Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma"

Transkript

1 Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada, üç grup evli ç iftte kad ına yönelik fiziksel ve cinsel şiddetin karşılaştırılmas ı amaçlandı. Yöntem: Evlilik sorunları nedeniyle Evlilik Dan ışma Merkezine (EDAM) ba şvuran (n=50) ve mahkeme tarafından EDAM'a yönlendirilen (n=50) iki grup evli çift ile genel populasyondan (n=50) evli çiftlerin evlilik ya şantıları ve evlilik içerisindeki fiziksel ve cinsel şiddet karşılaştırıldı. Değerlendirmede sosyodemografik veri formunun yan ı s ıra Durumluk Sürekli Öfke Ölçe ği (DSÖÖ) kullan ılm ıştır. Bulgular: Her üç grup; yaş ortalaması, evlilik süresi, do ğum yeri, dini inanç gibi sosyodemografik veriler aç ıs ından birbirine benzer bulunmu ştur. Gruplar öğrenim düzeyi, ilk evlilik ya şı, evlenme biçimi, ekonomik düzey, sosyal güvence gibi sosyodemografik veriler aç ısından ise farkl ıl ık göstermektedir. Kontrol grubunda kad ına karşı fiziksel ve cinsel şiddet diğer iki gruba göre anlamlı derecede düşük bulundu. Mahkeme grubunda kad ınların fiziksel şiddete (% 66) ve % 6.2' sinin hergün cinsel ilişkiye zorland ıkları saptandı. Bu gruptaki erkeklerin % 20' sinin, EDAM grubundaki erkeklerin de % 24' ünün fiziksel şiddete maruz kald ıklarını belirtmelerine rağmen, bu sonuçlar istatistiksel aç ıdan anlamlı bulunmad ı. Her üç grupta da fiziksel ve cinsel şiddete en çok maruz kalanlar ın kad ınlar olduğu dikkat çekiciydi. Tart ışma ve Sonuç: Araştırmam ızda, saldırganlığın evlilik ya şantıs ını olumsuz etkiledi ği ve genelde önemli bir bo şanma sebebi olduğu saptandı. Anahtar kelimeler: Fiziksel şiddet, cinsel şiddet, evlilik ya şantıs ı, kadınlar Düşünen Adam; 2004, 17(4): ABSTRACT Study in Three Groups of Couples Objective: The purpose of this research is to compare physical and sexual violence in three groups of couples. Method: First group consists of couples who have a demand for professional counselling (n=50) (Marital Counselling Unit- EDAM). Second group consists of couples who were sent by the family law court for marital counselling (n=50) and the control group consists of persons who have no contact with a mental health in or outpatient department (n=50). In evaluation, in addition to a sociodemographical form, State-trait Anger Expression Index is used. Results: The sociodemographical characterıstics of the three groups such as mean of age, duration of marriage, birthplace and religious belief were found similiar but other variables such as educational level, age of marriage, types of marriage, socioeconomical status and social security status were found statistically different. In the control group, physical and sexual violence towards women were found to be significantly lower than the other two groups. In the group sent by court, women experienced physical violence (66 %) and 6.1 % of them were always forced to intercourse. 20 % of men in this group and 24% of men in the EDAM' s group reported physical violence from their wives but it did not reach statistical significance. Among the three groups, physical and sexual violence towards women were obviously higher than towards men. Conclusion: It can be concluded that violence has negative impact on marriages and is a major cause of divorce in general. Key words: Physical violence, sexual violence, marital experience, women Bak ırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastal ıklar ı Eğitim ve Ara ştırma Hastanesi, 12. Psikiyatri Servisi, * Uzm. Dr., ** Şef Yard. Uzm. Dr., *** Ass. Dr., **** Şef Uzm. Dr. 196

2 GİRİŞ Aile içi şiddet, ülkemizde ve dünyada evlilikte rastlan ılan en yayg ın ve en ciddi sorunlardan biridir. Aile içi şiddete ço ğunluğu kad ın olmak üzere e şler, çocuklar, karde şler, yaşl ılar, bak ıma gereksinimi olan özürlüler hedef olabilmektedir. Aile içi şiddet çok boyutlu bir sorundur. Bir ailede bir türde şiddet yaşan ıyorsa, genellikle bu di ğer türlerde de şiddetin yaşandığına ili şkin bir i şaret olabilmektedir ( 1-3). Şiddet üzerinde en çok hemfikir olunan tan ım, "eşlerden birinin fiziksel, psikolojik yaralanmas ıyla veya yaralanma tehdidiyle sonuçlanan, istemli olarak yap ılan ya da istemli olarak yap ıldığı alg ılanan bir eylem" olduğu tan ım ıd ır (4). Kad ına yönelik şiddetin fiziksel sald ırıy ı içermese de alabilece ği sözel, duygusal ve cinsel boyutlar ın ı bilmekteyiz. Gülcur (1999) y ılında yapm ış olduğu bir çal ışmada, kad ınların % 89'unun psikolojik şiddete maruz kald ığın ı, bunlar ın % 39'unun fiziksel şiddete maruz kald ığın ı, % 15.7'sinin cinsel ilişkiye zorland ığın ı, % 5.2'sinin ekonomik s ı- n ırlamalarla tehdit edildi ğini saptam ıştır (5). Bir baş - ka çal ışmada, Türk erkeklerinin % 30'unun e şlerine kar şı şiddet uygulad ığı saptanm ışt ır (6). Ailede kad ına yönelik sald ırganl ığın tarihi, insanl ıkla yaşıtt ır. Bu konudaki en eski bulgu, Virginia T ıp Fakültesi'nde yap ılan bir çal ışmada ortaya konulmaktad ır. Bu çal ışmada y ıll ık kad ın mumyalarda ölüme neden olan kafa k ır ıklar ının oran ı %30-50, erkek mumyalarda ise, % 9-20 aras ındad ır. Bunlar ın bar ış zaman ında ki şiler aras ı şiddetle meydana geldiği iddia edilmektedir (7,8). Koca dayağı, tarih boyunca geçerli olan toplumsal kurallar, medeni olduğu iddia edilen yasalarda bile desteklenmekte hatta yasal olarak kabul edilen yerler bile bulunmaktad ır. Bunun en iyi örne ği, 1970'lere kadar geçerli olan Pennsylvania eyalet kanunlannda, kocaların, kar ılarını saat 22.00'den sonra ve pazar günleri dövmelerini yasaklamas ıdır (9,1,11 ). Kad ına yönelik sald ırganl ık problemi bilimsel ortamlarda, ancak 1970'lerde gündeme gelebildi. Konunun bu zamana kadar ilgi çekmemesi, problemin yayg ınl ığın ın ortaya konulamamas ına, eşler aras ındaki şiddetin olağan kabul edilmesine ve sorunun inkâr edilmesine, bu dönemde gündeme gelmesi de Vietnam Sava şı 'ndan sonra şiddete toplumsal bir tepki gösterilmesine, kad ın hareketinin güçlenmesine ba ğ- lanmaktad ır (12). Her y ıl 8 milyondan fazla çift evlilik içi şiddet yaşamaktad ır. Bu sorunu çözmek için önerilen seçeneklerden biri evliliğin seyrine erken müdahaledir, çünkü evlilik doyumunun ve eşler aras ındaki bağl ıl ığın yüksek olmas ı durumunda öfkenin kontrol edilmesi kolaylaşır. Evlilik içi şiddetin evliliğin seyrine olan etkilerini anlamam ızda yeni evli çiftlerle yap ılan çal ışmalardan elde edilen bulgular çok de ğerlidir. Yeni evli çiftleri içeren örneklem grubu ayr ıl ık ya da bo şanma nedeni ile bitmek üzere olan evlilikler d ışlandığı için biraz önyarg ı ta şır. Kurulan evlilikler ile ilgili uzunlamas ına çal ışmalar k ısıtl ıdır, çünkü evlilik uyu ş- mazl ığın ın evliliğin seyri içinde başlang ıc ı kafa karıştırıc ıdır. Uluslararas ı Sağl ık Merkezi istatistiklerine göre (1990), evliliğin ilk y ıllarında evlilik içi şiddet oran ı ve evliliğin istikrars ız olmas ı olas ıl ığı oldukça yüksektir ( 1345). Evlilik içi şiddet ve bu durumun evliliğin gidi şini nas ıl etkilediği ile ilgili yap ılan çal ışmalardan birinde çal ışmaya ni şanl ı çiftler al ınarak evlilik öncesi fiziksel sald ırganl ığın evliliğin seyrini nas ıl etkilediği incelenmi ştir. Çiftlerin % 57'sinin (% 44 kad ın, % 31 erkek) evlilik öncesinde de sald ırgan davran ış gösterdi ği bulunmu ştur. Daha sonra e şlerden birinin sürekli sald ırgan davran ışlar gösterdi ği çiftler ile sald ırganl ığı olmayan çiftlerin evlilik sonras ı 18. ve 30. aylarda evlilik uyumlar ı kar şılaştırıld ığında, sald ırgan olmayan evli çiftlerin evlilik uyumu belirgin olarak daha yüksek bulunmuştur. Yap ılan bu çal ışmada erkekler kad ınlara göre daha sald ırgan bulunmu ş ve sald ırganl ığın evlilik uyumsuzluğu ve istikrars ızlığın ı belirgin olarak arttırdığı saptanm ıştır. Literatürde evlili ğin ilk y ıllarında yüksek olan evlilik uyumsuzlu ğunun bu çal ışmada fiziksel sald ırganl ıkla ili şkili olabileceği belirtilmiştir. Ayr ıca e şler aras ında görülen sald ırganl ığın Eksen I ve Eksen II psikiyatrik bozukluklar ıyla ilişkisine de vurgu yap ılmıştır ( 1618) yıl ında Türkiye'de yap ılan bir alan çal ışmas ında, kad ınlar ın % 10'u e şlerinden s ık s ık (% 3.5) ve ara s ıra (% 6.5) dayak yediklerini bildirirken, erkeklerin % 2.1'inin s ık s ık, % 1.2'sinin ara s ıra e şleri tarafından fiziksel şiddete u ğrad ıklar ı saptanm ıştır. Eş tarafından şiddet görme oranlar ının, yaşa göre farkl ı- l ık göstermediği bulunmuştur. E şle kavgaya varan 197

3 Tablo 1. Gruplara göre ya ş, evlilik süresi ve ilk evlilik ya şı ortalamas ı dağıl ım ı. ort±std. T Sd P ort±std. T Sd P ort±std. T Sd P Yaş Erkek Kad ın Evlilik süresi İlk evlilik yaşı 36.1± ± ± ± i ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Gruplar arası evlilik süresi: F: 0.7 SD: 2 P: 0.4 Gruplar arası ilk evlilik ya şı: F: 3.6 SD: 2 P: 0.03 tart ışma yapma oran ı artt ıkça, özellikle kad ınların eş tarafından dövülme oranlar ın ın artt ığı, aynı durumun eşin hakaretlerine maruz kalma aç ısından da geçerli olduğu ortaya ç ıkmıştır ( 19). Bu çal ışmanın amac ı, mahkeme taraf ından çift terapisine yönlendirilen evli çiftlerde aile içi şiddetin evlilik dan ışmanl ığı alma talebi olan veya hiç yard ım talebi olmayan çiftlere oranla daha s ık olduğu hipotezinden yola ç ıkarak, üç grup evli çiftte kad ına yönelik cinsel ve fiziksel şiddeti kar şılaşt ırmakt ır. YÖNTEM Araştırma grubunu Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Ara ştırma Hastanesi Evlilik Dan ışma Merkezi'ne (EDAM) psikiyatrik yard ım almak için ilk kez ba şvuran 50 evli çift (50 kad ın, 50 erkek) ile mahkeme taraf ından psikolojik yard ıma ihtiyaç duyup duymad ıkların ın belirlenmesi için EDAM'ye yönlendirilen boşanma aşamas ındaki 50 çift olu şturmu ştur. Karşılaştırma grubunu ise, herhangi bir psikolojik yardım almam ış rastlant ısal olarak seçilen 50 evli çift (50 kad ın, 50 erkek) olu şturmuştur. Ara şt ırmaya toplam 150 evli çift (150 kad ın, 150 erkek) kat ılmışt ır. Araştırmada e şlerin öfke ya şantılann ın ifadesi ve kontrolüne yönelik davran ışları ölçmek amac ıyla; Durumluk Sürekli Öfke ifadesi Ölçeği-DSÖİÖ (State-Trait Anger Expression Inventory) ile veri toplamak amac ıyla çeşitli demografik bilgilerin topland ı- ğı bilgi formu kullan ılmıştır. DSÖİÖ'nün Türkçe'ye uyarlama çal ışmalar ı Sürekli Öfke ve Öfke Tarz ı Ölçekleri (SÖÖTÖ) ad ı alt ında Özer (1994) taraf ından yap ılmıştır. Durumluk Öfke Ölçe ğiyle ilgili çal ışma- lar henüz tamamlanma ınıştır. Çal ışmas ı tamamlanan ölçeklerin, ölçek geli ştirmede önemli görülen belirli baz ı ölçütleri yeterli ölçüde kar şıladığı görülmektedir. Kendini değerlendirme türü bir ölçektir, zaman k ısıtlamas ı yoktur. Grup olarak uygulanabilir. Ergen ve yeti şkinlere uygulan ır. 44 maddelik bir ölçektir: Sürekli Öfke (10 madde), Öfke İfade Tarz ı (24 madde). İfade Tarz ı Ölçeğinin alt ölçekleri: Kontrol alt ı- na al ınmış öfke (8 madde), D ışavurulan öfke (8 madde) ve içte tutulan öfke (8 madde). Maddeler aras ında puanlan ır (20). Sürekli öfke ve öfke tarz ı ölçekleri ve demografik veri formu, kendini değerlendirme türü ölçekler oldu ğu için çal ışmaya okuma yazma bilen evli çiftler al ınd ı. Yard ım talebi olan evli çiftler ilk poliklinik başvuruları s ıras ında çal ışmaya al ın ırken daha önce yard ım için başvurmuş ve terapi sürecinde olan çiftler çal ışma d ışı b ırak ıldı. İSTATİSTİKSEL ANALIZ Araştırmada kullan ılan "sürekli öfke tarz ı" ölçeğinin ortalama puanlar ın ın gruplar aras ı karşılaştırılmas ında varyans analizi (ANOVA), "ileri ki-kare testi", sosyodemografik özelliklerin gruplara göre ve grupların ölçek puanlar ına göre kar şılaştırılmas ında kikare testi, bağıms ız gruplarda student t testi, lineer regresyon ve nonparametrik korelasyon analizleri uygulanmışt ır. BULGULAR Her üç grup; ya ş ortalamas ı, evlilik süresi, çocuk say ısı, doğum yeri, aile bütünlü ğü, inanç gibi sosyodemografik veriler aç ısından birbirine benzer bulunmu ştur. Gruplar ö ğrenim düzeyi, ilk evlilik yaşı, evlenme biçimi, ekonomik düzey, sosyal güvence gibi 198

4 Tablo 2. Öğrenim durumunun gruplara göre kar şılaşt ır ılmas ı. Öğrenim durumu N N % N % x2 SD P Okuma-yazma Ilkokul Orta-lise Meslek eğitimi Üniversite Tablo 3. Demografik ve ekonomik durumun gruplara göre kar şılaşt ır ılmas ı. N % N % N % x2 SD P Şu anda çal ışm ıyor Bir dönem i şsiz kalm ış Ailenin ekonomik yönden geçim zorlu ğu Yoğun Orta Hafif Sorun yok Sosyal güvencesi olmayanlar Doğum yeri Köy İlçe Kent Doğum yeri bölge Marmara Bölgesi Ege Bölgesi Karadeniz Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Yurt dışı sosyodemografik veriler aç ıs ından ise farkl ıl ık göstermektedir (Tablo 1, 2, 3, 4). Çal ışmaya al ınan üç grubun ilk evlilik ya şı karşılaşt ırıldığında, kontrol grubunda ilk evlilik ya şı daha yüksek ve ortalama 25 olarak saptanm ışt ır (Tablo 1). Çal ışma durumu değerlendirildiğinde üç grup aras ında anlaml ı farkl ılık saptanm ıştır. Bu farkl ıl ık kontrol grubunda olanlar ın diğer gruplarda olanlara göre çal ışm ıyor olma durumlar ın ın daha dü şük olmas ından kaynaldanmaktad ır. Geçim zorluğu aç ıs ından gruplar kar şılaştırıld ı- ğında anlaml ı farkl ıl ık saptanm ışt ır. İleri ki-kare uygulandığında bu farkl ılığın mahkeme grubunda yoğun geçim zorluğu yaşayanlar ın say ısının, EDAM grubunda ise, orta derecede geçim zorlu ğu yaşayanların say ıs ın ın diğer gruplara göre daha yüksek olma- s ından kaynakland ığı anla şılmıştır. Çal ışmaya al ınan üç grubun sosyal güvenceleri kar şılaştırıldığında, gruplar aras ında istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ıl ık saptanm ışt ır. Bu farkl ıl ığın, mahkeme grubunda sosyal güvencesi olmayanlar ın sayısının diğer iki gruba göre daha yüksek olmas ından kaynakland ığı bulunmuştur (Tablo 3). Yine üç grubun evlenme biçimleri kar şılaştırıldığında, EDAM grubunda görücü usulü evlenme biçiminin anlaml ı derecede daha yüksek oldu ğu saptanm ıştır. Mahkeme grubunda ise evliliklerin daha çok görücü usulü isteyerek, görücü usulü zorla veya anla şarak gerçekle ştiği görülmü ştür. Kontrol grubunda ise anlaşarak evlenme biçiminin daha yüksek oldu ğu 199

5 Tablo 4. Çiftin evlenme biçiminin gruplara göre kar şılaşt ır ılmas ı. Evlenme biçimi N % N % N % x2 SD P Kaçarak Anlaşarak Görücü usulü isteyerek Görücü usulü zorla Bir süre birlikte ya şayarak Diğer Tablo 5. Eşten dayak yeme ve cinsel ili şkiye zorlanman ın gruplara göre kar şılaştır ılmas ı. Eşden dayak yeme N % N % N % x2 SD P Var Bir dönem varm ış, art ık yok Cinsel ilişkiye zorlanma Yok Bazen S ıkl ıkla ,Her zaman Tablo 6. Cinsiyete göre cinsel ili şkiye zorlanman ın gruplara göre kar şılaşt ırılmas ı. EDAM * MAHKEME ** KONTROL *** Erkek Kad ın Erkek Kad ın Erkek Kad ın Cinsel ilişkiye zorlama N % N % N % N % N % N % Yok Bazen S ıkl ıkla Her zaman * x2:585 SD: 3 P: 0.1 ** x2:11.4 SD: 2 P: 0.01 *** x 2:1.15 SD: 2 P: 0.5 gözlenmi ştir (Tablo 4). Eşten dayak yemeye göre gruplar kendi aralar ında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlaml ı bir farkl ıl ık saptanm ıştır (p = 0.000). Bu farkl ıl ık kontrol grubunda e şinden dayak yiyenlerin say ıs ın ın dü şük olmas ından kaynaklanmaktad ır (Tablo 5). Cinsel ili şkiye zorlanma aç ıs ından gruplar kendi aralarında karşılaştırıldığında, gruplar aras ında istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ıl ık saptanm ıştır (p = 0.001). İleri ki kare testine göre bu farkl ıl ığın, kontrol grubunda bazen cinsel ili şkiye zorlananlann say ı- s ının diğer gruplara göre dü şük olu şu ve her zaman cinsel ili şkiye zorlananlar ın hiç olmamas ından kaynakland ığı saptanm ıştır (Tablo 5). Mahkeme grubunda erkeklerin % 26's ın ın bazen, % 10'unun s ıkl ıkla, % 6's ının her zaman e şlerini cinsel ili şkiye zorlad ıklan ve % 66's ın ın ise, e şlerine kar şı fiziksel şiddet uyguladığı saptanm ışt ır. Mahkeme grubunda kad ınlar ın % 20'sinin, EDAM grubundaki kad ınların ise, % 24'ünün e şine fiziksel şiddet uygulad ığı saptanm ış olup, bu veriler istatistiksel olarak anlaml ı bulunmamıştır (Tablo 6, 7). Genel "öfke" ortalama puanlanna göre üç grup karşılaşt ırıld ığında, EDAM-mahkeme ve kontrol-mahkeme grubu aras ında istatistiksel olarak anlaml ı fark- 200

6 Karşılaştırmalı Bir Çalışma Tablo 7. Cinsiyete göre dayak yemenin gruplara göre kar şılaştınlmas ı. EDAM * MAHKEME ** KONTROL *** Erkek Kad ın Erkek Kad ın Erkek Kad ın Eşden dayak yeme N % N % N % N % N % N % Var Yok * x2: 4.17 SD: I p: ** x2: SD: 1 p: *** x2: 0.00 SD: 1 p: 1.00 Tablo 8. "Genel Öfke" ortalama puanlar ın ın gruplar aras ı karşılaşt ınlmas ı /ölçek puan aral ığı: GRUP Ort±Std. sapma F SD P Tablo 9. "öfke İçe Atma" ortalama puanlar ının gruplar aras ı karşılaşt ırılmas ı / Ölçek puan aral ığı: GRUP Ort±Std. sapma F SD P Genel 22.0± Genel 17.3± EDAM (1) 23.4±6.3 EDAM (1) 18.2±4.2 Mahkeme (2) 19.5±5.5 Mahkeme (2) 16.4±4.3 Kontrol Grubu (3) 23.0±6.0 Kontrol Grubu (3) 17.2±4.1 Ortalama farldan Std. hata P Ortalama farklan Std. hata P EDAM (1) -Mahkeme (2) EDAM (1) -Mahkeme (2) EDAM (1) -Kontrol Grubu (3) EDAM (1) -Kontrol Grubu (3) Kontrol Grubu (3)-Mahkeme (2) Kontrol Grubu (3)-Mahkeme (2) Tablo 10. "öfke D ışa Vurma" ortalama puanlar ının gruplar aras ı kar şılaşt ır ılmas ı!ölçek puan aral ığı : GRUP Ort±Std. sapma F SD P Tablo 11. "öfkeyi Kontrol Edebilme" ortalama puanlar ın ın gruplar aras ı karşılaştırılmas ı /ölçek puan aral ığı : GRUP Ort±Std. sapma F SD P Genel 16.4± Genel 23.6± EDAM (1) 17.8±4.7 EDAM (1) 22.3±4.8 Mahkeme (2) 14.7±4.4 Mahkeme (2) 25.7±4.9 Kontrol Grubu (3) 16.6±4.4 Kontrol Grubu (3) 22.6±4.8 Ortalama far1dan Std. hata P Ortalama farldan Std. hata P EDAM (1) -Mahkeme (2) EDAM (1) -Mahkeme (2) EDAM (1) -Kontrol Grubu (3) EDAM (1) -Kontrol Grubu (3) Kontrol Grubu (3)-Mahkeme (2) Kontrol Grubu (3)-Mahkeme (2) l ıl ık saptanm ışt ır (p = 0.000). EDAM-kontrol grubu aras ında istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ılık bulunmam ıştır. Mahkeme grubunun genel "öfke" düzeyi ortalamas ı her iki gruba göre daha dü şük bulunmu ştur (Tablo 8). Her üç grubun, sürekli öfke tarz ı ölçeğinin "öfke içe atma" alt ölçek ortalamalan kar şılaştırıldığında, sadece EDAM-mahkeme grubu aras ında istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ıl ık saptanm ıştır (p = 0.008). EDAM grubunun öfke içe atma ortalamas ı mahkeme grubunun öfke içe atma ortalamas ından daha yüksek bulunmu ştur (Tablo 9). Her üç grubun, sürekli öfke tarz ölçe ğinin "öfke d ışa vurma" alt ölçek ortalamalar ı karşılaştınldığında, EDAM-mahkeme ve kontrol-mahkeme gruplar ı arasında istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ıl ık saptanm ışt ır. EDAM-kontrol grubu aras ında "öfke d ışa vurma" ortalamalan aç ısından istatistiksel olarak anlaml ı bir farkl ılık saptanmam ıştır. Mahkeme grubunun kontrol ve EDAM grubuna göre "öfke d ışa vurma" ortalamalar ı daha dü şük bulunmu ştur (Tablo 10). 201

7 Kadzna Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Gruplu Evli Çiftte Karşılaştırmalı Bir Çalışma Her üç grubun, sürekli öfke tarz ı ölçeğinin "öfkeyi kontrol edebilme" alt ölçek ortalamalar ı karşılaştırıld ığında, EDAM-mahkeme grubu ve kontrol-mahkeme grubu aras ında istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ıl ık saptanm ışt ır (p = 0.000). EDAM-kontrol grubu aras ında "öfkeyi kontrol edebilme" ortalamaları aç ısından istatistiksel olarak anlaml ı bir farkl ıl ık saptanmam ışt ır. Mahkeme grubunun "öfkeyi kontrol edebilme" ortalamas ı her iki gruba göre daha yüksek bulunmuştur (Tablo 11). TARTIŞMA ve SONUÇ Aile içi şiddet, ülkemizde ve dünyada, evlilikte rastlan ılan en yayg ın, en ciddi sorundur. Bir ailede bir türde şiddet ya şan ıyorsa, genellikle bu di ğer türlerde de şiddetin yaşandığına dair bir i şaret olabilmektedir ( 1 ). Kad ına yönelik sald ırganl ık sorununun bu zamana kadar ilgi çekmemesi, sorunun yayg ınl ığın ın ortaya konulamamas ına, e şler aras ındaki şiddetin olağan kabul edilmesine ve sorunun inkâr edilmesine ba ğ- lanm ı şt ır (7). Gülcur (1999), yapt ığı çal ışmada, kad ınlar ın % 89'unun psikolojik şiddete maruz kald ığın ı, bunlar ın % 39'unun fiziksel şiddete maruz kald ığın ı, % 15.7'sinin cinsel ili şkiye zorland ığın ı, % 5.2'sinin ekonomik s ınırlamalarla tehdit edildi ğini saptamıştır (4). İlkkaracan (2001), yapt ığı bir alan çal ışmas ında, Türkiye'nin doğusunda evli kad ınların yar ısından çoğunun fiziksel (% 57.9), duygusal (56.6) ve sözel şiddete maruz kald ığın ı saptam ışt ır. Bununla birlikte evli kad ınların % 51.9'unun fiziksel şiddetin yan ı s ıra cinsel şiddete de maruz kald ıkların ı rapor ettiklerini belirtmiştir (4). Evlilik içi şiddeti ve bu durumun evlili ğin gidi şini nas ıl etkilediğini ara ştıran O'Leary ve arkada şları, sald ırganl ığın evlilik uyumsuzluğu ve istikrars ızl ığın ı belirgin olarak artt ırdığın ı ve erkeklerin kad ınlara göre daha sald ırgan olduklar ın ı saptam ışt ır ( 14). Bu çal ışmada, EDAM ve kontrol grubunun genel öfke düzeyi yüksek bulunup beklenenin tersine mahkeme grubundaki olgular ın öfke düzeyi dü şük bulunmu ştur. Gruplar ın öfke tutumlar ı karşılaştırıldığında; EDAM grubundaki olgular ın hem öfkeyi içe atmada, hem de öfkeyi d ışavurmada yüksek puan ald ıkları gözlenirken, mahkeme grubunda yine beklenenin tersine öfkeyi d ışa vurma puan ı düşük saptan ırken öfkeyi kontrol etme puanlar ı diğer gruplardan yüksek bulunmu ştur. Toplumumuzda ikili ili şkilerde sorun yaşanmas ın ın normal kabul edilmesi ve bir şey yap ılmamas ı gerektiği düşüncesi öylesine yayg ınd ır ki, e şler ço ğu zaman ya şad ıklarını dışarıya aksettirmemekte, bu tabloyu kabul etmekte ve ancak çok farkl ı bir boyuta geldiğinde yard ım arama ihtiyac ı hissetmektedirler. Bu boyut ise, ayr ılma / bo şanma a şamas ına gelinmi ş olmas ı ya da evlilik içi çat ışman ın ki ş i- lerin toplumsal, sosyal, mesleki, ekonomik ya da beden / ruh sağlığı alan ında ciddi komplikasyonlara yol açmaya ba şlamas ıd ır (21 ). Sonuç olarak mahkeme grubunda, kad ınların yüksek oranda dayak yediklerini ve cinsel ili şkiye zorland ıkların ı rapor etmelerine rağmen mahkeme grubunda genel öfke ve öfke d ışavurum puanlar ın ın dü şük gelmesi, şiddet uygulayan taraf ın sorunu görmezden gelerek bu durumu d ışarıya aksettirmek istememesi ya da bu grupta bo şanmay ı istemeyen e şlerin durumu oldu ğundan iyi gösterme eğilimi içinde olduklar ı şeklinde aç ıklanabilir. Çiftlere test uygulanmadan önce yap ılan görü şmede, bo şanmay ı istemeyen tarafın sorunlar ı yok say ıp evlilik ili şkilerini olduğundan iyi gösterme eğilimi dikkat çekmi ştir. Ayr ıca bireylerin öfke tutumlar ı Eksen I ve Eksen II psikiyatrik bozukluklarla ili şkili olarak değişebileceğinden e ş terapisi sürecinde dan ışanların bu aç ıdan da de ğerlendirilmeleri uygun olacakt ır. Cinsel ilişkiyi zorlamaya göre gruplar kar şılaştırıld ı- ğında kontrol grubunda di ğer iki gruba oranla hiç cinsel ili şkiye zorlama olmamas ı dikkat çekicidir. Diğer iki grupta istatistiksel olarak anlaml ı olmasa da, cinsel ili şkiyi zorlama görülmektedir. Cinsel ili ş - kiye zorlama cinsiyete göre gruplar aras ında kar şılaşt ır ıldığında mahkeme grubundaki kad ınların anlaml ı derecede yüksek oranda her zaman cinsel ili şkiye zorlanma rapor ettikleri saptanm ıştır. Çal ışmam ızdan elde edilen bulgular EDAM ve mahkeme grubundaki kad ınların erkeklerden daha çok cinsel ve fiziksel şiddete uğrad ıklar ın ı ortaya koymaktad ır. Bu sonuçlar Gülcur ve O'Leary'nin çal ışma sonuçlar ıyla uyumlu bulunmu ştur. Yine 1993 y ıl ında Türkiye'de yap ılan bir alan çal ışmas ında, e şlerden birinin alkol kullanmas ı durumunda aile içi şiddetin artt ığı ve eğitim düzeyi yüksek e ş - 202

8 Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç. Gruplu Evli Çiftte lerin daha az şiddet uygulad ığı saptanm ıştır. Bu ara ş - tırman ın temel bulgulanndan biri de, şiddetin ku şaktan ku şağa sorun çözme biçimi olarak aktar ılmas ı ve yaşam pratikleri içerisinde bunun peki ştirilmesi ile şiddet davran ışın ın hem sürmesi, hem de alan ının geni şlemesinin sağland ığıd ır (22). Bu çal ışmada yüksek ö ğrenimlilerin ço ğunlukta olduğu kontrol grubunda e şe karşı fiziksel ve cinsel şiddetin dü şük olu şu, bireylerin e ğitim düzeylerindeki art ışa bağl ı olarak şiddet eğilimlerinin azald ığı yönünde yorumlanabilse de, bu görü şü desteklemeyen çal ışmalar da bulunmaktad ır. Günay (1995), yapt ığı bir alan çal ışmas ında, kad ınlar ın % 19.3'ünün erkeklerin ise, % 16.5'inin yüksekokul mezunu olduklann ı, bu sonuçlar ın aile içi şiddetin eğitim düzeyi yüksek olan ailelerde de görülebilece ğini gösterdiğini ileri sürmü ştür. Ayr ıca, çal ışmaya al ınan çiftlerden % 36.5'inde, kar ı koca aras ındaki eğitim düzeylerinde fark olup, kad ınların % 61.5'inin eğitim düzeylerinin daha yüksek bulundu ğunu belirtmiştir (23). Yüksel & Kay ır' ın (1986) çal ışma sonuçlar ı da bu çal ışman ın sonuçlar ı ile uyumlu bulunmu ştur (24). Kad ına yönelik sald ırganl ığın her sosyoekonomik seviyede görülebilece ği, ancak sald ırganl ığın sosyoekonomik seviyenin dü şmesiyle arttığı bildirilmektedir (8,9). Günay ve arkada şları da (1995), aile içi şiddetin sadece dü şük sosyoekonomik düzeyli ailelerle s ınırl ı tutulamayacağını ileri sürmü ştür (23). Bu çal ışman ın hipotezini destekler nitelikte kad ına yönelik cinsel ve fiziksel şiddetin yüksek bulundu ğu mahkeme grubunda, yoğun geçim zorlu ğu ya şayanlar ın ve sosyal güvencesi olmayanlar ın say ıs ın ın diğer gruplara oranla daha yüksek bulunmas ı, dü şük sosyoekonomik düzeyli ailelerde aile iç şiddetin daha s ık rastland ığı şeklinde yorumlanabilir. Samsun Üniversitesi Aile (Ara ştırma ve Uygulama) Merkezi'nce, geriye dönük olarak, Konya mahkemelerinde 1993 y ıl ındaki kesinle şmiş bo şanma davas ı kay ıtlar ı incelendiğinde, toplam 526 bo şanma sonucundan 139'unda (% 26.42) kad ına kar şı şiddet saptanm ıştır. Kad ına kar şı şiddet en yüksek oranda (% 42.44) sözel, ikinci s ırada (% 33.09) fiziksel ve son olarak da (% 24.46) hem fizik, hem de sözel olarak bulunmu ştur. E şler aras ındaki ya ş fark ı şiddet ile ili şkili bulunmu ş, özellikle kad ının yaşının erkeğin yaşına e şit ve büyük olmas ı durumunda, yine kad ının bo şanma ya şı dü ştüğünde şiddetin artt ığı saptanm ışt ır. Kad ına karşı şiddetin en çok ya şlar aras ında uyguland ığı görülmü ştür. Kad ına karşı şiddet, erkek ve kad ın ın evlilik ya şı, erkeğin boşanma ya şı, evlilik süresi, çocuk say ısı, köy, kasaba ve şehirde yaşama, erkeğin ve kad ın ın evlilik say ılan ile istatistiksel olarak ili şki göstermedi ği bulunmu ştur. Ayr ı- ca, bu çal ışmada e şler aras ı geçimsizliğin sald ırganl ığı art ıran önemli etkenlerden biri oldu ğu saptanm ışt ır (7). Bu çal ışman ın sonuçlar ı, evlilikte fiziksel ve cinsel şiddetin evlilik yaşant ıs ını olumsuz etkiledi ğini aç ıkça ortaya koymaktad ır. Baz ı çiftler evliliklerini kurtarmak amac ıyla yard ım aray ışına girerken, birçok çift ya şad ıklar ı sorunlan d ışarıya aksettirmemekte, aile içinde ya şanan şiddetin üzeri örtülmektedir. Araştırmam ızdan elde edilen bulgular Samsun Üniversitesi Aile Ara şt ırma ve Uygulama Merkezi'nce yap ılan araşt ırman ın sonuçlar ın ı desteklemektedir. Mahkeme taraf ından gönderilen evli çiftlerde aile içi şiddetin belirgin olarak yüksek saptanm ış olmas ı, şiddet içeren evliliklerin çok büyük oranda bo şanma ile sonuçland ığın ı göstermektedir. KAYNAKLAR 1. Vahip I: Evdeki şiddet ve geli şimsel boyutu: farkl ı bir aç ıdan bak ış. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(4): , Gülerce A: Türkiye'de ailelerin psikolojik örüntüleri, Bo ğaziçi Üniversitesi Yay ınlar ı, Koptagel- İlal G: Davran ış Bilimleri 4.bask ı, Nobel T ıp Kitabevleri, Andrews AB: Developing community systems for the primary of family violence. Fam Community Health 16:1-9, Uruk Çiftçi A, Sayger TV: Perceptions of women in violence of Turkish people living in US. XIV. Intemational Family Therapy Association World Congress, Ball Hall The University of Memphis TN, USA, Doğrusöz M: Türkiye'de kad ın sorununa duyarl ı terapinin ilkeleri nelerdir? İçgörü Yay ınlar ı, İçgörü Psikoterapi Merkezi, Özkan İ, Böke Ö: Bo şanma ile sonlanan evliliklerde kad ın ın hedef olduğu sald ırganl ık. Aile Kurultay ı, Sözel Bildiri, Hoffman KL, Demo DH, Edwars JN: Physical wife abuse in non-westem society: An integrated theorical approach. Journal of Marriage and the Family 56:131-46, Kitson GC, Langlie JK: Couples who file for divorce but change their minds. Amer J Orthopsychiatry 54: , Ko şar N, Ar ıkan Ç: Evlilikte kad ın ın fiziksel olmayan istismarı. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Sözel Bildiri, İzmir O'leary KD, Barling J, Arias I, Rosenbown A: Prevalance and stability of physical aggression between spouses: A longitudinal analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology 57:263-68,

9 Karşılaştırmalı Bir Çalışma 12. Dickstein LJ: Spouse abuse and other domestic violence. Psychiatric Clinics of North America , Gelles RJ: Family violence. Ann Rev Social 11: , Frazer M: Domestic violence: A medicolegal review. Joumal of Forensic Sciences 31: , Coyne JC, Thompson R: Marital quality, coping with conflict, marital complaints, and affection in couples with a depressed wife. Joumal of Family Psycholgy, 16(1): 26-37, Lawrence E, Bradbury TN: Physical aggression and marital dysfunction: a longitudinal analysis. Joumal of Family Psychology, 15(1): , Bradbury TN: The developmental course of marital dysfunction. New York: 1998, Cambridge University Press. 18.Quigley BM, Leonard KE: Desistance of husband aggression in the early years of marriage. Violence and Victims, 11: , Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet. AAK Yay ınları, Ankara, 103 s, Bilişsel Davran ışç ı Terapilerde Kullan ılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği, Ankara, Eri ştiren P: Cinsel i şlev bozuklu ğu tan ıs ı konarak terapiye al ı - nan kad ın olgularla, evlilik içi çatışma nedeniyle terapiye al ınan kad ın olgular ın, psikiyatrik komorbidite ve evlilik ili şkilerinin değerlendirilmesi. 3P Dergisi, Cilt:8, Haziran, 5-13, Aile içi şiddetin sebep ve sonuçlar ı, AAK Yay ınlan, Ankara, s.321, Günay Y, Ramadano ğlu E: Aile kavram ı içinde kad ına yönelik fiziksel şiddet olay ın ın Adli Tıp Kurumu'na yans ımas ı. Çal ışma Ortam ı Dergisi, 19: 40-48, Yüksel Ş, Kay ır A: Psikiyatriye ba şvuran "Örselenen Kad ın" ın tan ınmas ı. Düşünen Adam, 1: 8,

Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma ÖZET. pecya ABSTRACT

Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma ÖZET. pecya ABSTRACT Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE **, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN ****, Nezih ERADAMLAR ***** ÖZET Amaç: Bu araştırman

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Sema Tanr ıöver*, Nihat Kaya**, Ümran Tüzün*, Kay ıhan Aydoğmuş*. ÖZET İstanbul Üniversitesi tıp Fakültesi

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** ÖZET Bu çal ışmada Erzurum Yeti ştirme Yard ımda ve aileleri ile birlikte lise çağındaki erkek gençler arasında

Detaylı

pecya Evlilik Uyumu Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, R. Latif ALPKAN ****

pecya Evlilik Uyumu Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, R. Latif ALPKAN **** Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, R. Latif ALPKAN **** ÖZET Karşı l ıkl ı etkile şen, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birli ği yapabilen ve sorunların

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin Ahmet TÜRKCAN ÖZET Türkiye'de madde kullananlara ait hastane verileri çoğunlukla 'e lara ili şkindir. Poliklinik başvuruları ve özel kurumlara

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * Niyazi UYGUR **, Mehmet IŞIKLI **, Kültegin ÖGEL**, Ali R ıza ÇELİKER ** ÖZET Çalışma, şizofreni tan ıs ına varılm ış, suç işlemiş ve işlememi

Detaylı

Ankara Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Sıklığı ve Bazı Ruh Sağlığı Sorunları İle İlişkisinin İncelenmesi

Ankara Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Sıklığı ve Bazı Ruh Sağlığı Sorunları İle İlişkisinin İncelenmesi Sağlık ve Toplum Yıl:6, : Mayıs-Ağustos 016 ARAŞTIRMA / Research Articles Ankara Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Sıklığı ve Bazı Ruh Sağlığı Sorunları İle İlişkisinin

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI Programın Amacı: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyon ve Staj Programı nın amacı, asli olarak bilimsel bilgi ve mesleki etik kuralları gözeterek ruh

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

ORTAOKULU YILILI SERVİSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK. t artma rir. şiddeti BANU ŞENER PHACI HACI ŞAKİR MELİHA NİLÜFER ÖZ

ORTAOKULU YILILI SERVİSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK. t artma rir. şiddeti BANU ŞENER PHACI HACI ŞAKİR MELİHA NİLÜFER ÖZ PHACI HACI ŞAKİR MELİHA NİLÜFER ÖZ ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILILI BANU ŞENER PSİKOLOJIK DANIŞMAN AİLE VE EVLİLİK DANIŞMAN PSİKODRAMA TERAPİSTİ İlkk şiddet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Distimik Bozuklukta Öfke, Kayg ı ve Depresyon Eğilimlerinin Bili şsel Alt Yap ısıyla Ilgili Bir Çal ışma

Distimik Bozuklukta Öfke, Kayg ı ve Depresyon Eğilimlerinin Bili şsel Alt Yap ısıyla Ilgili Bir Çal ışma Distimik Bozuklukta Öfke, Kayg ı ve Depresyon Eğilimlerinin Bili şsel Alt Yap ısıyla Ilgili Bir Çal ışma S. Halime ARSLAN*, Z. Nazan ALPARSLAN**, Mehmet ÜNAL*** ÖZET Bu çalışmada distimik bozuklu ğu olan

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Fatma ARPACI * Şadan TOKYÜREK Öz Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerinin incelenmesi amacı ile yapılan araştırmaya

Detaylı

14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DOSYA / ARAŞTIRMA MAKALESİ 14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION LEVEL OF ANXIETY AND GENERAL HEALTH OF INDIVIDUALS OVER 14 YEARS OF AGE Birgül ÖZKAN*

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

İKİ GAZETEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI HABERLERİ. Nefise KAYKA, Cem ÖZDAĞ, Mustafa SERCAN

İKİ GAZETEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI HABERLERİ. Nefise KAYKA, Cem ÖZDAĞ, Mustafa SERCAN İKİ GAZETEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI HABERLERİ Nefise KAYKA, Cem ÖZDAĞ, Mustafa SERCAN Sağlık ortamında hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda artış göstermektedir. Sağlık kurumunda

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients Genel ve Ruh Sa ğlığı Hastanelerinde Çal ışan Hemşirelerin Şizofreniye Bak ış Açılar ın ın Karşılaştırılması Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET Amaç: Ruh sağlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerin

Detaylı

pecya Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Değerlendirilmesi

pecya Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Değerlendirilmesi Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Fatih ÖNCÜ *, Hüseyin SOYSAL *, Niyazi UYGUR **, Füsun ÖZDEMIR *, Solmaz TÜRKCAN ***,

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI TABLO DÜZENLEME Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr Tabloların Genel Amacı Elde edilen bulguların yazı metnine başvurmadan, açık kolay anlaşılır bir

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864 22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları Katılan kişi sayısı: 22864 Görüşmenin yapıldığı dil Sayı % Türkçe 19562 85,6 Kürtçe 3252 14,2 Zazaca 15 0,1 Arapça 35 0,2 Rusça 0 0,0 Farsça 0 0,0 Diğer 0 0,0 Toplam

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Bergen Halis Serbest Tanım Domestic violence, intimate partner abuse, intimate partner

Detaylı

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY Sosyal Değişimin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi Gökhan DOĞAN *, Eflatun ADAM * ÖZET Sosyal ya şamdaki değişimin, insan ın daha ziyade cinsel ve baz ı biyolojik fonksiyonlar ı üzerine etkisi, 30-40 sene gibi

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Karşı Tutum ve Davran ışlarının Değerlendirilmesi Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET Amaç: Bu çal ışma, hem şirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

A.Evren Tufan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

A.Evren Tufan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Şükriye Boşgelmez, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri A.Evren Tufan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Çocukluk çağı DEHB erişkin yaşamda

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 124-129 Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı Gürsel

Detaylı

pecya Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi

pecya Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi Gülseren ÜNAL * ÖZET Bu çal ışmada bipolar affektif bozuklu ğu olan hasta eşlerinin aile işlevlerinin ne ölçüde sağl ıkl ı olduğunun araşnrılmas

Detaylı

- Dünya'da aile içi şiddet: - Yanlış İnanış: "Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir."

- Dünya'da aile içi şiddet: - Yanlış İnanış: Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir. - Yanlış İnanış: "Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir." - Gerçek: Dünya üzerinde her ırk ve ülkeden dört aileden birinde aile içi şiddet görülür. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun yaptırdığı

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 2 Şiddet Nedir? Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve

Detaylı

Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi

Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin Gülseren ÜNAL * ÖZET Bu çal ışmada bipolar affektif bozuklu ğu olan nin aile işlevlerinin ne ölçüde sağlıkl ı olduğunun araşt ırılmas ı amaçlanmıştır.

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı