devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "devlete ciddi bir maliyeti olmaz""

Transkript

1 TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, beraberinde Baþkan Yardýmcýlarý Fikret Tepençelik ve Yakup Karaca ile birlikte Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti. 40 KURUÞ 3AYFA 3 TE Aranan 50 yaþýndaki Granada Ford sahibi hýrsýz Çorumda da hýrsýzlýk yaptý ve yakayý ele verdi. Çorum Polisi Hýrsýzlara geçit vermiyor Dün sabah saat sularýnda Küçük sanayi sitesinde bir marketin alarmý ötmesi sonucunda hýzlý bir þekilde müdahale eden Çorum polisi 50 Yaþýndaki market faresini Yaydiðin kavþaðýnda yakaladý. Çok sayýda sabýkasý bulunan zanlý kýrarak girdiði markette toplam 100 ila 150 Tl Civarýnda bozuk paralarý alarak 43 ED 362 plakalý 1977 model Ford Granada marka aracýna binerek hýzla uzaklaþtý. Olay yerine gelen Polisler hýzlý bir þeklde çalýþma baþlatarak kameradan araç ve þahsýn eþkaline ulaþtý. Riskli saatler olarak kabul edilen ve bu saatlerde deðiþik bölgelerde devriye gezen polislere yapýlan anonslar sonucunda 50 yaþýndaki market faresi yaydiðin kavþaðýnda yakalandý. Bursa Emniyeti tarafýndan arandýðý bilinen ve bir çok suçtan sabýkasý olduðu iddia edilen Ahmet. K. Çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. TSO'dan Çorum sanayini en güzel anlatan fotoðraf yarýþmasý "Kýrýkkale-Çorum-Samsun demiryolunun devlete ciddi bir maliyeti olmaz" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Sanayini en güzel anlatan fotoðraf yarýþmasý düzenliyor.tso Genel Sekreteri Murat Zeybel, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci'yi ziyaret ederek yarýþma hakkýnda bilgiler verdi. HGYD yönetim kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Bayhan Özsaraç, Mustafa Külcü, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan Sinayuç, Özer Özsaray ve Güngör Atak'ýn da hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda Murat Zeybel, yarýþma hakkýnda bilgiler verdi. 3 TE "Alevilik ve Sünniliði birbirinin karþýtý gibi göstermeye çalýþýyorlar" Ensar gençlerinden Regaib'e özel program Ensar Vakfý Çorum Þubesi gençleri Regaip Kandiline özel bir etkinlik düzenlediler. 1 Mayýs Perþembe akþamý saat 18.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen program Yusuf Mert Demir'in Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Daha sonra programýn açýlýþ konuþmasýný Ensar Vakfý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý Öðrenci Komisyonu Baþkaný Adem Uzun yaptý. 2 DE Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu ve TOBB Odalar ve Borsalar Daire Baþkanlýðý Uzman Yardýmcýsý Tahir Argüç, Çorum ve bölgenin, iþ dünyasýnýn ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn TOBB'dan talep ve önerilerini dinlemek üzere TSO'yu ziyaret etti. Ziyarette açýklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri olarak kendi bölgelerindeki oda ve borsalara, TOBB'dan talep ve önerilerini öðrenmek amacýyla ziyaretler düzenlediklerini söyledi. CHP Meclis üyelerinden Baþkan Külcü'ye ziyaret 7 DE 7 DE Hitit Akademi Derneði "Alevilik ve Bektaþilik" konulu konferans düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan programa konuþmacý olarak Prof. Dr. Ahmet Taþðýn katýldý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk yaptý. 3 TE "Ýþ saðlýðý ve güvenliði için alýnacak tedbirler, çalýþanlarýn mutlu verimli olmasýný saðlar" ÝÞGÜSA tarafýndan 'Ýþ Saðlýðý Güvenliði Haftasý' sebebiyle konferans düzenledi. Ýþ kazalarý meslek hastalýklarý ve iþverenin çalýþanlarýn sorumluluklarý konularýnda düzenlenen konferans dün Anitta Otel'de gerçekleþti. Konferansa konuþmacý olarak ise Ýþ Güvenliði ve Saðlýk Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm.Dr.Sevda Tanrýverdi Kýlýç katýldý. 5 TE Taksim'de ýsrar 1 Mayýs'ýn ruhuna aykýrýdýr Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü" SkyTürk360 ekranlarýnda Sedat Yazýcýoðlu'na ve A Haber de Zeynep Bayramoðlu'nun sunduðu Kadraj programýnda deðerlendirdi. "1 Mayýs'ý kâbus haline dönüþtürenler özellikle Ýstanbul'u yaþanmaz hale getirdiler" diyen Uslu, "1 Mayýs'ý kaldýrým taþlarýný sökerek, özel sapanlar kullanaraktaþ atýlan, bir kýsým kriminal vakalarla anýlan gün haline getirmeleri 1 Mayýs'a 1 Mayýs'ýn ruhuna yapýlan haksýzlýktýr ve 1 Mayýs'ý anlamamaktýr. Baþka bir anlatýmla 1 Mayýs'ý anladýklarý halde kendi ideolojik aidiyetlerinin, siyasal görüþlerinin dolgu malzemesi haline getirmektir" dedi. 7 DE 2/B arazilerinde baþvuru ve ödeme süresi uzatýldý Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, 2/ B arazilerinde baþvuru ve ödeme süresinin uzatýldýðýný açýkladý sayýlý Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna çýkarýlan yerlerin Deðerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarým Arazilerinin Satýþý Hakkýnda... 5 TE CHP den Kaya ya tebrik 6 DA Geleneksel Çocuk Oyunlarý yeniden doðuyor 5 TE

2 Avrupa ziyareti öncesi dil eðitimi 2 Ýmsâk : 03:50 Güneþ : 05:30 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:33 Akþam : 19:46 Yatsý : 21:18 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 18. Hafta Tahir Demir Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik projeleri kapsamýnda hazýrlanan "Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitimlerindeki Yeniliklerin Ýncelenmesi" adlý proje adým adým hayata geçiriliyor. Projenin uygulama ülkeleri Almanya ve Ýspanya'da gerçekleþtirilecek olan çalýþmalar için katýlýmcýlarýn temel düzeyde pedagojik, kültürel ve dil eðitimi çalýþmalarýna baþlandý. Proje kapsamýnda Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi ile yerel ortaklarý, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Çorum Eðitimciler Birliði Sendikasý, Çorum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði, Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý bünyesinde bulunan tüm katýlýmcýlara yönelik 40 saat sürecek olan dil eðitimleri baþladý. Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, finansmaný Avrupa Birliði Bakanlýðý'nca saðlanan dil eðitimine katýlýmcýlarýn yoðun ilgisinin, projenin amacýna ulaþacaðýna dair inancýn güzel bir göstergesi olduðunu belirtti. Amerikan Kültür Derneði tarafýndan verilen hazýrlýk eðitiminde katýlýmcýlarýn yabancý dil anlama ve konuþma becerilerinin artýrýlmasýnýn hedeflediðini söyleyen Demir, yurtdýþýnda karþýlaþýlabilecek durumlarla baþ edebilmeye yönelik çözümlerin yanýsýra, Almanya ve Ýspanya'nýn genel kültürel özellikleri, yapýlarý ve toplumsal farklýlýklarýnýn da katýlýmcýlara anlatýlacaðýný aktardý. Kurs sonunda katýlýmcýlara katýlým belgesi verileceðine de açýklayan Demir, katýlýmcýlarýn yurt dýþýna çýktýklarýnda, almýþ olduklarý dil eðitiminin pratik uygulamasýný yaparak kendilerini geliþtirecek fýrsatlarý elde edeceklerini ifade etti. Proje kapsamýnda 34 kiþiden oluþan katýlýmcý grup, iki hafta süreyle Avrupa ülkeleri Almanya ve Ýspanya'da özel eðitime muhtaç zihinsel engelli çocuklarýn tanýlama süreciyle ilgili yenilikleri ve farklý metotlarý yerinde görecekler. Mesleki ve bireysel geliþimlere yüksek katký sunmasý beklenen proje doðrultusunda katýlýmcýlar, konuya iliþkin inceleme ve araþtýrmalarda bulunarak, gözlenen yeniliklerin bölgemize adapte edilmesi için çalýþmalar yapacaklar. Haber Servisi SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Ensar gençlerinden Regaib'e özel program Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðrencileri, üniversitenin Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (ÇDSYB) ile imzaladýðý ortak eðitim protokolü kapsamýnda Karacabey-Bursa Sütaþ Süt Ürünleri A. Þ. tesislerine teknik gezi düzenledi.gezide Karacabey Meslek Yüksekokulu Uygulamalý Hayvancýlýk Eðitim Çiftliði Müdürü Mecit Özdemir tarafýndan verilen seminerde tesis ve eðitim merkezinde yürüttükleri çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Geziye Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Ýstanbullu, Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (ÇDSYB) Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cinbek, birlik çalýþanlarý Vedat Bilge ve Yenal Soyoðuz katýldýlar.protokol kapsamýnda gerçekleþtirilen teknik gezi ile Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðrencileri teorik bilgilerini pratik olarak görme imkaný buldular. Haber Servisi Yýl: 10 Sayý: 2773 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ensar Vakfý Çorum Þubesi gençleri Regaip Kandiline özel bir etkinlik düzenlediler. 1 Mayýs Perþembe akþamý saat 18.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen program Yusuf Mert Demir'in Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Daha sonra programýn açýlýþ konuþmasýný Ensar Vakfý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý Öðrenci Komisyonu Baþkaný Adem Uzun yaptý. Ensar Vakfýnýn deðerler eðitimi konusunda alanlaþmýþ, toplumun her kesimine hitap eden ama özellikle gençlere ayrý bir ilgiyle yoðunlaþmýþ hep özlenen o neslin yetiþtirilmesine yardýmcý olmayý amaçladýðýný kaydeden Adem Uzun, "O nesil ki, bir elinde Kur'an ý Kerim, bir elinde ders kitabý olan ikisini de bünyesinde birleþtirmiþ, hem hal etmiþ. Hem dinini bilen hem de okul derslerine, beþeri ilimlere de vakýf olan, bilgili, bilinçli, þuurlu bir nesil. Konu ülkesinin, devletinin, milletinin hayrý olduðunda... konu Allah rýzasý olduðunda... Saðýna soluna bakmadan, "Baþka kimse var mý?" demeden. "Ben varým!" diyebilen bir nesil. Bu ülkenin sizlerden beklentisi büyük gençler ama umut da çok büyük, sizlere verilen deðer de çok büyük. Ne diyor þair: " Senin de tarihini okuyalým ezberden, Elde sensin dilde sen, Gönüldesin, baþtasýn, Fatih'in Ýstanbul'u fethettiði yaþtasýn." Biz gençlere iþte bu mýsralarla sesleniyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gençlerinin artýk kahve hanelerdeki masalarý doldurmak yerine labaratuarlarda bilimsel çalýþmalar yapmasýnýn, kütüphanelerdeki sýralarý, masalarý doldurmasýnýn zamaný gelmiþtir. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gençlerinin artýk kamu mallarýna zarar vermek yerine kamu yararýna iþler yapmasýnýn zamaný gelmiþtir. Hatta belki de bu ülkenin kendisine sonradan eklenen özünde olmayan duyarsýzlýktan, umursamazlýktan, popularizmin getirdiði asosyalleþmeden, sahtelikten kurtulup... kaybetmiþ olduðu o eski sýcaklýðý, muhabbeti, samimiyeti tekrar kazanmak adýna artýk bu ülkenin "fabrika ayarlarýna dönmesinin" de zamaný gelmiþtir. Ýþte bu istek, arzu ve temennilerimizle dualarýn çokça kabul edildiði, sevaplarýn kat kat arttýrýldýðý, birçok kutlu gecenin de müjdecisi olan bu mübarek geceyi kutlarken aslýnda açýkça söylemek gerekirse arakanda evleri yakýlan, Sudan'da asýlan, Suriye'de öldürülen, Filistin'de ülkesi darp edilen, Mýsýr'da idam sehpasýna götürülen Müslümanlarý düþündükçe buruk bir sevinç yaþýyoruz. Yinede yardýmý yalnýzca Allah'tan diliyor, ona sýðýnýyoruz" dedi. Kutlama programmýnda açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan öðrenciler Kur'an-ý Kerim okudular. Etkinlik, þiirler, ilahiler ve dualarýn ardýnan sona erdi. Programý MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk ile davetliler izledi. Bahadýr YÜCEL Gýda Mühendisliði öðrencileri Sütaþ'ý gezdi YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum , No'lu El Fiþini kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR. Rýtvan Duman T.C TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR En kýymetli ibâdet, Allahü teâlânýn dînini, O'nun kullarýna yaymaktýr. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri GENÇ OSMAN DESTANI Ýbtida yürüyüþ oldu Baðdad'a Sýçradý hendeði geçti Genç Osman Vuruldu bayraktar, kaptý bayraðý Ýriþti bedene dikti, Genç Osman Kurþunlarým yaðmur gibi yaðarken Tütünlerim gök yüzünde dönerken Yýkýlasý Baðdad seni döðerken Þehitlere serdâr oldu, Genç Osman Eðerlensin kýr atýmýn ikisin Fethedeyim düþmanlarýn hepisin Sabah namazlarý Baðdad kapýsýn Mevlâ izin verdi, açtý Genç Osman Getirdin de Genç Osman'ý görelim Þahbazýmýz var idüðün bilelim Taht isterse tahtýmýzý verelim Vezirleri posttan indi Genç Osman Sultan Murat, Sultan Ahmed'in çýraðý Ah edince getirdi ýraðý Kudretten çatýlý anýn yüreði Dal kýlýç yazýldý, gitti Genç Osman Karac'oðlan bunu böyle söyledi Askerleri daðý taþý boyladý Bir Baðdad'ý da gayet mehdeyledi Bin yiðide bir baþ oldu Genç Osman KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,105 2,106 EUR 2,919 2,920 STERLiN 3,553 3,555 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF ECZANESÝ TEL: KARAOÐLU ECZANESÝ TEL: YAÞAM ECZANESÝ TEL: KAYA ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "Alevilik ve Sünniliði birbirinin karþýtý gibi göstermeye çalýþýyorlar" Prof. Dr. Ahmet Taþðýn Hitit Akademi Derneði "Alevilik ve Bektaþilik" konulu konferans düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan programa konuþmacý olarak Prof. Dr. Ahmet Taþðýn katýldý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk yaptý. Dernek olarak çok kýsa bir süre önce düzenledikleri "Osmanlý Toplumunda Aile" panelinden sonra þimdi de '"Alevilik ve Bektaþilik" konulu bir konferans düzenlediklerini ifade ederek sözlerine baþlayan Zekeriya Iþýk, "Biz, sosyal ve toplumsal duyarlýlýðý olan hemen her konuda sivil toplum kuruluþlarýna önemli görevler düþtüðünün bilincinde olarak programlar yapmaya çalýþýyoruz" dedi. Zekeriya Iþýk -"ANADOLU ULUSLARARASI GÖÇ KAVÞAKLARINDAN BÝRÝSÝDÝR"- Anadolu'nun tarih boyunca gelenlerin, gidenlerin ve kalanlarýn birbirine karýþtýðý sosyo-kültürel etkileþimin en yoðun yaþandýðý uluslararasý göç kavþaklarýndan birisi olduðunu kaydeden Iþýk, "Bu nedenledirki Anadolumuz tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar uzananan zengin bir miras devralalmýþtýr. Bu miras dini ve kültürel bir zenginliðe ve de renkliliðe dönüþmüþsede bu çeþitlilik zaman zaman sosyal hayatýn önüne geçen bazý sebeplerle bir tehdit olarak algýlanmýþ adresi neresi olursa olsun ama zamanlarý farklý olmak üzere topluluklar üzerinde otoriter baskýlar kurulmaya çalýþýlmýþtýr. Bugün önemli olan tarihi tecrübelerden yararlanarak bu milletin ve bu coðrafyanýn sinesinden çýkmýþ bütün kültürel çevreleri tanýmak, anlamak ve karþýlýklý bir empati kurabilmektir" þeklinde kaydetti. Iþýk konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý: "Anadolu'nun etnik, dini, mezhebi çeþitliliðinin ayný zamanda bizlere geçmiþten günümüze birlikte yaþama konusunda engin tecrübeler kazandýrdýðýný unutmamamýz gerekir. Hal böyle iken asýrlardýr Anadolu'nun baðrýnda koyun koyuna yaþayan, birlikte aðlayýp birlikte gülen, ayný cephede þehitler veren, ayný türkülerle eðlenip hüzünlenen, ayný dili konuþup ayný dine inanan, et ile týrnak misali daha baþýndan beri hemen her alanda bir birinin özdeþi ve kardeþi olan Alevi-Sünni itikada sahip insanýmýzýn bunca ortak noktaya raðmen, sürekli ayrýþtýrýcý bir zeminde konuþulup tartýþýlmalarýnýn anlaþýlýr bir yaný yoktur. Bu patolojik yaklaþýmýn sona ermesi, yerini saðlýklý ve bilimsel zemindeki aydýnlanmaya dayalý tartýþmalara býrakmasýnýn milli birlik ve bütünlüðümüze, kardeþlik hukukumuza önemli katkýlar sunacaðýný düþünüyoruz. Hacý Bektaþ-ý Veli'nin "Özünü bilirsen özürden kurtulursun" "Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir." dediði gibi bizde öðrenerek özürden kurtulmak, insanlarý olduklarý gibi anlayan ve kabullenen tarihi bir tecrübeyi yeniden canlandýrmak gibi düþüncelerle ve sorumlu bir STK bilinciyle bu konferansý düzenlediðimizin bilinmesini isteriz.bu alanýn ülkemizdeki en yetkin isimlerinden birisi olan Prof. Dr. Ahmet Taþðýn hocamýza davetimizi kabul ederek Konya'dan buralara kadar teþrif ettikleri için þahsým, Hitit Akademi Derneði ve bütün hemþehrilerim adýna teþekkür ediyor, konferansýmýzýn hayýrlara vesile olmasýný diliyor bütün konuklarýmýzý en kalbi duygularýmla sevgi ve saygýyla selamlýyorum." Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Ahmet Taþðýn, Çorum'un Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi olduðunu söyledi. Çorum olaylarý ile kentin ciddi bir travma geçirdiðini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Taþðýn, "Olaylarýn yarattýðý korkular gelecek nesillere tevarüs ettirilmeye çalýþýlýyor" dedi. -"ÞEHÝRLER ÞÝÞÝRÝLÝYOR"- Türkiye'nin büyük þehirlere doðru kaydýðýný dile getiren Taþðýn, "Þimdi þiþirilmiþ þehirler oluþturuluyor. Bu her bakýmdan oluyor. Ciddi bir kriz yaþýyoruz. Þehirlerimizi muhafaza etmemiz lazým. Ülkemizin Osmanlý döneminden koptuðu en önemli dönem Demokrat Parti dönemidir" þeklinde kaydetti. Türkiye'nin en çok gündem de olan konusunun Alevilik olduðunu kaydeden Taþðýn, "Taþrada Aleviliði anlatacak insanlarýn sayýsý azaldý. Bu konuda taþranýn konuþulmasý gerektiði bir yer varsa orada Çorum'dur. Alevilik ve Sünniliði birbirinin karþýtý gibi göstermeye çalýþýyorlar ama her ikisi de birbirinin karþýtý da deðildir. Ayný kulvarda da yer almýyorlar. Yýllardýr Sünnilerin kafasýnda bir Alevilik algýsý oluþturdular. Bunun nedeni de bu topraklarda ki Ýslam anlayýþýnýn Vahhabileþmesi ve Selefileþmesidir. Bu coðrafyanýn iki hafýzasý var. Birisi Ýslam dünyasý diðeri ise Bizans ve Roma dünyasý ile ilgili olandýr" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ TSO'dan Çorum sanayini en güzel anlatan fotoðraf yarýþmasý TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, beraberinde Baþkan Yardýmcýlarý Fikret Tepençelik ve Yakup Karaca ile birlikte Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti. Ziyarette Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ile yönetim kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Volkan Sinayuç, Mustafa Külcü, Bayhan Özsaraç, Özer Özsaray, Güngör Atak, Kubilay Kaan Yücel ve Satýlmýþ Ýnaç da yer aldý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, HGYD Baþkaný Birkan Demirci ve yeni oluþan yönetim kurulu tebrik ederek, görevlerinde baþarýlar diledi. Baþaranhýncal, Çorum yerel basýnýndan da övgüyle söz ederek, Ticaret ve Sanayi Odasý olarak Çorum'da aktif gazetecilere yönelik bir fotoðraf yarýþmasý düzenlediklerini belirtti. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, baþta TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Sanayini en güzel anlatan fotoðraf yarýþmasý düzenliyor.tso Genel Sekreteri Murat Zeybel, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci'yi ziyaret ederek yarýþma hakkýnda bilgiler verdi. HGYD yönetim kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Bayhan Özsaraç, Mustafa Külcü, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan Sinayuç, Özer Özsaray ve Güngör Atak'ýn da hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda Murat Zeybel, yarýþma hakkýnda bilgiler verdi. Zeybel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, ildeki medya mensuplarýnýn ilgisini sanayiye daha fazla çekmek, sanayi kuruluþlarýnýn gerek yapýsý, gerekse ürettikleri ürünlerin daha fazla ön plana çýkmasýný saðlamak amacýyla, yalnýzca basýn mensuplarýnýn katýlabileceði 'Çorum sanayisini en güzel anlatan fotoðraf' baþlýklý bir fotoðraf yarýþmasý düzenledikleri vurguladý. Zeybel, "Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Amacýmýz, özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda ilimiz sanayisine ait fotoðraflardan oluþan bir envanter çýkartmaktýr" dedi. "Çorum Sanayisini Anlatan En Güzel Fotoðraf" yarýþmasýyla Çorum'un sanayisi, ekonomisi, üretim yapýsý, sanayi üretimi anlamýnda benzeri illerden farklarý gibi özelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamanýn kendilerini mutlu edeceðini vurgulayan Murat Zeybel, yarýþmaya gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Oda için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirileceðini kaydetti. Zeybel, yarýþmanýn þartlarýný da þöyle sýraladý: "1- Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda Çorum yerel basýnýndan herkese açýktýr. 2- Yarýþmaya renkli veya siyah-beyaz fotoðraflarla katýlýnabilir. 3- Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum sýnýrlarý içindeki sanayi kuruluþlarýndan çekilmiþ olmalýdýr. 4- Bir kiþi yarýþmaya en çok 10 fotoðrafla katýlabilir. 5- Yarýþmaya gönderilen fotoðraflarýn daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmasý gerekmektedir. 6- Yarýþmaya posta ile ya da elden müracaat edilebilir. Posta ile gönderilecek eserler postada zarar görmeyecek þekilde paketlenmelidir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Ticaret ve Sanayi Odasý sorumlu olmayacaktýr. 7- Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 8- Fotoðraflar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na, kapalý bir zarfýn içersine konulmuþ, üzerinde kullanýcýnýn rumuzunun yazýlý olduðu bir CD ile teslim edilecektir. CD içerisindeki fotoðraflar, eser sahibine ait rumuz ve sýra numarasý ile adlandýrýlacaktýr. (Örn: fotoðrafçý-1, fotoðrafçý-2 vb.) 9- Katýlým formu eksiksiz doldurularak ayrý bir zarf içerisine konulacak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacak. Yarýþmaya sunulacak fotoðraflarýn kayýtlý olduðu CD'nin yer aldýðý kapalý zarf ve baþvuru formunun yer aldýðý kapalý zarf, A3 ya da A4 ebadýndaki kapalý bir zarfa konulacak ve zarfýn üzerinde yalnýzca rumuz yazýlý olacaktýr. 10- Gönderilen eserlerin kopya, alýntý vs. gibi durumlardan dolayý doðacak hukuki sorumluluk yarýþmacýya aittir. 11- Gönderilen eserler Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nda kalacak ve gerek görüldüðünde sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. Yarýþmada derece elde eden ya da dereceye giremeyen ayýrýmý yapýlmaksýzýn bütün eserlerin telif haklarý, Ticaret ve Sanayi Odasý'na geçecektir. 12- Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. 13- Yarýþmaya katýlan eser sahipleri yarýþma þartlarýný kabul etmiþ sayýlýr. 14- Yarýþmada ödül kazananlarýn ödülleri imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. 15- Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr." Diðer yandan, Yarýþma Koordinatörlüðü Turgut Ýlgü yaparken, Jüride ise, Mehmet Güley, Bülent Özkaleli, Turgut Ýlgü, Engin Býyýkoðlu ve Ercan Ayancý bulunuyor. Yarýþmada birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye bin TL 3 ayrý mansiyona 500'er TL ödül verilecek. Özel ödüllerin de verileceði yarýþmaya son katýlým 11 Temmuz, deðerlendirme Temmuz, sonuç bildirimi ise 14 Temmuz 2014 olarak belirlendi. Haber Servisi Nefes Alevi Bektaþi Derneðinden Bursa ve Çanakkale gezisi Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Gençlerde Birlikte Yaþama Kültürü" projesi kapsamýnda, Bursa ve Çanakkale gezsi düzenledi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Proje Koordinatörü Harun Kayabaþý, "Projemizin amacý ilimizde farklý kültürlerde yetiþen toplumda ayný sosyal, iþ ve kültürel ortamý paylaþan gençlerimizin panel,eðitim,sportif faaliyet ve gezilerle birbirleriyle kaynaþmalarýný saðlamaktýr. Böylece bu gençlerimizin katkýlarýyla önyargýsýz ve daha hoþgörülü bir toplumun oluþmasýna katký saðlamaktýr" dedi. Kayabaþý, "Bursa ve Çanakkale gezisiyle gençlerimiz birbirlerini daha iyi tanýma fýrsatý bulduklarýný Çanakkale'de yatan þehit dedelerinin bu vatan için hep birlikte koyun koyuna yattýklarýný aslýnda hiç kimsenin birbirinden farký olmadýðýný" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL

4 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla, Diyarbakýr'da kutlanan 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramýný deðerlendirdi. "On binlerce kiþinin katýldýðý 1 Mayýs kutlamalarýnda halaylar çekildi, grup yürüyüþ konseri ile alan coþtu, 4 dilde yayýnlanan bildiriyle emek, dayanýþma ve kardeþlik mesajlarý verildi" diyerek açýklamasýna baþlayan Ahmet Saatçi, "Tarih þehri, medeniyet þehri, ilim þehri, maneviyat þehri, kardeþlik þehri Diyarbakýr'a selam olsun. Memur Sen olarak kurulduðumuz günden itibaren, emeðin, ekmeðin, hakkýn, özgürlüðün barýþýn, milli iradenin, demokrasinin mücadelesini verdik, veriyoruz. Ýslam coðrafyasýnýn ýzdýrabýný tâ yüreðimizde hissettik, dünya mazlumlarýnýn maðduriyetini vicdanýmýzda duyduk. Sadece duymakla da kalmadýk, tüm mazlumlara yardým eli uzattýk, yaralarýný sarmaya çalýþtýk. Çünkü Memur-Sen'in sendikal anlayýþýnýn merkezinde insan var. Ýnsan emeði var. Ýnsan haklarý var. Ýnsan onuru var. Saygýn iþ var. Kardeþlik hukuku var. Dayanýþma var. Bu anlayýþla geçen yýl 'hak, emek, barýþ ve kardeþlik yolunda Çanakkale'deyiz' demiþtik. Bu yýl ayný inançla "emek, dayanýþma, kardeþlik ve medeniyet buluþmasý için Diyarbakýr'dayýz." 1 Mayýs'ý kavga nedeni olmaktan çýkarmak, þiddetten arýndýrmak, asýl amacýna uygun bayram olarak kutlamak için buradayýz" dedi. Türk Kamu-Sen fidan dikecek ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN Davacý Kadriye ÞANLI tarafýndan hasýmsýz olarak mahkememize açýlan Çorum, Mecitözü, Mesit Mahallesi Cilt No:3 Hane no: 136 Bsn:5 te nüfusa kayýtlý TC kimlik numaralý Yakup ve Hayriye oðlu 01/02/1959 doðumlu Mehmet ERDOÐAN'ýn 32 yýl önce kayboluðunu, ailesi tarafýndan yapýlan aramalara raðmen kendisinden herhangi bir haber alýnamadýðýný ve kendisine ait bir ize de rastlanýlmadýðýndan bahisle, adý geçinin gaipliðine karar verilmesi talep edilmiþ olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamý maddeleri gereðince iþbu ilan tarihinden itibaren altý ay içinde adý geçen hakkýnda bir bilgisi olanlarýn mahkememizin 2014/183 Esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. Basýn: 205 Resmi ilanlar de Saatçi'den 1 Mayýs deðerlendirmesi "Çözüm sürecinde yaptýklarý açýklamalarda, Memur Sen'in iki kýrmýzýçizgisi var dedik. Biri, þehitlerin ruhu ile þehit yakýnlarýnýn ve gazilerin incitilmemesiydi" diyerek açýklamasýna devam eden Saatçi, "Hamdolsun, bugün artýk þehit cenazeleri gelmiyor. Akil Ýnsanlar Heyeti içinde aktif sorumluluk alarak bu olumlu geliþmede payýmýz olduðu için mutluyuz. Ýkinci kýrmýzý çizgimiz, çalýþanlarýn iþ güvencesidir dedik. Bu hassasiyetlerimizi haykýrmaya devam edeceðiz. Bir filozof "kuþlar gibi uçmasýný, balýklar gibi yüzmesini öðrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatý unuttuk; kardeþ olarak yaþamayý" diyor. Bu o filozof için doðru olabilir. Ancak "Arabýn arap olmayana üstünlüðü olmadýðý gibi, arap olmayanýn da araba üstünlüðü yoktur. Memur Sen dünyanýn dört bir yanýndaki mazlumlarýn kimliðine bakmadan her zaman yanlarýnda oldu, olmaya devam edecek. Yine kimliðine bakmadan zalimlerin karþýsýnda oldu, olmaya devam edecek. Memur Sen dünya mazlumlarý için bir þanstýr, umuttur. Biz Bosna'ya sýrtýmýzý dönemeyiz. Suriye'den bana ne diyemeyiz. Baðdat'a duyarsýz kalamayýz. Arakan mazlumlarýna gözlerimizi kapatamayýz. Mýsýr'daki Esmalarýn çýðlýðýna sessiz kalamayýz. Filistinli kardeþlerimizin feryadýna kulak týkayamayýz. Bu anlayýþla Mýsýr'daki darbeci düzenin idam kararlarý hükümsüzdür dedik. Katil Sisi Mýsýr halkýna hesap vermelidir dedik. Asýl yargýlanmasý gereken Sisði'dir dedik" diyen Gündoðdu, "Bugün de Sisi çetesine, Sisi çetesinin Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim,Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýnan Aktaþ, 3 Mayýs Türkçülük Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "3 Mayýs'ta, Türk milletinin ve devletinin bekasý fikrine sahip aydýnlar ve onlarýn izindeki gençler olarak, basýn ve üniversite kadrolarýna sýzan ve kendilerini cumhuriyetin gerçek sahibi diye gösteren dönme-devþirme þer ittifakýnýn oyunlarýna karþý çýkanlarý rahmetle anýyoruz. 3 Mayýs 1944 hareketinin 70. yýldönümündeyiz. Kendi vatanýnda; vatan ve milletine baðlýlýðýný en açýk þekilde ifade eden insanlar, bu sevginin bedelini en aðýr þekilde ödemiþlerdir" dedi.günümüzde dünya üzerinde yaþayan bütün Ýslam coðrafyasýnýn içinde bulunduðu durumun iyi deðerlendirildiðinde, zulümlerine karþý durmaya, katil Esat'ýn, katliamlarýný lanetlemeye, terörist devletin sözde lideri Netanyahu'nun insanlýk dýþý uygulamalarýný kýnamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da baþta çocuklar, kadýnlar, yaþlýlar olmak üzere Suriye halký bombalanýrken susmayacaðýz. Filistin topraklarýnýn iþgal edilmesine, Mescid-i Aksa'nýn baský altýna alýnmasýna göz yummayacaðýz. Batýlýlar Twitter ve Gezi Olaylarýna gösterdikleri duyarlýlýðýn yüzde birini, bir celsede 529 kiþinin, yine baþka bir celsede maalesef 683 kiþiye verilen hukuk dýþý idam kararlarýna göstermiyorlar. Bu darbenin görünürdeki hedefi Müslüman kardeþler olsa da gerçekte Müslümanlýðýmýz ve kardeþliðimizdir. Ýdam kararlarýnýn hedefi 1212 kiþi deðil, insanlýktýr. Bunun için mesele ümmetin meselesidir, insanlýðýn meselesidir. Emperyalizmle, Siyonizm'le mücadele meselesidir. BM'nin deðil Birleþmiþ Yüreklerin meselesidir. Memur-Sen olarak, Mýsýr meydanlarýna idam sehpalarýnýn kurulmasýna, 1212 kardeþimizin idam edilmesine sessiz kalmayacaðýz. Doðu Türkistan'daki soykýrýma, canice sürgünlere dur dedik, dur demeyi sürdüreceðiz. Arakan ve Orta Afrika'daki dini ýrkçýlýða, Bangladeþ'deki dindarlara yapýlan hukuksuzluklara bigâne durmayacaðýz. AB'nin ýrkçý, ayrýmcý, darbecilere kol kanat geren politikalarýna seyirci kalmayacaðýz. Bediüzzaman Sait Nursi'nin söylediði gibi; yaþasýn zalimler için cehennem!" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Çorum Alperen Ocaklarý'ndan Türkçülük Günü açýklamasý Türkiye Kamu-Sen Çorum Þubesi "3 Mayýs Hatýra Ormaný 2. Geleneksel Fidan Dikimi ve Sulama Þöleni" etkinliði düzenleyecek. Türkiye Kamu-Sen Çorum Þubesi Temsilcisi Mahmut Alparslan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, programýn bugün saat 10.00'da sendika binasýnda toplanma ile baþlayacaðýný söyledi. Çatak Yolu Yuva Viyol arkasýnda bulunan Türkiye Kamu- Sen Çorum Hatýra Ormanýnda yapýlacak etkinlikte kahvaltý ve ardýndan ise fidan dikimi olacak. Kubilay Kaan YÜCEL Türk milletinin tarihi misyonuna, Türk'ün ruh yapýsýný tekrar diriltilmeye ihtiyaç duyulduðunun aþikar olduðunu kaydeden Atkaþ, "Türkçülük adý adý altýnda, Türk'ü ruh yapýsýndan, Ýslamdan ayýrma çabalarýnýn zirvede olduðu dönemde, Ýslamsýz Türk milleti olamaz.bizler; geleceðimize ýþýk tutan tarihin þeref levhalarý hükmünde olan liderlerimizi; bir taraftan rahmet ve þükranla anarken diðer taraftan da onlarýn inançlarý, idealleri uðruna çektiði çileleri unutmamalýyýz. Geçmiþimizden ibret alarak gelecekte karþýlaþabileceðimiz zorluklara, hýyanetlere hazýrlýklý olmalýyýz.tabutluklara atýlan, iþkence gören, Türklüðün deðerlerine direnen 3 Mayýs idealistlerine buradan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu'ndan 1 Mayýs çalýþmasý Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu'nun yeni fotoðraf çekim konusu 1 Mayýs fotoðraflarý oldu. Fotoðraf Topluluðu üyeleri önceki gün yapýlan 1 Mayýs kutlamalarýný baþtan sona fotoðrafladýlar. Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI MAHÝR ODABAÞI KÝMDÝR? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yaklaþýk 16 yýldýr görevimiz icabý yaptýðýmýz faaliyetlerle, rutin yazýlarýmýzla veya þiirlerimizle mahalli basýnda ve internet dünyasýnda yer almaktayým. Bana gelen maillerden, ikili sohbetlerden azýmsanmayacak kadar bir takip kitlesinin olduðunu memnuniyetle görmekteyim. Diðer taraftan da sivil savunma veya sosyal içerikli yazýlarýmý okuyup hoþuna gittiðinde 'kimdir bu Mahir Odabaþý, adam sanki yazýsýný tam BANA GÖRE YAZMIÞ. Bam telime dokundu. Oturdum aðladým' türü algýlayýp, haklý olarak yazarý merak eden okuyucularýmýn olduðunu duyuyorum. Doðrusu okuduðum yazarlarýn hayat hikâyelerini bende hep merak etmiþimdir. Bu nedenle bu makaleyi 'isteyen istediði gibi YO- RUMLASIN / lakin biz niyetimizi biliyoruz boþa YORULMASIN' uyarýsýyla yazýmda beni tanýmayan okuyucularýmla tanýþmak adýna özetle hayat hikâyemden bahsedeceðim yýlýnda Osmancýk ilçesi seki köyünün göçköyün yaylasýnda üç evli muhtar bir babanýn 10'ncu çocuðu olarak dünyaya gözlerini açtý. Çocukluk ve öðrencilik hayatý çileli geçti. Ýlkokula köyünde baþlayýp daha sonra Ankara Çankaya Mithat Paþa Ýlkokulundan 1977 yýlýnda mezun oldu. Belki de ilkokul da öðrenciyken Ankara radyosuna bir programa dinleyici olarak katýlmasý basýna ilgi duymasýna sebep oldu. Köyde yayladan 4 yýl boyunca okula her gün 2 saat kýþta kýyamette daðdan yürüyerek gidip geldi. Çocukluðundan beri hep köy hasretiyle yandý. Ortaokul, lise yýllarýnda Osmancýkta hem Zeki abisinin evinde kaldý, hem de bakkal dükkânýnda çalýþtý. Okula gitmeyen bakkal abisi, Mahir ve Muzaffer kardeþlerin okumasý için elinden geleni baba þefkatini aratmayacak þekilde yaptý. Çocuk yaþlarda olmasýna raðmen 'simit satsam aç kalmam' misali kendine güven geldi. Osmancýk ÝHL'de baþladýðý eðitimin son iki senesini 1984 yýlýnda Çorum'da tamamladý. Burada kâðýt, kalem, sabun, tarak satýp harçlýðýný çýkardý. O zamanýn þartlarýnda, 10 çocuðum olsa birini yatýlýya vermem diye ah etti. Þiir yazmaya Abdulkadir OZULU hocanýn sabah kaldýrýrken kendini fýrçalamasýna kýzarak, 'hicivname' adýyla yazdýðý þiirle baþladý. M. Akif, Necip Fazýl, A. Karakoç, A. Nihat Asya, Y.B. Bakiler gibi þairleri severek okudu.1985 yýlýnda Kargý ilçesinde memuriyete baþlayýp koyunkýran ve karaboya köylerinde görev yaptýktan sonra, sýrayla Osmancýk ve Mecitözü ilçelerinde 2001 yýlýna kadar görev yaptý yýlýnda Ýþletme Fakültesini bitirdi yýlýnda Ankara Mamak Muhabere Okulunda kýsa dönem olarak vatani görevini yaptý. Askere gittiði ilk akþam 400 askerin içinde (doçent - tarihçi vb. varken) Atatürk hakkýnda sorulan soruya ilk önce cevap verip 2 gün izin kazandý yýllarý arasý çeþitli ilköðretim ve liselerde dýþardan Ýngilizce ve ilkyardým derslerine girdi yýlýnda Suudi Arabistan'a 35 günlüðüne görevli gitti.12 Kasým Bolu depreminde kriz merkezinde görev yaptý. Sivil savunmanýn periþan halini orada analiz etme ve çözüm üretme imkâný buldu yýlýnda açýlan ve 321 kiþinin girdiði sivil savunma uzmanlýðý sýnavýný 7'nci olarak kazanarak Çorum'da göreve baþladý. Çorum milli eðitim müdürlüðünde ''Olasý afetleri, afiyette atlatabilmek'' düþüncesiyle, sivil savunma faaliyetlerini alýþýlmýþýn dýþýnda farklý açýdan yapmaya çalýþtý. Yýlmadý, usanmadý, emeðini asla esirgemedi bazen ayaðýna takýlan çakýl taþlarýna aldýrmadý. Milli eðitim dýþýnda da resmi veya özel davet edilen hiçbir programa GELEMEM demedi. Faydam dokunacaksa 7/24 emrinizdeyim dedi. Türkiye de ilk defa sinevizyonla Çorum Ulucami ve Alaca ilçesinde cuma namazý öncesi deprem vaazý yaptý. Kapýsýný çalmadýðý okul - yurt kalmadý civarýnda öðretmene ikiþer gün olmak üzere farklý üslupta hizmetiçi semineri verdi. Bu sayede öðrencilere, velilere, öðretmenlere, idarecilere sivil savunmayý sevdirdi aþkýn verdiði seminer ve konferanslarla yaklaþýk, 250 bin öðrenci -personel ve velilerin afet eðitimi almasýný saðladý. Eðitim verdiði gruplara yaptýðý anketlerde memnuniyet % 99 olumlu çýktý. Anaokulu eðitiminde 'EÐLEN-ÖÐREN-UYGULA' formülünü ortaya koydu.bu faaliyetler bazý ulusal basýn (Hürriyet - Türkiye - Yeni þafak- Zaman - Akit - Milat) ve Çorum mahalli basýnýnda sürekli haber olarak çýktý. Türkiye'de ilk defa Çorum'da Ýl - Ýlçe ve Köylerdeki tüm okullara yangýn malzemesi (sedye - battaniye -ysc - megafon - geçme merdiven - el lambasý) daðýtýlmasýný saðladý. Çalýþmalarý Ýçiþleri Bakanlýðý (SSGM) ve Milli Eðitim Bakanlýðýnca diðer illere örnek gösterildi. Yayýnlanmamýþ 450 civarýnda þiiri bulunmakta olup, bazýlarý KANAL 7 - KANAL A - SAMANYOLU AKS TV'lerinde yayýnlandý. Özellikle YAÞLI ANADAN OÐULLARINA MEK- TUP þiiri internette dünyasýnda yüzbinlerce beðeni ve paylaþým bulup, ayný zamanda eski Sinop (Mardin) Valisi Dr. Ahmet CENGÝZ tarafýndan AYANCIK ÞÝÝR gecesinde okundu. Makaleleri - þiirleri mahalli basýnda ve onlarca Internet sitelerinde yayýnlanmaktadýr. Özellikle sosyal hayata- yaþlýlara - köylülere dair þiir ve yazýlarý raðbet görmekte olup, üretmeden tüketenlere eleþtirenlere 'benim þiirlerim Japon deðil Çin malý. Avam tabakasý okuyup mutlu olmalý' demektedir. Þiirlerine sitesinden ulaþýlabilir. Vefalý, duygusal, dost yanlý, birazcýkta sulu gözlüdür. Parayý amaç deðil araç olarak algýlar. Haddini de - hesabýný da bilir. Çocuklarýnýn ifadesiyle maaþý da çok bereketlidir. 29 sene önce memuriyete baþladýðýnda ilk sicil notunun deðerlendirilmesinde ilçe kaymakamý Mustafa ÜNLÜSOY (Kocaeli valiyrd) Bey : ' Zekâ ve kavramasý iyi, sebatkâr, dürüst, güvenilir, beþeri iliþkileri iyi, menfaati düþünmez, yalan - dedikodusu yoktur, kin tutmaz, kýskanç deðildir.' Diye yazmýþ olup, ayný zamanda rahmetli babasýnýn memurluða gönderirken: ' Oðlum okumayý býrakma, iþini en iyi þekilde yap, baþkasýnýn iþine karýþma ama baþkasýný da iþine karýþtýrma' tavsiyelerine o günden bu güne sadýk kalmanýn gayreti içerisindedir. Herkes gibi hayatýnda keþkeleri vardýr ama ne zaman morali bozulsa, haksýzlýk yapýldýðýný görse BUNDA DA VARDIR BÝR HAYIR REÇETESÝNÝ kullanýr. Herkesi sever. Menfaat için asla yalakalýk yapmaz. Baþkasýnýn hakkýný yememeye gayret ederken doðru bildiði yolda kendi hakkýný da aramaktan geri kalmaz. Önyargýlý olmayan eleþtirilere her zaman açýk olup, bir yetkili olsam 'yardýmcýlarýmdan birini muhaliflerden seçerim' diyecek kadar da demokrattýr. Gezmekten, yazmaktan, konuþmaktan, çalýþmaktan ve güzel Çorum iline hizmet etmekten zevk alýr. Evli ve 2 çocuk babasýdýr. (tel: ) 'Bahçem kadar yaðmur / pencerem kadar güneþ / boþ ver yorulmadan - al maaþýný kardeþ' diyemez.

5 5 Geleneksel Çocuk Oyunlarý yeniden doðuyor Milli Eðitim Bakanlýðý ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn ortaklaþa hazýrladýklarý proje kapsamýnda Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði'nin ilki gerçekleþtirildi. Dün saat 14.00'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði'ne Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali Yýlmaz, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Haþim Eðer, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, öðrenciler, öðretmenler ve çok sayýda veli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda, Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali Yýlmaz, kýsa bir selamlama konuþmasý yaptý. Doç. Dr. Yýlmaz'ýn konuþmasýnýn ardýndan öðrenciler hazýrladýklarý gösterileri ve geleneksel oyunlarý sergilediler. Þenlik Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Halk Oyunlarý ekibinin gösterisi ve çocuk þarkýsý eþliðinde oyun gösterisi, Atatürk Ýlkokulu öðrencilerinin Yað Satarým- Bal Satarým adlý oyun gösterisi, Ziya Gökalp Ýlkokulu öðrencilerinin Mendil Kapmaca adlý oyun gösterisi, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencilerinin Yakan Top adlý oyunlarý ile devam etti. Bahadýr YÜCEL 2/B arazilerinde baþvuru ve ödeme süresi uzatýldý Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, 2/ B arazilerinde baþvuru ve ödeme süresinin uzatýldýðýný açýkladý sayýlý Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna çýkarýlan yerlerin Deðerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarým Arazilerinin Satýþý Hakkýnda Kanunun 6'ncý maddesi uyarýnca; kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfýný kaybetmiþ arazilerin satýþýnda, satýn almak için 6 aylýk baþvuru süreci 2012 Mayýs ayýnda baþladýðýný ve 30 Ekim 2012 tarihinde sona ermekte iken 28 Ocak 2013 tarihine uzatýldýðýný kaydeden Ýhsan Özbay, "Daha sonra da 28 Ocak 2013 olan son baþvuru tarihine 1 ay daha eklenerek 28 Þubat 2013 tarihine kadar ertelenmiþtir. Tanýnan haktan çeþitli nedenlerle yararlanamayanlara bu tarihi fýrsattan yararlanmalarýný saðlamak amacýyla tarihinden itibaren 6 aylýk baþvuru ve ödeme süresi daha verilmiþtir tarihi itibariyle 2/B arazilerinde hak sahibi olduðu halde suresinde satýþ bedelini, idarece yapýlan yazýlý tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödemeyenlere de altý aylýk ek ödeme suresi getirildi. Önceden belirlenen satýþ bedelleri geçerli olup idarece yeniden rayiç bedel hesaplamasý yapýlmayacaktýr. Sadece daha önce faydalananlarla yeniden 6 aylýk ek süre verilenler arasmda adaletsizlik yaratmamak amacýyla önceden belirlenen bedellere, idareye yapýlan satýn alma baþvuru süresini takiben idarece yapýlan tebligat tarihinden itibaren 3 aylýk süreninin sonundan baþlayarak, tarihinden sonraki altý ay içinde idarece tespit edilen satýþ bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul ederek ödeme yapmak amacýyla idareye baþvurduðu güne kadar geçecek süre için satýþ bedeli Türkiye Ýstatistik Kurumunun her ay için belirlediði tüketici fiyatlarý endeksi aylýk deðiþim oranlarý (TÜFE) toplamýnda artýrýlarak hesaplanacaktýr, yapýlacak hesaplamalarda Türkiye Ýstatistik Kurumunun her ay Ýçin belirlediði tüketici fiyatlarý endeksi aylýk deðiþim oranlan toplamýnda artýrýlmasýnda ay kesirleri dikkate alýnmayacaktýr. Hak sahiplerinin; mirasçýlarýnýn ve Kanun yürürlüðe girdiði tarihten sonra noterde düzenlenen muvafakatname verdikleri akdi haleflerinin satýn alma hakký devam etmektedir. Hazineye ait tarým arazilerinin kiracýsý, paydaþý ve kullanýcýlarýnýn doðrudan satýn almalarý için öngörülen 2 yýllýk müracaat süresi 1 yýl daha uzatýldý sayýlý Kanunun 12. Maddesi kapsamýna giren, Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýndaki tarým arazilerinin, tarihinden önce 3 yýl süre ile fiilen tarýmsal amaçla kullanan ve halen kullanýmý devam eden kiracý/kullanýcý/ hissedarlarýndan, Bu tarihi fýrsattan yararlanmak isteyenlerinin en geç tarihine kadar (6527 sayýlý Yasa ile baþvuru süresi bir yýl uzatýlmýþtýr) Çorum Defterdarlýðý Milli Emlak Müdürlüðüne, taþýnmaz ilçede ise ilgili Malmüdüriüðene baþvurmalarý gerekmektedir. Satýþlarda rayiç bedelden % 50 indirim imkam bulunmaktadýr. Satýþ bedelini peþin veya taksitle ödeme imkam olmasý nedeniyle satýþ bedelinin tamamýnýn peþin ödenmesi halinde satýþ bedelinden ayrýca % 20, en az yarýsýnýn peþin ödenmesi halinde satýþ bedelinden ayrýca % 10 indirim yapýlacaktýr. Taksitli ödemelerde bedelin; % 10'u peþin ödenecek, kalaný ise en fazla 6 yýlda 12 eþit taksitle faizsiz olarak (vadesi geçen taksite gecikme zammý uygulanýr) ödenebilecektir. Ayrýca; varsa, son 5 yýl için tahsil edilen ecrimisil veya kira bedelleri satýþ bedelinden indirilecektir" dedi. Yasin YÜCEL Siyer-i Nebi yarýþmasýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Siyer-i Nebi yarýþmasýnýn ödülleri verilecek. Yarýþmaya 9 ilçe ve merkez okullarýndan 2 bin 500 liselinin baþvurduðunu ifade eden Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Liseler Komisyonu Baþkaný Bekir Uyanýk, "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr 'düstürü ile hareket eden Anadolu Gençlik Derneði kurulduðu günden bu yana insanlýðýn iki saadeti için çalýþmýþ ve çalýþmalarýna devam edecektir. Özellikle ülkemizdeki ahlaki yozlaþmaya karþý yapmýþ olduðu eðitim ve sosyal programlarla bunu ortaya koymaktayýz. Bir toplumun gücü topu ve tüfeði deðildir, onun inançlý ve imanlý gençliðidir. Amacýmýz, lise öðrencilerinin aidiyet duygularýný pekiþtirmek, Peygamber efendimizin hayatý hakkýnda daha hassas ve daha ayrýntýlý bilgi edinmelerini saðlamayý ve örnek bir nesil yetiþtirmeyi saðlamaktýr. Yapmýþ olduðumuz Siyer-i Nebi yarýþmasýnda derece yapan gençlerimiz Cuma günü saat 20.00'da Afra-2 Düðün Salonunda yapýlacak Peygamber (s.a.v)'e Sevgi Gecesinde ödüllerini alacaklardýr. Yarýþmada emeði geçen öðretmenlere, Siyer-i Nebi komisyonuna, ödüller için yardýmcý olan esnafa teþekkür eder, hayýrlý çalýþmalar dileriz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ "Ýþ saðlýðý ve güvenliði için alýnacak tedbirler, çalýþanlarýn mutlu verimli olmasýný saðlar" ÝÞGÜSA tarafýndan 'Ýþ Saðlýðý Güvenliði Haftasý' sebebiyle konferans düzenledi. Ýþ kazalarý meslek hastalýklarý ve iþverenin çalýþanlarýn sorumluluklarý konularýnda düzenlenen konferans dün Anitta Otel'de gerçekleþti.konferansa konuþmacý olarak ise Ýþ Güvenliði ve Saðlýk Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm.Dr.Sevda Tanrýverdi Kýlýç katýldý. Uzm.Dr.Kýlýç, "Ýþ kazalarý istatistiklerinde ülkemiz Avrupa'da ilk sýrayý Dünya'da ise 3.sýrayý almaktadýr" dedi. Kýlýç "Ülkemizde her 6 dakikada bir iþ kazasý olmakta,her 6 saatte de bir iþçi hayatýný kaybetmektedir.bu evlerinden çýkan ve çocuklarýnýn geçimlerini saðlamak için çalýþmaya giden 4 kiþinin akþamlan evlerine dönememeleri anlamýna gelmektedir. Her 2,5 saatte 1 iþçinin iþ göremez hale gelmektedir" ifadelerini kullandý. Kýlýç, "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði çalýþmalarýnýn asýl amacýný oluþturur. Çalýþanlarý iþ yerlerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli ortamlarda çalýþmalarýný saðlamak, baþka bir ifadeyle çalýþanlarý iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýna karþý koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Üretim güvenliðinin saðlanmasý için bir iþ yerinde üretim güvenliðinin saðlanmasý beraberinde verimin artmasý sonucunu doðuracaðýndan özellikle ekonomik açýdan önemlidir" dedi. Uzm.Dr.Sevda Tanrýverdi Kýlýç Ýþ yerinde çalýþan iþçilerin korunmasý ile meslek hastalýklarý ve iþ kazalarý sonucu ortaya çýkan iþgücü ve iþgünü kayýplarýnýn azalacaðýný ve dolayýsýyla üretimin korunacaðýný ve daha saðlýklý ve güvenli çalýþma ortamýnýn iþçiye verdiði güvenle iþ veriminde artma olacaðýný kaydeden Kýlýç, "Ýþ yerinde alýnacak tedbirlerle, iþ kazalarýndan veya güvensiz saðlýksýz çalýþma ortamýndan dolayý doðabilecek makine arýzalarý ve devre dýþý kalmalarý, patlama olaylarý, yangýn gibi iþletmeyi tehlikeye düþürebilecek durumlar ortadan kaldýrýlacaðýndan iþletme güvenliði saðlanmýþ olur. Ýþ saðlýðý ve güvenliði için alýnacak tedbirler, bir maliyet olarak deðil, iþyerlerinin daha huzurlu, çalýþanlarýn daha mutlu ve iþletmelerin daha verimli olabilmesi için bir öncelik olarak görülmelidir. Dünyanýn iþleyiþ þeklinin incelenmesi ve ülkemizde doðan bu ihtiyaçtan hareketle tüm sosyal taraflarýn da görüþü alýnarak 6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nu hazýrlanmýþtýr. Çalýþma hayatýmýzda olumlu etkilerini her geçen gün daha fazla gösterecek böyle bir kanunun hayata geçirilmiþ olmasýný çok önemsemeliyiz. Ancak hazýrladýðýmýz kanun ne kadar iyi olursa olsun, kanunun amacýna ulaþmasý ancak ilgili bütün paydaþlarca benimsenmesi ve uygulamaya geçirilmesi ile mümkün olacak ve avantajlarý görülecektir.yapýlan Araþtýrmalarda iþ kazalarýnýn % 50 si kolaylýkla önlenebilecek kazalar % 48 i sistemli bir çalýþma ile önlenebileceði, % 2 sinin ise önlenemeyeceðini ortaya çýkmýþtýr.yani iþ kazalarýnýn % 98 önlenebilir" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL

6 "Medeniyet buluþmasý rahatsýz etti" 6 Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, medeniyet buluþmasýna katýlýmla ilgili servis edilen "Ýstasyon Meydaný'nda yapýlan kutlamalara yaklaþýk bin kiþi katýldý" baþlýklý habere tepki gösterdi. "Bu iddia yalandýr, iftiradýr. Emek, Dayanýþma, kardeþlik ve medeniyet buluþmamýza sadece Diyarbakýr dýþýndan yüzlerce otobüsle katýlým saðlanmýþtýr. Diyarbakýr Memur-Sen üyeleri ve gönüllerinin katýlýmýyla on binlerce kiþi Ýstasyon Meydaný'ný doldurmuþtur. Anadolu Ajansý ve Ýhlas Haber Ajansý tarafýndan üyelerine servis edilen fotoðraflar da incelendiðinde, söz konusu ajansýn operasyon mantýðý ve diliyle hareket ettiðini gözler önüne sermektedir" diyerek açýkalamasýna baþlayan Saatçi,"Kayýt altýnda olan görüntüler incelendiðinde alaný dolduran Memur-Sen üyelerine, program sunucusunun sýklýkla taþýnan bayraklarýn sahnenin görünmesine engel olduðu için "indirilmesi" yönünde anonslar yaptýðý görülecektir. "Alanda ilk baþlarda 500 kadar kiþinin olmasý nedeniyle Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu konuþmasýna biraz gecikmeli baþladý" þeklindeki ifadeleri de çirkin bir saptýrmadýr. Dezenformasyon ile Memur-Sen Medeniyet Buluþmasý'ný itibarsýzlaþtýrmaya çalýþan ajansýn iddiasýný yalanlayan bilgiler kendilerine gönderilen basýn bültenimizde de mevcuttur. Program öncesi medya kuruluþlarý ve söz konusu ajans ile paylaþtýðýmýz etkinlik akýþý 1 dakika bile sapmaya uðramamýþtýr. Buna programý takip eden tüm medya kuruluþlarý da þahittir. Memur- Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun program akýþýndaki konuþma saati olarak bildirilmiþ ve Gündoðdu belirtilen saatte kürsüdeki yerini almýþ, alana seslenmiþtir" dedi. Türkiye'nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen'in, ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununun çözümüne ve Dünya'da ILO standartlarýna uygun bir çalýþma düzeninin kurulmasý için mücadelesine gölge dönüþtürmeye yönelik bir art niyet sezildiðini kaydeden Saatçi, "Kirli operasyon sonucunda kamuoyunda uyanan yanlýþ kanaatlerin düzeltilmesi amacýyla tekzip metninin tarafýmýzca yayýnlanmasýný zaruri kýlmýþtýr. Kamuoyuna saygý ile duyurur, hukuki tüm haklarýmýzý kullanacaðýmýzýn bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ CHP'den Kaya'ya tebrik Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek yeni görevinden dolayý kutladýlar. 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinden sonra Ýl Genel Meclisi Baþkaný olarak göreve baþlayan Halil Ýbrahim Kaya'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile CHP Merkez Ýlçe Ýl Genel Meclisi üyesi Yýldýz Bek ve Belediye Meclisi CHP Grup Baþkaný Ayhan Þamlý, Belediye Meclis üyeleri Levent Çöphüseyinoðlu, Özgür Kýlýç, Mehmet Tahtasýz, Ogün Meroðlu, Semrin Kaleli, Ertuðrul Demirhan ve Sezer Yalçýnkaya yeni Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya bir ziyaret gerçekleþtirdi. Karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulan ziyarette Çorum için hep beraber hizmet edileceði ifade edildi. Ziyarette bir konuþma yapan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Haber Servisi Yýldýrým Beyazýt'tan Kutlu Doðum etkinliði dünyanýn akýþýný deðiþtirdiðini ve onun rahmet yüklü mesajlarýnýn, hikmet yüklü ahlaki örnekliðinin bütün insanlýk için umut vaat ettiði gibi kýyamete kadar da devam edeceðini belirtti. Program þiirler naatlar, ilahiler ile sona erdi. Yasin YÜCEL Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Devlet Tiyatrosu Salonu'nda program düzenledi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan, öðrencilerin Kur'aný Kerim tilaveti ile devam etti., Açýlýþ konuþmasýný Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Okul Müdürü Hulusi Ayaröz yaptý. Ayaröz konuþmasýnda, Hz. Muhammed'in (sav) doðumunun Üniversitede 'ekonomi' paneli Hitit Üniversitesi'nde "Artan Önemi Ýle Bankacýlýk, Finans, Sigortacýlýk" konulu panel düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda yapýlan ve THK Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý, THK Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nevin Yörük'ün moderatörlüðünde yapýlan panele, Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Kendirli, Haliç Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Þebnem Uralcan ve Em. Ziraat Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Doç. Dr. Adalet Hazar konuþmacý olarak katýldý. THK Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nevin Yörük'ün moderatörlüðünde düzenlenen "Artan Önemi Ýle Bankacýlýk, Finans, Sigortacýlýk" isimli panelde, Haliç Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Þebnem Uralcan, sigorta sektörünün iþlevleri ve sigortanýn sosyo-ekonomik hayata etkisini, Em. Ziraat Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Doç. Dr. Adalet Hazar, "Bankacýlýk" baþlýðý altýnda bankalarýn ekonomik önemi ve son dönemde yaþanan geliþmeler ýþýðýnda geleceðini ve Doç. Dr. Selçuk Kendirli'de yýllarý verilerinden hareketle, bankacýlýk, finans ve sigortacýlýk sektöründeki geliþmeleri ele alarak, Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakülteleri açýsýndan ve özellikle Bankacýlýk ve Finans Bölümü açýsýndan gelecekte mezun adaylarýnýn iþ imkanlarýný deðerlendirdi. "Artan Önemi Ýle Bankacýlýk, Finans, Sigortacýlýk" isimli panel sonarasýnda Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, konuþmacýlara plaket taktim ederek, etkinlikte emeði geçenlere teþekkür etti. Haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihlerinde saatleri arasýnda yapýlacak olan kesintiden Mecitözü'nün Konaþ Köyü etkilenecek. Yasin YÜCEL

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Kýrýkkale-Çorum-Samsun demiryolunun devlete ciddi bir maliyeti olmaz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu ve TOBB Odalar ve Borsalar Daire Baþkanlýðý Uzman Yardýmcýsý Tahir Argüç, Çorum ve bölgenin, iþ dünyasýnýn ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn TOBB'dan talep ve önerilerini dinlemek üzere TSO'yu ziyaret etti. Ziyarette açýklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri olarak kendi bölgelerindeki oda ve borsalara, TOBB'dan talep ve önerilerini öðrenmek amacýyla ziyaretler düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiklerini belirten Murzioðlu, "Bu ziyaretlerde yaptýðýmýz bilgi sahibi olduðumuz talep ve önerileri rapor haline getirerek Sayýn Baþkan'a sunacaðýz" dedi. Ziyarette Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Salih Zeki Murzioðlu'na Çorum'un ve iþ dünyasýnýn talepleri hakkýnda bilgiler verdi. Çorum'un en önemli talebinin demiryolu olduðunu vurgulayan Çetin Baþaranhýncal, "Esasýnda demiryolu yalnýzca Çorum'un deðil, bölgenin talebidir. Çorum üzerinden Samsun ile Ankara arasýnda kurulacak bir demiryolu aðý, Karadeniz Bölgesi'ni Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne baðlayacak mahiyettedir. Demiryolu talebimizi Çorum TSO olarak her fýrsatta dile getiriyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin demiryolu talebimizi gündeme getirmesini ve yetkili mercilere iletmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandý. TOBB Yönetim Kurulu üyesi Salih Zeki Murzioðlu da, mevcut demiryolu aðýnýn 170 kilometre kadar revize edilerek yeniden planlanmasýyla Türkiye'nin iki ucunun birbirine baðlanacaðýný belirterek "Yapýlan teknik incelemeye göre güzergah üzerindeki coðrafi yapý oldukça elveriþlidir. Dolayýsýyla bölgemize yapýlacak bu demiryolunun devlete ciddi bir maliyeti olmayacaktýr" þeklinde kaydetti. Salih Zeki Murzioðlu, baþta demiryolu talebi olmak üzere Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn belirttiði talepleri rapor haline getirerek TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'na ileteceklerini söyledi. CHP Meclis üyelerinden Baþkan Külcü'ye ziyaret "Taksim'de ýsrar 1 Mayýs'ýn ruhuna aykýrýdýr" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü" SkyTürk360 ekranlarýnda Sedat Yazýcýoðlu'na ve A Haber de Zeynep Bayramoðlu'nun sunduðu Kadraj programýnda deðerlendirdi. "1 Mayýs'ý kâbus haline dönüþtürenler özellikle Ýstanbul'u yaþanmaz hale getirdiler" diyen Uslu, "1 Mayýs'ý kaldýrým taþlarýný sökerek, özel sapanlar kullanaraktaþ atýlan, bir kýsým kriminal vakalarla anýlan gün haline getirmeleri 1 Mayýs'a 1 Mayýs'ýn ruhuna yapýlan haksýzlýktýr ve 1 Mayýs'ý anlamamaktýr. Baþka bir anlatýmla 1 Mayýs'ý anladýklarý halde kendi ideolojik aidiyetlerinin, siyasal görüþlerinin dolgu malzemesi haline getirmektir" dedi. Ýstanbul'da ýsrarla Taksim'e çýkma konusunda bir inat içerisinde olunmasýnýn tek bir sebebi olduðunu kaydeden Uslu "Taksim'i kurtarýlmýþ bir bölge olarak görmek istiyorlar. Taksim'i kazanmak suretiyle oradan politik bir pozisyon üretmeye çalýþýyorlar. Ayný zamanda hükümetle bir hesaplaþma içindeler. 30 Mart'taki hesaplaþmada halkýn tercihi, onlarý tatmin etmemiþtir. Halkýn tercihinden tatmin olmayanlar, halkýn sandýkta yaptýðý tercihi verdiði mesajý anlamayanalar, okuyamayanlar gezi olaylarýný devam ettirmek suretiyle 1 Mayýs üzerinden Taksim tartýþmasý yaratarak 1 Mayýs'ý ikinci plana ötelemek suretiyle Taksim fetiþizmi ile orada bir terör ve korku yaratmak istiyorlar. Onlarýn derdi 1 Mayýs'ý kutlamak deðil. Geçmiþ yýllarda da böyle oldu" þeklinde kaydetti. Taksim'in siyasi bir tercih olduðunu söyleyen Uslu, "1 Mayýs'ýn Taksim de kutlanmasýna iddia ediyorum DÝSK ve KESK karar vermiyor. Onlarýn ýsrarla Taksim'e çýkmasýný talep eden, eylemcilerin alýnlarýndan öpen, teþvik eden muhalefet partileri var. Kendi siyasi acizliklerini, beceriksizliklerini bu örgütleri taþeron olarak kullanarak hükümeti köþeye sýkýþtýrmak, topluma mesaj vermek isteyenler var" ifadelerini kullandý. Uslu, 1 Mayýs'ýn bayram havasýnda kutlanmasý için bir uzlaþýya ihtiyaç olduðunu söyledi. Uslu, "Uzlaþýyý iþçi sýnýfý birbiri ile yapar. Çünkü birlik ve dayanýþma günüdür 1 Mayýs. Ama siz illegal örgütleri, yoldaþlarý kendinize yol arkadaþý edinirseniz ve sýnýf kardeþliðini ýskalarsanýz doðal müttefiklerinizi yok sayarsanýz orada bir uzlaþma olmaz Taksim'de kutlama olmaz" dedi. Uslu, "Bugün meydana çýkanlar demokrasi kültüründen ve geleneðinden nasibini almýþ olsalardý bugün alanlarda meydan kavgasý deðil, iþçilerin sorunlarý geçici, mevsimlik, taþeron iþçilerinin, 4 C'lilerin, emeklilik haklarýný kullanamayanlarýn sorunlarý gündeme gelirdi ama gündeme gelen Tomalarýn sýktýðý su ya da CHP'li bir milletvekilinin elinde kullanýlmamýþ mermi bu milletvekilinin polise attýðý yumruk akýllarda kalacak ve tartýþýlacak. Dolayýsýyla iþçisiz ve emeksiz 1 Mayýs kutlamasý olmuþtur" diye belirtti. Salim Uslu, "Hak-Ýþ sayesinde, saðladýðý meþruiyetle ve açtýðý yoldan Taksime girenlerin Taksim'i sahiplenmesini, tekellerinde görmeye çalýþmalarýný 1 Mayýs üzerinde vesayet oluþturmaya çalýþýlýyor olmasýný anlamam ve de haklý bulmam" dedi. DÝSK'in Taksim geleneði olmadýðýný da vurgulayan Uslu, "DÝSK'in Taksim'de yýllarý dýþýnda tek baþýna 1 Mayýs kutlamasý yoktur. Hak-Ýþ ve Türk-Ýþ ile beraber Taksim'e çýkabilmiþtir. Hak-Ýþ ve Türk-Ýþ olmadan da bugünkü gibi Taksim'e çýkamamýþtýr. DÝSK'e Taksim'de miting yap deseniz sadece ve sadece kendi üyeleri ile gelse bir miting gerçekleþtiremez. Bu kadar üyesi ve örgütlülüðü yok" þeklinde kaydetti. Taksim konusunda ýsrar etmenin 1 Mayýs'ýn ruhuna aykýrý olduðunu söyleyen Uslu, "1 Mayýs'ta ifade edilmesi gereken çalýþanlarýn sorunlarý, talepleri, beklentileri, ihtiyaçlarý ve çözümlerinin dile getirilmesidir. Ýþçi hareketine bu 1 Mayýs'ta da yazýk olmuþtur" dedi. Uslu, "Taksim'i 1 Mayýslarýn olmazsa olmazý zannedenler, Þiþli Abide-i Hürriyet, Saraçhane, Kadýköy, Ankara, Diyarbakýr, Ýzmir, Kayseri, Mersin ya da Çorum mitinglerini hangi yetki ve cüretle yok hükmünde sayacaklar? 1 Mayýs'ýn hangi yerde kutlanmasý halinde geçerli olacaðýna karar verme yetkisini kimden ve nereden alýyorlar? Böyle bir saçmalýk olmaz. Karar yetisini kendinde mündemiç görmek hayal ve saplantýsýndan kurtulmak gerekir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye nezaket ziyaretinde bulundular. CHP Belediye Meclis grubu adýna konuþan Grup Baþkaný Ayhan Þamlý, Baþkan Külcü'ye geçmiþ olsun dileklerini iletti. Baþkan Külcü'nün kayýnbiraderi Murat Demirezen'in geçirdiði üzücü kazadan dolayý üzüntülerini dile getiren Ayhan Þamlý, "Murat Demirezen'e Allah saðlýk afiyet versin. Allah, sevdiklerine, çocuklarýna baðýþlasýn. Kendisine acil þifalar diliyoruz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü CHP Belediye Meclis üyelerinin ziyareti ve geçmiþ olsun dileklerine teþekkür ederek, meclis üyelerine Murat Demirezen'in saðlýk durumu ile ilgili bilgi verdi. Haber Servisi

8 YAÞAM 8 99 Numara Gölde kayýk kiralayan þirketin patronu, kýyýya doðru giderek, megafonu eline almýþ ve seslenmiþ: - 99 numara, zamanýnýz doldu, kýyýya gelin. Aradan onbeþ dakika geçmiþ, kayýk kýyýya gelmeyince, patron tekrar seslenmiþ: - 99 numara, hemen kýyýya gelmezseniz size bir saatlik fazla ücret uygulayacaðým. Anonsu duyan yardýmcýsý yanýna gelmiþ ve: - Patron, galiba yanlýþlýk yapýyoruz. Bizim sadece 75 kayýðýmýz var. 99 numaralý kayýðýmýz olamaz. Patron tekrar megafonu eline almýþ ve seslenmiþ: - 66 numara, orada bir sorun mu var? :)) Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Alerjiyi yenmek istiyorsanýz, Kuþ tüyü yastýk kullanmayýn Türkiye ve dünyada yaklaþýk her dört çocuktan birisinde astým, alerjik rinit, alerjik egzema, gýda alerjisi, ilaç alerjisi, böcek alerjisi, ürtiker gibi herhangi bir alerjik hastalýk görülüyor. Uzmanlar, "Alerjik hastalarýn tedavisinde iyi sonuç almak için uzun süreli ve dikkatli bir takip, sabýr, titizlik ve iyi bir hasta-hekim iþbirliði gerekmektedir." uyarýsýnda bulunuyor. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý Anabilim Dalý Çocuk Alerji Bilim Dalý, çocuklarda alerjenlerden korunmak için alýnmasý gereken tedbirleri açýkladý. Ev tozunun evdeki en önemli alerjen etken olduðunun vurgulandýðý açýklamada, akarlar çýplak gözle görülemeyen; 0,3 mili metre boyunda çok küçük canlýlar olduðu hatýrlatýldý. Akarlarýn dýþký ve artýklarýnýn ev tozu içinde bulunduðuna dikkat çekilen açýklamada, özellikle astým ve alerjik rinitte önemli bir etken olduðu dile getirildi. YATAK, YASTIK VE YORGAN KUÞ TÜYÜ OLMASIN Açýklamada, ev tozu akarlarýnýn en çok nemli ortamda ve derece sýcaklýkta çoðaldýðýna ve en çok halý, çarþaf, yatak, yorgan, yastýk, tüylü ve yünlü eþyalar, tüylü oyuncaklar, kumaþ döþemeli eþyalarda bulunduðu belirtildi. Alerjiden kurtulmak için uygulanabilecek yöntemler: * Ýlk basamak çevresel korunma tedbirlerine hastanýn kullandýðý yatak odasýndan baþlanmalýdýr. Yatak, yastýk ve yorgan yün veya kuþ tüyü olmamalýdýr. * Halýlar kaldýrýlmalýdýr (öncelikle yatak odasýndakiler). Kaldýrýlamýyorsa kýsa tüylü, sentetik halý veya kilim kullanýlmalýdýr. Yün halýlar kullanýlmamalýdýr. * Evde duvardan duvara halý bulunmamalýdýr. * Nevresim ve çarþaflar, yastýk kýlýflarý yýkanabilir olmalý ve 60 derece sýcak suda yýkanmalýdýr ve haftada bir-iki kez deðiþtirilmelidir. * Battaniye ve yorganlar ayda bir yýkanmalýdýr. Yün battaniye kullanýlmamalýdýr. * Elektrik süpürgesi ile sýk sýk temizlik yapýlmalý, temizlik sýrasýnda çocuk odadan çýkarýlmalýdýr. Pahalý elektrik süpürgelerinin hastanýn klinik durumunda istenildiði karar yara saðlamadýðý bildirilmektedir. Bu nedenle iyi çeken bir elektrikli süpürge yeterlidir. * Yatak odasý sýk sýk havalandýrýlmalýdýr. * Perdeler toz tutmayan yýkanabilir kumaþtan olmalýdýr. Kadife perde, hayvan postu kullanýlmamalýdýr. * Üstü kumaþla döþeli bütün eþyalar yatak odasýnda çýkartýlmalýdýr. * Kürkler, yün kazak ve süveterler gibi eþyalar çocuðun odasý dýþýnda kapalý dolapta bulunmalýdýr. * Yer döþemeleri ýslak bezle silinmeli ancak halýlar ýslak bezle silinmemelidir. * Tüylü veya içi doldurulmuþ oyuncaklar kaldýrýlmalýdýr. Tüylü oyuncak var ise haftada bir çamaþýr makinesinde 60 derecede yýkanmalý ve buzdolabýnýn derin dondurucu bölümünde bir gece býrakýlmalýdýr. * Elyaf yorganlar pamuklu bir nevresim içinde kullanýlabilir. * Ayrýca gerek görülürse akarlara karþý ilaçlama yapýlmalý, gerekirse ev içi nem ölçer cihazla nem kontrolü yapýlmalý, nem oran yüzde olmalý, klima veya nem gidericiler faydalý olabilir. Çocuklarda polenlere (çiçek tozlarý) karþý alerji olabileceðinin hatýrlatýldýðý açýklamada, "Polenler; aðaçlar, çimenler, yabani otlar gibi bitkilerden kaynaklanýr. Bitkiler polenlerini mevsimsel þekilde havaya salarlar. Ýlkbahar-yazsonbahar aylarýnda türüne göre deðiþik zamanlarda ve deðiþik miktarlarda havada bulunurlar. Uzak mesafelere ulaþabilirler. Özellikle polen mevsiminde kapý ve pencereler kapalý tutulmalýdýr. Havada polen sayýsýnýn yüksek olduðu günlerde dýþarý çýkýlmamalýdýr. Gerekirse maske takýlmalý, araba camlarý kapalý tutulmalýdýr. Polen oluþturan bitkileri uzak tutmalýdýr. Çim biçmek gibi belirli iþlerden kaçýnýlmalýdýr. Gerekirse polen filtreli klima (evde ve arabada), hava temizleyici kullanýlabilir." denildi.ev içi ve ev dýþý mantar sporlarýna alerji görülebildiðinin dile getirildiði açýklamada; küf bulunan yerlerin temizlenmesi gerektiðinin vurgulandý. Açýklamada, "Ev içinde saksýlar, bitkiler azaltýlmalýdýr. Ev güneþ görmeli, rutubetsiz ve aydýnlýk olmalýdýr. Mutfak ve küvetler çamaþýr suyu ile temizlenmeli, banyo perdeleri zaman zaman deðiþtirilmelidir. Su kaçaklarý, akýtma sistemleri, damlayan musluklar kontrol edilmelidir. Çiçek saksýlarý yaprak ve diðer artýklar ev çevresinden uzaklaþtýrýlmalýdýr." uyarýsýna yer verildi. KEDÝ KÖPEÐE ALERJÝ VARSA BESLEMEYÝN Ev hayvanlarý ile olan alerjide bunlarýn salyalarý, idrarlarý, deri döküntüleri, tüyleri etkili olduðunun belirtildiði açýklamada, "Alerjenler halý, yatak, duvar üzerinde kurur ve sonrada havada yayýlýrlar. Kedi, köpek gibi hayvanlar beslenmemeli ve kesinlikle evden uzaklaþtýrýlmalýdýr. Eðer bunu yapmýyorsanýz, hayvanýn ev içindeki hareket alanýný kýsýtlamalý, ev dýþýnda tutulmalýdýr. Halý, kumaþ ve mobilyalar kaldýrýlmalý, özellikle halýda dolaþtýrýlmamalýdýr. Hayvan düzenli olarak yýkanmalýdýr. Ev sýk sýk temizlenip, elektrik süpürgesi ile süpürülmelidir, havalandýrma artýrýlmalýdýr. Daha seyrek olarak kuþ, at, inek, tavþan, fare gibi hayvanlarda alerji nedeni olabilir. Kedi alerjeni ev hayvanlarý ile olan alerjide en önemli alerjen olup evde kedi beslenmediði durumlarda bile komþudaki kediden yada bahçedeki kediden duyarlýlýk baþlayabilir." ifadeleri yer aldý.(cýhan) Dizi 19:50 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Yönetmen : Levent Demirkale Dizi Dizi Yedi Güzel Adam 19:45 Fatih Harbiye Macit in kararý, Harbiye tarafýnda deprem etkisi yaratýrken Pelin, Macit ten duyduklarý ile enkaza dönüþür. Macit, vermiþ olduðu kararýn sonuçlarýna boyun eðmemeye niyetlidir. Neriman, aþka direnmek yerine, bu sefer teslim olmayý tercih edecek gibi gözükse de aþmasý gereken engelleri olduðunu fark eder. Þinasi, Neriman ý yeniden kazanmak için her þeyi geride býrakýp, ilk adýmýný atmaya karar verirken Rüya, Þinasi den umduðu aþka karþýlýk, aldýðý olumsuz tepkilerle yýkýlacaktýr. Feyza Haným, Neriman a karþý içinde büyüttüðü öfkesini artýk kontrol edemeyecek duruma gelmek üzeredir. 20:00 Bugünün Saraylýsý Ayþen le geçirdiði özel gece, Savaþ ý bir kez daha gerçek duygularý ve intikam hýrsý arasýnda bocalatýr. Çetin in býçaklanmasý Üftade yi eve geri döndürür ancak Üftade yanýnda büyük hesaplaþmalar getirmiþtir. Süreyya nýn Fatih le ilgili oynadýðý mutluluk oyunu kýsa sürede yerini sarsýcý bir dibe vuruþa býrakýrken, Fatih ve Savaþ bir kez daha Ayþen ve Süreyya için karþý karþýya gelir. Ýki eski dostun acýmasýz hesaplaþmasý Fatih için bir dönüm noktasý olacaktýr. Ayþen e olan duygularý yüzünden paniðe kapýlan ve kafasýndaki planý hýzlandýran Savaþ, hiç beklemediði anda büyük bir tuzaða düþer. Hünkâr Köþkü Hünkâr Köþkü Müzesi, Bursa da Uludað ýn eteklerindeki Temenyeri de, Abdülmecit devrinde av köþkü olarak yapýlan, Bursa ziyaretleri sýrasýnda Atatürk ün de konakladýðý, 2003 yýlýnda ziyarete açýlan bir müzedir. Çeþitli tarihlerde Bursa ya gelen Atatürk ün de kaldýðý köþk olma özelliðini taþýyan Hünkar Köþkü zaman içinde Kasr-ý Hümayun, Kasr-ý Milli, Cumhuriyet Köþkü ve Atatürk Köþkü adlarýyla da anýlmýþtýr.1844 yýlýnda Sultan Abdülmecit'in Bursa gezisi nedeniyle, dönemin Bursa valisi Mehmet Salih tarafýndan av köþkü olarak yapýlmýþtýr. Köþk, 19 günde tamamlanmýþtýr. Bu köþkte 1844 yýlýnda Sultan Abdülmecit, 1862 yýlýnda Sultan Abdülaziz ve 1909 yýlýnda V. Mehmet (Sultan Reþat) konaklamýþlardýr.gazi Mustafa Kemal Atatürk bu köþkü ilk olarak 16 Ekim 1922 tarihinde ziyaret etmiþtir. Burada Ýsmet Ýnönü ve Kazým Karabekir gibi önemli kiþilerle, Lozan Barýþ Antlaþmasý'na gidecek belgeleri konuþmuþtur. Daha sonra Atatürk, 28 Eylül 1925 tarihinde þapka devriminin gerçekleþtirildiði dönemlere denk gelen Bursa gezisi sýrasýnda Hünkar Köþkü'nü tekrar ziyaret etmiþ ve burada halka hitaben bir konuþma yapmýþtýr. Ardýndan 1931 ve 1935 yýllarýnda tekrar Hünkar Köþkü'ne ziyarete gelmiþtir. En son 1995 yýlýnda Bursa Büyükþehir Belediyesi tarafýndan restorasyonu tamamlanan köþk, öncesinde yýllarýnda da onarým görmüþtür. Mevcut eþyalar restorasyon atölyelerinde onarým görmüþ ve özgün hallerine dönüþtürülmüþlerdir. Yapýlan çalýþmalarýn ardýndan 29 Mayýs 2003 tarihinde Hünkar Köþkü müze olarak hizmete açýlmýþtýr.bugüne kadar 130 bini aþkýn ziyaretçisini aðýrlayan köþk, son olarak 2011 yýlýnda Koruma Kurulu nun onayladýðý proje doðrultusunda tesis binasý yenilenerek, restaurant kýsmý da eklenmiþ ve halkýn kullanýmýna sunulmuþtur. HÜNKAR BEÐENDÝ Malzemeler Beðendi için: 5 Adet Patlýcan 1.5 Çorba Kaþýðý Un 1.5 Su Bardaðý Süt 1 Limon 2 Çorba Kaþýðý rendelenmiþ Kaþar Peyniri Et malzemesi: 500 gr kuþbaþý et 2 Adet Domates 2 Adet Soðan 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 1 Çorba Kaþýðý Sirke 2.5 Su Bardaðý Sýcak Su Tuz, Kekik Yemeðin Tarifi Tencereye etleri alýp, etler býraktýðý suyu çekene dek kavurun. Ardýndan tereyaðýný, küçük kesilmiþ soðanlarý ekleyin. 3 dakika Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. (Andre Gide) daha kavurun. 1 çorba kaþýðý sirkeyi ilave edin. Rendelenmiþ domatesleri, kekiði, sýcak suyu ve en son tuzu ekleyerek, etler yumuþayana dek piþirin. Patlýcanlarý ateþte közleyin. Kabuklarýný soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu iyice süzün. Keskin bir býçak yardýmýyle çok ince kýyýn.tereyaðýný bir tavada eritin. 1.5 çorba kaþýðý unu ekleyin. Sararana dek kavurun. Sürekli karýþtýrarak soðuk sütü ilave edin. Karýþým koyulaþtýðýnda ateþten alýn. Ýnce kýyýlmýþ patlýcanlarý, tuzu, rendelenmiþ kaþar peynirini ekleyin. Hýzla karýþtýrýp, servis tabaðýna alýn. Üzerine eti koyarak, servis yapýn. 04:30 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Bugünün Saraylýsý Yerli Dizi 23:20 Sinema Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Yeni Bana Kalasýn Uður Arslan la Umut Var Öfke 18:00 Kanal 7 Ana Haber 19:00 Üç Makbul Dua 21:00 Sakar Þakir Yerli Dizi 22:45 Uçus Planý Sinema Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Her Þey Dahil Gülben Adýný Feriha Koydum Misafir Ol Bana Pepee 18:30 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye Yerli Dizi 23:15 Gölgedekiler Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Arka Sokaklar Yerli Dizi Sarayýn Doktoru Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Yedi Güzel Adam 21:50 Stadyum Cumartesi Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Þefkat Tepe Yerli Dizi 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 9 Albright tan Ankara ya daha fazla demokrasi çaðrýsý Son dönemde Türkiye ye daha fazla demokrasi, baðýmsýz yargý ve özgür basýn çaðrýsýnda bulunan önde gelen uluslararasý gözlemciler kervanýna eski ABD Dýþiþleri Bakaný Madeleine Albright da katýldý. Ýþadamý Sakýp Sabancý anýsýna düþünce kuruluþu Brookings te düzenlenen geleneksel akademik etkinlikte konuþan Albright, Erdoðan hükümetinin demokrasi, ekonomi ve hizmetlerde Türkiye ye kat ettirdiði mesafeyi övdü ancak bunlarýn yeterli olmadýðýný, demokraside yapýlmasý gereken daha çok þey olduðunu vurguladý. Gerek yerli gerek yabancý olsun komplo teorilerine iliþkin söylenenleri doðrulamak neredeyse imkansýz. diyen Albright, basýna ve internete yapýlan kýsýtlamalarla bilgi edinme özgürlüðünün kýsýtlamanýn yanlýþlýðýna iþaret etti. Albright, komplolarýn arkasýnda Amerikalýlarýn ve dini azýnlýklarýn olduðuna dair teyit edilemeyen delillere dayalý komplo teorileri ni derinden rahatsýz edici bulduðunu kaydetti. Erdoðan hükümeti, 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk soruþturmalarýný Hizmet Hareketi sempatizanlarý ve yabancý güçlerce ortaklaþa hazýrlanmýþ bir komplo ve darbe olarak nitelendiriyor. Baþbakan Erdoðan, Gezi olaylarýnda arkasýnda (Yahudileri kastederek) faiz lobisi olduðunu öne sürmüþ, Amerika daki bazý gruplarýn düðmeye bastýðýný iddia etmiþti. penguenleri severim ama... Freedom House gibi uluslararasý örgütlerin Türkiye de basýn özgürlüðünün gerilediðine dair son raporlarýnda ortaya çýkan tablodan rahatsýzlýðýný ifade eden Albright, özgür basýn ýn demokrasinin temel unsurlarýndan biri olduðunu hatýrlattý. Albright, medyaya sansür ve vergi baskýsýna da deðinerek, Penguenleri severim ama gerçek haber vuku buluyorsa, kamuoyuna gösterilmeli. dedi. Türkiye nin demokrasi yolculuðu nun sürmesi konusunda özellikle iktidardaki siyasi liderlerin güven vermesi gerektiðini belirten Albright, Tüm liderler, kendilerine oy vermemiþ olanlar bile dahil, baþkalarýnýn fikirlerini dinlemeli. Demokratik çerçeve budur. Sadece seçimlerden ibaret deðildir. þeklinde konuþtu. Albright, demokrasi ve özgürlükler konusunda Amerikalýlardan ve baþkalarýndan gelen açýklamalara Ankara daki hükümet tarafýndan kulak verilmesini ümit ettiðini kaydetti. Erdoðan hükümetinin bir süredir toplumsal muhaliflerine yönelik dýþlayýcý ve nefreti körükleyici söylemi, demokratik dünyadan eleþtirilerin artmasýna yol açmýþtý. muhalefet halký yüzüstü býraktý Albright, AK Parti nin halka daha fazla baðlantýsý olduðunu, hizmet götürdüðünü belirterek Türkiye deki muhalefet partilerini ise iktidara alternatif oluþturma sorumluluðunu yerine getirmeyerek halký yüzüstü býrakmak la eleþtirdi. 28 Þubat 1997 sürecinde ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yapan Albright, darbeyi durmak için anayasa dýþýna çýkan yaklaþýmlara karþý olduklarý yönünde açýklama yaptýklarýný hatýrlattý ve bununla gurur duyduðunu söyledi. Albright AB sürecinin devamýnýn önemi, Türkiye nin özellikle Ukrayna krizinde tekrar teyit edilen stratejik konumu temalarýný iþlerken, Baþbakan Erdoðan ýn 1915 olaylarýndan dolayý Ermenilere yaptýðý taziyeyi de olumlu bulduðunu ifade etti. Sabancý Üniversitesi nden öðrencilerin de canlý baðlantýyla soru sorma imkaný bulduðu konferansýn açýlýþýný Sabancý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Güler Sabancý yaptý. Plastik S5 ve 5C ye yeni rakip HTC Galaxy S5 ve iphone 5C nin karþýsýna bu plastik One (M8) ile çýkýyor! Bu yýlýn en çok konuþulan iki cebi kuþkusuz Samsung Galaxy S5 ve HTC One (M8) olacak gibi görünüyor. Böyle söylüyoruz çünkü bu iki cep arasýndaki rekabet önümüzdeki günlerde sýnýf atlayacak. HTC nin yeni amirali One (M8) alüminyum gövdeden sonra þimdi bir de plastik kasalý yeni modeli M8 Ace üzerinde çalýþýyor. Böylelikle amiralini fiyat Belediyeler, köyler, imalat sanayi iþyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden iþletmeleri tarafýndan 2012 yýlýnda 14.3 milyar metreküp su doðrudan su kaynaklarýndan çekildi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2012 yýlý Sektörel Su ve Atýksu Ýstatistiklerini yayýmladý. Ýstatistik kapsamýnda su ve atýksu istatistikleri kapsamýnda tüm belediyelerden, 50 ve daha fazla kiþi çalýþtýran imalat sanayi iþyerlerinden kurulu gücü 100 MW üzeri olan tüm termik santrallerden, altyapýsý tamamlanmýþ tüm OSB müdürlüklerinden ve Maden Ýþleri Genel Müdürlüðü'ne üretim bilgisi veren ve yeni ruhsat talebinde bulunan maden iþletmelerinden veri derleyen TÜÝK, köy þebeke ve arýtma tesislerine ait bilgiler ise Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü'nden alýnarak köylerin su ve atýksu miktarlarýný tahmin etti. Ýstatistik ile belediye ve köylerde içme suyu þebekesi ile daðýtýlmak üzere çekilen su ve kanalizasyon þebekesinden deþarj edilen atýksu miktarlarý kapsandý. TÜÝK, mevcut tüm sektörler için, sektörler arasý transferler hariç tutularak su kaynaklarýndan çekilen su ve doðrudan alýcý ortamlara deþarj edilen atýksu verisinin kullanýcýlara sunulmasýný hedefliyor. anlamýnda Galaxy S5'ten daha cazip hala getirmeyi düþünen HTC nin bu hamlesine karþýlýk Samsung tarafýnda da aksi yönde bir hareketlilik söz konusu. Samsung da HTC nin aksine Galaxy S5'i alüminyum bir kasayla yeniden sunabilir. samsung-a-yeni-rakip HTC nin amirali One (M8) in plastik versiyonu M8 Ace in görselleri yavaþ yavaþ sýzmaya baþladý. Sýzan ilk görseliyle çok belli olmasa da telefonun plastik bir kasaya sahip olduðu Evleaks tarafýndan doðrulanmýþ. Ayrýca cebin kýrmýzý renk seçeneðine sahip olacaðý da bu görselle birlikte ortaya çýkmýþ bulunuyor. M8 Ace ile yeni amiralinin fiyatýný 480 dolar civarýna çekmeyi düþünen HTC, telefonun güçlü özelliklerini ise aynen koruyacak. HTC M8 ACE IN ÖZELLÝKLERÝ HTC M8 Ace de 5 inç boyutunda ekran, 2.5 GHz hýzýnda çalýþan dört çekirdekli Snapdragon 801 iþlemci bulunacak. Bakalým HTC nin bu ataðýna karþýlýk Samsung tarafýndan alüminyum Galaxy S5 ile ilgili ne zaman somut bir bilgi gelecek. Kaynak:Chip Su kaynaklarýndan 14.3 milyar metreküp su çekildi -SU KAYNAKLARINDAN ÇEKÝLEN SUYUN YÜZDE 52.1'Ý DENÝZDEN- Buna göre belediyeler, köyler, imalat sanayi iþyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden iþletmeleri tarafýndan 2012 yýlýnda 14.3 milyar metreküp su doðrudan su kaynaklarýndan çekildi. Su kaynaklarýndan çekilen suyun yüzde 52.1'i denizden, yüzde 18'i barajlardan, yüzde 15'i kuyudan, yüzde 11.9'u kaynaktan, yüzde 1.7'si akarsudan, yüzde 1.2'si göl ve göletlerden, yüzde 0.1'i ise diðer kaynaklardan çekildi. -ALICI ORTAMLARA 12 MÝLYAR M3 ATIKSU DEÞARJ EDÝLDÝ- Belediyeler, köyler, imalat sanayi iþyerleri, termik santraller, OSB ve maden iþletmeleri tarafýndan 2012 yýlýnda doðrudan alýcý ortamlara 12 milyar metreküp atýksu deþarj edildi. Alýcý ortamlara deþarj edilen atýksuyun yüzde 77.1'i denize, yüzde 18.6'sý akarsuya, yüzde 1.3'ü foseptiðe, yüzde 1.1'i baraja, yüzde 0.6'sý göl ve göletlere, yüzde 0.6'sý araziye, yüzde 0.7'si ise diðer alýcý ortamlara deþarj edildi. TÜSÝAD Baþkaný Muharrem Yýlmaz ve beraberindeki heyet Washington da üst düzey temaslarda bulundu li yýllarýn yýldýz ülkesi Türkiye ye ne oldu? türünden sorularla karþýlaþtýklarýný kaydeden Yýlmaz, Bunlar Türkiye de yargý baðýmsýzlýðýndaki eksikliklerin tespitidir. dedi.tüsýad Baþkaný Muharrem Yýlmaz, üç günlük üst düzey Washington temaslarýnýn ardýndan yaptýðý deðerlendirmede, ABD baþkentinde Türkiye de reformlarýn neden eksik kaldýðý ya da geri dönüldüðüne iliþkin þüpheler olduðunu söyledi. Yýlmaz, beraberindeki heyetle TÜSÝAD ýn Washington Temsilciliði nde çarþamba günü yaptýðý basýn toplantýsýnda, Amerikalýlarýn 2000 li yýllarýn yýldýz ülkesi Türkiye, ne oldu size? türü sorularýyla karþýlaþtýklarýný kaydetti. AB ye uyum ve diðer demokratikleþme reformlarýnýn yapýldýðý dönemlerde ABD ye geldiklerinde daha keyifli olduklarýný belirten Yýlmaz, Bu gezimizde Türkiye de acaba bu reform iþtahý neden eksildi sorusunun cevabýnýn arandýðýný gördük. dedi. Amerikalý muhataplarýna Türkiye bunlarý aþacak, hýzlý bir þekilde reform ajandasýna dönecek, bekleyin. mesajý verdiklerini ifade etti. Yýlmaz, bir soru üzerine Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç ýn geçen haftaki sözlerini, Türkiye de hukukun üstünlüðünün tesis edilmesi, yargý baðýmsýzlýðýndaki eksiklerin giderilmesi konusundaki tespitler olarak Gül: Baþbakan istiþareye ihtiyaç duydu Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, cumhurbaþkanlýðý seçimlerine iliþkin "Sayýn Baþbakan ve ben söz konusu olduðumda ki baþka adaylar da þüphesiz söz konusu olacak, hangimizin aday olacaðýyla ilgili ikimiz arasýnda bir karar vereceðimizi söyledik. Ama herhalde Sayýn Baþbakan'ýn daha istiþare yapma ihtiyacý var. Çünkü bazý istiþareler yapýyor" dedi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Zonguldak Valiliði'ne ziyareti sýrasýnda gazetecilerin gündeme iliþkin gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile olan görüþmesinin hatýrlatarak, cumhurbaþkanlýðý seçimlerine iliþkin tablonun netleþip netleþmediðinin sorulmasý üzerine "Sayýn Baþbakan ve ben söz konusu olduðumda ki baþka adaylar da þüphesiz söz konusu olacak, hangimizin aday olacaðýyla ilgili ikimiz arasýnda bir karar vereceðimizi söyledik. Ama herhalde Sayýn Baþbakan'ýn daha istiþare yapma ihtiyacý var. Çünkü bazý istiþareler yapýyor" dedi. Cumhurbaþkanlýðý seçimi takviminin iþlemeye devam ettiðini belirten Gül, seçimlerin kurallarýnýn belirli olduðunu, demokrasinin temel kurallarýnýn Türkiye'de de geçerli olduðunu ifade etti. Gül, "Takvim iþleyecek, neticede adaylar çýkacak, halk kimi istiyorsa buna karar verecek, bundan dolayý herhangi bir þekilde Türkiye'de bir siyasi risk, gerilim veyahut beklenmeyen bir olayý beklememek gerekir. Sadece sabýrla bu süreçlerin bitmesini hep beraber takip etmek gerekir" dedi. -ORTADA HENÜZ BERRAKLAÞMIÞ TASLAK SÖZ KONUSU DEÐÝL- Seçim sisteminde yapýlmasý planlanan deðiþikliðin anýmsatýlmasý üzerine, dar bölge veya daraltýlmýþ bölge tartýþmalarýný deðerlendiren Gül, "O, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bileceði bir konu. Siyasi partiler, zaman zaman seçim sistemleri üzerinde çalýþýrlar, görüþürler. Önemli olan halkýn temsilinin en iyi þekilde ve katýlýmýnýn en iyi þekilde gerçekleþmesidir. O açýdan söyleyeceðim fazla bir þey yok çünkü ortada henüz berraklaþmýþ herhangi bir proje ve taslak da söz konusu deðil. Gördüðüm kadarýyla bütün bunlar tartýþma safhasýnda" diye konuþtu. -ELEÞTÝRÝLERÝN GÝDERÝLMESÝ ÝÇÝN GAYRET GÖSTERÝLMELÝ- 3 Mayýs'ýn Dünya Basýn Özgürlüðü Günü olduðunun hatýrlatýlmasý üzerine ise Gül, 2000 li yýllarýn yýldýzý Türkiye ye ne oldu? deðerlendirdi. Ýþ ve yatýrým ortamýnýn birinci gereðinin hukuk devleti, hukukun üstünlüðü ve yargý baðýmsýzlýðý olduðunu dikkat çeken Yýlmaz, Bunlarý inþallah çözeriz. þeklinde konuþtu. Ýþ dünyasý olarak yeri geldiðinde ekonomi alanýnda eksikliklerini söylediklerini belirten Yýlmaz, siyasete de bu alandaki eksikleri tamamlama çaðrýsý yaptý. Türkiye, bu yüzyýlýn parlak yýldýzý olmak istiyorsa reformlarýna hýz vermesi lazým. diyen Yýlmaz, Refah ve demokrasi ancak beraber geliþir. Biri birinin alternatifi olmaz. þeklinde konuþtu. Yýlmaz, Washington da Türkiye ekonomisinin performansýyla ilgili beklentinin hâlâ yüksek olduðunu, kimsenin moral bozukluðu ve havlu atmýþlýðý olmadýðýný ekledi. TÜSÝAD Baþkaný, AB ile müzakerelerde 23. ve 24. baþlýklarýn açýlmasý çaðrýsý da yaptý. TÜSÝAD heyeti Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Direktörü Tara Leweling, Dýþiþleri Müsteþarý Bill Burns, ekonomi, çevre ve enerjiden sorumlu Müsteþar Catherine Novelli, ABD Ticaret Temsilci Yardýmcýsý ve TTIP (Transatlantik Ticaret ve Yatýrým Ortaklýðý) Baþmüzakerecisi Dan Mullaney, bazý Kongre üyeleri ve eski Merkez Bankasý Baþkaný Ben Bernanke ile görüþtü. Heyet, Brookings Enstitüsü, Dýþ Ýliþkiler Konseyi (CFR) ve Peterson Uluslararasý Ekonomi Enstitüsü nde akademik temas ve etkinlikler de yaptý. basýn özgürlüðünün ve basýn hürriyetinin önemli olduðunu, demokrasisinin temel göstergelerinden birisi olduðunu ifade etti. Basýn özgürlüðüne yönelik yapýlan eleþtirilerin dikkate alýnmasý gerektiðini vurgulayan Gül, eleþtirilerin giderilmesi için gayret gösterilmesi gerektiðini belirtti. Gül, "Bunu her zaman söylerim, insanlar düþüncelerini rahatlýkla belli bir üslup çerçevesi içerisinde ifade edeceklerdir" dedi. -ÖNEMLÝ OLAN TSK'NIN VERÝMLÝLÝÐÝNÝN VE CAYDIRICILIÐININ ÜSTÜN TUTMAKTIR- Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde savunma reformundan bahsedildiðini anýmsatan ve içeriðini soran bir gazeteciye ise Gül, "MGK bildirisinde de açýkladýk, aslýnda bu büyük bir ihtiyaçtý. Soðuk savaþ döneminden sonra Sovyetler çöktükten sonra bütün dünya ülkeleri köklü savunma reformlarý yaptýlar, ordularýný yeniden yapýlandýrdýlar, müttefiklerimiz baþta olmak üzere. 1960'dan bu yana bunu yapmayan nadir ülkelerden birisiyiz biz. Burada önemli olan þey; Silahlý Kuvvetlerimizin etkinliðinin, verimliliðinin ve caydýrýcýlýðýnýn her bakýmdan üstün tutmaktýr. Þu bir gerçek ki hepimiz, Türk milleti olarak, Silahlý Kuvvetlerimize gözbebeðimiz gibi bakarýz, onun gücü ve onun caydýrýcýlýðý ili övünürüz. Bu anlamda bir senedir devam eden kurduðum bir sivil asker çalýþmalar var. Onlar MGK'ya bilgi verdiler" dedi. Üniversitesiyle diðer alanlardaki üstünlüðü ile Zonguldak'ýn ayrý bir yeri olduðunu belirten Gül, bütün günü Zonguldak'ta geçireceðini, þehrin sivil toplum örgütleri, ileri gelenleri ve siyasi temsilcileri ile görüþeceðini de dile getirdi.

10 10 Off Road oyunlarý yarýn yapýlacak BÜYÜKLER BASKETBOL TURNUVASI Büyük Erkekler Basketbol Ýl Birinciliði Basketbol Turnuvasý Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlarla devam ediyor. Dokuz takýmýn mücadele ettiði turnuvada, A grubunda; Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði, Belediye Zabýta, Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu, B grubunda ise; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Gençlikspor, Karþýyaka Ýlkokulu ve Çorum Barosu takýmlarý mücadele ediyor. Gençlikspor: 60 - Karþýyaka Ortaokulu: 42 SALON : Atatürk. HAKEMLER: Furkan Alagöz, Dursun Uðral. GENÇLÝKSPOR : Rýfat, Ýsmail, Aydýn, Mustafa, Ali, Ýbrahim, Haþim, Çaðlar, Erdal, Esat, Bayram, Ýbrahim. KARÞIYAKA ORTAOKULU : Ercan, Mete, Mehmet Ali, Bayram, Murat, Ümit, Özgür, Taner, Eray, Erdinç PERÝYOTLAR : 17-4, 11-12, 16-10, Mehmet Akif Ersoy:54- Baro: 42 SALON : Atatürk. HAKEMLER: Candan Yýlmaz, Dursun Uðral. MEHMET AKÝF ERSOY ORTAOKULU : Vahit, Hakan, Ömer, Özkan, Eraslan, Sait, Uysal, Hakan, Doðan, Kürþat, Nurettin, Fatih. BARO : Mahmut, Fatih, Dinçer, Doðan, Selçuk, Ufuk, Vahap, Kasým, Eþref. PERÝYOTLAR : 18-11, 9-14, 8-4, ADNAN YALÇIN Ýnayetin devamý nelere baðlýdýr? Her þeyden önce, bunun böyle kabullenilmesi ve bu cemâatýn bir inâyet cemâati olduðunun idrak edilmesi gerekiyor. Belli bir dönemde bu hizmeti samimiyetle, ihlâsla baþlatan zatlar oldu. Þimdi bu cemâate düþen þey de, onlardan tevarüs ettiði bu hizmeti, yine ayný samimiyet ve hüsn-ü niyetle alýp hedefe ulaþtýrmak olmalýdýr. Bu gerçeði böylece tesbit ettikten sonra, þimdi de üzerimize saðnak saðnak yaðan Ýlâhî inâyet ve bereketin kesilmemesi adýna, bugüne kadar çok yerde söylenip yazýldýðý üzere, kýsaca þunlarý ifade etmekte yarar var: Hizmet adýna yapýlan iþlerde, þahsen en ufak bir dahlimizin olmadýðýna nefsimizi iknâ etmeliyiz. Evet, hemen her þeyin Cenâb-ý Hakk ýn lütfu, bereketi ve inâyetiyle olduðunu kabûl etmeli ve böylece hem þirkten kurtulmalý, hem de bencillik adýna nefsimizin içimize pompalayacaðý vehimlerden uzak kalmalýyýz. Bunun da ötesinde, bu iþin içinde biz olmasaydýk ihtimâl bu hizmet, daha hâlis insanlarla temsil edilirdi ve bu sayede þimdiye kadar olanýndan çok daha büyük mesafeler alýnmýþ olurdu diye düþünmeliyiz. Bu da yetmez, Cenâb-ý Hakk ýn inâyeti, menbaýndan geldiði gibi hizmete aksetmiyor, bizim benliðimize, nefsaniliðimize ait birtakým kötülüklere çarpýp kýrýlýyor, dolayýsýyla da, bugüne kadar varmamýz gereken noktanýn çok gerilerinde kalýnýyor demeliyiz. Eskiden bize þöyle anlatýlýrdý: Önde bulunanlarýn yanýna biri gelince, Arkadaþ, kaç insanýn kâtilisin? ; yani, Kaç insan sana takýlýp kaldý da hakikati bulamadý? diye sorarlarmýþ. Günümüzün hizmet erleri de bu endiþeyi her zaman ruhlarýnda taþýmalý ki, Ýlâhî inâyet kesilmesin. Yaptýðýmýz iþler ve elde edilen baþarýlar ölçüsünde mahviyet ve ibadetlerimiz artmalýdýr ki, kendi kendimizin altýnda kalýp ezilmeyelim. Bu mülâhaza ruhlarýmýzda perçinlenmeli ve her zamanki halimiz olmalýdýr. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), sabah-akþam dualarý arasýnda ve baþýný tevbe için secdeye koyduðu anlarda: Yâ Hayyu yâ Kayyûm, birahmetike esteðîs eslihlî þe nî küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete ayn ; yani, Yâ Hayyu yâ Kayyûm, Senin rahmetini dilerim. Bütün ahvâlimi ýslah eyle ve göz açýp kapayýncaya kadar olsun, beni nefsimle baþ baþa býrakma der ve duâ duâ yalvarýrdý. Biz de bu duâyý çok tekrar etmeli ve bir an için olsun nefsimizin insafsýzlýðýyla baþ baþa kalmamalýyýz. BEN YAPTIM SÖZÜ MÜ MÝNCE DEÐÝLDÝR Yukarýda ifade edildiði gibi, her eksikliði kendimizden bilmeli, nefsimizi hizmetlerin önünde bir mânia olarak görmeli ve her muvaffakiyeti ekstra bir Ýlâhî ihsan kabul etmeli ve Allah a vermeliyiz. Karun, üzerindeki nimetleri kendinden biliyor ve bunlar bana ilmimden dolayý verildi diyordu. Bütün karunlar, firavunlar da hep böyle demiþlerdir. Ancak bütün peygamberler ve Peygamberimiz (aleyhimü s-salâtü ve s-selâm): Ben, nefsim adýna menfaat ve zararýn en küçüðüne bile sahip deðilim inancý içinde olmuþlardýr. Evet, bildim, yaptým, tuttum, çattým düþüncesi, mü mince bir düþünce deðildir. Efendimiz, bir hadislerinde Bir insanýn, sizin vasýtanýzla hidâyete ermesi, sizin için sahrâ dolusu kýzýl develerden daha hayýrlýdýr buyuruyor. Eðer, sizin elinizle, vasýtanýzla bir milyon insan hidâyete erse ve sonra da, siz bunu kendinizden bilseniz, bir milyon insanýn hidâyeti sizin Cennet e girmenize deðil, ihtimâl Cehennem e gitmenize vesîle olabilir. Kur ân-ý Kerim in bu husustaki beyaný açýktýr: Sizi ve yaptýklarýnýzý yaratan Allah týr. (Saffât, 37/96) buyurur. Öyleyse, nedir hayýrlardan hissemize düþen þey? Hissemize düþen þey, ancak aczimizdir, fakrýmýzdýr; evet biz aczimizle O nun kudretine, fakrýmýzla gýnâsýna yol bulur ve þükürle gerilip, þevkle hizmetimize devam edersek, bu mazhariyetler de sürer-gider. Hayatýmýzdaki her hayýr ve muvaffakiyetin Allah tan olduðunun þuur ve idraki, O nu anlatma cehdimiz ve kýskançlýðýmýzla kendini gösterir. Riyânýn gizlileri de vardýr; meselâ bazen, þuna da muvaffak kýlýndýk; Allah aczimizden bize bunu da yaptýrdý der ve gizli gizli riyâ sergileriz. Zaman zaman yanýma gelenler oluyor ve þu kadar arkadaþla þunu okuduk; farklý kesimlerden þu kadar insan sohbetimize devam ediyor gibi sözlerle, hep kendilerini anlatýyorlar. Hâlbuki biz, daima Allah ý anlatmalýyýz, anlatmalý ve bu hususta çok kýskanç olmalýyýz. HER FIRSATTA ALLAH I ANLATMALIYIZ Hani, afacan çocuklar çok sevilir. Bir yerde çocuklardan bahsedilirken, biz de hemen bir girizgâh bulup, çocuðumuzu anlatmak isteriz. Bazen, yazýmýzýn, beyânýmýzýn, talâkatimizin güzelliðini anlatmak için fýrsat kollarýz. Bunlar bizim için yakýþýksýz þeylerdir. Hattâ bazen münasebetsiz de sayýlabilirler. Oysaki biz, her fýrsatý deðerlendirip mutlaka Allah ý anlatmalýyýz. Bir yerde, vefâdan ve vefâlý arkadaþlardan mý bahsedildi; hemen söze girmeli ve Allah tan daha vefalý, daha sadýk dost mu olur? deyip, Allah ý anlatmalýyýz. Yine, hakka riâyetten ve hakkýn yerine getirilmesinden mi söz ediliyor; hemen, eðer, hakký yerine getirilmesi gereken biri varsa, o da, bizi yokluktan varlýða çýkaran, varlýkta býrakmayýp canlý yapan, canlýlýkta býrakmayýp insânî seviyeye i la eden, sonra da mü min kýlma lütfuyla þereflendiren, bununla da kalmayýp, imân ve Kur ân hizmetinin içine çeken Allah týr demeliyiz. Ve Allah (cc) dururken, baþkalarýnýn anlatýlmasý karþýsýnda olabildiðince kýskançlýk duymalýyýz. Hele, biri kalkýp da, Bir hayýr toplantýsýnda konuþtum, halk coþtu ve þu kadar hayýr-hasenatta bulundu... derse, orada hasta olacak ölçüde rahatsýzlýk duymalý ve þuna bak, Rabb imden bahsedeceðine kendinden bahsediyor diye için için kývranmalýyýz. Evet, Allah ýn nezdindeki yerimizi öðrenmek istiyorsak, Allah ýn nezdimizdeki yerine bakmalýyýz. O na ne kadar alâka duyuyor, O nunla nasýl bir irtibat içindeyiz, sürekli bunu kontrol etmeli ve hep tetikte olmalýyýz. Ýþin doðrusu eðer, O nunla irtibatýmýz saðlamsa, her girizgâhý deðerlendirip, O na ve O nu anlatmaya bir yol bulacak ve dolayýsýyla da sadece O nu görecek, O nu bilecek, O nu düþünecek, O nunla oturup kalkacak, gözlerimizi O nun için açýp kapayacak ve O ndan baþka bütün mülâhazalara kapanacaðýz.tevfik ve inâyet-i Ýlâhî nin en büyük bir vesilesi de vifak ve ittifaktýr. Allah ýn tevfikine ermek, bir sermâye ister ve bu sermâye de, cemâat içinde vifak ve ittifakýn korunmasý, ayrýlýk ve gayrýlýklara düþülmemesidir. Bir ve beraber olduðumuz zaman, gözlerin görmediði, kulaklarýn iþitmediði, beþerî tasavvurlarý aþan lütuflara mazhar olur ve Kafdaðý ndan aðýr yükleri taþýyabiliriz. Aksine, vifak ve ittifakýmýz bozulup, sadece etrafýmýzda toplanmýþ üç-beþ hempâmýzla kaldýðýmýzda; evet, böyle bir zamanda, ne denli gayret gösterirsek gösterelim, vifak ve ittifak içinde olmayýnca, esas kuvvet kaynaðýmýzý dinamitlemiþ ve inâyet-i Ýlâhî nin kesilmesine de vesîle olmuþ oluruz. Bu bakýmdan, bütün cehd ve gayretlerimizi bir demir gibi, kurþun gibi, bünyân-ý mersus olma keyfiyetini koruma yolunda kullanmak mecbûriyetindeyiz. Kur ân: Allah ýn eli, onlarýn elleri üzerindedir (Fetih, 48/10) ferman etmektedir. Bu açýdan da, cemâate gelen lütuflarýn, bütün insanlýðý irþâd etme isti dadýndaki kutup, gavs ve ferd-i feridlerin bile mazhar olamayacaðý buudda olduðunu zannediyorum. Ýnsanlýk zor; kulluk ondan da zor bir iþtir. Âhir zamanda büyük bir misyonu edâ etme mecbûriyeti ise, hepsinden daha zordur. Biz zora tâlibiz. Daðlarýn, göklerin yüklenmekten kaçýndýðý bir zorluðu, yani benlik ve iradeyi yüklenmiþiz ve bu benlik ve irademizi de, bu zorlarý baþarmakta kullanmak için Allah ýn havl ve kuvvetine sýðýnmak suretiyle güçlendirecek ve deðerler üstü deðerlere ulaþtýracaðýz. HÝTOK'un yeni sezonun ilk organizesi Hitit Of Road Oyunlarý yarýn yapýlacak. Yarýn saat 13.30'da verilecek start ile baþlayacak olan yarýþmalar bu yýl Çoroff ve bölgedeki diðer Offroad kulüplerinin katýlýmý ile yapacak. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç bu yýl Of-Road oyunlarýnýn Jandarma Teþkilatýnýn kuruluþunun 175. yýlý kutlama etkinliklerine dahil ettiklerini belirterek kayýtlarýn devam ettiðini ve pazar günüde süreceðini söyledi. Hitit Medeniyetinin baþkenti Çorum'da diðer illerinde katýlýmlarýyla gerçekleþtirecekleri Offroad yarýþmalarýný Hitit Off Road Oyunlarý adý altýnda düzenleyeceklerini belirten baþkan Mehmet Özenç yarýþmalarýn beþ ayrý kategoride yapýlacaðýný söyledi. Bu yarýþmalarýn Çorum'un tanýtýmý açýsýndan son derece önemli olduðunu belirten Özenç, pazar günü Mimar Sinan 10. Cadde yani Küçük Sanayi Sitesi giriþinde yapýlacak parkurda olacaðýný söyledi. Yarýþmaya kayýtlarýn devam ettiðini belirten Özenç son kayýtlarýn ise 4 Mayýs pazar günü saat 12.30'da olacaðýný söyledi. Saat 13.00'de verilecek brifingin ardýndan startýn ise saat 13.30'da verileceðini belirten Özenç Sýnýf 1'de cc, sýnýf 2'de cc, sýnýf 3'de cc ve sýnýf 4'de ise 4000 cc ve üzeri 4x4 araçlarýn mücadele edeceðini söyledi. Parkurun dalma, çamur, tümsek, tepecik, italyan çukuru, tünel, su havuzu ve çamur havuzu engelleri bulunan toplam 18 kapýdan oluþacaðýný belirten Özenç parkur mesafisinin 1.2 Km uzunluðunda olduðunu söyledi. Puanlamanýn parkurun tamamlanma süresi esas alýnarak her bir kapý için 60 sn süre cezasý eklenerek verileceðini belirten Özenç sürücü belgesini sahip katýlýmcýlardan 150 lira ücret olacaðýný belirterek daha detaylý bilgi için ve nolu telefonlarýn aranabileceðini söyledi. Özenç, yarýn yapýlacak olan Of- Road oyunlarýna tüm Çorumlularý davet etti. Üç aylarda oruç tutmanýn hükmü nedir? Sahih-i Müslim de geçen Hz. Âiþe nin ifadesine göre de, Efendimiz (sas) Ramazan dan baþka hiçbir ayý bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiþ. Ramazan dan sonra en çok oruç tuttuðu ay ise Þaban ayý. Böylece diðer aylarda nasýlsa Receb ayýnda da ayýn ortasýnda veya belli günlerinde, Pazartesi ve Perþembe günleri yahut üçer gün ara vermek suretiyle oruç tutulmasý tavsiye ediliyor. Nitekim, Receb ayýnda devamlý olarak bir ay boyu oruç tutmanýn uygun görülmeyiþinin sebebini, Receb ve Þaban aylarýnýn Ramazan ayýna benzemesinden kaçýnýlmak oluþturuyor. Çünkü kesintisiz bir ay boyunca oruç tutmak sadece Ramazan ayýna mahsus. Böylece Receb ve Þaban ayýnda bazen oruç tutup bazen tutmamak daha uygun. Bu þekilde tutulan nafile oruçla ile Ramazan ayýnýn tamamýnda tutulan farz oruç arasýndaki fark ortaya konulmuþ oluyor. Ayrýca, üç aylar yýlda bir defa kurulan ve ahiret ticaretinin yapýldýðý pazarlar gibi. Nitekim, beþ mübarek geceden dördü bu aylarda bulunuyor. Üç aylarýn ve bu aylardaki mübarek gecelerin büyük bir coþkunlukla ihya edilmesi bu bakýmdan da önem kazanýyor. Üstad Bediüzzaman, üç aylardaki vakit dilimlerinin önemi ve amellerdeki haseneyi Þualar kitabýnda þu þekilde deðerlendiriyor: Her hasenenin sevabý baþka vakitte on ise Receb-i Þerif te yüzden geçer, Þâban-ý Muazzam da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ý Mübarek te bine çýkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir de otuz bine çýkar. Bu pek çok uhrevî faydalarý kazandýran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarý ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meþheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden þuhûr-u selâsenizi (üç aylarýnýzý) tebrik ediyoruz. Ayet-i kerime Ýman edip güzel ve makbul iþ yapanlarý elbet hayýrlý insanlar arasýna dahil edeceðiz. Kimi insanlar vardýr ki Allah a iman ettim der, fakat Allah yolunda olduðu için iþkence edilince halkýn bu baskýsýný, Allah ýn azabý gibi sayar. Þayet senin Rabb inden zafer ve galebe gelirse Biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Oysa Allah, insanlarýn kalplerinin neleri sakladýðýný pek iyi bilmektedir. Ankebut Sûresi 29/10 Hadis-i þerif Allah ým Recep ve Þâban ý bize mübarek kýl ve bizi Ramazan a ulaþtýr. Ahmed b. Hanbel, Müsned Haftanýn duasý Rabb imiz! Bizim kalplerimizi ve cihanýn dört bir bucaðýndaki bütün kullarýnýn kalplerini imana, yakine, Ýslam a ve ihsana açmaný diliyoruz. Gökte ve yerdeki kullarýn arasýnda bizim için vüdd (hüsn-ü kabul) halk et Senin yüce dinine hizmet etme mülahazalarýyla çýktýðýmýz bu yolda iþlerimizi kolaylaþtýr; umduklarýmýza nail eyle ve üzerimize düþen vazifeleri yüzümüzün akýyla yerine getirmeyi nasip et.

11 SPOR 11 HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý þu þekilde: Baraj maçý geldi çattý. Kim kazanacak? Ulukavakspor mu, Ýskilip Belediyespor mu? Gelecek yýl Bölgesel Amatör Lig'de ilimizi temsil edecek takým yarýn oynanacak baraj karþýlaþmasýnda belli olacak. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kümede kalan Ýskilip Belediyespor ile Çorum Amatör Küme Büyükler Ligi Þampiyonu Ulukavakspor arasýndaki baraj karþýlaþmasý yarýn saat 15.00'te 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanacak. Koca bir sezonun karþýlýðýný alýnacaðý karþýlaþmada Ýskilip Belediyespor ve Ulukavaskpor'da kazanmak için kýyasýya mücadele verecek. Yarýn saat 15.00'te baþlayacak olan karþýlaþmaya Ulukavakspor'un Mahmut, Fevzi, Ceylan, Bülent, Samet, Hakverdi, Batuhan, Mahir, Tuncay, Sefa, Cengiz Ýskilip Belediyespor'un ise; Ýbrahim, Salih yaramýþ, Enes, Eray, Salih Saðýr, Burak, Turgay, Sefa, Muhammed, Sadýk, Mustafa Veran onbiri ile çýkmasý bekleniliyor. ÝKÝ TARAFTANDA KAZANMAK VE CENTÝLMENLÝK ÇAÐRISI GELDÝ Hafta içerisinde hazýrlýklarýný sürdüren Ulukavakspor ile Ýskilip Belediyespor'da antrenörler öncelikle kazanmak istediklerini vurgularken karþýlaþmanýn centilmenlik ölçüleri içinde geçmesini ve sonucun her iki taraf için hayýrlý olmasý temennilerinde bulundular. MAÇIN HAKEMLERÝ ANKARA'DAN Bölgesel Amatör Lig Baraj maçýnda yarýn Ýskilip Belediyespor ile Ulukavakspor arasýndaki maçý Ankara bölgesi hakemlerinden Gürel Uzuner yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre yarýn saat 15.00'de 1 nolu sahada baþlayacak Ýskilip Belediyespor - Ulukavakspor maçýnda Ankara Bölgesel hakemlerinden Gürel Uzuner yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Vedat Hoþnam ve Ahmet Çaðatay yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Onur Bingöl, Maçýn gözlemcisi ise Kayseri'den Hasbi Alpaslan. ADNAN YALÇIN Armutçu: Kazanmak istiyoruz ancak dostluðu unutmayacaðýz Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, yarýn oynayacaklarý Ulukavakspor maçýnda önce kazanmak istediklerini belirterek "Elbette kazanmak istiyoruz. Ancak maçýn skoru ne olursa olsun dostluk her zaman kazansýn" dedi. Armutçu, hafta içinde Ulukavakspor maçýna çok iyi hazýrlandýklarýnýn altýný çizerek "Ýlçe olarak BAL'ý sevdik ve bu ligde mücadeleye devam etmek istiyoruz. Tabiki yarýnki maçta önceliðimiz dostluðun kazanmasý. Taraftarlarýn, futbolcularýn ve teknik heyetlerin önceliði maçýn dostça geçmesi için çaba göstermek. Engin ve Yunus Emre dýþýnda sakatýmýz yok. Kazanmak için mücadele edeceðiz ancak centilmence mücadeleyi ve dostluðu hiç unutmayacaðýz. Maç öncesinde kaymakamýmýz ve belediye baþkanýmýzýn destekleri ile maddi sýkýntýlarýmýzý aþtýk buda takýma ayrý bir motivasyon oldu. Kendilerine teþekkür ediyorum. Çalýþmalarýmýzý bugün tamamlayýp Çorum'da kampa gireceðiz. Kazanmak ve bir yýl daha bölgesel ligde mücadele etmek istiyoruz. Her iki takým sporcularýna sakatlýk yaþanmadan bir maç diliyorum" dedi. ADNAN YALÇIN Özcan: BAL'da temsil etmek istiyoruz Ýskilip maça hazýr Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan, Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasý öncesi verdiði demecinde her türlü sonuca açýk oyunda galip gelmeleri halinde rakibi teselli edeceklerini maðlup olmalarý durumunda ise rakibi kutlayacaklarýný söyledi. Son hedeflerine bir adým kaldýðýný belirten Özcan "Sezon baþýnda takým olarak koyduðumuz hedeflerden þampiyonluða ulaþtýk. Ancak bunun anlamlý kýlmak için BAL ligine katýlmamýz gerekiyor iþte o zaman gerçek hedefimize ulaþacaðýz. Rakibimiz bu anlamda bizden daha tecrübeli bir ekip fakat bizde bu yýl ilimizi BAL'da temsil etmek istiyoruz. Sahada kazanmak için mücadele edeceðiz. Kazanýrsak büyük mutluluk duyacaðýz, ancak kaybedersek hatalarýmýzý yeniden düþünerek gelecek yýl yeniden mücadeleye devam edeceðiz. Biz iki takýmýn birbirine saygý duymasýný ve centilmence mücadele vermelerini istiyoruz. Þimdiden iki takýmada baþarýlar diliyorum" dedi ADNAN YALÇIN Hafta sonu Çorum'da kritik bir maça çýkacak olan Ýskilip Belediyespor'da moraller yerinde. Ýskilip Belediyesporlular, Ak Parti meclis üyeleri Mehmet Derici ve Nejat Keserci tarafýndan Atatürk Orman Çiftliði'nde verilen akþam yemeðinde bir araya geldi. Yemeðe Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'da katýldý. Yemekte kýsa bir konuþma yapan Baþkan Çatma, zor þartlara raðmen bu zamana kadar göstermiþ olduklarý üstün gayret ve performanslarýndan dolayý futbolcular ve teknik heyete teþekkür ederek, hafta sonu oynanacak Ulukavakspor maçý öncesi Ýskilip Belediyespor'a baþarý diledi ve destek mesajlarý verdi. Yemekten duyduðu memnuniyeti dile getiren teknik heyet ve futbolcular kendilerine gösterilen yakýn ilgi ve alakadan dolayý Ýlçe Baþkaný Koçkaya'ya, Belediye Baþkaný Çatma'ya, meclis üyeleri Derici ve Keserci'ye tek tek teþekkür ettiler. ADNAN YALÇIN

12 Mimar Sinan Kütahya yolcusu Okullararasý Yýldýz Erkekler Futbol Yarý Final Grubu'na yükselen Çorum þampiyonu Mimar Sinan Ortaokulu 5-8 Mayýs tarihleri arasýnda oynanacak yarý final karþýlaþmalarý için Kütahya'ya gitti. Temsilcimiz burada Antalya Turgut Reis O.O, Aydýn H. Lütfiye Atay O.O, Bursa Rahmiye Balcý O.O, Ýzmir bayraklý kaymakam Özgür Azer Kurak 0.0, Kayseri Refika Küçükçalýk O.O, Manisa Turgutlu Gazi O.O ve Samsun canik Tevfik Ýleri Ortaokulu ile finale kalmak için mücadele edecek. Erzurum, Çorum Belediyespor maçýna hazýr Belediyespor tamam yada devam maçýnda Çorum Belediyespor yarýn saat 15.30'da Erzurum deplasmanýnda play off için tamam yada devam diyeceði maça çýkacak. Kýrmýzý siyahlýlarýn play off'a kalmasý için kazanmaktan baþka çaresi yok. Çorum Belediyespor'da hedef ilk yarýda kendi evinde 1-1 berabere kaldýðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor'u yenerek play off kalarak 2. Lig yolunu aralamak. Erzurum Kazým Karabekir Stadý'nda yarýn saat 15.30'da baþlayacak olan Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile Çorum Belediyespor arasýndaki karþýlaþmayý Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Serhad Ürkmez yönetecek. DEPLASMANDA TEK GALÝBÝYETÝMÝZ VAR Belediyespor lig sýralamasýnda 53 puanla beþinci sýrada yer alýrken, Erzurum BB'da 53 puanla bir basamak altta 6. sýrada bulunuyor. Darýca Gençlerbirliði maðlubiyeti ile play off çýkma ümitlerini zora sokan Çorum Belediyespor teknik heyetini kritik maç öncesi kara kara düþündüren nokta deplasmanda alýnan baþarýsýz sonuçlar. Çorum Belediyespor, ligdeki en son deplasman galibiyetini 23. Haftada Sakaryaspor karþýsýnda aldý. Mehmet Keleþ ve Erol Topaloðlu'nun sakatlýk nedeniyle kadroda yer almayacaðý maçta Çorum Belediyespor'un Erzurum BB maçýna þu onbir ile çýkmasý bekleniliyor: Çaðrý, Osman Bodur, Nedim, Yakup, Ýmam, Buðra, Oðuzhan Yalçýn, Okan, Murathan, Murat, Emir. ADNAN YALÇIN Pazar günü sezonun en zorlu finalinde Çorum Belediyespor'u Kazým Karabekir Stadý'nda konuk edecek olan Erzurum Büyükþehir Belediyespor, galibiyete kenetlendi. Spor Toto 3. Lig 2. Grupta hafta sonu Kazým Karabekir Stadý'nda sezonun son maçýnda Çorum Belediyespor'u konuk edecek olan Erzurum Büyükþehir Belediyespor, zorlu maça mutlak galibiyet parolasý ile hazýrlandý. Mavi-beyazlý futbolcular, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile yardýmcýlarý Gökhan Kaynak, Rýfký Ekenler ve Cengiz Tarým yönetiminde Pazar günü saat 15.30'da oynanacak olan final karþýlaþmasýna bilenirken, galibiyet için kenetlendi. Erzurum ekibinin askerleri ve teknik heyeti sahada yüreði ile savaþýp, üç puanýn sahibi olmak isterken, camianýn da kenetlenmesini istedi. Teknik Patron Yavuz Ýncedal, taktik idmanlarýnda futbolcularýna Çorum Belediyespor karþýsýnda nasýl oynamalarý gerektiðini anlatýrken, sporcularda sezonun final niteliðindeki son karþýlaþmayý kendi lehlerine çevirmek için tüm güçlerini sahaya yansýtacaklarýný söyledi. EVÝMÝZDE OYNAYACAK OLMAMIZ AVANTAJ Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Patronu Yavuz Ýncedal, Pazar günü saat 15.30'da oynayacaklarý maça tüm güçleri ile hazýrlandýklarýný belirterek, Play-Off için ev sahibi olmanýn avantajýný iyi deðerlendirmek istediklerini söyledi. Ýncedal, "Artýk biz teknik heyet olarak futbolcularýmýza verebileceðimiz her þeyi verdik. Onlar Pazar günkü maçýn önemini çok iyi biliyor. Sahada konuþacak onlar. Taraftarýmýzýn da desteði ile futbolcularým üç puanla sahadan ayrýlýp, Play-Off'a adlarýný yazdýracaklar. Batmanlýlar nasýl ki, bizi taraftarýnýn müthiþ baskýsý sonucu maðlup ettiyse, biz de Pazar günü kendi taraftarýmýzýn desteði ile mutlu sona ulaþmak istiyoruz. Çorum Belediyespor'da iddialý ve ciddi bir rakibimiz, ama taraftarýmýzýn desteði ile kazanan taraf Ýnþallah biz olacaðýz" þeklinde konuþtu. Altýndað: Erzurum'da hata yapma lüksümüz yok Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað, kendi elleriyle zora soktuklarý play off þanslarýný yine kendi elleriyle alacaklarýný belirterek Erzurum'u yenecek güçte ve kalitede bir takým olduklarýný söyledi. Son kaybedilen iki maçýn sýkýntýlarýný yaþadýklarýný ifade eden Altýndað, artýk hata yapma lüksleri olmadýðýný kaydetti. Altýndað "Hafta boyunca bu maçýn önemini bilerek hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Bu tür maçlarda futbolcu kendi kendisini motive ediyor. Maçýn öneminin farkýnda oluyor. Final maçýna çýktýklarýný biliyorlar. Bu maçlarda inanan ve sahada savaþan kazanýyor. Tanýdýðýmýz rakibimiz önünde bizde sahaya savaþmak için çýkacaðýz tüm planlarýmýzý bu yönde yaptýk. Biz kadro kalitemizi yakýþacak mücadeleyi verdiðimizde sahadan üç puanla ayrýlacaðýmýza inanýyorum. Camiamýzý son haftalarda üzdüðümüzü biliyoruz. Erzurum maçýný kazanýp play-off biletini alarak Çorum'a dönmek ve taraftarlarýmýzý mutlu etmek istiyoruz. Bu hedefe doðrultusunda Erzurum'a gittik. Artýk söz sahada mücadele edecek futbolcularýn olacaktýr bende futbolcularýma güveniyorum' dedi. ADNAN YALÇIN Erzurum maçýnýn hakemi Ürkmez Çorum Belediyespor'un yarýn deplasmanda oynayacaðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor karþýlaþmasýný Ýstanbul bölgesi hakemi Serhad Ürkmez yönetecek. Erzurum Kazým Karabekir Stadý'nda baþlama saati olan karþýlaþmada Ürkmez'in yardýmcýlýklarýný da yine Ýstanbul bölgesi hakemleri Barýþ Bakýrcýoðlu ile Hakan Karayel yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Cüneyt Taner. 2. GRUPTA HAFTANIN HAKEMLERÝ: Erzurum B. Belediyespor-Çorum Belediyespor: Serhad Ürkmez Sakaryaspor-Hacettepe: Nuri Karahançer Sancaktepe Belediyespor-Balçova Belediyespor: Niyazi Ýzgören Darýca Gençlerbirliði-Elibol Sandýklýspor: Emrah Yýlmaz Düzyurtspor-Maltepespor: Yiðit Peþin M. Evrensekispor-Bursa Nilüferspor: Gökhan Özbulut Çýksalýnspor-Ünyespor: Özgür Sepin Orhangazispor-Batman Petrolspor: Serdar Akkocaoðlu Elazýð Belediyespor-68 Yeni Aksarayspor: Serhat Aslan. ADNAN YALÇIN Hakem verdiði vermediði kararlarla bizi kenetledi Göztepe, Tuncay için TFF'den af isteyecek Teknik Direktör Suat Kaya'nýn göreve gelmesinin ardýndan Göztepe'nin bankolarý arasýnda giren Tuncay'ýn U17 Milli Takým'ýn Avrupa Þampiyonasý aday kadrosuna davet edilmesi Ýzmir'in sarý kýrmýzýlý ekibinde sýkýntý yarattý.7-21 Mayýs Tarihleri arasýnda Malta'da düzenlenecek þampiyona için milliler Cuma günü Antalya'da kampa girecek. Ligde þampiyonluk için son kozlarýný oynayan Göztepe kalan 2 maçta ve olasý play off maçlarýnda Tuncay'dan bu durumda yaralanamayacak. Göztepe teknik heyeti genç futbolcunun Ay Yýldýzlý kadrodan affý için Türkiye Futbol Federasyonu'na baþvuracak. ADNAN YALÇIN 2011 yýlýnda oynanan Aydýn 1923-Çarþambaspor 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Aydýn 1923 takýmý maçýn hakemi Serhad Ürkmez'in verdiði kýrmýzý kartlarla oyunda 8 kiþi kalýyor. Karþýlaþmayý 8 kiþi ile kazanan Aydýn 1923 takýmýnýn baþkaný Ahmet Gümüþ maç sonunda verdiði demeçle güne damgasýný vuruyor. "Hakem verdiði ve vermediði kararlarla bizi kenetledi" 3. Lig 3. Grup'ta Çarþambaspor karþýsýnda 8 kiþi kalmasýna raðmen müthiþ bir mücadele ile maçý 1-0 kazanan ve averajla 3. sýraya yükselen Aydýnspor 1923'te zaferin þarhoþluðu yaþanýyor. Maçýn ilk yarýsýnda Fýrat ve Altan'ýn atýlmasý ile 9 kiþili kalan, ikinci yarýda Serdar'ýn atýlmasý ile maçý 8 kiþi tamamlamak zorunda kalan siyah-beyazlýlar, rakibi karþýsýnda 8 kiþi olmasýna raðmen cengaverce mücadele etti, haftanýn flaþ takýmý oldu. 8 Efe'nin, 11 aslan gibi cengaverce mücadele ettiðini vurgulayan Kulüp Baþkaný Ahmet Gümüþ, "Oyuncularýmýzý, teknik kadromuzu, seyircimizi tebrik ediyoruz. Hakem verdiði ve vermediði kararlarla bizi kenetledi. 30 yýldan beridir futbolun içindeyim. Böyle bir hakem görmedim. Verdiði kararlar, gösterdiði kartlar ile maçý katletti. Yine de kazandýðýmýz için çok mutluyuz" dedi. Gümüþ, hakem Serhad Ürkmez'i MHK Baþkaný Yusuf Namoðlu'na þikayet ettiklerini, maçýn CD'lerini federasyonu gönderdiklerini sözlerine ekledi. Erzurum maçý öncesi vukuatlarý ile bir çok defa manþet olmuþ bir hakemin Erzurum ile oynanacak bu kritik karþýlaþmaya atanmasý akýllarý karýþtýrdý.

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı