devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "devlete ciddi bir maliyeti olmaz""

Transkript

1 TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, beraberinde Baþkan Yardýmcýlarý Fikret Tepençelik ve Yakup Karaca ile birlikte Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti. 40 KURUÞ 3AYFA 3 TE Aranan 50 yaþýndaki Granada Ford sahibi hýrsýz Çorumda da hýrsýzlýk yaptý ve yakayý ele verdi. Çorum Polisi Hýrsýzlara geçit vermiyor Dün sabah saat sularýnda Küçük sanayi sitesinde bir marketin alarmý ötmesi sonucunda hýzlý bir þekilde müdahale eden Çorum polisi 50 Yaþýndaki market faresini Yaydiðin kavþaðýnda yakaladý. Çok sayýda sabýkasý bulunan zanlý kýrarak girdiði markette toplam 100 ila 150 Tl Civarýnda bozuk paralarý alarak 43 ED 362 plakalý 1977 model Ford Granada marka aracýna binerek hýzla uzaklaþtý. Olay yerine gelen Polisler hýzlý bir þeklde çalýþma baþlatarak kameradan araç ve þahsýn eþkaline ulaþtý. Riskli saatler olarak kabul edilen ve bu saatlerde deðiþik bölgelerde devriye gezen polislere yapýlan anonslar sonucunda 50 yaþýndaki market faresi yaydiðin kavþaðýnda yakalandý. Bursa Emniyeti tarafýndan arandýðý bilinen ve bir çok suçtan sabýkasý olduðu iddia edilen Ahmet. K. Çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. TSO'dan Çorum sanayini en güzel anlatan fotoðraf yarýþmasý "Kýrýkkale-Çorum-Samsun demiryolunun devlete ciddi bir maliyeti olmaz" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Sanayini en güzel anlatan fotoðraf yarýþmasý düzenliyor.tso Genel Sekreteri Murat Zeybel, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci'yi ziyaret ederek yarýþma hakkýnda bilgiler verdi. HGYD yönetim kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Bayhan Özsaraç, Mustafa Külcü, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan Sinayuç, Özer Özsaray ve Güngör Atak'ýn da hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda Murat Zeybel, yarýþma hakkýnda bilgiler verdi. 3 TE "Alevilik ve Sünniliði birbirinin karþýtý gibi göstermeye çalýþýyorlar" Ensar gençlerinden Regaib'e özel program Ensar Vakfý Çorum Þubesi gençleri Regaip Kandiline özel bir etkinlik düzenlediler. 1 Mayýs Perþembe akþamý saat 18.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen program Yusuf Mert Demir'in Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Daha sonra programýn açýlýþ konuþmasýný Ensar Vakfý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý Öðrenci Komisyonu Baþkaný Adem Uzun yaptý. 2 DE Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu ve TOBB Odalar ve Borsalar Daire Baþkanlýðý Uzman Yardýmcýsý Tahir Argüç, Çorum ve bölgenin, iþ dünyasýnýn ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn TOBB'dan talep ve önerilerini dinlemek üzere TSO'yu ziyaret etti. Ziyarette açýklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri olarak kendi bölgelerindeki oda ve borsalara, TOBB'dan talep ve önerilerini öðrenmek amacýyla ziyaretler düzenlediklerini söyledi. CHP Meclis üyelerinden Baþkan Külcü'ye ziyaret 7 DE 7 DE Hitit Akademi Derneði "Alevilik ve Bektaþilik" konulu konferans düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan programa konuþmacý olarak Prof. Dr. Ahmet Taþðýn katýldý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk yaptý. 3 TE "Ýþ saðlýðý ve güvenliði için alýnacak tedbirler, çalýþanlarýn mutlu verimli olmasýný saðlar" ÝÞGÜSA tarafýndan 'Ýþ Saðlýðý Güvenliði Haftasý' sebebiyle konferans düzenledi. Ýþ kazalarý meslek hastalýklarý ve iþverenin çalýþanlarýn sorumluluklarý konularýnda düzenlenen konferans dün Anitta Otel'de gerçekleþti. Konferansa konuþmacý olarak ise Ýþ Güvenliði ve Saðlýk Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm.Dr.Sevda Tanrýverdi Kýlýç katýldý. 5 TE Taksim'de ýsrar 1 Mayýs'ýn ruhuna aykýrýdýr Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü" SkyTürk360 ekranlarýnda Sedat Yazýcýoðlu'na ve A Haber de Zeynep Bayramoðlu'nun sunduðu Kadraj programýnda deðerlendirdi. "1 Mayýs'ý kâbus haline dönüþtürenler özellikle Ýstanbul'u yaþanmaz hale getirdiler" diyen Uslu, "1 Mayýs'ý kaldýrým taþlarýný sökerek, özel sapanlar kullanaraktaþ atýlan, bir kýsým kriminal vakalarla anýlan gün haline getirmeleri 1 Mayýs'a 1 Mayýs'ýn ruhuna yapýlan haksýzlýktýr ve 1 Mayýs'ý anlamamaktýr. Baþka bir anlatýmla 1 Mayýs'ý anladýklarý halde kendi ideolojik aidiyetlerinin, siyasal görüþlerinin dolgu malzemesi haline getirmektir" dedi. 7 DE 2/B arazilerinde baþvuru ve ödeme süresi uzatýldý Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, 2/ B arazilerinde baþvuru ve ödeme süresinin uzatýldýðýný açýkladý sayýlý Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna çýkarýlan yerlerin Deðerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarým Arazilerinin Satýþý Hakkýnda... 5 TE CHP den Kaya ya tebrik 6 DA Geleneksel Çocuk Oyunlarý yeniden doðuyor 5 TE

2 Avrupa ziyareti öncesi dil eðitimi 2 Ýmsâk : 03:50 Güneþ : 05:30 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:33 Akþam : 19:46 Yatsý : 21:18 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 18. Hafta Tahir Demir Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik projeleri kapsamýnda hazýrlanan "Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitimlerindeki Yeniliklerin Ýncelenmesi" adlý proje adým adým hayata geçiriliyor. Projenin uygulama ülkeleri Almanya ve Ýspanya'da gerçekleþtirilecek olan çalýþmalar için katýlýmcýlarýn temel düzeyde pedagojik, kültürel ve dil eðitimi çalýþmalarýna baþlandý. Proje kapsamýnda Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi ile yerel ortaklarý, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Çorum Eðitimciler Birliði Sendikasý, Çorum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði, Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý bünyesinde bulunan tüm katýlýmcýlara yönelik 40 saat sürecek olan dil eðitimleri baþladý. Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, finansmaný Avrupa Birliði Bakanlýðý'nca saðlanan dil eðitimine katýlýmcýlarýn yoðun ilgisinin, projenin amacýna ulaþacaðýna dair inancýn güzel bir göstergesi olduðunu belirtti. Amerikan Kültür Derneði tarafýndan verilen hazýrlýk eðitiminde katýlýmcýlarýn yabancý dil anlama ve konuþma becerilerinin artýrýlmasýnýn hedeflediðini söyleyen Demir, yurtdýþýnda karþýlaþýlabilecek durumlarla baþ edebilmeye yönelik çözümlerin yanýsýra, Almanya ve Ýspanya'nýn genel kültürel özellikleri, yapýlarý ve toplumsal farklýlýklarýnýn da katýlýmcýlara anlatýlacaðýný aktardý. Kurs sonunda katýlýmcýlara katýlým belgesi verileceðine de açýklayan Demir, katýlýmcýlarýn yurt dýþýna çýktýklarýnda, almýþ olduklarý dil eðitiminin pratik uygulamasýný yaparak kendilerini geliþtirecek fýrsatlarý elde edeceklerini ifade etti. Proje kapsamýnda 34 kiþiden oluþan katýlýmcý grup, iki hafta süreyle Avrupa ülkeleri Almanya ve Ýspanya'da özel eðitime muhtaç zihinsel engelli çocuklarýn tanýlama süreciyle ilgili yenilikleri ve farklý metotlarý yerinde görecekler. Mesleki ve bireysel geliþimlere yüksek katký sunmasý beklenen proje doðrultusunda katýlýmcýlar, konuya iliþkin inceleme ve araþtýrmalarda bulunarak, gözlenen yeniliklerin bölgemize adapte edilmesi için çalýþmalar yapacaklar. Haber Servisi SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Ensar gençlerinden Regaib'e özel program Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðrencileri, üniversitenin Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (ÇDSYB) ile imzaladýðý ortak eðitim protokolü kapsamýnda Karacabey-Bursa Sütaþ Süt Ürünleri A. Þ. tesislerine teknik gezi düzenledi.gezide Karacabey Meslek Yüksekokulu Uygulamalý Hayvancýlýk Eðitim Çiftliði Müdürü Mecit Özdemir tarafýndan verilen seminerde tesis ve eðitim merkezinde yürüttükleri çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Geziye Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Ýstanbullu, Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (ÇDSYB) Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cinbek, birlik çalýþanlarý Vedat Bilge ve Yenal Soyoðuz katýldýlar.protokol kapsamýnda gerçekleþtirilen teknik gezi ile Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðrencileri teorik bilgilerini pratik olarak görme imkaný buldular. Haber Servisi Yýl: 10 Sayý: 2773 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ensar Vakfý Çorum Þubesi gençleri Regaip Kandiline özel bir etkinlik düzenlediler. 1 Mayýs Perþembe akþamý saat 18.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen program Yusuf Mert Demir'in Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Daha sonra programýn açýlýþ konuþmasýný Ensar Vakfý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý Öðrenci Komisyonu Baþkaný Adem Uzun yaptý. Ensar Vakfýnýn deðerler eðitimi konusunda alanlaþmýþ, toplumun her kesimine hitap eden ama özellikle gençlere ayrý bir ilgiyle yoðunlaþmýþ hep özlenen o neslin yetiþtirilmesine yardýmcý olmayý amaçladýðýný kaydeden Adem Uzun, "O nesil ki, bir elinde Kur'an ý Kerim, bir elinde ders kitabý olan ikisini de bünyesinde birleþtirmiþ, hem hal etmiþ. Hem dinini bilen hem de okul derslerine, beþeri ilimlere de vakýf olan, bilgili, bilinçli, þuurlu bir nesil. Konu ülkesinin, devletinin, milletinin hayrý olduðunda... konu Allah rýzasý olduðunda... Saðýna soluna bakmadan, "Baþka kimse var mý?" demeden. "Ben varým!" diyebilen bir nesil. Bu ülkenin sizlerden beklentisi büyük gençler ama umut da çok büyük, sizlere verilen deðer de çok büyük. Ne diyor þair: " Senin de tarihini okuyalým ezberden, Elde sensin dilde sen, Gönüldesin, baþtasýn, Fatih'in Ýstanbul'u fethettiði yaþtasýn." Biz gençlere iþte bu mýsralarla sesleniyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gençlerinin artýk kahve hanelerdeki masalarý doldurmak yerine labaratuarlarda bilimsel çalýþmalar yapmasýnýn, kütüphanelerdeki sýralarý, masalarý doldurmasýnýn zamaný gelmiþtir. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gençlerinin artýk kamu mallarýna zarar vermek yerine kamu yararýna iþler yapmasýnýn zamaný gelmiþtir. Hatta belki de bu ülkenin kendisine sonradan eklenen özünde olmayan duyarsýzlýktan, umursamazlýktan, popularizmin getirdiði asosyalleþmeden, sahtelikten kurtulup... kaybetmiþ olduðu o eski sýcaklýðý, muhabbeti, samimiyeti tekrar kazanmak adýna artýk bu ülkenin "fabrika ayarlarýna dönmesinin" de zamaný gelmiþtir. Ýþte bu istek, arzu ve temennilerimizle dualarýn çokça kabul edildiði, sevaplarýn kat kat arttýrýldýðý, birçok kutlu gecenin de müjdecisi olan bu mübarek geceyi kutlarken aslýnda açýkça söylemek gerekirse arakanda evleri yakýlan, Sudan'da asýlan, Suriye'de öldürülen, Filistin'de ülkesi darp edilen, Mýsýr'da idam sehpasýna götürülen Müslümanlarý düþündükçe buruk bir sevinç yaþýyoruz. Yinede yardýmý yalnýzca Allah'tan diliyor, ona sýðýnýyoruz" dedi. Kutlama programmýnda açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan öðrenciler Kur'an-ý Kerim okudular. Etkinlik, þiirler, ilahiler ve dualarýn ardýnan sona erdi. Programý MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk ile davetliler izledi. Bahadýr YÜCEL Gýda Mühendisliði öðrencileri Sütaþ'ý gezdi YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum , No'lu El Fiþini kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR. Rýtvan Duman T.C TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR En kýymetli ibâdet, Allahü teâlânýn dînini, O'nun kullarýna yaymaktýr. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri GENÇ OSMAN DESTANI Ýbtida yürüyüþ oldu Baðdad'a Sýçradý hendeði geçti Genç Osman Vuruldu bayraktar, kaptý bayraðý Ýriþti bedene dikti, Genç Osman Kurþunlarým yaðmur gibi yaðarken Tütünlerim gök yüzünde dönerken Yýkýlasý Baðdad seni döðerken Þehitlere serdâr oldu, Genç Osman Eðerlensin kýr atýmýn ikisin Fethedeyim düþmanlarýn hepisin Sabah namazlarý Baðdad kapýsýn Mevlâ izin verdi, açtý Genç Osman Getirdin de Genç Osman'ý görelim Þahbazýmýz var idüðün bilelim Taht isterse tahtýmýzý verelim Vezirleri posttan indi Genç Osman Sultan Murat, Sultan Ahmed'in çýraðý Ah edince getirdi ýraðý Kudretten çatýlý anýn yüreði Dal kýlýç yazýldý, gitti Genç Osman Karac'oðlan bunu böyle söyledi Askerleri daðý taþý boyladý Bir Baðdad'ý da gayet mehdeyledi Bin yiðide bir baþ oldu Genç Osman KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,105 2,106 EUR 2,919 2,920 STERLiN 3,553 3,555 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF ECZANESÝ TEL: KARAOÐLU ECZANESÝ TEL: YAÞAM ECZANESÝ TEL: KAYA ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "Alevilik ve Sünniliði birbirinin karþýtý gibi göstermeye çalýþýyorlar" Prof. Dr. Ahmet Taþðýn Hitit Akademi Derneði "Alevilik ve Bektaþilik" konulu konferans düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan programa konuþmacý olarak Prof. Dr. Ahmet Taþðýn katýldý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk yaptý. Dernek olarak çok kýsa bir süre önce düzenledikleri "Osmanlý Toplumunda Aile" panelinden sonra þimdi de '"Alevilik ve Bektaþilik" konulu bir konferans düzenlediklerini ifade ederek sözlerine baþlayan Zekeriya Iþýk, "Biz, sosyal ve toplumsal duyarlýlýðý olan hemen her konuda sivil toplum kuruluþlarýna önemli görevler düþtüðünün bilincinde olarak programlar yapmaya çalýþýyoruz" dedi. Zekeriya Iþýk -"ANADOLU ULUSLARARASI GÖÇ KAVÞAKLARINDAN BÝRÝSÝDÝR"- Anadolu'nun tarih boyunca gelenlerin, gidenlerin ve kalanlarýn birbirine karýþtýðý sosyo-kültürel etkileþimin en yoðun yaþandýðý uluslararasý göç kavþaklarýndan birisi olduðunu kaydeden Iþýk, "Bu nedenledirki Anadolumuz tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar uzananan zengin bir miras devralalmýþtýr. Bu miras dini ve kültürel bir zenginliðe ve de renkliliðe dönüþmüþsede bu çeþitlilik zaman zaman sosyal hayatýn önüne geçen bazý sebeplerle bir tehdit olarak algýlanmýþ adresi neresi olursa olsun ama zamanlarý farklý olmak üzere topluluklar üzerinde otoriter baskýlar kurulmaya çalýþýlmýþtýr. Bugün önemli olan tarihi tecrübelerden yararlanarak bu milletin ve bu coðrafyanýn sinesinden çýkmýþ bütün kültürel çevreleri tanýmak, anlamak ve karþýlýklý bir empati kurabilmektir" þeklinde kaydetti. Iþýk konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý: "Anadolu'nun etnik, dini, mezhebi çeþitliliðinin ayný zamanda bizlere geçmiþten günümüze birlikte yaþama konusunda engin tecrübeler kazandýrdýðýný unutmamamýz gerekir. Hal böyle iken asýrlardýr Anadolu'nun baðrýnda koyun koyuna yaþayan, birlikte aðlayýp birlikte gülen, ayný cephede þehitler veren, ayný türkülerle eðlenip hüzünlenen, ayný dili konuþup ayný dine inanan, et ile týrnak misali daha baþýndan beri hemen her alanda bir birinin özdeþi ve kardeþi olan Alevi-Sünni itikada sahip insanýmýzýn bunca ortak noktaya raðmen, sürekli ayrýþtýrýcý bir zeminde konuþulup tartýþýlmalarýnýn anlaþýlýr bir yaný yoktur. Bu patolojik yaklaþýmýn sona ermesi, yerini saðlýklý ve bilimsel zemindeki aydýnlanmaya dayalý tartýþmalara býrakmasýnýn milli birlik ve bütünlüðümüze, kardeþlik hukukumuza önemli katkýlar sunacaðýný düþünüyoruz. Hacý Bektaþ-ý Veli'nin "Özünü bilirsen özürden kurtulursun" "Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir." dediði gibi bizde öðrenerek özürden kurtulmak, insanlarý olduklarý gibi anlayan ve kabullenen tarihi bir tecrübeyi yeniden canlandýrmak gibi düþüncelerle ve sorumlu bir STK bilinciyle bu konferansý düzenlediðimizin bilinmesini isteriz.bu alanýn ülkemizdeki en yetkin isimlerinden birisi olan Prof. Dr. Ahmet Taþðýn hocamýza davetimizi kabul ederek Konya'dan buralara kadar teþrif ettikleri için þahsým, Hitit Akademi Derneði ve bütün hemþehrilerim adýna teþekkür ediyor, konferansýmýzýn hayýrlara vesile olmasýný diliyor bütün konuklarýmýzý en kalbi duygularýmla sevgi ve saygýyla selamlýyorum." Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Ahmet Taþðýn, Çorum'un Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi olduðunu söyledi. Çorum olaylarý ile kentin ciddi bir travma geçirdiðini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Taþðýn, "Olaylarýn yarattýðý korkular gelecek nesillere tevarüs ettirilmeye çalýþýlýyor" dedi. -"ÞEHÝRLER ÞÝÞÝRÝLÝYOR"- Türkiye'nin büyük þehirlere doðru kaydýðýný dile getiren Taþðýn, "Þimdi þiþirilmiþ þehirler oluþturuluyor. Bu her bakýmdan oluyor. Ciddi bir kriz yaþýyoruz. Þehirlerimizi muhafaza etmemiz lazým. Ülkemizin Osmanlý döneminden koptuðu en önemli dönem Demokrat Parti dönemidir" þeklinde kaydetti. Türkiye'nin en çok gündem de olan konusunun Alevilik olduðunu kaydeden Taþðýn, "Taþrada Aleviliði anlatacak insanlarýn sayýsý azaldý. Bu konuda taþranýn konuþulmasý gerektiði bir yer varsa orada Çorum'dur. Alevilik ve Sünniliði birbirinin karþýtý gibi göstermeye çalýþýyorlar ama her ikisi de birbirinin karþýtý da deðildir. Ayný kulvarda da yer almýyorlar. Yýllardýr Sünnilerin kafasýnda bir Alevilik algýsý oluþturdular. Bunun nedeni de bu topraklarda ki Ýslam anlayýþýnýn Vahhabileþmesi ve Selefileþmesidir. Bu coðrafyanýn iki hafýzasý var. Birisi Ýslam dünyasý diðeri ise Bizans ve Roma dünyasý ile ilgili olandýr" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ TSO'dan Çorum sanayini en güzel anlatan fotoðraf yarýþmasý TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, beraberinde Baþkan Yardýmcýlarý Fikret Tepençelik ve Yakup Karaca ile birlikte Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti. Ziyarette Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ile yönetim kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Volkan Sinayuç, Mustafa Külcü, Bayhan Özsaraç, Özer Özsaray, Güngör Atak, Kubilay Kaan Yücel ve Satýlmýþ Ýnaç da yer aldý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, HGYD Baþkaný Birkan Demirci ve yeni oluþan yönetim kurulu tebrik ederek, görevlerinde baþarýlar diledi. Baþaranhýncal, Çorum yerel basýnýndan da övgüyle söz ederek, Ticaret ve Sanayi Odasý olarak Çorum'da aktif gazetecilere yönelik bir fotoðraf yarýþmasý düzenlediklerini belirtti. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, baþta TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Sanayini en güzel anlatan fotoðraf yarýþmasý düzenliyor.tso Genel Sekreteri Murat Zeybel, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci'yi ziyaret ederek yarýþma hakkýnda bilgiler verdi. HGYD yönetim kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Bayhan Özsaraç, Mustafa Külcü, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan Sinayuç, Özer Özsaray ve Güngör Atak'ýn da hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda Murat Zeybel, yarýþma hakkýnda bilgiler verdi. Zeybel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, ildeki medya mensuplarýnýn ilgisini sanayiye daha fazla çekmek, sanayi kuruluþlarýnýn gerek yapýsý, gerekse ürettikleri ürünlerin daha fazla ön plana çýkmasýný saðlamak amacýyla, yalnýzca basýn mensuplarýnýn katýlabileceði 'Çorum sanayisini en güzel anlatan fotoðraf' baþlýklý bir fotoðraf yarýþmasý düzenledikleri vurguladý. Zeybel, "Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Amacýmýz, özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda ilimiz sanayisine ait fotoðraflardan oluþan bir envanter çýkartmaktýr" dedi. "Çorum Sanayisini Anlatan En Güzel Fotoðraf" yarýþmasýyla Çorum'un sanayisi, ekonomisi, üretim yapýsý, sanayi üretimi anlamýnda benzeri illerden farklarý gibi özelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamanýn kendilerini mutlu edeceðini vurgulayan Murat Zeybel, yarýþmaya gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Oda için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirileceðini kaydetti. Zeybel, yarýþmanýn þartlarýný da þöyle sýraladý: "1- Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda Çorum yerel basýnýndan herkese açýktýr. 2- Yarýþmaya renkli veya siyah-beyaz fotoðraflarla katýlýnabilir. 3- Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum sýnýrlarý içindeki sanayi kuruluþlarýndan çekilmiþ olmalýdýr. 4- Bir kiþi yarýþmaya en çok 10 fotoðrafla katýlabilir. 5- Yarýþmaya gönderilen fotoðraflarýn daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmasý gerekmektedir. 6- Yarýþmaya posta ile ya da elden müracaat edilebilir. Posta ile gönderilecek eserler postada zarar görmeyecek þekilde paketlenmelidir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Ticaret ve Sanayi Odasý sorumlu olmayacaktýr. 7- Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 8- Fotoðraflar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na, kapalý bir zarfýn içersine konulmuþ, üzerinde kullanýcýnýn rumuzunun yazýlý olduðu bir CD ile teslim edilecektir. CD içerisindeki fotoðraflar, eser sahibine ait rumuz ve sýra numarasý ile adlandýrýlacaktýr. (Örn: fotoðrafçý-1, fotoðrafçý-2 vb.) 9- Katýlým formu eksiksiz doldurularak ayrý bir zarf içerisine konulacak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacak. Yarýþmaya sunulacak fotoðraflarýn kayýtlý olduðu CD'nin yer aldýðý kapalý zarf ve baþvuru formunun yer aldýðý kapalý zarf, A3 ya da A4 ebadýndaki kapalý bir zarfa konulacak ve zarfýn üzerinde yalnýzca rumuz yazýlý olacaktýr. 10- Gönderilen eserlerin kopya, alýntý vs. gibi durumlardan dolayý doðacak hukuki sorumluluk yarýþmacýya aittir. 11- Gönderilen eserler Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nda kalacak ve gerek görüldüðünde sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. Yarýþmada derece elde eden ya da dereceye giremeyen ayýrýmý yapýlmaksýzýn bütün eserlerin telif haklarý, Ticaret ve Sanayi Odasý'na geçecektir. 12- Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. 13- Yarýþmaya katýlan eser sahipleri yarýþma þartlarýný kabul etmiþ sayýlýr. 14- Yarýþmada ödül kazananlarýn ödülleri imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. 15- Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr." Diðer yandan, Yarýþma Koordinatörlüðü Turgut Ýlgü yaparken, Jüride ise, Mehmet Güley, Bülent Özkaleli, Turgut Ýlgü, Engin Býyýkoðlu ve Ercan Ayancý bulunuyor. Yarýþmada birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye bin TL 3 ayrý mansiyona 500'er TL ödül verilecek. Özel ödüllerin de verileceði yarýþmaya son katýlým 11 Temmuz, deðerlendirme Temmuz, sonuç bildirimi ise 14 Temmuz 2014 olarak belirlendi. Haber Servisi Nefes Alevi Bektaþi Derneðinden Bursa ve Çanakkale gezisi Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Gençlerde Birlikte Yaþama Kültürü" projesi kapsamýnda, Bursa ve Çanakkale gezsi düzenledi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Proje Koordinatörü Harun Kayabaþý, "Projemizin amacý ilimizde farklý kültürlerde yetiþen toplumda ayný sosyal, iþ ve kültürel ortamý paylaþan gençlerimizin panel,eðitim,sportif faaliyet ve gezilerle birbirleriyle kaynaþmalarýný saðlamaktýr. Böylece bu gençlerimizin katkýlarýyla önyargýsýz ve daha hoþgörülü bir toplumun oluþmasýna katký saðlamaktýr" dedi. Kayabaþý, "Bursa ve Çanakkale gezisiyle gençlerimiz birbirlerini daha iyi tanýma fýrsatý bulduklarýný Çanakkale'de yatan þehit dedelerinin bu vatan için hep birlikte koyun koyuna yattýklarýný aslýnda hiç kimsenin birbirinden farký olmadýðýný" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL

4 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla, Diyarbakýr'da kutlanan 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramýný deðerlendirdi. "On binlerce kiþinin katýldýðý 1 Mayýs kutlamalarýnda halaylar çekildi, grup yürüyüþ konseri ile alan coþtu, 4 dilde yayýnlanan bildiriyle emek, dayanýþma ve kardeþlik mesajlarý verildi" diyerek açýklamasýna baþlayan Ahmet Saatçi, "Tarih þehri, medeniyet þehri, ilim þehri, maneviyat þehri, kardeþlik þehri Diyarbakýr'a selam olsun. Memur Sen olarak kurulduðumuz günden itibaren, emeðin, ekmeðin, hakkýn, özgürlüðün barýþýn, milli iradenin, demokrasinin mücadelesini verdik, veriyoruz. Ýslam coðrafyasýnýn ýzdýrabýný tâ yüreðimizde hissettik, dünya mazlumlarýnýn maðduriyetini vicdanýmýzda duyduk. Sadece duymakla da kalmadýk, tüm mazlumlara yardým eli uzattýk, yaralarýný sarmaya çalýþtýk. Çünkü Memur-Sen'in sendikal anlayýþýnýn merkezinde insan var. Ýnsan emeði var. Ýnsan haklarý var. Ýnsan onuru var. Saygýn iþ var. Kardeþlik hukuku var. Dayanýþma var. Bu anlayýþla geçen yýl 'hak, emek, barýþ ve kardeþlik yolunda Çanakkale'deyiz' demiþtik. Bu yýl ayný inançla "emek, dayanýþma, kardeþlik ve medeniyet buluþmasý için Diyarbakýr'dayýz." 1 Mayýs'ý kavga nedeni olmaktan çýkarmak, þiddetten arýndýrmak, asýl amacýna uygun bayram olarak kutlamak için buradayýz" dedi. Türk Kamu-Sen fidan dikecek ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN Davacý Kadriye ÞANLI tarafýndan hasýmsýz olarak mahkememize açýlan Çorum, Mecitözü, Mesit Mahallesi Cilt No:3 Hane no: 136 Bsn:5 te nüfusa kayýtlý TC kimlik numaralý Yakup ve Hayriye oðlu 01/02/1959 doðumlu Mehmet ERDOÐAN'ýn 32 yýl önce kayboluðunu, ailesi tarafýndan yapýlan aramalara raðmen kendisinden herhangi bir haber alýnamadýðýný ve kendisine ait bir ize de rastlanýlmadýðýndan bahisle, adý geçinin gaipliðine karar verilmesi talep edilmiþ olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamý maddeleri gereðince iþbu ilan tarihinden itibaren altý ay içinde adý geçen hakkýnda bir bilgisi olanlarýn mahkememizin 2014/183 Esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. Basýn: 205 Resmi ilanlar de Saatçi'den 1 Mayýs deðerlendirmesi "Çözüm sürecinde yaptýklarý açýklamalarda, Memur Sen'in iki kýrmýzýçizgisi var dedik. Biri, þehitlerin ruhu ile þehit yakýnlarýnýn ve gazilerin incitilmemesiydi" diyerek açýklamasýna devam eden Saatçi, "Hamdolsun, bugün artýk þehit cenazeleri gelmiyor. Akil Ýnsanlar Heyeti içinde aktif sorumluluk alarak bu olumlu geliþmede payýmýz olduðu için mutluyuz. Ýkinci kýrmýzý çizgimiz, çalýþanlarýn iþ güvencesidir dedik. Bu hassasiyetlerimizi haykýrmaya devam edeceðiz. Bir filozof "kuþlar gibi uçmasýný, balýklar gibi yüzmesini öðrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatý unuttuk; kardeþ olarak yaþamayý" diyor. Bu o filozof için doðru olabilir. Ancak "Arabýn arap olmayana üstünlüðü olmadýðý gibi, arap olmayanýn da araba üstünlüðü yoktur. Memur Sen dünyanýn dört bir yanýndaki mazlumlarýn kimliðine bakmadan her zaman yanlarýnda oldu, olmaya devam edecek. Yine kimliðine bakmadan zalimlerin karþýsýnda oldu, olmaya devam edecek. Memur Sen dünya mazlumlarý için bir þanstýr, umuttur. Biz Bosna'ya sýrtýmýzý dönemeyiz. Suriye'den bana ne diyemeyiz. Baðdat'a duyarsýz kalamayýz. Arakan mazlumlarýna gözlerimizi kapatamayýz. Mýsýr'daki Esmalarýn çýðlýðýna sessiz kalamayýz. Filistinli kardeþlerimizin feryadýna kulak týkayamayýz. Bu anlayýþla Mýsýr'daki darbeci düzenin idam kararlarý hükümsüzdür dedik. Katil Sisi Mýsýr halkýna hesap vermelidir dedik. Asýl yargýlanmasý gereken Sisði'dir dedik" diyen Gündoðdu, "Bugün de Sisi çetesine, Sisi çetesinin Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim,Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýnan Aktaþ, 3 Mayýs Türkçülük Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "3 Mayýs'ta, Türk milletinin ve devletinin bekasý fikrine sahip aydýnlar ve onlarýn izindeki gençler olarak, basýn ve üniversite kadrolarýna sýzan ve kendilerini cumhuriyetin gerçek sahibi diye gösteren dönme-devþirme þer ittifakýnýn oyunlarýna karþý çýkanlarý rahmetle anýyoruz. 3 Mayýs 1944 hareketinin 70. yýldönümündeyiz. Kendi vatanýnda; vatan ve milletine baðlýlýðýný en açýk þekilde ifade eden insanlar, bu sevginin bedelini en aðýr þekilde ödemiþlerdir" dedi.günümüzde dünya üzerinde yaþayan bütün Ýslam coðrafyasýnýn içinde bulunduðu durumun iyi deðerlendirildiðinde, zulümlerine karþý durmaya, katil Esat'ýn, katliamlarýný lanetlemeye, terörist devletin sözde lideri Netanyahu'nun insanlýk dýþý uygulamalarýný kýnamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da baþta çocuklar, kadýnlar, yaþlýlar olmak üzere Suriye halký bombalanýrken susmayacaðýz. Filistin topraklarýnýn iþgal edilmesine, Mescid-i Aksa'nýn baský altýna alýnmasýna göz yummayacaðýz. Batýlýlar Twitter ve Gezi Olaylarýna gösterdikleri duyarlýlýðýn yüzde birini, bir celsede 529 kiþinin, yine baþka bir celsede maalesef 683 kiþiye verilen hukuk dýþý idam kararlarýna göstermiyorlar. Bu darbenin görünürdeki hedefi Müslüman kardeþler olsa da gerçekte Müslümanlýðýmýz ve kardeþliðimizdir. Ýdam kararlarýnýn hedefi 1212 kiþi deðil, insanlýktýr. Bunun için mesele ümmetin meselesidir, insanlýðýn meselesidir. Emperyalizmle, Siyonizm'le mücadele meselesidir. BM'nin deðil Birleþmiþ Yüreklerin meselesidir. Memur-Sen olarak, Mýsýr meydanlarýna idam sehpalarýnýn kurulmasýna, 1212 kardeþimizin idam edilmesine sessiz kalmayacaðýz. Doðu Türkistan'daki soykýrýma, canice sürgünlere dur dedik, dur demeyi sürdüreceðiz. Arakan ve Orta Afrika'daki dini ýrkçýlýða, Bangladeþ'deki dindarlara yapýlan hukuksuzluklara bigâne durmayacaðýz. AB'nin ýrkçý, ayrýmcý, darbecilere kol kanat geren politikalarýna seyirci kalmayacaðýz. Bediüzzaman Sait Nursi'nin söylediði gibi; yaþasýn zalimler için cehennem!" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Çorum Alperen Ocaklarý'ndan Türkçülük Günü açýklamasý Türkiye Kamu-Sen Çorum Þubesi "3 Mayýs Hatýra Ormaný 2. Geleneksel Fidan Dikimi ve Sulama Þöleni" etkinliði düzenleyecek. Türkiye Kamu-Sen Çorum Þubesi Temsilcisi Mahmut Alparslan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, programýn bugün saat 10.00'da sendika binasýnda toplanma ile baþlayacaðýný söyledi. Çatak Yolu Yuva Viyol arkasýnda bulunan Türkiye Kamu- Sen Çorum Hatýra Ormanýnda yapýlacak etkinlikte kahvaltý ve ardýndan ise fidan dikimi olacak. Kubilay Kaan YÜCEL Türk milletinin tarihi misyonuna, Türk'ün ruh yapýsýný tekrar diriltilmeye ihtiyaç duyulduðunun aþikar olduðunu kaydeden Atkaþ, "Türkçülük adý adý altýnda, Türk'ü ruh yapýsýndan, Ýslamdan ayýrma çabalarýnýn zirvede olduðu dönemde, Ýslamsýz Türk milleti olamaz.bizler; geleceðimize ýþýk tutan tarihin þeref levhalarý hükmünde olan liderlerimizi; bir taraftan rahmet ve þükranla anarken diðer taraftan da onlarýn inançlarý, idealleri uðruna çektiði çileleri unutmamalýyýz. Geçmiþimizden ibret alarak gelecekte karþýlaþabileceðimiz zorluklara, hýyanetlere hazýrlýklý olmalýyýz.tabutluklara atýlan, iþkence gören, Türklüðün deðerlerine direnen 3 Mayýs idealistlerine buradan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu'ndan 1 Mayýs çalýþmasý Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu'nun yeni fotoðraf çekim konusu 1 Mayýs fotoðraflarý oldu. Fotoðraf Topluluðu üyeleri önceki gün yapýlan 1 Mayýs kutlamalarýný baþtan sona fotoðrafladýlar. Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI MAHÝR ODABAÞI KÝMDÝR? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yaklaþýk 16 yýldýr görevimiz icabý yaptýðýmýz faaliyetlerle, rutin yazýlarýmýzla veya þiirlerimizle mahalli basýnda ve internet dünyasýnda yer almaktayým. Bana gelen maillerden, ikili sohbetlerden azýmsanmayacak kadar bir takip kitlesinin olduðunu memnuniyetle görmekteyim. Diðer taraftan da sivil savunma veya sosyal içerikli yazýlarýmý okuyup hoþuna gittiðinde 'kimdir bu Mahir Odabaþý, adam sanki yazýsýný tam BANA GÖRE YAZMIÞ. Bam telime dokundu. Oturdum aðladým' türü algýlayýp, haklý olarak yazarý merak eden okuyucularýmýn olduðunu duyuyorum. Doðrusu okuduðum yazarlarýn hayat hikâyelerini bende hep merak etmiþimdir. Bu nedenle bu makaleyi 'isteyen istediði gibi YO- RUMLASIN / lakin biz niyetimizi biliyoruz boþa YORULMASIN' uyarýsýyla yazýmda beni tanýmayan okuyucularýmla tanýþmak adýna özetle hayat hikâyemden bahsedeceðim yýlýnda Osmancýk ilçesi seki köyünün göçköyün yaylasýnda üç evli muhtar bir babanýn 10'ncu çocuðu olarak dünyaya gözlerini açtý. Çocukluk ve öðrencilik hayatý çileli geçti. Ýlkokula köyünde baþlayýp daha sonra Ankara Çankaya Mithat Paþa Ýlkokulundan 1977 yýlýnda mezun oldu. Belki de ilkokul da öðrenciyken Ankara radyosuna bir programa dinleyici olarak katýlmasý basýna ilgi duymasýna sebep oldu. Köyde yayladan 4 yýl boyunca okula her gün 2 saat kýþta kýyamette daðdan yürüyerek gidip geldi. Çocukluðundan beri hep köy hasretiyle yandý. Ortaokul, lise yýllarýnda Osmancýkta hem Zeki abisinin evinde kaldý, hem de bakkal dükkânýnda çalýþtý. Okula gitmeyen bakkal abisi, Mahir ve Muzaffer kardeþlerin okumasý için elinden geleni baba þefkatini aratmayacak þekilde yaptý. Çocuk yaþlarda olmasýna raðmen 'simit satsam aç kalmam' misali kendine güven geldi. Osmancýk ÝHL'de baþladýðý eðitimin son iki senesini 1984 yýlýnda Çorum'da tamamladý. Burada kâðýt, kalem, sabun, tarak satýp harçlýðýný çýkardý. O zamanýn þartlarýnda, 10 çocuðum olsa birini yatýlýya vermem diye ah etti. Þiir yazmaya Abdulkadir OZULU hocanýn sabah kaldýrýrken kendini fýrçalamasýna kýzarak, 'hicivname' adýyla yazdýðý þiirle baþladý. M. Akif, Necip Fazýl, A. Karakoç, A. Nihat Asya, Y.B. Bakiler gibi þairleri severek okudu.1985 yýlýnda Kargý ilçesinde memuriyete baþlayýp koyunkýran ve karaboya köylerinde görev yaptýktan sonra, sýrayla Osmancýk ve Mecitözü ilçelerinde 2001 yýlýna kadar görev yaptý yýlýnda Ýþletme Fakültesini bitirdi yýlýnda Ankara Mamak Muhabere Okulunda kýsa dönem olarak vatani görevini yaptý. Askere gittiði ilk akþam 400 askerin içinde (doçent - tarihçi vb. varken) Atatürk hakkýnda sorulan soruya ilk önce cevap verip 2 gün izin kazandý yýllarý arasý çeþitli ilköðretim ve liselerde dýþardan Ýngilizce ve ilkyardým derslerine girdi yýlýnda Suudi Arabistan'a 35 günlüðüne görevli gitti.12 Kasým Bolu depreminde kriz merkezinde görev yaptý. Sivil savunmanýn periþan halini orada analiz etme ve çözüm üretme imkâný buldu yýlýnda açýlan ve 321 kiþinin girdiði sivil savunma uzmanlýðý sýnavýný 7'nci olarak kazanarak Çorum'da göreve baþladý. Çorum milli eðitim müdürlüðünde ''Olasý afetleri, afiyette atlatabilmek'' düþüncesiyle, sivil savunma faaliyetlerini alýþýlmýþýn dýþýnda farklý açýdan yapmaya çalýþtý. Yýlmadý, usanmadý, emeðini asla esirgemedi bazen ayaðýna takýlan çakýl taþlarýna aldýrmadý. Milli eðitim dýþýnda da resmi veya özel davet edilen hiçbir programa GELEMEM demedi. Faydam dokunacaksa 7/24 emrinizdeyim dedi. Türkiye de ilk defa sinevizyonla Çorum Ulucami ve Alaca ilçesinde cuma namazý öncesi deprem vaazý yaptý. Kapýsýný çalmadýðý okul - yurt kalmadý civarýnda öðretmene ikiþer gün olmak üzere farklý üslupta hizmetiçi semineri verdi. Bu sayede öðrencilere, velilere, öðretmenlere, idarecilere sivil savunmayý sevdirdi aþkýn verdiði seminer ve konferanslarla yaklaþýk, 250 bin öðrenci -personel ve velilerin afet eðitimi almasýný saðladý. Eðitim verdiði gruplara yaptýðý anketlerde memnuniyet % 99 olumlu çýktý. Anaokulu eðitiminde 'EÐLEN-ÖÐREN-UYGULA' formülünü ortaya koydu.bu faaliyetler bazý ulusal basýn (Hürriyet - Türkiye - Yeni þafak- Zaman - Akit - Milat) ve Çorum mahalli basýnýnda sürekli haber olarak çýktý. Türkiye'de ilk defa Çorum'da Ýl - Ýlçe ve Köylerdeki tüm okullara yangýn malzemesi (sedye - battaniye -ysc - megafon - geçme merdiven - el lambasý) daðýtýlmasýný saðladý. Çalýþmalarý Ýçiþleri Bakanlýðý (SSGM) ve Milli Eðitim Bakanlýðýnca diðer illere örnek gösterildi. Yayýnlanmamýþ 450 civarýnda þiiri bulunmakta olup, bazýlarý KANAL 7 - KANAL A - SAMANYOLU AKS TV'lerinde yayýnlandý. Özellikle YAÞLI ANADAN OÐULLARINA MEK- TUP þiiri internette dünyasýnda yüzbinlerce beðeni ve paylaþým bulup, ayný zamanda eski Sinop (Mardin) Valisi Dr. Ahmet CENGÝZ tarafýndan AYANCIK ÞÝÝR gecesinde okundu. Makaleleri - þiirleri mahalli basýnda ve onlarca Internet sitelerinde yayýnlanmaktadýr. Özellikle sosyal hayata- yaþlýlara - köylülere dair þiir ve yazýlarý raðbet görmekte olup, üretmeden tüketenlere eleþtirenlere 'benim þiirlerim Japon deðil Çin malý. Avam tabakasý okuyup mutlu olmalý' demektedir. Þiirlerine sitesinden ulaþýlabilir. Vefalý, duygusal, dost yanlý, birazcýkta sulu gözlüdür. Parayý amaç deðil araç olarak algýlar. Haddini de - hesabýný da bilir. Çocuklarýnýn ifadesiyle maaþý da çok bereketlidir. 29 sene önce memuriyete baþladýðýnda ilk sicil notunun deðerlendirilmesinde ilçe kaymakamý Mustafa ÜNLÜSOY (Kocaeli valiyrd) Bey : ' Zekâ ve kavramasý iyi, sebatkâr, dürüst, güvenilir, beþeri iliþkileri iyi, menfaati düþünmez, yalan - dedikodusu yoktur, kin tutmaz, kýskanç deðildir.' Diye yazmýþ olup, ayný zamanda rahmetli babasýnýn memurluða gönderirken: ' Oðlum okumayý býrakma, iþini en iyi þekilde yap, baþkasýnýn iþine karýþma ama baþkasýný da iþine karýþtýrma' tavsiyelerine o günden bu güne sadýk kalmanýn gayreti içerisindedir. Herkes gibi hayatýnda keþkeleri vardýr ama ne zaman morali bozulsa, haksýzlýk yapýldýðýný görse BUNDA DA VARDIR BÝR HAYIR REÇETESÝNÝ kullanýr. Herkesi sever. Menfaat için asla yalakalýk yapmaz. Baþkasýnýn hakkýný yememeye gayret ederken doðru bildiði yolda kendi hakkýný da aramaktan geri kalmaz. Önyargýlý olmayan eleþtirilere her zaman açýk olup, bir yetkili olsam 'yardýmcýlarýmdan birini muhaliflerden seçerim' diyecek kadar da demokrattýr. Gezmekten, yazmaktan, konuþmaktan, çalýþmaktan ve güzel Çorum iline hizmet etmekten zevk alýr. Evli ve 2 çocuk babasýdýr. (tel: ) 'Bahçem kadar yaðmur / pencerem kadar güneþ / boþ ver yorulmadan - al maaþýný kardeþ' diyemez.

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu Basýna darbe operasyonu 17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde, medyaya karartma operasyonu baþladý. Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet, kara para

Detaylı