YAZARLAR Komisyon DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI., 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZARLAR Komisyon DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI., 2014"

Transkript

1 YZRLR Komisyon DEVLET KİTPLRI ÜÇÜNCÜ BSKI., 204

2 M LLÎ E T M BKNLI I YYINLRI...: 570 DERS K TPLRI D Z S...: ?.Y Her hakk sakl d r ve Millî E itim Bakanl na aittir. Kitab n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k smen de olsa hiçbir surette al n p yay mlanamaz. ED TÖR Doç. Dr. Renan SEZER D L UZMNI Tuncay DEM REL ÖLÇME-DE ERLEND RME UZMNI Özge RICI GÖRSEL TSRIM UZMNI Nuran BOZTfi Osman YILDIRIM REHBERL K UZMNI Ömer U ur KSOY PROGRM GEL fit RME UZMNI Melek Y DUMLUPINR ISBN Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 264 say l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ünün gün ve say l yaz s ile üçüncü defa adet bas lm flt r.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? rkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTBE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal tatürk

5

6

7 Tam Say lardan Rasyonel Say lara. Bölüm: Tam Say larla fllemler... 2 Tam Say larla Toplama ve Ç karma fllemleri... 2 Tam Say larla Çarpma ve Bölme fllemleri Bölüm: Rasyonel Say lar... 5 Rasyonel Say lar Tan yal m... 5 Rasyonel Say larla Toplama ve Ç karma fllemleri Rasyonel Say larla Çarpma ve Bölme fllemleri d m d m fllemler ve Problemler Ünite De erlendirme Tam Say lar, Cebir ve Geometri. Bölüm: Tam Say lar n Kuvveti ve Cebir... 6 Tam Say lar n Kuvveti ve Örüntüler Cebirsel fadelerle fllemler Bölüm: Denklemler ve Koordinat Sistemi Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri Do rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri Bölüm: Diklik ve Paralellik Dik ve Paralel Do rular Üç Do runun Birbirine Göre Durumu Ünite De erlendirme Orant ve Çokgenler. Bölüm: Orant dan Ç kt k Yola Do ru ve Ters Orant l flveriflte Kullan lan Yüzde Hesaplar Yans ma ve Dönme VII

8 2. Bölüm: Çokgenler Çokgenlerin Özellikleri Motiflerle Süsleme Çember ve Dairenin Özellikleri Ünite De erlendirme Çember, Daire ve Çokgenler. Bölüm: Çember ve Bayra m z Çemberde ç lar Türk Bayra Bölüm: Daireden Çokgenlere Daire ve Daire Dilimi Çokgenlerin Eflli i ve Benzerli i Ünite De erlendirme Grafik, Veri nalizi ve Olas l k. Bölüm: Yaflam m zdaki Grafikler Verilerin Farkl Temsil Biçimleri Yan ltan Grafikler Veri nalizi Bölüm: Faktöriyel, Permütasyon, Olas l k Faktöriyel ve Permütasyon Olas l k Ünite De erlendirme lan ve Hacim. Bölüm: Dörtgenler ve lan Ba nt lar Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin lan 84 Kenar - Çevre - lan liflkisi ve Problemler Bölüm: Dik Dairesel Silindir... 9 Dik Dairesel Silindir ve lan Dik Dairesel Silindirin Hacmi Ünite De erlendirme Ekler Ek- VIII

9 Tam Say larla fllemler Bölüm bafll klar bu flekilde verilmifltir. Tam Say larla Toplama ve Ç karma fllemleri Konu bafll klar bu flekilde verilmifltir. ÇÖZEL M-Ö RENEL M Bu bölümde ifllenen kazan mlarla ilgili uygulamaya yönelik soru ve problemler verilmifltir. ÜN TE DE ERLEND RME Bu bölümde ünite genelinde ifllenen kazan mlarla ilgili soru ve problemler verilmifltir. IX

10 X

11 Tam Say lardan Rasyonel Say lara

12 Tam Say larla fllemler Tam Say larla Toplama ve Ç karma fllemleri ÇÖZEL M-Ö RENEL M fla da verilen tam say lar n toplama ifllemine göre terslerini yaz n z. a) 9 b) -7 c) -2 ç) 40 2 fla daki tabloyu inceleyip sabah ve akflam s cakl klar aras ndaki fark bularak tabloyu tamamlay n z. (S cakl k fark, yüksek derece s cakl ktan düflük derece s cakl n ç kar lmas ile bulunur.) Tablo: Hava S cakl klar (ºC) Günler Sabah (ºC) kflam (ºC) S cakl k Fark (ºC) Pazartesi Sal Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar Say do rular üzerinde modellenen ifllemleri ifade eden matematik cümlelerini yaz n z. a) b) c)

13 4 fla da verilen ifllemlerin sonuçlar n bulunuz. a) (-9) + (-25) b) 0 - (-30) c) 8 + (-2) ç) (-27) - (-9) d) (-) - 0 e) 5 - (-4) + (-) f) 6 + (-8) - (-4) g) (-40) + 40 ) 24 - (-3) ifadesinin en büyük de eri almas için bofl kutulara + ve - sembollerinden uygun olanlar n yerlefltiriniz. 6 Bir tam say seçiniz. Bu say ya +3 say s n ekleyiniz. Daha sonra elde etti iniz say ya (-3) say s n ekleyiniz. Buldu unuz iki sonucu karfl laflt r n z. 7 Bir aile, taksitle 400 TL ye ald buzdolab n n peflinat olarak 50 TL ödedi. yn gün, baflka bir ma azadan ücretini bir sonraki ay ödemek üzere 300 TL lik bir f r n ald. ilenin bu ayki mali durumunu gösteren matematik cümlesi afla dakilerden hangisidir? ) B) (-50) + (-300) C) (-300) D) (-50) fla daki ifllemleri yaparak verilen sorular cevaplay n z. I) II) 0 - (-9) III) 2-2 IV) -5 - (-5) a) Hangi iki ifllemin sonucu ayn d r? b) Hangi iki ifllemin sonuçlar toplama ifllemine göre birbirinin tersidir? c) Hangi ifllemin sonucu en büyüktür? ç) Hangi ifllemin sonucu en küçüktür? Tam Say larla Çarpma ve Bölme fllemleri ÇÖZEL M-Ö RENEL M 2 fla da verilen ifllemleri çarpma iflleminin birleflme özelli inden yararlanarak yap n z. a) (-8) (0) (-2) b) (-6) (-2) (-3) c) 9 (-) 8 ç) 20 5 (-4) fla daki bofl kutulara <, >, = sembollerinden uygun olanlar koyunuz. a) 5 (-4) 4 (-5) b) (-30) (-2) (-30) 2 c) 6 (-) 6 ç) 42 (-7)

14 3 4 5 ki tam say y çarpt m zda çarp m n bu tam say lardan küçük oldu u bir örnek veriniz. Bir tam say ile bu say n n toplamaya göre tersinin birbirine bölümü hangi tam say y verir? ç klay n z. fla da verilen cümlelerdeki boflluklar uygun ifadelerle doldurunuz. a) ki negatif tam say n n çarp m... iflaretlidir. b) Negatif bir tam say n n pozitif bir tam say ya bölümü... iflaretlidir. 6 fla da verilen eflitliklerde bofl kutular uygun tam say larla doldurunuz. a) (-8) [ - (-4)] = (+32) = b) [4 + ] = 28 + (-6) = 7 fla da verilen eflitliklerde bofl kutulara uygun tam say lar yaz n z. a) 3 = (-7) b) (-8) (-2) (-) = [(-8) (-2)] c) (-2) = 2 ç) 3 = 3 72 d) = e) (-) (-2) = [(-72) 6 (-000)] 0 ifllemini yap n z. 9 fla daki verilen ifllemlerden hangilerinin sonuçlar negatif bir tam say d r? a) (-) 3 b) (9-2) (-6 + 4) c) -5 (-7) 2 ç) (-8) Rakamlar farkl üç basamakl en büyük negatif tam say dan, rakamlar farkl iki basamakl en küçük pozitif tam say y ç kard n zda aradaki fark n (-3) kat kaç olur? Bir dalg ç olan Can, denizde 28 m dibe dalarak bir süre bal klar izledikten sonra her bir dakikada 3 m olmak üzere 5 dakika daha dalmaya devam etmifltir. Deniz yüzeyi s f r metre kabul edilirse Can n dald derinli i nas l ifade edebilirsiniz? 2 Yandaki tabloda baz illerde ayn anda ölçülen s cakl klar verilmifltir. Buna göre afla da verilen ifadelerden hangisi yanl flt r? ) E flehrindeki s cakl k flehrindeki s cakl n 3 kat d r. B) D flehrindeki s cakl k E flehrinden ºC daha so uktur. C) flehrindeki s cakl k B flehrindeki s cakl n i kadard r. 5 D) B flehri E flehrinden 4ºC daha s cakt r. Tablo: Baz illerdeki s cakl klar ller B C D E Ölçülen S cakl k -2ºC -0ºC 0ºC 2ºC -6ºC 4

15 Rasyonel Say lar Rasyonel Say lar Tan yal m ÇÖZEL M-Ö RENEL M - 3, - 2, 3 4, 6 rasyonel say lar n say do rusunda gösteriniz. 2 fla da verilen aral klara, gelebilecek ikifler say yerlefltiriniz. a),7 <... <... <,8 b) <... <... < c) -3,4 <... <... < -3,5 ç) -0,52 <... <... < d) 2,4 <... <... < say s n n say do rusu üzerinde hangi iki tam say aras nda oldu unu bulunuz. 4 fla da verilen rasyonel say lardan birbirine eflit olanlar yanlar ndaki kutulara uygun harfleri yazarak efllefltiriniz. a) b) c) 2 9 ç) 3 5 d) ,5 -,75-2 0,2-2,25 0,6 5 Bir bisikletli ilk gün saat, ikinci gün ise uzun süre bisiklet sürmüfltür? saat bisiklet sürmüfltür. Hangi gün daha 6 fla daki say lar n hangisi en küçüktür? ) - 0 B) C) -4 5 D) - 2 5

16 7 8 Matematik dersinden proje ödevi alan üç arkadafltan Defne 4 ünü, Derya 3 ini, Dursun 8 sini tamamlam flt r. Herbir ö rencinin proje ödevinin biten k s mlar n n % (yüzde) 2 ifadesini yazarak bu say lar küçükten büyü e do ru s ralay n z. ile B herhangi iki rasyonel say olmak üzere ile B aras nda kaç tane rasyonel say vard r? Rasyonel Say larla Toplama ve Ç karma fllemleri ÇÖZEL M-Ö RENEL M fla da verilen ifllem s ralar nda bofl olan yerleri tamamlay n z. a) 5 5 b) fla da verilen rasyonel say lar n toplama ifllemine göre terslerini bulunuz. a) 4 5 b) c) ç) fla da verilen ifllemlerin sonuçlar n tahmin ediniz. Daha sonra ifllem sonuçlar ile tahminlerinizi karfl laflt r n z. a) 0,25 + 4,5 b) - 0,5 + 0,3 c) (- 3 5 ) ç) I (- 5 8 ) - II Yukar da verilen ifllemlerden hangisinin sonucunun daha küçük oldu unu tahmin ediniz. fllemleri yaparak tahmininizle ifllemlerin sonuçlar n karfl laflt r n z = ve (- 3 4 ) + 8 = B ifllemleri veriliyor. -B iflleminin sonucu kaçt r?

17 6 Toplama iflleminin özelliklerinden yararlanarak bofl b rak lan yerlere gelmesi gereken say lar ifllem yapmadan yaz n z. a) ( ) = ( ) + 8 b) (- 6 ) = (... ) c) ( ) +... = ç) = 0 7 Verilen rasyonel say lar n toplama ifllemine göre terslerini yaz n z. a) 5 2 b) c) 3,5 ç) -0,9 d) 3 4 Rasyonel Say larla Çarpma ve Bölme fllemleri ÇÖZEL M-Ö RENEL M fla da verilen ifllemlerin sonuçlar n bulunuz. a) b) (- 8 3 ) 2 ( 2 5 ) c) ç) d) fla da verilen ifllemlerin sonuçlar n bulunuz. a) (- 5 9 ) 3 b) 2 4 ( ) c) 8 7 (-) ç) (- 6 ) fla da verilen ifllemlerin sonuçlar n tahmin ediniz. fllem sonuçlar ile tahmininizi karfl laflt r n z. a) (- 8 7 ) b) (- 5 9 ) (- 9 5 ) c) (- 0 5 ) (- 6 5 ) ç) (- 3 ) ( 4 ) d) (-0,2) 5 e) (- 6 5 ) (-0,3) 7

18 4 fla daki flema ile verilmifl ifllemleri örnekteki gibi aç k olarak yaz n z. Örnek: ya da = + = = = 4 5 (5) (3) 5 2 ( ) = 2 ( ) = = 8 30 = a) b) Mutlu, tarifte verilen miktar n 2,5 kat n kullanarak kek yapacakt r. Kek tarifinde su barda n n 3 i kadar fleker kullan laca söylenmifltir. Mutlu nun yapaca kek için kaç 5 su barda fleker gerekir? ) 4 5 B) 3 4 C) 2 D) 2 6 fla da verilen rasyonel say lar n çarpma ifllemine göre terslerini bulunuz. a) 3 8 b) - 5 c) ç) fla da verilen ifllemin çarpman n hangi özelli i ile yap ld n yazarak ifllem sonucunu bulunuz. (- 3 ) (- 3 5 ) - 2 = (- 3 3 ) (- 3 5 ) - (- 3 ) 2 3 8

19 8 fla da verilen ifadelerde do ru olanlar n bafl na D, yanl fl olanlara Y yaz n z. ( ) Bir rasyonel say n n e bölümü o rasyonel say y verir. ( ) 0 say s n n bir rasyonel say ya bölümü dir. ( ) (-) say s ile bir rasyonel say çarp l nca rasyonel say n n iflareti de iflir. ( ) Bir rasyonel say n n - e bölümü rasyonel say n n kendisidir. ( ) Bir rasyonel say n n ters iflaretlisi ile toplam 0 d r. 9 0,8 (- ) 0,5 iflleminin sonucu kaçt r? 4 0 Verilen eflitliklerde bofl b rak lan yerlere gelmesi gereken rasyonel say lar ifllem yapmadan çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak bulunuz. a) ( 8 9 ) (- 2 7 ) = (...) ( 8 9 ) b) (...) (-7 3 ) = (-7 3 ) ( ) c) 3 8 ( -4 ) (...) = 3 8 (-4 ) ( 6 9 ) ç) (-5 3 ) (...) (-0,5) = (...) (-8 8 ) (-0,5) fla da verilen üslü ifadelerin sonucunu bulunuz. a) ( -7 3 )3 b) ( -9 7 )2 c) ( - 2 )3 ( -2 4 )3 ç) ( - 5 )2 ( -2 3 ) litrelik bir benzin deposunun 3 ünün kaç litre benzin ald n bulunuz. 4 3 Belirli bir mesafeyi 9 2 kaç n koflar? saniyede koflabilen bir sporcu 2,4 saniyede bu mesafenin kaçta d m d m fllemler ve Problemler ÇÖZEL M-Ö RENEL M fla da verilen ifllemin sonucunu bulunuz

20 2 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz ( ) 3 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz ,3 4 Dikdörtgen fleklindeki bir masan n uzun kenar uzunlu u m dir. Masan n alan 4 5 m2? m oldu una göre masan n k sa kenar uzunlu u kaç metredir? 5 Recep mca n n dikdörtgen fleklindeki arsas n n eni, boyundan 0 m k sad r. Eni, boyunun 3 ü kadar oldu una göre Recep mca n n arsas n n kenar uzunluklar n bulunuz ,25 = 4 c 3 ise c say s n n kaç oldu unu bulunuz. 7 li 90 km lik yolun 5 inin 6 s n gitmifltir. li nin kaç kilometre yol gitti ini bulunuz. 8 Bir konserin bilet fiyatlar koltuklar n salondaki yerine göre 5 TL, 0 TL ve 20 TL olarak belirlenmifltir. Sat lan 720 biletin 5 i 20 TL ve 3 ü 0 TL lik oldu una göre sat lan 4 biletlerin kaçta kaç 5 lirad r? 9 Ramazan, pazara getirdi i yumurtalar n 4 6 s n n 2 ini sat nca 80 yumurtas kal yor. 8 Ramazan pazara kaç yumurta getirmifltir? 0 Bir nakliye flirketi bir y l içinde 2427 ton yük tafl m flt r. Bu flirketin bir sonraki y l tafl d yük miktar nda %25 azalma olmufltur. fiirketin ikinci y ldaki tafl d yüke en yak n de er afla dakilerden hangisidir? ) 500 B) 2000 C) 800 D) 700 0

21 iflleminin sonucunu bulunuz. 3 2 Bir uçakta 32 yolcu vard r. Yolculardan her 5 yetiflkine 7 çocuk karfl l k geldi ine göre uçakta kaç çocuk vard r? ) 60 B) 55 C) 77 D) 88 3 Sabit h zla hareket eden bir otomobil 3 saatte 20 km yol almaktad r. Bu otomobil 5 saatte kaç kilometre yol al r? 7 ) 200 B) 75 C) 40 D) iflleminin sonucunu bulunuz. 5 Giyim ma azas sahibi hmet Bey ma azadaki tüm ürünler için indirim yap yor. Etiket fiyat 50 TL olan bir paltonun indirimli fiyat 87 TL oldu una göre ma aza genelinde yap lan indirimin kesir ifadesi afla dakilerden hangisidir? ) B) 2 50 C) 3 4 D) 4

22 ÜN TE DE ERLEND RME fla daki ifllemleri yap n z. a) I-5I (-) - (-7) b) (-2) + 5 [(-) + (- 25)] c) I2 - (-2)I (-4) ç) (-45) (-9) - (-) 32 2 fla da verilen ifadelerde do ru olanlar n bafl na D, yanl fl olanlara Y yaz n z. ( ) ki negatif tam say n n bölümü her zaman pozitiftir. ( ) Pozitif say s n n negatif tam say ya bölümü her zaman negatiftir. ( ) S f r say s n n pozitif bir tam say ya bölümü her zaman pozitiftir. ( ) yn iflaretli tam say lar n çarp m her zaman pozitiftir. ( ) S f r ile her tam say n n çarp m her zaman negatiftir. ( ) Bir tam say n n toplamaya göre tersi ile çarp m her zaman pozitiftir. ( ) Bir tam say n n 0 a bölümü tan ms zd r. 3 = (-2) + (-4) + (-6) (-00) B = ise + B kaçt r? ) -50 B) -200 C) -00 D) a ve b iki tam say y göstermek üzere a b = 2 oldu una göre a + b kaç farkl de er al r? ) 2 B) 4 C) 6 D) 8 5 fla da verilen say lardan hangilerinin karesi kendisinden küçüktür? a) 3 2 b) 5 9 c)- 3 ç) iflleminin sonucunu bulunuz ifllemin sonucunu bulunuz.

23 iflleminin sonucunu bulunuz. 9 ( + 2 ) ( + 3 ) ( + 4 )... ( + 0 ) ( - 2 ) ( - 3 ) ( - 4 )... ( - 0 ) iflleminin sonucunu bulunuz. 0 Bir s n fta tiyatro grubuna seçilen ö rencilerin say s s n ftaki ö rencilerin 4 tür. Tiyatro grubuna seçilen ö renciler 8 kifli oldu una göre, s n f mevcudunun kaç kifli oldu unu bulunuz. Köpek kulübesi yapmak isteyen Deniz, elindeki tahtan n 3 5 ini kestikten sonra kalan tahtan n uzunlu u 30 m oluyor. Tahtan n kesilmeden önce kaç metre oldu unu bulunuz. 2 Bir kilogram portakaldan 2 3 suyunun ç kt n bulunuz. L portakal suyu ç k yorsa 6 kg portakaldan kaç litre portakal 3 Türkân gidece i yolun 2 5 ini gittikten sonra mola veriyor. Türkân, 00 km daha gittikten sonra yolun 3 5 ine ulafl yor. Türkân n gitti i yolun sinin kaç kilometre oldu unu bulunuz. 2 4 Bir kasa domatesin önce 2 5 i sonra da 4 ü sat l yor. Geriye 7 kg domates kald na göre kasadaki domatesin tamam n bulunuz. 5 Gökçe nin paras n n % TL dir. Gökçe nin toplam kaç liras oldu unu bulunuz. 6 Bir karınca, buldu u bir tohumu yuvasına götürmek istiyor. Tohumu buldu u yerin yuvaya olan uzaklı ı 50 m dir. Karınca her defas nda, gidece i yolun yarısını yürüyüp mola veriyor. lk molasını yuvaya 25 m kala verdikten sonra, kaçıncı molasında yuvaya olan uzaklı ı 5 m den az olur? Bu flekilde yol almaya devam ederse kar nca yuvas na ulaflabilir mi? 3

24 7 Eni,5 m, boyu 3,2 m olan bir yemek masas n n boyu 2 m, eni ise 0,3 m k salt l yor. Elde edilen yeni masan n yüzey alan kaç metrekare olur? 8 Beyza okuldan eve geldikten sonra zaman n n 3 ünü ders çal flmaya, 4 ünü oynamaya, geri kalan zaman n ise odas n düzenlemek için ay rm flt r. Beyza, bütün bu iflleri 6 saat içinde yapt na göre odas n düzenlemek için kaç saat ay rm flt r? 9 F rat 250 sayfal k bir kitab 5 gün içinde okuyor. F rat günde en fazla 60 sayfa okuyabildi ine göre 4. gün kitab n en az kaçta kaç n okumufltur? 20 Günün belli bir saatinde bir cismin boyu, gerçek boyunun,5 kat olarak ölçülmüfltür. yn saatte sekiz s ra tu la ile örülmüfl bir duvar n gölgesinin boyu 2,4 m oldu una göre bir tu lan n gerçek boyu kaç metredir? 4

25 Tam Say lar, Cebir ve Geometri

26 Tam Say lar n Kuvveti ve Cebir Tam Say lar n Kuvveti ve Örüntüler ÇÖZEL M-Ö RENEL M fla da verilen çarpmalar üslü biçimde yaz n z. a) 3 3 x b) c) ç) fla da verilen üslü say lar n de erlerini bulunuz. a) 99 0 b)0 6 c) 2000 ç) fla da verilen kömürleri, kömürlerin kilogram n gösteren üslü niceliklerle efllefltiriniz. ton 00 ton 00 kg 0 ton iflleminin sonucunu bulunuz. 30 tane 5 Bilyelerle oluflturulan örüntüyü inceleyiniz.. adım 2. adım 3. adım 4. adım a) Örüntünün temsilci sayısını n ile göstererek kuralını yazınız. b) Örüntünün kuralını kullanarak 8. adımdaki bilye sayısının kaç olaca ını söyleyiniz. 6

27 6 fla ıda verilen ifadelere karflılık gelen üslü sayıları yazınız. a) Dünya nın Günefl e olan uzaklı ı km dir. b) Günefl in çevre uzunlu u km dir. c) En büyük gezegen olan Jupiter in Günefl e olan uzaklı ı km dir. 7 fla da verilen kutulara yaz lmas gereken say lar bulunuz. a) = 2,3589 x 0 b) = 6,45 x 0 c) x 0 5 = ç) 532,8 = x , 468 0, 673, ve 5 2 sayılarını küçükten büyü e do ru sıralayınız. 9 ( ) - [( -2) 4 (-) 5 ] ifllemin sonucu kaçtır? 0 -(-06) ifllemin sonucu kaçtır? (-) 9 fla ıda verilen örüntünün kuralını bularak örüntüyü 3 adım daha devam ettiriniz Bir kafeteryada 4 kiflilik kare masalar bulunmaktadır. 2 masa yan yana yerlefltirildi inde masaların etrafına 6 kifli oturabilmektedir. 3 masa yan yana yerlefltirildi inde masaların etrafına 8 kifli oturabilmektedir. E er 2 masa yan yana yerlefltirilirse masaların etrafına kaç kifli oturabilece ini bulunuz ve bu örüntünün kuralını yazınız. 3 Yanda verilen bir birim karelik alan mavi renktedir. 2 x 2 birim karelik alanda mavi karenin etrafına k rm z kareler yerlefltirilmifltir. 3 x 3 birim karelik alanda k rm z karelerin etrafına mavi kareler yerlefltirilmifltir. Oluflan bu örüntü devam ettirildi inde 9 x 9 birim karelik alanda k rm z karelerin etraf na kaç tane mavi kare yerlefltirilmelidir? 7

28 Cebirsel fadelerle fllemler ÇÖZEL M-Ö RENEL M fla ıda verilen ifadelerden do ru olanların yanına D yanlıfl olanların yan na Y yazınız. a) - (x-9 ) + 2 (4-3x) + 8x ifadesinin en sade hali x + 7 dir.... b) (-n+6 ) (2n-5) = -n (2n-5) + 6 ( 2n-5)... c) 9a 2-7a + 3 cebirsel ifadesinde terim sayısı 5 tir... ç) b 2 + 6b - 3 cebirsel ifadesindeki kat sayıların toplamı -7 dir.... d) 3x 2 + 2y - 5x 2 + 3y cebirsel ifadesinde 3x 2 ve 3y terimleri benzer terimlerdir fla ıda verilen ifadeleri en sade biçimde yazınız. a) - 5m m + 2m b) 7x 2-4x + 5x + x 2 + c) 9 + 2a - 3b + a fla ıda verilen sütunundaki ifadeleri B sütunundaki ifadeler ile efllefltiriniz. B 3a - 5a 5 m b 2 y (x + ) -5m (-m) -(7 + b 2 ) 0 2x (-5x) -00x 2 n (mn - 2n) -2a xy + y -4a + 3b 2-2 2a + b 3b mn 2-2n 2 mn (n - 2) 4 a = ( 2x- ) b = 3 ( x + 3 ) c = -2 ( x - ) oldu una göre afla ıda verilen ifllemlerin sonuçlarını bulunuz. a) a + b b) a + ( b+c ) c) a b 5 fla ıda verilen ifadelerde do ru olanların baflına D yanlıfl olanların baflına Y yazınız. a) a 2-3a a + 5a 2 ifadesinde 4 tane terim vardır.... b) 2x + 5 = 0 ifadesi bir cebirsel ifadedir.... c) 3a + 8 ifadesi bir cebirsel ifadedir ç) x 2 + 3x - 8 fadesinde x in kat sayısı 3 tür (x + 4) 2 - (x 2 + 8x + 6) iflleminin sonucunu bulunuz. 8

29 7 Bir otobüs floförü gitmesi gereken toplam mesafenin; ilk saatte 2 unu, ikinci saatte ini, üçüncü saatte 6 sını gidiyor. Geriye kalan mesafe, toplam mesafenin kaçta 8 kaçıdır? Yanda verilen üçgenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz. 4a 9 B C 4a fla ıda verilen ikizkenar üçgen kullanılarak oluflan fleklin çevre uzunlu unu hesaplayınız. 2x + 0 x Bisikletiyle parka giden Can toplam kaç metre yol alır? (-2x + 40) metre (5x -0) metre (6x + 25) metre Eni (4x - 5) cm ve boyu (6x + 2) cm olan dikdörtgen fleklindeki bir masanın üst yüzünün alanı kaç santimetrekare olur? (4x -5) cm (6x +2) cm 2 fla daki etkinliklerde bofl yerlere gelmesi gereken cebirsel ifadeleri, çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak yaz n z. a) 3a (-4) - 6a b = 3a (...) b) 5y - 8y 2-3y = y (...) c) 6x x 2 = 6x + (...) ç) (y-7) (y + 3) = y Yanda, dikdörtgen fleklinde verilen gelincik bahçesinin çevre uzunlu unu bulunuz. 4x + 7 8x + 5 9

30 Denklemler ve Koordinat Sistemi Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ÇÖZEL M-Ö RENEL M 2 7 a + 4 (-a) - = 0 verilen denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 2 x = -5 4 ise x =? 3 fla da verilen denklemler ile çözümlerini efllefltiriniz. 0x = 5 x = a) 7 4 b) -3 2(x + ) = x - c) 5 8 2x = 5 2 ç) 3 4 Yandaki terazi denge durumundad r. Terazinin sol kefesinde bulunan her biri eflit kütledeki deterjanlar n pofletlerinin kütleleri kaç kilogramd r? 3 kg kg 34g 24g 2 kg 500g 5 nkara - Çorum aras ndaki uzakl k, nkara - Bal kesir aras ndaki uzakl n yar s n n 2 km eksi i kadard r. Bal kesir - Çorum aras ndaki uzakl k 774 km oldu una göre, nkara - Çorum aras ndaki uzakl k kaç kilometredir? BLIKES R NKR ÇORUM 20

31 6 fla da verilen denklemlerde bilinmeyen de erleri bulunuz. a) 2a + 7 = 22a (t - 2) b) 5-9 = t - 5 c) 6 (y - 4) + 2 (y + 5) = 3 (y - ) fiekildeki d ve d 2 do rular, kesiflen do rulard r.? ile gösterilen aç n n ölçüsü kaç derecedir? d? 4x + 0º d 2 6x - 4º 8 Bir ilkö retim okulunda düzenlenen gezide her 4 kiflilik ö renci grubu için bir ö retmen görevlendirilmifltir. Geziye ö retmen ve ö renci, toplam 05 kifli kat ld na göre görevli ö retmen say s n bulmak için afla daki denklemlerden hangisi kullan l r? ) 5x + 4 = 05 B) 4x + = 05 C) 5x = 05 D) 5x - 4 = 05 9 Bir kurye, gidece i yolun 3 7 sinin 0 km daha fazlas n gidince yolun 2 ünü alm fl oluyor. 3 Kuryenin toplam ald yol kaç kilometredir? 0 4x - 5 = 3 denklemiyle çözülebilen bir problem kurunuz ve çözünüz. BCD bir dikdörtgen ve ED nin alan 35 cm 2 dir. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar kaç santimetredir? 5 cm D B E C 2 Hazal, 225 sayfal k kitab n her gün bir önceki gün okudu unun 2 kat kadar fazla sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor. Buna göre Hazal,. gün kaç sayfa kitap okumufltur? 3 Beden e itimi dersinde ö retmen, ö rencilerin. derste üçerli, 2. derste ise beflerli s ra olmalar n istiyor. 2. dersteki s ra say s birinci dersten 4 eksik oldu una göre s n f mevcudu kaçt r? x iflleminin sonucu, toplama iflleminin etkisiz eleman na eflittir. x yerine gelmesi 5 gereken say kaçt r? 5 Çevresi 30 cm olan bir çemberin yar çap uzunlu unun kaç santimetre oldu unu denklem kurarak bulunuz. (π yi 3 al n z.) 2

32 Do rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ÇÖZEL M-Ö RENEL M Koordinat sisteminde verilen, B, C noktalar n n; a) psisler toplam kaçt r? b) Ordinatlar toplam kaçt r? y B C x 2 Koordinat sisteminde çizilen d do rusu için afla daki ifadelerden hangisi do ru de ildir? ) psisler eksenine paraleldir. B) Denklemi y + 2 = 0 fleklindedir. C) Ordinatlar eksenine diktir. D) Orijinden geçer. d 4 y x 3 fla da verilen denklemlerin gösterdi i do rular n grafiklerini çiziniz. a) y = -5x + b) x 2 - y 3 = 4 c) -y - x = 7 4 (c, -4) noktas n n x - y - 8 = 0 do rusunun üzerinde olmas için c nin kaç olmas 2 gerekti ini bulunuz. 5 Yandaki 2y - 3x + = 0 denklemine ait tabloda bofl kalan yerleri doldurunuz. x 0 y

33 6 Koordinat sistemi üzerinde köfle noktalar ndan biri (-2, 7) noktas olan bir BCD dikdörtgeni çiziniz. Çizdi iniz dikdörtgenin alan n hesaplay n z. 7 fla da verilen do ru grafiklerinde do rudafl noktalar belirleyerek bu noktalar s ral ikililer fleklinde yaz n z. y y y x x x 8 Koordinat sistemindeki bir B noktas n n apsis ve ordinat n n mutlak de erlerinin oluflturdu u nokta, E (7,) noktas yla çak fl yor. Buna göre B noktas n n koordinatlar ne olabilir? 9 Koordinat sisteminde 2x + 5y - 0 = 0 do rusunun grafi ini çiziniz. Çizdi iniz do ru ile x ve y eksenleri aras nda kalan bölgenin alan n hesaplay n z. x 0 yn koordinat sistemi üzerinde x - y = 5 ve y - x = -2 do rular n çiziniz. Çizdi iniz do rular n birbirine göre durumlar hakk nda ne söyleyebilirsiniz? Koordinat sisteminde oluflturulan BCD dikdörtgenin üç tane köflesinin koordinatlar (2,8), B (2,0), C (0, 0) oldu una göre verilmeyen D köflesinin koordinatlar n bulunuz. 2 Köfle noktalar (-2, ), B (4,), C (4, -4), D (-2, -4) olan bir BCD dikdörtgenini koordinat sisteminde çizerek gösteriniz. Bu dikdörtgensel bölgenin alan n n kaç birim kare oldu unu bulunuz. 3 4x - 3y + 2 = 0 do rusunun y eksenini kesti i noktay bulunuz. 23

34 Diklik ve Paralellik Dik ve Paralel Do rular ÇÖZEL M-Ö RENEL M fla da verilen çokgensel bölgenin her birinin bir kenar n n orta dikmesini çiziniz. 2 Yandaki k do rusuna E noktas ndan geçen kaç farkl dikme çizebilirsiniz? E k 3 s() = s(b) = s(c) = s(d) = 90º, IBI = 5 cm [DE], [C] nin orta dikmesi oldu una göre BCD dörtgeninin çevresinin uzunlu unun kaç santimetre oldu unu bulunuz. E D B C 4 fiekildeki d ve n do rular birbirine paralel d do rulard r. K noktas ndan d do urusuna çizilebilen en k sa uzakl k hangi seçenekte verilmifltir? B S T ) [K] B) [KB] C) [KS] D) [KT] n K 24

35 5 Yanda verilen c do rusuna 2,7 cm uzunlu unda iki tane dikme çiziniz. Bu dikmelerden yararlanarak c do rusuna paralel bir d do rusu çiziniz. c 6 fla da verilen ifadelerin do ru olanlar n n yan na D yanl fl olanlar n n yan na Y yaz n z. ( ) Orta dikme üzerindeki her dikmenin do ru parças n n uç noktalar na olan uzakl klar eflittir. ( ) D fl ndaki bir noktay bir do runun noktalar na birlefltiren do ru parçalar ndan en uzun olan bu noktadan do ruya inilen dikmedir. ( ) Bir noktan n bir do ruya olan uzakl 0 (s f r) birim ise bu noktadan o do ruya dikme inilemez. 7 Herhangi üçü do rusal olan dört noktadan geçen ve birbirine parelel olan iki do ru çiziniz. 8 fla da, do rular d fl nda noktalar al nm flt r. Bu noktalar n bu do rulara olan uzakl n gönye kullanarak çiziniz. V z c Y N 9 fla da verilen ifadelerin hangileri do rudur? I. k ve m do rular için k m ise k do rusu üzerinde al nan bir nokta m do rusu üzerindeki her noktaya eflit uzakl ktad r. II. Bir noktan n bir do ruya uzakl, nokta ile do ruyu birlefltiren en k sa do ru parças n n uzunlu una eflittir. III. t ve s do rular için t s ise t do rusu üzerinde al nan her noktan n s do rusuna uzakl birbirine eflittir. ) Yaln z I B) I, II C) II, III D) I, II, III 25

YAZARLAR Komisyon DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI..., 2012

YAZARLAR Komisyon DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI..., 2012 YZRLR Komisyon DEVLET K TPLRI B R NC BSKI..., 202 M LLÎ E T M BKNLI I YYINLRI...: 570 DERS K TPLRI D Z S...: 526 2.?.Y.0002.4223 Her hakk sakl d r ve Millî E itim Bakanl na aittir. Kitab n metin, etkinlik,

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I ÜN TE I A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I B) ÜSLÜ SAYILAR a) Bir Tam Say n n Negatif Kuvveti b) Tekrarl Çarp mlar Üslü

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON ÜN TE IV KON 1. KON K YÜZEY VE TANIMLAR 2. KON a. Tan m b. Dik Dairesel Koni I. Tan mlar II. Dik Dairesel Koninin Özelikleri III. Dönel Koni c. E ik Dairesel Koni 3. D K DA RESEL KON N N ALANI 4. DA RESEL

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

BU ÜN TEN N AMAÇLARI

BU ÜN TEN N AMAÇLARI ÜN TE I A. KÜMELER 1. Kümeler Aras liflkiler 2. Kümelerle fllemler a) Birleflim ve Kesiflim fllemi b) ki Kümenin Fark ve Tümleme fllemi ALIfiTIRMALAR ÖZET DE ERLEND RME SORULARI B. DO AL SAYILAR 1. Do

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER ÖTELEME: Bir şeklin duruşunun, biçiminin, boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o şekli öteleme denir. Ötelemede biçim, boyut, yön değişmez. Yer değişir. Bir şekil ötelendiği zaman şekil üzerindeki

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : Do al Say larla Ç karma fllemi TEST 6 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n bulunuz. Uygulamal Etkinlik 9 1 8 2 1 8 1 6 0 6 2 0 8 89 0 8 1 0 8 16 1 2. 2 01 10

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n . Alan ve Kesirlerle fllemler Alanlar Ölçme. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n yaz n z.. Afla daki boyal alanlar n kaç birim kareden olufltu unu önce tahmin

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SMNYOLU LİSELERİ 4. İLKÖĞRETİM MTEMTİK YRIŞMSI 2008 / MRT KİTPÇIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Çoktan seçmeli 30 Test sorusundan oluşan ün süresi 90 dakikadır. Bu bölümün bitiminde kısa bir ara verilecektir. Elinizdeki

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

ÜN TE II. UZAYDA VEKTÖR, DO RU VE DÜZLEM N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE II. UZAYDA VEKTÖR, DO RU VE DÜZLEM N ANAL T K NCELENMES ANAL T K GEOMETR ÜN TE II. UZAYDA VEKTÖR, DO RU VE DÜZLEM N ANAL T K NCELENMES 1. ANAL T K UZAY. ANAL T K UZAY D A D K KOORD NAT EKSENLER VE ANAL T K UZAY I. Analitik uzayda koordinat sistemi II. Analitik

Detaylı

14-18 EKİM KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL

14-18 EKİM KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL 7-11 EKİM SAYILAR RASYONEL SAYILAR 16-227 EYLÜL/1-4 EKİM SAYILAR TAM SAYILARLA İŞLEMLER 9-13 EYLÜL 1. ÜNİTE: TAM SAYILARDAN RASYONEL SAYIL 1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] a-b

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

Temel Matematik Testi - 10

Temel Matematik Testi - 10 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu . Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu çıtaların şekildeki gibi birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisindeki çıtalar birbirinin orta dikmesidir?

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Hafta ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR EYLÜL 3 4 Sayılar ve İşlemler Çarpanlar

Detaylı

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e)

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e) BÖLÜM KESİRLER KESİRLER TEST ) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) 6 0 8 d) e) ) Aşağıdaki şekillerde, boyalı bölgelerin kesir sayısı olarak karşılıklarını yazınız.

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

Homoteti (Homothety) DÖNÜfiÜMLERLE GEOMETR. Düzlemde M sabit bir nokta ve k bir reel say olmak

Homoteti (Homothety) DÖNÜfiÜMLERLE GEOMETR. Düzlemde M sabit bir nokta ve k bir reel say olmak ÖNÜfiÜLRL GTR ¾ Homoteti (Homothet) üzlemde sabit bir nokta ve k bir reel sa olmak üzere; P = + k.(p ) ÖRNK üzlemde (5, 6) noktas n n (, 7) merkezli ve k = oranl homoteti ini bulal m. eflitli ini sa laan

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr apak onusu: oncelet Teoremleri oni. Uzayda birbirini 0 < < 90 derecede kesen iki de iflik a ve do rusu alal m. Do rulardan birini di erinin etraf nda, diyelim a y nin etraf nda oluflturduklar aç s n bozmadan

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir?

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir? 1 ORAN - ORANTI Test - 1 1. A 0 6a 0 8 0 5dakilerden hangisi do 0 8ru orant 0 5 ile 0 4 0 zјйlјйr? A) Bir araba saatte 10 km yol al 0 5yorsa dakikada km yol al 0 5r? x 6 5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 1 9

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r?

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r? Say lar ve fllemler. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r?. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en küçük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en büyük do al say kaçt r?. Dokuz basamakl

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı