CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2206 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1214 CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi Yazarlar Kadir Mustafa ÇABUK - Prof.Dr. Alper ÇABUK (Ünite 1-3) Doç.Dr. Yücel GÜNEY (Ünite 5, 6) Arfl.Gör. U ur AVDAN (Ünite 4-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite 7-9) Özge IfiIK - Prof.Dr. Alper ÇABUK - Kadir Mustafa ÇABUK (Ünite 10) Editör Prof.Dr. Alper ÇABUK ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Volkan Yüzer Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Gamze Özbilgin Erflen Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 250 adet bas lm flt r. ESK fieh R, May s 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Co rafya le lgili Temel Bilgiler... 1 CO RAFYANIN TANIMI, KONUSU VE BÖLÜMLER... 3 Co rafyan n Tan m... 3 Co rafyan n Konusu ve Yararland Bilim Dallar... 3 Co rafyan n Bölümleri... 6 Genel Co rafya... 6 Yerel Co rafya... 6 YER YUVARLA I VE EVREN... 6 Yerin fiekli ve Boyutlar... 8 PARALEL-MER DYEN, ENLEM-BOYLAM... 9 Paralel Daireleri ve Meridyenler... 9 Enlem ve Boylam YEREL SAAT - ULUSLARARASI SAAT D L MLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yaflad m z Yer NSAN VE Ç NDE YAfiADI I YAKIN ÇEVRES Toplum Hayat Yak n Çevremiz Çevremizdeki Yerleflim Birimleri Ülkemizde Yönetim CO RAF YÖNLER VE YÖN BULMA Ana Yönler - Ara Yönler Yön Bulmak çin Kullan lan Yöntemler NSANIN ÜZER NDE YAfiADI I F Z K ÇEVRE Yer Kabu unun Yap s Yer Kabu unun Oluflumu Karalar ve Denizler YER fiek LLER N N OLUfiUMU ç Kuvvetler ve ç Olaylar D fl Kuvvetler ve D fl Olaylar BAfiLICA YERYÜZÜ fiek LLER Da lar Ovalar Platolar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Vadiler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Harita Bilgisi HAR TA B LG S N N ÖNEM HAR TA VE TÜRLER HAR TALARDA ÖLÇEK VE ÇEfi TLER Haritalarda Ölçek Ölçek Çeflitleri HAR TALARDA YÜZEY fiek LLER N N GÖSTER LMES HAR TALARDAN YARARLANMA Harita flaretlerinden Yararlanma Harita Üzerinde Uzunluk Ölçülmesi Harita Üzerinde Alan Hesaplama Uzunluklardan ve Alanlardan Yararlanarak Ölçe i Bulma E im Hesaplama Profil Ç karma PLAN H YERARfi S Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Harita Projeksiyonlar ve Koordinat Sistemleri G R fi HAR TA PROJEKS YONLARI Aç Koruyan Projeksiyonlar Uzunluk Koruyan Projeksiyonlar Alan Koruyan Projeksiyonlar Normal Konumlu Projeksiyonlar Transversal Konumlu Projeksiyonlar E ik Konumlu Projeksiyonlar PROJEKS YON TÜRLER S L ND R K PROJEKS YONLAR Merkator Projeksiyonu... 68

5 çindekiler v Transversal Merkator Projeksiyonu Universal Transversal Merkator Projeksiyonu KON K PROJEKS YONLAR Polikonik Projeksiyon Lambert Komformal Konik Projeksiyon DÜZ PROJEKS YONLAR KOORD NAT S STEMLER Co rafi Koordinat Sistemi (ϕ,λ) Dik Koordinat Sistemi (X,Y) Datum Bilgisi PAFTA BÖLÜMLEME VE ADLANDIRMA Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Ölçme ve Ölçme Bilgisine liflkin Temel Kavramlar ÖLÇME B LG S Uzunluk Birimi Aç Birimi Yay Birimi Alan Birimleri ÖLÇME filem NDE MEYDANA GELEN HATALAR Ölçme fllemlerinde Karfl lafl lan Hatalar Kaba Hatalar Sistematik (Düzenli) Hatalar Tesadüfi (Düzensiz) Hatalar Do ruluk ve Hassasiyet Gerçek ve Görünen Hata Ölçü Dengelemesi, Tolerans De eri UZUNLUK ÖLÇÜMÜ Yatay Mesafe Ölçüm Yöntemi Yatay Ölçmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar DETAY ALIMI Ba lama Yöntemi Dik Koordinat Yöntemi (Ortogonal Yöntemi) Alan n Bir Kenar n n Ölçü Do rusu Yap lmas Herhangi Bir Köflegenin Do ru Ölçüsü Yap lmas Birden Fazla Ölçü Do rusunun Kullan lmas Dik Koordinat Yöntemi le Bir Kapal Alan n Detay Ölçümü Ba lama Yöntemi ile Dik Koordinat Yönteminin Karfl laflt r lmas Detay Al m nda Dikkat Edilecek Hususlar Dik Koordinat Yöntemiyle Yap lan Ölçülerin Kontrolü ÜN TE

6 vi çindekiler Ölçü Krokileri Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 7. ÜN TE Temel Ölçme Aletleri ve Haritac l k Hesaplar BAS T ÖLÇME ALETLER Jalon Jalon Sehpas Çekül Çelik fierit Metre Alet Sehpas Total Station Nivo ve Mira GPS D K KOORD NAT S STEM VE TEMEL ÖDEVLER Dik Koordinat Sistemi Trigonometrik ve Jeodezik Daire Temel Ödevler Birinci Temel Ödev kinci Temel Ödev ALAN HESAPLARI Ölçü De erlerine Göre Alan Hesab Al m n Ba lama Yöntemi Kullan larak Yap lmas Durumunda Alan Hesab Al m n Dik Koordinat Yöntemiyle Yap ld Durumlarda Alan Hesab 119 Al m n Kutupsal Yöntem le Yap ld Durumlarda Alan Hesab HAC M HESAPLARI Enkesitlerden Yararlanarak Hacim Hesab Yüzey Nivelman Ölçülerine Göre Hacim Hesab Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Co rafi Bilgi Sistemlerine liflkin Temel Kavramlar TEMEL KAVRAMLAR CO RAF B LG S STEMLER N N TAR HÇES CO RAF B LG S STEMLER B LEfiENLER Personel Yöntem

7 Önsöz vii Donan m Yaz l m Veri CO RAF B LG S STEMLER NDE KULLANILAN ANAL Z YÖNTEMLER. 138 Konumsal Kaynak Envanteri A (fiebeke) Analizleri Yer Seçimi Analizleri Yüzey Analizleri Zamana Ba l Konumsal De ifliklik Analizleri CO RAF B LG S STEMLER N N KULLANIM ALANLARI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar CBS Veri Tipleri ve Veri Modelleri G R fi CBS VER T PLER Konumsal Veri Tipleri CBS VER MODELLER RASTER VER MODEL VEKTÖR VER MODEL KATMAN YAPISI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Co rafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasar m ve Sorgulama Teknikleri G R fi KONUMSAL VER TABANI (GEODATABASE) YAPISI VER KAYNAKLARI VE VER TOPLAMA TEKN KLER CBS DE KONUMSAL VER GÖSTER M VE SEMBOLOJ CBS SORGULAMA TEKN KLER CBS DE TEMAT K HAR TA Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar ÜN TE 9. ÜN TE

8 viii Önsöz S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE CBS Uygulamalar UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA

9 çindekiler ix Önsöz Dünyada içinde bulundu umuz yüzy la damgas n vuran sektör kuflkusuz biliflim sektörüdür. Sektörel anlamda en çok gereksinim duyulan bileflenler ise internet uygulamalar, telekomünikasyon ve flüphesiz bilgi sistemleri uygulamalar d r. Yeryüzündeki verilerin yaklafl k %80 nin mekansal veri oldu u düflünülürse, öneri projenin önemi ortaya ç kacakt r. Bu yaklafl mla bilgi sistemleri uygulamalar n n biliflim dünyas nda en az %30-%40l k bir pay içerdi i düflünüldü ünde, mekansal bilgi sistemleri, yak n bir gelecekte biliflim sektörünün yaklafl k %25-%35lik bir segmentini kapsayacakt r. Mekansal bilgi sistemleri ya da co rafi bilgi sistemleri, dünyan n bir çok ülkesinde çok genifl bir çerçevede kullan lan bir teknoloji haline gelmifltir. Dolay s ile bu teknolojiye iliflkin çal flmalar ve üretilen mekansal veriler, planlama, jeoloji, hidroloji, ziraat gibi pek çok alanda çal flman n birincil veri kayna n teflkil etmektedir. Bunun yan s ra üniversiteler, enstitüler, özel kurulufllar, firmalar vb. kurulufllar için mekansal veriler çal flmalar n n ve bilimsel araflt rmalar n n yap labilmesi için mutlak suretle gereklidir. Dünyada art k çok yayg n bir kullan m alan na sahip olan co rafi bilgi sistemleri ve uzaktan alg lama verileri ülkemizde de özellikle özel sektor, üniversitelerde ve kamu kurulufllar nda kullan lmaktad r. Ancak özellikle kamu kurulufllar nda CBS teknolojilerinden yararlan lmas son derece önemli olmas na karfl n, bu kapsamda çal flabilecek e itimli personelin yetersizli i nedeniyle CBS yeterince etkin kullan lamamaktad r. Bu bak mdan ülkemizde son y llarda co rafi bilgi sistemlerine yönelim ve ilgi artmakla birlikte, yeterli ve nitelikli insan kayna noksanl nedeniyle bu teknolojiden hak etti i düzeyde yararlan lamamaktad r. Ayr ca kimi kamu kurulufllar ndaki yöneticiler co rafi bilgi sistemleri teknolojisinin gereklili i konusunda bilinçli olmakla birlikte, bu konuda yetiflmifl eleman eksiklikleri olmas nedeniyle, yat r m yap p yapmama konusunda karars z kalmaktad rlar. Say lan tüm bu nedenlerle CBS ve yönetim biliflim sistemleri konusunda insan kaynaklar noksanl n gidermenin gereklili i aç kt r. Ülkemizde bilimsel çal flmalardaki, kamu kurulufllar ndaki ve özel sektördeki co rafi bilgi sistemleri ve yönetim biliflim sistemleri konusunda yetiflmifl eleman noksanl n n giderilmesi sonucu teknoloji etkin olarak kullan labilecek ve her y l özellikle kamu kurulufllar taraf ndan milyonlarca dolar maliyetli olarak oluflturulan sistemler at l durumda kalmayacakt r. Bunun yan s ra özellikle planlama, jeoloji, ziraat, ormanc l k a rl kl çal flmalarda bu teknolojiyi daha yayg n ve etkin olarak kullan lmas sonucu, bu bazdaki çal flmalar n niteli i yükselebilecektir. Editör Prof.Dr. Alper Çabuk

10 1CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Co rafyan n konusunu ve bölümlerini aç klayabilecek, Co rafyan n hangi bilim dallar yla ilgisi oldu unu tan mlayabilecek, Teknolojik geliflmelerin ve uzay araflt rmalar n n co rafyan n geliflimine katk s n iliflkilendirilebilecek, Dünya ve evren ile ilgili temel bilgileri yap land rabilecek, Bir yerin enlem ve boylam n saptayabilecek, Yerel ve uluslararas saat sistemlerini ay rt edebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Co rafya Yer Yuvarla Evren Paralel Meridyen Enlem Boylam Yerel Saat Uluslararas Saat çerik Haritas Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl Co rafya le lgili Temel Bilgiler CO RAFYANIN TANIMI, KONUSU VE BÖLÜMLER YER YUVARLA I VE EVREN PARALEL-MER DYEN, ENLEM- BOYLAM YEREL SAAT - ULUSLARARASI SAAT D L MLER

11 Co rafya le lgili Temel Bilgiler CO RAFYANIN TANIMI, KONUSU VE BÖLÜMLER Co rafyan n Tan m Co rafya çok genifl kapsaml ve çeflitli konular içeren bir bilimdir. Co rafya ad, geo; yer ve graphein yazmak, tasvir etmek sözcüklerinin birleflmesinden oluflmufltur. Sözcük anlam yerin tasvir edilmesi olarak belirtilen co rafya; yeryüzünde meydana gelen fiziki ve befleri olaylar n da l m n, aralar ndaki iliflkileri neden ve sonuçlar yla aç klayan bir bilimdir fleklinde tan mlanabilir. Co rafyan n Konusu ve Yararland Bilim Dallar nsan n üzerinde yaflad yeryüzü tek boyutlu bir yüzey olmay p derinli i de olan bir ortamd r. Tafl küre (litosfer), hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer) insan n üzerinde ve içinde yaflad ortam n elemanlar ndand r. Canl lar küresi (biyosfer) de insan n çevresindeki di er bir elemand r. Baflka bir anlat mla, yer kabu unun en üst bölümü, atmosferin alt bölümü, deniz ve okyanuslar n üst bölümleri co rafi anlamda yeryüzüne dahildir. Bu nedenle, co rafya yeryüzünü sadece yerkürenin yüzeyi olarak de il, insan etkilemesi durumuna göre derinli i de olan bir ortam olarak ele al r. Sonuç olarak; co rafya, insan etkileyen olaylar kendi prensiplerine göre di er olaylarla iliflkiler kurarak inceler, bunlar n yeryüzündeki da l mlar n neden ve sonuçlar n belirterek gösterir. Co rafya ile ilgili temel konular ve tarihçesi aç s ndan Okuma Parças n ve Yaflam n çinden bölümünü mutlaka okumal s n z. Co rafya, Dünya daki fiziksel, sosyal ve ekonomik olaylar insan ve çevre özellikleri ile olan iliflkileri içinde ve kendi prensipleri aç s ndan inceler. Co rafyan n temel amac ; do al çevreyle insan aras ndaki iliflkileri belirlemek ve bu olaylar n co rafi da l m n, bu da l m n neden ve sonuçlar n ortaya ç kartmakt r. Yer bilimleri grubu içinde yer alan co rafya, yerkürenin çeflitli özelliklerini ve insan etkinliklerini incelerken birçok bilim dal ndan da yararlan r. Co rafyan n yararland bafll ca bilimler afla da s ralanm flt r: AMAÇLARIMIZ Antropoloji: nsan bilimi ya da antropoloji (Latince: anthrop- insan, adam ve logia bilim ; anthropologia, insan n ve insanl n incelenmesini konu alan bilim dal d r. Astronomi: Gökbilim (gök bilimi, astronomi), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini aç klamaya çal flmak üzere gözleyen bilim dal d r. Astronomi terimi eski Yunanca daki astron ve nomos sözcüklerinden türetilmifl olup, y ld zlar n yasas anlam na gelir. NTERNET NTERNET

12 4 Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl Co rafyan n yararland bafll ca bilimler; antropoloji (insan kökenini inceleyen bilim), astronomi (uzay bilimi), botanik ( bitkiler bilimi), ekonomi, etnografya, istatistik, hidroloji (sular bilimi), jeofizik (yerkürenin fiziksel özelliklerini inceleyen bilim), jeodezi (yer ölçme bilimi), jeoloji (yer kabu unun oluflumunu, yap s n ve özelliklerini inceleyen bilim), jeopolitik, karto rafya (harita bilimi), meteoroloji (atmosfer olaylar n inceleyen bilim) petrografi (tafllar bilimi), sosyoloji (toplum bilimi), tarih ve zooloji (hayvanlar bilimi) dir. Botanik: Bitkileri ve bitki yaflam n inceleyen bilim dal d r. Bitki bilimi de denilebilir. Bitki morfolojisi, bitki histolojisi, bitki sitolojisi, bitki fizyolojisi, bitki ekolojisi, sistematik botanik gibi alt dallara ayr l r. Bitki co rafyas ise bitkiler alemi ile yeryüzü aras ndaki iliflkileri ve bitkilerin yay l fl n araflt ran botanik ve co rafya ile iliflkili bir bilim dal d r. Ekonomi: S n rs z olan insan gereksinimlerini, s n rl olan kaynaklarla en etkin flekilde karfl layabilmeyi amaçlayan, bu kapsamda üretim, da t m, tüketim, ticaret, de iflim ve bölüflüm vb. ile ilgili etkinliklerin bütününü inceleyen bir bilim dal d r. Ekonomi kelimesi, ev, ve yönetim kelimelerinden gelmektedir. Makro ve mikro ekonomi, normatif ekonomi gibi alt alanlar bulunmaktad r. Etnografya: Toplumlar n kültür unsurlar n tümüyle ele alan bilim dal d r. Kültür oluflumlar n araflt ran bu toplum bilimi Yunanca ethnos, yani insanlar ile graphein yaz m kelimelerinin birleflmesinden meydana gelmifltir. statistik: Bir amaca yönelik olarak veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçlar yorumlama, sonuçlar n güven derecelerini aç klama, örneklerden elde edilen sonuçlar kitle için genelleme, özellikler aras ndaki iliflkiyi araflt rma, çeflitli konularda gelece e iliflkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini belirleme süreçlerini kapsayan bilim dal d r. statistik, sözcük olarak Latincedeki statisticum collegium (devlet konseyi) ve talyancadaki statista (devlet adam, politikac ) sözcüklerinden türemifltir. Hidroloji: Sözcük anlam su bilimi olan hidroloji, sular n yerküre üzerindeki da l m yla mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen disiplinler aras bir bilimdir. Jeofizik: Yer kabu undaki hareketlerin ve oluflumlar n mekanik olarak incelendi i bilim dal d r. Yer fizi i olarak da bilinen jeofizik, fizi in temel ilkelerinden yararlan larak, su küre ve atmosferi de içerecek biçimde yerin araflt r lmas n konu edinir ve a rl kl olarak yerküre kaynakl afetlerle iliflkili olarak geliflmifltir. Jeodezi: Yer ölçümü anlam ndaki jeodezi, haritac l k ve topo rafyan n kuramlar do rultusunda yer yuvarla n n modellenmesiyle yer yuvarla nda ve d fl alan nda koordinat sistemlerini tan mlayan, referans a lar n oluflturan, mekansal bilgileri bu a ve sistemlerle iliflkilendiren ve zamana ba l de iflimlerini izleyen bilimdir. Jeodezi, genel anlamda yerkürenin fleklini tespit ve yeryüzünü ölçme ifllemlerini konu edinen bir bilim dal d r. Jeoloji: Latince kökeni geos:yer ve logos:bilim sözcükleri olan jeoloji, Türk Dil Kurumu nun tan m na göre: yer bilimidir. Paleontoloji, petrografi, petroloji, fosil yak tlar, mineraloji, tektonik, stratigrafi, jeokimya, volkanoloji, kayaç deformasyon mekanizmalar gibi konularda çal flmalar yapan jeoloji dünyan n kat maddesinin, içeri inin, yap s n n, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu flekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren, genifl anlam ile ise, yerkürenin günefl sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluflumundan bu yana geçirdi i de iflikliklere, üzerinde yaflayan canl lar n evrimine kadar genifl bir kapsama sahip bilim dal d r. Jeopolitik: Devletlerin siyasi yap lar ile bu konulara hakim olan co rafya konular n, baflka bir deyiflle; devletlerin co rafi özellikleriyle siyasetleri aras ndaki iliflkileri ve do al etkenlerin politikalar üzerindeki etkilerini inceleyen, politik co rafyan n bir alt dal d r. Kavram n isim babas sveçli Rudolf Kjellen dir. Karto rafya: Haritalar ile u rafl r ve harita üretim sürecinde veri toplamadan kullanmaya kadar her tür ve ölçekteki harita üretim ve harita kullanma çal flmala-

13 1. Ünite - Co rafya le lgili Temel Bilgiler r n konu edinir. Karto rafya, genel bir tan mla, harita ve harita benzeri gösterimlerle iletilecek bilgileri toplayan, bu bilgileri iflleyen, bu gösterimlerde kullan lan grafik iflaretlerin özelliklerini belirleyen, haritan n çizimsel tasar m, bas m ve kullan m yöntemlerini gelifltirmeye yönelik çal flmalar yapan ve co rafi bilginin grafik, kabartma veya say sal formda sunulmas n, iletiflimini, organizasyonunu ve kullan lmas n sa layan teknik bir bilim dal d r. Bu bilimle u raflanlara karto raf denir. Karto raflar, yeryüzü üzerinde gördükleri gerçek objeleri ya da elde ettikleri bilgiler ile flekillendirdikleri konular belirli karto rafik kurallar çerçevesinde bir haritaya aktar rlar. Bu bilgilerin haritaya aktar lmas ndaki amaç, haritaya aktar lan bilginin di er insanlara ulaflt r lmas ve di er bilim dallar taraf ndan kullan lmas na imkân vermektir. Meteoroloji: Gök olaybilim olarak Türkçelefltirilmifl olan, hava bilimi ya da bilgisi anlam na gelen meteoroloji, atmosfer içinde oluflan s cakl k de iflmelerini, rüzgar, y ld r m, ya mur, dolu gibi olaylar inceleyen bir bilim dal d r. Atmosferin özellikle alt katmanlar nda meydana gelen hava olaylar n n oluflumunu ve de iflimini nedenleriyle inceleyen meteoroloji, ayr ca k sa dönemli tahminler yapmay da amaçlar. Matematik, co rafya, istatistik ve fizikten yararlan r. Petrografi: Yer biliminin, yer kabu unun kütlelerini inceleyen dal d r. Jeoloji ile iliflkili olan bu bilim dal nda kayac n mineral içeri i ve dokusal yap s n n ayr nt l bir flekilde incelenmesi amaçlan r ve böylece do ada var olan kayaçlar n minerallerini, kimyasal bileflimlerini, yap ve dokular n ve do ada bulunufl flekillerini ortaya koymay hedefler. Sosyoloji: Sociology kelimesi, Latince de, genel anlamda insan iflaret eden, üye, arkadafl veya dost anlam ndaki, socius kelimesinden gelen socio- ve bilim anlam na gelen logy ekinden oluflan sosyoloji, toplum ve insan n etkileflimi üzerinde çal flan bir sosyal bilimdir. Toplum bilimi alan nda çal flan bir kifliye de sosyolog (toplum bilimci) denir. Toplum bilimciler, bir veya daha fazla uzmanl k alan nda veya alt dallar nda çal flmaktad r. Tarih: Geçmiflte yaflanm fl olaylara iliflkin bilinenleri, objektif bir flekilde insan kay tlar na, yaz l ya da sözlü kaynaklara dayanarak, yer-zaman göstererek, nedensonuç iliflkisini anlatarak inceleyen ve bu bilinenlere ba l olarak SIRA geçmiflte S ZDE yaflanm fl olaylar güncel düflünce çerçevesinde yorumlanmas yla tarihi bilgileri ortaya ç karan bilim dal d r. Zooloji: Zoo hayvanlar toplulu u ve logos bilim sözcüklerinin birlefltirilmesiyle türetilmifl bir sözcük olup biyolojinin hayvanlar çeflitli yönleriyle inceleyen alt dal d r. Yukar da say lan bilimlerin hepsi co rafya ile ilgili oldu u kadar, co rafi SIRA S ZDE bilgi sistemleri ile de iliflkilidir. Ayr ca yukar da say lan bu alanlarda co rafi bilgi sistemlerinden oldukça yayg n flekilde yararlan lmaktad r. SIRA S ZDE 5 SIRA S ZDE Co rafya neden birçok bilim dal ndan yararlan r? Aç klay n z. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 1 Yukar da say lan bilimler içerisinde yer alan karto rafya ve jeodezi, do rudan co rafi bilgi sistemleri ile iliflkili olan bilim dallar d r. Bu bilim dallar, co rafi bilgi sistemlerinin ortaya ç kmas nda ve yayg nlaflmas nda a rl kl olarak hizmet verirler. SIRA S ZDE SIRA S ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ NTERNET NTERNET

14 6 Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl Co rafya, konuyu veya alan esas alma flekline göre Genel Co rafya ve Yerel Co rafya olmak üzere iki bölüme ayr l r. Matematik co rafya: Yerkürenin biçimini, boyutlar n, hareketlerini, bu hareketlerin sonuçlar n ve co rafi koordinatlar n inceler. Hidro rafya: Yeryüzündeki yüzey ve yer alt sular ile ilgili konular inceler. klim bilimi: Yeryüzünde görülen iklim tiplerini ve bunlar n özelliklerini inceler. Klimatoloji de denilen iklim bilimi, temelde meteorolojinin verilerinden yararlan r. Biyoco rafya: Yeryüzündeki hayvan ve bitki topluluklar n n da l m n ve bunlar etkileyen flartlar inceler. Jeomorfoloji: Yeryüzü flekillerini tan mlar, bunlar s n fland r r ve zaman içindeki de iflimlerini inceler. Co rafyan n Bölümleri Co rafya, konular n ifllenifli bak m ndan birbirinden farkl ancak birbirini bütünleyen iki ana bölüme ayr l r: Genel Co rafya Yerel Co rafya Genel Co rafya Genel co rafyada esas olan konudur. Co rafya konular n ayr ayr ele al r ve bunlar yeryüzünün bütününde veya bir bölümünde inceler. Nüfusun da l fl, iklim tipleri, yer flekilleri, volkanizma olaylar gibi konular genel co rafyan n inceleme alan na girer. Olaylar n oluflum nedenlerini, biçimlerini, da l fllar n ve bu da l - fl n sonuçlar n inceler. Genel co rafya, kapsad konulara göre; Fiziki co rafya, Befleri co rafya, Ekonomik co rafya olmak üzere üç ana dala ayr l r. Do al çevrede bulunan canl ve cans z varl klar kendisine konu edinen fiziki co rafya, yeryüzü biçimlerini, sular, bitkileri ve hayvanlar inceler. Fiziki co rafyan n alt gruplar flunlard r: Matematik co rafya Hidro rafya klim bilimi Biyoco rafya Jeomorfoloji Fiziki co rafyan n temel olarak ele ald alanlar aç klay n z. 2 Ekonomik co rafya: Befleri ve ekonomik co rafya, insanlar n do al çevre flartlar içinde daha iyi yaflayabilmeleri için uygulad klar befleri ve ekonomik etkinlikleri inceler. Nüfus, yer- Hizmetlerin ve mallar n üretimini, tüketimini ve yeryüzündeki da l m n leflme, göç olaylar, ulafl m, tar m, ticaret, endüstri, üretim, turizm gibi konular befleri ve ekonomik co rafya ele al r. inceler. Demografi: Yeryüzündeki Befleri co rafyan n alt gruplar flunlard r: veya bir bölgedeki nüfusun Nüfus co rafyas cinsiyet, yafl, medeni durum ve di er özelliklerine göre Yerleflme co rafyas da l m n, ölüm, do um ve göç olaylar n inceler. Ekonomik co rafya da; Maden SIRA co rafyas S ZDE Siyasi co rafya: Siyasal s n rlar ve ülkelerin siyasal Sanayi co rafyas iflleyifllerini inceler. Tar m co rafyas Sosyal AMAÇLARIMIZ ve kültürel co rafya: Ulafl m co rafyas gibi alt gruplara ayr l r. AMAÇLARIMIZ nsan nüfusunu, etnik köken, din, dil ve di er kültürel özellikleri Yerel Co rafya aç lar ndan K T Ainceler. P Yerel co rafyada K T Aesas P al nan konu de il aland r. Yeryüzünün bir bölümündeki co rafi konular bir bütün olarak ele al n r, olaylar n karfl l kl etkileri ve bulunduklar yer ile ilgileri bir bütün olarak incelenir ve de erlendirilir. Bu incelemelerin konusu, bölgeler ise bölge co rafyas, ülkeler ise ülkeler co rafyas, k talar ise k ta co rafyas ad yla an l r. NTERNET 3 Co rafyan n SIRA bölümlerini S ZDE flematik olarak gösteriniz. NTERNET YER YUVARLA I VE EVREN Bütün gök cisimleri ile onlar bar nd ran s n rs z gök bofllu una evren denir. Bir baflka deyiflle, evren sonsuz uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün ad olarak da ifade edilebilir.

15 1. Ünite - Co rafya le lgili Temel Bilgiler Evrende milyonlarca y ld z, gezegen, meteor gibi gök cisimleri bulunur. Gök cisimlerini birbirinden ay ran en önemli özellik, bir bölümünün s ve fl k yaymas (y ld zlar), bir bölümünün ise y ld zlardan ald klar s ve fl yans tmas d r (gezegenler). Gök cisimleri binlerce galaksi halinde gruplaflm fllard r. Galaksilerin içindeki y ld zlar n kimileri de bir araya gelerek y ld z sistemleri ni oluflturur. Dünyam z da, Samanyolu Galaksisi içinde binlerce y ld z sisteminden biri olan günefl sistemi içinde yer al r. Dünya; yer, yer yuvarla ve yerküre diye de adland r l r. Günefl sisteminde; Günefl ile birlikte gezegenler, bunlar n uydular, kuyruklu y ld zlar, asteroidler, gök tafllar, gaz ve toz bulutlar bulunur. Günefl sistemi kütlesinin %99 unu Günefl, %1 kadar n da Günefl in etraf nda belirli yörüngelerinde dolanan 9 gezegen oluflturur. Bu gezegenler, Günefl e olan uzakl klar na göre flu flekilde s ralan rlar: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Bu gezegenlerin çevresinde dolanan, kendilerinden daha küçük gök cisimleri (uydular) de bulunmaktad r. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton ise d fl gezegenler olarak adland r l rlar. Gezegenler, hem kendi çevrelerinde hem de Günefl etraf nda dönerler. Gezegenlerin dönüfl süreleri birbirinden farkl d r. Örne in; kendi çevresinde bir dönü- Galaksi ad n n kökeni eski Yunancadaki, bizim galaksimizi belirtmek üzere kullan lan sütlü, süt gibi, sütsü anlamlar na gelen galaxias (γαλαξιασ) sözcü ü ya da süt dairesi anlam ndaki kyklos galaktikos (κψκλοσ γαλακτικοσ) terimidir. Bu terim ve dolay s yla bat kültüründe Samanyolu için kullan lan Süt Yolu terimi eski Yunan mitolojisindeki bir mitosdan kaynaklan r: Bir gece, Zeus ölümlü bir kad ndan olan o lu Herakles i, farkettirmeden uykuya dalm fl olan Hera n n gö süne koyar. Bebek Herakles, Hera n n memelerinden akan sütü içecek ve böylece ölümsüz olacakt r. Fakat Hera, gece uyan p tan mad bir bebe i emzirdi ini farkedince onu f rlat p atar ve boflalan memesinden ç kan süt de gece gökyüzüne f flk r p akar. Hikayeye göre, iflte geceleyin gökte sönük bir fl kla p r ldar halde gördü ümüz Süt Yolu (Türkçede Samanyolu) denilen kuflak böyle oluflmufltur. (Kaynak: Vikipedi). 7 fiekil 1.1 Samanyolu Galaksisi Kaynak: fiekil 1.2 Satürn Asteoroid kufla GÜNEfi Yer Mars Merkür Venüs Jüpiter Uranüs Plüton Neptün Günefl Sistemine Giren Gezegenler ve Bunlar n Yörüngeleri.

16 8 Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl 4 flünü Jüpiter 9 saat 50 dakikada, Neptün 15 saat 08 dakikada, Dünya ise 24 saatte tamamlar. Günefl çevresindeki bir dolan m n, Merkür 88 günde, Dünya 365 gün 6 satte, Jüpiter 11 y l 316 günde, Neptün ise 249 y lda gerçeklefltirir. Gezegenlerle SIRA y ld zlar S ZDEaras ndaki temel fark nedir? Yerin fiekli ve Boyutlar Yerküre olarak da Günefl sisteminde yer alan dokuz gezegenden biri olan yerküre (Dünya), üzerinde canl lar n yaflad bilinen tek gezegendir. Di er gezegenlerde yaflam n olup ol- adland r lan Dünya m z Evren denilen sonsuz gök bofllu u içindeki Günefl mad na iliflkin araflt rmalar sürmekte olup Dünya d fl nda bir gezegende canl lar n bulundu u, bugüne kadar kan tlanamam flt r. Sistemi nde yer al r. Yerküre, ekvatordan fliflkin, kutuplardan bas k, küremsi Dünya n n küre fleklinde oldu unu ilk öne süren yonya l filozof Pitagaros olmufltur. Daha sonra Aristotales, Dünya n n ay üzerine düflen gölgesinin daire flek- görünümde Geoid adl bir D KKAT flekle sahiptir. Pozitif SIRA bilimler S ZDEaç s ndan linde oldu unu belirterek, bunu yerkürenin yuvarlakl n n kan t olarak göstermifltir. 16. yüzy lda Kopernik in, daha sonrada Keppler in çal flmalar Dünya n n bi- evren, gök cisimlerini bar nd ran uzay ve karanl k uzay n toplam d r. çimi ve hareketleri ile ilgili önemli bilgilere ulaflmam z sa lam flt r. 18. yüzy lda AMAÇLARIMIZ gerçeklefltirilen hassas ölçmeler AMAÇLARIMIZ fiekil 1.3 sonucunda, yerkürenin kutuplardan bas k ve küreye çok yak n bir flekilde oldu u saptan- K Yerkürenin T A P Uzaydan Görünüflü m flt r. 20. yüzy l n ortalar ndan itibaren uzaydan çekilen foto raflarla yerkürenin biçimi kesin Kaynak: olarak kan tlanm flt r. Yerkürenin NTERNET NTERNET ekvator kesiminden fliflkin, kutuplardan bas k olan kendine özgü küremsi flekline geoid ad verilir. Dünya n n küreye benzer yuvarlak biçiminin en önemli sonuçlar flu flekilde say labilir: Yap lan hassas ölçümler Günefl fl nlar, yeryüzünün de iflik k s mlar na farkl aç larla düfler. Kimi sonucunda Dünya n n boyutlar ile ilgili flu bilgilere yerler (ekvator ve çevresi) günefl fl nlar n y l boyunca dik ve dike yak n bir ulafl lm flt r: Ekvator çevresi: km aç da al rken, kimi yerlerde (kutuplara yak n yerlerde) bu aç çok fazla daral r. Bu da iklim kuflaklar n n oluflmas na yol açar. Meridyen çevresi: km Ekvator yar çap : km Günefl fl nlar n n ulaflt yerler ayd nl k, ulaflamad yerler ise karanl kt r. Kutuplar yar çap : km Dünya n n kendi ekseni etraf nda dönmesiyle gece ve gündüzün oluflumu Yar çaplar aras ndaki fark: gerçekleflir. 21 km Dünyan n yüzölçümü: Kendi ekseni etraf nda dönmesi sonucu oluflan merkezkaç kuvvetinin etkisiyle km 2 Dünyan n hacmi: km 3 Kutuplarda bas kl k oran : yerkürenin ekvator kesiminde bir fliflkinlik, kutuplarda ise bir bas kl k oluflmufltur. Bas kl k oran n n 1/297 oldu u kutuplarda yer çekimi biraz daha fazlad r. 1/297 5 Dünyan n kutuplardan bas kça, ekvatordan fliflkince olmas n n nedenini aç klay n z.

17 1. Ünite - Co rafya le lgili Temel Bilgiler 9 PARALEL-MER DYEN, ENLEM-BOYLAM Dünya üzerindeki herhangi bir noktan n bulundu u yerin bilinmesi büyük önem tafl r. Buna o yerin, co rafi konumu denir. Bir yerin, bölgenin, ülkenin vb. co rafi konumunu pek çok bilgiyle anlatmak olas d r. Bir bölge veya ülkenin, hangi k tada veya k talar aras nda bulundu u, çevresindeki denizler, komflu ülkeler, önemli ticaret yollar na göre durumu, hangi iklim kufla nda yer ald, farkl ekonomik, siyasi ve kültürel topluluklara göre konumu, o yerin özel konumunu belirler. Bir bölgenin veya ülkenin, hangi meridyenler ve paralel daireleri aras nda bulundu unu belirten konumuna o yerin matematik konumu ad verilir. Paralel Daireleri ve Meridyenler Bir harita veya küreye bakt m zda birbirini dik kesen birtak m çizgiler görürüz. Dünya yüzeyinden geçti i varsay lan bu çizgilere paralel daireleri ve meridyen yaylar denir. Küre fleklindeki Dünya y eflit iki parçaya bölen daire ekvator olarak adland - r lm flt r. Ekvator, her iki kutuptan eflit uzakl kta bulunan en büyük paralel dairedir. Ekvatorun kuzeyindeki kuzey yar m kürede ekvatordan kuzey kutup noktas - na kadar 90 tane (kuzey paralelleri), güneyindeki güney yar m kürede de ekvatordan güney kutup noktas na kadar 90 tane (güney paralelleri) olmak üzere 180 tane paralel dairesi bulunmaktad r. fiekil 1.4 Paralel Daireleri (1), Meridyenler (2), Ekvator, Dönenceler (3), Enlem ve Boylam ile stanbul un Konumu (4) 1 K 2 K Bafllang ç meridyeni Ekvator 3 G Paralel daireleri Kuzey kutup noktas 90 kuzey paraleli kuzey paraleli Kuzey kutup dairesi Yengeç dönencesi O lak dönencesi Güney kutup dairesi güney paraleli 90 güney paraleli Güney kutup noktas Ekvator, dönenceler kuzey paraleli 0 ekvator güney paraleli 0 bafllang ç meridyeni 4 G Meridyenler Güney Kuzey stanbul 41 kuzey paraleli 0 ekvator 29 do u meridyeni stanbul un konumu: kuzey enlemi ile do u boylam ndad r

18 10 Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl Dünya n n merkezinden 1 er derecelik aç ile çizilen paralel dairelerinin birbirine olan uzakl klar ayn d r; ancak çaplar ve çevreleri ekvatordan kutuplara do ru azal r, kutup noktalar nda s f r olur. En büyük paralel daire olan ekvatorun uzunlu u km dir ve 0 lik paralel daire olarak gösterilir. En küçük paralel daireleri ise, kuzey kutup noktas n ve güney kutup noktas n oluflturan 90 kuzey paraleli ile 90 güney paralelidir. Meridyenlerin uzunluklar birbirine eflittir ve her meridyenin bir karfl t vard r. Karfl l kl iki meridyen yay birlikte bir çember olufltururlar. Örne in; stanbul un üzerinden geçti i kabul edilen 29 do u meridyeninin karfl t 151 bat meridyenidir. Paralel daireleri; ekvatordan kutuplara do ru uzan r, aralar nda eflit uzakl k (111 km) bulunur, kutuplara yaklaflt kça küçülür ve kutuplarda bir nokta haline gelirler. Meridyenler; iki kutup noktas n birlefltiren ve ekvatoru dik olarak kesen yar m dairelerdir. Ekvator üzerinde, aralar ndaki uzakl k eflit olan (111 km) meridyenler, kutuplara uzand kça birbirine yaklafl r ve kutuplarda bir noktada birleflirler. Dairenin çevresi 360 oldu undan, aralar nda 1 er derecelik uzakl k bulunan 360 meridyen yay bulunur. ngiltere deki Greenwich gözlem evinden geçti i kabul edilen meridyen yay bafllang ç meridyeni olarak kabul edilir ve 0 lik meridyen olarak adland r l r. Bafllang ç meridyeninin do usunda yer alan 180 meridyen do u meridyenleri, bat s nda yer alan 180 meridyen de bat meridyenleri olarak adland r l r. 180 lik meridyen bir tanedir ve 0 lik meridyen yay n n tam karfl s nda bulunur. 6 SIRA S ZDE SIRA S ZDE 33 bat meridyeninin karfl t hangi meridyendir? Neden? Enlem ve Boylam Paralel daireleri ve meridyen yaylar aras ndaki noktalar n yerlerini bulmak için, bir derecelik yaylar dakikalara ve saniyelere bölünmüfltür. Böylece, üzerinden bir paralel dairesi SIRA ve S ZDE meridyen geçmeyen noktalar n ekvatora ve bafllang ç meridyenine olan uzakl n bulmak kolaylafl r. Buna göre; yeryüzündeki bir noktan n, ekvatora olan uzakl n n derece, dakika ve saniye cinsinden aç de erine enlem denir. Ayn noktan n, bafllang ç merid- yenine olan uzakl n n derece, dakika ve saniye cinsinden aç de erine ise boylam ad verilir. AMAÇLARIMIZ Bir noktan n enlem ve boylam belirtilirken, hangi yar m kürede oldu u ve bafllang ç meridyeninin hangi taraf nda bulundu u da söylenir. Örne in; stanbul un enlem ve boylam AMAÇLARIMIZ belirtilirken 41 00' 16'' kuzey ve 28 58' 59'' do u olarak belirtilir. Böylece enlem ve boylam (co rafi K koordinatlar ) T A P verilen bir yer, Dünya üzerinde kolayl kla bulunabilir. AMAÇLARIMIZ Koordinatlar n hava ve deniz ulafl m nda büyük yarar vard r. Denizcilikte, koordinatlar yard m ile s, kayal k kesimler ve dar bo azlar n yerleri kolayl kla bu- AMAÇLARIMIZ lunur. Hava ulafl m nda da uçaklar n izleyece i yolun belirlenmesinde koordinatlardan yararlan l r. Enlem ve boylama göre belirlenen konuma matematik konum denir. Türkiye nin matematik konumu; Türkiye, kuzey paralelleri ile do u NTERNET NTERNET meridyenleri aras ndad r. fleklinde belirtilir. Bir yerin enlemi o yerin; klimi, NTERNET Bitki NTERNET örtüsü, Hayvan topluluklar, Toprak çeflitleri, Ürün çeflitleri, Yerleflme özellikleri, Akarsu rejimleri, Deniz sular n n özellikleri üzerinde etkili olur.

19 1. Ünite - Co rafya le lgili Temel Bilgiler Bir yerin boylam, o yerin yerel saatini belirler. Günefl in herhangi bir zamandaki konumu, çeflitli boylamlarda farkl oldu undan günün saati boylamlara göre farkl l k gösterir. YEREL SAAT - ULUSLARARASI SAAT D L MLER Dünya kendi ekseni etraf nda bat dan do uya do ru döner. Bütün meridyenler s ras yla Günefl in karfl s ndan geçerler. Yeryüzünde, her bir nokta için, Günefl in o noktadaki meridyen üzerinden geçmesi ile düzenlenen saate yerel saat denir. 11 Yerel saatin hesaplanmas nda meridyen yaylar esas al n r. Ayn meridyen yay üzerindeki her noktada yerel saat ayn iken, farkl meridyen yaylar üzerindeki noktalar n ye- rel saatleri farkl olur. Bir noktada yerel saat ayarlan rken, o noktadan geçen meridyene günefl fl nlar n n dik gelmesi göz önünde tutulur. Günefl, gökyüzünde en yüksek noktaya geldi i an, saatler tam ye ayarlan r. AMAÇLARIMIZ Günlük yaflam m zda AMAÇLARIMIZ yerel saatin kullan lmas pratikte Ticari iliflkilerin kolaylaflt r lmas, haberleflme ve ulafl m n SIRA düzenlenmesi S ZDE için pek mümkün de ildir. ulusal ve uluslararas saat uygulamalar na gereksinim duyulmufltur. Yurdumuzda yerel saat, sadece dini törenlerin Dünya n n kendi ekseni etraf ndaki bir dönüflünü 24 saatte tamamlad göz zamanlar n n önünde tutuldu unda, 1 saatte 15 meridyenlik (360 : 24 = 15 meridyen) bir mesafe saptanmas nda ald, bir derecelik meridyen yay n n dönme h z n n da yaklafl k 4 dakika ol- kullan lmaktad r. Çünkü slamiyet te namaz, ezan, du u saptan r. oruç vb. ibadet zamanlar Dünya üzerinde saat farkl l klar ndan do an kar fl kl klar önlemek için, Dünya 24 saat dilimine ayr lm flt r. Buna göre, her 15 meridyenlik bölüm bir saat dilimi Ay n hareketleriyle ve Günefl in do ufl ve bat fl na göre ayarlanmaktad r. olarak kabul edilmifltir. Ayn saat diliminde yer alan her yerde ayn saat aya- NTERNET NTERNET r kullan l r. Bafllang ç saat dilimi ( 0 numaral dilim) olarak do u ve Meridyenler ve paralel daireleri kullan larak bir yerin enlem ve boylam 2 bat meridyenleri aras kabul edilmifl, di er saat dilimleri de buna göre belirlenebilir ve matematik 2 konumu bulunur. ayarlanm flt r. AMAÇLARIMIZ Bir ülkenin s n rlar içerisinde bulunan belirli bir yerden geçen meridyen AMAÇLARIMIZ esas al narak ayarlanan saat düzenine ulusal saat denir. Türkiye de, zmit yak nlar ndan geçen 30 do u meridyeni esas al nm fl ve Do u Avrupa Saat K Dilimi T A Polarak an - lan 2 numaral saat dilimi ulusal saat olarak belirlenmifltir. Bir yerin yerel saatini o yerin hangi özellikleri belirler? 7 nternetten evren ve yerküre ile ilgili bilgilere ulaflarak bunlar gözden NTERNET geçiriniz. Birkaç noktan n koordinatlar n saptayarak enlem ve boylamlar n bulup harita üzerinde gösteriniz. NTERNET AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

20 12 Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl fiekil 1.5 Uluslararas Saat Dilimleri Kaynak:

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi

CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2206 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1214 CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi Yazarlar Kadir Mustafa ÇABUK - Prof.Dr. Alper ÇABUK (Ünite 1-3) Doç.Dr. Yücel GÜNEY (Ünite

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri FEN VE TEKNOLOJ A. Gökyüzü Maceras B. Dünya ve Ay n Hareketleri Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay A. GÖKYÜZÜ MACERASI Günefl, Dünya ve Ay n fiekli Y llar önce insanlar Dünya, Ay ve Günefl in yuvarlak

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Bölüm 7 44 SINIF UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES. 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r?

FEN VE TEKNOLOJ. Bölüm 7 44 SINIF UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES. 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r? Bölüm 7 UZAY S STEM VE ÖTES : UZAY B LMECES 1. Günefl için afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Samanyolu gök adas içinde yer alan bir y ld zd r. B) Bulundu u gök adas n n merkezinden yaklafl k 30 000

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

I. ÜN TE. SANAT TAR H NE G R fi KONULAR

I. ÜN TE. SANAT TAR H NE G R fi KONULAR I. ÜN TE SANAT TAR H NE G R fi KONULAR 1- SANAT VE SANAT TÜRLER 2- SANAT TAR H NED R? 3- KÜLTÜR-SANAT L fik S 4- SANAT- TOPLUM L fik S 5- SANAT TAR H N N D ER B L M DALLARIYLA L fik S 6- SANAT ESERLER

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz? üneş Sistemi ÜNEŞ SİSTEMİ Bu bölümde üneş Sistemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız A Acaba yalnız mıyız? Etkinlik A 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Yerin Şekli

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN  Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 4 STAT ST K-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Say sal olmayan de iflkenler aras ndaki iliflkinin varl n test edebilecek, Farkl örneklemlerin ayn evrenden seçilip seçilmedi ini test edebilecek,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

14/05/2004 31/05/2004

14/05/2004 31/05/2004 ARAZİ ÇALIŞMASI 1 EKİP - 11 14/05/2004 31/05/2004 2 İçindekiler Ekip Çalışması Ekip Elemanları Donanım Yapılan İşlemler Maliyet Sonuç 3 Ekip Çalışması Bir işin gerçekleştirilebilmesi için değişik beceri

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı