ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ."

Transkript

1 Durup dururken gazetemizin ödenmiþ telefonu kesildi. Arýzayý aradýk. Geliyoruz dediler, gelmediler. Telefon hala kesik... Ve bugün de 30 Aðustos Zafer Bayramý... Dinleme servisi acaba tatile mi çýktý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KAÇAKÇILIK ÜSSÜNE ASKERÝ ÜS ÞEMSÝYESÝ 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SAHÝL YOLU PROJESÝ Erdoðan Baybars TAHTA PERDELÝ YAÞAM... Ali Osman TOPARLANIYORUZ Dolgun Dalgýçoðlu "KÝRLÝ SANAYÝ VE ENERJÝ DEPOLAMA BÖLGESÝ"NE HAYIR Mehmet Levent VERMEDEN ALINMAZ Bülent Aykut Lefkoþa Belediyesi'nin Tiyatro Festivali için 1 aylýk harcamasý 170 bin TL... Bu para ile Türkiye'den gelecek olan tüm tiyatro gruplarýnýn masraflarý karþýlanýyor... 9 tiyatro grubunun 189 kiþilik ekibi için ayrýlan bu miktar, Türkiye'den gelen þarkýcýlarýn casinolardaki 1 gecelik ücretine eþit... Türkiye'nin desteðinde katliam Muhalifler bebekleri de öldürdü Hafta sonu Suriye'nin Deraya kasabasýnda tarihin en korkunç katliamlarýndan biri yaþandý kiþi vahþice öldürüldü. Anadolu Ajansý bu katliamý Esad'a baðlý güçlerin yaptýðýný yazdý, ancak gerçek bu deðildi. Katliamý yapanlar Türkiye tarafýndan desteklenen muhalif güçler... Katliam kasabasýnda halkla konuþan 'Independent' gazetesi yazarý Robert Fisk katliamý Esad'a muhalif gruplarýn yaptýðýný doðruladý sayfada Tiyatro Festivali'ne katkýda bulunmayan hükümet ise fuar için çok cömert bin sterlin Bakanlar Kurulu, 5-8 Kasým tarihlerinde Londra'da düzenlenecek olan 3 günlük turizm fuarýndaki 161 metrekarelik alanýn kirasý için 68,786,20 sterlin ödenmesini karara baðladý... Londra'daki fuarda yalnýz yer kirasý için ödenecek olan bu para bir aylýk Tiyatro Festivali'nin tüm masraflarýndan fazla... Serdar Ortaç, Ajda Pekkan, Ebru Gündeþ gibi Türkiye'den getirdikleri sanatçýlara casinolarýndaki bir gecelik konserler için lüks otellerin ödedikleri miktarlar da Tiyatro Festivali için gelecek olan 9 tiyatro grubuna yapýlacak tüm harcamalarý aþýyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Okullarýn açýlmasýna kýsa bir süre kala... Þht. Tuncer Ýlkokulu yaðmalandý ve talan edildi Geceleyin kapýyý kýrarak okula giren meçhul þahýslar 4. ve 5. sýnýflara ait 9 sýnýfý talan etti... Sýnýflarýn kapýlarý, pencereleri ve dolaplarý kýrýldý... Kaðýtlar, kitaplar bilinçli bir þekilde daðýtýldý... Güven Varoðlu: Biz okullarý daha iyi bir seviyeye taþýmaya çalýþýrken, bu yapýlan gerçekten üzücüdür. Okullarda bekçi olmasý gerekiyor. Maalesef okullarýmýz kendi kaderine terkedilmiþ durumda sayfada Ýzzet Ýzcan Asil Nadir olayý ile milliyetçilik körüklenemez sayfada

2 SICAK HAVA ETKÝSÝNÝ SÜRDÜRECEK Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, 30 Aðustos- 5 Eylül tarihleri arasýndaki dönemde ülkede alçak basýnç ve sýcak hava etkisini sürdürecek. Havanýn periyod sonuna kadar açýk geçmesi beklenirken, en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde derece, sahillerde derece celsius dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar; genellikle güney ve batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, periyodun ilk günlerinde zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Bu arada, Meteoroloji Dairesi açýklamasýnda, Ultraviyole Radyasyonu'nun, Aðustos tarihlerinde çok yüksek olacaðý belirtilerek, gerekli tedbirleri almadan, özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý tavsiye edildi. AÐILDAKÝ KEPÇE YANDI Ercan Havalimaný'nýn batý kýsmýndaki aðýllar yolunda Ertan Cýdýk'a ait aðýlda bulunan kepçe, elektrik kontaðýndan kaynaklanan yangýn sonucu yandý. Polis bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olayla ilgili soruþturma devam ediyor. ÇÝFT KABÝN ARAÇ ATEÞE VERÝLDÝ Gazimaðusa'da önceki gece saat sýralarýnda, yol kenarýnda park halinde bulunan Ergenç Boyacý'ya ait çift kabin araç ateþe verilerek hasara uðratýldý. Polis açýklamasýna göre, aracýn üzeri brandayla kapalý arka kasasý, meçhul þahýslar tarafýndan ateþe verildi. Polis açýklamasýnda soruþturmanýn sürdüðü kaydedildi. BOSTANCI'DA HIRSIZLIK Bostancý'da, "Zaim Kömür Ýþletmeleri"nde, A.M (E-37)'nin kendisine satmasý için verilen 488 TL deðerindeki odun kömürlerini zimmetine geçirerek çaldýðý bildirildi. Polis açýklamasýnda, A.M'nin tutuklandýðý belirtildi. ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Yüksek gerilim havai hatlarýnda yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün Gemikonaðý, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Baðlýköy, Ömerli, Bademliköy, Yeþilýrmak, Günebakan ve bu bölgedeki tesis ve su motorlarý, Yeþilyurt, Doðancý, Taþpýnar ve bu bölgedeki tesis ve su motorlarý, Lefke Merkez, Çamlýköy, Cengizköy, Taþköy, Aplýç, bu bölgedeki tesis ve su motorlarýnýn elektrik enerjisi kesik olacak. Kýb-tek Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti, saatleri arasýnda yapýlacak. MAÐUSA'DA SURÝÇÝ PANAYIRI CUMA GÜNÜ Gazimaðusa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediði Suriçi Panayýrý, Cuma günü baþlýyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Canbulat Yolu'nda yer alacak Panayýr, 9 Eylül'e kadar devam edecek. Desdemona Parký çevresi ve Canbulat Yolu üzerinde yer alacak panayýr alanýndaki etkinliklerin yanýnda, Namýk Kemal Meydaný'nda 4 yerli grup konseri olacak. Panayýrýn ilk günü olan 31 Aðustos akþamý Strange Union Grubu saat 21:00'de sahneye çýkacak. Panayýr kapsamýnda 3 Eylül'de Emre Pehlivan, 5 Eylül'de Caravan Blue ve 6 Eylül'de Öldüren Þampanya gruplarý Namýk Kemal Meydaný'nda saat 21:00'de sahnede olacak. ÝÇKÝ ÞÝÞEDE DURDUÐU GÝBÝ DURMUYOR 2 þiþe Jack Daniel's içti cinnet geçirdi (Evrim Kamalý)-Dün sabaha karþý Lefkoþa da aþýrý alkol içtikten sonra cinnet geçiren Necat Biçer tutuklandý. 2 þiþe Jack Daniels içtikten sonra cinnet geçiren Necat Biçer "yaralamak, korkutma amacýyla silah taþýmak, kanunsuz býçak taþýmak, polisi darp ve görevinden men, sarhoþluk ve rahatsýzlýk vermek" suçlarýndan tutuklandý. Dün Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin huzurunda görüþülen duruþmada savcý Emine Taþkýn ve zanlý þahsen hazýr bulundu. 2 þiþe Jack Daniels içti Mahkemede iddia makamýnýn tanýðý olarak Lefkoþa adli þubede görevli polis memuru Ercan Atasay olayla ilgili bulgularý aktardý. Atasay, zanlýnýn tarihinde saat sularýnda Lefkoþa Gözalan Sokak'ta aþýrý derecede alkollü Asil Nadir olayý ile milliyetçilik körüklenemez ÝZCAN: "ASÝL NADÝR'ÝN SUÇLU BULUNMASI VE MAHKÛM EDÝLMESÝ MÝLLÝYETÇÝLÝK KÖRÜKLENEREK GÝZLENMEYE ÇALIÞILIYOR" Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), "Asil Nadir'in Ýngiltere'de sonuçlanan yargýlanma süreci ve mahkûmiyeti üzerinden asýlsýz iddialar ve uydurma senaryolarla milliyetçiliðin, kinin ve nefretin körüklenmekte olduðunu" ileri sürerek, bunun kabul edilemez olduðunu belirtti. BKP'den yapýlan açýklamaya göre, Parti Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, iki yýl devam eden yargý sürecinde mahkemenin Asil Nadir'i suçlu bulup mahkûm etmesinin ardýndan, asýlsýz iddialar ve uydurma senaryolarla bunun "Rum Komplosu" olduðu yönünde propaganda ve yayýnlar yapýldýðýný ileri sürerek, Asil Nadir'in suçlu bulunmasýnýn ve mahkûm edilmesinin milliyetçiliðin körüklenerek gizlenmeye çalýþýldýðýný, bunun boþ ve yanlýþ bir çaba olduðunu iddia etti. Ýzzet Ýzcan, "Güçlü olmak haklý olmak anlamýna gelmez" dedi. Asil Nadir'in kendi vaziyette elindeki 30cm boyutundaki býçaðý sallayýp, yüksek sesle "Hepinizin amýna koyacam, Allahýnýzý sikecem" diye baðýrýrken bulunduðunu aktardý. Onu sakinleþtirmek isteyen arkadaþý Önder Yýldýrým'ýn elini býçakla yaraladýktan sonra kendisine müdahale eden polis memuru Koral Çocuk'u darp eden Necat Biçer'in elinde býçaðý ve 2 adet Jack Daniel's marka viski þiþesi vardý. Mahkemeden ve polisten özür diledi Mahkemede söz alan zanlý Necat Biçer yüksek mahkemeden ve polisten yaptýklarý için özür diledi. Biçer karýsýyla yaþadýðý bir sorun nedeniyle sinirlendiðini, bu nedenle içki içtiðini, ancak sadece 2 duble içtiði halde ne olduðunu anlayamadýðýný söyledi. Kýdemli yargýç Fügen Ulutekin olayýn ciddi olduðunu belirterek zanlýnýn 2 gün daha poliste tutuklu kalmasýna karar verdi. söylediði gibi "Adalet için" hiç kimsenin zorlamasý olmadan kendi iradesiyle Ýngiltere'ye gittiðini ve mahkemenin Nadir'i suçlu bularak mahkûm ettiðini kaydeden Ýzcan, "Bunun tersini söyleyip, tüm sürecin bir komplo olduðunda ýsrar etmek gerçekleri altüst etmektir" ifadesini kullandý. "Milliyetçi propagandadan etkilenerek Asil Nadir'i savunma telaþýna kapýlýp onu kahramanlaþtýran, sol ve ilerici olduklarý iddiasýndaki bir takým kiþi ve kesimlerin pozisyonunu çok talihsiz bulduklarýný" belirten Ýzcan, Nadir'in yargý süreci ve mahkûmiyetinin adli bir olay olduðunu, olayý çarpýtarak, siyasileþtirme ve milliyetçiliði körükleme çabalarýna son verilmesini istedi. BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Kýbrýs Türk toplumuna, bir takým þoven ve milliyetçi kesimlerin yaratmak istediði ve iki toplum arasýnda gerginliðe dönüþebilecek komplolara katýlmama çaðrýsý yaptý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KAÇAKÇILIK ÜSSÜNE ASKERÝ ÜS ÞEMSÝYESÝ Kýbrýs'ý bölenler taksim için böldüler sanýrsýnýz deðil mi? Ýki ayrý devlet için yani... Ben de öyle sanýrdým... Yanýldýðýmý sonradan anladým... Ýki ayrý devlet için bölmediler... Adanýn kuzeyini korsan bir toprak parçasý olarak ellerinde bulundurmak için böldüler... Karanlýk iþlerini çevirmek için yeryüzünde böyle kara parçalarýna ihtiyaçlarý var çünkü... Uluslararasý hukuk denilen þey her neyse, onun kolunun uzanamayacaðý bir kara parçasý... Eðer amaç iki ayrý devlet olsaydý, kuzeyde kurulan devleti çoktan meþrulaþtýrýrlardý. Bunu yapmak hiç de zor deðildi onlar için... Amerika'nýn bir parmak iþaretiyle pek çok ülke hemen bu devleti tanýrdý. Ancak tanýnmamasý ve yaþamýný bir korsan olarak sürdürmesi daha çok iþlerine gelirdi... Bunun için de 1974'te kurduklarý statükoyu bugüne dek bozmadýlar yýlda dünyada çok þey deðiþti, ama Kýbrýs'ta hiçbir þey deðiþmedi. Ne Berlin duvarýnýn yýkýlmasý, ne Sovyetler'in daðýlmasý, ne Yugoslavya'nýn bin parçaya bölünmesi, ne Çekoslovakya'nýn ikiye ayrýlmasý, ne 'Arap Baharý' hiç etkilemedi adamýzdaki statükoyu... Avrupa Birliði'ne üye olan Kýbrýs'ýn kuzeyinin AB muktesebatý dýþýnda tutulmasýnýn en önemli nedeni de budur... Eþkiyanýn ine, gangsterlerin de bir yeraltý yuvasýna ne kadar ihtiyacý varsa, onlarýn da Kýbrýs gibi bir korsan kara parçasýna ihtiyacý var... Ki yapacaklarýný rahatlýkla yapabilsinler... Kara parayý aklasýnlar... Uyuþturucu kaçýrsýnlar... Kaçak sigaralarý depolasýnlar... Ve daha bir yýðýn ballý iþ... Tanýnmamýþ bir devlet ya, Interpol tehlikesi de bertaraf edilir böylelikle... Güya eli-kolu buraya uzanamaz... Suçlularýn yakasýna yapýþamaz... Kýrmýzý bültenle aranan suçlunun Kýbrýs'ýn kuzeyinde olduðunu bile bile onu tutuklamaz... Kaçakçýlar bu rahatlýðý baþka nerde bulabilir ki... Türkiye'nin kalýn baðýrsaðýymýþ burasý diyorlar... Arka bahçesiymiþ... Ýnanmayýn... Cennet burasý cennet!.. Cehennemliklerin cenneti! Tanýnmamýþ bir devletin tanýnmýþ bir devlette olmayan avantajlarý var... Tanýnmamýþlýktan zarar görürse halk görür yalnýz... Alttakiler yani... Üsttekiler hep kazanýr... Halk ambargolarýn altýnda ezilir... Dünyadan izole edilir... Portokalýný, hellimini bile kimseye satamaz... Uluslararasý arenaya çýkamaz... Kimseyle bir maç bile yapamaz... Ama ne gam? Üsttekiler ceplerini doldururlar ya... Tanýnmamýþlýðýn bütün nimetleri onlarýn kasasýna akar... Bir tek uyuþturucudan ve sigara kaçakçýlýðýndan bile ihya olurlar... KKTC denilen ucube devlet varsa bunun için var... Ballý böreðin son halkasý iþte... Mülteci kaçakçýlýðý! Hem maddi... Hem siyasi kazançlarý var... Bir yandan ceplerini dolduruyorlar, bir yandan da getirdikleri mültecileri güneye atarak Rumlarýn baþýna bela ediyorlar... Askeri üs kaynayan Karpaz kaçakçý üssü oldu çoktan... Bir de Türk askeri sýnýrlardan kuþ uçurtmaz diyorlar... Eðer bu dedikleri doðruysa, demek ki o kuþlara bilerek yol veriyorlar... 7 kiþi denizde can verdi... Ýkisi çocuk... Ýnsan trajedileri üstüne kurulan bu iðrenç pazarda bol yýldýzlý üniformalýlarýn olmadýðýna bizi kim nasýl inandýracak? Güneyi zehirlemek için uyuþturucu, baþlarýna bela sarmak için mülteci... Bu mu strateji?.. Yakalananlar korkmasa ve konuþsalar kimbilir neler anlatýrlar bize... Ama þimdiki Polis Genel Müdürü'müz de oralardan geldi... Yýllarca oralarda görev yaptý... Perde gerisini o da bilmezse baþka kim bilebilir ki?

3 AFRÝKA dan mektup... ZÜBÜKLER ÜLKESÝNDE BAÞKA TÜRLÜ OLMAZ KÝ... Bir ay boyunca Lefkoþa büyük bir tiyatro þölenine sahne olacak yine... 3 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasýnda... Lefkoþa Belediyesi tüm sýkýntýlarýna raðmen bu yýl da bundan þaþmamýþ... Onuncusunu düzenliyor tiyatro festivalinin... Ve her yýl olduðu gibi repertuvarda bu yýl da birbirinden güzel unutulmaz oyunlar var... Türkiye'nin en deðerli tiyatro sanatçýlarý var bu oyunlarda... 9 tiyatro grubu ile birlikte, sanatçý ve teknik elemanlarla 189 kiþi geliyor adamýza... Tiyatro Festivali Komitesi Baþkaný Yaþar Ersoy'a sorduk: -Kaç para bu festival? -170 bin lira, dedi... 9 tiyatro grubunun uçak biletleri dahil, tüm masraflarý ile kendilerine ödenecek paranýn tümü... Hayret! Bu para Serdar Ortaç'ýn, Ajda Pekkan'ýn, Sibel Can'ýn buradaki bir geceliði! Bu ne yaman bir çeliþki! * Ýþin maddi yönü bu yalnýz... Manevi yönü deðil... Manevi yönünü kýyaslamak bile istemeyiz... Kýyaslanamaz çünkü... Bir Genco Erkal'ý... Bir Haluk Bilginer'i kiminle kýyaslarýz ki... Bir 'Zübük' oyununu... Bir 'Antonius ve Kleopatra'yý hangi kumarhanedeki hangi konserle kýyaslayalým? Tiyatronun amacý halký eðlendirmek deðil... Düþündürmek... Kendi gerçekleri ve hayalleri ile bir yolculuða çýkarmak... Bir toplumun kültür düzeyi en çok tiyatro ile ölçülür... * Þu iþe bakýn ama... 9 tiyatronun 189 kiþilik ekibine 170 bin lira... Bir casino þarkýcýsýna ise bir gecede 150 bin... Tiyatroculara teþekkür etmemiz lazým... Ýnsan kalmakta direndikleri için... Casinolarýnda þarkýcýlara bir gecede o parayý veren beþ yýldýzlý otellerimizi de aradýk Tiyatro Festivali sponsorlarý arasýnda... Bulamadýk... * Hükümete gelince... Bu festival için belediyeye biraz da o katký saðlayamaz mýydý? Saðlardý istese... Ama yok! Bakýn Kasým ayýnda Londra'da düzenlenecek olan bir turizm fuarýna katýlmak için 68 bin 786 sterlin ayýrmýþ... Bu para, üç günlük fuarda 161 metrekarelik bir yerin kirasý için... Fuar 5-8 Kasým tarihlerinde... Bakanlar Kurulu da karar almýþ... Bu parayý verecek bin sterlin bir aylýk Tiyatro Festivali'mizin maliyetinden fazla metrekareye... Oysa biz burada bir ay boyunca çok daha ucuza bir tiyatro þöleni izleyeceðiz... Ama hükümete, "Þu festivale bir 50 bin de sen koy" desek, koymaz deðil mi? * Bu kýyaslamalarý, ülkemizde sanata ve sanatçýya verilen deðeri bir kere daha göstermek için yaptýk... Daha fazlasýný 'Zübük' oyununda bulacaksýnýz... Veya 'Bir Delinin Hatýra Defteri'nde... Sakýn kaçýrmayýn bu oyunlarý... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Okullarýn açýlmasýna az bir süre kala Þehit Tuncer Ýlkokulu yaðmalandý ve talan edildi Lefkoþa Þehit Tuncer Ýlkokulu önceki gece kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce yaðmalandý. Öðretmenleri sabah okula gittiklerinde þaþkýna çeviren olayda Kýbrýs Postasý'nýn edindiði bilgiler, kasti hasar þüphelerini artýrdý... Kýbrýs Postasý - Burcu Akkaya Lefkoþa Þehit Tuncer Ýlkokulu önceki gece kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce yaðmalandý. Öðretmenleri sabah okula gittiklerinde þaþkýna çeviren olayda Kýbrýs Postasý'nýn edindiði bilgiler, kasti hasar þüphesini artýrdý. Polis olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan tahkikatý sürdürüyor. Kýbrýs Postasý'nýn edindiði bilgilere göre, adý geçen okula kapýyý kýrarak giren kiþi veya kiþiler 4. ve 5. sýnýflara ait 9 sýnýfý talan etti. Adý geçen okulun sýnýflarýnýn kapýlarý, pencereleri ve sýnýf dolaplarý kýrýldý. Okullarýn açýlmasýna az bir zaman kala yaþanan üzücü olayýn detayýný KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, Kýbrýs Postasý'na anlattý. 9 SINIF TALAN EDÝLDÝ Dün akþamdan yapýldýðýnýn belli olduðunu söyleyen Varoðlu, 9 sýnýfa girildiðini söyledi. Varoðlu, "Kapýlar kýrýlmýþ. Kaðýtlar, kitaplar bilinçli bir þekilde daðýtýlmýþ durumda. Polise de bilgi verildi. Bu olaylar üzücü" "BU OKULA BEKÇÝ GEREKÝYOR" Konuþmasýnýn devamýnda Varoðlu, biz okullarý daha iyi bir seviyeye taþýmaya çalýþýyorken, bu yapýlan gerçekten üzücüdür. Bu da gösteriyor ki, okullarda bekçi olmasý gerekiyor. Maalesef okullarýmýz kendi kaderine terkedilmiþ bulunuyor. Burasý resmen taruman edilmiþ" dedi. "SAVAÞTAN ÇIKMIÞ GÝBÝ" Varoðlu sözlerine þöyle devam etti: "Þüphelendiðimiz birisi yok. Sýnýflar daðýtýlmýþ. Kapýlar, pencereler, sýnýf dolaplarýnýn camlarý kýrýlmýþ. Öðretmen ve öðrencilerin bütün malzemeleri daðýtýlmýþ. Savaþtan çýkmýþ gibi"

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir ölümden kaçarken tutuldular diðerine Huzurlu yaþamaktý sadece istekleri Ne yazýk düþtüler mafyanýn kanlý ellerine Ve karaya çýkarýldý yalnýz cesetleri Ali OSMAN Periyodik TAHTA PERDELÝ YAÞAM... Aya ilk adýmý atan Neil Armstrong geçen gün öldü. Ölüsü aya gömülmedi, dünyaya gömüldü. Ölümden sonra hayat varsa, ki bildiðim kadarýyla dinlerin tümünde de, ölümden sonra yaþamýn varolduðu yazýlýp söylenmekte... Öyleyse eðer, Armstrong bizi daha çok izleyecek demektir! "Eller çýktý aya, biz kaldýk yaya" derler ya, Türkün iþi öyle... Türkle birlikte Arap Müslüman dünyasýnýn da... Armstrong'un aya ayak basýþý dünya televizyonlarýndan naklen verilmiþti... Müslümanlar bunun mümkün olmadýðýný, ayýn "nur" olduðunu ve nura ayak basmanýn imkansýz olduðunu söylüyordu... Hala bugün oldu, insanoðlunun uzay maceralarýný "yalan" "laboratuvarda yapýlan deneyler" olarak görenler çoðunlukta... Çýksa "nur"a Muhammed çýkardý, derler... O da çýkamadýðýna göre kimse çýkamaz demektir! Nerden geldi bu muzýr düþünceler gene aklýma, bilmem ki... Ama suç onlarda... Müslümanlarda yani... AKP'lilerde... Dünyanýn en kalabalýk kozmopolit þehirlerinden olan Ýstanbul'da, deniz kýyýsýna belediyenin yapmýþ olduðu tahta duvarlarýn yýkýldýðý haberini veriyordu televizyonlar... Neymiþ bu tahta perdeler? Belediye, kadýnlara özel bir plaj olsun ve erkeklerle kadýnlarý ayýrsýn diye upuzun kýyý boyunca tahta perdeler çekti... Özel giriþ kapýlarý koydurdu... Tesettürlüler için özel yýkanma yeriymiþ burasý... Müslümanlýkta kadýnla erkeðin ayýrýmcýlýðýný ortaya koyuyor bu... Yaþadýðýmýz bilgi çaðýnda, uzay çaðýnda ortaçaða dönüþe fýrsat kollamak deðilse nedir? Ýrticanýn hortlamasý demektir... Bir anda olmaz herþey... Az az, parça parça... Bugün tesettürlüler plajý, yarýn kýzlar okulu, erkekler okulu... Bugün de var bu ayýrýmcýlýk ama tüm okullarda geçerli deðildir... AKP'li Ankara belediye baþkaný Ankara'daki heykelleri yýktýrmadý mý? Eðitimdeki deðiþimden sonra Atatürk heykellerinin yýkýlmasýna gelecek sýra... Bunlarýn bir anda gerçekleþmesi tepkilere yol açar... Tedrici yapýlacak herþey... Aseton da yasaklanmýþ... Domuz yaðýndandýr diye daha birçok güzellik müstahzarý piyasadan kaldýrýlacak... Baþarýrlar mý? Neden olmasýn? Çaða ayak uydurmaya çalýþan Türkiye ile feodaliteye dönüþ yapmak isteyenler arasýnda dengesizlik var... Osmanlý imparatorluðunda yaþamak isteyenlerin sayýsý çok fazla gibi... Tayyip iþini iyi bilir... Osmanlýya ait filmleri sürdü piyasaya ve oradaki, o dönemdeki güzellikleri de abarttý... Ýçinde bulunduðumuz zaman diliminde sistemden kaynaklanan sorunlar insanlarý býktýrmýþ durumda... Krallýðý, imparatorluðu istiyorlar... Ancak emin olun ki tümü de kendisini rüyasýnda kral görür, imparator görür... Daha aþaðýsý olmaz... Çocuklarý evlendiren... Ölen kadýnla öldükten altý saat içinde seks yapýlmasýnýn normal bulan zihniyettir karþýmýzdaki... Ýnsanoðlu uzayý fethetme yarýþýnda, Müslümanlar da kadýnla erkeðin ayný plajda denize girmesinin günahýndan söz ediyorlar Kalay Ýnsan kaçakçýlarý teminatla serbest Gamze BAYKUR- Karpaz açýklarýnda "Patriot" isimli teknenin batmasýyla teknede bulunan 6 mültecinin ölümünden sorumlu tutulan Yunus Gülduran, Niyazi Korkmaz, Abdullah Temiz ve Mustafa Korkmaz'ýn onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ çýkýþ yapmalarýna yardýmcý olan Zekai Soyadlý dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ çýkýþ yapmaya yardýmcý olma" suçundan mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Soyadlý, teminata baðlanarak serbest býrakýldý yýlý Haziran ve Aðustos aylarý içerisinde yardýmcý oldu Olayýn tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Ceyhan Paþa, 23 Aðustos tarihinde "Aðýr ihmal sonucu ölüme neden olma" meselesi ile ilgili olarak soruþturma baþlattýklarýný ve soruþturma kapsamýnda Yunus Gülduran, Niyazi Korkmaz, Abdullah Temiz ve Mustafa Korkmaz isimli zanlýlarýn tutuklandýðýný anýmsattý. Paþa, yine yapýlan soruþturma neticesinde zanlý Zekai Soyadlý'nýn Haziran 2012 ve Aðustos 2012 tarihleri arasýnda diðer 4 zanlýnýn onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ çýkýþ yapmalarýnda yardýmcý olduðunu tespit ettiklerini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Paþa, zanlý Soyadlý'nýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Derince köyünde oðlu Kenan Çil'i darp ettikleri gerekçesiyle Gökhan Çil ile Avni Özfuttu'yu vücutlarýnýn çeþitli yerlerinden yaralayan Ramazan Çil, dün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýldý Tutuksuz yargýlanacak Derince köyünde oðlu Kenan Çil'i darp ettikleri gerekçesiyle Gökhan Çil ile Avni Özfuttu'yu vücutlarýnýn çeþitli yerlerinden býçakla yaralayan zanlý Ramazan Çil, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Yaralama" ve "Kanunsuz býçak taþýma" suçlarýndan mahkemeye çýkarýlan zanlý Çil, teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Kanlý býçak zanlýnýn evinde bulundu Olayýn tahkikat memuru Ahmet Akçam, zanlý Ramazan Çil'in 26 Aðustos tarihinde Derince Düðün Salonunda oðlu olan zanlý Kenan Çil'i darp ettikleri gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu 22 cm aðýz uzunluðu bulunan býçakla Gökhan Çil'i sol meme altýndan, karnýndan ve boynundan, Avni Özfuttu'yu ise karýn boþluðundan yaraladýðýný açýkladý. Akçam, olayda kullanýlan býçaðýn ise zanlý Çil'in evinde bulunduðunu ve üzerinde kan lekelerinin tespit edildiðini de belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Akçam, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Serbest kaldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Ramazan Çil'in pasaport ve seyahat GÝRNE-LEFKOÞA ANAYOLUNDA TEMÝZLÝK VE PEYZAJ DÜZENLEMESÝ YOLDAN TOPLANACAK ATIKLAR FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝN TEL KAFES ÝÇÝNDE 1 AY BOYUNCA TEÞHÝR EDÝLECEK Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý ve China Bazaar ortaklýðýnda, Girne-Lefkoþa anayolunda temizlik ve peyzaj düzenlemesi yapýlacak. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, Girne Lefkoþa anayolunun düzenlenmesine iliþkin protokol önümüzdeki günlerde Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý ile China Bazaar arasýnda imzalanacak. Protokol ile temizlik ve peyzaj projeleri Gönyeli çemberinden Girne Ciklos kavþaðý mevkiine kadarki güzergahta yürütülecek. Çalýþmalar, China Bazaar tarafýndan hiçbir ücret talep edilmeden, tamamen gönüllülük esasýna AHA BÝZ DA CÝRLENÝP GÝDERÝG BURAÞDA Bir yanda "toparlanýyoruz"cular, bir yanda "geliyoruz"cular, diðer yanda "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez"ciler, bir yanda da milli bayramlarýn demode nutuk sallayýcýlarý. Bir yanda "anavatan"cýlar, bir yanda "yavruvatan"cýlar, bir yanda sesleri pek cýlýz, pek ölü çýkan "ortak vatan"cýlar, bir yanda da dini bayramlarýn sahte iftarcýlarý Bir yanda "ham-hum"cular, bir yanda "hap hup"çular, diðer yanda da "hapý yutanlar" Toparlanýyorsunuz ha, geliyorsunuz ha, Kýbrýs'ta barýþ engellenemez ha Aha biz da cirlenip giderig buraþda Serbest kaldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Zekai Soyadlý'nýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine, 6 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 40'ar bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 30 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (Gamze BAYKUR) dayanýlarak beþ yýl süreyle sürdürülecek. Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, projenin çok kapsamlý ve tamamen gönüllülük esasýna dayandýðýna iþaret ederek, hem vatandaþlarýn, hem de turistlerin kullandýðý yoldaki düzenlemenin ve temizliðin vatandaþlar tarafýndan korunmasý gerektiðini söyledi. Bakan Üstel, baþta China Bazaar yetkilileri olmak üzere projeye emek koyan herkese teþekkür ederek, projenin örnek olduðunu, ülkedeki yatýrýmcýlarýn ve þirketlerin diðer anayollar için bu tip projelerle Bakanlýða baþvuruda bulunduklarýný kaydetti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "KÝRLÝ SANAYÝ VE ENERJÝ DEPOLAMA BÖLGESÝ"NE HAYIR Toplumun tüm kesimlerinden gelen yoðun tepkiler üzerine Petrol Dolum Tesisi'nden geri adým atan hükümet, yeni oyunlar, yeni þeytanlýklar peþinde. Ýskele-Kalecik bölgesi "Kirli Sanayi ve Enerji Depolama Bölgesi" ilân edilmiþti bir süre önce. Amaç, petrol dolum tesisini, enerji depolama tesisi adý altýnda bu bölgede kurmaktý! Baþta çevre örgütleri olmak üzere tüm toplumu bir kez daha ayaða kaldýrmýþtý Ýskele-Kalecik bölgesinin "Kirli Sanayi ve Enerji Depolama Bölgesi" ilân edilmesi. Çünkü amacýn sözkonusu bölgeye petrol dolum tesisi kurmak olduðu hemen anlaþýlýyordu. Oluþan tepkiler üzerine Ýrsen Küçük, "Kirli Sanayi ve Enerji Depolama Bölgesi" projesinden vazgeçildiðini açýklamýþtý. Bu bir... Maliye Bakaný Ersin Tatar, projenin iptal edilmediðini, kurultay sonrasý gündeme geleceðini söylüyor. Bu iki... Ve YAGA Direktörü Derviþ Besimler ise, Kalecik'te "Enerji Depolama" konusunda yapýlacak yatýrýmlar ile bölgedeki akaryakýt depolama tesisi sayýsýnýn beþe çýkacaðýný söylüyor... Bu da üç! Ýþte size üç açýklama... Ýrsen Küçük "Ýptal edildi" diyor! Ersin Tatar, "Ýptal edilmedi, kurultaydan sonra gündeme gelecek" diyor! Derviþ Besimler ise, "Bu konuda yapýlacak yatýrýmlar ile, bölgedeki akaryakýt depolama tesisi sayýsýnýn beþe çýkacaðýný" söylüyor! Üç kiþiden doðru söylemeyen ne yazýk ki yine Ýrsen Küçük çýktý! Ersin Tatar'la Derviþ Besimler'in söyledikleri ise birbirini tutuyor. Kelimenin tam anlamýyla bir çevre felâketi yaratacak proje, UBP tarafýndan ülkenin en önemli sorunu haline getirilen o dandik kurultaydan sonra hayata geçirilecek! Belli ki baþta çevre örgütleri olmak üzere, bölge halkýný yine çetin bir mücadele bekliyor. Elektrik santrallerinin yýllardýr zehir saçan ve bölgedeki kanser vakalarýnda patlama yapan bacalarýna hâlâ bir filtre sistemi kurmayanlar, þimdi insanlar daha çabuk zehirlenip daha çabuk ölsünler diye, "Kirli Sanayi ve Enerji Depolama Bölgesi" adý altýnda, zehirlenme riskini katmer katmer katlayacak yeni kanser bölgeleri plânlamaktadýrlar! Petrol dolum tesisi ile akaryakýt depolama tesisi arasýnda hiçbir fark yoktur. Adý üstünde zaten. Sanayi atýklarý ve kirleri de plânlanan bölgede depolanacak ve bunun sonucunda bölge, her an yaþanabilecek bir kaza ve çevre felâketi riski altýna sokulmuþ olacaktýr. Bu kaçýnýlmaz riskten en çok etkilenecek olan bölge halký, ne pahasýna olursa olsun, böyle bir yatýrýma asla izin vermemelidir. Çevre kirliliði siyasilerin ve siyasetin kirliliðine benzemez... Çocuklarý bile öldürür!

5 5 30 Aðustos 2012 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars "Büyük Ulusal Birlik Partisi'ne Dönüþüm Yemeði" büyük bir katýlýmla çok eðlenceli geçti. Herkes en büyük lokmayý yutmaya çalýþtý! MÝÞ-MIÞLAR * Sayýþtay'a ilk eylemli protesto yapýlmýþ. - Bütün kaplar hýzla kirlenmeye devam ediyor. * Basýn kuruluþlarý da sermayeden yana davranýyormuþ. - Bunda yadýrganacak bir tutum yok ki! Neticede gazeteler de ticari kuruluþlardýr ve kâra bakarlar Hade market gibi demeyelim de eczaneler gibi diyelim. * Çýkarýlacak yasa bankacýlara yarayacakmýþ. - E yani ne beklerdin be kardeþim Sana yaramasýný mý? Safsýn! * Kuzu hýsýzý serbest kalmýþ. - Dikkat etsin de koçlarýn yanýndan falan geçmesin. Ýntikamlarý müthiþ olur. * Barýþ Günü nedeni ile etkinlikler düzenlenecekmiþ. - Lütfen beyaz güvercinleri rahatsýz etmeyin de ne yaparsanýz yapýn! * Taksiciler, "kaçak" taksicilere çözüm istemiþ. - Kolay Yasal çalýþanlar týraþ olsun, temiz ve düzenli giyinsinler, insanlara nazik davransýnlar yeter. SAHÝL YOLU PROJESÝ Girne'ye yapýlmak istenen (Foto 3) nedir? Baktým baktým da anlamadým! Girne Kalesi ile Deniz Þehitliði arasýnda çok güzel bir alan var. Burayý kazmaya baþladýlar. Belediye "100 yýlýn projesi" diyor. Çok yazýk! Yüzyýlýn daha ilk çeyreðini bile doldurmadýk. E sen þimdiden böyle bir iddiada bulunursan, çok komik kaçarsýn doðrusu. Ne yani? 88 yýl daha bu Girne'ye hiç biþeycikler yapýlmayacak mý? 2058'de temeli atýlacak metro için ne diyecekler peki? Bölgede "Sahil Yolu Projesi" uygulanacakmýþ. Ne demeli, nasýl demeli bilmem ki. Ama yine de sormak isterim: Sahil yolunu ne yapacaksýn be kardeþim? Þart mý? Yooo. Olanlarýn kýymetini bilmedin ki! Aha Rock Hotel. Ben oradan geçerken denizi görürdüm! Hatta bir geceyarýsý, galdýrýmdan denize iþediydim! Ya þimdi? Denizi koydunsa bul. Deniz kayboldu. Ýlk kazmayý vurdular (Foto 2) Çalýþmalar baþladý Ve ardýndan tartýþmalar geldi kaçýnýlmaz olarak. Bölge sit alaný. Antik Girne Kenti'nin üzerinden geçiyor. (Foto 3) Çanaklar, çömlekler, mezarlar, kemikler çýkmaya baþladý bile. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli "araçtýracaðýz" diyor. Bakýn dozerler çalýþýyor, dümdüz ediyor, siz neyi araþtýracaksýnýz daha! Konu ile ilgili iki daire daha var. Bir tanesi, Çevre Koruma Dairesi Diðeri, Þehir Planlama Dairesi Top ikisi arasýnda gidip geliyor. Çok sürmez, top arada bir yerde kaybolacak ve konu kendiliðinden kapanacak. Þehir Plalama Dairesi Müdürü Cevdet Hacýoðlu, aðzýný açýp tek laf etmiyor bu arada. Sanýrsýnýz, görmüyor, duymuyor! Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn. Karþý deðilim. Yapsýnlar Yapsýnlar ki bize de konu çýksýn. 1 milyonluk bir proje bu Daha çook konuþacaðýz demektir!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TOPARLANIYORUZ (Ýstanbul)- "Madem AB vatandaþýyýz Madem Kýbrýs ayrý bir ülkedir Neden AB vatandaþlarý AB dýþýndaki bir ordunun emrinde askerlik yapar?" Televizyondaki soru buydu, "Toparlanýyoruz" adýyla adýný pekiþtirmeye çalýþan Kudret Özersay'a sorulmuþtu Soru hoþuma da gitmiþti Oturup cevabý duyana kadar izledim. Askerlik "görevimin" -ne görevi ise- üç aylýk temel eðitim dönemini Gülseren kampýnda, kalan askerlik süremi-borcumu (ne borcuysa)- da taburu Aþa'da olan Pergama'daki 3.Bölükte yaptým Ýngiliz üsleri ile bitiþiktir orasý Arada telcikler var. Ne mayýn, ne tüfek, ne engel göremezsin. Ayaðýný at Ýngiliz topraðýndasýn Her neyse. Birlik komutaným rahmetli "Gâvur" lakaplý Yüzbaþý Hüseyin idi Yüzbaþý Hüseyin diðer bölük komutanlarý gibi Kýbrýslý idi Ancak bölüklerin baðlý olduklarý taburun komutaný TC'liydi Yarbay Uður Büyükçulha Gülseren kampýndaki diðer takým komutanlarý da Kýbrýslý idi ancak baþlarýndaki komutanlarýn hepsi de TC'liydiler. O günlerde sabah içtimalarýnda Kýbrýslý yüzbaþýlar gerekli direktifleri TC'liden alýp bölüklerine gidiyorlardý Bilhassa tatbikat zamanlarýnda TC'den gelecek daha büyük komutanlarýn takdirlerini alabilmek adýna da çalýþýyorlardý Emirler TC'li komutandan uygulama Kýbrýslý yüzbaþýdan. Davul ensede tokmak yaban elde misali. Fazla uzaklara gitmeyelim Ve bugüne bakalým Gidin bakýn isterseniz Bir arkadaþýma öylesine bir telefon açtýðým Konu nereden geldiyse yeðeninin askerde olduðuna geldi. Anlattý Bizim Gülseren'de üç ay yaptýðýmýz "temel eðitim" þimdilerde bir aya indirilmiþ. Baþlarýndaki komutanlar ise ayný, TC'li "Vatani görevini yapan" yeðeninin þikâyetleri varmýþ "Sürünün" diyormuþ komutan Asfalt sýcak Çocuklarýn elleri piþiyor Gidemiyorlarmýþ Haliyle TC'li komutan çok kýzýyormuþ onlara. Ve ceza veriyor "Sürünemeyenler dikenlere atlayacak". O günleri bir daha düþündüm Telefon kulübelerinin önünü Kapýsý olmayan tuvaletleri Sayýsýný bilmediðimiz koðuþlarý Ve sabah daha tüksek sesle "emret komutaným" deme eðitimlerini Baþýmýzda duran genelde Kýbrýslý teðmenler olsa da onlarýn emir vericileri hep TC'liydi. Toparlanýyoruz diyerek toparlanmaya çalýþan Kudret Özersay'a canlý yayýnda sordular "AB vatandaþý olan bizler neden yabancý bir ülkenin ordusunda askerlik yapýyoruz?" Verdiði cevap aynen þu, "Ben askerliðimi GKK'da yaptým" Ve bu cevabý verirken orada bulunan diðer þahsa doðru elini kaldýrarak sordu, "Sen nerede yaptýn?" O da toparlananlardandý, "GKK" dedi Televizyonu kapatýrken düþündüm Bu düþünceye sahip olan bu "toparlanmacý"larýn gidecekleri yol neresi olabilir? Küçük Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim ve yardýmcýlarý ile görüþtü Baþbakan Ýrsen Küçük, Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim ile Yardýmcýlarý Pervin Gürler ve Süleyman Manavoðlu'nu kabul etti. Kabulde, Baþbakanlýk Müsteþarý Ömer Köseoðlu da hazýr bulundu. Baþbakan Ýrsen Küçük, Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim, 1'inci Yardýmcýsý Pervin Gürler ve 2'nci Yardýmcýsý Süleyman Manavoðlu'nu kabulünde yaptýðý konuþmada, yeni oluþumun polis örgütüne hayýrlý olmasýný dileyerek, görevlere atanan kiþilerin her türlü sorunun üstesinden gelecek deneyime sahip olduklarýný vurguladý. "Polis teþkilatýmýz bizim gözbebeðimiz, iftihar ettiðimiz bir kuruluþumuz. Görevlerinizin aðýr olduðunun bilincindeyim ancak uzun yýllardýr bu teþkilat içerinde çalýþmakta ve her türlü sorunun üstesinden gelecek deneyime sahipler. Bu bakýmdan polis teþkilatýmýza güvenimiz tamdýr" diyen Baþbakan Ýrsen Küçük, Genel Müdür Ahmet Zaim, 1'inci Yardýmcý Pervin Gürler ve 2'nci Yardýmcý Süleyman Manavoðlu'na görevlerinde baþarýlar diledi. Kutalmýþ: Akaryakýta zam, bütçe açýklarýný kapatmak için yapýldý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2012 yýlý için yapacaðý 300 milyonluk katkýyý 6 ayda bitiren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümetinin, bütçe açýklarýný kapatmak için zamlara sarýldýðýný" savundu. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Türkiye'nin cari bütçeye 2012 yýlý için katkýsýný þimdiden tüketen hükümetin, geriye kalan 6 ayda bütçesinin daha fazla açýk vermemesi için zincirleme zamlara neden olacak akaryakýta zam yaptýðýný söyleyen Kutalmýþ, akaryakýt zammýnýn, daralmakta olan ekonomiyi daha da daraltacaðý uyarýsýnda bulundu. Türk Lirasý'nýn yabancý paralar karþýsýnda deðer kaybetmemesine ve dünya petrol fiyatlarýnýn çok az artmasýna raðmen, hükümetin akaryakýta okkalý zamlar yapmasýnýn kabul edilemez olduðunu belirten Özgün Kutalmýþ, "UBP Hükümeti bütçesini denkleþtirecek diye, zaten açýk veren çalýþan ve emeklilerin bütçesinin açýðýný büyütmektedir" dedi. Kutalmýþ, "UBP Hükümeti hayvancý ve üreticilere kaþýkla verdiðini, kepçeyle geri alýyor" dedi. YKP, 1 EYLÜL'DEKÝ ORTAK EYLEME KATILIM ÇAÐRISI YAPTI Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde ara bölgede Dayanýþma Evi önünde düzenlenecek iki toplumlu etkinliðe katýlým çaðrýsý yaptý. YKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, parti üyeleri, sempatizanlarý ve dostlarý, etkinlik için saat 18.30'da YKP Genel Merkezi'nde buluþmaya ve 19.00'da Kuðulu Park'ta buluþacak örgütlerle ortak kortej oluþturup saat 20.00'de ara bölgedeki etkinliðe katýlmaya çaðrýldý. ASÝL NADÝR'E BÝR DESTEK DE EMEKLÝ ASTSUBAYLARDAN GKK Emekli Astsubaylar Derneði, Asil Nadir'in, Ýngiltere mahkemesinde, 10 yýl hapse mahkum edilmesini kýnadý. Dernek Genel Baþkaný Esen Ömürlü yaptýðý açýklamada, siyasi ve ideolojik farklýlýklarý bir yana býrakarak, halký, ekonomik kalkýnma ve varlýðýný koruma yolunda, tek bir vücut olarak birleþmeye çaðýrarak, "Zaman, dost olana dostluðumuzu, düþman olana düþmanlýðýmýzý gösterme zamanýdýr. Zaman KKTC Devletine ve egemen varlýðýmýza sahip çýkma kararlýlýðýmýzý dosta, düþmana gösterme zamanýdýr" dedi. Hataylýlar'dan Asil Nadir'e destek Hataylýlar Bütünleþme ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Mustafa Bük, iþadamý Asil Nadir'in haksýzlýða uðradýðýný ifade ederek, kýsa süre içinde adaletin tecelli edeceðine inanç belirtti. Mustafa Bük yaptýðý yazýlý açýklamada, Nadir'in çalýþkanlýðý ve ülkeye yaptýðý hizmetlerin tartýþýlamayacak kadar çok olduðuna iþaret ederek, "Rum iþbirlikçilerinin yaptýðý komplolar maalesef Ýngiliz adaletini de yanýltmýþtýr" dedi. "1 Eylül'de sokaktayýz" baþlýklý açýklamada, insanlýðýn savaþlardan çok çektiði ve halen de çektiði belirtilerek, savaþlarýn Ortadoðu ve geri býraktýrýlmýþ halklarýn günlük yaþamý haline geldiði ifade edildi. YKP açýklamasýnda, "Kýbrýs savaþýn, çatýþmalarýn, ateþkeslerin ortasýnda bir adadýr ve adada barýþý talep etmek her zamankinden daha fazla önemlidir" denilerek, Kýbrýs'ýn her iki yanýndaki herkes Dünya Barýþ Günü'nde mücadeleye ve ortak etkinliðe katýlmaya davet edildi. Açýklamasýnda, "güneþ balçýkla sývanmaz Asil Nadir'in vatanseverliði ve Kýbrýs Türk halkýna düþkünlüðü bütün halkýmýz tarafýndan bilinir. Onun için hiç kimse heveslenmesin ki bütün KKTC halký Asil Nadir'in her zaman yanýndadýr" ifadelerine yer veren Bük, Nadir'in mahkumiyetinin kendilerini üzdüðünü, Hataylýlar olarak Asil Nadir'i her platform da desteklediklerini, kendilerine düþen her görevi üstlenmeye hazýr olduklarýný kaydetti. GÜNLÜK ÖZGÜR SURÝYE ORDUSU'NUN MERKEZ ÜSSÜ HATAY Özgür Suriye Ordusu'nun internet sitesinde yer alan iletiþim bilgileri ortalýðý karýþtýrdý. Özgür Suriye Ordusu'nun internet sitesinde ordunun "ana üssü" Hatay olarak belirtilirken, Türkiye hatlý bir telefon numarasý ve e-postadan oluþan açýk iletiþim bilgileri yer alýyor. Özgür Suriye Ordusu'nun Ýngilizce sayfasýnýn açýlýþýnda, geçen yýl Türkiye'ye sýðýnan ve ordunun liderliðini yapan Riyad el Esad'ýn bir mesajý ver alýyor. Mesajda, " Suriye 'deki suçlu rejimin güç kullanmadan durdurulamayacaðýna yönelik inancýmýz ve taraf deðiþtiren askerlerin sayýsýndaki fazlalýk nedeniyle 27 Temmuz 2011'de Özgür Suriye Ordusu'nu kurduk" deniliyor. Sitede ordunun baþkomutaný, yardýmcýsý ve genelkurmay baþkanýnýn kimlikleri resimleriyle birlikte yer alýyor. Sitenin en altýnda bulunan "Bize ulaþýn" kýsmý ise dikkat çekiyor. Zira bu kýsýmda ordunun ana üssü "Hatay, Turkey" olarak geçerken, Türkiye kodlu bir telefon numarasý ve 1freesyriaarmy kullanýcý adlý e- posta adresi bulunuyor. Telefon numarasý arandýðýnda uzun uzun çaldýktan sonra meþgule düþüyor. AKARYAKIT TESÝSÝ Petrol dolum tesisinin adýný Ýrsen Küçük þimdi de 'Akaryakýt tesisi' koydu ve Kalecik'te yapýlacaðýný açýkladý. Eskiden kandýrdýklarý çocuk taksim isterdi... Ama o çocuk artýk çocuk deðil ki! KATLÝAM Suriye'de önceki gün korkunç bir katliam daha yaþandý. Batýlý ajanslar bunu Esad ordusunun yaptýðýný yayýyorlar dünyaya... Oysa Esad'a karþý savaþan El Kaide militanlarý var orda... Onlar yapmýþ olamaz mý? Esad rejimini devirmek için adeta cinnet geçiren ABD, anlaþýlan bütün Suriye halkýný katletmeye ve memleketi yakýp yýkmaya hazýr! BÝN LÝRA Belediye çalýþanlarýnýn ödenmesi için Maliye Bakanlýðý 300 bin lira verdi Cemal Baþkan'a... Bu para ne parasý bilir misiniz? Lefkoþa'daki trafik cezalarýndan toplanan para... Hýz kameralarýndan deðil, polisin rapor ettiklerinden... YAÐMA VE TALAN Þehit Tuncer Ýlkokulu yaðmalanmýþ ve talan edilmiþ... Yaðmalanmayan ve talan edilmeyen ne kaldý ki zaten burada? Týrnak... "Türkiye petrol dolum tesisi gezisine katýlan gazetecilere ne demeli? Ülkenin büyük duayen gazetecileri kaç belediyeden, kaç iþ adamýndan ne mangýrlar alýyor bir bilseniz Kirli sanayi ve kirli gazetecileri özdeþleþtirmek hiç fena olmaz. Yýllardýr Lefkoþa belediyesinden ve baþka belediyelerden aldýklarý maaþcýklarýn hesabýný kim soracak?" Ümit BAHÞÝ (Star) "Kýbrýs Türkü, son dönemde üstüne sinen bu miskinlikten pekala kurtulabilir. Bunun yolu da bence, içinde bulunduðumuz melaneti kanýksamaktan vazgeçmemize baðlý. Önce bu durumu hep birlikte reddedebilsek, sokaklarý süpürmeye baþlarýz gibime geliyor." Mehmet MOREKET (Havadis) "Eðer bu ülkede, gerek oy gerekse çýkar uðruna yasalar çiðnenerek, adaletsizlik daha da körüklenirse, ya masum halk ortama ayak uydurarak kendi sorunlarýna çözüm bulmaya çalýþacaktýr, ya da ülkeyi terk edeceði günler yakýndýr." Ayþegül GARABLI (Kýbrýslý) Günün Kahramaný ÝZZET ÝZCAN Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan Asil Nadir olayýna farklý yaklaþtý ve bu olayla milliyetçiliðin körüklenmesini yanlýþ bulduðunu açýkladý. Ýzcan bu yöndeki vurgusunu özellikle sol kesimlere yaparak þöyle dedi: "Milliyetçi propagandadan etkilenerek Asil Nadir'i savunma telaþýna kapýlýp onu kahramanlaþtýran, sol ve ilerici iddiasýndaki birtakým kiþi ve kesimlerin pozisyonunu çok talihsiz buluyoruz." Ýzcan bu konunun bir hukuk meselesi olduðunu, bu mahkeme kararýnda bir Rum komplosu aranmamasý gerektiðini söyledi, ancak Ýngiliz adaletine 'tam güven' kokan açýklamasý tam yerine oturmadý.

7 30 Aðustos 2012 Perþembe 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SARAY HATIRASI- Derviþ Eroðlu, 7. Uluslararasý Barýþ Güzeli Yarýþmasý'nýn finalistlerini kabul etti. 18 ülkeden gelen güzellere yarýþma organizatörü Bülent Günkut eþlik etti. Günkut, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu 1 Eylül Cumartesi gecesi Golden Tulip Otel'de gerçekleþtirilecek yarýþmaya davet etti. Derviþ Eroðlu da bu kadar güzel arasýndan jürinin seçim yapmasýnýn zor olacaðýný ancak bunun bir yarýþma olduðunu ve bir neticesi olmasý gerektiðini kaydetti. Yarýþmaya katýlan genç kýzlarýn kendi ülkelerinde gerçekleþtirilen yarýþmada birinci seçilmiþ olmalarýnýn güzel olduklarý gerçeðini ortaya koyduðunu ifade eden Eroðlu, tüm yarýþmacýlara baþarýlar diledi. Küçük, akaryakýt tesisi Kalecik'te kurulacak "PROJEDEN VAZGEÇÝLDÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA YAPMADIM" "LONDRA TEMSÝLCÝSÝ OYA TUNCALI ASÝL NADÝR'Ý HAPÝSHANEDE ZÝYARET ÝÇÝN BAÞVURU YAPTI" Baþbakan Ýrsen Küçük, akaryakýt tesininin Kalecik bölgesine kurulmasý yönünde Bakanlar Kurulu'nun kararý olduðunu belirtti ve projeden vazgeçildiðine iliþkin açýklamasý olmadýðýný söyledi. Ýþadamý Asil Nadir'in Londra'da 10 yýl hapis cezasýna mahkum edilmesinden duyduðu üzüntüyü de yineleyen Baþbakan Küçük, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalý'nýn Nadir'i hapishanede ziyaret için baþvuru yaptýðýný bildirdi. Bakanlar Kurulu, haftalýk olaðan toplantýsý için 2 saatlik gecikmeyle saat sýralarýnda toplandý. Baþbakan Ýrsen Küçük toplantýya girerken, ülke gündemindeki çeþitli konularla ilgili deðerlendirmelerde SANAYÝ ODASI, ASÝL NADÝR'E VERÝLEN CEZAYA TEPKÝ GÖSTERDÝ "Tek suçu KKTC'de yatýrým yapmak" Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, yargýlandýðý Ýngiltere'de 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan iþ adamý Asil Nadir'in tek suçunun KKTC'de yatýrým yapmak olduðunu belirterek istifa süreci sonunda serbest kalmasýný diledi. Odadan yapýlan açýklamada, Birleþik Krallýk mahkemesinin Nadir'le ilgili aldýðý kararýn sanayicileri derinden üzdüðü belirtilerek, "Bu kararýn alýnmasýnda Rum lobisinin çok etkin çalýþtýðýna ve mahkemenin tarafsýzlýðýnýn ciddi olarak þüphe altýnda kaldýðýna tanýk olunmaktadýr" denildi. Birleþik Krallýk'taki en büyük 100 þirket arasýnda bulunan ve uluslararasý bir borsada iþlem gören bir firmanýn sahibinin, Yönetim Kurulu Baþkanýn Kýbrýslý Türk olmasýnýn, Kýbrýslý Türklerin her zaman gurur duyacaðý bir geliþme olduðu kaydedilen açýklamada, bunun bazý çevreleri rahatsýz ettiði, Asil bulundu ve eleþtirileri yanýtladý. TURÝZMDE GELÝÞME Otelciler Birliði'nin dünkü genel kurulunda seçilen yeni yönetimi kutlayan Küçük, turizmde yaþanan geliþmelere dikkat çekerek doluluk oranýnýn yüzde 70'lere ulaþmasýnýn gelinen düzeyi gösterdiðini belirtti. Ülkede ekonomide saðlanan istikrarýn turizmde de görülebileceðine iþaret eden Küçük, gerek doluluk oranlarý, gerek devam eden caherter uçuþlar, gerekse gelen turist sayýsýndaki artýþýn ileriye dönük turizm faaliyetlerindeki ümitleri artýrdýðýný söyledi. "ELEÞTÝRÝLER YERSÝZ " Hükümete yönelik eleþtirileri yanýtlarken de, aldýklarý kararlar ve gerek ekonomi, gerek turizm, gerekse eðitimdeki olumlu sonuçlarýn muhalefet partilerini rahatsýz ettiðini, yersiz eleþtiriler yapýldýðýný belirten Küçük, esas hedeflerinin kurultay deðil, 2014'teki yerel ve genel seçimler olduðunu, hazýrlýklarýnýn bunlara yönelik olduðunu vurguladý. Olumlu çalýþmalar ve sonuçlarý olduðunu, ülkeye istikrar geldiðini, dolayýsýyla CTP, TDP ve DP'nin bunlardan rahatsýz olabileceðini ifade eden Küçük, bu istikrarý bozmamak için UBP olarak çalýþmalarýný ellerinden Nadir gibi büyük baþarýya sahip baþka Kýbrýslý Türk iþadamýnýn çýkamadýðý ifade edildi. Sanayi Odasý açýklamasýnda, Asil Nadir'in KKTC'ye yatýrýmlarla o dönemde büyüme ve istihdam yakalandýðý belirtilerek, Nadir'in katkýsýyla üretimin geliþtiði, üretilenlerin dýþ pazarlara satýlmasýnda da zorlanýlmadýðý kaydedildi. "DEVLETTEN SONRA EN FAZLA ÝSTÝHDAMI SAÐLADI" "Devletten sonra en fazla istihdam saðlayan þirket olmasýnýn ötesinde, devlette çalýþan kiþilerin özel sektörü tercih ettiði ender bir dönem Sayýn Asil Nadir sayesinde mümkün olmuþtur" denilen açýklamada, 1980'lerden baþlayarak Rum lobisinin KKTC ekonomisinin geliþmesinin engellenmesine yönelik baskýlarý geldiðince sürdürdüklerini vurguladý. TEMSÝLCÝ NADÝR'Ý ZÝYARET EDECEK Baþbakan Küçük, Londra'da yargýlanan Ýþadamý Asil Nadir'in sürpriz þekilde 10 yýl gibi aðýr bir ceza aldýðýný da anýmsatarak, istinaf aþamasýnda daha saðduyulu davranýlacaðýný ümit ettiklerini kaydetti. Küçük, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalý'nýn dün Asil Nadir'in eþiyle görüþtüðünü; hapishanede ziyaret için de baþvuru yaptýðýný söyledi. AKARYAKIT TESÝSÝ KALECÝK'TE Baþbakan Küçük, Büyükkonuk bölgesinde akaryakýt tesisi kurulmasýna iliþkin tartýþmalar çerçevesinde söylediklerinin bazý basýn organlarýnca saptýrýldýðýný ifade ederek, açýklamasýnýn net olduðunu, enerji konusundaki yatýrýmlara kapalý olmadýklarýný kaydetti. Çevre ve ÇED raporlarýný da dikkate alarak tesisin o bölgeye yapýlmamasý yönünde karar aldýklarýný, ancak projeden vazgeçildiðine dair herhangi bir açýklama yapmadýðýný kaydeden Baþbakan Küçük, "Bakanlar Kurulu olarak halkýn da, çevrenin de rahatsýz olmayacaðý, enerji merkezi haline gelen Kalecik yöresinde bu tip yatýrýmlarýn devam edebileceði kararýný ürettiklerini" ekledi. yüzünden Kýbrýslý Türklere çok büyük haksýzlýklar yapýldýðýna iþaret edildi. POLLY PECK'ÝN BATIRILMASI VE ABAD KARARI Sanayi Odasý açýklamasýnda, haksýzlýklarýn KKTC'de yatýrým yapmýþ Polly Peck þirketinin 1990'da yolsuzluk kýlýfý altýnda batýrýlmasýyla baþladýðýný ve ardýndan 1994'te Avrupa Birliði Adalet Divaný (ABAD) kararýyla devam ederek KKTC ekonomisine ve Kýbrýslý Türklere darbe vurulduðu anlatýldý. Açýklamada, "Kýbrýs Türkü'nün ekonomik geliþmesini engellemek için hukuk dýþý yöntemlerle olaðanüstü çabalar harcayanlara karþý birlik içinde mücadele etmemiz gerekmektedir. Tek suçu KKTC'de yatýrým yapmak olan Asil Nadir'in istinaf süreci sonunda serbest kalmasýný gönülden arzu etmekteyiz" denildi. TC, EZÝYET DEMEKTÝR... Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz, Türkiye'ye kesin dönüþ yapan komþusunun baþýna gelenleri þikayet ett. "Ben yaþadýðým bir olayý sizlere de anlatmak istedim. Benim bir komþum vardý. Çocuðu Bülent Ecevit Lisesi'nde okumaktaydý. Ve derecesi de çok iyi idi. Baþarýlý bir öðrenciydi. Aile olarak çeþitli nedenlerden dolayý Türkiye'ye geri dönmeye karar verdiler. Döndüler de ve bu arada ilk iþleri performansý çok iyi olan çocuklarýný bir Anbadolu Lisesi'ne kaydettirmek oldu. Ancak hiçbir okul bu çocuðu kaydetmeyi düþünmedi. Kabul etmediler. Dolaþa dolaþa kaydýný yapmayý kabul eden bir düz lise buldular. Çocuk aðlýyor istemiyor ama ne yapsýn.. Hadi Türkiye bizlerin mallarýný, ürünlerini Türkiye'ye sokmaz, kendi vatandaþlarýna bile eziyet yapar. Buraya gelip lise açtý ama açtýðý liseyi adam gibi tanýmaz... Ayný KKTC'yi tanýmadýðý halde 'tanýrým' demesi gibi..." HESABI SORULUR Mazbata belasý baþlýklý yazýsýyla Cumhur isimli okurumuzun bu haftaki mektubu þöyle: "Anladým ki artýk KKTC bizim gibi orta halli insanlar için deðildir. Çünkü bu memlekette her türlü yolsuýzluk, arsýzlýk olmaktadýr. Yönetenler de bunlara ortak oluyorlar. Ülkede tefecilik aldý baþýný gidiyor. Avukatlar bile tefecilik yapýyorlar. Rüþvet aldý baþýný gidiyor. Zenginler daha zengin olurken fakirler tekmil fakirleþiyorlar. Evine, çocuklarýna ekmek götüremeyen insanlar var. Bu yaþanacak bir durum mu? Burada herkesi uyarmak istiyorum. Bu mazbatalar yüzünden çok canlar yanacak. Birçok insan çok þeyi göze aldý. Cezaevine gitmek istemiyorlar. Tutuklamaya veya mazbata getirmeye giden memurlarýn çok diþkkatli olmasýnýn gerektiðini söylüyorum. Ölümü göze alan insanýn çok þeyler yapacaðýný da unutmamak gerekir. BÝZÝM DUVAR Mazbatalarýn durudurulmasýný UBP parti meclisi reddetmiþ.. Ýrsen Bey kurultayý düþünmekten bunlarla ilgilenmedi bile. Demek ki suçlu ortada... Hesabýný bir gün sorarlar..." RAHATSIZ OLMAYAN ÝNSANLARDAN RAHATSIZ OLUN Bizim Mandra 7 Suriyeli mültecinin, insan kaçakçýlarýnýn elinde çýktýklarý ölüm yolculuðunun Karpaz açýklarýndaki hazin sonu, mandra gündemini iþgal etmeye devam etmektedir. Vatandaþlar, 40 bin askerin ve binlerce polisin gözü önünde nasýl böylesine pervasýzca insan kaçýrýldýðýna hayret ederken, sokaktaki adam, "O tekne batmasaydý bu insanlar karaya çýkarýlýp birilerine teslim edilecekti. O birileri kim? Ýþte bütün mesele" diye imalý imalý söylenir.

8 8 30 Aðustos 2012 Perþembe Düdüklü Tencere Bülent Aykut VERMEDEN ALINMAZ Geçtiðimiz günlerde Lefkoþa-Taþkýnköy ve Dereboyu'nda alýþveriþ günleri vardý... Her ikisine de gittim... "Þölen boyunca yapýlan alýþveriþlerde deðiþim olmaz" yazýsý çoðu iþyerlerinin duvarlarýnda asýlýydý. Buna bir anlam veremedim. Neden þölen boyunca yapýlan alýþveriþlerde deðiþim olmuyor? 40 yýllýk, "satýlan mal geri alýnmaz deðiþtirilmez" zihniyeti bu devirde hala devam ediyor... Ýþyeri sahipleri kusura bakmasýn ama artýk bu kafayý deðiþtirmeleri lazým... Ýþyeri sahiplerinin sorunlarý çok, dertleri çok. Haklýlar ama; bazý iþyeri sahipleri de kusura bakmasýnlar ama hep almaya alýþmýþlar, müþteriye hizmet verme ise sýfýr. Müþteriyi hiçe sayýyorlar... Bunlarýn arasýnda küçük iþyerleri de, büyük þirketler de var. Alýþveriþ þöleni boyunca gördüðüm; çoðu iþyerinin önü feci þekilde kirli! Lefkoþa Belediyesi'nin durumu malum ama bir iþyerinin de kapýsýnýn önünü süpürmesi gerekmiyor mu? Ýþyerlerinin çoðunun önünde çiçeklik var, içleri teneke kutu meþrubat ve pet su þiþeleri ile dolu... Onlarý oradan alýp çöpe atmak çok mu zor? 200 TL'ye elbise satýlan iþyerinin önü toz, toprak ve kuru yaprakla dolu olur mu? Olmamalý.. 2 TL'ye elbise satýlsa da iþyerlerinin önlerinde çöp olmamasý lazým. Ýþyerine giriyorsunuz ayakkabý deneyeceksiniz içerisi fýrýn gibi. 250 TL'ye ayakkabý satýyorsunuz, iddialý bir iþyerisiniz ama; soðutucu çalýþmýyor, içerisi sauna gibi o sýcakta müþteri 5-6 ayakkabýyý nasýl deneyecek? Evet haklýsýnýz elektrik paralarý ödenecek gibi deðil, ama bahsettiðim iþyerleri de kazanan iþ yapan ada çapýnda ismi olan firmalar bir çoðu da artýk marka olmuþ. Bazý iþyerlerinin bulunduðu binalar tam anlamý ile çöplük. Park yerleri, apartman giriþleri ve bahçeleri rezalet! Hadi onu boþvermiþler; iþyerlerinin önü toz toprak dolu... Kapý ya da vitrin önündeki çiçekliklerin içinde, çiçek dýþýnda her þey var. Klimalarý çalýþtýrmýyorlar, bazý iþyerleri ise ýþýklarý bile yakmýyor. Ýçerisi loþ bile deðil, karanlýk. Peki nasýl ürün beðenecek müþteriler? Özellikle Dereboyu'da kaldýrýmlarda yürümek çok zor... Kaldýrýmlar araç iþgali altýnda... Ýþyeri sahipleri neden kaldýrýmlara arabalarýný park eder? Neden kendi vitrinini, iþyerinin önünü kapatýr? Dereboyu'ndaki kaldýrýmlarýn araç iþgaline ise polis yýllardýr seyirci. Oralarda polis yol kesip evrak kontrolü yapýyor, ama 2 metre ötede kaldýrýma park eden araçlarý görmüyor nedense! Alýþveriþ þöleni boyunca da ayný görüntü, þölenden sonra da ayný görüntü. Gelelim büyük iþyerlerine Bazý katlý maðazalarda yürüyen merdiven de var ama süs gibi duruyor. Katlý maðazada yürüyen merdiven varsa neden haftada 1-2 gün, ya da belli saatlerde yürüyor? Aslýnda yürüyen deðil yürümeyen merdiven desek daha doðru! 2. kata yürüyerek çýkýyoruz.. Ýçerisi hamam gibi. Iþýklarýn yarýdan fazlasý yanmýyor. Müþteriye müþteri gibi davranmak lazým. Özellikle bazý restoranlarýn "biz müþteri demiyoruz, müþteri sözü hiç hoþ deðil biz misafir diyoruz" sözünü de hiç samimi bulmuyorum. Özellikle bana kimse misafir gibi davranmasýn, paramla yemek yediðim yerde bana müþteri gibi davransýnlar. Çünkü misafir gibi davrandýklarýnda hizmet tam anlamýyla sýfýrdýr. Doktor muayenehanelerinde hastalarý nasýl görüyorlar bilemiyorum, müþteri gibi mi, hasta gibi mi? Son yýllarda ben, eþim, akrabam, arkadaþlarýmla defalarca özel doktor muayenehanelerine gittim. Kusura bakmasýnlar ama; gelen hastaya ya da müþteriye yapýlan saygýsýzlýklarý gözlemledim. Hasta, ya da hasta yakýnýsýnýz sýra bekliyorsunuz, býrakýnýz çay kahveyi, içecek su bile yoktur bazý muayenehanelerde. Sehpalarda dergiler var Benim gördüðüm en yeni dergi 2007 yýlýna aitti! En son 3 yakýnýmý Köþklüçiftlik'te bir doktora götürdüm. 500 TL muayene ücreti ödedik, ben 2 saate yakýn oturdum Mecmualar yýllanmýþtý, gazetelerin en yenisi ise 1 aylýktý. Çýkýþta oradaki sekreterden elimizdeki evraklar için zarf istedik "yok" dedi. Lastik de olur, dedik, ona da "yok" dedi. Tel zýmba dedik ona da "yok" dedi. Görevli bizlere "yok" derken yüzümüze bile bakmýyor, elindeki telefonla habire mesaj yazýyordu! Memlekette devlet kurumlarýndan olduðu gibi her alanda baþý bozukluk ve hizmet eksikliði var. Müþterinin gözü kör deðil, çoðu þeyin farkýnda. Benim bildiðim bir þey var ki; vermeden almak olmaz Sendikalar: Bazý konularda mutabakata varýldý Protokol görüþmeleri kapsamýnda Maliye Bakaný Ersin Tatar ile KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Týp-Ýþ, Kamu-Ýþ, Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý yetkilileri arasýnda dün gerçekleþtirilen toplantý sonrasýnda açýklama yapan 4 sendika, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý müsteþar ve yetkililerinin katýlýmý ile 17 Aðustos'ta yaptýklarý öneriler çerçevesinde gerçekleþtirilen görüþmede bazý konularda mutabakata varýldýðýný ve 11 Eylül'de yapýlacak görüþmede mutabakata varýlan konularýn somut hale getirilmesine karar verildiðini açýkladý. KTAMS, KTOEÖS, KTÖS ve Týp-Ýþ adýna yazýlý açýklama yapan KTAMS Baþkaný Kaptan, mutabakata varýldýðýný savunduklarý konularý þöyle sýraladý: "Kamuda çalýþan tüm personele ve kamudan emekli tüm kiþilere eþit miktarda maaþ artýþý yapýlmasýna", "vergi düzenlemeleri ile ilgili baþlatýlan çalýþmalarýn sonlandýrýlmasýna", "kamuda çalýþan kadýnlarýn doðum izinleri konusunda Sosyal Güvenlik Yasasý uyarýnca yapýlan iyileþmenin Kamu Görevlileri Yasasýnda, Öðretmenler Yasasýnda ve Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasýnda da yapýlmasýna" (Hamile kamu görevlilerine doðumdan önce altý hafta, doðumdan sonra da on hafta olmak üzere toplam on altý hafta tam ödenekli hamilelik ve doðum izni verilir. Hamile kamu görevlisi doðumdan önce kullanmasý gereken altý haftalýk, hamilelik izninin ilk dört haftasýný kullanmayýp doðumdan sonraya aktararak doðumdan sonra kullanabilir. Bu haktan yararlanabilmek için, hamile kamu görevlisinin, doðum tarihinden iki hafta önceye kadar çalýþmasýnda herhangi bir engel olmadýðýnýn, doktor raporu ile belgelendirmesi gerekir), "sosyal devlet anlayýþýna göre saðlýk sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik teknik kurul çalýþmasý baþlatýlmasýna", "Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasýndaki anomalilerin giderilmesi ve deðiþtirilmesini talep ettiðimiz maddeler ile ilgili Saðlýk Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ile KTAMS, TIP-ÝÞ ve Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ile teknik kurul çalýþmasý yapýlmasýna", "tam gün saðlýk hizmeti sunulmasý çerçevesinde Hakim-Hekim maaþ eþitliðinin saðlanmasýna yönelik Saðlýk Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðý ile TIP-ÝÞ'in çalýþma yapmasýna", "Asgari Ücretin yeniden belirlenmesine yönelik Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanmasýna", "2008 sonrasý kamuda iþe girenlerlerin ihtiyat sandýðý prim oranlarýnda eþitlik saðlanmasýna yönelik Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca çalýþma yapýlmasýna", "Geçici Memur ve Ýþçilere iþ güvencesi saðlamak adýna KTAMS tarafýndan yasal düzenleme önerisi hazýrlanmasýna", "Vardiya rotasyon çalýþanlara 47/10 yasa tahtýnda ön görülen Vardiya ödeneði, çalýþma saatleri ve izin kullanmalarýný düzenleyen Vardiya Tüzüðü çalýþmasýnýn hükümet tarafýndan 11 Eylül'de yapýlacak protokol toplantýsýna sunulmasýna", "Mali Hizmetler Sýnýfýnda olmayýp tahsilat iþlemi yapan çalýþanlar ile ilgili vezne tahsisatý konusunda teþkilat yasalarýnda gerekli düzenlemenin yapýlmasýna", " Akaryakýt fiyatlarýna yapýlan artýþlara baðlý olarak yolluk ücretlerinin 2013 bütçesinde yeniden belirlenmesine", "Kamuda derece terfilerindeki týkanýklýklarýn giderilmesine", "Eðitimde öðrenci sayýsý baz alýnarak bütçe çalýþmasý yapýlmasýna, öðretmen yardýmcýsý kadrolarýnýn doldurulmasýna, öðretmenler nakil tüzüðündeki sýkýntýlarýn giderilmesine yönelik KTOEÖS, KTÖS, Maliye Bakanlýðý ve Eðitim Bakanlýðý ile teknik kurul çalýþmasý yapýlmasýna", " 2007 yýlýnda aday kadroda öðretmenliðe baþlayan kiþilerin emeklilik yasasý kapsamýna alýnmasýna yönelik Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca hazýrlanan yasa tasarýsýnýn meclise sunulmasýna". Kaptan protokol görüþmelerine 11 Eylül Salý günü saat 09:30'da gerçekleþtirilecek toplantý ile devam edileceðini de kaydetti. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLERE ANLAMLI BAÐIÞ- Londra'da faaliyet gösteren Kuzey Kýbrýs Dayanýþma Derneði, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu himayelerinde Londra'da düzenlediði balodan elde edilen geliri, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'ne baðýþladý. Meral Eroðlu ve Kuzey Kýbrýs Dayanýþma Derneði Baþkaný Hasan Gazioðlu, bugün Ortopedik Özürlüler Derneði'ni ziyaret ederek, 15 Haziran'da Londra'da düzenlenen balodan elde edilen 18 bin 240 Sterlin tutarýndaki çeki, Dernek Baþkaný Orkun Bozkurt'a takdim etti. Meral Eroðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, derneðe baðýþlanan paranýn Londra'da yaþayan Kýbrýslý Türklerin duyarlýlýðýnýn bir kanýtý olduðunu belirterek, balo için katkýda bulunan herkese teþekkür etti. TANZANYA YOLCULARI Kýbrýs Türk Basýn Konseyi, Dünya Basýn Konseyi Birliði'nin 2012 Tanzanya toplantýsýna katýlacak. Kýbrýs Türk Basýn Konseyi, önceki gece bir toplantý yaparak uluslararasý toplantýya katýlým konusunu görüþtü. Konseyin yemekli toplantýsýnda Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði Müþaviri Nazan Er de aðýrlandý. Konsey Baþkaný Doç Dr. Þule Aker, yemekte yaptýðý açýklamada, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Basýn yasasýnýn hazýrlanmasý aþamasýnda sürece katký koyduklarýný, Dünya Basýn Konseyi Birliði'nin 2012 Tanzanya toplantýsýna katýlmak amacýyla gerekli hazýrlýklarýn yapýlarak, KKTC'yi uluslararasý platformda en iyi þekilde temsil etmek için çalýþmalarýn tamamlandýðýný kaydeden Þule Aker, Konsey'in web sayfasýný da hazýrladýklarýný aktardý. Aker, Yönetim Kurulu olarak medyayý ilgilendiren konularda önemli konuklarla Konsey üyelerini çalýþma yemeklerinde bir araya getirmeyi amaçladýklarýný dile getirerek, ilk konuklarýnýn TC Büyükelçiliði Basýn Müþaviri Nazan Er olduðunu kaydetti.

9 9 30 Aðustos 2012 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ÇÝN'DE UYGURLAR, TÜRKÝYE'DE KÜRTLER Uygur halký, geleceðini tayin etmek ve özgür bir halk olarak kabul görmek istiyor. Fakat Türkiye'de hiç kimse Uygur halkýndan bahsederken "Çin'i bölmek isteyen vatan haini, terörist Uygur Türkleri" demiyor. Türkiye'deki Kürtler ise tek bir anayasal hakka bile sahip deðiller. Çin'deki Uygur Türklerinin uðradýðý zulme tepki göstermemize raðmen, Türkiye'deki Kürtler söz konusu olduðunda neden adalet duygumuz bizi terk ediyor? Uygur Türklerinin kazanacaðý statü için gün sayarken, Kürtlerin kazanabileceði en ufak bir hak bile neden bizi öfkeyle kudurtup savaþ senaryolarý yazmaya itiyor? Kürt halkýnýn maruz kaldýðý zulme ve katliamlara alkýþ tutanlarýn, Uygur halkýnýn ya da dünyadaki diðer ezilen halklarýn acýlarýndan bahsetmesi ahlaksýzlýk ve ikiyüzlülüktür. Uzay BULUT (T24) TARÝH 28 TEMMUZ 2011 Dövizin TL karþýsýnda fýrlamasýyla herkesin eline geçen para da azaldý... Döviz borcu olanlar bu ay ödedikleri taksitlerden daha çok para ödeyecekler... Maaþlar da eridi... Sendikalar eþel-mobil uygulamasýnýn yeniden baþlatýlmasýný talep ediyorlar... Gözden kaçmayanlar... BÝR "COPY-PASTE" YETER Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim'in süratle geçmesini istediði yasalardan biri þu: "Toplantý ve gösteri yürüyüþleri yasasý, özel güvenlik yasasý ve sanal ortamlarda iþlenmekte olan suçlarla ilgili yasa " E yasaya ne gerek var, Türkiye'nin hala hazýrda "þeker" gibi yasalarý var, öyle yasalar ki, sokaða çýkan her örgütü kodese týkacak, "terörist" diye yargýlayacak kadar "þanlý" Bir "copy-paste" yeter. Kopyalayýn Türkiye'den yapýþtýrýn KKTC'nin alnýna DÝPNOT "AKP Hükümeti, Müslüman Kardeþler Örgütü'nün Türkiye þubesi gibi çalýþýyor" Mezhepçi AKP Hükümeti, Türkiye'yi "küresel cihatçýlar" denilen Ýslamcý militanlarýn cirit attýðý bir ülke haline getirdi. Antakya patlamaya hazýr barut fýçýsý gibi. ABD ve Batýlý ortaklarýnýn desteklediði, AKP Hükümeti'nin üs saðlayýp silah ve para verdiði devþirme "Özgür Suriye Ordusu", sýnýr köyleri ve kasabalarýnda yerli halkýn üzerinde terör estiriyor. Ýslamcý militanlar, Suriye'de düzenledikleri katliamlarýn videolarýný sýnýr köylerinde, Hatay kahvelerinde ve mülteci kamplarýnda KARÝKATÜR / Amerikan PNAS dergisinde yayýmlanan 70'li yýllardan beri sürdürülen bir araþtýrmaya göre, esrar kullanýmýna baþlama yaþý düþtükçe IQ seviyesinde yaþanan düþüþ de artýyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "30 Aðustos 1922 modern Türkiye'nin ve yeni bir dünyanýn doðuþunun müjdecisi oldu. O güne kadar, milyonlarca insan emperyalizmin prangalarýndan kurtulma bilincine varamadý." Hasan BOZER (Meclis Baþkaný) VÝRGÜL... AÐIR GELÝRSA ÝKÝ YOL YAP Milli Bayramlar siyasilerimizin can simidi olmaya devam ediyorsa bunda senin de payýn büyüktür ey Kýbrýs Türkü. Milli Bayramlara balýklama dalan bu siyasetçilerin saçmasapan bildirilerini, hayatta hiçbir karþýlýðý olmayan, gerçek dünyayla bütün baðlarýný koparmýþ konuþmalarýný yiyen de sensin, yutan da sensin, sindiren de sensin. Ayný filmi senelerdir seyreden de sensin, alkýþlayan da sensin. Yoksa aðýr mý geldi sana bu söylediklerimiz? Aðýr geldiysa, Serhat Ýncirli'nin dediði gibi iki yol yaparsýn olur biter. VALLAHÝ ÞAKA GÝBÝDÝR BU ÝRSEN BEY "Türkiye birçok dünya devletinin gýpta ederek izlediði bir ülkedir, Kýbrýs Türkleri de bu geliþmeleri gurur ve sevinçle takip ediyor." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) gösteriyorlar. Korku yaratarak yerli halký ve mültecileri sindirecek bir tehdit atmosferi oluþturuyorlar. AKP Hükümeti, Müslüman Kardeþler örgütünün Türkiye þubesi gibi çalýþýyor. Türkiye'yi Cumhuriyetle elde ettiði görece ileri, modern ve öncü ülke konumundan çýkarýyor. Türkiye, Müslüman Kardeþler'in kurmayý hedeflediði yeni hilafet düzeninin bir parçasý haline geliyor. "Arap Baharý" denilen siyasal süreç, emperyalist bir projeye dönüþerek Doðu'da bütün 'Birinci Cumhuriyetler' in yýkýlmasýyla Serhan Gazioðlu sonuçlanýyor. Erdoðan bir türlü Türkiye'nin Baþbakaný olamýyor. Bir mezhebin lideri olmaktan kurtulamýyor. AKP etnik ve dinsel bakýmdan Türkiye'yi bölüyor. Gaziantep'te patlatýlan bombayý hâlâ üstlenen olmadý. Biz (Yurt Gazetesi olarak) ilk günden bu eylemin Türkiye'yi Suriye'ye saldýrtmak isteyen güçler tarafýndan gerçekleþtirildiðini yazdýk. Tipik bir El Kaide eylemiydi. Ulaþtýðýmýz bilgiler bu yöndeydi. Ancak yandaþ basýn, en küçük bir gazetecilik çabasý göstermeden ilk gün katilleri buldu. Gaziantep Valisi hiçbir kanýt ortaya koymadan eylemi PKK'nýn gerçekleþtirdiðini ileri sürdü. Medya bunu sorgusuz sualsiz kullandý. Oysa Gaziantep, uzun süredir El Kaide'nin Türkiye'de geçiþ üssü olarak kullandýðý bir kentti. Son 5 yýlda 52 El Kaide militaný tutuklanmýþ, çok sayýda silah ve cephane ele geçirilmiþti. El Kaide'ye karþý son operasyon ise Haziran'da yapýlmýþ ve 7 militan tutuklanmýþtý. El Kaide lideri Zerkavi, Türkiye'yi tehdit etmiþ, savaþçýlarýný cihat için Suriye'ye çaðýrmýþtý.( )Hürriyet'in Vaþinghton muhabiri Tolga Danýþ'ýn ABD'den bildirdiði (25 Aðustos 2012) çok önemli bir haber, tezlerimizi doðruluyor. Haberde ABD dýþ politikalarýna yön veren üç düþünce kuruluþunun 2 ay önce Vaþington'da kapalý bir toplantý yaptýðý belirtiliyor. Burada üzerinde çalýþýlan senaryolardan biri de, Gaziantep'te sivillere yönelik bir bombalý eylemin düzenlenmesiymiþ. Terör eyleminin sorumluluðu Suriye Ýstihbarat Örgütü üzerine yýkýlacak, Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalede bulunmasý için ortam yaratýlacakmýþ. Ýnanýlýr gibi deðil ama haber böyle! ( ) Ortadoðu kanlý bir bölgesel savaþýn içine itiliyor. Ýlk dalgada Suriye'yi, Ýran'ý, Türkiye'yi, Irak'ý, Lübnan'ý ve Kürtleri içine alacak bu savaþ, Rusya'nýn kayýtsýz kalamayacaðý bir boyut kazanacaktýr. Bu durum, bölge halklarý için bir felaket demektir. ABD, Ýngiltere, ve Fransa'nýn da dahil olmasý halinde, Çin'in de katýlacaðý bir dünya savaþýna yol açabilecek tehlikeli bir oyun oynanmaktadýr. (Bu yazý MERDAN YANARDAÐ'ýn "Yurt Gazetesi"nde yayýmlanan "Gaziantep, El Kaide ve Doðu'nun Birinci Cumhuriyetleri" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 30 Aðustos 2012 Perþembe GÜNEYDEN... SÝLÝKÝOTÝS'ÝN NORVEÇ TEMASLARI Norveç'teki enerji toplantýsýna katýlan Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Neoklis Silikiotis'in, Norveç Enerji Bakanlýðý, Doðalgaz ve Petrol konularýna iliþkin Müsteþarý Henriksen Per Rune ile bir araya gelme fýrsatý bulduðu belirtildi. Politis gazetesi ve diðer gazeteler, Silikiotis ile Rune arasýndaki görüþmede enerji konularýna yönelik görüþ alýþveriþinde bulunulduðunu ayný zamanda Silikiotis'in, Norveç'in kendi hidrokarbon yataklarýnýn deðerlendirilmesinde benimsediði yöntem, felsefe ve kurumlara iliþkin bilgi edinme fýrsatý da bulduðunu yazdý. YAZ KAMPINDA KANSER HAKKINDA BÝLÝNÇLENDÝRÝLDÝLER- Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, Kantara Gençlik Yaz Kamplarýnda gençlere yönelik bilinçlendirme toplantýsý düzenledi. Dernekten verilen bilgiye göre, "Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Eðitim Projesi" kapsamýnda yer alan eðitim, Gençlik Dairesi'yle iþbirliðinde yapýldý. Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar'ýn yaptýðý sunumda kanserin ne olduðu, oluþum aþamalarý, nedenleri, önlemler için neler yapýlabileceði ve kanserin baþlýca önemli belirtileri hakkýnda bilgi verdi. Etkinlikte, özellikle beslenme, sigara kullanýmý, uzun süre güneþte kalma, fiziksel aktivite azlýðý ile kanser arasýndaki baðlantýlarla ilgili interaktif sohbetler yapýldý. 4. OZANKÖY PEKMEZ FESTÝVALÝ 31 AÐUSTOS'TA BAÞLIYOR Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlýðý iþbirliðinde bu yýl 4'üncüsü düzenlenecek Ozanköy Pekmez Festivali, 31 Aðustos - 2 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Ozanköy meydanýnda 31 Aðustos Cuma günü saat 19:00'da baþlayacak festival çeþitli sanatsal ve kültürel aktivitelere ev sahipliði yapacak. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ozanköy meydanýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, amaçlarýnýn Ozanköy adý ile özdeþleþen Harnup pekmezi ve pekmez ürünlerinin üretim ve kullanýmýný teþvik etmek, Ozanköy'ün turistik tanýtýmýný saðlamak olduðunu söyledi. Ozanköy Muhtarlýðý ve Ozanköy Spor Kulübü tarafýndan baþlatýlan daha sonra köyün belediyeye baðlanmasýyla farklý motivasyon kazanan festivali uluslararasý bir boyuta taþýmayý hedeflediklerini kaydeden Aygýn, festivalin gerçekleþmesine katký koyan herkese teþekkür etti. Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve Festival Komitesi üyelerinin katýldýðý toplantýda konuþan Ozanköy Muhtarý Mustafa Uzun ise, Harnup pekmezinin Ozanköy'ün bir simgesi olduðunu belirterek, 3 gün sürecek festival kapsamýnda Ozanköy Meydaný'nda pekmez yapýlacaðýný ve gelen ziyaretçilere ücretsiz þýra daðýtýlacaðýný belirtti. Uzun, köy halkýnýn sahiplendiði festivalin uzun yýllar devam edeceðine inandýðýný belirtti. Daha sonra söz alan Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Burcu Karakaya, Ebru Usar ve Ersan Kaþif ise, festivallerin Kýbrýs Türk halkýnýn gelenek ve göreneklerini geleceðe taþýyan ve yeni nesillere aktaran önemli bir aktivite olduðuna iþaret ederek, katký koyan herkese teþekkür etti. KIRGIZ ÖÐRENCÝLERE SERTÝFÝKALARI VERDÝLDÝ- Girne Amerikan Üniversitesi ile Biþkek Finans ve Ekonomi Akademisi (BAFE) arasýnda geçtiðimiz yýllarda imzalanan akademik iþbirliði anlaþmasý öðrenci deðiþim programý çerçevesinde yaz stajlarý ile yaz okulu derslerini GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampusunda tamamlayan Kýrgýz öðrencilere sertifikalarý düzenlenen törenle verildi. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, GAÜ Girne Kampusu Baþkanlýk Ofisinde düzenlenen törende Ýþletme ve Turizm Otelcilik Konaklama bölümlerinde yaz dönemi eðitimlerini tamamlayan Kýrgýz öðrencilere sertifikalarý GAÜ CEO'su ve Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Dr. Asým Vehbi tarafýndan verildi. Töreninde konuþan GAÜ CEO'su ve Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Dr. Asým Vehbi, GAÜ ile BAFE arasýnda imzalanan akademik iþbirliði anlaþmasýnýn 2004 yýlýnda Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar ve kendisinin hazýr bulunduðu toplantýda imzalandýðýný hatýrlatarak, iki üniversite arasýnda imzalanan anlaþmanýn her iki ülke ve üniversitelerine önemli katkýlar ve açýlýmlar kazandýrdýðýna dikkat çekti. Kýrgýzistan ve KKTC arasýnda bilim ve kültür köprüsünü kurulduðunu ve uzun yýllardan beridir sürecin devam ettiðine iþaret eden Vehbi, GAÜ'nün 120'nin üzerinde dünya üniversitesi ile imzaladýðý benzer anlaþmalarla KKTC ve kültürünün yanýnda yükseköðretim sistemi ve üniversitelerinin tüm dünyaca tanýnmasýna önemli katkýlar yaptýðýný vurguladý. PEYNÝR ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ HELLÝM KARARNAMESÝNE KARÞI Rum Peynir Üreticileri Birliði'nin, hellim üretiminde kullanýlacak süt miktarlarýný belirleyen kararnameye karþý olduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesine göre, Birlik, süt ürünleri üretiminin kritik noktada bulunduðuna dikkat çekti. Rum Hükümeti'ni, küçükbaþ hayvan besicileri desteklemeye ve onlarýn taleplerini karþýlamaya çaðýran Birlik, hellimdeki süt oranlarýyla ilgili kararnamenin uygulanmasýnýn imkansýz olduðunu ileri sürdü. DÝPKARPAZ'DA 38 ÖÐRENCÝ EÐÝTÝM GÖRECEK Dipkarpaz'da bulunan Rum ilk ve ortaokulunda yeni ders yýlý hazýrlýklarýnýn baþladýðý, okullarda bu yýl toplam 37 ya da 38 öðrencinin okumasýnýn beklendiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, bu yýl ortaokul-lise bölümüne 15 öðrencinin kayýt yaptýrdýðýný, bu rakamýn geçen yýl 13 olduðunu belirtirken, 18 öðrencinin ilkokulda eðitim göreceðini, 4-5 çocuðun ise anaokuluna baþlamasýnýn beklendiðini yazdý. Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn gazeteye verdiði bilgiye göre, bu yýl anaokulunda 2, ilkokulda 4 ve ortaokul-lisede ise, öðrencilerin tercih edeceði derslerle orantýlý olarak 20 öðretmen görev alacak. Gazete, öðretim görevlilerinin listesinin KKTC makamlarýnýn elinde olduðunu ve yanýt beklendiðini belirterek listenin onaylanmasý halinde, ilkokul ve ortaokulun müdürleri de dahil olmak üzere bir dizi personel deðiþikliðinin gerçekleþeceðini vurguladý. MALÝ VERÝLERDE ÝYÝLEÞME Güney Kýbrýs'ýn, yýlýn ilk 7 ayýna iliþkin gelir ve giderlerinde hissedilir iyileþme olduðu belirtildi. Haravgi gazetesi "Mali Veriler Hissedilir Ýyileþmiþ" baþlýklý haberinde, Maliye Bakanlýðý'nýn dün yayýnladýðý verilere göre Ocak-Temmuz döneminde gelirlerin, geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2,5 atýþla 3.5 milyar Euro'ya ulaþtýðýný yazdý. Ayný döneme ait giderlerin de, yüzde 1,97 düþüþle 4 milyar 165 milyon Euro olduðu kaydedildi. Gazete, bu veriler ýþýðýnda yýlýn ilk 7 ayýna ilþkin bütçe açýðýnýn 615 milyon 295 bin Euro ile sýnýrlý kaldýðýný belirterek, geçtiðimiz yýl ayný dönemde bu rakamýn 785 milyon 474 bin Euro olduðunu anýmsattý. EURO.KO'DAN AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAKÝ YEÞÝLLERE MEKTUP EURO.KO'nun, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Yeþiller Grubu'na Kýbrýs sorunuyla ilgili mektup gönderdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesinin "AP Yeþiller Grubu Liderliði Temaslar Ýçin Kýbrýs'a" baþlýðýyla aktardýðý haberine göre, Yeþiller Grubu'ndan bir heyetin önümüzdeki günlerde adaya yapacaðý ziyaret öncesinde gönderilen mektupta, Türkiye'nin Kýbrýs sorununun çözümü için yapýlan doðrudan müzakerelerden "rahat bir þekilde ayrýldýðý" iddia edildi. Habere göre EURO.KO mektubunda, Kýbrýs sorununun duraðan bir süreçte bulunduðunu, bunun nedeninin de Türkiye'nin Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðý'ný devralmasýna karþýlýk müzakere sürecini 12 ay süreyle durdurmasý olduðunu öne sürdü.

11 30 Aðustos 2012 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. 'Robin Hood' Ýspanya'yý ayaklandýrdý Ýspanya'nýn Endülüs bölgesindeki Marinaleda Belediye Baþkaný Juan Manuel Sanchez Gordillo, yüzlerce kiþiyi peþine takýp krize karþý isyan etti. Ekonomik krizdeki Ýspanya "Robin Hood" lakaplý belediye baþkanýný konuþuyor. Yandaþlarýyla birlikte marketleri yaðmalayarak, gýda maddelerini yoksullara daðýtan 60 yaþýndaki Gordillo, þimdi de halký örgütlüyor. Ýspanya'da hükümetin kemer sýkma politikasýna karþý isyan bayraðýný açan Gordillo, kimilerine göre kahraman, kimilerine göre bir hýrsýz. Ýspanya'nýn Endülüs bölgesindeki Marinaleda Belediye Baþkaný Juan Manuel Sanchez Gordillo, yüzlerce kiþiyi peþine takýp krize karþý isyan etti. Krizin iþsiz býraktýðý yüzlerce Endülüslü, "Finans dünyasýnýn çýkardýðý krizin bedelini bize ödetmeyin" demek için yürüdü. Ýspanyollarý seslerini yükseltmeye davet eden Gordillo, "Bizi yönetenler, kesintilerin insan hayatýný nasýl etkilediðini görsün. Ekonomik durgunlukla birlikte halk periþan. Yetti artýk demenin zamaný geldi" dedi. HALKLA MARKETLERÝ YAÐMALADI Marinaleda'da 1979'dan bu yana belediye baþkaný seçilen 60 yaþýndaki Gordillo aslýnda bir halk kahramaný. Robin Hood lakaplý baþkan, iki hafta önce çevre kasabalardaki süper marketlerin yaðmalanýp ürünlerin fakirlere ve gýda bankasýna daðýtýlmasýný saðlamýþtý. Onlarca aktivist temel gýda maddelerini sepetlere doldurup marketlerden para ödemeden çýkarken, Gordillo otoparkta bekleyip onlara hoparlörle destek olmuþtu. HALKA UCUZ EKMEK VE GIDA Solcu belediye baþkaný, 30 yýldýr bölge halkýna ucuz emlak ve gýda saðlama çalýþmalarýyla tanýnýyor. Gordillo'nun halkýn nabzýný tutmak için, sýk sýk dar gelirliler için oluþturulan kamplarda konakladýðý da biliniyor.(t24) ÝSRAÝL ADALETÝ Rachel Corrie "Kazara" Ölmüþ! Gazze'deki yýkýmý engellemeye çalýþýrken buldozerin altýnda kalarak hayatýný kaybeden Corrie'nin ailesinin Ýsrail'e açtýðý dava sonuçlandý; mahkeme ordunun suçsuz olduðuna karar verdi. Ýsrail Hayfa'daki mahkeme, Gazze'de buldozerin öldürdüðü insan haklarý savunucusu Rachel Corrie'nin "isteseydi kurtulabileceðini" söyleyerek olayýn kaza olduðuna hükmetti. Hakim Oded Gershon'a göre, 16 Mart 2003'te Filistinlilerin evlerini yýkmaya gelen buldozerin önüne geçerek yýkýmý durdurmaya çalýþýrken hayatýný kaybeden 23 yaþýndaki ABD'li barýþ eylemcisi Corrie'nin ölümünde Ýsrail devletinin sorumluluðu yok. Corrie ailesinin avukatý Hüseyin Ebu Hüseyin, mahkemenin insan hakký ihlallerini "onayladýðýný" söyledi. "SAVAÞ FAALÝYETÝ SIRASINDA ÖLDÜ" Corrie'nin annesi Cindy ve babasý Craig, Ýsrail Savunma Bakanlýðý'na ihmal suçlamasýyla dava açmýþtý. Ailesi, Ýsrail'in Corrie'yi kasýtlý ve yasalara aykýrý olarak öldürdüðünü, güvenilir ve kapsamlý bir soruþturma yapýlmadýðýný savunuyordu. BBC'nin haberine göre, Corrie'nin ölümünü "üzücü bir kaza" olarak niteleyen yargýç, olayýn "savaþ faaliyetleri sýrasýnda" meydana geldiðini belirtti. Corrie, Uluslararasý Dayanýþma Hareketi üyeleriyle birlikte Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinlilerin evlerini yýkmaya çalýþan orduya ait buldozerleri engellemeye çalýþmýþtý. Ýsrail ordusunun yaptýðý soruþturmada Corrie'nin ölümünde Ýsrail askerlerinin suçu olmadýðý sonucuna varýlmýþtý. Ýsrail ordusu, bu bölgede militanlarýn bulunduðunu ve protestocularýn buraya girmemesi gerektiðini savundu. Soruþturmada buldozer operatörünün Corrie'yi görmediði ve eylemcinin, üzerine moloz düþmesi sonucu öldüðü iddia edildi. Olay günü çekilen fotoðraflarda Corrie, fosforlu yelek ve elinde megafonla bir buldozerin önünde görülüyor. Guardian gazetesinin haberine göre, mahkemede de buldozer sürücüsünün Corrie'yi görmediði ifade edildi. Gazeteye konuþan görgü tanýðý Richard Purssell ise "Sürücünün onu görmemiþ olmasý imkansýz. Kepçe topraðý kaldýrdýðýnda, Rachel de toprakla birlikte havaya kalktý. Sürücü yavaþlamadý bile, üzerine sürmeye devam etti, sonra da kepçeyi yere çevirdi" dedi. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Corrie'nin annesi Cindy Corrie kararý duyunca çok incindiðini söyledi. "Baþýndan beri askerleri koruyan ve cezasýzlýðýn hüküm sürdüðü bir sistem olduðu açýktý. Þimdi mahkemenin de bu sistemin içinde olduðunu gördük." (bianet.org) DÝSÝ BAÞKANI ANASTASÝADÝS: ANNAN PLANI ESKÝDE KALDI Þubat ayýnda yapýlacak Rum baþkanlýk seçimlerinin güçlü adaylarýndan ana muhalefet DÝSÝ'nin Baþkaný Nikos Anastasiadis, Annan Planý'nýn eskide kaldýðýný ve yeniden masaya konmasýnýn mümkün olmadýðýný söyledi. Simerini gazetesinin "Annan Planý Eskide Kaldý... Kýbrýs Sorununda Yeni Strateji ve Hristofyas'ýn 'Hediyelerinin' Çekilmesi" baþlýklý haberine göre Anastasiadis dün yaptýðý açýklamada, Rum halkýnýn 2004 yýlýnda Annan Planý'yla ilgili kararýna saygýlý olduðunu söyledi. Plana "evet" diyen DÝSÝ'nin Baþkaný Anastasides, Rum halkýnýn büyük çoðunluðu tarafýndan reddedilen planýn ne olduðu gibi, ne de farklý bir biçimde yeniden gündeme KKTC'deki ETUCE toplantýsý iptal edildi Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli, Avrupa Öðretmen Sendikalarý Konfederasyonu'nun (ETUCE), Eylül ayýnda KKTC'de Gazimaðusa'daki Salamis Otel'de düzenlemeyi planladýðý seminerle ilgili fikrinin deðiþtirilmesi için kendi Bakanlýðý ile Eðitim Bakanlýðý'nýn koordineli faaliyetlerde bulunduklarýný söyledi. Politis gazetesi, Rum Dýþiþleri ve Eðitim Bkanlýðý'nýn giriþimleri sonucu seminerin Gazimaðusa'da deðil, Ekim'de Brüksel'de yapýlacaðýný yazdý. Politis gazetesine göre, Dýþiþleri Bakaný Markulli, DÝSÝ Milletvekili Nikos Tornaritis'in konuya iliþkin sorusu üzerine yazýlý açýklama yaptý. Habere göre Markulli, ETUCE'nin ilk baþtaki kararýnýn (KKTC'de yapýlmasý kararýnýn) ciddi karýþýklýklara neden olacaðý nedeniyle tehlike içerdiðini savundu. ETUCE seminerinin, KKTC'de, yüzde 75'i Ýngiliz, yüzde 25'i ise Rum hak sahipli toprak ELEKTRÝK PARASI ÖDEMEMEK ÝÇÝN PÝLE'DEKÝ KIBRIS TÜRK BÝNALARINI KÝRALIYORLAR Rum Elektrik Kurumu'nun, bazý Kýbrýslý Rumlarýn veya yabancýlarýn, 1964 yýlýnda alýnan, Pile'de yaþayan Kýbrýslý Türklerin veya ara bölge olarak nitelendirilen bölgelerde ikamet edenlerin, AÝK tarafýndan kendilerine saðlanan elektrik için ücret ödememeleri yönündeki siyasi kararý, beklenmedik boyutlarda istismar ettikleri yönünde þikayette bulunduðu belirtildi. Haravgi gazetesi, "Elektrik Parasý Vermemek Ýçin Kýbrýslý Türk Binalarýný Kiralýyorlar" baþlýklý haberinde, bazý Kýbrýslý Rumlarýn veya yabancýlarýn, ticari ve diðer faaliyetler için Pile'deki Kýbrýslý Türklere ait binalarý kiraladýklarýný ve tükettikleri elektrikleri ödememek için söz konusu siyasi karardan gelmesinin mümkün olmadýðýný kaydetti. Anastasiadis, DÝSÝ'nin Kýbrýs tezinin 2010 yýlýndan beri açýk olduðunu ve tüm siyasi güçlere açýklandýðýný da ifade etti. Müzakere masasýnda Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýs Türk tarafýna "hediyeler" verildiðini iddia eden Anastasiadis, prosedürde yapýlacak deðiþiklik ve yeni bir strateji ile "bu hediyelerin geri çekilmesi" gerektiðini öne sürdü. "Geniþletilmiþ müzakereler" konusunda ise Anastasiadis, "Bu, AB'ýn müzakere sürecine daha aktif ve özlü katýlmasý, ayrýca iþgalci güç Türkiye'yi sorumluluklarýnýn önüne koyacaðý anlamýna gelir" dedi. üzerinde bulunan otelde yapýlacaðýný savunan Markulli, seminerin burada yer almasýnýn ayrýca Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýnýn ayaðýný kaydýracaðýný ve katýlýmcýlarýn Ercan Havalimaný'ndan adaya giriþlerinin ve Kýbrýs Rum mallarýný kullanmasýnýn da bir takým sorunlara neden olacaðý kanaatinde olduklarýný belirtti. BASKILAR Rum Dýþiþleri Bakanlýðý ve Eðitim Bakanlýðý'nýn, eðitim sendikalarý ile yürüttüðü iþbirliði sonucunda, ETUCE seminerinin, KKTC'de yapýlmasýnýn iptal edilmesine ve bunun, Ekim'de Brüksel'de gerçekleþtirilmesinin saðlandýðýný yazan gazete ETUCE'nin ilgili açýklamasýnda, Güney Kýbrýs'ýn toplantýnýn iptal edilmesine iliþkin baskýlarýna deðinerek konfederasyonun, Kýbrýs'ýn geleceðine iliþkin siyasi bir çatýþmaya müdahil olmak istemediðini de dile getirdiðini belirtti. Bir Kýbrýslý Türk'ün AB Dönem Baþkanlýðý için iþe alýnmasý tartýþma yarattý Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) mezunu bir Kýbrýslý Türk'ün, Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliði (AB) dönem baþkanlýðý için hangi koþullarla iþe alýndýðýnýn, Güney Kýbrýs'ta ciddi soru iþaretleri gündeme getirdiði ifade edildi. Fileleftheros gazetesinde "Sahte Devletten Diplomaya Sahip Kýbrýslý Türk Ýþe Alýndý" baþlýðýyla ilk sayfadan yer alan haberde, bahse konu kiþinin biyografisinde, 1 Eylül 1995 tarihinden 30 Temmuz 2000 tarihine kadar Yakýn Doðu Üniversitesi'nde okuduðu; Üniversite'den Turizm ve Ýþletmecilik diplomasý aldýðý ifade edildi. Ýþ'e alýnan Kýbrýslý Türk YDÜ'yü bitirmesinin ardýndan Surrey isimli Ýngiliz Üniversitesi'nden Otel Yönetimi konusunda lisansüstü diploma faydalandýklarýný yazdý. Gazete ayrýca AÝK Basýn Sözcü Vekili Tasos Grigoriu'nun bu konudaki açýklamalarýna yer verdi. TAHSÝL EDÝLEMEYEN ÜCRET YILDA 1.4 MÝLYON EURO Habere göre Grigoriu yaptýðý açýklamada, siyasi karar nedeniyle bu binalardan tahsil edilemeyen elektrik ücretinin yýllýk maliyetinin 1.4 milyon Euro olduðunu söyledi. Grigoriu, bazý Kýbrýslý Rumlarýn veya yabancýlarýn son zamanlarda bu kararý istismar ettiklerini ve AÝK'in bu sorununun önüne geçilmesi için devlete baþvurduðunu belirtti. aldýðýný yazan gazete, iþ'e alýnan Kýbrýslý Türk'ün otelcilik konusundaki bilgilerinin Rum Yönetimi'nin AB dönem baþkanlýðýyla ne gibi bir iliþkisi olduðu sorusunun yanýtlanmasý gerektiðini belirtti. Gazete, Kýbrýslý Türk, Rum Yönetimi'nin AB dönem baþkanlýðý için çok hýzlý bir þekilde Brüksel'e atandýðýna iþaret ederek, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý eski Genel Müdürü Nikos Emiliyu'nun, 24 Þubat 2012 tarihinde Rum tarafýnýn Brüksel'deki daimi temsilcisine gönderdiði mektupta yazanlara yer verdi. Haberde, iþ'e alýnan Kýbrýslý Türk'ün, 1 Mayýs 2007 tarihinden 23 Eylül 2011 tarihine kadar, Rum kesiminin kapatmaya karar verdiði "Kýbrýs Avrupa Enstitüsünde" çalýþtýðý da belirtildi. Polisin göstericileri fiþlemesi yasal deðil Güney Kýbrýs'ta küçükbaþ hayvan besicilerinin geçtiðimiz gün Baþkanlýk konutu önünde gerçekleþtirdikleri eylemin polis tarafýndan kayda alýndýðý ve fotoðraflandýðýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan baþlayan tartýþma devam ediyor. Polisin ve Adalet Bakanlýðý'nýn, eylemcilerin polis tarafýndan kayda alýnmasý konusunda "Kiþisel Nitelikli Verilerin Korunmasý" Komiseri ile irtibat halinde bulunduklarýný yazan Fileleftheros, Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka'nýn söylediklerine de yer verdi. Gazeteye göre, Kiþisel Nitelikli Verilerin Korunmasý Komiseri Yannos Danilidis'in, polisin barýþçýl etkinlikleri, gösterileri ve mitingleri kayda alma konusunda yasalar tarafýndan desteklenmediðini söylemesi ve polisi buna yapmaya son vermeye çaðýrmasýnýn ardýndan konuþan Luka polise, komiserin tavsiyelerine uymasý telkininde bulundu.

12 12 30 Aðustos 2012 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Þefdali mi dikiyon Feslikân mý ekiyon Sararmýþsýn solmuþsun Aþýklýk mý çekiyon Acýlý Günler 1960 / Aydýn Menderes Anlatýyor... Muammer Yaþar TEKÝN YAYINEVÝ "Herkes ay gibidir. Kimseye göstermek istemediði karanlýk bir yüzü vardýr." Harper sevdaný paylaþmadan/ koþan yoldaþlarýnla/ ciðerinin son oksijenini nasýl çýkacaksýn kurtuluþuna yurdun? Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým gardaþimu" adlý þiirinden Ersoy "Sevdasýyla Kavgasýyla Bir Ülkenin Yaþamýnda Rol Almak" kitabýný tanýttý Lefkoþa Türk Belediyesi Kültür-Sanat Koordinatörü Yaþar Ersoy son sanat ürünü "Sevdasýyla Kavgasýyla Bir Ülkenin Yaþamýnda Rol Almak -Yenilmek Ama Teslim Olmamak" adlý kitabýný dün tanýttý. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleþen Ersoy'un kitap tanýtýmýna bugüne kadar görülmemiþ bir þekilde yoðun bir sanatseverler ve vatandaþ katýlýmý gerçekleþti. Khora Yayýnlarý'ndan çýkan 694 sayfalýk ansiklopedik nitelikteki kitabýn tanýtýmýna LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve bazý belediye meclis üyeleri yanýnda eski baþbakanlardan Hakký Atun, eski belediye baþkanlarýndan Mustafa Akýncý ve Burhan Yetkili de katýldý.khora Kitabevi'nin organize ettiði geceye Lefkoþa Belediye Orkestrasý da müzikleriyle katký koydu. Cahit: "Lütfen üretin" Eðitimci-Yazar Neriman Cahit sanatçý dostu Yaþar Ersoy'un uzun araþtýrmalar sonucunda topluma kalýcý bir eser býraktýðýný söyleyerek "Buradaki herkesin yakasýna tek tek yapýþýyorum.lütfen elinizden geleni yapýn ve üretin" dedi. Ersoy'un çok deðerli bir esere imza attýðýný kaydeden Cahit, daha önce de gerek tiyatro gerekse edebiyat alanýnda Kýbrýs Türk sanat yaþamýna çok deðerli ürünler sunan Ersoy'a çok teþekkür etti. Tolgay: "Kendi baðlamýnda bu kitabý aþabilecek bir kitap daha yayýnlanacaðýný düþünmüyorum." Gazeteci-Yazar Ahmet Tolgay konuþmasýnda Yaþar Ersoy'un uzun yýllara dayanan araþtýrmalarý sonucunda ülkedeki sosyal hayat, siyaset hayatý ve kültür-sanat hayatýný belge,bilgi,gazete küpürü,broþür ve fotoðraflarla harmanlayarak anlattýðý kitabýn çok önemli bir sanat eseri olduðunu söyleyerek kendi baðlamýnda bu kitabý aþabilecek bir kitap daha yayýnlanacaðýný düþünmediðini ifade etti. Sanatçýlarýn hangi zorluklar içinde, ne özveriler göstererek sanat icra etmeye çalýþtýðýnýn belgeleriyle bu kitapta yüzleþileceðini dile getiren Tolgay, bu gibi kitaplarýn sanatçý üzerinde baský kurmaya heveslenenlere de bir nevi gözdaðý verebileceði inancýnda olduðunun altýný çizdi. Ersoy: "Bu kitap bir bellek,varolmanýn þartý olan sanatsal bir üretim,tarihe bir belge" Son sözü alan Yaþar Ersoy varolmak için üretmek gerektiðini belirterek sadece þikayet deðil her alanda kökü bu topraða basan üretimler yapýlmasýnýn önemine vurgu yaptý. Belediye Tiyatrosu'nun geliþiminin toplumsal demokrasinin geliþimi ile eþdeðer olduðunu kaydeden Ersoy geçmiþteki 30 yýla dayanan tiyatronun mücadelesinin ayný zamanda toplumsal mücadeleyi de yansýttýðýný anýmsattý. Ýnsanlarýn bu kitapta sanat ve sanatçýlarýn yasaklanmasý için yazýlý önerileri, derneklerin "zararlý" faaliyetlerinin devlet tarafýndan imzalanan protokollerle önlenmesi için alýnan tedbirleri, çeþitli jurnallemeler gibi demokrasi ve sanat adýna utanç duyulabilecek yazý ve belgeleri bulabileceðini ifade eden Ersoy, kitabýn tiyatro ekseninde ülkedeki her þeyi yansýttýðýný belirtti. Ersoy, "Tarihe karþý sorumluluðumuzu yerine getirdiðimizi düþünüyorum ve bu çalýþmayý yaptýðým için bahtiyarlýk duyuyorum. Bu kitapta çeþitli ülkelerden 140 gazeteci-yazarýn Kýbrýs Türk kültür,siyaset, sanat ve demokrasisi ile ilgili 500'ü aþkýn yazýsý bulunuyor. Bu kitap bir bellek.,tarihe bir belge."dedi. Bu kitabýn çok aktörü bulunduðunu söyleyen Ersoy, eski belediye baþkanlarýndan Mustafa Akýncý'nýn bu ýþýðý yakarak bir kavga ile sevdayý baþlattýðýný, diðer baþkanlarýn da bu geleneði sürdürdüðünün altýný çizerek tüm belediye baþkanlarýna teþekkür etti. Kitabý basan Khora Kitabevi'ne de teþekkür eden Ersoy, kitabýnýn tanýtýmýna gelen yoðun katýlým karþýsýnda duygulandýðýný da sözlerine ekledi. Etkinlik Ersoy'un kitabýný imzalamasý ve resepsiyon ile son buldu. Nâzým Hikmet Barýþ Ödülü Yaþar Kemal'e Ýzmir'in Dikili Ýlçesinde 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleþtirilecek Dikili Barýþ ve Nâzým Hikmet Günleri'nde ilk 'Nâzým Hikmet Barýþ Ödülü', ünlü Yazar Yaþar Kemal'e verilecek. Nâzým Hikmet'in 110'uncu doðum yýlý nedeniyle ünlü þairin anýsýna düzenlenecek Dikili Barýþ Þenliði, 1-2 Eylül tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan'dan çok sayýda sanatçý, politikacý ve akademisyeni bir araya getirecek. Þenliklerde, ünlü Þair Nâzým Hikmet'in, Türkiye'deki en büyük büstünün açýlýþý yapýlacak ve Nâzým Hikmet Barýþ Ödülü ilk kez verilecek. Þenlik hakkýnda bilgi veren Dikili Belediye Baþkaný CHP'li Osman Özgüven, "Hüzün, kaygý ve öfkeyle izlediðimiz bir sürece giriyoruz. Sýfýr sorun adý altýnda yürütülen iliþkiler ve izlenen dýþ politika ülkemizi tüm komþularýyla sorunlu hale getirdi. Bir türlü çözüme ulaþtýramadýðýmýz kardeþ kavgasý endiþelerimizi arttýrmaya devam ediyor. Çözümsüzlüðü dayatan nefret ve ayrýmcý söylem, insani yaklaþýmlarýmýzý da zorluyor. Haklarýný arayanlar kurþunlanýp öldürülüyor" dedi. Özgüven, "110'uncu doðum yýlýnda büyük þairi Dikili'de yaþatacaðýz. Türkiye'deki en büyük Nâzým Hikmet büstünü, onun vasiyetine uyarak bir çýnar aðacýnýn altýnda bir parkta açacaðýz. Ýlk kez verilecek Nazým Hikmet Barýþ Ödülü'nü de Ünlü Yazar Yaþar Kemal'e vereceðiz" diye konuþtu. Þenliklere Doðan Hýzlan, Tarýk Akan, Rutkay Aziz, Genco Erkal, Hýfzý Topuz, Orhan Alkaya, heykeltraþ Mehmet Aksoy, Ercan Karakaþ, Fikri Saðlar, Melike Demirað ve Moðollar gibi çok sayýda sanatçý ve politikacý katýlacak. Kekilli "güzel ve tehlikeli" Almanya'nýn ünlü magazin dergisi Cover, önemüzdeki yýllarda dünyaya damgasýný vuracak isimleri sýraladý Almanya'da aylýk yayýmlanan kadýn magazin dergisi Cover, dünyada önümüzdeki senelere damgasýný vuracak 15 önemli kadýný seçti. Dergi Türk kökenli sinema oyuncusu Sibel Kekilli'yi 15 kadýn arasýnda gösterdi. Derginin eylül ayý baþýnda piyasada olacak yeni sayýsýnda siyaset, kültür, ekonomi, spor ve magazin dünyasýndan 15 önemli kadýn tanýtýldý. Aralarýnda Ýsveç'in müstakbel kraliçesi Victoria, Georgia May Jagger, Emma Stone gibi kadýnlarýn da bulunduðu listede Sibel Kekilli, "güzel ve tehlikeli" olarak tanýtýlýyor.

13 13 30 Aðustos 2012 Perþembe "BIÇAK TRÝO"DAN KANSER HASTALARI YARARINA KONSER Býçak Trio Müzik Topluluðu, Yakýn Doðu Üniversitesi'nin ev sahipliðinde Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna konser verecek. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, konser, 1 Eylül Cumartesi akþamý saat 20.00'de YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak. Býçak Trio, 2006 yýlýnda Dr. Mesude Býçak, Teyfika Býçak ve Vecihe Býçak kardeþler tarafýndan oluþturuldu. Yerel halk danslarý ekipleri gösterileri ile herkesi büyüledi "KIBRIS TÜRKÜ'NÜN MÝLLÝ MÜCADELESÝ" Metehan'da halk danslarý coþkusu yaþandý Bu yýl yerel ekiplerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Lefkoþa Halk Danslarý Festivali, Metehan bölgesinde güzel görüntülere sahne oldu. Kemal Küçük Spor ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleþtirilen festivale Lefkoþa Folklör Derneði (FOL-DER), Folklör ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Halk Sanatlarý Vakfý (HAS-DER) ve Gençlik Merkezi katýlarak ülkemiz kültürünü yansýtan birbirinden güzel dans ve temsili yaþam kesitlerini sergilediler. Festivalin açýlýþýnda bir konuþma yapan HASDER Baþkaný Ali Nebih, her yýl uluslararasý yapýlan festivalin, bu yýl LTB'de yaþanan ekonomik sýkýntýlar nedeni ile yerel gruplarla yapýlmak durumunda kaldýðýný belirterek, bu konudaki burukluðunu ifade etti. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ise festivalin bu yýl kýsýtlý bir organizasyonla yapýldýðýný, ancak gelecek yýllarda eskisi gibi uluslararasý düzeyde yapýlmasý için gerekenlerin yapýlacaðýný vurguladý. Yerel gruplara ve yetkililerine özellikle teþekkür eden Bulutoðlularý, "Sizler iyi günümde yanýmda oldunuz, ama en önemlisi kötü günümde de yanýmda durdunuz. Bu yüzden çok teþekkür ederim" dedi. BAKANLAR KURULU Birikmiþ borçlarýn tahsiline yönelik baþvuru süresi uzatýlýyor Bakanlar Kurulu, devlete birikmiþ borçlarýn tahsil edilebilmesine yönelik düzenleme çerçevesinde 24 Aðustos'ta dolan baþvuru süresinin uzatýlmasýný öngören ilgili yasal deðiþikliði onayladý. Meclise ivedilikle sevk edilecek yasa deðiþikliði yürürlüðe girdiði tarihten itibaren baþvuru kabul edilebilecek; ancak yürürlükteki yasada öngörüldüðü þekilde 31 Aralýk'a kadar iþlemlerin tamamlanmasý gerekiyor. Bakanlar Kurulu'nun yaklaþýk 1 buçuk saat süren toplantýsýnýn ardýndan, alýnan kararlarý, Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu açýkladý. MUHTARLARA YARIM ASGARÝ ÜCRET Çavuþoðlu, geçen yýlbaþýndan itibaren muhtarlara yarým asgari ücret maaþ ödenmesi konusunda uygulamada yaþanan sýkýntýlar üzerine Köy ve Mahalle Ýhtiyar Heyeti Yasasý'nda deðiþiklik için adým atýldýðýný ve yasadaki "muhtarlýklara" ifadesinin "muhtarlara" þeklinde deðiþtirileceðini açýkladý. Söz konusu yasa deðiþikliðini ivedilikle Meclis'e göndereceklerini ve yasa geçtikten sonra söz konusu ödemenin muhtarlara yapýlacaðýný ifade eden Çavuþoðlu, gelir artýþýndan dolayý vergi ödemesi gerekenlerin de bunu ödeyeceðini söyledi. SÜT FÝYATLARI BELÝRLENDÝ Bakanlar Kurulu ayrýca, hayvancýlarla, süt fiyatlarý konusunda varýlan mutabakata uygun olarak gerekli düzenlemeleri yaparak fiyatlarý resmileþtirdi. Çavuþoðlu üreticiye ödenecek süt fiyatlarýný þöyle açýkladý: "Soðut inek sütü 1.19; açýk inek sütü 1.10; soðutulmuþ inek sütü 1.12; soðuk koyun sütü 1.83; açýk koyun sütü 1.66; soðutulmuþ koyun sütü 1.74; soðuk keçi sütü 1.35; açýk keçi sütü 1.22; soðutulmuþ keçi sütü 1.28." BÝRÝKMÝÞ BORÇLARIN TAHSÝLÝNE YÖNELÝK BAÞVURU SÜRESÝ UZATILDI Bakanlar Kurulu, mazbata olarak bilinen ve birikmiþ borçlarýn tahsil edilebilmesine yönelik baþvuru süresinin uzatýlmasýna da karar verdi. Yapýlan yasal deðiþiklikle borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý için verilen 6 aylýk sürenin 24 Aðustos'ta tamamlandýðý ancak borçlular ve birçok bankadan bu sürenin yeterli gelmediði ve uzatýlmasý gerektiði yönünde telkinler geldiðine iþaret eden Çavuþloðlu, iki tarafýn da kazancýný düþünerek insanlara son bir þans vermek adýna yýlbaþýna kadar iþlemlerin tamamlanmasý koþuluyla bu süreyi uzatmak üzere gerekli yasa deðiþikliði tasarýsýný onayladýklarýný açýkladý. Meclise ivedilikle sevk edilecek yasa tasarýsý yürürlüðe girdiði tarihten itibaren baþvuru kabul edilebileceðini ancak yürürlükteki yasada öngörüldüðü þekilde 31 Aralýk'a kadar iþlemlerin tamamlanmasý gerektiðini vurgulayan Çavuþoðlu, bu durumda olanlarýn da gerekli duyarlýlýðý göstermek durumunda olduðunu; aksi halde daha sonra yaþayacaklarý sýkýntýlarýn tamamen kendi sorumluluklarý dahilinde olacaðýný söyledi. "Kýbrýs Türkünün Milli Mücadelesi" isimli kitabýn yazarý Emine Sömek, eserini Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sundu. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, TMT subaylarýndan ve 1960'ta milletvekili olarak görev yapan Lefke'nin tanýnmýþ simalarýndan merhum Dr. Selçuk Sömek'in eþi olan Emine Sömek, kitabýný Eroðlu'na sunmaktan büyük bir þeref ve onur duyduðunu söyledi. Kýbrýs Türkü'nün geçmiþte yaþadýðý sýkýntýlar ile ailesinin tanýk olduðu olaylarý bir kitapta topladýðýný ifade eden Sömek; "Çok kötü günler yaþandý ve bu günlere kadar geldik. Bugün bir devletimiz ve bayraðýmýz var. Biz bunun yokluðunu yaþadýk. Gençlerimiz çok dikkatli olsun. Bir devlet ve bayraðýmýz var. Daha ne isteyebiliriz ki" diye konuþtu. BAHÇECÝ AÝLESÝNÝN SERGÝSÝ 3 EYLÜL'DE AÇILACAK Bahçeci ailesinin ürettiði seramik, fotoðraf ve boncuk eserleri, Lefkoþa'da Ýsmet Vehit Güney Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Mine, Metin, Doða ve Defne Bahçeci'nin 1. Ailesel Hobi Sergisi, 3 Eylül Pazartesi sabah 9.30'da açýlacak ve 7 Eylül'e kadar ziyarete açýk olacak. DOÐANCI KÜLTÜR SANAT DERNEÐÝ DESTEK BEKLÝYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Eylül'de Kültür Sanat Þenliði düzenleyecek olan Doðancý Kültür Sanat Derneði'nin yetkililerini kabul etti. Bakanlýktan verilen bilgiye göre Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, kabulde yaptýðý konuþmada, Doðancý'nýn sadece tarýmsal alanda deðil sportif ve kültürel alanlarda da üretken olduðunu belirterek, bu gibi þenliklerin hem bölge hem de ülke sosyal yaþamýna katký saðladýðýný söyledi.

14 30 Aðustos 2012 Perþembe 15 ERMENÝ KÝLÝSESÝ KÜLTÜR SANAT MERKEZÝ'NE DÖNÜÞTÜRÜLÜYOR Yakýn Doðu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Ýrfan S. Günsel, Lefkoþa Ermeni Kilesi ve Manastýrý'ný Yakýn Doðu Üniversitesi bünyesine katarak Arabahmet mahallesinde farklý bir bakýþ açýsýyla Kültür Sanat Merkezi haline dönüþtürme çalýþmalarýna baþladýklarýný açýkladý. Günsel, yaptýðý yazýlý açýklamada, TC Kültür Bakanlýðý ile iþbirliði içerisinde Kýbrýs Edebiyat Müzesi'nin kurulacaðýný, Yakýn Doðu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin çalýþmalarýnýn burada sergileneceðini, YDÜ Yaþam Boyu Eðitim Merkezi bünyesinde geniþ kitleye hitap eden kurslarýn bu tarihi ortam içerisinde gerçekleþtirileceðini kaydetti. Günsel, binanýn dýþýnda eskiden þövalyeler ve eþlerine ait olan pek çok mezar ve mezar taþý bulunmakta olduðunu fakat bunlarýn ikisi dýþýnda hepsinin, 1962'de Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Eserler Dairesi tarafýndan yerlerinden kaldýrýldýðýný vurgulayarak, 1963 yýlýnda Ermenilerin terk ettiði Kilise'nin bu tarihten sonra harap hale geldiðini UNOPS ve USAID 'in desteklediði bir projeyle 20 Ekim Temmuz 2010 tarihleri arasýnda restore edildiðini belirtti. MAÐUSA VE GÜZELYURT'TA ZEYTÝN HASADINA BAÞLAMA TARÝHLERÝ AÇIKLANDI Gazimaðusa Kaymakamlýðý ile Güzelyurt Kaymakamlýðý Gemlik türü ve yerli zeytinin hasadýna baþlama tarihlerini açýkladý. Gazimaðusa Kaymakamlýðý, Gazimaðusa bölgesinde hasada baþlama tarihlerini Gemlik türü zeytin için 1 Eylül, yerli zeytin için 15 Eylül olarak duyurdu. Güzelyurt Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre ise, Güzelyurt bölgesinde hasat, Gemlik türü zeytin için 22 Eylül'de, yerli zeytin için ise 6 Ekim'de baþlayacak. Açýklamalarda, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplamanýn yasalara aykýrý olduðu uyarýsýnda da bulunuldu. ALEVKAYASI YAYLA ÞENLÝÐÝ 9 EYLÜL PAZAR GÜNÜ KKTC Karadeniz Kültür Derneði'nin 19. Geleneksel Alevkayasý Yayla Þenliði, 9 Eylül Pazar günü yapýlacak. Dernek baþkaný Turan Büyükyýlmaz tarafýndan yapýlan açýklamada, Yayla Þenliði'nin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin tüm ilçe ve köylerinden gelecek halkýn katýlýmýyla saat 10.00'da baþlayacaðý kaydedildi. Halk danslarý, kültürel ve sosyal etkinliklerle konserin yer alacaðý belirtilen açýklamada, "Bir kültür mirasý olarak yaþatmaya çalýþtýðýmýz bu organizasyonumuza tüm KKTC halkýný davet ediyoruz" denildi. Þenliklerdeki konserde sahneye çýkacak sanatçýlar da Taner Eyüpoðlu, Sevim Akýn, Yücel Aktaþ, Ýslam Yýldýz olarak açýklandý. KTTO GENEL SEKRETERÝ MUSTAFA ATUN Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Genel Sekreterliði'ne Mustafa Atun getirildi. Odadan yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Genel Sekreterliði'ne, Oda Yönetim Kurulu kararýyla Mustafa Atun getirildi. Bu görevi daha önce yürüten Janel Burcan emekli oldu. 1965'te Lefkoþa'da doðan Mustafa Atun'un ABD'de mimarlýk eðitimi aldýðý, LAÜ Mimarlýk Fakültesi'nde görev yaptýktan sonra yýllarý arasýnda Ýstanbul Olimpiyat Oyunlarý Hazýrlýk ve Düzenleme Kurulu'nda hem mimar hem de yönetici olarak birçok uluslararasý proje çalýþtýðý; Atatürk Olimpiyat Stadý'nda da görev yaptýðý belirtildi.

15 30 Aðustos 2012 Perþembe Muhalifler bebekleri de öldürdü ÞAM-Kasaba sakinleriyle konuþan Fisk, tanýklýklarýn katliamý silahlý muhaliflerin iþlediðine yönelik iddialarý güçlendirdiðini belirttti. Deraya'dan geçilen korkunç görüntülerde, sokak ortasýnda yavrusunun üstüne kapanan annenin cansýz bedeni izleyenleri þok etti. Fisk, "Hayaletlerin ve yanýtsýz sorularýn þehri" olarak tanýmladýðý Deraya'da yaþayanlarýn anlattýklarý hikayenin, katliamla ilgili dünyada dolaþan haberlerden farklý olduðunu yazdý. Bu kiþilere göre, Deraya'da olanlarýn "baþarýsýz bir esir takasý pazarlýðý" olduðunu kaydeden Fisk, konuþtuðu kasaba sakinlerinin tanýklýklarýnýn da katliamýn failinin "Özgür Suriye Ordusu"na baðlý militanlar olduðuna yönelik iddialarý güçlendirdiðini belirtti. ASKER AÝLELERÝ VE MEMURLAR ESÝR ALINDI Kasaba sakinleri, ordunun bölgeye girmeden önce "Özgür Suriye Ordusu"nun askerlerin ailelerini, postacý gibi sýradan memurlarý esir aldý ve taraflar arasýnda "takas müzakereleri" baþladý. Müzakerelerle ilgili hiçbir resmi açýklamanýn yapýlmadý ancak Independent'a konuþan bir Suriyeli yetkiliye göre, takas konusunda "uzlaþý için tüm olasýlýklar tüketilince" ordunun operasyonu baþladý. Katliamýn ardýndan bölgeye giren Suriye televizyonlarý da korkunç görüntülere yer verdi. ARANIYOR Marmara bölgesinde parttime ev iþlerine yardýmcý bayan aranýyor. Tel: KÝRALIK Dereboyu-Köþklüçiftlik'te öðrenciye kiralýk 3+2 eþyalý, klimalý, þömineli ev Tel: KÝRALIK DAÝRE Aileye ful eþyalý daire, Devpa yaný, sosyal konutlar 2.kat. Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: AYZER EMLAK KÝRALIK Hamitköy'de 2+1 yeni full eþyalý daire K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý yeni daire Ortaköy'de 2+1 ve 3+1 full eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 ve 2+1 eþyalý-eþyasýz daireler Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire SATILIK K. Kaymaklý'da full ekstralý, garajlý, bahçeli villa Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa Hamitköy'de kat sýfýr Türk malý daire Gönyeli'de kat 140 metrekare özel yapým Türk malý daire Hamitköy'de anayola 200 m 8500 ayakkare köþe arsa / Aralarýnda çocuk ve kadýnlarýn da bulunduðu sivillerin cenazelerinin yýðýldýðý sokaklarda ilerleyen askerlere, kasaba sakinleri "Bizi teröristlerden kurtarýn" diye baðýrýyor. Bir diðer kasabalý ise cenazeleri taþýyan askerlerin yanýna gelip "Bunlarýn kökünü ne zaman kurutacaksýnýz" diyerek tepkisini dile getiriyor. MUHALÝFLER ORDUYU SUÇLAMIÞTI Suriyeli muhalifler ise katliamýn sorumlusunun ordu birlikleri olduðunu ileri sürmüþtü. Muhalif gruplar kasabada 200 kiþinin katledildiðini açýklarken, bu gruplara yakýnlýðý ile bilinen Ýngiltere merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü de ayný olayda 320 kiþinin katledildiðini iddia etmiþti. Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Kimun da Salý günü, katliamýn soruþturulmasý çaðrýsýnda bulunmuþtu. (Yurt Gazetesi.com.tr) KÝRALIK LEFKOÞA'NIN HER BÖLGESÝNDE Stüdyo daireler TL TL Stg. 1+1 daireler TL Stg. 2+1 full eþyalý daireler Stg. 3+1 eþyalý daireler TL Stg villalar Not: Öðrenci için daireler aranýyor BAKICI ARANIYOR Lefkoþa'da 2 yaþýndaki bebeðe bakacak yatýlý bakýcý aranýyor. Tel: BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg KÝRALIK VEYA SATILIK Taþkent'te satýlýk veya kiralýk full eþyalý, þömineli, bahçeli, garajlý 2+2 ev Tel: GENCAY EROÐLU ALMANYA'DA- Almanya'nýn Waldkirchen þehrine Belediye Baþkaný Haöppler Josef'in davetlisi olarak giden Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, Waldkirchen'de gerçekleþen atletik yarý maratonlarý izledi. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Eroðlu, Almanya'da katýldýðý maraton yarýþýnda dereceye giren gençlere kupalarýný da takdim etti. Waldkirchen Belediye Baþakaný Haöppler Josef, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nu makamýnda aðýrlarken, Almanya Waldkirchen'de gerçekleþtirdikleri kültürel ve sportif faaliyetler hakkýnda Eroðlu'na bilgi verdi. ARANIYOR Maðusa da kafeteryada çalýþacak bayan elemana ihtiyaç vardýr. Tel: ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 177/2012) Güzelyurt Polis Müdürlüðü Binasýnýn Çatý Tamir Ýþlerinin yapýmý için teklif kabul edilir. (Bu ihaleye tüm yapý inþaatý sýnýf karnesine sahip müteahhitler katýlabilir.) NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. 7- Ýnþaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereði Encümene kayýt þartý gerekmektedir. Ayrýca Müteahhitler sýnýf karnesi fotokopisini teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. Teklifler en geç 12 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu ihale ile ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi ne yatýrýlacak TL+KDV makbuz karþýlýðý Planlama ve Ýnþaat Dairesinden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý

16 UEFA Avrupa Ligi'nde zor gece UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarýnda Trabzon Macaristan'da Videoton ile karþýlaþacak. Ýlk maç golsüz tamamlanmýþtý. Bursa ise Türkiye'de 3-1 maðlup ettiði Twente'nin konuðu olacak. Güney Lefkoþa'da APOEL Neftçi Bakü ile karþýlaþacak. Ýlk maç 1-1 sona ermiþti. Sertoðlu: Mücadelemiz devam edecek Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu, her þeye tek adamýn karar verdiði bir yapýnýn hatalý olduðunu ve federasyonlarýn söz sahibi olduðu bir MOK'un amacýna uygun þekilde hizmet verebileceðini belirtti Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu Milli Olimpiyat Komitesi'nin (MOK) yapýsý deðiþene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Geçtiðimiz günlerde birçok spor federasyonu ortaklaþa yayýnladýklarý basýn bildirisinde MOK'un þu anki yapýsýndan memnun olmadýklarýný ve çeþitli konularda rahatsýzlýk duyduklarýný dile getirmiþlerdi. Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu da MOK'ta Spor Federasyonlarýnýn söz sahibi olacaðý bir yapý istediklerini söyledi. Sertoðlu her þeye tek adamýn karar verdiði bir yapýnýn hatalý olduðunu söyledi ve "Federasyonlarýn söz sahibi olduðu bir MOK amacýna uygun þekilde hizmet verecek ve kararlar alabilecektir" dedi. Sertoðlu ayrýca federasyonlarýn söz sahibi olacaðý bir genel kurul için adýmlar atýp mücadelelerini devam ettireceklerini de sözlerine ekledi. Doðan Türk Birliði'nde hedef ilk beþ Geçtiðimiz sezonun kupa þampiyonu Doðan Türk Birliði bu sezonun hedefini geçen sezonki çizgisinden aþaðýya düþmemek olarak belirledi Yeni sezon hazýrlýklarýný sessiz sedasýz sürdüren Girne temsilcisi Doðan Türk Birliði bu sezona da iddialý hazýrlanýyor. Transfer döneminde þu ana kadar Celal'ý Lapta'ya veren ve Tatlýsu'dan Morris'i alan Doðan Türk Birliði geçen sezonki kadrosunu korumayý baþardý. Þu anda mevcut 24 kiþilik kadronun 14 kiþisini kendi alt yapýsýndan yetiþtiren sarý lacivertli takým bu sezon da alt yapýdan 17 yaþýndaki Kaan Borova ve Koral Saymaz'ý A takým kadrosuna aldý. Yeni sezon ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz Doðan Türk Birliði Baþkaný Bayar Piskobulu, Doðan Türk Birliðinin hedefinin her zaman üst sýralar olduðunu söyledi. Ýyi bir takýmlarý olduðunu vurgulayan Piskobulu "Hedefimiz geçen sezon olduðu gibi ilk 5 içerisinde yer almaktýr" dedi. AKANSOY MELÝZ REDÝF'Ý EVÝNDE ZÝYARET ETTÝ- Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Asým Akansoy ve beraberindeki bir heyet, 2012 Londra Olimpiyatlarý'nda Türkiye atletizm milli takýmýnda yarýþan milli atlet Meliz Redif'i evinde ziyaret etti. CTP-BG basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, CTP-BG Spor Komitesi Baþkaný Ali Volkan ile Besim Erdenay'ýn eþlik ettiði Akansoy, Meliz Redif'e; ülke insaný adýna olimpiyatlarda yer almasý nedeniyle teþekkür ederek, bundan mutluluk duyduklarýný dile getirdi. "Meliz'in Türkiye Milli Takýmý içerisinde Londra Olimpiyatlarý'nda yer almasýndan ülke olarak herkes büyük gurur yaþadý. Meliz'in olimpiyatlarda attýðý her adým Kýbrýs Türk Halký'nýn vicdanýný rahatlattý, sembol oldu" diyen Akansoy, bundan onur duyduklarýný belirtti. Dairelerde ilk vuruþ Tatar'dan Bu yýl ikincisi gerçekleþtirilen Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý Metehan Kemal Küçük Halý Sahasý'nda baþladý. Geçtiðimiz yýl olduðunu gibi Tiga Otomotiv sponsorluðunda gerçekleþen turnuvada açýlýþý Maliye Bakaný Ersin Tatar yaptý. Turnuvanýn açýlýþ maçý öncesi sahaya gelen Maliye Bakaný Tatar, organizasyonu yapan Ýbrahim Özsoy'a teþekkür ederek tüm takýmlara baþarýlar diledi ve bu tip organizasyonlarý kamu görevlilerinin bir birleri ile daha yakýndan tanýþmalarýný motivasyonlarýný artýrabileceðine dikkat çekti. Açýlýþ vuruþunu yapan Maliye Bakaný Tatar, geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýl da müsabakalarýn dostluk çerçevesinde geçmesi temennisinde bulundu. A Grubu'nda ilk haftanýn sonuçlarý: Telefon Dairesi-Ekonomi Bakanlýðý: 5-5 Merkezi Cezaevi-Dýþiþleri Bakanlýðý: 5-1 Tarým Dairesi-Araç Kayýt Dairesi: 11-5 Devlet Hastanesi-Meclis: 16-2 YARIN B GRUBU Saat 19.00: Gümrük Dairesi-Su Ýþleri Saat 20.00: Spor Dairesi-Maliye Bakanlýðý Saat 21.00: Jeoloji M.Dairesi-Sosyal Sigortalar Saat 22.00: Hazine ve Muh.D.-Ýç Ýþleri Bakanlýðý Denizli sezonu açýyor Futbol 2. Lig ekiplerinden Denizli, yarýn resmi açýlýþýný yapýyor. Çalýþmalarýna hýzla devam eden Batý bölgesinin güzide kulüplerinden Denizli, yarýn yapacaðý açýlýþla yeni sezon hazýrlýklarýný resmileþtirecek. Saat 16.00'da Denizli Bilal Ýyigün Stadýnda, Denizli-Ülkü Yurdu genç takýmlarýn karþýlaþmasýyla baþlayacak açýlýþta, Denizli'nim "Arý", "Minikler" ve "Yýldýzlar"ýn gösteri maçlarýnýn ardýndan, Denizli ile Binatlý A takýmlarý saat 17.30'da karþý karþýya gelecek. Denizli Baþkaný Nazým Ced, yaptýðý açýklamada, özellikle son 3-4 yýl içerisinde yakaladýklarý istikrara raðmen þansýzlýk yaþayarak play-off finalinde bir üst lige çýkmayý kaçýrdýklarýný hatýrlattý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı