MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 2 ÖÜ ĞI HREET ODE SORU - 1 DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 3 I yol: 1 5m/s 45 5m/s 15m/s 37 x 20m/s 10m/s y 15m/s 25m/s 20m/s aracının yere göre hızı 5 m/s ir aracınaki gözlemci aracını e oğru 10 m/s hızla hareke eiyormuş gibi görür CEP II yol: aracı aracını baıya giiyormuş gibi görüğüne göre, ye göre nin ve baı hız bileşenleri eşiir u uruma nin hızı, m/s olur 53 15m/s 20m/s 20m/s 25m/s 15m/s 25m/s CEP yaay yol 3 2 5, oğuya oğru aracının hızı oğuya oğru ir 0 aracınaki gözlemci yi uruyormuş gibi görür CEP E 6 5, baıya oğru aracınaki gözlemci aracını, 2 ( ) 2 + 3, oğuya oğru giiyormuş gibi görür CEP C UET E HREET 19

2 5 ( ) (+) 8 ç 5m/s o 20m/s yaay yol Çocuğun yere göre hızı, 6 çyer o + ç m/s olur ara cın a ki yol cu ço cu ğu 10 m/s hız la ba ı ya oğru giiyormuş gibi görüğüne gö re, ken i hı zı, çyer çyer 10 (5 + 20) m/s, o ğu ya oğ ru olur CEP E Şekile görülüğü gibi, eki gözlemci yi baıya oğru giiyormuş gibi görmez I yargı yanlışır eki gözlemci yi e oğru giiyormuş gibi görür II yargı oğruur eki gözlemci yi oğuya oğru giiyormuş gibi görür III yargı oğruur CEP D v2 ara cın a ki göz lem ci yi ba ı ya oğ ru hı zıy la gi i yormuş gi bi gö rür CEP Şekile görülüğü gibi, eki gözlemci yi e oğru hızıyla giiyormuş gibi görür CEP Şekile görülüğü gibi, aracının yere göre hız vekörü Şekil-II e göserilen vekörleren 1 numaralı veköre eşiir CEP 20 UET E HREET

3 10 ODE SORU - 2 DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ N N 1 konum 2x Şekile görülüğü gibi, eki gözlemci yi oğuya oğru giiyormuş gibi görür I yargı oğruur eki gözlemci yi e oğru giiyormuş gibi görür II yargı oğruur N eki gözlemci yi oğuya oğru giiyormuş gibi görür III yargı oğruur CEP E x 0 x 2 3 zaman onum-zaman grafiğine oğrunun eğimi hızı verir ve nin hızları, T x 2x ( x) 3x x & 3, T oğuya T x 0 x x &, ya olur T aracınaki gözlemciye göre aracının hızı, 3 4 baıya oğru olur CEP E 2 raç la rın üçü e aynı konum yön e ve ay nı hız la ha re ke e mek e ir 2x Üçü nün e sü re eki yer e ğiş ir me x zaman mik ar la rı eşi ir 0 x x x x ir I yar gı oğ ru ur II yar gı yan lış ır 0 x ol u ğun an, ara cın a ki göz lem ci yi u ru yor gö rür III yar gı oğ ru ur CE P C UET E HREET 21

4 3 hız 5 x(m) zaman zaman aralığına ve araçları arasınaki uzaklık armakaır aracı en uzaklaşmakaır I yargı oğruur -2 zaman aralığına ve araçları arasınaki uzaklık azalmakaır eki gözlemci yi yaklaşıyor görür II yargı oğruur 2-3 zaman aralığına ve araçları arasınaki uzaklık armakaır aracı en uzaklaşmakaır eki gözlemci yi uzaklaşıyor görür III yargı oğruur CEP E 0 40 (s) 4 D x eşiliğinen ve araçlarının hızlarının D büyüklüğü, m/s ( 40) m/s olur aracınaki gözlemciye göre nin hızı, m/s olur eki gözlemci yi baıya oğru 10 m/s hızla hareke eiyormuş gibi görür CEP 4 raç lar +x yö nün e konum ha re ke e mek e ir x I yar gı oğ ru ur 0- ara lı ğın a, x x 0 x zaman 0 x x ( x) 2x olur II yar gı yan lış ır x 0- ara lı ğın a ve araç la rı ara sın a ki uzak lık azal mak a ır ara cın a ki göz lem ci yi yak la şı yor gö rür III yar gı oğ ru ur CEP C 6 hız zaman 0- zaman aralığına ve araçları arasınaki uzaklık armakaır aracı en uzaklaşmakaır eki gözlemci yi uzaklaşıyor görür I yargı oğruur -2 zaman aralığına ve araçları arasınaki uzaklık armakaır aracı en uzaklaşmakaır eki gözlemci yi uzaklaşıyor görür II yargı yanlışır 2-3 zaman aralığına ve araçları arasınaki uzaklık azalmakaır aracı ye yaklaşmakaır eki gözlemci yi yaklaşıyor görür III yargı yanlışır CEP 22 UET E HREET

5 1 ODE SORU - 3 TEİ SORURIN ÇÖZÜERİ Yüzücünün en ye giiş süresi, en ye önüş süresine eşi oluğunan, ( 5+ ) ( 5 ) olur CEP 3 120m 3m/s x oorların suya göre hızları, m/s olur 37 moorunun karşı kıyıya ulaşma süresi, sin solur 10 0, 6 6 o or lar kar şı kı yı ya ulaş ık la rın a ara la rın a ki uzak lık, x x x x (cos37 + ) (100,8 + 3) m olur x CEP D 2 sol sa 4 60m 40m P 120m 5m/s y 3m/s x Yü zü cü nün kar şı kı yı ya çık ma sü re si, Yüzücünün hızı, sin s olur sin , , Yü zü cü nün kar şı kı yı ya çık ı ğı nok a nın nok a sına uzak lı ğı, x (cos37 ) (50,8 3)40 (4 3)40 40 m olur Yüzücü nin 40 m soluna çıkar CEP D 5 m/s olur Yüzücü yaaya P 40 m lik yolu alacağınan, IPI ( cos37 ) 40 ( 50,8) m/s olur CEP D UET E HREET 23

6 5 8 3m/s 3m/s 3m/s m/s 5m/s 4m/s 5m/s 100m 5m/s 5m/s 3m/s 4m/s 4m/s 2 5m/s 3m/s yüzücüsünün suya göre yaayaki hızı akınının hızınan küçük oluğunan nin sağına çıkar I moorun nokasınan nokasına giiş ve önüş süresi eşi olup, 6 x (5 4)20 20 m olur yüzücüsünün yere göre yaay hızı 4 m/s olur Yüzücünün yere göre hızı veriliğinen akınının hızı ikkae alınmaz yüzücüsünün yaaya alığı yol, x m olur İki yüzücü arasınaki uzaklık, x x x m olur 6m/s CEP s olur 4 I moorunun aynı nokaya geliş süresi 50 s olur II moor en ye ı süree gierse önüş süresi (50 ı ) saniye olur II uzaklığı, II (5 + 3) ı 8 ı 8 ı (5 3)(50 ı ) 8 ı 2(50 ı ) 4 ı 50 ı 5 ı 50 ı 10 s II 8 ı m olur N P R CEP E S 53 İki yüzücünün e yaaya alıkları yollar eşi oluğunan, ( + ) ( cos53 + ) 1 1 b1 2 2 b , ,6 10 m/s olur CEP C 10 Şekile görülüğü gibi, 2 mooru karşı kıyıya R nokasına çıkar CEP D 7 2v2 2 araç 2 moor N P R S T kınının hızı şekile görülüğü gibi yaaya 3 br olur mo o ru nok a sın a kar şı kı yıya çık ı ğı an a mo o ru P nok a sın a bu lu nur CE P oorun yere göre hızı baıya oğru 2 ir raçaki gözlemci mooru baı yönüne 2v2 hızıyla giiyor gibi görür CEP D 24 UET E HREET

7 11 N 60m y 5m/s 2m/s 37 x oorun karşı kıyıya çıkma süresi, sin s olur 506, 3 uzaklığı, II m olur N uzaklığı, INI ( cos37 + ) (50,8 + 2) m olur ve N araf arafa oranlanırsa, II INI olur CEP E 12 R S T N P 2 b2 1 b1 2 1 Şekile görülüğü gibi, 1 mooru nokasına geliği ana, 2 mooru S nokasına bulunur CEP D UET E HREET 25

8 TEST 1 ÇÖZÜER ĞI HREET 1 v2 4 2 ha re ke li si yi 2 hı zıy la ba ı ya oğ ru ha re ke ei yor muş gi bi gö rür CEP C 2 nin ye re gö re hız vek - ö rü Şe kil-ii e ki vek örler en 5 ir m 37 cos37 oorun suya göre hızı, sin , 6 10 m/ s olur 06, sin37 Yüzücü karşıa nokasına çıkığına göre, yaay hızının bileşkesi sıfır olmalıır cos ,8 0 8 m/s olur CEP x 1 x 3 x 2 3 CE P E x1 4 br _ b x2 2 br ` x3 4 br b a x1 x3 > x2 olur 6 CEP Şekile görülüğü gibi, eki gözlemci yalnız ye bakarak kenisini e oğru giiyormuş gibi algılar CEP Şekile görülüğü gibi, eki gözlemci yalnız ye bakarak kenisini baıya oğru giiyormuş gibi algılar CEP 26 UET E HREET

9 7 x 1 x II I x 1 2 br x 2 4 br oluğunan, x olur x m/s CEP D oorlar nokasına karşılaşığına göre moorların hızı, ( + a) x ( a) x m/s olur moorunaki gözlemciye göre nin hızı, aracınaki gözlemci yi oğuya oğru hızıyla giiyor gibi görür CEP C 11 o o run kar şı kı yı ya ulaş ma sü re si, ba ğın ı sın an bu lunur aza lır sa, mo orun kar şı kı yı ya ulaş ma sü re si ar ar b P I yar gı oğ ru ur I PI ir ar ın ca, mo o run kar şı kı yı ya ulaş ı ğı nok a nın ye uzak lı ğı ar ar II yar gı oğ ru ur aza lın ca, şek le gö re mo o run ye re gö re hı zı nın bü yük lü ğü aza lır III yar gı yanlışır CE P m/s I I 30 m/s olur 60m CEP E 12 4x 10m/s x 8m/s P 3m/s 120m 6m/s 53 oorun karşı kıyıya çıkma süresi, II s olur oorun suya göre hızı, m/s olur 20 CEP ve P uzaklıklarını oranlarsak, akınının hızı; 4x sin 53 x ( a cos 53 ) , 8 1 a 10 0, a 6 a 6 2 a 8 m/ solur CE P D UET E HREET 27

10 TEST 2 ÇÖZÜER ĞI HREET 1 ara cına bakan aracınaki gözlemci, keni aracını baıya oğru giiyormuş gibi algılaığına göre gözlenen kenisiir 4 v2 v olur O I yargı oğru olabilir 3 2 olur II yargı yanlışır 2 3 olur Şekile görülüğü gibi, ara cın a ki göz lem ci ara cı nı o ğu ya oğ ru hı zı ile gi i yor gi bi gö rür CE P III yargı oğru olabilir CEP D 5 80m 3m/s I I3m/s 1 5m/s b1 4m/s 2 N P R m/s 1 moorunun karşıya çıkma süresi, s olur 4 b1 o or su ya gö re ay nı hız la en ye oğ ru ha reke eer se, kar şı kı yı ya NP ara sın a çı kar CE P u süree 2 moorunun yaaya alığı yol, ( 2 + ) (4 + 3) m olur CEP C 6 X ( s ) yer Y Z 3 O v2 v2 Şekle göre, I, II ve III yargılar oğruur CEP E X, Y ve Z yü zü cü le ri kar şı kı yı ya ay na an a çı kar lar I yar gı oğ ru ur Y ve Z yü zü cü le ri kar şı kı yı ya ay nı nok a a çı karlar II yar gı oğ ru ur X ve Z yü zü cü le ri nin ye re gö re hız la rı nın bü yük lükle ri eşi ir III yar gı oğ ru ur CE P E 28 UET E HREET

11 7 N P R 10 3x konum 2x 0 x 2x N zaman mo o ru P nok a sın a kar şı kı yı ya çı kar CE P C raç la rın ye re gö re hız la rı, 3x 3 o 2x 2 o 8 o o run kar şı kı yı ya ulaş ma sü re si, ir ya rı ya in i ri lir se, iki ka ı na çı kar I yar gı oğ ru ur o or kar şı kı yı ya yi ne P nok a sın a çı kar II yar gı oğ ru ur P x o 2x N N 2 o olur ara cın a ki göz lem ci yi hı zı ile o ğu ya gi iyor muş gi bi gö rü r u u rum a, 2 o o o olur 3 2 olur I yar gı oğ ru ur N N ( 2) 3 olur II yar gı yan lış ır 2 olur III yar gı yan lış ır CE P o o run su ya gö re hı zı ve akın ı hı zı ya rı ya in i rilir se, mo o run ye re gö re hı zı ya rı ya ü şer III yar gı oğ ru ur CE P E N 120m yer 7m/s 9 C D N P ve C moorları karşı kıyıya aynı nokaa çıkar E CEP D 120 an m olur 120 an37 N N N 160 m olur UET E HREET 29

12 N uzunluğu, N N m olur N uzunluğunu akını hızı alırmışır oorun nehri geçme süresi, N s olur N uzunluğu ise, 120 sin37 N N N 200 m olur oorun yere göre hızı, yer N m/s olur 10 CEP D 12 S T N P R mo o ru nok a sın a kar şı kı yı ya ulaş ı ğı an a, mo o ru P nok a sın a bu lu nur CE P 30 UET E HREET

13 TEST 3 ÇÖZÜER ĞI HREET 1 raçlar oğuya hareke eerse, 3 3 N P 2 raçlar baıya hareke eerse, 2 3 olur raç lar ay nı yön e o ğu ya ya a ba ı ya ha re ke ee bi lir I yar gı için ke sin bir şey söy le ne mez ya a ara cı nın hı zı en bü yük ola bi lir II yar gı için ke sin bir şey söy le ne mez ye göre nin hızı ise, ye göre nin hızı ise, olur Denklem ve orak çözülürse, 2 olur ara cın a ki göz lem ci ye gö re, ara cı nın hı zı o ğu ya 2 olur III yar gı kesin lik le oğ ru ur CE P C IPI INPI ir IPI > INPI oluğunan, > ir > ır I ve II yargılar oğruur nın yere göre hızı ninkinen küçükür III yargı yanlışır CE P D 2 aracınaki gözlemciye göre nin hız vekörü, 1 4 N P R aracınaki gözlemciye göre nin hız vekörü, 2 olur 1 ve 2 oplanacak olursa, vekörü ele eilir ara cın a ki göz lem ci ye gö re nin hız vek ö rü Şe kil-ii e ki vek ör ler en 1 ir CE P o or su ya gö re ay nı hız la oğ rul u sun a ha re ke eer se, kar şı kı yı ya N ara sın a çı kar CEP UET E HREET 31

14 5 raç la rın ye re gö re hız- la rı, 2x konum 7 2x & 2 x zaman & 0 x & x olur aracınaki gözlemciye göre nin hızı, x O 10m/s 10v2m/s 10m/s 10m/s 10v2m/s 10m/s ( ) 2 olur I yar gı oğ ru ur aracınaki gözlemciye göre nin hızı, 2 olur II yar gı oğ ru ur ve araç la rı ara sın a ki uzak lık ar ı ğın an, ara cın a ki göz lem ci yi uzak la şı yor gö rür III yar gı oğ ru ur CE P E ara cın a ki göz lem ci ara cı nı 10 m/s hız la o ğu ya gi i yor gi bi gö rür CE P C 6 ( ) (+) 5 ( ) > < 4 olabilir I yargı için kesin birşey söylenemez yaay yol 8 N P R S 2 1 II I II mooru karşı kıyıya R nokasına çıkar CEP D olur 9 > ır II yargı kesinlikle oğruur olur > < 4 olabilir III yargı için kesin birşey söylenemez CEP C C ve yü zü cü le ri için akın ı hı zı ay nı ol u ğun an, yü zü cü sü ne gö re nin hı zı e ğiş mez I yar gı yan lış ır 32 UET E HREET

15 C yü zü cü sü nün akın ı oğ ru u sun a al ı ğı yol: I u rum a, x 1 ( + ) x 1 2 olur II u rum a, x 2 ( + 2) x 2 3 olur II yar gı yanlışır kın ı hı zı iki ka ı na çı kar ı lır sa, yü zü cü sü nok a sı na çı kar III yar gı oğ ru ur CE P C x 1 > x 3 oluğuna göre, 1 > 3 ür x 2 > x 3 oluğuna göre, 3 > 2 ir una göre, 1 > 3 > 2 olur CEP 10 Nehrin genişliği: 12 konum 2x 3m/s 5m/s b x 0 x zaman Nehrin genişliği m olur oorun nehri en kısa yolan geçiş süresi: 0- zaman aralığına, ve aynı yöne, zı yöne hareke emekeir I yargı oğruur ve araçlarının hızları eşi oluğunan, eki gözlemci yi uruyormuş gibi görür II yargı oğruur 100m 3m/s b 4m/s 5m/s ve araçları zı yöne hareke eiklerinen, aki gözlemci yi uzaklaşıyormuş gibi görür III yargı oğruur CEP E oorun nehrin karşı kıyısına en kısa yolan geçme süresi, s olur b 4 CEP UET E HREET 33

16 ı ve Soyaı : Sınıfı : Numara : lığı No : ölüm Yazılı Soruları (ağıl Hareke) ÇÖZÜER 1 3 konum 3 () 0 () 2 () (+) ( ) a) ara cın a ki göz lem ci yi o ğu ya oğ ru gi iyor gi bi gö rür b) ara cın a ki göz lem ci yi ba ı ya oğ ru gi iyor gi bi gö rür c) ara cın a ki göz lem ci yi o ğu ya oğ ru gi iyor gi bi gö rür a) aracınaki gözlemci aracını, bağıl 3 2 oğuya oğru 2 hızıyla giiyor görür 2 ( ) (+) b) aracınaki gözlemci aracını, bağıl ö 5m/s o 30m/s ( 2) yaay yol 10m/s 3 oğuya oğru 3 hızıyla giiyor görür a) bağıl gözlenen gözlemci Öğrencinin yere göre hızı, öyer m/s olur lee göre öğrencinin hızı, Ö Öyer m/s olur Doğuya oğruur b) lee göre oobüsün hızı, O O m/s olur Doğuya oğruur c) Öğrenciye göre oobüsün hızı, OÖ O Oyer m/s olur c) aracınaki gözlemci aracını, bağıl 3 ( 2) 5 baıya oğru 5 hızıyla giiyor görür 34 UET E HREET

17 4 40 x(m) m 6m/s (s) 40m 40 oor en ye 10 saniyee geliğine göre, onum-zaman grafiğinin eğimi hızı verir ve araçlarının hızı, Tx T 40 ( 20) ms / (oğu) Tx 40 ( 20) 20 5 ms / (baı) T 4 4 ye göre nin hızı, 15 ( 5) m/s olur Doğuya oğruur I ( ) 40 ( 6) m/s olur 6m/s 10m/s y 8m/s Yüzücünün nokasınan nokasına çıkabilmesi için şekileki yöne yüzmesi gerekir y ı ı ı 15 s olur 5 2 yaay yol aracınaki gözlemci aracını oğuya 3 hızıyla giiyor görüğüne göre, 3 2 5, o ğu ya oğ ru aracınaki gözlemci aracını baıya 4 hızıyla giiyor görüğüne göre, 4 5, o ğu ya oğ ru aracınaki gözlemci aracını, 2, o ğu ya giiyor görür 7 120m x 4m/s y 3m/s 4m/s m/s 4m/s yüzücüsü karşı kıyıya nokasına çıkığına göre, cos37 0,8 4 5 m/s olur yüzücüsünün karşı kıyıya çıkma süresi, s sin , 8 4 olur ve karşıya çıkığına yaaya alığı yol, I I (cos53 + ) (50,6 + 4) m olur UET E HREET 35

18 8 2x N 10 N P 4x 10m/s 53 cos53 sin53 100m 5m/s 30m 3m/s Yüzücü yaaya x, üşeye 4x yolunu almışır u uruma, 4x sin 53 2x ( cos 53 ) a , , 6 a a 10 m/s olur yüzücüsünün karşıya çıkma süresi, s olur 5 yüzücüsünün yaaya alığı yol, I PI m olur yüzücüsünün yaaya alacağı yol, IN PI I PI m olur yüzücüsü karşıya çıkığına yaaya, NP 30 m yol alacağınan karşıya çıkma süresi, NP s olur yüzücüsünün karşıya çıkığına üşeye alığı yol, N 100 m olacağınan, N m/s olur 9 4m/s 120m y 8m/s 10m/s 53 x 6m/s o o run kar şı kı yı ya çık ma sü re si, solur sin , 8 8 Yüzücünün yaaya alığı yol, I I ( cos53 + ) (100,6 + 4)15 (6 + 4) m olur 36 UET E HREET

19

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 6

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 6 ĞI HREET ÖÜ 6 1 ODE SORU 1 DE SORURI ÇÖZÜER ( ) (+) 4 ve araçlarının birbi- rine göre hızları en küçük olur P 2 yaay yol CEP 3 2 5 olur aracındaki gözlemciye göre aracının hızı; 5 6 olur 2 Şekildeki konum-

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Gözlemcinin K, M ve N araçlarında olduğu düşünülerek. Bunun için gözlemci vektörü ters çevrilir.

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Gözlemcinin K, M ve N araçlarında olduğu düşünülerek. Bunun için gözlemci vektörü ters çevrilir. 12 Bağıl Hareket 1 est 1 in Çözümleri 1. my α m m noktasınan harekete geçen motor hızının my ik bileşeni ile karşı ya arır. Akıntı olmasayı motor noktasına çıkacaktı. uzaklığını belirleyen, akıntı hızı

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ DÜZE R DE SRU - DEİ SRUR ÇÖZÜERİ 4 4 5 şnn larda yansma saylarnn oran, n : 5 n : 6 n n = 5 6 olur Şekilde görüldüğü gibi;, 4 ve 5 şk şnlar ve larndan yansdktan sonra noktasndan geçer 5 şn yan s dk

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri 4.. L T T 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Ü ü «öü ü ö ü ö ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ö ü ü ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ü üü ö ü ü ü ö ö ö Ş ö ö Ş ö ö Ş Ş ü Ç Ç ö ö ü ü ö Ş ü ö Ç ü ü ö ü ü ü ü Ç ö ö ü ü ö ü ö Ş ö ü üü Ü ü ö ü ü Ö Ö Ü ü ü ü ü ö ü Ç ü ö ü ü ü Ü ü ö

Detaylı

ü Ş ç Ş üç ü ö ü ö ö ü ö ç ü Ö ö ü ü ö ö üç ü ö ç ç ç ç ç Ö ü üç ü ö ç Ç ö ç ç ç Ş ö ç ö ü ö ç ç Ç Ç ç ç ç üç ü ö Ç ç ü ö ü ç ü ö ü ö ü ç ü ç Ğ Ğ ö ü ç ü ö Ş ç ö ü ü ü ü üö ü ü ü ö ö ü ü ç ö ö ö ç ç ü

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11 ÖZÜTE (YOĞUNU) BÖÜ 11 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER 1. Sıvıların kütleleri eşit oluğunan, X ve Y en eşit ha ci e alı nıp ka rış tı rı lır sa ka rı şı ın özküt le si, + V 1 1 I., II., ve III. yargılar oğruur.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI A DAGAARI 1 10. SINIF ONU ANATII 3. ÜNİTE: DAGAAR 1. onu A DAGAARI ETİNİ ve TEST ÇÖZÜERİ 2 Ünie 3 Dalgalar 3. Ünie 1. onu (ay Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Soruda ve dalgalarının hızı eşi verilmiş. Ayrıca

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ IATIA VE AETİ AA ODE OU - DEİ OUAI ÇÖZÜEİ 4 Demr tozlarını bakıran ayırt etmek çn br mıknatısa htyaç varır ıknatıs emr tozlarını çekerek bakıran ayırablr Pusula yön taynne kullanılır Bakırın ve emrn

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

ö Ğ Ş ç Ğ Ğ ö ö ç ö Ö ç ö Ş ö ö Ç Ö ç ö ç Ğ Ğ Ş Ğ Ş ö ö Ş ç ö ç Ş ö ö ö ç ç Ö ö Ö ö ö ç Ş ö Ç Ş ç ö ö ö ö Ç Ğ ç ç» ç ç» Ğ» ÖĞ Ş ÜŞÜ Ü Ü Ş ö ö ö ö ç ö ç ç ö ç ç Ş Ç ö ö ö «Ğ Ö Ç Ç ç ö ç Ç Ç Ş Ö Ü Ö ç ç

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2 UVVET VE ÖZEiEi BÖÜ 2 ODE SOU 1 DE SOUAI ÇÖZÜE 1. Vektörel büyüklükler cebirsel işlemlerle ifade edilemez. I. ifade yanlıştır. uvvet vektörel bir büyüklük olduğunda yönü değişirse özelliği değişmiş olur.

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

1. Bir demir çubuğun geçici olarak mıknatıslanabilmesi için I, II ve III işlemleri tek başına yapılmalıdır. CEVAP E

1. Bir demir çubuğun geçici olarak mıknatıslanabilmesi için I, II ve III işlemleri tek başına yapılmalıdır. CEVAP E 5. BÖÜ ATA VE AYETİ AA TET ÇÖZÜE ATA VE AYETİ AA. Br emr çubuğun geçc olarak mıknatıslanablmes çn, ve şlemler tek başına yapılmalıır. CEVAP E. X Y ekl- 4. İk mıknatısın brbrne uygulaığı kuvvet,. ıknatıslar

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . ÖÜ PR HR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖZÜRİ. N. Cisi engee kalığınan q g q. q q.0 6 0. 0.. 0 g qμc 0. 0.0 0 c Gg CP C fiekil-i Parçacıkların hızlarının ranı q. a.. a. q.. fiekil-ii CP. N F e N q q 0 fiekil

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Cezaevi Müdürleri ile Saymanlara Hizmet İçi Eğitim

Cezaevi Müdürleri ile Saymanlara Hizmet İçi Eğitim Cezaevi Müdürleri ile Saymanlara Hizmet İçi Eğitim Ceza evi mü dür le ri nin, per so nel mev zu atı, ye ni per so nel mev zu at ta sarı sı, iş yurt la rı, ge nel büt çe uy gu la mala rı, iz le me ku rul

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SORU BANKASI. ÜNİT: LKTRİK V MANYTİZMA. Konu LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN TST ÇÖZÜMLRİ Test in Çözümleri. lektriksel Kuvvet ve lektrik Alan I k. A K() k. ve yüklerinin K noktasınaki yükü üzerine

Detaylı

İ Ğ Ş İ» Ğ Ğ ö Ğ ö ö Ç ö Ç İ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç ö ö ö ö ö ö İ İ ö ö ö Ü ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö İ ö ö İ ö ö İ İ ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç İ İ ö İ İ İ İ Ö İ Ç ö ö Ö Ç ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö

Detaylı

Ğ Ğ Ö İ İĞİ» Çö İ İ İĞİ Ç İ İĞİ Ü İ İĞİ İ İ ö ö ö Ğ İ ç Ö Ö ö ö ö ç ç ö Ö ö ö ö ö ö Ö ç ç ç ç ç Ğ ç Ğ İ Çö öğ ö İ İ İ ç ö ö ç Ğ İ ö ö İ İĞİ İ İĞİ Ğ Ç Ğ ö ö ö Ğ ç Ö Ö ö ç ö Ö ö ö ç ö ö ö ç Ö ç ç ç ç ç Ğ

Detaylı

ğ Ş ğ ş ğ İ ö ç ö ö İ ğ ş ş ç ç ğ ç ğ ş ğ İ Ş Ü İş ö Ö ğ Öğ ş ğ ğ İ ö ö Çğ ö İ ö ç İ ş ş ş ç ş öğ ş Ş ğ ö ğ ş ö ğ İ ğ ö ş ş ş ğ ğ İ ş ğ çö ğ ğ ş ö öğ ç öği İ ğ ğ ğ ğ öğ ö ş ğ İ ç ş İ İ ğ ç İ İ Ö ÖĞ İ ğ

Detaylı

İ» Ö İ İ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ö ö ç ğ ğ ğ ğ ğ Ö Ü Ü ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ İ İ İ İ ğ ğ ğ ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ö ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ö ç ç ğ ö ö ç ğ ç ç ğ ç ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ Ü Ş İ ö İ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

Ü Ö Ö ö ö Ü Ü Ö ö ç ç ö ç ö ç ç ö ö ö ö ö ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ö ç ç ö ç» ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ç ö ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç

Detaylı

İ Ç Ü ş ö ğ ş ö ğ Ü öğ ç ş Ö Ü ğ ç ö ç ş ş ğ Ğ ç ç ğ ğ ö ş İ ç Ü ç ş ö ğ ö ç ç ş ş İ ğ ş ğ ş ç ş ğ ş ç ş ğ ç ç ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ İ Ü İ Ü ö ş ş ş ğ ç ş ö ğ çö ğ ş ş ç ö ş ş ş ğ ç ş

Detaylı

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ İ Ş Ş İ İ Ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ Ö Ö Ç ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ İ ğ ğ Ç İ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ Ö ğ ğ ğ

Detaylı

Ü İ İ İ İ ö İ ö ğ ğ Ü ö Ş Ç ğ İç Ş Ç ğ Ü ö İ İ ğ Ü ö ğ Ü ö İ İ Ş Ç ğ İ İ ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ö ç ç Ç Ç ö Ö ğ ğ ç ç Ş ğ ğ Üç Ç ğ ç ö Ş Ç ğ ğ Ş Ü ğ ğ Ş ğ ç ç ç ğ ö ö ğ ö ö İ ç ç ğ ğ Ü ö İ İ ğ Ş ğ

Detaylı

Ç Ü ö ö Ü ö ç Ö Ü ç ö ç ç Ğ ç ç ç ö ö ç ç Ü ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö Ö Ş Ö ö ç Ç Ü Ç Ç Ü Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ç ç ç ö ç ö ö ö ç ö ö Ü ç çö çö Ü ç çö Ö ö ö çö ç Ü ö ç ç ç çö ç ç ç ö ç çö çö ö ö ö ç Çö çö çö ö ç

Detaylı

Ç ö Ü ğ ö Ş ç ç Ş Ü Ö Ü Ü ö Ü ğ ğ ö ö ç ç Ü ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ğ ö ö Ş ö ç ğ ö ç ç ğ ç ç ö Ş Ş ö ğ ç Ç ç ö ö ç Ç ö ğ Ü ö ğ ğ ç ö ç ğ ç ğ ö ç ö ö Üç ğ ö ç ö ç ö ç ğ ö ğ ö ç Ç ğ ç ç ğ ö ö ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç

Detaylı

ö Ü Ü ö Ö ğ ğ ğ ö Ü Ş ö Ü Ğ ö Ü ö Ü ö ğ ö ğ ö ö ğ ğ Ş Ü ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ğ Ç ğ Ç Ş ö Ç ö ğ Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö Ş ğ Ç ğ Ç ğ ğ Ç Ş ö ö ö ğ Ç Ş Ç ö ö ğ ğ ğ ğ Ü Ü ö ğ «ğ ğ ğ ö ö «ö ğ ğ

Detaylı

Ş İ İ İ ç İ İ İ İ ç ç ç Ç ç ç ç ç İ Ö İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ö Ö ç ç ç ç Ö ç Ö ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ç ç Ö Ç ç ç Ş ç ç Ç Ş ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

ç Ğ Ü ç ö Ğ «ö ç ö ç ö ç ç ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç Ç Ö Ü ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç ö ö ç ç ç ö ç ç ç ö ö ç ç ö Ç ç ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ü ö ç ç ç ç ç Ç Ç ç ç Ç

Detaylı

Ç Ç ç Ğ ç Ö Ğ Ş ç Ö Ö Ğ Ğ Ö Ö Ç Ü ç Ç Ü ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç Ç Ç ç Ç Ü ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ö Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö Ş ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ö Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç Ğ Ç Ü ç ç Ç Ü ç ç Ç

Detaylı

ü ü ü ö ü ü Ö Ö Ö öğ öğ ü ü İ ç ö ü ü ü Ü ü ö ü ü ö ö ö ö ö ç ö ö ü ö ü İ Ö Ü ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü ü ü ç ü ö ç Ö ü ç ö ö ö ü ü ö ö ö ç ü ç ö ç ö ö ü ö ö ç ü ç ç ö ü ü ü ü ö ü ü ö ü Ö Ö ö ü ü Ö ö ö ö ü ü

Detaylı

ü ü üğü ğ Ö ü ö üş ö İ ü ü üğü ş ğ ç İ ç Ş ç ş ğ ş ş ğ ç ö ç ğ ş ş ş ö ü ğ ş ğ ü ü üğü ü ğ ö ü ü üğü ş ğ ş ş ş ö ü ç ğ ö ü ğ ö ü ü üğü ş ö ğ ç ğ ü ü üğü ü ğ ü ü üğü ü ü ü üğ ü ğ ö ü ğ ş ö üş ü ü üğü ü

Detaylı

ç ç ö Ğ Ö Ş ö ü ü Ş ç ö ü ç ğ ü ç ç Ğ Ü Ü ÜĞÜ ç ö ö ü ç ü üç ç ğ ü ü Ş ğ ü ü üğü ç ö ö ü ç ü ö ç Ş Ş ü ü üğü Ğ Ğ Ş ü üğü Ğ ç ü ö ğ ü ö Ö Ü Ş ü ü ü Ğ ğ ü ö ğ ü ü üğü ğ Ö Ğ ğ ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ğ ç ç ö

Detaylı

Ğ Ğ ö Ş Ş Ğ Ş Ş Ü Ş Ğ Ğ Ğ ö ö Ğ Ş Ş Ğ Ğ ö Ğ ö ö ö ö ö ö ö ö Ü Ş Ö Ö Ö Ş Ş Ç Ü ö Ü Ü Ğ ö «ö ö ö Ğ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö ö Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö ö Ü ö

Detaylı

Ç Ç ü Ş ç Ü İ İ İ İ İ Ü İ İ Ş ğ ü Ö ç ç ü ç İ Ü ç İ İ ü ç ü ç İç ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö Ü İ Ö İ ç ö ğ ü ö ç ç ö ç ö ü ğ ğ Ş ç Ç Ç Ş ü ö ç ğ ç ü ü ü ö ö ü ö ü ü ü ğ ğ ç ğ ğ ü ü ü ç ö ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ü ü

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ ö üğü ü öğ ü ü ü ü Ö ği İ ü ö İ ğ Ğ Ü Ç ö üğü ö ü ü Ç ğ ü ğ Ş ğ ü ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ü ü ö Ö Ş Ö ğ ö ü Ç ğ İ Ç Ü Ç ğ ğ Ü Ü ü «ü ö üğü İ Ü Ö Ü İ Ş İ Ü ü ö ü ö ğ ü İ «Ö ü ö ü İ ğ Ş ü Ş ö ö ü

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ü Ö Ü Ö Ö Ö Ü Ö Ü Ü Ü Ü Ü İ İ Ü Ü Ö Ö Ü Ö Ü Ö Ü Ö İ Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ü Ö İ Ö Ü Ö İ Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö İ Ü İ Ü İ İ İ İ İ İ İ Ö İ Ü İ İ İ Ö İ Ö Ö İ İ Ö Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö

Detaylı