Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma"

Transkript

1 Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Nihat Erdo mufl* Özet Kariyer Merkezleri üniversite ö rencilerinin mezuniyet sonras bilgi, beceri, ilgi ve de erlerine uygun bir ifle yerlefltirilmelerine yard mc olmak amac yla kurulmaktad r. Makalede, son zamanlarda say lar artan kariyer merkezlerinin kurulufl amaçlar, yap lar ve faaliyetleri araflt r lmaktad r. Araflt rmaya Türkiye deki devlet ve vak f üniversitelerinde kurulu kariyer merkezlerinden, web sayfas bulunanlar dahil edilmifltir. Bu ölçüte uyan on üniversitedeki kariyer merkezlerinin faaliyetleri hakk nda toplanan verilerin de erlendirilmesinde içerik analizi kullan lm flt r. Araflt rma sonucunda, kariyer merkezlerinin faaliyetleri aras nda, özgeçmifl bankas, firma tan t m ve kariyer günleri, seminer ve konferanslar, sektör günleri, söylefliler ve ifle yerlefltirme çabalar bafll ca faaliyetler olarak bulunmufltur. Anahtar Kelimeler Kariyer Merkezi, Kariyer Dan flmanl. Abstract Career centers are establihed to provide students information about potential career options, to teach them the skills needed to present themselves successfully to the business world, and to maximize their employment opportunities. The aim of these centers is to match students educational abilities with their career plans, and to guide students in developing their career. In this study, career centers are investigated on the basis of their aims, organization structures and the services they provide. Career centers from public and private universities, which possess web sites, are included in the study. Content analysis is used to analyse data from ten university career centers. In the study it was found out that career centers provide services like career days, career fairs, information about professions and different industries, interview sessions, resume banks as well as job applications, recruitment and placement. Keywords Career Centers, Career Counseling. *Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri Dergisi 1/1 Haziran

2 N HAT ERDO MUfi Kocaeli Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Hereke Kampüsü Kocaeli Elektronik Posta: Yay n ve Di er Çal flmalar ndan Bir K sm Giriflimci fl Adamlar n n Geliflim Deneyimleri ve Giriflimcilik Yetkinlikleri Aras ndaki liflkinin Hayat Tarihi Yöntemiyle ncelenmesi, 9. Ulusal Yönetim ve Organi zasyon Sempozyumu, May s 2001, stanbul. Mühendislerin Kariyer Geliflimi Hakk nda Genel Bir De erlendirme, Mimar Mühendis, 30, May s flletmelerde E itim htiyac Analizi: Kuram ve Uygulama, Beta yay nevi, 2001, stanbul (H. fiencan la). Otobiyografilerin Analizi Yoluyla Giriflimci fl Adamlar n n Kariyer Geliflimi Hakk nda Bir Araflt rma, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Sempozyumu, May s 2000,Nevflehir. Baflar De erlemede Atfetme Hatas ve Bir Uygulama, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Sempozyumu, May s 1999, stanbul (M. Beyaz la). Expert System Development in HRM: A Case Study In Retailing, Human Centered Processes (HCP 99), 10 th Mini EURO Conference, Eylül 1999, Brest (G. Y ld z la) Kamu Yöneticilerinin Yeni Yönetim Yaklafl mlar na Yönelik Tutumlar n n Davran flsal Analizi, Kamu Yönetiminde Kalite Sempozyumu, TODA, Ekim 1999, Ankara. Kariyer Kuramlar ve Türkiye için Geçerlilikleri Üzerine Elefltirel Bir De erlendirme, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Sempozyumu, May s 1999, stanbul. Kiflilerde ç Çat flma Nedeni Olarak Rekabet flbirli i kilemi, Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi, 1, Perakendecilik Sektöründe Zincir Ma aza Müdürlü ü Yeterlilikleri, Pazarlama Dünyas, 13 (77), 1999, Üniversitelerdeki Kariyer Merkezlerinin Etkinlikleri Hakk nda Bir Araflt rma, 5. Ulusal Psikolojik Dan flma ve Rehberlik Kongresi, Eylül 1999, Ankara. Yeni Kariyer Yaklafl mlar ve stihdama Etkileri, Mercek, 1999, Yönetim ve Organizasyonda Yeni Yaklafl mlar ve Kariyere Etkileri, Verimlilik Dergisi, 1, 1999, M.P.M., Ankara. A Federated Expert System for Career Development, 2 nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems: Sakarya Üniversitesi, 1998, Sakarya (G. Y ld z ve E. Öztemel le). flletmelerde Örgütsel Kariyer Gelifltirme Sistem ve Uygulamalar, Yeni pek Yolu, 129, 1998, Konya Ticaret Odas. Örgütlerde Güç liflkileri: Genel Bir De erlendirme, Ekonomi ve Yönetim, 75. Y l Arma an Kitab, Sakarya Üniversitesi, 1998, Sakarya. Toplulukçu Kültürde Makyavelist Davran fl ve Bir Uygulama, Politika ve Yönetimde Etik Sempozyumu Bildiriler Kitab, Sakarya Üniversitesi, 1998, Sakarya (G. Y ld z la).

3 Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma* Nihat Erdo mufl Girifl Son y llarda üniversite ö rencilerine ifl hayat n tan tmak ve onlar n ifl hayat na haz rlanmalar na yard mc olmak amac yla üniversitelerde kariyer merkezlerinin kuruldu u görülmektedir. Bu merkezler kariyer gelifltirme merkezi, kariyer plânlama ve yönlendirme merkezi, kariyer ofisi gibi isimler alt nda faaliyetlerini yürütmektedir. Bafllang çta bir kaç büyük üniversitede bu merkezler varken, bugün çok say da üniversitede kariyer merkezlerinin kuruldu u ya da kurulma aflamas nda oldu u bilinmektedir. Kariyer merkezleri üniversitelerin bünyesinde de iflik birimlere ba l olarak çal flmaktad r. Bu merkezlerin kurulufl biçimleri ve yapt klar etkinliklerin çerçevesi her üniversitenin kendisi taraf ndan belirlenmektedir. Farkl üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin birbirleriyle iletiflimi oldukça düflük düzeydedir. Bu merkezlerin kendi birikimlerini baflka merkezlerle paylafl m da yok denecek kadar azd r. Ancak, son zamanlarda kariyer merkezleri aras nda bir etkileflim sürecinin bafllad görülmektedir (Tarhan, 1999). Kariyer merkezlerinde ö rencilerin ifl hayat na haz rlanmas na yönelik etkinliklerin en yayg n, üniversiteye konuflmac davet etmektir. Bunun d fl nda, kariyer günleri ve firma tan t m günleri düzenlenerek ö rencilerin ifl dünyas ile buluflmas sa lanmaya çal fl lmaktad r. Bu merkezlece ifl dünyas n tan tma konusunda belli etkinlikler gerçeklefltirilirken, ö rencilerin kendilerini tan mas na yönelik etkinliklere daha az yer verildi i görülmektedir. Bu merkezler ö rencilere psikolojik dan flma ve meslekî rehberlik konusunda yard mc olamamaktad r. Oysa Kariyer Merkezlerinin amaçlar n n psikolojik dan flma ve rehberlikten farkl olmas, ö rencilere dan flmanl k hizmeti verilmesini * Bu makale, 5. Ulusal Psikolojik Dan flma ve Rehberlik Kongresi için haz rlanan bildirinin gözden geçirilmifl ve geniflletilmifl biçimidir.

4 134 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER engellememelidir. Baz üniversitelerde kariyer merkezleri yan nda psikolojik dan flma ve rehberlik merkezlerinin de bulunmas, bu ihtiyac aç kça göstermektedir. Bu yüzden ö rencilerin hem kendilerini, hem de ifl çevresini tan malar na imkan sa layacak etkinliklerin yürütülmesi, kariyer merkezlerinin verimlili ini art racakt r. Bu çal flmada, Türkiye nin vak f ve devlete ait üniversitelerindeki kariyer merkezlerinin mevcut durumu araflt r lmaktad r. Araflt rma kapsam na, bünyesinde kariyer merkezi bulunan Türkiye deki devlet ve vak f üniversitelerinin tamam dahil edilmifltir. 1 Veri toplama aflamas nda, içerik analizi yoluyla, üniversitelerin internet sitelerinde bulunan kariyer merkezleri hakk ndaki bilgiler incelenmifltir. Kariyer merkezlerinin kurulufl amac, yönetim ve örgütlenme biçimleri ve yapt klar etkinlikler, araflt rmada dikkate al nan boyutlard r. Araflt rma, sonuç ve öneriler ile sona ermektedir. 1. Kariyer Merkezlerinin fllevi Yirmili yafllar kiflinin kendi kimli ini oluflturmaya bafllad bir dönemdir. Bu dönemde kifli de iflik iflleri dener; iflin gerekleri ile kendisinin sahip oldu u nitelikleri karfl laflt rarak eksikliklerini görmeye, kendisini gelifltirmesi gereken yönlerini fark etmeye bafllar (Natham ve Hill, 1992:19). Bu dönemi en iyi tan mlayan kavramlar deneme ve aray flt r. Bir yanda keflif sürecini yo un bir biçimde yaflayan yeni mezun ya da mezun olma durumundaki ö renciler, di er yanda ise eleman arayan flirketlerin varl bilinmektedir. Tan flma ve iletiflim, iki taraf n karfl l kl beklentilerinin daha gerçekçi hale gelmesine yard mc olmaktad r. Böylece gerçekleri göz ard etmeden bir efllefltirme süreci bafllam fl olmaktad r (Ornstein ve Isabella, 1993: 248). Eleman al m nda flirketlerin s kça baflvurduklar yollar aras nda; mevcut aday kay tlar ndan uygun kiflilerle temasa geçme, gazeteye ilan verme, yak n çevrenin tavsiye edece i kiflileri soruflturma, dan flmanl k flirketlerine bafl services/index.html

5 ERDO MUfi / Üniversitelerdeki Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda 135 vurma ve üniversitelerde düzenlenen flirket tan t m günlerine kat lma dikkat çekmektedir (Cömert, 1998: 144). Yeni mezun ö renciler son y llarda bu tedarik kaynaklar n n hemen hemen tamam n kullanmaktad rlar. Kariyer merkezleri de, bu tedarik kaynaklar n n bir k sm na arac l k eden bir konumda görünmektedir. Etkinlikleri ço ald kça, bu merkezlerin üniversite mezunlar ile ifl dünyas n birbirlerine ba layan önemli bir tedarik zinciri olarak hizmet sunmalar imkan artacakt r. Bir rehberlik örgütünde bulunmas gereken hizmetlerin, kariyer merkezlerinin ana ifllevinin büyük bir k sm n tan mlad n söylemek mümkündür. Bir rehberlik örgütünde bulunan bu hizmetleri Kuzgun (1995: 5 7) Bireyi tan ma, Bilgi verme, Psikolojik dan flma, Yerlefltirme, zleme fleklinde s ralamaktad r. Üniversite ö rencilerinin ifl dünyas n yak ndan tan yarak ifl hayat na at lmalar ve uygun bir ifle yerleflmeleri, ö rencilerin bireysel çabalar yla çözüme ulaflacak bir sorun olman n ötesindedir. Üniversite ö rencileri ile onlar n muhtemel iflverenlerini ifl öncesi buluflturmak ve iki taraf n karfl l kl olarak birbirlerini tan y p anlamalar için ortamlar haz rlamak gerekmektedir. Üniversitelerdeki kariyer merkezleri bu gereklilikten do mufltur. Kariyer merkezlerinin ana amac üniversite ö rencilerinin kendi bilgi, beceri, ilgi ve de erlerine uygun ifle yerleflmelerine yard mc olmakt r. Bat üniversitelerinde, üniversitelerin ayr lmaz bir parças olan ve önemli hizmetler veren kariyer merkezleri, Türkiye de s n rl say da üniversitede mevcuttur (Tarhan, 1999: 9). Bundan sonraki k s mda üniversitelerdeki kariyer merkezleri konusunda yap lan araflt rma sunulmaktad r. 2. Yöntem Araflt rman n Amac Üniversitelerden mezun olma aflamas na gelen ö rencilerin en önemli ihtiyaçlar, ald klar e itime uygun bir ifle yerleflebilmektir. Ancak, iflgücü arz n n yo unlu u nedeniyle, bilgi, beceri, ilgi ve de erlere uygun bir iflten ziyade çal flabilecek bir ifle yerleflmek öncelikli bir tercih olmaktad r. fl bulmakta karfl lafl lan güçlük, sa l kl bir ifl tercihi yapmay engellemektedir. Son y llarda bu ihtiyac n oldukça önemli bir hale gelmesi, üniversite yöneticilerini ve konuya ilgi duyan araflt rmac lar bu konuda çözüm üretmeye yöneltmifltir. Üniversite ö rencilerinin bilgi, beceri, ilgi ve de erlerine uygun ifle yerlefltirilmeleri amac yla üniversitelerde kariyer merkezlerinin kurulmas, bir çözüm olarak yayg nlaflmaktad r. Kariyer Merkezlerinin

6 136 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER mevcut durumlar n n ve performanslar n n belirlenmesi, bu merkezlerin etkilili inin art r labilmesinin ön kofluludur. Mevcut durumun belirlenmesinden sonra ise, bu merkezlerin performans n art r c ve sürekli geliflmelerini sa layacak çal flmalar n yap lmas mümkün olacakt r. Bu çal flman n amac, üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin mevcut durumlar n n belirlenmesidir Araflt rman n Kapsam Araflt rman n evrenini, Türkiye nin devlet ve vak f üniversitelerinde kurulu bulunan kariyer merkezlerinin tamam oluflturmaktad r. Fakat zaman ve maliyet gibi k s tl l klar dolay s yla, bu çal flma internette sayfalar bulunan kariyer merkezleri ve bunlar n faaliyetleri ile s - n rland r lm flt r Araflt rma Süreci Araflt rma süreci iki aflamadan oluflmaktad r: Birinci aflamada, Türkiye deki devlete ve vak flara ait tüm üniversiteler taranarak, üniversitelerdeki kariyer merkezleri belirlenmeye çal fl lm flt r. kinci aflamada ise, kariyer merkezlerinin yap s ve faaliyetleri içerik analizine tâbi tutulmufltur. Bilindi i gibi, içerik analizi, bir iletiflimin içeri inin sistematik ve objektif olarak araflt r lmas nda kullan lan bir tekniktir (Holsti, 1969). Araflt rman n birinci aflamas nda üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin belirlenmesinde internetten yararlan lm flt r. Kariyer merkezlerinin belirlenmesi amac yla bütün üniversitelerin internet siteleri teker teker taranm flt r. Önce üniversitenin ana sayfas na girilmifltir. Daha sonra kariyer merkezlerinin ba l olduklar muhtemel birimler taranm flt r. Ana sayfadan sonra Rektörlük, Sa l k ve Kültür Daire Baflkanl klar, Rektörlü e ba l merkezler, Ö renci Dekanl klar, Ö renci Kulüpleri, ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri ve flletme Bölümleri sayfalar taranarak kariyer merkezlerine ulafl lmaya çal fl lm flt r. Baz üniversitelerde kariyer merkezine kolay ulafl l rken, baz üniversitelerde kariyer merkezinin olmay fl nedeniyle, bu merkeze en yak n birimi bulmak amac yla yukar da say lan tüm birimlere ait sayfalar taranm flt r. Kariyer Merkezi ifllevi gören birimler varsa bu birimler de inceleme kapsam na al nm flt r. Verilerin de erlendirilmesi aflamas nda, kariyer merkezlerinin yapt klar aç klamalar analize tâbi tutulmufltur. Kariyer merkezlerinin ba l olduklar birimler ile kariyer merkezlerinin amaçlar analizi gerektirmeyecek aç kl kta oldu u için, sadece onlar n beyanlar n sunmakla yetinilmifltir. Buna karfl l k, üniversitelerdeki bu merkezlerin faali-

7 ERDO MUfi / Üniversitelerdeki Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda 137 yetleri üniversiteden üniversiteye farkl l k göstermektedir. Bu fark hem faaliyet alan, hem de faaliyetlere verilen isimlerde olmaktad r. Kariyer merkezlerinin faaliyetlerinin belirlenmesinde flu yol takip edilmifltir: Öncelikle kariyer merkezlerindeki faaliyetler isimlerine göre kodlanm flt r (Holsti, 1969). Kodlama sonras nda, ayn içeri e sahip farkl isimlendirmeler varsa bunlar yeniden de erlendirilerek içeri ine en uygun kategoriye yerlefltirilmifltir. 3. Bulgular Kariyer Merkezlerinin Ba l Olduklar Birimler Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin her üniversitede farkl birimlere ba l olarak faaliyetlerine devam ettikleri görülmektedir. Bunlar, genellikle, Rektörlü e do rudan ba l bir merkez, Ö renci Dekanl - na ba l bir birim, Mezunlar Derne ine ba l bir faaliyet grubu veya bir ö renci kulübünün faaliyetleri içinde bir komisyon olarak varl klar na devam etmektedirler. Kariyer Merkezleri vak f üniversitelerinde Ö renci Dekanl na ba l iken, devlet üniversitelerinde Rektörlü e, Mezunlar Derne ine veya bir Ö renci Kulübüne ba l olarak çal flmalar n sürdürmektedir. Kariyer Merkezlerinin ba l olduklar birimler ve merkezlerin isimleri Tablo 1 de sunulmufltur. Tablo 1. Kariyer Merkezleri ve Ba l Olduklar Birimler Üniversite Ba l Oldu u Birim Kariyer Merkezinin Ad Baflkent Ü. Ö renci Dekanl nsan kaynaklar ve Kariyer Yönlendirme Merkezi Bilgi Ü. Ö renci Hizmetleri Kariyer Plânlama Program Koordinatörlü ü Bilkent Ü. Ö renci Dekanl Ofisi Kariyer Gelifltirme ve Yerlefltirme Merkezi Bo aziçi Ü. BÜMED (Bo aziçi Ü. nsan Kaynaklar Mezunlar Derne i) Dan flmanl k Grubu Hacettepe Ü. Ö renci flleri Dairesi Baflkanl Hükam: Hacettepe Üniversitesi Kariyer Merkezi stanbul Ü. flletme Fakültesi flletme Kulübü (Kariyer Plânlama Departman ) st. Tek. Ü. flletme Fakültesi Kariyer Ofisi Koç Ü. Ö renci Dekanl Kariyer ve Yerlefltirme Hizmetleri Ofisi Marmara Ü...B.F. Yönetim Kulübü ngilizce flletme Bölümü (Management Club) O.D.T.Ü. Rektörlük Kariyer Plânlama Merkezi

8 138 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Yukar da say lan merkezlerin d fl nda, kariyer merkezlerinde yürütülen faaliyetlerden bir k sm devlet ve vak f üniversitelerinde de iflik adlarla devam etmektedir. Üniversitelerde k smî olarak gerçeklefltirilen kariyer faaliyetleri, genellikle Mezunlar Derne i, flletme Kulübü ve nsan Kaynaklar Merkezi adlar alt nda yürütülmektedir. Bahsedilen yerlerdeki kariyer faaliyetleri Kariyer Merkezi faaliyetlerinin bir ya da ikisini kapsad için araflt rmada analize al nmam flt r Kariyer Merkezlerinin Kurulufl Amaçlar Kariyer merkezlerinin kurulufl amaçlar farkl biçimlerde ifade edilse de, bu amaçlar n büyük ölçüde ortak oldu u görülmektedir. Bu amaç, ö rencilerin bilgi, beceri, ilgi ve de erlerine uygun bir ifle yerlefltirilmelerine yard mc olmak t r. Kariyer merkezlerinin baz lar n n kurulufl amaçlar afla da örnek olarak sunulmaktad r: O.D.T.Ü. Kariyer Plânlama Merkezinin kurulufl amac, yeni mezunlara sevebilecekleri, bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendilerini gelifltirebilecekleri bir ifl; mevcut çal flma koflullar ndan tatmin olmam fl eski mezunlar na ise, deneyimlerine uygun yeni kariyer olanaklar bulmakta yard mc olmak fleklinde ifade edilmektedir. Baflkent Üniversitesi nsan Kaynaklar ve Kariyer Yönlendirme Merkezinin amac mezunlar n, bilgi ve yeteneklerine uygun ifllere en uygun süre ve koflullarda yerlefltirilmelerine yard mc olmak amac yla, y l içinde etkinlikler düzenlemek ve ö rencilerden gelen talepler do rultusunda hizmetler sunmak t r. Yukar da s ralanan örneklerden biraz farkl olarak, Marmara Üniversitesi flletme Bölümü Yönetim Kulübünün (Management Club) kurulufl amac ise sosyal, akademik ve uluslararas faaliyetlerle üyelerine global bir vizyon kazand rmak yan nda, kariyer aflamalar (career steps) organize ederek, ö renciler ile ifl dünyas aras ndaki iliflkiyi pekifltirmek biçiminde tan mlanmaktad r. Bilkent Üniversitesi Kariyer Gelifltirme ve Yerlefltirme Merkezi ö rencilerin e itimde kazand klar kabiliyetler ile kariyer plânlar n efllefltirmeye yard mc olmak ve ö rencilerin kariyerlerini gelifltirmeye rehberlik etmek yan nda; ö rencilerin kabiliyetlerini en üst düzeyde kullanabilecekleri iflleri bulmalar için f rsatlar sa lamaya çal flmak amac yla kurulmufltur. Bir baflka örnekte ise, BÜMED nsan Kaynaklar Dan flmanl k Grubunca, ö rencilere mesleki yönelimleri konusunda yard mc olmak,

9 ERDO MUfi / Üniversitelerdeki Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda 139 mezunlar n ifl bulmas n ve ilerleyen y llarda ideallerine yaklaflmalar n sa lamak, Bo aziçi Üniversitesi mezunu ile çal flmak isteyen firmalarla mezunlar bir araya getirmek, firma ihtiyaçlar n anlay p do ru pozisyon tekliflerini do ru adaylara götürmek olarak amaç ifade edilmifltir. Son olarak, ö rencilerin mezuniyet ve istihdam için plân yapmalar - na ve haz rlanmalar na yard mc olma y amaçlayan Koç Üniversitesi Kariyer ve Yerlefltirme Hizmetleri Ofisi örnek olarak verilebilir Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Özgeçmifl (Bilgi) Bankas Kariyer merkezlerinin en önemli faaliyetlerinden birisi, çok yayg n olmamakla birlikte, bilgi bankas d r. Bilgi bankalar n n ifllevine örnek olarak, O.D.T.Ü. Kariyer Plânlama Merkezinin bilgi bankas n n çal flma biçimi afla daki gibi özetlenebilir: Bilgi bankas, mezunlar n doldurduklar baflvuru formlar ndan oluflmaktad r. Burada yer alan bilgiler, mezunlardan gelen bilgiler do rultusunda güncellefltirilmektedir. Firmalardan eleman talebi geldi i zaman, mezunlar n doldurduklar formlar taranmakta ve ifl için uygun nitelikleri tafl yan (sektör, flehir, bilgisayar bilgisi,...vs.) mezunlar aranarak kendilerine ifl hakk nda bilgi verilmektedir. Kendisinin onay al nd ktan sonra, mezun hakk ndaki bilgiler firmaya fakslanmakta ve böylelikle firman n mezunla temasa geçmesi sa lanmaktad r (O.D.T.Ü., K.P.M.). Kariyer merkezlerinin belki de en önemli ifllevlerinden birisi olarak nitelenebilecek bilgi bankas nda, ö renci ve mezunlar n özgeçmiflleri yer almaktad r. Firmalardan talepler geldi i zaman, özgeçmifller taranarak uygun adaylar belirlenmektedir. Özgeçmifllerin bulundu u bu bilgi bankalar çok önemli bir tedarik havuzu oluflturmaktad r Firma Tan t m ve Kariyer Günleri Baz kariyer merkezlerinde sadece kariyer günleri ad alt nda faaliyetler yürütülürken baz merkezlerde bu etkinlik firma tan t m ve kariyer günleri bafll alt nda yürütülmektedir. Kariyer günlerinde de iflik firmalar n üniversitelere davet edilmesi ve ö rencilerle firmalar n buluflturulmas amaçlanmaktad r. Bu günlerde, firmalar ö rencilere kendilerini tan tma imkan bulurken, ö renciler de ifl görüflmesi yapma imkan na kavuflmaktad r. Firmalarca ifl baflvuru formlar n n da t lmas ve ö rencilerin bu formlar doldurmalar sonucunda, firmalar n genifl bir eleman tedarik havuzuna kavuflmalar sa lanmak-

10 140 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER tad r. Bu faaliyet genellikle Mart, Nisan ve May s aylar içinde gerçeklefltirilmektedir. Kariyer günleri sadece kariyer merkezlerince de- il, ayn zamanda baz ö renci kulüpleri taraf ndan da yürütülmektedir Seminer ve Konferanslar Kariyer merkezleri seminer, konferans ve paneller düzenleyerek, ifl yaflam ndan yöneticileri üniversitelere konuflmac olarak davet etmekte ve bu kiflilerin kendi deneyimlerini üniversite ö rencilerine aktarmalar na imkan sa lamaktad r. Seminer ve konferanslar ifl dünyas n tan tmaya yönelik oldu u gibi, ö rencilerin ifl arama sürecinde nas l bir yol takip etmeleri gerekti i hakk nda bilgiler de içermektedir. Ayr ca bu merkezlerde özgeçmifl yazma ve mülakat teknikleri gibi konularda uygulamalar ve work shoplar düzenlenmektedir Sektör Günleri Baz üniversitelerde sektör günleri ad alt nda bir dizi faaliyet yürütülmektedir. fiirket ziyaretleri ve paneller arac l yla ö rencilere Türkiye deki önemli sektörler tan t lmaktad r. Böylece ö renciler hem sektörlerle ilgili yeni geliflmeleri hem de sektörlerin pratik yönünü yak ndan görme ve bu konularda gözlem yapma imkan na kavuflmaktad rlar Söylefliler Kendi alan nda önemli baflar lar elde etmifl ifl adam, sanatç, gazeteci, müzisyen ve televizyoncu gibi, de iflik alanlardan seçilmifl konuflmac lar davet edilmektedir. Konuflmac lar kendi deneyimlerini ve baflar lar nda etkili olan faktörleri sohbet ortam nda ö rencilerle paylaflmaktad r. Bu söylefliler çay sohbeti (tea & talk) olarak adland - r lmaktad r fle Yerlefltirme fl arayan mezunlar ve mezun olma durumunda bulunan ö renciler kariyer merkezlerinde bulunan ifl baflvuru formu nu doldurarak bu merkezler arac l yla ifle yerlefltirilmektedir. Ö renciler, Kariyer Merkezi bilgi bankas nda yerlerini alarak, yani ilgilendikleri sektörler ve pozisyonlar, çal flmay düflündükleri flehirler ve kendilerine ulafl labilecek adresler gibi bilgileri b rakarak bu merkezlerden ifle yerleflmek amac yla yararlanabilmektedirler. Ocak ay nda flirketlerin eleman ihtiyac ortaya ç karken, fiubat ve Haziran aylar nda da üniversiteler ö rencileri mezun ediyor. fiubat ve Haziran aylar ö rencilerin mezuniyetine rastlad için bu aylarda ifl-

11 ERDO MUfi / Üniversitelerdeki Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda 141 gücü arz ve talebinin buluflmas oldukça yayg nd r (Cömert, 1998: 143). Bahsedilen bu iki ayda ö rencilerin ifle yerleflmesi di er aylara göre daha fazla olmaktad r. 4. Sonuç ve Öneriler Mezuniyet yaklaflt kça üniversite ö rencilerinin en önemli endiflesi uygun bir ifle yerleflebilmek olmaktad r. Üniversitelerden mezun olanlar n (arz n) piyasadaki üniversite mezununa duyulan talepten fazla olmas, bu endifleyi daha da art rmaktad r. Böyle bir ortamda ö renciler kendi bilgi, beceri, ilgi ve de erlerine uygun bir ifle yerleflmek yerine, çal flabilecekleri bir iflle yetinmek zorunda kalmaktad rlar. Çünkü üniversite mezunlar n n büyük bir k sm için bir ifle yerleflmek, oldukça zor bir süreçten sonra gerçekleflmektedir. stihdamda, arz ve talep aras ndaki dengesizlik her gün biraz daha artmas na ra men, bu flartlar alt nda da ö rencilerin hem kendilerini hem de ifl dünyas n tan yarak ifle yerleflmelerini sa lamak için kariyer merkezleri kurulmaktad r. Bir baflka ifade ile, kariyer merkezleri, üniversite ö rencilerinin bilinçli bir tercihle ifle yerlefltirilmelerine yard mc olmaktad r. Böylece bu merkezler, ö rencilerin ifl hayatlar nda ifl tatmini ve verimlili inin yükselmesini sa lamak yoluyla, hem ö rencilerin hem de iflletmelerin kazançl ç kmas na yard mc olmaya çal flmaktad rlar. Kariyer merkezlerinin yukar da bahsedilen ihtiyaç sonucu ortaya ç kt bilinmektedir. Bu ihtiyac hisseden üniversite yönetimlerinin, di- er birimlerin veya ö rencilerin aray fllar sonucu ulafl lan çözümlerden birisi de kariyer merkezlerinin kurulmas d r. Daha önce üniversitelerde sosyal etkinlikler veya kulüp etkinlikleri olarak yürütülmekte olan birtak m etkinlikler, kariyer merkezleri arac l yla ö rencilerin ifl dünyas ile buluflmalar na imkan sa lamaktad r. Böylece flimdiye kadar belli bir organizasyon alt nda gerçeklefltirilmeyen ve ba ms z olarak farkl isimlerle gerçeklefltirilen faaliyetler, daha organize ve uyumlu olarak yap lmaya bafllanm flt r. Kariyer merkezlerinin, kendilerinden beklenen üniversite ö rencilerinin bilgi, beceri, ilgi ve de erlerine uygun bir ifle yerlefltirilmesine yard mc olma rolünü etkin bir biçimde gerçeklefltirebilmesi için afla daki çal flmalar yapmas nda yarar görülmektedir: Kariyer merkezlerinin, faaliyetlerinde ifl dünyas na yo unlaflt - dikkat çekmektedir. fl dünyas hakk nda ö rencileri bilgilendirme sürecinin artarak devam etmesi yan nda, ifl dünyas hakk nda gerçekçi bilgilerin derlenmesine ihtiyaç vard r.

12 142 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Ö rencilerin kendilerini de erlendirerek güçlü ve zay f yönlerini, ilgi ve de erlerini belirleyecekleri çal flmalar n say ve niteli inin art r lmas gerekmektedir. Çünkü, kariyer merkezlerinde bu amaçla yap lan faaliyetler yok denilecek kadar azd r. Kifli de erleme konusunda, ya uzman istihdam ya da d flar - dan uzmanl k yard m almaya gereksinim görülmektedir. Kariyer merkezlerinin genellikle ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri ile flletme Bölümleri bünyesinde kuruldu u ve faaliyet gösterdi i dikkat çekmektedir. Bu merkezlerin, faaliyetlerini, ilgili üniversitedeki tüm fakülte ve bölümlere hitap edecek bir biçimde yürütmelerinde yarar vard r. Kariyer merkezlerinin, yabanc dille e itim yapan devlet üniversiteleri ile vak f üniversitelerinde daha yayg n olduklar görülmektedir. Özellikle yeni kurulan ve geliflmekte olan üniversitelerde bu merkezlerin oluflturulmas, büyük flehirlerdeki üniversite mezunlar na göre ifl bulma imkanlar daha k s tl olan ö rencilerinin istihdam n kurumsal düzeyde destekleme ve kolaylaflt rma imkan sa layacakt r. Kariyer merkezleri, üniversite e itimi sonras akademik kariyer ve yurt d fl nda kariyer imkanlar konusunda ö rencileri bilgilendirecek faaliyetleri de esas faaliyetleri olarak ele almal d r. Kariyer merkezleri, üniversite ö rencilerini ifl hayat na haz rlamak konusunda önemli bir bofllu u doldurmaktad r. Bu merkezlerde yürütülen mevcut faaliyetlerin etkilili inin art r lmas ve ihtiyaca ba l olarak bunlara yeni faaliyetlerin ilave edilmesi gerekmektedir. Kariyer merkezlerinin faaliyetleri ve sundu u hizmetlerin etkilili i konusunda, bu merkezlerden hizmet alan kiflilerden gelecek geri beslemeler ve bu konuda yap lacak bilimsel çal flmalar bilgi kayna olarak kullan lmal d r. Kaynakça Cömert, A. (1998) Sektörlerin Kariyer Takvimi, Capital, 2: Holsti, O. R. (1969) Content Analysis for the Social Sciences and Humanities, Massachusettes, Addison Wesley Publishing. Kuzgun, Y. (1995) Rehberlik ve Psikolojik Dan flma, Ankara, ÖSYM Yay nlar. Natham, R. ve Linda H. (1992) Career Counselling, Londra, Sage Publication. Ornstein, S. ve Lynn, A. I. (1993) Making Sense of Careers: A Review of , Journal of Management, 19 (2): Tarhan, O. (1999) 21. Yüzy l n nsan Kayna n Yetifltirmekte Üniversitelerin Rolü, Mercek, 4 9.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Müdür İLK SUNUM: 9 EKİM 2013, Lefkoşa Merkezin misyonu; Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 8 deki son paragraftaki metin afla- daki flekilde Dünyadaki yerel yönetim bankac l n

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı