"Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr""

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ çorum mazot 1.75 tl olacak Çiftçimizin yüzü gülecek MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI YEDAÞ'ýn Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý Amerika'nýn New York kentinde düzenlenecek olan Dünya Kaliteye Baðlýlýk Kongresi'nde Kalite Elmas Tacý Ödülü'nü almak üzere kongreye davet edilen Genel Müdür Türkoðlu, "Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý" dedi. SAYFA 10 DA 14 MAYIS 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli: "Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr" Fen Edebiyatta müzik dolu etkinlik Hitit Üniversitesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan 'Sözden Notaya Þiirin Müzikle Yolculuðu' konulu bir program organize edildi. Ýki bölüm halinde gerçekleþtirilen programýn ilk bölümünde, TSO Türk Sanat Müziði Topluluðu Koro Þefi Enver Leblebicioðlu ve koro üyelerinden Halit Yýldýrým... SAYFA 11 DE MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, seçim çalýþmalarý kapsamýnda dün Çorum'a geldi. Abide meydanýnda partililere seslenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçimlerde tüm seçmenlerden partisine destek istedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Baþkanlýk sistemi ile ilgili taleplerine tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Erdoðan'a, Cumhurbaþkanlýðý yetmiyor. SAYFA 3 TE Defterdarlýk personeline hizmetiçi eðitim Ýl Defterdarlýðý personeline hizmetiçi eðitim programý düzenledi. Ýl Defterdarý Ali Sormaz eðitim hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Defterdarlýðýmýz 2015 yýlý hizmet içi eðitim program gereðince ilimiz merkez ve ilçe teþkilatýnda görevli... SAYFA 4 TE "Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Buluþmasý"na Çorum'dan katýlým Orta Karadeniz Ajansý(OKA) "Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Buluþmasý" yapýldý. Samsun'da gerçekleþtirilen toplantýya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM)... SAYFA 11 DE Muharrem Özünel "Esnek çalýþma biçimleri ve özelleþtirme yasaklanmalý" 4 "Milliyetçilik lafta el iþaretiyle yapýlmaz" Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan bir dizi ziyaret ve açýlýþ için geldiði Çorum'da AK Parti teþkilatý ile buluþtu. Yalçýn Akdoðan SAYFA 9 DA Ahilik Haftasý için Hýdýrlýk'ta buluþtular Vezirköprü Belediyesi Öm-San'ý tercih etti Vezirköprü Belediyesi araç parkýna yeni kazandýrdýðý kamyonlarýnýn karoserleri için Çorum'un köklü þirketlerinden Öm-San Karoseri tercih etti "Besmelesiz yapýlan hat Ýslam Medeniyetine ait deðildir" TE DE DE SAYFA 6 DA Sürücülere Ahilik Leblebisi ikramý Bu yýl 28.'si düzenlenen Ahilik Haftasý dolayýsýyla ÇESOB tarafýndan sürücülere Ahilik Leblebisi ikram edildi. SAYFA 5 TE "Hutbe Okuma Yarýþmasý" yapýldý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle din görevlileri arasýnda her yýl düzenlediði yarýþmalar devam ediyor. SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:32 05:18 12:44 16:36 19:57 21: YARIN MÜBÂREK MÎRÂÇ KANDÝLÝ'DÝR Dünya Eczacýlýk Günü Dünya Çiftçiler Günü Din, güzel ahlâktýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri KÜLLERÝ EÞELEMEK Ýçimi ezer delice bir cesaret görünmez bir el kilitler kapýlarýmý, miskinliðimden deðil bu minnet çaresizim seni sevdiðimi söyleyemem. Dilsizim. Çýrpýnmayý bile unutmuþ bir serçe gibi saklarým göðsüme kanatlarýmý, kadýnlýðýn böyle karþýma dikeldikçe utanýrým seni sevdiðimi söyleyemem. Dilsizim. Bilinç denen þey þeffaf bir hançer her gece deþer yaramý, yýllar divâne ömrümden zulümle geçer halsizim seni sevdiðimi söyleyemem. Dilsizim. Eski yalnýzlýklardýr soframdaki nicedir hayatla katlayamam yorgun yaþýmý, büyük aþklar hep gecikmeli gelir garibim seni sevdiðimi söyleyemem. Dilsizim. Erken geldin dünyaya, benden önce benden önce koþtun yollarýmý, þu ince yaðmur dinince gideceðim seni sevdiðimi söyleyemem Misafirim. "Besmelesiz yapýlan hat Ýslam Medeniyetine ait deðildir" Yazar Ýsmail Kýlýçarslan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi'nde kitapseverlerle buluþtu. Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 5. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda Çorum'a gelen yazar Kýlýçarslan önce TDED Çorum Þubesi'nde kitapseverlerle önce söyleþide daha sonra ise kitap fuarýnda imza gününde bir araya geldi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ile çok sayýda öðrenci Kýlýçarslan'ý yalnýz býrakmadý. Söyleþide gençlerin medeniyet tasavvuru üzerinde düþünmeye davet eden yazar Kýlýçarslan, "Besmelesiz yapýlan hat Ýslam Medeniyetine ait deðildir. Oturduðunuz eve abdest alacak düzenek yapamýyorsanýz dünyayý kurtarma iþine soyunmayýn. Ýslam medeniyetinde iþler güzel olsun diye deðil, iþlevsel olsun diye yapýlýr, üretilir" dedi. Dünyayý kurtarmak için siyasete güvenmemek gerektiðini anlatan yazar Kýlýçarslan, "Ýstanbul'da üniversiteli kýz öðrenciler kitap ayracý yapýp satarak biri Sudan'da diðeri Pakistan'da iki tane yetimhane yaptýrdýlar. Dünya böyle kurtarýlacak. Bir kadýn halife Hz. Ömer'e ayar verebiliyordu. Biz bugün bunu kaybettik. Kimsenin eleþtiri duymaya tahammülü kalmadý" diye konuþtu. Türk Müslüman gençlerin Yunus Emre divanýný okumasý gerektiðine vurgu yapan Kýlýçarslan,"Bugün Müslümanlarý dünyanýn her yerinde feci bir þekilde dövüyorlar. Etrafýmýzda bu kadar çatýþma varken uyumak ne tuhaf. Eðer bu ortamda ayakta kalmak istiyorsak her anlamda donanýmlý ve aksiyoner olmamýz lazým"dedi.etkileyici ve dinamik sunumunun ardýndan gençlerin sorularýný da yanýtlayan yazar Kýlýçarslan daha sonra kitap fuarýnda kitaplarýný imzaladý. Hüseyin FERHAD HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6359 2,6367 EUR 2,9786 2,9779 STERLiN 4,1377 4,1403 2,2085 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Ahilik Haftasý etkinlikleri baþladý 28. Ahilik Haftasý nedeniyle Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Anýta Çelenk sundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþýnýn okunmasýyla baþlayan törene CHP Milletvekili Tufan Köse, Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým, oda baþkanlarý ve bazý esnaflar katýldý. Tören anýta sunulan çelengin ardýndan son buldu. Yasin YÜCEL -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Eczacýlardan Sobacý'ya ziyaret Çorum Eczacý Odasý yönetimi Eczacýlýk Haftasý kapsamýnda Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Sekreteri Ömer Sobacý'yý ziyaret etti. Ziyarete Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Genel Sekreter Sönmez Çalýþkan, Sayman Ýsmail Çaðlý, Yönetim Kurulu üyeleri Gökhan Ünaldý ve Funda Çetintürk Kartal katýldý. Ziyarette, ilaç ve eczacýlýðýn içinde bulunduðu sorunlar konuþuldu. Haber Servisi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MAYIS PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli: "Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr" MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, seçim çalýþmalarý kapsamýnda dün Çorum'a geldi. Abide meydanýnda partililere seslenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçimlerde tüm seçmenlerden partisine destek istedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Baþkanlýk sistemi ile ilgili taleplerine tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Erdoðan'a, Cumhurbaþkanlýðý yetmiyor. Israrla baþkanlýk sistemini istemektedir. Sanki her mesele bitmiþ, halledilmiþte geri baþkanlýk sistemi kalmýþtýr. Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr. Baþkanlýk istikrarsýzlýk kaynaðýdýr. Baþkanlýk bölünmenin karar mercidir. Erdoðan ömür boyu kendisini garanti aklýna almak için baþkanlýk arayýþýndadýr Aralýk yolsuzluk operasyonundan yakayý kurtarmak için Türkiye'ye komplo kurmaktadýr. Hakim ve savcýlar hýrsýzlar tarafýndan meslekler tarafýndan ihraç ediliyor. Polisler rüþvetçiler tarafýndan hapse atýlmaktadýr. Tam bir hukuk cinayeti tam bir hukuk cinayeti yaþanýyor. Adalet boðazlanmakta, vicdan katledilmekte. Erdoðan Türkiye'nin tarihi ve kültürel birasýný zaafa uðrattý. Kaybeden Türkiye, kazanan Erdoðan ve çevresidir. Anayasa'da tarafsýz olmasý gereken cumhurbaþkaný sanal açýlýþ törenleri ve devletin imkanlarýyla korsan ve paralel miting yapar mý. Yine anayasaya göre devletin baþý olan cumhurbaþkaný bir partinin fili eþ baþkaný gibi hareket eder mi? Türkiye cumhuriyetinin ve milletinin birliðini teslim eden cumhurbaþkaný muhalefet partisiyle kavgaya tutuþup iktidar partisini kollayabilir mi?" dedi. Asgari ücret ile ilgili vaatlerine tepki gösterenlere tepki gösteren Bahçeli, "Asgari ücreti Bin 440 yapacaðýz diyoruz. Kuru sýký atýyorlar diyor. Ýstihdam düþer diyerek bizi eleþtiriyor. Erdoðan ve Davutoðlu sizlerin rahata ulaþmasýný istemiyor. Davutoðlu'nun cevaplamasý gereken ne varsa Erdoðan devreye girerek cevaplýyor. Böyle bir cumhurbaþkaný olmadý. Böyle bir cumhurbaþkaný ne görüldü. Erdoðan'ý tanýyoruz. Kalitesini biliyoruz. Erdoðan'ýn AK Parti'ye 400 milletvekili istemesi suçtur. Cumhuriyeti yýkmak uðruna baþkanlýk sistemini istemesi suçtur. PKK, HDP Ýmralý canisiyle birlikte olmasý suçtur. Tarafsýzlýkla ilgili ettiði yemini çiðnemesi suçtur. Korumakla ilgili yükümlükle olmakla görevli olduðu devletin dinamikleriyle oynamasý suçtur. Erdoðan cumhurbaþkaný makamýnda defalarca suç iþledi. Cumhurbaþkanýnýn ihanetten baþka suçu yoktur demiþtim. Bu konuda anayasayý referans gösterdi. Referans gösterdiðin seni kurtaramayacak. Anayasa senin vatana ihanet etiðini çok açýk belgeleyecek. Türk milletinin sana verdiði yetkili kullanmanýn nedeni karþýlýksýz kalmayacak. Hýrsýza, arsýza, namussuza, yaðmacýya, soyguncuya israfa karþý bizimle yürü Çorum" þeklinde kaydetti. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn mitinglerine de tepki gösteren Bahçeli, "Hepinizin dikkatini çekiyorum. Ýþsiz kardeþlerime söylüyorum takdiri kendilerine býrakýyorum. Recep Tayyip Erdoðan iki gün önce Rize ve Trabzon'da iki korsan miting düzenlemiþtir. 'Ýþ yok deðil var. Ama beðendiremiyorsunuz' dedi. Yani iþ varmýþ beðenin yokmuþ. Çorumlu kardeþim iþ verildi de siz mi çalýþmadýnýz. Ýþ saðlandý da siz mi girmediniz. Erdoðan üçüncü havalimaný müteahhitlerin birisinin aðýr vasýta þoförü bulamadýðýný Vietnam'dan þoför getirdiðini söylemektedir. Bu sözler 6 milyonu aþan iþsizlerle alay etmektedir. Bu sözler iþsizlere þamar gibi inmiþtir. Erdoðan iþsizlerin þikayetlerini, sýzlanmasýný ciddiye almadýðý gösterir. Bu ne utanmaz yüzdür. Bu ne cüretkar tavýrdýr. Size kapýlarý kapatanlarý unutacak mýsýnýz. Millete küfrede küfrede havuza haram para yýðanlarý unutacak mýsýnýz" ifadelerini kullandý. Ýþsizliðin doðal sonucu olarak vatandaþlarýn boðazýna kadar borçlu olduðunu iddia eden Bahçeli, tüketici kredileri ve kredi kartý toplam borcunun 358 milyara çýktýðýný ifade ederek, bunun korkunç bir tablo olduðunu söyledi. Kredi kartý ve bireysel borcunu ödeyemeyenlerdeki artýþýn alarm verdiðini anlatan Bahçeli, AK Parti iktidarýnýn Türkiye'yi çok aðýr bir dýþ borç yükü altýna soktuðunu, dýþ borcun 400 milyar dolara yükseldiðini belirtti. Baþbakan Davutoðlu'nu da eleþtiren Bahçeli, "Davutoðlu IMF'ye borç ödemekle övünüyor. Bunu milliyetçilikle iliþkilendiriyor. Türkiye'nin IMF'ye borcu belirlenmiþ. Bir takvim kapsamýnda zaten ödenecekti. Fakat AK Parti hükümeti 2005 yýlýnda IMF'ye müracaat etti. Borç almak için kuyruða girdi. Davutoðlu bundan hiç bahsetmiyor. Bu konuya hiç girmiyor. AK Parti döneminde dýþ borç 270 milyar dolar arttý. Bunu nasýl izah edecek AK Parti borçlandý Çorumlu ödedi. AK Parti lobilere teslim oldu. Çorumlu katlandý. AK Parti aldý Çorumlu dayandý. Elinizi vicdanýnýza koyun. AK Parti iktidarýnda cebiniz para gördü mü. Yoksulluk azaldý mý. Ýþsizlik yavaþladý mý. Huzur yüzü gördünüz mü. Talih size güldü mü" þeklinde kaydetti. Bahçeli, "Sizlerin sorunlarýna aldýrmayan Erdoðan Ankara'da dev bir saray yaptýrdý. Bu sarayý helalden kaçýrdý. Bu sarayý aydýnlýktan kaçýrdý. Bu sarayýn ismi kaçak ve karanlýk saray oldu. Erdoðan sarayýn eski parayla 1 milyar 300 milyon TL harcadý. Sizden aldý bin 150 odalý fil diþi kulesine yatýrdý. Ayakkabý kutularýna sakladý. Aylýk sabit geliri 21 milyon TL olan sýrça köþküne bin bir masallarýný aratmayan sýrça köþküne gömdü. Dedi ki itibarda tasarruf olmaz. Milletin evidir. Nasýl millet evidir ki hep Erdoðan ve yandaþlarý oturmaktadýr. Çoðunuzun evi yok. Kiralar boynunuzu bükmektedir. Gelin görün ki Erdoðan sarayda yaþamaktadýr. Bir zamanlar kimsesizlerin kimsesiyim diyen adam þimdi kindarlarýn kutbu, haram yiyenlerin koruyucusudur" þeklinde belirtti. Konuþmasýnda AK Partili ve CHP'li seçmene de seslenen Bahçeli, "AK Parti'ye oy veren kardeþim ülke kötüye gidiyor. Tarafgir hareket edecek vakit kalmadý. AK Parti aldýðý oylarý kötü kullandý. Ülken için milletin için geleceðin bu defa birlikte yürüyelim. Bunlarda ümit hayýr yoktur. CHP'ye oy verenler gelin bu defa bizimle yürüyün. Karasýzlar boþuna zaman kaybetme. MHP bil ki seninle senin yanýndadýr. O halde bizimle yürümek MHP'yi iktidar taþýmak için oy verecek misiniz. Mührünüzü 3 hilale vuracak mýsýnýz?" diyerek sözlerini tamamladý. Devlet Bahçeli, daha sonra Amasya mitingi için Çorum'dan ayrýldý. Yýlmaz MERT

4 HABER "Belediyeden kaçýrýldýðý iddia edilen evraklar, resmi belge deðil" Defterdarlýk personeline hizmetiçi eðitim Ýl Defterdarlýðý personeline hizmetiçi eðitim programý düzenledi. Ýl Defterdarý Ali Sormaz eðitim hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Defterdarlýðýmýz 2015 yýlý hizmet içi eðitim program gereðince ilimiz merkez ve ilçe teþkilatýnda görevli vergi dairesi müdürlüðü personeli ile gelir müdürlüðü ve malmüdürlüðü personeli için tarihleri arasýnda 9 gün ilimiz Defterdarlýðý toplantý ve eðitim salonunda tarihinde saat 09.00'da mevzuatý geliþtirme ve kiþisel geliþim iletiþim halkla iliþkiler semineri planlanmýþtýr. Söz konusu eðitimde Defterdarlýðýmýz gelir teþkilatýnda görevli personelin mevzuattaki deðiþikliklerin takibi ile halkla iliþkiler ve iletiþim konusunda geliþtirerek mükelleflerimize daha iyi hizmet verilmesi amaçlanmaktadýr" dedi. Sungurlu Belediyesi eski Baþkan Yardýmcýlarýndan Nükremin Daðaþan, geçtiðimiz yýl 30 Mart gecesi Belediyeden kaçýrýldýðý iddia edilen evraklarla alakalý açýlan davada, eþyalarýn resmi belge niteliðinde olmadýðýnýn mahkemece tespit edildiðini söyledi. Nükremin Daðaþan, yaptýðý açýklamada, yeðeni Cemal Daðaþan ve odacýsý Þaban Daðaþan'ýn 30 Mart 2014 gecesi Belediyeden kendisine ait kiþisel evraklarý çýkarmalarýndan dolayý dönemin MHP Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin tarafýndan açýlan davanýn sonuçlandýðýný söyledi. Daðaþan, Sungurlu Asliye Ceza Mahkemesinde "Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçundan kendi, yeðeni Cemal Daðaþan ve odacýsý Þaban Daðaþan adýna açýlan davada mahkeme evraklarýn resmi belge olmadýðýný tespit ederek beraatlarýna karar verdiðini vurguladý. O gün yaþanan olayý anlatan Nükremin Daðaþan, "Seçim akþamý AK Parti'nin belediye seçimini kaybetmesi nedeniyle yeðenim Cemal Daðaþan'ý kendi kiþisel eþyalarýmý almasý için Belediye'ye gönderdim. Cemal kendisine ait araçla belediyeye giderek, odacým Þaban Daðaþan ile birlikte kiþisel eþyalarýmý odadan aldýðý esnada, 'Belediye'den evrak kaçýrýlýyor' yaygarasý koparýlarak arabanýn önü kesildi ve kalabalýk bir gurup belediyenin önüne toplandý. Daha sonra olay yerine polisin gelmesiyle kalabalýk grup daðýtýlarak savcýnýn talimatýyla araç içerisinde bulunan özel eþyalarýma adli emanete alýndý. Kaçýrýldýðý iddia edilen evraklar aslýnda þahsýma ait kiþisel eþyalardýr. Nüfus kayýt örneklerine Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan, Dodurga Belediyesinin katkýlarýyla, Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde Anneler Günü Etkinliði düzenlendi. Programa Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýlçe Garnizon Komutaný Ünal Aktaþ ve diðer daire amirleri katýldý. Programda, okul öncesi ve ilkokul öðrencilerinin gösterilerine yer verildi. Yedi adým dansý, çocuk korosu, skeçler, animasyonlarla desteklenen etkinliðe katýlanlar güzel anlar geçirdiler.dodurga' da yýlýn annesi seçilen Türkan Çatar ve Ülküye Erol'a Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý tarafýndan günün anýsýna belge verildi.türk Halk Müziði konseri ile tamamlanan etkinlik sonunda, Dodurga iliþkin olanlar ise þahýslarýn iþ baþvuru yapmalarý sebebiyle bulundurulan evraklardý. Bunlar da fotokopiydi. Odam da resmi bir evrak bulunmamaktaydý. "þeklinde konuþtu. Yeðeni Cemal'in o anki psikoloji ile özel eþyalarýný hemen almasýnýn yanlýþ olduðunu belirten Daðaþan, "Cemal'in konuþmamýzýn hemen ardýndan o anki psikoloji ile belediyeye gidip özel eþyalarýmý almasý tabi ki doðru bir hareket deðil. Ertesi gün veya birkaç gün sonra almasý gerekirdi. Ama ne kadar o an eþyalarýmý alsa da ortada bir suç unsuru yok. Tamamý benim kiþisel eþyalarým. Belediye ilgili hiçbir resmi belge yok arasýnda. Mahkeme zaten yaptýðý incelemede klasör halinde bulunan dosyalarýn içerisindeki evraklarýn tümünün fotokopi ve evraklarýn resmi belge niteliðinde olmadýðýný tespit etti" dedi. 5 yýl boyunca Sungurlu Belediyesinde görev yaptýðýný ifade eden Daðaþan, "O gece yaþananlar insani deðerlere ve ahlaka aykýrý davranýþlardý. Bu olayýn elebaþlarýnýn bu berat kararýndan sonra utanýp, utanmayacaklarýný merak ediyorum? Biz kamu vicdanýnda ve toplum vicdanýnda aklandýk, zaten kendi vicdanýmýzda rahattý. Acaba, o gece bu toplumsal cinnete neden olanlarýnda vicdanlarý rahat mý? Kendi vicdanýnda aklanmazsa bile bu olayýn takipçisi olacaðýz. Bize bu iftirayý atanlardan esas mahkeme olan Mahkeme-i Kübra'da hesaplaþacaðýz." diye konuþtu. Nükremin Daðaþan, Cemal Daðaþan ve Þaban Daðaþan'ýn beraatlarýna karar veren mahkeme, el konulan eþyalarýn sahibine iadesine hükmetti.sungurlugündem Dodurga'da Anneler Günü etkinliði Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýlçe Garnizon Komutaný Ünal Aktaþ, Dodurgalý annelerin Anneler Günü kutladýlar ve gül armaðan ettiler. Haber Servisi Gel, ey Muhammed, bahardýr... Dudaklar ardýnda saklý Âminlerimiz vardýr... Hacdan döner gibi gel; Mi'râc'dan iner gibi gel; Bekliyoruz yýllardýr! Bugün çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir geceye, mübarek Ýsra ve Miraç kandiline tekrar kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bilindiði gibi 15 Mayýs Cuma gününü 16 4 GERÇEK ÖZGÜRLÜK ALLAH`A KUL OLMAKTIR, MÝRACA YÜKSELEBÝLMEKTÝR Mehmet AÞIK Çorum Ýl Müftüsü Mayýs Cumartesi gününe baðlayan gece mübarek "Miraç Kandili" dir. Kelime olarak "Ýsra" geceleyin yürüme, gece yolculuðu yapmak; "Miraç" ise yükseðe çýkmak veya yükselmeyi saðlayan manevi araç anlamlarýna gelir. Hicretten yaklaþýk 1,5 yýl önce Recep ayýnýn 27. gecesinde Yüce Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüþtür. Oradan da zaman ve mekân mefhumlarý aþýlarak göklere yükseltilmiþ, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiþ, varlýk ufuklarýnýn üstüne çýkartýlarak Yüce Allah'ýn huzuruna varmýþtýr. Gece, çok kýsa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya "Ýsra ve Miraç" mucizesi ve bu geceye de "Miraç" kandili diyoruz. Ýsra mucizesi Kur'an-ý Kerim`in Ýsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. Ýnkâr eden küfre gider, imanýndan olur. Cenab-ý Hak bu ayet-i kerimede mealen "Kendisine âyetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz o, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir." buyurulmaktadýr. Ýsra ve Miraç olayý vuku bulduðu zaman, bu olayý materyalist görüþleriyle deðerlendirenler bu olaya inanmak istememiþlerdir. Bu günde ayný görüþ ve düþünceyi paylaþan insanlarýn varlýðý bir vakýadýr. Hâlbuki 21. asýrda on binlerce kilometre uzaklýkta bulunan insanlar, ayný anda birbirleriyle konuþabilmekte, dünyanýn her tarafýnda meydana gelen olaylarý ve haberleri ayný anda izleyebilmektedirler. Çok uzun mesafelerin çok kýsa zaman içinde kat edildiði günümüzde; gezegenlere ve uzaya çýkýlmakta, bunlardan yeryüzündekilerle sesli ve görüntülü baðlantýlar kurulmaktadýr. Ýnsanoðlunun bu ve benzeri harikalarý gerçekleþtirdiði bir zamanda sonsuz kudret sahibi olan Allah'ýn Habibine Ýsra ve Miraç mucizesini gerçekleþtirme imkânýný veremeyeceðini düþünmek bile abesle iþtigaldir. Bu gece; dinin direði olan namazý camilerde cemaatle, evlerde ihlâsla kýlarak ve diðer kulluk görevlerimizi de hakkýyla ifa ederek bizlerde manevi miraca ermeliyiz. Bu kandil vesilesiyle; kendimizi hesaba çekmeli, ömrümüzün muhasebesini yapmalýyýz. Yine bu gecede; Dinimizin ýsrarla istediði; birlik, beraberlik, kardeþlik, dayanýþma, yardýmlaþma, sevgi, saygý, hoþgörü gibi yüce duygularý aramýzda pekiþtirmeli, dini ve milli deðerler etrafýnda birleþmeliyiz. Manevi bunalýmlarýn yaþandýðý, sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýna çok ihtiyaç duyulduðu 21'inci yüzyýlda Ýslam'ýn güzel ahlakýný yaþayarak; iyilikte, fazilette insanlýða örnek olmalý, Ýslam'ý bu yolla insanlýðýn gündemine etkin bir þekilde sokmaya çalýþmalýyýz. Kandil münasebetiyle bu Cuma`yý Cumartesi`ye baðlayan akþam, yatsý namazýndan önce Ulu Cami`de mevlid-i þerif okunacak, gece ile ilgili vaaz ve dua yapýlacaktýr. Kandil programýna bütün müminler davetlidirler. Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edebilmiþ olmak için; gündüzünde oruç tutulmalý, gecesinde cemaatle namaz kýlýnmalý, vaaz ve mevlid-i þerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kýlýnmalý, büyüklere saygý ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barýþmalý, dargýnlar kucaklaþmalýdýr. Yoksulyetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eþ, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleþilmelidir. Bu vesileyle Müslüman kardeþlerimin kandilini tebrik eder, ailelerine, Çorum halkýna ve ülkemize Ýslam alemine ve bütün insanlýða huzur ve barýþ getirmesini Cenab-ý Allah'tan temenni ve niyaz ederim. "Esnek çalýþma biçimleri ve özelleþtirme yasaklanmalý" Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili adayý Muharrem Özünel, Soma maden faciasýnýn 1. yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada devlet, hükümeti ve sendikal bürokrasinin el ele vererek bu cinayetin yaþanmasý için uyumlu bir çalýþma sürdürdüklerini iddia ederek, "Ýþçiler sadece ölmekle kalmadý, devlet bürokrasisi yaþamlarýný yitiren iþçilerin ailelerini maðdur etmek için tüm imkânlarýný kullandý. Ölmeden madenden sað çýkan iþçiler ise açlýða mahkûm edildi, iþten toplu olarak çýkarýldýlar" dedi. Özünel, yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti: "Patronlar, yaptýklarý açýklamalarda her þey normaldi, kusur ve ihmal yoktu dediler. Devlet burayý denetlemiþ ve çalýþýr raporlarý vermiþti. AKP hükümeti, bakanlýklar, patronlar, sendikal bürokrasinin hiçbir kusuru, ihmali ve suçu yok! Kusurlu olan varsa 'O da çalýþan iþçiler' demeye getirdiler. Patronlar açýklama yapýyor, kendisine iþçilerin temsilcisiyim diyen Maden-Ýþ Sendikasý ortada yok. AKP iktidara geldiðinde 3 tane dolar milyarderi varken bugün bu sayý 43' e çýkmýþtýr. Nüfusun yüzde birlik kesimi toplan servetin yüzde 54'üne sahiptir. Bugün Soma'da kaybettiðimiz 301 Madenci kardeþimiz ölüme götüren ve ölümlerine neden olanlarý protesto edeceðiz. Tabii ki Soma yýl dönümünde her yerde tepki ortaya koymak, yapýlanlarý lanetlemek, bir daha yaþanmamasý için konuþmalar yapmak, yaþanan vahþi koþullar ve barbarlýk nereye kadar devam edecek? Ýþ cinayetleri kitlesel yaþandýðý zaman mý daha çok gündem olacak? Az çok vicdan sahibi olan, sendikalar, sendikacýlar ve emek örgütleri bu konuda daha kapsamlý, neler yapýlabilir, bu sorun tüm iþçi sýnýfýna nasýl mal edilebilir sorusunu kendilerine sormalýlar Cinayetlerine karþý mücadele, ayný zamanda kapitalist sömürü düzenine karþý mücadele gerektirir. Bugün iþçi sýnýfýnýn yaþadýðý aðýr çalýþma koþullarý karþýsýnda, sadece açlýktan ölmemek için ücret almakta. Ýþten atýlma kaygýsý nedeniyle, en aðýr iþlerde çalýþmak zorunda olan, hayatýný tehlikeye atarak çalýþan iþçilerin talebi, insanca çalýþmak ve insanca yaþamaktýr. Taþeron ve kýsmi zamanlý çalýþma gibi esnek çalýþma biçimleri ve özelleþtirme yasaklanmalý. Peþkeþ çekilen tüm kurumlar ve kaynaklar kamulaþtýrýlmalýdýr. Ýþ cinayetlerine ve meslek hastalýklarýna karþý tedbirler alýnmalý. Ýþyerinde bunlarý denetlemek üzere iþçilerden oluþacak komiteler kurularak gerekli yetkiler ve araçlarla donatýlmalý. Bir baþkasý kasasýný doldursun diye kimsenin iþ cinayetlerine kurban gitmediði; insanca çalýþmak ve onurluca yaþamak için tüm halkýmýzý 7 Haziran'da sandýk baþýnda hesap sormaya çaðýrýyorum" þeklinde kaydetti. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençlerinden jest Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Liderleri öncülüðünde gönüllü gençler Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesinde yatmakta olan anneleri ziyaret ettiler. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, ziyaret esnasýnda anneler ile sohbet ederek, onlara günün anlamý üzerine hediye olarak hazýrlamýþ olduklarý karanfilleri takdim ettiler. Ziyaret esnasýnda duygulu anlar yaþandý. Tüm annelerin Anneler Gününü kutladýðýný belirten Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, çocuk servisinde tedavi görev çocuklara Allah tan þifalar, yeni doðan bebeklere de hayýrlý ömürler dilerken, bugünü en çok hak eden, fedakar annelerin nezdinde bütün annelerin Anneler Günü nü en içten dilekleriyle kutladý. Anneler gününde hatýrlanmaktan çok memnun olduklarý gözlenen hastalar ise ziyaretleri gerçekleþtiren gençlik liderlerine ve gönüllü gençlere teþekkür ettiler.

5 HABER 5 Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu Sürücülere Ahilik Leblebisi ikramý Bu yýl 28.'si düzenlenen Ahilik Haftasý dolayýsýyla ÇESOB tarafýndan sürücülere Ahilik Leblebisi ikram edildi. ÇESOB'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum-Samsun Karayolu üzerinde seyahat eden TIR, kamyon, otomobil ve minibüsler trafik polisi ekiplerince teker teker durduruldu. Durdurulan araç sürücüleri ceza yediklerini sanýrlarken sürpriz bir þekilde ikram edilen Ahilik Leblebisi ikramý karþýsýnda þaþkýnlýklarýný da gizleyemediler. Sürücülere leblebiler, ÇE- SOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, ÇE- SOB Denetim Kurulu üyesi "Hutbe Okuma Yarýþmasý" yapýldý Hakan Kaynar ile Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürü Abdurrahim Esmek tarafýndan ikram edildi. Durdurulan araçlarýn þoförlerine Ahilik Leblebisinin yaný sýra trafik kurallarý ile ilgili tanýtýcý broþürler de verildi. Leblebi ikramýnda bulunulan sürücülerin uygulamadan memnun olduklarý gözlenirken, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, tüm þoför esnafýnýn Ahilik Haftasý'ný kutladý ve kazasýz belasýz yolculuklar temenni etti. Belediye'den Farabi Caddesi'ne asfalt Halkýmýz Kaliteyi Ucuza Yesin Diye Kuruluþumuzun 1. Yýlý Nedeniyle Kampanyamýz Devam Etmektedir. Izgara Çeþitleri Izgara Köfte Kanat Izgara Cartlak Kebabý Tavuk Þiþ Tavuk Izgara Tavuk Pirzola Adana Kebap Urfa Kebap Beyti Kebap Karýþýk Izgara Saç Kavurma Çoban Kavurma : 8.00 TL : 8.00 TL : 8.00 TL : 7.00 TL : 7.00 TL : 7.50 TL : TL : TL : TL : TL : TL : TL Sabah Kahvaltýsý Kahvaltý Tabaðý : 7.50 Sucuklu Yumurta : 5.00 Melemen : 5.00 Omlet Çeþitleri : 4.00 Tavuk Çeþitleri Tavuk Döner Servis : 6.00 Ekmek Arasý Tavuk : 3.00 Tavuk Dürüm : Çeþit Seçmeli Tabldot Yemek 7.00 TL Çorba Çeþitleri Mercimek Çorbasý Yayla Çorbasý Ezogelin Çorbasý Ýþkembe Çorbasý Dil Paça Çorbasý :3.00 TL : 3.00 TL : 3.00 TL : 4.00 TL : 6.00 TL Ayrýca Düðün Mevlit Sünnet Gibi Özel Günleriniz Ýçin Yemek Verilir. Ev Ve Ýþyerlerine Paket Servisimiz Vardýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle din görevlileri arasýnda her yýl düzenlediði yarýþmalar devam ediyor. Bu yýl da "En güzel Hutbe Okuma Yarýþmasý" Hz. Ali Camii'nde gerçekleþtirildi. Yarýþmaya katýlan din görevlileri, tüm yeteneklerini bütünleþtirdikleri yarýþmada, adeta Cuma namazý manevi havasýný yaþattýlar. Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'nun jüri baþkanlýðý yaptýðý yarýþmaya 5 din görevlisi katýlýrken, Merkez baðlý camiler arasý Ýl birinciliðini Merkez Müftülük Mescidi Ýmam-Hatibi Bekir Sayýn, ikinciliði Merkez Çalyayla Köyü Cami Ýmam-Hatibi Muhammed Dakesoðlu, Üçüncülüðü de Merkez Serban Köyü Cami Ýmam-Hatibi Ahmet Ýpek kazandý. Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'nun baþkanlýðýnda oluþan jüri heyetinde, Din Eðitimi Uzmaný Rahmi Güccan, Ýmam Hatip Lisesi edebiyat öðretmeni Ali Yandým, Ýmam Hatip Lisesi meslek dersleri öðretmeni Kasým Madan ve Hicret Cami Müezzin- Kayyýmý Ýlhami Kurt görev aldý. Din görevlileri arasý Ýl birinciliði "Hutbe Okuma Yarýþmasý" Ýl Merkez ve Ýlçe Merkezleri din görevlilerinin katýlýmýyla tarihinde Murad-ý Rabii Ulucamii'nde düzenlenecek.haber Servisi Çorum Belediyesi, yapýmý tamamlanarak kýsa süre içerisinde ibadete açýlacak olan Akþemdddin Camii önündeki yolu asfaltladý. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyesi'nin yaptýðý katkýlarla kýsa bir süre sonra ibadete açýlacak olan Akþemseddin Camii'nin çevre düzenlemesiyle eþ zamanlý olarak Farabi Caddesi'nde de geniþletme çalýþmalarý baþlatmýþtý. 30 metreye geniþletilen yol þimdi de Çorum Belediyesi Asfalt Ekipleri tarafýndan asfaltlandý. SGK esnafý bilgilendirdi Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda esnaf ziyaretleri yapýldý. Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada SGK Ýl Müdürlüðü personelleri tarafýndan Aþaðý Sanayi Sitesi esnaflarýn ziyaret edilerek, "Sosyal Güvenlik Haftasýnýn önemi, kayýtlý istihdamýn teþviki, sigortasýz iþçi çalýþtýrmanýn sakýncalarý ile esnaflarýn hak ve yükümlülükleri" konularýnda bilgilendirilmelerde bulunulduðu ifade edildi. Adres: Azapahmet Sk. NO:19/A

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı