Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi."

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi.

2 Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz, yüksek talepleri olan müflterilere finansal çözümler sa layan bir küresel kurulufl olmak için rekabet ederken, ortaklar m z ve çal flt m z kifliler için yüksek de erler yaratmakt r. Baflarma tutkumuz Baflar tutkusu bizim ifl yapma biçimimizdir. Mükemmelli i arar, benzersiz yaklafl mlarla yenilikçi çözümler üretir ve uzun soluklu iliflkiler kurar z. De erlerimiz Deutsche Bank, markam z her gün nas l hayata geçirdi imizi gösteren befl temel de er ile iflletilir. Performans Kendimizi sonuç odakl bir kültüre adad k. Güven Davran fl ve yaklafl mlar m zda güvenilir, adil ve dürüstüz. Ekip Çal flmas Baflar ya ulaflmak için iflimizin ve çal flanlar m z n farkl l ndan yararlan r, birlikte ifl üretiriz. Yenilik Müflterilerin gereksinimlerini karfl lamak için, kal c de erlerden ödün vermeden yeni çözümler gelifltiririz. Müflteriye Odaklanma Müflterilerimizi faaliyetlerimizin merkezinde konumland r r z. Yapt m z her fleyi onlar yönlendirir. Deutsche Bank A.fi. stanbul Eski Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 K: Levent stanbul Türkiye Tel : Faks : E-Posta :

3 1 çindekiler I. Bölüm Sunufl Finansal Göstergeler Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi Y l çindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri Sermaye Yap s, Y l çindeki De ifliklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Paylar Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj Sektörel Konum Araflt rma ve Gelifltirme 2006 Y l Faaliyetleri II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Yönetim Kurulu Üst Yönetim Denetçiler Komiteler Genel Kurul'a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu nsan Kaynaklar Uygulamalar Banka'n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler Destek Hizmeti Al nan Kifli ve Kurulufllar Sosyal Sorumluluk Projeleri III. Bölüm Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Denetçiler Raporu Denetim Komitesi Raporu Mali Durum De erlendirmesi Risk Yönetimi Politikalar Derecelendirme Kurulufllar nca Verilen Notlar Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Uygunluk Görüflü Ba ms z Denetim Raporlar, Finansal Tablolar ve Dipnotlar Ba ms z Denetim Raporu Finansal Tablolar ve Dipnotlar

4 2 Finansal Göstergeler 31 Aral k 2006 Özet Finansal Bilgiler (000 YTL) 2006 Al m-sat m Amaçl Menkul Finansal Varl klar Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kâr Finansal Oranlar (%) 2006 Sermaye Yeterlilik Oran 71,32 Özkaynaklar/Aktifler Oran 21,84 Bilanço D fl Yükümlülükler (000 YTL) 2006 Garanti ve Kefaletler Türev Finansal Araçlar Emanet K ymetler Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi 1987 y l nda Türk Merchant Bank A.fi. olarak kuruldu. Banka'n n unvan 1997 y l nda Bankers Trust A.fi. olarak de iflti. Dünya çap nda Deutsche Bank' n Bankers Trust' sat n almas ndan sonra, 2000 y l ndan itibaren Türkiye'de Deutsche Bank A.fi. olarak faaliyetlerine devam etti y l na kadar yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., ürün yelpazesini geniflletmek amac yla mevduat toplama izni almak için Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) baflvurdu y l Ekim ay nda mevduat toplama izni ald y l ndan itibaren kurumsal nakit yönetimi, risk yönetimi ve takas hizmetlerini ürün yelpazesine ekledi. Hazine'nin 2006 y l nda düzenledi i ihalelere, 2005 y l nda da oldu u gibi piyasa yap c s olarak kat lma hakk n ald.

5 I. Bölüm Sunufl 3 Y l çindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri 2006 y l nda Deutsche Bank A.fi.'nin Ana Sözleflmesi'nde afla da belirtilen temel de ifliklikler yap lm flt r: Banka merkezinin adresi Eski Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 Kat: Levent stanbul olarak de iflmifl ve buna ba l olarak Ana Sözleflme'nin 4. maddesinde ilgili de ifliklik yap lm flt r. Bankac l k Kanunu'nun kurulufl flartlar n düzenleyen 7. maddesi uyar nca, Banka'n n esas sermayesi 20 milyon YTL'den 30 milyon YTL'ye ç kar lm fl ve Ana Sözleflme'nin 8. maddesi bu yönde de ifltirilmifltir. Bankac l k Kanunu'nun 24. maddesi uyar nca kurulmas öngörülen Denetim Komitesi'ne iliflkin hükümler, Ana Sözleflme'ye yeni 29. ve 30. maddeler olarak eklenmifltir. Sermaye Yap s, Y l çindeki De ifliklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Paylar Deutsche Bank A.fi. sermayedarlar n n tamam Deutsche Bank Grubu flirketleridir y l içinde BDDK'n n iznine ba l olarak mevcut ortaklar paylar n, %99,99 oran nda pay sahibi olacak flekilde Deutsche Bank AG'ye devretmifllerdir. 3 Kas m 2006 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul ile Banka'n n esas sermayesi 20 milyon YTL'den 30 milyon YTL'ye ç kar lm flt r. Söz konusu art r m ola anüstü yedek akçelerden karfl lanm fl ve art r mlar mevcut sermayedarlara hisseleri oran nda da- t lm flt r. Sermaye yap s nda y l içinde oluflan de ifliklikler afla daki tabloda yer almaktad r. 01/01/ /04/2006 Aras 28/04/ /10/2006 Aras Hisse tutar Hisse Hisse tutar Hisse Orta n Unvan Hisse adedi (YTL) oran (%) Hisse adedi (YTL) oran (%) Pilgrim Financial Services Llp , ,0 DB Foreign Investment Co , ,0 Hac Investments Ltd , ,001 Bankers International Co , ,001 DB International (Delaware) Inc , ,001 Deutsche Bank AG Toplam , ,0 02/10/ /11/2006 Aras 03/11/ /12/2006 Aras Hisse tutar Hisse Hisse tutar Hisse Orta n Unvan Hisse adedi (YTL) oran (%) Hisse adedi (YTL) oran (%) Pilgrim Financial Services Llp DB Foreign Investment Co , ,5 0,001 Hac Investments Ltd , ,5 0,001 Bankers International Co , ,5 0,001 DB International (Delaware) Inc , ,5 0,001 Deutsche Bank AG , ,994 Toplam , ,0 Banka'n n ortakl k yap s nda, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n paylar yoktur.

6 4 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj Türkiye'de son y llarda birçok yap sal ve yasal reform baflar yla hayata geçirilerek, makroekonomik istikrar n sa land bir yat r m ortam yarat ld. Olumlu ekonomik hava, enflasyonla birlikte düflen faizler, bürokrasi ve vergi taraf nda sa lanan kolayl klar do rudan yabanc sermaye yat r mlar n teflvik etmeye devam ediyor. Yabanc bankalar n katk s AB'ye üyelik sürecinin de olumlu katk lar yla uluslararas sermayeli bankalar n Türk bankac l k sektörüne olan ilgilerinin artt bir dönem yaflad k. Gerek portföy kalitesi gerekse sermaye yap lar n iyilefltiren Türk bankalar cazip fiyatlardan al c veya ortak buldular. Yabanc yat r mc lar n ilgisinin özellikle bankac l k sektörüne yo unlaflmas, düzenlemelerin baflar l, sektörün büyüme potansiyelinin ve kârl l n yüksek olmas ndan kaynaklan yor. Bugün insan kayna ve teknoloji aç s ndan oldukça ileri bir noktada bulunan Türk bankalar na yabanc bankalar n katk s, düflük maliyetli finansman olanaklar ve daha etkin risk yönetimi ve ürün gelifltirme olarak öne ç kmaktad r. Reel ekonomide ise Türkiye'yi üretim merkezi haline getirecek ve ihracat art racak yat r mlar n teflvik edilebilmesi için maliyet ve vergi avantaj ndan yararlanmas gereklidir. Büyük firmalar n yan s ra orta büyüklükteki reel sektör firmalar n n da Türkiye'de ortakl klar veya birleflmeler kanal yla yat r m yapmalar sektörlerin hareketlili i ve AB süreci aç s ndan olumlu olacakt r. Bu geliflme, Türk firmalar na rekabet avantaj sa layacak ve cirolar ile kârl l klar n n artmas na neden olacakt r. Ana orta m z Deutsche Bank AG Önümüzdeki dönem ana orta m z Deutsche Bank AG'nin sa lad küresel anlamda güçlü bankac l k a n n avantajlar n Türkiye'de daha etkin kullanmak istiyoruz. Müflteri say m z ve mevcut kurumsal bankac l k faaliyetlerimizin kapsam ve hacmini art rmay hedefliyoruz. Son iki y ld r özellikle dinamik bir büyüme yafl yoruz y l nda takas ve saklama hizmetlerinin lansman ndan sonra ayn y l Bender Menkul De erler'in tamam ana orta m z Deutsche Bank AG taraf ndan sat n al nd y l nda Bender Menkul De erler'in Deutsche Bank standartlar na entegrasyonu tamamland ve flirketin unvan Deutsche Securities Menkul De erler A.fi. olarak de ifltirildi y l nda ayr ca nakit yönetimi ve risk yönetimi konusunda ürün gelifltirmeye odakland k. Bu ürünler için hedef kitlemizi yabanc yat r m yapan flirketler, bankalar ve finansal kurulufllar, kamu kurumlar ve belli büyüklü ü aflan yerel gruplar oluflturmaktad r. Yat r m ve ticaretin finansman konular nda Türkiye riskini en etkin yöneten bankalardan biri oldu umuza inan yoruz. Yenilikçi ürünler, çapraz sat fl paketleri ve fiyatlama Deutsche Bank A.fi. olarak 2007 için öngörümüz, bankac l k sektöründe kredi hacminin büyümeye devam edece i ve kredi kalitesinde bir de ifliklik olmayaca yönündedir. Ekonomik büyümedeki yavafllaman n etkisi çok az olacakt r. Sektöre giren yeni oyuncular n da etkisiyle, fiyat rekabeti ve marjlardaki bask özellikle perakende ürünlerde artacakt r. Artan rekabet ve büyüyen finans sektöründe pazar pay elde etme çabalar do rultusunda, 2007'de yenilikçi ürünler, çapraz sat fl paketleri ve fiyatlama ön plana ç kacakt r. Di er bir beklentimiz de kâr bask s n n bankalar yeni segmentlere girme veya mevcut iflkollar n daha yarat c olarak gruplayarak etkinli i art racaklar fleklindedir. Türk bankac l k sektörüne artan oranda yeni girifl yapan güçlü sermayeye sahip ve iddial büyüme hedefleri olan yabanc bankalar n da etkisiyle 2007 y l nda sektördeki rekabetin daha da artaca beklenmelidir. Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan F. Dilek Yard m Genel Müdür

7 I. Bölüm Sunufl 5 Sektörel Konum 1987 y l ndan beri Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Deutsche Bank A.fi., ana orta- Deutsche Bank AG'nin sa lad güçlü küresel bankac l k a n n avantajlar n kullanmakta ve kurumsal bankac l a odaklanmaktad r. Dünya çap nda 73 ülkede, 'i aflk n çal flan ve milyar avro (yaklafl k 1,2 trilyon ABD dolar ) aktif büyüklü ü olan Deutsche Bank Grubu'nun stanbul'daki ifltiraki Deutsche Bank A.fi., toplam 81 çal flan yla kurumsal bankac l k hizmetleri sunmaktad r. Deutsche Bank A.fi. çal flt her müflterisinin birinci veya ikinci bankas olmay amaçlamakta ve her ürün ve hizmet grubunda en yüksek kaliteyi sunmay hedeflemektedir. Deutsche Bank A.fi.'nin aktiflerinin büyük oran al m-sat m amaçl hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden oluflmaktad r. Bu nedenle, Banka risk a rl kl aktifleri aç s ndan sektöre göre oldukça düflük bir orana sahiptir. Bilanço d fl nda izlenen vadeli yabanc para ifllemleri de Banka'n n ana faaliyet kollar ndan birisidir. Kâr n n büyük k sm sermaye piyasas ifllem kârlar ndan ve kambiyo ifllem kârlar ndan oluflmaktad r. Güçlü küresel bankac l k a Vadeli yabanc para ifllemleri Banka, 2006 y l nda, tahvil ve bono kesin al m-sat m pazar ve borsa d fl sabit getirili menkul k ymet kesin al m-sat m ifllemlerinde %8,5 pazar pay elde etmifltir. Türk liras karfl l döviz ifllem hacimleri toplam nda da %8,7 pazar pay na ulaflm flt r. Müflteri nakdi risk yo unlaflmas, son derece seçici bir de erlendirme ile belirlenen müflteri say s n n s n rl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Deutsche Bank A.fi.'nin müflteri portföyü, riski oldukça düflük olan ulusal veya uluslararas flirketlerden oluflmaktad r. Deutsche Bank A.fi. sektör ve grup ortalamas na göre yüksek bir sermaye yeterlilik oran na sahiptir. Yüksek sermaye yeterlilik oran Araflt rma ve Gelifltirme 2004 y l na kadar yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., 2004 Ekim inden itibaren ald ticari bankac l k lisans yla hizmet kalitesini ve çeflitlili ini art rmak için çal flmaktad r. Banka, lisans de iflikli i ve 2005 y l nda kurulan takas ve saklama hizmetleri ve nakit yönetimi ürünleri ile ilgili olarak sistem gelifltirme çal flmalar yapm flt r y l nda ana faaliyet kolunun uzant s olan bu hizmetler sunulmaya bafllanm flt r. Takas ve saklama hizmetleri Deutsche Bank A.fi. ana sermayedar Deutsche Bank AG'nin, halka arz, blok sat fl ve türev piyasalar gibi ürünler konusunda küresel a ve uzmanl k avantaj n yerel deneyim ile birlefltirerek sermaye piyasalar nda da hizmet sunmaya devam etmektedir. Türkiye'nin önemli büyüklükte bir ekonomiye sahip ve önümüzdeki dönemde ciddi bir büyüme ve yat r m potansiyeli oldu una inanan Deutsche Bank A.fi., Türkiye'de toptan kurumsal bankac l a odaklanm fl olarak büyümeyi sürdürmektedir.

8 6 Dünya çap nda 73 ülkede, 'i aflk n çal flan ve milyar avro (yaklafl k 1,2 trilyon ABD dolar ) aktif büyüklü ü olan Deutsche Bank Grubu'nun stanbul'daki ifltiraki Deutsche Bank A.fi., toplam 81 çal flan yla kurumsal bankac l k hizmetleri sunmaktad r.

9 I. Bölüm Sunufl Y l Faaliyetleri Deutsche Bank A.fi. organizasyonu, Global Bankac l k ve Global Piyasalar fonksiyonlar ile Destek Hizmetleri'nden oluflmaktad r. Global Bankac l k Global Bankac l k Bölümü'ne Kurumsal Finansman ve Bankac l k Operasyonlar Bölümleri ba l d r. Kurumsal Finansman Bölümü Deutsche Bank A.fi., müflteri odakl yap s ile Türkiye'nin önde gelen flirketlerine, finansal kurumlar na ve kendi küresel a nda yer alan yabanc kurulufllara yat r m bankac l hizmetleri vermekte, uluslararas sermaye piyasalar konular ndaki deneyimini ve güçlü finans kaynaklar n Türk flirketlerinin kullan m na sunmaktad r. Yat r m bankac l hizmetleri Hisse senedi ve sabit getirili ürünler konusunda Türk sermaye piyasas ndaki önde gelen konumunu koruyan Deutsche Bank A.fi., flirket birleflme ve sat n almalar nda da Türkiye'nin büyük ölçekli ifllemlerinde birçok önde gelen yat r mc ya dan flmanl k hizmetleri sunmaktad r. Yat r m bankac l faaliyetlerinde küresel alanda öncü bankalardan biri olan Deutsche Bank A.fi., Türkiye'de de önde gelen konumunu sürdürmektedir. Bankac l k Operasyonlar Bölümü Bankac l k Operasyonlar Bölümü, kurumlara ve finansal kurulufllara hizmet veren iki ayr birimden oluflmaktad r. D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi: Türk ve uluslararas firmalar n Türkiye'deki ifltiraklerine, ticaretin finansman, ulusal ve uluslararas ödemeler ve risk yönetimi konular nda, gerek günlük operasyonlar destekleyici gerekse yap land r lm fl ürünlerle hizmet sunulmaktad r. Günlük operasyonlar destekleyici yap land r lm fl ürünler Ürünleri aras nda ihracat ve ithalat tahsilatlar (mal ve vesaik mukabili akreditifler), ihracat akreditifleri, ithalat akreditif teyit ve iskontolar, ihale, avans, gümrük garantileri, performans garantileri, teminat mektuplar, sendikasyon kredileri ve emtia finansman bulunmaktad r. Kurumsal nakit yönetimi hizmetlerine 2006 y l nda aktif olarak bafllanm flt r. Piyasa gereksinimleri belirlenerek, orta vadede Deutsche Bank Grubu ürünleri Türkiye'ye getirilerek, Deutsche Bank Grubu'nun uluslararas projelerinde Türkiye taraf nda görev al nacakt r.

10 8 Nakit yönetimi çözümleri Finansal Kurumlar Ticaret Finansman ve Nakit Yönetimi: Türk bankalar n n önde gelen ana muhabirlerinden biri olarak bankalara nakit yönetimi çözümleri sunan Bölüm, ABD dolar para transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, avro para transferlerini Deutsche Bank AG, Frankfurt ve sterlin para transferlerini Deutsche Bank, Londra kanal yla gerçeklefltirmektedir. Dolar ve avro baz nda ticari ve hazine para transferleri, likidite yönetimi, çek servisi ve buna ba l ürünlerin sat fl ve destek hizmetleri sunulmaktad r. Ayr ca Türkiye'deki finansal kurumlar n yurtd fl nda açt akreditiflerin teyit, finansman ve iskontolar nda aktif bir rol al nmakta, bu ve benzeri küresel ticaretin finansman ürünlerinin sat fl ve pazarlamas yap lmaktad r. Saklamac bankalar aras nda üçüncü s ra Takas ve Saklama Hizmetleri: Yabanc ve yerli kurumsal yat r mc lara, Türkiye'deki hisse senedi ve hazine bonosu yat r mlar n n takas ve saklama hizmetleri sunulmaktad r. Saklama ve takas portföyündeki senetlerin sermaye art r mlar na kat l m, temettü ödemelerinin müflteri hesaplar na da t m, yabanc müflteriler ad na yat r m yap lan flirketlerin genel kurullar na kat l m ve oy kullanma, sunulan hizmetlerden bafll calar d r. Aktif bir pazarlama stratejisi ile çok say da müflteriye hizmet veren birim, saklamac bankalar aras nda pazarda üçüncü s raya yükselmifltir y l nda Global Custodian dergisinin geliflmekte olan piyasalarda saklama hizmeti veren bankalar aras nda yapm fl oldu u müflteri anketinde, Deutsche Bank A.fi. Türkiye'deki en iyi saklama bankas seçilmifltir. Global Piyasalar Borç ve sermaye piyasalar ndaki araçlar n sat fl, pazarlanmas ve al m-sat m ifllemlerine arac l k eden Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü'nün yan s ra Araflt rma Bölümü de Global Piyasalar Grubu'na ba l d r. Müflterilerin risk yönetim politikalar Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü: Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü, borçlanmaya yönelik sermaye piyasas ve para piyasalar araçlar n n yap land r lmas ve sat fl n yapmaktad r. Finansal kurumlar, sigorta flirketleri ve kurumsal flirketlerin döviz ve Türk liras spot ve vadeli al m-sat m ifllemlerine arac l k ile borçlanma araçlar, hazine bonosu, tahvil ve türev ürünlerin al m-sat m ifllemleri bu bölüm taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Ayr ca müflterilerin kendi risk yönetim politikalar çerçevesinde kur ve faiz riski yönetimi konusunda hizmet sunulmaktad r.

11 I. Bölüm Sunufl 9 Araflt rma Bölümü: Genel makroekonomik ve politik geliflmeler izlenerek Banka'n n iç birimleri ve müflterileri için günlük, haftal k, ayl k ve çeyrekler baz nda düzenli raporlar ile bilgi aktar m ve yat r m önerisi yap lmaktad r. Banka'n n Risk Yönetimi, Yat r m Bankac l, Sermaye Piyasalar ve Deutsche Bank' n Uluslararas Orijinasyon bölümleri ile sat fl birimlerine yönelik olarak, Türk ekonomisi ile ilgili risk ve getiri analizi yap lmakta ve ayn bilgiler yat r mc larla da paylafl lmaktad r. Risk ve getiri analizi Destek Hizmetleri nsan Kaynaklar, Risk Yönetimi ve ç Kontrol, Teftifl, Uyum Kontrol, Teknoloji ve Operasyon Bölümleri, Destek Hizmetleri alt nda grupland r lm flt r. nsan Kaynaklar : nsan Kaynaklar Bölümü, Banka'n n stratejileri do rultusunda ifle al m ve ifl gücü planlamas süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. Banka'da çal flan personelin e itim ve geliflim gereksinimlerinin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde rol alan nsan Kaynaklar Bölümü, yerel ve küresel uygulamalar do rultusunda adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanmas n sa lamaktad r. Bölüm, küresel olarak benimsenmifl Deutsche Bank de erlerine uygun bir çal flma ortam n n oluflturulmas konusunda çal flmaktad r. Küresel olarak benimsenmifl Deutsche Bank de erleri Risk Yönetimi: Risk Yönetimi Birimi, ilgili BDDK Yönetmeli i çerçevesinde, Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen ve uygulamaya konulan Banka'n n nakit ak mlar - n n ihtiva etti i risk-getiri yap s, buna ba l olarak faaliyetlerin niteli i, düzeyinin izlenmesi, kontrol alt nda tutulmas ve gerekti inde de ifltirilmesi ile ilgili standartlar n Banka genelinde uygulanmas ndan sorumludur. ç Kontrol: ç Kontrol Birimi, Banka bünyesinde tesis edilen finansal, operasyonel ve di er kontrol sistemlerinin tümünden sorumludur. Birim, istenmeyen olaylar önleyici, istenilmemekle birlikte meydana gelmifl olaylarda kan tlay c ve düzeltici niteli- e sahip araflt r c, beklenen bir faaliyetin oluflmas n teflvik edici niteli e sahip yönlendirici kontrol faaliyetlerini düzenlemektedir. ç Kontrol Birimi faaliyetlerini, Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanan ç Kontrol Birimi Yönetmeli i çerçevesinde sürdürmektedir.

12 10 Deutsche Bank A.fi., 2006 y l nda, tahvil ve bono kesin al m-sat m pazar ve borsa d fl sabit getirili menkul k ymet kesin al m-sat m ifllemlerinde %8,5 pazar pay elde etmifltir. Türk liras karfl l döviz ifllem hacimleri toplam nda da %8,7 pazar pay na ulaflm flt r.

13 I. Bölüm Sunufl 11 Uyum Kontrol Bölümü: Uyum Kontrol Bölümü, Banka iç düzenleme ve uygulamalar n n, Banka'n n taraf ya da muhatab oldu u sözleflme ve sair yasal metinlerin, ilgili yasa, yönetmelik, etik ilkeler ve genel kabul görmüfl kurumsal yönetim ilkelerine uygunlu unu sa lamaktad r. Hukuk dan flmanlar ile ifl birimleri aras nda köprü ifllevi gören Bölüm, baflta 5411 say l Bankac l k Kanunu ve 5549 say l Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk nda Kanun olmak üzere ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, Banka müflterilerine ve ifllemlerine iliflkin gerekli araflt rma ve raporlamalar yapmaktad r. Yasa ve yönetmelikler ile belirlenmifl denetleyici ve düzenleyici kurumlar ile iliflkilerde, gerekli yasal uyum ve iflbirli ini sürdürmeye yönelik tavsiyelerde bulunan Uyum Kontrol Bölümü, ilgili mevzuat takip ederek Banka'n n Yönetim Kurulu, üst yönetim ve ifl birimlerine gereksinime göre belirlenen konularda görüfl ve öneriler sunmaktad r. Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Teftifl Kurulu: Yönetim Kurulu ad na düzenli ve ba ms z olarak tüm birimlerdeki iç kontrol yap s n de erlendiren Teftifl Kurulu, çal flma prosedürleri arac l yla Banka'n n tüm ifl birimlerinde etik standartlar n tavizsiz olarak uygulanmas n denetlemektedir. ç ve d fl mevzuata uygunluk denetiminin yan s ra risk tabanl bir yaklafl mla tüm ifl ve destek bölümlerinin çal flma ortamlar dinamik ve etkin bir flekilde kontrol edilmektedir. Risk tabanl yaklafl mla kontrol Teknoloji ve Operasyon: Teknoloji Bölümü, Banka'n n faaliyetlerini verimli ve güvenli flekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi teknolojileri altyap s n Deutsche Bank Grup standartlar nda kurmak, gelifltirmek ve bu yap n n standartlar n belirledi i yüksek eriflebilirlik ve güven içinde çal flmas n sa lamakla yükümlüdür. Operasyon Bölümü ise Global Bankac l k ve Global Piyasalar Gruplar 'n n, arac l k ettikleri ve sa lad klar hizmetlere ait ifllemlerin gerçeklefltirilmesi için gerekli Deutsche Bank standartlar - na uygun ifl ak fllar n yaratmakta ve gelifltirmekte; bu ürünlere ait kontrol, takas, ödeme, saklama, dokümantasyon ve raporlama ifllevlerini yerine getirmektedir.

14 12 Yönetim Kurulu < Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan, Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Bank AG Global Bankac l k ve Global Bankac l k Operasyonlar Baflkan, Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi, Deutsche Bölgesel Yönetim Baflkan, Deutsche Bank Almanya Yönetim Kurulu Baflkan 1948 do umludur. Otuz y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Fitschen, University of Hamburg'dan MBA derecesini alm flt r y l ndan bugüne Deutsche Bank AG bünyesinde çal flan ve 2004 y l ndan itibaren Deutsche Bank Global Bankac l k ve Global Bankac l k Operasyonlar Bölümleri'nin bafl nda Frankfurt'ta görev yapan Fitschen, Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi olup, ayn zamanda dünya çap nda Bölgesel Yönetim (Regional Management Worldwide) ve Almanya Yönetim Kurulu'nun baflkanl n yapmaktad r. 8 May s 2001 tarihinden bugüne Deutsche Bank A.fi.'nin Yönetim Kurulu Baflkanl 'n yürütmektedir y l nda Deutsche Bank A.fi. Denetim Komitesi Üyesi olarak atanm flt r. Ahmet Ar nç Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar Hazine, Yönetici Direktör > F. Dilek Yard m Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Murahhas Üye, Genel Müdür > 1970 do umludur. On dört y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Ar nç, College of Wooster Ekonomi Bölümü mezunudur y l nda Deutsche Bank bünyesine kat lm flt r. Deutsche Bank AG, Londra'da Sabit Getirili Ürünlerin Al m-sat m ndan Sorumlu Yönetici Direktör olarak çal flan Ar nç, A ustos 2000 tarihinden itibaren Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu'na girmifl ve Eylül 2005 tarihinden itibaren Murahhas Üye olarak görev yapmaktad r do umludur. On dokuz y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Yard m, Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü'nden lisans, Manchester Business School ve University of Wales ortak program ndan MBA derecesi ve Harvard Business School'dan üst düzey yönetici program sertifikas alm flt r y - l ndan itibaren Deutsche Bank bünyesinde çal flan ve May s 2001 tarihinden bugüne Yönetim Kurulu Murahhas Üyeli i'ni yürüten Yard m, ayn zamanda Deutsche Bank A.fi. Genel Müdürü'dür.

15 II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 13 < Dal nç Ar burnu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar, Yönetici Direktör < Selçuk Yorganc o lu, Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Finansman Deutsche Bank AG Londra Global Bankac l k, Yönetici Direktör 1969 do umludur. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli i mezunu olan Ar burnu, Rochester Institute of Technology'den flletme yüksek lisans derecesine sahiptir y llar aras nda Deutsche Bank A.fi.'de çal flm flt r y l ndan itibaren Deutsche Bank AG, Londra'da Global Piyasalardan Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapmaktad r. Nisan 2004 tarihinden itibaren Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi'dir do umludur. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'nden lisans ve University of New Haven'dan flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. On befl y ll k bankac l k kariyerinde yurtiçi ve yurtd fl çeflitli görevlerde bulunan Yorganc o lu, 2000 y l ndan bu yana Deutsche Bank AG Londra'da Yönetici Direktör olarak görev yapmaktad r. > Roselyne Renel Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Kredi Risk Yönetimi, Yönetici Direktör H. Sedat Eratalar Yönetim Kurulu Üyesi ç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi > 1967 do umludur. On yedi y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Renel, London Chamber of Commerce and Industry'den Muhasebe sertifikas na sahiptir y - l ndan itibaren Deutsche Bank bünyesinde çal flmaktad r. Deutsche Bank AG, Londra'da Kredi Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapan Renel, ayn zamanda Ocak 2002 y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi'dir do umludur. Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunu olan Eratalar, y llar aras nda Arthur Andersen firmas nda ortak olarak çal flm flt r y l ndan itibaren Eratalar Yönetim Dan flmanl 'nda kurucu ortak olarak ve ayn zamanda A ustos 2001 tarihinden bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktad r y l nda ç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi olarak atanm flt r.

16 14 Üst Yönetim Hakan Ulutafl Güzide Nartur Oktay fiehsuvaro lu F. Dilek Yard m Arzu Orhon Tevfik Aksoy Özlem Meriç Erten Özlem Meriç Erten, Genel Müdür Yard mc s - Global Piyasalar, Hazine 1969 do umludur. ODTÜ flletme Bölümü'nden lisans ve University of Southampton, Uluslararas Bankac l k ve Finans Bölümü'nden yüksek lisans derecelerine sahip olan Erten'in 15 y ll k deneyimi bulunmaktad r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi, bünyesinde görev yapmaktad r. Oktay fiehsuvaro lu, Direktör - Global Piyasalar, Sat fl 1970 do umludur. California State University flletme Bölümü mezunu olan fiehsuvaro lu, 14 y ll k sektör deneyimine sahiptir y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Tevfik Aksoy, Genel Müdür Yard mc s - Global Piyasalar, Araflt rma 1967 do umludur. ODTÜ Makine Mühendisli i lisans, ODTÜ flletme yüksek lisans, University of Delaware Ekonomi yüksek lisans ve yine ayn okuldan Ekonomi doktora derecelerine sahiptir. On sekiz y ll k ifl deneyiminin 12 y l bankac l k alan nda olan Aksoy, 2004 y l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Arzu Orhon, Genel Müdür Yard mc s - Global Bankac l k, D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi 1969 do umludur. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi lisans ve Exeter University flletme Bankac - l k yüksek lisans derecelerine sahip olan Orhon, 14 y ll k çal flma hayat n n 12 y l n bankac l k alan nda tamamlam flt r. Orhon, 2000 y l nda Deutsche Bank A.fi.'ye kat lm flt r. Güzide Nartur, Direktör - Global Bankac l k, Finansal Kurumlar Ticaret Finansman ve Nakit Yönetimi 1954 do umludur. City University of New York Ekonomi Bölümü mezunu olan Nartur, 30 y ll k bankac l k deneyimine sahiptir. Nartur, 1989 y l ndan bugüne Deutsche Bank bünyesinde görev yapmaktad r. Hakan Ulutafl, Direktör - Global Bankac l k, Takas ve Saklama Hizmetleri 1965 do umludur. stanbul Üniversitesi flletme, Marmara Üniversitesi flletme Yönetimi ve North Carolina University Yönetim yüksek lisans derecelerine sahip olan Ulutafl, 17 y ll k çal flma hayat n n 15 y l n bankac l k alan nda yapm flt r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r.

17 II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 15 M. Kemal fiahin Özge nan Ali Do rusöz Betül Mizan Göksal Yekta Bahad ro lu Ali Do rusöz, Genel Müdür Yard mc s - Teknoloji ve Operasyon 1963 do umludur. North Carolina State University Makine Mühendisli i'nden lisans ve ODTÜ Makine Mühendisli i'nden yüksek lisans derecelerine sahip olan Do rusöz, 19 y ll k çal flma hayat n n son befl y l nda Deutsche Bank A.fi.'de bulunmaktad r. Özge nan, Genel Müdür Yard mc s - Risk Yönetimi 1970 do umludur. stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi mezunu olan nan, 13 y ll k sektör deneyimine sahiptir y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Betül Mizan Göksal, Genel Müdür Yard mc s - nsan Kaynaklar 1967 do umludur. Bo aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Göksal, 15 y ld r insan kaynaklar alan nda çal flmaktad r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Yekta Bahad ro lu, Direktör - Teftifl Kurulu 1969 do umludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve RSM Erasmus University flletme yüksek lisans derecelerine sahip olan Bahad ro lu, 1996 y l ndan beri bankac l k alan nda çal flmaktad r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Mustafa Kemal fiahin, Direktör - Uyum Kontrol 1970 do umludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve Warwick Business School flletme yüksek lisans derecelerine sahip olan fiahin, 1992 y l ndan bugüne bankac l k alan nda çal flmaktad r y l nda Deutsche Bank A.fi. bünyesine dahil olmufltur. Yönetim Kurulu karar ile Kara Paran n Aklanmas n n Önlenmesi Hakk ndaki Kanun çerçevesinde Banka uyum görevlisi olarak atanm flt r. Kumru Besim *, Müdür Yard mc s - ç Kontrol 1973 do umlu olan Besim, stanbul Üniversitesi ngilizce flletme Bölümü mezunudur y l ndan bu yana çeflitli bankalar n finansal planlama ve kontrol bölümlerinde çal flm fl olan Besim, 2006 sonunda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. * Foto rafta yer almamaktad r.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. HSBC Bank A.fi. 2006 Y l Faaliyet Raporu Ticaret Unvan : HSBC BANK A.fi. Kurulufl Tarihi : 13/09/1990 Adres : Ayaza a Mahallesi Ahi Evran Caddesi Dereboyu Sokak 34398 Maslak

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU K B D G Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı