72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d."

Transkript

1 GENEL DE ERLEND RME say s ndaki rakamlar n yerleri de ifltirilerek oluflturulacak befl basamakl say lar küçükten büyü e do ru s ralan rsa bafltan dördüncü say afla dakilerden hangisi olur? a b c d fla daki s ralamalardan hangisi do rudur? a > > b < < c < < d < < , 2, 0,, 4 rakamlar n birer kez kullanarak yaz lan befl basamakl say lar n en büyü ü ve en küçü ü aras ndaki fark kaçt r? a b c d x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d. (72 2) x 10 Say do rusunda, 18 say s na ayn uzakl kta bulunan iki do al say n n toplam kaçt r? a. 28 b. 34 c. 3 d. 42. Yandaki çarpma iflleminde ve birer rakam oldu una göre ifllemin sonucu kaçt r? a b c d x ab 0ab ab iflleminde bölüm kaçt r? a b c. 101 d B C D Yukar da ayn büyüklükteki 4 bütün farkl parçalara ayr lm flt r. Bu bütünlerin boyal k s mlar na karfl l k gelen kesirler de altlar ndaki harflerle gösterilmifltir. Buna göre afla daki s ralamalardan hangisi do rudur? a. < B < C < D b. B < C < D < c. C > D > > B d. D > B > > C

2 MTEMT K Yukar daki say do rusunda 0 ile 1, 1 ile 2 ve 2 ile 3 aras 4 efl parçaya bölünmüfltür. Buna göre say do rusu üzerinde gösterilen ifllem hangisidir? a. + = b = c = 3 d. + = = ise yerine gelecek say kaçt r? a. 17 b. 12 c. 9 d ,33 < ise yerine afla dakilerden hangisi yaz labilir? a. 32,3 b. 32,330 c. 32,303 d. 32,300 fla da verilen eflitliklerden hangisi yanl flt r? a cm = 2 m 54 cm b cm = 1 m 300 cm c. 4 m 0 cm = 400 cm d. 8 m 40 cm = 840 cm Ece nin boyu Gülçin den 40 cm uzun, Eda dan 15 cm k sad r. Eda ise Özlem den 20 cm k sad r. Özlem in boyu 137 cm ise Gülçin in boyu kaç santimetredir? a. 102 b. 84 c. 2 d. 58 km cm + 70 m iflleminin sonucu kaç metredir? a b c. 570 d. 075 fla daki harflerden hangisinde aç vard r? a. S b. D c. P d. V 171

3 4 cm 4 cm 4 cm 9 cm 4 cm 4 cm (1 ve 17. sorular yukar daki flekillere göre cevaplay n z.) 1. Yandaki flekil verilen kareden 1, dikdörtgenden 1, üçgenden 2 tane kullan larak oluflturulmufltur. fieklin çevresi kaç santimetredir? a. 73 b. 0 c. 51 d Yandaki flekil verilen dikdörtgenden 2, üçgenden 4 tane kullan larak oluflturulmufltur. fieklin çevresi kaç santimetredir? a. 70 b. 0 c. 50 d i dolu olan bir kaba 9 L su eklendi inde bunun 1 L si tafl yor. Bu kab n tamam kaç litre su almaktad r? a. 18 b. 24 c. 3 d ml lik 225 flifle zeytinya toplam kaç litre eder? a. 45 b. 405 c. 415 d Bir meyve suyu fabrikas nda üretilen 8000 L viflne suyu 250 ml lik kutulara doldurulmufltur. Bunun için kaç kutu kullan lm flt r? a. 100 b c d

4 MTEMT K GENEL DE ERLEND RME say s nda 5 rakam ile 8 rakam n n basamak de erleri fark kaçt r? a b c d x ( ) iflleminin sonucu afla dakilerden hangisinin sonucuna eflittir? a b c d. 71 x < < < < fla daki say lardan hangisi verilen s ralamada yanl fl yerlefltirilmifltir? a b c d Yandaki toplama iflleminde ve birer rakam gösterdi ine göre + iflleminin sonucu kaçt r? a. 11 b. 10 c. 9 d a 7 Yandaki kalanl bölme iflleminde c yerine kaç farkl rakam gelebilir? c a. 8 b. 7 c. d. 5 (27 9) < < (29 + 8) s ralamas nda yerine afla daki say lardan hangisi yaz l rsa s ralama yanl fl olur? a. 28 b. 32 c. 35 d ytaç, hikâye kitaplar n n sini okul kütüphanesine, 1 ini s n f kütüphanesine götürüyor. Geriye 9 kitab kald na göre, ytaç n kaç hikâye kitab vard? a. 12 b. 15 c. 18 d. 21 E H T Yukar daki say do rusunda 0 ile 1, 1 ile 2 ve 2 ile 3 aras 3 eflit parçaya bölünmüfl ve baz noktalar harflerle isimlendirilmifltir. Buna göre hangi iki noktaya karfl l k gelen kesirlerin toplam 3 tür? a. E - T b. E - H c. H - T d. H - 173

5 9. Birler basama nda 7, onlar basama nda 2, onda birler basama nda 3, yüzde birler basama nda olan ondal k kesir afla dakilerden hangisidir? a. 27,3 b. 72,3 c. 3,721 d. 3, Yukar daki flekilde boyal k sma karfl l k gelen kesrin virgülle yaz l fl hangisidir? a. 2,38 b. 0,238 c. 23,8 d. 2, ,09 ondal k say s n n onda birler basama 4, birler basama 2 art r l rsa afla daki ondal k say lardan hangisi oluflur? a.,29 b.,013 c. 4,49 d. 4,013 Tam k sm nda 205, ondal k k sm nda 21 olan ondal k say afla dakilerden hangisidir? a. 21,205 b. 210,205 c. 205,21 d. 20, fiekilde; a, k, r, h, s do rular verilmifltir. Buna göre afla dakilerden hangisi do rudur? a. s do rusu ile h do rusu kesiflir. b. r do rusu a do rusuna diktir. c. s do rusu ile a do rusu paraleldir. d. h do rusu a do rusuna diktir. s r h a k 14. Yandaki flekle göre verilenlerden hangisi köflegendir? B a. [CD] b. [FC] c. [DB] d. [CB] E D C F 174

6 MTEMT K 15. fla dakilerden hangisine simetri do rusu çizilemez? a. b. c. d. 1. F Yandaki flekilde [FI] = cm ve [MI] = 4 cm dir. FGHI karesinin çevresine K, MIHN dikdörtgeninin çevresine D ve RIH eflkenar üçgeninin çevresine Ü denmifltir. Bu üç fleklin çevreleriyle ilgili verilen s ralamalardan G hangisi do rudur? a. D > K > Ü b. K > Ü > D c. K > D > Ü d. D > Ü > R M N I H R 17. Yandaki flekil birbirine efl karelerden oluflmaktad r. Buna göre fleklin çevresinin uzunlu u karelerden birinin çevre uzunlu unun kaç kat d r? a. b. 8 c. 10 d Yandaki dikdörtgenin alan kaç birim karedir? a. 32 b. 3 c. 42 d birim 4 birim 19. Yandaki flekilde iç içe yerlefltirilmifl iki kare bulunmaktad r. Bu karelerin alanlar fark kaç birim karedir? a. 28 b. 32 c. 122 d birim birim 20. Çevre uzunlu u 40 birim olan bir dikdörtgenin k sa kenar 4 birim ise alan kaç birim karedir? a. 144 b. 128 c. 4 d

7 GENEL DE ERLEND RME 3 fla da okunufllar verilen say lardan en büyü ü hangisidir? a. Sekiz bin elli iki b. Sekiz bin dört yüz befl c. Sekiz yüz bin elli d. Sekiz yüz bin dokuz a x b = 54 ve a ile b birer do al say oldu una göre a + b en fazla kaç olabilir? a. 15 b. 21 c. 29 d ? Yukar daki say örüntüsünde? yerine kaç gelmelidir? a. 202 b. 280 c. 294 d Yandaki toplama ifllemlerinde, ve yerine gelecek say lar hangileridir? a. = 11 b. = 13 = 20 = 18 = = 9 c. = 12 d. = 1 = 19 = 15 = 10 = 7 + = 31 + = 22 + = Yandaki ç karma ifllemine göre ve yerine gelecek rakamlar n toplam kaçt r? a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 kesrinin bir basit kesir olabilmesi için payda en az kaç olmal d r? a. 4 b. 5 c. d < 1 karfl laflt rmas nda yerine gelebilecek en büyük say kaçt r? 11 a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 17

8 MTEMT K , 1, 1, 1, Yukar daki kesirler küçükten büyü e do ru s raland nda bafltan üçüncü kesir hangisi olur? a. b. c. d Say do rusunda 0 ile 1 aras ve 1 ile 2 aras 10 efl parçaya bölünmüfltür. noktas na karfl l k gelen ondal k kesir afla dakilerden hangisidir? a. 0,0 b. 1, c. 2, d. 0, fla daki ondal k kesirlerden hangisi 12,3 ondal k kesri ile 12,08 ondal k kesri aras ndad r? a. 12,1 b. 12,4 c. 12,07 d. 12,05 2 Bir sepetteki incirlerin si tüketiliyor. 3 kg daha incir yenseydi geriye 3 sepetteki incirlerin ü kalacakt. Sepette kaç kilogram incir vard? a. 14 b. 1 c. 18 d Yukar daki dört üçgenin ortak özelli i hangisidir? a. Genifl aç l d rlar. b. kizkenar üçgenlerdir. c. Çeflitkenar üçgenlerdir. d. Dik aç l d rlar. 13. fla da verilen ölçümlerden hangisi bir üçgenin aç lar olamaz? a b c d

9 14. Yandaki BC üçgen ikizkenar üçgendir. [B] = [BC] oldu una göre aç s kaç derecedir? a. 90 b. 80 c. 70 d. 0 B 40 C 15. Yandaki yap kaç birim küpten oluflmufltur? a. 8 b. 9 c. 10 d Yandaki flekil bir tanesinin çevresi 28 cm olan 8 efl kareden oluflmufltur. Buna göre fleklin çevresi kaç santimetredir? a. 12 b. 14 c. 224 d rda, çevresi 24 cm olan farkl dikdörtgenler çizdi. Bunlardan alan en büyük olan n uzun kenar kaç santimetredir? a. 11 b. 10 c. 9 d fiekildeki BCD dikdörtgeninin uzun kenar 22 cm, k sa kenar 1 cm dir. Buna göre boyal bölgenin çevresinin uzunlu u kaç santimetredir? a. 7 b. 4 c. 0 d. 58 D B C 19. Yandaki dikdörtgen, bir tanesinin alan 1 birim kare olan 8 efl kareden oluflmufltur. Buna göre BCD dikdörtgeninin alan kaç birim karedir? a. 4 b. 108 c. 128 d. 144 D C B 20. Yandaki flekil çevresi 32 cm olan bir kare ve 4 eflkenar üçgenden oluflmufltur. Buna göre boyal bölgenin çevre uzunlu u kaç santimetredir? a. 4 b. 48 c. 32 d

10 MTEMT K GENEL DE ERLEND RME 4 Okunuflu k rk bin iki yüz dört olan say afla dakilerden hangisidir? a b c d say s nda binler bölü ündeki rakamlar n basamak de erleri toplam kaçt r? a. üç yüz altm fl dokuz b. alt yüz doksan bir c. dokuz yüz on iki bin d. üç yüz altm fl dokuz bin fla daki say lardan hangisi en yak n yüzlü e yuvarlanm flt r? a Æ 4200 b. 57 Æ 500 c Æ 8500 c. 784 Æ Yukar daki örüntünün say sal ifadesi verilenlerden hangisidir? a b. 0 x 2 2 x 3 3 x 3 4 x 3 c. 1 x 1 2 x 2 3 x 3 4 x 4 d = BC ise + B + C kaçt r? a. 5 b. c. 9 d. 15 Yandaki ç karma iflleminde B + C = 8, fark 29 dur. Buna göre ç kan kaçt r? a. 14 b. 49 c. 57 d. 115 B C rda, 4 kurflun kalem ve 3 defter için 9 YTL 50 YKr ödemifltir. 8 kurflun kalemin fiyat 4 YTL ise bir defterin fiyat nedir? a. 1 YTL 50 YKr b. 3 YTL c. 2 YTL 50 YKr d. 1 YTL 75 YKr fla daki çarpma ifllemlerinden hangisinde çarp m n birler basama ndaki rakam 7 dir? a. 270 x 77 b. 371 x 1 c. 702 x 37 d. 401 x

11 Yukar daki say do rusunda 1 ile 2 ve 2 ile 3 aras birbirine efl parçalara ayr lm flt r. Buna göre ve B noktalar na karfl l k gelen kesirlerin toplam kaçt r? B 7 7 a. 3 b. c. 2 d fla daki eflitliklerden hangileri do rudur? I. = 0,8 II. = 1,8 III. = 0,880 IV. = 0, a. I ve II b. I ve III c. II ve IV d. III ve IV 11. fla daki flekillerin hangisinde aç vard r? a. b. c. d. 12. I II III IV Yukar daki aç lardan hangileri genifl aç d r? a. I ve II b. II ve IV c. I ve III d. III ve IV 13. Yandaki dikdörtgen afla dakilerden hangisi gibi adland r lamaz? a. SYN b. YSN c. NYS d. YSN N S Y 180

12 MTEMT K 14. fla daki üçgenlerden hangisi genifl aç l üçgendir? a. b. c. d Yandaki yap kaç efl küpten oluflmufltur? a. 10 b. 12 c. 14 d fla daki düzlemsel flekillerin hangisinin simetri do rusu yoktur? a. b. c. d hmet 900 cm ipin 4 m 50 cm sini uçurtmas için kullanm flt r. pten geriye ne kadar kalm flt r? a. 5 m b. 450 cm c. 5 m 5 cm d. 4 m 45 cm Ece ve Tu ba n n do um tarihleri aras nda 25 gün vard r. Ece do um gününü Tu ba dan sonra kutlamaktad r. Ece nin do um günü 2 ustos oldu una göre Tu ba n n do um günü ne zamand r? a. 27 ustos b. 8 Temmuz c. 28 ustos d. Temmuz 20 litre sirke 1 l lik ve yar m litrelik toplam 30 flifleye dolduruluyor. Kaç tane yar m litrelik flifle kullan lm flt r? a. 10 b. 15 c. 20 d. 25 Bir kuru yemiflçi 5 kg f st n 2 kg n 250 g l k pofletlere, 3 kg n da 750 g l k paketlere doldurdu. Toplam kaç poflet kullanm flt r? a. 8 b. 10 c. 12 d

13 GENEL DE ERLEND RME say s nda basamak de eri en büyük olan rakam ile basamak de eri en küçük olan rakam n toplam kaçt r? a. 11 b. 10 c. 8 d. 7 (3 x ) + ( x 1000) + (4 x 100) + (2 x 1) Yukar daki çözümlenmifl flekli verilen say hangisidir? a b c d say s ndaki rakam hangi bölüktedir? a. birler b. onlar c. yüzler d. binler Yandaki toplama iflleminde a, b ve c yerine gelecek rakamlar n 24a3 toplam kaçt r? 7040b a. 13 4c249 b c d. 18 Bir ç karma iflleminde eksilene 10 ekleyip ç kandan 5 ç kar rsak fark nas l de iflir? a. 15 artar. b. 5 azal r. c. 15 azal r. d. 5 artar.. Yandaki çarpma iflleminde çarp m kaçt r? a b c d x 54 x Bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 18 ve kalan d r. Buna göre bölünen kaçt r? a. 08 b. 14 c. 828 d Verilen say do rusunda 2 ile 3 aras 4 efl parçaya bölünmüfltür. Buna göre noktas na karfl l k gelen kesir say s hangisidir? a. 1 b. 2 4 c. 11 d

14 MTEMT K 9. fla dakilerden hangisinde verilen kesirlerden her ikisi de bileflik kesirdir? a., 3 b. 2, c. 12, 9 d. 102, Bir tarlan n sekizde ikisine m s r, sekizde birine fasulye geri kalan na da nohut ekiliyor. Nohut ekilen k s m tarlan n kaçta kaç d r? a. beflte üçü b. onda ikisi c. sekizde befli d. üçte biri fla aki ondal k say lar n en küçü ü hangisidir? a. 0,14 b. 1,4 c. 0,014 d. 0,140 Sekiz tam yüzde iki say s n n rakamlarla yaz l fl afla dakilerden hangisidir? a. 8,02 b. 0,82 c. 8,20 d. 0,802 13,72 say s n n onda birler basama ndaki rakam kaçt r? a. 2 b. 3 c. d Yandaki flekilde M aç s dik aç d r. Verilenlere göre a aç s kaç derecedir? a. 40 b. 50 c. 0 d. 130 M a? Yandaki üçgende verilenlere göre B aç s kaç derecedir? a. 90 b. 85 c. 80 d. 75 B 5 35 C 183

15 1. fla daki yap lar n hepsi ayn efl küplerden oluflturulmufltur. Buna göre hangisinin birim küp say s yanl fl verilmifltir? a. b. 8 c. d saat 45 dakika koflan bir kifli toplam kaç dakika koflmufltur? a. 15 b. 145 c. 105 d Yandaki flekil k rm z bir dikdörtgen ve mavi bir kareden oluflmufltur. Dikdörtgenin k sa kenar 3 cm, uzun kenar 8 cm oldu una göre fleklin çevresi kaç santimetredir? a. 80 b. 4 c. 38 d. 3 3 cm 8 cm 19. Yandaki dikdörtgen her birimin çevre uzunlu u 12 cm olan 8 efl kareye bölünmüfltür. Dikdörtgenin çevre uzunlu u kaç santimetredir? a. 24 b. 32 c. 33 d fla daki y llardan hangisi art k y ld r? a b c d

16 MTEMT K GENEL DE ERLEND RME Befl basamakl rakamlar birbirinden farkl en büyük do al say n n binler bölü ünün binler basama ndaki rakam kaç olur? a. 9 b. 8 c. 7 d. 0 = 17 + = 33 Yukar daki ifllemlere göre x kaçt r? a. 51 b. 422 c. 200 d. 10 fla daki say lar belli bir kurala göre dizilmifltir. Bu kurala göre soru iflaretinin yerine hangi say gelmelidir? ? a. 5 b. 108 c. 110 d Bir say ya kendisinin 5 kat eklendi inde 3 ediyor. Bu say n n a. b. 5 c. 4 d i kaçt r? 5. Kaç tane 1 10 i toplarsak 10 elde ederiz? a. 10 b. 100 c d Günde 0,5 L süt içen li, hafta sonu hiç süt içmedi. li bir haftada toplam kaç litre süt içmifltir? a. 2,5 L b. 3 L c. 3,5 L d. 4 L 1,25 say s n n kesir olarak ifadesi afla dakilerden hangisidir? a. 125 b. 25 c. 100 d da uyuyan ylin, te uyand. ylin kaç saat kaç dakika uyumufltur? a. 9 sa. 45 dk. b. 9 sa. 15 dk. c. 8 sa. 45 dk. d. 7 sa. 45 dk. 185

17 9. fiekildeki BD üçgeninde aç s kaç derecedir? a. 10 b. 20 c. 40 d. 0 B 40? 0 C 10. Yandaki dikdörtgen iki eflit kareden oluflmaktad r. Karelerin alanlar toplam 32 birim kare oldu una göre dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? a. 30 b. 24 c. 18 d. 1 D F C E C 11. Yandaki fleklin tamam n n alan kaç birim karedir? a. 40 b. 37 c. 3 d Efl karelerden oluflan yandaki fleklin çevresi kaç birimdir? a. 27 b. 18 c. 1 d ml lik fliflelerden kaç tanesi 1800 ml eder? a. 14 b. 13 c. 12 d. 11 5, 2, 1, 3 say lar ile oluflturulan en büyük ondal k say hangisi olur? a. 523,1 b. 532,1 c. 5,321 d. 53,21 fla daki eflitliklerden hangisi yanl flt r? a. 21, ,05 = 33,08 b. 52, ,52 = 77,77 c. 17, ,37 = 88,90 d. 98,01 + 2,10 = 100,11 18

18 MTEMT K 1. Yandaki flekil birbirine efl karelerden oluflmufltur. Karenin bir kenar n n uzunlu u 2 cm dir. Buna göre boyal k sm n çevresi kaç santimetredir? a. 2 b. 22 c. 20 d Yukar daki örüntünün devam hangisidir? a. b. c. d Bir bölme iflleminde bölüm 1, bölen 13 ise bölünen en fazla kaç olur? a. 207 b. 208 c. 212 d. 220 fla daki kesirlerden hangisi en büyüktür? a. b. c. d ,75 say s n n onda birler basama na iki tane onda 1 eklenirse say kaç olur? a. 135,77 b. 135,85 c. 13,95 d. 157,75 187

19 GENEL DE ERLEND RME 7 I. Rakamlar birbirinden farkl befl basamakl bir say d r. II. Binler basama ndaki rakam çift say d r. III. On binler basama ndaki rakam yüzler basama ndaki rakamdan küçüktür. Yukar da özellikler verilen say lardan hangisine aittir? a b c d onluk, 3 yüz binlik, yüzlükten oluflan say afla dakilerden hangisidir? a b c d > 120 ise afla dakilerden hangisi olamaz? a b c. 187 d ? Yukar daki say lar belli bir kurala göre s ralanm flt r. Buna göre? olan kutuya hangi say yaz lmal d r? a b c. 777 d Yukar daki flekilde gösterilen toplama ifllemi verilenlerden hangisidir? a. 9 b. c. d = = = = Tunay n kumbaras ndaki paran n s 24 YTL dir. Tunay n kumbaras ndaki paran n tamam kaç YTL dir? 9 a. 28 b. 32 c. 3 d. 40 0,4 < a < 0, s ralamas nda a yerine yaz labilecek en büyük ondal k say afla dakilerden hangisidir? a. 0,10 b. 0,49 c. 0,599 d. 0,00 188

20 MTEMT K Yandaki flekilde kaç dik üçgen vard r? a. 4 b. c. 8 d. 10 Murat, flekildeki birim küpleri kullanarak farkl büyüklükte küpler oluflturmaktad r. Murat bu birim küplerden afla daki say lardan hangisi kadar kulland nda yeni bir küp oluflturur? a. 8 b. 9 c. 10 d. 12 Yandaki yap 8 efl küpten oluflmufltur ve yeflil ok yönünden bakan bir kiflinin gördü ü flekil verilmifltir. Yap ya, arka taraftan bakan bir kiflinin (k rm z ok yönünden) gördü ü flekil afla dakilerden hangisi olur? a. b. c. d. 11. Yandaki fleklin b do rusuna göre simetri i afla dakilerden hangisinde verilmifltir? a. b. a a b a b b c. d. b a b a Nazmi Bey ifle gitmek için sabah saat te evden ç km flt r. Nazmi Bey eve döndü ünde saat i gösterdi ine göre kaç saat sonra eve dönmüfltür? a. 7 sa. 10 dk b. 10 sa. 20 dk c. 11 sa. 10 dk d. 12 sa. 20 dk Bir ad m yaklafl k 48 cm olan Zeynep, evden okula 75 ad mda var yor. Buna göre Zeynep in evi ile okulu aras yaklafl k kaç metredir? a. 3 b. 33 c. 32 d

21 ml suya 240 ml limon suyu kar flt r larak limonata yap l yor. Limonata 120 ml lik bardaklara dolduruldu unda kaç bardak kullan l r? a. 5 b. c. 7 d. 8 li Bey litresi 12 YTL olan kolonyadan 225 ml ve 275 ml lik flifleleri doldurmak istiyor. Bunun için kaç YTL öder? a. 4 b. 5 c. d kg kiraz 24 kilograml k kasalara dolduruldu unda kaç kasa tam olarak dolar? a. 40 b. 41 c. 42 d kg + 2 t g kaç kilogram eder? a b c d Keman Gitar Satranç Resim Dans Yukar daki grafik bir okulda yap lan kurslara kat lan ö renci say s gösterilmektedir. 18, 19 ve 20. sorular grafi e göre yan tlay n z Satranç ve resim kursuna toplam kaç kifli kat lmaktad r? a. 5 b. 55 c. 45 d. 35 Keman kursuna kat lan ö renci say s, gitar kursuna kat lan ö renci say s n n kaç kat d r? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Dans kursuna kat lan ö rencilerin 4 tanesi resim kursuna geçti inde resim kursunun ö renci say s kaç olur? a. 34 b. 29 c. 24 d

22 MTEMT K 1. GENEL DE ERLEND RME say s n n binler bölü ündeki rakamlar n toplam 17 dir. Buna göre afla dakilerden hangisidir? a. 5 b. 7 c. 8 d Yandaki toplama iflleminde a + b + c + d = 24 ise ifllemin sonucu kaçt r? a b. 2 4 c d abcd bcda cdab + dabc 3. a ve b do al say lar n n çarp m 72 ise a + b nin alabilece i en büyük de er kaçt r? a. 17 b. 38 c. 73 d Bir s n fta 40 ö renci vard r. Ö rencilerin ü erkek ö rencidir. K z 8 ö rencilerin say s kaçt r? a. 15 b. 20 c. 25 d Serap bir günün 3 8 ünü uykuda geçiriyor. Uyuyarak geçen zaman 2 saat eksi ini de okulda geçiriyor. Serap bir günde okulda kaç saat kalmaktad r? a. 5 b. c. 7 d

23 . fla daki ondal k kesirlerden en büyü ü hangisidir? a. 7,11 b. 7,101 c. 7,01 d. 7, fla daki üçgenlerden hangisi kenar özellikleri bak m ndan di erlerinden farkl d r? a. b. c. d. 8. fla daki kesir çiftlerinden hangisinin fark tür? a. 7, 1 b., 3 c. 9, 3 d. 5, Yandaki flekilde harflerle gösterilen aç lardan hangileri genifl aç d r? a. D, E b., B c. D, C d., C B E C D 10. zometrik kâ t üzerine çizilmifl yap n n boyal yüzeyinin kare olabilmesi için en az kaç birim küp daha eklenmelidir? a. 2 b. 5 c. 7 d

24 MTEMT K 11. fla dakilerden hangisi 2105 cm ye eflittir? a. 21 m 5 cm b. 2 m 105 cm c. 2 m 15 cm d. 21 m 105 cm 12. Yandaki dikdörtgenin alan kaç birim karedir? a. 24 b. 22 c. 20 d. 28 birim 4 birim 13. Yandaki boyal flekil, çevreleri 15 cm olan eflkenar üçgenlerden oluflmufltur. Buna göre B do ru parças n n uzunlu u kaç santimetredir? a. 15 b. 20 c. 25 d. 30 B Bir bidonun i su doludur. Bidona 14 L su eklendi inde tamam doluyor. 12 Buna göre bidon kaç litre su al r? a. 20 b. 24 c. 28 d L zeytinya 250 ml lik fliflelere dolduruluyor. Bunun için kaç flifle kullan l r? a. 14 b. 28 c. 128 d ml sütün fiyat 50 YKr ise L süt kaç YTL dir? a. 8 b. 10 c. 12 d

25 Y llar Yukar daki grafikte bir yay nevinin y llara göre ç kartt çocuk kitab say s gösterilmektedir. 17, 18, 19 ve 20. sorular grafi e göre yan tlay n z Grafi e göre afla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? a y l ndan sonraki her y lda ç kart lan çocuk kitaplar say s artm flt r. b. Ç kart lan kitap say s nda art fl en fazla 200 y l nda olmufltur. c y l nda ç kart lan kitap say s nda düflüfl olmufltur. d. 200 y l nda 7000 çocuk kitab ç kart lm flt r y l nda ç kart lan çocuk kitab say s 2003 y l ndakinden kaç fazlad r? a b c d Hangi iki y lda ç kart lan çocuk kitab say s eflittir? a b c d Son üç y lda toplam kaç çocuk kitab ç kart lm flt r? a b c d

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3 Temel Kaynak Kesirler KES RLER kesri tane dir. Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. payda Bütünden al nan ya da belirtilen parça say s na ise

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi.

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi. MATEMAT K la Toplama fllemi la Ç karma fllemi la Çarpma fllemi la Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi Ondal k Kesirler Temel Kaynak 4 DO AL SAYILAR Ay, bugün çok yoruldum. Yüz yirmi

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR ÜN TE - Do al Say lar - Do al Say larla Toplama fllemi - Do al Say larla Ç karma fllemi - Zihinden Toplama ve Ç karma fllemleri - Toplama ve Ç karma fllemlerinde Verilmeyenin Bulunmas - Do al Say larla

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

1. Prova. Okulun Ad. 2. Prova. Okulun Ad. 3. Prova. Okulun Ad

1. Prova. Okulun Ad. 2. Prova. Okulun Ad. 3. Prova. Okulun Ad DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Stadyumda yap lacak 23 Nisan töreninde, Nasrettin lkö retim Okulundan 1094 ö renci, Ceren lkö retim Okulundan 2816 ö renci, P nar lkö retim Okulundan da 2907 ö renci görev

Detaylı

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r?

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r? ÖRNEK 3: x y y Bölme ifllemine göre x en az kaçt r? A) 6 B) 9 C) D) 4 E) 4 ÖRNEK 4: a, ve 6 say taban n göstermek üzere, (3) + (a) = (b) eflitli inde a 6 b kaçt r? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 ÇÖZÜM 4: ÇÖZÜM 3

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

c. 3 3 = e = 1

c. 3 3 = e = 1 . Ünite L Üzerinde ifllem yap lacak üslü say lar n taban ve üsleri farkl ise önce say lar n onluk sayma düzenindeki de erleri bulunur, sonra ifllem yap l r. 6 0 = 8 9 = 9 L L 0, 00, 000 fleklindeki say

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r?

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r? Say lar ve fllemler. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r?. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en küçük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en büyük do al say kaçt r?. Dokuz basamakl

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I ÜN TE I A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I B) ÜSLÜ SAYILAR a) Bir Tam Say n n Negatif Kuvveti b) Tekrarl Çarp mlar Üslü

Detaylı

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A =

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A = DO AL SAYILAR, TAMSAYILAR ) 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 say, a dakilerden hangisidir? 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 = 8. 0 7 + 0. 0 6 + 0. 0 + 0. 0 4 + 0. 0 + 0. 0 2 + 4. 0 + 0. 0 0 eklinde yaz labilir. Öyleyse, say 8000040

Detaylı

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I ÜN TE II A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I B. ÇARPANLAR VE ASAL SAYILAR 1. Do al Say lar n Çarpanlar ve Katlar 2. Bölünebilme Kurallar

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN E K L E R ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN M A T E M A T K. S I N I F 8 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I LKÖ RET M OKULU. SINIF MATEMAT K ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1 1 1 ALT SILAR Do al Say lar Do

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T ÜN TE II P RAM T 1. P RAM TLER N TANIMI. DÜZGÜN P RAM T a. Tan m b. Düzgün Piramidin Özelikleri. P RAM D N ALANI a. Düzgün Olmayan Piramidin Alan b. Düzgün Piramidin Alan 4. P RAM D N HACM 5. DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ

Detaylı

ÖRNEK 2: ÇÖZÜM 2: ÇÖZÜM 1: Verilen ifadeyi iflleme dönüfltürürsek; Toplamlar 77 olan iki say dan biri x ise di eri (77 x) dir.

ÖRNEK 2: ÇÖZÜM 2: ÇÖZÜM 1: Verilen ifadeyi iflleme dönüfltürürsek; Toplamlar 77 olan iki say dan biri x ise di eri (77 x) dir. TAR H MATEMAT K I. DERECEDEN DENKLEMLER ÖRNEK 1: Toplamlar 77 olan iki say dan birinin kat, öbürünün 4 kat na eflittir. Bu say lardan küçük olan kaçt r? A) B) 0 C) 7 D) 4 E) (ÖSS - 1999) ÖRNEK : Kareleri

Detaylı

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e)

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e) BÖLÜM KESİRLER KESİRLER TEST ) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) 6 0 8 d) e) ) Aşağıdaki şekillerde, boyalı bölgelerin kesir sayısı olarak karşılıklarını yazınız.

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE I PR ZMALAR

GEOMETR 7 ÜN TE I PR ZMALAR ÜN TE I PR ZMALAR 1. PR ZMAT K YÜZEY VE TANIMLAR 2. PR ZMA a. Tan m b. Prizman n Özelikleri 3. D K PR ZMA a. Tan m b. Dik Prizman n Özelikleri 4. E K PR ZMA a. Tan m b. E ik Prizman n Özelikleri 5. DÜZGÜN

Detaylı

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 009-00 Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN EK M EK M EK M EYLÜL - EK M 9 EK M - EK M EK M - 6 EK M 05 EK M - 09 EK M 8 EYLÜL - 0 EK M R ZAMANI AR TMET K ORTALAMA LA TOPLAMA

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V. 1.ÖLÜM MTMT K Derginin bu say s nda Kümeler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR III. ÖLÜM ÜÇGN L LG L TML KVRMLR Tan m (Çokgen) : n > olmak üzere, bir düzlemde 1,, 3,..., n gibi birbirinden farkl, herhangi üçü do rusal olmayan n nokta verilsin. Uç noktalar d fl nda kesiflmeyen [ 1

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

DOĞAL SAYILAR. 728 514 039, 30 960 425, 4 518 825 bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük

DOĞAL SAYILAR. 728 514 039, 30 960 425, 4 518 825 bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük MATEMATİ O ON NU UA AN NL L A A T T I I ML ML I I F F A AS S İ İ Ü ÜL LS S E E T T İ İ TEMALARI NA GÖREAYRI LMI Ş FASİ ÜL. SI NI F DOĞAL SAYILAR Günlük hayatta pek çok durumda sayıları kullanırız: Saymak,

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü nün

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü nün Matematik ünas, 003 Güz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas /. ölüm o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü nün üniversitenin ö retim üelerinin de katk - lar la düzenledi i liseleraras

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56 TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I ÖRNEK 1: Bir lisenin son s n f ö rencileri her grupta eflit say da ö renci olmak üzere 10 gruba ayr l yor. Bu ö renciler 7 gruba ayr lsayd her gruptaki ö renci say s 6 fazla

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : Do al Say larla Ç karma fllemi TEST 6 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n bulunuz. Uygulamal Etkinlik 9 1 8 2 1 8 1 6 0 6 2 0 8 89 0 8 1 0 8 16 1 2. 2 01 10

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

BU ÜN TEN N AMAÇLARI

BU ÜN TEN N AMAÇLARI ÜN TE I A. KÜMELER 1. Kümeler Aras liflkiler 2. Kümelerle fllemler a) Birleflim ve Kesiflim fllemi b) ki Kümenin Fark ve Tümleme fllemi ALIfiTIRMALAR ÖZET DE ERLEND RME SORULARI B. DO AL SAYILAR 1. Do

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar Soru. S f rdan farkl bir a say s için sonsuz ondal klarla oluflan ifadesinin de eri nedir? ise, Soru 2. 0 < < 0 olmak

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

ÜN TE VI. A. UZUNLUKLARI ÖLÇME 1. Uzunluk Ölçme a) Çokgenin Çevre Uzunlu u b) Karenin Çevre Uzunlu u c) Dikdörtgenin Çevre Uzunlu u ALIfiTIRMALAR

ÜN TE VI. A. UZUNLUKLARI ÖLÇME 1. Uzunluk Ölçme a) Çokgenin Çevre Uzunlu u b) Karenin Çevre Uzunlu u c) Dikdörtgenin Çevre Uzunlu u ALIfiTIRMALAR ÜN TE VI A. UZUNLUKLARI ÖLÇME 1. Uzunluk Ölçme a) Çokgenin Çevre Uzunlu u b) Karenin Çevre Uzunlu u c) Dikdörtgenin Çevre Uzunlu u ALIfiTIRMALAR B. ALAN ÖLÇME 1. Alan Ölçüsü Birimleri 2. Arazi Ölçüsü 3.

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar 1. Fasikül DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar Adı :... Soyadı :... Sınıfı :... No :... Say lar yazmak için kullan lan sembollere rakam denir. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur. S f rdan başlay

Detaylı

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n . Alan ve Kesirlerle fllemler Alanlar Ölçme. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n yaz n z.. Afla daki boyal alanlar n kaç birim kareden olufltu unu önce tahmin

Detaylı

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 1. ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 2. D KDÖRTGEN N ALANI 3. ÜÇGENSEL BÖLGELER N ALANI 4. ÜÇGENSEL ALAN PROBLEMLER ÇÖZÜLÜRKEN KULLANILACAK FORMÜLLER 5. PARALELKENARIN

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011 1) ÖĞRETMEN Kendisiyle çarpımı ve kendisiyle toplamı eģit olan sayma sayısı kaçtır? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıģtır? 3) Bir sınıftaki öğrencilerin ü kızdır. Erkeklerin sayısı 22 olduğuna

Detaylı

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir?

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir? PARALARIMIZ V TAM N MANAVI Domates 500 YKr Salatal k 300 YKr Elma 1 YTL Muz 3 YTL Yeflil so an 250 YKr Maydanoz 150 YKr Patates 700 YKr Patl can Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. 1. 2. 3. 4. 5.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 Bireysel Yar flma Soru ve Çözümleri

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 Bireysel Yar flma Soru ve Çözümleri o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 ireysel Yar flma Soru ve Çözümleri olamayaca ndan (çünkü bir kareköke eflit), y = 1/2 bulunur. olay s yla = y 2 = 1/4. 2a + 4b = 6a 3b oldu

Detaylı

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI YGS TEMEL MATEMAT K KONU ANLATIMLI YGS KONU ANLATIMLI TEMEL MATEMAT K Bas m Yeri ve Y l stanbul / 0 Bask Cilt Ek Bil Matbaac l k Tel: 0 () 87 ISBN 978 60 70 6 Copyright Ayd n Bas n Yay n Matbaa Sanayi

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

42 çilekle her pastaya 7 tane düflecek flekilde 6 pasta süslenebilir.

42 çilekle her pastaya 7 tane düflecek flekilde 6 pasta süslenebilir. Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Pastac pastanesinin çilekli pastalar çok seviliyor. Pastanede çal flanlardan biri her pastay 7 çilekle süslüyor. Kâsedeki 42 çilekle kaç

Detaylı