KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned"

Transkript

1 DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of Breast Ýlkay Çoþkun GÜNER 1, Aynur TETÝK 2, H. Demet GÖNENER 1 1 Gaziantep Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu 2 Gaziantep Üniversitesi Saðlýk Hizmetleri Yüksekokulu Özet Kadýnlar için hem saðlýk hem de estetik boyutta önemli olan memeyle ilgili kanser ve diðer saðlýk sorunlarý oldukça sýk görülmektedir. Bu nedenle memedeki herhangi bir patolojinin saptanmasýnda, kendi kendine meme muayenesinin (KKMM) yeri büyüktür. Hemþirenin, çaðdaþ rolleri arasýnda yer alan eðitim rolünü, profesyonel þekilde gerçekleþtirmesi, kadýnlarýmýzýn meme saðlýðýnýn korunmasýnda çok önemlidir. Bu araþtýrmada amaç, kadýnlarýn kendi kendilerine meme muayenesi ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarýnýn belirlenmesidir. Araþtýrma, iki saðlýk ocaðýna baþvuran yaþ grubu 218 kadýna yapýlmýþtýr. Veri, 15 sorudan oluþan bilgi formu ile elde edilmiþtir. Elde edilen veri SPSS programý kullanýlarak deðerlendirilmiþtir. Araþtýrma kapsamýndaki kadýnlarýn; %44.7 sinin yaþýnda, %52 sinin okur-yazar, %94.5 inin evli olduðu, %82.2 sinin çekirdek ailede yaþadýðý tespit edilmiþtir. Kadýnlarýn %5 inin daha önce KKMM yi hiç duymadýðý, KKMM yi duyanlarýn %29.2 sinin hemþireden duyduðu, %50.2 sinin KKMM yi yapmayý bilmediði, %52.1 inin ise hiç KKMM yapmadýðý belirlenmiþtir. Kadýnlarýn eðitim düzeyleri yükseldikçe, KKMM yi duyma, nasýl yapýldýðýný bilme ve yapma davranýþlarýnýn arttýðý saptanmýþtýr. Kadýn saðlýðýnýn toplumsal önemi dikkate alýndýðýnda, hemþirelerin bu konuda daha fazla eðitim yapmalarý önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kendi Kendine Meme Muayenesi, Meme Kanseri, Hasta Eðitimi Abstract Cancer and other health problems about breast that are very important for women s health and aesthetic are frequent problems. Therefore, self examination of breast has great importance in determination of a pathology in breast. Performing the education role that is one of the modern roles of the nurse in a professional why is therefore very important in the protection of our women s breast health.the study was done between 218 women, aged between years who were admitted two health centers. Data was collected from a questionnare composed of 15 questions and was evaluated by SPSS programme. It was found that 44.7% of the study population were between years old, 52% of them were primary school graduate, 94.5% of them were married, 82.2% of them were living with their care family. It was also determined that 5% of the women have never heard of self examination, 29.2 % of the ones that know self examination have heard it from a nurse, 50.2% of them does not know how to do it and 52.1% of them have never done self examination. As the education level of the women increased, knowing, hearing and performing self examination had improved. Regarding the social importance of women s health, we suggest that nurses should do more training. Key words: Self examination of breast, Breast cancer, Patient training GÝRÝÞ Meme her kadýn için cinselliði, sevgiyi, beslemeyi, annelik duygularýný ifade etmekte ve benlik imajýnýn önemli bir kýsmýný oluþturmaktadýr (1). Meme kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, kalýtsal, çevresel, hormonal etkenlerin neden olduðu düþünülmektedir. Ailesinde meme kanseri olan kadýnlar önemli bir risk grubunu oluþturmaktadýr. Eðer kadýnýn birinci dereceden yakýnýn da meme kanseri varsa bu risk kat, ikinci dereceden yakýnýnda varsa 1.5 kat artmaktadýr. Anne ve kýz kardeþlerde iki taraflý meme kanseri varsa bu risk 5-6 kata çýkmaktadýr (2). Yazýþma Adresi: Öðr. Gör. Ýlkay Coþkun Güner, Gaziantep Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Adres: Gaziantep Üniversitesi Þehitkamil / Gaziantep Tel: /2171 Fax: Çalýþma Mayýs 2006 tarihinde düzenlenen Ulusal Cerrahi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuþtur. Ayrýca, kadýnlarýn hiç gebe kalmamýþ ve emzirmemiþ olmasý, selim meme hastalýklarý, viral kanserojenler, eksojen östrojen alýnmasý, kronik psikolojik zorlanmalar, radyasyon, immün yetmezlikler, kimyasal maddeler ve ilaçlar, beslenme alýþkanlýklarý, sürekli alkol alýnmasý, þiþmanlýk, daha önce endometrium kanseri geçirenler, daha önce bir memesi kanser olanlar, ileri yaþ grubundaki kadýnlar risk altýndadýr (3). Yapýlan çalýþmalarda meme kanserinin ABD de tüm kanserlerin %29 unu oluþturmasý, her 10 kadýndan birisinin bu hastalýða yakalanmasý, yine ABD de yýllýk meme kanseri insidansýnýn 110/ , mortalitesinin 27/ olduðunun saptanmasý, ayrýca Amerikan Kanser Birliðinin 1994 verilerine göre , 1999 verilerine göre de yaklaþýk kadýna meme kanseri tanýsýnýn konmasý, 1994 de yaklaþýk , 1999 da kadýnýn da meme kanseri nedeniyle yaþamýný yitirmesi, ülkemizde de meme kanserinin kadýnlardaki kanser ölümlerinde ilk sýralarda yer almasý ve meme kanserinin %80-90 ýnýn ilk kez hastanýn kendisi tarafýndan fark edilmesi, KKMM nin erken tanýdaki önemini ortaya koymaktadýr(2,4-10). 55

2 KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu nedenle, 20 yaþýný geçen her kadýnýn düzenli bir þekilde uygulamasý önerilmektedir. KKMM nin düzenli olarak yapýlmasýný saðlamak için okul yýllarýnda genç kýzlara eðitime baþlanmalýdýr. Saðlýk ekibi içinde önemli yeri olan hemþirelerin, hastane gibi tedavi edici kurumlarda, okullar, saðlýk ocaklarý gibi koruyucu saðlýk hizmeti veren birimlerde, kanser dernekleri gibi rehabilitasyon hizmeti veren merkezlerde ve evlerde, kadýnlarla sürekli iletiþim halinde olmasý nedeniyle KKMM yi öðretmesi ve yaygýnlaþtýrmasý açýsýndan önemli rolü vardýr (4,8,11). Bu çalýþmada, kadýnlarýn kendi kendilerine meme muayenesi ile ilgili bilgi tutum ve davranýþlarýnýn belirlenmesi amaçlanmýþtýr. GEREÇ YÖNTEM Bu araþtýrma, kadýnlarýn KKMM ile ilgili bilgi, davranýþ ve tutumlarýnýn belirlenmesi amacýyla planlanmýþtýr. Araþtýrma, 7 Mart- 31 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda, Üniversitemiz Saðlýk Yüksekokulunun, halk saðlýðý hemþireliði dersi uygulamalarýnýn yaptýrýldýðý, 7 mahallenin baðlý olduðu Mehmet Niziplioðlu Saðlýk Ocaðý ile 13 mahallenin baðlý olduðu Fattum Kafadar Saðlýk Ocaðýnýn aile planlamasý merkezine baþvuran, çalýþmaya katýlmayý kabul eden, yaþ grubu 218 kadýna yapýlmýþtýr. Araþtýrma bulgularý 15 sorudan oluþan bilgi formu kullanýlarak elde edilmiþtir. Bilgi formu, 7 adet sosyo-demogrofik sorudan, 8 adet KKMM ile ilgili sorudan oluþmuþtur. KKMM ile ilgili bilgi, davranýþ ve tutumlarýn belirlenmesi için yüz yüze görüþülerek sorulan sorularda kadýnlardan KKMM ni anlatmalarý istenmiþtir. Kadýnlarýn verdikleri bilgiler doðru bilgilerle karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bir kadýnla görüþme ortalama 30 dakika sürmüþtür. Elde edilen veri SPSS programýnda, yüzdelik ve ki-kare testi kullanýlarak deðerlendirilmiþtir. BULGULAR Araþtýrma bulgularý, araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn sosyodemogrofik özelliklerini, KKMM ile ilgili bilgi, tutum, davranýþ durumlarýný, eðitim düzeyi ve KKMM den haberdarlýklarý ile KKMM yi yapma durumlarýný, içeren dört tablo halinde düzenlenmiþtir. Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn yaþ daðýlýmlarý incelendiðinde, %17.9 unun yaþ, %44.7 sinin yaþ, % 23.4 ünün yaþ, %14 ünün 45 yaþ ve üzerinde olduðu, eðitim durumlarý incelendiðinde ise, kadýnlarýn, %24.3 ünün okur-yazar olmadýðý ve ilkokulu bitiremediði, % 52 inin ilköðretim, %16.5 inin lise, %6.9 unun da üniversite mezunu olduðu belirlenmiþtir (Tablo 1). Araþtýrma kapsamýndaki kadýnlarýn, %94.5 inin evli olup, % 82.2 sinin çekirdek, %17.8 sinin geniþ aileye sahip olduðu saptanmýþtýr (Tablo 1). Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn sahip olduðu çocuk sayýsýna bakýldýðýnda %36.6 sýnýn 1-2, % 22.4 ünün 3, %32.8 inin 4 ve daha fazla çocuðunun olduðu saptanmýþtýr (Tablo 1). Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn, KKMM i haberdarlýklarý incelendiðinde, %5 inin hiç duymadýðý, %17.4 ünün televizyondan, %9.6 sýnýn hekimden, %29.2 sinin hemþireden, %33.8 inin de komþularýndan ve akrabalarýndan duyduðu saptanmýþtýr (Tablo 2). Tablo1. Araþtýrma kapsamýndaki kadýnlarýn sosyo-demogrofik özellikleri Sosyo-demografik özellikler N % Yaþ ve üzeri EðitimDüzeyi Okur-Yazar Deðil Okur-Yazar Ýlk Öðretim Lise/Üniversite Medeni durumu Evli Bekar Aile tipi Çekirdek Geniþ Çocuk sayýsý Çocuðu yok 1-2 çocuk 3 çocuk 4 ve üzeri TOPLAM

3 Tablo 2. Araþtýrma kapsamýndaki kadýnlarýn KKMM ilgi durumlarý. KKMM Ýlgi Durumlarý KKMM haberdarlýk durumlarý TV Doktor Hemþire Komþu-akraba Duymayanlar KKMM bilme durumlarý Evet Hayýr KKMM yapma durumlarý Evet Hayýr KKMM hakkýnda eðitim alma durumlarý Evet Hayýr TOPLAM Kadýnlarýn, KKMM i bilgileri incelendiðinde ise, kadýnlara nasýl, ne zaman ve nereye yapýlacaðý sorularak yanýt alýnmýþ, %49.8 inin bildiði, % 50.2 sinin de bilmediði saptanmýþtýr (Tablo 2). Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn KKMM yi uygulamalarý incelendiðinde ise, %47.9 unun doðru yaptýðý, %52.1 inin hiç yapmadýðý belirlenmiþtir (Tablo 2). Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn KKMM ile ilgili eðitim alma durumlarýna baktýðýmýzda sadece %35.2 sinin saðlýk personelinden eðitim aldýðý, %64.8 inin ise eðitim almadýðý saptanmýþtýr (Tablo 2). Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn eðitim düzeyi ile KKMM ni yapma durumlarý karþýlaþtýrýldýðýnda, eðitim düzeyi arttýkça KKMM ni yapanlarýn oranýnýn da arttýðý saptanmýþ ve sonuç anlamlý bulunmuþtur (p< 0.001) (Tablo 3). Araþtýrmaya katýlan kadýnlardan KKMM ni yapmasýný bilenler ile KKMM ni yapma durumlarý karþýlaþtýrýldýðýnda, bilme oraný arttýkça, yapma oranýnýn da arttýðý saptanmýþtýr (p<0.001) ( Tablo 4). TARTIÞMA Kadýnlarýn yaklaþýk üçte birinin (%32.8) 4 ve daha fazla çocuða sahip olmasý, aile planlamasý ile ilgili sorunlarýn henüz yeterince çözümlenmediðini düþündürmüþtür ve 2003 Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý raporlarýnda da ülkemizin Güneydoðu Anadolu bölgesindeki toplam doðurganlýk hýzýnýn 4.19 olarak belirtilmesi araþtýrma sonucunu desteklemektedir (5,10). Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %95 inin KKMM den haberdar olmalarý, araþtýrmanýn yapýldýðý bölgedeki saðlýk ocaðýna hemþirelik öðrencilerinin beþ yýldýr halk saðlýðý uygulamasýnda verdikleri eðitimin bir sonucu olabileceðini düþündürmektedir. Çevik (11) ve arkadaþlarýnýn da çalýþmalarýnda, kadýnlarýn %64.5 inin KKMM yi duyduðu, %35.5 inin ise duymadýðý saptanmýþtýr. Duyanlarýn %37.1 inin televizyon-radyodan, %8.1 inin saðlýk personelinden, %16.1 inin aile-akraba-arkadaþlarýndan % 3.2 sinin de basýlý medyadan duyduðu belirlenmiþtir. Aydemir in (12) çalýþmasýnda kadýnlarýn %47.9 unun, Akyolcu nun (11) yaptýðý çalýþma %29.9 unun, Atlý nýn (11) çalýþmasýnda % 64.3 ünün, Devri (11) ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda kadýnlarýn %38 inin televizyondan KKMM ni duyduðu belirlenmiþtir. Parlar (6) ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda da, haberdarlýklarý incelendiðinde, %32 sinin doktordan, % 4 ünün hemþireden, %36 sýnýn basýlý medyadan, %40 ýnýn televizyondan, %24 ünün akraba ve arkadaþlarýndan öðrenmiþ olmasý, hemþirelerin eðitim rollerini gerçekleþtirmede artýþ olduðunu göstermesi bakýmýndan önemlidir. Ayrýca sonuçlar kadýnlara ulaþmada görsel ve iþitsel araçlarýn, özellikle televizyonun etkili olduðunu ortaya koymaktadýr. Çevik (11) ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda %53.2 sinin KKMM ni yapmasýný bilmediðini belirtmesi, Parlar (6) ve arkadaþlarýnýn ise çalýþmalarýnda, %25.7 sinin KKMM hakkýnda bilgi sahibi olduðunun %74.3 ünün ise bilgi sahibi olmadýðýnýn ortaya konmasý, Aydemir (12) in çalýþmasýnda da kadýnlarýn %44.2 sinin KKMM yi bildiðinin belirtilmesi çalýþma bulgularýný desteklemekte, az da olsa KKMM ni bilmelerinde geliþme olduðunu düþündürmektedir. 57

4 Tablo 3. Araþtýrma kapsamýndaki kadýnlarýn eðitim düzeylerine göre KKMM yapma durumlarý. Eðitim Durumu KKMM Yapýyor KKMM Yapmýyor Toplam Okur-yazar deðil Okur-yazar deðil Ýlkokul mezunu Lise Mezunu Üniversite Mezunu Toplam Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %52.1 inin KKMM ni hiç yapmamýþ olmasý, KKMM ne yönelik eðitimin daha fazla yapýlmasý gerektiðini düþündürmektedir. Budakoðlu ve Maral (13) ýn çalýþmalarýnda kadýnlarýn sadece %69.1 inin KKMM ni yaptýðýnýn belirtilmesi, Parlar (6) ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda da düzenli olarak KKMM ni yapanlarýn oranýnýn %31.6 olmasý, Özcan (8) ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda ise kadýnlarýn %63.4 ünün KKMM ni hiç yapmadýðýnýn, %36.6 sýnýn KKMM ni yaptýðýnýn saptanmasý, Çevik (11) ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda da KKMM ni yapanlarýn oranýnýn sadece %27.4 olmasý, araþtýrma sonuçlarýný desteklemektedir. Budakoðlu ve Maral (9) ýn çalýþmalarýnda da KKMM hakkýnda saðlýk personeli tarafýndan verilen eðitimin sonucunda kadýnlarýn puan ortalamasýnýn 23.6±9.7 den 48.6±14.3 e yükseldiðini ve bu artýþýn istatistiksel açýdan anlamlý olduðunu belirtmesi, bu konuda verilen eðitimin etkili olduðunu göstermesi bakýmýndan önemlidir. Ayrýca literatürler de bu konuda yapýlmýþ çalýþmalarda eðitimin KKMM nin yapýlmasýnda etkili olduðu ifade edilmiþtir (14,15,16,17,18,19,20). Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn sadece %35.2 sinin saðlýk personelinden KKMM hakkýnda eðitim aldýðý belirlenmiþtir. Parlar (6) ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda saðlýk personeli tarafýndan KKMM hakkýnda eðitim alanlarýn oranýnýn %36 olduðunun saptanmasý, ayrýca ayný çalýþmada belirli bölgelerde KKMM hakkýnda saðlýk personelinden eðitim alma oranýnýn, sýrasýyla %16.8 ve %19 olduðunun belirtilmesi, araþtýrma bulgularýný desteklemektedir. Ayrýca bu sonuçlar, KKMM hakkýndaki eðitimlerin koruyucu saðlýk hizmetlerinde çalýþan saðlýk personelinin daha fazla eðitim yapmasý gerektirdiðini düþündürmektedir. Toplumumuzda bu tür eðitimlerin (gebe, bebek, yaþ kadýn izlemleri v.b.), istenilen düzeyde olmadýðý da bildirilmiþtir (14,15,16). Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn eðitim düzeyi arttýkça KKMM Yi uygulama oranlarýnýn da arttýðý saptanmýþtýr. Parlar (6) ve arkadaþlarýnýn, Çevik (11) ve arkadaþlarýnýn, Öztürk (19) ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda da eðitim düzeyi arttýkça, KKMM ni uygulama oranlarýnýn da arttýðýnýn ifade edilmesi, araþtýrma sonuçlarýný desteklemekte ve kadýnlarýn eðitim düzeyinin artmasýnýn toplumsal saðlýðý da arttýrmasý bakýmýndan olumlu etkisi olacaðýný düþündürmektedir. Araþtýrmanýn sonucunda, KKMM ni, yapma ve bilme oranlarýnýn istenilen düzeyin altýnda olmasý, meme kanserinin teþhisinde erken tanýnýn oldukça önem taþýdýðý, önemli, kolay, özel araç-gereç gerektirmeyen ve maliyetsiz bir taný aracý olan KKMM den yeterince yararlanýlmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Meme kanseri vakalarýnýn %80 inin KKMM yoluyla ilk saptamasý sebebiyle, kadýnlara okul yýllarýndan itibaren, hemþire tarafýndan KKMM nin önemi anlatýlarak, KKMM yapmalarý saðlanmalýdýr. Tablo.4 Araþtýrma kapsamýndaki KKMM yapmasýný bilen kadýnlarýn KKMM yapma durumlarý. KKMM Yapma KKMM Yapmasýný Biliyor KKMM Yapmasýný Bilmiyor Toplam KKMM Yapýyor KKMM Yapmýyor Toplam

5 Yapýlan çalýþmalarda (21-25) hemþirelerin KKMM hakkýnda yeterli bilgi ve tutuma sahip olmadýklarýnýn görülmesi, özellikle koruyucu saðlýk hizmetlerinde çalýþan hemþire ve ebelerin, eðitim gereksinimlerini tamamlayarak, iþ sahalarýnda KKMM yi bilme ve uygulama hakkýnda, kadýnlarý daha fazla eðitilmesi, eðitilirken de maket, broþür, kaset, afiþ vb. görseliþitsel araçlar kullanmasý, kadýnlarýn bu konudaki becerilerini arttýrmasý ve deðerlendirmesi önerilmektedir. SONUÇ VE ÖNERÝLER Araþtýrma sonucunda; araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %95 inin KKMM nden haberdar olduðu, %49.8 inin KKMM ni yapmasýný bildiði, eðitim düzeyi yükseldikçe de, doðru þekilde KKMM ni yaptýklarý saptanmýþtýr. Araþtýrmanýn yapýldýðý bölgeye düzenli olarak, saðlýk personeli tarafýndan eðitim verilmesinin KKMM sinden haberdarlýkta etken olduðu düþünülmektedir. Bu nedenle de kadýn saðlýðýný korumak ve geliþtirmek için hemþirelerin, diðer saðlýk personeliyle birlikte eðitim programlarýný arttýrmalarý önerilmektedir. KAYNAKLAR 1.Dorcas RH, Ýnanç N. Meme kanseri, Hemþireler Ýçin Kanser El Kitabý, Ankara, 1998: Kutluk T., Kars A. Meme Kanseri, Saðlýk Bakanlýðý Kanser Savaþ Daire Baþkanlýðý, Ankara, 1998: Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Ortak Yayýný. Kanserde erken taný ve tedavi. Okullarda Kanser Eðitimi, T.C. Saðlýk Bakanlýðý Kanser Savaþ Daire Baþkanlýðý, Ankara, 1998: Þencan O, Akbulut H.Kanserde Tarama ve Erken Taný, Aktuel Týp Dergisi, 1998;3(10): Parlar S, Bozkurt A, Ovayolu N. Ana çocuk saðlýðý ve aile planlama (AÇSAP) merkezine baþvuran kadýnlarda kendi kendine meme muayenesi (KKMM) ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarýn deðerlendirilmesi; Saðlýk ve Toplum 2004;14(2): Kaymakçý Þ: Meme Hastalýklarý Hemþireliði, Ege Üniversitesi Basýmevi, Ýzmir, 2001: Özcan S, Keklikçi Ý, Saatçý E, Bozdemir N. Aile hekimliði polikliniðine baþvuran kadýnlarýn kendi kendine meme muayenesi hakkýnda bilgi tutum ve davranýþlarý. 4. Uluslararasý Üreme Saðlýðý Ve Aile Planlamasý Kongresi, Kongre Kitabý. Ankara, 2005: Maral I, Budakoðlu Ý, Özdemir A. Meme kanseri taramasý: 40 yaþ üzeri kadýnlar, Gölbaþý-Ankara. 4. Uluslar Arasý Üreme Saðlýðý ve Aile Planlamasý Kongresi, Kongre Kitabý. Ankara, 2005: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri ve Araþtýrma Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý, Ankara, 1998: Çevik C, Akbulut G, Erkal S : Kadýnlarýn kendi kendine meme muayenesi hakkýndaki bilgi düzeylerinin kitlenin fark edilmesine etkisi. Hemþirelik Forumu Dergisi 2005; Mart- Nisan: Aydemir G, yaþ evli kadýnlarýn kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgileri. Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 1990;6: Budakoðlu Ý, Maral I, 40 yaþ ve üzeri kadýnlarýn meme kanseri ve meme kanseri erken taný yöntemlerine iliþkin bilgileri, davranýþlarý ve bu konudaki bilgi ve becerileri. 4. Uluslar Arasý üreme Saðlýðý ve Aile Planlamasý Kongresi, Kongre Kitabý. Ankara, 2005: Unicef: Anne Saðlýðý ve Sorunlarý. Türkiye de Anne ve Çocuklarýn Durum Analizi. Ankara, 1991: Unicef: Antenatal care. The Basics of Maternal and Child Health: Ankara, 1994: Aydemir G, Saçaklýoðlu F, Altýner N, Yalçýn S, Vatansever K, Kýlýnç G, Çetin A, 30+ yaþ grubu kadýnlarýn meme kanseri belirtileri ve kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgilerin deðerlendirilmesi. 4. Ulusal Halk Saðlýðý Kongresi, Kongre Kitabý, Ýzmir, 1994: Champion VL. Breast self examination in women 35 and older: A prospective study. J Behav Med, 1990;13: Fung SY. Factors associated with breast self examination behaviour among Chinese Women in Hong Kong. Patient Education and Counseling 1998;33: Öztürk M, Engin VS, Kiþioðlu AN, The practice of breast self examination among women at Gülistan district of Isparta. Eastern Journal of Medicine, 1999;42: Þen S, Öztürk M, Kiþioðlu N, Isparta da yaþ grubu kadýnlarýn meme kanserlerinin risk faktörleri ve belirtilerine iliþkin bilgi düzeyleri. 8. Ulusal Halk saðlýðý Kongresi Kitabý, Diyarbakýr, 2002: Aydemir G, Hemþirelerin meme ve jinekolojik kanserlerin tanýmlanmasý ve önlenmesi ile ilgili bilgi ve uygulamalarý ve taþýdýklarý risk faktörleri. Türk Hemþireler Dergisi,1997;47: Bedük T, Þen S, Hemþirelerin kanserin erken tanýsýnda kendi kendine yapýlan muayenelere iliþkin uygulamalarý ve muayeneleri yapmama nedenleri. 3. Ulusal hemþirelik Kongresi Kitabý, Sivas, 1992:

6 23.Karahan A, Topuzoðlu A, Harmancý H: Hemþirelerin kendi kendine meme muayenesi yapma ve mamografi çektirmeye yönelik davranýþlarýný etkileyen faktörler. 8. Ulusal Halk Saðlýðý Kongresi Kitabý, Diyarbakýr 2002: McKinney ES, Ashwill JV, Murray SS, James SR, Gorrie TM, Droske SC, Malignant tumors of the breast. Maternal- Child Nursing, London, New York, 2000: Uzun Ö, Meme Kanseri, Türk Hemþireler Dergisi 1995; 45:

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý ARAÞTIRMA 19 Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý Merve Kocaakman*, Güler Aksoy**, Hasan Hüseyin Eker* *Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Ýstanbul **Florence

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Dr. Güngör Güler**, Dr. Mine Bekar**, Dr. Nuran Güler**, Dr. Semra Kocataþ*** Özet

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Zehra Gölbaşı, Zeynep Kutlar, Hacer Akdeniz Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, SİVAS, Türkiye. Giriş ve amaç

Zehra Gölbaşı, Zeynep Kutlar, Hacer Akdeniz Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, SİVAS, Türkiye. Giriş ve amaç ÖĞRENCİ HEMŞİRELER TARAFINDAN BİR HALK EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMİN KADINLARIN MEME KANSERİ/KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARINA ETKİSİ Zehra Gölbaşı, Zeynep Kutlar, Hacer

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Dr. Esma Demirezen*, Dr. Gülhan Coþansu* Öz Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hemþire, kendi kendine meme muayenesi, saðlýk eðitimi. Summary Determination of the knowledge and

Anahtar kelimeler: Hemþire, kendi kendine meme muayenesi, saðlýk eðitimi. Summary Determination of the knowledge and Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 200-204 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kendi kendine meme muayenesi bilgi ve uygulamasýnýn GATA Eðitim Hastanesinde görevli hemþire, hemþirelik öðrencileri ve

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI Dr. Çiðdem ÇAÐLAYAN Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý A.D. Özet Bu çalýþmanýn

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Burcu Özgürce***, Özlem Aðýrman***

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Çocuklarda Ev Kazalarý Domestic Accidents in Children

Çocuklarda Ev Kazalarý Domestic Accidents in Children Çocuklarda Ev Kazalarý Domestic Accidents in Children Dr. Onur Özlem Köse*, Dr. Nadi Bakýrcý** Öz Ev kazalarý, bir evin içinde ya da ona ait yakýn çevrede olan kazalardýr. Türkiye'de 1-4 yaþ arasý çocuk

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

BİR ANA ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARA VERİLEN MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İLE İLGİLİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

BİR ANA ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARA VERİLEN MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İLE İLGİLİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ * BİR ANA ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARA VERİLEN MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İLE İLGİLİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Serap PARLAR **, Ali İ.BOZKURT ***, Nimet OVAYOLU **** ÖZET

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý Attitudes and behaviors of pregnant women about smoking in Konya Kamile Marakoðlu, Asst. Prof. Dr.,

Detaylı

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce***

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce*** ARAÞTIRMA 11 Hemþirelik - ebelik eðitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneði: Isparta Saðlýk Yüksekokulu intörn öðrencilerinin klinik sahada entegre uygulamasý ile ilgili bilgi ve tutumlarý Sýtký Orak*,

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

HEMAR-G. Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Saðlýk Personelinin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Konusundaki Görüþ ve Uygulamalarý

HEMAR-G. Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Saðlýk Personelinin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Konusundaki Görüþ ve Uygulamalarý HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Saðlýk Personelinin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Konusundaki Görüþ ve Uygulamalarý Arife Serap ORHAN* Zehra

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN Dr. Nalan AKIÞ Uzm.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Emel ÝRGÝL Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI*

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI* Dr. Ferruh Niyazi AYOÐLU Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Sibel KIRAN Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Zühtü ÞAHÝN M.Sc., Zonguldak Karaelmas

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞ KAZASI NEDENÝYLE 1993-2003 YILLARI ARASINDA AÜTF ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALINA BAÞVURAN OLGULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

ÝÞ KAZASI NEDENÝYLE 1993-2003 YILLARI ARASINDA AÜTF ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALINA BAÞVURAN OLGULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ÝÞ KAZASI NEDENÝYLE 1993-2003 YILLARI ARASINDA AÜTF ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALINA BAÞVURAN OLGULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Evaluation of Occupational Injury Cases in the Department

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç***

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç*** ARAÞTIRMA 1 Burdur Devlet Hastanesi nde çalýþan hemþirelerin, öðrenci hemþirelerinin klinik uygulamalarýna ve öðretim elemanlarýyla iþbirliði yapmaya iliþkin görüþleri Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**,

Detaylı

DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ ÖÐRENCÝLERÝNÝN HEPATÝT B AÞILANMA DURUMLARININ VE VÝRAL HEPATÝTLER ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN ARAÞTIRILMASI

DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ ÖÐRENCÝLERÝNÝN HEPATÝT B AÞILANMA DURUMLARININ VE VÝRAL HEPATÝTLER ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN ARAÞTIRILMASI DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ ÖÐRENCÝLERÝNÝN HEPATÝT B AÞILANMA DURUMLARININ VE VÝRAL HEPATÝTLER ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN ARAÞTIRILMASI Yrd Doç Dr Nurgül KÖMERÝK* Dr Ýbak GÖNEN** Yrd Doç Dr Zeynep AKÇAM**

Detaylı

ARAÞTIRMA. Ertan Uzun*, Meral Kiþioðlu** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta **Isparta Devlet Hastanesi, Isparta

ARAÞTIRMA. Ertan Uzun*, Meral Kiþioðlu** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta **Isparta Devlet Hastanesi, Isparta ARAÞTIRMA 7 Özet Cinsel yolla bulaþan hastalýklar (CYBH) tüm Dünyada önemli bir halk saðlýðý sorunudur. CYBH ýn görülme sýklýðý özellikle son 15 yýl içerisinde yeniden artmaya baþlamýþtýr ve bu artma ile

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 103-113 Orijinal Makale Eskiþehir bölgesinde çocukluk çaðý zehirlenmelerinin retrospektif deðerlendirilmesi Yýldýz Akbay-Öntürk 1, Birsen Uçar 2 Osmangazi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ **

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ ** ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNE BAÞVURAN HASTALARDA KLÝNÝÐE BAÞVURMA NEDENÝ ÝLE EÐÝTÝM DURUMU, YERLEÞÝM YERÝ ÝLE DÝÞ FIRÇALAMA ALIÞKANLIÐI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dt. Erdal

Detaylı

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Hatice ACAR BEKTAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Arş. Gör. Gülennur SUAR, Zeynep Kamil Kadın

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý ARAÞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý Mustafa Saygýn*, Kurtuluþ Öngel**, Sadettin Çalýþkan*, Mehmet Ali Yaðlý***, Mehmet Has****, Taner Gonca****, Yücel Kurt*****.

Detaylı

GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi

GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 132-136 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi

Detaylı

Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'nin sözleþme makamý olduðu bu araþtýrma, Avrupa Komisyonu'nun mali destekleriyle ICON Institut Public Sector Gmbh, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK Yard. Doç. Dr. Saip DENÝZOÐLU* Araþ. Gör. Rahþan AKYIL*** ÖZET

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM) İLE İLGİLİ BİLGİ DURUMLARINA EĞİTİMİN ETKİSİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM) İLE İLGİLİ BİLGİ DURUMLARINA EĞİTİMİN ETKİSİ RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM) İLE İLGİLİ BİLGİ DURUMLARINA EĞİTİMİN ETKİSİ Arzu Erkoç 2, Fadime Oran 2, Hatice Yorulmaz 1 1 Haliç Üniversitesi,

Detaylı

Hekimlerin Erken Yaþta Evliliklere Yönelik Farkýndalýklarý ve Tutumlarý

Hekimlerin Erken Yaþta Evliliklere Yönelik Farkýndalýklarý ve Tutumlarý ARAÞTIRMA Hekimlerin Erken Yaþta Evliliklere Yönelik Farkýndalýklarý ve Tutumlarý Awareness and Attitudes of Physicians Towards Early-Age Marriage Nagihan Saday Duman 1, Emel Sarý Gökten 2, Hasan Nadir

Detaylı