Hukuk ve etik aç s ndan kardiyopulmoner resüssitasyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk ve etik aç s ndan kardiyopulmoner resüssitasyon"

Transkript

1 374 Derleme Review Cardiopulmonary resuscitation in the view of ethics and law Mehmet Yokuflo lu, Mehmet Ery lmaz*, Oben Baysan Gülhane Askeri T p Akademisi, Kardiyoloji ve *Acil ve lk Yard m Anabilim Dallar, Ankara, Türkiye ÖZET T p hizmeti sunulurken temel prensip hastan n olas komplikasyonlar, ters ve yan etkiler konusunda bilgilendirilmesi ve hastan n t bbi giriflimi kendi r zas ile kabul etmesidir. Ancak kardiyopulmoner resüssitasyonda bu etik normlara uymak mümkün de ildir. Sa l k çal flanlar yla hasta ve hasta yak nlar n n beklentilerinin, hedeflerinin örtüflmedi i durumlarda hukuki problem ç kabilir mi? Beklenen yaflam süresi ve kalitesi resüsitatif çabay etkilemeli midir? Halen tüm dünyada tart fl lmakta olan hukuki ve kültürel normlar n ülkemizde de tart fl lmaya aç lmas amac yla resüssitasyon iflleminde hastan n otonomi hakk, yarars zl k prensibi, resüssitasyonu sonland rma, resüssitasyonu kimlerin yapmas gerekti i, resüssitasyon esnas nda hasta yak nlar yla iliflkiler konular nda, kendi fikirlerimizi mevcut k lavuzlar ve literatür bilgileri fl nda özetlemeye çal flt k. (Anadolu Kardiyol Derg ) Anahtar kelimeler: Kardiyopulmoner resüssitasyon, etik, hukuk, kültür ABSTRACT In all medical and surgical interventions, the main principle is to inform the patient of possible complications, side and adverse effects of the intervention and patient s acceptance with his/her own will. However, it is impossible to obey this ethical norm in attempting cardiopulmonary resuscitation. May a legal problem arise when the goals of health care providers and the patient and family members could not be overlapped? Have expected survey and quality of life influence on resuscitative efforts? In order to discuss legal and cultural norms in our country, which is still under discussion all over the world, we tried to summarize our own opinions about the patient s autonomy, principle of futility, termination of resuscitation, who should attempt resuscitation and relations with family members during resuscitation under current guidelines and literature. (Anadolu Kardiyol Derg ) Key words: Cardiopulmonary resuscitation, ethics, law, culture Girifl Modern toplumlarda t bbi ve cerrahi tüm ifllemlerin ortak amac, öncelik s ras na göre yaflam korumak, bireyi sa l na kavuflturmak, ac y dindirmek ve fonksiyon kayb n s n rlamakt r. Kardiyopulmoner resüssitasyonun bu sayd klar m zdan farkl olarak çok önemli bir hedefi daha vard r ki, bu da klinik ölümü henüz düzelebilen safhas ndayken geri döndürmektir. Ancak bu, hastalar n küçük bir bölümünde baflar labilmektedir (1, 2). Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin de kabul etti i ve iç hukukuna ithal etti i nsan Haklar Evrensel Beyannamesi nin konumuzla ilgili bölümleri yaflama hakk, insani olmayan ve zarar verici tedavilerden korunma hakk, özel yaflam ve aile yaflam na sayg, hastan n kendi durumu ve tedavi seçenekleri hakk nda bilgi alma özgürlü ü ile bu haklarla iliflkili olarak ay r mc l k içeren uygulamalardan korunma haklar n içerir. Bu beyannamenin ruhu insan onurunu yüceltmek ve karar vermede fleffaf olmakt r. Tüm dünyada halen tart fl lmakta olan kardiyopulmoner resüssitasyon (KPR) konusu son derece karmafl k olup ülkemizde henüz kapsaml olarak tart - fl lmaya bafllanmam flt r ve bu konuda yaz lanlar di er ülkelerdeki k lavuzlar n tercümesi niteli indedir (3). Ülkemizde KPR a karar vermede, sonland rmada, resüssitasyon s ras nda aile ile iliflkilerde genellikle sa l k çal flanlar olaylar yönlendirerek paternalist bir yaklafl m sergilemektedir. Bu paternalist yaklafl m geliflmifl ülkelerde ciddi elefltirilerle karfl karfl yad r ve yavafl yavafl yerini hasta ve yak nlar n n kat l m n içeren etik yaklafl mlara b rakmaktad r. Yine özellikle bat ülkelerinin hukukunda KPR ile ilgili düzenlemeler ve örnek olabilecek davalar dikkati çekmektedir (4). Yaz flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Mehmet Yokuflo lu, Gülhane Askeri T p Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Tel: Gsm: Faks: E-posta:

2 Anadolu Kardiyol Derg 375 Bu derlemede amac m z tüm dünyada henüz tart flmal bir konu olan KPR un etik ve hukuki boyutunu kültürel faktörlerden ileri derecede etkilenmesi sebebiyle ülkemizde de tart flmaya açmakt r. Bu amaçla dünyadaki mevcut k lavuzlar ve literatür bilgileri çerçevesinde konuyu özetleyip kendi görüfllerimizle birlikte gündeme tafl d k. Otonomi hakk Modern ça da etik prensipler çerçevesinde ülkemizde de yerini alan t p hukuku düzenlemelerinde hastan n otonomi hakk sakl d r. Buna göre her türlü t bbi ve cerrahi ifllemden önce hastan n bilgilendirilmesi ve ifllem için onay n n al nmas gerekmektedir. Hastan n bilgilendirilmesi, hekimin hastay karfl s na al p ifllem hakk nda bilgi vermesi veya ifllem ile ilgili haz r matbu formlar hastan n okuyup ifllem için r za gösterdi ine dair imza vermesi demek de ildir. Etik prensipler içerisinde hastan n bilgilendirilmesi; hastan n gerekli bilgiyi almas, kendi durumunu, prognozunu, önerilen giriflimin do al seyrini, tedavi alternatiflerini ve risk fayda iliflkisini anlamas demektir. Bu ifllem özellikle hastan n entelektüel seviyesinin azalmas yla zorlaflan ve vakit alan bir ifllemdir. Oysa pratikte kardiyopulmoner resüssitasyonun tan m nda yatan klinik ölümün geri döndürülmesi çabas için hastan n bilgilendirilmesi söz konusu olamaz. Zira karfl m zda fluuru kapal, klinik olarak ölmüfl bir birey vard r. Bunun yan s ra resüssitasyonun do as çok h zl davran lmas n gerektirmektedir. Dolay s yla bilgilendirme için vakit de yoktur. Sonuç olarak insanlar n en temel hakk olan bilgilendirme ifllemi kardiyopulmoner resüssitasyon için genellikle geçerli de ildir ve paternalist yaklafl m gerektirir. Acil durumlarda hasta onay na gerek olmad Amerika Birleflik Devletleri nde de kabul edilmektedir (5) Klinik ölümü geri döndürmeyi hedefleyen ancak, bu s rada hafiften a ra kadar genifl bir spektrumda nörolojik hasarlarla sonuçlanabilen ifllemleri yapanlar, (bu süreçte yer alan tüm sa l k çal flanlar ) acaba günün birinde tazminata mahkum edilirler mi? Avustralya k lavuzunda (6) kurtar c n n dava edilmekten korkmamas gerekti i ö ütlenmektedir, zira dünyada iyi niyetli bir giriflimden dolay kimseye dava aç lmamaktad r. Bu konuda ülkemiz hukuk sisteminde herhangi bir düzenleme bulunmamaktad r ve dolay s yla tan mlanm fl bir suç söz konusu de ildir. Ölme hakk da tüm dünyada tart flmal bir konudur, böyle bir hakk n kabul edilebilirli i bizim fikrimizce ve nsan Haklar Evrensel Beyannamesi gere ince söz konusu de ildir. Ancak son dönem kronik hastal olanlar için tart fl lmas gerekir. Holey ve ark.n n (7) çal flmas nda 1990 dan 2005 e nefrologlar n kronik diyaliz hastalar nda tavr n n de iflmeye bafllad n ve son dönem hastalarda (demans, iletiflimsiz hastalar ve bilinci kapal olgular) diyalize devam edilmemesinin ve KPR yap lmamas gerekti i yönünde fikir olufltu u ortaya konmaktad r. Benzer olarak, bir di er önemli konu da implante edilebilir, kardiyoverter defibrilatörü (ICD) olan olgulardaki yaklafl m tarz d r. Fiziksel veya biliflsel fonksiyonlar ileri derecede s n rlanm fl bireylerde hastan n hekimi ICD nin çal flmas n n devam na karar verebilir mi? Bu konuda da dünyada henüz herhangi bir fikir yoktur ve tart flmalar yeni bafllam flt r (8). Kuzey Amerika ve Bat Avrupa hukukunda ve KPR k lavuzlar nda resüssitasyon yapmay n (Do Not Attempt Resuscitation DNAR ) kavram ve bununla ilgili yöntemler belirtilmifltir, ancak ülkemizde henüz hukuki bir düzenleme olmad gibi, etik yönüyle de herhangi bir tart flma ve fikir beyan henüz yoktur. Yarars zl k Prensibi T bbi pratikte yer alan prensiplerden birisi de yarars zl k prensibidir. Buna göre yaflam süresi ve/veya yaflam kalitesinde herhangi bir iyileflme sa lamayan giriflimler beyhudedir. Burada olay n etik boyutunun yan s ra ekonomik boyutu da önem kazanmaktad r. Zira herhangi bir fayda beklenmiyorsa ifllem ve zaman maliyeti de göz önüne al nmal d r. Amerika Birleflik Devletleri verileri kurtar lan her yaflam için, $ üzerinde maliyet öngörmektedir (9, 10). Bu bafll k alt nda tart flmak istedi imiz konu, resüssitasyon sonras prognozu belirleyen faktörlerin, resüssitasyon öncesi ve/veya esnas nda göz önüne al n p al nmamas d r. Bilindi i gibi, resüssitasyon sonras prognozu belirleyen faktörler, hastaya ait de iflkenler ve kardiyak arrest de iflkenleri olarak tan mlanmaktad r. Hastaya ait de iflkenler; hastan n bilinen efllik eden bir hastal n n varl ve almakta oldu u tedavidir. Kardiyak arrest de- iflkenleri ise; flahit olunmufl arrest, sa l k personelinin hastayla ilk temas nda hastan n kalp ritmi, kardiyak arrest ile resüssitasyona bafllama aras ndaki süre ve defibrilasyonun yap l p yap lmamas d r. Ancak bu faktörler tek bafl na veya kombine halde bile kalitatif yarars zl k prensibini karfl layamamaktad r. Örne in, metastatik malignitesi olanlarda kardiyovasküler kollaps geliflti inde, resüssitasyon yap l p yap lmamas, ciddi bir ikilem olarak karfl m zdad r. Metastatik malignitesi olanlar klinik olarak nispeten iyi durumda olabilirler. Yap lan çal flmalar metastatik kanserli kardiyak arrestlerin hastaneden taburcu olma flanslar n n %10 oldu unu ve bunlar n %4 ünün yaflam süresinin bir y l oldu unu bildirmektedir (11-13). Bunun yan nda hastayla ilk temastaki kalp ritmi resüssitasyonun, baflar s aç s ndan en önemli de iflkenlerden birisidir. Hastayla ilk temasta bradiaritmi veya asistoli olanlar, en kötü prognoza sahiptir. Miami çal flmas nda bu olgular n yaln zca %9 u hastaneye ulaflt r labilmifl ve hiç birisi taburcu edilememifltir (14). Tüm kardiyak arrestlerin yaln zca %7 ila 10 unda ilk temasta ritm sürekli ventrikül taflikardisi (VT) dir ve sonucu en iyi olan alt gruptur. Yüzde 88 inde resüssitasyon baflar l d r ve hastaneye canl ulaflt r labilirken %67 si taburcu edilebilir (14). Miami çal flmas nda olgular n en büyük bölümünü oluflturan, bafllang ç ritmi ventrikül fibrilasyonu (VF) olan gruptur ve prognozlar VT grubu ile asistoli grubu aras ndad r. Bu olgular n %40 baflar yla resüsite edilir ve hastaneye ulaflt r l rken %23 ü taburcu olur (14). Kardiyak arrestlerin ço ununun bafllang c, h zl sürekli VT dir ve kollaps ile hastayla temas zaman n n uzamas na ba l olarak ilk yard m personeli ulaflana kadar VF ye dejenere olmaktad r. Defibrilasyon sonras bradiaritmiler kötü prognostik belirteçtir. Defibrilasyon sonras kalp h z 60/dk alt nda olanlarda prognoz kötüdür ve bu olgular n %95 i hospitalizasyon öncesi veya hospitalizasyon esnas nda ölürler (15). Eisenberg ve ark.lar (16) çal flmalar nda standart kardiyopulmoner resüssitasyon (KPR) tekni i ile hastaneye ulaflt rma ve hastanede defibrilasyon ile derhal defibrile edilerek hastaneye ulaflt r lan gruplar karfl laflt rm fl ve standart KPR grubunda olgular n %23 ünün hastaneye canl ulaflt r labildi i ve bunlar n %7 sinin taburcu oldu u belirtilmifltir. Buna karfl l k derhal defibrile edilerek hastaneye ulaflt r lan grupta olgular n %53 ü hastaneye canl ulaflt r labilirken %26 s taburcu edilmifltir.

3 376 Anadolu Kardiyol Derg Bir baflka çal flmada ise reaksiyon zaman iki dakika alt nda ise sa kal m oran %48, 10 dakikadan uzun ise %10 dan azd r. Bunlar n ortalama reaksiyon zaman 13 dakika olup sa kal m oranlar %5 dir (17) (ilk kontakta ritmi VT, VF olanlarda ise %9.5 dir). Hastan n resüssitasyon sonras d fl dünya ile iletiflimi olmaks z n yaflamas acaba hasta ve/veya yak nlar için tatminkâr bir hedef olabilir mi? Buna kim karar vermeli? Hasta m, yak nlar m? E er yak nlar diyorsak burada da ciddi bir tan mlamaya gitmemiz gerekmektedir. Zira birinci derece akrabalardan birisi resüssitasyonu isterken di eri istemeyebilir. Ayr ca iletiflim yetene ini tamamen kaybetmifl yani vejetatif formda yaflayan bir insan n yaflam n n de eri de iflik kültürlerde ve de iflik durumlarda farkl de erlendirilmektedir. Yaflam n uzat lmas ve fluurun restorasyonu temel t bbi hedefler olmas na ra men hastan n kendi hedeflerinin ne oldu una kim karar verecektir? Hastal n n son döneminde olan bir flahs n yaflam n n bir veya iki hafta ya da bir ay daha uzat lmas resüssitasyon giriflimi için kabul edilebilir bir hedef midir? Uygun hedefi kim tayin etmelidir? Hasta bafl ndaki hekim mi? Hasta yak nlar m? Hastan n bizatihi kendisi mi ya da bu konuda deneyimli olanlar m? deal olan kardiyak arrest esnas nda bu sorulara yan t aramamakt r. Kardiyak arrest sonras resüssitasyonun sonucunu belirlemekte hekimler yan labilir ve bu kiflisel önyarg larla ilgili olabilir. Karar n çerçevesini toplumsal oydaflma çizmelidir. Fikrimizce toplumsal oydaflma içerisinde klinisyenler, t bbi etik uzmanlar, adli t p uzmanlar, hukukçular, sosyologlar, ilahiyatç lar ve hastan n kendisini temsilen toplumun tüm kültür ve sosyal katmanlar ndan insanlar olmal d r. Hasta yak nlar hekimi uygun olmayan gereksiz giriflimlere zorlayabilir. Ancak böyle durumlarda toplumsal oydaflman n ve bunun sonucu olarak vücuda getirilen hukukun varl nda hekimin giriflimi reddetme hakk do ar. Oysa halen ülkemizde bu konuda her hangi bir hukuki düzenleme yoktur. Amerikan T p Cemiyeti nin Etik ve Hukuk Konseyi 1991 y l nda hastan n sorumlu hekiminin resüssitasyonun beyhude oldu una karar vermesi durumunda, hastan n KPR yap lmas yönünde geçmiflteki talebine ra men KPR yap lmayabilir demektedir (18). Buna paralel olarak Amerikan Kalp Cemiyeti nin k lavuzuna göre KPR ve ileri yaflam deste inden fayda beklenmiyorsa (örne in KPR ile etkili dolafl m sa lanamam flsa) sa l k çal flanlar KPR ye zorlanamaz ifadesini kullanmaktad r (19). Birleflik Krall k k lavuzlar ise hastan n hekimi, hasta ve hastan n ailesiyle birlikte yerel politikalara uygun olarak resüssitasyon karar verilmesini gerektirmektedir. Ancak tüm kurumlar n resüssitasyon politikas nda aksi aflikar biçimde kararlaflt r lmad kça, KPR yap lmas istenmektedir (20). Resüssitasyonu sonland rma Hastanede resüssitasyonu sonland rma karar hastan n hekimine aittir. Hastane d fl nda ise hastay, arrest nedenini ve resüssitasyondaki prognostik faktörleri sa l k ekibi de erlendirmek durumundad r. Bu faktörler KPR bafllayana kadar geçen süre, efllik eden hastal k, arrest öncesi durum, hastayla ilk temastaki ritmdir. Bu faktörlerin hiçbirisi ne tek bafl na, ne de kombine olarak gidiflat kesin biçimde belirleyemez. Kötü prognoz ile iliflkili olan en önemli faktör resüssitasyon bafllayana kadar geçen süredir (21-23). Süre uzad kça hastaneden taburcu olma ve nörolojik sistemin intakt kalma flans azalmaktad r (24-25). Kardiyak arrest s ras nda nörolojik durumun gelece ini belirleyecek kesin bir kriter yoktur. Elimizdeki mevcut bilgiler KPR ve ileri kardiyak yaflam deste- ine ra men 30 dk içinde spontan dolafl m n geri dönmemesi halinde resüssitasyonun baflar l olamayaca n ve sonland r labilece ini iflaret etmektedir. E er spontan dolafl m KPR n herhangi bir zaman nda geri dönerse resüsitatif çaban n uzat lmas uygun bir hal tarz d r. Afl r doz ilaç veya arrest öncesi hipotermi (so uk suda bo ulma) gibi durumlarda resüssitasyonun süresi daha da uzat lmal d r. Ne halktan birisi, ne de sa l k personeli kardiyak arrest kurban n n mevcut veya gelecekteki yaflam kalitesini, mevcut veya tahmin edilen nörolojik duruma göre de erlendiremezler. Tahmin edilen yaflam kalitesi KPR u sonland rmak için asla bir ölçüt olarak kullan lamaz. Geri dönüflümsüz beyin hasar veya beyin ölümü resüssitasyon s ras nda belirlenemez. Hastane d fl kardiyak arrestlerde sa kal m %5 ila 18 aras nda de iflmektedir (26-28). Hekimler ile kardiyak arrest yaflayanlar n n yaflam kalitesi de- erlendirmeleri aras ndaki korelasyon ise oldukça zay ft r. nsanlar nadiren hastal klar n n gelece ini planlar ve pek ço u KPR konusunu konuflmak ya da direktif vermek istemez. S radan insanlar KPR un baflar s konusunda afl r iyimserdirler. Baz insanlar ise ciddi rezidüel nörolojik defisit ihtimali nedeniyle KPR u reddederler. Gerçekte pek çok çal flmada kardiyak arrest yaflayanlar nda yaflam kalitesinin kabul edilebilir düzeyde oldu u gösterilmifltir (29). SUPPORT çal flmas na göre resüssitasyon istemeyen olgular, KPR isteyen olgulara göre fikrini daha fazla de ifltirmektedir (30). Bu nedenle Amerika Birleflik Devletleri hukukunda DNAR emri iki ay süre ile geçerli kabul edilmektedir. Genel olarak kabul gören afla daki durumlarda resüssitasyon sonland r lmal d r. Etkili spontan dolafl m ve solunumun sa lanamamas Geri dönüflü olmayan ölümün aflikar belirtilerinin görülmesi (rigor mortis, dekapitasyon, ölü lekeleri) Kurtar c n n çevresel faktörlerle resüssitasyona devam edememesi (tehlikeli çevre kirlili i veya resüssitasyona devam edilmesi halinde di er insanlar n da risk alt nda kalma ihtimali) Kardiyopulmoner resüssitasyon uygulayacak personel risk alt na girecekse (Silahl çat flma sürerken atefl hatt nda resüssitasyon yap lamaz) Maksimal tedaviye ra men ilerleyici septik flok ya da kardiyojenik flok gibi durumlarda vital fonksiyonlar n bozulmas ve fizyolojik hiçbir faydan n beklenmedi i durumlar Yirmi üç haftal k gebelikten önce do anlar, do um a rl 400 g alt nda olanlar, anensefali, tirizomi 13 ve 18 saptanan yeni do anlar Hastan n geçerli DNAR emri varsa (Bu husus Transatlantik hukukunda vard r. Ülkemizdeki hukuk sistemi içerisinde böyle bir emrin geçerlili i ya da geçersizli i ile ilgili hiç bir düzenleme yoktur.) Resüssitasyonu kim yapmal d r? Hollanda da yap lan çal flmada kardiyak arreste flahit olanlar n %46 s çevredekiler, %44 ü aile fertleri, %1 i ise polis olarak saptanm flt r. Sa l k ekibi olay yerine gelene kadar olgular n %45 ine çevredekiler, %25 ine pratisyen hekimler, %19 una polis ve %11 ine aile fertleri temel resüssitasyona bafllam fllard r. Hastaneden taburcu olma oranlar nda, bu gruplar aras nda istatistiksel bir fark bulunamam flt r (31).

4 Anadolu Kardiyol Derg 377 ARREST çal flmas na göre kümülatif ortalama olarak kardiyovasküler kollaps sonras, olay yerine ilk önce polis ulaflmaktad r ve ortalama reaksiyon süresi 6 dk d r. Sa l k ekibinin ortalama reaksiyon süresi ise 11 dk d r (32). Buna göre öncelik s ras na göre tüm sa l k çal flanlar, kamu emniyet ve asayiflinden sorumlu personel, itfaiyeciler ve tüm toplum KPR konusunda bilgilendirilmeli ve e itilmelidir. Yine tecrübelerimize göre kurumumuzda kamu, emniyet ve asayifl personeline verilen acil t bbi müdahale ve KPR e itimlerinde motivasyon eksikli inin temel nedeninin personelin, bu ifllemler s ras nda hukuki sorumlulu unun do abilece i korkusu oldu u gözlenmektedir. Oysa ülkemiz hukukunda sorumluluk do uracak bir düzenleme yoktur. Bu konuda belirlenecek mevzuat n yürürlü e sokulmas ile toplumsal yarar sa lanaca düflüncesindeyiz. Resüssitasyon s ras nda hasta yak nlar n n hasta yan nda bulunmas Resisütatif eylemler s ras nda bir baflka tart flmal konu da, resüssitasyon s ras nda hasta yak nlar n n hasta bafl nda bulunmas na izin verilmesi konusudur. Atlantik ötesinde 1980 lerin sonunda bu konu tart flmaya aç lm fl ve 1990 larda hasta yak nlar - na izin verilmeye bafllanm flt r. Avrupa K tas nda ise bu konun gündeme gelmesi 3. Milenyumla birliktedir. Günümüze kadar geçen zamanda bat toplumlar nda, hasta yak nlar na izin verilmeye bafllanm flt r ve popüler bir konu olmas nedeniyle de çokça tart - fl lmaktad r. Amerikan Kalp Cemiyeti, Avrupa ve Avustralya k lavuzlar mümkün oldu unca hasta yak nlar na resüssitasyon s ras nda hasta yan nda bulunmalar için f rsat verilmesini önermektedir (1, 6, 19, 20). Ülkemizde ise hali haz rdaki uygulamalarda resüssitasyon esnas nda hasta yak nlar na hasta bafl nda bulunma izni verilmemektedir. Bu izini acaba sa l k personeli kendi inisiyatifini kullanarak m vermiyor, yoksa hasta yak nlar n n bu yönde bir talebi mi yok? Bu soruya yan t arayan iki çal flman n sonuçlar na göre böyle bir uygulamadan, bu uygulaman n sa layaca fayda ve zararlardan haberdar olmad m z görülmektedir (33, 34). Bad r ve Sepit in (34) stanbul ili üniversite, devlet ve Sosyal Sigortalar hastaneleri acil servislerinde çal flan hemflirelerle ve Yantural ve ark. lar n n (33) üniversite hastanelerinin acil t p servislerinde çal flan hekimlerle yapt klar çal flmalarda sa l k çal flanlar n n hiçbirisi resüssitasyon s ras nda hasta yak nlar n hasta yan na davet etmemifl ve hemflirelerin 3 /4 ü hekimlerin ise %82.8 inin hasta yak nlar n n resüssitasyon s ras nda hasta yan nda olmamas gerekti i yönündeki inançlar n ifade etmifltir. lginç bir di er saptama ise hekimlerin sadece %9 u kendilerine resüssitasyon uygulanmas halinde yak nlar n n kendi yanlar nda olmas na izin verilmesini arzu ettiklerini beyan etmifllerdir (33). Bunun yan s ra hasta yak nlar n n ise %78.4 ünün hastalar resüsite edilirken onlar n yan nda olmay arzu etmediklerini ifade etmifllerdir (34). Her iki çal flma da ülkemizde hiçbir sa l k kuruluflunun resüssitasyon s - ras nda hasta yak nlar n n hasta yan nda bulunmas n düzenleyen politikas veya protokolü olmad n bildirmektedir. Oysa Kuzey Amerika da bu yönde protokolü olmayan hastane oran %5 iken (35) bu oran Avrupa da %5.6 d r (36). Hemflirelerin %88.5 i, hekimlerin %82.7 si hasta yak nlar n n olmamas fikrine gerekçe olarak resüssitasyon ekibi ile hasta yak nlar aras nda olas gerginliklerin yaflanabilece i ve resüssitasyon ekibi üzerindeki stresin artaca fikrinden hareket etmektedir (33, 34). Bunun yan s - ra hasta yak nlar n psikolojik sars nt dan koruma kayg s ile hasta yak nlar n n resüssitasyonu sonland rma karar n etkileyebilece i endiflesidir. Bu endifleler önceleri bat ülkelerinde de dile getirilmifl ancak hasta yak nlar na izin verildi inde hasta yak nlar n n psikolojik travmas n n azald bizzat kendilerince ifade edilmifltir (37-41). Boyd ve White (42) ise çal flmalar nda hasta yak nlar n n hasta yan nda bulunmas n n, sa l k ekibi üzerindeki stresi artt rmad n bildirmifllerdir. Sonuç Kardiyopulmoner resüssitasyon konusunda ülkemizde yeterli çal flma yoktur, bunun yan s ra ne sa l k çal flanlar m z n, ne toplumumuzun, ne de toplum önderlerinin herhangi bir tecrübesi olmad kanaatindeyiz. Bu konuda düflünce oluflturulurken ve uygulanabilir protokoller haz rlan rken sa l k çal flanlar (resüssitasyonu uygulayanlar), psikiyatristler, sosyologlar, hukukçular ve toplum önderlerinin konuyu enine boyuna araflt rmalar, tart flmalar ve sonuçta ülkemiz gerçekleriyle örtüflen, ithal ve tercüme olmayan k lavuzlar haz rlamalar gerekti i ve bu k lavuzlara fliddetle ihtiyaç oldu u inanc nday z. Kaynaklar 1. Baskett PJ, Steen PA, Bossaert L; European Resuscitation Council. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation Section 8. The ethics of resuscitation and end-of-life decisions. Resuscitation 2005; 67 Suppl 1: S Böttiger BW, Grabner C, Bauer H, Bode C, Weber T, Motsch J, et al. Long term outcome after out-of-hospital cardiac arrest with physician staffed emergency medical services: the Utstein style applied to a midsized urban/suburban area. Heart 1999; 82: Kurtipek Ö. Kardiyopulmoner resüssitasyonun etik yönü. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007; 3: Cantor MD, Braddock CH 3rd, Derse AR, Edwards DM, Logue GL, Nelson W, et al. Do-not-resuscitate orders and medical futility. Arch Intern Med 2003; 163: Halperin H, Paradis N, Mosesso V Jr, Nichol G, Sayre M, Ornato JP, et al. Recommendations for implementation of community consultation and public disclosure under the Food and Drug Administration's "Exception from informed consent requirements for emergency research": a special report from the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee and Council on Cardiopulmonary, Perioperative and Critical Care: endorsed by the American College of Emergency Physicians and the Society for Academic Emergency Medicine. Circulation 2007; 116: Australian Resuscitation Council. Adult advanced life support: Australian Resuscitation Council Guidelines Emerg Med Australas 2006; 18: Holley JL, Davison SN, Moss AH. Nephrologists' changing practices in reported end-of-life decision-making. Clin J Am Soc Nephrol 2007; 2: Berger JT. The ethics of deactivating implanted cardioverter defibrillators. Ann Intern Med 2005; 142: Swor R, Compton S. Estimating cost-effectiveness of mass cardiopulmonary resuscitation training strategies to improve survival from cardiac arrest in private locations. Prehosp Emerg Care 2004; 8: Nichol G, Valenzuela T, Roe D, Clarc L, Huszti E, Wells GA. Cost effectiveness of defibrillation by targeted responders in public settings. Circulation 2003; 108:

5 378 Anadolu Kardiyol Derg 11. Hofmann JC, Wenger NS, Davis RB, Teno J, Connors AF Jr, Desbiens N, et al. Patient preferences for communication with physicians about end-of-life decisions. SUPPORT Investigators. Study to Understand Prognoses and Preference for Outcomes and Risks of Treatment. Ann Intern Med 1997; 127: Kennedy BJ. Communicating with patients about advanced cancer. JAMA 1998; 280: De Vos R, Haes HC, Koster RW, de Haan RJ. Quality of survival after cardiopulmonary resuscitation. Arch Intern Med 1999; 159: Myerburg RJ, Conde CA, Sung RJ, Mayorga-Cortes A, Mallon SM, Sheps DS, et al. Clinical, electrophysiologic and hemodynamic profile of patients resuscitated from prehospital cardiac arrest. Am J Med 1980; 68: Liberthson RR, Nagel EL, Hirschman JC, Nussenfeld SR. Prehospital ventricular defibrillation. Prognosis and follow-up course. N Engl J Med 1974; 291: Eisenberg MS, Copass MK, Hallstrom AP, Blake B, Bergner L, Short FA, et al. Treatment of out-of-hospital cardiac arrests with rapid defibrillation by emergency medical technicians. N Engl J Med 1980; 302: Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J. The problem of out-of-hospital cardiac-arrest prevalence of sudden death in Europe today. Am J Cardiol 1999; 83 (Suppl 5B): 88D-90D. 18. Council on Ethical and Judicial Affairs, American Medical Association. Guidelines for the appropriate use of do-notresuscitate orders. JAMA 1991; 265: American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 2: Ethical Issues. Circulation 2005; 112 (24 Suppl): IV6-IV British Medical Association; Resuscitation Council (UK); Royal College of Nursing. Decisions Relating to Cardiopulmonary Resuscitation: a joint statement from the British Medical Association, the Resuscitation Council (UK) and the Royal College of Nursing. J Med Ethics 2001; 27: Barzilay Z, Somekh M, Sagy M, Boichis H. Pediatric cardiopulmonary resuscitation outcome. J Med 1998; 19: Kuisma M, Suominen P, Korpela R. Paediatric out-of-hospital cardiac arrests: epidemiology and outcome. Resuscitation 1995; 30: Quan L, Wentz KR, Gore EJ, Copass MK. Outcome and predictors of outcome in pediatric submersion victims receiving prehospital care in King County, Washington. Pediatrics 1990; 86: Ronco R, King W, Donley DK, Tilden SJ. Outcome and cost at a children s hospital following resuscitation for out-of-hospital cardiopulmonary arrest. Arch Pediatr Adolesc Med 1995; 149: Schindler MB, Bohn D, Cox PN, McCrindle BW, Jarvis A, Edmonds J, et al. Outcome of out-of-hospital cardiac or respiratory arrest in children. N Engl J Med 1996; 335: Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J, Gardelov B. Survival after cardiac arrest outside hospital in Sweden. Swedish Cardiac Arrest Registry. Resuscitation 1998; 36: Ekstrom L, Herlitz J, Wennerblom B, Axelsson A, Bang A, Holmberg S. Survival after cardiac arrest outside hospital over a 12-year period in Gothenburg. Resuscitation 1994; 27: Kuisma M, Maatta T. Out-of-hospital cardiac arrests in Helsinki: Utstein style reporting. Heart 1996; 76: Nichol G, Stiell IG, Hebert P, Wells GA, Vandemheen K, Laupacis A. What is the quality of life for survivors of cardiac arrest? A prospective study. Acad Emerg Med 1999; 6: The SUPPORT Principal Investigators. A controlled trial to improve care for seriously ill hospital patients: the study to understand prognoses and preferences for outcomes and risks of treatments (SUPPORT). JAMA 1995; 274: Waalewijn RA, Tijssen JG, Koster RW. Bystander initiated actions in out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation: results from the Amsterdam Resuscitation Study (ARRESUST). Resuscitation 2001; 50: Waalewijn RA, de Vos R, Koster RW. Out-of-hospital cardiac arrests in Amsterdam and its surrounding areas: results from the Amsterdam resuscitation study (ARREST) in 'Utstein' style. Resuscitation 1998; 38: Yanturali S, Ersoy G, Yuruktumen A, Aksay E, Suner S, Sonmez Y, et al. A national survey of Turkish emergency physician s perspectives regarding family witnessed cardiopulmonary resuscitation. Int J Clin Pract 2005; 59: Badir A, Sepit D. Family presence during CPR: a study of the experiences and opinions of Turkish critical care nurses. Int J Nurs Stud 2007; 44: MacLean SL, Guzzetta CE, White C, Fontaine D, Eichhorn DJ, Meyers TA, et al. Family presence during cardiopulmonary resuscitation and invasive procedures: practices of critical care and emergency nurses. Am J Crit Care 2003; 12: Fulbrook P, Albarran JW, Latour JM. A European survey of critical care nurses' attitudes and experiences of having family members present during cardiopulmonary resuscitation. Int J Nurs Stud 2005; 42: Doyle CJ, Post H, Burney RE, Maino J, Keefe M, Rhee KJ. Family participation during resuscitation: an option. Ann Emerg Med 1987; 16: Redley B, Hood K. Staff attitudes towards family presence during resuscitation. Accid Emerg Nurs 1996; 4: Belanger MA, Reed S. A rural community hospital's experience with family-witnessed resuscitation. J Emerg Nurs 1997; 23: Eichhorn DJ, Meyers TA, Mitchell TG, Guzzetta CE. Opening the doors: family presence during resuscitation. J Cardiovasc Nurs 1996; 10: Meyers TA, Eichhorn DJ, Guzzetta CE. Do families want to be present during CPR? A retrospective survey. J Emerg Nurs 1998; 24: Boyd R, White S. Does witnessed cardiopulmonary resuscitation alter perceived stress in accident and emergency staff? Eur J Emerg Med 2000; 7: 51-3.

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Resüsitasyona Tanıklık Hakkındaki Düşünceleri

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Resüsitasyona Tanıklık Hakkındaki Düşünceleri ORİJİNAL ARAŞTIRMA Pediatri Kliniklerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Resüsitasyona Tanıklık Hakkındaki Düşünceleri Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA, a Emine Meziyet KÖŞKEROĞLU, b Gülçin BOZKURT c a İstanbul

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Kardiyak Arrest Sonrası Faydasız Resusitasyon. Doç. Dr. F. Mutlu KUKUL GÜVEN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

Kardiyak Arrest Sonrası Faydasız Resusitasyon. Doç. Dr. F. Mutlu KUKUL GÜVEN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Kardiyak Arrest Sonrası Faydasız Resusitasyon Doç. Dr. F. Mutlu KUKUL GÜVEN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Sivas Yaşayabilirliğin başlamasından sonlanmasına kadar her an önemlidir.

Detaylı

AC L SERV STE KARD YOPULMONER RESÜS TASYONA TANIKLIK EDEN HASTA YAKINLARININ HOfiNUTLU U

AC L SERV STE KARD YOPULMONER RESÜS TASYONA TANIKLIK EDEN HASTA YAKINLARININ HOfiNUTLU U ORJ NAL ÇALIfiMA AC L SERV STE KARD YOPULMONER RESÜS TASYONA TANIKLIK EDEN HASTA YAKINLARININ HOfiNUTLU U *YAKA E., **ERSOY G., ***YANTURALI S. *Uzm. Dr. Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servis, Bayburt **Yrd.

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki makaleler:

ESERLER LİSTESİ. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki makaleler: ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki makaleler: A1. Ersoy N, Akpınar A. Attitudes about prenatal HIV testing in Turkey. Nurs Ethics.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uygulama Önerisi : Hassas Bilgilerin Hiyerarfli çinde ve D fl nda Raporlanmas

Uygulama Önerisi : Hassas Bilgilerin Hiyerarfli çinde ve D fl nda Raporlanmas Uygulama Önerileri 313 Uygulama Önerisi 2440-3: Hassas Bilgilerin Hiyerarfli çinde ve D fl nda Raporlanmas Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 2440 ve Standart 2600 ün ve Etik

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIM Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda Sağlık görevlilerinin tıbbi

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet Keziban Uçar Karabulut Şiddet; aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye kullanılmasını, bireye ve topluma

Detaylı

Olur vermek - neler beklemeye hakk n z var. Yetişkinler için rehber. Consent what you have a right to expect: A guide for adults Turkish

Olur vermek - neler beklemeye hakk n z var. Yetişkinler için rehber. Consent what you have a right to expect: A guide for adults Turkish Olur vermek - neler beklemeye hakk n z var Yetişkinler için rehber Consent what you have a right to expect: A guide for adults Turkish Olur vermek sizin elinizde Bir doktor, hemflire veya terapist sizden

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.7 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De erlemelerde Dikkate Al nmas

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.7 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De erlemelerde Dikkate Al nmas Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.7 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De erlemelerde Dikkate Al nmas 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac, baz tehlikeli veya zehirli maddelerin mülk de erlerini

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Olur vermek - neler beklemeye hakk n z var. Anne-babalar için rehber. Consent what you have a right to expect: A guide for parents Turkish

Olur vermek - neler beklemeye hakk n z var. Anne-babalar için rehber. Consent what you have a right to expect: A guide for parents Turkish Olur vermek - neler beklemeye hakk n z var Anne-babalar için rehber Consent what you have a right to expect: A guide for parents Turkish Çocu unuzun tıbbi araştırmaya katılması ya da tedavisi için olur

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç.

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç. DrugWipe Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç www.aktifdiagnostik.com DrugWipe Trafik Uygulamalar nda Uyuflturucu Madde Testi 1995 2012 17 Yıllık Tecrübe DrugWipe özellikleri 1- En ileri teknoloji: Patentli,

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK 2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK Kaynaklar Circulation, Ekim 2015 1891 - İnsanlarda rapor edilmiş ilk göğüs kompresyonu 1903 - İnsanlarda ilk başarılı göğüs kompresyonu 1947

Detaylı

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Bu döküman Teknik Acil Yardım Masası nın çalışma yöntemini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Ford Otosan Akpınar mah. Hasan Basri cad. No:2 34885 Sancaktepe - Đstanbul Telefon

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Kitap Bölümü DERMAN Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Abdullah Erdil Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Solunum yetmezliği veya dolaşım bozukluğu çocuklarda kardiyak arrestin temel nedenidir. Resusitasyon yapılan

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Acil Serviste Hasta Yak nlar ile letiflim

Acil Serviste Hasta Yak nlar ile letiflim Derleme Acil Serviste Hasta Yak nlar ile letiflim 1 Yardan T., 2 Eden A.O., 1 Bayd n A., 2 Genç S., 2 Gönüllü H. 1 Yard mc Doçent Doktor, Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Acil T p AD. Samsun 2

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı