Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Goodyear Lastikleri T.A.fi."

Transkript

1 Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2011 Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli stanbul Tel:(212) Faks: (212)

2 2011 FAAL YET RAPORU Ellibirinci Hesap Y l Ortaklar Genel Kurul Toplant s 26 Nisan, 2012 Gündem Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Raporu Faaliyetler Mali Sonuçlar Goodyear Lastikleri T.A.fi. 31 Aral k 2011 ve 2010 Tarihli Bilançolar 31 Aral k 2011 tarihinde sona eren döneme ait Gelir Tablolar 31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y la ait Mali Tablolara liflkin Aç klay c Notlar Özsermaye De iflim Tablosu Ba ms z Denetim Raporu Denetçiler Raporu Zorunlu Bilgiler Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu GÜNDEM 1. Baflkanl k Divan 'n n teflkili. 2. Toplant Tutana 'n n Genel Kurul ad na imzalanmas konusunda Baflkanl k Divan 'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Ba ms z Denetçi Raporlar n n okunmas y l nda yap lan ba fllar hakk nda Genel Kurul a bilgi verilmesi flah slar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmedi i hakk nda Genel Kurul da hissedarlara bilgi verilmesi. 6. fiirketin 2011 y l Bilançosu ve Gelir Tablosu'nun görüflülmesi ve onaya sunulmas. 7. Yönetim Kurulu nun, 2011 y l kar n n da t lmas ve kar da t m tarihi konusundaki önerisinin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi say l Kanun uyar nca 2011 y l nda yap lan 2006, 2007, 2008, 2009 y llar na iliflkin ödemelerin ola anüstü ihtiyatlardan karfl lanmas n n Genel Kurul un onay na sunulmas. 9. Ayr lan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanm fl olan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulmas 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aklanmas n n onaya sunulmas. 11. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi say s n n belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi. 12. SPK n n Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince, Esas Sözleflme de yap lacak zorunlu de iflikliklerin görüflülmesi ve onaya sunulmas. 13. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenmifl bulunan Ücretlendirme Politikas konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi. 14. Yönetim Kurulu Üyeleri nin huzur haklar ve denetçi ücretlerinin belirlenmesi. 15. fiirketin Denetim Komitesinin teklifi uyar nca Yönetim Kurulu taraf ndan yap lan Ba ms z Denetim Kuruluflu tayininin onaya sunulmas y l hesap dönemi ve izleyen y llara iliflkin kar da t m politikalar n n ortaklar n bilgilerine sunulmas. 17. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde zikredilen müsaadenin verilmesi. 18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunlar n efl ve ikinci dereceye kadar kan ve s hri yak nlar na, fiirket veya ba l ortakl klar ile ç kar çat flmas na neden olabilecek nitelikte ifllem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu ifllemler hakk nda genel kurulda bilgi verilmesi. 19. Dilekler. 02 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

3 YÖNET M KURULU ÜYELER Andreas Niegsch Baflkan Murahhas Üye Genel Müdür 2011 YILI FAAL YETLER HAKKINDA YÖNET M KURULU RAPORU Dominikus Golsong Ralf Marx Cabrera Burcu Yaz c o lu Ahmet Eren Erbabacan Mehmet Tuluy Ergörül Atok lhan Hüseyin Mehmet K z ltay Ekrem Nevzat Öztangut DENETÇ LER Mehmet Tanju Polatkan Haflim Onat Y ld r m Baflkan Yard mc s Üye Mali fller Direktörü (31 A ustos 2011 tarihinde kadar) Üye Mali fller Direktörü (1 Eylül 2011 tarihinden itibaren) Üye Üye Üye Üye (27 Nisan 2011 tarihine kadar) Üye (27 Nisan 2011 tarihinden itibaren) Üye (27 Nisan 2011 tarihinden itibaren) Denetçi Denetçi Sayg de er Hissedarlar m z, 31 Aral k 2011 itibariyle sona eren mali y la iliflkin düzenlenen Y ll k Faaliyet Raporu ekte de erlendirmelerinize sunulmaktad r. Son birkaç y lda, dünya ekonomisini etkileyen bir dizi olay yaflanm flt r. Bu süreçte, Türkiye ekonomisi 2010 y l nda güçlü tüketici talebinden destek alarak birçok Avrupa pazar ndan daha h zl toparlanm fl ve 2011 y l nda da yüzde 8,5 büyüme oran ile dünyan n en h zl büyüyen ekonomilerinden biri haline gelmifltir. Türkiye ekonomisindeki bu h zl geliflmeye paralel olarak artan tüketici güveniyle desteklenen h zl büyümeyle beraber Türkiye pazar, Avrupa ve komflu ülke pazarlar n yine geride b rakm flt r. Ancak 2011 y l boyunca Türkiye ekonomisine daha detayl bak ld nda, y l n ilk yar s nda güçlü bir büyümenin yafland n ve ikinci yar s nda büyümenin yavafllad n, son çeyrekte ise yaln zca yüzde 5,4 düzeyinde bir büyümenin gerçekleflti ini görmekteyiz. Türkiye yenileme lastik pazar nda da 2011 y l n n ilk yar s ndaki güçlü büyümenin ard ndan y l n ikinci yar s nda, y l n genelinde gözlenenden daha düflük bir büyümenin gerçekleflmesiyle birlikte, Türkiye ekonomisinde gözlenen durum ile benzer bir tabloyla karfl lafl lm flt r. Ayr ca lastik sektörü, özellikle 2011 y l n n ikinci yar s nda, enflasyon ve hammadde fiyatlar n n, özellikle do al ve sentetik kauçuk fiyatlar n n artmas neticesinde maliyetler aç s ndan olumsuz olarak etkilenmifltir. Yukar da ifade edilen ekonomik ortama ra men Goodyear Lastikleri T.A.fi., tüm ifl birimlerinde gösterdi i yüksek performans n neticesi olarak, malzeme/girdi maliyetlerindeki art fllar etkin bir biçimde yönetmifl ve hammadde d fl ndaki girdilerin maliyetlerini azaltarak kar nda önemli bir art fl sa lamay baflarm flt r. Özellikle otomotiv ve y l n ikinci yar s nda ihracat pazarlar m zda görülen talep art fl, kapasitemizi daha iyi kullanmam z ve bu sayede hem Adapazar hem de zmit te bulunan fabrikalar m z n üretimini art rarak daha etkin bir maliyet yap s na ulaflmam z sa lam flt r. Ancak Türkiye ekonomisindeki büyümenin yavafllamas ve Avrupa daki belirsizlik, 2011 y l n n son çeyre inde geç gelen k fl mevsimiyle birleflince, bu durum Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin genel performans n da etkilemifl ve tüm ifl birimlerinden, özellikle de ihracat pazarlar ndan gelen düflük talep, fabrikalar m z n kapasitesini tam olarak kullan lmamas na sebep olmufltur. De iflken ve zor tahmin edilebilir bu ifl ortam n daha iyi yönetebilmek için, Bilgi Teknolojileri altyap m z gelifltirmenin, iç süreçlerimizi iyilefltirmenin, iflletme sermayemizi daha verimli yönetmenin ve fabrikalar m za sürekli yat r m yapman n önemini 2011 y l nda bir kere daha gördük. fiirketimiz; y l boyunca Sat fl ve Operasyonel Planlama üzerine daha fazla yo unlaflarak, fiirketin depolama alan n n geniflletilmesi, fiirkete yeni ifl arkadafllar m z n kat lmas ve çal flanlar m z n e itimine verilen önemin sürdürülmesi dahil olmak üzere fiirketin tedarik zinciri bölümünü de güçlendirmifltir. Ayr ca Goodyear Lastikleri T.A.fi., tüketici ve ticari segmentlerinde yenilikçi ürünler piyasaya sunarak ve böylece ürün portföyünü daha da gelifltirerek ve yenileyerek, ana markas olan Goodyear a yat r m yapmay sürdürmüfltür. Mevcut ve yeni da t m ortaklar m zdan, yeni organizasyon yap m z ve uygulamalar m zdan, ayr ca Goodyear n Türkiye de önde gelen flirket ve markalardan biri olmas n sa layan çal flanlar m z n heyecan ve bilgisinden ald m z kuvvetle, de iflkenlik ve tahmin edilememe gibi özelliklerle kendisini belli eden yeni ifl koflullar nda baflar l olmaya kendimizi haz r hissediyoruz. Sözlerimi bitirirken; müflterilerimize, tedarikçilerimize ve ifl arkadafllar m za verdikleri güçlü destekleri için ve siz de erli hissedarlar m za fiirketimize duydu unuz güvenden ötürü en içten teflekkürlerimi sunmak isterim. Sayg lar mla, Andreas Niegsch Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür 04 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

4 FAAL YETLER M Z Goodyear n Yeni K fl Lasti i UltraGrip 8 le K fl fiartlar nda Güvenli Yolculuk Goodyear, patentini ald 3D-BIS (3 Boyutlu Blok Kilitleme Sistemi) Teknolojisi ne sahip ilk yönlü k fl lasti i olan yeni UltraGrip 8 k fl lasti ini Türk tüketicilerine sundu y l ndan bu yana birçok uluslararas test dergileri ve kurulufllar taraf ndan düzenlenen testlerde birincilik kazanan UltraGrip ailesinin en yeni üyesi UltraGrip 8 in bas n lansman nda detayl bilgi veren Goodyear Tüketici Lastikleri Pazarlama Müdürü Melih Evcimen, özellikle s cakl n +7 derecenin alt na düfltü ü aylarda, yaz lastiklerinin hamur bileflimleri nedeniyle sertleflerek artan fren mesafesine ve azalan yol tutufluna neden oldu unu belirtti. Goodyear n yeni k fl lasti i UltraGrip 8, sahip oldu u 3 Boyutlu Blok Kilitleme Sistemi Teknolojisi sayesinde lastik s rt ndaki k lcal kanallar n yolu s k ca kavramas n sa lar. Goodyear mühendisleri taraf ndan gelifltirilen bu teknolojiyle; yüksek k lcal kanal yo unlu u sayesinde buzda ve karda ekstra yol tutuflu sa lan r. Hem slak hem kuru yollarda da mükemmel kontrol ve fren performans sa layabilmek için lastik bloklar n n gerekti i yerde birbirine kilitlenmesi ve böylece s k ve sa lam olmas gerekti inin alt n çizen Evcimen, UltraGrip 8 hem karl ve buzlu hem slak hem de kuru zeminlerde güvenli bir k fl performans sunar. Böylece sürücüler, her koflulda yolculuklar na güvenle devam edebilirler dedi. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 Art k Türkiye de! GOODYEAR, Ultra Yüksek Performans (UYP) lastik tüketicilerinin en temel beklentisi olan gelifltirilmifl k sa fren mesafesi için, devrim niteli indeki ActiveBraking (Aktif Frenleme) Teknolojisi ne sahip Eagle F1 Asymmetric 2 yi gelifltirdi. spanya n n Seville flehrinde fiubat ay nda dünya lansman yap lan Eagle F1 Asymmetric 2, Nisan 2011 de Türk tüketiciler ile bulufltu. Goodyear n ActiveBraking (Aktif Frenleme) Teknolojisi ile gelifltirdi i Eagle F1 Asymmetric 2; çapraz katmanl gövde yap s ve lasti in yol ile temas n art ran yeni silika s rt hamur bileflimi sayesinde, kuru ve slak zemin yol tutuflu ve frenleme performans ile ultra yüksek performans lastik segmentine yeni standartlar getiriyor. Eagle F1 Asymmetric 2 nin ActiveBraking (Aktif Frenleme) Teknolojisi, fren yaparken lasti in yolla temas yüzeyini art r yor. Konvansiyonel lastik bloklar frenleme esnas nda hiçbir de ifliklik göstermezken, Eagle F1 Asymmetric 2 nin s rt nda yer alan bloklar, özel tasarlanm fl 3 boyutlu deseni sayesinde, frenleme an nda uygulanan fren kuvveti ile birlikte, lasti in yere temas etti i yüzeyi art r yor. Daha fazla temas alan lasti in zemine tutuflunu art r yor, böylece durma mesafesi k sal yor. Goodyear n, spanya da gerçeklefltirdi i Eagle F1 Asymmetric 2 Tan t m Toplant s na, Borusan Otomotiv, Do ufl Otomotiv, Toyota ve Çiftçiler baflta olmak üzere araç servislerinden de kat l m gerçekleflti. fiubat 2011 tarihlerinde Ispanya n n Seville kentinde gerçekleflen tan t m toplant s na kat lan Türkiye otomotiv bas n temsilcileri ve araç servisleri yöneticileri, Goodyear n yeni lasti ini hem pistte hem de flehiriçi trafikte deneme f rsat yakalad lar. Tan t m yap lan lasti i deneyen misafirler, yeni Eagle F1 Asymmetric 2 nin özellikle viraj performans ve yol tutuflunun çok baflar l oldu unu belirttiler. 06 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

5 FAAL YETLER M Z EfficientGrip, Yeflil novasyon Ödülünü Kazand Goodyear, ürünleri çevresel etkiye duyarl flirketlere ve sürdürülebilir kalk nmay destekleyen giriflimlere yönelik Lüksemburg merkezli Greenworks kuruluflu taraf ndan ödüllendirildi. Goodyear n en ileri malzeme ve üretim tekniklerini kullanarak gelifltirdi i Goodyear EfficientGrip lasti i The Green Innovation Award / Yeflil novasyon Ödülü ne lay k görülürken, Mart 2011 de Türkiye de lansman yap lm fl olan Marathon LHT II ticari araç lasti i de Yeflil Ürünler kategorisinde ikincilik elde etti. 50 CEO ve flirket liderinden oluflan bir jüri taraf ndan verilen ödüller ile ilgili konuflan Goodyear Lüksemburg Inovasyon Merkezi Genel Müdürü Marc Junio, Bu ödül, Goodyear Inovasyon Merkezi tak m n n yaln zca EfficientGrip lasti inde de il, yeni gelifltirdi imiz tüm lastiklerimizde kullan lan yenilikçi teknolojilerle CO 2 sal n m n azaltmak amac yla sarf etti i çabalar takdir etmektedir dedi. Devrim Yaratan Yak t Tasarrufu Teknolojisi Goodyear, gelifltirdi i FuelSaving (Yak t Tasarrufu) Teknolojisi ni, ilk olarak EfficientGrip lasti inin üretiminde kulland. Bu teknolojinin Goodyear EfficientGrip in daha fazla yak t tasarrufu, daha az harcama ve daha temiz çevre hedefleri do rultusunda gelifltirildi ini vurgulayan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif flöyle dedi: Goodyear n yeni Yak t Tasarrufu Teknolojisi ile gelifltirilen Goodyear EfficientGrip lastikleri; çok düflük yuvarlanma direnci ve daha fazla kilometre performans sunuyor. Yak t tasarrufu ve düflük karbondioksit sal n m hedeflendi inde en temel performans göstergesi, düflük yuvarlanma direncidir. Goodyear EfficientGrip, sahip oldu u düflük yuvarlanma direnci sayesinde, önde gelen rakiplerine göre y lda 30,6 litre yak t tasarrufu sa lar. Di er bir deyiflle; ayn miktar yak tla, y lda 385 km daha fazla yol al nabilir. Raif, Renault nun Yeni Elektrikli Fluence modeli için tercihini Goodyear EfficientGrip lasti inden yana kulland n n alt n çizerek, Lastiklerin yuvarlanma direnci seviyesi özellikle Renault Fluence Z.E gibi akü ile çal flan bir araban n performans için önemli bir parametredir. Yeni EfficientGrip lastiklerimizin sahip oldu u FuelSaving (Yak t Tasarrufu) Teknolojisi nin Renault taraf ndan tercih edilmesinden dolay gurur duyuyoruz dedi. Berger, Goodyear Marathon LHT II Lasti inin Avantajlar n Onaylad Goodyear Marathon LHT II, yeni nesil BERGERecotrail yar römorklar n verimlilik hedeflerine önemli bir katk da bulunuyor. Avusturyal hafif römork üreticisi Berger fiirketi, yeni BERGERecotrail markas alt nda en yeni nesil römorklar n piyasaya sürdü. fiirket flu anda tafl mac l k verimlili i bak m ndan ç tay daha da yükselterek, yüksüz a rl k ve aç k kasa yar - römorklar alan nda Avrupal römork üreticileri aras nda yaklafl k yirmi y ll k liderli ini sürdürüyor. Berger Otomotiv Mühendislik Direktörü Dr. David Gulda bir kamyon lasti i için flartlar n aç klad. Gulda, Lastik, her bir Berger römork için asli bir önem tafl yor. Bu, güvenlik ve çal flma performans ndan ödün vermeden tafl ma yükünü art rabilmek için a rl n n optimize edilmesi ve mümkün oldu unca hafif olmas anlam na geliyor dedi. Sözlerine "Goodyear Marathon LHT II, yeni nesil BERGERecotrail yar römorklar n verimlilik hedeflerine önemli bir katk da bulunmufltur. Goodyear, Marathon LHT II lastikleri ile karayolu navlun tafl mac l nda yeflil teknoloji kullanarak optimum ekonomi ile ekolojiyi birlefltirmektedir diyerek devam eden Gulda, Yeni römorklar 2010 sonbahar ndan bu yana üretilmektedirler. O tarihten beri yaklafl k 500 römork siparifl edilmifl ve bunlar n yar s teslim edilmifltir. Müflterilerden gelen geri bildirim son derece olumludur: Goodyear Marathon LHT II lastikleri römorklarla kusursuz bir uyum içindedir dedi. Goodyear, Bir Kez Daha Amerika n n En Sayg n Otomotiv fiirketi Seçildi Goodyear, Forbes Magazin ve Reputation Institue (RI) taraf ndan yap lan de erlendirmede dört y l üst üste Amerika n n En Sayg n Otomotiv fiirketi seçildi. Goodyear fiirketi; Forbes Dergisi nin dünyan n en büyük sayg nl k araflt rma flirketlerinden biri olan Reputation Institute(RI) ile 6 y ld r tekrarlad kurumsal itibar anketinde, listede yer alan tek lastik üreticisi oldu. Bu araflt rma; genel olarak tüketicilerin, dünyan n en büyük flirketlerine olan güven, sayg nl k ve takdirlerini ölçmek amac ile yap l yor. Liste; tüketicilerin ABD nin en büyük 150 flirketine yönelik genel sayg s n, güvenini, itibar n, be enisini ölçen ABD Sayg nl k Tüketici Görüflü Anketi sonuçlar na dayan yor. Sonuçlar; RI n n 7 sayg nl k boyutu olan: ürün / hizmetler, yenilikçilik, ifl alan, vatandafll k, yönetim, liderlik ve performans ölçümlemelerine göre belirlendi y l araflt rmalar sonuçlar na göre tüketiciler, en çok firmalar n üstün kaliteli ürün ve hizmetlerinden etkileniyor. Sonucu de erlendiren Goodyear Yönetim Kurulu Baflkan ve CEO Richard J. Kramer, Bu takdir ve onay n halka aç k bir araflt rman n sonucu olmas, bir baflka deyiflle bizim lastiklerimizi alan ve Goodyear a güvenen tüketicilerin görüflleri do rultusunda belirlenmifl olmas, Goodyear için son derece anlaml d r. Bu baflar ; üstün ürün ve hizmet kalitemizin, yak t tasarrufu teknolojisiyle gelifltirilen yenilikçi lastiklerimizin, tüketicilerimiz taraf ndan de er gördü ünün güçlü bir kan t d r dedi. Premio, 4 Yeni Ma azas yla Türkiye deki Büyümesini Sürdürüyor Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin tescilli h zl otomobil servisi markas Premio, yeni ma azalar n stanbul Okmeydan, zmir Urla, Bursa Mudanya Yolu ve Ayd n Kufladas nda hizmete sundu. Yeni Premio Express ma azalar ndan zmir in Urla ilçesindeki Al nteri Oto, 2003 y l ndan beri Goodyear bayisi olarak çal fl rken yine Urla da Premio Express ma azas olarak faaliyet göstermeye bafllad y l ndan beri Goodyear bayisi olarak hizmet veren Cevat Yal mo ullar ise Aral k 2010 dan itibaren, en son teknolojik ekipmanlar ile Mudanya Yolu ndaki Cevat Yal mo ullar 2 flubesinde Premio bayi olarak hizmet vermeye bafllad. Ayd n merkez, Kufladas ve Mu la'da hizmet veren Lena Otomotiv, Ocak 2011'de Premio olarak faaliyet göstermeye bafllad. stanbul Okmeydan ndaki Genç Otomotiv ise 1991 den beri Goodyear bayisi olarak hizmet verirken Ocak 2011'de Premio bayili i ald. Premio Kütahya da! Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin tescilli h zl otomobil servisi markas Premio, Haziran 2011 tarihinde açt yeni ma azas ile Kütahya daki tüketicilerine hizmet sunmaya bafllad. Böylece; baflta lastik sat fl olmak üzere, jant, akü, madeni ya, silecek, paspas ve çeflitli aksesuarlar ile Türkiye de 2007 y l ndan bu yana hizmet veren Premio ma azalar n n say s 54 e ulaflt. Goodyear Perakende Sat fl Müdürü Tolga Kalafato lu, Bu konsept yaln zca lastik sat fl için de il, otomobilin ihtiyaçlar n tek bir yerden, kaliteli ve e itimli personelle karfl lamak üzere kurmufl oldu umuz bir zincir. Bu zinciri tüm Türkiye'de yaymaya devam edece iz dedi. Premio nun, Türkiye deki 55 inci Ma azas Ankara da Aç ld Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin tescilli h zl otomobil servisi markas Premio, en yeni ma azas n 21 Ekim Cuma günü Ankara da açt. Baflta lastik sat fl olmak üzere, jant, akü, madeni ya, silecek, paspas ve çeflitli aksesuarlar ile Türkiye de 2007 y l ndan bu yana hizmet veren Premio Ma azalar n n say s 55 e ulaflt y l ndan bu yana Ankara CEPA AVM de Premio bayisi olarak hizmet veren Technocar, Cepa aç k otopark alt ndaki yeni flubesi ile tüketicilere ürün ve hizmet sunmaya devam edecek. Premio nun 08 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

6 FAAL YETLER M Z Ankara'daki yeni ma azas n n, aç l fl nda konuflan Goodyear Türkiye Genel Müdürü Andreas Niegsch Goodyear n Almanya dan bafllay p Türkiye ye uzanan zincirinin büyümesi ve geliflmesi iflimiz için son derece önemlidir dedi. Niegsch, konuflmas nda pazar trendlerinin önünde yer alman n, pazara daha yak n olup ifl ortaklar ve onlar n müflterileri için neyin önemli oldu unu iyice anlamaktan geçti inin alt n çizdi. Goodyear, Tüketicileri Yol Güvenli inde Lastiklerin Önemi Hakk nda Bilgilendirmeyi Sürdürdü Goodyear, Haziran 2011 boyunca seçilmifl al flverifl merkezleri ve benzin istasyonlar nda düzenledi i etkinliklerle tüketicilere yol güvenli inde dikkat edilmesi gereken konular aktard. Bu etkinliklerde tüketiciler, Goodyear n sahip oldu u zengin yaz lasti i serisini inceleme ve araçlar n n lastik difl derinliklerini ölçtürme f rsat da buldular. Goodyear n 22 binden fazla araçta gerçeklefltirdi i lastik difl derinli i ölçümleri, her 100 araçtan 4 ünün lastiklerinin çok tehlikeli seviyelerde afl nd n gösterdi. Güvenli sürüfl için büyük önem teflkil eden bu ölçümler ayr ca, her 100 araçtan 29 unun lastiklerinin iyi durumda oldu unu, 67 sinin ise normal s n rlar içinde kalmas na ra men yak n gelecekte de ifltirilmedi i taktirde tehlike s n r na girece ini gösterdi. Haziran ay boyunca stanbul, zmir, Ankara, Antalya ve Eskiflehir de gerçekleflen aktivitelerde, Goodyear standlar na gelen sürücüler, yol güvenli i konusunda bilgi al rken hem e lenceli hem e itici bir yar flmaya kat larak çeflitli hediyeler kazand. Ayr ca standlar ziyaret edenlere, Goodyear yaz lastikleri ve güvenli sürüfl hakk nda detayl bilgiler içeren bir kitapç k da t ld. Goodyear, Tüketicilerini K fl Lastikleri Hakk nda Bilgilendirmeyi Sürdürdü Goodyear, Türkiye genelinde belirlenen al flverifl merkezlerinde kurulan standlarda, sürücülere k fl lastiklerinin kullan m ve sahip oldu u güçlü k fl serisi UltraGrip lastikleri hakk nda bilgi verdi. Lastik difl ölçümlerinin de yap ld aktivitelerde, yaklafl k 20 bin arac n lastik difl derinlik seviyeleri tespit edildi ve araç sahipleri bilgilendirildi. Goodyear n her y l düzenli olarak gerçeklefltiridi i bu çal flmalar kapsam nda, sonuçlar n, yaz döneminde elde edilen sonuçlara göre daha olumlu oldu u görüldü yaz döneminde yap lan ölçümlerde her 100 araçtan 4 ünün lastikleri tehlike seviyesinde iken bu sene tüketicilerin araç lastikleri konusunda daha özenli oldu u ve her 100 araçtan sadece 3 ünün tehlike s n r nda bulundu u aç kland. Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif, Goodyear n her zaman tüketicilerini bilinçlendiren, e itici bir rol üstlendi inin alt n çizerek, Tüketiciler; araçlar için en do ru lasti i seçerken, güvenlik ve performans özelliklerinin yan s ra; araçlar n n teknik özelliklerini, yol koflullar n ve sürüfl al flkanl klar n da de erlendirmelidir. +7 derecenin alt ndaki s cakl klarda k fl lasti i kullan lmas güvenlik için çok önemlidir. Biz Goodyear olarak, bu aktivitelerimizle, tüketicilerimizi hem araçlar için do ru lastik seçimi ve güvenli sürüfl, hem de zengin k fl serisi UltraGrip lastiklerimiz hakk nda bilgilendiriyoruz dedi. Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear le Yollarda Beraber, Y llarca Beraber... Goodyear, Yol Arkadafl m etkinli i ile Mart 2011 den Haziran a kadar tüm Türkiye yi dolafl p kamyoncu dostlar yla biraraya geldi. Kooperatifleri ziyaret eden Goodyear yetkilileri kamyon lasti i segmentinde sunduklar yenilikleri Yol Arkadafl m aktivitesine kat lan kamyoncularla paylafl rken, Goodyear ürünleri, sat fl sonras hizmetler ve kampanyalar, yeni ürünler hakk nda kat l mc lar bilgilendirdi. Geçen y l Yol Arkadafl m aktivitelerine kat lan ve Goodyear lastiklerini deneyen kamyoncular da ürünler ile ilgili olumlu görüfllerini kat l mc larla paylaflt lar. Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear, gerçeklefltirdi i bu aktivite ile zamanlar n n büyük bir k sm n yollarda, direksiyon bafl nda geçiren bireysel kamyoncular dinleme, onlar n beklentilerini ve ihtiyaçlar n daha iyi anlama flans da bulurken Türkiye genelinde toplam 62 noktada gerçeklefltirilen aktivite ile yaklafl k 7 bin kamyoncuya ulaflt ve kilometre yol kat etti. Para iadesi garantisi ile Goodyear ürünlerini rahatl kla deneme f rsat bulan kamyoncular çeflitli yar flmalar ile pek çok hediye kazand lar. Geçen senelerde yap lan aktiviteler ile seçilen marka elçilerine bu y l 178 yeni marka elçisi daha eklenirken Goodyear ekibi de elçileriyle güçlenmeye ve her y l daha çok kamyoncuya ulaflmaya devam ediyor. Goodyear, Uzun Yol Otobüs Sürücülerini Güvenli K fl Sürüfl Teknikleri Konusunda Bilgilendirdi Goodyear n, sürücüleri güvenli sürüfl konusunda bilinçlendirme çal flmalar n n bir parças olan ve yaz döneminde kamyon sürücülerine yönelik bafllat lan sürüfl güvenli i e itimlerinin devam niteli indeki çal flma her ilde 3 er gün ve 4 er defa tekrarland. lki stanbul Esenler Otogar nda gerçekleflen ve zorlu, so uk hava koflullar na ra men sürücülerden yo un ilgi gören aktiviteler Ekim ay boyunca Ankara ve Diyarbak r illerinde devam etti. K fl sürüfl güvenli i ve k fl lastiklerinin önemi konusunda ayr nt l biçimde bilgilendirilen sürücüler, etkinlik sonunda K fl Sürüfl Güvenli i sertifikas almaya hak kazand. Etkinlikler dahilinde yap lan bilgi yar flmalar nda birinciye Ki l marka kazak, ikinciye ise Goodyear günefl gözlü ü hediye edildi. Güç Birli i Toplant lar 2011 Y l nda Devam Etti Goodyear; 2010 y l n n son çeyre inde Ultra Yüksek Performans (UYP) ile 4x4 ürün gruplar için bayileri ile birlikte bafllatt çal flmalar na 2011 y l nda da devam etti. Güç Birli i toplant lar n n sonucunda, fiirketin güçlü ve gelifltirilmesi gereken yönlerini tart flarak UYP ve 4x4 ürün gruplar ndaki performans n Bir üst basama a s çratmak için at lmas gereken ad mlar birlikte belirlediklerini ifade eden Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Müdürü Melih Evcimen, Bayilerimiz taraf ndan önerilen aksiyon ad mlar program n flekillenmesinde çok önemli katk lar sa lad. Toplant lar sonras nda gelifltirilmesi gereken yönlerimizi, müflteri beklentileri ve stratejilerimiz gözününde bulundurularak çeflitli projeler gelifltirdik dedi. Goodyear, Uluslararas Nakliye Firmalar le Buluflmaya Devam Etti Goodyear, 15 Haziran 2011 de Istanbul da gerçeklefltirdi i filo aktivitesinde 120 uluslar aras firma temsilcisi ile bir araya geldi. Goodyear bayileri Aydo anlar, Koplas, Tatkap, Isot Lastik ve Mollao lu nun da kat ld etkinlikte, kat l mc lar Goodyear n yeni ürünleri hakk nda bilgi edinirken e lenceli vakit geçirme f rsat da yakalad lar. Bu y l Goodyear n Türkiye deki 50. y l n kutlad klar n belirterek konuflmas na bafllayan Goodyear Türkiye Genel Müdürü Andreas Niegsch, Goodyear Tire & Rubber Company, 113 y l önce kuruldu. O zamandan bu yana, ürünlerimizin performans n iyilefltirmek için daima yenilikler yapt k. Böylece, günlük operasyonlar n zda gerekli olan ürün ve hizmetleri içeren çözümleri sizlere sunabiliyoruz dedi. 10 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

7 FAAL YETLER M Z Premio, Daha Güvenli ve Kaliteli Hizmet çin Çal flanlar n E itiyor Premio mekanikerleri, Nisan tarihleri aras nda stanbul da yer alan e itim merkezinde, sektöründe dünya lideri Amerikan TRW Automotive firmas n n uzmanlar ile ortaklafla haz rlanan Modern Fren Sistemleri Tamir ve Bak m konulu e itime kat ld. Türkiye genelinden 37 Premio mekanikerinin kat ld e itimde, kat l mc lar teorik ve pratik olmak üzere temel fren sistemi çal flma prensipleri ile fren sistemi parçalar n n kontrolü ve bak m hakk nda bilgilendirildi. E itimin ikinci günü, e itim merkezindeki araç üzerinde, fren hidroli i de iflim cihaz yla ya de ifltirmenin ve fren hidroli inin önemi anlat ld. Sonras nda, yeni nesil araçlarda kullan lmas gereken, Ar za Tespit Cihaz, yani Diagnostik Test Cihaz bir araca ba lanarak kat l mc lara pratik e itim verildi. Bu e itime kat lan mekanikerler ile, ideal bir Premio h zl oto servisindeki davran fl standartlar n ve sunulmas gereken servisleri anlatan Araç Güvenlik Kontrolü e itimi de bir kez daha paylafl ld. Goodyear, Kamyon Lasti i Alana fl Tulumu Hediye Etti Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear, Yollarda Beraber, Y llarca Beraber diyerek 1 Ocak- 31 Mart tarihleri aras nda Goodyear kamyon lasti i alan tüketicilerine, ifl tulumu hediye etti. Goodyear bayilerinden Goodyear marka, iki adet kamyon lasti i veya dört adet minibüs/kamyonet lasti i sat n alan Goodyear kullan c lar, ifl tulumu sahibi oldu. Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear dan S ms cak Kampanya Goodyear, kamyon ve otobüs sürücülerine ald klar lastik karfl l nda Ki l markas n n Goodyear için özel olarak üretti i kazaklardan hediye etti. Goodyear, so uk k fl aylar nda yol arkadafllar n düflünerek, 1 Ekim - 30 Kas m 2011 tarihleri aras nda süren kampanyas nda 2 adet Goodyear marka ön aks veya çeker aks kamyon ya da otobüs lasti i alan sürücülere Ki l marka yün kazak hediye etti. Goodyear lastiklerinin, tüketicilerin ilk tercihleri aras nda oldu unu vurgulayan Goodyear Ticari Lastikler Pazarlama Müdürü Faruk Uslu, Bunun ard nda yatan en önemli unsur; ürün ve teknoloji gelifliminde uzun y llara yay lan yat r mlar m z sonucu ulaflt m z kalite ve güvenilirliktir. Goodyear olarak, bu kampanya ile dostlar m za bize duyduklar güven için teflekkür ediyoruz dedi. Goodyear Alan Navigasyon Cihaz Kazand Tüketicilerine sundu u ürün ve hizmetlerde her zaman yol güvenli ine odaklanan Goodyear, Türkiye yol flartlar nda her zaman ihtiyaç duyulan navigasyon cihazlar n ülke çap nda düzenledi i kampanya ile müflterilerine sundu. 15 Eylül-15 Aral k 2011 tarihleri aras nda gerçekleflen kampanya ile Goodyear bayilerinden 4 adet yaz, k fl binek veya 4x4 lastik alan müflteriler, 3.5 inch Piranha Neo veya 5 inch Piranha Infiniti HD navigasyon cihaz almaya hak kazand. Sevdiklerinizle güven içinde yolculuk edebilmek, arac n zdan bekledi iniz performans alabilmek için do ru lastik seçiminin önemini vurgulayan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif, S n f n n en iyi lastiklerini sunan Goodyear, bu kampanya ile bayilerinden 4 adet yaz veya k fl binek veya 4x4 araç lasti i alan müflterilerine navigasyon cihaz hediye etti. Böylece sürücüler de tüm dikkatlerine yola vererek daha güvenle seyahat etme flans n yakalad lar dedi. Premio dan, Trafik Haftas Kapsam nda Ücretsiz Araç Güvenlik Kontrolü Kampanyas Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) Trafik E itim ve Araflt rma Daire Baflkanl yla birlikte bir sosyal sorumluluk kampanyas bafllatan Premio, müflterilerine ücretsiz araç güvenli i kontrolü yaparken ayn zamanda yol güvenli i ile ilgili bilgi paylafl m nda da bulundu. Ankara Kirazlar Premio Lastik ve Oto Servisi nde gerçeklefltirilen organizasyonda konuflan Goodyear Perakende Sat fl Müdürü Tolga Kalafato lu, Goodyear olarak biz tüketicilerimize verdi imiz vaadin temelini, onlar en iyi kalitede ürünler ve hizmetler sunarak desteklemek prensibi üzerine infla ettik. Bu prensipler çerçevesinde, halk m z n yol güvenli i konusunda bilinçlenmesi için de elimizden geleni yap yoruz. Bu y l, 7-13 May s ta kutlanan Karayolu Güvenli i ve Trafik Haftas kapsam nda, 5 May s-30 Haziran tarihleri aras nda yurt çap ndaki Premio servislerimizde ücretsiz araç güvenlik kontrolü uygulamas bafllatt k dedi. Emniyet Genel Müdürlü ü Trafik E itim ve Araflt rma Dairesi Baflkan Yusuf Avan ise Ölümlü trafik kazalar nda sürücü hatalar kadar güvensiz ve yol kontrolleri yap lmam fl araçlar n da büyük pay var. Goodyear n perakende sektöründeki güçlü markas Premio ile bafllatt m z bu kampanya sayesinde, trafik ve araç güvenli i konusunda halk m z bilinçlendirmeyi hedefledik dedi. Goodyear, Bayi E itimlerini 2011 Y l nda Sürdürdü Daha etkili iletiflim platformlar yaratmak amac yla Eylül de Ankara da, 26 Eylül de zmir de ve 4 5 Ekim de stanbul da bayileriyle buluflan Goodyear, müflterileri karfl s nda Goodyear n yüzü ve ilk temas noktas olan bayilerine duydu u inanc ve güveni bir kere daha vurgulad. E itim program na kat lan bayilerin; Goodyear n yeni ürünleri ve lastik teknolojileriyle ilgili detayl bilgi alma flans na sahip oldu u toplant larda konuflma yapan Goodyear Türkiye Genel Müdürü Andreas Niegsch, Türkiye de bu y l 50. y l m z kutlamaktan dolay büyük mutluluk duyuyoruz. Yenilik Goodyear n DNA s nda var ve bu bizim temel gücümüz. Bizim için baflar ; rekabetin bir ad m önünde olmak ve her zaman fark yaratan yenilikçi ürün ve teknolojileri piyasaya sunmaktan geçiyor. Bu baflar da, bayilerimiz arac l yla tüketicilerimizle kurdu umuz iliflkinin önemli bir pay bulunuyor dedi. 12 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Goodyear Lastikleri T.A.fi. Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55 www.goodyear.com.tr

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Vehbi Koç

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Vehbi Koç En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans Kurumsal Yönetim Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır. Sayı:2 Nisan 2008 bir baflar hikayesi: Vehbi Koç 19Yüzy ll k 34 Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk profili 38 Bir

Detaylı