Üniversitenin dev ihalesi tamam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversitenin dev ihalesi tamam"

Transkript

1 Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný açýkladý. SAYFA 4 TE Otomobil öðrenci servisine çarptý Çorum'da öðrenci servisi ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6'sý öðrenci 9 kiþi yaralandý. Kaza, dün Osmancýk yolu Ýkbal Kent kavþaðýnda meydana geldi. Ahmet Soylu'nun (23) kullandýðý 19 HR 771 plakalý otomobil kavþaktan dönmeye çalýþan Hasan Þenol (28) yönetimindeki 19 S 0073 plakalý öðrenci servisine çarptý. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ Diyanet Sen'den Ali Þen'e tepki! Üniversitenin dev ihalesi tamam Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, düzenlediði basýn toplantýsýnda gündeme dair açýklamalarda bulundu. Sözlerine Pazar günü idrak edilecek olan Mirac kandilini tebrik ederek baþlayan Ali Yýldýz, Ali Þen'in torunun cenaze töreninde imama yaptýðý harekete tepki gösterdi.fenerbahçe eski Baþkaný Ali Þen'in elim bir kazada kaybettiði torununa Allah'tan rahmet kendisine ve ailesine baþsaðlýðý dileyen Ali Yýldýz... SAYFA 10 DA Abdullah Tahdalý aðbey'den Dost ziyareti Ulucami karþýsýnda ki Iþýk kitabevini uzun yýllar çalýþtýran hayýr sever ve eðitim gönüllüsü Çorum eþraflarýndan Abdullah Tahtalý, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak genel yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile eski günleri yad etti. SAYFA 5 TE 32 bin mübadele kaydý artýk dijital ortamda Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve üzerinden 90 yýl gibi uzun bir süre geçen mübadele dönemiyle ilgili Çorum'da tutulan ve Ýl Özel Ýdaresi'nin arþivinde bulunan Osmanlý Türkçesi ile yazýlmýþ evraklar dijital ortama aktarýldý. Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin arþivinde bulunan 1943 yýlýna kadarki toplam 32 bin evrak dijital ortama aktarýlarak arþivi yeniden düzenlenirken, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve... Baðcý'dan Ortaköy'e tam destek SAYFA 5 TE SAYFA 5 TE Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nün birinci etabýnýn ihalesi gerçekleþtirildi. Firmalarýn ihaleye ilgisi ise yüksek oldu. Ýhale ile ilgilenen 39 firmadan sadece 14'ü dosya verdi. Ýhale Komisyonu Baþkaný Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Süleyman Altan ilk olarak dosyalarda evrak eksik olup olmadýðýný kontrol etti ve daha sonra teklif zarflarýný açtý. 119 milyon 925 bin 279 TL yaklaþýk maliyetle çýkýlan ihalede en düþük teklif 85 milyon TL en yüksek ise 133 milyon TL oldu. Komisyonun yapacaðý incelemenin ardýndan ihalenin nihai kararý verilecek ve kazanan firma 3,5 yýl içinde Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etabýnýn altyapýsý, Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu Binalarýný tamamlayacak. SAYFA 3 TE Akýllý Kavþaklarýn sayýsý artacak ANALÝZ Fatura Taner efendi yerine Faruk'Çelik' e kesilirse Sakýn ola þaþýrmayýn, sabrýnýzý da taþýrmayýn Nadir YÜCEL Aylar önce Dersanelerin kapanma konusu yeni gündeme geldiðinde bir kaç dost arkadaþýmýzla otururken þu bilgiyi paylaþmýþtým." Dersanelerin kapatýlma konusu ile ilgili olarak Bakanlardan Faruk Çelik Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'ya derki," Yahu þimdi dershaneleri kapatýyoruz demenin sýrasý mý! Ali Babacan da ayný ortamda Faruk Çelik'e destek verir bir tavýr sergilerken iddialara göre; Baþbakan Erdoaðan sert uslubu ile masaya vurarak," Ben istedim derhaneler kapanacak. Gerekirse 81 il.. durumunu seyrederim" der. 17 Aralýk olaylarý dahil olmak üzere en son Soma da yaþanan 'Cinayetlere' kadar Kabine de bulunan birkaç Bakan ve Mecliste sayýlarý yüzde 70 leri bulan Milletvekilleri tüm yaþananlarý aslýnda içlerine sindirememektedirler! Ancak ne yapacaklarýný ne yapmalarý gerektiðini de bilemiyorlar. Iþýk nerden ve nasýl doðar! Baþbakan Erdoðan Köþke çýkýnca durumlar düzelir mi, bir ben ne yapabilirim ki.. Sürüden ayrýlaný kurt yer misalindeyiz diyen milletvekilleri var! Taner Yýldýz çýkýyor Sorumlusu benim diyor! Baþbakan ne demiþti o halde, 'sorumlularýn yanýna býrakmayacaðým'! O halde Taner Yýldýz'ýn istifasýný hemen neden istemedin.. 1 taþla 2 kuþ misali Faruk Çelik'i yemek isteyenler var. Faruk Çelik, kibirli ve ukela bir bakan ve ' herþeye ' Emredersiniz komutaným' deme fýtratýnda birisi deðildir. Hava atmaktan uzak, pahalý saatler yerine normal saatler takan bir bakandýr. Bu dönem sonrasý ise siyaseti de düþünmemektedir! Ve faturanýn 'Taner efendi atlanarak, kendisine kesilmemesi adýnada direnmektedir.' Tarihli gazetemizde ' Karizmasý çizilen baþbakan Erdoðan, Cumhurbaþkaný olabilecek mi?' baþlýklý yazýmýn son cümlelerini ' 6. Hissim Baþbakan Erdoðan Cumhurbaþkaný olamayacak diyor!' þeklinde tamamlamýþtým. ( ayný hislerim hala devam ediyor.) Abdullah Gül ile devam denirse.. þaþýrmayýn! " Cumhurbaþkanlýðý makamý yüzde 43 oranýný kucaklayan deðil, yüzde 100'ü kucaklamasý gereken bir makamdýr. ' Bunlara su bile yok' diyen Allah'ýn verdiði bir nimeti býrakýnýz insanlara çok görmeyi, kedi köpeklere dahi çok görme hakkýnýz da yoktur. Türkiye'nin geldiði nokta ' Baþbakancýlar ve Baþbakan karþýtlarý' kavþaðýdýr. Bu cennet vatan da 2 ayrý Türkiye duruþu asla olamaz. Türkiye Devleti Cumhurbaþkaný Tek bir Türkiye'nin Cumhurbaþkanýdýr. Ben sadece beni isteyenlerin Cumhurbaþkanýyým denilmeyeceðine göre! Bütün Milleti ile barýþýk bir Cumhurbaþkaný olmayan bir ülke de asla Kaoslar bitmez. Nerdeyse bütün olumsuzluklarýn yolsuzluklarýn Faturasýný sözde 'Parelelci'lere kesmeye kalktýnýz! Ancak, Yargýya bu konuda Tek bir belge sunamadýnýz. Oysa R.S. ve yandaþlarý adýna sunulan tüm belgeler ise yok edilmeye çalýþýldý. Þunu asla unutmayýn Yavaþ da olsa Adalet çalýþýr. Bir çok konu çoktan kayýt altýna alýndý. Bir gün raflardan tekrar ineceðinden de hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. Atlas'tan Ünal Yavuz'a tebrik CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki parti yöneticileri Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Sevgili Ünal Yavuz'a yeni görevinde baþarýlar diliyorum hizmet bayraðýný daha da ileri taþýyacaðýndan hiç þüphemiz yok. SAYFA 4 TE Emniyet STK'larýndan, Doðan'a veda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan bu yýl 5.si düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyumu ve Sergisi'nde bildiri sundu. SAYFA 5 TE SAYFA 7 DE

2 2 Deniz Feneri Gezici Giyim Maðazasý açýldý ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Deniz Feneri Gezici Giyim Maðazasý dün Mevlana Kapalý Otopark Altý Eski Tanzim Satýþ Maðazasý yerinde açtý. Açýlýþa Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Deniz Feneri Derneði Ankara Þube Koordinatörü Hamit Kunt, baðýþçýlar ve gönüllüler katýldý. Açýlýþta konuþan Deniz Feneri Derneði Ankara Þube Koordinatörü Hamit Kunt, 2007 yýlýnda hayata geçirilen Deniz Feneri Gezici Giyim Maðazalarýnýn il il gezerek ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye devam ettiðini dile getirerek, yaptýðý yardýmlarla Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insana umut ýþýðý olan Deniz Feneri Derneði'nin giyim yardýmlarý kapsamýnda uyguladýðý gezici giyim maðazasý çalýþmasýný bu kez Çorum'da hayata geçirdiðini ifade etti. Hamit Kunt, "Farklý bölgelerde farklý insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için hayata geçirilen gezici giyim maðazalarýyla ihtiyaç sahibi ailelerin pantolondan ayakkabýya Yýl: 10 Sayý: 2790 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : monttan gömleðe kadar temel giysi ihtiyaçlarý gideriliyor. Gezici giyim maðazalarýna randevu usulüyle davet edilen aileler kýyafetleri gönüllerince deneme ve seçme özgürlüðüne sahipler. Bugünkü açýlýþta gezici giyim maðazamýz kiþi yeni kýyafetlerine kavuþacak. Maðazamýzda yapýlacak giyim yardýmlarýnýn yaklaþýk tutarý 290 bin TL. Deniz Feneri ayrýca Çorum'da bulunduðu süre içinde 425 aileye yaklaþýk 50 bin TL deðerinde gýda, eþya, eðitim, kurban eti ve temizlik yardýmý da ulaþtýracak" dedi. Kunt, "Bugüne kadar Çorum'dan 17 bin 911 aile yardým talebiyle müracaat ederken, bunlardan 11bin 901 aileye toplam 8 milyon 946 bin 890 TL nakit, gýda, giysi, eþya, saðlýk barýnma ve eðitim yardýmlarý Deniz Feneri Derneði tarafýndan yapýldý" ifadelerini kullandý. Konuþmanýn ardýndan Giyim Maðazasý'nýn açýlýþ kurdelesi kesildi. Yasin YÜCEL Kariyer ve Geliþim Günleri'ne katkýda bulunanlara teþekkür Hitit Üniversitesi'nde Nisan 2014 tarihleri arasýnda düzenlenen III. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'ne katkýda bulunan öðretim elemanlarýna ve öðrencilere katýlým ve teþekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan verildi. 150 civarýnda öðrencinin görev aldýðý, yoðun bir katýlýmla yapýlan, yarýþmalar (fotoðraf yarýþmasý, resim yarýþmasý, müzik yarýþmasý, kýsa film yarýþmasý, deneysel mülakat yarýþmasý, münazara yarýþmasý ve proje yarýþmalarý), kariyer programlarý (meslek tanýtýmlarý, konferanslar, paneller, mülakat teknikleri, CV hazýrlama, istihdam olanaklarý, giriþimcilik, Avrupa'da istihdam ve Avrupa Birliði Projeleri, kongreler, sergiler, üniversite tanýtýmý ve kitap fuarý baþta olmak üzere çok sayýda etkinliðin gerçekleþtirildiði III. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'ne katký sunanlara katýlým ve teþekkür belgelerinin verildiði törende, etkinliðin tanýtýmý ve sonrasýnda organizasyonu yürüten öðrencilere katýlým belgesi ve etkinliðe katký sunan öðretim elemanlarýna teþekkür belgelerinin verilmesinin ardýndan toplu fotoðraf çekimi ile birlikte son buldu. Bahadýr YÜCEL Hitit Üniversitesi Mezuniyet töreni yapýlacak Hitit Üniversitesi eðitim öðretim yýlý mezuniyet töreni yapýlacak. Tören 9 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 18.30'da Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda gerçekleþtirilecek. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Elektrik Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Altýn YÝTÝK Hitit Üniversitesi Ýnþaat Teknolojosi Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliði kaybettim. Hükümsüzdür. Semih Özcan Doðan TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 03:19 Güneþ : 05:10 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:38 Akþam : 20:05 Yatsý : 21:47 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 21. Hafta Cuma günleri bana çok salevât getirin! Ümmetimin bana en yakýn olaný en çok salevât getirenleridir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GEL DOSTA GÝDELÝM GÖNÜL Yoldaþ olalým ikimiz Haldaþ olalým ikimiz Gel gidelim can durmadan Suret terkini urmadan Araya düþman girmeden Gel gidelim kalma ýrak Dost için kalalým yarag Þeyh'in katýndadýr durak Terk edelim ili þarý Dost için kýlalým zarý Ele getirelim yâri Bu dünyaya kanmayalým Fanidir aldanmayalým Bir iken ayrýlmayalým Biz bu cihandan geçelim O dost iline uçalým Arzu hevadan geçelim Kýlavuz olgýl sen bana Yönelelim dosttan yana Bakmayalým önden sona YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,096 2,097 EUR 2,869 2,870 STERLiN 3,540 3,541 JPY YENi 0,206 0,207 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKMEN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MH. M. A. ERSOY CAD. NO:5/C -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 Hitit Üniversitesi ile Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi (KYDÜ) arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde bu yýl ikincisi düzenlenen Hitit Üniversitesi - KYDÜ Eðitim ve Kültür Etkinliði'ne Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey, öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy eþliðinde KYDÜ ile farklý bölümlerinden en baþarýlý 14 öðrenci katýldý. Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ'ýn yakýndan ilgilendiði öðrenciler KYDÜ kampüsünü gezme, deneyimlerini paylaþma, Kýbrýs'ýn tarihi ve turistik öneme sahip bölgelerini görme fýrsatý yakaladýlar. Öðretim üyeleri ve öðrenciler, Prof. Dr. Þenol Bektaþ'a ve etkinliðin organizasyonunda yer alan KYDÜ ekibine teþekkür ederek benzer þekilde Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi personeli ve öðrencilerini Hitit Üniversitesinde misafir etmekten mutluluk duyacaklarýný belirttiler. Etkinlik sonrasýnda Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey, öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy ve beraberindeki öðrencileri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ederek yaptýklarý gezi hakkýnda bilgi verdiler. Rektör Prof. Dr. Alkan, bu tür etkinliklerin öðrencilerin motivasyonunu ve deneyimlerini artýracak önemli katkýlara sahip olduðunu ve öðrencilerin kendilerine sunulan fýrsatlarý deðerlendirmeleri gerektiðini ifade ederek öðrencilere baþarýlar diledi. Yasin YÜCEL TEK 3 Memur Sen'den Tabip Odasý yönetimine tebrik Üniversitenin dev ihalesi tamam Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etap ihalesi dün yapýldý. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etap Altyapýsý (Yol, Su, Atýksu, Yaðmur Suyu, Isý ve Enerji Merkezi), Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu Binalarý yapým iþi ihalesi Rektörlük Konferans salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirildi. Ýhalede en düþük teklifi Egemen Ýnþaat- Moment Yapý Ortak Giriþimi verdi. Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Süleyman Altan'ýn baþkanlýðýný yaptýðý komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 14 firma katýldý. Süleyman Altan ihale öncesi yaptýðý kýsa açýklamada, ihale için 39 firmanýn talipli olduðunu ancak bunlardan sadece 14 tanesinin teklif verdiðini söyledi. 119 milyon 925 bin 279 TL yaklaþýk maliyetle çýkýlan ihalede ilk olarak firmalarýn evraklarý kontrol edildi ardýndan ise verdikleri teklifler Süleyman Altan tarafýndan açýklandý. Ýhaleye katýlan firmalar ve verdikleri teklifler ise þöyle: "Sarýdaðlar Ýnþaat 107 milyon 196 bin TL, Taþ Yapý Ýnþaat 103 milyon 990 bin TL, Ýzka Ýnþaat-Ýzka Gayrimenkul Ortak Giriþimi 92 milyon 400 bin TL, Özsöz Ýnþaat-N.Doðuþ Ýnþaat- Argüp Mühendislik Müþavirlik Ortak Giriþimi 106 milyon 600 bin TL, Demars Ýnþaat- Ensa Yapý Ortak Giriþimi 98 milyon 700 bin TL, Ýntin Ýnþaat 118 milyon 220 bin TL, Özge Ýnþaat 112 milyon 450 bin TL, Uransan Dýþ. Tic. Tah. 92 milyon TL, Rit Ýnþaat- Ayhas Ýnþaat Ortak Giriþimi 118 milyon 500 bin TL, Egemen Ýnþaat- Moment Yapý Ortak Giriþimi 85 milyon TL, Polin Yapý-Yýldýzlar Ýnþaat Ortak Giriþimi 98 milyon 300 bin TL, Nuhoðlu Ýnþaat-Dalgýçlar Ýnþaat Ortak Giriþimi 97 milyon 500 bin TL, Ermit Ýnþaat 117 milyon 990 bin TL, KMB Metro Ýnþaat-Nas Ýnþaat- Pýnar Ýnþaat Ortak Giriþimi 133 milyon TL. Komisyon tarafýndan yapýlacak olan inceleme sonrasýnda ihaleyi kazanan belirlenecek. Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacak ve 3,5 yýlda tamamlanacak. Fatih AKBAÞ Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Kültür Memur-Sen Ýl Baþkaný Osman Yüzgeç, Diyanet-Sen Ýl Baþkaný Ali Yýldýz ve yönetim kurulu üyeleri yeni seçilen Tabip Odasý yönetim kuruluna hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Çözüm odaklý, ayný zamanda idareye yön verecek bir çalýþma olarak yola çýktýklarýný ve üyelerin de kendilerini tercih ettiðini belirten Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak, bundan sonra tüm hekimlerin çatý kuruluþu olan Hekim Odasý'nýn, hekimlerin sorunlarýnýn çözümü, kaynaþmasý gibi konularda çalýþmalarýný yürüteceðini söyledi. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi ise hayýrlý olsun demek amacýyla ziyarette bulunduklarýný dile getirerek, bundan sonraki faaliyetlerde Tabip Odasý ile birlikte çalýþacaklarýný kaydetti. Saatçi, özlük haklarý konusunda çalýþmalarýnýn devam ettiðini, sabit ek ödemelerin emekli sandýðýna da yansýmasý ile ilgili çalýþmalarýnýn devam ettiðini dile getirdi. Bahadýr YÜCEL Bulgaristan'da engelli eðitimini incelediler Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði (ÇE- KODER) adýna Ulusal Ajans Leonardo Da Vinci-Vetpro Hareketlilik Programý kapsamýnda hayata geçirilen "Engelliler Ýçin Meleki Teknik Eðitim ve Ýstihdam Ýmkanlarýnýn Geliþtirilmesi" isimli proje heyeti Hollanda ve Avusturya ziyaretlerinin ardýnda Bulgaristan ziyaretini de tamamladý Mayýs 2014 tarihleri arasýnda yapýlan Bulgaristan çalýþma ziyaretine ÇEKODER adýna Dernek Baþkaný Galip Devrim Çaðlayan (Özel Eðitim Öðretmeni), Baþkan Yardýmcýsý Özden Özgür Yalçýn (OKA Ýl Koordinatörü), Av. Yýlmaz Köse, Özel Eðitim Öðretmeni Salih Demirci, ÇESOB adýna Baþkan Yalçýn Kýlýç, Çorum Belediyesi adýna Aslýhan Sucu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü adýna Hülya Örs, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi adýna Görsel Sanatlar Öðretmeni Ýnci Otlamaz, Spastik ve Zihinsel Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði-SÝZDER adýna Anadolu Özel Eðitim ve Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Selami Bolat, Çorum Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü adýna Nebi Erdoðan, Çorum TSO adýna Adem Özmýsýr, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý adýna Ýsrafil Ekrem Zorlu ve Alaca Engelliler Derneði adýna Zeki Dilmen katýldý. Gezi ve proje hakkýnda bilgi veren ÇEKODER Dernek Baþkaný Galip Devrim Çaðlayan, "Projemiz, ÇEKODER sahipliðinde, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan ve Almanya'nýn alýcý ortaklýðýnda birer hafta süreli, dört akýþlý, toplamda 44 katýlýmcýdan oluþmakta ve engellilerin AB ülkelerindeki mesleki teknik eðitimi ve istihdam imkanlarýnýn araþtýrýlmasý, sorunlarýn AB boyutunu incelemesi, bulunan yenilikçi çözüm yollarýnýn yerinde görülmesi, süreçler hakkýnda bilgi alýnmasý, iyi uygulamalarýn kayýt altýna alýnarak, iþbirliði ve ortaklýklarýn kurulmasý amaçlamaktadýr. Projemizin son akýþý olan Almanya çalýþma ziyareti ise, Mayýs 2014 tarihleri arasýnda planlanmaktadýr" dedi. Yasin YÜCEL Baþarýlý öðrenciler Kýbrýs'ta eðitim etkinliðine katýldý

4 4 "Memurlar enflasyonun kucaðýna atýlarak adalet saðlanmaz" Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný açýkladý. Saat Kulesi yanýnda bulunan Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Bugünkü kazandýðýmýz ciromuzu Soma'daki þehit ailelerine baðýþlayacaðým. Ýnþallah bu facia bir daha yaþanmaz Türkiye'miz bir daha yasa girmez yaþanan olay çok acý bütün vatandaþlarýn bu olaya duyarlý olmasý lazým" dedi. Yasin YÜCEL Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, sendikalarýn talep mercii olduðunu ifade ederek, "Masanýn bu yanýnda oturur, sorunlarý tespit edip, icracý merci olan Kamu iþverene bildirmekle yükümlüdür. Masada yan yana oturmaz, icra makamý ile ayný dili konuþamaz, aksi durumda temsil ettiði kitleyi pazarlama durumuna düþer. Ama maalesef kamu çalýþanlarý toplu sözleþme döneminde masada yan yana oturma karþýlý pazarlanmýþtýr. Bugün geldiðimiz noktada açýk bir þekilde bu pazarlanma ortaya çýkmýþtýr" dedi yýllarýný kapsayan toplu sözleþmesinin memurun yüzünü güldürmediðini kaydeden Çam, "2 milyon 600 bin memur ve 1 milyon 800 bin emeklinin maaþ ve aylýklarýna yapýlan zamlar yýlýn ilk dört ayýnda enflasyon karþýsýnda eridi. Geçtiðimiz toplu sözleþmeyi yangýndan mal kaçýrýr gibi, iki günde imzalayan malum Konfederasyon; toplu sözleþmelerde her yýl verilen enflasyon farkýný unutunca maaþ zammý enflasyon karþýsýnda eridi yýlý Aralýk ayýnda 4 kiþilik bir ailenin asgari geçimi için gereken miktar 3.702,33 TL iken, 2014 yýlýnýn ilk dört ayýnda 152,88 TL arttý ve 3.855,21 TL'ye yükseldi yýlýnýn baþýnda alýnan 123 TL'lik zam eriyip gittiði gibi, memurlar geçen yýla göre 29,88 TL daha fakirleþti. Yýlýn ilk dört ayýnda gýda fiyatlarýna %9,2 zam yapýlarak; kuru fasulye %18,5, mercimek %18,3, patates %37,2, kuru soðan %18,6, pirinç %23,2,limon %39,1, elma %30,3, çarliston biber %17,8, domates %14,7, dolma biber %34 oranýnda zamlandý. Haberleþme kalemlerine yapýlan zam ise Aralýk ayý ile kýyaslandýðýnda %30,7 oranýnda artýþ gösterdi" ifadelerini kullandý. Et, süt, peynir, meyve, sebze gibi zorunlu gýda maddelerine bir biri ardýna gelen zamlarýn vatandaþlarýn belini büktüðünü kaydeden Çam, "Dört ay içinde yoksulluk sýnýrý 153 TL buna karþýn aldýðý maaþ ise yalnýzca 123 TL artmýþtýr. Buna göre memurlar þimdiden aylýk 30 TL zarara uðramýþtýr yýlýna kadar memurlara hiçbir zam yapýlmayacaðý dikkate alýndýðýnda, memurun enflasyon farký hakkýnýn gasp edilmesinin ne büyük bir kayýp olduðu daha iyi anlaþýlacaktýr. Zorunlu kalemlere gelen zamlar vatandaþlarýmýzýn maaþýný eritip yok etmiþtir. Vatandaþlarýmýzýn geçim sýkýntýsý artarak devam etmektedir. Ülkemizde yaþanan ekonomik konjonktürün olumlu geliþmeler göstermediði açýkça ortada iken memurlarýmýzýn 2014 için 123 TL, 2015 yýlý için ise %3+3 zam ile tam bir ekonomik yýkým yaþayacaðý aþikârdýr. Yýlýn ilk dört ayý içinde koca bir yýllýk maaþ zammýnýn eriyip gittiði ve memurlarýn ve emeklilerin açlýða, sefalete terk edildiði bir ülkenin sosyal devlet olduðunu söylemek mümkün deðildir. Anayasa Devlete, toplumun refahýný saðlamayý ve kiþilerin önündeki ekonomik, sosyal, siyasal engelleri kaldýrmayý þart koþmuþtur. Bu durumda yükselen enflasyon karþýsýnda vatandaþlarýn gelirlerini korumak Devleti idare edenlerin anayasal yükümlülüðüdür. Memurlarýmýzý enflasyonun kucaðýna atarak adaleti ve refahý saðlamak mümkün deðildir. Bu bakýmdan memur maaþ zamlarýnýn bir kez gözden geçirilmesi ve 2013 yýlýnda yapýlan toplu sözleþmede unutulan enflasyon farký uygulamasýnýn hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Meclis gündemine gelecek olan torba kanun içerisine memurlarýn2014 yýlý enflasyon farký mutlaka eklenmelidir. Memurlarýmýz, yokluk ve yoksulluk denizinde boðulmak üzeredir. Enflasyon farký memurlara bir can simidi olacaktýr" þeklinde belirtti. Fatih AKBAÞ Atlas'tan Ünal Yavuz'a tebrik CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki parti yöneticileri Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Sevgili Ünal Yavuz'a yeni görevinde baþarýlar diliyorum hizmet bayraðýný daha da ileri taþýyacaðýndan hiç þüphemiz yok. Herkesi kucaklayan hizmet anlayýþý ile hareket edecek. Çoðunluðun deðil halkýn belediye baþkaný olarak. Mecitözü ilçemizde güzel hizmetler yapmaya devam edecektir" dedi Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ünal Yavuz ise "Ýlçemize hizmet etmek tek þiarýmýz tüm Mecitözü'nün Belediye Baþkaný olacaðým herkese eþit hizmet tek politikamýz olacak" ifadelerini kullandý. Kimse Yokmu'dan madenci ailelerine ziyaret Muhtarlar Derneði'nden Ömer Arslan'a ziyaret Baþkan Þen'den, Uslu'ya teþekkür Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Belediye Meclis üyeleri Ýbrahim Eken, Ahmet Endoðru ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Baþkan Þen, 30 Mart yerel seçimler sonra çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde baþladýklarýný belirterek projeleri hakkýnda bilgiler verdi. Þen ayrýca, Uslu'ya seçimlerde verdiði destek ve katkýlardan dolayý teþekkür etti. Uslu, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'i tebrik ederek, Ýl, Ýlçe ve milletvekilleri ile koordineli çalýþmalar içerisinde olunmasý gerektiðini vurgulayarak, Bakanlýklar ve Ýller Bankasý nezdinde projelere uygunluk dâhilinde gereken desteðin saðlayacaðýný söyledi. Merkez Köy Muhtarlarý Derneði'nin yeni yönetimi Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý ziyaret etti. Ziyarette Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný ve ayný zamanda Küçükgülücek Köyü Muhtarý Hacý Koca ile Yönetim Kurulu üyeleri Hýmýroðlu Köyü Muhtarý Bülent Durna, Kayý Köyü Muhtarý Ahmet Aköz, Çakýr Köyü Muhtarý Hacý Cihan ve Çalýca Köyü Muhtarý Ýsmail Üstündað yer aldý. Ziyaretten dolayý Dernek Baþkaný Hacý Koca'ya ve Yönetim Kurulu üyelerine teþekkür eden Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdaresi'nin çalýþma alaný gereði köylere hizmet ettiklerini belirtirken, köyde yaþayan vatandaþlara hizmet götürülmesi ve sorunlarýnýn çözülmesi noktasýnda faaliyet gösterdiklerini söyledi. Genel Sekreter Ömer Arslan, Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca'ya ve Yönetim Kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kimse Yokmu Derneði Çorum Þubesi Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnda hayatýný kaybeden Çorumlu madencilerin ailelerini ziyaret etti. Ýlk olarak Laçin'de bulunan aileyi ziyaret eden Kimse Yokmu ekibi daha sonra Dodurga'da bulunan 2 madencinin ailesini de ziyaret etti. Kimse Yokmu Derneði Çorum Þube Baþkaný Erkal Aykaç yaptýklarý ziyaretin ardýndan "Somalý Madencilerin Ailelerine Sahip Çýkalým" adlý yardým kampanyasý baþlattýklarýný duyurdu. "13 Mayýs günü ülke tarihimizin en büyük maden faciasýnýn yaþanmasý bizleri derinden yaralamýþtýr" diyen Aykaç, Kimse Yokmu Derneði Asya Arama-Kurtarma ekibinin olayýn meydana geldiði bölgeye giderek yardým faaliyetlerinde bulunduðunu ve yaralarý sarmaya çalýþtýklarýný söyledi. Þimdi de derneðin geride kalan ailelere sahip çýkmak için saðlýk, gýda, giyim ve ev ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için harekete geçtiðini belirten Aykaç, "Bu kapsamda toplam bin çocuðun eðitim ihtiyaçlarý için de 3 yýl boyunca derneðimiz çocuk baþýna yýllýk bin 500 TL yardýmda bulunacaktýr" dedi. "Somalý Madencilerin Ailelerine Sahip Çýkalým" kampanyasý hakkýnda da bilgi veren Aykaç, "Bu yeni yardým kampanyamýz vesilesi ile hemþehrilerimize seslenerek, iyiliðin bir ucundan tutmak az veya çok içerisinde olmak isteyen hayýr sever Çorumlu vatandaþlarýmýzý kampanyamýza destek vermeye çaðýrýyoruz" ifadelerini kullandý. Aykaç, ayrýca kampanyaya katýlmak isteyen vatandaþlarýn SMS yoluyla tüm GSM operatörlerinden SOMA yazýp 5777'ye atacaklarý bir mesajla yetim bir çocuða 5 TL destek verebileceklerini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL

5 5 Abdullah Tahdalý aðbey'den Dost ziyareti Ulucami karþýsýnda ki Iþýk kitabevini uzun yýllar çalýþtýran hayýr sever ve eðitim gönüllüsü Çorum eþraflarýndan Abdullah Tahtalý, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak genel yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile eski günleri yad etti. Ali Sami Yen stadyumunda Maradonalý özel maç gün fotaðrafýnýn hala vitrininde durduðunu söyleyen Abdullah Tahdalý," O gün Mahmut,o dönem öðrenci iken sonrasýnda Amasya ve Malatya ya müdür olan Ömer ve seninle birlikte Stadyumda çekindiðimiz fotoðraf hala evimin en güzel köþesinde duruyor. Ýstenmeyen üzücü bir trafik kazasý geçirdim. Bazý þeyleri ifade edemessemde beynimde ki rahatsýzlýða raðmen hala herþeyi hatýrlayabiliyorum. Bekir ve Mustafa aðbeyleri hiç unutamadým. Sizlerle gezdiðimiz ayný sofrayý paylaþtýðýmýzý unutamadým. Ýnanýyorum ki Allah bana bu güzel hizmet ve hizmetteki aðbeylerimizin dualarý yüzü,gözü hürmetine saðlýma kavuþturdu. Allah hocamýza, hocalarýmýza, esnaf aðbeylerimize hayýrlý uzun ömürler versin. Benim hala yüreðimde yaþadýðým eziklik 100 abone çalýþmasý sözü vermiþken 70 iken kaza geçirmiþ olmamdýr. Her kim Dinimiz, vatanýmýz, milletimiz ve en iyi yatýrým insana yatýrýmdan hareket ile öðrenci kardeþlerimiz adýna 1 nokta kadar destek verebiliyorsa Allah razý olsun" þeklinde konuþtu. Baðcý'dan Ortaköy'e tam destek Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, 30 Mart seçimlerinde AK Parti'den Ortaköy Belediye Baþkaný Seçilen Taner Ýsbir ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makamýnda aðýrladý. Görüþmeye Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Osman Kara, eski Belediye Baþkaný Muzaffer Boyalý ve Ýlçe Yönetiminden Ýlker Ergin'de katýldý. Baðcý'ya seçim çalýþmalarýndaki desteklerinden dolayý teþekkür ziyareti gerçekleþtirmek üzere geldiklerini ifade eden Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir, Baðcý'nýn Ortaköy halkýnýn sorunlarýna ve Ortaköy'e yapýlan ve yapýlmasý planlanan hizmetlere her zaman duyarlý olduðunu ve yakýndan takip ettiðini, Baðcý'ya müteþekkir olduklarýný dile getirerek seçim çalýþmalarý zamanýnda verdiði desteklerden dolayý da teþekkür etti. Baðcý da ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti ve Ortaköy'e her zaman destek olacaðýný, ilçe halkýnýn sorunlarýna çözüm bulmak için her zaman kapýsýnýn açýk olduðunu belirtti. Belediye Baþkaný Ýspir ve heyetinin taleplerini dinleyen Baðcý, daha sonra þunlarý söyledi: "Ortaköy'ün sorunlarýný biliyoruz. Geçmiþ yýllarda Hükümetimizin destekleri ile Ýncesu Kanyonu bölgesi turizme kazandýrýlmýþtýr. Yoðun çalýþmalarýmýzla Þapinuva daha fazla tanýnýr hale gelmiþtir. Ortaköy'ün kanalizasyon sorunu çözülmüþtür. Hayvancýlýk Kooperatifi kurularak desteklenmiþ ve süt sýðýrcýlýðý yapýlýr hale gelmiþtir. Önümüzdeki dönemde Belediye Baþkanýmýz Taner Ýspir'in Ortaköy'de yaþamý kolaylaþtýrmak ve halkýmýza daha iyi hizmet etmek üzere getireceði projelere tam destek olacaðýz. Çorum yolu, sentetik çim saha, piknik ve mesire alaný, gölet ve sulama projesi ve parklarla ilgili geliþmelerin olacaðýna herkes þahit olacaktýr." Bahadýr YÜCEL Emniyet STK'larýndan, Doðan'a veda Çorum Toplum Destekli Polis Hizmetlerini Geliþtirme ve Yardýmlaþma Derneði ile Emniyet Vakfý Çorum Þube Yönetimi, Ankara'ya tayini çýkan Çorum eski Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a veda ziyaretinde bulundu. Veda ziyaretinde, Çorum Toplum Destekli Polis Hizmetlerini Geliþtirme ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Sait Kömürcü, dernek yönetim kurulu üyeleri; Zeki Gül, Atilla Özejder, Ömer Dinç ve Yýlmaz Bülbül ile Emniyet Vakfý Çorum Þube yönetiminden Mustafa Yaðlý, Mehmet Özdoðan ve Ali Evlüce yer aldý. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn Çorum'da bulunduðu süre içerisinde toplumun tüm kesimleriyle çok sýcak diyalog içerisinde bulunduðunu ifade eden Dernek Baþkaný Sait Kömürcü, "Emniyet Müdürlüðü bünyesinde hazýrlanarak faaliyete geçirilen sosyal projeler ve yapýlan çalýþmalarla ilimiz huzur ve güvenliðine önemli katký saðladýnýz. Ayrýca þehrimizin toplumsal barýþ ve huzuru noktasýnda göstermiþ olduðunuz çaba ve gayretlerinizden dolayý dernek üyeleri olarak Çorum halký adýna teþekkür ediyoruz" dedi. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn Çorum'da görev yaptýðý yirmi aylýk görevi sýrasýnda Çorum'un toplumsal olarak önemli süreçlerden geçtiðine dikkat çeken Emniyet Vakfý Çorum Þube yönetiminden Mehmet Özdoðan ise "Gezi eylemleri baþta olmak üzere ilimizde çeþitli eylem ve gösteri yürüyüþleri düzenlendi. Ancak halkýmýzýn barýþ, kardeþliði ve hoþgörüsü içerisinde gerçekleþmiþtir. Bu kapsamda Ýl Emniyet Müdürümüz de önemli görevler üstlenmiþtir. Bu hizmetleri ve beyefendi kiþiliðini bizler Çorumlular olarak unutmazcaðýz" þeklinde kaydetti. Çorum'da bulunduðu süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Çorum halkýna teþekkür eden Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, "Çorum halký oldukça kadir þinas bir yapýya sahip. Dolayýsýyla Çorum'un benim gönlümdeki yeri ayrý ve özel olacaktýr" ifadelerini 32 bin mübadele kaydý artýk dijital ortamda Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve üzerinden 90 yýl gibi uzun bir süre geçen mübadele dönemiyle ilgili Çorum'da tutulan ve Ýl Özel Ýdaresi'nin arþivinde bulunan Osmanlý Türkçesi ile yazýlmýþ evraklar dijital ortama aktarýldý. Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin arþivinde bulunan 1943 yýlýna kadarki toplam 32 bin evrak dijital ortama aktarýlarak arþivi yeniden düzenlenirken, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve üzerinden 90 yýl gibi uzun bir süre geçen mübadele dönemine ait arþivde yer alan Osmanlý Türkçesi ile tutulan evraklar da araþtýrmacýlarýn hizmetine sunuldu. Ýstanbul merkezli Delfin Arþiv tarafýndan yürütülen çalýþmalar 2014 Ocak ayýnda baþlatýldý. Arþivdeki çalýþmalar baþlatýlmadan önce bir ekip oluþturuldu ve çalýþma sürecinde de gerekli görülen aþamalarda alanýnda uzman kiþilerden destek alýndý. Oluþan kanaat ve düþünceler doðrultusunda, söz konusu malzemelerin muhafazasý, muhteviyatý, kimliklendirilmesi ve dijital ortama aktarýlmasý konularý gündeme alýndý. Projenin sonunda Delfin Arþiv Genel Müdürü Erkut Çoban, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgi vererek, yeni arþivin tanýtýmýný yaptý. -ÇORUM'DAKÝ MÜBADELE KAYITLARI DÝJÝTAL ORTAMDA- Çalýþma çerçevesinde Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve üzerinden 90 yýl gibi uzun bir süre geçen mübadele döneminde Osmanlý Türkçesi ile tutulan evraklarla, Harf Ýnkýlâbýndan sonra Latif Alfabesi kullanýlarak yazýlan evraklarýn yer aldýðýný ifade eden Genel Sekreter Ömer Arslan, arþivin konuyla ilgili araþtýrma yapmak isteyen akademisyen ve araþtýrmacýlarýn kolayca yararlanabileceði þekilde düzenlendiðini ifade etti. Osmanlý Türkçesiyle yazýlmýþ evraklarla ilgili olarak da Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Arþiv Uzmaný ve Türk Arþivciler Derneði Kurucu Baþkaný Hacý Haldun Þahin ile Tarih Öðretmeni Mahmut Þener'den danýþmanlýk aldýklarýný aktaran Genel Sekreter Ömer Arslan, danýþmanlýk hizmeti aldýklarý uzmanlarýn Çorumlu olmalarýnýn da çalýþmaya ayrý bir deðer kattýðýný ifade etti. Delfin Arþiv Genel Müdürü Erkut Çoban'ýn verdiði bilgiye göre ise, çalýþmalar sonucunda Osmanlý Türkçesi ve Latin harfleri ile tutulmuþ paket ve torbalar içerisinde 32 bin adet evrakýn ihtiva ettiði konular sýrasýyla þu þekilde belirlendi: "1923 Türk-Yunan Mübadelesine (karþýlýklý olarak deðiþtirmek) iliþkin sözleþme ve protokol antlaþmasý uyarýnca, Batý Trakya dýþýndaki Yunanistan Müslümanlarý ile Ýstanbul dýþýndaki Türkiye Ortodokslarýnýn zorunlu mübadelesi kararý alýnmýþtýr. Ýþte bu karar çerçevesinde Balkanlardan ülkemizin deðiþik þehir ve beldeleri ile Çorum'a iskân edilen muhacirin iskâný, Vilâyât-ý Þârkiye'den þehrimize gönderilen ve sürgün edilen aile, aþiret ve mahkûmunun iskâný, Rum ve Ermeni ailelerin muhacereti ve kalanlarýn iskâný, mübadele neticesinde gelen ailelere yer tayini, Mübadele ile gelen ailelerin iâþe-ibateleninin (yiyecek ve kalacak yer) temini, iskân edilen ailelere çift yapacak alanlarýn tahsisi, muhacirine çift hayvaný ve tohumluk buðday tahsisi, muhacirine ev yapýlmasý, muhacirine yapýlacak evlerin krokileri, muhaceret esnasýnda daðýlan ailelerin korunmasý ve fertlerin ailelerine teslimi, mübadelenin saðlýklý yürümesi için merkezi ve yerel idarelerce alýnan tedbirler, mübadele ile ilgili çýkarýlan genelge ve yönetmelikler, asayiþ ve emniyeti havi tedbirler, mübadillerin evlerinin tamiratý, Çorum ve çevresinde yerleþik hayata geçmemiþ olan aþiretlerin iskâný, aþiretlere mensup eþhas tarafýndan düzenin ve asayiþin bozulmasýna yönelik bir takým menfi hareketlerin ortadan kaldýrýlmasý tedbirleri, mübadele ile gelen ailelerin ve iskân edilen aþiretlerin vergilendirilmesi, Ankara ile yerel idarecilerin deðiþik konulardaki yazýþmalarý, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin yardýmlarý, Emlâk-i metrûke ile ilgili tasarruflar, Emlâk-i metrukenin, mübadelede gelen ailelere tahsisi." Arþiv Malzemesinin Tabi Tutulduðu Ýþlemler Torba ve paketler içerisinde karýþýk bir vaziyette bulunan evrak üzerindeki çalýþmalar ise þu iþ kademeleri üzerinden yürütüldü: "Ayný konuyu ihtiva eden 1960 yýlý öncesi evrak gurubu bir araya getirildi. Bir araya getirilen evrak gurubu okunarak dili, tarihi ve ihtiva ettiði konusu tespit edildi. Konusu veya evrak gurubu tespit edilemeyen evrak gurubu ayrýca dosyalandý. Okunarak konusu tespit edilen evrak gurubu bir gömlek/klasör içerisine konuldu. Ýçerisine evrak konulmuþ olan gömlekler belli sayýlar halinde özel üretilmiþ dosyalara yerleþtirildi. Evraklar Siyah Beyaz 300 dpi kalitesinde tiff formatýnda dijitalleþtirilmiþtir. A3'den daha büyük olan evraklar ise klasörün içinde notlarý alýnarak iþlem yapýlmadý. Torba ve paketlerden çýkarýlan 1943 yýlýna kadar olan 32 bin adet evrakýn dijital ortama aktarýlmasý gerçekleþtirildi."

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı