OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE YETKÝLÝ TEMSÝLCÝ BAYÝLERÝMÝZ KANALIYLA SATILMAKTADIR. ÝLANLARINIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE YETKÝLÝ TEMSÝLCÝ BAYÝLERÝMÝZ KANALIYLA SATILMAKTADIR. ÝLANLARINIZ"

Transkript

1 GAZETEMÝZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE YETKÝLÝ TEMSÝLCÝ BAYÝLERÝMÝZ KANALIYLA SATILMAKTADIR. Ekonomik Basýn Ajansý Kurucusu Sahibi ve Editörü: FAÝK KILINÇ BAYÝ MÜRACAATLARI ÝÇÝN: ÞABAN KILINÇ Bayi Koordinatörü Gsm Gsm OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT ÜCRETSÝZ EKONOMÝ - POLÝTÝKA - AKTÜALÝTE - ÝÞ DÜNYASI - YATIRIM - FÝNANSMAN - ÖZELLEÞTÝRME - YABANCI SERMAYE - KOBÝ HABERLERÝ BÝR KONUK YILMAZ HASTÜRK E.Milletvekili DTP E.Gnl.Bþk. GAYYA KUYUSU TARIM Köylünün karnýný yarmýþlar kýrk tane yarýn çýkmýþ,... Bu güne kadar da hep yarýnlar için oy kullandý. Hep geleceðe yatýrým yaptýðýný düþündü ama, her geçen gün bir evvelki günü aradý... Tarým hem boynu bükük hem de sahipsiz kaldý... Türkiye þu anda en çok Tarým teknik elemanlarýna sahip, ama bu güçten yararlanamýyor. 10.sayfada Siyaset çevresinde deðiþkenlik gösterenler, zikzaklýyanlar þunlardýr. 1)Dönekler, rüzgara göre yön deðiþtirip partisini deðiþtirenler. 2)Eskiye sadakatini yaþatanlar, 3)Çizgisini deðiþtirenler 4)Sebat edip ihanet etmeyenler. BELGESEL ARAÞTIRMA DOSYALARI SERÝ ÝLANLARINIZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz EYYY... T.C. DEVLETÝNÝN GÜZEL ÝNSANLARI, EYYY HALKIM... SEVGÝLÝ OKURLARIM... SÝZLERE SESLENÝYORUM!... BU ÜLKEYÝ BU HALE KÝMLER GETÝRDÝ? 1980 DEN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKÝYE YÝ VE KENDÝNÝ BATIRAN Bankalar -2- Adalet Bakaný Cemil Çiçek Tam Bir Yýldýr Her Gün Bankalar, Bankacýlar, Banka Sahipleri, Bankalar Kanunu, Hortumcularla Ýlgili Þikayetleriyle Gazete Manþetlerinde. Kupür Kesmekten Yorulduk, Ama Bir Geliþme, Bir Ýlerleme Yok. AYNI TAS AYNI HAMAM. Sayýn Bakanda Þikayet Ediyor. Kim Düzeltecek Anlayamadýk? Bilen Var mý? Onu da Bilmiyoruz... 6.sayfada YAYINCILIKTA 33.YIL FÝYATI: TL 1-15 ÞUBAT MART 2004de DENENMÝÞ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLARI HALKIMIZDAN KIRMIZI KARTI GÖRECEKLERDÝR Denenmesi yapýlmýþ Büyükþehir Belediye Baþkanlarýna kýrmýzý kart gösterilme zamaný gelmedi mi? Yerel seçimlerde ortaya farklý durumlar, manzaralar çýkmakta, siyaseti, halka hizmeti Futbol Klubü taraftarý kadar benimseyemeyenler bu seçimlerde halkýn karþýsýna çýkacaklar. Seçimlere 1 aydan biraz fazla bir zaman kaldý. Aday adaylarýndan adaylýklara geçiþi de beklemek gerek. Adaylar kesinleþtikçe daha da renklenecektir. Geçen Sayýdan Devam KÝM TAHSÝL EDECEK BU PARALARI. HESAP SORUN DÝYE BU HALK SÝZE BUNUN ÝÇÝN YETKÝ VERMEDÝ MÝ? YARGIDA NEÞTER OPERASYONUN ARKASI NÝYE GELMEDÝ? EÐER BÝR ÞEY YOKSA BU TUFAN BU KASIRGA NÝYE? BÝRÝLERÝNE GÖZ DAÐIMI VERÝLÝYOR ACABA? Adalet Bakaný Sn.Cemil ÇÝÇEK: Ülkenin Gerçeklerini yeni mi öðreniyorsunuz? Kaç kez Bakanlýk yaptýnýz? Hizmet edenler bakýmýndan ise, A-Ekonomik yatýrým hizmetlerini halkýna ve ahalisine doðru veya eðri sunanlar. B-Belediyesini borç bataðýna doðru batakçýlýða götürenler, palavra gösterisi yapanlar ve halkýný memnun edemeyenler. Editörden ACIKLI TABLO GEÇEN YILIN SONUCU Geride býraktýðýmýz yýlda, para kredi konularýnda yaþanan olumsuzluklarýn sebebi yine bankacýlýk sektöründeki yöneticiler ve banka duayenleridir. Kalkýnmadaki aksamalar ise bu muhteremlerin sayesinde olmuþ, ülke bata çýka, batýrýla batýrýla bugünkü duruma getirilmiþtir Türkiye'de bankacýlýk sistemi nasýldý o zamanlar? Bankalar ne iþ yapýyordu? O zaman bankalar özel ve tüzel olarak para kredi saðlýyor bunlarý kullandýrýyordu. Türkiye o günlerden bu günlere böyle böyle getirilmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti yaklaþýk yýla yakýn bir zamandýr bankacýlýk sektöründe bu güne hep düþe kalka, bata çýka gelmiþtir. Þöyle geriye dönüp kalan izleri sürüp bu güne geldiðimizde bu sektörün siyasi partilerin kötü yönetimi siyasilerimizin iþle siyaseti birbirine karýþtýrmalarý sayesinde böyle acý tecrübeler 70 MÝLYON TÜRK ULUSUNUN MÜBAREK KURBAN BAYRAMI KUTLU OLSUN UNUTTUKLARINI ANIMSA, KAYBETTÝY YBETTÝYSEN ARA, ÖZLEDÝYSEN GÝT BUL, KIRDIYSAN AF DÝLE, KIRILDIYSAN AFFET, SEVÝYORS ORSAN SÖYLE, ÇÜNKÜ BUGÜN BAYRAM. B GAZETEMÝZ 3 GAZETE BÝRDEN TAM 48 SAYFA YENÝ YAYINLARIMIZ EMLAKTÜRK VE T I C A R E T V E S A N A Y I R E H B E R I GAZETEMÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ Partizanlýkla kendine ve taraftarlarýna çýkar saðlamaya çalýþanlara bu seçimde ahalinin bakýþý deðiþik olmalýdýr. Ýhanete, bu mahalli idareler seçiminde pirim ve avans verilmemelidir. Hele þaibelilerle, politikacýlýk, partizanlýk ve halkýna bölünmüþlükte yatýrým ve kayýrým yapanlara, hele hele mevcut denenmesi yapýlmýþ Büyükþehir Belediye Baþkanlarýna kýrmýzý kart gösterilmelidir. 3 Kasým 2002' deki genel seçimlerdeki gibi, hangi þehirlerden ve hangi partiden olursa olsun hele partisini satanlar halkýný dünden satmýþlardýr demektir. 12.sayfada Faik KILINÇ yaþanmýþtýr. Bu güne kadar ki T.C. hükümetleri de para kredi konularýnda uyguladýklarý kötü yönetim sayesinde bu iþler hep kötüye gitmiþtir. Bu yanlýþ politikalar sonucu da TL'nin deðeri de bilerek, göz göre göre 1'e 2 düþmüþ, bunun çaresine bakýlmamýþ önlem alýnmamýþ ve T.C. Merkez Bankasý iflas ettirilmiþtir. Bu açýdan bakýldýðýnda ise Türkiye ve 77 yýllarýnda 70 Sent'e muhtaç hale gelmiþtir. Bu arada, üniversitedeki para-kredi uzmanlarý, ekonomi uzmanlarý, ekonomi profesörleri, iktisatçýlar, iþletmelerde çalýþan fizibil analizciler ve kýsaca Türkiye'nin para-kredi konusundaki elit tabakasý da Türk parasýnýn deðeri düþerken, bankalar patýr patýr batarken yapýlan uygulamalarý hep seyretmekle yetinmiþler, ne bir proje geliþtirmiþler nede bu alanda bir çalýþma yapmýþlardýr 5.sayfada 1.SAYIMIZDA YAYINLADIÐIMIZ T.C.BAÞBAKANINA MEKTUBUMUZUN DEVAMI ÝLGÝYLE OKUYACAKSINIZ. 3.sayfada

2 HYUNDAI REKLAM

3 1-15 ÞUBAT 2004 T.C. Baþbakanýna açýk mektubumuzun 3 devamýdýr. Faik KILINÇ Ýlk sayýda vermiþ bulunduðumuz yazýmýzda, belirttiðimiz konularda, dost acý söyler. Çünkü sizin oturduðunuz koltuk çok tehlikeli bir makamdýr. Bu makamda oturanlar bu ülkeye tam 38 yýl kaybettirdiler. Bu ülkede insaný ile, kaynaklarý ile, çok dolu zenginlikler bulunmaktadýr. Her tarafý potansiyellerle doludur. Ben inanýyorum ki bu ülke sizinle bir kere daha gülebilecektir, dikkatli olursanýz, hamasi olarak konuþan bazý zirvedeki bakanlarýnýza ve içi boþ konuþan önemli mevkilerdeki bürokratlarýnýza sakýn aldatýlmayýn ve inanmayýn. Bunun en baþýnda da T.C Merkez Bankasý, Hazine Müsteþarý BDDK Baþkanlýðý T.C Gelirler Genel Müdürü T.C Gümrük Müsteþarlýðý Sanayi Ticaret Müsteþarlýðý, Enerji Bakanlýðý Müsteþarlýðý, Bayýndýrlýk Müsteþarlýðý, Adalet Bakanlýðý Müsteþarlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü ve T.C Devlet Demiryollarý Müdürlüðü ve Müsteþarlýk makamý, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü, TDÝ Genel Müdürlüðü, Vakýflar Genel Müdürlüðü, T.C Ziraat ve Halk Bankasý Genel Müdürlüðü, Türk Kalkýnma Bankasý Genel Müdürlüðü, MÝT Müsteþarlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðý, Savunma Sanayii Genel Müdürlüðü makamlarýný, Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bazý önemli olan birkaç genel müdürlükleri ve ülkelere bakan uluslararasý daire baþkanlýklarýný bizzat güvendiðiniz kimselerden seçer ve bu makamlarda oturtabilirseniz. Aynen Ýstanbul Belediye baþkalýðýnýz sýrasýnda yaptýðýnýz uygulamayý bu söylediðimiz makamlar için de yaparsanýz ve size ayak uyduracaklarla donatýrsanýz, ancak Türkiye'nin yüzünü güldürebilirsiniz ve baþaramayacaðýnýz herhangi bir sýkýntýnýz kalmaz. Yok buralarla ilgilenmez iseniz bu milletin size verdiði bu çok önemli makamýn hakkýný ve yetkisini, otoritesini, istihbaratýný, ekonomisini, tekniðini sosyal ve siyasal adaletini T.C.nin tek bir baþkaný olarak heba edersiniz. Biz bunu size açýk bir mektup yazýmýzla gazetesi olarak hiç aldanmayýz. Türkiye yeni, genç, iddialý ve azimli bir baþbakan daha yakalamýþ gibi görüyoruz. Evet biz yanýlmayacaðýz diyorum. yazýyorsak, çok mühim sebepleri vardýr. Yukarýda ne diyoruz bu ülke çok zengin kaynak ve potansiyele sahip. Bu potadaki potansiyel de bu kilit mevkilerdeki tüzel kiþiliðe sahip olan yasal makamlardan kullanýlýyor. Onun için diyoruz ki Türkiye 1960'lardan bu yana, hep buralardaki kiþilerin anlayýþ ve yöneticiliklerinde ihmal ve misafir sanatçý gibi yaklaþýmlarýndan dolayý kaybetmiþtir ve hiçbir hükümet de baþarýlý olamamýþtýr. Yönetime gelip giden baþbakanlarýn yapýlarýndan, yaklaþýmlarýndaki anlayýþlarýndaki hatalar, ülkenin yönetme, kalkýndýrma, güvenliðini saðlama ve adaletinde tahribatlara yol açmýþtýr. Bugün bunun sýkýntýsýný hep birlikte ülke ve devlet olarak, T.C Devletinin hem tüzel kiþiliði ve hem de Türkiye demokrasisi olarak tam rayýna oturtulamamýþtýr. Her türlü laçkalýk ve hantalca yönetimler, ülkede bu makamlar tarafýndan vurdum duymazlýklarla, yöneticilerle bugünlere getirilmiþ olmasýndaki hata paylarý, çok büyük zayiatlara, tahribatlara sebep olmuþtur. Demokrasi ile bunun faturasý da çok aðýr bir bedel olarak ödenmiþtir. Bu ülke çok geri viteslere alýnmýþtýr. Türkiye geri gitmiþtir, ezilmiþtir, bozulmuþtur, fakirleþmiþtir, sadece nüfusu büyümüþtür. Bir deðerli Baþvekil de bir hiç olarak asýlmýþtýr. Diðer ülkelerin ayný dönemlerde nasýl fýrladýklarýný görmekten bugün baþýmýz dönüyor Emsal ülkelere bakýldýðý zaman her þey daha iyi anlaþýlmaktadýr. 1960'lar li tarihlerde zaman içerisindeki ülkelerin her türlü istatistiklerine bir bakalým. Bir Belçika, Ýspanya, Ýtalya, Fransa, Japonya hatta bir Portekiz o günlerde neredelerdi? Türkiye kendine yetecek her þeyi olmasýna raðmen insaný ile yer altý ve yer üstü kaynaklarý ile, ekonomisindeki en önemli olan tarýmý ve hayvancýlýðý bin çeþit ürünleri ile, üç tarafýnýn denizlerle çevrili olmasý ile, bor madenleri, toryum madenleri ile bunca yer altý yerüstü zenginliklere sahip iken, adý geçen ülkelerde bu kaynaklar bizdeki kadar bol deðilken, nasýl fýrladýklarýný görmekten bugün baþýmýz dönüyor, hiç de hoþ deðil. Bizim ülkemiz için ayýp sayýlacak kadar kasýtlý olarak çalýþtýrýlmamýþ endüstriye dönüþtürülmemiþ hepsi de yerli yerinde uykuya daldýrmýþ, uyuþturulmuþ. Politikacý olan siyasetçiler, T.C.nin otoriterleri hep kavga etmiþler sað sol yaratmýþlar 50 binlerce vatandaþý birbirlerine düþürmüþler ve öldürtmüþler. Bunun üzerinde demokrasi adý altýnda politikalar yapmýþlar ve böylece kör ve kýsýr çekiþmelerinden kendilerini alamayýp ülke kaynaklarýný Devlet Planlama Teþkilatýný bile çalýþtýrmamýþlar ve kendi gündemlerindeki siyasal olan demokrasinin nüfuzlarýný tesir altýna alarak kendi, güdümlerindeki siyasal nüfuzlarýný kötülüklere, hep þerlerini kullanýlmýþtýr. Ülke zenginleþmemiþ ve borç alma hastalýðý taaa o tarihlerde baþlatýlmýþtýr ve Osmanlýnýn borçlarý da 1954 yýlýna kadar uzamýþ ve Menderes döneminde kapatýlýp ödenmiþtir Mayýsýndan sonra yine ülkede çöküntü bataðýna gidilmiþ, petrol, altýn ve maden yataklarý ile de hiç meþgul olunmamýþtýr. Ýþte mal meydandadýr. Güzelce vatandaþýn sýrtýna binmiþ, sayýlmayacak kadar vergilerle ülke Ýþtir kiþinin ayinesi, Ýstanbul'un o iþleri karamana neler yaptýrmýþtýr. T.C. Ata'dan ve Menderes'ten sonra 3 Kasým 2002'de sanýyoruz Baþbakanýný yeniden yakalamýþtýr. zorla yaþamýþ bugüne gelmiþtir. Bir kiþi çalýþmýþ 100 kiþiyi de 1 kiþilik çalýþma ile bu ülke beslemiþtir ama 1938 e kadar hiçte öyle olmamýþtýr, yapýlanlar ortadadýr. Bu bir toplumun yeniden silkinmesidir. Bakýn Sayýn Baþbakan, bunlarý size çok içtenliðimle yazmayý hiçbir zaman ihmal etmeyeceðim. Çünkü bu ülke size þu anda size milli irade adýna teslim edilmiþtir. Bunun daha ötesi falaný yoktur. Olayý hem siz yaþadýnýz hem de milletle beraber birlikte yaþandý. Sizi itelediler ve bir takým çeþitli oyunlarla önünüze tilki postu koydular ve barikatlarý kurdular. Yok imam hatipli, hoca-hafýz dediler Kasýmpaþalý dediler, mebus olamaz, adam olamaz dediler, seçime katýlamaz dediler ve sokmadýlar. Halkýmýz bunlarý hep deðerlendirdi ve size sahip çýktý sizde yýlmadýnýz yürek koydunuz adam gibi her türlü yiðitliði gösterdiniz mertçe davrandýnýz, her türlü faturayý ödemeyi göðüslediniz ve sizi bu millet beklemediðiniz bu önemli makama getirmelerinde her türlü, zekasýný kullandý partiyi sildi süpürdü milli iradesiyle istediðini sandýðýn dibine gömdü (bir daha zor toparlanýrlar). Eðer siz bu görevinizde iþi gevþek tutmaz iseniz bunlarýn hiç biri bir daha toparlanamazlar buna inanýn ve millet bunlarla çok çeþitli uðraþmaz. Ýstanbul'daki belediye baþkanlýðý görevinizdeki baþarýlarýnýza baktýðýmýzda zaman içinde yapýlan iþler iþte buradadýr o makamda bu iþlere imzanýzý atan da yine sizsiniz. Siz ne olursanýz olun imam hatipli olun Kasýmpaþalý olun isterseniz Karadenizli olun, Siirtli olun bunlar dedikodu ve hepsi kýskançlýktýr bir hasetlikten ibarettir. Þuanda hepsi geride kalmaktadýr. Þimdi iþ bugün size düþmektedir. Burasý Ýstanbul belediye Baþkanlýðý da deðildir burasý þimdi T.C Baþkanlýðýdýr. Her türlü yetki ve salahiyetler sizdedir. Þurada 1 yýllýk baþbakan bile deðilsiniz 8-9 aylýk oldunuz belki bilmiyorum ben diyorum ki Sayýn T.C Baþbakanýna bu ülkede çok çok sakinlerimiz olabilir, hiçbir kýymeti harbiyesi sizin için olmaz. Yine siz yolunuza bu Ýstanbul'daki yaptýðýnýz o kýsa dönemdeki icraatlarýnýzdaki eserlere, isterseniz 81 ilde 1000 ilçe ve beldelerde hepsinde de aynýsýný yaparsýnýz çünkü yetkiniz büyüktür. Ýstanbul'da eskiden olduðu gibi inþaat ve yatýrýmlarda olduðu gibi ulaþým ve doðal gazdaki, bilet yatýrýmlarýnýzda olduðu gibi süratli ve pratikliklerle hepsini bu ülkeye yapacaksýnýz. Ayýrým kayýrým sizin iþiniz sanýrýz olmamalýdýr. Bu ülkenin her köþesinden size sahip çýkýlmýþtýr, etnik falan denmemiþtir. Bunlarýn hepsi AK Partili deðildir. Bu size sahip çýkanlar ortalama olan büyük halk kitleleridir bizim gibi her partiden her kesimlerden vardýr. Ýþçi partilisi de, CHP'lisi, DSP'lisi, dinlisi de vardýr dinsizi de olmuþtur, çünkü kýsa bir zaman dilimi içerisinde bu kadar kýsa zamanda toparlanmak bir yýllýk faaliyetlerinizle de mümkün deðildir. Bu bir toplumun yeniden silkinmesidir. Diðerlerine kýzgýnlýklarýnýn azimli kararlýlýðýdýr. Çünkü bunlarýn hepsi de bu milleti aldattýlar ve çok yalanlar talanlar yaptýlar ve bu milletin baþlarýna iyi bir bela oldular, sonra da millet bunlara bela olmuþtur. Ýþte ANAP'lý, DYP'lisi de vardýr, yurt çapýnda size sahip çýktýlar ve sizin için ve uðradýðýnýz maruzatlarýnýz için bu millet bu seçimde azmetti yemin etti piyango size vurdu, bu baþkalarýna da vurabilirdi. Siz daha erken davrandýnýz, millet bu iþe yüreðini koydu, baþ koydu ve görevini tam yaptý belki yapmayanlarda piþmanlýk duymakta. Ama þimdi 12.sayfada

4 ÞUBAT 2004 TARÝHÝ UYARI: DEVLET SOYULUYOR Milli Güvenlik akademisi mezunu bürokratlardan tarihi çaðrý. 30 Aðustos 2000 tarihli bildiriyi tekrar hatýrlatýyor ve soruyoruz; deðiþen ne oldu? TÜRK KAMUOYUNA, CUMHURBAÞKANI SAYIN SEZER'e TBMM ve HÜKÜMET ÜYELERÝ ile DEVLET BÜROKRASÝSÝNE AÇIK BÝLDÝRÝ Türkiye'de derhal "Devlet Noterliði" kurulmalý, "Devletin Envanteri" çýkartýlmalýdýr. Kamusal kaynaklara, mallara ve deðerlere yönelik "israf ve yolsuzluk" ciddi ve ölçülemez boyutlara ulaþmýþtýr. Türkiye'de son yýlda yaþanan soygun, su-i istimal ve sorumsuzluklarla, milli kaynaklarýmýz, ekonomik gücümüz ve kamusal deðerlerimiz kontrol edilemez ölçüde aþýndýrýlmýþtýr. Ulusumuzun ortak kaynaklarý yitirilmekte, varlýk ve geleceðimize iliþkin tehlike ortamý artmaktadýr. Ortak kaynak ve deðerlerimizin kaybý yönünde verilen zararlar giderek büyürken, hemen hemen tamamýnýn fail ve sorumlularý bilindiði halde soygun, peþkeþ ve sui istimallarin önlenmesi için etkili kamusal tedbirler (hukuki-idari-mali) alýnamamakta, varolanlar ise etkin olarak uygulanamamaktadýr. Kamu adýna yapýlan mali iþlem ve harcamalarýn belgesinin dahi korunamaz hale getirildiði günümüzde, Devlet harcamalarýný içeren belgelere sahip çýkýlabilmesi için derhal "Devlet Noterliði" kurulmalýdýr. Türkiye'nin idari yapýsý içerisinde bulunan tüm birimlerle, kamu kurum ve kuruluþlarý, yöneticileri eliyle yapýlan tüm mali iþlem ve harcamalarýný; müteselsil sorumlular ve alacaklýnýn imzasýyla düzenlediði matbu bir formla kurulacak olan Devlet Noterliði'ne tevdi etmelidir. Yasama, yürütme ve yargý erki yanýnda basýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn da ihtiyaç halinde ulaþabileceði bu belgeler -en güvenilir ve korunur þekilde- ciltlenmiþ olarak ve ayrýca bilgisayar ortamýnda muhafaza edilmelidir. Devlet harcamalarýna iliþkin önemli yazýlý bilgiler, denetim ortamýnda ortaya çýkartýlamamakta, kýsmen yok edilmekte, karartýlmakta ya da kullanýlamaz, ulaþýlamaz hale getirilmektedir. Örneðin, Turban A.Þ. için Cumhuriyet Savcýlýklarýna yapýlan 135 ayrý suç duyurusunda, gereken belgelere ulaþýlamadýðýndan, suç isnad edilenler delil yetersizliðinden hüküm giyememektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþundan bu yana, varolan tüm bilgi ve kayýtlar ýþýðýnda ivedilikle "Devletin Envanteri" çýkartýlmalý, giderek eksilen milli kaynaklarýmýzýn nedenleri soruþturulurken, hiç deðilse mevcut kamusal kaynak ve varlýklarýmýz koruma altýna alýnmalýdýr. Devlet harcamalarý sonucunda yapýlan mal ve hizmet alýmlarýna iliþkin büyük ölçüde ilkesizlik, israf ve keyfiyet olduðu görülmektedir. Ayrýca, kamu adýna seçilmiþ ya da atanmýþ görevlerde bulunup da devlet malýný bizzat kullananlar, yakýnlarýna özel amaçlý kullandýranlar ya da kamu malýný kaybedenlerin(!) kamuoyunun vicdanýnda saklý olduðu unutulmamalýdýr. Türkiye'de kamu bankacýlýðýndan özel bankacýlýða geçiþle birlikte mantar gibi "Özel Banka" kurdurulmuþ, bu bankalarýn gerek özelleþtirilmesinde ve gerekse el deðiþiminde yaþanan profesyonel iç boþaltmalarýna uzun süre seyirci kalýnmýþtýr. Uyanýk(!) banka sahip ve yöneticileri, iþbirlikçileri tarafýndan korunmuþ, Hazine ve vatandaþlar büyük ölçüde (8-10 milyar $) soydurulmuþtur. Büyük Önder Atatürk'ün kendi parasýyla Türk Milletine hediye ettiði, Atatürk Orman Çiftliði'nin (AOÇ) bile paramparça edildiði, milli saraylarýmýzýn çürütüldüðü, devlet binalarýnýn durduk yerde çöktüðü, depremde yerle bir olduðu, bazý yalýlarýn, imar müdürlüklerinin, tapu dairelerinin içinin boþaltýlarak söndürülemeyen yangýnlarla yokedildiði, TBMM adýna Kamu yönetimi; liyakatsýz atamalar, su-i istimaller ve siyasal sorumsuzluk sarmalýndan kurtarýlmalýdýr. Kamu yönetiminde "fetret devri" yaþanmasýna sebep olan Siyasetçiler hukuku iþletmeli, adli-idari-mali çözümsüzlük üretmemeli, kayýrýmcýlýk yapmmalýdýr. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn ýsrarla yürüttüðü operasyonlarýn nedeni, suça zemin hazýrlayarak, kamu mal ve kaynaklarýný çalan ve çaldýranlardýr. Kamu varlýklarýna sahip çýkýlmalý; tüm sorumlulardan hesap sorulabilmeli, istikrar(!) adýna kimse kimseyi affetmemelidir. denetim yapmakla görevli, bir yüksek Mahkeme olan Sayýþtay belgelerinin dahi korunamadýðý -Sayýþtay'ýn mali denetime esas belgeleri yanmýþtýr- günümüzde, Devletin envanterinin çýkartýlmasý, ülkesinin tarihini sorgulayabilecek özellikte yüksek karakter sahibi Türk gençliðine büyüdüðünde kýymet ifade eden en büyük armaðan olacaktýr. Osmanlý Ýmparatorluðu'- nun beþ kýtaya yayýlan büyüklüðünden, Misak-ý Milli sýnýrlarýna; Kurtuluþ Savaþýmýzda ecdad kanlarýyla korunan Anayurdumuzun; kamu (hazine) arazileri, kadastro çalýþmalarý, kamu arazisi tahsisleri, imar düzenlemeleri, gecekondulaþma, kýyý yaðmacýlýðý, vd. gibi yöntemlerle yýllardan bu yana haksýz bir biçimde talan edilmiþtir. Bu açýdan bakýldýðýnda, ülkemizde haksýz kazanç elde ederek, kaynaðý meþru olmayan paralara sahip olan pek çok derebeyleri(!) türemiþ, dürüst, devletine ve kamu haklarýna saygýlý vatandaþlar ise sürekli hak kaybýna uðramýþlardýr. Yeni bir binyýlýn baþlangýcýnda Türk kamu yönetimi; liyakatsýz atamalar, su-i istimaller ve siyasal sorumsuzluk sarmalýndan, akýlcý ve uygulanabilir önlemlerle derhal kurtarýlmalýdýr. Devlet bürokrasisinde ve kadrolarýnda, yukarýdan aþaðýya yapýlan siyasi müdahale ve atamalar, devlet geleneðine ve kurumlaþmaya aykýrý bir anlayýþla, siyasetçilerin keyfiyetine baðlý olarak kurumlarýn zaafiyete uðratýlmasýna neden olurken, kurumlar içerisinden yetiþerek bilgi ve liyakatýyla üst düzey göreve getirilen bürokratlarýn önü týkanmýþtýr. Türkiye'de kamusal kaynaklara, mallara ve deðerlere yönelik þiddetle yaþanan "israf ve yolsuzluk" ciddi ve ölçülemez boyutlara ulaþmýþtýr. Kamu kurum ve kuruluþlarý; kurumsal kimlik kuruluþ nedeni ve temel görevlerinden uzak, ciddi birer verimsizlik bataðýna saplanmýþ, kamu kaynaklarýna göz dikerek, emek sarfetmeden kazandýklarý parayla kendilerine her kesimden yandaþ satýn alabilen, iþ sahip ve takipçilerinin pazarý haline getirilmiþtir. Kamu yönetiminde "fetret devri" yaþanmasýna sebep olan bazý siyasetçiler; Cumhuriyet rejiminin gereði olan devlet erkini ve onun temel dayanaðý hukuku iþletmeli, adli-idari-mali çözümsüzlük üretmemeli, kayýrýmcýlýk yapmamalýdýr. Toplumsal bir bütünlük içerisinde kamu varlýklarýna sahip çýkýlmalý; tüm sorumlulardan hesap sorulabilmeli, istikrar(!) adýna kimse kimseyi affetmemeli, affedememelidir. Toplumsal bakýmdan gerçek anlamda bozulan gelir daðýlýmýnýn en önemli sorun haline geldiði bugünlerde, kamu yöneticileri bakýmýndan, haklý gerekçelerle dahi olsa "hesap sormak" bireysel anlamda vatan sevgisinin, güçlü kiþiliklerin ve ferasetli olabilmenin yanýnda, kamu hukukunun adil ve zamanýnda iþlemesiyle de doðrudan ilgilidir. Öte yandan, toplumda yaþanan "iþsizlik" ve "yoksulluk" önemli boyutlara varýrken, yüksek derecede MÝLLÝ GÜVENLÝK AKADEMÝSÝ Harp Akademileri bünyesindeki Milli Güvenlik Akademisi, 1 Eylül 1952 tarihinde "Milli Savunma Akademisi" adýyla Ýstanbul'da kurulmuþ, 1964 yýlýnda Milli Güvenlik Akademisi adýný almýþtýr. Ýstanbul'daki eðitim sürecinden sonra Ocak 1995'de Ankara'ya intikal eden Akademi, bugüne kadar 48 yýllýk süre içerisinde 48 Akademik Eðitim Dönemi gerçekleþtirmiþ ve 1017 sivil, 483 asker olmak üzere üst düzey kamu görevlisi (Müdavim) mezun etmiþtir. Akademinin mezunlarý arasýnda Genel Kurmay Baþkaný, kuvvet komutanlarý ve general düzeyinde çok sayýda askeri maaþ alan, iþe gitmeyen bankamatik memurlarýna karþýlýk, açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþayan iþsizlikten kývranan, üniversiteyi dereceyle bitirmiþ ve maalesef ruh saðlýðýný yitirme sýnýrýnda -giderek yoksullaþangençlerin varlýðý gözardý edilmektedir. Eðitimde ve çalýþma hayatýnda fýrsat eþitliðinin bulunmamasý, sosyal devlet ve hukuk devleti paralelinde olmayan olumsuzluklarla birleþtiðinde -özellikle ücrette eþitsizlik, çalýþma barýþýný bozmaktadýr- eþdeðer ölçüde; ahlaki çöküntü, suç iþleme eðilimleri ve intihar vakalarýný arttýrmaktadýr. Bu vahamet, hergün ekranlara taþýnan çaresizliðin, medya vasýtasýyla sürekli ülke gündeminde yer almasý sonucunu doðurmakta, toplum huzuru ve ruh saðlýðýný alt üst etmektedir. Ýçiþleri Bakanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Güvenlik güçlerinin ýsrarla ve baþarýyla yürüttüðü operasyonlarýn neden ve hedefinin; suça zemin hazýrlayarak, kamu mal ve kaynaklarýný çalan ve çaldýranlar olduðu açýktýr. Yurt genelinde ve sýnýr ötesinde yapýlan paraþüt, balina, matador ve umut gibi büyük operas-yonlarýn baþlatýlmasýnýn nedeni; bilgisiz ve liyakatsýz yöneticiler, suça zemin hazýrlayanlar, aðýr ihmal veya kasýtlý olarak kamu mal ve kaynaklarýna sahip çýkmayarak devletin soyulmasýna sebep olanlardýr. Sözde giriþimcilerle Türkiye'nin milli varlýk ve kaynaklarý tüketilmektedir. Son yýldýr tüm þiddetiyle yaþanan soyguna, vurguna, sorumsuzluða seyirci kalýnamaz... yasa dýþý iþbirliði yaparak mal varlýklarýný, ürkütücü miktarda büyütenlerin sayýca artmasýna karþýlýk, bunlarýn cezalandýrýlmamasý, hukuk ilkelerinin çiðnenmesi yanýnda sosyal adaletin yok olmasý sonucunu da doðurmaktadýr. Türkiye'nin milli gücü, milli unsurlarý ve mevcudiyetine paralel olarak sorunlara iliþkin etkin çözümler; ulusumuzun ortak kaderini belirleyecek bireylerin varlýk, vicdan, vizyon ve çalýþkanlýðý ile örtüþmektedir. Büyük önder Atatürk'ün gençliðe hitabýndaki "ahval ve þerait" yani durumlar ve þartlar bellidir. Türk Ýnsaný, son yýldýr tüm þiddetiyle yaþanan soyguna, vurguna, sorumsuzluða seyirci kalmamalýdýr. UGSAD Yönetim Kurulu olarak, Türk ulusunun her ferdinin büyük sorumluluklar taþýmakta olduðu-nu; vatandaþlarýn Anayasamýzda ifadesini bulan devletimizin, "demok-ratik, laik, sosyal bir hukuk devleti" niteliðiyle yazýlý hukukumuz, toplumsal kültürümüz ve geleneklerimiz ile güçlenen "hukukun üstünlüðü" anlayýþýnýn savunucusu olmak zorunda olduðumuzu, Kamu kaynaklarýnýn ve kamu düzeninin de ortak hak ve sorumlu-luklarý tam olarak yerine getirebilen, yüksek karakterli insanlarýn özen ve hassasiyetleriyle geliþtirilip korunabileceðini hatýrlatýrýz. Saygýlarýmýzla Dr. Cengiz ÖZDÝKER Yönetim Kurulu Baþkaný yetkili yanýnda bakan, milletvekili, müsteþar, genel müdür olmuþ sivil bürokrat bulunmaktadýr. Akademi de gazeteciler eðitim görmüþtür. Akademi'de öðrenim öðleden sonralarý 4 saat süre ile yapýlmakta ve eðitim 5 ay sürmektedir. Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Nahit ÞENOÐUL'dur. Milli Güvenlik Akademisi Komutanlýðý'ný son yýllarda sýrasýyla Korgeneral Orhan YÖNEY, Tümgeneral Erol ÖZKASNAK yürütmüþ olup, bu dönem Akademi Komutanlýðý'na Tümgeneral Erdal CEYLANOÐLU atanmýþtýr. Akademi mezunlarýnýn üyesi olabildiði UGSAD Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araþtýrmalar Derneði ise 1992 yýlýnda kurulmuþtur.

5 1-15 ÞUBAT CÜNEYD ZAPSU OLAYI VE DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ. Türkiye'deki iþadamlarý ve de bazý siyaset yapan çýkarcý odaklar basýn ve medya gruplarý, bir siyasi iþadamýndan çok rahatsýzlýk duymaktadýrlar. Acaba neden?, soruyoruz. Bu kiþiden rahatsýz olan kesimler kimler? Bunlar ki, konuyu ikide bir ýsýtýp ýsýtýp gündemlerine niçin alýyorlar. Biz doðrusu çok merak ediyoruz. Bu kiþi iyi bir iþadamý, büyük bir tarým makinesi üreticisi, ithalatçýsý, özel makine ve otomotiv makaslarý üreten, ülke ekonomisine, Türk tarýmýna hizmet eden, Uzel Sanayii A.Þ'nin sahibidir. Diðer büyük görünenlerin yarýsý bile Türk ekonomisine, eþ deðer katkýlar saðlayamazlarken ve yýllarca sahte montajcýlýkla, fahiþ fiyatlarla ülkeyi, Türk toplumunun kazýklanmasýnda hiç bir sakýnca görmeyen bu kesimler ile, Mafer, Massey Ferguson traktörleri UZEL Makina Sanayi ile çok verimli, en uygun, ideal ürünleri ile Türk tarým ekonomisine ciddi katkýlar saðlayan, köklü ve geçmiþi olan bu iþadamýndan ve bugün iþ baþýna gelmiþ bir siyasi partinin mensubu olmasýndan ve siyasi faaliyetini iþbaþýna gelmiþ ülkeyi yöneten bu partinin böyle yukarýda tarif ettiðim gibi bir evladýndan, grup olarak iþ adamlarý acaba neden fazlalýk duydu? Neymiþ!.. AKP Genel Baþkan Yardýmcýsýymýþ. Ne var bunda ki? Olur ya, partisine gönül vermiþ, seçmiþ, seçilmiþ ve Bu kiþiyi de T.C'nin Baþbakanlýðýný verdiðimiz bir mühim makamý tarafýndan seçilmiþ resmi olarak da, kendi partisinden de. Baþbakana yardým ediyorsa, iyi lisan biliyorsa, hýrsýz hain dolandýrýcý da deðilse ve ayrýca zengin bir iþadamý ise, bu kiþi zaten Türkiye'nin bugününü çalan çýrpan, hortumlayan, banka içi boþaltanlarýmýzdan birisi olmadýðýna göre ben soruyorum. Bu kiþiyi ben hiç tanýmam. Ama yýllýk iyi bir sanayici ve soygun yapanlardan birisi de olmadýðýna göre; Niçin böyle kültürlü, bilgili ve paralý bir iþ adamý. Amerika'ya gitmiþ görüþmüþ falan filan adamla diye, daha iyi ya. Ne var bundan gocunacak? Kim gocunuyor bu adamdan? ben doðrusu bunlarý bilhassa öðrenmek istiyorum. Bu adam bir siyasi partilidir. T.C'nin vatandaþý deðil midir? Anlamýyorum. Evet...Söyleyin!... Allah için bir Kemal Derviþ'den huylanmadýnýz. Kemal Derviþ'e teslim oldunuz. T.C Hazinesini teslim ettiniz ve Türkiye'yi ekonomik yönden haþat ettirdik ve ben dahil bu Kemal Derviþ'in Türkiye'ye yaptýðý aptalca ve bilgisizce Türk Hazinesine, Türk ekonomisine, Türk halkýna, T.C Devletimizin tüzel kiþiliðine, 57. T.C hükümetimizin bir Bakaný olarak, verdiði zararlara bir bakalým!...bu adamcaðýz Türkiye'ye ne kadar kötülükler yapmýþtýr. Türkiye'ye milyar borç aldýrdý, paralar uçtu gitti. Dolandýrýcýlarýn bankalarýna bu kredileri akýtmadý mý Kemal Derviþ? Bunlarý hep beraber yaþamadýk mý? Bu ülke böyle deðil midir? Çünkü; Cüneyd Zapsu'yu þu anda sýradan bir adam olarak CÜNEYD ZAPSU KEMAL DERVÝÞ da göremeyiz. Çünkü bu kiþi resmen bir T.C Baþbakanýnýn hem danýþmaný, hem de mensubu bulunduðu partisinde yetki ve görevi de olduðunu basýn yazmaktadýr. Bu görevleri üstlenen bir adamýn rastgele bir adam olmasý, zaten hukuken de siyaseten de böyle görülmesi düþünülemez. Eðer T.C Sayýn Baþbakaný resmen ona güvenip Amerika'da, Çin'de, herhangi bir ülke (neresi olursa olsun) veya Türkiye'de olsun ne fark eder ki, onu yeter ki, Baþbakan kendi adýna resmen görevlendirdiði zaman olay bitmiþtir. Bunlardan ben þuraya varýyorum. Bu zatý muhterem Cüneyt Zapsu acaba bizim bu milleti, devleti yýllarca karýþtýrýp, soyanlarý çok iyi tanýyor ki, herhalde bazý mahfiller siyasi, idari ve odalar gibi, TÜSÝAD gibi, MÜSÝAD gibi gruplarýn bazýlarýný çok rahatsýz etmeli ki ikide bir basýn H.Mehmet SEVGÝ aracýlýðýyla ýsýtýp ýsýtýp Türkiye'nin gündemine getirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Ben de diyorum ki, Türkiye'nin gündemi ve T.C Hükümeti'nin gündeminde bu milletin, bu devletin o kadar acil iþleri vardýr ki!... Koca koca, bizim basýnýmýzda yazýlacak ve üzerinde çok çok durulmasý gereken.çok daha konularýmýz, dert ve dileklerimiz yazýlarak verilmelidir. Ve yakýn geçmiþimizde hangi Baþbakanýn bir yýðýn gereksiz danýþmaný yok muydu? Ve onlar hiç niye yazýlýp, çizilip gündemlere gelmezdi? Çünkü onlar herhalde bu cazýrtýyý yapanlarýn adamlarýydý ki, bu gibi emsal yazýlar yazýlmamýþtýr. Çünkü onlar bu kalitede deðilmiþ. Bu kiþi iþi biliyorsa, konusunu iyice, profesyonelce yapmaya muktedirse, "neden yapmasýn, neden görüþmesin ki?" diyorum. Bu ahaliye ve siyasi çýkar esnafýna soruyorum. Ýþin aslý, benim anladýðým, bu kiþi lisan biliyor, cebinden belki para bile harcýyor, baþbakan güveniyorsa neden bir Amerikalý ile görüþmesin ki? Ayný yetkiyi kim alsa aynýsýný yapar demek ki, Cüneyt Zapsu, çok güçlü, bilgili ve bu iþlerde baþarýlý biridir ki bu iþlere soyunabiliyor. Diðerleri gibi Kemal Derviþ'lerin, Özer Çiller'lerin arkalarýndan koþan bir iþadamý örneklerinden deðil. bu mecliste bile hiç iþe yaramayacaklarla dolu vekillerimizi bile iþadamý olarak tanýyoruz, Cüneyt Zapsu'nun resmi olmasý hiç önemli deðil, yeter ki baþvekil onu bu iþlerde görevlendirsin Kemal Derviþ'ler mebus bile deðil bir Dünya Bankasý memuruydu. Belki de baþka uyrukludur. Tabii ki Kemal Derviþ'i yalýlarda öðretenler, kullananlar "truvacýlar" þimdi Cüneyt gibi baþvekilin yanýna yaklaþmýyorlar ve oralarý kullananlar ezcabaþýlar, asaflar, akat'lar, Mustafalar, özkanlar bilmem daha kimler vardý ki, çoðunu unuttum. Onlarý biraz gündeme getirmemiz lazým deðil mi? Dýþarýdan izlediðimiz taraflar arasýndaki konularý, biz çok iyi deðerlendirmek, zararlýlarý, faydalýlarý seçmek durumundayýz. Bu sütunlarda MEBA ve olarak bu konulara siyaset de olsa hortumcu da olsa deðiþmez bundan sonra epeyce yer ayýrýp, yorum ve deðerlendirmelerimize, çok yer vereceðiz. ACIKLI TABLO GEÇEN YILIN SONUCU 1.sayfadan devam Tüm bu yanlýþlýklar yaþanýrken ve Türk parasý aþýrý þekilde deðer kaybederken, bu konunun uzmanlarý profesörler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, ODTÜ ve Boðaziçi üniversitelerimiz den de hiç ses çýkmamýþtýr Bu yüzden yukarýda adý geçenlerle birlikte Türk Maliyesi, Hazinesi. T.C. Merkez Bankasý, tüm kamu bankalarýyla özel bankalarýn da bu konulara duyarsýz kaldýklarý için günahlarý çok ama çok büyüktür. Yýllarca bu olaylar yaþanýrken tümüde bu olanlara duyarsýz kaldýklarý için suç iþlemiþlerdir. Devletin kendilerine verdiði yetkileri kullanmamýþ, birer uydu gibi hareket etmiþlerdir. Türk toplumu bu elitleri lanetlemektedir. Çünkü bir yerde 3-5 bürokrat ile birkaç siyasi parti yöneticisinin parakredi ve bankacýlýða vurduklarý aðýr darbeye ses çýkarmamýþlar, adeta onlara yardýmcý olmuþlardýr. Neden böyle oldu? Bu açýdan bakýldýðýnda ülkemizde birçok üniversite ve akademisyen, olmasýna raðmen çalýþma yapýlmamýþ görüþ bildirilmemiþ ve bu yüzdende ülkenin onca yýlý kaybolmuþtur. Bu neden böyle oluyor ya da olmuþtur diyecek olursanýz,sebebi gayet açýktýr. Günlük ve küçük hesaplarýn peþinde olanlarýn yaptýðý yalakalýktandýr. Ekonomi ve muhasebe konularýnda yazýlmýþ içi boþ imtihan tezlerine bir bakýlýr ve incelenirse bu konu daha detaylý görülebilir; Bu Devlet, üniversitelere ve profesörlere yaptýðý yatýrýmlarý,onlara tanýdýðý haklarý, þan, þöhret ve kürsülerle parasal yönden yaptýðý harcamalarý onlara helal etmeyecektir. Çünkü bu ülkeye yeterli hizmet verilmediðine inanýlýyor. Kamuoyu bu elit ve profesörlerin verdikleri raporlara, yaptýklarý bilirkiþiliklere ve yazdýklarý kitaplara da inanmýyor. Türk toplumunun ne kadar haklý olduðu 2003 yýlýnda da ayný olaylarýn devam etmesinden dolayý ortaya çýkmaktadýr. Yaygýn olarak toplumun tüm kesimi bu kiþilere tepkilidir. Bunlardan dolayý güven ortamý kaybedilmiþ, taban tavana inanamaz olmuþtur. Çünkü hesap ortadadýr, insanlarýn bakýþ açýlarý deðiþmemiþtir.ýnsanýmýz artýk bu insanlardan bir beklentileri olmadýðý görüþündeler Evet ülke bataklýðýn dibine saplanmýþtýr. Diyoruzki;paramýz çok büyük ölçüde deðer kaybederken bu mevcut para ve bankacýlýk uzmanlarýndan yardým bekleneceðine yurtdýþýndan borç alýnacaðýna dýþardan maaþlý 50 profesör ve bin bankacý getirilseydi ne Türk parasý bu durumlara düþerdi ne de bankacýlýk sektöründe bunlar yaþanýrdý. Sanýrým bu gelenler çok daha faydalý olurlardý, yani ne bize dýþardan borç alýrlardý ne kredi bulurlardý. Aksine ülkemiz borç ve kredi verir duruma getirirlerdi. Bugün siyasi otorite bunu deneyip yaptýrmalýdýr ve mevcut banka ve para yöneticilerimizi, Türk parasýný ve yurtdýþýndaki iþçilerimizin mevduatýný bu kadar kötü kullanan hemen iþbaþýndan uzaklaþtýrmalý, fazla gecikmeden yasal ve anayasal düzenlemeleri yapmalýdýr ve artýk bu bataklýktan insanýmýzý kurtarmalýdýr Her alanda kalkýnma hamlesi Bu çalýþmalara da T.C. Merkez Bankasý'ndan baþlanmalýdýr ve Türk halkýnýn imkan para ve mevduatý kaynaklarý ancak böyle kurtarýlabilir. Bu da Türk parlamentosu, siyasi otorite, iktidar ve politikacýlarýn yasal ve anayasal haklarýný kullanmalarýyla olabilir. Bu hak onlara verilmiþtir, bu kurtarýlacak para ile de iyi ve kalýcý yatýrýmlar yapýlmalýdýr. Bu yatýrýmlar tarým ve hayvancýlýkta, sanayi ve endüstriyel alanda, sýnýr ticareti ve serbest bölgelerde organize üretim sanayilerinde özellikle kalkýnma amaçlý kullanýlmalýdýr. Ýþte 40 yýldýr bütün bunlar yapýlmamýþ yeraltý ve yerüstü kaynaklarý kullanýlmamýþ, petrol ve altýn rezervleri açýlmamýþ, madenler iþletilmemiþ paralar yerinde ve mahallinde kullanýlmamýþ,ama hep banka batýrýlmýþ kredi kapkaççýlýðý yapýlmýþ ve yaptýrýlmýþtýr. Yapanlara göz yumulmuþ sabýkalý bankacýlara yine görevler verilmiþtir. Bunlardan ders alýnmamýþ gibi, gelen her iktidar bu malum kiþilerle yatýp kalkmýþlardýr. Ekonomideki lokomotif görevi olan bankacýlýk sektörü ne yazýk ki böyle böyle batýrýlmýþtýr. Biraz yakýndan bakalým Þimdi isterseniz ülkemizdeki birinci sýnýf banka yöneticileriyle birlikte Hazine,yi idare edenleri, DPT yöneticilerini, T.C.yasal kuruluþu olan Para Kredi Yüksek Kurulu'nu ve yöneticiüyelerine biraz yakýndan bakalým. Bu kiþilerin atanma kararnameleri T.C.Cumhurbaþkaný'nýn onayýndan geçmekte ve Resmi Gazete'de yayýmlanmaktadýr. Biz 1960 yýlýndan buyana bu tür atamalarý yakýndan izlemiþizdir. Özellikle 1960 tarihine bir bakalým. O zamandan bu yana batan bankalardan sonra yetkili organlarca neden hiç istifa etme kararý alýnmamýþtýr. Alýnmaz çünkü o çok büyük bir sorumluluk örneði göstermektir. Ýktisat profesörlerimiz bu konuda millet-devlet menfaati düþünmemiþler ve yapýlanlara demokratik ve yasal tepki göstererek kamuoyunu bilgilendirmemiþlerdir. Bu zatý muhteremlerimiz bulunduklarý kürsülerin hakkýný vermiþlermidir? Hayýr. Þöyle gerilere doðru bakýp anýlarýmýzý tazeledik ancak ne yazýkki böyle bir kiþiye rastlamadýk. O zamanlar pek ses seda çýkmamýþ. Ama insan sormadan edemiyor bu kiþiler ne zaman ülkenin menfaatlerini düþünecekler? Ne zaman tepki gösterecekler? Ne zaman bulunduklarý yer ve makamlarýn hakkýný vereceklerdir. Yoksa ülkenin ekonomik manada tamamen iflasýndan sonramý harekete geçecekler. Yazýk çok yazýk. Bu sorumsuzluk örneði bizde alýþkanlýk halindedir yýllarýnda bazýlarý üç maymunu oynamýþlar ve ülkeyi 'truva atlarý'yla birlikte kapütülasyonlara ve düyun-u umumiyeye mahkum ettirmiþlerdi. Bunlarý bugünkü elit ve aydýn kesimimiz, üniversite teþkilatýmýz ve tüm akademisyenlerimiz biliyorlardýr bilmemelerine inanýrmýsýnýz Medeni cesaret Doðrusunu isterseniz elin oðlu aydýnýyla, profesörüyle, diðer bilim adamlarýyla ve hatta askeriyle aya giderken biz hala bu elit ve aydýn üniversite kesiminden bir medeni cesaret bekliyoruz. Ne zaman gösterecekler onu da bilmiyoruz. Ýstiyoruzki bu söz sahibi kiþiler kürsülerinin hakkýný versinler konuþsunlar, ülke kalkýnmasýna katkýlarý olsun. Eðer bu demokratik haklarýný korkarak saklanarak bugün bu ortamda kullanmazlarsa ne zaman kullanacaklar. Eðer bunlar bu cesareti gösteremiyorlarsa hep birlikte yurtdýþýndan uzman getirelim ve meselele çözülsün ki biz de bu yüz kýzartýcý durumdan kurtulalým. Hepimiz biliyoruzki geçmiþten bugüne yaþadýk gördük; haftada bir banka battý, insanlar sokaklara döküldü kimsenin kýlý kýpýrdamadý. Bankalar soyuluyor içleri boþaltýlýyor cezasýný bu halk çekiyor, zarar halka zorla ödettiriliyor. 1960'tan günümüze bu manzara hep yaþanýyor ama çare yok. Þimdi soruyoruz, Bunlar olurken neden bu para kredi konularýnda anayasal ve kendi iç yasalarýna göre yaptýrýmlar ve cezai-mali müeyyideler uygulanmadý? Ýnsanýn aklýna gelmiyor deðil acaba bunlar kasýtlýmý yaptýrýlýyor diye. Bu yapýlanlarýn önü acilen alýnmalýdýr. Yabancý banka sahipleriyle, yabancý uzmanlarla, para kredi konularýnda uzman iktisatçýlarla görüþülüp konuþularak onlardan faydalanarak bu iþi çözme yoluna gidilmeli. Böylelikle bu sülüklerin, hortumcularýn elinden bu Türk bankacýlýk sektörü kurtarýlmalýdýr. Bu konuyu bir milli mesele halinde ele almalýyýz ve hep birlikte bu iþin içinden çýkmalýyýz. Yabancý ülkelerde bu tür soygun ve hortumlama hiç görülmemiþtir yaþanmamýþtýr. Küreselleþen dünyamýzda yerimizi alabilmemiz için bu konuyu acilen yasal ve anayasal bakýmdan çözüme kavuþturmamýz gerekmektedir. Bunda ülkemizin ve halkýmýzýn büyük menfaatleri vardýr. Milli gelir artacaktýr Bu meseleler çözüldükten sonra inanýyoruzki Türk milletinin önü açýlacaktýr. Türk toplumunun hayat standardý daha üst seviyelere çýkacaktýr gayri safi milli gelir artacaktýr. Bunun örnekleri komþularýmýz Rusya, Yunanistan, ve bizden potansiyel olarak çok çok gerideki ülkelerde görülmüþ ve yaþanmýþtýr. Bir örnek verelim; 1977'di bizim 1 Liramýz Avusturya'nýn 75 Þilini idi, bugün yýl 2003 yine bir bakalým 1 Avusturya Þilini kaç Türk Lirasý'dýr araþtýrýn bakalým. Ülkemiz hem gülünecek hem de aðlanacak haldedir. Bizde; halen sen daha çok soydun, ben neden az soyayým zihniyeti hakimdir. O ona diyor ben seni yaþatmam öteki berikine diyor ben seni yaþatmam ne olacak sonu? Ýþte bugün bir Doðan ve Uzan gruplarýnýn çekiþmesi ortada Ülke bugün bu çekiþmeyi seyrediyor. Ama insanýmýz baþka þeylerle oyalanýyor yok Asmalý Konak filmi, yok bilmem ne, Sonra Ahmet Hakan çýkýp konuþuyor, arkasýndan Maliye Bakaný, 'Kýzdýrmayýn beni herþeyinizi satarým haa' diyor. Arkasýndan Bakan Ali Babacan Petrol Ofisi'nin alacaðýný 7 yýl öteleme kararnamesini imzalýyor. Bir bakýyorsunuz malum 8.5 milyar Dolar kredi gündeme oturuyor, Arkasýndan ABD'nin Irak'ta saplandýðý bataklýk gündeme geliyor ve ABD' için cankurtaran simidi olmak isteniyor. Bütün bunlarýn üstüne Barzani ve Talabani baðýrýyor 'Biz Türk askeri istemiyoruz' diye. Halbuki bunlar yýl sýrtýmýzda taþýnmýþlardý PKK ve Peþmergeler ile az mücadele etmemiþtik Neden bütün bunlar? Çünkü Türkiye'de izlenen yanlýþ para kredi politikalarý, borç içinde olduðumuz ve dýþ dünyaya muhtaç durumda olduðumuzu herkes biliyor. Bizim bu zayýf durumumuzdan faydalanmak isteyen bu sülükler ve köpekler baðýrýp çaðýrýyor bize kafa tutmaya kadar götürüyorlar iþi. Hep birlikte görüyoruz ki bütün dýþýmýzdaki düþmanlarýmýz ve bizim kalkýnmamýzdan rahatsýz olacak olanlar yeni yeni tezgah peþindeler, Bu büyük ülkeye herkes laf atýyor. Bütün bunlarýn sebebini yukarýda arzetmiþtik. Ne yapýlmasý gerekiyor þimdi? Önce bugünkü Türk bankacýlýðýnýn üst yöneticileri görevlerinden alýnmalýdýr. Bankacýlýk sektörü ve para-kredi konularý acilen yeni baþtan düzenlenmelidir.. Bankalarýn tüzel kiþiliði yeni yasalarla yapýlandýrýlmalý ve yepyeni planlar yapýlmalýdýr. Yoksa her ay bir bankanýn battýðý ülkemize çok daha tehlikeli tuzaklar kurulur. Türk toplumuna bu tuzaklar zaten iç ve dýþ borç diye diye her zaman hazýrlanmaktadýr. Uyanýk olmalýyýz oyunlarý bozmalýyýz. Bugüne kadar yapýlanlarýn ardý önü görülmedi görülemedi. Bundan sonra bu olaylarýn bir daha yaþanmamasý için anayasal ve hukuki düzenlemeler ve deðiþiklikler yapýlmalý, bir plan dahilinde daha önceki müsebbipler yani bankalarýn yönetim kurullarý, baþkanlýklarý ve genel müdürleri, bunlara baðlý olarak da kredileri alýp aþýranlarý ortaya çýkarýlmalýdýr. Ama son söz olarak þunu belirtmek istiyoruz; Asýl suçlular krediyi alýp vermeyenler deðil onlara bu soygun ve hortumlama imkanýný verenler, bu imkaný saðlayanlar ve iþlerini layýkýyla yapmayanlardýr. Faik KILINÇ

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ: OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT SERÝ ÝLANLARINIZ ÜCRETSÝZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz YAYINLARIMIZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Sayý:15 Ekim 2003 Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporuna Göre Gelinen Son Durum Uluslararasý Mali Skandallar Yüksek

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı