bizlere o bölgelerdeki pazarýn büyüklüðünü verdiði gibi, gelecek ile ilgili bir takým ipuçlarý da veriyor. Cargill çözümleri Saðlýklý Çözüm, TexDesign TM... Peki bu þartlar altýnda, tüketicinin saðlýðýndan ödün vermeden bu ürünleri keyifle yeme talebine gýda endüstrisi nasýl bir çözüm getirecek? Cevap Cargill den geliyor. Cargill Texturizing Solutions Ýþ Ünitesi, unlu mamullerde yað azaltýlmasý konusundaki uzun süreli araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýnýn sonucunda bu günlerde; unlu mamul alanýnda çeþitli ürünlerde yaðý %50 gibi yüksek oranlara kadar ikame edebilecek yepyeni bir sistemin lansmanýný yapýyor. Cargill in yenilikçi ürünü TexDesign TM, birbiriyle sinerji yaratan üç temel bileþenden oluþuyor. Bu bileþenler; dolgu maddesi olarak kullanýlan mýsýr niþastasý, hamur viskozitesine ve emülsifikasyonuna yardýmcý olan modifiye niþasta ve nem tutucu özelliðiyle ürünün yumuþaklýðýný korumasýný saðlayan sorbitol dür. Sektörde çýðýr açacak nitelikteki bu ürün; düþürülen yað miktarlarýna raðmen klasik unlu mamullerin fonksiyonel ve duyusal özelliklerinde hiçbir kayýp yaþanmamasýný saðlýyor. Bir tüketici eðilimi, bir gýda imalatý çözümüne dönüþtürüldü TexDesign TM yi geliþtiren Cargill Texturizing Solutions Ýþ Ünitesi nin Ticari Direktörü Alex Luneau; Fýrýncýlýk kategorisi bizim iþimiz için büyük ve önem- 18 CargillHaberler - Talep tüketiciden çözüm Cargill den CargillHaberler - Talep tüketiciden çözüm Cargill den 19

12 TexDesign TM Kek Reçetesi Bileþenler: Ticari kek karýþýmý g/kg Margarin g/kg Sývý Yumurta g/kg Margarin g/kg TexDesignTM krema g/kg* Gliserol... 5 g/kg Toplam g Yað... 17g * TexDesign TM krema: %82 toz TexDesign TM ile %18 su 6 dakika karýþtýrýlarak hazýrlanmýþtýr. Metod Margarin ve TexDesign krema birbiriyle iyice karýþýncaya kadar karýþtýrýlýr. Bu karýþýma diðer bileþenler ilave edilir. 4 dk. yüksek devirde karýþtýrýlýr. Hamur 40 g. olarak olarak kalýplanýr. 180 o Cde 20 dk. piþirilir. (Son ürün rutubet %16) Cargill in yenilikçi ürünü TexDesign TM, üç temel bileþenden oluþuyor. Bu bileþenler; mýsýr niþastasý, modifiye niþasta ve sorbitol dür. Cargill uygulama laboratuvarlarýnda gerçekleþtirilen araþtýrmalar, TexDesign ýn yaðý ikame ederken, ürünlerdeki tazelik hissini arttýrdýðýný; hafif, yumuþak bir yapý kazandýrli bir alandýr ve geniþ gýda içerikleri portföyümüzün kayda deðer bir kesitini teþkil etmektedir diyor. Avrupa, Orta Doðu ve Afrika Piyasalarý Ticari Direktörü olan Luneau, sektörün talepleri doðrultusunda geçen yýlýn sonuna doðru, fýrýncýlýkta kullanýlan ve örneðin pastalarda yaðý yüzde 50 ye kadar indiren bir yað ikame sistemi olan TexDesign TM ý baþarýlý bir þekilde piyasaya sürdüklerini de sözlerine ekliyor. Günümüzde içerik maddeleri tedarikçileri gýdalarýn geliþtirilmesinde son derece önemli bir rol oynuyorlar ve gýda bilimi, uygulama ve araþtýrma geliþtirme uzmanlýklarýný da sek- törle paylaþýyorlar. Yeni sistemler ise yeni ürünleri piyasaya sunuyor. TexDesign TM, yeni bir sistemin, müþterilerin saðlýklý ve dengeli ürün taleplerine hitap eden, yeni, yað oraný azaltýlmýþ fýrýncýlýk ürünlerinin geliþtirilmesine nasýl katkýda bulunduðunun güzel bir örneði. Alex Luneau bu konuyu þu sözlerle özetliyor; Bir tüketici eðilimi, bir gýda imalatý çözümüne dönüþtürülmüþtür. Kolay uygulama ve çok yönlü kullaným özelliði TexDesign TM, margarin, tereyað veya sývý yaðý ikame etmek üzere toz veya kaþýklanabilir krema halinde içeriklere kolayca dahil edilebilen bir ürün. Yað kýsmi olarak ikame edilirken, mevcut üretim metodu ve mevcut üretim ekipmanýnda herhangi bir deðiþiklik yapýlmasýna gerek duyulmuyor. Cargill in bu yenilikçi ürünü, kek, mafin, bisküvi, kurabiye, yað içeren özel ekmek çeþitleri ve diðer hamur iþlerini kapsayan geniþ bir uygulama alanýna sahip. dýðýný ve hatta bazý uygulamalarda raf ömrünü arttýrdýðýný gösterdi. Farklý uygulamalardaki denemelerde, ürünlerin yapýsýnda referans içeriðe kýyasla fark edilebilir bir kalite deðiþimi bulunmadýðýný da burada özellikle vurgulamak gerekiyor. Bu, saðlýklý yaþam tarzýný tercih eden tüketicilerin beðeni ile karþýlayacaðý, yeni kývamlarda, çok düþük yaðlý ürünlere ait pazar oluþmasýný saðlayabilir. Aslýnda daha da yüksek oranlarda yað ikamesi yapabilmek de mümkün, ama bu durumda içerikte ve proseste bazý adaptasonlar yapma zorunluluðu ortaya çýkýyor. Ayrýca, bu tür denemelerde son ürün yapýsý, referans üründen farklýlýk gösterebiliyor. Tex-Design TM ý toz veya krema halinde kullanmak mümkün. Toz olarak kullaným, kuru piþirme uygulanan bisküvi veya ekmek gibi uygulamalarda tavsiye ediliyor. Nem oraný yüksek ürünler için önerilen metod ise Tex-Design TM ýn krema olarak kullanýlmasý. Yapýlacak iþ basit; toz ürüne su ilave edilerek, ürünü kaþýklanabilir bir krema kývamýna getirmek. Kremayý hazýrlamak için bir kg toz ürün, 220 g su ile 2-6 dakika arasýnda karýþtýrýlýr. Elde edilen krema kývamlý solüsyon, oda sýcaklýðýnda kapalý kovalarda altý ay sorunsuz muhafaza edilebiliyor. Üretimde, yað/margarin ile ayný safhada ilave ediliyor. Tex-Design ýn ýsýya dayanýklýlýðý yukarýda belirtilen iki formunda da son derece yüksektir. Toz ürünün raf ömrü tam iki yýldýr. Krema haline getirilmiþ ürünün ise 4-80 o C gibi geniþ bir sýcaklýk aralýðýnda yapýlan denemelerinde, stabil ve homojen kaldýðý; hiçbir þekilde su ayrýþmasý olmadýðý ve çok düþük su aktivitesi gösterdiði gözlemlendi. Global yiyecek ve içecek pazarýnýn önde gelen kývam verici ve emülgatörler tedarikçisi durumunda olan Cargill Texturizing Solutions tarafýndan geliþtirilen Tex-Design 59050, kolay kullanýmý, mevcut üretim hattýna kolay adaptasyonu, piyasadaki benzer ürünlerle kýyaslandýðýnda unlu mamullerin duyusal özellikleri üzerindeki üstün etkisiyle, benzersiz bir ürün... Unlu Mamullerde Yað Ýkame Seviyeleri Örnekleri Cargill çözümleri Minimum Maksimum Kurabiyeler % 10 % 15 Tereyað Krema Dolgulu Ürünler % 10 % 15 Bisküviler % 20 - Somun ekmek % 20 - Kekler % 32 - Yað içeren ekmekler % 25 % 50 TexDesign TM yi geliþtiren Cargill Texturizing Solutions Ýþ Ünitesi nin Ticari Direktörü Alex Luneau; Fýrýncýlýk kategorisi bizim iþimiz için büyük ve önemli bir alandýr ve geniþ gýda içerikleri portföyümüzün kayda deðer bir kesitini teþkil etmektedir Ticari konularda destek için: Toygun ATLAN Teknik konularda destek için: Özgenur Telyak 20 CargillHaberler - Talep tüketiciden çözüm Cargill den CargillHaberler - Talep tüketiciden çözüm Cargill den 21

13 Ýnsan beslenmesinin en önemli ortak buluþma noktasý Sanayi-bilim iþbirliði platformu Küresel anlamda insanlýðý bekleyen beslenme ve saðlýk sorunlarý, ülkemizin gündeminde de giderek daha fazla yer almaya baþladý. Baþta gýda ve beslenme konusuyla ilgili bilim adamlarý olmak üzere tüm yetkili otoriteler bu noktada tedbir almaya çalýþýyorlar. Murat Tarakçýoðlu, kongrenin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada katýlýmcýlara, gýda sanayi ve bilim iþbirliði konusunda Cargill Gýda Türkiye nin yaklaþýmýný anlattý. Bu sözler; 800 ü aþkýn beslenme ve diyet uzmanýnýn Antalya Lara da bir araya geldiði ve beslenme konusundaki tüm deneyimlerini paylaþtýklarý, 6. Uluslararasý Beslenme ve Diyetetik Kongresi nin açýlýþýnda bir konuþma yapan Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu na ait. Dünya genelinde gýda bilimi ve beslenme otoriteleri, gýda sanayinin deðiþen tüketici beklentilerine ve ihtiyaçlarýna yanýt vermek için ürün geliþtirme çabalarýna öncülük ediyor diyen Tarakçýoðlu, Cargill Gýda Türkiye nin de sponsorlarý arasýnda olduðu beslenme ve diyetetik kongresinde yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, bu çabalarýn baþarýyla sonuçlanmasýnda bilim ve sanayi iþbirliðinin çok önemli olduðunun da altýný çizdi. Lider olma hedefi Günümüzde üretici þirketlerin reformülasyon çalýþmalarýnda geldikleri nokta, fonksiyonel gýdalara iliþkin geliþmeler, saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenme adýna yürütülen tüm aktiviteler ve tabii ki ürün etiketlerindeki bilgilendirme çabalarýn altýnda herkesin iyi bildiði bir gerçek var. Ýnsanlýðý bekleyen saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenme sorunlarýnýn çözümüne ortak olmak, katký saðlamak. Ýþte bu noktada Cargill en temel hedefini ortaya koyuyor; Ýnsan beslenmesinde dünya çapýnda lider olma hedefi. Bu zorlu amaca ulaþmak için sürekli AR-GE çalýþmalarý yürütüyor ve gýda üreticisi þirketlerin yaný sýra, gerek dünyada gerekse de Türkiye de gýda bilimi otoriteleri ile sýký bir iþbirliði içinde çalýþýyor. Tarakçýoðlu konuþmasýnda, Cargill in bu konudaki yaklaþýmýný kongreye katýlanlarla da paylaþýyor ve birkaç somut örnekle açýklýyor. Cargill in gýda sektörüne iliþkin AR- GE ye ayýrdýðý bütçe, 220 Milyon USD civarýndadýr. Dünya genelinde, biri Minneapolis diðeri de Belçika da olmak üzere 2 önemli AR-GE merkezi bulunmaktadýr. Dünyanýn deðiþik lokasyonlarýnda bulunan iþ üniteleri - ki Cargill Gýda Türkiye de buna dahildiruzun ve orta vadeli AR-GE projelerini, bu merkezlere bildirirler. Ayrýca Avrupa-Ortadoðu ve Afrika bölgelerine hizmet veren 4 ülkede unlu mamuller, þekerleme-sakýz, hazýr gýdalar, ilaç, süt ve sütlü ürünler, içecekler ve et olmak üzere 9 kategoride Aplikasyon Merkezlerimiz bulunmaktadýr. Türkiye için her bir kategoriden çok ciddi aplikasyon desteði aldýðýmýzý belirtmek isterim. Bir yanda Obezite, diðer yanda Yetersiz Beslenme Dünya Saðlýk Örgütü nün ve FAO nun ortaya koyduðu rakamlar ve insan beslenmesi konusunda gelecekte insanlýðý bekleyen sorunlar son derece düþündürücü. Bugün dünya genelinde 1,6 Milyar olan aþýrý kilolu ya da obez yetiþkin sayýsýnýn, 2015 yýlýnda 2,3 Milyara yükseleceðinin öngörülmesi, sorunun büyüklüðünü rakamsal olarak da ortaya koyuyor. Tabii karþýmýza çýkan ve obezite kadar önemli bir diðer nokta da beslenme yetersizliklerinin doðurduðu sorunlar. Her geçen gün yükselen gýda fiyatlarý bu sorunu gün geçtikçe daha da aðýrlaþtýrýyor. Gýda fiyatlarýndaki enflasyonun en önemli sebeplerinden bir tanesi de, son yýllarda ortaya çýkan ve özellikle hububatlarýn bioyakýt üretiminde yaygýn olarak kullanýlmasýnýn getirdiði talep artýþýdýr. Bu noktada hububat ve yaðlý tohumlarýn, enerji için mi yoksa gýda için mi kullanýlmasý gerekliliði, bugün neredeyse her platformda tartýþýlýr hale geliyor. Küresel anlamda insanlýðý bekleyen beslenme ve saðlýk sorunlarýnýn, Türkiye nin Kongre 22 CargillHaberler - Sanayi-bilim iþbirliði platformu CargillHaberler - Sanayi-bilim iþbirliði platformu 23

14 gündeminde de giderek daha fazla yer almaya baþladýðýna deðinen Murat Tarakçýoðlu, baþta bilim adamlarý olmak üzere tüm yetkili otoritelerin bu noktada tedbir almaya çalýþtýðýný belirtiyor ve ekliyor; Bu durum gýda sanayine de önemli görevler yüklüyor. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan görüþe açýlan Obezite ile Mücadele Eylem Planý nýn taslaklarýna da yansýyan bu beklentileri karþýlamak adýna, baþta gýda üreticileri olmak üzere tüm paydaþlarýn çalýþmalarý da hýz kazanýyor. Kongre Saðlýklý çözümler, yeni ürünler Tarakçýoðlu, gýda sanayimizin geldiði bugünkü noktada reformülasyon ve hammadde ihtiyaçlarýna yanýt verdiklerini ve Cargill Gýda Türkiye olarak müþterilerini yeni ürünlerle tanýþtýrdýklarýný belirtiyor ve bilgi veriyor. Cargill in sanayicilerimizin kullanýmýna sunduðu yeni ürünü TexDesign TM, unlu mamullerde yað oranýnýn %50 seviyelerinde azaltýlmasýný saðlýyor. Cargill Gýda Türkiye olarak kullanýcýlarýmýzý yeni ürünlerle tanýþtýrdýk. Kalp saðlýðýný koruyan ve kolesterolün düþürülmesine yardýmcý olan doðal bitki sterolü CoroWise; yavaþ emilen ve yavaþ sindirilen düþük GI (Glisemik Index) doðal þeker olan Ýzomaltuloz; diyet lifi ve prebiyotik özellikli dayanýklý niþasta Actistar ve unlu mamullerde yað oranýnýn %50 seviyelerinde azaltýlmasýný saðlayan TexDesign gibi yeni ürünlerimizi sanayicilerimizin kullanýmýna sunduk. Yeni ürünler geliþtirmeye ve bunlarý üreticilerimizle paylaþmaya da devam ediyoruz. Türkiye bölgesel lider olabilir Bugüne kadar deðiþik platformlarda birçok kez dile getirdiði ve çok önemsediði bir konuyu da katýlýmcýlarla paylaþan Tarakçýoðlu; Burada çok önemli bir noktanýn, mutlak suretle altýný çizmek istiyorum sözleriyle devam ettiði konuþmasýný þöyle bitiriyor: Fas tan Kazakistan a uzanan geniþ bir coðrafyada 350 milyon civarýnda insan yaþýyor. Neredeyse AB üyesi ülkelerin toplamý kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye nin üretimde geldiði nokta, hiç azýmsanmayacak kadar ileri bir seviyede olduðunu görüyoruz. Ondan da ötesi; Türkiye nin yetiþtirdiði bilim adamlarý ve özellikle gýda sektörünün bilimsel geliþmeler konusunda geldiði seviye, dünyayla yarýþacak niteliktedir. Bu salondaki topluluk bunun en güzel göstergesidir. Bu coðrafyada sadece üreticilerin deðil akademisyenlerimizin ve devletimizin de öncü rol almak gibi bir hedefi olduðundan hiç kuþkumuz yok. O nedenle birbirimizin ayrýlmaz parçasý olan gýda üreticileri ve bilim adamlarý el ele verdiði sürece devletimizin de önderliðinde, bu çok geniþ coðrafyanýn toplum saðlýðý ve beslenmesinde en büyük oyuncu olabiliriz. Ben ülke olarak en büyük avantajýmýzýn, nitelikli ve büyüme odaklý iþgücümüz olduðuna inanýyorum. Doðru Beslenin, Saðlýklý Yaþayýn! Cargill Gýda Türkiye nin sponsoru olduðu 6. Uluslararasý Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan tarihlerinde Antalya Lara da 800 ü aþkýn beslenme uzmaný ile bilim adamýný aðýrladý. Cargill Kývam Vericiler Ýþ Ünitesi Saðlýk ve Beslenme Direktörü Dr. Karl Heinz Zirzow un da, Posa ve Saðlýk Üzerine Etkileri sempozyumunda, Maltodekstirin- Tip 3 Dayanýklý Niþasta ve Kolon Saðlýðý Üzerine Etkileri konulu bir sunum gerçekleþtirdiði kongrenin baþkanlýðýný Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Prof. Dr. H. Tanju Besler yaptý. Prof. Dr. Besler; daha önce 3 yýlda bir düzenlenen kongrenin, gýda ve beslenme alanýnda yaþanan hýzlý geliþmeler ve önceki yýllarda düzenlenen kongrelerin büyük ilgi görmesi nedeniyle artýk 2 yýlda bir düzenlenmesine karar verildiðini açýkladý. Son zamanlarda bazý yasaklarla algýlanan beslenmenin aslýnda büyük bir çeþitlilik olduðuna iþaret eden Besler, saðlýklý beslenmede, þeker ve yað dahil her türlü besine doðru oranlarda ihtiyaç olduðuna ve Türk halkýnýn beslenme alýþkanlýklarýný ortaya koyacak bir araþtýrmaya gerek duyulduðuna dikkat çekti. 3 sempozyum, 7 uydu, 5 konferans ve 8 panelin yapýldýðý saðlýklý beslenme konusundaki bu büyük organizasyonun baþkanlýðý yapan Prof. Dr. Tanju Besler Saðlýklý ve uzun bir yaþam sürdürmek herkesin ideali olduðu halde, bunu gerçekleþtirebilmek için, bireyin önce kendi vücudunu çok iyi tanýmasý, kendisini beslenme ve saðlýk konusunda eðitmesi gerekmektedir. Beslenme, tüm canlýlarýn en temel gereksinimlerinden biridir ve gýda ile saðlýk arasýndaki köprüdür. Ýþte bu köprünün ayaklarýný saðlamlaþtýrmak için çalýþmalarýmýz hýz kesmeden devam edecektir. Yýllardýr büyük baþarýlara imza atmýþ kongremize bu yýl, destek veren kurum ve kuruluþlarýn sayýsý artmýþtýr. Þubeleriyle birlikte Türkiye Diyetisyenler Derneði nin yanýnda Türk Ýç Hastalýklarý Uzmanlýk Derneði, Beslenme ve Diyetetik programý bulunan Hacettepe, Erciyes ve Baþkent Üniversiteleri ve Hacettepe Üniversitesi nin deðiþik Fakülte ve Bölümleri de yer almaktadýr dedi. Uluslararasý düzeyde tanýnmýþ uzmanlarýn katýldýðý kongrede; Beslenme ve saðlýklý yaþlanma, çiftlikten sofraya besin güvenliði, genetiði bozulmuþ besinler ve saðlýða etkileri, kanser geliþim sürecinde ve kalp damar hastalýklarýnýn önlenmesinde besin destekleri, toplum ve beslenme, medyadaki beslenme ve diyet haberlerine beslenme profesyonellerinin bakýþý, toplu beslenmede özelleþtirmenin yasal düzenlemeler açýsýndan deðerlendirilmesi, obezitenin önlenmesinde toplumsal ve bireysel yaklaþýmlar ele alýndý. Cargill Gýda Türkiye nin sponsoru olduðu 6. Uluslararasý Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan tarihlerinde Antalya Lara da 800 ü aþkýn beslenme uzmaný ile bilim adamýný aðýrladý. 24 CargillHaberler - Sanayi-bilim iþbirliði platformu CargillHaberler - Sanayi-bilim iþbirliði platformu 25

15 Bulutoðlu nda üçüncü kuþak, þirketi büyütmeye devam ediyor Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap! ABD de hem okuyup hem de çalýþtýðý dönemde Cargill üst düzey yöneticileriyle tanýþan ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi edinen Barbaros Bulutoðlu, Türkiye ye dönüþünden kýsa bir süre sonra Cargill Türkiye ile çalýþmaya baþlar yýlýnda baþlayan iþbirliði, bugün de baþarýyla devam ediyor. Barbaros Bulutoðlu; Amerika da okurken ayný zamanda Avis araba kiralama þirketinde çalýþýyordum. O zamanlar Cargill yöneticileri havalimanýndan transferlerini yaptýðým müþterilerimdi. Orada Cargill in Florida da yaptýðý iþler konusunda bilgi sahibi olmuþtum. Bu tecrübe ve bilgimi Türkiye ye dönüþte deðerlendirmeye karar verdim. Gýda sanayinin ham madde tedarikçisi olmaya karar verir vermez, Cargill Türkiye ile çalýþmaya baþladým diye anlatýyor o günleri. Ve ekliyor; Cargill in üstün özellikleri, firmamýz etiði olan Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap! (Do what you say, say what you do!) ilkemizi çok rahat uygulamamýzý saðlýyor larda, Sovyet Rusya sýna canlý hayvan ihracatý ile baþlayan Bulutoðlu ailesinin ticaret hayatýnýn temelleri, 1950 lerde dede Suca Bulutoðlu tarafýndan Kars ta atýlmýþ. Aile dede Bulutoðlu nun izinden yürüyerek ticaret geleneðini devam ettirmiþ. Bugünlerde farklý alanlarda da faaliyet gösteren ve 100 milyon dolar ciroyu aþan büyük bir þirket olmuþ. Barbaros Bulutoðlu nun Ýstanbul da kurduðu Bulutoðlu Gýda ve Lojistik Hizmetler A.Þ., bugün itibariyle Cargill Türkiye nin en büyük distribütörlerinden biri. Gýda sanayinin ham madde temin ettiði en büyük daðýtýcý firmalardan biri haline gelen Bulutoðlu, geçen yýl ihracatla da tanýþarak 6 milyon dolarlýk ihracat yapmýþ. Yakýn zamanda, bir baharat fabrikasý satýn alan Bulutoðlu nun bu yýlki ihracat hedefi 25 milyon dolar. Bize Bulutoðlu Gýda dan bahseder misiniz? Ne zaman, nerede ve nasýl kuruldu? Bulutoðlu; dedem Suca Bulutoðlu tarafýndan 1950 li yýllarda memleketimiz olan Kars ta kurulur yýlýnda, babam Atalay Bulutoðlu Ýstanbul a taþýnýnca, faaliyetlerine kardeþleri ile beraber Ýstanbul da devam etmeye karar verirler yýlýndan itibaren de kurumsallaþma ihtiyacýný gören üçüncü kuþaklarýn fikirleri doðrultusunda, faaliyet dallarýný geliþtirerek bugünlere gelir. Gýda toptancýlýðýna nasýl baþladýnýz ve hangi firmalarýn toptancýlýðýný yaptýnýz? Daha önce belirttiðim gibi gýda toptancýlýðý baba, dede mesleðimiz. Bu nedenle bir bakýma mecburen baþladým. Ama bu mecburiyet bana bir çok þey kattýðý gibi, yaptýðým iþe ve aile ismime olan güvenden dolayý yýllar boyunca hep baþarýlar getirdi. Ancak, toptancýlýk mesleðini býrakalý epey uzun zaman oldu. Daha önceleri Mis Süt, Pýnar, Superfresh gibi firmalarýn, uzun yýllar Türkiye genelinde Türk Silahlý Kuvvetleri nezdinde temsilciliðini yapmýþtýk. Gýda toptancýlýðýnýn zorluklarý nelerdir? Bildiðiniz üzere ülkemizde ekonomik ve siyasi gündem sýk sýk deðiþmektedir. Ülke olarak ulusal bir sanayi ve tarým politikamýz olmadýðý için, firmalar hiçbir zaman önlerini göremezler. Hal böyle olunca da Türkiye de toptancýlýk mantýðý hiçbir zaman kurumsal olamamýþtýr. ediyor. 26 CargillHaberler - Barbaros Bulutoðlu CargillHaberler - Barbaros Bulutoðlu 27 Kars tan Ýstanbul a, Bulutoðlu Ailesi nin ticari serüveni baþarýyla devam Sohbet Barbaros Bulutoðlu

16 zamanlar Cargill yöneticileri havalimanýndan transferlerini yaptýðým müþterilerimdi. Orada Cargill in Florida da yaptýðý iþler konusunda epey bilgi sahibi olmuþtum. Bu tecrübe ve bilgimi Türkiye ye dönüþte deðerlendirmeye karar verdim. Gýda sanayinin ham madde tedarikçisi olmaya karar verir vermez, Cargill Türkiye ile çalýþmaya baþladým yýlýnda baþlayan iþbirliðimiz, baþarýyla devam ediyor yýlýndan beri Cargill Türkiye yi temsil ediyoruz. Bu yýlki hedefimiz yaklaþýk 25 milyon dolar. Bu hedefi tutturmaya yönelik çalýþmalarýmýza planlamamýz dahilinde devam ediyoruz. Bizim mesleðimizde ihracat yapmak, yurt dýþýnda olmaktýr, diye düþünüyorum. Þu anda Japonya, Ýsveç, Hindistan, Ýngiltere, Rusya, Arnavutluk, Irak, Cezayir ve Bolivya ihracat gerçekleþtirdiðimiz pazarlardýr. Koltuðunuzun altýnda bir sürü karpuz var? Bu iþler birbirini engellemiyor mu? Sohbet Baþarýmý; sahip olduðumuz yýkýlmaz aile ismimize, iþ ahlakýmýza ve aile birliðine önem veren bir babaya sahip olmama baðlýyorum. Cargill Gýda Türkiye, sadece benim deðil, tüm Türkiye nin çözüm ortaðý oluyor. Barbaros Bulutoðlu Ülkemizde uzun yýllar yaþanan yüksek enflasyon, bu sektörde eski firmalarýn dahi kendilerini yenilemesine engel olmuþtur. Bunun sebebine gelince; tüccarlarýmýz hizmete önem vermek yerine stoktan ve faizden kazanmaya aðýrlýk vermiþtir. Bizler; geçmiþ yýllarda daðýtým ve depolamaya yaptýðýmýz yatýrýmlar nedeniyle, toptancý firmalarýn bugün yaþadýðý zorluklarý kendimiz için avantaja döndürmüþ vaziyetteyiz. Gýda Lojistiði nasýl bir iþ? Gýda Lojistiði aslýnda fazla önemi fark edilmemiþ bir hizmet dalý. Hal böyle olunca bu sektörün ihtiyaçlarý, Türkiye ekonomisinin son yýllarda göstermiþ olduðu hýzlý büyüme ile daha da önem kazandý. Yakýn tarihte ülkemizde insan hayatýna gerekli önem verilmiyordu. Gýda maddelerinin depolandýðý veya nakledildiði araçlar çok iptidai ve hijyenik þartlardan yoksundu. Ancak þimdilerde Türk insanýnýn hem gelir seviyesinin hem de eðitim seviyesinin artmasý ile gýda ürünlerinin daha hijyenik, daha temiz koþullarda nakliyesinin yapýlmasý ihtiyacý doðdu. Benim iþ bilgim ve sahip olduðum prensipler çerçevesinde, gýda lojistiðini kýsaca þöyle özetleyebilirim: Türkiye nin en batýsýnda üretilen bir ürünün, fabrikadan çýktýðý tarihten 24 saat sonra, Türkiye nin en doðusunda bile, fabrikadan çýktýðý saklama koþullarýna uygun standartlarda bulunmasýdýr. Cargill firmasýyla tanýþmanýz nasýl oldu? Cargill ürünlerinin toptancýlýðýný ne zamandan beri yapýyorsunuz? Amerika da okurken ayný zamanda Avis araba kiralama þirketinde çalýþýyordum. O Cargill ürünlerinin toptancýlýðý size ne gibi avantajlar saðladý? Cargill dünya genelinde ayný standartlarý uygulayan, her zaman en iyiyi üreten uluslararasý saygýn bir firma. Her fabrikasýnda farklý, kaliteli ve saðlýklý ürünler üretiyor. Bu anlamda Cargill Gýda Türkiye, sadece benim deðil, tüm Türkiye nin çözüm ortaðý oluyor cümlesini gurur ile söyleyebilirim. Ayrýca sahip olduðu marka deðeri de ortada. Cargill in bu üstün özellikleri, firmamýz etiði olan Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap! (Do what you say, say what you do!) ilkesini çok rahat uygulamamýzý saðlýyor. Firma olarak hep en iyiyi alýp en iyiyi satýyoruz. Onun için Cargill markasýna yatýrým yaptýðýmýz zaman, hep geri alacaðýmýz güvenine sahip olmak gibi bir avantaj sahibi olduðumuza inanýyorum. Müþterileriniz neden Cargill ürünlerini tercih ediyorlar? Çünkü üretimlerinde her zaman ayný ürünü, ayný kalite ve standartta temin edeceklerini biliyorlar. Ancak son yýllarda ülkemizde kar marjlarýnýn düþmesi, genel anlamda müþterinin ürüne olan sadakatini az da olsa azaltma eðilimine sokmuþtur. Ýleriye yönelik ne gibi çalýþmalarýnýz var? Yurtdýþýna da açýlmayý düþünüyor musunuz? Bulutoðlu ailesi olarak son 6 yýlda þirketimiz için çok ciddi adýmlar attýk. Bunlardan biri de Ýstanbul ve Ýzmir de yapmýþ olduðumuz depolama yatýrýmlarýdýr. Ýzmir de en son aldýðýmýz fabrikamýzda, hem yaðlý tohumlar üretimi hem de gýda antrepoculuðu alanýnda faaliyetlerimizi artýracaðýz. Yaðlý tohumlar alanýnda geçen sene yaklaþýk 6 milyon dolar ihracat gerçekleþtirdik. Saðlam bir aile kültürü ile yetiþmiþ birer Bulutoðlu bireyiyiz. Ben, her ne kadar Amerika da üniversite okumuþ olsam da stajýmý Ýstanbul Rami gýda piyasasýnda yaptým. Öðrendiðim en temel bilgi; Sadece bildiðin iþi yap! olmuþtur. Evet; birçok karpuz taþýyoruz, ancak bunlar sadece karpuz. Yani sadece gýda alanýnda faaliyet gösteriyoruz. Kesinlikle gýdadan kazandýðýmýzý inþaat ya da tekstile yatýrmýyoruz. Veya müþterilerimizin pazarýna göz dikip gýda üretimi yapmaya kalkýþmýyoruz. Çünkü biz tedarikçiyiz ve tedarik etmeyi biliyoruz. Ürüne katma deðer katmak ayrý bir bilgi ve beceri gerektiriyor. Baþarýnýzý neye borçlusunuz ve yeni iþe atýlacak giriþimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Baþarýmý; sahip olduðumuz yýkýlmaz aile ismimize, iþ ahlakýmýza ve aile birliðine önem veren bir babaya sahip olmama baðlýyorum. Ýnsanlarýn gördüðü gibi yaþadýðýna inanan bir insaným. Ben þahsi baþarýmý, çok mutlu bir evliliðim olmasýna ve geleceklerine çok önem verdiðim kýzlarýma baðlýyorum. Onlar, varlýk sahibi birçok insanýn yaptýðý hatalara düþmememi saðlýyorlar. Yeni iþe atýlacak insanlara, günümüz iþ koþullarýnýn çok aðýr olduðunu hatýrlatmak istiyorum. Artýk iþ süreçlerinde yapýlacak bir hatanýn telafisinin çok zor olduðunu, bu nedenle bir iþe baþlamadan önce, iþin getirilerinden çok götüreceklerini hesaplamalarýný tavsiye ediyorum. Ben hep babamýn tavsiyelerine göre planlarýmý yapýyorum. Ýþ hayatýna baþlarken bana; Oðlum büyük düþün, ama ufak adým at! demiþti. Ben de hep o tavsiye doðrultusunda hareket ediyorum. 28 CargillHaberler - Barbaros Bulutoðlu CargillHaberler - Barbaros Bulutoðlu 29

17 Cargill Güvenilirliði nin temelinde Bakým var Müþteri zili çaldýðýnda, cevaplayabilmek Teknoloji Ýþletmeleri zora sokan durumlardan birisi de üretimin arýza nedeniyle kesintiye uðramasýdýr. Kontrol dýþý bu geliþmeler sonucu yaþanan üretim kesintisi, iþletmelerin müþteri nezdinde Birçok iþletmede çoðu zaman hesapta olmayan üretim kesintilerinin önüne geçilememektedir. Çünkü, iþletmelerin Klasik Bakým anlayýþý tamircilik esasýna dayanmaktadýr. Yani arýza giderilir, üretime geçilir bir baþka arýza çýkar, ekipler onunda üstesinden gelmeye çaba harcar. Bu uygulama iftaiyecilerin çalýþmalarýna benzemektedir. Yangýna hemen müdahele edilir ve görev biter, ta ki öbür yangýna kadar beklemeye geçilir. Ýþletmeler de bir sonraki arýzaya kadar üretimlerini sürdürür, ardýndan ayný sýkýntýlar yeniden yaþanmaya baþlar güvenilirliðinin sorgulanmasýný da beraberinde getiriyor. Cargill Dünya Baþkaný Greg Page; bakým dendiðinde Cargill de ne anlaþýldýðýný þu sözleriyle ifade ediyor; Müþteri zili çaldýðýnda cevaplayabilmek Bu programsýz durumun deðiþtirilme gereksinimi, geliþen teknoloji ile bütünleþerek akýllara Acaba ekipmanlar daha arýzalanmadan tespit edemez miyiz? sorusuna yanýt aramaya yöneltti. Arýza oluþmadan tespit etmek Bugün gelinen noktada Amerika ve Avrupa baþta olmak üzere ülkemizde de Kestirimci Bakým faaliyetleri baþlamýþtýr. Ýþletmeler özellikle kestirimci bakým faaliyetleri için ciddi çalýþmalar yapmakta ve bütçe ayýrmaktadýr. Kestirimci bakým faaliyetleri, bir baþka deyiþle, oluþumundan önce alýnacak arýza sinyali ile soruna çözüm anlamýna gelmektedir. Problemlerin erken tespit edilebilmesinin iþletmelere doðrudan veya dolaylý birçok faydalar saðlayacaðý da yadsýnamaz.. Erken tespit ile gereksiz enerji sarfiyatýnýn önüne geçilmekle birlikte üretimde aksama ve yedek parça deposunda her malzemenin yedeðini bulundurma ihtiyacý da ortadan kalkacak, büyük depolamanýn önüne geçilecektir. Mal ve can güvenliðinin yaný sýra gereksiz duruþlar engellenerek, verimli çalýþma ortamý saðlanacak ve ürün teslimindeki gecikmeler de engellenmiþ olacaktýr. Bu yararlarýn sayýsýný arttýrmak mümkündür. Peki bu kestirimci bakým iyi bir þey ama bunu nasýl uygulayacaðýz? Ne yapmalýyýzda arýzalarý erken tespit etmeliyiz? sorularýnýn yanýtýný geliþen teknolojisi ile Cargill in vermesi mümkün. Problemleri oluþmadan önce tespit edebildiðinizde, iþlerinizi planlamak için daha fazla zamanýnýzýn olacaðý ve bunun da verimliliði artýracaðý bir gerçektir diyor Cargill Gýda Türkiye Bakým Müdürü Mustafa Cem Bilge. Ýþletmelerde artýk ekipmanlarýn saðlýklý çalýþýp çalýþmadýðýný; termal kamera ile sýcaklýk ölçümü; titreþim (vibrasyon) analizi; ultrasonik ses dinleme cihazý ile kaçaklarýn, arýzalý rulmanlarýn, elektrik arklarýnýn tespiti; endoskopi ile ekipmanlarý demontaj yapmadan içini görüntüleme gibi teknolojilerle yapmanýn artýk mümkün olduðunu belirtiyor. Cargill de bakým ve güvenilirlik kriterinde öncelikli olarak odaklanýlan noktanýn da altýný çiziyor; Stratejik amacýn hedeflerini desteklemek adýna fabrikalarýmýzýn güvenilirliðini geliþtirmek için en iyi uygulamalarýn yerine getirilmesidir. Bilge; tüm bu uygulamalarýn nihai hedefini ise Cargill Dünya Baþkaný Greg Page'in sözleriyle açýklýyor; "Müþteri zili çaldýðýnda, cevaplayabilmektir." Cargill in yüksek teknoloji kullandýðý Kestirimci Bakým uygulamalarýndan biri olan termal kameralar aracýlýðýyla arýza tespiti çalýþmalarýný örnek gösteren Bilge; Teknolojiyi kullanarak maliyeti düþürdükleri gibi iþ kazalarý ve yangýn riskini de sýfýra düþürdüklerini belirtiyor. Termal kamera ile arýza tespiti Termal kameralar; cisimlerin yaydýklarý ýsý enerjisini ölçerek bunu sýcaklýk olarak gösterirler. Bu ölçüm yüzeylerin yayýcýlýðýna (emissivity) göre deðiþkenlik gösterebilir. Bu nedenle çok parlak yüzeylerde (örneðin parlak alüminyum zemin gibi) bu metod ile saðlýklý ölçüm yapýlamamaktadýr. Bu metod, gevþek kablo baðlantýlarýndan, fazla elektrik yüklerine, arýzalý elektrik ekipmanlarýna kadar geniþ bir alanda sorun tespit edilebilme olanaðý saðlamaktadýr. Yine bu teknoloji ile mekanik ýsýnmalar ile bina ve ekipmanlarýn izolasyon sorunlarýný da saptamak mümkün olmaktadýr. Yatýrým maliyetinin fazla olmasý, ilk anda iþletmeleri bu teknolojik geliþimden uzak tuttuðu izlenimini vermektedir. Ancak, maliyet fayda analizi yapýldýðýnda, ekipmanýn maliyetini 1 yýldan daha kýsa sürede çýkarabildiði görülecektir. Bu oran iþletmeler arasýnda farklýlýk gösterecektir. Cihazýn hangi ekipmanlarda ve ne sýklýkta kullanýlacaðýný tanýmlamak için rotalar belirlenmelidir. Ölçüm sonuçlarýnýn kayýt altýna alýnmasý ve problemli görülen bölgelerdeki ekipmanýn fonksiyon kaybýna uðramadan müdahale edilmesi gerekmektedir. Özellikle elektirik panolarýnda gevþek baðlantýlar, ark yaparak aþýrý ýsýnmalara ve sonucunda da yangýnlara neden olduðu bilinen bir gerçektir. Erken farkedilmediðinde ciddi mal ve can kayýplarýna yol açmaktadýr. Teknolojiyi kullanarak, maliyetleri azaltmak, iþ kazalarý ve yangýnlarý engellemek termal kamera ile yüksek oranda gerçekleþebilmektedir. 30 CargillHaberler - Müþteri zili çaldýðýnda cevaplayabilmek CargillHaberler - Müþteri zili çaldýðýnda cevaplayabilmek 31

18 Cargill in içten bir teþekkürle baþlayan ÝK kültürü; takdir Baþarýyý farketmek Çalýþanlar, baðlýlýk duygusunu pekiþtirmek için kabul görmeye büyük ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle güçlü özelliklerinin ve baþarýlarýnýn takdir edildiðini görmek istiyorlar. Bu, göründüðü kadar zor bir þey deðil... Çoðu zaman birini adýyla selamlamak veya teþekkür etmeyi unutmamak kadar basit olabiliyor. Takdir sözcüðünü; baþarýyý fark eden yaklaþým ve bir þeyin olumlu deðerini ayýrt etmek anlamýnda da kullanabiliriz. Çünkü takdir, hem bireysel hem de ekip baþarýsýnýn farkýna varýlmasýný gerektiriyor. Tabii, bu farkýndalýk tek baþýna yeterli deðil, bunu çalýþanýn da bilmesi gerekiyor. Takdir, çalýþanlarýn yüksek performansýný motive ettiði gibi yeniliði ve müþteri odaklýlýðý da teþvik eder. Sýnýfýnýn En Ýyisi Takdir, bir ödül plaketinden veya heykelciðinden çok daha fazlasýdýr. Birini adýyla selamlamak veya teþekkür etmeyi unutmamak kadar basit olabilir. 140 yýlý aþkýn bir geçmiþe sahip olan ve 60 ýn üzerinde ülkede, çalýþaný bulunan Cargill de, takdir kültürü, bu uzun geçmiþinden ve tüm dünyaya yayýlan tecrübesinden süzülerek oluþturulmuþ bir kültürdür. Genel nezaket ve saygý, günlük takdir, informel ve formel olmak üzere dört temel unsurdan oluþan Cargill in takdir çalýþmalarý geçen yýl, Recognition Professionals International tarafýndan sýnýfýnýn en iyisi olarak duyuruldu. Cargill Takdir Ýþleri Koordinatörü Bill Buckner gelinen noktayý; Bu çalýþmalarýmýz, formel takdir programlarýmýzýn bir kýsmýný oluþturuyordu þeklinde açýklýyor. Cargill in takdir çalýþmalarýnýn geniþ kabul görmüþ ve kanýtlanmýþ yararlarýna dikkat çeken Buckner; birçok þirkette çalýþanlarýn, yaptýklarý iyi çalýþmalarý hiç kimsenin takdir etmediði ve hatta farkýna bile varmadýðý duygusuna kapýldýðýna ya da baþkalarýnýn yaptýðý iyi iþleri takdir etme þansýný kaçýrdýðýna dikkat çekiyor. Kuþkusuz, birçok kimse bunu çok doðal karþýlýyor, ama daha fazlasýný yapmak da her zaman mümkün! diyen Buckner; Cargill in sýnýfýnýn en iyisi olmasýna karþýn Bu konuda daha fazla bir þeyler yapabileceðimiz alanlar var. Bu alan günlük çalýþma ve iliþkilerde, genel nezaket ve saygý alanýdýr. Yani, Cargill in Takdir Modelinin temelidir. diyor. Genel nezaket ve saygý Ofiste iþ arkadaþlarýný isimleriyle selamlamak ve onlara Merhaba demek ile baþlayan bu süreç, en kolay takdir yoludur ve ayný zamanda Cargill in tüm takdir çalýþmalarýnýn temelini oluþturuyor. Günlük takdir Çalýþanýn her gün yöneticisinden göreceði takdir en deðerli olanýdýr ama, bu takdir iþ arkadaþlarý, amirler veya müþteriler de dahil olmak üzere fikirlerine deðer verilen herhangi birinden de gelebilir. Cargill de bu takdir, yalnýzca yüksek performans gösterenlere özgü deðildir ve iþini iyi yapan herkes için geçerlidir. Ýnformel takdir Bu tür takdir genelde bireylerden çok ekiplere yöneliktir. Ýnformel takdir, kýsa dönemli projelerde gösterilen ek çabalar için de söz konusu olabilir. Böylece motivasyon arttýrýldýðý gibi, baþarýlý çalýþmalar gerçekleþme zamanýnda ödüllendirilmiþ olur. Formel takdir Formel takdir, kuruluþun hedeflerine baðlý kriterleri içeren bir aday gösterme ve seçim sürecini kapsayan resmi ve prezantasyonu yüksek düzeyde olan bir programdýr. Önemli düzeydeki baþarýlarýn ödüllendirilmesi için düzenlenir. Burada gerek bireyler gerekse ekipler resmi yolla takdir edilir. Bu takdir çalýþmasý, sürekliliði olan ve bütün çalýþanlar tarafýndan uzunca bir süre hatýrlanabilecek bir çalýþmadýr. Cargill Ýþ Üniteleri/Fonksiyonlar Takdir Programlarý Cargill dünyasýnda çalýþanlar, Cargill takdir kültürünü desteklemek ve oluþturmak için birçok çalýþmaya imza atýyor. Cargill i bu alanda sýnýfýnýn en iyisi yapan takdir çalýþmalarý, globalde Cargill in bir numara olmasýna da katkýda bulunuyor. Ýþte bu çalýþmalardan bazý örnekler: ÝK Mükemmellik Ödülü ÝK Mükemmelik Ödülü Ýnsan Kaynaklarýna yapýlan istisnai katkýlarý ödüllendirir. ÝK fonksiyonunda en prestijli ödül olan bu ödülün amacý Ýnsan Kaynaklarýnda yüksek performans, yenilik, müþteri odaklýlýk, liderlik ve iþbirliði özellikleri gösteren önemli çalýþmalarýn veya inisiyatiflerin belirlenmesi ve ödüllendirilmesidir. Cargill Toplum Gönüllüleri Ödülleri Cargill Toplum Gönüllüleri Ödülleri çalýþanlarýn ve emeklilerin toplumlarýný geliþtirmek için gönüllü olarak harcadýklarý zamaný ve çabalarý tanýyan ve ödüllendiren bir programdýr. Ödül kazananlara CEO Greg Page tarafýndan imzalanan bir sertifika verilir ve çalýþanýn veya emeklinin gönüllü olarak faaliyet gösterdiði kar amacý gütmeyen kuruluþa veya hayýr kurumuna çalýþanlarýn onuruna 1,000 Dolar baðýþ yapýlýr. Cargill En Ýyi Tesis Ödülü En Ýyi Tesis deðerlendirmesi çalýþanlarýn katýlýmý, gýda güvenliði, iþçi güvenliði, müþteri memnuniyeti, ürün kalitesi, proses teknolojileri ve yeni ürün geliþimi dahil olmak üzere 15 kategoriyi kapsamaktadýr. En Ýyi Tesis süreci faaliyetlerin hem içerden hem de dünyadaki en iyi Cargill tesisleri ile dýþardan karþýlaþtýrýlabilmesi için bir fýrsat oluþturur. Çevre, Saðlýk ve Ýþ Güvenliði Ödülü Çevre, Saðlýk ve Güvenlik mükemmellik ödülü yalnýzca güvenlik veya yasalara uyumluluk amacýyla verilmemektedir. Bu ödül çalýþanlarýmýz, toplumumuz, çevremiz ve geleceðimiz için neyin doðru olduðu ile ilgilidir. Ýlkeler Takdirin bileþenleri Takdir kültürü oluþturmak için üç bileþen gereklidir: Formel Informel Günlük Genel Nezaket ve Saygý Takdir: Bireysel ve ekip baþarýlarýnýn farkýna varýlmasý ve takdir edilmesini gerektirir. Farkýna varmak yeterli deðildir. Farkýna vardýðýnýzý bireyin/ekibin bilmesini saðlamanýz gerekir. Anlamlýlýk: Etkili bir takdir bireysel ihtiyaçlara olduðu kadar yerel adetlere veya normlara da saygýlýdýr. Motivasyon: Takdir kapsamýnda, gösterilen çaba, alýnan sonuç ve kültürel tercihe uygun ödüllendirme yapýlmalýdýr. 32 CargillHaberler - Baþarýyý farketmek

19 -

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

MARGARİN. İnsan tüketimine uygun. bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan,

MARGARİN. İnsan tüketimine uygun. bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan, MARGARİN NEDİR? MARGARİN İnsan tüketimine uygun bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan, temel olarak yağ içinde su emülsiyonu tipinde, süt ve/veya süt ürünleri

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 İçindekiler HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 1 2 HSG Tarım Adını 1969 da üretilen ilk yerli traktörden alan HSG Tarım, tarımda

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 Bu sayýda neler var: Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Adý: Baklava Þurubu! Hüseyin Yeþil: Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Kapak Konusu: Küresel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter Gıda Üretimindeki Küresel Güçlükler Nüfus artışı İklim değişikliği Kuraklık Su kaynaklarının

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ Müşterilerine, 1997 yılından bu yana Tekbaş A.Ş. bünyesinde TEKBAŞ UN markasıyla hizmet vermekte olan şirketimiz, kısa zamanda çalışma sahasında üncü konuma gelmeyi başarmıştır. Bugün Türkiye nin her tarafında

Detaylı

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI Sayfa No 1/4 REVİZYON ve ONAY TAKİP TABLOSU Rev. No. Revizyon Gerekçesi Tarih Sayfa No 2/4 HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ Ürün Grupları Birincil Üretim İkincil Üretim 1- Et ve Et Ürünleri 2-Süt ve Süt Ürünleri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 02 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMÜLLERİ SEKTÖR RAPORU / 2014 II- DÜNYA BİTKİSEL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebek beslenmesinde 0-3 yaş arası kritik bir dönemdir. Bu dönemde annelerin her konuda olduğu gibi beslenme konusunda bebekleri için mümkün olan en 1 / 7 iyi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 MARGARİN

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kedinizin yeni mamasý

Kedinizin yeni mamasý Kedinizin yeni mamasý Kedinizin yeni mamasý DFC Yem Ýç ve Dýþ Tic. Ltd. Þti. Yeþillik Cd. Modeko Selgeçen Ýþ Mrk. No: 23/P-2, Karabaðlar - ÝZMÝR Tel: 232 254 464 Fax: 232 254 463 www.dfcyem.com www.molly.com.tr

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 04 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMÜLLERİ SEKTÖR RAPORU / 2016 II- DÜNYA BİTKİSEL

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünyada 0207 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) kanatlı eti ve ürünleri üretiminde başı çeken ülkeler sırasıyla ABD (17,5 milyon ton), Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı