Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Sayý:15 Ekim 2003 Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporuna Göre Gelinen Son Durum Uluslararasý Mali Skandallar Yüksek Öðretimde Kalite Atatürk ün Kazandýrdýðý Temel Deðerlerimizden Baðýmsýzlýk Türk Kimliði Üniversitelerimizde Plastik Sanatlar Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Matematik-Bilgisayar Sporda Yeni Sezon Ekonomide yeni dönem

2 Ekonomide Yeni Dönem Baþyazý 2 Ekonomide Yeni Dönem ve Yapmamýz Gerekenler 4 Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý 6 Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporuna Göre Gelinen Son Durum 9 Uluslararasý Mali Skandallar ve Ceza Hukuku Yönünden Ýncelenmesi 13 Yüksek Öðretimde Kalite 16 Atatürk ün Kazandýrdýðý Temel Deðerlerimizden Baðýmsýzlýk 21 Türk Kimliði- Kültür Tarihinin Kaynaklarý 24 Üniversitelerimizde Plastik Sanatlar 34 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü 35 Matematik-Bilgisayar Bölümü 36 Sporda Yeni Sezon 37 Çankaya Üniversitesi adýna Sahibi: Rektör V. Prof. Dr. Ziya Aktaþ Editör Yakup Sarýcan Tasarým ve Baský Derin Ýletiþim Hizmetleri Çankaya Üniversitesi Rektörlüðü Öðretmenler Cad. No: Yýl - Ankara Tel: Faks: Çankaya Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Dergide yayýnlanan yazýlar kaynak gösterilerek kullanýlabilir. Ýmzalý yazýlardaki görüþler yazarlarýna aittir. Üç ayda bir yayýmlanýr. Yaþadýðýmýz coðrafyanýn en çok ekonomik kriz yaþayan ülkesi olan Türkiye nihayet þeytanýn bacaðýný kýracak gibi görünüyor. Enflasyon düþmeye devam ediyor, 2005 yýlý baþýnda Yeni Liraya geçme hazýrlýklarý yapýlýyor, ekonominin bir önceki patronu Kemal Derviþ de uygulanan mevcut politikalarýn baþarýlý olduðunu dile getiriyor. Çankaya Gündemi, ekonomide son geliþmeler baðlamýnda Finansal Forum Gazetesi Ankara Temsilcisi Cahit Uyanýk'la ekonomide yeni dönem ve yapmamýz gerekenleri, konuyla baðlatýlý olarak Prof. Dr. Emin Çarýkçý ile dünyada ve Türkiye'de doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýný ve Prof. Dr. Nahit Töre ile de Türkiye-AB iliþkileri baðlamýnda 2003 strateji belgesi ve ilerleme raporuna göre gelinen son durumu ele aldý. Yüksek Öðretimde Kalite Son dönemde hükümet ve YÖK arasýnda yaþananlar nedeniyle, üniversiteler ve yüksek öðretim sisteminin yeniden yapýlanmasý, üniversiteye giriþ sýnav sisteminde yapýlmasý planlanan deðiþikler ve benzeri konular medyada geniþ yer aldý ve üniversitelerin gündemini oluþturdu. Fakat Çankaya Gündemi bu konuya yapýlan tartýþmalarýn dýþýnda baþka bir açýdan yaklaþtý ve üniversitelerin içine bakarak öðretim kalitesini artýrmak için neler yapýlmasý gerektiði hususunda Prof. Dr. Ýsmail Tosun'un deðerli görüþlerine yer verdi. Biz Türkler kimiz? Biz kimiz? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Tüm insanlýk bu soruyu soruyor ve yanýtýný arýyor. Öyleyse biz Türkler kimiz? Asyalý mýyýz, Avrupalý mýyýz? Þaman mýyýz, Müslüman mýyýz, laik miyiz? Yerleþik köylü müyüz, göçebe Türkmen mi? Fatih'in torunlarý mý, Ata'nýn çocuklarý mý? Ýslamýn kýlýcý mý, Hristiyanlýðýn cezasý mý? Osmanlý yetimi mi, Türkiye Cumhuriyeti yurttaþý mý? Fatih miyiz yoksa fethedilmiþlerden mi? Savaþçý asker miyiz, barýþçý siviller mi? Ordu muyuz, millet miyiz, ulus mu? Batýlý mýyýz, Batý'nýn koruyucusu muyuz? Çaðdaþ toplum muyuz, tarihi bir köprü müyüz? Doðulu muyuz, Anadolulu muyuz, Batýlý mýyýz? Çankaya Gündemi, bu sorularýn yanýtlarýný Prof. Dr. Bozkurt Güvenç'in deðerli görüþlerine yer vererek aradý. Yakup SARICAN

3 Çankaya Üniversitesi nde göreve baþladýðým bu dönem, Ders Yýlýnýn Güz Döneminde, ben hepinize, öðrencisi, öðretim üyesi ve idari personeli ile Çankaya Üniversitesi ailesinin tüm bireylerine ve öðrencilerimizin velilerine, yakýnlarýna yürekten bir merhaba ile sözlerime baþlamak istiyorum. Aranýzda bulunmaktan gerçekten mutluyum. Çankaya sözcüðü ile Cumhuriyetimizin kurulduðu o ilk yýllar ve yüce Atatürk hep çaðrýþým yapar bende. O heyecanlý, umut dolu, çok çalýþtýðýmýz yýllar ve ardýndan 80. yýl. Bütün bu geliþmelerde Çankaya nýn yeri ve önemi hiç inkar edilemez. Ýþte bu nedenle, Çankaya adýný taþýyan Üniversitemizin de haklý bir gurura hakký olduðunu düþünüyorum. Bunun yanýnda aðýr bir sorumluluðumuz da var. Bu isme layýk olabilmek, Ulu Önder Atatürk ün ilke ve inkýlaplarý ýþýðýnda, demokratik ve laik bir Cumhuriyet Üniversitesi olabilmek için hazýrlýktan, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürdüðümüz eðitim-öðretimin kalitesini korumak, yükseltmek; sadece Türkiyemizde deðil, bölgemizde ve Avrupa da saygýn bir konuma gelebilmek, temel amacýmýzdýr. Sevgili Öðrenciler, günümüzün geçim zorluklarý içindeki ailelerinizin sizi okutabilmek için ne denli fedakarlýklara katlandýðýnýn bilincinde olun, zamanýnýzý çok iyi deðerlendirin, konunuzda iyi bir mühendis, idareci, bilim adamý ve hukukçu olmanýn yanýnda ve en az onun kadar önemli olan þey, iyi bir vatandaþ olmayý öðrenmek, ona da özen göstermektir. Deðerli Öðretim Üyelerimiz ve Yardýmcýlarýmýz, Üniversitemize gelen gençlerimizin ýþýl ýþýl beyinlerini yoðurup onlarý her alanda geleceðin mutlu ve baþarýlý bireyleri olarak yaratmada çok büyük sorumluluðunuz var. Ýçinde bulunduðumuz koþullarý en iyi ve en etkin bir þekilde deðerlendirip; bildiklerimizi, deneyimlerimizi bu genç beyinlere aktarma ve onlarý hayata hazýrlama görevimizde hepinize yürekten baþarýlar dilerim. Mütevelli Heyet Üyelerimiz ve Ýdari Personelimiz, Üniversitemizin baþarýsýnýn karþýlýklý bir güven ve dayanýþma ortamýnda sizlerin de öðretim elemanlarýmýza destek ve katkýlarýnýz ile gerçekleþebileceðinden benim hiç kuþkum yok. Bu yakýnlýðýn kurulup sürdürülmesinin Üniversitemizin baþarýsýnýn en temel koþullarýndan biri olduðunu düþünüyorum. Ve nihayet, siz Veliler, Anneler ve Babalar, çocuklarýnýzý bize emanet ederek bize güveninizi kanýtladýnýz. Bu güvene layýk olabilmek için gereken önemi ve titizliði Çankaya Üniversitesi nin öðretim üyeleri, yöneticileri ve idari personeli ile hepimizin gösterdiðine, daha da iyiye gidebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþtýðýmýza ve çalýþacaðýmýza inanýn. Siz ve ülkemiz buna layýksýnýz. Tüm dünyada etkisini ve önemini giderek hýzla artýran bilgi çaðý ve bilgi toplumu oluþumunun en temel öðesi insan ve onun eðitimidir. Bu bakýmdan biz Çankaya Üniversiteliler olarak yaptýðýmýz görevin ülkemiz ve halkýmýz için ne denli önemli ve deðerli olduðunun bilincindeyiz. Bu aðýr sorumluluðun hakkýný vermenin en temel ödevimiz olduðuna inanýyoruz. Sevgili Öðrencilerimiz, Öðretim Elemanlarýmýz, Ýdari Personelimiz, bu vesile ile Þeker Bayramýnýzý ve ardýndan gelen yeni yýlýnýzý kutlar, hepinize saðlýk ve esenlikler, baþarý dolu günler ve yýllar dilerim. Sevgi ve saygýlarýmla. Merhaba Prof. Dr. Ziya AKTAÞ Rektör Vekili

4 Ekonomide yeni dönem Ÿ Ekonomide Yeni Dönem ve Yapmamýz Gerekenler Ÿ Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Ÿ Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporu'na Göre Gelinen Son Durum

5 EKONOMÝDE YENÝ DÖNEM Cahit Uyanýk Finansal Forum Gazetesi Ankara Temsilcisi Ekonomide Yeni Dönem ve Yapmamýz Gerekenler Daha bundan 5-6 yýl önce Türkiye'de her 24 Ocak günü, gazeteler 24 Ocak 1980 Ekonomik Ýstikrar Tedbirleri'nin uzun uzadýya anlatýldýðý yazýlarla dolu olurdu. Çeyrek yüzyýllýk ömrünü tamamlamamýþ olan bu kararlar þimdilerde iyice unutuldu. Önce 5 Nisan 1994 Kararlarý'ný hafýzalarýmýzda ön plana çektik, daha sonra da 9 Aralýk 1999'da açýklanan kur çapasý sistemini... Bütün bunlardan önemlisi de 21 Þubat 2001'de kurun dalgalanmaya býrakýlmasýnýn ne anlama geldiðini, Türkiye ekonomisini nerelere götürebileceðini içinde yaþayýp öðrenme sürecindeyiz. Bu ekonomik krizler ve ona panzehir olsun diye açýklanan istikrar tedbirleri manzumesine 1988, 1992, 1997, Uzakdoðu Krizi (1997), Rusya Krizi (1998), 2000 yýlý Kasým krizcikleri de dahil deðil sonu itibarýyle bir fotoðrafý çekilebilse ekonomimizin hal-i pür melali aynen þöyle olacaktýr: Kriz sarhoþu bir dengesizlik içerisinde, yönünü bulmaya çabalayan bir adamýn, karanlýk bir tünelden hayli uzaktaki ýþýða doðru yürüyüþü... Türkiye ekonomisi acaba bu hale nasýl ve neden geldi? Yýllar önce, henüz 2001 Krizi'nin yaþanmadýðý günlerde devlette zorlu görevler yürütmüþ bir üst düzey bürokratla yaptýðým görüþmede bunun birkaç sebebini þöyle sýralamýþtý: Güneydoðu'daki terörle mücadele masraflarý, Körfez Krizi sonrasýnda Türkiye'nin büyük bir dýþ ticaret ortaðýný kaybetmesi, 1980'li yýllar boyunca devlette denetim sistemini ortadan kaldýrýcý çabalar sonucu oluþan israf ve yolsuzluklar, ülkenin koalisyon iktidarlarý tarafýndan kötü yönetilmeye baþlanmasý. O bürokrata göre yýllarý arasýnda Türkiye'nin hesaplanabilen ekonomik kaybý 100 milyar dolarý geçiyordu. Sohbetin hemen ardýndan patlak veren 2001 Krizi sonrasýnda bu faturaya bankacýlýk sistemindeki büyük yolsuzluklar ve kamu bankalarýnýn kanýný iliðini emen görev zararlarý kabusu da eklendi. Türkiye'nin þu anda içinde bulunduðu borç çevirme probleminin büyük bölümü, bankacýlýk operasyonu sonucunda ihraç edilen kaðýtlardan kaynaklanýyor. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) en yeni raporuna göre, bankacýlýk sektörünü yeniden yapýlandýrmanýn toplam maliyeti 47.2 milyar dolar. Buna, yazý kaleme alýndýðý gün açýklanan 9 katrilyonluk liralýk yani 6 milyar dolarlýk Ýmar Bankasý maliyeti eklendiðinde, fatura 53 milyar dolarý geçmiþ olacak. Türkiye'nin son ekonomik krizde tüm alanlardaki ekonomik kaybý ise bazý uzmanlara göre 150 milyar dolarý buluyor. Karmaþýk kayýp hesaplarýnýn yansýmasý ise Türkiye'nin içinde bulunduðu büyük borç sarmalý þeklinde karþýmýza çýkýyor. Türkiye, nereden bakýlýrsa bakýlsýn önümüzdeki 5-6 yýlý bu borçlarý temizleyerek geçirmek zorunda. Bu yapýlmazsa, ülkenin kredi deðerliliði düzelmeyecek ve uluslararasý finans sisteminin sunduðu cazip dýþ borçlanma olanaklarýndan yararlanmak mümkün olmayacak. Peki bu iþ nasýl baþarýlacak? Türkiye gibi aðýr dýþ borç yükü ve sorunlu kamu finansmaný þartlarý altýnda bulunan ülkeler için geliþtirilmiþ en basit takip aracý faiz dýþý fazla. Kolay bir benzetme yapmak gerekirse faiz dýþý fazla; otomobil sürerken sað ayna kontrolüne benziyor. Herkes için basit ama etkili bir denetim aracý. Türkiye'de son zamanlarda faiz dýþý fazlaya karþý bir hassasiyet, deyim yerindeyse 'allerji' oluþmuþ durumda. Sanki koskoca dünyada, bu rasyonun sadece Türkiye'nin baþýna çorap örmek için icat edildiði gibi bir hava estirilmeye çalýþýlýyor. Neredeyse köy kahvelerindeki gündelik ekonomi sohbetlerinde bile faiz dýþý fazla pek hayýrla anýlmýyor. Oysa gerçek öyle deðil. Sözgelimi; sýk sýk ekonomik yapýsý Türkiye'ye çok benzetilen ve geliþmiþler trenine çoktan atlamýþ bulunan Ýtalya'da bile faiz dýþý fazla önemli bir rasyo olarak hala izleniyor. Benzer þekilde Yunanistan, Belçika, Ýrlanda gibi AB üyesi ülkelerde de faiz dýþý fazla dikkatle ele alýnýyor. Çünkü mali disiplinin bozulmasý demek, Avrupa Birliði için Avrupa Para Sistemi'nin bozulmasý anlamýna geliyor. Anlayacaðýnýz AB'ye üye olsak bile bu faiz dýþý fazla derdinden kurtulacaðýmýz yok. Balkanlar ve Ortadoðu'nun en krizkolik ülkesi Türkiye'nin klasik tartýþma konularýndan birisi de Uluslararasý Para Fonu. Acaba Türkiye'yi krize IMF mi soktu? Bizi yüzlerce milyar dolarlýk iç ve dýþ borç stoku altýna bu kurum mu iteledi, yoksa kendi yöneticilerimiz mi beceriksiz ve basiretsiz? IMF, Türkiye'nin krizden çýkmasýný istemiyor mu? Bu sorular hepimizin kafasýný meþgul edip duruyor. Cevabý ise Nasreddin Hoca fýkrasýndaki gibi verilebilir: Sen de haklýsýn, sen de haklýsýn... IMF'nin, 1997 yýlýnda imzalanan ve mali boyut içermeyen Yakýn Ýzleme Anlaþmasý sýrasýnda Türkiye'ye ýsrarla Para Kurulu sistemine geçiþi önerdiði ve baþarýlý misal olarak da Arjantin'i önerdiðini unutmadýk. Ayný baskýlarýn 1999 yýlýnda da yapýldýðýný ve orta yol olarak çapalý kurda buluþulduðunu hafýzalarýmýzý tazeleyerek hatýrlayabiliriz. Para Kurulu sistemi Arjantin'i, çapalý kur ise Türkiye'yi krize soktu. Demek ki IMF bu noktada yanýldý. Belki bunun içindir ki, günahýna girdiði Arjantin ve Türkiye'ye karþý son derece müsamahakar davranýyor. Kredi taleplerini iki etmiyor. Geçen Mayýs ayýnda Türkiye'ye gelen IMF Baþkan Yardýmcýsý Anne Krueger, son yýllarda dünyada meydana gelen ekonomik krizleri ayrýntýsýyla araþtýrdýklarýný ve bunlardan birisi hariç

6 EKONOMÝDE YENÝ DÖNEM hepsinin mali sistem kaynaklý olduðunu söylemiþti. Yani Krueger, Arjantin ve Türkiye'deki krizlerin mali sistemden kaynaklandýðýný üstü kapalý kabul etmiþti. Elbette bu analiz, kendi yaptýklarý hatalarýn da bir itirafý niteliðindeydi. Ama bundan çýkarýlmasý gereken ders ise þuydu: Türkiye, mali sistemini adam etmedikçe IMF'nin elinden kurtulamaz. IMF'yi kapýnýn önüne koyabilirsiniz ama bir süre sonra yaldýzlý davetiye göndermek zorunda kalabilirsiniz. Nasreddin Hoca'nýn diðer tarafa söylediði 'Sen de haklýsýn' sözünün arka planýnda ise Türkiye'nin 1987 yýlýndan bu yana çok kötü yönetilmesi yatýyor. Vergi toplamak yerine borçlanmak, dýþ borçlanmayý kolaylaþtýrmak için kambiyo rejimini çok erken libere etmek, kolay vaatlerde bulunan siyasetçilere dur diyecek mekanizmalarýn kurulmamýþ olmasý, var olmayan kaynaklarýn daðýtýlmasýnýn iþçi dostluðu, iþveren ahbaplýðý, köylü akranlýðý gibi paketlenerek tüm topluma sunulmasý, ahbap-çavuþ kapitalizmi ile siyasi partileri finanse etmeye çalýþmak, iþsizlikle mücadele yerine devleti Ýþ Bulma Kurumu'na çevirmek gibi onlarca idareci suçu, IMF'nin kapýsýnda sabahlamamýzýn en önemli sebepleri. Ne yazýk ki, bu iþleri yapan idarecileri, oylarý ile iþbaþýna getirenler ise biz seçmenler. Aslýnda IMF'yi biz, bizatihi kendimiz baþýmýza getirip oturttuk, borçlandýk. Þimdi IMF'nin borçlarýný tahsil edebilmek için ortaya attýðý yapýsal reform dizisini kabullenmek zorundayýz. Sýrf kolaycýlýk yaptýðýmýz için, sýrf kendi kendimizi disipline edemediðimiz için bu haldeyiz. O kadar mahcubuz ki, bizi hatalý yollara sürükleyen IMF'nin yüzüne bunu söyleyemiyoruz bile... Önümüzdeki yýllarda da IMF'den kurtuluþ pek kolay deðil. Her hatamýzý söyleyip gereðini yerine getirmemizi isteyecekler. Yapmýyor muyuz? Hooppp, yükselecek faizler, zorlaþacak dýþ borçlanma... Anlayacaðýnýz IMF'yi yerli yerinde, haddi haddinde tutmak bizim elimizde. Türkiye'nin önümüzdeki yýllardan itibaren alýþmasý gereken bir baþka dýþ takip odaðý ise AB. Eðer önümüzdeki yýl sonunda müzakerelere baþlama kararý çýkarsa, Türkiye ekonomisi deyim yerindeyse tam bir check-up'a girecek. Bu öyle bir süreç ki IMF ile iliþkilere pek benzemeyecek. IMF, önünde sonunda bir finans kurumu olduðu için reel ekonomiyle ilgisi sýnýrlý kalýyor. AB ise Türkiye'deki reel boyutla doðrudan ilgili. Çünkü yapýsý gereði sektörel ve bölgesel bazda teþvik sistemleri uygulayan AB, adeta Türkiye ekonomisinin tüm tahlillerini gözden geçirecek. Belki bazý reçeteler yazýp önümüze koyacak. Ýþte o zaman, daha çok yaygara çýkarabileceðiz. IMF'nin 'Þu kanunu, þu yönetmeliði çýkartýn' talepleri, çok hafif kalabilecek. Belki AB, Türkiye'nin bazý sektörlerden elini eteðini çekmesini bile isteyebilecek. Þu anda NewYork - Washington Hattý'nda kaderi deðiþtirilen ekonomik gidiþatýmýza, Brüksel daha çok müdahil olabilecek. Ama bütün bu tabloda deðiþmeyen tek þeyin, bizim ne yapmak istediðimiz konusundaki düþüncelerimizin karýþýklýðý olacak gibi görünüyor. Biz hata yaptýkça, çeliþkiye düþtükçe, kafasý karýþýk bir görüntü çizdikçe, sokaktaki adamýn deyiþiyle 'eloðlunun eli kuvvetlenecek.' Bir baþka fýkrada olduðu gibi; tek gözlü iktisatçýlarýn ülkesi olsa idik belki de herþey toz pembe görünecekti. Oysa yaþam gibi ekonomi de çok boyutlu. Türkiye, 1996 yýlýndaki Gümrük Birliði'ne giriþiyle baþlayan bir süreçte hýzla dýþ dünyaya entegre oluyor. Þu ana kadar yaþadýðýmýz süreç, bu bütünleþmenin hemen hemen tüm boyutlarýnýn olumsuzluðunu ortaya çýkarttý. Kesif bir borç bataðýna girdik, dünya ticaretinden istediðimiz payý alamadýk, insanlarýmýzý mutlu edecek günlük ekonomik ortamý yaratamadýk. Ama ayný süreç, bu sorunlarý nasýl aþabileceðimiz konusunda yol ve yöntemleri kabullenmemizi de beraberinde getirdi. Merkez Bankasý özerkliði Türkiye için hayaldi; baþarýldý. Kamu borçlanmalarýnýn bir yasa ile disipline edilmesi düþünülemezdi; yapýldý. Arka arkaya 21 bankaya el konulacaðý söylense kimse inanmazdý; cesaretle baþarýldý. Siyasetçilerin birçok yetkilerini üst kurullara devredeceði söylense pek hayra yorulmazdý; bu eþik geçilebildi. Örnekler daha uzatýlabilir ama bütün bunlar ciddi bedeller ödenerek gerçekleþtirilebildi. Oysa Türkiye, bütün bunlarý sýfýra yakýn bedel ödeyerek, daha sorun tespit edilir edilmez hayata geçirebilecek kapasiteye sahip bir ülke. Türkiye'nin sorun tespit ve çözüm yöntemlerini geliþtirmesinde sonsuz yarar var. Aslýnda Türkiye'nin bundan sonraki yol haritasý da belli. Düþük enflasyon ortamýnda, devleti yeniden yapýlandýrýp eðitim ve saðlýk yatýrýmlarýna önem vererek, genç nüfusuna özel sektörde yeni iþ alanlarý açarak, istikrarlý bir büyüme saðlayarak dünya rekabet arenasýnda iyi bir yer kapýp bunu korumaya çalýþmak. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmak. Türkiye'nin yaptýðý hatalar sonucu Birleþmiþ Milletler Ýnsani Geliþmiþlik Endeksi'nde giderek gerilediðini unutmayalým. Ekonominin piyasalar için deðil, bizatihi insanlar için iyiye gitmesi gerektiðini öðrenmeliyiz. Ýyiye gidiþin izlendiði datalarýn ise borsa endeksi, döviz kuru düzeyi deðil; iþsizlik oranýndaki iyileþme, hane halký gelirlerinin artmasý, kapasite kullaným oranlarýnda istikrarlý yükseliþ, ihracatýn saðlýklý geliþim çizgisine oturmasý gibi þimdilerde pek önemsemediðimiz yollardan geçtiðini anlamalýyýz.

7 EKONOMÝDE YENÝ DÖNEM Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Üyesi Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Uluslararasý Yatýrým veya Yabancý Sermaye Yatýrýmý ; bir ülkede yerleþik kiþi veya kuruluþlarýn ülke sýnýrlarýnýn dýþýnda servet edinmeleri þeklinde tanýmlanabilir. Yabancýlarýn tahvil ve hisse senedi gibi menkul deðerlere yaptýðý yatýrýmlara Mali Yatýrým yada Uluslararasý Portföy Yatýrýmý denir. Yabancýlarýn bina, fabrika, arazi, üretim tesisi gibi fiziki deðerler edinmesi ise Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý ný oluþturur. Yabancý sermaye çeþitleri arasýnda en istikrarlý ve risk derecesi en az olan doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýdýr. En riskli ve istikrarsýz sermaye giriþi ise portföy yatýrýmlarýdýr (sýcak paradýr). Risk derecesi orta düzeyde olan yatýrýmlar ise dýþ yardým ve ticari kredilerdir. Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn faydalarý nelerdir? Bir ülkenin ekonomik kalkýnmasýnda doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn rolü çok çeþitlidir. Bunlar; iç ve dýþ tasarruf açýðýný azaltýr. Genellikle geliþmiþ ülkelerin iç tasarruf oraný düþük, dýþ tasarruf (dýþ kaynak) imkaný ise yok denecek kadar az olduðu için yeterli ve gerekli yatýrýmlar yapýlamamaktadýr. Mesela, birkaç yýldýr Türkiye enerji darboðazý çekmektedir. Sebebi ise bu sektör yatýrýmlarý için ne devletin ne de özel sektörümüzün yeterli kaynaðý yoktur. Eðer Türkiye uluslararasý tahkimi 5-10 yýl önce çýkartmýþ ve bürokratik engelleri de asgari düzeye indirebilmiþ olsa idi, son beþ yýlda yapýlmasý gereken en az 20 milyar dolarlýk enerji yatýrýmýný doðrudan yabancý sermaye ile karþýlayabilir ve Türkiye de enerji sýkýntýsý ile karþýlaþmazdý. - Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý, bir ülkeye mal ve hizmet üretimi için geldiðinden, teknoloji transferi ve istihdam artýþý saðlar. - Mal ve hizmet üretimine katkýda bulunarak, katma deðeri artýrmak suretiyle vergi gelirlerinin de artmasýný saðlar. - Bu yatýrýmlar yüksek teknoloji ve yönetim bilgisini getirerek iþgücü verimliliðini ve mal ve hizmet üretiminde kalitenin artmasýna katkýda bulunur. - Ýhracatý artýrarak döviz kazancý saðlar veya iç piyasa için üretim yaparak ithalat ihtiyacýný azaltarak döviz tasarrufu saðlar. - Ýþletmecilik ile iç ve dýþ pazarlamanýn geliþmesine çok önemli katkýda bulunur. - Ülke ekonomisinin dünya ekonomisiyle bütünleþmesinde çok önemli bir ekonomi politikasý aracý haline gelmiþtir. Çünkü doðrudan yabancý sermayeler üretimlerin önemli bir bölümünü yurt dýþýna ihraç etmektedir. Onun için doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý çekmede ülkeler arasýnda büyük bir rekabet vardýr. Doðrudan yabancý sermaye ucuz iþçiyi sömürür, ülkenin siyasi ve ekonomik hayatýna hakim olur mu? Bu sorunun cevabý, gerek sað ve gerekse sol kesimlerde 1980 yýlýna kadar evet idi ve yanlýþtý. Çünkü araþtýrmacýlar geliþmiþ ülkeler ve geliþmekte olan ülkelerdeki 8-10 misline varan ücret farklarýndan giderek doðrudan yabancý sermayenin geliþmiþ ülkelerdeki iþçileri sömürdüðü kanaatine varýyorlardý. Oysa doðrudan yabancý sermayenin gittiði geliþmiþ ülkelerde yabancýlarýn sahip olduðu iþletmelerdeki iþçi ücretlerinin yerli iþletmelerdeki iþçi ücretlerinden yüzde arasýnda daha fazla olduðu ortaya çýkmýþtýr. Diðer taraftan bir ülkenin toplam sermaye birikimi içinde doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn payý, özellikle geliþmiþ ülkelerde yüzde 1'in bile altýnda olduðu için ülkenin siyasi ve ekonomik hayatýna hakim olduðu yanlýþtýr. Tablo-1'de görüldüðü gibi geliþmiþ ülkeler, geliþmekte olan ülkeler ve Merkezi ve Doðu Avrupa Ülkeleri son yýllarda çok büyük doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý çekmiþlerdir yýlýnda yaklaþýk 700 milyar dolar olan dünyadaki doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý stoku, milyar dolar olarak, 1990'da 2 trilyon dolara, 1995'te 3.3 trilyona, 2000'de 6.2 trilyona, 2002'de de 7.1 trilyon dolar'a fýrlamýþ olmasýna raðmen, bu tür yatýrýmlar daha çok geliþmiþ (sanayileþmiþ) ülkelerin kendi aralarýnda yapýlmýþtýr döneminde doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnda yüzde 23, döneminde yüzde 21 artýþ, döneminde de yüzde 41 artýþ saðlanmýþtýr. Ancak 2000 yýllýndan 2002 yýlýna dünyadaki toplam doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnda yüzde 53'lük bir azalma varken, bu azalýþlar geliþmiþ ülkelerde yüzde 59, geliþmekte olan ülkelerde ise sadece yüzde 34'tür. Merkezi ve Doðu Avrupa Ülkelerinde ise az da olsa bir artýþ vardýr.

8 EKONOMÝDE YENÝ DÖNEM Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn azalmasýna etki eden baþlýca faktörler ise; son iki yýlda dünya ölçeðinde, özellikle geliþmiþ ülkelerde büyüme hýzýndaki gerilemeler, sermaye piyasalarýndaki dalgalanmalar sonucu þirket karlýlýklarýnýn azalmasý, özelleþtirme fýrsatlarýnýn ve þirket evliliklerinin azalmasýdýr yýlý itibari ile toplam doðrudan yabancý sermaye stokunun yüzde 64.5'i geliþmiþ ülkelerde, yüzde 32.9'u geliþmekte olan ülkelerde, yüzde 2.6'sý da Merkezi ve Doðu Avrupa Ülkeleri ndedir. Toplam stokta AB'nin payý ise yüzde 37'dir. En çok doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý stoku payýna sahip olan ülkeler ise; parentez içinde milyar dolar TABLO-1, BÖLGELERE VE BAZI ÜLKELERE GÝDEN DOÐRUDAN YABANCI SERMAYE (DYS) YATIRIMLARI, (Milyar Dolar) Bölgeler ve Ülkeler (Yýllýk Toplam Ortalama) STOK DÜNYA (TOPLAM) GELÝÞMÝÞ ÜLKELER Avrupa Birliði (AB) Kuzey Amerika GELÝÞEN ÜLKELER Güney Doðu Asya Latin Amerika MDAÜ ÜLKELERÝ (1) BAÞLICA DYS YATIRIMI ÇEKEN ÜLKELER (Milyar Dolar) ABD Ýngiltere Almanya Fransa Belçika-Lüksemburg Hollanda Kanada Ýspanya Ýrlanda Ýtalya Ýsveç Çin Hong Kong Singapur Japonya Güney Kore Brezilya Meksika Arjantin Polonya Çek Cumhuriyeti Macaristan Rusya Federasyonu Kazakistan Türkiye (1) MDAÜ Ülkeleri: Merkezi ve Doðu Avrupa Ülkeleri (Balkanlar, Rusya ve Baltýk Ülkeleri dahil). NOT : 2000 ve 2002 yýllarýnda en çok DYS yatýrýmý yapan ülkeler ise; sýrasýyla, milyar dolar olarak, Ýngiltere 250 ve 40, Fransa 177 ve 63, ABD 143 ve 120, Belçika- Lüksemburg 86 ve 167, Hollanda 74 ve 26, Hong Kong 59 ve 18, Almanya 57 ve 25, Ýspanya 56 ve 19, Kanada 47 ve 49, Ýsviçre 45 ve 12, Ýsveç 41 ve 11, Japonya 32 ve 31, Danimarka 25 ve 5, Finlandiya 23 ve 10, Ýtalya 12 ve 17, Portekiz 8 ve 4, Ýrlanda 5 ve 3 milyar dolardýr. Kaynak : UN-UNCTAD, World Investment Report 2003, New York, Eylül 2003.

9 EKONOMÝDE YENÝ DÖNEM olarak, ABD yüzde 19 (1351), Ýngiltere yüzde 9 (639), Almanya yüzde 6.4 (452), Çin yüzde 6.3 (448), Hong Kong yüzde 6,2 (433), Fransa yüzde 5.6 (401), Belçika- Lüksemburg yüzde 5.4 (382), Hollanda yüzde 4.4 (315), Brezilya yüzde 3.3 (236), Kanada yüzde 3.1 (222), Ýspanya yüzde 3 (212), Ýrlanda yüzde 2.2 (157), Türkiye'nin payý ise yüzde 0.3 (binde 3) ile 18.6 milyar dolardýr. Toplam üretim (GSMH) yönünden Türkiye'nin Dünya ekonomisinin büyüklüðü 20. sýrada, nüfus yönünden 15. sýrada olmasýna raðmen, Dünya doðrudan yabancý sermaye stokunda binde üçlük bir paya sahip olmasý düþündürücüdür. Yýllýk bir milyar dolarlýk doðrudan yabancý sermaye ile Türkiye 2000 yýlýndaki toplam doðrudan yabancý sermayenin 1393'te 1'ini, 2002 yýlýnda 651'de 1'inin çekebilmiþtir. Diðer önemli bir nokta da, 2002 yýlýnda Ýrlanda'ya giden 19 milyar dolarlýk doðrudan yabancý sermayeyi Türkiye 40 yýlda çekebilmiþtir. 2002'de Çin'e giren doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý 52.7 milyar dolar olup, Türkiye'ye son 40 yýlda giren doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý ise sadece 18.6 milyar olduðuna göre, bu miktar Çin'e yaklaþýk sadece 4 ayda giren doðrudan yabancý sermaye yatýrýmýna eþittir. Toplam doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý stokunun toplam üretim dediðimiz GSYÝH'ye oranýnda dünya ortalamasý yüzde 22.3 iken, bu oran geliþmiþ ülkelerlerde yüzde 31.4 (AB'de yüzde 31.4), geliþmekte olan ülkelerde yüzde 36, Merkezi ve Doðu Avrupa Ülkelerinde yüzde 20.8, Uzak Doðu Ülkelerinde de yüzde 37.9'dur. Ülkeler bazýnda ise bu oran, yüzde olarak Hong Kong 266, Ýrlanda 129, Hollanda 75, Kazakistan 63, Çek Cumhuriyeti 55, Brezilya 52, Ýngiltere 41, Çin 36, Fransa 28, Ýspanya 32, Kanada 30, Almanya 23, Romanya ve Polonya 24'er, ABD 13 ve Türkiye'de ise sadece 10.2'dir. Birleþmiþ Milletler Eylül 2003 Dünya Yatýrým Raporu'na göre (s. 9-10), döneminde doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý çekme cazibesi ve performansý bakýmýndan Belçika-Lüksemburg 1'nci, Ýrlanda 4'üncü, Kazakistan 15'inci, Bulgaristan 25'inci, Azerbaycan 38'inci, Brezilya 37'nci, Ýspanya 41'inci, Polonya 47'nci, Rusya 75'inci, Mýsýr 110'uncu, Türkiye ise 112'nci sýrada yer almaktadýr. Bu deðerlendirmede yatýrým iklimi veya ortamý, ekonomik ve politik istikrar, altyapý ve tabii kaynaklarýn yeterliliði, özelleþtirme imkanlarý, doðrudan yabancý sermaye için verilen teþvikler gibi faktörler göz önünde bulundurulmuþtur. Türkiye doðrudan yabancý sermaye çekmede neden baþarýsýzdýr? Türkiye mevcut potansiyeline göre dünyada en az doðrudan yabancý sermaye çeken bir ülkedir ortalarýnda 57'nci Hükümet kurulduðu zaman Türkiye ekonomisinin geleceði ve yeni hükümetin ekonomi politikalarýnýn ne olacaðý konusunda bilgi edinmek üzere beþ yabancý uluslararasý finans kurumu yöneticisi ziyaretime gelmiþti. Bu yabancý yatýrýmcýlara göre, uluslararasý tahkimi kabul etmemize raðmen, Türkiye'ye doðrudan yabancý sermaye yatýrýmýnýn gelmeyeceði ve bunun baþlýca sebeplerini ise; - Türkiye'de siyasi istikrarýn henüz yerleþmediði ve koalisyon hükümetlerini riskli bulmalarý, - Ekonomik istikrarýn en önemli göstergesi olan yýllýk enflasyon hýzýnýn tek haneli rakamlara ne zaman ineceði ve bu seviyede kalýp kalmayacaðý belli olmamasý, - Türkiye'de kayýt dýþý ekonominin yüzde ellilere yaklaþmasý ve bu durumun doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý açýsýndan haksýz rekabet ortaya çýkarmasý, - Merkezi ve Doðu Avrupa Ülkeleri ne göre, Türkiye'de ekonomik ve siyasi istikrarsýzlýða ilaveten, sendikalý iþgücü maliyetinin 4-5 kat daha yüksek olmasý, - Diðer ülkelere göre, Türkiye'de Kurumlar Vergisi oranlarýnýn ve enerji maliyetlerinin çok yüksek olmasý, - Özelleþtirme uygulamalarý ve mevzuatýnda yabancýlara yüzde 51'in üzerinde satýþlarýn engellenmesi, - Türkiye'de bir yatýrýma baþlamak için bürokratik engeller sonucu birkaç yýlýn boþa geçmesi ve yatýrýma baþlanýldýktan sonra da en az 50 yerden izin ve imza alýnmasý olarak sýraladýlar.

10 AB Komisyonu Türkiye ile ilgili ilk Ýlerleme Raporunu Ekim 1998'de hazýrladý. Bu raporlarýn sonuncusu 5 Kasým tarihinde Brüksel'de açýklanan ve "Türkiye'nin AB Üyeliðine Doðru Düzenli Ýlerleme Raporu 2003" baþlýðýný taþýyan belgedir. Yine AB Komisyonu, 1998 yýlýndan bu yana her yýl Türkiye yanýnda diðer aday ülkelerin durumunu topluca deðerlendiren bir Strateji Belgesi açýklayagelmiþtir. Bu yýl yine 5 Kasým 2003 tarihinde ilerleme raporlarýyla birlikte çýkarýlan söz konusu belge "Devam Eden Geniþleme" baþlýðýný taþýmakta ve 10 aday ülkenin 1 Mayýs 2004 tarihinde üyelikleri artýk kesinleþtiði için sadece Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin tam üyelik yolunda kaydettikleri geliþmelere yer vermektedir. EKONOMÝDE YENÝ DÖNEM Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporu'na Göre Gelinen Son Durum En fazla ilerleme AB - Türkiye Gümrük Birliði ile ilgili bölümlerde olmuþsa da, buralarda bile Türkiye yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemektedir. Her alanda yeni yasama çalýþmalarýna ihtiyaç vardýr. Türkiye Ulusal Program'ýn uygulanýþýna aðýrlýk vermelidir. Birçok alanda uygulama zayýf kalmaktadýr. Acquis'nin fiilen uygulanabilmesi için idari yapý güçlendirilmelidir. Bu yazýda kýsaca Strateji Belgesinin Türkiye ile ilgili kýsýmlarýnda ve ülkemiz için hazýrlanan Ýlerleme Raporunda yer alan bazý önemli tespitlere yer vereceðiz. Her iki belgede Kýbrýs konusunda yer alan ifadelere ise, bunlarýn kamu oyunda yarattýðý tepki ve tartýþmalarý gözönüne alarak, yazýmýzýn sonunda ayrýca deðineceðiz. 1. Strateji Belgesi Toplam 43 sayfa olan bu belgede Türkiye ile ilgili görüþler 15-18'inci sayfalar arasýnda yer almýþtýr. Belgeye göre, Türk hükümeti, son bir yýlda Kopenhag Siyasi Kriterleri alanýnda yasal reformlarý hýzlandýrarak büyük bir kararlýlýk göstermiþtir. Belgede sýralanan çabalara karþýn, Komisyon'a göre Türkiye henüz Kopenhag Siyasi Kriterlerini tam olarak karþýlamamaktadýr. Siyasi, medeni, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarý garanti altýna alan açýk bir çerçeve oluþturulmamýþtýr. Reformlarýn uygulanýþý güçlendirilmelidir. Fakat, insan haklarýndan ve temel özgürlüklerden yararlanma konusunda þimdiden net iyileþme iþaretleri vardýr. Ekonomik kriterler alanýnda Türkiye piyasa ekonomisinin iþleyiþini önemli ölçüde geliþtirmiþtir. Fakat makroekonomik dengesizlikler devam etmektedir. Enflasyonu indirme ve reform süreci sürdürülmeli; bunun için mali disiplin, yapýsal reformlar, bankacýlýk sektörünün özelleþtirilmesi ve piyasalarýn serbestleþtirilmesi devam ettirilmelidir. Ekonominin büyüme potansiyelinin artýrýlmasý için yabancý doðrudan yatýrýmlar teþvik edilmelidir. Acquis'ye (Topluluk Müktesabatý) uyum konusunda Türkiye birçok alanda iyileþme saðlamýþsa da, çoðu bölümlerde daha iþin baþýnda bulunmaktadýr. 2. Ýlerleme Raporu Daha önceki raporlar gibi, 2003 raporu da özellikle Ortaklýk Anlaþmasý çerçevesinde Türkiye - AB iliþkilerine deðiniyor, Kopenhag Siyasi Kriterleri ekonomik kriterler ve Türkiye'nin üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme, yani acquis'yi kabullenebilme kapasitesi açýsýndan durum tespiti ve deðerlendirmesi yapýyor. Rapor, son bir yýlda gerçekleþtirilen reform paketlerinin ifade, toplanma ve gösteri özgürlüðü, kültürel haklar ve ordu üzerinde sivil denetimin arttýrýlmasý alanlarýnda çok önemli siyasi geliþmelerin göstergesi olduðunu vurguluyor. TBMM'nin büyük çoðunluðu ile onaylanan ve geniþ bir halk desteði saðlayan reformlarýn Türkiye'yi Avrupa deðer ve standartlarýna yakýnlaþtýrdýðýna iþaret ediliyor. Reformlarýn uygulanmasý alanýnda Hükümetin Prof. Dr. Nahit Töre Çankaya Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Üyesi

TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ REEL SEKTÖRÜN FÝNANSMANINDA SERMAYE PÝYASASININ ROLÜ Ýstanbul, 12 Aralýk 2002 Yayýn No. 7 ISBN: 975-6483-01-6 M A T B A A S A N A Y Ý V E T Ý C

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler gündem2009 / 01 Temmuz Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü Kentler ve Yerel Yönetimler Türkiye Müteahhitler Birliði YÖNETÝM KURULU Baþkan M. Erdal EREN Baþkan Vekilleri Emin SAZAK Emre AYKAR Yaþar EREN Adnan

Detaylı

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 Ýçindekiler I. Katký Koyan Kuruluþlardan Önsöz 3 Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) II. Rapor Özeti 4 VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 VIII.

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel 2. YATIRIM ORTAMI 14 2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel Bir Bakýþ Türkiye geçmiþte önemli miktarda doðrudan yabancý yatýrým çekme baþarýsý gösteremedi. 15 20 yýlý hariç tutulursa 1980

Detaylı

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te B Ý L Ý M S E L Y A Y I N O R G A N I TMSF yýl: 8 sayý: 35 Ekim-Kasým-Aralýk 2013 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te BANKACILIK PÝYASASINDA YENÝ

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Psiko-Ekonomistler. Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar! -II. Yeni [19.] Stand-by Anlaþmasý ve [Son] Niyet Mektubu

KURTULUÞ CEPHESÝ. Psiko-Ekonomistler. Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar! -II. Yeni [19.] Stand-by Anlaþmasý ve [Son] Niyet Mektubu H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 65 Ocak-Þubat 2002 Psiko-Ekonomistler Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 181 ocak 2009 odtülüler bülteni ÝÇÝNDEKÝLER ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2009 Dernek Adýna

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

1 Ýçindekiler 71 10 35 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan - Mayýs 2012 Yýl :13 Sayý : 177 26 64 6 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel Nafi GÜRAL Kütahya ve Yatýrýmlar Kütahya Valisi

Detaylı

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 48 HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bu Rapor MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı