CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Mayýs Kapak konusu Baþarýya aralanan kapý 22 Güncel TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: 150 senelik gelenek ve tecrübeyi bir anda önünüzde buluyorsunuz Cargill çözümleri Cargill Barliv Arpa Betafiber ile tüketiciler saðlýklý kolesterol düzeylerine kavuþacak. 26 M. Savaþ Çýngýr: Ýyimserim ama kontrollüyüm

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den 04 Aktüel - Baþarýya aralanan kapý - Ýlk yardým hayat kurtarýr - Konfor ve hijyen bir arada 06 Dünyadan - Liderler Brezilya da buluþtu - Ask Technology e sorun 08 Ýçimizden Biri - Cargill Avrupa Strateji ve Ýþ Geliþtirme Departmaný Proje Ekibi Lideri Mahir Görür 14 Kapak Konusu Cargill Tarým ve Gýda San. Tic. A.Þ. Adýna Sahibi ve Yayýn Müdürü Mustafa Muzaffer Sayýnataç Yazý Ýþleri Müdürü Sera Baysal Yayýn Ekibi Cenan Celebci Songül Aras Yönetim Yeri Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: Baský Elma Teknik Basým, Matbaacýlýk Çatal Sokak No:11/A Maltepe - Ankara Tel: Faks: Yayýn Türü Yaygýn, süreli Yayýn Tarihi 15 Mayýs Cargill News, geliþen Türkiye ye geniþ yer verdi 20 Cargill Çözümleri - Cargill Barliv Arpa Betafiber - Kolesterolünüz kontrol altýnda 22 Güncel - Reel politikalar için doðru kaynak 26 Sohbet 32 Çevre - M. Savaþ Çýngýr ORSÝAD - Orhangazi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný - dünya günü her gün CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 dünya günü her gün Cargill çalýþanlarý yalnýzca Dünya Günü nde deðil her gün, iþ yerlerinde ve yaþam alanlarýnda çevreyi korumak için çalýþýrlar. Bir þirket nokta - çok yönlü çaba - tek hedef

5 CargillHaberler Baþarýya aralanan kapý Türkiye son yýllarda büyük deðiþim yaþýyor. Türkiye nin yaþadýðý deðiþime, davetimiz üzerine Türkiye ye gelen Cargill News ekibi de tanýklýk ederek derginin kapaðýna taþýmýþ ve biz de bu haberin kýsa bir tanýtýmýna Mart sayýmýzda yer vermiþtik. Bu sayýmýzda ise haberin geniþ bir özetini hazýrlayarak, Baþarýya aralanan kapý baþlýðýyla da kapaðýmýza taþýdýk. Haberde, bugün Türkiye nin, Avrupa ülkelerinden daha hýzlý büyüdüðüne vurgu yapýlýyor. Gerçekten de küresel krizi geride býrakan Türkiye ekonomisi geçtiðimiz yýl %8,9 büyüyerek bir baþarýya daha imza attý. Sektörler bazýnda bakýldýðýnda deðiþik oranlarda büyüme rakamlarý görüyoruz. Geçen yýlýn parlayan yýldýzlarý arasýnda gýda ve içecek sektörü de yerini aldý. Sektör özellikle son 10 yýlda büyük ilerleme kaydetti. Bu ilerlemenin öncülüðünü de Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) yapýyor. TGDF bugüne kadar gerçekleþtirdiði kongre, seminer, araþtýrma ve diðer yayýnlarýyla sadece sektörünü deðil, gýda zincirinde yer alan diðer paydaþlarýný da bilgilendirme misyonunu üstlenmiþ durumda. Ýþte bu çalýþmalarýndan birini de geçtiðimiz günlerde kamuoyu ile paylaþtý. TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü Envanteri 2010, sektörün fotoðrafýný ortaya koyuyor. Biz de bu önemli konuyu sayfalarýmýza taþýdýk. birlikte çalýþ > üret > baþar ürettiðimiz yenilikçi ürünlerimizi sunduðumuz Türk gýda ve içecek sanayinin gün geçtikçe artan performansýný görmek bizleri de mutlu ediyor. Sektörün özellikle ihracatta yakaladýðý baþarý ve ihraç pazarlarýný çeþitlendirerek Orta doðu ve Afrika pazarýna açýlmasý bizim de bu pazarlardaki etkinliðimizi arttýrýyor. Cargill Gýda Türkiye, Cargill dünyasýnda bu bölgeler için bir üs konumunda ve son birkaç yýldýr bu bölgeyi giderek artan bir þekilde ülkemizden yönetiyoruz. Dünyanýn 66 ülkesinde faaliyet gösteren bir þirket olarak 150 yýllýk Cargill tecrübesi ile dünya pazarlarýnda elde ettiðimiz deneyimlerimizi sektörümüzle de paylaþarak topyekûn bir baþarýya imza atýyoruz. Küresel kriz yýlý olan 2009 da Cargill CEO su Greg Page in bir sözünü buraya taþýmýþtýk; Bugünkü zorluklarý atlattýðýmýzda fýrsatlar kendisini göstermeye baþlayacak. Türkiye de, kendisini göstermeye baþlayan fýrsatlarý deðerlendirmeye baþladý. Tabii sektörel bazda gýda ve içecek sektörü de Bundan sonrasý için sektöre yönelik olarak sergilenecek tutarlý, bilimsel ve bütüncül bir yaklaþým, bizi hiç hayal bile edemediðimiz yerlere taþýyabilir. Unutmayalým ki; Baþarýya aralanan kapý dan geçmek yine bizim elimizde Cargill Türkiye den Ýnsanýmýzýn yeterli ve dengeli beslenmesi amacýyla Esen kalýn... CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Akharem e Cargill eli Yeni çehresiyle Yenidoðan çam fidanlarý dikmiþti. Ýþte bu destek karþýlýksýz kalmadý. Tüm teþrifatý biten konferans salonu geçtiðimiz günlerde hizmete girdi. Ýstanbul Sancaktepe deki Yenidoðan Ýlköðretim Okulu konferans salonunun koltuklarý 2009 yýlýnda Cargill Türkiye tarafýndan yaptýrýlmýþ, Ýstanbul Merkez Ofis çalýþanlarý da okulun bahçesine Salonun açýlýþý dolayýsýyla düzenlenen törende Sancaktepe Kaymakamý Necmettin Kalkan, okula yapýlan baðýþýn kendileri için çok büyük anlam taþýdýðýný belirterek, eðitime katkýlarýndan dolayý Cargill Türkiye ye plaket verdi. Törende okul korosunun þarkýlarýyla neþelenen katýlýmcýlar, tören sonrasýnda 2 yýl önce okul bahçesine dikilen çam fidanlarýnýn büyüdüðünü ve okulun çehresinin deðiþtiðini görmekten duyduklarý mutluluðu ifade ettiler.. Konfor ve hijyen bir arada Orhangazi Kýz Meslek Lisesi öðrencileri konfor ve hijyenin bir arada olduðu yeni yemekhanelerine kavuþtu. Her þey, Kýz Meslek Lisesi Müdürü Sadettin Höçük ün 2 ay önce okulun yemekhane ihtiyacýný gündeme taþýmasýyla baþladý. Okulun yemekhanesi olmadýðýndan öðrenciler evlerinden getirdikleri veya okulda satýlan yiyecekleri sýnýflarda, okul bahçesinde ya da yolda yiyorlardý. Hoþ olmayan bu görüntünün giderilmesi ve ihtiyacýn karþýlanmasý için geçmiþte kömürlük ve hurdalýk olarak kullanýlan ve doðalgaz kullanýmýyla birlikte iþlevsiz kalan alanýn düzenlenerek, okulun bir yemekhaneye kavuþmasý önerisi dile getirildi. Okul için gerçek- 4 CargillHaberler - Aktüel ten büyük bir ihtiyaç olan yemekhane yapýmý için harekete geçen Orhangazi Fabrikasý, eski kömürlük alanýnýn tamiratýný yaptýrdý, masa ve sandalyeleri temin etti. Fabrika tarafýndan tefriþ edilen yemekhanenin açýlýþýnda konuþan Kýz Meslek Lisesi Müdürü Sadettin Höçük, Cargill in eðitime yaptýðý katkýlar her türlü takdirin üzerindedir. Hayýrda yarýþýlmasý ve güzel bir örnek teþkil ettiði için Cargill Gýda Türkiye adýna Sorumlu Müdür Sayýn Cenan Celebci ye bir takdir plaketi sunmak istiyoruz dedi.orhangazi de bulunan 15 e yakýn okul müdürünün de katýldýðý açýlýþ töreninin ardýndan katýlýmcýlara yeni yemekhanede öðle yemeði verildi. Orhangazi Fabrikasý nýn çevre köylere katkýlarý devam ediyor. Son olarak Orhangazi ye baðlý Akharem Köyü yollarýna parke döþeten fabrika, köy mezarlýðýnýn çevre düzenlemesini de yaptýrdý. Çevre düzenlemesi yapýlan köy mezarlýðýna yine fabrika tarafýndan bir de çeþme inþa edildi. Akharem Köyü Muhtarý Halil Kalkan, köylerine katkýlarýndan dolayý Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ye teþekkür etti. Kalkan, fabrikanýn çevre muhtarlýklarýn sýkýntýlarý ve isteklerine kulak verdiðini, bu nedenle yardým ve katkýlarýna müteþekkir olduklarýný söyledi. Celebci de muhtarlýklarýn her türlü ihtiyacý için ellerinden geldiðince destek olmaya çalýþtýklarýný ifade ederek; Baþta eðitim, çevre ve saðlýk olmak üzere ilçemize olan katkýlarýmýz devam edecektir dedi.

7 Ýlçeye kazandýrdýðý Cargill Ýlköðretim Okulu ile eðitime desteðini taçlandýran Orhangazi fabrikasý, öðrencilerin akýnýna uðruyor. Geçtiðimiz iki ay içerisinde deðiþik zamanlarda fabrikayý ziyaret eden okullar arasýnda; Cargill Ýlköðretim Okulu, Atatürk Ýlköðretim Okulu, Orhanbey Ýlköðretim Okulu ile Orhangazi Kurtuluþ Ýlköðretim Okulu masa tenisi takýmýný oluþturan 20 öðrenci bulunuyor. Öðretmenleriyle birlikte fabrikayý ziyaret eden öðrenciler, Cargill in tanýtýmýna iliþkin sunumun ardýndan fabri- Aktüel Öðrenci akýný devam ediyor ka ve atýk arýtma tesisini gezdiler. Fabrikanýn geliþmiþ laboratuvarý büyük ilgilerini çeken öðrenciler, elektromikroskopta inceleme yaptýlar. Öðle yemeðinde de fabrikanýn konuðu olan öðrenciler, Cargill þapkasý ve sýrt çantalarý hediye edilerek güzel anýlarla uðurlandýlar. Ýlk yardým hayat kurtarýr Kanamalarda ilk yardým uygulamalarý nelerdir? Kýrýk belirtileri neler olabilir? Göðüs aðrýsýnda ilk yardým nasýl olmalýdýr? Kýsa mesafede yaralýyý süratli taþýma teknikleri nelerdir? Sedye üzerine yerleþtirme teknikleri nelerdir? Bu ve benzeri birçok sorunun cevabýný biliyorsanýz, bir insanýn hayatýný kurtarabilirsiniz. Ama neredeyse hemen her gün haberlerde, kaza geçirmiþ birine yardým edenlerin hayat kurtarma telaþýyla yaptýklarý yanlýþlarý görüyoruz. Benzeri kaza ve yaralanmalarla ne zaman ve hangi ortamda karþýlaþacaðýmýzý, karþýlaþtýðýmýzda da ne yapacaðýmýzý birçoðumuz bilmiyoruz. Hatta daha da ötesi genellikle baþkalarýnýn baþýna gelen kötü þeylerin bize uðramayacaðýný düþünüyoruz. Oysa her türlü kaza, yaralanma, acil durum her an hepimizin baþýna gelebilir. Üstelik toplu halde çalýþýlan fabrika, þirket, ofis gibi yerlerde... Ama acil bir durumda nasýl ve nereye kadar müdahale edebiliriz? Cargill Türkiye nin Altunizade deki merkez ofisi çalýþanlarýna ilkyardým eðitimi veren Kýzýlay görevlisi Dr. Yýlmaz Saðlýk; Ýlk yardýmý, ilk yardým eðitimi almýþ herkes, Acil Yardýmý ise sadece saðlýk personeli yapar diyor. Yani arada fark var. Ýlk yardým eðitimi þirketler için zorunlu bir eðitim. Saðlýk Bakanlýðý nýn yayýmlamýþ olduðu Ýlk Yardým Yönetmeliði gereði bir kurumda çalýþan her 20 kiþiden biri, aðýr ve tehlikeli iþ yapýlan iþyerlerinde ise her 10 kiþiden biri Ýlkyardýmcý olmak zorunda. Bu kapsamda 2011 yýlýnda gerçekleþtirilen ilk yardým eðitimlerini tamamlayan Ýstanbul merkez ofis ve Orhangazi fabrikasý çalýþanlarý, katýlým sertifikalarýnýn ardýndan Saðlýk Bakanlýðý nca düzenlenen sýnava girip ilk yardým uygulama sertifikalarýný da aldýlar. Bu, þirketler için zorunlu bir eðitim olsa da hayat kurtarmak adýna hepimizin öðrenmesi gereken þeyler var. Ama en önemlisi yangýn, trafik kazasý vb tehlikeleri oluþmadan önlem almak; deðil mi? CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Güvenlik; Bir kez daha düþün! Cargill Et Orta Amerika Tavuk Ýþleme Tesisi çalýþanlarý Þubat ayýnda Honduras ta 2. Ulusal Çevre, Saðlýk ve Güvenlik Fuarý na ev sahipliði yaptýlar. Fuarda davranýþlarla iliþkili güvenlik, kimyasal iþlemler, evde güvenlik, güvenli sürüþ, ergonomik ve koruyucu ekipmanlarla ilgili standlar sergilendi. Standlarýn hazýrlanmasýnda yöneticiler ve çalýþanlar birlikte çalýþtýlar. Fuara 600 den fazla çalýþanýn yaný sýra tedarikçiler ve teknoloji enstitüsünden öðrenciler de katýldý. Herkesin güvenlik konusunu bir kez daha düþünmesini ve Cargill de güvenliðe verilen önemi evlerine de taþýmalarýný saðlayan fuarýn açýlýþýný Honduras Genel Müdürü Blanca Villela yaptý. HONDURAS 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Liderler Brezilya da buluþtu CEO Greg Page, Mart ayýnda Brezilya ya yaptýðý ziyaret sýrasýnda Cargill in yeni domates tesisini ziyaret etti. Greg Page Brezilya da baþkent Brasillia da 7 Amerikalý CEO ve 10 Brezilyalý CEO ile birlikte ABD Baþkaný Barrack Obama ve Brezilya Baþkaný Dilma Roussef ile gerçekleþen buluþmada yer aldý. ABD-Brezilya CEO Forumu kapsamýnda liderler 30 dakika süren bir görüþme yaptýlar yýlýndan bu yana gerçekleþtirilen forumda iki ülke arasýndaki ticari ve ekonomik anlaþmalarla ilgili karþýlýklý bilgi ve tavsiye alýþveriþinde bulunuldu. Çocuklara Yumurta BREZÝLYA Cargill Hayvan Besleme Ýþ Ünitesi, 2011 Çocuklara Yumurta programýný Endonezya nýn altý kentinde baþlattý. Program kapsamýnda düþük gelirli bölgelerdeki 20 okulda in üzerinde çocuða yumurta da içeren saðlýklý öðle yemekleri daðýtýlýyor, beslenme, temizlik ve ellerini en iyi þekilde nasýl yýkayacaklarýna iliþkin bilgiler veriliyor. Programda Cargill çalýþanlarý görev alýyor ve sýnýflarda öðrenciler için beslenmeyle ilgili eðitici oyunlar düzenliyorlar. ENDONEZYA Daðýt, Öðren, Geliþtir 2015 Stratejik Amacý doðrultusunda tüm dünyadaki Cargill iþletmeleri arasýnda global bir bað oluþturmayý amaçlayan Tartan giriþimi 3. yýlýný doldurdu. Tartan, insanlarýn bireysel ve birlikte çalýþma þekillerinde çok önemli deðiþiklikler yarattý. 1. Tartan dalgasýnda Tartan ekibi deðiþimi ve içerdiði karmaþýklýðý yönetmeyi öðrendi. Kendi organizasyonlarýný anlama ve Tartan a adapte olma sürecindeki zorluklarý aþma için gerekli zamaný harcadý. Böylece Tartan çözümünün iþ ihtiyaçlarýna uymasý için gerekli deðiþiklikleri baþarýyla gerçekleþtirdiler. Cargill Liderlik Forumunda, Cargill Mutfak Çözümleri Baþkaný Mary Thompson, ilk uygulayan bölüm olarak Ýþ Ünitelerinin Tartan uygulamasýný deðerlendirdi. Zaman içinde Tartan ýn tüm dünyada Cargill içinde paylaþýlan iþlemler, sistemler ve verilere dayalý bir bað oluþturacaðýný belirtti. ABD Teknik bir sorunuz mu var? Yanýtý, AskTechnology de... Cargill Aroma Sistemleri Hindistan Uygulama Müdürü Nilabh Singh bir müþterinin bira fermentasyonunda verimlilik hakkýnda soruduðu soru üzerine bir uzmandan bilgi edinmeye ihtiyacý olduðunu düþündü. Ama Cargill de 1500 teknoloji uzmaný olduðundan nereden baþlayacaktý? Cargill Bilgi Merkezi nin sunduðu interaktif web aracý olan AskTechnology ye sordu. Nilabh Singh in sorduðu soruya ABD, Hollanda, Almanya ve Güney Amerika dan yanýt geldi. AskTechnology, Cargill Ýþ Ailesi üyelerine soru sorma ve yanýt alma olanaðý saðlýyor. Sistem þöyle iþliyor: AskTechnology ye bir soru gönderildiðinde tüm uzman grubuna bir e-posta uyarýsý gönderiliyor ve uzmanlar tarafýndan yanýtlanýyor de uygulamaya geçirilen sistemde bugüne dek 679 soruya 2554 yanýt verilmiþ durumda. Sistem yalnýzca tüm dünya genelindeki Cargill çalýþanlarýna açýk. Ancak Cargill, müþterilerinden de talep alýyor. Örneðin 2010 un sonunda Cargill Kakao ve Çikolata, Hershey in kendilerine sorduðu yenilebilir pigmentlerle ilgili soruyu AskTechnology ye göndererek, aldýðý yanýtlarý firmaya iletti. HÝNDÝSTAN CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler Cargill Avrupa Strateji ve Ýþ Geliþtirme Departmaný Proje Ekibi Lideri Mahir Görür Cargill gerçek bir okul Cargill de çalýþmaya baþladýðýnýzda yaklaþýk 150 senelik gelenek ve tecrübeyi bir anda önünüzde buluyorsunuz. Aile þirketi olmasýna raðmen tamamen kurumsal yönetiþim prensipleri ile idare edilen þirkette temel amaç sürdürülebilirlik ve bu sebeple gri alanlar büyük oranda minimize edilmiþ. Cargill için Avrupa önemli coðrafyalardan bir tanesi. Bugün tüm Cargill yatýrýmlarýnýn %26 sý Avrupa da yer alýyor. Gýda bileþenleri alanýnda ise bu oran %45 seviyelerine çýkýyor. Her alanda olduðu gibi gýda alanýnda da yüksek alým gücüne paralel güçlü pazarlar, yetiþmiþ yüksek kalitede insan gücü, oturmuþ altyapý ve ekonomik üretim koþullarý, bu coðrafyanýn bugüne dek yatýrým çekme konusundaki yüksek baþarýsýnýn Georgia Institute of Technology den gelen burs ve asistanlýk teklifi üzerine ABD ye giden Görür, bu dönemin hayata bakýþ açýsýnýn þeklillenmesinde çok önemli etkileri olduðunu belirtiyor. altýnda yatan ana faktörler olarak öne çýkýyor. Cargill Gýda Bileþenleri Platformu ile Cargill Avrupa Strateji ve Ýþ Geliþtirme Departmaný nýn (SBD) Avrupa merkezi Belçika da ve ayný binada. Bu nedenle SBD Proje Ekibi Lideri Mahir Görür ün üzerinde çalýþtýðý projeler genellikle bu platformda þekilleniyor. Görür ve ekibi temel olarak 3 tip proje üzerinde çalýþýyor. Bunlar arasýnda üzerinde en fazla çalýþtýklarý projeleri, M&A (Mergers and Acquisitions) yani birleþmeler ve satýn almalar oluþturuyor. Görür; SBD olarak genelde 100 milyon dolar üzerindeki projelerin yönetilmesinde yer alýyoruz diyor. Altý yýlý aþkýn bir süredir Cargill de çalýþan Görür, ziraat mühendisi bir baba ve ev hanýmý bir annenin dört çocuðundan ortancasý olarak dünyaya gelmiþ. Aile tarým ile iç içe olduðu için tarým konusunda ciddi deneyimi var. Cargill ismiyle hayatýnýn bu bölümünde tanýþan Görür, Cargill o dönemde Türkiye de tohumculuk sektöründe de faaliyet gösteriyor ve pazarda oldukça popüler bir marka olarak yer alýyordu diyor. Bugün ise Cargill onun için gerçek bir okul demek Bu anlamda Belçika da bulunduðu üç seneyi de dolu dolu geçirmiþ. Duygularýný þu sözlerle ifade ediyor: Cargill de çalýþmaya baþladýðýnýzda yaklaþýk 150 senelik gelenek ve tecrübeyi bir anda önünüzde buluyorsunuz. Bu tip bir ortamda bulunmak insanýn hem mesleki hem de kiþisel geliþimi açýsýndan ciddi olanaklar saðlýyor. Belçika ilk yurt dýþý deneyiminiz mi oldu? Hayýr, öncesinde bir Amerika maceram var. Ortaokul ve liseyi Özel Adana Lisesi nde tamamladým. Sonra ODTÜ Endüstri Mühendisliði bölümüne girmeye hak kazandým. Endüstri Mühendisliði çok istediðim bir branþtý ve ODTÜ gerek eðitim gerekse sosyal olanaklar açýsýndan bana mükemmel imkânlar sundu. ODTÜ Endüstri Mühendisliði bölümünden mezun olduktan sonra branþýmla ilgili eðitimimi yüksek lisans ile pekiþtirmeyi hedefledim. Bu alanda dünyanýn en prestijli okulu olarak gösterilen Atlanta daki Georgia Institute of Technology den gelen burs ve asistanlýk teklifi ile ABD de eðitim fýrsatý doðdu. ABD maceram bu þekilde baþladý. Bu önemli tecrübe size neler kattý? ABD de bulunduðum bu dönemin vizyonum ve hayata bakýþ açýmýn þekillenmesinde çok önemli etkileri oldu. Amerikan toplumuna baktýðýnýzda kültür çeþitliliði açýsýndan dünyanýn en zengin mozaiðini görürsünüz. ABD de gerek sosyal gerekse profesyonel hayatta geçerli olan kurallar bu çeþitliliði absorbe etmek ve korumak üzerine kurulmuþtur. Yani baþka kültürleri tanýmaktan 8 CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul

11 Ýçimizden biri Çalýþmaya baþladýktan sonra arkadaþça ve pozitif yaklaþýmýn Cargill Türkiye kültürünün temelini oluþturduðunu gördüm. Cargill Türkiye de geçirdiðim 3 yýldan gerek iþ gerekse sosyal paylaþým açýsýndan çok keyif aldým. Mahir Görür haz alýyorsanýz ABD, yaþayabileceðiniz en güzel yerdir. Hoþgörünün kültürün temel taþý olduðu bir ortamda büyüdüðümden yeni ortamýma adaptasyonum da hýzlý oldu ve bu ülkede geçirdiðim yýllardan büyük keyif aldým. Orada bulunduðum süre zarfýnda birçok milletten ve inanýþtan insanla ayný evi, sofrayý, sosyal ortamý ve ofisi paylaþtým. Bu çok renkli bir dünya Bence insanlarýn ve kültürlerin farklýlýklarýný tanýmanýn ve bu farklýlýklara saygý göstererek anlamaya çalýþmanýn hazzýný, her insanýn almasý gerek. Aksinin çok önemli hatta acý bir kayýp olduðunu düþünüyorum. CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul 9

12 CargillHaberler Cargill Türkiye ye 2005 yýlýnda Ýþ Geliþtirme Müdürü olarak adým atan Görür için Cargill ismi; Adana ya, çocukluk yýllarýna çaðrý yapýyor. Görür; Memleketimde çok saygý gördüðünden, bu ekibe katýlmak beni heyecanlandýrmýþtý diyor. Georgia Institute of Technology sonrasý yine Atlanta da bulunan büyük bir petrol ve perakende þirketinde Projeler Müdürü olarak çalýþmaya baþladým. 3,5 yýl sonra kendi iþimi kurdum ve danýþmanlýk alanýnda faaliyet göstermeye baþladým. Bir süre sonra ailemin de isteði üzerine Türkiye ye döndüm ve danýþmanlýk faaliyetlerime burada devam ettim. Bu esnada tanýþtýðým tanýnan bir iþ adamý vesilesi ile büyük bir holdingde Lojistik Direktörü olarak çalýþmaya baþladým. Cargill Türkiye de çalýþmaya nasýl karar verdiniz? miþtik. Kaynaþmak için bundan daha güzel fýrsat olabilir mi? Hazýr spora baþlamýþken bir Cargill basketbol ekibimiz olsun diye düþündük ve þirketler ligine katýldýk cm boy aralýðýnda yer alan ekibimiz ile turnuvada fýrtýnalar estirdik. Ama sakatlanmalar vesilesi ile ilk 3 te maalesef yer alamadýk. En azýndan görüntü itibari ile en sempatik ekiptik diyebilirim. Ayrýca bu ilk görev, bana baþka bir açýdan da uðurlu geldi, çünkü bir yýl sonra hayatýmýn aþký ile evlendim. Orta Doðu Teknik Üniversitesi nde Endüstri Mühendisliði eðitimi alan Mahir Görür, Cargill Türkiye den Cargill dünyasýna yelken açan çok sayýda Türk yöneticiden biri. Cargill Türkiye ye ilk olarak 2005 yýlýnda Ýþ Geliþtirme Müdürü olarak adým attým. Cargill ismi Adana yýllarýma çaðrý yaptýðýndan ve memleketimde çok saygý gördüðünden, bu ekibe katýlmak beni heyecanlandýrmýþtý. Ama Cargill de çalýþmaya karar vermemde takým ile ilgili ilk izlenimimin daha büyük etkisi oldu. Ýlk görüþmemizi Pýnar Kadýrgan ve Murat Tarakçýoðlu ile yapmýþtýk. Güler yüzle karþýlandým ve sohbet kývamýnda oldukça keyifli bir saat geçirdik. Pýnar ve Murat ýn yüksek enerjisi, ulaþýlabilirliði ve alçak gönüllülüðü hafýzamda kalan önemli özellikler. Çalýþmaya baþladýktan sonra arkadaþça ve pozitif yaklaþýmýn Cargill Türkiye kültürünün temelini oluþturduðunu gördüm. Hayatýmýzýn önemli bir kýsmýný ofis ortamýnda geçirdiðimiz düþünülecek olursa kültürel uyumluluðun önemi yadsýnamaz. Her ne kadar ülkeden ülkeye farklýlýklar gösterse de ofis kültürünün temelini oluþturan Cargill yönetim prensipleri, çalýþanlar için çok konforlu bir ortam oluþturuyor. Cargill Türkiye de geçirdiðim 3 yýldan gerek iþ gerekse sosyal paylaþým açýsýndan çok keyif aldým. Genç, dinamik ve sürekli geliþimi hedef edinen iþ arkadaþlarýmýn vizyonum üzerinde pozitif etkileri oldu. Bu ilk yýllar ile ilgili özlemle andýðým güzel hatýralarým da var. Satýþ ve pazarlama ekibinden gurme arkadaþlarýmýn önderliðinde tüm ticari ekip öðle yemeklerinde Ýstanbul un eþsiz mekanlarýna gider tatmayanýn hayal bile edemeyeceði lezzetleri keþfederdik. Göreve baþlamamýn hemen akabinde aldýðým kilolarý bu aktiviteye borçluyum. Tabii kilo probleminden tek muzdarip ben olmadýðýmdan bir süre sonra sportif aktivitelere yönelmiþ, haftanýn iki günü basketbol ve futbol oynamaya baþlamýþ; diðer günlerde de oyun esnasýnda olan komik durumlardan konuþup eðlen- Belçika da benzer bir uðurlu olay yaþadýnýz mý? Evet, evet Belçika nýn bize verdiði en güzel hediye de kýzýmýz Ela Zeynep oldu. Belçika ya gidiþiniz nasýl oldu? 2008 de Belçika daki Strateji ve Ýþ Geliþtirme Departmaný ndan (SBD) aldýðým teklif sonucu eþim ile Brüksel e taþýndýk. Þu an yine ayný departmanda ekip lideri olarak görev yapýyorum. SBD de Cargill in global seviyede uzun dönemli stratejilerinin oluþturulmasýnda, bu stratejilere paralel platform ve iþ ünitelerinin büyüme hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedefler çerçevesinde yapýlan birleþmeler ve satýn almalarda görev alýyoruz. Þirket açýsýndan stratejik öneme sahip bu projelerde görev yapmak, gerek þirketin bütününü tanýmak gerekse network anlamýnda bana çok ciddi kazanýmlar saðladý. Üzerinde çalýþtýðým projeler ve aldýðým eðitim fýrsatlarý ile programlý bir þekilde liderlik ve yöneticilik vasýflarýmý geliþtirme þansý edindim. Üstelik mühendislik altyapýmdan gelen analitik yeteneklerim ile strateji, iþ geliþtirme ve finans tecrübesinin ilginç bir sentezi oluþtu. Yine Belçika da bulunduðum süreçte ULB Solvay Business School dan MBA diplomasý alarak eðitim altyapýmý da ayrýca pekiþtirdim. MBA de öðrendiklerimi gerçek zamanlý olarak uygulama imkâný veren bir iþte çalýþtýðýmdan bu programdan gerçek anlamda faydalandýðýmý belirtmeliyim. Kýsacasý burada bulunduðum üç seneyi dolu dolu geçirdim. Ýleriye dönük hedefim, iþ ünitelerinin bir tanesinde kapsamlý bir ticari sorumluluk alarak þirketin gerek organik gerekse birleþmeler ile büyümesine katkýda bulunmak. 10 CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul

13 Þirket açýsýndan stratejik öneme sahip projelerde görev yapmak, gerek þirketin bütününü tanýmak gerekse network anlamýnda bana çok ciddi kazanýmlar saðladý. Mahir Görür Ýçimizden biri Hazýr spora baþlamýþken bir Cargill basketbol ekibimiz olsun diye düþündük ve þirketler ligine katýldýk cm boy aralýðýnda yer alan ekibimiz ile turnuvada fýrtýnalar estirdik. CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul 11

14 CargillHaberler Görür; eþi Þenay ve kýzlarý Ela Zeynep ile birlikte Brüksel de yaþýyor. Yurt dýþýnda çalýþmayý hedefleyen evli arkadaþlarýna en büyük tavsiyesi ise bu kararý eþleri ve çocuklarý ile birlikte vermeleri... Yaptýðýnýz iþin ayrýntýsýna da girelim isterseniz Ekibimle SBD de ana olarak 3 tip proje üzerinde çalýþýyoruz. Bunlar arasýnda üzerinde en fazla çalýþtýðýmýz projeler birleþmeler ve þirket satýn almalara yönelik Cargill kurulduðu günden bu yana hýzla geliþen ve faaliyet gösterdiði alanlarý çeþitlendiren bir þirket hedeflerimiz geçmiþten gelen büyüme ivmesinin hýzlanarak devam etmesini öngörüyor, Bu sebeple tüm iþ ünitelerinde bu yönde çok ciddi çalýþmalar var. SBD olarak bu atýlýmýn tam da ortasýndayýz ve genelde 100 milyon dolarýn üzerindeki projelerin yönetilmesinde yer alýyoruz. Atandýðýmýz projenin genel koordinasyonunu saðlýyor, stratejik uyumunun tespitinden deðerlemesine, iç ve dýþ onaylarýn alýnmasýndan entegrasyonuna kadar hemen her aþamasýnda yer alýyoruz. Ýkinci tip projeler, strateji alanýnda Cargill in global stratejisinden tutun da platform ve iþ ünitelerinin uzun dönem veya bölgesel stratejilerinin oluþturulmasýnda ve bu stratejiler doðrultusunda alýnacak aksiyonlarýn belirlenmesinde görevler alýyoruz. Þirketin geleceði ile ilgili söz sahibi olunan bir pozisyonda yer almak ciddi sorumluluklar almayý gerektiriyor ve bu benim için gerçekten heyecan verici. Üçüncü tip projeler ise genelde yönetim kurulu ve platform liderlerinden gelen belirli alanlardaki araþtýrma taleplerinden kaynaklanýyor. Sektörler, rakipler, ülkeler ve Cargill yatýrýmlarý ile ilgili detaylý raporlar hazýrlýyoruz. Diðer ikisi ile karþýlaþtýrýldýðýnda bu daha nadir çalýþtýðýmýz bir proje tipi. Yapýlan iþ proje bazlý olduðundan ve genelde agresif termin süreleri içerdiðinden ol- 12 CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul

15 Görür ve ekibi SBD de, Cargill in global seviyede uzun dönemli stratejilerinin oluþturulmasýnda, bu stratejilere paralel platform ve iþ ünitelerinin büyüme hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedefler çerçevesinde yapýlan birleþmeler ve satýn almalarda görev alýyor. Ýçimizden biri dukça yoðun bir çalýþma tempomuzun olduðunu söyleyebilirim. Fakat tecrübem ve bilgim de ayný oranda artýyor. Ýki ayrý yurtdýþý deneyiminiz var. Peki, adapte olmakta zorlandýnýz mý? ABD ye giderken bekâr ve öðrenciydim. Belçika ya ise evli ve profesyonel olarak geldim. Tabii, yerel yaþama adaptasyon açýsýndan arada çok ciddi farklar var. Her ne kadar ilkinden edindiðim tecrübeler yardýmcý olsa da Belçika da yeniden bir adaptasyon sürecinden geçtik. Bu süreçte aile içi dayanýþma çok önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle yurt dýþýnda çalýþmayý hedefleyen evli arkadaþlarýma en büyük tavsiyem; bu kararý eþleri ve çocuklarý ile vermeleri ve her bireyin desteðini daha ilk baþtan almalarýdýr. Benim hayattaki önceliðim her zaman ailem oldu. Hep ailem için en iyisi olacaðýna inandýðým kararlar verdim. Bunun elbette bir maliyeti var fakat karþýlýksýz sevginin deðeri hiçbir þey ile ölçülemiyor. Elimden geldiðince de çalýþtýðým ortamda iþ ve hayat dengesini saðlamaya özen gösteriyorum. Cargill kültürü bu dengeyi oturtmak için gerekli altyapýyý sunuyor. Fakat bunu baþarmak en nihayetinde çalýþanýn kendisine kalýyor. Görür, birlikte çalýþtýðý ofis arkadaþlarýyla... Soldan saga: Klaus Nielsen, Mahir Görür, Anzor Mikadze, Marie-Christine Hendrickx, Yannick Vennekens ve Eivind Djupedal. Sosyal hayatýmýza gelince Evimiz Brüksel de tam da Türkiye de alýþtýðýmýz gibi geniþ bir caddeye bakan cinsten bir apartman dairesi ve her gün yaklaþýk 30 km uzaktaki Mechelen þehrindeki ofise gidip geliyorum. Brüksel güzel ve keyifli bir þehir. Avrupa Birliði ve NATO yanýnda, saðladýðý vergi avantajlarý sebebi ile birçok uluslararasý þirkete de ev sahipliði yaptýðýndan þehirde expat nüfusunun varlýðý oldukça derin bir þekilde hissediliyor. Diðer büyük Avrupa kentlerinde de olduðu gibi geliþirken tarihi ve doðayý kucaklayabilmiþ, düzenli ve sakin bir þehir Ýstanbul un canlý hayatýna alýþmýþ bizler için þehrin sessizliðine alýþmak ilk baþlarda zor gelse de özellikle çocuk olduktan sonra düzeni ve çevreyi daha fazla takdir etmeye baþlýyorsunuz. Hatta bir süre sonra þehrin rahatlýðý vazgeçilmez oluyor. Brüksel ayrýca büyük bir göçmen nüfusuna da ev sahipliði yapýyor. Türk nüfusu özellikle Schaerbeek bölgesinde yoðunlaþmýþ. Memlekette özlediðiniz hemen her türlü yiyeceði tamamen orijinal hali ile olmasa da bulmanýz mümkün. Ayrýca restoranlarýnýn mutfak çeþitliliði açýsýndan oldukça zengin olduðunun altýný çizmem gerek. Mesela Asya mutfaðýna ilgi duyanlar için Japon, Çin, Tayland ve Malezya restoranlarý oldukça fazla ve menü fiyatlarý makul seviyelerde. Aklýma gelen diðer önemli özellik ise Paris, Londra, Amsterdam gibi büyük þehirlere trenle 1 2 saat mesafede olmasý Kýsacasý küçük olmasýna raðmen kaliteli bir þehir yaþantýsý için mükemmel imkanlar vaat eden bir kent diyebilirim. Bu sürede neler gözlemlediniz? Yurtdýþý deneyimlerim, öteden beri bende var olan batýdan öðrenecek çok þeyimiz olduðu yönündeki kanaatimi pekiþtirdi diyebilirim. Gerek teknoloji gerekse sosyal toplum bilinci açýsýndan çok ilerideler. Öncelikle bunu kabul etmek gerekiyor. Ancak bunlarý söylerken, Avrupalýlara hayranlýkla bakýp onlarý taklit etmek gerek demiyorum. Bunu özellikle belirtme ihtiyacý duyuyorum çünkü asýl anlatmak istediðim gerçekten de bu deðil. Avrupa tarihine baktýðýnýzda toplumlarýn aðýr travmalar yaþadýðýný ve çok ciddi bedeller ödediklerini görüyorsunuz. Bu bedeller Avrupa toplumuna çok þey öðretmiþ. Bunlardan faydalanmamak zekice olmaz diye düþünüyorum. CargillHaberler - Cargill gerçek bir okul 13

16 CargillHaberler Ticaret Ýstanbul un her yerine nüfuz etmiþ sanki... Her köþede canlý bir ticari faaliyet görüyorsunuz. Alýþveriþe çýkmýþ insan kaynayan Kapalýçarþý nýn geniþ labirentleri oldukça dikkat çekici. Haliç in dar sokaklarý da öyle CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý

17 Türkiye Cargill News da Baþarýya aralanan kapý Ýngilizce yayýnlanan ve dünyanýn 66 ülkesindeki Cargill Ýþ Üniteleri ile Cargill in iþ birliði yaptýðý kuruluþlara gönderilen Cargill News, Türkiye yi anlattý. Derginin editörü Paul Dienhart tarafýndan kaleme alýnan ve Palani Mohan ýn fotoðraflarýnýn eþlik ettiði Türkiye haberini okurlarýmýz için özetledik. Ýþte size, Baþarýya aralanan kapý Son on yýl içinde sadece birkaç ülke Türkiye den daha fazla deðiþim yaþamýþtýr. Kýsa bir süre önce Economist dergisine kapak olan bir yazýda, Türkiye ekonomisinin daha 10 yýl öncesine kadar çok sýkýntý içinde olduðu ve bankalarýnýn battýðý belirtiliyordu. Bugün ise Türkiye, Avrupa ülkelerinden daha hýzlý büyüyor. Bazý ekonomistler Türkiye nin, BRIC kulübü olarak tanýnan geliþmekte olan dev ülkeler (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) arasýna dâhil edilmesi gerektiðini ifade ediyor. Cargill, 1960 yýlýnda tahýl ticaretine baþladýðý yýldan bu yana Türkiye nin büyümesinin bir parçasý oldu. Þirket 1989 yýlýnda hala Vaniköy olarak bilinen glikoz fabrikasýný satýn alarak üretim faaliyetine de baþladý. Bu büyüme devam ediyor. Türkiye nin GSYH si çift haneli büyüdüðü için, Türk tüketicileri de beslenme biçimlerini iyileþtirecek gelire sahip durumdalar. Türk tüketicilerinin artan taleplerine ilaveten Türkiye, ülke olarak Orta Doðu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki büyüme için platform saðlayan bir konumda yer alýyor. Cargill Gýda Türkiye þu anda Orta Doðu bölgesinde 40 þirkete hizmet veriyor. Ekonomik büyümesi Avrupa yý geçmeye baþlayan Türkiye ise artýk kendi arka bahçesindeki pazarlarý keþfediyor, batýya dönük bakýþlarýný doðuya çeviriyor. Economist dergisine göre, Türkiye nin Orta Doðu ülkelerine olan ihracatý geçen sekiz yýl içinde iki katýna çýktý. Türkiye, ABD ye yaptýðýndan daha fazla tutarda ihracatý Orta Doðu ülkelerine yapýyor. Geçiþ noktasý Türkiye yi belli bir kategoriye oturtmak ise daima zor olmuþtur. Türkiye laik demokrasisi ve Batýya dönük görüþleri olan Müslüman bir ülke ve topraklarýnýn çoðunluðu Avrupa nýn dýþýnda. Ancak ülke, Orta Doðu bölgesine yakýn olmasýna karþýn Orta Doðu nun bir parçasý deðil. Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal Orta Doðu, Asya veya Avrupa da deðiliz. Türkiye nin özel bir durumu var. Tüm bu bölgelere geçiþ noktasýnda. Türkiye coðrafi konumu dolayýsýyla Orta Doðu ya hizmet verebilen doðal bir merkez ve burada Cargill in büyümesine yardýmcý olmak isteyen pek çok kiþi var diyor. Türkiye, yüzyýllar boyunca çalýþkan insanlarý olan, ticaret, alým ve satým faaliyetlerine odaklý bir ülke olarak biliniyor. Cargill de görevli Türk personel, Türklerin hiçbir zaman emekli olmadý- Orta Doðu, Asya veya Avrupa da deðiliz. Türkiye tüm bu bölgelere geçiþ noktasýnda. Dolayýsýyla Orta Doðu ya hizmet verebilen doðal bir merkez ve burada Cargill in büyümesine yardýmcý olmak isteyen pek çok kiþi var. CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý Kapak Sera Baysal 15

18 CargillHaberler ðýna, emeklilik yaþý geldiði zaman bir dükkân açýp ticarete atýldýklarýna dair þaka yapýyorlar. Ýstanbul Haliç in dar sokaklarýnda yürüdüðünüzde, her köþede canlý bir ticari faaliyet olduðunu görüyorsunuz. Ortalýk alýþveriþe çýkmýþ insanlarla kaynýyor; en moda tekstil ürünleri ve elektronik cihazlardan renkli baharatlara ve bakýr tavalara kadar her türlü mal, küçük dükkânlarýn dýþýna taþmýþ þekilde sergileniyor. Susamlý çýtýr çýtýr simitlerle dolu tepsileri baþýnýn üstünde taþýyan simitçiler kalabalýk arasýnda ilerliyor. Simitçi satýþ yapacaðý an yumuþak bir hareketle eðilerek müþterinin istediði simidi rahatça seçmesine imkân veriyor. Anlýyoruz ki geleneksel yiyecekler hiçbir zaman gündemden düþmeyecek, ancak Türk tüketicileri için yeni seçenekler de mevcut. Çikolataya raðbet Cargill Gýda Türkiye de Kýdemli Teknik Servis Uzmaný olarak çalýþan Zaim Türk, Türkiye de artýk çok daha çeþitli gýda ürünleri var. Bu ise Cargill ürünlerine olan talebin artmasý demektir diyor. Örneðin çikolata son on yýl içinde çok daha popüler hale geldi. Daha öncesinde damat adayý ve ailesi kýz isteme ziyaretine giderken elinde bir kutu Türk lokumu götürürmüþ. Artýk bir kutu çikolata daha çok raðbet görüyor. Zaim Türk Gýda çeþitliliðine ek olarak, çok daha teknik bir pazar haline geldi diyor ve ilave ediyor: 2005 öncesi, birkaç þirkette AR-GE departmaný vardý veya gýda mühendisi çalýþýyordu. Þimdi ise küçük firmalar dahi bu alanda yatýrým yapýyor. Bu nedenle, Cargill son yedi yýl içinde teknik bölümünü iki kat büyüttü. Cargill Gýda Türkiye de çalýþan ticari faaliyetler ekibinin yaþ ortalamasý 28. Soldan saða: Ece Bayramoðlu, Cenk Erkan, Nisa Nebioðlu, Nedim Elcheik, Toygun Atlan ve Ýnanç Iþýk Cargill Gýda Türkiye, neler yapabildiðini geçen yýl Ekim ayýnda 37 müþterisinin AR-GE ve satýn alma temsilcileriyle düzenlediði üç günlük toplantýda gösterdi. Gýda prototiplerini kullanan Cargill, müþterilerin ürünlerin tadýna bakmasýný saðlarken, sahip olduðu teknik becerileri de göstermiþ oldu. Þirket bu toplantý sonrasýnda 50 den fazla ürün geliþtirme talebi aldý. Kakao ve çikolata araþtýrma laboratuarý olan Cargill Gýda Türkiye, ürün geliþtirme çalýþmalarýnda firmalarla yakýn bir iþbirliði içinde. Kuluçka yenilikçiliði Cargill, Ýstanbul daki mýsýr iþleme tesisini 1989 yýlýnda aldýðýndan bu yana Cargill Türkiye, MET- NA (Orta Doðu, Türkiye, Kuzey Afrika) bölgesinde en büyük etkisini yarattý. Þirket bu geliþmeler sonucu yeni bir mýsýr þekeri üretim tesisini Orhangazi de açtý. Cargill Gýda Türkiye ayný zamanda Ýstanbul daki genel merkezinde Cargill Gýda Bileþenleri ve Sistemleri (FIS) Platformunun beþ iþ biriminden çeþitli ürünler satýyor. Ayrýca, Cargill in Hububat ve Yaðlý Tohum Tedarik Zinciri yýllýk yaklaþýk 1 milyon ton ürünü Türk sanayicilerine tedarik ediyor. Orhangazi mýsýr iþleme tesisi inþa edildiði tarihte Kuzey Amerika dýþýndaki en büyük fabrika idi. Ancak glikoz ve fruktoz üretimine getirilen kota nedeniyle 2002 yýlýnda gerileme yaþanmaya baþladý. Cargill Gýda Türkiye birden bire kapasitesinin yaklaþýk yüzde 60 ýný kullanabilen bir tesise sahip olmuþtu. Neyse ki Cargill in Türkiye de baþka bir önemli varlýðý daha var; bu varlýk, þirketin yenilikçilik kültürü son derece güçlü olan çalýþanlarý. Yenilikçilik çalýþmalarýný yönlendiren Sera Baysal Personelimiz son derece yaratýcý... Hiç yeni fikir sýkýntýsý çekmiyoruz, ancak insanlarýn fikirlerini ifade etmesini teþvik eden bir sisteme de ihtiyaç var diyor. Cargill Türkiye, Kuluçka adýný verdiði bir sistemle 10 yýldýr yenilikçiliði teþvik ediyor. 16 CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý

19 Türkiye nin dört bir yanýndan toplanan yerli mýsýr, Cargill in Kuzey Amerika dýþýnda dünyadaki en büyük yatýrýmý olan Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi ne geliyor. Tesis, 2 kez Cargill in En Ýyi Fabrikasý seçildi. Tüm personel Cargill Gýda Türkiye de yürütülen kapsamlý yenilikçilik programýna fikirlerini sunuyor. Bakým personeli Kasým Tolga (solda) ve Sadettin Ýlhan pratik fikirleri nedeniyle ödüllendirildiler. Kapak Yenilikçi kültür, Orhangazi tesisinde enerji tasarrufu saðlayan bir dizi fikrin ortaya çýkmasýna neden olmuþ. Otomatik sistemler, enerji tüketimini günlük olarak takip ediyor. Sistemin etkin çalýþmasý, tesise 2005 ve 2010 yýllarýnda En Ýyi Cargill Tesisi (Best Plant) ödülünün verilmesine katký yaptý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ise Orhangazi tesisini Türkiye deki enerji verimliliði en yüksek fabrika olarak tescilledi. Kuluçka yenilikçilik sisteminde hiçbir þey tesadüfî deðil. Bir yazýlým sistemi, fikirleri organize ediyor. Yeniliklerden elde edilen gelirler takip edilerek yeni hedefler konuyor. Yapýlan yenilikler sayesinde geçen yýl dikkate deðer bir tasarruf saðlandý ama Cargill Gýda Türkiye, çalýþanlarýnýn yenilikçi fikirleri sayesinde bu tasarrufu daha da arttýrmayý hedefliyor. Yetenek fazlasý olan bir yer Cargill Gýda Türkiye nin son üç dönemde (2006, 2008 ve 2010) Cargill Business Excellence (Ýþ Mükemmelliði) ödülünü kazanmasýnýn bir nedeni de yenilikçilik alanýndaki baþarýlarý oldu. Yöneticiler, bu ödülleri kazanmanýn sýrrýnýn mükemmel çalýþanlar olduðunu ifade diyor. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu Türkler son derece pratik insanlardýr diyor ve ilave ediyor: Biz sonuç isteriz. Son sekiz yýl içinde Ýþ Mükemmelliði çalýþmalarýmýz, sonuçlarýn daha yöntemli bir þekilde alýnmasýný saðlayan kültürün oluþturulmasýnda bize yardýmcý oldu. Tecrübemiz arttýkça, prosesin kendisi üzerinde çok daha az zaman harcýyoruz. Bu proseslerin bir kýsmý müþterilerle son derece yapýlandýrýlmýþ þartlar altýnda çalýþma imkâný veriyor. Müþterilere yapýlacak ziyaretler bir yýl önceden planlanýyor. Satýþ hedefleri konuyor. Müþteri Ýliþkileri Yönetim programýnda müþterilerin tüketimini, þikâyetlerini ve takdirlerini gösteren beþ yýllýk verilere sahip. Cargill her bir satýþ personelinin birden fazla ürünü temsil ettiði Go-To-Market yaklaþýmýný hayata geçirmeden önce bile, Cargill Gýda Türkiye Biz sonuç isteriz. Son sekiz yýl içinde Ýþ Mükemmelliði çalýþmalarýmýz, sonuçlarýn daha yöntemli bir þekilde alýnmasýný saðlayan kültürün oluþturulmasýnda bize yardýmcý oldu. Murat Tarakçýoðlu CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý 17

20 CargillHaberler Köy meydanýnýn simgesi gibi duran koca bir aðacýn altýnda Yenigürle Muhtarý Ahmet Altýntaþ, Celebci yi sýcak bir biçimde karþýlýyor, bu tip sohbetlerin olmazsa olmazý ince belli bardakta çaylar da masaya geliyor. Altýn, Yenigürle'nin, ihtiyaçlarý Cargill tarafýndan karþýlanan okulundan istifade eden beþ köyden biri olduðunu belirtiyor. Tepenin yukarýsýndaki bir köye arabayla giderken yolumuz zeytin aðaçlarýnýn arasýndan geçiyor ve sonunda köyün Arnavut kaldýrýmý döþeli sokaklarýna ulaþýyoruz. bu þekilde çalýþýyordu. Tarakçýoðlu 2006 yýlýndan bu yana gýda bileþenlerinde % 400 lük satýþ artýþý elde etmemizin gerçek nedeni ayný kiþinin gýda müþterileriyle ilgilenmesi olmuþtur diyor. Cargill Türkiye de genç bir ekip çalýþýyor (ortalama yaþ 35) ve hepsi Türk. Aslýnda, þirkette o kadar çok sayýda yetenekli Türk personel var ki, 18 Türk personel Türkiye deki faaliyetler büyüdüðü zaman eve dönmeye hazýr bir þekilde dünyanýn pek çok yerindeki Cargill tesislerinde çalýþýyor ve tecrübe kazanýyor. Orhangazi Ýstanbul dan sonraki duraðýmýz 75 milyon dolarlýk bir yatýrýmla kurulan ve son teknoloji ürünü Orhangazi ilçesinde, üzerinde Cargill adýnýn ve logosunun yer aldýðý kocaman bir bina var. Burasý tüm dünyada Cargill adýný taþýyan belki de tek okul. donanýmlarýyla yapýldýðý dönemde Cargill'in Kuzey Amerika dýþýndaki en büyük tesisinin yer aldýðý Orhangazi ilçesi oluyor. Ýlçeye etrafý meyve bahçeleri ve zeytinliklerle bezeli bir karayolu baðlantýsýyla ulaþýlýyor. Fabrika Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ile birlikte geziyoruz. Tepenin yukarýsýndaki bir köye arabayla giderken yolumuz zeytin aðaçlarýnýn arasýndan geçiyor ve sonunda köyün Arnavut kaldýrýmý döþeli sokaklarýna ulaþýyoruz. Odun yüklü eþekler dar sokaklarda aðýr aksak ilerliyor, küçük bir beyaz minare köy camisinin yerini gösteriyor. Köye girdiðinde insan sanki zaman içinde 50 yýl geriye gitmiþ hissine kapýlýyor. Köy meydanýnýn simgesi gibi duran koca bir aðacýn altýnda Yenigürle Muhtarý Ahmet Altýntaþ, Celebci yi sýcak bir biçimde karþýlýyor, bu tip sohbetlerin olmazsa olmazý ince belli bardakta çaylar da masaya geliyor. Altýn, Yenigürle'nin, bilgisayar laboratuarý, video ve ses donanýmlarý ve diðer ihtiyaçlarý Cargill tarafýndan karþýlanan okuldan istifade eden beþ köyden biri olduðunu belirtiyor. Muhtar; Cenan'ýn bize çok emeði geçmiþtir diyor, Kendisinin bu görevi üstlenmesinden önce, fabrikayla bir diyaloðumuz yoktu. 18 CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý

21 Kapak Nelerin deðiþtiðini açýklamasýný istediðimizde muhtar anlatmaya baþlýyor: Tesis ilk kurulduðunda aleyhte olan birçok kiþi vardý diyor; Ortalýkta bir sürü laf dolaþýyordu, ama hiçbirinin aslý astarý yoktu. Cargill in yöredeki su kaynaklarýný tüketeceði, kurulan tesisin doðal kaynaklarýmýzý iyice sömürdükten sonra kapatýlacak, kýsa vadeli bir yatýrým olduðu iddia ediliyordu. Birçok kiþi Cargill in yöreyi mahvedeceðini, sonra da çekip gideceðini düþünüyordu. Ama su kaynaklarýmýza hiçbir þey olmadýðýný hepimiz gördük. Cargill in faaliyetlerinin hiçbir olumsuz etki yaratmadýðýna bizzat þahit olduk. Cargill Ýlköðretim Okulu Orhangazi ilçesinde, üzerinde Cargill adýnýn ve logosunun yer aldýðý kocaman bir bina var. Burasý tüm dünyada Cargill adýný taþýyan belki de tek okul. Cargill tarafýndan saðlanan 2 milyon dolarlýk finansmanla inþa edilen ve 2006 yýlýnda hizmete giren Cargill Ýlköðretim Okulu nda bugün 500 öðrenci eðitim görüyor. Türkiye deki birçok okulda okul müdürleri eðitimcilik görevlerini ikinci plana atýp, okula kaynak saðlamakla uðraþmak zorunda kalýyor. Genellikle temizlik ve güvenlik personeli gibi çalýþanlarýn maaþlarý ile bilgisayar, televizyon gibi eðitim araç gereçlerini okulun kendi imkânlarýyla karþýlamasý gerekiyor. Okul Müdürü Yýlmaz Aydeyer Oysa biz burada, tüm dikkatimizi eðitim üzerine yoðunlaþtýrmýþ durumdayýz. diyor ve ekliyor: Cargill Türkiye hep yanýmýzda oldu, her zaman da okulumuzu desteklemeye devam ediyor. Fiziki olanaklarýmýz, bize diðer okullarýn sahip olmadýðý bir avantaj saðlýyor. Örneðin, okulumuzda bir adet kimya laboratuarý, bir adet fizik laboratuarý ve bir de bilgisayar laboratuarý bulunuyor. Bu olanaklar her okulda yok. Cargill okulla, forma tasarýmý konusunda okul aile birliðine yardýmcý olacak kadar yakýndan ilgileniyor. Mozaik zeminlere, geniþ koridorlara ve aydýnlýk dersliklere sahip okulun çizimleri özel olarak bir mimara yaptýrýlmýþ. Sera Baysal altýný çize çize belirtiyor; Bu okulda resmen markamýz var, o yüzden burayý yaþatmak boynumuzun borcu. Cargill Ýlköðretim Okulu, Orhangazi tesisinde görevli Cargill Yöresel Ýliþkiler Ekibi nin ortaya koyduðu eðitim projelerinden sadece bir tanesi. Çoðu yöre halkýndan olan gönüllü fabrika çalýþanlarý da ayrýlan bütçeyi yaþadýklarý yer için en olumlu þekilde deðerlendirme hakkýna sahip bulunuyor. Eðitim projeleri aðýrlýkta olmakla birlikte çevre korumaya ve halk saðlýðýný geliþtirmeye dönük projelere de kaynak aktarýlýyor. Cargill sadece maddi destek saðlamakla kalmýyor. Çalýþanlar da kendi olanaklarýyla lisede ve üniversitede okuyan öðrencilere küçük de olsa burslar veriyor, böylece öðrencilerle aralarýnda bir bað kuruyorlar. Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal, Ýnsanlar artýk Cargill i Türkiye ye gerçekten deðer katan bir firma olarak görüyor diyor. CargillHaberler - Baþarýya aralanan kapý 19

22 CargillHaberler Cargill Barliv Arpa Betafiber Kolesterolünüz kontrol altýnda Kardiyovasküler hastalýklarýn artmasý, kan kolesterolünü istenen seviyelerde tutmaya yardýmcý olabilecek gýda ve içeceklere olan ilgiyi gün geçtikçe artýrýyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber, arpa beta-lifi içeren kalp saðlýðýna yönelik yeni ürünlerin tasarlanmasý için önemli bir kapý açýyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber ile tüketiciler saðlýklý kolesterol düzeylerine kavuþacak. Cargill in ilk olarak 2006 yýlýnýn sonunda Avrupa Saðlýk Bileþenleri Fuarý nda tanýttýðý arpa beta lifi dünya pazarýnda kalp saðlýðýna yönelik gýda ve içeceklerin geliþtirilmesinde yeni bir çýðýr açýyor. Avrupa Gýda Güvenliði Otoritesi (EFSA) nin Cargill Barliv Arpa Betafiber e iliþkin son klinik çalýþmalarý inceledikten sonra Ekim 2009 da yayýnladýðý bilimsel görüþle beta-glukanlar ile kandaki kolesterol seviyesinin arasýndaki iliþkiyi onaylamýþ oldu. Cargill Barliv Arpa Betafiber in kalp saðlýðýný desteklediðini gösteren baþka kanýtlar da bulunuyor. Bununla ilgili Minnesota Üniversitesi nde yapýlan araþtýrma sonuçlarý; Fransa, Dijon da 23 Mart 2010 da gerçekleþtirilen 5. Uluslararasý Tat, Beslenme ve Saðlýk Kongresi nde, Cargill Global Gýda Araþtýrma Baþkaný Dr. Anne Frank tarafýndan sunuldu. Araþtýrma sonuçlarý; Nutrition, Alimentation Fonctionnelle et Alimentation Santé (NAFAS) ve Industries Alimentaires et Agricoles (IAA) adlý iki bilimsel dergide de yayýnlandý. Sonuçlara göre kalp saðlýðýný desteklediði kanýtlanan Cargill Barliv Arpa Betafiber, saðlýklý beslenme içerisinde günde 3 gr alýndýðýnda total kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerini önemli ölçüde düþürüyor. Cargill Bilim ve Regülasyon Çalýþmalarý Üst Düzey Yöneticisi Lore Kolberg, EFSA bilimsel görüþü ile birlikte bu çalýþma, Cargill Barliv Arpa Betafiber içeren kalp saðlýðýný destekleyici yeni ürünlerin tasarlanmasý için kapý açtý diyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber, meyve sularýndan gazlý içeceklere, atýþtýrmalýk ürünlerden tahýl ürünlerine kadar geniþ bir yelpazedeki gýda ürünlerinde ve içeceklerde kullanýlabiliyor. Avrupa da bugünkü uygulamalarý arasýnda; süt bazlý olmayan içecekler, tahýl barlarý, unlu mamuller ve kahvaltýlýk gevrekler yer alýyor. Beta glukan kaynaðý Cargill Barliv Arpa Betafiber (betalif), beta glukan yararlarýný, süt kökenli olmayan içeceklere de taþýyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber, %70 saf beta glukan kaynaðý olup, tam arpadan ekstrakte ediliyor. Yulaf lifinden farklý olarak ve düþük moleküler aðýrlýðýndan dolayý Barliv arpa betafiber, düþük viskozite, yumuþak bir tat, nötral damak tadý ve sýfýr renk etkisi gösteriyor. Yeni ve mevcut formülasyonlarýn içerisinde kolayca yararlanýlabiliyor. Bu da, diðer kolesterol düþürücü bileþenlerden farklý olabilecek yeni bir bileþenin, kolesterol düþürmeye yardýmcý içeceklerde yer almasýný saðlayacak bir fýrsatý ortaya çýkarýyor. Cargill Barliv Arpa Betafiber in, doymuþ yað içeriði düþük bir diyetin parçasý olarak, saðlýklý bir kan kolesterol seviyesinin saðlanmasýna yardýmcý olduðu klinik olarak da ortaya kondu. Saðlýk olgularý Bilimsel çalýþmalar arpa betafiberin orta derecede yüksek kan kolesterolüne sahip kiþilerde, düþük doymuþ yað içeren diyetin bir parçasý olarak, 20 CargillHaberler - Kolesterolünüz kontrol altýnda

23 Cargill Barliv TM Arpa Betafiber in Faydalarý Klinik olarak ispatlanmýþ Kolaylýkla formüle edilen etkili doz Kuru bileþen Kolaylýkla nakledilebilir Kolay karýþýr (kümelenmez) Tamamen çözünür Düþük PH a sahip içeceklerde stabil Ekstrüzyon ve UHT iþlemlerinde ýsýl stabilizeye sahip Cargill çözümleri LDL kolesterol seviyesini belirgin düzeyde düþürdüðünü gösteriyor. Bu nedenle arpa betafiber içeren gýda maddeleri, kan kolesterolü seviyesini iyileþtirmek için etkili bir seçenektir. Gerçekleþtirilen araþtýrmalar ortaya koyuyor ki arpa betafiberin kan þekeri ve tokluk hissi gibi konularda da saðlýk faydalarý var. Gittikçe artan epidemiyolojik veriler, hububat lifleri açýsýndan zengin beslenme þekillerinin ve düþük glisemik indekse sahip gýdalarýn, saðlýklý kan þekeri seviyelerinin saðlanmasýna yardýmcý olabildiðini de gösteriyor. Son dönemde gerçekleþtirilen bir meta-analiz (Barclay, A. W. et al. American Journal of Clinical Nutrition 87 (3); March 2008) çalýþmasýnda da yüksek glisemik indekse sahip gýdalarýn yerine tercih edilmeleri durumunda, glisemik kontrolde klinik olarak faydalý etki görüldüðü bildiriliyor. Ayrýca, bilimsel araþtýrmalar Cargill Barliv Arpa Betafiber gibi liflerce zengin besinlerin, düþük düzeylerde kalori ve yað alýmý sýrasýnda doygunluk hissini teþvik ederek kilo kontrolüne yardýmcý olabileceðini belirtiyor. Bu nedenle arpa betafiber, kilo kontrolü programlarýnda umut verici bir araç olarak da dikkat çekiyor. Bilimsel araþtýrmalar Cargill Barliv TM Arpa Betafiber gibi liflerce zengin besinlerin, düþük düzeylerde kalori ve yað alýmý sýrasýnda doygunluk hissini teþvik ederek kilo kontrolüne yardýmcý olabileceðini belirtiyor. CargillHaberler - Kolesterolünüz kontrol altýnda 21

24 CargillHaberler TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri açýklandý Reel politikalar için doðru kaynak TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü Envanteri 2010, 11 Mayýs ta Ýstanbul da düzenlenen basýn toplantýsýyla açýklandý. Envanter, gýda ve içecek sektöründe reel politikalar oluþturulabilmesi için güncel ve doðru bilgi kaynaðý olma niteliðini taþýyor. Tüm kurum ve kuruluþlarýyla 2023 vizyonuna odaklanan ekonomimizde, her yýl yüksek oranda dýþ ticaret fazlasý veren gýda ve içecek sektörü gibi sektörlere öncelik verilmelidir. Þemsi Kopuz Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), tüm faaliyetlerinin odaðýnda bulunan Gýda Güvenliði, Çevre, Tüketici ve Ticaret-Rekabet baþlýklarýnda sektörel politikalar oluþturulabilmesi için doðru ve güncel bir veri kaynaðý olmasýný amaçladýðý TGDF Gýda ve Ýçecek Sanayi Envanteri 2010 u kamuoyu ile paylaþtý. Sektörün geleceðine iliþkin projeksiyonlar için yol gösterici niteliðindeki Envanter, gýda ve içecek zincirinde yer alan tüm paydaþlarýn önüne sektörün en net fotoðrafýný koyuyor. Son 10 yýlda TGDF öncülüðünde gerek üretimde gerekse ihracatta müthiþ bir ivme yakalayan sektörün en dikkat çeken özelliði ise hemen her yýl dýþ ticaret fazlasý veriyor olmasý. Sektör, 2010 yýlýnda da bu özelliðini korudu. Envanter 2010 verilerine göre, 3,4 milyar dolarlýk ithalatýna karþýn 6,7 milyar dolar ihracat yapan sektör, %13,1 lik ihracat artýþýyla da Türkiye ortalamasýný geride býraktý. Geçen yýl gerçekleþen ihracat rakamýyla kriz öncesi rakamlarý da geride býrakan sektör, ayný zamanda %195 gibi yüksek bir oranda dýþ ticaret fazlasý verdi. TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü Ýlknur Menlik tarafýndan sunumu yapýlan Envanter 2010 un basýn toplantýsýnda konuþan TGDF Baþkaný Þemsi Kopuz; sektörün son yýllarda dýþ ticarette yakaladýðý baþarýlý performansa dikkat çekerek; sektörün artýk eskisinden çok daha fazla desteklenmesi gerektiðine vurgu yaptý. Türkiye ekonomisinin devletin tüm kurum ve kuruluþlarýyla 2023 vizyonuna odaklandýðýný söyleyen Kopuz, son 30 yýllýk dönemde ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnýn ortalama olarak %63.6 olduðunu, bu ortalamanýn devam edeceði göz önüne alýndýðýnda, 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlýk ihracatýn yakalanmasý için muhtemelen 300 milyar dolarlýk bir dýþ ticaret açýðýnýn oluþacaðýný kaydetti. Bu tahminler doðrultusunda ilk yapýlmasý gerekenin, yüksek oranda dýþ ticaret fazlasý veren gýda ve içecek sektörü gibi sektörlere öncelik verilmesi olduðunu ifade etti. Kopuz; ülke ekonomisi içinde 4 büyük üretim sektöründen biri durumunda olan gýda ve içecek sanayinin, yüksek bir oranda dýþ ticaret fazlasý veriyor olmasýný ve Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir ihracat artýþý yakalamasýný bir gurur kaynaðý olarak gördüklerini de sözlerine ekledi de en çok gýda konuþuldu Konuþmasýnýn büyük bölümünde dünya ve Türkiye deki geliþmelere deðinen Kopuz, 2011 yýlýnýn ilginç ve beklenmedik geliþmelere sahne olduðunu, bu nedenle dünyadaki siyasi ve ekonomik geliþmelerin de gýda ve içecek sektörünün 22 CargillHaberler - Reel politikalar için doðru kaynak

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2010 Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Ýbrahim Aydýn: Öðretmenliðin keyfi apayrý Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı