CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Mayýs Kapak konusu Baþarýya aralanan kapý 22 Güncel TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: 150 senelik gelenek ve tecrübeyi bir anda önünüzde buluyorsunuz Cargill çözümleri Cargill Barliv Arpa Betafiber ile tüketiciler saðlýklý kolesterol düzeylerine kavuþacak. 26 M. Savaþ Çýngýr: Ýyimserim ama kontrollüyüm

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den 04 Aktüel - Baþarýya aralanan kapý - Ýlk yardým hayat kurtarýr - Konfor ve hijyen bir arada 06 Dünyadan - Liderler Brezilya da buluþtu - Ask Technology e sorun 08 Ýçimizden Biri - Cargill Avrupa Strateji ve Ýþ Geliþtirme Departmaný Proje Ekibi Lideri Mahir Görür 14 Kapak Konusu Cargill Tarým ve Gýda San. Tic. A.Þ. Adýna Sahibi ve Yayýn Müdürü Mustafa Muzaffer Sayýnataç Yazý Ýþleri Müdürü Sera Baysal Yayýn Ekibi Cenan Celebci Songül Aras Yönetim Yeri Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: Baský Elma Teknik Basým, Matbaacýlýk Çatal Sokak No:11/A Maltepe - Ankara Tel: Faks: Yayýn Türü Yaygýn, süreli Yayýn Tarihi 15 Mayýs Cargill News, geliþen Türkiye ye geniþ yer verdi 20 Cargill Çözümleri - Cargill Barliv Arpa Betafiber - Kolesterolünüz kontrol altýnda 22 Güncel - Reel politikalar için doðru kaynak 26 Sohbet 32 Çevre - M. Savaþ Çýngýr ORSÝAD - Orhangazi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný - dünya günü her gün CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 dünya günü her gün Cargill çalýþanlarý yalnýzca Dünya Günü nde deðil her gün, iþ yerlerinde ve yaþam alanlarýnda çevreyi korumak için çalýþýrlar. Bir þirket nokta - çok yönlü çaba - tek hedef

5 CargillHaberler Baþarýya aralanan kapý Türkiye son yýllarda büyük deðiþim yaþýyor. Türkiye nin yaþadýðý deðiþime, davetimiz üzerine Türkiye ye gelen Cargill News ekibi de tanýklýk ederek derginin kapaðýna taþýmýþ ve biz de bu haberin kýsa bir tanýtýmýna Mart sayýmýzda yer vermiþtik. Bu sayýmýzda ise haberin geniþ bir özetini hazýrlayarak, Baþarýya aralanan kapý baþlýðýyla da kapaðýmýza taþýdýk. Haberde, bugün Türkiye nin, Avrupa ülkelerinden daha hýzlý büyüdüðüne vurgu yapýlýyor. Gerçekten de küresel krizi geride býrakan Türkiye ekonomisi geçtiðimiz yýl %8,9 büyüyerek bir baþarýya daha imza attý. Sektörler bazýnda bakýldýðýnda deðiþik oranlarda büyüme rakamlarý görüyoruz. Geçen yýlýn parlayan yýldýzlarý arasýnda gýda ve içecek sektörü de yerini aldý. Sektör özellikle son 10 yýlda büyük ilerleme kaydetti. Bu ilerlemenin öncülüðünü de Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) yapýyor. TGDF bugüne kadar gerçekleþtirdiði kongre, seminer, araþtýrma ve diðer yayýnlarýyla sadece sektörünü deðil, gýda zincirinde yer alan diðer paydaþlarýný da bilgilendirme misyonunu üstlenmiþ durumda. Ýþte bu çalýþmalarýndan birini de geçtiðimiz günlerde kamuoyu ile paylaþtý. TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü Envanteri 2010, sektörün fotoðrafýný ortaya koyuyor. Biz de bu önemli konuyu sayfalarýmýza taþýdýk. birlikte çalýþ > üret > baþar ürettiðimiz yenilikçi ürünlerimizi sunduðumuz Türk gýda ve içecek sanayinin gün geçtikçe artan performansýný görmek bizleri de mutlu ediyor. Sektörün özellikle ihracatta yakaladýðý baþarý ve ihraç pazarlarýný çeþitlendirerek Orta doðu ve Afrika pazarýna açýlmasý bizim de bu pazarlardaki etkinliðimizi arttýrýyor. Cargill Gýda Türkiye, Cargill dünyasýnda bu bölgeler için bir üs konumunda ve son birkaç yýldýr bu bölgeyi giderek artan bir þekilde ülkemizden yönetiyoruz. Dünyanýn 66 ülkesinde faaliyet gösteren bir þirket olarak 150 yýllýk Cargill tecrübesi ile dünya pazarlarýnda elde ettiðimiz deneyimlerimizi sektörümüzle de paylaþarak topyekûn bir baþarýya imza atýyoruz. Küresel kriz yýlý olan 2009 da Cargill CEO su Greg Page in bir sözünü buraya taþýmýþtýk; Bugünkü zorluklarý atlattýðýmýzda fýrsatlar kendisini göstermeye baþlayacak. Türkiye de, kendisini göstermeye baþlayan fýrsatlarý deðerlendirmeye baþladý. Tabii sektörel bazda gýda ve içecek sektörü de Bundan sonrasý için sektöre yönelik olarak sergilenecek tutarlý, bilimsel ve bütüncül bir yaklaþým, bizi hiç hayal bile edemediðimiz yerlere taþýyabilir. Unutmayalým ki; Baþarýya aralanan kapý dan geçmek yine bizim elimizde Cargill Türkiye den Ýnsanýmýzýn yeterli ve dengeli beslenmesi amacýyla Esen kalýn... CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Akharem e Cargill eli Yeni çehresiyle Yenidoðan çam fidanlarý dikmiþti. Ýþte bu destek karþýlýksýz kalmadý. Tüm teþrifatý biten konferans salonu geçtiðimiz günlerde hizmete girdi. Ýstanbul Sancaktepe deki Yenidoðan Ýlköðretim Okulu konferans salonunun koltuklarý 2009 yýlýnda Cargill Türkiye tarafýndan yaptýrýlmýþ, Ýstanbul Merkez Ofis çalýþanlarý da okulun bahçesine Salonun açýlýþý dolayýsýyla düzenlenen törende Sancaktepe Kaymakamý Necmettin Kalkan, okula yapýlan baðýþýn kendileri için çok büyük anlam taþýdýðýný belirterek, eðitime katkýlarýndan dolayý Cargill Türkiye ye plaket verdi. Törende okul korosunun þarkýlarýyla neþelenen katýlýmcýlar, tören sonrasýnda 2 yýl önce okul bahçesine dikilen çam fidanlarýnýn büyüdüðünü ve okulun çehresinin deðiþtiðini görmekten duyduklarý mutluluðu ifade ettiler.. Konfor ve hijyen bir arada Orhangazi Kýz Meslek Lisesi öðrencileri konfor ve hijyenin bir arada olduðu yeni yemekhanelerine kavuþtu. Her þey, Kýz Meslek Lisesi Müdürü Sadettin Höçük ün 2 ay önce okulun yemekhane ihtiyacýný gündeme taþýmasýyla baþladý. Okulun yemekhanesi olmadýðýndan öðrenciler evlerinden getirdikleri veya okulda satýlan yiyecekleri sýnýflarda, okul bahçesinde ya da yolda yiyorlardý. Hoþ olmayan bu görüntünün giderilmesi ve ihtiyacýn karþýlanmasý için geçmiþte kömürlük ve hurdalýk olarak kullanýlan ve doðalgaz kullanýmýyla birlikte iþlevsiz kalan alanýn düzenlenerek, okulun bir yemekhaneye kavuþmasý önerisi dile getirildi. Okul için gerçek- 4 CargillHaberler - Aktüel ten büyük bir ihtiyaç olan yemekhane yapýmý için harekete geçen Orhangazi Fabrikasý, eski kömürlük alanýnýn tamiratýný yaptýrdý, masa ve sandalyeleri temin etti. Fabrika tarafýndan tefriþ edilen yemekhanenin açýlýþýnda konuþan Kýz Meslek Lisesi Müdürü Sadettin Höçük, Cargill in eðitime yaptýðý katkýlar her türlü takdirin üzerindedir. Hayýrda yarýþýlmasý ve güzel bir örnek teþkil ettiði için Cargill Gýda Türkiye adýna Sorumlu Müdür Sayýn Cenan Celebci ye bir takdir plaketi sunmak istiyoruz dedi.orhangazi de bulunan 15 e yakýn okul müdürünün de katýldýðý açýlýþ töreninin ardýndan katýlýmcýlara yeni yemekhanede öðle yemeði verildi. Orhangazi Fabrikasý nýn çevre köylere katkýlarý devam ediyor. Son olarak Orhangazi ye baðlý Akharem Köyü yollarýna parke döþeten fabrika, köy mezarlýðýnýn çevre düzenlemesini de yaptýrdý. Çevre düzenlemesi yapýlan köy mezarlýðýna yine fabrika tarafýndan bir de çeþme inþa edildi. Akharem Köyü Muhtarý Halil Kalkan, köylerine katkýlarýndan dolayý Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ye teþekkür etti. Kalkan, fabrikanýn çevre muhtarlýklarýn sýkýntýlarý ve isteklerine kulak verdiðini, bu nedenle yardým ve katkýlarýna müteþekkir olduklarýný söyledi. Celebci de muhtarlýklarýn her türlü ihtiyacý için ellerinden geldiðince destek olmaya çalýþtýklarýný ifade ederek; Baþta eðitim, çevre ve saðlýk olmak üzere ilçemize olan katkýlarýmýz devam edecektir dedi.

7 Ýlçeye kazandýrdýðý Cargill Ýlköðretim Okulu ile eðitime desteðini taçlandýran Orhangazi fabrikasý, öðrencilerin akýnýna uðruyor. Geçtiðimiz iki ay içerisinde deðiþik zamanlarda fabrikayý ziyaret eden okullar arasýnda; Cargill Ýlköðretim Okulu, Atatürk Ýlköðretim Okulu, Orhanbey Ýlköðretim Okulu ile Orhangazi Kurtuluþ Ýlköðretim Okulu masa tenisi takýmýný oluþturan 20 öðrenci bulunuyor. Öðretmenleriyle birlikte fabrikayý ziyaret eden öðrenciler, Cargill in tanýtýmýna iliþkin sunumun ardýndan fabri- Aktüel Öðrenci akýný devam ediyor ka ve atýk arýtma tesisini gezdiler. Fabrikanýn geliþmiþ laboratuvarý büyük ilgilerini çeken öðrenciler, elektromikroskopta inceleme yaptýlar. Öðle yemeðinde de fabrikanýn konuðu olan öðrenciler, Cargill þapkasý ve sýrt çantalarý hediye edilerek güzel anýlarla uðurlandýlar. Ýlk yardým hayat kurtarýr Kanamalarda ilk yardým uygulamalarý nelerdir? Kýrýk belirtileri neler olabilir? Göðüs aðrýsýnda ilk yardým nasýl olmalýdýr? Kýsa mesafede yaralýyý süratli taþýma teknikleri nelerdir? Sedye üzerine yerleþtirme teknikleri nelerdir? Bu ve benzeri birçok sorunun cevabýný biliyorsanýz, bir insanýn hayatýný kurtarabilirsiniz. Ama neredeyse hemen her gün haberlerde, kaza geçirmiþ birine yardým edenlerin hayat kurtarma telaþýyla yaptýklarý yanlýþlarý görüyoruz. Benzeri kaza ve yaralanmalarla ne zaman ve hangi ortamda karþýlaþacaðýmýzý, karþýlaþtýðýmýzda da ne yapacaðýmýzý birçoðumuz bilmiyoruz. Hatta daha da ötesi genellikle baþkalarýnýn baþýna gelen kötü þeylerin bize uðramayacaðýný düþünüyoruz. Oysa her türlü kaza, yaralanma, acil durum her an hepimizin baþýna gelebilir. Üstelik toplu halde çalýþýlan fabrika, þirket, ofis gibi yerlerde... Ama acil bir durumda nasýl ve nereye kadar müdahale edebiliriz? Cargill Türkiye nin Altunizade deki merkez ofisi çalýþanlarýna ilkyardým eðitimi veren Kýzýlay görevlisi Dr. Yýlmaz Saðlýk; Ýlk yardýmý, ilk yardým eðitimi almýþ herkes, Acil Yardýmý ise sadece saðlýk personeli yapar diyor. Yani arada fark var. Ýlk yardým eðitimi þirketler için zorunlu bir eðitim. Saðlýk Bakanlýðý nýn yayýmlamýþ olduðu Ýlk Yardým Yönetmeliði gereði bir kurumda çalýþan her 20 kiþiden biri, aðýr ve tehlikeli iþ yapýlan iþyerlerinde ise her 10 kiþiden biri Ýlkyardýmcý olmak zorunda. Bu kapsamda 2011 yýlýnda gerçekleþtirilen ilk yardým eðitimlerini tamamlayan Ýstanbul merkez ofis ve Orhangazi fabrikasý çalýþanlarý, katýlým sertifikalarýnýn ardýndan Saðlýk Bakanlýðý nca düzenlenen sýnava girip ilk yardým uygulama sertifikalarýný da aldýlar. Bu, þirketler için zorunlu bir eðitim olsa da hayat kurtarmak adýna hepimizin öðrenmesi gereken þeyler var. Ama en önemlisi yangýn, trafik kazasý vb tehlikeleri oluþmadan önlem almak; deðil mi? CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Güvenlik; Bir kez daha düþün! Cargill Et Orta Amerika Tavuk Ýþleme Tesisi çalýþanlarý Þubat ayýnda Honduras ta 2. Ulusal Çevre, Saðlýk ve Güvenlik Fuarý na ev sahipliði yaptýlar. Fuarda davranýþlarla iliþkili güvenlik, kimyasal iþlemler, evde güvenlik, güvenli sürüþ, ergonomik ve koruyucu ekipmanlarla ilgili standlar sergilendi. Standlarýn hazýrlanmasýnda yöneticiler ve çalýþanlar birlikte çalýþtýlar. Fuara 600 den fazla çalýþanýn yaný sýra tedarikçiler ve teknoloji enstitüsünden öðrenciler de katýldý. Herkesin güvenlik konusunu bir kez daha düþünmesini ve Cargill de güvenliðe verilen önemi evlerine de taþýmalarýný saðlayan fuarýn açýlýþýný Honduras Genel Müdürü Blanca Villela yaptý. HONDURAS 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Liderler Brezilya da buluþtu CEO Greg Page, Mart ayýnda Brezilya ya yaptýðý ziyaret sýrasýnda Cargill in yeni domates tesisini ziyaret etti. Greg Page Brezilya da baþkent Brasillia da 7 Amerikalý CEO ve 10 Brezilyalý CEO ile birlikte ABD Baþkaný Barrack Obama ve Brezilya Baþkaný Dilma Roussef ile gerçekleþen buluþmada yer aldý. ABD-Brezilya CEO Forumu kapsamýnda liderler 30 dakika süren bir görüþme yaptýlar yýlýndan bu yana gerçekleþtirilen forumda iki ülke arasýndaki ticari ve ekonomik anlaþmalarla ilgili karþýlýklý bilgi ve tavsiye alýþveriþinde bulunuldu. Çocuklara Yumurta BREZÝLYA Cargill Hayvan Besleme Ýþ Ünitesi, 2011 Çocuklara Yumurta programýný Endonezya nýn altý kentinde baþlattý. Program kapsamýnda düþük gelirli bölgelerdeki 20 okulda in üzerinde çocuða yumurta da içeren saðlýklý öðle yemekleri daðýtýlýyor, beslenme, temizlik ve ellerini en iyi þekilde nasýl yýkayacaklarýna iliþkin bilgiler veriliyor. Programda Cargill çalýþanlarý görev alýyor ve sýnýflarda öðrenciler için beslenmeyle ilgili eðitici oyunlar düzenliyorlar. ENDONEZYA Daðýt, Öðren, Geliþtir 2015 Stratejik Amacý doðrultusunda tüm dünyadaki Cargill iþletmeleri arasýnda global bir bað oluþturmayý amaçlayan Tartan giriþimi 3. yýlýný doldurdu. Tartan, insanlarýn bireysel ve birlikte çalýþma þekillerinde çok önemli deðiþiklikler yarattý. 1. Tartan dalgasýnda Tartan ekibi deðiþimi ve içerdiði karmaþýklýðý yönetmeyi öðrendi. Kendi organizasyonlarýný anlama ve Tartan a adapte olma sürecindeki zorluklarý aþma için gerekli zamaný harcadý. Böylece Tartan çözümünün iþ ihtiyaçlarýna uymasý için gerekli deðiþiklikleri baþarýyla gerçekleþtirdiler. Cargill Liderlik Forumunda, Cargill Mutfak Çözümleri Baþkaný Mary Thompson, ilk uygulayan bölüm olarak Ýþ Ünitelerinin Tartan uygulamasýný deðerlendirdi. Zaman içinde Tartan ýn tüm dünyada Cargill içinde paylaþýlan iþlemler, sistemler ve verilere dayalý bir bað oluþturacaðýný belirtti. ABD Teknik bir sorunuz mu var? Yanýtý, AskTechnology de... Cargill Aroma Sistemleri Hindistan Uygulama Müdürü Nilabh Singh bir müþterinin bira fermentasyonunda verimlilik hakkýnda soruduðu soru üzerine bir uzmandan bilgi edinmeye ihtiyacý olduðunu düþündü. Ama Cargill de 1500 teknoloji uzmaný olduðundan nereden baþlayacaktý? Cargill Bilgi Merkezi nin sunduðu interaktif web aracý olan AskTechnology ye sordu. Nilabh Singh in sorduðu soruya ABD, Hollanda, Almanya ve Güney Amerika dan yanýt geldi. AskTechnology, Cargill Ýþ Ailesi üyelerine soru sorma ve yanýt alma olanaðý saðlýyor. Sistem þöyle iþliyor: AskTechnology ye bir soru gönderildiðinde tüm uzman grubuna bir e-posta uyarýsý gönderiliyor ve uzmanlar tarafýndan yanýtlanýyor de uygulamaya geçirilen sistemde bugüne dek 679 soruya 2554 yanýt verilmiþ durumda. Sistem yalnýzca tüm dünya genelindeki Cargill çalýþanlarýna açýk. Ancak Cargill, müþterilerinden de talep alýyor. Örneðin 2010 un sonunda Cargill Kakao ve Çikolata, Hershey in kendilerine sorduðu yenilebilir pigmentlerle ilgili soruyu AskTechnology ye göndererek, aldýðý yanýtlarý firmaya iletti. HÝNDÝSTAN CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler Cargill Avrupa Strateji ve Ýþ Geliþtirme Departmaný Proje Ekibi Lideri Mahir Görür Cargill gerçek bir okul Cargill de çalýþmaya baþladýðýnýzda yaklaþýk 150 senelik gelenek ve tecrübeyi bir anda önünüzde buluyorsunuz. Aile þirketi olmasýna raðmen tamamen kurumsal yönetiþim prensipleri ile idare edilen þirkette temel amaç sürdürülebilirlik ve bu sebeple gri alanlar büyük oranda minimize edilmiþ. Cargill için Avrupa önemli coðrafyalardan bir tanesi. Bugün tüm Cargill yatýrýmlarýnýn %26 sý Avrupa da yer alýyor. Gýda bileþenleri alanýnda ise bu oran %45 seviyelerine çýkýyor. Her alanda olduðu gibi gýda alanýnda da yüksek alým gücüne paralel güçlü pazarlar, yetiþmiþ yüksek kalitede insan gücü, oturmuþ altyapý ve ekonomik üretim koþullarý, bu coðrafyanýn bugüne dek yatýrým çekme konusundaki yüksek baþarýsýnýn Georgia Institute of Technology den gelen burs ve asistanlýk teklifi üzerine ABD ye giden Görür, bu dönemin hayata bakýþ açýsýnýn þeklillenmesinde çok önemli etkileri olduðunu belirtiyor. altýnda yatan ana faktörler olarak öne çýkýyor. Cargill Gýda Bileþenleri Platformu ile Cargill Avrupa Strateji ve Ýþ Geliþtirme Departmaný nýn (SBD) Avrupa merkezi Belçika da ve ayný binada. Bu nedenle SBD Proje Ekibi Lideri Mahir Görür ün üzerinde çalýþtýðý projeler genellikle bu platformda þekilleniyor. Görür ve ekibi temel olarak 3 tip proje üzerinde çalýþýyor. Bunlar arasýnda üzerinde en fazla çalýþtýklarý projeleri, M&A (Mergers and Acquisitions) yani birleþmeler ve satýn almalar oluþturuyor. Görür; SBD olarak genelde 100 milyon dolar üzerindeki projelerin yönetilmesinde yer alýyoruz diyor. Altý yýlý aþkýn bir süredir Cargill de çalýþan Görür, ziraat mühendisi bir baba ve ev hanýmý bir annenin dört çocuðundan ortancasý olarak dünyaya gelmiþ. Aile tarým ile iç içe olduðu için tarým konusunda ciddi deneyimi var. Cargill ismiyle hayatýnýn bu bölümünde tanýþan Görür, Cargill o dönemde Türkiye de tohumculuk sektöründe de faaliyet gösteriyor ve pazarda oldukça popüler bir marka olarak yer alýyordu diyor. Bugün ise Cargill onun için gerçek bir okul demek Bu anlamda Belçika da bulunduðu üç seneyi de dolu dolu geçirmiþ. Duygularýný þu sözlerle ifade ediyor: Cargill de çalýþmaya baþladýðýnýzda yaklaþýk 150 senelik gelenek ve tecrübeyi bir anda önünüzde buluyorsunuz. Bu tip bir ortamda bulunmak insanýn hem mesleki hem de kiþisel geliþimi açýsýndan ciddi olanaklar saðlýyor. Belçika ilk yurt dýþý deneyiminiz mi oldu? Hayýr, öncesinde bir Amerika maceram var. Ortaokul ve liseyi Özel Adana Lisesi nde tamamladým. Sonra ODTÜ Endüstri Mühendisliði bölümüne girmeye hak kazandým. Endüstri Mühendisliði çok istediðim bir branþtý ve ODTÜ gerek eðitim gerekse sosyal olanaklar açýsýndan bana mükemmel imkânlar sundu. ODTÜ Endüstri Mühendisliði bölümünden mezun olduktan sonra branþýmla ilgili eðitimimi yüksek lisans ile pekiþtirmeyi hedefledim. Bu alanda dünyanýn en prestijli okulu olarak gösterilen Atlanta daki Georgia Institute of Technology den gelen burs ve asistanlýk teklifi ile ABD de eðitim fýrsatý doðdu. ABD maceram bu þekilde baþladý. Bu önemli tecrübe size neler kattý? ABD de bulunduðum bu dönemin vizyonum ve hayata bakýþ açýmýn þekillenmesinde çok önemli etkileri oldu. Amerikan toplumuna baktýðýnýzda kültür çeþitliliði açýsýndan dünyanýn en zengin mozaiðini görürsünüz. ABD de gerek sosyal gerekse profesyonel hayatta geçerli olan kurallar bu çeþitliliði absorbe etmek ve korumak üzerine kurulmuþtur. Yani baþka kültürleri tanýmaktan 8 CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul

11 Ýçimizden biri Çalýþmaya baþladýktan sonra arkadaþça ve pozitif yaklaþýmýn Cargill Türkiye kültürünün temelini oluþturduðunu gördüm. Cargill Türkiye de geçirdiðim 3 yýldan gerek iþ gerekse sosyal paylaþým açýsýndan çok keyif aldým. Mahir Görür haz alýyorsanýz ABD, yaþayabileceðiniz en güzel yerdir. Hoþgörünün kültürün temel taþý olduðu bir ortamda büyüdüðümden yeni ortamýma adaptasyonum da hýzlý oldu ve bu ülkede geçirdiðim yýllardan büyük keyif aldým. Orada bulunduðum süre zarfýnda birçok milletten ve inanýþtan insanla ayný evi, sofrayý, sosyal ortamý ve ofisi paylaþtým. Bu çok renkli bir dünya Bence insanlarýn ve kültürlerin farklýlýklarýný tanýmanýn ve bu farklýlýklara saygý göstererek anlamaya çalýþmanýn hazzýný, her insanýn almasý gerek. Aksinin çok önemli hatta acý bir kayýp olduðunu düþünüyorum. CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul 9

12 CargillHaberler Cargill Türkiye ye 2005 yýlýnda Ýþ Geliþtirme Müdürü olarak adým atan Görür için Cargill ismi; Adana ya, çocukluk yýllarýna çaðrý yapýyor. Görür; Memleketimde çok saygý gördüðünden, bu ekibe katýlmak beni heyecanlandýrmýþtý diyor. Georgia Institute of Technology sonrasý yine Atlanta da bulunan büyük bir petrol ve perakende þirketinde Projeler Müdürü olarak çalýþmaya baþladým. 3,5 yýl sonra kendi iþimi kurdum ve danýþmanlýk alanýnda faaliyet göstermeye baþladým. Bir süre sonra ailemin de isteði üzerine Türkiye ye döndüm ve danýþmanlýk faaliyetlerime burada devam ettim. Bu esnada tanýþtýðým tanýnan bir iþ adamý vesilesi ile büyük bir holdingde Lojistik Direktörü olarak çalýþmaya baþladým. Cargill Türkiye de çalýþmaya nasýl karar verdiniz? miþtik. Kaynaþmak için bundan daha güzel fýrsat olabilir mi? Hazýr spora baþlamýþken bir Cargill basketbol ekibimiz olsun diye düþündük ve þirketler ligine katýldýk cm boy aralýðýnda yer alan ekibimiz ile turnuvada fýrtýnalar estirdik. Ama sakatlanmalar vesilesi ile ilk 3 te maalesef yer alamadýk. En azýndan görüntü itibari ile en sempatik ekiptik diyebilirim. Ayrýca bu ilk görev, bana baþka bir açýdan da uðurlu geldi, çünkü bir yýl sonra hayatýmýn aþký ile evlendim. Orta Doðu Teknik Üniversitesi nde Endüstri Mühendisliði eðitimi alan Mahir Görür, Cargill Türkiye den Cargill dünyasýna yelken açan çok sayýda Türk yöneticiden biri. Cargill Türkiye ye ilk olarak 2005 yýlýnda Ýþ Geliþtirme Müdürü olarak adým attým. Cargill ismi Adana yýllarýma çaðrý yaptýðýndan ve memleketimde çok saygý gördüðünden, bu ekibe katýlmak beni heyecanlandýrmýþtý. Ama Cargill de çalýþmaya karar vermemde takým ile ilgili ilk izlenimimin daha büyük etkisi oldu. Ýlk görüþmemizi Pýnar Kadýrgan ve Murat Tarakçýoðlu ile yapmýþtýk. Güler yüzle karþýlandým ve sohbet kývamýnda oldukça keyifli bir saat geçirdik. Pýnar ve Murat ýn yüksek enerjisi, ulaþýlabilirliði ve alçak gönüllülüðü hafýzamda kalan önemli özellikler. Çalýþmaya baþladýktan sonra arkadaþça ve pozitif yaklaþýmýn Cargill Türkiye kültürünün temelini oluþturduðunu gördüm. Hayatýmýzýn önemli bir kýsmýný ofis ortamýnda geçirdiðimiz düþünülecek olursa kültürel uyumluluðun önemi yadsýnamaz. Her ne kadar ülkeden ülkeye farklýlýklar gösterse de ofis kültürünün temelini oluþturan Cargill yönetim prensipleri, çalýþanlar için çok konforlu bir ortam oluþturuyor. Cargill Türkiye de geçirdiðim 3 yýldan gerek iþ gerekse sosyal paylaþým açýsýndan çok keyif aldým. Genç, dinamik ve sürekli geliþimi hedef edinen iþ arkadaþlarýmýn vizyonum üzerinde pozitif etkileri oldu. Bu ilk yýllar ile ilgili özlemle andýðým güzel hatýralarým da var. Satýþ ve pazarlama ekibinden gurme arkadaþlarýmýn önderliðinde tüm ticari ekip öðle yemeklerinde Ýstanbul un eþsiz mekanlarýna gider tatmayanýn hayal bile edemeyeceði lezzetleri keþfederdik. Göreve baþlamamýn hemen akabinde aldýðým kilolarý bu aktiviteye borçluyum. Tabii kilo probleminden tek muzdarip ben olmadýðýmdan bir süre sonra sportif aktivitelere yönelmiþ, haftanýn iki günü basketbol ve futbol oynamaya baþlamýþ; diðer günlerde de oyun esnasýnda olan komik durumlardan konuþup eðlen- Belçika da benzer bir uðurlu olay yaþadýnýz mý? Evet, evet Belçika nýn bize verdiði en güzel hediye de kýzýmýz Ela Zeynep oldu. Belçika ya gidiþiniz nasýl oldu? 2008 de Belçika daki Strateji ve Ýþ Geliþtirme Departmaný ndan (SBD) aldýðým teklif sonucu eþim ile Brüksel e taþýndýk. Þu an yine ayný departmanda ekip lideri olarak görev yapýyorum. SBD de Cargill in global seviyede uzun dönemli stratejilerinin oluþturulmasýnda, bu stratejilere paralel platform ve iþ ünitelerinin büyüme hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedefler çerçevesinde yapýlan birleþmeler ve satýn almalarda görev alýyoruz. Þirket açýsýndan stratejik öneme sahip bu projelerde görev yapmak, gerek þirketin bütününü tanýmak gerekse network anlamýnda bana çok ciddi kazanýmlar saðladý. Üzerinde çalýþtýðým projeler ve aldýðým eðitim fýrsatlarý ile programlý bir þekilde liderlik ve yöneticilik vasýflarýmý geliþtirme þansý edindim. Üstelik mühendislik altyapýmdan gelen analitik yeteneklerim ile strateji, iþ geliþtirme ve finans tecrübesinin ilginç bir sentezi oluþtu. Yine Belçika da bulunduðum süreçte ULB Solvay Business School dan MBA diplomasý alarak eðitim altyapýmý da ayrýca pekiþtirdim. MBA de öðrendiklerimi gerçek zamanlý olarak uygulama imkâný veren bir iþte çalýþtýðýmdan bu programdan gerçek anlamda faydalandýðýmý belirtmeliyim. Kýsacasý burada bulunduðum üç seneyi dolu dolu geçirdim. Ýleriye dönük hedefim, iþ ünitelerinin bir tanesinde kapsamlý bir ticari sorumluluk alarak þirketin gerek organik gerekse birleþmeler ile büyümesine katkýda bulunmak. 10 CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul

13 Þirket açýsýndan stratejik öneme sahip projelerde görev yapmak, gerek þirketin bütününü tanýmak gerekse network anlamýnda bana çok ciddi kazanýmlar saðladý. Mahir Görür Ýçimizden biri Hazýr spora baþlamýþken bir Cargill basketbol ekibimiz olsun diye düþündük ve þirketler ligine katýldýk cm boy aralýðýnda yer alan ekibimiz ile turnuvada fýrtýnalar estirdik. CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul 11

14 CargillHaberler Görür; eþi Þenay ve kýzlarý Ela Zeynep ile birlikte Brüksel de yaþýyor. Yurt dýþýnda çalýþmayý hedefleyen evli arkadaþlarýna en büyük tavsiyesi ise bu kararý eþleri ve çocuklarý ile birlikte vermeleri... Yaptýðýnýz iþin ayrýntýsýna da girelim isterseniz Ekibimle SBD de ana olarak 3 tip proje üzerinde çalýþýyoruz. Bunlar arasýnda üzerinde en fazla çalýþtýðýmýz projeler birleþmeler ve þirket satýn almalara yönelik Cargill kurulduðu günden bu yana hýzla geliþen ve faaliyet gösterdiði alanlarý çeþitlendiren bir þirket hedeflerimiz geçmiþten gelen büyüme ivmesinin hýzlanarak devam etmesini öngörüyor, Bu sebeple tüm iþ ünitelerinde bu yönde çok ciddi çalýþmalar var. SBD olarak bu atýlýmýn tam da ortasýndayýz ve genelde 100 milyon dolarýn üzerindeki projelerin yönetilmesinde yer alýyoruz. Atandýðýmýz projenin genel koordinasyonunu saðlýyor, stratejik uyumunun tespitinden deðerlemesine, iç ve dýþ onaylarýn alýnmasýndan entegrasyonuna kadar hemen her aþamasýnda yer alýyoruz. Ýkinci tip projeler, strateji alanýnda Cargill in global stratejisinden tutun da platform ve iþ ünitelerinin uzun dönem veya bölgesel stratejilerinin oluþturulmasýnda ve bu stratejiler doðrultusunda alýnacak aksiyonlarýn belirlenmesinde görevler alýyoruz. Þirketin geleceði ile ilgili söz sahibi olunan bir pozisyonda yer almak ciddi sorumluluklar almayý gerektiriyor ve bu benim için gerçekten heyecan verici. Üçüncü tip projeler ise genelde yönetim kurulu ve platform liderlerinden gelen belirli alanlardaki araþtýrma taleplerinden kaynaklanýyor. Sektörler, rakipler, ülkeler ve Cargill yatýrýmlarý ile ilgili detaylý raporlar hazýrlýyoruz. Diðer ikisi ile karþýlaþtýrýldýðýnda bu daha nadir çalýþtýðýmýz bir proje tipi. Yapýlan iþ proje bazlý olduðundan ve genelde agresif termin süreleri içerdiðinden ol- 12 CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul

15 Görür ve ekibi SBD de, Cargill in global seviyede uzun dönemli stratejilerinin oluþturulmasýnda, bu stratejilere paralel platform ve iþ ünitelerinin büyüme hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedefler çerçevesinde yapýlan birleþmeler ve satýn almalarda görev alýyor. Ýçimizden biri dukça yoðun bir çalýþma tempomuzun olduðunu söyleyebilirim. Fakat tecrübem ve bilgim de ayný oranda artýyor. Ýki ayrý yurtdýþý deneyiminiz var. Peki, adapte olmakta zorlandýnýz mý? ABD ye giderken bekâr ve öðrenciydim. Belçika ya ise evli ve profesyonel olarak geldim. Tabii, yerel yaþama adaptasyon açýsýndan arada çok ciddi farklar var. Her ne kadar ilkinden edindiðim tecrübeler yardýmcý olsa da Belçika da yeniden bir adaptasyon sürecinden geçtik. Bu süreçte aile içi dayanýþma çok önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle yurt dýþýnda çalýþmayý hedefleyen evli arkadaþlarýma en büyük tavsiyem; bu kararý eþleri ve çocuklarý ile vermeleri ve her bireyin desteðini daha ilk baþtan almalarýdýr. Benim hayattaki önceliðim her zaman ailem oldu. Hep ailem için en iyisi olacaðýna inandýðým kararlar verdim. Bunun elbette bir maliyeti var fakat karþýlýksýz sevginin deðeri hiçbir þey ile ölçülemiyor. Elimden geldiðince de çalýþtýðým ortamda iþ ve hayat dengesini saðlamaya özen gösteriyorum. Cargill kültürü bu dengeyi oturtmak için gerekli altyapýyý sunuyor. Fakat bunu baþarmak en nihayetinde çalýþanýn kendisine kalýyor. Görür, birlikte çalýþtýðý ofis arkadaþlarýyla... Soldan saga: Klaus Nielsen, Mahir Görür, Anzor Mikadze, Marie-Christine Hendrickx, Yannick Vennekens ve Eivind Djupedal. Sosyal hayatýmýza gelince Evimiz Brüksel de tam da Türkiye de alýþtýðýmýz gibi geniþ bir caddeye bakan cinsten bir apartman dairesi ve her gün yaklaþýk 30 km uzaktaki Mechelen þehrindeki ofise gidip geliyorum. Brüksel güzel ve keyifli bir þehir. Avrupa Birliði ve NATO yanýnda, saðladýðý vergi avantajlarý sebebi ile birçok uluslararasý þirkete de ev sahipliði yaptýðýndan þehirde expat nüfusunun varlýðý oldukça derin bir þekilde hissediliyor. Diðer büyük Avrupa kentlerinde de olduðu gibi geliþirken tarihi ve doðayý kucaklayabilmiþ, düzenli ve sakin bir þehir Ýstanbul un canlý hayatýna alýþmýþ bizler için þehrin sessizliðine alýþmak ilk baþlarda zor gelse de özellikle çocuk olduktan sonra düzeni ve çevreyi daha fazla takdir etmeye baþlýyorsunuz. Hatta bir süre sonra þehrin rahatlýðý vazgeçilmez oluyor. Brüksel ayrýca büyük bir göçmen nüfusuna da ev sahipliði yapýyor. Türk nüfusu özellikle Schaerbeek bölgesinde yoðunlaþmýþ. Memlekette özlediðiniz hemen her türlü yiyeceði tamamen orijinal hali ile olmasa da bulmanýz mümkün. Ayrýca restoranlarýnýn mutfak çeþitliliði açýsýndan oldukça zengin olduðunun altýný çizmem gerek. Mesela Asya mutfaðýna ilgi duyanlar için Japon, Çin, Tayland ve Malezya restoranlarý oldukça fazla ve menü fiyatlarý makul seviyelerde. Aklýma gelen diðer önemli özellik ise Paris, Londra, Amsterdam gibi büyük þehirlere trenle 1 2 saat mesafede olmasý Kýsacasý küçük olmasýna raðmen kaliteli bir þehir yaþantýsý için mükemmel imkanlar vaat eden bir kent diyebilirim. Bu sürede neler gözlemlediniz? Yurtdýþý deneyimlerim, öteden beri bende var olan batýdan öðrenecek çok þeyimiz olduðu yönündeki kanaatimi pekiþtirdi diyebilirim. Gerek teknoloji gerekse sosyal toplum bilinci açýsýndan çok ilerideler. Öncelikle bunu kabul etmek gerekiyor. Ancak bunlarý söylerken, Avrupalýlara hayranlýkla bakýp onlarý taklit etmek gerek demiyorum. Bunu özellikle belirtme ihtiyacý duyuyorum çünkü asýl anlatmak istediðim gerçekten de bu deðil. Avrupa tarihine baktýðýnýzda toplumlarýn aðýr travmalar yaþadýðýný ve çok ciddi bedeller ödediklerini görüyorsunuz. Bu bedeller Avrupa toplumuna çok þey öðretmiþ. Bunlardan faydalanmamak zekice olmaz diye düþünüyorum. CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul 13

16 CargillHaberler Ticaret Ýstanbul un her yerine nüfuz etmiþ sanki... Her köþede canlý bir ticari faaliyet görüyorsunuz. Alýþveriþe çýkmýþ insan kaynayan Kapalýçarþý nýn geniþ labirentleri oldukça dikkat çekici. Haliç in dar sokaklarý da öyle CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý

17 Türkiye Cargill News da Baþarýya aralanan kapý Ýngilizce yayýnlanan ve dünyanýn 66 ülkesindeki Cargill Ýþ Üniteleri ile Cargill in iþ birliði yaptýðý kuruluþlara gönderilen Cargill News, Türkiye yi anlattý. Derginin editörü Paul Dienhart tarafýndan kaleme alýnan ve Palani Mohan ýn fotoðraflarýnýn eþlik ettiði Türkiye haberini okurlarýmýz için özetledik. Ýþte size, Baþarýya aralanan kapý Son on yýl içinde sadece birkaç ülke Türkiye den daha fazla deðiþim yaþamýþtýr. Kýsa bir süre önce Economist dergisine kapak olan bir yazýda, Türkiye ekonomisinin daha 10 yýl öncesine kadar çok sýkýntý içinde olduðu ve bankalarýnýn battýðý belirtiliyordu. Bugün ise Türkiye, Avrupa ülkelerinden daha hýzlý büyüyor. Bazý ekonomistler Türkiye nin, BRIC kulübü olarak tanýnan geliþmekte olan dev ülkeler (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) arasýna dâhil edilmesi gerektiðini ifade ediyor. Cargill, 1960 yýlýnda tahýl ticaretine baþladýðý yýldan bu yana Türkiye nin büyümesinin bir parçasý oldu. Þirket 1989 yýlýnda hala Vaniköy olarak bilinen glikoz fabrikasýný satýn alarak üretim faaliyetine de baþladý. Bu büyüme devam ediyor. Türkiye nin GSYH si çift haneli büyüdüðü için, Türk tüketicileri de beslenme biçimlerini iyileþtirecek gelire sahip durumdalar. Türk tüketicilerinin artan taleplerine ilaveten Türkiye, ülke olarak Orta Doðu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki büyüme için platform saðlayan bir konumda yer alýyor. Cargill Gýda Türkiye þu anda Orta Doðu bölgesinde 40 þirkete hizmet veriyor. Ekonomik büyümesi Avrupa yý geçmeye baþlayan Türkiye ise artýk kendi arka bahçesindeki pazarlarý keþfediyor, batýya dönük bakýþlarýný doðuya çeviriyor. Economist dergisine göre, Türkiye nin Orta Doðu ülkelerine olan ihracatý geçen sekiz yýl içinde iki katýna çýktý. Türkiye, ABD ye yaptýðýndan daha fazla tutarda ihracatý Orta Doðu ülkelerine yapýyor. Geçiþ noktasý Türkiye yi belli bir kategoriye oturtmak ise daima zor olmuþtur. Türkiye laik demokrasisi ve Batýya dönük görüþleri olan Müslüman bir ülke ve topraklarýnýn çoðunluðu Avrupa nýn dýþýnda. Ancak ülke, Orta Doðu bölgesine yakýn olmasýna karþýn Orta Doðu nun bir parçasý deðil. Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal Orta Doðu, Asya veya Avrupa da deðiliz. Türkiye nin özel bir durumu var. Tüm bu bölgelere geçiþ noktasýnda. Türkiye coðrafi konumu dolayýsýyla Orta Doðu ya hizmet verebilen doðal bir merkez ve burada Cargill in büyümesine yardýmcý olmak isteyen pek çok kiþi var diyor. Türkiye, yüzyýllar boyunca çalýþkan insanlarý olan, ticaret, alým ve satým faaliyetlerine odaklý bir ülke olarak biliniyor. Cargill de görevli Türk personel, Türklerin hiçbir zaman emekli olmadý- Orta Doðu, Asya veya Avrupa da deðiliz. Türkiye tüm bu bölgelere geçiþ noktasýnda. Dolayýsýyla Orta Doðu ya hizmet verebilen doðal bir merkez ve burada Cargill in büyümesine yardýmcý olmak isteyen pek çok kiþi var. CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý Kapak Sera Baysal 15

18 CargillHaberler ðýna, emeklilik yaþý geldiði zaman bir dükkân açýp ticarete atýldýklarýna dair þaka yapýyorlar. Ýstanbul Haliç in dar sokaklarýnda yürüdüðünüzde, her köþede canlý bir ticari faaliyet olduðunu görüyorsunuz. Ortalýk alýþveriþe çýkmýþ insanlarla kaynýyor; en moda tekstil ürünleri ve elektronik cihazlardan renkli baharatlara ve bakýr tavalara kadar her türlü mal, küçük dükkânlarýn dýþýna taþmýþ þekilde sergileniyor. Susamlý çýtýr çýtýr simitlerle dolu tepsileri baþýnýn üstünde taþýyan simitçiler kalabalýk arasýnda ilerliyor. Simitçi satýþ yapacaðý an yumuþak bir hareketle eðilerek müþterinin istediði simidi rahatça seçmesine imkân veriyor. Anlýyoruz ki geleneksel yiyecekler hiçbir zaman gündemden düþmeyecek, ancak Türk tüketicileri için yeni seçenekler de mevcut. Çikolataya raðbet Cargill Gýda Türkiye de Kýdemli Teknik Servis Uzmaný olarak çalýþan Zaim Türk, Türkiye de artýk çok daha çeþitli gýda ürünleri var. Bu ise Cargill ürünlerine olan talebin artmasý demektir diyor. Örneðin çikolata son on yýl içinde çok daha popüler hale geldi. Daha öncesinde damat adayý ve ailesi kýz isteme ziyaretine giderken elinde bir kutu Türk lokumu götürürmüþ. Artýk bir kutu çikolata daha çok raðbet görüyor. Zaim Türk Gýda çeþitliliðine ek olarak, çok daha teknik bir pazar haline geldi diyor ve ilave ediyor: 2005 öncesi, birkaç þirkette AR-GE departmaný vardý veya gýda mühendisi çalýþýyordu. Þimdi ise küçük firmalar dahi bu alanda yatýrým yapýyor. Bu nedenle, Cargill son yedi yýl içinde teknik bölümünü iki kat büyüttü. Cargill Gýda Türkiye de çalýþan ticari faaliyetler ekibinin yaþ ortalamasý 28. Soldan saða: Ece Bayramoðlu, Cenk Erkan, Nisa Nebioðlu, Nedim Elcheik, Toygun Atlan ve Ýnanç Iþýk Cargill Gýda Türkiye, neler yapabildiðini geçen yýl Ekim ayýnda 37 müþterisinin AR-GE ve satýn alma temsilcileriyle düzenlediði üç günlük toplantýda gösterdi. Gýda prototiplerini kullanan Cargill, müþterilerin ürünlerin tadýna bakmasýný saðlarken, sahip olduðu teknik becerileri de göstermiþ oldu. Þirket bu toplantý sonrasýnda 50 den fazla ürün geliþtirme talebi aldý. Kakao ve çikolata araþtýrma laboratuarý olan Cargill Gýda Türkiye, ürün geliþtirme çalýþmalarýnda firmalarla yakýn bir iþbirliði içinde. Kuluçka yenilikçiliði Cargill, Ýstanbul daki mýsýr iþleme tesisini 1989 yýlýnda aldýðýndan bu yana Cargill Türkiye, MET- NA (Orta Doðu, Türkiye, Kuzey Afrika) bölgesinde en büyük etkisini yarattý. Þirket bu geliþmeler sonucu yeni bir mýsýr þekeri üretim tesisini Orhangazi de açtý. Cargill Gýda Türkiye ayný zamanda Ýstanbul daki genel merkezinde Cargill Gýda Bileþenleri ve Sistemleri (FIS) Platformunun beþ iþ biriminden çeþitli ürünler satýyor. Ayrýca, Cargill in Hububat ve Yaðlý Tohum Tedarik Zinciri yýllýk yaklaþýk 1 milyon ton ürünü Türk sanayicilerine tedarik ediyor. Orhangazi mýsýr iþleme tesisi inþa edildiði tarihte Kuzey Amerika dýþýndaki en büyük fabrika idi. Ancak glikoz ve fruktoz üretimine getirilen kota nedeniyle 2002 yýlýnda gerileme yaþanmaya baþladý. Cargill Gýda Türkiye birden bire kapasitesinin yaklaþýk yüzde 60 ýný kullanabilen bir tesise sahip olmuþtu. Neyse ki Cargill in Türkiye de baþka bir önemli varlýðý daha var; bu varlýk, þirketin yenilikçilik kültürü son derece güçlü olan çalýþanlarý. Yenilikçilik çalýþmalarýný yönlendiren Sera Baysal Personelimiz son derece yaratýcý... Hiç yeni fikir sýkýntýsý çekmiyoruz, ancak insanlarýn fikirlerini ifade etmesini teþvik eden bir sisteme de ihtiyaç var diyor. Cargill Türkiye, Kuluçka adýný verdiði bir sistemle 10 yýldýr yenilikçiliði teþvik ediyor. 16 CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý

19 Türkiye nin dört bir yanýndan toplanan yerli mýsýr, Cargill in Kuzey Amerika dýþýnda dünyadaki en büyük yatýrýmý olan Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi ne geliyor. Tesis, 2 kez Cargill in En Ýyi Fabrikasý seçildi. Tüm personel Cargill Gýda Türkiye de yürütülen kapsamlý yenilikçilik programýna fikirlerini sunuyor. Bakým personeli Kasým Tolga (solda) ve Sadettin Ýlhan pratik fikirleri nedeniyle ödüllendirildiler. Kapak Yenilikçi kültür, Orhangazi tesisinde enerji tasarrufu saðlayan bir dizi fikrin ortaya çýkmasýna neden olmuþ. Otomatik sistemler, enerji tüketimini günlük olarak takip ediyor. Sistemin etkin çalýþmasý, tesise 2005 ve 2010 yýllarýnda En Ýyi Cargill Tesisi (Best Plant) ödülünün verilmesine katký yaptý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ise Orhangazi tesisini Türkiye deki enerji verimliliði en yüksek fabrika olarak tescilledi. Kuluçka yenilikçilik sisteminde hiçbir þey tesadüfî deðil. Bir yazýlým sistemi, fikirleri organize ediyor. Yeniliklerden elde edilen gelirler takip edilerek yeni hedefler konuyor. Yapýlan yenilikler sayesinde geçen yýl dikkate deðer bir tasarruf saðlandý ama Cargill Gýda Türkiye, çalýþanlarýnýn yenilikçi fikirleri sayesinde bu tasarrufu daha da arttýrmayý hedefliyor. Yetenek fazlasý olan bir yer Cargill Gýda Türkiye nin son üç dönemde (2006, 2008 ve 2010) Cargill Business Excellence (Ýþ Mükemmelliði) ödülünü kazanmasýnýn bir nedeni de yenilikçilik alanýndaki baþarýlarý oldu. Yöneticiler, bu ödülleri kazanmanýn sýrrýnýn mükemmel çalýþanlar olduðunu ifade diyor. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu Türkler son derece pratik insanlardýr diyor ve ilave ediyor: Biz sonuç isteriz. Son sekiz yýl içinde Ýþ Mükemmelliði çalýþmalarýmýz, sonuçlarýn daha yöntemli bir þekilde alýnmasýný saðlayan kültürün oluþturulmasýnda bize yardýmcý oldu. Tecrübemiz arttýkça, prosesin kendisi üzerinde çok daha az zaman harcýyoruz. Bu proseslerin bir kýsmý müþterilerle son derece yapýlandýrýlmýþ þartlar altýnda çalýþma imkâný veriyor. Müþterilere yapýlacak ziyaretler bir yýl önceden planlanýyor. Satýþ hedefleri konuyor. Müþteri Ýliþkileri Yönetim programýnda müþterilerin tüketimini, þikâyetlerini ve takdirlerini gösteren beþ yýllýk verilere sahip. Cargill her bir satýþ personelinin birden fazla ürünü temsil ettiði Go-To-Market yaklaþýmýný hayata geçirmeden önce bile, Cargill Gýda Türkiye Biz sonuç isteriz. Son sekiz yýl içinde Ýþ Mükemmelliði çalýþmalarýmýz, sonuçlarýn daha yöntemli bir þekilde alýnmasýný saðlayan kültürün oluþturulmasýnda bize yardýmcý oldu. Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý 17

20 CargillHaberler Köy meydanýnýn simgesi gibi duran koca bir aðacýn altýnda Yenigürle Muhtarý Ahmet Altýntaþ, Celebci yi sýcak bir biçimde karþýlýyor, bu tip sohbetlerin olmazsa olmazý ince belli bardakta çaylar da masaya geliyor. Altýn, Yenigürle'nin, ihtiyaçlarý Cargill tarafýndan karþýlanan okulundan istifade eden beþ köyden biri olduðunu belirtiyor. Tepenin yukarýsýndaki bir köye arabayla giderken yolumuz zeytin aðaçlarýnýn arasýndan geçiyor ve sonunda köyün Arnavut kaldýrýmý döþeli sokaklarýna ulaþýyoruz. bu þekilde çalýþýyordu. Tarakçýoðlu 2006 yýlýndan bu yana gýda bileþenlerinde % 400 lük satýþ artýþý elde etmemizin gerçek nedeni ayný kiþinin gýda müþterileriyle ilgilenmesi olmuþtur diyor. Cargill Türkiye de genç bir ekip çalýþýyor (ortalama yaþ 35) ve hepsi Türk. Aslýnda, þirkette o kadar çok sayýda yetenekli Türk personel var ki, 18 Türk personel Türkiye deki faaliyetler büyüdüðü zaman eve dönmeye hazýr bir þekilde dünyanýn pek çok yerindeki Cargill tesislerinde çalýþýyor ve tecrübe kazanýyor. Orhangazi Ýstanbul dan sonraki duraðýmýz 75 milyon dolarlýk bir yatýrýmla kurulan ve son teknoloji ürünü Orhangazi ilçesinde, üzerinde Cargill adýnýn ve logosunun yer aldýðý kocaman bir bina var. Burasý tüm dünyada Cargill adýný taþýyan belki de tek okul. donanýmlarýyla yapýldýðý dönemde Cargill'in Kuzey Amerika dýþýndaki en büyük tesisinin yer aldýðý Orhangazi ilçesi oluyor. Ýlçeye etrafý meyve bahçeleri ve zeytinliklerle bezeli bir karayolu baðlantýsýyla ulaþýlýyor. Fabrika Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ile birlikte geziyoruz. Tepenin yukarýsýndaki bir köye arabayla giderken yolumuz zeytin aðaçlarýnýn arasýndan geçiyor ve sonunda köyün Arnavut kaldýrýmý döþeli sokaklarýna ulaþýyoruz. Odun yüklü eþekler dar sokaklarda aðýr aksak ilerliyor, küçük bir beyaz minare köy camisinin yerini gösteriyor. Köye girdiðinde insan sanki zaman içinde 50 yýl geriye gitmiþ hissine kapýlýyor. Köy meydanýnýn simgesi gibi duran koca bir aðacýn altýnda Yenigürle Muhtarý Ahmet Altýntaþ, Celebci yi sýcak bir biçimde karþýlýyor, bu tip sohbetlerin olmazsa olmazý ince belli bardakta çaylar da masaya geliyor. Altýn, Yenigürle'nin, bilgisayar laboratuarý, video ve ses donanýmlarý ve diðer ihtiyaçlarý Cargill tarafýndan karþýlanan okuldan istifade eden beþ köyden biri olduðunu belirtiyor. Muhtar; Cenan'ýn bize çok emeði geçmiþtir diyor, Kendisinin bu görevi üstlenmesinden önce, fabrikayla bir diyaloðumuz yoktu. 18 CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý

21 Kapak Nelerin deðiþtiðini açýklamasýný istediðimizde muhtar anlatmaya baþlýyor: Tesis ilk kurulduðunda aleyhte olan birçok kiþi vardý diyor; Ortalýkta bir sürü laf dolaþýyordu, ama hiçbirinin aslý astarý yoktu. Cargill in yöredeki su kaynaklarýný tüketeceði, kurulan tesisin doðal kaynaklarýmýzý iyice sömürdükten sonra kapatýlacak, kýsa vadeli bir yatýrým olduðu iddia ediliyordu. Birçok kiþi Cargill in yöreyi mahvedeceðini, sonra da çekip gideceðini düþünüyordu. Ama su kaynaklarýmýza hiçbir þey olmadýðýný hepimiz gördük. Cargill in faaliyetlerinin hiçbir olumsuz etki yaratmadýðýna bizzat þahit olduk. Cargill Ýlköðretim Okulu Orhangazi ilçesinde, üzerinde Cargill adýnýn ve logosunun yer aldýðý kocaman bir bina var. Burasý tüm dünyada Cargill adýný taþýyan belki de tek okul. Cargill tarafýndan saðlanan 2 milyon dolarlýk finansmanla inþa edilen ve 2006 yýlýnda hizmete giren Cargill Ýlköðretim Okulu nda bugün 500 öðrenci eðitim görüyor. Türkiye deki birçok okulda okul müdürleri eðitimcilik görevlerini ikinci plana atýp, okula kaynak saðlamakla uðraþmak zorunda kalýyor. Genellikle temizlik ve güvenlik personeli gibi çalýþanlarýn maaþlarý ile bilgisayar, televizyon gibi eðitim araç gereçlerini okulun kendi imkânlarýyla karþýlamasý gerekiyor. Okul Müdürü Yýlmaz Aydeyer Oysa biz burada, tüm dikkatimizi eðitim üzerine yoðunlaþtýrmýþ durumdayýz. diyor ve ekliyor: Cargill Türkiye hep yanýmýzda oldu, her zaman da okulumuzu desteklemeye devam ediyor. Fiziki olanaklarýmýz, bize diðer okullarýn sahip olmadýðý bir avantaj saðlýyor. Örneðin, okulumuzda bir adet kimya laboratuarý, bir adet fizik laboratuarý ve bir de bilgisayar laboratuarý bulunuyor. Bu olanaklar her okulda yok. Cargill okulla, forma tasarýmý konusunda okul aile birliðine yardýmcý olacak kadar yakýndan ilgileniyor. Mozaik zeminlere, geniþ koridorlara ve aydýnlýk dersliklere sahip okulun çizimleri özel olarak bir mimara yaptýrýlmýþ. Sera Baysal altýný çize çize belirtiyor; Bu okulda resmen markamýz var, o yüzden burayý yaþatmak boynumuzun borcu. Cargill Ýlköðretim Okulu, Orhangazi tesisinde görevli Cargill Yöresel Ýliþkiler Ekibi nin ortaya koyduðu eðitim projelerinden sadece bir tanesi. Çoðu yöre halkýndan olan gönüllü fabrika çalýþanlarý da ayrýlan bütçeyi yaþadýklarý yer için en olumlu þekilde deðerlendirme hakkýna sahip bulunuyor. Eðitim projeleri aðýrlýkta olmakla birlikte çevre korumaya ve halk saðlýðýný geliþtirmeye dönük projelere de kaynak aktarýlýyor. Cargill sadece maddi destek saðlamakla kalmýyor. Çalýþanlar da kendi olanaklarýyla lisede ve üniversitede okuyan öðrencilere küçük de olsa burslar veriyor, böylece öðrencilerle aralarýnda bir bað kuruyorlar. Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal, Ýnsanlar artýk Cargill i Türkiye ye gerçekten deðer katan bir firma olarak görüyor diyor. CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý 19

22 CargillHaberler Cargill Barliv Arpa Betafiber Kolesterolünüz kontrol altýnda Kardiyovasküler hastalýklarýn artmasý, kan kolesterolünü istenen seviyelerde tutmaya yardýmcý olabilecek gýda ve içeceklere olan ilgiyi gün geçtikçe artýrýyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber, arpa beta-lifi içeren kalp saðlýðýna yönelik yeni ürünlerin tasarlanmasý için önemli bir kapý açýyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber ile tüketiciler saðlýklý kolesterol düzeylerine kavuþacak. Cargill in ilk olarak 2006 yýlýnýn sonunda Avrupa Saðlýk Bileþenleri Fuarý nda tanýttýðý arpa beta lifi dünya pazarýnda kalp saðlýðýna yönelik gýda ve içeceklerin geliþtirilmesinde yeni bir çýðýr açýyor. Avrupa Gýda Güvenliði Otoritesi (EFSA) nin Cargill Barliv Arpa Betafiber e iliþkin son klinik çalýþmalarý inceledikten sonra Ekim 2009 da yayýnladýðý bilimsel görüþle beta-glukanlar ile kandaki kolesterol seviyesinin arasýndaki iliþkiyi onaylamýþ oldu. Cargill Barliv Arpa Betafiber in kalp saðlýðýný desteklediðini gösteren baþka kanýtlar da bulunuyor. Bununla ilgili Minnesota Üniversitesi nde yapýlan araþtýrma sonuçlarý; Fransa, Dijon da 23 Mart 2010 da gerçekleþtirilen 5. Uluslararasý Tat, Beslenme ve Saðlýk Kongresi nde, Cargill Global Gýda Araþtýrma Baþkaný Dr. Anne Frank tarafýndan sunuldu. Araþtýrma sonuçlarý; Nutrition, Alimentation Fonctionnelle et Alimentation Santé (NAFAS) ve Industries Alimentaires et Agricoles (IAA) adlý iki bilimsel dergide de yayýnlandý. Sonuçlara göre kalp saðlýðýný desteklediði kanýtlanan Cargill Barliv Arpa Betafiber, saðlýklý beslenme içerisinde günde 3 gr alýndýðýnda total kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerini önemli ölçüde düþürüyor. Cargill Bilim ve Regülasyon Çalýþmalarý Üst Düzey Yöneticisi Lore Kolberg, EFSA bilimsel görüþü ile birlikte bu çalýþma, Cargill Barliv Arpa Betafiber içeren kalp saðlýðýný destekleyici yeni ürünlerin tasarlanmasý için kapý açtý diyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber, meyve sularýndan gazlý içeceklere, atýþtýrmalýk ürünlerden tahýl ürünlerine kadar geniþ bir yelpazedeki gýda ürünlerinde ve içeceklerde kullanýlabiliyor. Avrupa da bugünkü uygulamalarý arasýnda; süt bazlý olmayan içecekler, tahýl barlarý, unlu mamuller ve kahvaltýlýk gevrekler yer alýyor. Beta glukan kaynaðý Cargill Barliv Arpa Betafiber (betalif), beta glukan yararlarýný, süt kökenli olmayan içeceklere de taþýyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber, %70 saf beta glukan kaynaðý olup, tam arpadan ekstrakte ediliyor. Yulaf lifinden farklý olarak ve düþük moleküler aðýrlýðýndan dolayý Barliv arpa betafiber, düþük viskozite, yumuþak bir tat, nötral damak tadý ve sýfýr renk etkisi gösteriyor. Yeni ve mevcut formülasyonlarýn içerisinde kolayca yararlanýlabiliyor. Bu da, diðer kolesterol düþürücü bileþenlerden farklý olabilecek yeni bir bileþenin, kolesterol düþürmeye yardýmcý içeceklerde yer almasýný saðlayacak bir fýrsatý ortaya çýkarýyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber in, doymuþ yað içeriði düþük bir diyetin parçasý olarak, saðlýklý bir kan kolesterol seviyesinin saðlanmasýna yardýmcý olduðu klinik olarak da ortaya kondu. Saðlýk olgularý Bilimsel çalýþmalar arpa betafiberin orta derecede yüksek kan kolesterolüne sahip kiþilerde, düþük doymuþ yað içeren diyetin bir parçasý olarak, 20 CargillHaberler - Kolesterolünüz kontrol altýnda

23 Cargill Barliv TM Arpa Betafiber in Faydalarý Klinik olarak ispatlanmýþ Kolaylýkla formüle edilen etkili doz Kuru bileþen Kolaylýkla nakledilebilir Kolay karýþýr (kümelenmez) Tamamen çözünür Düþük PH a sahip içeceklerde stabil Ekstrüzyon ve UHT iþlemlerinde ýsýl stabilizeye sahip Cargill çözümleri LDL kolesterol seviyesini belirgin düzeyde düþürdüðünü gösteriyor. Bu nedenle arpa betafiber içeren gýda maddeleri, kan kolesterolü seviyesini iyileþtirmek için etkili bir seçenektir. Gerçekleþtirilen araþtýrmalar ortaya koyuyor ki arpa betafiberin kan þekeri ve tokluk hissi gibi konularda da saðlýk faydalarý var. Gittikçe artan epidemiyolojik veriler, hububat lifleri açýsýndan zengin beslenme þekillerinin ve düþük glisemik indekse sahip gýdalarýn, saðlýklý kan þekeri seviyelerinin saðlanmasýna yardýmcý olabildiðini de gösteriyor. Son dönemde gerçekleþtirilen bir meta-analiz (Barclay, A. W. et al. American Journal of Clinical Nutrition 87 (3); March 2008) çalýþmasýnda da yüksek glisemik indekse sahip gýdalarýn yerine tercih edilmeleri durumunda, glisemik kontrolde klinik olarak faydalý etki görüldüðü bildiriliyor. Ayrýca, bilimsel araþtýrmalar Cargill Barliv Arpa Betafiber gibi liflerce zengin besinlerin, düþük düzeylerde kalori ve yað alýmý sýrasýnda doygunluk hissini teþvik ederek kilo kontrolüne yardýmcý olabileceðini belirtiyor. Bu nedenle arpa betafiber, kilo kontrolü programlarýnda umut verici bir araç olarak da dikkat çekiyor. Bilimsel araþtýrmalar Cargill Barliv TM Arpa Betafiber gibi liflerce zengin besinlerin, düþük düzeylerde kalori ve yað alýmý sýrasýnda doygunluk hissini teþvik ederek kilo kontrolüne yardýmcý olabileceðini belirtiyor. CargillHaberler - Kolesterolünüz kontrol altýnda 21

24 CargillHaberler TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri açýklandý Reel politikalar için doðru kaynak TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü Envanteri 2010, 11 Mayýs ta Ýstanbul da düzenlenen basýn toplantýsýyla açýklandý. Envanter, gýda ve içecek sektöründe reel politikalar oluþturulabilmesi için güncel ve doðru bilgi kaynaðý olma niteliðini taþýyor. Tüm kurum ve kuruluþlarýyla 2023 vizyonuna odaklanan ekonomimizde, her yýl yüksek oranda dýþ ticaret fazlasý veren gýda ve içecek sektörü gibi sektörlere öncelik verilmelidir. Þemsi Kopuz Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), tüm faaliyetlerinin odaðýnda bulunan Gýda Güvenliði, Çevre, Tüketici ve Ticaret-Rekabet baþlýklarýnda sektörel politikalar oluþturulabilmesi için doðru ve güncel bir veri kaynaðý olmasýný amaçladýðý TGDF Gýda ve Ýçecek Sanayi Envanteri 2010 u kamuoyu ile paylaþtý. Sektörün geleceðine iliþkin projeksiyonlar için yol gösterici niteliðindeki Envanter, gýda ve içecek zincirinde yer alan tüm paydaþlarýn önüne sektörün en net fotoðrafýný koyuyor. Son 10 yýlda TGDF öncülüðünde gerek üretimde gerekse ihracatta müthiþ bir ivme yakalayan sektörün en dikkat çeken özelliði ise hemen her yýl dýþ ticaret fazlasý veriyor olmasý. Sektör, 2010 yýlýnda da bu özelliðini korudu. Envanter 2010 verilerine göre, 3,4 milyar dolarlýk ithalatýna karþýn 6,7 milyar dolar ihracat yapan sektör, %13,1 lik ihracat artýþýyla da Türkiye ortalamasýný geride býraktý. Geçen yýl gerçekleþen ihracat rakamýyla kriz öncesi rakamlarý da geride býrakan sektör, ayný zamanda %195 gibi yüksek bir oranda dýþ ticaret fazlasý verdi. TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü Ýlknur Menlik tarafýndan sunumu yapýlan Envanter 2010 un basýn toplantýsýnda konuþan TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz; sektörün son yýllarda dýþ ticarette yakaladýðý baþarýlý performansa dikkat çekerek; sektörün artýk eskisinden çok daha fazla desteklenmesi gerektiðine vurgu yaptý. Türkiye ekonomisinin devletin tüm kurum ve kuruluþlarýyla 2023 vizyonuna odaklandýðýný söyleyen Kopuz, son 30 yýllýk dönemde ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnýn ortalama olarak %63.6 olduðunu, bu ortalamanýn devam edeceði göz önüne alýndýðýnda, 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlýk ihracatýn yakalanmasý için muhtemelen 300 milyar dolarlýk bir dýþ ticaret açýðýnýn oluþacaðýný kaydetti. Bu tahminler doðrultusunda ilk yapýlmasý gerekenin, yüksek oranda dýþ ticaret fazlasý veren gýda ve içecek sektörü gibi sektörlere öncelik verilmesi olduðunu ifade etti. Kopuz; ülke ekonomisi içinde 4 büyük üretim sektöründen biri durumunda olan gýda ve içecek sanayinin, yüksek bir oranda dýþ ticaret fazlasý veriyor olmasýný ve Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir ihracat artýþý yakalamasýný bir gurur kaynaðý olarak gördüklerini de sözlerine ekledi de en çok gýda konuþuldu Konuþmasýnýn büyük bölümünde dünya ve Türkiye deki geliþmelere deðinen Kopuz, 2011 yýlýnýn ilginç ve beklenmedik geliþmelere sahne olduðunu, bu nedenle dünyadaki siyasi ve ekonomik geliþmelerin de gýda ve içecek sektörünün 22 CargillHaberler - Reel politikalar için doðru kaynak

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2011 Gemi taþýmacýlýðýnda bir ilk Tuba Çetin Alpa: Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks Tüketiciye saðlýk, üreticiye kolaylýk Sohbet: Prof. Dr. Aziz Tekin Bitkisel

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2010 Okulumuz örnek teþkil ediyor Biz ne yapýyoruz? Tatveren: Kestane þekerciliðinin ismi Bursa Koçlukta yeni bir model Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2010 Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Ýbrahim Aydýn: Öðretmenliðin keyfi apayrý Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 Bu sayýda neler var: Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Adý: Baklava Þurubu! Hüseyin Yeþil: Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Kapak Konusu: Küresel

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

perder baþkandan 2 Mart - Nisan Selamet Aygün TPF Baþkaný

perder baþkandan 2 Mart - Nisan Selamet Aygün TPF Baþkaný baþkandan Deðerli Dostlarým, Seçim atmosferine girdiðimiz þu günlerde meydanlarda, sokaklarda ve iþ çevrelerinde oldukça hareketli günler yaþanýyor. Ýþ dünyasýna hâkim olan rekabet kavramý bu defa siyaset

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı