Belediye ödemelerinde online tahsilat kolaylýðý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye ödemelerinde online tahsilat kolaylýðý"

Transkript

1 Fahrettin Sayhan Belediyespor'da Sayhan dönemi Çorum Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Fahrettin Sayhan getirildi. Geçtiðimiz sezon Anadolu Üsküdarspor'u þampiyon yapan ve 2.Lig'e çýkartan Fahrettin Sayhan gelecek sezon Çorum Belediyespor'un baþýnda yer alacak. SAYFA 12 DE Ýntihar sayýsý düþtü 20 HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi öðrenci Türkiye Ýstatistik Kurum verilerine göre ölümle sonuçlanan intihar sayýsý revize edilen 2013 yýlý verisine göre 3 bin 252 iken 2014 yýlýnda 3 bin 65 oldu. Ýntihar edenlerin %74,3'ünü erkekler, %25,7'sini kadýnlar oluþturdu. SAYFA 3 TE Vali Kara'dan "Babalar Günü" mesajý sayýsý 16 bin 500'e çýkacak Fizyoterapist ihtiyacý artýyor! Davranýþ Bilimleri ve Saðlýk alanýnda Türkiye'nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, toplumun deðiþen ihtiyaçlarý doðrultusunda eðitim vermeye ve profesyonel insan gücü yetiþtirmeye devam ediyor. SAYFA 2 DE Kýzýlay'dan Turhan Candan'a bronz madalya Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi tarafýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a bronz madalya verildi. SAYFA 2 DE ALS hastalýðýnda psikolojik destek önemli Türkiye'de sayýlarý 7 bini bulan ALS hastalýðý ile ilgili bilgi veren Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Celal Þalçini yaptýðý açýklamada, hasta ve aileler için psikolojik desteðin önemli olduðunu söyledi. SAYFA 4 TE "Aile Çiftçiliði" raporu tamamlandý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen "2014 Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý" kapsamýnda yapýlan çalýþmalar rapor haline getirildi. Çorum'un da yer aldýðý 9 koordinatör ilde hayat geçirilen ONBÝR AYIN SULTANI RAMAZAN Tahir KILIÇ Ýl Müftü Yardýmcýsý Hitit Üniversitesinin 2015 yýlý YGS ve LYS sýnav sonuçlarýna göre öðrenci alacak programlarý ve kontenjanlarý belli oldu. Hitit Üniversitesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kontenjanlarý, 50 önlisans programýnda 1882 kontenjan, 27 lisans programýnda 1805 olmak üzere toplam 77 programda 3 bin 687 olarak belirlendi. Cenab-ý Allah'a sonsuz þükürler olsun ki bir Ramazan Ayýna daha kavuþtuk.manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayý mü'minler için bir rahmet ve maðfiret mevsimidir. Ramazan ayý, AllahuTeala'nýn büyük bir ihsanýdýr. Çünkü Ramazan ayý; Kur'an, oruç, iyilik ve güzellik ayýdýr. SAYFA 5 TE SAYFA 3 TE SAYFA 3 TE proje kapsamýnda aile çiftçilerinin durumuna genel bir bakýþ yapýlarak sonuçlarý bir çalýþma raporunda toplandý. OP.DR. Mehmet Duyar Beyin,Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmaný BEL FITIÐI AMELÝYATI RÝSKLÝ MÝDÝR, AMELÝYATTAN KORKMAK GEREKÝR MÝ? Bir kýsmýnýn aðrýsý yeni baþlamýþtýr ve ilk kez muayene olmak için gelmiþlerdir, bir kýsmý ise daha önce doktorlara baþvurmuþ, filmleri çekilmiþ, ilaç ya da fizik tedavisi görmüþlerdir. SAYFA 6 DA Vali Ahmet Kara "Babalar Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Babalarýmýz; bizlerin hayatýnda çok önemli bir yere sahip, her zaman sevgi ve saygýyla anmamýz gereken en deðerli varlýklarýmýzdýr. SAYFA 3 TE Belediye ödemelerinde online tahsilat kolaylýðý Çorum Belediyesi, su, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ödenmesi için getirdiði online ve ATM'lerden ödeme imkaný ile büyük kolaylýk saðladý. Birçok bankanýn vezne ve internet sitelerinden Çorum Belediyesi'ne ait su faturasý ve vergiler hýzlý ve kolay bir þekilde ödenebiliyor. SAYFA 2 DE "Küçükte olsa bir hediye ile babamýzý mutlu edelim" Büyük harcamalarýn yapýldýðý özel günlerin sonuncusu olan Babalar Gününde piyasaya bir buçuk milyar liradan fazla harcama yapýlmasýnýn beklendiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, yaptýðý açýklamada "Piyasanýn canlanmasýna en büyük katký özel günler ve bayramlarda olmaktadýr. SAYFA 7 DE Balýk avlamaya gitti 20 kiloluk yayýn tuttu SAYFA 5 TE Ahmet Yabacýoðlu Bendevi Palandöken

2 2 AJANDA Ýmsâk : 03: Güneþ : 05:03 Belediye ödemelerinde online tahsilat kolaylýðý Öðle : 12:49 Çorum Belediyesi, su, emlak ve çevre temizlik ödenebileceðini hatýrlatan En uzun gündüzler Ýkindi : 16:46 vergilerinin ödenmesi için getirdiði online ve Belediye Baþkan Vekili Ahmet Ahmet Cem Sultan, II. Bâyezid Akþam : 20:23 Hânla yaptýðý savaþý ATM'lerden ödeme imkaný ile büyük kolaylýk Yabacýoðlu, ödeme iþlemlerinin abone numarasý ile Yabacýoðlu Yatsý : 22:12 kaybetti (1481) saðladý. Birçok bankanýn vezne ve internet sitelerinden yapýldýðýný hatýrlattý. Çorum Belediyesi'ne ait su faturasý ve vergiler hýzlý Belediye Baþkan Vekili Her sabah ve akþam tevbe etmeyen ve kolay bir þekilde ödenebiliyor. Ahmet Yabacýoðlu, kimse, kendine zulmetmiþ olur. Yaptýðý açýklamada belediye su faturalarýnýn "Hemþehrilerimiz hafta sonlarý ve mesai saatleri haricinde Mücâhid bin Cebr Rahmetullahi Aleyh Akbank, Bank Asya, Finansbank, Türkiye Halk Bankasý, Türkiye Ýþ Bankasý, Türkiye Finans, anlaþmalý bankalarýn diðer Günün Þiiri Vakýfbank ve Yapý Kredi Bankasý'nýn internet þehirlerdeki þubelerinden bankacýlýðýndan, Aktifbank anlaþmalý fatura tahsilat ayrýca Ziraat bankasý, merkezleri ile PTT þubelerinden online Vakýfbank, Türkiye Halk GÖÇMEN ÇÝÇEK ödenebildiði gibi, bu bankalara ait ATM'lerden de Bankasý ve ödenebildiðini ifade eden Belediye Baþkan Vekili AkbankATM'lerinden abone Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Ahmet Yabacýoðlu, "Online tahsilat ile yapýlan numaralarý ile faturalarýný Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan ödemeler anýnda belediye kayýtlarýndan düþmekte, ödeyebilirler. Çorum bu nedenlemükerrer ödemelerin önüne Belediyesi olarak hemþehrilerimiziniþlerini ve yaþam- geçilebilmektedir.ayrýca hemþehrilerimiz, bu Birdenbire patlayan anlaþmalý bankalara otomatik ödeme talimatý verebilir ve fatura takibinden kurtulabilir" dedi. amacýyla birçok hizmeti hayalarýný kolaylaþtýrabilmek Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. SU FATURALARINIZI 7/24 BANKA ta geçirdik. Bundan sonra da bu yöndeki çalýþmalarýmýz Denizbank, TEB bankalarýndanemlak vergilerini ATM'LERÝNDEN ÖDEYEBÝLÝRSÝNÝZ devam edecek" diye konuþtu. dehýzlý ve kolay bir þekilde ödeyebildiklerini sözler- Yaz günü palto giyerim Su faturalarýnýn 7/24 banka ATM'lerinden de Yabacýoðlu, Çorum halkýnýn Akbank, ine ekledi. Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Kýzýlay dan Turhan Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Ahmet ERHAN Candan'a bronz madalya HAVA DURUMU Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7146 2,7155 EUR 3,0698 3,0717 STERLiN 4,3013 4,3037 2,2042 2, JPY YENi Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi tarafýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a bronz madalya verildi. Türk Kýzýlayý'na yaptýðý kan baðýþlarý nedeniyle Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar tarafýndan hazýrlanan bronz madalya ve madalya beratýný Turhan Candan'a ileten Dr. Senem Biçer, örnek davranýþý nedeniyle Candan'ý tebrik etti. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer ve Kan Baðþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn büyük bir yardýmseverlik sosyal sorumluluk örneði gösterdiðini ifade etti. Hiçbir karþýlýk beklemeksizin Turhan Candan'ýn bu zamana kadar 10 ünite kan baðýþýnda bulunduðunu hatýrlatan Dr. Senem Biçer, Turhan Candan'ýn bu yönüyle de topluma örnek bir insan olduðunun altýný çizdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da kan vermenin önemine vurgu yaparak tüm Çorum halkýný kan vermeye davet etti. Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ TEL: GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: SÖNMEZ ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Fizyoterapist ihtiyacý artýyor! Davranýþ Bilimleri ve Saðlýk alanýnda Türkiye'nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, toplumun deðiþen ihtiyaçlarý doðrultusunda eðitim vermeye ve profesyonel insan gücü yetiþtirmeye devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre nüfusun giderek yaþlanmasý, bilimsel ve teknolojik geliþmeler paralelinde saðlýðýn bilinçli korunmasý gereði koruyucu ve tedavi edici fizik tedavi ve rehabilitasyon en öncelikli alanlardan biri haline geldi. Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nde açýlan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde;hizmet, eðitim, araþtýrma ve mesleki geliþim konusunda doðru model oluþturan, etik prensiplere baðlý, fizyoterapiyi ve rehabilitasyonu mesleðe özgü deðerlendirme yaparak planlayýp uygulayan fizyoterapistlerin yetiþtirilmesi amaçlanýyor. Mezun olduktan sonra fizyoterapist ünvaný alan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunlarý, üniversitelerin ilgili bölümlerinde, devlet, özel ve üniversite hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, endüstri sanayi tesisilerinde, halk saðlýðý ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda, evde bakým merkezlerinde, saðlýklý ve engellilerin spor ve rekreasyonelaktivitelerinin uygulanmasýnda, okullarda, huzurevi ve bakým evlerinde, termal otellerde, belediyelerde, engelli okullarý ve birinci basamak saðlýk hizmetlerinde çalýþabilecek. Uygun koþullarý saðlayan baþarýlý öðrencilerin akademik kariyer yapma olanaklarý da bulunuyor. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Hitit Üniversitesi öðrenci sayýsý 16 bin 500'e çýkacak Ýntihar sayýsý düþtü Hitit Üniversitesinin 2015 yýlý YGS ve LYS sýnav sonuçlarýna göre öðrenci alacak programlarý ve kontenjanlarý belli oldu. Hitit Üniversitesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kontenjanlarý, 50 önlisans programýnda 1882 kontenjan, 27 lisans programýnda 1805 olmak üzere toplam 77 programda 3 bin 687 olarak belirlendi. Bu rakamlara yabancý uyruklu öðrenci kontenjaný, dikeye geçiþ kontenjaný ve enstitülere alýnacak öðrenci kontenjaný eklendiðinde, kontenjanlarýn dolmasý halinde eðitimöðretim döneminde toplam öðrenci sayýsýnýn 16 bin 500'ü aþacaðý tahmin ediliyor. Türkiye Ýstatistik Kurum verilerine göre ölümle sonuçlanan intihar sayýsý revize edilen 2013 yýlý verisine göre 3 bin 252 iken 2014 yýlýnda 3 bin 65 oldu. Ýntihar edenlerin %74,3'ünü erkekler, %25,7'sini kadýnlar oluþturdu. Kaba intihar hýzý yüz bin nüfus baþýna düþen intihar sayýsý olup, 2013 yýlýnda yüz binde 4,27 iken 2014 yýlýnda yüz binde 3,97 oldu. Diðer bir ifade ile 2014 yýlýnda her yüz bin kiþiden yaklaþýk dördü intihar etti. Kaba intihar hýzý illere göre incelendiðinde, 2014 yýlýnda kaba intihar hýzýnýn en yüksek olduðu il yüz binde 11,63 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüz binde 9,03 ile Bingöl ve yüz binde 8,26 ile Edirne izledi. Kaba intihar hýzýnýn en düþük olduðu il ise yüz binde 1,06 ile Bartýn oldu. Bartýn ilini yüz binde 1,07 ile Çankýrý ve yüz binde 1,28 ile Bayburt izledi. Çorum'da ise 2013 yýlýnda 28 olan intihar sayýsý 2014'te 19'a düþtü. Rektör Alkan ÝÝBF'de istiþare yaptý üniversite-sektör iþ birliði baþta olmak üzere tüm bilim dünyasýndaki çalýþmalara imza atacak potansiyele sahip olduðunu ifade etti.þu ana kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da birlikte yapýlan baþarýlý çalýþmalarýn her geçen gün artarak devam edeceðini söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, bu tür etkinliklerin de oldukça önemli olduðuna inandýðýný dile getirdi. Hitit Üniversitesinin tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve beraberinde oluþan sinerjiyle her geçen gün nicel ve nitel olarak geliþerek yeni pek çok sosyal mekâna da kavuþtuðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, tüm katýlýmcýlara teþekkür etti.etkinliðe, Akkent Mahallesi muhtarý, eðitim görevlileri, din görevlileri, saðlýk görevlileri, site yönetimi ve esnafý da katýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi.rektör Prof. Dr. Alkan'ýn Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim elemanlarýyla yaptýðý geniþ katýlýmlý fakülte kurul toplantýsý sonrasýnda yapýlan ikram eþliðinde katýlýmcýlar, genel deðerlendirme yaparak yýl sonu yorgunluðunu attýlar.ýýbf yerleþkesinde gerçekleþtirilen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Alkan, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinin sahip olduðu bölümleriyle Çorum'da tecrübelerinden faydalanýlmasý gereken köklü ve büyük bir eðitim birimi olduðunu ifade ederek ÝÝBF'nin sahip olduðu bilgi birikimiyle Vali Kara'dan "Babalar Günü" mesajý "Aile Çiftçiliði" raporu Vali Ahmet Kara "Babalar Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Babalarýmýz; bizlerin hayatýnda çok önemli bir yere sahip, her zaman sevgi ve saygýyla anmamýz gereken en deðerli varlýklarýmýzdýr. Çalýþan, ailesi için dýþarýda alýn teri döken babalarýmýz ayný zamanda þefkati, korumayý da temsil etmektedirler. Aile yapýsýnýn korunmasý için hiçbir özveriden kaçýnmayan; aile içerisinde sevgi, saygý ve hoþgörü baðlarýnýn kurulmasýnda büyük rol oynayan babalarýmýz, ailenin temel direðidir" diyerek baþlayan Vali Kara, "Kendi mutluluðundan çok çocuklarýnýn mutluluðunu düþünen babalarýmýz, çocukluk yaþlarýnýn güç sembolü, gençler için kýymeti bilindikçe yol gösterici bir rehber, orta yaþ kuþaðýndakiler için bilgeliðin timsalidir. Çocuklarýný geleceðe hazýrlamada, anneler ile birlikte, en büyük desteði veren, hayatý öðreten, koruyup kollayan babalarýn isteði, çocuklarýna iyi bir gelecek hazýrlayabilmek, onlarýn baþarýlarýyla gurur duymak, vatana ve millete faydalý olduklarýný görmektir. Bizler sadece bu anlamlý günde deðil, inançlarýmýz ve kültürümüzün bir gereði olarak, her gün babalarýmýzýn gönüllerini hoþ tutmalý, onlara saygý ve sevgimizi en güzel þekilde göstermeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle, tüm babalarýn "Babalar Gününü" tebrik ediyor; mutlu, saðlýklý ve huzurlu bir hayat diliyorum" þeklinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen "2014 Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý" kapsamýnda yapýlan çalýþmalar rapor haline getirildi. Çorum'un da yer aldýðý 9 koordinatör ilde hayat geçirilen proje kapsamýnda aile çiftçilerinin durumuna genel bir bakýþ yapýlarak sonuçlarý bir çalýþma raporunda toplandý. Hemþehrimiz Alper Bilan'ýn da Gýda tamamlandý Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Genel Müdürlük Koordinatörü olarak görev yaptýðý projenin sonuç raporu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, milletvekilleri, bakanlýk bürokratlarý, kadýn çiftçiler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn katýldýðý bir toplantý ile kamuoyuyla paylaþýldý. Alper Bilan bu yayýnýn ülke tarýmýna ve insanlara faydalar saðlamasýný temenni ederek, "Çorum da yapýlan çalýþtay da bizleri yalnýz býrakmayan ve organizasyonu üstlenen Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ'e ve Ýl Müdürlüðü çalýþanlarýna bir kez daha teþekkür ediyorum" dedi.

4 4 Ýskilip Belediyesi iftar çadýrýnda dualarla ilk iftar Ýskilip Belediyesi öncülüðünde her yýl Mübarek Ramazan ayýnda kurulan iftar çadýrýnda ilk iftar dualarla açýldý. Ýftar çadýrýnda ilk iftar yemeðinde Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýl Genel ve Belediye meclis üyeleri, Ýlçe müftüsü Nurettin Ýçtüzer, protokol mensuplarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ve temsilcileri, basýn mensuplarý ile hemþerilerimiz oruçlarýný birlikte açtýlar. öncesi Kuraný Kerim okundu, dualar edildi. Belediye Baþkaný Recep Çatma konu hakkýnda yaptýðý açýklamada iftar çadýrýnýn Ramazan ayý boyunca ilk günkü titizlikle hizmet vereceðini belirterek "Ýlk iftarýmýza katýlan Kaymakam Þuayib Gürsoy'a ve protokol mensuplarýna, ilçe Müftümüz Nurettin Ýçtüzel'e, Kur'an-ý Kerim ve dualarla iftar huzurumuzu þereflendiren kýymetli din adamlarýmýza þükranlarýmý sunuyor, hayýrlý ramazanlar diliyorum" dedi. Bayat Belediyesi Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yanýnda Bayat Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamýnda Ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi ailelerin yanýnda olmaya devam ediyor. Bu yýl 350 kiþi bu hizmetten faydalanacak ve günlük 3 çeþit sýcak yemek ve tatlý daðýtýmý yapýlacak. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Sosyal sorumluluk ve yardýmlaþmanýn önemine vurgu yaparak insaný insan yapan deðerlere saygý duyduklarýný belirtti. Büyüklere olan vefa borcunu yerine getirdiklerini de söyleyen Ünlü; Ýlçemizde yaþayan 350 ihtiyaç sahibi insanýmýzýn her gün esnaflarýmýzýn katkýsýyla 3 çeþit sýcak yemek veriyoruz. "Kimsesizin Kimi Olmak için varýz, bizler annelerimiz, babalarýmýz ve kardeþlerimizin için varýz" dedi. NOT DEFTERÝMDEN-19 Dün meþhurdu bugün ise oldu merhum / Tüm meþhurlar için olacak ayný durum / Demek onun için dermiþ rahmetli babam / Pek meþhur olmaya heveslenme oðlum Pire gibi gezer insan / Yataða düþünce bezer insan / Saða sola nazar eder insan / Kimsecikler yoksa içi yanar insan Bu ne haldir kardaþ? / Daha kýrkýn çýkmadan sende mi deðiþtin? / Hâlbuki ben sana güvenmiþ / Asýrlýk öðütler vermiþtim Kapý çalýndý, misafir alýndý / Sofra kuruldu, çorba konuldu / Ye yiyebildiðin kadar / Baþka yemek bekleme / Ýnan hepsi bu kadar O Kadar hýrslanma beyim, býrak iþler olurunda kalsýn / Yalan dünya deðil mi kökü, bir varsýn bir yoksun Selam verdim almadý / Kolay gelsin dedim duymadý / Galiba meþguliyeti çoktu(!) / Beni adam yerine koymadý Hele sen ölmeye dur / Malýna mirasçýlar konur / Birkaç yýl sonra ismin unutulur / Hatýrlat hatýrlata bilirsen / Ýmkânýn varsa, ölme istersen Kimi iki, kimi üç, kimi beþ, kimi de sekiz / Adamlarýn koyunlarý her sene doðurur ikiz / Desek te vallahi ayný iþi yapýyoruz, eþitiz / Yine de onlar etini, biz pilavýný yeriz / Resen 'Fe sabrun cemil' deriz.(uzmanlýkta ayný unvan farklý ücret) Ben vefayý diri sanýrdým, meðer çoktan ölmüþ / Yalan dolan hile pusu, güzel hasletleri alýp götürmüþ Rabbim dilerse kimsecikler olamaz engel / Ama dilemezse git git boþ gel / Sonucuna ister nasip de, istersen kader Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Aðlasam siler misin gözyaþlarýmý / Bakýnca anlar mýsýn ahvalimi / Okur musun hayat mealimi / Her ölümün vardýr bir sebebi / Acep benim ki, ne olacak ki? Baþýný sokacak evin, / Ayaðýný yerden kesecek araban / Cebinde de varsa üç beþ kuruþ paran / Birde olmuþsa saðlýk içinde huzurun tamam / Dünyanýn en zengin insaný sensin, / Tamam mý, arkadaþým / 'Tamam' Evlat; kuþ misali konar avucuna / Sonra uçup gider yoluna / Gözlerin kalýr da hep kapýda / Ýstediðin zaman göremezsin Ecel gelir geç ya da erken / Bunun için helalleþmek lazým / Her sabah evden çýkarken Hey gidi Demirel hey / Sana da kalmadý bu dünya / Ramazan öncesi öldün ama / Ramazan içinde gireceksin kara topraða / Hem de cenaze namazýn denk getirildi üç gün sonraki cumaya / Birde Kocatepe camisinin avlusu cemaatle dolarsa / Ýmam helallik isteyince, 'hakkýmý helal etmiyorum' diyen mazlum çýkmazsa / Allahu alem, belki de bir baþka fayda saðlar bu güzellikler sana / Haydi Koca Çýnar, hesabýn kolay, bahtýn açýk ola / Hükümeti sakýn takma kafana / Hani 'demokrasi de çareler tükenmez' diyordun ya / Bir þekilde koalisyonlar kurulur mutlaka (Allah rahmet eylesin) ALS hastalýðýnda psikolojik destek önemli Türkiye'de sayýlarý 7 bini bulan ALS hastalýðý ile ilgili bilgi veren Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Celal Þalçini yaptýðý açýklamada, hasta ve aileler için psikolojik desteðin önemli olduðunu söyledi. ABD'li ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de hastalýðý olarak bilinen ve kesin bir tedavi yöntemi bulunmayan ALS hastalýðýnýn yüzde 10 sebebinin genetik olduðunu kaydeden Þalçini, þöyle dedi: "Bir motor nöron hastalýðý olan ALS hastalýðýný taþýyan kiþilerin en karekteristik özelliði kaslara giden ve omuriliðin yan tarafýndaki sinir hücrelerinin bozulmasý sonucunda, istemli hareket eden kaslarýnýn zayýflamasý ve erimesidir. Bu hastalýk grubu beyinde veya omurilikte hareketlerimizden sorumlu motor sinir hücrelerinin yýkýmýyla meydana gelmektedir. Bu yýkým sonucunda kaslar güçsüz kalarak incelmeye ve erimeye baþlýyor. Bu zayýflama genelde el ve bacaklarda, dil ve yutak bölümünde baþlayarak hastada ince el iþleri yapmakta zorluk ve de yutma-konuþma problemleri olarak sonuçlanmaktadýr. ALS HASTALIÐI MOTOR NÖRONLARI YOK EDÝYOR Hastalýðýn beyindeki ve omurilikteki motor nöronlara zarar vermesiyle nefes almak, yürümek ve en basitinden bir bardaða uzanmak gibi gündelik hareketler zorlaþýr ve hastalýk,hastayý günden güne felç ederek ilerler. Motor nöronlar, kas hareketlerini kontrol eden sinir hücreleridir. Motor nöronlar beyin ve kaslar arasýndaki iletiþimi saðlar. ALS hastalýðý motor nöronlarý yok ederek beynin kaslarla iletiþimini bozar ve bu yüzden kaslarçalýþamaz hale gelir. Ancak, ALS hastalýðýnýn önemli özelliklerinden biri kaslardaki bu erimeye karþýlýk zihinsel fonksiyonlar, duyu sistemi ve hafýza hiçbir dönemde etkilenmiyor. ALS hastasý kaslarý erise bile zihinsel fonksiyonlarýný yerine getirebiliyor." ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR Kesin tedavisi olmayan ALS hastalýðý ile ilgili bilimsel araþtýrmalarýn sürdüðünü de kaydeden Þalçini, yüzde 10 genetik faktörlerden, yüzde 90'nýnýn ise nedeninin bilinmediðini kaydetti. Þalçini þöyle konuþtu: "ALS genellikle eriþkin yaþlarda ve de erkeklerde biraz fazla görülmekte olup oldukça nadir bir hastalýktýr ve her yýl 100 binde 1-2 yeni hasta görülmektedir. ALS hastalýðýnýn %10'u genetiktir fakat kalan %90'ýn kesin bir nedeni þu anda bilinmemektedir.hastalýðýn teþhisi nöroloji uzmanýnýn detaylý bir muayenesi sonrasý istenen tetkik sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi ile konuyor. ALS tanýsýndaki tetkiklerden en önemlisi EMG çektirmektir. EMG vücuttaki sinir ve kas rahatsýzlýðýnýn tespitinde kullanýlan bir tetkik aracýdýr. ALS için henüz bir tedavi bulunamamýþtýr fakat modern týbbýn geliþmesiyle bu hastalar hayat kalitesini artýrmaya yönelik müdahaleler ve çalýþmalar devam etmektedir. Bunun en güzel örneði halen kitap yazabilen, ünlü evrenbilimci Stephen Hawking'tir. Hastalýk sürecinde hastanýn rahat ettirilmesi, doðru ve özenli bakýlmasý motivasyonu çok önemlidir. Bu nedenle týpký kanser hastalýðýnda olduðu gibi hasta yakýnlarýnýn ve hastanýn psikolojik destek almasý önerilebilir. Ýyi bakýlan, iyi takip edilen, motivasyonu yüksek olan hastalarýn tedavide yaþam süreleri uzayabiliyor."

5 5 ONBÝR AYIN SULTANI RAMAZAN Cenab-ý Allah'a sonsuz þükürler olsun ki bir Ramazan Ayýna daha kavuþtuk.manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayý mü'minler için bir rahmet ve maðfiret mevsimidir. Ramazan ayý, AllahuTeala'nýn büyük bir ihsanýdýr. Çünkü Ramazan ayý; Kur'an, oruç, iyilik ve güzellik ayýdýr. Bu kýymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle deðerlendiren mü'min ebedi mutluluðun kapýsýný açar.bir hadis-i þerifte þöyle buyrulur: "Ramazan ayý gelince, cennet kapýlarý açýlýr, cehennem kapýlarý kapanýr ve þeytanlar zincire vurulurlar.'' Ýyi iþler yapan mü'mine Cennet'in kapýlarý açýlýr, Cehennem'in kapýlarý kapanýr. Oruç sayesinde nefsine hakim olup þeytana uymadýðý için de þeytanýn eli kolu baðlanmýþ ve etkisiz hale gelmiþ olur. Ramazan ayý; orucu, iftarý, sahuru, teravihi, cemaatle dolan camileri, dinlenen vaazlarý ve okunan mukabeleleri ile kurtuluþ ayýdýr. Ramazan Alah rýzasýný kazanma kuþaðýdýr. Oruç, beþ vakit namaz, teravih, dualar, zikir ve tesbihler, iftarlar, sahurlar, fitreler, sadakalar hepsi de birer sevap makinesi gibi iþlerler. Uygulayýcýlarýný da ebedi nimet ve mutluluklara eriþtirirler. Ayrýca Ramazan'ý dolu dolu yaþamaya ruhen ve kalben niyet etmek; yani mü'min, niyetli bir Ramazan yaþamaya kararlý olmalýdýr.burada oruç tutmak için gerekli olan niyetten söz etmiyoruz. Merkezi Allah rýzasý olan bir niyeti kast ediyoruz. Hz. Peygamber Efendimiz; "Ameller niyetlere göre deðerlendirilir. Herkese niyet ettiði þey vardýr.'' buyuruyor. O halde amelin gerçek deðeri amel edenin niyetinde gizlidir. Mü'minin niyeti amelinden hayýrlýdýr. Hz. Peygamber Efendimiz bir baþka hadisinde; "Niyet ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kiþinin geçmiþ günahlarý affolunur." müjdesini vermektedir. Bu hadis-i þeriften anlaþýlýyor ki, orucun AllahuTealanýn emri olduðuna inanmak ve sevap beklemek lazýmdýr. Günün uzun olmasýndan ve oruç tutmanýn güç olmasýndan þikayet etmemek þarttýr. Günün uzun olmasýný, oruç tutmayanlar arasýnda güçlükle oruç tutmayý, fýrsat ve ganimet bilmelidir.oruçlu kimse oruca niyet ettiði gibi bu oruçla Allah'ýn rýzasýný, rahmet ve maðfiretini de dilemelidir. O halde Ramazan'da niyetlerimizi saðlam tutmalýyýz ki adetlerimiz ibadet olsun, ibadetlere dönüþsün. Ziyafetlerimiz ve ziyaretlerimiz ibadet olsun. Ramazan-ý Þerif Kur'an ayýdýr; kalplere nur, gönüllere þifa, mü'minlere rahmet ve bütün insanlara hidayet olan Kur'an-ý Kerim bu ayda indirilmiþtir. Kur'an'ýn bu ayda indirilmiþ olmasýnýn þerefine bu ay oruçla taçlandýrýlmýþ ve Müslümanlar için yýlýn aylarýnýn en hayýrlýsý olmuþtur. Kur'an'ýn okunmasý bir ibadettir, her harfine bir hasene sevabý verilir. Kur'an-ý okumaktan maksat onu anlamak, onu anlamaktan maksat ise hükümlerini uygulamaktýr. Vahiy meleði Cebrail (a.s), her yýlý Ramazan ayýnda Sevgili Peygamberimizle buluþur, karþýlýklý olarak birbirlerine Kur'an okurlardý. Mukabele ve Kur'an hatimleri Cebrail ile Peygamberimiz arasýnda yapýlan mukabele uygulamasýnýn bir devamýdýr. Ramazan-ý Þerif Oruç Ayýdýr; Ramazan orucu Bakara suresinin ayetlerinin inmesiyle hicretin 2. yýlýnda Bedir Savaþý öncesinde Þaban ayýnda farz kýlýnmýþtýr. Orucun farz olduðu Kitap, Sünnet ve Ýcmaile sabittir. Kur'an-ý Kerimde; "Ey iman edenler! Allah'a karþý gelmekten (kötülüklerden ve haramlardan) sakýnmanýz için oruç tutmak, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi, size de farz kýlýndý.'' buyrulmaktadýr. Oruç sevabý en çok olan ibadetlerden biridir. Hz. Peygamber Efendimiz; "Ademoðlunun her ameline on katýndan yedi yüz katýna kadar sevap verilir.'' buyurmuþtur."oruç hariç, çünkü oruç benim içindir, onun mükafatýný da Ben vereceðim, oruç tutan kimse yemesini, içmesini ve þehvetini Benim için terk etmektedir. Tahir KILIÇ Ýl Müftü Yardýmcýsý Oruçlunun iki sevinci vardýr; biri iftar ettiði zaman,diðeri de Rabbine kavuþtuðu zamandýr.oruçlunun aðýz kokusu, Allah katýnda misk kokusundan daha güzeldir"anlamýndaki kutsihadis bu gerçeðin beyanýdýr. Allah'ýn kitabýnda ve Peygamberimizin dilinde methedilen Ramazan, ilahirahmet ve maðfiretin oluk olukaktýðý bir aydýr. Yapacaðýmýz ibadetlerle Rabbimizin sonsuz rahmet ve merhametine ermek için bu ay büyük bir fýrsattýr. Ramazan gecelerinin ihyasýnda en verimli ibadet Teravih Namazýdýr.Hz. Peygamber bu namazý kýlmýþ ve ashabýna da kýlmalarýný tavsiye etmiþtir.hz. Ömer döneminden sonra ise teravi namazý Ýslam'ýn bir þiarý haline gelmiþ ve Müslümanlar bunu devamlý kýlmýþlardýr. Mümkün olduðu kadar teravih namazýný camide ve cemaatle eda ederek Ramazan gecelerini deðerlendirme gayreti içinde olmalýyýz. Bu ayda, emri altýnda bulunanlarýn iþlerini hafifleten, onlarýn ibadet etmelerine kolaylýk gösteren amirler de affolurlar; Cehennemden azad olurlar. Resulullah, bu ayda, esirleri azad eder, kendisinden istenilen her þeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iþ yapabilenlere, bütün sene, bu iþleri yapmak nasip olur. Bu aya saygýsýzlýk edenin, günah iþleyenin bütün senesi, günah iþlemekle geçer. Bu ayý fýrsat bilmelidir. Elden geldiði kadar ibadet etmelidir. AllahüTealanýn razý olduðu iþleri yapmalýdýr. Bu ayý, ahireti kazanmak için fýrsat bilmelidir. Fýrsatý kaçýrmamalý,bu ayý ahireti kazanmak için fýrsat bilip, elden geldiði kadar ibadet etmeli, AllahuTealanýn razý olduðu iþleri yapmalýdýr. AllahuTeala'nýn gazabýna sebep olabilecek bütün kötülüklerden, haramlardan sakýnmak, iman, ibadet bilgilerini, haramlarý öðrenmek, kul haklarýndan sakýnmak, varsa helalleþmek, günahlardan tövbe etmek lazýmdýr. Her þeyden önce, i'tikadý düzeltmelidir. Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdikleri i'tikadý öðrenmek ve buna göre inanmak lazýmdýr. Ý'tikad düzgün olmazsa, tutulan oruçlarýn, yapýlan diðer ibadetlerin bir faydasý olmaz. Çünkü i'tikadý bozuk olanlarýn, muhakkak Cehennem'e gidecekleri hadis-i þerifte bildirilmiþtir. Bunun için, Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdýklarý ilmihal kitaplarýný alýp okumalý, doðru imaný öðrenmeli, ibadetleri yapmalý, haramlardan sakýnmalýdýr. AllahuTeala, þartlarýna uygun yapýlan tövbeleri kabul edeceðini va'detmiþtir. Böyle mübarek günleri, aylarý fýrsat bilip, çok çok tevbe ve istiðfar etmeli, affedilmek için, Cenab-ý Hakk'a yalvarmalýdýr. Sonra ibadetleri, haram ve helal olanlarý öðrenmeli ve bunlara göre ibadet yapmaya çalýþmalýdýr. Kýymetli zamanlarda bu bilgileri okumak, öðrenmek, nafile namazlardan ve diðer bütün nafile ibadetlerden çok daha kýymetlidir. Ramazan-ý Þerif sosyal yardýmlaþma ayýdýr. "Komþusu aç iken, mü'minin tok dolaþmasý yakýþýk almaz.'' anlamýndaki hadis sosyal dayanýþma duygusunu en çarpýcý bir biçimde gözler önünü sermektedir. Oruç fakirlere karþý yardým duygusunu geliþtirir. Ramazan ayý boyunca aç ve susuz kalan insan, Yüce Allah'ýn ihsan ettiði sayýsýz nimetlerin kadrini bilir, O'na þükreder, açlýðýn ne demek olduðunu anlamak suretiyle de bunu devamlý tadan fakirlere yardým ellerini uzatýr. Sonuç olarak; aylarýn sultaný olan Ramazan Kur'an, oruç, sabýr, yardýmlaþma, dayanýþma, rahmet, bereket, af ve maðfiret ayýdýr. Bu ayý manevi kazancýmýzýn en yüksek olduðu bir ay olarak deðerlendirmeliyiz. Yüce Allah, Ramazan ayý vesilesiyle bize madem ki daha farklý bir muamelede bulunmaktadýr. O halde biz de Rabbimize karþý, bu ayda diðer aylardan daha çok ibadet ve güzel ameller iþleyerek yaklaþmalýyýz. Oruçlarýmýz uçsuz bucaksýz bir rahmet,teravihlerimiz sonsuz bir fazilet,iftar ve sahurlarýmýz ise ebedi bir maðfiret vesilesi olsun. Selam ve dua ile Kimse Yok Mu Dayanýþma Ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þubesi Bank Asya Çorum þubesi nolu hesap numarasý Balýk avlamaya gitti 20 kiloluk yayýn tuttu Kargý'da Kýzýlýrmak Nehri'ne balýk avlamaya giden bir kiþi, oltayla 20 kilo aðýrlýðýnda yayýn balýðý yakaladý. 15 Nisan-15 Haziran arasýnda uygulanan av yasaðýnýn sona ermesiyle birlikte amatör balýkçýlar göl ve nehirlere akýn etmeye baþladý. Bereketli baþlayan av sezonunda tutulan balýklarýn büyüklüðü þaþýrtýyor. Kargý ilçesinde yaþayan Mesut Þahin de, balýk avý için arkadaþlarýyla birlikte gittiði Kýzýlýrmak Nehri'nde 'büyük' bir sürprizle karþýlaþtý. Þahin'in Kýzýlýrmak'a attýðý oltasýna 20 kiloluk yayýn balýðý takýldý. Arkadaþlarýnýn yardýmýyla balýðý güçlükle kýyýya çeken Þahin'in oltasýndaki yayýný görenler gözlerine inanamadý. Tuttuðu yayýnla bol bol fotoðraf çektiren Mesut Þahin, ilk kez bu kadar büyük bir balýk yakaladýðýný söyledi. Oltayla büyük balýk yakalamanýn sýrrýný anlatan Þahin, "Oltaya takýlan balýk büyük olunca hemen çekip çýkarmýyoruz. Yoksa av oltayý kýrýp kaçabilir. Balýk oltaya takýlýnca onu yormak çok önemli. Yaklaþýk yarým saat süren bir uðraþ sonunda balýðý ýrmaktan çýkarttým" dedi. Haber Servisi Uslu, Cahit Angýn'ýn cenazesine katýldý Vefat eden Çorum eski Milletvekili Cahit Angýn için Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlendi. Törene, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Tufan Köse, Ýstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, eski milletvekilleri ailesi ve sevenleri katýldý. Uslu, Cahit Angýn'ýn eþi ve çocuklarýna baþsaðlýðý diledi.

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu"

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu.

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki!

Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki! Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki! Çorum Barosu Baþkaný Altan Akpýnar, yayýmladýðý basýn açýklamasýnda HDP'nin mitinginde yapýlan bombalý saldýrýya tepki gösterdi. "Türkiye, milletvekili

Detaylı

Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir"

Kültür Sitesi yýkýmýna start Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir Balkan Ýlahileri Çorum'da yankýlandý Çorum Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Balkan Ýlahileri konseri düzenledi. Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd.

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda "MHP li Ali Beyaz su fiyatý yüksek, stadyum yýkýlacaksa yenisi bitmeden yýkýlmamalý" Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný ve Meclis Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Hasan Çakmak finalde yarýþacak

Hasan Çakmak finalde yarýþacak Oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda can verdi Kaza, merkeze baðlý Elmalý köyü yolu üzerinde meydana geldi. Haydar E. (60), oðlu Ali E.'nin (35) kullandýðý 19 AP 257 plakalý kamyonla kent merkezine 3 kilometre

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı