AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ SAYI: 3 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr"

Transkript

1 AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ SAYI: 3 -

2 TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði Protokolü" kapsamýnda Amasya'daki 26 okulda, 4006 TUBÝTAK Bilim Fuarlarý açýldý. TÜBÝTAK Bilim Fuarlarý, temel ve ortaöðretimde bilim kültürünün geliþtirilmesine yönelik olarak MEB'e baðlý okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetlerdir. Okullarda düzenlenen bu fuarlarla, sýnýf öðrencilerinin öðretim programlarý ve kendi ilgileri doðrultusunda belirledikleri konular üzerine araþtýrma yapacaklarý, bu araþtýrmalarýn sonuçlarýný sergileyebilecekleri, öðrencilerin ve izleyicilerin eðlenerek öðrenebilecekleri bir ortam oluþturmasý amaçlanmaktadýr. Açýlýþa Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Hüseyin GÜNEÞ, TÜBÝTAK Ýl Koordinatörü Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ali BAHÇÝVAN, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri, okul idarecileri, öðretmen ve öðrenciler katýldý.

3 AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ORTA KARADENÝZ KALKINMA AJANSI PROJE ÝMZA TÖRENÝ Projemizin sözleþmesi OKA Amasya Yatýrým Destek Ofisinde Yatýrým Destek Ofisi Uzmaný Erdin GÜDEN ile Ýl Milli Eðitim Müdürümüz Dr. Sn. Hüseyin GÜNEÞ tarafýndan tarihinde imzalanmýþtýr. Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Orta Karadeniz Kalkýnma ajansý proje imza töreni Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz adýna OKA 2014 Yýlý Teknik Destek Programý VI. Dönemi kapsamýnda sunduðumuz TR83/14/TD/0055 referans nolu Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý Rehber Öðretmenlerin ve Özel Eðitim Öðretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliþtirilmesi baþlýklý projemiz kabul edilmiþtir. Projemizin sözleþmesi OKA Amasya Yatýrým Destek Ofisinde Yatýrým Destek Ofisi Uzmaný Erdin GÜDEN i l e Ý l M i l l i E ð i t i m Müdürümüz Dr. Sn. Hüseyin G Ü N E Þ t a r a f ý n d a n t a r i h i n d e imzalanmýþtýr. Ýmza törenine Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Proje Kontrol Yetkilisi Sn. Ali BAHÇÝVAN ve Proje Koordinatörü Mustafa ÖRGÜT katýlmýþtýr. ORTA KARADENÝZ KALKINMA AJANSI ( OKA) TEKNÝK DESTEK PROJESÝ Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ( OKA) Teknik Destek Projesi Kapsamýnda Seminer verildi. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ( OKA) Teknik Destek Projesi kapsamýnda Özel Eðitim Öðretmenlerine Mesleki Geliþim semineri verildi. Rehberlik Araþtýrma Merkezi Toplantý Salonunda verilen seminere Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Hüseyin GÜNEÞ, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ali BAHÇÝVAN ve Özel Eðitim Öðretmenleri Katýldý.

4 GÖNÜLLÜ TURÝZM ELÇÝLERÝ PROJESÝ Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüzce düzenlenen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi kapsamýnda ilçelerimizden 6 ortaokul ve 6 lise öðrencisinin katýldýðý Amasya Tarihinin Ýngilizce Sunumu yarýþmasý yapýldý. Gönüllü Turizm Elçileri Projemizin genel amacý; Gönüllü gençlere Ýngilizce Almanca Arapça dil eðitimi ve Amasya'nýn tarihi ve kültürel eserleri konusunda eðitim vermek suretiyle Amasya'nýn tarihi ve kültürel eserlerinin çocuklar baþta olmak üzere herkese tanýtýlmasý ve sevdirilmesi, turistlerin en yoðun olduðu alanlarda gezici olarak danýþmanlýk hizmeti saðlanmasý, turistlere ve onlarýn aracýlýðý ile tüm dünyaya Amasya'nýn ve Türk kültürünün en güzel þekilde tanýtýlmasýdýr. Amasya Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Sayýn Valimiz Ýbrahim Halil ÇOMAKTEKÝN, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneþ, protokol üyeleri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Programda açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneþ projenin amaçlarý ve Amasya'nýn tanýtýmýna kazandýracaklarý hakkýnda bilgiler aktardý. Daha sonra öðrencilerin Ýngilizce olarak hazýrladýklarý tanýtým sunumlarýnýn gösteriminin ardýndan dereceye giren öðrencilere Sayýn Valimiz Ýbrahim Halil ÇOMAKTEKÝN tarafýndan ödülleri verildi. Sayýn Valimiz Ýbrahim Halil ÇOMAKTEKÝN programda yaptýðý konuþmada; Binlerce yýlýk tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ, kadim þehrimiz Amasya'nýn tanýtýmýný layýkýyla yapmak için çalýþtýklarýný ifade ederek, bu proje kapsamýnda öðrencilerimizin hazýrladýðý birbirinden güzel sunumlarýn da ilimizin tanýtýmýna katký saðlayacaðýný belirtti. Sayýn Valimiz Ýbrahim Halil ÇOMAKTEKÝN son olarak yarýþmaya katýlan tüm öðrencilere ve projede yer alan öðretmen ve idarecilere teþekkür etti.

5 ÞEHZADELER SÝZÝ ÇAÐIRIYOR PROJESÝ Amasya merkez ve ilçelerimizdeki Ýlk ve ortaokul öðrencilerine Amasya'nýn tarihi yerleri gezdirilerek öðrencilere yaþadýðý ilin tarihi mekanlarý tanýtýlmýþtýr. Arkadaþlarý ve rehber öðretmenleri ile birlikte geçirdikleri bir günlük etkinlikte öðrencinin yaþadýðý ili tanýmasý, dersleri ile ilimizdeki tarihi olaylar ve þahsiyetler arasýnda baðlantý kurmasý saðlanmýþtýr. Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz tarafýndan yürütülen projemiz ile 1000 öðrencimiz Amasya'nýn tarihi ve kültürel mekanlarýný gezme fýrsatý bulmuþtur. HAMAMÖZÜ : 80 Öðrenci GÜMÜÞHACIKÖY : 160 Öðrenci MERZÝFON : 320 Öðrenci SULUOVA : 240 Öðrenci TAÞOVA : 120 Öðrenci GÖYNÜCEK : 80 Öðrenci TOPLAM : 1000 Öðrenci

6

7

8 MEM STRATEJÝK PLANI BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI Bakanlýðýmýz Strateji Geliþtirme Baþkanlýðýnýn 2013/26 sayýlý Stratejik Planlama Genelgesi gereðince; Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri ve okul/kurumlar tarafýndan hazýrlanacak Stratejik Planýn katýlýmcý bir anlayýþla hazýrlanmasý kapsamýnda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Okul/Kurum Stratejik Plan Üst Kurulu Üyelerine ve Stratejik Plan Ekiplerine eðitim, danýþmanlýk ve rehberlik hizmetlerine yardýmcý olmak amacýyla Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Hüseyin GÜNEÞ baþkanlýðýnda il merkezi ve ilçelerde Bilgilendirme Toplantýlarý baþarýyla gerçekleþtirilmiþtir STRATEJÝK PLAN BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI EÐÝTÝM PROGRAMI SN ÝLÇE KATILIMCI GRUP EÐÝTMEN YER TARÝH SAAT 1 ÝLÇE MEM LER MERZÝFON SULUOVA TAÞOVA GÜMÜÞHACIKÖY GÖYNÜCEK HAMAMÖZÜ ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜKLERÝNDEN *SP Sorumlu Þube Müdürü *SP Sorumlu Þef *SP Sorumlu Memur ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Toplantý Salonu :00 13: MERZÝFON (1.GRUP) MERZÝFON (2.GRUP) 4 MERKEZ 5 MERKEZ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur Her Okul Kurumdan (Anaokulu +Liseler) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur Her Okul Kurumdan (Ýlkokul+Ortaokul ve Diðer Kurumlar) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Her Okul Kurumdan (Anaokulu +Liseler) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi (Ýlkokul+Ortaokul ve Diðer Kurumlar) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE KIZ MESLEK LÝSESÝ SALONU KIZ MESLEK LÝSESÝ SALONU TORUMTAY MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ TOPLANTI SALONU TORUMTAY MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ TOPLANTI SALONU :00 12: :30 16: :00 12: :30 16:00

9 6 7 SULUOVA (1.GRUP) SULUOVA (2.GRUP) 8 TAÞOVA 9 GÖYNÜCEK 10 HAMAMÖZÜ 11 GÜMÜÞHACIKÖY Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur Her Okul Kurumdan (Anaokulu +Liseler) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur Her Okul Kurumdan (Ýlkokul+Ortaokul ve Diðer Kurumlar) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur Her Okul Kurumdan *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur Her Okul Kurumdan *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur Her Okul Kurumdan *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur Her Okul Kurumdan *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE ALÝ BAHÇÝVAN MUSTAFA ÖRGÜT AYHAN AK ZÝYETTÝN AKILLIGÝL N.KÜRÞAD KARAKÖSE ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONU ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONU ÖÐRETMENEVÝ TOPLANTI SALONU ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONU KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU ÖÐRETMENEVÝ TOPLANTI SALONU :00 12: :30 16: :00 12: :00-16: : :30 16:00

10 STRATEJÝK PLAN BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI EÐÝTÝM PROGRAMI SN ÝLÇE KATILIMCI GRUP YER TARÝH SAAT 1 2 MERZÝFON (1.GRUP) MERZÝFON (2.GRUP) 3 TAÞOVA 4 GÖYNÜCEK 5 HAMAMÖZÜ 6 GÜMÜÞHACIKÖY 7 SULUOVA (1.GRUP) Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur *Ýlçe ARGE Temsilcisi Her Okul Kurumdan (Anaokulu +Liseler) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur *Ýlçe ARGE Temsilcisi Her Okul Kurumdan (Ýlkokul+Ortaokul ve Diðer Kurumlar) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur *Ýlçe ARGE Temsilcisi Her Okul Kurumdan *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur *Ýlçe ARGE Temsilcisi Her Okul Kurumdan *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur *Ýlçe ARGE Temsilcisi Her Okul Kurumdan *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur *Ýlçe ARGE Temsilcisi Her Okul Kurumdan *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur *Ýlçe ARGE Temsilcisi Her Okul Kurumdan (Anaokulu +Liseler) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi KIZ MESLEK LÝSESÝ SALONU :00 12:00 KIZ MESLEK LÝSESÝ SALONU :30 16:00 ÖÐRETMENEVÝ TOPLANTI SALONU :00 12:00 ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONU :00-16:00 KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU : ÖÐRETMENEVÝ TOPLANTI SALONU :30 16:00 TÝCARET LÝSESÝ SALONU :00 12:00

11 8 SULUOVA (2.GRUP) 9 MERKEZ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Þube Müdürü *Bir Þef *Bir Memur *Ýlçe ARGE Temsilcisi Her Okul Kurumdan (Ýlkokul+Ortaokul ve Diðer Kurumlar) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Her Birimden *Bir Þef *Bir Memur TÝCARET LÝSESÝ SALONU :30 16:00 AMASYA HALK EÐÝTÝM MERKEZÝ TOPLANTI SALONU :00 12:00 10 MERKEZ Her Okul Kurumdan (Anaokulu +Liseler) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi AMASYA HALK EÐÝTÝM MERKEZÝ TOPLANTI SALONU :30 16:00 11 MERKEZ (Ýlkokul+Ortaokul ve Diðer Kurumlar) *Bir Yönetici *Bir SP Ekibi Üyesi AMASYA HALK EÐÝTÝM MERKEZÝ TOPLANTI SALONU :00 12:00

12

13

14

15 ÖÐRENCÝLER AB'YÝ ÖÐRENÝYOR PROJESÝ ÖDÜL TÖRENÝ Ülkemiz ile Avrupa Birliðinin mali iþbirliði kapsamýnda 2011 yýlý IPA-I programýndan finanse edilen ve Bakanlýðýmýzýn faydalanýcýsý olduðu TR2011/ /001 nolu Öðrenciler Avrupa Birliðini Öðreniyor Projesi, 26 Aralýk 2014 tarihinde AB ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðümüz uhdesinde uygulamaya konulmuþ olup 24 ay sürecektir. Amacý "10-18 yaþ aralýðýnda bulunan öðrencilerin Avrupa Birliði'nin deðerleri, politikalarý ve temel haklara yönelik uygulamalarý konusundaki bilgi düzeyini eðitim faaliyetleri yolu ile artýrmak" olan konu proje kapsamýnda 81 ilimizdeki tüm ortaokul ve liselerimizde 7, 8 ve 9. sýnýf öðrencilerimize yönelik "Bana AB'yi Anlat" konulu resim, öykü ve slogan olmak üzere farklý kategorilerde ulusal düzeyde yarýþmalar gerçekleþtirilmiþtir. Öðrenciler AB'yi Öðreniyor Projesi kapsamýnda dereceye giren öðrencilere Valimiz Sayýn Ý. Halil ÇOMAKTEKÝN tarafýndan ödülleri verildi. düzenlenen programa Sayýn Valimiz Ý.Halil ÇOMAKTEKÝN Garnizon Komutaný Ufuk URAS, Vali Yardýmcýlarý Ýrfan DEMÝRÖZ ile Suat SEYÝTOÐLU, kurum müdürleri, yönetici, öðretmen, personel ve öðrenciler katýldý. Ödül töreninin ardýndan program iftar yemeði ile son buldu.

16

17

18 HEALTHY SCHOOLS, HEALTHY STUDENTS! Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz adýna Hayat Boyu Öðrenme Programý (LLP) / Comenius Programý Bölgesel Ortaklýklarý kapsamýnda Türk Ulusal Ajansýna sunulan ve kabul edilen Healthy Schools, Healthy Students! Saðlýklý Okullar, Saðlýklý Öðrenciler baþlýklý projemiz kapsamýnda Macaristan proje ekibi Valimiz Sayýn Ý. Halil ÇOMAKTEKÝN'i ziyaret etti. Ziyarette Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ali BAHÇÝVAN, Gençlik Merkezi Müdürü Þahin GÜMÜÞ, Proje Koordinatörü Mustafa ÖRGÜT, Ýngilizce Öðretmeni Hasan SATILMIÞOÐLU, Almanca Öðretmeni Ziyettin AKILLIGÝL hazýr bulundu. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz adýna Hayat Boyu Öðrenme Programý (LLP) / Comenius Programý Bölgesel Ortaklýklarý kapsamýnda Türk Ulusal Ajansýna sunulan ve kabul edilen Healthy Schools, Healthy Students! Saðlýklý Okullar, Saðlýklý Öðrenciler baþlýklý projemiz kapsamýnda Macaristan proje ekibi Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Hüseyin GÜNEÞ'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ali BAHÇÝVAN, Proje Koordinatörü Mustafa ÖRGÜT, Ýngilizce Öðretmeni Hasan SATILMIÞOÐLU, Almanca Öðretmeni Ziyettin AKILLIGÝL ve proje ortaðýmýz Macaristan ekibi hazýr bulundu. Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen Hayat Boyu Öðrenme Programý Comenius Bölgesel Ortaklýklar kapsamýnda Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz tarafýndan yürütülmekte olan Healthy Schools, Healthy Students Saðlýklý Okullar, Saðlýklý Öðrenciler! baþlýklý TR1-COM numaralý projemiz kapsamýnda eðitimler baþarýyla gerçekleþtirilmiþtir.

19

20

21

22

23

24 Öðrenciler Arasýnda Kahvaltý Bilinci Oluþturmak, Kahvaltýnýn Önemini Vurgulamak ve Öðrencilere Kahvaltýyý Sevdirmek Amacýyla Amasya Ýl Genelinde bütün Ýlk ve Ortaokullarda Ayný Anda Kahvaltý Programý Düzenlendi Fatih Ýlk ve Ortaokulunda düzenlenen kahvaltý programýna Valimiz Sayýn Ý. Halil ÇOMAKTEKÝN, Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Hüseyin GÜNEÞ, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Öner NERGÝZ, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Bilal EKEN, Öðretmen ve Öðrenciler katýldý. Program kapsamýnda Valimiz Sayýn Ý. Halil ÇOMAKTEKÝN, kahvaltýda yaptýðý konuþmada þunlarý kaydetti: Bir ülkenin ve toplumun en güçlü sermayesi her zaman vurguladýðýmýz gibi insan sermayesidir. Toplumlarýn en büyük gücü gençliðidir, çocuklarýdýr. Çocuklarýmýz, öðrencilerimiz, gençlerimiz her açýdan çok iyi yetiþmeliler. Tabi ki bilgili, kültürlü yetiþecekler. Fakat bilgili, kültürlü olabilmek için öncelikle saðlýklý olmamýz gerekiyor. Her iþin baþý saðlýktýr. Saðlýk olmadan hiçbir baþarý gelmez. Saðlýðýmýza dikkat etmemiz gerekiyor. Saðlýklý olmanýn da en önemli yollarýndan biri yeterli, dengeli, düzgün beslenmedir. Bu beslenmenin içerisinde de kahvaltýnýn ayrýca bir önemi ve yeri vardýr.

25

26

27

28 TÜRKÝYE BÝLÝMSEL VE TEKNOLOJÝK ARAÞTIRMA KURUMU (TÜBÝTAK) 46. ORTAÖÐRETÝM ARAÞTIRMA PROJELERÝ YARIÞMASINDA AMASYA'DAN ÝKÝ ÖÐRENCÝMÝZ BÝRÝNCÝLÝK, BÝR ÖÐRENCÝMÝZ DE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTÝ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) 46. Ortaöðretim Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý Samsun Bölge Finali Sergisinin Ödül Töreni, Samsun 19 Mayýs Üniversitesi'nde yapýldý. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yarýlan kapanýþ ve Ödül Töreninde Amasya'mýzdan iki öðrencimiz birincilik, bir öðrencimiz de üçüncülük elde etti. Amasya Merzifon Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinden Sevdanur ÇAKIR ve Çiðdem YÝÐÝT, Güven GEÇGÝN öðretmenimizin danýþmanlýðýnda Barýþýn 40. Yýlýnda; Merzifonlu Kýbrýs Gazilerinin hatýratýnýn oluþturulmasý isimli projesiyle Tarih dalýnda birinci oldu. Amasya Merzifon Fen Lisesi öðrencilerinden Þebnem CANDAN ve Enes GÖKTAÞ, Kerim ADALI öðretmenimizin danýþmanlýðýnda Binom ve Kombinasyonun Sýra dýþý Ýliþkisi isimli projesiyle Matematik dalýnda birinci oldu. Amasya Anadolu Lisesi öðrencilerinden Muhammed Faruk ÇÝÇEK, Halis Selçuk DEMÝR öðretmenimizin danýþmanlýðýnda Sýcak Kaybýmýz isimli proje ile Fizik dalýna üçüncü oldu. Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü olarak 46. Ortaöðretim Araþtýrma Projeleri Yarýþmasýna katký sunan ve destek veren tüm okul yöneticilerimizi, öðrencilerimize rehberlik yapan danýþman öðretmenlerimizi ve geleceðin bilim adamý olacak öðrencilerimizi tebrik ediyor, baþarýlar diliyoruz.

29

30

31 etwinning BÖLGESEL PROJE HAZIRLAMA ÇALIÞTAYI Tokat ilinde Haziran 2015 tarihleri arasýnda düzenlenen Amasya Sivas Tokat Yozgat illerinden katýlýmcýlarýn katýldýðý etwinning Bölgesel Proje Hazýrlama Çalýþtayý'na ilimizden 10 öðretmen katýlmýþtýr.

32 ÞEHZADELER ÖDÜL TÖRENÝ DÜZENLENDÝ eðitim-öðretim yýlýnda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde bölge, ulusal ve uluslararasý düzeyde baþarý gösteren merkez ve ilçelerimizdeki öðrenci, öðretmen ve idareciler ödüllendirildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüzce organize edilen Þehzadeler Ödül Töreni'ne Sayýn Valimiz Ýbrahim Halil ÇOMAKTEKÝN, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Osman AKBAÞ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneþ, protokol üyeleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý eðitim-öðretim yýlýnda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde bölge, ulusal ve uluslararasý düzeyde baþarý gösteren merkez ve ilçelerimizdeki öðrenci, öðretmen ve idarecilere ödüllerinin verildiði programda açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneþ, eðitim-öðretim yýlýnýn bir deðerlendirmesini yaparak öðrencilerin emeklerinin karþýlýðýný aldýklarýný söyledi. Daha sonra Sayýn Valimiz Ýbrahim Halil ÇOMAKTEKÝN ve protokol üyeleri tarafýndan 89 öðrenci, 75 öðretmen ve 37 okul müdürüne plaket, 24 takýma kupa verildi. Program sonunda halk oyunlarý ekibi ve tekvando ekibi gösterileri sergilediler.

33

34

35

36 ÖDÜL TÖRENÝ eðitim öðretim yýlýnda üstün gayret gösteren yönetici, personel ve öðretmenlere Sayýn Valimiz Ý. Halil ÇOMAKTEKÝN'in katýldýðý iftar yemeðinde Baþarý Belgeleri verildi. Ayný programda Öðrenciler AB'yi Öðreniyor Projesi kapsamýnda dereceye giren öðrencilerin de ödülleri verildi. Düzenlenen programa Sayýn Valimiz Ý.Halil ÇOMAKTEKÝN Garnizon Komutaný Ufuk URAS, Vali Yardýmcýlarý Ýrfan DEMÝRÖZ ile Suat SEYÝTOÐLU, kurum müdürleri, yönetici, öðretmen, personel ve öðrenciler katýldý. Programda; Öðrenciler AB'yi Öðreniyor Projesi kapsamýnda dereceye giren öðrencilere Sayýn Valimiz Ý.Halil ÇOMAKTEKÝN tarafýndan ödülleri verilirken Baþarý Belgesi almaya hak kazanan personelin ödülleri kurum müdürleri tarafýndan takdim edildi. Ödül töreninin ardýndan program iftar yemeði ile son buldu.

37

38

39

40

41 Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Birimi Nergiz Mahallesi Elmasiye Caddesi Merkez / AMASYA Telefon: Þube: / 125 Fax: E-posta: Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Birimi Adý Soyadý Görevi Görevli Olduðu Ekip Telefon Elektronik Ýletiþim Adresi Ali BAHÇÝVAN Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Strateji Geliþtirme Birimi Yönetisici / 175 Mustafa ÖRGÜT Öðretmen AR-GE Sorumlusu / 125 Nazým Kürþad KARAKÖSE Öðretmen ASKE / 125 Ziyettin AKILLIGÝL Öðretmen Projeler Ekibi / 125

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları Ödül Yönergesi. İlgi de kayıtlı Millî Eğitim Bakanlığı TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi çerçevesinde Yılın Kaliteli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

Bülteni. Bu Sayımızda; Stratejik Plan Çalışmaları. Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı. Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi

Bülteni. Bu Sayımızda; Stratejik Plan Çalışmaları. Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı. Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Bülteni Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü Bu Sayımızda; Stratejik Plan 2015-2019 Çalışmaları Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Engelliler Destek Programı

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ TEMMUZ 2016 1. GİRİŞ A) Müdürlüğümüz bünyesindeki AR-GE birimi Strateji Geliştirme şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlığında; Araştırma, Stratejik

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 1 ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARIYLA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER: 3 Sağlığın Adresi Spordan

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED Genel Merkezimiz ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2014 tarafından imzalanan protokol kapsamında,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU 2013-2014 Öğretim Yılı Liseler Arası Hentbol İl Birinciliği karşılaşmaları Talas Spor Salonunda yapıldı. Bu öğretim yılında yeni kurulan 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizden

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Aralık 2014 AÖF Sınavları İlçemizde İlk Defa Yapıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için tüm alt yapı hizmetleri;

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Kasım 2014 KSÜ 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2014-2015 Akademik

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 28.03.2017 18.04.2017 ODAMIZ VE ALANYA SOSYAL HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN PROJE ÜYELERİMİZE VE VATANDAŞLARIMIZA TANITILDI- 12.04.2017 ODAMIZ VE ALANYA

Detaylı

Tasarým Atölyesi Çalýþmalar ve Uygulamalar ORTAK AKIL YENÝ AKIL HAZIR AKIL ARAMA AKIL YÖNETÝM MODELÝ Kanlýca Çeþmesi Çýkmazý Sok. No:6 Beykoz 34810 ÝSTANBUL T: (216) 425 95 70-71 F:(216) 425 95 72 e-posta:

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014 Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kök Hücre Merkezi Akredite Belgesi Aldı Erciyes Teknoloji

Detaylı

Yýl:1 Sayý:6 HAZÝRAN 2008 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr.

Yýl:1 Sayý:6 HAZÝRAN 2008 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Yýl:1 Sayý:6 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. 2 EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ PAÜHABER Pamukkale Üniversitesi 2007-2008 Eðitim-Öðretim yýlý

Detaylı

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ TED OKULLARI ÖĞRETMENLERİ EĞİTİMLERİ İNGİLİZCE BÖLGESEL 10.01.2015 tarihinde TED okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini arttırmak amacıyla TED Samsun Koleji nde Bölgesel

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM HİZMETLERİ BRİFİNGİ 2012 2013 MELİKGAZİ 1 İdare odası Öğretmenl er odası Sınıflar Laboratuv Rehberlik Servisi Depo BT sınıfı Çok amaçlı Salon Arşiv

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYET PLANI

2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYET PLANI 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ FAALİYET PLANI FAALİY FAALİYET BİTİŞ Sİ 1 AFET VE ACİL DURUM HAZIRLIK İ KURSU MERKEZ RAM 12.1.2015 16.1.2015 30 SAAT MEHMET BİÇER 2 RİSK ANALİZİ KURSU MERKEZ İL MEM TOPLANTI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal egemenlik ve Çocuk Tenis Turnuvası, çok renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 60 çocuk katıldı. Bodrum Golf

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar İ İ İ Ğİ İ Ğ ğ ş ğ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2.Sosyal-Kültürel Sportif Faaliyetler 3.Sosyal Okul Proje

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011-

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- 22 Aralık 2010 tarihli Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kalkınma Kurulu toplantısında belirlenen 4 farklı sektörel çalışma grubundan

Detaylı

2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI - MORPA KAMPÜS

2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI - MORPA KAMPÜS 2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI - MORPA KAMPÜS S.N FAALİYET NO EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR FAALİYET YERİ O FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ FAALİYET BİTİŞ TARİHİ SÜRE KATIL (GÜN IMCI İLGİLİ BİRİMİ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BURSA İLİ 2015 YILI 1-7 MART DEPREM HAFTASI FAALİYETLERİ PROGRAMI. 2 MART 2015 Pazartesi

BURSA İLİ 2015 YILI 1-7 MART DEPREM HAFTASI FAALİYETLERİ PROGRAMI. 2 MART 2015 Pazartesi BURSA İLİ 2015 YILI 1-7 MART DEPREM HAFTASI FAALİYETLERİ PROGRAMI Saat 12.00 Saat 14.00 2 MART 2015 Pazartesi Ziyaret : Vali Sayın Münir KARALOĞLU / Bursa Valiliği- Heykel Ziyaret : Vali Yardımcısı Sayın

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel AYHAN ın oturum başkanlığını yaptığı ve SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel AYHAN ın oturum başkanlığını yaptığı ve SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda Sütçüler Yöresinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim ve Pazarlama Olanakları Paneli Gerçekleştirildi. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ

ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı / Sayı: 2 E-BÜLTEN KASIM 1 Adana İl Millî Eğitim Müdürü Turan AKPINAR, 2015 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik İl Milli Eğitim Müdürümüz Turan Akpınar,

Detaylı