MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 BÖÜ SU DAGAARI ODE SORU - DEİ SORUARI ÇÖZÜERİ I oğrual alga I ve engellerine şekileki gibi yanır CEVAP E 4 I 45 O O oğrual ata, I ve engellerine şekileki gibi yanır O O oğrual alga I ve engellerine şekileki gibi yanır I 5 I O O O O oğrual ata, I ve engellerine şekileki gibi yanır 3 oğrual alga I ve engellerine şekileki gibi yanır I 6 at a ı X en gelinen yan ı ık tan onra Y en ge li ne ora an a yan ı ya rak X enge li ne ge lir At a X en ge li ne ik ge le ceğin en ken i üze rinen gel i ği yol an ge ri ö ner 30 o X 30 o 30 o 30 o 30 o Y CE VAP A DAGAAR 57

2 7 0 Yan ı a ka nun la rı na gö re al ga en gel ler e yanıığına gö rü nü ü şe kil e ki gi bi olur I En ge li çu kur ay na ya ben ze te cek olur ak,5 eki ışın lar 3 en ge çe ce ğin en, u al ga la rı en gelen yan ı ık tan on ra nok ta ın a toplanıp onra ağılırlar CE VAP B X Y 8 -I Y 30 o 30 o 30 o 30 o X En ge le ön ce ge len uç ön ce yan ır Bu u ru a at a ı nın ön ce X on ra Y en ge lin e ki yan ı a ı şekil e ki gi bi olur I Z I X en ge li ne ge len oğ ru al al ga lar en gel en yan ı ık tan on ra ke in lik le oak la nır lar Y en ge li ne ge len oğ ru al al ga lar en gel en yan ı ık tan on ra ke in lik le oak lan az lar Z en ge li ne ge len a ire el al ga lar en gel en yan ı ık tan on ra oak la na bi lir, oak lan a yabi lir Z en ge li nin oak nok ta ı bi lin e i ğin en ke in bir şey öy le ne ez 9 At a nın ucu ön ce en ge le gel i ğin en eşit açı ile yanır nok ta ı en ge le gel i ğine at a şe kil e ki ko nu u alır en ge li nin oa ğı olu ğun an pa ra lel gelen al ga lar en ge li nin oa ğın a top la nır en ge li nin oa ğı ol u ğunan en ge li ne oak tan ge len a ire el al ga lar p lel ola rak yan ır lar CE VAP A 58 DAGAAR

3 ODE SORU - DEİ SORUARI ÇÖZÜERİ c P R 3c kaynak Dalgaların genliği 3 c, alga boyu ie, λ 4 c olur Art ge len 5 te pe nok ta ı ın a 4λ var ır Bu uzak lık ie, 4λ 44 6 c olur I, ve I yargılar oğruur Dalgaların rekanı,, hızı 0 c/ ie alga boyları, V λ 0 λ & λ 0 c olur I yargı keinlikle oğruur / / 4 0 ( k) e 40 alga üretilire e alga üretilir 0 40 Dalgaların periyou, & olur I yargı oğruur 3 alga tepei ınaki uzaklık λ oluğuna göre, λ 30 λ 5 c ir yargı yanlıştır Dalgaların hızı, V λ 5 30 c/ ir I yargı oğruur CE VAP C Ç Ar ı ar ı na ge len te pe ile çu kur ın a ki uzak- lık ir 0 Buna göre, 5 colur I yargı keinlikle oğruur Dalgaların genliği bilineekteir yargı kein birşey öyleneez 3 CE VAP D Ar ı ar ı na ge len 7 al ga te pe i ın a ki uzak lık 6λ ya eşit tir Bu u ru a, 6λ 0 λ 0 c olur re kan ol u ğu na gö re, al ga la rın ya yıl a hı zı, 5 Şe kil-i e: Şe kil- e: λ r ir olur λ 3 r + 3 r 3r ir Dalgaların yayıla hızları eşit oluğunan periyotları oranı, V V r 3r 3 CEVAP E 6 Or ta ay nı ol u ğun an, I ve u ru a al gala rın ya yıl a hız la rı eşit tir V V V λ 0 0 c/ olur CE VAP B λ λ 4 6 λ 8 λ 3 c olur DAGAAR 59

4 ODE SORU - 3 Eİ SORUARI ÇÖZÜERİ 5 al ga te pe i ı uzak lık 4λ ol u ğunan, 4λ c λ 3 c olur 5 evir c V c/ olur 4 Strobokobun rekanı, 5 0 evir olur 5 Dalgaların rekanı, 6 olur Dalgaların alga boyu,, V λ 36 λ λ 3 c olur λ 0 c λ 5 c olur 4λ 8 c 8c Strobokobun rekanı, 0 evir 5 olur 4 Dalgaların rekanı, λ c 0 evir olur Dalgaların yayıla hızları; olur Dalgaların yayıla hızı, V λ c/ olur V λ c/ olur 6 V λ CEVAP D 3 4λ 8 c λ c olur 8c V λ olur CEVAP E 36 3 eşitliğine algalar uruyoruş gibi gözlenir eşitliği ışına a algalar uruyoruş gibi gözlenebilir bir ta ayı olak üzere; a) uruuna algalar uruyoruş gibi gözlenir akat alga boyu gerçek alga boyunan aha küçük gözlenir b) y uruuna algalar uruyoruş gibi gözlenir akat alga boyu gerçek alga boyunan aha büyük gözlenir 60 DAGAAR

5 A eçeneğine: ta ayı oluğunan algalar uruyoruş gibi gözlenir B eçeneğine: 6 3 ODE SORU - 4 Eİ SORUARI ÇÖZÜERİ O -O ın a le ğe nin e rin li ği e ğiş e i ğin en al ga la rın al ga bo yu e ğiş ez O- ın a e rin lik art tı ğın an al ga bo yu ar tar Dalgaların ütten görünüşü şekileki gibi olur 3 4 ta ayı oluğunan algalar uruyoruş gibi gözlenir C eçeneğine: orta orta ta ayı oluğunan algalar uruyoruş gibi gözlenir 3 oğ ru al at a e rin or ta an ığ or ta a ik gel i ğin en oğ rul tu u nu e ğiş tir e en ge çer Sığ or ta an e rin or ta a ge çer ken şe kil e ki gö rü nü el e ei lir D eçeneğine: 6 oluğunan algalar uruyoruş gibi gözlenir E eçeneğine: ta ayı olaığınan algalar uruyoruş gibi gözlenez CEVAP E 4 Dal ga la rın al ga bo yu e rin lik le oran tı lı ola rak ar tar Bu u ru a al ga la rın üt ten gö rü nü ü şe kil e ki gi bi olur CEVAP B orta keit orta keit oğ ru al at a ı ığ or ta a ge çin ce şe kil e ki ha li alır DAGAAR 6

6 5 6 I I u Dalga leğeninin üşey keiti şekileki gibi olabilir 9 X orta orta orta keit keit At a nın iler le e oğ rul tu u, X or ta ın an Y or ta ına ge çer ken nor al en uzak laş tı ğın an h Y > h X tir At a nın iler le e oğ rul tu u, Y or ta ın an Z or taı na ge çer ken nor al en uzak laş tı ğın an h Z > h Y ir Buna göre, h Z > h Y > h X olur CEVAP B 7 Dal ga la ra ba kıl ı ğın a böl geine al ga la rın al ga bo yu küçül üş tür böl ge in e ie gie rek bü yü üş tür Bu u ru a uy gun e çe nek A şık kın a ki gibi ir a CE VAP A 0 b X orta a keit keit orta a b Z orta b, ve or ta la rı e rin lik le ri ne gö re h > h > h şek lin e ı ra la nır Şe kil- e ki gi bi üre ti len at a şe kil e ki gi bi bir yol iz le ye bi lir β > α > γ olur CEVAP B 8 Dü şey ke i ti şe kil e ki gi bi olan ka bın yü ze yin e, böl ge i nin e rin li ği a bit ol u ğun an alga bo yu a bit, böl ge in e e rin lik art tı ğın an λ ar tar böl ge in e e rin lik azal ı ğın an λ a aza lır Bu a E e çe ne ğin e oğ ru ve ril iş tir c At a nın X or ta ın a ki iler le e oğ rul tu u, Z or ta ın a ki iler le e oğ rul tu u na pa ra lel ol uğun an, h X h Z ir At a nın iler le e oğ rul tu u, X or ta ın an Y or taı na ge çer ken nor a le yak laş tı ğın an, h X > h Y ir Buna göre; h X h Z > h Y olur CEVAP D V keit 80 0 V keit Şekileki algaların ilerleyiş oğrultularınan, V > V ; V > V ve V > V ir Bu urua, V > V > V olur V 6 DAGAAR

7 ODE SORU - 5 Eİ SORUARI ÇÖZÜERİ i V a V c V Böl ge ler ın a ge çiş ya par ken, θ > γ > α ol u ğun an, h > h > h olur Çün kü ığ or ta çok yo ğun gi bi av ra nır Az yo ğun an çok yo ğu na ge çer ken al ga lar nor a le yak la şa rak kı rı lır I 3 orta keit I Snell bağıntıınan, ini V inr V in53 V in37 V 0,8 0,6 V V & V V 4 3 olur ve I üzenekleren geçen algalar ağılır 4 V V Dalgaların ığ ortaaki alga boyları, 6 V V c olur CEVAP B O De rin or ta ın e rin li ği ar tı rı lır a al ga la rın kı rıl aı ar ta ca ğın an al ga a ha çok kı rı lır ve oak uzaklı ğı aza lır Dal ga nın hı zı ve re kan ı e ğiş ez CE VAP C DAGAAR 63

8 3 ODE SORU - 6 DEİ SORUARI ÇÖZÜERİ r kaynak i I Şekilen ortaı, ortaı ığ oluğu anlaşılır aynağın rekanı artırılığına kırılan algaların kırıla açıı r artar, gele açıı i eğişez ırıla açıı arttığınan apa açıı δ azalır CEVAP B I ve I üzenekleren geçen algalar ağılır kaynak 4 λ V r λ i V -I - Şe kil - I e ki oğ ru al al ga lar or ta ın an ge çerken a ire el u ru al ık la rın an or ta ı ığ, orta ı e rin ir I yar gı yan lış tır Şe kil - e ki oğ ru al al ga lar or ta ın an geçer ken bir nok ta a oak la na cak şe kil e kı rıl ı ğınan or ta ı ığ, ie e rin ir yar gı ke in lik le oğ ru ur ile ın a bir kı ya la a ya pı la az I yar gı için ke in bir şey öy le ne ez CE VAP B Dalgalar ortaına gerie kalığınan ortaı, ortaı ığır Derin ortaa alga boyu aha büyük oluğunan > ir aynağın periyou azaltılığına (rekan artırılığına) ve alga boylarının ikii e azalır ortaınan ortaına gönerilen algaların periyou azaltılığınan algaların ortaına gele açıı ve hızı eğişez ortaınaki r kırıla açıı ve ortaınaki V hızı artar 64 DAGAAR

9 ES ÇÖZÜER SU DAGAARI Dalgaların yayıla hızı, x 36 V c/ olur t 3 Ar ı şık iki al ga te pe i ın a ki uzak lık al ga bo yu λ ır V λ λ λ 6 c olur 4 3λ 5 c λ 5 c olur V λ olur 0 evir 5 olur c y() 8 4 olur 3 genlik x( genlik 3 Şe kil e ki al gan ın gen li ği 3, al ga bo yu ie 4 ir Dal ga nın pe ri yo u hak kın a bir şey öy le neez I ve yargılar keinlikle oğruur Dalgaların periyou biliniyor I yargı için kein birşey öyleneez CE VAP D 5 37 V V 53 V 3 Ge çiş açı la rı na bak tı ğı ız a > 53 > 37 ol u ğun a en e rin, ie en ığ ır Bu u rua e rin or ta a al ga lar en hız lı, ığ or ta a ie en ya vaş ya yı lır Bir or ta an baş ka bir or ta a ge çiş te pe ri yot e ğiş ez I, ve I yargılar oğruur CEVAP E 3 kaynak 6 50 Dal ga la rın al ga bo yu ke na rı na oğ ru gi il iğin e art tı ğı na gö re e rin lik e art ış tır Ya a kay na ğın pe ri yo u azal tı lıp re kan ı ar tı rıl ış tır I ve I yargılar oğru olabilir yargı yanlıştır CE VAP D I engel engel 50 Su al ga la rı ışık gi bi ü şü nül ü ğün e al ga ı yü zey en şe kil e ki gi bi yan ır CE VAP D DAGAAR 65

10 7 I 9 alga önürücü alga önürücü oğ ru al u al ga la rı I ve en gel le rin en, şe kil e ki gi bi yan ır CEVAP B I alga önürücü alga önürücü ekil-i ekil- Dalga kaynağının rekanı zaanla azaltılıra, algalar Şe kil- e ki gibi gözlenir e ğe nin ke na rı nın al tı na ta koz ko nur a, u e rinl ği ke na rı na oğ ru aza la ca ğın an, alga lar Şe kil- e ki gi bi göz le nir ay na ğın tit re şi gen li ği ni za an la ar tır a, al ga bo yu nu e ğiş tir e ye ce ğin en, al ga la rın gö rü nüü e ğiş ez CEVAP D 0 alga önürücü V i V I r IV I üzeneği ince kenarlı ercek gibi avranır, üzenekten geçen u algaları oaklanır üzeneği kalın kenarlı ercek gibi avranır, üzenekten geçen u algaları ağılır I üzeneği kkter eğiştiriş ince kenarlı ercek gibi avranır, üzenekten geçen u algaları ağılır IV üzeneği kkter eğiştiriş kalın kenarlı ercek gibi avranır, üzenekten geçen u algaları oaklanır alga önürücü Dal ga kay na ğı nın re kan ı ar tın ca r kırıl a açı ı ar tar I yargı oğruur in i V bağıntıına göre algaların ığ ortaa in r V hızı artar yargı oğruur ini n bağıntıına göre, r açıı arttığınan, inr n ığ ortaın ortaa göre bağıl kırıla inii azalır I yargı yanlıştır 66 DAGAAR

11 ES ÇÖZÜER SU DAGAARI Üretilen algaların periyou, 0 olur 5 Dalgaların yayıla hızı, 4 y eşitliği ışına a algalar uruyor gibi görülebilir bir ta ayı olak üzere; a) y uruuna uruyor gibi görülebilir akat alga boyu aha küçük gözlenir b) y u ru un a u ru yor gi bi gö rü le bi lir V a kat al ga bo yu a ha bü yük göz le nir V 0 5 A eçeneğine: B eçeneğine: 4 c olur CEVAP D y 6 3 y 6 3 y y orta keit ta a yı ol u ğun- an, al ga lar u ru yor gi bi gö rü lür ta a yı ol u ğunan, al ga lar u ru yor gi bi gö rü lür C eçeneğine: D eçeneğine: y 6 6 y y y in i V in r V in V in V 3 V V & V V 3 olur CEVAP D ta a yı olaığın- an, al ga lar u ru yor gi bi görünez 6 ta a yı ol u ğunan, al ga lar u ru yor gi bi gö rü lür E eçeneğine: y 6 y oluğunan algalar uruyor gibi görünür CEVAP D 3 ap lar öz eş ve u e vi ye le ri ay nı ol u ğun an olu şan al ga la rın hız la rı eşit tir Bu u ru a al galar ay nı ü re e kar şı kı yı ya ula şır lar Bu u ru a t t t olur CE VAP B DAGAAR 67

12 5 8 X X X Y Y Y 6 ve or ta la rı ığ, or ta ı ie e rin ir Dal ga lar or ta ın a a ha hız lı iler ler or ta ı nın yü zey le ri pa ra lel ol u ğun an at a lar kı rıl ı ğın a or ta ına oğ ru al gö rü nü le ri e ğiş ez CE VAP C kaynak V r i V 9 X ve Y al ga la rı nın üret tik le ri al ga lar ay nı u or ta ın a ol uk la rın an al ga la rın hız la rı ay nı ır Bu u ru a al ga lar ay nı ü re e eşit yol ala cakla rın an - nin ta or ta ın a kar şı la şır lar V λ eşit li ğin e V a bit tir Bu u ru a al ga ların al ga boy la rı ile re kan la rı nın çar pı ı abittir Üre ti len al ga la rın al ga boy la rı bi zi il gi len ir ez X alga önürücü Y alga önürücü () Şekilen ortaı, ortaı ığ oluğu anlaşılır aynağın rekanı artırılığına kırılan algaların r kırıla açıı artar I yargı oğruur Snell bağıntıınan, in i V in r V eşit li ğin e i gel e açı ı, al ga la rın or ta ın a ki V hı zı a bit tir ı rıl a açı ı ar ta ca ğın an eşit li ğin ko ru na bil e i için al ga la rın or ta ın a ki V hızla rı art a lı ır yargı oğ ru ur re kan ın e ğiş e i al ga la rın gen li ği nin e ği şi ini et ki le ez I yargı yanlıştır CE VAP D alga önürücü alga önürücü X ve Y leğenlerineki u likleri ve alga kaynaklarının rekanları için kein birşey öyleneez I ve yargılar için kein birşey öyleneez X leğenineki algaların alga boyu, Y leğenineki algaların alga boyunan büyüktür I yargı keinlikle oğruur 7 I 0 keit keit oğ ru al u al ga la rı I ve en gel le rin en şe kil e ki gi bi yan ır CEVAP B h > h ir h > h ir h > h ir h > h > h olur 68 DAGAAR

13 ES 3 ÇÖZÜER SU DAGAARI Dal ga la rın al ga bo yu, 3λ λ 4 c olur c Dal ga la rın re kan ı, V λ olur Dal ga kay na ğı a ni ye e 0 al ga üre tir 3 h > h ir h > h ır h > h ır Bu na gö re; h > h > h olur keit keit ay nak 40 al ga yı 5 a ni ye e üre tir e, al ga yı a ni ye e üre tir 5 olur 40 8 Dal ga la rın al ga bo yu, λ V 3 8 CE VAP B 4 c olur CE VAP A 5 Dal ga la rın ya yıl a hı zı u e rin li ği ne bağ lı ır Su e rin li ği a bit ol u ğun an, al ga la rın ya yıla hı zı e ğiş ez V V olur λ V λ V λ olur CE VAP D trobokop İlk u ru a al ga la rın hı zı, V λ () olur İkin ci u ru a tro bo kop çev ril i ğin e göz le ciye gö re al ga la rın re kan ı, ı n 8 olur Ye ni u ru a al ga la rın hı zı e ğiş e ye ceğin en, V λ ı ı λ ı 8 () olur () ve () eşit lik le rin en, ı 8 & ı 4 olur CE VAP A O 6 Dal ga nın pe ri yo- u 6 ol u ğunan al ga ya rı pe ri yot luk ü re e yan ı ış tır Bu u ru a şekil e ki gö rün tü al ga en gel en yanı a ya başla ık tan 3 a ni ye on ra el e eiliş tir engel CE VAP B DAGAAR 69

14 7 I kaynak 0 V V 3 I kaynak Şe kil en λ br, λ 3 bi ri ir & 3 olur I IV Dal ga le ğen le ri öz eş ol u ğun an al ga la rın hız la rı V V V olur V 3 3 & olur 3 ü ze ne ği ka lın ke nar lı er cek gi bi av ra nır, al ga la rı a ğı tır I ü ze ne ği ka rak ter e ğiş ti ren in ce ke nar lı er cek gi bi av ra nır, al ga la rı a ğı tır I ve IV ü ze nek le ri al ga la rı oak lar CE VAP C 8 ay na ğın re kan ı a bit kal a ko şu lu ile, kaynak tan uzak laş tık ça u e rin li ği aza lır a, alga la rın al ga bo yu za an la aza la ca ğın an, al ga la rın üt ten gö rü nü şü şe kil e ki gi bi olur ay na ğın tit re şi gen li ği nin al ga bo yu na et ki i yok tur Su e rin li ği a bit kal a ko şu lu ile, kay na ğın re kan ı za an la aza lır a, al ga la rın üt ten gö rü nü şü şe kil e ki gi bi olur Çün kü re kan kü çül ük çe al ga bo yu bü yür CE VAP D 9 Pa ra bo lik en ge lin nokta ı er ke zi, nok ta ı oak nok ta ıır nok ta ın an gön e ri len a ireel at a lar en gel en oğ ru al ola rak yan ır CE VAP C 70 DAGAAR

15 ES 4 ÇÖZÜER SU DAGAARI Dal ga la rın ya yıl a hız la rı e rin li ği ne bağ lı ır Derin lik e ğiş e i ğin en al ga la rın ya yıl a hız la rı e ğiş ez V λ eşit li ğin e V a bit ol u ğun an re kan iki ka tı na çı kar tıl ı ğın a al ga la rın al ga bo yu ya rı ya iner CE VAP C 3 X 30o 30 o 30 o 30 o 30 o At a ön ce X en ge lin e yan ı yıp Y en ge li ne lik ile açı ile ge lir Bu ra an yan ı yan at a X en ge li ne 90 ile ge lir 90 ile gel i ğin en ken i üze rin e yanı a ya uğ rar op la X en ge lin e 3, Y en ge lin e ie e a yan ı ık tan on ra ken i üze rin en ge ri yan ır CE VAP D De rin or ta a al ga lar a ha hız lı iler le ye cek le rinen şe kil e ki gö rü nü ü alır lar CE VAP D 4 Dal ga la rın al ga bo yu nun +x ve x yö nün e ark lı öl çül e i nin e be bi e rin lik, kay na ğın ve ya gözle ci nin ha re ket li ol a ı ile açık la na bi lir Y 5 rekan alga boyu alga boyu periyot rekan periyot -I - -I Dal ga le ğe ni nin e rin li ği a bit ol u ğun an olu şan al ga la rın hız la rı a bit tir Pe ri yot ile re kan ına ki iliş ki ol u ğun an Şe kil - I e ki gra ik oğ- ru çi zil iş tir Dal ga la rın al ga bo yu ile hız la rı ın a ki iliş ki en, V eşit li ğin en gö rül ü ğü gi bi Şe kil - I te ki gra ik oğ ru çi ziliş tir 6 Stro ko bun re kan ı kay na ğın re kan ı na eşit ve ya ta kat la rı ol u ğun a al ga le ğe nin e ki al ga lar u ru yor uş gi bi gö rü nür Stro kop a ni ye e 3 e vir yap tı ğı na gö re re kan ı 3 ir aynağın rekanı algaların rekanına eşittir Bu urua alga kaynak olur Strokobun rekanı ( ) aniyeeki evir ayııır ve orua bu eğer 3 olk veriliştir Yarık ayıı n olan trokobun yarıklarının rekanı ( y ); y n 3 36 olur Dal ga la rın u ru yor gö ren e i için üç uru var ır Bun lar: i al ga ya rık ii al ga ya rık iii al ga ya rık şek lin e ir Buraa ta ayıır Verilen eğerleri kullanırak; uruan : alga yarık alga 36 ve,,3 oluğunan alga 36, 7, 08,, 36 olalıır I uruan : alga yarık alga 36 alga alga 36,,, 3 oluğunan, ,,,,,,, n alga 36, 8,, 9,, 6,, olur 5 n alga 5 için ta ayı olaığınan kaynağın rekanı 5 olaaz CEVAP B DAGAAR 7

16 7 x +x u -I - or al u ru a e rin lik ar tar ken al ga bo yu artak ta ır Şe kil e ie git tik çe e rin lik ar tar ken al ga bo yu azal ak ta ır Bu nun ne e ni kay na ğın ha reket et e i, nin azal a ı ve ya nin art a ı ile açık la na bi lir Bu olay al ga la rın gen li ği nin art a ı ile açık la na az CE VAP B 9 Dal ga lar orta - ın a ge ri e kalı ğın an or ta ı V e rin, or ta ı ığır De rin or ta a r i al ga bo yu a ha V bü yük ol u ğun an λ > λ ir I yargı oğruur kaynak aynağın periyou azaltılığına (rekan artırılığına) kırıla açıı r artar yargı oğruur 0 en arklı açılarla ortaınan ortaına gönerilen algaların periyou azaltılığına algaların ortaınaki gele açıı ve hızı eğişez ortaınaki r kırıla açıı büyür ırıla açıının büyüei algaların apa açıını küçültür I yargı oğruur 8 / 3/ 0 Derinliği eğişiyorken hız abittir V oluğunan ile ter orantılıır /4 alga boyu rekan 4 katına çıkınca alga boyu 4 kat azalır 4 rekan Sığ or ta şek lin e ki ka lın ke nar lı er ce ğe en ge len a ire el al ga lar bu er ce ğin ine ki bir kay nak tan ge li yor uş gi bi ağılır İn ce ke nar lı erc ek şek lin e ki ığ or ta a en ge len al ga lar e topla nıp on ra a ğı lır lar CE VAP A 7 DAGAAR

17 Aı ve Soyaı : Sınıı : u : Alığı ot : Bölü Yazılı Soruları (Su Dalgaları) ÇÖZÜER alga alga önürücü önürücü 4 I İki neeni olabilir; I Su e rin li ği a bit iken; kay na ğın re kan ı art aı, ay na ğın re kan ı a bit iken; ke na rın an ke na rı na oğ ru u e rin li ği nin üz gün ola rak art a ı, I I teki üzenekten geçen aireel atalar oğrual atal önüşür I Şe kil- ve Şe kil-i te ki ü ze nek ler e u al ga la rı oak la nır 3 5 a) Üç te pe nin oluş a ı için ge- 3 çen ü re ir Üç te pe nin oluş a ı için ge çen ü re 4 ol u ğu na gö re, 4 & al ga nın re kan ı ie, -I / - olur al ga ı Şe kil - I e ki ko nu an Şe kil - e ki konu a ge le ne ka ar + + yol al ış tır Dal- 5 ga la rın pe ri yo u 6 ol u ğun an λ yo lu nu 6 a ni yee alır lık yo lu ie 6 5 a ni ye e alır 5 5 b) 9 al ga çu ku ru ın a ki uzak lık 8λ ol u ğunan, 8λ 80 & λ 0 c olur Dal ga nın ya yıl a hı zı, V 0 5 c/ olur DAGAAR 73

18 6 a) Dal ga la rın pe ri you, olur b) Ar ı ar ı na ge len bir al- ga te pe i ile al ga çu ku ru ın a ki uzak lık olu ğunan, 6 & c olur c) Dalgaların yayıla hızları, V λ 0 0 c/, / olur Ç 6c 4λ 6 c λ 4 c olur 0 evir olur olur Dalgaların yayıla hızları; V λ 48 3 c/ olur 9 a) 7 alga tepei 6λ oluğuna göre, 7 V V 6λ 8 & λ 3 c olur b) ay nak a ki ka 0 a ni ye e 40 al ga üret ti ği ne gö re, 30 o a) Sığ or ta a ar ı ar ı na ge len 4 al ga te pe i ın a ki uzak lık 3λ ol u ğun an, 3λ 9v3 & λ 3v3 olur De rin or ta a al ga bo yu, in in 3 & 9 olur 3 3 b) Derin or ta a al ga la rın yayıla hızı, V V V 9 & V 6 / olur c) ay na ğın pe ri yo u, V 9 6 & 3 olur 0 aniyee 40 alga üretilire, aniyee alga üretilir 0 40 olur Dalgaların yayıla hızları, V λ 3 6 c/ olur c) Strobokobun rekanı, n 5 & olur 5 akikaaki evir ayıı, olur 0 Bölgelerin likleri ına, h > h 3 > h ilişkii varır Dalga; ortaa hızlı, ığ ortaa yavaş yayılır Derin ortaa alga boyu büyük, ığ ortaa küçük olur Buna göre, a) Dalgaların alga boyları ınaki ilişki, > 3 > olur b) Dalgaların yayıla hızları ınaki ilişki, V > V 3 > V olur c) Dalgaların rekanı alga kaynağına bağlı oluğunan 3 olur 74 DAGAAR

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA BÖÜ 8 OPİ SİSRD AYDNANA OD SORU - Dİ SORUARN ÇÖZÜRİ 3 üzlem ayna X l k iltresi Y l k iltresi uruma: noktas naki toplam ay nlanma lietinen, ı 00c 00c 0 kaynak 0 ( ) ( 4) 0 4 6 6 uruma: 3olur Düzlem ayna

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR TEST ÇÖZÜMER SIĞÇR. Bir sığaç paralel iki levha ve aralarına yalıtkan birortaman oluşur. Doğru akım kaynağına bağlanığına epo eer. Sığacın sığası, = k.f o. olup yapısına bağlıır. Sığa levhalar arasınaki

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

MERCEKLER MERCEKLER I 1 I 2. 3f/4 2f/3. 5f/7 5f/3

MERCEKLER MERCEKLER I 1 I 2. 3f/4 2f/3. 5f/7 5f/3 6. BÖÜM MERCEER AŞTRMAAR ÇÖZÜMER MERCEER. 6 7 θ θ 8 θ θ 9 / / 5 0 5/7 5/ 90 OPTİ . 6 O O O 7 O T O O / 8 O T / 9. O T. O O T / 5 0 O T O O T / / OPTİ 9 . x x x x x x x x x O x x x x x O O x Her aralığa

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11 ÖZÜTE (YOĞUNU) BÖÜ 11 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER 1. Sıvıların kütleleri eşit oluğunan, X ve Y en eşit ha ci e alı nıp ka rış tı rı lır sa ka rı şı ın özküt le si, + V 1 1 I., II., ve III. yargılar oğruur.

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET TEST ÇÖZÜER DOĞRUSA HAREET 3 3 a a 3 3 Hız- grafiğinin eğimi ivmeyi verir Bu durumda nin ivmesi; 3 a ana nin ivmesi a ana Bu durumda a a Hız- grafiğinin alında kalan alan yolu verir nin aldığı yol ( +

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ SIIRIN DIRM UETİ BÖÜM 4 lıştırmalar ÇÖZÜMER Sıvıların alırma uvveti üzen cisimler için; kal- r ma kuv ve ti cis min ağ r l ğ na eflit tir Öy ley se, b s c c 5 64 4 4,8 g/cm 5 4 ü zen ci sim ler için kal

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27 ŞĞ RAS BÖÜ 7 ODE SORU DE SORUAR ÇÖZÜER 4 9 = = & = 9 5 = = & = 5 = = = 9 5 3 5 olur,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > > ilişkisi vardır 5 V ESE YAYAR V V,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > >

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖÜM 7 PRİZMAAR VE RENER MODE SORU - 1 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - 2 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ 1 1 ve 2 ışınları kutudan şekildeki gibi çıktıklarına göre, kutu içerisindeki prizmaların konumu yukarıdaki

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

IŞIĞIN KIRILMASI. 1. Ortamların kırılma indisleri n K. , n M. , n L. arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. > n L. > n K. n M. > n M. n L. n K.

IŞIĞIN KIRILMASI. 1. Ortamların kırılma indisleri n K. , n M. , n L. arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. > n L. > n K. n M. > n M. n L. n K. BÖÜ ŞĞ RAS AŞTRAAR ÇÖZÜER ŞĞ RAS Ortamları kırılma dsler,, arasıdak lşk aşağıdak gbdr 9 > > > > > > 6 0 > > > > > > 7 > > > > > > 0 7 0 0 > > > > > 76 OPTİ 7 0 0 > > > > > > 0 θ θ > > > > > > 9 0 O > >

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı