Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük Temennimizdir. * Meslek Liseleri Arasý 2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý. * Kalýpçýlar Vadisi ne Bakan dan Destek Sözü. * Kalýp Tasarýmý ve Ýmalatý Teknoloji Çalýþtayý. * UKUB 13. Olaðan Genel Kurulu. * 3. Ulusal Kalýp Üreticileri Semineri. * UKUB MEB Ýstiþare Toplantýsýna Katýldý. * UKUB, ISTMA 14. Dünya Konferansýna Katýldý. * UKUB Euromold 2013 Fuarýný Ziyaret Etti. * Genel Plastik Enjeksiyon Kalýp Eðitimi Gerçekleþtirildi. * UKUB Ýbrahim BURKAY ý Ziyaret Etti. * Kalýp Avrasya 2014 Hazýrlýklarý Baþladý. * UKUB, Alman Kalýp Üreticileri Birliði ile Buluþtu. * UKUB Üyelerine Eðitim Düzenledi. * 13 üncü Olaðan Genel Kurul Yapýldý. Baþ Yazý * UKUB Baþkaný Þamil ÖZOÐUL un yazýsý Makale * Ragýp YOLDAÞ UKUB metroloji mühendisi * Eren KAYNAK UKUB Mali Müþaviri * Av. Hatice ÇAKIR TASLI UKUB Hukuk Müþaviri * Can OKATAN TOFAÞ Yan Sanayi Kalite, Kalýp/Teçhizat Yöneticisi

2 2 Baþyazý Deðerli UKUB Üyeleri, Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Türk sanayisinin kapasitesinin artmasýyla beraber iþ gücüne olan ihtiyaç da git gide artmaktadýr. Eðer hedefimiz yüksek katma deðerli teknolojik üretim kapasitemizi arttýrmak ise öncelikli olarak eðitim sistemimizde hýzla revizyona gidilmelidir. Ülkemizin düþük ve orta katma deðerli üretim oraný % 96 iken, yüksek katma deðerli teknolojik üretim oraný ise sadece % 4 seviyesindedir. Ülke olarak önceliðimiz katma deðeri yüksek olan teknolojik ürünlere yönelmek ve % 30 un üzerinde olan Avrupa ortalamasýnýn çok altýnda kalan % 4 oranýný yükseltmek olmalýdýr. Yüksek katma deðerli ürünlerin geliþtirilmesi ve üretilmesi ise AR-GE çalýþmalarýnýn arttýrýlmasý ile mümkündür. Üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn AR-GE çalýþmalarýna aktardýklarý bütçe oranlarý da Avrupa ortalamasýnýn maalesef çok altýnda kalmaktadýr. Kalýpçýlýk, yüksek katma deðer saðlayan sektörlerin baþýnda gelmesine raðmen firmalarýmýz bu deðeri önce koruyacak, sonra yükseltecek olan AR- GE çalýþmalarýna yeterince odaklanamamaktadýrlar. Düþük ve orta katma deðerli sanayi üretiminde istihdam edilecek, meslek lisesi seviyesinde eðitim almýþ ara personel dahi bulmanýn git gide zorlaþtýðý bir ortamda AR-GE çalýþmalarýnda görevlendirmek üzere yüksek eðitim almýþ mühendislerin bulunmasý zaten mümkün deðildir. Bunun en önemli sebebi, diðer eðitim alanlarýnda olduðu gibi kalýpçýlýk alanýnda da orta ve yüksek eðitim veren kurumlarýn güncel sanayi beklentilerinin çok gerisinde kalmýþ olmalarýdýr. Türk sanayisinin kapasitesinin artmasýyla beraber iþ gücüne olan ihtiyaç da git gide artmaktadýr. Eðer hedefimiz yüksek katma deðerli teknolojik üretim kapasitemizi arttýrmak ise öncelikli olarak eðitim sistemimizde hýzla revizyona gidilmelidir. Sanayi-eðitim kurumlarý arasýnda iþbirlikleri her aþamada geliþtirilmeli ve taraflarýn ihtiyaç ve talepleri dengelenmelidir. Biz UKUB olarak tüm imkanlarýmýzla sanayi-eðitim kurumlarý iþbirliðini geliþtirmeye gayret ediyoruz. Bu yýl ikinci kez düzenlemekte olduðumuz MESLEK LÝSELERÝ ARASI ULUSAL KALIP YARIÞMASI nýn amacý da bu iþbirliðini geliþtirmektir. Þimdilik plastik ve sac þekillendirme kalýplarý olmak üzere iki kategoride düzenlediðimiz yarýþmayý, önümüzdeki yýl basýnçlý döküm kalýplarýný da ekleyerek üç kategoride düzenlemeyi planlýyoruz. Ýlk yýl 3 okul, 5 takým, ikinci yýl 10 okul, 13 takýmýn katýldýðý yarýþmanýn 2015 yýlýnda düzenleyeceðimiz üçüncüsünde 20 okul, 40 takýmýn katýlmasýný saðlamayý hedefliyoruz. Bu organizasyon sayesinde okullarýmýz, deðerli eðitmenlerimiz, sevgili öðrencilerimiz ve yarýþmanýn düzenlenmesine maddi manevi destek veren tüm kurum ve kiþiler ile müthiþ bir sinerji yakaladýk. Bu sinerjiyi arttýrarak, güzel ülkemiz Türkiye genelinde kalýpçýlýk bölümü olan tüm meslek liselerine ulaþmak en büyük arzumuzdur. UKUB olarak, mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek, eðitim sorunlarý hakkýnda farkýndalýk yaratmak, okullarýmýzýn teknik imkanlarýný geliþtirmek, deðerli eðitmenlerimizin ve sevgili öðrencilerimizin motivasyonuna arttýrmak ve sonuç olarak mesleki eðitime katký saðlamak adýna bir fener yaktýk. Hiç þüphemiz yoktur ki bu fenerin ýþýðý, siz deðerli üyelerimizin destek ve katkýlarý ile artacak ve kalýpçýlýk sektörümüzü aydýnlatacaktýr. Ebedi liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ün ülkemizi emanet ettiði genç nüfusumuz, en büyük gücümüzdür. Ancak mevcut eðitim sistemimizi düzeltmez, geliþtirmez isek, gençlik gücünü uluslararasý rekabet gücüne dönüþtürmemiz mümkün deðildir. Saygý ve sevgilerimle, Þamil ÖZOÐUL UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný ULUSAL KALIP ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ SAHÝBÝ Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Þamil ÖZOÐUL YAYIN DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Bilgin KAFTANOÐLU Prof. Dr. Cemal ÇAKIR Prof. Dr. M. Emin YURCÝ Doç. Dr. Abdil KUÞ Doç. Dr. Ali ORAL Doç. Dr. Çetin KARATAÞ Doç. Dr. Murat YAZICI YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet KOÇ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Ahmet KOÇ EDÝTÖR Begüm DÝKKAN TÝNÝN Elif Betül DURMUÞ KATKIDA BULUNANLAR Ragýp YOLDAÞ UKUB Metroloji Mühendisi Eren KAYNAK UKUB Mali Müþaviri Av. Hatice ÇAKIR TASLI UKUB Hukuk Müþaviri Can OKATAN TOFAÞ Yan Sanayi Kalite, Kalýp/Teçhizat Yöneticisi REKLAM Begüm DÝKKAN TÝNÝN T: (224) F: (224) YÖNETÝM YERÝ Mustafa Karaer Cad. Çiðdem 2 Sok. PK: 41 DOSAB / Bursa T: (224) F: (224) TASARIM ve UYGULAMA Magic Digital Copy&Print Center BASKI Magic Digital Copy&Print Center Ulubatlý Hasan Bulvarý Güzeler Ýþ Merkezi No: 102/A Osmangazi/BURSA T: (224) F: (224) YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli, üç aylýk dergi UKUB Ana Sponsoru ''Daha iyi olmaya çalýþmayan iyi olarak da kalamaz.'' Oliver Cromwell UKUB ISTMA üyesidir

3 3 Röportaj Yalova Valisi Esengül CÝVELEK: Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük Temennimizdir. Bölgedeki sanayi geliþimi hakkýnda düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz? Ulaþým olarak Ýstanbul, Kocaeli ve Bursa'ya birer saatlik mesafedeki Yalova, Ýstanbul'a deniz baðlantýsýnýn yaný sýra, Gebze- Orhangazi-Ýzmir karayolu projesinin ilimizden geçmesi, proje kapsamýnda inþaatý devam eden Yalova ile Gebze arasýnýn 6 dakika Esengül CÝVELEK Yalova Valisi gibi kýsa sürede alýnabilmesine imkân tanýyacak asma köprü ve sahip olduðu önemli potansiyel sebebiyle, birçok yatýrým konusunda olduðu gibi sanayi yatýrýmlarý konusunda sürekli gündemde olan bir Ýlimizdir. Ýlimizde önemli sanayi kuruluþlarý ve tersane bölgesinde birçok tersane yer almakta olup, gemi ve yat sanayi, karbon elyaf, akrilik elyaf, kimya, plastik, gýda, dondurulmuþ gýda, kaðýt ürünleri, makine imalat, metal eþya, orman ürünleri, ambalaj ve tekstil konularýnda yapýlan üretim ve saðlanan istihdam ile Yalova ekonomisine katkýda bulunmaktadýrlar. Ýlimiz ihracatýnda önemli bir paya sahip olan gemi ve yat sektöründe taþeron firma elemanlarý ile birlikte tersanelerde toplam kiþi çalýþmaktadýr. Ülkemizin toplam gemi ve yat ihracatý içerisinde 2011 yýlýnda %2,7 olan Yalova nýn payý, 2012 yýlýnda %10,6 ya, 2013 yýlýnda ise %24,2 ye yükselmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TIM) verilerine göre, Yalova Ýlimizde 2013 yýlýnda toplam 305,4 milyon $ lýk ihracat yapýlmýþ olup, yapýlan ihracatýn 281,2 Milyon $ lýk kýsmý gemi ve yat ihracatý ile gerçekleþmiþtir. Yalova Ýli, Türkiye genelinde gemi ve yat ihracatýnda Ýstanbul dan sonra 2. sýrada yer almýþtýr. Bilindiði üzere Yalova ili 850 km² olan toplam alanýyla Türkiye nin en küçük þehridir. Mevcut alanlarýn da % 58 inin ormanlýk alan, % 27 sinin tarým alaný, % 1 inin daimi çayýr-otlak alaný ve geriye kalan % 14 ünün ise tarým dýþý alan olmasý, yeni yatýrým alanlarýnýn oluþturulmasýnýn önündeki en temel sorundur. Yatýrým alanlarýnýn sýnýrlý olmasý, Yalova da yapýlacak yatýrýmlarda oldukça seçici davranýlmasý sonucunu doðurmuþtur. Bu nedenle yapýlacak sanayi planlamasýnda yüksek katma deðerli, yeni teknolojik geliþmelere imkân verecek, çevreye, tabiata ve insan saðlýðýna zarar vermeyecek yatýrýmlara öncelik tanýnmaktadýr. Yalova da, 5 OSB (Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB, Çiçekçilik Tarýma Dayalý Ýhtisas OSB, Gemi Ýhtisas OSB, Taþýt Araçlarý Yan Sanayi Ýhtisas OSB ve Akrilik Bazlý Elyaf Kompozit Ürünleri Ýleri Teknolojik Malzemeler Islah OSB) çalýþmalarý devam etmekte olup, OSB lerin kurulmasý ve faaliyete geçmesi ile Ýlimizdeki sanayi geliþimine önemli katký saðlanacaktýr. Ayrýca Ýlimizde 6 Küçük Sanayi Sitesi (Yalova Kirazlý KSS, Taþköprü KSS, Çiftlikköy KSS, Yalova Hersek KSS, Orta Ölçekli KSS, Kaytazdere KSS) bulunmakta olup, bu sanayi sitelerinde yaklaþýk 6824 kiþi istihdam edilmektedir. Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB çalýþmalarýnda gelinen nokta ile ilgili düþünceleriniz nelerdir? Yalova þehir merkezinde, Yalova-Kocaeli karayolunun güneyinde, Kazimiye Köyü yakýnlarýnda 34,12 ha büyüklüðündeki alanýn 17 Eylül 2003 tarihinde onaylanmasý ile Yalova Biliþim Ýhtisas OSB tüzel kiþilik kazanmýþtýr. Ancak bu tarihten beri çeþitli sebeplerden dolayý proje hayata geçirilememiþtir. Ulusal Kalýp Üreticiler Birliði nin (UKUB), Valiliðimize baþvurusu ile bu bölgedeki çalýþmalar hýzlý bir þekilde yürütülmüþtür. Biliþim Ýhtisas OSB nin tarihinde, Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB ye dönüþtürülmesine yönelik protokol deðiþikliði onaylanmýþ ve kamulaþtýrma çalýþmalarýna baþlanýlmýþ olmasý sevindiricidir. Kýsa sürede kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn da biterek en geç 2016 yýlýnda OSB nin faaliyete geçmesi ve bölge ekonomimize katkýda bulunmasý en büyük temennimizdir. Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin Yalova ve ülke sanayisine katkýlarý hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir? Sanayileþmenin temel taþlarýndan biri olan kalýp sektörü, otomotiv sanayisinden beyaz eþyaya, inþaattan savunma sanayisine kadar bütün üretim alanlarýnda hizmet sunarak, üstün tasarým kabiliyeti ve tecrübesiyle yüksek katma deðerli ürünler üretmektedir. Birleþmiþ milletler (BM) Ýstatistik Bölümü verilerine göre kalýp ihracatý 2012 yýlýnda Dünyada 17 milyar $ a ulaþmýþtýr. Kýsa bir süre öncesine kadar Japonya kalýp sektöründe en önemli ihracatçý konumunda iken, günümüzde kalýp maliyetlerinin düþük olmasýndan dolayý Çin 3,2 milyar $ ile birinci sýraya yükselmiþtir. Türkiye 2012 yýlýnda kalýp ihracatýnda 166 Milyon $ ile 18. sýrada yer almýþtýr. Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin faaliyete geçmesi ile Türkiye nin kalýp ihracatýnda daha üst seviyelere çýkacaðý öngörülmektedir. Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB bünyesinde, kalýp teknolojileri Ar-Ge merkezi, kalýp deneme test merkezi,

4 4 Röportaj analiz, ölçüm laboratuvarlarýnýn da içinde bulunacaðý ortak kullaným ve teknoloji merkezlerinin kurulacak olmasý ile düþük maliyetli ve kaliteli kalýp imalatý yapýlabilecektir. Böylelikle 2012 yýlýnda yapýlan 166 Milyon $ olan ihracat miktarý, yeni teknolojilerin uygulanmasý ile 2023 yýlýna kadar en az 10 kat artacak ve bu da dýþ ticaret açýðýnýn kapanmasýnda büyük fayda yaratacaktýr. Türkiye de üretilen kalýplarýn yaklaþýk %70 i otomotiv sektörüne yöneliktir. Otomotiv sektörünün Sakarya- Ýstanbul-Bursa üçgeninde yoðunlaþmasý, ayrýca ilimizde kurulacak olan Taþýt Araçlarý Yan Sanayi Ýhtisas OSB, Gemi Ýhtisas OSB ve Akrilik Bazlý Elyaf ve Kompozit Ürünler Ýleri Teknolojik Malzemeler Islah OSB nin kalýp ihtiyacýnýn karþýlanmasý, Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin önemini daha da arttýrmaktadýr. Projenin tamamlanmasý ile nitelikli iþgücü olarak yaklaþýk 8000 kiþiye istihdam imkâný saðlanacaktýr. Yalova da kurulacak OSB lerin bölgenin genel geliþimine katkýsý ne yönde olacaktýr ve OSB lerin kurulmasýyla bölgede hangi sektörlerin geliþeceðini düþünüyorsunuz? Yatýrým çalýþmalarý devam eden ve önemli ilerlemeler kaydedilen Kalýp Ýmalâtý Ýhtisas OSB, Yalova Gemi Ýhtisas OSB, Taþýt Araçlarý Yan Sanayi Ýhtisas OSB, Akrilik Bazlý Elyaf ve Kompozit Ürünler Ýleri Teknolojik Malzemeler Islah OSB ile Yalova Çiçekçilik Tarýma Dayalý Ýhtisas OSB nin tamamlanmasýyla yaklaþýk 1 Milyar $ lýk yatýrým hayat bulacaktýr. Bu alanlarda toplamda yaklaþýk yeni istihdam saðlanmasý ve 900 Milyon $ lýk ihracat rakamlarýna ulaþýlmasý hedeflenmektedir. Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyete geçmesiyle bölgemizde, özellikle otomotiv, gemi yan sanayi, kalýp, makine-metal, elektrik-elektronik, karbon elyaf, akrilik elyaf, çiçekçilik ve süs bitkileri sektörlerinde önemli geliþmeler beklenmektedir. Yalova eþsiz doðasýyla Marmara'nýn gözbebeðidir. Körfez geçiþ projesinin tamamlanmasýyla bölgeye yapýlacak yatýrýmlarýn Yalova ve çevre doðasýna etkilerinin nasýl olacaðýný düþünüyorsunuz? Gebze-Orhangazi-Ýzmir Otoyolu ve Ýzmit Körfez Geçiþi Asma Köprüsü Projesi hayata geçtiðinde Yalova nýn Ýstanbul, Kocaeli ve Bursa ile bölgesel olarak bütünleþmesine önemli katkýlar saðlanacaktýr. Toplam maliyeti 9 milyar $ olan proje, dünyanýn yap-iþlet-devret modeliyle yapýlan en büyük projesidir m. orta açýklýðý ve toplam m. uzunluðu ile köprü, Türkiye nin en büyük, Dünyanýn ise 4 ncü en büyük asma köprüsü olacaktýr. Yapýlmakta olan asma köprü ile Altýnova(Hersek)-Gebze(Dilovasý) arasý 6 dakikada alýnabilecektir. Körfez Geçiþi Projesi ile kara ulaþýmýnýn yaný sýra bölge limanlarýndaki ticaretin etkinliði de önemli ölçüde artacaktýr. Yalova ilimizin sahip olduðu orman varlýðý, termal saðlýk turizmi, doðal güzellikleri ve denizi ile Marmara nýn bu havzasýndaki komþusu durumundaki Ýstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn nefes alacaklarý bir tabiat parký görünümündedir. Bu sebeple, Yalova Ýlimize yapýlacak yatýrýmlarýn katma deðeri fazla, yüksek teknolojik içeren, çevreye duyarlý bacasýz sanayi þeklinde olmasý planlanmýþtýr. Ýlimizin doðu kýsmýna gelecek olan sanayi yatýrýmlarýnýn büyük çoðunlukla kurulmakta olan organize sanayi bölgeleri çatýsý altýnda olmasý düþünülmektedir. Özellikle planlý kalkýnmanýn bir gereði olarak geliþtirilen organize sanayi bölgeleri ülkemizde sanayileþmenin çevreye etkilerini en aza indirebilmek açýsýndan en uygun modeldir. Saðlýklý, ucuz ve güvenilebilir bir altyapý ile müþterek arýtma tesisleri sayesinde çevre kirliliði minimuma inecektir. Bölgenin geliþmesiyle birlikte birçok farklý sektöre yönelik istihdam da artacak. Yalova'nýn yeterli insan kaynaðýna sahip olduðunu düþünüyor musunuz? Özellikle sanayi yatýrýmlarýnýn nitelikli insan kaynaðýna yönelik ihtiyacýnýn karþýlanmasý için Yalova'da ne gibi eðitim projeleri yürütülmektedir? Ýlimizde çalýþma yaþýndaki nüfusa iliþkin eðitim istatistiklerine bakýldýðýnda Lise dengi okul ve ortaokul ve dengi okul mezunu oranýnýn Türkiye ortalamasýndan fazla olduðu görülmekte olup, eðitim düzeyi ülke ortalamasýnýn üzerindedir. Yýllar itibariyle net göç hýzýna genel olarak bakýldýðýnda Yalova nýn göç alan bir il olduðu görülmektedir. Bu açýdan bakýldýðýnda artan göç baskýsý ve vasýfsýz iþgücü, yeterli insan kaynaðý konusunda sorunlar yaþanmasýna neden olmaktadýr. Mesleki eðitimler ve iþbaþý eðitim programlarýna aðýrlýk verilerek Ýlimizde bulunan düþük orandaki niteliksiz iþ gücünün ihtiyaç duyulan sektörlere uygun þekilde yetiþtirilmesi ile bu yönde etkin adýmlar atýlabileceði düþünülmektedir. Bölgede hizmetler ve sanayi sektörünün aðýrlýðý ve yeni kurulacak Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB göz önüne alýndýðýnda iþgücü yetiþtirme faaliyetlerinin bu sektörlere ve iþgücünün eðitim seviyesine uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir. Valiliðimiz ve Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu

5 5 Röportaj kayýtlarý yapýlarak, kadýnlarýn eðitim seviyelerinin yükseltilmesi, dolayýsýyla istihdam olanaklarýnýn artýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Kadýn yoksulluðu ile mücadele ve kadýn yoksulluðunu azaltma çalýþmalarý kapsamýnda, 63 hak sahibine er TL, Ýl Özel Ýdare kaynaklarýndan Mikro Kredi verilerek kendi iþlerini kurmalarý desteðinde bulunulmuþtur. (ÝÝMEK) bu konuya hassasiyetle eðilmekte ve bu alana yönelik olarak MEB Okullarýnda ilgili bölümlerin açýlmasý ve nitelikli eleman yetiþtirilmesi amacýyla çalýþmalar yürütmektedir. Bu anlamda Ýstihdam odaklý politikalarýn hayata geçirilerek ÝÞKUR un il genelindeki faaliyetlerinin tüm ilgili taraflarca desteklenmesi ve bu proje ve çalýþmalarýn Valiliðimiz koordinesinde izlenmesi, istihdam konusunda yaþanan sorunlarýn çözümüne olumlu katký saðlayacaktýr. ÝÝMEK in, yerel inisiyatifi harekete geçirme, istihdam ve iþsizlik konusundaki yerel sorunlara yerel çözümler üretme potansiyeli taþýdýðý düþünüldüðünde, ÝÝMEK nýn yapmýþ olduðu çalýþmalar ile daha çok ve nitelikli istihdamýn saðlanmasý, mesleki eðitimin geliþtirilmesi ve iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý esas alýnarak eðitim programlarýnýn düzenlenmesi konusunda il düzeyinde bir koordinasyon ve iþbirliði imkâný saðlanmaktadýr. Türkiye nin tek kadýn valisi olarak özellikle imalat sanayideki kadýn istihdamýný yeterli görüyor musunuz? Kadýn istihdamýnýn arttýrýlmasý için önerileriniz nelerdir? Ülkemizde, geliþmiþ ülkeler ile kýyaslandýðýnda kadýn istihdamý ve kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranlarý düþüktür. Ýstatistiklerde kadýnlarda eðitim düzeyi arttýkça iþe yerleþtirme oranlarýnýn da yükseldiði görülmektedir. Bunun için de düþük eðitim seviyesine sahip kadýnlarýn istihdamýna yönelik teþviklerin ve giriþimcilik programlarýnýn geliþtirilmesi gerekliliktir. Yalova da ÝÞKUR a kayýtlý kadýn iþsizlerin yarýsý lise altý eðitimlidir. Bu kiþilerin istihdamda yer alabilmeleri iþverenlerin istediði mesleki becerilere sahip olacak þekilde eðitilmelerine baðlýdýr. Ýlimizdeki kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn ve istihdam olanaklarýnýn artmasý ve iþsizlik oranlarýnýn ise azalmasý için istihdam garantili iþgücü eðitimleri düzenlenmektedir. Ayrýca bu kapsamda, Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesinin birinci ve ikinci alt bileþenleri olan Koruyucu Aile ile Kadýn ve Güçlenme baþlýklarý altýnda Ýlimizde toplamda 3200 kiþiye tanýtým çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda, Açýk Ortaokul düzeyinde 601, Açýk Mesleki Lise düzeyinde 257 kadýnýn 2013 yýlýnda ÝÞKUR tarafýndan düzenlenen mesleki eðitim kurslarýna katýlanlarda ise erkeklerde %31,1 (407 kiþi) kadýnlarda %68,9 (900 kiþi) oraný kadýnlarýn mesleki eðitim noktasýnda önemli bir yer teþkil etmiþtir. ÝÞKUR iþ ve meslek danýþmanlarý tarafýndan 2013 yýlýnda erkeklerde %57,2 (2918 kiþi) kadýnlarda %42,8 (2187 kiþi) danýþmanlýk sürecinden geçirilerek istihdama katýlýmlarý yolunda katký saðlanmýþtýr. ÝÞKUR Yalova Ýl Müdürlüðünün 2014 Þubat ayý sonu itibariyle aktif iþ arayan 6206 kiþinin %48,1 ini (2986 kiþi) kadýnlar oluþturmaktadýr. Yalova ilinde ÝÞKUR tarafýndan yapýlan iþe yerleþtirmelerin cinsiyet bazlý daðýlýmýna bakýldýðýnda; 2013 yýlýnda erkeklerde %50,4 (1071 kiþi) kadýnlarda %49,6 (974 kiþi) ile iþe yerleþtirme oraný karþýmýza çýkmaktadýr. Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý tarafýndan, Yalova da bugüne kadar gerçekleþtirilen 24 uygulamalý giriþimcilik eðitiminde 286 kadýn giriþimci adayý sertifika almýþ ve böylelikle açacaklarý iþletmeler için KOSGEB in yeni giriþimci desteðine baþvuru hakký kazanmýþtýr. KOSGEB Yalova Hizmet Merkezi Müdürlüðü, son dört yýl içinde 31 kadýn giriþimcimize ,65 TL destek saðlamýþ olup, destek saðlanan tüm giriþimcilere oraný yaklaþýk olarak %46 dýr yýlýnda Yalova ilimizde kadýnlarýn istihdamýna yönelik olarak iþe yerleþtirme, danýþmanlýk ve mesleki eðitimleri artarak devam edecektir. Eðitime çok önem verdiðinizi biliyoruz. UKUB un mesleki eðitim ile ilgili çalýþmalarýný baþarýlý buluyor musunuz? Bu konu hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir? UKUB un özellikle, mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve ülke sanayisinin en önemli ihtiyacý olan teknik ara elaman yetiþtirilmesini özendirmek amacýyla düzenlemiþ olduðu ve ilkini geçen yýl gerçekleþtirmiþ olduðu, Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý nýnçok önemli olduðunu düþünmekteyiz. Geçen yýl 3 okulun katýldýðý, bu yýl 10 okul ve 13 grup ile katýlým saðlanacak olan ve her yýl katýlýmcý okul sayýsýnýn artmasýný beklediðimiz bu yarýþma ile kalýpçýlýk sektörünün önemi vurgulanarak, öðrencilerin kalýpçýlýða olan ilgisi artacaktýr. Özellikle mesleki teknik eðitimin önemine dikkat çekilecek, okullarýmýza kalýpçýlýk altyapý konusunda yardým edilmiþ olunacak ve ulusal bazda farkýndalýk saðlanacaktýr.

6 6 Birlik Faaliyetleri Meslek Liseleri Arasý 2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý Ana Sponsoru Schmolz + Bickenbach Oldu. Ýkincisi düzenlenen Meslek Liseleri Arasý Kalýp Yarýþma sýnýn sponsoru UKUB üyelerinden Schmolz+Bickenbach Çelik A. Þ. firmasý olmuþtur. Meslek Liseleri Arasý 2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý Ana Sponsoru Schmolz+Bickenbach Çelik A. Þ. firmasýna baþta eðitim olmak üzere sektörümüze ve Birliðimize verdikleri destekten dolayý teþekkürlerimizi sunarýz. Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý na Ýlgi Artýyor yýlýnda birincisi düzenlenen yarýþmaya 3 okuldan 5 grup katýlýrken, bu yýl ikincisi yapýlacak olan yarýþmaya 10 okuldan 13 grup katýldý. Geçen yýl katýlýmcýlarýn Marmara Bölgesi ile sýnýrlý olduðu yarýþmaya, bu yýl Manisa ve Konya illerindeki okullardan da katýlým saðlandý. Mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve ülke sanayisinin en önemli ihtiyacý olan teknik ara eleman yetiþtirilmesini özendirmek amacýyla Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) tarafýndan geçen yýl ilki düzenlenen Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý, bu yýl daha fazla okulun katýlýmý ile gerçekleþtirilecek. UKUB yöneticileri, yarýþmayla ilgili bilgi vermek amacýyla Bursa, Ýstanbul, Manisa ve Kocaeli'ndeki teknik ve endüstri meslek liseleri öðretmenleri ve alan þefleriyle Bursa'da düzenlenen bilgilendirme toplantýsýnda bir araya geldiler. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn destek verdiði projeyle ilgili olarak UKUB Ofisi'nde düzenlenen ve yarýþmaya katýlan tüm okullarýn davet edildiði toplantýya; Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bursa Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, M. Kemal Coþkunöz Endüstri Meslek Lisesi, Gebze PAGEV (Plastik Sanayicileri Araþtýrma ve Geliþtirme Vakfý) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Haydarpaþa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Manisa ESOB (Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi katýldý. Toplantýda yarýþmanýn þartlarý belirlenirken, yarýþmanýn bu yýl da sac ve plastik kategorilerinde yapýlacaðý açýklandý. Yarýþmaya Ýlgi Artýyor. Toplantýda yarýþmaya katýlacak kalýplarýn deðerlendirme kriterleri de belirlenirken, proje yönetimi, planlama, tasarým, teknik resim, imalatýn tasarýma uygulanmasý ve iþçilik kalitesi, çevrim süresi ve malzeme verimliliði, parçanýn ölçüsel doðrulanmasý ve sunum konularý üzerinden puanlama yapýlacaðý belirtildi.yarýþmaya olan ilgi geçen yýla göre artýþ gösterdi. Birincisine 3 okuldan 5 grubun katýldýðý yarýþmaya bu sene 10 okuldan 13 grup katýldý. Malzemeleri UKUB Verecek. Yarýþmaya katýlacak okullara kalýp tasarýmýnda gerekli tüm malzemeleri, yazýlým programlarýný Birlik üyelerinin destekleriyle vereceklerini, gerekirse atölye de temin edeceklerini belirten Özoðul, ' Yarýþmaya bu yýl katýlým daha yüksek oldu. Önümüzdeki yýllarda katýlýmcý okul sayýsý giderek artacaktýr. Ýnanýyoruz ki bu yarýþma, genç yeteneklerin çýkmasýna, kendilerini göstermelerine imkân verecek. Amacýmýz öðrencilerimizin kalýpçýlýða olan ilgisini arttýrmak, okul sanayi iþ birliðini geliþtirmektir.' dedi.

7

8 8 Birlik Faaliyetleri Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi UKUB Bilgisayar Laboratuvarý nýn Açýlýþý Gerçekleþtirildi. UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, eðitim öðretim yýlýnda düzenlenen 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý Sac Metal Kategorisi 1. si M. Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ni ziyaret ederek yarýþma ödülü olarak kurulan bilgisayar laboratuvarýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, eðitim öðretim yýlýnda düzenlenen 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý sac metal kategorisi 1. si M. Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ni ziyaret ederek yarýþma ödülü olarak kurulan, 11 adet bilgisayar, 11 adet lisanslý CAD/CAM yazýlýmýndan oluþan, bilgisayar laboratuvarýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Kalýp Yarýþmasý na katýlan öðrencilerle bir araya gelen UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, mesleklerinde ve iþ hayatýnda baþarýlý olmanýn püf noktalarýný anlattý. Mesleki eðitime katkýda bulunmak ve öðrencileri özendirmek amacýyla meslek liseleri arasýnda ilki geçen yýl düzenlenen Kalýpçýlýk Yarýþmasý na bu yýl ilginin artmasý, Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) yönetimini memnun ediyor. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý sac metal kategorisinde 1. olan M. Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ni ziyaret eden ve yarýþma ödülü olarak kurulan bilgisayar laboratuvarýn açýlýþýný gerçekleþtiren UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, öðrencilere gelecekte atýlacaklarý iþ yaþamlarýnda baþarýlý olmalarý için önemli bilgiler verdi. Baþkandan Gençlere Önemli Tavsiyeler. UKUB Baþkaný Özoðul, yarýþmaya katýlan öðrencilerle yaptýðý sohbet sýrasýnda, mezun olduktan sonra atýlacaklarý iþ hayatýnda en önemli baþarý sýrrýnýn yaptýklarý iþleri sevmek olduðunu söyledi. Ýmalat için ihtiyaç duyulan en önemli temel ekipmanýn kalýp olduðunun altýný çizen Özoðul, kalýbýn üretilmesi için gerekli aþamalarý da anlattý. Bir kalýpçýnýn her kalýbý yapamayacaðýný söyleyen Özoðul, kalýpçýlýðýn kendi içinde uzmanlýk alanlarý olduðuna da dikkat çekerek, Þimdiden kalýpçýlýðýn hangi kýsmýnda uzmanlaþacaðýnýzý belirleyin. Sonra da eðitiminize buna göre yön verin. Bunu yaparsanýz daha baþarýlý olursunuz önerisinde bulundu. Ziyaret sýrasýnda bu yýl ikincisini düzenledikleri Ulusal Kalýp Yarýþmasý projesine büyük önem verdiklerinin de altýný çizen UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, yarýþmaya bu yýl daha fazla katýlýmýn olduðu görmekten dolayý çok mutlu olduklarýný söyledi. Özoðul, Projeye tüm Türkiye deki öðrencilerimiz büyük ilgi duyuyorlar ve katýlmak için birbirleriyle yarýþýyorlar. Yarýþma öðrencilerimize büyük bir heyecan veriyor. Biz, farkýndalýk yaratmak ve öðrencilerimizi motive etmek hedefiyle yola çýktýk. Bir anlamda iþ hayatýndaki rekabet ortamýný okula taþýdýk. Geldiðimiz nokta emin adýmlarla hedefe ilerlediðimizi gösteriyor dedi.

9 9 Makale Þirketler Binek Oto Almalý mý? Kiralamalý mý? Þirketler, günlük faaliyetlerini sürdürebilmek için çeþitli araçlara ihtiyaç duymaktadýrlar. Bu ihtiyaçlarýný karþýlamak için günümüzde binek oto satýn alabildikleri gibi kiralama yolu ile de çözüm üretebilmektedirler. Bu makalemizde þirketlerin sýfýr binek oto satýn almalarý veya binek oto kiralamalarýnýn vergisel açýdan avantajlarýný deðerlendireceðiz. Eren KAYNAK UKUB Mali Müþaviri Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB Bölge Müdürü Þirket binek oto satýn alýrsa, ÖTV yönünden; 213 Sayýlý Vergi Usul Kanunu'nun 270/2 maddesinde " Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasýnda göstermekte mükellefler serbesttirler." der. Bu maddeden anladýðýmýz þirketler sýfýr binek oto alýrken ödemiþ olduklarý Özel Tüketim Vergisini binek otonun maliyetine ekleyip amortismanla tüketebilecekleri gibi isterlerse genel gider hesaplarýna aktarýp Gelir veya Kurumlar Vergisi matraðýndan düþebilirler. KDV yönünden; 3065 Sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanununun 30/b maddesinde "Faaliyetleri kýsmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmasý veya çeþitli þekillerde iþletilmesi olanlarýn bu amaçla kullandýklarý hariç olmak üzere iþletmelere ait binek otomobillerinin alýþ vesikalarýnda gösterilen katma deðer vergisi indirim yapýlamaz " der. Bu maddeden anladýðýmýz þirketler binek oto alýmýnda ödemiþ olduklarý Katma Deðer Vergisini indirim konusu yapamazlar. Binek otonun maliyetine ekleyip amortismanla tüketebilecekleri gibi isterlerse genel gider hesaplarýna aktarýp Gelir veya Kurumlar Vergisi matraðýndan düþebilirler. MTV yönünden; Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 14 maddesinde "Bu Kanuna baðlý (I) ve (IV) sayýlý tarifelerde yer alan taþýtlardan (Ticari maksatla kullanýlan uçak ve helikopterler ile taþýt kiralama faaliyeti ile uðraþan iþletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taþýtlar hariç) alýnan vergi ve cezalar ile gecikme zamlarý gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarýnýn tespitinde gider olarak kabul edilmez." der. Binek otolar MTV Kanunu'nun (I) numaralý listesinde yer aldýðý için binek otomobiller için ödenen motorlu taþýtlar vergisi gelir veya kurum kazancýndan düþülemez ancak kanunen kabul edilmeyen giderlere yazýlabilir. Þirket binek oto kiralarsa, Araç kiralama þirketlerinden kiralanan binek otolar için ödenen kira bedelinin tamamý gider yazýlabilir. Ayrýca ödenen KDV 'si indirim konusu yapýlabilir. Finans yönünden þirketler için avantajlý olan araç kiralamaktýr. Þirketlere ait araçlar, þirket çalýþanlarý (güvenlik, mutemet, satýn alma vb.) tarafýndan test aracý gibi kullandýklarý için bu araçlar daha fazla yýpranýp daha çok masraf çýkarmaktadýrlar. Kiralanan binek oto için, periyodik bakým onarým, yað deðiþimi, akü deðiþimi, motor arýzasý, araç muayenesi, egzoz emisyon ölçümü, zorunlu trafik sigortasý ve kasko gibi masraflar ve bakým onarým giderleri kiralama þirketi tarafýndan karþýlanmaktadýr. Kiralanan araçlarýn tükettiði benzin ve motorin harcamalarý gider yazýlabilir.

10 10 Birlik Faaliyetleri 3. Ulusal Kalýpçýlýk Semineri Gerçekleþtirildi. UKUB' un 3. Ulusal Kalýp Üreticileri Semineri, otomotiv ana sanayi temsilcileri ile tedarikçilerini biraya getirdi. Taþýt Araçlarý Yan Sanayicileri Derneði (TAYSAD) Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yapýlan seminere ilgi yüksek olurken, kalýpçýlýk sektörünün genel durumu ele alýndý. Otomotiv ana ve yan sanayi temsilcilerini bir araya getiren 3. Ulusal Kalýpçýlýk Semineri'nde, Türkiye'nin dünya ve Avrupa'daki yeri konuþuldu. Sektörün sorunlarýnýn da masaya yatýrýldýðý seminerde, teknolojik yenilikler açýk üretim modelleri geliþtirilmesinin önemine dikkat çekildi. Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Baþkaný (UKUB) Þamil Özoðul, Türk kalýpçýlýk sektörünün son 15 yýlda önemli aþama kaydettiðini, ancak yine de Avrupa'nýn 5 yýl gerisinde olduklarýný söyledi. Özoðul, standart dýþý üretim baþta olmak üzere tasarým ve analize yeterince zaman ayrýlmamasýnýn sektörün en önemli sýkýntýlarýndan biri olduðunu belirtti. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Kalýpçýlar Vadisi projesi baþta olmak üzere yaptýklarý çalýþmalarý aktarýrken, sektörün içinde bulunduðu durumu gözler önüne serdi. Son yýllardaki geliþmeye raðmen kalýpçýlýk sektörünün aþmasý gereken handikaplarý olduðunu vurgulayan Özoðul, deneyim açýsýndan Avrupa'nýn hala gerisinde olduklarýný ifade etti. Türk Kalýpçýlýk sektörünün üretim odaklý çalýþtýðýný, bilgisayar teknolojisi, tasarým, yazýlým, analiz gibi sektörü yeniliklere açacak geliþimden uzak kalýndýðýný anlatan Baþkan Özoðul, 'Ana sanayi tasarým vermediði zaman kalýpçýlar kendilerine göre tasarým ve imalat yapýyorlar. Standart dýþý üretim, en büyük sýkýntýlarýmýzdan biridir. Bunun sonucunda genel kalite ve katma deðer düþüyor. Ayrýca rekabet þansý azalýyor' dedi. Baþkan Þamil Özoðul, sorunu aþabilmek için baðýmsýz bir kalite denetim kuruluþu ile çalýþma yürüteceklerini açýkladý. Bu çalýþmayla deðerlendirme ve belgelendirme sistemi oluþturmayý düþündüklerini ifade eden Özoðul, talep eden firmalarý kalýp imalatý konusunda sertifikalandýrýlmasýný saðlayacaklarýný belirtti. Özoðul, bu çalýþmanýn katma deðer artýþý saðlayarak ve rekabet gücünü artýrarak sektörün geliþimine katký yapacaðýnýn altýný çizdi. UKUB Baþkaný Özoðul, Türkiye'nin güçlü bir tedarik zinciri olmasý nedeniyle küresel markalarýn imalat üssü haline geldiðini kaydederek, 'Kalýpçýlýk da bu zincirin en güçlü halkalarýndan biri olmalýdýr. Þuan kullanýlan imalat malzemelerini ve yöntemlerini terk etmeli, gelecekte kullanýlacak teknoloji ve imalat malzemelerine yönelerek geliþmelidir. Türkiye düþük ve orta teknoloji seviyesinde üretim yapan bir ülke olmamalýdýr' þeklinde konuþtu.

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Faaliyetleri Tüm Hýzýyla Devam Ediyor Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı