Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE"

Transkript

1 Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday olarak seçimlere katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu, Hacýbektaþ ta 29 Mart 2009 Pazar günü saat den sonra açýlan sandýklardan toplam 1743 oy alarak ikinci kez Hacýbektaþ Belediye Baþkaný seçildi. A. Rýza Selmanpakoðlu nun rakibi CHP Hacýbektaþ Belediye baþkan adayý Ali Eðer, yine kesin olmayan sonuçlara göre Hacýbektaþ seçmeninden 1297 oy almýþtýr. Diðer partilerin aldýðý oylar þu þekildedir: AKP 118 oy,mhp 35 oy, DSP 34 oy, Saadet Partisi 19 oy almýþtýr. 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçiminde Hacýbektaþ Belediye Meclisi oy sonuçlarýna göre:chp 1207 oy alarak 6 Belediye Meclis Üyeliðini, Ýþçi Partisi 921 oy alarak 3 Belediye Meclis Üyeliðini kazanmýþlardýr. Baðýmsýz aday A.Yoldaþ Altýok 465 oy, DSP ise, 364 oy alabilmiþtir. Ýkinci kez Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðýna seçilen A.Rýza Selmanpakoðluna ve Belediye Meclis Üyelerine baþarýlar dileriz. 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimlerinde Hacýbektaþ Bala Mahallesi Muhtarlýðý na yeniden seçilen Ali Çetin Savat Mahallesi Muhtarlýðý na yeniden seçilen Feyzullah Bali ye ve Zir Mahallesi Muhtarlýðý na seçilen Hüseyin Göçer e baþarýlar dileriz. 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimlerinde Hacýbektaþ Beldeleri Karaburna ve Kýzýlaðýl da Belediye baþkanlýðý seçimlerini CHP Adaylarý Selim Deniz ve Ýbrahim Güven kazanmýþlardýr. Yeni seçilen belediye baþkanlarýna baþarýlar dileriz. Kesi olmayan bu sonuçlara göre, 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimlerinde Hacýbektaþ ta CHP açýk ara birinci olmuþtur. Son yapýlan bir araþtýrmaya göre Ýstanbul un en az çöp çýkaran ilçesi (Listenin baþýnda Kadýköy bulunuyor). Çöp, bir geliþmiþlik ölçüsü olarak kabul edildiðinden Gaziosmanpaþa nýn durumu bu veriyle de ortaya çýkýyor... Gaziosmanpaþa, esasen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nün açýlýþýndan sonra bugünkü þeklini almaya baþlamýþ. Öncesinde gecekondulaþýp, köprünün açýlýþý sonrasýnda ise ciddi biçimde el deðiþtirerek yeni bir þekil almýþ hayli büyük bir ilçe. Özellikle 1990 larda zorunlu göç maðdurlarýnýn da eklenmesiyle büyüyen Gazi Mahallesi nin zaman zaman sahne olduðu olaylarla gündeme gelen ilçe, Türkiye nin hemen bütün illerinden göç almýþ durumda. Bu da ilçede kozmopolit, ancak görülebildiði kadarýyla gergin bir toplumsal yapý oluþturuyor. Gazi Mahallesi nin etraftaki gecekondu mahallelerine oranla hem politik hem de sosyal anlamda gösterdiði farklýlaþmýþ yapý, Gaziosmanpaþa nýn daha sonradan oluþmuþ gecekondu mahallelerinde bulunmuyor. Devamý 4 DE AKP, yine bakan ve parti yöneticileriyle asýldýðý Mersin, Eskiþehir, Kastamonu, Ordu da da umduðunu bulamadý. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin seçim bölgesi Antalya yý CHP ye, Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik de seçim bölgesi Van ý DTP ye kaptýrarak kabinenin en çok hüsran yaþayan isimlerinden oldu. AKP nin aðýr topu eski TBMM Baþkaný Bülent Arýnç da seçim bölgesi Manisa yý MHP ye kaptýrdý. Doðu daki kaleler DTP nin Doðu ve Güneydoðu kentlerinde seçim yarýþý AKP ile DTP arasýnda geçti. DTP, bu seçimlerde büyük bir çýkýþ yaparak, 5 ildeki belediye baþkaný sayýsýný sürpriz bir çýkýþla 8 e çýkardý. Baþbakan Erdoðan ýn "kale" tartýþmasý baþlatarak "Diyarbakýr ý istiyorum" dediði Diyarbakýr da AKP ile arasýnda büyük fark açan DTP, AKP nin Doðu illerinde kalesi olarak bilinen Van ve Siirt te kazanarak büyük sürpriz yaptý yerel seçimde kazandýðý Batman, Hakkari, Þýrnak ve Tunceli de mevcut belediye baþkanlýklarýný koruyan DTP, 2004 seçimlerinde MHP nin kazandýðý Iðdýr da seçimi kazandý. DTP seçimden önce hedef olarak açýkladýðý Van da ise Abdullah Öcalan ýn eski avukatý Bekir Kaya ile seçimleri kazandý. Hürriyet 6 DA 2 DE 7 DE Bakanlýðýn hazýrladýðý ihale, hat, tezhip, çini ve dokuma gibi geleneksel Türk el sanatlarýndan müzelerde sergilenen eserlerin replikasýna, Türk lokumundan Türk kahvesine kadar birçok ürünün yabancý firmalar tarafýndan üretilip satýlmasýna da olanak saðlýyor. 2 DE Yönetmen Augusto Boal, 2009 Dünya Tiyatro Günü mesajýnda "Görüntülerin gerisine bakarsak bütün toplumlarda ezenleri ve ezilen insanlarý, etnik gruplarý, cinsleri, sýnýf ve katmanlarý görürüz. Adaletsiz ve acýmasýz bir dünya görürüz. Baþka bir dünya yaratmamýz gerek; çünkü biliyoruz ki öyle bir olanak var. O baþka dünyayý kendi ellerimizle, kendi sahnemizde, kendi yaþantýmýzda yaratmak bize düþüyor" diyor. Boal'ýn Portekizce kaleme aldýðý mesajýný, Uluslararasý Tiyatro Enstitüsü'nün (ITI) resmi çevirisiyle yayýnlýyoruz. 5 DE 8 DE 8 DE

2 2 5. Dünya Su Forumu ve Alternatifi Yapýldý. Her iki toplantýda da bütün gün süren çarpýcý konuþmalar vardý. Alýþýldýðý üzere itiþ kakýþlar alternatif olan içindi, alkýþlar ve poh pohlar da diðeri için. Çevre ve Orman Bakanýmýz su konusunda çok ama çok tecrübeli. Ne de olsa DSÝ eski Genel Müdürü. Geçenlerde bir açýklama yaptý ve Dünya üzerinde bugüne kadar Çevreden sorumlu hiçbir bürokratýn söylemediði ve söylemeyeceði bir þey söyledi; Derin bir nefes aldý ve alkýþlar arasýnda; Bu ülkede 3-5 baraj yapan birileri, kendisini barajlar kralý ilan etti. Bizim hükümetimiz döneminde ise 145 baraj yapýldý" deyiverdi. Aynen böyle söyledi. Dýþarýdan bakýnca bu sözlerin altýnda siyaseten alay edilen, küçümsenen Demirel in koltuðuna oturma hevesi ve yükselme hýrsý küçük yýldýzlar gibi ýþýldýyor. Ve daha da ötesi sað iktidarlarýn bakýþlarý nasýl da ayný dar vizyonla sýnýrlý kalmýþ. Barajlar. Olaðanüstü yapýlar. Yeni çaðýn piramitleri. Kapitalizmin pis musluklarý. Enerji gereksinimi kaçýnýlmaz olarak siyasilerin pay almak istedikleri pastalar. Yaðlý, kremalý, výcýk výcýk pastalar. Baraj, ucuz enerjinin yolu olarak görülüyor. Oysa bir baraj yapýldýktan sonra yakýn bölgedeki ekosistem iliþkilerinin gördüðü hasar geri dönüþümsüz olur. Açýkçasý örneðin Artvin de bugün yapýlan bir seri Hidroelektrik Santrallarýnýn ekosisteme ve iklime verdiði zararýn tamiri artýk mümkün deðil. Basit bir kýyaslama yaparsak Artvin e bir atom bombasý atmýþ olsaydýk ortaya çýkacak zarar yaklaþýk 200 yýl sonra etkisini yitirmeye baþlardý. Þimdi hiçbir çare yok. Kaybolan türlerin geri dönme þansý kalmadý. Demek tam 145 atom bombasý yapýlmýþ. Hepsini tebrik ediyorum. Eskiden çiçekçilik ile uðraþan bir dostum vardý. Biz müzikten, resimden, edebiyattan konuþulurken O hiç sesini çýkartmaz yanýmýzda sessizce otururdu. Ne zaman konu çiçeklere gelse birden bire elinde ne varsa bir kenara koyar saatlerce çiçeklerden anlatýrdý. Çiçek nasýl yetiþtirilir, nerede ucuzu bulunur, Türkiye de ve Dünya da çiçekçilik. Nefes almazdý. Sonra birden susar ve bir daha da çiçekçilikten ya da çiçekten konu açýlmadýkça aðzýný býçak açmazdý. Bizim Sayýn Bakan da öyle. Konu su olduðu zaman asla durdurulamýyor. Ama çevre ile ilgili baþka konular onun ilgi ve bilgi alaný deðil. Belki de haklýdýr. Uzmanlýk alaný dýþýnda konuþulmasý doðru deðildir diyebilirsiniz. Ýyi de o zaman neden bakanlýk teklifini kabul etmiþtir? Neden Genel Müdürlükte kalmak istememiþtir? Benimki de laf ya neyse. Ýnsanoðlu ani deðiþim ve ölümlere en hýzlý yol açacak hava, su, toprak gibi kaynaklarý hoyratça tüketiyor, delice kirletiyor. Çözüm arayacaðýna kalan kaynaðý biraz daha paylaþma, kazanç ve güç elde etme adýna kullanma hesaplarý ile vakit kaybediyor. Buna da sürdürülebilir kalkýnma diyor. Bundan 65 milyon yýl öncesine kadar yeryüzünün hâkimleri dinozorlardý. Þimdi ancak kemiklerini buluyoruz. Günümüzde yeryüzünün efesi de, paþasý da insan. Öyle sanýyor ki onsuz yerkürede hayat olmaz. Öyle sanýyor ki yerküre onundur. Öyle sanýyor ki yerküre kirletildiði hýzla temizlenebilir. Oysa yanýlýyor. Bu hafta Evimiz Yerküre de, ünlü Kýzýlderili Reisi Sealth ýn konuþmasýný (ya da mektubunu) özellikle yayýnlýyoruz. Belki bir kopyasýný Dünya Suyunu pazarlayan ülkelere ve onlarýn yarattýðý bürokratlara göndermek daha iyi olurdu ama ne yapalým týpký Kýzýlderililer gibi bizim de elimizden gelen budur. Bu gidiþle de susuzluktan kurumuþ kemiklerimizin yeri çürümüþ dinozor fosillerinin yanýdýr. Birgün Yusuf YAVUZ / AHA ÖZEL HABER Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 56 müze ve ören yerinin satýþ noktalarýný özelleþtirmeye hazýrlanýyor. Aralarýnda Hacýbektaþ müzesinin de bulunduðu özelleþtirme listesinde, Galata Mevlevihanesi, Mevlana Müzesi gibi önemli inanç merkezleri de yer alýyor. Topkapý, Ayasofya, Anadolu Medeniyetleri ve Antalya Arkeoloji Müzesi nin yaný sýra yeni açýlacak olan Gaziantep Mozaik Müzesi yle; Efes, Kayaköy, Olympos, Sedir Adasý ve Ihlara Vadisi gibi dünyaca ünlü müze ve ören yerleri de özelleþtirme listesinde. 4 Mayýs ta yapýlacaðý açýklanan ihaleye yabancý firmalar da katýlabilecek. Ýhaleyi kazanan firma, Türk el sanatlarýyla, kahveden lokuma, yayýncýlýktan replika satýþýna kadar birçok alanda tek yetkili olacak ve yurt dýþýnda maðaza zincirleri açabilecek. Kahveden lokuma Türk kültürü özel sektöre emanet Bakanlýðýn hazýrladýðý ihale, hat, tezhip, çini ve dokuma gibi geleneksel Türk el sanatlarýndan müzelerde sergilenen eserlerin replikasýna, Türk lokumundan Türk kahvesine kadar birçok ürünün yabancý firmalar tarafýndan üretilip satýlmasýna da olanak saðlýyor. Ýhaleyi kazanan firma, 2016 yýlýna kadar iþleteceði müze ve ören yerindeki satýþ noktasýnýn cirosundan önceden belirlenen ölçüde bakanlýða pay verecek. Ayrýca þartnameye göre yüklenici firma, replika üretimi ve satýþý, yayýncýlýk ve yayýn satýþý, kurumsal satýþlar ve yurt dýþý satýþlarýyla; telif gelirleri, internet satýþlarý, franchising ve diðer hizmet satýþlarýnda tek yetkili olacak ve bu satýþlardan elde ettiði geliri DÖSÝMM le paylaþacak. Yüklenici HAKKARÝ - Hakkari- Çukurca kara yolunun iki ayrý noktasýna çýð düþtü. Alýnan bilgiye göre, saat sýralarýnda þehir merkezinde 7 kilometre uzaklýktaki Depin mevkisindeki Sümbül Daðý ndan Hakkari-Çukurca- Þýrnak kara yolunun iki ayrý noktasýna çýð indi. bölgede yaþanan en büyük çýð, korku ve paniðe neden oldu. Kara yolunun her iki tarafýnda mahsur kalan ve aralarýnda firmaya müze binalarýnýn içinde satýþ alanlarý tahsis edilirken, ören yerlerinde mobil (temelsiz yapýlar) kurulacak. Müze ve ören yerlerindeki satýþ noktalarýnýn, yerli ve yabancý ziyaretçiler için kültürel iletiþim aracý olarak gören bakanlýk, ihaleyle satýþ noktalarýnýn temsil kabiliyetlerini yükseltmeyi ve ürün-hizmet kalitesiyle çeþitliliðin arttýrýlmasýný hedefliyor. Bakanlýktan Yetersiziz itirafý Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn açýkladýðý 2008 rakamlarýna göre ülke genelindeki müze ven ören yerlerini ziyaret edenlerin sayýsý Ancak resmi olmayan rakamlara göre 22.6 milyon ziyaretçiyi aðýrladýðý öne sürülen müze ve ören yerlerinin özelleþtirmeye açýlmasý tepkileri de beraberinde getirdi. Bakanlýk, ihalenin amacýný Kültürel mirasýmýzýn korunmasý ve geliþtirilmesi için kaynak saðlamak olarak açýklarken, ihale þartnamesinde istenilen teminatýn yüksek tutulmasý ve yüklenici firmada müzecilik deneyimi þartý aranmasý, yerli iþletmecilerin rekabet þansýný zayýflatýyor eleþtirilerine neden oldu. Bakanlýðýn hazýrladýðý ihale þartnamesinde, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayýlarý ve sahip olduklarý tarihi zenginliklere raðmen yetersiz iþletmecilik nedeniyle önemli bir satýþ gelirinden yoksun kalýndýðý belirtildi. Bakanlýðýn ihale tarihinden önce uzmanlardan oluþan bir heyeti Ankara da aðýrlayacaðý ve fikir alýþveriþinde bulunacaðý öðrenildi. Ýþte ihaleye çýkarýlan müze ve ören yerleri: Ýstanbul: Topkapý Sarayý Müzesi, Ayasofya Müzesi, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Yýldýz Sarayý Müzesi, Kariye Müzesi, Türk Ýslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi Ankara: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Etnografya Müzesi Ýzmir: Efes Müzesi, Efes Örenyeri, St Jean Örenyeri, Bergama Akropol Örenyeri Antalya: Antalya Arkeoloji Müzesi, Side Müzesi, Noel Baba Müzesi, Aspendos Örenyeri, Perge Örenyeri, Phaselis Örenyeri, Olympos Örenyeri, Myra Örenyeri, Patara Örenyeri, Alanya Kalesi Muðla: Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi (Bodrum Kalesi), Marmaris Müzesi, Knidos Örenyeri, Kaunos Örenyeri, Kayaköy Örenyeri, Sedir Adasý Örenyeri Nevþehir: Göreme Açýkhava Müzesi, Hacýbektaþ Müzesi, Derinkuyu Yeraltý þehri, Kaymaklý Yeraltý Þehri, Zelve Örenyeri Aydýn: Milet Örenyeri, Didim Örenyeri, Afrodisias Örenyeri Trabzon: Sümela Manastýrý,Trabzon Ayasofya Müzesi Konya Mevlana Müzesi nde DÖSÝMM tarafýndan iþletilen hediyelik eþya maðazasýnýn konumunu koruyacaðý ancak ihaleyi kazanacak firmaya yeni bir satýþ alaný tahsis edileceði açýklandý. Gaziantep te yeni açýlacak olan mozaik müzesinin yaný sýra Çanakkale Kilitbahir Kalesi Müzesi, Troia ve Assos Ören Yeri, Erzurum Yakudiye Türk-Ýslam Müzesi, Erzurum Kalesi, Samsun Müzesi, Çorum Müzesi, Çorum Alacahöyük Müzesi, Hatay Müzesi, Hatay, St. Pier Anýt Müzesi, Aksaray, Ihlara Vadisi Örenyeri, Denizli, Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri, Mersin Cennet Cehennem Ören Yeri ve Mardin Müzesi, ihale kapsamýna alýnan yerler arasýnda. Türkiye deki müze ve ören yerleri yýlda 20 milyonun üzerinde ziyaretçiyi aðýrlýyor. Topkapý Sarayý Müzesi , Ayasofya Müzesi , Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi (Bodrum Kalesi) , Göreme Açýkhava Müzesi , Nevþehir Hacýbektaþ Müzesi , Efes Ören Yeri , Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Mevlana Müzesi ve Noel Baba Müzesi ziyaretçiyle en çok ilgi gören yerler arasýnda. Yusuf Yavuz- yusuf mail adresi spam botlara karþý korumalýdýr, görebilmek için Javascript açýk olmalýdýr Alevihaberajansi çocuk ile kadýnlarýnda bulunduðu vatandaþlar tehlikeye raðmen çýð üzerinde karþý tarafa geçti. Güzergahtaki yüzlerce araç çýð nedeniyle hareket edemezken, Karayollarý 114. Þube Þefliði ekipleri, yolun ulaþýma açýlmasý için çalýþma baþlattý. Çýð altýnda araç kalýp kalmadýðýnýn da araþtýrýldýðý öðrenildi.(aa) Radikal

3 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Kamil ÖNTAÞ 28 Mart 2009 cumartesi günü; 29 Mart 2009 Yerel seçim propaganda süresinin son günü olmasý nedeniyle Hacýbektaþ'ta da iki miting yapýldý. 28 Mart 2009 Cumartesi sabahý saat da soðuk karlý kýþlý Hacýbektaþ pazar yeri alanýnda ilk miting sýrasý baðýmsýz aday A.Rýza Selmanpakoðlunda idi. Sabahýn erken saatinde kýþ ve soðuk, baðýmsýz aday A.Rýza Selmanpakoðlu destekçilerini yýldýramadýðý yoðun kalabalýktan anlaþýlmaktaydý. Mitingin sunuculuðunu yapan Dönüþ Aydoðmuþ ilk konuþmacý olarak Ýþçi Partisi Belediye Meclis Üyesi adayý Ümit Karakayayý anons etti.konuþmacý Ümit Karakaya kendilerinin seçilmesi durumun da Hacýbektaþ'ýn geleceði için canla baþla calýþacaklarý sözünü verdi.sunucu Dönüþ Aydoðmuþ Ýkinci Konuþmacý olarak kürsüye Dr.Naki Selmanpakoðlu'nu hastalara þifa veren ellerinden öpüyorum diye davet etti. Dr.Naki Selmanpakoðlu da konuþmasýn da özetle destek istediði baðýmsýz aday A.Rýza Selmanpakoðlu'nun dürüstlüðünden, aydýn çaðdaþ kültürlü duruþu ile her zaman saygý ile anýldýðýn dan söz ederek konuþmasýný þu sözleri ile bitirdi. Deðerli dostlar, bir baþkanýn ülkenin her yerinde sözü geçen, sözü dinlenir, birikimli ve sizi temsil edecek yetenekte olmasý lazým. Hacýbektaþ çok önemli bir yer, ayný Çankaya gibi, herkesin gözü bu gün burada, herkesin gözü Pazartesi seçim sonuçlarýnda. biz hep beraber gelinen þu Hacýbektaþ ý 5 katýna taþýyacaðýz diyen, hep beraber olmayý vadeden sayýn Belediye baþkanýmýza encümen üyelerine de destek vermeniz gerekiyor.baþarýlar diliyorum. sunucu Dönüþ Aydoðmuþ son konuþmacý olarak Hacýbektaþ baðýmsýz adayý A.Rýza Selmanpakoðlunu anons ettiðinde yoðun bir alkýþla karþýlandý. A.Rýza Selmanpakoðlu konuþmasýnda özetle þunlarý söyledi; Hava þartlarýnýn olumsuz olduðu bir günde bu meydaný dolduran çok deðerli Hacýbektaþlýlar. Çok deðerli hanýmefendiler, çok deðerli bey efendiler, çok deðerli gençler, çok deðerli çocuklar hepinizi saygýyla selamlýyorum, hoþ geldiniz diyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Çünkü sizler bilim ve kültürün merkezi dediðimiz Hacýbektaþ ýn yiðit insanlarýsýnýz, aydýn insanlarýsýnýz. Dünyada kaç, ülke vardýr ki o ülkenin insanlarý bilim ve kültürün temsilcisi olsunlar, o ülkenin insanlarý insanlýðýn, insan sevgisinin temsilcisi olsunlar, o ülkenin insanlarý haktan yana, dosttan yana, candan yana, çalýþandan yana, kimsesizden yana olanlarýn temsilcisi olsunlar. Ýþte onun için biz varýz diyoruz. Biz varýz diyen onlar Hacýbektaþ'ýn dýþýndan transfer etmeye çalýþtýklarý çeþitli gruplarýn, çeþitli federasyonlarýn, çeþitli düþüncelerin kiþilerini buraya getirip biz onlara yönettireceðiz diyorlar.tanýk mý istiyorsunuzsunuz. Üç gün önce dinlediniz Yol televizyonunda Sayýn Ali Eðer ne diyordu. Tam üç saat benim aleyhimde attýlar tuttular. Sayýn Ali Eðer'e sana üç saat zaman verdik. Kazandýðýn zaman Hacýbektaþ'a ne yapacaksýn anlat dediler. Telefonla baðlandý. Sizinle beraber yapacaðýz dedi. Ne yapýyorsun?hacýbektaþ'ý beraber mi talan edeceksin.aleviliði Bektaþiliði çarpýtarak kendi anlayýþýna göre ne anlatacaksýn. Siz ne biliyorsunuz dünyaya Hacýbektaþ'ý böylemi tanýtacaksýnýz... Arkadaþlarýmýn en büyük ortak özelliði kendi çýkarlarýný Hacýbektaþ ýn çýkarlarýnýn üstüne asla çýkartmamalarýdýr. Kendi çýkarlarýný düþünmemeleridir. Deðerli arkadaþlarým yol yapacaksak ki en büyük sorunlarýmýzdan birisidir Hacýbektaþ ýn bütün yollarýný en mükemmel hale getireceðiz, Kanalizasyon sorununu kökten çözeceðiz, yapamazsak üniversite kenti olamayýz. Bunun için deðerli arkadaþlarým var. Hacýbektaþ için ter akýtacak arkadaþlarým var. Deðerli Hacýbektaþlýlar, Hacýbektaþ ýn üniversite kenti olabilmesi için Hacýbektaþ ýn bilim merkezi haline gelebilmesi için sizlerden aldýðým destekle projelerimizi hayata geçirmek isteyen beyinler var burada. Sizin adýnýza çalýþacaðýz... Bunlar kolay olmayacak çalýþmakla olur, bunlar kararlýlýkla olur, bunlar Mezbahaneyi eþe dosta peþkeþ çekerek olmaz. Mezbahaneyi peþkeþ çektiðiniz zaman sineklerle baþa çýkamazsýnýz. Peþkeþ çekmek isteyenlere de hayýr diyeceðiz. O nasýl bacýlar ki, o nasýl kardeþler ki oradaki o yanlýþlýklarý görmezden gelip de Hacýbektaþ halkýnýn karþýsýna çýkýp oy istiyorlar veriyor musunuz?...peki, tekrar soruyorum bu yiðit arkadaþlarýma Ýþçi Partisinden aday olan arkadaþlarýma oyunuzu veriyor musunuz? Taþekkür ederim.bende sizinle sonuna kadar, ölünceye kadar yanýnýzdayým diyorum. Ýþte onun için biz varýz diyoruz. Onun için çocuklarýmýzýn geleceðini üniversite kenti olarak iþsizliðin burada adýnýn alýnmadýðý, namussuzluðun, hýrsýzlýðýn, fýrýldakçýlýðýn, yandaþlýðýn aðza alýnmamasý için yola çýktýk, bunun için biz varýz diyoruz, var mýsýnýz? Varsýnýz çünkü siz asilsiniz, çünkü siz büyüksünüz, çünkü siz yanlýþ yapaný... ayýrýyorsunuz. Çünkü siz Hacýbektaþ Veli nin söylediði gibi eline sahip olmayanlarýn, yüzsüzlerin yüzlerinin nasýl olduðunu görüyorsunuz. Bu yüzsüzlere meydan vermiyorsunuz Deðerli Hacýbektaþlýlar, biz çocuklarýmýzýn gençliðimizin, gençlerimizin heder olmamalarý için önce analarla yola çýktýk, bacýlarla yola çýktýk. Ve dedik ki çocuklarýmýz heder olmasýn, bunlara bir çare bulun derhal dernekler kurdular,... öðrencilerin hiç birini diðerinden ayýrmayarak bize muhalif olanlarýn çocuklarýna da þu anda da aleyhimize çalýþanlarýn çocuklarýna da adil bir þekilde burs veren hanýmlar sayesinde, çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çýkmanýn en önemli göstergesi olan adýmlarý hanýmlarýmýzla attký.bu hanýmlarýmýzýn ellerinden öpüyorum. Deðerli Hacýbektaþlýlar, çocuklarýmýz diyoruz, çocuklarýmýzý acaba þöyle bir düþünün. 20 yaþ kuþaðý ile 40 yaþ kuþaðý arasýnda bir baðlantý var mý? 40 yaþ kuþaðý ile 60 yaþ kuþaðý arasýnda baðlantý ne kadar, 60 yaþ kuþaðýnda olan kiþilerimiz 20 yaþ kuþaðýndaki gençlerimizi ne kadar tanýyor? Neyi ile tanýyor? Nasýl onlara destek oluyorlar, nasýl onlara yardýmcý oluyor? Bir an düþünelim, biraz vicdanýmýz sýzlamýyor mu? Böyle bir kopukluk karþýsýnda, kopukluðu yaþatanlar, bu kopukluðu 20 yýldýr-30 yýldýr ben bilirim, ben yaparým, benden baþkasý bu iþleri yapamaz deyip te tamamen siyaseti kendi ellerinde tutmak isteyen birilerine artýk dur deme zamaný gelmedi mi? Bir Nisandan itibaren çocuklarýmýzý yapacaðýmýz çok önemli stadyumdaki spor tesislerinde okul derslerini çalýþma ve satranç oyunu da bunun yaný sýra da küçüklere ve büyüklere de bir organizasyonla genç kuþaklarýmýzla küçük kuþaklarýmýzý buluþturacaðýz.... Onlara özel hocalar getirttireceðiz. Bir taraftan ders çalýþacaklar, bir taraftan sporun her türlüsünü yapacaklar ve Hacýbektaþ kültürüne, Hacýbektaþ öðretisine küçük yaþtan itibaren bilerek, öðrenerek, azmederek Hacýbektaþlý olmanýn onurunu taþýyarak bütün dünyaya Hacýbektaþ ý anlatacaklar. Böyle bir kuþak gelecek, bu kuþak sizlerle beraber gelecek, var mýsýnýz? Dostlar, bize dediler ki Neden futbol sahasýný Dedebaðý nýn oraya yaptýrdýnýz? Neden peki öneri getirdiðiniz zaman TOKÝ evlerinin oraya deðil de futbol sahasýný oraya koydurdunuz, siz de TOKÝ evlerinde oturuyordunuz, Futbol sahasý önce oraya gelseydi de Dedebaðý na yaptýrmak istediðiniz alaný bu tarafa kaydýrsaydýnýz diye duygusal yönden bana baþvuranlar oldu. Hayýr dedim, nereye yapýlmasý gerekiyorsa oraya yapýlmalýdýr. Kimsenin adýna, þanýna, mevkisine, makamýna göre hareket etmeyeceðiz, neden orayý tercih ettiðimizi de sonra açýklarým. Biz gelecek genç kuþaklarý yetiþtirirken hemen Dedebaðýnýn bitiþiðinden bir arsa satýn aldýk, 55 milyar liraya satýn aldýk, aldýðýmýz arsanýn zemin etüdünü ve jeolojik etüdünü yaptýrdýk. Tam 3500 kiþilik stadyum projesini bizzat kendim gittim, seçtim beðendim, projenin tamamlanmasý için ilgili bakanlýklarla temasýmýzý tamamladýk, oraya mutlaka stadyum yapýlacak.. Projeler böyle yapýlýr, kiþilerin çýkarlarýna göre yapýlmaz. Bizim ne kadar tarafsýz olduðumuzun bir göstergesidir sahanýn seçimi. Bizim tarafsýz olduðumuza inanýyor musunuz? Hacýbektaþ ýn geleceðini hala kendi ellerinde tuttuðunu sananlar yazýlar yazýyorlar internet sitelerinde, abi pozlarýna girmiþler, diyorlar ki bir baþkan tarafsýz olur, astýðý astýk, kestiði kestiktir,.. diyorlar, ben kendim karar vermiþ olsaydým böyle olurmuydu? Beraber karar verdik, bu arkadaþlarýmýzla karar vereceðiz. Önce sizden görüþlerinizi alacaðýz sonra birlikte karar vereceðiz. Diyorlar ki; Hacýbektaþ ta geliþigüzel, hiçbir þey yapmayan baþkan despot bir yönetim uyguluyor, katý bir yönetim uyguluyor diyorlar. Þimdi elimizi vicdanýmýza koyalým, hanginiz benim odama geldiðinizde hanginize kapýmý kapattým? Hanginizi dinlemeden geri çevirdim? Hanginizin aile bireylerinin hal ve hatýrýný sormadým? Bir kiþi elini kaldýrsýn, göreyim o kiþiyi. Her iki ayda bir ben halkýma gittim, sizlerin dertlerini dinledim. Her iki ayda bir halka hesap verdim, Þunlarý, þunlarý yaptýk, bunlarý, bunlarý yapamadýk devam ediyoruz dedim. Halka hesap veren yönetim anlayýþýný da Hacýbektaþ a ben getirdim. Hizmet verdik, O aðabeylerin bunlardan haberi yok. Çünkü bu toplantýlara bir gün gelipte katýlmadýlar. Ama ancak yazýyorlar, yalan yazýyorlar, yalan, yalan, yalan. Bakýn, yeni bir uygulamamýz daha var; Geniþletilmiþ halk meclisini kurduk. Geniþletilmiþ halk meclisi Türkiye de daha hiçbir yerde yok. Geniþletilmiþ halk meclisi Türkiye de, Hacýbektaþ ta bir ilkin yapýlmasýdýr. Belediye meclisinin toplantýsýndan önce, 1,5 saat önce Hacýbektaþ ta isteyen herkes, her vatandaþ, ben Geniþletilmiþ halk meclisinde neler yapmak istiyorum diye dilekçe veriyor, o meclis toplantýsýna davet ediyoruz. Geliyorlar meclis üyelerinin huzurunda hepimizin huzurunda o günkü görüþülecek gündem maddelerini önce halkla görüþüyoruz, halkýn görüþünü alýyoruz. Mesaiye saat 10 da gelene mesaiye niye geç kaldýn diye hesap soruyorsam bunun adý kötülük mü? Mesaiye zamanýnda gelecek, imzasýný oraya atacak. Ýþe Saat 10 larda 11 lerde gelenler vardý. Bunlar þimdi zamanýnda geliyorlar iþe. Bunu yapmak kötülükse taktirini size býrakýyorum. O zaman o yazdýklarý yalan, yalan dolanla seçim kazanacaklarýný sananlar Hacýbektaþ halkýnýn bu yüksek iradesini bu muhteþem düþüncesini bilmiyorlar. Hala eski tüfeklerin aðzýna bakýyorlar.hala Hacýbektaþ'a Vatikan diyenlerin aðzýna bakýyorlar. Hacýbektaþ'ý Onlara yö net tir me ye ce ðiz. Sizinle birlikte biz yöneteceðiz. Birlikte yola çýktýk, birlikte yola devam edeceðiz diyorum. Onlar ucuz politika yapsýnlar aðabeyleriyle, ucuz politika yapsýnlar, Hacýbektaþ tan bir türlü ellerini çekmeden ucuz politikayla törenleri kötüleyenlerle, TOKÝ deki yapýlanlarý kötüleyenlerle, mezbahadaki yapýlanlarý kötüleyenlerle, susuzluktan kýrýlan Hacýbektaþ ý susuzluktan kurtardýk, bundan rahatsýz olanlarla iþbirliði yaptýlar. Burada çýkardýðým arkadaþlarla elimizi taþýn altýna sizin için koyuyoruz. Arkadaþlarýma güveniyorum, size güveniyorum, sizin desteðinize inanýyorum. Saygýlarýmý sunuyorum saðolun var olun.

4 ARAÞTIRMA Ýlçenin merkezi ise, yine karmaþýk ama örneðin Gazi Mahallesi ne oranla çok daha muhafazakâr, sonradan oluþan gecekondu mahallelerine oranla ise daha modern bir yapý arz ediyor. Gaziosmanpaþa, dýþarýdan bakýldýðýnda büyüklü küçüklü topluluklarýn kendi aralarýnda adeta gettolaþtýklarý bir ilçe görünümünde. Bu gruplar içerisinde çeþitli çatýþmalar kadar ittifaklarýn da olduðu yapýlan görüþmelerden anlaþýlýyor. Örneðin Alevilik ile ilgili Tuncelililerle, Sivaslý ve Tokatlýlar arasýnda bir ittifak var gibi görünüyor. Öte yandan muhafazakâr kesimler de Alevilere karþý söze dökülmeyen ancak görünür bir ittifak geliþtirmiþ durumda Kürtler ise sol ve dini cemaatler arasýnda bölünmüþ bir durumda. Bu kesimlerin birlikte yaþadýklarý mahallelerde görüþülen ilçe sakinleri, bütün bu ayrýmlarý, fark etmenin ötesinde, kendilerine göre meþrulaþtýrýcý nedenler öne sürerek derinleþtiriyorlar. Ýlçe merkezi dýþýndaki mahallelerdeki göreli yoksulluk ise bu nedenleri ve birbirlerine yakýn kesimlerin yine birbirlerine tutunma stratejilerini derinleþtiriyor. Belediye-Cemaatler iliþkisi dorukta Gaziosmanpaþa da 2004 teki yerel seçimlere kadar önce RP, ardýndan FP li olan Recep Koral belediye baþkanlýðý yaptý yýlýndaki genel seçimlerde Koral ýn milletvekili adayý olmak üzere görevinden istifa etmesinin ardýndan Mustafa Yeþil kurayla belediye baþkaný oldu. Ancak Yeþil, kýsa bir süre sonra kaçak olduðu gerekçesiyle büfesi yýkýlan bir vatandaþ tarafýndan silahlý saldýrýya uðrayarak hayatýný kaybetti yýlýndaki belediye baþkanlýðý seçimlerini ise AKP nin adayý olan Erhan Erol yüzde 50 nin çok az üzerinde bir oranla kazandý. Belediyenin içkili mekânlar, dini cemaatlerle iliþkiler, dindar yardým örgütlerinin çalýþmalarý, Kuran Kurslarý vb konularda muhafazakârlaþtýrýcý bir tutum izlediði anlaþýlýyor. Bölgede çalýþmalarýnýn yoðunluðuyla dikkat çeken cemaatler ise Süleymancýlar, merkezi Pakistan da olan Tebliðciler, Nurcular ve Nakþiler. Özellikle Kürtlerin yaþadýklarý mahallelerde dini cemaatlerin temsilcileri olarak bilinen dernek ve vakýflar buradaki bölücü örgütlenme nin önünün kesilmesi gerekçe gösterilerek teþvik ediliyor. Bu arada Cebeci Mahallesi ndeki metro istasyonuna Mescid-i Selam adýnýn verilmesi, kaçak Kuran kurslarý ve ayrýca belediyeye ait 3 bin metrekarelik bir arsayý külliye yapýlmasý amacýyla Evliya Çelebi Derneði ne tahsis etmesi nedeniyle de gündeme gelen Gaziosmanpaþa Belediyesi nin, bu bölgedeki dini gruplara çeþitli düzeylerde destek verdiði görülüyor. Gaziosmanpaþa Ýlçesi, 5747 numaralý yasa ile ikiye bölünerek, bu bölgede Arnavutköy ve Sultançifliði nin yeni ilçeler olmasý kararlaþtýrýldý. Bu kapsamda Sultangazi ve Gazi Mahallesi Sultançiftliði ilçesi içerisinde yer alacaklar; ancak mahallelerin idari yönleri bir yana, gündelik iþleyiþ olarak Gaziosmanpaþa ile olan baðlarý daha küçük bir merkez oluþturan Sultançiftliði ile olduðundan daha organik bir görünüme sahip. Çarþamba dan sonra gaziosmanpaþa Gaziosmanpaþa da türbanlý genç kýzlarýn sayýlarýnýn giderek arttýðý ifade ediliyor. Öte yandan ilçede Alevi mahallelerinin hayli kalabalýk olmasý bu görünümü dengeleyen faktörlerin baþýnda geliyor. Süpermarket, alýþveriþ merkezi vb yerlerde çalýþan kadýnlarýn bir kýsmý türbanlý. Bu durum, Sultançiftliði nde radikal bir deðiþim arz ediyor. Türbanlýlarýn yaný sýra çarþaflýlarýn ve erkekler arasýnda da þalvar, cübbe, takke gibi giysi ve aksesuvar taþýyanlarýn çok daha fazla görünür olduklarý bu bölgede, maðazalarda çalýþan kadýnlarýn büyük bölümü de yine türbanlý. Türban ve kamusal alana çýkýþ rahatlýðý anlamýnda Gaziosmanpaþa nýn hemen her bölgesi birbirinden farklý bir nitelik arz ediyor. Örneðin Sultançiftliði, Beþyüzevler, Cebeci gibi bölgelerde kadýnlar daha çok mahalle içlerinde görünürleþirken, Gazi ve Karayollarý mahallelerinde ve ilçe merkezinde çeþitli iþlerde çalýþtýklarý, kamusal alanda daha görünür olduklarý dikkat çekiyor. Buna karþýlýk Beþyüzevler, Cebeci ve Karayollarý mahallelerinin içlerindeki örtülü kadýnlarýn büyük bölümü baþlarýný yalnýzca geleneksel biçimde örterlerken, Gazi Mahallesi ve Gaziosmanpaþa ilçe merkezi etrafýnda kamusal alanlarda örtünen kadýnlarýn daha modern bir örtünme biçimini tercih ettikleri anlaþýlýyor. Bu mahalleler içerisinde muhafazakâr kimliði en fazla öne çýkan ise kuþkusuz Sultançiftliði, Cebeci ve Arnavutköy. Gazi Mahallesi nde bu konuda kadýnlar ve genç kýzlar hayli rahatken, Sultançiftliði nde bir hayli sýkýntý yaþandýðý, gecekondu mahallelerinde ise mahallede sosyalleþme imkânlarý olmayan genç kýzlarýn ve kadýnlarýn ilçe merkezine bile inmekte zorlandýklarý anlaþýlýyor. Genç kadýnlarýn bu konuda zorlanmalarýnýn en önemli nedeni ise ailelerinden gelen baskýlar ve çeþitli þekillerde tacize uðrama ihtimalleri. Ýlginç olan nokta ise özellikle çevre mahallelerden gelen genç kýzlar için Gazi Mahallesi nin Gaziosmanpaþa dan daha popüler bir sosyal alan oluþturmasý. Buradaki kafelerde hemen her mahalleden gelen gençlerle karþýlaþmak mümkün, Gaziosmanpaþa da onlarý tanýyabilecek komþu ya da akrabalarla karþýlaþma ihtimali bulunduðundan, Gazi Mahallesi ni tercih eden genç kýzlar, erkek ya da kýz arkadaþlarýyla buradaki kafelerde vakit geçiriyor ya da alýþveriþlerini buradan yapýyorlar. Dincilerden Alevilere ziyaret Buna raðmen Gazi Mahallesi nde Alevi kültüründen kaynaklanan sosyal ayrýcalýklarýn son yýllarda hýzla kaybedildiðine dikkat çekildi. Gerekçe olarak da; mahallede hem türbanlýlarýn hem de dindarlarýn sayýsý artmasýnýn, Alevi kadýnlar üzerinde de yavaþ yavaþ bir baský oluþturmaya baþladýðý gösterildi. Bu baskýnýn kaynaðý ise yeni gelenlerin kendi yaþam biçimlerini çeþitli þekillerde dayatmalarý olarak açýklandý. Alevilerle Sünnilerin, Gazi Mahallesi ne oranla daha fazla birlikte yaþadýklarý Karayollarý Mahallesi nde de, Sünnilerin sayýsýnýn artmasýyla birlikte gündelik hayatta muhafazakârlaþma eðiliminin arttýðý ifade edildi. Ancak burada Gazi Mahallesi nden farklý olarak bazý yardým örgütlerinin ve dini cemaatlerin de özellikle yoksul ailelere yönelik çalýþmalarýnýn etkili olduðu kaydedildi. Burada yaþayan kadýnlar, özellikle ramazanýn yaklaþtýðý günlerde dernek temsilcilerinin yoksul ailelere sýk sýk ziyarete gittiklerini aktardýlar. Mahallede Alevi ve Sünnilerin birlikte yaþadýklarýný göz önünde bulunduran derneklerin buradaki çalýþmalarý esnasýnda özel bir teknik geliþtirdikleri de kaydedilen bilgiler arasýnda. Buna göre gittikleri ailede nasýl bir görünümle karþýlaþtýklarýný önceden kestiremedikleri durumlarda dernekler, biri baþý açýk, biri kapalý olmak üzere iki kadýn aracýlýðýyla evlerde tespitler yapýyorlar. Evlerde din dersi Ailenin mali durumunu ve ihtiyaçlarýný kaydeden dernekler daha sonra yardým paketlerini getiriyor, bu arada özellikle genç kadýn ve kýzlarý bölgedeki dernek temsilciliklerine, evlerine ya da Kuran Kurslarýna davet ederek buralarda dini bir takým telkinlerde bulunuyorlar. Karayollarý Cemevi nin aþevinde gönüllü olarak çalýþan kadýnlar da, dini cemaatlere ait yardým derneklerinin mahallelerde yoðun olarak çalýþtýklarýný ve baþlarýný örtenlerin ya da zaten geleneksel olarak örtülü olanlarýn örtme biçimlerini deðiþtirenlerin sayýsýnýn giderek arttýðýný söylediler. Gazi Mahallesi ne oranla daha yoksul bir görünüm arz eden ve çoðunlukla Sünni Kürtlerin yaþadýðý bu mahallede belediye ile yardým derneklerinin adeta yarýþ halinde olduklarýný ifade eden kadýnlardan biri, Ben Alevi yim ama mahalle öyle bir hal aldý ki, kendimden þüphe etmeye baþladým. Baþýmý örtmüyorum, ama onlarla konuþurken acaba yanlýþ yapan ben miyim diye aklýma geliyor dedi. Cemevinin aþevinde yalnýzca Alevilere deðil her kesimden insana yemek daðýttýklarýný kaydeden bir kadýn, Yemek yemek için buraya gelmeleri lazým. Biz kimsenin ayaðýna yemek götürmüyoruz. Ama onlar evlerine kadar götürüyorlar. O yüzden buraya gelmiyorlar diyerek derneklerin çalýþma yöntemlerinin çok iþlevsel olduðunu söyledi. Mahalledeki en etkin cemaatin Mescid-i Selamcýlar olduðu ifade ediliyor. Ancak kadýnlar Mescid-i Selam Vakfý nýn merkezine deðil, mahallelerdeki þubelerine gidiyorlar. Þubeler ise yine birer ev görünümünde. Bu evlerde Kuran ve din dersleri veriliyor. Genç iþsiz nüfus dorukta Gaziosmanpaþa ilçesinde, Gazi Mahallesi, gençlerin sosyalleþebilecekleri alanlar açýsýndan, diðer bölgelere göre pek çok ayrýcalýk taþýyor. Kafeler, birahaneler, içkili lokantalar vb. nin yaný sýra çok sayýda da internet kafe bulunuyor. Ayrýca dernekler ve parti örgütleri de mahallede farklý sosyalleþme olanaklarý sunuyorlar. Gazi Cemevi mesleki eðitim kurslarý ve kütüphanesi dolayýsýyla bu sosyalleþme mekânlarýndan biri olarak görülebilir, çünkü burada isteyen her gence hangi kesimden olursa olsun mesleki eðitim alma fýrsatý sunuluyor. Karayollarý Mahallesi ile Gazi Mahallesi arasýnda yer alan Avrupa Konutlarýna çok yakýn bir bölgede yapýlan Gazi Parký da henüz etkin olarak kullanýlmamasýna karþýn ve yalnýzca belediyenin sosyal faaliyetleri çerçevesinde bir çekim merkezi olsa, da bir diðer kamusal mekân olarak dikkat çekiyor. Gaziosmanpaþa da okullarýn yaný sýra çok sayýda da dershane bulunuyor. Bu dershaneler arasýnda en baþarýlý ve dolayýsýyla en popüler olansa Belediye Baþkaný Erhan Erol un da çocuklarýný kaydettirdiði FEM Dershanesi. Erhan Erol un çocuðunu dershaneye kaydettirirken yanýnda basýn mensuplarýný da götürmesi ve olayýn basýna yansýmasý belediye baþkanýnýn bu dersaneye verdiði bir destek olarak nitelendiriliyor. Gaziosmanpaþalý gençlerin en büyük problemlerinin iþsizlik olduðu anlaþýlýyor. Kafelerde konuþulan hemen bütün gençler iþ bulamamaktan ya da bulduklarý iþlerden yetecek kadar para kazanamamaktan yakýnýyor. Belediye, iþ talebinde bulunan gençler için bir ihtimal olmaktan çýkmýþ, çünkü belediyeye eleman alýmlarýnda AKP ilçe yönetiminin doðrudan etkisi olduðu biliniyor. AKP ilçe yönetimiyle baðlantýya geçmenin yolunun ise Nurculardan geçtiði ifade ediliyor. Gaziosmanpaþa da gençler açýsýndan ayrýksý durumlardan birisi de bekâr evleri. Daha çok Kürt ailelerin erkek çocuklarýnýn (akraba ya da tanýþ) bir araya gelerek gecekondu bölgelerinde tuttuklarý bu bekâr evleri, son dönemlerde cemaatlerin çalýþmalarýna sýkça konu olmaya baþlamýþ. Kimi cemaatler bekâr evlerinde yaþayanlarýn akþamlarý gidebilecekleri aþevi benzeri yapýlar oluþturmaya baþlamýþ. Siirt kökenli bir genç, kendi oturduklarý mahallede bu çalýþmayý yapanýn aþýrý dinci bir cemaat olduðunu söyledi. Aþevi olarak kullanýlan mekânýn da bir ev olduðunu, mahalledeki birkaç bekâr evinden gelen gençlerin yaný sýra, zaman zaman baþka yerlerden gençlerin de burada buluþtuklarýna tanýk olduðunu anlatan genç, söz konusu cemaatin Nakþibendiler olduðunu söyledi. Sultançiftliði, Cebeci gibi daha muhafazakâr çevrelerde ise türbanlý kýzlar açýsýndan bile kýzerkek arkadaþlýðý, etraftan görünmediði, bilinmediði müddetçe büyük bir sorun teþkil etmiyor. Türbanlýlar sayesinde sokaða çýkmalarý görece de olsa kolaylaþan kýzlar, erkek arkadaþlarýyla mahallelerinin dýþýna, örneðin Eyüp e, Bakýrköy e gitmeyi tercih ediyorlar. Mahallede bir erkekle görülmesi halinde neyle karþýlaþabileceði sorulan bir genç kýz þunu söyledi: Mahalleden biri görürse dedikodu çýkar. Annemin kulaðýna giderse dayak yiyeceðim kesin. Ama daha kötüsü dýþarýya çýkmama izin vermezler. Ama zaten Ýstanbul büyük, istediðim yere giderim. Cemaatlerin hedefinde Aleviler var Gazi Cemevi 1993 yýlýnda Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði olarak kuruldu. Karayollarý Mahallesi nde de bir Cemevi bulunuyor. Karayollarý nda son yýllarda Alevilere yönelik baskýlarýn mahalle düzeyinde arttýðý, Sünni nüfusun yeni göçlerle kalabalýklaþtýðý ve yeni gelenlerin de giderek dindarlaþtýðý bilgisi verildi. Özellikle Þafilerin ve Nakþilerin bu bölgedeki Kürt aileler üzerinde etkili olduðu dile getirilirken, Karayollarý Mahallesi Cemevi nden bir yetkili; Okullara mescitler açýlmaya baþlandý. Mescitlere gitmeyen öðrenciler din-kültür derslerinden kalýyor. Bunu bir iki okulda yakaladýk, gittik müdürlerle konuþtuk. Ýlkokullarda bile yapýyorlar bunu. Gidip müdürlerle konuþunca halloluyor ama birkaç ay sonra gene baþlýyor. Her seferinde müdahale etmek zorunda kalýyoruz diye konuþtu. Ýçki konusunda çifte standart Gaziosmanpaþa içkili yerler ve içki tüketimi konusunda hayli karmaþýk ve ilginç bir görünüm arz ediyor. Gazi Mahallesi nde ve Gazi Barajý nýn etrafýnda pek çok içkili mekân, birahane, bar, meyhane ve tekel bayii bulunurken, ilçe merkezinde çok az, Sultançiftliði, Cebeci gibi mahallelerde ise neredeyse hiç içkili mekân ve tekel bayii bulunmuyor. Gazi Mahallesi nde ise içkili mekânlara yönelik baský belediyeden deðil, bu bölgedeki sol örgütlerden geliyor. Gaziosmanpaþa da Gazi Mahallesi dýþýndaki hiçbir mahalle ya da bölgede yeni içkili mekân ruhsatý verilmiyor. Bu durumun, Belediye Alevi gençleri uyuþturmak istiyor amacýyla kasýtlý yapýldýðýna dikkat çekiliyor. Gazi Mahallesi dýþýna çýkýldýðýnda ise alkol tüketiminin çok da hoþ karþýlanmadýðý gözlemleniyor. Ýlçe merkezinde az sayýda içkili mekân bulunuyor. Sultançiftliði civarýnda alkollü mekân var mý etrafta? sorusu bile tepki ile karþýlanýyor. Sultançiftliði nde yalnýzca bir tekel bayii olduðunu, sahibinin mali gücü dolayýsýyla kimsenin karýþmadýðýný, ancak baþka kimseye izin verilmediðini anlatan bir genç, Belediye mi izin vermiyor? sorusuna da, Biz de izin vermiyoruz yanýtýný verdi. Devam Edecek Birgün

5 Yönetmen Augusto Boal, 2009 Dünya Tiyatro Günü mesajýnda "Görüntülerin gerisine bakarsak bütün toplumlarda ezenleri ve ezilen insanlarý, etnik gruplarý, cinsleri, sýnýf ve katmanlarý görürüz. Adaletsiz ve acýmasýz bir dünya görürüz. Baþka bir dünya yaratmamýz gerek; çünkü biliyoruz ki öyle bir olanak var. O baþka dünyayý kendi ellerimizle, kendi sahnemizde, kendi yaþantýmýzda yaratmak bize düþüyor" diyor. Boal'ýn Portekizce kaleme aldýðý mesajýný, Uluslararasý Tiyatro Enstitüsü'nün (ITI) resmi çevirisiyle yayýnlýyoruz. Bütün insan topluluklarýnýn günlük yaþantýsý "gösterilerden" oluþur; özel anlar için de "görülecek olaylar" üretilir. Hem toplumsal örgütlenme biçimleri "görüntülüdür", hem de þimdi görmeye geldiðiniz türden "seyirlik oyunlar" yaratýlýr. Farkýna varýlmasa da, insan iliþkileri tiyatroya uygun biçimde yapýlanýr. Boþluðun kullanýmýný, vücut dilini, sözcük seçimini, ses iniþ çýkýþlarýný, düþüncelerle tutkularýn çatýþmasýný sergileriz sahnede; bunlarýn hepsini hayatta da yaþarýz. Kendimiz tiyatroyuzdur! Düðünler ve cenaze törenleri "seyirlik" gösterilerdir. Günlük yaþantýmýzdaki sýradan ayincikler de öyledir; ama onlara öyle alýþmýþýzdýr ki, bunun bilincinde olmayýz. Debdebe ve tantanalý olaylar kadar sabah kahvesi içmek de, karþýlýklý günaydýn demeler de, çekingen aþk fýsýltýlarý ve coþku fýrtýnalarý da, bir senato toplantýsý ve bir diplomat görüþmesi de tiyatrodur. Bizim sanatýmýzýn baþlýca iþlevlerinden biri insanlarý günlük yaþantýdaki "gösteriler" konusunda duyarlý kýlmaktýr. O durumlarda oyuncular kendilerinin seyircileridir; temsil sýrasýnda sahneyle koltuklar bir olur. Hepimiz birer sanatçýyýz. Yalnýzca bakmaya alýþýk olduðumuz için açýk seçik þeyleri bile fark etmeyiz çoðu zaman; tiyatro yaparak onlarý görmeyi öðreniriz. Alýþkanlýk körleþtirir; tiyatro yapmak ise günlük yaþantý sahnesine ýþýk tutar. Geçen eylül gözümüzün önünde bir tiyatro perdesi açýlmýþ gibi þaþýrdýk. Biz ki elbette kendimizden uzak yaban ellerinde savaþlar, soykýrýmlar, cinayetler, iþkenceler olduðunu biliyor ama yine de güvenli bir dünyada yaþadýðýmýzý düþünüyorduk. Biz ki paramýzý saygýn bir bankaya ya da namuslu bir simsarýn eliyle borsaya yatýrmýþ olmanýn rahatlýðý içinde yaþýyorduk. Birden duyduk ki o para yokmuþ, sanal imiþ; kendileri uydurma olmayan, güvenilir ve saygýn da olmayan birtakým ekonomi uzmanlarýnýn icat ettiði uydurma bir þeymiþ. Birkaç kiþinin çok kazanmasýna, pek çok insanýn da her þeylerini yitirmesine yol açan kötü bir tiyatro örneðinin karanlýk olaylar dizisiyle karþýlaþtýk. Zengin ülkelerden birtakým politikacýlar gizli toplantýlar yapýp büyülü çözümler buldular. Onlarýn aldýðý kararlarýn kurbaný olan bizler ise balkonun son sýrasýnda oturan seyirciler durumunda kaldýk. Yirmi yýl önce ben Racine'in Phedre oyununu Rio de Janeiro'da sahneledim. Dekor parlak deðildi: yerde inek postlarý, çepeçevre bambu kamýþlarý. Her temsilden önce oyuncularýma þunu söylerdim: "Günden güne uydurduklarýmýz tükendi. Þu bambu kamýþlarýnýn ötesine geçtiniz mi, hiçbirinizin yalan söyleme hakký olmayacak. Tiyatro Gizli Gerçektir." Görüntülerin gerisine bakarsak bütün toplumlarda ezenleri ve ezilen insanlarý, etnik gruplarý, cinsleri, sýnýf ve katmanlarý görürüz. Adaletsiz ve acýmasýz bir dünya görürüz. Baþka bir dünya yaratmamýz gerek; çünkü biliyoruz ki öyle bir olanak var. O baþka dünyayý kendi ellerimizle, kendi sahnemizde, kendi yaþantýmýzda yaratmak bize düþüyor. Baþlamak üzere olan "seyirlik oyuna" katýlýn. Evinize dönünce dostlarýnýzla birlikte kendi oyunlarýnýzda rol alýn. Daha önce hiçbir zaman görememiþ olduðunuz açýk seçik þeylere bakýn. Tiyatro yalnýzca bir olay deðil, bir yaþam biçimidir! Hepimiz birer aktör, yani aktif oyuncuyuz: vatandaþlýk toplumun içinde yaþamak deðil, onu deðiþtirmektir. (AB/ITI/TK) * Augusto Boal: 1931 doðumlu, Brezilyalý tiyatro yönetmeni, yazar ve politikacý. 1971'de Brezilya'daki askeri cuntanýn tehdit olarak gördüðü, tutuklayýp iþkence yaptýðý yönetmen, 1973'te, Arjantin'de, ilk kitabý "Ezilenlerin Tiyatrosu"nu yayýmladý. Daha sonra Paris'te yaþadý; birçok Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi açtý; 1981'de ilk Uluslararasý Ezilenlerin Tiyatrosu Festivali'ni düzenledi. Askeri diktatörlüðün devrilmesinin ardýndan Yangýn yeri: Kalpteki masmavi bir deniz 1997 de Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural üçlüsünün yola çýkmasýyla ilk kývýlcýmlarý çakýlan Ýncesaz ýn hayatýmýza giriþi, bundan tam on yýl önce Eski Nisan albümüyle oldu. Tanburun, kemençe ve kemanýn modern zamana inat sesini duyduk bu albümde. Albümdeki Bilge parçasý bile, Ýncesaz hayraný olmak için tek baþýna yeterli bir sebepti. Ýkinci Bahar dizi müzikleri ise Ýncesaz ýn kalbimizdeki yerini saðlamlaþtýrdý. Peþi sýra ise kâh Melihat Gülses li Eylül Þarkýlarý, kâh Cengiz Özkan lý Elif albümü arz-ý endam eyledi. Derken günümüze, Kalbimdeki Deniz e geliverdik. Buraya, yýllardýr ailecek izlediðimiz ve bize güzel bir aný olarak kalan Ekmek Teknesi dizisinin müziklerinin de Ýncesaz a ait olduðunu yazmam gerekiyor. Kalbimdeki Deniz Ýncesaz ýn 6 ncý albümü. 2 yýllýk aradan sonra özlediðimiz/beklediðimiz albüm. Her albümde evlerinin kapýlarýný sonuna kadar açan Ýncesaz ýn bu seferki misafirleri Ýstanbul a Dair ve Mazi Kalbimde albümlerinde de sesini duyduðumuz Dilek Türkan ile Oya-Bora ikilisinden tanýdýðýmýz Bora Ebeoðlu. (Dilek Türkan ý nasýl hayran hayran dinlediðimi, inanýn buradan anlatamam) Misafirlerle ev sahipleri, ustalarla çýraklar, görünenlerle görünmeyenler, sesini duyduklarýmýzla duymadýklarýmýz 14 þarkýyý denizden gün ýþýðýna çýkardý bu albümde. Ýncesaz ýn kendi þarkýlarýnýn yaný sýra Neveser Kökdeþ, Muhlis Sabahattin Ezgi ve Sadi Iþýlay'ýn da birer þarkýsý yer alýyor Kalbimdeki Deniz de. Albümde, klâsik Ýncesaz duruþu ndan sonra dikkatimi çeken en önemli husus sözler. Bazý sözleri duyduðum vakit, 2-3 dakika öylece düþünmeye baþladým. Düþünürken baþka bir boyuta taþýndýðým için kaçýrdýðým þarkýlarý tekrar dinlemek zorunda kaldým. Albüme adýný veren, açýlýþ þarkýsý da olan Kalbimdeki Deniz de geçen dünya bölündü, ortasýnda ikimiz cümlesi nedendir bilmem ama tuhaf bir þekilde aklýmý meþgul etti, ediyor da. Harikulade. Daldan dala atlayýp, kapanýþ þarkýsýna Yalnýzýz a geleyim Brezilya'ya geri döndü; Rio Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi'ni kurdu. Yoksullarý ve ayrýmcýlýða uðrayanlarý ayaða kalkmaya ve dönüþtürmeye yönlendirmeyi amaçlayan tiyatro anlayýþý, bireyin onu toplumdan ayýran içsel ezilmiþlikleriyle de ilgilenir. Bu, birçok psikodrama uygulayýcýsýnýn da yararlandýðý bir yaklaþým oldu. BÝA Baþka türlü bir þey Ýncesaz ýn yaptýðý müzik. Ne aðaca benzer ne de kuþa. Baþkadýr, bambaþkadýr: Yabancýlaþan þehrin yabancýlaþan insanlarýnýn aynadaki eski yüzleridir. Onlarýn eskiyen hayallerinin yolculuðudur. Ruhun Ýstanbul da kaybolmasýdýr. Ruhun Ýstanbul da kendini bulmasýdýr. Hayata ara vermektir. Birazcýk dinlenmek, kuþ tüyü kadar da hafif olmaktýr. Velhasýl son albümlerinin isminden aþýrarak yazarsak kalpteki denizdir ve kandýrdýn ah Ýstanbul hepimizi sözü üzerine de kafa yorduðumu yazayým. Dilek Türkan ýn bir ay ýþýðý gibi parladýðý Tam Zamaný þarkýsýna da ayrýca dikkat çekmek istiyorum. Bir yara merhemin buldu günden / Onun yerinde sonra yeþerdi çiçekler derken kalbimizdeki bam teline dokunuyor açýkçasý. Bir grubu hele de Ýncesaz ý kâðýda dökmek, onu bu sayfada anlatmaya çalýþmak çok zor. Klasik olacak ama bazen bazý þeyleri kelimelerle anlatamýyorsunuz. En iyisi sokaða çýkmak. Çünkü Ýstanbul un her yerinde ve her þeyinde bir tutam Ýncesaz müziði nin olduðuna inanýyorum. Sultanahmet te yürürken, vapurla karþýya geçerken; susarken, konuþurken, dinlerken; raký masasýnda bir teklik atarken; gülerken, aðlarken bir þekilde duyacaksýnýz o müziði. Ýnanýn duyacaksýnýz. Ýncesaz / Kalbimdeki Deniz / Kalan Birgün

6 Ne pahasýna olursa olsun kavga sürmeli baþlanýlan mücadele devam etmeli diyerek düþtüler yola.yoldaþlarýný kurtarmak için düþtüler yola.sonuçlarý,ne olacaðýný çok iyi biliyorlardý.gerekli özveri,bilgi,fedakarlýða ve inanç a sahiptiler.devrimci olmak,yoldaþý uðruna ölümü seve seve kabul etmek deðil midir zaten? Bu geleneði yarattýlar Kýzýldere de.biz buraya dönmeye deðil ölmeye geldik diyordu on yiðit,on önder,on yoldaþ Kýzýldere de bir destan yazýldý ama her nedense kýzýldereyi halkýn anlamasý bir türlü istenmedi.çünkü orada katledilenler rast gele bir araya gelmemiþti.ne yaptýklarýný,ne yapmalarý gerektiðini,geriye ne býrakacaklarýný çok iyi biliyorlardý. Kýzýldere den yaklaþýk iki yýl önce 1970 in Temmuz unda Mahir, Bir direniþ geleneði yaratmalýyýz. Bu direniþte bizim çoðumuz, belki de hepimiz ölebiliriz, ama gelecek kuþaklara bir direniþ geleneði býrakýrýz demiþti. Ýþte oligarþiyi,emperyalizmi en çok korkutanda bu sözlerdir.ülkemizde emperyalizmden kurtuluþu tetikleyen,gençlikle,iþçiyle,köylüyle baþlayacak olan bir mücadele oluþuyordu.oligarþinin zincirleri kýrýlmaya baþlýyordu Halkýn kurtuluþu sadece halkýn bir kesimine indirgeyerek mümkün olamazdý. Her milliyetten, her inançtan tüm halk örgütlenecek, birleþtirilecek, emperyalizme ve oligarþiye karþý birlikte omuz omuza mücadele edecekti.halk kendi iktidarlarýný kuracaktý.tam baðýmsýz bir ülke,örgürlük,adalet,eþitlik için kýzýlderedeydiler. Eþitliði,baðýmsýzlýðý,özgürlüðü ilke edinen kýzýldere bir kesimin çýkarlarýna ters düþmekteydi ve üzeri sürekli örtülmek isteniyordu.biz kýzýldereki yiðitlerin mücadelelerini kendimize benimsiyoruz ama gerici,yobaz,faþizan çevreler bunu istemiyorlar.çünkü biz kendimize benimsediðimiz kavgada diyoruz ki; tok,açýn halinden anlamasýn,aç kalýnacaksa da hep beraber,tok olacaksak ta hep beraber,çok zengin bir kiþinin cebindeki parayla,gününü hep çalýþarak geçiren ve para kazanamayan insanlarýn ceplerine,paranýn eþit daðýtýlmasýný istiyoruz.bizim kýzýldereyi öðrenmemizi tabiî ki istemezler çünkü istedikleri gibi ülke topraklarýný kullanamayacaklar,istedikleri gibi yönetemeyecekler. Kýzýlderede emperyalizme,teslimiyete,oligarþiye,gericiliðe yer yoktur.bunlarýn olduðu yol bataklýktýr ve sömürge durumundadýr.sömürgenin,zulmün,yoksulluðun yok olmasýný isteyenler birlik,kardeþlik arayanlar kýzýldereyi unutmamamýz ve açtýklarý yolda yýlmadan yürümemiz gerekir. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Kamil ÖNTAÞ 28 Mart 2009 cumartesi günü ikinci miting Cumhuriyet Halk Partisi Belediye baþkan adayý Ali Eðer tarafýndan saat da yine Hacýbektaþ pazar yerinde yoðun ve çoþkulu partililerin katýlýmý ile yapýldý. CHP. Belediye Meclis Üyesi adayý Aliye Okur sunuculuðunu yaptýðý mitinge katýlanlarý selamlamasýyla konuþmasýna baþladý.daha sonra Mitinge katýlan konuklarý yoðun alkýþ eþliðinde þu sözlerle tanýttý.sevgili dostlar, canlarým, þimdi size öncelikle konuklarýmýzý tanýtmak istiyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi Üyesi ayný zamanda çok iyi bilirsiniz Deniz Feneri yolsuzluðu vardý ya o yolsuzluðu ortaya çýkaran içimizden biri, Hacýbektaþ ýn gönül dostu kardeþimiz Ali KILIÇ bey aramýza hoþ geldi, sefalar getirdi. Bir diðer konuðumuz, Serçeþme nin güzel insanlarý Serçeþme nin Postniþini, saygýdeðer büyüðümüz Veliyettin Hürrem ULUSOY aramýzda, evet sevgili dostlar bu ilçenin kötü kaderini hep birlikte deðiþtireceðiz, bunda kararlýyýz deðil mi dostlarým? Söz mü? Namus sözü mü? Evet sevgili dostlarým CHP nin belediye baþkan adayý aðabeyimiz, kardeþimiz, gariban dostu, yoksulluðun dostu, barýþýn, kardeþliðin mimarý Ali EÐER aðabeyimiz, konuþmasýný yapmasý için Ali aðabeyimize, altýný çizerek söylüyorum, aðabeyimiz bey paþa deðil. Veriyorum mikrofonu. Ali EÐER ÝN konuþmasý: Barýþ ve kardeþliðin dolu dolu yaþandýðý bu ilçede yaþayan tüm dostlar, hepinize merhaba, ancak deðerli canlar geçen beþ yýl barýþýn insanlýðýn Serçeþme miz olan Hacýbektaþ ýmýzda biz bu duygularý yaþadýk mý? Soruyorum size yaþadýk mý? Öðretmenini aþaðýlayan, bu ilçenin deðerli insanlarýný bölücülükle suçlayan deðiþik bir beþ yýlýný mý yaþadýk yoksa? Deðerli dostlar, özümüzü ve dokumuzu kaybettik, beþ yýlý geride býraktýk, beþ yýl önce büyük vaatlerle halkýmýz bu yönetimi iþ baþýna getirdi, ve dediler ki tarafsýzlýk ve herkese eþit davranmak onurumuz olacaktýr dediler, böyle mi oldu soruyorum size, böyle mi oldu? Herkesin sesine, görüþüne deðer vereceðiz dediler böyle mi oldu? Bu ilçede yýllardýr belediye baþkanlýðý yapmýþ Hacýbektaþ taki anma törenlerine hizmet etmiþ bir insana danýþtýlar mý, Hacýbektaþ a halkýyla birlikte hareket mi ettiler, Ölüm onlarý apansýz yakalamadý.ülkemizin uçsuz bucaksýz sýradaðlarýnda ve ovalarýnda,kentlerin yoksul mahallerinde ve uðuldayan meydanlarýnda, kuþatmalar altýnda ve barikatlar arkasýndan,sömürüye zulme boyun eðmemenin onuruyla ölümün üstüne yürüdü onlar... Tereddüt etmediler yok; biz buraya dönmeye deðil ölmeye geldik diyerek türkülerle, marþlarla karþýladýlar ölümü... Özgür ve eþit bir gelecek için canýmýzdan bir parça koparýrcasýna en iyilerimizi verdik topraða... Onlar, yaratýlan devrimci deðerlerin, onurun, erdemin, inancýn simgeleri olarak yüreklerimizi dolduruyor, bilincimizi aydýnlatýyor bizi kopmaz baðlarla baðlýyor devrime... Oy dere Kýzýldere Böyle akýþýn nere? Onlar biter mi sandýn Sana can vere vere Dere bizim evimiz Suyu alýn terimiz Söyle nedendir dere Vurulur gençlerimiz? Dere böyle durulmaz Gence kurþun sýkýlmaz Sanma faþist olandan Birgün hesap sorulmaz (Anonim) soruyorum size? Hacýbektaþ ýn tüm köyleriyle birlik ve beraberlik içerisinde kucaklayýp geliþtireceðiz demiþler, Hangi köylüyle iþbirliði içerisine girdiniz, soruyorum Sn. Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU NA 30 Pare köyün kaç muhtarýný tanýrsýnýz Sn. SELMANPAKOÐLU kaç tanesini tanýrsýnýz? Hacýbektaþ ta yeni gelen kaynaklara kavuþturacaðýz, Fakülte gitti biliyor musunuz elimizden, ne kadar üzgünüz, Fakülte Nevþehir Merkeze gitti, geçen þubat ayýnda Baþbakan ýn açýlýþýnda Güzel Sanatlar Fakültesi maalesef Nevþehir e gitti. Yeni kooperatifler kuracaðýz dediler, kurdular, buna AKP de sahip çýkýyor, emeði geçenlere burada teþekkür ediyorum. Yeni alanlar dinlenme tesisi yapacaðýz, geliþtireceðiz demiþler, hangi dinlenme tesisi yapýldý Hacýbektaþ ta soruyorum, hangi dinlenme tesisleri yapýldý. Deðerli hemþehrilerim size üzülerek söylüyorum, 30 yýllýk siyasi yaþamýmda bu yýlki gibi, bu seçimdeki gibi çirkin, çirkef bir politika yapýldýðýný görmedim. Ýnsanlar politika yaparlar, birbirlerini eleþtirirler, þunu yaptýn, bunu yaptýn derler, ama insanlarýn cinsiyetiyle, haysiyetiyle, þerefiyle oynandýðýný hiçbir seçim döneminde görmedim. Yazýklar olsun size, yazýklar olsun size, bu insanlar yarýn yüz yüze bakacaklar, hepsinin akrabalýk dereceleri var burada.. Hacýbektaþ Veli 700 yýl öncesinden diyor ki: Benim tek bir amacým var, kin ve düþmanlýktan arýnmýþ bir toplum yaratmaktýr ama gelinen noktada beþ yýlda Hacýbektaþ a kin ve nefret tohumlarý atýldý. Yazýklar olsun bunlara. Hiç unutmuyorum, 15 Temmuz 2006 da (.) bir toplantý yaptýlar. Ne dediler burada: Burada belediye baþkaný olmasýný saðlayan Mustafa ÖZCÝVAN A PKK lýsýn, bölücüsün dedi, Mustafa ÖZCÝVAN I siyasi alanda eleþtiririm, ama Mustafa ÖZCÝVAN A PKK lý diyemem, çünkü Atatürkçüdür, Laiktir. Deðerli hemþehrilerim, 1984 yýlýnda sizlerin oylarýyla belediye baþkanlýðýna seçildim. O dönemde halkýmýzla el ele verip bir sürü hizmetleri hayata geçirdik. Bu hizmetlerimizin en önemli yapýlarýndan çoðu ilimizde olmayan Kültür Merkezi, Anfi tiyatro, belediye hizmet binasý, içme suyu, çevre yolu, þehir içi yolu, dükkânlar yaptýk, ama bizim yaptýklarýmýzý sata sata bitiremediler, Hacýbektaþ a hizmet verdik. Deðerli hemþerilerim bize vereceðiniz 5 yýllýk dönemi de Hacýbektaþ ýmýza yakýþýr bir þekilde hizmet vereceðimizden hiç þüpheniz olmasýn. Bizim kimimiz var, deneyimimiz var, Biz Hacýbektaþ ý onlardan çok daha iyi tanýyoruz, çok daha iyi seviyoruz, Hükümetle iþ birliði yapacaðýz, Hacýbektaþ ýn sorunlarýný götüreceðiz, burada deðerli dostumuz var, kendisi Eski Avrupa Alevi Birliði Federasyon Baþkaný, Sosyal Demokrat partilerde Almanya da görev yapmýþ, Avrupa Birliði Fonlarýndan yararlanacaðýz. Deðerli dostlar son olarak þunu söylemek istiyorum, bu seçim benim seçimim deðil, bu seçim Hacýbektaþ ýn geleceði ile ilgili çok önemli bir seçim, ya Hacýbektaþ tekrar baþtan yenilenecek, ya Hacýbektaþ maalesef yangýn yerine dönüþecek. En büyük projemiz barýþ projesi, var mýsýnýz barýþ projesine? 30 Mart sabahý bir oh çekebilecek misiniz? Barýþa giden yolda hep birlikte yolunuz açýk olsun diyorum, yolunuz açýk olsun. Saygýlar sunuyorum. Miting de son konuþmayý Ankara'dan katýlan CHP Meclis Üyesi Ali Kýlýç yaptý. CHP Meclis Üyesi Ali KILIÇ özetle þunlarý söyledi; Pir Sultan ýn Abdal dostlarý, Hünkar Hacý Bektaþ Veli nin hizmetçileri, Mustafa Kemal Atatürk ün torunlarý. Hepiniz hoþ geldiniz, baþýmýzýn üstüne geldiniz. Seçim bürosundan buraya gelirken biraz önce türbesini ziyaret ettiðimiz Hünkâr Hacý Bektaþ Veli nin türbesinin kapýsý önünde okuduðum Ýncinsen de incitme diyor Hünkâr, Hacý Bektaþ Veli kasabasý Türkiye deki sýradan bir ilçe deðil, burasý 72 millete ýrk, din, dil, mezhep ve cinsiyet farký gözetmeden tüm inançlarý, tüm kültürleri, tüm ýrklarý kucaklayan insanlarýn mekanýdýr. Türkiye Cumhuriyeti ni inþa edenlerin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ün ilk uðradýðý mekânlardan olan Hacýbektaþ ta yaþýyoruz. Nasýl ki Mustafa Kemal buraya geldi Cemalettin Efendinin elini tutarak Cumhuriyeti kuruyoruz, sizler de sahip çýkacaksýnýz dedi. O emaneti aldý buradan götürdü, þimdi o emaneti devralma sýrasý sizdedir. Bu emaneti yeniden Cumhuriyet Halk Partisine teslim edildiðine söz veriyor musunuz? Ýþte bu noktada kim ne derse desin, biz diyoruz ki geçmiþte bu ülkeye, bu kültüre, bu felsefeye kim ne kadar hizmet etmiþse, kim katký sunmuþsa teþekkür ediyoruz... Burada yüzyýllar önce tüm inançlar kardeþlik içerisinde barýþ içerisinde, dostluk içerisinde yaþamýþlardýr, iþte Mevlana Celalettin Rumi, Yunus Emre ve burada sayýlarý onlarý, yirmileri aþan kimseler, Hacý Bektaþ Veli nin bulunduðu bu mekan.

7 7 Ben bir agnostiðim; bana göre tanrý olabilir de olmayabilir de... Kýymetlilerimi bu hayattan seçmeye özen gösteririm. Ancak bazen kaçar aðzýmdan, birine lanet diyeceksem, sevincimi ya da belirsizliðimi ifade edeceksem... Tanrý korusun derim alýþkanlýkla ya da tanrý bilir... Tanrý neleri, nereye kadar bilir? Ya da bildiklerini söylemekte neden bu kadar gecikir? Ýmalarda bulunacaksa, bir meselle durumu anlatacaksa, sezgilerimizin bizi kemirmesine neden izin verir? Tanrýnýn nadir konuþtuðu bir an'ýn tanýðýyýz þimdi... O nedenle her söz çok kýymetli, her düþünce önemli... *** Annem kendisine layýk olmadýðýmýzý düþündüðü zamanlarda-ki hep çocukluðumuza tekabül eder bu arsýz zamanlar- (komþu çocuðu dövmek, baþkasýnýn bahçesinden elma çalmak, söz dinlememek, eve geç gelmek, sigara içmek, yemek seçmek, elleri yýkamamak ve sürekli elbise kirletmek) derin bir ahh çekip, sizin yerinize taþ doðursaydým der. Bir anne can yerine taþ doðurmayý en çok ne zaman ister? Çocuðu zalimse, haksýzsa, katilse, hýrsýzsa ve anne, eðer bunlara kulaðýný gözünü kapamayýp, mutsuzluk yaþýyorsa, utanýr çocuðundan ve onun insanlýðýndan. O zaman derin bir ahh'la koyverir içindeki gerçek düþünceyi: Seni doðuracaðýma taþ doðursaydým! Muhsin Yazýcýoðlu da bir evlat, baba, eþ, kardeþ. Annesi yakarýyor, allah rýzasý için bulun diyor, karlarýn arasýnda, daðlarýn ortasýnda belki de yaþamýnda ilk kez bu kadar ýssýz kalan oðlu için: Bulun yavrumu! Bir ananýn kalbinin kuyusunu baþka kuyulara özdeþ tutmak olur mu hiç? Bir katil de olsa yavrusu, bir cellat ve baþka bir þey, ama illa ki zarar vermiþ, baþka analarý aðlatmýþ, analarýn gözleri önünde yavrularýný daðlamýþ... Kötü bir þey olsun ister mi cananýna, canýna bir ana? Zihnimi zorlayan kareler uzun yýllardýr bir þeylerle kolkola yürüyor bende. Yazýcýoðlu dendiðinde Maraþ, Çorum, Sivas geliyor aklýma.. Artýk bu ilerlemiþ teknoloji, gerilemiþ insanlýk çaðýnda biraz daha farklý olmak adýna, koyver gitsin içindeki uçurum halleri diyemiyorum ben de. En zararlý sözcükleri kendime saklýyor, düþmana bile iyisini diliyorum. Sesli olarak dillendirsem de nefretimi, sesimdeki hýrçýn halleri, iþte bir ana ortaya çýkýp, belirsizliðin yumaðýna dolanmaktan korkan haliyle bulun yavrumu diyor karþýsýndaki yýlgýn ahaliye yaþýnda bir anne. 9 ay 10 gün karnýnda taþýdýðý, ilk konuþmasýný, ilk adýmlarýný, ilk gülümsemelerini topladýðý oðlunun akibetine gözyaþý döküyor. Yaþarsa ne mutlu ama yarýn biri karþýsýna geçip, ana oðlun öldü! derse? Ana oðlun çok adam öldürdü ile ne kadar akraba bu haber? Ýkisi de bir ananýn kalbinde ne kadar eþdeðer? Maraþ katliamýnda 114 kiþi öldürüldü. Çorum'da 60'ý aþkýn... Sivas'ta 35...Bunlar toplu halde olanlar, bir de 12 Eylül dönemi var ki, saymaya parmak yetmez... Anlatýrlardý, dinlerdik: Maraþ katliamýnda, hamile kadýnlarýn karýnlarý yarýlarak çýkarýlmýþtý bebekleri.. Karnýnda taþýdýðý bebeðini nasýl bir hayata getireceðini göremeden, cenini ile birlikte taþýnmýþtý sokak ortalarýna kadýnlar. Üstlerine basýlýp geçilmiþ, doðranmýþtý bedenleri. Bu insanlýkdýþý manzaranýn müsebbibi olan adamýn annesi, analýk acýsý çekiyor þimdi. Nasýl da yanýyordur içi, nasýl da sýzlýyordur kalbi...55 yaþýnda dahi olsa bebeðim diye sevebildiði oðluna son kez sarýlmak için belli ki, gözleri yolda, kulaðý gelecek bir haberde nasýl da bekliyordur müjdeyi... Tanrý anayý cennetinin ecesi saymýþ ayetlerinde bile. Nasýl olur da bir anayý süngületirken ceniniyle, diðerini bu kadar kýymetli kýlar nazar-ý kubbesinde? Hayat karþýlýðý olmayan tek varlýktýr neticede yaþýndaki Fidan Yazýcýoðlu, oðlunu bu memleketin en baba kahramaný olarak biliyordur elbette. 7.5 yýl hapis yatmýþtýr; üþümüþtür kodesin beton zemininde. Olmayan pencereden görmediði gökyüzüne bakýp þiirler de yazmýþ, hayata olan sevdasýna aþk demiþtir bir de. Tüm seslerin kesilmesi ürkütür ya insan olanýn içini yaþýndaki Fidan Yazýcýoðlu, 1978 Maraþ'ýnda, 1980'in Çorum'unda, 1993'ün Sivas'ýnda, akla ziyan ölümlerin, yangýnlarýn ortasýnda nefessiz kalanlarýn analarýnýn çýðlýðýný duyabilmiþ midir kadýn yanýyla? Oðlum Muhsin, niye öldü bu insanlar? diyebilmiþ midir mesela? kim kýydý bu canlara? ya da... Ýnsanlarý kuyulara gömüp öldürmüþler oðlum, kim bu tanrý yolundan þaþmýþlar? Evrensel Oktay Akmeþe Kentsel dönüþümle insanlarý evinden, barkýndan eden TOKÝ þimdi de gözünü evlerin önündeki yeþil alanlara dikti. Atakent Mahallesi 1. Etap ESKA Bloklarý nýn önündeki yeþil alan yok edilerek yerine 20 katlý bina yapýlacak. Kentsel dönüþümle insanlarý evinden, barkýndan eden TOKÝ þimdi de gözünü evlerin önündeki yeþil alanlara dikti. Atakent Mahallesi 1. Etap ESKA Bloklarý nýn önündeki yeþil alan yok edilerek yerine 20 katlý bina yapýlacak. Polis lojmanlarýný yýkarak bu alaný Avrupa konutlarýna satan TOKÝ, ESKA Bloklarý nýn önündeki yeþil park alanýný da imara açtý. Site sakinlerinin 15 yýl önce diktiði 633 aðacýn olduðu parklara þimdilerde 20 katlý beton binalar yapýlmak isteniyor. Beton yýðýnlarý arasýnda tek nefes alabildikleri yeþil alanlarýnýn TOKÝ tarafýndan yok edilmesine karþý çýkan ESKA sakinleri, bahçelerine bina yaptýrmayacaklarýný söylüyor. Aralýk ayýnda imar plan deðiþikliðinin yapýlarak askýya asýldýðýný anlatan site sakinleri, bu konudan haberleri olmadýðý için aský sürecini kaçýrmýþ. Yürütmeyi durdurma davasý ZONGULDAK - Zonguldak Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerinin atýl malzemelerden yaptýklarý, ayakkabý topuðuna yerleþtirilen sistemle, yürümeye baðlý olarak üretilen enerji depolanarak cep telefonu þarj edilebiliyor, çok sayýda elektronik eþya çalýþtýrýlabiliyor. isenin elektronik bölümü 3. sýnýf öðrencileri Ecevit Baþtürk, Oðuz Gedikli ve Emre Berat Yýlmaz, atýl durumdaki bilgisayar parçalarý ve oyuncaklarda kullanýlan bazý malzemelerle yer çekiminden faydalanarak enerji üreten sistem tasarladý. Ýnsanlarýn yürürken attýklarý adýmlarla oluþan hareket enerjisini çok basit ve düþük maliyetle elektrik enerjisine dönüþtüren sistem hazýrlayan öðrenciler, bunu ayakkabý topuðunun iç kýsmýna yerleþtirdi. Sistem, atýlan her adýmda topuða uygulanan güçle 3 volt üretilen ve depolanabilir elektrik enerjisiyle gün içindeki yürümeye baðlý cep telefonu þarj edilmesinin yaný sýra acil durum sinyal vericileri, navigasyon, telsizler ve portatif mayýn tarayýcý cihazlarla yaþam destek ünitelerinin çalýþtýrýlmasýnda kullanýlabiliyor. Günde atýlan adým sayýsýna baðlý ortalama 180 vat saat elektrik enerjisi üreten sistem, özel tasarýmlý kýyafetlerin ýsýtýlmasý ya da serinlik saðlayabilmesi için ihtiyaç duyulan enerjiyi de saðlayabiliyor. Öðrenciler tarafýndan cep telefonu þarjýna yönelik hazýrlanan örnek sistem kapsamýnda, ayakkabý topuðuna monte edilen sokete cep telefonu baðlanarak bataryasý doldurulabiliyor. Sýfýr Maliyetli buluþ açan Eskalýlar þimdi mahkeme kararýný bekliyor. Haklýsýnýz, düzelteceðiz Bahçelerine bina yapýlacaðýný öðrenen Hacer Karanlýk, aðustos ayýnda belediye ve TOKÝ yetkilileri ile görüþtüklerini söyledi. Yetkililerin kendilerine Haklýsýnýz, düzelteceðiz cevabýný verdiðini belirten Karanlýk, Aralýk ayýnda yine görüþtük ayný þeyleri söylediler, þubat ayýnda öðrendik ki askýya çýkmýþ imar deðiþikliði. Biz süreyi kaçýrmýþýz dedi. Belediye ve TOKÝ yetkilileri ile tekrar görüþtüklerinde ise haklýsýnýz, fakat yeni imar planýný deðiþtiremeyiz cevabýný almýþlar. Belediye Baþkaný Aziz Yeniay ýn kendilerine yürütmeyi durdurma davasý açmayý önerdiði Karanlýk, sonra da bahçedeki aðaçlarýn tespitini yaptýrdýklarýný dile getirdi. Bu aðaçlar bizim çocuklarýmýz gibi. Ayrýca aðaçlarý biz diktik, bakýmýný 15 yýldýr bizler yaptýk. Biz þehrin gürültüsünden uzaklaþmak için buraya yerleþtik diyen Karanlýk, sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti. Evlerinin önünde beton yýðýnlarý görmek istemediklerini vurgulayan Karanlýk, 5 Nisan da kitlesel bir eylem Okulun Elektronik Bölümü Atölye Þefi Cem Ýlçe, AA muhabirlerine yaptýðý açýklamada, projelerinin yaklaþýk 1 yýllýk çalýþma ve araþtýrmanýn ürünü olduðunu, incelemelerinde benzer bir ürünün olmadýðýný belirlediklerini söyledi. Eski bilgisayarlarýn, yazýcýlarýn ve oyuncaklarýn hurda malzemelerini kullanarak enerji üreten sistemi gerçekleþtirdiklerini anlatan Ýlçe, þöyle konuþtu: "Hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem, teknoloji çöplüklerinden temin edilen bozuk disket sürücülerin step motorlarý ile kondansatör (içinde akýmsýz elektrik yükü biriktiren cihaz) ve diyot (yalnýzca bir yönde akým geçiren devre elemaný) olduðu için maliyetleri sýfýrdýr. Yere basma esnasýndaki enerji saðlayan diþli çark sistemini de bozuk oyuncaklardan temin ettik." Projeyle ilgili patent çalýþmalarýný sürdürdüklerini anlatan Ýlçe, "Bu iþlem biraz maliyetli olduðundan kaynaklarý yapacaklarýný da duyurdu. Örnek duruþ sergileyeceðiz 3. Etap Yönetim Kurulu Baþkaný Göçkan Alp, 2001 yýlýndan beri bu sitede oturuyor. Bulunduklarý yerlerin rant alanlarýna döndürülmek istendiðini belirten Alp, yýllardýr ranta karþý mücadele ettiklerini de sözlerine ekledi. Bu uygulama kentsel dönüþüm projesinin bir parçasýdýr diyen Alp, Türkiye de örnek bir duruþ sergilemek istediklerini anlattý. Alp, Ýnsan unsurunu kaybetmek isteyen anlayýþa karþý ayakta kalma mücadelesi veriyoruz dedi. (ÝSTANBUL) Evrensel araþtýrýyoruz. Meslek kuruluþlarýyla irtibata geçeceðiz. Ürünümüzün kullanýmýna çalýþacaðýz" dedi. Ýlçe, sistemin dünya üzerinde yaþayan tüm insanlar için umulmadýk anlarda hayati yarar saðlayacaðýna inandýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: "Ürettiðimiz bir prototiptir. Ticari amaçlý düþünmüyoruz. Projemizle, güncel yaþantýda en kolay yoldan cep telefonu þarj etme imkaný olacak. Bunun yaný sýra ek ürünler geliþtirerek ayakkabýlarýn içini ve elbiselerin ýsýsýný artýrmada kullanýlabilir. Sinyal vericilerin herhangi elektrik enerjisinin bulunmadýðý ortamlarda þarj edilmesi de mümkün olabiliyor." Öðrencilerden Ecevit Baþtürk de normal insanýn günde ortalama 20 bin adým attýðýný, sistemlerinin bunu günde 180 vaat saat enerjiye dönüþtürebildiðine dikkati çekerek, "Projelerimizle ülke genelindeki yarýþmalara katýlarak birincilikler hedefliyoruz" diye konuþtu. Radikal

8 Hayvanseverleri kýzdýracak yöntemlerle avlanacak gemiler demir aldý Kanada'da her yýl mart ayýnýn son haftasýnda baþlayan ve avcýlarýn kullandýðý yöntem sebebiyle tüm dünyanýn vahþet" olarak nitelendirdiði fok avý için gemiler dün St. Lawrence Körfezi'nden demir aldý. Avcýlar, bu yýl Prens Edward Ýsland, New Brunswick ve Nova Scotia eyaletlerini içine alan bölgeyi kullanabilecekler. St. Lawrence Körfezi'ndeki Magdalen Adasý'nda bekleyen 20 gemi ve 100 kadar avcý, Kanada Balýkçýlýk Bakanlýðýndan gelen baþlama duyurusu ile birlikte ava baþladý. Yetkililer, ilk gün avcýlarýn 200 kadar fok avladýðýný açýkladý. Balýkçýlýk Bakanlýðý Sözcüsü Phill Jenkins, 16 gözlemcinin sürekli olarak avlanmayý kontrol edeceklerini belirterek, bölgede basýn mensuplarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri de var. Fok avýnýn protesto edilmesine itirazýmýz yok, ancak geçen sene 5,5 milyon olan fok sayýsý, bu yýl 6,4 milyona çýktý. Avlanma olmazsa sorun daha da büyüyecek" dedi. Öte yandan Kanada;nýn Charlottetown kentindeki Atlantik Veteriner Kolejinden iki veterinerin, bakanlýk gözlemcileri ve bir grup fok avcýsýna daha insancýl av teknikleri" konusunda eðitim verdiði öðrenildi. Quebec ve New Foundland- Labrador eyalet hükümetleri tarafýndan finanse edilen eðitim kurslarýnýn gelecek yýllarda geliþtirileceði ve bir süre sonra bu kurslarý tamamlayýp sertifika almayanlara avlanma izni verilmeyeceði belirtildi. Kanada, bu yýl 338 bin fokun avlanmasýna izin verdiðini açýklamýþtý. Haber türk Bu hafta Niðde nin Yeþilburç köyüne gidiyoruz. Eski bir Rum köyü olan Yeþilburç, günümüzde Niðde nin bir mahallesi. Mübadele yýllarýnda Yunanistan Krifçe köyünden yola çýkanlar kýrmýzý elmanýn peþine düþmüþ ve kendilerine gösterilen bir çok yeri beðenmeyip, araya taraya Yeþilburç u bulmuþlar. Niðde nin burnunun dibindeki Yeþilburç hem tarihi dokusu, hem de doðasýyla görülmeye deðer bir yer. Gelenler, gidenler Eski bir Rum köyü olan Yeþilburç (Teney) köyünde mübadeleden önce ana dili Türkçe olan 320 Rum aile yaþýyormuþ. Teney, Niðde civarýndaki Rum köylerinin en zengin olanýymýþ. Teneyliler gurbette çalýþýp kazandýklarý paralarla köylerine büyük konaklar inþa etmiþ. Mübadele zamaný Korfu adasýna yerleþtirilen Teney Rumlarý sýk sýk köylerini ziyarete geliyormuþ. Köyün meydanýna konulan Türkçe-Yunanca ve Ýngilizce bir tabelada Yeþilburç un ve mübadelenin öyküsü anlatýlýyor. Yeþilburç a giden Rumlarýn yerine Selanik e 175 kilometre uzaklýktaki Grebene kazasý Krifçe (Kivotos) köyünde yaþayanlar yerleþtirilmiþ. Krifçe, mübadeleden önce 600 hanelik bir köymüþ. Krifçeliler gittiðiniz yerde size her þey verilecek denince yanlarýna doðru dürüst bir eþya bile almadan yola çýkmýþlar te Selanik limanýndan Gülcemal vapuruna bindirilmiþler. 300 hane Krifçeli ilk olarak Ýzmir e varmýþ, oradan Isparta ya gitmiþler. Ancak kendilerine gösterilen yerleri beðenmemiþ, kýrmýzý elma nerede yetiþiyorsa biz orada yaþamak istiyoruz demiþler kýþýný Isparta da geçirdikten sonra 1925 yaz aylarýnda Niðde nin Uluaðaç ve Taþlýca köylerine gönderilmiþler, ancak burayý da beðenmemiþler. Yetkililer, size de yer beðendiremiyoruz diye kýzmýþlar, ileride Teney köyü var gidin bakýn, hem orada kýrmýzý elma British Medical Journal: Çay ve kahveyi çok sýcakken içmeyin. 5 dakika soðumasýný beklemek hayatýnýzý kurtarabilir. Çayý ve kahveyi 70 dereceden sýcak içmek kanser riskini 8 kat arttýrýyor. Times gazetesi haberi þu sözlerle duyurdu: "Taze demlenmiþ çaydan ilk yudumunuzu almak için da var demiþler. Mübadiller, o zamanlar bomboþ olan kýrmýzý elmalarla dolu bu köyü beðenmiþ. Uluaðaç köyüne yerleþenlerin büyük çoðunluðu Yeþilburç köyüne, bir bölümü Bursa Baþköy e yerleþmiþ. Bir bölümü de Uluaðaç köyünde kalmýþ. Bir Yunan kaynaðýnda Krifçe den gelen Yeþilburçlularýn Grebena bölgesinde yaþayan nüfuslu Müslüman Valaah topluluðuna ait olduklarý anlatýlýyor. Valaahlarýn neredeyse tümü mübadeleyle Türkiye ye gönderilmiþ. Þimdi büyük bir bölümü Yeþilburç ta, kalanlarýysa Bursa Baþköy, Ýzmir ve Isparta ya daðýlmýþ olarak yaþýyor. Bursa Baþköy de yaþayanlarýnda anadili Rumca. Türkiye de anadili Rumca olan baþka Müslüman topluluklar da yaþýyor. Türkiye nin çeþitli kentlerine daðýlmýþ Giritliler ve Of- Çaykara civarýnda yaþayan bir grup Rumcanýn farklý lehçelerini konuþmayý sürdürüyor. Teney Rumlarýnýn anadili Türkçeyken gelenlerin anadili Rumcaydý, bu da mübadelenin nasýl bir þey olduðunu anlatmaya yeter sanýrým. Yeþilburçlular konuþtuklarý dile Rumeyka diyor. Yeþilburç ta konuþulan dil çaðdaþ Yunancadan bir hayli farklý, zira yaklaþýk 100 yýldýr yenilenmemiþ ve bir çok Türkçe sözcüðün karýþtýðý bir lehçeye dönüþmüþ. Birinci kuþak mübadillerin sayýsý bir elin parmaklarý kadar artýk, þimdi köyde yaþayanlarýn çoðu üçüncü ve dördüncü kuþak mübadiller. Günlük yaþamlarýnda yaþlýlar Rumcayý, gençlerse Türkçeyi kullanýyor. Zaten gençlerin çoðu büyük kentlere göç etmiþ, bu yüzden yaklaþýk 600 kiþinin yaþadýðý köydeki okulda 12 öðrenci eðitim görüyormuþ. Ciddi bir turizm potansiyeli Bu haber hepimizi çok ilgilendiriyor! yanýp tutuþuyor olabilirsiniz. Ancak sadece 5 dakika sabretmek hayatýnýzý kurtarabilir. Araþtýrmacýlar içecekleri aþýrý sýcak içme alýþkanlýðýnýn özefagus yani yemek borusu kanseri ile baðlantýlý olabileceðini ortaya koydu. Buna göre çayý 70 dereceden sýcak içmek, bu hastalýða yakalanma riskini 8 kat arttýrabiliyor. Yeþilburç geçtiðimiz yüzyýlýn baþýndaki tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyor, köyde biri cami olarak kullanýlan iki kilise bulunuyor. Büyük kilise vadiye bakan dik bir uçurumun kenarýnda inþa edilmiþ. Mübadeleden sonra camiye çevrilen yapýnýn üstü yaðlýboyayla kapatýlmýþ yazýtýnda 1807 de inþa edildiði anlatýlýyor. Batý cephesindeki giriþ kapýsý uçuruma bakýyor, buradaki sundurma örülerek kapatýlmýþ, camiye çevrildikten sonra doðu cephesine de bir kapý açýlmýþ. Kilisenin iki katlý çan kulesi de duruyor de güya koruma altýna alýnan cami bakýmsýzlýktan dökülüyor. Kilisenin ilerisinde Rumlardan kalma bir hamam var. Hamam artýk kullanýlmýyor, içi de yýkýntýya dönmüþ. Oysa onarýlsa rahatlýkla kullanýlabilir, Yeþilburç ta bu hamam gibi onarým bekleyen çok sayýda tarihi yapý var. Hamamýn yakýnlarýnda da bir baþka terk edilmiþ kilisenin kalýntýsý var te inþa edilmiþ bu kilisenin Karamanlýca yazýtýnda þöyle yazýyor: Ýþ bu pareklision (kilise) Aya Teodoros namýna Ioannis Sarrafoðlu hayreti (hayratý) olarak bina olunmuþtur. Yeþilburç ta Rumlardan kalma konaklar, kiliseler ve hamam gibi tarihi yapýlarýn yanýnda Kayardý Baðlarý nýn devamý olan Yeþilburç Vadisi de önemli bir turizm potansiyeli barýndýrýyor. Vadi aðýl olarak kullanýlan maðaralarý, baðlarý ve gürül gürül akan deresiyle cennetten bir köþe adeta. Bir zamanlar vadide yedi su deðirmeni varmýþ, hepsi kullaným dýþý kalmýþ. Köyün yakýnlarýndaki Gebere Barajý yaz aylarýnda baðlara hayat veriyor. Yemek borusu kanserine Avrupa ve Amerika'da genelde sigara ve alkol tüketimi neden oluyor. Ancak týp dergisi British Medical Journal'da yayýmlanan araþtýrma, içki ve sigara tüketiminin çok düþük olduðu Ýran'ýn kuzeyinde de, bu hastalýðýn çok sýk görüldüðünü ortaya koyuyor. Bu bölgedeki insanlarýn çayý çok Yeþilburç halký geçimini büyük ölçüde meyvecilikten kazanýyor. Kýrmýzý elmanýn peþine düþerek yerleþtikleri Yeþilburç ta hâlâ geleneksel yöntemlerle elma yetiþtiriyorlar. Meraklýsý için söyleyeyim, bir elmanýn Niðde elmasý olup, olmadýðý anlamak çok kolay. Elmayý kestiðinizde çekirdeði yýldýz þeklinde ise Niðde elmasý olduðu anlaþýlýyor. Oysa turizmde önemli bir gelir getirebilir. Yeþilburç un zengin kültürel dokusu ve doðasý turizmcilerin ilgisini bekliyor, burasý rahatlýkla Niðde nin cazibe merkezi olabilir. Vadi içinde yürüyüþ yollarý yapýlabilir, Rumlardan kalma yaklaþýk 100 taþ evden en azýndan birkaç tanesi onarýlýp, butik otel ya da pansiyon olarak kullanýlabilir, hatta kilim dokuma tezgâhlarý canlandýrýlýp üretim yapýlabilir. Ýthyu niro phinumi angathya tromi (*) Yeþilburçlu mübadiller yalnýzca dillerini deðil, gelenek ve göreneklerini de yaþatýyor lý yýllarýn sonunda Krifçe de baþlatýlan Helva günü bu geleneklerden biri. (Bu gelenek Krifçelilerin yaþadýðý Bursa Baþköy de de sürdürülüyor) mart ayýnýn son cuma günü bütün köy halkýnýn katýlýmýyla piþirilen helva, hastalýklardan ve kötülüklerden korunmak amacýyla yeniyor. Mübadillerin Krifçe den Yeþilburç a getirdikleri Rumca türküler ve ninniler birkaç yýl önce Nesibe Özgül Özbilen tarafýndan notaya alýnmýþ. Onlarca Yeþilburç türküsü de notaya alýnmayý bekliyor. Kaynakça Lütfi Kuzucu, Krifçe den Yeþilburç a Mübadil Yaþamlar, Lozan Mübadilleri Vakfý Yayýný, Ýstanbul, 1.Basým, Mart (*) Ayný suyu içiyoruz, diken yiyoruz. Yeþilburç atasözü. Birgün sýcak içtikleri belirlendi. Çayý en sýcak haldeyken (70 derece ve üzeri) içmek kanser riskini 8 kat artýrýyor. Çayý 2 dakika soðumasýný bekledikten sonra içmek kanser riskinin 5 kat artmasýna sebep oluyor. Kanser riskini ortadan kaldýrmak için en az 5 dakika bekletilmeli. Radikal

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İŞLET STEMLERİNİN NETİMİ İŞİ BASIN TOPLANTISI. 28 Haziran 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLET STEMLERİNİN NETİMİ İŞİ BASIN TOPLANTISI. 28 Haziran 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN İŞLET LETİMİ,, GİRİŞG İŞ KONTROL SİSTEMLERS STEMLERİNİN MODERNİZASYONU VE YÖNETY NETİMİ İŞİ BASIN TOPLANTISI 2 Haziran 20 Mevcut Sorunlar I Mevcut giriş kontrol sistemleri

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı