CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? - Kasým 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? -

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 bu sayýda 14 Kapak konusu Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? 18 Güncel Tarladan sofraya gýda güvenilirliði 03 Cargill Türkiye den 04 Aktüel En iyi fikirleri sunmak - Paylaþýmýn ödülü - Toplumla birlikte büyümek Dünyadan - Cargill ile iþ birliði iyi bir fýrsat - Rusya nýn yeni yem fabrikasý 08 Ýçimizden biri - Ýbrahim Hafýzmustafa: Ýþ ortaðý olmayý baþarabilmek önemli! 14 Kapak konusu Almak ya da almamak! 18 Güncel Gýda güvenilirliði 08 Ýbrahim Hafýzmustafa: Önemli olan sürekli büyük resmi göz önünde bulundurmak 24 Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var 30 Sosyal sorumluluk Görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair bir katký Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 20 Güncel Cargill ticaret araçlarý 24 Sohbet Çalýþýlabilecek çok proje var 30 Güncel Fark yaratmaya hazýr olun 32 Sosyal sorumluluk Görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair CargillHaberler - Ýçindekiler 1

3 En iyi fikirleri birlikte çalýþ > üret > baþar sunmak! Bir an gözlerimi kapattým ve okunan bir kitabý dinlediðimi düþündüm Ýþte o an dünyaya açýlan çok farklý bir kapý olduðunu algýladým. Özlem Korukçu Cargill Türkiye çalýþaný Görme Engelliler Ýçin Okuma Projesi Gönüllüsü Sorumluluk Ýþ Birliði Müþteri Odaklýlýk Yenilikçilik Son yýllarda sýklýkla duymaya baþladýðýmýz bu kavramlar, Cargill in uzun bir süredir bünyesinde uyguladýðý Müþteri Odaklý Yenilikçilik Sistemi SI-2015 (Stratejik Amaç 2015) Belgesi nde temel olarak vurguladýðý konularýn baþýnda geliyor. Cargill, SI-2015 i ilk duyurduðunda Teknolojiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Chris Mallet önemli bir noktanýn altýný çizmiþti: Bu bizim için yeni bir yaklaþým deðil. Ýþ birimlerimizin çoðu hali hazýrda müþteri odaklý yenilikçilik çalýþmalarý yürütüyor. Ancak yapmak istediðimiz, en iyi uygulamalarý sistemleþtirmek ve tüm Cargill iþletmelerinde ortak bir yaklaþým oluþturmaktýr. Nihai olarak yaratýlan bu ortak sistem, dünyanýn her yerindeki Cargill çalýþanlarýnýn hayal gücünü, fikirlerini ve yaratýcý yeteneðini kullanmamýza imkân verecektir. Mallet, Cargill in dünya pazarýndaki farklýlýðýnýn en önemli nedenlerinden biri olarak, tüm yenilikçi çalýþmalarýný stratejik ortak olarak nitelendirdiði müþterileriyle birlikte gerçekleþtirmesi olduðuna da vurgu yapmýþ, Ancak bunu da geliþtirmeliyiz. Ayrýca müþterilerimizi doðrudan etkileyen ve onlara özel deðerler sunan bir yenilikçilik yaklaþýmýna da ihtiyacýmýz var sözleriyle bu durumu özetlemiþti. Cargill Türkiye olarak bu yaklaþýmdan hareketle, Müþterilerimiz için en iyi uygulamalarý sistemleþtirme ve tüm ünitelerimizde ortak bir yaklaþým oluþturma konusunda uzunca bir süredir çalýþýyoruz. Müþterilerimiz için en iyi çözümleri sunmak amacýyla entegre bir Yenilikçilik Sistemi kuruyoruz. Müþteri odaklý yenilikçilik yaklaþýmýmýz, her çalýþanýmýzýn müþterilerimize doðrudan yardýmcý olacak fikirleri aramasý ve düþünmesini içeriyor. Bu durum, tüm iþ birimlerimiz ve fonksiyonlar arasýnda bir iþ birliði olmasýný da gerektiriyor. Çünkü biliyoruz ki bu iþbirliði müþterilerimiz için daha fazla deðer yaratacak! Yenilikçi yaklaþýmý müþterilere baþarýlý bir þekilde sunmanýn önemli bir unsuru, onlarýn içinde bulunduðu pazarý anlamaktan geçiyor. Bu nedenle müþterilerimizin ihtiyaçlarýnýn daha iyi anlaþýlmasý için yeni bir müþteri odaklý yenilikçilik sistemi eðitimi hazýrladýk. Bu eðitim ile tüm ünitelerimizi Müþterilerimize en iyi fikirleri sunmak konusunda daha üst seviyelere çýkarmaya hazýrlanýyoruz. Biz, müþterilerimizin ihtiyaç ve fýrsatlarýný anlamak için kendimizi sürekli yeniliyoruz. En iyi fikirleri sunmak, kolay iþ deðil! Biz bunun için çalýþýyoruz. Esen kalýn Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Paylaþýmýn ödülü Yaðmurda coþku Öðretmenlerimiz geldi Toplumla birlikte büyümek! Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu, Orhangazi ye yaptýðý katkýlar nedeniyle, Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Fabrikasý na teþekkür plaketi ve belgesi verdi. Plaket töreninde kýsa bir konuþma yapan Kaymakam Peynircioðlu, Orhangazi Fabrikasý nýn ilçeye, eðitim ve saðlýk baþta olmak üzere diðer birçok alanda büyük katkýlarý olduðunu belirterek, Biz de teþekkür anlamýnda bu plaketi vermek istedik. Cargill Türkiye nin hizmetlerinin Orhangazi de büyük bir eksikliði ortadan kaldýrdýðýný görüyoruz. Geçtiðimiz yýl 6 okulumuzun öðretmenler odasýnýn yenilenmesi, bilgisayar ve eðitim aracý desteði saðlanmasý örnek bir çalýþmadýr. Yapýlan yardým ve desteklerden dolayý mutluyuz. Bu nedenle Cargill Türkiye ailesine ilçemize katkýlarý nedeniyle teþekkür ediyoruz. dedi. Hizmet plaketini Peynircioðlu nun elinden alan Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu da yaptýðý konuþmada; Bizler ekonomik katkýlarýmýzýn yaný sýra sosyal sorumluluklarýmýz olduðunu da biliyoruz. Cargill Türkiye olarak eðitim ve saðlýk alanýna öncelik veriyoruz ve katkýlarýmýzý ara vermeden devam ettirmek istiyoruz dedi. Törende Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ve Kurumsal Ýliþkiler Koordinatörü Haluk Özdemir de hazýr bulundu. Orhangazi nin düþman iþgalinden kurtuluþunun 87. yýldönümü kutlamalarý, yaðmur engeline raðmen coþku içinde geçti. Sabah saatlerinde güneþle baþlayan gün, yaðmurla devam etti ve Cumhuriyet Alaný ndaki törenlerin yarýda kesilmesine neden oldu. Ancak, 10 Eylül ün coþkusu gün boyu sürdü. Bu anlamlý günde gerçekleþtirilen kutlamalara Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý çalýþanlarý da katýlarak, coþkuya ortak oldular. 10 Eylül tarihi her yýl Orhangazililer tarafýndan Kurtuluþ Günü olarak kutlanýyor. Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Aydýn, Müdür Yardýmcýlarý ve Orhangazi'nin tüm okul müdürlerinden oluþan 35 kiþilik bir eðitimci grubu, Orhangazi Fabrikasý ný ziyaret ettiler. Güvenli gýda nasýl olur? Çoðunlukla öðrencilerin fabrikayý ziyaretlerine alýþmýþ olan fabrika çalýþanlarý, bu kez Orhangazili öðretmenleri konuk etti. 27 Ekim tarihinde gerçekleþen ziyaret esnasýnda öðretmenler, Cargill Türkiye ve faaliyetleri hakkýnda bilgilendirildi. Ardýndan fabrika kumanda odasý, atýk arýtma bölümleri gezdirildi ve tesislerdeki faaliyetler hakkýnda ayrýntýlý bilgi verildi. Modern tesislere hayranlýklarýný ifade eden öðretmenler, fabrikada yenen neþeli öðle yemeðinin ardýndan fabrikadan ayrýldýlar. Cargill Türkiye, 2009 Yýlý Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalýþmalarýnda EMEA (Avrupa, Orta Doðu ve Afrika) Bölgesi ndeki diðer Cargill lokasyonlarý arasýnda 5. sýrada yer aldý. Ýþ üniteleri bazýnda ise Cargill Gýda Türkiye geçtiðimiz yýllara oranla daha üst bir sýraya yerleþerek, EMEA Bölgesi ndeki tüm iþ üniteleri arasýnda 4. sýraya yerleþti. Cargill tarafýndan yayýmlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2008/09 Faaliyetleri Raporu na göre Cargill Gýda Türkiye, yöresel iliþkiler ve toplumsal yardým faaliyetleri için 329 bin dolar harcadý. Rapora göre Cargill in toplumsal faaliyetlerdeki 3 stratejik alanýný þu maddeler oluþturuyor: Beslenme ve Saðlýk: Cargill, açlýk, yoksulluk, saðlýk eðitimi, temel saðýlýn korunmasý, gençlerin saðlýklý ve iyi beslenmesi konularýnda uzun vadeli çözümler öneren projeleri destekliyor. Yeniköy den Yenidoðan a Gýda güvenliðini davranýþlarýmýz ile olumlu olarak geliþtirebilirsek, toplam gýda güvenliði kültüründe önemli mesafeler alabiliriz. Gýda güvenliði kültürü oluþturmanýn bir yolu da Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý ile birlikte ailelerine ve öðrencilere ulaþmaktan geçiyor. Bu amaçla okul sezonu baþlangýcýnda ilk etkinlik olarak gýda güvenliði içerikli okul etiketleri çalýþmasý yapýldý. Eðitimde yeniliðin desteklenmesi: Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarýnda liderlik ve akademik becerileri geliþtiren ve eðitim olanaklarý sunan projeleri destekliyor. Doðal kaynaklarýn korunmasýnda sorumlu davranmak: Su kaynaklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi, çevre korumasý ve eðitimi, sürdürülebilir tarým uygulamalarý ile ilgili projeleri destekliyor. Altý yýl önce bilgisayar laboratuvarý kurduðu Yeniköy Ýlköðretim Okulu nu unutmayan Cargill Orhangazi Fabrikasý, geçen yýl 8 bilgisayarla takviye ettiði laboratuvara geçtiðimiz ay 5 bilgisayar daha baðýþladý. Sorumlu Müdür Cenan Celebci; yeni bilgisayarlarla birlikte okulu, artýk tam teþekküllü ve iþlevsel bir laboratuvara kavuþturduklarý için sevinçli olduklarýný belirtti. Celebci, Yalova nýn Çýnarcýk ilçesinde bulunan ve okullardan sýnavla seçilen yüksek IQ seviyesine sahip çocuklarýn gidebildiði bir eðitim kurumu olan Atatürk Bilim Sanat Merkezi ne de bir adet bilgisayar baðýþladýklarýný söyleyerek, Orhangazi ve civarýndaki okullarýn eðitim ihtiyaçlarý konusunda oldukça hassas davranýyoruz. dedi. Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Ýþ Ünitesi (GOSCE) çalýþanlarý ise bir süredir çalýþmalarýný devam ettirdikleri bir gönüllülük projesini geçtiðimiz ay bitirdiler. Proje kapsamýnda Ýstanbul da bulunan Yenidoðan ÝÖO nun konferans salonunun düzenlemesini yaptýlar. Ayrýca salon için 147 adet koltuk, kürsü ve Atatürk resimleri baðýþladýlar. GOSCE çalýþanlarý olarak salonun boyama iþini de elbirliði ile yaparak, projelerini tamamladýlar. Bu çalýþmayý takiben 16 Ekim Dünya Gýda Günü münasebetiyle gerçekleþtirilen Güvenli Gýda Nasýl Olur? Resim Yarýþmasý ile hem aileler hem de öðrenciler arasýnda gýda güvenliðinin konuþulmasý hedeflendi. Yarýþma üç farklý yaþ kategorisinde ve iki farklý lokasyonda gerçekleþtirildi. Cargill Ýlköðretim Okulu bünyesinde yapýlan yarýþmaya 54 resim, Cargill ve müteahhit çalýþanlarý çocuklarý arasýnda yapýlan yarýþmaya ise 24 resim katýldý. Her iki lokasyonda birinci olan çocuklarýmýza toplam 6 bisiklet ve katýlýmcý tüm çocuklara çeþitli hediyeler verildi. Yarýþmadan alýnan geri dönüþümler, bu tür etkinliklerle toplam gýda güvenliði kültüründe önemli mesafeler alýnabileceðini ve hedefe ulaþýldýðýný gösteriyor. Aktüel 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Dünyadan Yemeklik yaðlarla saðlýklý yaþam projesi Brezilya soya kompleksi açýldý Cargill, Brezilya nýn en önemli soya fasulyesi üretim böl- Ingeo çevreci bioplastikler Cargill Ingeo bioplastiklerinin Brezilya da satýþýna baþlý- Rusya nýn yeni yem fabrikasý Cargill Rusya, Moskova ya 300 km uzaklýktaki Efremov üretim kompleksinde yeni bir Cargill Hindistan, ülkedeki vitamin eksikliðinden kaynaklanan önemli saðlýk riskleriyle mücadele için yemeklik yaðlarý vitaminlerle zenginleþtirmek amacýyla bir proje baþlattý. Bu projeden Hindistan daki 25 milyon kiþinin yararlanmasý bekleniyor. Dünya Saðlýk Örgütünün verilerine göre Hindistan da 80 milyondan fazla kiþide görülen özellikle A, D ve E vitaminleri eksikliði önemli riskleri beraberinde getiren ciddi bir saðlýk sorunu. A, D ve E vitaminleri yaðda eriyebildikleri için yemeklik yaðlar hem vitamin eksikliklerinin giderilmesi için en ideal yol hem de çok sayýda kiþiye ulaþmanýn en etkili yolu. Ayrýca vitamin ilaçlarýyla takviye yerine gýdalarýn zenginleþtirilmesi daha ekonomik bir yöntem. Hindistan ýn en büyük yað tedarikçisi olan Cargill, ayda 250 milyon litre yað satýyor. Bu proje kapsamýnda ülke ortalamasýnda günlük yað tüketiminin minimum A, D ve E vitamini ihtiyacýný karþýlayacaðý þekilde zenginleþtirilen yemeklik yaðlar için vitamin zenginleþtirmeleriyle ilgili ayrýntýlarýn da yer aldýðý, tüm besin bilgilerini içeren yeni bir ambalaj tasarýmý yapýldý. gelerinden biri olan Mato Grosso da 100 milyon dolar yatýrýmla, soya fasulyesi iþleme tesisi açtý. Bu yatýrýmla Cargill, Mato Grosso da bölge ithalatýnýn %83 ünü ve gayri safi milli hâsýlanýn %40 dan fazlasýný oluþturan soya fasulyesi pazarýnda büyük oyunculardan biri oldu. Bu yeni tesisin Brezilya ekonomisine de önemli getiri saðlanmasý bekleniyor. Tesiste soya fasulyesi öðütme, rafine etme ve þiþeleme iþlemleri yapýlacak ve üretilen rafine soya yaðý Cargill tarafýndan Liza markasýyla satýþa sunulacak. Elde edilen soya küspesinin yaklaþýk %40 ý yerel yem endüstrisine satýlýrken %60 ý da ihraç edilecek. Ayrýca tesisin çevreye duyarlý tasarýmý sayesinde ihtiyaç duyulan enerjinin %60'ý bioyakýtlardan saðlanacak. Brezilya 22 milyon dolarlýk dev yatýrým yor. Petrol türevli plastiklerin yerine kullanýlacak olan yenilenebilir plastikler, Cargill in Brezilya Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Birimi tarafýndan Brezilya da satýþa sunulacak. Brezilya Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Birimi Direktörü Marcelo de Andra, Ingeo biopolimerlerinin bitkilerden elde edildiðini belirtti. De Andra pazara sunacaklarý yeni ürünle ilgili þu bilgileri verdi: Ingeo plastik ve fiberleri, sürdürülebilir ürün portfolyomuza eklediðimiz ve çevreye duyarlý müþterilerimize sunduðumuz yeni bir ürün. Ingeo biopolimerleri bitkilerden elde ediliyor ve plastiðin kullanýldýðý mutfak malzemeleri, kozmetik, gýda ve içecek ambalajlarý, diþ fýrçalarý gibi daha pek çok alanda çevreye duyarlý bir alternatif olarak kullanýlýyor. Bilindiði gibi plastiðin doðada ayrýþmasý için çok uzun yýllar gerekiyor. Ingeo ürünleri endüstriyel kompostlama koþullarýnda sadece 3-4 ayda ayrýþtýrýlabiliyor. Brezilya hayvan yemi fabrikasý açtý. 12,5 milyon dolarlýk yem fabrikasý Cargill in Efremov daki mýsýr ve buðday tatlandýrýcýlarý tesisleri, bir bitkisel yað rafinerisi, bir þiþeleme tesisi ve bir malt fabrikasýnýn yer aldýðý benzersiz kompleksinin bir parçasý olarak faaliyet gösterecek. Cargill Rusya Temsilcisi Andrew Glass, tek bir çatý altýnda topladýklarý büyük üretim tesislerini, yeni yem fabrikasý için önemli bir kaynak olarak kullanacaklarýný açýkladý. Glass, tesisin açýlýþýndaki konuþmasýnda, Diðer tesislerin yan ürünleri yem fabrikamýzda hayvan yemi üretiminde kullanýlacak. Her tür hayvan yemi üretiminin yaný sýra, müþterilerimizin kendi yemlerini de ekleyebilecekleri yem takviyeleri üreteceðiz. dedi. Rusya Hindistan Cargill Mayýs ayýnýn sonunda Deventer Hollanda da, yeni bir çikolata kaplama ve dolgu fabrikasýný faaliyete geçirdi. 22 milyon dolar yatýrým yapýlan fabrika Cargill in çiko- Cargill ile iþ birliði iyi bir fýrsat lata üretim kapasitesini ikiye katlayacak. Cargill in bu yeni tesisinde, yaðý azaltýlmýþ ve düþük kalo- Kraft Foods un CEO su Irene Rosenfeld, Cargill tarafýndan rili, gül kokulu ve yumuþak dolgulu çikolata ürünleri gibi davet edildiði Cargill Kadýn Konseyi toplantýsýnda yaptýðý daha çok yenilikçi ürünlerin geliþtirilmesine aðýrlýk verile- konuþmada çoðunlukla Kraft ile Cargill in birlikte çalýþma cek. Cargill uzun yýlardýr Deventer de fýrýncýlýk, bisküvi, fýrsatlarý üzerinde durdu. kahvaltýlýk tahýl, dondurma ve þekerleme sektörlerinde CEO Rosenfeld, Kraft ve Cargill iþ birliðini, ekonomik krizi fýrsata çevirme þansý olarak gördüðünü söyledi. Kraft ýn büyüme stratejisinden memnun olduðunu, ancak daha kullanýlan klasik özel kaplama ve dolgularý üretiyor. Þimdi bu yeni tesisle çikolata endüstrisi için de üretime geçiyor. hýzlý olmalarý gerektiðini ve bu konuda Cargill'in kendile- Cargill Gýda Bileþenleri Avrupa, Ortadoðu ve Afrika Plat- rine yardým edebileceðini belirten Rosenfeld þunlarý ekle- formu Baþkan Yardýmcýsý Paul Naar yeni yatýrýmla ilgili di: Tedarikçilerimizle çalýþma yöntemimizi Kraft için de- açýklamasýnda, Bu yatýrýmýmýz çikolata endüstrisine ðer yaratacak þekilde deðiþtiriyoruz; bunun Kraft ve Car- uzun vadeli taahhüdümüzü ve kakao ve çikolata iþinde gill iþ birliði açýsýndan önemli bir fýrsat olduðunu düþünü- büyüme niyetimizi vurguluyor. Mevcut müþterilerimiz ve yoruz. Cargill le sürekli iþ birliðimiz sayesinde müþterile- yeni müþterilerimize özel ve yeni dolgu ve kaplama ürün- rimizin tedarik zincirinde izlenebilirlik taleplerine karþýlýk leri sunarak müþterilerimizin pazarda kendi ürünleriyle verebilmeyi umuyoruz. fark yaratmalarýný saðlamayý amaçlýyoruz. dedi. ABD Hollanda 6 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 7

6 Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi (SSE) Bölgesel Finans Müdürü Ýbrahim Hafýzmustafa Ýþ ortaðý olmayý baþarabilmek önemli! Bence Cargill gibi bir þirkette çalýþan finansçý için fark yaratan en önemli þey; bütün mali hesap kitaplarýn ötesinde, müþterileriyle iþ ortaklýðýný ne kadar baþarabildiðidir. Hem þirket prensiplerinden ödün vermemek hem de dinamik koþullarýn gereðini süratle yerine getirerek, müþteri odaklý iþleyiþin önünü açmak! Bu pek kolay bir iþ deðil diyor Ýbrahim Hafýzmustafa. Bunu baþarmak ve paradoksa dönüþebilecek bir ikilemi hep iyi dengelemek, sanýrým en baþýndan beri benim avantajlarýmdan birisi oldu. Hafýzmustafa nýn sihirli bir formülü yok Önemli olan, sürekli büyük resmi göz önünde bulundurmak ve kararlarý verirken kendinizi baþkalarýnýn yerine koyabilmektir. diyor. Ýbrahim Hafýzmustafa, Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi Bölgesel Finans Müdürü. Her þey biraz merak ve kendimi kendime ispat kaygýmla baþladý. diyor gülümseyerek; Altý aylýk bir proje için Romanya ya gittim ve bir daha da hiç geri dönmedim. Ailem ve ben mutlu olduðumuz ve kariyerim de ilerlemeye devam ettiði sürece, zannediyorum yurt dýþýnda kalmaya devam edeceðiz. Üniversiteden mezun olur olmaz Arthur Andersen in denetim bölümünde iþe baþlayan Hafýzmustafa; 2 yýl sonra Cargill Türkiye ye geçiyor yýlýnda Hububat ve Yaðlý Tohumlar Bölümü nde Finans Müdür Yardýmcýsý olarak baþladýðý kariyeri bugün Cargill Avrupa da devam ediyor. Yurt dýþýnda yaþadýðýnýz farklýlýklar neler? Bence en önemli farklýlýk, insan faktörü. Aslýnda Ýstanbul da her an iç içe olduðum mozaik yapýdan çok þeyler öðrendiðinimi fark ettim; nasýl Karadenizlisi, Kayserilisi, Ýzmirlisi farklý ise yurt dýþýnda da farklýlýðý yaratan en önemli faktör insan. Sadece çalýþtýðýnýz ülke insanlarý ile deðil ama o ülkeye baþka yerlerden gelmiþ insanlarla da çalýþma fýrsatý buluyorsunuz. Hele birden fazla farklý coðrafya ile çalýþýyorsanýz, hayatýnýz oldukça renkli demektir. Bu gerçek anlamda uluslararasý bir þirkette olmanýn güzelliði Cargill kültürünün ve liderlik modelinin bana en keyif veren yaný ise, tüm bu farklýlýklarý koruyarak nasýl bir ortak payda yarattýðýný ve ayný amaca yönelttiðini görmek. Diðer bir konu ise finans dünyasýnýn olmazsa olmazý; Risk faktörü. Türkiye nin 80 lerden bu yana yaþadýðý deðiþimin yan etkilerinden biri de krizler olduðu için oldukça avantajlý ve tecrübelisiniz. Ancak yine de her durumun kendine has bir risk haritasý var ve hiçbir zaman her hastaya ayný ilacý veremiyorsunuz. Ben, insan ve risklerdeki bu deðiþkenliði biraz Pazar gazetelerinin bulmaca eklerine benzetiyorum; çözmek tecrübe istiyor ama çözdükçe de keyif veriyor. Þu anda dört ülkeden sorumlusu bir yöneticisiniz. Cargill Avrupa nýn bu ülkelerdeki faaliyetleri ve iþinizle ilgili öncelikleriniz nelerdir? Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi nde (Starches and Sweeteners Europe - SSE) Bölgesel Finans Müdürü olarak görev yapýyorum. Yapýlan son bir deðiþiklikle Hollanda hariç tüm Kuzey Avrupa dan sorumluyum. Polonya, Almanya, Ýngiltere, Fransa ya ilaveten Ýskandinav ülkeleri de 1 Kasým itibarýyla bana rapor etmeye baþladý. SSE, ciro, bilanço büyüklüðü ve coðrafi alan göz önüne alýndýðýnda Cargill organizasyonu içindeki en büyük bir kaç iþ ünitesinden birisi. Toplamda 7 ülkede yerleþik 9 fabrika ve çeþitli ülkelerdeki satýþ ofisleri ile dört ana ürün kolunda SSE haricinde Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi ve Cargill Saðlýk ve Beslenme Ýþ Ünitesi ne de hizmet veriyoruz. Kýsaca yýlda 4 milyon ton mýsýr ve buðday iþleyerek, endüstriyel niþastalar, gýda ve saðlýk katký maddeleri, yem hammaddeleri, kývam verici niþastalar, tatlandýrýcýlar üretip Avrupa ve MEA ülkelerine (Ortadoðu ve Afrika) satýyoruz. Ýçimizden biri Cargill kültürünün ve liderlik modelinin bana en keyif veren yaný, tüm farklýlýklarý koruyarak nasýl bir ortak payda yarattýðýný ve ayný amaca yönelttiðini görmek. Ýbrahim Hafýzmustafa Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi, ciro, bilanço büyüklüðü ve coðrafi alan bakýmýndan Cargill organizasyonu içindeki en büyük bir kaç iþ ünitesinden birisi. Toplamda 7 ülkede yerleþik 9 fabrika ve çeþitli ülkelerdeki satýþ ofislerine hizmet veriyor. 8 CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa 9

7 Merkezi Belçika Mechelen de Ýþ ünitesinin çalýþaný çalýþaný var ve bunun 140 ý finans bölümünde çalýþýyor. Bunlarýn da yaklaþýk 70 i direkt veya dolaylý olarak Hafýzmustafa ya baðlý. bulunan Cargill Avrupa Niþastalar ve Tatlandýrýcýlar Avrupa Ýþ Ünitesi; 2 milyar dolar yatýrým büyüklüðü, 1,5 milyar dolar bilanço büyüklüðü, yaklaþýk 2 milyar dolar ciroya sahip. Cargill gibi krizde herkesin masraflarý kýsmaya odaklanmasý, kâr marjlarý üzerinde ciddi bir baský unsuru oldu. Enerji ve hammadde girdilerindeki fiyat düþüþü ile bu yýlýn ilk dört ayýndaki ürün satýþ fiyatlarýndaki düþüþler þu an dengelendi gibi gözükse de, beklentiler krizin ve mevcut talep düþüklüðünün yýlbaþýndan sonra biraz daha devam edeceði yönünde. Yine de gýda sektöründe yaþanan daralma otomotiv, elektronik eþya veya bankacýlýk baþta olmak üzere hizmet sektörlerinin yaþadýklarýnýn yanýnda oldukça makul kalýyor. Bence kriz zamanlarýnda ayakta kalabilmek, tecrübeli ve kararlý bir yönetimin iþ baþýnda olmasýna, kararlarýn son sürat uygulanabilmesini saðlayacak organizasyon ve sorumluluk yapýsýnýn var olmasýna ve doðru bilgiyi elde edip etkilerini doðru olarak belirleyebilen süreçlerin varlýðýna baðlýdýr. Ýçimizden biri Kriz zamanlarýnda ayakta kalabilmek, tecrübeli bir yönetimin olmasýna, kararlarýn son sürat uygulanabilmesini saðlayacak organizasyon ve sorumluluk yapýsýnýn var olmasýna ve doðru bilgiyi elde edip etkilerini doðru olarak belirleyebilen süreçlerin varlýðýna baðlýdýr. Ýbrahim Hafýzmustafa Yaklaþýk 2 milyar dolar yatýrým büyüklüðü, 1,5 milyar dolar bilanço büyüklüðü, 1,5-2 milyar dolar cirosu olan ortalama 2850 kiþi istihdam eden bir iþ ünitesinden söz ediyoruz. Bunun 140 kiþisi finansta çalýþýyor ve bunlarýn da yaklaþýk 70 i direkt veya dolaylý olarak bana baðlý çalýþýyor. Dolayýsýyla her bir ülke kendi satýþ, üretim ve finans organizasyonuna sahip. Ýþ Ünitemizin merkezi Belçika, Mechelen de. Daha önce belirttiðim ülkelerin finans organizasyonlarý ve o ülkelerin finans müdürleri bana raporluyorlar. Bunun haricinde iþ ünitemizin risk yönetiminin (kur, hammadde ve tedariki, enerji tedarik riskleri gibi) finansal kontrol tarafýný ben yönlendiriyorum, ayrýca bu yýl bütçelemeyi de ben üstleniyorum. Tüm finans çalýþanlarýnýn iþ gücü planlamasý ve geliþim organizasyonunu da ben yönlendiriyorum. beklemeden, anýnda ve lafý dolandýrmadan paylaþýrým; güven tesis etmek çok önemli ve bu konuda ne kadar hýzlý olursanýz o kadar çok yol alýrsýnýz. Ýnsanlarý yapýcý olarak eleþtirdiðiniz kadar, takdir de etmelisiniz ve bunda samimi olduðunuzu göstermelisiniz. Kriz Avrupa yý nasýl etkiledi? Gýda ve içecek sektöründe durum nasýl? Krizin her sektörde etkisi farklý þiddette hissediliyor; endüstriyel niþastalar en büyük darbeyi alýrken, tatlandýrýcýlar en az kayýpla bu süreci geçiriyor. Toplam ürün gamýný göz önüne aldýðýmýzda, krizin etkin olduðu bir yýlý aþkýn sürede niþasta ve tatlandýrýcýlarda tüm Avrupada yaþanan daralma 900 bin tonun üzerinde. Bu yaklaþýk 2 büyük fabrikanýn yýllýk üretim kapasitesine eþit bir rakam. SSE nin 9 fabrika ile Avrupa da %30 pazar payýna sahip olduðunu düþünürseniz bu kaybýn büyüklüðünü daha kolay algýlamak mümkün olur sanýrým. Sabit giderlerin yüksekliði sebebi ile kapasite kullanýmýnýn hayati olduðu bir sektörde bu ciddi bir kayýp demek. Toplam ürün gamýný göz önüne aldýðýmýzda, krizin etkin olduðu bir yýlý aþkýn sürede niþasta ve tatlandýrýcýlarda tüm Avrupada Krize bölüm olarak hazýrlýklý girmiþ olmamýz ve alýnmasý gereken tedbirleri süratle kararlaþtýrabilmemiz, krizin etkilerini hafifletmeyi baþardý sanýrým. Bu tedbirlerin baþýnda da yeni stratejilerimizin kriz koþullarýna göre adapte edilmesi ve tüm Avrupa organizasyonuna süratle benimsetilmesi geliyor. Buna ilave olarak; atýl veya yüksek maliyetli kapasitenin tasfiye edilmesi, verimlilik projelerine öncelik tanýnmasý, aylýk olarak son derece detaylý bir þekilde gelecek iki yýlýn beklentilerinin ve finansal etkilerin hesaplanmasýna olanak verecek bir iþ sürecinin geliþtirilip uygula- yaþanan daralma 900 bin tonun Çalýþacaðým insanlarý seçerken ince eleyip sýk üzerinde. Bu yaklaþýk 2 büyük dokuyorum ve onlarýn geliþimlerine fazladan zaman ayýrýp öncelik veriyorum. Düþündüðümü fabrikanýn yýllýk üretim kapasitesine eþit bir rakam. 10 CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa 11

8 Hem Belçika da hem de Hollanda da oldukça fazla Türk yaþýyor. Bunun en önemli avantajý memleketinizde alýþtýðýnýz birçok þeye oldukça kolay ulaþabiliyor, kasapta, markette Türkçe konuþarak iþiniz görebiliyor. Ýbrahim Hafýzmustafa nýn 1997 yýlýnda Cargill Türkiye Hububat ve Yaðlý Tohumlar Bölümü nde Finans Müdür Yardýmcýsý olarak baþladýðý kariyeri bugün Cargill Avrupa da devam ediyor. maya alýnmasý da etkili oldu. Tabii genel giderlerde, sürdürebilir ve geçici tedbirlerin süratle belirlenip uygulamaya konulmasý ve her zaman en kötü senaryonun etkilerinin ve gerçekleþmesi durumunda alýnacak tedbirlerin yönetim kademelerince bilinmesi ve deðiþen koþullara ve yeni beklentilere göre yenilenmesi gibi çalýþmalarýmýzýn da krizin hafif atlatýlmasýnda büyük payý oldu. Siz yýllardýr Avrupa da yaþýyorsunuz. Türkiye ye bakýþý nasýl Avrupalýnýn? Ýlk baþlarda Türk üm dediðim zaman bazý ön yargýlý insanlarýn yaklaþýmý canýmý sýkýyordu. Hatta bir kýsmýnýn þaþkýnlýðýný ama sen Ýstanbul dansýn diyerek kendi kendine ön yargýsýnýn doðruluðunu açýklamaya çalýþmasý bayaðý gülünçtü bence (hâlâ da öyle). Ön yargýlarýn en önemli sebebi genelde eksik ve yanlýþ bilgidir bence, bu yüzden de insanlara fýrsat buldukça doðrularý anlatmaya çalýþýyoruz. Bunu bir kültür elçiliði kaygýsý ile yapmadýðýnýz zaman daha etkileyici oluyor sanýrým. Yýllardýr yurt dýþýnda yasýyoruz ve dünyanýn farklý milletlerinden birçok dostumuz var, günlük hayatýn içinde biz onlardan ve onlarda bizden birçok þey öðreniyoruz ve sanýrým bu milletler arasýndaki ön yargýlarý yok etmenin en kolay yolu. Sonuçta anlýyorsunuz ki insanlarýn birbirinden çok da fazla farký yok; eðer farklý bir ajanda kaygýnýz yoksa. Benzer eðitimlerden geçmiþ ayný sosyal yasayýþlardan haz eden insanlarýn ortak paydasý millet farký gözetmeksizin pek çok. Biz bir hayli arkadaþýmýzý en az bir kez Türkiye yi ziyaret etmeye ikna ettik, Türkiye nin doðasýnýn, tarihinin, kültürünün ve insanlarýnýn güzelliðini lafla anlatabilecek kabiliyette deðiliz belki, ama Türkiye ye giden her arkadaþýmýzýn seyahat planý ile bizzat ilgilenip onlarýn hoþça vakit geçirmelerini saðlýyoruz. Sayemizde belki Türkiye nin imajý bir anda düzelmeyecek ama hiç yoktan iyidir sanýrým. Belçika da çok Türk yaþýyor. Ýliþkileriniz nasýl, sýk görüþebiliyor musunuz diðer Türklerle? Hem Belçika da hem de Hollanda da oldukça fazla Türk yaþýyor. Bunun en önemli avantajý memleketinizde alýþtýðýnýz birçok þeye oldukça kolay ulaþabiliyor, kasapta, markette Türkçe konuþarak iþinizi görebiliyorsunuz. Fakat bunca Türk yaþamasýna raðmen þöyle gerçekten lezzetli Türk yemekleri yapan bir yerin olmamasý çok garip. Birkaç esnaf lokantasý veya büfe haricinde, eþimizi dostumuzu götürebileceðimiz, bizim lezzetlerimizi lâyýkýyla yansýtan zevkli bir yerin özlemini hep çektim. Oysa mutfak ve yemek kültürü bir milletin zenginliðini ifade edebileceði en önemli tanýtým unsurlarýndan biridir bana göre ve bizim mutfaðýmýz dünyanýn bence sayýlý mutfaklarýndan biri olabilecek güzellik ve çeþnide. Yazýk ki Türkiye yi hiç görmemiþ birçok kiþi sadece döner ve kebaptan ibaret olduðumuzu sanýyor. Bir diðer eksik konu ise sayýca çok fazla Türk yaþamasýna raðmen elle tutulur hiç bir konuda ortak ve organize hareket edemeyiþimiz. Maalesef Avrupa da bir Türk lobisinin varlýðýndan söz edemeyiz. Diðer azýnlýklarýn bu konudaki baþarýlarýný kýskanmamak elde deðil. Farklý milletlerden olduðu gibi, birçok da Türk arkadaþýmýz var. Sanýrým expat olarak bir ülkede yaþayan insanlar daha farklý duygularla yakýnlaþýyor. Sonuçta bulunduðunuz ülkeye yerleþmek gibi bir niyetiniz yok, belki birkaç sene sonra baþka bir ülkeye gideceksiniz. Yine benzer sýkýntýlarý yaþayýp benzer zorluklarý tecrübe ediyorsunuz, bu ortak duygular da insanlarý yakýnlaþtýrýyor sanýrým. Ben bu yaþananlarý, biraz o özlenen eski komþuluk iliþkilerine benzetiyorum, herkes birbirine elinden geldiðince yardýmcý olmak istiyor. Peki, iþ dýþýndaki zamanlarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Özel hobileriniz var mý? Þu sýralar tek bir hobim var, o da Aylin ismindeki 3 aylýk kýzým. Eve resmen koþarak geliyorum. Ondan önce ise yeni yeni bahçe ile uðraþmak hoþuma gitmeye baþlamýþtý. Yaþlanýyorum galiba! Çok kliþe olacak ama seyahat etmeyi ezelden beri çok seviyorum. Bu birazda Avrupa da olmanýn getirdiði bir avantaj sanýrým. Hafta sonu için bile olsa bir kaç saatte ulaþabileceðiniz o kadar çok gezilip görülecek yer, tecrübe edilecek mutfak var ki! Gelecekteki hedefleriniz neler? Ýþ ve özel yaþamý çok ayrý tutmuyorum, ikisinde de hedef im ortak; ailemin ve benim mutluluðum. Bu dengeyi koruyabildiðim sürece kariyerimde ilerlemek istiyorum. Önüme koyduðum somut hedef, önümüzdeki on yýl zarfýnda hatýrý sayýlýr bir iþ platformunun finans direktörlüðünü yapmak. Ama Cargill de hayatýn sürprizlerle dolu olduðunu unutmamak lazým; bakarsýnýz bu arada finans dýþýnda bir dala geçmiþim, kim bilir! Son olarak þunu da eklemek isterim. Beþ-on yýl öncesine kadar Türkiye, birçok expatýn kendini gösterdiði bir coðrafya idi. Zaman içinde insanýmýza yaptýðýmýz doðru yatýrýmlar, bugün Türkiye yi Cargill içerisinde net iþ gücü ihracatçýsý konumuna getirdi. Cargill Türkiye ye yapýlan yatýrýmlarda bu expatlarýn etkisi yadsýnamaz, þimdi bu iþlevi yurtdýþýndaki Türk expatlarýnýn yavaþ yavaþ üstlenmesi gerekiyor. Krizler, problemler derken Cargill Türkiye nin yatýrým çekme konusunda potansiyelinin biraz gerisinde kaldýðýný düþünüyorum. Bu potansiyelin savunuculuðunu yapmayý, Türkiye yönetimi kadar, biz yurtdýþýndaki çalýþanlarýn da sorumluluðu olarak görüyorum. Ailem ve ben mutlu olduðumuz ve kariyerim de ilerlemeye devam ettiði sürece, zannediyorum yurtdýþýnda kalmaya devam edeceðiz 12 CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa CargillHaberler - Ýbrahim Hafýzmustafa 13 Ýçimizden biri Ýbrahim Hafýzmustafa

9 Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? Almak ya da almamak! Eðer siz de Mükemmel bir tat, tüketicinin bir ürünü satýn almak veya rafta býrakmak konusundaki kararýný etkileyen temel etmenlerden biridir. diyorsanýz; bu yazý tam size göre! Tüketicinin bir gýda veya içecek ürünüyle ilgili tercihini belirleyen nedir? Sürekli deðiþen eðilim ve modalara raðmen, tadýn, müþterinizin bir ürünü satýn almak veya rafta býrakmak konusundaki kararýný etkileyen temel etmenlerden biri olduðu gerçeði üzerinde kolaylýkla uzlaþabiliriz. Bir üründen beklenilenler düþünüldüðünde, Cargill in, Cargill Flavor Systems i (Cargill Aroma Sistemleri) kurmasýnýn mantýklý bir adým olduðunu düþünmemek elde deðil. Kapak konusu Cargill in lezzet formülasyonu ve entegrasyonu üzerine yüzyýlý aþan bir bilgi birikimi ve deneyimi var. Bu deneyimin ýþýðýnda Cargill, 30 yýl önce konsantre iþine girdi. Baþlangýçta portakal konsantresi ticareti yapýyordu. Deðiþik meyve konsantrelerinin, çeþitli meyve karýþýmlarýnýn ve fonksiyonel katkýlarýn da eklenmesiyle Cargill Juice Ýþ Ünitesinin ürün portföyü, yýldan yýla geliþti yýlýnda Ýngiliz Duckworth Aroma þirketinin satýn alýnmasýyla Cargill Juice ismi Cargill Juice Beverage Applications olarak deðiþti. Bir yýl sonra Hollandalý Flavor Creation Center isimli bir aroma þirketi daha gruba katýldý. Son olarak Degussa Gýda Grubu nun satýn alýnmasýyla birlikte Degussa Aromalarý da bünyesine eklendi ve 2006 da Cargill Flavor Systems (CFS) adýný aldý. Bu geliþmeler sonrasýnda Cargill, sadece meyve suyu ve içecek endüstrisine deðil tüm gýda Cargill in aroma yapma becerisi, arzu edilen bir lezzet profili meydana getirme öyküsünün sadece bir bölümü... Baþarý, müþterimizin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna baðlý. Ece Bayramoðlu 14 CargillHaberler - Almak ya da almamak CargillHaberler - Almak ya da almamak 15

10 Günümüzde tüketicileri cezbetmek veya benzerleri arasýnda fark yaratan ürünler meydana getirmek için, aþinalýk uyandýran veya sürpriz lezzetiyle tüketiciye zevk veren yeni aromalara ve teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Cargill çok geniþ bir aroma ürün portföyüne sahip ve bu sayede müþterilerine sayýsýz seçenek sunabiliyor. CFS kullaným alanlarý Tatlý ürünler Þekerleme Süt ve ürünleri Dondurma endüstrisine aromalar konusunda hizmet vermeye baþladý. CFS nin bugün; Amerika bölgesi için Cincinati ve Frostproof da, EMEA (Avrupa, Ortadoðu, Afrika) Bölgesi için de Amsterdam, Manchester ve Grasse de aroma, kompound üretimi ve yeni ürün geliþtirme çalýþmalarýnýn yapýldýðý son derece modern tesisleri bulunuyor. Kapak konusu Cargill, bütün farklý gýda bileþen maddelerini temel alan bir tat deneyimini geliþtirme fýrsatýna sahip. Unlu mamüller Meyve prepleri Ýlaç Tuzlu ürünler Et, balýk, tavuk ve þarküteri ürünleri Hazýr yemek Çorbalar Proses peynirler Soslar ve dressingler Çerezler Yaðlar Seasoningler Ýçecek Meyve suyu Gazlý içecekler Gazsýz içecekler Sporcu içecekleri Konsantreler Alkollü içecekler Aroma ham maddeleri Doðal ekstraktlar Aroma kimyasallarý EMDI Yaðlar ve fraksiyonlar Cargill Flavor Systems ýn Satýþ Yöneticisi Ece Bayramoðlu, Aroma, gýda ürünlerinde miktarý düþük, ancak çok önemli bir bileþendir diyor. Cargill Flavor System ýn henüz üç yaþýnda olmasýna karþýn, aroma endüstrisi ve teknolojileri konusunda, Cargill in bir asrý aþkýn bilgi birikimine sahip olduðunu belirtiyor. Cargill gýda endüstrisindeki müþterilerine ihtiyaçlarý olan temel ve özel bileþen maddeleri içeren geniþ bir yelpazede hizmet vermeyi amaç edinmiþtir diyor. Aroma endüstrisinde çalýþanlar için, müþterilerin Cargill Flavor Systems tesislerini ziyaret etmesi oldukça yaygýn bir durum. Bayramoðlu: Müþterilerimizin gelip ürün geliþtirme konusunda uzmanlarýmýzýn yanýnda çalýþmasýný memnuniyetle karþýlýyoruz. Cargill in aroma yapma becerisi, arzu edilen bir lezzet profili meydana getirme öyküsünün sadece bir bölümü. Baþarý, müþterimizin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna baðlý diyor. Amacýmýz, müþterilerimize özgün çözümler üretmek ve bu süreç, önce onlarý anlamak, dinlemek ve gözlemlemekle baþlýyor. Rakiplerinin büyük bir kýsmý aromalar konusunda uzmanlaþmýþ olsa da Cargill, müþterileriyle birlikte bütün farklý gýda bileþen maddelerini temel alan bir tat deneyimini geliþtirme fýrsatýna sahip. Aroma endüstrisi, hem geleneksel lezzetler hem de geleceðin lezzetlerini yaratmak üzerine Cargill e müþterileriyle karþýlýklý olarak çalýþma fýrsatý sunan heyecan verici bir alan. Ece Bayramoðlu, lezzetlerin ve yasal düzenlemelerin ülkeler ve kültürler arasýnda farklýlýk gösterdiðine dikkat çekiyor. Dolayýsýyla bu farklýlýklar, yöresel ve kültürel lezzetler alanýndaki ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda global bilgi ile hareket ederek bölgesel alanda hizmet vermek ve çözüm sunmak gerektiði anlamýný taþýyor. Genel olarak Türkiye de saðlýklý gýdalara ve içeceklere daha fazla yönelen bir tüketici profili olduðu görülüyor. Özellikle içecekler söz konusu olduðunda bu eðilim; antioksidan ve vitamin bakýmýndan zengin olan meyve sularý ve nektarlar ya da kolesterol düþürücü ürünler, meyve lifi bakýmýndan zengin olan ve sindirimi düzenleyen içecekler anlamýna geliyor. Þu anda, mükemmel özelliklere sahip süt ve süt ürünleri aromalarýmýzý kullanarak müþterilerimizle birlikte yeni ürünler üzerinde çalýþýyoruz diyor Bayramoðlu. Özellikle süt ürünleri aromalarýmýz geliþmiþ bir aðýz doygunluðu duygusu ve süt tadýna doygun özelliklere sahip ürün elde edilmesi konusunda eþsiz çözümler sunmaktadýr. Unlu mamuller gibi dinamik bir alanda da müþterilerimiz için gerekli olan aroma çözümleri üzerinde çalýþýyor, sürekli olarak geliþtirme ve yenilik yapýyoruz. Sayýsýz seçenek Cargill ayný zamanda bir aroma hammadde üreticisi. Tam olarak doðru lezzetleri oluþturmak için ürün içerisindeki ana bileþenleri özel sistemler ve diðer faaliyet alanýndaki çözümleri ile benzersiz þekilde iliþkilendirerek özgün çözümler sunuyor. Günümüzde tüketicileri cezbetmek veya benzerleri arasýnda fark yaratan ürünler meydana getirmek için, aþinalýk uyandýran veya sürpriz lezzetiyle tüketiciye zevk veren yeni aromalara ve teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Ýçecek, tatlý ve tuzlu ürün aromalarýnýn yapý taþlarý olan doðal aroma kimyasallarý üzerine uzman olan CFS nin aroma uzmanlarý ise müþterileri için doðru yanýtlarý bulma konusunda gerekli donanýma ve tecrübeye sahipler. Cargill çok geniþ bir aroma ürün portföyüne sahip ve bu sayede müþterilerine sayýsýz seçenek sunabiliyor. Örneðin; portakal, çay, çikolatalý kek, tavuk suyu, tereyaðý ve peynir gibi bildiðiniz lezzet ve aromalarý düþünün. Cargill, aroma kimyasallarý ve esansiyel yaðlar gibi aroma bileþenlerini harmanlayarak, tatlarý birbirinden farklý binlerce aromayý farklý gýda ve içecek uygulamalarýna özel olarak sývý, toz (karýþýmlar ve spray dried) ve paste formlarda üretiyor. CFS, Doðal Ekstraktlar konusunda ise tarladan ekstraksiyona kadar uzanan tedarik zincirini kullanarak kakao, fýndýk, susam, kahve, çay, rom ve viski dahil olmak üzere, özgün doðal ekstraktlarý içeren geniþ bir yelpazeyi sunuyor. Stabil içecek emülsiyonlarýna ait eksiksiz bir yelpazeyi sunmak üzere, teknolojinin geldiði en son noktadan yararlanýyor. Bu yelpaze turunçgil, bulanýklýk verici ve renkli emülsiyonlarý kapsýyor. Deneyimli gýda teknolojisi uzmanlarýndan oluþan CFS ekibi, içecek emülsiyonlarýný, müþteri beklentilerine uyacak ve tüketicilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde uyarlýyorlar. Ýçecek stabilitesi en önemli unsurlardan biri ve Cargill modern analitik teknikleri kullanarak içecek uygulamalarýnda, emülsiyonlarýn güvenli biçimde serbest kalmasýný saðlarken boyun halkalarý, çökelme ve bulanýklýk kaybý oluþumlarýný önleyen çözümler sunuyor. Meyve suyu ürünleri ise meyve içeriði bakýmýndan minimum miktarlarla %100 lük oran arasýnda deðiþebiliyor. Cargill in uygulama ve arge uzmanlarý, aroma portföyünde yer alan konsantre, meyve karýþým, kompoundlar ve aromalarla meyve suyundaki lezzet deneyimini baþka bir düzeye taþýyor. Geleneksel, egzotik veya süper meyve profilinde sayýsýz seçenekler bulunuyor. 16 CargillHaberler - Almak ya da almamak CargillHaberler - Almak ya da almamak 17

11 Tarladan sofraya Gýda Güvenilirliði neden önemli? Çünkü gýdalar dünya üzerinde bir noktadan bir noktaya hýzla hareket edebiliyorlar. Geliþen üretim teknolojileri ile birlikte çok daha fazla miktarda gýda bir seferde üretilebiliyor. Ýnsanlar gittikçe daha çok dýþarýda yemek yiyorlar. Tüketicilerin gýda yoluyla suistimali ise çok kolay. Birçok ülkede, gýda üretimi gibi önemli bir alanda herkes gýda üreticisi, taþýyýcýsý veya daðýtýcýsý olabiliyor. Bu da gýda güvenilirliðini daha da önemli hale getiriyor. Cargill Gýda ve Yem Güvenliði Politikasý Cargill Gýda Türkiye, kuruluþun gýda zinciri içindeki rolüne uygun olarak insan ve hayvanlarýn tüketimi için güvenli gýda ve yem üretmeye adanmýþtýr. Hem yasal ve düzenleyici þartlara hem de müþterilerle karþýlýklý hemfikir olunan gýda güvenliði þartlarýna uyacaðýz. Gýda güvenliðini herhangi bir birim ya da seviyede deðil, üretim, depolama ve nakliye olmak üzere tüm birimlerimizde ve tam anlamýyla kullanacaðýz. Tedarikçilerimizi, gýda güvenliðine uygun hammadde ve içerik maddeleri saðlayabileceklerden seçeceðiz. Müþterilerimize gýda güvenliði alanýnda çözümler geliþtirmek üzere yardým edeceðiz. Düzenli olarak sistemimizi gözden geçirip etkin iletiþimle sistemimizin devamlýlýðýný garanti altýna alacaðýz. Yönetimimiz çalýþanlarýn güvenli gýda ve yem saðlamaya yönelik kiþisel sorumluluklarýnýn yerine getirebilmeleri için gerekli kaynaklarý saðlarken, ölçülebilir hedeflerle politikamýzý destekleyeceðiz. Dünya nüfusunun hýzla artmasý, geliþen teknolojiye baðlý gýda- çevre kirliliði, ekonomik güçsüzlük ve eðitim yetersizliði gibi olumsuz faktörler, gýda tüketimine yönelik problemleri derinleþtirdiði gibi güvenilir gýda temini ve tüketimini zorlaþtýrýyor. Günümüzde artýk hepimizin bildiði bir gerçek var: Saðlýðýmýzý korumanýn en önemli yollarýndan birisi yeterli ve dengeli beslenmedir. Ancak yeterli ve dengeli beslenme, tek baþýna bizi bu amacýmýza götürmez. Tükettiðimiz gýdalarýn güvenilir olmasý, yani bizim ve sevdiklerimizin saðlýðýný bozmamasý gerekmektedir. Güvenilir gýdaya eriþmek saðlýðýmýzýn korunmasý için en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle öncelikle güvenilir gýdanýn teþviki, temini ve tüketiminin saðlanmasý, saðlýklý gýda tüketiminin temelini oluþturmaktadýr. Bu noktadan hareketle Cargill Haberler de yaþamýmýzýn vazgeçilmez öðesi haline gelen Gýda Güvenilirliði konusunu ele alalým istedik. Tabii konu o kadar hassas ki iki sayfada özetlemek mümkün deðil! Biz de bu konuyu bir yazý dizisi haline getirelim; Gýda Güvenilirliðine dair genel tanýmlardan Cargill in üstün Gýda ve Yem Güvenliði Politikasý na ve uygulamalarýna kadar geniþ bir yelpazede okurlarýmýza aktaralým diye düþündük. Anlayacaðýnýz üzere bu yazý bir girizgah! Güvenilir Gýda Nedir? maktadýr. Yine Bakanlýk, güvenilir gýda tanýmý için önemli gördüðü 5 ana unsuru tüketici nezdinde ön plana çýkarmaktadýr. Bu unsurlara göre güvenilir gýda; ambalajlý ve etiketli olan, muhafaza ve satýþ kurallarýna uygun, son tüketim tarihi geçmemiþ, gereði gibi hazýrlanmýþ, korunmuþ ve tüketiciye sunulmuþ, son olarak da Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ndan üretim izin belgeli fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taþýmayan gýda olarak tanýmlanmýþtýr. Neden Güvenilir Gýda? Dünya Saðlýk Örgütü nce (WHO) yapýlan birçok araþtýrmanýn sonuçlarý, mevcut hastalýklarýn %72 sinin gýda kaynaklý olduðunu gösteriyor. Günümüzde artýk dünyanýn herhangi bir köþesinde üretilen herhangi bir gýda, dünyanýn bir baþka noktasýnda pazara sunulabiliyor. Uluslararasý gýda ticareti ve dýþ ülkelere seyahatler artarken önemli sosyal ve ekonomik kazançlar saðlanýyor. Fakat bu durum hastalýklarýn da dünyada hýzla yayýlmasýný kolaylaþtýrýyor. Ayrýca yemek alýþkanlýklarý da son iki yüzyýlda birçok ülkede deðiþti ve beraberinde yeni gýda üretim, hazýrlama ve daðýtým tekniklerinin geliþmesine yol açtý. Bunlarýn yaný sýra ekonomik kriz, tüketicileri olduðu kadar üreticileri de tasarrufa zorluyor. Bu durum maliyetlerden kýsmak bahanesi ile iyi üretim uygulamalarýndan uzaklaþýlmasýna neden olabiliyor. Ayrýca geliþen gýda analiz teknikleri daha önce farkýnda olmadýðýmýz yeni riskleri ortaya çýkartýyor. Yeni yýl sayýmýzla birlikte Gýda risklerine nasýl karþý koyabiliriz? Gýda Güvenliði Kültürü nedir? Neden önemlidir? Bizi izlemeye devam edin Günümüzde dünyanýn herhangi bir köþesinde üretilen herhangi bir gýda, dünyanýn bir baþka noktasýnda pazara sunulabiliyor. Güvenilir gýda; ambalajlý, etiketli, muhafaza ve satýþ kurallarýna uygun, son tüketim tarihi geçmemiþ, gereði gibi hazýrlanmýþ ve tüketiciye sunulmuþ, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ndan üretim izin belgeli gýdadýr. Geliþen teknoloji ve bilime paralel olarak gýdalarýn saðlýklý, güvenilir koþullarda üretilmesi ve tüketilmesi önem kazanmýþ ve Tarladan Sofraya Güvenilir Gýda anlayýþý hakim olmuþtur. Güvenilir Gýda Saðlýklý Yaþam adýyla ülke çapýnda sosyal bir kampanya baþlatarak 2009 yýlýný Gýda Yýlý ilan eden Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Güvenilir Gýdayý; her türlü bozulma ve hastalýða yol açan etkenlerden ari, saðlýk açýsýndan sakýnca oluþturmayan, tüketime uygun ve besin deðerini kaybetmemiþ gýda maddesi olarak tanýmla- Dolayýsýyla gýda bozulmalarýnýn, zehirlenmelerinin, hastalýklarýnýn insan saðlýðýna ters etkisini ve ekonomik yükünü yok etmek için etkili hijyen kontrolü gerekiyor. Bu nedenle çiftçiler dahil tüm üretici kesiminin, gýda iþleyicilerinin hatta tüketicilerin, gýdanýn güvenilir ve tüketime uygun olmasýndan sorumlu olduklarýný rahatça söyleyebiliriz. Güncel 18 CargillHaberler - Gýda güvenilirliði CargillHaberler - Gýda güvenilirliði 19

12 Ortaklarýn kazanýlan baþarýlarý paylaþtýðý bir gelecek için, Cargill Ticaret Araçlarý Meadow Feeds ile kurulan iliþki, ticaret araçlarýnýn deðiþen koþullar altýnda nasýl daha etkin ve verimli kullanýlabileceðini gösteriyor Cargill, kattýðý deðerle Güney Afrika daki farklý mýsýr pazarýnýn yapýsýnýn anlaþýlmasýný saðladý. Yaðýþlara baðlý olarak ürünler çeþitlilik gösteriyor. Yaðýþ az olduðunda elde edilen ürün yerel talebin birkaç milyon metrik ton altýnda kalýyor. Yaðýþ yeterli olduðunda ise ihraç edilecek birkaç milyon metrik ton mýsýr fazlasý oluyor. Cargill, çalýþanlarýna müþterilerle iliþki geliþtirme eðitimi verirken Afrika nýn en büyük yem üreticisi olan Meadow Feeds i örnek verir. Meadow Feeds saðlýklý kar marjlarý ve güçlü büyümesiyle ünlü bir firmadýr. Müþteri iliþkileri yöneticisi ve Johannesburg un deneyimli tahýl tüccarlarýndan Paul Ruston Meadow Feeds, Cargill açýsýndan Güney Afrika Tahýl ve Yaðlý Tohum Tedarik Zincirindeki en stratejik müþteri diyor. Cargill, Meadow Feeds e mýsýr tedarik ediyor. Meadow Feeds ile kurulan iliþki ticaret araçlarýnýn zaman içinde deðiþen koþullar altýnda nasýl daha etkin ve verimli kullanýlabileceðini gösteriyor. Güney Afrika tarýmsal pazarýnýn 1994 te serbestleþmesinden sonra Cargill in Güney Afrika pazarýndaki en önemli müþterilerinden biri Meadow Feeds oldu. Son yýllarda çok önemli bir büyüme gösteren Meadow Feeds, International dergisinde dünyanýn en büyük yem üreticileri sýralamasýnda 40. sýrada yer alýyor. Tavuk, yumurta ve fýrýncýlýk sektörlerinde faaliyet gösteren Astral Foods un hayvan beslenmesiyle ilgili kolu olan Meadow Feeds, Güney Afrika da dokuzuncu fabrikasýný açtý de Cargill le ilk kez çalýþmaya baþladýðýnda yem fabrikalarýna alým yapan birçok üretim müdürü vardý. Ýlk anlaþmada aylýk metrik ton mýsýr için fiyatlandýrýlmamýþ tedarik anlaþmasý yapýldý. Meadow Feeds ile Cargill in birlikte yaptýðý bu anlaþma Güney Afrika pazarýnda bir ilkti. Paul Ruston Cargill i birlikte ticaret yapýlacak çok iyi bir firma yapan þeyler arasýnda lojistik, fiyat-risk yönetimi ve güvenilirlik en önemli faktörler diyor. Ana firma Astral Foods ile Cargill arasýnda pek çok kültürel benzerlik bulunuyor. Her iki kurum da büyüme konusunda ortak bir felsefeye sahip. Meadow Feeds te beþ yýl yöneticilik yaptýktan sonra Astral Foods CEO su olan Chris Schutte Her gün kendime bu hammaddeleri nasýl daha kârlý hale getirebileceðimi düþünüyorum diyor. Schutte nin liderliðindeki Meadow Feeds yenilikçi ürünler ve tam hizmet yaklaþýmý ile ürünlerine katma deðer saðlamýþtý. Cargill 1999 da açýkladýðý stratejik amacýyla, miktara dayalý ürün yaklaþýmýnýn ötesine geçerek katma deðer saðladý. Ancak bu yaklaþýmýn iþe yaramasý için müþterilerin katma deðeri görmeleri gerekiyordu. Meadow Feeds bu katma deðeri gördü. Ruston Örneðin Meadow Feeds in fabrikalarýna saðladýðýmýz mýsýr her zaman pazardaki agresif fiyatlarda olmuyor. Miktarý, büyük pazar hareketleri yakalayabilecekleri pazar bilgisine göre teklif ediyoruz. Güney Afrika da gördüðümüz pazar çalkalanmalarýnda bu bilgi Meadow Feeds in daha rekabetçi fiyatlar belirlemesine yardýmcý oluyor. Bilginin Deðeri Cargill, kattýðý deðerle Güney Afrika daki farklý mýsýr pazarýnýn yapýsýnýn anlaþýlmasýný saðladý. Yaðýþlara baðlý olarak ürünler çeþitlilik gösteriyor. Yaðýþ az olduðunda elde edilen ürün yerel talebin birkaç milyon metrik ton altýnda kalýyor. Yaðýþ yeterli olduðunda ise Güney Afrika pazarýnda ihraç edilecek birkaç milyon metrik ton mýsýr fazlasý oluyor. Beyaz mýsýr pazarýnda baþka bir zorluk yaþanýyor. Tipik olarak beyaz mýsýr gýda ürünleri kategorisine giriyor ama mahsul fazlasý durumunda hayvan yemi olarak kullanýlabiliyor. Tüm bu etmenler mýsýr müþterilerinin ne kadar ve ne zaman satýn alma yapmalarý gerektiðine karar vermelerini zorlaþtýrýyor. Bölgesel Tahýl Birimi Sorumlu Müdürü Johan Steyn Meadow a fiyat yönlendirmesi ve Pazar hakkýndaki görüþlerimiz konusunda bilgi veriyoruz. Meadow gibi bir müþteri için esas deðer Güney Afrika nýn ne zaman tahýl ihraç ya da ithal etme konumunda olduðunu biliyor olmasýdýr. diyor. Schutte, Cargill ile iliþkilerini açýk kitap sistemi olarak tanýmlayarak Dünya çapýnda Cargill tüccarlarýndan herhangi birinin edindiði bilgiyi ben de ayný anda edinebiliyorum ve bu bilgiler sayesinde ne zaman alacaðýmý, ne zaman almayacaðýmý biliyorum. Bu bilgiler bizim için çok büyük deðer taþýyor diyor. Meadow, Güney Afrika ve Cenevre de Cargill in arz-talep sürecine dahil oluyor. Ruston Risk yönetimi hizmetlerimize tam olarak katýlmalarýný saðlýyoruz. Bu tam katýlým þu anlama geliyor: hiçbir zaman yarým dolar bile fazla ödemediklerinden emin oluyorlar diyor. Bu yýl Güney Afrika da iyi yaðýþ oldu ve mahsul bereketliydi. Schutte, Yaklaþýk 70 yýllýk bir firmayýz. Ortaklarýmýz ve tedarikçilerimiz söz konusu olduðunda hiçbir zaman kýsa vadeli düþünmeyiz. Cargill ile de uzun soluklu bir iþbirliði düþünüyoruz. diyor. Global Kaynak Kullanýmý Cargill in Güney Afrika pazarýndaki en önemli müþterilerinden biri olan Meadow Feeds, International dergisinde dünyanýn en büyük yem üreticileri sýralamasýnda 40. sýrada yer alýyor. Mýsýr gibi genel bir ürünün ticaretinde de Cargiil in Meadow Feeds gibi müþterilerine önereceði bir çözüm var: Global Kaynak Kullanýmý. Cargill bize Çin den Arjantin e dünyanýn herhangi bir yerinden tahýl saðlayabilir. Gelecekteki en önemli sorun, hammadde fiyatlarýnýn artacak ve tedarikinin zorlaþacak olmasý. Cargill gibi global bir tedarikçi sayesinde iþimizi güvence altýna alýyoruz. Güncel Biraz daha fazla ödeyecek olsak da hammadde sorunu yaþamayacaðýz. diyor Schutte. Cargill, Meadow Feeds e genellikle Güney Afrika dan mýsýr saðlýyor ama mahsulün az olduðu zamanlarda mýsýr ithal edebiliyor. Ruston Meadow Feeds için yapacaðýmýz ithalatta Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerden fiyat alýyor ve daha uygun fiyatlý olanýný getiriyoruz. diyor. Güney Afrika daki yerel tüccarlar her zaman Güney Amerika dan mýsýr ithal edecek miktarda alým yapamýyorlar. Ruston Meadow a istedikleri yerden en ucuz fiyata mýsýr alma esnekliðini saðlýyoruz. diyor. Cargill in müþterilerine sunduðu iyi çözümlerden kendi de faydalanýyor. Meadow Feeds ile yaptýðý hacimli iþler Cargill e bölgede çeþitli fýrsatlar doðuruyor. Ruston beyaz ve sarý mýsýrla ilgili bir örnek veriyor: Ürünün fazla olduðu yýllarda beyaz mýsýr 20 CargillHaberler - Cargill Ticaret Araçlarý CargillHaberler - Cargill Ticaret Araçlarý 21

13 Cargill ve Meadow Feeds yalnýzca birlikte iþ yapmakla kalmýyor ayný zamanda da topluma yararlý oluyorlar. Meadow Feeds ve Cargill Güney Afrika da Magaliesburg daki Bekker tarým okuluna destek oldular. Güncel Tavuk, yumurta ve fýrýncýlýk sektörlerinde faaliyet gösteren Astral Foods un hayvan beslenmesiyle ilgili kolu olan Meadow Feeds, Güney Afrika da dokuzuncu fabrikasýný açtý. Gauteng eyaletinde geriye kalan tek tarým okulu olan Bekker zor zamanlar yaþýyordu.meadow Feeds durumu açýklamak ve tarým bölümünün kapatýlmamasý için yardým istemek üzere 15 tedarikçisiyle bir toplantý düzenledi. hayvan yemi pazarýna gönderiliyor. Biz de beyaz ve sarý mýsýr arasýnda fiyatlarý buna göre belirliyoruz. Talebin hangi mýsýra olduðunu bilmek bizim için en önemli nokta. Bu bilgiye Meadow sayesinde ulaþýyoruz. Zambiya Açýlýmý Cargill ile Meadow arasýndaki iliþki her saðlýklý iliþkide olduðu gibi büyümeye devam ediyor. Bunun en açýk örneði Astral Foods un komþu Zambiya daki faaliyetleri. Zambiya nýn baþkenti Lusaka da bir yem fabrikasý, yanýnda da 1000 hektarlýk bir tavuk çiftliðine sahip. Zambiya da fiyat riskleri konusunda bazý ilginç durumlar söz konusu. Fiyat öngörüsü yapýlmasý için vadeli iþlemler piyasasý yok. Yem fabrikasýna getirilen mýsýrlarýn bir kýsmý el arabalarýyla taþýnýyor. Cargill ve Meadow Feeds bu yem fabrikasýna birlikte tahýl saðlamaya karar veriyorlar. Zambiya Cargill için yeni bir bölge olduðundan, Meadow dan iþin hacmiyle ilgili taahhüt aldýktan sonra Zambiya da tahýl ticareti iþine giriyor da Cargill ve Meadow Feeds Zambiya da tahýl ticareti için bir kâr ortaklýðý anlaþmasý imzaladýlar. Cargill þimdi Zambiya daki fabrikaya mýsýr ve soya fasulyesi saðlýyor. Schutte Cargill e hiçbir anlaþma olmadan sadece el sýkýþarak çalýþacak kadar güvenimiz sonsuz, bu anlaþmayla kârý da zararý da paylaþacaðýmýzý belgelemiþ olduk diye ekliyor. Anlaþmadan üç dört ay sonra bu ortaklýk kâra geçmeye baþlýyor. Bu ortaklýk baþka faydalar da saðlýyor. Schutte Uzun vadede formal bir fiyatlandýrma mekanizmasýna sahip olarak Zambiya nýn tarýmla uðraþan kesimi de bu ortaklýktan faydalanacak diyor. Cargill bu ortaklýktan yalnýzca kâr saðlamakla kalmayacak ayný zamanda bilgi ve deneyimini de artýracak. Steyn Güney Afrika, Zambiya, Botswana, Namibya, Mozambik ve Zimbabwe arasýnda yoðun bir sýnýr ötesi ticaret trafiði var. Bu ülkelerde üretim yapmadýðýnýz sürece bu sýnýr ötesi ticaret trafiðine katýlmanýz son derece zor. Meadow Feeds ile ortaklýðýmýz sayesinde Zambiya da ticaret yapma fýrsatýna sahip olduk. diyor. Cargill Meadow ile olan iliþkisinden fayda saðlasa da Schutte tedarikçi-müþteri iliþkisini tam olarak eþit görmüyor ve þunlarý söylüyor: Bir nokta çok önemli, biz Afrika daki en büyük yem üreticisiyiz ama bununla kibirlenmiyoruz. Bizim Cargill e, Cargill in bize ihtiyacý olduðundan çok daha fazla ihtiyacýmýz var. Güney Afrika da Cargill olmazsa biz, Cargill in Meadow olmazsa yaþayacaðýndan daha çok zorluk yaþarýz. Schutte, Cargill ile uzun süreli bir iþbirliði kurmak konusunda oldukça kararlý ve Cargill in gelecek nesil yöneticileriyle þimdiden iliþki kurmaya baþlamak istiyor. Ve þöyle diyor: Dünyanýn neresinde olduðunuz ya da hangi düzeydeki Cargill çalýþanýyla konuþtuðunuz fark etmez, hepsi ayný iþ etiði ve anlayýþýna sahip kiþilerdir. Cargill çalýþanlarýný birbirine baðlayan altýn bir zincir var ve ben de bu zincirin bir parçasý olmak istiyorum. Toplumsal Ýliþkiler Cargill ve Meadow Feeds yalnýzca birlikte iþ yapmakla kalmýyor ayný zamanda da topluma yararlý oluyorlar. Meadow Feeds ve Cargill Güney Afrika da Magaliesburg daki Bekker tarým okuluna destek oldular. Gauteng eyaletinde geriye kalan tek tarým okulu olan Bekker zor zamanlar yaþýyordu. Meadow Feeds Pazarlama Müdürü Dr. Joubert Nolte Okul müdürü bizi arayýp okulun tarým bölümünün kapatýlmak üzere olduðunu söyledi. Okulun 600 öðrencisinin üçte biri tarým bölümünde eðitim görüyordu dedi. Meadow Feeds durumu açýklamak ve tarým bölümünün kapatýlmamasý için yardým istemek üzere 15 tedarikçisiyle bir toplantý düzenledi. Paul Ruston Okul çok zor bir durumdaydý ve okulun tarým bölümü için devletten herhangi bir maddi yardým saðlanmýyordu. Meadow bizi aradý ve bu okula yardým etmek için bir þeyler yapmazsak okulun kapanacaðýný söyledi dedi. Cargill 1930 lardan kalma okulun onarýlmasý ve tarým eðitimi için modern bir yer haline getirilmesi projesi için dolar baðýþta bulundu. Meadow Feeds okul yöneticileriyle birlikte çalýþarak tedarikçilerinin yaptýðý baðýþlarýn kullanýlacaðý projenin önceliklerini belirledi ve okulun tarýmsal faaliyetlerini modernleþtirmelerine yardýmcý oldu. Nolte Tam bir ekip iþiydi dedi. Cargill okulda düzenlenecek olan Ulusal Gençlik Etkinliði için de baðýþta bulunarak desteklerini sürdürdü. Bu etkinlikte kýrsal bölgede yaþayan gençler ve çocuklar hayvancýlýk ve çiftçilik becerilerini gösterecekler. Ruston Günümüzde çok az kiþi tarýmla ilgileniyor, bu endüstriyi korumak için birlikte el ele vermek zorundayýz. Bekker okulu projesine katýlmamýzý saðladýðý için Meadow Feeds e teþekkür borçluyuz. dedi. 22 CargillHaberler - Cargill Ticaret Araçlarý CargillHaberler - Cargill Ticaret Araçlarý 23

14 ETÝ Grup Satýn Alma Direktörü Zafer Yaðcýoðullarý Çalýþýlabilecek çok proje var Hedeflerimizi realize etmede, Cargill ile ortak çalýþma zemininin bulunmasý konusunda þüphemiz yok. Günde 3 ton bisküvi üretimi ile baþlayan yolculuðunda ETÝ, bugün bir dünya markasý oldu. Yarým yüzyýla yaklaþan bu süreçte firma, hepimizin damaðýnda eþsiz tatlar býrakan bisküvi ve çikolatalar üretirken, bir yandan da Fark yaratmanýn peþinde koþtu. Bir bilmecem var çocuklar! sloganýyla aklýmýzda, lezzetiyle de damaklarýmýzda yer eden ETÝ, Türk insanýný pek çok ilk ile tanýþtýrdý. Ancak biz burada herkesin bildiði ETÝ yi deðil, bu sayfanýn konuðu Zafer Yaðcýoðullarý ile ETÝ yi ETÝ yapan dünyaca ünlü kalitesi nin en önemli unsurlarýndan biri olan satýn alma ve tedarikçi iliþkilerini konuþacaðýz. Hepimizin bildiði ETÝ yi anlatmayacaðýz dedik ama çok kýsa olarak bahsedelim isterseniz. Yarým asýrdýr bisküvi denince akla ilk gelen marka olan ETÝ nin temelleri 1962 yýlýnda Eskiþehir de, ETÝ nin kurucusu ve Onursal Baþkaný Sayýn Firuz Kanatlý tarafýndan atýlmýþtýr. ETÝ, kuruluþundan bu yana en iyi ve farklý ürünleri tüketicileri ile buluþturmayý, sektöründeki üretim teknolojisine yenilikler katmayý hedeflemiþtir. ETÝ, sadece Türkiye de deðil, birçok ülkede kendi markasýyla yaptýðý satýþlarla bir dünya markasý olduðunu kanýtlamýþtýr. Sohbet Yaðcýoðullarý, dört yýldýr ETÝ Grup Satýn Alma Direktörü olarak görev yapýyor. ETÝ ile tanýþana kadar 15 yýl, kimya sektörünün önde gelen þirketlerinden Baþer-Colgate Palmolive Türkiye bünyesinde çalýþmýþ. Eskiþehir deki fabrikada gerçekleþtirdiðimiz sohbet oldukça neþeli geçiyor. Ancak, neþeli görüntüsünün arkasýndaki ciddi duruþ ve araþtýrmacý kimlik hemen kendini belli ediyor. Özellikle gýda sektöründe satýn alma o kadar kolay deðil diyor. Satýn alma ve tedarikçi iliþkilerindeki baþarýlarýnýn ardýndaki nedeni, Tedarikçilerimizi þirket ortaklarýmýz gibi görüyoruz! sözleriyle açýklýyor. Yaðcýoðullarý, ETÝ nin Cargill Türkiye ile uzun yýllara dayanan saðlam bir iþ iliþkisi mevcut olduðunu söylüyor ve Çalýþýlabilecek çok proje var... Hedeflerimizi realize etmede Cargill ile ortak çalýþma zemininin bulunmasý konusunda þüphemiz yok. diyor. Bugün dünyanýn ilk 10 bisküvi ve çikolata üreticisi arasýnda yer alan ETÝ, ilk lifli bisküvi ETÝ Burçak, Türkiye'nin ilk ve tek hazýr kýzarmýþ ekmeði "Etimek, ilk bebe bisküvisi "ETÝ Cicibebe, ilk dilim kek "Üzümlü Dilim Kek", ilk sanayi tipi kek "Meyveli ve Kakaolu Dilimli Kek", Çölyak ve Fenilketonüri hastalarý için geliþtirilen ilk glutensiz bisküvi "ETÝ Pronot" gibi pek çok yeniliði bünyesinde barýndýrmaktadýr. Hâlihazýrda da benzer yenilikçi geliþimleri yeni ürünleri ile devam ettirmektedir. Satýn almanýn bir gýda iþletmesi içindeki rolü ve önemi nedir? Satýn alma deyince hepimizin bildiði gibi maliyet kontrolü akla geliyor. Basit tanýmý ile en uygun fiyata, uzun vadede mal temin etmek. Fakat günümüzde satýn alma yapmak bu basit tanýmý ile sýnýrlý deðil. Özellikle gýda sektöründe satýn alma o kadar kolay deðil. Zafer Yaðcýoðullarý Ýstanbul Üsküdar doðumlu. Yýldýz Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi nden mezun olduktan sonra Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesinde Yöneticilik Ýhtisasýný tamamladý. Ýþ yaþantýsýna inþaat sektöründe baþlayan Yaðcýoðullarý, 4 yýldýr ETÝ Grup Satýn Alma Direktörü olarak görev yapýyor. Son derece dinamik olmayý, deðiþen dünyayý fazlasýyla yakýndan takip etmeyi hatta deðiþimlerin içinde olmayý, risk unsurlarýný ön planda tutmayý, ürün kalite temin standartlarýnýn sürekliliði saðlayabilecek þekilde tedarik zincirinin baþýndan sonuna kontrol altýnda tutulmasýný gerektiri- Yaðcýoðullarý, ETÝ nin satýn alma ve tedarikçi iliþkilerindeki baþarýlarýnýn ardýndaki nedeni, Tedarikçilerimizi þirket ortaklarýmýz gibi görüyoruz! sözleriyle açýklýyor. 24 CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var 25

15 Ýnsana önem veren bir firma olarak ETÝ, satýn alma sürecinde maliyetten ziyade kaliteye odaklanýyor. Tedarikçilerini ise iþ ortaðý olarak gören bir anlayýþ var. Bu nedenle firma, çok tedarikçi yerine þirketi ileriye taþýyacak giriþimleri yapacak, deðer katacak tedarikçilerle çalýþmayý arzu ediyor. Risk yönetim uygulamalarýmýz var ve metodolojik bir yaklaþým göstermeye çalýþýyoruz. Bildiðiniz gibi riskleri yok etmek çok olasý deðil ancak kontrol altýnda tutmaya veya etkilerini azaltacak önlemler almaya çalýþýyoruz. Bu risk yönetim analiz yöntemlerinin temelinin ETÝ de oluþturulmasýnda Cargill Türkiye nin yýllara dayanan tecrübesi, destek ve önerileri de var. Bu vesile ile bize desteklerini esirgemeyen Cargill Türkiye deki dostlarýmýza teþekkür etmek isterim. Var olan birçok risk tanýmýndan hareketle risklerin zarar verebilme etkilerini belli bir matematiksel baðlantý kurarak hesaplamaya, tespit etmeye çalýþýyoruz. Tespit sonrasý riskleri bertaraf etme yollarý ve etkilerini azaltma metotlarýný uygulamaya alýp kontrol altýnda tutmaya çalýþýyoruz. Tabii, hayatta her þey planlandýðý gibi olmayabiliyor. Sohbet Satýn alma denildiði zaman fiyat-kalite dengesi her zaman en önemli unsurlarýn baþýnda geliyor. ETÝ de bu denge dýþýnda nelere dikkat ediliyor? Gýda sektörü hammaddesini tarýmdan alýyor. Dolayýsýyla gýda sektöründeki tedarik süreci günün üretim þartlarý, iklim koþullarý ve ürünlerin verimliliðinden Zafer Yaðcýoðullarý yor. Konsinye stok ve zamanýnda teslim (just-in time) uygulamalarýyla stok maliyetlerini neredeyse yok ederek çalýþmak artýk günümüzün þartý oldu. Satýn alýrken ne istediðini bilmek çok önemli. Alýrken ne aldýðýný bilip karþýlýðý olan gerçek bedeli ödemek ve bunu tedarik networkü boyunca yapmak ve kontrol altýnda tutmanýz gerekiyor. Deðiþen ve geliþen piyasa koþullarýna her an uyum saðlamanýz ve rekabetçi þartlarda rakibe üstünlüðü satýn alýrken saðlamanýz gerekiyor ki fark yaratabilin. Fark yarattýðýnýz sürece kazanacaksýnýz demektir. Rekabetin devamý ve benzer ürünlerde farklýlýk yaratabilmek için kaliteli ve sürekli hammadde temin etmek de çok önemli. Sektörün geneli itibarýyla konuþursak, tedarik konusunda bugün ya da gelecekte bir sýkýntý görüyor musunuz? Gýda sektörü hammaddesini tarým sektöründen alýyor. Dolayýsýyla gýda sektöründeki tedarik süreci günün üretim þartlarý, iklim koþullarý ve ürünlerin verimliliðinden etkileniyor. Bu deðiþkenlerin de temin zorluklarýný ve maliyet artýþýný beraberinde getirdiðini görmekteyiz. Dünyada artan oranda geliþen doðal felaketler sebebiyle deprem, sel, global ýsý artýþ etkileri vb. sebeplerle verimli topraklar çöle dönüþmekte, ekilebilir alanlar azalmaktadýr. Bu da insanlýðýn geleceðini ve tarým ürünlerinin yetiþtirilmesini tehdit altýnda tutmaktadýr. Özellikle Türkiye de tarým politikalarýmýzý yeniden gözden geçirip bilinçli uygulamalarla gerçek bir tarým ülkesi olduðumuzu gösterip, kendi ülke ve yakýn bölge ihtiyaçlarýný nitelikli olarak karþýlayacak biçimde planlý uygulamalarýn baþlatýlmasý gerektiðine inanýyorum. Gýda hammaddesi tedarikinde risk unsurlarý çok ve çeþitli olabiliyor. Bu risk unsurlarýný nasýl tespit ediyor ve önlem alýyorsunuz? Satýn alma sürecimizde öncelikle insana önem veren bir firma olarak maliyetten ziyade kaliteye odaklanýyoruz. ETÝ de mavi yakalý çalýþanýndan mühendisine, üst düzey yöneticisine kadar herkes olmasý gereken en üst seviyede hizmet vermektedir. ETÝ de ürün kalitesinin yaný sýra insan kaynaðýnýn kalitesi de yüksek olup, insani deðerler ön plandadýr. Çalýþanýn iþinden mutlu olmasý her deðerin üstünde tutulmaktadýr. Satýn alma için de bu durum farklý olmayýp, etik deðerler önem taþýmaktadýr Bu anlamda güvenilir tedarikçi temin etmek de çok önemli. Tedarikçilerinizle iliþkilerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Bu konudaki þirket politikanýzý öðrenebilir miyiz? Biz tedarikçilerimizi þirket ortaklarýmýz gibi görüyoruz. Tedarikçilerimizi, güven esasýna dayalý bir iliþki içinde bizi rekabetin ötesine taþýyacak ve istik- etkileniyor. Biz yaptýðýmýz iþlerimizde fark yaratmanýn peþindeyiz. Duraðan ve standart olduðumuz sürece rarlý kazançlarý paylaþtýðýmýz iþ ortaklarýmýz ola- fabrikada gerçekleþtiriyoruz. Fabrika bahçesinde her Yaðcýoðullarý ile sohbetimizi Eskiþehir OSB deki büyüme ve geliþme kaydedemeyiz. rak görüyor ve deðerlendiriyoruz. ETÝ olarak, çok biri numaralanmýþ tarihi eserler gözümüze çarpýyor. 26 CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var 27

16 Cargill Türkiye, ETÝ nin çalýþtýðý ilk tedarikçileri arasýnda yer alýyor. Dolayýsýyla uzun yýllara dayanan saðlam bir iþ iliþkisi mevcut. Zafer Yaðcýoðullarý, Arzumuz, bugüne kadar içinde bulunduðumuz rekabetçi pazarda bizi yalnýz býrakmayan Cargill ile daha uzun yýllar birlikte çalýþmak diyor. tedarikçili çalýþmaktan öte her þeyimizi paylaþtýðýmýz, bizi ileriye taþýyacak giriþimleri yapan, entegre üretim hatlarýndan tutun da üretim firelerini ve hat verimliliklerini konuþup paylaþabildiðimiz tek tedarikçili bir yapý düþüncesindeyiz. Bunu idealde saðladýðýnýz tedarikçiniz var mý derseniz þimdilik yok ama ideale yaklaþanlar var. Amacýmýz ideale yakýnlarýn sayýsýný artýrmak. Cargill Türkiye de tedarikçileriniz arasýnda ve uzun yýllara dayanan bir iliþkiniz var. Nasýl baþladý ve bugün ne tür ürünler temin ediyorsunuz? Cargill Türkiye, ETÝ nin birlikte çalýþtýðý ilk tedarikçileri arasýnda yer alýyor. Dolayýsýyla Cargill Türkiye ile uzun yýllara dayanan saðlam bir iþ iliþkisi mevcut. Cargill den temin etmekte olduðumuz ürün gruplarý arasýnda glikoz, fruktoz, kakao yaðý ve tozlarý, çeþitli gýda katký maddeleri ve kimyasallarýný sayabiliriz. ETÝ olarak arzumuz bugüne kadar içinde bulunduðumuz rekabetçi pazarda bizi yalnýz býrakmayan Cargill ile geliþen ihtiyaçlarýmýzla paralel olarak daha uzun yýllar birlikte çalýþmak. Hedeflerimizi realize etmekte Cargill ile ortak çalýþma zemininin bulunmasý konusunda þüphemiz yok. Bu tedarikçi iþbirliði size hangi yönlerden katký saðlýyor? Beklentilerinizi karþýlýyor mu? Cargill ile çalýþtýðýmýz ve çalýþabilecek birçok projemiz var. Tedarikçilerimiz çözüm ortaklarýmýz olduðundan bize çözüm getirdikleri her konuda kazanç saðladýklarýný düþünürsek her iki taraf için de kazanýmlar kaçýnýlmaz oluyor. Yaptýðýmýz projelerimizi deðerlendirdiðimizde ETÝ olarak Cargill den oldukça destek aldýðýmýz aþikâr, fakat yapacaðýmýz o kadar çok konu baþlýðý niteliðinde projemiz var ki sanýrým bunlarda uzun bir dönemi kapsayacak. Cargill in ürettiði yenilikçi ürünler sizin ürün geliþtirme faaliyetlerinizi nasýl destekliyor. Birlikte ortaya konan bir ürün örneði var mý? Cargill in aroma bölümü ile ARGE mizin ortak bir çalýþmasýný hatýrlýyorum. Laboratuvarlarýmýzda özel bir ürünümüz için bir aromayý uzun testler sonucu çalýþabilir hale getirdik. Bugün ilgili aromayý sadece Cargill den rekabetçi þartlarda temin etmekteyiz. Buna benzer birçok çalýþabileceðimiz ürün alternatiflerimiz var ve altyapý çalýþmalarýnda Cargill in yurt dýþý desteðini de önemli derecede alýp ürünlerimize deðer katýyoruz. Eskiden gazetelerde þöyle ilanlara rastlanýrdý: 35 yaþýný aþmamýþ satýn almacý aranýyor. Artýk her þey uzmanlýk gerektiriyor. Sizce iyi bir satýn almacý nasýl olmalýdýr? Sadece satýn almacý için deðil tüm çalýþanlar için günümüzde olmasý gereken bir meziyet olmalý bu. Çalýþma arkadaþlarýmýzda aradýðýmýz kabýna sýðmayan, mevcutla yetinmeyen, araþtýrmacý kiþilikli, yöneticisini yönlendiren, alt yapýsý kuvvetli, dinamik, çalýþkan, ahlaklý, etik deðerlere saygýlý insanlar olmalarý. Her fikre ve düþünceye deðer veren yöneticiler olarak genç arkadaþlarýmýzdan bulunduklarý yerin hakkýný vermelerini bekliyoruz. Þirketler 35 yaþýný aþmamýþ çalýþan isterken çok da haksýz deðiller. Ýnsan kaynaklarý departmanlarý bu yaþa kadar kazandýklara tecrübeye en azýndan 15 yýllýk bir deneyim daha ekleyerek bulunduklarý birime maksimum fayda saylayacak çalýþanlar peþindeler. ETÝ nin çikolatalarý dünyaca ünlü. Gün geçmiyor ki çikolatanýn saðlýða faydalarý konusunda bir araþtýrma yayýnlanmasýn. Siz iyi bir çikolata sever misiniz? Ya da þöyle soralým; günlük beslenmenizde yer veriyor musunuz? Çikolatayý iyi tüketenlerden biriyim. Kaliteli çikolatayý çok severim. Çikolatanýn mutluluk hormonlarýný salgýlamasý, diþlere zarar vermemesi (bitter çikolata için bir diþ doktorunun açýklamasý) faydalý olduðunun kanýtlarý. Tabi kaliteli çikolatanýn da lezzetine diyecek yok Malum Ýsviçre, çikolatasýnýn kalitesi dünyada kanýtlanmýþ bir ülke. ETÝ olarak kendi kalitemizi yaratýrken Avrupalý, bu iþi en iyi bilen uzmanlarý getirip yaptýrdýk. Çýkarýlacak her tür çeþit için Yaptýðýmýz projelerimizi deðerlendirdiðimizde ETÝ olarak Cargill den oldukça destek aldýðýmýz aþikâr, fakat yapacaðýmýz o kadar çok projemiz var ki sanýrým bunlar da uzun bir dönemi kapsayacak. ARGE bölümümüzdeki arkadaþlarýmýzla çok detaylý çalýþmalar yapýyor ve mükemmeli yaratmaya çalýþýyorlar. Piyasadan bu lezzet farkýný fark ediyor olmalýsýnýz. ETÝ nin tadýna bakan býrakamýyor. Ýþ dýþýndaki zamanlarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Örneðin spor yapar mýsýnýz? Ya da bir hobiniz var mý? Benim için her türlü stresi atmanýn en iyi yolu araba kullanmak. Þehir dýþýnda iþ gereði çok seyahat ediyorum ve bu beni dinlendiriyor. Spor yapmaya çalýþýyorum ama düzeni bir türlü tutturamadým. Düzenli bir spor yapamayýnca da pek fayda saðlamýyor. 12 yaþýnda bir kýzým var. Hafta sonlarý ve bazý hafta içi akþamlarým onun baþarýsýna destek vermek için geçiyor. Kýzým ata biniyor, yüzüyor. Sanýrým her anne baba gibi biz de kýzýmýza yetiþmeye çalýþýyoruz. Eklemek istedikleriniz Zafer Yaðcýoðullarý ETÝ ve CARGÝLL arasýnda güvene dayalý iþ birliðini sadece Türkiye sýnýrlarý içinde deðil, dünya genelinde perçinleyerek daha geniþ kapsamlý çalýþmalarýn altýna imza atmayý hedeflemenin uygun olacaðýný düþünüyorum. Globalleþen dünyada birlikte hareket etmek her iki þirket bünyesine büyük sinerji saðlayacaktýr. Sohbet 28 CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var CargillHaberler - Çalýþýlabilecek çok proje var 29

17 Güncel Deventer ekibi Cargill in kakao, kývam vericiler, aromalar, tatlandýrýcýlar ve yaðlar gibi gýda katkýlarý konusundaki benzersiz uzmanlýk aðýna baðlý bulunuyorlar. Fark Cargill Kakao ve Çikolata yeniliklerine devam ediyor Yaratmaya hazýr olun Deventer deki çikolata kaplama ve dolgu fabrikasý, Cargill Kakao ve Çikolata nýn kaplama ve dolgu üretim kapasitesini ikiye katlayacak. Cargill Kakao ve Çikolata, Deventer (Hollanda) da yeni bir çikolata kaplama ve dolgu fabrikasýný hizmete soktu Cargill uzun yýllardýr Hollanda Deventer de fýrýncýlýk, bisküvi, kahvaltýlýk tahýl, dondurma ve þekerleme sektörlerinde kullanýlan klasik, özel kaplama ve dolgularý üretiyordu. Bu yeni tesis ile birlikte Cargill, artýk çikolata endüstrisi için de üretime geçiyor. Cargill yeni fabrikaya yaptýðý 16 milyon Euro tutarýndaki yatýrýmla, mevcut operasyonlarýný ve kapasitesini geniþletiyor. Deventer deki bu fabrika, Cargill Kakao ve Çikolata nýn (CCC) kaplama ve dolgu üretim kapasitesini ikiye katlayacak. Cargill Hollanda da, uzmanlýðý ile birlikte sunduðu geniþ çeþitlilikteki bileþenler ve sahip olduðu büyük üretim teknolojisi sayesinde müþterilerine özel ürünler tasarlayýp üretecek. Cargill Kakao ve Çikolata nýn Kaplama ve Dolgu Direktörü Christiaan Stumphius, Deventer fabrikasýnýn tam anlamýyla uzmanlýðýn ve üretimin entegre olduðu bir tesis olacaðýný belirterek ekliyor: Sahip olduðumuz uzmanlýk ve sunduðumuz esnek çözümlerle özel bir müþteri deneyimi yaratýyoruz. Yeni fabrikada daha geniþ çeþitlilikte yenilikçi ürünlerin üretimi gerçekleþtirilecek. Bunlar arasýnda: Yaðý ve kalorisi azaltýlmýþ çikolata ürünleri; mayhoþ tatlý parlak yeþil dolgulu özel ürünler, lezzetli ve organik yoðurtlu dolgular, viski tadý ve görünümünde dolgular, gül tadý ve kokusunda pembe renkli yumuþak dolgular bulunuyor. Cargill Kakao ve Çikolata Ýdari Müdürü Jos de Loor, Çikolata ve þekerleme endüstrileri giderek daha rekabetçi bir hale geliyorlar, doldurma ve kaplama iþlemleri de daha karmaþýklaþýyor. Cargill geniþ bir yelpazede ürün ve teknik uzmanlýk sunuyor ve çok geniþ bir bileþen portfolyosuna sahip. Deventer de Cargill in tedarik sisteminden saðlanan 200'den fazla bileþeni (bunlardan 30 u farklý yað bileþenleri) kullanýyoruz diyor. Cargill Gýda Bileþenleri ve Sistemleri Platformu Avrupa, Ortadoðu ve Afrika Baþkan Yardýmcýsý Paul Naar ise bu yatýrýmýn, Cargill in çikolata endüstrisine uzun vadeli taahhüdünü ve kakao ve çikolata iþinde büyüme niyetini vurguladýðýný belirtiyor. Deventer ekibi Cargill in kakao, kývam vericiler, aromalar, tatlandýrýcýlar ve yaðlar gibi gýda katkýlarý konusundaki benzersiz uzmanlýk aðýna baðlý bulunuyorlar. Ekip, uygulama merkezleriyle yakýn iþbirliði içinde müþterilerine heyecan katan ve son kullanýcýlara zevk veren özel ürünlerin geliþtirmesinde, sürecinin baþýndan sonuna her aþamasýnda müþterisiyle beraber çalýþýyor. Deventer deki fabrika Cargill in önemli müþterileri ve diðer çikolata tesisleriyle baðlantý ve bilgi alýþveriþi içinde olmasý açýsýndan ideal bir konumda bulunuyor. Gerkens Kakao Cargill Kakao ve Çikolata, yeni yatýrýmlarýnýn yaný sýra uzunca bir süredir dünya pazarlarýndaki müþterilerine, dünyanýn en kaliteli Kýzýl Kahve Kakao markasý olan Gerkens Kakao yu sunuyor. Dünyanýn en kaliteli kakao tozu markalarýndan biri olan Gerkens, yýllardýr dünya piyasalarýnda her torbasýnda ayný renk ve tatta ürün sunmasýyla takdir görüyor. Bu tutarlý ürün, kalitesini, en önemli kakao tozlarýnýn çok farklý orjinlerden tedarik edilen kakao cekirdeklerinin karýþýmýndan elde ediyor. Hasattan hasada ortaya çýkan tat ve renk farklýlýklarý, kaliteli kakao çekirdeklerinin karýþým oranlarý düzenlenerek bertaraf ediliyor. Gerkens Kakao yu Türk çikolata ve þekerleme endüstrisine sunmakta olan Cargill Gýda Türkiye, geçtiðimiz yýlýn Kasým ayýnda, kakaolu ürünlerde uygulamaya yönelik teknik desteðiyle de müþterisinin yanýnda yer almak için önemli bir adým attý. Þirket bu amaçla Bursa Orhangazi Fabrikasý içerisinde dolarlýk bir yatýrýmla Kakao Teknik Destek Laboratuarý kurdu. Modern donanýmýyla bu özel laboratuar, yenilikçi ürünleriyle farklýlýk yaratmak isteyen Cargill Gýda Türkiye müþterilerinin, kakaolu ürün uygulamalarýna daha hýzlý, daha etkin ve yenilikçi çözümleri, Cargill teknik uzmanlýðý ile birlikte vermeyi amaçlýyor. Cargill Gýda Türkiye Kakao Ürün Müdürü Cenk Erkan, Cargill ekibi olarak tüm çalýþmalarýnda Yenilikçi ürünlerinin piyasaya sürülmesinde müþterilerine, uygun kakao çözümleri sunmayý ve ortak çalýþmalar sonucu rekabet avantajý yaratmayý amaçladýklarýný belirtiyor. Erkan, bugünlerde Gerkens Kýzýl Kahve Kakao Tozu kullanan müþterileri için maliyet avantajý saðlayacak yeni çözümler sunduklarýný da ekliyor ve Gerkens kakao tozunu, deðiþmeyen tadý ve kalitesi ile 1 ve 5 kg lýk yeni ambalajlarýnda müþterilerimize sunmaya baþladýk. Yeni ambalajlar; pastane, otel, café ve restaurant gibi küçük ve orta ölçekli iþletmelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere geliþtirildi diyor. Böylece, satýþý devam etmekte olan 25 kg. lýk ürünü kýsa sürede bitiremeyen küçük ve orta ölçekli iþletmeler, 1 ve 5 kg. lýk yeni ambalajlar sayesinde her zaman taze ürün kullanmanýn rahatlýðýný yaþayacaklar. Açýlan ve bir miktarý kullanýldýktan sonra aðýzlarý yeteri kadar iyi kapatýlmayan 25 kg lýk paketlerdeki ürünlerde, ortamdaki diðer kokular ve nem yüzünden düþük performans elde edilebiliyor. Ancak yeni küçük ambalajlý ürünler hýzlý bir þekilde ve tamamý tüketileceðinden depolamadan kaynaklanan bu olasý riskleri taþýmýyorlar. Kullanýcýlar uygun miktarlarda almak suretiyle, daha az stok tutabiliyorlar. Böylece stok maliyetlerinden de tasarruf saðlanmýþ oluyor. Üstelik yeni küçük ambalajlar 25kg lýk paketlere göre daha rahat taþýnabiliyor ve kullanýmý daha kolay. 30 CargillHaberler - Fark yaratmaya hazýr olun CargillHaberler - Fark yaratmaya hazýr olun 31

18 ha farklý ve anlamlý bir projeydi diyor gülümseyerek. Bir an gözlerimi kapattým ve okunan bir kitabý dinlediðimi düþündüm Ýþte o an dünyaya açýlan çok farklý bir kapý olduðunu algýladým. lundurduðu ekran okuyucular, Braille ekranlar, ekran büyütme cihazý, kabartma resim cihazý ve Braille yazýcýyla, GETEM aslýnda tam bir destek teknoloji merkezi. Engelli öðrencilerimiz buradan bilgisayar kullanýmý, çeþitli materyallerinin Braille basýmý ve benzeri noktalarda yararlanabiliyorlar. Görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair bir katký için Siz de okur musunuz? Muzaffer Ýzgü nün çocuk romaný Eþeðin Türküsü nü pek çok çocuk okumuþtur muhakkak. Peki, hiç düþündünüz mü, görme engelli bir çocuk nasýl okur? Özay Büyüktankaya kitap okumayý çok seviyor. Ama bugünlerde okuduðu bir kitap, ona her zamankinden farklý bir keyif veriyor. Özay bir Cargill Türkiye çalýþaný ve bugünlerde mesaiden hemen sonra mikrofon ve kulaklýðý baþýna geçirdiði gibi bilgisayarýn karþýsýna oturuyor. Harika bir duygu! diyor Özay; Kitap okumayý çok seviyorum. Fakat görme engelliler için kitap okurken hem kendim, hem de bir baþkasý için okuyor olmak ayrý bir keyif veriyor. Muzaffer Ýzgü nün çocuk kitabý Eþeðin Türküsü nü okuyarak baþlamýþ. Sýrada okuyacaðý üç kitap daha var. Bu zevki yaþayabildiði için çok mutlu ve bu nedenle çalýþtýðý þirkete ve organizasyonun baþýndaki çalýþma arkadaþý Asuman Þahin e teþekkür ediyor. Çünkü bu organizasyon olmasaydý, pek çoðumuzun günlük koþuþturmacasý arasýnda aklýna bile getirmediði þu soruyu, belki de Özay kendisine sorma fýrsatý hiç elde edemeyecekti: Görme engelli bir çocuk nasýl okur?. Özlem Korukçu da Cargill Türkiye çalýþaný. Gönüllü kitap okumaya, bundan 5 yýl önce bir Cargill projesi olan Baðlarbaþý Ýlköðretim Okulunda baþladý. Burada ilkokul çocuklarýna kitap okuyordu. Özlem þimdi bu projede Jean-Christophe Grange in Þeytan Yemini adlý polisiye kitabýný okuyor. Okumaya baþladýðým o ilk an, çocuklarla birlikte karþýlýklý okurken ki heyecaný hissedemedim diyor. Ancak bir akþam, tesadüfen görme engelli biriyle ilgili ilginç bir film seyrediyor. Ve ilk defa yaptýðý iþin önemini o zaman fark ediyor. Bu, çocuklarla yaptýðým projeden çok da- Özay ve Özlem le benzer duygularý paylaþan ve Görme Engelliler Ýçin Okuma Projesi ne gönüllü olarak katýlan 16 Cargill Türkiye çalýþaný daha var. Üstelik onlara 2 çalýþan yakýný da katýlmýþ durumda. Gönüllülerin en küçük üyesi ise Defne Saðdýç. O henüz 11 yaþýnda olmasýna raðmen, Görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair bir katký saðlamak gibi büyük bir amacýn peþinden koþmaya baþlamýþ bile. Cargill gönüllüleri bu projede GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eðitim Laboratuarý) ile iþbirliði içindeler. Biz de doðruca GETEM in yolunu tutuyoruz. Kendisi de bir görme engelli olan GETEM Direktörü Engin Yýlmaz ile Boðaziçi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren laboratuarlarý üzerine bilgi alýyoruz. GETEM GETEM'in temel olarak 2 amacýndan söz edebiliriz diyor Yýlmaz. Bunlardan bir tanesi, e-kütüphanecilik hizmeti. Çünkü bir görmeyenin karþýlaþtýðý en büyük engel, mürekkep baskýyla basýlmýþ eserlere eriþim engelidir. Bu engelin aþýlmasý için, daha önce Braille ve kaset ortamýnda sesli kitaplar üretiliyordu. Ancak Braille alfabesinin aþýrý yer kaplamasý ve artýk kasetlerden dijital ortama geçilmesi, GETEM'in kurulmasýna temel hazýrlayan faktörler oldu. GETEM hem kitaplarýn dijital ortamda mp3 formatýnda tutulmasýný saðlamak, hem de görme engelli üyelerinin 7 gün 24 saat istedikleri eserlere internet üzerinden eriþimine imkân vermek amacýyla faaliyetlerine baþladý. Ýkinci amaç ise Boðaziçi Üniversitesi nde öðrenimlerini sürdüren engelli öðrencilerin akademik ihtiyaçlarýna yanýt vermek. Bünyesinde bu- Gönüllü okuyucu sistemine dayalý üretim yapan bir kuruluþ olan GETEM de 2 tür kitap okutuluyor. Öncelikle bir talep listesi oluþturulmuþ durumda. Okunmasý arzulanan kitap isimlerini görme engelli üyeler bu listeye giriyor. Gönüllü okuyucu olan kiþi bu listeden okumak istediði eseri seçiyor ve süreç böylece devam ediyor. Gönüllü okuyucu olmanýn en büyük þartý isteklilik. Ayrýca herkes, adresine boþ bir ileti göndererek, gönüllü okuyucu e-posta grubuna üye olabiliyor, GETEM ile ilgili geliþmeleri takip edebiliyor. Þu an itibariyle GETEM bünyesinde den fazla eser bulunuyor. Bu eserlerden kadarý sesli kitap. Yýlmaz; Hedefimiz ilk etapta eser sayýsýna ulaþmak. Bu yüzden çok sayýda gönüllü okuyucuya ihtiyaç var diyor. Cargill Gönüllülük Programý Son olarak, bu projeyi koordine eden Asuman Þahin den çalýþmalar hakkýnda bilgi alýyoruz. Asuman, þu anda Cargill gönüllülerinin, belirlenen 30 kitabý okumaya baþladýklarýný belirtiyor. Gönüllü arkadaþlarýmýz, mesai saatleri dýþýnda evlerinde ya da Altunizade ofisimize kurduðumuz özel okuma odasýnda okuma yaparak, kitap sayýsýný arttýrmaya çalýþýyor diyor. Cargill Gönüllüleri kitap okuduklarý bu süreleri kayýt altýna alýyor. Çünkü bu gönüllü okuyucular grubu, 150 saati tamamladýklarýnda Cargill Gönüllülük programýna katýlacaklar. Böylece, kendi gönüllülük katkýlarý dýþýnda yine GETEM e verilmek üzere bu programdan Dolar ödül almaya hak kazanmýþ olacaklar. GETEM hem kitaplarýn dijital ortamda mp3 formatýnda tutulmasýný saðlamayý hem de görme engelli üyelerinin 7 gün 24 saat istedikleri eserlere internet üzerinden eriþimine imkân vermeyi amaçlýyor. Sosyal sorumluluk Cargill gönüllüleri gönüllü okuyuculuðu, görme engellilerin hayata eþit katýlýmýna dair bir katký olarak deðerlendiriyorlar. 32 CargillHaberler - Siz de okur musunuz?

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi 30 Mayıs 2012 Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi İçerik MEYED Dünya Meyve Suyu Günü Meyve Suyu Sanayisinde Güncel Durum Meyve Suyu Sektörünün Potansiyeli Sorunlar ve Çözüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2010 Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Ýbrahim Aydýn: Öðretmenliðin keyfi apayrý Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı