Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Goodyear Lastikleri T.A.fi."

Transkript

1 Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2011 Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli stanbul Tel:(212) Faks: (212)

2 2011 FAAL YET RAPORU Ellibirinci Hesap Y l Ortaklar Genel Kurul Toplant s 26 Nisan, 2012 Gündem Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Raporu Faaliyetler Mali Sonuçlar Goodyear Lastikleri T.A.fi. 31 Aral k 2011 ve 2010 Tarihli Bilançolar 31 Aral k 2011 tarihinde sona eren döneme ait Gelir Tablolar 31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y la ait Mali Tablolara liflkin Aç klay c Notlar Özsermaye De iflim Tablosu Ba ms z Denetim Raporu Denetçiler Raporu Zorunlu Bilgiler Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu GÜNDEM 1. Baflkanl k Divan 'n n teflkili. 2. Toplant Tutana 'n n Genel Kurul ad na imzalanmas konusunda Baflkanl k Divan 'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Ba ms z Denetçi Raporlar n n okunmas y l nda yap lan ba fllar hakk nda Genel Kurul a bilgi verilmesi flah slar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmedi i hakk nda Genel Kurul da hissedarlara bilgi verilmesi. 6. fiirketin 2011 y l Bilançosu ve Gelir Tablosu'nun görüflülmesi ve onaya sunulmas. 7. Yönetim Kurulu nun, 2011 y l kar n n da t lmas ve kar da t m tarihi konusundaki önerisinin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi say l Kanun uyar nca 2011 y l nda yap lan 2006, 2007, 2008, 2009 y llar na iliflkin ödemelerin ola anüstü ihtiyatlardan karfl lanmas n n Genel Kurul un onay na sunulmas. 9. Ayr lan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanm fl olan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulmas 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aklanmas n n onaya sunulmas. 11. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi say s n n belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi. 12. SPK n n Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince, Esas Sözleflme de yap lacak zorunlu de iflikliklerin görüflülmesi ve onaya sunulmas. 13. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenmifl bulunan Ücretlendirme Politikas konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi. 14. Yönetim Kurulu Üyeleri nin huzur haklar ve denetçi ücretlerinin belirlenmesi. 15. fiirketin Denetim Komitesinin teklifi uyar nca Yönetim Kurulu taraf ndan yap lan Ba ms z Denetim Kuruluflu tayininin onaya sunulmas y l hesap dönemi ve izleyen y llara iliflkin kar da t m politikalar n n ortaklar n bilgilerine sunulmas. 17. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde zikredilen müsaadenin verilmesi. 18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunlar n efl ve ikinci dereceye kadar kan ve s hri yak nlar na, fiirket veya ba l ortakl klar ile ç kar çat flmas na neden olabilecek nitelikte ifllem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu ifllemler hakk nda genel kurulda bilgi verilmesi. 19. Dilekler. 02 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

3 YÖNET M KURULU ÜYELER Andreas Niegsch Baflkan Murahhas Üye Genel Müdür 2011 YILI FAAL YETLER HAKKINDA YÖNET M KURULU RAPORU Dominikus Golsong Ralf Marx Cabrera Burcu Yaz c o lu Ahmet Eren Erbabacan Mehmet Tuluy Ergörül Atok lhan Hüseyin Mehmet K z ltay Ekrem Nevzat Öztangut DENETÇ LER Mehmet Tanju Polatkan Haflim Onat Y ld r m Baflkan Yard mc s Üye Mali fller Direktörü (31 A ustos 2011 tarihinde kadar) Üye Mali fller Direktörü (1 Eylül 2011 tarihinden itibaren) Üye Üye Üye Üye (27 Nisan 2011 tarihine kadar) Üye (27 Nisan 2011 tarihinden itibaren) Üye (27 Nisan 2011 tarihinden itibaren) Denetçi Denetçi Sayg de er Hissedarlar m z, 31 Aral k 2011 itibariyle sona eren mali y la iliflkin düzenlenen Y ll k Faaliyet Raporu ekte de erlendirmelerinize sunulmaktad r. Son birkaç y lda, dünya ekonomisini etkileyen bir dizi olay yaflanm flt r. Bu süreçte, Türkiye ekonomisi 2010 y l nda güçlü tüketici talebinden destek alarak birçok Avrupa pazar ndan daha h zl toparlanm fl ve 2011 y l nda da yüzde 8,5 büyüme oran ile dünyan n en h zl büyüyen ekonomilerinden biri haline gelmifltir. Türkiye ekonomisindeki bu h zl geliflmeye paralel olarak artan tüketici güveniyle desteklenen h zl büyümeyle beraber Türkiye pazar, Avrupa ve komflu ülke pazarlar n yine geride b rakm flt r. Ancak 2011 y l boyunca Türkiye ekonomisine daha detayl bak ld nda, y l n ilk yar s nda güçlü bir büyümenin yafland n ve ikinci yar s nda büyümenin yavafllad n, son çeyrekte ise yaln zca yüzde 5,4 düzeyinde bir büyümenin gerçekleflti ini görmekteyiz. Türkiye yenileme lastik pazar nda da 2011 y l n n ilk yar s ndaki güçlü büyümenin ard ndan y l n ikinci yar s nda, y l n genelinde gözlenenden daha düflük bir büyümenin gerçekleflmesiyle birlikte, Türkiye ekonomisinde gözlenen durum ile benzer bir tabloyla karfl lafl lm flt r. Ayr ca lastik sektörü, özellikle 2011 y l n n ikinci yar s nda, enflasyon ve hammadde fiyatlar n n, özellikle do al ve sentetik kauçuk fiyatlar n n artmas neticesinde maliyetler aç s ndan olumsuz olarak etkilenmifltir. Yukar da ifade edilen ekonomik ortama ra men Goodyear Lastikleri T.A.fi., tüm ifl birimlerinde gösterdi i yüksek performans n neticesi olarak, malzeme/girdi maliyetlerindeki art fllar etkin bir biçimde yönetmifl ve hammadde d fl ndaki girdilerin maliyetlerini azaltarak kar nda önemli bir art fl sa lamay baflarm flt r. Özellikle otomotiv ve y l n ikinci yar s nda ihracat pazarlar m zda görülen talep art fl, kapasitemizi daha iyi kullanmam z ve bu sayede hem Adapazar hem de zmit te bulunan fabrikalar m z n üretimini art rarak daha etkin bir maliyet yap s na ulaflmam z sa lam flt r. Ancak Türkiye ekonomisindeki büyümenin yavafllamas ve Avrupa daki belirsizlik, 2011 y l n n son çeyre inde geç gelen k fl mevsimiyle birleflince, bu durum Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin genel performans n da etkilemifl ve tüm ifl birimlerinden, özellikle de ihracat pazarlar ndan gelen düflük talep, fabrikalar m z n kapasitesini tam olarak kullan lmamas na sebep olmufltur. De iflken ve zor tahmin edilebilir bu ifl ortam n daha iyi yönetebilmek için, Bilgi Teknolojileri altyap m z gelifltirmenin, iç süreçlerimizi iyilefltirmenin, iflletme sermayemizi daha verimli yönetmenin ve fabrikalar m za sürekli yat r m yapman n önemini 2011 y l nda bir kere daha gördük. fiirketimiz; y l boyunca Sat fl ve Operasyonel Planlama üzerine daha fazla yo unlaflarak, fiirketin depolama alan n n geniflletilmesi, fiirkete yeni ifl arkadafllar m z n kat lmas ve çal flanlar m z n e itimine verilen önemin sürdürülmesi dahil olmak üzere fiirketin tedarik zinciri bölümünü de güçlendirmifltir. Ayr ca Goodyear Lastikleri T.A.fi., tüketici ve ticari segmentlerinde yenilikçi ürünler piyasaya sunarak ve böylece ürün portföyünü daha da gelifltirerek ve yenileyerek, ana markas olan Goodyear a yat r m yapmay sürdürmüfltür. Mevcut ve yeni da t m ortaklar m zdan, yeni organizasyon yap m z ve uygulamalar m zdan, ayr ca Goodyear n Türkiye de önde gelen flirket ve markalardan biri olmas n sa layan çal flanlar m z n heyecan ve bilgisinden ald m z kuvvetle, de iflkenlik ve tahmin edilememe gibi özelliklerle kendisini belli eden yeni ifl koflullar nda baflar l olmaya kendimizi haz r hissediyoruz. Sözlerimi bitirirken; müflterilerimize, tedarikçilerimize ve ifl arkadafllar m za verdikleri güçlü destekleri için ve siz de erli hissedarlar m za fiirketimize duydu unuz güvenden ötürü en içten teflekkürlerimi sunmak isterim. Sayg lar mla, Andreas Niegsch Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür 04 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

4 FAAL YETLER M Z Goodyear n Yeni K fl Lasti i UltraGrip 8 le K fl fiartlar nda Güvenli Yolculuk Goodyear, patentini ald 3D-BIS (3 Boyutlu Blok Kilitleme Sistemi) Teknolojisi ne sahip ilk yönlü k fl lasti i olan yeni UltraGrip 8 k fl lasti ini Türk tüketicilerine sundu y l ndan bu yana birçok uluslararas test dergileri ve kurulufllar taraf ndan düzenlenen testlerde birincilik kazanan UltraGrip ailesinin en yeni üyesi UltraGrip 8 in bas n lansman nda detayl bilgi veren Goodyear Tüketici Lastikleri Pazarlama Müdürü Melih Evcimen, özellikle s cakl n +7 derecenin alt na düfltü ü aylarda, yaz lastiklerinin hamur bileflimleri nedeniyle sertleflerek artan fren mesafesine ve azalan yol tutufluna neden oldu unu belirtti. Goodyear n yeni k fl lasti i UltraGrip 8, sahip oldu u 3 Boyutlu Blok Kilitleme Sistemi Teknolojisi sayesinde lastik s rt ndaki k lcal kanallar n yolu s k ca kavramas n sa lar. Goodyear mühendisleri taraf ndan gelifltirilen bu teknolojiyle; yüksek k lcal kanal yo unlu u sayesinde buzda ve karda ekstra yol tutuflu sa lan r. Hem slak hem kuru yollarda da mükemmel kontrol ve fren performans sa layabilmek için lastik bloklar n n gerekti i yerde birbirine kilitlenmesi ve böylece s k ve sa lam olmas gerekti inin alt n çizen Evcimen, UltraGrip 8 hem karl ve buzlu hem slak hem de kuru zeminlerde güvenli bir k fl performans sunar. Böylece sürücüler, her koflulda yolculuklar na güvenle devam edebilirler dedi. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 Art k Türkiye de! GOODYEAR, Ultra Yüksek Performans (UYP) lastik tüketicilerinin en temel beklentisi olan gelifltirilmifl k sa fren mesafesi için, devrim niteli indeki ActiveBraking (Aktif Frenleme) Teknolojisi ne sahip Eagle F1 Asymmetric 2 yi gelifltirdi. spanya n n Seville flehrinde fiubat ay nda dünya lansman yap lan Eagle F1 Asymmetric 2, Nisan 2011 de Türk tüketiciler ile bulufltu. Goodyear n ActiveBraking (Aktif Frenleme) Teknolojisi ile gelifltirdi i Eagle F1 Asymmetric 2; çapraz katmanl gövde yap s ve lasti in yol ile temas n art ran yeni silika s rt hamur bileflimi sayesinde, kuru ve slak zemin yol tutuflu ve frenleme performans ile ultra yüksek performans lastik segmentine yeni standartlar getiriyor. Eagle F1 Asymmetric 2 nin ActiveBraking (Aktif Frenleme) Teknolojisi, fren yaparken lasti in yolla temas yüzeyini art r yor. Konvansiyonel lastik bloklar frenleme esnas nda hiçbir de ifliklik göstermezken, Eagle F1 Asymmetric 2 nin s rt nda yer alan bloklar, özel tasarlanm fl 3 boyutlu deseni sayesinde, frenleme an nda uygulanan fren kuvveti ile birlikte, lasti in yere temas etti i yüzeyi art r yor. Daha fazla temas alan lasti in zemine tutuflunu art r yor, böylece durma mesafesi k sal yor. Goodyear n, spanya da gerçeklefltirdi i Eagle F1 Asymmetric 2 Tan t m Toplant s na, Borusan Otomotiv, Do ufl Otomotiv, Toyota ve Çiftçiler baflta olmak üzere araç servislerinden de kat l m gerçekleflti. fiubat 2011 tarihlerinde Ispanya n n Seville kentinde gerçekleflen tan t m toplant s na kat lan Türkiye otomotiv bas n temsilcileri ve araç servisleri yöneticileri, Goodyear n yeni lasti ini hem pistte hem de flehiriçi trafikte deneme f rsat yakalad lar. Tan t m yap lan lasti i deneyen misafirler, yeni Eagle F1 Asymmetric 2 nin özellikle viraj performans ve yol tutuflunun çok baflar l oldu unu belirttiler. 06 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

5 FAAL YETLER M Z EfficientGrip, Yeflil novasyon Ödülünü Kazand Goodyear, ürünleri çevresel etkiye duyarl flirketlere ve sürdürülebilir kalk nmay destekleyen giriflimlere yönelik Lüksemburg merkezli Greenworks kuruluflu taraf ndan ödüllendirildi. Goodyear n en ileri malzeme ve üretim tekniklerini kullanarak gelifltirdi i Goodyear EfficientGrip lasti i The Green Innovation Award / Yeflil novasyon Ödülü ne lay k görülürken, Mart 2011 de Türkiye de lansman yap lm fl olan Marathon LHT II ticari araç lasti i de Yeflil Ürünler kategorisinde ikincilik elde etti. 50 CEO ve flirket liderinden oluflan bir jüri taraf ndan verilen ödüller ile ilgili konuflan Goodyear Lüksemburg Inovasyon Merkezi Genel Müdürü Marc Junio, Bu ödül, Goodyear Inovasyon Merkezi tak m n n yaln zca EfficientGrip lasti inde de il, yeni gelifltirdi imiz tüm lastiklerimizde kullan lan yenilikçi teknolojilerle CO 2 sal n m n azaltmak amac yla sarf etti i çabalar takdir etmektedir dedi. Devrim Yaratan Yak t Tasarrufu Teknolojisi Goodyear, gelifltirdi i FuelSaving (Yak t Tasarrufu) Teknolojisi ni, ilk olarak EfficientGrip lasti inin üretiminde kulland. Bu teknolojinin Goodyear EfficientGrip in daha fazla yak t tasarrufu, daha az harcama ve daha temiz çevre hedefleri do rultusunda gelifltirildi ini vurgulayan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif flöyle dedi: Goodyear n yeni Yak t Tasarrufu Teknolojisi ile gelifltirilen Goodyear EfficientGrip lastikleri; çok düflük yuvarlanma direnci ve daha fazla kilometre performans sunuyor. Yak t tasarrufu ve düflük karbondioksit sal n m hedeflendi inde en temel performans göstergesi, düflük yuvarlanma direncidir. Goodyear EfficientGrip, sahip oldu u düflük yuvarlanma direnci sayesinde, önde gelen rakiplerine göre y lda 30,6 litre yak t tasarrufu sa lar. Di er bir deyiflle; ayn miktar yak tla, y lda 385 km daha fazla yol al nabilir. Raif, Renault nun Yeni Elektrikli Fluence modeli için tercihini Goodyear EfficientGrip lasti inden yana kulland n n alt n çizerek, Lastiklerin yuvarlanma direnci seviyesi özellikle Renault Fluence Z.E gibi akü ile çal flan bir araban n performans için önemli bir parametredir. Yeni EfficientGrip lastiklerimizin sahip oldu u FuelSaving (Yak t Tasarrufu) Teknolojisi nin Renault taraf ndan tercih edilmesinden dolay gurur duyuyoruz dedi. Berger, Goodyear Marathon LHT II Lasti inin Avantajlar n Onaylad Goodyear Marathon LHT II, yeni nesil BERGERecotrail yar römorklar n verimlilik hedeflerine önemli bir katk da bulunuyor. Avusturyal hafif römork üreticisi Berger fiirketi, yeni BERGERecotrail markas alt nda en yeni nesil römorklar n piyasaya sürdü. fiirket flu anda tafl mac l k verimlili i bak m ndan ç tay daha da yükselterek, yüksüz a rl k ve aç k kasa yar - römorklar alan nda Avrupal römork üreticileri aras nda yaklafl k yirmi y ll k liderli ini sürdürüyor. Berger Otomotiv Mühendislik Direktörü Dr. David Gulda bir kamyon lasti i için flartlar n aç klad. Gulda, Lastik, her bir Berger römork için asli bir önem tafl yor. Bu, güvenlik ve çal flma performans ndan ödün vermeden tafl ma yükünü art rabilmek için a rl n n optimize edilmesi ve mümkün oldu unca hafif olmas anlam na geliyor dedi. Sözlerine "Goodyear Marathon LHT II, yeni nesil BERGERecotrail yar römorklar n verimlilik hedeflerine önemli bir katk da bulunmufltur. Goodyear, Marathon LHT II lastikleri ile karayolu navlun tafl mac l nda yeflil teknoloji kullanarak optimum ekonomi ile ekolojiyi birlefltirmektedir diyerek devam eden Gulda, Yeni römorklar 2010 sonbahar ndan bu yana üretilmektedirler. O tarihten beri yaklafl k 500 römork siparifl edilmifl ve bunlar n yar s teslim edilmifltir. Müflterilerden gelen geri bildirim son derece olumludur: Goodyear Marathon LHT II lastikleri römorklarla kusursuz bir uyum içindedir dedi. Goodyear, Bir Kez Daha Amerika n n En Sayg n Otomotiv fiirketi Seçildi Goodyear, Forbes Magazin ve Reputation Institue (RI) taraf ndan yap lan de erlendirmede dört y l üst üste Amerika n n En Sayg n Otomotiv fiirketi seçildi. Goodyear fiirketi; Forbes Dergisi nin dünyan n en büyük sayg nl k araflt rma flirketlerinden biri olan Reputation Institute(RI) ile 6 y ld r tekrarlad kurumsal itibar anketinde, listede yer alan tek lastik üreticisi oldu. Bu araflt rma; genel olarak tüketicilerin, dünyan n en büyük flirketlerine olan güven, sayg nl k ve takdirlerini ölçmek amac ile yap l yor. Liste; tüketicilerin ABD nin en büyük 150 flirketine yönelik genel sayg s n, güvenini, itibar n, be enisini ölçen ABD Sayg nl k Tüketici Görüflü Anketi sonuçlar na dayan yor. Sonuçlar; RI n n 7 sayg nl k boyutu olan: ürün / hizmetler, yenilikçilik, ifl alan, vatandafll k, yönetim, liderlik ve performans ölçümlemelerine göre belirlendi y l araflt rmalar sonuçlar na göre tüketiciler, en çok firmalar n üstün kaliteli ürün ve hizmetlerinden etkileniyor. Sonucu de erlendiren Goodyear Yönetim Kurulu Baflkan ve CEO Richard J. Kramer, Bu takdir ve onay n halka aç k bir araflt rman n sonucu olmas, bir baflka deyiflle bizim lastiklerimizi alan ve Goodyear a güvenen tüketicilerin görüflleri do rultusunda belirlenmifl olmas, Goodyear için son derece anlaml d r. Bu baflar ; üstün ürün ve hizmet kalitemizin, yak t tasarrufu teknolojisiyle gelifltirilen yenilikçi lastiklerimizin, tüketicilerimiz taraf ndan de er gördü ünün güçlü bir kan t d r dedi. Premio, 4 Yeni Ma azas yla Türkiye deki Büyümesini Sürdürüyor Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin tescilli h zl otomobil servisi markas Premio, yeni ma azalar n stanbul Okmeydan, zmir Urla, Bursa Mudanya Yolu ve Ayd n Kufladas nda hizmete sundu. Yeni Premio Express ma azalar ndan zmir in Urla ilçesindeki Al nteri Oto, 2003 y l ndan beri Goodyear bayisi olarak çal fl rken yine Urla da Premio Express ma azas olarak faaliyet göstermeye bafllad y l ndan beri Goodyear bayisi olarak hizmet veren Cevat Yal mo ullar ise Aral k 2010 dan itibaren, en son teknolojik ekipmanlar ile Mudanya Yolu ndaki Cevat Yal mo ullar 2 flubesinde Premio bayi olarak hizmet vermeye bafllad. Ayd n merkez, Kufladas ve Mu la'da hizmet veren Lena Otomotiv, Ocak 2011'de Premio olarak faaliyet göstermeye bafllad. stanbul Okmeydan ndaki Genç Otomotiv ise 1991 den beri Goodyear bayisi olarak hizmet verirken Ocak 2011'de Premio bayili i ald. Premio Kütahya da! Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin tescilli h zl otomobil servisi markas Premio, Haziran 2011 tarihinde açt yeni ma azas ile Kütahya daki tüketicilerine hizmet sunmaya bafllad. Böylece; baflta lastik sat fl olmak üzere, jant, akü, madeni ya, silecek, paspas ve çeflitli aksesuarlar ile Türkiye de 2007 y l ndan bu yana hizmet veren Premio ma azalar n n say s 54 e ulaflt. Goodyear Perakende Sat fl Müdürü Tolga Kalafato lu, Bu konsept yaln zca lastik sat fl için de il, otomobilin ihtiyaçlar n tek bir yerden, kaliteli ve e itimli personelle karfl lamak üzere kurmufl oldu umuz bir zincir. Bu zinciri tüm Türkiye'de yaymaya devam edece iz dedi. Premio nun, Türkiye deki 55 inci Ma azas Ankara da Aç ld Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin tescilli h zl otomobil servisi markas Premio, en yeni ma azas n 21 Ekim Cuma günü Ankara da açt. Baflta lastik sat fl olmak üzere, jant, akü, madeni ya, silecek, paspas ve çeflitli aksesuarlar ile Türkiye de 2007 y l ndan bu yana hizmet veren Premio Ma azalar n n say s 55 e ulaflt y l ndan bu yana Ankara CEPA AVM de Premio bayisi olarak hizmet veren Technocar, Cepa aç k otopark alt ndaki yeni flubesi ile tüketicilere ürün ve hizmet sunmaya devam edecek. Premio nun 08 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

6 FAAL YETLER M Z Ankara'daki yeni ma azas n n, aç l fl nda konuflan Goodyear Türkiye Genel Müdürü Andreas Niegsch Goodyear n Almanya dan bafllay p Türkiye ye uzanan zincirinin büyümesi ve geliflmesi iflimiz için son derece önemlidir dedi. Niegsch, konuflmas nda pazar trendlerinin önünde yer alman n, pazara daha yak n olup ifl ortaklar ve onlar n müflterileri için neyin önemli oldu unu iyice anlamaktan geçti inin alt n çizdi. Goodyear, Tüketicileri Yol Güvenli inde Lastiklerin Önemi Hakk nda Bilgilendirmeyi Sürdürdü Goodyear, Haziran 2011 boyunca seçilmifl al flverifl merkezleri ve benzin istasyonlar nda düzenledi i etkinliklerle tüketicilere yol güvenli inde dikkat edilmesi gereken konular aktard. Bu etkinliklerde tüketiciler, Goodyear n sahip oldu u zengin yaz lasti i serisini inceleme ve araçlar n n lastik difl derinliklerini ölçtürme f rsat da buldular. Goodyear n 22 binden fazla araçta gerçeklefltirdi i lastik difl derinli i ölçümleri, her 100 araçtan 4 ünün lastiklerinin çok tehlikeli seviyelerde afl nd n gösterdi. Güvenli sürüfl için büyük önem teflkil eden bu ölçümler ayr ca, her 100 araçtan 29 unun lastiklerinin iyi durumda oldu unu, 67 sinin ise normal s n rlar içinde kalmas na ra men yak n gelecekte de ifltirilmedi i taktirde tehlike s n r na girece ini gösterdi. Haziran ay boyunca stanbul, zmir, Ankara, Antalya ve Eskiflehir de gerçekleflen aktivitelerde, Goodyear standlar na gelen sürücüler, yol güvenli i konusunda bilgi al rken hem e lenceli hem e itici bir yar flmaya kat larak çeflitli hediyeler kazand. Ayr ca standlar ziyaret edenlere, Goodyear yaz lastikleri ve güvenli sürüfl hakk nda detayl bilgiler içeren bir kitapç k da t ld. Goodyear, Tüketicilerini K fl Lastikleri Hakk nda Bilgilendirmeyi Sürdürdü Goodyear, Türkiye genelinde belirlenen al flverifl merkezlerinde kurulan standlarda, sürücülere k fl lastiklerinin kullan m ve sahip oldu u güçlü k fl serisi UltraGrip lastikleri hakk nda bilgi verdi. Lastik difl ölçümlerinin de yap ld aktivitelerde, yaklafl k 20 bin arac n lastik difl derinlik seviyeleri tespit edildi ve araç sahipleri bilgilendirildi. Goodyear n her y l düzenli olarak gerçeklefltiridi i bu çal flmalar kapsam nda, sonuçlar n, yaz döneminde elde edilen sonuçlara göre daha olumlu oldu u görüldü yaz döneminde yap lan ölçümlerde her 100 araçtan 4 ünün lastikleri tehlike seviyesinde iken bu sene tüketicilerin araç lastikleri konusunda daha özenli oldu u ve her 100 araçtan sadece 3 ünün tehlike s n r nda bulundu u aç kland. Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif, Goodyear n her zaman tüketicilerini bilinçlendiren, e itici bir rol üstlendi inin alt n çizerek, Tüketiciler; araçlar için en do ru lasti i seçerken, güvenlik ve performans özelliklerinin yan s ra; araçlar n n teknik özelliklerini, yol koflullar n ve sürüfl al flkanl klar n da de erlendirmelidir. +7 derecenin alt ndaki s cakl klarda k fl lasti i kullan lmas güvenlik için çok önemlidir. Biz Goodyear olarak, bu aktivitelerimizle, tüketicilerimizi hem araçlar için do ru lastik seçimi ve güvenli sürüfl, hem de zengin k fl serisi UltraGrip lastiklerimiz hakk nda bilgilendiriyoruz dedi. Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear le Yollarda Beraber, Y llarca Beraber... Goodyear, Yol Arkadafl m etkinli i ile Mart 2011 den Haziran a kadar tüm Türkiye yi dolafl p kamyoncu dostlar yla biraraya geldi. Kooperatifleri ziyaret eden Goodyear yetkilileri kamyon lasti i segmentinde sunduklar yenilikleri Yol Arkadafl m aktivitesine kat lan kamyoncularla paylafl rken, Goodyear ürünleri, sat fl sonras hizmetler ve kampanyalar, yeni ürünler hakk nda kat l mc lar bilgilendirdi. Geçen y l Yol Arkadafl m aktivitelerine kat lan ve Goodyear lastiklerini deneyen kamyoncular da ürünler ile ilgili olumlu görüfllerini kat l mc larla paylaflt lar. Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear, gerçeklefltirdi i bu aktivite ile zamanlar n n büyük bir k sm n yollarda, direksiyon bafl nda geçiren bireysel kamyoncular dinleme, onlar n beklentilerini ve ihtiyaçlar n daha iyi anlama flans da bulurken Türkiye genelinde toplam 62 noktada gerçeklefltirilen aktivite ile yaklafl k 7 bin kamyoncuya ulaflt ve kilometre yol kat etti. Para iadesi garantisi ile Goodyear ürünlerini rahatl kla deneme f rsat bulan kamyoncular çeflitli yar flmalar ile pek çok hediye kazand lar. Geçen senelerde yap lan aktiviteler ile seçilen marka elçilerine bu y l 178 yeni marka elçisi daha eklenirken Goodyear ekibi de elçileriyle güçlenmeye ve her y l daha çok kamyoncuya ulaflmaya devam ediyor. Goodyear, Uzun Yol Otobüs Sürücülerini Güvenli K fl Sürüfl Teknikleri Konusunda Bilgilendirdi Goodyear n, sürücüleri güvenli sürüfl konusunda bilinçlendirme çal flmalar n n bir parças olan ve yaz döneminde kamyon sürücülerine yönelik bafllat lan sürüfl güvenli i e itimlerinin devam niteli indeki çal flma her ilde 3 er gün ve 4 er defa tekrarland. lki stanbul Esenler Otogar nda gerçekleflen ve zorlu, so uk hava koflullar na ra men sürücülerden yo un ilgi gören aktiviteler Ekim ay boyunca Ankara ve Diyarbak r illerinde devam etti. K fl sürüfl güvenli i ve k fl lastiklerinin önemi konusunda ayr nt l biçimde bilgilendirilen sürücüler, etkinlik sonunda K fl Sürüfl Güvenli i sertifikas almaya hak kazand. Etkinlikler dahilinde yap lan bilgi yar flmalar nda birinciye Ki l marka kazak, ikinciye ise Goodyear günefl gözlü ü hediye edildi. Güç Birli i Toplant lar 2011 Y l nda Devam Etti Goodyear; 2010 y l n n son çeyre inde Ultra Yüksek Performans (UYP) ile 4x4 ürün gruplar için bayileri ile birlikte bafllatt çal flmalar na 2011 y l nda da devam etti. Güç Birli i toplant lar n n sonucunda, fiirketin güçlü ve gelifltirilmesi gereken yönlerini tart flarak UYP ve 4x4 ürün gruplar ndaki performans n Bir üst basama a s çratmak için at lmas gereken ad mlar birlikte belirlediklerini ifade eden Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Müdürü Melih Evcimen, Bayilerimiz taraf ndan önerilen aksiyon ad mlar program n flekillenmesinde çok önemli katk lar sa lad. Toplant lar sonras nda gelifltirilmesi gereken yönlerimizi, müflteri beklentileri ve stratejilerimiz gözününde bulundurularak çeflitli projeler gelifltirdik dedi. Goodyear, Uluslararas Nakliye Firmalar le Buluflmaya Devam Etti Goodyear, 15 Haziran 2011 de Istanbul da gerçeklefltirdi i filo aktivitesinde 120 uluslar aras firma temsilcisi ile bir araya geldi. Goodyear bayileri Aydo anlar, Koplas, Tatkap, Isot Lastik ve Mollao lu nun da kat ld etkinlikte, kat l mc lar Goodyear n yeni ürünleri hakk nda bilgi edinirken e lenceli vakit geçirme f rsat da yakalad lar. Bu y l Goodyear n Türkiye deki 50. y l n kutlad klar n belirterek konuflmas na bafllayan Goodyear Türkiye Genel Müdürü Andreas Niegsch, Goodyear Tire & Rubber Company, 113 y l önce kuruldu. O zamandan bu yana, ürünlerimizin performans n iyilefltirmek için daima yenilikler yapt k. Böylece, günlük operasyonlar n zda gerekli olan ürün ve hizmetleri içeren çözümleri sizlere sunabiliyoruz dedi. 10 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

7 FAAL YETLER M Z Premio, Daha Güvenli ve Kaliteli Hizmet çin Çal flanlar n E itiyor Premio mekanikerleri, Nisan tarihleri aras nda stanbul da yer alan e itim merkezinde, sektöründe dünya lideri Amerikan TRW Automotive firmas n n uzmanlar ile ortaklafla haz rlanan Modern Fren Sistemleri Tamir ve Bak m konulu e itime kat ld. Türkiye genelinden 37 Premio mekanikerinin kat ld e itimde, kat l mc lar teorik ve pratik olmak üzere temel fren sistemi çal flma prensipleri ile fren sistemi parçalar n n kontrolü ve bak m hakk nda bilgilendirildi. E itimin ikinci günü, e itim merkezindeki araç üzerinde, fren hidroli i de iflim cihaz yla ya de ifltirmenin ve fren hidroli inin önemi anlat ld. Sonras nda, yeni nesil araçlarda kullan lmas gereken, Ar za Tespit Cihaz, yani Diagnostik Test Cihaz bir araca ba lanarak kat l mc lara pratik e itim verildi. Bu e itime kat lan mekanikerler ile, ideal bir Premio h zl oto servisindeki davran fl standartlar n ve sunulmas gereken servisleri anlatan Araç Güvenlik Kontrolü e itimi de bir kez daha paylafl ld. Goodyear, Kamyon Lasti i Alana fl Tulumu Hediye Etti Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear, Yollarda Beraber, Y llarca Beraber diyerek 1 Ocak- 31 Mart tarihleri aras nda Goodyear kamyon lasti i alan tüketicilerine, ifl tulumu hediye etti. Goodyear bayilerinden Goodyear marka, iki adet kamyon lasti i veya dört adet minibüs/kamyonet lasti i sat n alan Goodyear kullan c lar, ifl tulumu sahibi oldu. Kamyoncular n Yol Arkadafl Goodyear dan S ms cak Kampanya Goodyear, kamyon ve otobüs sürücülerine ald klar lastik karfl l nda Ki l markas n n Goodyear için özel olarak üretti i kazaklardan hediye etti. Goodyear, so uk k fl aylar nda yol arkadafllar n düflünerek, 1 Ekim - 30 Kas m 2011 tarihleri aras nda süren kampanyas nda 2 adet Goodyear marka ön aks veya çeker aks kamyon ya da otobüs lasti i alan sürücülere Ki l marka yün kazak hediye etti. Goodyear lastiklerinin, tüketicilerin ilk tercihleri aras nda oldu unu vurgulayan Goodyear Ticari Lastikler Pazarlama Müdürü Faruk Uslu, Bunun ard nda yatan en önemli unsur; ürün ve teknoloji gelifliminde uzun y llara yay lan yat r mlar m z sonucu ulaflt m z kalite ve güvenilirliktir. Goodyear olarak, bu kampanya ile dostlar m za bize duyduklar güven için teflekkür ediyoruz dedi. Goodyear Alan Navigasyon Cihaz Kazand Tüketicilerine sundu u ürün ve hizmetlerde her zaman yol güvenli ine odaklanan Goodyear, Türkiye yol flartlar nda her zaman ihtiyaç duyulan navigasyon cihazlar n ülke çap nda düzenledi i kampanya ile müflterilerine sundu. 15 Eylül-15 Aral k 2011 tarihleri aras nda gerçekleflen kampanya ile Goodyear bayilerinden 4 adet yaz, k fl binek veya 4x4 lastik alan müflteriler, 3.5 inch Piranha Neo veya 5 inch Piranha Infiniti HD navigasyon cihaz almaya hak kazand. Sevdiklerinizle güven içinde yolculuk edebilmek, arac n zdan bekledi iniz performans alabilmek için do ru lastik seçiminin önemini vurgulayan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif, S n f n n en iyi lastiklerini sunan Goodyear, bu kampanya ile bayilerinden 4 adet yaz veya k fl binek veya 4x4 araç lasti i alan müflterilerine navigasyon cihaz hediye etti. Böylece sürücüler de tüm dikkatlerine yola vererek daha güvenle seyahat etme flans n yakalad lar dedi. Premio dan, Trafik Haftas Kapsam nda Ücretsiz Araç Güvenlik Kontrolü Kampanyas Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) Trafik E itim ve Araflt rma Daire Baflkanl yla birlikte bir sosyal sorumluluk kampanyas bafllatan Premio, müflterilerine ücretsiz araç güvenli i kontrolü yaparken ayn zamanda yol güvenli i ile ilgili bilgi paylafl m nda da bulundu. Ankara Kirazlar Premio Lastik ve Oto Servisi nde gerçeklefltirilen organizasyonda konuflan Goodyear Perakende Sat fl Müdürü Tolga Kalafato lu, Goodyear olarak biz tüketicilerimize verdi imiz vaadin temelini, onlar en iyi kalitede ürünler ve hizmetler sunarak desteklemek prensibi üzerine infla ettik. Bu prensipler çerçevesinde, halk m z n yol güvenli i konusunda bilinçlenmesi için de elimizden geleni yap yoruz. Bu y l, 7-13 May s ta kutlanan Karayolu Güvenli i ve Trafik Haftas kapsam nda, 5 May s-30 Haziran tarihleri aras nda yurt çap ndaki Premio servislerimizde ücretsiz araç güvenlik kontrolü uygulamas bafllatt k dedi. Emniyet Genel Müdürlü ü Trafik E itim ve Araflt rma Dairesi Baflkan Yusuf Avan ise Ölümlü trafik kazalar nda sürücü hatalar kadar güvensiz ve yol kontrolleri yap lmam fl araçlar n da büyük pay var. Goodyear n perakende sektöründeki güçlü markas Premio ile bafllatt m z bu kampanya sayesinde, trafik ve araç güvenli i konusunda halk m z bilinçlendirmeyi hedefledik dedi. Goodyear, Bayi E itimlerini 2011 Y l nda Sürdürdü Daha etkili iletiflim platformlar yaratmak amac yla Eylül de Ankara da, 26 Eylül de zmir de ve 4 5 Ekim de stanbul da bayileriyle buluflan Goodyear, müflterileri karfl s nda Goodyear n yüzü ve ilk temas noktas olan bayilerine duydu u inanc ve güveni bir kere daha vurgulad. E itim program na kat lan bayilerin; Goodyear n yeni ürünleri ve lastik teknolojileriyle ilgili detayl bilgi alma flans na sahip oldu u toplant larda konuflma yapan Goodyear Türkiye Genel Müdürü Andreas Niegsch, Türkiye de bu y l 50. y l m z kutlamaktan dolay büyük mutluluk duyuyoruz. Yenilik Goodyear n DNA s nda var ve bu bizim temel gücümüz. Bizim için baflar ; rekabetin bir ad m önünde olmak ve her zaman fark yaratan yenilikçi ürün ve teknolojileri piyasaya sunmaktan geçiyor. Bu baflar da, bayilerimiz arac l yla tüketicilerimizle kurdu umuz iliflkinin önemli bir pay bulunuyor dedi. 12 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Goodyear Lastikleri T.A.fi. Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55 www.goodyear.com.tr

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU A. GENEL BİLGİLER 1. Şirket Profili Üretim, satış ve satış-sonrası

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2009 Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Goodyear Lastikleri T.A.fi. Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55 www.goodyear.com.tr Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2014 TE SONA EREN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2014 TE SONA EREN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2014 TE SONA EREN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 1 Ocak 2014 30

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapor dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Goodyear Lastikleri

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı