SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla BOYUTLAMA KILAVUZU. TS500 ve Deprem Yönetmeliği Uyarlamalõ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla BOYUTLAMA KILAVUZU. TS500 ve Deprem Yönetmeliği Uyarlamalõ"

Transkript

1 SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serii BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500 ve Deprem Yönetmeliği Uyarlamalõ COMPUTERS & ENGINEERING Verion 7, Mayõ 2000 Türkçei:

2 TELİF HAKKI Copyright Computer & Struture, Computer & Engineering. Her hakkõ aklõdõr. SAP2000 programõ ve ilgili tüm yazõlõ belgeler ahiplik ve çoğaltma haklarõ aklõ ürünlerdir. Evrenel ahiplik haklarõ Computer & Struture In.'a aittir. Türkçe yazõlõ belgelerin ahiplik haklarõ Computer & Engineering kuruluşuna aittir. Computer & Struture In. ve Computer & Engineering kuruluşlarõndan yazõlõ izin alõnmadan programõn lianõz kullanõmõ veya yazõlõ belgelerinin çoğaltõlmaõ tamamen yaaktõr. Daha ayrõntõlõ bilgi, yazõlõm lianõ ve belgelerin kopyalarõ için başvuru adrei: Türkiye, Almanya ve Ru Fed. Devletleri Ana Dağõtõmõ: COMPUTERS & ENGINEERING Holzmühlerweg D Lollar, ALMANYA Tel: Fax: tp://tp.iberkeley.om/webdld Copyright Computer and Struture In., Copyright Computer & Engineering CSI Logo'u Computer & Struture In. kuruluşunun teilli tiari markaõdõr. SAP2000 Computer & Struture In. kuruluşunun tiari markaõdõr. ETABS Betonarme Çerçeve Boyutlama Kõlavuzu Saya: ii COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

3 SORUMLULUK SAP2000 programõnõn ve yazõlõ belgelerinin hazõrlanmaõna büyük zaman, çaba haranmõş ve maddi edakarlõk yapõlmõştõr. Program tam olarak tet edilmiş ve kullanõlmõştõr. Bununla birlikte programõ kullanõrken, kullanõõ, programõn güvenilirliği veya keinliği konuunda programõ hazõrlayan veya dağõtanlarõn herhangi bir orumluluk almadõğõnõ veya bunu ima etmediğini kabul eder ve anlar. Program, betonarme çerçevelerin boyutlamaõ için çok pratik bir araçtõr. Programõn bundan öneki ürümleri çok başarõlõ olmuş ve çeşitli tür yapõlarda kullanõlmõştõr. Bununla beraber kullanõõ, bu kõlavuzu tamamen ve dikkatlie okumalõ ve betonarme heabõnda program algoritmalarõnõn kapamadõğõ durumlarõ iyie anlamalõdõr. Kullanõõ, programõn temel varayõmlarõnõ açõkça anlamalõ ve programõn oluşturduğu onuçlarõ kendii bağõmõz olarak kontrol etmelidir. ETABS Betonarme Çerçeve Boyutlama Kõlavuzu Saya: iii COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

4 TEŞEKKÜR Bu ürünün bugünkü durumuna gelmeinde yõllar boyu üren değerli çalõşmalarõyla katkõ ağlayan bütün mühendi melekdaşlarõmõza teşekkür ederiz. Özellikle orjinal SAP erii programlarõnõn kavramallaştõrõlmaõ ve geliştirilmeinden orumlu, Caliornia Berkeley Üniveritei emekli proeörlerinden Dr. Edward L. Wilon õ özel olarak anõyoruz. Kendiinin devam eden orijinal çözümler üretmei, programõn bu veriyonunda kullanõlan eşiz kavramlar oluşturulmaõnda rol oynamõştõr. ETABS Betonarme Çerçeve Boyutlama Kõlavuzu Saya: iv COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

5 Yukarõdan Bakõş Penerei Ana Başlõk Çubuğu Başlõk Üt Menü Ana Araç Çubuğu Simge Durumuna Küçültme Düğmei Ekranõ Kaplatma Düğmei Yan Araç Çubuğu Kapatma Düğmei Durum Çubuğu Günel Birimler İmleç Yeri Koordinatlarõ SAP2000 MENÜLERİNİN TANIMLARI SAP2000 komutlarõna Uygulama Simgeli (İkon lu) Ana Araç Çubuğu, Yan Araç Çubuğu, ve Üt Menü'den (Pull Down) erişileektir. Bununla birlikte Uygulama Simgeli araç çubuklarõ Üt Menü de bulunan işlemlerin çoğuna, daha çabuk erişimi ağlar. Atama (Aign) işlemi õraõnda hatõrlamanõz gereken iki önemli nokta vardõr. Birinii; bir değeri atayaağõnõz neneyi belirtmeden öne o değeri tanõmlamõş (Deine) olmalõõnõz. İkinii; öne elemanlarõ eçmeli (Selet) onra onlara yeni büyüklükler atamalõ (Aign) ya da ekilerini değiştirmeliiniz. ETABS Betonarme Çerçeve Boyutlama Kõlavuzu Saya: v COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

6 ETABS Betonarme Çerçeve Boyutlama Kõlavuzu Saya: vi COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

7 İÇİNDEKİLER: Saya BÖLÜM I Giriş 1 Genel 1 Kitap Düzeni 2 Önerilen Okuma Şekli 3 BÖLÜM II Boyutlama Algoritmalarõ 5 Boyutlama Yük Kombinezonlarõ 6 Boyutlama ve Keit Kontrol Noktalarõ 7 Kiriş ve Kolonlarõn Tanõnmaõ 7 Kirişlerin Boyutlamaõ 8 Kolonlarõn Boyutlamaõ 8 P Etkileri 12 Elemanlarõn Menetlenmemiş Boylarõ 12 Deprem Yükleri için Özel Huular 14 Veri Birimlerinin Seçimi 14 BÖLÜM III ACI a Göre Boyutlama 15 Boyutlama Yük Kombinezonlarõ 16 Dayanõm Azaltma Çarpanlarõ 19 Kolon Boyutlamaõ 19 İki Ekenli Karşõlõklõ Etki Yüzeylerinin Oluşturulmaõ 20 Kolon Kapaiteinin Kontrolu 22 Çarpanlarla Artõrõlmõş Moment ve Kuvvetlerin Belirlenmei 22 Moment Büyütme Çarpanlarõnõn Belirlenmei 22 Kapaite Oranõnõn Belirlenmei 24 Kolon Kayma Donatõõnõn Heabõ 25 Keit Kuvvetlerinin Belirlenmei 25 Beton Kayma Kapaiteinin Belirlenmei 27 Gerekli Kayma Donatõõnõn Belirlenmei 29 Kiriş Boyutlamaõ 31 Kirişin Eğilme Donatõõ Heabõ 31 Çarpanlarla Artõrõlmõş Makimum Momentlerin Belirlenmei 31 Gerekli Eğilme Donatõõnõn Belirlenmei 31 Dikdörtgen Keit Heabõ 32 Tablalõ (T) Keit Heabõ 35 Minimum Çekme Donatõõ 37 ETABS Betonarme Çerçeve Boyutlama Kõlavuzu Saya: vii COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

8 Deprem Boyutlamaõ için Özel Huular 37 Kiriş Kayma Donatõõnõn Heabõ 39 Keme Kuvveti ve Momentin Belirlenmei 39 Beton Kayma Kapaiteinin Belirlenmei 41 Gerekli Kayma Donatõõnõn Belirlenmei 41 BÖLÜM IV AASHTO LRFD 1997 ye Göre Boyutlama 43 Boyutlama Yük Kombinezonlarõ 44 Dayanõm Azaltma Çarpanlarõ 48 Kolon Boyutlamaõ 49 İki Ekenli Karşõlõklõ Etki Yüzeylerinin Oluşturulmaõ 49 Kolon Kapaiteinin Kontrolu 52 Çarpanlarla Artõrõlmõş Moment ve Kuvvetlerin Belirlenmei 52 Moment Büyütme Çarpanlarõnõn Belirlenmei 52 Kapaite Oranõnõn Belirlenmei 54 Kolon Kayma Donatõõnõn Heabõ 55 Keit Kuvvetlerinin Belirlenmei 55 Beton Kayma Kapaiteinin Belirlenmei 56 Gerekli Kayma Donatõõnõn Belirlenmei 58 Kiriş Boyutlamaõ 63 Kirişin Eğilme Donatõõ Heabõ 63 Çarpanlarla Artõrõlmõş Makimum Momentlerin Belirlenmei 63 Gerekli Eğilme Donatõõnõn Belirlenmei 63 Dikdörtgen Keit Heabõ 64 Tablalõ (T) Keit Heabõ 66 Minimum ve Makimum Çekme Donatõõ 69 Kiriş Kayma Donatõõnõn Heabõ 71 Keme Kuvveti ve Momentin Belirlenmei 71 Beton Kayma Kapaiteinin Belirlenmei 72 Gerekli Kayma Donatõõnõn Belirlenmei 73 BÖLÜM IX Boyutlama Çõktõlarõ 77 Genel 77 Boyutlama Çõkõşlarõnõn Graik Görüntülenmei 78 Boyutlama Çõkõşlarõnõn Tablo Göterimi 79 Özel Eleman Bilgileri 80 ETABS Betonarme Çerçeve Boyutlama Kõlavuzu Saya: viii COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

9 Bölüm I Giriş Genel SAP2000 hem çelik, hem de betonarme yapõlarõn boyutlamaõ için güçlü ve tümüyle bütünleştirilmiş program modülleri unmaktadõr (CSI 1998a, 1998b, 1997). Program kullanõõya, tümü aynõ kullanõõ arabirimi içinde olmak üzere, yapõal modeller oluşturma, değiştirme, çözümleme ve boyutlama eçenekleri ağlar. Program, kullanõõnõn gerilme durumlarõnõ ineleyebildiği, keit büyüklüklerinin yeniden düzenlenmei gibi uygun değişiklikleri yapabildiği ve yapõyõ yeniden çözümlemekizin boyutlamayõ iyileştirebildiği etkileşimli bir çevre ağlar. Bir eleman üzerine are ile tek bir tõklama ayrõntõlõ boyutlama bilgiini ekrana getirir. Boyutlama amaõ ile elemanlar gruplandõrõlabilir. Sonuçlar hem graik ve hem de tablo düzeninde görüntülenebilir ve baõlabilir. Program betonarme çerçeve elemanlarõnõn otomatik boyutlamaõ için çok ayõda şartnameyi detekleyebilen bir yapõya ahiptir. Şu anda programõn deteklediği şartnameler şunlardõr: A.B.D. (ACI 1999, AASHTO 1997), Kanada (CSA 1994), İngiliz (BSI 1989), Avrupa (CEN 1992) ve Yeni Zelanda (NSZ ). BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 1

10 Program, kullanõõnõn belirlediği bir takõm yükleme kombinezonlarõna dayanõr. Bununla birlikte, SAP2000 in deteklediği herbir şartnameye uygun öneden hazõrlanmõş (deault) bir yük kombinezon veri takõmõ ağlar. Bu varayõm yük kombinezonlarõ kabul edilebiliyora hiç bir ek yük kombinezonu tanõmlamaya gerek kalmaz. Kolonlarõn boyutlamaõnda, program gerekli boyuna donatõyõ ve kayma donatõõnõ heaplar. Bununla birlikte, kullanõõ boyuna donatõyõ veri olarak girebilir, bu durumda kolon taşõma kapaitei oranõ heaplanõp yazõlõr. Kolon kapaite oranõ, kolon kapaiteine göre gerilme durumu hakkõnda bilgi verir. Her kirişte, kiriş açõklõğõ boyuna kullanõõnõn tanõmladõğõ ayõdaki keitte, eğilme ve kayma için boyutlama heabõ yapõlõr. Sonuçlarõn unuluşu açõk ve özdür. Çõkõş bilgileri mühendie, elemanõn gerilme õnõrlarõnõ aşmaõ durumunda uygun önlemler alma olanağõnõ vereek ormdadõr. Programõn ürettiği boyutlama bilgileri de, onuçlarõ kolaya gerçeklemek için hazõrlanõp aklanõr. Model geometriini tanõmlama ve boyutlama parametrelerini belirtmede İngiliz birimleri kullanõlabildiği gibi SI ve MKS metrik birimleri de kullanõlabilir. Bu program paketi Türkiye'de konu ile ilgili şartnamelerden olan "TS500 Betonarme Yapõlarõn Taarõm ve Yapõm Kurallarõ, 2000" ve "Aet Bölgelerinde Yapõlaak Yapõlar Hakkõnda Yönetmelik" kurallarõ çerçeveinde Pro. Dr. Nahit Kumbaar ve Pro. Dr. Zekai Celep (İtanbul Teknik Üniveritei, Betonarme Yapõlar Bilim Dalõ) taraõndan gözden geçirilmiştir. Program paketinin bu şartnamelere uygun kullanõlmaõ konuunda hazõrladõklarõ ek bilgiler koyu eğik yazõ karakteri ile ilgili yerlere eklenmiştir. Kitap Düzeni Bu el kitabõ aşağõda açõklandõğõ gibi düzenlenmiştir: İkini Bölüm SAP2000 programõnõn betonarme boyutlama işlemlerinin değişik yanlarõnõ özetlemektedir. Bu bölüm SAP2000 betonarme boyutlamaõnda en çok geçen terminolojiyi açõklamaktadõr. Bundan onraki altõ bölümün her biri SAP2000 de bulunan belirli bir şartnamenin SAP2000 de yorumlandõğõ ve uygulandõğõ biçimde ayrõntõlõ açõklamaõnõ verir. Her bölüm, şartnamenin gereği olan boyutlama yük kombinezonlarõnõ, kolon ve kiriş boyutlama işlemini ve diğer huularõ açõklar. BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 2

11 Üçünü Bölüm SAP2000 de uygulanan şekli ile ACI Şartnamei nin (ACI 1999) ayrõntõlõ bir açõklamaõnõ vermektedir. Dördünü Bölüm SAP2000 de uygulanan şekli ile AASHTO LRFD betonarme Şartnamei nin (AASHTO 1997) ayrõntõlõ bir açõklamaõnõ vermektedir. Beşini Bölüm SAP2000 de programlanan şekli ile Kanada Şartnamei nin (CSA 1994) ayrõntõlõ bir açõklamaõnõ vermektedir. (Bu bölüm Türkiye de kullanõlmadõğõndan çevrilmemiştir.) Altõnõ Bölüm SAP2000 de programlanan şekli ile İngiliz Şartnamei nin (BSI 1989) ayrõntõlõ bir açõklamaõnõ vermektedir. (Bu bölüm de Türkiye de kullanõlmadõğõndan çevrilmemiştir.) Yedini Bölüm SAP2000 de programlanan şekli ile Euroode 2 Şartnamei nin (CEN 1992) ayrõntõlõ bir açõklamaõnõ vermektedir. (Bu bölüm Türkiye de henüz kullanõlmadõğõndan çevrilmemiştir akat ilerde kullanõlaağõ düşünülerek çevrilmei planlanmõştõr.) Sekizini Bölüm SAP2000 de uygulanan şekli ile Yeni Zelanda betonarme Şartnamei nin (NZS 1997) ayrõntõlõ bir açõklamaõnõ vermektedir. (Bu bölümde Türkiye de kullanõlmadõğõndan çevrilmemiştir.) Dokuzunu Bölüm SAP2000 in betonarme boyutlama ile ilgili tablo ve graik çõkõşlarõnõ içeren değişik konularõ özetlemektedir. Onunu Bölüm (Örnek 1), ilk kez kullananlara el alõşkanlõğõ vermek amaõ ile hõzlõ bir alõştõrma örneği ağlar. Bu alõştõrma örneğinde SAP2000 betonarme boyutlama modüllerinin bir çok temel işlemi inelenmiştir. Onbirini Bölüm (Örnek 2), çok katlõ bir yapõnõn çözümleme ve boyutlamaõnõ içerir. Betonarme Yapõlar Zekai Celep, Nahit Kumbaar 2001 üçünü bakõ.748 Örnek 20.1 deki yapõ için giriş bilgileri ve örnek çõkõşlarõ verilmiştir. Önerilen Okuma Şekli Kullanõõnõn İkini Bölüm'deki Boyutlama Algoritmalarõ ve izleyen altõ bölümden ilgi duyduğu şartname bölümünü okumaõ önerilir. Son olarak, kullanõõ, SAP2000 in betonarme boyutlama çõkõşlarõnõ anlayõp yorumlayabilmei için Dokuzunu Bölüm deki Boyutlama Çõkõşlarõ nõ okumalõdõr. SAP2000 Quik Tutorial el kitabõnda Conrete Deign Tutorial bölümünde bir betonarme boyutlama açõklamaõ bulunmaktadõr. Ayrõa elinizdeki kitabõn Onunu Bölümü Hõzlõ Alõştõrma (Örnek 1) olarak bahi geçen Conrete Deign Tutorial õn Türkçe çeviriini içermektedir. İlk kullanõõnõn bu el kitabõnõ okumadan öne Onunu Bölüm deki öz konuu açõklamanõn adõmlarõnõ inelemeleri önerilir. BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 3

12 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 4

13 Bölüm II Boyutlama Algoritmaları Bu bölüm SAP2000 programõnõn kullandõğõ betonarme keit heabõ ve keit kontrolü yöntemleri ile ilgili çeşitli huularõn ana çizgilerini verir. Betonarme keit heabõ ve keit kontrolü SAP2000 de aşağõdaki şartnamelerden birine göre yapõlabilir. Yapõal Beton için Amerikan Beton Entitüü Bina Şartnamei 1999, ACI (ACI 1999). Köprü Boyutlama Şartnamei olarak Amerikan Devlet Karayollarõ ve Taşõmaõlõk Bürou Şartnamei AASHTO LRFD 1997 (AASHTO 1997). Kanada Standartlar Birliği Binalar için Betonarme Yapõlarõn Boyutlamaõ 1994, CAN3-A (CSA 1994). İngiliz Standartlar Entitüü Betonun Yapõal Kullanõmõ 1989, BS , R1989 (BSI 1989). Avrupa Standardizayon Komitei, Betonarme Yapõlarõn Boyutlamaõ 1992, EUROCODE 2 (CEN 1992). Yeni Zelanda Betonarme Yapõlar Standardõ NZS (NZS 1995). BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 5

14 Bu şartnamelerin herbirinin algoritma ayrõntõlarõ, SAP2000 de kullanõldõğõ şekli ile, onraki bölümlerde verilmiştir. Bununla birlikte, bu bölüm, bütün boyutlama şartnameleri için ortak olan bir taban ağlamaktadõr. Bu elkitabõ yazõlõrken, kullanõõnõn genelde betonarme heabõ konuunda yeterli mühendilik bilgiine ahip olduğu ve yukarõda adõ geçen şartnamelerden enaz birine yabanõ olmadõğõ kabul edilmiştir. Şartnamelerin uygun kõõmlarõna reeran verirken herbir şartnameye kõaltõlmõş bir ad verilmiştir. Örneğin AASHTO Şartnamei ne verilen bütün atõlarõn önünde AASHTO kelimei gelir. Benzer şekilde: - ACI Şartnamei ne yapõlan bütün atõlar ACI kõaltmaõnõ, - Kanada Şartnamei ne yapõlan bütün atõlar CSA kõaltmaõnõ, - İngiliz Şartnamei ne yapõlan bütün atõlar BS kõaltmaõnõ, - Euroode 2 ye yapõlan bütün atõlar EC2 kõaltmaõnõ, - Yeni Zelanda Şartnamei ne yapõlan bütün atõlar NZS kõaltmaõnõ taşõr. Boyutlama Yük Kombinezonlarõ Boyutlama yük kombinezonlarõ yapõnõn boyutlama heabõ ya da keit kontrolünde gerekli yükleme durumlarõnõn çeşitli kombinezonlarõnõn belirlenmei için kullanõlõr. Kullanõlaak yük kombinezonu katayõlarõ eçilen boyutlama şartnameine göre değişir. Bu yük kombinezonu katayõlarõ ilgili yükleme durumlarõndan elde edilen kuvvet ve momentlere uygulanarak toplanõr ve yük kombinezonu için çarpanlarla artõrõlmõş kuvvet ve momentler bulunur. Davranõş pektrumu, zaman tanõm alanõnda heap yöntemi, hareket eden yüklerle ilgili çok-değerli yük kombinezonlarõnda ve etkileşen büyüklükler araõndaki karşõlõklõğõn kaybolduğu (zar alma tipi, karelerin toplamõnõn karekökü veya mutlak değer) çokdeğerli yük kombinezonlarõnda, ilgili büyüklüklerin makimum/minimum permutayonlarõnõ kullanarak program otomatik olarak çoklu alt kombinezonlar oluşturur. Davranõş pektrumlarõ için negati çarpanlõ ayrõ kombinezon gerekli değildir; çünkü program otomatik olarak minimumu makimumun ter işaretlii olarak alõr ve yukarõda açõklanan permutayonlara gerekli alt kombinezonlarõ oluşturur. Bir boyutlama kombinezonu, zaman tanõm alanõnda heap veya hareket eden yükün adee bir tane çok değerli durumu ile ilişkili ie, daha başka eçenekler de unulmuştur. Program, zaman tanõm alanõnda heap yönteminin her adõmõnda alt kombinezonlar oluşturmaõnõ iteme eçeneğine ahiptir. Hareket eden yükler kombinezonunda, etkileşimli olan büyüklüklerin biribirine karşõ gelen değerleri için, her bir boyutlama büyüklüğünün makimum ve minimumunu kullanarak alt kombinezonlar oluşturma eçeneği vardõr. BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 6

15 Statik abit yük, hareketli yük, rüzgar yükü ve deprem yükü ve/veya dinamik davranõş pektrumu deprem yükü ile ilişkili normal yükleme koşullarõnda, programda her bir şartname için hazõr (deault) yük kombinezonlarõ vardõr. Bunlar şartname önerilerine dayanmaktadõr ve her şartname için ilgili bölümde açõklanmõştõr. Hareket eden yükler, zaman tanõm alanõnda heap, düzenlenmiş hareketli yük, çatõ hareketli yükü ile kar yükünün ayrõ düşünülmei, vb. yükleme durumlarõ için kullanõõ, var olanlar yerine veya onlara ek olarak boyutlama yük kombinezonu tanõmlamalõdõr. Programda öneden hazõr olan (deault) yük kombinezonlarõ, abit yük olarak tanõmlanmõş bütün tatik yük durumlarõnõn toplanaağõnõ varayar. Benzer şekilde hareketli yük olarak tanõmlanan durumlarõn da toplanaağõ varayõlõr. Fakat tatik yük durumu olarak tanõmlanmõş, rüzgar, deprem ya da davranõş pektrumunun biribiri ile toplanmayaağõ ve çoklu yanal yük kombinezonlarõ oluşturaaklarõ varayõlõr. Ayrõa deprem ve rüzgar yük durumlarõ, yönleri ter alõnarak (poziti veya negati) ayrõ yük kombinezonlarõ oluştururlar. Bu durumlar doğru değile kullanõõ doğru olan boyutlama kombinezonunu oluşturulmalõdõr. Bu hazõr olan (deault) yük kombinezonlarõ, kullanõõ itediği takdirde ya da betonarme heabõ için kullanõõ taraõndan tanõmlanmõş başka yük kombinezonu yoka, boyutlamada devreye girer. Hazõr olan (deault) bu yük kombinezonlarõndan herhangi biri heaba girmişe, boyutlama şartnamei değiştirildiğinde veya tatik ya da davranõş pektrumu yüklerinde değişiklik yapõldõğõnda program bütün öneden hazõr olan (deault) yük kombinezonlarõnda gerekli değişiklikleri otomatik olarak yapar. Çarpanlarla artõrõlmõş yüklerde hareketli yükün payõnõ azaltmak için, hareketli yük azaltma çarpanõ, eleman hareketli yük kuvvetlerine eleman-eleman uygulanabilir. Kullanõõ, hareket eden yük ya da zaman tanõm alanõnda heap yöntemi onuçlarõnõn çözümlemede çerçeve elemanlarõnõn bazõlarõ veya hepi için heaba katõlmaõnõ itemedikçe, bu yüklerin etkiinin bunlarõ içeren herhangi bir yük kombinezonunda õõr alõnaağõnõ bilmelidir. Boyutlama ve Keit Kontrol Noktalarõ Her elemanda, her yük kombinezonu için, eleman boyuna belli ayõdaki yerde betonarme keit heabõ veya keit kontrolu yapõlõr. Bu yerler elemanõn erbet açõklõğõnõn eşit aralõklõ parçalarõ ile oluşur. Elemandaki parça ayõõ, çözümlemeden öne, kullanõõ taraõndan belirtilir. Kullanõõ eleman boyuna boyutlama heaplarõnõ daha inelikli kõlmak üzere daha çok ayõda parça tanõmõ iteyebilir. Kiriş ve Kolonlarõn Tanõnmaõ SAP2000 genel amaçlõ bir çözümleme ve boyutlama programõ olduğundan, bütün kiriş ve kolonlar çerçeve elemanõ olarak temil edilmişlerdir. Fakat kiriş ve kolonlarõn BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 7

16 betonarme heabõ arklõ işlemler gerektirir. Bu nedenle her çerçeve elemanõnõn kiriş ya da kolon olduğunun tanõtõlmaõ gereklidir. Bu tanõtma, betonarme bir elemanda, eleman için atanan çerçeve keitinin kiriş ya da kolon tipi olduğu belirtilerek yapõlõr. Kirişlerin Boyutlamaõ Betonarme kirişlerin boyutlamaõnda SAP2000, kiriş eğilme momentleri, keme kuvvetleri ve şartname ile ilgili bölümde ayrõntõlõ olarak verilen yük kombinezonlarõ ve diğer kriterlere dayanarak gerekli eğilme ve kayma donatõ alanlarõnõ heaplar ve verir. Donatõ gerekinimleri kiriş erbet açõklõğõ boyuna kullanõõ taraõndan belirlenmiş ayõdaki noktada heaplanõr. Bütün kirişler adee ea eğilme doğrultuundaki moment ve keme kuvveti için boyutlanõr. Ekenel kuvvet, ikinil doğrultuda eğilme ve burulma gibi oluşabileek diğer etkiler, bağõmõz olarak, kullanõõ taraõndan araştõrõlmalõdõr. Belirli bir kirişin belirli bir keitinde ea moment için eğilme donatõõ heaplanõrken gerekli adõmlar, çarpanlarla artõrõlmõş makimum momentin belirlenmei ve gerekli eğilme donatõõnõn heabõnõ içerir. Kiriş keiti tüm yük kombinezonlarõndan elde edilen makimum poziti M + - u ve makimum negati M u yük çarpanlarõ ile artõrõlmõş momentlerinin zarlarõ için heaplanõr. Negati kiriş momentleri üt donatõyõ oluşturur. Bu durumlarda kiriş daima dikdörtgen keit olarak heaplanõr. Poziti kiriş momentleri alt donatõyõ oluşturur. Bu durumlarda kiriş dikdörtgen ya da T keit olarak heaplanõr. Eğilme donatõõnõn heabõnda kiriş öne tek donatõlõ olarak boyutlanõr. Kiriş keiti yeterize, bu durumda gerekli baõnç donatõõ heaplanõr. Belirli bir kirişin belirli bir keitinde belirli bir yük kombinezonu için ea doğrultudaki keme kuvveti için kayma donatõõ heaplanõrken gerekli adõmlar, çarpanlarla artõrõlmõş keme kuvvetinin belirlenmei, beton taraõndan karşõlanabilen keme kuvvetinin belirlenmei ve ark kuvveti karşõlamak için gerekli donatõnõn heabõnõ içerir. Deprem heabõnõn ACI, Kanada ve Yeni Zelanda Şartnamelerine göre yapõlmaõ için SAP2000 programõna özel huular yerleştirilmiştir. Kolonlarõn Boyutlamaõ Kolonlarõn boyutlamaõnda program gerekli boyuna donatõyõ heaplar, ya da eğer boyuna donatõ verilmişe, kolon taşõma kapaiteine göre kolon gerilme durumunu belirleyen bir işaret olarak kolon gerilme durumunu kolon taşõma kapaiteine oranõnõ verir. Yapõnõn betonarme kolonlarõnõn boyutlama işlemi aşağõdaki adõmlarõ içerir: BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 8

17 Modelin bütün arklõ betonarme keitleri için ekenel yük - iki ekenli eğilme karşõlõklõ etki yüzeyleri oluşturulur. Tipik bir karşõlõklõ etki yüzeyi Şekil II-1 de göterilmiştir. Ekenel Baõnç Eğri No.1 Eğri No.NRCV Eğri No.2 Ekenel Çekme Şekil II-1 Tipik Kolon Karşõlõklõ Etki Yüzeyi Her kolonun iki uunda her bir yük kombinezonundan elde edilen çarpanlarla artõrõlmõş eğilme momentleri ve normal kuvvetler için kapaite kontrolü yapõlõr. Bu adõm aynõ zamanda (eğer bir donatõ tanõmlanmamõşa) 1.0 kapaite oranõ oluşturaak donatõnõn da heaplanmaõnda kullanõlõr. Kolon kayma donatõõ heaplanõr. Karşõlõklõ etki yüzeyinin oluşturulmaõ kabul edilen şekil değiştirme ve gerilme yayõlõşõ ile diğer bazõ baitleştirii kabullere dayanõr. Bu gerilme ve şekil değiştirme yayõlõşõ kabulleri şartnameden şartnameye değişir. Tipik bir şekil değiştirme yayõlõşõ kabulü Şekil II-2 de açõklanmõştõr. BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 9

18 Şekil II-2 Karşõlõklõ Etki Yüzeylerinin Oluşturulmaõ için İdealleştirilmiş Şekil Değiştirme Yayõlõşõ BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 10

19 Burada makimum beton birim kõalmaõ ε olarak õnõrlanmõştõr. Kabul edilen şekil değiştirme yayõlõşõ şartnamelerin birçoğu için geçerlidir. Anak ε şartnameden şartnameye değişir. Örneğin ACI, AASHTO ve Yeni Zelanda Şartnamelerinde ε =0.003, ve Kanada, İngiliz ve Avrupa şartnamelerinde ε = tur. Karşõlõklõ etki yüzeylerinin oluşturulma ayrõntõlarõ şartnameden şartnameye değişir. Bu ayrõntõlar ilgili şartnameye ayrõlmõş bölümde açõklanmõştõr. Kapaite kontrolü, heap yükü noktalarõnõn Şekil II-3 de göterildiği gibi, kuvvet uzayõnda karşõlõklõ etki haminin içinde kalõp kalmadõğõna dayanõr. Eğer nokta haim içinde kalõyora, kolon kapaitei uygun, kalmõyora uygun değildir. Kolonlar için kayma donatõõ heabõ işlemi, ekenel yükün beton kayma kapaiteine etkiinin gözönüne alõnmaõ gereği dõşõnda, kirişler için olanõn çok benzeridir. Ekenel Baõnç Şekil II-3 Kolon Kapaite Oranõnõn Geometrik Göterimi BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 11

20 P- Etkileri SAP2000 boyutlama algoritmalarõ, çözümleme onuçlarõnõn P- etkilerini içermeini gerektirir. P- etkileri yanal öteleme yapamayan ya da çaprazlõ çerçeveler ve yanal öteleme yapan ya da çaprazõz çerçeveler için arklõ biçimde yapõlõr. Çaprazlõ çerçeveler için P- etkii bireyel eleman tabilitei ile õnõrlõdõr. Çaprazõz çerçeveler için yanal ötelenme etkileri de bireyel eleman tabilitei etkiine ek olarak gözönüne alõnmalõdõr. SAP2000 de çaprazlõ veya yanal ötelenme yapamayan çerçevelerdeki momentlerin abit veya hareketli yüklerden oluştuğu varayõlmõştõr. Çaprazõz veya yanal ötelenme yapan çerçevelerdeki momentlerin de diğer bütün tip yüklerden oluştuğu varayõlmõştõr. Bireyel eleman tabilite etkileri için, momentler ACI, AASHTO, Kanada ve Yeni Zelanda Şartnameleri nde olduğu gibi moment büyütme katayõlarõ ile ya da İngiliz ve Euroode Şartnameleri nde olduğu gibi ek momentlerle büyütülür. Yanal öteleme yapan çaprazõz çerçevelerde yanal ötelenme etkii için, P- etkileri göz önüne alõndõğõndan, SAP2000, büyütmenin onuçlara katõlmõş olduğunu varayar. ACI, Kanada ve Yeni Zelanda Şartnameleri nde olduğu gibi, geçerli olan şartname bunu gerektiriyora, P- çözümlemeinden elde edilen moment ve kuvvetler, kolonun bireyel tabilite etkii için, bir kez daha büyütülür. SAP2000 kullanõõlarõ, öneden hazõr olan (deault) çözümlemede SAP2000 in P- etkileri için OFF (kapalõ) durumda olduğunu bilmeleri gerekir. Kullanõõ P- çözümlemeini ON (açõk) durumuna getirebilir ve çözümleme için makimum iterayon ayõõnõ girebilir. İterayon ayõõ öneden hazõr (deault) olarak 1 dir. Daha azla bilgi için kullanõõ SAP2000 Analyi Reerene Manual kaynağõna başvurabilir. Kullanõõ, SAP2000 in mevut durumda adee çerçeve elemanlarõnda ekenel yük nedeniyle P- etkilerini gözönüne aldõğõna dikkat etmelidir. Diğer tip elemanlardaki kuvvetler bu etkiye katkõda bulunmazlar. Eğer diğer tip elemanlarda önemli kuvvetler mevuta, örneğin kabuk elemanlar olarak modellenmiş perdelerde çok büyük ekenel kuvvetler vara, P- çözümlemei ile bulunan ek kuvvetler gereken doğrulukta heaplanmõş olmayaaktõr. Elemanlarõn Menetlenmemiş Boylarõ Kolon narinlik etkilerinin heaba katõlmaõ için menetlenmemiş kolon boylarõna gerek vardõr. İki menetlenmemiş boy vardõr: l 33 ve l 22. Bunlar, karşõ gelen doğrultularda elemanõn menet noktalarõ araõndaki boyudur. l 33 boyu 3-3 ekeni (ea eken) doğrultuunda kararõzlõğa, l 22 boyu ie 2-2 ekeni (tali eken) doğrultuunda kararõzlõğa karşõ gelir. Normal olarak elemanõn menetlenmemiş boyu, eleman boyuna yani END-I (I-UCU) ve END-J (J-UCU) araõndaki uzaklõğa eşittir. Şekil II-4 e bakõn. BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 12

21 Şekil II-4 Eğilme Ekenleri ve Menetlenmemiş Boy Bununla beraber program aynõ kolonda birkaç elemanõ tek bir eleman gibi değerlendirip boyutlama olanağõ verir. Bu işlem ea ve tali ekenler için ayrõ ayrõ uygulanabilir. Böylee Şekil II-5 de göterilen ve bir elemanõn menetlenmemiş boyunu etkileyen ek birleşim noktalarõ kendiliğinden gözönüne alõnmõş olur. Şekil II-5 Menetlenmemiş Boylar ve İç düğüm noktalarõ BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 13

22 Elemanõn l 33 ve l 22 boylarõnõn belirlenmeinde program, eleman bağlantõlarõ, diyaram kõõtlamalarõ ve menet noktalarõ gibi yapõnõn bu boylarõ etkileyen değişik durumlarõnõ gözönüne alõr. Program eleman menet noktalarõnõ otomatik olarak belirler ve karşõ gelen menetlenmemiş eleman boyunu heaplar. Bu nedenle bir kolonun menetlenmemiş boyu karşõ gelen elemanõn boyundan daha uzun olarak heaplanabilir. Eğer kiriş kolona bir doğrultuda bağlanõyora bu kirişin kolona adee bu doğrultuda yanal menet ağladõğõ varayõlõr. Kullanõõ elemanlarõn menetlenmemiş boylarõnõ eleman-eleman eaõna göre belirtme eçeneğine ahiptir. Deprem Yükleri için Özel Huular ACI Şartnamei deprem bölgelerindeki çerçeveleri Sõradan, Orta veya Özel moment karşõlayõõ çerçeveler olarak belirleyip bunlara özel bir üneklik koşulu getirir. Özel moment karşõlayõõ çerçeve, yön değiştirerek şekil değiştirmelerin doğrual olmayan bölgede gerek duyulan üneklik ve enerji yutma özelliğini ağlayabilir. AASHTO Şartnamei ne göre betonarme çerçeveler Zone 1, Zone 2, Zone 3 veya Zone 4 den birinde bulunmalõdõr. Bunlardan Zone 4 en şiddetli deprem bölgeidir. Kanada Şartnamei de betonarme çerçevelerin, Sõradan, Nominal ve Sünek moment karşõlayõõ çerçeve olarak boyutlanmaõnõ öngörür. Yeni Zelanda Şartnamei de betonarme çerçevelerin, Sõradan, Elatik davranõşlõ, Sõnõrlõ üneklikli veya Sünek moment karşõlayõõ çerçeve olarak boyutlanmaõnõ öngörür. ACI, AASHTO ve Kanada ve Yeni Zelanda Şartnamei'nden arklõ olarak; İngiliz Şartnamei'nin ve Euroode 2 nin SAP2000 e konan uyarlamaõ depreme göre boyutlama için herhangi bir özel koşulu heaba katmamaktadõr. Veri Birimlerinin Seçimi Giriş bilgilerinde İngiliz birimleri kullanõlabildiği gibi, SI ve MKS metrik birimleri de kullanõlabilir. Fakat şartnameler belirli bir birim itemine dayanõrlar. Bundan onraki bölümlerde unulan bütün eşitlikler ve tanõmlamalar, aki belirtilmedikçe, bu özel birim itemine karşõ gelir. Örneğin, ACI Şartnamei inh-pound-aniye birimlerinde yayõnlanmõştõr. Programda öneden hazõr olan (deault) ACI e Göre Boyutlama bölümündeki bütün eşitlik ve tanõmlar SI birim itemine dönüştürülerek verilmiştir. Bununla birlikte SAP2000 le bir yapõyõ tanõmlama ve boyutlamada herhangi bir birim itemi kullanõlabilir. BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 14

23 Bölüm III ACI a Göre Boyutlama Bu bölüm, kullanõõ ACI Boyutlama Şartnamei ni (ACI 1999) eçtiğinde SAP2000 in kullandõğõ betonarme keit heabõ yönteminin değişik yönlerini ayrõntõlõ olarak açõklamaktadõr. Bu bölümde kullanõlan emboller Tablo III-1 de litelenmiştir. Boyutlama kullanõõ taraõndan belirlenen yük kombinezonlarõna dayanõr. Fakat program bir çok bina tipi yapõnõn boyutlama gereklerini karşõlayan öneden hazõr olan (deault) bir yük kombinezonu takõmõ ağlar. SAP2000, Sõradan, Orta (orta deprem tehlike bölgei) ve Özel (yükek deprem tehlike bölgei) tipte moment karşõlayõõ çerçevelerin, depreme göre boyutlama kurallarõnõn gereklerine uygun olarak betonarme keit heabõ veya keit kontrolü için eçenekler unar. Değişik çerçeve itemleri için boyutlama kriterlerinin ayrõntõlarõ aşağõdaki paragralarda açõklanmõştõr. Giriş bilgileri için İngiliz birimleri olduğu kadar SI ve MKS metrik birimleri de kullanõlabilir. Fakat şartname Inh-Pound-Saniye itemine dayanmaktadõr. Aki belirtilmedikçe, baitliği ağlamak üzere, bu bölümdeki bütün eşitlikler ve açõklamalar SI birim iteminde verilmiştir. BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 15

24 Boyutlama Yük Kombinezonlarõ Boyutlama yük kombinezonlarõ, belirtilen yükleme durumlarõnõn, yapõnõn keit heaplarõnda kullanõlaak çeşitli birleştirme şekilleridir. ACI Şartnamei ne göre eğer yapõ adee abit yük (DL) ve hareketli yük (LL) taşõyora boyutlama adee bir yük kombinezonunu gerektirir, bu da 1.4 DL+1.7 LL dir (ACI 9.2.1). Bununla birlikte, eğer yapõda abit ve hareketli yüklere ek olarak rüzgar (WL) ve deprem (EL) yükleri de vara, rüzgar ve deprem yüklerinin yön değiştiren kuvvetler olduğu da göz önünde tutularak, aşağõdaki yük kombinezonlarõnõn göz önüne alõnmaõ gerekir (ACI 9.2). 1.4 DL 1.4 DL+1.7 LL (ACI 9.2.1) 0.9 DL ± 1.3 WL 0.75 (1.4 DL+1.7 LL ± 1.7WL) (ACI 9.2.2) 0.9 DL ± 1.3*1.1 EL 0.75 (1.4 DL+1.7 LL ± 1.7*1.1EL) (ACI 9.2.3) Bunlar aynõ zamanda, ACI Şartnamei kullanõldõğõnda SAP2000 in öneden hazõr olan (deault) boyutlama yük kombinezonlarõdõr. Çarpanlarla artõrõlmõş yüklerde hareketli yükün payõnõ azaltmak için, hareketli yük azaltma çarpanõ, eleman hareketli yük kuvvetlerine eleman-eleman uygulanõr. TS500 Standardõ'na göre, yapõda adee abit yük (DL) ve hareketli yük (LL) vara, boyutlama için adee 1.4DL+1.6LL yük kombinezonuna ihtiyaç vardõr. Eğer bu yükler yanõnda deprem yükleri de vara aşağõdaki yük kombinezonlarõnõn gözönüne alõnmaõ gerekir: DL +1.6 LL 2. DL + LL + EX 3. DL + LL + EY 4. DL + LL - EX 5. DL + LL - EY DL + EX DL - EX DL + EY DL - EY BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Saya: 16

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI 1 KİRİŞ DONATI HESABI Kiriş yükleri heaplandıktan onra keitler alınarak tatik heap yapılır. Keitler alınırken her kirişin bir keit içinde kalmaı ağlanır. BİRO yöntemi uygulanarak her kirişin menet ve açıklık

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm III Betonarme Çerçeve Boyutlama Örneği COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 COMPUTERS & ENGINEERING SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 ISO SAP093011M26 Rev. 0 Version 15 - Oct. 2011 Berkeley,

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007. ETABS 2013 Betonarme Çerçeve Boyutlama Kılavuzu

BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007. ETABS 2013 Betonarme Çerçeve Boyutlama Kılavuzu COMPUTERS & ENGINEERING ETABS 2013 Betonarme Çerçeve Boyutlama Kılavuzu Doğrudan Seçimle TS500 (2000) ve Deprem Bögelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU

Detaylı

Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ÇELİK YAPI BOYUTLAMA KILAVUZU. Türkçe 2.2.2002 Baskõsõ (İkinci Taslak)

Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ÇELİK YAPI BOYUTLAMA KILAVUZU. Türkçe 2.2.2002 Baskõsõ (İkinci Taslak) Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boutlandõrma için Yazõlõmlar Serisi ÇELİK YAPI BOYUTLAA KILAVUZU COPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.4, aõs 000 Türkçe..00 Baskõsõ (İkinci Taslak) TELİ HAKKI Copright

Detaylı

BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ

BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ BÖLÜM 5 BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Giriş Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gii yatay taşıyıcı elemanlar, yapıya etkiyen düşey ve yatay yükler nedeniyle eğilmeye çalışırlar. Bu

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu.

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu. KESME Kirişlere Etriye Heabı (TS 500/2000) 178 Keme çatlakları-deney kirişleri yük Vieo ttp://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Keme çatlakları Baınç ezilmei Dikörtgen kiriş 2 moment çatlakları Menet reakiyonu Menet

Detaylı

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.com Sonlu elemanlar yöntemiyle betonarme kiriþli ve mantar döþeme, plak sistemleri,

Detaylı

ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ

ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Modeling and Optimized Design of Concrete Structures Using ETABS Hazõrlayan: Computers and Structures, Inc. Çeviren: COMPUTERS&

Detaylı

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in Problem H Betonarme Kiriş Beton E=3600ksi, Poisson oranõ=0.2 fc=4 ksi fy=60 ksi Kirişin üst kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ =3.5 in Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren

Detaylı

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz. 1 Problem I Öngerilmeli Beton Kiriş Beton : E =4400 ksi, Poisson Oranõ = 0.2 f c = 6 ksi Ön germe kuvveti = 200 kips Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Detaylı

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN SAP2000 Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Yazõlõmlarõ Serisi BAŞLARKEN COMPUTERS & ENGINEERING Versiyon 10 Eylül 2005 Türkçesi: Nisan 2006 TELİF

Detaylı

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Prefabrike Betonarme Elemanlar... 1 0.2.2 - Prefabrike Öngerilmeli Beton Elemanlar... 1 0.2.3 - Prefabrike Bina... 1

Detaylı

ETABS ile Çelik Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ

ETABS ile Çelik Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ ETABS ile Çelik Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Modeling and Optimized Design of Steel Structures Using ETABS Hazõrlayan: Computers and Structures, Inc. Çeviren: COMPUTERS&

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla. ÖRNEKLER ve SAĞLAMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla. ÖRNEKLER ve SAĞLAMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama Yazõlõmlarõ Serisi ÖRNEKLER ve SAĞLAMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Version 6.1, Temmuz 1997 Türkçe baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers

Detaylı

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 Kârgir Duvar... 1 0.2.2 - Harç... 1 0.2.3 - Yõğma Kârgir Yapõ... 1 0.2.4 - Yarõm Kârgir Yapõ... 1 0.2.5 - Duvar Taşlan...

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER... 1 1.1 - SINIFLANDIRMA... 1 1.1.1

Detaylı

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çelik Konstrüksiyon Taşõyõcõ Sistemi... 1 0.2.2 - Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

Şekil 6.1. Öngerilme elemanının beton elemana uyguladığı kuvvetler

Şekil 6.1. Öngerilme elemanının beton elemana uyguladığı kuvvetler 6. EĞĐLE HESBI 6.. GĐRĐŞ 960 lı yılların onlarından itibaren yapı mühendiliği heap yöntemlerinde köklü değişiklikler olmuştur; bugün de bu üreç artan bir hızla ürmektedir. Bununla beraber, öngerilmeli

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ VE UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0. 2 - TANIMLAR... 1 0.2.1 - Kerpiç Bloklar... 1 0.2.2 - Kerpiç Yapõ... 1 0.2.3 - Toprak Dam... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4

Detaylı

R A. P=67 kn. w=100 kn/m. 3,0 m. İstenenler. 550 mm 70mm. 550 mm. 660 mm. 590mm. 590mm. 660 mm

R A. P=67 kn. w=100 kn/m. 3,0 m. İstenenler. 550 mm 70mm. 550 mm. 660 mm. 590mm. 590mm. 660 mm Soru-1 Kirişe etkien kataılarla artırılmış ükler şekilde verilmiştir. (Kiriş öz ağırlığı dahil edilmiştir). Kiriş keiti tüm boda abittir. Çit ıra donatı durumunda pa paı 70 mm, tek ıra donatı durumunda

Detaylı

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4 ç A) Öngerilmeiz cıvatalar iş. d ç.d ön Boyutlandırma için ç Statik zorlanmada To. d i) Sıkma ıraında ; M 3.d ; B 6 c b ön : ç. d Mukavemet Heabı B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar a) Dış kuvvet ekenel

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ...

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ... İÇİNDEKİLER 2. Cilt...... İKİNCİ BÖLÜM... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358...Döşemeler...... 383...Çizimler...... 390...Metrajlar......... 403...Yük Taşõyan Duvarlar... 408...Kazõklar.....

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 10465 Kasım 1992 ICS 91.100.30 1. Baskı BETON DENEY METOTLARI- YAPI VE YAPI BİLEŞENLERİNDE SERTLEŞMİŞ BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ MUKAVEMETİNİN TAYİNİ (TAHRİBATLI

Detaylı

Nokta Kenetleme Araçlarõ

Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta kenetleme (snap) araçlarõ siz modeliniz üzerinde ilerlerken göstergenize en yakõn kenetleme noktasõnõ bulur. Nokta kenetleme (snap) araçlarõ, nesnelerin hõzlõ ve doğru bir

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul Prefabrik Yapılar Uygulama-1 Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul 2010 Sunuma Genel Bir Bakış 1. Taşıyıcı Sistem Hakkında Kısa Bilgi 1.1 Sistem Şeması 1.2 Sistem Detayları ve Taşıyıcı Sistem

Detaylı

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler 3 2 diş Ana taşıyıcı kiriş 1 A a a Đnce plak B Dişli döşeme a-a plak diş kiriş Asmolen döşeme plak diş Asmolen (dolgu) Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı,

Detaylı

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir.

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir. SONLU ELEMAN HASIR GRUPLARININ BİRLEŞİMİNDE SAP2000 ve ETABS õn SAĞLADIĞI KOLAYLIK (Mesh Transition and Compatibility, The Automated Line Constraint in ETABS & SAP2000) Ashraf Habibullah, S.E., President

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler Benzeri ERSOY/ÖZCEBE S. 275-277

Kirişlerde sınır değerler Benzeri ERSOY/ÖZCEBE S. 275-277 Kirişlere ınır eğerler Benzeri ERSOY/ÖZCEBE S. 275-277 çekme taraı (epreme çekme - baınç) baınç taraı çekme taraı baınç taraı (epreme çekme - baınç) b w : kiriş genişliği h: kiriş yükekliği : aalı yükeklik=h-

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ ühendislik ültesi ina ühendisliği ölümü ukavemet II inal Sınavı () dı Soyadı : 5 Haziran 01 Sınıfı : No : SORU 1: Şekilde sistemde boru anahtarına 00 N luk b ir kuvvet etki etmektedir.

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, Hesap Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, NET3D Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal o Engineering and Natural Science Mühendilik ve Fen Bilimleri Dergii Sigma 004/1 YAPI ELEMANLARININ ANALİZİNDE ŞERİT-LEVHA VE KAFES SİSTEM BENZEŞİMİ MODELİ M. Yaşar KALTAKCI *, Günnur YAVUZ Selçuk

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 KOLONLAR Sargı Etkisi Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 Üç eksenli gerilme etkisinde beton davranışı (RICHART deneyi-1928) ERSOY/ÖZCEBE,

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Basit Eğilme Etkisindeki Elemanlar Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gibi yatay taşıyıcı elemanlar, uygulanan düşey ve yatay yükler ile eğilme

Detaylı

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü GİRİŞ: Betonarme yapılar veya elemanlar servis ömürleri boyunca gerek kendi ağırlıklarından gerek dış yüklerden dolayı moment,

Detaylı

Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Depreme Karşı Güçlendirilmesi

Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Depreme Karşı Güçlendirilmesi ECAS2002 Ululararaı Yaı ve Derem Mühendiliği Semozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniveritei, Ankara, Türkiye Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Dereme Karşı Güçlendirilmei M. Saatçioğlu

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ A. S. Erdoğan Harran Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ BETONRE YPILRD TŞIYICI SİSTE GÜVENLİĞİ Zekai Celep Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi http://web.itu.edu.tr/celep/ celep@itu.edu.tr İO eslekiçi Eğitim Semineri Bakırköy, Kadıköy,

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Ferruh YILDIZ, Hakan KARABÖRK,

Detaylı

Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi

Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi Yapõlarõn Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi Deprem Mühendisliğine Ağõrlõk Vererek Fiziki bir Yaklaşõm Edward L. Wilson İnşaat Mühendisliğinden Emekli Prof. Dr. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Computers

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 184 Kesme çatlaklarıdeney kirişi Vieo http://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları I. Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi II. Taşıyıcı Sistem Seçimi III. GKT ve

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye FİBER TAKVİYELİ POLİMERLE GÜÇLENDİRİLEN BETONARME KİRİŞLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ NONLINEAR ANALYSIS OF RC BEAM STRENGTHENED WITH FIBER REINFORCED POLYMERS MERT N., ELMAS M. Pota Adrei: Sakarya Üniveritei,

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

3. Hafta. Bu durumda ; aslında daha karmaşık yükleme hali ile. Önceki bölümde eksenel ve enine. Birçok makine elemanı ve bileşenleri ENLERĐ

3. Hafta. Bu durumda ; aslında daha karmaşık yükleme hali ile. Önceki bölümde eksenel ve enine. Birçok makine elemanı ve bileşenleri ENLERĐ : 3. Hafta - GENEL YÜKLEME Y KOŞULLARINDA GERĐLME BĐLE B LEŞENLER ENLERĐ - EMNĐYETL YETLĐ GERĐLME, ĐŞLETME G. VE EMNĐYET KATSAYISI : 09/10 3.H Hatırlama Önceki bölümde ekenel ve enine yüklenmiş bağlantılarda

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ Prof.Dr. C.Erdem İMRAK 1 ve Mak.Y.Müh. Özgür ŞENTÜRK 2 1 İTÜ. Makina Fakültei, Makina Mühendiliği Bölümü, İtanbul 2 Oyak- Renault, DITECH/DMM

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı