Инструкция для Sinbo FSF 5705 Перейти в карточку товара

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Инструкция для Sinbo FSF 5705 Перейти в карточку товара"

Transkript

1 Инструкция для Sinbo FSF 70 Перейти в карточку товара л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы

2 SFS 70 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR

3 SINBO SFS 70 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI De erli müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lütfen bu kullan m talimat n dikkatli bir flekilde okuyunuz. Özellikle güvenlik bilgilerine çok dikkat ediniz. Cihaz baflka bir kullan c ya devredecekseniz bu kullan m talimat n da cihaz alacak olan kifliye vermeyi unutmay n z. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri ÖNEML! Cihaz kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu sonuna kadar okuyup baflvuru kayna olarak saklay n z TEHL KE! Gövdeyi kesinlikle suya sokmay n z ya da muslu un alt nda y kamaya kalk flmay n z. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

4 C HAZIN ÖZELL KLER Dijital kumandal ve büyük LCD ekranl Kompakt tasar m Çevrelenmifl paslanmaz çelik taban H zl ve eflit piflirme için da l m sepet zgaralar Daha fleffaf katlar Susuz çal flmay önleyen emniyet tertibat yla donat lm flt r Kapasite: 3.0L her kat 230V~, 0Hz, 800W D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIMI 1. Su haznesi 2. Küçük yuvarlak eksen 3. Lezzet artt r c 4. Damlama tepsisi. Buharda Piflirme Kasesi. Sökülebilir taban 7. Tas deste i 8. Kapak Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Cihaz prize ba lamadan önce cihaz n etiketinde yazan voltaj düzeyinin evinizdeki voltaj düzeyiyle ayn oldu undan emin olunuz. Cihaz yaln zca toprakl bir prize ba lay n z. Fiflin prize tam olarak girdi inden emin olunuz. Cihaz n fifli, güç kablosu ya da kendisi hasarl ysa cihaz kesinlikle kullanmay n z. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablonun üretici, yetkili servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmesi gerekmektedir. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r

5 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI 1. Hava deliklerini kapatmamaya özen gösteriniz. Baz yiyeceklerin baflka mutfak gereçleri kullan larak tutulmas gerekebilir. Buharl pifliriciyi temizlemeye bafllamadan önce fiflini çekiniz ve yeniden kullanmadan önce kurumas n sa lay n z. 2. Buharl pifliricinin fifli ar zal ysa cihaz kullanmay n z. 3. Buharl pifliricinin güç kablosu ar zaland ysa özel aletlere gereksinim duyuldu u için kablo yaln zca üretici taraf ndan belirlenmifl bir servis merkezi taraf ndan de ifltirilmelidir. 4. Buharl pifliriciyi temizlemek için kesinlikle suya sokmay n z.. Buharl pifliriciyi tasarlanm fl oldu u amac n d fl nda bir amaçla kullanmay n z.. Cihaz s kaynaklar ve yan c malzemelerin uza nda tutunuz, cihaz, piflirme ifllemi s ras nda düz bir zemin üzerinde bulunmal d r. 7. Buharl pifliriciyi içine su koymadan kullanmay n z. TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas na özen gösteriniz. S k flmamas n, ezilmemesine özen gösteriniz. Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. SUSUZ ÇALIfiMAMA KORUMASI Bu buharl piflirici haznede su yokken çal flmay önleyen bir güvenlik sistemiyle donat lm flt r. Su yokken çal flmay önleyen güvenlik sistemi su haznesine su konulmad nda ya da kullan m s ras nda haznede su kalmad nda cihaz otomatik olarak kapatacakt r. Buharl pifliriciyi yeniden kullanmadan önce 20 dakika boyunca so umas n bekleyiniz. NOT 1. Cihaz güç kayna na ba lamadan önce içerisinde gerekli miktarda su doldurunuz (su seviyesi azami ve asgari seviye iflaretlerinin d fl na ç kmamal d r). C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz. 1. Haznenin içerisine yeterli miktarda so uk su doldurunuz (piflirme ifllemi s ras nda haznenin içindeki iflaretlere bakarak su seviyesinin max. ve min. (azm. ve asg.) seviyeleri - 3 -

6 C HAZIN KULLANIMI aras nda bulunmas na dikkat ediniz). Hazneye baflka hiçbir fley koymay n z. fiarap, et ya da sebze suyu, baflka hiçbir s v kullanmay n z. 2. Malzemeleri tas n içine doldurunuz. Piflirme ifllemi tamamlanana kadar içerisine çeflni ya da baharat eklemeyiniz. Buharda piflirme tas na yeterli miktarda yiyecek doldurunuz, tek seferde 100 ml den fazla malzeme konulmamas tavsiye edilir. Piflirilen yiyeceklerin gerçek boyutu tas n yüksekli ini aflmamal d r, aksi takdirde kapak düzgün bir flekilde kapanmaz. Dondurulmufl yiyecekleri piflirmeden önce buzunu çözdürünüz. 3. Kapa buharda piflirme tas n n üstüne yerlefltiriniz. Kapa n saplar n n buharda piflirme tas n n saplar yla hizaland ndan emin olunuz. Buharda piflirme tas n çok fazla doldurarak kapaktaki deliklerin kapanmas na neden olmay n z (buhar rahatl kla dolafl m sa lay p serbest bir flekilde d flar at labilmelidir). 4. Buharda piflirme tas n haznenin üstüne yerlefltiriniz.. Fifli prize tak n z.. Açma/kapama dü mesine bas n z (açma/kapama dü mesinin üstündeki fl kl halka yanar) 7. Dü menin üstündeki fl kl halka yanar ve ön-ayarl buharda piflirme süresi ekranda görüntülenir. Not: Ö-ayar haricinde bir piflirme süresi ayarlamak istiyorsan z select tufluna bas n z ve piflirme süresini + ve - zamanlay c dü melerini kullanarak ayarlay n z. Buharda piflirme ifllemi bafllayacakt r ve zamanlay c piflirme ifllemi için geri say m yapacakt r. Piflirme süresi dolduktan sonra cihazdan sesli uyar gelir ve cihaz s cak tutma moduna girer. 8. Hazneye doldurulan su genellikle yiyecekleri piflirmek için yeterli olmaktad r. Kiflisel tercihleriniz ya da baz yiyeceklerin daha uzun piflirme sürelerine ihtiyaç duymalar nedeniyle hazneye su ilavesi yap labilir ve buharda piflirme ifllemi talimata göre devam ettirilebilir. 9. Piflirme ifllemi tamamland ktan sonra buharl pifliricinin fiflini ç kar n z. Kapa aç p yiyecekleri d flar ç karmak için kapa n sap n s k ca kavray n z ve kapa hafifçe dikey bir flekilde kald rarak nazikçe ters saat yönünde döndürünüz, aksi takdirde eliniz yanabilir. 10. Yiyecekleri servis etmek için kapa ters tutarak buharda piflirme tas n n alt na koyunuz. Afiyet olsun! KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z. Bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz

7 KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Cihaz n temizlemek için kesinlikle bulafl k teli, afl nd r c temizlik malzemeleri ya da petrol yave aseton gibi y prat c s v lar kullanmay n z. 1. Cihaz temizlemeden önce fiflini çekiniz. 2. Buharl pifliricinin so umas n bekleyiniz. 3. Buharda piflirme tas n n üst kapa n s cak sabunlu su ve yumuflak bir bezle temizleyiniz. Afl nd r c temizlik maddeleri kullanmay n z. 4. Su haznesini temizlemek için hazneyi yat rarak içerisindeki suyu lavaboya dökünüz. ç k sm n nemli bir bezle siliniz ve iyice kurumas n sa lay n z. Haznenin d fl k sm n temizlemek için ayn ifllemi tekrarlay n z. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. Y YECEK TABLOSU Afla daki tabloda belirtilen piflirme süreleri yaln zca tavsiye niteli indedir. Piflirme süreleri yiyecek parçalar n n büyüklü üne, yiyeceklerle tas aras ndaki boflluklara, tas n içindeki malzeme miktar na, malzemenin tazeli ine ve kiflisel zevklere göre de ifliklik gösterir. Buhar piflirme tablosu Buharda piflirilecek malzeme Miktar Piflirme süresi(dk.) Havuç 20g 3~4 M s r 00g 18~20 Brokoli 400g 2~30 Ekmek 30g 10~13 Yumurta 8 30~40 Patates 300g 3~4 Tavuk 1200g 30~3 Bal k 00g 1~18 - -

8 Bu ürün kullan m ömrünü tamamlad ktan sonra normal evsel at k gibi elden ç kar lmamal d r; cihaz, elektrik ve elektronik donan mlar n geri dönüflümüne yönelik toplama merkezlerine ulaflt r n z. Lütfen cihaz elden ç karmak için ürünün üzerinde, kullan m talimat nda ya da ambalaj n üzerinde yer alan simgelere riayet ediniz. Malzemeler, üzerindeki iflaretlerde de belirtildi i üzere geri dönüfltürülebilir niteliktedir. Eski cihazlar n n yeniden kullan m n, geri dönüflümünü ve baflka bir flekilde yeniden yararlan lmas n sa layarak çevrenin korunmas na önemli bir katk sa layabilirsiniz. Yetkili at k toplama merkezinin yerini ö renmek için lütfen yerel yetkililerle ba lant ya geçiniz. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). Bas m hatalar bulunabilir. ÇEVREY KORUMAYA YÖNEL K TAL MAT - -

9 SINBO SFS 70 FOOD STEAMER INSTRUCTION MANUAL ENGLISH Dear customer, Please read these operating instructions through carefully before connecting your device to the mains.in order to avoid damage due to incorrect use. Please pay particular attention to the safety information. If you pass the device on to a third party.these operating instructions must also be handed over. With digital controller and large LCD Compact design Encircled the stainless steel base Diffusion basket grids for fast and even cooking More transparent layers Equipped with boil dry safety cut-off device Capacity : 3.0L each layer 230V~, 0Hz, 800W ACCESSORIES 1. Water reservoir 2. Small round axis 3. Flavour booster 4. Drip tray. Steam Bowl. Removable buttom 7. Steam bowl plank 8. Lid HOW TO USE THE FOOD STEAMER 1. Pour the required quantity of cold tap water into the reservoir (while cooking,please always keep the water level between the max. and min. refer to the markings on the inside of the reservoir).do not put anything in the reservoir.do not use wine, meat or vegetable stock of and other liquid. 2. Place the good in the steam bowl,do not add herbs or spices before the end of cooking Put proper volume of food into the steamer bowl,and it is suggested no more than 100ml - 7 -

10 HOW TO USE THE FOOD STEAMER each time. The actual size of cooked food should not exceeding the height of bowl otherwise the cover can not be closed properly Please always unfrozen the food before cooking 3. Place the lid on the steam bowl.ensure that the handles of the lid are perfectly in line with the handles of the steam bowl.do not overfill the steam bowl,thereby blocking the holes in the lid (the steam must be able t calulate and escape freely) 4. Put the steam bowl on the reservoir. Put the plug in the wall socket.. Press the on/off button (the light ring round the on/off button lights up) 7. The light ring round the button lights up and the preset steaming time is shown on the display Note: If you want to set a different steaming time than the preset steaming time press select,the use the + and - timer buttons to increase or decrease the steaming time The steaming process starts and the timer counts down the steaming time The appliance beeps and switches to the keep-warm mode when the steaming time has elapsed. 8. In most cases, the water poured into the reservior will be sufficient to cook the food. If necessare due to personal taste or if some foods require a longer cooking time, water may be added to the reservoir and the vaporisation process continued by following the instructions. 9. Once cooking if complete, unplug the steamer,when open the cover and put into food, please grasp the handle of the cover firmly and pick up the cover in slightly vertical way and move it gently in counter clock wise direction otherwise your hand may get burn. 10. To serve,turn the lid over and slide under the steam bowl,bon appetit! CLEANING 1. Remove the plug from the wall socket before cleaning 2. Allow the steamer to cool down 3. To clean the upper lid or the steam bowl, use hot soaoy water and a soft cloth,do not use abrasive products 4. To clean the water reservoir,remove any liquid still in the reservoir by tipping up the reservoir,remove any liquid still in the reservoir by tipping up the reservoir over a sink.clean the inside with a damp cloth and allow to dry.this process can be repeated for the outside of the reservoir ATTENTION 1. Do not block up the vebtilation hole completely.some food should be hold in by using the other cookwares. The plug must be remobed before cleaning the steamer and it must be dried before the steamer is used again 2. Do not use the steamer if the leas is damaged 3. If the supply cord on this steamer is damaged, it may only be replaced by a repair - 8 -

11 BOIL-DRY PROTECTION centre recognised by the manufacturer,since special tools are required 4. The steamer must not be immersed in water for cleaning purposes.. Do not use the steamer for purposes other than that for which it is intended.. Please deep away from the hot source and inflammable articles,put the steamer on a flat base when cooking 7. Do not use the steamer without water. BOIL-DRY PROTECTION This food steamer is equipped with boil-dry protection.the boil-dry protection automatically switches off the appliance if it is switched on when there is no water in the water tank or if the water runs out during use.let the food steamer cool down for 20 minutes before you use it again. NOTE 1. Pour the required quantity of cold water (do not exceed the maximum level and lower the minimum level ) in before connecting to the power supply FOOD TABLE The steaming times mentioned in the table below are only an indication.steaming times may vary depending on the size of the food pieces,the spaces between the food in the steaming bowl, the amount of food in the bowl,the freshness of the food and your personal preference. FOOD STEAMING TABLE Food to be steamed Amont steaming time(min) Carrot 20g 3~4 Maize 00g 18~20 Broccoli 400g 2~30 Bread 30g 10~13 Eggs 8 30~40 Potato 300g 3~4 Chicken 1200g 30~3 Fish 00g 1~18 INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; handle it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances The symbol on the product,the instruction for use or the packing will inform about the methods for disposal. The materials are recyclable as memtioned in its marking.by recycling material recycling or other forms of re-utilization of old appliances you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location Printing errors excepted. - 9-

12 SINBO SFS 70 CUISEUR À VAPEUR MODE D'EMPLOI FRANÇAIS Cher Client Afin d éviter les pannes découlant d usage erroné, veuillez lire attentivement ce mode d emploi avant de brancher votre appareil à la source d alimentation. Faites très attention notamment aux consignes de sécurité. Dans le cas où vous allez transmettre l appareil à un autre usager, n oubliez pas de remettre aussi ce mode d emploi à la personne dont vous allez délivrer l appareil. Réglage électronique et grand affichage LCD Forme compact Base en inox Des fonts spéciaux pour échauffement égal Plusieurs étages transparentes Equipé de sécurité surchauffe et à sec Capacité: 3.0L chaque étage 230V~, 0Hz, 800W ACCESSOIRES 1. Réservoir d eau 2. Petit axe rond 3. Exhausteur de goût 4. Plateau d égouttement. Bol de cuisson à vapeur. Semelle démontable 7. Support de bol 8. Couvercle USAGE DU CUISEUR À VAPEUR 1. Mettez suffisamment d eau froide dans le réservoir (lors de l opération de cuisson, veillez à ce que l eau soit entre les niveaux maximum et minimum en vous référant aux signes qui se trouvent sur le réservoir). Ne mettez rien d autre dans le réservoir. N utilisez aucun autre liquide, ni du vin, du jus de viande ou jus de légumes ou autres. 2. Remplissez les matériels dans le bol. Ne rajoutez pas d assaisonnement ou d épices à l intérieur jusqu'à ce que l opération de cuisson soit terminée

13 USAGE DU CUISEUR À VAPEUR Mettez suffisamment d aliment dans le bol de cuisson à vapeur, il est conseillé de ne pas mettre plus de 100 ML de matériels en une seule fois. La dimension réelle des aliments à cuire ne doit pas dépasser la hauteur du bol, sinon le couvercle ne se fermera pas correctement. Décongelez les aliments surgelés avant de les faire cuire. 3. Installez le couvercle sur le bol de cuisson à vapeur. Assurez-vous que les manches du couvercle soient alignées avec les manches du bol de cuisson à vapeur. Ne bouchez pas les trous se trouvant sur le couvercle en surchargeant le bol de cuisson à vapeur (La vapeur doit pouvoir circuler facilement et être rejeté librement à l extérieur). 4. Installez le bol de cuisson à vapeur sur le réservoir.. Branchez la fiche électrique à la prise de courant.. Appuyez sur le bouton de Marche/Arrêt (l anneau lumineux qui se trouve au-dessus du bouton de Marche/Arrêt s allumera). 7. L anneau lumineux qui se trouve au-dessus du bouton s allumera et la durée de cuisson à vapeur à préréglage sera affichée sur l écran. Remarque: Si vous souhaitez régler une durée de cuisson en dehors du préréglage, appuyez sur le bouton de select et réglez la durée de cuisson ni en vous servant des boutons de chronomètre + et -. L opération de cuisson à vapeur démarra et le chronomètre fera le compte à rebours pour l opération de cuisson. Une fois que la durée de cuisson sera terminée, une sommation sonore retentira de l appareil et l appareil passera au mode de maintien chaud. 8. L eau remplie dans le réservoir est généralement suffisante pour cuire les aliments. Selon vos préférences personnelles ou en cas de besoin de cuisson de plus longue durée vous pouvez faire un rajout d eau dans le réservoir et continuer à votre opération de cuisson à vapeur tels qu instruit. 9. Une fois l opération de cuisson terminée, débranchez la fiche électrique du cuiseur à vapeur. Pour ouvrir le couvercle et sortir les aliments saisissez fermement la manche et faites tourner gentiment le couvercle dans le sens antihoraire en soulevant légèrement de façon verticale, sinon vous pouvez vous brûler la main. 10. Pour servir les aliments, retournez le couvercle à l envers et placez-le au-dessous du bol de cuisson. BON APPÉTIT! NETTOYAGE 1. Débranchez la fiche électrique avant de nettoyer l appareil. 2. Attendez que le cuiseur à vapeur refroidisse. 3. Nettoyez le couvercle supérieur du bol de cuisson à vapeur à l eau chaude savonneuse et avec un chiffon doux. N utilisez pas de produit nettoyants abrasifs. 4. Pour nettoyer le réservoir d eau, allongez-le et déversez l eau à l intérieur dans le lavabo. Frottez la partie intérieure avec un chiffon humide et asséchez bien. Pour nettoyer la partie extérieure du réservoir répétez la même opération

14 ATTENTION 1. Prenez soin de ne pas boucher les ventouses d aération. Vous pouvez devoir utiliser d autres outils de cuisine pour tenir certains aliments. Débranchez la fiche électrique du cuiseur à vapeur avant de commencer à le nettoyer, veillez à ce qu il soit séché avant de le réutiliser. 2. N utilisez pas le cuiseur à vapeur si la fiche électrique est en panne. 3. En cas de dysfonctionnement du cordon d alimentation du cuiseur à vapeur, le cordon doit être remplacé par un centre de service déterminé par le fabricant étant donné que des outils spécifiques sont nécessaires. 4. N immergez jamais le cuiseur à vapeur dans l eau pour le nettoyer.. N utilisez pas le cuiseur à vapeur à des fins autres que celles pour les quelles il est conçu.. Tenez l appareil à distance des sources de chaleur et des matériaux combustibles, l appareil doit être placé sur une surface plate lors de l opération de cuisson. 7. N utilisez pas le cuiseur à vapeur sans avoir mis de l eau à l intérieur. PROTECTION DE NON-FONCTIONNEMENT À VIDE Ce cuiseur à vapeur est doté d un système de sécurité empêchant le fonctionnement lorsque le réservoir ne contient pas d eau. Le système de sécurité empêchant le fonctionnement en cas d absence d eau arrêtera automatiquement l appareil lorsque vous n aurez pas mis d eau dans le réservoir d eau ou lorsqu il ne restera plus d eau lors de l utilisation. Attendez pendant 20 minutes jusqu'à ce que le cuiseur à vapeur refroidisse avant de l utiliser à nouveau. REMARQUE Avant de brancher l appareil à la source d alimentation, versez la quantité d eau nécessaire à l intérieur (le niveau d eau doit être entre les signes de niveaux minimum et de maximum). TABLEAU D ALIMENTS Les durées de cuisson indiquées dans le tableau d aliments ci-dessous sont seulement en qualité de conseil. Les durées de cuisson dépendent de la grandeur des morceaux d aliments, des espaces vides entre les aliments et les bols, de la quantité de matériels se trouvant dans le bol, de la fraicheur du matériel et des goûts personnels. TABLEAU DE CUISSON À VAPEUR Matériels à cuire à vapeur Quantité Durée de cuisson (min.) Carotte 20g 3~4 Maïs 00g 18~20 Brocolis 400g 2~30 Pain 30g 10~13 Oeufs 8 30~

15 TABLEAU DE CUISSON À VAPEUR Matériels à cuire à vapeur Quantité Durée de cuisson (min.)pomes de terre 300g 3~4 Poulet 1200g 30~3 Poisson 00g 1~18 Consignes relatives à la protection de l environnement Une fois que la vie d usage de ce produit est terminée, il ne doit pas être jeté comme une ordure ménagère normale; remettez l appareil aux centres de collectes relatifs au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour vous défaire du produit, veuillez respecter s il vous plaît les signes qui se trouvent dans le mode d emploi ou sur l emballage. Tels qu indiqués avec les signes qui sont au-dessus, les matériels sont recyclables. Vous contribuerez à la protection de l environnement en assurant la réutilisation, le recyclage ou le profit d autres façons des vieux appareils. Pour apprendre le lieu du centre de déchets autorisé, veuillez s il vous plaît vous mettre en contact avec les autorisés locaux. Des erreurs d imprimerie peuvent avoir lieu

16 SINBO SFS 70 STOOMKOKER GEBRUIKSHANDLEIDING NEDERLANDS Beste klant, Om defecten ten gevolge van foutief gebruik te voorkomen, verzoeken wij u de gebruikshandleiding aandachtig te lezen vooraleer u dit apparaat op het stroomnet aansluit. Let vooral op de veiligheidsvoorschriften. Ingeval u het apparaat aan een ander gebruiker doorgeeft, vergeet niet de handleiding mee te geven. Met digitale regeling en groot LCD display Compact design Met RVS basis Speciale bodems voor gelijke verwarming Meerdere transparante lagen Uitgerust met droogkook- en uitschakeling beveiliging Inhoudsvermogen: 3.0L 230V~, 0Hz, 800W ONDERDELEN 1. Waterreservoir 2. Spil 3. Kruidenpotje 4. Vochtcollector (druipbak). Stoompan. Uitneembare bodemplaat 7. Steunplaat 8. Deksel GEBRUIK VAN DE STOOMKOKER 1. Doe voldoende koud water in het reservoir (let erop dat het waterniveau gedurende het kookproces tussen de min. en max. peilaanduidingen blijft). Doe geen enkel ander product, wijn, vlees- en groentenat of een andere vloeistof in het waterreservoir. 2. Doe alleen de eetwaren in de pan die moeten gestoomd worden. Voeg specerijen en kruiden pas toe nadat het stoomproces voltooid is. Doe de eetwaren in de stoompan; het is aangeraden per stoombeurt niet meer dan

17 GEBRUIK VAN DE STOOMKOKER ml ingrediënten in de pan te doen. Om het deksel goed te kunnen sluiten mogen de stukken eetwaren niet te groot zijn, zodat ze niet boven de rand van de pan uitsteken. Laat overtollig ijs van diepgevroren eetwaren vooraf ontdooien. 3. Plaats het deksel op de stoompan en zorg dat de handgreep van het deksel aansluit op de handgreep van de stoompan. Let erop dat u niet teveel eetwaren in de pan doet zodat de stoomgaten in het deksel vrij blijven (de stoom moet ongehinderd kunnen circuleren en via de openingen ontsnappen). 4. Plaats de stoompan op het waterreservoir.. Steek de stekker in het stopcontact.. Druk op de Aan/Uit schakelknop (de ring omheen de schakelknop zal oplichten). 7. Terwijl de ring op de schakelknop oplicht, kan de voorgeregelde stoomkooktijd van het scherm worden afgelezen. Opmerking: Om een andere kooktijd in te stellen dan de voorgeregelde, drukt u op de select toets en regelt u de timer door middel van de + en - knoppen. Het stoomkook proces vangt aan en de timer telt de kooktijd af. Als de ingestelde tijdspanne verstreken is hoort u een geluidssignaal en het apparaat schakelt automatisch over in de warmhoud modus. 8. Als u het waterreservoir vult tot max. peil, is dit meestal voldoende om het voedsel te bereiden. Ingeval voor bepaalde ingrediënten of omwille van uw persoonlijke smaak een langere stoomtijd vereist is, kunt u het kookproces onderbreken om water toe te voegen en daarna de bereiding voortzetten volgens de instructies. 9. Neem de stekker uit het stopcontact zodra het kookproces voltooid is. Wees voorzichtig bij het openen van het deksel om geen brandletsel op te lopen. Grijp het deksel stevig aan de handgreep vast en draai het in tegengestelde richting van het uurwerk terwijl u het lichtjes optilt. 10. Als u het deksel ondersteboven keert en de pan in het deksel plaatst, kunt u de maaltijd in de stoompan opdienen. Eet smakelijk! REINIGING 1. Haal de stekker uit het stopcontact vooraleer het apparaat te reinigen. 2. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld. 3. Was de stoompan en het deksel in warm zeepwater met een zachte doek of spons. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsproducten. 4. Leeg het waterreservoir boven een lavabo en wrijf aan binnen- en buitenkant schoon met een vochtige doek. Droog goed af. OPGELET 1. Zorg dat de stoomgaten nooit bedekt worden of verstopt raken. Gebruik geschikt keukengerei om de eetwaren uit de pan te halen of in de pan te herschikken. Neem de stekker uit het stopcontact om de stoomkoker te reinigen en laat alle onderdelen goed drogen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. 2. Gebruik de stoomkoker niet ingeval het snoer of de stekker beschadigd is

18 OPGELET 3. Vervanging van het snoer vereist speciaal gereedschap en mag uitsluitend door een door de fabrikant erkende Service worden uitgevoerd. 4. Dompel de stoomkoker nooit in water om hem te reinigen.. Gebruik de stoomkoker uitsluitend voor het bestemde doel.. Houd het apparaat op veilige afstand van hittebronnen en ontvlambare materialen en gebruik hem altijd op een vlak en stabiel oppervlak. 7. Gebruik de stoomkoker niet zonder water in het reservoir te doen. BEVEILIGING TEGEN DROOGKOKEN Deze stoomkoker is uitgerust met een beveiligingssysteem dat de werking belet als er geen water in het reservoir is. Ingeval het apparaat per ongeluk zou worden aangezet zonder het reservoir te vullen of als het water tijdens het stoomproces opgebruikt is, zal het automatisch worden uitgeschakeld. Laat het apparaat in dit geval 20 minuten afkoelen voordat u het opnieuw inschakelt. OPMERKING 1. Doe voldoende water in het reservoir voordat u het apparaat op het stroomnet aansluit (het waterniveau moet tussen de min. en max. peilaanduidingen blijven). EETWARENTABEL Onderstaande tabel is uitsluitend bedoeld als aanbeveling. De stoomkooktijd kan slechts bij benadering worden aangegeven, vermits hij in grote mate zal worden beïnvloed door de hoeveelheid eetwaren in de pan, de grootte van de stukken en de vrije ruimte ertussen, de staat van de eetwaren (vers / ingevroren) en bovendien afhankelijk is van uw persoonlijke smaak. STOOMKOOK TABEL Gaar te stomen eetwaren Hoeveelheid Kooktijd (min.) Wortelen 20 g. 3-4 Maïs 00 g Brocolli 400 g Brood 30 g Eieren 8 stuks Aardappelen 300 g. 3 4 Kip 1200 g Vis 00 g

19 INSTRUCTIES TER BESCHERMING VAN HET MILIEU Dit product mag op het einde van zijn nuttige levensduur niet met het gewone huisafval worden afgevoerd. Het moet worden ingeleverd op een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Let op het betreffende afvoersymbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking. Sommige materialen van dit product kunnen opnieuw gebruikt worden. Door het apparaat op de correcte wijze af te voeren zorgt u ervoor dat de bruikbare grondstoffen kunnen herverwerkt worden en draagt u aanzienlijk bij tot de bescherming van het milieu. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten om informatie in te winnen omtrent het dichtst bijgelegen inzamelpunt. Gelieve ons te verontschuldigen voor eventuele drukfouten

20 SINBO SFS 70 COCEDOR A VAPOR INSTRUCCIÓN DEL USO ESPANOL Estimado Cliente, Para evitar las averías por el uso erróneo antes de conectar la máquina a la fuente de energía, por favor lee esta instrucción del uso cuidadamente. Especialmente tenga cuidado a las informaciones sobre la seguridad. Si da la máquina al otro usuario, no olvida dar esta instrucción del uso a la persona. Con telemando digital y pantalla grande de LCD Diseño compacto Suelo circundado de acero inoxidable Parilla de cesta de distribución para la cocción rápida y equilibra Tapas más transparentes Tiene el sistema de seguridad que evita el funcionamiento sin agua. Capacidad: Cada capa 3.0lts 230V~, 0Hz, 800W ACCESORIOS 1. Cisterna de agua 2. Eje circular pequeño 3. Aumentador del sabor 4. Bandeja de goteo. Escudilla para cocer a vapor. Suelo desmontable 7. Apoyo de escudilla 8. Tapa USO DEL COCEDOR A VAPOR 1. Llene agua fría suficiente dentro de la cisterna (durante el proceso de cocción tenga cuidado que el nivel de agua está entre los signos de min. y max.) No ponga otro material dentro. No utilice ningún líquido como vino, agua de carne o verdura. 2. Llene los materiales dentro de escudilla. Hasta finalizar el proceso de la cocción no añade especias y condimentos. Llene alimento suficiente dentro de la escudilla, se recomienda no poner los alimentos

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR

SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Bu cihaz tam anlam yla ve güvenli bir flekilde kullanabilmek için bu kullan

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SINBO SFS 707 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI De erli müflterimiz, Bu cihaz radyo enterferans n n bast r lmas ve alçak-voltaj güvenli ine ilflikin

SINBO SFS 707 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI De erli müflterimiz, Bu cihaz radyo enterferans n n bast r lmas ve alçak-voltaj güvenli ine ilflikin SFS 707 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SFS 707 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI De erli müflterimiz, Bu cihaz radyo enterferans n n bast r lmas ve alçak-voltaj güvenli

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SAH 6107 HAVA NEMLEND R C S KULLANMA

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SJ 3133 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

ST 2415 EKMEK KIZARTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SHD 7012 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SKS 4514 MUTFAK TERAZ S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR Kapasite 3 k 1 r hassasiyet Dara fonksiyonu Otomatik kapanma NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için

Detaylı

SK 2384, SK 2384B KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SCO 5028 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR

SCO 5028 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR SCO 5028 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Bu cihaz tam anlam yla ve güvenli bir flekilde kullanabilmek için bu kullan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lütfen bu kullan m talim

G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lütfen bu kullan m talim SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SCM 2929 KAHVE Ö ÜTÜCÜSÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

SK 2391B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SSI 2854 BUHARLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SSI 2851 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SCO 5023 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SHB 3064 KIYMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN AR PER De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SHD 7014 SAÇ KURUTMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SINBO SFS 5702 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lü

SINBO SFS 5702 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lü SFS 5702 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SFS 5702 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba

Detaylı

SCO 5036 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR Panel Panneau de réglage Platte è ÌÂÎ Ploča - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

SBS-4419 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

SMO 3615, SMO 3616 ELEKTR KL FIRIN KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU SMO 3615 AR HR SMO 3616 G R fi De erli Müflterimiz, Bir S NBO Elektrikli ev aletini sat n ald n z için teflekkür ederiz. Lütfen bu

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam yla v

De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam yla v SDF 3827 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

SS 4028 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR YIKANAB L R TASARIM EN FR AR HR ES ISLAK&KURU RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı