SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN"

Transkript

1 SAP2000 Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Yazõlõmlarõ Serisi BAŞLARKEN COMPUTERS & ENGINEERING Versiyon 10 Eylül 2005 Türkçesi: Nisan 2006

2 TELİF HAKKI Her hakkõ saklõdõr. SAP2000 bilgisayar programõ ve ilgili tüm yazõlõ belgeler sahiplik ve çoğaltma haklarõ saklõ ürünlerdir. Evrensel sahiplik haklarõ Computers & Structures Inc.'a aittir. Computers & Structures Inc. ve Computers & Engineering kuruluşlarõndan yazõlõ izin alõnmadan programõn lisanssõz kullanõmõ veya yazõlõ belgelerinin çoğaltõlmasõ tamamen yasaktõr. Daha ayrõntõlõ bilgi, yazõlõm lisansõ ve belgelerin kopyalarõ için başvuru adresi: Türkiye, orta Avrupa ve Rus Fed. Devletleri Ana Dağõtõmõ: COMPUTERS & ENGINEERING Holzmühlerweg D Lollar, ALMANYA Tel: Fax: Copyright Computers and Structures Inc., Copyright Computers & Engineering CSI Logo'su Computers & Structures Inc. kuruluşunun tescilli ticari markasõdõr. SAP2000 Computers & Structures Inc. kuruluşunun ticari markasõdõr. Windows Microsoft kuruluşunun tescilli ticari markasõdõr. AutoCAD Autodesk kuruluşunun tescilli ticari markasõdõr. FrameWorks Plus Intergraph kuruluşunun tescilli ticari markasõdõr.

3 SORUMLULUK SAP2000 programõnõn ve yazõlõ belgelerinin hazõrlanmasõna büyük zaman, çaba harcanmõş ve maddi fedakarlõk yapõlmõştõr. Program tam olarak test edilmiş ve kullanõlmõştõr. Bununla birlikte programõ kullanõrken, kullanõcõ, programõn güvenilirliği veya kesinliği konusunda programõ hazõrlayan veya dağõtanlarõn herhangi bir sorumluluk almadõğõnõ veya bunu ima etmediğini kabul eder ve anlar. Program, betonarme çerçevelerin boyutlamasõ için çok pratik bir araçtõr. Programõn bundan önceki sürümleri çok başarõlõ olmuş ve çeşitli yapõlarda kullanõlmõştõr. Bununla beraber kullanõcõ, bu kõlavuzu tamamen ve dikkatlice okumalõ ve betonarme hesabõnda program algoritmalarõnõn kapsamadõğõ durumlarõ iyice anlamalõdõr. Kullanõcõ, programõn temel varsayõmlarõnõ açõkça anlamalõ ve programõn oluşturduğu sonuçlarõ kendisi bağõmsõz olarak kontrol etmelidir.

4 TEŞEKKÜR Bu ürünün bugünkü durumuna gelmesinde yõllar boyu süren değerli çalõşmalarõyla katkõ sağlayan bütün mühendis meslektaşlarõmõza teşekkür ederiz. Özellikle orjinal SAP serisi programlarõnõn kavramsallaştõrõlmasõ ve geliştirilmesinden sorumlu, California Berkeley Üniversitesi emekli profesörlerinden Dr. Edward L. Wilson a teşekkür borçluyuz. Kendisi devamlõ olarak orijinal çözümler üretmesiyle programõn bu versiyonunda kullanõlan eşsiz kavramlar yaratmõştõr.

5 İ Ç İ NDEKİ LER BÖLÜM 1 - SAP2000 e Hoş Geldiniz 1-2 Program Seviyeleri ve Özellikleri 1-2 BÖLÜM 2 - Başlarken 2-1 SAP2000 Kurulumu 2-1 Sürüm Yükseltiyorsanõz Kullanõm Kõlavuzu Hakkõnda 2-2 İzle ve Öğren Videolarõ 2-2 Teknik Destek 2-3 Size Yardõm Edebilmemiz için Bize Yardõm Edin 2-3 Telefon, Fax ve ile Yardõm 2-4 Online (İnternet Üzerinden) Destek 2-4 BÖLÜM 3 - Yapõsal Model 3-1 Birimler 3-2 Nesneler ve Elemanlar 3-2 Gruplar 3-4 Koordinat Sistemleri ve Gridler 3-4 Özellikler 3-5 Yük Durumlarõ 3-5 Fonksiyonlar 3-6 Analiz Durumlarõ 3-7 Kombinezonlar 3-9 Boyutlandõrma Seçenekleri 3-9 Çõktõ ve Görüntü Seçenekleri Tanõmlama 3-10 Daha Fazlasõnõ Öğrenin 3-11 COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

6 BÖLÜM 4 - Grafik Kullanõcõ Arayüzü 4-1 SAP2000 Ekranõ 4-1 Ana Pencere 4-1 Menü Çubuğu 4-2 Araç Çubuklarõ 4-2 Görüntü Pencereleri 4-4 Durum Çubuğu 4-4 Fare kullanõmõ 4-4 Görünüş Seçenekleri ve 3 Boyutlu Görünüşler 4-5 Perspektif Görünüş 4-6 Sürükleme (Pan), Büyültme (Zoom) ve 3-D Döndürme 4-6 Sõnõr Koyma 4-6 Eleman Görünüş Seçenekleri 4-6 Diğer Seçenekler 4-7 Görüntü Penceresinin Tazelenmesi 4-7 Temel İşlemler 4-7 Dosya İşlemleri 4-8 Adlandõrõlmõş Öğelerin Tanõmlanmasõ 4-8 Çizim 4-10 Nesne Çizimleri 4-10 Nokta Kenetleme Araçlarõ 4-12 Çizim Kontrol Araçlarõ 4-12 Seçme 4-13 Grafiksel Seçim 4-14 Özelliklere Göre Seçim 4-14 Düzenleme (Editing) 4-15 Atama 4-16 Geri Alma ve İleri Alma (Undo, Redo) 4-17 Analiz 4-17 Görüntüleme (Displaying) 4-18 Grafiksel Görüntüleme 4-18 Model Tanõmlarõnõ Görüntüleme 4-18 Analiz Sonuçlarõnõ Görüntüleme 4-19 Fonksiyon Çizimlerini Görüntüleme 4-19 Tablosal Görüntüleme 4-20 Boyutlama (Dizayn) 4-20 Kilitleme ve Kilidi kaldõrma 4-21 Sayõsal Verilerin Girilmesi 4-22 Seçenek Tanõmlarõ 4-22 Yardõm Alma 4-23 COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

7 BÖLÜM 5 - Veri Tablolarõyla Çalõşmak 5-1 Veri Tablolarõnõn Sõnõflandõrõlmasõ 5-1 Model Tanõmlarõ 5-1 Analiz Sonuçlarõ 5-1 Boyutlama (Dizayn) Sonuçlarõ 5-2 Tablolar ve Alanlar 5-2 Tablolarõn Kullanõlmasõ 5-3 Sunum Amacõyla Tablolarõn Düzenlenmesi 5-3 Yapõlandõrõlmõş Veritabanõ Tablolarõ 5-4 Tablolarõn Gösterimi 5-4 Tablolarõn Yazdõrõlmasõ 5-7 Kişisel Rapor Yazõcõ 5-7 Yazdõrma ve Gösterim için Biçim Kontrolü 5-8 Etkileşimli Tablo İşleme 5-8 Veri Tablolarõnõn Export Edilmesi 5-9 Veri Tablolarõnõn Import Edilmesi 5-10 Kayõt Esnasõnda Otomatik Export 5-11 Analiz Esnasõnda Export 5-12 Veritabanõ Dosya Biçimleri 5-12 Microsoft Access Veri Tabanõ 5-12 Microsoft Excel Hesap Tablosu 5-12 Düz Yazõ Biçimli Veritabanõ 5-13 Daha fazla bilgi 5-14 COMPUTERS & ENGINEERING Tel:

8 BÖLÜM 1 SAP2000 e Hoş Geldiniz SAP2000, SAP serisi bilgisayar programlarõnõn en ilerisi ve en kullanõcõ dostu olan versiyonudur. SAP2000 nin 1996 da yapõlan ilk versiyonu, SAP serileri içerisinde tamamõ Windows uyumlu olan ilk sürümüydü. Bu özellik sõnõrsõz kullanõm ve üretim özelliğine sahip olan çok güçlü bir ara-yüze olanak tanõr. Modelin oluşturulmasõ ve geliştirilmesi, analizin yapõlmasõ, boyutlamanõn kontrolü ve optimizasyonu ile çõktõlarõ baskõya hazõrlama bu tek arayüzle yapõlabilmektedir. Tek bir yapõsal model birçok farklõ tipteki hesaplama ve boyutlama işleminde kullanõlabilir. Program Seviyeleri ve Özellikleri SAP2000 nin en güncel bu sürümü, aynõ grafik kullanõcõ ara-yüzünü paylaşan üç ayrõ paket halinde sunulmaktadõr: SAP2000 Basic, SAP2000 PLUS ve SAP2000 Advanced. Bütün bu programlar en gelişmiş özelliklerle donatõlmõştõr. Bunlardan bazõlarõ: Hõzlõ denklem çözücü, kuvvet ve deplasman yükü, prizmatik olmayan çubuk nesneleri, sadece çekmeye çalõşan çaprazlar, art - germeli tendonlar, çok hassas kabuk nesneleri, Eigen ve Ritz modal analizi, simetrik olmayan yapõlar için çok sayõda kordinat sistemleri, birçok farklõ düğüm noktasõ şartõ (bağõmlõlõğõ) atama seçeneği, bağõmsõz tanõmlanmõş sonlu nesne modellerinin birleştirilmesi, tam çiftli 6x6 yay rijitliği ve aynõ işlemde birden çok dinamik analizin kombine edilebilmesi veya zarflanabilmesidir. SAP2000 PLUS programa bunlara sõnõrsõz kapasiteyi de katar; Yük katarlarõ analizi özellikleri, sonlu eleman tekniğinin tamamõnõ, etkin frekans alanõnda analiz (hem düzgün doğrusal ve hem güç-spektral-yoğunluğu tipleri) ve zaman alanõnda analizi (time-history) seçenekleridir. Çok sayõda taban tahrikli zemin hareketleri de bunlara eklenebilir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 1-2

9 SAP2000 Advanced versiyonu PLUS õn kapasitesini çubuk nesnelerinde, fiber mafsallarda, kablo (halat) davranõşõnda, non-lineer kabuk elemanlarõnda ve geometrik nonlinearitede kullanõlmak üzere (boşluklar (gap), kancalar (hook), izolatörler, damperler, çoklu-lineer plastik mafsallar gibi) lineer olmayan bağlantõ nesneleri ile çoklu-lineer plastik mafsallar ekleyerek artõrõr. Ayrõca malzeme ve geometrik etkilerden kaynaklanabilecek nonlineerlik özelliğini dikkate alan Statik hesap teknikleri (Statik Non-lineer Hesaplama) ki bunlar; Statik İtme Analizi, modal süperpozisyon ve doğrudan-entegrasyon yöntemi kullanõlarak Zaman Alanõnda Hesaplama, burkulma analizi, frekans etki alanõnda hesaplama ( hem düzenli hal hem de güç-spektrum-yoğunluğu tiplerinde) Yukarõda saydõğõmõz tüm bu program özellikleri hem tasarõm, hem de hesaplama aşamasõnda, çelik, betonarme, alüminyum ve soğukta şekil verilmiş (ince cidarlõ) profillerden oluşan yapõlarõn aynõ ara yüzde ve tamamen birbirleriyle uyumlu şekilde kullanõlmasõna ve bu entegre binalarõn boyutlandõrõlmasõna olanak tanõr. Çelik ve Alüminyum çubuk nesneleri için boyutlama ve iteratif optimizasyon sağlanmaktadõr. Betonarme çubuk nesneleri içinde gerekli donatõ hesabõ yapõlmaktadõr. Betonarme kabuk elemanlarõnda basõnç ve çekme çiftinin hesabõndan elde edilen boyutlama gerilmeleri ve çekme donatõlarõ gösterilebilir. Nesneler boyutlama amaçlarõna göre sõnõflandõrõlabilirler ve nesnenin üzerine tõklanarak o nesne için detaylõ boyutlama sonuç bilgileri görülebilir. Programda birçok yerel ve uluslararasõ boyutlama yönetmeliklerinin en son durumlarõ mevcuttur ve her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Ayrõca SAP2000 ara yüzüyle tamamen uyumlu ek modüllerde mevcuttur: Nesne tabanlõ köprü boyutlama Aşamalõ inşaat, zamana bağõmlõ etkilerle birlikte Açõk DenizYapõlarõ/Dalga yüklemeleri SASSI 2000 (zemin-yapõ etkileşimi) Modelleme bilgileri, analiz sonuçlarõ ve dizayn sonuçlarõ gibi tüm SAP2000 verileri tablo veri yapõsõnda incelenebilir. Bu tablo yapõsõndaki veriler ara yüz içerisinde düzenlenip görüntülenebildiği gibi, Microsoft Access veritabanõ formatõna, Microsoft Excel hesap tablosuna veya düz metin biçimine dönüştürülebilir. Export edilen bilgileri raporlar oluşturmak veya özel hesaplamalar yapmak için kullanabilirsiniz. Bu tablo verileri SAP2000 dõşõnda yeniden düzenlenmiş yada yeniden oluşturulmuş modelleri SAP2000 içine çağõrabilmek amacõyla da kullanõlabilir. Bu Import ve Export yetenekleri diğer çok bilinen boyutlama ve çizim programlarõndan veri alma veya gönderme konusunda da rahatlõkla kullanõlabilir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 1-3

10 SAP ismi 30 yõl önce SAP, SOLIDSAP ve SAP IV ün tanõtõlmasõndan bu yana en başarõlõ ve üst düzeydeki analitik çözümler için bir ekol olmuş bunu PC lerdeki SAP 80 ve SAP 90 yazõlõmlarõ izlemiştir. Bu ileri sayõsal tekniklere SAP2000 son olarak kullanõcõ dostu ve inanõlmaz derecede kolay, boyutlama yeteneklerini barõndõran tam yetkin ve güçlü bir grafiksel kullanõcõ ara-yüzü de eklemiştir. Bu ara yüzün de eklenmesiyle SAP2000 yüzden fazla ülkede binlerce mühendislik firmasõnõn kullandõğõ verimlilikte ve üretkenlikte eşi bulunmaz bir hesap ve boyutlama programõ haline gelmiştir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 1-4

11 BÖLÜM 2 Başlarken SAP2000 en basit problemlerden en karmaşõk projelere kadar birçok alanda kullanõlabilecek tam kapsamlõ bir programdõr. Bu bölümde SAP2000 in kurulum, çalõştõrma ve destek aşamalarõ anlatõlacaktõr. SAP2000 Kurulumu Lütfen SAP2000 paketiyle beraber sağlanan kurulum dokümanlarõndaki açõklamalarõ takip edin veya sistem yöneticinizden programõn kurulumunu isteyip size programa erişim izni vermesini isteyiniz. Sürüm Yükseltiyorsanõz... Eğer SAP2000 versiyon 6 veya 7 den sürüm yükseltiyorsanõz lütfen programda yapõlmõş ve aşağõya sõralanmõş önemli değişiklikleri dikkate alõnõz. Özellikle; Model nesneler şeklinde tarif edilir ve bu nesneler analiz sõrasõnda program tarafõndan kendiliğinden elemanlara dönüştürülerek kullanõlõr. Yük durumlarõ ve analiz durumlarõ tamamen birbirinden farklõ ve ayrõ kavramlardõr. Metne dayalõ veri girişi, yeni veritabanõ yetenekleriyle uyumlu olmasõ amacõyla değiştirilmiştir. Bu değişiklikler program özelliklerini bütünlük ve ileriye yönelik olmasõ açõsõndan geliştirmiştir. Yeni kavramlara aşinalõk kazanmak için bu el kitabõnõn geri kalanõnõ okumanõz tavsiye edilir. SAP2000 deki yeni özellikler hakkõnda daha fazla bilgi almak için programõn ekran yardõmõ hizmetleri kõsmõndaki hoş geldiniz başlõğõ altõndaki Versiyon 10 da neler yenilendi başlõklõ bölümü okuyunuz. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 2-1

12 Kullanõm Kõlavuzu Hakkõnda Bu kõlavuz sizin SAP2000 ile üreticiliğinizi kõsa sürede arttõrmak için hazõrlanmõştõr. Bir sonraki bölümde, programõn grafiksel kullanõcõ ara yüzü ve temel kullanõm ilkelerine bir giriş yapõlacaktõr. Bu ciltin ikinci kõsmõ, SAP2000 Temel Analiz Referanslarõ, SAP2000 de kullanõlan yapõ modelleme ve analiz tekniklerinin esasõnõ oluşturan temel kavramlara bir giriş ve tarif yapar. Okunmasõ tavsiye edilir. Bu cildin üçüncü kõsmõ, SAP2000 Hõzlõ Alõştõrma Kõlavuzu, programõ ilk kez kullananlarõn SAP2000 ile modelleme, analiz ve dizayn özelliklerini kullanma konusunda el alõşkanlõğõ kazanmalarõnõ sağlamak amacõyla hazõrlanmõştõr. SAP2000 ile gerçek bir projeye başlamadan önce bu kõlavuzu okumanõz ve SAP2000 Hõzlõ Alõştõrma Kitabõ ndaki eğitim örnekleriyle çalõşmanõz kuvvetle tavsiye edilir. Daha fazla bilgi, SAP2000 Grafiksel Kullanõcõ Arayüzü Online Help (Ekranda Doğrudan Yardõm) kullanõlarak veya program tarafõndan sağlanan diğer kõlavuzlardan edinilebilir. Ayrõca bu kullanõm kõlavuzlarõ SAP2000 CD sinde PDF formatõnda mevcut olup, yardõm menüsü kullanõlarak program içindende incelenebilir. Bu menüden ulaşabileceğiniz bilgiler şunlardõr. Programõn ileri düzeydeki modelleme ve analiz teknikleri hakkõnda bilgi içeren SAP2000, ETABS ve SAFE Analiz Referanslarõ. SAP2000 in desteklediği boyutlama yönetmeliklerine dair detaylõ boyutlama özelliklerini içeren çeşitli SAP2000 Boyutlama El Kitaplarõ. Programõn analitik özelliklerinin doğruluğunun teyidi ve programõn yeteneklerinin tanõtõldõğõ örneklerden oluşan SAP2000 Karşõlaştõrmalõ Doğrulamalar Kitabõ İzle ve Öğren Videolarõ SAP2000 i öğrenmenin en iyi yollarõndan biri İzle ve Öğren Videolarõ serisidir. Bu videolara ya CSI nõn web sayfasõ olan adresinden yada SAP2000 CD sinden ulaşabilirsiniz. Bu videolar hem yeni başlayanlar hem de yetkin kullanõcõlar için oldukça önemli ve faydalõ bilgiler içerir. En basitinden en karmaşõğõna oldukça geniş kapsamlõ modelleme bilgileri bulundurur. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 2-2

13 Teknik Destek Yazõlõmõnõzõ aldõktan sonraki ilk 90 gün içerisinde, Computers & Engineering den telefonla, faxla ve ile ücretsiz teknik destek alõnabilir. 90 günden sonra teknik destek alma önceliği CSI ile yõllõk bakõm, sürüm yükseltme, teknik destek anlaşmasõ olanlara aittir. Anlaşmasõ olmayanlar için teknik destek sadece ile ancak öncelik tanõmadan sağlanõr. Bakõm anlaşmasõ ayrõca programõn ücretsiz veya düşük fiyatla yenilenmesini (Update) sağlar. Lütfen Bakõm anlaşmasõ hakkõnda bilgi almak için program dağõtõcõsõna başvurunuz veya adresindeki CSI yazõlõm fiyat listesi 3. sayfasõnõ inceleyiniz. Eğer yazõlõmõn kullanõmõnda sorunlarla karşõlaşõyorsanõz, lütfen: Ürünle birlikte verilen dokümanlara ve diğer yazõlõ bilgilere başvurun Programdaki ON-LINE yardõm özelliğine başvurun. Eğer çözüm bulamazsanõz, bizle aşağõda belirtilen şekilde temasa geçin: Size Yardõm Edebilmemiz için Bize Yardõm Edin Bizi teknik destek ile ilgili bir sorun için her arayõşõnõzda, size yardõmcõ olabilmemiz için lütfen bize aşağõdaki bilgileri sağlayõn: Programõn seviyesi (Basic, PLUS veya Advanced) ve kullandõğõnõz versiyonun numarasõ. Bu bilgi Help menüsü > About SAP2000 komutu altõndaki menüden elde edilebilir. Modelinizin tanõmõ ve eğer mümkünse resmi Problemin ne olduğunun ve ne yaparken problemle karşõlaşõldõğõnõn tanõmõ Harfi harfine ekranõnõzda belirmiş olan hata mesajõ Problemi çözmek için ne yaptõğõnõzõn tanõmõ Bilgisayarõnõzõn özellikleri (markasõ ve modeli, işlemcisi, işletim sistemi, sabit diskinizin ve RAM õnõn kapasitesi) Adõnõz, şirketinizin adõ ve sizinle nasõl temasa geçebileceğimiz COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 2-3

14 Telefon, Fax ve ile Yardõm Telefonla teknik destek öncelikle CSI ile yõllõk bakõm, sürüm yükseltme, teknik destek anlaşmasõ olanlara aittir. Computers & Engineering ofislerini numaralõ telefondan arayabilir veya Problemler ve modelinizle ilgili bilgilerden (mümkünse resimle birlikte) oluşan faxõ numaralõ faksa geçebilirsiniz. Telefon ile aradõğõnõzda lütfen bilgisayarõnõzõn başõnda olun ve program kõlavuzu elinizde olsun. Online (İnternet Üzerinden) Destek Aşağõdaki şekillerde Online destek alõnabilir: adresine model dosyanõzla beraber e- mail göndererek COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 2-4

15 BÖLÜM 3 Yapõsal Model SAP2000, grafik kullanõcõ ara yüzü kullanarak tanõmlamõş olduğunuz modele göre yapõnõzõn analiz ve boyutlamasõnõ yapar. Model sizin yapõnõzõ temsil edecek aşağõdaki belli başlõ birimlerden oluşur: Birimler Nesneler Gruplar Koordinat sistemleri ve gridler Özellikler Yük durumlarõ Fonksiyonlar Analiz durumlarõ Kombinezonlar Boyutlama seçenekleri Çõktõ ve görüntü seçenekleri tanõmlama Grafik kullanõcõ ara yüzü size modelinizi yaratmak için birçok güçlü özellik sağlar. Basit bir model ile başlayabilirsiniz. Daha sonra SAP2000 in boyutlama ve optimizasyon seçeneklerini kullanarak küçük bir çabayla modelinizi geliştirebilirsiniz. Bu bölümdeki başlõklar bu içeriği biraz daha detaylõ anlatmaktadõr. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-1

16 Birimler SAP2000 dört temel birimle çalõşõr ki bunlar; kuvvet, uzunluk, õsõ ve zamandõr. Programõmõz Kip, inç, F veya N, mm, C gibi çok sayõda birbiriyle uyumlu kuvvet, uzunluk ve õsõ birim setleri içerir. SAP2000 de zaman, sünme, rötre ve yaşlanma etkileri hariç ki bunlar gün birimleriyle ölçülürler, hep saniyelerle ölçülür. Kütle ile ağõrlõk arasõnda da ciddi bir ayrõm yapõlõr. Kütle sadece dinamik atalet ile yer ivmelerinden kaynaklanan yüklemelerin hesaplanmasõnda kullanõlõr. Ağõrlõk da diğer kuvvet yüklemeleri gibi dõşarõdan uygulanan bir kuvvettir. Ağõrlõk değerlerini tanõmlarken kuvvet birimlerini ve kütleyi tanõmlarken ise kütle birimlerini (kuvvet-sn 2 /uzunluk) kullandõğõnõzdan emin olun. Yeni bir modele başladõğõnõzda, SAP2000 size hangi birimle çalõşmak istediğinizi sorar. Bu birimler modeliniz için esas birimler olur. Hernekadar veri ve çõktõ verileri her hangi farklõ bir birim sisteminde sağlanabilse de bunlar program tarafõndan hep modelin esas birim sistemine dönüştürülürler. Açõsal ölçüler hep aşağõdaki birimleri kullanõr; Geometri, mesela eksen konumu, her zaman derece ile ölçülür. Dönel deplasmanlar hep radyanla ölçülür. Frekans her zaman devir/sn (Hz) ile ölçülür. Nesneler ve Elemanlar Model içerisindeki fiziksel yapõ elemanlarõ nesnelerle temsil edilirler. Bir nesnenin şeklini çizmek için çizim ara yüzünü kullanõlõr, ardõndan bu fiziksel nesne modelini tanõmlamak için atama menüleri kullanõlarak bu nesneye özellikler ve yüklemeler atanõr. Geometrik ölçülerine göre sõralanmõş aşağõdaki nesne türleri bulunmaktadõr: Noktasal nesneler, iki tip: o Düğüm noktasõ nesneleri: Tüm nesnelerin uçlarõnda veya köşelerinde kendiliğinden oluşturulur, model mesnetlerine veya diğer yerel davranõşlara dõşarõdan eklenebilirler. o Zemine sabit bağlantõ (tek düğümlü link) nesneleri: İzolatörler, damperler, boşluklar, çoklu-lineer yaylar ve diğerleri gibi özel mesnet şartlarõnõ tarif etmede kullanõlõrlar. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-2

17 Çizgisel nesneler, iki tip: o Çubuk/Kablo/Tendon nesneleri: kirişleri, kolonlarõ, çaprazlarõ, makaslarõ ve kablo nesnelerinõ modellemede kullanõlõr. o Birleştirici bağlantõ (iki düğümlü link) nesneleri: izolatörler, damperler, boşluklar, çok yönlü yaylar birçok özel nesne davranõşõnõn modellenmesinde kullanõlõr. Çubuk/Kablo/Tendon nesnelerinden farklõ olarak birleştirici bağlantõ nesneleri sõfõr uzunluğa sahip olabilirler. Alan nesneleri : duvarlarõn, döşemelerin ve diğer ince cidarlõ nesnelerin ki bunlara iki boyutlu katõlar dahildir, modellenmesinde kullanõlõrlar (düzlem gerilmeleri, düzlem birim deformasyonlarõ ve eksensel simetrik katõlar) Katõ (solid) nesneleri : üç boyutlu katõ nesnelerin modelleri modellenmesinde kullanõlõr. Genel bir kural olarak nesnenin şekli modellenen fiziksel yapõnõnkini karşõlamalõdõr. Bu avantaj modelin görsel olarak canlandõrõlmasõnõ sağlayarak boyutlandõrma aşamasõnda kolaylõk sağlar. Eğer daha önce herhangi bir sonlu eleman tabanlõ bir hesap yazõlõmõ kullandõysanõz (buna SAP2000 nin önceki sürümleri de dahildir), fiziksel modelin hesaplama amacõyla daha küçük sonlu nesnelere bölündüğü konusuna aşinasõnõzdõr. Nesne tabanlõ modelleme kolaylõğõ bu ihtiyacõ büyük ölçüde azaltmõştõr. Sonlu elemanlar yöntemini yeni öğrenen biri için nesne tabanlõ olma özelliği zaten oldukça doğal gelecektir. Programõ çalõştõrõnca SAP2000 nesne tabanlõ modeli kendiliğinden eleman tabanlõ modele dönüştürerek hesabõ başlatõr. Bu eleman tabanlõ model hesap modeli olarak adlandõrõlõr ve klasik sonlu elemanlar ve düğüm noktalarõnõ içerir. Ancak sonuçlar yine nesne tabanlõ bir model üzerinde gösterilir. SAP2000 bölümlendirmenin (meshing) nasõl yapõlacağõ konusunda da seçenekler sunar. Örneğin; hassasiyet derecesi ve kesişen nesneler arasõnda bölümlendirmenin nasõl yapõlacağõ gibi. Aynõ zamanda modelin el ile bölümlendirilmesine müsaade eden bir seçenek de sunar. Bu kolaylõk nesneler ve nesneler arasõnda bire bir uyumluluk sağlar. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-3

18 Gruplar Grup isimlendirilmiş bir nesne topluluğuna verilen addõr. Bir grup farklõ tip ve sayõda nesneler içerebilir. Bu gruplarõn aşağõdaki gibi birçok kullanõm alanõ vardõr: Değişiklik ve atama işlemleri için nesnelerin kolayca seçilmesi. Aşamalõ inşaat sürecinin tanõmlanmasõ Model üzerinde çoklu kesitlerin tanõmlanmasõ Aynõ şekilde boyutlandõrõlacak nesnelerin gruplanmasõ Seçimli çõktõ alõnabilmesi Model içerisinde istendiği kadar çok grup tanõmlanabilir. Gruplama özelliği çok büyük modellerin idare edilebilmesinde oldukça etkin araçtõr. Koordinat Sistemleri ve Gridler Modeldeki bütün konumlar bir tek global (asal) koordinat sistemine göre eksiksiz olarak tanõmlanõr. Bu da üç boyutlu, sağ el kuralõna uygun, karesel koordinat sistemidir. Üç eksende, X, Y ve Z birbirlerine göre dik ve sağ el kuralõna uygundur. SAP2000 global +Z yönünü yukarõ Z yönünü de aşağõ yön kabul eder. Yerçekimsel etkiler program tarafõndan Z yönünde kabul edilir. Modelinizi geliştirmesine ve görüntülemesine yardõmcõ olmasõ için ek koordinat sistemleri tanõmlayabilirsiniz. Bu sistemler bir orijin noktasõ ve global eksene göre kõyaslanmõş açõlardan oluşur. Her bir koordinat sistemi için (global ve tüm diğer ilave edilmiş sistemler dahil) nesnelerin model içerisindeki konumunu belirlemek için kullanõlan kesişen konstrüksiyon çizgilerinden oluşmuş üç boyutlu grid sistemleri tanõmlayabilirsiniz. Her bir grid kartezyen (dikdörtgen) veya silindirik veya genel tipte olabilir. Çizim operasyonlarõ kenetleme özelliği kapatõlmadõğõ müddetçe eksen çizgilerini yakalama eğilimindedirler. Bu kenetleme seçeneği modelin doğru çizilmesini kolaylaştõrõr. Bir grid çizgisi kaydõrõldõğõnda model içerisindeki bir noktanõn da onunla beraber kaydõrõlmasõ olarak tanõmlanabilir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-4

19 Modeldeki her nesne (nokta, çizgi, alan vb.) bunlara ait özellikleri, yükleri ve tepkileri tanõmlamak için kendi yerel koordinat sistemine sahiptir. Yerel koordinatlarõn eksenleri 1, 2 ve 3 olarak adlandõrõlõr. Yerel koordinat sistemlerinin kendilerine ait bir grid sistemleri yoktur. Özellikler (Kesit Değerleri) Bir nesnenin model içerisindeki yapõsal davranõşõnõ belirlemek için bu nesneye özellikler atanõr. Bu özelliklerden bazõlarõ, mesela malzeme ve kesit özellikleri, isimlendirilmiş şeyler olup bir nesneye atanmadan önce tanõmlanmalarõ gerekir. Örneğin bir model aşağõdaki özelliklere sahip olabilir. CONCRETE olarak tanõmlanan bir beton malzeme özelliğine. CONCRETE olarak tanõmlanmõş malzeme özelliğini kullanan RECT diye anõlan bir dikdörtgen çubuk kesit özelliğine, CIRC diye anõlan bir silindir çubuk kesit özelliğine. Aynõ şekilde yine CONCRETE olarak tanõmlanmõş malzeme özelliğini kullanan ve SLAB diye anõlan bir alan nesnesi kesit özelliğine. Bir çubuk nesnesine RECT diye anõlan bir çubuk kesit özelliği atadõğõnõzda, RECT kesiti özelliği üzerinde ve CONCRETE malzeme özelliği üzerinde yapmõş olduğunuz her değişiklik ilgili nesneye kendiliğinden yansõr. İsimlendirilmiş de olsa bir özellik modeldeki bir nesneye atanmadõkça model üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Çubuk nesnesi uç serbestlikleri veya düğüm noktasõ mesnet şartlarõ gibi özellikler doğrudan nesnelere atanõrlar. Bu özellikler atandõklarõ nesnelere aynõ cinste başka bir özellik atanmadõkça değişmezler ve isimlendirilmiş çokluklar olmadõklarõndan nesneden bağõmsõz olamazlar. Yük Durumlarõ Yüklemeler, yapõ üzerindeki kuvvet, basõnç, mesnet yer değiştirmesi, õsõl etkiler, zemin ivmesi ve buna benzer etkilerin bir ifadesidir. Yüklerin yapõ üzerindeki üç boyutlu uzaysal dağõlõmõ yükleme durumu olarak ifade edilir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-5

20 İsteğe bağlõ olarak sõnõrsõz sayõda yük durumu tanõmlanabilir. Genelde hareketsiz yük, hareketli yük, rüzgar yükü, kar yükü, õsõl genleşme yükleri ve diğer yük türlerinin her biri için ayrõ yük durumlarõ tarif edilir. Uygulama şekillerinden kaynaklanan farklar veya boyutlama amacõndaki farklõlõklardan dolayõ bağõmsõz olarak değişkenlik gösteren yükler için farklõ yük durumlarõ tarif edilmelidir. Bir yük durumunu tarif ettikten sonra, nesnelere bu yük durumuna bağlõ belirli yük değerleri girin. Bir nesneye atanan yük değeri aynõ zamanda bu yüklemenin yük tipini (kuvvet mi, yer değiştirme mi, õsõ mõ olduğunu), şiddetini ve yönünü (eğer uygulanabilirse) tanõmlarlar. Farklõ nesnelere tek bir yükleme durumuna ait farklõ yükler atanabilir. Her bir nesneye birbirinden farklõ birden fazla yük durumuna ait yüklemeler yapõlabilir. Örneğin WIND, SNOW ve SUN15 olarak tarif edilmiş yük durumlarõ olsun. WIND yüklemesi yapõnõn birbirine zõt iki cephesindeki düşey nesnelere emme ve basõnç değerleri olarak ayrõ ayrõ girilebilir. SNOW yükleme durumu sadece çatõ nesnelerine düşey yönde yük atanabilir. SUN15 yükleme durumunda öğleden sonra saat 3:00 te güneşin etkilerini dikkate almak için yapõ içindeki farklõ nesnelere farklõ sõcaklõk değerleri atanabilir. Yapõnõn herhangi bir yükleme durumuna tepkisini hesaplamak için analiz durumu tanõmlanõp, çalõştõrõlmalõdõr (aşağõda tanõmlandõğõ gibi) bu aşamada yükleme durumunun nasõl uygulanacağõ (statik mi yoksa dinamik mi?), yapõnõn nasõl analiz edileceği (doğrusal olarak mõ? doğrusal olmadõğõ kabul edilerek mi?) de tariflenir. Aynõ yükleme durumu farklõ analiz seçeneklerinde farklõ şekillerde uygulanabilir. Yukarõdaki kullanõcõ tanõmlõ yük durumlarõnõn yanõ sõra SAP2000 de aynõ zamanda üç adet yerinde oluşturulmuş ivme yüklemesi tanõmlanabilir ki bunlardan her biri global yönlerin her birindeki birim zemin öteleme ivmesini temsil eder. Bu yükleme yapõ içerisinde kütlesi olan her şeye otomatik olarak etki eder. Fonksiyonlar Yüklemelerin zamanõn veya periyot un bir fonksiyonu olarak değiştiği durumlarõn tarifi için programda fonksiyon tanõmlama seçenekleri mevcuttur. Bu fonksiyonlar belirli bazõ analiz seçeneklerinde kullanõlõr; Örneğin statik analiz için kullanõlmazlar. Bu fonksiyonlar sayõlara dönüştürülmüş bir seri absis-ordinat veri çiftidir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-6

21 Dört tip fonksiyon mevcuttur: Tepki spektrumu fonksiyonu: Tepki spektrum analizinde kullanõlmak üzere yapay spektral ivmeler ile periyotlardan oluşan veri çiftleridir. Zaman alanõ fonksiyonlarõ: Zaman alanõ analizinde kullanõlmak üzere yükleme değerlerine karşõlõk gelen zaman değerlerinden oluşan veri çiftleridir. Düzenli durağan fonksiyonlar: düzenli-durağan analizinde kullanõlmak üzere yükleme değerlerine karşõlõk gelen frekans değerlerinden oluşan veri çiftleridir. Güç-spektrum-yoğunluğu fonksiyonlarõ : Güç-spektrum-yoğunluğu analizinde kullanõlmak üzere her bir frekans değeri için karesi alõnmõş yükleme değerlerine karşõlõk gelen frekans değerlerinden oluşan veri çiftleridir İhtiyaca göre istenen sayõda isimlendirilmiş fonksiyon tanõmlanabilir. Fonksiyonlar nesnelere atanmazlar, ancak analiz durumlarõn tanõmlanmasõnda kullanõlõrlar. Analiz Durumlarõ Bir analiz durumu, bir yüklemenin yapõya nasõl etki ettirileceğini ve yapõsal tepkinin nasõl hesaplanacağõ konusunu belirler. Bir çok analiz durumu mevcuttur. Analiz tipleri kabaca yapõnõn yüklemeye verdiği tepkiye bağlõ olarak lineer veya non-lineer olarak sõnõflandõrõlõrlar. Lineer analiz sonuçlarõ süperpose edilebilirler yani; analiz sonrasõnda üst üste eklenebilirler. Aşağõdaki analiz tipleri mevcuttur: Statik: En sõk kullanõlan analiz türüdür. Yükler dinamik etkiler göz önüne alõnmaksõzõn uygulanõrlar. Modal Analiz: Yapõnõn dinamik modlarõ Eigen vektör veya Ritz vektörleri kullanõlarak hesaplanõrlar. Her ne kadar Ritz vektörleri nin oluşturulmasõna başlangõç teşkil etmesi amacõyla kullanõlabilecek olsalar da yüklemeler gerçek anlamda uygulanmazlar. Tepki Spektrumu Analizi: (Response-Spectrum) Yapõnõn ivme yüklerine verdiği tepkilerin istatistiksel olarak hesabõdõr. Bir tepki spektrum fonksiyonuna gereksinim vardõr. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-7

22 Zaman Alanõnda Hesap: Zamana bağlõ olarak değişen yükler uygulanõr. Bir Zaman Alanõ fonksiyonuna gereksinim vardõr. Çözüm modal veya doğrudan entegrasyon metotlarõndan biri kullanõlarak yapõlabilir. Burkulma / Buruşma Analizi: Uygulanan yükler altõndaki burkulma modlarõnõ hesaplar. Yük Katarõ (Moving load) Analizi: Yapõ üzerinde, şeritler üzerinde hareket eden araç yüklerine bağlõ oluşan en şiddetli tepkiyi hesaplar. Diğer analiz türlerinde kullanõlan yükleme durumlarõndan farklõ olarak tarif edilmiş şeritlerle bu şeritler üzerinde tarif edilmiş araç yükleri kullanõlarak hesap yapõlõr. Düzenli Durağan Analiz: Bir veya daha fazla frekansta uygulanmõş harmonik olarak değişen yükler kullanõlõr. Düzenli Durağan fonksiyonlara gereksinim vardõr. Güç-Spektrum-Yoğunluğu Analizi: Bir frekans aralõğõ üzerinde olasõlõğa bağlõ olarak tanõmlanmõş yüklemelere göre, harmonik olarak değişen yüklemeler yapõlõr. Güç-Spektrum-Yoğunluğu fonksiyonlarõnõ gerektirir. Non-lineer analiz sonuçlarõ normal superpoze edilmezler. Onun yerine yapõ üzerine beraberce etkiyen yükler analiz durumlarõnda doğrudan kombine edilmelidirler. Karmaşõk yükleme silsilesini ifade etmek için non-lineer analiz durumlarõ ardõ ardõna eklenebilirler. Aşağõdaki non-lineer analiz tipleri programda mevcuttur. Nonlineer Statik: Yüklemeler dinamik etkiler dikkate alõnmadan uygulanõrlar. Statik-İtki Analizi veya Aşamalõ İnşaat durumlarõnda kullanõlõr. Nonlineer Aşamalõ İnşaat: Yapõnõn bir bölümü eklenir veya çõkarõlõrken, Yüklemeler dinamik etkiler dikkate alõnmadan uygulanõrlar. Sünme, rötre ve yaşlanma gibi zamana bağlõ etkiler dikkate alõnabilir. Nonlineer Zaman Alanõnda Hesap durumlarõ: Zamana bağlõ olarak değişen yüklemeler uygulanõr. Zaman alanõ fonksiyonlarõ gerekir. Çözüm modal veya doğrudan entegrasyon metotlarõndan biri kullanõlarak yapõlabilir. Herhangi bir tipte ve istenen sayõda isimlendirilmiş analiz durumu oluşturulabilir. Model analiz edildikten sonra, çalõştõrõlacak durumlar seçilmelidir. Herhangi bir analiz durumundan elde edilen veriler istendiğinde silinebilir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-8

23 Analiz durumlarõ modelin bir parçasõ olarak kabul edilebilirler. Dizayn aşamasõnda kullanõlõrlar. Kombinezonlar Bir SAP2000 kombinezonu ki combo olarak da isimlendirilir, bir veya birden fazla analiz durumundan veya diğer kombinezonlardan elde edilen sonuçlarõn isimli kombinezonudur. Tanõmlanan bir kombinezon, elde edilen sonuçlarõ model içerisindeki her nesneye uygular. Dört tip kombinezon mevcuttur: Eklenen tip: söz konusu analiz durumlarõndan ve kombinezonlardan elde edilen sonuçlar üst üste eklenir. Mutlak tip: söz konusu analiz durumlarõndan ve kombinezonlardan elde edilen sonuçlarõn mutlak değerleri üst üste eklenir. SRSS tip: söz konusu analiz durumlarõndan ve kombinezonlardan elde edilen sonuçlarõn karelerinin kare kökleri hesaplanõr. Zarf tipi: söz konusu analiz durumlarõndan ve kombinezonlardan elde edilen sonuçlar en büyük ve en küçük değerleri bulmak için zarflanõr. Non-lineer sonuçlar superpoze edilemediğinden, Zarf tipi hariç, kombinezonlarõn tamamõ lineer analiz durumlarõnda uygulanmalõdõrlar. Dizayn doğrudan analiz durumlarõna değil, her zaman kombinezonlara bağlõ yapõlõr. Tek bir analiz durumu içeren kombinezonlar oluşturulabilir. Her bir dizayn algoritmasõ kendi önceden tanõmlõ kombinezon grubunu oluşturur. Dizayn veya başka amaçlarla ilave kombinezonlar oluşturulabilir. Boyutlandõrma Seçenekleri Programõn boyutlandõrma seçeneği yalnõz çubuk nesneleri üzerinde ve ancak betonarme, çelik, ince cidarlõ-soğuk çekme çelik veya alüminyum malzeme özelliklerinden birini kullanõyorsa uygulanabilir. Belirli bir modelin dizaynõnõ etkileyen birkaç seçenek vardõr: Her bir malzeme için bu malzemeye ait herhangi bir dizayn yönetmeliği kullanõlmalõdõr. Örneğin; çelik için AISC-LRFD93, betonarme için EUROCODE , soğuk çekme çelik için AISI- ASD96 ve alüminyum için AA-ASD 2000 gibi. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-9

24 Bu yönetmeliklerden herhangi birinin yapõya nasõl uygulanacağõna dair tercih ayarlarõ Dizaynõn hangi kombinezonlara göre kontrol edileceği Aynõ dizayn özelliklerini paylaşacak nesneler grubu Overwrite seçeneği ki bu seçenek nesneler üzerinde çarpanlar ve parametreler kullanõlarak dizayn yönetmeliklerindeki formüllerin önceden tanõmlõ değerlerinin değiştirilmesine olanak tanõr. Program çelik, ince cidarlõ - soğuk çekme çelik veya alüminyum boyutlandõrmasõnda kullanõcõ-tanõmlõ otomatik kesit seçim listesi nden kesit seçerek optimum boyutlandõrmayõ yapar. Boyutlandõrma sürecinde kesit manuel olarak da değiştirilebilir. Sonuç olarak her bir çubuk nesnesi kendiyle ilgili iki farklõ kesit özelliğine sahip olabilir: Bir önceki analizde kullanõlmõş analiz kesiti ve, Boyutlandõrma sonucunda elde edilen boyutlandõrma kesiti. Bu boyutlandõrma kesiti bir sonraki analizde analiz kesiti olarak kullanõlõr ve bu iteratif analiz ve boyutlandõrma döngüsü, analiz ve boyutlandõrma kesitleri aynõ olana kadar devam eder. Her ne kadar betonarme kabuk elemanlarõ için detaylõ bir boyutlama ayarõ yoksa da program boyutlama gerilmelerini ve kullanõcõ tanõmlõ donatõ akma gerilmesi kullanõlarak basõnç-çekme yük çiftinin çözülmesinden elde edilen çekme yük bileşenlerini taşõmaya yarayacak donatõ miktarõnõ gösterir. Boyutlandõrma kesitleri için boyutlandõrma sonuçlarõ ve yukarõda tarif edilen tüm seçenekler modelin bir parçasõ olarak kabul edilirler. Çõktõ ve Görüntü Seçenekleri Tanõmlama SAP2000 modelinin tanõmõ ve analiz sonuçlarõ ile birlikte boyutlandõrma bir çok farklõ şekilde görüntülenebilir ve kaydedilebilir, bunlar: Modelin iki ve üç boyutlu görüntüleri Verilerin düz yazõ, devamlõ sayfa veya veri tabanõ şeklinde tablolarõ Geliştirilmiş metin (.rtf) veya HTML biçiminde düzenlenmiş, veri tablosu dökümanlarõ Analiz sonuçlarõnõn fonksiyon biçimindeki çizimleri COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-10

25 Boyutlandõrma raporlarõ Diğer dizayn ve çizim programlarõna veri aktarõlabilme Görünüşler, çõktõ tablolarõ setleri, doküman biçimleri ve fonksiyon çizimlerinin isimlendirilip kaydedilmesi için seçenekler mevcuttur. Gruplarõn da kullanõlmasõ ile birlikte bu işlemler modelin geliştirilmesi süreci içerisinde sonuç alma işlemelerinin önemli ölçüde hõzlanmasõnõ sağlar. Daha Fazlasõnõ Öğrenin Her bir SAP2000 modeli yaşayan bir organizma gibidir, siz geliştirdikçe, analizi çalõştõrdõkça, dizaynõ geliştirdikçe ve sonuçlarõ yeniledikçe büyür ve değişir. Bu bölüm bir yapõsal modelin oluşturulmasõ konusunda bazõ temel özellikleri sunmaktadõr. Bir modelin çok iyi anlaşõlmasõ, onunla nasõl çalõşõlmasõ gerektiğini bilmekten geçer. Bir sonraki bölüm bunu yapabilmek için SAP2000 ara yüzünün nasõl kullanõlacağõnõ anlatmaktadõr. Bazõ temel kavramlar ve teknikler sunulacaktõr. Tüm bu bilgileri bir araya getirmek için bu cildin bünyesinde bulunan SAP2000 Açõklayõcõ Kullanõm Kõlavuzu içerisindeki alõştõrma örneklerini okuyup uygulamanõzõ tavsiye ediyoruz. Kullanõcõ ara yüzünün nasõl daha verimli kullanõlacağõ konusundaki detaylarõ yine kullanõcõ ara yüzünde bulunan Help seçeneğini kullanarak öğrenebilirsiniz. Yine aynõ Help menüsünden SAP2000 modeli hakkõnda bilgilere ulaşabilirsiniz. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 3-11

26 BÖLÜM 4 SAP2000 Grafik Kullanõcõ Arayüzü SAP2000 grafik kullanõcõ arayüzü yapõnõzõ modellemeye, analiz etmeye, dizayn yapmaya ve yapõnõzõn sonuç çõktõlarõnõ görüntülemeye yarar. Bu bölüm size grafiksel kullanõcõ ara yüzü konusunda bazõ temel kavramlarõ açõklamaya ve bir sonraki ciltte karşõlaşacağõnõz alõştõrmalarda kullanmanõz gereken modelleme aşamalarõ konusunda bilgi vermektedir. Daha gelişmiş kavramlar ve özellikler grafik kullanõcõ ara yüzünün yardõm bölümünde anlatõlmõştõr. Lütfen Yapõsal Model adlõ bir önceki bölümü okuyunuz, çünkü bu bölümde anlatõlan tüm işlemler bir SAP2000 modeli ile çalõşõrken kullanacağõnõz işlemlerdir. SAP2000 Ekranõ Programõ başlattõktan hemen sonra SAP2000 grafiksel kullanõcõ ara yüzü ekranõnõzda belirir ve bir sonraki sayfadaki şekle benzer. Ara yüzün çeşitli bölümleri şekil üzerinde işaretlenmiş ve aşağõda açõklanmõştõr. Ana Pencere Şekil 4-1 grafiksel kullanõcõ ara yüzünün ana penceresini göstermektedir. Bu pencere standart windows işlemlerini kullanarak taşõnabilir, yeniden boyutlandõrõlabilir, büyütülebilir, simge durumuna küçültülebilir veya kapatõlabilir. Pencerenin tepesindeki ana başlõk çubuğu ise programõn adõnõ ve model dosyasõnõn adõnõ gösterir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 4-1

27 Ana Başlõk Çubuğu Başlõk Üst Menü Ana Araç Çubuğu Simge Durumuna Küçültme Düğmesi Ekranõ Kaplatma Düğmesi Yan Araç Çubuğu Kapatma Düğmesi Durum Çubuğu Güncel Birimler İmleç Yeri Koordinatlarõ şekil 4-1 Grafik Kullanõcõ Arayüzünün Ana Penceresi Menü Çubuğu Menü çubuğundaki komutlar SAP2000 ile yapabileceğiniz tüm işlemleri içerir. Bu işlemlere menü komutlarõ veya kõsaca komutlar denir. Her bir menü temel bir işleme karşõlõk gelir. Bu işlemler bu bölümün ileriki aşamalarõnda anlatõlacaktõr. Bu el kitabõ boyunca ve SAP2000 yardõm seçeneği içerisinde menü komutlarõ Menu > Command şeklinde ifade edilecektir. Burada menu menü ismini ve Command ise bu menüden seçilecek komutu gösterecektir. Bazõ durumlarda komutlar ana menünün alt menülerinde bulunur, bu durumlarda Menu > Submenu > Command şeklinde ifade edilecektir. Araç Çubuklarõ Araç çubuğu üzerindeki tuşlar sõk yapõlan işlemlere hõzlõ erişim sağlar. Bu tuşlardan herhangi biri üzerine fare imlecini tutar ve beklerseniz şekil 4-2 deki gibi bir araç ipucu uyarõsõ belirerek bu tuşun ne işe yaradõğõnõ gösterir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 4-2

28 Şekil 4-2 Yeni model uyarõsõ araç ipucu Bir çok Tuş menü komutlarõna karşõlõk gelir. Eğer bir menü komutuna ait bir kõsa yol tuşu varsa bu tuş şekil 4-3 teki gibi komutun yanõnda belirir. Bu çalõştõrmak istediğiniz komutla aynõ işi yapan kõsa yol tuşlarõnõ daha kolay öğrenmenizi sağlar. Şekil 4-3 Menü Komutlarõ ve ilgili Kõsa Yollarõ Araç çubuklarõnõ ana pencerenin istediğiniz bir köşesine taşõyabilir veya çekip sürükleyerek görüntü ekranõ üzerinde yüzer menü olarak serbestçe dolaştõrabilirsiniz. Aynõ zamanda sağ tuş yardõmõ ile hangi araç çubuklarõnõn var olduğunu ve bunlarõn hangilerinin gösterilmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Araç çubuğu üzerindeki tuşlarõ seçmek için aşağõ oku kullanõn ve istenen tuşu seçin. Bu yolu kullanarak sõkça kullandõğõnõz işlemlerin tuşlarõnõ oluşturabilirsiniz. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 4-3

29 Görüntü Pencereleri Görüntü pencereleri modelin geometrisini gösterir ve aynõ zamanda modelin özelliklerini, yüklemesini, analiz ve boyutlama sonuçlarõnõ da içerir. Aynõ ekranda birden dörde kadar görüntüleme penceresi açabilirsiniz. Her pencere kendi bakõş açõsõna, görünüş şekline ve görünüşseçeneklerine sahiptir. Örneğin, şekil değiştirmemiş model bir pencerede, uygulanmõş yükler başka birinde, animasyonlu şekil değiştirmiş model üçüncüde ve boyutlama gerilme (stress) oranlarõ dördüncüde gösterilebilir. İkinci bir seçenek olarak şekil değiştirmemiş modelin dört değişik görüntüsü veya başka türden bir görüntüleme olabilir. (Örneğin tepeden görünüm, iki yan görünüm ve perspektif görünüm.) Aynõ anda sadece bir pencere aktiftir. Görme ve görüntüleme işlemleri sadece aktif olan pencereyi etkiler. Herhangi bir pencereyi başlõk çubuğuna tõklayarak veya pencerenin içine tõklayarak aktif hale getirebilirsiniz. Durum Çubuğu Durum çubuğu aşağõdakileri içerir: O andaki durumla ilgili program bilgilerini veya halihazõrda seçilmiş kaç tane nesne olduğunu Farenin bulunduğu güncel koordinatlarõ. Güncel ölçü birimlerinin gösterildiği ve değiştirilebildiği açõlõr menüyü Güncel koordinat sisteminin gösterildiği ve değiştirilebildiği açõlõr menüyü Çok adõmlõ durumlarõn analiz sonuçlarõnõ gösterilmesi sõrasõnda klavye kontrolleri Şekil değiştirmiş halin görüntülenmesinde animasyon kontrolleri. Fare kullanõmõ Grafik arayüzdeki konumuna bağlõ olarak fare sağ ve sol tuşlarõnõn farklõ işlevleri vardõr. Menü ve araç çubuğu alanlarõnda fare tuşlarõnõn aşağõdaki özellikleri vardõr. Sol tuş COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 4-4

30 Sağ tuş: o Menülerden veya araç çubuğu tuşlarõndan komut seçmek. o Araç çubuğunu dolaştõrmak. o Araç çubuklarõnõn özelleştirilmesi. Bir görüntü ekranõ üzerinde farenin herhangi bir tuşuna dokunmak. O ekranõ aktif hale getirir. Görüntü ekranõ üzerinde ise fare tuşlarõnõn aşağõdaki özellikleri vardõr: Sol Fare tuşu, programõn içinde bulunduğu mod a bağlõ olarak (seçim veya çizim) bu tuş şunlar için kullanõlõr. o Yeni nesneler çiz. o Mevcut nesneleri seç. o Sürüklemek, yakõnlaştõrmak-uzaklaştõrmak ve döndürmek. Sağ Fare tuşu o Bir nesneye tõklandõğõnda bu nesneye ilişkin bilgileri ekrana getirir. o Geri plana tõklandõğõnda işlemler menüsünü ekrana getirir. Ara yüzün başka herhangi bir yerinde ise fare tuşlarõnõn standart Windows özellikleri vardõr. Bu başlõk çubuğunu, durum çubuğunu ve diğer tüm halleri kapsar. Görünüş Seçenekleri Görünüş seçeneklerini ayarlayarak Aktif Görüntü Penceresinde yapõnõn nasõl görüneceğini belirleyebilirsiniz. Bu seçenekler View (görünüm) menüsünde mevcuttur. View seçenekleri her bir Görüntüleme Penceresinde birbirinden bağõmsõz ayarlanabilir. 2 ve 3 Boyutlu Görünüşler 2 boyutlu görünüş tek bir düzlem veya yüzeyden oluşur. Sadece bu düzlem veya yüzeydeki nesneler görünebilirdir. İzlenen düzleme dik yöndeki koordinatõ istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Önceden tanõmlõ 2 boyutlu görünüm mevcut koordinat sisteminde ve mevcut grid çizgilerinde mevcuttur. Gelişmiş yan görünüş gibi diğer 2 boyutlu görünümler kullanõcõ tarafõndan tanõmlanabilirler. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 4-5

31 3 boyutlu görünüş bütün modeli kullanõcõnõn seçtiği en iyi görünüm veren noktadan gösterir. Görünür nesneler tek bir düzlemle sõnõrlandõrõlmamõştõr. Görünümün yönü yatay düzlemdeki bir açõ ve yatay düzlemin üzerindeki bir açõyla tanõmlanõr. Perspektif Görünüş 3 boyutlu görünüş, perspektif görünüm olarak veya istendiğinde ortografik izdüşüm görüntüsü olarak izlenebilir. Perspektif görünüm genellikle düzlem dõşõ üçüncü boyutun gösterilmesinde faydalõdõr. Perspektif iki boyutta kullanõlõrsa, görünüm perspektif kapatõlana kadar üç boyutlu olur. Yapõya ne kadar yakõn olacağõnõzõ belirleyen perspektif açõklõk (aperture) açõsõnõ ayarlayabilirsiniz. Açõ ne kadar büyürse, siz o kadar yakõn olursunuz ve yapõnõn görünümü de o kadar bozulmuş görünür. Sürükleme (Pan), Büyültme (Zoom) ve 3-D Döndürme Detaylõ görmek için içeriye doğru yaklaşõr (zoom in), yapõnõn genelini görmek için dõşa doğru uzaklaşõrõz (zoom out). İçeriye yaklaşma ve dõşarõ doğru uzaklaşma önceden belirlenen oranlarda yapõlõr. Fare kullanarak yapõnõzõn bir bölümüne yaklaşmak için farenin sol tuşunu basõlõ tutarken ilgili alanõ fare tuşu ile pencere içine alõp sürüklemeniz yeterlidir. Görüntüyü sürükleme (pan) seçeneği yapõnõzõ görüntüleme penceresi içerisinde bir yerden bir yere hareket ettirebilmenizi sağlar bunun için yine fare sol tuşuna basõp fareyi pencere içinde sürüklemeniz yeterlidir. Yapõnõzõ üç boyutlu olarak döndürebilmek için ise 3-D Rotate komutunu kullanõp yine fare sol tuşuna basõp fareyi pencere içinde sürüklemeniz yeterli olacaktõr. Sõnõr Koyma Yapõnõn görüntü penceresinde görünen kõsmõnõ sõnõrlamak için X, Y ve Z koordinatlarõnõn üst ve alt limitleri ayarlanabilir. Yaklaştõrma ve modeli sürükleme (pan) işlemleri yapõnõn sadece bu limitler içindeki kõsmõna uygulanõr Eleman Görünüş Seçenekleri Görüntü penceresindeki nesnelerin tipleri kontrol edilebilir. Aynõ zamanda nesnelerin görüntü penceresinde istediğiniz şekilde görülmesini ve nesne markasõ, özellik markasõ ve yerel eksenler gibi özelliklerden istediğinizi gösterebilmeniz veya gizleyebilmeniz içi birçok ayar seçeneği mevcuttur. Bu seçenekler özellikle şekil değiştirmemiş şeklin görünüşünü etkilerler. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 4-6

32 Grafiksel olarak sadece aktif görüntü penceresinde görülebilen nesneler seçilebilirdir. Diğer seçim alternatifleri için ileriki konulara bakõn. Nesneler kenar hatlarõ, düzlemsel alan dolgularõ veya üç boyutlu gölgeli şekillerle gösterilebilirler. Aynõ nesneler tiplerine, kesit özelliklerine, malzeme özelliklerine ve gruplarõna göre ayrõ ayrõ renklendirilebilirler. Önemli bir seçenekse nesnenin görünümünün kõsaltõlmasõdõr. Bu özellik modelin bağlantõ şartlarõnõ daha iyi görebilmeniz için düğüm noktalarõndan itibaren nesneleri kõsaltõr. Analiz sonuçlarõnõ görüntülerken analiz edilmiş nesneler modeldeki hallerine göre daha büzülmüşlerdir. Bu özellik programõn yapõyõ nasõl dilimlediğini ve böldüğünü görmek açõsõndan faydalõdõr. Diğer Seçenekler Diğer seçenekler gridlerin ve global eksenlerin ekran görünürlüklerinin açõlõp kapatõlmasõnda kullanõlabilir. Görünüş parametrelerini istediğiniz bir isimle kaydedebilir ve herhangi bir görüntü penceresine uygulamak için daha sonra çağõrabilirsiniz. Görüntü Penceresinin Tazelenmesi Bazõ işlemler uyguladõktan sonra görüntü ekranõnõn yeniden çizilmesini isteyebilirsiniz. Bu işlem genellikle kendiliğinden gerçekleştirilir ancak büyük modellerle çalõşõrken zaman kazanmak adõna istendiği taktirde seçenekler menüsünden bu komut kapatõlarak kolaylõk sağlanabilir. Bu komut otomatik olarak açõk değilse yaptõğõnõz değişiklerin ekrana işlenmesi için View menüsü > Refresh Window komutunu kullanabilirsiniz. Temel İşlemler SAP2000 kullanarak yapabileceğiniz temel işlemlerin iyi anlaşõlmasõnda fayda vardõr. Program ne tip bir işlem yapmakta olduğunuza bağlõ olarak görüntü ekranõndaki fare hareketlerine farklõ tepkiler verir. Bu bölümün geri kalanõ SAP2000 işlemleri konusunda genel bir bakõş sağlamayõ amaçlamaktadõr. Bu işlemlerin nasõl yapõlacağõ konusunda detaylõ bilgiler ise bir sonraki el kitabõnda hõzlõ alõştõrmalar kõsmõnda ve kullanõcõ ara yüzünün kendisinde bulunan ekranda yardõm (on-line help) kõsmõnda verilmiştir. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 4-7

33 Dosya İşlemleri Dosya işlemleri yeni bir modelin başlatõlmasõnda, göstermek veya değişiklik için mevcut bir modelin çağõrõlmasõnda, çalõştõğõnõz modelin kaydedilmesinde ve çõktõ üretiminde kullanõlõr. Dosya işlemleri Dosya menüsünden seçilir. Yeni modeller sõfõrdan oluşturulabildiği gibi programca sağlanmõş önceden hazõrlanmõş şablonlarla da başlatõlabilir. Bir model ve sonuçlarõ standart SAP2000 veritabanõ dosyasõ (.SDB uzantõlõ) olarak kaydedilebilir ve daha sonra sonuçlarõn gözden geçirilmesi veya değişiklik yapmak amacõyla tekrar açõlabilir. Öte yandan bir modelin kendisi ve sonuçlarõ, kõsmen veya tamamen SAP2000 tablosal veri biçimi kullanõlarak hazõrlanmõş düz yazõ, sürekli veri dosyasõ veya veritabanõ dosyasõ şeklinde dõşarõya aktarõlabilir. Benzer şekilde, bir SAP2000 modeli daha önce dõşarõya grafiksel ara yüzünden ihraç edilmiş veya başka bir yolla dõşarõda oluşturulmuş olsun, bir tablosal veri dosyasõ kullanõlarak veri dosyasõnõn düz metin mi, sürekli metin mi yoksa veritabanõ mõ olduğuna bakõlmaksõzõn çağrõlabilir. Model geometrisi AutoCAD den programa veya programdan AutoCAD e veya DXF yada IGES uzantõlõ dosyalar kullanan diğer programlara aktarõlabilir. Benzer gönder/al yeteneği FrameWorksPlus CAD programõ içinde mevcuttur. SAP2000 aynõ zamanda CIS/2, SDNF (steel detailing neutral file) ve IFC dosya biçimiyle çalõşan çelik çizim programlarõyla da dosya alõş verişi yapabilir. Model tanõmlamalarõ ile analiz ve dizayn sonuçlarõ basit tablolar halinde basõlabileceği gibi grafikler, metinler ve biçimlendirilmiş görünümlerden oluşan kişiselleştirilmiş raporlar biçiminde de basõlabilir. Aktif görüntü ekranõ grafik olarak bastõrõlabileceği gibi bitmap veya enhanced wmf dosya biçiminde de kaydedilebilirler. Buna ek olarak zaman alanõnda deforme yapõ şekil animasyonlarõ veya modal şekil animasyonlarõ video dosyasõ olarak kaydedilebilirler. Diğer bazõ dosya işlemleri ise şunlardõr; Belirli bir model için proje bilgilerinin tanõmlandõğõ, projenin detaylõ bir kütüğünün tutulduğu dosya işlemleri ile toplu iş dosyasõ modunda birden fazla modelin analizinin çalõştõrõlabilmesi için kolaylõklar. Adlandõrõlmõş Çokluklarõn Tanõmlanmasõ Tanõmlama modelin geometrisinin bir parçasõ olmayan isimli öğeleri yaratmak için kullanõlõr. Bu öğeler: COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 4-8

34 Nesne özellikleri; o Malzeme özellikleri o Çubuk, Tendon, Kablo, Alan, Katõlar ve Sismik Zemin Bağlantõ Nesnesi özellikleri o Mafsal (statik itme analizi-plastik mafsal /menteşe) özellikleri Koordinat/grid sistemleri Düğüm noktasõ sõnõr şartlarõ Nesne gruplarõ Yüke bağlõ öğeler; o Sõcaklõk ve basõnç yüklemesi için düğüm noktasõ şablonu o Yük durumlarõ o Kütle kaynaklarõ o Köprü yükleri (araçlar ve şeritler) o Davranõş spektrumu (response-spectrum) ve zaman alanõ (time-history) fonksiyonlarõ Analiz ve tepki öğeleri; o Analiz durumlarõ o Kombinezonlar o Genellenmiş ötelemeler o Nesne Kesitleri o Statik itme parametreleri. Çõktõ gösterimi öğeleri; o İsimlendirilmiş görünüşler, gösterim penceresi ayarlarõ o İsimlendirilmiş setler, çõktõ ve ihraç tanõmlamalarõ Bu öğeleri tanõmlama işlemi Tanõmla (Define) menüsü kullanõlarak yapõlõr ve nesnelerin önceden seçimini gerektirmez. COMPUTERS & ENGINEERING Tel: Sayfa 4-9

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ Simge ve İngilizcesi Türkçe Karşõlõğõ MAIN ANA MENÜ Yeni Model / Yeni bir modele başla *.EDB dosyasõnõ Aç / Önceden hazõrlanmõş

Detaylı

Nokta Kenetleme Araçlarõ

Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta kenetleme (snap) araçlarõ siz modeliniz üzerinde ilerlerken göstergenize en yakõn kenetleme noktasõnõ bulur. Nokta kenetleme (snap) araçlarõ, nesnelerin hõzlõ ve doğru bir

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla. ÖRNEKLER ve SAĞLAMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla. ÖRNEKLER ve SAĞLAMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama Yazõlõmlarõ Serisi ÖRNEKLER ve SAĞLAMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Version 6.1, Temmuz 1997 Türkçe baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir.

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir. SONLU ELEMAN HASIR GRUPLARININ BİRLEŞİMİNDE SAP2000 ve ETABS õn SAĞLADIĞI KOLAYLIK (Mesh Transition and Compatibility, The Automated Line Constraint in ETABS & SAP2000) Ashraf Habibullah, S.E., President

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, Hesap Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ

ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Modeling and Optimized Design of Concrete Structures Using ETABS Hazõrlayan: Computers and Structures, Inc. Çeviren: COMPUTERS&

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ ÖĞRENCİ TAKİP 1.0 ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Öğrencilerin Giriş Çõkõşlarõnõ Kontrol Altõna Almak İçin Tasarlanmõştõr. Öğreniciler Giriş Ve Çõkõşlarõnda Yapmalarõ Gereken ( Parmak

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ

Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ Xsteel Eğitim Kursu Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ 9. Ders modelleme ortamõnda mevcut komut ve araçlarõn kullanõmõ ile ilgili bir derstir. Eğitim modelini tamamlama aşamasõna

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

ETABS ile Çelik Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ

ETABS ile Çelik Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ ETABS ile Çelik Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Modeling and Optimized Design of Steel Structures Using ETABS Hazõrlayan: Computers and Structures, Inc. Çeviren: COMPUTERS&

Detaylı

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in Problem H Betonarme Kiriş Beton E=3600ksi, Poisson oranõ=0.2 fc=4 ksi fy=60 ksi Kirişin üst kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ =3.5 in Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ...

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ... İÇİNDEKİLER 2. Cilt...... İKİNCİ BÖLÜM... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358...Döşemeler...... 383...Çizimler...... 390...Metrajlar......... 403...Yük Taşõyan Duvarlar... 408...Kazõklar.....

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.com Sonlu elemanlar yöntemiyle betonarme kiriþli ve mantar döþeme, plak sistemleri,

Detaylı

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları BÖLÜM 04 Çalışma Unsurları Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çalışma Unsurları Parça ya da montaj tasarımı sırasında, örneğin bir eskiz düzlemi tanımlarken, parçanın düzlemlerinden

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, NET3D Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ Makine parçalarının ve/veya eş çalışan makine parçalarından oluşan mekanizma veya sistemlerin tasarımlarında önemli bir aşama olan ve tasarıma

Detaylı

Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi

Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi Yapõlarõn Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi Deprem Mühendisliğine Ağõrlõk Vererek Fiziki bir Yaklaşõm Edward L. Wilson İnşaat Mühendisliğinden Emekli Prof. Dr. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Computers

Detaylı

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz. 1 Problem I Öngerilmeli Beton Kiriş Beton : E =4400 ksi, Poisson Oranõ = 0.2 f c = 6 ksi Ön germe kuvveti = 200 kips Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Detaylı

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Zaide DURAN,

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999 RASTER Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü İnş. Yük. Müh. Burçin ŞAHİNALP PROTA BİLGİSAYAR A.Ş. Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Detaylı

SEM2015 programı kullanımı

SEM2015 programı kullanımı SEM2015 programı kullanımı Basit Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Çözebileceği sistemler: Düzlem/uzay kafes: Evet Düzlem/uzay çerçeve:

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Kapsam Kanat Sınırlarını Çizme Taban Kanat Profilinin Hücum ve Firar Kenarları Sınırlarını Çizme Kanat Profilini Dosyadan (.txt) Okuma Geometrik

Detaylı

Revit 2012 Construction Modeling Araçları

Revit 2012 Construction Modeling Araçları Revit 2012 Construction Modeling Araçları Revit 2012 yeni özelliklerinden biri Construction Modeling Araçları dır. Konstrüksiyon modellemede için geliştirilen bu yeni araçları sadece katmanlı yapı elemanlarında

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri

Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri Çelik tasarımı ve detay çizimleri, her projede değişik ve projeye özel yapısal detay çözümleri üretmeyi gerektirir. Otomatik bağlantılar ve modelleme

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm III Betonarme Çerçeve Boyutlama Örneği COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI...

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI... Netcad 4.0 GIS Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede

Detaylı

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz.

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz. Problem V Sıcaklık Yüklemesi Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Sıcaklık genleşme katsayısı = 0.0000065 (Fahrenheit) Kiriş-kolon bağlantıları rijit Kablo her iki ucundan mafsallı Yapılacaklar Sadece

Detaylı

25. SEM2015 programı kullanımı

25. SEM2015 programı kullanımı 25. SEM2015 programı kullanımı Basit Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Program kısaca tanıtılacak, sonraki bölümlerde bu program ile

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

ABAQUS Programına Giriş Kullanılacak Sürümler

ABAQUS Programına Giriş Kullanılacak Sürümler ABAQUS Programına Giriş Kullanılacak Sürümler (1) Abaqus Öğrenci Sürümü (Student Edition) (Abaqus SE): Akademik öğrenciler tarafında indirilebilen ücretsiz Sonlu Elemanlar probram sürümüdür. İndirilme

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi VİA Veri / İnternet Adaptörü Özet Bilgi MST/YMM-KKH 26 Ağustos 2002 1 Tanõm Taktik Veri / İnternet Adaptörü (VIA), CNR bölgesinde çevrim düzeninde çalõşan taktik telsizlere yerel alan ağõ (LAN) oluşturma

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

25. SEM2015 programı ve kullanımı

25. SEM2015 programı ve kullanımı 25. SEM2015 programı ve kullanımı Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Program kısaca tanıtılacak, sonraki bölümlerde bu program ile

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

Yağmur iniş borusu Farklı kesitlerde oluşturulabilen yağmur iniş boruları, çatı altı ve balkonlara dirsek bağlantı için ilave bağlantı boruları.

Yağmur iniş borusu Farklı kesitlerde oluşturulabilen yağmur iniş boruları, çatı altı ve balkonlara dirsek bağlantı için ilave bağlantı boruları. YENİ OLANAKLAR Çelik yapı elemanları Çelik kolon, çelik kiriş, döşeme, gergi çubuğu, çelik çapraz, uzay kafes sistem ve makaslar da mimari tasarım sürecine dahil edilmiştir. Betonarme ve çelik taşıyıcılar

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

AÇILIŞ EKRANI. Açılış ekranı temelde üç pencereye ayrılır:

AÇILIŞ EKRANI. Açılış ekranı temelde üç pencereye ayrılır: AÇILIŞ EKRANI Açılış ekranı temelde üç pencereye ayrılır: Tam ortada çizim alanı (drawing area), en altta komut satırı (command line) ve en üstte ve sol tarafta araç çubukları (toolbar). AutoCAD te dört

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

Problem C. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi. Diyaframlar

Problem C. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi. Diyaframlar Problem C Kafes Çerçeve Çelik Çerçeve E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3 Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi Temel mafsallõdõr. Diyaframlar Betonarme diyaframlar 8 kalõnlõğõnda 150 pcf birim

Detaylı

Yenilikler LogiKal VERSİYON 7

Yenilikler LogiKal VERSİYON 7 Yenilikler LogiKal VERSİYON 7 Yenilikler Versiyon 7 Sayfa 1 İÇERİK YENİ KULLANICI ARAYÜZÜ...4 ANA MENÜ...4 PROJE YÖNETİCİSİ...5 PROJE MERKEZİ...6 PROJE GİRİŞİ...7 PROJE YÖNETİCİSİ...8 MENÜ İŞLEVİ YAPILANDIRMASI...8

Detaylı

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 Tüm hakları saklıdır. ECDL vakfı yazılı onayı olmaksızın bu döküman veya herhangi bir bölümü değiştiriemez. Bu tarz bir talep

Detaylı

PROSTEEL 2015 STATİK RAPORU

PROSTEEL 2015 STATİK RAPORU PROSTEEL 2015 STATİK RAPORU Bu rapor çelik yapıların yaygınlaşması anlamında yarışma düzenleyerek önemli bir teşvik sağlayan Prosteel in 2016 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması için hazırlanmıştır.

Detaylı

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Doğan

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Prefabrike Betonarme Elemanlar... 1 0.2.2 - Prefabrike Öngerilmeli Beton Elemanlar... 1 0.2.3 - Prefabrike Bina... 1

Detaylı

Oğlunuz veya kõzõnõz bu sõnõftaki öğretimin bir parçasõ olarak, İngilizce öğrenmek için bir

Oğlunuz veya kõzõnõz bu sõnõftaki öğretimin bir parçasõ olarak, İngilizce öğrenmek için bir Welcome Letter [Turkish] öğretmenliğindeki sõnõfõna [ögretmenin adi] [ELD sinifi seviyesi veya türü] Hoş Geldiniz Bu mektubun amacõ oğlunuza veya kõzõnõza sõnõfõmõza hoş geldin demektir. Çocuğunuzun ve

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

FAN SELECTOR FAN SELECTOR FAN SEÇİM YAZILIMI.

FAN SELECTOR FAN SELECTOR FAN SEÇİM YAZILIMI. FAN SELECTOR FAN SEÇİM YAZILIMI YAZILIM TANIMI Fan Selector yazılımı havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan fanların performans hesaplamalarının yapılması ve çalışma şartlarına en uygun

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı