Belediye ödemelerinde online tahsilat kolaylýðý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye ödemelerinde online tahsilat kolaylýðý"

Transkript

1 Fahrettin Sayhan Belediyespor'da Sayhan dönemi Çorum Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Fahrettin Sayhan getirildi. Geçtiðimiz sezon Anadolu Üsküdarspor'u þampiyon yapan ve 2.Lig'e çýkartan Fahrettin Sayhan gelecek sezon Çorum Belediyespor'un baþýnda yer alacak. SAYFA 12 DE Ýntihar sayýsý düþtü 20 HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi öðrenci Türkiye Ýstatistik Kurum verilerine göre ölümle sonuçlanan intihar sayýsý revize edilen 2013 yýlý verisine göre 3 bin 252 iken 2014 yýlýnda 3 bin 65 oldu. Ýntihar edenlerin %74,3'ünü erkekler, %25,7'sini kadýnlar oluþturdu. SAYFA 3 TE Vali Kara'dan "Babalar Günü" mesajý sayýsý 16 bin 500'e çýkacak Fizyoterapist ihtiyacý artýyor! Davranýþ Bilimleri ve Saðlýk alanýnda Türkiye'nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, toplumun deðiþen ihtiyaçlarý doðrultusunda eðitim vermeye ve profesyonel insan gücü yetiþtirmeye devam ediyor. SAYFA 2 DE Kýzýlay'dan Turhan Candan'a bronz madalya Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi tarafýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a bronz madalya verildi. SAYFA 2 DE ALS hastalýðýnda psikolojik destek önemli Türkiye'de sayýlarý 7 bini bulan ALS hastalýðý ile ilgili bilgi veren Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Celal Þalçini yaptýðý açýklamada, hasta ve aileler için psikolojik desteðin önemli olduðunu söyledi. SAYFA 4 TE "Aile Çiftçiliði" raporu tamamlandý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen "2014 Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý" kapsamýnda yapýlan çalýþmalar rapor haline getirildi. Çorum'un da yer aldýðý 9 koordinatör ilde hayat geçirilen ONBÝR AYIN SULTANI RAMAZAN Tahir KILIÇ Ýl Müftü Yardýmcýsý Hitit Üniversitesinin 2015 yýlý YGS ve LYS sýnav sonuçlarýna göre öðrenci alacak programlarý ve kontenjanlarý belli oldu. Hitit Üniversitesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kontenjanlarý, 50 önlisans programýnda 1882 kontenjan, 27 lisans programýnda 1805 olmak üzere toplam 77 programda 3 bin 687 olarak belirlendi. Cenab-ý Allah'a sonsuz þükürler olsun ki bir Ramazan Ayýna daha kavuþtuk.manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayý mü'minler için bir rahmet ve maðfiret mevsimidir. Ramazan ayý, AllahuTeala'nýn büyük bir ihsanýdýr. Çünkü Ramazan ayý; Kur'an, oruç, iyilik ve güzellik ayýdýr. SAYFA 5 TE SAYFA 3 TE SAYFA 3 TE proje kapsamýnda aile çiftçilerinin durumuna genel bir bakýþ yapýlarak sonuçlarý bir çalýþma raporunda toplandý. OP.DR. Mehmet Duyar Beyin,Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmaný BEL FITIÐI AMELÝYATI RÝSKLÝ MÝDÝR, AMELÝYATTAN KORKMAK GEREKÝR MÝ? Bir kýsmýnýn aðrýsý yeni baþlamýþtýr ve ilk kez muayene olmak için gelmiþlerdir, bir kýsmý ise daha önce doktorlara baþvurmuþ, filmleri çekilmiþ, ilaç ya da fizik tedavisi görmüþlerdir. SAYFA 6 DA Vali Ahmet Kara "Babalar Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Babalarýmýz; bizlerin hayatýnda çok önemli bir yere sahip, her zaman sevgi ve saygýyla anmamýz gereken en deðerli varlýklarýmýzdýr. SAYFA 3 TE Belediye ödemelerinde online tahsilat kolaylýðý Çorum Belediyesi, su, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ödenmesi için getirdiði online ve ATM'lerden ödeme imkaný ile büyük kolaylýk saðladý. Birçok bankanýn vezne ve internet sitelerinden Çorum Belediyesi'ne ait su faturasý ve vergiler hýzlý ve kolay bir þekilde ödenebiliyor. SAYFA 2 DE "Küçükte olsa bir hediye ile babamýzý mutlu edelim" Büyük harcamalarýn yapýldýðý özel günlerin sonuncusu olan Babalar Gününde piyasaya bir buçuk milyar liradan fazla harcama yapýlmasýnýn beklendiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, yaptýðý açýklamada "Piyasanýn canlanmasýna en büyük katký özel günler ve bayramlarda olmaktadýr. SAYFA 7 DE Balýk avlamaya gitti 20 kiloluk yayýn tuttu SAYFA 5 TE Ahmet Yabacýoðlu Bendevi Palandöken

2 2 AJANDA Ýmsâk : 03: Güneþ : 05:03 Belediye ödemelerinde online tahsilat kolaylýðý Öðle : 12:49 Çorum Belediyesi, su, emlak ve çevre temizlik ödenebileceðini hatýrlatan En uzun gündüzler Ýkindi : 16:46 vergilerinin ödenmesi için getirdiði online ve Belediye Baþkan Vekili Ahmet Ahmet Cem Sultan, II. Bâyezid Akþam : 20:23 Hânla yaptýðý savaþý ATM'lerden ödeme imkaný ile büyük kolaylýk Yabacýoðlu, ödeme iþlemlerinin abone numarasý ile Yabacýoðlu Yatsý : 22:12 kaybetti (1481) saðladý. Birçok bankanýn vezne ve internet sitelerinden yapýldýðýný hatýrlattý. Çorum Belediyesi'ne ait su faturasý ve vergiler hýzlý Belediye Baþkan Vekili Her sabah ve akþam tevbe etmeyen ve kolay bir þekilde ödenebiliyor. Ahmet Yabacýoðlu, kimse, kendine zulmetmiþ olur. Yaptýðý açýklamada belediye su faturalarýnýn "Hemþehrilerimiz hafta sonlarý ve mesai saatleri haricinde Mücâhid bin Cebr Rahmetullahi Aleyh Akbank, Bank Asya, Finansbank, Türkiye Halk Bankasý, Türkiye Ýþ Bankasý, Türkiye Finans, anlaþmalý bankalarýn diðer Günün Þiiri Vakýfbank ve Yapý Kredi Bankasý'nýn internet þehirlerdeki þubelerinden bankacýlýðýndan, Aktifbank anlaþmalý fatura tahsilat ayrýca Ziraat bankasý, merkezleri ile PTT þubelerinden online Vakýfbank, Türkiye Halk GÖÇMEN ÇÝÇEK ödenebildiði gibi, bu bankalara ait ATM'lerden de Bankasý ve ödenebildiðini ifade eden Belediye Baþkan Vekili AkbankATM'lerinden abone Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Ahmet Yabacýoðlu, "Online tahsilat ile yapýlan numaralarý ile faturalarýný Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan ödemeler anýnda belediye kayýtlarýndan düþmekte, ödeyebilirler. Çorum bu nedenlemükerrer ödemelerin önüne Belediyesi olarak hemþehrilerimiziniþlerini ve yaþam- geçilebilmektedir.ayrýca hemþehrilerimiz, bu Birdenbire patlayan anlaþmalý bankalara otomatik ödeme talimatý verebilir ve fatura takibinden kurtulabilir" dedi. amacýyla birçok hizmeti hayalarýný kolaylaþtýrabilmek Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. SU FATURALARINIZI 7/24 BANKA ta geçirdik. Bundan sonra da bu yöndeki çalýþmalarýmýz Denizbank, TEB bankalarýndanemlak vergilerini ATM'LERÝNDEN ÖDEYEBÝLÝRSÝNÝZ devam edecek" diye konuþtu. dehýzlý ve kolay bir þekilde ödeyebildiklerini sözler- Yaz günü palto giyerim Su faturalarýnýn 7/24 banka ATM'lerinden de Yabacýoðlu, Çorum halkýnýn Akbank, ine ekledi. Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Kýzýlay dan Turhan Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Ahmet ERHAN Candan'a bronz madalya HAVA DURUMU Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7146 2,7155 EUR 3,0698 3,0717 STERLiN 4,3013 4,3037 2,2042 2, JPY YENi Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi tarafýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a bronz madalya verildi. Türk Kýzýlayý'na yaptýðý kan baðýþlarý nedeniyle Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar tarafýndan hazýrlanan bronz madalya ve madalya beratýný Turhan Candan'a ileten Dr. Senem Biçer, örnek davranýþý nedeniyle Candan'ý tebrik etti. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer ve Kan Baðþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn büyük bir yardýmseverlik sosyal sorumluluk örneði gösterdiðini ifade etti. Hiçbir karþýlýk beklemeksizin Turhan Candan'ýn bu zamana kadar 10 ünite kan baðýþýnda bulunduðunu hatýrlatan Dr. Senem Biçer, Turhan Candan'ýn bu yönüyle de topluma örnek bir insan olduðunun altýný çizdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da kan vermenin önemine vurgu yaparak tüm Çorum halkýný kan vermeye davet etti. Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ TEL: GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: SÖNMEZ ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Fizyoterapist ihtiyacý artýyor! Davranýþ Bilimleri ve Saðlýk alanýnda Türkiye'nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, toplumun deðiþen ihtiyaçlarý doðrultusunda eðitim vermeye ve profesyonel insan gücü yetiþtirmeye devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre nüfusun giderek yaþlanmasý, bilimsel ve teknolojik geliþmeler paralelinde saðlýðýn bilinçli korunmasý gereði koruyucu ve tedavi edici fizik tedavi ve rehabilitasyon en öncelikli alanlardan biri haline geldi. Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nde açýlan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde;hizmet, eðitim, araþtýrma ve mesleki geliþim konusunda doðru model oluþturan, etik prensiplere baðlý, fizyoterapiyi ve rehabilitasyonu mesleðe özgü deðerlendirme yaparak planlayýp uygulayan fizyoterapistlerin yetiþtirilmesi amaçlanýyor. Mezun olduktan sonra fizyoterapist ünvaný alan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunlarý, üniversitelerin ilgili bölümlerinde, devlet, özel ve üniversite hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, endüstri sanayi tesisilerinde, halk saðlýðý ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda, evde bakým merkezlerinde, saðlýklý ve engellilerin spor ve rekreasyonelaktivitelerinin uygulanmasýnda, okullarda, huzurevi ve bakým evlerinde, termal otellerde, belediyelerde, engelli okullarý ve birinci basamak saðlýk hizmetlerinde çalýþabilecek. Uygun koþullarý saðlayan baþarýlý öðrencilerin akademik kariyer yapma olanaklarý da bulunuyor. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Hitit Üniversitesi öðrenci sayýsý 16 bin 500'e çýkacak Ýntihar sayýsý düþtü Hitit Üniversitesinin 2015 yýlý YGS ve LYS sýnav sonuçlarýna göre öðrenci alacak programlarý ve kontenjanlarý belli oldu. Hitit Üniversitesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kontenjanlarý, 50 önlisans programýnda 1882 kontenjan, 27 lisans programýnda 1805 olmak üzere toplam 77 programda 3 bin 687 olarak belirlendi. Bu rakamlara yabancý uyruklu öðrenci kontenjaný, dikeye geçiþ kontenjaný ve enstitülere alýnacak öðrenci kontenjaný eklendiðinde, kontenjanlarýn dolmasý halinde eðitimöðretim döneminde toplam öðrenci sayýsýnýn 16 bin 500'ü aþacaðý tahmin ediliyor. Türkiye Ýstatistik Kurum verilerine göre ölümle sonuçlanan intihar sayýsý revize edilen 2013 yýlý verisine göre 3 bin 252 iken 2014 yýlýnda 3 bin 65 oldu. Ýntihar edenlerin %74,3'ünü erkekler, %25,7'sini kadýnlar oluþturdu. Kaba intihar hýzý yüz bin nüfus baþýna düþen intihar sayýsý olup, 2013 yýlýnda yüz binde 4,27 iken 2014 yýlýnda yüz binde 3,97 oldu. Diðer bir ifade ile 2014 yýlýnda her yüz bin kiþiden yaklaþýk dördü intihar etti. Kaba intihar hýzý illere göre incelendiðinde, 2014 yýlýnda kaba intihar hýzýnýn en yüksek olduðu il yüz binde 11,63 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüz binde 9,03 ile Bingöl ve yüz binde 8,26 ile Edirne izledi. Kaba intihar hýzýnýn en düþük olduðu il ise yüz binde 1,06 ile Bartýn oldu. Bartýn ilini yüz binde 1,07 ile Çankýrý ve yüz binde 1,28 ile Bayburt izledi. Çorum'da ise 2013 yýlýnda 28 olan intihar sayýsý 2014'te 19'a düþtü. Rektör Alkan ÝÝBF'de istiþare yaptý üniversite-sektör iþ birliði baþta olmak üzere tüm bilim dünyasýndaki çalýþmalara imza atacak potansiyele sahip olduðunu ifade etti.þu ana kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da birlikte yapýlan baþarýlý çalýþmalarýn her geçen gün artarak devam edeceðini söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, bu tür etkinliklerin de oldukça önemli olduðuna inandýðýný dile getirdi. Hitit Üniversitesinin tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve beraberinde oluþan sinerjiyle her geçen gün nicel ve nitel olarak geliþerek yeni pek çok sosyal mekâna da kavuþtuðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, tüm katýlýmcýlara teþekkür etti.etkinliðe, Akkent Mahallesi muhtarý, eðitim görevlileri, din görevlileri, saðlýk görevlileri, site yönetimi ve esnafý da katýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi.rektör Prof. Dr. Alkan'ýn Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim elemanlarýyla yaptýðý geniþ katýlýmlý fakülte kurul toplantýsý sonrasýnda yapýlan ikram eþliðinde katýlýmcýlar, genel deðerlendirme yaparak yýl sonu yorgunluðunu attýlar.ýýbf yerleþkesinde gerçekleþtirilen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Alkan, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinin sahip olduðu bölümleriyle Çorum'da tecrübelerinden faydalanýlmasý gereken köklü ve büyük bir eðitim birimi olduðunu ifade ederek ÝÝBF'nin sahip olduðu bilgi birikimiyle Vali Kara'dan "Babalar Günü" mesajý "Aile Çiftçiliði" raporu Vali Ahmet Kara "Babalar Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Babalarýmýz; bizlerin hayatýnda çok önemli bir yere sahip, her zaman sevgi ve saygýyla anmamýz gereken en deðerli varlýklarýmýzdýr. Çalýþan, ailesi için dýþarýda alýn teri döken babalarýmýz ayný zamanda þefkati, korumayý da temsil etmektedirler. Aile yapýsýnýn korunmasý için hiçbir özveriden kaçýnmayan; aile içerisinde sevgi, saygý ve hoþgörü baðlarýnýn kurulmasýnda büyük rol oynayan babalarýmýz, ailenin temel direðidir" diyerek baþlayan Vali Kara, "Kendi mutluluðundan çok çocuklarýnýn mutluluðunu düþünen babalarýmýz, çocukluk yaþlarýnýn güç sembolü, gençler için kýymeti bilindikçe yol gösterici bir rehber, orta yaþ kuþaðýndakiler için bilgeliðin timsalidir. Çocuklarýný geleceðe hazýrlamada, anneler ile birlikte, en büyük desteði veren, hayatý öðreten, koruyup kollayan babalarýn isteði, çocuklarýna iyi bir gelecek hazýrlayabilmek, onlarýn baþarýlarýyla gurur duymak, vatana ve millete faydalý olduklarýný görmektir. Bizler sadece bu anlamlý günde deðil, inançlarýmýz ve kültürümüzün bir gereði olarak, her gün babalarýmýzýn gönüllerini hoþ tutmalý, onlara saygý ve sevgimizi en güzel þekilde göstermeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle, tüm babalarýn "Babalar Gününü" tebrik ediyor; mutlu, saðlýklý ve huzurlu bir hayat diliyorum" þeklinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen "2014 Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý" kapsamýnda yapýlan çalýþmalar rapor haline getirildi. Çorum'un da yer aldýðý 9 koordinatör ilde hayat geçirilen proje kapsamýnda aile çiftçilerinin durumuna genel bir bakýþ yapýlarak sonuçlarý bir çalýþma raporunda toplandý. Hemþehrimiz Alper Bilan'ýn da Gýda tamamlandý Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Genel Müdürlük Koordinatörü olarak görev yaptýðý projenin sonuç raporu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, milletvekilleri, bakanlýk bürokratlarý, kadýn çiftçiler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn katýldýðý bir toplantý ile kamuoyuyla paylaþýldý. Alper Bilan bu yayýnýn ülke tarýmýna ve insanlara faydalar saðlamasýný temenni ederek, "Çorum da yapýlan çalýþtay da bizleri yalnýz býrakmayan ve organizasyonu üstlenen Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ'e ve Ýl Müdürlüðü çalýþanlarýna bir kez daha teþekkür ediyorum" dedi.

4 4 Ýskilip Belediyesi iftar çadýrýnda dualarla ilk iftar Ýskilip Belediyesi öncülüðünde her yýl Mübarek Ramazan ayýnda kurulan iftar çadýrýnda ilk iftar dualarla açýldý. Ýftar çadýrýnda ilk iftar yemeðinde Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýl Genel ve Belediye meclis üyeleri, Ýlçe müftüsü Nurettin Ýçtüzer, protokol mensuplarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ve temsilcileri, basýn mensuplarý ile hemþerilerimiz oruçlarýný birlikte açtýlar. öncesi Kuraný Kerim okundu, dualar edildi. Belediye Baþkaný Recep Çatma konu hakkýnda yaptýðý açýklamada iftar çadýrýnýn Ramazan ayý boyunca ilk günkü titizlikle hizmet vereceðini belirterek "Ýlk iftarýmýza katýlan Kaymakam Þuayib Gürsoy'a ve protokol mensuplarýna, ilçe Müftümüz Nurettin Ýçtüzel'e, Kur'an-ý Kerim ve dualarla iftar huzurumuzu þereflendiren kýymetli din adamlarýmýza þükranlarýmý sunuyor, hayýrlý ramazanlar diliyorum" dedi. Bayat Belediyesi Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yanýnda Bayat Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamýnda Ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi ailelerin yanýnda olmaya devam ediyor. Bu yýl 350 kiþi bu hizmetten faydalanacak ve günlük 3 çeþit sýcak yemek ve tatlý daðýtýmý yapýlacak. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Sosyal sorumluluk ve yardýmlaþmanýn önemine vurgu yaparak insaný insan yapan deðerlere saygý duyduklarýný belirtti. Büyüklere olan vefa borcunu yerine getirdiklerini de söyleyen Ünlü; Ýlçemizde yaþayan 350 ihtiyaç sahibi insanýmýzýn her gün esnaflarýmýzýn katkýsýyla 3 çeþit sýcak yemek veriyoruz. "Kimsesizin Kimi Olmak için varýz, bizler annelerimiz, babalarýmýz ve kardeþlerimizin için varýz" dedi. NOT DEFTERÝMDEN-19 Dün meþhurdu bugün ise oldu merhum / Tüm meþhurlar için olacak ayný durum / Demek onun için dermiþ rahmetli babam / Pek meþhur olmaya heveslenme oðlum Pire gibi gezer insan / Yataða düþünce bezer insan / Saða sola nazar eder insan / Kimsecikler yoksa içi yanar insan Bu ne haldir kardaþ? / Daha kýrkýn çýkmadan sende mi deðiþtin? / Hâlbuki ben sana güvenmiþ / Asýrlýk öðütler vermiþtim Kapý çalýndý, misafir alýndý / Sofra kuruldu, çorba konuldu / Ye yiyebildiðin kadar / Baþka yemek bekleme / Ýnan hepsi bu kadar O Kadar hýrslanma beyim, býrak iþler olurunda kalsýn / Yalan dünya deðil mi kökü, bir varsýn bir yoksun Selam verdim almadý / Kolay gelsin dedim duymadý / Galiba meþguliyeti çoktu(!) / Beni adam yerine koymadý Hele sen ölmeye dur / Malýna mirasçýlar konur / Birkaç yýl sonra ismin unutulur / Hatýrlat hatýrlata bilirsen / Ýmkânýn varsa, ölme istersen Kimi iki, kimi üç, kimi beþ, kimi de sekiz / Adamlarýn koyunlarý her sene doðurur ikiz / Desek te vallahi ayný iþi yapýyoruz, eþitiz / Yine de onlar etini, biz pilavýný yeriz / Resen 'Fe sabrun cemil' deriz.(uzmanlýkta ayný unvan farklý ücret) Ben vefayý diri sanýrdým, meðer çoktan ölmüþ / Yalan dolan hile pusu, güzel hasletleri alýp götürmüþ Rabbim dilerse kimsecikler olamaz engel / Ama dilemezse git git boþ gel / Sonucuna ister nasip de, istersen kader Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Aðlasam siler misin gözyaþlarýmý / Bakýnca anlar mýsýn ahvalimi / Okur musun hayat mealimi / Her ölümün vardýr bir sebebi / Acep benim ki, ne olacak ki? Baþýný sokacak evin, / Ayaðýný yerden kesecek araban / Cebinde de varsa üç beþ kuruþ paran / Birde olmuþsa saðlýk içinde huzurun tamam / Dünyanýn en zengin insaný sensin, / Tamam mý, arkadaþým / 'Tamam' Evlat; kuþ misali konar avucuna / Sonra uçup gider yoluna / Gözlerin kalýr da hep kapýda / Ýstediðin zaman göremezsin Ecel gelir geç ya da erken / Bunun için helalleþmek lazým / Her sabah evden çýkarken Hey gidi Demirel hey / Sana da kalmadý bu dünya / Ramazan öncesi öldün ama / Ramazan içinde gireceksin kara topraða / Hem de cenaze namazýn denk getirildi üç gün sonraki cumaya / Birde Kocatepe camisinin avlusu cemaatle dolarsa / Ýmam helallik isteyince, 'hakkýmý helal etmiyorum' diyen mazlum çýkmazsa / Allahu alem, belki de bir baþka fayda saðlar bu güzellikler sana / Haydi Koca Çýnar, hesabýn kolay, bahtýn açýk ola / Hükümeti sakýn takma kafana / Hani 'demokrasi de çareler tükenmez' diyordun ya / Bir þekilde koalisyonlar kurulur mutlaka (Allah rahmet eylesin) ALS hastalýðýnda psikolojik destek önemli Türkiye'de sayýlarý 7 bini bulan ALS hastalýðý ile ilgili bilgi veren Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Celal Þalçini yaptýðý açýklamada, hasta ve aileler için psikolojik desteðin önemli olduðunu söyledi. ABD'li ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de hastalýðý olarak bilinen ve kesin bir tedavi yöntemi bulunmayan ALS hastalýðýnýn yüzde 10 sebebinin genetik olduðunu kaydeden Þalçini, þöyle dedi: "Bir motor nöron hastalýðý olan ALS hastalýðýný taþýyan kiþilerin en karekteristik özelliði kaslara giden ve omuriliðin yan tarafýndaki sinir hücrelerinin bozulmasý sonucunda, istemli hareket eden kaslarýnýn zayýflamasý ve erimesidir. Bu hastalýk grubu beyinde veya omurilikte hareketlerimizden sorumlu motor sinir hücrelerinin yýkýmýyla meydana gelmektedir. Bu yýkým sonucunda kaslar güçsüz kalarak incelmeye ve erimeye baþlýyor. Bu zayýflama genelde el ve bacaklarda, dil ve yutak bölümünde baþlayarak hastada ince el iþleri yapmakta zorluk ve de yutma-konuþma problemleri olarak sonuçlanmaktadýr. ALS HASTALIÐI MOTOR NÖRONLARI YOK EDÝYOR Hastalýðýn beyindeki ve omurilikteki motor nöronlara zarar vermesiyle nefes almak, yürümek ve en basitinden bir bardaða uzanmak gibi gündelik hareketler zorlaþýr ve hastalýk,hastayý günden güne felç ederek ilerler. Motor nöronlar, kas hareketlerini kontrol eden sinir hücreleridir. Motor nöronlar beyin ve kaslar arasýndaki iletiþimi saðlar. ALS hastalýðý motor nöronlarý yok ederek beynin kaslarla iletiþimini bozar ve bu yüzden kaslarçalýþamaz hale gelir. Ancak, ALS hastalýðýnýn önemli özelliklerinden biri kaslardaki bu erimeye karþýlýk zihinsel fonksiyonlar, duyu sistemi ve hafýza hiçbir dönemde etkilenmiyor. ALS hastasý kaslarý erise bile zihinsel fonksiyonlarýný yerine getirebiliyor." ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR Kesin tedavisi olmayan ALS hastalýðý ile ilgili bilimsel araþtýrmalarýn sürdüðünü de kaydeden Þalçini, yüzde 10 genetik faktörlerden, yüzde 90'nýnýn ise nedeninin bilinmediðini kaydetti. Þalçini þöyle konuþtu: "ALS genellikle eriþkin yaþlarda ve de erkeklerde biraz fazla görülmekte olup oldukça nadir bir hastalýktýr ve her yýl 100 binde 1-2 yeni hasta görülmektedir. ALS hastalýðýnýn %10'u genetiktir fakat kalan %90'ýn kesin bir nedeni þu anda bilinmemektedir.hastalýðýn teþhisi nöroloji uzmanýnýn detaylý bir muayenesi sonrasý istenen tetkik sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi ile konuyor. ALS tanýsýndaki tetkiklerden en önemlisi EMG çektirmektir. EMG vücuttaki sinir ve kas rahatsýzlýðýnýn tespitinde kullanýlan bir tetkik aracýdýr. ALS için henüz bir tedavi bulunamamýþtýr fakat modern týbbýn geliþmesiyle bu hastalar hayat kalitesini artýrmaya yönelik müdahaleler ve çalýþmalar devam etmektedir. Bunun en güzel örneði halen kitap yazabilen, ünlü evrenbilimci Stephen Hawking'tir. Hastalýk sürecinde hastanýn rahat ettirilmesi, doðru ve özenli bakýlmasý motivasyonu çok önemlidir. Bu nedenle týpký kanser hastalýðýnda olduðu gibi hasta yakýnlarýnýn ve hastanýn psikolojik destek almasý önerilebilir. Ýyi bakýlan, iyi takip edilen, motivasyonu yüksek olan hastalarýn tedavide yaþam süreleri uzayabiliyor."

5 5 ONBÝR AYIN SULTANI RAMAZAN Cenab-ý Allah'a sonsuz þükürler olsun ki bir Ramazan Ayýna daha kavuþtuk.manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayý mü'minler için bir rahmet ve maðfiret mevsimidir. Ramazan ayý, AllahuTeala'nýn büyük bir ihsanýdýr. Çünkü Ramazan ayý; Kur'an, oruç, iyilik ve güzellik ayýdýr. Bu kýymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle deðerlendiren mü'min ebedi mutluluðun kapýsýný açar.bir hadis-i þerifte þöyle buyrulur: "Ramazan ayý gelince, cennet kapýlarý açýlýr, cehennem kapýlarý kapanýr ve þeytanlar zincire vurulurlar.'' Ýyi iþler yapan mü'mine Cennet'in kapýlarý açýlýr, Cehennem'in kapýlarý kapanýr. Oruç sayesinde nefsine hakim olup þeytana uymadýðý için de þeytanýn eli kolu baðlanmýþ ve etkisiz hale gelmiþ olur. Ramazan ayý; orucu, iftarý, sahuru, teravihi, cemaatle dolan camileri, dinlenen vaazlarý ve okunan mukabeleleri ile kurtuluþ ayýdýr. Ramazan Alah rýzasýný kazanma kuþaðýdýr. Oruç, beþ vakit namaz, teravih, dualar, zikir ve tesbihler, iftarlar, sahurlar, fitreler, sadakalar hepsi de birer sevap makinesi gibi iþlerler. Uygulayýcýlarýný da ebedi nimet ve mutluluklara eriþtirirler. Ayrýca Ramazan'ý dolu dolu yaþamaya ruhen ve kalben niyet etmek; yani mü'min, niyetli bir Ramazan yaþamaya kararlý olmalýdýr.burada oruç tutmak için gerekli olan niyetten söz etmiyoruz. Merkezi Allah rýzasý olan bir niyeti kast ediyoruz. Hz. Peygamber Efendimiz; "Ameller niyetlere göre deðerlendirilir. Herkese niyet ettiði þey vardýr.'' buyuruyor. O halde amelin gerçek deðeri amel edenin niyetinde gizlidir. Mü'minin niyeti amelinden hayýrlýdýr. Hz. Peygamber Efendimiz bir baþka hadisinde; "Niyet ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kiþinin geçmiþ günahlarý affolunur." müjdesini vermektedir. Bu hadis-i þeriften anlaþýlýyor ki, orucun AllahuTealanýn emri olduðuna inanmak ve sevap beklemek lazýmdýr. Günün uzun olmasýndan ve oruç tutmanýn güç olmasýndan þikayet etmemek þarttýr. Günün uzun olmasýný, oruç tutmayanlar arasýnda güçlükle oruç tutmayý, fýrsat ve ganimet bilmelidir.oruçlu kimse oruca niyet ettiði gibi bu oruçla Allah'ýn rýzasýný, rahmet ve maðfiretini de dilemelidir. O halde Ramazan'da niyetlerimizi saðlam tutmalýyýz ki adetlerimiz ibadet olsun, ibadetlere dönüþsün. Ziyafetlerimiz ve ziyaretlerimiz ibadet olsun. Ramazan-ý Þerif Kur'an ayýdýr; kalplere nur, gönüllere þifa, mü'minlere rahmet ve bütün insanlara hidayet olan Kur'an-ý Kerim bu ayda indirilmiþtir. Kur'an'ýn bu ayda indirilmiþ olmasýnýn þerefine bu ay oruçla taçlandýrýlmýþ ve Müslümanlar için yýlýn aylarýnýn en hayýrlýsý olmuþtur. Kur'an'ýn okunmasý bir ibadettir, her harfine bir hasene sevabý verilir. Kur'an-ý okumaktan maksat onu anlamak, onu anlamaktan maksat ise hükümlerini uygulamaktýr. Vahiy meleði Cebrail (a.s), her yýlý Ramazan ayýnda Sevgili Peygamberimizle buluþur, karþýlýklý olarak birbirlerine Kur'an okurlardý. Mukabele ve Kur'an hatimleri Cebrail ile Peygamberimiz arasýnda yapýlan mukabele uygulamasýnýn bir devamýdýr. Ramazan-ý Þerif Oruç Ayýdýr; Ramazan orucu Bakara suresinin ayetlerinin inmesiyle hicretin 2. yýlýnda Bedir Savaþý öncesinde Þaban ayýnda farz kýlýnmýþtýr. Orucun farz olduðu Kitap, Sünnet ve Ýcmaile sabittir. Kur'an-ý Kerimde; "Ey iman edenler! Allah'a karþý gelmekten (kötülüklerden ve haramlardan) sakýnmanýz için oruç tutmak, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi, size de farz kýlýndý.'' buyrulmaktadýr. Oruç sevabý en çok olan ibadetlerden biridir. Hz. Peygamber Efendimiz; "Ademoðlunun her ameline on katýndan yedi yüz katýna kadar sevap verilir.'' buyurmuþtur."oruç hariç, çünkü oruç benim içindir, onun mükafatýný da Ben vereceðim, oruç tutan kimse yemesini, içmesini ve þehvetini Benim için terk etmektedir. Tahir KILIÇ Ýl Müftü Yardýmcýsý Oruçlunun iki sevinci vardýr; biri iftar ettiði zaman,diðeri de Rabbine kavuþtuðu zamandýr.oruçlunun aðýz kokusu, Allah katýnda misk kokusundan daha güzeldir"anlamýndaki kutsihadis bu gerçeðin beyanýdýr. Allah'ýn kitabýnda ve Peygamberimizin dilinde methedilen Ramazan, ilahirahmet ve maðfiretin oluk olukaktýðý bir aydýr. Yapacaðýmýz ibadetlerle Rabbimizin sonsuz rahmet ve merhametine ermek için bu ay büyük bir fýrsattýr. Ramazan gecelerinin ihyasýnda en verimli ibadet Teravih Namazýdýr.Hz. Peygamber bu namazý kýlmýþ ve ashabýna da kýlmalarýný tavsiye etmiþtir.hz. Ömer döneminden sonra ise teravi namazý Ýslam'ýn bir þiarý haline gelmiþ ve Müslümanlar bunu devamlý kýlmýþlardýr. Mümkün olduðu kadar teravih namazýný camide ve cemaatle eda ederek Ramazan gecelerini deðerlendirme gayreti içinde olmalýyýz. Bu ayda, emri altýnda bulunanlarýn iþlerini hafifleten, onlarýn ibadet etmelerine kolaylýk gösteren amirler de affolurlar; Cehennemden azad olurlar. Resulullah, bu ayda, esirleri azad eder, kendisinden istenilen her þeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iþ yapabilenlere, bütün sene, bu iþleri yapmak nasip olur. Bu aya saygýsýzlýk edenin, günah iþleyenin bütün senesi, günah iþlemekle geçer. Bu ayý fýrsat bilmelidir. Elden geldiði kadar ibadet etmelidir. AllahüTealanýn razý olduðu iþleri yapmalýdýr. Bu ayý, ahireti kazanmak için fýrsat bilmelidir. Fýrsatý kaçýrmamalý,bu ayý ahireti kazanmak için fýrsat bilip, elden geldiði kadar ibadet etmeli, AllahuTealanýn razý olduðu iþleri yapmalýdýr. AllahuTeala'nýn gazabýna sebep olabilecek bütün kötülüklerden, haramlardan sakýnmak, iman, ibadet bilgilerini, haramlarý öðrenmek, kul haklarýndan sakýnmak, varsa helalleþmek, günahlardan tövbe etmek lazýmdýr. Her þeyden önce, i'tikadý düzeltmelidir. Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdikleri i'tikadý öðrenmek ve buna göre inanmak lazýmdýr. Ý'tikad düzgün olmazsa, tutulan oruçlarýn, yapýlan diðer ibadetlerin bir faydasý olmaz. Çünkü i'tikadý bozuk olanlarýn, muhakkak Cehennem'e gidecekleri hadis-i þerifte bildirilmiþtir. Bunun için, Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdýklarý ilmihal kitaplarýný alýp okumalý, doðru imaný öðrenmeli, ibadetleri yapmalý, haramlardan sakýnmalýdýr. AllahuTeala, þartlarýna uygun yapýlan tövbeleri kabul edeceðini va'detmiþtir. Böyle mübarek günleri, aylarý fýrsat bilip, çok çok tevbe ve istiðfar etmeli, affedilmek için, Cenab-ý Hakk'a yalvarmalýdýr. Sonra ibadetleri, haram ve helal olanlarý öðrenmeli ve bunlara göre ibadet yapmaya çalýþmalýdýr. Kýymetli zamanlarda bu bilgileri okumak, öðrenmek, nafile namazlardan ve diðer bütün nafile ibadetlerden çok daha kýymetlidir. Ramazan-ý Þerif sosyal yardýmlaþma ayýdýr. "Komþusu aç iken, mü'minin tok dolaþmasý yakýþýk almaz.'' anlamýndaki hadis sosyal dayanýþma duygusunu en çarpýcý bir biçimde gözler önünü sermektedir. Oruç fakirlere karþý yardým duygusunu geliþtirir. Ramazan ayý boyunca aç ve susuz kalan insan, Yüce Allah'ýn ihsan ettiði sayýsýz nimetlerin kadrini bilir, O'na þükreder, açlýðýn ne demek olduðunu anlamak suretiyle de bunu devamlý tadan fakirlere yardým ellerini uzatýr. Sonuç olarak; aylarýn sultaný olan Ramazan Kur'an, oruç, sabýr, yardýmlaþma, dayanýþma, rahmet, bereket, af ve maðfiret ayýdýr. Bu ayý manevi kazancýmýzýn en yüksek olduðu bir ay olarak deðerlendirmeliyiz. Yüce Allah, Ramazan ayý vesilesiyle bize madem ki daha farklý bir muamelede bulunmaktadýr. O halde biz de Rabbimize karþý, bu ayda diðer aylardan daha çok ibadet ve güzel ameller iþleyerek yaklaþmalýyýz. Oruçlarýmýz uçsuz bucaksýz bir rahmet,teravihlerimiz sonsuz bir fazilet,iftar ve sahurlarýmýz ise ebedi bir maðfiret vesilesi olsun. Selam ve dua ile Kimse Yok Mu Dayanýþma Ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þubesi Bank Asya Çorum þubesi nolu hesap numarasý Balýk avlamaya gitti 20 kiloluk yayýn tuttu Kargý'da Kýzýlýrmak Nehri'ne balýk avlamaya giden bir kiþi, oltayla 20 kilo aðýrlýðýnda yayýn balýðý yakaladý. 15 Nisan-15 Haziran arasýnda uygulanan av yasaðýnýn sona ermesiyle birlikte amatör balýkçýlar göl ve nehirlere akýn etmeye baþladý. Bereketli baþlayan av sezonunda tutulan balýklarýn büyüklüðü þaþýrtýyor. Kargý ilçesinde yaþayan Mesut Þahin de, balýk avý için arkadaþlarýyla birlikte gittiði Kýzýlýrmak Nehri'nde 'büyük' bir sürprizle karþýlaþtý. Þahin'in Kýzýlýrmak'a attýðý oltasýna 20 kiloluk yayýn balýðý takýldý. Arkadaþlarýnýn yardýmýyla balýðý güçlükle kýyýya çeken Þahin'in oltasýndaki yayýný görenler gözlerine inanamadý. Tuttuðu yayýnla bol bol fotoðraf çektiren Mesut Þahin, ilk kez bu kadar büyük bir balýk yakaladýðýný söyledi. Oltayla büyük balýk yakalamanýn sýrrýný anlatan Þahin, "Oltaya takýlan balýk büyük olunca hemen çekip çýkarmýyoruz. Yoksa av oltayý kýrýp kaçabilir. Balýk oltaya takýlýnca onu yormak çok önemli. Yaklaþýk yarým saat süren bir uðraþ sonunda balýðý ýrmaktan çýkarttým" dedi. Haber Servisi Uslu, Cahit Angýn'ýn cenazesine katýldý Vefat eden Çorum eski Milletvekili Cahit Angýn için Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlendi. Törene, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Tufan Köse, Ýstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, eski milletvekilleri ailesi ve sevenleri katýldý. Uslu, Cahit Angýn'ýn eþi ve çocuklarýna baþsaðlýðý diledi.

6 Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kekik üretiminin, 2005 yýlýndan bu yana yaklaþýk iki katýna çýktýðýný bildirerek, "2005 yýlýnda 6 bin 400 ton olan üretim, 2014'de 11 bin 752 tona yükseldi" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de kekik üretiminin yüzde 90'ýnýn Denizli'de kültüre alýnarak üretildiðini ve önemli bir kýsmýnýn ihraç edildiðini vurguladý.2014 verilerine göre, Türkiye' de toplam kekik üretiminin 11 bin 752 ton olduðunu, bunun 10 bin 501 tonunun Denizli'den karþýlandýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Çok yýllýk bir bitki olan kekiðin ömrü 7-10 yýldýr. Ülkemizde kekik üretimi sulu ve kuru tarým þeklinde gerçekleþtirilmektedir. Ege bölgesinde sulu tarým yapýlan bölgelerde kekik hasadý Mayýs ayý sonu, Aðustos ayý ortasý ve Kasým ayý sonu þeklinde üç defa yapýlýyor. Kekik üretiminde sulu tarýmda dekara kilogram ürün elde edilmektedir. Ege bölgesinde kuru tarým yapýlan bölgelerde kekik hasadý rakýma göre bir defa yapýlmakta ve 15 Haziran'da baþlayýp 30 Temmuz'a kadar devam etmektedir. Kuru tarýmda dekara 125 ile 200 kilogram arasýnda kekik elde edilmektedir." -TÜRKÝYE ÜRETÝMDE VE ÝHRACATTA DÜNYA BÝRÝNCÝSÝ- Bayraktar, Türkiye'nin kekik üretim ve ihracatýnda dünyada lider ülke konumunda olduðuna dikkat çekerek, dünya kekik ticaretinin yaklaþýk yüzde 70'inin Denizli ilinde yapýlan kekik üretiminden saðlandýðýnýn bilgisini verdi. Türkiye'nin týbbi ve aromatik bitkiler ihracatýndan yýlda yaklaþýk 100 milyon dolar gelir saðlanýrken,2014 yýlýnda bunun yaklaþýk 63 milyon dolarýnýn kekikten geldiðini belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ülkemizin ihraç ettiði en önemli týbbi, aromatik ve baharat bitkiler adaçayý, anason, biberiye, çemen, çörek otu, çöven, dað çayý, defne yapraðý, ýhlamur, kapari, kekik, kýrmýzýbiber, kimyon, kiþniþ, mahlep, meyan kökü, nane, oðul otu, rezene, sumak ve bazý soðanlý ve yumrulu bitkilerdir.bu ürünler arasýnda kekik, defne yapraðý, anason, kimyon ve rezene yaklaþýk yüzde 90 pay alýyor. Ýhracatý yapýlan kekiðin yaklaþýk yüzde 80'den fazlasý kültüre alýnmýþ olarak tarla koþullarýnda üretilmektedir. Türkiye'nin kekik ve ürünleri (iþlenmiþ,iþlenmemiþ,yaðý) ihracatý içinde en büyük payý13,6 milyon dolar ile ABD almaktadýr. Diðer kekik ihraç ettiðimiz ülkeler ise Almanya, Ýtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Belçika, Kanada, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransa, Japonya ve Avustralya'dýr." -KULLANIMI VE SAÐLIÐA KATKISI- Kimya sanayinde de kullanýlan kekiðin, yemeklerde sos ve salatalarda yiyecek ve içecek olarak çok yaygýn kullaným alanlarýna sahip olduðunu belirten Bayraktar, kekiðin daha çok baharat olarak kullanýlmakla birlikte uçucu yaðýnýn timol ve karvakrol içermesi nedeniyle eczacýlýk ve parfümeri sanayinde de kullanýldýðýný bildirdi.güçlü antimikrobiyal etkisinden dolayý özellikle üst boðaz enfeksiyonlarýna ve aðýz yaralarýna karþý faydalý olduðunu vurgulayan Bayraktar, kekiðin damýtýlmasý sýrasýnda yaðýn altýnda biriken kekik suyunun özellikle kanda kolesterol ve kan þekeri seviyesinin düþürülmesinde (antidiyabetik ve antikolestremik), sindirim ve solunum sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde, mide-baðýrsak rahatsýzlýklarýnda yararlý olduðunun bilindiðine dikkati çekti. -YAPILMASI GEREKENLER- Çok fazla sayýda ülkeye ihracatý yapýlan kekikte teþvik tedbirleri alýnarak ihracatýn daha da arttýrýlabileceðinin altýný çizen Bayraktar,þunlarý kaydetti: "Kekik üretimini artýrmak ve istenen kalitede ürünü elde edebilmek için; bazý türlerde doðadan toplama ekonomik olsa da doðadan toplanan bitkilerde kaliteli ve standart ürün elde etmenin zor olmasý, doðadan toplamalarýn sürdürülebilirlik ilkesine dayalý floraya zarar vermeden yapýlmamasý nedeniyle kekiðin kültüre alýnarak üretiminin yapýlmasý önem arz etmektedir. Ýyi Tarým Uygulamalarý kapsamýnda 2015 yýlýnda týbbi aromatik bitkiler teþvik kapsamýna alýndý. Bu kapsamda üreticilerimiz, dekar baþýna 100 lira destek alacaklar. Ayrýca hasat sonrasý ambalajlama, paketleme ve depolamayý saðlayacak tesislerin kurulmasý üretimin artmasýný saðlayacak. Türkiye'de kekikte markalaþmaya ve ihracat desteðine önem vermelidir. Ülkemizde Denizli ili kekik üretiminde önemli bir bölgedir. Denizli'de kekik için uluslararasý ürün ihtisas borsasýnýn alt yapýsý oluþturulmalý, taðþiþ ve kontaminasyon (pestisit, aflotoksin, mikotoksin ve aðýr metaller) için analiz laboratuvarlarý güçlendirilmelidir." TEK BEL FITIÐI AMELÝYATI RÝSKLÝ MÝDÝR, AMELÝYATTAN KORKMAK GEREKÝR MÝ? Bir kýsmýnýn aðrýsý yeni baþlamýþtýr ve ilk kez muayene olmak için gelmiþlerdir, bir kýsmý ise daha önce doktorlara baþvurmuþ, filmleri çekilmiþ, ilaç ya da fizik tedavisi görmüþlerdir. Bir kýsmý ise Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmaný tarafýndan daha önce muayene edilmiþ ve kendilerine bel fýtýðý ameliyatý olmalarý önerilmiþtir. Ya doktor ameliyat derse ne yaparým, ameliyat olursam sakat kalýr mýyým? Hayatýma normal bir þekilde devam edebilir miyim? Ameliyat olursam tekrar çalýþabilir miyim, iþimi kaybeder miyim? Bu ameliyat için çok riskli diyorlar umarým ameliyat gerekmez. Doktor gerekli dese de mahalledekiler, komþular dediler ki sakýn olma! Ýþ yerinde bir arkadaþýn bir tanýdýðý ameliyat olmuþ sakat kalmýþ.. Biçiminde soru iþaretleri ile dolu zihinler, kafa karýþýklýklarý, tedirgin yüz ifadeleri, bazen daha önce baþvurduklarý hekimlere güvensizlik duygusu ile her gün defalarca karþý karþýya gelmekteyim. Bazý hastalar þiddetli aðrý nedeniyle oturup kalkamaz, çalýþamaz, uyuyamaz, günlük temel ihtiyaçlarýný gideremez haldedirler. Yaþam kaliteleri anlamlý derecede azalmýþtýr. Bir kýsým hastada ise sorun sadece bel, kalça ve bacakta aðrý ve uyuþma deðil, daha da önemlisi bacak ve ayak kaslarýndaki güçsüzlük ya da idrar ve dýþký yapamamak da olabilir. Bel fýtýðý nedeniyle sýkýþmýþ ve ezilmiþ olan sinir kökü üzerinde geliþen ödem, bacaða, ayaða, mesaneye giden kaslarda deðiþik derecelerde felçler geliþmesine neden olabilir. Bel fýtýðý hastalarýnýn çok az bir kýsmý, yaklaþýk olarak % 5'i gerçekten ameliyat ile tedaviye ihtiyaç duyarlar. %95 oranýndaki bir hasta grubu ise, ilk aþama tedavisi olan ilaç tedavisi, istirahat ve fizik tedavisinden fayda görürler. Ayaðýnda kuvvet kaybý olan, idrar ya da dýþký yapmakta sýkýntý çeken ve birinci aþama tedavilerinden yeterince fayda görmeyen hastalar için ameliyat doðru ve gerekli bir tedavi yöntemidir. Yukarýda da belirttiðim gibi, sadece % 5 civarýnda olan çok az bir hasta grubu ameliyata ihtiyaç duyar. Bu hastalar ya sözünü ettiðimiz birinci aþama tedavilerine raðmen aðrýlarýnda yeterince azalma olmamýþ, aðrý nedeniyle yaþam kaliteleri bozulmuþ olan hastalardýr, ya da bacak ve ayaklarýnda kýsmi de olsa kuvvet kaybý olan hatta oldukça ender de olsa daha da ilerisi, idrar ve dýþký yapmakta da zorluk çeken hastalardýr. Týp dilinde 'cauda equina sendromu' dediðimiz bu durumda hastalarýn sadece bacak kaslarý deðil, idrar ve dýþkýyý da kontrol eden mesane ve diðer kaslar da çalýþmakta güçlük çekmektedir. Gelelim ameliyat konusuna. Bel fýtýðý ameliyatý gerçekten riskli midir, zor bir ameliyat mýdýr, hastalarý ameliyattan sonra zor ve sýkýntýlý günler beklemekte midir? Öncelikle her cerrahi iþlemin bir riski vardýr. Kalçadan iðne yaptýrmak da riskli olabilir, týrnak çektirmek ya da bademcik ameliyatý olmak da risk taþýyabilir. Caddede karþýdan karþýya geçmenin de, uçakla Ýstanbul'dan Ankara'ya gitmenin de riskleri az da olsa her zaman vardýr. Eczaneden satýn aldýðýmýz her ilacýn içinde bulunan prospektüs adýný verdiðimiz minicik yazýlarla dolu kaðýtta en masum ilacýn bile ne tür yan etkilerinin olabileceði, riskleri açýkça belirtilmektedir. Týpta risksiz hiçbir teþhis ve tedavi yöntemi neredeyse yoktur. Önemli olan riskin ne olduðunu, nereden kaynaklandýðýný ve ne ölçüde olduðunu doðru þekilde tanýmlamak, gerekli önlemleri almak ve hastayý doðru biçimde bilgilendirmektir. Risk ne ölçüdedir, nasýl bir risktir, sonuçlarý ne olabilir? Alýnabilir, kontrol edilebilir bir riskle mi karþý karþýyayýz yoksa kesinlikle alýnmamasý gereken bir risk mi vardýr ortada? Sizin için az riskli bir ameliyat anneniz için riskli olabilir çünkü kalp ya da þeker hastalýðý vardýr ve bu rahatsýzlýðý ameliyat sýrasýnda ya da ertesinde bazý sorunlara yol açabilir. Genel anlamda bir bel fýtýðý ameliyatý, týp diliyle söylemek gerekirse 'diskektomi' (mikrocerrahi,makrocerrahi)operasyonu, bacaða uzanan siyatik siniri köküne omurgadan çýktýðý noktada baský yaparak aðrýya neden olan yýpranmýþ ve fýtýklaþmýþ disk eklemi parçasýný çýkartmak ve sýkýþmýþ olan sinir kökünü rahatlatmak amacýný taþýr. Ameliyat bir baský giderme, týp diliyle söylemek gerekirse bir 'dekompresyon' operasyonudur. Siyatik aðrýsý ve omurga kanalý darlýðý, týp dilinde 'spinal stenoz' için yapýlan omurga ameliyatý bel aðrýsýndan çok, bacak aðrýsýný geçirmeyi hedefler fakat belde baþka eklemlerde sorun yoksa hem bacak, hem de bel aðrýsý düzelir. Ameliyat genel anestezi altýnda yapýlabileceði gibi, sadece bel bölgesi ve daha alt kýsmýn uyuþturulmasý olan spinal ya da epidural anestezi ile de yapýlabilir. Ameliyattan birkaç saat sonra hastalar yürüyebilir, tuvalete gidebilir, oturabilir, merdiven inip çýkabilirler ve evlerine dönebilirler. Gerekirse hasta ameliyattan sonra bir gece hastanede kalabilir. Masa baþý çalýþanlar birkaç gün sonra, aðýr iþ yapanlar ise bir hafta on gün sonra iþlerine baþlayabilirler. Hastanýn genel durumu ile ve anestezi ile ilgili riskleri bir yana býrakýrsak, bizzat bel fýtýðý ameliyatý ile ilgili olasý risk ve komplikasyonlarý aþaðýda sýralayabiliriz. Ameliyatýn hemen ertesinde aðrýlarý kaybolan hastalarýn bir kýsmý bacaklarýnda hafif de olsa bir süre devam eden uyuþmalarýný dile getirirler. Uyuþukluk ve güçsüzlük belirtileri ameliyattan sonra da belli bir süre devam edebilir. Bazý hastalar ameliyat olmadan önce ayak ve bacaklarýnda geliþen güç kayýplarý, felçler ile baþvururlar. Bu durumda ameliyat ne kadar erken yapýlýr, sinir kökü üzerindeki baský ne kadar erken kaldýrýlýrsa bacaktaki güçsüzlüðün düzelme ihtimali o kadar yüksektir. Ameliyattan önce bacakta güçsüzlük varsa ve bu güçsüzlük ameliyattan sonra birkaç gün içinde kaybolmazsa bacak kaslarýný çalýþtýrmak için fizik tedavi uzmanlarý tarafýndan kaslarý çalýþtýrmak amacýyla egzersizler ve reedükasyon adýný verdiðimiz bir ek tedavi süreci gerekebilir. Bel fýtýðý ameliyatý geçiren hastalarýn ameliyat ertesindeki 10 senede yaklaþýk % 2 ile % 7 arasýnda ayný yerden tekrar fýtýklaþma riskleri vardýr. Tekrar fýtýklaþma riski cerrahi teknik, hastanýn kilosu ve yaþam biçimi gibi birçok faktörle yakýndan ilgilidir. Yaþlý hastalarýn, kalp hastalýðý benzeri özel risk faktörleri olabilir. Warfarin (Coumadin), aspirin veya Clopidogrel (Plavix) gibi kan sulandýrýcý ilaçlar kanama riskini arttýrýr: doktorunuzu bu konularda bilgilendirmelisiniz. Diyabetik hastalarýn genel anlamda biraz daha fazla enfeksiyon riski vardýr ve diyabetik hastalardaki sinir iyileþmesi diðer hastalara göre daha yavaþ ve az olabilir. Doðru seçilmiþ hastalarda bel fýtýðý ameliyatýnýn baþarý oraný % 90 ile % 95 arasýndadýr. %5 oranýndaki hasta ameliyattan yeterince fayda görmeyebilir. Bu hastalarda cerrahiden fayda görmelerine engel olacak, sinir dokusunun iyileþmesini engelleyecek olumsuz bir týbbi durum büyük olasýlýkla vardýr (diyabet ya da ciddi sinir hasarý bulunan hastalar ). Felç kalýr mýyým? Sinir hasarý olur mu? Aðrýya neden olan siyatik siniri, hasta doktora baþvurmadan önce de fýtýðýn baskýsý nedeniyle hasar görmüþ olabilir. Sinir kökü üzerindeki baský önce ödem adýný verdiðimiz bir tahriþ oluþturur, eðer bu tahriþ devam ederse ve sinir üzerindeki baský kaldýrýlmazsa aðrýlarýn yanýnda kas güçsüzlüðüne neden olabilecek bir sinir hasarý da eklenebilir. Bazý durumlarda, teknik olarak baþarýlý bir ameliyat yapýlmýþ olsa da, sinir kökü üzerinde ameliyat öncesi gerçekleþen hasar kalýcý olabilir. EMG incelemesi, ameliyat öncesinde sinirlerin normal çalýþýp çalýþmadýðýný, sinir kökünde fýtýk nedeniyle geliþen bir hasar olup olmadýðýný, fýtýðýn baskýsýnýn hangi seviyede, sinirin hangi kökünde olduðunu saptamak amacý ile yapýlan ve gerektiðinde ameliyat öncesinde cerraha çok deðerli bilgiler verebilen bir incelemedir. Ameliyat sýrasýnda geliþebilecek sinir hasarlarý da az da olsa mümkündür. Cerrah sinir dokusunun altýnda bulunan fýtýk parçalarýný çýkartmaya çalýþýrken sinir gerilebilir ve hasar görebilir. Sinir doðrudan cerrahi sýrasýnda yapýlacak kontrolsüz bir iþlem sonucunda veya kanama kontrolü için gereken basý etkisinden de zarar görebilir. Sinir kökü hasarýný takip eden belirtiler, belli kaslarýn ameliyat öncesinde var olmayan kuvvetsizliði, his kaybý, mesane ve barsak fonksiyon bozukluklarýndan, basit uyuþmalara kadar deðiþebilir. Bel fýtýðý ameliyatlarýnda mikroskop kullanmak, diðer adýyla mikrocerrahi yöntemini uygulamak, ameliyat bölgesini yaklaþýk kat büyüterek ve kuvvetli bir ýþýk kaynaðý ile çok daha aydýnlýk olarak görmeyi saðlar. Mikrocerrahi yöntemi cerraha ameliyat bölgesine çok daha hakim olma avantajýný saðlayarak sinir dokusunun korunmasý için gerekli özenin gösterilmesine önemli derecede yardýmcý olur ve tecrübeli cerrahlarýn ellerinde zaten oldukça az olan sinir hasarý riskini anlamlý derecede azaltýr. DAMAR HASARI VE KANAMA Bel fýtýðý ameliyatlarýnda sýradýþý durumlar dýþýnda çok önemli bir kanama riski yoktur. Kan sulandýrýcý ilaç kullanan hastalarda kanama riski daha yüksektir. Geliþebilecek küçük damar kanamalarý, bu damarlarýn koter adlý alet ile yakýlmasý ve kanamayý engelleyip pýhtý oluþumunu saðlayan özel maddeler ile kolayca kontrol edilebilir. Hayati tehlike oluþturabilecek büyük damar yaralanmalarý, yaklaþýk ameliyatta 1 görülür. Bu risk cerrahi teknik ile de baðlantýlýdýr. ENFEKSÝYON Omurga ameliyatlarýnýn %2-4'ü arasýnda yüzeysel cilt enfeksiyonlarý oluþabilir. Diyabetik hastalarda, kortizon alan hastalarda veya baðýþýklýk sistemi zayýflamýþ hastalarda enfeksiyon riski artar. Derin omurga enfeksiyonlarý, disk ekleminin enfeksiyonu, týp diliyle 'diskitis' daha ciddidir fakat çok daha nadirdir. Bilimsel yayýnlara göre vakalarýn yaklaþýk %1'inde (veya daha az) derin omurga enfeksiyonu oluþur. Benim hasta grubumda bu orann çok daha az olmasýna raðmen bu sorun cerrahtan çok ameliyathane koþullarý ile ilgilidir. Enfeksiyon riskini azaltmak için genelde ameliyat esnasýnda antibiyotikler verilir ve ameliyatlar ultra temiz hava akýmlý salonlarda yapýlýr. Eðer derin enfeksiyon geliþirse omurgayý temizlemek ve iltihabý kurutmak için tekrar ameliyat ya da uzun süre yatak istirahati ve yaygýn antibiyotik uygulamasý gerekebilir. BEYÝN OMURÝLÝK SIVISI SIZINTISI Ameliyat sýrasýnda omurilik ve sinirleri saran dura isimli zarda bir açýklýk oluþabilir. Bu zarda herhangi bir sebeple delinme, yýrtýlma gerçekleþirse omurga kanalýndaki sývý bu delikten dýþarý akacaktýr. Daha önce ayný bölgeden ameliyat geçirmiþ ve sinir kökü çevresinin normal anatomisi bozulmuþ, sinir kökü ve çevresinde týp dilinde fibröz doku dediðimiz bir tür yapýþtýrýcý, doðal tamir dokusu sinir kökünü ve dura adýný verdiðimiz zarý sýký bir þekilde sarmýþsa zarýn zedelenme riski daha fazladýr. Ayrýca zar yaralanmasý fýtýðýn veya kemiðin, zara çok yapýþýk olmasý sonucunda da oluþabilir. Zar yaralanmalarý ilk kez ameliyat geçiren hastalarýn OP.DR.Mehmet Duyar Beyin,Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmaný 6 %3'ünde oluþur. Dekompresif cerrahi dediðimiz omurga kanalý darlýðý ameliyatlarýnda bu oran daha sýktýr, vakalarýn %8'inde görülebilir. Tekrar ve revizyon ameliyatlarýnýn, ilk ameliyatlara göre daha yüksek komplikasyon riski vardýr. Zardaki delik çoðunlukla dikiþler ve yamalarla onarýlýr ve hiçbir hasar býrakmaz. Bazen kendiliðinden iyileþmeye býrakmak daha güvenlidir. Bazen cerrah sývýyý aktarmak için bir dren koyacaktýr. Çoðunlukla sývý sýzýntýsý birkaç gün içinde kurur ve uzun dönem etkisi olmaz. Bazen de önlemlere raðmen omurilik sývýsý yaradan dýþarý akacaktýr. Bu bir enfeksiyon ve menenjit riski taþýr ve durumu düzeltmek için tekrar ameliyat gerekebilir. GEÇ DÖNEM NEDBE OLUÞUMU Nedbe oluþumu, vücudun yaralanmaya veya cerrahi iþlemlere doðal bir tamir cevabýdýr. Cildimizdeki herhangi bir kesi, ameliyat, yaralanma, sonucu bu noktada iyileþme ertesinde dýþarýdan da belli olan bir iz kalýr. Bu iz vücudun doðal tamir ve yapýþtýrýcý dokusu olan fibröz doku adýný verdiðimiz dokunun izidir. Sinirlerin bulunduðu alanýn oldukça dar olduðu omurga kanalýnda cerrahi sonrasý böyle bir nedbe dokusunun vücut tarafýndan olmasý gereðinden daha fazla miktarda üretilmesi, nedbe dokusunun sinir köküne baský yaparak týpký bir fýtýðýn baskýsý benzeri þikayetlere, özellikle de aðrýya yol açabilir. Aþýrý nedbe oluþumu vakalarýnda, ameliyat ile bu baskýnýn kaldýrýlmasý gerekli olabilir. Nedbe oluþumu cerrahýn tecrübesi ya da ameliyat tekniðinden çok vücudun baðýþýklýk sisteminin özellikleri ile ilgilidir. Son yýllarda nedbe oluþumuna engel olmak amacýyla bazý özellikli ürünler ameliyat esnasýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. ÝNSTABÝLÝTE Omurgamýz, vücudumuzda týpký bir binanýn taþýyýcý kolonlarýnýn gördüðü görevi üstlenir. Omurganýn arka kýsmýnda bulunan yapýlar, özellikle faset eklemler dediðimiz eklemler, omurganýn bütünlüðü, dengesi ve stabilitesi için çok önemlidir. Eðer bu yapýlar geniþ bir basý giderici uygulamada gereðinden fazla çýkartýlmak zorunda kalýnýrsa, omurgada instabilite dediðimiz bir denge sorunu, kemiklerin birbirleri üzerinde anormal hareketlilik ve kaymalar geliþebilir. Bu durum genellikle aðrýlýdýr ve ameliyat sýrasýnda ya da ikinci bir ameliyatla ek stabilizasyon ve füzyon, halk arasýndaki deyimle bele platin yerleþtirerek omurganýn dengesini saðlamlaþtýrmak gerekebilir. YANLIÞ SEVÝYEYE YAPILAN AMELÝYAT Omurganýn, neredeyse birbirinin ayný olan pek çok disk eklemi ve omuru vardýr. Cerrah, ameliyat sýrasýnda omurganýn doðru yerini ameliyat ettiðini kontrol etmek için sýklýkla röntgen kullanacaktýr. Hastaya doðru giriþim yapýlabilsin diye pek çok güvenlik tedbirleri alýnmýþ olmasýna raðmen, yanlýþ seviye ameliyatý yapýlabilir. Doðru seviyeye ya ayný seansta ya da ikinci bir giriþimle tekrar yaklaþýlmasý gerekebilir. Doðuþtan gelen bazý bel kemiði - kuyruk sokumu kemiði eklemi kaynamalarý dýþýnda gerekli önlemler alýndýðýnda yanlýþ seviye ameliyatý yok denecek kadar azdýr. Bu riskin ortadan kaldýrýlmasý için ameliyathanede ameliyata baþlarken ve gerekirse ameliyat sýrasýnda da kullanýlabilecek, fluoroskopi adýný verdiðimiz özel bir röntgen aletinin mutlaka bulunmasý ve aletin görüntülerinin yeterince kaliteli olmasý gerekmektedir. SONUÇ Görüldüðü gibi, doðum bazen sancýlý olabiliyor, yeter ki bebek saðlýklý olsun. Bel fýtýðý ameliyatýnda gereksiz risklerden kaçýnmak için öncelikle týbbi kurallara dikkatli ve ilkeli bir biçimde uyularak, bu ameliyatýn týbben yapýlmasýnýn gerekli olduðu, yaklaþýk % 5 lik dar bir gruba giren bel fýtýðý hastalarýna bu ameliyatý önermek gerekir. Doðru seçilmiþ hastalarda baþarý oraný doðal olarak çok yüksektir. Kekik üretimi revaçta

7 7 DES' ten Büyük'e ziyaret Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Yönetim Kurulu önceki gün Ýl Milli Eðitimi Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak, Kurucu üye Lokman Erdoðan, Baþkan Yardýmcýsý Selim Akçakoyunlu, Teþkilatlanma Sekreteri Ülkü Erdoðan, Mali Sekreter Ýlhami Balaban, Basýn Sekreteri Murat Doðrusöz, Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Elif Erdoðan, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Þenöz ve Fatih Saltabaþ katýldý. Siyasi muhalefetle, sendikal muhalefeti birbirine karýþtýrmadan ve sendikalarýn sýk sýk düþtüðü eleþtiri tuzaðýna düþmeden bilimsel ve pedagojik sendikacýlýk yaptýklarýný dile getiren Býçak, "Eðitimde atýlan her adýmý öncelikle, öðrencilerimizin geliþimine, öðrenmesine katkýsýnýn ne olacaðý açýsýndan ve çalýþanlarýn mali ve sosyal haklarý bakýmýndan deðerlendiriyoruz. Gördüðümüz eksiklikleri ve önerilerimizi yetkili makamlara bildiriyoruz. Bu bakýmdan hem merkez hem de taþra teþkilatýnda STK'lar ile yöneticilerin iletiþim halinde olmasý eðitim sistemimizin geliþmesi açýsýndan büyük önem arz ediyor" dedi. Çözüm odaklý çalýþmalar yürüttükleri söyleyen Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, "Birlikte daha güçlü olduðumuz kanaatindeyim. Bütün sendikalara karþý eþit mesafedeyiz ve iletiþim halinde olmalýyýz. Eleþtiriler elbette ki olacak ancak bazen yönetmeliklerden kaynaklý olan durumlarda bizler de bir þey yapamýyoruz, sonuçta yönetmelikleri uygulamak zorundayýz. Belki haberdar olamadýðýmýz bazý konular olabilir, bu durumlarýn sendikanýz aracýlýðýyla bize ulaþtýrýlmasýndan mutluluk duyarýz. Amacýmýz eðitim sistemine ve Çorum'a katký saðlamak, eðitimin tüm paydaþlarý ile birlik içerisinde çalýþmalýyýz" þeklinde kaydetti. Önümüzdeki eðitim-öðretim yýlýnda açýlmasý planlanan bazý yeni okullar hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunulmasýnýn ardýndan ziyaret sona erdi. Osmancýk'ta Ramazan etkinlikleri Osmancýk Belediyesinin Ramazan programý belli oldu. Osmancýk'ta Ramazan etkinlikleri dolu dolu geçecek. Osmancýk Belediyesi tarafýndan Ramazan ayýnda çeþitli ekinlikler düzenlenecek. Ramazan ayý içerisinde her hafta Cumartesi günleri düzenlenecek etkinliklerde Tasavvuf Konserleri, Hacivat Karagöz, Meddah, Semazen Gösterisi, illüzyonist, ateþbaz ve çocuklar için palyaço etkinlikleri yer alýyor. Osmancýk Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre etkinliklerde bir Osmanlý geleneði olan Osmanlý Þerbeti de ikram edilecek. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Ramazan ayýnýn hem maneviyatýný hissetmek hem de eski Ramazan geleneklerini yaþatmak amacýyla bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini belirtti. Osmancýk'ta özlenen Ramazan geleneðinin tekrardan hayat bulacaðýný belirten Karataþ "Her hafta Cumartesi günü Ramazan etkinliklerimiz Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayacak. Tasavvuf Konseri ve Semazen gösterisi gibi Ramazanýn maneviyatýna uygun etkinliklerimiz olacak. Ayrýca eski Ramazan eðlencelerini de yaþatmayý amaçlýyoruz. Bu amaçla Karagöz Hacivat baþta olmak üzere ateþbaz, illüzyonist, halk danslarý gibi çeþitli eðlence programlarýmýz var. Programda çocuklarýmýzý da eðlendirecek etkinliklerimiz yer alýyor. Tüm halkýmýzý her Cumartesi günü Sahil Parkta dolu dolu bir Ramazan programýna davet ediyoruz" dedi. Ramazan'da paylaþma ve yardýmlaþmanýn önemine dikkat çekerek vatandaþlara Ramazan ayýnda her zamankinden daha çok yardýmlaþma çaðrýsýnda bulunan Karataþ, Osmancýk Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi aileler ile iftar ve sahur hazýrlamakta zorlanan yaþlýlarýn evlerine hem iftar hem de sahur için yemek ulaþtýracaklarýný ifade etti. Etkinlikler Kýzýlýrmak Sahil Parkta, Osmancýk Belediyesi arkasýndaki etkinlik alanýnda düzenlenecek. ÇORUM MERKEZ ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ HÝZMET BÝNASININ (UDEP) PROJESÝ KAPSAMINDA ERÝÞEBÝLÝRLÝK YAPIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Ýnönü Anadolu Lisesi Hizmet Binasýnýn (UDEP) Projesi Kapsamýnda Eriþebilirlik Yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre acýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2- Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Adet Eriþilebilirlik Yapým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'la yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr, ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 15 (KIRKBEÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret vc/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA C III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAM- LAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Elektrik-Elektronik Mühendisliði veya Elektrik Mühendisliði veya Makine Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝ- NAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de "Küçükte olsa bir hediye ile babamýzý mutlu edelim" Büyük harcamalarýn yapýldýðý özel günlerin sonuncusu olan Babalar Gününde piyasaya bir buçuk milyar liradan fazla harcama yapýlmasýnýn beklendiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, yaptýðý açýklamada "Piyasanýn canlanmasýna en büyük katký özel günler ve bayramlarda olmaktadýr. Evimizin direði, çok deðerli ve sevgili babalarýmýz için Babalar Günü'nde yapýlacak harcamalar piyasanýn canlanmasýna neden olacaktýr" dedi. -"HER BÜTÇEYE UYGUN HEDÝYE" Baþta giyim ve elektronik sektörlerinde yoðun olarak alýþveriþ yapýlacaðýný kaydeden Türkiye Esnaf ve sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " Babalar Gününde yapýlan harcamalar diðer özel günleri geçerek en fazla alýþveriþ yapýlan özel gün haline geldi yýlýnda bir milyar lirayý bulan harcamalar 2014 yýlýnda 1,5 milyar liraya yaklaþmýþ, bu sene de 1,5 milyar lirayý aþmasý bekleniyor. Vatandaþlarýn yapacaklarý harcamalar baþta giyim ve elektronik sektörlerinde hareketlilik yaþatacaktýr. Herkesin bütçesine uygun bir hediye almasýnýn beklendiði bu günde esnafýmýz tüm hazýrlýklarýný yaptý" diye konuþtu. -"PÝYASANIN CANLANMASI BEKLENÝYOR" Bu hafta sonu satýþlarýn normal günlere göre daha canlý geçmesini bekleyen esnafta, her ke- Bendevi Palandöken seye göre bir hediye bulunduðunu söyleyen Bendevi Palandöken, " Babalar gününde seçim yapmakta zorlananlar için giyim, elektronik ve aksesuar gibi çok çeþitli ürünleri uygun fiyatlarla sunan esnafýmýz sizleri beklemektedir. Babalar gününde yapýlan harcamalara baktýðýmýzda, alýþveriþin 4'te 1'ini elektronik eþya ve telekomünikasyon sektöründen yapýlan harcamalarýn oluþturduðunu, en çok alýþ veriþin de Marmara ve Ýç Anadolu Bölgesi'nde yapýldýðýný görüyoruz. Bu yýl hem babalar günü hem de çocuklarýnýn karne günlerinin çakýþmasý aileleri mutlu ederken çarþý-pazarý da hareketlendiriyor" dedi.

8 YAÞAM 8 Hasan Ýri yarý bir adam kahveye girmiþ.- Hasan cimdur? - Penum, demiþ adamýn biri. Adam bu adamý bir güzel pataklamiþ ve yüzünü gözünü kan içinde býrakmýþ.sonrada çekip gitmiþ. Adam gittikten Kelime Avý sonra dayak yiyen adam baþlamýþ gülmeye. Kahvedekiler þaþýrmýþ ve hemen sormuþlar:- Ya o kadar dayak yedin, yüzün gözün kan içinde. Ne diye durmuþ gülüyorsun þimdi.- Penum adim Hasan teðul Temel, nasýl kandurdum o enayi adamý ama... Ýftar ve sahurda Vücudunuzu yormayýn 22:00 Zeyrek ile Çeyrek Filinta dizisinden tanýdýðýmýz, sakarlýklarý ve saflýklarýyla herkese saç baþ yolduran Zeyrek ve Çeyrek in baþ rolde olduðu durum komedi dizisi Ramazan boyunca ekranlarda... Dizi, zaman zaman tadý hâlâ damaklarda olan klasik Türk komedi filmlerine göndermeler yaparken, zaman zaman da günümüzde yaþanan olaylara, örneðin sosyal medyaya, þarkýlara, komik atýflarda bulunuyor... Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Normal günlerde akþam saat 20:00'ye kadar günlük alýnmasý gereken besinlerin büyük kýsmýný alýrken ramazan ayýnda tüm beslenmeyi neredeyse 21:00'den sonra ve kýsa sürede yapacaðýz. Bu durumda günün büyük bölümü aç geçirileceði için metabolizma da yavaþlayacak. Meydan Gazetesi'nde yer alan Diyetisyen Hacer Özkaya'nýn yazýsýna göre; birden çok besin almak vücudu çok yorar ve kalp krizi, beyin kanamasý, inme vb. hastalýklara neden olabilir. Az ve sýk beslenme ilkesi özellikle iftar ve sonrasýnda uygulanmalýdýr. Yemekler yavaþ çiðnenerek tüketilmeli, aralarda su içilmeli. Ýftar saati yaklaþtýkça kan þekeri iyice düþer ve refleks olarak iftarda kan þekerini hýzlý yükselten besinleri tüketme isteði artar. Bu besinler tükettiðinde de kan þekeri hýzla yükselir, ardýndan da yine hýzla düþer. Bu durum iftar sonrasýnda yorgunluk, bitkinlik, uyku hali ve üþümelere neden olur. Pirinç yerine bulgur Ýftara 1-2 hurma ve biraz çorba ile baþlayýp sonrasýnda sebze yemeði, salata ve et, tavuk, balýk, peynir, yumurta gibi protein kaynaðý besinle devam etmek gerekir. Pide tüketiminde ölçüyü kaçýrmamak gerekli. Ortalama bir pide 16 dilim ekmeðe eþittir ve iftarda en fazla 1-2 dilim ekmek tüketilmelidir. Pide yerine haftanýn yarýsýnda tam buðday ekmeði veya kepekli ekmek tercih edilmelidir. Ýftarda kan þekerinin hýzlý yükselmemesi için pirinç yerine bulgur pilavý, tatlý yerine hurma tüketmekte fayda var. Hamur tatlýlarý yerine dondurma gibi sütlü tatlýlar veya meyve tatlýlarý tercih edilmelidir. Peynir, zeytin, sucuk, pastýrma gibi yiyecekler sýnýrlý tüketilmeli. Süt ve yoðurdu eksik etmeyin Vücudun elektrolit ve vitaminmineral dengesinin saðlanmasýnda sebzeler, meyveler ve sert kabuklu yemiþler, süt ve yoðurt çok önemlidir. Bu besinlere Ramazan sofralarýnda mutlaka yer verilmelidir. Ýftar sofrasýndaki salata, sahurdaki domates, biber gibi söðüþ sebzeler hem tokluk hissi verir hem de vücudun vitamin mineral dengesini saðlar. Ýftardan 1-2 saat sonra mutlaka 1-2 porsiyon meyve tüketilmeli, az þekerli veya þekersiz yapýlmýþ kompostolar ile sývý ihtiyacýmýz da karþýlanmalýdýr. Ýftarda veya sahurda tüketilen yoðurt, iftar sonrasý içilen sütlü kahve veya tarçýnlý süt iyi alternatifler olabilir.hazmý kolay ve kolesterolü düþük besinler tercih edilmeli, kýzartýlmýþ, kavrulmuþ besinlerden yaðlý gýdalardan uzak durmak gerekir.2 litre su için Ramazan ayý boyunca yiyecekler kadar vücudun ihtiyacý olan sývý alýmýna da dikkat edilmelidir. Gün boyunca su içilmediði için, iftardan sonra en az 2 litre su içerek vücudun su ihtiyacý karþýlanmalý, böbreklerin ve baðýrsaklarýn çalýþmasý saðlanmalýdýr. Ramazan ayýnda sýkça karþýlaþýlan bir sorun olan barsak tembelliðini önlemek için yeterli miktarda posalý, ya da lifli besin alýnmasý gerekir. Bu nedenle günde en az 4-9 porsiyon taze sebze ve meyve tüketilmeli ve posalý ekmek tercih edilmelidir. Haftada 1-2 kez kurubaklagil tüketimine özen gösterilmelidir. Suyun baðýrsaklarýn çalýþmasýnda da etkili olduðu unutulmamalýdýr. Sinema 23:30 12 Tuzak New Orleans Polis Dedektifi Danny Fisher, yüklü miktarda parayý çaldýktan sonra kaçmaya çalýþan Miles Jackson'ý durdurmayý baþarýr. Ancak bu kovalamaca sýrasýnda hýrsýzýn kýz arkadaþý kazayla ölür. Miles Jackson, hapisten kaçtýktan sonra sevgilisinin ölümüne neden olan adamdan intikam almak için zekice bir plan yapar. Bu plan, zorlu ve tehlikeli bulmacalar ve görevlerden oluþan 12 aþamalý bir oyundur. Fisher, Jackson'ýn alay edercesine hazýrladýðý tüm tuzaklarý geçmek zorundadýr. Çünkü Jackson, polisin niþanlýsý Molly'yi kaçýrmýþtýr. 19:45 Sinema Belalý Ýkili 2 Narkotik masasýnda görevli Mike Lowrey ve Marcus Bennett, uyuþturucu kullanýmýnýn hayli yaygýn olduðu Miami'de ecstasy ticareti yapan bir çetenin peþine düþer. Soruþturmalarý sýrasýnda, olayýn yalnýzca ecstasy ile sýnýrlý olmadýðýný, þehirdeki uyuþturucu trafiðinin kontrolünü ellerine geçirebilmek için çeteler arasýnda tam bir yeraltý savaþýnýn yaþandýðýný görürler. Tehlike ile burun buruna olmalarýnýn dýþýnda, Mike'ýn Marcus'un kýz kardeþi Syd'le iliþki yaþamaya baþlamasý da olaylarý bambaþka bir boyuta sürükleyecektir. ANÇUEZ SOSLU HÝNDÝ Blaise Pascal Blaise Pascal (19 Haziran Aðustos 1662) Fransýz bir mucit,matematikçi, fizikçi,yazar ve Hristiyan filozofu idi. Rouen de vergi tahsildarý olan babasý tarafýndan eðitilen bir çocuk dahiydi. Pascal ýn ilk çalýþmalarý doða bilimleri ve uygulamalý bilimler alanýndaydý. Bu dönemde, akýþkanlar ile ilgili çalýþmalara büyük katkýlarda bulunmuþtur ve Evangelista Torricelli nin çalýþmalarýný genelleþtirerek basýnç ve vakum kavramlarýný açýklýða kavuþturmuþtur. Ayný zamanda Pascal, bilimsel yöntemi savunmuþtur.1642 yýlýnda gençliðine raðmen hesap makineleri üzerinde bazý çalýþmalara öncülük etmiþtir. Üç yýllýk uðraþtan ve elli prototipten sonra, mekanik hesap makinesinin ilk iki mucidinden biri olmuþtur. Daha sonraki on yýl içinde, Pascal hesap makinesi daha sonra da Pascaline adý verilern bu makinelerden 20 tane daha yapmýþtýr. Pascal, iki ana araþtýrma konusu oluþturulmasýnda yardýmý dokunan önemli bir matematikçiydi. 16 yaþýndayken izdüþümsel geometri konusunda kayda deðer bir bilimsel eser yazmýþtýr, daha sonra olasýlýk kuramý konusunda Pierre de Fermat ile benzeþmiþtir ve modern ekonomi ile sosyal bilimlerin geliþmesinde büyük bir etkisi olmuþtur. Galileo ve Torricelli gibi o da 1646 da Kainat boþluk kabul etmez ifadesini savunan Aristoteles in takipçilerini çürütmüþtür. Pascal ýn çalýþmasýnýn sonuçlarý kabul edilmeden önce çeþitli tartýþmalara sebep olmuþtur yýlýnda kardeþi Jacqueline ile beraber Katolik hareketlenmelerle özdeþleþmiþtir yýlýnda babasý ölmüþtür. Malzemeler 1 havuç 1 sap kereviz 1 soðan 1 çorba kaþýðý elma sirkesi 500 gr taze hindi göðüs eti 1 yumurta 3 ançüez filetosu 3-4 dal maydanoz Zeytinyaðý, tuz, karabiber Yemeðin Tarifi Tencerede bol miktarda su kaynatýn, doðranmýþ havuç, kereviz, soðan ve sirkeyi ekleyin. Bir kaç dakika daha kaynatýp hindiyi ilave edin. Kýsýk ateþte 45 dakika kadar piþirin. Soðuyunca suyunu süzüp çorba için ayýrýn. Katý piþmiþ yumurtayý doðrayýn. Önceden 1-2 dakika suda bekletilmiþ ançüez, yumurta, maydanoz, sirke, tuz, karabiber ve zeytinyaðýný blendardan geçirerek krema haline getirin. Hindiyi dilimleyin ve sos ekleyerek servis yapýn. Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr. George MacDonald 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Belalý Ýkili 2 22:30 Boks Gecesi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Keloðlan Aramýzda 23:45 Gündüz Gece 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Ýftar Vakti 21:00 Güldür Güldür 23:30 12 Tuzak 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Yunus Emre 22:00 Zeyrek Ýle Çeyrek 23:30 Diriliþ Ertuðrul 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Sungurlar

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ým! Sen mülkü dilediðine verirsin. Dilediðinden de mülkü çeker alýrsýn. Dilediðini aziz edersin, dilediðini zelil edersin. Hayýr senin elindedir. Þüphesiz sen her þeye hakkýyla gücü yetensin." Âl-i imrân, 3/26 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi " Mümin, ne insanlarý karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayâsýzdýr." ( Tirmizî,"Birr",48) Sahabe Hayatý HZ. ABDULLAH ÝBNÝ ZEYD (r.anh) Abdullah Ýbni Zeyd radýyallahu anh "Sâhibü'l-Ezân" lakabýyla tanýnan bir sahâbi... Ýslam'ýn þiârý, en büyük alâmeti olan "Ezân-ý Muhammedî"nin okunuþunu rüyasýnda öðrenen bir yigit... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ezan ile ilgili hadis-i þerifi rivayet etmekle meþhur olmuþ bir iman eri... O, Medine'li olup Hazrec kabilesine mensuptur. Akabe'de Rasûlullah (s.a.)'e biat ederek islâm'la þereflenen Medine'li ilk müslümanlardandýr. Babasý Zeyd Ýbni Sa'lebe'dir. Ýki Cihan Güneþi efendimiz Medine-i Münevvere'ye teþrif edince, Ensar ile muhaciri birbiriyle kardeþ ilân etti. Sonra ashabýyla birlikte islâm'ýn ilk müessesesi olan mescidi inþa etti. Hicretin birinci yýlýnda "Mescid-i Nebevî" tamamlandýktan sonra müslümanlarýn ibadete nasýl çaðrýlacaði konusu gündeme geldi. Namaz vakitleri nasýl duyurulacaktý? Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimiz bu konuda ashabýnýn fikirlerini almak üzere onlarý topladý ve istiþarede bulundu. Onlara ibâdet vakitlerini halka duyurmak için ne yapýlmasý lâzým geldiðini ve müslümanlarýn cemaate, câmiye nasýl çaðrýlmasý gerektiðini sordu. Namaz vaktinin girdiði nasýl ilân edilmeli? diyerek ashâbýna sorular yöneltti. Teker teker onlarýn görüþlerini aldý. Herkes bir fikir beyân ediyordu. Kimi namaz vakti câmi üzerine bayrak dikelim dedi. Kimi çan çalalým, boru öttürelim dedi. Kimisi de ateþ yakalým dedi. Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz bu görüþlere iltifat buyurmadý. Çan çalma hristiyanlarýn, boru sesi yahûdilerin, ateþ yakmak da mecûsîlerin âdetleriydi. Bu sebeble bu görüþler hüsnü kabul görmedi. Edasýyla, sedasýyla ve manasýyla gönüllere hoþ gelecek, kulaklarý okþayacak ve imanlarý coþturacak bir çare bulunmalýydý. Bir müddet sabredilmeliydi. Allah (c.c) her þeye kadirdi. Görüþler henüz bir fikir üzerinde birleþemeden toplantý daðýldý. Müzâkereler birkaç gün devam etti. Abdullah Ýbni Zeyd (r.a.) bir gece rüyasýnda deðiþik kelimelerle bir takým sözler iþitti. Bu iþin gerçekleþtiðini gördü. Sabah erkenden iki Cihan Güneþi efendimizin huzuruna geldi ve rüyasýný heyecanla anlattý. Rüya þöyle idi: Üzerinde iki kat (alt ve üst) yeþil elbise bulunan biri yanýma geldi. Elinde bir de nâkus (çan) vardý. Ona: Elindeki çaný satar mýsýn?" dedim. O da: "Ne yapacaksýn?" diye sordu. Bende: "Namaz vakitlerini bildirmek için çalacaðým" dedim. O kiþi bana: "Ben sana daha hayýrlýsýný tarif edeyim." dedi. Kýbleye karþý durdu ve yüksek sesle "Allahu Ekber" diye baþlayarak ezaný bütünüyle okudu. Sonra biraz durdu; ezan cümlelerini bir daha okudu.ayný kelimeleri tekrar etti. Sonuna doðru iki defa "Kad kâmetis salâh" dedi. Bu cümleyi ilâve etti. Abdullah Ýbni Zeyd (r.a.) bu þekilde rüyasýný anlatýnca Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz: "Bu sâdýk bir rüyadýr. Hak, gerçek bir rüyadýr. Onu Bilâl'e öðret. Onun sesi seninkinden daha gürdür." buyurdu. Ezan'da geçen, cümleleri, sözleri Bilâl (r.a.)'a öðretmesini duyurdu. O da Bilâl (r.a.)'e ayný kelimelerle bugün okunmakta olan ezâný öðretti. Bilâl-i Habeþi (r.a.) mescidin yakýnýnda bulunan yüksek bir yere çýktý ve ilk ezâný okudu. Hz. Ömer (r.a.) ezân sesini iþitince koþarak Rasûlullah (s.a.) efendimizin huzuruna geldi ve: "Ey Allah'ýn Rasûlü! Seni hak Peygamber olarak gönderen Allah için, onun gördüðünün aynýsýný ben de gördüm. Ama bu benden önce geldi." dedi. Bu kelimeleri aynen rüyasýnda duyduðunu söyledi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz: "Allah'a hamdolsun hakký bildirdi." buyurdu. Ýki sahabinin rüyalarýnýn ayný olmasýndan dolayý Allah Teâlâ'ya hamdetti. Böylece kýyamete kadar devam edecek olan ulvî bir davet þekli meydana geldi. Bu þeref Abdullah Ýbni Zeyd (r.a.) için büyük saâdet oldu. Bundan sonra "sâhibü'l-ezân" diye þöhret buldu. Ne güzel ahlâk-ý hamîde!.. Ýstiþâre!.. Müzâkere!.. Fikrini almak!.. Fikrini sormak!.. Ýslâm'ýn þiârý, en büyük alâmeti ezan konusunda bunu tatbik etmek... Deðiþik fikirlerden rahmet beklemek... Hepimize en canlý örnek... Ne rahmet!.. Ne bereket!.. O, hicretin ikinci yýlýnda Bedir muharebesine iþtirak etti. Büyük kahramanlýklar gösterdi. Mekke fethi günü Hazrec kabilesinin Hârisoðullarý kolunun bayraðýný taþýdý. Veda Haccýnda bulundu. Hac esnasýnda elinde bulunan hayvanlarýný fakirlere sadaka olarak daðýttý. Kendisine sâdece bir kýsrak koydu. Cömertti. Kendisi sýkýntý ve zarûret içinde yaþamayý tercih eder, mallarýný Allah yolunda infak ederdi. Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimizden ezân hadisini rivâyetiyle tanýnan Abdullah Ýbni Zeyd (r.a.) altý hadis-i þerif rivâyet etti. Hicretin 22. senesinde Hz. Osman (r.a.) devrinde 64 yaþlarýnda iken Medine'de vefat etti. Cenaze namazýný halife Hz. Osman (r.a.) kýldýrdý. Cenâb-ý Hak'dan þefaatlerini niyaz ederiz. Amin. RAMAZAN YAZILARI DUA Allahým! Bize doðrularý mahiyet-ü nefsi'l-emriye dediðimiz gerçek yüzleriyle göster ve onlarý harfiyyen yerine getirmeye muvaffak eyle.. yanlýþ ve çirkin þeyleri de yine gerçek yüzleriyle bildir ve o çirkin þeylerin avucuna düþmekten bizleri muhafaza buyur.. bize müslümanca bir hayat ve Senin yüce huzuruna gelmeye yakýþýr bir ölüm nasip et. MANÝ Bak geldi etli dolma, Çok yiyip göbek salma. Üstüne bir kahve iç, Terâvihe geç kalma! HEM DÜNYADA HEM AHÝRETTE ÝYÝLÝKLERE TALÝP OL On yýl boyunca kendisine hizmet etmek suretiyle Resulüllah Efendimizi yakýndan tanýmýþ, onunla hemhal olmuþ ve bizzat onun terbiyesinde yetiþmiþ bir genç olan Enes b. Mâlik, Allah Resulü'nün en çok yaptýðý duanýn þu dua olduðunu bildirmektedir: "Allahümme âtinâ fi'ddünyâ haseneten ve fi'l âhireti haseneten ve gýna azâbe'nnâr. (Allah'ým, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabýndan koru!)" {Müslim, Zikir, 26.) Efendimizden, sonraki nesillere miras kalan bu güzel dua, her þeyin maliki olan Yüce Allah'tan neyin, nasýl istenmesi gerektiðine dair pek çok ipucunu içinde barýndýran veciz bir duadýr. Doðumla baþlayan hayat serüveninde çok çeþitli süreçlerden geçmek durumunda kalan insan için her dönem, yeni heyecanlarýn, beklentilerin, sorunlarýn ve sorumluluklarýn habercisidir. Bitmek bilmeyen telaþlarla öylesine kuþatýlýrýz ki, nefsani arzularýn da etkisiyle birçoðumuz dünya hayatýnýn geçici, ahiret hayatýnýn ise ebedi olduðu inancýný benimsemiþ olmamýza raðmen, akýntýya kapýlýr gideriz. Zaman içerisinde tüm isteklerimizin, endiþe ve korkularýmýzýn dünya hayatýndaki hâlimizi iyileþtirip güzelleþtirmeye, dünyevi sýkýntýlarýmýzý gidermeye yönelik olmaya baþladýðýnýn farkýna bile varmayýz. Dünya hýrsý öylesine sarar ki ruhlarýmýzý, dünya hayatýna aklanmamamýz konusunda bizleri defalarca uyaran Rabbimizle baþ baþa kaldýðýmýzda dahi, O'na yalnýzca bu yöndeki dileklerimizi arz ederiz. Ellerimizi açýp semaya, âlemlerin Rabbinden daha fazla mal mülk, daha iyi kariyer, daha baþarýlý çocuklar ve daha nice dünyalýk sevdalara dair dualar ederiz. Baþlangýçta masum görünen bu isteklerin kalbimize taht kurarak benliðimizi esir almasý hâlinde dünyaperest bir insana dönüþüvermemiz hiç de zor deðildir. Nihayetinde ahireti tamamen unutma ve onun yerine dünya hayatýný "gaye" edinme tehlikesiyle karþý karþýya kalýrýz. Ýþte bu nedenle Yüce Allah, dualarýnda yalnýzca dünyalýk dileklere yer veren kiþilerin ahiretten hiçbir nasibi olmayacaðýný vurgulayarak böyle kimseleri kýnamýþ (Bakara, 2/200.); Rasulüllah Efendimizin yaptýðý gibi dünya ve ahiret güzelliklerine talip olanlardan ise övgüyle bahsetmiþtir. (Bakara, 2/201.) Dünyaya aþýrý düþkünlük göstermek kiþinin ahirete yönelik sorumluluklarýný ihmal ederek ahirette hüsrana uðramasýna, daha da kötüsü dünya nimetleriyle þýmararak bu nimetlerin sahibini inkâr etmesine yol açar. Bu meyanda Firavun ve Karun gibi kimselerden kýssalar aktaran Rabbimiz, ayný hataya düþmememiz için ahiret hayatýnýn önemi üzerinde ýsrarla durmuþtur. Ayetlerde dünya hayatýnýn bir oyun ve eðlenceden ibaret olmasýna karþýn ahiret hayatýnýn daha hayýrlý olduðu (Enam, 6/32.), ahirettekilere nazaran dünya nimetlerinin ne kadar geçici ve basit olduðu (Tevbe, 9/38.), fani olan dünya hayatým baki olan ahiret yaþamýndan üstün tutmanýn ne kadar hatalý olduðu (A'lâ, 87/16-17.) vurgulanmýþ; hadislerde de dünyayla ahiret kýyaslandýðýnda dünyanýn ne kadar deðersiz bir konumu haiz olduðuna iþaret edilmiþtir. (Müslim, Cennet, 55 vd.) Dünyevileþmenin, dünyaya gereðinden fazla deðer vermenin önüne geçmek üzere serdedilen bu ayet ve hadislerden hareketle, dünya hayatýnýn anlamsýz ve gereksiz olduðu kanaatine varmak, bizleri bekleyen ikinci bir tehlikedir. Zira bazýlarýmýz da ahiret hayatýnýn önemini kavramakla birlikte, dünya hayatýnýn ahireti kazanmadaki rolünü görmezden gelir. Böyleleri için dünya, içinde yaþamak mecburiyetinde bulunduðumuz bir yer olmaktan öteye geçemez. Dünyada ihtiyaç duyduðumuz yeme, içme gibi maddi; saðlýk, huzur ve afiyet gibi manevi gereksinimlerimizi karþýlamak ve hatta bunlar için Allah'a niyazda bulunmak dindarlýðýmýza zarar verir. Oysaki dünyanýn ve tüm dünya nimetlerinin mutlak manada kötü olduðu anlayýþýna dayanan ve ruhbanlýðý çaðrýþtýran bu tutumu da dinimiz tasvip etmemektedir. Bu hususta Rasulüllah Efendimizin þu beyaný oldukça manidardýr: "Dünyaya raðbet etmemek (zahitük) demek, kiþinin helal olan þeyleri kendisine haram kýlmasý veya malýný daðýtýp tüketmesi deðildir. Bilakis dünya hayatýnda zahitlik demek, elinde olan þeylere Allah katýnda olanlardan daha fazla güvenmemendir." (Ýbn Mâce, Zühd, 1.) Rabbimizin bizden istediði, dünyanýn esiri olmamakla birlikte, bu hayatýn ahiretimizi mamur edebilmemiz için yegâne fýrsat olduðunun farkýna vararak, bu dünyada heybemizi iman ve itaatle, hayýr ve hasenatla, salih amellerle doldurabilmemizdir. Bunun için de baþta iman nimeti olmak üzere, bizi Rabbimize yaklaþtýracak amelleri iþlememize vesile olacak maddi ve manevi nimetlere, beden ve ruh saðlýðýna ihtiyacýmýz vardýr. Dolayýsýyla ahiretimizi kazanma yolunda Rabbimizden öncelikle bu dünyada iyilik ve güzellikler istememiz uygun olacaktýr. Hangi nimetlerin bizim için daha hayýrlý olduðunu bilemeyeceðimiz için, bu güzelliklerin tayinini Rabbimize býrakarak maddi ve manevi her türlü hayrý içine alan "hasene" ifadesini kullanmak da ayrý bir inceliktir.ashabýndan "Allah'ým! Beni ahirette ne ile cezalandýracaksan onu þimdiden dünyada bana ver." diye dua ettiðini söyleyen hastaya Hz. Peygamber bunun yanlýþ bir davranýþ olduðunu bildirerek ona "Allah'ým! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabýndan koru!" diye dua etmesini tavsiye etmiþ ve kendisi için hayýr duada bulunmuþtur. (Müslim, Zikir, 23.) Dünyada ne kadar sýkýntý çekilirse ahirette muhakkak surette o kadar mükâfatla karþýlaþacaðýmýz veya bu hayatta elde edilen imkânlarýn/nimetlerin ahiretteki kazancýmýza mani olacaðý düþüncesiyle dünyada çalýþmadan, gayret sarfetmeden, baþa gelen sýkýntýlarla mücadele vermeden yaþamak, içine düþtüðümüz en büyük yanýlgýlardan biridir. Zira herkesin farklý imtihanlara tabi tutulduðu bu dünyada insan fakirlikle sýnandýðý gibi zenginlikle; hastalýkla sýnandýðý gibi saðlýkla da sýnanabilir. Önemli olan, takva ölçütünü belirleyen, bizim bu imtihanlarý "nasýl" karþýladýðýmýz ve her bir durumda "nasýl davrandýðýmýz" dýr. (Mülk, 67/2.) Elif Erdem Diyanet Ýþleri Uzmaný Ramazan Yemeði PÝRÝNÇLÝ KÖFTE HAZIRLANIÞI Bir tavaya kýymaný yarýsýný koyup kendi suyunu verip çekene kadar beþ dakika kavuralým. Sonra ocaktan alýp soðumaya býrakalým. Daha sonra pirinci iki su bardaðý suda haþlayýp süzelim. Soðumaya býrakalým. Derin bir kapta rendelenmiþ soðaný kavrulmuþ kýyma kimyon yenibahar ince kýyýlmýþ maydanoz haþlanmýþ pirinç yumurta sarýsý tuz ve karabiberi koyup beþ dakika yoðuralým. Unlu bir tabaða yayýn yumurtalarý çukur bir kapta çýrpalým. Köfteyi elimizle yuvarlayýp hazýrlayalým. Tavada sývýyaðý kýzdýralým. Köfteleri yumurtaya bulayýp kýzgýn yaðda kýzartalým. Kýzaran köfteleri kaðýt havlu üzerine alýp fazla yaðýný almasý için servis tabaðýna yerleþtirip sýcak servis edelim. Malzemeler Yarým kilo az yaðlý kýyma 1 su bardaðý pirinç 1 tane kuru soðan 1 çay kaþýðý tuz 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay kaþýðý yenibahar 1 çay kaþýðý kimyon 1 tane yumurtanýn sarýsý 1 demet maydanoz Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:02 20:22 22:12 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. KIZARTMAK ÝÇÝN 1 su bardaðý sývýyað 1 tane yumurta 1 tane yumurtanýn aký BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 10 Yüz kýzarýklýðý egzama belirtisi mi? Dr. Fevzi Özgönül, Meydan Gazatesi'nde yer alan köþesinde sorularý cevaplýyor.. SORU-NÝL G. Yüz kýsmýmda kaþýntý ve kýzarýklýk oluþuyor. Temizleniyorum, bir iki gün cildim kýzarýk halde daha sonrasýnda ise pullanmaya baþlýyor ve yüzüm resmen çorak bir toprak gibi çatlýyor. Ne yapmam gerektiði hakkýnda bilgi verirseniz çok sevinirim. Ads by Lights Cinema 1.5betaCEVAP: Cildinin çorak toprak gibi çatladýðýný belirtmiþsin, bu bir egzama veya mantar türü bir rahatsýzlýk olabilir veya cildin nemlenmesinde de sorun olabilir. Bu tür rahatsýzlýklarda nedenin bilinmesi tedaviyi hem kolaylaþtýracak hem de çabuklaþtýracaktýr. Benim önerim en kýsa sürede bir dermatoloða veya imkânýn yoksa öncelikle aile hekimine gidip bu durumu göstermendir. Karaciðer yaðlanmasýnda ne yapýlmalý? SORU-ESER Ç. Eþimde karaciðer yaðlanmasý var. Doktor 3 derece yaðlanma olduðunu söyledi. Karaciðer büyümüþ (160 ). 3 seneden beri yaðlanma olduðunu biliyorduk. Besinlerine dikkat ediyordu. Arada sýrada alkol alan bir insandýr. Karaciðer fonksiyon testleri yapýldý. Ast ve alt gibi deðerler 2 katý gibi yüksek çýktý. Bu arada triglisert ölçümlerde 300 civarýnda çýktýðý için 3-4 aydýr lipid düzenleyici ilaçlar (atorlopid) alýyordu. Doktorumuz karaciðer deðerlerinin bu yüzden yükselmiþ olduðunu söyledi. Ne yapmalýyýz? CEVAP: Karaciðer tedavisi olmak ve karaciðeri dinlendirerek enzimlerini normal düzeye getirmek istiyorsan; Alkolü býrakmasýný saðlaman gerekiyor. Aþýrý yaðlý ve tatlý yiyeceklerden uzaklaþmalý. Gece meyve yeme alýþkanlýðý varsa bunu hemen durdurmalýsýn. Gece meyve özellikle trigliseritin yükselmesinin ana sebeplerinden birisidir. Mutlaka az da olsa egzersiz yapmalý. Eðer imkânýn varsa ozon terapisinden de yararlanabilirsin. Mide fýtýðýnda hemen ameliyat mý olmalý? SORU-KEMAL T. Ads by Lights Cinema 1.5beta2 senedir mide fýtýðý (boyu cm) ve reflü teþhisiyle mide asitini azaltýcý ilaç kullanýyorum. Doktorum bu ilaçlarý ömür boyu kullanacaðýmý söyledi. Þu an ilaçlarýmý kestiðim zaman eskisi gibi olmazsa da 4-5 gün sonra mide sancýlarým baþlýyor. Ameliyat konusunda olumlu ve olumsuz epey görüþ var. Ameliyat olmamý tavsiye eder misiniz? (Yaþým 30) Ayrýca ilaç kullanmaya devam edersem belli zaman doktor kontrolüne gitmek gerekiyor mu? Bu hastalýðýn kanser riski var mý? Teþekkürler. CEVAP: Kemal Bey, size önerilen ilaç tedavisi bence yanlýþ, mesela sizin evinizde bir duvarýnda nem varsa bir usta gelip elinize bir saç kurutma makinesi alýp Ömür boyu bu duvarý kurutmanýz lazým dese uygular mýydýnýz yoksa Neden bu duvar nemleniyor bir baþka ustaya gitmeliyim diye mi düþünürdünüz? Midenizde sürekli aðrý olmasý mide iç yüzeyindeki koruyucu tabakanýn hasarlandýðýný ve kendi ürettiði aside kaþý kendini savunamadýðýný göstermektedir. Sindirimin tam olmasý için midemizin asit üretmesi gerekiyor. Eðer siz asidi azaltýcý ilaç kullanýrsanýz, mideniz yeterli asit olmadýðý için daha fazla üretmeye çalýþacak ve sizin rahatsýzlýðý gün geçtikçe daha fazla ilerleyecektir. Benim önerim en kýsa zamanda bir gastroenterelolji uzmanýna görünüp gerekirse bir endoskopik muayene ile tam nedenini tespit ettirerek tedavi planlamasý yapýlmalý. Tabii ki en baþta eðer varsa bir beslenme ile ilgili yanlýþlarýn giderilmesi ile de baþlanabilir. BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? Döllenmeden doðuma kadar bir bebeðin aðýrlýðýnýn 5 milyon kat arttýðýný, Çið yumurtayý elimizle döndürüp tekrar tuttuðumuzda içinin döneceðini... NE ZAMAN ZAYIFLARIZ? Uzun diyetlerin tatlý krizi ile sonlandýðýný hatýrladýðýmýzda, Diyetlerin ömür boyu yapýlamayacaðýný anladýðýmýzda... Huzurlu bir çift misiniz? Evliliklerinde huzurlu olan çiftlerin yaþanan bir tartýþma sýrasýnda, daha yapýcý iletiþim kurduklarý görülmektedir. Huzursuz olanlarýn ise problemi çözmek için daha isteksiz olduklarý, tartýþma sýrasýnda geri çekildikleri, içine kapandýklarý yani konuþmadýklarý tespit edilmiþtir. Meydan Gazetesi'nde yer alan Efkan Yeþildað'ýn yazýsýna göre; Huzursuz çiftlerin iletiþim becerilerinin huzurlu olanlara göre daha düþük olduðu ve bu durumun eþler arasý kýzgýnlýk ve öfkeyi arttýrdýðý da görülmektedir. Huzurlu çiftlerin daha olumlu ve kabul edilebilir davranýþlar sergiledikleri, huzursuz olanlarýn ise olumsuz davranýþlara karþý daha duyarlý davrandýklarý ve bunu negatif bir þekilde dile getirdikleri tespit edilmiþtir. Huzursuz olan eþlerin olumsuzluklar karþýsýnda huzurlu olanlara göre daha tepkisel davrandýklarý ve tepkilerini sadece sözel olarak deðil beden diliyle de ortaya koyduklarý görülmektedir. Eþler arasýndaki saldýrganlýk ve þiddetin, kiþilerin iletiþim becerilerindeki yetersizliðin bir sonucu olduðu anlaþýlmaktadýr. Saldýrgan davranýþlar sergileyen eþlerin, birbirini dinlemedikleri ve daha eleþtirel bir dil kullandýklarý tespit edilmiþtir. Huzurlu olan çiftlerin birbirlerini etkileyici bulduklarý, destekleyici olduklarý, takdir ve teþekkür etmeyi bildikleri, birbirlerinin hayatlarýný kolaylaþtýrmak için uzlaþmaya ve yardýma hazýr olduklarý görülmektedir. Huzursuz çiftlerin birbirlerine karþý sözel istismarda ve saldýrganlýkta bulunduklarý ve tahkir edici þekilde davrandýklarý tespit edilmiþtir. Sürekli aþaðýlanan, suçlanan, tehdit edilen bireyler, yetersizlik duygusu yaþayabilir, utanca boðulabilir, umutsuzluða kapýlabilir, depresyona girebilirler. Kozalaktan gelen þifa: Andýz pekmezi Kandaki þeker miktarýný ayarladýðý ve kansýzlýða iyi geldiði bilinen andýz pekmezi; bronþit, öksürük, aðýz yaralarý, verem, böbrek iltihabý, sedef hastalýðý, mide bulantýsý, akciðer, karaciðere faydasý ile þifa kaynaðý olarak biliniyor. Ayrýca hemeroid tedavisinde de kullanýlýyor. 900 ile bin 250 rakýmlý daðlýk alanlarda yetiþen andýz aðaçlarýnýn kozalaklarýný toplayýp kuruttuklarýný, daha sonra kýrma iþlemi yaptýklarýný anlatan Halil Erdoðan, "Daðlardan topladýðýmýz andýzlarý eve getirdikten sonra 2 gün bekletiriz ki kabuklarý iyice kurusun. Pekmez aþamasýna gelmesi için en az 4 gün gerekli. Kabuklarý çok sert. Kýrma makinesi ile kýrdýðýmýz bu andýz kozalaklarýný aðzýna kadar su dolu kazan, leðen veya tencerelere koyarak bekletiriz. Yaklaþýk 3-4 gün sonra kozalaklar su içinden çýkarýlýr. Kazanlarda 12 saate yakýn kaynatýlýr. Kaynama sýrasýnda kazanýn içindeki sývý sýk sýk karýþtýrýlýr ve kaynama anýnda kazan içindeki su buharlaþarak savrulur ve sonunda andýz pekmezi oluþur." dedi. Erdoðan, pekmek ile ilgili þu bilgileri verdi: "Andýz pekmezi, Akdeniz Bölgesi'nin yüksek rakýmlý bölgelerinde yetiþen, ardýç olarak da bilinen aðacýn kozalaklarýndan el deðmeden, hiçbir katký maddesi kullanýlmadan üretilen þifalý bir pekmez. Andýz kozalaðý, yüzde 40 civarýnda inulin, eterli uçucu yað helenin, sabit yað, triterpenler ve acý maddeler içerir. Sade olarak yenilebildiði gibi tahinle karýþtýrýlarak da yenilebilir. Kandaki þeker miktarýný ayarlayan ve kansýzlýða iyi gelen pekmezi özellikle bronþit, öksürük, aðýz yaralarý, verem, böbrek iltihabý, sedef hastalýðýnda, yatak ýslatan kiþilerde, sarýlýk, kaþýntý, egzama, mide bulantýsý, akciðer, karaciðere faydalý insana kuvvet veren þifa kaynaðý bir pekmezdir. Ardýz kozalaðý ise kurt düþürmede, saç dökülmesinde çay gibi içilirse iyi bir ilaçtýr." YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihlerinde saatleri arasýnda yapýlacak olan kesintiden etkilenecek olan yerler þunlar:"çorum merkeze baðlý; Tozluburun, Kumçelteði, Salur, Aslanköy, Eþençay köyleri ve Uðurludað ilçesi þehir merkezi ile Uðurludað ilçesine baðlý köylerin tamamý ve Kç.Erikli Köyü içme Suyu, Yeniyapan Köyü Ýçme Suyu, Uðurludað Devlet Hastanesi, Uðurludað Çok Programlý Lise, Torunlar Köyü Ýçme Suyu, Aþýlýarmut Köyü Sulama Tesisi, Uðurludað Belediyesi Ýçme Ve Kullanma Suyu, Gökçeaðaç Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Kargýn Alçý." Meclis'te oturma düzeni deðiþiyor! TBMM Baþkanlýðý, Genel Kurul'un yeni oturma düzeniyle ilgili hazýrlanan krokiyi gruplara gönderdi. AK Parti, CHP, MHP ve HDP'ye ayrýlan sýralar, geçiþ koridorlarý göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi. Gruplarýn oturma sýrasý ayný kalýrken, AK Parti sýralarý küçüldü, HDP sýralarý ise geniþledi.meclis, 25. Dönem'e yeni oturma düzeniyle giriyor. AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin grup olarak girdiði Meclis'te, TBMM Genel Kurulu'ndaki oturma düzeni de deðiþiyor.alýnan bilgiye göre, TBMM Baþkanlýðý, Genel Kurul'un yeni oturma düzeni konusunda bir çalýþma yaparak, hazýrlanan krokiyi gruplara gönderdi. 23 Haziran Salý günü saat 15.00'te yemin töreni için toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda, gruplarýn nasýl oturacaðý belli oldu. Buna göre, gruplar geçen dönemdeki yerlerinde oturacak, ancak kendilerine ayrýlan sýralarda deðiþiklik olacak.25. Dönem'de, geçen döneme göre AK Parti'li milletvekillerinin oturduðu alan küçülürken, HDP'nin yerinin geniþlediði, ancak MHP'nin yanýndaki konumunu koruduðu görüldü.geçiþ koridorlarý gözetilerek yapýlan yeni düzende, AK Parti'nin yanýnda CHP, daha sonra MHP ve HDP sýralarý yer alýyor. Yeni düzende, gruplara ayrýlan sýralarýn arkalarýnda ise farklýlýk oldu. Örneðin, CHP'ye ayrýlan sýralarýn arkasýnda AK Parti, MHP'ye ayrýlan sýralarýn arkasýnda CHP, HDP'ye ayrýlan bölümün arkasýnda ise MHP'li bazý milletvekilleri oturacak. Meclis, 550 milletvekilinden oluþurken, Genel Kurul'da ise 524 milletvekili sýrasý bulunuyor. Buna göre yeni düzende, 258 milletvekili olan AK Parti'ye 248, 132 milletvekili olan CHP'ye 126, 80 milletvekili olan MHP'ye 76, 80 milletvekili olan HDP'ye 72 sandalyelik yer ayrýldý.tbmm Genel Kurulu'nda ayrýca, Bakanlar Kurulu ile Komisyon sýralarý da yer alýyor. Yemin töreninde, krokiye göre oturacak olan gruplara, koalisyon hükümeti kurulmasý durumunda oturma düzeni için aralarýnda yer deðiþikliði yapma imkaný da tanýnacak.

11 2 AÐUS- 20 HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ 11 Uzaktan eðitim öðrencilerine kredi müjdesi! Türk Akýmý projesi için imzalar atýldý Türkiye-Yunanistan-Rusya arasýndaki dev proje Türk Akýmý için geri sayým baþladý. En kritik eþik olan Yunanistan-Rusya anlaþmasý ise tamam. Türk akýmý projesinde dev adým atýldý. Rusya ve Yunanistan arasýnda uzun süredir devam eden müzakereler sonuçlandý ve anlaþma imzalandý. Sputniknews.com'un haberine göre St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda konuþan Rusya Enerji Bakaný Aleksandýr Novak, Türk Akýmý'nýn Yunanistan ayaðýnýn inþasýnýn 2016'da baþlayacaðýný ve 2019'a kadar bitirileceðini söyledi. Doðalgaz boru hattýnýn yýlda 47 milyar metreküp kapasiteli olacaðýný belirten Novak, 2 ülkenin eþit payý olacaðýný, inþaat masraflarýnýn Rusya tarafýndan karþýlanacaðýný, inþaatýn bitiminin ardýndan da Yunanistan'ýn parayý geri ödeyeceðini söyledi. Yunanistan Enerji Bakaný Panagiotis Lafazanis ise toplantýnýn 'tarihi nitelikte olduðunu' belirtip þu ifadeleri kullandý: "Boru hattý sadece Rusya ile Yunanistan'ý deðil Avrupa halklarýný da baðlayacak. Þu an verdiðimiz mesaj dostluk ve istikrar. Bugün imzasýný attýðýmýz boru hattý, Avrupa'da herhangi birine karþý ya da birine karþý deðil. Bu, tüm bölgeye barýþ ve istikrar getirecek bir boru hattý." Güney Akým yerine, Karadeniz'den Trakya'da karaya çýkacak dört hatlý yýlda 63 milyar metreküplük Türk Akým projesini gündeme getiren Rusya, Yunanistan ile hattýn uzatýlmasý konusunda anlaþma imzalamýþ olmasýna karþýlýk henüz Ankara ile kesin bir hükümetler arasý anlaþmaya varmýþ deðil. Türkiye-Yunanistan sýnýrýnda son bulacak Türk Akým projesinde Avrupa'ya doðalgaz satýþý için Yunanistan sýnýrýnda bir sevk noktasý kurulmasý gerekiyor. Rusya hattýn Avrupa'ya devamý için kendisi ile doðalgaz ticaret baðlarýný koparmak isteyen AB ülkelerini de ikna etmek zorunda. Avrupa'nýn en büyük doðalgaz tedarikçisi olan Rusya, Türk Akým'ýn yaný sýra kýtaya Baltýk Denizi üzerinden doðalgaz taþýyacak iki yeni boru hattý projesi üzerinde çalýþýyor. Gazprom CEO'su Alexei Miller'in Reuters'a yaptýðý açýklamaya göre bu iki yeni hat Türk Akým'a rakip deðil. Kamu Baþdenetçisi Ömeroðlu, ön lisansta aldýðý öðrenim kredisi uzaktan öðrenim lisans tamamlama sürecinde kesilen þikayetçinin, öðrenim kredisinin yeniden verilmesi talebini haklý buldu. Kamu Baþdenetçisi Nihat Ömeroðlu, ön lisans eðitiminde aldýðý öðrenim kredisi uzaktan öðrenim lisans tamamlama sürecinde kesilen þikayetçinin, öðrenim kredisinin yeniden verilmesi talebini haklý buldu. Ömeroðlu, kredinin yeniden verilmesi için Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü'ne tavsiye kararý gönderdi. Kamu Denetçiliði Kurumundan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, bir vatandaþ kuruma yaptýðý baþvuruda, ön lisans öðrenimi süresince öðrenim kredisi aldýðýný ve 2014'te Dikey Geçiþ Sýnavý ile uzaktan öðretim lisans tamamlama programýný kazanarak, eðitimine 3. sýnýftan devam ettiðini belirtti. Ayný zamanda sýnavsýz dikey geçiþle açýköðretim 3. sýnýftan ve 2. üniversite hakký kapsamýnda da açýköðretim adalet programýna 1. sýnýftan devam ettiðini aktaran þikayetçi, ara vermeksizin ve intibak sýnýfýna kalmaksýzýn lisans tamamlama eðitimine geçmesine, uzaktan eðitim gören öðrencilere kredi verilmeyeceðine iliþkin bir düzenlemenin bulunmamasýna ve örgün öðretim öðrencileriyle uzaktan öðretim öðrencilerini, söz konusu konuda ayýracak bir düzenlemenin mevzuatta yer almamasýna raðmen, tarafýna ödenen öðrenim kredisinin kesildiðini ileri sürdü.uzaktan eðitim öðrencilerinin daha yüksek maliyetlerle eðitimlerine devam ettiðini öne süren þikayetçi, kesilen öðrenim kredisinin, kendisine yeniden verilmesi için Kamu Denetçiliði Kurumu'na baþvurdu.konuyu inceleyen, Kamu Baþdenetçisi Ömeroðlu, þikayetçinin ön lisans eðitimi sürecinde aldýðý ve uzaktan eðitim lisans tamamlama sürecinde kesilen öðrenim kredisinin yeniden verilmesi, bu süreçte ödenmemiþ olan öðrenim kredisinin þikayetçiye ödenerek maðduriyetinin giderilmesi için Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü'ne tavsiye kararý gönderdi. Kalp hastalýklarýndan ölüm oraný, Avrupa ülkeleri arasýnda en yüksek seviyede Tüp bebek tedavisine uzun süre ara verilmemeli Op. Dr. Serkan Oral baþarýsýz tüp bebek ve sonrasý hakkýnda bilgi verdi. Tüp bebek tedavisini tekrar uygulanmak isteyen çiftlerin uzun süre tedaviye ara vermemesi tavsiyesinde bulunan Oral, "Hastanýn yaþý ilerledikçe, yumurtada da genetik bozulmalara rastlanmaya baþlanýr. Herhangi bir baþarý saðlanamayan ilk tüp bebek denemesinden sonra, ikinci tüp bebek tedavisi denenmek isteniyor ise, aradan geçen zaman en az 1 ay olmalýdýr. Bir ay geçtikten sonra, 2. Tüp bebek denemelerine tekrar baþlanmasýnda herhangi bir sakýnca görülmez." dedi. Tüp bebek hakkýnda bilgi veren Op. Dr. Serkan Oral, "Vücut hazýrlýðýndan çok, ruhsal hazýrlýða gereksinim duyulan bu dönem içerisinde, çiftlerin en az hasar ile ve en az stres ile tedaviyi atlatmalarý gerekir. Baþarý saðlanamayan tüp bebek denemesinin ilk deneme olma olmasý halinde, çok fazla endiþe yapmamak gerekir. Ancak diðer denemelerde de baþarý saðlanamamasý durumunda, birçok ve farklý testlerin yapýlmasýna gereksinim duyulur." dedi. Çocuk sahibi olmak isteyen eþlerin öncelikli olarak kromozom analizi, immünolojik araþtýrmalarýnýn yapýlmasý gerektiðini anlatan Oral, þunlarý dile getirdi: "Çiftlerden herhangi birinde bir sorun ile karþýlaþýlmasý halinde, iþte o zaman tüp bebek tedavisi neticesinde edinilen embriyolar transfer edilmeden önce çeþitli testlerden geçilmesi gerekir. Yumurtanýn saðlanmasýnda ki en önemli unsurlardan birisi, embriyo kalitesini artýrabilmek amacý ile hangi yolun izlenmesi gerektiðidir. Diðer tedavilerde olduðu gibi, tüp bebek tedavisinde de her zaman için baþarýnýn saðlanabilme olasýlýðý pek mümkün olmadýðýný anlatan Oral, "Tüp bebekte saðlanmakta olan baþarý oranlarýný hesaplayabilmek amacý ile anne adayýnýn yaþý en önemli etkenlerin içerisinde yer alýr." ifadesini kullandý. Oral, açýklamasýna þöyle devam etti: "Baþarýsýz tüp bebek denemelerinden sonra en az 1 veya 2 ay süre ile ara verilmesi gerekmektedir. Anne adayýnýn ruhsal açýdan kendini toparlayarak, kendisini tedaviye tekrar hazýr hissetmesi gerekir. Yaþý genç olan ailelerde bu ara bir iki aya bile çýkabilir. Ancak 40 yaþýndan büyük olan insanlarda, boþu boþuna çok bekleyerek, gereksiz yere zaman kaybetmemek gerekir." Saðlýk Bakanlýðý, ülkemizde erkeklerin karþýlaþtýðý en büyük saðlýk risklerinden birisinin koroner kalp hastalýklarý olduðunu, koroner kalp hastalýklarýndan ölüm oraný tüm ölümler içinde yüzde 43 ile ilk sýrada yer aldýðýný bildirdi. Saðlýk Bakanlýðý Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalýklar Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, Türkiye'de erkeklerin karþýlaþtýðý en büyük saðlýk risklerinden birisinin koroner kalp hastalýklarý olduðunu, toplumumuzda koroner kalp hastalýklarýndan ölümlerin ise yaþ grubu için Avrupa ülkeleri arasýnda en yüksek seviyelerde olduðu bildirildi. Koroner kalp hastalýklarýnýn geniþ ölçüde yaþa ve cinsiyete baðlý olduðunun, erkeklerde kadýnlardan yaklaþýk 10 yaþ erken baþladýðýný ve oran olarak daha yüksek olduðu kaydedildi. Ýlerleyen her on yaþýn hastalýða yakalanma riskini yaklaþýk 2-2,5 kat arttýrdýðý vurgulandý. OBEZÝTE GÖRÜLEN ERKEKLERDE KALP HASTALIÐI GÖRÜLME RÝSKÝ ÇOK FAZLA Açýklamada, 45 yaþýn üzerinde olmak, birinci dereceden erkek akrabalarda 55 yaþýndan önce koroner arter hastalýðýnýn varlýðý, sigara içmek, hipertansiyon, total kolesterolün 200 mg/dlden fazla olmasý, þiþmanlýk, sebze ve meyve tüketiminin yetersiz olmasý, fiziksel aktivitenin azlýðý gibi sebepleri olan erkeklerin koroner kalp hastalýklarý konusunda dikkatli olunmasý uyarýsý yapýldý. Erkeklerin saðlýðýný olumsuz yönde etkileyen kan basýncý deðerlerindeki artýþýn, yaþlanma ile birlikte artýþ gösterdiði, yapýlan araþtýrmalarda ülkemizde erkeklerde hipertansiyon görülme sýklýðýnýn yüzde 19,5 olduðu, ancak hipertansiyon hastasý olan erkeklerin ancak yüzde 16'sýnýn tedavi görmekte olduðu ifade edildi. Erkeklerde görülen obezitenin oranýnýn yüzde 21,2 olduðunu, özellikle yaþ grubundaki erkeklerde obezite oranýnýn en yüksek olduðu ifade edildi. Obezite görülen erkeklerde de kalp hastalýðý görülme riski çok daha fazla olduðu kaydedildi. 'HER YIL 100 BÝN KÝÞÝ SÝGARA NEDENÝYLE ÖLÜYOR' Kan kolesterol düzeylerinin 50 yaþýna kadar erkeklerde daha yüksek seyrettiðinin, yapýlan taramalarda 30 yaþ üstü erkeklerin yüzde 11,6'sýnda þeker hastalýðý saptandýðý ifade edildi. Ülkemizde sigara içilmesi kadýnlara oranla erkeklerde daha yaygýn olduðu, yaþ arasýnda kadýnlarýn yüzde 13'ü, erkeklerin yüzde 56'sý, 60 yaþ üstünde ise kadýnlarýn yüzde 5'i, erkeklerin yüzde 37'si sigara içtiðinin tespit edildiði, ülkemizde her yýl 100 bin kiþinin sigara nedeniyle öldüðü ifade edildi. Açýklamada, koroner kalp hastalýklarýndan korunmak için, yeterli ve dengeli beslenmek gerektiði, yaðlar konusunda ölçülü olup, doymamýþ yaðlarý tercih ederek, günlük protein ihtiyacýnýn hayvansal ve bitkisel kaynaklardan dengeli olarak alýnmasýna özen göstermek gerektiði, besinler yoluyla alýnan kolesterole dikkat etmek gerektiði, posalý besinleri sýkça tüketmek gerektiði, þekerli içecek ve tatlý tüketiminizi azaltarak, alkol ve sigaradan uzak durmak gerektiði, tuz tüketimine dikkat ederek, sebze ve meyve tüketimini artýrmak gerektiði, bol su içmek gerektiði, vücut aðýrlýðýný dengede tutarak, hareketli bir yaþam sürmeye çalýþmak gerektiði ifade edildi.

12 20 HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ Zonguldak'ta iç transfer baþlýyor Spor-Toto Üçüncü ligde mücadele edecek olan Zonguldakspor'da yeni sezon öncesinde transfer çalýþmalarý sessizce devam ediyor. Teknik Direktör Cahit Terzi, listesinde olan futbolcular ile tek tek görüþürken anlaþma zemini arýyor. Kýrmýzý-Lacivertli ekipte dýþ transferde þu ana kadar resmi olarak anlaþýlan ve açýklanan bir futbolcu bulunmazken, prensipte anlaþýlan bazý futbolcularýn olduðu ifade ediliyor. Transfer komitesi prensipte onlaþtýðý futbolcularý resmi imza attýrmadan isimlerinin açýklanmasýndan kaçýnýyor. Öte yandan Kýrmýzý-Lacivertli ekipte iç transfer çalýþmalarýna da bugünden itibaren baþlanacaðý belirtildi. Belediyespor'da Sayhan dönemi Çorum Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Fahrettin Sayhan getirildi. Geçtiðimiz sezon Anadolu Üsküdarspor'u þampiyon yapan ve 2.Lig'e çýkartan Fahrettin Sayhan gelecek sezon Çorum Belediyespor'un baþýnda yer alacak. Gelecek sezon için kan deðiþikliðine giden ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile yollarý ayýran Çorum Belediyespor'da göreve Fahrettin Sayhan getirildi. Çorum'a davet edilen tecrübeli teknik adam ile prensip anlaþmasýna varýlýrken, Sayhan'ýn önümüzdeki günlerde resmi sözleþmeyi imzalayacaðý belirtildi. Geçtiðimiz sezon Anadolu Üsküdarspor ile baþarýlý bir yýl yaþayan Fahrettin Sayhan ligin bitimine 2 hafta kala þampiyonluðu ilan etmiþ ve takýmý 2.Lig'e taþýmayý baþarmýþtý. FAHRETTÝN SAYHAN KÝMDÝR? Fahrettin Sayhan 1969 Kars doðumlu, 15 yýl profesyonel futbol oynadý, hatta Maltepespor takýmýnda da oynadý.antrenörlüðe 2005 yýlýnda F.Karagümrük spor kulübünde Mustafa Serin hocanýn yardýmcýsý olarak baþladý. Sýrasýyla; Ýstanbulspor, Güngörenspor,Bandýrmaspor,Bozüyükspor,Gaziosmanpaþa,Tepecikspor,Ýfa,Manavgatspor,Bozüyükspor,Edirne Gençlik spor, Ýstanbulspor A.þ, Ýstanbul Güngörenspor ve Anadolu Üsküdarspor takýmlarýnda çalýþtý sezonunda Ýstanbulspor takýmýný Play off grubuna taþýdý. 13 Kasým 2014 tarihinde ligin 11.haftasýnda Anadolu Üsküdar 1908 spor A.Þ takýmýnýn baþýna geçti ve sezon sonunda takýmý þampiyonluða taþýyan isim oldu. Spor Servisi Yetenek Sýnavý için baþvurular baþladý Çorum Spor Lisesi Yetenek Sýnavý ile ilgili baþvurular baþladý. Konu hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Murat Terlemez baþvurularýn 24 haziran itibariyle sona ereceðini, yetenek sýnavýna baþvurmak isteyen öðrencilerimizin bu tarihe kadar bizzat okulumuza gelerek veya posta yoluyla baþvuru yapabileceklerini belirtti. Baþvuru için gerekli belgelerin neler olduðunu okulumuz sitesinden veya okulumuzu arayarak öðrenebileceklerini söyleyen okul müdürü bu yýl okula 60 öðrenci alacaklarýný söyledi. Yetenek sýnavýnýn ise 29 Haziran ile 3 Temmuz arasýnda okulda yapýlacaðýný belirtti. Spora ilgisi ve yeteneði olan,belli bir spor kültürüne sahip olmak,kendisini bir spor dalýnda geliþtirmek ve Üniversitelerin BESYO bölümünde okumak isteyen tüm öðrencilerimizi Spor Lisemize bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Spor Servisi Yomra bombalarý patlatýyor! Mor-Beyazlýlar, Yetkin Demir ve Ýlkay Abdioðlu ile anlaþmaya vardý.3. Lig'in yeni ekiplerinden Yomraspor yeni sezon öncesinde kadrosuna takviye yapma giriþimlerini sürdürüyor. Geçtiðimiz günlerde birçok oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Mor-Beyazlýlarýn son olarak geçtiðimiz sezon Birlik Nakliyat Düzyurtspor formasý giyen Yetkin Demir ve Yomraspor alt yapýsýndan yetiþen Ýlkay Abdioðlu ile anlaþmaya vardý. Yomraspor Baþkaný Þemsettin Özcan, iki futbolcunun takýma güç katacaðýný belirterek, "Güçlü bir kadro ile sezona girmek istiyoruz. Yetkin ve Ýlkay takýmýmýzýn gücüne güç katacak oyuncular. Bu transferlerin ardýnda üç bölge içinde çalýþmalarýmýz var. Kaleci, sað öne ve forvete transfer yapacaðýz. Düþündüðümüz ve görüþmelerimizin sürdüðü futbolcular bulunuyor" dedi. Ýncedal gelecek sezon Darýca'yý çalýþtýracak Darýca Gençler Birliði'nde teknik direktör krizi sona erdi. Yeþil sarýlýlar geçen sezon Çorum Belediyespor'u çalýþtýran Yavuz Ýncedal ile anlaþma yaptý. Darýca Gençler Birliði Baþkaný Abdullah Örs, Yavuz Ýncedal ile ön protokolü yaptýklarýný ve Ýncedal'ýn kulübe ve camiaya hayýrlý olmasýný diledi. Geçtiðimiz sezon Play-Off maçýnda Darýca Gençlerbirliði'ni elemeyi baþaran Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'a Darýca taraftarlarý sevgi gösterilerinde bulunmuþtu. 2 yýllýk anlaþma saðladýðý öðrenilen Yavuz Ýncedal'ýn resmi sözleþmeyi imzalamasýnýn ardýndan transfer çalýþmasýna baþlayacaðý belirtildi. Öte yandan tecrübeli çalýþtýrýcýnýn Çorum Belediyespor'daki yardýmcýlarýnýn görevlerine Darýca'da devam edeceði sanýlýyor. Darýca Gençler Birliði'nin yeni sezondaki hocasý geçen sezon Çorum Belediyespor'u çalýþtýran Yavuz Ýncedal oldu. Avrupa Þampiyonu Taha Akgül'de Çorumlu antrenör emeði var Azerbaycan'ýn Baþkent'i Bakü'de düzenlenen 1. Avrupa Oyunlarýnda Taha Akgül altýn madalya kazandý. 125 kiloda Dünyanýn en iyisi olan Milli Güreþçimiz Taha Akgül, 1. Avrupa Oyunlarýnýn finalinde Belaruslu rakibi Shemarov'u 6-0 maðlup ederek altýn madalya kazandý ve þampiyon oldu.taha Akgül, antrenörü Sungurlulu Abdullah Çakmar ile sevincini paylaþtý.2014 yýlý Dünya Güreþ Birliði (UWW) tarafýndan Dünya'da yýlýn güreþçisi unvanýný elinde bulunduran Taha Akgül, 4. Avrupa Þampiyonluðunu kazandý. Düzyurt'ta gündem yoðun Ýç transferin tamamlanmasýndan sonra dýþ transfer çalýþmalarýna hýz verecek. Düzyurtspor'da yeni sezon öncesi transfer çalýþmalarý aralýksýz olarak sürüyor. Turuncu-Beyazlýlar, öncelikle iç transferi çözüme kavuþturup ardýndan dýþ transfere yönelmeyi hedefliyor. Düzyurtspor'da teknik direktör Ömer Ortakudaþ, dýþ transfer çalýþmalarý için iç transferin tamamlanmasýný beklediklerini söyledi. Ýç transferin durumuna göre dýþ transfere yöneleceklerini belirten Ortakudaþ, "çünkü iç transferde kalmasýný istediðimiz oyunculardan anlaþma saðlayamadýðýmýz olursa onlarýn yerlerine oyuncu bakacaðýz. Bu nedenle iç transferin bitmesini bekliyoruz. Dýþ transferde takýma direkt katký saðlayacak oyuncularý katacaðýz" dedi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı