Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi"

Transkript

1 Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi Özet lasik dönem Osmanl mimarisinin örne i olan Haydarpafla K Külliyesi cami, çifte hamam ve bir çeflmeden oluflmaktad r. Medrese d fl nda kalan yap lar harap durumdad r. 16 odal medrese kare planl bir dershaneye sahiptir. Külliye, XIX.yüzy lda önemli restorasyonlar geçirmifltir. stanbul da, külliyenin özellikle medresesi ile benzerlikler arz eden benzer örnekler de mevcuttur. Anahtar Kelimeler: Külliye, medrese, Klasik Osmanl, mimari. "A classical Ottman Building in Fatih; Haydarpafla complex, with the guide of Madrasah" Abstract Dr. Olcay AYDEM R Mimar Murat SAV Müze Araflt rmac s As an example of Classical Otoman architecture Haydarpasa Complex, consist of a mosgue, double baths and a fountain. Madrasa outside buildings is in ruins. Classroom has 16 rooms in a sguare madrasa. Complex, in XIX. century has undergone major restorations. stanbul, the complex with the similarities of the madrasas, especially the supply of similar examples are also available. Key Words: Complex, madrasa, Classic Otoman, architecture

2 Her ne kadar bir külliye olarak tasarlansa da Haydarpafla yap toplulu undan tek sa lam eser olarak medreseye ba l olarak dershane k sm günümüze kadar ulaflm flt r. Bu bak mdan makalemizde medrese üzerinde daha detayl durulacakt r. Medreseler, ilim ö renilen yer ya da ö rencilerin içinde oturup ders okudu u bina anlam na gelen, Osmanl e itim düzeninde orta ve yüksek ö retimi örgütleyen kurumlard r. Arapça derese kökünden gelen sözcük, genel olarak slâm ülkelerinde geleneksel yöntemlerle e itim verilen ö retim kurumlar olarak alg lanm flt r. Bu adla an lan ilk yap lara, 11.yüzy lda Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde rastlanmakla beraber ilk Selçuklu Medresesi ayn yüzy l n bafllar nda Gazne de kurulmufltur.(kuran 1969:5; Aslanapa 1993:32). Dikdörtgen avlunun iki yan nda s ralanan odalar ön veya arka bölümde tamamlayan eyvanlarla, sonraki y llarda yap lacak medreseler için de plansal örnek teflkil edebilecek dönem medreseleri Semerkand, Niflabur gibi merkezlerde infla edilmifltir. Anadolu da Türkler taraf ndan infla edilen ilk medreseler ise, Daniflment ve Artuklu dönemlerinde, yani 12.yüzy l n ortalar ndan itibaren ortaya ç kmaya bafllam fl, Anadolu Selçuklular zaman nda ivme kazanm flt r.(aslanapa 1993:85,135; Aslanapa 1963:3443). Döneme damga vuran medreseler kapal veya aç k avlulu olarak infla edilmifl olup, avluyu çevreleyen tonozlu hücreler ile eyvanlar medrese bütünlü ünü tamamlay c nitelikteydi.(altun 1973:229232). Osmanl mparatorlu u zaman nda Bursa, Edirne, stanbul gibi baflkent mertebesi kazand r lm fl flehirler haricinde de önemli say da medrese yap lm flt r. Ortadaki aç k avluyu, ikiüç veya dört yandan hücrelerin tamamlad, bazen Darü l Hâdis ve Darü l Kurrâ lar n yer ald mekânlar kuflatmaktayd. En güzel örnekleri aras nda Fatih Külliyesi medreselerinin yan s ra, stanbul, Edirne ve Amasya daki Bayezid Külliyesinin medreseleri, Süleymaniye ve sonras nda Gazanfer A a, Amcazâde Medreseleri say labilir stanbul medreselerinin 15.yy ve 16. yüzy llar hakk nda çok kapsaml kaynaklar olmamakla birlikte en iyi kaynaklardan biri 1546 tarihli stanbul Vak flar Tahrir Defteri dir.(canatar 2004). Bu defterlere göre; stanbul da * toplam 27 medrese, 1 darükurra, 1 darrülhadisin ad geçmektedir. 17.yy ortalar na kadar stanbul daki 122 medresenin yan s ra Eyüp ve Kas mpafla ile beraber toplam 131 medreseden bahsedilmektedir. (Kütüko lu 2000:4; Özergin 1974:268). Bugün stanbul da mevcut medreselerin kent içindeki da l m na bak ld nda genel olarak, sur içinde büyük bir yo unluk kazand, sur d fl nda daha az olmakla beraber Eyüp ve Üsküdar da topland klar görülmektedir. 16.yy da Fatih teki medrese say s artm fl ve yay lma alan Draman, Fethiye, Edirnekap ya do ru uzanm flt r. Vefa Süleymaniye çevresi ikinci yo unluk bölgesi olmufltur.(kütüko lu 2000:6; Hezarfen Hüseyin Efendi den Tekinda 1973:21). 16.yy da yap lan medreselerin konumlar na bak ld nda kent s n rlar n n oldukça geniflledi i görülmektedir: Kas mpafla, Sütlüce, Tophane, Atik Valide, Kanl ca ve Befliktafl yeni medreselerin yap ld alanlard r yy lar aras nda stanbul daki 500 ü aflk n e itim kurumunun mimari özellikleri hakk ndaki bilgiler oldukça k s tl d r. Bununla birlikte 16.yy medreselerinde Karfl l kl ki Dizi, U Plan, Sekizgen Plan tiplerinin hâkim oldu u görülmektedir.(ahunbay 1994:325326). fiekil 1. Medrese plan tipleri VAKIFLAR DERG S Medrese e itimi, verilen bilgilerin kapsam ve düzeyine göre iki grupta toplanmaktayd. Birincisi

3 SAYI 32 s byan mekteplerinden sonraki e itim basama olarak köylere kadar yay lan genel medreselerdi. kincisi ise, özel e itim programlar olan darülkurra, darülhadis ve t p medreseleriydi.(demiralp 1999:6; Baltac :1976; Uzunçarfl l 1988:153; Ergin 1977:1125). Müderris yevmiyesi esas al narak yap lan gruplamaya göre de Osmanl Medreseleri dörde ayr l rd : Yirmili (2025 akçe), Otuzlu (3035 akçe), K rkl (40 akçe) ve Ellili (50 akçe).(uzunçarfl l 1988:153). Ö renim süreleri ise, 3 ile 5 y l aras nda de iflmekteydi. Devlet içerisinde önemli bir etkinli e sahip olan ve medreselerde yetiflen ilmiye s n f n n içinde fieyhülislâm, Kazasker ve padiflah hocalar yer almaktayd.( hsano lu 1992:336). 16.yy n sonunda Osmanl Devlet yönetiminde aksakl klar ve disiplin d fl uygulamalar sonunda medrese e itiminde de bozukluklar bafl göstermeye bafllam flt r.( hsano lu 1992:336). Haydarpafla Medresesi ve Di er Külliye Yap lar Fatih ilçesi, Haydar Mahallesi, B çakç Alâeddin Sokak ile Haydar Hamam sokaklar aras nda, 2183 ada, 17 parselde bulunan 772 metrekare yüzölçümlü medresenin banisi, Kanuni Sultan Süleyman n vezirlerinden olan Had m Haydar Pafla d r y l nda vefat etti inden dolay, bir külliye olarak tasarlanan yap lar toplulu unun bitifline flahit olamam flt r.(fatih Camileri 1991:238; Neftçi:167). Çizim 1. Haydar Külliyesi vaziyet plan (Çizen: O.Aydemir-E.Sünnetçi-P.Gönüler-H.Zabun-N.Baflaran) - 3 -

4 VAKIFLAR DERG S Vak flar Genel Müdürlü ü Arfliv kay tlar nda, Merhum Haydar Pafla n n Vakf na kay tl stanbul ve gayride vaki mescid ve mekteb ve medrese/vakf diye geçmekte ise de mescit ve medrese hakk nda vakfiyede bahis bulunmamaktad r. 1 Cami, çifte hamam ve bir çeflmenin bulundu u külliye içindeki medresenin inflaat n n bitim tarihi, kitabesine göre 1569 dur.(öz 1987:69). Avlu kap s n n üstündeki kitâbede; intikal eyledi Haydar Pafla, gitdi hak rahmetine ol merhum, vasfi düb dedi niâdi tarih, dâr tahsil mevâli ulûm 1277 yaz s görülmekle beraber, kitâbe koruma alt na al nm flt r. 16 Kas m 1940 Asar Atika krokilerinde kitabesi Her ne kadar Mimar Sinan n dönemine rastlasa da, kendisine atfedilen yap lar aras nda Haydarpafla Hamam bulunurken Haydarpafla Medresesi bulunmamaktad r.(sönmez 1988; Kuran 1986:20; Sözen 1997:1824; Erzen 1995:6; Günay:55) 2 Ancak, Hassa Mimarl k teflkilat n n (Turan 1963:174) eseri olmas ve Sinan n Sermimaranl dönemine ( ) ait olmas, ister istemez dönemsel ve üslupsal bütünlü ün ortaya ç kmas na neden olmufltur. (Nalbanto lu:1719). Hamam ve mescidi oldukça harap külliyenin asl nda klasik dönem gelenekleri içinde ele al nm fl bir camisinin olmas gerekmektedir. Ancak, günümüze kal nt s gelen yap, 19. yüzy lda yap lm fl, mimari aç dan fazla özelli i olmayan bir mescit olmufltur. Harita 1: Pervititch Haritas (1928) (Vak flar stanbul Bölge Müdürlü ü Arflivi) 1 Vak flar Genel Müdürlü ü Arflivi, Evahiri Safer/969 tarihli vakfiye Arapça d r. 2 Mimar Sinan hakk nda bilgi veren Tezkire tül-bünyân, Tezkire tül-ebniye, Tuhfet ül-mi marin, Risâlet ül-mi mariye, Ads z Risâle ve Selimiye Risâlesi adl yazma ve belgelerde Haydarpafla Külliyesi ile ilgili bir kay t mevcut de ildir; - 4 -

5 SAYI 32 Külliyenin, baflta dershanesi olmak üzere baz k s mlar sa lam kalm fl olarak bugünü yaflayan Medresesinin 16 odas, kare planl bir dershanesi, çamafl rhane, gusülhane, abdesthane ve flad rvan ile su kuyusunun var oldu u bilinmekle beraber, bugün bunlar oldukça harap durumdad r. Harita 2: Alman Mavisi Haritas ( ) Harita 3: Ayverdi Haritas (19.yy-Vak flar stanbul Konyal Kütüphanesi) Mimari Özellikler: 19. yy de yeniden ahflap olarak yap ld düflünülen medrese 1914 de ahflap bir yap olarak kaydedilmifltir y l ndaki kapsaml restorasyon çal flmas n, Yorgi Kalfa gerçeklefltirmifltir. 3 Avlunun iki yan nda bulunan hücrelerden kuzeydo udakilerin kâgir oluflu, müdahaleler s ras nda baz k s mlar n eski fleklini korudu unu göstermektedir.(kütüko lu 2000:174) y llar civar nda bir tamir daha gören yap n n kurflunlar kald r larak, yerlerine kiremitler konulmufl; ancak, 1894 y l nda kurflun örtüye geri dönülmüfltür. 4 K sa bir süre sonra, 1906 y l nda da yap n n onar lmas gerekmifltir y l nda haz rlanan Pervitich plan nda eski tekke olarak ve harabe hamam n karfl s nda gösterilen (Harita 1) medresenin bulundu u alan ile ilgili olarak Alman Mavileri ve Ekrem Hakk Ayverdi Haritalar nda da baz bilgilere ulafl lmaktad r (Harita 2 3). 5 Do uya do ru hafif e imli bir yamaç üzerine yerlefltirilen medresenin, günümüzde Haydar Caddesi ve Haydar Hamam Sokaktan olmak üzere iki özgün girifli bulunmaktad r. Haydar Caddesi üzerindeki an tsal giriflinden aynal tonozla örtülü bir iç sahanl a ulafl lmakta, oradan dört basamakla dershanenin bulundu u düzleme inilmektedir. Medresenin kap n n yan nda biri fevkani, di erleri zemin seviyesinde olmak üzere 16 odas ndan günümüzde Haydar Hamam sokaktaki almafl k örgülü tafl d fl cephe duvarlar ndan baflka kal nt s bulunmamaktad r. Çamafl rhane, gusülhane, abdesthane ve flad rvan ile kuyusuna ait bir ize rastlanmamaktad r. Kap n n üzerindeki kitabesi depoda saklanmaktad r. Dershanenin solunda bulunan kap dan içeri girildi inde, tonozlu bir geçiflten sonra merdivenlerle inilen avluda sadece tek odan n zemin kat seviyesindeki k sm görülmekte olup, eski foto raflarda ahflap oldu u anlafl lan yap, betonarme olarak tamamlanm fl ve bu flekilde kullan lm flt r. Yap da odalar n zemin kotu, dershane girifli ile ayn kottad r ve zemin, odalar n bulundu u duvar boyunca devam etmemektedir. Kare planl olan dershanenin girifli kuzey yönündendir; girifl yönünde bir saçak oldu u, bu 3 6 sefer 1286 ( ) tarihli ilmuhaber kayd :Env.no.18486,vr. 6b. 4 Konuyla ilgili olarak, zaman n Evkâf Nezâreti taraf ndan al nan izin mazbatas, rade-e,nr.1311 flevval/3. 5 Pervititich haritalar Vak flar stanbul Bölge Müdürlü ü Arflivi; Ekrem Hakk Ayverdi Haritas, Vak flar stanbul Konyal Kütüphanesi; Alman Mavileri, Yay na Haz rlayan:i.da delen, stanbul: stanbul B.fi.B.Yay

6 VAKIFLAR DERG S Çizim 2. Haydar Caddesi (Bat ) Cephesi görünüflü (Çizen:O.Aydemir v.d.) cephedeki kap n n kemeri üzerinde yer alan beflik çat izinden anlafl lmaktad r. Saça tafl yan sisteme ait izler yok olmufltur. Dershanenin içi lambri kapl olup tavan, yani kubbesi ile as l iç kaplamas ve hal kapl oldu u için de döflemesi görülememektedir. Giriflin iki yan nda birer alt pencere, profillerle çerçevelenen an tsal girifl ekseninde ise, bir üst pencere bulunmaktad r. Haydar caddesinden daha alçakta olan dershanenin bat cephesine alt pencere aç lmam flt r. Medresenin cadde cephesini oluflturan duvar sa r b rak lmam fl, kemerli iki niflle alt kesimine derinlik kazand r lm flt r. Kald r m seviyesi yükseltildi i için flu anda mevcut nifllerin ifllevinin tam olarak ne oldu u anlafl lamamaktad r. Bitiflikte eski foto raflar nda tek katl, günümüzde ise 4 katl bina bulunmas sebebiyle dershanenin güney cephesine pencere aç lmam fl; içte iki nifl kullan lm flt r. Dershanenin do u duvar nda ise avluya aç lan iki katl pencere bulunmaktad r. Asl nda üç pencere s abilecek genifllikte olan duvar n güney ucunda cephenin düzgün olmamas, dershaneye bu noktadan birleflen bir yap n n varl n düflündürmektedir. Dershaneye güney noktada saplanan revak, üçüncü pencerenin aç lmas n engellemifl olmal d r. Girifl cephesinin iki köflesi de afla seviyede pahl d r ve geçifller mukarnaslarla sa lanm flt r. Arfliv bilgilerine dayan larak girifl sövelerinde Marmara mermeri ve Gebze den ç kar lan pembe renkli parçac kl kalkerin renk almafl kl içinde kullan ld ö renilmektedir. Kap kemeri de benzer flekilde almafl k düzenli olup, pencere sövelerinde de ayn malzemeler kullan lm flt r. Duvar örgüsü bir s ra tafl, üç s ra tu ladan oluflmaktad r. Girifl cephesinde pencerelerin üstten te etli hafifletme kemerleri Çizim 3. Kuzey Cephesi (Çizen:O.Aydemir v.d.) - 6 -

7 SAYI 32 kesme küfeki tafl ile yap lm flt r. Üst pencere kemeri ise, duvar örgüsünde oldu u gibi bir s ra tafl üç s ra tu ladan oluflan almafl k düzenine sahiptir. Dershanenin avlu cephesi daha yal nd r. Bu yöne aç lan kap n n yan s ra altta bulunan iki pencere ile üst pencere söveleri küfeki tafl ndand r. Yap n n içi günümüzde tümüyle lambri ile kapl oldu undan detaylar konusunda fazla veri elde edilememektedir. Ancak eski bilgilere bak ld nda bu mekân n, tromplu bir kubbeye sahip oldu u, geçifl ö elerinde ve tepesinde sekizgen göbek bulundu u ve iç k sm n n da badanal oldu u anlafl lmaktad r. Çizim 4. Avlu Cephesi görünüflü (Çizen:O.Aydemir v.d.) Giriflin yan nda, dershanenin karfl s nda, beyaz badanal kârgir bir yap bulunmaktad r. Avluda s ralanan hücreler, yap n n spor kulübü olarak kullan ld dönemden kalm fl olmal d r. Medresenin do usunda wc ve depo (kitabenin de bulundu u) olmak üzere iki muhdes yap yer almaktad r. Eskiden odalar n bulundu u duvar boyunca da, ahflap bir sundurma uzanmaktad r. Ne yaz k ki avlunun as l döflemesine ait herhangi bir ize rastlanamamaktad r. Mescitten geriye kalanlar, 16.yüzy l ile ba lant l olmasa da, 1980 y l nda yap lan rölöve çal flmas s ras nda alt gen tu ladan oluflan döfleme kal nt s bulunmufltur. Arka cephesi yüksek bir istinat duvar na dayanan yap hakk nda Fikret Çuhadaro lu taraf ndan 1980 y l nda yaz lan raporda 16.yüzy l yap s olan caminin, bugünkü yolu da içeri alacak flekilde genifl tutuldu u ve üzerinin de kubbe ile örtülü olmas gerekti i belirtilmifltir. 6 Rapordan anlafl ld kadar yla, 19.yüzy lda infla edilen küçük mescit yap s, daha çok yak nlar nda bulunan Tahir A a Mescidi ile benzeflmektedir. Düzensiz bir dikdörtgene raptedilen ve girifl bölümünün üst k sm nda, kuzeyde yer alan kad nlar mahfiline ç k fl, girifle göre sol yanda bulunan ahflap merdiven vas tas yla sa lanmaktayd. Kaide, pabuç gibi elemanlar olmayan minare, ahflaptand ve cami beden duvar na yaslanm fl halde idi. Hamam n Mimar Sinan taraf ndan yap ld na dair kaynaklarda bilgiler mevcuttur.(sönmez 1988). nfla tarihininse, medresenin yap m tarihine yak n olmas gerekmektedir. Kad n ve erkek k s mlar n n bulundu u çifte hamam fleklinde uygulanm fl; kârgir yap, simetrik biçimde ele al nm flt r. ki kubbenin bulundu u dikdörtgen halvet ile ara bölümlerde s cakl klar bulunmaktad r. S cakl k duvar na bitiflik 6 Vak flar stanbul 1.Bölge Müdürlü ü arflivinde bulunan yap n n dosyas nda yer alan rapora eklenmifl halde, rekonstrüksiyon projesi yer almaktad r

8 VAKIFLAR DERG S su depolar ile külhan yer almaktad r. Yang n ve depremler neticesinde zarar gören hamam, zaman içinde tahrip olmufltur.(ertu rul:147). Külliyenin bak ms z haldeki çeflmesi, klasik mimari anlay flta ve 1569 y l nda yapt r lm fl olup, kesme tafltan infla edilmifltir.(fatih Camileri 1991:321). Karfl laflt rma ve Sonuç: Günümüzdeki görüntüsüyle düzensiz bir da l m flemas gösteren Haydar Külliyesi, dönemsel aç dan yaklafl ld nda, baz yap larla benzerlik arz etmektedir. Medrese plan itibariyle ise, Fatih te bulunan Klasik Osmanl mimarisinin temsilcilerinden Niflanca Medresesi ile karfl laflt r labilir. Dershanesinin bir bütün olarak dikdörtgen plan d fl na taflmas yla hem Niflanca hem de So ukkuyu Medresesiyle özdefltir. Niflanca daki yap ile olan plansal benzerli in yan nda malzeme kullan m flekilleri de paydaflt r. Kârgir olarak karfl m za ç kan bu iki yap n n yan s ra Mimar Sinan n di er yap s Esekap Medresesi de Çizim 5. Fatih Niflanca Medresesi (Ali Saim Ülgen, Vak flar stanbul I. Bölge Müd.Arfl.) tafltu la sistemati i bak m ndan birbirini and rmaktad r. Ancak, Esekap daki dershane, yaln zca d fla do ru ç kma yapacak flekilde tasarlanm fl olufluyla di erlerinden ayr lmaktad r. Çizim 6. Esekap Medresesi (Ali Saim Ülgen, Vak flar stanbul I. Bölge Müd.Arfl.) - 8 -

9 SAYI 32 Esekap mescidinin (Sav 2007:4854) eski bir Bizans fiapelinden devflirilmifl oldu u göz önüne al nd nda, tek nefli yap n n plan de il, yaln zca malzeme kullan m fleklinin di er külliye yap lar yla kaynaflt r ld n düflünmek daha do ru olabilir. Dolay s yla, var olan mescidin çevresinde bir yap m faaliyeti ortaya ç km flt r. Halbuki, Niflanca ve So ukkuyu medreselerindeki durum farkl d r. Haydar Külliyesi içindeki caminin, muhtemelen y k lmas ndan sonra yerine yap lan düzensiz dikdörtgen plan ndaki ve k rma çat l mescidin külliye eleman olmas, Esekap ile benzerlik arz etmektedir. Kuflkusuz Haydar medresesinin plansal konumland rmas ve dershanesinin kütle olarak ba ms z hali ve kârgir olarak infla edilmesi, Niflanca Medresesi ile daha çok benzerlik arz etmektedir. Çizim 7. So ukkuyu Medresesi (Ali Saim Ülgen, Vak flar stanbul I. Bölge Müd. Arfl.) Mevcut hali, hem malzeme kullan m üslubu hem de plan flemas ile yap ld dönemin bir çeflitlemesi olan Haydar Medresesinin, üzerine oturtuldu u topo rafik flartlar n zorlay c l na ra men sahip oldu u kuvvetli bünyesi, mevcudiyetini sa lam k lm flt r. Belki de tek noksan yan, bir zamanlar muhtemelen kârgir olan medrese hücrelerinin ahflap olarak yeniden yap lmas d r. Mescidi, hamam ve çeflmesi ile beraber, küçük külliye hüviyetini geçen zamana karfl n koruyan yap da bezemeyle ilgili kal nt günümüze ulaflmam flt r. Bezeme elemanlar olsa bile, klasik dönemin bir gere i olarak bunlar n oldukça sade tutulduklar n tahmin etmekteyiz. Zeyrek yenileme alan içinde kalan ve klasik Osmanl külliye bütünlü ünün çeflitlemesi olarak karfl m za ç kan Haydarpafla yap toplulu u onar l p, bünyesine uygun ifllev verildi inde, çevresiyle beraber estetik bir görünüme kavuflmufl olacakt r

10 VAKIFLAR DERG S KAYNAKLAR Ahunbay,Z. (1994). Haydarpafla Medresesi, stanbul Ansiklopedisi, C.4, s Altun,A. (1973). Anadolu da Artuklu Devri Medreselerinin Plan fiemas Üzerine Notlar, Vak flar,(s.x),s Aslanapa,O. (1963). Ortaça n En Eski Yat l lim Müesseseleri, Türk Kültürü,(S.12),s Aslanapa,O. (1993). Türk Sanat, stanbul:remzi Kitabevi. Baltac,C. (1976). XVXVI.As rlarda Osmanl Medreseleri, stanbul: rfan Matbaas. Demiralp,Y. (1999). Erken Dönem Osmanl Medreseleri, Ankara. Ergin,O. (1977). Türk Maarif Tarihi, C. I, stanbul. Ertu rul,a.d. (Tarihsiz). Hamamlar,Fatih lk stanbul, stanbul: Fatih Belediyesi Yay n. Erzen, N. (1995). Mimar Sinan da Tezyinat Anlay fl,ankara:kültür Bakanl. Fatih Camileri ve Di er Tarihi Eserler. (1999). stanbul:türkiye Diyanet Vakf Yay nlar. Günay,R. Sinan The Architect And His Works, stanbul:yem Yay nlar. hsano lu,e. (1992). Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanl Bilim ve E itim Anlay fl, 150.Y l nda Tanzimat,Yay na Haz..H.D.Y ld z, Ankara. zgi,c. (1997) Osmanl Medreselerinde lim, stanbul. Kuran,A. (1969) Anadolu Medreseleri,C.1,Ankara. Kuran,A. (1986). Mimar Sinan, stanbul: Hürriyet Vakf Yay nlar. Kütüko lu, M. (2000). XX Asra Eriflen stanbul Medreseleri, Ankara:Türk Tarih Kurumu. Nalbanto lu,ü. Sinan n Ortam, Mimarl k,81/6 (S.168), s Neftçi,A.Y. (Tarihsiz). Medreseler, Fatih lk stanbul, stanbul: Fatih Belediyesi Yay nlar,s.167. Öz,T. (1987). stanbul Camileri, C.I, Ankara:Türk Tarih Kurumu Yay nlar. Sav, M. (2007). sakap (Esekap brahim PaflaManast r) Mescidi, Kültür, Yaz 2007 (S.7), s Sönmez,Z. (1988). Mimar Sinan le lgili Tarihi YazmalarBelgeler, stanbul: M.S.Ü. Yay n. Sözen,M. (1970). Anadolu Medreseleri,Selçuklu ve Beylikler Devri,Aç k Medreseler,C.1, stanbul. Sözen,M. (1972). Anadolu Medreseleri,Selçuklu ve Beylikler Devri,Kapal Medreseler,C.2, stanbul. Sözen, M. (1997). Yaflayan Sinan, Sanatsal Mozaik, S.20, s Tekinda, fi. (1973). Medrese Dönemi, Cumhuriyetin 50.Y l nda stanbul Üniversitesi, stanbul: Sermet Matbaas. Turan, S. (1963). Osmanl Teflkilat nda Hassa Mimarl, Tarih Araflt rmalar, C.1 (S.1),s.174. Uzunçarfl l,.h. (1988), Osmanl Devletinin lmiye Teflkilat, Ankara SEÇ LM fi KAYNAKÇA Alman Mavileri,Yay na Haz rlayan: rfan Da delen, stanbul: stanbul B.fi.B.Yay nlar. Canatar,M. (2004). stanbul Vak flar Tahrir Defteri 1009 (1600) Tarihli, stanbul: stanbul Fetih Cemiyeti. Hezarfen Hüseyin Efendi,Telhisü lbeyân fi Kavânini Âli Osman. Özergin,M.K. (1974), Eski Bir Rûznâmeye Göre stanbul ve Rumeli Medreseleri,Tarih Enstitüsü Dergisi, S.45. Süreyya,M. (H.1308). Sicili Osmani,C.4, stanbul. Vak flar Genel Müdürlü ü Arflivi, Evahiri Safer/969 tarihli vakfiye. 6 sefer 1286 ( ) tarihli ilmuhaber kayd, Env.no:18486,vr. 6b

11 SAYI 32 Resim 1: Haydar Caddesinden görünüfl ve an tsal kap s (1940 lar; stanbul Koruma Bölge Kurulu Arflivi) Resim 2: Haydar caddesinden görünüfl (1940; stanbul Koruma Bölge Kurulu Arflivi)

12 VAKIFLAR DERG S Resim 3: Medresenin niflli cephesinden görünüfl (1940; stanbul Koruma Bölge Kurulu Arflivi) Resim 4: Kitabeden görünüfl( stanbul Koruma Bölge Kurulu Arflivi)

13 SAYI 32 Resim 5: Avludaki medrese odalar (1940; stanbul Koruma Bölge Kurulu Arflivi) Resim 6: Avludan medreseye bak fl ( stanbul Koruma Bölge Kurulu Arflivi)

14 VAKIFLAR DERG S Resim 7: Mescidin 1970 sonlar ndaki hali ( stanbul Vak flar I.Bölge Müd.Arfl.) Resim 8: Hamam n 1970 sonlar ndaki hali ( stanbul Vak flar I.Bölge Müd.Arfl.)

15 SAYI 32 Resim 9: Haydar Caddesinden görünüfl Resim 10: Haydar Caddesinden medresenin eski girifl kap s na bak fl

16 VAKIFLAR DERG S Resim 11: Haydar Caddesi üzerinden niflli medrese cephesine bak fl Resim 12: Haydar Hamam Sokaktan medresenin ve hamam n duvar na bak fl

17 SAYI 32 Resim 13: Haydar Külliyesi genel görünüfl Resim 14: Medrese avlusundan görünüfl

18 VAKIFLAR DERG S Resim 15: Avludan Medreseye bak fl ve pencere detay Resim 16: Kötü durumdaki kurflun saçak, bitkilenmeler ve mukarnas geçifl

19 SAYI 32 Resim 17: Medrese binas n n lambri döflemeli içinden görünüfl

20 VAKIFLAR DERG S Resim 18: Avluda yer alan betonarme yap Resim 19: Mescitten geriye kalan duvar

HACI BEfi R A A DARÜLHAD S

HACI BEfi R A A DARÜLHAD S T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A HACI BEfi R A A DARÜLHAD S REST TÜSYON, RESTORASYON ÖNER S Z Yrd.Doç.Dr.Z. Hale TOKAY / Nesrin MUMCU 1958 y l nda stanbul da do du. 1982 y l nda Mimar Sinan

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Datça Konut Mimarl II

Datça Konut Mimarl II 30 Datça Konut Mimarl II EGE M MARLIK DERG S N N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN KARAKTER ST K KONUT T P OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B R M NCELENM fit. BU MAKALEDE SE TEK MEKANLI YAfiAMA B R M N N BASKIN M MAR

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES Z Dr. Yük. Mimar AYTEN ERDEM 1956 da do du. Y ld z Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dal Araflt

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 1-6 Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Özet Eskişehir

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ Adı : Süleymaniye de konut yapısı İl : İstanbul İlçe : Eminönü Mahalle : Yavuz Sinan Mahallesi Pafta : 107 Ada : 562 Parsel : 17 Dönemi : 19. yy Yapım Sistemi : Yığma

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU V TEBLİGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616 00 78 e.mail: kultur@eyup-bld.gov.

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

Belgeselcinin Gözüyle

Belgeselcinin Gözüyle Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Yap m 99 y l süren bir kartal yuvas shak Pafla Saray shak Pafla Saray, XVIII. Yüzy l sonlar ndaki Osmanl üslubunu yans tan ve mparatorlu unun do usu için Topkap Saray kadar

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

REST TÜSYON VE RESTORASYON ÖNER LER

REST TÜSYON VE RESTORASYON ÖNER LER Sanat Tarihi Dergisi Say /Number XVIII/1 Nisan/ April 2009, 25-49 GÖLMARMARA HAL ME HATUN MARET REST TÜSYON VE RESTORASYON ÖNER LER akir Çakmak ÖZET Gölmarmara da XVI. yüzy l sonunda Sultan III. Mehmed

Detaylı

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları ...aa"-.u.!.i. :...T!.!O!!.!r~ki!.l y.!!-at!..!a~r!..!!a~stl!..!1 rwm!!!8",la!!.r.!...e!2.n!!.!s~ti~to~s.!!.o...,d",e!.jrgl!;is!!..i... S:l!.8yı.!I'-'1'""6-'E"'r-"z.!!1ur'-"u"'m'--"'20!!lO!.!1~ ~-209-

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Külliyenin Genel Görünü ü

Külliyenin Genel Görünü ü SÜLEYMAN YE MEDRESELER A. Feyhan NKAYA Y.Mimar Restoratör Külliyenin Genel Görünü ü SÜLEYMAN YE KÜLL YES Kanuni Sultan Süleyman n emri ile Mimar Sinan taraf ndan 1550-1558/59 aras nda yap lm t r. Cami,

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU V TEBLİGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616 00 78 e.mail: kultur@eyup-bld.gov.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz mekan SONBAHAR 2013 SAYI: 301 16 17 YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz Foto raf: Kamil Y lmaz GÜN BATIMINA YAKIN KADIKÖY DEN VAPURLA KARŞIYA GEÇERKEN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU

EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU Z Dr. Yük. Mimar AYTEN ERDEM Dr. Ayten Erdem, 1956. Y ld z Teknik Üniversitesi Restorasyon

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

Konya Çevresindeki Selçuklu Dönemi Tarihi Yapılarının Çatı ve Cephelerinde Su - Nem Etkilerinin Araştırılması

Konya Çevresindeki Selçuklu Dönemi Tarihi Yapılarının Çatı ve Cephelerinde Su - Nem Etkilerinin Araştırılması Konya Çevresindeki Selçuklu Dönemi Tarihi Yapılarının Çatı ve Cephelerinde Su - Nem Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Nazım Koçu 1 Konu Başlık No: 8 Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler ÖZET Konya,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri 32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri Toroslar lçesi Asar (Hisar) Kale 42 Belenefllik Kalesi 36 Çatalçeflme 36 Evciler Kalesi 43 Gözene Kalesi 37 Hangedigi Kalesi ve Manast r 41 K zlar Kalesi -Manast

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kütüphane mimarisinde Osmanlılarda asıl gelişim, 18. yüzyılın başlarından itibaren görülmektedir. O dönemin kültürel yaşamında değişen egilimlerin bir

Kütüphane mimarisinde Osmanlılarda asıl gelişim, 18. yüzyılın başlarından itibaren görülmektedir. O dönemin kültürel yaşamında değişen egilimlerin bir ~A~.Ü/..:.'..!.T..!!.Ur!.!ki~ y~a,,-t A~r!.!awşh~r..!!m!.!!a~la!.!-'nuE""nlll.şt~it..!!.üşi!>UuD«J!e"-Jrg,""is","i-,S!.!!Bı.!yl,-,1""S-,E=:.:rz~Uı

Detaylı

BEYPAZARI SULUHAN. PROF. DR. AYfiIL TÜKEL YAVUZ

BEYPAZARI SULUHAN. PROF. DR. AYfiIL TÜKEL YAVUZ T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A BEYPAZARI SULUHAN Z PROF. DR. AYfiIL TÜKEL YAVUZ Üsküdar Amerikan K z Lisesi nden sonra Ortado u Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü nde Lisans

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bir Yap Çözümlemesi "Beykoz, shak A a Çeflmesi"

Bir Yap Çözümlemesi Beykoz, shak A a Çeflmesi Bir Yap Çözümlemesi "Beykoz, shak A a Çeflmesi" Doç. Dr. Demet Binan Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobancao lu Arfl. Gör. Burcu Büken Cantimur MSGSÜ Mimarl k Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dal Özet: Bizans Dönemi

Detaylı

Do u Karadeniz Ahflap Camilerinde Restorasyon Dernekpazar Taflç lar Köyü Camii ve Medresesi Örne i

Do u Karadeniz Ahflap Camilerinde Restorasyon Dernekpazar Taflç lar Köyü Camii ve Medresesi Örne i Do u Karadeniz Ahflap Camilerinde Restorasyon Dernekpazar Taflç lar Köyü Camii ve Medresesi Örne i Özet Yrd. Doç. Dr. Tülay ZORLU KTU Mimarl k Fak. TRABZON D o u Karadeniz Bölgesinde iklim, bitki örtüsü,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Key Words: Bath, halvet, dome, vault, water system, heating system.

Key Words: Bath, halvet, dome, vault, water system, heating system. Sanat Tarihi Dergisi Cilt/Volume: XXI, Sayı/Number:2 Ekim/ October 2012, 1-23 Özet URLA KAMANLI HAMAMI Türkan ACAR Yapı, cami, sıbyan mektebi, türbe, çeşme ve hamamdan meydana gelen Yahşi Bey Külliyesi

Detaylı

EYÜP SULTAN S LÜET NDE VAZ EFEND CAM

EYÜP SULTAN S LÜET NDE VAZ EFEND CAM EYÜP SULTAN S LÜET NDE VAZ EFEND CAM Prof. Dr. Gönül Cantay Mimar Sinan Üniversiesi Fen Edebiyat Fakültesi ö retim üyesidir. Türk Sanat n n geneli içinde Türkiye Cumhuriyeti s n rlar n n tayin etti i alanda,

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM Z Prof. h.c. M. U ur DERMAN 1935 de Band rma da do du. Haydarpafla Lisesi nden sonra stanbul

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Doğal ve Tarihi Zenginlikler Envanteri

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Doğal ve Tarihi Zenginlikler Envanteri Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İli Doğal ve Tarihi Zenginlikler Envanteri EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİ TARİHİ VE DOĞAL ZENGİNLİKLER KÜNYESİ OCAK 2012 Hazırlayan Işık OCAKLI

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı