Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4001E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4001E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544139"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:.. Cihaz tanma Su Yumuåatma Tertibat.. Özel tuzun doldurulmas. Parlatc doldurulmas.... Makinesinin... Deterjan..... zsprogram Listesi.. Bulaåklarn Ykanmas... Ek fonksiyonlar *... Bakm ve koruma Hata Tespiti.. Yetkili Servisin Çarlmas Uyar Cihazn kurulmas.. Giderme.... malzemelerini kurallara uygun åekilde gideriniz. tehlikesi) Gerekli kaplama kapaklarn, özel aksesuar olarak yetkili servis veya yetkili satclar üzerinden tedarik edebilirsiniz Cihaz kurarken Cihazn kurulmasn ve gerekli balantlarn montaj klavuzunda belirtildii åekilde yapnz. Bulaåk makinenizi kurarken fiåin prize takl olmamasna dikkat ediniz. Evdeki elektrik sigorta sisteminin yönetmeliklere göre balanmå olup olmadn kontrol ediniz. Bütün elektrik balantlarnn tip levhasnda belirtilen deerlerle ayn olmas gerekir. hortumu kesmeyiniz, plastik gövdeyi suya sokmaynz. Günlük kullanmda Uyar Sivri uçlu bcaklar ve dier cisimler, sivri uçlar aåaya gelecek åekilde kaåk-çatal-bçak sepetine veya yatay konumda bulaåk sepetine yerleåtirilmelidir. Bulaåk makinesini sadece evde ve sadece bildirilmiå olan kullanm amacna uygun kullannz: Yani evdeki bulaåklarnz ykamak için. Cihazn açk kaps üzerine oturmaynz ve basmaynz. Aksi halde cihaz devrilebilir. Tek ve serbest kurulan cihazlarda, sepetler aår doldurulursa, cihazn devrilebileceini dikkate alnz. Bulaåk ykama bölümündeki su, içme suyu deildir. Bulaåk ykama bölümüne çözücü madde koymaynz. Patlama tehlikesi söz konusudur. Program akå esnasnda cihazn kapsn çok dikkatli açnz. Cihazdan dåarya scak su sçramas tehlikesi söz konusudur. 4 tr Örn. taklp tökezleyerek yaralanma tehlikesini önlemek için, bulaåk ykama makinesi sadece ksa bir süre, doldurulmak ve boåaltlmak, yani bulaåk koymak ve almak için açlmaldr. Temizleme maddelerinin ve parlatc ürünlerin ambalajlar üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarlarna dikkat ediniz. Giderme iåleminde Eskimiå ve kullanlmayacak cihazlar derhal kullanlamaz konuma getiriniz ki, ileride bir kazaya sebep olmasn. Cihazn gerektii åekilde giderilmesini salaynz. Uyar Çocuklar cihazn içine girip, içinde kilitlenip kalabilirler (boulma tehlikesi) veya baåka bir tehlikeli duruma maruz kalabilirler. Bu nedenle: Elektr fiåini prizden çekip çkarnz, cihazn elektrik kablosunu kesip cihazdan ayrnz ve uygun bir åekilde gideriniz. Kap kilidi, kap tekrar kilitlenemeyecek åekilde tahrip edilmelidir Evde çocuk varsa Eer varsa, çocuk emniyetini kullannz. Kapak veya zarf içinde detayl bir açklama bulacaksnz. Çocuklarn cihaz ile oynamasna veya cihaz kullanmasna izin vermeyiniz. Çocuklar temizleme maddelerinden ve parlatclardan uzak tutunuz. Bunlar azda, boazda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve boulmaya yol açabilir. Çocuklar kapa açk olan bulaåk makinesinden uzak tutunuz, çünkü cihazn içinde daha temizleme maddesi artklar bulunabilir. Cihaz yüksek bir yere kurulmuåsa, cihazn kapan açp kapatrken, çocuklarn cihaz kapa ile cihazn altna kurulu olan dolabn kaps arasna skåmamasna veya bir yerlerini skåtrp ezdirmemesine dikkat ediniz. lk ykama iålemine baålamadan önce Cihaz, fabrikada üretilmi tamamlandktan sonra uygun åekilde test edilmiåtir. Test edilirken cihazn içerisinde kalan suyun temizlenebilmesi için cihaz ilk olarak çalåtrdnzda, ykama iålemini yüksek scaklkta yapnz. Ykama iålemi için gerekli ykama tuzunu, parlatcy ve temizlik tozunu öngörülen yerlere doldurunuz. Ortaya çkan hasarlarda Onarm çalåmalar ve cihazda yaplacak her türlü çalåma sadece yetkili servis elemanalar tarafndan yaplmaldr. Bunun için cihaz elektrik åebekesinden ayrlmå olmaldr. Elektrik fiåini çekip prizden çkarnz (balant kablosundan tutup çekmeyiniz) veya cihazn bal olduu sigortay kapatnz. Musluu tamamen kapatnz. 5 tr Cihaz tanma Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazn iç bölmelerine ait åekiller ön ksmdaki zarfn içinde bulunmaktadr. Bütün hususlara iliåkin açklamalar ilgili metinlerde bulabilirsiniz. Kumanda paneli Ana åalter Kap açma donanm Program seçim dümesi (içeri sokulabilir*) Ek fonksiyonlar* Su giriåini kontrol etme göstergesi Program akå göstergesi Program sonu göstergesi Parlatc ilave etme göstergesi Tuz doldurma (miktar) göstergesi lk Kullanmdan Önce Satn Alnacak: - Tuz - Deterjan - Parlatc Sadece bulaåk makinesinde kullanlmaya elveriåli ürünler kullannz.

3 *Baz modellerde mevcuttur Cihazn iç bölmesi Üst sepet Üst sepet için ek bulaåk sepeti * Üst püskürtme pervanesi Etajerler* Alt püskürtme pervanesi Åamandra** Alt Sepet Tuzun konduu hazne Süzgeçler Çatal, bçak, kaåk sepeti Parlatc stok kab Temizlik tozu bölmesi Kapak kilidi Tip levhas * Sadece baz modellerde ** Åamandra, cihazn iç bölmesine fazla miktarda su girmesini engeller. Åamandrann bakm, ve söküp takma iålemlerinin, sadece yetkili servisler tarafndan yaplmas gerekir. 6 tr Su Yumuåatma Tertibat yi bir ykama iålemi için, bulaåk makinesinin yumuåak, yani az kireçli suya ihtiyac vardr. Aksi halde bulaåklarn ve iç donanmn üzerinde beyaz kireç artklar kalr. Belli bir dereceden daha sert olan åebeke suyunun makinede kullanlabilmesi için yumuåatlmas, yani kirecinin giderilmesi gerekir. Bu iålem, bulaåk makinesinin su yumuåatma tertibatna doldurulan özel tuzun yardm ile gerçekleåtirilir. Gerekli ayar ve buna bal olarak gerekli olan tuz miktar, åebeke suyunuzun sertlik derecesine baldr. Program seçme dümesini 3, saat 12 konumundan baålayarak, saatin çalåma yönünün tersine doru, bir diå atlayacak åekilde sola çeviriniz. Su Yumuåatma Tertibatnn Ayarlanmas Åebeke suyunuzun sertlik derecesini öreniniz.

4 Bunu bölgenizin su idaresinden veya yetkili servisinizden örenebilirsiniz Ayarlayacanz deer için su sertlik derecesi tablosuna baknz. Cihazn kapsn kapatnz Ana åalteri 1 açnz ve en az 3 saniye basl tutunuz. Gösterge 9 yanp söner; ve sembolleri üzerindeki küçük lambalar yanar. (Su sertlik derecesi, cihaz fabrikadan çkmadan önce 2 kademesine ayarlanmåtr.) Ayarlanmå bu deeri deiåtirmek için: Program seçme dümesini 3 çeviriniz. Kullandnz suyun sertliine göre, 0 ve 3 arasnda bir deer seçebilirsiniz. Eer, ve lambalar yanarsa, azami su sertlik derecesi ayarna ulaålmåtr. Su sertlik derecesi deerinin yükseltilmesine åimdi yine devam edilirse, lambalar söner ve su sertlik derecesi 0 kademesine ayarlanr (herhangi bir lamba yanmaz). Cihazn Aç/Kapat (ana åalter) dümesini 1 "Kapat" konumuna getiriniz. Ayarlanmå olan deer hafzaya alnmådr. Su Sertlik Derecesi Tablosu _dh _fh _Clarke mmol/l ,1 1,22, ,03, ,86,2 7 tr Özel tuzun doldurulmas Tuz ilave etme iålemi daima cihazn çalåtrlmasndan hemen önce yaplmaldr. Böylelikle, taåan tuzlu su hemen cihazdan atlr ve ykama kab içinde korozyon olmas önlenir. Stok haznesinin vida diåli kapan açnz 27. Cihaz ilk kez kullanmaya baålamadan önce, tuz kabnn içine yaklaåk 1 litre su dökünüz. Sonra, tuz haznesi doluncaya kadar (azm. 1,5 kg) tuz doldurunuz (yemek tuzu deil, özel tuz). Tuz doldurduunuz zaman, tuz haznesindeki su dåar taåar ve akp gider. Uyar Yumuåatc tuz bölmesine katiyen deterjan doldurmaynz. Aksi halde yumuåatma tertibat tahrip olur. Tuz miktar göstergesi Tuz miktar göstergesi 9 yand zaman, bir sonraki ykama iålemine geçmeden önce ykama tuzunun doldurulmas gerekir. Ne kadar sk bulaåk ykandna ve cihazda ayarlanan su sertlik derecesine göre, tekrar rejenerasyon tuzu ilave edilmesinin gerekli olmas birkaç ay sürebilir. * baz modellerde Panodaki tuz doldurma göstergesi 9 önce yanar ve ancak sudaki tuz younluu yeterli olduu zaman söner. Su sertlii derecesi "0" olduu zaman, cihaza tuz doldurulmasna gerek yoktur, çünkü cihaz çalåtnda tuz kullanlmaz ve tuz ilave etme göztergesi kapaldr. 8 tr Parlatc doldurulmas Parlatc, bulaåklarn lekesiz ve bardaklarn prl prl olmas için gereklidir. Sadece evde kullanlan bulaåk makineleri için uygun parlatc kullannz. Parlatc gözünün kapan 30 açnz. Bunun için kapak üzerindeki iåarete (1 ) basnz ve kapa ayn zamanda açma dilinden (2 ) tutarak kaldrnz: Parlatc Dozunun Ayarlanmas Ykama esnasnda suya katlan parlatc miktarn kademesiz bir åekilde ayarlamak mümkündür. Bu miktar, fabrika çkånda 4 deerine ayarlanmåtr. Parlatc doz ayarn, sadece bulaåklarn üzerinde izler kalyorsa (- istikametine doru çeviriniz) veya su lekeleri görünüyorsa (+ istikametine doru çeviriniz) deiåtiriniz. 30 Parlatcy dikkatlice doldurma deliinin kenarnn biraz altna kadar doldurunuz. Parlatc ayar dümesi Parlatc doldurma (miktar) göstergesi Kumanda panelindeki parlatc ilave etme göstergesi 8 yanar yanmaz, parlatc ilave edilmelidir. Doldurma iåleminden sonra kapa iyice (klik sesi duyulmal) kapatnz. Dåar taåan parlatcy gerekirse bir bez ile siliniz ki, müteakip bulaåk ykama iåleminde aår köpük oluåmasn. 9 tr Makinesinin Uygun deil Tamamen veya ksmen tahtadan kaåk, çatal, bçak. Hassas dekorlu bardaklar, sanat eåyalar, antika eåyalar. Bu tür dekorlar bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli deildir. Scak suya karå hassas plastik parçalar. Bakr ve kalaydan veya kalayl parçalar. Kül, balmumu, yalama gresi veya boya ile pislenmiå bulaåklar. Sünger ve bez gibi, su er emin bir åekilde tutturulabilir. Alt ve üst ksmda tekerler bulunan üst sepet Üst sepeti dåar doru çekiniz. Sepeti yerinden çkartnz. Daha sonra sepeti alt yada üst tekerlerini kullanarak yerine oturtunuz. Sepet seviyesinin ayarlanmas* * baz modellerde Üst bulaåk sepetinin seviyesi, üst veya alt sepette yüksek bulaåklar için daha fazla yer elde etmek için, ihtiyaca göre ayarlanabilir. Bulaåk yükseklii (cm) Azm. ø in (cm) üstte Azm. ø in (cm) altta 81 20/25 * 30/25 * 86 20/25 * 34/29 * Yan tarafnda kaldrma kollar (Rakmatik) bulunan üst sepet &Uummadnz durumlarda, ilgili temizlik maddesinin üreticisine baåvurunuz; özellikle åu durumlarda: Program sonunda, ykanmå olan bulaåklar (tabak çanak) çok slak ise. Ykanmå bulaåklarn üzerinde kireç tortusu veya lekesi oluåuyorsa. Bu ürünlerin kullanmyla dorudan iliåkili åikayetlerde, garanti kapsamnda herhangi bir iålem yapamayz! 14 tr zsprogram Listesi Bu genel bakå bölümünde, mümkün olan azami program adedi gösterilmiåtir. Sizin cihaznzda mevcut olan programlar için, cihaznzn kumanda panosuna baknz. Bulaåk cinsi örnein porselen, tencere, kaåk, çatal, bçak, bardak, v. s. Yemek artklarnn cinsi, örnein Yemek artklarnn miktar Yemek artklarnn durumu Program tanm Salam, pek hassas deil Karåk Hassas Karåk Çorba, sufle, sos, patates, hamur iåleri, pirinç, yumurta, kzartma Çok Çok yapåank Çorba, patates, hamur iåleri, pirinç, yumurta, kzartma Az Kahve, pasta, süt, sucuk, salam, souk içecek, salata Çok az Az yapåan Eer bulaåklar ykanmadan önce birkaç gün bulaåk makinesinin içinde kalacaksa, slandrlmal ar gerekir. Youn 70 Normal 65 Eko 50 Hassas 40 Hzl 45 Ön ykama Programn akå Ön ykama 50 Temizleme 70 Ara ykama Ara ykama Ara ykama Durulama 70 Kurutma Ön ykama Temizleme 65 Ara ykama Ara ykama Durulama 70 Kurutma Ön ykama Temizleme 50 Ara ykama Durulama 65 Kurutma Ön ykama Temizleme 40 Ara ykama Durulama 55 Kurutma Temizleme 45 Ara ykama Durulama 55 Ön ykama Program Seçimi Ykanacak olan bulaåklarn türüne ve miktarna veya kirlilik derecesine (yemek artklarnn özelliklerine) göre, program listesinden uygun bir program seçebilirsiniz.

5 lgili program bilgilerini ksa klavuzda bulabilirsiniz. 15 tr Bulaåklarn Ykanmas Tasarruf Bilgileri Makine tamamen dolu deilse, daha küçük bir ykama program da yeterli olabilir. Programn sona ermesi Program akån belirten gösterge 6 kapanr ve programn sona erdiini belirten gösterge 7 yanarsa program sona ermiå demektir. Programn sona ermesi ile "Üst sepet ykama" fonksiyonu da (sadece baz modellerde) devre då kalr. Programn sona ermesinden bir kaç dakika sonra: Cihazn kapan açnz. Ykanan eåyalar souduktan sonra dåar alnz. Program sona erdikten sonra cihaz dilerseniz kapatabilirsiniz yada baåka bir program çalåtrabilirsiniz. Program verileri Program verilerinin tamamn (çalåma süreleri, elektrik ve su tüketimi) bu kullanm klavuzunda bulabilirsiniz. Bu veriler normal koåullar için geçerlidir. Ykanacak eåyann farkl miktarlarda olmas. sonu göstergesi 7 söner. Su musluunu kapatnz. (Aqua-Stop donanm varsa, gerek yok). eåyalar kuruduktan sonra cihazdan çkartnz. sonuna kadar açnz. gösterge söner. ek programda, alt sepette yemek piåirme kablarnn (örn. iç yüzüne üzerine yakl. süresi yakaåk 1 dakikadr. Ana åalteri 1 program sona erdikten sonra kapatnz. pislikleri temizledikten sonra süzgeçleri akar su altnda iyice temizleyiniz. Cihazn genel durumu Ykama alannda ya ve kireç artklar toplanp toplanmadn kontrol ediniz. Bu tür birikintiler varsa: Bulaåk deterjan haznesine bulaåk deterjan doldurunuz. Cihaza bulaåk koymadan, en yüksek ykama scaklk derecesine sahip ykama programn çalåtrnz. Cihaz temizlemek için sadece özellikle bulaåk makineleri için elveriåli olan temizleme maddeleri/bulaåk makinelerini temizleme maddeleri kullannz. Kapak contasn muntazam aralklar ile nemli bir bez kullanarak siliniz. Bulaåk makinenizi temizlemek için kesinlikle buharl temizleme cihazlar kullanmaynz. Aksi halde, muhtemel hasarlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihazn ön ksmn ve ön panosunu muntazam aralklar ile nemli bir bez kullanarak siliniz; su ve biraz bulaåk deterjan kullannz. Kaba yüzeyli sünger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmaynz, çünkü bunlar cihaz yüzeyinin çizilmesine neden olabilir. Dikkat! Kesinlikle baåka klor içeren, evde kullanlan normal temizleme maddeleri kullanmaynz! Salk açsndan tehlikelidir! Tekrar monte etmek için: Süzgeci yerine yerleåtiriniz ve süzgeç baåln yerine sabitlenecek åekilde vidalaynz. Özel tuz ve parlatc 9 ve 8 ilave etme göstergelerini kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlatc ilave ediniz. 18 tr Pis su pompas * * baz modellerde Bulaåk suyundan bulunan ve süzgeçler tarafndan tutulmamå olan kaba yemek artklar pompay bloke edebilir. Bu durumda bulaåk suyu dåar pompalanmaz ve süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur. Böyle bir durumda: Açma / Kapatma dümesine 1 basp, cihaz kapatnz. Gerekirse su uygun bir kap ile cihazdan alnp boåaltlmaldr. Süzgeçler 28 sökülüp çkarlmaldr. Kapaklar çkarlmaldr. Püskürtme Kollar Pis sudaki kireç ve pislikler, püskürtme kollarnn 22 ve 24 memelerini ve yataklarn bloke edebilirler. Püskürtme kollarnn su çkan memelerinin yemek artklar tarafndan tkanp tkanmadn kontrol ediniz. Gerekirse alt püskürtme kolunu 24 yukarya doru çekip çkarnz. Üst püskürtme kolunun 22 vidasn açp, kolu söküp çkarnz. Püskürtme kollarn akar su altnda temizleyiniz. Püskürtme kollarn yine yerlerine taknz veya vidalaynz. Su püskürtme kollar 19 tr Cihazn iç ksmnda yabanc cisim olup olmad kontrol edilmeli ve gerekirse yabanc cisimler giderilmelidir. Kapaklar tekrar yerlerine taklmaldr. Süzgeçler tekrar yerlerine taklmal ve vidalanmaldr. Hata Tespiti Küçük arzalar kendiniz giderebilirsiniz Günlük kullanmda ortaya çkan hatalarn büyük bir bölümünü, genelde yetkili servisi çarmaya gerek kalmadan, kendiniz giderebilirsiniz. Böylelikle lüzumsuz masraf oluåmas önlenmiå olur ve makinenin ksa süre içerisinde tekrar kullanma hazr olmas salanr. Aåadaki açklamalar sayesinde, ortaya çkabilecek hatalarn sebeplerini bulmanz kolaylaåacaktr. click 3 2 Arzalar Dikkat Unutmaynz: Onarm çalåmalar sadece yetkili servis veya uzman elemanlar tarafndan yaplmaldr. Cihazn bir parçasnn deiåtirilmesi gerekirse, sadece orijinal yedek parça kullanlmasna dikkat edilmelidir. fiåi prize takl deil. Cihazn kapa iyi kapatlmamå. kapatnz ve fiåi prizden çekiniz. Musluu tamamen kapatnz. koyacanz zaman, deterjan bölmesi kuru olmaldr. "Su giriå kontrolü" 5 göstergesi yanar. Su musluu kapal za da kireçten tkanmå. Su giriåinde kesiklik var. Su giriåindeki süzgeç tkanmå. Su giriå hortumu katlanmå. Pis su boåaltma pompas bloke ediliyor. Program sona erdikten sonra cihazn içinde su kalyor. Pis su boåaltma hortumu tkal veya katlanmå. Pis su boåaltma pompas bloke ediliyor. Süzgeçler tkal. Ykama program henüz sona ermemiå. bir program seçilmemiåtir. nedenle, parlatc gözü haricine dökülen parlatcy bir bez ile siliniz. Cihaz ykama esnasnda duruyor Cereyanda kesiklik var. Su giriåinde kesiklik var. "RESET" fonksiyonunu uygulaynz. 21 tr Ykama esnasnda çarpma sesleri duyuluyor Püskürtme kolu bulaåklara çarpyor. Ykama esnasnda titreme ve çarpma sesleri duyuluyor Bulaåklar doru yerleåtirilmemiå. Doldurma ventillerinden çarpma / vurma sesleri geliyor Bu, su hortumunun (hattnn) döåenmesinden dolay oluåan bir ses olup, makinenin iålevi açsndan önemli deildir. Bu konuda bir iålem yapmak mümkün deildir. Su sertlik derecesi yüksek olduu halde, özel tuz kullanlmyor. Su yumuåatma tertibatnn ayar çok düåük. Tuz bölmesinin kapa iyice kapatlmamå. Fosfatsz bir deterjan kullanld; fosfat ihtiva eden bir deterjan deneyiniz. Bulaåklar kurumuyor Kurutma iålemi olmayan bir program seçildi.

6 Parlatc dozu çok düåük ayarland. Bulaåklar makineden çok çabuk boåaltld. Bardaklarn görünüåü soluk Parlatc dozu çok düåük ayarland. Çay veya dudak boyas artklar tamamen temizlenmedi Deterjann beyazlatma (temizleme) gücü çok düåük. Ayarlanan ykama scakl çok düåük. Bulaåklarda pas izleri var Ykanan bulaåklarn paslanmaz çelik kalitesi yeterli deil. Ykama suyundaki tuz oran çok yüksek. Tuz bölmesinin kapa iyice kapatlmamå. Tuz doldururken çok fazla tuz yanlara, cihazn içine dökülmüå. Bardaklar köreliyor ve renkleri deiåiyor, üzerlerindeki lekeler silinmiyor Kullanlan deterjan uygun deil. Ykanlan bardaklar bulaåk makinesinde ykanmaya uygun deil. Bardak ve bulaåklarda lekeler var, bardaklar metalik bir görünüå alyorlar Parlatc doz ayar çok yüksek. Bulaåklarda... Bulaåklarda ksmen yemek artklar kalyor Bulaåklar makineye yanlå yerleåtirildi, püskürtülen su ilgili yüzeylere ulaåamad. Bulaåk sepeti fazla dolduruldu. Bulaåklar birbirlerine yaslamaynz. Çok az deterjan dolduruldu. Uygun olmayan, çok zayf bir ykama program seçildi. Bir bulaåk, püskürtme kolunun dönmesine mani oldu. Püskürtme kolundaki memeler yemek artklarndan dolay tkand. Süzgeçler tkanmå. Süzgeçler yanlå takld. Su boåaltma pompas tkand. Plastik parçalarn renklerinde deiåmeler var Çok az deterjan dolduruldu. Bulaåklarn üzerlerinde ksmen beyaz lekeler kalyor, bardaklar bulank (süt gibi) bir renk alyor Çok az deterjan kullanlyor. Parlatc dozunun ayar çok düåük. 22 tr Yetkili Servisin Çarlmas Eer hatay kendiniz gideremezseniz, yetkili servisimize baå vurunuz. Size en yakn yetkili servisi, Yetkili Servisler listesinde bulabilirsiniz. Yetkili servisimize lütfen cihaz numarasn (1) ve FD numarasn (2) bildiriniz. Bu bilgileri, cihazn kapsndaki tip levhas 33 nda bulabilirsiniz. Uyar Kyaslama kontrolleri ile ilgili bilgiler Kyaslama kontrolleri (testleri) ile ilgili koåullar, "Kyaslama kontrolleri ile ilgili bilgiler" ekinde bulabilirsiniz. lgili programlara ait tüketim bilgi ve deerleri, ksa klavuzda bildirilmiåtir. Genel Tezgah alt yada tezgaha daha sonradan yerleåtirilen cihazlarn devrilmeye karå emniyete alnmas gerekir. Bunu yapmak için duvara yada cihazn sanda solunda bulunan dolaplara bir sistem ile monte edilmesi gerekir. sviçre için üretilen modellerde, cihazn herhangi bir tahta yada plastik balant parças kullanlmadan mutfak tezgahndaki yerine yerleåtirilmesi edilmesi mümkündür. Cihazn elektrik balants normal bir fiå üzerinden salanmayacaksa yaplacak balantda ilgili güvenlik yönetmeliklerinin dikkate alnmas gerekir. Elektrik balant hattna kontak açkl en az 3 mm olan ve hatt devre då brakacak bir sistemin yerleåtirilmesi gerekir. 1 FD 2 Dikkat: Lütfen dikkat: Yetkili servis teknisyeninin makinenin hatal kullanmndan veya kullanma klavuzunda tarif edilmiå olan arzalardan dolay size gelmesi halinde, garanti süresi esnasnda dahi ücret talep edilir. 23 tr Cihazn kurulmas Bulaåk makinesinin sorunsuz çalåabilmesi için standartlara uygun åekilde balantlarnn yaplmas gerekir. Su giriå - çkå ve elektrik balantlarnn talep edilen ilgili kriterleri salamas gerekir. Konuya iliåkin bilgiler ileriki bölümlerde ve montaj klavuzunda verilmiåtir. Cihazn montajnn aåada belirtilen sraya göre yaplmas gerekir. - Cihazn teslim alndnda kontrol edilmesi - Cihaz yerine yerleåtiriniz. - Atk su balantsn salaynz. - Temiz su balantsn salaynz. - Elektrik balantsn salaynz. Temiz su balants Montaj klavuzunda verilen bilgiler yardm ile cihazla verilmiå olan parçalar muslua taknz. Su hortumunun krlmamå ezilmemiå yada dönmemiå olmasna özen gösteriniz. Cihazn deiåtirilmesi halinde, su hortumunun da cihazla birlikte yenilenmesi gerekir. Eski hortumu kesinlikle kullanmaynz. Su basnc: Asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar). Su basnc daha yüksek olursa: Basnç düåürme ventili taknz. Giren su miktar: Dakikada en az 10 litre su akmaldr. Su scakl: Öncelikle souk su balants kullannz. Eer scak su balants kullanlrsa, su scakl en fazla 60 C olmaldr. Cihazn teslimat Bulaåk makinenizin çalåma fonksiyonlar fabrikada ayrntl olarak kontrol edilmiå olup cihazn içinde su lekeleri kalmå olabilir. Su lekeleri ilk ykama iålemi sonrasnda kaybolacaktr. Elektrik balants Cihaz sadece yönetmeliklere uygun bir åekilde kurulmuå, 230 V alternatif akma ve toprak hattna sahip bir prize balaynz. Prizin bal olduu sigortann kaç amper olmas gerektiini görmek için tip etiketine veya levhasna baknz 33. Elektrik prizi bulaåk makinesine yakn bir yerede ve rahat ulaålabilir olmaldr. Balantda herhangi bir deiåiklik yaplmas gerekirse, bunu sadece yetkili servis elemanlar yapmaldr. durmasna dikkat ediniz. hattna gerekiyorsa sifon yerleåtirebilirsiniz. Su boåaltma hortumunu cihazla birlikte verilmiå olan parçalar yardm ile sifona monte ediniz. Su boåaltma hortumunun krlmamå ezilmemiå yada dönmemiå olmasna özen gösteriniz (kirli suyun boåalma iåleminin bir tapa yada benzeri bir parça ile engellenmemesine dikkat ediniz). 24 tr Demontaj Bu iålemde de yaplacak çalåmalarn sras önemlidir: Önce kesinlikle daima cihazn bal olduu elektrik åebekesinden ayrnz. Elektrik fiåini çekip prizden çkarnz. Su beslemesini kapatnz. Atk su ve temiz su balantsn çözünüz. Mutfak tezgah altna taklmå olan sabitleme cvatalarn çözünüz. Varsa taban tahtasn söküp çkarnz. åekilde oyun oynayan çocuklarn kendilerini dolabn içine kilitlemelerini ve hayatlarn tehlikeye sokmalarn engellemiå olursunuz. Yeni bir cihaz zarar görmemesi için uygun koruyucu ambalaj içinde size ulaåtrlr. Cihazn ambalaj için kullanlan malzemelerin üzerinde uluslar aras standartlarda kabul edilen ksaltma iåaretleri (örn >PS< polistrol) bulunmakttadr. Cihaz giderirken plastik maddeleri ayrarak çevre dostu bir åekilde giderilmesini salayabilirsiniz. Cihazn nasl giderileceine iliåkin bilgi almak için satcnza yada belediyelerdeki ilgili müdürlüklere baåvurunuz.

7 Powered by TCPDF ( Transport Bulaåk makinesini boåaltnz. Sabit olmayan, serbest parçalar sabitleåtiriniz. Cihaz daima dik olarak taåynz. Eer makine dik olarak taånmazsa, makinenin içinde kalan su artklar kumanda ünitelerinin bulunduu bölüme akabilir ve bu da programlarn hatal çalåmasna sebebiyet verir. Donmaya Karå Önlemler Eer cihaz donma ihtimali olan bir yerde (örnein yazlk evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boåaltlmas gerekir (bak. transport). Su musluunu kapatnz, su giriå hortumunu musluktan çkarnz ve içindeki suyun boåalmasn salaynz. 25 tr Ambalajn giderilmesi Cihazn ambalaj malzemelerini lütfen gerektii åekilde gideriniz. Ambalajlar ve ambalaj parçalarn oynamas için çocuklara vermeyiniz. Katlanp kapanabilen kartonlar ve folyeler boulmalara sebep olabilir. D Dalgal kartonun büyük bir ksm eski kattan ibarettir. D Åekil verilmiå polisterol (stiropor) ambalaj parçalar FCKW kullanlmadan üretilmiåtir. D Polietilen folyonun (PE) bir ksm sekonder hammaddeden oluåmaktadr. D Tahta çerçeveler (varsa), artk tahtalar ile yaplmåtr ve kimyasal iålenmemiåtir. D Balama bantlar(varsa) polipropilen (PP) maddesindendir. Uyar Çocuklar cihazn içinde kilitli kalabilir (havaszlktan boulma tehlikesi) veya baåka bir åekilde kendilerini tehlikeye sokabilirler. Bu nedenle: Elektrik fiåini çekip prizden çkarnz, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayrnz ve imha ediniz. Kap kilidini, kap artk kilitlenemeyecek åekilde tahrip ediniz. Eski cihazlarn giderilmesi Artk kullanlmayacak olan cihazlar derhal kullanlamayacak åekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz. Cihazn gerektii åekilde giderilmesini salaynz. Bu cihaz, ömrünü doldurmuå elektrikli ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmelii 2002/96/EG'ye (waste electrical and electronic equipment WEEE) uygun åekilde iåaretlenmiåtir. Bu yönetmelik, eski cihazlarn geri alm ve deerlendirilmesi ile ilgili AB-çapndaki uygulamalarn çerçevesini belirtmektedir. 26 Çocuk emniyeti * Çocuk emniyetinin devreye sokulmas Çocuk emniyeti devreye sokulmuåken cihaz kapann açlmas Çocuk emniyetinin kapatlmas Cihazn kapa açkken, çocuk emniyetinin koruyucu fonksiyonu yoktur. Frn tepsisi su püskürtme kafas * Büyük tepsileri veya zgaralar, çap 30 cm'den daha büyük olan tabaklar (gourmet tabaklar, hamur iåi yemek tabaklar, çorba taba alna konulan tabaklar) bu püskürtme kafas yardm ile temizleyebilirsiniz. Bunun için üst sepeti cihazdan çkarnz ve frn tepsisi su püskürtme kafasn çizimde gösterildii gibi taknz. Püskürtülen suyun tüm parçalara ulaåabilmesi için, tepsileri resimde gösterildii gibi yerleåtiriniz (azami 4 frn tepsisi ve 2 zgara teli). Bulaåk makinesini daima üst sepet ile veya frn tepsisi ykama kafas ile çalåtrnz! * baz modellerde Profilo Cemal Sahir Sokak No: 2628 Mecidiyeköy Istanbul Dorudan iletiåim kurmak için, lütfen yetkili servis listesindeki telefon ve faks numaralarn kullannz. EEE Yönetmeliine Uygundur tr 600o (8907).

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CG463J9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569116

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CG463J9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569116 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WVTI2840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567022

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WVTI2840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567022 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4011ESL http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570377

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4011ESL http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570377 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HEV3541 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653869

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HEV3541 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568660

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SE23913EU

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SE23913EU Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568679

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568679 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB272370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3560666

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB272370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3560666 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

çindekiler kapatılması... 9 Parlatıcı %... 9 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 9 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 9 Parlatıcı %... 9 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 9 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak kilidi.....................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 505 488 (8911) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 505 488 (8911) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 505 488 (8911) tr Kullanma kılavuzu Start 7 8 9 10 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 3 1 2 4 6 5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HV23AB510 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3571337

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HV23AB510 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3571337 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA700 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564181

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA700 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564181 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESI6241X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629458

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESI6241X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629458 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX ESI6241X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX ESI6241X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH DIB09D650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657331

Kullanım kılavuzunuz BOSCH DIB09D650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657331 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760260 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654918

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760260 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654918 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SE24A250EU

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SE24A250EU Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin WU.XOODQPD N ODYX]X %XODĽ N PDNLQHVL 6 çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU GM240110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564235

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU GM240110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564235 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW81W http://tr.yourpdfguides.com/dref/805738

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW81W http://tr.yourpdfguides.com/dref/805738 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG MW81W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SAMSUNG MW81W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ve Montaj K (8211)

ve Montaj K (8211) ve Montaj K tr 5600 052 793 (8211) 4 5 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6 7 25 kg 25 8 28 28 28 9 tr Bula$ klar n Yerle$tirilmesi Bula$ klar n makineye doldurulmas Önce bula$ klar n

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Elektrikli tuz veya karabiber değirmeni. Kullanım Kılavuzu. Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 63030AB6X6INGNSB

Elektrikli tuz veya karabiber değirmeni. Kullanım Kılavuzu. Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 63030AB6X6INGNSB Elektrikli tuz veya karabiber değirmeni Kullanım Kılavuzu Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 63030AB6X6INGNSB Değerli Müşterimiz! Seramik öğütücülü yeni değirmeniniz tuz kristallerini ya da karabiber tanelerini

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW71E http://tr.yourpdfguides.com/dref/805737

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW71E http://tr.yourpdfguides.com/dref/805737 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG MW71E için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SAMSUNG MW71E tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E462TR

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E462TR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi www.reinhausen.com V Tipi Kademe Deðiþtiricisi Kullanma Kýlavuzu BA 081/05 Ýçerik Ýçindekiler 1 Genel 1.1 Güvenlik bilgileri... 5 1.2 Amacýna uygun kullaným... 5 2 Yapýsý/Modelleri... 6 3 Gönderim... 6

Detaylı