OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE YETKÝLÝ TEMSÝLCÝ BAYÝLERÝMÝZ KANALIYLA SATILMAKTADIR. ÝLANLARINIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE YETKÝLÝ TEMSÝLCÝ BAYÝLERÝMÝZ KANALIYLA SATILMAKTADIR. ÝLANLARINIZ"

Transkript

1 GAZETEMÝZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE YETKÝLÝ TEMSÝLCÝ BAYÝLERÝMÝZ KANALIYLA SATILMAKTADIR. Ekonomik Basýn Ajansý Kurucusu Sahibi ve Editörü: FAÝK KILINÇ BAYÝ MÜRACAATLARI ÝÇÝN: ÞABAN KILINÇ Bayi Koordinatörü Gsm Gsm OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT ÜCRETSÝZ EKONOMÝ - POLÝTÝKA - AKTÜALÝTE - ÝÞ DÜNYASI - YATIRIM - FÝNANSMAN - ÖZELLEÞTÝRME - YABANCI SERMAYE - KOBÝ HABERLERÝ BÝR KONUK YILMAZ HASTÜRK E.Milletvekili DTP E.Gnl.Bþk. GAYYA KUYUSU TARIM Köylünün karnýný yarmýþlar kýrk tane yarýn çýkmýþ,... Bu güne kadar da hep yarýnlar için oy kullandý. Hep geleceðe yatýrým yaptýðýný düþündü ama, her geçen gün bir evvelki günü aradý... Tarým hem boynu bükük hem de sahipsiz kaldý... Türkiye þu anda en çok Tarým teknik elemanlarýna sahip, ama bu güçten yararlanamýyor. 10.sayfada Siyaset çevresinde deðiþkenlik gösterenler, zikzaklýyanlar þunlardýr. 1)Dönekler, rüzgara göre yön deðiþtirip partisini deðiþtirenler. 2)Eskiye sadakatini yaþatanlar, 3)Çizgisini deðiþtirenler 4)Sebat edip ihanet etmeyenler. BELGESEL ARAÞTIRMA DOSYALARI SERÝ ÝLANLARINIZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz EYYY... T.C. DEVLETÝNÝN GÜZEL ÝNSANLARI, EYYY HALKIM... SEVGÝLÝ OKURLARIM... SÝZLERE SESLENÝYORUM!... BU ÜLKEYÝ BU HALE KÝMLER GETÝRDÝ? 1980 DEN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKÝYE YÝ VE KENDÝNÝ BATIRAN Bankalar -2- Adalet Bakaný Cemil Çiçek Tam Bir Yýldýr Her Gün Bankalar, Bankacýlar, Banka Sahipleri, Bankalar Kanunu, Hortumcularla Ýlgili Þikayetleriyle Gazete Manþetlerinde. Kupür Kesmekten Yorulduk, Ama Bir Geliþme, Bir Ýlerleme Yok. AYNI TAS AYNI HAMAM. Sayýn Bakanda Þikayet Ediyor. Kim Düzeltecek Anlayamadýk? Bilen Var mý? Onu da Bilmiyoruz... 6.sayfada YAYINCILIKTA 33.YIL FÝYATI: TL 1-15 ÞUBAT MART 2004de DENENMÝÞ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLARI HALKIMIZDAN KIRMIZI KARTI GÖRECEKLERDÝR Denenmesi yapýlmýþ Büyükþehir Belediye Baþkanlarýna kýrmýzý kart gösterilme zamaný gelmedi mi? Yerel seçimlerde ortaya farklý durumlar, manzaralar çýkmakta, siyaseti, halka hizmeti Futbol Klubü taraftarý kadar benimseyemeyenler bu seçimlerde halkýn karþýsýna çýkacaklar. Seçimlere 1 aydan biraz fazla bir zaman kaldý. Aday adaylarýndan adaylýklara geçiþi de beklemek gerek. Adaylar kesinleþtikçe daha da renklenecektir. Geçen Sayýdan Devam KÝM TAHSÝL EDECEK BU PARALARI. HESAP SORUN DÝYE BU HALK SÝZE BUNUN ÝÇÝN YETKÝ VERMEDÝ MÝ? YARGIDA NEÞTER OPERASYONUN ARKASI NÝYE GELMEDÝ? EÐER BÝR ÞEY YOKSA BU TUFAN BU KASIRGA NÝYE? BÝRÝLERÝNE GÖZ DAÐIMI VERÝLÝYOR ACABA? Adalet Bakaný Sn.Cemil ÇÝÇEK: Ülkenin Gerçeklerini yeni mi öðreniyorsunuz? Kaç kez Bakanlýk yaptýnýz? Hizmet edenler bakýmýndan ise, A-Ekonomik yatýrým hizmetlerini halkýna ve ahalisine doðru veya eðri sunanlar. B-Belediyesini borç bataðýna doðru batakçýlýða götürenler, palavra gösterisi yapanlar ve halkýný memnun edemeyenler. Editörden ACIKLI TABLO GEÇEN YILIN SONUCU Geride býraktýðýmýz yýlda, para kredi konularýnda yaþanan olumsuzluklarýn sebebi yine bankacýlýk sektöründeki yöneticiler ve banka duayenleridir. Kalkýnmadaki aksamalar ise bu muhteremlerin sayesinde olmuþ, ülke bata çýka, batýrýla batýrýla bugünkü duruma getirilmiþtir Türkiye'de bankacýlýk sistemi nasýldý o zamanlar? Bankalar ne iþ yapýyordu? O zaman bankalar özel ve tüzel olarak para kredi saðlýyor bunlarý kullandýrýyordu. Türkiye o günlerden bu günlere böyle böyle getirilmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti yaklaþýk yýla yakýn bir zamandýr bankacýlýk sektöründe bu güne hep düþe kalka, bata çýka gelmiþtir. Þöyle geriye dönüp kalan izleri sürüp bu güne geldiðimizde bu sektörün siyasi partilerin kötü yönetimi siyasilerimizin iþle siyaseti birbirine karýþtýrmalarý sayesinde böyle acý tecrübeler 70 MÝLYON TÜRK ULUSUNUN MÜBAREK KURBAN BAYRAMI KUTLU OLSUN UNUTTUKLARINI ANIMSA, KAYBETTÝY YBETTÝYSEN ARA, ÖZLEDÝYSEN GÝT BUL, KIRDIYSAN AF DÝLE, KIRILDIYSAN AFFET, SEVÝYORS ORSAN SÖYLE, ÇÜNKÜ BUGÜN BAYRAM. B GAZETEMÝZ 3 GAZETE BÝRDEN TAM 48 SAYFA YENÝ YAYINLARIMIZ EMLAKTÜRK VE T I C A R E T V E S A N A Y I R E H B E R I GAZETEMÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ Partizanlýkla kendine ve taraftarlarýna çýkar saðlamaya çalýþanlara bu seçimde ahalinin bakýþý deðiþik olmalýdýr. Ýhanete, bu mahalli idareler seçiminde pirim ve avans verilmemelidir. Hele þaibelilerle, politikacýlýk, partizanlýk ve halkýna bölünmüþlükte yatýrým ve kayýrým yapanlara, hele hele mevcut denenmesi yapýlmýþ Büyükþehir Belediye Baþkanlarýna kýrmýzý kart gösterilmelidir. 3 Kasým 2002' deki genel seçimlerdeki gibi, hangi þehirlerden ve hangi partiden olursa olsun hele partisini satanlar halkýný dünden satmýþlardýr demektir. 12.sayfada Faik KILINÇ yaþanmýþtýr. Bu güne kadar ki T.C. hükümetleri de para kredi konularýnda uyguladýklarý kötü yönetim sayesinde bu iþler hep kötüye gitmiþtir. Bu yanlýþ politikalar sonucu da TL'nin deðeri de bilerek, göz göre göre 1'e 2 düþmüþ, bunun çaresine bakýlmamýþ önlem alýnmamýþ ve T.C. Merkez Bankasý iflas ettirilmiþtir. Bu açýdan bakýldýðýnda ise Türkiye ve 77 yýllarýnda 70 Sent'e muhtaç hale gelmiþtir. Bu arada, üniversitedeki para-kredi uzmanlarý, ekonomi uzmanlarý, ekonomi profesörleri, iktisatçýlar, iþletmelerde çalýþan fizibil analizciler ve kýsaca Türkiye'nin para-kredi konusundaki elit tabakasý da Türk parasýnýn deðeri düþerken, bankalar patýr patýr batarken yapýlan uygulamalarý hep seyretmekle yetinmiþler, ne bir proje geliþtirmiþler nede bu alanda bir çalýþma yapmýþlardýr 5.sayfada 1.SAYIMIZDA YAYINLADIÐIMIZ T.C.BAÞBAKANINA MEKTUBUMUZUN DEVAMI ÝLGÝYLE OKUYACAKSINIZ. 3.sayfada

2 HYUNDAI REKLAM

3 1-15 ÞUBAT 2004 T.C. Baþbakanýna açýk mektubumuzun 3 devamýdýr. Faik KILINÇ Ýlk sayýda vermiþ bulunduðumuz yazýmýzda, belirttiðimiz konularda, dost acý söyler. Çünkü sizin oturduðunuz koltuk çok tehlikeli bir makamdýr. Bu makamda oturanlar bu ülkeye tam 38 yýl kaybettirdiler. Bu ülkede insaný ile, kaynaklarý ile, çok dolu zenginlikler bulunmaktadýr. Her tarafý potansiyellerle doludur. Ben inanýyorum ki bu ülke sizinle bir kere daha gülebilecektir, dikkatli olursanýz, hamasi olarak konuþan bazý zirvedeki bakanlarýnýza ve içi boþ konuþan önemli mevkilerdeki bürokratlarýnýza sakýn aldatýlmayýn ve inanmayýn. Bunun en baþýnda da T.C Merkez Bankasý, Hazine Müsteþarý BDDK Baþkanlýðý T.C Gelirler Genel Müdürü T.C Gümrük Müsteþarlýðý Sanayi Ticaret Müsteþarlýðý, Enerji Bakanlýðý Müsteþarlýðý, Bayýndýrlýk Müsteþarlýðý, Adalet Bakanlýðý Müsteþarlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü ve T.C Devlet Demiryollarý Müdürlüðü ve Müsteþarlýk makamý, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü, TDÝ Genel Müdürlüðü, Vakýflar Genel Müdürlüðü, T.C Ziraat ve Halk Bankasý Genel Müdürlüðü, Türk Kalkýnma Bankasý Genel Müdürlüðü, MÝT Müsteþarlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðý, Savunma Sanayii Genel Müdürlüðü makamlarýný, Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bazý önemli olan birkaç genel müdürlükleri ve ülkelere bakan uluslararasý daire baþkanlýklarýný bizzat güvendiðiniz kimselerden seçer ve bu makamlarda oturtabilirseniz. Aynen Ýstanbul Belediye baþkalýðýnýz sýrasýnda yaptýðýnýz uygulamayý bu söylediðimiz makamlar için de yaparsanýz ve size ayak uyduracaklarla donatýrsanýz, ancak Türkiye'nin yüzünü güldürebilirsiniz ve baþaramayacaðýnýz herhangi bir sýkýntýnýz kalmaz. Yok buralarla ilgilenmez iseniz bu milletin size verdiði bu çok önemli makamýn hakkýný ve yetkisini, otoritesini, istihbaratýný, ekonomisini, tekniðini sosyal ve siyasal adaletini T.C.nin tek bir baþkaný olarak heba edersiniz. Biz bunu size açýk bir mektup yazýmýzla gazetesi olarak hiç aldanmayýz. Türkiye yeni, genç, iddialý ve azimli bir baþbakan daha yakalamýþ gibi görüyoruz. Evet biz yanýlmayacaðýz diyorum. yazýyorsak, çok mühim sebepleri vardýr. Yukarýda ne diyoruz bu ülke çok zengin kaynak ve potansiyele sahip. Bu potadaki potansiyel de bu kilit mevkilerdeki tüzel kiþiliðe sahip olan yasal makamlardan kullanýlýyor. Onun için diyoruz ki Türkiye 1960'lardan bu yana, hep buralardaki kiþilerin anlayýþ ve yöneticiliklerinde ihmal ve misafir sanatçý gibi yaklaþýmlarýndan dolayý kaybetmiþtir ve hiçbir hükümet de baþarýlý olamamýþtýr. Yönetime gelip giden baþbakanlarýn yapýlarýndan, yaklaþýmlarýndaki anlayýþlarýndaki hatalar, ülkenin yönetme, kalkýndýrma, güvenliðini saðlama ve adaletinde tahribatlara yol açmýþtýr. Bugün bunun sýkýntýsýný hep birlikte ülke ve devlet olarak, T.C Devletinin hem tüzel kiþiliði ve hem de Türkiye demokrasisi olarak tam rayýna oturtulamamýþtýr. Her türlü laçkalýk ve hantalca yönetimler, ülkede bu makamlar tarafýndan vurdum duymazlýklarla, yöneticilerle bugünlere getirilmiþ olmasýndaki hata paylarý, çok büyük zayiatlara, tahribatlara sebep olmuþtur. Demokrasi ile bunun faturasý da çok aðýr bir bedel olarak ödenmiþtir. Bu ülke çok geri viteslere alýnmýþtýr. Türkiye geri gitmiþtir, ezilmiþtir, bozulmuþtur, fakirleþmiþtir, sadece nüfusu büyümüþtür. Bir deðerli Baþvekil de bir hiç olarak asýlmýþtýr. Diðer ülkelerin ayný dönemlerde nasýl fýrladýklarýný görmekten bugün baþýmýz dönüyor Emsal ülkelere bakýldýðý zaman her þey daha iyi anlaþýlmaktadýr. 1960'lar li tarihlerde zaman içerisindeki ülkelerin her türlü istatistiklerine bir bakalým. Bir Belçika, Ýspanya, Ýtalya, Fransa, Japonya hatta bir Portekiz o günlerde neredelerdi? Türkiye kendine yetecek her þeyi olmasýna raðmen insaný ile yer altý ve yer üstü kaynaklarý ile, ekonomisindeki en önemli olan tarýmý ve hayvancýlýðý bin çeþit ürünleri ile, üç tarafýnýn denizlerle çevrili olmasý ile, bor madenleri, toryum madenleri ile bunca yer altý yerüstü zenginliklere sahip iken, adý geçen ülkelerde bu kaynaklar bizdeki kadar bol deðilken, nasýl fýrladýklarýný görmekten bugün baþýmýz dönüyor, hiç de hoþ deðil. Bizim ülkemiz için ayýp sayýlacak kadar kasýtlý olarak çalýþtýrýlmamýþ endüstriye dönüþtürülmemiþ hepsi de yerli yerinde uykuya daldýrmýþ, uyuþturulmuþ. Politikacý olan siyasetçiler, T.C.nin otoriterleri hep kavga etmiþler sað sol yaratmýþlar 50 binlerce vatandaþý birbirlerine düþürmüþler ve öldürtmüþler. Bunun üzerinde demokrasi adý altýnda politikalar yapmýþlar ve böylece kör ve kýsýr çekiþmelerinden kendilerini alamayýp ülke kaynaklarýný Devlet Planlama Teþkilatýný bile çalýþtýrmamýþlar ve kendi gündemlerindeki siyasal olan demokrasinin nüfuzlarýný tesir altýna alarak kendi, güdümlerindeki siyasal nüfuzlarýný kötülüklere, hep þerlerini kullanýlmýþtýr. Ülke zenginleþmemiþ ve borç alma hastalýðý taaa o tarihlerde baþlatýlmýþtýr ve Osmanlýnýn borçlarý da 1954 yýlýna kadar uzamýþ ve Menderes döneminde kapatýlýp ödenmiþtir Mayýsýndan sonra yine ülkede çöküntü bataðýna gidilmiþ, petrol, altýn ve maden yataklarý ile de hiç meþgul olunmamýþtýr. Ýþte mal meydandadýr. Güzelce vatandaþýn sýrtýna binmiþ, sayýlmayacak kadar vergilerle ülke Ýþtir kiþinin ayinesi, Ýstanbul'un o iþleri karamana neler yaptýrmýþtýr. T.C. Ata'dan ve Menderes'ten sonra 3 Kasým 2002'de sanýyoruz Baþbakanýný yeniden yakalamýþtýr. zorla yaþamýþ bugüne gelmiþtir. Bir kiþi çalýþmýþ 100 kiþiyi de 1 kiþilik çalýþma ile bu ülke beslemiþtir ama 1938 e kadar hiçte öyle olmamýþtýr, yapýlanlar ortadadýr. Bu bir toplumun yeniden silkinmesidir. Bakýn Sayýn Baþbakan, bunlarý size çok içtenliðimle yazmayý hiçbir zaman ihmal etmeyeceðim. Çünkü bu ülke size þu anda size milli irade adýna teslim edilmiþtir. Bunun daha ötesi falaný yoktur. Olayý hem siz yaþadýnýz hem de milletle beraber birlikte yaþandý. Sizi itelediler ve bir takým çeþitli oyunlarla önünüze tilki postu koydular ve barikatlarý kurdular. Yok imam hatipli, hoca-hafýz dediler Kasýmpaþalý dediler, mebus olamaz, adam olamaz dediler, seçime katýlamaz dediler ve sokmadýlar. Halkýmýz bunlarý hep deðerlendirdi ve size sahip çýktý sizde yýlmadýnýz yürek koydunuz adam gibi her türlü yiðitliði gösterdiniz mertçe davrandýnýz, her türlü faturayý ödemeyi göðüslediniz ve sizi bu millet beklemediðiniz bu önemli makama getirmelerinde her türlü, zekasýný kullandý partiyi sildi süpürdü milli iradesiyle istediðini sandýðýn dibine gömdü (bir daha zor toparlanýrlar). Eðer siz bu görevinizde iþi gevþek tutmaz iseniz bunlarýn hiç biri bir daha toparlanamazlar buna inanýn ve millet bunlarla çok çeþitli uðraþmaz. Ýstanbul'daki belediye baþkanlýðý görevinizdeki baþarýlarýnýza baktýðýmýzda zaman içinde yapýlan iþler iþte buradadýr o makamda bu iþlere imzanýzý atan da yine sizsiniz. Siz ne olursanýz olun imam hatipli olun Kasýmpaþalý olun isterseniz Karadenizli olun, Siirtli olun bunlar dedikodu ve hepsi kýskançlýktýr bir hasetlikten ibarettir. Þuanda hepsi geride kalmaktadýr. Þimdi iþ bugün size düþmektedir. Burasý Ýstanbul belediye Baþkanlýðý da deðildir burasý þimdi T.C Baþkanlýðýdýr. Her türlü yetki ve salahiyetler sizdedir. Þurada 1 yýllýk baþbakan bile deðilsiniz 8-9 aylýk oldunuz belki bilmiyorum ben diyorum ki Sayýn T.C Baþbakanýna bu ülkede çok çok sakinlerimiz olabilir, hiçbir kýymeti harbiyesi sizin için olmaz. Yine siz yolunuza bu Ýstanbul'daki yaptýðýnýz o kýsa dönemdeki icraatlarýnýzdaki eserlere, isterseniz 81 ilde 1000 ilçe ve beldelerde hepsinde de aynýsýný yaparsýnýz çünkü yetkiniz büyüktür. Ýstanbul'da eskiden olduðu gibi inþaat ve yatýrýmlarda olduðu gibi ulaþým ve doðal gazdaki, bilet yatýrýmlarýnýzda olduðu gibi süratli ve pratikliklerle hepsini bu ülkeye yapacaksýnýz. Ayýrým kayýrým sizin iþiniz sanýrýz olmamalýdýr. Bu ülkenin her köþesinden size sahip çýkýlmýþtýr, etnik falan denmemiþtir. Bunlarýn hepsi AK Partili deðildir. Bu size sahip çýkanlar ortalama olan büyük halk kitleleridir bizim gibi her partiden her kesimlerden vardýr. Ýþçi partilisi de, CHP'lisi, DSP'lisi, dinlisi de vardýr dinsizi de olmuþtur, çünkü kýsa bir zaman dilimi içerisinde bu kadar kýsa zamanda toparlanmak bir yýllýk faaliyetlerinizle de mümkün deðildir. Bu bir toplumun yeniden silkinmesidir. Diðerlerine kýzgýnlýklarýnýn azimli kararlýlýðýdýr. Çünkü bunlarýn hepsi de bu milleti aldattýlar ve çok yalanlar talanlar yaptýlar ve bu milletin baþlarýna iyi bir bela oldular, sonra da millet bunlara bela olmuþtur. Ýþte ANAP'lý, DYP'lisi de vardýr, yurt çapýnda size sahip çýktýlar ve sizin için ve uðradýðýnýz maruzatlarýnýz için bu millet bu seçimde azmetti yemin etti piyango size vurdu, bu baþkalarýna da vurabilirdi. Siz daha erken davrandýnýz, millet bu iþe yüreðini koydu, baþ koydu ve görevini tam yaptý belki yapmayanlarda piþmanlýk duymakta. Ama þimdi 12.sayfada

4 ÞUBAT 2004 TARÝHÝ UYARI: DEVLET SOYULUYOR Milli Güvenlik akademisi mezunu bürokratlardan tarihi çaðrý. 30 Aðustos 2000 tarihli bildiriyi tekrar hatýrlatýyor ve soruyoruz; deðiþen ne oldu? TÜRK KAMUOYUNA, CUMHURBAÞKANI SAYIN SEZER'e TBMM ve HÜKÜMET ÜYELERÝ ile DEVLET BÜROKRASÝSÝNE AÇIK BÝLDÝRÝ Türkiye'de derhal "Devlet Noterliði" kurulmalý, "Devletin Envanteri" çýkartýlmalýdýr. Kamusal kaynaklara, mallara ve deðerlere yönelik "israf ve yolsuzluk" ciddi ve ölçülemez boyutlara ulaþmýþtýr. Türkiye'de son yýlda yaþanan soygun, su-i istimal ve sorumsuzluklarla, milli kaynaklarýmýz, ekonomik gücümüz ve kamusal deðerlerimiz kontrol edilemez ölçüde aþýndýrýlmýþtýr. Ulusumuzun ortak kaynaklarý yitirilmekte, varlýk ve geleceðimize iliþkin tehlike ortamý artmaktadýr. Ortak kaynak ve deðerlerimizin kaybý yönünde verilen zararlar giderek büyürken, hemen hemen tamamýnýn fail ve sorumlularý bilindiði halde soygun, peþkeþ ve sui istimallarin önlenmesi için etkili kamusal tedbirler (hukuki-idari-mali) alýnamamakta, varolanlar ise etkin olarak uygulanamamaktadýr. Kamu adýna yapýlan mali iþlem ve harcamalarýn belgesinin dahi korunamaz hale getirildiði günümüzde, Devlet harcamalarýný içeren belgelere sahip çýkýlabilmesi için derhal "Devlet Noterliði" kurulmalýdýr. Türkiye'nin idari yapýsý içerisinde bulunan tüm birimlerle, kamu kurum ve kuruluþlarý, yöneticileri eliyle yapýlan tüm mali iþlem ve harcamalarýný; müteselsil sorumlular ve alacaklýnýn imzasýyla düzenlediði matbu bir formla kurulacak olan Devlet Noterliði'ne tevdi etmelidir. Yasama, yürütme ve yargý erki yanýnda basýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn da ihtiyaç halinde ulaþabileceði bu belgeler -en güvenilir ve korunur þekilde- ciltlenmiþ olarak ve ayrýca bilgisayar ortamýnda muhafaza edilmelidir. Devlet harcamalarýna iliþkin önemli yazýlý bilgiler, denetim ortamýnda ortaya çýkartýlamamakta, kýsmen yok edilmekte, karartýlmakta ya da kullanýlamaz, ulaþýlamaz hale getirilmektedir. Örneðin, Turban A.Þ. için Cumhuriyet Savcýlýklarýna yapýlan 135 ayrý suç duyurusunda, gereken belgelere ulaþýlamadýðýndan, suç isnad edilenler delil yetersizliðinden hüküm giyememektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþundan bu yana, varolan tüm bilgi ve kayýtlar ýþýðýnda ivedilikle "Devletin Envanteri" çýkartýlmalý, giderek eksilen milli kaynaklarýmýzýn nedenleri soruþturulurken, hiç deðilse mevcut kamusal kaynak ve varlýklarýmýz koruma altýna alýnmalýdýr. Devlet harcamalarý sonucunda yapýlan mal ve hizmet alýmlarýna iliþkin büyük ölçüde ilkesizlik, israf ve keyfiyet olduðu görülmektedir. Ayrýca, kamu adýna seçilmiþ ya da atanmýþ görevlerde bulunup da devlet malýný bizzat kullananlar, yakýnlarýna özel amaçlý kullandýranlar ya da kamu malýný kaybedenlerin(!) kamuoyunun vicdanýnda saklý olduðu unutulmamalýdýr. Türkiye'de kamu bankacýlýðýndan özel bankacýlýða geçiþle birlikte mantar gibi "Özel Banka" kurdurulmuþ, bu bankalarýn gerek özelleþtirilmesinde ve gerekse el deðiþiminde yaþanan profesyonel iç boþaltmalarýna uzun süre seyirci kalýnmýþtýr. Uyanýk(!) banka sahip ve yöneticileri, iþbirlikçileri tarafýndan korunmuþ, Hazine ve vatandaþlar büyük ölçüde (8-10 milyar $) soydurulmuþtur. Büyük Önder Atatürk'ün kendi parasýyla Türk Milletine hediye ettiði, Atatürk Orman Çiftliði'nin (AOÇ) bile paramparça edildiði, milli saraylarýmýzýn çürütüldüðü, devlet binalarýnýn durduk yerde çöktüðü, depremde yerle bir olduðu, bazý yalýlarýn, imar müdürlüklerinin, tapu dairelerinin içinin boþaltýlarak söndürülemeyen yangýnlarla yokedildiði, TBMM adýna Kamu yönetimi; liyakatsýz atamalar, su-i istimaller ve siyasal sorumsuzluk sarmalýndan kurtarýlmalýdýr. Kamu yönetiminde "fetret devri" yaþanmasýna sebep olan Siyasetçiler hukuku iþletmeli, adli-idari-mali çözümsüzlük üretmemeli, kayýrýmcýlýk yapmmalýdýr. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn ýsrarla yürüttüðü operasyonlarýn nedeni, suça zemin hazýrlayarak, kamu mal ve kaynaklarýný çalan ve çaldýranlardýr. Kamu varlýklarýna sahip çýkýlmalý; tüm sorumlulardan hesap sorulabilmeli, istikrar(!) adýna kimse kimseyi affetmemelidir. denetim yapmakla görevli, bir yüksek Mahkeme olan Sayýþtay belgelerinin dahi korunamadýðý -Sayýþtay'ýn mali denetime esas belgeleri yanmýþtýr- günümüzde, Devletin envanterinin çýkartýlmasý, ülkesinin tarihini sorgulayabilecek özellikte yüksek karakter sahibi Türk gençliðine büyüdüðünde kýymet ifade eden en büyük armaðan olacaktýr. Osmanlý Ýmparatorluðu'- nun beþ kýtaya yayýlan büyüklüðünden, Misak-ý Milli sýnýrlarýna; Kurtuluþ Savaþýmýzda ecdad kanlarýyla korunan Anayurdumuzun; kamu (hazine) arazileri, kadastro çalýþmalarý, kamu arazisi tahsisleri, imar düzenlemeleri, gecekondulaþma, kýyý yaðmacýlýðý, vd. gibi yöntemlerle yýllardan bu yana haksýz bir biçimde talan edilmiþtir. Bu açýdan bakýldýðýnda, ülkemizde haksýz kazanç elde ederek, kaynaðý meþru olmayan paralara sahip olan pek çok derebeyleri(!) türemiþ, dürüst, devletine ve kamu haklarýna saygýlý vatandaþlar ise sürekli hak kaybýna uðramýþlardýr. Yeni bir binyýlýn baþlangýcýnda Türk kamu yönetimi; liyakatsýz atamalar, su-i istimaller ve siyasal sorumsuzluk sarmalýndan, akýlcý ve uygulanabilir önlemlerle derhal kurtarýlmalýdýr. Devlet bürokrasisinde ve kadrolarýnda, yukarýdan aþaðýya yapýlan siyasi müdahale ve atamalar, devlet geleneðine ve kurumlaþmaya aykýrý bir anlayýþla, siyasetçilerin keyfiyetine baðlý olarak kurumlarýn zaafiyete uðratýlmasýna neden olurken, kurumlar içerisinden yetiþerek bilgi ve liyakatýyla üst düzey göreve getirilen bürokratlarýn önü týkanmýþtýr. Türkiye'de kamusal kaynaklara, mallara ve deðerlere yönelik þiddetle yaþanan "israf ve yolsuzluk" ciddi ve ölçülemez boyutlara ulaþmýþtýr. Kamu kurum ve kuruluþlarý; kurumsal kimlik kuruluþ nedeni ve temel görevlerinden uzak, ciddi birer verimsizlik bataðýna saplanmýþ, kamu kaynaklarýna göz dikerek, emek sarfetmeden kazandýklarý parayla kendilerine her kesimden yandaþ satýn alabilen, iþ sahip ve takipçilerinin pazarý haline getirilmiþtir. Kamu yönetiminde "fetret devri" yaþanmasýna sebep olan bazý siyasetçiler; Cumhuriyet rejiminin gereði olan devlet erkini ve onun temel dayanaðý hukuku iþletmeli, adli-idari-mali çözümsüzlük üretmemeli, kayýrýmcýlýk yapmamalýdýr. Toplumsal bir bütünlük içerisinde kamu varlýklarýna sahip çýkýlmalý; tüm sorumlulardan hesap sorulabilmeli, istikrar(!) adýna kimse kimseyi affetmemeli, affedememelidir. Toplumsal bakýmdan gerçek anlamda bozulan gelir daðýlýmýnýn en önemli sorun haline geldiði bugünlerde, kamu yöneticileri bakýmýndan, haklý gerekçelerle dahi olsa "hesap sormak" bireysel anlamda vatan sevgisinin, güçlü kiþiliklerin ve ferasetli olabilmenin yanýnda, kamu hukukunun adil ve zamanýnda iþlemesiyle de doðrudan ilgilidir. Öte yandan, toplumda yaþanan "iþsizlik" ve "yoksulluk" önemli boyutlara varýrken, yüksek derecede MÝLLÝ GÜVENLÝK AKADEMÝSÝ Harp Akademileri bünyesindeki Milli Güvenlik Akademisi, 1 Eylül 1952 tarihinde "Milli Savunma Akademisi" adýyla Ýstanbul'da kurulmuþ, 1964 yýlýnda Milli Güvenlik Akademisi adýný almýþtýr. Ýstanbul'daki eðitim sürecinden sonra Ocak 1995'de Ankara'ya intikal eden Akademi, bugüne kadar 48 yýllýk süre içerisinde 48 Akademik Eðitim Dönemi gerçekleþtirmiþ ve 1017 sivil, 483 asker olmak üzere üst düzey kamu görevlisi (Müdavim) mezun etmiþtir. Akademinin mezunlarý arasýnda Genel Kurmay Baþkaný, kuvvet komutanlarý ve general düzeyinde çok sayýda askeri maaþ alan, iþe gitmeyen bankamatik memurlarýna karþýlýk, açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþayan iþsizlikten kývranan, üniversiteyi dereceyle bitirmiþ ve maalesef ruh saðlýðýný yitirme sýnýrýnda -giderek yoksullaþangençlerin varlýðý gözardý edilmektedir. Eðitimde ve çalýþma hayatýnda fýrsat eþitliðinin bulunmamasý, sosyal devlet ve hukuk devleti paralelinde olmayan olumsuzluklarla birleþtiðinde -özellikle ücrette eþitsizlik, çalýþma barýþýný bozmaktadýr- eþdeðer ölçüde; ahlaki çöküntü, suç iþleme eðilimleri ve intihar vakalarýný arttýrmaktadýr. Bu vahamet, hergün ekranlara taþýnan çaresizliðin, medya vasýtasýyla sürekli ülke gündeminde yer almasý sonucunu doðurmakta, toplum huzuru ve ruh saðlýðýný alt üst etmektedir. Ýçiþleri Bakanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Güvenlik güçlerinin ýsrarla ve baþarýyla yürüttüðü operasyonlarýn neden ve hedefinin; suça zemin hazýrlayarak, kamu mal ve kaynaklarýný çalan ve çaldýranlar olduðu açýktýr. Yurt genelinde ve sýnýr ötesinde yapýlan paraþüt, balina, matador ve umut gibi büyük operas-yonlarýn baþlatýlmasýnýn nedeni; bilgisiz ve liyakatsýz yöneticiler, suça zemin hazýrlayanlar, aðýr ihmal veya kasýtlý olarak kamu mal ve kaynaklarýna sahip çýkmayarak devletin soyulmasýna sebep olanlardýr. Sözde giriþimcilerle Türkiye'nin milli varlýk ve kaynaklarý tüketilmektedir. Son yýldýr tüm þiddetiyle yaþanan soyguna, vurguna, sorumsuzluða seyirci kalýnamaz... yasa dýþý iþbirliði yaparak mal varlýklarýný, ürkütücü miktarda büyütenlerin sayýca artmasýna karþýlýk, bunlarýn cezalandýrýlmamasý, hukuk ilkelerinin çiðnenmesi yanýnda sosyal adaletin yok olmasý sonucunu da doðurmaktadýr. Türkiye'nin milli gücü, milli unsurlarý ve mevcudiyetine paralel olarak sorunlara iliþkin etkin çözümler; ulusumuzun ortak kaderini belirleyecek bireylerin varlýk, vicdan, vizyon ve çalýþkanlýðý ile örtüþmektedir. Büyük önder Atatürk'ün gençliðe hitabýndaki "ahval ve þerait" yani durumlar ve þartlar bellidir. Türk Ýnsaný, son yýldýr tüm þiddetiyle yaþanan soyguna, vurguna, sorumsuzluða seyirci kalmamalýdýr. UGSAD Yönetim Kurulu olarak, Türk ulusunun her ferdinin büyük sorumluluklar taþýmakta olduðu-nu; vatandaþlarýn Anayasamýzda ifadesini bulan devletimizin, "demok-ratik, laik, sosyal bir hukuk devleti" niteliðiyle yazýlý hukukumuz, toplumsal kültürümüz ve geleneklerimiz ile güçlenen "hukukun üstünlüðü" anlayýþýnýn savunucusu olmak zorunda olduðumuzu, Kamu kaynaklarýnýn ve kamu düzeninin de ortak hak ve sorumlu-luklarý tam olarak yerine getirebilen, yüksek karakterli insanlarýn özen ve hassasiyetleriyle geliþtirilip korunabileceðini hatýrlatýrýz. Saygýlarýmýzla Dr. Cengiz ÖZDÝKER Yönetim Kurulu Baþkaný yetkili yanýnda bakan, milletvekili, müsteþar, genel müdür olmuþ sivil bürokrat bulunmaktadýr. Akademi de gazeteciler eðitim görmüþtür. Akademi'de öðrenim öðleden sonralarý 4 saat süre ile yapýlmakta ve eðitim 5 ay sürmektedir. Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Nahit ÞENOÐUL'dur. Milli Güvenlik Akademisi Komutanlýðý'ný son yýllarda sýrasýyla Korgeneral Orhan YÖNEY, Tümgeneral Erol ÖZKASNAK yürütmüþ olup, bu dönem Akademi Komutanlýðý'na Tümgeneral Erdal CEYLANOÐLU atanmýþtýr. Akademi mezunlarýnýn üyesi olabildiði UGSAD Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araþtýrmalar Derneði ise 1992 yýlýnda kurulmuþtur.

5 1-15 ÞUBAT CÜNEYD ZAPSU OLAYI VE DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ. Türkiye'deki iþadamlarý ve de bazý siyaset yapan çýkarcý odaklar basýn ve medya gruplarý, bir siyasi iþadamýndan çok rahatsýzlýk duymaktadýrlar. Acaba neden?, soruyoruz. Bu kiþiden rahatsýz olan kesimler kimler? Bunlar ki, konuyu ikide bir ýsýtýp ýsýtýp gündemlerine niçin alýyorlar. Biz doðrusu çok merak ediyoruz. Bu kiþi iyi bir iþadamý, büyük bir tarým makinesi üreticisi, ithalatçýsý, özel makine ve otomotiv makaslarý üreten, ülke ekonomisine, Türk tarýmýna hizmet eden, Uzel Sanayii A.Þ'nin sahibidir. Diðer büyük görünenlerin yarýsý bile Türk ekonomisine, eþ deðer katkýlar saðlayamazlarken ve yýllarca sahte montajcýlýkla, fahiþ fiyatlarla ülkeyi, Türk toplumunun kazýklanmasýnda hiç bir sakýnca görmeyen bu kesimler ile, Mafer, Massey Ferguson traktörleri UZEL Makina Sanayi ile çok verimli, en uygun, ideal ürünleri ile Türk tarým ekonomisine ciddi katkýlar saðlayan, köklü ve geçmiþi olan bu iþadamýndan ve bugün iþ baþýna gelmiþ bir siyasi partinin mensubu olmasýndan ve siyasi faaliyetini iþbaþýna gelmiþ ülkeyi yöneten bu partinin böyle yukarýda tarif ettiðim gibi bir evladýndan, grup olarak iþ adamlarý acaba neden fazlalýk duydu? Neymiþ!.. AKP Genel Baþkan Yardýmcýsýymýþ. Ne var bunda ki? Olur ya, partisine gönül vermiþ, seçmiþ, seçilmiþ ve Bu kiþiyi de T.C'nin Baþbakanlýðýný verdiðimiz bir mühim makamý tarafýndan seçilmiþ resmi olarak da, kendi partisinden de. Baþbakana yardým ediyorsa, iyi lisan biliyorsa, hýrsýz hain dolandýrýcý da deðilse ve ayrýca zengin bir iþadamý ise, bu kiþi zaten Türkiye'nin bugününü çalan çýrpan, hortumlayan, banka içi boþaltanlarýmýzdan birisi olmadýðýna göre ben soruyorum. Bu kiþiyi ben hiç tanýmam. Ama yýllýk iyi bir sanayici ve soygun yapanlardan birisi de olmadýðýna göre; Niçin böyle kültürlü, bilgili ve paralý bir iþ adamý. Amerika'ya gitmiþ görüþmüþ falan filan adamla diye, daha iyi ya. Ne var bundan gocunacak? Kim gocunuyor bu adamdan? ben doðrusu bunlarý bilhassa öðrenmek istiyorum. Bu adam bir siyasi partilidir. T.C'nin vatandaþý deðil midir? Anlamýyorum. Evet...Söyleyin!... Allah için bir Kemal Derviþ'den huylanmadýnýz. Kemal Derviþ'e teslim oldunuz. T.C Hazinesini teslim ettiniz ve Türkiye'yi ekonomik yönden haþat ettirdik ve ben dahil bu Kemal Derviþ'in Türkiye'ye yaptýðý aptalca ve bilgisizce Türk Hazinesine, Türk ekonomisine, Türk halkýna, T.C Devletimizin tüzel kiþiliðine, 57. T.C hükümetimizin bir Bakaný olarak, verdiði zararlara bir bakalým!...bu adamcaðýz Türkiye'ye ne kadar kötülükler yapmýþtýr. Türkiye'ye milyar borç aldýrdý, paralar uçtu gitti. Dolandýrýcýlarýn bankalarýna bu kredileri akýtmadý mý Kemal Derviþ? Bunlarý hep beraber yaþamadýk mý? Bu ülke böyle deðil midir? Çünkü; Cüneyd Zapsu'yu þu anda sýradan bir adam olarak CÜNEYD ZAPSU KEMAL DERVÝÞ da göremeyiz. Çünkü bu kiþi resmen bir T.C Baþbakanýnýn hem danýþmaný, hem de mensubu bulunduðu partisinde yetki ve görevi de olduðunu basýn yazmaktadýr. Bu görevleri üstlenen bir adamýn rastgele bir adam olmasý, zaten hukuken de siyaseten de böyle görülmesi düþünülemez. Eðer T.C Sayýn Baþbakaný resmen ona güvenip Amerika'da, Çin'de, herhangi bir ülke (neresi olursa olsun) veya Türkiye'de olsun ne fark eder ki, onu yeter ki, Baþbakan kendi adýna resmen görevlendirdiði zaman olay bitmiþtir. Bunlardan ben þuraya varýyorum. Bu zatý muhterem Cüneyt Zapsu acaba bizim bu milleti, devleti yýllarca karýþtýrýp, soyanlarý çok iyi tanýyor ki, herhalde bazý mahfiller siyasi, idari ve odalar gibi, TÜSÝAD gibi, MÜSÝAD gibi gruplarýn bazýlarýný çok rahatsýz etmeli ki ikide bir basýn H.Mehmet SEVGÝ aracýlýðýyla ýsýtýp ýsýtýp Türkiye'nin gündemine getirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Ben de diyorum ki, Türkiye'nin gündemi ve T.C Hükümeti'nin gündeminde bu milletin, bu devletin o kadar acil iþleri vardýr ki!... Koca koca, bizim basýnýmýzda yazýlacak ve üzerinde çok çok durulmasý gereken.çok daha konularýmýz, dert ve dileklerimiz yazýlarak verilmelidir. Ve yakýn geçmiþimizde hangi Baþbakanýn bir yýðýn gereksiz danýþmaný yok muydu? Ve onlar hiç niye yazýlýp, çizilip gündemlere gelmezdi? Çünkü onlar herhalde bu cazýrtýyý yapanlarýn adamlarýydý ki, bu gibi emsal yazýlar yazýlmamýþtýr. Çünkü onlar bu kalitede deðilmiþ. Bu kiþi iþi biliyorsa, konusunu iyice, profesyonelce yapmaya muktedirse, "neden yapmasýn, neden görüþmesin ki?" diyorum. Bu ahaliye ve siyasi çýkar esnafýna soruyorum. Ýþin aslý, benim anladýðým, bu kiþi lisan biliyor, cebinden belki para bile harcýyor, baþbakan güveniyorsa neden bir Amerikalý ile görüþmesin ki? Ayný yetkiyi kim alsa aynýsýný yapar demek ki, Cüneyt Zapsu, çok güçlü, bilgili ve bu iþlerde baþarýlý biridir ki bu iþlere soyunabiliyor. Diðerleri gibi Kemal Derviþ'lerin, Özer Çiller'lerin arkalarýndan koþan bir iþadamý örneklerinden deðil. bu mecliste bile hiç iþe yaramayacaklarla dolu vekillerimizi bile iþadamý olarak tanýyoruz, Cüneyt Zapsu'nun resmi olmasý hiç önemli deðil, yeter ki baþvekil onu bu iþlerde görevlendirsin Kemal Derviþ'ler mebus bile deðil bir Dünya Bankasý memuruydu. Belki de baþka uyrukludur. Tabii ki Kemal Derviþ'i yalýlarda öðretenler, kullananlar "truvacýlar" þimdi Cüneyt gibi baþvekilin yanýna yaklaþmýyorlar ve oralarý kullananlar ezcabaþýlar, asaflar, akat'lar, Mustafalar, özkanlar bilmem daha kimler vardý ki, çoðunu unuttum. Onlarý biraz gündeme getirmemiz lazým deðil mi? Dýþarýdan izlediðimiz taraflar arasýndaki konularý, biz çok iyi deðerlendirmek, zararlýlarý, faydalýlarý seçmek durumundayýz. Bu sütunlarda MEBA ve olarak bu konulara siyaset de olsa hortumcu da olsa deðiþmez bundan sonra epeyce yer ayýrýp, yorum ve deðerlendirmelerimize, çok yer vereceðiz. ACIKLI TABLO GEÇEN YILIN SONUCU 1.sayfadan devam Tüm bu yanlýþlýklar yaþanýrken ve Türk parasý aþýrý þekilde deðer kaybederken, bu konunun uzmanlarý profesörler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, ODTÜ ve Boðaziçi üniversitelerimiz den de hiç ses çýkmamýþtýr Bu yüzden yukarýda adý geçenlerle birlikte Türk Maliyesi, Hazinesi. T.C. Merkez Bankasý, tüm kamu bankalarýyla özel bankalarýn da bu konulara duyarsýz kaldýklarý için günahlarý çok ama çok büyüktür. Yýllarca bu olaylar yaþanýrken tümüde bu olanlara duyarsýz kaldýklarý için suç iþlemiþlerdir. Devletin kendilerine verdiði yetkileri kullanmamýþ, birer uydu gibi hareket etmiþlerdir. Türk toplumu bu elitleri lanetlemektedir. Çünkü bir yerde 3-5 bürokrat ile birkaç siyasi parti yöneticisinin parakredi ve bankacýlýða vurduklarý aðýr darbeye ses çýkarmamýþlar, adeta onlara yardýmcý olmuþlardýr. Neden böyle oldu? Bu açýdan bakýldýðýnda ülkemizde birçok üniversite ve akademisyen, olmasýna raðmen çalýþma yapýlmamýþ görüþ bildirilmemiþ ve bu yüzdende ülkenin onca yýlý kaybolmuþtur. Bu neden böyle oluyor ya da olmuþtur diyecek olursanýz,sebebi gayet açýktýr. Günlük ve küçük hesaplarýn peþinde olanlarýn yaptýðý yalakalýktandýr. Ekonomi ve muhasebe konularýnda yazýlmýþ içi boþ imtihan tezlerine bir bakýlýr ve incelenirse bu konu daha detaylý görülebilir; Bu Devlet, üniversitelere ve profesörlere yaptýðý yatýrýmlarý,onlara tanýdýðý haklarý, þan, þöhret ve kürsülerle parasal yönden yaptýðý harcamalarý onlara helal etmeyecektir. Çünkü bu ülkeye yeterli hizmet verilmediðine inanýlýyor. Kamuoyu bu elit ve profesörlerin verdikleri raporlara, yaptýklarý bilirkiþiliklere ve yazdýklarý kitaplara da inanmýyor. Türk toplumunun ne kadar haklý olduðu 2003 yýlýnda da ayný olaylarýn devam etmesinden dolayý ortaya çýkmaktadýr. Yaygýn olarak toplumun tüm kesimi bu kiþilere tepkilidir. Bunlardan dolayý güven ortamý kaybedilmiþ, taban tavana inanamaz olmuþtur. Çünkü hesap ortadadýr, insanlarýn bakýþ açýlarý deðiþmemiþtir.ýnsanýmýz artýk bu insanlardan bir beklentileri olmadýðý görüþündeler Evet ülke bataklýðýn dibine saplanmýþtýr. Diyoruzki;paramýz çok büyük ölçüde deðer kaybederken bu mevcut para ve bankacýlýk uzmanlarýndan yardým bekleneceðine yurtdýþýndan borç alýnacaðýna dýþardan maaþlý 50 profesör ve bin bankacý getirilseydi ne Türk parasý bu durumlara düþerdi ne de bankacýlýk sektöründe bunlar yaþanýrdý. Sanýrým bu gelenler çok daha faydalý olurlardý, yani ne bize dýþardan borç alýrlardý ne kredi bulurlardý. Aksine ülkemiz borç ve kredi verir duruma getirirlerdi. Bugün siyasi otorite bunu deneyip yaptýrmalýdýr ve mevcut banka ve para yöneticilerimizi, Türk parasýný ve yurtdýþýndaki iþçilerimizin mevduatýný bu kadar kötü kullanan hemen iþbaþýndan uzaklaþtýrmalý, fazla gecikmeden yasal ve anayasal düzenlemeleri yapmalýdýr ve artýk bu bataklýktan insanýmýzý kurtarmalýdýr Her alanda kalkýnma hamlesi Bu çalýþmalara da T.C. Merkez Bankasý'ndan baþlanmalýdýr ve Türk halkýnýn imkan para ve mevduatý kaynaklarý ancak böyle kurtarýlabilir. Bu da Türk parlamentosu, siyasi otorite, iktidar ve politikacýlarýn yasal ve anayasal haklarýný kullanmalarýyla olabilir. Bu hak onlara verilmiþtir, bu kurtarýlacak para ile de iyi ve kalýcý yatýrýmlar yapýlmalýdýr. Bu yatýrýmlar tarým ve hayvancýlýkta, sanayi ve endüstriyel alanda, sýnýr ticareti ve serbest bölgelerde organize üretim sanayilerinde özellikle kalkýnma amaçlý kullanýlmalýdýr. Ýþte 40 yýldýr bütün bunlar yapýlmamýþ yeraltý ve yerüstü kaynaklarý kullanýlmamýþ, petrol ve altýn rezervleri açýlmamýþ, madenler iþletilmemiþ paralar yerinde ve mahallinde kullanýlmamýþ,ama hep banka batýrýlmýþ kredi kapkaççýlýðý yapýlmýþ ve yaptýrýlmýþtýr. Yapanlara göz yumulmuþ sabýkalý bankacýlara yine görevler verilmiþtir. Bunlardan ders alýnmamýþ gibi, gelen her iktidar bu malum kiþilerle yatýp kalkmýþlardýr. Ekonomideki lokomotif görevi olan bankacýlýk sektörü ne yazýk ki böyle böyle batýrýlmýþtýr. Biraz yakýndan bakalým Þimdi isterseniz ülkemizdeki birinci sýnýf banka yöneticileriyle birlikte Hazine,yi idare edenleri, DPT yöneticilerini, T.C.yasal kuruluþu olan Para Kredi Yüksek Kurulu'nu ve yöneticiüyelerine biraz yakýndan bakalým. Bu kiþilerin atanma kararnameleri T.C.Cumhurbaþkaný'nýn onayýndan geçmekte ve Resmi Gazete'de yayýmlanmaktadýr. Biz 1960 yýlýndan buyana bu tür atamalarý yakýndan izlemiþizdir. Özellikle 1960 tarihine bir bakalým. O zamandan bu yana batan bankalardan sonra yetkili organlarca neden hiç istifa etme kararý alýnmamýþtýr. Alýnmaz çünkü o çok büyük bir sorumluluk örneði göstermektir. Ýktisat profesörlerimiz bu konuda millet-devlet menfaati düþünmemiþler ve yapýlanlara demokratik ve yasal tepki göstererek kamuoyunu bilgilendirmemiþlerdir. Bu zatý muhteremlerimiz bulunduklarý kürsülerin hakkýný vermiþlermidir? Hayýr. Þöyle gerilere doðru bakýp anýlarýmýzý tazeledik ancak ne yazýkki böyle bir kiþiye rastlamadýk. O zamanlar pek ses seda çýkmamýþ. Ama insan sormadan edemiyor bu kiþiler ne zaman ülkenin menfaatlerini düþünecekler? Ne zaman tepki gösterecekler? Ne zaman bulunduklarý yer ve makamlarýn hakkýný vereceklerdir. Yoksa ülkenin ekonomik manada tamamen iflasýndan sonramý harekete geçecekler. Yazýk çok yazýk. Bu sorumsuzluk örneði bizde alýþkanlýk halindedir yýllarýnda bazýlarý üç maymunu oynamýþlar ve ülkeyi 'truva atlarý'yla birlikte kapütülasyonlara ve düyun-u umumiyeye mahkum ettirmiþlerdi. Bunlarý bugünkü elit ve aydýn kesimimiz, üniversite teþkilatýmýz ve tüm akademisyenlerimiz biliyorlardýr bilmemelerine inanýrmýsýnýz Medeni cesaret Doðrusunu isterseniz elin oðlu aydýnýyla, profesörüyle, diðer bilim adamlarýyla ve hatta askeriyle aya giderken biz hala bu elit ve aydýn üniversite kesiminden bir medeni cesaret bekliyoruz. Ne zaman gösterecekler onu da bilmiyoruz. Ýstiyoruzki bu söz sahibi kiþiler kürsülerinin hakkýný versinler konuþsunlar, ülke kalkýnmasýna katkýlarý olsun. Eðer bu demokratik haklarýný korkarak saklanarak bugün bu ortamda kullanmazlarsa ne zaman kullanacaklar. Eðer bunlar bu cesareti gösteremiyorlarsa hep birlikte yurtdýþýndan uzman getirelim ve meselele çözülsün ki biz de bu yüz kýzartýcý durumdan kurtulalým. Hepimiz biliyoruzki geçmiþten bugüne yaþadýk gördük; haftada bir banka battý, insanlar sokaklara döküldü kimsenin kýlý kýpýrdamadý. Bankalar soyuluyor içleri boþaltýlýyor cezasýný bu halk çekiyor, zarar halka zorla ödettiriliyor. 1960'tan günümüze bu manzara hep yaþanýyor ama çare yok. Þimdi soruyoruz, Bunlar olurken neden bu para kredi konularýnda anayasal ve kendi iç yasalarýna göre yaptýrýmlar ve cezai-mali müeyyideler uygulanmadý? Ýnsanýn aklýna gelmiyor deðil acaba bunlar kasýtlýmý yaptýrýlýyor diye. Bu yapýlanlarýn önü acilen alýnmalýdýr. Yabancý banka sahipleriyle, yabancý uzmanlarla, para kredi konularýnda uzman iktisatçýlarla görüþülüp konuþularak onlardan faydalanarak bu iþi çözme yoluna gidilmeli. Böylelikle bu sülüklerin, hortumcularýn elinden bu Türk bankacýlýk sektörü kurtarýlmalýdýr. Bu konuyu bir milli mesele halinde ele almalýyýz ve hep birlikte bu iþin içinden çýkmalýyýz. Yabancý ülkelerde bu tür soygun ve hortumlama hiç görülmemiþtir yaþanmamýþtýr. Küreselleþen dünyamýzda yerimizi alabilmemiz için bu konuyu acilen yasal ve anayasal bakýmdan çözüme kavuþturmamýz gerekmektedir. Bunda ülkemizin ve halkýmýzýn büyük menfaatleri vardýr. Milli gelir artacaktýr Bu meseleler çözüldükten sonra inanýyoruzki Türk milletinin önü açýlacaktýr. Türk toplumunun hayat standardý daha üst seviyelere çýkacaktýr gayri safi milli gelir artacaktýr. Bunun örnekleri komþularýmýz Rusya, Yunanistan, ve bizden potansiyel olarak çok çok gerideki ülkelerde görülmüþ ve yaþanmýþtýr. Bir örnek verelim; 1977'di bizim 1 Liramýz Avusturya'nýn 75 Þilini idi, bugün yýl 2003 yine bir bakalým 1 Avusturya Þilini kaç Türk Lirasý'dýr araþtýrýn bakalým. Ülkemiz hem gülünecek hem de aðlanacak haldedir. Bizde; halen sen daha çok soydun, ben neden az soyayým zihniyeti hakimdir. O ona diyor ben seni yaþatmam öteki berikine diyor ben seni yaþatmam ne olacak sonu? Ýþte bugün bir Doðan ve Uzan gruplarýnýn çekiþmesi ortada Ülke bugün bu çekiþmeyi seyrediyor. Ama insanýmýz baþka þeylerle oyalanýyor yok Asmalý Konak filmi, yok bilmem ne, Sonra Ahmet Hakan çýkýp konuþuyor, arkasýndan Maliye Bakaný, 'Kýzdýrmayýn beni herþeyinizi satarým haa' diyor. Arkasýndan Bakan Ali Babacan Petrol Ofisi'nin alacaðýný 7 yýl öteleme kararnamesini imzalýyor. Bir bakýyorsunuz malum 8.5 milyar Dolar kredi gündeme oturuyor, Arkasýndan ABD'nin Irak'ta saplandýðý bataklýk gündeme geliyor ve ABD' için cankurtaran simidi olmak isteniyor. Bütün bunlarýn üstüne Barzani ve Talabani baðýrýyor 'Biz Türk askeri istemiyoruz' diye. Halbuki bunlar yýl sýrtýmýzda taþýnmýþlardý PKK ve Peþmergeler ile az mücadele etmemiþtik Neden bütün bunlar? Çünkü Türkiye'de izlenen yanlýþ para kredi politikalarý, borç içinde olduðumuz ve dýþ dünyaya muhtaç durumda olduðumuzu herkes biliyor. Bizim bu zayýf durumumuzdan faydalanmak isteyen bu sülükler ve köpekler baðýrýp çaðýrýyor bize kafa tutmaya kadar götürüyorlar iþi. Hep birlikte görüyoruz ki bütün dýþýmýzdaki düþmanlarýmýz ve bizim kalkýnmamýzdan rahatsýz olacak olanlar yeni yeni tezgah peþindeler, Bu büyük ülkeye herkes laf atýyor. Bütün bunlarýn sebebini yukarýda arzetmiþtik. Ne yapýlmasý gerekiyor þimdi? Önce bugünkü Türk bankacýlýðýnýn üst yöneticileri görevlerinden alýnmalýdýr. Bankacýlýk sektörü ve para-kredi konularý acilen yeni baþtan düzenlenmelidir.. Bankalarýn tüzel kiþiliði yeni yasalarla yapýlandýrýlmalý ve yepyeni planlar yapýlmalýdýr. Yoksa her ay bir bankanýn battýðý ülkemize çok daha tehlikeli tuzaklar kurulur. Türk toplumuna bu tuzaklar zaten iç ve dýþ borç diye diye her zaman hazýrlanmaktadýr. Uyanýk olmalýyýz oyunlarý bozmalýyýz. Bugüne kadar yapýlanlarýn ardý önü görülmedi görülemedi. Bundan sonra bu olaylarýn bir daha yaþanmamasý için anayasal ve hukuki düzenlemeler ve deðiþiklikler yapýlmalý, bir plan dahilinde daha önceki müsebbipler yani bankalarýn yönetim kurullarý, baþkanlýklarý ve genel müdürleri, bunlara baðlý olarak da kredileri alýp aþýranlarý ortaya çýkarýlmalýdýr. Ama son söz olarak þunu belirtmek istiyoruz; Asýl suçlular krediyi alýp vermeyenler deðil onlara bu soygun ve hortumlama imkanýný verenler, bu imkaný saðlayanlar ve iþlerini layýkýyla yapmayanlardýr. Faik KILINÇ

6 ÞUBAT 2004 BELGESEL ARAÞTIRMA DOSYALARI Bugüne kadar 34 banka batýrdýlar. Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'na son dönemlerde yeni bankalarýn katýlýmý sürerken, Türk bankacýlýk tarihinde 30'un üzerinde bankanýn tasfiyeye uðradýðý belirlendi. Tasfiye olan 34 bankadan 6'sýný kamu, 17'sini özel ticaret, 4'ünü mahalli, 4'ünü yabancý ve 3'ünü kalkýnma ve yatýrým bankalarý teþkil ediyor yýlýnda kurulan Ankara Halk Sandýðý T.A.Þ., 1964'de T. Halk Bankasý þubesi oldu. Anadolu Bankasý T.A.Þ yýlýnda özel banka olarak kuruldu, 1985'de satütüsü deðiþti, 1988'de Emlak Kredi Bankasý ile birleþti yýlýnda kurulan Ýstanbul Emniyet Sandýðý 1983'de tasfiyeye uðradý yýlýnda faaliyete geçen Ýstanbul Halk Sandýðý T.A.Þ. ile 1957 yýlýnda kurulan Ýzmir Halk Sandýðý T.A.Þ. 1963'de tasfiye edilen kamu bankalarý arasýna katýldýlar. T. Öðretmenler Bankasý T.A.Þ DEN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKÝYE YÝ VE KENDÝNÝ BATIRAN Bankalar -2- (Töbank) da, 1992'de T. Halk Bankasý'na devredildi. ÖZEL BANKALAR Özel sermayeli bankalardan 17'si de tasfiye olarak tarihte yerini aldý yýlýnda kurulan Efesbank Ltd. mahalli banka iken 1962'de statüsü deðiþti, 1972'de tasfiye oldu. Afyon Terakki Servet Bankasý T.A.Þ. adýyla 1926 yýlýnda kurulan Hisarbank, 1975'de statüsü, 1979'da ismi deðiþti. 1983'de de tasfiye edildi yýlýnda kurulan Ýþçi Kredi Bankasý T.A.Þ., mahalli banka iken 1964'de statüsü deðiþti, 1983'de tasfiye oldu. Ýstanbul Bankasý T.A.Þ., kurulduktan 30 yýl sonra 1983'de tasfiye edildi yýlýnda kurulan Maden Kredi Bankasý, mahalli banka iken 1962'de statüsü deðiþti, 1973'de tasfiye oldu. Netbank adýyla 1988 yýlýnda kurulan ve 1991'de ismi deðiþen Marmara Bankasý A.Þ.'nin 1994 yýlýnda bankacýlýk yapma izni kaldýrýldý. Elazýð Ýktisat Bankasý adýyla 1929 yýlýnda faaliyete geçen Ortadoðu Ýktisat Bankasý'nýn 1974'de statüsü, 1980'de ismi deðiþti, 1983'de de tasfiye edildi. Raybank, sadece 9 yýl yaþabildi yýlýnda kurulan banka, 1964'de tasfiyeye uðradý. T. Baðcýlar Bankasý A.Þ., 1917 yýlýnda kuruldu. 1982'de adý Baðbank olarak deðiþen banka, 1983'de faaliyetini noktaladý yýlýnda kurulan T. Ýthalat ve Ýhracat Bankasý, 1988'de Impexbank adýný aldý yýlýnda bankacýlýk iþlemleri yapma izni kaldýrýldý. 1948'de kurulan T. Kredi Bankasý, 1965'de tasfiye oldu yýlýnda faaliyete geçen T. Turizm Yatýrým ve Dýþ Ticaret Bankasý'nýn (TYT Bank) bankacýlýk yapma izni, 1994'de kaldýrýldý. Tutum Bankasý, 1948'de kurulup, 1964'de tasfiye oldu. Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'na devredilen bankalardan 4'ü, Sümerbank çatýsý altýnda birleþerek, tabelalarýný kaldýrdý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18 Þubat 2001 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren kararýyla, 1928'de kurulan Egebank, 1924'de kurulan Türkiye Tütüncüler Bankasý Yaþarbank, 1993 yýlýnda kurulan Yurtbank ve 1991 yýlýnda kurulan Bank Kapital Sümerbank bünyesinde birleþti. Bir yýldýr iþbaþýnda olan 59 Hükümetimz bu konuyu gündemden silemedi, hesap soramadý. Üstelik Adalet Bakanýmýzda bizden daha çok dertli, çözümü kendisi üretmiyecekmiþ gibi, hergün þikayet üzerine þikayet. Bu iþ öyle üçbeþ kiþilik hesap deðil. Bunlarýn tamamýndan hesap sormak üzere bu Halk AKP ye yetki verdi, ezici bir çoðunlukla tek baþýna iktidar yaptý. Hesaplar sorulsun, hotumcular, soyguncular cezalandýrýlsýn, kaybettiðimiz iþimizi, aþýmýzý yeniden kazanalým diye. Yoksa kör kuruþun hesabý sorulacak diyen, baþkalarý gibi kandýrýldýmý? Ýnþallah yanýlýyoruzdur. MAHALLÝ BANKALAR Bankacýlýk tarihinde 4 mahalli banka da tasfiye kervanýna katýldý 'da kurulan Adapazarý Emniyet Bankasý 1971'de, 1916'da kurulan Akþehir Bankasý ile 1929'da kurulan Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankasý 1964'de, 1962'de kurulan Saðlýk Bankasý 1975'de tasfiye oldular. YABANCI BANKALAR American Express I.B.C., Banca Commerciale Ýtaliana, Bank of Bahrain and Kuwait A.Þ. ve Bank of Credit and Commerce International da, tasfiyeye uðrayan 4 yabancý banka olarak tarihte yerlerini aldýlar. 1981'de kurulan American Express 1981'de, 1919'da kurulan Banca Commerciale Italiana 1976'da, 1986'da kurulan Bank of Bahrain and Kuwait A.Þ. 1992'de, 1982'de kurulan Bank of Credit and Commerce International 1991'de tasfiye oldu. Tasfiyeye uðrayan kalkýnma ve yatýrým bankalarý arasýnda ise 1998 yýlýnda kurulan ve 1989'da Kalkýnma Bankasý ile birleþen TC. Turizm Bankasý ile 1992 yýlýnda kurulan ve geçen yýl bankacýlýk yapma izni kaldýrýlan Park Yatýrým Bankasý bulunuyor yýlýnda kurulan T. Maden Bankasý da, faaliyete geçmeden tasfiye edildi GÖREV ZARARI 22,9 katrilyon Zamanýn Ýstanbul milletvekili Nazlý Ilýcak'ýn yazýlý sorusu üzerine Devlet Bakaný Kemal Derviþ'in verdiði cevapta kamu bankalarýnýn seneler Birde en önemlisi þu zaman aþýmý mevzusu. Hükümetimiz bu konuda acil bir yasa çýkartmalý, zaman aþýmýný kaldýrmalý hatta geçmiþe yönelik olarak da iþletmelidir. Gazeteci-yazar Emin Çölaþanýn bankalarla ilgili eski yazýlarýndan, Hürriyet gazetesinde yayýnlanmýþ ikisine bu sayýmýzda yer itibari ile görev zararý miktarlarý açýklýða kavuþtu. Kamu bankalarýnýn toplam 22,9 katrilyon verdik. Geçen sayýmýzda söylediðimiz gibi, Türk basýný, eksikde olsa, yarým yamalakta olsa üstüne düþen görevi yapmýþ, uyarýlarýnda bulunmuþtur. Ama Batakçýlar hiçbirini dikkate almamýþlardýr. Biz bu konuyu yakýndan takip etmeye devam edeceðiz. görev zararý var. Bu zararýn sadece 1,5 katrilyonu 28 Þubat öncesi hükümetlerine ait. Kalan 20,4 katrilyon gibi ezici bir zararýn 28 Þubat'tan sonra Mesut Yýlmaz ve Bülent Ecevit'in baþbakanlýklarý sýrasýnda ve Güneþ Taner, Hikmet Ulubay, Recep Önal, Hüsamettin Özkan gibi bakanlarýn sorumluluk BÝZDEN SÝZ OKURLARIMIZA: BUNDAN SONRA SÝZE YILLARIN NASIL GEÇTÝÐÝNÝN HESAPLARINI, YÖNETÝMLERÝN DENETÝMLERÝN NASIL ÝDARE EDÝLDÝÐÝNÝ? BÝZÝM GAZETEMÝZDEN ÖÐRENÝN. BUGÜNLERE NASIL GELÝNMÝÞTÝR SÝZ SAYIN OKURLARIMIZ GÖRECEKSÝNÝZ. BÝLMEDÝKLERÝNÝZÝ, DUYMADIKLARINIZI, GÝZLÝ KALANLARI, KONUÞULAMAYANLARI, YAZILAMAYANLARI YAYINLAYACAÐIZ. SÝZLERDE ZEVKLE... SEVE SEVE... OKUYACAKSINIZ. TÜRKÝYE ÝÇÝN YABANCILAR NE SÖYLÜYOR? 70 MÝLYONLUK TÜRK ULUSUMUZ ÝÇÝN NELER YAZMIÞLAR, KÝMLER YAZMIÞ? BÝRDE BÝZÝM GAZETEMÝZDEN OKUYUN DÝYE SÝZLERE TEKRAR EDECEÐÝZ. YAZMAK YAYINLAMAK BÝZDEN, OKUMAK, ÖÐRENMEK SÝZDEN. OKUYUNUZ, ÜÞENMEYÝNÝZ!... TÜRKÝYEMÝZ CENNET GÝBÝ, BÝR BULUNMAZ ÜLKEDÝR. YALAN MI? EMSALSÝZDÝR. TÜRK HALKI ZEKÝDÝR, ÇALIÞKANDIR, MÜTEVAZÝ VE CENTÝLMENDÝR. HAKKA HUKUKA ADALETE ÇOK SUSAMIÞTIR ÇOK. BUNU, ÜLKEYÝ YÖNETENLERDEN HER ZAMAN ÝSTEMÝÞTÝR. FAKAT BÝR TÜRLÜ ARADIÐINI BULAMAMIÞTIR. HER ZAMAN HAKETMEDÝÐÝ YÖNETÝMLERLE, BEKLEMEDÝÐÝ SÝYASETLE HEP KARÞI KARÞIYA GELMÝÞTÝR. HEP AÇLIK, SEFALET, FAKÝRLEÞMEK, ÝÞSÝZ KALMAK; GÜÇSÜZLEÞTÝRÝLMEKTÝR. KADERÝ!... EKONOMÝ ÇÖKERTÝLMÝÞTÝR. HASTALAR HASTANELERDE REHÝN KALMIÞTIR. BUNU BU TOPLUMUMUZ HÝÇ HAKETMEMÝÞTÝR. BUNUN SEBEPLERÝ BELLÝDÝR. YOKSULLUKTUR, YOLSUZLUKTUR, ADALETSÝZLÝKTÝR, HORTUMLATMAKTIR BANKALARINI KÝM SOYMUÞ VE KÝMLER SOYDURMUÞTUR? NE ZAMAN? HANGÝ YÖNETÝMLER ÝÞBAÞINA GELMÝÞLERDÝR? DEMOKRASÝDE; T.C. HUKUK DEVLETÝMÝZDE BUNLAR MI OLMALIYMIÞ? HALKINI HERGÜN FAKÝRLEÞTÝRMEK, HAZÝNESÝNÝ TEFECÝYE, HORTUMCUYA SOYDURMAK MI? DEMOKRASÝNÝN, SÝYASÝ PARTÝCÝLÝÐÝN GÖREVÝ BUNLAR MI OLMALIYDI? TAM 30 YILDIR. TAM 30 YIL... YALAN MI? BUNLAR YALAN MI?

7 37 bin bankacý iþsiz kaldý 1999 yýlýnda 81 olan banka sayýsý yaþanan ekonomik kriz ve bankacýlýk operasyonlarý sonrasýnda 57'ye inerken, sektördeki çalýþan sayýsý da 174 binden 137 bine indi yýlýndan bu yana ise 53 banka tasfiye edildi. Bankacýlýk sektörü son 40 yýlda diðer sektörlerin aksine oldukça iniþli çýkýþlý bir seyir izledi yýlýnda 51 olan banka sayýsý 1999 yýlýna gelindiðinde 81'e kadar çýkarken, bu yýlýn haziran ayý sonu itibarýyla 57'ye düþtü yýlýnda 51 adet olan banka sayýsý 1975 yýlýna gelene deðin 42'ye kadar indi yýlýnda tekrar artmaya baþlayan banka sayýsý 1985'te 50'yi, 1986'da 55'i, 1988 yýlýnda da 60 adedi buldu yýlýnda 66 olan banka sayýsý 1993 yýlýnda 70'e, 1997 yýlýnda da 72'ye çýktý. 81 adet ile en fazla banka sayýsýna 1999 yýlýnda ulaþýldý yýlýnda banka sayýsý 79'a, 2001 yýlýnda da 61'e kadar gerilerken, bu yýlýn haziran ayý sonu itibarýyla 57 adede düþtü. Böylece banka sayýsý 1987 yýlýndaki seviyesine yaklaþmýþ oldu. Özel sermayeli bankalar açýsýndan bakýldýðýnda ise haziran sonu itibarýyla 20'ye düþen banka sayýsý 1960 yýlý ile ayný seviyede bulunuyor. Kamunun 3 bankasý var 1998 yýlýnda 38 adede kadar çýkan özel sermayeli bankalarýn sayýsý 1999 yýlýnda 31'e, 2000 yýlýnda da 28'e indi yýlýnda ise 22 olan özel banka sayýsý bu yýlýn haziran ayý sonu itibarýyla 20'ye indi yýlýnda 14 adedi bulan kamusal sermayeli bankalarýn sayýsý da 2001 yýlý itibarýyla 3 adede düþtü yýlýnda 5 adet olan ve 1990 yýlýna gelindiðinde 23 adedi bulan yabancý sermayeli banka sayýsý da haziran ayý sonu itibariyle 15 adet olarak belirlendi. Sistemdeki banka sayýlarýnýn artýp azalmasý þube sayýlarýna da etki etti. Nitekim 1962 yýlýnda toplam bin 716 þubesi olan bankalar, 2000 yýlýna gelindiðinde toplam 7 bin 837 adet þube ile hizmet vermeye baþladý. Geçen yýl bu sayý 6 bin 912 adede gerilerken, bu yýlýn ilk yarýsýnda ise 6 bin 331'e kadar indi. Bu rakamla þube sayýsý açýsýndan 1995 yýlýna denk bir seviyeye gelindi yýlýnda 32 bin 913 kiþiye istihdam saðlayan sektör 1999 yýlýnda bu rakamý 173 bin 988 kiþiye kadar çýkardý. Ancak 2001 yýlýnda yaþanan krizin faturasý çalýþanlar açýsýndan acý oldu ve sektörde çalýþanlar 2001 yýlý sonu itibarýyla 137 bin 342'ye kadar indi. Ýstihdam açýsýndan sektör 1994 yýlýndaki seviyesinin altýna düþtü. Bankalarýn adý kaldý 1966 yýlýndan bu yana 7 kamu, 28 özel, 4 mahalli, 6 yabancý sermayeli 8 de kalkýnma ve yatýrým bankasý olmak üzere toplam 53 banka tasfiye edildi. Tasfiye edilen ve baþka bankalar ile birleþtirilen kamu bankalarý arasýnda Ankara Halk Sandýðý, Anadolu Bankasý, Ýstanbul Emniyet Sandýðý, Ýstanbul Halk Sandýðý, Ýzmir Halk Sandýðý, Emlak Bankasý ve Türkiye Öðretmenler Bankasý bulunuyor. Özel sermayeli bankalardan, Efesbank, Egebank, Hisarbank, Ýnterbank, Raybank, Tutum Bankasý, Türkiye Baðcýlar Bankasý bunlardan sadece birkaçý. Mahalli bankalardan, Adapazarý Emniyet, Akþehir, Lüleburgaz Birlik Ticaret ile Saðlýk bankalarý da tarihteki yerini almýþ durumda., aa 1-15 ÞUBAT 2004 Bir ülke düþünün ki, bazý bankalar sürekli batýyor. Bunlarýn bir bölümü, ''batýrýlmýþ'' bankalar. ''Banka batýrýlýr mý?'' diye sormayýn. Türkiye'de nice bankalar özellikle batýrýldý. Batýranlar ise hep kazançlý çýktý. Banka batýran köþeyi döndü. Banka batýrmak, dünyanýn her yerinde suçtur. Hem de aðýr bir suçtur. Banka batýran adamlar insan yüzüne bakamaz. Toplumda dýþlanýr. Dahasý, cezasýný öyle bir öder ki, bin defa piþman olur. Bizde ise tam tersidir. Koskoca bankalarý batýranlar makbul adam olmayý baþarýr! Bunlar siyasete girer, siyasette yükselir! Bugün bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum. *** Vakti zamanýnda Türkiye Öðretmenler Bankasý isimli bir banka vardý. Sermayesi çoðunlukla emekli öðretmenlerin, emekli memurlarýn küçücük birikimlerinden oluþmuþtu. Bu banka iyi iþler de yapardý. Gel zaman git zaman, Töbank zora düþtü. Daha doðrusu, kasýtlý olarak zora düþürüldü. Bu bankayý bir süre sonra bir þahýs ve akrabalarý satýn aldýlar. Bu söylediðim 1960'lý yýllarda oluyor. O zaman bu iþlere henüz mafya falan girmemiþti. Kafasýný çalýþtýran uyanýklarýn yaptýðý bir þeydi. Bu uyanýk þahýs bankayý al takke ver külah kendi üzerine geçirdi. Gariban emeklilerin ve dar gelirli vatandaþlarýmýzýn tasarruflarý deve yapýldý... Ve Töbank'ý kendi üzerine alan kiþi, binbir ilginç yöntemle buradan malý götürdü. Bir süre sonra siyasete atýldý. Milletvekili oldu. Þimdi ne yaptýðýný bilmiyorum. Herhalde kazancýný afiyetle yiyordur! *** 1980'li yýllarýn baþýnda Ýstanbul Bankasý vardý, Hisarbank vardý. Ýstanbul, bir aileye Banka batýrmak aitti. Halkýn paralarýný kendi þirketlerine aktardýlar. Bu bankanýn bir de genel müdürü vardý. Verdiði kredilerden komisyon aldýðý belgelenmiþti. Patronuyla el ele kol kola çalýþmýþ, karýsýyla birlikte kurduðu aile þirketlerine de bol kepçe kredi hortumlamýþtý. Bu bankanýn kaynaklarý iki ayrý þirket grubuna giderdi: Patronun ve genel müdürün þirketleri. Ýstanbul Bankasý sonuçta battý. Ama gerek patron ve gerekse genel müdür, aile boyu ihya oldular. Batýþýn hesabýný hiç kimse sormadý. Batan paralarý þakýr þakýr devlet ödedi. Genel müdürün karýsý siyasete girdi, baþbakan oldu! Hisarbank'ý ise iki ortak, Ýstanbul Bankasý ile ayný dönemde batýrdý. Sanki sözleþmiþlerdi! Ýkisi de iþadamýydý. Þimdi birini sosyete, diðerlerini spor sayfalarýnda görüyoruz. Bunlara da hesap sorulmadý. Ýstanbul Bankasý ve Hisarbank battý, günümüzün deðeriyle trilyonlarý devlet üstlendi. Batýranlar, krallar gibi yaþamaya devam ediyor. Býrakýnýz krallar gibi yaþamayý, Türkiye'yi yönetiyor! *** Turgut Özal döneminde bir Anadolu Bankasý vardý. Devletin bankasýydý. Koskoca banka batýrýldý. Trilyonlar uçtu gitti. Devletin paralarý birilerinin cebine hortumlanmýþtý, aynen oralarda kaldý. Devletin bankasý battý, kimseden hesap sorulmadý! Vallahi sorulmadý, billahi sorulmadý! Ýstanbul Bankasý ile Hisarbank'ý batýranlardan nasýl sorulmadýysa, Anadolu Bankasý'ný batýranlardan da öyle sorulmadý. Kamusal Sermayeli Bankalar Ankara Halk Sandýðý T.A.Þ. Anadolu Bankasý T.A.Þ. Sulhi Alson Orhan Ünal Yýlmaz Mazlumoðlu Ýstanbul Emniyet Sandýðý Ali Aydaþ Kadir Çelebi Ýstanbul Halk Sandýðý T.A.Þ. Ýzmir Halk Sandýðý T.A.Þ. Türkiye Emlak Bankasý A.Þ. M. Kemal Denizdöven Miraç Aktuð Cemal Kulu Türkiye Öðretmenler Bankasý T.A.Þ. (Töbank) Tuncay Beyhan Özel Sermayeli Bankalar Bank Kapital Türk T.A.Þ. Birleþik Türk Körfez Bankasý A.Þ. Demirbank T.A.Þ. Cengiz Esin Denizcilik Bankasý T.A.Þ. Oktay Ersoy RecaiHanioðlu Dr. Nezih Halim Neyzi Hüsamettin Atabeyli Vehbi nejat Özgece Fiba Bank A.Þ. Efesbank Ltd. Þti. Egebank A.Þ. Melih Özakat Tekin Deðirmenci Ege Giyim Sanayicileri Bankasý A.Þ. Eskiþehir Bankasý T.A.Þ. H. Yýlmaz Mazlumoðlu Özer Güney Etibank A.Þ. Atilla Aybay Hüseyin Kurt Erdemir Karakaþ Muammer Öcal Hisarbank A.Þ. Melih Soydan Ahmet Demirer Erdoðan Mamaoðlu Ýktisat Bankasý T.A.Þ. Aykut Duraman Haþim Gönenç Interbank A.Þ. Ýlhan Köseoðlu Erol Aksoy Ýþçi Kredi Bankasý T.A.Þ. Sami Ayhan Doðan Erdoðan Faruk Ýzgin Bekir Kocaaðaoðlu Ýstanbul Bankasý T.A.Þ. Nevzat Alptürk Kemal Onar H.Hüseyin Yücel Özer Uçuran Çiller Oktay Ersoy Kentbank A.Þ. Maden Kredi Bankasý A.Þ. Marmara Bankasý A.Þ. Milli Aydýn Bankasý T.A.Þ. M.Ali Ýzer Önal Baþak Nuri Önortaç Ýsmet Yýlmaz Erdoðan Yýlmaz Milli Aydýn Bankasý T.A.Þ. Ertan Özgül Cevat Sarýkamýþ Osman Kayýþoðlu Ortadoðu Ýktisat Bankasý T.A.Þ. Raybank Öztin Akgüç Celalettin Özgen Þükrü Akgüngör Remzi Yücebaþ Toprakbank A.Þ. Toprakbank A.Þ. Tutum Bankasý T.A.O. Behzat Tuncer Türk Ticaret Bankasý A.Þ. Þerafettin Yardýmoðlu Dinçer Turgay Türkiye Baðcýlar Bankasý A.Þ. Türkiye Ýmar Bankasý T.A.Þ. Erol Türker Erol Toksöz Türkiye Ýthalat ve Ýhracat Bankasý A.Þ. (Impexbank) Türkiye Kredi Bankasý A.Þ. Türkiye Turizm Yatýrým ve Dýþ Ticaret Bankasý A.Þ.(TYT Bank) Ýbrahim Kýrkaðaçlý Önder Turanal Talat Tuðçetin Türkiye Tütüncüler Bankasý Yaþarbank A.Þ. Ulusal Bank T.A.Þ. Emin ÇÖLAÞAN *** Son yýllara kadar üç banka daha vardý: TYT Bank, Marmara Bank ve Ýmpeks Bank. Bunlar da gümledi. Daha doðrusu sahipleri tarafýndan EMÝN gümletildi. Vatandaþýn paralarý kuþ gibi uçtu gitti. ÇÖLAÞAN Hesap soruldu mu? Asla!.. Çünkü hesap sorulursa, kural bozulur. Bunlarýn da sahipleri ve yöneticileri þimdi krallar gibi yaþamaya devam ediyorlar. Ne arayan var, ne de soran! Olan, tasarruflarýný buralarda tutan saf vatandaþlara oldu. *** Son olarak Türk Ticaret Bankasý gümletilmiþti. Türkiye'nin mafya dönemine denk geldi, orada mafya devreye girdi. Silahlar konuþtu, binbir pazarlýk yapýldý. Ýþ o boyuta vardý ki, bu bankayý birileri alabilsin diye, Ýþ Bankasý bile zeytinci iþadamýna 150 milyon dolar kaptýrdý. Bu yüzden genel müdür istifa etmek zorunda kaldý. Peki bu bankayý batýranlar nerede? Yok! *** Sevgili okuyucularým, gördüðünüz gibi, banka batýrmak ülkemizde çok kazançlý bir iþ. Banka batýranlar makbul adam oluyor. Hiçbirinden hesap sorulmuyor. Böyle bir uygulama yok. Bankayý batýr da, nasýl batýrýrsan batýr. Ýster soy, ister vur kaç, istersen önce batýr, sonra sahip ol. Ne yaparsan yap! Böylesi dünyada görülmedi, duyulmadý. Günün birinde bir bankam olsun, batýrmazsam namerdim! 11 Ekim 1998, Pazar Hürriyet Batmýþ, batýrýlmýþ, hortumlanmýþ, tüm kapatýlmýþ ve kapalý bankalarýn 1975 sonrasý iþbaþýna gelmiþ geçmiþ bütün Genel Müdürleri iþte bunlardýr: Halil Ata Zeki Albayrak Faik Yücel Baþbuð Reþat Sönmez Fahim Tobur Armaðan Çaðatay Erol Kýcýman 7 Nuri Cýngýllýoðlu Ekrem Önal Burhan Karaçam Caner Ersoy Vural Akýþýk Erkan Tapan Hayrettin Erkmen Kemal Uzan Hüseyin Ünver Mahalli Bankalar Mahalli Bankalar Adapazarý Emniyet Bankasý T.A.Þ. Akþehir Bankasý T.A.Þ. Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankasý Yabancý Sermayeli Bankalar Yabancý Sermayeli Bankalar C. Tamborini Banca Commerciale Italiana Javed Razzaqui Bank of Credit and Commerce International ING Bank N.V. Kýbrýs Kredi Bankasý Ltd. Morgan Guaranty Trust Co. Osmanlý Bankasý A.Þ. Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Atlas Yatýrým Bankasý A.Þ. Birleþik Yatýrým Bankasý Okan Yatýrým Bankasý A.Þ. Park Yatýrým Bankasý A.Þ. Orhan Altan Sýnai Yatýrým Bankasý A.Þ. Tekfen Yatýrým ve Finansman Bankasý A.Þ. Türkiye Maden Bankasý A.Þ. M.Muzaffer Emre Haþim Gönenç Cafer Canlý Habib Ahmet F.de Rancourt sayfada Serhan Altýnordu

8 ÞUBAT 2004 BELGESEL ARAÞTIRMA DOSYALARI DEN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKÝYE YÝ VE KENDÝNÝ BATIRAN Bankalar -2- ADI Rüþdü Saracoðlu. Bu arkadaþ, geçmiþte RÜÞTÜ SARAÇOÐLU Merkez Bankasý Baþkaný olarak görev yapmýþ, sonra ANAP'tan milletvekili seçilmiþ, daha sonra devlet bakaný olmuþ biri. Ýsmi Egebank'la ilgili yolsuzluk olaylarýna karýþýyor. Mahkeme bu arkadaþýn yurtdýþýna çýkmasýný yasaklýyor. Aradan birkaç gün geçiyor ve Rüþdü Ýstanbul'da yurtdýþýna çýkýþ yapmak isterken yakalanýyor. Pasaportu alýnýyor. Bunun adý ''çýkmak'' mý, yoksa ''kaçmak'' mý? Türkiye'de bu düzeylere ulaþmýþ bir kimse, mahkeme kararýndan sonra böyle bir iþe giriþirse adýný ne koyarsýnýz? Rüþdü Saracoðlu çok güzel ve tipik bir örnek. ANAP'ýn prenslerinden biri. Biz zamanýnda devletin kasasýný, hazinesini ve yönetimini Rüþdü gibilere emanet etmiþiz. Kedinin önüne ciðer koymuþuz. Adam Egebank'ýn içinde. Güya onlara kitap yazmýþ da, aldýðý on binlerce dolar onun bedeli imiþ! Bir görseydik, neredeymiþ bu kitap? Kim kime hangi kitap için on binlerce dolar para verir? Bizim de kitaplarýmýz çýkýyor ama böyle telif paralarý alamýyoruz. Ne bileyim, herhalde Rüþdü gibiler Türkiye'de bütün yazarlardan fazla okunuyor, raðbet görüyor ve o yüzden bu paralarý cebe atmayý baþarýyor! Yaþarbank'ýn da içinin boþaltýldýðý anlaþýldý ve devlet tarafýndan el konuldu. Peki bu bankayý kýsa süre öncesine kadar kimler yönetti? SELÇUK Bu bankanýn YAÞAR sahibi olan sanayici ve iþadamý Selçuk Yaþar'la konuþuyorduk. Aynen þöyle dedi: ''Ben bankacýlýðýn ince iþlerinden anlamam. Bankayý genel müdüre ve yönetici kadrolara teslim ettim. Genel müdürüm Gazi Erçel'di. Biz battýk, Gazi Bey þimdi Merkez Bankasý Baþkaný olarak görev yapmakta.'' Bu Türkiye acayip bir yer. Her gün bir þeyler öðreniyoruz. Her gün karþýmýza ne biçim gerçekler çýkýyor! Þimdi Murat Demirel içerde. Kesinlikle de DEMÝREL öyle olmasý gerekir. Ýyi ama diðer banka hortumcularý nerede? Ýçleri gaddarca ve haince boþaltýlan diðer bankalarýn patronlarý, yöneticileri niçin içeri alýnmadý ve alýnmýyor? Örneðin Yurtbank takýmýna niçin dokunulmuyor? Diðerlerinin üzerine niçin gidilmiyor? Bir tek Sümerbank'ýn Hayyam'ý yeter mi? Sevgili okuyucularým, biz bu süreçte iki gerçeði daha öðrendik. 1- Türkiye'de en büyük soygun ve vurgun, bankacýlýk alanýnda. 2- Türkiye'de götüreceksen çok büyük götür. O zaman bir þey olmuyor. Küçük götürürsen enselenir ve ayvayý yersin. 1980'li yýllarda batýrýlan Ýstanbul Bankasý, Hisarbank ne oldu? Murat ALÝ BALKANER HAYYAM GARÝPOÐLU ÖZER UÇURAN ÇÝLLER Sahipleri ve yöneticileri köþeyi dönmedi mi? Ýstanbul Bankasý genel müdürü Özer Çiller komisyon karþýlýðý kredi verir, kredinin yüzde 15'ini cebine atardý. Bunu burada belgelerle kanýtlamýþtým. Sonra ''baþbakan kocasý'' oldu ve Türkiye'yi yönetti. Bu bankanýn sahibi olan Has Ailesi'ni tanýyorsunuz. En son Mete Has'ý, 1 milyon dolarlýk gazeteci olayýnda hazýrlanan düzmece senaryonun aktörü olarak gördünüz! Hisarbank'ýn sahibi Ömer Gerçekleri öðrenirken METE HAS ÖMER ÇAVUÞOÐLU Çavuþoðlu. Þimdi Fazilet milletvekili olup hidayete eren bizim Nazlý Ilýcak'ýn abisi! Ekranlara çýkýp futbol muhabbeti yapýyor da, hiç kimse kendisine ''Yav þu senin bankadaki paralar nasýl uçmuþtu'' diye soramýyor. Belki Nazlý köþesinde anlatýr! Vatandaþýn paralarý uçtu gitti ama onlar tam kadro krallar gibi yaþamaya devam ediyor. Peki Tansu döneminde boþaltýlan Marmarabank, Ýmpeksbank, TYT Bank'ýn sahip ve BÜLEND ENER yöneticileri ne oldu? Oralarda da Turgut Özal'ýn prensleri vardý. Trilyonlar vantuzlandý, hepsi aramýzda aslanlar gibi dolaþýyor... Ve Tansu þimdi ortaya çýkýyor, Emin ÇÖLAÞAN BÜLENT ÞEMÝLER bankalar konusunda bu hükümeti suçluyor. Kendisi bu hükümetten daha mý az suçlu? Türkbank rezaletinin içindeki Mesut EMÝN ÇÖLAÞAN da suçlama kervanýna katýlýyor! Aman yarabbim, Türkiye'de korkunç bir kara mizah yaþýyoruz. Bütün bunlar olurken bir gerçeði daha öðreniyoruz. Bu siyaset kadrolarý Türkiye'nin yükünü taþýyamaz. O yük bunlarý eziyor. O kadrolarýn büyük bir bölümünün tümden deðiþtirilmesi gerekiyor. O kadrolar yýpranmýþ. Büyük bölümü pisliðe bulaþmýþ. Günümüzde etkin makamlarda olan bazýlarý belki kiþisel olarak temiz kalmýþlar ama onlarýn da gücü hýrsýzlarla boðuþmaya yetmiyor. Hýrsýz çeteleri örgütlü. Birkaç vurguncu yakalanýp içeri atýldýðýnda ''Oh olsun'' diyoruz ama yetmez... Çünkü hýrsýz ve namussuz yetiþtiren bataklýk önümüzde duruyor. Onu kurutmak gerek. Sistem sakat. Sistem baþtan aþaðý deðiþtirilmeli ama kim uðraþacak! 8/Kasým/2000 Hürriyet GAZÝ ERÇEL ATÝLLA URAS Batmýþ, batýrýlmýþ, hortumlanmýþ, tüm kapatýlmýþ ve kapalý bankalarýn 1975 sonrasý iþbaþýna gelmiþ geçmiþ bütün Genel Müdürleri iþte bunlardýr: Kamusal Sermayeli Bankalar Ankara Halk Sandýðý T.A.Þ. Anadolu Bankasý T.A.Þ. Ýstanbul Emniyet Sandýðý Ýstanbul Halk Sandýðý T.A.Þ. Ýzmir Halk Sandýðý T.A.Þ. Türkiye Emlak Bankasý A.Þ. Türkiye Öðretmenler Bankasý T.A.Þ. (Töbank) Özel Sermayeli Bankalar Bank Kapital Türk T.A.Þ. Birleþik Türk Körfez Bankasý A.Þ. Demirbank T.A.Þ. Denizcilik Bankasý T.A.Þ. Fiba Bank A.Þ. Efesbank Ltd. Þti. Egebank A.Þ. Ege Giyim Sanayicileri Bankasý A.Þ. Eskiþehir Bankasý T.A.Þ. Etibank A.Þ. Hisarbank A.Þ. Ýktisat Bankasý T.A.Þ. Interbank A.Þ. Ýþçi Kredi Bankasý T.A.Þ. Ýstanbul Bankasý T.A.Þ. Kentbank A.Þ. Maden Kredi Bankasý A.Þ. Marmara Bankasý A.Þ. Milli Aydýn Bankasý T.A.Þ. Milli Aydýn Bankasý T.A.Þ. Ortadoðu Ýktisat Bankasý T.A.Þ. Raybank Toprakbank A.Þ. Toprakbank A.Þ. Tutum Bankasý T.A.O. Türk Ticaret Bankasý A.Þ. Türkiye Baðcýlar Bankasý A.Þ. Türkiye Ýmar Bankasý T.A.Þ. Türkiye Ýthalat ve Ýhracat Bankasý A.Þ. (Impexbank) Türkiye Kredi Bankasý A.Þ. Türkiye Turizm Yatýrým ve Dýþ Ticaret Bankasý A.Þ.(TYT Bank) Türkiye Tütüncüler Bankasý Yaþarbank A.Þ. Ulusal Bank T.A.Þ. Mahalli Bankalar Mahalli Bankalar Adapazarý Emniyet Bankasý T.A.Þ. Akþehir Bankasý T.A.Þ. Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankasý Yabancý Sermayeli Bankalar Yabancý Sermayeli Bankalar Banca Commerciale Italiana Bank of Credit and Commerce International ING Bank N.V. Kýbrýs Kredi Bankasý Ltd. Morgan Guaranty Trust Co. Osmanlý Bankasý A.Þ. Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Atlas Yatýrým Bankasý A.Þ. Birleþik Yatýrým Bankasý Okan Yatýrým Bankasý A.Þ. Park Yatýrým Bankasý A.Þ. Sýnai Yatýrým Bankasý A.Þ. Tekfen Yatýrým ve Finansman Bankasý A.Þ. Türkiye Maden Bankasý A.Þ Bülent Þemiler Bülent Þemiler Engin Civan Þükrü Karahasanoðlu Aydýn Ayaydýn Erol Akyazan Çetin Hacaloðlu Osman Erk Oðuz Aktan Patrick Duchemin Jean P. Audubert Jean Baptiste Surville Jean Týrant Haluk Dayýgil Haluk Dayýgil Halit Cýngýllýoðlu Selahattin Serbest Namýk Aydemir Mete Kýlýç Yavuz Yavuz Sait Köseoðlu Mauri E.Kotila Shozo Watanabe Hiroyuki Funatsu Halit Soydan Naci Ayhan Süha Nizamoðlu Fethi Aðalar Y. Süha Nizamoðlu Taþkýn Akdeniz Refik Çulpan Ýbrahim Betil Caner Ersoy Erol Aksoy Ali Ayanlar Osman Berkmen Melih Araz Erdoðan Günay Sami Çakýr Caner Ersoy Hasip Buldanlýoðlu Ýsmet Yýlmaz Mustafa Günenç Taner Sevinç Nazým Dörtbudak Sunar Akkan Ahmet Özerdim A.Ýrfan Söylemezoðlu Doðan Çelik Hamdi Tuncer A.Safa Þengölge Selim H. Kocayusu Niyazi Ata Metin Boysan Hasip Buldanlýoðlu Selçuk Öðrendil Nuran Adak Turan Tiryakioðlu Hilmi Baþaran Sami Uslu Nebil Erulaþ Ýlter Ataç M.Lütfi Er Sami Erdem Gazi Erçel Walid Raif Alamuddin Maarten I.Hulshoff Zubyr I. Soomro Ronald De Angelis Sami Erdem Hassan Parvez S.A. Shabber Yüksel Yazgýn Nuri Erhat Ergün Aziz Jean de Boisgrollier Aydýn Ulusan Sedef Baykal Hikmet Köseli Mehmet Nazmi Erten Rýza Suat Gökdel

9 1-15 ÞUBAT 2004 MECLÝS TUTANAKLARINDA BATIK BANKALAR: Ýzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, ÝSTANBUL BANKASI, TÖBANK, ODÝBANK, HÝSARBANK gibi batýk bankalarýn eski yöneticileri hakkýnda açýlan davalara iliþkin sorusu ve Adalet Bakaný Hasan Denizkurdu'nun yazýlý cevabý (7/6526) Türkiye Büyük MilletMeclisi Baþkanlýðýna Aþaðýdaki sorularýmýn Sayýn Adalet Bakanýnca yazýlý olarak yanýtlanmasý için gereðini saygýyla dilerim. Sabri Ergül Ýzmir 1. Ýstanbul Bankasýný batýk duruma getiren zamanýn banka yöneticileri, baþta Genel Müdür Özer Uçuran Çiller olmak üzere yönetim kurulu üyeleri aleyhine, bankayý ve dolayýsýyla bankanýn zararýný üstlenen Hazineyi zarara uðrattýklarý gerekçesiyle 70 sayýlý KHK'nin 68 inci maddesi ve 63 maddelerine göre 1984 yýlýnda Hazine Müsteþarlýðýnca ikame edilen ve daha HASAN DENÝZKURDU sonra Ýstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 1988/498 esas sayýlý dosyasý üzerinden devam eden ve davalýlar lehine verilen davanýn reddi kararýnýn yüksek Yargýtayca bozulmasý üzerine tekrar Ýstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 1996/1248 esas numarasý ile devam eden mahkemenin 15 yýldýr bitirilmemiþ olmasý normal midir? Özer Uçuran Çiller ile ilgili bir çok davanýn zaman aþýmýna uðramýþ, uðratýlmýþ olmasý gerçeði karþýsýnda, bu dava ile ilgili iþlemlerin, yargýlamanýn gereði gibi yürütülüp yürütülmediðini incelettirmeyi düþünüyor musunuz? 2. Ayný þekilde batýk ve Hazineye yük getiren TÖBANK, ODÝBANK, HÝSARBANK gibi Bankalarýn eski yöneticileri hakkýnda Hazine Müsteþarlýðýnca ikame edilen ve davalý kiþi ve isimleri ve dava mahkeme isim ve dosya numaralarý Hazine Müsteþarlýðýndan öðrenilebilmek ve yýllardýr bitirilmeyen benzer davalarla ilgili yargýlama iþlemlerinin gereði gibi yürütülüp yürütülmediðini de incelettirmeyi düþünüyor musunuz? 3. Ayrýca; dava dilekçesi Hazine tarafýndan Ýstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine tarihinde verilerek ikame edilmiþ ve öðrendiðimize göre Ýstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesi 1985/498 esas numarasý ile görülen ve Ýstanbul Bankasýný þahsi kusurlarý ile batýran Özer Uçuran Çiller ve 28 arkadaþý aleyhindeki þahsi iflaslarýna karar verilmesi talepli dava ne aþamadadýr? Derdest midir? Bitmiþ midir? Yargýlamanýn gereði gibi yapýlýp yapýlmadýðýný incelettirmeyi düþünüyor musunuz? T.C. Adalet Bakanlýðý Bakan : 2211 Türkiye Büyük MilletMeclisi Baþkanlýðýna Ýlgi : a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baþkanlýðý ifadeli, tarihli ve A.01.0.GNS sayýlý yazýnýz. b) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baþkanlýðý ifadeli, tarihli ve A.01.0.GNS sayýlý yazýnýz. Ýlgi (a) yazýnýz ekinde alýnan Ýzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafýndan Bakanlýðýma yöneltilen ve yazýlý olarak cevaplandýrýlmasý istenilen 7/ esas nolu soru önergesine verilen cevap örneði iki nüsha halinde iliþikte sunulmuþtur. Bilgilerinize arz ederim. Hasan Denizkurdu Adalet Bakaný Sayýn Sabri Ergül Ýzmir Milletvekili TBMM Bakanlýðýma yönelttiðiniz ve yazýlý olarak cevaplandýrýlmasýný istediðiniz 7/ esas no.lu soru önergesinin cevabý aþaðýda belirtilmiþtir. Soru önergesine konu olan hususlarla ilgili olarak Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn ile tarihli ve 1998/906 CM sayýlý yazýsýndan; Soru önergesinde sözü edilen kiþiler hakkýnda, 70 sayýlý Bakanlar Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 63 üncü maddesinin dördüncü fýkrasýnýn uygulanmasýna neden olduklarýndan, anýlan Kararnamenin 68 inci maddesi gereðince tarihinde Ýstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 1985/498 esasýnda kiþisel iflâslarýna karar verilmesi istemi ile dava açýldýðý, Açýlan bu davanýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda tarihinde, aralarýnda soru önergesinde adý geçen kiþinin de bulunduðu bir kýsým davalýlarýn 70 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüðe girdiði gününden önce bankadaki görevlerinden ayrýldýklarý anlaþýldýðýndan haklarýnda bu Kararnamenin 68 ve 3182 sayýlý Bankalar Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn uygulanma olanaðý bulunmadýðý gerekçesiyle ve ayrýca paydaþlýk sýfatý nedeniyle sorumlu olanlarýn bu sýfata dayalý eylemleri nedeniyle sorumluluklarýna iliþkin sav ve istem ayrýk olmak koþuluyla bunlar hakkýndaki banka yöneticisi ve görevlisi sýfatýyla açýlan davanýn reddedildiði ve bu dosyadan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 46 ncý maddesi uyarýnca tefrikine karar verilerek 1986/925 esasýna kaydedildiði ve 1986/846 karar numarasý aldýðý, bu Kararýn Yargýtay 11 inci Hukuk Dairesinin tarih ve 1988/1387 esas, 1988/2689 sayýlý Kararý ile onandýðý ve yine Yargýtay 11 inci Hukuk Dairesinin tarih ve 1988/7706 esas, 1988/6663 sayýlý Kararý ile tashihi karar isteminin reddedildiði, böylece söz konusu tarihli, 1986/925 esas ve 1986/846 sayýlý bu Kararýn kesinleþtiði, Diðer davalýlar hakkýndaki davanýn 1985/498 esas sayýlý dosya üzerinden sürdürüldüðü ve yapýlan yargýlama sonunda tarihinde 1991/4035 sayýlý Kararla davanýn reddedildiði, anýlan Kararýn Yargýtay 19 uncu Hukuk Dairesinin tarih ve 1994/2478 esas, 1994/3970 Karar sayýlý ilâmý ile bozulduðu ve yine Yargýtay 19 uncu Dairesinin tarih ve 1995/9415 esas, 1995/9228 Karar sayýlý ilâmý ile tashihi karar isteminin reddine karar verilmesi üzerine dosyanýn 1996/1248 esasýna kaydýnýn yapýldýðý ve yargýlamaya devam olunduðu, uzun süre ölen davalýlarýn mirasçýlarýnýn tespitine ve teblið iþlemlerinin ikmali ile taraf teþkiline çalýþýldýðý, ek bilirkiþi raporu alýnmasý için duruþmanýn tarihine býrakýldýðý, Bu sebeple banka genel müdürü adý geçen kiþi hakkýndaki davanýn 1986/925 esasýnda kayýtlý dosyada karara baðlanýp, derdest 1996/1248 esas sayýlý dava ile alakasýnýn kalmamýþ olduðu, Diðer taraftan, Ýstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinde ODIBANK (Ortadoðu Ýktisat Bankasý A.Þ.) yöneticileri haklarýnda tarih, 1985/497 esasýnda açýlan iflas davasýnýn tarih ve 1988/1570 sayýlý Kararla reddedildiði, kararýn tarihinde Yargýtayca onandýðý, Ýstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinde Hisarbank yöneticileri haklarýnda tarihinde 1985/496 esasýnda 9 açýlan iflas davasýnýn tarih, 1988/1569 sayýlý Kararla reddolunduðu, kararýn tarihinde Yargýtayca onandýðý, Ýstanbul 7 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 1988/595 esas sayýlý dosyasýnda T.C. Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü vekilleri tarafýndan, aralarýnda soru önergesinde adý geçen kiþinin de bulunduðu 27 kiþi ve kuruluþ hakkýnda açýlan tazminat davasýnýn tarih, 1994/425 sayýlý Kararla reddolunduðu, kararýn Yargýtay 11 inci Hukuk Dairesinin tarih ve 1995/3626 esas, 1995/5158 Karar sayýlý ilâmý ile bozulmasý üzerine 1996/25 esasýna kaydolunup yapýlan yargýlama sýrasýnda, dava konusu alacaklarýnýn faiz, masraf, yargýlama giderleri, vekâlet ücreti ve feragat harcý ile birlikte tamamen tahsil ve tasfiye edilmiþ olmasý sebebiyle bankaca davadan feragat edildiði, verilen kararýn 11 inci Hukuk Dairesi tarafýndan onandýðý, Anlaþýlmýþtýr. Bilgilerinize arz ederim. Hasan Denizkurdu Adalet Bakaný BÝRLEÞÝM 33'ÜN SONU Eki.03 Zafer Kültürlü Sinan Solok Erdin Arý Kaplan Yýldýz Mustafa Saraçöz Lütfi Coþkun Özek 1994 Varol Civil Eki.03 Levent Uðurlu Engin Akçakoca Hüsnü Akhan Hasan Akçakayalýoðlu Engin Akçakoca Noboru Onuma Yoshiaki Kobayashi Hakan Eminsoy Cenk Tülümen Bülent Yurdalan M. Sami Erdem M. Zeki Akýllýoðlu Fahri Bahçývanoðlu Muzaffer Aygün Cevdet Erkanlý Ýsmail Cansever Kubilay Kýrman Ýsmail Ragýp Yergin Azmi Yýldýrým Cankut Ýlal Yýlmaz Mazlumoðlu Ertuðrul Timur Þükrü Karahasanoðlu Zeki Ünal Atilla Taþdemir Ahmet Yalçýn Amanvermez Ýsmail Emen Nedim Usta Roy Gevrekyan Tanju Oðuz Ahmet Yalçýn Amanvermez Naci Ayhan Esat Erkuþ Nedim Ölçer Kadir Günay Ekrem Aydemir Mevlüt Aslanoðlu Cevdet Erkanlý Veysel Bilen Cenk Divitoðlu Ahmet Seçer Nail Tohumcu Halit Soydan Ömer Lütfi Ýplikçioðlu Ömer Lütfi Ýplikçioðlu Ayhan Büyükyýldýrým paþaoðlu Mevlüt Aslanoðlu Oðuz Özkan Þükrü Karahasanoðlu Ýsmail Emen Cengiz Biçer Atilla Taþdemir Ali Caner Öner Veysel Bilen N. Zafer Ataman Cemalettin Hasdemir Erol Okuyan O. Zafer Kültürlü Ýsmet Tuðul Hilmi Baþaran Zeki Cumhur Doðan Süleyman Ekiz 1994 Ali Canip Ozardalý Nadir Topçuoðlu Ali Canip Ozardalý Nur Aydýnoðlu Cevdet Erkanlý Gürhan Berker Polat Tayfun Öztürk Azmi Yýldýrým Engin Aras Onur Arý Eki Eki.03 Aclan Acar Hüseyin Özgürgün John T. McCarthy Mustafa Aksay Andrew MacCormack Turgay Gönensin Hendrik Adams Hidzer Kiewiet de Jonge Hasan Tahsin Saðýþman Fazýl A. Bener 2000 Hakan Özgüz Eki.03 Þenel Durmuþkaya Þenel Durmuþkaya Serhan Altýnordu Oðuz Kemal Bulut Hüseyin Güldal Bülent Gültekin Bülent Gültekin Ahmet Türel Ayaydýn Halil Eroðlu

10 ÞUBAT sayfadan devam BÝR KONUK YILMAZ HASTÜRK E.Milletvekili DTP E.Gnl.Bþk. GAYYA KUYUSU TARIM Turizm ve sanayiye, yabancý yatýrýmcýlara bel baðlayan, gözleyen, siyasi kadrolara, tarýmýn hazin gidiþatýný anlatmak çok zor. Yanlýþ politikalar hem üretemeyen, hem de ürettiðini dýþ pazarlarda saðlýklý bulunmayýp geri gönderilen (saðlýk açýsýndan tehlikeli), ürünlerinin Pazar kaybýný acaba yetkililer ne zaman görecekler. Tarým ilaçlarý açýsýndan Türkiye bir Pazar cennetidir. Geliþmiþ ülkelerde kullanýlmayan zirai mücadele ilaçlarý büyük bir sorumsuzluk seli içinde kullanýlýyor. Denetim ve önleyen yok. Zirai mücadele teþkilatýnýn kaldýrýlmasýnýn nedeni, þimdi açýkça ortaya çýkýyor. Ekeceði ürünü Avrupa Birliði veya ÝMF'den soran, üreteceði miktarý buna göre ayarlayan Türkiye'de her karanlýk el, çiftçinin cebini talan etmiþtir. Doðu ve Güneydoðu'da hayvancýlýðýn geliþtirilmesi için Ziraat bankasý kanalý ile daðýtan krediler, eðlence yerlerinde tüketildi. Dört tane duvar çýkan besici gözüktü. Büyük kentlerin eðlence mekanlarýnýn müdavimleri, kontrollü kredinin gereði, Ziraat Bankasýnýn kontrollerinde, bir köydeki sürüyü göstermelik köy köy dolaþtýrdý. Sonunda bir yýðýn borç, tahsili mümkün olmayan Ziraat Bankasý alacaklarý ve ithal hayvansal ürünlerle karþý karþýya kaldýk. Adý da ''GÖREV ZARARI'' oldu. Küçük çiftçinin topraklandýrýlmasý için yapýlan arazi birleþtirme ve düzeltme çalýþmalarý sonunda, kazanýlan tarým arazileri, büyük çiftçilerin tarlalarýna eklendi. Ziraat Bankasý kaynaklarý, üretecek hakiki çiftçilere deðil de, Ýstanbul'da, Ýzmir'de Ankara'da eðlence mekanlarýnýn müþterilerine aktarýldý. Borcunu ödeyemediði, vergisini veremediði için büyük þehirlerin borçlularýndan tek bir kiþi zorlanmadý ama, küçük çiftçiler mal bildiriminde bulunamadýklarý için sýra ile cezaevlerini doldurmadý mý? Peki bir de Tarým sektöründeki kuruluþlara bir göz atalým: Ziraat odalarýnýn kadrolarýný kimler tayin eder? Tariþ, Çukobirlik, Fiskobirlik kadrolarýný kimler yönlendirir? Bunlarýn kadrolarý her iktidarla nasýl bir yapýda þekillendirilir? Gübreyi hangi KAYNAKLAR kullanýlarak kim ithal ediyor ve kaça satýyor? Tarým makinalarý nasýl üretiliyor ve nasýl pazarlanýyor. Bu sektör kimin elinde? Üretimin temel ihtiyacý olan tohumun üretimi nasýl ve hangi yolda!.. Devlet Üretme Çiftliklerinin talan edilmesi için kimler hazýrlýkta. Binlerce tarým teknik elemaný bu sektörde nasýl istihdam edilecek. Ziraat fakültelerimiz ne yapýyorlar. Uygulamaya konulabilecek araþtýrmalarý var mý? Ne yaparlar... GAP projesinde sulanacak alanlarýn ne kadarý için sulama alt yatýrýmý yapýldý. Buradaki üretim alanlarý hangi dýþ yatýrýmcýlarýn eline geçiyor?.. Tarýmsal alanlarýn sulanmasý niye sürüncemede. Kredi mi bulunamýyor, yoksa bazýlarýnýn iþine mi gelmiyor?... Devlet yarýþ atý yetiþtirme için tüm imkanlarýný kullanýrken, küçük çiftçinin damýzlýk hayvan ihtiyacý hala ithal yoluyla malum sistem ile mi yönlendirilecek... Ýthal edilen damýzlýk hayvanlarýn kalitesi üzerinde yýllardýr anlatýlan yanlýþlar ne zaman düzeltilecek? Tarýmýn ve hakiki çiftçinin kimler yanýnda, kimlerin eli de bu kaderci her yanlýþa rýza gösteren, cefakar insanlarýn cebinde. Böyle mi devam edecek... Batýranlarda ortada. Kaçýranlarda, sistem de önemli olan, üzerine gidebilmekte. Çözüm bulmakta... ÖNEMLÝ OLAN SAMÝMÝYET... ÖNEMLÝ OLAN DÜNÜ UNUTMAMAK... ÖNEMLÝ OLAN HER ÞARTTA VE HER ZAMAN GÖRÜNÜLDÜÐÜ GÝBÝ OLABÝLMEKTÝR T.C. Baþbakanýna açýk mektubumuzun 3.sayfadan devam devamýdýr. hepsi de birlikte sizin icraatlarýnýza ve otoritenize, Türkiye ve dýþýndakiler dahil olmak üzere sizin üsluplarýnýzý, her türlü olaylarýnýzý dikkatle izlemektedirler, çünkü beklentileri vardýr. Daha tam olarak istediðiniz bakanlar kurulunuza veya istenilen bürokratlarýnýzý tam kafanýza göre yerleþtirmemiþte olabilirsiniz. Ama þu eski gidenlerin devlet yönetmesine ve halk hele þu özelleþtirme sistemlerine ve hatta AB ve ÝMF sistemlerini bir an önce yok etmekte daha çok geç kalmamalýsýnýz. Bunlarý 2004 yýlý sonunda halledeceðinizi biz sizden bekleriz. Çünkü biz bu iþi ve sizi aynen Ýstanbul'daki görev baþýnda olduðunuz dönemdeki o kýsýtlý imkanlarla az yetkilerinizle yapýlan iþlerden bakarak bunlarý söyleyip araþtýrýp yazmaktayýz, hiç tereddüt etmiyoruz ki. Þu hazinenin borç almasýna artýk bir son vermelisiniz Türkiye'de çok para vardýr bu paralarý siz T.C. olarak yatýrým projelerinde kullanmalýsýnýz Türkiye'nin bankalarýnýn parasýný TC baþbakaný olarak kullanmalýdýr, bunlar bu halkýn mevduatlarýdýr, bunlarý artýk her isteyen banka sahipleri kullanmamalýdýr. TC baþbakaný bu paralarý kendi planlamasýnýn kendi tüzel kiþiliðinin verdiði yasal ve anayasal ülke kalkýnmalarýnda kullanacaktýr. DPT teþkilatýndan kota edilmiþ, fizibilite olmuþ, onaylanmýþ Türkiye'nin onbinlerce adet projelerinde kullanmalýsýnýz ki, bu ülke kalkýnmalýdýr bu acil ve doðu illeri projeleri yapýlabilmelidir. Bu söylediðimiz paralar da hiçbir bankanýn sahiplerinin parasý zaten deðildir, bu özel bankalardaki paralarýn da aynen devlet yatýrýmlarýnda kullanýlmasý TC hükümetinin emrindeki yetkiler olmalýdýr, yine bankalarýn para kazanmasýna ve bu sistemin iþlemesine her zaman karma ekonomiyi, DPT'nin yatýrýmlarýnda realize edilmesinin öncelikli yasallaþmasýnýn düzenlenmesini ülkedeki kalkýnma modeline yeni bir modelin havasý verilmelidir ki ona göre kullanmasýnýn yaratýlmasý lazýmdýr. Çünkü bu bankalardaki paralarýn tümü de vatandaþ mevduatlarýdýr. Banka sahiplerinde, ailelerde deðil de yurt ve halk yararýna doðru kullanmasýnýn, yüksek planlama para kredi kurulu gibi kurumundan karar alýnarak yapýlmasýnýn kararlaþtýrýlmasý þartý gerekiyor. Gerekirse bir Anayasaya ve TBMM'deki parlamenter esasýnýn arzusu olmalýdýr. Demokratik olarak bir ülke kalkýnma yatýrým projelerine önem verirse ve verilen kaynaklarýn israfýna veya heba edilmemesine veya Türk vatandaþýnýn mevduatlarýný Erol Sabancý gibi Hüsnü Özyeðin gibi Aydýn Doðan gibi Mehmet Emin Karamehmet gibi özel büyük bankalarýn sahiplerine tahsis edilmesi zaten yanlýþtýr, tümü Ýþ bankasý dahil devlet yatýrýmýnda tahvil hazine bonosu emtialarýnýn hepsi yatýrým patlamasýnda kullanýlýrsa iþte o zaman ülke ve demokrasi silkinecektir. Þartlar çok daha deðiþecektir yeni bir zihniyet de gelecektir. Bunun karþýlýðý Türk müteahhitlerini tüm harekete geçirmektir. 18 milyonu aþkýn iþsizler ordusuna yeniden özel sektörlerde iþ yaratýlmasýna geçilecektir. Kamu yatýrýmlarý istikametinde, TC'nin DPT'si kullanmasýnda yetkili kýlýnmalý ki ancak ülke böylece bu 5500 hazýr bekleyen projelerin yapýlmasý ile ekonomiye bir hareket ve canlýlýk verebilir. Ülke istihdama açýlýr, insan gücü ve kaynaklarý harekete geçirilebilir böylece de verimli olacaktýr iþte. Bu yolla TC devletinin maliyesine de her türden katma deðerler zincirleme olarak aktarýlýp deðer yaratýlýr ayrýca rantiyecilik ve pis para kokularý da tefecilik faizcilikte ortadan kalkar, hazinenin her türlü tahvili ve hazine bonosu da bu yatýrýmlar için kullanýlmýþ olur ve garantiye alýnýr. Türkiye'de Türk bankalarýnda bu projeler karþýlýðý olarak paralarý da kredi olarak deðerlenip plase edilmiþ olur. Halkýn mevduatlarý da milletin yatýrýmlarýndaki iþ hacmini de çok arttýracaktýr. Paralar böyle kullanýlmalýdýr ki inþaat sektörü alt yapý sektörleri de tümü çalýþtýrýlmýþ olsun, çünkü ülkeyi kalkýndýracak olan TC Hükümetleridir, TC Baþbakanlýðýdýr paranýn baþý boþ býrakýlmamýþtýr. Kalkýnmýþ bir Türkiye'ye ve diðer ülkelere dikkat edilirse görülecektir ki para, hükümetlerinin ve yatýrým endüstri planlamalarýnýn emrinde kullanýlmaktadýr, her isteyen her istediði gibi bu milletin mevduatlarýný özel kiþi, çete ve bir avuç aileler banka holdingleri olarak kullandýrýlamaz, çünkü o zaman iþte bu güçlük hallolur; hem de kartelciliklere, tekelleþmelere, tröstlüðe gidiliyor ve ülke çýrpýnýyor ve de kalkýnamaz hale getiriliyor, bu konu iç paralar için düþünülmeseydi ya da bu hortumlar da banka kapatmalar da iflaslar da katiyen inanýn ki olamayacaktý. Bir ülke parasal konusunu zapturapt altýna alamadýðý zaman her türlü sancýlara da sebep olacaktýr bu gibi sebeple Türkiye'de artýk biz diyoruz ki bu liberal ekonomiye bir cesaretlilik ve radikal düzenlemeleri TC misyonu olan hükümeti el atmalýdýr o da bugünün hükümeti olmalýdýr, disipline etmelidir yasal olmalýdýr kayganlýk ve kaçakçýlýk paralarýna artýk son buldurmak lazýmdýr. O zaman bu bankalara da içeriden dýþarýdan daha çok mevduatlar Türkiye'ye gelecektir. Görülmektedir ki Arap dünyasýnýn mevduatlarý da bütün Avrupa bankalarýnda bu sistem þekillenip çalýþtýrýlarak, hem mevduat sahipleri rahat ediyor hem büyük zikzaklarla da hükümetleri de kontrol ve disiplini olmasýndan dolayý rahat bir ekonomi yaratmaktalar. Eðer para baþýboþ býrakýlýrsa herþey arapsaçýna döner, gece gider gündüz gelir ve Türkiye'deki ekonomimiz de böylece harap olur. Diyoruz ki sayýn baþbakan bunlar yýllarýmýzýn birikimi ve oynanan oyunlardýr. Biz bu filmleri hep böyle seyredip gelmekteyiz. Biz bu yazýlarýmýzý zatýalinize açýk mektup olarak yazma konusunda, sizin ülke kalkýnmasýna yaklaþýmlarýnýzý eskiden alýþagelen bir ülke yönetimindeki Baþbakanlarýmýzdan hiç göremediðimiz için sizi farklý bir ulusa çaðrýþýmlarýnýz ve tvlerdeki resmi beyanlarýnýz çok farklý olduðunuzu görüyoruz. Çünkü hiçbir baþbakan bu ülkenin baþýna gelenleri anlatmakta kendilerinde o cesareti göstermekten hep kaçýnýrlardý bu ülkenin içerden ve dýþ çýkar odaklý çevrelerin birlikte soyulduðunu hortumlandýðýný söylemezlerdi söyleyemezlerdi çünkü o dallara sorumlu ve yetkili kiþiler olarak kamuoyuna açýkça netçe bu ülkeyi soyduranlar var demediler siz ise þu anda ülkenin sorumlu ve yetkili bir baþbakaný olarak bunu çok rahatlýkla kamuoyunu bilgilendirmede de cesaretinizi ortaya koymaktasýnýz. Bu ülke kurumlarý soyulmuþtur diye söylemekten ve dün meydanlarda söylediðinizi bugün de sorumlu bir TC baþbakaný olarak her türlü anlaþmalarýnýzý yapmaktasýnýz zaten. TBMM soruþturma komisyonlarýnda icraatýnýz içinde iktidar olarak görevinizi yapmaya devam ediyorsanýz tabi ki halk bunlarý birinin yazdýðýndan söylediðinden duymak yerine kendi seçtiði milli iradeyi temsil eden vekaletini verdiði baþbakanýndan duymasý bile halký memnun ediyor. Halkýn muhalifini dahi size ve partinize çok daha yakýnlaþtýrýyorsunuz, bunlar siyasette çok önemli faktörler yaratmaktadýr. Ýktidarýnýzýn daha çok güçlü olabilmesi bakýmýndan zaten halk olarak ta bunlarýn tümünü bilerek sizi ve partinizi onun için iþ baþýna getirmiþ bulunmaktadýr. Bazý konularýn isterseniz size biraz daha üstünü açayým; A-Hazine nasýl soyuldu? Faizden hazine bonosundan soyuldu her yýl en az milyar dolar tam bu 24 yýldýr devam ettirildi. Öyle deðil mi? bu devlet arþivlerimizde kayýtlarý vardýr. B-Yatýrým ve alým satým ihalelerinde bir o kadar her yýl soygunlar iç alýmlarda dýþ alýmlarda da ve uluslararasý yapýlan ihalelerde konsorsiyumcu firmalar tarafýndan, bunlarýn da kayýtlarý DSÝ de barajlarýn yapýmýnda ve TC karayollarýnda otoyol ve devlet yollarý ihalelerinde de aynen yapýldý ve bunlarýn da hep kayýtlarý yine devlette ve karayollarýnda kayýtlýdýr. Elin oðullarýnýn devletleri bu oto yollarýnýn kilometresini 4 milyon dolara yaparken bizim otoyollarýmýzýn kilometresi 8-10 milyon dolara yaptýrýldý. Bu kayýtlar da TC hazinesinde hep vardýr. C-Türkiye Elektrik Kurumlarýna baðlý þirketlerdeki yapýlan santraller 5-10 misli fiyatlara yapýldý Elbistan, Afþin, Soma, Yataðan, Kangal, Çatalaðýzý, Kemer santrali, Beypazarý, Çayýrhan, Orhaneli, Çan termik santralleri tam yýldýr ayný müteahhit firma tarafýndan yapýldý ve eskalasyonlarla enflasyonlarla KDVlerle yýllarca sürdürüldü. Yýllarca devlet bütçeleri yetmedi dünya bankasýndan borçlar alýndý çok aðýr faizler ödendi hala da devamlarýnýn ödemeleri bir türlü biliyorsunuz bitirilemiyor. Bu geçtiðimiz yýlda bu projelere ödenen rakamlar 5-6 trilyon dolarlara ulaþmaktadýr. Bu ülkede buralara yerleþenler, yýlda bu iþlemleri yaptýlar. Amerikalarda oteller aldýlar, yaptýlar; malikaneler, çiftlikler bile buralardan bu çarptýklarý paralarla, Taksimin göbeðinde Osmanlýlarýn mülklerini, otellerini, bankalarýný bile kolayca mal mülk emlak arazi ve binalarýnýn tümünü bile resmen alabilmiþlerdir. Bunlara iftira atmak doðru olmaz, bunlarý hep bugüne kadar iþ baþýna gelen iktidarlar ve kendilerinin önemli bürokratlarý ile iþ adamlarýmýz saygýn müteahhitlerimizle birlikte yapmýþlardýr. Bunlarýn tarihi dosyalarý ve hazine kayýtlarý devlet kayýtlarý, Baþbakanlýk denetleme ve TC Sayýþtay'ýnda, TC Danýþtay'ýnda dava konusu dosyalarý hep TC arþivinde kayýtlýdýr. Bunlar þimdi sizin en yakýnýnýzdaki ve emrinizde, istediðiniz zaman bir emrinize baðlýdýr, hepsini de size iletmek ve getirmek zorundadýrlar. Bunlarýn tümü de hepimizin malumudur. Çünkü geçen zaman temellerinden Türkiye böyle yönetilerek getirilmiþtir her gidenler de yeni gelen iþ baþý yapan iktidarlar ve ortaklarý sað olsunlar her zaman gidenleri aratmýþlardýr. Dün tenkit edilmiþ olan kötülüklerin hepsini birden, daha fazla yapma yarýþýnda hep uçmuþlardýr. Bakýn sayýn baþbakan beyefendi; yine sizin de içinizde bilesiniz ki çok þahinleriniz vardýr, amma bunlar þimdi biraz sizin o güzel otoriter davranýþlarýnýzdan çok çekinmektedirler. Biz bunlara dýþardan çok daha iyi bakabiliyoruz, çünkü dýþardan sizi yönettirmek bile istemiyorlar. Mesela bunlarýn baþýnda da sayýn savunucunuz Korkut bey geliyor. ama buna kimse inanmýyor ve güvenmiyorlar bunu kendisi de çok iyi bilmektedir. Çünkü geçmiþleri de bellidir bir TPAO'daki petrolle ne kadar baþarýlarý vardýr onu kendisi biliyor. Türkiye'de çok iyi biliyor Korkut bey Türkiye'yi o dönemde petrolle boðmuþtur. Türkiye Korkut beyin fazla gelen petrolleri de hariçlere satacak yerler ve pazarlar aramýþtýr. Korkut beyler falan artýk pilleri tükenmiþlerdendir. Böyle sizin gibi savaþarak mücadele yapmýþ ve bu noktaya kadar getirmiþ olan insanlara yeter ki gölge edilmesin istiyoruz. Çünkü bu tipler bu ülke politikasýnda çok yaþandý ve hiçte bir iþe yaramadý ve hepsi de Türkiye'nin yönetim aleyhine olmuþ tecrübelerdir. Faik KILINÇ

11 guris REKLAM

12 ÞUBAT MART 2004de DENENMÝÞ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLARI HALKIMIZDAN KIRMIZI KARTI GÖRECEKLERDÝR Bu 2004 yerel seçimleri 3 Kasým 2002'de olduðu gibi sandýðýn ve demokrasinin arzuladýðý hukuku hiçe sayanlara, T.C Devletine, milletine, bayraðýna, sancaðýna, ordusuna ters bakanlarýn, demokrasinin gereklerini yerine getirmemiþ, gerçekten halký ile bütünleþmemiþ halkýndan saklanmýþ, telefonlardan kaçmýþ, telefonlara tenezzül edip cevap vermemiþ, kapalý kapýlar ardýnda kendisi orada olup ta yok dedirten Belediye Baþkanlarýný, özel kalemindeki bu yalanlara alet olan sekreterlerini, odacýlarýný kendine yalakalýk yaptýrýp maaþlarýný bu milletin ödediðini hiçe sayarak yalan söyleten, sanki kendini padiþahýn birinci oðlu gibi gören, bu halkýn seçtiði ve kendisini o makama kadar -4 yýllýðýna- getiren bu Türk milletine ihanet içinde, yalanlarla milleti kazýklayýp, teminat adý altýnda doðal gaz sayaçlarý karþýlýðýnda dolarlarla halka fatura bile vermeden bu büyükçe koca koca þehirlerdeki her evin ailesini, her iþ yeri sahibini açýktan açýða kazýklayanlar bunlar deðil midir? Belediyeler, kamu adýna, hizmeti, toplum düzen ve nizamýný, ihtiyaçlarýný alt yapýlarýný, elektrik, gaz ve yakýt, su fiyat düzenlemelerini, halkýn gýda, çöp ve temizlik, kömür faaliyetlerinde, kimsesizlerin ve yaþlýlarýn huzurunu teminat altýndaki sigortasý olmasý için kurulmuþ önemli bir T.C kuruluþlarýdýr. Bunlarýn baþýndaki isim reis ismidir, yani topluma bütün donanýmý, ahlak ve fazileti ile, aile ve genel kültürü ile halka kendisini adamýþ, hizmetler yapmaya kendini yetiþtirmiþ, olgun, mütekamil, tarafsýz, vicdanlý, herkese eþitlerle bakabilen bir kiþi insanoðlu tanýmýndan geçer. Ancak böyle nitelikteki kiþiler bu belediyeciliðe soyunup talip olmalýdýr. VEYSEL EROÐLU Ýster baðýmsýz olsun, ister siyasi bir partili bile olsun bu yukarýda saydýðým vasýf ve meziyetlere sahip olmasý, þartlarýna uygun ve daima halkýnýn içinden olan birisinin olmasý gereklidir. Ayrýca da hýrsýzlýklara, uðursuzluklara bulaþmamýþ, geleneklere, göreneklere baðlý, adaplara tümüyle saygýlý þaibeden uzak duran ve hiç kimsenin, kendisinin ve baðlý olan belediye teþkilatlarýndaki bu kurumda hizmetler veren odacýsýndan baþlayýp, yardýmcýlarýna kadar aþaðýdan yukarýya, yukarýdan aþaðýdaki bütün baðlý birimlerinin halkýn ve ahali TURGUT ALTINOK ALÝ MÜFÝT GÜRTUNA AHMET PRÝÞTÝNA esnafýnýn da emrinde olduðunu unutmadan, halký ile T.C devleti ile, adaleti ile de kollamaya, korumaya afet ve yangýn gibi umumun zararlarýndan bir ilin, ilçenin veya beldenin baþkanlarý da bu mahalli idare adamlarý olarak ister seçimle, ister T.C devletin yetkililerinin anayasal ve yasal olarakta her türlü kötü olan zihniyetlerden sadece kendisi deðil, teþkilatlarýnýn bütün birimlerindeki milletin kendilerinin ücretli hizmet adamlarý olduklarýna çok dikkatli olan kimselerdir. Sorumluluktan kaçmayacak, tam yetkilisinin kendisi olduðunu unutmayacaktýr. Unutmamalýdýr. Kapýsý herkese gece gündüz açýk olan adamlarýn insanlarýn ancak bu T.C belediye makamlarýna laik insanlarýn oturacaðý iþtigal edeceði çok mühim bir makamlardýr. Maalesef Türkiye'de bu kriterlere hiç itibar edilmeden, bu önemli makamlara Türkiye'deki adamlardan hiç aramadan, politik ve militan vari, þaibelerle ismi anýlan kimseleri, siyaset kurumlarýmýz, partilerimiz, diðer iþlerdeki gibi bu tasarrufu da hiç iyi kullanabilmiþ deðildir. Buda bu devletimizin yönetimdeki idaresinde, halkýný yönlendirmesin- deki yöneltme biçiminde, CELAL DOÐAN eski yýllara göre çok bozuk düzenlemelerle, çok baþý boþ býrakýlmýþ, ince elenip sýk dokunarak bu konu üzerinde hiçbir titizlik ve dikkatlilik aranmaksýzýn, bu yerel seçimleri de hafife alýnmýþ bulunuyor. Belediyecilik, ülkemizin çok önemli ve en öncelikli konularýndandýr. Bu konuya T.C devletimiz ve onun tayin ettiði milli iradeyi kullanan T.C hükümetlerimiz yeni bir anayasal düzenlemeyle, ve adalet ölçülerinden geçirilerek ve hukuk devletimize yakýþan, halkýna, seçmenine saygýlý, israfa ve halký kandýrarak, aldatarak kömürü ile, saat ve sayaçlarý ile, belediyenin borçlandýrýlmasýnda, alým ve satýmlarda halkýn ulaþýmýnda, saðlýðýnda, ekmeði ile, giderleri ile oynayamayacak, bir yasal yatýrýmcýlýða dayalý kanunlarla, ammeyi zarara sokamayacak ve istediði yere imarlar veremeyecek, istediði kiþilere, nüfuslu paralý zenginlere ulufeler vererek kendine ve teþkilatýna bir nüfus, siyasi, maddi ve parasal rantlar saðlamayacak, aðýr þartlarla; þahsen zarar verdiði zaman, zararlarý birkaç kat kendilerine rücu edilecek, ödemek zorunluluðu olan yasalar ile cezai müeyyidelerini, çok geniþletilmiþ gerçek yasalara ve nizamlara baðlamak gerekiyor. Çünkü görülüyor ki bu kurumlarýmýz halkýmýzýn, ahalimizin verdiði vergilerle ayakta kalmak mecburiyetindedir. Bu kurumlar þimdi gýrtlaðýna kadar borç bataklýðýna batýrýlmýþtýr. Ama hiç kimse bu yönden belediyeciliðimizin bataklýðýna kulak asmamýþtýr. Herkes ve her siyasi parti, bu belediye kurumlarýný hepside bir an önce ele geçirme yarýþmasýndan kendilerini alamamaktadýr. Nedir bunun sebebi diye düþünmeye hiç gerek kalmadan ilk akla gelen bir partizanlýk iki maddi soygun, hortum, rüþvet, suiistimal, imar ve iskanlarda kullanýlacak siyasi nüfus ve maddi çýkarlar kurumlarýna dönüþtürülmüþ. Bu kurumlarýn T.C devlet kurumlarý ve kuruluþlarý olmasýnýn, bu kurumlarý eline geçiren siyasetçi esnaflýðýna soyunanlar artýk bu iþe çok müptelâ olmuþlar. Bu kurumlardan yapýlan millet ve devlet hizmetlerinin yatýrýmlarýndan fahiþ fiyatlarla suyundan, elektriðinden, doðal gazýndan ve büyüyen ulaþým ve araç gereçlerinden yapýlan alt yapý ve üst yapý tünel, tramvay, metro, üst geçit, alt geçit, yatýrým projelerinden her türlü pahalý, aðdalý fiyatlarla dileklerine ihale sisteminin açýk hukuksal taraflarýndan çeþitli oyunlarýn oynandýðý bir dönemi yaþamýþtýr, yaþamaktadýr, Türkiye bu þaibelerle çalkalanmaktadýr. Buralardan bugüne kadar çok zenginler yaratýlmýþtýr. Yeþil sahalarda, yasak olan mezralarda, mücavir alanlarda çok büyük oyunlar zincirleme olarak yaþanmýþtýr Türkiye'mizde. Kavgalarla geçiþtirilerek bu günlere kadar gelinmiþtir. Türk ahalisinin, halkýnýn artýk bu soygunculuklarla tahammülü ve takati ve de sabrý kalmamýþtýr. Bunlarýn Hepsi de Mahkemelerden, Danýþtay'dan, Sayýþtay'ýn denetiminden, Yargýtay'ýn yargýsýndan da bugüne kadar fazla zarar görenler de yoktur denecek kadar azdýr. Bir Ergün Göknel'in Ýstanbul'daki meþhur ÝSKÝ skandalý ile bu halkýn bir bardak suyunun yarýsýný beþ yýl boyunca çalmýþlardýr. O dönemin Belediye Baþkaný ve encümenindeki üyeleri falan zarar görmemiþlerdir ve hatta da bugün o günün Ýstanbul reisi, Ankara ERGUN GÖKNEL MELÝH GÖKÇEK BEDRETTÝN DALAN reisleri milletvekili bile hatta Baþbakan yardýmcýsý bile olmuþlardýr. Üniversite, vakýflar sahibi bile olmuþlardýr. Hep parmakla gösterilen saygýn siyaset genel baþkanlarý, fabrikatör olmuþlar, zenginliklere sahip bulunmuþlardýr. Ýyi bir inceleme yapýldýðý zaman, bunlarýn bir çoðu adalete bile verilmiþtir, teslim edilmiþtir. Hepside MURAT KARAYALÇIN kuyruklarýný hiçbir zarar görmeden ya beraat ya da takipsizlikle sonuçlandýrarak, ellerini kollarýný sallayarak halka bir de; basýnda ve televizyon ekranlarýnda gerdan kýrarak utanmadan akýl, nasihat ve fetvalar bile vermektedirler. Bu halkýn milli kuruþlarýnýn baþýndaki yetkilerini, hep yalanla, hortumla, ihale oyuncularý ile kötüye kullanmýþlar, Türkiye halký hep maðdur olmuþtur, fakirleþtirilmiþtir. Bu Türk belediyeleri, bir yandan T.C Hazinesinden, bir yandan belediye kuruluþlarý marifetiyle yýllýk olarak bu halkýn sýrtýndan ve cebinden vergi ve harçlarla belediyeye su için, doðal gaz için ruhsat için ulaþým ve nakliyeler için çeþitli adlar KDV'ler ve imar ruhsatlarý v.s adlar altýnda, büyük þehir belediyeleri baþta NURETTÝN SÖZEN olmak üzere yýlda 500 milyar dolarý aþkýn hatta bir trilyon dolara varan, akla fikre sýðmayacak, sayýlmayacak, soyulamayacak kadar, bu belediye kuruluþlarýmýza Türk halký, 70 milyonluk bir büyük ulus olarak ödeme yapmakta. Bunun ne ölçüsü, ne hesabý, ne de kitabý vardýr. O onu, öteki bunu ve birbirlerini idare ederek, suiistimali Türk, hukuk ve devlet anlayýþýndaki saygýn ve baðlýlýk modelindeki aðýr cezalarýn olmayýþý, yaptýrýmsýzlýklar ve sýk sýk yapýlan aflarda hep olduðundan, bu soygun ve þebekelerce yapýlan hýrsýzlýklar için ayarlanýp gelmiþtir. Ýþte bu yerel seçimlere giderken Türk belediyecilik idaresi yönetimine nasýl binlerce ve yüz binlerce adayýn yarýþa girdiðine bakarsak, her þey ayan beyan ortadadýr, ortaya kabak gibi çýkmaktadýr. Bu da demokrasimizin hatýrý için yapýlýyor gösterilerek, kötüye nasýl kullanýldýðýnýn, bu genel yönetim batakçýlýðýmýzýn bir delili deðil midir? Ancak þöyle bir bakýldýðý zaman bir Konya Büyükþehir belediyesinin borç bataðýnda olmadýðýný da Birkaç az sayýda düzgün MUSTAFA ÖZKAFA çalýþan belediyelerimizi de ve onlarýn sayýn baþkanlarýný da yad etmeyi elbette unutmuþ deðiliz. Bunlar, Ankara, Ýzmir, Bursa Samsun ve Gaziantep, Adana, mersin ve Antalya'da deðildirler. Bunlar Türkiye'nin 81 il belediyesine bedeldirler. Türkiye buralara çalýþýyor. Diðerleri boðazlarýna kadar borç bataklýðýnýn içinde yüzmekte, yarýþmaktadýrlar. Bu halk bu güne kandýrýlýp aldatýlýp fakirleþtirilip, iþ ve aþsýz, saðlýksýz, eðitimdeki çarpýklýklarla, tarým ekonomisi, hayvancýlýðý, Türk köylüsü yok edilip gelmiþtir. Allah bu ülkenin sonunu hayýr etsin, hainleri de ýslah eylesin diyoruz. HALÝL BEZMEN

13 1-15 ÞUBAT 2004 Belediye ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE SEÇÝMLERÝ ÜZERÝNE Seçimleri önümüzdeki seçimlerde tüm sivil toplum örgütleri, halkla bir bütün olarak iþbirliði yapmak zorundadýr. MEBA Türkiye'yi önümüzdeki Mart ayýnda yapýlacak Mahalli Ýdareler Seçimleri bekliyor. Bu süreç içinde iktidar partisi dýþýndaki diðer partilerden, Cumhuriyet Halk Partisi, Doðru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Genç Parti'ye çok iþ düþecek. Demokrasi, devlet, millet ve ordu bütünleþmesiyle gerçekleþir. Yerel yönetim seçimleri, bu birleþme ve bütünleþme için bir fýrsattýr. Gerek Meclis dýþýndaki partiler, gerekse muhalefetteki parti liderlerinin özverili ve demokratik bir platformda, ölçülü ve adaletli iþbirliðine gitmeleri ülke yararýna olacaktýr. Geç kalmadan, hemen bugün planlý, programlý bir çalýþma içine giremedikleri takdirde Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin yükseliþini önleyemezler. Sonucunda da Türk Demokrasisi'nin büyük bir MEBA 18 Yaþýna girmiþ her Türk vatandaþýnýn oy kullanmak Anayasa'dan doðan hakkýdýr. Yani canýmýz kadar kýymetti olan oylarýmýzla, aksine bir durum olmadýkça 5 yýl boyunca yönetecek vekillerimizi ülkemizin yasama organý olan Yüce Meclis'e göndeririz. Bir anlamda anamýzýn ak sütü gibi helal oylarýmýzla umumi vekaletimizi verip; "Ey vekilim sana güveniyorum onun için adýma her turlu karar verebileceðin, tüm vatandaþlýk yetkilerimi kullanabileceðin yere Yüce Meclis'e benim adýma seni gönderiyorum. Senden önümüzdeki 5 yýl içinde oyumu geri istemeyeceðim, yaptýðýn iþlere karýþmayacaðým" diyorsunuz Ayný þartlar þehrimizi, ilçemizi, beldemizi yönetcek, Belediye Baþkanlarý, Belediye Meclis Üyeleri ve hatta Ýl Genel Meclis üyeleri içingeçerli. hatta günlük yaþamýmýzý etkilediðinden bunlar daha göz önünde olan iþlere imza atýyor, yetki kullanýyorlar.28 Mart 2004 seçimlerinde oylarýmýzý iyi deðerlendirmemiz gerekiyor. 3 Kasým 2002'den önce 3 Kasým 2002 tarihinde gerçekleþtirilen genel seçimlerden önce yine bu baþlýk artýnda vatandaþlarýmýza þöyle seslenmiþiz; "Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olarak çok aðýr bir mesuliyet altýndasýnýz Oyunuzu verdiðiniz siyasi partinin idari ve bünyesinde bulundurduðu vekillerin partizan. kayýrýcý, milleti bölücü, adalet daðýlýmýnda adil olmayan tutumlarýndan sýz sorumlusunuz.'' 4 Kasým sabahý, verdiðiniz oylarla binlerce þehidimizin kaný pahasýna kurulmuþ ülkemizi, ailemizi, köyümüzü, iþçimizi, iþadamýmýzý, sanayicimizi, üretimcimizi, ticareti, sosyal devlet anlayýþýný, fakirini, zenginini kýsacasý tüm kesimleri etkileyecek bir siyasi otoriteyi iktidara taþýyacaksýnýz. Ýþ baþýna taþýdýðýnýz bu iktidar, ülkenin Misak-i Milli hudutlarýný dýþ tehlikelere karþý korurken diðer taraftan da içerde de dürüst yönetimle ülkeyi yarýnlara en iyi þartlarla taþýyacak kadrolarla donanmýþ olmasý gerekir. yara almasýna sebep olacaklar, tarih önünde de sorumlu olacaklardýr. Oylarýn % 70i çöpe gidecek Kýsýr çekiþmeler ve yanlýþ politikalardan vazgeçilmediðinde bugün 376 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan AKP' nin yurt genelinde yüzde 90 oranýnda belediye baþkanlýðýný yüzde 30 veya yüzde 35 oy oranýyla kazanacaðý muhakkaktýr. Geri kalan yüzde 70e yakýn oranýndaki oylar ise diðer partilere giderek boþa kullanýlmýþ olup çöpe gidecektir. Çünkü þu anda çarpýk bir seçim sistemi yürürlüktedir. Demokratik bir yapýya sahip olmayan bu sistemde halkýn iradesi sandýða net olarak yansýmamaktadýr. Dolayýsýyla öncelikli olarak,seçim sisteminin süratle deðiþtirilmesi gerekiyor. Kaldý ki Türk seçmeni neler yapabileceðini 3 Kasým Türkiye Seçime gidiyor 3 Kasým 2002'de demokrasi adýna. soyulmuþ, hortumlanmýþ 43 milyon seçmen oy kullanmak üzere sandýða gidecek iktidara talip olan partiler, ülkeyi bugünkü durumuna getirmiþ, denenmiþ siyasi partiler, þaibeli kadrolar ve ayný liderlerdir. Merakla bekliyoruz ki, 43 milyon seçmen yine kandýrýlacak mý? Bir tarafta iktidar partileri, diðer taraftan muhalefet partileri kýyasýya bir çarpýþmanýn içerisinde olacaklar. Sandýða kimler gömülecek, kimler umut olarak sandýktan çýkacak bekliyoruz ve göreceðiz.ülkemiz þu anda fakirleþmiþtir. Halk ve seçmen ezik, iþsiz, aþsýz, saðlýksýz, yoksulluk içinde.ancak seçime de kararlý olarak girip milli iradeyi tecelli ettirecektir. Bu seçim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 449 milletvekilinin evet oylarýyla ve 6 siyasi partinin liderlerinin uzlaþmasý sonucunda karara baðlandý Burada seçime çok istekli olan da var. kerhen destekleyende var. Bunlar deðimiydi, soyguna, talana, yaðmacýlýða ve hortumculuða göz yuman, deprem zedelerin haklarýný gasp edenlere kanat geren. Aradan 3 yýl geçmesine raðmen deprem felaketzedelerinin aðlamalarýna sýzlamalarýna kulak kapatan bunlar deðimliydi? Þimdi hangi yüzle oy istiyorlar? Seçmen þu anda hangi psikolojiyi yaþamaktadýr? Þeklindeki bir soru bizi düþünmeye sevk etmektedir. Nedenine gelince bundan önceki seçimlerde, seçmen ya sað partilere, ya da sol partilere oy verdi Þimdi ise seçmen profilinin tamamen deðiþtiði kanaatindeyiz. Seçmenlerin tümü asgari müþtereklerde birleþmiþ, sað, sol, milliyetçi, dinci, þeriatçý, laik gibi kavramlardan uzaklaþmýþ, sadece iyi bir yönetimin iþ baþýna 2002'de yapýlan Genel Seçimlerde göstermiþtir. Önümüzdeki Mart ayýnda gerçekleþtirilecek yerel yönetimler seçiminde öncelikli olarak 15 Büyükþehir belediyelerinin mevcut baþkanlarýndan kurtarýlmasý gerekiyor. Bunun için de ülkemizde bulunan tüm sivil toplum örgütlerinin bir bütün olarak hareket edip, halkýn daha fazla ezilmesine engel olmak doðrultusunda, baþta Ankara olmak üzere gerek iktidar partisi, gerekse TBMM'de muhalefet olarak bulunan CHP'ye geçit vermemeleri gerekiyor. Çünkü, bu partilerin her ikisinin de seçilmiþ baþkanlarýnýn þehirlerimizi nasýl idare ettiklerini halkýmýz yakýndan takip etmektedir. Ýmarda, ruhsat iþlerinde, halkýn, esnafýn, müteahhidin, arsa sahiplerinin, elektrik, su, doðalgaz, abonelik adý altýnda özel þirketleri aracýlýðý ile soydurmuþlardýr. Doðalgaz Seçmene Sesleniþ TÜRKÝYE, ADALET, HUKUK VE ÝYÝ YÖNETÝM ARIYOR... ÝYÝ BAÞKANLAR ARIYOR... gelebilmesi telaþýna kapýlmýþ gözükmektedir." 4 Kasým 2002'den sonra Þimdi de seçimlerden sonra sizlere yeniden sesleniyoruz: Partili olmak, seçmen olmayý engellemez Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'nýn vatandaþýna verdiði bu kutsal görev, demokrasimizin de bir garantisidir. Seçmen oyunu isterse baðýmsýz bir adaya, veya görüþlerini Yüce Meclis'te yansýtacak bir partiye vermekte hürdür. Yetki ve söz hakký seçmenindir. Ýþte 3 Kasým seçimlerinde. Türk seçmeni daha onca çeþitli zamanlarda iktidar partisi olmuþ 18 partiyi sandýða gömmüþ, yeni kurulan bir partiyi de iktidara taþýmýþtýr Ýþbaþýna gelen parti, seçimlerden önce tek baþýna iktidarý asla düþünmemiþ ve inanamamýþtýr. Ülkeyi 5 yýl boyunca yönetecek bu parti de vatandaþýn tepkisini alýrsa, gelecekte yapýlacak seçimlerde baþ aþaðý gitmesi zor deðildir. Gelecek. Türk seçmeninin sigortasý ve teminatýdýr. Bundan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. Türkiye her bakýmdan çok zengin bir ülkedir. Ülkemizi soydurmayýn. Anayasa'nýn verdiði seçme hakkýyla ipin ucu sizin elinizdedir. UNUTMAYIN. sayaçlarýndan aldýklarý 300 dolar ile halký soydular. Elde ettikleri bu paralarý yýllarca kullanýp rant elde ettiler. Vatandaþ iþbirliði yapacak Büyük belediyelerin özel ve tüzel banka iþlemleri hiçbir zaman kamuoyuna açýklanmýyor. Denetçilerin raporlarý ve teftiþleri gizli olarak yapýlýyor. Sayýþtay bunlarý gereði gibi denetlemiyor. Süratli kararlar vermiyor. Mükellef açtýðý davadan piþmanlýk duyuyor. Çünkü davalar yýllarca sürüyor ve kazanacaðý paranýn 3-5 misli para harcamak durumunda kalýyor. Daha sonra vatandaþýn hesaplarý yok oluyor ve oylarýyla iþ baþýna getirdiði belediye baþkanlarý, partizan memurlarý ve bürokratlarýnýn tutumlarýndan insanlara býkkýnlýk geldi artýk. Ýþte buradan hareketle, önümüzdeki seçimlerde tüm sivil toplum örgütleri, diðer partiler, halkla bir bütün olarak iþbirliði yapmak zorundadýr. HABER - MAKALEMÝZÝ ÝLGÝYLE OKUYACAKSINIZ. CEFAKAR VE FEDAKAR ADAY ADAYLARIMIZ Mahalli yönetimler için seçim yolu gözüktü. Genelde siyasetin en ballý böreði kabul edilen Belediye yönetimleri için talep yoðun. Kimler yok ki... Baþbakaný her yerde takip ile görevli gözüken bir haným Çankaya Belediye Baþkanlýðý için iktidar partisinden acilen aday adayý oldu!.. Ne kadar eski belediye baþkaný var ise, büyük bir çoðunluðu, yeniden aday... Bugüne kadar yaptýklarý, gelecekte yapacaklarýnýn teminatý!. Ama bir kýsmýnýn, hala devam eden yargý dosyalarý var.. Olsun. Ýþ bilenin, kýlýç kuþananýn. Bazýlarý bulunduklarý çok önemli görevlerden istifa ederek, aday adayý oldular. Belki de, Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar... Ancak hepimize þimdi SAYFADA ciddi bir görev düþüyor. Ýktidar partisinin alýp baþýný gittiði bir dönemde bildiklerimizi, gördüklerimizi, yýllardýr tanýmadan seçen halkýmýza anlatmak. TANIYALIM, TANITALIM ONA GÖRE DE OY KUL- LANALIM. Yalnýzca, iktidar mensubudur. Hizmet getirir görüþünden hareket etmek, bizi yanýltabilir. En önemlisi kimi seçtiðimiz ve kimin ne için aday olduðudur. Bir çok belediye tril-yonlarca borca park olmuþ durumda. Bir çoðu çalýþanlarýna maaþ ödeyemiyor. Hazineden her gün yardým dileniyorlar. Gene de yüzlerce, binlerce kiþi belediye baþkaný olmak istiyor. CEFA ÇEKMEYE HAS- RET AMMADA ÝNSANIMIZ VARMIÞ'... Tuncay YILMAZ Cari Hesaplar Vadeli Hesaplar Kurumsal Krediler Bireysel Krediler Leasing Teminat Mektubu Kambiyo Hizmetleri Havale Çek-Senet Tahsili EFT Fatura Ödemeleri Kredi Kartlarý POS Hizmetleri Ýnternet Bankacýlýðý Vergi Tahsilatý ATM Hizmetleri

14 gama REKLAM

15 1-15 ÞUBAT 2004 T.C Hazine Bakaný 15 Ali BABACAN'ýn Dikkatine ANKARA Sayýn Ali Babacan, Türkiye Cunhuriyeti Hazinesi 24 Ocak kararlarýndan bu yana hep para, tahvil, hazine bonosu kumarýný günümüze kadar oynamýþtýr. Türkiye'nin içinde bulunduðu durumun tablosunun aynasý olarak niçin siz de yeni bir ekonomist, yeni bir iþletmeci ve T.C hazinesi bakaný olarak sürdürülmesinde ayak sürdüðünüzü anlamakta, tekrar sýkýntýya götürüyorsunuz. Bunu biz dýþardan çok güzelce seyrediyoruz. Yeni iþ baþýna gelen tek partiye dayalý 59. T.C hükümetinin T.C Baþbakanýn yapacaðý kalýcý rahatlama yerine para kredi hazineden yönetme politikasýndan artýk vazgeçin Bu politikalar, zaten 1991'deki Tansu Çiller, Tevfik Altýnok döneminden beri yapýlmaktadýr. Sizin de bugün yürüttüðünüz para kredi ekonomi politikasýný ayný þekilde TANSU ÇÝLLER Güneþ Taner, Ufuk Söylemez, Aykon Doðan, Recep Onal, Hikmet Ulubay, Yener Dinçmen gibi isimler hep yaptýlar Kemal Derviþ de dahil olmak üzere hiç hazineden falan anlamadýlar. O, üstelik tuzu biberi oldu. Kemal Derviþ'in 18 yýllýk Türkiye ekonomisine vurduðu genel darbeyi, aldýðý ve daðýttýðý borç paralar neticesinde T.C Hazine'sinin, T.C Maliye'sinin katma deðer kaybýna da bakýldýðý zaman göreceksiniz ki, reel sektörümüzde yüzbinlerce kepengin kapanmasýna neden olduðunu; sizin de üyesi bulunduðunuz hükümetinizde baþbakanýnýz dahil hep bilirler. Açýkça tenkitleriyle de o günün Fazilet partilisi olarak siyasetlerini yapmýþlardý. Daha bunlarýn beyanlarýnýn da medyada mürekkebi kurumamýþtýr. Siz o zaman neredeydiniz bilmem? Herhalde Amerika'da, ayda falan olmazsýnýz. Bunu size çok özel olarak yazýyorum.ciddi olarak yazýyorum. Ailenize ait Samur Sokak 30 numarada binada benim çocuklarýmla, ailemle, 15 yýldan fazla bir zaman diliminde, ayný apartmanda birlikte oturduk babanýzýn kiracýsý olarak biliyor musunuz? bilmiyorum. O dönem ve sonrasýnda okudunuz, çalýþtýnýz ve de T.C. Hazine Bakaný oldunuz. Bu bir büyük mutluluktur. Yalnýz sizin için deðil, bizler için de, T.C devletimiz, milletimiz için de. Ben simdi size; bir T.C hazine bakaný olarak, T.C hazinesinde politik kumar oynama, bu milletin sýrtýndan yýl çok kumar oynayanlar oldu ve gel sen bu mektubumdan feyiz al, istifade et ve bu faizcilere, rantiyecilere, hortumcu hazinecilere alet olmak, aileniz nedeniyle, yetiþme tarzýnýzla hiç de baðdaþmaz bir durum vardýr. Bunu bilen ve yaþayan birisi olarak dinlerseniz beni," siz çok karlý ve haklý çýkarsýnýz.. Madem kaderde politika yapmak siyaset yapmak varmýþ, bunlar senin gayretli çalýþmalarýnýn doðal bir karþýlýðýdýr. Demek ki, büyük gayretlerini tanrýnýn sana bir hediyesi gibi kabul et ve T.C hazinesinin içine düþürüldüðü bataklýklarýna buluþma hem de kendini harcama. Bu kötülüklere hiç alet olmadan bu iþin üstesinden çok rahatlýkla gelinecek yollar da vardýr. Gel! Biz sana yardýmcý olalým, yardým yapalým demiyorum. Çünkü sizin baðlý olduðunuz bir parti var. Bir de T.C 59. Hükümetinin üyesi ve T.C hazinesinden sorumlu yetkilisi, bakanýsýnýz. Bu iþ Türkiye'ye çok pahalýya geldi. Bakýn! Görün bu milleti... Ramazan çadýrlarýna düþürdüler. Bu, elem verici olaylar zinciridir, baþlangýcýdýr. Bu, hep T.C devlet hazinesinin bir kumarhaneler modeli, sistem içinde yapýlan faizciliklerden, tefeciliklerden doðmuþtur. Þimdi; siz diyorsunuz ki, "Biz imarzedelere parasýný ödemeyiz" diyorsunuz. Olmaz böyle bir þey. Niçin? Bakýn, Sayýn Bakan Bey, siz bu bankadan ne teslim aldýysanýz onu ödeyin. Zedelerin kalýrsa daha alacaklarý, mallarý, fabrikalarý satýn. Hepsini de ödeyin. Bunu da T.C devletine, hazinesine ödetmeyin. Oyalamaya izin ve fýrsat vermeyin. "Siz babacan kalýn, Ufuk Söylemez, Aykon Doðan, Recep Önal, Güneþ Taner, Hikmet Ulubay, Kemal Derviþ bir Tevfik Altýnok bir Yener Dinçmen durumuna düþmeyesiniz. " istiyoruz. Hele o oyunbazlýklar yaparak zevahiri kurtarýcý gibi görünen Masum Türker gibi görünmeye, olmaya hiç ama hiç ihtiyacýnýz olmaz diyor, size baþarýlar öneriyorum. Bir anda, paralardan altý sýfýr falan kolayca hemen atýlmaz. Bir tedaviye muhtaçtýr. Buraya, 30 yýlda, altý sýfýrlamalara kumarcý siyasetçilerin sayesinde HAZÝNEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI ALÝ BABACAN TEVFÝK ALTINOK AYKON DOÐAN GÜNEÞ TANER ÞEHÝRLÝSÝ, KÖYLÜSÜ, DOÐULUSU, BATILISI, GÜNEYLÝSÝ, KUZEYLÝSÝ, ÝÇANADOLULUSU Okurlarýna. ESNAFINA, ÇÝFTÇÝSÝNE, PROFESÖRÜNE, HAKÝMÝNE, SAVCISINA, VALÝSÝNE, POLÝSÝNE, GÜMRÜKÇÜSÜNE, MALÝYECÝSÝNE, YABANCI YATRIMCISINA, SANAYÝCÝSÝNE, BANKACILARINA, AVUKATLARINA, DOKTORLARINA, KAPICILARA, EMLAK ALIM SATIMI YAPAN- LARA, SANATKARLARIMIZA, BASINDA ÇALIÞANLARIMIZA, MATBAACILARIMIZA, ESNAF VE SANATKARLARIMIZA, ÝÞÝ OLANA, ÝÞÝ OLMAYANA, VAKIF VE DERNEKLERÝMÝZE, ÝHRACATÇILARIMIZA, MALÝ MÜÞAVÝRLERÝMÝZE, VE HATTA FAÝZCÝ TEFECÝ RANTÝYECÝLERÝMÝZE, KADINLARIMIZA, TÜRBANLISINA, TÜRBANSIZINA, PAZARCI, HALCÝ, KABZIMALCILARIMIZA, ÝHALECÝLERÝMÝZE, MÜTEAHÝTLERÝMÝZE, OTOBÜSÇÜLERE, MÝNÝBÜSCÇÜLERE, SAÐLIK PERSONELÝMÝZE, EÐÝTÝMCÝLERÝMÝZE, SENDÝKACILARIMIZA, TURÝZMCÝLERÝMÝZE, KADIN ERKEK KUAFÖRLERÝMÝZE, ÝÞPORTACILARIMIZA, TAHTAKALE, RAMÝ, MERTER, MODOKO, PERPA, ULUS, SAMANPAZARI, ATPAZARI, GÝMAT, ÞAÞMAZ, SÝTELER, KAZANCILAR ESNAFLARIMIZA, TAÞERON FÝRMALARIMIZA, KARA-HAVA-DENÝZ NAKLÝYATÇILATIMIZA, BÜTÜN ODALARIMIZIN TÜM ÜYELERÝNE VE YÖNETÝCÝLERÝNE, TURÝZM REHBERLERÝNE, TURÝZM ACENTALIRNA, OTELLERE, MOTELLERE, TATÝL KÖYLERÝNE, ÝÞ YAPANLARA, ÝÞ YAPMAYANLARA, ÝÞ YAPAMAYANLARIMIZA DUYURULUR. ÜLKÜ SÖYLEMEZOÐLU GAZETEMÝZDE; KÝÞÝLERÝN ÖZEL HAYATLARINA, AÝLE VE ÞAHISLARIN ÝFFET VE NAMUSLARINA, TÜRK MÝLLETÝ, DEVLETÝ VE SÝLAHLI KUVVETLERÝMÝZE DÝL UZATILMADIÐI SÜRECE; DÝLEDÝÐÝNÝZ HER KONUDA YAZI YAZABÝLÝR GÖRÜÞLERÝNÝZÝ VE FÝKÝRLERÝNÝZÝ TÜRK KAMUOYU ÝLE PAYLAÞABÝLÝRSÝNÝZ. YAZILARDA ve YAYINLARDA ÝSÝM ADRES BELÝRTÝLMEMESÝNÝ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ. ÝSÝM ADRES VE TELEFONLARINIZ HÝÇBÝR KÝÞÝ VE KURULUÞA VERÝLMEZ GAZETEMÝZDE MAHFUZ TUTULUR. BELGE, BÝLGÝ, YAZI ve MAKALELERÝNÝZÝ BEKLÝYORUZ. HÝKMET ULUÐBAY MASUM TÜRKER 70 MÝLYONLUK TÜRKÝYEMÝZÝN YETKÝSÝ, MAKAMI, MEVKÝSÝ NE OLURSA OLSUN HERKESE AÇIK ÇAÐRI; GAZETEMÝZ TARAF TUTAN, ART NÝYETLÝ BÝR BASIN-YAYIN OLMAYIP, DÜN OLDUÐUMUZ GÝBÝ BUGÜNDE TARAFSIZ HER KESÝME EÞÝT MESAFEDE DOÐRU, TARAFSIZ GERÇEK HABER-YORUM YOLUNDA SÝZLER ÝÇÝN YAYIN HAYATIMIZA YENÝDEN BAÞLADIK ÜLKEMÝZÝN BAÞBELASI YOLSUZLUKLARA AÇIKLIK GETÝRECEK DOSYA VE BELGELERÝNÝZE HER ZAMAN AÇIK OLDUÐUMUZU, HER ZAMAN YAZIP, SÖYLEDÝÐÝMÝZ GÝBÝ HERKESE EÞÝT, HERKESE FIRSAT TANINMASI GEREKTÝÐÝ ÝNANCIYLA HERKONUDA YÜZDE YÜZ ACIK OLDUÐUMUZUN AÇIKÇA ÝLANIDIR. HER KESÝM VE ZÜMREYE, BÝLHASSA TÜRK GENÇLÝÐÝMÝZÝN GENELÝNE; ÝSTEYEN ÝSTEDÝÐÝNÝ YAZIP GÖNDEREBÝLÝR, AYNEN YAYINLANACAKTIR. OKUYUCU SUTUNLARIMIZ HER KESÝME, HER SEKTÖRE, SEKTÖR TEMSÝLCÝLERÝNE, HERKESE EÞÝT OLACAK ÞEKÝLDE AÇIKTIR. SÝZLERÝN YERÝ HER ZAMAN HAZIRDIR. Posta Adresimiz: HÜSEYÝN RAHMÝ GÜRPINAR SOK. NO:4/3 ÇANKAYA - ANKARA Tel: Fax: GSM: KEMAL DERVÝÞ gelindi. Sizin bunlara hemen girmeniz de, doðrusu bizi çok düþündürüyor. Kim kimdir? Kim kime hangi hizmeti niçin yapar ki? T.C hazinesinde iyi duruþlu bir adamýn baþkanlýðýnda, vicdanlarý tam olan bir takýmýn çalýþmasý ile belalardan hemen kurtulacak bizde çok formüller vardýr. Tabi ki, siyasi art niyetten uzak olmak kayýt ve þartlarý ile, Özelleþtirmede; hemen 5-10 yýllýðýna, bugün, kurumlarý alýp-satmadan, milyar gibi kaynaðýn yaratýlmasýnýn planlanmasýnda, hukuksal prensipler, rasyonel tahminlerle iyi uygulamalar gerçekleþtirilirse ihtiyaçlarýn tedariki de saðlanýr. Kapý arkalarýnda bunlar hiçbir zaman yapýlamaz. Þeffaf olarak yapýlmalýdýr. Sahte ihale usulu, TC Baþbakaný'nýn söylediði gibi, yok edilmelidir. Direk teklifler yapýlmalýdýr. Açýk pazarlýklarla olmalýdýr.t.c hazinesine hemen 500 milyar dolar akacak hale hemen getirilirse ve bu bulaþýklar da ortadan yok edilip kaldýrýlýrlar. Ýþte, Ali babacan ancak böyle sevilir böyle korunur. Kusura bakmayýn! Size bu mektup, belki biraz da, hafif gelecektir. Biliyorum, siz ata binmiþ gidiyorsunuz. Bu yarýþ zor yarýþtýr. Ýþin gücün kolay gitsin. Allah sana inþallah yardým eder diyorum. Ben Meba Basýn Ajansýndan Faik Kýlýnç

16 ÞUBAT 2004 SSK prim yükü, net ücretin yarýsýndan fazla SSK prim yükünün, iþveren tarafýndan iþçiye ödenen net ücretin yarýsýndan fazla olduðu bildirildi. Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) tarafýndan yapýlan ''2002 Yýlý Çalýþma Ýstatistikleri ve Ýþgücü Maliyeti'' araþtýrmasýna göre, SSK prim yükü 1999 yýlýnda net ücretin yüzde 22.8'ni oluþtururken, bu oran 2000'de yüzde 40.7'ye, 2001'de yüzde 52.4'e çýktý. Prim yükü, 2002'de, bir önceki yýla göre 1.5 puan azalmasýna karþýlýk net ücretin yüzde 50.9'u olarak gerçekleþti. 100 LÝRANIN 53 LÝRASI ÝÞÇÝNÝN CEBÝNE GÝRÝYOR Araþtýrmaya göre, 2002'de iþverenin iþçi çalýþtýrmak için ödediði her 100 liranýn sadece 53 lirasý iþçinin cebine girerken, iþçinin gelirine yansýmayan 47 liranýn 38 lirasý istihdam vergisi olarak alýndý. Ýþletmelerin iþçi baþýna ödediði yýllýk ortalama sosyal güvenlik prim yükü 1999'da 685 milyon lira iken, bu tutar 2000'de 1 milyar 916 milyon liraya, 2001'de 3 milyar 33 milyon liraya, 2002'de ise 4 milyar 234 milyon liraya yükseldi. TÝSK araþtýrmasýnda, 2002'de SSK prim yükünün iþveren tarafýndan iþçiye ödenen net ücretin yarýsýný geçtiði vurgulanarak, bu durumun kayýtdýþý istihdamý teþvik ettiði belirtildi. Kayýtdýþý istihdam ile mücadele için SSK prim yükünün makul düzeyde tutulmasý gerektiði belirtilen araþtýrmada, hükümetin istihdamý teþvik edici adýmlar atmasý istendi. ÝÞVERENE KOLAYLIK Bu arada, brüt 423 milyon lira olarak saptanan asgari ücret ile SSK primine esas kazancýn alt sýnýrý arasýnda farktan ötürü iþverenin maliyetini azaltmak amacýyla yeni bir uygulama yapýlacak. Buna göre, 1 Nisan 2004'ten itibaren yüzde 26 artýrýlarak 577 milyon 98 bin 900 liraya yükseltilmesi gereken SSK primine esas kazanç alt sýnýrý, artýþta yüzde 6 indirim yapýlarak ve uygulama 3 ay öne çekilerek 549 milyon 618 bin 984 lira olarak gerçekleþtirilecek. 1 Ocak 2004'ten itibaren SSK prime esas kazancýn alt sýnýrý 549 milyon 618 bin 984 lira ile brüt asgari ücret 423 milyon lira arasýndaki farka iliþkin iþçi ile iþveren, sigorta ve iþsizlik sigortasý primi olan 46 milyon 215 bin 929 lira, devlet tarafýndan karþýlanacak. Buna göre, yeni asgari ücretli iþçinin iþverene maliyeti 513 milyon 945 bin lira olacak. Vergide büyük kaçak Maliye müfettiþlerinin 2003 yýlý vergi denetimleri sonucunda, ülkedeki vergi kaçaðý oraný yüzde 62.6 olarak tespit edildi. En fazla kaçak da, kazançlarýnýn 1'ini beyan edip, 15.6'sýný gizleyen iþadamlarý, doktor, avukat gibi beyannameli gelir vergisi mükelleflerinde saptandý. Maliye Bakanlýðý Teftiþ Kurulu müfettiþlerince geçen yýl 1909 adet vergi incelemesi gerçekleþtirildi. Daha çok büyük iþletmeleri kapsayan bu incelemelerde mükelleflerin 100 trilyon 771 milyar 160 milyon 30 bin lira tutarýnda gelir beyan ettikleri saptandý. Buna karþýlýk 63 trilyon 141 milyar 912 milyon 229 bin liralýk gelirin devletten kaçýrýldýðý ortaya çýkarýldý. Müfettiþlerin incelemeleri sonucunda kaçýrýlan gelirin yaný sýra, mükelleflerin 116 trilyon 317 milyar 431 milyon 494 bin lira vergiyi de ödemediði ya da eksik ödediði tespit edilerek, söz konusu tutarda verginin tarh edilmesi için rapor yazýldý. Ayný þekilde mükelleflere 141 milyar 135 milyon 33 bin liralýk fon alacaðý ve 6 milyar 841 milyon lira da geçici vergi tahakkuk ettirildi. Türkiye Ekonomisi Temel Ekonomik Göstergeler KEMAL UNAKITAN CEZA YAÐDI Vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçaðý tespit edilen mükelleflere toplam 94 trilyon 550 milyar 482 milyon 50 bin lira da ceza kesildi. Bunun 85 trilyon 637 milyar 100 milyon liralýk bölümünü vergi ziyaý suçu, 8 trilyon 170 milyar milyon bin liralýk bölümünü kaçakçýlýk cezasý oluþturdu. Vergi cezalarýnýn 73 milyar milyon liralýk bölümü aðýr kusur, 73 milyar milyon liralýk bölümü kusur, 76 milyar liralýk bölümü usulsüzlük, 116 milyar 327 milyon liralýk bölümü ise özel usulsüzlük cezalarýndan meydana geldi. Böylece tarh edilmesi gerektiði ortaya konan vergiler ve kesilen cezalarla birlikte 1909 inceleme sonrasýnda devlete 211 trilyon 15 milyar 889 milyon 788 bin lira kazandýrýldý. Maliye müfettiþleri, sahte fatura ile vergi kaçakçýlýðý yaptýklarý belirlenen mükellefler için de 26 vergi suçu raporu düzenleyerek, bunlarý EKONOMÝ Birim * Büyüme GSMH (yeni seri) % -6,1 6,3-9,4 7,8 5,0 Tarým -5,0 3,9-6,1 7,1 Sanayi -5,0 6,0-7,5 9,4 Hizmetler -4,5 8,9-7,6 7,0 Sektörel daðýlým (cari fiyatlarla) % Tarým 14,8 14,3 13,1 13,8 Sanayi 22,9 22,9 25,6 29,4 Hizmetler 62,3 62,8 61,3 56,8 GSMH Milyar US$ 187,5 201,5 146,8 180,4 200,3 GSMH Trilyon TL Nüfus Milyon 66,1 67,5 68,6 69,7 70,9 Kiþi baþýna GSMH Dolar Kaynaklar harcamalar dengesi % Sabit sermaye yatýrýmlarý 22,4 22,6 19,0 17,3 18,2 Kamu 6,3 6,9 6,3 5,9 5,4 Özel 16,0 15,6 12,7 11,4 12,7 Yurtiçi tasarruflar/gsmh (cari fiyatlarla) % 19,8 18,1 17,4 16,6 16,2 Kamu -6,4-5,2-9,9-6,6-6,3 Özel 26,2 23,3 27,3 23,3 22,5 Tasarruf açýðý -2,8-6,5 1,3-3,4-4,2 Kamu -12,6-12,1-15,3-12,4-11,6 Özel 9,8 5,7 16,7 9,0 7,4 Toplam tüketim 80,2 81,9 82,6 83,4 83,8 Kamu 13,0 12,4 13,2 12,9 12,8 Özel 67,2 69,5 69,4 70,5 71,0 GSMH deflatörü % 55,8 50,9 57,8 44,0 25,0 Ýþsizlik Genel % 7,3 6,3 10,6 11,5 Kent 11,7 8,2 13,2 14,7 Kýr 4,0 4,0 7,0 7,5 Enflasyon % (12 aylýk % deð) Toptan esya Tüketici Kamu kesimi dengesi Kamu kesimi açýðý/gsmh (özelleþtirme hariç) % 15,6 13,4 17,4 12,8 11,1 Kamu kesimi açýðý/gsmh (özelleþtirme dahil) 15,5 11,9 16,5 12,6 10,0 Kamu kesimi açýðý (faiz dýþý)/gsmh (özelleþtirme hariç) 0,3-4,1-7,2-7,3-8,1 Bütçe açýðý/gsmh 11,9 10,9 17,4 14,4 12,6 Bütçe açýðý(faiz dýþý)/gsmh 2,1-7,0-5,1-4,7-5,7 KÝT açýðý/gsmh 2,4 2,1 0,4-0,8-0,9 Mahalli idareler 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 Fonlar/GSMH 0,7-1,2-0,5-0,1-0,8 Diðer 0,1-0,4-1,1-1,0-1,1 Konsolide bütçe Trilyon TL Bütçe gelirleri Bütçe harcamalarý Faiz harcamalarý Bütçe dengesi Faiz dýþý denge Finansman Dýþ borç Tahvil Kýsa vadeli Bono MB avansý Bütçe ile ilgili oranlar % Bütçe gelirleri/gsmh 23,4 26,7 28,7 28,1 28,4 Bütçe harcamalarý/gsmh 35,9 37,1 44,9 42,6 41,4 cumhuriyet savcýlýklarýna intikal ettirdi. Yine incelemelerde trilyonlarca lira ihracatta katma deðer vergisi iadesi reddedildi. KAÇAK REKORTMENLERÝ Bu arada Maliye müfettiþlerinin incelemeleri ile en fazla verginin iþadamlarý, ticaret erbabý ve doktor, avukat gibi serbest meslek mensuplarýndan oluþan beyannameli gelir vergisi mükelleflerince kaçýrýldýðý saptandý. Bu kesimde, beyan edilen verginin 15.6 katý tutarýnda vergi kaçaðý bulundu. 405 incelemede 807 milyar 334 milyon lira vergi beyanýna karþýlýk, kaçýrýlan gelir 12 trilyon 620 milyar 105 milyon lira olarak belirlendi. Kaçak sýralamasýnda bu kesimi mirasçýlar takip etti. Veraset ve intikal vergisi incelemelerinde 1.5 trilyon liralýk beyan edilen gelire karþýlýk, kaçýrýlan gelirin 9 trilyon 821 milyar 986 milyon lira olduðu ortaya çýktý. Böylece bu kesimin de kazandýðýnýn 1'ini gösterip, 6.5'unu sakladýðý görüldü. Ýncelemesi yapýlan kurumlarýn da 671 milyar 919 milyon liralýk gelir bildirimine karþýlýk 1 trilyon 527 milyar 250 milyon liralýk geliri devletten gizlediði anlaþýldý. Harçlarda da çok büyük bir kaçak tespit edildi. Harç incelemelerinde 3 trilyon 603 milyar 825 milyon liralýk beyanda bulunulurken, 14 trilyon 424 milyar 774 milyon liralýk gelirin kaçýrýlarak, devletin büyük miktarda zarara uðratýldýðý belirlendi. Kira vergisi oranlarý açýklandý Türkiye Ekonomisi Temel Ekonomik Göstergeler Maliye Bakanlýðý, 2004 yýlýnda iþyeri kirasýndan elde edilen 56 milyar liranýn vergisinin olduðunu, konut kirasýndan elde edilen 1.8 milyar lira için ise vergi bulunmadýðýný açýkladý. Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, bazý basýn organlarýnda 2004 yýlýnda 56.4 milyar lira iþyeri kira geliri elde edenlerin hiç vergi ödemeyeceði, buna karþýlýk 1.8 milyarý aþan konut kira geliri olanlarýn ise beyanname verip, vergi vereceði yolunda yorumlar yapýldýðý hatýrlatýlarak, bu yýl iþyeri kira gelirlerinden ödeme sýrasýnda yüzde 22 gelir vergisi tevkifatý yapýlacaðý ifade edildi. Açýklamada, 56.4 milyar lira iþyeri kira geliri olan bir mükelleften 12 milyar 408 milyon lira kaynakta vergi kesileceði, bu mükellefin beyanname verdiðinde, hesaplanan vergiden yýl içinde kesilen vergileri mahsup edeceðinden, beyanname üzerinden herhangi bir vergi ödemeyeceði kaydedildi. Açýklamada þöyle denildi: "Sonuç olarak, bu mükellef kaynakta peþin olarak 12 milyar 405 milyon lira vergi ödemiþ olacaktýr. Öte yandan, 2004 yýlýnda konut kira gelirlerinde 1.8 milyar liralýk istisna uygulanacaktýr. Mükellefin konut kira gelirinin 1.8 milyar lirayý aþmasý halinde, örneðin 2 milyar lira olmasý durumunda bu gelirden önce 1.8 milyar liralýk istisna tutarý indirilecek. Kalandan yüzde 25 götürü vergi düþecek, sonuçta kalan 150 milyon liralýk matrah üzerinden yüzde 20 oranýnda hesaplanacak ve böylece 30 milyon lira gelir vergisi ödenecektir. Bu çerçevede, '2004 yýlýnda 56 milyar lira kiraya vergi olmadýðý, 1.8 milyar liraya ise olduðu' ifadesi tümüyle yanlýþtýr. Doðrusu, 2004 yýlýnda iþyeri kirasýndan elde edilen 56 milyar lira kiraya vergi vardýr, konut kirasýndan elde edilen 1.8 milyara ise vergi yoktur". Tüketici kredisi sözleþmelerinde yenilik 1 Ocak 2004 tarihinden sonra düzenlenecek tüketici kredisi sözleþmelerinde, sözleþmenin tüketiciye verilen nüshasýndan damga vergisi alýnmayacak.sanayi Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, 2 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 5035 sayýlý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun'un 30. maddesiyle, Damga Vergisi uygulamasýna bir istisna getirildi. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren tüketici kredisi sözleþmelerinde, tüketiciye verilen nüshasýndan damga vergisinin artýk alýnmayacaðý vurgulanýrken, kredi kullanan tüketciler lehine önemli bir deðiþiklik olmasý nedeniyle, yeni uygulamanýn Bankalar Birliði aracýlýðý ile tüm kredi verenlere duyurulmasý saðlandý. Birim * Personel harcamalarý/toplam harcama 24,9 21,6 18,9 20,1 20,1 Faiz/toplam harcamalar 38,0 43,8 51,0 44,9 44,6 Yatýrýmlar/toplam harcamalar 5,1 5,3 5,2 6,0 6,1 Ýç borç stoku Trilyon TL Tahvil Hazine bonosu Kamu kaðýtlarý MB avansý Kur farklarý Toplam Ýç borç stoku/gsmh % Ýç borç stoku+kamu dýþ borçlarý/gsmh Faiz oranlarý % (Yýllýk ortalama, net, bileþik) O/n Kamu kaðýtlarý Kamu kaðýtlarý (vade) Döviz kurlarý Dolar (Yýl sonu) aylýk deðiþme % Euro (Yýl sonu) aylýk deðiþme % Reel kur endeksi (TEFE, 1999=100) TL/ABD dolarý TL/Euro Merkez Bankasý Bilançosu Trilyon TL Bilanço toplamý Bilanço/GSMH % Net dýþ varlýk Net iç varlýk Kamuya açýlan nakit krediler Rezerv para MBP Döviz pozisyonu (milyon dolar) Döviz rezervi (milyon dolar) Parasal geliþmeler M1 Trilyon TL M M2Y Repo (R) Yatýrým fonlarý (F) Banka dýþý kesim. menkul kýymetler (D) Trilyon TL Kredi stoku (yurtiçi þubelerden) M2RF M2YRF M2YFD M2RF/GSMH M2RFY/GSMH M2RFYD/GSMH Mali sistem ve kamu kesimi açýðý Kamu kesimi açýðý/m2rf Kamu kesimi açýðý/m2yrf Kamu kesimi açýðý/m2yrfd 17 Ýç borç stoku/m2rf Ýç borç stoku/m2yrf Ýç borç stoku/m2yrfd Kredi stoku/m2rf Kredi stoku/m2yrf

17 Benzin istasyonlarýna sýký denetim Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, son zamanlarda bazý akaryakýt istasyonlarýnýn benzin ve diðer akaryakýtlara kaçak maddeler kattýklarý yönünde vatandaþlardan gelen þikayetlerin artmasý üzerine, özel denetim ekipleri oluþturdu. ALÝ Ticaret ve Sanayi COÞKUN Bakaný Ali Coþkun, akaryakýt istasyonlarnýn denetimi için çok sýký bir denetim mekanizmasý kurduklarýný belirterek, "35 araç laboratuvar þeklinde dizayn edildi. Tabiki büyükþehirlere bir kaç denetim aracý vereceðiz. Bir kaç vilayeti ise tek araçla denetleyeceðiz" dedi. Türk firmasý BMC ile Ýran KAI firmasý arasýnda imzalanan teknik iþbirliði çerçevesinde Ýran'da üretilecek araçlarýn ilk partisinin teslim töreni bugün yapýldý. Törene, Ticaret ve Sanayi Bakaný Ali Coþkun, Ýran Ýslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Firooz Dowlatabadi, BMC Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Mehmet Demirpençe, KAI Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Shams Ardekani ve çok sayýda davetli katýldý. Törende konuþan Bakan Coþkun, Türkiye ile Ýran arasýndaki ticaret ve sanayi iþbirliðinin dengeli þekilde geliþmesini istediklerini belirterek, "Türk otomotiv sanayi son 3 yýlda yüzde 81 artarak 20 milyar dolarlýk hedefe ulaþtý. Biz bütün dost ve kardeþ ülkelere kapýlarýmýzý açtýk. Gelin iþbirliði yapalým, imkanlarýmýzý paylaþalým, daha güçlü olalým" diye konuþtu. Türkiye ile Ýran arasýndaki kardeþlik ve dostluðun tam tersine ticari iliþkilerin çok zayýf olduðunu anlatan Bakan Coþkun, þunlarý söyledi: "Ben TOBB Baþkaný iken rahmetli Turgut Özal bize 4 milyar dolarlýk ticaret hacmini hedef göstermiþti. O dönem 2 milyarý aþtýk sonra geri döndük. Þimdi ayný hedefi Baþbakan Erdoðan çizdi. Ýnanýyorum ki 4 milyar dolarý geçeceðiz. Bugün Ýran'a sadece otomotiv sanayi teknolojisi ya da araçgereç sevketmiyoruz. Ýran halkýna sevgi ve dostluðumuzu da araçlarla gönderiyoruz". Ýran Ýslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Firooz Dowlatabadi törende yaptýðý konuþmada, Türkiye ile Ýran'ýn bir ülkenin iki parçasý olduðunu vurgulayarak, "Ticari ve sanayi alanýndaki anlaþmalar dostluk kumaþýna yeni dikiþler atýyor" dedi. Tören sonunda Ýran heyeti Bakan Coþkun'a dev bir tablo hediye etti. AKARYAKIT ÝSTASYONLARI MERCEK ALTINDA Tören sonunda gazetecilerin sorularýný cevaplayan Bakan Coþkun, akaryakýt istasyonlarýnýn denetimi için özel bir ekip ve 35 aracýn laboratuvar þeklinde dizayn edildiðini söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn en önemli görevinin piyasa denetimi yapmak olduðunu ifade eden Bakan Coþkun, rekabete açýk serbest piyasa ekonomilerinde baþý bozukluðun hiç bir zaman Türkiye Ekonomisi Temel Ekonomik Göstergeler Birim * Finansal varlýklar Trilyon TL Parasal varlýklar TL YP Menkul kýymetler Hisse senedi Bono+tahvil Kamu Özel Toplam Finansal aktfilerin GSMH'ye oraný % Dýþ ticaret Ýhracat Milyar US$ 26,6 27,8 31,3 35,1 39,4 Ýthalat Milyar US$ 40,1 54,5 40,4 49,5 55,6 Dýþ açýk Milyar US$ 13,5 26,7 9,1 14,4 16,2 GSMH'ya oraný % Ýhracat 14,3 13,7 21,3 19,5 19,7 Ýthalat 21,7 26,9 27,5 27,4 27,8 Dýþ açýk 7,3 13,2 6,2 8,0 8,1 Ödemeler dengesi Milyar US$ Dýþ ticaret dengesi -10,4-22,3-4,5-8,6-10,0 Görünmeyen iþlemler dengesi ve transferler 9,0 12,5 7,9 6,8 6,5 Cari iþlemler dengesi -1,4-9,8 3,4-1,8-3,5 Cari iþlemler dengesi/gsmh % -0,7-4,9 2,3-1,0-1,7 Sermaye hareketleri Milyar US$ 4,7 9,4-14,2 1,8 4,3 Doðrudan yatýrýmlar 0,1 0,1 2,8 0,4 1,2 Portföy yatýrýmlarý 3,4 1,0-4,5-0,7-0,5 Diðer uzun vadeli sermaye hareketleri 0,3 4,3-1,1 2,4 2,2 Kýsa vadeli sermaye hareketleri 0,8 4,0-11,3-0,4 1,4 Net hata ve noksan 1,9-2,7-2,1-0,2 0,0 Rezervlerdeki artýþ (azalýþ) 5,2 3,0-2,7 6,2 3,1 Uluslararasý döviz rezervler Milyar US$ MB döviz rezervi 23,3 19,6 18,7 26,7 Ticari bankalar rezervi 8,2 16,7 13,4 11,1 Toplam 31,5 36,3 32,1 37,8 Dýþ borç stoku Milyon US$ Toplam Orta ve uzun vadeli Kamu MB Özel Reel sektör Finansal kurumlar Kýsa vadeli Kamu MB Özel Reel sektör Finansal kurumlar GSMH'ya oraný % Toplam Kamu MB Özel Reel sektör Finansal kurumlar Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Ýþlem gören þirket sayýsý Genel endeks Dolar Günlük ortalama iþlem hacmi Milyon US$ Toplam iþlem hacmi Milyon US$ Piyasa deðeri Milyon US$ F/K oraný * 2003 verileri Program hedefidir. Daha sonraki sayýlarýmýzda gerçekleþmeleri de yayýnlayacaðýz. EKONOMÝ 1-15 ÞUBAT 2004 kabul edilemeyeceðini vurguladý. "Devlet vatandaþýn aldatýlmasýna asla izin vermez" ifadesini kullanan Bakan Coþkun, sözlerini þöyle sürdürdü: "Akaryakýt istasyonlarýnýn denetimi için sýký bir denetim mekanizmasý kurduk. 35 araç laboratuvar þekilnde teçhiz edildi. Tabiki büyük þehirlere bir kaç araç vereceðiz. Bunun dýþýnda bir kaç vilayette tek araçla denetim yapacaðýz. Bütün akaryakýt istasyonlarý hem sayaçlarý, hem de güvenlik yönünden standartlara uygunluðu ve akaryakýtlara kaçak maddeler katýlýp katýlmadýðý yönünde sýký denetime giriyor. Bunlar bilgisayarlý düzenle çalýþan laboratuvar þeklinde araçlardýr. Önümüzdeki haftadan itibaren denetimler baþlýyor." Denitmlerde görev yapacak müfettiþ ve kontrolörlerin eðitimi için Bolu'da sempozyum düzenlendiðini söyleyen Bakan Coþkun, sadece akaryakýt istasyonlarý deðil, sayaç, sýhhi tesisat ve musluklar baþta olmak üzere yurtdýþýndan gelen kalitesiz mallarý denetleyeceklerini belirtti. Coþkun, bunun yanýsýra deprem bölgesi olmasýna raðmen Türkiye'de þimdiye kadar çimento ve demir kontrollerinin uzun yýllardýr yapýlmadýðýný öne sürerek, "Tüm bunlarý TSE iþbirliði ile denetlemeye alýyoruz" diye konuþtu. RIFAT HÝCARCIKLIOÐLU TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, 2004 yýlýnýn yatýrýmlar yýlý olmasý gerektiðini belirterek, "2003 yýlý sönük geçti. Hükümet 2004 yýlýnda yeni problemlerle karþý karþýya olduðunu unutmamalýdýr. Çözüm ise yapýsal reformlarýn tamamlanmasýdýr" dedi. Hisarcýklýoðlu, düzenlediði basýn toplantýsýnda, 2001'deki büyük krizin ardýndan 2002 ve 2003 yýllarýnýn, krizin getirdiði tahribatý onarma, kaybedilen üretim kapasitesini geri alma dönemi olduðunu söyledi. 2004'ten itibaren ise 3. bir döneme girildiðini kaydeden Hisarcýklýoðlu, bu dönemin ekonominin normalleþtirilmesi süreci olduðunu, son 33 yýlda tam 11 istikrar programýnýn, ortalama 1.5 yýl devam ettirildikten sonra hedefe ulaþamadan yarýda býrakýldýðýný belirterek, bugün ise ilk defa bir programýn yarýda býrakýlmadan 2.5 senedir uygulandýðýnýn görüldüðünü söyledi. Hisarcýklýoðlu, hükümetin popülist söylemlere kapýlmadan programý sahiplenmesinin ve kararlý bir þekilde ince ayarlar yaparak devam ettirmesinin Türkiye'nin 'programa iyi baþlar ama sonunu getiremez' þeklindeki görüntüsünü düzeltmekte ve piyasalara güven vermekte olduðunu kaydetti. Türkiye'nin güçlü bir çoðunluða sahip tek parti iktidarýnýn getirdiði siyasi istikrara dayanarak, ekonomik istikrar yolunda süratle ilerlediðini, 2004 yýlýnýn, önceki 2 yýldan daha farklý olacaðýna dikkati çekerek, artýk eskisi gibi atýl kapasitelerin bu yýlda devreye girmeyeceðini söyledi. Hisarcýklýoðlu, verimlilik artýþýnýn olduðu bir dönemde, istihdam yaratan bir büyüme için, alýþkýn olunan büyüme oranýndan daha yüksek bir büyüme hýzýný yakalamaya mecbur olunduðunu kaydederek, 2004 yýlýnda hükümete tavsiyelerde bulundu.hisarcýklýoðlu, 14 ana baþlýk altýnda topladýðý tavsiye ve beklentilerin ilkinin 'Yatýrýmlarýn önünün açýlmasý' olduðunu bildirdi. Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin ihtiyacýnýn yatýrým olduðunu söyledi. Yürütülmekte olan ekonomik programýn 2004'teki baþarýsýnýn, yatýrýmlarýn artmasýna baðlý olduðuna dikkati çekerek, yeni TOBB "Ýþ dünyasýnýn 2004'ten beklentileri" toplantýsý düzenledi. 14 iþ baþarýldý, 11 iþ baþarýlamadý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), 2003 yýlýnda hükümetin baþardýklarýný ve baþaramadýklarýný deðerlendirdi. TOBB'a göre hükümet 14 iþi baþardý ancak 11 iþte sýnýfta kaldý. TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'nun düzenlediði "Ýþ dünyasýnýn 2004'ten beklentileri" toplantýsýnda, hükümetin 2003 yýlý çalýþmalarý da deðerlendirildi. Bu deðerlendirme ile hükümet, geçen yýl 14 iþten baþarýlý çýkarken 11 soruna hale çözüm getiremedi. TOBB'un deðerlendirmesi þöyle: Baþarýlanlar - Enflasyondaki gerileme devam etti. - Nominal ve reel faiz oranlarý düþüyor. - Ýlk defa bütçedeki faiz giderleri hedeflenenin altýnda kaldý. - Ekonomi 2 yýldýr büyüyor, büyümeyi özel sektör saðlýyor. - Bütçede faiz dýþý fazla hedefi tutturuldu. - Döviz kurlarýnda istikrar saðlandý. - Kamu borçlarýnýn çevrilmesi ile ilgili kuþkular azaldý, kamu borcunun milli gelire oraný yüzde 85'e geriledi. - Ýhracattaki büyüme devam ediyor. - Sanayide verimlilik artýyor. - Enflasyon Muhasebesi Kanunu çýkarýldý ve Nederen Buldun Yasasý kaldýrýldý. - Irak'a raðmen turizmde normal bir sene yaþandý - Ödemeler dengesi açýðý beklenenin altýnda kaldý - Kopenhag Siyasi Kriteleri'ne uyum yönünde siyasi reformlar yapýldý. - AB'den müzakere takvimi alma yönünde kararlý adýmlar atýldý Baþarýlamayanlar - Ýstihdam artýrýlamadý - Ýstihdam maliyetleri azaltýlamadý - Kamu küçültülemedi - Sosyal güvenlik sisteminde reform yapýlmadý, sorun giderek büyüyor - Kamu bankalarý ile ilgili strateji belirlenemedi - Yapýsal reformlar tamamlanamadý - Ciddi bir özelleþtirme yapýlmadý - Yatýrýmýn önündeki bürokratik engeller kaldýrýlamadý - Yabancý sermaye çekilemedi - Haksýz rekabete yol açan kalitesiz ithalatýn önüne geçilemedi - Kayýtdýþý ekonomi küçültülemedi. "2004 YILI YATIRIM YILI OLMALIDIR" yatýrýmlarýn, hem inþa hem de üretim aþamasýnda istihdam oluþturacaðýný söyledi. Hisarcýklýoðlu þöyle devam etti: "Yatýrýmlar tamamlandýðýnda üretim kapasitesi yükseleceðinden ihracatýn artýþý kolaylaþacaktýr. Yatýrýmlarý artýrmanýn 2 yolu vardýr. Biri, yerli sermayeyi yatýrým yapabilir hale getirmektir. Türk sanayinde teknolojik yenilenmeyi gerçekleþtirmemiz gerekiyor. Bunun için de kaynak lazým. Bu noktada da bankacýlýk reformunun tamamlanarak, mali sistemin bir an önce çalýþmaya baþlamasý büyük önem taþýyor. Yatýrýmlarý artýrmanýn 2. yolu, doðrudan yabancý sermayeyi ülkemize çekebilmektir. Ne yazýk ki en zayýf olduðumuz alanlardan birisi de budur. Türkiye, yabancý sermaye konusunda zihniyetini ve mevzuat kaynaklý yaklaþýmlarýný deðiþtirmek zorundadýr. Türkiye, yabancý sermayenin sermayesini istiyor yabancýsýný istemiyor görünümünden kurtarýlmalýdýr. En büyük problem iþsizlik ve yoksulluktur. Bugün insanlarýmýzýn en büyük problemi iþsizlik ve yoksulluktur. Ýþsizliði, kamu kurumlarýnýn istihdam deposu haline getirerek çözemeyeceðimiz gibi, yoksulluðu tek baþýna asgari ücreti artýrmak suretiyle çözemeyiz. Ýþsizlik ve yoksullukla mücadelenin yolu, insanlara iþ yaratmaktan geçer. Ýþi yaratacak olan da özel sektördür. Hükümete düþen görev, giriþimcinin önündeki engelleri kaldýrmaktýr". Hisarcýklýoðlu, özel sektör olarak Türkiye'de elveriþli yatýrým ortamýnýn saðlanmasý kapsamýnda Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme Koordinasyon Kurulu (YOÝKK) çalýþmalarýna büyük önem verdiklerini belirtti. Hisarcýklýoðlu, hükümetin 2005'ten itibaren 3 yýllýk bütçe uygulamasýna geçmesinin de yatýrýmcýlar için ciddi bir güvence unsuru olacaðýný bildirdi. TOBB Baþkaný, giriþimcilerin, gelecek 3 yýlda uygulanacak ekonomik politikalarý bildikleri takdirde, yatýrým kararlarýný daha kolaylýkla uygulamaya koyacaklarýnýn altýný çizdi. ALÝ BABACAN 17 BABAMDA YÜKSEK VERGÝDEN ÞÝKAYETÇÝ Hazine'den sorumlu Devlet Bakaný Ali Babacan, Katma Deðer Vergisi'nin (KDV) çok yüksek olduðunu belirterek, oranlarý düþürmenin formüllerini aradýklarýný söyledi. Babacan, Ankara Siteler'de ev tekstili ve mefruþat ürünleri toptancýlýðý yapan babasý Hilmi Babacan'ýn en çok vergilerden, özellikle de KDV'den þikâyet ettiðini kaydetti. Babacan, "Babam da 'Bizde vergiler yüksek' diyor." açýklamasýný yaptý. Mevcut tablonun kayýtdýþý ekonomiyi artýrdýðýna dikkat çeken Babacan, "2004 ortalarýnda yaptýðýmýz incelemeler sonunda bazý ürünlerde KDV'yi düþüreceðiz." dedi. Atv'ye konuþan Bakan Babacan, vergi oranlarýnýn yabancý sermayeyi de engellediðini vurguladý. Devlet Bakaný Babacan, enflasyonun düþmesinin bir ekip çalýþmasýnýn sonucu olduðunu, bunun olumlu sonuçlarýnýn görüleceðini belirterek, "En son yapýlan bir ankete göre, vatandaþ 2003'teki en güzel iyileþmeyi enflasyonun düþmesi, ikinci güzel iyileþmeyi de ekonominin düzelmesi olarak belirtiyor." dedi. "Enflasyonun düþmesini herkes hayatýnda hissedecek, sonuçta ayný gelirle daha çok ürün alýnabilecek, daha çok iþ alaný açýlacak. Faizler gerileyecek." diyen Babacan, 2004 yýlýnda ekonominin risklerinin neler olduðuna iliþkin bir soruya da, ekonomik programýn tavizsiz bir þekilde uygulanmasý halinde, ekonomide bir risk olmayacaðý cevabýný verdi. "Tavizler olursa risk o zaman baþlar." ifadesini kullanan Babacan, Irak Savaþý sýrasýnda bile programdan taviz vermediklerini hatýrlatarak, "Niye programdan taviz verelim ki?" diye konuþtu. Asgari ücret ile SSK ve Bað-Kur emeklilerinin maaþlarýna yapýlan zamlarýn, seçim ekonomisi olarak deðerlendirilemeyeceðini belirten Babacan, bu zamlarýn, titizlikle hesaplanmýþ ve kaynaðý olan zamlar olduðunu kaydetti. Bu zamlarýn kaynaðýna da deðinen Babacan, tercihlerini gelir artýrmaktan çok, gider azaltýcý bir kaynak tedbiri olarak belirlediklerini bildirdi. IMF heyetinin son geliþinin apar topar bir geliþ olarak algýlanmasýnýn çok yanlýþ olacaðýnýn altýný çizen Babacan, IMF ile 2004 yýlý içinde 5 tane programlý gözden geçirme ve bir tane de 4. Madde Konsültasyon çalýþmalarý çerçevesinde, IMF'nin ABD dahil her üye ülkede gerçekleþtirdiði olaðan bir incelemenin olduðunu hatýrlattý. Toplam bu altý çalýþmayý mümkünse birleþtirerek, bu yýl içinde tamamlamayý planladýklarýný kaydeden Babacan, IMF'nin bu birleþtirme konusuna sýcak baktýðýnýn da altýný çizdi. Ýmar Bankasý'ndan maðdur olanlarýn yüzde 95'inin sorununun çözüldüðünü de hatýrlatan Babacan, Ýmar Bankasý'nda bonolarý bulunanlara ne olacaðý konusunda bir soru üzerine de, bu konuda davalarýn açýldýðýný, bunun zamana býrakýlacaðýný kaydetti. Bankacýlýk sektöründe yeterli oranda yabancý sermayenin bulunmadýðýný dile getiren Babacan, bankacýlýk sisteminde, AB sürecinde birleþmelerin görülebileceðinin altýný çizdi. Kamu kurumlarýnýn tasarruflarýna da deðinen Devlet Bakaný Babacan, yatýrýmlarýn illa çok para harcanarak yapýlmayacaðýný, geçen yýl her ay ortalama 6 katrilyon liralýk bir faiz dýþý bütçe harcamasýnýn bulunduðunu, ancak aralýk ayýna baktýklarýnda bunun ikiye katlandýðýný gördüklerini söyledi. Kurumlarýn, ödenekleri yanmasýn diye, yýlýn son ayýnda, ödeneklerini, isabetsiz de olsa harcama yoluna gittiklerini gözlemlediklerini bildiren Babacan, kamu kurumlarýnýn ödenek harcamalarý için bu yýl özel bir tedbir alýnacaðýný ve harcamalarýn homojen bir biçimde yayýlmasýnýn saðlanacaðýný açýkladý. Babacan, "Kamu kurumlarýnýn istemesi halinde, aylýk yüzde 10 tasarruf saðlayabileceklerini gördük." dedi.

18 ÞUBAT 2004 SERÝ ÝLANLARI arar, bulur, satar, KAZANDIRIR GAZETEMÝZÝ ÝLAN KUPONU SATIN ALAN HERKESÝN 10 KELÝME SERÝ ÝLANI TÜRKÝYE GENELÝNDE ÜCRETSÝZDÝR OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT ELEMAN ARAYANLAR SEKRETER ARANIYOR Uluslarasý nakliyat firmasýna sekreter aranýyor. istanbul- Anadolu yakasý SAHÝBÝNDEN KÝRALIK BÜYÜKÇEKMECE - TAÞKÝZAKDA ÜZYÜZMILYONA SAHIBINDEN KIRALÝK DUBLEKS ÝSTANBUL MERSÝN'DE SATILIK PIRIREIS MAH SILIFKE CADDESINDE 1.KAT TEMIZ DAIRE MUSTAFA ÝZMÝT'TE SATILIK DAÝRE SATILIK DAÝRE ÝZMÝT YENÝ KENT DE 120 M2 ASANSÖRLÜ, KALORÝFERLÝ,DOÐALGAZLI DAÝRE SATILIKTIR. MÜRACAT CEP TEL: TEKÝRDAÐ ÝSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE SATILIK DÜKKAN CEKMEKÖY ORKENT SÝTESÝ YANI 14m² ÝÞYERÝ TEL: / ÇENGELKÖY'DE KÝRALIK ÇENGELKÖY'DE SAHIBINDEN KÝRALIK, 120M², KOMBILI, SÝFÝR DAIRE TL. TEL: SATILIK YAZLIK: KÜÇÜK KUMLA, YÜZME HAVUZLU SÝTEDE, DENÝZ MANZARALI, FERAH YAZLIK BURSA SATILIK ARSA SAHIBINDEN ISTANBUL - TERKOS GOLUNE YAKIN 356 METREKARE 10 MILYAR SAHÝBÝNDEN SATILIK DEVREMÜLK Club Flipper Bodrum Yalýkavak 1 hafta V.I.P. 15 Eylül- 15 Haziran 2003 tarihleri arasýnda Tel: SATILIK istanbul GAZIOSMAN PAÞA KÜÇÜKKÖY IMAMHATIP LISESININ SERÝ ÝLANLARINIZ ÜCRETSÝZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz SATILIK KÝRALIK EMLAK KLÝMA KÝLOMETRE RADYO-TEYP MONTAJI MERKEZÝ KÝLÝT ALARM OTOMATÝK CAM TAMÝR VE MONTAJI TAM KARÞÝSÝNDAKI BINADA 4 KAT 120 METREKARE SATÝLKÝKTÝR. TEL: SATILIK ARSA BODRUM'DA GÖLBAÞÝ MEVKIINDE 125 M2 SATÝLÝK ARSA. TEL: BURSA SATILIK ARSA ÝSTANBUL BAHÇELIEVLER'DE METREKARE ARSA SATÝLÝKTÝR BODRUM TORBA SÝMPA TATÝL KÖYÜNDE HAVUZLU SATILIK DEVREMÜLK 1000$ SAHÝBÝNDEN ANKARA- DEMETEVLER 9. CADDE 3+1 OTOPARKLI ÇÝFT ASANSÖRLÜ DAÝRE TEL: SATILIK DÜKKAN ÝSTANBUL - MERTER SAVAÞ CADDESINDE 76 M² DEPOLU SATÝLÝK DÜKKAN TEL: ÝSTANBUL BEYLÝKDÜZÜ BÜYÜKÞEHÝR KONUTLARINDA SAHÝBÝNDEN SATILIK 3+1 DAÝRE MÝTHAT SATILIK ARSA ANTALYA VARSAK'TA 732 M² IMARLÝ 5 KATA MÜSAIT ARSA ANTALYA'DA SAHÝBÝNDEN M2 KAPALÝ ALAN MERKEZI YERDE SATÝLÝKTÝR. 0/ 532 / FAX:0 /242 / ÇOK ACÝL SATILIK 536 M2 TAPULU ARSA GEBZE ÞEKERPÝNARDA ÞÝLE AÐVA DA DENÝZE NAZIR ÝMARLI SATILIK ARSA VE ARAZÝLER ERKAN GEDÝK ÝSTANBUL KAÞ'DA YENÝ BÝTMÝÞ 80M2 2.KAT SATILIK DAÝRE DENÝZ MANZARALI ANTALYA SATILIK ARSA TEKIRDAÐ ÇERKEZKÖY DE EMLAK BANK KONUTLARÝ ARKASÝNDA 3 ADET 700 ER M2 LIK BELEDIYE IMARLÝ DOÐA MANZARALÝ ARSA SATÝLÝKTÝR. ÝSFENDIYAR : P A N T E R OTO ELEKTRÝK Nezih SÜER 1.Cadde No:50/10 Büyük Sanayi ANKARA Tel: Cep: 0,532, EKSTRA KELÝME ÝLANLARINIZDA BAÞLIK: 10 Milyon TL Kelimesi: 1 MilyonTL 10 Kelime + baþlýk : 15 Milyon TL Seri Ýlan verebileceðiniz Temsilci bayilerimiz burada ilan edilecektir. Ücretsiz 10 kelime seri ilanýnýzý Gazetemizi aldýðýnýz Yetkili Temsilci Bayimize yandaki kuponla birlikte yazdýrmayý UNUTMAYIN SAHÝBÝNDEN SATILIK ÝZMÝR SEFERÝHÝSARDA DENÝZE 100MT MESAFEDE YAZLIK ARAZÝ TEL: ECE CANKI YENÝBOSNA VE CÝVARINDA SATILIK DAÝRELER (212) ÝSTANBUL KÝRALIK DUBLEKS BÜYÜKÇEKMECE - TAÞKÝZAKDA SAHIBINDEN 300,000,000A DOÐALGAZ KAPÝDA ÝSTANBUL SATILIK DÜKKAN ÝSTANBUL-MERTER SAVAÞ CADDESÝNDE 76 M² DEPOLU ÝÞYERÝ TEL: ÇENGELKÖY'DE SAHIBINDEN ÝSTAN- BUL ÇENGELKÖY'DE KOMBILI 120M² SÝFÝR DAIRE TEL: ÝSTANBUL ÇAÐLAYAN'DA 120 M 0 DAIRE ÝZMÝR BORNOVA'DA SATÝLÝK 3+1 BAKÝMLÝ DAIRE SATILIK DEVRETATÝL BODRUM CLUB FLIPPER KÝRMÝZÝ DÖNEM 5000 $ SATILIK DAIRE HALKALI ÇAMLIKALTI MEVKII 6 KATLI BINA NIN 4. KATI 90 METREKARE 2-1 DAIRE SATILIKTIR FULL DAÝRE ÝSTANBUL K.CEKMECE SOGUKSU DA GOL KENARÝNDA KALORÝFERLÝ FULL ESEN ST D BLOK ACÝL SATÝLÝK ARSA 363 METRE KARE ARSA 100 MILYAR PENDIK / ÝSTANBUL YAZLIK DÝDÝM - ALTINKUMDA DUBLEKS SATILIK YAZLIK ANKARA ANKARA ERYAMAN'DA SAHIBINDEN KÖÞEBAÞÝ IKIZ TRIPLEKS ARSASÝ 0532 / ÝZMÝR-BORNOVA ATATÜRK MAH. YENÝ BÝTMÝÞ KALORÝFERLÝ 90M MÝLYAR ÝSTANBUL YENÝBOSNA'DA DENÝZ MANZARALI DUBLEKS DAÝRE TERASLÝ, ÜÇ WC, IKI BANYO, E5'E 10 DAKIKA KÜTAHYA MERKEZDE SATÝLÝK ARSA. 280 M2. 30 MILYAR KÜTAHYA ANTALYA'DA KÝRALIK SAHIBINDEN BÜRO-DAIRE 2+1 TANÝRLARÝN ÜSTÜ ÞARAMPOL SATILIK YAZLIK: ANTALYA BELEK'TE YÜZME HAVUZLU SITEDE DUBLEX SATILIK DÜKKAN ALANYADA 70 M2 80 MILYAR. TEL ANKARA'DA IST.CAD. KONKUR SIT. DE 2+1 GÜNEY CEPHE SATÝLÝK EV TEL: ACÝLEN SATILIK ARSA FÝKÝRTEPE MERKEZDE ACÝL565 M ÝSTANBUL O.NURÝ CEYHAN ÝMARLI VÝLLA ARSASI ÇANAKKALE GÜZELYALÝDA 228 METREKARE SATILIK VASITA SAHÝBÝNDEN TÝPO 1.4 SX ÝE 1999 MODEL 11 MÝLYAR KM. 4 LASTÝK YENÝ,SÝS FARI,U.K ALARM, MASRAFSIZ, BAKIMDAN YENÝ ÇIKTI. PARLAMENT MAVÝSÝ, HASARSIZ SAKARYA AUDI A3 1.8 OTOMATIK,1999 MODEL KM. SUNROOF OTOMATIK KLIMA, METALIK LACIVERT, ÇOK TEMIZ, ISTANBUL, I BMW FULL 1995 MODEL SIYAH, KM'DE TL ISTANBUL OPEL VECTRA SUN 1600 ORJINAL KM ILK SAHIBINDEN ORJINAL ADAPAZARÝ SAHÝBÝNDEN FULL 98 SUBARU FORESTER 60000'DE CEP POLO COMFORTLÝNE SERVIS BAKÝMLÝ ISTANBUL SAHIBINDEN 2000 MODEL BROD- WAY RN KM ÇOK TEMIZ ILGILENENLER SATILIK CHEVROLET LUMINA 1996 MODEL YEÞIL RENK MIL $ 0 (216) / ISTANBUL 1997 ASTRA GL 100,000 DE.13,000,000TL AC ÇIFT AIRBAG ISTANBUL PALÝO BUZ MAVÝSÝ KLIMALÝ, ÇELIK CANTLÝ, ÇOK TEMIZ TL TEL.: ISTANBUL 1998 VECTRA FULL, SÝYAH, DERÝ KOLTUK SUNRUF- TEMÝZ- 18 MÝLYAR KOCAELÝ SAHÝBÝNDEN SATILIK 1993 MODEL DOÐANSL Cadde 17.Sokak No: 29/A Bahçelievler / ANKARA Tel: Fax: YILLIK ABONE OLAN OKURLARIMIZIN KARTVÝZÝT TANITIMLARI 1 KEZ OLMAK ÜZERE YÝNE TÜRKÝYE GENELÝNDE ÜCRETSÝZ SAHÝBÝNDEN SATILIK 95 MODEL KARTAL SLX TEL: ÝSATNBUL 1997 MODEL NÝSSAN 200 SX FULL ÇOK TEMIZ TRABZON MERCEDES 200 E SAHÝBÝNDEN OTOMATÝK VÝTES FÝYATI 15,800,000,000 TL. TEL: ÝSTANBUL DOKTORDAN SEAT TOLEDO 1,8 CC 20 VALVE 125 BEYGIR 2001 SAMPANYA RENK.FULL +NOKIA ARAC KITI+LASTIKLER YENI (MICHELIN) 23,5 MILYAR MUGLA BAYANDAN SATÝLÝK FULL ORIGINAL 97 NISSAN PRIMERA TL. ISTANBUL ANTALYA'DAN LADA 2000 MODEL 07 PLAKALÝ LADA VEGAN KM 2.ELDEN 7,500 MIL. 0242/ BROADWAY SAHIBINDEN SATÝLÝK BROADWAY, 1994 MODEL, BORDO, DEÐIÞENI YOK 7,250 MILYAR TL, ZIYA TURGAY DOKTORDAN HONDA 2001 MODEL CÝVÝC. OTOMATÝK; 28 BINDE 1400CC ABS : AIRBAG BURSA MEGANE COUPE MODEL BURSA ACELE SATILIK KM %100 ORJÝNAL ÇOK TEMÝZ ZIEBART OPEL CORSA SWING KM BEYAZ TL ISTANBUL SATILIK RENAULT MODEL CELÝK JANT SIFIR LASTÝK ORJÝNAL DARBESÝZ TEL: ÝSTANBUL 1994 LADA SAMARA SEDAN. 67,000 KM. ÇELIK JANT. TAKAS OLUR.4,300,000,000 TL. MANISA. TEL: 0, 532, GOLF CONFORTLINE 64 BIN 25 MILYAR ANKARA CONCORDE LPGLI FUUL TAKASDA OLABILIR ANKARA HONDA CIVIC 1.6 IES FUL, KM. TEMIZ GARAJ ARABASÝ. BAYANDAN A.BÜLENT ÖZER TEL SATILIK 1996 RENO SPRÝNG KM TL SATILIK OCTAVIA COMBI ELEGANCE ANKARA 2001 MODEL KM TEL: PEUGEOT XN 97 MODEL KM SUNROOF 8,750 TL ÝSTANBUL MODEL ÞAHÝN 1,6 ÝE BEYAZ ORJ.LPG LÝ 40,000DE DARBESÝZ ÇOK TEMÝZ 11,5 MILYAR DENÝZLÝ SAHÝBÝNDEN 1996 TOYOTA COROL- LA FULL TL ÝSTANBUL BANKACIDAN 98'HONDA CIVIC 1,4IS SEDAN, BORDO RENK, KLIMA, BAKÝMLÝ, MASRAFSÝZ, KM, TL BEYAZ ROVER 420 SI FULL RUHSAT SAHIBINDEN ISTANBUL 1998 PEUGEOT XR 1.8 ÞEYTAN KÝRMÝZÝSÝ HASARSÝZ, BAYANDAN ISTANBUL TEL: RENAULT CLIO 1.8RSI KM. ABS, KLIMA ISTANBUL 2001 FORD FOCUS KM FULL+FULL FULL ORÝJÝNAL ÝSTANBUL RENO E RTE, HB KM KLÝMA, HAVAYASTIÐI, OTOM.CAM ALARM, HÝDROLÝK DÝREKSÝYON METALÝK GRÝ, ÝSTANBUL NÝSSAN PRIMERA 1.6 GX, LACIVERT, ÝMMOBILISIER, KLIMA, HD.DIREK., KM., TL ANKARA BROADWAY SAHIBINDEN COK TEMIZ 1995 MODEL BROADWAY ISTANBUL KELEPÝR 94 RENAULT FAÝRWAY OTO. CAM-MER.KÝLÝT-SORUNSUZ-ACÝL ÝHTÝYAÇTAN TL ÝZMÝR MEGANE RXT ,000 GARAJ ARABASI FULL COK TEMIZ SKODA FAVORÝT MASRAFSÝZ TL EK VERGÝLERÝ ÖDENMÝÞ DOKTORDAN 99 OPEL VECTRA GL 1600 CC SAHÝBÝNDEN 2001 RENO 19 ALIZE ORIJINAL BOYA IÐDÝR SAHÝBÝNDEN 2001 MEGANE RXT KM. IHLAMUR ÇIÇEÐI ISPARTA CARISMA GDI SAHIBINDEN KM 15 MILYAR MET. YEÞIL, ORJ.FULL ÝSTANBUL HONDA CIVIC SI OTOMATIK KLIMA TEMIZ 12 MILYAR ISTANBUL TOYOTA CARÝNA 1997, KM, OTOMATÝK, 17 MÝLYAR ÝSTANBUL HYUNDAI ELENTRA 1993 MODEL MASRAFSÝZ, MUHAYYER TL TÝPO SX ÝSTANBUL Reklam ve Tanýtým Yayýncýlýk Grafik tasarým Web Dizayn Pazarlama Organizasyon Ýnternet Sistemleri Teknolojik Çözümler Özel Projeler Danýþmanlýk BAÞTA EMLAK OFÝSLERÝ OLMAK ÜZERE 50 KELÝMEDEN FAZLA SÜREKLÝ SERÝ ÝLAN VEREN MÜÞTERÝLERÝMÝZE SÜPER KAMPANYA 2000 COMFORLÝNE GOLF FULL ORJÝNAL ( ) ( ) ÝSTANBUL 93 HYUNDAI EXCEL GLS ÇOK TEMIZ, SERVIS BAKIMLI H.D, M.KILIT E.CAM 7,5 MILYAR. FATIH SAVRUK ISTANBUL SAHÝBÝNDEN SEAT TOLEDO 1.9 TDI DIZEL KM 2001 MODEL MAVI ÇOK TEMIZ ÝZMÝR SAHÝBÝNDEN 2000 GLX HYUNDAÝ ÇÝFT AÝRBAG ABS KLÝMA 4 LASTÝK YENÝ EL.AYNALAR MER.KÝLÝT ÇELÝK JANT DE BAKIMI YAPILMIÞ TRÝGELÝ DEÐÝÞMÝÞ MAS- RAFSIZ ÝSTANBUL ACELE SATILIK 2000 UNO S KADIFE KÝRMÝZÝ, ÝSTANBUL ASTRA CD NB OTOMATÝK, KM SÝGARA ÝÇÝLMEMÝÞ FULL TL ÝSTANBUL OPEL CORSA SWING MASRAFSÝZ AC ÝSTANBUL TL 1998 BROADWAY RNÝ HASARSÝZ KM TL ÝSTANBUL SAHÝBÝNDEN SATILIK SUZUKÝ MARUTÝ 94 MODEL ÇOK BAKIMLI ÇANAKKALE SAHÝBÝNDEN SATILIK 95 KARTAL SLX ÝSTANBUL ACELE SATILIK 98 UNO SXÝE ÇEL.CANT. ALARM. MET. KUM GRÝ ÇOK TEMÝZ ENJEKSÝYONLU 8 MÝLYAR ÇERKEZKÖY / TEMPRA SW/SX-AC 77000KM, BEYAZ, KLIMA, ALARM, ORJINAL, SERVIS BAKIMLI, MASRAFSÝZ 10.5 MILYAR ÝSTANBUL ACELE SAHÝBÝNDEN SATILIK 1999 POLO ÇELÝK JANT, AÝRBAG, ALARM- LI, KLÝMALI, SÝS FARI, ORJÝNAL (ÝSTANBUL) TEL: SAHÝBÝNDEN 1998 TÝPO 1.6 I.E SLX BEYAZ+KLIMA+ ALARM+ ÇELIK JANT+MER.KILIT+OTOMATIK CAM EL.AYNALAR+HID. DIREKSIYON + SIS FARI ANKARA SATILIK 2.EL SATILIK TV KARTI AVERMEDIA MPEG II 878 CHIPSET FIYATÝ TL OLYMPUS D-520 DÝGÝTAL CAMERA 2 MP 3XOPTÝK 2.5X DÝGÝTAL ZOOM USB BÝLGÝSAYAR VE TV BAGLANTISI ÞARJLI PÝL VE CÝHAZI. 350$ ANKARA NOKIA 7250Ý 2 HAFTALÝK 2 YÝL GARANTILI, 500 MILYON ISTANBUL MOTOROLA T720I ARAÇ KITIYLE BERABER MILYON - ISTANBUL KESÝNTÝSÝZ GÜC KAYNAKLARI(UPS), REGÜLATÖR, JENERATÖRLER SIFIR ÝKÝNCÝ EL SATÝS SERVÝS HÝZMETLERÝ Aktif, güncel, etkin hizmet, Sürekli Geliþim... Bir TIK ileride Üstün Hizmet ve Kalite Ýçin Bize Ulaþýn Tel: (pbx) Faks: TÜRKÝYE / ANKARA / 73.Sokak no:19/1-a Emek Mahhalesi DEUTSCHLAND / DORTMUND Herder Strasse KABLOSUZ GÖZETLEME KAMERA SÝSTEMÝ SATILIKTIR 4 KABLOSUZ KAMERA+1 ADET 5" TFT LCD MONITÖR IST. KELEPÝR PRINTER HP 5P LASER PRINTER. KELEPIR MALTEPE/ ÝST ARIYORUM PALM M505 IÇIN ÞARJ KITI YADA CRADLE ARÝYORUM SATILIK YAMAHA KLAVYE PSS480 IZMIR (HIC KUL- LANILAMAMIS YETENEKSIZLIKTEN) ÝKÝNCÝ EL PÝYANO ARIYORUM ÝZMIR HP MMX 200CPU ANAKART 32 RAM VGA 2MB DISK1 GB FLOPPY KASA KONFIGRASYON VE STOÐA VEYA TALEBE GÖRE DEÐIÞIR. SÜPER KELEPIR ADETLI ALÝMLARDA INDIRIM. 55$ BURHAN ÇAYIR ÝSTANBUL DÝZÜSTÜ BÝLGÝSAYAR HP PAVILION ZE4500 LAPTOP W/ ATHLON(TM) XP-M GHZ, 15" XGA, 256MB, 20GB, DVD-CDRW $1200 IST. SONY 106 EKRAN TELEVIZYON 100 HRZ. FONKSIYONEL KUMANDA. AZ KULLANÝLMÝÞ ARÝZASÝZ ANKARA UÐUR ÇOBANOÐLU SONY DCR-TRV140E DIGITAL CAM- ERA. SADECE 5 KASET ÇEKILMIÞ. ÇIZIK BILE YOK. IHTIYAÇTAN ACIL. PIYASA DEÐERI 750$ IKEN 600$ ANTALYA NOTEBOOK P3 1GHZ 256 MB RAM GÜMÜÞ RENGI 700$ ANKARA EL JENERATÖR ALÝM-ATÝMÝ SERVIS VE KIRALAMA HIZMETLERI ÝSTANBUL PBX SATILIK TV SONY 82 EKRAN WIDESCREEN 1.5 YIL GENPA GARANTILI DIGYTAL 100 HRZ ORJI- NAL SEHPALI TL ISTANBUL ÇOK TEMÝZ NOKIA 8310 GARANTÝLÝ - KULAKLIKLI GÝRESUN TL DERSHANE ÖZEL DERS VE KURSLAR GÝTAR DERSÝ TEORI VE UYGULAMA. ANKARA BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSÝNDEN YAZIL- IM DERSÝ C,C++ ANKARA BOÐAZÝÇÝLÝ ÖÐRETMENDEN SARÝYER ILÇESINDE ÝNGILIZCE, TÜRKÇE VE EDEBIYAT DERSLERI VERILIR TECRÜBELÝ GRAFÝKERDEN CORELDRAW, ILLUSTRATION, PHOTOSHOP DERSLERI. AKAY- - ÝZMÝR JAVA, C, C++ ÖZEL DERSLERÝ 4+ YÝL ÖZEL EÐITIM DENEYIMLI ALO Seri ilan: TANITIM KUTU ÝLANLAR 75 Milyon TL BÝLKENT MEZUNU BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSÝNDEN MARMARA BILGISAYAR MUHENDIS- LIGINDEN MEZUN YURT DISI IS DENEYIMLI BILISIM BOLUMU MAS- TER OGRENCISINDEN OSS, LGS HAZIRLIK VE INGILIZCE DERSLERI VERILIR IST. ÖZEL ADOBE PHOTOSHOP DERSLERÝ FOTOÐRAFCÝLAR, SANAT YÖNETMEN- LERI, INTERAKTIF SUNUM, ANIME SANATCÝLARÝ, GRAFIKERLER, YENI MEZUNLAR (0542) IST. ALMANCA ÜNIVERSITE ÖÐRETMENIN- DEN HER KESEYE, YAÞA UYGUN ALMANCA DERSI VERILIR ÝSTANBUL MATEMATÝK HER SEVIYEDE ÖZEL MATEMATIK, BILGISAYAR VE ÝNGILIZCE DERSI VERILIR TRABZON OZEL DERS MAKINE MUHENDISI, MBA OGRENCISINDEN HER SEVIYE UYGUN FIYATA MATEMATIK, INGILIZCE, OSS DERSLERI VERILIR. ISTANBUL ÇEÞÝTLÝ ARIYORUM ANKARA'DA EV GIDER- LERINE KATILACAK EV ARKADAÞÝ ARAYANLAR ALMAN MÝÐFERÝ 2. DÜNYA SAVAÞÝN- DAN KALMA ALMAN MIÐFERI TEKNÝK DESTEK ADSL, BILGISAYAR TEKNIK SERVIS, KURUMSAL DESTEK. TÜM ANADOLU YAKASI KAPSAMA ALANIMIZDA IST. MALÝ MÜÞAVÝRLÝK RUHSATIM VAR MUHASEBE BÜROSUNA ORTAK OLMAK ÝSTÝYORUM KAYSERÝ EHLÝYETÝMÝ KAYBETTÝM, HÜKÜMSÜZDÜR UÇ BEKIR DOÐAN ÝSTANBUL A GRUBU SEYAHAT ACENTASI SATILIK 5 YILLIK FAAL DURUMDA AYDIN TEKNÝK DESTEK BILGISAYAR TEKNIK SERVIS, KURUMSAL DESTEK. TÜM BURSA YERINDE TEKNIK SERVIS GÖRENLERÝN ÝNSANÝYET NAMINA 1997 R9 BROADVAY MARKA BEYAZ RENKLI 46 P 2655 PLAKALÝ ARACÝM CALÝNDÝ HABER VERMELERINI RICA EDERIM. BULANLAR ARACÝN YARÝ FIYATÝYLA ÖDÜLLENDIRILILECEK. CAFER KAYAR TEKNÝK SERVÝS ADRESINIZDE BILGISAYAR TEKNIK SERVISI KONUÞAN JACO PAPAÐANIMI SATIY- ORUM 1500$ ÝSTANBUL SATILIK DENÝZ ARACI 26 HP SÜPERSTAR MEKANÝK ÞANZIMAN (FATURALI) , ÝST. HEDÝYE KÖPEK KURTKÖPEÐIMI ZAMANSÝZLÝK YÜZÜNDEN IYI BAKA- BILECEK BIRISINE HEDIYE EDECEÐIM SELIM AKSOY IST

19 Renault, 2003 yýlý lideri oldu Renault, 2003 yýlýnýda Türkiye otomobil pazarýnýn, üretim ve ihracat lideri olarak tamamladý. 5 yýldýr sürdürdüðü liderliðini 6. yýlýnda da en yakýn rakibi ile arasýnda oluþan yüzde 8.1'lik pazar payý farký ile korudu. Oyak- Renault, 2003 yýlýnda yaklaþýk 1 milyar 16 milyon dolar ihracat cirosu gerçekleþtirerek, Türk otomotiv sektöründe 1 milyar dolar sýnýrýný geçen ilk üretici oldu. 16 bin 492 adetlik toplam satýþ rakamý ile Clio Symbol, 2001 ve 2002 yýllarýnda olduðu gibi 2003 yýlýnda da pazarýn en çok satýlan otomobili oldu. Eylül ayýnda pazara sunulan Megan II Sedan ise Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasýnda ilk sýrayý aldý yýlýnda gerçekleþtirilen satýþ rakamlarýnýn 2 katýndan fazla (yüzde 139) satýþýn gerçekleþtiði 2003 yýlýnda Renault, 227 bin adetlik binek otomobil pazarýnda elde ettiði yüzde 19.7 oranýnda pazar payý ile 5 yýldýr sürdürdüðü tartýþmasýz liderliðini 6. yýlýnda da en yakýn rakibi ile arada oluþan önemli bir pazar payý (8.1 puan) farký ile korudu. Binek otomobil pazarý ile binek ve ticari araç toplam pazarýnda 2002 yýlýna göre Otomotivde üretim rekoru kýrýldý 2003 yýlýnda 533 bin 672 adetlik taþýt aracý ile üretim rekoru kýrýlan otomotiv sektöründeki toplam satýþlar, 2003 yýlýnda geçtiðimiz seneye göre yüzde oranýnda artarak 395 bin 600 adete yükseldi. Ayný dönemde otomobil satýþlarý da yüzde 151 oranýnda artarak 227 bin 200 adet oldu. Otomotiv Sanayi Derneði (OSD), Otomotiv Sanayi 2003 Sonuçlarý'ný açýkladý. Buna göre, 2003 yýlýnda toplam satýþlar, 2002 yýlýna göre yüzde oranýnda artýþla 395 bin 600 adet oldu. Aralýk ayýnda ise, satýþlar bir önceki aya göre yüzde 93 oranýnda artarak 83 bin adete yükseldi. Aralýk ayýnda toplam pazar, 2002 yýlý Aralýk ayýna göre yüzde 174, 2000 yýlý Aralýk ayýna göre ise yüzde 103 oranýnda arttý yýlýna göre, 2003 yýlýnda toplam otomobil satýþlarý yüzde 151, yerli otomobil satýþlarý yüzde 106, ithal otomobil satýþlarý da yüzde 179 gibi yüksek bir oranda arttý. Aralýk ayýnda ise otomobil satýþlarý, bir önceki aya göre yüzde 100 artýþ gösterdi. Otomobil sektöründe ithalatýn pazar payý 2003 yýlýnda yüzde 68, Aralýk ayýnda ise yüzde 69 olarak gerçekleþti yýlýnda ithal otomobil satýþlarý, 2002 yýlýna oranla, AB ülkelerinden yüzde 150, Doðu Bloku ülkelerinden yüzde 320, Uzak Doðu ülkelerinden yüzde 150 oranýnda arttý. Ýç pazarda talebin canlanmasýnýn yanýnda ihracatýn da artarak devam etmesi, 2003 yýlýnda üretimin artmasýna neden oldu. Toplam 533 bin 672 adet taþýt aracý üretilirken, bu toplam üretim ayný zamanda rekor oldu. Bu dönemde, üretimin yüzde 65'ini oluþturan, 347 bin dolayýnda taþýt aracý ihracatý yapýldý. Tukaþ'tan "kurutulmuþ domates" Tukaþ'ýn doðal olarak kurutulan domates dilimlerinden ürettiði "Kurutulmuþ Domates", sývý yað içerisinde deðiþik baharatlarla lezzetlendirilerek 340 gramlýk cam kavanozlarda satýþa sunuldu. Tukaþ yetkilileri, güneþte kurutulduðunda mineral oranlarý artan ve daha yoðun bir lezzete sahip olan kurutulmuþ domates dilimlerinin, tek baþýna aperatif olarak yenilebileceði gibi domates ile yapýlan tüm yemeklerde, pizza ve makarnalarda, sandviç, salatalar, soslar, çorbalar ve kanepelerde de kullanýlabileceðini belirtti. 2.1 puanlýk güçlü bir geliþme kaydeden Renault, 361 bin adet araç satýþýnýn yapýldýðý toplam binek ve ticari araç pazarýnda gerçekleþtirdiði 56 bin 878 adetlik satýþ sonucunda ayný oranda pazar payý (yüzde 15.8) ve 200 adet araçlýk küçük bir fark ile liderliði paylaþtý. Ticari araç pazarýnda ise Renault 2002 yýlýna göre kaydettiði 1.1 puanlýk geliþme sonucunda yüzde 9.1 oranýnda pazar payý elde ederek 4. sýradaki konumunu korudu. CLIO SYMBOL EN ÇOK SATILAN OTOMOBÝL 16 bin 492 adetlik toplam satýþ rakamý ile Clio Symbol, 2001 ve 2002 yýllarýnda olduðu gibi 2003 yýlýnda da pazarýn en çok satýlan otomobili oldu yýlýnda sadece Türkiye'de üretilerek tüm dünya ülkelerine Türkiye'den ihraç edilen Megane II Sedan ise pazara sunulduðu Eylül ayý itibariyle önemli baþarýlara imza attý ve Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasýnda ilk sýrayý aldý. Yýl toplamýnda ise Megane sedan toplam 15 bin 895 adet satýþ ile Clio Symbol'ün ardýndan Türkiye'nin en çok satýlan 2. otomobili oldu. Megane ailesi ise 20 bin 539 adetlik satýþ ile Avrupa'da olduðu gibi Türkiye'de de en çok tercih edilen otomobil oldu. OYAK-RENAULT 1 MÝLYAR DOLAR SINIRINI AÞAN ÝLK ÜRETÝCÝ OLDU Pazardaki liderlik, üretim ve ihracatta da sürdü. Oyak-Renault, 2003 yýlýnda yaklaþýk 1 milyar 16 milyon dolar ihracat cirosu gerçekleþtirerek Türk otomotiv sektöründe 1 milyar dolar sýnýrýný geçen ilk üretici oldu. Oyak- Renault'nun son 5 yýldýr yaptýðý ihracat toplamý ise 3.4 milyar dolarý aþtý. Oyak-Renault, ihraç ettiði 97 bin 794 adet otomobil ile 2003 yýlýnda en fazla araç ihraç eden üretici ünvanýný yineledi. Son Ýstikbal'den yeni yýl kampanyasý EKONOMÝ 1-15 ÞUBAT 2004 Ýstikbal'in hediyeli yeni yýl kampanyasýnda ev tekstili ürünlerinde KDV alýnmýyor. Ýstikbal, yeni kampanyasýnda koltuk takýmlarý ve kanepeler, 4 mevsim polar battaniye, yorgan veya uyku seti, fonksiyonel ve estetik yatak odasý takýmlarý, baza fýrfýrsýz uyku seti, gençlerin dinamizmini yansýtan genç odalarý rahat ve dayanýklý bir Ýstikbal yatak, daðýnýklýðýn önüne geçen bazalarý hijyenik silikonize yastýk, ortopedik yataklarý ise hem pratik hem de kullanýþlý yatak koruyucu ped ve hijyenik silikonize yastýk hediyeli. Uyku setleri ve nevresim takýmlarýnýn yanýnda da saðlýklý bir uyku ortamýný tamamlayan ergonomik yastýklar hediye. Ýstikbal'den tek kiþilik uyku seti veya nevresim takýmý alanlara bir, çift kiþilik uyku seti ve nevresim takýmý aldýðýnýzda ise iki adet yastýk hediye. Ayrýca, ev tekstillerinin KDV'si Ýstikbal'den. Kampanyada, Ýstikbal'in ödeme koþullarýnýn yaný sýra Worldcard sahiplerine özel bir imkan sunuluyor. Kampanya süresince Worldcard sahibi tüketicilere nakit fiyata 3 taksit, 1 artý 3 fiyatýna 1 artý 6 taksit, 1 artý 6 fiyatýna 1 artý 9 taksit, 1 artý 9 fiyatýna 1 artý 12 taksit ödeme imkaný saðlanýyor. Hes Kablo 2004 yýlýndan umutlu Hes Hacýlar Elektrik Sanayi ve Tic. A.Þ. Genel Müdürü Adem Özcan Gündoðdu, ekonomide yakýn geçmiþte yaþanan olumsuzluklarýn artýk sona erdiði düþüncesinde olduklarýný belirterek, yeni yýlda satýþlarý yüzde 50 oranýnda artýrmayý hedeflediklerini söyledi yýlýnda kurulan fabrikalarýnýn hýzlý bir geliþim katettiðini vurgulayan Genel Müdür Adem Özcan, Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn (ÝSO) 2002 yýlý 500 büyük sanayi kuruluþu sýralamasýnda 112'inci sýrada yer aldýðýný ve bugün 70 ülkeye ihracat yaptýðýný söyledi. Gündoðdu, "Dünya Kalitesi ve Güven Veren Teknoloji sloganý ile hareket eden firmamýz, çeyrek yüzyýlý aþan tecrübesi ve sunmuþ olduðu yüksek kaliteli ürünler ile HES markasýný uluslararasý saygýn bir marka haline getirmiþtir" dedi. Hes Kablo'nun 2003 yýlý 6 yýldýr Türkiye'de en çok satýlan otomobilleri üreten Oyak Renault, 2003 yýlýnda 130 bin 926 adet otomobil ve 90 bin 357 adet motor üretimi gerçekleþtirerek Türk otomotiv sektöründe üretimde de liderliðini sürdürdü. ÖTV ÝNDÝRÝMÝ SEKTÖRÜ CANLANDIRDI 2003 yýlýnda güven ortamýnýn oluþmasý ve binek otomobillere yönelik olarak hükümet tarafýndan sunulan "20 yaþ üzerindeki motorlu taþýtlarýn hurdaya ayrýlarak yerine alýnacak yeni motorlu taþýtlar için ÖTV indirimi" desteði ile otomotiv sektöründe canlanma yaþandý yýlýna göre, 2003 yýlýnda 227 bin adet satýþýn gerçekleþtiði binek otomobil pazarýnda yüzde 139 (2002 yýlýnda 94 bin 898), 134 bin adet satýþýn gerçekleþtiði ticari araç pazarýnda yüzde 109 (2002 yýlýnda 64 bin 153) ve toplam 361 bin adet satýþýn gerçekleþtiði binek ve ticari araç pazarýnda ise yüzde 127 oranýnda (2002 yýlýnda 159 bin 51) bir artýþ yaþandý ve 2001 yýlýnda baþlayan ekonomik krizin etkileri yavaþ yavaþ silinmeye baþladý. ARALIK AYINDA ÜÇ TARÝHÝ REKORA ÝMZA ATILDI 2003 yýlýnýn son 4 ayýnda önemli geliþmeler yaþandý ve özellikle 51 bin adet binek otomobil ve 28 bin adet ticari araç olmak üzere toplam 79 bin adet satýþýn gerçekleþtiði Aralýk ayýnda ise üç tarihi rekora imza atýldý. Bugüne kadar binek otomobil pazarýnda ay bazýnda en fazla satýþ 1997 yýlýnda 50 bin 915 adet olarak gerçekleþmiþti, birçok rekorun kýrýldýðý 2000 yýlýnda bile ay bazýnda yapýlan en fazla satýþ 48 bin 740 adetti. Ticari araç pazarýnda da ay bazýnda en fazla satýþ 1997 yýlýnda 15 bin 550 adet olarak gerçekleþmiþti yýlýnda ise bu rakam ay bazýnda en fazla 14 bin 800 adetti. Ve bu rakamlar doðrultusunda binek ve ticari araç pazarý toplamýnda da 2003 yýlýnda bir rekora imza atýlmýþ oldu. Rekorlarýn kýrýldýðý güçlü sonuçlarýn elde edildiði Aralýk ayýnda Renault, 14 bin 641 adet binek ve ticari araç satýþý ile ay bazýnda satýþlar konusunda rekor bir rakam ile lider oldu. Sonuç olarak Renault, 2002 yýlýnda 3. sýrada yer aldýðý binek ve ticari araç toplam pazarýnda, 2003 yýlýnda 200 araçlýk bir fark ve ayný oranda (yüzde 15.8) pazar payý ile liderliði paylaþtý. RENAULT 2004'TE DE ÝDDÝALI 2004 yýlýnda, çok önemli bir kriz olmadýðý taktirde 2003 yýlýnda EYY...T.C. DEVLETÝNÝN GÜZEL ÝNSANLARI, EY HALKIMIZ... SEVGÝLÝ OKURLARIMIZ... SÝZLERE SORUYORUZ? 19 baþlayan geliþmenin daha yükselen bir ivme ile devam etmesi, binek otomobil pazarýnýn minimum 300 binler, binek ve ticari araç pazarýnýn ise minimum 450 binler seviyesinde gerçekleþmesi ön görülüyor. Renault'nun binek ve ticari araç pazarýnda liderliðini açýk ara farkla devam ettirmesi hedefleniyor yýlýnda Renault, binek otomobil pazarýnýn yüzde 40'ýndan fazlasýný oluþturan M1 segmentine yönelik olarak Megane ailesinin diðer fertleri Scenic II, Megane Coupe Cabriolet, Megane Wagon ve Grand Scenic modellerini lanse edecek. Ayrýca bahar aylarýnda, ticari araç pazarýnýn yüzde 18'ini oluþturan ve daha önce herhangi bir Renault modelinin yer almadýðý fourgon segmentine yönelik olarak beklenen Trafic modeli lanse edilecek. Ayrýca, Renault'nun lüks segmentteki temsilcileri Vel Satis'in bahar aylarýnda, Espace'ýn ise sonbahar aylarýnda Türkiye pazarýna sunulmasý planlanýyor. çalýþmalarý ve hedefleri hakkýnda bilgiler veren Adem Özcan Gündoðdu, kablonun bir yatýrým malzemesi olmasý dikkate alýndýðýnda, sektörle ilgili sebep-sonuç iliþkisini kýsa dönemler içerisinde deðerlendirmenin gerçekçi olmayacaðýný, bugünkü þartlarýn genel anlamda sektörü nasýl etkilediðini görmek için en az 6 ay hatta 1 yýl sonrasýna bakmak gerektiðini ifade etti. Hes Hacýlar Elektrik Sanayi ve Tic. A.Þ. Genel Müdürü Gündoðdu, 2002 yýlýnýn sektörü olumsuz etkiledini belirterek, sektörü etkileyen geliþmeleri þöyle sýraladý: "Ekonomik büyümenin neredeyse durma noktasýna geldiði ve siyasi istikrar ortamýnýn kalmadýðý 2002 yýlý, 2003 yýlýnda hem bizleri hem de sektördeki diðer firmalarý doðrudan etkilemiþ ve genel olarak firmalarýn cirolarý azalmýþtýr. Buna ilave olarak dünyadaki siyasi ve ekonomik geliþmeler ve ayrýca bölgesel olarak yaþanan savaþ ortamý, yaþanan diðer olumsuzluklar olarak sektörü doðrudan etkilemiþtir yýlý Kasým ayýnda yapýlan genel seçimler siyasi istikrarý getirmesine raðmen, bütçenin hazýrlanmasý ve projelerin ihale edilmesi gecikmiþ ve 2003 yýlýnýn ilk yarýsý duraðan olarak seyretmiþtir. Kamu ihalelerindeki gecikmenin nedenlerinden biri de, yeni uygulamaya konan Kamu Ýhale Yasasý'nýn getirmiþ olduðu bir takým güçlükler ve hatta belirsizlikler olmuþtur. Bu nedenle bazý ihaleler ancak bu yasanýn dýþýna çýkarýlarak gerçekleþtirilebilmiþtir. Yine 2003 yýlý içerisinde döviz kurlarýnýn geriye gitmesinden dolayý bazý fiyatlarýn TL olarak düþmesi, alýcý firmalarýn stok yapmayarak alýmlarýný azaltma yoluna gitmelerine neden olmuþtur." 2004 yýlýnda yurtiçi satýþ ve ihracat rakamlarýný artýrmayý hedeflediklerini kaydeden Genel Müdür Gündoðdu, "Yakýn geçmiþte yaþanan bu olumsuzluklarýn artýk sona erdiði düþüncesiyle, HES olarak hedeflerimizi ve moralimizi yine en üst seviyede tutuyoruz. Bu inançla 2004 yýlý satýþlarýmýzý geçen yýla oranla en az yüzde 50 artýrmayý hedefliyoruz. Burada yurtiçindeki pazar payýný korumanýn ve artýrmanýn yaný sýra ihracat rakamlarýmýzý ve yurtdýþý pazarlarýmýzý geniþletmeyi istiyoruz. Rekabetin çok çetin olarak yaþandýðý günümüzde, kurumsallaþmýþ ve bilimsel metodlarý kullanan firmalarýn ayakta kalacaðý bilinci içerisinde; araþtýrmacý, yatýrýmcý, yenilikçi ve üretken bir anlayýþla HES'i dünya markasý yolunda yapma gayretlerimize devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. NASIL BÝR TÜRKÝYE ÝSTÝYORSUNUZ..? YAKINDA BAÞLIYORUZ. SÝZLERE SORUYORUZ... NASIL BÝR SÝYASETÇÝ, NASIL BÝR HUKUK, NASIL BÝR CUMHURBAÞKANI, NASIL BÝR BAÞBAKAN, NASIL BÝR ADALET BAKANI, NASIL BÝR HAZÝNE BAKANI, NASIL BÝR ODA BAÞKANI, NASIL BÝR SÝVÝL TOPLUM KURULUÞU, NASIL BÝR SENDÝKACI, NASIL BÝR ESNAF, NASIL BÝR ESNAF BAÞKANI, NASIL BÝR SAÐLIK SEKTÖRÜ, NASIL BÝR SAÐLIK BAKANI, NASIL BÝR HASTANE, NASIL BÝR DOKTOR, NASIL BÝR BANKACILIK, NASIL BÝR MERKEZ BANKACISI, NASIL BÝR BANKA GENEL MÜDÜRÜ, NASIL BÝR ÝHRACATÇI, NASIL BÝR SANAYÝCÝ... NASIL... NASIL...NASILL... YAKINDA...

20 ÞUBAT 2004 Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Bizim Ýstanbul bir yana Türkiye bir yanadýr. Þuanda tartýþýlan konu Ýstanbul Büyükþehir belediye baþkanlýðýdýr. Yýllýk dönen para, yatýrým, girdi, kaynaklar olarak tam tamýna bu gün için dolar bazýnda 15 milyar $. Halk Ýstanbul'da periþan edilmiþ gözle görülen fazla bir þey halkýn gündemine merhem olmamýþtýr. Sadece orayý sök burayý yap KAZ-KAZAN, KAZDIR-KAZAN, BOZDUR- KAZAN inþaat politikasýndan baþka, halkýn huzuruna, refahýna yönelik, trafiðin týkanan zulümünden baþka bir çare ve tedbirler alýnmamýþtýr. Yýllýk harcamalar girdi gelir kalemleri milyarlarca dolarlarla ölçülüyor. Nüfus 15 milyon para girdisi 2003'de 15 milyar dolardýr. Halk izliyor, siyasi partilerde seçim atmosferi paniði esnafýnda, eþrafýnda ve meslek odalarýnda YAPI ELEMANLARI PAZARLAMAVE ÝNÞAAT A.Þ. E-5 Karayolu Üzeri 32.Km. Bandros Mevkii Tuzla / ÝSTANBUL Tel: (pbx) (4 hat) Fax: 0216, herkes ayaða kalkmýþtýr. Ýktidar diyor ki "Ben bu günkü belediye baþkanýný kabul etmiyorum" ve de karar verilmiþ eski ÝSKÝ genel müdürü olan, su problemlerinde baþarý göstermiþ, baþbakana da çok yakýn ve güvendiði adamý olmasý nedeni ile iktidardan Veysel çýðlýklarý atýlarak gün yüzüne çýkmýþ bizim adaylarýmýz vardý deseler de iþ belli o tarafta, aday belirlenmiþtir. DSÝ Genel Müdürlüðü görevinin baþýndan ayrýlmasý an meselesidir. (Biz bu yazýyý kaleme aldýðýmýzda henüz ayrýlmamýþtý)ve ayrýlmýþtýr. Ýktidarýn Ýstanbul Büyükþehir adayý olarak kesin gözü ile bakýlmaktadýr. Þuandaki baþkan Ali Müfit Gürtuna'da kendine yeni yollar aramakta, bir yuva bulmaya çalýþmaktadýr. Belediyedeki teþkilatlar da Ali Müfit Gürtuna'ya hepside gidici gözü ile bakmaktadýr. Zaten taban teþkilatlar olarak Ýstanbul halkýnýn anasýný aðlatýyor, gece doðal gazýný kesiyor, gündüz suyunu kesiyor. Halk bu iki teþkilatýnýn uygulamalarýndan bezdirilmiþ. Þimdiki baþkanýn ve ÝSKÝ Genel Müdürü Dursun Ali'nin haberleri bile olmuyor. Halkýn zaten bunlara ulaþmasý aya ulaþmaktan daha zordur. Halk bunlardan umudunu kesmiþ ve yýlda 15 milyar dolarý ödemekten býkmýþtýr. Halk su için ÝSKÝ' ye hep paralarý cezalý, gecikmeli olarak tonlarca para ödemiþtir. Yapýlan metrolar, raylý sistem 24 saat halktan çok büyük milyarlarca para kesmektedir. Taksim - Levent arasý günde bir milyonun üzerinden yolcu taþýma parasý topluyor. Aynen yine Sirkeci- Esenler otogar arasýnda günde 1,5-2 milyon kiþiden 24 saat taþýma bilet paralarýný topluyor. Diðer taraftan ÝETT'ye baðlý binlerce otobüsler, minibüsler, deniz otobüsleri harýl harýl paralarý Ýstanbul Büyükþehir belediyesine yumurtlatýyor. Tükenecek gibi deðil daha, Büyükþehir belediyesine ait parklar, otoparklar ve açýk eðlence yerlerindeki deðnekçiler bile belediyeye para akýtýyorlar. Yollarý estiriyor, kenarlarý tekrar sökülüyor, tekrar yaptýrýyor ki insanýn aklý ve dimaðý, beyini duruyor. Þimdi yumurta geldi seçime, 3 aydan daha kýsa zaman kaldý. Her taraftaki aç kurtlarýn hepsinin gözü bu Ýstanbul Büyükþehir belediyesine çevrilmiþ. Burasýný bu seçimde nasýl ele geçiririz, burasý biraz da bize çalýþsýn diyen gruplar, siyasi partiler, sivil toplum dernekleri hep harekete geçmiþler. Tabi ki iktidarýn gücü de 15 milyonluk bu metropolde ortadadýr zaten. Ýktidarýn baþý T.C Baþbakanýdýr. kendisini bu makama da taþýyan asýl ana yer ve güç de Ýstanbul Büyükþehir belediyesindeki baþkanlýðýnýn saðladýðý bu avantaj sayesinde bu büyük ulusal tanýtýmdaki rolünde zaten yaþamýþ ve bilmektedir. Niçin orasýný ben bile baþbakan olsam boþ býrakamam. Çünkü demek ki orada oturanlar artýk T.C Baþbakanýda olabiliyorlar. Ýstanbul Büyükþehir belediyesindeki asýl yarýþta burasýnýn yeni dönem baþ-kanlýðýnda. Her partide bir büyük siyasi gayret ve ça-balamalar yaþanmaktadýr. Þuanda TBMM'de iki parti vardýr biri AKP diðeri ise malum CHP'ydi o da bir zaman burasýný ele geçirmiþti. Baþka isim adý altýnda Prof. Dr. Nurettin Sözen'le çamura kadar batmýþlardý. ÝSKÝ ve Ergün Göknel olayý Murat Karayalçýn olayý ASKÝ ve Metro olaylarý ile kaybolup gitmiþlerdi ta bugünkü 2004 Mart ayýnda yapýlacak seçimde yine kendilerini si-yasi bir iþ baþýndaki ana muhalefet partisi olarak elbette bir adayý olacaktýr. Ama ve lakin kazanma þanslarý da maalesef Deniz beyin Genel baþkan politikalarý ile hiçte parlak gözükmemektedir. Bize göre yanýlmayý da isteriz ama görünen þeklin þemasý budur. Çarþambanýn gidiþi Perþembenin geliþi, nasýl olacaðýnýn da taaa kendisidir. Çünkü baþbakanýn Ýstanbul'da kendine göre býraktýðý izler bulunmaktadýr. Adalara bile su borusu döþe-yen tek baþkan unvanýný da almýþtýr. Bizim millet kimin ne yaptýðýný kolayca bir kenara atmaz. Huyu odur, diðerlerinin de, bu metropolde bu güne kadar yaptýklarýda fazla bir þeyleri de doðrusu hiç yok denecek kadar azdýr ve tabi ki onlarda siyasetlerini yapacaklardýr. ANAP, DYP, FP, MHP, CHP partisi de dahil olmak kaydý ile. Türkiye genelindeki Büyükþehir belediyelerindeki seçimin %100'ünü de bu dönem AKP tek baþýna alacaktýr. Aday kim olursa olsun çok da mühim deðildir. Halkýn umudu T.C Baþbakaný Tayyip Erdoðan'a daha umutlu olarak bakýlmaktadýr. Bu bir yýl daha umut bekleme ve halký kurtarabilir diye bu halk Türk ulusu olarak iktidar taraflýsý da iktidar taraflýsý olmayanlar da bu günkü Recep Tayyip Erdoðan'a bir yýl daha veriyorlar umut bitmedi çünkü. Giden batakçý kafilelerden çok çektiler ve bu günkü iktidarý da kerhen, bilerek, isteyerek ortak noktada buluþarak, azimle denemekte de olsa, iþ baþýna getirmeye karar vermiþti, bu toplumun geneli. Çünkü elinde baþka bir grupta yoktu. Diðerlerinin hiçbir umut ve güven verecek izleri kalmamýþtýr. Hep sýfýrý tüketmiþler, bu halkýn soyulmasýnda yýla yakýn üç trilyon dolarlara varan soygunun, vurgunun ve pahalýlýðýn; hukuk ve adaletin yok denecek kadar kucaðýna atmýþlardý. Ýþsizliðin, aþsýzlýðýn, hastane bataklýðýnýn, eðitimde yapýlan halk çocuklarýnýn soygununun, tarýmýnýn, hayvancýlýðýn, yatýrýmsýzlýðýnýn, beyaz enerjinin, mavi akýmýnýn ve ayrýca bu belediye soygunlarýnýn, kooperatifçilik, siteler yönetimlerinin ve toplu konut idaresi, kamu ortaklýðý fonlarýnýn adý altýndaki yapýlan pislikleri ile 24 Ocak 1980 kararlarýndan beri faili meçhul cinayetlerin binlere ulaþmasýnýn, sað ve sol kardeþ kavgalarýnýn kanlarýnýn akýtýlmasýndaki geçen zamanlarý, benim memurum iþini bilir sloganlarýný, verdimse ben verdimlerinin resmi aðýzlardan duyulmasýný, sahte ihracatçýlýk furyalarýnýn, bir tek grubun bile 57 milyar dolar olan ve T.C Devlet güvenlik mahkemelerine gelen örümcek aðlarýnýn. Türk halký buralara bir günde bir yýlda beþ yýlda gelinmedeki. Ta bu iþlere 1.MC, 2.MC'lerden baþlayarak bu günlere gelinmiþtir. Bugünkü iktidara da bu sebeple bu halk sarýlmýþtýr ve AKP'nin etrafýnda bir yýlda toparlanmasýndaki asýl sebepler bunlardýr. Hazineden yýllarca ödenen borçlarýn, faizlerin 25 yýlýný toparladýðýnýz zaman 3-4 trilyon dolarlara varan rakamlarý bulan bu 70 milyonluk halk kesimi, her gün yapýlan zamlarla buraya kadar getirilmiþtir. Devlet adýna bir de KDV icat olmuþtur onu da ödemiþ, iþ baþýna gelen iktidarlar, bürokratlarý ile iþbirliðindeki partizan ve çýkarcý müteahhit ve sahte ihracatcý, ithalatçý, teþvikçilere hazine eli ile, T.C. Devlet bankalarý eli ile ve özelleþtirme eli ile tefecilerine baþka birilerine peþkeþ çektirerek plase etmiþlerdir. Bu halk bunlarý hesaplaþmýþtýr ve Recep Tayyip Erdoðan'a bakýlan gözlere de çok dikkat çekilmiþtir. Hiçbir þeyi yemediler, bu seçim týpký bir gidenleri kovma seferberliði gibi yapýlmýþtýr. Milattan önce, milattan sonra gibi olmuþtur.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı