ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: Nisan - Mayýs - Haziran Baþyazý nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5"

Transkript

1 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Hakan AKDAÐ Serkan ERÝKGENOÐLU YAYIN KOÞULLARI Dergimizde yayýnlanmasý istenen yazýlar bilgisayarda yazýlmalý, daha önce baþka bir yerde basýlýp, yayýnlanmamýþ olmalýdýr. Ýmzalý bir dilekçe ekinde kaðýda yazýlý olarak, ayrýca elektronik ortamda dergimizin yönetim yerine posta ile gönderilmelidir. Yazýlar 7 sayfayý (A4) geçmemelidir. 7 sayfayý aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýnlanabileceði düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr. Fotoðraflar net ve temiz olmalý, slayt dýþýnda sayýsal gönderilecek fotoðraflarýn çözünürlüðü yüksek olmalýdýr. Yazýlarda Türkçe kelimeler kullanýlmalý ve Türkçe dil kurallarýna uyulmalýdýr. Yayýnlanacak yazý ve çevirilerdeki düþünsel ve teknik sorumluluk yazarýna ait olup, oda yönetimini ve Dergi Yayýn Kurulunu sorumlu tutmaz. Dergide yayýnlanan yazýlardan kaynak göstermek koþulu ile alýntý yapýlabilir. Dergiye gönderilen yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn geri verilmez. Yazýlar Yayýn Kurulu tarafýndan incelenir. Yayýn Kurulu yayýnlanacak yazýlarda gerekli düzeltmeleri yapabilir ve uygun görülen yazýlarý yayýnlar. YÖNETÝM YERÝ Necatibey Cad. No: 16/ Sýhhiye / ANKARA Tel: Belgegeçer: E-posta: TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Necatibey Þubesi: BASKI 4Renk Yayýn Tanýtým Matbacýlýk Ltd.Þti. K.Karabekir Cad. 85/7 Ýskitler / ANKARA Tel: Fax: Kapak Fotoðrafý: Yaþar AKSU - Artvin ISSN: Yýl: 45 Sayý: Nisan - Mayýs - Haziran 2008 ÝÇÝNDEKÝLER Baþyazý nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5 Kompozit Levha Üretiminde Aðaç Kabuklarýndan Faydalanma Olanaklarý...7 Eðirdir Gölü Havzasý, Sorunlarý ve Çözüm Önerileri...12 Bitki Strüktürleri Ýle Yapý Strüktürlerinin Karþýlaþtýrýlmasý Sayýlý Kanuna Aykýrý Olarak Yapýlan Mesleki Ýhaleler Kamu Ýhale Kurumunca (KÝK) Durdurulmaktadýr...20 Daðlýk Arazide Tomruklarýn Plastik Oluklar Ýçerisinde Kontrollü Olarak Taþýnmasý (TOKK Yöntemi)...31 Aktarlar ve Týbbi Bitki Ticareti Üzerine Bir Araþtýrma (Doðu Karadeniz Bölgesi Örneði)...34 Stratejik Planlama Nedir?...40 Ormancýlýk ve Politika...42 Musalla Taþýndaki Mevta "2/B Alanlarý"...44 Sinir Hastalýklarý...47 BAORAM 50 Yaþýnda...50 Ýki Teknik Gezi...52

2 BAÞYAZI Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz, Baðlý bulunduðumuz Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði nin 40'ýncý Olaðan Genel Kurulu 29 Mayýs - 1 Haziran 2008 tarihleri arasýnda yapýldý. Yeni Yönetim Kuruluna tebriklerimizi sunar baþarýlar dileriz. 39'uncu Genel kurulda olduðu gibi bu genel kurulda da orman mühendisleri odasý yoktu. Gerekçe, Birlik hissesinin ödenmemesi Doðrudur; TMMOB Yasasý "Birlik hissesini ödemeyen odalar umumi heyet toplantýsýna katýlamaz'' der. Ancak, þu ana kadar bizden önceki Orman Mühendisleri Odasý yönetimleri de dahil olmak üzere, hiçbir odaya bu uygulama yapýlmamýþtýr. Geçen dönem ilçe seçim kuruluna yaptýðýmýz itirazdan, diðer borcu olan odalarýn borç karþýlýðý senet vererek genel kurula ve seçimlere katýldýklarý anlaþýlmaktadýr. Kalan borçlarýmýz karþýlýðý ayný þekilde senet vermemize raðmen genel kurula katýlamadýðýmýz gibi senetlerimizde derhal iþleme kondu yýlýnda yapýlan 38'inci TMMOB Genel kurulunda da Orman Mühendisleri Odasý yoktu. O dönemki Orman Mühendisleri Odasý yönetiminin seçimleri geciktirmesine TMMOB yönetimi ses çýkarmamýþ ve gözlemci sýfatýyla verilen Orman Mühendisleri Odasý temsilcisini kabul etmiþ idi. Ancak 2004 yýlýnda Orman Mühendisleri Odasý Genel Merkez Yönetiminin deðiþmesiyle birliðe gözlemci sýfatý ile verilen temsilcimizde reddedildi. Sözün özü, üç dönemdir üst birliðimiz TMMOB ile irtibatýmýz kesildi. Yönetime geldiðimiz 2004 yýlýnda TMMOB yönetim kurulunu ziyaretimize raðmen bir kez iadeyi ziyaret ya da hayýrlý olsun lafzýný duyamadýk. Üç dönemdir, en temel demokratik haklarýmýzdan olan yönetime katýlma ve seçme, seçilme haklarýmýzý kullanamadýk. TMMOB yöneticileri bizimle diyalogu kesmekle kalmadýlar. Baþta ormancýlýk mesleðinin geleceðine, orman mühendislerinin geleceðine damgasýný vuracaðý konusunda ittifak edilen 5531 sayýlý yetki kanunumuzun çýkarýlmasýnýn her aþamasýnda karþý oldular. Yetmedi, meslek mensuplarýmýzýn haklarýný kullanacaðý yetki yasamýzýn uygulama yönetmeliklerine dava açtýlar. Karþý olmalarýnýn en önemli gerekçelerinden biri, 5531 sayýlý yetki yasasý ile Odayý Bakanlýðýn vesayeti altýna soktuðumuz iddiasý idi. Oysa siz ormanlarýn yüzde doksan dokuzu devlete ait olan bir ülkede, Devlet adýna ormanlarý yöneten Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn uygun görüþünü almadan ormancýlýk çalýþmalarýný zaten yapamazsýnýz. Yaparsanýz anayasanýn 169'uncu maddesine aykýrý hareket etmiþ olursunuz. Ayrýca bu yetki yasasý ile ilk defa bir odaya, yasaya ait yönetmelikleri çýkarma ve uygulama yetkisi verilmiþtir. Bu meslek odalarý için son derece önemli demokratik bir kazanýmdýr. Bilindiði gibi yasa meclisten iktidar ve muhalefetin ittifakýyla çýkmýþtýr. Oysa, 29 Haziran 2005 tarihli ve 2580 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan, tarihli ve 5368 sayýlý "Lisanslý Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarý Hakkýnda Kanun" Tapu Kadastro Genel Müdürlüðüne büyük yetkiler vermiþtir. Bu Kanuna dayalý olarak, Tapu Kadastro Genel Müdürüne lisanslý mühendislere disiplin cezasý verme yetkisi gibi özlük haklara müdahaleye imkan saðlayan Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünce hazýrlanmýþ, 5 Mayýs 2008 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. TMMOB yönetimi ne bu yasa çýkarken, nede yönetmelik çýktýktan sonra hiçbir itirazlarý olmamýþtýr. Bu çifte standart deðil de nedir? Ayrýca, bir yandan oda yönetiminin ilgili bakanlýktan uygun görüþ almasýna "vesayet" diyeceksiniz, diðer yandan, 5531 sayýlý yetki yasasýnýn, ormanlarýn devlet tarafýndan iþletilmesini öngören Anayasa'nýn 169'uncu maddesine aykýrýlýðýndan söz edeceksiniz. Bu ne büyük çeliþkidir Sayýlý Yasanýn, devlet ormanlarýnýn özel sektörce iþletilmesiyle hiç alakasýnýn olmadýðýný, sadece devletin ormancýlýk hizmetlerini uzman, yetkili sektör kanalýyla yaptýrmasýný ve denetlemesini düzenlediðini ilgili herkes bilmektedir. Maalesef TMMOB yönetimi Anayasa'ya aykýrýlýk iddialarýyla bulanýk suda balýk avlamaya çalýþmaktadýr. Bu bir hizmet satýn almadýr ve meslek odalarý bunu çok iyi bilmektedirler. 2

3 Yetki yasamýzýn uygulama yönetmeliklerine karþý olmalarýnýn ve dava açmalarýnýn en önemli gerekçelerinden birisi ise; yönetmeliklerin TMMOB'nin ''ONAYINDAN'' geçmesi gerektiði düþüncesidir. Odalar idari olarak birliðe baðlý olup dolayýsýyla 6235 sayýlý TMMOB yasasýna ve bu yasaya baðlý olarak çýkan mevzuata tabidirler. Örneðin Odalar bu yasa (6235) çerçevesinde hazýrlanan ana yönetmeliklerini TMMOB'nin incelemesinden geçirirler. Diðer yandan Odalar týpký Birlik gibi tüzel kiþiliðe haiz kuruluþlardýr ve idari iþleyiþin dýþýnda meslek alanlarýyla ilgili çalýþmalar yapabilirler. Kaldý ki, 5531 sayýlý yasa bir mesleðin yetki yasasýdýr. Sadece meslek mensuplarýný ilgilendirmez. Diðer taraflarý da vardýr. Örneðin, Yönetmelikler çýkarýlýrken Devlet adýna ormancýlýk hizmetlerini yürüten Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn "uygun" görüþünün alýnmasý yasa gereðidir. Bu uygun görüþün ardýndan TMMOB'ye "onay" için göndermek, hiyerarþik düzene de uymaz. Dolayýsýyla, yasada açýk olarak "yönetmelikleri'' Orman Mühendisleri Odasýnýn çýkaracaðýnýn belirtilmiþ olmasýna raðmen, TMMOB yönetiminin, bu yönetmeliklerin kendi onaylarýndan geçmesi gerektiðini ifade etmesi, kendilerini yasalarýn ve her þeyin üzerinde görmeleri ve baðlý odalarý vesayetleri altýna almalarý demektir. Böyle bir yetki TMMOB'yi diktatörlüðe götürür. TMMOB bununla da yetinmiyor. Kendilerinden farklý düþündüðünü sandýklarý (sandýklarý diyoruz çünkü önyargýlarý bizlerle diyalog kurmaya engel) oda yönetimimizle uðraþýrken, meslek mensuplarýmýzýn haklarýyla savaþtýklarýnýn da farkýnda olmalarý gerekir. 5 Þubat 2008 tarihli sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Orman Amenajman Yönetmeliðinin "planlama ilkeleri'' baþlýklý 4(e) ve ''görev, yetki ve sorumluluk 5'inci maddesinin iptali için TMMOB "yürürlüðün durdurulmasý istemli'' dava açtý. TMMOB 5531 sayýlý yetki yasamýza karþý kampanya yürütürken, Birliðin ifadesiyle bazý "iyi" ormancýlarýnda kendileri gibi düþündüðünü basýn bildirilerinde belirtmiþler idi. O "iyi" ormancýlardan olsa gerek, Sayýn Yücel Çaðlar'ýn kurucusu ve onursal baþkaný olduðu ve "iyi" ormancýlarýn yer aldýðý "Kýrsal Çevre ve Ormancýlýk Sorunlarý Araþtýrma Derneði''adýna da ayný yönetmeliðin ayný maddelerine dava açýldý. Ortak gerekçeleri; ormanlarýn özelleþtirilmesi, devletin ormanlarýn denetiminden vazgeçmesi, Orman Mühendislerinin de 5531 sayýlý yetki yasasý ile buna aracýlýk etmesi v.s. Allah aþkýna! Bir mesele ancak bu kadar sulandýrýlabilir. Yargýnýn ve insanlarýmýzýn ormanlarýmýza ve çevreye olan hassasiyeti, bilgi kirletilmesi ile ancak bu kadar suistimal edilebilir sayýlý yetki yasasý, buna baðlý yönetmelikler ve davaya konu amenajman yönetmeliðinin ormanlarýn özel þirketlere iþlettirilmesi ya da ormanlarýn devlet denetimi dýþýnda kalmasý ile hiçbir alakasý yoktur. Olay sadece "orman idaresinin, devletin denetim ve gözetiminde uzman sektörden (orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, aðaç iþleri endüstri mühendisinin kurduðu ormancýlýk ve orman ürünleri büro ve þirketlerinden ) hizmet satýn almasýndan ibarettir". Böylece baþta amenajman planlarý olmak üzere tüm ormancýlýk hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Þu an Danýþtay da olan " Yeminli ormancýlýk bürolarýný'' düzenleyen 5531 sayýlý yetki kanunumuza göre hazýrlanmýþ olan tüzüðün çýkmasý halinde devletin denetim yetkisi hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktýr. TMMOB, ya da onun "iyi" ormancýlarýndan Sayýn Çaðlar, 5531 Sayýlý yetki yasasýna dayalý olarak kurulan sistemde ormancýlýk hizmeti üreten yüzlerce meslek mensuplarýmýzdan kaçýyla görüþtüler. Altmýþ dört adet mühendislik disiplininde "hizmet alýmý" ile mesleði icra sorun olmuyor iken ormancýlýkta neden sorun oluyor? Hadi TMMOB, Orman Mühendisleri Odasý yönetimiyle mücadele adýna meslek mensuplarýmýzýn hak ve hukukuna karþý sorumluluk duymuyor peki ya deðerli meslektaþýmýz Sayýn Çaðlar neden bu sorumluluðu duymuyor. Bir zamanlar üniversiteye giriþte yüzde birlik dilimlerde ülkenin en baþarýlý öðrencilerinin tercih ettiði orman fakültelerinin ve meslektaþlarýmýzýn bugünkü durumunu, dýþarýda ormancýlýk hizmetlerini ziraat mühendisleri, peyzaj mimarlarý gibi diðer disiplinler yaparken, orman mühendislerinin sadece Devlette memur olarak çalýþma durumunu neden sorgulamýyor. Bu 3

4 mesleðin geleceði belki TMMOB'yi ilgilendirmiyor ancak Sayýn Çaðlarý ilgilendirmesi gerekir. Sadece "iyi" ormancý olma adýna, meslek ve meslektaþýn geleceðine ipotek koyacak fiilleri iþlemeye deðmez. Önümüzdeki dönemde bir üst birlik olarak TMMOB'den; Odalarýn mesleki alanlarýyla ilgili çalýþmalarýnda önünü açmasýný, eþitlikten, diyalogdan yana ve tüzel kiþiliklerimize saygýlý olmasýný beklemekteyiz. TMMOB 'ye yakýþan budur. Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz, Kamu çalýþanlarý arasýnda ücret adaletsizliði baþta olmak üzere çalýþma disiplini ve motivasyonu bozan birçok adaletsizlik vardýr. Buna karþýlýk kamu personel reformu yýllardýr konuþulur durur. Birde küçük gibi görünen adaletsizlikler vardýr ki mide bulandýrýr. Örneðin bunlardan biri, Çevre Orman Bakanlýðýnda da yaygýnlaþan iyi olan kadrolarý birilerinin kullanýp, fiiliyatta iþi baþkalarýnýn yapmasýdýr. Üstelik bu kadrolarý kullanan kiþilerin çoðunun aldýklarý eðitim yapýlan iþ ile ilgili deðildir. Ýþi fiili olarak yapanýn özlük haklarýný da kullanmasý daha adil deðil midir? DSÝ menþeli olmak, yada Dr., Doç., Prof. unvaný taþýmak her görev için yeterli midir? Bu unvanlara ya da kurumlara saygý duyuyoruz. Ancak bürokrasinin kraldan çok kralcýlýðýndan ve kadrolarýn yýpratýlmasýndan da rahatsýzlýk duyduðumuzu belirtmek istiyoruz. Liyakatin temel ilke olarak benimsenmesini talep ediyoruz. Bir diðeri lojman meselesidir. Orman Genel Müdürlüðünün lojmanlarý havuza alýnmak suretiyle tüm Bakanlýk personeline kullandýrýlýrken, Meteoroloji ve DSÝ'nin lojmanlarý sadece kendi personellerine kullandýrýlmaktadýr. Mademki ayný Bakanlýðýn birimleri, neden hepsi havuza toplanarak daðýtým yapýlmaz? Tüm bu kurumlarýn lojmanlarýndan belirli bir yüzde (%10 gibi) bakanlýk personeline ayrýlýp, diðerlerini Genel müdürlüklerin kendi hizmetlerinde neden kullandýrýlmaz? Sayýn müsteþara konu intikal ettirilmiþtir. Ancak beklenen düzenleme bir türlü gerçekleþtirilememiþtir. Ormancýlýk hizmetlerinin devamlýlýðýný saðlayacak genç kuþak, lojman kaygýsýyla merkeze gelememektedir. Bu durum adaletsizdir ve ormancýlar için en basitinden onur kýrýcýdýr. Sayýn Bakan'ýn bu haksýzlýðý acilen düzelterek adaleti saðlamasý gerekir. Küçük gibi görünen bu sorunlar çalýþma barýþýný, motivasyonu bozmakta ve derin yaralar açmaktadýr. Oysa gerçekten çözüm bekleyen sorunlarýmýz ve yapýlacak çok iþimiz vardýr. Geçen sayýmýzýn baþyazýsýnda belirttiðimiz kaygýlarýmýza raðmen 5761 sayýlý "Turizm Teþvik Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun" 07.Mayýs.2008 tarihinde çýktý. Ana muhalefet partisi Kanunu Anayasa Mahkemesine götürdü. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerinin, yeni düzenlemede de ortadan kalkmadýðý kanaatini bizlerde taþýyoruz. Yine 2/B.lerin çözümü için düzenlenen ve meclise geleceði ifade edilen "Orman Köylülerinin Kalkýndýrýlmalarý ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarýlan Yerlerin Deðerlendirilmesi Hakkýnda KANUN TASARISI TASLAÐI"nýn da, Anayasa'da deðiþiklik yapýlmadan çözüm olacaðý kanaatinde deðiliz. Oysa bu konuda uzlaþma saðlamak mümkündür. Yukarýda zikrettiðimiz "kanun ve kanun tasarý taslaðý" ile ilgili oluþturduðumuz komisyon, raporunu sunmak üzeredir. Düþüncelerimiz ve tavrýmýz kamuoyu ilgili ve yetkililerle paylaþýlacaktýr. 42'nci Genel kurulumuzun ardýndan, genel kurulda aldýðýmýz yetkiler çerçevesinde, 5531 sayýlý yetki yasamýzýn getirdiði sisteme uygun olarak þubelerimiz, daha da yetkilendirilerek yeniden yapýlandýrýlmaktadýr. Yerinden yönetim ilkesine azami riayet edilmektedir. Bu çerçevede, kurullarýmýz, þubelerimiz ve temsilciliklerimizle Mayýs tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþtirdiðimiz "Danýþma Kurulu" toplantýsýnda alýnan kararlar meyvelerini vermeye baþlamýþtýr. Odamýzýn Genel Merkez ve sosyal tesisleri binasý tamamlanmýþ olup, oturum ruhsatý için müracaat edilmiþtir. Tefriþinin ardýndan yeni binamýza iki ay gibi bir sürede taþýnmayý, yaz sonuna da meslek camiamýz ve konuklarýmýzla birlikte açýlýþý planlýyoruz. Saygýlarýmýzla Yönetim Kurulu 4

5 42'NCÝ DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI Orman Mühendisleri Odasý 42. Dönemin Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Mayýs 2008 Tarihinde Antalya Rixos Premium Belek Otel'de gerçekleþtirildi. Tüm Kurulllarýn, Þube Yönetimlerinin ve Temsilciliklerin geniþ katýlým gösterdiði toplantý; Orman Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Baþkan; toplantýnýn amacý ve gündemine iliþkin açýklamalarýndan sonra, 5531 sayýlý Yetki Kanununun getirdiði yeni sistem çerçevesinde 42. Dönem Genel Kurulda alýnan kararlarla ilgili olarak þubelerin maddi ve idari yönden güçlendirilmesi, þube sayýsýnýn artýrýlmasý, hizmetlerin yerinden ve daha etkili verilmesi amacýyla yeni yapýlanmanýn getirdiði deðiþikliklere deðindi. AR-GE Komisyon Baþkaný Eþref GÝRGÝN; 5531 sayýlý Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri konusunda; Kanunun amaç, kapsam, taným, uzmanlýk alanýna iliþkin faaliyet konularý, hak, yetki ve sorumluluklarý, meslek mensubu olmanýn þartlarý ve Kanunla ilgili diðer konularda geniþ açýklamalarda bulunmuþtur. Konuþma sonrasýnda; katýlýmcýlar sorularý ile konuya iliþkin bilgilenmelerini arttýrmýþlardýr. Genel Yazman Cemal SUNAR; þube kuruluþlarýnýn yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacý ile þube sayýsýnýn 10 iken 13'e çýkarýldýðýný, Amasya, Erzurum, Sakarya Þubelerinin kurulduðunu belirterek, önümüzdeki süreçte yetki devri çerçevesinde þubelerce yürütülecek iþler konusunda açýklamalarda bulunmuþtur. Mali iþler konularýnda Genel Sayman Ergün ÇETÝN; Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði ve Odalar Mali Ýþler Yönetmeliðine göre; Birlik ve Odalarýn tüm birimlerinin mali iþlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceðini belirtmiþtir. ÇETÝN; Birlik ve Odalarýn mali iþlemlerinin; bütçe hazýrlanmasý, uygulanmasý ile muhasebe iþlemleri olarak 2 ana grupta toplandýðýný ifade ederek; bütçe düzenlenmesinde; Birliðin ve Odalarýn tahmini gelir ve giderlerinin, tüm örgütü kapsayacak þekilde hazýrlandýðýný, iki yýlda bir 5

6 Ýmdat DEMÝR BURSA ÞB. Dr. Devlet TOKSOY DOÐU KARADENÝZ ÞB. Erol KAMIÞ BATI KARADENÝZ ÞB. Fatih DEMÝRCÝ ERZURUM ÞB. Hasan AKYOL BATI AKDENÝZ ÞB. Mücahit ERACAR DENÝZLÝ ÞB. Birlik ve Oda Genel Kurullarýnca kabul edilerek yürürlüðe girdiðini belirtmiþ, mali konular hakkýnda bilgi vermiþtir. Yönetim Kurulu Üyesi Zeki KAMACI mesleki uygulamalar konularý hakkýnda açýklamalarda bulunarak, "Mesleki Uygulama Üyeliði" görevleri; yasal dayanaklarý, görev alanlarý, gerçekleþtirilen ve planlanan eðitimler konusunda bilgi vermiþtir. KAMACI konuþmasýnda, Orman Mühendisleri Odasý Ana Yönetmeliðinde; Odanýn baþlýca amaçlarý arasýnda; "Mesleðin geliþmesi ve tanýtýlmasýyla ilgili olarak teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek, bu amaca yönelik diðer kuruluþlarýn çalýþmalarýna katýlmak, ülke kalkýnmasýnýn gerektirdiði nitelik ve nicelikte, mühendis ve yüksek mühendis yetiþtirilmesine yardýmcý olmak amacýyla öðretim kurumlarýyla iliþkiler kurarak tekliflerde bulunmakla ilgili maddeler bulunduðunu belirtmiþ, yýllarý içerisinde de yeterli talep ve katýlým olmasý halinde eðitim ve seminer programlarýnýn devam edeceðini bildirmiþtir. Yönetim Kurulu Üyesi Osman TURUNÇ yayýn - tanýtým çalýþmalarý hakkýnda açýklayýcý bilgiler vererek; Orman Mühendisliði Dergisinin 45 yýldýr hiç ara vermeden yayýnlanan bir dergi olduðunu, þu anda 3 ayda bir çýkarýldýðýný, dergide Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç Ýþleri Mühendisliði ile ilgili konulara yer verildiðine deðinerek; þubelerimizden bölgesel haber ve aktivitelerin genel merkeze iletilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesinin beklendiðini ifade etmiþtir. Yayýn kurulu görevleri arasýnda bulunan að sayfasýnýn tasarýmý ve iþleyiþinin yenilenmesinin tasarlandýðýný, isteyen þubelerin kendi að sayfalarýný oluþturabileceðini, ayrýca yayýn kurulu tarafýndan; kitap, film, takvim, ajanda basýmý ve toplantý tanýtým organizasyonlarýnýn da yürütüleceðini belirtmiþtir. Ý.Hakký BARI; Orman Mühendisleri Odasý Turizm ve Sosyal Tesisler Ýktisadi Ýþletmeleri konulu bir sunum yaparak, amaç ve faaliyet alanlarý hakkýnda bilgi vermiþtir. BARI; Ýnþaatý süren Oda Genel Merkezinin iskan ve oturma ruhsatý için çalýþmalarýn baþlatýlmýþ olduðunu ve Haziran-Temmuz ayý içerisinde Oda Genel Merkez çalýþmalarýnýn yeni binada sürdürülmesinin planlandýðý belirtmiþtir. Ayrýca; Ýktisadi Ýþletme bünyesinde "proje merkezi" oluþturularak gerek üyelerimizden ve gerekse diðer gerçek ve tüzel kiþilerden alýnacak hizmetlerle iþletmenin amaçlarý doðrultusunda faaliyette bulunmayý hedeflediklerini ve bu konuyla ilgili üyelerimizin görüþ ve önerilerini beklediklerini ifade etmiþtir. Toplantýnýn ikinci gününde; þube baþkanlarýnýn konuþmalarýna yer verilmiþ olup, Baþkanlar; görev alanlarý ile ilgili konular, gerçekleþtirilen ve planlanan iþler hakkýnda bilgi vermiþler; ayrýca þube ihtiyaçlarý konusunda taleplerini dile getirmiþlerdir. Eski Orman Genel Müdürü Abdurrahman SAÐKAYA'nýn ilgiyle izlenen "Küresel Trend ve Ormancýlýk" konulu sunusundan sonra Oda Baþkanýnýn toplantýya iliþkin deðerlendirme konuþmasýyla 42.Dönem Danýþma Kurulu Toplantýsý sona vermiþtir. Orman Mühendisliði Dergisi Yayýn Kurulu Selami TECE DOÐU AKDENÝZ ÞB. Necmettin ÇINKIL AMASYA ÞB. Dr. Uçkun GERAY ÝSTANBUL Kenan ÖZTAN ÝZMÝR Yavuz KARAGÖL ELAZIÐ Sami BAYÇELEBÝ MERKEZ ÞB. 6

7 KOMPOZÝT LEVHA ÜRETÝMÝNDE AÐAÇ KABUKLARINDAN FAYDALANMA OLANAKLARI Yrd. Doç. Dr. H. Turgut ÞAHÝN* Arþ. Gör. M. Burak ARSLAN* ÖZET Odun esaslý ürünlere olan talebin giderek artmasý orman ürünleri endüstrisi için alternatif yeni hammadde kaynaklarý bulmaya yönelik çalýþmalarýn yoðunlaþmasýna neden olmuþtur. Odunlara benzer kimyasal bileþiklere sahip aðaç kabuklarýndan faydalanma, diðer odun dýþý lignoselülozik materyale göre daha sýnýrlýdýr. Halbuki, atýl haldeki aðaç kabuklarýndan, uygun kabuk-odun-tutkal kombinasyonlarý kullanýlarak standartlara uygun lif ve yonga levha üretilmesi mümkün görülmektedir. Kabuklardan üretilen levhalarýn deðiþik birçok kullaným yerinde deðerlendirilmesi saðlanabilir. Anahtar kelimeler: Aðaç, kabuk, yongalevha, lif levha, kompozit, lignoselülozik materyal Feasibility of Tree Barks for Producing Composite Panels ABSTRACT The demand on wood based products have been increased and this affect on search new raw material for Forest products industry. Utilization from tree barks which are chemically similar to woods, limited compare to other non-wood lignocellulosic materials. However, it looks like feasible to use these materials with suitable combination of wood-bark-glue for producing particle and fiber boards. Bark based panels can be used various places. Keywords: Tree, bark, particle board, fiber board, composite, lignocellulosic material 1. Giriþ Ýnsanlýk tarihinin baþlangýcýndan günümüze kadar geçen süreç içerisinde, insanoðlunun en çok kullandýðý malzemelerin baþýnda ahþap esaslý ürünler gelmektedir. Teknolojik ilerlemeler, zamanla, ahþaptan farklý ve birçok deðiþik alanda kullanýmýna imkan saðlamýþtýr. Örneðin benzer kullaným yerleri için ahþaptan daha iyi özelliklere sahip mühendislik ürünü panel ürünlerinden yongalevha, lif levha, kontrplak, OSB, MDF gibi malzemelerin üretilmesi buna örnek olarak verilebilir. Fakat ahþap malzemeye olan talebin özellikle son yýllarda çok fazla artýþ göstermesi, baþlangýçta bol ve tükenmez gibi görünen doðal ormanlarýn zamanla bilinçsiz kesilmesine ve tahribatýna yol açmýþtýr. Hatta dünyanýn bazý bölgelerinde doðal ormanlar yok olmaya baþlamýþ bulunmaktadýr. Bu durum önemli çevre sorunlarýný beraberinde getirmiþ, ekosistem ve iklimlerin deðiþimine neden olmuþtur. Ormanlara olan talebin bu oranda devam etmesi durumunda yakýn gelecekte büyük çevre ve iklim felaketlerinin olacaðý, bazý bölgelerde çölleþmenin artacaðý, ayrýca zaten ihtiyaç duyulan miktarýn, doðal ormanlardan karþýlanamayacaðý öngörülmektedir (Rowell 1996; Sahin 2006). Ormanlar üzerinde oluþan odun hammaddesi saðlama baskýsýnýn azaltýlmasý üzerine çok yoðun *SDÜ Orman Fakültesi 7 çalýþmalar yapýlmýþ, bir zamanlar kullanýlmasý düþünülmeyen odunsu ve otsu bir çok atýk ve artýk maddeden deðiþik amaçlar için odun yerine kullanýlabilirliði araþtýrýlmýþtýr. Bu alternatif hammaddelerin bol ve kolay elde edildiði bölgelerde kompozit panel levha ürünleri (yongalevha, lif levha) ve kaðýt etkili þekilde üretilebileceði belirtilmektedir (Atchison 1993; Rowell 1996; Young 1996). Bu çalýþmada, aðaçlardan yuvarlak odun hammaddesi üretimi esnasýnda oluþan ve çoðunlukla ormanda toplanmadan býrakýlan, toplandýðýnda ise sadece yakýlarak veya düþük deðerli ürün olarak deðerlendirilebilen aðaç kabuklarýnýn orman ürünleri endüstrisinde kullanýlabilirliði açýsýndan yapýlan bazý çalýþmalar incelenmiþtir. Bu sayede ülkemizde aðaç kabuklarýnýn kompozit panel üretiminde (lif ve yongalevha) deðerlendirilebilmesine yönelik olarak ileride yapýlacak çalýþmalara bir alt yapý hazýrlanmasý amaçlanmýþtýr. 2. Ahþap Esaslý Panel Levha Ürünlerinin Sýnýflandýrýlmasý Ahþap esaslý kompozit levha ürünleri, kullanýlan hammaddenin özelliðine (yonga, lif, soyma-kesme levha), kullaným yerine (iç veya dýþ mekan, konstrüksiyon), üretimde seçilen prosese (kuru-yaþ, süreklikesikli), tutkal çeþidine (fenol-,üre-,melaminformaldehit) göre birçok þekilde sýnýflandýrýlabilir.

8 Çizelge 1 de, sadece hammaddenin boyutlarý ve prosesin özelliði dikkate alýnarak yapýlan sýnýflandýrma örnek olarak verilmiþtir (Eroðlu ve Usta 2000; Maloney 1996; Youngquist 1999). Çizelge 1 den görüleceði üzere ahþap esaslý panel levha üretiminde en önemli hammadde kaynaðý odun yongalarý, lifler ve küçük parçalardýr. Odun ve artýklarýnýn tercih edilmesinin baþlýca nedeni, diðer bitkisel kaynaklara göre daha homojen fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmasý, kolay iþlenmesi ve hýzlý üretime imkan saðlamasý gösterilebilir. Çizelge 1. Ahþap esaslý kompozit malzemelerin hammadde ve kullanýlan proses özelliðine göre sýnýflandýrýlmasý 3. Aðaç Kabuklarýnýn Genel Özellikleri Aðaçlarda gövdeyi ve dallarý çepeçevre saran kabuk, kambiyum dokusunun en dýþ kýsmýndaki tabaka olup, odundan farklý olarak kendisine has karakteristik bazý özellikler taþýmaktadýr. Kabuklar, deðiþik hücre tiplerine ve oduna göre daha karmaþýk morfolojik yapýya sahiptirler. Aðaç türü, aðaç yaþý ve büyüme koþullarýna baðlý olarak farklýlýklar daha da artabilmektedir. Kabuk temel olarak ölü hücreleri içeren dýþ kabuk ile, bazý canlý hücrelerden oluþmuþ iç kabuk olmak üzere iki farklý kýsýmdan oluþtuðu söylenebilir. Morfolojik ve kimyasal bileþimleri oldukça farklý olmalarýna raðmen, birçok durumda iç ve dýþ kabuk tabakalarý, tek bir tabaka (kabuk) olarak göz önünde bulundurulmaktadýr (Sjostrom 1993). Þekil 1 de, herhangi bir aðaç gövdesinde en dýþtan içeriye doðru tabakalar þematik olarak gösterilmiþtir (Kantay ve Köse 2006). Aðaç kabuklarýnýn kullaným potansiyelinin belirlenmesinde en önemli faktörlerin baþýnda kimyasal içeriðinin o üretim þekli için uygun olmasý gelmektedir. Kabuðun kimyasal bileþeni genel hatlarý ile odunlara benzemekte, esas bileþimini üç doðal polimer olan selüloz, hemiselüloz ve lignin oluþturmaktadýr. Fakat kabukta lignin miktarý oduna göre belirgin þekilde daha yüksektir. Ayrýca, odunda bulunmayan suberin ve bazý fenolik bileþiklerde kabukta bulunmaktadýr (Laks 1991; Sjostrom, 1993). Odun ve kabuðun kimyasal bileþimleri karþýlaþtýrmalý olarak Çizelge 2 de verilmiþtir (Fengel ve Wegener 1984; Harkin ve Rowe 1971; Sjostrom 1993). Ürün Özgül aðýrlýk Hammadde Proses (g/cm³) özelliði Kontrplak 0,40-0,80 Soyma-kesme Kuru kaplama levha Kontrtabla 0,50-0,90 Odun parçasý/soyma Kuru kesme kaplama levha Yönlendirilmiþ 0,50-0,80 Yonga/ Soyma Yongalevha kaplama levha Kuru Yongalevha 0,60-0,80 Yonga-talaþ Kuru MDF 0,60-0,80 Lif Kuru Sert Lif Levha 0,90-1,10 Lif Kuru Sert Lif Levha (Yaþ) 0,9-1,10 Lif Yaþ Ýzolasyon Lif Levhasý 0,15-0,50 Lif Yaþ Kaðýt 0,25-1,15 Lif Yaþ 8 Þekil 1. Aðaç gövdesinde ana dokular Aðaç kabuklarýnda yaklaþýk %16-41 oranýnda polisakkaritler bulunmaktadýr. Yapýlan bir çalýþmada çam kabuklarýnda %20,2, meþe kabuklarýnda ise %32,6 oranýnda selüloz bulunduðu tespit edilmiþtir. Kabuk selülozu, odun selülozu ile ayný kimyasal yapýda fakat kristallik derecesi daha düþüktür. Aðaç kabuðunda 5 ve 6 karbonlu diðer þekerlerde bulunmaktadýr. Bunlarýn oraný birkaç aðaç türü dýþýnda çoðunlukla %10'un altýndadýr. Avrupa da yetiþen iðne yapraklý aðaçlarýn kabuklarýnýn esas hemiselüloz þekerinin galaktoglukomannan, yapraklý aðaç kabuklarýnýn ise 4-0 metilglukuronoksilan olduðu tespit edilmiþtir (Fengel ve Wegener 1984). Çizelge 2. Yumuþak ve sert aðaç odun ve kabuklarýnýn kimyasal (%) bileþimleri Ýðne Yapraklý Aðaçlar Yapraklý Aðaçlar Odun Kabuk Odun Kabuk Lignin Polisakkartiler Ekstraktif maddeler Kül 0,2-0,6 < 20 0,2-0,6 < 20 Kabukta bulunan ekstraktif maddeler lipofil ve hidrofil bileþikler olmak üzere ikiye ayrýlmaktadýr. Polar olmayan çözücüler ile ekstrakte edilebilir lipofil ekstraktifler; yaðlarý, vakslarý, terpenoidleri ve yük-

9 9 sek alifatik alkolleri içermektedir. Su veya polar organik çözücüler ile ekstraksiyon edilebilir hidrofil özellikteki ekstraktif maddeler ise yüksek miktarda fenolik bileþikler içermektedir (Fengel ve Wegener 1984; Sjostrom 1993). Aðaç kabuklarý ayrýca, %2-5 civarýnda inorganik madde ve kül bileþenlerini örneðin bazý metaller, fosfat, silisyum, kalsiyum, potasyum bor, bakýr ve manganez vb., içermektedir. (Sjostrom 1993) Aðaç Kabuklarýnýn Orman Ürünleri Endüstrisinde Kullanýlmasý Odunun birçok kullaným yerinde örneðin kereste, mobilya, kaðýt, kompozit panel levha, kabuk kullanýlmayan ve artýk bir madde olarak görülmektedir. Bu nedenle, ormanlarda yuvarlak odun üretilmesi esnasýnda veya tesislerin depolarýnda gövdelerden uzaklaþtýrýlmaktadýr. Artýk olarak oluþan yüksek miktardaki kabuklar çoðunlukla toplanmadan ormanda rasgele býrakýlmakta veya bazý durumlarda düþük deðerli malzeme olarak görülmekte ve yakýlmaktadýr. Dünya genelinde yýllýk 3,2 milyar/m³ kereste üretildiði ve bunun yaklaþýk %10'una denk gelen miktar kadar (320 milyon/m³) deðerlendirilemeyen artýk halde kabuk oluþtuðu varsayýldýðýnda, zaten hammadde sýkýntýsý çeken orman ürünleri endüstrisi için bir çýkýþ yolu olabilir. Zira kimyasal bileþim bakýmýndan diðer odunsu ve otsu lignoselülozik maddelere benzer özellik gösteren kabuklar, tek baþýna veya diðer hammaddelerle karýþtýrýlarak deðiþik kalite ve özellikte ürünlerin üretilmesinde hammadde kaynaðý olarak kullanýlabilir. Yapýlan çalýþmalardan da aðaç kabuklarýndan yongalevha, sert ve orta yoðunlukta lif levha gibi panel malzemelerin üretiminde kullanýlabileceði belirtilmektedir (Blanchet vd., 2000, Nemli ve Çolakoðlu 2005; Xing vd., 2006) Aðaç Kabuklarýndan Yongalevha Üretimi Genel olarak aðaç kabuklarýndan yongalevhalarýn üretilmesinde iki temel yaklaþým geliþtirilmiþtir. Ýlk yaklaþýmda, 1960 da Burrows, 1971 ve 1975 de Chow ve Pickles, 1973 de Wellons ve Krahmer, tarafýndan, kabuklarýn yüksek lignin ve ekstraktif madde içeriðinden faydalanýlarak, herhangi baþka bir ilave yapýþtýrýcý kullanýlmadan, yüksek pres sýcaklýðýnda direk üretimin yapýlabileceði üzerine çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bu temel düþünceden hareketle deðiþik kabuklar üzerine elde edilen sonuçlardan; kabuk parçalarý arasýndaki yapýþmanýn, yüksek sýcaklýk etkisi ile ligninin plastikleþmesi ve ekstraktiflerin polimerizasyonu sonucunda oluþtuðu anlaþýlmýþtýr de Chow tarafýndan douglas göknar kabuklarýndan levha üretimi için uygun pres ve sýcaklýk þartlarýný belirtmiþtir. Troughton yaptýðý çalýþmalarda 300 ºC deki presleme sýcaklýðýnýn douglas göknarý kabuklarýnýn yapýþtýrýcý ilavesine gerek kalmadan kendi kendine birleþerek yüksek yoðunlukta kompozit levhalarýn üretilebileceðini belirtmiþtir (Blanchet vd., 2000). Diðer ikinci yaklaþýmda ise, kabuk parçalarýnýn üre-, melamin-, fenol-formaldehit gibi ilave bazý sentetik yapýþtýrýcýlarla birlikte kullanýlarak panel levha üretilmesi amaçlanmýþtýr. Bu çalýþmalar 1965 yýlýnda Alvang ve Johanson tarafýndan baþlatýlmýþ, daha sonra 1971 de Dost, 1972 de Deppe ve Hoffmann, 1977 de Blankenhorn ve ark., 1977 de Place ve Maloney sentetik yapýþtýrýcý ilavesi ile deðiþik türdeki aðaç kabuklarýndan yongalevha üretmiþlerdir. Dost (1971) kýzýl aðaç kabuklarý ve odun yongalarýný deðiþik oranlarda karýþtýrarak ürettiði panellerin performans özelliklerinin, kabuk miktarýnýn artýþýna baðlý olarak olumsuz yönde deðiþtiðini açýklamýþtýr (Blanchet vd., 2000). Lehmann ve Geimer (1974) douglas göknarýnýn, kabuk, kurumuþ dal ve gövde kýsýmlarýndan ayrý ayrý ve odun ile belli oranlarda karýþtýrarak standartlara uygun yongalevhalarýn üretilebileceðini fakat, %25 ve daha fazla kabuk içeren douglas göknarý (odun+kabuk) esaslý yonga levhalarýn mekanik özelliklerinin %20-30 oranýnda azaldýðýný belirlemiþtir. Kabuk miktarýnýn artmasýnýn neden olduðu performans düþürücü etkinin azaltýlmasý veya iyileþtirilmesi üzerine bazý çalýþmalar yapýlmýþtýr. Muszynski ve McNatt sarý çam odun yongalarý ile Norveç ladini kabuklarýný deðiþik oranlarda kombine ederek, %12 üre-formaldehit tutkalý kullanarak ürettiði yaklaþýk %30 kabuk içeren tek tabakalý levhalarýn performans özelliklerinin standartlara uygun olduðunu açýklamýþtýr. Place ve Maloney tarafýndan çam odunu ve douglas göknarý kabuk yongalarýndan, yüzeylerde %5 orta tabakalarda ise daha yüksek fenol tutkalý (%6-10) kullanýlarak, fiziksel özellikleri standartlara yakýn yongalevhalarýn üretilebileceðini, yoðunluk ve presleme sürelerinin panellerin mekanik ve performans özelliklerine etkisi olduðunu açýklamýþlardýr (Blanchet vd., 2000, Xing vd., 2006). Bir baþka çalýþmada, ladin kabuðu-odun karýþýmýndan, her tabakada farklý oranda kabuk ve odun yongasý olacak þekilde üç tabakalý yonga levhalar üretmiþlerdir. En iyi performans özelliðine sahip levhalarýn, yüzey tabakasýnda 1:1 odun-kabuk yongasý ve %14 üre-formaldehit ile saðlandýðýný belirtmiþlerdir. Ladin odunu-kabuk karýþýmýndan

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 10-11-12 Ekim - Kasým - Aralýk 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 10-11-12 Ekim - Kasým - Aralýk 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Ýl Tarým Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir ÝSPÝRLÝ Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ali KORKMAZ Yayýn Kurulu Dr. Ali KORKMAZ Yaþar BUDAK Þerife Gül GÖZÜGÜL Burhan HEKÝMOÐLU Mustafa ALTINDEÐER

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te B Ý L Ý M S E L Y A Y I N O R G A N I TMSF yýl: 8 sayý: 35 Ekim-Kasým-Aralýk 2013 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te BANKACILIK PÝYASASINDA YENÝ

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 10. Bölüm ÜLKELERÝN GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYLERÝ VE DOÐAL KAYNAK POTANSÝYELLERÝ ÜKELER NEDEN FARKLI GELÝÞMÝÞLERDÝR? GELÝÞMÝÞLÝK SEVÝYELERÝNE GÖRE ÜLKELERÝ TANIYALIM GELÝÞEMEMÝÞ

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı