Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi."

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi.

2 Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz, yüksek talepleri olan müflterilere finansal çözümler sa layan bir küresel kurulufl olmak için rekabet ederken, ortaklar m z ve çal flt m z kifliler için yüksek de erler yaratmakt r. Baflarma tutkumuz Baflar tutkusu bizim ifl yapma biçimimizdir. Mükemmelli i arar, benzersiz yaklafl mlarla yenilikçi çözümler üretir ve uzun soluklu iliflkiler kurar z. De erlerimiz Deutsche Bank, markam z her gün nas l hayata geçirdi imizi gösteren befl temel de er ile iflletilir. Performans Kendimizi sonuç odakl bir kültüre adad k. Güven Davran fl ve yaklafl mlar m zda güvenilir, adil ve dürüstüz. Ekip Çal flmas Baflar ya ulaflmak için iflimizin ve çal flanlar m z n farkl l ndan yararlan r, birlikte ifl üretiriz. Yenilik Müflterilerin gereksinimlerini karfl lamak için, kal c de erlerden ödün vermeden yeni çözümler gelifltiririz. Müflteriye Odaklanma Müflterilerimizi faaliyetlerimizin merkezinde konumland r r z. Yapt m z her fleyi onlar yönlendirir. Deutsche Bank A.fi. stanbul Eski Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 K: Levent stanbul Türkiye Tel : Faks : E-Posta :

3 1 çindekiler I. Bölüm Sunufl Finansal Göstergeler Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi Y l çindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri Sermaye Yap s, Y l çindeki De ifliklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Paylar Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj Sektörel Konum Araflt rma ve Gelifltirme 2006 Y l Faaliyetleri II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Yönetim Kurulu Üst Yönetim Denetçiler Komiteler Genel Kurul'a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu nsan Kaynaklar Uygulamalar Banka'n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler Destek Hizmeti Al nan Kifli ve Kurulufllar Sosyal Sorumluluk Projeleri III. Bölüm Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Denetçiler Raporu Denetim Komitesi Raporu Mali Durum De erlendirmesi Risk Yönetimi Politikalar Derecelendirme Kurulufllar nca Verilen Notlar Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Uygunluk Görüflü Ba ms z Denetim Raporlar, Finansal Tablolar ve Dipnotlar Ba ms z Denetim Raporu Finansal Tablolar ve Dipnotlar

4 2 Finansal Göstergeler 31 Aral k 2006 Özet Finansal Bilgiler (000 YTL) 2006 Al m-sat m Amaçl Menkul Finansal Varl klar Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kâr Finansal Oranlar (%) 2006 Sermaye Yeterlilik Oran 71,32 Özkaynaklar/Aktifler Oran 21,84 Bilanço D fl Yükümlülükler (000 YTL) 2006 Garanti ve Kefaletler Türev Finansal Araçlar Emanet K ymetler Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi 1987 y l nda Türk Merchant Bank A.fi. olarak kuruldu. Banka'n n unvan 1997 y l nda Bankers Trust A.fi. olarak de iflti. Dünya çap nda Deutsche Bank' n Bankers Trust' sat n almas ndan sonra, 2000 y l ndan itibaren Türkiye'de Deutsche Bank A.fi. olarak faaliyetlerine devam etti y l na kadar yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., ürün yelpazesini geniflletmek amac yla mevduat toplama izni almak için Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) baflvurdu y l Ekim ay nda mevduat toplama izni ald y l ndan itibaren kurumsal nakit yönetimi, risk yönetimi ve takas hizmetlerini ürün yelpazesine ekledi. Hazine'nin 2006 y l nda düzenledi i ihalelere, 2005 y l nda da oldu u gibi piyasa yap c s olarak kat lma hakk n ald.

5 I. Bölüm Sunufl 3 Y l çindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri 2006 y l nda Deutsche Bank A.fi.'nin Ana Sözleflmesi'nde afla da belirtilen temel de ifliklikler yap lm flt r: Banka merkezinin adresi Eski Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 Kat: Levent stanbul olarak de iflmifl ve buna ba l olarak Ana Sözleflme'nin 4. maddesinde ilgili de ifliklik yap lm flt r. Bankac l k Kanunu'nun kurulufl flartlar n düzenleyen 7. maddesi uyar nca, Banka'n n esas sermayesi 20 milyon YTL'den 30 milyon YTL'ye ç kar lm fl ve Ana Sözleflme'nin 8. maddesi bu yönde de ifltirilmifltir. Bankac l k Kanunu'nun 24. maddesi uyar nca kurulmas öngörülen Denetim Komitesi'ne iliflkin hükümler, Ana Sözleflme'ye yeni 29. ve 30. maddeler olarak eklenmifltir. Sermaye Yap s, Y l çindeki De ifliklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Paylar Deutsche Bank A.fi. sermayedarlar n n tamam Deutsche Bank Grubu flirketleridir y l içinde BDDK'n n iznine ba l olarak mevcut ortaklar paylar n, %99,99 oran nda pay sahibi olacak flekilde Deutsche Bank AG'ye devretmifllerdir. 3 Kas m 2006 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul ile Banka'n n esas sermayesi 20 milyon YTL'den 30 milyon YTL'ye ç kar lm flt r. Söz konusu art r m ola anüstü yedek akçelerden karfl lanm fl ve art r mlar mevcut sermayedarlara hisseleri oran nda da- t lm flt r. Sermaye yap s nda y l içinde oluflan de ifliklikler afla daki tabloda yer almaktad r. 01/01/ /04/2006 Aras 28/04/ /10/2006 Aras Hisse tutar Hisse Hisse tutar Hisse Orta n Unvan Hisse adedi (YTL) oran (%) Hisse adedi (YTL) oran (%) Pilgrim Financial Services Llp , ,0 DB Foreign Investment Co , ,0 Hac Investments Ltd , ,001 Bankers International Co , ,001 DB International (Delaware) Inc , ,001 Deutsche Bank AG Toplam , ,0 02/10/ /11/2006 Aras 03/11/ /12/2006 Aras Hisse tutar Hisse Hisse tutar Hisse Orta n Unvan Hisse adedi (YTL) oran (%) Hisse adedi (YTL) oran (%) Pilgrim Financial Services Llp DB Foreign Investment Co , ,5 0,001 Hac Investments Ltd , ,5 0,001 Bankers International Co , ,5 0,001 DB International (Delaware) Inc , ,5 0,001 Deutsche Bank AG , ,994 Toplam , ,0 Banka'n n ortakl k yap s nda, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n paylar yoktur.

6 4 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj Türkiye'de son y llarda birçok yap sal ve yasal reform baflar yla hayata geçirilerek, makroekonomik istikrar n sa land bir yat r m ortam yarat ld. Olumlu ekonomik hava, enflasyonla birlikte düflen faizler, bürokrasi ve vergi taraf nda sa lanan kolayl klar do rudan yabanc sermaye yat r mlar n teflvik etmeye devam ediyor. Yabanc bankalar n katk s AB'ye üyelik sürecinin de olumlu katk lar yla uluslararas sermayeli bankalar n Türk bankac l k sektörüne olan ilgilerinin artt bir dönem yaflad k. Gerek portföy kalitesi gerekse sermaye yap lar n iyilefltiren Türk bankalar cazip fiyatlardan al c veya ortak buldular. Yabanc yat r mc lar n ilgisinin özellikle bankac l k sektörüne yo unlaflmas, düzenlemelerin baflar l, sektörün büyüme potansiyelinin ve kârl l n yüksek olmas ndan kaynaklan yor. Bugün insan kayna ve teknoloji aç s ndan oldukça ileri bir noktada bulunan Türk bankalar na yabanc bankalar n katk s, düflük maliyetli finansman olanaklar ve daha etkin risk yönetimi ve ürün gelifltirme olarak öne ç kmaktad r. Reel ekonomide ise Türkiye'yi üretim merkezi haline getirecek ve ihracat art racak yat r mlar n teflvik edilebilmesi için maliyet ve vergi avantaj ndan yararlanmas gereklidir. Büyük firmalar n yan s ra orta büyüklükteki reel sektör firmalar n n da Türkiye'de ortakl klar veya birleflmeler kanal yla yat r m yapmalar sektörlerin hareketlili i ve AB süreci aç s ndan olumlu olacakt r. Bu geliflme, Türk firmalar na rekabet avantaj sa layacak ve cirolar ile kârl l klar n n artmas na neden olacakt r. Ana orta m z Deutsche Bank AG Önümüzdeki dönem ana orta m z Deutsche Bank AG'nin sa lad küresel anlamda güçlü bankac l k a n n avantajlar n Türkiye'de daha etkin kullanmak istiyoruz. Müflteri say m z ve mevcut kurumsal bankac l k faaliyetlerimizin kapsam ve hacmini art rmay hedefliyoruz. Son iki y ld r özellikle dinamik bir büyüme yafl yoruz y l nda takas ve saklama hizmetlerinin lansman ndan sonra ayn y l Bender Menkul De erler'in tamam ana orta m z Deutsche Bank AG taraf ndan sat n al nd y l nda Bender Menkul De erler'in Deutsche Bank standartlar na entegrasyonu tamamland ve flirketin unvan Deutsche Securities Menkul De erler A.fi. olarak de ifltirildi y l nda ayr ca nakit yönetimi ve risk yönetimi konusunda ürün gelifltirmeye odakland k. Bu ürünler için hedef kitlemizi yabanc yat r m yapan flirketler, bankalar ve finansal kurulufllar, kamu kurumlar ve belli büyüklü ü aflan yerel gruplar oluflturmaktad r. Yat r m ve ticaretin finansman konular nda Türkiye riskini en etkin yöneten bankalardan biri oldu umuza inan yoruz. Yenilikçi ürünler, çapraz sat fl paketleri ve fiyatlama Deutsche Bank A.fi. olarak 2007 için öngörümüz, bankac l k sektöründe kredi hacminin büyümeye devam edece i ve kredi kalitesinde bir de ifliklik olmayaca yönündedir. Ekonomik büyümedeki yavafllaman n etkisi çok az olacakt r. Sektöre giren yeni oyuncular n da etkisiyle, fiyat rekabeti ve marjlardaki bask özellikle perakende ürünlerde artacakt r. Artan rekabet ve büyüyen finans sektöründe pazar pay elde etme çabalar do rultusunda, 2007'de yenilikçi ürünler, çapraz sat fl paketleri ve fiyatlama ön plana ç kacakt r. Di er bir beklentimiz de kâr bask s n n bankalar yeni segmentlere girme veya mevcut iflkollar n daha yarat c olarak gruplayarak etkinli i art racaklar fleklindedir. Türk bankac l k sektörüne artan oranda yeni girifl yapan güçlü sermayeye sahip ve iddial büyüme hedefleri olan yabanc bankalar n da etkisiyle 2007 y l nda sektördeki rekabetin daha da artaca beklenmelidir. Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan F. Dilek Yard m Genel Müdür

7 I. Bölüm Sunufl 5 Sektörel Konum 1987 y l ndan beri Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Deutsche Bank A.fi., ana orta- Deutsche Bank AG'nin sa lad güçlü küresel bankac l k a n n avantajlar n kullanmakta ve kurumsal bankac l a odaklanmaktad r. Dünya çap nda 73 ülkede, 'i aflk n çal flan ve milyar avro (yaklafl k 1,2 trilyon ABD dolar ) aktif büyüklü ü olan Deutsche Bank Grubu'nun stanbul'daki ifltiraki Deutsche Bank A.fi., toplam 81 çal flan yla kurumsal bankac l k hizmetleri sunmaktad r. Deutsche Bank A.fi. çal flt her müflterisinin birinci veya ikinci bankas olmay amaçlamakta ve her ürün ve hizmet grubunda en yüksek kaliteyi sunmay hedeflemektedir. Deutsche Bank A.fi.'nin aktiflerinin büyük oran al m-sat m amaçl hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden oluflmaktad r. Bu nedenle, Banka risk a rl kl aktifleri aç s ndan sektöre göre oldukça düflük bir orana sahiptir. Bilanço d fl nda izlenen vadeli yabanc para ifllemleri de Banka'n n ana faaliyet kollar ndan birisidir. Kâr n n büyük k sm sermaye piyasas ifllem kârlar ndan ve kambiyo ifllem kârlar ndan oluflmaktad r. Güçlü küresel bankac l k a Vadeli yabanc para ifllemleri Banka, 2006 y l nda, tahvil ve bono kesin al m-sat m pazar ve borsa d fl sabit getirili menkul k ymet kesin al m-sat m ifllemlerinde %8,5 pazar pay elde etmifltir. Türk liras karfl l döviz ifllem hacimleri toplam nda da %8,7 pazar pay na ulaflm flt r. Müflteri nakdi risk yo unlaflmas, son derece seçici bir de erlendirme ile belirlenen müflteri say s n n s n rl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Deutsche Bank A.fi.'nin müflteri portföyü, riski oldukça düflük olan ulusal veya uluslararas flirketlerden oluflmaktad r. Deutsche Bank A.fi. sektör ve grup ortalamas na göre yüksek bir sermaye yeterlilik oran na sahiptir. Yüksek sermaye yeterlilik oran Araflt rma ve Gelifltirme 2004 y l na kadar yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., 2004 Ekim inden itibaren ald ticari bankac l k lisans yla hizmet kalitesini ve çeflitlili ini art rmak için çal flmaktad r. Banka, lisans de iflikli i ve 2005 y l nda kurulan takas ve saklama hizmetleri ve nakit yönetimi ürünleri ile ilgili olarak sistem gelifltirme çal flmalar yapm flt r y l nda ana faaliyet kolunun uzant s olan bu hizmetler sunulmaya bafllanm flt r. Takas ve saklama hizmetleri Deutsche Bank A.fi. ana sermayedar Deutsche Bank AG'nin, halka arz, blok sat fl ve türev piyasalar gibi ürünler konusunda küresel a ve uzmanl k avantaj n yerel deneyim ile birlefltirerek sermaye piyasalar nda da hizmet sunmaya devam etmektedir. Türkiye'nin önemli büyüklükte bir ekonomiye sahip ve önümüzdeki dönemde ciddi bir büyüme ve yat r m potansiyeli oldu una inanan Deutsche Bank A.fi., Türkiye'de toptan kurumsal bankac l a odaklanm fl olarak büyümeyi sürdürmektedir.

8 6 Dünya çap nda 73 ülkede, 'i aflk n çal flan ve milyar avro (yaklafl k 1,2 trilyon ABD dolar ) aktif büyüklü ü olan Deutsche Bank Grubu'nun stanbul'daki ifltiraki Deutsche Bank A.fi., toplam 81 çal flan yla kurumsal bankac l k hizmetleri sunmaktad r.

9 I. Bölüm Sunufl Y l Faaliyetleri Deutsche Bank A.fi. organizasyonu, Global Bankac l k ve Global Piyasalar fonksiyonlar ile Destek Hizmetleri'nden oluflmaktad r. Global Bankac l k Global Bankac l k Bölümü'ne Kurumsal Finansman ve Bankac l k Operasyonlar Bölümleri ba l d r. Kurumsal Finansman Bölümü Deutsche Bank A.fi., müflteri odakl yap s ile Türkiye'nin önde gelen flirketlerine, finansal kurumlar na ve kendi küresel a nda yer alan yabanc kurulufllara yat r m bankac l hizmetleri vermekte, uluslararas sermaye piyasalar konular ndaki deneyimini ve güçlü finans kaynaklar n Türk flirketlerinin kullan m na sunmaktad r. Yat r m bankac l hizmetleri Hisse senedi ve sabit getirili ürünler konusunda Türk sermaye piyasas ndaki önde gelen konumunu koruyan Deutsche Bank A.fi., flirket birleflme ve sat n almalar nda da Türkiye'nin büyük ölçekli ifllemlerinde birçok önde gelen yat r mc ya dan flmanl k hizmetleri sunmaktad r. Yat r m bankac l faaliyetlerinde küresel alanda öncü bankalardan biri olan Deutsche Bank A.fi., Türkiye'de de önde gelen konumunu sürdürmektedir. Bankac l k Operasyonlar Bölümü Bankac l k Operasyonlar Bölümü, kurumlara ve finansal kurulufllara hizmet veren iki ayr birimden oluflmaktad r. D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi: Türk ve uluslararas firmalar n Türkiye'deki ifltiraklerine, ticaretin finansman, ulusal ve uluslararas ödemeler ve risk yönetimi konular nda, gerek günlük operasyonlar destekleyici gerekse yap land r lm fl ürünlerle hizmet sunulmaktad r. Günlük operasyonlar destekleyici yap land r lm fl ürünler Ürünleri aras nda ihracat ve ithalat tahsilatlar (mal ve vesaik mukabili akreditifler), ihracat akreditifleri, ithalat akreditif teyit ve iskontolar, ihale, avans, gümrük garantileri, performans garantileri, teminat mektuplar, sendikasyon kredileri ve emtia finansman bulunmaktad r. Kurumsal nakit yönetimi hizmetlerine 2006 y l nda aktif olarak bafllanm flt r. Piyasa gereksinimleri belirlenerek, orta vadede Deutsche Bank Grubu ürünleri Türkiye'ye getirilerek, Deutsche Bank Grubu'nun uluslararas projelerinde Türkiye taraf nda görev al nacakt r.

10 8 Nakit yönetimi çözümleri Finansal Kurumlar Ticaret Finansman ve Nakit Yönetimi: Türk bankalar n n önde gelen ana muhabirlerinden biri olarak bankalara nakit yönetimi çözümleri sunan Bölüm, ABD dolar para transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, avro para transferlerini Deutsche Bank AG, Frankfurt ve sterlin para transferlerini Deutsche Bank, Londra kanal yla gerçeklefltirmektedir. Dolar ve avro baz nda ticari ve hazine para transferleri, likidite yönetimi, çek servisi ve buna ba l ürünlerin sat fl ve destek hizmetleri sunulmaktad r. Ayr ca Türkiye'deki finansal kurumlar n yurtd fl nda açt akreditiflerin teyit, finansman ve iskontolar nda aktif bir rol al nmakta, bu ve benzeri küresel ticaretin finansman ürünlerinin sat fl ve pazarlamas yap lmaktad r. Saklamac bankalar aras nda üçüncü s ra Takas ve Saklama Hizmetleri: Yabanc ve yerli kurumsal yat r mc lara, Türkiye'deki hisse senedi ve hazine bonosu yat r mlar n n takas ve saklama hizmetleri sunulmaktad r. Saklama ve takas portföyündeki senetlerin sermaye art r mlar na kat l m, temettü ödemelerinin müflteri hesaplar na da t m, yabanc müflteriler ad na yat r m yap lan flirketlerin genel kurullar na kat l m ve oy kullanma, sunulan hizmetlerden bafll calar d r. Aktif bir pazarlama stratejisi ile çok say da müflteriye hizmet veren birim, saklamac bankalar aras nda pazarda üçüncü s raya yükselmifltir y l nda Global Custodian dergisinin geliflmekte olan piyasalarda saklama hizmeti veren bankalar aras nda yapm fl oldu u müflteri anketinde, Deutsche Bank A.fi. Türkiye'deki en iyi saklama bankas seçilmifltir. Global Piyasalar Borç ve sermaye piyasalar ndaki araçlar n sat fl, pazarlanmas ve al m-sat m ifllemlerine arac l k eden Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü'nün yan s ra Araflt rma Bölümü de Global Piyasalar Grubu'na ba l d r. Müflterilerin risk yönetim politikalar Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü: Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü, borçlanmaya yönelik sermaye piyasas ve para piyasalar araçlar n n yap land r lmas ve sat fl n yapmaktad r. Finansal kurumlar, sigorta flirketleri ve kurumsal flirketlerin döviz ve Türk liras spot ve vadeli al m-sat m ifllemlerine arac l k ile borçlanma araçlar, hazine bonosu, tahvil ve türev ürünlerin al m-sat m ifllemleri bu bölüm taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Ayr ca müflterilerin kendi risk yönetim politikalar çerçevesinde kur ve faiz riski yönetimi konusunda hizmet sunulmaktad r.

11 I. Bölüm Sunufl 9 Araflt rma Bölümü: Genel makroekonomik ve politik geliflmeler izlenerek Banka'n n iç birimleri ve müflterileri için günlük, haftal k, ayl k ve çeyrekler baz nda düzenli raporlar ile bilgi aktar m ve yat r m önerisi yap lmaktad r. Banka'n n Risk Yönetimi, Yat r m Bankac l, Sermaye Piyasalar ve Deutsche Bank' n Uluslararas Orijinasyon bölümleri ile sat fl birimlerine yönelik olarak, Türk ekonomisi ile ilgili risk ve getiri analizi yap lmakta ve ayn bilgiler yat r mc larla da paylafl lmaktad r. Risk ve getiri analizi Destek Hizmetleri nsan Kaynaklar, Risk Yönetimi ve ç Kontrol, Teftifl, Uyum Kontrol, Teknoloji ve Operasyon Bölümleri, Destek Hizmetleri alt nda grupland r lm flt r. nsan Kaynaklar : nsan Kaynaklar Bölümü, Banka'n n stratejileri do rultusunda ifle al m ve ifl gücü planlamas süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. Banka'da çal flan personelin e itim ve geliflim gereksinimlerinin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde rol alan nsan Kaynaklar Bölümü, yerel ve küresel uygulamalar do rultusunda adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanmas n sa lamaktad r. Bölüm, küresel olarak benimsenmifl Deutsche Bank de erlerine uygun bir çal flma ortam n n oluflturulmas konusunda çal flmaktad r. Küresel olarak benimsenmifl Deutsche Bank de erleri Risk Yönetimi: Risk Yönetimi Birimi, ilgili BDDK Yönetmeli i çerçevesinde, Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen ve uygulamaya konulan Banka'n n nakit ak mlar - n n ihtiva etti i risk-getiri yap s, buna ba l olarak faaliyetlerin niteli i, düzeyinin izlenmesi, kontrol alt nda tutulmas ve gerekti inde de ifltirilmesi ile ilgili standartlar n Banka genelinde uygulanmas ndan sorumludur. ç Kontrol: ç Kontrol Birimi, Banka bünyesinde tesis edilen finansal, operasyonel ve di er kontrol sistemlerinin tümünden sorumludur. Birim, istenmeyen olaylar önleyici, istenilmemekle birlikte meydana gelmifl olaylarda kan tlay c ve düzeltici niteli- e sahip araflt r c, beklenen bir faaliyetin oluflmas n teflvik edici niteli e sahip yönlendirici kontrol faaliyetlerini düzenlemektedir. ç Kontrol Birimi faaliyetlerini, Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanan ç Kontrol Birimi Yönetmeli i çerçevesinde sürdürmektedir.

12 10 Deutsche Bank A.fi., 2006 y l nda, tahvil ve bono kesin al m-sat m pazar ve borsa d fl sabit getirili menkul k ymet kesin al m-sat m ifllemlerinde %8,5 pazar pay elde etmifltir. Türk liras karfl l döviz ifllem hacimleri toplam nda da %8,7 pazar pay na ulaflm flt r.

13 I. Bölüm Sunufl 11 Uyum Kontrol Bölümü: Uyum Kontrol Bölümü, Banka iç düzenleme ve uygulamalar n n, Banka'n n taraf ya da muhatab oldu u sözleflme ve sair yasal metinlerin, ilgili yasa, yönetmelik, etik ilkeler ve genel kabul görmüfl kurumsal yönetim ilkelerine uygunlu unu sa lamaktad r. Hukuk dan flmanlar ile ifl birimleri aras nda köprü ifllevi gören Bölüm, baflta 5411 say l Bankac l k Kanunu ve 5549 say l Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk nda Kanun olmak üzere ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, Banka müflterilerine ve ifllemlerine iliflkin gerekli araflt rma ve raporlamalar yapmaktad r. Yasa ve yönetmelikler ile belirlenmifl denetleyici ve düzenleyici kurumlar ile iliflkilerde, gerekli yasal uyum ve iflbirli ini sürdürmeye yönelik tavsiyelerde bulunan Uyum Kontrol Bölümü, ilgili mevzuat takip ederek Banka'n n Yönetim Kurulu, üst yönetim ve ifl birimlerine gereksinime göre belirlenen konularda görüfl ve öneriler sunmaktad r. Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Teftifl Kurulu: Yönetim Kurulu ad na düzenli ve ba ms z olarak tüm birimlerdeki iç kontrol yap s n de erlendiren Teftifl Kurulu, çal flma prosedürleri arac l yla Banka'n n tüm ifl birimlerinde etik standartlar n tavizsiz olarak uygulanmas n denetlemektedir. ç ve d fl mevzuata uygunluk denetiminin yan s ra risk tabanl bir yaklafl mla tüm ifl ve destek bölümlerinin çal flma ortamlar dinamik ve etkin bir flekilde kontrol edilmektedir. Risk tabanl yaklafl mla kontrol Teknoloji ve Operasyon: Teknoloji Bölümü, Banka'n n faaliyetlerini verimli ve güvenli flekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi teknolojileri altyap s n Deutsche Bank Grup standartlar nda kurmak, gelifltirmek ve bu yap n n standartlar n belirledi i yüksek eriflebilirlik ve güven içinde çal flmas n sa lamakla yükümlüdür. Operasyon Bölümü ise Global Bankac l k ve Global Piyasalar Gruplar 'n n, arac l k ettikleri ve sa lad klar hizmetlere ait ifllemlerin gerçeklefltirilmesi için gerekli Deutsche Bank standartlar - na uygun ifl ak fllar n yaratmakta ve gelifltirmekte; bu ürünlere ait kontrol, takas, ödeme, saklama, dokümantasyon ve raporlama ifllevlerini yerine getirmektedir.

14 12 Yönetim Kurulu < Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan, Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Bank AG Global Bankac l k ve Global Bankac l k Operasyonlar Baflkan, Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi, Deutsche Bölgesel Yönetim Baflkan, Deutsche Bank Almanya Yönetim Kurulu Baflkan 1948 do umludur. Otuz y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Fitschen, University of Hamburg'dan MBA derecesini alm flt r y l ndan bugüne Deutsche Bank AG bünyesinde çal flan ve 2004 y l ndan itibaren Deutsche Bank Global Bankac l k ve Global Bankac l k Operasyonlar Bölümleri'nin bafl nda Frankfurt'ta görev yapan Fitschen, Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi olup, ayn zamanda dünya çap nda Bölgesel Yönetim (Regional Management Worldwide) ve Almanya Yönetim Kurulu'nun baflkanl n yapmaktad r. 8 May s 2001 tarihinden bugüne Deutsche Bank A.fi.'nin Yönetim Kurulu Baflkanl 'n yürütmektedir y l nda Deutsche Bank A.fi. Denetim Komitesi Üyesi olarak atanm flt r. Ahmet Ar nç Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar Hazine, Yönetici Direktör > F. Dilek Yard m Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Murahhas Üye, Genel Müdür > 1970 do umludur. On dört y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Ar nç, College of Wooster Ekonomi Bölümü mezunudur y l nda Deutsche Bank bünyesine kat lm flt r. Deutsche Bank AG, Londra'da Sabit Getirili Ürünlerin Al m-sat m ndan Sorumlu Yönetici Direktör olarak çal flan Ar nç, A ustos 2000 tarihinden itibaren Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu'na girmifl ve Eylül 2005 tarihinden itibaren Murahhas Üye olarak görev yapmaktad r do umludur. On dokuz y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Yard m, Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü'nden lisans, Manchester Business School ve University of Wales ortak program ndan MBA derecesi ve Harvard Business School'dan üst düzey yönetici program sertifikas alm flt r y - l ndan itibaren Deutsche Bank bünyesinde çal flan ve May s 2001 tarihinden bugüne Yönetim Kurulu Murahhas Üyeli i'ni yürüten Yard m, ayn zamanda Deutsche Bank A.fi. Genel Müdürü'dür.

15 II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 13 < Dal nç Ar burnu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar, Yönetici Direktör < Selçuk Yorganc o lu, Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Finansman Deutsche Bank AG Londra Global Bankac l k, Yönetici Direktör 1969 do umludur. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli i mezunu olan Ar burnu, Rochester Institute of Technology'den flletme yüksek lisans derecesine sahiptir y llar aras nda Deutsche Bank A.fi.'de çal flm flt r y l ndan itibaren Deutsche Bank AG, Londra'da Global Piyasalardan Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapmaktad r. Nisan 2004 tarihinden itibaren Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi'dir do umludur. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'nden lisans ve University of New Haven'dan flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. On befl y ll k bankac l k kariyerinde yurtiçi ve yurtd fl çeflitli görevlerde bulunan Yorganc o lu, 2000 y l ndan bu yana Deutsche Bank AG Londra'da Yönetici Direktör olarak görev yapmaktad r. > Roselyne Renel Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Kredi Risk Yönetimi, Yönetici Direktör H. Sedat Eratalar Yönetim Kurulu Üyesi ç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi > 1967 do umludur. On yedi y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Renel, London Chamber of Commerce and Industry'den Muhasebe sertifikas na sahiptir y - l ndan itibaren Deutsche Bank bünyesinde çal flmaktad r. Deutsche Bank AG, Londra'da Kredi Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapan Renel, ayn zamanda Ocak 2002 y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi'dir do umludur. Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunu olan Eratalar, y llar aras nda Arthur Andersen firmas nda ortak olarak çal flm flt r y l ndan itibaren Eratalar Yönetim Dan flmanl 'nda kurucu ortak olarak ve ayn zamanda A ustos 2001 tarihinden bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktad r y l nda ç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi olarak atanm flt r.

16 14 Üst Yönetim Hakan Ulutafl Güzide Nartur Oktay fiehsuvaro lu F. Dilek Yard m Arzu Orhon Tevfik Aksoy Özlem Meriç Erten Özlem Meriç Erten, Genel Müdür Yard mc s - Global Piyasalar, Hazine 1969 do umludur. ODTÜ flletme Bölümü'nden lisans ve University of Southampton, Uluslararas Bankac l k ve Finans Bölümü'nden yüksek lisans derecelerine sahip olan Erten'in 15 y ll k deneyimi bulunmaktad r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi, bünyesinde görev yapmaktad r. Oktay fiehsuvaro lu, Direktör - Global Piyasalar, Sat fl 1970 do umludur. California State University flletme Bölümü mezunu olan fiehsuvaro lu, 14 y ll k sektör deneyimine sahiptir y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Tevfik Aksoy, Genel Müdür Yard mc s - Global Piyasalar, Araflt rma 1967 do umludur. ODTÜ Makine Mühendisli i lisans, ODTÜ flletme yüksek lisans, University of Delaware Ekonomi yüksek lisans ve yine ayn okuldan Ekonomi doktora derecelerine sahiptir. On sekiz y ll k ifl deneyiminin 12 y l bankac l k alan nda olan Aksoy, 2004 y l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Arzu Orhon, Genel Müdür Yard mc s - Global Bankac l k, D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi 1969 do umludur. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi lisans ve Exeter University flletme Bankac - l k yüksek lisans derecelerine sahip olan Orhon, 14 y ll k çal flma hayat n n 12 y l n bankac l k alan nda tamamlam flt r. Orhon, 2000 y l nda Deutsche Bank A.fi.'ye kat lm flt r. Güzide Nartur, Direktör - Global Bankac l k, Finansal Kurumlar Ticaret Finansman ve Nakit Yönetimi 1954 do umludur. City University of New York Ekonomi Bölümü mezunu olan Nartur, 30 y ll k bankac l k deneyimine sahiptir. Nartur, 1989 y l ndan bugüne Deutsche Bank bünyesinde görev yapmaktad r. Hakan Ulutafl, Direktör - Global Bankac l k, Takas ve Saklama Hizmetleri 1965 do umludur. stanbul Üniversitesi flletme, Marmara Üniversitesi flletme Yönetimi ve North Carolina University Yönetim yüksek lisans derecelerine sahip olan Ulutafl, 17 y ll k çal flma hayat n n 15 y l n bankac l k alan nda yapm flt r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r.

17 II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 15 M. Kemal fiahin Özge nan Ali Do rusöz Betül Mizan Göksal Yekta Bahad ro lu Ali Do rusöz, Genel Müdür Yard mc s - Teknoloji ve Operasyon 1963 do umludur. North Carolina State University Makine Mühendisli i'nden lisans ve ODTÜ Makine Mühendisli i'nden yüksek lisans derecelerine sahip olan Do rusöz, 19 y ll k çal flma hayat n n son befl y l nda Deutsche Bank A.fi.'de bulunmaktad r. Özge nan, Genel Müdür Yard mc s - Risk Yönetimi 1970 do umludur. stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi mezunu olan nan, 13 y ll k sektör deneyimine sahiptir y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Betül Mizan Göksal, Genel Müdür Yard mc s - nsan Kaynaklar 1967 do umludur. Bo aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Göksal, 15 y ld r insan kaynaklar alan nda çal flmaktad r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Yekta Bahad ro lu, Direktör - Teftifl Kurulu 1969 do umludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve RSM Erasmus University flletme yüksek lisans derecelerine sahip olan Bahad ro lu, 1996 y l ndan beri bankac l k alan nda çal flmaktad r y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Mustafa Kemal fiahin, Direktör - Uyum Kontrol 1970 do umludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve Warwick Business School flletme yüksek lisans derecelerine sahip olan fiahin, 1992 y l ndan bugüne bankac l k alan nda çal flmaktad r y l nda Deutsche Bank A.fi. bünyesine dahil olmufltur. Yönetim Kurulu karar ile Kara Paran n Aklanmas n n Önlenmesi Hakk ndaki Kanun çerçevesinde Banka uyum görevlisi olarak atanm flt r. Kumru Besim *, Müdür Yard mc s - ç Kontrol 1973 do umlu olan Besim, stanbul Üniversitesi ngilizce flletme Bölümü mezunudur y l ndan bu yana çeflitli bankalar n finansal planlama ve kontrol bölümlerinde çal flm fl olan Besim, 2006 sonunda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. * Foto rafta yer almamaktad r.

18 16 Denetçiler Erdal Hasan Ortaç, Denetçi 1948 do umlu olan Ortaç, stanbul ktisadi Ticari limler Akademisi lisans diplomas na sahiptir. Otuz befl y ll k ifl deneyimine sahip olan Ortaç, Haziran 2006'dan itibaren denetçi olarak görev yapmaktad r. Sacit Akdemir, Denetçi 1964 do umlu olan Akdemir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Eastern Michigan University Ekonomi yüksek lisans mezunudur y l ndan itibaren devlet ve özel sektörde görev yapm fl olan Akdemir, 2006 y l ndan bu yana denetçi olarak görev yapmaktad r. Komiteler Denetim Komitesi Jürgen Fitschen, Baflkan Sedat Eratalar, Üye Denetim Komitesi 31 Ekim 2006 tarihinde 48/6 say l Yönetim Kurulu karar ile kurulmufl olup, Jürgen Fitschen ve Sedat Eratalar'dan oluflmaktad r. Denetim Komitesi, 2006 hesap y l içinde bir kez 22 Aral k 2006 tarihinde toplanm flt r. Banka Risk Komitesi Özge nan, Baflkan Kumru Besim, Üye M. Kemal fiahin, Üye Yekta Bahad ro lu, Üye Banka Risk Komitesi, iç kontrol süreci ile iç kontrol faaliyetlerinin, ç Kontrol Birimi ve Teftifl Kurulu ile birlikte tasarlanmas, planlanmas ve eflgüdümlendirilmesi için haftada bir kez, gerekli görüldü ü durumlarda ise Banka Risk Komitesi Baflkan 'n n ça r s ile ola anüstü toplan r. Banka Risk Komitesi toplant lar na baflkan ve üyelerinin yan s ra Sedat Eratalar da iç sistemlerden sorumlu Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu üyesi olarak kat lmaktad r. Banka Risk Komitesi, risk politikalar n n belirlenmesi, iç kontrol süreci ile iç kontrol faaliyetlerinin, Banka'n n gerçeklefltirdi i operasyonlar n niteliklerini dikkate alarak, ç Kontrol Birimi, ç Denetim Birimi, Uyum Kontrol Birimi ve üst düzey yönetim ile beraberce tasarlanmas ndan sorumludur.

19 II. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 17 Aktif Pasif Komitesi (APKO) F. Dilek Yard m, Baflkan Özge nan, Banka Risk Komitesi Baflkan Özlem Meriç Erten, Global Piyasalar Hazine Genel Müdür Yard mc s Arzu Orhon, Global Bankac l k D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi Genel Müdür Yard mc s Hakan Ulutafl, Global Bankac l k Takas ve Saklama Hizmetleri Direktörü Joachim Bartsch, Deutsche Bank Frankfurt Grup Hazine Direktörü APKO, Banka Genel Müdürü baflkanl nda üç ayda bir kez toplan r. Banka'n n aktif ve pasif yap s n inceleyen Komite, risk a rl kl varl klar, likidite ve piyasa riskini de- erlendirerek gelecekteki dönem için sermaye gereksinimi analizinin yap lmas ndan sorumludur. Tüm komite toplant lar na flahsen ya da telefonla kat l m sa lanm flt r. Yönetim Kurulu ve komite üyelerinin ilgili toplant lara kat l mlar hakk nda bilgiler Yönetim Kurulu, Banka'n n Ana Sözleflmesi ve ilgili tüm düzenlemelere uygun olarak en az ayda bir kez toplanmakta ve yetkileri düzeyinde Banka ile ilgili konular gözden geçirerek karar almaktad r. Gereksinim duyulmas halinde Yönetim Kurulu Baflkan 'n n daveti ile de toplant lar yap lmaktad r y l süresince gerekli toplant ço unlu u ve karar yeter say s aç s ndan üyelerin toplant lara kat l m düzenli olarak gerçekleflmifltir. Denetim Komitesi ayda bir, Banka Risk Komitesi haftada bir ya da Banka Risk Komitesi Baflkan 'n n ça r s üzerine toplan r. Komite üyeleri ilke olarak toplant lar n tamam na kat lmakta, ifl gezisi veya di er nedenlerle Banka'da bulunmad klar zamanlarda da toplant gündemindeki konular ile ilgili görüfl ve önerilerini telefon ile kat - larak bildirmektedirler y l içinde toplant ço unlu u ve karar yeter say s aç - s ndan komite üyeleri toplant lara düzenli kat lm fllard r.

20 18 Genel Kurul'a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Toplam aktiflerde art fl Banka'n n toplam aktifleri 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle, bir önceki y la göre %193 oran nda art fl göstererek bin YTL olmufltur. Toplam aktiflerdeki art fl n ana nedeni, al m-sat m amaçl menkul de erler portföyündeki büyümedir. Bankalardaki varl k tutar bin YTL'ye düflerek bir önceki dönemdeki bin YTL'ye göre %80 oran nda bir azal fl göstermifltir. Banka'n n sürekli likit pozisyonda olmas nedeniyle yat r m kararlar piyasa koflullar na göre de iflmektedir y l sonunda mevduat bin YTL iken, 2006 y l sonunda %390 oran nda artarak bin YTL'ye ç km flt r y l sonunda fonlaman n bin YTL'lik k sm repo ifllemlerinden sa lanm flt r. 31 Aral k 2005 tarihli bilançoda bin YTL olan kredilerin bakiyesi, 2006 y l bilançosunda %28 art fl göstererek bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Kredilerin tamam k sa vadelidir. Bilanço d fl yükümlülükler 31 Aral k 2005 tarihinde bin YTL iken, 31 Aral k 2006 tarihinde bin YTL'ye yükselerek bir önceki döneme göre %2'lik bir art fl göstermifltir. Banka'n n esas sermayesi 3 Kas m 2006 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul karar ile 20 milyon YTL'den 30 milyon YTL'ye ç kar lm flt r. Söz konusu art r m, ola- anüstü yedek akçelerden karfl lanm flt r. 31 Aral k 2006 itibariyle sermaye yedekleri bin YTL ve toplam kâr yedekleri bin YTL olmufltur. Banka'n n 2006 y lsonu itibariyle vergi sonras dönem kâr bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Bir önceki y lda oldu u gibi kâr n büyük ço unlu u sermaye piyasas ve kambiyo ifllemlerinden gelmektedir. nsan Kaynaklar Uygulamalar Deutsche Bank A.fi.'de 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 81 kifli çal flmaktad r. Banka çal flanlar n n %2'si lise ve %73'ü üniversite mezunudur. Yüzde 25'i ise yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. E itim gereksinimlerinin belirlenmesinde bölüm yöneticileri ve nsan Kaynaklar Bölümü etkendir. Teknik e itimlerin yan s ra kiflisel geliflim ile ilgili e itimlerde yerli ve yabanc e itim flirketleri ile iflbirli i yap lmaktad r. Performans de erlendirmesi ve hedef belirleme Performans de erlendirmesi ve hedef belirleme y l n belli dönemlerinde on-line olarak yap lmaktad r. De erlendirmeler personelin öz de erlendirmesi olarak bafllay p yöneticisinin geri bildirimleri ile devam etmektedir. Performans de erlendirmesi sonuçlar kariyer planlamas, e itim ve geliflim gereksinimlerinin belirlenmesini desteklemektedir. fle al m, nsan Kaynaklar Bölümü Müdürü ve Genel Müdür'ün ortak onay na ba l - d r. K dem ve liyakat, seviyesine göre Yönetim Kurulu ve/veya Grubun ilgili yöneticilerinin de onaylar n n al nmas ndan sonra, Genel Müdür'ün onay ile geçerlilik kazanmaktad r. Terfi önerileri Personel Komitesi'nde çal flan n e itim, deneyim ve geçmifl performans göz önüne al narak tart fl lmakta ve karara ba lanmaktad r. Önerilen terfiler ilgili grup veya bölüm yöneticilerine gözden geçirilmek üzere gönderilmekte, terfinin geçerlilik kazanmas, grup veya bölüm yöneticisinin onay ndan sonra olmaktad r. Terfiler hakk nda Yönetim Kurulu'na bilgi verilmekte, pozisyona göre gerekti inde onay koflulu aranmaktad r.

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Risk Yönetimi Politikalar

Risk Yönetimi Politikalar 173 Risk Yönetimi Politikalar Risk Yönetim ve ç Denetim Organizasyonu Garanti Bankas nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, yasal mevzuat ile de uyumlu olarak icrac fonksiyonlardan ba ms z bir flekilde

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler v ADABANK A.. MART - 2017 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU çindekiler Genel Bilgiler Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler Yönetim Kurulu Ba kan n n De erlendirmesi Genel Müdür ün De erlendirmesi 1 1. leti

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.fi. 2010 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.fi. 2010 Faaliyet Raporu Deutsche Bank Deutsche Bank A.fi. 2010 Faaliyet Raporu çindekiler 01 Sunufl Finansal Göstergeler 01 Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi 01 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj 02

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı