CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? - Kasým 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? -

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 bu sayýda 14 Kapak konusu Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? 18 Güncel Tarladan sofraya gýda güvenilirliði 03 Cargill Türkiye den 04 Aktüel En iyi fikirleri sunmak - Paylaþýmýn ödülü - Toplumla birlikte büyümek Dünyadan - Cargill ile iþ birliði iyi bir fýrsat - Rusya nýn yeni yem fabrikasý 08 Ýçimizden biri - Ýbrahim Hafýzmustafa: Ýþ ortaðý olmayý baþarabilmek önemli! 14 Kapak konusu Almak ya da almamak! 18 Güncel Gýda güvenilirliði 08 Ýbrahim Hafýzmustafa: Önemli olan sürekli büyük resmi göz önünde bulundurmak 24 Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var 30 Sosyal sorumluluk Görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair bir katký Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 20 Güncel Cargill ticaret araçlarý 24 Sohbet Çalýþýlabilecek çok proje var 30 Güncel Fark yaratmaya hazýr olun 32 Sosyal sorumluluk Görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair CargillHaberler - Ýçindekiler 1

3 En iyi fikirleri birlikte çalýþ > üret > baþar sunmak! Bir an gözlerimi kapattým ve okunan bir kitabý dinlediðimi düþündüm Ýþte o an dünyaya açýlan çok farklý bir kapý olduðunu algýladým. Özlem Korukçu Cargill Türkiye çalýþaný Görme Engelliler Ýçin Okuma Projesi Gönüllüsü Sorumluluk Ýþ Birliði Müþteri Odaklýlýk Yenilikçilik Son yýllarda sýklýkla duymaya baþladýðýmýz bu kavramlar, Cargill in uzun bir süredir bünyesinde uyguladýðý Müþteri Odaklý Yenilikçilik Sistemi SI-2015 (Stratejik Amaç 2015) Belgesi nde temel olarak vurguladýðý konularýn baþýnda geliyor. Cargill, SI-2015 i ilk duyurduðunda Teknolojiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Chris Mallet önemli bir noktanýn altýný çizmiþti: Bu bizim için yeni bir yaklaþým deðil. Ýþ birimlerimizin çoðu hali hazýrda müþteri odaklý yenilikçilik çalýþmalarý yürütüyor. Ancak yapmak istediðimiz, en iyi uygulamalarý sistemleþtirmek ve tüm Cargill iþletmelerinde ortak bir yaklaþým oluþturmaktýr. Nihai olarak yaratýlan bu ortak sistem, dünyanýn her yerindeki Cargill çalýþanlarýnýn hayal gücünü, fikirlerini ve yaratýcý yeteneðini kullanmamýza imkân verecektir. Mallet, Cargill in dünya pazarýndaki farklýlýðýnýn en önemli nedenlerinden biri olarak, tüm yenilikçi çalýþmalarýný stratejik ortak olarak nitelendirdiði müþterileriyle birlikte gerçekleþtirmesi olduðuna da vurgu yapmýþ, Ancak bunu da geliþtirmeliyiz. Ayrýca müþterilerimizi doðrudan etkileyen ve onlara özel deðerler sunan bir yenilikçilik yaklaþýmýna da ihtiyacýmýz var sözleriyle bu durumu özetlemiþti. Cargill Türkiye olarak bu yaklaþýmdan hareketle, Müþterilerimiz için en iyi uygulamalarý sistemleþtirme ve tüm ünitelerimizde ortak bir yaklaþým oluþturma konusunda uzunca bir süredir çalýþýyoruz. Müþterilerimiz için en iyi çözümleri sunmak amacýyla entegre bir Yenilikçilik Sistemi kuruyoruz. Müþteri odaklý yenilikçilik yaklaþýmýmýz, her çalýþanýmýzýn müþterilerimize doðrudan yardýmcý olacak fikirleri aramasý ve düþünmesini içeriyor. Bu durum, tüm iþ birimlerimiz ve fonksiyonlar arasýnda bir iþ birliði olmasýný da gerektiriyor. Çünkü biliyoruz ki bu iþbirliði müþterilerimiz için daha fazla deðer yaratacak! Yenilikçi yaklaþýmý müþterilere baþarýlý bir þekilde sunmanýn önemli bir unsuru, onlarýn içinde bulunduðu pazarý anlamaktan geçiyor. Bu nedenle müþterilerimizin ihtiyaçlarýnýn daha iyi anlaþýlmasý için yeni bir müþteri odaklý yenilikçilik sistemi eðitimi hazýrladýk. Bu eðitim ile tüm ünitelerimizi Müþterilerimize en iyi fikirleri sunmak konusunda daha üst seviyelere çýkarmaya hazýrlanýyoruz. Biz, müþterilerimizin ihtiyaç ve fýrsatlarýný anlamak için kendimizi sürekli yeniliyoruz. En iyi fikirleri sunmak, kolay iþ deðil! Biz bunun için çalýþýyoruz. Esen kalýn Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Paylaþýmýn ödülü Yaðmurda coþku Öðretmenlerimiz geldi Toplumla birlikte büyümek! Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu, Orhangazi ye yaptýðý katkýlar nedeniyle, Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Fabrikasý na teþekkür plaketi ve belgesi verdi. Plaket töreninde kýsa bir konuþma yapan Kaymakam Peynircioðlu, Orhangazi Fabrikasý nýn ilçeye, eðitim ve saðlýk baþta olmak üzere diðer birçok alanda büyük katkýlarý olduðunu belirterek, Biz de teþekkür anlamýnda bu plaketi vermek istedik. Cargill Türkiye nin hizmetlerinin Orhangazi de büyük bir eksikliði ortadan kaldýrdýðýný görüyoruz. Geçtiðimiz yýl 6 okulumuzun öðretmenler odasýnýn yenilenmesi, bilgisayar ve eðitim aracý desteði saðlanmasý örnek bir çalýþmadýr. Yapýlan yardým ve desteklerden dolayý mutluyuz. Bu nedenle Cargill Türkiye ailesine ilçemize katkýlarý nedeniyle teþekkür ediyoruz. dedi. Hizmet plaketini Peynircioðlu nun elinden alan Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu da yaptýðý konuþmada; Bizler ekonomik katkýlarýmýzýn yaný sýra sosyal sorumluluklarýmýz olduðunu da biliyoruz. Cargill Türkiye olarak eðitim ve saðlýk alanýna öncelik veriyoruz ve katkýlarýmýzý ara vermeden devam ettirmek istiyoruz dedi. Törende Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ve Kurumsal Ýliþkiler Koordinatörü Haluk Özdemir de hazýr bulundu. Orhangazi nin düþman iþgalinden kurtuluþunun 87. yýldönümü kutlamalarý, yaðmur engeline raðmen coþku içinde geçti. Sabah saatlerinde güneþle baþlayan gün, yaðmurla devam etti ve Cumhuriyet Alaný ndaki törenlerin yarýda kesilmesine neden oldu. Ancak, 10 Eylül ün coþkusu gün boyu sürdü. Bu anlamlý günde gerçekleþtirilen kutlamalara Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý çalýþanlarý da katýlarak, coþkuya ortak oldular. 10 Eylül tarihi her yýl Orhangazililer tarafýndan Kurtuluþ Günü olarak kutlanýyor. Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Aydýn, Müdür Yardýmcýlarý ve Orhangazi'nin tüm okul müdürlerinden oluþan 35 kiþilik bir eðitimci grubu, Orhangazi Fabrikasý ný ziyaret ettiler. Güvenli gýda nasýl olur? Çoðunlukla öðrencilerin fabrikayý ziyaretlerine alýþmýþ olan fabrika çalýþanlarý, bu kez Orhangazili öðretmenleri konuk etti. 27 Ekim tarihinde gerçekleþen ziyaret esnasýnda öðretmenler, Cargill Türkiye ve faaliyetleri hakkýnda bilgilendirildi. Ardýndan fabrika kumanda odasý, atýk arýtma bölümleri gezdirildi ve tesislerdeki faaliyetler hakkýnda ayrýntýlý bilgi verildi. Modern tesislere hayranlýklarýný ifade eden öðretmenler, fabrikada yenen neþeli öðle yemeðinin ardýndan fabrikadan ayrýldýlar. Cargill Türkiye, 2009 Yýlý Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalýþmalarýnda EMEA (Avrupa, Orta Doðu ve Afrika) Bölgesi ndeki diðer Cargill lokasyonlarý arasýnda 5. sýrada yer aldý. Ýþ üniteleri bazýnda ise Cargill Gýda Türkiye geçtiðimiz yýllara oranla daha üst bir sýraya yerleþerek, EMEA Bölgesi ndeki tüm iþ üniteleri arasýnda 4. sýraya yerleþti. Cargill tarafýndan yayýmlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2008/09 Faaliyetleri Raporu na göre Cargill Gýda Türkiye, yöresel iliþkiler ve toplumsal yardým faaliyetleri için 329 bin dolar harcadý. Rapora göre Cargill in toplumsal faaliyetlerdeki 3 stratejik alanýný þu maddeler oluþturuyor: Beslenme ve Saðlýk: Cargill, açlýk, yoksulluk, saðlýk eðitimi, temel saðýlýn korunmasý, gençlerin saðlýklý ve iyi beslenmesi konularýnda uzun vadeli çözümler öneren projeleri destekliyor. Yeniköy den Yenidoðan a Gýda güvenliðini davranýþlarýmýz ile olumlu olarak geliþtirebilirsek, toplam gýda güvenliði kültüründe önemli mesafeler alabiliriz. Gýda güvenliði kültürü oluþturmanýn bir yolu da Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý ile birlikte ailelerine ve öðrencilere ulaþmaktan geçiyor. Bu amaçla okul sezonu baþlangýcýnda ilk etkinlik olarak gýda güvenliði içerikli okul etiketleri çalýþmasý yapýldý. Eðitimde yeniliðin desteklenmesi: Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarýnda liderlik ve akademik becerileri geliþtiren ve eðitim olanaklarý sunan projeleri destekliyor. Doðal kaynaklarýn korunmasýnda sorumlu davranmak: Su kaynaklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi, çevre korumasý ve eðitimi, sürdürülebilir tarým uygulamalarý ile ilgili projeleri destekliyor. Altý yýl önce bilgisayar laboratuvarý kurduðu Yeniköy Ýlköðretim Okulu nu unutmayan Cargill Orhangazi Fabrikasý, geçen yýl 8 bilgisayarla takviye ettiði laboratuvara geçtiðimiz ay 5 bilgisayar daha baðýþladý. Sorumlu Müdür Cenan Celebci; yeni bilgisayarlarla birlikte okulu, artýk tam teþekküllü ve iþlevsel bir laboratuvara kavuþturduklarý için sevinçli olduklarýný belirtti. Celebci, Yalova nýn Çýnarcýk ilçesinde bulunan ve okullardan sýnavla seçilen yüksek IQ seviyesine sahip çocuklarýn gidebildiði bir eðitim kurumu olan Atatürk Bilim Sanat Merkezi ne de bir adet bilgisayar baðýþladýklarýný söyleyerek, Orhangazi ve civarýndaki okullarýn eðitim ihtiyaçlarý konusunda oldukça hassas davranýyoruz. dedi. Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Ýþ Ünitesi (GOSCE) çalýþanlarý ise bir süredir çalýþmalarýný devam ettirdikleri bir gönüllülük projesini geçtiðimiz ay bitirdiler. Proje kapsamýnda Ýstanbul da bulunan Yenidoðan ÝÖO nun konferans salonunun düzenlemesini yaptýlar. Ayrýca salon için 147 adet koltuk, kürsü ve Atatürk resimleri baðýþladýlar. GOSCE çalýþanlarý olarak salonun boyama iþini de elbirliði ile yaparak, projelerini tamamladýlar. Bu çalýþmayý takiben 16 Ekim Dünya Gýda Günü münasebetiyle gerçekleþtirilen Güvenli Gýda Nasýl Olur? Resim Yarýþmasý ile hem aileler hem de öðrenciler arasýnda gýda güvenliðinin konuþulmasý hedeflendi. Yarýþma üç farklý yaþ kategorisinde ve iki farklý lokasyonda gerçekleþtirildi. Cargill Ýlköðretim Okulu bünyesinde yapýlan yarýþmaya 54 resim, Cargill ve müteahhit çalýþanlarý çocuklarý arasýnda yapýlan yarýþmaya ise 24 resim katýldý. Her iki lokasyonda birinci olan çocuklarýmýza toplam 6 bisiklet ve katýlýmcý tüm çocuklara çeþitli hediyeler verildi. Yarýþmadan alýnan geri dönüþümler, bu tür etkinliklerle toplam gýda güvenliði kültüründe önemli mesafeler alýnabileceðini ve hedefe ulaþýldýðýný gösteriyor. Aktüel 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Dünyadan Yemeklik yaðlarla saðlýklý yaþam projesi Brezilya soya kompleksi açýldý Cargill, Brezilya nýn en önemli soya fasulyesi üretim böl- Ingeo çevreci bioplastikler Cargill Ingeo bioplastiklerinin Brezilya da satýþýna baþlý- Rusya nýn yeni yem fabrikasý Cargill Rusya, Moskova ya 300 km uzaklýktaki Efremov üretim kompleksinde yeni bir Cargill Hindistan, ülkedeki vitamin eksikliðinden kaynaklanan önemli saðlýk riskleriyle mücadele için yemeklik yaðlarý vitaminlerle zenginleþtirmek amacýyla bir proje baþlattý. Bu projeden Hindistan daki 25 milyon kiþinin yararlanmasý bekleniyor. Dünya Saðlýk Örgütünün verilerine göre Hindistan da 80 milyondan fazla kiþide görülen özellikle A, D ve E vitaminleri eksikliði önemli riskleri beraberinde getiren ciddi bir saðlýk sorunu. A, D ve E vitaminleri yaðda eriyebildikleri için yemeklik yaðlar hem vitamin eksikliklerinin giderilmesi için en ideal yol hem de çok sayýda kiþiye ulaþmanýn en etkili yolu. Ayrýca vitamin ilaçlarýyla takviye yerine gýdalarýn zenginleþtirilmesi daha ekonomik bir yöntem. Hindistan ýn en büyük yað tedarikçisi olan Cargill, ayda 250 milyon litre yað satýyor. Bu proje kapsamýnda ülke ortalamasýnda günlük yað tüketiminin minimum A, D ve E vitamini ihtiyacýný karþýlayacaðý þekilde zenginleþtirilen yemeklik yaðlar için vitamin zenginleþtirmeleriyle ilgili ayrýntýlarýn da yer aldýðý, tüm besin bilgilerini içeren yeni bir ambalaj tasarýmý yapýldý. gelerinden biri olan Mato Grosso da 100 milyon dolar yatýrýmla, soya fasulyesi iþleme tesisi açtý. Bu yatýrýmla Cargill, Mato Grosso da bölge ithalatýnýn %83 ünü ve gayri safi milli hâsýlanýn %40 dan fazlasýný oluþturan soya fasulyesi pazarýnda büyük oyunculardan biri oldu. Bu yeni tesisin Brezilya ekonomisine de önemli getiri saðlanmasý bekleniyor. Tesiste soya fasulyesi öðütme, rafine etme ve þiþeleme iþlemleri yapýlacak ve üretilen rafine soya yaðý Cargill tarafýndan Liza markasýyla satýþa sunulacak. Elde edilen soya küspesinin yaklaþýk %40 ý yerel yem endüstrisine satýlýrken %60 ý da ihraç edilecek. Ayrýca tesisin çevreye duyarlý tasarýmý sayesinde ihtiyaç duyulan enerjinin %60'ý bioyakýtlardan saðlanacak. Brezilya 22 milyon dolarlýk dev yatýrým yor. Petrol türevli plastiklerin yerine kullanýlacak olan yenilenebilir plastikler, Cargill in Brezilya Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Birimi tarafýndan Brezilya da satýþa sunulacak. Brezilya Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Birimi Direktörü Marcelo de Andra, Ingeo biopolimerlerinin bitkilerden elde edildiðini belirtti. De Andra pazara sunacaklarý yeni ürünle ilgili þu bilgileri verdi: Ingeo plastik ve fiberleri, sürdürülebilir ürün portfolyomuza eklediðimiz ve çevreye duyarlý müþterilerimize sunduðumuz yeni bir ürün. Ingeo biopolimerleri bitkilerden elde ediliyor ve plastiðin kullanýldýðý mutfak malzemeleri, kozmetik, gýda ve içecek ambalajlarý, diþ fýrçalarý gibi daha pek çok alanda çevreye duyarlý bir alternatif olarak kullanýlýyor. Bilindiði gibi plastiðin doðada ayrýþmasý için çok uzun yýllar gerekiyor. Ingeo ürünleri endüstriyel kompostlama koþullarýnda sadece 3-4 ayda ayrýþtýrýlabiliyor. Brezilya hayvan yemi fabrikasý açtý. 12,5 milyon dolarlýk yem fabrikasý Cargill in Efremov daki mýsýr ve buðday tatlandýrýcýlarý tesisleri, bir bitkisel yað rafinerisi, bir þiþeleme tesisi ve bir malt fabrikasýnýn yer aldýðý benzersiz kompleksinin bir parçasý olarak faaliyet gösterecek. Cargill Rusya Temsilcisi Andrew Glass, tek bir çatý altýnda topladýklarý büyük üretim tesislerini, yeni yem fabrikasý için önemli bir kaynak olarak kullanacaklarýný açýkladý. Glass, tesisin açýlýþýndaki konuþmasýnda, Diðer tesislerin yan ürünleri yem fabrikamýzda hayvan yemi üretiminde kullanýlacak. Her tür hayvan yemi üretiminin yaný sýra, müþterilerimizin kendi yemlerini de ekleyebilecekleri yem takviyeleri üreteceðiz. dedi. Rusya Hindistan Cargill Mayýs ayýnýn sonunda Deventer Hollanda da, yeni bir çikolata kaplama ve dolgu fabrikasýný faaliyete geçirdi. 22 milyon dolar yatýrým yapýlan fabrika Cargill in çiko- Cargill ile iþ birliði iyi bir fýrsat lata üretim kapasitesini ikiye katlayacak. Cargill in bu yeni tesisinde, yaðý azaltýlmýþ ve düþük kalo- Kraft Foods un CEO su Irene Rosenfeld, Cargill tarafýndan rili, gül kokulu ve yumuþak dolgulu çikolata ürünleri gibi davet edildiði Cargill Kadýn Konseyi toplantýsýnda yaptýðý daha çok yenilikçi ürünlerin geliþtirilmesine aðýrlýk verile- konuþmada çoðunlukla Kraft ile Cargill in birlikte çalýþma cek. Cargill uzun yýlardýr Deventer de fýrýncýlýk, bisküvi, fýrsatlarý üzerinde durdu. kahvaltýlýk tahýl, dondurma ve þekerleme sektörlerinde CEO Rosenfeld, Kraft ve Cargill iþ birliðini, ekonomik krizi fýrsata çevirme þansý olarak gördüðünü söyledi. Kraft ýn büyüme stratejisinden memnun olduðunu, ancak daha kullanýlan klasik özel kaplama ve dolgularý üretiyor. Þimdi bu yeni tesisle çikolata endüstrisi için de üretime geçiyor. hýzlý olmalarý gerektiðini ve bu konuda Cargill'in kendile- Cargill Gýda Bileþenleri Avrupa, Ortadoðu ve Afrika Plat- rine yardým edebileceðini belirten Rosenfeld þunlarý ekle- formu Baþkan Yardýmcýsý Paul Naar yeni yatýrýmla ilgili di: Tedarikçilerimizle çalýþma yöntemimizi Kraft için de- açýklamasýnda, Bu yatýrýmýmýz çikolata endüstrisine ðer yaratacak þekilde deðiþtiriyoruz; bunun Kraft ve Car- uzun vadeli taahhüdümüzü ve kakao ve çikolata iþinde gill iþ birliði açýsýndan önemli bir fýrsat olduðunu düþünü- büyüme niyetimizi vurguluyor. Mevcut müþterilerimiz ve yoruz. Cargill le sürekli iþ birliðimiz sayesinde müþterile- yeni müþterilerimize özel ve yeni dolgu ve kaplama ürün- rimizin tedarik zincirinde izlenebilirlik taleplerine karþýlýk leri sunarak müþterilerimizin pazarda kendi ürünleriyle verebilmeyi umuyoruz. fark yaratmalarýný saðlamayý amaçlýyoruz. dedi. ABD Hollanda 6 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 7

6 Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi (SSE) Bölgesel Finans Müdürü Ýbrahim Hafýzmustafa Ýþ ortaðý olmayý baþarabilmek önemli! Bence Cargill gibi bir þirkette çalýþan finansçý için fark yaratan en önemli þey; bütün mali hesap kitaplarýn ötesinde, müþterileriyle iþ ortaklýðýný ne kadar baþarabildiðidir. Hem þirket prensiplerinden ödün vermemek hem de dinamik koþullarýn gereðini süratle yerine getirerek, müþteri odaklý iþleyiþin önünü açmak! Bu pek kolay bir iþ deðil diyor Ýbrahim Hafýzmustafa. Bunu baþarmak ve paradoksa dönüþebilecek bir ikilemi hep iyi dengelemek, sanýrým en baþýndan beri benim avantajlarýmdan birisi oldu. Hafýzmustafa nýn sihirli bir formülü yok Önemli olan, sürekli büyük resmi göz önünde bulundurmak ve kararlarý verirken kendinizi baþkalarýnýn yerine koyabilmektir. diyor. Ýbrahim Hafýzmustafa, Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi Bölgesel Finans Müdürü. Her þey biraz merak ve kendimi kendime ispat kaygýmla baþladý. diyor gülümseyerek; Altý aylýk bir proje için Romanya ya gittim ve bir daha da hiç geri dönmedim. Ailem ve ben mutlu olduðumuz ve kariyerim de ilerlemeye devam ettiði sürece, zannediyorum yurt dýþýnda kalmaya devam edeceðiz. Üniversiteden mezun olur olmaz Arthur Andersen in denetim bölümünde iþe baþlayan Hafýzmustafa; 2 yýl sonra Cargill Türkiye ye geçiyor yýlýnda Hububat ve Yaðlý Tohumlar Bölümü nde Finans Müdür Yardýmcýsý olarak baþladýðý kariyeri bugün Cargill Avrupa da devam ediyor. Yurt dýþýnda yaþadýðýnýz farklýlýklar neler? Bence en önemli farklýlýk, insan faktörü. Aslýnda Ýstanbul da her an iç içe olduðum mozaik yapýdan çok þeyler öðrendiðinimi fark ettim; nasýl Karadenizlisi, Kayserilisi, Ýzmirlisi farklý ise yurt dýþýnda da farklýlýðý yaratan en önemli faktör insan. Sadece çalýþtýðýnýz ülke insanlarý ile deðil ama o ülkeye baþka yerlerden gelmiþ insanlarla da çalýþma fýrsatý buluyorsunuz. Hele birden fazla farklý coðrafya ile çalýþýyorsanýz, hayatýnýz oldukça renkli demektir. Bu gerçek anlamda uluslararasý bir þirkette olmanýn güzelliði Cargill kültürünün ve liderlik modelinin bana en keyif veren yaný ise, tüm bu farklýlýklarý koruyarak nasýl bir ortak payda yarattýðýný ve ayný amaca yönelttiðini görmek. Diðer bir konu ise finans dünyasýnýn olmazsa olmazý; Risk faktörü. Türkiye nin 80 lerden bu yana yaþadýðý deðiþimin yan etkilerinden biri de krizler olduðu için oldukça avantajlý ve tecrübelisiniz. Ancak yine de her durumun kendine has bir risk haritasý var ve hiçbir zaman her hastaya ayný ilacý veremiyorsunuz. Ben, insan ve risklerdeki bu deðiþkenliði biraz Pazar gazetelerinin bulmaca eklerine benzetiyorum; çözmek tecrübe istiyor ama çözdükçe de keyif veriyor. Þu anda dört ülkeden sorumlusu bir yöneticisiniz. Cargill Avrupa nýn bu ülkelerdeki faaliyetleri ve iþinizle ilgili öncelikleriniz nelerdir? Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi nde (Starches and Sweeteners Europe - SSE) Bölgesel Finans Müdürü olarak görev yapýyorum. Yapýlan son bir deðiþiklikle Hollanda hariç tüm Kuzey Avrupa dan sorumluyum. Polonya, Almanya, Ýngiltere, Fransa ya ilaveten Ýskandinav ülkeleri de 1 Kasým itibarýyla bana rapor etmeye baþladý. SSE, ciro, bilanço büyüklüðü ve coðrafi alan göz önüne alýndýðýnda Cargill organizasyonu içindeki en büyük bir kaç iþ ünitesinden birisi. Toplamda 7 ülkede yerleþik 9 fabrika ve çeþitli ülkelerdeki satýþ ofisleri ile dört ana ürün kolunda SSE haricinde Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi ve Cargill Saðlýk ve Beslenme Ýþ Ünitesi ne de hizmet veriyoruz. Kýsaca yýlda 4 milyon ton mýsýr ve buðday iþleyerek, endüstriyel niþastalar, gýda ve saðlýk katký maddeleri, yem hammaddeleri, kývam verici niþastalar, tatlandýrýcýlar üretip Avrupa ve MEA ülkelerine (Ortadoðu ve Afrika) satýyoruz. Ýçimizden biri Cargill kültürünün ve liderlik modelinin bana en keyif veren yaný, tüm farklýlýklarý koruyarak nasýl bir ortak payda yarattýðýný ve ayný amaca yönelttiðini görmek. Ýbrahim Hafýzmustafa Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi, ciro, bilanço büyüklüðü ve coðrafi alan bakýmýndan Cargill organizasyonu içindeki en büyük bir kaç iþ ünitesinden birisi. Toplamda 7 ülkede yerleþik 9 fabrika ve çeþitli ülkelerdeki satýþ ofislerine hizmet veriyor. 8 CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa 9

7 Merkezi Belçika Mechelen de Ýþ ünitesinin çalýþaný çalýþaný var ve bunun 140 ý finans bölümünde çalýþýyor. Bunlarýn da yaklaþýk 70 i direkt veya dolaylý olarak Hafýzmustafa ya baðlý. bulunan Cargill Avrupa Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi; 2 milyar dolar yatýrým büyüklüðü, 1,5 milyar dolar bilanço büyüklüðü, yaklaþýk 2 milyar dolar ciroya sahip. Cargill gibi krizde herkesin masraflarý kýsmaya odaklanmasý, kâr marjlarý üzerinde ciddi bir baský unsuru oldu. Enerji ve hammadde girdilerindeki fiyat düþüþü ile bu yýlýn ilk dört ayýndaki ürün satýþ fiyatlarýndaki düþüþler þu an dengelendi gibi gözükse de, beklentiler krizin ve mevcut talep düþüklüðünün yýlbaþýndan sonra biraz daha devam edeceði yönünde. Yine de gýda sektöründe yaþanan daralma otomotiv, elektronik eþya veya bankacýlýk baþta olmak üzere hizmet sektörlerinin yaþadýklarýnýn yanýnda oldukça makul kalýyor. Bence kriz zamanlarýnda ayakta kalabilmek, tecrübeli ve kararlý bir yönetimin iþ baþýnda olmasýna, kararlarýn son sürat uygulanabilmesini saðlayacak organizasyon ve sorumluluk yapýsýnýn var olmasýna ve doðru bilgiyi elde edip etkilerini doðru olarak belirleyebilen süreçlerin varlýðýna baðlýdýr. Ýçimizden biri Kriz zamanlarýnda ayakta kalabilmek, tecrübeli bir yönetimin olmasýna, kararlarýn son sürat uygulanabilmesini saðlayacak organizasyon ve sorumluluk yapýsýnýn var olmasýna ve doðru bilgiyi elde edip etkilerini doðru olarak belirleyebilen süreçlerin varlýðýna baðlýdýr. Ýbrahim Hafýzmustafa Yaklaþýk 2 milyar dolar yatýrým büyüklüðü, 1,5 milyar dolar bilanço büyüklüðü, 1,5-2 milyar dolar cirosu olan ortalama 2850 kiþi istihdam eden bir iþ ünitesinden söz ediyoruz. Bunun 140 kiþisi finansta çalýþýyor ve bunlarýn da yaklaþýk 70 i direkt veya dolaylý olarak bana baðlý çalýþýyor. Dolayýsýyla her bir ülke kendi satýþ, üretim ve finans organizasyonuna sahip. Ýþ Ünitemizin merkezi Belçika, Mechelen de. Daha önce belirttiðim ülkelerin finans organizasyonlarý ve o ülkelerin finans müdürleri bana raporluyorlar. Bunun haricinde iþ ünitemizin risk yönetiminin (kur, hammadde ve tedariki, enerji tedarik riskleri gibi) finansal kontrol tarafýný ben yönlendiriyorum, ayrýca bu yýl bütçelemeyi de ben üstleniyorum. Tüm finans çalýþanlarýnýn iþ gücü planlamasý ve geliþim organizasyonunu da ben yönlendiriyorum. beklemeden, anýnda ve lafý dolandýrmadan paylaþýrým; güven tesis etmek çok önemli ve bu konuda ne kadar hýzlý olursanýz o kadar çok yol alýrsýnýz. Ýnsanlarý yapýcý olarak eleþtirdiðiniz kadar, takdir de etmelisiniz ve bunda samimi olduðunuzu göstermelisiniz. Kriz Avrupa yý nasýl etkiledi? Gýda ve içecek sektöründe durum nasýl? Krizin her sektörde etkisi farklý þiddette hissediliyor; endüstriyel niþastalar en büyük darbeyi alýrken, tatlandýrýcýlar en az kayýpla bu süreci geçiriyor. Toplam ürün gamýný göz önüne aldýðýmýzda, krizin etkin olduðu bir yýlý aþkýn sürede niþasta ve tatlandýrýcýlarda tüm Avrupada yaþanan daralma 900 bin tonun üzerinde. Bu yaklaþýk 2 büyük fabrikanýn yýllýk üretim kapasitesine eþit bir rakam. SSE nin 9 fabrika ile Avrupa da %30 pazar payýna sahip olduðunu düþünürseniz bu kaybýn büyüklüðünü daha kolay algýlamak mümkün olur sanýrým. Sabit giderlerin yüksekliði sebebi ile kapasite kullanýmýnýn hayati olduðu bir sektörde bu ciddi bir kayýp demek. Toplam ürün gamýný göz önüne aldýðýmýzda, krizin etkin olduðu bir yýlý aþkýn sürede niþasta ve tatlandýrýcýlarda tüm Avrupada Krize bölüm olarak hazýrlýklý girmiþ olmamýz ve alýnmasý gereken tedbirleri süratle kararlaþtýrabilmemiz, krizin etkilerini hafifletmeyi baþardý sanýrým. Bu tedbirlerin baþýnda da yeni stratejilerimizin kriz koþullarýna göre adapte edilmesi ve tüm Avrupa organizasyonuna süratle benimsetilmesi geliyor. Buna ilave olarak; atýl veya yüksek maliyetli kapasitenin tasfiye edilmesi, verimlilik projelerine öncelik tanýnmasý, aylýk olarak son derece detaylý bir þekilde gelecek iki yýlýn beklentilerinin ve finansal etkilerin hesaplanmasýna olanak verecek bir iþ sürecinin geliþtirilip uygula- yaþanan daralma 900 bin tonun Çalýþacaðým insanlarý seçerken ince eleyip sýk üzerinde. Bu yaklaþýk 2 büyük dokuyorum ve onlarýn geliþimlerine fazladan zaman ayýrýp öncelik veriyorum. Düþündüðümü fabrikanýn yýllýk üretim kapasitesine eþit bir rakam. 10 CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa 11

8 Hem Belçika da hem de Hollanda da oldukça fazla Türk yaþýyor. Bunun en önemli avantajý memleketinizde alýþtýðýnýz birçok þeye oldukça kolay ulaþabiliyor, kasapta, markette Türkçe konuþarak iþiniz görebiliyor. Ýbrahim Hafýzmustafa nýn 1997 yýlýnda Cargill Türkiye Hububat ve Yaðlý Tohumlar Bölümü nde Finans Müdür Yardýmcýsý olarak baþladýðý kariyeri bugün Cargill Avrupa da devam ediyor. maya alýnmasý da etkili oldu. Tabii genel giderlerde, sürdürebilir ve geçici tedbirlerin süratle belirlenip uygulamaya konulmasý ve her zaman en kötü senaryonun etkilerinin ve gerçekleþmesi durumunda alýnacak tedbirlerin yönetim kademelerince bilinmesi ve deðiþen koþullara ve yeni beklentilere göre yenilenmesi gibi çalýþmalarýmýzýn da krizin hafif atlatýlmasýnda büyük payý oldu. Siz yýllardýr Avrupa da yaþýyorsunuz. Türkiye ye bakýþý nasýl Avrupalýnýn? Ýlk baþlarda Türk üm dediðim zaman bazý ön yargýlý insanlarýn yaklaþýmý canýmý sýkýyordu. Hatta bir kýsmýnýn þaþkýnlýðýný ama sen Ýstanbul dansýn diyerek kendi kendine ön yargýsýnýn doðruluðunu açýklamaya çalýþmasý bayaðý gülünçtü bence (hâlâ da öyle). Ön yargýlarýn en önemli sebebi genelde eksik ve yanlýþ bilgidir bence, bu yüzden de insanlara fýrsat buldukça doðrularý anlatmaya çalýþýyoruz. Bunu bir kültür elçiliði kaygýsý ile yapmadýðýnýz zaman daha etkileyici oluyor sanýrým. Yýllardýr yurt dýþýnda yasýyoruz ve dünyanýn farklý milletlerinden birçok dostumuz var, günlük hayatýn içinde biz onlardan ve onlarda bizden birçok þey öðreniyoruz ve sanýrým bu milletler arasýndaki ön yargýlarý yok etmenin en kolay yolu. Sonuçta anlýyorsunuz ki insanlarýn birbirinden çok da fazla farký yok; eðer farklý bir ajanda kaygýnýz yoksa. Benzer eðitimlerden geçmiþ ayný sosyal yasayýþlardan haz eden insanlarýn ortak paydasý millet farký gözetmeksizin pek çok. Biz bir hayli arkadaþýmýzý en az bir kez Türkiye yi ziyaret etmeye ikna ettik, Türkiye nin doðasýnýn, tarihinin, kültürünün ve insanlarýnýn güzelliðini lafla anlatabilecek kabiliyette deðiliz belki, ama Türkiye ye giden her arkadaþýmýzýn seyahat planý ile bizzat ilgilenip onlarýn hoþça vakit geçirmelerini saðlýyoruz. Sayemizde belki Türkiye nin imajý bir anda düzelmeyecek ama hiç yoktan iyidir sanýrým. Belçika da çok Türk yaþýyor. Ýliþkileriniz nasýl, sýk görüþebiliyor musunuz diðer Türklerle? Hem Belçika da hem de Hollanda da oldukça fazla Türk yaþýyor. Bunun en önemli avantajý memleketinizde alýþtýðýnýz birçok þeye oldukça kolay ulaþabiliyor, kasapta, markette Türkçe konuþarak iþinizi görebiliyorsunuz. Fakat bunca Türk yaþamasýna raðmen þöyle gerçekten lezzetli Türk yemekleri yapan bir yerin olmamasý çok garip. Birkaç esnaf lokantasý veya büfe haricinde, eþimizi dostumuzu götürebileceðimiz, bizim lezzetlerimizi lâyýkýyla yansýtan zevkli bir yerin özlemini hep çektim. Oysa mutfak ve yemek kültürü bir milletin zenginliðini ifade edebileceði en önemli tanýtým unsurlarýndan biridir bana göre ve bizim mutfaðýmýz dünyanýn bence sayýlý mutfaklarýndan biri olabilecek güzellik ve çeþnide. Yazýk ki Türkiye yi hiç görmemiþ birçok kiþi sadece döner ve kebaptan ibaret olduðumuzu sanýyor. Bir diðer eksik konu ise sayýca çok fazla Türk yaþamasýna raðmen elle tutulur hiç bir konuda ortak ve organize hareket edemeyiþimiz. Maalesef Avrupa da bir Türk lobisinin varlýðýndan söz edemeyiz. Diðer azýnlýklarýn bu konudaki baþarýlarýný kýskanmamak elde deðil. Farklý milletlerden olduðu gibi, birçok da Türk arkadaþýmýz var. Sanýrým expat olarak bir ülkede yaþayan insanlar daha farklý duygularla yakýnlaþýyor. Sonuçta bulunduðunuz ülkeye yerleþmek gibi bir niyetiniz yok, belki birkaç sene sonra baþka bir ülkeye gideceksiniz. Yine benzer sýkýntýlarý yaþayýp benzer zorluklarý tecrübe ediyorsunuz, bu ortak duygular da insanlarý yakýnlaþtýrýyor sanýrým. Ben bu yaþananlarý, biraz o özlenen eski komþuluk iliþkilerine benzetiyorum, herkes birbirine elinden geldiðince yardýmcý olmak istiyor. Peki, iþ dýþýndaki zamanlarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Özel hobileriniz var mý? Þu sýralar tek bir hobim var, o da Aylin ismindeki 3 aylýk kýzým. Eve resmen koþarak geliyorum. Ondan önce ise yeni yeni bahçe ile uðraþmak hoþuma gitmeye baþlamýþtý. Yaþlanýyorum galiba! Çok kliþe olacak ama seyahat etmeyi ezelden beri çok seviyorum. Bu birazda Avrupa da olmanýn getirdiði bir avantaj sanýrým. Hafta sonu için bile olsa bir kaç saatte ulaþabileceðiniz o kadar çok gezilip görülecek yer, tecrübe edilecek mutfak var ki! Gelecekteki hedefleriniz neler? Ýþ ve özel yaþamý çok ayrý tutmuyorum, ikisinde de hedef im ortak; ailemin ve benim mutluluðum. Bu dengeyi koruyabildiðim sürece kariyerimde ilerlemek istiyorum. Önüme koyduðum somut hedef, önümüzdeki on yýl zarfýnda hatýrý sayýlýr bir iþ platformunun finans direktörlüðünü yapmak. Ama Cargill de hayatýn sürprizlerle dolu olduðunu unutmamak lazým; bakarsýnýz bu arada finans dýþýnda bir dala geçmiþim, kim bilir! Son olarak þunu da eklemek isterim. Beþ-on yýl öncesine kadar Türkiye, birçok expatýn kendini gösterdiði bir coðrafya idi. Zaman içinde insanýmýza yaptýðýmýz doðru yatýrýmlar, bugün Türkiye yi Cargill içerisinde net iþ gücü ihracatçýsý konumuna getirdi. Cargill Türkiye ye yapýlan yatýrýmlarda bu expatlarýn etkisi yadsýnamaz, þimdi bu iþlevi yurtdýþýndaki Türk expatlarýnýn yavaþ yavaþ üstlenmesi gerekiyor. Krizler, problemler derken Cargill Türkiye nin yatýrým çekme konusunda potansiyelinin biraz gerisinde kaldýðýný düþünüyorum. Bu potansiyelin savunuculuðunu yapmayý, Türkiye yönetimi kadar, biz yurtdýþýndaki çalýþanlarýn da sorumluluðu olarak görüyorum. Ailem ve ben mutlu olduðumuz ve kariyerim de ilerlemeye devam ettiði sürece, zannediyorum yurtdýþýnda kalmaya devam edeceðiz 12 CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa 13 Ýçimizden biri Ýbrahim Hafýzmustafa

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı