Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba Aksakal, MSc. Delivery Service Department of Obstetric and Gynecology, Hacettepe University Medical Faculty Naile Bilgili, PhD. Public Health Nursing School Of Nursing Gazi University Özet Amaç: Araþtýrma Jinekoloji Servisinde yatan hastalarýn hemþirelik hizmetlerinden memnuniyetlerini belirlemek amacýyla tanýmlayýcý olarak yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntemler: Araþtýrmaya 224 hasta katýlmýþtýr. Verilerin toplanmasýnda hemþirelik hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ölçeði kullanýlmýþtýr. Verilerin istatistiksel deðerlendirmesinde eþler arasýndaki farkýn önemlilik testi (t-testi), Wilcoxon eþleþtirmesi, iki ortalama arasýndaki farkýn önemlilik testi, varyans analizi ve Mann Whitney U testi kullanýlmýþtýr. Ýkili karþýlaþtýrmalarda Kruskal Wallis çoklu karþýlaþtýrma Z testi ile Bonferroni düzeltmesi kullanýlmýþ ve anlamlýlýk düzeyi p<0,05 alýnmýþtýr. Bulgular: Araþtýrma sonuçlarýna göre hastalarýn genel olarak mevcut hemþirelik bakýmýndan memnun olmadýðý saptanmýþtýr. Hastalarýn memnun olduðu hemþirelik hizmetleri; bakýmda sürekliliðin saðlanmasý, güven ortamý oluþturma ve hasta yakýnlarýna yaklaþým alanlarý olmuþtur. Hastalarýn memnun olmadýðý hemþirelik hizmetleri ise; hastalara servisi tanýtma, hemþirelerin ilgi ve yaklaþýmlarý, gereksinim duyulan konularda bilgilendirme ve hemþirelik uygulamalarý olduðu belirlenmiþtir. Sonuç: Hastalarýn genel anlamda hemþirelik hizmetlerinden memnun olmadýðý belirlenmiþtir. Hemþirelik hizmetlerinde hasta memnuniyetini arttýrmaya yönelik özellikle hasta eðitimi ve iletiþim konularýnda hizmet içi eðitimler verilmesi ve uygulamada bazý düzenlemeler yapýlmasý önerilmiþtir. Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti; Hemþirelik hizmetleri; Kalite. Submitted : November 06, 2007 Revised : December 08, 2007 Accepted : February 19, 2008 Abstract Purpose: This study has been conducted in order to evaluate the satisfaction of the women hospitalized in the Gynaecology Service with the service they receive. Materials ve Methods: A total of 224 patients were included in the study. The data were collected according to Patient Satisfaction form. The test of importance, the difference between pairs (t-test), Wilcoxon matching, the test of importance between the mean of two groups, variance analysis and Mann Whitney U test were used for the statistical evaluation. Kruskal Wallis s multiple matching z test and Bonferroni s correction test were used for binary comparison. Results: According to the study, the patients did not seem to be satisfied with the nursing service (p<0.05). The following are the services which patients were satisfied with: continuousness in care, providing security and nurse s approach to the relatives of the patients. The followings are some fields with which the patients are not satisfied in the nursing service: introduction of the service to the patients, approach and attention of nurses, offering information when needed and nursing applications (p<0.05). Conclusion: In general the patients were not satisfied with the nursing service. It is recommended that in service education especially on patient education and communication needs to be given to nurses in order to increase patient satisfaction in nursing services and also some arrangements in terms of practical issues needs to be done. Key Words: Patient satisfaction; Nursing service; Quality of Health Care. Corresponding Author: Naile Bilgili, PhD. Public Health Nursing, School Of Nursing Gazi University Ankara, Turkey Telephone : Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008;30(4):

2 Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði Giriþ Bireylerin hastalýða ve hastaneye uyumunu arttýrmak ve saðlýk düzeyini yükseltmeye çalýþmak saðlýk hizmetlerinde kaliteyi ön plana çýkarmýþtýr. Saðlýk hizmetlerinde kalite, uluslar arasý geçerliliði olan göstergelerdeki standartlara uygun taný, tedavi ve bakým hizmetlerinin yaný sýra tüm hizmet süreçlerinde hastalarýn beklenti ve ihtiyaçlarýnýn eksiksiz karþýlanmasý olarak tanýmlanabilir (1). Kaliteli saðlýk bakýmý, hastalarýn bakým süreci ile ilgili kararlarýn alýnmasýnda ve bakým hizmetinin sunulmasýnda aktif rol almalarýný hedeflemektedir. (2,3). Ülkemizde son yýllarda saðlýk hizmetlerinde önem kazanan kalite çalýþmalarýnda amaç hastaneye baþvuranlarýn ve hastane çalýþanlarýnýn beklenti ve ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýdýr (2,4,5). Saðlýk çalýþanlarýnýn temel görevi hastalarýn gereksinimlerine ve isteklerine cevap verebilmek ve hastalarýn iyilik halini artýrmaktýr. Bu nedenle kaliteli saðlýk bakýmýnda hasta memnuniyeti önemlidir (5-7). Hasta memnuniyeti kaliteli saðlýk hizmetinin en önemli göstergesidir (7-10). Hasta memnuniyeti; hastanýn yaþam tarzý, geçmiþ deneyimleri, gelecekten beklentileri, toplumun ve kiþilerin deðerleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bakýmýn sonuçlarýnýn algýlanmasý ve beklentilerin karþýlanmasý ile iliþkili olan hasta memnuniyeti, farklý kiþilerce ve hatta ayný kiþiler tarafýndan farklý zamanlarda farklý þekilde tanýmlanabilmektedir (3,5,8). Hasta memnuniyetinin deðerlendirilmesi; hizmetin kalitesinin ve saðlýk alanýndaki eksikliklerin belirlenmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi için yol gösterici olabilmektedir (3,11). Esatoðlu nun belirttiðine göre Levvis in 1994 te yaptýðý memnuniyet araþtýrmalarýnda; insanca yaklaþým, bilgilendirme, genel kalite, teknik yeterlilik, genel tatmin, bürokratik düzenlemeler, mali ve fiziksel olanaklar, psiko-sosyal problemler ve bakýmýn devamlýlýðý hasta memnuniyetini etkilemektedir (12). Amerika Birleþik Devletleri ve Ýngiltere de yapýlan 221 araþtýrmanýn meta-analizinde; hasta memnuniyetini hastalara gösterilen ilgi (%65), hasta ve ailesinin bilgilendirilmesi (%50), güven saðlama (%45) ve profesyonel yeterlilik (%45) gibi faktörlerin etkilediði belirlenmiþtir (13). Ayrýca yapýlan araþtýrmalarýn sonucunda hasta memnuniyetinin, verilen hizmetin hasta beklentilerini karþýlamasý ya da hastanýn verilen hizmeti algýlamasýna dayandýðý da ifade edilmektedir (14,15). Hasta memnuniyeti hemþirelik bakýmýnda önemli bir yer tutmaktadýr (1, 5). Hastalarýn beklentilerinin karþýlanmasý hizmette kalitenin önemli bir ölçüsü ve hasta memnuniyetinin belirleyicisi olmaktadýr (6, 9, 16, 17). Hastalarýn hastanede yattýklarý süre içinde verilen hemþirelik bakýmýndan duyduklarý memnuniyet, tüm hastane hizmetleri ile ilgili memnuniyetlerini etkileyen en önemli faktördür (18,19). Hasta memnuniyetinin temelini büyük ölçüde hasta hemþire birlikteliði oluþturur (1, 2, 20). Hasta ile günün 24 saati birlikte olan, hastanýn taný ve tedavi iþlemleri ile bu iþlemler sýrasýnda yaþadýðý olaylardan nasýl etkilendiðini en yakýndan gözlemleyen saðlýk personeli hemþiredir (5, 21). Bu nedenle servise kabulden taburculuða kadar geçen süreçte hastanýn memnuniyetini arttýrmada hemþirenin sorumluluðu büyüktür. Hastanýn servise kabulü, bakýmý, eðitimi ve danýþmanlýðýndan özellikle hemþire sorumludur. Hasta hemþire iliþkisindeki bakým; maddi imkânlar, hastanede kalma süresi, standart bir formun uygulanmasý, iþ yükü ve maliyet raporlarý ile ölçülmeye çalýþýldýðýnda sonuçlar yanýltýcý olabilir. Hemþire desteði, bakým, savunuculuk ve hemþirenin oradaki mevcudiyeti gibi fiyatlandýrýlmamýþ görevler standardize edilemez (19). Hasta memnuniyeti; hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin etkileþimini, hizmetin varlýðýný, sürekliliðini, hizmeti verenlerin yeterliliði ve iletiþim özelliklerini içeren çok boyutlu bir kavramdýr. Bu nedenle hasta memnuniyeti saðlýk hizmetlerinin bir sonucu ve genellikle bakým kalitesinin bir göstergesidir (10, 14, 22, 23). Bununla birlikte hasta memnuniyeti hemþirelik bakýmýnýn planlanmasý ve deðerlendirilmesinde büyük önem taþýmaktadýr. Hizmet sektöründe özellikle saðlýk alanýnda sunulan hizmetlere yönelik hasta memnuniyeti ile ilgili birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Yapýlan bu çalýþmalarýn çoðunluðu hastane hizmetleri ile ilgilidir. Ancak hemþirelik bakýmý ile ilgili yapýlan çalýþmalar tüm bu çalýþmalarýn içerisinde çok az yer tutmaktadýr. Hemþirelik hizmetleri ile ilgili beklenti ve algýlama durumu saðlýk hizmetlerinde kalitenin deðerlendirilmesini ve kaliteli bir bakým sunulmasýný etkiler. Bu nedenlerle, sunulan çalýþma hastalarýn hemþirelik hizmetlerinden memnuniyetlerini belirlemek amacý ile gerçekleþtirilmiþtir. Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008;30(4):

3 Tuðba Aksakal, Naile Bilgili Gereç ve Yöntem Araþtýrma Hacettepe Üniversitesi Eriþkin Hastanesi Jinekoloji Servisinde yatan ve cerrahi müdahale geçirmiþ hastalarýn hemþirelik hizmetlerinden memnuniyetlerini deðerlendirmek amacýyla gerçekleþtirilen tanýmlayýcý bir çalýþmadýr. Örneklem Seçimi. Araþtýrmanýn evrenini, Hacettepe Üniversitesi Eriþkin Hastanesi Jinekoloji Servisinde yatan cerrahi müdahale geçirmiþ hastalar oluþturmuþtur. Araþtýrmanýn örneklemini belirlemek için 2004 yýlý kayýtlarý esas alýnmýþtýr. Hacettepe Üniversitesi Eriþkin Hastanesi Jinekoloji Servisinde 2004 yýlýnda toplam 2503 hasta yatarak tedavi görmüþtür. Bu veriler esas alýnarak evreni bilinen örnekleme yöntemi ile örneklem 224 olarak belirlenmiþtir. Belirlenen sayýya ulaþýncaya (15 Ekim 30 Aralýk 2005 tarihleri arasýnda) kadar veri toplama süreci devam etmiþtir. Araþtýrmanýn Sýnýrlýlýklarý. Bu araþtýrma kapsamýna; taburculuðu planlanan, Türkçe konuþup yazan, bilinci ve oryantasyonu yerinde olan, dosyasýnda herhangi bir psikiyatri tanýsý olmayan, bilgilendirildikten sonra anket çalýþmasýna onay veren kadýnlar dahil edilmiþtir. Cerrahi müdahale sonucu komplikasyon geliþen, kanser tanýsý alan, kemoterapi ve radyoterapi uygulanan ve her hangi bir nedenle tekrarlý yatýþý yapýlan hastalar araþtýrmaya dahil edilmemiþtir. 72 saatten daha kýsa süre hastanede yatan hastalarýn hastaneye uyumunun yeterince saðlanamayacaðý düþüncesi ile araþtýrmaya dâhil edilmemiþtir. Verilerin Toplanmasý. Verilerin toplanmasýnda literatürden yararlanýlarak hazýrlanan anket formu ile hemþirelik hizmetlerinden memnuniyeti ölçme ölçeði kullanýlmýþtýr. Veri toplama formu iki bölümden oluþmaktadýr. Birinci bölümde; hastalarýn yaþý, eðitim durumu, medeni durumu, mesleði, sosyal güvencesi, çocuk sayýsý ve gebelik sayýsý gibi demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadýr. Ýkinci bölümde; hemþirelik hizmetlerinden memnuniyeti ölçme aracý kullanýlmýþtýr. Hemþirelik hizmetlerinden memnuniyeti ölçme aracý Görgen (2) tarafýndan geliþtirilmiþ, geçerlilik ve güvenirlik çalýþmasý yapýlmýþtýr. Bu ölçekte 7 alt baþlýk bulunmaktadýr. Bunlar; hastalarýn servise kabulü ve servisin tanýtýmý (5 madde); hemþirelerin hastalara ilgi ve yaklaþýmý (5 madde); hastalarýn bilgilendirilmesi (3 madde); hemþirelik bakým uygulamalarý (9 madde); bakýmda sürekliliðin saðlanmasý (2 madde); hastalarda güven oluþturma (2 madde) ve hemþirelerin hasta yakýnlarýna yaklaþýmlarýdýr (2 madde). Formda yer alan her bir maddenin iki boyutu bulunmaktadýr. Hastalardan önce hemþirelik bakýmýnýn her hangi bir boyutu ile ilgili beklentileri istenilmekte, ardýndan ayný boyutla ilgili mevcut uygulamayý nasýl algýladýklarý sorulmaktadýr. Araþtýrmanýn yapýlacaðý kurum ve hastalardan izin alýndýktan sonra hazýrlanan veri toplama formlarý hastalara planlanan taburculuðundan bir gün önce verilmiþ ve cevapladýklarý formlar ertesi gün toplanmýþtýr. Verilerin Deðerlendirilmesi. Araþtýrmamýzda kullanýlan ölçme aracýndaki her bir madde; evet, kýsmen, hayýr þeklinde derecelendirilmiþ olup evet 2, kýsmen 1, hayýr 0 þeklinde puanlandýrýlmýþtýr. Bu puanlar deðerlendirilerek her bir hasta için toplam beklenti ve algýlama puanlarý elde edilmiþtir. Bununla birlikte 7 alt grupta yer alan maddeler kendi içlerinde toplanarak alt grup puanlarý elde edilmiþtir. Buna göre çalýþmamýzda hastalarýn hemþirelik hizmetlerinden memnuniyet puanlarý; toplam algýlama puanlarýndan toplam beklenti puanlarý çýkarýlarak elde edilmiþtir: Hastalarýn hemþirelik hizmetlerinden memnuniyeti = Toplam algý puaný - Toplam beklenti puan. Algý puanlarýnýn, beklenti puanlarýndan yüksek olmasý hastalarýn hizmetten memnun olduðunu, tersi ise hastalarýn hizmetten memnun olmadýðýný göstermektedir. Elde edilen puanlar ile araþtýrmacý tarafýndan kodlanan hastalarýn bireysel ve hastalýk özellikleriyle ilgili veriler SPSS 13.0 programý kullanýlarak analiz edilmiþtir. Demografik verilerin deðerlendirilmesinde sayý ve yüzde kullanýlmýþtýr. Hastalarýn algýlama ve beklenti ortalama puanlarý arasýndaki farkýn belirlenerek memnuniyet durumlarýnýn saptanmasýnda eþler arasýndaki farkýn önemlilik testi (t-testi), Wilcoxon eþleþtirmesi, iki ortalama arasýndaki farkýn önemlilik testi, varyans analizi ve Mann Whitney U testi kullanýlmýþtýr. Ýkili karþýlaþtýrmalarda Kruskal Walls çoklu karþýlaþtýrma z testi ile Bon-Ferroni düzeltmesi kullanýlmýþ ve anlamlýlýk düzeyi p<0.05 alýnmýþtýr. Bulgular Araþtýrmaya katýlan hastalarýn %32,2 si 50 yaþ ve üstü, %40,6 sý ilkokul mezunudur. Hastalarýn %72,3 ü her hangi bir iþte çalýþmamaktadýr. Hastalarýn %72,3 ü evli, %26,7 si iki çocuk sahibi olup, %1,8 inin hiçbir sosyal güvencesi yoktur. 244 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008;30(4):

4 Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði Hastalarýn %34,8 i hemþirelik hizmetleri ile ilgili herhangi bir görüþ bildirmezken, %17,0 si hemþirelerin güler yüzlü olmasýný ve %15,2 si hemþirelerin daha ilgili olmasýný istemiþtir. Hastalarýn %33,0 ü hemþirelik hizmetlerinden memnun olduðunu belirtmiþtir (Tablo I). Tablo I. Hastalarýn Hemþirelik Hizmetleri Ýle Ýlgili Görüþlerinin Daðýlýmý Hasta Görüþleri Sayý Yüzde Hemþireler Güler Yüzlü Olmalý Hemþireler Daha ilgili Olmalý Aldýðým Hizmetten Memnunum Görüþ Bildirmeyen Toplam Hastalarýn, %86,2 si hemþirelerden bilgi almak istediklerini ifade etmiþlerdir. Bilgi almak isteyen hastalarýn %48,7 si taburcu olduktan sonra evde bakýmla ilgili, %6,7 si hastalýk ve tedavi ile ilgili detaylý bilgi istediklerini belirtirken, %44,6 sý bu konu ile ilgili her hangi bir görüþ belirtmemiþtir (Tablo II). Tablo II. Hastalarýn (n:224) Hemþirelerden Bilgi Almayý Ýsteme Durumlarý ve Bilgi Almak Ýstedikleri Konularýn Daðýlýmý Bilgi Alma Ýsteði Ýsteyen Ýstemeyen Bilgi Almak Ýstenilen Konular Sayý Yüzde Taburculuk Hakkýnda Hastalýk ve Tedavi Hakkýnda Herhangi Bir Görüþ Bildirmeyen Hastalarýn hemþirelik hizmetlerinden memnuniyeti ölçme ölçeðinden aldýklarý ortalama puanlarý deðerlendirildiðinde; hastalarýn hemþirelik hizmetlerine iliþkin beklenti ortalama puanlarý 45.51, aldýklarý hemþirelik hizmetlerine iliþkin ortalama algýlama puanlarý bulunmuþtur. Beklenti ve algýlama ortalama puanlarý arasýndaki fark istatistiksel deðerlendirmede anlamlý bulunmuþtur (p<0.01, Tablo III). Tablo III. Hastalarýn Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Ölçme Ölçeði Alt Gruplarýna Göre Beklenti ve Algýlama Ortalama Puanlarýnýn Daðýlýmý (ortalama ± standart sapma). Hemþirelik Hizmetlerinin Alt Gruplarý Beklenti Algý p Servise kabul/tanýtým 8.45± ±0.24 <0.05 Ýlgi/Yaklaþýmm 9.34± ±0.23 <0.05 Bilgilendirme 5.79± ±0.09 <0.05 Uygulama 14.53± ±0.76 <0.05 Bakýmda süreklilik 1.99± ±0.01 >0.05 Güven 3.99± ±0.04 >0.05 Hasta yakýnlarýna yaklaþým 1.41± ±0.01 >0.05 Tablo III deki sonuçlar deðerlendirildiðinde hastalarýn servisin tanýtýmý, hemþirenin ilgi ve yaklaþýmý, hemþirelerin hastalarý bilgilendirmesi ve hemþirelik uygulamalarý ile ilgili konulardan memnun olmadýklarý, ancak bakýmda sürekliliðin saðlanmasý, hemþirelere güven duyma ve hemþirelerin yakýnlarýna yaklaþýmlarýndan memnun olduklarý saptanmýþtýr. Hastalarýn bazý sosyo-demografik özelliklerinin hemþirelik hizmetlerinden memnuniyetlerini etkileme durumu incelendiðinde; hastalarýn eðitim durumu ile hemþirelik hizmetlerinin alt gruplarýna yönelik beklenti, algýlama ve memnuniyet puan ortalamalarý arasýndaki fark anlamlý bulunmuþtur (p<0.05;bonferroni düzeltmesi kullanýlmýþtýr). Hastalarýn çalýþma durumuna göre hemþirelik hizmetlerinin alt gruplarýna yönelik beklenti, algýlama ve memnuniyet puan ortalamalarýna bakýldýðýnda; çalýþan kadýnlarýn bilgilendirme ve güven, çalýþmayan kadýnlarýn ise servisin tanýtýmý konusundaki memnuniyet puanlarý düþük bulunmuþtur (p<0.05; Bonferroni düzeltmesi kullanýlmýþtýr). Hastalarýn medeni durumuna göre hemþirelik hizmetlerinin alt gruplarýna yönelik beklenti, algýlama ve memnuniyet puan ortalamalarýnýn daðýlýmýna bakýldýðýnda evli kadýnlarýn bekar kadýnlara göre memnuniyet puanlarý düþük bulunmuþtur. (p<0.05; Bonferroni düzeltmesi kullanýlmýþtýr). Çalýþmamýzda hastalarýn yaþlarýna göre hemþirelik hizmetlerinin alt gruplarýna yönelik beklenti, algýlama ve memnuniyet puan ortalamalarýnýn daðýlýmýna bakýldýðýnda fark anlamlý deðildir (p>0.05; Bonferroni düzeltmesi kullanýlmýþtýr). Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008;30(4):

5 Tuðba Aksakal, Naile Bilgili Tartýþma Çalýþmamýza alýnan hastalarýn beklenti ve algýlama puanlarý arasýndaki fark, aldýklarý hemþirelik hizmetlerinden genel anlamda memnun olmadýklarýný göstermektedir. Görgen in yaptýðý çalýþmanýn bulgularý sunulan çalýþma ile uyumludur (2). Ancak Demirtaþ (1), Demir ve arkadaþlarý (9), Tükel ve arkadaþlarý (24) ve Öz ün (21) bulgularý hastalarýn aldýklarý hemþirelik hizmetlerinden memnun olduklarýný göstermektedir. Hasta memnuniyeti araþtýrmalarýnda çalýþma yerlerinin, çalýþma grubuna katýlanlarýn ve kullanýlan yöntemlerin farklý olmasý, deðiþik sonuçlar elde edilmesine neden olabilir. Sunulan çalýþmada hastalarýn en fazla memnun olduðu hemþirelik hizmetlerinin baþýnda, bakýmda sürekliliðin saðlanmasý gelmektedir. Bakýmýn sürekliliðini; tedavi ve bakýmýn aksatýlmadan yapýlmasý, ilaç zamanlarýnýn geciktirilmemesi konularý oluþturmaktadýr. Hastalarýn en dikkat ettikleri konularýn baþýnda ilaç zamanýnýn aksatýlmamasý gelmektedir (25,26). Hastalarýn memnun olduklarý bir diðer hizmet, hastalarla güven ortamý oluþturmaktýr. Hasta ile hemþire arasýnda oluþturulan güven; bireyin hastane ortamýna girmeye baðlý anksiyetesini azaltýr, hastalýðý kabullenmesini etkiler, tedaviye uyumunu arttýrdýðý gibi iyileþme sürecini de hýzlandýrýr (20,25). Hastalarýn memnun olduðu diðer bir konu da hemþirelerin yakýnlarýna yaklaþýmlarý olmuþtur. Hemþire, bakým hizmeti sunarken hastayý ailesi ve çevresiyle bir bütün olarak ele almalýdýr. Hemþirenin hasta yakýnlarýna yaklaþýmlarý, hastanýn hastalýðýna ve tedavisine olan tutum ve davranýþlarýný etkiler (2,25). Özellikle postoperatif dönemde aile çevresinden birinin hasta yanýnda bulunmasý hastaya psikolojik destek saðlayabilir. Hasta bu sayede tedaviye aktif olarak katýlýr, kendine yetebilecek duruma gelir (25,27-29). Sunulan çalýþmada, servise kabul ve servisin tanýtýmý konusunda hastalarýn memnun olmadýðý görülmektedir. Görgen ise hastalarýn en çok memnun olduðu hizmetlerin baþýnda servisin tanýtýmýnýn geldiðini bildirmektedir (2). Sunulan çalýþmada hastalarýn memnun olmadýðý bir diðer konu ise, hemþirelerin ilgi ve yaklaþýmlarý olmuþtur. Araþtýrmamýzda hastalara göre ilgi ve yaklaþýmýn en belirgin göstergesini; hemþirelerin hastalara isimleri ile hitap etmeleri, içten ve güler yüzlü olmalarý, hasta ile konuþmak ve onlarý dinlemek için zaman ayýrmalarý oluþturmaktadýr. Kipay (29) ve Demirtaþ ýn (1) çalýþmalarýnda da hastalar hemþirelerin daha güler yüzlü ve anlayýþlý olmalarý gerektiðini ifade etmiþlerdir. Tükel ve arkadaþlarýnýn yapmýþ olduðu araþtýrmada hastalarýn %71,2 si hemþirelerin yaklaþým biçimlerinden memnun olduklarýný ifade etmiþlerdir (24). Arpacý nýn çalýþmasýnda ise; hasta memnuniyetini etkileyen faktörlerin baþýnda hemþirelerin güler yüzlü ve samimi yaklaþýmý geldiði belirlenmiþtir (11). Sunulan çalýþmada hastalar, hemþirelerden kendilerini bilgilendirme konusundan memnun olmadýklarýný ifade etmiþlerdir. Görgen in araþtýrmasýnda da hastalarýn en az memnun olduðu hemþirelik hizmeti bilgilendirme olmuþtur (2). Ulus un yaptýðý çalýþmada da bilgilendirme alanýnda elde edilen memnuniyet ortalama puaný düþük bulunmuþtur (5). Bazý çalýþmalarda hastalar hemþirelerden yeterli bilgi alamadýklarýný ifade etmiþler ve bunu memnuniyetsizliklerine gerekçe olarak göstermiþlerdir (1, 11). Coþkun ve arkadaþlarý, hastalarýn yaklaþýk %70 inin hemþireler tarafýndan bilgilendirilmediklerini belirtmiþlerdir (30). Hastalarýn eðitim almak istedikleri konularýn baþýnda taburculuk eðitimi gelmektedir. Çalýþmamýzda hastalarýn %48,7 si taburcu olduktan sonra evde bakýmla ilgili, %6,7 si ise hastalýk ve tedavinin seyri ile ilgili bilgi almak istediklerini belirtirken, hastalarýn sadece %13,8 i hemþirelerden aldýklarý bilginin yeterli olduðunu ifade etmiþlerdir. Bazý çalýþmalarda hastalarýn taburculuk sonrasý bakýmla ilgili bilgi almadýklarý (1, 11); hastalarýn durumlarý ile ilgili bilgiye gereksinim duyduklarý, ancak verilen bilgilerin net ve açýk olmadýðý, hatta gerekli bilgilerin çoðunlukla verilmediði belirlenmiþtir (31). Bulgularýmýza göre hastalar hemþirenin yaptýðý uygulamalardan da memnun deðillerdir. Araþtýrmamýzdaki hemþirelik uygulamalarý; iþlemlerden önce ve sonra hastanýn izninin alýnmasý, oda düzeni, besleme ihtiyacý, bireysel temizlik ihtiyacý, hareket ihtiyacý ve boþ zamanlarý deðerlendirme gibi konulardýr. Hastaya yapýlan her iþlemden önce hastanýn bilgilendirilmesi ve izninin alýnmasý gerekir. Bu davranýþ hastayý rahatlatacaðý gibi hasta haklarý açýsýndan da büyük önem taþýmaktadýr. Ayrýca hemþire hastanýn oda düzeni ve temizliðinin saðlanmasýný denetlemeli, bireysel ihtiyaçlarýný karþýlamasýna yardýmcý olmalýdýr. Hastanýn uygun diyet alýp almadýðýný kontrol etmelidir. Yaptýðý bu uygulamalarla hemþire hastayý hastanede yattýðý süre içerisinde kendi kendine bakým verebilecek duruma getirebilir. Bu sayede hasta kendi kendine yetebilen, kendi ihtiyaçlarýný karþýlayabilen, 246 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008;30(4):

6 Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði tedavinin gereklerini yerine getirebilen ve çevresindekilerle uyumlu iliþkiler kurabilen birey haline gelebilir (32,33). Bulgularýmýz hastalarýn eðitim durumu yükseldikçe beklentisinin arttýðýný ve buna baðlý olarak memnuniyetin olumsuz etkilendiðini göstermektedir. Yapýlan çalýþmalarda eðitim düzeyi arttýkça hastalarýn memnuniyetinin azaldýðý, beklentilerin ise arttýðý bildirilmiþtir. (4, 6, 9, 18, 34). Bununla birlikte eðitim düzeyi yüksek olan hastalarýn daha fazla memnun olduðunu (23) veya eðitim düzeyinin memnuniyeti etkilemediðini (35, 36) bildiren çalýþmalar da vardýr. Çalýþmamýza katýlan kadýnlarýn hemþirelik hizmetlerinden memnuniyetinin yaþtan etkilenmediði bulunmuþtur. Bazý çalýþmalarda ise yaþlý hastalarýn genç hastalara göre daha fazla memnun olduklarý (47) veya yaþ ile memnuniyet arasýnda iliþki bulunmadýðý da (38,39) bildirilmiþtir. Araþtýrmamýzda kadýnlarýn çalýþma ve medeni durumunun hemþirelik hizmetlerinden memnuniyeti etkilediði belirlenmiþtir. Ancak bunu destekleyen literatür bilgilerine rastlanmamýþtýr. Sonuç olarak, araþtýrmamýza katýlan hastalarýn, bakýmda sürekliliðin saðlanmasý, güven ortamý oluþturulmasý ve yakýnlarýna yaklaþým ile ilgili hemþirelik hizmetlerinden memnun olduklarý; servisi tanýtma, ilgi ve yaklaþým, bilgilendirme ve hemþirelik uygulamalarý ile ilgili hizmetlerden memnun olmadýklarý ve hastalarýn eðitim durumlarýnýn memnuniyeti etkilediði belirlenmiþtir. Hastalarýn memnun olmadýðý hemþirelik hizmetlerinin olumlu hale getirebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý, özellikle; hastalara, tedavileri ve taburculuklarý konusunda bilgi verilmesi, hizmet içi eðitimlerde hasta eðitiminin önemi ve iletiþimde yaþanýlan sorunlar gibi konularýn ele alýnmasý ve hemþirelik hizmetlerini kapsamlý þekilde deðerlendirecek ve hastalarýn hemþirelik hizmetlerinden memnuniyetlerini ölçecek yeni araþtýrmalarýn yapýlmasý önerilebilir. Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008;30(4):

7 Tuðba Aksakal, Naile Bilgili Kaynaklar 1.Demirtaþ B. Jinekoloji kliniðinde yatan hastalarýn aldýklarý hemþirelik hizmetlerinden memnun olma durumlarý ve beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 11 (1): Görgen Ö. Cumhuriyet Üniversitesi Saðlýk Hizmetleri Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Servislerinde Yatan Hastalarýn Hemþirelik Bakýmýna Yönelik Memnuniyet Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi. Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yanýk A. Saðlýk Bakým Hizmetlerinde Hasta Tatmini ve Haydar Paþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Hasta Tatmini Üzere Bir Araþtýrma. Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Ýstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ýstanbul, Sarp N, Tükel B. Ýbni Sýna Hastanesinde hasta memnuniyeti araþtýrmasý. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Mecmuasý. 1998; 52: Ulus B. Ýhsan Doðramacý Çocuk Hastanesinde Hizmet Alan Ebeveynlerin Memnuniyet Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi. Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Uzun O. Patient satisfaction with nursing care at a university hospital in Turkey. J Nurs Care Qual. 2001;16: Berra K. The Effect of lifestyle ýntervertion on quality of life and patient satisfaction with health and health care. Journal of Cardiovascular Nursing. 2003; 18: Yellen E, Davis GC, Richard,R. The Measurement of patient satisfaction. Journal of Nursing Care Quality. 2002;16: Demir C, Çimen M, Peker S, Kostik Z, Þen D. Gata Eðitim Hastanesi genel cerrahi kliniðinde yatarak tedavi gören hastalarýn tatmin düzeyinin hesaplanmasý. Gülhane Týp Dergisi. 2005; 42: Fakhoury WK. Satisfaction with palliative care: what should we be aware of? J Int Nurs Stud. 1998; 35: Arpacý V. Saðlýk Hizmetlerinde Kalite ve Gebe Memnuniyeti, Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi. Adana, Esatoðlu AE. Hastanelerde Hasta Tatmininin Hastane Yönetimi Açýsýndan Deðerlendirilmesi ve Kullanýmýna Yönelik Model Önerisi. Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Hall JA, Dorman MC. Meta-analysis of satisfaction with medical care: description of research domain on analysis of overal satisfaction levels. Soc. Sci. Med. 1988; 27: Avis M, Bond M, Arthur A. Exploring patient satisfaction with out-patient services. J Nurs Manag 1995; 3: Williams B. Patient satisfaction: a valid concept? Soc Sci Med 1994;38: Sherrod B, Brown HN. Patient Satisfaction. Get The EDge. Nursing Management. 2005; 36: Gonzalez-Valentin A, Padin-Lopez S, de Raman-Garrido E. Patient satisfaction with nursing care in a Regional University Hospital in Southern Spain. Journal of Nursing Care Quality. 2005;20: Yýlmaz M. Saðlýk bakým kalitesinin bir ölçütü: hasta memnuniyeti. Cumhuriyet Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi. 2001; 2: Schofield J. Pratical standard. Nursing Times. 1990; 86: Köþgeroðlu N., Acat BM., Karatepe Ö. Kemoterapi hastalarýnda hemþirelik bakýmý memnuniyet ölçeði. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2005; 6: Öz M. Hasta Memnuniyeti ve S.S.K.B. Ankara Eðitim Hastanesinde Bir Uygulama. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Gazi.Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane Ýþletmeciliði Bilim Dalý, Ankara, Larsson BW, Larsson G, Starrin B. Patients views on quality of care: a comparison of men and women. J Nurs Manag 1991; 7: Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008;30(4):

8 Tuðba Aksakal, Naile Bilgili 23.Yýlmaz M. Ameliyat Öncesi Öðretimin Ameliyat Sonrasý Komplikasyonlara ve Hasta Memnuniyetine Etkisi. Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Ankara, Tükel B, Acuner AM, Önder ÖR. Özgül A. A.Ü. Ýbni Sina Hastanesinde yatan hastalarýn hasta memnuniyeti (genel cerrahi anabilim dalý örneði). Ankara Üniveritesi Týp Fakültesi Mecmuasý. 2004;57: Tüköz Z, Bölükbaþ N. Hastanede yatan hastalarýn hemþirelerden beklentileri. Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi. 2002; 5: Khorshid L. Bir Yataklý Tedavi Kurumunda Çalýþan Hemþirelerin Hasta ile Ýletiþiminin Ýncelenmesi. Uluslar Arasý Kalite Maliyet ve Hemþirelik Sempozyum Bildirileri Kitabý, Ege Üniversitesi Basýmevi. Ýzmir, s: Beksaç MS, Demir N, Tuncer ZS. Jinekoloji-Genel jinekoloji. Ankara: Medikal Network Yayýncýlýk; Williamson ML. Sexual adjustment after hysterectomy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1998; 21: Kipay S. Kadýn Hastalýklarý Polikliniðine Gelen Hastalarýn Muayeneye Ýliþkin Düþünce ve Beklentileri. III. Ulusal Hemþirelik Kongresi Bildiri Kitabý. Cumhuriyet Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu. Sivas, Çoþkun H, Albayrak N. Hastalarýn kliniklere kabul ve taburculuklarýnda hemþirelik yaklaþýmlarýnýn belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi. 2001; 5: Yalçýnkaya N. Malatya Turgut Özal Týp Merkezinde 1999 Yýlýnda Yatarak Tedavi Gören Hastalarýn Memnuniyet Durumlarýný Etkileyen Faktörler. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Ýnönü Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü. Malatya, Okumuþ H, Akçay H, Karayurt Ö, Demircan G. Bir kalite güvenlik programý ölçütü: hasta memnuniyetinin deðerlendirilmesi, Uluslararasý Kalite, Maliyet ve Hemþirelik Sempozyumu Kitabý. Ýzmir: Ege Üniversitesi Basýmevi; s Akyol DA. Hemodialize giren hastalarýn verilen bakýmdan memnun olmalarýnýn deðerlendirilmesi, Uluslararasý Kalite, Maliyet ve Hemþirelik Sempozyumu Kitabý. Ýzmir: Ege Üniversitesi Basýmevi; s Jakobsson L, Hallberg IR, Loven L, Ottoson B. Patient satisfaction with nursing care evaluation before and after cutback in expenditure and intervention at a Surgical Clinic. Int. Jour. Qul. Health Care. 1994;6(4): Hart J, Neiman V, Chaimoff C, Wolloch Y, Djaldetti M. Patient satisfaction in two departments of surgery in a community hospital. Isr J Med Sci 1996; 32: Uz HM, Özbakýr DÝ, Ergin C. Birinci basamak saðlýk hizmetlerinde hasta memnuniyeti: bir saha çalýþmasý, Saðlýk Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü, Ankara: Haberal Eðitim Vakfý; s Saylam M. Histerektomi Ameliyatý Olan Kadýnlara Ameliyat Öncesi ve Sonrasý Verilen Danýþmanlýk Hizmetinin Yaþam Kalitesi ve Cinsel Sorunlara Etkisi. Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Evans LM., Martin LM., Winslow HE. Nursing care and patient satisfaction. AJN. 1998; 98: Williams SA. Quality and care: patients perception. J. Nurs. Care Qual. 1998;12: Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008;30(4):

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç***

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç*** ARAÞTIRMA 1 Burdur Devlet Hastanesi nde çalýþan hemþirelerin, öðrenci hemþirelerinin klinik uygulamalarýna ve öðretim elemanlarýyla iþbirliði yapmaya iliþkin görüþleri Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Burcu Özgürce***, Özlem Aðýrman***

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 212;13(4):186-19 doi: 1.555/134.853.212.35119 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri Hatice TEL* Nuran GÜLER** Havva TEL*** * Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Kalp Hastalarýnda Psikososyal Uyum, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Bir Bakýþ

Kalp Hastalarýnda Psikososyal Uyum, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Bir Bakýþ ARAÞTIRMA Kalp Hastalarýnda Psikososyal Uyum, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Bir Bakýþ An Overview on Psychosocial Adaptation, Depression, Anxiety and Stress Levels in Patients with Heart Disease

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK Yard. Doç. Dr. Saip DENÝZOÐLU* Araþ. Gör. Rahþan AKYIL*** ÖZET

Detaylı

arastırma ABSTRACT ÖZET Nilüfer Tuğut *

arastırma ABSTRACT ÖZET Nilüfer Tuğut * arastırma Bir Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörler Patients Satisfaction Levels of Nursing

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý Attitudes and behaviors of pregnant women about smoking in Konya Kamile Marakoðlu, Asst. Prof. Dr.,

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi

GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 132-136 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri ve lerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri Neþe ZAYÝM a, Arzu AKCAN b, Özlem METREÞ c Akdeniz Üniversitesi a Týp Fakültesi, Biyoistatistik ve Týp Biliþimi A.D., b Antalya Saðlýk YO, Halk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý ARAÞTIRMA 19 Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý Merve Kocaakman*, Güler Aksoy**, Hasan Hüseyin Eker* *Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Ýstanbul **Florence

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi ARAÞTIRMA Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi Relationship Between Job Satisfaction and Stress The Employee of Health Personnel in Public Hospitals Derya Nur 1 1

Detaylı

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce***

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce*** ARAÞTIRMA 11 Hemþirelik - ebelik eðitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneði: Isparta Saðlýk Yüksekokulu intörn öðrencilerinin klinik sahada entegre uygulamasý ile ilgili bilgi ve tutumlarý Sýtký Orak*,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Ergenlerin Benlik Saygýsýna Ailelerinin Tutum ve Davranýþlarýnýn Etkisi Öðr.Gör.Dr. Nülüfer ERBÝL* Öðr.Gör.Dr. Zeynep DÝVAN** Öðr.Gör.Dr. Perihan ÖNDER** Özet Bu araþtýrma, ergenlerin benlik saygýsýna

Detaylı

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Týp Araþtýrmalarý Dergisi 3; 1(2): 5-9 ARAÞTIRMA Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Fahrettin Talay 1, Sedat Altýn 2, Levent Karasulu 2 1 Eyüp Verem Savaþ

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma Reliability Study of Turkish Version of Children s Behavior Questionnaire Short Form and

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Bir Devlet Hastanesinde Yatan Hastalarýn, Bilgilendirilme ve Aydýnlatýlmýþ Onam Durumunun Deðerlendirilmesi

Bir Devlet Hastanesinde Yatan Hastalarýn, Bilgilendirilme ve Aydýnlatýlmýþ Onam Durumunun Deðerlendirilmesi Bir Devlet Hastanesinde Yatan Hastalarýn, Bilgilendirilme ve Aydýnlatýlmýþ Onam Durumunun Deðerlendirilmesi AN EVALUATION OF INFORMING AND INFORMED CONSENT PROCEDURE IN HOSPITALIZED PATIENT IN A STATE

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME

ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME Þahbal ARAS*, Burak BAYKARA** ÖZET Amaç: Bu yazýda çocuk psikiyatrisi uzmanlýk eðitiminde uygulanan Nesnel Örgün Klinik Sýnav (NÖKS)

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

PİO ve YİBO NDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

PİO ve YİBO NDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PİO ve YİBO NDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hüseyin IZGAR * Ercan YILMAZ ** ÖZET Bu araştırma, okul yöneticilerinin karar vermede özsaygı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin Ýncelenmesi

Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin Ýncelenmesi Duru Gündoðar 1, Songül Sallan Gül 2, Ersin Uskun 3, Serpil Demirci 4, Diljin Keçeci 5 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel

Detaylı