Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE"

Transkript

1 Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday olarak seçimlere katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu, Hacýbektaþ ta 29 Mart 2009 Pazar günü saat den sonra açýlan sandýklardan toplam 1743 oy alarak ikinci kez Hacýbektaþ Belediye Baþkaný seçildi. A. Rýza Selmanpakoðlu nun rakibi CHP Hacýbektaþ Belediye baþkan adayý Ali Eðer, yine kesin olmayan sonuçlara göre Hacýbektaþ seçmeninden 1297 oy almýþtýr. Diðer partilerin aldýðý oylar þu þekildedir: AKP 118 oy,mhp 35 oy, DSP 34 oy, Saadet Partisi 19 oy almýþtýr. 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçiminde Hacýbektaþ Belediye Meclisi oy sonuçlarýna göre:chp 1207 oy alarak 6 Belediye Meclis Üyeliðini, Ýþçi Partisi 921 oy alarak 3 Belediye Meclis Üyeliðini kazanmýþlardýr. Baðýmsýz aday A.Yoldaþ Altýok 465 oy, DSP ise, 364 oy alabilmiþtir. Ýkinci kez Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðýna seçilen A.Rýza Selmanpakoðluna ve Belediye Meclis Üyelerine baþarýlar dileriz. 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimlerinde Hacýbektaþ Bala Mahallesi Muhtarlýðý na yeniden seçilen Ali Çetin Savat Mahallesi Muhtarlýðý na yeniden seçilen Feyzullah Bali ye ve Zir Mahallesi Muhtarlýðý na seçilen Hüseyin Göçer e baþarýlar dileriz. 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimlerinde Hacýbektaþ Beldeleri Karaburna ve Kýzýlaðýl da Belediye baþkanlýðý seçimlerini CHP Adaylarý Selim Deniz ve Ýbrahim Güven kazanmýþlardýr. Yeni seçilen belediye baþkanlarýna baþarýlar dileriz. Kesi olmayan bu sonuçlara göre, 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimlerinde Hacýbektaþ ta CHP açýk ara birinci olmuþtur. Son yapýlan bir araþtýrmaya göre Ýstanbul un en az çöp çýkaran ilçesi (Listenin baþýnda Kadýköy bulunuyor). Çöp, bir geliþmiþlik ölçüsü olarak kabul edildiðinden Gaziosmanpaþa nýn durumu bu veriyle de ortaya çýkýyor... Gaziosmanpaþa, esasen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nün açýlýþýndan sonra bugünkü þeklini almaya baþlamýþ. Öncesinde gecekondulaþýp, köprünün açýlýþý sonrasýnda ise ciddi biçimde el deðiþtirerek yeni bir þekil almýþ hayli büyük bir ilçe. Özellikle 1990 larda zorunlu göç maðdurlarýnýn da eklenmesiyle büyüyen Gazi Mahallesi nin zaman zaman sahne olduðu olaylarla gündeme gelen ilçe, Türkiye nin hemen bütün illerinden göç almýþ durumda. Bu da ilçede kozmopolit, ancak görülebildiði kadarýyla gergin bir toplumsal yapý oluþturuyor. Gazi Mahallesi nin etraftaki gecekondu mahallelerine oranla hem politik hem de sosyal anlamda gösterdiði farklýlaþmýþ yapý, Gaziosmanpaþa nýn daha sonradan oluþmuþ gecekondu mahallelerinde bulunmuyor. Devamý 4 DE AKP, yine bakan ve parti yöneticileriyle asýldýðý Mersin, Eskiþehir, Kastamonu, Ordu da da umduðunu bulamadý. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin seçim bölgesi Antalya yý CHP ye, Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik de seçim bölgesi Van ý DTP ye kaptýrarak kabinenin en çok hüsran yaþayan isimlerinden oldu. AKP nin aðýr topu eski TBMM Baþkaný Bülent Arýnç da seçim bölgesi Manisa yý MHP ye kaptýrdý. Doðu daki kaleler DTP nin Doðu ve Güneydoðu kentlerinde seçim yarýþý AKP ile DTP arasýnda geçti. DTP, bu seçimlerde büyük bir çýkýþ yaparak, 5 ildeki belediye baþkaný sayýsýný sürpriz bir çýkýþla 8 e çýkardý. Baþbakan Erdoðan ýn "kale" tartýþmasý baþlatarak "Diyarbakýr ý istiyorum" dediði Diyarbakýr da AKP ile arasýnda büyük fark açan DTP, AKP nin Doðu illerinde kalesi olarak bilinen Van ve Siirt te kazanarak büyük sürpriz yaptý yerel seçimde kazandýðý Batman, Hakkari, Þýrnak ve Tunceli de mevcut belediye baþkanlýklarýný koruyan DTP, 2004 seçimlerinde MHP nin kazandýðý Iðdýr da seçimi kazandý. DTP seçimden önce hedef olarak açýkladýðý Van da ise Abdullah Öcalan ýn eski avukatý Bekir Kaya ile seçimleri kazandý. Hürriyet 6 DA 2 DE 7 DE Bakanlýðýn hazýrladýðý ihale, hat, tezhip, çini ve dokuma gibi geleneksel Türk el sanatlarýndan müzelerde sergilenen eserlerin replikasýna, Türk lokumundan Türk kahvesine kadar birçok ürünün yabancý firmalar tarafýndan üretilip satýlmasýna da olanak saðlýyor. 2 DE Yönetmen Augusto Boal, 2009 Dünya Tiyatro Günü mesajýnda "Görüntülerin gerisine bakarsak bütün toplumlarda ezenleri ve ezilen insanlarý, etnik gruplarý, cinsleri, sýnýf ve katmanlarý görürüz. Adaletsiz ve acýmasýz bir dünya görürüz. Baþka bir dünya yaratmamýz gerek; çünkü biliyoruz ki öyle bir olanak var. O baþka dünyayý kendi ellerimizle, kendi sahnemizde, kendi yaþantýmýzda yaratmak bize düþüyor" diyor. Boal'ýn Portekizce kaleme aldýðý mesajýný, Uluslararasý Tiyatro Enstitüsü'nün (ITI) resmi çevirisiyle yayýnlýyoruz. 5 DE 8 DE 8 DE

2 2 5. Dünya Su Forumu ve Alternatifi Yapýldý. Her iki toplantýda da bütün gün süren çarpýcý konuþmalar vardý. Alýþýldýðý üzere itiþ kakýþlar alternatif olan içindi, alkýþlar ve poh pohlar da diðeri için. Çevre ve Orman Bakanýmýz su konusunda çok ama çok tecrübeli. Ne de olsa DSÝ eski Genel Müdürü. Geçenlerde bir açýklama yaptý ve Dünya üzerinde bugüne kadar Çevreden sorumlu hiçbir bürokratýn söylemediði ve söylemeyeceði bir þey söyledi; Derin bir nefes aldý ve alkýþlar arasýnda; Bu ülkede 3-5 baraj yapan birileri, kendisini barajlar kralý ilan etti. Bizim hükümetimiz döneminde ise 145 baraj yapýldý" deyiverdi. Aynen böyle söyledi. Dýþarýdan bakýnca bu sözlerin altýnda siyaseten alay edilen, küçümsenen Demirel in koltuðuna oturma hevesi ve yükselme hýrsý küçük yýldýzlar gibi ýþýldýyor. Ve daha da ötesi sað iktidarlarýn bakýþlarý nasýl da ayný dar vizyonla sýnýrlý kalmýþ. Barajlar. Olaðanüstü yapýlar. Yeni çaðýn piramitleri. Kapitalizmin pis musluklarý. Enerji gereksinimi kaçýnýlmaz olarak siyasilerin pay almak istedikleri pastalar. Yaðlý, kremalý, výcýk výcýk pastalar. Baraj, ucuz enerjinin yolu olarak görülüyor. Oysa bir baraj yapýldýktan sonra yakýn bölgedeki ekosistem iliþkilerinin gördüðü hasar geri dönüþümsüz olur. Açýkçasý örneðin Artvin de bugün yapýlan bir seri Hidroelektrik Santrallarýnýn ekosisteme ve iklime verdiði zararýn tamiri artýk mümkün deðil. Basit bir kýyaslama yaparsak Artvin e bir atom bombasý atmýþ olsaydýk ortaya çýkacak zarar yaklaþýk 200 yýl sonra etkisini yitirmeye baþlardý. Þimdi hiçbir çare yok. Kaybolan türlerin geri dönme þansý kalmadý. Demek tam 145 atom bombasý yapýlmýþ. Hepsini tebrik ediyorum. Eskiden çiçekçilik ile uðraþan bir dostum vardý. Biz müzikten, resimden, edebiyattan konuþulurken O hiç sesini çýkartmaz yanýmýzda sessizce otururdu. Ne zaman konu çiçeklere gelse birden bire elinde ne varsa bir kenara koyar saatlerce çiçeklerden anlatýrdý. Çiçek nasýl yetiþtirilir, nerede ucuzu bulunur, Türkiye de ve Dünya da çiçekçilik. Nefes almazdý. Sonra birden susar ve bir daha da çiçekçilikten ya da çiçekten konu açýlmadýkça aðzýný býçak açmazdý. Bizim Sayýn Bakan da öyle. Konu su olduðu zaman asla durdurulamýyor. Ama çevre ile ilgili baþka konular onun ilgi ve bilgi alaný deðil. Belki de haklýdýr. Uzmanlýk alaný dýþýnda konuþulmasý doðru deðildir diyebilirsiniz. Ýyi de o zaman neden bakanlýk teklifini kabul etmiþtir? Neden Genel Müdürlükte kalmak istememiþtir? Benimki de laf ya neyse. Ýnsanoðlu ani deðiþim ve ölümlere en hýzlý yol açacak hava, su, toprak gibi kaynaklarý hoyratça tüketiyor, delice kirletiyor. Çözüm arayacaðýna kalan kaynaðý biraz daha paylaþma, kazanç ve güç elde etme adýna kullanma hesaplarý ile vakit kaybediyor. Buna da sürdürülebilir kalkýnma diyor. Bundan 65 milyon yýl öncesine kadar yeryüzünün hâkimleri dinozorlardý. Þimdi ancak kemiklerini buluyoruz. Günümüzde yeryüzünün efesi de, paþasý da insan. Öyle sanýyor ki onsuz yerkürede hayat olmaz. Öyle sanýyor ki yerküre onundur. Öyle sanýyor ki yerküre kirletildiði hýzla temizlenebilir. Oysa yanýlýyor. Bu hafta Evimiz Yerküre de, ünlü Kýzýlderili Reisi Sealth ýn konuþmasýný (ya da mektubunu) özellikle yayýnlýyoruz. Belki bir kopyasýný Dünya Suyunu pazarlayan ülkelere ve onlarýn yarattýðý bürokratlara göndermek daha iyi olurdu ama ne yapalým týpký Kýzýlderililer gibi bizim de elimizden gelen budur. Bu gidiþle de susuzluktan kurumuþ kemiklerimizin yeri çürümüþ dinozor fosillerinin yanýdýr. Birgün Yusuf YAVUZ / AHA ÖZEL HABER Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 56 müze ve ören yerinin satýþ noktalarýný özelleþtirmeye hazýrlanýyor. Aralarýnda Hacýbektaþ müzesinin de bulunduðu özelleþtirme listesinde, Galata Mevlevihanesi, Mevlana Müzesi gibi önemli inanç merkezleri de yer alýyor. Topkapý, Ayasofya, Anadolu Medeniyetleri ve Antalya Arkeoloji Müzesi nin yaný sýra yeni açýlacak olan Gaziantep Mozaik Müzesi yle; Efes, Kayaköy, Olympos, Sedir Adasý ve Ihlara Vadisi gibi dünyaca ünlü müze ve ören yerleri de özelleþtirme listesinde. 4 Mayýs ta yapýlacaðý açýklanan ihaleye yabancý firmalar da katýlabilecek. Ýhaleyi kazanan firma, Türk el sanatlarýyla, kahveden lokuma, yayýncýlýktan replika satýþýna kadar birçok alanda tek yetkili olacak ve yurt dýþýnda maðaza zincirleri açabilecek. Kahveden lokuma Türk kültürü özel sektöre emanet Bakanlýðýn hazýrladýðý ihale, hat, tezhip, çini ve dokuma gibi geleneksel Türk el sanatlarýndan müzelerde sergilenen eserlerin replikasýna, Türk lokumundan Türk kahvesine kadar birçok ürünün yabancý firmalar tarafýndan üretilip satýlmasýna da olanak saðlýyor. Ýhaleyi kazanan firma, 2016 yýlýna kadar iþleteceði müze ve ören yerindeki satýþ noktasýnýn cirosundan önceden belirlenen ölçüde bakanlýða pay verecek. Ayrýca þartnameye göre yüklenici firma, replika üretimi ve satýþý, yayýncýlýk ve yayýn satýþý, kurumsal satýþlar ve yurt dýþý satýþlarýyla; telif gelirleri, internet satýþlarý, franchising ve diðer hizmet satýþlarýnda tek yetkili olacak ve bu satýþlardan elde ettiði geliri DÖSÝMM le paylaþacak. Yüklenici HAKKARÝ - Hakkari- Çukurca kara yolunun iki ayrý noktasýna çýð düþtü. Alýnan bilgiye göre, saat sýralarýnda þehir merkezinde 7 kilometre uzaklýktaki Depin mevkisindeki Sümbül Daðý ndan Hakkari-Çukurca- Þýrnak kara yolunun iki ayrý noktasýna çýð indi. bölgede yaþanan en büyük çýð, korku ve paniðe neden oldu. Kara yolunun her iki tarafýnda mahsur kalan ve aralarýnda firmaya müze binalarýnýn içinde satýþ alanlarý tahsis edilirken, ören yerlerinde mobil (temelsiz yapýlar) kurulacak. Müze ve ören yerlerindeki satýþ noktalarýnýn, yerli ve yabancý ziyaretçiler için kültürel iletiþim aracý olarak gören bakanlýk, ihaleyle satýþ noktalarýnýn temsil kabiliyetlerini yükseltmeyi ve ürün-hizmet kalitesiyle çeþitliliðin arttýrýlmasýný hedefliyor. Bakanlýktan Yetersiziz itirafý Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn açýkladýðý 2008 rakamlarýna göre ülke genelindeki müze ven ören yerlerini ziyaret edenlerin sayýsý Ancak resmi olmayan rakamlara göre 22.6 milyon ziyaretçiyi aðýrladýðý öne sürülen müze ve ören yerlerinin özelleþtirmeye açýlmasý tepkileri de beraberinde getirdi. Bakanlýk, ihalenin amacýný Kültürel mirasýmýzýn korunmasý ve geliþtirilmesi için kaynak saðlamak olarak açýklarken, ihale þartnamesinde istenilen teminatýn yüksek tutulmasý ve yüklenici firmada müzecilik deneyimi þartý aranmasý, yerli iþletmecilerin rekabet þansýný zayýflatýyor eleþtirilerine neden oldu. Bakanlýðýn hazýrladýðý ihale þartnamesinde, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayýlarý ve sahip olduklarý tarihi zenginliklere raðmen yetersiz iþletmecilik nedeniyle önemli bir satýþ gelirinden yoksun kalýndýðý belirtildi. Bakanlýðýn ihale tarihinden önce uzmanlardan oluþan bir heyeti Ankara da aðýrlayacaðý ve fikir alýþveriþinde bulunacaðý öðrenildi. Ýþte ihaleye çýkarýlan müze ve ören yerleri: Ýstanbul: Topkapý Sarayý Müzesi, Ayasofya Müzesi, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Yýldýz Sarayý Müzesi, Kariye Müzesi, Türk Ýslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi Ankara: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Etnografya Müzesi Ýzmir: Efes Müzesi, Efes Örenyeri, St Jean Örenyeri, Bergama Akropol Örenyeri Antalya: Antalya Arkeoloji Müzesi, Side Müzesi, Noel Baba Müzesi, Aspendos Örenyeri, Perge Örenyeri, Phaselis Örenyeri, Olympos Örenyeri, Myra Örenyeri, Patara Örenyeri, Alanya Kalesi Muðla: Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi (Bodrum Kalesi), Marmaris Müzesi, Knidos Örenyeri, Kaunos Örenyeri, Kayaköy Örenyeri, Sedir Adasý Örenyeri Nevþehir: Göreme Açýkhava Müzesi, Hacýbektaþ Müzesi, Derinkuyu Yeraltý þehri, Kaymaklý Yeraltý Þehri, Zelve Örenyeri Aydýn: Milet Örenyeri, Didim Örenyeri, Afrodisias Örenyeri Trabzon: Sümela Manastýrý,Trabzon Ayasofya Müzesi Konya Mevlana Müzesi nde DÖSÝMM tarafýndan iþletilen hediyelik eþya maðazasýnýn konumunu koruyacaðý ancak ihaleyi kazanacak firmaya yeni bir satýþ alaný tahsis edileceði açýklandý. Gaziantep te yeni açýlacak olan mozaik müzesinin yaný sýra Çanakkale Kilitbahir Kalesi Müzesi, Troia ve Assos Ören Yeri, Erzurum Yakudiye Türk-Ýslam Müzesi, Erzurum Kalesi, Samsun Müzesi, Çorum Müzesi, Çorum Alacahöyük Müzesi, Hatay Müzesi, Hatay, St. Pier Anýt Müzesi, Aksaray, Ihlara Vadisi Örenyeri, Denizli, Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri, Mersin Cennet Cehennem Ören Yeri ve Mardin Müzesi, ihale kapsamýna alýnan yerler arasýnda. Türkiye deki müze ve ören yerleri yýlda 20 milyonun üzerinde ziyaretçiyi aðýrlýyor. Topkapý Sarayý Müzesi , Ayasofya Müzesi , Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi (Bodrum Kalesi) , Göreme Açýkhava Müzesi , Nevþehir Hacýbektaþ Müzesi , Efes Ören Yeri , Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Mevlana Müzesi ve Noel Baba Müzesi ziyaretçiyle en çok ilgi gören yerler arasýnda. Yusuf Yavuz- yusuf mail adresi spam botlara karþý korumalýdýr, görebilmek için Javascript açýk olmalýdýr Alevihaberajansi çocuk ile kadýnlarýnda bulunduðu vatandaþlar tehlikeye raðmen çýð üzerinde karþý tarafa geçti. Güzergahtaki yüzlerce araç çýð nedeniyle hareket edemezken, Karayollarý 114. Þube Þefliði ekipleri, yolun ulaþýma açýlmasý için çalýþma baþlattý. Çýð altýnda araç kalýp kalmadýðýnýn da araþtýrýldýðý öðrenildi.(aa) Radikal

3 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Kamil ÖNTAÞ 28 Mart 2009 cumartesi günü; 29 Mart 2009 Yerel seçim propaganda süresinin son günü olmasý nedeniyle Hacýbektaþ'ta da iki miting yapýldý. 28 Mart 2009 Cumartesi sabahý saat da soðuk karlý kýþlý Hacýbektaþ pazar yeri alanýnda ilk miting sýrasý baðýmsýz aday A.Rýza Selmanpakoðlunda idi. Sabahýn erken saatinde kýþ ve soðuk, baðýmsýz aday A.Rýza Selmanpakoðlu destekçilerini yýldýramadýðý yoðun kalabalýktan anlaþýlmaktaydý. Mitingin sunuculuðunu yapan Dönüþ Aydoðmuþ ilk konuþmacý olarak Ýþçi Partisi Belediye Meclis Üyesi adayý Ümit Karakayayý anons etti.konuþmacý Ümit Karakaya kendilerinin seçilmesi durumun da Hacýbektaþ'ýn geleceði için canla baþla calýþacaklarý sözünü verdi.sunucu Dönüþ Aydoðmuþ Ýkinci Konuþmacý olarak kürsüye Dr.Naki Selmanpakoðlu'nu hastalara þifa veren ellerinden öpüyorum diye davet etti. Dr.Naki Selmanpakoðlu da konuþmasýn da özetle destek istediði baðýmsýz aday A.Rýza Selmanpakoðlu'nun dürüstlüðünden, aydýn çaðdaþ kültürlü duruþu ile her zaman saygý ile anýldýðýn dan söz ederek konuþmasýný þu sözleri ile bitirdi. Deðerli dostlar, bir baþkanýn ülkenin her yerinde sözü geçen, sözü dinlenir, birikimli ve sizi temsil edecek yetenekte olmasý lazým. Hacýbektaþ çok önemli bir yer, ayný Çankaya gibi, herkesin gözü bu gün burada, herkesin gözü Pazartesi seçim sonuçlarýnda. biz hep beraber gelinen þu Hacýbektaþ ý 5 katýna taþýyacaðýz diyen, hep beraber olmayý vadeden sayýn Belediye baþkanýmýza encümen üyelerine de destek vermeniz gerekiyor.baþarýlar diliyorum. sunucu Dönüþ Aydoðmuþ son konuþmacý olarak Hacýbektaþ baðýmsýz adayý A.Rýza Selmanpakoðlunu anons ettiðinde yoðun bir alkýþla karþýlandý. A.Rýza Selmanpakoðlu konuþmasýnda özetle þunlarý söyledi; Hava þartlarýnýn olumsuz olduðu bir günde bu meydaný dolduran çok deðerli Hacýbektaþlýlar. Çok deðerli hanýmefendiler, çok deðerli bey efendiler, çok deðerli gençler, çok deðerli çocuklar hepinizi saygýyla selamlýyorum, hoþ geldiniz diyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Çünkü sizler bilim ve kültürün merkezi dediðimiz Hacýbektaþ ýn yiðit insanlarýsýnýz, aydýn insanlarýsýnýz. Dünyada kaç, ülke vardýr ki o ülkenin insanlarý bilim ve kültürün temsilcisi olsunlar, o ülkenin insanlarý insanlýðýn, insan sevgisinin temsilcisi olsunlar, o ülkenin insanlarý haktan yana, dosttan yana, candan yana, çalýþandan yana, kimsesizden yana olanlarýn temsilcisi olsunlar. Ýþte onun için biz varýz diyoruz. Biz varýz diyen onlar Hacýbektaþ'ýn dýþýndan transfer etmeye çalýþtýklarý çeþitli gruplarýn, çeþitli federasyonlarýn, çeþitli düþüncelerin kiþilerini buraya getirip biz onlara yönettireceðiz diyorlar.tanýk mý istiyorsunuzsunuz. Üç gün önce dinlediniz Yol televizyonunda Sayýn Ali Eðer ne diyordu. Tam üç saat benim aleyhimde attýlar tuttular. Sayýn Ali Eðer'e sana üç saat zaman verdik. Kazandýðýn zaman Hacýbektaþ'a ne yapacaksýn anlat dediler. Telefonla baðlandý. Sizinle beraber yapacaðýz dedi. Ne yapýyorsun?hacýbektaþ'ý beraber mi talan edeceksin.aleviliði Bektaþiliði çarpýtarak kendi anlayýþýna göre ne anlatacaksýn. Siz ne biliyorsunuz dünyaya Hacýbektaþ'ý böylemi tanýtacaksýnýz... Arkadaþlarýmýn en büyük ortak özelliði kendi çýkarlarýný Hacýbektaþ ýn çýkarlarýnýn üstüne asla çýkartmamalarýdýr. Kendi çýkarlarýný düþünmemeleridir. Deðerli arkadaþlarým yol yapacaksak ki en büyük sorunlarýmýzdan birisidir Hacýbektaþ ýn bütün yollarýný en mükemmel hale getireceðiz, Kanalizasyon sorununu kökten çözeceðiz, yapamazsak üniversite kenti olamayýz. Bunun için deðerli arkadaþlarým var. Hacýbektaþ için ter akýtacak arkadaþlarým var. Deðerli Hacýbektaþlýlar, Hacýbektaþ ýn üniversite kenti olabilmesi için Hacýbektaþ ýn bilim merkezi haline gelebilmesi için sizlerden aldýðým destekle projelerimizi hayata geçirmek isteyen beyinler var burada. Sizin adýnýza çalýþacaðýz... Bunlar kolay olmayacak çalýþmakla olur, bunlar kararlýlýkla olur, bunlar Mezbahaneyi eþe dosta peþkeþ çekerek olmaz. Mezbahaneyi peþkeþ çektiðiniz zaman sineklerle baþa çýkamazsýnýz. Peþkeþ çekmek isteyenlere de hayýr diyeceðiz. O nasýl bacýlar ki, o nasýl kardeþler ki oradaki o yanlýþlýklarý görmezden gelip de Hacýbektaþ halkýnýn karþýsýna çýkýp oy istiyorlar veriyor musunuz?...peki, tekrar soruyorum bu yiðit arkadaþlarýma Ýþçi Partisinden aday olan arkadaþlarýma oyunuzu veriyor musunuz? Taþekkür ederim.bende sizinle sonuna kadar, ölünceye kadar yanýnýzdayým diyorum. Ýþte onun için biz varýz diyoruz. Onun için çocuklarýmýzýn geleceðini üniversite kenti olarak iþsizliðin burada adýnýn alýnmadýðý, namussuzluðun, hýrsýzlýðýn, fýrýldakçýlýðýn, yandaþlýðýn aðza alýnmamasý için yola çýktýk, bunun için biz varýz diyoruz, var mýsýnýz? Varsýnýz çünkü siz asilsiniz, çünkü siz büyüksünüz, çünkü siz yanlýþ yapaný... ayýrýyorsunuz. Çünkü siz Hacýbektaþ Veli nin söylediði gibi eline sahip olmayanlarýn, yüzsüzlerin yüzlerinin nasýl olduðunu görüyorsunuz. Bu yüzsüzlere meydan vermiyorsunuz Deðerli Hacýbektaþlýlar, biz çocuklarýmýzýn gençliðimizin, gençlerimizin heder olmamalarý için önce analarla yola çýktýk, bacýlarla yola çýktýk. Ve dedik ki çocuklarýmýz heder olmasýn, bunlara bir çare bulun derhal dernekler kurdular,... öðrencilerin hiç birini diðerinden ayýrmayarak bize muhalif olanlarýn çocuklarýna da þu anda da aleyhimize çalýþanlarýn çocuklarýna da adil bir þekilde burs veren hanýmlar sayesinde, çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çýkmanýn en önemli göstergesi olan adýmlarý hanýmlarýmýzla attký.bu hanýmlarýmýzýn ellerinden öpüyorum. Deðerli Hacýbektaþlýlar, çocuklarýmýz diyoruz, çocuklarýmýzý acaba þöyle bir düþünün. 20 yaþ kuþaðý ile 40 yaþ kuþaðý arasýnda bir baðlantý var mý? 40 yaþ kuþaðý ile 60 yaþ kuþaðý arasýnda baðlantý ne kadar, 60 yaþ kuþaðýnda olan kiþilerimiz 20 yaþ kuþaðýndaki gençlerimizi ne kadar tanýyor? Neyi ile tanýyor? Nasýl onlara destek oluyorlar, nasýl onlara yardýmcý oluyor? Bir an düþünelim, biraz vicdanýmýz sýzlamýyor mu? Böyle bir kopukluk karþýsýnda, kopukluðu yaþatanlar, bu kopukluðu 20 yýldýr-30 yýldýr ben bilirim, ben yaparým, benden baþkasý bu iþleri yapamaz deyip te tamamen siyaseti kendi ellerinde tutmak isteyen birilerine artýk dur deme zamaný gelmedi mi? Bir Nisandan itibaren çocuklarýmýzý yapacaðýmýz çok önemli stadyumdaki spor tesislerinde okul derslerini çalýþma ve satranç oyunu da bunun yaný sýra da küçüklere ve büyüklere de bir organizasyonla genç kuþaklarýmýzla küçük kuþaklarýmýzý buluþturacaðýz.... Onlara özel hocalar getirttireceðiz. Bir taraftan ders çalýþacaklar, bir taraftan sporun her türlüsünü yapacaklar ve Hacýbektaþ kültürüne, Hacýbektaþ öðretisine küçük yaþtan itibaren bilerek, öðrenerek, azmederek Hacýbektaþlý olmanýn onurunu taþýyarak bütün dünyaya Hacýbektaþ ý anlatacaklar. Böyle bir kuþak gelecek, bu kuþak sizlerle beraber gelecek, var mýsýnýz? Dostlar, bize dediler ki Neden futbol sahasýný Dedebaðý nýn oraya yaptýrdýnýz? Neden peki öneri getirdiðiniz zaman TOKÝ evlerinin oraya deðil de futbol sahasýný oraya koydurdunuz, siz de TOKÝ evlerinde oturuyordunuz, Futbol sahasý önce oraya gelseydi de Dedebaðý na yaptýrmak istediðiniz alaný bu tarafa kaydýrsaydýnýz diye duygusal yönden bana baþvuranlar oldu. Hayýr dedim, nereye yapýlmasý gerekiyorsa oraya yapýlmalýdýr. Kimsenin adýna, þanýna, mevkisine, makamýna göre hareket etmeyeceðiz, neden orayý tercih ettiðimizi de sonra açýklarým. Biz gelecek genç kuþaklarý yetiþtirirken hemen Dedebaðýnýn bitiþiðinden bir arsa satýn aldýk, 55 milyar liraya satýn aldýk, aldýðýmýz arsanýn zemin etüdünü ve jeolojik etüdünü yaptýrdýk. Tam 3500 kiþilik stadyum projesini bizzat kendim gittim, seçtim beðendim, projenin tamamlanmasý için ilgili bakanlýklarla temasýmýzý tamamladýk, oraya mutlaka stadyum yapýlacak.. Projeler böyle yapýlýr, kiþilerin çýkarlarýna göre yapýlmaz. Bizim ne kadar tarafsýz olduðumuzun bir göstergesidir sahanýn seçimi. Bizim tarafsýz olduðumuza inanýyor musunuz? Hacýbektaþ ýn geleceðini hala kendi ellerinde tuttuðunu sananlar yazýlar yazýyorlar internet sitelerinde, abi pozlarýna girmiþler, diyorlar ki bir baþkan tarafsýz olur, astýðý astýk, kestiði kestiktir,.. diyorlar, ben kendim karar vermiþ olsaydým böyle olurmuydu? Beraber karar verdik, bu arkadaþlarýmýzla karar vereceðiz. Önce sizden görüþlerinizi alacaðýz sonra birlikte karar vereceðiz. Diyorlar ki; Hacýbektaþ ta geliþigüzel, hiçbir þey yapmayan baþkan despot bir yönetim uyguluyor, katý bir yönetim uyguluyor diyorlar. Þimdi elimizi vicdanýmýza koyalým, hanginiz benim odama geldiðinizde hanginize kapýmý kapattým? Hanginizi dinlemeden geri çevirdim? Hanginizin aile bireylerinin hal ve hatýrýný sormadým? Bir kiþi elini kaldýrsýn, göreyim o kiþiyi. Her iki ayda bir ben halkýma gittim, sizlerin dertlerini dinledim. Her iki ayda bir halka hesap verdim, Þunlarý, þunlarý yaptýk, bunlarý, bunlarý yapamadýk devam ediyoruz dedim. Halka hesap veren yönetim anlayýþýný da Hacýbektaþ a ben getirdim. Hizmet verdik, O aðabeylerin bunlardan haberi yok. Çünkü bu toplantýlara bir gün gelipte katýlmadýlar. Ama ancak yazýyorlar, yalan yazýyorlar, yalan, yalan, yalan. Bakýn, yeni bir uygulamamýz daha var; Geniþletilmiþ halk meclisini kurduk. Geniþletilmiþ halk meclisi Türkiye de daha hiçbir yerde yok. Geniþletilmiþ halk meclisi Türkiye de, Hacýbektaþ ta bir ilkin yapýlmasýdýr. Belediye meclisinin toplantýsýndan önce, 1,5 saat önce Hacýbektaþ ta isteyen herkes, her vatandaþ, ben Geniþletilmiþ halk meclisinde neler yapmak istiyorum diye dilekçe veriyor, o meclis toplantýsýna davet ediyoruz. Geliyorlar meclis üyelerinin huzurunda hepimizin huzurunda o günkü görüþülecek gündem maddelerini önce halkla görüþüyoruz, halkýn görüþünü alýyoruz. Mesaiye saat 10 da gelene mesaiye niye geç kaldýn diye hesap soruyorsam bunun adý kötülük mü? Mesaiye zamanýnda gelecek, imzasýný oraya atacak. Ýþe Saat 10 larda 11 lerde gelenler vardý. Bunlar þimdi zamanýnda geliyorlar iþe. Bunu yapmak kötülükse taktirini size býrakýyorum. O zaman o yazdýklarý yalan, yalan dolanla seçim kazanacaklarýný sananlar Hacýbektaþ halkýnýn bu yüksek iradesini bu muhteþem düþüncesini bilmiyorlar. Hala eski tüfeklerin aðzýna bakýyorlar.hala Hacýbektaþ'a Vatikan diyenlerin aðzýna bakýyorlar. Hacýbektaþ'ý Onlara yö net tir me ye ce ðiz. Sizinle birlikte biz yöneteceðiz. Birlikte yola çýktýk, birlikte yola devam edeceðiz diyorum. Onlar ucuz politika yapsýnlar aðabeyleriyle, ucuz politika yapsýnlar, Hacýbektaþ tan bir türlü ellerini çekmeden ucuz politikayla törenleri kötüleyenlerle, TOKÝ deki yapýlanlarý kötüleyenlerle, mezbahadaki yapýlanlarý kötüleyenlerle, susuzluktan kýrýlan Hacýbektaþ ý susuzluktan kurtardýk, bundan rahatsýz olanlarla iþbirliði yaptýlar. Burada çýkardýðým arkadaþlarla elimizi taþýn altýna sizin için koyuyoruz. Arkadaþlarýma güveniyorum, size güveniyorum, sizin desteðinize inanýyorum. Saygýlarýmý sunuyorum saðolun var olun.

4 ARAÞTIRMA Ýlçenin merkezi ise, yine karmaþýk ama örneðin Gazi Mahallesi ne oranla çok daha muhafazakâr, sonradan oluþan gecekondu mahallelerine oranla ise daha modern bir yapý arz ediyor. Gaziosmanpaþa, dýþarýdan bakýldýðýnda büyüklü küçüklü topluluklarýn kendi aralarýnda adeta gettolaþtýklarý bir ilçe görünümünde. Bu gruplar içerisinde çeþitli çatýþmalar kadar ittifaklarýn da olduðu yapýlan görüþmelerden anlaþýlýyor. Örneðin Alevilik ile ilgili Tuncelililerle, Sivaslý ve Tokatlýlar arasýnda bir ittifak var gibi görünüyor. Öte yandan muhafazakâr kesimler de Alevilere karþý söze dökülmeyen ancak görünür bir ittifak geliþtirmiþ durumda Kürtler ise sol ve dini cemaatler arasýnda bölünmüþ bir durumda. Bu kesimlerin birlikte yaþadýklarý mahallelerde görüþülen ilçe sakinleri, bütün bu ayrýmlarý, fark etmenin ötesinde, kendilerine göre meþrulaþtýrýcý nedenler öne sürerek derinleþtiriyorlar. Ýlçe merkezi dýþýndaki mahallelerdeki göreli yoksulluk ise bu nedenleri ve birbirlerine yakýn kesimlerin yine birbirlerine tutunma stratejilerini derinleþtiriyor. Belediye-Cemaatler iliþkisi dorukta Gaziosmanpaþa da 2004 teki yerel seçimlere kadar önce RP, ardýndan FP li olan Recep Koral belediye baþkanlýðý yaptý yýlýndaki genel seçimlerde Koral ýn milletvekili adayý olmak üzere görevinden istifa etmesinin ardýndan Mustafa Yeþil kurayla belediye baþkaný oldu. Ancak Yeþil, kýsa bir süre sonra kaçak olduðu gerekçesiyle büfesi yýkýlan bir vatandaþ tarafýndan silahlý saldýrýya uðrayarak hayatýný kaybetti yýlýndaki belediye baþkanlýðý seçimlerini ise AKP nin adayý olan Erhan Erol yüzde 50 nin çok az üzerinde bir oranla kazandý. Belediyenin içkili mekânlar, dini cemaatlerle iliþkiler, dindar yardým örgütlerinin çalýþmalarý, Kuran Kurslarý vb konularda muhafazakârlaþtýrýcý bir tutum izlediði anlaþýlýyor. Bölgede çalýþmalarýnýn yoðunluðuyla dikkat çeken cemaatler ise Süleymancýlar, merkezi Pakistan da olan Tebliðciler, Nurcular ve Nakþiler. Özellikle Kürtlerin yaþadýklarý mahallelerde dini cemaatlerin temsilcileri olarak bilinen dernek ve vakýflar buradaki bölücü örgütlenme nin önünün kesilmesi gerekçe gösterilerek teþvik ediliyor. Bu arada Cebeci Mahallesi ndeki metro istasyonuna Mescid-i Selam adýnýn verilmesi, kaçak Kuran kurslarý ve ayrýca belediyeye ait 3 bin metrekarelik bir arsayý külliye yapýlmasý amacýyla Evliya Çelebi Derneði ne tahsis etmesi nedeniyle de gündeme gelen Gaziosmanpaþa Belediyesi nin, bu bölgedeki dini gruplara çeþitli düzeylerde destek verdiði görülüyor. Gaziosmanpaþa Ýlçesi, 5747 numaralý yasa ile ikiye bölünerek, bu bölgede Arnavutköy ve Sultançifliði nin yeni ilçeler olmasý kararlaþtýrýldý. Bu kapsamda Sultangazi ve Gazi Mahallesi Sultançiftliði ilçesi içerisinde yer alacaklar; ancak mahallelerin idari yönleri bir yana, gündelik iþleyiþ olarak Gaziosmanpaþa ile olan baðlarý daha küçük bir merkez oluþturan Sultançiftliði ile olduðundan daha organik bir görünüme sahip. Çarþamba dan sonra gaziosmanpaþa Gaziosmanpaþa da türbanlý genç kýzlarýn sayýlarýnýn giderek arttýðý ifade ediliyor. Öte yandan ilçede Alevi mahallelerinin hayli kalabalýk olmasý bu görünümü dengeleyen faktörlerin baþýnda geliyor. Süpermarket, alýþveriþ merkezi vb yerlerde çalýþan kadýnlarýn bir kýsmý türbanlý. Bu durum, Sultançiftliði nde radikal bir deðiþim arz ediyor. Türbanlýlarýn yaný sýra çarþaflýlarýn ve erkekler arasýnda da þalvar, cübbe, takke gibi giysi ve aksesuvar taþýyanlarýn çok daha fazla görünür olduklarý bu bölgede, maðazalarda çalýþan kadýnlarýn büyük bölümü de yine türbanlý. Türban ve kamusal alana çýkýþ rahatlýðý anlamýnda Gaziosmanpaþa nýn hemen her bölgesi birbirinden farklý bir nitelik arz ediyor. Örneðin Sultançiftliði, Beþyüzevler, Cebeci gibi bölgelerde kadýnlar daha çok mahalle içlerinde görünürleþirken, Gazi ve Karayollarý mahallelerinde ve ilçe merkezinde çeþitli iþlerde çalýþtýklarý, kamusal alanda daha görünür olduklarý dikkat çekiyor. Buna karþýlýk Beþyüzevler, Cebeci ve Karayollarý mahallelerinin içlerindeki örtülü kadýnlarýn büyük bölümü baþlarýný yalnýzca geleneksel biçimde örterlerken, Gazi Mahallesi ve Gaziosmanpaþa ilçe merkezi etrafýnda kamusal alanlarda örtünen kadýnlarýn daha modern bir örtünme biçimini tercih ettikleri anlaþýlýyor. Bu mahalleler içerisinde muhafazakâr kimliði en fazla öne çýkan ise kuþkusuz Sultançiftliði, Cebeci ve Arnavutköy. Gazi Mahallesi nde bu konuda kadýnlar ve genç kýzlar hayli rahatken, Sultançiftliði nde bir hayli sýkýntý yaþandýðý, gecekondu mahallelerinde ise mahallede sosyalleþme imkânlarý olmayan genç kýzlarýn ve kadýnlarýn ilçe merkezine bile inmekte zorlandýklarý anlaþýlýyor. Genç kadýnlarýn bu konuda zorlanmalarýnýn en önemli nedeni ise ailelerinden gelen baskýlar ve çeþitli þekillerde tacize uðrama ihtimalleri. Ýlginç olan nokta ise özellikle çevre mahallelerden gelen genç kýzlar için Gazi Mahallesi nin Gaziosmanpaþa dan daha popüler bir sosyal alan oluþturmasý. Buradaki kafelerde hemen her mahalleden gelen gençlerle karþýlaþmak mümkün, Gaziosmanpaþa da onlarý tanýyabilecek komþu ya da akrabalarla karþýlaþma ihtimali bulunduðundan, Gazi Mahallesi ni tercih eden genç kýzlar, erkek ya da kýz arkadaþlarýyla buradaki kafelerde vakit geçiriyor ya da alýþveriþlerini buradan yapýyorlar. Dincilerden Alevilere ziyaret Buna raðmen Gazi Mahallesi nde Alevi kültüründen kaynaklanan sosyal ayrýcalýklarýn son yýllarda hýzla kaybedildiðine dikkat çekildi. Gerekçe olarak da; mahallede hem türbanlýlarýn hem de dindarlarýn sayýsý artmasýnýn, Alevi kadýnlar üzerinde de yavaþ yavaþ bir baský oluþturmaya baþladýðý gösterildi. Bu baskýnýn kaynaðý ise yeni gelenlerin kendi yaþam biçimlerini çeþitli þekillerde dayatmalarý olarak açýklandý. Alevilerle Sünnilerin, Gazi Mahallesi ne oranla daha fazla birlikte yaþadýklarý Karayollarý Mahallesi nde de, Sünnilerin sayýsýnýn artmasýyla birlikte gündelik hayatta muhafazakârlaþma eðiliminin arttýðý ifade edildi. Ancak burada Gazi Mahallesi nden farklý olarak bazý yardým örgütlerinin ve dini cemaatlerin de özellikle yoksul ailelere yönelik çalýþmalarýnýn etkili olduðu kaydedildi. Burada yaþayan kadýnlar, özellikle ramazanýn yaklaþtýðý günlerde dernek temsilcilerinin yoksul ailelere sýk sýk ziyarete gittiklerini aktardýlar. Mahallede Alevi ve Sünnilerin birlikte yaþadýklarýný göz önünde bulunduran derneklerin buradaki çalýþmalarý esnasýnda özel bir teknik geliþtirdikleri de kaydedilen bilgiler arasýnda. Buna göre gittikleri ailede nasýl bir görünümle karþýlaþtýklarýný önceden kestiremedikleri durumlarda dernekler, biri baþý açýk, biri kapalý olmak üzere iki kadýn aracýlýðýyla evlerde tespitler yapýyorlar. Evlerde din dersi Ailenin mali durumunu ve ihtiyaçlarýný kaydeden dernekler daha sonra yardým paketlerini getiriyor, bu arada özellikle genç kadýn ve kýzlarý bölgedeki dernek temsilciliklerine, evlerine ya da Kuran Kurslarýna davet ederek buralarda dini bir takým telkinlerde bulunuyorlar. Karayollarý Cemevi nin aþevinde gönüllü olarak çalýþan kadýnlar da, dini cemaatlere ait yardým derneklerinin mahallelerde yoðun olarak çalýþtýklarýný ve baþlarýný örtenlerin ya da zaten geleneksel olarak örtülü olanlarýn örtme biçimlerini deðiþtirenlerin sayýsýnýn giderek arttýðýný söylediler. Gazi Mahallesi ne oranla daha yoksul bir görünüm arz eden ve çoðunlukla Sünni Kürtlerin yaþadýðý bu mahallede belediye ile yardým derneklerinin adeta yarýþ halinde olduklarýný ifade eden kadýnlardan biri, Ben Alevi yim ama mahalle öyle bir hal aldý ki, kendimden þüphe etmeye baþladým. Baþýmý örtmüyorum, ama onlarla konuþurken acaba yanlýþ yapan ben miyim diye aklýma geliyor dedi. Cemevinin aþevinde yalnýzca Alevilere deðil her kesimden insana yemek daðýttýklarýný kaydeden bir kadýn, Yemek yemek için buraya gelmeleri lazým. Biz kimsenin ayaðýna yemek götürmüyoruz. Ama onlar evlerine kadar götürüyorlar. O yüzden buraya gelmiyorlar diyerek derneklerin çalýþma yöntemlerinin çok iþlevsel olduðunu söyledi. Mahalledeki en etkin cemaatin Mescid-i Selamcýlar olduðu ifade ediliyor. Ancak kadýnlar Mescid-i Selam Vakfý nýn merkezine deðil, mahallelerdeki þubelerine gidiyorlar. Þubeler ise yine birer ev görünümünde. Bu evlerde Kuran ve din dersleri veriliyor. Genç iþsiz nüfus dorukta Gaziosmanpaþa ilçesinde, Gazi Mahallesi, gençlerin sosyalleþebilecekleri alanlar açýsýndan, diðer bölgelere göre pek çok ayrýcalýk taþýyor. Kafeler, birahaneler, içkili lokantalar vb. nin yaný sýra çok sayýda da internet kafe bulunuyor. Ayrýca dernekler ve parti örgütleri de mahallede farklý sosyalleþme olanaklarý sunuyorlar. Gazi Cemevi mesleki eðitim kurslarý ve kütüphanesi dolayýsýyla bu sosyalleþme mekânlarýndan biri olarak görülebilir, çünkü burada isteyen her gence hangi kesimden olursa olsun mesleki eðitim alma fýrsatý sunuluyor. Karayollarý Mahallesi ile Gazi Mahallesi arasýnda yer alan Avrupa Konutlarýna çok yakýn bir bölgede yapýlan Gazi Parký da henüz etkin olarak kullanýlmamasýna karþýn ve yalnýzca belediyenin sosyal faaliyetleri çerçevesinde bir çekim merkezi olsa, da bir diðer kamusal mekân olarak dikkat çekiyor. Gaziosmanpaþa da okullarýn yaný sýra çok sayýda da dershane bulunuyor. Bu dershaneler arasýnda en baþarýlý ve dolayýsýyla en popüler olansa Belediye Baþkaný Erhan Erol un da çocuklarýný kaydettirdiði FEM Dershanesi. Erhan Erol un çocuðunu dershaneye kaydettirirken yanýnda basýn mensuplarýný da götürmesi ve olayýn basýna yansýmasý belediye baþkanýnýn bu dersaneye verdiði bir destek olarak nitelendiriliyor. Gaziosmanpaþalý gençlerin en büyük problemlerinin iþsizlik olduðu anlaþýlýyor. Kafelerde konuþulan hemen bütün gençler iþ bulamamaktan ya da bulduklarý iþlerden yetecek kadar para kazanamamaktan yakýnýyor. Belediye, iþ talebinde bulunan gençler için bir ihtimal olmaktan çýkmýþ, çünkü belediyeye eleman alýmlarýnda AKP ilçe yönetiminin doðrudan etkisi olduðu biliniyor. AKP ilçe yönetimiyle baðlantýya geçmenin yolunun ise Nurculardan geçtiði ifade ediliyor. Gaziosmanpaþa da gençler açýsýndan ayrýksý durumlardan birisi de bekâr evleri. Daha çok Kürt ailelerin erkek çocuklarýnýn (akraba ya da tanýþ) bir araya gelerek gecekondu bölgelerinde tuttuklarý bu bekâr evleri, son dönemlerde cemaatlerin çalýþmalarýna sýkça konu olmaya baþlamýþ. Kimi cemaatler bekâr evlerinde yaþayanlarýn akþamlarý gidebilecekleri aþevi benzeri yapýlar oluþturmaya baþlamýþ. Siirt kökenli bir genç, kendi oturduklarý mahallede bu çalýþmayý yapanýn aþýrý dinci bir cemaat olduðunu söyledi. Aþevi olarak kullanýlan mekânýn da bir ev olduðunu, mahalledeki birkaç bekâr evinden gelen gençlerin yaný sýra, zaman zaman baþka yerlerden gençlerin de burada buluþtuklarýna tanýk olduðunu anlatan genç, söz konusu cemaatin Nakþibendiler olduðunu söyledi. Sultançiftliði, Cebeci gibi daha muhafazakâr çevrelerde ise türbanlý kýzlar açýsýndan bile kýzerkek arkadaþlýðý, etraftan görünmediði, bilinmediði müddetçe büyük bir sorun teþkil etmiyor. Türbanlýlar sayesinde sokaða çýkmalarý görece de olsa kolaylaþan kýzlar, erkek arkadaþlarýyla mahallelerinin dýþýna, örneðin Eyüp e, Bakýrköy e gitmeyi tercih ediyorlar. Mahallede bir erkekle görülmesi halinde neyle karþýlaþabileceði sorulan bir genç kýz þunu söyledi: Mahalleden biri görürse dedikodu çýkar. Annemin kulaðýna giderse dayak yiyeceðim kesin. Ama daha kötüsü dýþarýya çýkmama izin vermezler. Ama zaten Ýstanbul büyük, istediðim yere giderim. Cemaatlerin hedefinde Aleviler var Gazi Cemevi 1993 yýlýnda Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði olarak kuruldu. Karayollarý Mahallesi nde de bir Cemevi bulunuyor. Karayollarý nda son yýllarda Alevilere yönelik baskýlarýn mahalle düzeyinde arttýðý, Sünni nüfusun yeni göçlerle kalabalýklaþtýðý ve yeni gelenlerin de giderek dindarlaþtýðý bilgisi verildi. Özellikle Þafilerin ve Nakþilerin bu bölgedeki Kürt aileler üzerinde etkili olduðu dile getirilirken, Karayollarý Mahallesi Cemevi nden bir yetkili; Okullara mescitler açýlmaya baþlandý. Mescitlere gitmeyen öðrenciler din-kültür derslerinden kalýyor. Bunu bir iki okulda yakaladýk, gittik müdürlerle konuþtuk. Ýlkokullarda bile yapýyorlar bunu. Gidip müdürlerle konuþunca halloluyor ama birkaç ay sonra gene baþlýyor. Her seferinde müdahale etmek zorunda kalýyoruz diye konuþtu. Ýçki konusunda çifte standart Gaziosmanpaþa içkili yerler ve içki tüketimi konusunda hayli karmaþýk ve ilginç bir görünüm arz ediyor. Gazi Mahallesi nde ve Gazi Barajý nýn etrafýnda pek çok içkili mekân, birahane, bar, meyhane ve tekel bayii bulunurken, ilçe merkezinde çok az, Sultançiftliði, Cebeci gibi mahallelerde ise neredeyse hiç içkili mekân ve tekel bayii bulunmuyor. Gazi Mahallesi nde ise içkili mekânlara yönelik baský belediyeden deðil, bu bölgedeki sol örgütlerden geliyor. Gaziosmanpaþa da Gazi Mahallesi dýþýndaki hiçbir mahalle ya da bölgede yeni içkili mekân ruhsatý verilmiyor. Bu durumun, Belediye Alevi gençleri uyuþturmak istiyor amacýyla kasýtlý yapýldýðýna dikkat çekiliyor. Gazi Mahallesi dýþýna çýkýldýðýnda ise alkol tüketiminin çok da hoþ karþýlanmadýðý gözlemleniyor. Ýlçe merkezinde az sayýda içkili mekân bulunuyor. Sultançiftliði civarýnda alkollü mekân var mý etrafta? sorusu bile tepki ile karþýlanýyor. Sultançiftliði nde yalnýzca bir tekel bayii olduðunu, sahibinin mali gücü dolayýsýyla kimsenin karýþmadýðýný, ancak baþka kimseye izin verilmediðini anlatan bir genç, Belediye mi izin vermiyor? sorusuna da, Biz de izin vermiyoruz yanýtýný verdi. Devam Edecek Birgün

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Naci ÖZÇELÝK CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü Olaðan Genel Kurulu Hacýbektaþ a yakýþýr olgunlukta, seviyeli eleþtiriler, tespitler ve temenni dilekleri konuþmalarýnýn yanýnda

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı