ANABĠLĠM DALI ADI : MATEMATİK. ANABĠLĠM DALI BAġKANI : PROF. DR. DURMUŞ BOZKURT ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI : MATEMATİK. ANABĠLĠM DALI BAġKANI : PROF. DR. DURMUŞ BOZKURT ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V."

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI : MATEMATİK ANABĠLĠM DALI BAġKANI : PROF. DR. DURMUŞ BOZKURT ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Matematik Anabilim Dalı, öğretim yılında Ankara Üniversitesi, ODTÜ gibi üniversitelerden öğretim üyesi desteği alarak Fen Fakültesinin altı bölümünden biri olarak kurulmuştur. Matematik Anabilim Dalı nda yetişen birçok öğretim üyesi çeşitli üniversitelerde görev yapmaktadır. Matematik Anabilim Dalı halen; 4 profesör, 4 doçent, 10 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 11 araştırma görevlisiyle eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. MĠSYON Matematik alanında kaliteli yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek, Matematik bilimine katkıda bulunmaktır, Ulusal ve uluslararası alanda akademik bilgi üretmek, paylaşmak, uygulamaya koymak, Tüm alanlarda ulusal ve uluslararası işbirliğine önem vermek. VĠZYON Kurumsallaşan yapısı ile ulusal ve uluslararası alanda akademik bilgi üretip paylaşan, çağdaş eğitimiyle; girişimci, özgüven sahibi mezunlar yetiştiren, bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde problemlere çözüm üretebilen, süreli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinen bir anabilim dalı olmak. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Cebir ve Sayılar Teorisi, Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz, Geometri, Topoloji, Uygulamalı Matematik

2 MATEMATĠK A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Durmuş BOZKURT Cebir ve Sayılar Teorisi Matris Normları, 0-1 matrislerin kuvvetleri Prof.Dr.Ahmet Sinan ÇEVİK Cebir ve Sayılar Teorisi Birleştirilmiş Gruplar ve Yarı Gruplar Doç.Dr.Ramazan TÜRKMEN Cebir ve Sayılar Teorisi Matrislerin Hadamard Çarpımları, Matris Eşitsizlikleri Doç.Dr.Ayşe Dilek GÜNGÖR Cebir ve Sayılar Teorisi Matris normları, Graflar Yrd.Doç.Dr.Aydın KURNAZ Fonk. Teo. ve Fonk. Analiz Chebyshev Polinomları Yrd.Doç.Dr.Kemal USLU Fonk. Teo. ve Fonk. Analiz Fark Denklemleri, Diferensiyel Denklemler Yrd.Doç.Dr.Ozan ÖZKAN Fonk. Teo. ve Fonk. Analiz Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri Öğr.Gör.Dr.Ferhat YILDIRIM Fonk. Teo. ve Fonk. Analiz Fonksiyonlar Teorisi Öğr.Gör.Dr.Ayşe BULGAK Fonk. Teo. ve Fonk. Analiz İnterval Matrislerin Terslenebilirliği Yrd.Doç.Dr.Necati TAŞKARA Geometri Fark Denklemleri, Tamsayı Dizileri Yrd.Doç.Dr.Aynur YALÇINER Geometri Catalan Sayıları, Grup Teori Prof.Dr.Şaziye YÜKSEL Topoloji Fuzy Topoloji, İdeal Topolojik Uzaylar Yrd.Doç.Dr.Yusuf BECEREN Topoloji Topoloji Yrd.Doç.Dr.Aynur KESKİN Topoloji İdeal Topolojik Uzaylar, Kaba Kümeler Prof.Dr.Haydar BULGAK Uygulamalı Matematik Uygulamalı Matematik Prof.Dr.Galip OTURANÇ Uygulamalı Matematik Nümerik Analiz Doç.Dr.Kemal AYDIN Uygulamalı Matematik Fark Denklemleri, Kararlılık Teorisi, Nümerik İntegrasyon Yrd.Doç.Dr.Hasan KÖSE Uygulamalı Matematik M-Matrislerinin Terslerinin Özellikleri Yrd.Doç.Dr.Yıldıray KESKİN Uygulamalı Matematik Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri

3 Matematik A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. DurmuĢ Bozkurt Parmenentler Teorisi - I- Theory Of Permanents I Cebir Ve Sayılar Teorisi Öğr.Gör.Dr. AyĢe Bulgak Ġleri Lineer Cebir-I Advanced Linear Algebra I Cebir Ve Sayılar Teorisi Öğr.Gör.Dr. AyĢe Bulgak Ġnterval Matrisler I Interval Matrices I Cebir Ve Sayılar Teorisi Doç. Dr. Ramazan Türkmen Matrislerin Hadamard Çarpımları Hadamard Product Of Matrices Cebir Ve Sayılar Teorisi Yrd.Doç.Dr. Aydın Kurnaz Kuadratik Özdeğer Problemlerine GiriĢ Introduction To Quadratic Eigenvalue Problems Cebir Ve Sayılar Teorisi Doç. Dr. AyĢe Dilek Maden Graf Teori Graph Theory Cebir Ve Sayılar Teorisi Yrd.Doç.Dr. Hasan Köse Trigonometrik Modeller Trigonometric Models Cebir Ve Sayılar Teorisi Yrd.Doç.Dr. Aynur Yalçıner GenelleĢtirilmiĢ Matris Ġnversleri Ve Bilgisayar Uygulamaları Generalized Matrices Inverses And Computer Applications Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof.Dr. DurmuĢ Bozkurt Matris Teorisi Ve Uygulamaları Matrix Theory And Their Applicaitons Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof.Dr. Ahmet Sinan Çevik Modül Teori Module Theory Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof.Dr. Ahmet Sinan Çevik Ġleri Grup Teorisi Advanced Group Theory Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof.Dr. Ahmet Sinan Çevik Grupların Temsil Teorisi Representatıon Theory On Groups Cebir Ve Sayılar Teorisi Doç. Dr. Ramazan Türkmen Konveks Fonksiyonlar Ve Uygulamaları Convex Functions And Its Applications Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof.Dr. DurmuĢ Bozkurt Grup Teorinin Fizik Ve Kimya Uygulamaları Physical And Chemical Applicaitons Of Group Theory Cebir Ve Sayılar Teorisi Yrd.Doç.Dr. Ozan Özkan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları Aplications Of Partial Differential Equations Fonk.Teorisi Ve Fonk.Analiz Yrd.Doç.Dr. Kemal Uslu Fark Denklemleri Teorisi Ve Uygulamaları Theories And Applications Of Difference Equations Fonk.Teorisi Ve Fonk.Analiz Yrd.Doç.Dr. Kemal Uslu Polinom Dizilerinin Dinamikleri Ve Uygulamaları Dynamics Of Polynomial Sequences And Their Applications Fonk.Teorisi Ve Fonk.Analiz Prof.Dr. ġaziye Yüksel Topoloji - I Topology I Topoloji Prof.Dr. ġaziye Yüksel Ölçü Teorisi -I Measure Theory I Topoloji Prof.Dr. ġaziye Yüksel Ölçü Ve Kategori Teorisi -I Measure And Category Theory I Topoloji Yrd.Doç.Dr. Yusuf Beceren Topolojik Vektör Uzayları Topologıcal Vector Spaces Topoloji Yrd.Doç.Dr. Yusuf Beceren Fuzzy Topoloji - I Fuzzy Topology I Topoloji Yrd.Doç.Dr. Aynur Keskin Ġdeal Topolojik Uzaylar Ideal Topological Spaces Topoloji Yrd.Doç.Dr. Aynur Keskin Kaba Kümeler Teorisi Rough Set Theory Topoloji Prof.Dr. Haydar Bulgak Kontrol Teorisi Uygulamaları -I Control Theory And Applications 1 Uygulamalı Matematik Prof.Dr. Haydar Bulgak Garanti YaklaĢım Yöntemi - I The Guaranteed Accuracy Method 1 Uygulamalı Matematik Prof.Dr. Haydar Bulgak Spline Teorisi -I Theory Of Splines 1 Uygulamalı Matematik Prof. Dr. Galip Oturanç Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi -I- Spectral Theory Of Differential Operators I Uygulamalı Matematik Prof. Dr. Galip Oturanç Mühendislik Nümerik Metotları -I Engineering Numerical Methods I Uygulamalı Matematik Doç. Dr. Kemal Aydın Fark Denklem Sistemleri Systems Of Dıfference Equatıon Uygulamalı Matematik 8 3

4 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. Necati TaĢkara Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri Numerical Solutions Of Dfferential Equations Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Necati TaĢkara Lineer Programlama - I Linear Programming I Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Necati TaĢkara Lineer Programlama - II Linear Programming II Uygulamalı Matematik Prof. Dr. Galip Oturanç Adi Türevli Diferansiyel Denklemler Ġçin Diferansiyel DönüĢüm Differential Transform Method For Ordinary Differential Uygulamalı Matematik 8 3 Yöntemi Equations Doç. Dr. Kemal Aydın Periyodik Diferensiyel Denklemler Periyodik Diferensiyel Denklemler Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Necati TaĢkara Tam Sayı Dizileri Ve Uygulamaları Integer Sequences And Applications Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Yıldıray Keskin Mühendislik Matematiği Engineering Mathematics Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Aydın Kurnaz Chebychev Polinom YaklaĢımları Chebychev Polinomial Approximations Fonk.Teorisi Ve Fonk.Analiz 8 3 Matematik A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. DurmuĢ Bozkurt Permanentler Teorisi Theory Of Permanents Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof.Dr. DurmuĢ Bozkurt Sirkülant (Devirli) Matrisler Circulant Matrices Cebir Ve Sayılar Teorisi Öğr.Gör.Dr. AyĢe Bulgak Ġleri Lineer Cebir-II Advanced Linear Algebra II Cebir Ve Sayılar Teorisi Yrd.Doç.Dr. Aydın Kurnaz Kuadratik Özdeğer Problemleri Ve YaklaĢım Çözüm Yönt. Quadratic Eigenvalue Problems And Their Numerical Solutions Cebir Ve Sayılar Teorisi Doç. Dr. Ramazan Türkmen Matris EĢitsizlikleri Ve Uygulamaları Matrix Inequalities And Applications Cebir Ve Sayılar Teorisi Doç. Dr. AyĢe Dilek Maden Matris Hesaplamaları Matrix Computations Cebir Ve Sayılar Teorisi Doç. Dr. AyĢe Dilek Maden Kombinatorik Combınatorıcs Cebir Ve Sayılar Teorisi Yrd.Doç.Dr. Saadet Arslan Aritmetik Fonksiyonlar Teorisi Theory Of Arithmetical Functions Cebir Ve Sayılar Teorisi Doç. Dr. Ramazan Türkmen Schur Tamlayanı Ve Özellikleri Schur Complement And Its Properties Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof.Dr. Ahmet Sinan Çevik Ġleri Modül Teorisi Advanced Module Theory Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof.Dr. Ahmet Sinan Çevik Yarıgrupların Yeniden Yazım Sistemi Rewrıtıng Systems Of Semıgroups Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof.Dr. Ahmet Sinan Çevik Homolojik Cebir Homologıcal Algebra Cebir Ve Sayılar Teorisi Prof. Dr. Galip Oturanç N Boyutlu Diferansiyel DönüĢüm Yöntemi N - Dimensional Differential Transform Methods Fonk.Teorisi Ve Fonk.Analiz Yrd.Doç.Dr. Ozan Özkan Uygulamalı Fonksiyonel Analiz Applied Functional Analysis Fonk.Teorisi Ve Fonk.Analiz Yrd.Doç.Dr. Kemal Uslu Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözüm Metodları Ve Numerical Solution Methods Of Differential Equations And Fonk.Teorisi Ve Fonk.Analiz 8 3 Metodların Kararlılığı Stability Of Methods Prof.Dr. ġaziye Yüksel Topoloji - II Topology II Topoloji Prof.Dr. ġaziye Yüksel Ölçü Teorisi II Measure Theory II Topoloji Prof.Dr. ġaziye Yüksel Ölçü Ve Kategori Teorisi II Measure And Category Theory II Topoloji 8 3

5 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. Yusuf Beceren Fuzzy Topoloji II Fuzzy Topology II Topoloji Yrd.Doç.Dr. Aynur Keskin Ġdeal Topolojik Uzayların Uygulamaları Applications Of Ideal Topological Spaces Topoloji Yrd.Doç.Dr. Aynur Keskin Kombinatoryal Topoloji Kombinatorial Topology Topoloji Prof.Dr. Haydar Bulgak Kontrol Teorisi Uygulamaları II Control Theory And Applications II Uygulamalı Matematik Prof.Dr. Haydar Bulgak Garanti YaklaĢım Yöntemi II The Guaranteed Accuracy Method II Uygulamalı Matematik Prof.Dr. Haydar Bulgak Spline Teorisi II Theory Of Splines II Uygulamalı Matematik Prof. Dr. Galip Oturanç Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi II Spectral Theory Of Differential Uygulamalı Matematik Prof. Dr. Galip Oturanç Mühendislik Nümerik Metotları II Engineering Numerical Methods II Uygulamalı Matematik Doç. Dr. Kemal Aydın Fark Sistemlerinin Çözümlerinin Kararlılığı Stabılıty Of Solutıon Of Systems Of Dıfference Equatıon Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Necati TaĢkara Diferansiyel Denklemlerin Bilgisayar Uygulamaları Applications Of Computer Of Differential Equations Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Hasan Köse Yatırım Analizi Investment Analysis Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Hasan Köse Ekonomi Matematiği Mathematics Of Economics Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Yıldıray Keskin Perturbasyon Metodları Perturbation Methods Uygulamalı Matematik Prof.Dr. DurmuĢ Bozkurt Maple V Paket Programının Kullanımı Use Of Maple V Programme Uygulamalı Matematik Prof.Dr. Haydar Bulgak Stabilite Teorisi Stability Theory Uygulamalı Matematik Doç. Dr. Kemal Aydın Periyodik Lineer Diferensiyel Denklem Sistemlerinin Kar. Systems Of Perıodıc Lınear Dıfferentıal Equatıon Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Aynur Yalçıner Hesaplamalı Gruplar Computational Groups Uygulamalı Matematik Yrd.Doç.Dr. Necati TaĢkara Fıbonaccı Ve Lucas Sayıları Ve Uygulamaları Fıbonaccı-Lucas Numbers And Theır Applıcatıons Cebir Ve Sayılar Teorisi Yrd.Doç.Dr. Aydın Kurnaz Chebychev YaklaĢımları Ġle Diferansiyel Quadratic Eigenvalue Problems And Fonk.Teorisi Ve Fonk.Analiz Yrd.Doç.Dr. Ozan Özkan Ġntegral DönüĢümleri Integral Transforms Fonk.Teorisi Ve Fonk.Analiz 8 3

6 DERS ĠÇERĠKLERĠ Graf Teori 1- Graflar Ve Onların Düzlem Figürleri 2- Alt Graflar 3- Yollar Ve Devirler 4- İki Parçalı Graflar Ve Ağaçlar 5- Bağlantılılık Sayıları 6- Euler Grafları 7- Hamilton Grafları 8- Permütasyon Grupları 9- Eşleşmeler 10- Kenar Renklendirmeleri Ramsey Teorisi 11-Nokta Renklendirmeleri 12-Düzlemsel Graflar 13-Renklendirilmiş Düzlemsel Graflar 14-Bir Grafın Cinsi, 15-İkili Graflar 16-Ağ Akışları Adi Türevli Diferansiyel Denklemler Ġçin Diferansiyel DönüĢüm Yöntemi 1- Diferansiyel Dönüşüm Yönteminin Tanımı Ve Özellikleri 2- Adi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Diferansiyel Dönüşüm Yöntemiyle Çözümü 3- Otonom Diferansiyel Denklemler Ve Diferansiyel Dönüşüm Yöntemiyle Çözümü 4- Differential-Difference Denklemler Ve Diferansiyel Dönüşüm Yöntemiyle Çözümü 5- Panthograp Denklemler Ve Diferansiyel Dönüşüm Yöntemiyle Çözümü 6- Kesirli Diferansiyel Denklemler Ve Diferansiyel Dönüşüm Yöntemiyle Çözümü 7- Diferansiyel Denklem Sistemleri Ve Diferansiyel Dönüşüm Yöntemiyle Çözümü 8- Diğer Metotlar Ile Karşılaştırılması Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi -I- 1- Linear Operatör Teorisinin Temelleri 2- Operatör Teorinin Temel Terminolojisi 3- Lineer Operatörlerin Bazı Cebirsel Özellikleri 4- Süreklilik Ve Sınırsızlık 5- Sınırlı Operatörlerin Bazı Temel Özellikleri 6- Spektral Teoriye Giriş 7- Kapalı Operatörler Ve Diferansiyel Denklem Problemleri 8- Nonlineer Operatörlere Giriş 9- Nonlineer Operatörler Problemleri Için Newton's Method 10- Adjoint Operatörler 11- Sınırlı Lineer Operatörlerin Adjoint Operatörler 12- Sınırlı Self-Adjoint Operatörler 13- Spektral Teori Mühendislik Nümerik Metotları -I 1- Nümerik Hesaplamalarda Hatalar 2- Lineer Cebirsel Denklem Sistemleri 3- Jacobi Ve Gauss Seidel Yöntemleri 4- Lineer Denklemlerin Ve Lineer Olmayan Denklemlerin Çözümleri Basit İterasyon Metodu 5- Regula-Falsi Metodu 6- Newton-Raphson Metodu 7- Sistemler İçin Basit İterasyon Ve Newton-Raphson Metodu 8- İnterpolasyon Ve İnterpolasyon Formülleri 9- Mühendislik Sistemlerinin Matematik Modelleri Ve Çözümleri Periyodik Diferensiyel Denklemler Periyodik Diferensiyel Sistemlerde Monodromi Matrisinin Etkisinin Gösterilmesi Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri, Periyodik Diferensiyel Sistemler, Çözümlerin Varlık Ve Tekliği, Cauchy Teoremi, Fundamental Matrisler Ve Özellikleri, Graph Theory 1- Graphs And Their Plane Figures 2- Subgraphs 3- Paths And Cycles 4- Bipartite Graphs And Trees 5- Connectivity Numbers 6- Euler Graphs 7- Hamilton Graphs 8- Matchings 9- Edge Colourings 10- Ramsey Theory 11- Vertex Colourings 12- Planar Graphs 13- Colouring Planar Graphs 14- Genus Of A Graph 15-Digraphs16-Network Flows. Differential Transform Method For Ordinary Differential Equations 1- Definition And Properties Of One-Dimensional Differential Transform Methods 2- Solving Ordinary Differential Equations By Differential Transform Methods 3- Solving Autonom Differential Equations By Differential Transform Methods 4- Solving Differential-Difference Equations By Differential Transform Methods, 5- Approximate Solutions Of Generalized Pantograph Equations By The Differential Transform Method, 6- Analytical Approximate Method For The Solutıion Of Fractional Differential Equations 7- Solving Systems Of Differential Equations By Differential Transform Methods, 8- Numerical Comparision Of Other Methods For Solving Linear And Nonlinear Differential Equations. Spectral Theory Of Differential Operators I 1- Foundations Of Linear Operator Theory 2- The Basic Terminology Of Operator Theory 3- Some Algebraic Properties Of Linear Operators 4- Continuity And Boundedness 5- Some Fundamental Properties Of Bounded Operators 6- Introduction To Spectral Theory 7- Closed Operators And Differential Equations Problems 8- Introduction To Nonlinear Operators 9- Newton's Method For Nonlinear Operators Problems 10- The Adjoint Operator, 11- The Adjoint Of A Bounded Linear Operator 12- Bounded Self-Adjoint Operators 13- Spectral Theory Engineering Numerical Methods I 1- Errors Of Numerical Computation 2- Iterative Solution Of Ax=B (Jacobi And Gauss-Seidel Method,?) 3- Solutions Of Linear Equations And Non Linear Equations 4- Simple Iteration Method 5- Regula - Falsi Method 6- Newton-Raphson Method 7- Simple Iteration And Newton-Raphson Methods For Systems 8- Numerical Interpolation And Interpolation Formulas 9- Mathematical Modelling Of Engineering Systems And Solutions Periyodik Diferensiyel Denklemler Learning Of The Effecties Of (Fundamental Matrix) Monodromy Matrix In Differential Systems Fundamental Matrix, Linear Differential Equations, Periodic Differential Equations, Existence And Uniqeness Of Solutions, Cauchy Theorem, Fundamental Matrices And Its Properties Fark Denklem Sistemleri Matris Analizi (Özet), Fark Denklemleri, Fark Denklem Sistemleri, Sabit Katsayılı Lineer Fark Denklem Sistemleri Ve Çözüm Metodları, Değişken Katsayılı Lineer Fark Denklem Sistemleri Ve Çözüm Metodları, Çözümlerin Sürekliliği, Lineer Fark Sistemlerin Çözümlerinin Kararlılık Kriterleri, Lineer Fark Sistemlerin Çözümlerinin Kararlılığı İçin Yeni Kriterler, Lineer Fark Sistemlerin Perturbasyon Teorisi Systems Of Difference Equation Matrix Calculus, Difference Equations, Systems Of Difference Equation, Systems Of Difference Equation With Constant Coefficients And Solution Methods, Systems Of Difference Equation With Variable Coefficients And Solution Methods, Continouty Of Solutions,

7 Matrislerin Hadamard Çarpımları Hadamard Çarpımları Hakkında Temel Tanımlar. Hadamard Çarpımlarının Normları Ve Singüler Değerleri Ile Ilgili Eşitsizlikler Konveks Fonksiyonlar Ve Uygulamaları 1-Aralıklar Üzerinde Konveks Fonksiyonlar 2- Aralıklar Üzerinde Karşılaştırılmalı Dışbükeylilik 3-Normlu Lineer Uzaylarda Konveks Fonksiyonlar 4-Konveks Kümeler 5-Ortogonal İzdüşüm 6-Konveks Fonksiyonların Sürekliliği 7- Konveks Fonksiyonların Türevi 8- Prekopa-Leinler Tipi Eşitsizlikler 9- Steffensen Eşitsizlikleri 10-Hahn-Banach Genişleme Teoremi 11- Newton Eşitsizlikleri 12-Konveks Fonksiyonların Minimumu 13- Eliptik Başlangıç Değer Problemlerinin Uygulamaları 14-Weyl Eşitsizlikleri Ġleri Lineer Cebir-I Krilov Alt Uzayı. Genelleştirilmiş Özvektörler Ve Jordan Zinciri. Maksimal İnvaryant Öz Alt Vektör Uzayı. Özdeğer Problemi. Singüler Değer Problemi. Lineer Dönüşümün Simetrik Jacobi Matrisi Ve Özdeğer Problemi. Sturm Dizisi. Ortogonal Householder Dönüşümü. Qr Işlemi. Evd Ayrışımı Ġnterval Matrisler I İnterval Matrislerle Aritmetik İşlemler. Düzenli İnterval Matrisler. Şart Sayısı. İnterval Matrisinin Pratik Düzenliliğini Kontrol Eden Algoritma. İnterval Matrislerin Asimtotik Ve Discrete Asimtotik Kararlılığı. Şart Sayıları. İnterval Matrisinin Pratik Asimtotik Kararlığını Ve Pratik Discrete Kararlığını Kontrol Eden Algoritmalar Grupların Temsil Teorisi 1 Temel Cebirsel Kavramlari Hatirlatmak 2 Değişmeli Gruplar Ve Özellikleri 3 C-Cebirleri 4 Modüller Ve Homomorfizmalari 5 Bir Cebirin Jacabson Radikali 6 Genel Uygulamalar 7 Tam İndirgenebilen Modüller 8 Yari Basit Ve Basit Cebirler 9 Çeşitli Cebirler Üzerinde Karakterler 10 Cebirsel Tamsayilar 11 Burnside' In P^A Q^B Teoremi 12 Bu Teoremin Uygulamalari 13 Genel Tekrar Ve Uygulama 14 Genel Tekrar Ve Uygulama Ġleri Grup Teorisi 1 Serbest Gruplar 2 Grup Sunuşlari 3 Grafikler Ve Dönüşümler 4 Bir Grafiğin Temel Grubunun Serbest Grup Olduğunun Gösterilmesi 5 Nielsen-Screier Teoreminin Uygulamalari 6 Grafik Örtülerinin Oluşturulmasi 7 Grafik Teori İle Serbest Grup Özelliklerinin Verilmesi 8 1-Kompleks Gruplar Ve Temel Özellikleri 9 Bunlarin Homomorfizmalari 10 Genel Uygulamalar Komplekslerin Grup Teriye Uygulanişi 12 Cayley Graflar 13 Bu Graflarin Özellikleri Modül Teori 1 Temel Cebirsel Kavramlari Hatirlanmasi 2 Değişmeli Gruplar Ve Özellikleri 3 Gruplarin Serileri Ve Çeşitleri (Kompozisyon Serisi Vs.) 4 Komutator Alt Gruplar Ve Özellikleri 5 Nilpotent Ve Çözülebilir Grup Tanimlari 6 Genel Uygulamalar 7 Değişmeli Gruplar Üzerinde Tam Diziler 8 Modül, Alt Modül Tanim Ve Uygulamalari 9 Faktör Modülü Ve Homomorfizmalar 10 Direkt Toplam Ve Direkt Çarpim 11 Serbest Modüller Ve Özellikleri 12 İnjektif Ve Projektif Modüller Hadamard Product Of Matrices Basic Definition Of Hadamard Product. Eigenvalue Inequalities Of Hadamard Product. Norm Inequalities. Singular Values Of Matrices. Convex Functions And Its Applications 1-Convex Functions On Intervals 2-Comparative Convexity On Intervals 3-Convex Functions On A Normed Linear Space 4-Convex Sets 5-The Orthogonal Projection 6-Continuity Of Convex Functions 7-Differentiability Of Convex Functions 8-Prekopa-Leindler Type Inequalities 9-Steffensen's Inequalities 10-The Hahn-Banach Extension Theorem 11-Newton's Inequalities 12-The Mimimum Of Convex Functionals 13-Applications To Elliptic Boundary-Value Problems 14-Weyl's Inequalities Advanced Linear Algebra I Krilov Subspaces. Generalized Eigenvectors And Jordan Chains Maximal Invariant Subspace. Symmetric Eigenvalue Problem. Sturm Chain. Orthogonal Householder Transformation. Qr Factorization. Evd Decomposition. Interval Matrices I Elementary Operations With Intervals And Interval Matrices. Regular Interval Matrices. Condition Number. Algorithm For Checking Practical Regularity Of An Interval Matrix. Asymptotic And Discrete-Time Asymptotic Stability For The Interval Matrices. The Condition Numbers. The Algorithms For Checking Practical Asymptotical And Discrete-Time Asymptotical Stability Of The Interval Matrices. Representation Theory On Groups 1 Remind The Fundamental Algebtaic Structures 2 Finitely Generated Abelian Groups And Applications 3 C-Albebras 4 Modules And Homomorphisms 5 Jacabson Radicals Of A Algebra 6 General Applications 7 Exact Factorization Modules 8 Sem Simple And Simple Algebras 9 The Chracters Over Different Algebras 10 Algebraic Integers 11 Burnside Theorem On P^A Q^B 12 Applications Of This Theorem 13 General Applications 14 General Applications Advanced Group Theory 1 Free Groups And Their Properties 2 Presentations Of Groups 3 Graphs And Mapping Of Graphs 4 Fundamental Group Of Graph Is Free 5 Applications Of Nielsen-Screier Theorem 6 To Construct The Graph Groups 7 Properties Of Free Groups By Graphs 8 1-Complexes And Their Fundamentals 9 Homomorphisms Over 1-Complexes 10 General Applications 11 2-Complexes 12 Cayley Graphs 13 The Fundamental Properties Of Cayley Graphs 14 General Applications Module Theory 1 Remind The Fundamental Algebraic Structures 2 Finitely Generated Abelian Groups And Properties 3 Series Of Groups And Their Types (Compozition Series Etc. Vs.) 4 Commutator Subgroups 5 Nilpotent And Solvable Groups 6 General Applications 7 Exact Sequences On F.G. Abelian Groups 8 Basics Of Module, Submodule And Applications 9 Factor Modules And Homomorphisms 10 Direct Sum And Direct Product 11 Free Modul And Its Properties 12 Injective And Projective Modules

8 Grup Teorinin Fizik Ve Kimya Uygulamaları 1- Lineer Cebirin Özeti, 2- Gruplar Ve Alt Kümeler, 3- Grupların Lineer Sunumları, 4- Üç Boyutlu Dönme Grupları, 5- Kristallerin Simetrisi, 6- Permütasyon Grupları, 7- Üniter Gruplar, 8- Reel Ortogonal Gruplar, 9- Simpletik Gruplar, 10- Moleküler Simetri Ve Simetrik Grupları, 11- Grup Teori Ve Kuantum Mekaniği, 12- Moleküler Orbital Teorinin Simetrisi, 13- Ligand Alan Teorisi, 14- Moleküler Titreşimler Parmenentler Teorisi - I- 1- Minimize Matrislerin Özellikleri, 2- Friedland Teoremi, 3- Permanentler Için Alt Sınırlar, 4- Duble Stokastik Matrislerin Permanentleri Için Alt Sınırlar, 5- (0,1)-Matrislerin Permanentleri Için Üst Sınırlar, 6- Nonnegatif Matrislerin Permanentleri Için Üst Sınırlar, 7- Kompleks Matrislerin Permanentleri Için Üst Sınırlar, 8- Binet-Minc Metodu, 9- Değerlendirmelerin Karşılaştırılması Methodu, 10- Permanentlerin Bazı Uygulamaları, 11- Konjektürler Ve Çözülmemiş Problemler, 12- Jurkat Ve Ryser Methodu, 13- Hermityen Matrislerin Permanentlerinin Özellikleri, 14- Minc-Newman Teorisi Matris Teorisi Ve Uygulamaları 1- Matrisler Üzerinde Işlemler, 2- Toeplitz, Hankel, Cauchy-Hankel, Cauchy-Toeplitz Matrisleri Ve Özellikleri, 3- Bazı Özel Tipteki Tamsayılara Bağlı (Fibonacci, Lucas, Jacobsthal Sayıları Gibi) Matrisler Ve Özellikleri, 4- Permütasyonlar Ve Determinantlar, 5- Lineer Denklem Sistemleri Ve Lineer Optimizasyon Problemi, 6- Öz Değer Ve Öz Vektörler, Singüler Değerler, 7- Polinom Matrisler, 8- Üniter Benzerlik Ve Normal Matrisler, 9- Schur Üniter Üçgenleştirme Teoremi, 10-Qr Çarpanlaması Ve Algoritması, Kanonik Formlar, 11- Hermityen Ve Simetrik Matrisler, 12- Givens Ve Householder Metotları, 13- Bilineer Ve Kuadratik Formlar, 14- Matris Normları Ve Uygulamaları Physical And Chemical Applicaitons Of Group Theory 1- Review On Linear Algebra 2- Groups And Its Subsets, 3- Linear Representations Of Groups, 4- Three-Dimensional Rotation Group, 5- Symmetry Of Crystals, 6- Permutation Groups, 7- Unitary Groups, 8- Real Orthogonal Groups, 9- Sympletic Groups, 10- Molecular Symmetry And Symmetric Groups, 11- Group Theory And Quantum Mecanics, 12- Symmetry Aspects Of Molecular Orbital Theory, 13- Ligand Field Theory, 14- Molecular Vibrations. Theory Of Permanents I 1- Properties Of Minimizing Matrices, 2- Some Partial Results, Friedland's Theorem, 3- Lower Bounds For Permanents, 4- Lower Bounds For Permanents Of Doubly Stochastic Matrices, 5- Upper Bounds For Permanents Of (0,1)-Matrices, 6- Upper Bounds For Permanents Of Nonnegative Matrices, 7- Upper Bounds For Permanents Of Complex Matrices, 8- Binet-Minc Method, 9- Comparison Of Evaluation Method, 10- Some Applications Of Permanents, 11- Conjectures And Unsolved Problems,12- Jurkat And Ryser Method, 13- Properties Permanents Of Hermitian Matrices,14- Minc-Newman Theory. Matrix Theory And Their Applicaitons 1- Operations Of The Matrices, 2- Toeplitz Matrices, Hankel Matrices, Cauchy-Hankel Matrices, Cauchy-Toeplitz Matrices And Their Properties, 3- Fibonacci, Lucas And Jacobsthal Numbers Related With Matrices And Their Properties, 4- Permutations And Determinants, 5- System Of Linear Equations And Linear Optimization Problem, 6- Eigenvalues And Eigenvectors, Singular Values, 7- Polynomial Matrices, 8- Unitary Equivalance And Normal Matrices, 9- Schur's Unitary Triangularization Theorem, 10- Qr Factorization And Algorithm, Canonical Forms, 11- Hermitian And Symmetric Matrices, 12- Givens's Methods And Householder Methods, 13- Bilinear And Kuadratic Forms, 14- Matrix Norms And Their Applications Garanti YaklaĢım Yöntemi - I The Guaranteed Accuracy Method 1 Bilgisayar Sayıları. Basit Aritmetik Işlemleri. Simetrik Matrislerin Spektral Problemi. Ortogonal Computer Numbers. Elementary Arithmetic Operations. Orthogonal Operators. Orthogonal Dönüşümleri. Bir Matrisin Sözde İki Köşegen Matris Haline Getirilmesi. Bir Simetrik Matrisin Üç Householder Operator. Reducing A Real Matrix To A Simple Form. Error Estimations. Köşegen Matris Haline Getirilmesi. Hata Oranları Kontrol Teorisi Uygulamaları -I Control Theory And Applications 1 "Automatical Control" Teorisinin Temel Kavramları The Main Concepts Of The "Automatical Control" Theory: Stabilizability. Detectability. Controllability. Observability Stabilizability. Detectability. Controllability. Observability Ölçü Teorisi -I 1-2 Ölçülebilir Kümeler 1.1.Düzlemsel Kümelerin Ölçümü 1.2.Caratheodory Anlamında Ölçüm 1.3.Ölçülebilir Kümelerin Özellikleri 2- Lebesgue-Stieltjes Ölçümü 2.1. Lebesgue Anlamında Ölçüm 2.2.Ölçülemeyen Kümelerin Varlığı 3-Kümeler Ailesi 3.1. Halka 3.2. Yarı Halka 3.3.?-Halka 3.4.Boole Halkası 3.5.Cebir 3.6.Boole Cebiri 3.7.?-Cebiri 4- Jordan Ölçümünün Genişlemesi 4.1.Jordan Anlamında Ölçülebilir Küme 5-Sayılabilir Toplamsallık 5.1.Ölçümlerin Genişlemesinin Genel Problemi 6- Birimli Bir Halka Üzerinde Tanımlanmış Ölçümün Lebesgue Genişlemesi 6.1.İç Ölçüm 7-Genel Durumda Ölçümün Lebesgue Genişlemesi Measure Theory I 1- Measurable Sets 1.1.Measure Of Flatness Sets 1.2.Measure In The Sense Of Caratheodory 1.3.Properties Of Measurable Sets 2-Lebesgue-Stieltjes Measure 2.1.Lebesgue Measure 2.2.The Existence Of Non-Measurable Sets 3-Family Of Sets 3.1.Ring 3.2.Semiring 3.3.?-Ring 3.4.Boole Ring 3.5.Algebra 3.6.Boole Algebra 3.7.?-Algebra 4-Extension Of Jordan Measure 4.1.Measure Set In The Sense Of Jordan 5-Countably Addition 5.1.The General Problem Of Extension Of Measure 6- Lebesgue Extension Of Measure Defined On An Identity Ring 6.1.Inner Measure 7- Lebesgue Extension Of Measure

9 Spline Teorisi -I Theory Of Splines 1 "Automatical Control" Teorisinin Temel Kavramları Cubic Splines. The Elements Of Functional Analysis. Hilbert Spaces. Spline Functions. Spline Stabilizability. Detectability. Controllability. Observability Spaces. The Algorithms. Estimation By Interpolation Splines. A General Method For The Construction Of Interpolating Or Smoothing Spline Functions Topoloji - I 1-Topolojiler 1.1.Topoloji Kavramı 1.2.Topoloji Kurma Yöntemleri 1.3.Taban Ve Alt Taban 1.4. Açık Komşuluklar Sistemi 1.5. Daha İnce Ve Daha Kaba Topolojiler 1.6.Türetilmiş Kümeler 1.7.Topolojik Türetilmiş Kümeler 1.8.Birinci Ve İkinci Sayılabilir Uzaylar 2- Türetilmiş Topolojik Uzaylar Ve Süreklilik 2.1.Alt Uzaylar 2.2.Alt Uzaylarda Topolojik Türetilmiş Kümeler 2.3.Süreklilik 2.4.Homeomorfizm 2.5.Bölüm Uzayları 2.6.Çarpım Uzayları 3-Ayırma Aksiyomları 3.1.T0- Ve T1- Uzayları 3.2.T2-Uzayları 3.3.T3- Ve Regüler Uzaylar 3.4.T4- Ve Normal Uzaylar 3.5.Normallik Ve Fonksiyonların Genişlemesi 4.Bağlantılılık 4.1.Bağlantılılık Kavramı 4.2.Bağlantılılıkla İlgili Karakterizasyonlar 4.3.Bağlantılılık Ve Türetilmiş Uzaylar Ölçü Ve Kategori Teorisi -I 1-Düzlemde Ölçü Ve Kategori 1.1.Sayılabilir Kümeler 1.2.Birinci Kategoriden Kümeler 1.3.Ölçümü Sıfır Olan Kümeler 1.4.Cantor, Baire Ve Borel Teoremleri 2-R-Uzayında Lebesgue Ölçümü 2.1.Tanımlar Ve Temel Özellikler 2.2.Ölçülebilir Kümeler 2.3.Lebesgue Yoğunluk Teoremi 3-Baire Özelliği 3.1. Ölçülebilirlik Için Benzerlik 3.2.Regüler Açık Kümelerin Özellikleri Kuadratik Özdeğer Problemlerine GiriĢ Standard Özdeğer Probleminin Kısaca Tekrarı. Hermityen Veya Hermityen Olmayan Standart Ve Genelleştirilmiş Özdeğer Problemleri. Standard Genelleştirilmiş Özdeğer Problemlerinin Doğrudan Veya Iteratif Yöntemlerle (Kuvvet Metodu, Ters Iterasyon, Alt Uzay Iterasyonu, Lanczos Metodu, Jacobi-Davidson Metodu). Singüler Matris Demetleri. Lineer Olmayan Özdeğer Problemlerinin Tanımı Kaba Kümeler Teorisi 1- Kaba Küme, Bilgi Sistemleri, 2-Ayırtedilemezlik, Küme Yaklaşımı, 3-Azalma, Kaba Üyeliği, 4-Özelliklerin Bağımsızlığı, 5-Yaklaşım Yapı Kavramı-Modelleme Süreci, 6- Kaba Kümeler Ve Tolerance Bağıntıları, 7- Kaba Kümelerin Cebirsel Ve Bilimsel Yönleri, 8-Diğer Yaklaşımlar Ile İlişkileri, 9-Uygulamalar Ve Çalışmaların Durumu, 10-Software Sistemleri, 11- Kaba Sadelik Bilimi, 12-Çoklu Ajan Sistemlerinde Sonuçlandırma, 13-Şemaların Sentezi, 14-Sadelik Bilim Kontrolörleri Ġdeal Topolojik Uzaylar 1-İdeal Ve Sigma Ideal Kavramları, Ideal Çeşitleri 2-Lokal Fonksiyon Tanımı Ve Özellikleri, 3-Lokal Fonksiyon Yardımıyla Tanımlanan Yeni Bir Kuratowski Kapanış Işlemi 4-Bu Işlem Ile Elde Edilen Topolojik Uzaylar, 5-İdeal Topolojik Uzaylar Tanımı Ve Çeşitleri, 6- İdeal Topolojik Uzaylar Kavramının Tanımlanmasındaki Amaç Ve Bu Uzay Çeşidinin Kullanımı 7-Topoloji Tabanı Ve İdeal Topolojik Uzaylardaki Topoloji Tabanı, 8- Topolojisi Ve Ile Topolojilerinin Karşılaştırılması, 9- Topolojisinin Açık Ve Kapalı Kümeleri, 10- Topoloji Ile İdealin Uyumluluğu, 11-Bir Kümenin - Kapalı Olması Ve Topoloji Ile İdealin Uyumlu Olduğu Uzaylarda Bir Kümenin -Kapalı Olması, 12-Topoloji Ile İdealin Uyumlu Olduğu Uzaylarda Kompakt Uzay Olma Özelliği, 13- Topoloji Ile İdealin Uyumlu Olduğu Uzaylarda Kalıtımsal Lindelöf Uzay Olma Özelliği, 14- İdeal Topolojik Uzaylarda Bazı Ayırma Aksiyomları Topology I 1-Topologies 1.1.Topology Notion 1.2.Methods Of Setting Topology 1.3.Base And Subbase 1.4.Open Neighbourhoods System 1.5.Larger And Smaller Topologies 1.6.Derived Sets 1.7.Topological Derived Sets 1.8.First And Second Countable Spaces 2-Derived Topological Spaces And Continuity 2.1.Subspaces 2.2.Topological Derived Sets In Subspaces 2.3.Continuity 2.4.Homeomorphism 2.5.Quotient Spaces 2.6.Product Spaces 3-Seperation Axioms 3.1.T0- And T1- Spaces 3.2.T2- Spaces 3.3.T3- And Regular Spaces 3.4.T4- And Normal Spaces 3.5.Normality And Extension Of Functions 4-Connectedness 4.1.The Notion Of Connectedness 4.2.Cheracterizations For Connectedness 4.3.Connectedness And Derived Spaces 4.4.Components And Locally Connectednes Measure And Category Theory I 1-Measure And Category In Plane 1.1.Countable Sets 1.2.First Category Sets 1.3.Nullsets 1.4.Cantor, Baire And Borel Theorems 2-Lebesgue Measure In R-Space 2.1.Definitions And Basic Properties 2.2.Measurable Sets 2.3.Lebesgue Density Theorem 3-Baire Property 3.1.Similarity For Measure 3.2.Properties Of Regular Open Sets Introduction To Quadratic Eigenvalue Problems A Brief Review Of Standard Eigenvalue Problem. Hermitian And Non-Hermitian Standard And Generalized Eigenproblems. Solutions Of Standard And Generalized Eigenproblems By Direct Methods And By Iterative Methods (Power Method, Inverse Iteration, Subspace Iteration, Lanczos Method, Jacobi-Davidson Method). Singular Matrix Pencils. Definition Of Nonlinear Eigenproblems. Rough Set Theory 1-Rough Sets, Information Systems, 2-Indiscernibility, Set Approximation, 3- Reducts, Rough Membership, 4- Dependency Of Attributes, 5- Concept Approximation Construction; The Modelling Process, 6- Rough Sets And Tolerance Relations, 7-Algebraic And Logical Aspectes Of Rough Sets, 8-Relationships With Other Approaches, 9-Applications And Case Studies, 10-Software Systems, 11-Rough Mereology, 12-Reasoning In Multi-Agent Systems, 13-Synthesis Schemes, 14-Mereological Controllers Ideal Topological Spaces 1- Notions Of Ideal And Sigma Ideal, Variaties Of Idealls 2- Definition Of Local Function And It's Properties 3- Defining A New Kuratowski Closure Operation Via Local Function 4- Obtaining Topological Spaces By Using This Operation 5- Definition Of Ideal Topological Spaces And Variaties 6- The Aim Of Defining Notion Of Of Ideal Topological Spaces And Using Of This Space 7- Base Of Topology And Base Of Topology On The Ideal Topological Spaces 8- -Topology And To Compare - Topology With -Topology 9- Open And Closure Sets Of -Topology 10- Compatible Of Ideal And Topology 11- -Closure Set And -Closure Set On Spaces Which Compatible Of Ideal And Topology 12- Property Of Be Compact Space On Spaces Which Compatible Of Ideal And Topology 13- Property Of Be Hereditary Lindelof Space On Spaces Which Compatible Of Ideal And Topology 14- Some Separation Axioms On Ideal Topological Spaces

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Matematiğin Temelleri (3-0) 3: Sembolik Mantık; Kümeler Kuramı; Kartezyen Çarpım; Bağıntılar; Fonksiyonlar; Birebir ve Örten Fonksiyonlar;

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 23.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Bilgisayar (A Grubu) Mat.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 17:00-18:30 C 012, C 013 Scientific English II Mat. 1. Grup Yrd.Doç.Dr.N.BAŞ 23.06.2015 17:00-18:30 C 012, C 013 Analytic Geometry

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler 1104001062003 Soyut Matematik

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 06.04.2015 17:00-18:30 A 003, A 009, A 004 Scientific English II Mat. 1. Grup Yrd.Doç.Dr.N.BAŞ 10.04.2015 20:10-21:40 C 013, C 015, C 012 Analytic

Detaylı

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 1104001062003

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

Yüksek Lisans Cebir (in Turkish) Başlık: Grup Teorisi I Seviye: - İçerik: Gruplar, bölüm grupları, temel izomorfizma teoremleri, alterne, simetrik ve dihedral gruplar, direkt çarpımlar, otomorfizma grupları

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Saat Öğrenci Grubu Dersi Veren Öğr. Üyesi Dersin Yeri 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ MAT101 Analiz I Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 5 (4-0-2) AKTS: 6 Matematik Analizin temel kavramları,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ DERSLER T P K DERSLER T P K 1.Sınıf Güz Dönemi 1.Sınıf Bahar Dönemi

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 1.gr. Prof.Dr.A.FIRAT A 003 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 2.gr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ali AKBULUT İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi Adres Matematik Bölümü KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ali AKBULUT İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi Adres Matematik Bölümü KIRŞEHİR ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali AKBULUT İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi Adres Matematik Bölümü KIRŞEHİR Telefon : (0386) 280 4565 Mail : aakbulut@ahievran.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut Koçak.

Prof. Dr. Mahmut Koçak. i Prof. Dr. Mahmut Koçak http://fef.ogu.edu.tr/mkocak/ ii Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Kitabın yazarına aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri yazarın yazılı izni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: R. TUNÇ MISIRLIOĞLU Doğum Tarihi: 1971 Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölümü Ataköy Kampüsü, 34156 Bakırköy-İstanbul

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Abdullah YILDIZ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı : Abdullah Yıldız Doğum Yeri : Kayseri/Yahyalı Doğum Tarihi:8.1.1951 ÖĞRENİM DURUMU :

Prof. Dr. Abdullah YILDIZ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı : Abdullah Yıldız Doğum Yeri : Kayseri/Yahyalı Doğum Tarihi:8.1.1951 ÖĞRENİM DURUMU : Prof. Dr. Abdullah YILDIZ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı : Abdullah Yıldız Doğum Yeri : Kayseri/Yahyalı Doğum Tarihi:8.1.1951 ÖĞRENİM DURUMU : 1972 Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 1982 Yüksek Lisans,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ix BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 1.1. Tanımlar 2 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Çözümü (İntegrali) 5 1.3. Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri 7 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ UYGULAMALI MATEMATĐK VE ĐSTATĐSTĐK DOKTORA PROGRAMI

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ UYGULAMALI MATEMATĐK VE ĐSTATĐSTĐK DOKTORA PROGRAMI ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ UYGULAMALI MATEMATĐK VE ĐSTATĐSTĐK DOKTORA PROGRAMI YETERLĐLĐK SINAVI AÇIKLAMALARI Yeterlilik sınavı adaylara fakültenin çalışma alanlarına dair çeşitli

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu ve Adı: 00101 Fizik I Vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları,

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS MAT101 ANALİZ I 4 2 5 7 MAT102

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Salih YALÇINBAŞ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Salih YALÇINBAŞ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Salih YALÇINBAŞ 2. Doğum Tarihi: 01.07.1969 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Öğr. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Y. Lisans Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MATEMATİK PR. 1996 2000 MATEMATİK ANABİLİM DALI (YL)(TEZLİ) (DR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DALI

ÖZGEÇMİŞ MATEMATİK PR. 1996 2000 MATEMATİK ANABİLİM DALI (YL)(TEZLİ) (DR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DALI ÖZGEÇMİŞ PERSONEL AD: SOYAD: UĞUR DEĞER DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 72.5 İYİ 2010 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. TARİH BİTİŞ TARİH Lisans-Anadal TÜRKİYE

Detaylı

Hanta-virüs Modelinden Elde Edilen Lojistik Diferansiyel Denklem. Logistic Differential Equations Obtained from Hanta-virus Model

Hanta-virüs Modelinden Elde Edilen Lojistik Diferansiyel Denklem. Logistic Differential Equations Obtained from Hanta-virus Model SDU Journal of Science (E-Journal), 2016, 11 (1): 82-91 Hanta-virüs Modelinden Elde Edilen Lojistik Diferansiyel Denklem Zarife Gökçen Karadem 1,*, Mevlüde Yakıt Ongun 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Salim. Yüce LİNEER CEBİR

Salim. Yüce LİNEER CEBİR Prof. Dr. Salim Yüce LİNEER CEBİR Prof. Dr. Salim Yüce LİNEER CEBİR ISBN 978-605-318-030-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

CURRICULUM VITAE NİYAZİ ŞAHİN

CURRICULUM VITAE NİYAZİ ŞAHİN CURRICULUM VITAE NİYAZİ ŞAHİN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tel (Ofis): (312) 324-1555 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Matematik-Bilgisayar Bölümü Fax: (312) 324-1505 Ankara, Türkiye E-mail: nisa70@gmail.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2012 2013 Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları AÇILAN DERSLERİN İÇERİKLERİ MAT 1001 ANALİZ-I (4 2 5) DERSİN KODU VE ADI KREDİ Kontenjan

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 Kümeler; Reel sayılar kümesi; Bağıntılar ve fonksiyonlar; Polinomlar, rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar; üstel ve

Detaylı

Özgeçmi³. Mart 2014'e kadar AHMET YANTIR. Ya³ar Üniversitesi Matematik Bölümü, zmir Tel: +90 232 411 5107 Email: ahmet.yantir@yasar.edu.

Özgeçmi³. Mart 2014'e kadar AHMET YANTIR. Ya³ar Üniversitesi Matematik Bölümü, zmir Tel: +90 232 411 5107 Email: ahmet.yantir@yasar.edu. Özgeçmi³ Mart 2014'e kadar AHMET YANTIR Ya³ar Üniversitesi Matematik Bölümü, zmir Tel: +90 232 411 5107 Email: ahmet.yantir@yasar.edu.tr kí³ísel bílgíler Do um Yeri: Ekim, 1975 Do um Tarihi: Nazilli -

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM OF THE GRADUATE PROGRAMS

İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM OF THE GRADUATE PROGRAMS İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM OF THE GRADUATE PROGRAMS M.S. in Mathematics (Thesis) Core Courses MATH 596 Graduate Seminar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Durum

Kişisel Bilgiler. Akademik Durum ÖZGEC. MİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Emin ÖZC. AĞ Doğumyeri : Mersin Doğum Tarihi : 22 Eylül, 1961 Uyruğu : T.C. Medeni Hali : Evli Adress : Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümü, Beytepe-Ankara

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 1.gr. Prof.Dr.A.FIRAT C 012 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 2.gr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

LİNEER OLMAYAN OLUŞUM DENKLEMLERİNİN ÜSTEL RASYONEL FONKSİYON METODUYLA ÇÖZÜMÜ. Geliş Tarihi: 05.08.2014 Kabul Tarihi: 09.06.2015

LİNEER OLMAYAN OLUŞUM DENKLEMLERİNİN ÜSTEL RASYONEL FONKSİYON METODUYLA ÇÖZÜMÜ. Geliş Tarihi: 05.08.2014 Kabul Tarihi: 09.06.2015 LİNEER OLMAYAN OLUŞUM DENKLEMLERİNİN ÜSTEL RASYONEL FONKSİYON METODUYLA ÇÖZÜMÜ Melike KAPLAN 1, Arzu AKBULUT 2, Mehmet Naci ÖZER 3 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik-Bilgisayar

Detaylı

Address : Celal Bayar University, Faculty of Arts & Science, Department of Mathematics, Muradiye Campus, 45140, Yunusemre-Manisa/TURKEY

Address : Celal Bayar University, Faculty of Arts & Science, Department of Mathematics, Muradiye Campus, 45140, Yunusemre-Manisa/TURKEY PERSONAL INFORMATION Res.Assist. Sinan DENİZ Manisa Celal Bayar University Faculty of Arts & Science Department of Mathematics Address : Celal Bayar University, Faculty of Arts & Science, Department of

Detaylı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı Ertuğrul US 01.09.2014 MATEMATİK PROGRAMIM Program 6 aylık (24 haftalık) bir programdır. Konuların veriliş sırasına uyularak çalışılması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin TİN MATEMATİK I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin

Detaylı

Doktora Tezi Başlığı : Simetrik Konumdaki Boyuna Boşlukları Farklı Malzemeden Yapılmış Borularla Takviye edilmiş Silindirik Kirişin Burulması

Doktora Tezi Başlığı : Simetrik Konumdaki Boyuna Boşlukları Farklı Malzemeden Yapılmış Borularla Takviye edilmiş Silindirik Kirişin Burulması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ad- Soyadı :Elçin YUSUFOĞLU Ünvanı: Prof. Dr. DOĞUM TARİHİ:17 Şubat 1960 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uygulamalı Matematik Azerbaycan Devlet Üniversitesi 1982

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK VE ENFORMATİK LİSANS PROGRAMI DERSLERİN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL TAR - 153 Ata Meken Tarihi

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Tarık Atay. 2. Doğum Tarihi: 13 Kasım 1969. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Tarık Atay. 2. Doğum Tarihi: 13 Kasım 1969. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Tarık Atay 2. Doğum Tarihi: 13 Kasım 1969 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 Y. Matematik

Detaylı

Ç NDEK LER I. C LT KONULAR Sayfa 1. Lineer Cebire Giri... 2. Lineer Denklem Sistemlerinin Elemanter lemlerle Çözümü

Ç NDEK LER I. C LT KONULAR Sayfa 1. Lineer Cebire Giri... 2. Lineer Denklem Sistemlerinin Elemanter lemlerle Çözümü ÇNDEKLER I. CLT KONULAR 1. Lineer Cebire Giri... 1 Lineer Modeller... 3 Lineer Olmayan Modeller... 3 Dorunun Analitik Analizi.. 5 Uzayda Geometrik Büyüklükler. 7 Lineer Cebir ve Lineerite 10 Lineer Denklem

Detaylı

PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR. Alper Bostancı

PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR. Alper Bostancı öz PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR Alper Bostancı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Şubat 2002 Bu tez çalışmasında parabolik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Telefon : :

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Telefon : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail Onur KIYMAZ İletişim Bilgileri Adres : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Telefon : 0 386 2804635 Mail : iokiymaz@ahievran.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl DR. ALI S. NAZLIPINAR Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Kütahya, TÜRKİYE ali.nazlipinar@dpu.edu.tr Tel: +90 274 2652031 /3065 (Dahili) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 BAYBURT T: 28621800181711 F: 2862180533

Detaylı

MATEMATİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

MATEMATİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI MATEMATİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLER KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Proje Yazımı ve Akademik İlgili Öğretim Üyeleri 3 0 3 7,5 Sunum Teknikleri FBE Seminer İlgili

Detaylı

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐRĐNCĐ YIL KODU DERSĐN ADI T U K A KODU DERSĐN ADI T U K A MAT101 ANALĐZ I 4 1 5 7 MAT102 ANALĐZ II 4 1 5 7 MAT103

Detaylı

MAT 109 INTRODUCTION TO COMPUTER I

MAT 109 INTRODUCTION TO COMPUTER I T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MAT 101 ANALİZ-I Reel Sayılar, Kümeler Cebiri, Eşitsizlikler ve özellikleri, Düzlemde noktalar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007 1. Adı Soyadı: Mehmet Alper TUNGA 2. Doğum Tarihi: 11/06/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

Prof.Dr. ERDAL ULUALAN

Prof.Dr. ERDAL ULUALAN Prof.Dr. ERDAL ULUALAN Doğum Yılı 18.04.1978 Yazışma Adresi e-posta Fen edebiyat Fakültesi Dekanlığı 43000 Kütahya/ erdal.ulualan@dpu.edu.tr, eulualan@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS. Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS

Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS. Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS Analiz I MT101 1. Sınıf 1. Dönem 4 Teo.+2 Uyg. 5 7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti, Limit

Detaylı

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri /

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU Bahar 2016 257 4010-1625, hacirif@beun.edu.tr EEM452 Sayısal Kontrol Sistemleri (3+0+3) Zamanda Ayrık Sistemlerine Giriş. Sinyal değiştirme,

Detaylı

Vektörler, vektörler üzerinde işlemler. Vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları

Vektörler, vektörler üzerinde işlemler. Vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları .Yarıyıl Dersin Adı : Analitik Geometri-I Dersin İçeriği : Vektörler, vektörler üzerinde işlemler, vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları, vektörlerin lineer bağımlılığı, bağımsızlığı ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları...37

Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları...37 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Gruplar...3 Alt Gruplar...9 Simetrik Gruplar...13 Devirli Alt Gruplar...23 Sol ve Sağ Yan Kümeler (Kosetler)...32 Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları...37 Grup Homomorfizmaları...41

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Prof. Dr. Erhan ATA erhan.ata@dpu.edu.tr Telefon 507 7631676 Dumlupınar Ün. Evliya Çelebi Yerleşkesi

Detaylı

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ANALİZ - DİFERANSİYEL DENKLEMLER Eğitimde 30. yıl Fikret Hemek ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Analiz-Diferansiyel Denklemler

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik. Tez Konusu: Sürekli Fonksiyonlar Halkası ve Gerçeltıkız Uzaylar

Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik. Tez Konusu: Sürekli Fonksiyonlar Halkası ve Gerçeltıkız Uzaylar ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Filiz YILDIZ Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 16 Nisan, 1978 Uyruğu : T.C. Adres : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Beytepe, Ankara, Tel:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NİLÜFER TOPSAKAL

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NİLÜFER TOPSAKAL ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NİLÜFER TOPSAKAL TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1978 Yazışma Adresi : Telefon : 346-2191010/1531 e-posta : Fen Fakültesi Matematik Bölümü 58140 Sivas/ ntopsakal@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ( ) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl)

MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ( ) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl) MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (2012-2013) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl) MATH 111 Analiz I (3, 2, 4) (6 AKTS) Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev ve Türevlenebilirlik,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Öğretim Elemanları ÖzgeçmiĢ Formu

Öğretim Elemanları ÖzgeçmiĢ Formu Adı Soyadı Öğretim Elemanları ÖzgeçmiĢ Formu : Hasan ŞENAY D. Yeri ve Tarihi : Tire - 1942 Ünvanı : Profesör Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik İstanbul Üniversitesi 1969 Yeterlik

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

4. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI.

4. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. 4. HAFTA BLM33 SAYISAL ANALİZ Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 DOĞRUSAL OLMAYAN (NONLINEAR) DENKLEM SİSTEMLERİ Mühendisliğin

Detaylı

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Güz Dönemi EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR 2014/2015 Güz ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri MAT 1001 Analiz-I (425): 1. Küme kavramı, Bağıntı ve Fonksiyon tanımları, Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için

MIT Açık Ders Malzemeleri  Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms veya http://www.acikders.org.tr adresini ziyaret

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı