"Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr""

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ çorum mazot 1.75 tl olacak Çiftçimizin yüzü gülecek MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI YEDAÞ'ýn Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý Amerika'nýn New York kentinde düzenlenecek olan Dünya Kaliteye Baðlýlýk Kongresi'nde Kalite Elmas Tacý Ödülü'nü almak üzere kongreye davet edilen Genel Müdür Türkoðlu, "Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý" dedi. SAYFA 10 DA 14 MAYIS 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli: "Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr" Fen Edebiyatta müzik dolu etkinlik Hitit Üniversitesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan 'Sözden Notaya Þiirin Müzikle Yolculuðu' konulu bir program organize edildi. Ýki bölüm halinde gerçekleþtirilen programýn ilk bölümünde, TSO Türk Sanat Müziði Topluluðu Koro Þefi Enver Leblebicioðlu ve koro üyelerinden Halit Yýldýrým... SAYFA 11 DE MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, seçim çalýþmalarý kapsamýnda dün Çorum'a geldi. Abide meydanýnda partililere seslenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçimlerde tüm seçmenlerden partisine destek istedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Baþkanlýk sistemi ile ilgili taleplerine tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Erdoðan'a, Cumhurbaþkanlýðý yetmiyor. SAYFA 3 TE Defterdarlýk personeline hizmetiçi eðitim Ýl Defterdarlýðý personeline hizmetiçi eðitim programý düzenledi. Ýl Defterdarý Ali Sormaz eðitim hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Defterdarlýðýmýz 2015 yýlý hizmet içi eðitim program gereðince ilimiz merkez ve ilçe teþkilatýnda görevli... SAYFA 4 TE "Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Buluþmasý"na Çorum'dan katýlým Orta Karadeniz Ajansý(OKA) "Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Buluþmasý" yapýldý. Samsun'da gerçekleþtirilen toplantýya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM)... SAYFA 11 DE Muharrem Özünel "Esnek çalýþma biçimleri ve özelleþtirme yasaklanmalý" 4 "Milliyetçilik lafta el iþaretiyle yapýlmaz" Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan bir dizi ziyaret ve açýlýþ için geldiði Çorum'da AK Parti teþkilatý ile buluþtu. Yalçýn Akdoðan SAYFA 9 DA Ahilik Haftasý için Hýdýrlýk'ta buluþtular Vezirköprü Belediyesi Öm-San'ý tercih etti Vezirköprü Belediyesi araç parkýna yeni kazandýrdýðý kamyonlarýnýn karoserleri için Çorum'un köklü þirketlerinden Öm-San Karoseri tercih etti "Besmelesiz yapýlan hat Ýslam Medeniyetine ait deðildir" TE DE DE SAYFA 6 DA Sürücülere Ahilik Leblebisi ikramý Bu yýl 28.'si düzenlenen Ahilik Haftasý dolayýsýyla ÇESOB tarafýndan sürücülere Ahilik Leblebisi ikram edildi. SAYFA 5 TE "Hutbe Okuma Yarýþmasý" yapýldý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle din görevlileri arasýnda her yýl düzenlediði yarýþmalar devam ediyor. SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:32 05:18 12:44 16:36 19:57 21: YARIN MÜBÂREK MÎRÂÇ KANDÝLÝ'DÝR Dünya Eczacýlýk Günü Dünya Çiftçiler Günü Din, güzel ahlâktýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri KÜLLERÝ EÞELEMEK Ýçimi ezer delice bir cesaret görünmez bir el kilitler kapýlarýmý, miskinliðimden deðil bu minnet çaresizim seni sevdiðimi söyleyemem. Dilsizim. Çýrpýnmayý bile unutmuþ bir serçe gibi saklarým göðsüme kanatlarýmý, kadýnlýðýn böyle karþýma dikeldikçe utanýrým seni sevdiðimi söyleyemem. Dilsizim. Bilinç denen þey þeffaf bir hançer her gece deþer yaramý, yýllar divâne ömrümden zulümle geçer halsizim seni sevdiðimi söyleyemem. Dilsizim. Eski yalnýzlýklardýr soframdaki nicedir hayatla katlayamam yorgun yaþýmý, büyük aþklar hep gecikmeli gelir garibim seni sevdiðimi söyleyemem. Dilsizim. Erken geldin dünyaya, benden önce benden önce koþtun yollarýmý, þu ince yaðmur dinince gideceðim seni sevdiðimi söyleyemem Misafirim. "Besmelesiz yapýlan hat Ýslam Medeniyetine ait deðildir" Yazar Ýsmail Kýlýçarslan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi'nde kitapseverlerle buluþtu. Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 5. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda Çorum'a gelen yazar Kýlýçarslan önce TDED Çorum Þubesi'nde kitapseverlerle önce söyleþide daha sonra ise kitap fuarýnda imza gününde bir araya geldi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ile çok sayýda öðrenci Kýlýçarslan'ý yalnýz býrakmadý. Söyleþide gençlerin medeniyet tasavvuru üzerinde düþünmeye davet eden yazar Kýlýçarslan, "Besmelesiz yapýlan hat Ýslam Medeniyetine ait deðildir. Oturduðunuz eve abdest alacak düzenek yapamýyorsanýz dünyayý kurtarma iþine soyunmayýn. Ýslam medeniyetinde iþler güzel olsun diye deðil, iþlevsel olsun diye yapýlýr, üretilir" dedi. Dünyayý kurtarmak için siyasete güvenmemek gerektiðini anlatan yazar Kýlýçarslan, "Ýstanbul'da üniversiteli kýz öðrenciler kitap ayracý yapýp satarak biri Sudan'da diðeri Pakistan'da iki tane yetimhane yaptýrdýlar. Dünya böyle kurtarýlacak. Bir kadýn halife Hz. Ömer'e ayar verebiliyordu. Biz bugün bunu kaybettik. Kimsenin eleþtiri duymaya tahammülü kalmadý" diye konuþtu. Türk Müslüman gençlerin Yunus Emre divanýný okumasý gerektiðine vurgu yapan Kýlýçarslan,"Bugün Müslümanlarý dünyanýn her yerinde feci bir þekilde dövüyorlar. Etrafýmýzda bu kadar çatýþma varken uyumak ne tuhaf. Eðer bu ortamda ayakta kalmak istiyorsak her anlamda donanýmlý ve aksiyoner olmamýz lazým"dedi.etkileyici ve dinamik sunumunun ardýndan gençlerin sorularýný da yanýtlayan yazar Kýlýçarslan daha sonra kitap fuarýnda kitaplarýný imzaladý. Hüseyin FERHAD HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6359 2,6367 EUR 2,9786 2,9779 STERLiN 4,1377 4,1403 2,2085 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Ahilik Haftasý etkinlikleri baþladý 28. Ahilik Haftasý nedeniyle Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Anýta Çelenk sundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþýnýn okunmasýyla baþlayan törene CHP Milletvekili Tufan Köse, Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým, oda baþkanlarý ve bazý esnaflar katýldý. Tören anýta sunulan çelengin ardýndan son buldu. Yasin YÜCEL -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Eczacýlardan Sobacý'ya ziyaret Çorum Eczacý Odasý yönetimi Eczacýlýk Haftasý kapsamýnda Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Sekreteri Ömer Sobacý'yý ziyaret etti. Ziyarete Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Genel Sekreter Sönmez Çalýþkan, Sayman Ýsmail Çaðlý, Yönetim Kurulu üyeleri Gökhan Ünaldý ve Funda Çetintürk Kartal katýldý. Ziyarette, ilaç ve eczacýlýðýn içinde bulunduðu sorunlar konuþuldu. Haber Servisi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MAYIS PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli: "Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr" MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, seçim çalýþmalarý kapsamýnda dün Çorum'a geldi. Abide meydanýnda partililere seslenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçimlerde tüm seçmenlerden partisine destek istedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Baþkanlýk sistemi ile ilgili taleplerine tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Erdoðan'a, Cumhurbaþkanlýðý yetmiyor. Israrla baþkanlýk sistemini istemektedir. Sanki her mesele bitmiþ, halledilmiþte geri baþkanlýk sistemi kalmýþtýr. Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr. Baþkanlýk istikrarsýzlýk kaynaðýdýr. Baþkanlýk bölünmenin karar mercidir. Erdoðan ömür boyu kendisini garanti aklýna almak için baþkanlýk arayýþýndadýr Aralýk yolsuzluk operasyonundan yakayý kurtarmak için Türkiye'ye komplo kurmaktadýr. Hakim ve savcýlar hýrsýzlar tarafýndan meslekler tarafýndan ihraç ediliyor. Polisler rüþvetçiler tarafýndan hapse atýlmaktadýr. Tam bir hukuk cinayeti tam bir hukuk cinayeti yaþanýyor. Adalet boðazlanmakta, vicdan katledilmekte. Erdoðan Türkiye'nin tarihi ve kültürel birasýný zaafa uðrattý. Kaybeden Türkiye, kazanan Erdoðan ve çevresidir. Anayasa'da tarafsýz olmasý gereken cumhurbaþkaný sanal açýlýþ törenleri ve devletin imkanlarýyla korsan ve paralel miting yapar mý. Yine anayasaya göre devletin baþý olan cumhurbaþkaný bir partinin fili eþ baþkaný gibi hareket eder mi? Türkiye cumhuriyetinin ve milletinin birliðini teslim eden cumhurbaþkaný muhalefet partisiyle kavgaya tutuþup iktidar partisini kollayabilir mi?" dedi. Asgari ücret ile ilgili vaatlerine tepki gösterenlere tepki gösteren Bahçeli, "Asgari ücreti Bin 440 yapacaðýz diyoruz. Kuru sýký atýyorlar diyor. Ýstihdam düþer diyerek bizi eleþtiriyor. Erdoðan ve Davutoðlu sizlerin rahata ulaþmasýný istemiyor. Davutoðlu'nun cevaplamasý gereken ne varsa Erdoðan devreye girerek cevaplýyor. Böyle bir cumhurbaþkaný olmadý. Böyle bir cumhurbaþkaný ne görüldü. Erdoðan'ý tanýyoruz. Kalitesini biliyoruz. Erdoðan'ýn AK Parti'ye 400 milletvekili istemesi suçtur. Cumhuriyeti yýkmak uðruna baþkanlýk sistemini istemesi suçtur. PKK, HDP Ýmralý canisiyle birlikte olmasý suçtur. Tarafsýzlýkla ilgili ettiði yemini çiðnemesi suçtur. Korumakla ilgili yükümlükle olmakla görevli olduðu devletin dinamikleriyle oynamasý suçtur. Erdoðan cumhurbaþkaný makamýnda defalarca suç iþledi. Cumhurbaþkanýnýn ihanetten baþka suçu yoktur demiþtim. Bu konuda anayasayý referans gösterdi. Referans gösterdiðin seni kurtaramayacak. Anayasa senin vatana ihanet etiðini çok açýk belgeleyecek. Türk milletinin sana verdiði yetkili kullanmanýn nedeni karþýlýksýz kalmayacak. Hýrsýza, arsýza, namussuza, yaðmacýya, soyguncuya israfa karþý bizimle yürü Çorum" þeklinde kaydetti. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn mitinglerine de tepki gösteren Bahçeli, "Hepinizin dikkatini çekiyorum. Ýþsiz kardeþlerime söylüyorum takdiri kendilerine býrakýyorum. Recep Tayyip Erdoðan iki gün önce Rize ve Trabzon'da iki korsan miting düzenlemiþtir. 'Ýþ yok deðil var. Ama beðendiremiyorsunuz' dedi. Yani iþ varmýþ beðenin yokmuþ. Çorumlu kardeþim iþ verildi de siz mi çalýþmadýnýz. Ýþ saðlandý da siz mi girmediniz. Erdoðan üçüncü havalimaný müteahhitlerin birisinin aðýr vasýta þoförü bulamadýðýný Vietnam'dan þoför getirdiðini söylemektedir. Bu sözler 6 milyonu aþan iþsizlerle alay etmektedir. Bu sözler iþsizlere þamar gibi inmiþtir. Erdoðan iþsizlerin þikayetlerini, sýzlanmasýný ciddiye almadýðý gösterir. Bu ne utanmaz yüzdür. Bu ne cüretkar tavýrdýr. Size kapýlarý kapatanlarý unutacak mýsýnýz. Millete küfrede küfrede havuza haram para yýðanlarý unutacak mýsýnýz" ifadelerini kullandý. Ýþsizliðin doðal sonucu olarak vatandaþlarýn boðazýna kadar borçlu olduðunu iddia eden Bahçeli, tüketici kredileri ve kredi kartý toplam borcunun 358 milyara çýktýðýný ifade ederek, bunun korkunç bir tablo olduðunu söyledi. Kredi kartý ve bireysel borcunu ödeyemeyenlerdeki artýþýn alarm verdiðini anlatan Bahçeli, AK Parti iktidarýnýn Türkiye'yi çok aðýr bir dýþ borç yükü altýna soktuðunu, dýþ borcun 400 milyar dolara yükseldiðini belirtti. Baþbakan Davutoðlu'nu da eleþtiren Bahçeli, "Davutoðlu IMF'ye borç ödemekle övünüyor. Bunu milliyetçilikle iliþkilendiriyor. Türkiye'nin IMF'ye borcu belirlenmiþ. Bir takvim kapsamýnda zaten ödenecekti. Fakat AK Parti hükümeti 2005 yýlýnda IMF'ye müracaat etti. Borç almak için kuyruða girdi. Davutoðlu bundan hiç bahsetmiyor. Bu konuya hiç girmiyor. AK Parti döneminde dýþ borç 270 milyar dolar arttý. Bunu nasýl izah edecek AK Parti borçlandý Çorumlu ödedi. AK Parti lobilere teslim oldu. Çorumlu katlandý. AK Parti aldý Çorumlu dayandý. Elinizi vicdanýnýza koyun. AK Parti iktidarýnda cebiniz para gördü mü. Yoksulluk azaldý mý. Ýþsizlik yavaþladý mý. Huzur yüzü gördünüz mü. Talih size güldü mü" þeklinde kaydetti. Bahçeli, "Sizlerin sorunlarýna aldýrmayan Erdoðan Ankara'da dev bir saray yaptýrdý. Bu sarayý helalden kaçýrdý. Bu sarayý aydýnlýktan kaçýrdý. Bu sarayýn ismi kaçak ve karanlýk saray oldu. Erdoðan sarayýn eski parayla 1 milyar 300 milyon TL harcadý. Sizden aldý bin 150 odalý fil diþi kulesine yatýrdý. Ayakkabý kutularýna sakladý. Aylýk sabit geliri 21 milyon TL olan sýrça köþküne bin bir masallarýný aratmayan sýrça köþküne gömdü. Dedi ki itibarda tasarruf olmaz. Milletin evidir. Nasýl millet evidir ki hep Erdoðan ve yandaþlarý oturmaktadýr. Çoðunuzun evi yok. Kiralar boynunuzu bükmektedir. Gelin görün ki Erdoðan sarayda yaþamaktadýr. Bir zamanlar kimsesizlerin kimsesiyim diyen adam þimdi kindarlarýn kutbu, haram yiyenlerin koruyucusudur" þeklinde belirtti. Konuþmasýnda AK Partili ve CHP'li seçmene de seslenen Bahçeli, "AK Parti'ye oy veren kardeþim ülke kötüye gidiyor. Tarafgir hareket edecek vakit kalmadý. AK Parti aldýðý oylarý kötü kullandý. Ülken için milletin için geleceðin bu defa birlikte yürüyelim. Bunlarda ümit hayýr yoktur. CHP'ye oy verenler gelin bu defa bizimle yürüyün. Karasýzlar boþuna zaman kaybetme. MHP bil ki seninle senin yanýndadýr. O halde bizimle yürümek MHP'yi iktidar taþýmak için oy verecek misiniz. Mührünüzü 3 hilale vuracak mýsýnýz?" diyerek sözlerini tamamladý. Devlet Bahçeli, daha sonra Amasya mitingi için Çorum'dan ayrýldý. Yýlmaz MERT

4 HABER "Belediyeden kaçýrýldýðý iddia edilen evraklar, resmi belge deðil" Defterdarlýk personeline hizmetiçi eðitim Ýl Defterdarlýðý personeline hizmetiçi eðitim programý düzenledi. Ýl Defterdarý Ali Sormaz eðitim hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Defterdarlýðýmýz 2015 yýlý hizmet içi eðitim program gereðince ilimiz merkez ve ilçe teþkilatýnda görevli vergi dairesi müdürlüðü personeli ile gelir müdürlüðü ve malmüdürlüðü personeli için tarihleri arasýnda 9 gün ilimiz Defterdarlýðý toplantý ve eðitim salonunda tarihinde saat 09.00'da mevzuatý geliþtirme ve kiþisel geliþim iletiþim halkla iliþkiler semineri planlanmýþtýr. Söz konusu eðitimde Defterdarlýðýmýz gelir teþkilatýnda görevli personelin mevzuattaki deðiþikliklerin takibi ile halkla iliþkiler ve iletiþim konusunda geliþtirerek mükelleflerimize daha iyi hizmet verilmesi amaçlanmaktadýr" dedi. Sungurlu Belediyesi eski Baþkan Yardýmcýlarýndan Nükremin Daðaþan, geçtiðimiz yýl 30 Mart gecesi Belediyeden kaçýrýldýðý iddia edilen evraklarla alakalý açýlan davada, eþyalarýn resmi belge niteliðinde olmadýðýnýn mahkemece tespit edildiðini söyledi. Nükremin Daðaþan, yaptýðý açýklamada, yeðeni Cemal Daðaþan ve odacýsý Þaban Daðaþan'ýn 30 Mart 2014 gecesi Belediyeden kendisine ait kiþisel evraklarý çýkarmalarýndan dolayý dönemin MHP Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin tarafýndan açýlan davanýn sonuçlandýðýný söyledi. Daðaþan, Sungurlu Asliye Ceza Mahkemesinde "Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçundan kendi, yeðeni Cemal Daðaþan ve odacýsý Þaban Daðaþan adýna açýlan davada mahkeme evraklarýn resmi belge olmadýðýný tespit ederek beraatlarýna karar verdiðini vurguladý. O gün yaþanan olayý anlatan Nükremin Daðaþan, "Seçim akþamý AK Parti'nin belediye seçimini kaybetmesi nedeniyle yeðenim Cemal Daðaþan'ý kendi kiþisel eþyalarýmý almasý için Belediye'ye gönderdim. Cemal kendisine ait araçla belediyeye giderek, odacým Þaban Daðaþan ile birlikte kiþisel eþyalarýmý odadan aldýðý esnada, 'Belediye'den evrak kaçýrýlýyor' yaygarasý koparýlarak arabanýn önü kesildi ve kalabalýk bir gurup belediyenin önüne toplandý. Daha sonra olay yerine polisin gelmesiyle kalabalýk grup daðýtýlarak savcýnýn talimatýyla araç içerisinde bulunan özel eþyalarýma adli emanete alýndý. Kaçýrýldýðý iddia edilen evraklar aslýnda þahsýma ait kiþisel eþyalardýr. Nüfus kayýt örneklerine Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan, Dodurga Belediyesinin katkýlarýyla, Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde Anneler Günü Etkinliði düzenlendi. Programa Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýlçe Garnizon Komutaný Ünal Aktaþ ve diðer daire amirleri katýldý. Programda, okul öncesi ve ilkokul öðrencilerinin gösterilerine yer verildi. Yedi adým dansý, çocuk korosu, skeçler, animasyonlarla desteklenen etkinliðe katýlanlar güzel anlar geçirdiler.dodurga' da yýlýn annesi seçilen Türkan Çatar ve Ülküye Erol'a Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý tarafýndan günün anýsýna belge verildi.türk Halk Müziði konseri ile tamamlanan etkinlik sonunda, Dodurga iliþkin olanlar ise þahýslarýn iþ baþvuru yapmalarý sebebiyle bulundurulan evraklardý. Bunlar da fotokopiydi. Odam da resmi bir evrak bulunmamaktaydý. "þeklinde konuþtu. Yeðeni Cemal'in o anki psikoloji ile özel eþyalarýný hemen almasýnýn yanlýþ olduðunu belirten Daðaþan, "Cemal'in konuþmamýzýn hemen ardýndan o anki psikoloji ile belediyeye gidip özel eþyalarýmý almasý tabi ki doðru bir hareket deðil. Ertesi gün veya birkaç gün sonra almasý gerekirdi. Ama ne kadar o an eþyalarýmý alsa da ortada bir suç unsuru yok. Tamamý benim kiþisel eþyalarým. Belediye ilgili hiçbir resmi belge yok arasýnda. Mahkeme zaten yaptýðý incelemede klasör halinde bulunan dosyalarýn içerisindeki evraklarýn tümünün fotokopi ve evraklarýn resmi belge niteliðinde olmadýðýný tespit etti" dedi. 5 yýl boyunca Sungurlu Belediyesinde görev yaptýðýný ifade eden Daðaþan, "O gece yaþananlar insani deðerlere ve ahlaka aykýrý davranýþlardý. Bu olayýn elebaþlarýnýn bu berat kararýndan sonra utanýp, utanmayacaklarýný merak ediyorum? Biz kamu vicdanýnda ve toplum vicdanýnda aklandýk, zaten kendi vicdanýmýzda rahattý. Acaba, o gece bu toplumsal cinnete neden olanlarýnda vicdanlarý rahat mý? Kendi vicdanýnda aklanmazsa bile bu olayýn takipçisi olacaðýz. Bize bu iftirayý atanlardan esas mahkeme olan Mahkeme-i Kübra'da hesaplaþacaðýz." diye konuþtu. Nükremin Daðaþan, Cemal Daðaþan ve Þaban Daðaþan'ýn beraatlarýna karar veren mahkeme, el konulan eþyalarýn sahibine iadesine hükmetti.sungurlugündem Dodurga'da Anneler Günü etkinliði Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýlçe Garnizon Komutaný Ünal Aktaþ, Dodurgalý annelerin Anneler Günü kutladýlar ve gül armaðan ettiler. Haber Servisi Gel, ey Muhammed, bahardýr... Dudaklar ardýnda saklý Âminlerimiz vardýr... Hacdan döner gibi gel; Mi'râc'dan iner gibi gel; Bekliyoruz yýllardýr! Bugün çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir geceye, mübarek Ýsra ve Miraç kandiline tekrar kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bilindiði gibi 15 Mayýs Cuma gününü 16 4 GERÇEK ÖZGÜRLÜK ALLAH`A KUL OLMAKTIR, MÝRACA YÜKSELEBÝLMEKTÝR Mehmet AÞIK Çorum Ýl Müftüsü Mayýs Cumartesi gününe baðlayan gece mübarek "Miraç Kandili" dir. Kelime olarak "Ýsra" geceleyin yürüme, gece yolculuðu yapmak; "Miraç" ise yükseðe çýkmak veya yükselmeyi saðlayan manevi araç anlamlarýna gelir. Hicretten yaklaþýk 1,5 yýl önce Recep ayýnýn 27. gecesinde Yüce Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüþtür. Oradan da zaman ve mekân mefhumlarý aþýlarak göklere yükseltilmiþ, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiþ, varlýk ufuklarýnýn üstüne çýkartýlarak Yüce Allah'ýn huzuruna varmýþtýr. Gece, çok kýsa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya "Ýsra ve Miraç" mucizesi ve bu geceye de "Miraç" kandili diyoruz. Ýsra mucizesi Kur'an-ý Kerim`in Ýsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. Ýnkâr eden küfre gider, imanýndan olur. Cenab-ý Hak bu ayet-i kerimede mealen "Kendisine âyetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz o, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir." buyurulmaktadýr. Ýsra ve Miraç olayý vuku bulduðu zaman, bu olayý materyalist görüþleriyle deðerlendirenler bu olaya inanmak istememiþlerdir. Bu günde ayný görüþ ve düþünceyi paylaþan insanlarýn varlýðý bir vakýadýr. Hâlbuki 21. asýrda on binlerce kilometre uzaklýkta bulunan insanlar, ayný anda birbirleriyle konuþabilmekte, dünyanýn her tarafýnda meydana gelen olaylarý ve haberleri ayný anda izleyebilmektedirler. Çok uzun mesafelerin çok kýsa zaman içinde kat edildiði günümüzde; gezegenlere ve uzaya çýkýlmakta, bunlardan yeryüzündekilerle sesli ve görüntülü baðlantýlar kurulmaktadýr. Ýnsanoðlunun bu ve benzeri harikalarý gerçekleþtirdiði bir zamanda sonsuz kudret sahibi olan Allah'ýn Habibine Ýsra ve Miraç mucizesini gerçekleþtirme imkânýný veremeyeceðini düþünmek bile abesle iþtigaldir. Bu gece; dinin direði olan namazý camilerde cemaatle, evlerde ihlâsla kýlarak ve diðer kulluk görevlerimizi de hakkýyla ifa ederek bizlerde manevi miraca ermeliyiz. Bu kandil vesilesiyle; kendimizi hesaba çekmeli, ömrümüzün muhasebesini yapmalýyýz. Yine bu gecede; Dinimizin ýsrarla istediði; birlik, beraberlik, kardeþlik, dayanýþma, yardýmlaþma, sevgi, saygý, hoþgörü gibi yüce duygularý aramýzda pekiþtirmeli, dini ve milli deðerler etrafýnda birleþmeliyiz. Manevi bunalýmlarýn yaþandýðý, sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýna çok ihtiyaç duyulduðu 21'inci yüzyýlda Ýslam'ýn güzel ahlakýný yaþayarak; iyilikte, fazilette insanlýða örnek olmalý, Ýslam'ý bu yolla insanlýðýn gündemine etkin bir þekilde sokmaya çalýþmalýyýz. Kandil münasebetiyle bu Cuma`yý Cumartesi`ye baðlayan akþam, yatsý namazýndan önce Ulu Cami`de mevlid-i þerif okunacak, gece ile ilgili vaaz ve dua yapýlacaktýr. Kandil programýna bütün müminler davetlidirler. Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edebilmiþ olmak için; gündüzünde oruç tutulmalý, gecesinde cemaatle namaz kýlýnmalý, vaaz ve mevlid-i þerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kýlýnmalý, büyüklere saygý ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barýþmalý, dargýnlar kucaklaþmalýdýr. Yoksulyetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eþ, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleþilmelidir. Bu vesileyle Müslüman kardeþlerimin kandilini tebrik eder, ailelerine, Çorum halkýna ve ülkemize Ýslam alemine ve bütün insanlýða huzur ve barýþ getirmesini Cenab-ý Allah'tan temenni ve niyaz ederim. "Esnek çalýþma biçimleri ve özelleþtirme yasaklanmalý" Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili adayý Muharrem Özünel, Soma maden faciasýnýn 1. yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada devlet, hükümeti ve sendikal bürokrasinin el ele vererek bu cinayetin yaþanmasý için uyumlu bir çalýþma sürdürdüklerini iddia ederek, "Ýþçiler sadece ölmekle kalmadý, devlet bürokrasisi yaþamlarýný yitiren iþçilerin ailelerini maðdur etmek için tüm imkânlarýný kullandý. Ölmeden madenden sað çýkan iþçiler ise açlýða mahkûm edildi, iþten toplu olarak çýkarýldýlar" dedi. Özünel, yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti: "Patronlar, yaptýklarý açýklamalarda her þey normaldi, kusur ve ihmal yoktu dediler. Devlet burayý denetlemiþ ve çalýþýr raporlarý vermiþti. AKP hükümeti, bakanlýklar, patronlar, sendikal bürokrasinin hiçbir kusuru, ihmali ve suçu yok! Kusurlu olan varsa 'O da çalýþan iþçiler' demeye getirdiler. Patronlar açýklama yapýyor, kendisine iþçilerin temsilcisiyim diyen Maden-Ýþ Sendikasý ortada yok. AKP iktidara geldiðinde 3 tane dolar milyarderi varken bugün bu sayý 43' e çýkmýþtýr. Nüfusun yüzde birlik kesimi toplan servetin yüzde 54'üne sahiptir. Bugün Soma'da kaybettiðimiz 301 Madenci kardeþimiz ölüme götüren ve ölümlerine neden olanlarý protesto edeceðiz. Tabii ki Soma yýl dönümünde her yerde tepki ortaya koymak, yapýlanlarý lanetlemek, bir daha yaþanmamasý için konuþmalar yapmak, yaþanan vahþi koþullar ve barbarlýk nereye kadar devam edecek? Ýþ cinayetleri kitlesel yaþandýðý zaman mý daha çok gündem olacak? Az çok vicdan sahibi olan, sendikalar, sendikacýlar ve emek örgütleri bu konuda daha kapsamlý, neler yapýlabilir, bu sorun tüm iþçi sýnýfýna nasýl mal edilebilir sorusunu kendilerine sormalýlar Cinayetlerine karþý mücadele, ayný zamanda kapitalist sömürü düzenine karþý mücadele gerektirir. Bugün iþçi sýnýfýnýn yaþadýðý aðýr çalýþma koþullarý karþýsýnda, sadece açlýktan ölmemek için ücret almakta. Ýþten atýlma kaygýsý nedeniyle, en aðýr iþlerde çalýþmak zorunda olan, hayatýný tehlikeye atarak çalýþan iþçilerin talebi, insanca çalýþmak ve insanca yaþamaktýr. Taþeron ve kýsmi zamanlý çalýþma gibi esnek çalýþma biçimleri ve özelleþtirme yasaklanmalý. Peþkeþ çekilen tüm kurumlar ve kaynaklar kamulaþtýrýlmalýdýr. Ýþ cinayetlerine ve meslek hastalýklarýna karþý tedbirler alýnmalý. Ýþyerinde bunlarý denetlemek üzere iþçilerden oluþacak komiteler kurularak gerekli yetkiler ve araçlarla donatýlmalý. Bir baþkasý kasasýný doldursun diye kimsenin iþ cinayetlerine kurban gitmediði; insanca çalýþmak ve onurluca yaþamak için tüm halkýmýzý 7 Haziran'da sandýk baþýnda hesap sormaya çaðýrýyorum" þeklinde kaydetti. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençlerinden jest Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Liderleri öncülüðünde gönüllü gençler Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesinde yatmakta olan anneleri ziyaret ettiler. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, ziyaret esnasýnda anneler ile sohbet ederek, onlara günün anlamý üzerine hediye olarak hazýrlamýþ olduklarý karanfilleri takdim ettiler. Ziyaret esnasýnda duygulu anlar yaþandý. Tüm annelerin Anneler Gününü kutladýðýný belirten Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, çocuk servisinde tedavi görev çocuklara Allah tan þifalar, yeni doðan bebeklere de hayýrlý ömürler dilerken, bugünü en çok hak eden, fedakar annelerin nezdinde bütün annelerin Anneler Günü nü en içten dilekleriyle kutladý. Anneler gününde hatýrlanmaktan çok memnun olduklarý gözlenen hastalar ise ziyaretleri gerçekleþtiren gençlik liderlerine ve gönüllü gençlere teþekkür ettiler.

5 HABER 5 Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu Sürücülere Ahilik Leblebisi ikramý Bu yýl 28.'si düzenlenen Ahilik Haftasý dolayýsýyla ÇESOB tarafýndan sürücülere Ahilik Leblebisi ikram edildi. ÇESOB'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum-Samsun Karayolu üzerinde seyahat eden TIR, kamyon, otomobil ve minibüsler trafik polisi ekiplerince teker teker durduruldu. Durdurulan araç sürücüleri ceza yediklerini sanýrlarken sürpriz bir þekilde ikram edilen Ahilik Leblebisi ikramý karþýsýnda þaþkýnlýklarýný da gizleyemediler. Sürücülere leblebiler, ÇE- SOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, ÇE- SOB Denetim Kurulu üyesi "Hutbe Okuma Yarýþmasý" yapýldý Hakan Kaynar ile Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürü Abdurrahim Esmek tarafýndan ikram edildi. Durdurulan araçlarýn þoförlerine Ahilik Leblebisinin yaný sýra trafik kurallarý ile ilgili tanýtýcý broþürler de verildi. Leblebi ikramýnda bulunulan sürücülerin uygulamadan memnun olduklarý gözlenirken, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, tüm þoför esnafýnýn Ahilik Haftasý'ný kutladý ve kazasýz belasýz yolculuklar temenni etti. Belediye'den Farabi Caddesi'ne asfalt Halkýmýz Kaliteyi Ucuza Yesin Diye Kuruluþumuzun 1. Yýlý Nedeniyle Kampanyamýz Devam Etmektedir. Izgara Çeþitleri Izgara Köfte Kanat Izgara Cartlak Kebabý Tavuk Þiþ Tavuk Izgara Tavuk Pirzola Adana Kebap Urfa Kebap Beyti Kebap Karýþýk Izgara Saç Kavurma Çoban Kavurma : 8.00 TL : 8.00 TL : 8.00 TL : 7.00 TL : 7.00 TL : 7.50 TL : TL : TL : TL : TL : TL : TL Sabah Kahvaltýsý Kahvaltý Tabaðý : 7.50 Sucuklu Yumurta : 5.00 Melemen : 5.00 Omlet Çeþitleri : 4.00 Tavuk Çeþitleri Tavuk Döner Servis : 6.00 Ekmek Arasý Tavuk : 3.00 Tavuk Dürüm : Çeþit Seçmeli Tabldot Yemek 7.00 TL Çorba Çeþitleri Mercimek Çorbasý Yayla Çorbasý Ezogelin Çorbasý Ýþkembe Çorbasý Dil Paça Çorbasý :3.00 TL : 3.00 TL : 3.00 TL : 4.00 TL : 6.00 TL Ayrýca Düðün Mevlit Sünnet Gibi Özel Günleriniz Ýçin Yemek Verilir. Ev Ve Ýþyerlerine Paket Servisimiz Vardýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle din görevlileri arasýnda her yýl düzenlediði yarýþmalar devam ediyor. Bu yýl da "En güzel Hutbe Okuma Yarýþmasý" Hz. Ali Camii'nde gerçekleþtirildi. Yarýþmaya katýlan din görevlileri, tüm yeteneklerini bütünleþtirdikleri yarýþmada, adeta Cuma namazý manevi havasýný yaþattýlar. Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'nun jüri baþkanlýðý yaptýðý yarýþmaya 5 din görevlisi katýlýrken, Merkez baðlý camiler arasý Ýl birinciliðini Merkez Müftülük Mescidi Ýmam-Hatibi Bekir Sayýn, ikinciliði Merkez Çalyayla Köyü Cami Ýmam-Hatibi Muhammed Dakesoðlu, Üçüncülüðü de Merkez Serban Köyü Cami Ýmam-Hatibi Ahmet Ýpek kazandý. Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'nun baþkanlýðýnda oluþan jüri heyetinde, Din Eðitimi Uzmaný Rahmi Güccan, Ýmam Hatip Lisesi edebiyat öðretmeni Ali Yandým, Ýmam Hatip Lisesi meslek dersleri öðretmeni Kasým Madan ve Hicret Cami Müezzin- Kayyýmý Ýlhami Kurt görev aldý. Din görevlileri arasý Ýl birinciliði "Hutbe Okuma Yarýþmasý" Ýl Merkez ve Ýlçe Merkezleri din görevlilerinin katýlýmýyla tarihinde Murad-ý Rabii Ulucamii'nde düzenlenecek.haber Servisi Çorum Belediyesi, yapýmý tamamlanarak kýsa süre içerisinde ibadete açýlacak olan Akþemdddin Camii önündeki yolu asfaltladý. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyesi'nin yaptýðý katkýlarla kýsa bir süre sonra ibadete açýlacak olan Akþemseddin Camii'nin çevre düzenlemesiyle eþ zamanlý olarak Farabi Caddesi'nde de geniþletme çalýþmalarý baþlatmýþtý. 30 metreye geniþletilen yol þimdi de Çorum Belediyesi Asfalt Ekipleri tarafýndan asfaltlandý. SGK esnafý bilgilendirdi Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda esnaf ziyaretleri yapýldý. Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada SGK Ýl Müdürlüðü personelleri tarafýndan Aþaðý Sanayi Sitesi esnaflarýn ziyaret edilerek, "Sosyal Güvenlik Haftasýnýn önemi, kayýtlý istihdamýn teþviki, sigortasýz iþçi çalýþtýrmanýn sakýncalarý ile esnaflarýn hak ve yükümlülükleri" konularýnda bilgilendirilmelerde bulunulduðu ifade edildi. Adres: Azapahmet Sk. NO:19/A

6 HABER 6 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu anlatýldý Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürlüðü tarafýndan 23 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 6645 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nda yapýlan deðiþikliklerle ilgili bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. SGK Konferans Salonu'nda yapýlan ve deðiþikliklerin anlatýldýðý toplantýya, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Müdür Yardýmcýlarý Birol Özkan ve Enver Yýldýz, SMMMO Ýl Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, ÇESOB, SMMMO, TSO üyeleri ve SGK personeli katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, 4-B, emeklilere geçici 100 TL fark, iþverenin aylýk kazancý gibi konularda bilgi verileceðini belirterek, toplantýya katýlanlara teþekkür etti. Ardýndan SGK Ýl Müdür Yardýmcýlarý Birol Özkan ile Enver Yýldýz, üyelere Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu hakkýnda bilgiler verdi. Bahadýr YÜCEL Vezirköprü Belediyesi Öm-San'ý tercih etti Vezirköprü Belediyesi araç parkýna yeni kazandýrdýðý kamyonlarýnýn karoserleri için Çorum'un köklü þirketlerinden Öm-San Karoseri tercih etti. Öm-San Karoser, 5 adet kamyonun damper üstyapýsýný büyük bir titizlikle yaparak belediye yetkililerine teslim etti. Konu hakkýnda bilgi veren firma yetkilileri, "Vezirköprü Belediyesi aldýðý 3 adet Mercedes 3340k ve 2 adet Mercedes 2529k olmak üzere toplamda 5 adet aracýnýn damper üst yapýsý için Öm- San'ý tercih etti. Büyük bir ustalýk ve titizlikle imalatý tamamlanýp hazýrlanan damperleri teslim süresinden belediye yetkililerine teslim ettik" dediler. Bahadýr YÜCEL Engelli gençler "Anneler Günü"nü kutladý Deniz Feneri yoksul aileler için Çorum'da Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri anneler gününü unutmadý. Anneleri ile merkezde bir araya gelen gençleri, Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ile Belediye Baþkan Yardýmcýlarýnýn eþleri yalnýz býrakmadý. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Anneler Günü nedeniyle çeþitli hazýrlýklar yapan gençler annelerini ve misafirlerini hem duygulandýrdý hem de gülümsetti. Gençler tüm anneler için þiirler okudu, þarkýlar söyledi. Dilleri döndüðünce kelimeleri yettiðince anne emeðine, sevgine ve gücüne vurgu yaptýlar. Programda gençlere ve annelerine hitap eden Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, "Annelerimize sevgimizi saygýmýzý göstermek için bu özel gün bir fýrsattýr. Bu yüzden bu günün önemli olduðunu düþünüyorum. Hepimiz bugün vesilesi ile hayatta olan annelerimizin dualarýný alalým, onlara olan sevgimizi gösterelim." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ise engelli çocuðu olan annelerin büyük fedakârlýk yaptýðýna vurgu yaparak "Anneler, sabrýn, fedakârlýðýn, hoþgörünün sevginin timsalidir.dünyada anne sevgisinin yerini tutabilecek baþka bir deðer ben tanýmýyorum" dedi. Programýn sonunda engelli gençler annelerine ve misafirlerine çiçek takdim ederek anneler gününü kutladý. Deniz Feneri Derneði, ihtiyaç sahibi aileler için yollarda. Deniz Feneri Derneði, Çorum'da daðýttýðý yardýmlarla ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor. Derneðin Ankara Þubesi tarafýndan Çorum il, ilçe ve köylerinde ihtiyaç sahibi 105 aileye 11 bin 459,71 TL deðerinde gýda, 96 aileden 809 ferde 43 bin 350,07 TL deðerinde giysi, 25 aileden 81 kiþiye ise 556,25 TL temizlik malzemesi yardýmý yapýldý. Yapýlan yardýmlarýn toplam deðeri ise 610 bin TL. Deniz Feneri bugüne kadar Çorum'da 31 bin 840 aileye 10 milyon 888 bin 395 TL deðerinde yardým ulaþtýrdý. Deniz Feneri Derneði Ankara Þube Koordinatörü Hamit Kunt konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Çorum daðýtýmlarýyla ilgili þunlarý söyledi: "Yardýmlarýn sürekliði için desteðini esirgemeyen hayýrseverler ile yoksul ailelerin tespit edilmesinde ve yardýmlarýn ulaþtýrýlmasýnda destek veren gönüllülerimizle birlikte biz büyük bir 'iyilik' ailesiyiz. Þimdi de Çorum'daki ihtiyaç sahiplerine yardým daðýtýyoruz. Deniz Feneri, bütün dünyada 'Sadece Ýyilik' anlayýþýyla iyiliðin çoðalmasý için çalýþan bir dernek." Osmancýk MHP'den Baðcý'ya cevap Geçtiðimiz günlerde Osmancýk MHP parti binasýndan asýlan teþekkür afiþine Cahit Baðcý açýklama yaparak cevap vermiþti. Milliyetçi Hareket Partisi Osmancýk Ýlçe Teþkilatý'da Baðcý'nýn açýklamasýna bir metin ile cevap verdi. Yapýlan yazýlý açýklamada, "Bilindiði üzere geçtiðimiz hafta ilçemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn da katýlýmýyla bir toplu açýlýþ töreni düzenlendi. Parti binamýza astýðýmýz teþekkür afiþimiz sosyal medyada, yerel ve ulusal medyada büyük yanký uyandýrmýþtýr. Bu afiþ, aslýnda bütün Osmancýklýlarýn dileklerine tercüman olmuþtur. Taraflý tarafsýz her kesimin onayladýðý, AKP'li olduðunu söyleyen vatandaþlarýmýzýn dahi sosyal medyada açýk açýk "Ben AKP'liyim. Ama çok doðru." þeklinde yazmaktan çekinmediði yorumlarla onayladýðý protestomuz AKP Çorum Milletvekili Sayýn Cahit Baðcýyý rahatsýz etmiþtir. Protestomuz sonrasý bakanýn tepkisiyle karþýlaþan Sayýn Baðcý; yaptýðý açýklamada bizi yalan söylemekle suçlamýþtýr. Halbuki Sayýn Baðcý'nýn doðalgaz ihale tarihi ile ilgili açýklamalarý afiþimizin asýldýðý günün ertesi gününe denk gelmiþtir. Açýklanan doðalgaz boru hattýnýn yapým ihale tarihini kast ederek bizi mahcup olmakla suçlayan Baðcý'yý, sakin olmaya ve afiþimizi bir kere daha okumaya davet ediyoruz. Þahsi Facebook hesabýndan yaptýðý paylaþýmlarda Nepal'deki Himalaya Daðlarý'ndaki dað yollarýný Kýrkdilim'in eski hali diye sosyal medyada paylaþan, siyasete ve Çorum'a yabancý olan vekilimize sesleniyoruz, biz, geleceði deðil geçmiþi sorguladýk. Yýllardýr Osmancýk gündemini meþgul eden doðalgaz balonu, bizlere 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 1 referandum, 1 de cumhurbaþkanlýðý seçimi atlatmýþtýr. Bakýn, AKP'nin Osmancýk üzerinde oynadýðý doðalgaz yalanýnýn tarihi sürecinden bazý baþlýklar: Tam 9 yýl önce. Tarih: iki dönem önceki AKP'li Belediye Baþkaný Emin Serdar Kurþun, Osmancýk'ý doðalgaza kavuþturmak için harekete geçiyor. Hazýrlattýðý projeyi hayata geçirmek için bölgedeki belediye baþkanlarýyla çalýþmalara baþlýyor. Hazýrladýklarý BOTAÞ'ýn þartlarýnýn oluþtuðu ve Osmancýk bölgesi baþta olmak üzere çevresinde bulunan 7 ilçe ve beldenin de doðalgaz alabilme þansý olduðunu açýkladý. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri'ne daha 7 ay vardý. Ýþte Osmancýk'ýn ilk doðalgaz vaadi gerçekleþmiþ oldu. 5 yýl önce Tarih: yeni Belediye Baþkaný AKP'li Bekir Yazýcý Sayýn Cahit Baðcý bu tarihte mecliste. "Abone olmakta etmeyin naz. 3 bin aboneyle gelir doðalgaz" Bu sloganla yeni dönem doðalgaz furyasý Osmancýk'ta esmeye baþlýyor. Bekir Yazýcý en geç 29 Ekim 2012'de ilçeye doðalgaz vererek halkýmýza çifte bayram yaþatacaðýz" beyanlarýnda bulunuyor. Ýstenilen 3000 abone talebini (abonelik kiþi baþý 212 dolar) Osmancýk halký yerine getiriyor. Ýlk abone ise AKP Milletvekili sayýn Cahit Baðcý Haziran 2011 Genel Seçimlerinden de 15 ay önce baþlayan bu tiyatro oyunun ikinci perdesi de fiyaskoyla sonuçlanmýþtýr. Tarih: AKP Çorum Milletvekili Cahit Baðcý yaptýðý açýklamada "Osmancýk'a doðalgazýn getirilmesi konusunda kimseyi kandýrmadýk. Bizim vatandaþlarýmýzý kandýrdýðýmýz düþünülürse bu bizi çok üzer ve kýrar. Osmancýk ve Alaca'ya doðalgaz getirilmesi için çalýþmalar devam ediyor ve bakanlar kurulu kararý bekleniyor. Ýki ilçemizde doðalgazýna kavuþacak." diyor. AKP'den ikinci kez meclise giren Baðcý, doðalgaz üzerine sözler vermeye devam ediyor. Tarih 29 Temmuz 2013 Osmancýk'ta dönemin Valisi Sabri Baþköy'ün baþkanlýðýnda doðalgaz toplantýsý gerçekleþtiriliyor. Vali Baþköy; Osmancýk'ta doðalgaz çalýþmalarýnýn baþlamasý için 5 bin 778 abone olmasý gerektiðini ifade ediyor. Osmancýk halký dönem Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýnda destekleriyle yeterli abone sayýya ulaþýyor ve dosya BOTAÞ'a teslim ediliyor. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinden 5 ay önce ilçe gündemi yine bir doðalgaz müjdesi ile çalkalanýyor. Ama 30 Mart Yerel Seçimleri geçiyor, 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimi geçiyor. Ama doðalgaz Osmancýk'a bugünde gelmiyor. Sayýn Baðcý'ya gün be gün bu süreci hatýrlattýk. Afiþimizde de hep geleceðini söyledikleri doðalgazýmýz için iktidara teþekkürlerimizi sunduk. Þimdi 7 Haziran Genel Seçimlerine bir aydan kýsa bir süre kalmýþ ve iktidar yine bir doðalgaz haberiyle Osmancýklýlara müjde verdiðini iddia ediyor. Buradan Sayýn Baðcý'ya soruyoruz: Geçmiþ göz önüne alýndýðýnda yalan söyleyen kim? Halký oyalayan kim? Milletin gözünün içine baka baka yalanlarý sýralayan ve bunlarýn tek tek ortaya çýktýðý þu andan itibaren mahcup olan kim? Sayýn Baðcý'yý da bu belgeler doðrultusunda ve gerçeklerle yüzleþmeye davet ediyoruz. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri öncesi alelacele 7 Mart'ta açýlan Yeni Devlet Hastanemizin açýldýðý günden itibaren yaðan her yaðmurda çatýsýnýn akmasý bir türlü engellenememiþtir. Hatta açýlýþýnýn 80. gününde sel baskýnýna uðramýþ ve ciddi zararlar görmüþtür. Binanýn çöken asma tavanlarý görmek için hastaneye uðramamýz yeterli. Çatýsýnýn aktýðýna inanmayanlarý da yaðmurlu bir günde hastaneyi ziyarete davet ediyoruz. Koridorlara geliþigüzel býrakýlan su kovalarýna yukarýdan akan oluk oluk sular, sizleri acý gerçekle yüz yüze getirecektir. Biz, vatandaþýn parasýyla yapýlan bu milyonlarca liralýk yatýrýmýn daha bir yýlda yýkýlýp dökülmesine üzülüyoruz. Bu sebeple sessiz kalmýyoruz. Ama iktidar bu çürük binayý teslim eden yüklenici firmaya bugüne kadar, her nedense, en ufak bir yasal giriþimde bulunmamýþtýr. Trilyonluk arýtma tesisimizin ise akýbetinden haberdar olan var mý? Biz, 3 satýrlýk afiþimizle Osmancýklýnýn sesine tercüman olduk. Biz afiþi astýk, siz doðalgaz ihale tarihini açýkladýnýz. Eðer ki yýllardýr söylediðiniz yalanlarýn gerçekleþmesi için bizim afiþ asmamýzý bekliyorsanýz, biz Osmancýk için yeni afiþlerimizle, halkýmýzýn sesine tercüman olmaya hazýrýz. Yeter ki bu temiz ilçenin temiz insanlarýný önemseyin."

7 HABER 7 Sýradýþý yazar Akyürek Çorumlularla buluþacak Vali Kara'dan Ahilik Haftasý mesajý "Ýçinizdeki Öküze Oha Deyin", "Öðlen Namazýna Nasýl Kalkýlýr", "Yýlgýn Türkler" ve "Mavi Marmara Risalesi" kitaplarýyla tanýnan edebiyatýn güçlü kalemlerinden yazar Bülent Akyürek söyleþi ve imza günü etkinliðinde Çorumlularla buluþuyor. Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 5. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda 14 Mayýs Perþembe günü ilk olarak saat 14.00'da TDED Konferans Salonu'nda söyleþi yapacak olan Akyürek, saat 15.00'da da Kitap Fuarý'nda kitaplarýný imzalayacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliði'nin 2015 Yýlý Mayýs Ayý Olaðan Meclis Toplantýsý dün yoðun bir katýlýmla yapýldý. Toplantýda Köylere Hizmet Götürme Birliði Encümeni'nde görev yapmak üzere Ýl Genel Meclis Üyelerini temsilen 2 kiþinin, muhtarlarý temsilen de 2 kiþinin seçimi yapýlýrken, Plan ve ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, Akyürek'in yazdýðý eserlerle çok sayýda hayran kitlesi oluþturduðunu, eserlerinde modern hayatýn ezberlerini bozduðunu, bu yönüyle ezberleri bozan bir üslubu olduðunu söyledi. Bülent Akyürek'in makyaj yapýlmýþ her þeye karþý durmaya çaðrý yaptýðýna vurgu yapan Candan, söyleþi ve imza günü etkinliðine tüm kitapseverleri davet etti. Çorum Özel Hastanesi'nde Hemþireler Günü kutlamasý Çorum Özel Hastanesi'nde, "12 Mayýs Hemþireler Günü" nedeniyle bir kutlama programý düzenlendi. Hastanede yapýlan kutlamaya, Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi,Uzm.Dr. Gökhan Bilgili, Hastane Müdürü Türker Cengiz, branþ doktorlarý,hemþir ve hemþireler katýldý. Burada kýsa bir konuþma yapan Hastane Baþhekimi Uzm.Dr. Gökhan Bilgi, tüm hemþirelerin hemþireler gününü kutladý. Baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tüm hemþir ve hemþirelere teþekkür eden Bilgili, "Hastane yönetimi olarak sizinle beraber çalýþmaktan mutlu ve gururluyuz,bu zor ve emek isteyen yolda birlikte yürüdük ve yürümeye de devam edeceðiz" dedi. Bilgili ayrýca, hastane bünyesinde çalýþan tüm hemþir ve hemþirelerin büyük bir özverili ile çalýþtýðýný belirterek, bu özverili çalýþmalarýndan dolayý kendilerine teþekkür etti. Konuþmanýn ardýndan, Baþhemþire Serab Morkoç Kaytanlý, en uzun süreli personel Meryem Türkmen, yeni mesleðe baþlayan Ayþegül Baþ ve Baþhekim Uzm.Dr.Gökhan Bilgili,Kaymak Kafe tarafýndan özel olarak hazýrlanan pastayý, bütün hemþireler adýna kestiler. Hemþireler ise, çok kutsal bir mesleðe sahip olduklarýný belirterek, böyle anlamlý bir günde kendilerini hatýrlayan hastane yönetimine teþekkür ettiler. Pasta ikramýnýn yapýldýðý kutlamada, tüm hemþir ve hemþirelere karanfil daðýtýldý. Haber Servisi Bütçe Komisyonu üyeleri de yeniden belirlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlan toplantýya; Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Mahalli Ýdareler Müdürü Nihat Özarslan, Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, Valilik Basýn ve Halkla Vali Ahmet Kara Ahilik Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Medeniyet tarihine kültürümüzün armaðan ettiði birçok deðer vardýr. Bu deðerlerden biri de Anadolu' da kök salarak, varlýðýný yüzyýllar boyunca devam ettiren, Müslüman-Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatýný tanzim eden Ahilik kurumudur" diyerek Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliði yetkilileri ile bazý kamu urum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Vali Ahmet Kara'nýn muhtarlara hitaben bir konuþma yapmasý ve bazý konularda bilgi vermesinin ardýndan toplantýya geçildi. Toplantý Vali Yardýmcýsý Adem Saçan'ýn baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Yardýmcýsý Saçan, köylerin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini anlatarak, elbirliði içinde baþarýlý çalýþmalara imza atacaklarýna inandýðýný kaydetti. Toplantýda birliðin 2014 yýlý faaliyet raporu, kesin hesap cetveli, gelir ve gider durumu görüþülerek kabul edildi. PLAN BÜTÇE KOMÝSYONUNA 3 MUHTAR Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimine geçildi. Açýk oylama ile yapýlan seçimde; komisyona 74 oyla Kayý Köyü Muhtarý Ahmet Aköz, 55 oyla Ýsmailköy Muhtarý Adem Güven, 53 oyla Kýlýçören Muhtarý Gazi Kýrcý seçildi. Komisyon seçiminde aday olan Yenihayat Muhtarý Hasan Börekçi 41 oy, Örencik Muhtarý Mustafa Uysal da 30 oy alýrken, komisyonda görev alamadýlar. ENCÜMEN ÜYELERÝ YENÝDEN BELÝRLENDÝ Genel kurulda daha sonra Birlik Encümen Üyelerinin seçimi yapýldý. Köylere Hizmet Götürme Birliði Encümeni'nde görev yapmak üzere Ýl Genel Meclis Üyelerini temsilen 2 kiþi, muhtarlarý temsilen de 2 kiþi seçildi. Ýl Genel Meclis Üyeleri arasýndan Erhan Akar (132 oy) ve Mustafa Alagöz (116 oy) seçilirken, 88 oy alan Yýldýz Bek ise yedek üye oldu. Köy muhtarlarý arasýndan da 107 oy alan Küçükgülücek Köyü Muhtarý, ayný zamanda Çorum baþlayan Vali Ahmet Kara, "Ahilik, baþlangýç itibariyle yardýmlaþma - dayanýþma ruhunu taþýyan, bozulmuþ olan Anadolu birliðini ve toplumsal yapýyý yeniden kuran yapýsý ile çok fonksiyonlu bir kurumdur. Hiç þüphe yok ki; Arapça "Kardeþlik" anlamýna gelen "Ahi" sözcüðünü, örgütün adý olarak kabul eden bir anlayýþýn vizyonu da birlik ve beraberlik anlayýþýna dayanýr. Ahilik günümüzde halen geçerliliðini koruyan, bugünün þartlarýnda bile birçok ülkede saðlanamamýþ adaletli, verimli ve son derece güzel bir sistemi Türk toplumuna kazandýrmýþ bir kültürdür. Ýlimizin sanayi kenti olarak anýlmasýnda, sanayide ortak kültürün geliþmesinde ve sanayileþmesinde Ahilik Kültürünün önemli katkýsý bulunmaktadýr. Esnaf ve sanatkârlarýmýz, insanlar arasýndaki ticari ve toplumsal iliþkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iþ ve meslek ahlakýna saygý, hak ve hukuka riayet etme, saygýlý, þefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik sistemini uygulamaya bugün de devam etmektedirler" ifadelerini kullandý. Kara mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Ahilik Haftasý vesilesiyle, medeniyet tarihine Türk kültürünün armaðan ettiði bu güçlü mirasýn gelecekte de korunmasýný temenni ediyor, asýrlardýr barýþýn merkezi ve Dünyada ilk ticaretin yapýldýðý yerlerden birisi olan ilimizde ekonominin bel kemiði olan esnaf ve sanatkârlarýmýzýn "Ahilik Haftasýný" kutluyor, çalýþma hayatlarýnda baþarýlar diliyorum." Öðrencilerden Engelli Eðitim Merkezine ziyaret Belediye Sosyal Yardým iþleri Müdürlüðü personeli ile Buhara Anadolu Kýz Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Engelliler Haftasý nedeniyle gerçekleþtirilen ziyarette, Buhara Anadolu Kýz ÝHL Müdiresi Aysun Tut da öðrencilerini yalnýz býrakmadý. Çorum Belediyesi'nin tüm Türkiye'ye örnek gösterilen merkezini inceleyip buradaki kurslar hakkýnda bilgi alan öðrenciler, engelli gençlerle sohbet etti. Çorum Belediyesinin engelli gençler için yaptýrdýðý merkezin Çorum'un büyük bir ihtiyacýný karþýladýðýný söyleyen ÝHL'li öðrenciler, merkezin sanatsal bir yapýsýnýn olduðunu söyleyerek merkeze tam not verdi. Öðrencilerinin akademik baþarýnýn yaný sýra sosyal yönden de duyarlý bireyler olarak yetiþtirmeyi hedeflediklerini söyleyen Buhara Anadolu Kýz Ýmam Hatip Lisesi Müdiresi Aysun Tut ise "Pek çok sosyal projeyi gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz. Bize Belediye Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü de yardýmcý oluyor. Öðrencilerimizin duyarlýlýðýný geliþtirmek için çalýþýyoruz. Bu kapsamda Engelliler Haftasý nedeniyle bir ziyaret gerçekleþtirdik. Bize kapýlarýný açan engelli kardeþlerimize ve bu merkezi Çorum'a kazandýran belediyemize teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Haber Servisi Köylere Hizmet Götürme Birliði'nde seçim vardý Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca ile 100 oy alan Çanakçý Köyü Muhtarý Gürbüz Yasakçý Köylere Hizmet Götürme Birliði Encümeni'ne seçildi. Muhtarlar arasýndan aday olan Çakýr Köyü Muhtarý Hacý Cihan 85, Üçköy Muhtarý Bekir Yýlmaz da 21 oy alýrken, göreve seçilemediler. Toplantýnýn sonunda ise muhtarlar, köylerin sorunlarýný ve taleplerini iletti. Vali Yardýmcýsý Adem Saçan ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, muhtarlarýn sorunlarýný dinleyerek, gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný belirttiler. Bahadýr YÜCEL

8 YAÞAM 8 Anahtar Aþaðýda Temel ve Dursun bir otele gider. Oda isterler. Oda ama en üst kattadýr. Yani 100. katta. Çýkmaya baþlarlar. Dursun Temele bir þey söylicem der. 29. katta dersin diyor. 29. Uncu kata gelince diyorum Kelime Avý Temel der dursun. -Temel 68. katta söyle der. 68. inci kata gelince söylüyorum der Dursun üncü katta söyle der Temel. 100.katta Temel ha þimdi söyle. Dursun da anahtarý aþaðýda unuttuk der... Günün Sudoku Bulmacasý Kaliteli bir güneþ Gözlüðü nasýl olur? Günümüzde güneþ gözlüðü son derece önemli bir ihtiyaç olarak insanlarýn dörtte üçü tarafýndan kullanýlýyor. Göz için oldukça zararlý olan UV ýþýnlarýna karþý koruma saðlanmasýnýn yaný sýra, güneþ gözlüðünün bir Moda aksesuarý olarak da insanlar arasýnda büyük etkisi var. Güneþ gözlüðü camlarýnýn, ultraviyole (UV) de denilen ve güneþten gelen mor ötesi ýþýnlarýna karþý koruma saðlamasý gerekmekte olduðuna dikkat çeken Moray, "Ýnsan gözü, ýþýða karþý doðal bir savunma sistemine sahiptir. Oysa sadece görünen ýþýðý kesen ama UV ýþýnlarýna karþý bir blokaj saðlamayan güneþ gözlükleri, gözbebeðinin gözün kendini doðal yolla koruma özelliðini de devre dýþý býrakýr. Gözbebeði, güneþ gözlüðünün saðladýðý karanlýk ortamda iyice açýlacaðýndan, görünmeyen UV ýþýnlarý açýk gözbebeðinden içeri çok fazla oranda girer. 'UV filtresi', gözlük camýnýn koyuluðundan baðýmsýzdýr ve gözlük camýnýn hamurunda gerçekleþir. Dolayýsýyla güneþ gözlüðünün gözü koruma özelliði camlarýn koyuluk derecesinden çok camlarýn kalitesine ve UV filtresinin bulunmasýna baðlýdýr" dedi. UV 400 iþareti gözlük camý içinden geçen ýþýnlarýn 400 þiddetine kadar olan kýsmýnýn bloke edildiði ve engellendiði anlamýna geldiðini belirten Moray, "Günlük kullanýmlarda bu deðer oldukça yeterlidir, fakat kýyý veya daðlýk bölgelerde bu deðer yetersiz kalabilir. Bu durumda koruma deðeri daha yüksek gözlüklerin edinilmesi gerekliliðinden mutlaka göz doktoruna danýþýlmalýdýr" dedi. EMÝLÝM ÖZELLÝÐÝNE DÝKKAT Karda kayak yaparken veya plajda güneþlenirken kullanýlacak güneþ gözlükleri farklý özelliklere sahip olabileceðini belirten Moray, "Yüksek daðlýk bölgelerde kullaným için yüzde 50 ile yüzde 70 arasý emilim deðerleri yeterli olurken çok aydýnlýk ortamlarda örneðin plajda güneþ altýnda veya yoðun karlý bölgelerde en az yüzde 85 oranýnda emilim deðerlerinde olan gözlüklerin kullanýlmasý gereklidir. Çünkü beyaz kum ve kar güneþ ýþýnlarýný yüzde 90 oranýnda yansýtýr. Plajda þemsiye gölgesi altýnda da bronzlaþmamýzýn nedeni de budur" diye konuþtu. 'KAHVERENGÝ VEYA FÜME RENGÝ CAMLAR TERCÝH EDÝN' Açýk kahverengi ve füme renkli camlarýn çevre ýþýk ve renklerinin algýlanmasýnda en az hataya neden olacaðýndan doðru seçim olacaðýný ifade eden Moray, "Siyah, lacivert, mor renkler insan gözünün alýþmasý için belli bir süreye ihtiyacý olur. Avrupa standartlarýna göre ise kullanýlan gözlük camý rengi, trafik iþaretlerinin ve sinyallerinin renklerini algýlamakta yanýltýcý etki oluþturmamasý gerekir. Gözlük camý rengi ile camýn içindeki UV korumasý arasýnda hiçbir iliþki yoktur" diye kaydetti. KALÝTELÝ BÝR GÖZLÜK NASIL BELLÝ OLUR? Kaliteli gözlük camlarýnda kabarcýk, harelenme ya da düzensiz görüntü olmamasý gerektiðine dikkat edilmesi konusunda uyaran Moray, "Parmakla bastýrýlýnca esnemez ve en önemlisi camýn içinden bakarak odaklandýðýmýz bir nesnede, gözlük hareket ettirildiðinde dalgalanma, þekil bozukluðu ve farklý yönlere kayma oluþmaz. Güneþ gözlüðümüzün camlarý, gözlerimizi yan ve üstlerden veya yansýma ile aþaðýdan gelen güneþ ýþýnlarýna karþý koruyacak nitelikte bir büyüklüðe sahip olmalý her açýdan gözü koruyabilmeli, yüz yapýmýza uygun olarak rahat ve konforlu kullanýlacak þekilde seçilmelidir" dedi. ARAÇ KULLANIRKEN, GÜNEÞ GÖZLÜÐÜNE DÝKKAT Sýk araç kullananlar, alacaklarý güneþ gözlüðünün çerçeve ve saplarýnýn ince olmasýna dikkat etmesi gerektiðini de belirten Moray, aksi halde sað-sol ve yukarý-aþaðý bakarken görme alanlarý kýsýtlanmýþ olacaðýný söyledi. Moray, "Bundan baþka güneþ gözlüðünün alacakaranlýkta ve gece takýlmamasý gerekir. Yetersiz aydýnlýkta güneþ gözlüðü takanlar, hem kendi yaþamlarýný, hem de baþkalarýnýn yaþamlarýný tehlikeye atmýþ olacaklardýr. Gece sürüþ esnasýnda farlardan yoðun rahatsýzlýk duyanlar için ise özel filtreli gece görüþ camlarý mevcuttur ve bu camlarda kiþiye özel olarak düzenlenebilir" diye konuþtu. Dizi 19:55 Dizi Seksenler Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. 20:00 Asla Vazgeçmem Nur un hamile olduðunu öðrenen ve ona sahip çýkmak isteyen Ýclal, bebeðin babasýnýn kim olduðunu da öðrenmeye kararlýdýr. Nur, Ýclal in verdiði destek ve meraklý sorularý karþýsýnda ecel terleri dökerken, Yiðit le tekrar konuþmak için elinden geleni yapar. Nur a hala öfkeli olan Yiðit ise Elmas krizini çözmek için kollarý sývar. Hem çiftlikten hem de þirketten kovulan Elmas ýn gösterdiði tepki ortalýðý karýþtýrýr. Ýclal in de hamileliði öðrenmesiyle iyice panikleyen Aytül, kadere meydan okuyan bir adým atar ancak kader herkes için iþlemeye baþlamýþtýr bile. 19:50 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ip Man 2 Sinema Büyük Usta filminin ikincisi, 1949 yýlýnda Hong Kong ta geçiyor ve ustanýn sanatýný yaymak adýna giriþtiði mücadeleyi anlatýyor. Dövüþ sanatýný açýk bir þekilde dýþ dünyaya öðreten ilk Kung-Fu ustasý Ip Man, Hong Kong ta yeni bir hayat kurmaya çalýþmaktadýr. Neredeyse sefaletin göbeðinde yaþamak zorunda olan Ip Man, en iyi bildiði öðretiyi yayabilmek ve bu iþten de geçimini saðlayabilmek için bir çatý katýný Wing Chun dersleri için kiralar. Bir dernek bünyesinde birleþen ve Hong Kong dövüþ sanatýný yayan ustalar, Ip Man ýn okuluna göz dikerler. George MacDonald George MacDonald (10 Aralýk Eylül 1905) Ýskoç yazar, þair, ve Hristiyan papazýdýr.özellikle yazdýðý dokunaklý masallar ve fantezi romanlarý ile bilinir. W. H. Auden, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, E. Nesbit ve Madeleine L'Engle gibi birçok yazar MacDonald'ýn eserlerinden etkilenmiþtir.[1] C. S. Lewis, MacDonald'dan "ustam" diye bahsetmiþ ve þöyle demiþtir: "Bir gün tren istasyonundaki kitapçýdan Phantastes'ýn bir kopyasýný aldým ve okumaya baþladým. Birkaç saat sonra, önemli bir keþfe adým attýðýmý fark ettim." G. K. Chesterton, Prenses ve Goblin kitabýný "varoluþumda büyük deðiþim yaratan kitap" olarak tanýmlamýþtýr.en bilinen eserleri; Phantastes, The Prenses ile Goblin, Kuzey Rüzgarýnýn Gerisinde, Lilith ile "Aðýrlýksýz Prenses", "Altýn Anahtar", "Kayýp Prenses" masallarýdýr. Yazma amacýný "Çocuklar için yazmýyorum, yaþlarýnýn beþ, elli ya da yetmiþbeþ olmasý fark etmez ama çocuk gibi olanlar için yazýyorum." diye anlatmýþtýr.macdonald, Charles Ludwig Dodgson'un ya da yazar ismiyle "Lewis Carroll"'un da akýl hocasý sayýlabilir. Dodgson'u Alice Harikalar Diyarýnda'yý yayýnlatmaya ikna eden, MacDonald'ýn tavsiye ve ýsrarlarý ve onun sayýsýz erkek ve kýz çocuðunun kitaba olan ilgisi olmuþtur. BALIKLI BOHÇA Malzemeler 10 Kare Milföy Hamuru 400 gr Hamsi 1 Soðan 1 Kahve Fincaný Margarin 3 Yumurta 4-5 Dal Maydanoz 2 Çorba Kaþýðý Yoðurt Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Milföy hamurunu buzluktan çýkarýn. Balýklarýn kafalarýný ve kýlçýklarýný ayýklayýp yýkayýn. Küçük parçalar halinde doðrayýn. Yumurtalarýn ikisini katý baþlayýp dilimleyin. 1 yumurtayý ayrý bir kasede iyice çýrpýn. Soðaný ince ince kýyýn, maydanozu yýkayýp doðrayýn. Margarini tavada eritip doðranmýþ soðan ve balýklarý ekleyin. 5-6 dakika kavurup derin bir kaseye alýn. Haþlanmýþ yumurta dilimleri, maydanoz, yoðurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karýþtýrýn.milföy hamurlarýný düz zemine yayýp hazýrladýðýnýz balýklý karýþýmý üzerlerine paylaþtýrýn. Bohça þeklinde katlayýp kenarlarýný yapýþtýrýn. Üzerlerine çýrpýlmýþ yumurta sürüp önceden ýsýtýlmýþ 220 dereceye ayarlý fýrýnda dakika piþirin. Sýcak olarak servis yapýn. Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr. George MacDonald 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:50 Ip Man 2 Sinema 22:10 Ölüm Maðarasý 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Karayip Korsanlarý 2 Ölü Adamýn Sandýðý 22:45 Nija nýn Ýntikamý 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Asla Vazgeçmem 23:30 Piramit 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 5N 1K Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Heredot Cevdet Saati 20:00 Seksenler 23:00 Sýra Sende En Ýyiler 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:05 Ýki Dünya Arasýnda 21:20 Küçük Gelin

9 "Eczacýlar hak ettikleri ücretleri almalýdýr" Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý 14 Mayýs Eczacýlar Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, "Bilindiði gibi Eczacýlýk mesleði insanlýk tarihi kadar kadim bir meslek olup meslek âþýklarýnca uzun bir süreden beri insanlýða hizmet sunulmaktadýr" dedi. Eczacýlarýn üstün bir gayret ve özveriyle çalýþtýklarýný belirten Lafcý, "Ýnsan saðlýðýnýn tesisinde vazgeçilmez öneme sahip olan eczacýlýk mesleði, çaðýn gereksinimlerine uygun olarak kendini sürekli geliþtirmekte ve yenilemektedir. Halkýmýzýn eczacýlýk hizmetlerinden en iyi þekilde yararlanabilmesini temin etmek ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini saðlamak adýna Eczacýlarýmýz üstün bir gayret içerisindedirler. Eczacýlýk mesleðinin daha iyi yerlere gelebilmesinde rol oynayan eczacýlarýmýz sürekli kendilerini geliþtirerek ve yenileyerek hastalara daha bilinçli ve duyarlý ulaþma çabasý içinde olmuþlardýr. Saðlýk hizmetlerinin 7`den 70`e herkese ulaþmasýnda, eczacýlýðýn önemli bir görev icra ettiði hepimizin malumudur. Ýnsanlara þifa vermek üzere çaba sarf eden Eczacýlarýn sadece serbest eczacýlardan oluþtuðu zannedilerek Kamuda çalýþan eczacýlarýn göz ardý edilmemesi gerekmektedir. Kamuda çalýþan eczacýlar Devlet adýna piyasa denetimi yapmakta, düzenleyici hükümler koymakta, ilaca ve eczacýlýk mesleðine yön vermekte ancak düþük ücretle çalýþmaktadýrlar. Farklý Kamu kuruluþlarýnda çalýþan eczacý ücretleri arasýnda dahi önemli farklar bulunmaktadýr. Kamudaki farklý ücret uygulamasýnýn bir an önce sonlandýrýlarak eczacýlarýn maaþlarýnýn çaðýn gereksinimleri de dikkate alýnarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda Kamu adýna ilacýn üretiminden vatandaþlarýmýza ulaþtýrýlmasý noktasýna kadar denetim yapan, politika belirleyen ilaç ve eczacýlýk sektörünün ayrýlmaz bir parçasý olan Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne, daha etkin ve verimli bir þekilde görev ifa edebilmesini temin etmek üzere ilaç ve eczacýlýk sektörüne yön verecek bir kurumsal kapasite kazandýrýlmasý gerekmektedir. 14 Mayýs'ý eczacýlýðýn anlam ve öneminin hatýrlanmasýna, mesleðe ömür, emek ve gönül vermiþ, çok deðerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve deðer kazandýrmýþ, katký saðlamýþ eczacýlarýmýzýn anýlmasýna bir vesile saymaktayýz. Saðlýk Sen olarak eczacýlýðý, özveri ve gayret içerisinde sürdürmekte olan tüm eczacýlarýmýzýn, "14 Mayýs Dünya Eczacýlýk Gününü" en iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dileriz" þeklinde kaydetti. HABER MECÝTÖZÜ ALANCIK KÖYÜ KANALÝZASYON YAPIMI ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ SU VE KANAL HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Mecitözü Alancýk Köyü Kanalizasyon Yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ idarenin a) Adresi : Mimarsinan Mah. inönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Mecitözü Alancýk köyüne kanalizasyon tesisi yaptýrýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mecitözü ilçesi Alancýk köyü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No:167 Merkez/ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin Resmi ilanlar de tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4,Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Teblið'de yer alan A IV. Grubu iþler kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum il Özel Ýdaresi-Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel idaresi- Genel Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: "Milliyetçilik lafta el iþaretiyle yapýlmaz" Rumi Bekiroðlu Yalçýn Akdoðan 9 Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan bir dizi ziyaret ve açýlýþ için geldiði Çorum'da AK Parti teþkilatý ile buluþtu. Afra Düðün Salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, meclis üyeleri ve çok sayýda partili katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu yaptý. Rumi Bekiroðlu konuþmasýnda "Çorum teþkilatlarý olarak Cumhurbaþkanýmýzýn Baþbakanýmýzýn yanýnda olduysak sizinde çözüm sürecinde yanýnýzdayýz. Çorum sizinledir" dedi. Daha sonra konuþan Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan 7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerin çok önemli olduðunu ifade etti. Seçimlerin eski Türkiye'ye geri dönmek isteyenlerle yeni Türkiye'yi kurmak isteyenler arasýnda bir seçim olacaðýnýn altýný çizen Baþbakan Yardýmcýsý Akdoðan, "12 Eylül izlerini silmek için biz referandum yaptýk. 12 Eylülün izini silmeye destek vermediler. Özal'dan sonra Türkiye karanlýk bir dönemdi. Türkiye eskiden uçurumun aðzýndaydý. Þimdi bazýlarý Türkiye'yi yine uçurumun aðzýna yitmeyi istiyorlar. Milletimiz AK Partinin neler yaptýðýný biliyor. Bu millet Erdoðan'ý yedirmedi biz milletin emanetlerine sahip çýktýk. Bu seçimler bir referandumdur. Milletimiz bunlarýn ne olduðunu biliyor. Milletimizde güven oluþtu 13 yýldýr AK Parti millet için daðlarý deldi" dedi. Suriye konusunda muhalefetin takýndýðý tavra da tepki gösteren Akdoðan, "Suriye'de 300 bin insan katledildi. Sen kimin yanýnda durdun. HDP'sý CHP'sý ayný zihniyete sahip" þeklinde kaydetti. Çözüm Süreci'ne de deðinen Akdoðan, "Terörden 44 bin insan hayatýný kaybetti. Biz gencecik fidanlarýmýzý topraða verdik. Artýk topraða vermeyeceðiz. Biz Türkiye bölünmesin diye bunlarý yapýyoruz. Sen Hakkari de, Þýrnak'ta yoksun Van da Bitlis'te yoksun sen siyasette yoksun. Sen siyaset yapmýyorsun. Bizler her zaman Doðuda olmaya devam edeceðiz. Sen milliyetçiliði lafta yapýyorsun el iþaretiyle yapýyorsun. Milliyetçi olmak için çalýþýlýr alýn teri dökülür. Askerimizin elinde ki tüfeði yapamýyorduk. Þimdi kendi tankýmýzý tüfeðimizi yapýyoruz. Türkiye 3 kat büyüdü. Bu yaptýklarýmýz boþ laflarla olmadý gece gündüz çalýþtýk alýn teri döktük. Gitmediðimiz yer kalmadý. HDP konuþuyor sen ne yaptýn. Bu kadar insan öldü. Bunda senin kabahatin var. Bu meseleyi milletle çözüyoruz. Herkes rahat olsun biz Türkiye'nin birliði için çalýþýyoruz. Kürtün çocuðunu kim kaçýrýyor, yolunu kim kesiyor. Sende çýkar dersin ki terörle alakam yok boy boy fotoðraflarda þenlikler yan yanasýnýz. Hani terörle alakan yoktu. Çorum her geldiðimizde büyüyor. Çorum'a 8 milyar yatýrým yaptýk. Ýlçelerimizde büyük hastanelerimiz var üfürükçüler bunlarý yapamazlar onlar ancak konuþur ama AK Parti yapar" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT "Okulun tavanýndan öðrencilere pis su akýyor haberine" açýklama Süleyman Atcýoðlu Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu basýnda yer alan Hürriyet Ortaokulu'nun "tavanýndan öðrencilere pis su damlýyor" baþlýklý haberlerine cevap verdi. "Sungurlu ilçemizde okul ve kurumlarýmýzý eðitim öðretime hazýr hale getirmek onlarý kamu hizmetine sunmak imkanlar ölçüsünde bakým onarýmlarýný yapmak idarelerin görev ve sorumluluklarýndadýr. Bu sebeple okul ve kurumlarýmýzýn sorunlarýný yerinde görmek varsa gidermek için Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðümüz koordineli çalýþmaktadýr" diyerek sözlerine baþlayan Süleyman Atcýoðlu, "Hürriyet Ortaokulumuz ile ilgili gazetenizde yer alan habere konu mevzuu, müdürlüðümüzce bilinmekte, her okulda olabilecek kadar tavan nemi ve renk atmasý oluþmakta ancak tavandan öðrencilere pis su damlamasý bulunmamaktadýr. Tavanýn bazý kesimlerinde nem var ama kesinlikle damlama vs söz konusu deðildir. Ýkinci kat tuvaletler oldukça temiz ve herhangi bir olumsuzluðu bulunmamaktadýr. Bu gibi toplu yaþam yerlerinde fayans arasý derz boþluðu sebepli kýsým kýsým alanlarda nemlenmeden dolayý renk atma veya kabarmalar oluþabilirse de uygun þartlarda bir plan dâhilinde imkanlar ölçüsünde onarýmlarý da yapýlmaktadýr. Ne yazýk ki asýl acý olan taraf, haber kaynaðý olan kiþinin okul aile birliði baþkaný olmasýdýr. Okul Aile Birliði Baþkaný Millî Eðitim Bakanlýðý Okul-Aile Birliði Yönetmeliðine göre okul aile birliði baþkanýnýn asýl görevi öðretmenler, veliler ve ailelerle iþ birliði yapmak, katký saðlamak, okulun ihtiyaçlarýný karþýlamak, eðitim ve öðretimle ilgili diðer etkinliklere destek olmaktýr. Okul Aile Birliði Baþkaný ile müdürlüðümüz görüþmüþ olup konuyla ilgilenmediðimiz kapsamýndaki haber gerçek dýþýdýr. Bu okulumuzdaki durum da tuvaletlerin çok ciddi bir olumsuzluðunun bulunmadýðý, pis su damlamasýnýn olmadýðý resimlerle sabittir. Okullarýmýzýn acil durumlarýmdaki ihtiyaçlarýna müdürlüðümüz ve kaymakamlýðýmýz destek olmakta çözüm üretmektedir. Planlamaya baðlý olarak þartlarýn uygun olmasý halinde ise onarým sezonu / yaz tatilinde öðrenciler yok iken tamirler yapýlmaktadýr. Ýlçemizde Hürriyet ortaokulumuzda da küçük çaplý onarýma gereksinim duyulduðu, aciliyet arzetmediði, görüntüde hiçbir fayansýnýn eksiði olmadýðý, kýrýðý bulunmadýðý halde böyle bir haber, okulumuzu ve eðitim camiamýzý kötülemek görünümünde olduðu, bu haberin maksatlý, yalan yanlýþ bilgi içerdiðinden, kasýtlý olduðu mütalaa edilmektedir. Bu sebeple kamuoyunun aydýnlanmasý ve doðrularý þartlarýyla birlikte bilmeleri gerekmektedir" dedi.

10 "Ülkelerin geliþmiþlikleri, vatandaþlarýna verdiði deðerle ölçülür" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Saatcý Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Engelliler Haftasý, bir kutlama deðil, farkýndalýk oluþturma günleridir. Engellilerimizin sorunlarý sadece bir gün ve haftada deðil, sürekli ele alýnmalý, gündemde tutulmalýdýr. Toplumda fýrsat eþitliði bütün bireyler için saðlanmalýdýr" dedi. Ülkelerin geliþmiþlikleri, vatandaþlarýna verdiði deðerle ölçüleceðini belirten Saatcý, "Bir devlet, bütün vatandaþlarýný kucaklayabiliyor, onlarýn yaþam kalitesini yükseltiyor ve sýkýntýlarýný giderebiliyorsa, sosyal devlettir. Devlet, özellikle dezavantajlý vatandaþlarýna pozitif ayrýmcýlýk HABER yapmalý, onlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmalý ve üretime katkýda bulunmalarýný saðlamalýdýr. Engellilerin kamusal hayatýn her alanýna tam ve baðýmsýz kiþiler olarak katýlýmý, çalýþma alanýnda fýrsat eþitliðinin saðlanmasý, kiþisel geliþim imkânlarýndan istifade edebilmeleri, eðitim öðretim hizmetlerine eriþimin kalýcý olarak saðlanmasý, yapýlan düzenlemelerin engelli vatandaþlarýmýz da düþünülerek planlanmasý ve uygulanmasý, engellilerini dört duvar arasýna kapatmayan, sosyal alanda imkân ve kamusal alanda istihdam oluþturan bir Türkiye ve dünya için herkes duyarlý olmalý ve elinden geleni yapmalýdýr. Engelli kardeþlerimiz sadece insanlarýn iyilikseverliðine terk edilmeden ayrýmcý olmayan iyi yasalarýn imkânýna da kavuþturulmalýdýr. Engelliler Haftasý'nda, engellilerimizin sorunlarý sadece bir gün ve bir hafta diliminde ele alýnmakla yetinilmemeli; sürekli gündemde tutulmalý ve çözümün de üretildiði günler olmalýdýr. Memur Sen olarak, engellilerimizin sorunlarýnýn çözümü ve kazanýmlarýn daha da artmasý için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceðiz" diyerek mesajýný tamamladý. Sayan'dan Çiftçiler Günü açýklamasý Mehmet Sayan Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan "14 Mayýs Çiftçiler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýna, "14 Mayýs 1946 Uluslararasý Tarým Üreticileri Federasyon'unun kuru-luþ tarihidir. Bu kuruluþun kýsa adý ÝFAB' týr. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði bu kuruluþun üyesidir. Uluslararasý Tarým Üreticileri Federasyonu'nun kuruluþ günü olan 14 Mayýs yalnýz bizde deðil kuruluþa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadýr" diyerek baþlayan Mehmet Sayan, "Çiftçi, geçimini topraðý ekerek saðlayan kimsedir.ýnsan yaþamýnýn sürdürülebilmesi için tarýmsal üretim sektörünün olmazsa olmazlarýndan olan, sadece geliþmekte olan deðil, geliþmiþ ülkelerin de öncelikli gündemlerini oluþturan çiftçilerimiz bugün üretim aþamasýnda karþýlaþtýðý her türlü zorluða raðmen alýn terinden aldýðý güçle emeðinin karþýlýðýný alma mücadelesi içerisinde hayata tutunmaya çalýþmaktadýrlar. Dünya Çiftçiler Günü'nün toprakla tohumu buluþturup bereket üreten o ellerin sahiplerine adanmýþ özel bir gündür. Bugün vesilesiyle tarladaki emeðiyle, ürettiði ürünle ayakta kalan çiftçilerimiz hatýrlanacaktýr. Ülkemizin ve Milletimizin Dünya Çiftçiler gününü kutlar bol bereketli mahsuller ve kazançlý seneler dileriz" dedi. Bahçelievler MTAL'dan Rektör Alkan'a ziyaret Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halise Akay, müdür yardýmcýsý Ebru Ceylan, Grafik-Fotoðraf alan þefi Semiha Durmuþ, Grafik-Fotoðraf öðretmeni Erol Aygör, Serpil Yýldýrmaz, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halise Akay, meslek liselerinin üniversiteyle iþ birliði içerisinde olmasýnýn öðrencilere hedef ve vizyon kazandýracaðýný ve bu konuda üniversitenin önemli bir rol oynayacaðýný vurgulayarak yapýlabilecek projelerde iþ birliði içerisinde olmalarýnýn kendilerini onore edeceðini belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, her zaman iþ birliklerine ve ortak projelere açýk olduklarýný, yeni öðretim yýlýnda taleplerinin deðerlendirileceðini vurgulayarak Çorum merkezde Güzel Sanatlar Fakültesinin açýldýðýný ve bölümlerin de büyük bir hýzla kurulduðunu dile getirdi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halise Akay ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür etti. 10 YEDAÞ'ýn Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý Amerika'nýn New York kentinde düzenlenecek olan Dünya Kaliteye Baðlýlýk Kongresi'nde Kalite Elmas Tacý Ödülü'nü almak üzere kongreye davet edilen Genel Müdür Türkoðlu, "Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý" dedi yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olma hedefi doðrultusunda baþlattýðý 'Mükemmellik' sürecinde Avrupa'da ve dünyada tüm dikkatleri üzerine çeken YE- DAÞ, vizyonuna bir adým daha yaklaþtý ve bu yýl Amerika'nýn New York kentinde düzenlenecek olan Dünya Kaliteye Baðlýlýk Kongresi'nde Kalite Elmas Tacý Ödülü'nü almak üzere kongreye davet edildi. Business Initiative Directions (BID) Baþkaný Jose E. Prieto imzalý gönderilen davete, BID Komite Üyesi olan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve þirketin üst yönetimi katýlým saðlayacak. HEDEFE BÝR ADIM KALDI BID tarafýndan 2013 yýlýnda Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da Kalite Altýn Tacý Ödülü'nü ve 2014 yýlýnda da Fransa'nýn baþkenti Paris'te Kalite Platin Tacý Ödülü ile onurlandýrýlan YEDAÞ, Ýstanbul'da Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði (TÜHÝD) tarafýndan, Avrupa'nýn Ýletiþim Oscarý olarak lanse edilen Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (United Nations Development Programme) UNDP Özel Ödülü'nü ve Eren Er'de Anneler Günü kutlamasý Eren Er Dersanesi bu yýl Anneler Gününü velileri ile birlikte güzel bir programla kutladý. Eren Er Dersanesi bahçesinde gerçekleþtirilen programa yoðun katýlým oldu. Anneler bu özel günde gönüllerince eðlenerek bir gün de olsa günlük yaþamýn stresinden uzaklaþma imkaný buldular. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan öðrenciler þiirler seslendirdiler. Haber Servisi son olarak da Amerika'nýn Las Vegas kentinde düzenlenen ESQR Kalite Kongresi'nde Yýlýn En Nitelikli Liderlik Ödülü'nün sahibi olmuþtu. Kalite ve kurumsal kültürün sürdürülebilirliðine önem veren dünyaca ünlü ve itibarlý baðýmsýz denetçi þirketlerce, YEDAÞ'ýn baþarýsýnýn her yýl taçlandýrdýðýnýn vurgusunu yapan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Kalite Elmas Tacý Ödülü ile Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmak vizyonumuza, bir adým daha yaklaþmýþ olacaðýz yýlýnda ise Avrupa'nýn 4 Yýldýz Ödülü'nü alarak son ve en büyük adýmý atacaðýz. 'Baþarý'yý bir varýþ noktasý deðil, bir yolculuk olarak gören YE- DAÞ, vizyonunda 2019 yýlýna dikkat çekmiþti ancak 2016 yýlýnda 'Mükemmellik' sürecini tamamlayacaðýz" dedi. EFQM MODELÝNÝ SADECE BELGEYLE SINIRLAMADIK Ýlk olarak 2012 yýlýnda Kal- Der'e üye olduklarýný ve Ulusal Kalite Hareketi Ýyi Niyet Bildirgesi'ni imzalayarak 'Mükemmellik' yolculuðuna çýktýklarýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, "Kal-Der'e üye ilk ve tek elektrik daðýtým þirketiyiz. 2 yaþýndayken EFQM 3 Yýldýzlý Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi'ni aldýk. O zaman paydaþlarýmýzla birlikte kendimize yeni vizyon ve hedefler koyduk. EFQM modeli bir belge ile sýnýrlý kalmamasý ve tüm süreçlerde sürdürülebilir bir þekilde hayatýmýzda uygulanmasý gibi. Adýmlarýmýzý büyük büyük atmaya baþladýk ve gelinen noktada ilk olarak 2013 yýlýnda Kalite Altýn Tacý Ödülü'nü aldýk. Bunu bir baþlangýç olarak gördük ve yolculuðumuz 2014 yýlýnda Kalite Platin Tacý, UNDP Özel Ödülü ve Yýlýn En Nitelikli Liderlik Ödülü ile taçlandý yýlýnda ise New York'ta düzenlenecek olan Dünya Kaliteye Baðlýlýk Kongresi'nde Kalite Elmas Tacý Ödülü'nü alacaðýz ve büyük finale sadece bir adým kalacak" dedi. ÝT-KALÝTE VE KURUMSAL LIK ÖZÜMÜZ Genel Müdür Türkoðlu, bu ödüllerin tamamen baðýmsýz kuruluþlarýn üyelerince, tüm dünya üzerinde farklý ülkelerden kalite kültürünü özümseyen ve destek veren kuruluþlar olarak tanýnan þirketlerin tespit edilerek verildiðini vurgulayarak, "Þirketler, Toplam Kalite Yönetimi Kriterlerine Uygunluk, Liderlik, Yaratýcýlýk,Yenileþim ve Ýnovasyon, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mükemmel Sonuçlarý Sürdürme, (Balanced Scorecard), Müþteriler Ýçin Deðer Katma, Ýleri Teknolojiyi Kullanma, Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma gibi ana baþlýklara verilen önem ile faaliyet gösterdiði sektörde rol model olma özelliðinden dolayý bu ödülleri almaya hak kazanýyor. BID, ESQR ve TÜHÝD tarafýndan verilen bu ödüllerde þirketimiz, yalnýzca giriþimci baþarýsýyla deðil, sürekli geliþime ve yeniliklere verdiði önem, Toplam Kalite Yönetim Sistemi modeli ile tüm süreçlerine paydaþlarýný da dahil ederek, içselleþtirilmesi ile ön plana çýktý. Bu model, müþteri memnuniyetini arttýrýrken ve verimi de optimize ediyor. Kurumsal kültürü ve geliþen sürece etkin bir yaklaþýmý da birlikte getiriyor" diye konuþtu. "YEDAÞ'ýn iþ süreçlerinde vazgeçilmezleri arasýnda yer alan "Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik" anlayýþý þirketimizin bugün büyük dünya þirketleri arasýnda Avrupa'nýn 'en iyi þirketi' seçilmesine vesile olmuþtur" diyen Türkoðlu, "Bu süreçlerden YEDAÞ'ýn haberi yok. Ödül baþvurusu yok. Onun için bu ödüller çok önemli ödüller. Birileri sizin haberiniz olmadan sizi izlemeye alýyor ve sizi oyluyor. Sonuçta dünya üzerinde itibarý yükselen þirket siz oluyorsunuz" diye konuþtu. BID tarafýndan Komite Üyesi olarak davet aldýðýný belirten Türkoðlu, "BID Dünya Kalite Baðlýlýk Kongresi'nin Þeref Tablosu'nda yer almak YEDAÞ'ýn sürdürülebilir baþarýsýdýr. Ayný zamanda BID'inin kurumsal mühürünü paylaþan þirketler arasýnda yer alýyoruz. Ödüller ve baþarý hikayelerimiz, dünya üzerindeki elektrik daðýtýmý sektöründe farkýndalýk yaratmýþtýr. Biz enerjimizin farkýndayýz ve hedeflediðimiz gibi dev þirketlerin olduðu Kalite Ligi'ndeyiz" ifadelerini kullandý. Mustafa Yaðlý, EML öðrencileriyle buluþtu Ýþadamý Mustafa Yaðlý, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin konuðu oldu. Okulun konferans salonunda yapýlan toplantýda Mustafa Yaðlý öðrencilere iþ hayatýna dair çeþitli tavsiyelerde bulundu. Yaðlý daha sonra öðrencilerin sorularýný yanýtladý. Ertesi gün ise öðrenciler ve öðretmenler Mustafa Yaðlý'nýn sahibi olduðu Yaðmaksan'ý gezere bilgi aldýlar. Haber Servisi

11 2 AÐUS- 14 MAYIS 2015 PERÞEMBE HABER 11 Yalçýn Akdoðan'dan Vali Kara'ya ziyaret Fen Edebiyatta müzik dolu etkinlik Hitit Üniversitesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan 'Sözden Notaya Þiirin Müzikle Yolculuðu' konulu bir program organize edildi. Ýki bölüm halinde gerçekleþtirilen programýn ilk bölümünde, TSO Türk Sanat Müziði Topluluðu Koro Þefi Enver Leblebicioðlu ve koro üyelerinden Halit Yýldýrým, Türk Sanat Müziði hakkýnda sahip olduklarý bilgileri, Hitit Üniversitesi öðrencileri ile paylaþtýlar. Programýn ikinci bölümünde ise TSO Türk Sanat Müziði Topluluðu, toplam 6 eserden oluþan mini bir konser sahnelendi. ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ NÝN FARKLI BÝR ÖRNEÐÝ TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre etkinliðin organizatörü ve Sözden Notaya Þiirin Müzikle Yolculuðu' konulu söyleþinin moderatörü Doç. Dr. Meral Demiryürek, Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn; üniversite-sanayi iþbirliði baðlamýnda yoðun emek sarf ettiðini söyledi. Doç. Dr. Meral Demiryürek, Arapça kökenli 'sanayi' kelimesinin 'sanatlar' anlamýný içerdiðini ve Türk Sanat Müziði'nin de bir sanat olduðunu belirterek "Bu kapsamda, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile birlikte üniversite-sanayi iþbirliðine yeni bir boyut kazandýrmýþ oluyoruz. Sayýn Rektörümüz her fýrsatta üniversite ile halkýn kaynaþmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirmektedir. Biz de kendisinin açtýðý yolda ilerleyerek, farklý bir konuda kaynaþma ortamý saðlamýþ olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" diye kaydetti. MÜZÝK, YAÞADIÐI TOPLUMUN BÜTÜN ÝNCELÝKLERÝNÝ ÝÇERÝR Söyleþide bir konuþma yapan Koro Þefi Enver Leblebicioðlu, müzik sanatýnýn, içinde yaþadýðý toplumun bütün özelliklerini, inceliklerini, zarafetini gizlediðini söyledi. Kendisinin bir müzikolog olmadýðýný, amatör olarak bu sanatý icra etmeye gayret ettiðini ifade eden Leblebicioðlu, Atatürk'ün 'Sanatsýz kalan bir milletin hayat damarlarýndan biri kopmuþ olur' sözüne atýfta bulunarak, "Ýnsanýn; beden saðlýðý gibi ruh saðlýðý da vardýr. Ruh; güzel sanat, güzel sohbet ve ibadet ile beslenir. Eðer beden saðlýðý ile birlikte ruh saðlýðý da dengeli bir þekilde korunmazsa, bugün olduðu gibi her 100 kiþiden 25'i depresyon ilaçlarý kullanmak durumunda kalýr. Çocuklar, annelerinin söylediði ninnilerle büyürler. Müziðin yalnýzca insanlara deðil, hayvanlara ve bitkilere de faydalý olduðu bilimsel olarak kanýtlanmýþtýr. Bir çiftlikte büyük baþ hayvanlara klasik müzik dinletilmiþ ve hayvanlarýn süt verimliliðinin önemli ölçüde arttýðý gözlemlenmiþtir" þeklinde konuþtu. ÇORUMLU ÖNEMLÝ BESTE VE GÜFTECÝLER Söyleþide Halit Yýldýrým da, þiir, beste, güfte ve bunlarý icra eden önemli isimler hakkýnda bilgi ve birikimlerini öðrencilerle paylaþtý. Halk tarafýndan pek bilinmese de Çorum'un yetiþtirdiði ünlü besteci ve güftecilerin bulunduðunu ifade eden Yýldýrým, insanlarýn acýlarýný, öte yandan hüzünlerini, sevinç ve mutluluklarýný mýsralara döktüklerini, ancak bugün herkes tarafýndan bilinen birçok eserin kim tarafýndan yazýldýðýnýn dahi bilinmediðini ifade etti. Türkiye'de en fazla þiiri bestelenen þairin, 1000'in üzerinde eseriyle Yunus Emre olduðunu ifade eden Yýldýrým, "Çorum ilimizden de önemli isimler yetiþmiþtir. Bunlardan en önemlisi; Aþkýn Kanunu, Yalnýz Benim Ýçin Bak Yeþil Yeþil, Arým, Balým, Peteðim gibi herkesçe bilinen; 1936 yýlý doðumlu merhum Mehmet Erbulan'dýr. Yaklaþýk 300 civarýnda bestesi bulunmaktadýr. Bunun yaný sýra Galip Hamza Berkay, Servet Sami Uysal, Hayrettin Karaman, Hasan Latif Yücel, Kazým Alkan gibi önemli þair ve yazarlar da bulunmaktadýr" dedi. MÝNÝ KONSER Söyleþinin ikinci bölümünde ise TSO Türk Sanat Müziði Topluluðu Üyeleri Murat Özkaya, Nuran Özkaya, Nimet Alpoðlu Hayta ve Keziban Kodaz tarafýndan sazlar eþliðinde mini bir konser icra edildi. Konserde ayrýca Türk Dili ve Tarihi Bölümü öðrencileri de koro saz üstatlarýnýn eþliðinde 'Fikrimin Ýnce Gülü' adlý sanat müziði eserini seslendirdi. Programýn ardýndan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Koro Þefi Enver Leblebicioðlu ve Þair, Yazar Halit Yýldýrým'a, katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür plaketi verdi. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek de, mini konserlerinden dolayý TSO Türk Sanat Müziði Topluluðu Korosu üyelerine, çeþitli hediyeler takdim etti. Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. Bir dizi açýlýþ ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Yalçýn Akdoðan Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Yalçýn Akdoðan Valiliðe geliþinde Vali Ahmet Kara ve diðer protokol üyeleri tarafýndan karþýlandý. Daha sonra Valilik makamýna geçen Akdoðan burada Vali Kara'dan Çorum hakkýnda brifing aldý. Bahadýr YÜCEL Ahilik Haftasý için Hýdýrlýk'ta buluþtular "Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Buluþmasý"na Çorum'dan katýlým Ahilik Haftasý kapsamasýnda dün sabah namazý sonrasýnda Hýdýrlýk'ta etkinlik düzenlendi. Programa Vali Ahmet Kara, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Müftü Mehmet Aþýk, bazý oda baþkanlarý ile vatandaþlar katýldý.programda sabah namazýnýn ardýndan sahabe ve türbeler ziyaret edildi ardýndan ise kahvaltý yapýldý. Vali Kara protokol üyeleri ve vatandaþlara çorba ikram etti. Haber Servisi Orta Karadeniz Ajansý(OKA) "Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Buluþmasý" yapýldý. Samsun'da gerçekleþtirilen toplantýya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, HÜBTUAM Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Mehmet Aydýnkal da katýldý. Gündem açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan toplantý, OKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Valisi Ýbrahim Þahin'in, OKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz'ýn ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen'in konuþmalarý ile devam etti. OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen yýllarý içerisinde yenilik stratejisini belirleyen ajanslardan biri olduklarýný söyledi. Özen, "Önümüzdeki dönemde bu yenilik stratejisi çerçevesinde üniversite, iþ geliþtirme merkezleri ve TEKNO- PARK'larla çok yakýndan çalýþmak istiyoruz. Bu kararlýlýðýmýzý gösteren en önemli olay da Çorum Teknoloji Bölgesi'nde güdümlü proje olarak Türkiye'de ilk defa bir teknoloji bölgesinin yüzde 75'inin inþaatýný finanse ederek Hitit Üniversitesi ve Çorum OSB ile çok yakýn çalýþtýk. Önümüzdeki dönemde bu teknoloji merkezlerinin birbirleriyle sinerji oluþturabilmelerine imkan saðlamak üzere böyle bir toplantýyý tertip ettik" dedi. Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Buluþmasý, toplantýsý konuþmalarýn ardýndan ilk oturum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý VGM Daire Baþkaný Dilek Birbil'in 'Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde Markalaþma', 'Uluslararasý Faaliyetler' ve 'Giriþimcilere Verilen Hizmetler' sunumuyla devam etti. Program çeþitli üniversiteler ve teknoloji parklarýndan gelen yetkililerinin yaptýðý sunumlar ile son buldu.

12 14 MAYIS 2015 PERÞEMBE Spor basýný ve spor camiasý karþýlaþacak Çorum'da görev alan basýn mensuplarý ile spor camiasýnýn duayen isimleri cumartesi günü 2 Nolu Saha'da karþý karþýya gelecek.cumartesi günü baþlayacak olan Anadolu Spor Gazeteciler Derneði Çorum Þubesi Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý öncesinde basýn mensuplarý ile spor camiasýnda uzun yýllar hizmet vermiþ isimler karþý karþýya gelecek. Tadilatý biten ve cumartesi günü oynanacak olan Halit Kýlýç Orta Kuþak futbol turnuvasýna ev sahipliði yapacak olan 2 Nolu Saha'da oynanacak maçta spor camiasýnda hizmet etmiþ ve halen hizmet etmeye devam eden isimler forma giyecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Anadolu Spor Gazeteciler Derneði tarafýndan ortaklaþa organize edilen maç cumartesi günü saat 16.00'da baþlayacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer spor camiasýnda yer alan isimlerin bir araya geleceði Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnýn açýlýþ maçýna tüm Çorumlularý davet etti. Belediye galibiyet arýyor Çorum Belediyespor Play-Off ilk maçýnda bugün Darýca Gençlerbirliði ile Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu Sahasýnda karþýlaþacak. Bursa Nilferspor'dan aldýðý 1 puanla Play-Off'un yolunu tutan Çorum Belediyespor, grubu 2.sýrada tamamlayan Darýca Gençlerbirliði ile ilk maçta galibiyet kovalayacak. Saat 16.30'da Dr Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak maçta Çorum Belediyespor taraftar desteði alamayacak. Cezasý nedeni ile seyircisiz oynayacak Çorum Belediyespor'a taraftarlar saha dýþýndan destek vermeye hazýrlanýrken, futbolcularda Darýca Gençlerbirliði ile pazartesi günü deplasmanda oynayacaðý ikinci maç öncesinde galibiyetle ayrýlmanýn planlarýný yapýyor.darýca Gençlerbirliði karþýsýna cezalý 2 ve sakat 2 futbolcusundan yoksun olarak çýkacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla tamamladý ve maç saatini beklemeye baþladý. Nedim ve Emrah'ýn kýrmýzý kart cezalýsý olmasý nedeniyle forma giyemeyeceði maçta Çaðlar ve Akýn da sakatlýklarý nedeniyle forma giyemeyecek. Salý ve Çarþamba günü yaptýðý antrenmanlarla Darýca Gençlerbirliði maçý hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor'da futbolcularýn bir hayli neþeli olduklarý gözlerden kaçmadý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn bugün oynanacak maçta Akýn'ýn yerine Osman Bodur'a Nedim'in yerine, Furkan'a, Emrah'ýn yerine ise ali Kýreþ'e forma þansý vermesi bekleniyor. Bugün saat 16.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak zor 90 dakikayý Eskiþehir Bölgesinden Mesut çarýk yönetecek. Yasin Yücel Haydi kadýnlar yarýþ pistine Baþkan yardýmcýlarý da koþacak Baþkan Yardýmcýlarý da kayýtlarýný yaptýrdý 17 Mayýs Pazar günü düzenlenecek olan halk koþusuna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu, Zeki Gül, Turhan Canda ve Alper Zahir de katýlacak. Baþvuru formunu dolduran baþkan yardýmcýlarý ayrýca halk koþusuna tüm Çorum halkýný davet etti. Çorum Belediyesi tarafýndan Gençlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenecek olan halk koþusuna kayýtlar devam ediyor. Vatandaþlar, koþuya katýlmak için kayýt yaptýrmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi Spor Müdürlüðü tarafýndan organize edilen koþuya 12 yaþ ve üzeri tüm Çorum halký katýlabilecek. 17 Mayýs Pazar günü saat 10.00'da baþlayacak yarýþ için PTT önünde oluþturulan baþvuru standýna yoðun ilgi var. Bu zamana kadar yaklaþýk 1000 kiþinin baþvuruda bulunduðu yarýþlara 1500 kiþinin katýlmasý bekleniyor. Yasin Yücel 17 Mayýs 2015 Pazar günü saat 13:00 ' da yapýlacak Çorum Oto Slalom Yarýþlarýnda kadýn sürücüler için ayrý bir kategori açýldý. HÝTOK tarafýndan yapýlan açýklamada "Bayan sürücülerimizin yarýþacaðý bu kategori izleyicilere zevkli ve heyecanlý anlar yaþatacaktýr. Kadýn sürücülerimizin en az erkek sürücüler kadar yetenekli ve otomobil sporlarýnda iddialý olduðunu biliyoruz. Bu nedenle Hafta sonu düzenleyeceðimiz Oto Slalom yarýþmasýna kadýn sürücülerimizi de bekliyoruz. Otomobil gücünün ve hýzýn önemli olmadýðý, özellikle sürüþ kabiliyetine ihtiyaç duyulan Oto slalom yarýþmasýnda kadýn sürücülerimiz güzel dereceler elde edecektir. Bu nedenle bu hafta sonu Çorumlu kadýn sürücülerimize haydi kadýnlar yarýþ pistine diyoruz" denildi. Spor Servisi Yavuz Ýncedal "Kazanmak istiyoruz" Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal Play-Off ilk maçýndan iyi bir skorla ayrýlmak istediklerini söyledi. Seyircisiz maçýn kendileri için iyi olmayacaðýný bildiklerini söyleyen Ýncedal "kazanmak için her þeyi yapacaðýz" dedi. Darýca oynanacak ikinci maça avantajlý gitmek istediklerini dile getiren Yavuz Ýncedal sakat ve cezalý oyuncularýnýn çok olmasýnýn da kendileri için dezavantaj oluþturduðunu belirtti. "Sahaya kazanmak için çýkacaðýz" diyen Yavuz Ýncedal " rakibimizin gücünü biliyoruz. Bizim de gücümüz belli. Futbolcularýmýz sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ve sahadan galibiyetle ayrýlacaklar. Benim buna olan inancým tam. Bu maçlarýn ortamý ve havasý her zaman farklý olur. Favorisi olmayan bir maç. Ama biz kazanmayý daha çok isiyoruz. Sahamýzda oynayacaðýmýz ilk maçtan galibiyetle ayrýlarak Darýca'ya avantajlý gitmek istiyoruz. Gönül isterdiki bu heyecaný seyircimizle birlikte yaþayalým, ancak maalesef cezamýz olmasý nedeniyle seyircimizden yoksun olarak mücadele edeceðiz. Saha dýþýnda bizi sestekleyecek olan taraftarlarýmýza galibiyet hediye etmek istiyoruz. Bu takým 2.Lig'i hak ediyor. Bizde bunun için elimizden geleni yapacaðýz" dedi. Yasin Yücel

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Çorumlu iktidara dersini verecek

Çorumlu iktidara dersini verecek Baþbakan Yardýmcýsý Akdoðan partililerin coþkusuyla karþýlandý Milletin kaderi bu seçime baðlý Vali Ahmet Kara, huzurevinde kalan ve berberlik yapmýþ olan Kadir Atýcý'ya plaket verdi. Ahilik ahlâk demek'

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Bugün saat: 11:30 da Abide Meydanýnda Siz Deðerli Çorum Halkýyla Buluþacaktýr. Tüm Halkýmýz Davetlidir

Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Bugün saat: 11:30 da Abide Meydanýnda Siz Deðerli Çorum Halkýyla Buluþacaktýr. Tüm Halkýmýz Davetlidir BÝZÝMLE YÜRÜ TÜRKÝYE Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Bugün saat: 11:30 da Abide Meydanýnda Siz Deðerli Çorum Halkýyla Buluþacaktýr. Karahanlýlardan kalma minare Halit ÝNALTEKÝN Turizmci Tüm Halkýmýz

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı