Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük Temennimizdir. * Meslek Liseleri Arasý 2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý. * Kalýpçýlar Vadisi ne Bakan dan Destek Sözü. * Kalýp Tasarýmý ve Ýmalatý Teknoloji Çalýþtayý. * UKUB 13. Olaðan Genel Kurulu. * 3. Ulusal Kalýp Üreticileri Semineri. * UKUB MEB Ýstiþare Toplantýsýna Katýldý. * UKUB, ISTMA 14. Dünya Konferansýna Katýldý. * UKUB Euromold 2013 Fuarýný Ziyaret Etti. * Genel Plastik Enjeksiyon Kalýp Eðitimi Gerçekleþtirildi. * UKUB Ýbrahim BURKAY ý Ziyaret Etti. * Kalýp Avrasya 2014 Hazýrlýklarý Baþladý. * UKUB, Alman Kalýp Üreticileri Birliði ile Buluþtu. * UKUB Üyelerine Eðitim Düzenledi. * 13 üncü Olaðan Genel Kurul Yapýldý. Baþ Yazý * UKUB Baþkaný Þamil ÖZOÐUL un yazýsý Makale * Ragýp YOLDAÞ UKUB metroloji mühendisi * Eren KAYNAK UKUB Mali Müþaviri * Av. Hatice ÇAKIR TASLI UKUB Hukuk Müþaviri * Can OKATAN TOFAÞ Yan Sanayi Kalite, Kalýp/Teçhizat Yöneticisi

2 2 Baþyazý Deðerli UKUB Üyeleri, Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Türk sanayisinin kapasitesinin artmasýyla beraber iþ gücüne olan ihtiyaç da git gide artmaktadýr. Eðer hedefimiz yüksek katma deðerli teknolojik üretim kapasitemizi arttýrmak ise öncelikli olarak eðitim sistemimizde hýzla revizyona gidilmelidir. Ülkemizin düþük ve orta katma deðerli üretim oraný % 96 iken, yüksek katma deðerli teknolojik üretim oraný ise sadece % 4 seviyesindedir. Ülke olarak önceliðimiz katma deðeri yüksek olan teknolojik ürünlere yönelmek ve % 30 un üzerinde olan Avrupa ortalamasýnýn çok altýnda kalan % 4 oranýný yükseltmek olmalýdýr. Yüksek katma deðerli ürünlerin geliþtirilmesi ve üretilmesi ise AR-GE çalýþmalarýnýn arttýrýlmasý ile mümkündür. Üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn AR-GE çalýþmalarýna aktardýklarý bütçe oranlarý da Avrupa ortalamasýnýn maalesef çok altýnda kalmaktadýr. Kalýpçýlýk, yüksek katma deðer saðlayan sektörlerin baþýnda gelmesine raðmen firmalarýmýz bu deðeri önce koruyacak, sonra yükseltecek olan AR- GE çalýþmalarýna yeterince odaklanamamaktadýrlar. Düþük ve orta katma deðerli sanayi üretiminde istihdam edilecek, meslek lisesi seviyesinde eðitim almýþ ara personel dahi bulmanýn git gide zorlaþtýðý bir ortamda AR-GE çalýþmalarýnda görevlendirmek üzere yüksek eðitim almýþ mühendislerin bulunmasý zaten mümkün deðildir. Bunun en önemli sebebi, diðer eðitim alanlarýnda olduðu gibi kalýpçýlýk alanýnda da orta ve yüksek eðitim veren kurumlarýn güncel sanayi beklentilerinin çok gerisinde kalmýþ olmalarýdýr. Türk sanayisinin kapasitesinin artmasýyla beraber iþ gücüne olan ihtiyaç da git gide artmaktadýr. Eðer hedefimiz yüksek katma deðerli teknolojik üretim kapasitemizi arttýrmak ise öncelikli olarak eðitim sistemimizde hýzla revizyona gidilmelidir. Sanayi-eðitim kurumlarý arasýnda iþbirlikleri her aþamada geliþtirilmeli ve taraflarýn ihtiyaç ve talepleri dengelenmelidir. Biz UKUB olarak tüm imkanlarýmýzla sanayi-eðitim kurumlarý iþbirliðini geliþtirmeye gayret ediyoruz. Bu yýl ikinci kez düzenlemekte olduðumuz MESLEK LÝSELERÝ ARASI ULUSAL KALIP YARIÞMASI nýn amacý da bu iþbirliðini geliþtirmektir. Þimdilik plastik ve sac þekillendirme kalýplarý olmak üzere iki kategoride düzenlediðimiz yarýþmayý, önümüzdeki yýl basýnçlý döküm kalýplarýný da ekleyerek üç kategoride düzenlemeyi planlýyoruz. Ýlk yýl 3 okul, 5 takým, ikinci yýl 10 okul, 13 takýmýn katýldýðý yarýþmanýn 2015 yýlýnda düzenleyeceðimiz üçüncüsünde 20 okul, 40 takýmýn katýlmasýný saðlamayý hedefliyoruz. Bu organizasyon sayesinde okullarýmýz, deðerli eðitmenlerimiz, sevgili öðrencilerimiz ve yarýþmanýn düzenlenmesine maddi manevi destek veren tüm kurum ve kiþiler ile müthiþ bir sinerji yakaladýk. Bu sinerjiyi arttýrarak, güzel ülkemiz Türkiye genelinde kalýpçýlýk bölümü olan tüm meslek liselerine ulaþmak en büyük arzumuzdur. UKUB olarak, mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek, eðitim sorunlarý hakkýnda farkýndalýk yaratmak, okullarýmýzýn teknik imkanlarýný geliþtirmek, deðerli eðitmenlerimizin ve sevgili öðrencilerimizin motivasyonuna arttýrmak ve sonuç olarak mesleki eðitime katký saðlamak adýna bir fener yaktýk. Hiç þüphemiz yoktur ki bu fenerin ýþýðý, siz deðerli üyelerimizin destek ve katkýlarý ile artacak ve kalýpçýlýk sektörümüzü aydýnlatacaktýr. Ebedi liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ün ülkemizi emanet ettiði genç nüfusumuz, en büyük gücümüzdür. Ancak mevcut eðitim sistemimizi düzeltmez, geliþtirmez isek, gençlik gücünü uluslararasý rekabet gücüne dönüþtürmemiz mümkün deðildir. Saygý ve sevgilerimle, Þamil ÖZOÐUL UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný ULUSAL KALIP ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ SAHÝBÝ Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil ÖZOÐUL YAYIN DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Bilgin KAFTANOÐLU Prof. Dr. Cemal ÇAKIR Prof. Dr. M. Emin YURCÝ Doç. Dr. Abdil KUÞ Doç. Dr. Ali ORAL Doç. Dr. Çetin KARATAÞ Doç. Dr. Murat YAZICI YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet KOÇ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Ahmet KOÇ EDÝTÖR Begüm DÝKKAN TÝNÝN Elif Betül DURMUÞ KATKIDA BULUNANLAR Ragýp YOLDAÞ UKUB Metroloji Mühendisi Eren KAYNAK UKUB Mali Müþaviri Av. Hatice ÇAKIR TASLI UKUB Hukuk Müþaviri Can OKATAN TOFAÞ Yan Sanayi Kalite, Kalýp/Teçhizat Yöneticisi REKLAM Begüm DÝKKAN TÝNÝN T: (224) F: (224) YÖNETÝM YERÝ Mustafa Karaer Cad. Çiðdem 2 Sok. PK: 41 DOSAB / Bursa T: (224) F: (224) TASARIM ve UYGULAMA Magic Digital Copy&Print Center BASKI Magic Digital Copy&Print Center Ulubatlý Hasan Bulvarý Güzeler Ýþ Merkezi No: 102/A Osmangazi/BURSA T: (224) F: (224) YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli, üç aylýk dergi UKUB Ana Sponsoru ''Daha iyi olmaya çalýþmayan iyi olarak da kalamaz.'' Oliver Cromwell UKUB ISTMA üyesidir

3 3 Röportaj Yalova Valisi Esengül CÝVELEK: Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük Temennimizdir. Bölgedeki sanayi geliþimi hakkýnda düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz? Ulaþým olarak Ýstanbul, Kocaeli ve Bursa'ya birer saatlik mesafedeki Yalova, Ýstanbul'a deniz baðlantýsýnýn yaný sýra, Gebze- Orhangazi-Ýzmir karayolu projesinin ilimizden geçmesi, proje kapsamýnda inþaatý devam eden Yalova ile Gebze arasýnýn 6 dakika Esengül CÝVELEK Yalova Valisi gibi kýsa sürede alýnabilmesine imkân tanýyacak asma köprü ve sahip olduðu önemli potansiyel sebebiyle, birçok yatýrým konusunda olduðu gibi sanayi yatýrýmlarý konusunda sürekli gündemde olan bir Ýlimizdir. Ýlimizde önemli sanayi kuruluþlarý ve tersane bölgesinde birçok tersane yer almakta olup, gemi ve yat sanayi, karbon elyaf, akrilik elyaf, kimya, plastik, gýda, dondurulmuþ gýda, kaðýt ürünleri, makine imalat, metal eþya, orman ürünleri, ambalaj ve tekstil konularýnda yapýlan üretim ve saðlanan istihdam ile Yalova ekonomisine katkýda bulunmaktadýrlar. Ýlimiz ihracatýnda önemli bir paya sahip olan gemi ve yat sektöründe taþeron firma elemanlarý ile birlikte tersanelerde toplam kiþi çalýþmaktadýr. Ülkemizin toplam gemi ve yat ihracatý içerisinde 2011 yýlýnda %2,7 olan Yalova nýn payý, 2012 yýlýnda %10,6 ya, 2013 yýlýnda ise %24,2 ye yükselmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TIM) verilerine göre, Yalova Ýlimizde 2013 yýlýnda toplam 305,4 milyon $ lýk ihracat yapýlmýþ olup, yapýlan ihracatýn 281,2 Milyon $ lýk kýsmý gemi ve yat ihracatý ile gerçekleþmiþtir. Yalova Ýli, Türkiye genelinde gemi ve yat ihracatýnda Ýstanbul dan sonra 2. sýrada yer almýþtýr. Bilindiði üzere Yalova ili 850 km² olan toplam alanýyla Türkiye nin en küçük þehridir. Mevcut alanlarýn da % 58 inin ormanlýk alan, % 27 sinin tarým alaný, % 1 inin daimi çayýr-otlak alaný ve geriye kalan % 14 ünün ise tarým dýþý alan olmasý, yeni yatýrým alanlarýnýn oluþturulmasýnýn önündeki en temel sorundur. Yatýrým alanlarýnýn sýnýrlý olmasý, Yalova da yapýlacak yatýrýmlarda oldukça seçici davranýlmasý sonucunu doðurmuþtur. Bu nedenle yapýlacak sanayi planlamasýnda yüksek katma deðerli, yeni teknolojik geliþmelere imkân verecek, çevreye, tabiata ve insan saðlýðýna zarar vermeyecek yatýrýmlara öncelik tanýnmaktadýr. Yalova da, 5 OSB (Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB, Çiçekçilik Tarýma Dayalý Ýhtisas OSB, Gemi Ýhtisas OSB, Taþýt Araçlarý Yan Sanayi Ýhtisas OSB ve Akrilik Bazlý Elyaf Kompozit Ürünleri Ýleri Teknolojik Malzemeler Islah OSB) çalýþmalarý devam etmekte olup, OSB lerin kurulmasý ve faaliyete geçmesi ile Ýlimizdeki sanayi geliþimine önemli katký saðlanacaktýr. Ayrýca Ýlimizde 6 Küçük Sanayi Sitesi (Yalova Kirazlý KSS, Taþköprü KSS, Çiftlikköy KSS, Yalova Hersek KSS, Orta Ölçekli KSS, Kaytazdere KSS) bulunmakta olup, bu sanayi sitelerinde yaklaþýk 6824 kiþi istihdam edilmektedir. Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB çalýþmalarýnda gelinen nokta ile ilgili düþünceleriniz nelerdir? Yalova þehir merkezinde, Yalova-Kocaeli karayolunun güneyinde, Kazimiye Köyü yakýnlarýnda 34,12 ha büyüklüðündeki alanýn 17 Eylül 2003 tarihinde onaylanmasý ile Yalova Biliþim Ýhtisas OSB tüzel kiþilik kazanmýþtýr. Ancak bu tarihten beri çeþitli sebeplerden dolayý proje hayata geçirilememiþtir. Ulusal Kalýp Üreticiler Birliði nin (UKUB), Valiliðimize baþvurusu ile bu bölgedeki çalýþmalar hýzlý bir þekilde yürütülmüþtür. Biliþim Ýhtisas OSB nin tarihinde, Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB ye dönüþtürülmesine yönelik protokol deðiþikliði onaylanmýþ ve kamulaþtýrma çalýþmalarýna baþlanýlmýþ olmasý sevindiricidir. Kýsa sürede kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn da biterek en geç 2016 yýlýnda OSB nin faaliyete geçmesi ve bölge ekonomimize katkýda bulunmasý en büyük temennimizdir. Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin Yalova ve ülke sanayisine katkýlarý hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir? Sanayileþmenin temel taþlarýndan biri olan kalýp sektörü, otomotiv sanayisinden beyaz eþyaya, inþaattan savunma sanayisine kadar bütün üretim alanlarýnda hizmet sunarak, üstün tasarým kabiliyeti ve tecrübesiyle yüksek katma deðerli ürünler üretmektedir. Birleþmiþ milletler (BM) Ýstatistik Bölümü verilerine göre kalýp ihracatý 2012 yýlýnda Dünyada 17 milyar $ a ulaþmýþtýr. Kýsa bir süre öncesine kadar Japonya kalýp sektöründe en önemli ihracatçý konumunda iken, günümüzde kalýp maliyetlerinin düþük olmasýndan dolayý Çin 3,2 milyar $ ile birinci sýraya yükselmiþtir. Türkiye 2012 yýlýnda kalýp ihracatýnda 166 Milyon $ ile 18. sýrada yer almýþtýr. Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin faaliyete geçmesi ile Türkiye nin kalýp ihracatýnda daha üst seviyelere çýkacaðý öngörülmektedir. Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB bünyesinde, kalýp teknolojileri Ar-Ge merkezi, kalýp deneme test merkezi,

4 4 Röportaj analiz, ölçüm laboratuvarlarýnýn da içinde bulunacaðý ortak kullaným ve teknoloji merkezlerinin kurulacak olmasý ile düþük maliyetli ve kaliteli kalýp imalatý yapýlabilecektir. Böylelikle 2012 yýlýnda yapýlan 166 Milyon $ olan ihracat miktarý, yeni teknolojilerin uygulanmasý ile 2023 yýlýna kadar en az 10 kat artacak ve bu da dýþ ticaret açýðýnýn kapanmasýnda büyük fayda yaratacaktýr. Türkiye de üretilen kalýplarýn yaklaþýk %70 i otomotiv sektörüne yöneliktir. Otomotiv sektörünün Sakarya- Ýstanbul-Bursa üçgeninde yoðunlaþmasý, ayrýca ilimizde kurulacak olan Taþýt Araçlarý Yan Sanayi Ýhtisas OSB, Gemi Ýhtisas OSB ve Akrilik Bazlý Elyaf ve Kompozit Ürünler Ýleri Teknolojik Malzemeler Islah OSB nin kalýp ihtiyacýnýn karþýlanmasý, Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin önemini daha da arttýrmaktadýr. Projenin tamamlanmasý ile nitelikli iþgücü olarak yaklaþýk 8000 kiþiye istihdam imkâný saðlanacaktýr. Yalova da kurulacak OSB lerin bölgenin genel geliþimine katkýsý ne yönde olacaktýr ve OSB lerin kurulmasýyla bölgede hangi sektörlerin geliþeceðini düþünüyorsunuz? Yatýrým çalýþmalarý devam eden ve önemli ilerlemeler kaydedilen Kalýp Ýmalâtý Ýhtisas OSB, Yalova Gemi Ýhtisas OSB, Taþýt Araçlarý Yan Sanayi Ýhtisas OSB, Akrilik Bazlý Elyaf ve Kompozit Ürünler Ýleri Teknolojik Malzemeler Islah OSB ile Yalova Çiçekçilik Tarýma Dayalý Ýhtisas OSB nin tamamlanmasýyla yaklaþýk 1 Milyar $ lýk yatýrým hayat bulacaktýr. Bu alanlarda toplamda yaklaþýk yeni istihdam saðlanmasý ve 900 Milyon $ lýk ihracat rakamlarýna ulaþýlmasý hedeflenmektedir. Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyete geçmesiyle bölgemizde, özellikle otomotiv, gemi yan sanayi, kalýp, makine-metal, elektrik-elektronik, karbon elyaf, akrilik elyaf, çiçekçilik ve süs bitkileri sektörlerinde önemli geliþmeler beklenmektedir. Yalova eþsiz doðasýyla Marmara'nýn gözbebeðidir. Körfez geçiþ projesinin tamamlanmasýyla bölgeye yapýlacak yatýrýmlarýn Yalova ve çevre doðasýna etkilerinin nasýl olacaðýný düþünüyorsunuz? Gebze-Orhangazi-Ýzmir Otoyolu ve Ýzmit Körfez Geçiþi Asma Köprüsü Projesi hayata geçtiðinde Yalova nýn Ýstanbul, Kocaeli ve Bursa ile bölgesel olarak bütünleþmesine önemli katkýlar saðlanacaktýr. Toplam maliyeti 9 milyar $ olan proje, dünyanýn yap-iþlet-devret modeliyle yapýlan en büyük projesidir m. orta açýklýðý ve toplam m. uzunluðu ile köprü, Türkiye nin en büyük, Dünyanýn ise 4 ncü en büyük asma köprüsü olacaktýr. Yapýlmakta olan asma köprü ile Altýnova(Hersek)-Gebze(Dilovasý) arasý 6 dakikada alýnabilecektir. Körfez Geçiþi Projesi ile kara ulaþýmýnýn yaný sýra bölge limanlarýndaki ticaretin etkinliði de önemli ölçüde artacaktýr. Yalova ilimizin sahip olduðu orman varlýðý, termal saðlýk turizmi, doðal güzellikleri ve denizi ile Marmara nýn bu havzasýndaki komþusu durumundaki Ýstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn nefes alacaklarý bir tabiat parký görünümündedir. Bu sebeple, Yalova Ýlimize yapýlacak yatýrýmlarýn katma deðeri fazla, yüksek teknolojik içeren, çevreye duyarlý bacasýz sanayi þeklinde olmasý planlanmýþtýr. Ýlimizin doðu kýsmýna gelecek olan sanayi yatýrýmlarýnýn büyük çoðunlukla kurulmakta olan organize sanayi bölgeleri çatýsý altýnda olmasý düþünülmektedir. Özellikle planlý kalkýnmanýn bir gereði olarak geliþtirilen organize sanayi bölgeleri ülkemizde sanayileþmenin çevreye etkilerini en aza indirebilmek açýsýndan en uygun modeldir. Saðlýklý, ucuz ve güvenilebilir bir altyapý ile müþterek arýtma tesisleri sayesinde çevre kirliliði minimuma inecektir. Bölgenin geliþmesiyle birlikte birçok farklý sektöre yönelik istihdam da artacak. Yalova'nýn yeterli insan kaynaðýna sahip olduðunu düþünüyor musunuz? Özellikle sanayi yatýrýmlarýnýn nitelikli insan kaynaðýna yönelik ihtiyacýnýn karþýlanmasý için Yalova'da ne gibi eðitim projeleri yürütülmektedir? Ýlimizde çalýþma yaþýndaki nüfusa iliþkin eðitim istatistiklerine bakýldýðýnda Lise dengi okul ve ortaokul ve dengi okul mezunu oranýnýn Türkiye ortalamasýndan fazla olduðu görülmekte olup, eðitim düzeyi ülke ortalamasýnýn üzerindedir. Yýllar itibariyle net göç hýzýna genel olarak bakýldýðýnda Yalova nýn göç alan bir il olduðu görülmektedir. Bu açýdan bakýldýðýnda artan göç baskýsý ve vasýfsýz iþgücü, yeterli insan kaynaðý konusunda sorunlar yaþanmasýna neden olmaktadýr. Mesleki eðitimler ve iþbaþý eðitim programlarýna aðýrlýk verilerek Ýlimizde bulunan düþük orandaki niteliksiz iþ gücünün ihtiyaç duyulan sektörlere uygun þekilde yetiþtirilmesi ile bu yönde etkin adýmlar atýlabileceði düþünülmektedir. Bölgede hizmetler ve sanayi sektörünün aðýrlýðý ve yeni kurulacak Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB göz önüne alýndýðýnda iþgücü yetiþtirme faaliyetlerinin bu sektörlere ve iþgücünün eðitim seviyesine uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir. Valiliðimiz ve Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu

5 5 Röportaj kayýtlarý yapýlarak, kadýnlarýn eðitim seviyelerinin yükseltilmesi, dolayýsýyla istihdam olanaklarýnýn artýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Kadýn yoksulluðu ile mücadele ve kadýn yoksulluðunu azaltma çalýþmalarý kapsamýnda, 63 hak sahibine er TL, Ýl Özel Ýdare kaynaklarýndan Mikro Kredi verilerek kendi iþlerini kurmalarý desteðinde bulunulmuþtur. (ÝÝMEK) bu konuya hassasiyetle eðilmekte ve bu alana yönelik olarak MEB Okullarýnda ilgili bölümlerin açýlmasý ve nitelikli eleman yetiþtirilmesi amacýyla çalýþmalar yürütmektedir. Bu anlamda Ýstihdam odaklý politikalarýn hayata geçirilerek ÝÞKUR un il genelindeki faaliyetlerinin tüm ilgili taraflarca desteklenmesi ve bu proje ve çalýþmalarýn Valiliðimiz koordinesinde izlenmesi, istihdam konusunda yaþanan sorunlarýn çözümüne olumlu katký saðlayacaktýr. ÝÝMEK in, yerel inisiyatifi harekete geçirme, istihdam ve iþsizlik konusundaki yerel sorunlara yerel çözümler üretme potansiyeli taþýdýðý düþünüldüðünde, ÝÝMEK nýn yapmýþ olduðu çalýþmalar ile daha çok ve nitelikli istihdamýn saðlanmasý, mesleki eðitimin geliþtirilmesi ve iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý esas alýnarak eðitim programlarýnýn düzenlenmesi konusunda il düzeyinde bir koordinasyon ve iþbirliði imkâný saðlanmaktadýr. Türkiye nin tek kadýn valisi olarak özellikle imalat sanayideki kadýn istihdamýný yeterli görüyor musunuz? Kadýn istihdamýnýn arttýrýlmasý için önerileriniz nelerdir? Ülkemizde, geliþmiþ ülkeler ile kýyaslandýðýnda kadýn istihdamý ve kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranlarý düþüktür. Ýstatistiklerde kadýnlarda eðitim düzeyi arttýkça iþe yerleþtirme oranlarýnýn da yükseldiði görülmektedir. Bunun için de düþük eðitim seviyesine sahip kadýnlarýn istihdamýna yönelik teþviklerin ve giriþimcilik programlarýnýn geliþtirilmesi gerekliliktir. Yalova da ÝÞKUR a kayýtlý kadýn iþsizlerin yarýsý lise altý eðitimlidir. Bu kiþilerin istihdamda yer alabilmeleri iþverenlerin istediði mesleki becerilere sahip olacak þekilde eðitilmelerine baðlýdýr. Ýlimizdeki kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn ve istihdam olanaklarýnýn artmasý ve iþsizlik oranlarýnýn ise azalmasý için istihdam garantili iþgücü eðitimleri düzenlenmektedir. Ayrýca bu kapsamda, Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesinin birinci ve ikinci alt bileþenleri olan Koruyucu Aile ile Kadýn ve Güçlenme baþlýklarý altýnda Ýlimizde toplamda 3200 kiþiye tanýtým çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda, Açýk Ortaokul düzeyinde 601, Açýk Mesleki Lise düzeyinde 257 kadýnýn 2013 yýlýnda ÝÞKUR tarafýndan düzenlenen mesleki eðitim kurslarýna katýlanlarda ise erkeklerde %31,1 (407 kiþi) kadýnlarda %68,9 (900 kiþi) oraný kadýnlarýn mesleki eðitim noktasýnda önemli bir yer teþkil etmiþtir. ÝÞKUR iþ ve meslek danýþmanlarý tarafýndan 2013 yýlýnda erkeklerde %57,2 (2918 kiþi) kadýnlarda %42,8 (2187 kiþi) danýþmanlýk sürecinden geçirilerek istihdama katýlýmlarý yolunda katký saðlanmýþtýr. ÝÞKUR Yalova Ýl Müdürlüðünün 2014 Þubat ayý sonu itibariyle aktif iþ arayan 6206 kiþinin %48,1 ini (2986 kiþi) kadýnlar oluþturmaktadýr. Yalova ilinde ÝÞKUR tarafýndan yapýlan iþe yerleþtirmelerin cinsiyet bazlý daðýlýmýna bakýldýðýnda; 2013 yýlýnda erkeklerde %50,4 (1071 kiþi) kadýnlarda %49,6 (974 kiþi) ile iþe yerleþtirme oraný karþýmýza çýkmaktadýr. Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý tarafýndan, Yalova da bugüne kadar gerçekleþtirilen 24 uygulamalý giriþimcilik eðitiminde 286 kadýn giriþimci adayý sertifika almýþ ve böylelikle açacaklarý iþletmeler için KOSGEB in yeni giriþimci desteðine baþvuru hakký kazanmýþtýr. KOSGEB Yalova Hizmet Merkezi Müdürlüðü, son dört yýl içinde 31 kadýn giriþimcimize ,65 TL destek saðlamýþ olup, destek saðlanan tüm giriþimcilere oraný yaklaþýk olarak %46 dýr yýlýnda Yalova ilimizde kadýnlarýn istihdamýna yönelik olarak iþe yerleþtirme, danýþmanlýk ve mesleki eðitimleri artarak devam edecektir. Eðitime çok önem verdiðinizi biliyoruz. UKUB un mesleki eðitim ile ilgili çalýþmalarýný baþarýlý buluyor musunuz? Bu konu hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir? UKUB un özellikle, mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve ülke sanayisinin en önemli ihtiyacý olan teknik ara elaman yetiþtirilmesini özendirmek amacýyla düzenlemiþ olduðu ve ilkini geçen yýl gerçekleþtirmiþ olduðu, Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý nýnçok önemli olduðunu düþünmekteyiz. Geçen yýl 3 okulun katýldýðý, bu yýl 10 okul ve 13 grup ile katýlým saðlanacak olan ve her yýl katýlýmcý okul sayýsýnýn artmasýný beklediðimiz bu yarýþma ile kalýpçýlýk sektörünün önemi vurgulanarak, öðrencilerin kalýpçýlýða olan ilgisi artacaktýr. Özellikle mesleki teknik eðitimin önemine dikkat çekilecek, okullarýmýza kalýpçýlýk altyapý konusunda yardým edilmiþ olunacak ve ulusal bazda farkýndalýk saðlanacaktýr.

6 6 Birlik Faaliyetleri Meslek Liseleri Arasý 2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý Ana Sponsoru Schmolz + Bickenbach Oldu. Ýkincisi düzenlenen Meslek Liseleri Arasý Kalýp Yarýþma sýnýn sponsoru UKUB üyelerinden Schmolz+Bickenbach Çelik A. Þ. firmasý olmuþtur. Meslek Liseleri Arasý 2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý Ana Sponsoru Schmolz+Bickenbach Çelik A. Þ. firmasýna baþta eðitim olmak üzere sektörümüze ve Birliðimize verdikleri destekten dolayý teþekkürlerimizi sunarýz. Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý na Ýlgi Artýyor yýlýnda birincisi düzenlenen yarýþmaya 3 okuldan 5 grup katýlýrken, bu yýl ikincisi yapýlacak olan yarýþmaya 10 okuldan 13 grup katýldý. Geçen yýl katýlýmcýlarýn Marmara Bölgesi ile sýnýrlý olduðu yarýþmaya, bu yýl Manisa ve Konya illerindeki okullardan da katýlým saðlandý. Mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve ülke sanayisinin en önemli ihtiyacý olan teknik ara eleman yetiþtirilmesini özendirmek amacýyla Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) tarafýndan geçen yýl ilki düzenlenen Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý, bu yýl daha fazla okulun katýlýmý ile gerçekleþtirilecek. UKUB yöneticileri, yarýþmayla ilgili bilgi vermek amacýyla Bursa, Ýstanbul, Manisa ve Kocaeli'ndeki teknik ve endüstri meslek liseleri öðretmenleri ve alan þefleriyle Bursa'da düzenlenen bilgilendirme toplantýsýnda bir araya geldiler. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn destek verdiði projeyle ilgili olarak UKUB Ofisi'nde düzenlenen ve yarýþmaya katýlan tüm okullarýn davet edildiði toplantýya; Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bursa Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, M. Kemal Coþkunöz Endüstri Meslek Lisesi, Gebze PAGEV (Plastik Sanayicileri Araþtýrma ve Geliþtirme Vakfý) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Haydarpaþa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Manisa ESOB (Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi katýldý. Toplantýda yarýþmanýn þartlarý belirlenirken, yarýþmanýn bu yýl da sac ve plastik kategorilerinde yapýlacaðý açýklandý. Yarýþmaya Ýlgi Artýyor. Toplantýda yarýþmaya katýlacak kalýplarýn deðerlendirme kriterleri de belirlenirken, proje yönetimi, planlama, tasarým, teknik resim, imalatýn tasarýma uygulanmasý ve iþçilik kalitesi, çevrim süresi ve malzeme verimliliði, parçanýn ölçüsel doðrulanmasý ve sunum konularý üzerinden puanlama yapýlacaðý belirtildi.yarýþmaya olan ilgi geçen yýla göre artýþ gösterdi. Birincisine 3 okuldan 5 grubun katýldýðý yarýþmaya bu sene 10 okuldan 13 grup katýldý. Malzemeleri UKUB Verecek. Yarýþmaya katýlacak okullara kalýp tasarýmýnda gerekli tüm malzemeleri, yazýlým programlarýný Birlik üyelerinin destekleriyle vereceklerini, gerekirse atölye de temin edeceklerini belirten Özoðul, ' Yarýþmaya bu yýl katýlým daha yüksek oldu. Önümüzdeki yýllarda katýlýmcý okul sayýsý giderek artacaktýr. Ýnanýyoruz ki bu yarýþma, genç yeteneklerin çýkmasýna, kendilerini göstermelerine imkân verecek. Amacýmýz öðrencilerimizin kalýpçýlýða olan ilgisini arttýrmak, okul sanayi iþ birliðini geliþtirmektir.' dedi.

7

8 8 Birlik Faaliyetleri Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi UKUB Bilgisayar Laboratuvarý nýn Açýlýþý Gerçekleþtirildi. UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, eðitim öðretim yýlýnda düzenlenen 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý Sac Metal Kategorisi 1. si M. Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ni ziyaret ederek yarýþma ödülü olarak kurulan bilgisayar laboratuvarýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, eðitim öðretim yýlýnda düzenlenen 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý sac metal kategorisi 1. si M. Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ni ziyaret ederek yarýþma ödülü olarak kurulan, 11 adet bilgisayar, 11 adet lisanslý CAD/CAM yazýlýmýndan oluþan, bilgisayar laboratuvarýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Kalýp Yarýþmasý na katýlan öðrencilerle bir araya gelen UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, mesleklerinde ve iþ hayatýnda baþarýlý olmanýn püf noktalarýný anlattý. Mesleki eðitime katkýda bulunmak ve öðrencileri özendirmek amacýyla meslek liseleri arasýnda ilki geçen yýl düzenlenen Kalýpçýlýk Yarýþmasý na bu yýl ilginin artmasý, Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) yönetimini memnun ediyor. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý sac metal kategorisinde 1. olan M. Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ni ziyaret eden ve yarýþma ödülü olarak kurulan bilgisayar laboratuvarýn açýlýþýný gerçekleþtiren UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, öðrencilere gelecekte atýlacaklarý iþ yaþamlarýnda baþarýlý olmalarý için önemli bilgiler verdi. Baþkandan Gençlere Önemli Tavsiyeler. UKUB Baþkaný Özoðul, yarýþmaya katýlan öðrencilerle yaptýðý sohbet sýrasýnda, mezun olduktan sonra atýlacaklarý iþ hayatýnda en önemli baþarý sýrrýnýn yaptýklarý iþleri sevmek olduðunu söyledi. Ýmalat için ihtiyaç duyulan en önemli temel ekipmanýn kalýp olduðunun altýný çizen Özoðul, kalýbýn üretilmesi için gerekli aþamalarý da anlattý. Bir kalýpçýnýn her kalýbý yapamayacaðýný söyleyen Özoðul, kalýpçýlýðýn kendi içinde uzmanlýk alanlarý olduðuna da dikkat çekerek, Þimdiden kalýpçýlýðýn hangi kýsmýnda uzmanlaþacaðýnýzý belirleyin. Sonra da eðitiminize buna göre yön verin. Bunu yaparsanýz daha baþarýlý olursunuz önerisinde bulundu. Ziyaret sýrasýnda bu yýl ikincisini düzenledikleri Ulusal Kalýp Yarýþmasý projesine büyük önem verdiklerinin de altýný çizen UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, yarýþmaya bu yýl daha fazla katýlýmýn olduðu görmekten dolayý çok mutlu olduklarýný söyledi. Özoðul, Projeye tüm Türkiye deki öðrencilerimiz büyük ilgi duyuyorlar ve katýlmak için birbirleriyle yarýþýyorlar. Yarýþma öðrencilerimize büyük bir heyecan veriyor. Biz, farkýndalýk yaratmak ve öðrencilerimizi motive etmek hedefiyle yola çýktýk. Bir anlamda iþ hayatýndaki rekabet ortamýný okula taþýdýk. Geldiðimiz nokta emin adýmlarla hedefe ilerlediðimizi gösteriyor dedi.

9 9 Makale Þirketler Binek Oto Almalý mý? Kiralamalý mý? Þirketler, günlük faaliyetlerini sürdürebilmek için çeþitli araçlara ihtiyaç duymaktadýrlar. Bu ihtiyaçlarýný karþýlamak için günümüzde binek oto satýn alabildikleri gibi kiralama yolu ile de çözüm üretebilmektedirler. Bu makalemizde þirketlerin sýfýr binek oto satýn almalarý veya binek oto kiralamalarýnýn vergisel açýdan avantajlarýný deðerlendireceðiz. Eren KAYNAK UKUB Mali Müþaviri Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB Bölge Müdürü Þirket binek oto satýn alýrsa, ÖTV yönünden; 213 Sayýlý Vergi Usul Kanunu'nun 270/2 maddesinde " Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasýnda göstermekte mükellefler serbesttirler." der. Bu maddeden anladýðýmýz þirketler sýfýr binek oto alýrken ödemiþ olduklarý Özel Tüketim Vergisini binek otonun maliyetine ekleyip amortismanla tüketebilecekleri gibi isterlerse genel gider hesaplarýna aktarýp Gelir veya Kurumlar Vergisi matraðýndan düþebilirler. KDV yönünden; 3065 Sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanununun 30/b maddesinde "Faaliyetleri kýsmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmasý veya çeþitli þekillerde iþletilmesi olanlarýn bu amaçla kullandýklarý hariç olmak üzere iþletmelere ait binek otomobillerinin alýþ vesikalarýnda gösterilen katma deðer vergisi indirim yapýlamaz " der. Bu maddeden anladýðýmýz þirketler binek oto alýmýnda ödemiþ olduklarý Katma Deðer Vergisini indirim konusu yapamazlar. Binek otonun maliyetine ekleyip amortismanla tüketebilecekleri gibi isterlerse genel gider hesaplarýna aktarýp Gelir veya Kurumlar Vergisi matraðýndan düþebilirler. MTV yönünden; Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 14 maddesinde "Bu Kanuna baðlý (I) ve (IV) sayýlý tarifelerde yer alan taþýtlardan (Ticari maksatla kullanýlan uçak ve helikopterler ile taþýt kiralama faaliyeti ile uðraþan iþletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taþýtlar hariç) alýnan vergi ve cezalar ile gecikme zamlarý gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarýnýn tespitinde gider olarak kabul edilmez." der. Binek otolar MTV Kanunu'nun (I) numaralý listesinde yer aldýðý için binek otomobiller için ödenen motorlu taþýtlar vergisi gelir veya kurum kazancýndan düþülemez ancak kanunen kabul edilmeyen giderlere yazýlabilir. Þirket binek oto kiralarsa, Araç kiralama þirketlerinden kiralanan binek otolar için ödenen kira bedelinin tamamý gider yazýlabilir. Ayrýca ödenen KDV 'si indirim konusu yapýlabilir. Finans yönünden þirketler için avantajlý olan araç kiralamaktýr. Þirketlere ait araçlar, þirket çalýþanlarý (güvenlik, mutemet, satýn alma vb.) tarafýndan test aracý gibi kullandýklarý için bu araçlar daha fazla yýpranýp daha çok masraf çýkarmaktadýrlar. Kiralanan binek oto için, periyodik bakým onarým, yað deðiþimi, akü deðiþimi, motor arýzasý, araç muayenesi, egzoz emisyon ölçümü, zorunlu trafik sigortasý ve kasko gibi masraflar ve bakým onarým giderleri kiralama þirketi tarafýndan karþýlanmaktadýr. Kiralanan araçlarýn tükettiði benzin ve motorin harcamalarý gider yazýlabilir.

10 10 Birlik Faaliyetleri 3. Ulusal Kalýpçýlýk Semineri Gerçekleþtirildi. UKUB' un 3. Ulusal Kalýp Üreticileri Semineri, otomotiv ana sanayi temsilcileri ile tedarikçilerini biraya getirdi. Taþýt Araçlarý Yan Sanayicileri Derneði (TAYSAD) Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yapýlan seminere ilgi yüksek olurken, kalýpçýlýk sektörünün genel durumu ele alýndý. Otomotiv ana ve yan sanayi temsilcilerini bir araya getiren 3. Ulusal Kalýpçýlýk Semineri'nde, Türkiye'nin dünya ve Avrupa'daki yeri konuþuldu. Sektörün sorunlarýnýn da masaya yatýrýldýðý seminerde, teknolojik yenilikler açýk üretim modelleri geliþtirilmesinin önemine dikkat çekildi. Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Baþkaný (UKUB) Þamil Özoðul, Türk kalýpçýlýk sektörünün son 15 yýlda önemli aþama kaydettiðini, ancak yine de Avrupa'nýn 5 yýl gerisinde olduklarýný söyledi. Özoðul, standart dýþý üretim baþta olmak üzere tasarým ve analize yeterince zaman ayrýlmamasýnýn sektörün en önemli sýkýntýlarýndan biri olduðunu belirtti. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Kalýpçýlar Vadisi projesi baþta olmak üzere yaptýklarý çalýþmalarý aktarýrken, sektörün içinde bulunduðu durumu gözler önüne serdi. Son yýllardaki geliþmeye raðmen kalýpçýlýk sektörünün aþmasý gereken handikaplarý olduðunu vurgulayan Özoðul, deneyim açýsýndan Avrupa'nýn hala gerisinde olduklarýný ifade etti. Türk Kalýpçýlýk sektörünün üretim odaklý çalýþtýðýný, bilgisayar teknolojisi, tasarým, yazýlým, analiz gibi sektörü yeniliklere açacak geliþimden uzak kalýndýðýný anlatan Baþkan Özoðul, 'Ana sanayi tasarým vermediði zaman kalýpçýlar kendilerine göre tasarým ve imalat yapýyorlar. Standart dýþý üretim, en büyük sýkýntýlarýmýzdan biridir. Bunun sonucunda genel kalite ve katma deðer düþüyor. Ayrýca rekabet þansý azalýyor' dedi. Baþkan Þamil Özoðul, sorunu aþabilmek için baðýmsýz bir kalite denetim kuruluþu ile çalýþma yürüteceklerini açýkladý. Bu çalýþmayla deðerlendirme ve belgelendirme sistemi oluþturmayý düþündüklerini ifade eden Özoðul, talep eden firmalarý kalýp imalatý konusunda sertifikalandýrýlmasýný saðlayacaklarýný belirtti. Özoðul, bu çalýþmanýn katma deðer artýþý saðlayarak ve rekabet gücünü artýrarak sektörün geliþimine katký yapacaðýnýn altýný çizdi. UKUB Baþkaný Özoðul, Türkiye'nin güçlü bir tedarik zinciri olmasý nedeniyle küresel markalarýn imalat üssü haline geldiðini kaydederek, 'Kalýpçýlýk da bu zincirin en güçlü halkalarýndan biri olmalýdýr. Þuan kullanýlan imalat malzemelerini ve yöntemlerini terk etmeli, gelecekte kullanýlacak teknoloji ve imalat malzemelerine yönelerek geliþmelidir. Türkiye düþük ve orta teknoloji seviyesinde üretim yapan bir ülke olmamalýdýr' þeklinde konuþtu.

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Üzerine RÖPORTAJLAR - II

Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar II : Hulusi ÞENTÜRK : OKUTAN YAYINCILIK Serhat

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı