BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?"

Transkript

1 BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme ihtiyacýný doðurmuþtur. Bunu hýzlandýran da, Marshall yardýmý adý altýnda Avrupa ya akan sermayenin kendilerini giderek ABD ye baðýmlý kýlacaðýný görmeleridir. Avrupa menþeli yeni bir sermaye piyasasý kurmak isteyen Batý Avrupa ülkeleri, ekonomik potansiyellerini biraraya getirerek, güçlü bir Ortak Pazar oluþturmayý planlamýþtýr. Bu amaçla da ilk etapta Fransa nýn öncülüðünde kömür ve çeliðin üretim ile kullanýmýnýn uluslarüstü bir organa býrakýlmasý kararlaþtýrýlmýþ, 1951 Paris Sözleþmesiyle Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Ýtalya ve Lüksemburg arasýnda kurulan AKTÇ ( Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu) ile üye ülkeler arasýnda kömür ve çelikte gümrük birliði uygulamasý baþlamýþtýr. Bu deneme, sözkonusu 6 ülkeyi baþka alanlarda da ekonomik bütünleþmeye yöneltmiþ ve 1957 yýlýnda atom enerjisinin barýþçý amaçlarla kullanýmýný öngören EUROTOM ile Avrupa Ekonomik Topluluðu(AET) kurulmuþtur. AET ye hukuken ve fiilen uluslararasý bir kuruluþ olma niteliðini kazandýran Roma Antlaþmasý 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. AET nin nihai hedefi Avrupa nýn siyasal bütünlüðü olmuþtur. Bu hedefe ulaþmak için de öncelikle ekonomik dengeyi saðlamak üzere üye ülkeler arasýnda mallarýn, hizmetlerin, sermayenin ve emeðin serbestçe dolaþtýðý bir ortak pazar ve gümrük birliði tesis edilmiþtir. Böylelikle üye ülkeler kendi aralarýnda gümrük vergilerini sýfýra indirip, dýþ dünyaya ortak bir gümrük tarifesi uygulayarak, ticareti engelleyen her türlü sýnýrlamayý kaldýrmayý ve dýþ ticaretlerinin geniþlemesini saðlamayý amaçlamýþlardýr. Ekonomik aðýrlýklý olan birliðin yapýsý, 1 Temmuz 1987 tarihli Tek Avrupa Senedi ile önemli deðiþikliklere uðramýþ ve Ortak Pazar hedefi yeniden tarif edilmiþtir. Kurucu Roma Antlaþmasý nda önemli deðiþiklikler yapan tek senet ile artýk üye ülkeler arasýnda ortak bir dýþ politika oluþturulmasý ve uygulanmasý gündeme gelmiþtir. Bu amaçla karar alma sürecini hýzlandýracak tedbirler belirlenmiþ, Avrupa Parlamentosu nun yetkileri arttýrýlmýþ ve 1957 lerin AET si, Avrupa Topluluðu(AT) na dönüþtürülmüþtür lý yýllara gelindiðinde Birliðin yapýsý bir kez daha yenilenmiþtir. 7 Þubat 1992 de imzalanýp, 1 Kasým 1993 te yürürlüðe giren ve resmi adý Avrupa Antlaþmasý olan Maastricht Antlaþmasý ile Roma Antlaþmasý nda kapsamlý deðiþikliklere gidilerek, çok önemli siyasi hedefler seçilmiþtir. Bu hedefler, ortak güvenlik ve dýþ politika ile adalet ve içiþleri üzerine bina edilmiþ, ekonomik ve parasal ortaklýktan, çevre, tüketici haklarý, saðlýk, haberleþmeye kadar hemen tüm alanlarda bütünleþme amaçlanmýþtýr. Bu son düzenleme ile de günümüzün Avrupa Birliði (AB) doðmuþtur.

2 AB nin bugün itibariyle 15 üyesi vardýr. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kýbrýs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ile Türkiye de aday ülke statüsündedir. Ancak AB baþta olmak üzere tüm platformlarda, diðer adaylardan farklý bir muamele gördüðü için Türkiye nin 12+1 konumunda olduðu ifade edilmektedir. BÝRLÝK VE TÜRKÝYE Türkiye, AET, AT veya AB ile neden, nasýl ve ne zaman iliþki kurmuþtur? Ülkemizin, AB(AET) ile iliþkisi baþlangýçta; - Siyasal bir tercih ve - Soðuk savaþ yýllarýnýn çok özel þartlarýna dayanmýþtýr tarihli Roma Antlaþmasý nýn yürürlüðe girmesinden sonra 15 Temmuz 1959 da Yunanistan, sadece 16 gün sonra da 31 Temmuz 1959 da Türkiye topluluða katýlmak için müracaat etmiþtir. Türkiye nin gerekçesi, uzun dönemde Batý Avrupa da kurulabilecek siyasal bir birliðin dýþýnda kalmamak ve Gümrük Birliði içinde Yunanistan a verilecek ticari tavizlerden yoksun olmamaktý. 4 yýl süren görüþmelerden sonra 12 Eylül 1963 te, Türkiye-AET arasýnda bir ortaklýk kuran Ankara Anlaþmasý imzalanmýþtýr. 1 Aralýk 1964 tarihinde yürürlüðe giren anlaþma ile, Türkiye ekonomisinin kalkýndýrýlmasýný hýzlandýrmak, Türk halkýnýn istihdam seviyesi ve hayat þartlarýnýn yükseltilmesini saðlamak için taraflar arasýnda ticari, ekonomik iliþkileri aralýksýz ve dengeli olarak güçlendirmeyi teþvik etmek öngörülmüþtür. Türkiye nin kalkýnmasýna yardýmcý olmak üzere de topluluðun Türkiye ye ekonomik yardýmda bulunmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Böylece Türkiye-AET arasýnda, Gümrük birliðinin esaslarý, mallarýn, kiþilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaþýmý, tarým, ulaþtýrma, rekabet, mevzuat ile ekonomik ve ticari politikalarýn uyumlulaþtýrýlmasý, ortaklýk organlarý, Türkiye nin tam üyelik imkanlarý, ortaklýk iliþkisinde çýkabilecek uyuþmazlýklarýn çözümü gibi konular hükme baðlanmýþtýr. Bunlarýn gerçekleþmesi için ise öncelikle Gümrük Birliði nin gittikçe geliþen þekilde kurulmasý benimsenerek, hazýrlýk, geçiþ ve son dönem olarak üç aþamalý bir takvim belirlenmiþtir. Türkiye nin Topluluða tam üye sýfatýyla katýlabilmesi yolunu açýk tutan Ankara Anlaþmasý nda, yürürlük süresine iliþkin bir hüküm yer almamaktadýr. Buna iliþkin 28. Madde de, Anlaþmanýn iþleyiþi Topluluðu kuran Antlaþmadan doðan yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafýndan üstlenilebileceðini gösterdiðinde akit taraflar, Türkiye nin topluluða katýlma imkanýný inceleyeceklerdir demekle yetinilmiþtir. 2

3 Ankara Anlaþmasý bir çerçeve anlaþmasýdýr. Bu anlaþmada da, Türkiye-AET arasýnda gümrük birliðini tesis eden protokollerde de öngörülen hedef, diðer üyeler statüsünde Avrupa Ekonomik Topluluðu na ya da bugünün AB sine girmektir. Anlaþmanýn imzalandýðý dönemde tek karar mercii Baþbakanlýk ve Dýþiþleri Bakanlýðý olmuþtur. Dönemin Baþbakaný merhum Ýsmet Ýnönü, bu anlaþmayý bozma imkanýmýz olup, olmadýðýný, ileride istersek çýkýp, çýkamayacaðýmýzý sormuþ, evet cevabýný alýnca Ankara Anlaþmasý ný onaylamýþtýr. Türkiye-AET arasýnda Ankara Anlaþmasý nýn imzalanmasý öncesinde de ilginç olaylar yaþanmýþtýr. Bu dönemi, Merkez Bankasý nýn Mart 1995 te Ankara da düzenlediði Avrupa Birliði ve Türkiye-AB Ýliþkileri Eðitim Programýnda, dönemin Türkiye-AT Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof.Dr. Haluk Günuður un sunduðu bildiriden aktarmak istiyoruz: Türkiye nin AET ile görüþme stratejisi baþýndan beri Yunanistan a göre belirlenmiþti. Taktik olarak Yunanistan sürekli olarak bu iliþkinin Gümrük Birliði modeline oturtulmasý gerektiðini söylemiþtir. Yani kýsacasý Gümrük birliði ortaklýðý tam üyeliðe giden bir entegrasyon modelidir. Gümrük Birliði aslýnda son derece baðýmlý bir modeldir. Çünkü bu model baþvuranlarý daha sonra tam üyeliðe götürebilecektir. Yunanistan la görüþmeler yaklaþýk 1 ay önce baþlamýþtýr. Bundan da yararlanarak Türk delegasyonu, (Yunanistan la nasýl bir model oluþturuyorsanýz, Türkiye ile de ayný modeli oluþturun) demiþtir. Yunanistan la yapýlan modelin Gümrük Birliði temeline oturan bir ortaklýk anlaþmasý olduðu kesinleþince, Türkiye de bundan geri kalmak istememiþtir. 1 Prof. Günuður un verdiði bilgiye göre, Ankara Anlaþmasý 12 Þubat 1964 de onaylanmak üzere GATT a (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaþmasý- sonradan Dünya Ticaret Örgütü ne dönüþmüþtür) sunulmuþtur. Çünkü Gümrük Birliði, GATT kurallarýna istisna teþkil eden bir modeldir ve Türkiye GATT üyesidir. AET ile yapýlan bu anlaþma ile GATT ýn genel kuralý olan en çok kayrýlan ülke kuralý bir tarafa býrakýlacaktýr. O dönemde Yunanistan, GATT ýn Ankara Anlaþmasýný onaylamamasý için çalýþmýþtýr. Çünkü AET nin Yunanistan ile yaptýðý Atina Anlaþmasý ve Türkiye ile yaptýðý Ankara Anlaþmasý arasýnda farklýlýk vardýr. Atina Anlaþmasý ile gümrükler AT a karþý doðrudan indirilirken, Türkiye ye 5 yýllýk bir hazýrlýk dönemi öngörülmüþtür. Ýnanýlmaz ama bize bir ayrýcalýk tanýnmýþtýr. Diðer AB üyesi ülkelerin baskýsý ile Yunanistan itirazýný geri çekmiþse de GATT, Ankara Anlaþmasýný onaylamamýþ, ileride Gümrük Birliði ile ilgili takvim sunulduðunda deðerlendirileceðini bildirmiþtir. Kýsacasý GATT, Ankara Anlaþmasý ný onaylamamýþ ama reddetmemiþtir de. GATT 1 Ocak 1973 te Katma Protokolün yürürlüðe girmesinden sonra Ankara Anlaþmasý na çerçeve anlaþmasý olarak onay vermiþtir. 1 Haluk Günuður, Avrupa Birliði El Kitabý, 2.Baský,

4 Ankara Anlaþmasý çerçeve anlaþmasý niteliðindedir. Çünkü bir de katma protokol bulunmaktadýr. Anlaþma 33 maddeyken, Protokol 64 maddede düzenlenmiþtir. Yunanistan ile yapýlan Atina Anlaþmasý ise ikisinden de farklýdýr. Bu anlaþma 72 maddeden teþkil edilmiþtir, bir anlamda Ankara Anlaþmasý artý Katma Protokolümüz ayarýndadýr. Atina Anlaþmasý karma nitelikte, Ankara Anlaþmasý ise biri çerçeve, diðeri uygulama özelliðindedir.. Kurucu anlaþmalar ve Ankara Anlaþmasý nda da görüldüðü gibi, Gümrük Birliði ve AET ya da AB ye tam üyelik bir bütündür. Asýl kurum AB dir. Bu kurum içinde 10 ayrý çark birlikte dönmektedir ve bu da tam üyeliðe baðlýdýr. Gümrük Birliði tek baþýna, baðýmsýz ticari bir bölüm deðil, AB nin diðer organlarý ile bir bütündür. AB nin gerek aday ülkelerle, gerekse de üçüncü ülkelerle 8 ayrý çeþit ekonomik iliþkisi bulunmaktadýr. Bunlar, Avrupa Ekonomik Alaný ve EFTA, Avrupa Anlaþmalarý, Gümrük Birlikleri, Avrupa-Akdeniz Ortaklýk Anlaþmasý, Ýþbirliði Anlaþmalarý, Lome Anlaþmalarý, Tekstil Anlaþmalarý ile Geniþletilmiþ Preferanslar Sistemidir. Gümrük Birliði, AB nin, ticari iliþkilerini düzenleyen araç veya sistemlerden sadece birisidir. AB nin üçüncü ülkelerle ticari ortaklýðý, genelde serbest ticaret bölgesi niteliðindedir. Serbest ticaret bölgeleri ile Gümrük Birliði arasýndaki temel fark; birincisinde ortaklar arasýnda sadece gümrük vergisi, eþ etkili vergi ve miktar kýsýtlamalarýnýn kaldýrýlmasýdýr. Gümrük Birliði nde ise, bunlarýn yaný sýra üçüncü ülkelere ortak gümrük tarifesi uygulanmaktadýr. Burada en önemli husus, gümrük birliðinin sadece AB üyesi ülkeler arasýnda oluþmasý ve kararlarýn AB tarafýndan alýnmasýdýr. Bu sebeple de, AB üyesi ülkeler, ya önce tam üye olup, ardýndan Gümrük Birliði ni imzalamýþlar ya da bu iþlemi eþ zamanlý yapmýþlardýr. AB ile bu iliþki (tam üyelikten sonra veya tam üyelikle eþ zamanlý) hangi þekilde tesis edilmiþ olursa olsun, üye ülkelerin, Gümrük Birliði döneminde uðradýklarý zararlarý karþýlamak için ciddi miktarlarda mali destek almýþ olmalarý bir diðer önemli noktadýr. AB ye üye veya üye adayý olmaksýzýn Gümrük Birliði Anlaþmasý ný imzalamýþ tek ülke Türkiye dir. Türkiye bu anlaþma ile, karar mekanizmalarýnda yer almadan, AB nin üst kuruluþlarýnca belirlenen kural ve kararlara uymayý peþinen kabul etmiþtir. AB nin geniþleme takvimine bakýldýðýnda rekorun Türkiye de olduðu görülmektedir. Kurucu üyeler dýþýndaki üye ülkeler, baþvuru tarihlerinden itibaren 4 ila 9 yýl içinde AB ye kabul edilmiþ, aday ülkelerle de yine baþvuru tarihlerinden itibaren 2 yýl içinde müzakerelere baþlanmýþtýr yýlýnda yaptýðýmýz müracaat esas alýndýðýnda, 43 yýl gibi bir süre ile rekor, tartýþmasýz Türkiye dedir. Ve ne yazýk ki bu geçen sürede Türkiye-AB iliþkisi neredeyse sadece Gümrük Birliði ile sýnýrlý kalmýþtýr. Ve yine ne yazýk ki, bu kadar ülke içinde AB ye üyeliði gerçekleþmeden Gümrük Birliði anlaþmasýnýn imzalattýrýldýðý tek ülke olan 4

5 Türkiye ye, anlaþmalarda öngörülen mali yardýmlar da yapýlmamýþtýr. Bu farklý uygulama bile tek baþýna Gümrük Birliði nin tartýþýlmasýný gerektiren bir husustur. Nihai hedef AB üyeliði olduðu ve anlaþmalarda yer alan düzenlemelerin paralel gerçekleþtirilmesi öngörüldüðü halde Türkiye-AB iliþkisinde sadece Gümrük Birliði ne öncelik verilmiþ, tam üyelik talebimiz her seferinde Gümrük Birliði nin geliþtirilmesi ve derinleþtirilmesi stratejileri ile cevaplandýrýlmýþtýr. Ankara Anlaþmasý nýn yürürlüðe girmesinden sonra baþlayan hazýrlýk döneminden sonra geçiþ ve nihayet AB nin uygun görmesi ile son döneme gelinmiþ ve Gümrük Birliði nin tamamlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Oysa ileriki bölümlerde detaylý bir þekilde anlatýlacaðý gibi ortada gerçek bir Gümrük Birliði uygulamasý yoktur. Ortaklýk AB nin istediði konularda ve istediði ölçülerde yürütülüyordu buna raðmen tamam denildi. En önemli husus,türkiye nin o güne kadar, AB dýþýndaki ülkelerle ticaretinde baðýmsýz olmasýydý. Ýþte Gümrük Birliði nin tamamlanmasý adý altýnda yapýlan anlaþma ile Türkiye nin üçüncü ülkelerle iliþkisi, kýsacasý dýþ ticaret rejimi tümüyle AB nin kontrolüne girmiþtir. AB nin Gümrük Birliði politikasý, sanayi, ticaret ve tarým alanlarýndadýr. Birliðin, bunun dýþýnda ortak sosyal, taþýmacýlýk, vergi ve mali politikalarý bulunmaktadýr. Türkiye aðýrlýklý olarak sanayi ve ticaret politikalarý açýsýndan Gümrük Birliði ne dahil edilmiþ, tarým ürünleri dýþarýda tutulmuþtur. Bunun için tarým politikasý çerçevesinde yürürlüðe konulan Ortak Piyasa Düzenlerine dahil ürünler ve bazý iþlenmiþ tarým ürünlerinde Türkiye için bir taviz rejimi formülü bulunmuþtur. Bu alanda özel uygulama yapýlmasýnýn gerekçeleri ve sonuçlarý daha sonra ele alýnacaktýr. Ancak, Türkiye ye hemen hiçbir konuda normal bir ülke veya ortak adayý gibi davranýlmadýðýný, hep özel formüller üretildiðini ve iþlerin hep zorlaþtýrýldýðýný peþinen belirtmemiz gerekmektedir. Burada unutulmamasý gereken temel husus, Türkiye nin sýradan bir üçüncü ülke olmadýðý, AB ye tam üyelik hedefiyle bu ortaklýða girdiðidir. Gümrük Birliði tümüyle ticari bir ortaklýktýr. Kapsadýðý alanlar ve mekanizmalar, Türkiye-AB arasýnda daha ileri bir entegrasyon ve nihayet tam üyeliðe hazýrlýk amacýný gerçekleþtirmeye yönelik unsurlarý içermektedir. Ancak AB, Gümrük Birliði nden doðan yükümlülüklerinin çok önemli kalemlerini yerine getirmediði gibi, Türkiye ye tam üyelik konusunda net bir perspektif vermemekte, buna karþýlýk ticari bir ortaklýk üzerinden sistematik olarak bir takým siyasi taleplerde bulunmaktadýr Mart ýnda imzalanýp, 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüðe giren Gümrük Birliði anlaþmasý ne yazýk ki etraflýca tartýþýlmamýþ, ancak yetkili ve etkili bazý kesimler, bunu Türkiye nin kurtuluþu ve AB ye giriþin son adýmý olarak sunmuþlardý. 6 yýlýn sonunda ise baþlangýçta Gümrük Birliði ni canla, baþla 5

6 savunanlarýn büyük bölümü bunun Türkiye ekonomisinin aleyhine olduðunu görmüþlerdir. Bu iliþki, ülkemiz ekonomisi üzerinde çok önemli ve olumsuz etkilerde bulunduðu gibi hayati önemde siyasi faturalarýn önümüze konulmasýna yol açmýþtýr. Aslýnda bunun böyle olacaðý baþýndan belliydi. Anlaþmayý yaptýðýmýz AET deðil, ancak bunun devamý olan AB nin izlediði Gümrük Birliði üstünden siyaset stratejisi, yeterince karmaþýk olan mekanizmayý daha da içinden çýkýlmaz hale getirmiþ, iliþki, Türkiye açýsýndan baþlangýç amacýndan çok farklý mecralara sürüklenmiþtir. En azýndan beraber yola çýktýðýmýz ve neredeyse ayný anlaþmalarý yaptýðýmýz Yunanistan bugün birlik üyesidir, Türkiye deðil. Bugün AB ile iliþkilerimizdeki geliþmelere paralel olarak, Gümrük Birliði ile ilgili tartýþmalar yeniden güncelleþmiþtir. Ancak AB nin diðer talepleri gibi Gümrük Birliði de, doðru temeller üzerinde, saðlýklý ve objektif bir þekilde deðerlendirilmediði için bir türlü sonuca varýlamamakta, Türkiye ekonomisinin elini-kolunu baðlayan bu tek yanlý anlaþma ile ilgili olarak olumlu veya olumsuz bir politika geliþtirilememektedir. Bu sebeple, bir yandan Gümrük Birliði iliþkisinin, öte yandan da iç içe mekanizmasý sebebiyle AB ye üyelik hedefimizin, ciddi anlamda bir kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir. TÜRKÝYE NÝN ÖZEL YOL HARÝTASI; GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ Türkiye nin nihai hedefi AET ye üye olmaktýr. Bunun doðal sonucu Türkiye-AET iliþkisi ekonomi aðýrlýklý sürmüþ ancak özellikle topluluk AT ya da AB ye dönüþtükten sonra diðer hususlar gözardý edilerek, iliþki sadece Gümrük Birliði ile sýnýrlý tutulmak istenmiþtir. Bunun gerçek sebebini ve þeklini gösteren en önemli belge, 14 Nisan 1987 tarihli tam üyelik müracaatýmýza, 18 Aralýk 1989 da verilen cevaptýr. Bu cevaba geçmeden önce, baþvurumuz üzerine Birliðin nasýl bir tutum izlediðini anlatmak istiyoruz. Türkiye, bu baþvuruyu özellikle Gümrük Birliði nin gereklerinden birisi olan iþçilerin serbest dolaþým hakkýnýn verilmemesi üzerine, iliþkilere yeni bir ivme kazandýrmak amacýyla yapmýþtýr. Ancak daha baþlangýçta iþler karýþmýþtýr. Artýk Birlik üyesi olan Yunanistan, burada da devreye girmiþ ve baþvurumuzu engellemek için büyük çaba göstermiþtir. Türkiye-AT Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof.Dr. Haluk Günuður un Merkez Bankasý seminerinde sunduðu bildiriye göre, Almanya da Yunanistan a destek verir ve Türkiye nin baþvurusu için oyalama taktiði izlenir. Ýki ülkenin stratejisi, baþvurumuzun Komisyona gönderilmesidir. Normalde o dönemde böyle bir uygulama yoktur. Mekanizma, baþvurunun teknik organda görüþülmesi, sonra da Konseyin önüne gelmesidir. Türkiye uzun süre oyalanýr. Sonunda yapýlan 6

7 baskýlar ve Türk iþçilerinin Alman bankalarýndaki hesaplarýný çekme tehdidi üzerine baþvurumuz iþleme konulur ama Yunanistan ve Almanya nýn istediði gibi Komisyona gönderilir. Bundan sonra gelen ikinci aþama daha da zor olur. Türkiye ile ilgili aþaðýda anlatýlan görüþ, 2.5 yýl Komisyonda bekler. Gerçekten en uzun görüþ hazýrlama süresi bizimle ilgili olmuþtur. AT Komisyonu tarafýndan hazýrlanan ve bekleme rekoru kýran GÖRÜÞ toplam 164 sayfadýr. Bunun 150 sayfasý ekonomi ile ilgili olurken, siyasi deðerlendirmelere sadece 14 sayfa ayrýlmýþtýr. Bu rapora göre, Türkiye, Topluluða katýlmaya ehil bir ülkedir, ancak ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle Topluluk ve Türkiye bu katýlýma hazýr deðillerdir. AT Dýþiþleri Bakanlarý Konseyi, Komisyon un hazýrladýðý bu görüþü 5 Þubat 1990 tarihinde kabul etmiþtir. Raporda, öncelik ve aðýrlýk, Türkiye ekonomisinin yapýsý ve geliþmesine verilmiþtir. AB, baþvurumuz üzerine, bundan sonraki geliþme stratejisini þekillendirip, birtakým kriterler geliþtirilmesi gerektiðini kararlaþtýrýrken, Türkiye ile ilgili olarak þu deðerlendirmeyi yapmýþtýr. Türkiye büyük bir ülkedir. Herhangi bir topluluk üyesi devletten daha büyük bir coðrafi alaný vardýr ve ileride daha büyük bir nüfusa sahip olacaktýr (1988 de 53 milyon, 2000 yýlýnda tahmin edilen nüfus 68 milyon). Genel geliþmiþlik düzeyi Avrupa ortalamasýnýn bir hayli altýndadýr un son çeyreðinde Komisyonun deðerlendirmesine göre, Türkiye nin ekonomik ve politik durumu, son zamanlardaki geliþmelerin olumlu taraflarýna raðmen, eðer topluluða katýlýrsa Türkiye nin karþýlaþacaðý intibak sorunlarýnýn orta vadede aþýlabileceðine Komisyonu ikna etmemektedir. 2 Ekonomik durumumuz ile ilgili tespitler ise þöyle olmuþtur : 1980 den bu yana, Türkiye ekonomisi, dikkate deðer bir atýlým yapmýþtýr. Türkiye nin baþardýðý ilerleme, ülkenin, önünde duran intibak sorunlarýný çözebilmesi için devam etmelidir. Dört tür zorluðun aþýlmasý gerekecektir: Hem tarýmda hem sanayide, son derece büyük yapýsal dengesizlikler; bu yýl kötüleþmiþ olan makro-ekonomik dengesizlikler; yüksek sýnai korumacýlýk düzeyleri; düþük bir sosyal koruma düzeyi 1980 den bu yana kaydedilmiþ olan ilerlemeye raðmen, topluluk ve Türkiye arasýnda hâlâ büyük bir geliþme farký vardýr, öyle ki kiþi baþýna GSMH nin karþýlaþtýrýlmasý, Türkiye de satýn alma gücünün topluluk ortalamasýnýn üçte biri olduðunu göstermektedir. Türkiye deki hýzlý nüfus artýþý göz önüne alýndýðýnda ve bu artýþý yavaþlatmaya yönelik gayretlere raðmen, kýsa sürede azaltýlmasý muhtemel görünmeyen bu geliþme farký, istihdamýn yapýsýna (iþgücünün %50 den fazlasý tarýmda istihdam edilmektedir) ve düþük üretkenlik düzeyine de yansýmaktadýr den bu yana Türkiye dýþ borçlarýný stabilize etmede ve dýþ ticaret dengesini düzeltmede baþarýlý olmuþsa da, makro-ekonomik dengeyi saðlamada baþarýlý olamamýþtýr. Öyle ki, Topluluktaki enflasyon oranýndan bir kaç kat daha yüksek bir enflasyon ile son derece yüksek bir iþsizlik 7

8 oranýný ayný anda yaþamaktadýr. Türk sanayisi, Toplulukta olduðundan çok daha yüksek bir koruma düzeyi sayesinde geliþebilmiþtir. Sanayi sektörlerinin ayakta durmasýný tehlikeye atmaktan kaçýnmak için, Türkiye, Ankara Anlaþmasý nda belirlenmiþ olan liberalleþme ve gümrük birliði takvimini yavaþlatmýþ ve anlaþmanýn hükümlerine aykýrý, yeni bir ithalat vergileri sistemini bile uygulamaya koymuþtur. Büyük ölçüde bütçe açýklarý yoluyla finanse edilen kamu yatýrýmlarý alanýnda önemli gayretlere ve yüksek düzeyde endüstriyel büyümeye raðmen, iþsizlik düzeyi kaygý vericidir. Yüksek orandaki nüfus artýþý dikkate alýnýrsa, iþsizliðin muhtemel seyri de kaygý vericidir. Kiþisel gelirlerin düþük düzeyde olmasý, doðal olarak, iþçilerin sosyal durumunu etkilemektedir ve bu, Türkiye nin, topluluk tarafýndan kabul edilmiþ veya edilmek üzere olan sosyal standartlara kendini kýsa bir sürede intibak ettirmesinde zorluk yaratacaktýr. Ýþte bunlar, Türkiye nin topluluða katýlma ihtimali ile ve Tek Sened in uygulanmasýnýn daha da sertleþtirdiði topluluk ekonomisinin þartlarýna kýsa bir süre içinde uyum gösterme kaabiliyeti ile ilgili olarak ekonomik durumun ve yapýsal verilerin gündeme getirdiði baþlýca sorunlardýr. Bu dengesizlikler devam ettiði sürece, Topluluðun ekonomik ve sosyal politikalarýndan doðan yükümlülükleri üstlenmede Türkiye nin ciddi zorluklar yaþayacaðýndan korkulmalýdýr. Bu kuþkular yanýnda, Türkiye nin katýlmasýnýn topluluðun kendi kaynaklarý üzerine koyacaðý yükle ilgili olarak topluluðun hissedebileceði kaygý vardýr. Ýlave bütçe yükü, özellikle Türkiye nin yapýsal fonlara dahil edilmesinden gelecek olan yük, Türkiye nin nüfusu ve geliþme düzeyi dikkate alýnýrsa, en son katýlmalar sýrasýndaki (Burada Yunanistan, Portekiz ve Ýspanya kast edilmektedir) yükten bile daha aðýr olacaktýr. Bir geçiþ döneminin sonunda bile olsa er veya geç gerçekleþecek olan Türk iþgücünün topluluk emek pazarýna giriþi, özellikle iþsizliðin topluluk içinde yüksek düzeyde olmaya devam ettiði bir dönemde, korku vermektedir. 3 Nitekim Türkiye, AB nin ekonomik ve sosyal politikalarýndan doðan yükümlülüklerin getirdiði zorluklarý Gümrük Birliði ortaklýðý ile yaþamýþ, bu arada AB, korkusunu açýkça ifade ettiði Türk iþgücünün topluluk pazarýna giriþine tek yanlý kararlarla izin vermemiþtir. Daha sonraki bölümlerde detaylý bir þekilde görüleceði gibi, Gümrük Birliði nden doðan mali yardýmlar ve yapýsal fonlardan yararlanmamýz da yine haksýz ve hukuksuz bir biçimde engellenmiþtir. AB, yukarýda anlatýlan tespitleri sebebiyle Türkiye nin üyelik baþvurusunu reddetmiþ, ancak, hemen ardýndan, Türkiye ye, topluluða üye olma ehliyeti üzerinde þüphe yaratmaksýzýn bir yol haritasý çizilmesini kararlaþtýrmýþtýr. Bugüne kadar adým adým uygulandýðý görülen bu yol haritasýnýn sebepleri açýkça anlatýlýrken, özetle þu tekliflere yer verilmiþtir: Topluluk, Türkiye ile iliþkilerini yoðunlaþtýrma, politik ve ekonomik modernleþme sürecini bir an önce tamamlamasý için bu ülkeye yardým etmede temel bir menfaate sahiptir. Topluluk ile ortaklýk baðý olan 2 Türkiye nin Avrupa Topluluðuna Katýlma Baþvurusu ile ilgili AT Komisyonu Görüþü, , 3 Türkiye nin Avrupa Topluluðuna Katýlma Baþvurusu ile ilgili AT Komisyonu Görüþü, , 8

9 Türkiye, geniþleyen büyük bir ülkedir; ayný zamanda, stratejik açýdan önemli bir jeopolitik konum iþgal ederek, Atlantik ittifaký içinde üye devletlerin ortaklarýndan biridir. Türkiye nin modernleþme çabalarýna katkýda bulunmak için, Komisyon, topluluk tarafýndan (Türkiye ye, bu ülkenin topluluða üye olma ehliyeti üzerinde þüphe yaratmaksýzýn), Ankara Anlaþmasý imza edildiði zaman gösterilmiþ olan siyasi iradeye uygun olarak, her iki ortaðýn daha fazla karþýlýklý baðýmlýlýk ve bütünleþme yoluna girmelerine imkan verecek bir dizi somut tedbir teklif etmesini tavsiye eder. Bu tedbirler, Türkiye nin özlemlerine ve gereksinmelerine yanýt veren aþaðýdaki dört unsur üzerinde yoðunlaþacaktýr: Gümrük Birliðinin tamamlanmasý, mali iþbirliðinin yeniden baþlatýlmasý ve yoðunlaþtýrýlmasý, endüstriyel ve teknolojik iþbirliðinin geliþtirilmesi ve politik ve kültürel baðlarýn güçlendirilmesi. Bu tedbirler, halen Türkiye ve topluluk arasýndaki iliþkilerin tabi olduðu ortaklýk anlaþmasýnýn çerçevesi içine yerleþtirilmelidir. Anlaþmanýn hükümlerine uygun olarak, 1995 yýlýnda gümrük birliðinin tamamlanmasý Topluluk tarafýndan, Türk tekstil ve tarým ürünlerindeki ticaretle ilgili düzenlemelerin gözden geçirilmesini gerektirecektir. Gümrük Birliði, Türkiye tarafýndan, onun düzgün iþleyiþi için elzem olan ortak politikalarýn benimsenmesini gerekli kýlacaktýr. Dördüncü mali protokolün kaynaklarý serbest býrakýlarak, mali iþbirliði canlandýrýlmalýdýr. Topluluk, hem Türkiye yi hem de topluluðu ilgilendiren altyapý projelerinin finanse edilmesi için Avrupa Yatýrým Bankasý Tüzüðü nün 18. maddesi çerçevesinde tek taraflý olarak krediler verme imkaný üzerinde de düþünmelidir. Baþta risk sermayesi olmak üzere elindeki muhtelif araçlarý kullanarak, topluluk, daha sýký endüstriyel iþbirliðini ve doðrudan yatýrýmlarý teþvik etmelidir. Gümrük Birliði nin tamamlanmasý, bu hedeflere ulaþýlmasýna önemli bir katký yapacaktýr. Ayný ruh içinde, topluluk ve Türkiye, bilim ve teknoloji alanýnda iþbirliðini güçlendirmelidirler. Bu amaçla, topluluk Türkiye ye, bu ülkenin gereksinmeleri ve kaynaklarýna uygun biçimde, topluluk araþtýrma programlarýna katýlma imkanýný sunmalýdýr. Þimdiki siyasi diyalog çerçevesinin ötesine giderek topluluk ve Türkiye arasýndaki siyasi baðlarýn yoðunlaþtýrýlmasý bir hedef olmalýdýr. Bir baþka imkan, Türkiye yi, kendisi ve topluluk için özel ilgi konusu olan veya taraflardan birinin diðeri için yararlý bilgilere sahip olduðu konulardaki tartýþmalara dahil etmeye yönelik özel prosedürler olabilir. Ayrýca, daha fazla karþýlýklý anlayýþa katkýda bulunmak amacýyla, topluluk ve Türkiye arasýndaki eðitim ve kültür iliþkilerinin yoðunlaþtýrýlmasý da uygun olacaktýr. Bu amaçla, Türkiye nin bazý topluluk programlarýna dahil edilmesi faydalý olabilir. 4 Büyük bölümümüz, Türkiye nin Gümrük Birliði ne, hem de büyük mücadelelerle 1995 yýlýnda girdiðimizi zannediyoruz. Ancak görüldüðü gibi, Gümrük Birliði sürecinin tamamlanmasýna 1989 yýlýnda karar verilmiþtir. Bu yol haritasý, mali yardýmlar baþta olmak üzere AB nin kendisine ait yükümlülükleri dýþýnda neredeyse harfiyen uygulanmýþtýr. Nitekim, Gümrük Birliði anlaþmasýnýn imzalandýðý 1995 yýlýnda Türkiye-AB Ortaklýk Konseyi nin tavsiye kararý da, yýllarýnda çizilen bu yol haritasý ile örtüþmüþtür. Ortaklýk Konseyi, Türkiye ile iþbirliðinin geliþtirileceði alanlarý, Sýnai, Trans-Avrupa þebekeleri, enerji, ulaþtýrma, telekominikasyon, tarým, çevre, istatistik, kültür, enformasyon vs olarak belirlemiþ, bu arada sosyal ve siyasi diyalogun geliþtirilmesini tavsiye etmiþtir. 4 Türkiye nin Avrupa Topluluðuna Katýlma Baþvurusu ile ilgili AT Komisyonu Görüþü, , 9

10 Buradaki anahtar cümle siyasal diyalog dur. AB, Gümrük Birliði anlaþmasýný tamamlama gerekçesi ile bir yandan dýþ ticaretimizi kontrol altýna alma imkanýna kavuþurken, öte yandan siyasal diyalog un geliþtirilmesi adý altýnda, bundan sonraki dönemde peþ peþe gelecek olan ve ülkenin hem iç, hem de dýþ politikasýnýn can damarý niteliðindeki konularda siyasi taleplerde bulunmaya zemin hazýrlamýþtýr. Bu bölümü tamamlamadan önce Prof. Günuður a atfen, yine ayný bildiriden çok ilginç bir notu aktarmak istiyoruz. AT, Yunanistan ýn baþvurusu üzerine de bir Görüþ hazýrlamýþtýr. Türkiye nin aksine aylarla sýnýrlý bir sürede hazýrlanan raporda, Yunanistan ýn üyeliði ile ilgili olarak olumsuz görüþ bildirilmiþtir. Raporda, Yunanistan ýn AT ýn fonlarýný bitireceðinden ve bu ülkede, hayat düzeyinin çok düþük olmasýndan bahsedilerek, açýkça Yunanistan üyeliðe alýnmasýn denilmiþtir. 5 Ama AT ýn siyasi otoritesi Yunanistan ýn üyeliðe alýnmasýna karar vermiþtir. AB, Türkiye hakkýnda hiçbir zaman böylesi kesin ifade kullanmadýðý halde deðil tam üyeliðimiz, adaylýða kabulümüz bile uzun zaman mümkün olmamýþtýr. NE UMDUK NE BULDUK? Gümrük Birliði Anlaþmasý 6 Mart 1995 te imzalanmýþ ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Türkiye nin Gümrük Birliði nden büyük beklentileri vardý. Bu beklentileri þöyle özetlemek mümkündür: 1- Türkiye den, AB ye yapýlan ihracatta patlama olacak 2- AB den ve diðer ülkelerden Türkiye ye yatýrým sermayesi akacak 3- Ülkemize yüksek teknoloji gelecek, her alanda standartlarýmýz yükselecek 4- AB nin üçüncü ülkelerle yaptýðý imtiyazlý ticaret anlaþmalarýndan yararlanacaðýz 5- AB den büyük mali yardýmlar gelecek 6- AB kapýsý açýlacak ve en kýsa zamanda üye olacaðýz AB ile imzaladýðýmýz Katma Protokol ün ilk maddesi, Karþýlýklý ve dengeli yükümlülükleri esas alýr demektedir. Türkiye, bu ilkeye bugüne kadar tüm zorluklara raðmen büyük ölçüde uymuþ, mesela, yýllýk listelerde gümrük indirimi taahhütlerini yerine getirmiþtir. Sonuçta da AB, Türkiye pazarýnda Japonya ve ABD karþýsýnda büyük imtiyazlara sahip olmuþ, yatýrým kolaylýklarýndan yararlanmýþtýr. Buna karþýlýk, Türkiye Gümrük Birliði ne girmekle ne kazanmýþtýr, beklentileri hangi ölçüde gerçekleþmiþtir, AB taahhütlerini yerine getirmiþ midir? gibi sorularýn cevaplarýný aramamýz, daha doðrusu 6 yýlýn muhasebesini yapmamýz gerekmektedir. Bu ticari ortaklýðýn, ülkemiz ekonomisine etkilerini ve Gümrük Birliði anlaþmasýný imzalama gerekçelerimizi, beklentilerimiz ýþýðýnda deðerlendirdiðimizde önümüze çýkan tablo ana baþlýklarý ile þöyledir: 5 Haluk Günuður, Avrupa Birliði El Kitabý, 10

11 I- ÝTHALAT- ÝHRACAT DENGEMÝZ Gümrük Birliði ne dahil olduðumuz 1996 yýlýndan sonra ihracatýmýz deðil, adeta ithalatýmýz patlamýþtýr. DPT nin 8 inci 5 Yýllýk Kalkýnma Planý Öncesinde AB ve Dýþ Ekonomik Ýliþkilerde Geliþmeler ( ) Raporu na göre, 1996 yýlýnda AB ülkelerinden yaptýðýmýz ithalat yüzde 37.2 oranýnda artarak, 23,1 milyar dolara ulaþmýþtýr. Bu oranlar 1997 de yüzde 7.5, 1998 de yüzde 3.1, 1999 da yüzde 11.1, 2000 yýlýnýn Ocak-Mart döneminde de yüzde 29.3 olarak gerçekleþmiþtir. Ayný dönemde AB ülkelerine ihracatýmýz, 1996 yýlýnda yüzde 4.3, 1997 de yüzde 6.1, 1998 de yüzde 6.7, 2000 yýlýnýn Ocak-Mart döneminde ise yüzde 0,3 oranýnda atmýþtýr. 6 DÝE nin rakamlarýna göre de, AB ülkelerinden ithalatýmýzýn deðerleri, 1998 de 24 milyar dolar, 1999 da 21 milyar dolar, 2000 de 26 milyar dolar ve 2001 yýlýnýn Ocak-Eylül dönemi itibariyle 13.5 milyar dolar olarak gerçekleþmiþtir. Ayný dönemdeki ihracat deðerlerimiz, 1998 de 13 milyar dolar, 1999 ve 2000 yýllarýnda 14 er milyar dolar, 2001 in Ocak-Eylül döneminde yaklaþýk 12 milyar dolardýr. 7 Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý nýn tespitlerine göre ise, 1995 te AB ülkelerinden 16 milyar 866 milyon dolarlýk ithalat yaparken, 1 yýl sonra bu rakam 23,1 milyar dolara çýkmýþtýr. Ayný yýl yapýlan ihracatýmýzýn deðeri 11,5 milyar dolarda kalýrken, 1997 yýlý ithalatýmýz 24,9 milyar dolar, ihracatýmýz 12,2 milyar dolar, 1998 de de ithalatýmýz 24,1 milyar dolar, ihracatýmýz 13,4 milyar dolar olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda ise 21,4 milyar dolarlýk ithalata karþýlýk, 14,3 milyar dolarlýk ihracat, 2000 yýlýnda da 26,3 milyar dolarlýk ithalata karþýlýk, 14,3 milyar dolarlýk ihracat yapýlmýþtýr. 8 DPT nin 8 inci 5 Yýllýk Kalkýnma Planý Döneminde AB ve Dýþ Ekonomik Ýliþkilerde Geliþmeler ( ) Raporu ndaki rakamlara göre, AB ile dýþ ticaret açýðýmýz 1995 de 5.8 milyar dolar iken, 1996 da 11.6, 1997 de 12.6, 1998 de 10.6, 1999 da 7.1, 2000 yýlýnýn Ocak-Mart döneminde 1.9 milyar dolar olmuþtur. 9 Gümrük Birliði nden sonra Türk pazarý, AB nin dünyadaki 6. büyük pazarý haline gelmiþtir.(ab raporlarýna göre de aday ülkeler içinde, Polonya dan sonra yüzde 25 lik oran ile ikinci Pazar durumundayýz). Böylece AB nin birikmiþ stoklarýnýn yüzde 20 sini ithal etmeye baþlamýþ olduk. AB nin dýþ ticaret fazlasý verdiði ülkeler içinde Türkiye 4.sýrada yer almaktadýr. Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý nýn tespitlerine göre de, AB nin ithalatýnda Türkiye 12. sýrada yer almakta ve yüzde 1.77 paya sahip bulunmaktadýr. 10 Gümrük Birliði nden sonra AB ülkelerine ihracatýmýz artmamýþtýr. Zira AB, Türkiye den yaptýðý sanayi ürünleri ithalatýnda Gümrük Birliði nden önce de sýfýr gümrük vergisi uyguluyordu. Bu sebeple Gümrük Birliði, Türkiye ye ihracat açýsýndan herhangi bir avantajlý durum yaratmamýþtýr. 6 Devlet Planlama Teþkilatý (DPT), 8 inci 5 Yýllýk Kalkýnma Planý Öncesinde AB ve Dýþ Ekonomik Ýliþkilerde Geliþmeler ( ) Raporu 7 Devlet Ýstatistik Enstitüsü, 8 Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, AB ve Türkiye, raporu 9 DPT, 8 inci 5 Yýllýk Kalkýnma Planý Öncesinde Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý 11

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. AKP Mehteraný Eþliðinde 8,5 Milyar Dolarlýk Baðdat Seferi. Askeri Darbe ile Þeriatçý Hükümet Arasýna Sýkýþanlar

KURTULUÞ CEPHESÝ. AKP Mehteraný Eþliðinde 8,5 Milyar Dolarlýk Baðdat Seferi. Askeri Darbe ile Þeriatçý Hükümet Arasýna Sýkýþanlar H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 14 SAYI: 75 Eylül-Ekim 2003 AKP Mehteraný Eþliðinde 8,5 Milyar Dolarlýk Baðdat

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

S E L A H A T T Ý N A L T I E R

S E L A H A T T Ý N A L T I E R Ekonomik Analiz S E L A H A T T Ý N A L T I E R Dünya ve Türkiye Krizin Neresinde? Selahattin Altýer (*) I. Genel Bakýþ ve Dünyadaki Geliþmeler 1970 ve 1980 li yýllarda zengin kapitalist geliþmiþ ülkelerin

Detaylı