Makâsıdü l-felâsife. Gazâlî. Yakup ÖZKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makâsıdü l-felâsife. Gazâlî. Yakup ÖZKAN"

Transkript

1 Makâsıdü l-felâsife Gazâlî Çev: Cemaleddin Erdemci, Vadi Yayınları, 2002, s. 312 Yakup ÖZKAN Gazâlî nin bu eseri, bir mukaddime ve üç temel bölümden oluşmaktadır. Düşünür giriş kısmında, ilk olarak, filozofların tutarsızlıklarını, görüşlerinin çelişikliğini, karıştırmalarının ve azgınlıklarının gizliliklerini ortaya çıkaracak anlaşılır bir eser yazacağından bahsetmektedir. Bundan dolayı öncelikle onların görüşlerini kapsamlı bir şekilde kavramak istediğini ifade etmektedir. Bu bağlamda düşünür, filozofların, metafizik bilimleri, tabiat bilimleri ve mantık bilimlerindeki amaçlarını kapsayan tutarsızlıklarını öz ve kısa bir şekilde aralarında hak-batıl ayrımı yapmaksızın sunmayı uygun bulduğunu söylemektedir. Ayrıca, gayesinin sadece filozofların görüşlerini öğrenmek olduğunu vurgulamaktadır. Sonrasında düşünür, filozofların ilgilendikleri ilimlerin dört grup olduğunu ifade ettikten sonra bu ilimleri kısaca değerlendirmektedir. 1) Matematik Bilimler. Ona göre matematik, aritmetik ve geometrinin gerekliliklerine dair değil, bizatihi geometrinin ve aritmetiğin kendileri hakkında düşünmektir. Aritmetik ve geometri akla aykırı olmadıkları gibi, aklın onları inkar ve red etmesi de söz konusu değildir. O halde diyor düşünür, bu bilimleri ayrıntılı bir şekilde sunmaya çalışmamızın da bir anlamı yoktur. 2) Metafizik Bilimler. Gazâlî ye göre filozofların bu ilimlere ait görüşlerinin çoğu gerçeğe aykırıdır ve onların bu konularda doğruları azdır. 3) Mantık Bilimleri. Ona göre, filozoflar bu alanda genellikle doğru bir metoda dayanırlar. Onların bu ilimlerinde hata azdır. Düşünüre göre filozoflar anlamlar ve amaçlarda değil, kavramlar ve aktarımlarında hak ehline muhalefet etmektedirler. Onların amacı delil çıkarma yollarını süslemektir. Bu, düşünürlerin de kabul ettiği bir husustur. 4) Tabiat Bilimleri. Düşünüre göre bu ilimlerde hak batıla karıştırılmış, isabet de hataya benzetilmiş durumdadır ve bu bilimlerde bir galip gelen ve yenilene hükmetmek mümkün değildir. SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Felsefesi Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 1

2 Gazâlî, filozofların ilgilendikleri ilimleri bu şekilde kısaca değerlendirdikten sonra bu eserinden sonra Tehâfütü l-felâsife adlı bir kitap yazacağını ve bu eserinde filozofların hatalı olduğuna inandığı görüşlerini açıklayacağını, ardından onların görüşlerini ciddi bir şekilde eleştireceğini ifade eder. İlk olarak mantık ilmiyle başlar. Bizim özetini sunacağımız kısım da bu bölümdür. I. BÖLÜM MANTIK İLMİNİN FAYDALARI VE BÖLÜMLERİ Mantık ilmi, doğru tanım ve kıyası, yanlış kıyas ve tanımdan ayıran kanun olup, kesinlik ifade eden bilgileri, kesinlik ifade etmeyen bilgilerden ayıran bir bilimdir. Bu ilim, diğer bütün ilimlerin ölçüsü ve terazisi konumundadır. Mantık ilminin faydası, bilgiyi bilgisizlikten ayırt etmektir. Başka bir ifadeyle, mantığın faydası bilgiden yararlanmaktır. Bilginin faydası da ebedi mutluluğun elde edilmesidir. Mutluluğu elde etmenin nefsin kemaline; tezkiye ve arındırılmasına dayandığı doğru olduğuna göre, mantık zorunlu olarak büyük faydaları olan bir ilim dalı olmaktadır. Gazâlî ye göre, bu ilimler bir takım bölümlere ayrılsalar da temelde tasavvur ve tasdik olmak üzere iki bölümde toplanırlar. a) Tasavvur: Cisim, ağaç, melek, cin ve benzeri terimlerden kastedilen anlamın algılanması şeklinde, tekil bir ifadenin delalet ettiği özlerin tahkik ve anlama yoluyla idrak edilmesidir. b) Tasdik: Her tasdik zorunlu olarak iki tasavvurdan sonra gelir. Örneğin, âlem sonradan olmadır (hâdis) önermesinde iki tasavvur vardır. Birincisi, âlem; ikincisi ise, hâdis tasavvurudur. Eğer, âlem ve hâdis tasavvurları bilinmezse bu önerme tasdik edilemez. Kısaca önermenin tasdik edilebilmesi ya da yanlışlanabilmesi için önermeyi oluşturan terimlerin ne anlama geldikleri bilinmelidir. Tasavvur ve tasdikten her biri, bir çaba ve düşünmeye gerek kalmadan algılanan ve bir çaba ile algılanan olmak üzere ikiye ayrılır. İlk olarak tasavvurun bu iki durumuna örnek verelim. Bir çabaya ihtiyaç duyulmadan tasavvur edilen; varlık, nesne ve benzerleridir. Çaba ile idrak edilen tasavvurlar ise ruh, melek, cin ve özleri gizli olan nesnelerin hakikatlerinin 2

3 bilinmesidir. Tasdike gelince, iki birden büyüktür gibi hükümler akılda a priori, yani zorunlu olarak bulunan hükümlerdir. Buna duyulara ait bilgiler, makbulat ve bir düşünme, bir çaba olmaksızın zihnin sahip olduğu diğer bilgiler de eklenebilir. Gazâlî nin belirttiğine göre bunlar on üç kısma ayrılmaktadır. Düşünür yeri geldikçe bunlardan bahsedeceğini söyler. Tasdikte diğerine yani çaba ve düşünmeyle algılanana örnek ise, evrenin sonradan yaratılmış olduğu, cesetlerin haşr olunacağı, günahların, ibadetlerin karşılığının verileceği ve benzeri yargıların tasdik edilmesidir. Tasavvuru bir çaba gerektiren şeylerin bilgisi, ancak tanımla elde edilebilir. Tasdik edilmesi bir çaba gerektiren nesnelerin bilgisi ise, ancak delil (hüccet) ile elde edilebilir. Bunlardan (tanım, hüccet) her birinin önceden biliniyor olması zorunludur. I- MANTIK İLMİNİN BÖLÜMLERİ Lafızların Delaleti. Bu konu beş bölümde incelenir. 1) Lafzın manaya delaleti. a) Mutabakat (kaplam) yönünden: Ev teriminin evin tamamına delalet etmesi gibi. b) Tazammun (içlem) yönünden: Ev teriminin belirli duvarlara delalet etmesi. c) İltizam yönünden: Çatı nın duvara delalet etmesi gibi, lafzın gerektirme yönünden manaya delaletine örnek verilebilir. Bu metot ilimlerde kullanılmaz. Çünkü gerektirenin de gerektireni vardır ve bu sınırsız nesneleri çağrıştırır. Bu yüzden bu yolla anlaşmak mümkün değildir. 2) Lafızlar basit ve birleşik olmak üzere iki kısma ayrılır. a) Basit lafız: Cüzleriyle anlamın cüzleri kastedilmez. İnsan kelimesi buna örnek verilebilir. İn- ve san- la insanın anlamının cüzleri kastedilmez. Zeyd in kölesi ve Zeyd yürüyor ifadeleri ise böyle değildir. Çünkü cümlenin bir parçası olan köle lafzından bir anlam, Zeyd lafzından başka bir anlam kastedilmektedir. Abdullah kelimesi bir unvandır fakat tekil bir isimdir. Çünkü bununla Zeyd lafzı ile kastettiğinizden fazlası kastedilmemektedir. Eğer bu sıfat olarak kullanılırsa abdullah kelimesi bu durumda birleşik bir terim olmuş olur. Özet olarak, bu kelime, isim olarak kullanılırsa basit (müfred), bir nitelik olarak kullanılırsa birleşik olur. 3) Lafız tekil (cüz i) ve tümel (külli) olmak üzere ikiye ayrılır. Tekil lafız: Mefhumunda ortaklık bulunmasını engelleyen lafızdır. Zeyd, şu ağaç terimlerinde olduğu gibi. Tümel lafız: Mefhumunda ortaklık olmasını engellemeyen lafızdır. Örneğin, at, ağaç, insan kelimeleri. 3

4 4) Lafız fiil, isim ve edat (harf) olmak üzere üçe ayrılır. Mantıkçılar fiili kelime olarak isimlendirirler. İsim ve fiil kendi başlarına tam bir anlam ifade etmeleri yönüyle edattan ayrılmaktadırlar. Giren kimdir? denildiğinde Zeyd dir denilirse bu anlaşılır ve tamamlanmış olur. Ancak Zeyd nerededir? diye sorulursa ve fi (-de) veya alâ (üzerinde) denilirse, evdedir veya çatıdadır denilmedikçe cevap tamamlanmış olamaz. Zira edatın anlamı kendisinde değil, başkasında ortaya çıkar. Fiil, anlam ve anlamın oluş anına delalet etmesi yönüyle isimden ayrılmaktadır. Örneğin dövdü fiili. Bu kelime, geçmişte meydana gelmiş dövme eylemine delalet etmektedir. İsim ise, herhangi bir zamana delalet etmemektedir. Eğer, dün, geçen yıl gibi terimler zamana delalet etmektedirler. Öyleyse bunlar da fiildir, diye denilirse, şu cevap verilir. Fiil, bir manaya ve mananın oluş anına delalet eden terimdir. Dün terimi ise, mananın oluş anına değil, mananın kendisi olan zamana delalet eder. 5) Lafızlar anlamları bakımından mutevatı, eş anlamlı ( müterâdif), ayrık ( mutebayin), ortak (müşterek) olmak üzere dört gruba ayrılırlar. a) Mutevatı Lafızlar: Hayvan terimi; zayıflık, kuvvetlilik ve öncelik ve sonralıkta ayırım olmaksızın at, öküz ve insan için aynı anlama gelir ve hayvanlık bunların tümü için birdir. İnsan terimi de, Zeyd, Amr, Halit için aynı anlama gelir ve her birine aynı derecede delalet eder. b) Eş Anlamlı Lafızlar: Tek bir nesne için konulmuş farklı isimlerdir; leys, esed ikisi de aslan a delalet etmektedir. c) Ayrık lafızlar: At, öküz gök gibi farklı varlıklara verilen farklı isimlerdir. Bu isimlerin her biri incelendiği şeye delalet eder. d) Ortak Lafızlar: Farklı varlıklara verilmiş tek bir isimdir. Ayn kelimesinin altın, güneş, terazi ve su gözesine delalet etmesi gibi. II- TÜMEL KAVRAMALAR İlişkilerin Farklılığı Ve Kısımları Altındaki tikele nispet edilen her tümel mana ya özsel veya ilintisel olur. Özsel ve ilintisel arasındaki ilişkiyi üç şekilde ele alabiliriz. Birincisi, özseli ve özselin ait olduğu şeyi anlarken, özselin kendisi için var olduğu şeyi anlamadan, özselin içinde yer alan şeyi (mevzu) anlamak olanaksızdır. Özsel olmadan da konuyu anlamak imkansızdır. Örneğin, hayvanı anlamadan insanı, aynı şekilde sayıyı anlamadan dört sayısını anlamak olanaksızdır. İkincisi, ister zihinde ister dış dünyada olsun, tümelin altındaki tekilin var olması için önce tümelin kendisi var olmalıdır. Örneğin, insan veya at ın olması için önce hayvanlığın var olması gerekmektedir. 4

5 İnsan olmak için, önce gülen olmak gerekir demek olanaksızdır. Aksine gülen olmak için, önce insan olmak gerekir. Kısaca tümel tikelden; özsel ilintiselden önce gelmelidir. Üçüncüsü, özsel olanın bir nedene bağlı olması mümkün değildir. Örneğin, insanı canlı, siyahı renk, dört rakamını sayı kılan nedir, şeklinde sorulması mümkün değildir. Çünkü insan özü gereği insandır. İlintisel olan ise, bir nedene bağlıdır. Çünkü insanı var kılan kimdir diye sorulabilir. Fakat insanı hayvan kılan nedir diye sorulması mümkün değildir. Özsel e Dair Ayrımlar Özsel, umum ve husus bakımından kısımlara ayrılır. Kendisinden daha genel bir şey olmayan özsel, cins; altında daha özeli olmayan özsel, tür diye isimlendirilir. Üstündekine nispetle tür, altındakine nispetle cins diye isimlendirilen özsel ise, mutavassıt olarak isimlendirilir. Altında tür olmayan özsel, türlerin türü, üstünde başka cins olmayan özsel, cinslerin cinsi diye isimlendirilir. Üstünde başka cins bulunmayan üstün cinsler on tanedir. Biri cevher dir, dokuzu ilintidir. Cevher cinslerin cinsidir. Cins en genel özseldir. Cins cisim olan ve cisim olmayan olmak üzere ikiye ayrılır. Cisim de gelişen/büyüyen ve gelişmeyen olmak üzere ikiye ayrılır. Gelişen de hayvanlar ve bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Hayvan da insan ve diğerleri olmak üzere iki kısma ayrılır. Cevher cinslerin cinsidir. İnsan, türlerin türüdür. Bu ikisinin arasındaki hayvanlar ve bitkiler bunlarla ilişkileri bakımından cins ve tür diye isimlendirilirler. İnsana ancak türlerin türü denilebilir. Zira insan çocuk-ihtiyar, uzun-kısa, alim-cahil gibi ilintisel anlamlara ayrılabilir. Bunlar özsel olmayıp, ilintisel şeylerdir. Tümelin diğer bir kısmı da ayrımdır. Bunu bir örnekle anlatalım. İnsana işaret ettikten sonra o nedir? Sorusuna, o hayvandır cevabı verilir. Bu durumda soru bitmez. Öyleyse insanı diğer hayvanlardan ayırmaya ihtiyaç vardır. O hangi hayvandır? Diye sorulduğunda, cevabı, düşünen hayvan olacaktır. Burada düşünen ifadesi, o hangi şeydir? Sorusunun cevabında verilen özsel bir ayrım olmaktadır. Hayvan ve düşünen ifadeleri, insanın tanımını verirler. Özet olarak, özsel; cins, tür, ayırım olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. İlinti ise, özel ilinti ve genel ilinti şeklinde ikiye ayrılır. Böylece tümellerin beş kısma ayrıldığını ifade edebiliriz. Bunlar cins, tür, ayırım, özel ilinti ve genel ilintidir. Önerme Tekil anlamların birleşmesiyle bölümler ortaya çıkar. Bu bölümlerden birine de haber denilir. Haber, önerme ve kesin söz olarak da isimlendirilir. Haber ya da önerme kendisiyle doğrudur veya yanlıştır sonucuna varılan yargıdır. Örneğin, Âlem sonradan olmadır, insan 5

6 taştır gibi ifadeler hem doğrulanabilir hem yanlışlanabilir. Fakat bana bir konu öğret, gibi ifadeler ne doğrulanabilir ne de yanlışlanabilir. Dolayısıyla bu gibi ifadeler önerme değildir. Önerme, yüklemli önerme, bitişik şartlı önerme ve ayrık şartlı önerme şeklinde kısımlara ayrılır. 1) Yüklemli Önerme: Bu önerme iki cüzden oluşur. Cüzlerden biri konu diye isimlendirilir. Konu, kendisinden haber verilen şeydir. Âlem sonradan olmadır önermesindeki âlem terimi, konudur. İkinci kısım ise, yüklemdir. Yüklem haberdir. Bu önermedeki sonradan olmadır ibaresi yüklemdir. 2) Bitişik Şartlı Önerme: Bu önerme çeşidi de iki kısımdan oluşur. Fakat kısımlardan her biri, birden fazla önermeyi içerir. Eğer güneş doğarsa hemen yıldızlar gizlenir. Eğer güneş doğarsa ifadesi mukaddem olarak isimlendirilir. Şart edatı olan eğer (-in) kaldırılırsa geriye güneş doğar ifadesi kalır. Bu cümle tek başına bir önermedir. Şart edatı, bu önermeyi onaylanabilecek veya yanlışlanabilecek bir önerme olmaktan çıkarmıştır. Hemen yıldızlar gizlenir ifadesi ise, tali olarak adlandırılır. Cevap harfi olan fa kaldırılırsa geriye, yıldızlar gizlenir ifadesi kalır. Bu da bir önermedir. 3) Ayrık Şartlı Önerme: Aynı şekilde bu önerme de iki cüzden oluşur. Bunlardan her biri, şart edatı kaldırıldığında birer önermedir. Kısımları arasında anlatım yönü hariç- bir sıralama da yoktur. Evren ya sonradandır ya öncesizdir önermesi, evren ya öncesizdir ya sonradandır şeklinde döndürülürse anlam yine aynı kalır. Yüklemlerine Göre Önermeler: Bunlar olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Âlem sonradan olmadır ifadesi bir olumlu önermedir. Âlem sonradan olma değildir cümlesi de, bir olumsuz önermedir. Cümledeki değildir kelimesi ise, olumsuzluk edatıdır. Konularına Göre Yüklemler: Önermeler konularına göre ikiye ayrılırlar. 1) Tekil (şahsi) önerme. Zeyd alimdir gibi. 2) Tekil olmayan (gayri şahsi) önerme. Bu önerme de kendi içinde belirsiz ve nicelik bildiren olmak üzere ikiye ayrılır. a) Belirsiz Önerme. Konunun bütün fertlerine veya bir kısmına hükmün yüklendiğini açıklayan bir nicelik içermeyen önermedir. Örneğin, insan hüsrandadır ifadesinde, insanların bir kısmını kastediyor olmanız mümkündür. b) Nicelik Bildiren Önerme. Bu önermeler dört çeşittir. 1) Tümel olumlu: Bütün insanlar hayvandır. 6

7 2) Tikel olumlu: Bazı insanlar kâtiptir. 3) Tümel olumsuz: Hiçbir insan taş değildir. 4) Tikel olumsuz: Bütün insanlar kâtip değildir. Veya: Bazı insanlar kâtip değildir. Aksetme Durumuna Göre önermeler. İbare (zahir) bakımından her önermenin döndürmesi (aks) vardır. Önerme, onaylanması gereken ve onaylanması gerekmeyen olmak üzere iki kısma ayrılır. Döndürmeden kasıt yüklemin konu, konunun yüklem yapılmasıdır. Döndürme yapıldıktan sonra önerme eskisi gibi hala doğru ise, bu önerme döndürülmüş önermedir. Şayet doğru olması gerekmiyor ise önerme döndürülmemiştir demektir. 1) Tümel olumlu. Tikel olumlu olarak döndürülür. Bütün insanlar hayvandır önermesi doğru ise, zorunlu olarak bazı hayvanlar insandır önermesi de doğrudur. 2) Tikel olumlu. Tikel olumlu olarak döndürülür. Bazı hayvanlar insandır ifadesi doğru ise, zorunlu olarak bazı insanlar hayvandır ifadesi de doğru olmuş olur. 3) Tümel olumsuz. Tümel olumsuz olarak döndürülür. Hiçbir insan taş değildir önermesi doğru ise, hiçbir taş insan değildir önermesi de doğrudur. 4) Tikel olumsuz. Bu önermenin döndürülmesi yoktur. Kıyas. Bu konu iki temel üzerinde incelenir. 1) Kıyasın Formu. Kıyas, bir araya getirilmiş sözlerden ibarettir ki, bunun kabul edilmesinden zorunlu olarak başka bir sözü kabul etmek gerekir. Örneğin, Evren musavverdir. Her musavver olan sonradan olmadır. Bunlar bir araya getirilmiş iki ifadedir, bunların kabul edilmesi zorunlu olarak üçüncü bir ifadeyi yani, evren sonradan olmadır ifadesini kabul etmeyi gerektirir. Kıyas, kesin ve seçmeli kıyas olmak üzere ikiye ayrılır. a) Kesin (İktirani) Kıyas. Aralarında ortaklık olan iki önermeyi tek bir tanımda bir araya getirmektir. Önermelerden her biri zorunlu olarak bir konu ve yüklemi kapsar. Bir örnekle bunu anlatalım. Evren musavverdir Musavver olan sonradan olmadır. Her iki önermede toplam üç terim vardır. Bu önermelerde tekrar eden ve ortak olan ifade orta terim olarak isimlendirilir. Örneğimizdeki musavver ifadesi orta terimdir. Bu 7

8 önermelerden zorunlu olarak evren sonradan olmadır önermesi ortaya çıkar. Buna kıyasın sonuç önermesi denir. Kıyasın sonuç önermesinde konu olarak bulunan ve kendisinden haber verilmek istenen şey küçük terimdir. Buna göre sonuç önermesindeki evren terimi küçük terimdir. Sonuç önermede yüklem, yani yargı olarak bulunan şey ise büyük terimdir. Sonuç önermesindeki sonradan olmadır ifadesi de büyük terimdir. Bununla birlikte önerme herhangi bir kıyasın parçası kılındığında öncül adını alır. Ayrıca kıyasta küçük terimin bulunduğu öncül küçük öncül, büyük terimin bulunduğu öncül ise, büyük öncül olarak isimlendirilir. b) İstisnalı Kıyaslar. Bu kıyaslar iki çeşittir. 1) Bitişik Şartlı Kıyas: İstisnalar dört çeşittir. Bunlardan sadece iki tanesi sonuç verir. Mukaddem, talinin aynını; talinin çelişiği de mukaddemin çelişiğini sonuç olarak verir. Mukaddemin çelişiğinin, talinin aynı olması, talinin mukaddeme eşit ve ondan daha genel olmaması şartına bağlıdır. Bu şartlar gerçekleştiğinde, mukaddemin çelişiği, talinin kendisini sonuç olarak verir. Bu şekilde dört seçme (istisna) sonuç verir. Örnek: Bu nesne cisim ise, bileşiktir. Nesne cisimdir Öyleyse nesne bileşiktir, Veya; nesne bileşiktir Öyleyse, o, cisimdir Veya; o, cisim değildir Öyleyse, bileşik değildir Veya; bileşik değildir Öyleyse; cisim değildir. Hayvan terimi insan teriminden daha genel olduğu gibi, tali, mukaddemden daha genel ise; genel olan nefyedildiğinde özel olan da nefy edilmiş olur. Bu durumda hayvan nefyedildiğinde özel olan da nefy edilmiş olur. 2) Ayrık Şartlı İstisnalı Kıyas: Evren ya sonradan olmadır ya öncesizdir. Bundan seçmeli dört sonuç ortaya çıkar. Evren sonradan olmadır Öyleyse; evren öncesiz değildir Veya; evren sonradan olma değildir Öyleyse; öncesizdir Veya; evren öncesizdir 8

9 Öyleyse; sonradan olma değildir Veya; evren öncesiz değildir Öyleyse; sonradan olmadır Görüldüğü üzere, her birinin aynını seçmek, ötekinin çelişiğini sonuç olarak vermektedir. Her birinin çelişiğini seçmek de, ötekinin aynını sonuç olarak vermektedir. Bu özgüllük şartı iki kısımda incelenir. Eğer bu şart üç önermede ise; her birinin kendisini seçmek, diğer ikisinin çelişiklerini sonuç olarak verir. Bu sayı ya fazladır ya azdır veya eşittir Bu sayı fazladır Öyleyse; bu sayının az veya eşit olması geçersizdir. Önermelerden birinin çelişiğini seçmek; seçileni değil, geriye kalan iki şıktan birini gerektirir. Sayı eşit değildir, ifadesi sayının az veya çok olmasını gerektirir. Kıyasların Usulü 1) Hulfi Kıyas: Bunu bir örnekle anlatalım. Biri derse ki; bütün nefisler cisimdir Karşı taraf da, bütün nefisler cisimdir Bütün cisimler bölünendir Öyleyse; bütün nefisler bölünendir, şeklinde cevap verir. İnsan nefsi dikkate alındığında bunun açık bir yanlış olduğu tespit edilir. Hulfi kıyasın sonucunun öncüllerinden birinin yanlış olması gerekir. Fakat; bütün cisimler bölünendir ifadesi, açık doğrudur. Öyleyse yanlış olan bütün nefisler cisimdir ifadesidir. İkinci öncülün yanlış olduğu tespit edilince; nefis cisim değildir ifadesinin doğru olduğu tespit edilmiş olur. 2) Tümevarım (İstikra): Birçok tikelden hareketle, tikelleri kapsayan tümel hakkında hüküm vermeye tümevarım denir. Örnek; Her hayvan ya insandır ya at tır veya bunların dışında bir şeydir. Her insan çiğneme esnasında alt çenesini hareket ettirir. Her at çiğneme esnasında alt çenesini hareket ettirir. Her şöyle, böyle olan ve bunların dışındakiler çiğneme esnasında alt çenelerini hareket ettirirler. Sonuç olarak, o halde her hayvan çiğneme esnasında alt çenesini hareket ettirir. Çünkü at, insan, kedi gibi hayvanların çiğneme esnasında alt çenelerini hareket ettirdiklerini gözlemledik. Bütünü oluşturan parçaların hiçbiri dışarıda kalmayacak şekilde bütün parçaları 9

10 bütünün altında toplamak mümkündür ve bundan birinci şekilden bir kıyas düzenlenebilir. Fakat bütünü oluşturan parçalardan birinin dışarıda kalma ihtimali var ise üst çenesini hareket ettiren timsah gibi- bu kıyas kesinlik ifade etmez. Çünkü bazen bütünü oluşturan bin parçada bulunan bir özellik, birinde bulunmayabilir. Öyleyse, tümevarım, kesinlik gerektiren hususlardan ziyade fıkhi meselelerde kullanılmaya elverişlidir. Fıkhi meselelerde araştırma ne kadar kuvvetli ve bütünü oluşturan parçalar ne kadar çok ise, tümevarımda galip zan o derece güçlenir. 3) Analoji (Temsil): Fıkıhçıların ve kelamcıların kıyas diye isimlendirdikleri şeydir. Analoji, aralarındaki benzerlik dolayısıyla bir tikelden başka bir tikele hükmün taşınmasıdır. Eve bakıp evin musavver ve sonradan olma olduğunu gören kişinin, göğün de musavver olduğunu görünce göğü, eve kıyas ederek; gök musavver bir cisimdir, öyleyse gök de ev gibi sonradan olmadır sonucuna varması analojidir. Bu hüküm, kesinlik ifade etmez, fakat diyaloglarda kalbi rahatlatmaya, karşıdakini ikna etmeye yarayabilir. Analoji, daha çok retorikte kullanılır. Retorikten kasıt; övme, yerme, hakir görme gibi hususlarda mazeretler, şikayetler ve sataşmalar şeklinde yapılan karşılıklı konuşmalardır. 4) Birleşik Kıyas: Bu kıyas diğer kıyaslardan farklıdır. Bu kıyasta, ya kendisine veya açığa çıkmasına gereksinim duyulmadığından ya da bilinçli bir şekilde karıştırmaya yol açması amacıyla iki öncülden biri hazf edilerek yer alır. 2) Kıyasın Maddesi. Kıyasın maddesini öncüller oluşturur. Öncül doğru ve kesin ise sonuç da doğru ve kesin olur. Öncül yanlış ise kıyas, doğru sonuç vermez. Öncül zanni ise, yine sonuç kesin olmaz. Öncüllerin beş derecesi vardır. 1) Şeksiz, şüphesiz doğru ve kesin olan öncül. Bundan kurulan kıyasa burhanî kıyas denir. 2) Dikkatli bir gözün fark edebileceği derecede kendisinde hata bulunan, kesine yakın öncül. Bu öncüllerden meydana gelen kıyasa cedelî kıyas denir. 3) Galip zan ifade eden zannî öncüller. Nefis, çelişiğinin farkına vararak ondaki hatayı rahatlıkla tespit edebilir. Bu tür öncüllerden kurulan kıyasa hıtabî kıyas denir. 4) Ne zanni ne de yakini fakat yakiniyatla karıştırılmış bir biçime sokulmuş öncül. Bu öncüllerden oluşturulan kıyasa muğalata ve safsata kıyası denir. 5) Yanlış olduğunu herkesin bildiği öncül. Fakat nefsin hayali bu tür öncüllere yönelir. Bundan elde edilen kıyasa şiir denir. 10

11 Bir kanıta dayanmadan ön kabulle ele alınıp, kendisinden kıyas düzenlenen her öncül şu on üç husussun dışında değildir. 1) Evveliyat: Aklın zorunlu olarak onayladığı bilgilerdir. İki birden çoktur, bütün parçasından büyüktür, bir nesneye eşit olan nesneler birbirlerine eşittir gibi ifadeler, bu tür evveli bilgilerdir. 2) Mahsusat (Duyular): Duyularla elde edilen bilgilerdir. Güneş aydınlatıcıdır, Ay ın ışığı artar ve eksilir gibi bilgiler duyularla elde edilmiş bilgileridir. 3) Mücebberat: Duyu ve aklın toplamından elde edilen bilgilerdir. 4) Mütevatirat (Mütevatir Bilgiler): Bir topluluğun haber vermesiyle elde ettiğimiz bilgilerdir. 5) Kıyası, tabii olarak kendisinde bulunan önermeler: Orta terimleri zihinde meydana gelen önermelerdir. Kıyasın, orta terimin hükmünün istenmesinden başka bir anlamı da yoktur. 6) Vehmiyat (Kuruntular): Geçersiz batıl öncüllerdir. 7) Meşhurat: Şöhretleri ve genelin görüşü dolayısıyla kendilerine güvenilen önermelerdir. İlim ehline göre, bu bilgiler aklın yapısında bulunan gerekli önceli bilgilerdir. Örneğin, yalan çirkindir, adalet gereklidir gibi bilgiler. 8) Makbulat: Faziletli insanların, büyük alimlerin, selefin ileri gelenlerinin benzer şekilde naklettikleri ve kitaplarında da aktardıkları sözlerinin hüsnü zanla kabul edilmesidir. Bu sözler nefiste tam olarak yerleşir. 9) Müsellemat: Hasmın kabul ettiği veya sadece birbirine karşı olan iki taraf arasında yaygın olan öncüllerdir. Bu öncül sadece iki taraf arasında kullanılır. 10) Müşebbihat: Evveliyat, tecrübeler ve meşhurlara benzeyen bilgilerdir. Gerçekte bunlara benzemez fakat şekilsel olarak onlara yaklaşmaktadır. 11) Görünürde Meşhurlar: İşitilen bir sözün işitilir işitilmez yeterince düşünülmeden hemen herkes tarafından kabul edilmesidir. Düşündükten ve bir süre geçtikten sonra onun kabul edilemeyeceğini hissederiz. 12) Maznunat: Çelişiğinin olma imkanı hissedilmekle beraber, galip zan ifade eden bilgilerdir. Örneğin, gece çıkan kişiye; o haindir, eğer hain olmasaydı gece çıkmazdı, denilir. 13) Muhayyelat: Yalan olduğu bilinen öncüllerdir. 11

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM, TERİM - Kavramlar Arası İlişkiler - İçlem - kaplam ilişkisi - Beş tümel - Tanım B. ÖNERMELER - Önermeler Arası İlişkiler C. ÇIKARIM Ve Türleri - Kıyas

Detaylı

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

İbn Sînâ nın Kitâbu l-burhân Eserinde Bilimin Konu Sorunsal ve İlkelerinin Açıklanması

İbn Sînâ nın Kitâbu l-burhân Eserinde Bilimin Konu Sorunsal ve İlkelerinin Açıklanması Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 9, Nisan / April 2016: 235-240 İnceleme Makalesi / Review Article İNCELEME / REVIEW İbn Sînâ nın Kitâbu l-burhân Eserinde Bilimin Konu Sorunsal ve

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

KLASİK MANTIK MNT402U KISA ÖZET

KLASİK MANTIK MNT402U KISA ÖZET KLASİK MANTIK MNT402U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Klasik Mantığın Konusu ve Yöntemi KLASİK MANTIĞIN TANIMI VE KONULARI

Detaylı

Önermelerin doğru veya yanlış olabilmesine doğruluk değerleri denir.

Önermelerin doğru veya yanlış olabilmesine doğruluk değerleri denir. A. MANTIĞIN ALANI ve İLKELERİ 1- Mantığın Tanımı Mantığın temel amacı (bilimsel dilden günlük dile kadar tüm alanlardaki) ifadeleri genel bir yöntemle inceleyerek doğruluk ya da yanlışlık yargısıyla değerlendirebilmektir.

Detaylı

Venn Diyagramları Kategorik önermelerle ilgili işlemlerde kümeler arası ilişkileri göz önüne almak bu konuda bize yardımcı olur. Bir kategorik önerme, kesişen iki daire ile temsil edilir ve buradaki daireler

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

VARLIĞIN KISIMLARININ BELİRLENMESİ *

VARLIĞIN KISIMLARININ BELİRLENMESİ * , ss. 181-189. VARLIĞIN KISIMLARININ BELİRLENMESİ * Muhammed b. Abdülkerim eş-şehristanî (1087 1153) Çev.: Aygün AKYOL ** Aytekin ÖZEL *** Bil ki kelamcılar varlığın kısımlarını ayrıntılı bir şekilde belirlememişlerdir.

Detaylı

900. VEFÂT YILINDA İMÂM GAZZÂLÎ

900. VEFÂT YILINDA İMÂM GAZZÂLÎ M.Ü. İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Nu: 271 900. VEFÂT YILINDA İMÂM GAZZÂLÎ Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı 07 09 Ekim 2011 İstanbul İstanbul 2012 M.Ü. İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Nu:

Detaylı

SOMUT VE SOYUT NEDİR?

SOMUT VE SOYUT NEDİR? SOMUT VE SOYUT NEDİR? Prof. DR. Rıza FİLİZOK Okul kitaplarımızda isim olan kelimelerin somut ve soyut diye ikiye ayrıldığı bilgisi verilir ve şöyle tanımlanır: Somut : Beş duyu ile kavranan varlıkları

Detaylı

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER Rıza FİLİZOK Kastım odur şehre varam Feryad ü figan koparam Yunus Emre Büyük dilbilimci Saussure ün dilin bir sistem olduğunu ve anlamın karşıtlıklardan (mukabil/opposition)

Detaylı

Bir kavramın işaret ettiği herhangi bir varlıkta bir özelliğin bulunup bulunmadığını ifade etmenin tek yolu önerme kurmaktır. Yani öznesiyle yüklemi

Bir kavramın işaret ettiği herhangi bir varlıkta bir özelliğin bulunup bulunmadığını ifade etmenin tek yolu önerme kurmaktır. Yani öznesiyle yüklemi Bir kavramın işaret ettiği herhangi bir varlıkta bir özelliğin bulunup bulunmadığını ifade etmenin tek yolu önerme kurmaktır. Yani öznesiyle yüklemi arasında bağ bulunan bir cümle kurmaktır. Dolayısıyla

Detaylı

EBİ SALT DANİ NİN MODALİTE ANLAYIŞI. İbrahim ÇAPAK*

EBİ SALT DANİ NİN MODALİTE ANLAYIŞI. İbrahim ÇAPAK* sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 10 / 2004 mantık EBİ SALT DANİ NİN MODALİTE ANLAYIŞI İbrahim ÇAPAK* Ebi Salt Dani s Views on Modality This study explores the modal propositions and modal

Detaylı

C. Doğru, Yanlış, Doğruluk Değeri Doğru: Bir önermenin nesnesine olan uygunluğudur. Örnek: İnsanlar ölümlüdür.

C. Doğru, Yanlış, Doğruluk Değeri Doğru: Bir önermenin nesnesine olan uygunluğudur. Örnek: İnsanlar ölümlüdür. 1. ÜNİTE MANTIĞA GİRİŞ I. ÜNİTE MANTIĞA GİRİŞ A. Mantığın Tanımı ve Konusu Mantık terimi Arapça kökenli bir sözcüktür. Söz söyleme sanatı, nutuk anlamına gelir. Batıdaki anlamı Yunanca Logos sözcüğünden

Detaylı

Felsefe Dünyası, 2012/2, Sayı 56

Felsefe Dünyası, 2012/2, Sayı 56 , 2012/2, Sayı 56 CÜRCANİ NİN ER-RİSALETÜ L-KÜBRA Fİ L-MANTIK ADLI RİSALESİ İLE HALİDİ NİN KİFAYETÜ L-MÜBTEDİ ET-TAHKİK Fİ FENNİ İLMİ L MANTIK ADLI RİSALESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1 İbrahim ÇAPAK * Giriş

Detaylı

Bir önermenin anlamlı olması onun belli bir doğruluk değeri taşıması demektir. Doğru bir önerme de yanlış bir önerme de anlamlıdır.

Bir önermenin anlamlı olması onun belli bir doğruluk değeri taşıması demektir. Doğru bir önerme de yanlış bir önerme de anlamlıdır. 1 FEL 201: KLAİK MANTIK DER NOTLARI-2 KONU: ÖNERME ÖNERMENİN DOĞAI Önerme, yargı bildiren/belirten cümledir. Yargı bildirmeyen/belirtmeyen cümle örnekleri: oru cümleleri, emir cümleleri, ünlem cümleleri

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

STOA MANTIĞI VE FÂRÂBÎ YE ETKİSİ. İbrahim Çapak, Ankara: Araştırma Yayınları, 2011 (3. Baskı), 208 s.

STOA MANTIĞI VE FÂRÂBÎ YE ETKİSİ. İbrahim Çapak, Ankara: Araştırma Yayınları, 2011 (3. Baskı), 208 s. STOA MANTIĞI VE FÂRÂBÎ YE ETKİSİ İbrahim Çapak, Ankara: Araştırma Yayınları, 2011 (3. Baskı), 208 s. Harun KUŞLU * Düşünce tarihinde herhangi bir teorinin ilk kez ne zaman ve kimin tarafından ortaya atıldığını

Detaylı

MANTIK PROBLEMLERİ (MESÂİL-İ MANTIKİYYE) Latinize Eden ve Sadeleştiren: Kamil KÖMÜRCÜ ** The Problems Of Logic (Mesâil-i Mantıkıyye)

MANTIK PROBLEMLERİ (MESÂİL-İ MANTIKİYYE) Latinize Eden ve Sadeleştiren: Kamil KÖMÜRCÜ ** The Problems Of Logic (Mesâil-i Mantıkıyye) C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014, Cilt: XVIII, Sayı: 1 Sayfa: 299-314 MANTIK PROBLEMLERİ (MESÂİL-İ MANTIKİYYE) Latinize Eden ve Sadeleştiren: Kamil KÖMÜRCÜ ** Özet Bu çalışmada Osmanlıca olarak yazılmış

Detaylı

Giritli Sırrı Paşa nın Mantık Anlayışı

Giritli Sırrı Paşa nın Mantık Anlayışı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 21, Sayı: 1, 2012 s. 49-62 Giritli Sırrı Paşa nın Mantık Anlayışı Aytekin ÖZEL * Özet Geleneksel mantık iki kısımda ele alınır: Kavram Mantığı,

Detaylı

Kategorik Yargılar. Bazı dört ayaklı hayvanlar antiloptur. Tüm antiloplar otçuldur. Bazı dört ayaklı hayvanlar otçuldur.

Kategorik Yargılar. Bazı dört ayaklı hayvanlar antiloptur. Tüm antiloplar otçuldur. Bazı dört ayaklı hayvanlar otçuldur. Kategorik Yargılar Önermeler mantığı sadece doğruluk değeri işlemlerini (doğruluk değerinin saptanmasını) ve bununla ilgili operatörleri (önerme eklemlerini) göz önüne alır. Söz konusu bu doğruluk fonksiyonu

Detaylı

BMT 206 Ayrık Matematik. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 206 Ayrık Matematik. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 206 Ayrık Matematik Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Ayrık Matematik Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Önermeler Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 3 Önermeler Önermeler Mantığı, basit ifadelerden mantıksal bağlaçları

Detaylı

SEYFUDDİN ÂMİDÎ NİN ( ) DEKAİKU L-HAKAİK Fİ L- MANTIK ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TERCÜMESİ

SEYFUDDİN ÂMİDÎ NİN ( ) DEKAİKU L-HAKAİK Fİ L- MANTIK ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TERCÜMESİ SEYFUDDİN ÂMİDÎ NİN (1156-1233) DEKAİKU L-HAKAİK Fİ L- MANTIK ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TERCÜMESİ Seyfuddin ÂMİDÎ / Çev. Şerefettin ADSOY [192a] [ (192b) (193a [. 1 Burada metin ve tercümesini verdiğimiz

Detaylı

İbn Hazm ın Mantık Anlayışı

İbn Hazm ın Mantık Anlayışı 24 Usûl İbn Hazm ın Mantık Anlayışı İbrahim ÇAPAK Ibn Hazm s Views on Logic This paper examines İbn Hazm s views on logic. It examines İbn Hazm s views on concept, definition, proposition and its main

Detaylı

MODERN (SEMBOLİK) MANTIK

MODERN (SEMBOLİK) MANTIK MODERN (SEMBOLİK) MANTIK A. ÖNERMELER MANTIĞI 1. Önermelerin Sembolleştirilmesi Önermeler mantığında her bir yargı, q, r... gibi sembollerle ifade edilir. Örnek: Dünya gezegendir. Dünya nın şekli elistir.

Detaylı

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : MANTIK 1. p: Bir yıl 265 gün 6 saattir. w w w. m a t b a z. c o m ÖNERMELER- BİLEŞİK ÖNERMELER

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : MANTIK 1. p: Bir yıl 265 gün 6 saattir. w w w. m a t b a z. c o m ÖNERMELER- BİLEŞİK ÖNERMELER Terim: Bir bilim dalı içerisinde konuşma dilinden farklı anlamı olan sözcüklerden her birine o bilim dalının bir terimi denir. Önermeler belirtilirler. p,q,r,s gibi harflerle Örneğin açı bir geometri terimi,

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK İki değerli mantıkta önermeler, doğru ve yanlış olmak üzere iki değer alabilir. Çünkü özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü hâlin olanaksızlığı ilkelerine göre, önermeler başka bir değer

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: ÖNERMELER

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: ÖNERMELER Sunum ve Sistematik. ÜNİTE: MANTIK KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak sunulmuştur..

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

Yüklemler Mantığında Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları)

Yüklemler Mantığında Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları) Yüklemler Mantığında Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları) Daha önce kanıtlamaların geçerliliği üzerine söylenenlerden hatırlanacağı gibi, bir kanıtlamanın geçerli olabilmesi için o kanıtlamadaki öncüller

Detaylı

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri BILGI FELSEFESI Bilginin Doğruluk Ölçütleri Bilimsel bilgi Olgusal evreni, toplum ve insanı araştırma konusu yapar. Bilimler; Formel bilimler Doğa bilimleri Sosyal bilimler olmak üzere üç grupta incelenir.

Detaylı

VARLIK ve ZAMAN - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

VARLIK ve ZAMAN - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Doç.Dr. Haluk BERKMEN 1 / 9 Varlık hakkında eskiden beri varlık birçok düşünce üretilmiştir. konusu hakkında Felsefenin konuşmak temel Ontoloji demek konularından varlık bilimi biri yao Töz Nedir? Duyularla

Detaylı

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir.

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir. Yargı cümlelerinde sınıf terimler birbirlerine tüm ve bazı gibi deyimlerle bağlanırlar. Bunlara niceleyiciler denir. Niceleyiciler de aynen doğruluk fonksiyonu operatörleri (önerme eklemleri) gibi mantıksal

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ MANTIK SAYISI

İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ MANTIK SAYISI İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ MANTIK SAYISI ÇORUM ÇAĞRI EĞİTİM VAKFI YIL 5 SAYI 2 GÜZ 2010 SLÂMÎ L MLER DERG S Çorum Çağrı Eğitim Vakfı Adına Sahibi Hamit GÖKGÖZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat ERDEM Editör

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

BİLGİ EDİNME İHTİYACI İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına a

BİLGİ EDİNME İHTİYACI İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına a BİLİMSEL YÖNTEM Prof. Dr. Şahin Gülaboğlu Mühendislik Fakültesi -------------------------------------------------------------------- BİLİM, ETİK ve EĞİTİM DERSİ KONUŞMASI 19 Ekim 2007, Cuma, Saat-15.00

Detaylı

Editör Prof.Dr.Hüseyin Subhi Erdem KLASİK MANTIK

Editör Prof.Dr.Hüseyin Subhi Erdem KLASİK MANTIK Editör Prof.Dr.Hüseyin Subhi Erdem KLASİK MANTIK Yazarlar Doç.Dr. Aytekin Özel Doç. Dr.Mustafa Yıldız Yrd.Doç.Dr. Abdullah Durakoğlu Yrd.Doç.Dr. Cengiz İskender Özkan Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...2. Önermeler ve İspat Yöntemleri...3. Küme Teorisi Bağıntı Fonksiyon İşlem...48

İÇİNDEKİLER. Önsöz...2. Önermeler ve İspat Yöntemleri...3. Küme Teorisi Bağıntı Fonksiyon İşlem...48 İÇİNDEKİLER Önsöz...2 Önermeler ve İspat Yöntemleri...3 Küme Teorisi...16 Bağıntı...26 Fonksiyon...38 İşlem...48 Sayılabilir - Sonlu ve Sonsuz Kümeler...56 Genel Tarama Sınavı...58 Önermeler ve İspat Yöntemleri

Detaylı

İBN SİNA'NIN BİLİMLER SINIFLAMASI

İBN SİNA'NIN BİLİMLER SINIFLAMASI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Sayı: 9, Cilt: 9, 2000 İBN SİNA'NIN BİLİMLER SINIFLAMASI Hidayet Peker * İbn Sina'nın bilimler sınıflaması, müstakil olarak bu konuya ayrıdığı "Aklî Bilimlerin

Detaylı

İbn Sînâ, (ty.). Dânişnâme-i alâî:riyâziyyât, Tahrân: Kitâbhâne-i Millî-yi Cumhûr-i İslâmî, no: 1414, s

İbn Sînâ, (ty.). Dânişnâme-i alâî:riyâziyyât, Tahrân: Kitâbhâne-i Millî-yi Cumhûr-i İslâmî, no: 1414, s Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MAKÂSIDU L-FELÂSİFE

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3.5 ÇÖZÜM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3.5 ÇÖZÜM Biçimselleştirme Burada sunulan haliyle bu sembolik gösterim diline önermeler mantığı dili denir. Şimdi günlük dilden çeşitli cümlelerin sembolik biçimler şeklinde nasıl ifadelendirilebileceğini (yani

Detaylı

Öncülün öznesi sonucun yüklemi ve öncülün yüklemi sonucun öznesi olduğu çıkarımlardır.

Öncülün öznesi sonucun yüklemi ve öncülün yüklemi sonucun öznesi olduğu çıkarımlardır. Doğrudan Çıkarımlar Bir kategorik önermeden diğer bir kategorik önermenin çıkarsandığı çıkarımlara doğrudan çıkarımlar denir. Bunlar, öncül bir önerme ve sonuç bir önerme olmak üzere sadece iki önermeden

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (MANTIK) ANABİLİM DALI KLASİK MANTIKTA ÖNERMELER Doktora Tezi Şenol ARIDUR

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (MANTIK) ANABİLİM DALI KLASİK MANTIKTA ÖNERMELER Doktora Tezi Şenol ARIDUR T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (MANTIK) ANABİLİM DALI KLASİK MANTIKTA ÖNERMELER Doktora Tezi Şenol ARIDURU Ankara-2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER YILLAR 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 ÖSS-YGS - - - - - - - - BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER a,b R ve a 0 olmak üzere ab=0 şeklindeki denklemlere Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

Detaylı

LİSE 1 MANTIK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ

LİSE 1 MANTIK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ LİSE 1 MANTIK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ 1 ÖNERMELER Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Önermeler p ve q gibi harflerle ifade edilirler.bir önerme doğru ise, doğruluk değeri

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

2. ÜNİTE KLASİK MANTIK

2. ÜNİTE KLASİK MANTIK A. ARİSTOTELES VE MANTIK Mantığın Tarihçesi B. KAVRAMVE TERİM 1. Nelik, Gerçeklik, Kimlik 2. İçlem ve Kaplam 3. Kavram Çeşitleri 4. Beş Tümel 5. Kavramların Birbirleriyle Olan İlişkisi C. TANIM D. ÖNERME

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar HESAP Hesap soyut bir süreçtir. Bu çarpıcı ifade üzerine bazıları, hesaplayıcı dediğimiz somut makinelerde cereyan eden somut süreçlerin nasıl olup da hesap sayılmayacağını sorgulayabilirler. Bunun basit

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents 1 İyi Sıralama 5 Bibliography 13 1 İyi Sıralama Well Ordering İyi sıralama kavramı, doğal sayıların

Detaylı

GİZLİ HİPNOZ TEKNİKLERİNE GİRİŞ Hüseyin Güngör NOT ALMA KISMI

GİZLİ HİPNOZ TEKNİKLERİNE GİRİŞ Hüseyin Güngör NOT ALMA KISMI NOT ALMA KISMI 2 Gizli Hipnoz Teknikleri Bir hipnoterapist tarafından hipnotize edilmek üzere kişinin rızası alınarak hipnoz teknikleri ile gerçekleştirilen bir hipnoz oturumuna geleneksel hipnoz denir.

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 1.KONU Sembolik Mantık; Önermeler, Niceyiciler, Olumsuzluk, İspat yöntemleri KAYNAKLAR 1. Akkaş, S., Hacısalihoğlu, H.H., Özel, Z., Sabuncuoğlu, A.,

Detaylı

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi GERÇEĞİ TÜMÜYLE ELE ALIP İNCELEYEN VE BUNUN SONUCUNDA ULAŞILAN BİLGİLERİ YORUMLAYAN VE SİSTEMLEŞTİREN

Detaylı

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5:

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5: Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 MATEMATÝK HEYECANI Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. .. Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL Ünite 1: Matematik Heyecaný Örüntü ve Süslemeler Geometrik Cisimler Proje Uzamsal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi...

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi... İÇİNDEKİLER HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları... 1 Benzer Terim... Harfli İfadenin Terimlerini Toplayıp Çıkarma... Harfli İfadelerin Terimlerini Çarpma... Harfli İfadelerde Parantez Açma...

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir çünkü zamirler isimlerin yerine geçen sözcüklerdir sözcüğün neyin yerine, nasıl geçtiğini kavramak

Detaylı

Gazâlî ye Göre Fasit Kıyas Dr. Hüseyin ÇALDAK

Gazâlî ye Göre Fasit Kıyas Dr. Hüseyin ÇALDAK C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XI/1-2007, 207-234 Gazâlî ye Göre Fasit Kıyas Dr. Hüseyin ÇALDAK Özet İslam dünyasındaki mantığın kullanılmasının yaygın hale gelmesinde Gazali nin payı çok büyüktür. Öyle

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, 104 ZEKÂ OYUNU BİLSEM e Hazırlık Mantık Oyunları - Dikkat Oyunları - Hafıza oyunları Dikkat Geliştirme - Sözel Zekâ - IQ Soruları Sayısal Zekâ - Görsel Zekâ BAKİ YERLİ - ALİ CAN GÜLLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ Van Hiele teorisi, 1957 de, iki matematik eğitimcisi olan Pier M. Van Hiele ve eşi Dina van Hiele-Gelfod tarafından Ultrehct üniversitesindeki doktora çalışmaları sırasında

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

1 MATEMATİKSEL MANTIK

1 MATEMATİKSEL MANTIK 1 MATEMATİKSEL MANTIK Bu bölümde ilk olarak önerne tanımıverilip ispatlarda kullanılan düşünce biçimi incelenecektir. Tanım 1 Bir hüküm bildiren ve hakkında doğru veya yanlış denilmesi anlamlı olan ifadelere

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2 DEĞERLER Değerler 1. değerler var olan şeylerdir, var olan imkanlardır (potansiyeldir) 2. değerler, eserlerle veya kişilerin yaptıklarıyla, yaşamlarıyla gerçekleştiren insan fenomenleridir; 3. değerler,

Detaylı

DİKKAT VE DİKKAT TOPLAMA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

DİKKAT VE DİKKAT TOPLAMA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ DİKKAT VE DİKKAT TOPLAMA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Dikkat, * *Dikkati konu üzerinde toplamadan çalışmayı sürdürmek boşuna zaman kaybıdır. Çünkü dikkat olmadan

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ Dilin Tanımı 2 Türkçe Sözlükte; İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan. (1998/I:

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

Bernard Pottier e göre Dilbilimsel İşaret: Sem, Semem, Klasem:

Bernard Pottier e göre Dilbilimsel İşaret: Sem, Semem, Klasem: Bernard Pottier e göre Dilbilimsel İşaret: Sem, Semem, Klasem: Rıza Filizok Bernard Potier in işaret anlayışı, Saussure ve L. Hjelmslev in işaret anlayışına dayanır. Saussure'e göre dil işareti, (signe,

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler

6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler İçindekiler xiii Önsöz ı BİRİNCİ KISIM Sofistler 3 1 Giriş 6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler 17 K a y n a k la r 17 Sofistlerin G enel Ö zellikleri

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Gezgin Satıcı Problemi 9. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Gezgin Satıcı Problemi Soru n tane şehri olan bir

Detaylı

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches /

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches / usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches / Sayı: 8, Temmuz-Aralık 2007 usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches / Sayı: 8, Temmuz-Aralık 2007 ISSN 1305-2632 Sahibi/Publisher Yavuz KAMADAN Editör/Editor-in-Chief

Detaylı

4. DERS ÖĞLE ARASI MATEMATİK RİTMİK SAYMA TÜRKÇE ALFABE-SÖZLÜK ARASI MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA DESTE- DÜZİNE-PROBLEMLER

4. DERS ÖĞLE ARASI MATEMATİK RİTMİK SAYMA TÜRKÇE ALFABE-SÖZLÜK ARASI MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA DESTE- DÜZİNE-PROBLEMLER 22 AĞUSTOS 2012 ÇARŞAMBA ALFABE-SÖZLÜK ALFABE-SÖZLÜK RİTMİK SAYMA RİTMİK SAYMA RİTMİK SAYMA RİTMİK SAYMA ALFABE-SÖZLÜK ALFABE-SÖZLÜK EŞ ANLAMLI-ZIT ANLAMLI EŞ ANLAMLI-ZIT ANLAMLI DOĞAL SAYILARDA DESTE-

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı