CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2206 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1214 CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi Yazarlar Kadir Mustafa ÇABUK - Prof.Dr. Alper ÇABUK (Ünite 1-3) Doç.Dr. Yücel GÜNEY (Ünite 5, 6) Arfl.Gör. U ur AVDAN (Ünite 4-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite 7-9) Özge IfiIK - Prof.Dr. Alper ÇABUK - Kadir Mustafa ÇABUK (Ünite 10) Editör Prof.Dr. Alper ÇABUK ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Volkan Yüzer Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Gamze Özbilgin Erflen Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 250 adet bas lm flt r. ESK fieh R, May s 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Co rafya le lgili Temel Bilgiler... 1 CO RAFYANIN TANIMI, KONUSU VE BÖLÜMLER... 3 Co rafyan n Tan m... 3 Co rafyan n Konusu ve Yararland Bilim Dallar... 3 Co rafyan n Bölümleri... 6 Genel Co rafya... 6 Yerel Co rafya... 6 YER YUVARLA I VE EVREN... 6 Yerin fiekli ve Boyutlar... 8 PARALEL-MER DYEN, ENLEM-BOYLAM... 9 Paralel Daireleri ve Meridyenler... 9 Enlem ve Boylam YEREL SAAT - ULUSLARARASI SAAT D L MLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yaflad m z Yer NSAN VE Ç NDE YAfiADI I YAKIN ÇEVRES Toplum Hayat Yak n Çevremiz Çevremizdeki Yerleflim Birimleri Ülkemizde Yönetim CO RAF YÖNLER VE YÖN BULMA Ana Yönler - Ara Yönler Yön Bulmak çin Kullan lan Yöntemler NSANIN ÜZER NDE YAfiADI I F Z K ÇEVRE Yer Kabu unun Yap s Yer Kabu unun Oluflumu Karalar ve Denizler YER fiek LLER N N OLUfiUMU ç Kuvvetler ve ç Olaylar D fl Kuvvetler ve D fl Olaylar BAfiLICA YERYÜZÜ fiek LLER Da lar Ovalar Platolar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Vadiler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Harita Bilgisi HAR TA B LG S N N ÖNEM HAR TA VE TÜRLER HAR TALARDA ÖLÇEK VE ÇEfi TLER Haritalarda Ölçek Ölçek Çeflitleri HAR TALARDA YÜZEY fiek LLER N N GÖSTER LMES HAR TALARDAN YARARLANMA Harita flaretlerinden Yararlanma Harita Üzerinde Uzunluk Ölçülmesi Harita Üzerinde Alan Hesaplama Uzunluklardan ve Alanlardan Yararlanarak Ölçe i Bulma E im Hesaplama Profil Ç karma PLAN H YERARfi S Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Harita Projeksiyonlar ve Koordinat Sistemleri G R fi HAR TA PROJEKS YONLARI Aç Koruyan Projeksiyonlar Uzunluk Koruyan Projeksiyonlar Alan Koruyan Projeksiyonlar Normal Konumlu Projeksiyonlar Transversal Konumlu Projeksiyonlar E ik Konumlu Projeksiyonlar PROJEKS YON TÜRLER S L ND R K PROJEKS YONLAR Merkator Projeksiyonu... 68

5 çindekiler v Transversal Merkator Projeksiyonu Universal Transversal Merkator Projeksiyonu KON K PROJEKS YONLAR Polikonik Projeksiyon Lambert Komformal Konik Projeksiyon DÜZ PROJEKS YONLAR KOORD NAT S STEMLER Co rafi Koordinat Sistemi (ϕ,λ) Dik Koordinat Sistemi (X,Y) Datum Bilgisi PAFTA BÖLÜMLEME VE ADLANDIRMA Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Ölçme ve Ölçme Bilgisine liflkin Temel Kavramlar ÖLÇME B LG S Uzunluk Birimi Aç Birimi Yay Birimi Alan Birimleri ÖLÇME filem NDE MEYDANA GELEN HATALAR Ölçme fllemlerinde Karfl lafl lan Hatalar Kaba Hatalar Sistematik (Düzenli) Hatalar Tesadüfi (Düzensiz) Hatalar Do ruluk ve Hassasiyet Gerçek ve Görünen Hata Ölçü Dengelemesi, Tolerans De eri UZUNLUK ÖLÇÜMÜ Yatay Mesafe Ölçüm Yöntemi Yatay Ölçmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar DETAY ALIMI Ba lama Yöntemi Dik Koordinat Yöntemi (Ortogonal Yöntemi) Alan n Bir Kenar n n Ölçü Do rusu Yap lmas Herhangi Bir Köflegenin Do ru Ölçüsü Yap lmas Birden Fazla Ölçü Do rusunun Kullan lmas Dik Koordinat Yöntemi le Bir Kapal Alan n Detay Ölçümü Ba lama Yöntemi ile Dik Koordinat Yönteminin Karfl laflt r lmas Detay Al m nda Dikkat Edilecek Hususlar Dik Koordinat Yöntemiyle Yap lan Ölçülerin Kontrolü ÜN TE

6 vi çindekiler Ölçü Krokileri Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 7. ÜN TE Temel Ölçme Aletleri ve Haritac l k Hesaplar BAS T ÖLÇME ALETLER Jalon Jalon Sehpas Çekül Çelik fierit Metre Alet Sehpas Total Station Nivo ve Mira GPS D K KOORD NAT S STEM VE TEMEL ÖDEVLER Dik Koordinat Sistemi Trigonometrik ve Jeodezik Daire Temel Ödevler Birinci Temel Ödev kinci Temel Ödev ALAN HESAPLARI Ölçü De erlerine Göre Alan Hesab Al m n Ba lama Yöntemi Kullan larak Yap lmas Durumunda Alan Hesab Al m n Dik Koordinat Yöntemiyle Yap ld Durumlarda Alan Hesab 119 Al m n Kutupsal Yöntem le Yap ld Durumlarda Alan Hesab HAC M HESAPLARI Enkesitlerden Yararlanarak Hacim Hesab Yüzey Nivelman Ölçülerine Göre Hacim Hesab Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Co rafi Bilgi Sistemlerine liflkin Temel Kavramlar TEMEL KAVRAMLAR CO RAF B LG S STEMLER N N TAR HÇES CO RAF B LG S STEMLER B LEfiENLER Personel Yöntem

7 Önsöz vii Donan m Yaz l m Veri CO RAF B LG S STEMLER NDE KULLANILAN ANAL Z YÖNTEMLER. 138 Konumsal Kaynak Envanteri A (fiebeke) Analizleri Yer Seçimi Analizleri Yüzey Analizleri Zamana Ba l Konumsal De ifliklik Analizleri CO RAF B LG S STEMLER N N KULLANIM ALANLARI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar CBS Veri Tipleri ve Veri Modelleri G R fi CBS VER T PLER Konumsal Veri Tipleri CBS VER MODELLER RASTER VER MODEL VEKTÖR VER MODEL KATMAN YAPISI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Co rafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasar m ve Sorgulama Teknikleri G R fi KONUMSAL VER TABANI (GEODATABASE) YAPISI VER KAYNAKLARI VE VER TOPLAMA TEKN KLER CBS DE KONUMSAL VER GÖSTER M VE SEMBOLOJ CBS SORGULAMA TEKN KLER CBS DE TEMAT K HAR TA Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar ÜN TE 9. ÜN TE

8 viii Önsöz S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE CBS Uygulamalar UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA UYGULAMA

9 çindekiler ix Önsöz Dünyada içinde bulundu umuz yüzy la damgas n vuran sektör kuflkusuz biliflim sektörüdür. Sektörel anlamda en çok gereksinim duyulan bileflenler ise internet uygulamalar, telekomünikasyon ve flüphesiz bilgi sistemleri uygulamalar d r. Yeryüzündeki verilerin yaklafl k %80 nin mekansal veri oldu u düflünülürse, öneri projenin önemi ortaya ç kacakt r. Bu yaklafl mla bilgi sistemleri uygulamalar n n biliflim dünyas nda en az %30-%40l k bir pay içerdi i düflünüldü ünde, mekansal bilgi sistemleri, yak n bir gelecekte biliflim sektörünün yaklafl k %25-%35lik bir segmentini kapsayacakt r. Mekansal bilgi sistemleri ya da co rafi bilgi sistemleri, dünyan n bir çok ülkesinde çok genifl bir çerçevede kullan lan bir teknoloji haline gelmifltir. Dolay s ile bu teknolojiye iliflkin çal flmalar ve üretilen mekansal veriler, planlama, jeoloji, hidroloji, ziraat gibi pek çok alanda çal flman n birincil veri kayna n teflkil etmektedir. Bunun yan s ra üniversiteler, enstitüler, özel kurulufllar, firmalar vb. kurulufllar için mekansal veriler çal flmalar n n ve bilimsel araflt rmalar n n yap labilmesi için mutlak suretle gereklidir. Dünyada art k çok yayg n bir kullan m alan na sahip olan co rafi bilgi sistemleri ve uzaktan alg lama verileri ülkemizde de özellikle özel sektor, üniversitelerde ve kamu kurulufllar nda kullan lmaktad r. Ancak özellikle kamu kurulufllar nda CBS teknolojilerinden yararlan lmas son derece önemli olmas na karfl n, bu kapsamda çal flabilecek e itimli personelin yetersizli i nedeniyle CBS yeterince etkin kullan lamamaktad r. Bu bak mdan ülkemizde son y llarda co rafi bilgi sistemlerine yönelim ve ilgi artmakla birlikte, yeterli ve nitelikli insan kayna noksanl nedeniyle bu teknolojiden hak etti i düzeyde yararlan lamamaktad r. Ayr ca kimi kamu kurulufllar ndaki yöneticiler co rafi bilgi sistemleri teknolojisinin gereklili i konusunda bilinçli olmakla birlikte, bu konuda yetiflmifl eleman eksiklikleri olmas nedeniyle, yat r m yap p yapmama konusunda karars z kalmaktad rlar. Say lan tüm bu nedenlerle CBS ve yönetim biliflim sistemleri konusunda insan kaynaklar noksanl n gidermenin gereklili i aç kt r. Ülkemizde bilimsel çal flmalardaki, kamu kurulufllar ndaki ve özel sektördeki co rafi bilgi sistemleri ve yönetim biliflim sistemleri konusunda yetiflmifl eleman noksanl n n giderilmesi sonucu teknoloji etkin olarak kullan labilecek ve her y l özellikle kamu kurulufllar taraf ndan milyonlarca dolar maliyetli olarak oluflturulan sistemler at l durumda kalmayacakt r. Bunun yan s ra özellikle planlama, jeoloji, ziraat, ormanc l k a rl kl çal flmalarda bu teknolojiyi daha yayg n ve etkin olarak kullan lmas sonucu, bu bazdaki çal flmalar n niteli i yükselebilecektir. Editör Prof.Dr. Alper Çabuk

10 1CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Co rafyan n konusunu ve bölümlerini aç klayabilecek, Co rafyan n hangi bilim dallar yla ilgisi oldu unu tan mlayabilecek, Teknolojik geliflmelerin ve uzay araflt rmalar n n co rafyan n geliflimine katk s n iliflkilendirilebilecek, Dünya ve evren ile ilgili temel bilgileri yap land rabilecek, Bir yerin enlem ve boylam n saptayabilecek, Yerel ve uluslararas saat sistemlerini ay rt edebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Co rafya Yer Yuvarla Evren Paralel Meridyen Enlem Boylam Yerel Saat Uluslararas Saat çerik Haritas Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl Co rafya le lgili Temel Bilgiler CO RAFYANIN TANIMI, KONUSU VE BÖLÜMLER YER YUVARLA I VE EVREN PARALEL-MER DYEN, ENLEM- BOYLAM YEREL SAAT - ULUSLARARASI SAAT D L MLER

11 Co rafya le lgili Temel Bilgiler CO RAFYANIN TANIMI, KONUSU VE BÖLÜMLER Co rafyan n Tan m Co rafya çok genifl kapsaml ve çeflitli konular içeren bir bilimdir. Co rafya ad, geo; yer ve graphein yazmak, tasvir etmek sözcüklerinin birleflmesinden oluflmufltur. Sözcük anlam yerin tasvir edilmesi olarak belirtilen co rafya; yeryüzünde meydana gelen fiziki ve befleri olaylar n da l m n, aralar ndaki iliflkileri neden ve sonuçlar yla aç klayan bir bilimdir fleklinde tan mlanabilir. Co rafyan n Konusu ve Yararland Bilim Dallar nsan n üzerinde yaflad yeryüzü tek boyutlu bir yüzey olmay p derinli i de olan bir ortamd r. Tafl küre (litosfer), hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer) insan n üzerinde ve içinde yaflad ortam n elemanlar ndand r. Canl lar küresi (biyosfer) de insan n çevresindeki di er bir elemand r. Baflka bir anlat mla, yer kabu unun en üst bölümü, atmosferin alt bölümü, deniz ve okyanuslar n üst bölümleri co rafi anlamda yeryüzüne dahildir. Bu nedenle, co rafya yeryüzünü sadece yerkürenin yüzeyi olarak de il, insan etkilemesi durumuna göre derinli i de olan bir ortam olarak ele al r. Sonuç olarak; co rafya, insan etkileyen olaylar kendi prensiplerine göre di er olaylarla iliflkiler kurarak inceler, bunlar n yeryüzündeki da l mlar n neden ve sonuçlar n belirterek gösterir. Co rafya ile ilgili temel konular ve tarihçesi aç s ndan Okuma Parças n ve Yaflam n çinden bölümünü mutlaka okumal s n z. Co rafya, Dünya daki fiziksel, sosyal ve ekonomik olaylar insan ve çevre özellikleri ile olan iliflkileri içinde ve kendi prensipleri aç s ndan inceler. Co rafyan n temel amac ; do al çevreyle insan aras ndaki iliflkileri belirlemek ve bu olaylar n co rafi da l m n, bu da l m n neden ve sonuçlar n ortaya ç kartmakt r. Yer bilimleri grubu içinde yer alan co rafya, yerkürenin çeflitli özelliklerini ve insan etkinliklerini incelerken birçok bilim dal ndan da yararlan r. Co rafyan n yararland bafll ca bilimler afla da s ralanm flt r: AMAÇLARIMIZ Antropoloji: nsan bilimi ya da antropoloji (Latince: anthrop- insan, adam ve logia bilim ; anthropologia, insan n ve insanl n incelenmesini konu alan bilim dal d r. Astronomi: Gökbilim (gök bilimi, astronomi), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini aç klamaya çal flmak üzere gözleyen bilim dal d r. Astronomi terimi eski Yunanca daki astron ve nomos sözcüklerinden türetilmifl olup, y ld zlar n yasas anlam na gelir. NTERNET NTERNET

12 4 Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl Co rafyan n yararland bafll ca bilimler; antropoloji (insan kökenini inceleyen bilim), astronomi (uzay bilimi), botanik ( bitkiler bilimi), ekonomi, etnografya, istatistik, hidroloji (sular bilimi), jeofizik (yerkürenin fiziksel özelliklerini inceleyen bilim), jeodezi (yer ölçme bilimi), jeoloji (yer kabu unun oluflumunu, yap s n ve özelliklerini inceleyen bilim), jeopolitik, karto rafya (harita bilimi), meteoroloji (atmosfer olaylar n inceleyen bilim) petrografi (tafllar bilimi), sosyoloji (toplum bilimi), tarih ve zooloji (hayvanlar bilimi) dir. Botanik: Bitkileri ve bitki yaflam n inceleyen bilim dal d r. Bitki bilimi de denilebilir. Bitki morfolojisi, bitki histolojisi, bitki sitolojisi, bitki fizyolojisi, bitki ekolojisi, sistematik botanik gibi alt dallara ayr l r. Bitki co rafyas ise bitkiler alemi ile yeryüzü aras ndaki iliflkileri ve bitkilerin yay l fl n araflt ran botanik ve co rafya ile iliflkili bir bilim dal d r. Ekonomi: S n rs z olan insan gereksinimlerini, s n rl olan kaynaklarla en etkin flekilde karfl layabilmeyi amaçlayan, bu kapsamda üretim, da t m, tüketim, ticaret, de iflim ve bölüflüm vb. ile ilgili etkinliklerin bütününü inceleyen bir bilim dal d r. Ekonomi kelimesi, ev, ve yönetim kelimelerinden gelmektedir. Makro ve mikro ekonomi, normatif ekonomi gibi alt alanlar bulunmaktad r. Etnografya: Toplumlar n kültür unsurlar n tümüyle ele alan bilim dal d r. Kültür oluflumlar n araflt ran bu toplum bilimi Yunanca ethnos, yani insanlar ile graphein yaz m kelimelerinin birleflmesinden meydana gelmifltir. statistik: Bir amaca yönelik olarak veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçlar yorumlama, sonuçlar n güven derecelerini aç klama, örneklerden elde edilen sonuçlar kitle için genelleme, özellikler aras ndaki iliflkiyi araflt rma, çeflitli konularda gelece e iliflkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini belirleme süreçlerini kapsayan bilim dal d r. statistik, sözcük olarak Latincedeki statisticum collegium (devlet konseyi) ve talyancadaki statista (devlet adam, politikac ) sözcüklerinden türemifltir. Hidroloji: Sözcük anlam su bilimi olan hidroloji, sular n yerküre üzerindeki da l m yla mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen disiplinler aras bir bilimdir. Jeofizik: Yer kabu undaki hareketlerin ve oluflumlar n mekanik olarak incelendi i bilim dal d r. Yer fizi i olarak da bilinen jeofizik, fizi in temel ilkelerinden yararlan larak, su küre ve atmosferi de içerecek biçimde yerin araflt r lmas n konu edinir ve a rl kl olarak yerküre kaynakl afetlerle iliflkili olarak geliflmifltir. Jeodezi: Yer ölçümü anlam ndaki jeodezi, haritac l k ve topo rafyan n kuramlar do rultusunda yer yuvarla n n modellenmesiyle yer yuvarla nda ve d fl alan nda koordinat sistemlerini tan mlayan, referans a lar n oluflturan, mekansal bilgileri bu a ve sistemlerle iliflkilendiren ve zamana ba l de iflimlerini izleyen bilimdir. Jeodezi, genel anlamda yerkürenin fleklini tespit ve yeryüzünü ölçme ifllemlerini konu edinen bir bilim dal d r. Jeoloji: Latince kökeni geos:yer ve logos:bilim sözcükleri olan jeoloji, Türk Dil Kurumu nun tan m na göre: yer bilimidir. Paleontoloji, petrografi, petroloji, fosil yak tlar, mineraloji, tektonik, stratigrafi, jeokimya, volkanoloji, kayaç deformasyon mekanizmalar gibi konularda çal flmalar yapan jeoloji dünyan n kat maddesinin, içeri inin, yap s n n, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu flekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren, genifl anlam ile ise, yerkürenin günefl sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluflumundan bu yana geçirdi i de iflikliklere, üzerinde yaflayan canl lar n evrimine kadar genifl bir kapsama sahip bilim dal d r. Jeopolitik: Devletlerin siyasi yap lar ile bu konulara hakim olan co rafya konular n, baflka bir deyiflle; devletlerin co rafi özellikleriyle siyasetleri aras ndaki iliflkileri ve do al etkenlerin politikalar üzerindeki etkilerini inceleyen, politik co rafyan n bir alt dal d r. Kavram n isim babas sveçli Rudolf Kjellen dir. Karto rafya: Haritalar ile u rafl r ve harita üretim sürecinde veri toplamadan kullanmaya kadar her tür ve ölçekteki harita üretim ve harita kullanma çal flmala-

13 1. Ünite - Co rafya le lgili Temel Bilgiler r n konu edinir. Karto rafya, genel bir tan mla, harita ve harita benzeri gösterimlerle iletilecek bilgileri toplayan, bu bilgileri iflleyen, bu gösterimlerde kullan lan grafik iflaretlerin özelliklerini belirleyen, haritan n çizimsel tasar m, bas m ve kullan m yöntemlerini gelifltirmeye yönelik çal flmalar yapan ve co rafi bilginin grafik, kabartma veya say sal formda sunulmas n, iletiflimini, organizasyonunu ve kullan lmas n sa layan teknik bir bilim dal d r. Bu bilimle u raflanlara karto raf denir. Karto raflar, yeryüzü üzerinde gördükleri gerçek objeleri ya da elde ettikleri bilgiler ile flekillendirdikleri konular belirli karto rafik kurallar çerçevesinde bir haritaya aktar rlar. Bu bilgilerin haritaya aktar lmas ndaki amaç, haritaya aktar lan bilginin di er insanlara ulaflt r lmas ve di er bilim dallar taraf ndan kullan lmas na imkân vermektir. Meteoroloji: Gök olaybilim olarak Türkçelefltirilmifl olan, hava bilimi ya da bilgisi anlam na gelen meteoroloji, atmosfer içinde oluflan s cakl k de iflmelerini, rüzgar, y ld r m, ya mur, dolu gibi olaylar inceleyen bir bilim dal d r. Atmosferin özellikle alt katmanlar nda meydana gelen hava olaylar n n oluflumunu ve de iflimini nedenleriyle inceleyen meteoroloji, ayr ca k sa dönemli tahminler yapmay da amaçlar. Matematik, co rafya, istatistik ve fizikten yararlan r. Petrografi: Yer biliminin, yer kabu unun kütlelerini inceleyen dal d r. Jeoloji ile iliflkili olan bu bilim dal nda kayac n mineral içeri i ve dokusal yap s n n ayr nt l bir flekilde incelenmesi amaçlan r ve böylece do ada var olan kayaçlar n minerallerini, kimyasal bileflimlerini, yap ve dokular n ve do ada bulunufl flekillerini ortaya koymay hedefler. Sosyoloji: Sociology kelimesi, Latince de, genel anlamda insan iflaret eden, üye, arkadafl veya dost anlam ndaki, socius kelimesinden gelen socio- ve bilim anlam na gelen logy ekinden oluflan sosyoloji, toplum ve insan n etkileflimi üzerinde çal flan bir sosyal bilimdir. Toplum bilimi alan nda çal flan bir kifliye de sosyolog (toplum bilimci) denir. Toplum bilimciler, bir veya daha fazla uzmanl k alan nda veya alt dallar nda çal flmaktad r. Tarih: Geçmiflte yaflanm fl olaylara iliflkin bilinenleri, objektif bir flekilde insan kay tlar na, yaz l ya da sözlü kaynaklara dayanarak, yer-zaman göstererek, nedensonuç iliflkisini anlatarak inceleyen ve bu bilinenlere ba l olarak SIRA geçmiflte S ZDE yaflanm fl olaylar güncel düflünce çerçevesinde yorumlanmas yla tarihi bilgileri ortaya ç karan bilim dal d r. Zooloji: Zoo hayvanlar toplulu u ve logos bilim sözcüklerinin birlefltirilmesiyle türetilmifl bir sözcük olup biyolojinin hayvanlar çeflitli yönleriyle inceleyen alt dal d r. Yukar da say lan bilimlerin hepsi co rafya ile ilgili oldu u kadar, co rafi SIRA S ZDE bilgi sistemleri ile de iliflkilidir. Ayr ca yukar da say lan bu alanlarda co rafi bilgi sistemlerinden oldukça yayg n flekilde yararlan lmaktad r. SIRA S ZDE 5 SIRA S ZDE Co rafya neden birçok bilim dal ndan yararlan r? Aç klay n z. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 1 Yukar da say lan bilimler içerisinde yer alan karto rafya ve jeodezi, do rudan co rafi bilgi sistemleri ile iliflkili olan bilim dallar d r. Bu bilim dallar, co rafi bilgi sistemlerinin ortaya ç kmas nda ve yayg nlaflmas nda a rl kl olarak hizmet verirler. SIRA S ZDE SIRA S ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ NTERNET NTERNET

14 6 Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl Co rafya, konuyu veya alan esas alma flekline göre Genel Co rafya ve Yerel Co rafya olmak üzere iki bölüme ayr l r. Matematik co rafya: Yerkürenin biçimini, boyutlar n, hareketlerini, bu hareketlerin sonuçlar n ve co rafi koordinatlar n inceler. Hidro rafya: Yeryüzündeki yüzey ve yer alt sular ile ilgili konular inceler. klim bilimi: Yeryüzünde görülen iklim tiplerini ve bunlar n özelliklerini inceler. Klimatoloji de denilen iklim bilimi, temelde meteorolojinin verilerinden yararlan r. Biyoco rafya: Yeryüzündeki hayvan ve bitki topluluklar n n da l m n ve bunlar etkileyen flartlar inceler. Jeomorfoloji: Yeryüzü flekillerini tan mlar, bunlar s n fland r r ve zaman içindeki de iflimlerini inceler. Co rafyan n Bölümleri Co rafya, konular n ifllenifli bak m ndan birbirinden farkl ancak birbirini bütünleyen iki ana bölüme ayr l r: Genel Co rafya Yerel Co rafya Genel Co rafya Genel co rafyada esas olan konudur. Co rafya konular n ayr ayr ele al r ve bunlar yeryüzünün bütününde veya bir bölümünde inceler. Nüfusun da l fl, iklim tipleri, yer flekilleri, volkanizma olaylar gibi konular genel co rafyan n inceleme alan na girer. Olaylar n oluflum nedenlerini, biçimlerini, da l fllar n ve bu da l - fl n sonuçlar n inceler. Genel co rafya, kapsad konulara göre; Fiziki co rafya, Befleri co rafya, Ekonomik co rafya olmak üzere üç ana dala ayr l r. Do al çevrede bulunan canl ve cans z varl klar kendisine konu edinen fiziki co rafya, yeryüzü biçimlerini, sular, bitkileri ve hayvanlar inceler. Fiziki co rafyan n alt gruplar flunlard r: Matematik co rafya Hidro rafya klim bilimi Biyoco rafya Jeomorfoloji Fiziki co rafyan n temel olarak ele ald alanlar aç klay n z. 2 Ekonomik co rafya: Befleri ve ekonomik co rafya, insanlar n do al çevre flartlar içinde daha iyi yaflayabilmeleri için uygulad klar befleri ve ekonomik etkinlikleri inceler. Nüfus, yer- Hizmetlerin ve mallar n üretimini, tüketimini ve yeryüzündeki da l m n leflme, göç olaylar, ulafl m, tar m, ticaret, endüstri, üretim, turizm gibi konular befleri ve ekonomik co rafya ele al r. inceler. Demografi: Yeryüzündeki Befleri co rafyan n alt gruplar flunlard r: veya bir bölgedeki nüfusun Nüfus co rafyas cinsiyet, yafl, medeni durum ve di er özelliklerine göre Yerleflme co rafyas da l m n, ölüm, do um ve göç olaylar n inceler. Ekonomik co rafya da; Maden SIRA co rafyas S ZDE Siyasi co rafya: Siyasal s n rlar ve ülkelerin siyasal Sanayi co rafyas iflleyifllerini inceler. Tar m co rafyas Sosyal AMAÇLARIMIZ ve kültürel co rafya: Ulafl m co rafyas gibi alt gruplara ayr l r. AMAÇLARIMIZ nsan nüfusunu, etnik köken, din, dil ve di er kültürel özellikleri Yerel Co rafya aç lar ndan K T Ainceler. P Yerel co rafyada K T Aesas P al nan konu de il aland r. Yeryüzünün bir bölümündeki co rafi konular bir bütün olarak ele al n r, olaylar n karfl l kl etkileri ve bulunduklar yer ile ilgileri bir bütün olarak incelenir ve de erlendirilir. Bu incelemelerin konusu, bölgeler ise bölge co rafyas, ülkeler ise ülkeler co rafyas, k talar ise k ta co rafyas ad yla an l r. NTERNET 3 Co rafyan n SIRA bölümlerini S ZDE flematik olarak gösteriniz. NTERNET YER YUVARLA I VE EVREN Bütün gök cisimleri ile onlar bar nd ran s n rs z gök bofllu una evren denir. Bir baflka deyiflle, evren sonsuz uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün ad olarak da ifade edilebilir.

15 1. Ünite - Co rafya le lgili Temel Bilgiler Evrende milyonlarca y ld z, gezegen, meteor gibi gök cisimleri bulunur. Gök cisimlerini birbirinden ay ran en önemli özellik, bir bölümünün s ve fl k yaymas (y ld zlar), bir bölümünün ise y ld zlardan ald klar s ve fl yans tmas d r (gezegenler). Gök cisimleri binlerce galaksi halinde gruplaflm fllard r. Galaksilerin içindeki y ld zlar n kimileri de bir araya gelerek y ld z sistemleri ni oluflturur. Dünyam z da, Samanyolu Galaksisi içinde binlerce y ld z sisteminden biri olan günefl sistemi içinde yer al r. Dünya; yer, yer yuvarla ve yerküre diye de adland r l r. Günefl sisteminde; Günefl ile birlikte gezegenler, bunlar n uydular, kuyruklu y ld zlar, asteroidler, gök tafllar, gaz ve toz bulutlar bulunur. Günefl sistemi kütlesinin %99 unu Günefl, %1 kadar n da Günefl in etraf nda belirli yörüngelerinde dolanan 9 gezegen oluflturur. Bu gezegenler, Günefl e olan uzakl klar na göre flu flekilde s ralan rlar: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Bu gezegenlerin çevresinde dolanan, kendilerinden daha küçük gök cisimleri (uydular) de bulunmaktad r. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton ise d fl gezegenler olarak adland r l rlar. Gezegenler, hem kendi çevrelerinde hem de Günefl etraf nda dönerler. Gezegenlerin dönüfl süreleri birbirinden farkl d r. Örne in; kendi çevresinde bir dönü- Galaksi ad n n kökeni eski Yunancadaki, bizim galaksimizi belirtmek üzere kullan lan sütlü, süt gibi, sütsü anlamlar na gelen galaxias (γαλαξιασ) sözcü ü ya da süt dairesi anlam ndaki kyklos galaktikos (κψκλοσ γαλακτικοσ) terimidir. Bu terim ve dolay s yla bat kültüründe Samanyolu için kullan lan Süt Yolu terimi eski Yunan mitolojisindeki bir mitosdan kaynaklan r: Bir gece, Zeus ölümlü bir kad ndan olan o lu Herakles i, farkettirmeden uykuya dalm fl olan Hera n n gö süne koyar. Bebek Herakles, Hera n n memelerinden akan sütü içecek ve böylece ölümsüz olacakt r. Fakat Hera, gece uyan p tan mad bir bebe i emzirdi ini farkedince onu f rlat p atar ve boflalan memesinden ç kan süt de gece gökyüzüne f flk r p akar. Hikayeye göre, iflte geceleyin gökte sönük bir fl kla p r ldar halde gördü ümüz Süt Yolu (Türkçede Samanyolu) denilen kuflak böyle oluflmufltur. (Kaynak: Vikipedi). 7 fiekil 1.1 Samanyolu Galaksisi Kaynak: fiekil 1.2 Satürn Asteoroid kufla GÜNEfi Yer Mars Merkür Venüs Jüpiter Uranüs Plüton Neptün Günefl Sistemine Giren Gezegenler ve Bunlar n Yörüngeleri.

16 8 Co rafi Bilgi Sistemlerine Girifl 4 flünü Jüpiter 9 saat 50 dakikada, Neptün 15 saat 08 dakikada, Dünya ise 24 saatte tamamlar. Günefl çevresindeki bir dolan m n, Merkür 88 günde, Dünya 365 gün 6 satte, Jüpiter 11 y l 316 günde, Neptün ise 249 y lda gerçeklefltirir. Gezegenlerle SIRA y ld zlar S ZDEaras ndaki temel fark nedir? Yerin fiekli ve Boyutlar Yerküre olarak da Günefl sisteminde yer alan dokuz gezegenden biri olan yerküre (Dünya), üzerinde canl lar n yaflad bilinen tek gezegendir. Di er gezegenlerde yaflam n olup ol- adland r lan Dünya m z Evren denilen sonsuz gök bofllu u içindeki Günefl mad na iliflkin araflt rmalar sürmekte olup Dünya d fl nda bir gezegende canl lar n bulundu u, bugüne kadar kan tlanamam flt r. Sistemi nde yer al r. Yerküre, ekvatordan fliflkin, kutuplardan bas k, küremsi Dünya n n küre fleklinde oldu unu ilk öne süren yonya l filozof Pitagaros olmufltur. Daha sonra Aristotales, Dünya n n ay üzerine düflen gölgesinin daire flek- görünümde Geoid adl bir D KKAT flekle sahiptir. Pozitif SIRA bilimler S ZDEaç s ndan linde oldu unu belirterek, bunu yerkürenin yuvarlakl n n kan t olarak göstermifltir. 16. yüzy lda Kopernik in, daha sonrada Keppler in çal flmalar Dünya n n bi- evren, gök cisimlerini bar nd ran uzay ve karanl k uzay n toplam d r. çimi ve hareketleri ile ilgili önemli bilgilere ulaflmam z sa lam flt r. 18. yüzy lda AMAÇLARIMIZ gerçeklefltirilen hassas ölçmeler AMAÇLARIMIZ fiekil 1.3 sonucunda, yerkürenin kutuplardan bas k ve küreye çok yak n bir flekilde oldu u saptan- K Yerkürenin T A P Uzaydan Görünüflü m flt r. 20. yüzy l n ortalar ndan itibaren uzaydan çekilen foto raflarla yerkürenin biçimi kesin Kaynak: olarak kan tlanm flt r. Yerkürenin NTERNET NTERNET ekvator kesiminden fliflkin, kutuplardan bas k olan kendine özgü küremsi flekline geoid ad verilir. Dünya n n küreye benzer yuvarlak biçiminin en önemli sonuçlar flu flekilde say labilir: Yap lan hassas ölçümler Günefl fl nlar, yeryüzünün de iflik k s mlar na farkl aç larla düfler. Kimi sonucunda Dünya n n boyutlar ile ilgili flu bilgilere yerler (ekvator ve çevresi) günefl fl nlar n y l boyunca dik ve dike yak n bir ulafl lm flt r: Ekvator çevresi: km aç da al rken, kimi yerlerde (kutuplara yak n yerlerde) bu aç çok fazla daral r. Bu da iklim kuflaklar n n oluflmas na yol açar. Meridyen çevresi: km Ekvator yar çap : km Günefl fl nlar n n ulaflt yerler ayd nl k, ulaflamad yerler ise karanl kt r. Kutuplar yar çap : km Dünya n n kendi ekseni etraf nda dönmesiyle gece ve gündüzün oluflumu Yar çaplar aras ndaki fark: gerçekleflir. 21 km Dünyan n yüzölçümü: Kendi ekseni etraf nda dönmesi sonucu oluflan merkezkaç kuvvetinin etkisiyle km 2 Dünyan n hacmi: km 3 Kutuplarda bas kl k oran : yerkürenin ekvator kesiminde bir fliflkinlik, kutuplarda ise bir bas kl k oluflmufltur. Bas kl k oran n n 1/297 oldu u kutuplarda yer çekimi biraz daha fazlad r. 1/297 5 Dünyan n kutuplardan bas kça, ekvatordan fliflkince olmas n n nedenini aç klay n z.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

DAVRANIfi B L MLER -II

DAVRANIfi B L MLER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2760 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1718 DAVRANIfi B L MLER -II Yazarlar Prof.Dr. Melek GÖREGENL (Ünite 1, 6, 8) Yrd.Doç.Dr. Aysel KAYAO LU (Ünite 2-4) Prof.Dr. Asude

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM Yazarlar Doç.Dr. lker YILMAZ (Ünite 2, 4, 5) Yard.Doç.Dr. Ali ERSOY (Ünite 3) Yard.Doç.Dr. Ays n KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

ÖRTÜALTI ÜRET M S STEMLER

ÖRTÜALTI ÜRET M S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2275 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1272 ÖRTÜALTI ÜRET M S STEMLER Yazarlar Doç.Dr. Erkan YASLIO LU (Ünite 1) Doç.Dr. Ercan fi MfiEK (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Senih YAZGAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644 ST HDAM VE fis ZL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Seda TEKEL (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 2, 3) Doç.Dr. M. Ça lar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı