Üniversitenin dev ihalesi tamam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversitenin dev ihalesi tamam"

Transkript

1 Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný açýkladý. SAYFA 4 TE Otomobil öðrenci servisine çarptý Çorum'da öðrenci servisi ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6'sý öðrenci 9 kiþi yaralandý. Kaza, dün Osmancýk yolu Ýkbal Kent kavþaðýnda meydana geldi. Ahmet Soylu'nun (23) kullandýðý 19 HR 771 plakalý otomobil kavþaktan dönmeye çalýþan Hasan Þenol (28) yönetimindeki 19 S 0073 plakalý öðrenci servisine çarptý. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ Diyanet Sen'den Ali Þen'e tepki! Üniversitenin dev ihalesi tamam Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, düzenlediði basýn toplantýsýnda gündeme dair açýklamalarda bulundu. Sözlerine Pazar günü idrak edilecek olan Mirac kandilini tebrik ederek baþlayan Ali Yýldýz, Ali Þen'in torunun cenaze töreninde imama yaptýðý harekete tepki gösterdi.fenerbahçe eski Baþkaný Ali Þen'in elim bir kazada kaybettiði torununa Allah'tan rahmet kendisine ve ailesine baþsaðlýðý dileyen Ali Yýldýz... SAYFA 10 DA Abdullah Tahdalý aðbey'den Dost ziyareti Ulucami karþýsýnda ki Iþýk kitabevini uzun yýllar çalýþtýran hayýr sever ve eðitim gönüllüsü Çorum eþraflarýndan Abdullah Tahtalý, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak genel yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile eski günleri yad etti. SAYFA 5 TE 32 bin mübadele kaydý artýk dijital ortamda Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve üzerinden 90 yýl gibi uzun bir süre geçen mübadele dönemiyle ilgili Çorum'da tutulan ve Ýl Özel Ýdaresi'nin arþivinde bulunan Osmanlý Türkçesi ile yazýlmýþ evraklar dijital ortama aktarýldý. Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin arþivinde bulunan 1943 yýlýna kadarki toplam 32 bin evrak dijital ortama aktarýlarak arþivi yeniden düzenlenirken, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve... Baðcý'dan Ortaköy'e tam destek SAYFA 5 TE SAYFA 5 TE Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nün birinci etabýnýn ihalesi gerçekleþtirildi. Firmalarýn ihaleye ilgisi ise yüksek oldu. Ýhale ile ilgilenen 39 firmadan sadece 14'ü dosya verdi. Ýhale Komisyonu Baþkaný Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Süleyman Altan ilk olarak dosyalarda evrak eksik olup olmadýðýný kontrol etti ve daha sonra teklif zarflarýný açtý. 119 milyon 925 bin 279 TL yaklaþýk maliyetle çýkýlan ihalede en düþük teklif 85 milyon TL en yüksek ise 133 milyon TL oldu. Komisyonun yapacaðý incelemenin ardýndan ihalenin nihai kararý verilecek ve kazanan firma 3,5 yýl içinde Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etabýnýn altyapýsý, Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu Binalarýný tamamlayacak. SAYFA 3 TE Akýllý Kavþaklarýn sayýsý artacak ANALÝZ Fatura Taner efendi yerine Faruk'Çelik' e kesilirse Sakýn ola þaþýrmayýn, sabrýnýzý da taþýrmayýn Nadir YÜCEL Aylar önce Dersanelerin kapanma konusu yeni gündeme geldiðinde bir kaç dost arkadaþýmýzla otururken þu bilgiyi paylaþmýþtým." Dersanelerin kapatýlma konusu ile ilgili olarak Bakanlardan Faruk Çelik Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'ya derki," Yahu þimdi dershaneleri kapatýyoruz demenin sýrasý mý! Ali Babacan da ayný ortamda Faruk Çelik'e destek verir bir tavýr sergilerken iddialara göre; Baþbakan Erdoaðan sert uslubu ile masaya vurarak," Ben istedim derhaneler kapanacak. Gerekirse 81 il.. durumunu seyrederim" der. 17 Aralýk olaylarý dahil olmak üzere en son Soma da yaþanan 'Cinayetlere' kadar Kabine de bulunan birkaç Bakan ve Mecliste sayýlarý yüzde 70 leri bulan Milletvekilleri tüm yaþananlarý aslýnda içlerine sindirememektedirler! Ancak ne yapacaklarýný ne yapmalarý gerektiðini de bilemiyorlar. Iþýk nerden ve nasýl doðar! Baþbakan Erdoðan Köþke çýkýnca durumlar düzelir mi, bir ben ne yapabilirim ki.. Sürüden ayrýlaný kurt yer misalindeyiz diyen milletvekilleri var! Taner Yýldýz çýkýyor Sorumlusu benim diyor! Baþbakan ne demiþti o halde, 'sorumlularýn yanýna býrakmayacaðým'! O halde Taner Yýldýz'ýn istifasýný hemen neden istemedin.. 1 taþla 2 kuþ misali Faruk Çelik'i yemek isteyenler var. Faruk Çelik, kibirli ve ukela bir bakan ve ' herþeye ' Emredersiniz komutaným' deme fýtratýnda birisi deðildir. Hava atmaktan uzak, pahalý saatler yerine normal saatler takan bir bakandýr. Bu dönem sonrasý ise siyaseti de düþünmemektedir! Ve faturanýn 'Taner efendi atlanarak, kendisine kesilmemesi adýnada direnmektedir.' Tarihli gazetemizde ' Karizmasý çizilen baþbakan Erdoðan, Cumhurbaþkaný olabilecek mi?' baþlýklý yazýmýn son cümlelerini ' 6. Hissim Baþbakan Erdoðan Cumhurbaþkaný olamayacak diyor!' þeklinde tamamlamýþtým. ( ayný hislerim hala devam ediyor.) Abdullah Gül ile devam denirse.. þaþýrmayýn! " Cumhurbaþkanlýðý makamý yüzde 43 oranýný kucaklayan deðil, yüzde 100'ü kucaklamasý gereken bir makamdýr. ' Bunlara su bile yok' diyen Allah'ýn verdiði bir nimeti býrakýnýz insanlara çok görmeyi, kedi köpeklere dahi çok görme hakkýnýz da yoktur. Türkiye'nin geldiði nokta ' Baþbakancýlar ve Baþbakan karþýtlarý' kavþaðýdýr. Bu cennet vatan da 2 ayrý Türkiye duruþu asla olamaz. Türkiye Devleti Cumhurbaþkaný Tek bir Türkiye'nin Cumhurbaþkanýdýr. Ben sadece beni isteyenlerin Cumhurbaþkanýyým denilmeyeceðine göre! Bütün Milleti ile barýþýk bir Cumhurbaþkaný olmayan bir ülke de asla Kaoslar bitmez. Nerdeyse bütün olumsuzluklarýn yolsuzluklarýn Faturasýný sözde 'Parelelci'lere kesmeye kalktýnýz! Ancak, Yargýya bu konuda Tek bir belge sunamadýnýz. Oysa R.S. ve yandaþlarý adýna sunulan tüm belgeler ise yok edilmeye çalýþýldý. Þunu asla unutmayýn Yavaþ da olsa Adalet çalýþýr. Bir çok konu çoktan kayýt altýna alýndý. Bir gün raflardan tekrar ineceðinden de hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. Atlas'tan Ünal Yavuz'a tebrik CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki parti yöneticileri Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Sevgili Ünal Yavuz'a yeni görevinde baþarýlar diliyorum hizmet bayraðýný daha da ileri taþýyacaðýndan hiç þüphemiz yok. SAYFA 4 TE Emniyet STK'larýndan, Doðan'a veda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan bu yýl 5.si düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyumu ve Sergisi'nde bildiri sundu. SAYFA 5 TE SAYFA 7 DE

2 2 Deniz Feneri Gezici Giyim Maðazasý açýldý ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Deniz Feneri Gezici Giyim Maðazasý dün Mevlana Kapalý Otopark Altý Eski Tanzim Satýþ Maðazasý yerinde açtý. Açýlýþa Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Deniz Feneri Derneði Ankara Þube Koordinatörü Hamit Kunt, baðýþçýlar ve gönüllüler katýldý. Açýlýþta konuþan Deniz Feneri Derneði Ankara Þube Koordinatörü Hamit Kunt, 2007 yýlýnda hayata geçirilen Deniz Feneri Gezici Giyim Maðazalarýnýn il il gezerek ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye devam ettiðini dile getirerek, yaptýðý yardýmlarla Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insana umut ýþýðý olan Deniz Feneri Derneði'nin giyim yardýmlarý kapsamýnda uyguladýðý gezici giyim maðazasý çalýþmasýný bu kez Çorum'da hayata geçirdiðini ifade etti. Hamit Kunt, "Farklý bölgelerde farklý insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için hayata geçirilen gezici giyim maðazalarýyla ihtiyaç sahibi ailelerin pantolondan ayakkabýya Yýl: 10 Sayý: 2790 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : monttan gömleðe kadar temel giysi ihtiyaçlarý gideriliyor. Gezici giyim maðazalarýna randevu usulüyle davet edilen aileler kýyafetleri gönüllerince deneme ve seçme özgürlüðüne sahipler. Bugünkü açýlýþta gezici giyim maðazamýz kiþi yeni kýyafetlerine kavuþacak. Maðazamýzda yapýlacak giyim yardýmlarýnýn yaklaþýk tutarý 290 bin TL. Deniz Feneri ayrýca Çorum'da bulunduðu süre içinde 425 aileye yaklaþýk 50 bin TL deðerinde gýda, eþya, eðitim, kurban eti ve temizlik yardýmý da ulaþtýracak" dedi. Kunt, "Bugüne kadar Çorum'dan 17 bin 911 aile yardým talebiyle müracaat ederken, bunlardan 11bin 901 aileye toplam 8 milyon 946 bin 890 TL nakit, gýda, giysi, eþya, saðlýk barýnma ve eðitim yardýmlarý Deniz Feneri Derneði tarafýndan yapýldý" ifadelerini kullandý. Konuþmanýn ardýndan Giyim Maðazasý'nýn açýlýþ kurdelesi kesildi. Yasin YÜCEL Kariyer ve Geliþim Günleri'ne katkýda bulunanlara teþekkür Hitit Üniversitesi'nde Nisan 2014 tarihleri arasýnda düzenlenen III. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'ne katkýda bulunan öðretim elemanlarýna ve öðrencilere katýlým ve teþekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan verildi. 150 civarýnda öðrencinin görev aldýðý, yoðun bir katýlýmla yapýlan, yarýþmalar (fotoðraf yarýþmasý, resim yarýþmasý, müzik yarýþmasý, kýsa film yarýþmasý, deneysel mülakat yarýþmasý, münazara yarýþmasý ve proje yarýþmalarý), kariyer programlarý (meslek tanýtýmlarý, konferanslar, paneller, mülakat teknikleri, CV hazýrlama, istihdam olanaklarý, giriþimcilik, Avrupa'da istihdam ve Avrupa Birliði Projeleri, kongreler, sergiler, üniversite tanýtýmý ve kitap fuarý baþta olmak üzere çok sayýda etkinliðin gerçekleþtirildiði III. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'ne katký sunanlara katýlým ve teþekkür belgelerinin verildiði törende, etkinliðin tanýtýmý ve sonrasýnda organizasyonu yürüten öðrencilere katýlým belgesi ve etkinliðe katký sunan öðretim elemanlarýna teþekkür belgelerinin verilmesinin ardýndan toplu fotoðraf çekimi ile birlikte son buldu. Bahadýr YÜCEL Hitit Üniversitesi Mezuniyet töreni yapýlacak Hitit Üniversitesi eðitim öðretim yýlý mezuniyet töreni yapýlacak. Tören 9 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 18.30'da Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda gerçekleþtirilecek. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Elektrik Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Altýn YÝTÝK Hitit Üniversitesi Ýnþaat Teknolojosi Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliði kaybettim. Hükümsüzdür. Semih Özcan Doðan TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 03:19 Güneþ : 05:10 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:38 Akþam : 20:05 Yatsý : 21:47 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 21. Hafta Cuma günleri bana çok salevât getirin! Ümmetimin bana en yakýn olaný en çok salevât getirenleridir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GEL DOSTA GÝDELÝM GÖNÜL Yoldaþ olalým ikimiz Haldaþ olalým ikimiz Gel gidelim can durmadan Suret terkini urmadan Araya düþman girmeden Gel gidelim kalma ýrak Dost için kalalým yarag Þeyh'in katýndadýr durak Terk edelim ili þarý Dost için kýlalým zarý Ele getirelim yâri Bu dünyaya kanmayalým Fanidir aldanmayalým Bir iken ayrýlmayalým Biz bu cihandan geçelim O dost iline uçalým Arzu hevadan geçelim Kýlavuz olgýl sen bana Yönelelim dosttan yana Bakmayalým önden sona YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,096 2,097 EUR 2,869 2,870 STERLiN 3,540 3,541 JPY YENi 0,206 0,207 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKMEN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MH. M. A. ERSOY CAD. NO:5/C -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 Hitit Üniversitesi ile Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi (KYDÜ) arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde bu yýl ikincisi düzenlenen Hitit Üniversitesi - KYDÜ Eðitim ve Kültür Etkinliði'ne Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey, öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy eþliðinde KYDÜ ile farklý bölümlerinden en baþarýlý 14 öðrenci katýldý. Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ'ýn yakýndan ilgilendiði öðrenciler KYDÜ kampüsünü gezme, deneyimlerini paylaþma, Kýbrýs'ýn tarihi ve turistik öneme sahip bölgelerini görme fýrsatý yakaladýlar. Öðretim üyeleri ve öðrenciler, Prof. Dr. Þenol Bektaþ'a ve etkinliðin organizasyonunda yer alan KYDÜ ekibine teþekkür ederek benzer þekilde Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi personeli ve öðrencilerini Hitit Üniversitesinde misafir etmekten mutluluk duyacaklarýný belirttiler. Etkinlik sonrasýnda Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey, öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy ve beraberindeki öðrencileri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ederek yaptýklarý gezi hakkýnda bilgi verdiler. Rektör Prof. Dr. Alkan, bu tür etkinliklerin öðrencilerin motivasyonunu ve deneyimlerini artýracak önemli katkýlara sahip olduðunu ve öðrencilerin kendilerine sunulan fýrsatlarý deðerlendirmeleri gerektiðini ifade ederek öðrencilere baþarýlar diledi. Yasin YÜCEL TEK 3 Memur Sen'den Tabip Odasý yönetimine tebrik Üniversitenin dev ihalesi tamam Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etap ihalesi dün yapýldý. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etap Altyapýsý (Yol, Su, Atýksu, Yaðmur Suyu, Isý ve Enerji Merkezi), Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu Binalarý yapým iþi ihalesi Rektörlük Konferans salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirildi. Ýhalede en düþük teklifi Egemen Ýnþaat- Moment Yapý Ortak Giriþimi verdi. Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Süleyman Altan'ýn baþkanlýðýný yaptýðý komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 14 firma katýldý. Süleyman Altan ihale öncesi yaptýðý kýsa açýklamada, ihale için 39 firmanýn talipli olduðunu ancak bunlardan sadece 14 tanesinin teklif verdiðini söyledi. 119 milyon 925 bin 279 TL yaklaþýk maliyetle çýkýlan ihalede ilk olarak firmalarýn evraklarý kontrol edildi ardýndan ise verdikleri teklifler Süleyman Altan tarafýndan açýklandý. Ýhaleye katýlan firmalar ve verdikleri teklifler ise þöyle: "Sarýdaðlar Ýnþaat 107 milyon 196 bin TL, Taþ Yapý Ýnþaat 103 milyon 990 bin TL, Ýzka Ýnþaat-Ýzka Gayrimenkul Ortak Giriþimi 92 milyon 400 bin TL, Özsöz Ýnþaat-N.Doðuþ Ýnþaat- Argüp Mühendislik Müþavirlik Ortak Giriþimi 106 milyon 600 bin TL, Demars Ýnþaat- Ensa Yapý Ortak Giriþimi 98 milyon 700 bin TL, Ýntin Ýnþaat 118 milyon 220 bin TL, Özge Ýnþaat 112 milyon 450 bin TL, Uransan Dýþ. Tic. Tah. 92 milyon TL, Rit Ýnþaat- Ayhas Ýnþaat Ortak Giriþimi 118 milyon 500 bin TL, Egemen Ýnþaat- Moment Yapý Ortak Giriþimi 85 milyon TL, Polin Yapý-Yýldýzlar Ýnþaat Ortak Giriþimi 98 milyon 300 bin TL, Nuhoðlu Ýnþaat-Dalgýçlar Ýnþaat Ortak Giriþimi 97 milyon 500 bin TL, Ermit Ýnþaat 117 milyon 990 bin TL, KMB Metro Ýnþaat-Nas Ýnþaat- Pýnar Ýnþaat Ortak Giriþimi 133 milyon TL. Komisyon tarafýndan yapýlacak olan inceleme sonrasýnda ihaleyi kazanan belirlenecek. Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacak ve 3,5 yýlda tamamlanacak. Fatih AKBAÞ Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Kültür Memur-Sen Ýl Baþkaný Osman Yüzgeç, Diyanet-Sen Ýl Baþkaný Ali Yýldýz ve yönetim kurulu üyeleri yeni seçilen Tabip Odasý yönetim kuruluna hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Çözüm odaklý, ayný zamanda idareye yön verecek bir çalýþma olarak yola çýktýklarýný ve üyelerin de kendilerini tercih ettiðini belirten Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak, bundan sonra tüm hekimlerin çatý kuruluþu olan Hekim Odasý'nýn, hekimlerin sorunlarýnýn çözümü, kaynaþmasý gibi konularda çalýþmalarýný yürüteceðini söyledi. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi ise hayýrlý olsun demek amacýyla ziyarette bulunduklarýný dile getirerek, bundan sonraki faaliyetlerde Tabip Odasý ile birlikte çalýþacaklarýný kaydetti. Saatçi, özlük haklarý konusunda çalýþmalarýnýn devam ettiðini, sabit ek ödemelerin emekli sandýðýna da yansýmasý ile ilgili çalýþmalarýnýn devam ettiðini dile getirdi. Bahadýr YÜCEL Bulgaristan'da engelli eðitimini incelediler Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði (ÇE- KODER) adýna Ulusal Ajans Leonardo Da Vinci-Vetpro Hareketlilik Programý kapsamýnda hayata geçirilen "Engelliler Ýçin Meleki Teknik Eðitim ve Ýstihdam Ýmkanlarýnýn Geliþtirilmesi" isimli proje heyeti Hollanda ve Avusturya ziyaretlerinin ardýnda Bulgaristan ziyaretini de tamamladý Mayýs 2014 tarihleri arasýnda yapýlan Bulgaristan çalýþma ziyaretine ÇEKODER adýna Dernek Baþkaný Galip Devrim Çaðlayan (Özel Eðitim Öðretmeni), Baþkan Yardýmcýsý Özden Özgür Yalçýn (OKA Ýl Koordinatörü), Av. Yýlmaz Köse, Özel Eðitim Öðretmeni Salih Demirci, ÇESOB adýna Baþkan Yalçýn Kýlýç, Çorum Belediyesi adýna Aslýhan Sucu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü adýna Hülya Örs, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi adýna Görsel Sanatlar Öðretmeni Ýnci Otlamaz, Spastik ve Zihinsel Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði-SÝZDER adýna Anadolu Özel Eðitim ve Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Selami Bolat, Çorum Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü adýna Nebi Erdoðan, Çorum TSO adýna Adem Özmýsýr, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý adýna Ýsrafil Ekrem Zorlu ve Alaca Engelliler Derneði adýna Zeki Dilmen katýldý. Gezi ve proje hakkýnda bilgi veren ÇEKODER Dernek Baþkaný Galip Devrim Çaðlayan, "Projemiz, ÇEKODER sahipliðinde, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan ve Almanya'nýn alýcý ortaklýðýnda birer hafta süreli, dört akýþlý, toplamda 44 katýlýmcýdan oluþmakta ve engellilerin AB ülkelerindeki mesleki teknik eðitimi ve istihdam imkanlarýnýn araþtýrýlmasý, sorunlarýn AB boyutunu incelemesi, bulunan yenilikçi çözüm yollarýnýn yerinde görülmesi, süreçler hakkýnda bilgi alýnmasý, iyi uygulamalarýn kayýt altýna alýnarak, iþbirliði ve ortaklýklarýn kurulmasý amaçlamaktadýr. Projemizin son akýþý olan Almanya çalýþma ziyareti ise, Mayýs 2014 tarihleri arasýnda planlanmaktadýr" dedi. Yasin YÜCEL Baþarýlý öðrenciler Kýbrýs'ta eðitim etkinliðine katýldý

4 4 "Memurlar enflasyonun kucaðýna atýlarak adalet saðlanmaz" Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný açýkladý. Saat Kulesi yanýnda bulunan Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Bugünkü kazandýðýmýz ciromuzu Soma'daki þehit ailelerine baðýþlayacaðým. Ýnþallah bu facia bir daha yaþanmaz Türkiye'miz bir daha yasa girmez yaþanan olay çok acý bütün vatandaþlarýn bu olaya duyarlý olmasý lazým" dedi. Yasin YÜCEL Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, sendikalarýn talep mercii olduðunu ifade ederek, "Masanýn bu yanýnda oturur, sorunlarý tespit edip, icracý merci olan Kamu iþverene bildirmekle yükümlüdür. Masada yan yana oturmaz, icra makamý ile ayný dili konuþamaz, aksi durumda temsil ettiði kitleyi pazarlama durumuna düþer. Ama maalesef kamu çalýþanlarý toplu sözleþme döneminde masada yan yana oturma karþýlý pazarlanmýþtýr. Bugün geldiðimiz noktada açýk bir þekilde bu pazarlanma ortaya çýkmýþtýr" dedi yýllarýný kapsayan toplu sözleþmesinin memurun yüzünü güldürmediðini kaydeden Çam, "2 milyon 600 bin memur ve 1 milyon 800 bin emeklinin maaþ ve aylýklarýna yapýlan zamlar yýlýn ilk dört ayýnda enflasyon karþýsýnda eridi. Geçtiðimiz toplu sözleþmeyi yangýndan mal kaçýrýr gibi, iki günde imzalayan malum Konfederasyon; toplu sözleþmelerde her yýl verilen enflasyon farkýný unutunca maaþ zammý enflasyon karþýsýnda eridi yýlý Aralýk ayýnda 4 kiþilik bir ailenin asgari geçimi için gereken miktar 3.702,33 TL iken, 2014 yýlýnýn ilk dört ayýnda 152,88 TL arttý ve 3.855,21 TL'ye yükseldi yýlýnýn baþýnda alýnan 123 TL'lik zam eriyip gittiði gibi, memurlar geçen yýla göre 29,88 TL daha fakirleþti. Yýlýn ilk dört ayýnda gýda fiyatlarýna %9,2 zam yapýlarak; kuru fasulye %18,5, mercimek %18,3, patates %37,2, kuru soðan %18,6, pirinç %23,2,limon %39,1, elma %30,3, çarliston biber %17,8, domates %14,7, dolma biber %34 oranýnda zamlandý. Haberleþme kalemlerine yapýlan zam ise Aralýk ayý ile kýyaslandýðýnda %30,7 oranýnda artýþ gösterdi" ifadelerini kullandý. Et, süt, peynir, meyve, sebze gibi zorunlu gýda maddelerine bir biri ardýna gelen zamlarýn vatandaþlarýn belini büktüðünü kaydeden Çam, "Dört ay içinde yoksulluk sýnýrý 153 TL buna karþýn aldýðý maaþ ise yalnýzca 123 TL artmýþtýr. Buna göre memurlar þimdiden aylýk 30 TL zarara uðramýþtýr yýlýna kadar memurlara hiçbir zam yapýlmayacaðý dikkate alýndýðýnda, memurun enflasyon farký hakkýnýn gasp edilmesinin ne büyük bir kayýp olduðu daha iyi anlaþýlacaktýr. Zorunlu kalemlere gelen zamlar vatandaþlarýmýzýn maaþýný eritip yok etmiþtir. Vatandaþlarýmýzýn geçim sýkýntýsý artarak devam etmektedir. Ülkemizde yaþanan ekonomik konjonktürün olumlu geliþmeler göstermediði açýkça ortada iken memurlarýmýzýn 2014 için 123 TL, 2015 yýlý için ise %3+3 zam ile tam bir ekonomik yýkým yaþayacaðý aþikârdýr. Yýlýn ilk dört ayý içinde koca bir yýllýk maaþ zammýnýn eriyip gittiði ve memurlarýn ve emeklilerin açlýða, sefalete terk edildiði bir ülkenin sosyal devlet olduðunu söylemek mümkün deðildir. Anayasa Devlete, toplumun refahýný saðlamayý ve kiþilerin önündeki ekonomik, sosyal, siyasal engelleri kaldýrmayý þart koþmuþtur. Bu durumda yükselen enflasyon karþýsýnda vatandaþlarýn gelirlerini korumak Devleti idare edenlerin anayasal yükümlülüðüdür. Memurlarýmýzý enflasyonun kucaðýna atarak adaleti ve refahý saðlamak mümkün deðildir. Bu bakýmdan memur maaþ zamlarýnýn bir kez gözden geçirilmesi ve 2013 yýlýnda yapýlan toplu sözleþmede unutulan enflasyon farký uygulamasýnýn hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Meclis gündemine gelecek olan torba kanun içerisine memurlarýn2014 yýlý enflasyon farký mutlaka eklenmelidir. Memurlarýmýz, yokluk ve yoksulluk denizinde boðulmak üzeredir. Enflasyon farký memurlara bir can simidi olacaktýr" þeklinde belirtti. Fatih AKBAÞ Atlas'tan Ünal Yavuz'a tebrik CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki parti yöneticileri Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Sevgili Ünal Yavuz'a yeni görevinde baþarýlar diliyorum hizmet bayraðýný daha da ileri taþýyacaðýndan hiç þüphemiz yok. Herkesi kucaklayan hizmet anlayýþý ile hareket edecek. Çoðunluðun deðil halkýn belediye baþkaný olarak. Mecitözü ilçemizde güzel hizmetler yapmaya devam edecektir" dedi Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ünal Yavuz ise "Ýlçemize hizmet etmek tek þiarýmýz tüm Mecitözü'nün Belediye Baþkaný olacaðým herkese eþit hizmet tek politikamýz olacak" ifadelerini kullandý. Kimse Yokmu'dan madenci ailelerine ziyaret Muhtarlar Derneði'nden Ömer Arslan'a ziyaret Baþkan Þen'den, Uslu'ya teþekkür Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Belediye Meclis üyeleri Ýbrahim Eken, Ahmet Endoðru ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Baþkan Þen, 30 Mart yerel seçimler sonra çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde baþladýklarýný belirterek projeleri hakkýnda bilgiler verdi. Þen ayrýca, Uslu'ya seçimlerde verdiði destek ve katkýlardan dolayý teþekkür etti. Uslu, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'i tebrik ederek, Ýl, Ýlçe ve milletvekilleri ile koordineli çalýþmalar içerisinde olunmasý gerektiðini vurgulayarak, Bakanlýklar ve Ýller Bankasý nezdinde projelere uygunluk dâhilinde gereken desteðin saðlayacaðýný söyledi. Merkez Köy Muhtarlarý Derneði'nin yeni yönetimi Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý ziyaret etti. Ziyarette Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný ve ayný zamanda Küçükgülücek Köyü Muhtarý Hacý Koca ile Yönetim Kurulu üyeleri Hýmýroðlu Köyü Muhtarý Bülent Durna, Kayý Köyü Muhtarý Ahmet Aköz, Çakýr Köyü Muhtarý Hacý Cihan ve Çalýca Köyü Muhtarý Ýsmail Üstündað yer aldý. Ziyaretten dolayý Dernek Baþkaný Hacý Koca'ya ve Yönetim Kurulu üyelerine teþekkür eden Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdaresi'nin çalýþma alaný gereði köylere hizmet ettiklerini belirtirken, köyde yaþayan vatandaþlara hizmet götürülmesi ve sorunlarýnýn çözülmesi noktasýnda faaliyet gösterdiklerini söyledi. Genel Sekreter Ömer Arslan, Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca'ya ve Yönetim Kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kimse Yokmu Derneði Çorum Þubesi Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnda hayatýný kaybeden Çorumlu madencilerin ailelerini ziyaret etti. Ýlk olarak Laçin'de bulunan aileyi ziyaret eden Kimse Yokmu ekibi daha sonra Dodurga'da bulunan 2 madencinin ailesini de ziyaret etti. Kimse Yokmu Derneði Çorum Þube Baþkaný Erkal Aykaç yaptýklarý ziyaretin ardýndan "Somalý Madencilerin Ailelerine Sahip Çýkalým" adlý yardým kampanyasý baþlattýklarýný duyurdu. "13 Mayýs günü ülke tarihimizin en büyük maden faciasýnýn yaþanmasý bizleri derinden yaralamýþtýr" diyen Aykaç, Kimse Yokmu Derneði Asya Arama-Kurtarma ekibinin olayýn meydana geldiði bölgeye giderek yardým faaliyetlerinde bulunduðunu ve yaralarý sarmaya çalýþtýklarýný söyledi. Þimdi de derneðin geride kalan ailelere sahip çýkmak için saðlýk, gýda, giyim ve ev ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için harekete geçtiðini belirten Aykaç, "Bu kapsamda toplam bin çocuðun eðitim ihtiyaçlarý için de 3 yýl boyunca derneðimiz çocuk baþýna yýllýk bin 500 TL yardýmda bulunacaktýr" dedi. "Somalý Madencilerin Ailelerine Sahip Çýkalým" kampanyasý hakkýnda da bilgi veren Aykaç, "Bu yeni yardým kampanyamýz vesilesi ile hemþehrilerimize seslenerek, iyiliðin bir ucundan tutmak az veya çok içerisinde olmak isteyen hayýr sever Çorumlu vatandaþlarýmýzý kampanyamýza destek vermeye çaðýrýyoruz" ifadelerini kullandý. Aykaç, ayrýca kampanyaya katýlmak isteyen vatandaþlarýn SMS yoluyla tüm GSM operatörlerinden SOMA yazýp 5777'ye atacaklarý bir mesajla yetim bir çocuða 5 TL destek verebileceklerini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL

5 5 Abdullah Tahdalý aðbey'den Dost ziyareti Ulucami karþýsýnda ki Iþýk kitabevini uzun yýllar çalýþtýran hayýr sever ve eðitim gönüllüsü Çorum eþraflarýndan Abdullah Tahtalý, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak genel yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile eski günleri yad etti. Ali Sami Yen stadyumunda Maradonalý özel maç gün fotaðrafýnýn hala vitrininde durduðunu söyleyen Abdullah Tahdalý," O gün Mahmut,o dönem öðrenci iken sonrasýnda Amasya ve Malatya ya müdür olan Ömer ve seninle birlikte Stadyumda çekindiðimiz fotoðraf hala evimin en güzel köþesinde duruyor. Ýstenmeyen üzücü bir trafik kazasý geçirdim. Bazý þeyleri ifade edemessemde beynimde ki rahatsýzlýða raðmen hala herþeyi hatýrlayabiliyorum. Bekir ve Mustafa aðbeyleri hiç unutamadým. Sizlerle gezdiðimiz ayný sofrayý paylaþtýðýmýzý unutamadým. Ýnanýyorum ki Allah bana bu güzel hizmet ve hizmetteki aðbeylerimizin dualarý yüzü,gözü hürmetine saðlýma kavuþturdu. Allah hocamýza, hocalarýmýza, esnaf aðbeylerimize hayýrlý uzun ömürler versin. Benim hala yüreðimde yaþadýðým eziklik 100 abone çalýþmasý sözü vermiþken 70 iken kaza geçirmiþ olmamdýr. Her kim Dinimiz, vatanýmýz, milletimiz ve en iyi yatýrým insana yatýrýmdan hareket ile öðrenci kardeþlerimiz adýna 1 nokta kadar destek verebiliyorsa Allah razý olsun" þeklinde konuþtu. Baðcý'dan Ortaköy'e tam destek Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, 30 Mart seçimlerinde AK Parti'den Ortaköy Belediye Baþkaný Seçilen Taner Ýsbir ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makamýnda aðýrladý. Görüþmeye Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Osman Kara, eski Belediye Baþkaný Muzaffer Boyalý ve Ýlçe Yönetiminden Ýlker Ergin'de katýldý. Baðcý'ya seçim çalýþmalarýndaki desteklerinden dolayý teþekkür ziyareti gerçekleþtirmek üzere geldiklerini ifade eden Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir, Baðcý'nýn Ortaköy halkýnýn sorunlarýna ve Ortaköy'e yapýlan ve yapýlmasý planlanan hizmetlere her zaman duyarlý olduðunu ve yakýndan takip ettiðini, Baðcý'ya müteþekkir olduklarýný dile getirerek seçim çalýþmalarý zamanýnda verdiði desteklerden dolayý da teþekkür etti. Baðcý da ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti ve Ortaköy'e her zaman destek olacaðýný, ilçe halkýnýn sorunlarýna çözüm bulmak için her zaman kapýsýnýn açýk olduðunu belirtti. Belediye Baþkaný Ýspir ve heyetinin taleplerini dinleyen Baðcý, daha sonra þunlarý söyledi: "Ortaköy'ün sorunlarýný biliyoruz. Geçmiþ yýllarda Hükümetimizin destekleri ile Ýncesu Kanyonu bölgesi turizme kazandýrýlmýþtýr. Yoðun çalýþmalarýmýzla Þapinuva daha fazla tanýnýr hale gelmiþtir. Ortaköy'ün kanalizasyon sorunu çözülmüþtür. Hayvancýlýk Kooperatifi kurularak desteklenmiþ ve süt sýðýrcýlýðý yapýlýr hale gelmiþtir. Önümüzdeki dönemde Belediye Baþkanýmýz Taner Ýspir'in Ortaköy'de yaþamý kolaylaþtýrmak ve halkýmýza daha iyi hizmet etmek üzere getireceði projelere tam destek olacaðýz. Çorum yolu, sentetik çim saha, piknik ve mesire alaný, gölet ve sulama projesi ve parklarla ilgili geliþmelerin olacaðýna herkes þahit olacaktýr." Bahadýr YÜCEL Emniyet STK'larýndan, Doðan'a veda Çorum Toplum Destekli Polis Hizmetlerini Geliþtirme ve Yardýmlaþma Derneði ile Emniyet Vakfý Çorum Þube Yönetimi, Ankara'ya tayini çýkan Çorum eski Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a veda ziyaretinde bulundu. Veda ziyaretinde, Çorum Toplum Destekli Polis Hizmetlerini Geliþtirme ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Sait Kömürcü, dernek yönetim kurulu üyeleri; Zeki Gül, Atilla Özejder, Ömer Dinç ve Yýlmaz Bülbül ile Emniyet Vakfý Çorum Þube yönetiminden Mustafa Yaðlý, Mehmet Özdoðan ve Ali Evlüce yer aldý. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn Çorum'da bulunduðu süre içerisinde toplumun tüm kesimleriyle çok sýcak diyalog içerisinde bulunduðunu ifade eden Dernek Baþkaný Sait Kömürcü, "Emniyet Müdürlüðü bünyesinde hazýrlanarak faaliyete geçirilen sosyal projeler ve yapýlan çalýþmalarla ilimiz huzur ve güvenliðine önemli katký saðladýnýz. Ayrýca þehrimizin toplumsal barýþ ve huzuru noktasýnda göstermiþ olduðunuz çaba ve gayretlerinizden dolayý dernek üyeleri olarak Çorum halký adýna teþekkür ediyoruz" dedi. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn Çorum'da görev yaptýðý yirmi aylýk görevi sýrasýnda Çorum'un toplumsal olarak önemli süreçlerden geçtiðine dikkat çeken Emniyet Vakfý Çorum Þube yönetiminden Mehmet Özdoðan ise "Gezi eylemleri baþta olmak üzere ilimizde çeþitli eylem ve gösteri yürüyüþleri düzenlendi. Ancak halkýmýzýn barýþ, kardeþliði ve hoþgörüsü içerisinde gerçekleþmiþtir. Bu kapsamda Ýl Emniyet Müdürümüz de önemli görevler üstlenmiþtir. Bu hizmetleri ve beyefendi kiþiliðini bizler Çorumlular olarak unutmazcaðýz" þeklinde kaydetti. Çorum'da bulunduðu süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Çorum halkýna teþekkür eden Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, "Çorum halký oldukça kadir þinas bir yapýya sahip. Dolayýsýyla Çorum'un benim gönlümdeki yeri ayrý ve özel olacaktýr" ifadelerini 32 bin mübadele kaydý artýk dijital ortamda Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve üzerinden 90 yýl gibi uzun bir süre geçen mübadele dönemiyle ilgili Çorum'da tutulan ve Ýl Özel Ýdaresi'nin arþivinde bulunan Osmanlý Türkçesi ile yazýlmýþ evraklar dijital ortama aktarýldý. Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin arþivinde bulunan 1943 yýlýna kadarki toplam 32 bin evrak dijital ortama aktarýlarak arþivi yeniden düzenlenirken, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve üzerinden 90 yýl gibi uzun bir süre geçen mübadele dönemine ait arþivde yer alan Osmanlý Türkçesi ile tutulan evraklar da araþtýrmacýlarýn hizmetine sunuldu. Ýstanbul merkezli Delfin Arþiv tarafýndan yürütülen çalýþmalar 2014 Ocak ayýnda baþlatýldý. Arþivdeki çalýþmalar baþlatýlmadan önce bir ekip oluþturuldu ve çalýþma sürecinde de gerekli görülen aþamalarda alanýnda uzman kiþilerden destek alýndý. Oluþan kanaat ve düþünceler doðrultusunda, söz konusu malzemelerin muhafazasý, muhteviyatý, kimliklendirilmesi ve dijital ortama aktarýlmasý konularý gündeme alýndý. Projenin sonunda Delfin Arþiv Genel Müdürü Erkut Çoban, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgi vererek, yeni arþivin tanýtýmýný yaptý. -ÇORUM'DAKÝ MÜBADELE KAYITLARI DÝJÝTAL ORTAMDA- Çalýþma çerçevesinde Cumhuriyetin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen ve üzerinden 90 yýl gibi uzun bir süre geçen mübadele döneminde Osmanlý Türkçesi ile tutulan evraklarla, Harf Ýnkýlâbýndan sonra Latif Alfabesi kullanýlarak yazýlan evraklarýn yer aldýðýný ifade eden Genel Sekreter Ömer Arslan, arþivin konuyla ilgili araþtýrma yapmak isteyen akademisyen ve araþtýrmacýlarýn kolayca yararlanabileceði þekilde düzenlendiðini ifade etti. Osmanlý Türkçesiyle yazýlmýþ evraklarla ilgili olarak da Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Arþiv Uzmaný ve Türk Arþivciler Derneði Kurucu Baþkaný Hacý Haldun Þahin ile Tarih Öðretmeni Mahmut Þener'den danýþmanlýk aldýklarýný aktaran Genel Sekreter Ömer Arslan, danýþmanlýk hizmeti aldýklarý uzmanlarýn Çorumlu olmalarýnýn da çalýþmaya ayrý bir deðer kattýðýný ifade etti. Delfin Arþiv Genel Müdürü Erkut Çoban'ýn verdiði bilgiye göre ise, çalýþmalar sonucunda Osmanlý Türkçesi ve Latin harfleri ile tutulmuþ paket ve torbalar içerisinde 32 bin adet evrakýn ihtiva ettiði konular sýrasýyla þu þekilde belirlendi: "1923 Türk-Yunan Mübadelesine (karþýlýklý olarak deðiþtirmek) iliþkin sözleþme ve protokol antlaþmasý uyarýnca, Batý Trakya dýþýndaki Yunanistan Müslümanlarý ile Ýstanbul dýþýndaki Türkiye Ortodokslarýnýn zorunlu mübadelesi kararý alýnmýþtýr. Ýþte bu karar çerçevesinde Balkanlardan ülkemizin deðiþik þehir ve beldeleri ile Çorum'a iskân edilen muhacirin iskâný, Vilâyât-ý Þârkiye'den þehrimize gönderilen ve sürgün edilen aile, aþiret ve mahkûmunun iskâný, Rum ve Ermeni ailelerin muhacereti ve kalanlarýn iskâný, mübadele neticesinde gelen ailelere yer tayini, Mübadele ile gelen ailelerin iâþe-ibateleninin (yiyecek ve kalacak yer) temini, iskân edilen ailelere çift yapacak alanlarýn tahsisi, muhacirine çift hayvaný ve tohumluk buðday tahsisi, muhacirine ev yapýlmasý, muhacirine yapýlacak evlerin krokileri, muhaceret esnasýnda daðýlan ailelerin korunmasý ve fertlerin ailelerine teslimi, mübadelenin saðlýklý yürümesi için merkezi ve yerel idarelerce alýnan tedbirler, mübadele ile ilgili çýkarýlan genelge ve yönetmelikler, asayiþ ve emniyeti havi tedbirler, mübadillerin evlerinin tamiratý, Çorum ve çevresinde yerleþik hayata geçmemiþ olan aþiretlerin iskâný, aþiretlere mensup eþhas tarafýndan düzenin ve asayiþin bozulmasýna yönelik bir takým menfi hareketlerin ortadan kaldýrýlmasý tedbirleri, mübadele ile gelen ailelerin ve iskân edilen aþiretlerin vergilendirilmesi, Ankara ile yerel idarecilerin deðiþik konulardaki yazýþmalarý, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin yardýmlarý, Emlâk-i metrûke ile ilgili tasarruflar, Emlâk-i metrukenin, mübadelede gelen ailelere tahsisi." Arþiv Malzemesinin Tabi Tutulduðu Ýþlemler Torba ve paketler içerisinde karýþýk bir vaziyette bulunan evrak üzerindeki çalýþmalar ise þu iþ kademeleri üzerinden yürütüldü: "Ayný konuyu ihtiva eden 1960 yýlý öncesi evrak gurubu bir araya getirildi. Bir araya getirilen evrak gurubu okunarak dili, tarihi ve ihtiva ettiði konusu tespit edildi. Konusu veya evrak gurubu tespit edilemeyen evrak gurubu ayrýca dosyalandý. Okunarak konusu tespit edilen evrak gurubu bir gömlek/klasör içerisine konuldu. Ýçerisine evrak konulmuþ olan gömlekler belli sayýlar halinde özel üretilmiþ dosyalara yerleþtirildi. Evraklar Siyah Beyaz 300 dpi kalitesinde tiff formatýnda dijitalleþtirilmiþtir. A3'den daha büyük olan evraklar ise klasörün içinde notlarý alýnarak iþlem yapýlmadý. Torba ve paketlerden çýkarýlan 1943 yýlýna kadar olan 32 bin adet evrakýn dijital ortama aktarýlmasý gerçekleþtirildi."

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Makedon iþçi sendikasýndan Salim Uslu'ya Soma taziyesi Ender Suvacý, malzemenin nano, mikro ve makro boyutlarýný anlattý Baðýmsýz Makedonya Enerji Maden ve Endüstri Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkaný Mr.Dimche Damchevski ve Makedonya heyeti Hak- Ýþ'li sendikalarla birlikte Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Baðýmsýz Makedonya Enerji Maden ve Endüstri Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkaný Mr. Dimche Damchevski, Genel Sekreteri Mr.Toni Nedelkova Soma Maden Ocaðýnda yaþanan faciadan dolayý kendilerinin ve kardeþ ülke Bulgaristan Podkrepa Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Maden Ýþçileri Federasyonunun, baþsaðlýðý ve üzüntülerini iletmek üzere Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Geçtiðimiz günlerde Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý ile iþbirliði protokolü imzalayan Baðýmsýz Makedonya Enerji Maden ve Endüstri Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkaný Mr. Dimche Damchevski "Soma'da yaþanan faciadan dolayý derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sizlerin ve Türkiye'nin baþýsaðolsun" dedi. Uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Üzüntülü ve sýkýntýlý bir süreçten geçiyoruz. Soma faciasýnýn nedenlerini ve niçinlerini araþtýrmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde Araþtýrma Komisyonu kurduk. Olayý insani boyuttan uzaklaþtýrarak siyasi tartýþmalarýn dolgu malzemesi yapmak isteyen çevreler var. Ancakonlara da fýrsat vermiyoruz. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili çýkarttýðýmýz yasa var ve mevzuat açýsýndan herhangi bir sorun yaþadýðýmýzý düþünmüyorum. Mevzuat yoðunluðuna raðmen iþyerlerinde mevzuat neden uygulanmýyor? Önlemler neden alýnmýyor? Hangi zaaflardan kaynaklanýyor? Müfettiþler bu eksiklikleri neden görmüyor? Sendikanýn buradaki pozisyonu nedir? Ýþveren hangi sorumluluklarýný ihmal etmiþtir? Bunlarý araþtýracaðýz" þeklinde kaydetti. Uslu, Baðýmsýz Makedonya Enerji Maden ve Endüstri Ýþçileri Sendikasý heyetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hakkýnda da bilgiler verdi. Baðýmsýz Makedonya Enerji Maden ve Endüstri Ýþçileri Sendikasý heyeti Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Soma Araþtýrma Önergesi hakkýnda yapýlan görüþmeleri izlediler. Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, "Komþu ülkelerdeki sendikalarla iliþkileri geliþtirmemizi her zaman Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkanýmýz olarak bizlere tavsiyelerde bulunurdunuz. Bizlerde bu tavsiyelerinize uyarak komþu ülkelerle iþbirliði antlaþmalarý yapýyoruz. Baðýmsýz Makedonya Enerji, Maden ve Endüstri Ýþçileri Sendikasý ile de bu çerçevede iþbirliði antlaþmasý imzaladýk ve kendilerine Türkiye'yi Hak-Ýþ Konfederasyonunu anlattýk ve bizlerle iþbirliði içerisinde olmaktan son derece memnun olduklarýný belirttiler" þeklinde kaydetti. Hitit Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Kulübü tarafýndan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof.Dr. Ender Suvacý'nýn konuþmacý olarak katýldýðý "Atomdan Nanoya, Nanodan Mikrona ve Mikrondan Makroya Malzeme Mühendisliðinden Sanayiye Çözümler" baþlýklý konferans düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa çoðunluðu Mühendislik Fakültesinden olmak üzere çok sayýda öðretim elemaný ve öðrenci katýldý. Metalurji ve Malzeme Kulübü Baþkaný Semih Karahan ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Ýbrahim Sönmez'in açýlýþ konuþmalarýndan sonra, Prof. Dr. Ender Suvacý, malzemenin nano, mikro ve makro boyuttaki özelliklerinden yararlanarak malzemelerin nasýl geliþtirilebileceðini, sanayide karþýlaþýlan sorunlara nasýl çözümler üretilebileceðini, üniversite-sektör iþbirliði kapsamýnda gerçekleþtirdikleri projeleri örnekler vererek anlattý. Uður ÇINAR Seyit Ali Büyük'ten Eðitim Sen'e ziyaret Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Þube Müdürü Cengiz Kýlýnç, Eðitim Sen Çorum Þubesini ziyaret etti. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, ziyaretten dolayý teþekkür etti. Ziyarette eðitim çalýþanlarýnýn ve eðitim sorunlarý Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e aktarýldý. TGRT Haber'in, "Yeni Türkiye"si Çorum'dan yayýn yapacak TGRT Haber kanalýnýn yayýnladýðý, "Yeni Türkiye" programýna, bugün Vali Sabri Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü konuk olacak. TGRT Haber, yeni programý "Yeni Türkiye" ile Anadolu'nun güçlenen sanayi dünyasý ve yerel yönetimlerinin sesini tüm Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor. TGRT Haber, 23 Mayýs Cuma günü özel röportajlarla Çorum'dan yayýn yapacak. Yýllar önce küçük bir iþletmeyken bugün binlerce kiþiye iþ imkaný sunan dev kuruluþlarýn büyüme hikayelerinin sunulduðu "Yeni Türkiye" programýnda, yerel yöneticiler de geçmiþten günümüze deðiþen ve geliþen Anadolu kentlerinin sorunlarýný ve hedeflerini anlatýyorlar. Gamze Koca'nýn sunumuyla ekranlara gelecek "Yeni Türkiye" programý bugün saat 11.30'da canlý yayýnda Çorum'da olacak.gamze Koca'nýn yapacaðý özel röportajlarýn yer alacaðý programa Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Uður Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk katýlacak. Zübeyir Dursun'dan Yýlmaz'a iade-i ziyaret Görevine yeni seçilen Çiftçi Mallarý Koruma Kurumu Baþkaný Zübeyir Dursun Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'a iade-i ziyarette bulundu. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Zübeyir Dursun'a yeni görevinde baþarýlar dileyerek ilçede faailiyet gösteren çiftçi kuruluþlarýnýn birbirleriyle irtibatlarýnýn daha saðlam olmasý gerektiðini vurguladý. Ayrýca, Çiftçi Mallarý Koruma Kurumu Baþkaný Zübeyir Dursun ve Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Büyükhýrka eski Belediye Baþkaný Aslan Þahin'in Tarým Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüðüne temsilci olarak seçilmesinden dolayý tebrik dileklerini ileterek baþarýlar dilediler. Giriþimcilik eðitimini Kamu Danýþmanlýk verdi Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün gerçekleþtirdiði KOSGEB'in Uygulamalý Giriþimcilik eðitimi tamamlandý. Eðitim hizmetini ise Kamu Danýþmanlýk Eðitim firmasý verdi. Kamu Danýþmanlýk Eðitim Proje Eðitim Sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý konu hakkýnda verdiði bilgide, "Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve KOSGEB'in yapmýþ olduðu anlaþma doðrultusunda uygulamaya geçirilen Uygulamalý Giriþimcilik eðitiminin ikinci grubu 22 Mayýs tarihinde eðitimlerini tamamlamýþtýr. 60 kiþiye verilmesi planlanan ve 2 grupta 40 kiþiye eðitim verilen Giriþimcilik eðitimlerinin, genç nesilde giriþimcilik ruhunu ve planlamalý bir çalýþmanýn iþletmeler için önemi, pazarlama, satýþ, yönetim gibi modüller üzerinden 70 saat süren eðitimler verimli bir þekilde gerçekleþmiþtir" dedi. Bahadýr YÜCEL

7 7 Akýllý Kavþaklarýn sayýsý artacak ÇORUM MERKEZ BEKÝR AKSOY ÝLKOKULU ONARIM ÝNÞAATI ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Emniyet Müdürü Tarancý'dan Külcü'ye ziyaret Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, görevini Halil Ýbrahim Doðan'dan teslim aldýktan sonra Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Tarancý, Baþkan Külcü'yü ziyaretinde yaptýðý konuþmada hiçbir hizmette herhangi bir eksiklik ya da aksaklýk olmaksýzýn emniyet teþkilatýnýn çalýþmalarýna devam edeceðini, toplumun tüm kesimleriyle iletiþim ve istiþare halinde olacaklarýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya yeni görevinde baþarýlar dileyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un huzurlu bir þehir olduðunu vurguladý. Çorum halkýnýn, STK'larla ve diðer kamu kurumlarýyla birlikte þehrin huzuru ve geliþimi için çalýþtýðýnýn altýný çizen Külcü, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Kadýnlara "Saðlýklý Beslenme ve Obezite" semineri Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapýlan çarþamba seminerlerinin bu haftaki konusu "Saðlýklý Beslenme ve Obezite" oldu. Bahçelievler Mahallesi Kadýn Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen seminer Beyza Kabasakal tarafýndan verildi. Günümüz koþullarýnda saðlýksýz ve hazýr yiyeceklerin ön plana çýkmasýyla birlikte obezitenin de arttýðýný vurgulayan Beyza Kabasakal, kilonun yaþ ve cinsiyete göre de deðiþebildiðinin altýný çizdi. Seminer, soru cevap kýsmý ile sona erdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan bu yýl 5.si düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyumu ve Sergisi'nde bildiri sundu. Ankara Ticaret Odasý Kongre Merkezi'nde ÝETT Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Maþuk Mete, Ralli Þampiyonu Burcu Çetinkaya ve BOSCH Otomotiv Teknolojilerinden Gökhan Tunçdöken'in de katýldýðý oturumda sunum yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum'daki trafik uygulamalarý ile ilgili bilgi verdi. Candan, trafik konusunda Belediyelere verilmesi gereken yetkileri de sýraladý. Çorum'da uygulamaya konulan akýllý kavþak sistemleri ve Çorum'daki þehir içi trafik uygulamalarý hakkýnda sunum yapan Turhan Candan, belediyelerin þehirlerde saðlýklý, huzurlu ve konforlu bir yaþam akýþý saðlamakla görevli olduklarýný, kamu hizmetlerinin büyük bir kýsmýnýn sorumluluðunu taþýdýðýný belirtti. Belediyelerin trafikteki sorumluluðunun genel anlamda "þehrin trafik akýþýna hazýr hale getirilmesi" þeklinde özetlenebileceðini dile getiren Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Teknolojinin sunduðu bazý imkânlar sýnýrlý da olsa bu konuda bir rahatlýk saðlamaktadýr. Akýllý kavþak olarak bilinen sistem bunlardan biridir. Yer altý çöp konteyner sistemi, modern taksi duraklarý gibi birçok hizmette Türkiye'ye örnek olan Çorum Belediyemiz, akýllý kavþak sistemlerinde de öncü olmanýn gururunu ve mutluluðunu yaþamaktadýr. Kavþaða çýkan yollardaki yoðunluk oranýný tesbit ederek sinyalizasyondaki ýþýk sürelerini buna göre ayarlayan bu sistemi biz Çorum'da faaliyete geçirdik ve faydasýný da gördük. %30'larý aþan bir rahatlama olduðu verilerden anlaþýlmaktadýr. Trafiðin en yoðun olduðu 6 kavþaðýmýzda baþlattýðýmýz bu uygulamayý aþama aþama þehrimizin diðer kavþaklarýna da yaymayý planlýyoruz. Kurduðumuz trafik kontrol merkezimizde kavþaklarýmýzdaki akýþý görebiliyor, gerektiðinde sinyalizasyona müdahale edebiliyoruz" dedi. Turhan Candan Otomobil öðrenci servisine çarptý Çorum'da öðrenci servisi ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6'sý öðrenci 9 kiþi yaralandý. Kaza, dün Osmancýk yolu Ýkbal Kent kavþaðýnda meydana geldi. Ahmet Soylu'nun (23) kullandýðý 19 HR 771 plakalý otomobil kavþaktan dönmeye çalýþan Hasan Þenol (28) yönetimindeki 19 S 0073 plakalý öðrenci servisine çarptý. Çarpmanýn etkisi ile servis devrildi. Devrilen minibüste bulunan öðrenciler ise yaralandýlar. Yaralýlar, ilk müdahale olay yerinde yapýldýktan sonra ambulanslarla Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kazada, servis þoförü Hasan Þenol, otomobil sürücüsü Ahmet Soylu ile yanýnda bulunan Tacettin Esenboða (27) ve minibüste bulunan öðrencilerden T. A (12), E. Ç. (12), S. D. B (12), H. A (12), E. C. B. (12), M. K. B. (12) yaralandý. Kaza nedeniyle kýsa süreli trafiðe kapanan cadde belediye temizlik ekiplerinin çalýþmasý sonu açýldý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. Çorum Merkez Bekir AKSOY Ýlkokulu Onarým Ýnþaatý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ /ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer tesli mi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝ NAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN C II GRUP ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Makine Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 80 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk Bankasý Çorum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Basýn: 540 Resmi ilanlar de Ýbrahim Ünsal, Seyit Onbaþý'yý anlattý Bu sene 4'üncüsü düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri'nin davetlisi olarak Çorum'a gelen yazar Ýbrahim Ünsal, Çanakkale Destaný'ný konu edindiði "Çanakkale Yiðidi Seyit Onbaþý" isimli kitabý ile ilgili öðrencilerle söyleþi yaptý. Öðlen saatlerinde Saat Kulesi yanýndaki Kitap Fuarý'nda kitaplarýný imzalayan Ünsal, daha sonra Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'ndeki söyleþi etkinliðine katýldý. Öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði söyleþide Ünsal, Çanakkale Savaþý'nda 275 kilo aðýrlýðýndaki mermiyi sýrtýna alarak topun kundaðýna yerleþtiren Seyit Ali Onbaþý hakkýnda bilgi verdi. Kubilay Kaan YÜCEL

8 YAÞAM 8 Beni Gördün mü? Soyguncunun biri bir bankaya girmiþ. Çekmiþ silahýný havaya ateþ etmiþ. Herkesin yere yatmasýný istemiþ. Kasalardaki paralarý toplamýþ ve kapýya doðru yönelmiþ. Tam çýkacakken orada korkudan titreyen bir adama sormuþ: -Beni gördün mü? Adam þaþkýnlýkla: Kelime Avý -Evet gördüm, demiþ. Sen misin gördüm diyen, çekmiþ tabancayý alnýndan vurmuþ. Tam tekrar kapýya hamle etmiþ ki; kapýnýn yanýnda bir karý koca duruyor. Adama da sormuþ: -Beni gördün mü? Adam gayet soðukkanlý bir þekilde cevaplamýþ. -Valla ben hiçbirþey görmedim ama benim haným gördü galiba... Günün Sudoku Bulmacasý Ömrünüz erteleme arafýnda geçmesin! Masada duran projenizi henüz çizmediniz mi? Yýl sonuna yetiþmesi gereken tez yazýmýna daha baþlamadýnýz mý? Yemek ve temizlik için daha çok vaktiniz olduðunu mu düþünüyorsunuz? Bütün bunlarý istemsiz olarak ertelediðinizi düþünüyorsanýz, bu haberimiz sizin için! Zira erteleme; bir hastalýk deðil, disiplin sorunu.yapýlmasý gereken iþleri ertelemek, toplumda yaygýn olarak görülen alýþkanlýklardan biri. Hemen hemen tüm argümanlar hazýr olsa da yapýlacak iþin baþýna oturamamaktan þikayet edilir her zaman. Bu erteleme sorunu sabah uyanýrken kurulan alarmdan sýnav döneminde çalýþmalarý son güne býrakmaya, bilgisayar güncellemesinde hâlâ eski programý kullanmaktan en riskli iþlere dahi bir türlü baþlayamamaya kadar birçok yerde ortaya çýkýyor.toplum içinde erteleme hastalýðý olarak bilinen bu durum, psikiyatrik hastalýklar listesinde yer almýyor. Bu sebeple bir hastalýk olarak adlandýrýlmýyor. Ertelemenin, daha çok bireyin hem kendisini hem de sonuçlarý itibarýyla çevresindekileri zor durumda býrakan bir disiplin sorunu olduðunu söyleyen Psikolog Yasemin Eyüpoðlu, kronik hale gelen bu durumun mükemmeliyetçilik ve kaygýdan kaynaklandýðýný belirtiyor. Eyüpoðlu, Ýnsanýn en iyisini yapma çabasý ortaya bir þey koyamama düþüncesine dönüþebilir. Birey zihninde o kadar çok alternatif ve en iyisini yapabilme hedefi geziniyor ki, bütün bu ihtimalleri yerine getirmek ya zaman alýyor ya da bir yerde çýkan bir sorunla ilerleme týkanýyor. En iyisi olmayacak düþüncesi bu iþi zihinde erteliyor. diyor.sürekli erteleme sorunu yaþayan insanlarýn Ya yanlýþ olursa, ya eksik olursa, ya eleþtiri alýrsam gibi kaygýlar taþýdýðý için bu durumun kiþiye sürekli zihinde erteleme komutu verdiðini kaydeden Eyüpoðlu, Bu kiþiler tembel deðil, hata toleransýnýn zayýf olduðu kiþilerdir. Aþýrý kaygýlý insanlarda görülen nevrotikliðin bu durumla bir baðlantýsý olabilir. ifadelerini kullanýyor. ERTELEME SORUNU ÖFKE PATLAMASINA DÖNÜÞEBÝLÝYOR Eyüpoðlu, bu kiþilerin yapacaklarý iþleri ertelediklerinde kaygýlarýnýn daha da arttýðýný ve depresif duygulanýmlar ile birlikte öfke patlamalarýna dönüþtüðünü söylüyor. Yasemin Eyüpoðlu, kaygýnýn erteleme hastalýðýnýn hem sebebi hem sonucu olduðunu belirtiyor. Psikolog Eyüpoðlu, ebeveynin Seni severim ancak baþarýlý olursan, seni takdir ederim ancak hata yapmazsan, sana deðer veririm ancak birinci gelirsen gibi þartlý sevgi, ilgi ve takdirlerinin çocukta ortaya koyacaðý performansla ilgili kaygý oluþturduðunu dile getiriyor. Ertelemenin genelde çocukluðunda kendisini ispatlama çabasý içinde olan veya bir þeyleri zor elde etmiþ bireylerde görüldüðünü aktaran Eyüpoðlu, Çocuk bazen de kendisine bir kural oluþturabiliyor. Hata yaparsam, annem üzülür, babam beni sevsin, kimseyi üzmeyeyim, abim gibi olayým, öðretmenim kýzmasýn gibi. Yani çocukta oluþan takdir görme, kabul edilme, huzur bulma gibi ihtiyaçlar da onu bu duruma sokabiliyor. Bu durum da yetiþkinlikte erteleme olarak ortaya çýkýyor. diyor. Böyle bireylerin bir uzmandan yardým almasýný öneren Eyüpoðlu, Eðer þu an bu haberi okuyor ve bu durumdan muzdaripseniz hemen kalkýp randevu alýn, ertelemeyin. diyor. HER ÝÞÝNÝ ERTELEYENLER BUNLARA DÝKKAT! Kesinlikle planlý çalýþýn Saat ve gün belirleyerek çalýþýn Ajanda/alarm kullanýn Hedefi, parça parça çalýþýn Akþamdan bir gün sonra yapýlacaklarý liste yapýn Gün sonunda gözden geçirin Kendinize küçük ödüller verin (Projenin birinci ayaðý bitince bir yemeðe çýkacaðým gibi) Çevremizde böyle kiþiler varsa... Onlardan muhakkak gün ve saat alarak sonuç isteyin Bekliyorum' deðil, Þu günde, þu saatte bekliyorum' deyin Son gün gelmeden hatýrlatýn Görevi kýsým kýsým/madde madde isteyin. (CÝHAN) Beyninizi fazla ve gereksiz Verilerden arýndýrýn! Diziz 19:55 Türkiye de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar, bu boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu artýþa direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý arasýnda bu artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe kapanýyor olmasý bir þey iþaret ediyordu. Þüphesiz, boþanma denen þey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktasýydý. Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine alýnmasýydý.oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz Kuvancý, Tomris Ýncer Yönetmen : Emre Kabakuþak Sinema 20:00 Böyle Bitmesin Gölgedekiler Sakin ve sýradan bir hayat yaþayan bukalemun Rango, kazara kendini gözüpek kanunsuzlarýn olduðu, çölün en sahtekar ve üçkâðýtçý yaratýklarýndan oluþan bir kasabada bulur. Kasabanýn uzun süredir beklemekte olduðu umudu olarak sevinçle karþýlanan Þerif Rango, yeni rolünü her þeyiyle oynamaya mecbur kalýr. Ta ki kendini aksiyon dolu durumlarda bulup, korkunç karakterlerle karþýlaþana kadar... Rango eskiden numarasýný yaparken, þimdi kahraman olmaya baþlamýþtýr. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dr. Mehmet Yavuz, beyin yorgunluðunun, kiþilerin özel ve iþ yaþamlarýnda sýkýntýlar yaþamasýna neden olduðunu söyledi. Yavuz, "Beyin detoksu, beynin fazla ve gereksiz verilerden arýnmasýný saðlayarak, etkinliðini olumlu yönde artýrýyor." dedi.reem Nöropsikiyatri Merkezi'nden Dr. Mehmet Yavuz, Beyin detoksu ile ilgili bilgiler verdi. Bellekteki bilgi kirliliðinin ve fazlalýðýnýn beynin verimliliðine zarar verdiðini belirten Yavuz, "Beyin detoksunda öncelikle bellekteki bilgileri kategorize etmek gerekir. Çünkü bellekteki bilgi kirliliði ve fazlalýðý, beynin verimliliðine zarar verir. Bu anlamda belleðe kalýcý bilgiler göndermek için, önce dikkatinizi o konuya yöneltip yoðunlaþmanýz gerekir. Bu amaçla, öðrenmek istenilen þeyin imgesel kopyasýný (fotoðrafýný çeker gibi), zihne gönderilmelidir. Öðrenilenler geçmiþte oluþturulan albümlere eklenir, böylelikle hem bilgiler birbiriyle birleþtirip baðlantýlar kurulabilir hem de daha kolay hatýrlama saðlanýr." ifadelerini kullandý.öðrenilen yeni bilgiden farklý yorumlar ve açýlýmlar yapýlmadýðýnda sadece ezberleme yapýlmýþ olduðunu ifade eden Yavuz, "Zihinde depolanacak konu ile alakalý bir albüm olduðu halde yeni bir albüm oluþturulursa, zihninizde bilgi kirliliði oluþur. Öðrenilen bu yeni bilgiden, farklý yorumlar ve açýlýmlar yapýlamazsa, sadece ezberleme yapýlmýþ olur. Üstelik yeni bilgiler hýzla unutulup, hafýza kayýtlarýndan silinir. Eðer öðrenilen þey yepyeni bir bilgi ise, ona yeni bir klasör açýp, daha sonra o konu ile alakalý diðer bilgiler de ayný yere atýlmalýdýr. Bu þekilde bellekte düzenli bir dosyalama sistemi kurmak, öðrenilen bilgilerin çok çabuk hatýrlanmasýný ve doðru analizler yapýlabilmesini saðlar. Böylelikle beyin detoksunun en önemli adýmý atýlmýþ, zihin fazlalýklardan arýndýrýlmýþ olacaktýr." diye konuþtu.zihinsel egzersizler yapmanýn beyin yorgunluðuna engel olduðunu söyleyen Yavuz, "Sürekli zihinsel egzersizler yapmak beyin yorgunluðuna engel olur, unutkanlýðý önler. Zihin antrenmanlarý, yeni beyin hücreleri oluþmasýna neden olmaz. Ancak beyin hücreleri arasýnda yeni baðlantýlarýn oluþmasýný saðlar. Uzun süre öðrenme sürecine ara verildiðinde, beyindeki bazý baðlantýlar kaybolmaya baþlar. Buna baðlý olarak da öðrenme güçleþir ve bellek zayýflar. Bu nedenle, zeka oyunlarý ve matematiksel çözümlerle beyin güçlendirilmeli, öðrenme süreci kesintisiz sürdürülmelidir. Böylelikle beyin detoksunun olumlu etkileri artýrýlmýþ olur." þeklinde konuþtu. (CÝHAN) Sinema 20:00 Çanakkale 1915 Rus Harbi, Balkan Savaþlarý, elden çýkan topraklar ve verilen aðýr yenilgilerle 20. yüzyýlýn baþlarý Osmanlý Devleti için çok büyük maddi ve manevi kayýplarla gelir. Rumeli topraklarý kaybedilmiþ, eziyet gören Osmanlý tebaasý Anadolu'ya göç etmeye baþlamýþ, Osmanlý orduda büyük kayýplar yaþamýþtýr. 1914'te 1. Dünya Savaþý'nýn patlak vermesi ve Osmanlý'nýn Ýttifak Devletleri ile yeniden savaþa girmesi sonucu Anadolu da eli silah tutan tüm genç erkekler için seferberlik emri çýkar. Þimdiye kadar aðýr yenilgiler alan Osmanlý, vatan bellediði topraklarý korumak için var gücüyle yeniden birlik olur. HAMSÝ DIBLESÝ Hande Yener Makbule Hande Özyener (d. 12 Ocak 1973), bilinen sahne adýyla Hande Yener, Türk þarkýcý, söz yazarý ve prodüktör. Ýstanbul'un Kadýköy ilçesinin Bahariye semtinde doðup büyüdü, çalýþtýðý maðazaya gelen Hülya Avþar aracýlýðýyla Sezen Aksu'yla tanýþtý ve iki yýl Sezen Aksu nun vokalistliðini yaptý. Bu sýrada þan dersleri aldý ve farklý müzisyenlerle tanýþtý.2000 yýlýnda ilk albümü Senden Ýbaret'i yayýmladý ve albümde yer alan "Yalanýn Batsýn" þarkýsý ile çýkýþ yaptý yýlýnda Sen Yoluna Ben Yoluma adýný verdiði ikinci stüdyo albümünü yayýmladý. Albüm, bir milyon satýþ barajýný geçerek en çok satan Hande Yener albümü oldu. 2004'te Aþk Kadýn Ruhundan Anlamýyor albümünü, 2006'da, pop müzikten uzaklaþtýðý Apayrý albümünü yayýmladý yýlýnda ise elektronik müziðe geçiþ yaptýðý Nasýl Delirdim? albümünü piyasaya sürdü. Albümdeki "Kibir" ve "Romeo" þarkýlarý, Avrupa listelerine de giriþ yaptý yýlýnda Hipnoz, 2009 yýlýnda Hayrola? albümlerini piyasaya sürerek elektronik müzik yapmaya devam etti yýlýnýn sonunda tekrar pop müzik yapacaðýný açýkladý yýlýnýn Nisan ayýnda Hande'ye Neler Oluyor? albümüyle altý yýl aradan sonra pop müziðe geri döndü. Albümdeki "Sopa", "Yasak Aþk", "Bodrum" ve "Çöp" þarkýlarýný kliplendirdi yýlýnýn Nisan ayýnda "Atma" þarkýsýnda Sinan Akçýl ile düet yaptý ve ayný yýlýn eylül ayýnda dokuzuncu stüdyo albümü Teþekkürler'i piyasaya sürdü. Albümdeki "Bana Anlat", "Unutulmuyor", "Teþekkürler", "Havaalaný" ve "Dön Bana" þarkýlarýný kliplendirdi. Malzemeler 500 gr iri hamsi 250 gr pirinç (1 su bardaðýndan 1 parmak fazla) 5 adet karalahana yapraðý 1 çay bardaðý kýyýlmýþ maydanoz 1 adet kuru soðan 2 çay kaþýðý karabiber 2 çorba kaþýðý tereyaðý Tuz Yemeðin Tarifi Hamsileri kafalarýný kopararak, býçak kullanmadan temizleyin. Kýlçýklarýný çýkararýp fileto haline getirin. Bilahare bir kaba alýn ve bol su ile kanlarý tamamiyle gidinceye kadar yýkayýn.lahana yapraklarýný ince ince kýyýp pirinçle ve maydanozla harmanlayýn. Tuz ve karabiber ilavesiyle tadlandýrýn. Tereyaðýný tavada eritip soðaný kavurun. Pirinçli lahanayý ekleyip karýþtýrýn. Tencereye karýþýmýn yarýsýný koyun. Hamsi filetolarýn yarýsýný açarak karýþýmýn üstüne serin. Kalan karýþýmý üzerine ilave edin. Onun da üstüne kalan hamsi filetolarý açarak dizin. Üzerini 1 parmak geçecek kadar su ekleyip orta ateþte piþirin. Sýcak servis yapýn.not: Dibleye istenirse 1 çorba kaþýðý çanm fýstýðý ilave edilebilir, daha güzel bir tad verir. Dahiliðin mutlak bir sýnýrý vardýr, aptallýðýn asla. (Albert Einstein) 03:20 Bitmeyen Þarký 04:55 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Çanakkale :20 Yasak 06:30 Haber 08:00 Yasemince 09:45 Dr. Feridun Kunak Show 12:00 'Emanet Kýz' 14:00 Uður Arslan'la Umut Var 15:50 'Hazine' 17:45 Ana Haber 18:45 Yetimin Duasý 19:40 Kanlý Elmas 21:30 Haber Saati 22:20 Postacý Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Her Þey Dahil Gülben Adýný Feriha Koydum 17:45 Pepee 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Rango 21:45 Güldür Güldür 23:30 Makina Kafa Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Bana Bir Soygun Yaz 22:30 Arkadaþým Hoþgeldin Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Böyle Bitmesin Yerli Dizi 22:50 Komplo Teoresi Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Davaro 23:00 Küçük Gelin

9 "Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahþet ve beni salih kimseler arasýna kat." Þu'arâ, 26/83 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI DÝYANET 'Diyanet', sözlükte din, dini emirlere uymak, dindarlýk demektir. Ýslâm dini esaslarýnýn baþý 'þehâdet' cümlesidir. Ýslâm'a girmek için iki þehâdet kelimesini birlikte söylemek þarttýr. "... Güvene kavuþtuðunuz zaman namazý tam kýlýn, çünkü namaz müminlere vakitli olarak farz kýlýnmýþtýr." (1) âyetinin bildirdiði üzere belirli vakitlerde farz kýlýnan namaz, zekât ve Ýslâm'ýn diðer farzlarý gibi þehâdet kelimesi de Ýslâm'da kalmanýn þartýdýr. Yüce Allah (c.c.) zekâtý, þirk ile küfür arasýnda zikrederek zekât vermemenin, þirk ve küfür türünden bir günah olduðuna iþaret etmiþ bulunmaktadýr. "..O ortak koþanlarýn vay haline : Onlar ki zekât vermezler ve âhireti inkâr ederler."(2) Kur'an'da salât (namaz) ve zekât çoðu kez beraber anýlýr ve ayný hükmü taþýrlar. Örneðin: "Sizi þu yakýcý ateþe ne sürükledi? Derler ki : Biz namaz kýlanlardan olmadýk. Yoksula da yedirmezdik!" (3) Hac ibâdetini terk etmek de kâfirlerin sýfatlarýndan sayýlmýþtýr. "Yoluna gücü yeten herkesin o Eve gitmesi (haccetmesi) insanlar üzerinde Allah'ýn bir hakkýdýr. Kim inkâr ederse þüphesiz Allah bütün alemlerden zengindir. (kimseye muhtaç deðildir. )"(4) Bakara sûresinde, takvâ (Allah'ýn azabýndan korunma ) oruç tutmaya baðlanmýþtýr. "Ey inananlar, öncekilere yazýldýðý gibi (Allah'ýn azabýndan ) korunmanýz için sizin üzerinize de oruç yazýldý (farz kýlýndý)." (5) Takva, insanýn kendisiyle Allah'ýn azâbý arasýna koruyucu bir siper koymasýdýr. Büyük günahlar Kur'an-ý Kerim'de sayýlmýþtýr. Yalan söylemek, zina etmek, adam öldürmek, faiz yemek, içki içmek, kumar oynamak, iftira etmek vs büyük günahlardandýr. Kur'an-ý Kerim'de, yalan söylemek, necis (pis) olan putlara tapmakla bir tutulmuþtur. "Artýk o pis putlardan ve yalan sözlerden kaçýnýn!" (6) Zinâ hakkýnda da þöyle buyurulmaktadýr: "Zina eden erkek, zina eden veya puta tapan kadýndan baþkasý ile evlenemez; zina eden kadýn da zinâ eden veya puta tapan erkekten baþkasý ile evlenemez. Bunlarla evlenmek müminlere haram kýlýnmýþtýr." (7) (1) Nisâ sûresi, 4/103. (2) Fussilet sûresi, 41/6-7. (3) Müddessir sûresi, 74/ (4) Âl-i Ýmrân sûresi, 3/97. (5) Bakara sûresi, 2/138. (6) Hac sûresi, 22/30. (7) Nûr sûresi, 24/3. Ýhlas Suresi ve Cennet Vakti zamanýnda Allah erenlerinden birinin bir gün oðlu vefat eder. Daha o gece rüyasýnda oðlunu Cehennemde azap çekerken bitmiþ tükenmiþ bir halde gören ermiþ, derin bir üzüntüye boðulur. Ertesi akþam yine görür. Fakat bu defa oðlu Cennet köþklerinden birine kurulmuþ neþe içinde yüzmektedir. Merak içinde kalarak sorar. "Ey oðlum, seni dün akþam Cehennemde, bu akþam da Cennette gördüm. Bu nasýl iþ, bunun sebebi ne? Babasýnýn bu sorusunu oðlu, þu sözlerle cevaplandýrýr. "Bugün mezarlýðýmýza muhterem bir mümin uðradý. Üç defa ihlâs sûresi'ni okuduktan sonra sevabýný bütün yeryüzü ölülerinin, ruhlarýna baðýþladý. Benim payýma düþen sevapla iþte gördüðün gibi Allah (c.c.) beni Cennetine koydu." Yüce Allah (c.c.) cümlemizi Ýhlâs Suresi'ni okuyarak hem bu dünyanýn, hem de öbür dünyanýn çile ve sýkýntýlarýndan uzak kalan kullarýndan eylesin, âmin. Yaþar Hoca efendi ile aramýzda geçen bir hatýradan hareketle külli bir hakikate küçük bir iþarette bulunmak istiyorum: Bir defasýnda Ýstanbul'a gelirken, Hoca efendi bana 'Fatih'in türbesini ziyaret et, Fatihaný oku ve ardýndan ona þöyle de: 'Manevi güzellikleriyle koruyamayacaðýn Ýstanbul'u ne diye aldýn?!' Bu hadisenin üzerinden yýllar geçti. Þimdi düþünüyorum; Yaþar Hoca gibi imaný ölçüsünde aþký, aþký ölçüsünde heyecaný olan bir insanýn bu sözleri acaba yitirilmiþ tarihi bir miras karþýsýndaki mukaddes hafakanlarý mýydý? Hoca hangi mülahaza ile bana böyle bir teklifte bulunmuþtu bilemem. Tabii benim ruhum bu sözü söylemeye müsait miydi, o da ayrý bir konu... Ben Fatih'in kabrinin baþýnda durdum, tazim ve tebcil içinde dualarýmý okudum ve sonra hocanýn dediði þeyleri söyledim. Ama çok duygulandým, kendimden geçtim ve hýçkýrýklara boðuldum. Hem öyle bir boðuldum ki o andaki hislerimi katiyen ifade edemem. Cedlerimizi Ziyaret Bana göre bizim, Osmanlý'nýn mirasýný koruyamadýðýmýz ve onlara layýk bir mirasçý olamadýðýmýz muhakkak. Yalnýz bu durum, bizim Osmanlý'ya hakaret etmemizi, padiþah türbeleri baþýnda bu ve benzeri sözler söylememizi de gerektirmez. Burada ille de bir suçlu aranacaksa, hiç þüphesiz o suçlu bizleriz. Öyleyse her zaman cedlerimizi ziyaret etmeli, onlara dualar okumalý ve katiyen saygýsýzlýkta bulunulmamalýdýr. Hele cihaný idare etmiþ o sultanlarýn huzuruna mutlaka tazim, tekrim ve tebcille gidilmeli ve Kur'anlar okunmalýdýr. Fakir, türbeyi her terk ediþimde, sanki Kabe'den ayrýlýyor gibi geri geri çýkmýþ ve saygýsýzlýk yapmamaya çalýþmýþýmdýr. Þimdi de fýrsat buldukça ayný þekilde ziyaretlerde bulunmayý düþünürüm. Ruhuma o insanlar hiç ölmemiþ de mezarlarýnda dipdiri ve bizi gözlüyor gibi geliyor. Vicdanlarýmýz sanki onlarýn diri olduðuna dair bir þeyler fýsýldýyor kulaklarýmýza, kalblerimize, ruhlarýmýza... Ýnsani Ufku Yakalamak Bazýlarý bu hususlarý farklý þekillerde deðerlendirebilir, kabul etmeyebilir, hatta bu yüzden beni tenkit de edebilirler. Ama bana göre insan, düþünceleriyle, mülahazalarýyla, niyetleriyle ve niyetlerindeki enginlikleriyle insandýr. Ýnsan cismaniyete ait duygularý, sadece o kafes içine hapsettiði zaman, insani yolu, insani yaþayýþý ve insani ufku daraltmýþ sayýlýr. Oysa ki mahiyet-i insaniye, meleklerden de ulvidir. Öyle olmasaydý Allah, meleklerden sonra Adem'i yaratýr mýydý? Melekler potansiyel olarak Adem'le ifade edilecek mana, muhteva ve memuriyet ruhunu haiz idiler; ama onu alem-i þehadetle sergileyecek istidatta deðillerdi. Onun için Allah Hz. Adem'i yani insaný yarattý. Evet, insanýn yürüdüðü yolda veya yolun sonunda 'esfel-i safilin' de var, 'ala-yý illiyyin' de. Cibril'in ulaþamadýðý ufuklara ulaþmak da var, þeytaný þeytanlýkta geride býrakmak da. Melekleri Geçen Ýnsanlar Evet, melekler bu enginliði ihraz edememiþlerdir. Bazý hususi faziletlerde onlar insanýn önünde olsalar da, hususi açýdan 'Mercuh, racihe tereccüh edebilir.' kaidesi itibariyle, insan meleklerin önündedir. Buna 9 Cumanýz Mübarek Olsun... DUA Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabýndan koru! Amin DÝNÝ HÝKAYE TÜRBE ZÝYARETÝ VE BÝR HAKÝKAT Arslanýn Rýzký Ebû Muhammed Þenbekî bir defâsýnda Ebû Bekr el- Betâihî'nin yanýna gitmiþti. Huzûrunda büyük bir arslan vardý. Arslan, Ebû Bekr el-betâihî'nin huzûrunda aðzýný yüzünü topraða sürüyordu. Ebû Bekr el-betâihî ise, bâzý suâllere cevap veriyormuþ gibi arslana bir þeyler söylüyordu. Biraz sonra arslan oradan ayrýlýp gitti. Ebû Muhammed Þenbekî, Ebû Bekr el- Betâihî'ye yaklaþýp; "Size hayvanlarla konuþup onlara faydalý olmak gibi nîmetleri ihsân eden Allahü teâlâ için bana söyler misiniz? O arslan size ne dedi? Siz ona ne söylediniz?" dedi. Buyurdu ki: "Yâ Þenbekî! Arslan bana dedi ki, üç gündür aðzýma yiyecek bir þey almadým. Açlýk beni çok rahatsýz etti. Seher vakti Allahü teâlâya yalvardým. Bana, senin rýzkýn, Hemâmiyye köyündeki bir inektir. Onu parçalayýp yiyeceksin. Onu avlarken sana da bir zarar isâbet edecek, denildi. Ben ise þimdi, bana geleceði bildirilen o zarardan korkuyorum. Ne yapayým? Ben de arslanýn anlattýklarýný dinledikten sonra ona, sana isâbet edecek zarar, sað tarafýnda hafif bir yaradýr. O yara sebebiyle bir hafta elem çekersin. Sonra yara iyi olur, dedim. Çünkü o köydeki bir ineðin bu arslanýn rýzký olduðunu, o ineði avlarken o köyden on bir kiþinin çýkýp buna hücûm edeceklerini, adamlardan üçünün çarpýþma sýrasýnda aðýr olarak yaralanacaðýný, arslanýn da sað tarafýndan bir yara alacaðýný, yaralýlardan birinin öleceðini, bir saat sonra ikincisinin ve yedi saat sonra üçüncüsünün öleceðini, arslanýn da bir hafta sonra yarasýnýn iyi olacaðýný Levh-i mahfûzda görmüþtüm." diye anlattý. Ebû Muhammed Þenbekî, bu anlattýklarýný hayretle dinledikten sonra, hâdiseyi tâkib etmek üzere Hemâmiyye köyüne doðru yola çýktý. Oraya vardýðýnda arslanýn ondan önce köye vardýðýný gördü. Durum aynen Ebû Bekr el-betâihî'nin bildirdiði gibi olmuþtu. Bir hafta sonra Ebû Bekr el-betâihî'nin yanýna tekrar geldi. Baktý ki yine o arslan, Ebû Bekr el-betâihî'nin huzûrunda duruyordu ve yarasý da iyileþmiþti. göre baþta Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu olmak üzere, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (ra) ve altýn silsile içinde daha niceleri seyr-i süluk-u ruhanide meleklerin mukarreb olmayanlarýný geçmiþlerdir. Hasýlý; insan, mülahazalarýnýn enginliði, niyetinin derinliði ile insandýr. Dar yaþayan, dar gören, dar düþünen ve cismaniyetin eteðine takýlýp kalarak beden endeksli hayat yaþayanlar, gerçek insani mana ve muhtevayý kavrayamazlar. Dilerim Rabbim, çaðýn nuranileri içinde yer alan herkesi böylesi mazhariyetlerden mahrum býrakmaz... Emirü'l-mü'minin Hz. Ömer'in Bidatlara Karþý Tavrý Hz. Ömer (ra), Hudeybiye antlaþmasý esnasýnda, altýnda Efendimize (sav) biat edilen Rýdvan aðacýný, daha sonralarý bazý kimseler tarafýndan saygý ve hürmet gösterildiði için kestirmiþtir. Vakýa Allah Rasulü'nün (sav) her hatýrasýna sahip çýkmak ve onlara saygý duymak güzel bir duygudur. Hatta O'nun o gül kokulu mübarek ayaklarýný bastýðý tozu-topraðý, bir Kuddusi edasýyla: 'Ol Medine izi-tozu bu Kuddusi yüzüne tutiyadýr.' deyip koklamak isteriz. Ancak baþlangýçta halis duygu ve düþüncelerden kaynaklandýðý halde, daha sonralarý su-i istimal edilebilen bu türlü hareketlerin, zamanla ibadete dönüþmesi endiþesine karþý önceden tedbir almak lazýmdýr ki, Hz. Ömer de bunu yapmýþtýr. Evet Hz. Ömer'in, altýnda Allah Rasulü'ne (sav) biat edilen aðacý bu türlü endiþelerden dolayý kestirmiþ olmasý engin bir basiret ve feraset ifadesidir. Ama ne acýdýr ki bizler, hiçbir zaman bu dengeyi tam koruyamamýþýzdýr. Ya, þöyle böyle büyüklerle alakalý eserleri, yerleri takdis eder þekilde ifratlara sapmýþ, ya da, sözde tevhit adýna veya bidatlara karþý tavýr alma mülahazasýyla tefritlere saparak; tarihi tahrip etmiþ, evliya, asfiya ve enbiyayý hafife almýþýzdýr. Bu konuda orta yol, Allah (cc) indindeki kýymetli yerler ve büyükler mutlaka tazim edilip büyük kabul edilmeli, ama büyüklüklerine esas teþkil eden nisbeti görmezlikten gelerek bizzat bir takdis ve tazime de gidilmemelidir. FETHULLAH GÜLEN ESMAÜL HÜSNA EL-KAYYUM "Her þeyi ayakta tutan" anlamýna gelen el-kayyum ismi þerifi Kur'an-ý Kerim'de üç yerde geçer. "Bütün yüzler diri ve her þeyi ayakta tutana boyun eðmiþtir. Zulüm yüklenenler ise periþan olmuþtur." (Taha 111) Hiçbir yaratýk yoktur ki varlýðý ve varlýðýnýn devamý kendi elinde olsun. Yaratýlmýþlarýn en akýllýsý insan dünyaya geliþinde ve dünyadan gidiþinde, dünyada yaþarken, ayakta duruþunda bir baþkasýna muhtaç. Biz otururken, çalýþýrken, gezerken, uyurken kalbimizi çalýþtýran, kanýmýzý atýp toplayan, yediklerimizi vücudumuzun ihtiyacýna göre hazmettiren ve bizi ayakta tutan birisinin varlýðýný farketmesek de o bizi ayakta tutuyor. Ýman edeni de, inkar edeni de ayakta tutuyor. El-Kayyuma iman edenler olarak bizler de ihtiyaç sahibi her canlýnýn ihtiyacýný karþýlamak için gayret göstereceðiz. "Âdemoðlunun bir vadi dolusu altýný olsa, kendisinin diðer bir vadisi daha olmasýný ister. Onun aðzýný topraktan baþka bir þey doldurmaz. Allah (ihtirastan) tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder." (Müslim, "Zekât", 117) SAHABE HAYATI HZ. BÝLAL-Ý HABEÞÝ (r.anh) Hz. Peygamber'e ilk iman edenlerden biri ve sonradan ona müezzin olan sahabî. Ýslâm tarihinde unutulmaz yeri olan Bilâlî Habeþî, aslen Habeþ'lidir. Anasýnýn adý Hamâme, babasýnýn adý Rebah, künyesi Abdullah'týr. Bilâl, islâm'ýn ilk teblið yýllarýnda Ümeyye b. Halef'in kölesiydi. Ýslâm'ýn ortaya çýktýðý yýllarda bir çok kimse, soy ve soplarýnýn yüksekliðine, þirk toplumu içindeki nüfuzlarýna bakarak kavim ve kabîle taassubuna düþmüþ, Ýslâm'a cephe almýþ ve sapýklýkta kalmýþlardý. Bilâl b. Rebah gibi kimseler de zayýf ve acizliklerine raðmen hak davete uyup þirkten kurtulmuþlardý. Ýþte Bilâl b. Rebah (r.a.) islâm davetine ilk icabet edenlerden biriydi. Ümeyye b. Halef, kölesi Bilâl'in müslüman olduðunu anladýktan sonra, onu islâm'dan çevirmek için yapmadýðý eziyet ve iþkence kalmamýþtý. Ümeyye, öðlen vakti güneþinin bir yanardað kesildiði anda, Bilâl'i alýr, kýzgýn kumlarýn üzerine yatýrýr, sýrtýna kocaman bir taþ koyar ve þöyle derdi: "Muhammed'e küfret; Lat ve Uzza'ya iman et. Yoksa onlara iman edinceye kadar böylece kalacaksýn." Bilâl'in kýzgýn kumlar üzerinde sýrtý yanar, göðsü yanar, nefesi týkanýr, bu müthiþ iþkence altýnda saatlerce kývranýrdý. Fakat dudaklarýnda daima þu sözler dökülürdü: "Allahu Ahad, Allahu Ahad", Onun bu durumu, müþrikleri bile hayrete düþürürdü (Ýbn Sa'd, Tabakat, III, 232). Bilâl, Resulullah (s.a.s.)'in müezzini olarak tanýnmaktadýr. Ve sýk sýk ezaný Bilâl'e okuttururdu. Hatta sabah ezanýndaki " " (Namaz uykudan hayýrlýdýr) ibaresini Bilâl ezana eklemiþ Resulullah "Bilâl, bu ne güzel söz!" diye onu tasvip etmiþti. (Avnu'l-Ma'bud, Serh Ebû Dâvud, III,185; Ýbn Mâce, Ezan, 1, 3,). Hz. Bilâl, Resulullah'ýn bütün gazalarýna katýldý. Bedir gazasýnda Hz. Bilâl, Mekke'de kendisine her türlü eza ve iþkenceyi reva gören Ümeyye'yi görmüþ ve þöyle baðýrmýþtý: "Ýþte küfrün baþý!.." Bunun üzerine dikkatleri ona çevrilmiþ ve müslümanlar derhal onun ve oðlunun etrafýný sararak ikisini de öldürmüþlerdi. Resul-u Ekrem Mekke'nin fethi ardýndan Kâbe'ye girerken has müezzini Hz. Bilâl'i yanlarýnda bulundurmuþlardý. Ýbn Ömer, bu vakayý þöyle nakleder ve der ki: Resulullah, Kâbe'yi putlardan temizledikten sonra müezzini Bilâl, burada ezan okuyarak, ortalýðý tevhîd nameleriyle coþturmuþtu. (Ýbn Sa'd, Tabakat, III, 234). Resul-u Ekrem'in vefatý üzerine, ona karþý büyük bir sevgi duyan Hz. Bilâl, Medine'de kalmaya dayanamayýp, ayrýlmak zorunda kaldý. Hz. Ebu Bekir, Bilâl'e yanýnda kalmasý için ýsrar ettiði halde, Hz. Bilâl ona þöyle demiþti: "Eðer sen beni Allah için azat ettinse býrak istediðim yere gideyim; yok kendi nefsin için azat ettinse beni yanýnda alýkoy!" Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir þöyle demiþti: "Ýstediðin yere git!..." Resulullah'ýn vefatýndan sonra cihadý, ezana tercih eden Hz. Bilâl, Þam'a gitti ve Hz. Ebû Bekir devrinde Suriye'de meydana gelen gazalara katýldý (Ýbn Sa'd, Tabakat III,238). Hz. Bilâl, hicretin yirminci yýlýnda altmýþ yaþlarýnda iken vefat etti. Dýmaþk'ýn Bâbü's-Sagîr tarafýna defnolundu. (Ýbn Sa'd, Tabakat, III, 238; Ýbnü'l-Esir, Üsdü'l- Gabe, I, 209). Hz. Bilâl (r.a.), vefatý yaklaþýnca, ölümün ýzdýrabýný, sevgililerine kavuþmasýndaki zevk ile mezcetmiþ; ömrünün son anlarýnda onun hastalýðýný gören zevcesi, teessüründen "ah ne acý" dedikçe, Bilâl: "Oh! ne tatlý!." diyor ve ekliyordu: "Yarýn sevgililerle, Muhammed ve arkadaþlarýyla buluþacaðým." diyordu. Bilâl-i Habeþî, islâm'ýn ahlâkýyla ahlâklanmýþ, fazîlet ve kemâl sahibi bir sahabe idi. Hz. Bilâl'in, ilk müslümanlardan olduðunu ve Ýslâm akîdesi uðrunda en büyük çileyi çekenlerden olduðunu, herkes bilir ve ona son derece sevgi ve hürmet beslerdi. Hz. Bilâl, bütün vaktini, Resul-u Ekrem'e hizmetle geçirdi. O, Resulullah'ýn meclislerinde daima hazýr bulunurdu. Her namazda, her durum ve iþte Resulullah'dan ayrýlmazdý. Hz. Peygamber'in hazinedarlýðýný, Bilâl yapardý. Çarþý ve pazardan alýnacak her þeyi o tedarik eder, icabýnda ödünç para alýr, Resulullah'ýn evinin ihtiyaçlarýný saðlar, sonra da müsait zamanlarda o borçlarý öderdi.hz. Bilâl'in doðruluk ve ahlâki, Ýslâm'a baðlýlýðý bütün çaðdaþlarý tarafýndan ayný derecede takdir edilmekte ve övülmekteydi. Artýk o, siyahî bir köle deðil, ashabýn ileri gelenlerinden ve Ýslâm devletinin yönetiminde söz sahibi olan müminlerden biriydi.

10 10 Diyanet Sen'den Ali Þen'e tepki! Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, düzenlediði basýn toplantýsýnda gündeme dair açýklamalarda bulundu. Sözlerine Pazar günü idrak edilecek olan Mirac kandilini tebrik ederek baþlayan Ali Yýldýz, Ali Þen'in torunun cenaze töreninde imama yaptýðý harekete tepki gösterdi.fenerbahçe eski Baþkaný Ali Þen'in elim bir kazada kaybettiði torununa Allah'tan rahmet kendisine ve ailesine baþsaðlýðý dileyen Ali Yýldýz, "Kendisinin cenaze merasiminden sonra mezarlýkta din görevlisi kardeþimize ve kitabýmýza karþý yaptýðý saygýsýzlýðýn onun dine bakýþ açýsýnýn tezahürü olarak görüyoruz ve bundan dolayý da kýnýyoruz. Kur'an'a karþý yaptýðý saygýsýzlýktan dolayý tövbe etmesi ve tüm din görevlilerimizden özür dilemesini istiyoruz" dedi."soma yüreklerimizi darma daðýn hale getiren bir facia ile kendisini hatýrlattý. Sabah evlerinden helallik isteyen maden çalýþanlarýmýz belki ölümü bekliyorlardý ama biz bu ölümün bu þekilde gelmesini kaldýramadýk" diyerek sözlerine devam eden Yýldýz, "Yüreklerimiz yýkýk, oradaki kardeþlerimiz için dua etmekten baþka bir þeyin elimizden gelmemesi de ayrýca bir azap. Her an dua ederken, Allah'ým içeride kalan kardeþlerimiz için bir mucize diyorduk. Tabi bu konuyla ilgili son zamanlarda yapýlan yorumlara baktýðýmýzda bu konuyu birilerine mal etmeye çalýþmak, büyük bir haksýzlýk olarak görülmekte. Bir can daha kurtarma mücadelesini birilerine mal etme ile taksim edecek deðiliz. Tabi ki bu konuda sorumlular hesap verecektir, bundan þüphemiz yoktur.. Varsa ihmal sonuna kadar gidilmeli ve ihmali olanlardan hukuk devleti gereði hesap sorulmalýdýr. -"ACIDAN RANT DEVÞÝRÝLMESÝN"- Gün gerilim çýkartma deðil dayanýþma ve birlik günü. Acýlarý paylaþma, yaralarý sarma vakti. Bunun ötesinde arayýþ içerisinde olanlarý hayretler içerisinde izliyoruz. Üzülüyor ve kabul edemiyoruz. Acýdan rant devþirmek isteyenleri kýnýyoruz. Ýlimizde katýldýðýmýz þehit cenazelerinde de yakýndan görme fýrsatý bulduk ki; þehitlerimizin cenazelerinde; cenaze namazlarýnda kýyama durmayanlar, þehitlerimiz için ellerini semaya kaldýrmayanlar, mezarlýklarda yapýlan duaya amin demeyenler þehit iþçilerin haklarýný savunamazlar. Þehitlerimizle ayný vicdaný taþýmayanlar þehit iþçilerin haklarýný savunamazlar. Elim kazada hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralý kardeþlerimize acil þifalar ve kederli ailelerine sabr-ý cemil niyaz ediyorum" þeklinde kaydetti. Birilerinin ýsrarla gençliði sokaða çekmeye çalýþtýklarýnýn altýný çizen Yýldýz, "Gençlik üzerinden kaos ve vesayet arayýþlarý bu ülkede her zaman denendi. Kardeþi kardeþe kýrdýrdýlar. Bugün gençliði alanlara davet edenlere bakýn. Hiç birinin çocuðunu sokaklarda göremezsiniz. Bunlarýn dertleri özgürlük deðil. Hiçbir zamanda herkes için özgürlük istemediler. Aksine bu ülkede özgürlüklerin önüne hep set kurdular. Gezi parký ve öncesinde de yalnýzlaþtýrma politikalarýný sürdüren bireylerin dertlendikleri mesele, yapýcýlýk adýna deðil, yýkýcýlýðý konu edindi. Biz her zaman imanla donanmýþ bir gençlik hayali kurduk ve imkanlar dahilinde bunu hayata da geçirmeye çalýþtýk. Ayrýþtýrmadan, ötekileþtirmeden, yapýlan bütün iþlerde kavramlarýn içerisinde vicdan ve din unsurunu da arayan yeni bir gençlik. Biz gençleri inançlardan ve ahiret bilincinden uzaklaþtýran yapýlarýn farkýndayýz. Her türlü kötülüðün temelinde inançsýzlýk vardýr. Özellikle ahiret bilincinden uzaklaþan insanlar, daha kolay kötülük yapabilmekte ve günah iþlemektedirler. Gençlerin imanlý yetiþtirilmesi hem Türkiye'nin Ali Yýldýz hem de Ýslam'ýn geleceði açýsýndan çok önemlidir. Biz bu bilinçle çalýþýyor ve Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine kulak vererek gençlerimizi bilinçlendirmeye çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Ali Yýldýz bazý taleplerini ise þöyle sýraladý: "Kentsel dönüþüm projeleri kapsamýnda yapýlan TOKÝ camilerinde görev yapacak din görevlileri için lojman ihtiyacýnýn karþýlanmasý için çalýþma yapýlmalý. Hac ve umre görevlendirmelerinde hiç gitmeyenler için puan ortalamasýna görev süreleri eklenmeli. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde görev yapan personelin kendi imkanlarý ile Hac ve umreye gitmek istemeleri halinde umre ücretinden indirim yapýlmasý saðlanmalý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde görevli personelin emekliliðine kadar olan süreçte personele en az bir kere Hac veya Umre görevlendirilmesi saðlanmalý. Sarýk ve cübbelerin kalitesinin yeniden gözden geçirilerek, müezzin-kayyým ve vekil görev yapan personele de bu hak saðlanmalý. Kurum çalýþanlarýnýn ve ailelerinin moral ve motivasyonunu artýrýcý seminerler sosyal etkinlikler düzenlenmesi konusunda çalýþma yapýlmalý. Tüm camilerin çift görevli statüye geçirilmesi saðlanmalý.ýl ve ilçe müftülüklerinde bulunan memur kadrolarýnýn Veri Hazýrlama Kontrol Ýþletmeni kadrosuna dönüþtürülmesi saðlanmalý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý taþra teþkilatýnda þef, murakýp, þube müdürü, ilçe müftüsü gibi kadrosu bulunan, görevde yükselme sýnavýný kazandýðý halde atamasý yapýlamayan personellerin söz konusu kadrolara atamalarý yapýlmalý. Ýl ve ilçe müftülük hizmetlerinin yürütülmesi amacýyla kullanýlan Türkiye Diyanet Vakfý araçlarýnýn yakýt giderlerinin de harcama kalemleri içine alýnmasý saðlanmalý. 28 Þubat sürecinde maðdur olan DÝB personelinin durumlarýnýn yeniden gözden geçirilmesi." Yasin YÜCEL Baþkan Karataþ muhtarlarý dinledi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Þakir Çýplak'tan "Türk Ýslâm Edebiyatý"na katký Emekli Eðitimci-Yazar Mehmet Þakir Çýplak'ýn "Türk Ýslâm Edebiyatý/Dönemler-Konular' isimli kitabý yayýmlandý. Ýki bölümden oluþan eserin ilk bölümünde dini edebiyatýn yüz yýllara göre tabi geliþimi yazarlarýn edebi kiþilikleri ve eserlerinden hareketle örneklerle aktarýlýyor. Ýkinci bölümde ise Türk Ýslâm Edebiyatýnýn baþlýca konularý ve edebi türleri üzerinde örnekler verilerek duruluyor. Yazar M. Þakir Çýplak, önsözünde, Dünya edebiyatlarý içerisinde özgün bir yere sahip olan Türk Ýslâm Edebiyatý'nýn dili, tarihi, coðrafyasý, zaman içinde deðiþen estetik ve sanat anlayýþlarýnýn kendi çaðýna ve bugüne sunduðu mesajlarýn ayrý ayrý incelenmeye deðer nitelikte olduðunu belirterek, þu saptamayý yapýyor: "Ýlâhiyat fakültelerinde Türk Ýslâm Edebiyatý Dersi bir dönemlik ve iki kredi miktarý olarak okutulduðu için edebiyatýmýzýn bu engin deryasýný en orijinal ve temel örneklerden hareketle tanýtmak icap etmektedir. Bu çalýþma Ýlâhiyat Fakültesi öðrencilerinin kendilerine ayrýlan ders saatleri içine edebi zevki tatmalarýný ve Türk Ýslâm Edebiyatýný panoramik bir þekilde görebilmelerini saðlayacaktýr. Okuyucular ve öðrencilerimiz dil, üslup, anlatým ve ifade farklýlýklarýný tanýrken sanat zevki devdiðimiz estetik deðerlerin de farkýna varacaklardýr. Ayrýca bir edebiyat eserini okuyup yararlanma alýþkanlýðý kazanmalarýna da katkýda bulunacaktýr." Lehçe farký olan metinlerin bugünkü söyleyiþlerinde yanlarýnda verilmesi, öteki metinler içinde geçen kelime ve terimler için ise ilave edilen sözlük ve kaynakça ise kitap okurlarýna kolaylýk saðlayacak. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ mahalle muhtarlarý ile ilk kez yemekli bir toplantýda bir araya gelerek, bilgi alýþveriþinde bulundu. Toplantýya Baþkan Karataþ'ýn yaný sýra AK Parti Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karagöz ve Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Iþýk'ta katýldý. Belediyeye ait Osmanbey Konaðýnda gerçekleþen yemekli toplantýda muhtarlar baþkana mahallerinin sorun ve taleplerini iletme imkaný buldular. Toplantýda bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, "Bizler birlikte yönetmek için, ortak akýlda buluþmak için, sorunlara birlikte çözüm bulmak için buradayýz. Osmancýk hepimizin. Sorunlarda çözümlerde bizim ellerimizde. Bu sorunlarý çözerken sizler bizim en büyük yardýmcýmýz olacaksýnýz. Mahallelerdeki bizim göremediðimiz, duyamadýðýmýz meseleleri bizlere ileteceksiniz, an uygun çözümü birlikte kararlaþtýracaðýz" dedi. Toplantýda daðýtýlan hizmet talep formlarýný doldurarak taleplerini hem yazýlý hem de sözlü þekilde ifade eden muhtarlarý dinleyen Baþkan Karataþ, "Bize ilettiðiniz taleplerin takipçisi olacaðýmýzdan emin olabilirsiniz. Talepleriniz sisteme aktarýlacak, gün gün neler yapýldýðý bizzat tarafýmdan izlenecektir. Bazýlarýný hemen hayata geçirebiliriz, bazýlarýný ise önümüzdeki dönemlerde gerçekleþtirebiliriz. Sonuçta makul olan istekleriniz yerine getirilecektir" þeklinde konuþtu. Toplantýdan memnun kaldýklarýný açýklayan muhtarlar, bu tür buluþmalarýn daha sýk düzenlenmesini istediler. Aktif Yaþam Kulübü'nden Soma yetimlerine oyuncak kampanyasý Hitit Üniversiitesi Aktif Yaþam Kulübü, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile beraber Soma'daki faciadan en çok etkilenen çocuklar için kampanya baþlattý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Semih Yönetim Kurulu Baþkaný Semih Kýzýldað proje kapsamýnda Soma'da babalarýný kaybeden çocuklara ulaþtýrýlmak üzere oyuncaklar toplayacaklarýný dile getirerek, "Bu kampanyanýn duyurulma ve oyuncaklarýn toplanmasý safhalarýnda siz deðerli basýn mensubu kardeþ ve abilerimizin desteði çok önemlidir.kampanya ile alakalý nolu telefondan ve adresinden direkt olarak bana ulaþabilirsiniz.soma'da yetim kalmýþ kardeþlerimiz için bir ýþýkta bizim yakabilmemiz ümidiyle" dedi. Bahadýr YÜCEL

11 SPOR 11 Geleneksel El Sanatlarý öðrencilerinin tarih turu Atatürk And. lisesi Ýnönü Anadolu Lisesi: 30 - Atatürk Anadolu lisesi: 44 SALON: Atatürk HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun-Dursun Uðral ÝNÖNÜ AND LÝSESÝ: Dilara-Elifsu-Nazlý-Þule-Gülþah-Ezgi-Ayþe-Eda-Buse ATATÜRK AND LÝSESÝ: Ayça-Edanur-Göksu-Amine-Büþra-Yeþim-Þeyma- Selin-Ferdanes PERÝYODLAR: 7-10, 3-13, 12-12, 8-9 Anadolu Lisesi GENÇLÝK KUPASI KIZ MAÇLARI Anadolu Lisesi: 9 - Spor Lisesi: 60 SALON: Atatürk HAKEMLER: Dursun Uðral-Furkan Alagöz ANADOLU LÝSESÝ: Fatmanur-Ebru-Özenç-Mine-Asel-Ezgi-Þeymanur- Simge-Cansu-Meltem SPOR LÝSESÝ: Tuðçe-Fatma-Ýpek-Eda-Ezgi-Ceren PERÝYODLAR: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatlarý programý öðrencileri, El Sanatlarý Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Selma Yýlmaz, Öðr. Gör. Ýhsan Kendir ve Öðr. Gör. Tuncer Acar rehberliðinde Ýstanbul'un sanat tarihi açýsýndan önemli müzelerini gezdiler. Ýstanbul Topkapý Sarayý Müzesi, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Çinili Köþk'ü gezen öðrenciler, buradaki tarihi mekânlarý ve o mekânlarýn içini süsleyen çinileri, mozaikleri, freskleri ve el sanatýna dair pek çok örneði yerinde görme fýrsatý buldular. Öðrenciler Arkeoloji Müzesi ve Eski Þark Eserleri Müzesindeki eski çaðlara ait olan heykelleri, seramikleri ve birçok eseri görme þansýný da yakaladýlar. Daha sonra Modern Sanatlar Müzesini de gezen öðrenciler, burada günümüz sanatýnýn önemli sanatçýlarýnýn eserlerini görerek modern sanatlar hakkýnda da bilgi sahibi oldular. Bahadýr YÜCEL Ýnönü And. Lisesi Spor Lisesi Denk güçlerin mücadelesi Spor Toto 2. Lig Play-off yarý final eþleþmeleri belli oldu Spor Toto 2. Lig Play-off Çeyrek Final rövanþ maçlarý sonucu, Beyaz Grup'ta Hatayspor ve Göztepe A.Þ., Kýrmýzý Grup'ta ise MKE Ankaragücü ve Alanyaspor kulüpleri rakiplerini eleyerek yarý finale yükseldi. Yarý Final ilk maçlarý 23 Mayýs'ta, rövanþlarý ise 27 Mayýs tarihinde oynanacak. Tarafsýz sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Final müsabakasý ise 31 Mayýs Cumartesi günü yapýlacak. Müsabakalarýn baþlangýç saatleri daha sonra ilan edilecek. Spor Toto 2. Lig Play Off Müsabakalarý - Yarý Final Spor Toto 2. Lig Play Off Müsabakalarý - Çeyrek Final ASGD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Orta Kuþak Futbol Turnuvasý"nda Çarþamba günü denk güçlerin mücadelesi vardý. Abdalata Köyü - Cezaevi maçýnýn son dakikasýna kadar mücadele kýyasýya devam etti. Çorum Sürücü Kursu - Bilgi Çaðý Kýrtasiye takýmlarý arasýnda oynanan maçta ise kazanan olmadý. Ali Doðan ABDALATA KÖYÜ - CEZAEVÝ Günün ilk karþýlaþmasýnda bol gol izleme fýrsatý bulduk. Ýlk maçýný Cezaevi karþýsýnda oynayarak turnuvaya moralli baþlamak isteyen Abdalata takýmý istediðini elde edemedi. Cezaevi takýmý ise, ilk maçtaki son dakika golünün avantaj ve moraliyle çýktýðý karþýlaþmayý zorlanarak da olsa kazanmasýný bildi. Maç karþýlýklý ataklarla baþladý. Ýlk yarý boyunca dengeli giden oyun hem oyunda hem de skor da kendini gösterdi. Ýki takýmýnda çok pas hatasý yaparak oyunu bir türlü kontrollerine alamamasý gol giriþimlerinin defansýn arkasýna atýlan pozisyonlarla oluþmasýný saðladý. Ýki takýmýnda golleri defansýn arkasýna atýlan iki pozisyonla geldi. Abdalata adýna Rýfat, Cezaevi adýna da Ahmet, attýklarý gollerle takýmlarýnýn golcüleri oldular. Ýkinci yarý ile beraber Abdalata takýmý sakatlýklardan dolayý yapmak zorunda kaldýðý deðiþiklerden sonra oyunun kontrolünü de skoru da rakibi Cezaevi takýmýna kaptýrdý. Günün en iyilerinden Ahmet, attýðý ikinci golle takýmýný öne geçirirken Cezaevi kontrolü tamamen eline aldý. Mevlüt'le bulduðu golle maçý kazandým demeye baþlamýþtý ki, rakibin penaltý golüyle rehavetten çabuk döndü. Abdalata takýmýnýn maçýn son on dakikasý da golle sonuçlanmayýnca gruptan çýkma adýna çok önemli bir üç puan Cezaevi takýmýnýn oldu. ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU - BÝLGÝ ÇAÐI KIRTASÝYE Günün ikinci karþýlaþmasý tam bir denk takýmlarýn mücadelesine sahne oldu. Maçýn ilk dakikasýndan son dakikasýna kadar heyecan vardý, mücadele vardý, kaçan penaltý vardý, kalecilerin kurtarýþlarý vardý ama gol yoktu. Çorum Sürücü Kursu, ilk yarý da rakibine göre daha atak ve daha fazla gol pozisyonu üretti. Önce Þevket yakaladýðý ve baþ baþa kaldýðý pozisyonda açýsýný kaybetmesiyle golü kaçýrdý. Sonra da yine Þevket'e yapýlan hareketle kazanýlan penaltý vuruþunu Selahattin ile dýþarý atarak rakibi karþýsýnda öne geçme fýrsatýný bir türlü kullanamadý. Ýkinci yarý iki takýmýnda skoru kendi lehine çevirmek için çok çalýþtý. Yakaladýklarý pozisyonlardan, golcüler mi yararlanamadý yoksa kaleciler mi baþarýlýydý derseniz "kaleciler" derim. Bilgi Çaðý Kýrtasiye takýmý kalecisi Yakup, pozisyonlarda ki doðru yer seçimi ve doðru hamleleri ile rakip oyunculara gol izni vermedi. Çorum Sürücü Kursu, ilk maçýna göre iyi deðildi. Golcülerine pozisyon hazýrlama da ve destek vermede zayýf kaldý. Bilgi Çaðý Kýrtasiye takýmý ise, ilk maçýna göre daha derli topluydu ve iyi bir oyun sergiledi. Bu grupta iþler çok karýþýk.

12 ASGD'de bugünün programý Anadolu Spor Gazeteciler Derneði(ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan 19.'su düzenlenen Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý bugün oynanacak iki karþýlaþmayla devam edecek. Bugün oynanacak maçlarýn programý þu þekilde: 2 Nolu Saha: Saat Kalehisar Köyü Þenollar Mermer. Saat Boy Yem - Balaban Makine. Spor camiasýnýn sevilen ismi Bilal Gökmen dün sabah geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti Bilal Gökmen'i kaybettik Bilal Gökmen Çorum futbol camiasýnýn sevilen ismi Bilal Gökmen(40) dün evinde geçirdiði kalp krizi nedeniyle hayatýný kaybetti. Spor camiasýnýn derin üzüntüye boðan olay, sabah saat sýralarýnda gerçekleþti. Edinilen bilgilere göre, tüm sevenlerini üzüntüye boðan olayýn gerçekleþtiði saatlerde evinde bulunan Gökmen aniden rahatsýzlanýp yere düþerken, Gökmen'in eþi vakit kaybetmeden 112 Acil servisini arayarak durumu bildirdi. 112 Acil servis tarafýndan Bilal Gökmen'in evinde yapýlan tüm müdahalelere raðmen Gökmen hayata geri döndürülemedi. Bilal Gökmen'in cenazesi bugün saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak, Ulu Camii'nde kýlýnacak Cuma namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða verilecek. Aslen Ýskilipli olan Bilal Gökmen Ýskilip amatöründe futbol hayatýna baþlrken, Ýskilip'ten transfer olduðu Çorum Amatör Küme takýmlarýnda Gençlerbirliði takýmýnda futboluyla dikkatleri çekerek Çorumspor'da profesyonel hayata adým attý. Çorumspor'un ardýndan baþta Ýzmir'in Göztepe takýmý olmak üzere daha bir çok takýmda futbol yaþamýný sürdüren Bilal Gökmen yakýn zamanda Çorum Belediyespor'un futbolcu izleme komitesinde görev yapýyordu. TEK GAZETESÝ, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine baþ saðlýðý diler. ADNAN YALÇIN Belediyespor teknik direktörlüðü görevi için yeni bir isim daha ortaya atýldý Hasan Vezir sesleri Çorumspor'un eski teknik Direktörü Gürses Kýlýç'tan cevap bekleyen Çorum Belediyespor yönetiminin diðer yandan alternatif teknik adamlar için çalýþmalarýný sürdürdüðü öðrenildi. Kýrmýzý siyahlý yönetimin teknik adam listesinde isim sayýsý her geçen gün artmaya baþlarken Çýksalýnspor'un Teknik Direktörü eski futbolcu Hasan Vezir'in önümüzdeki hafta içinde Çorum'a geleceði ve bir görüþme yapýlacaðý ileri sürüldü. ADNAN YALÇIN ÝBD soðuk terler döktü U19 TÜRKÝYE ÞAMPÝYONASI MAÇLARI CEZAEVÝ: 3 ABDALTA EFE OTOMOTÝV: 2 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Mahmut Selçok, Emre Alagöz, Abdullah Akkoyun. CEZAEVÝ: Süleyman, Mahmut, Mesut, Ýbrahim Serin, Eser, Ceylan, Cemalettin, Ýbrahim Bozdoðan, Ahmet, Orhan, Mevlüt, Murat, Engin, Kadir. ABDALATA EFE OTOMOTÝV: Mehmet, Hasan, Egemen, Ömer Cihan, Murat, Sebahattin, Rýfat, Emrah, Ali, Ömer Bulgun, Zekeriya, Levent, Ýsmail, Hikmet, Seydi, Metin. GOLLER : 19. dak. Rýfat, 56. dak. U19 Türkiye Futbol Þampiyonasý 2. Kademe karþýlaþmalarý dün oynanan iki maçla baþladý. Ýlimizde oynanan karþýlaþmalarda günün ilk maçýný Ankara Baþkent EDAÞ rakibi Kayseri Kocasinan Þimþekspor'u 3-0 maðlup ederek grup birinciliðine iddialý bir giriþ yaptý. Günün ikinci maçýnda ise Trabzon Hekimoðlu Doðanspor ile Orduspor U19 takýmlarý karþý karþýya geldi. Zorlu karþýlaþmayý ise Trabzon Hekimoðlu Doðanspor 3-2 kazanarak, grup birinciliðinde büyük avantaj yakaladý ANKARA BAÞKENT EDAÞ: 3 KAYSERÝ KOCASÝNAN: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER : Yüksel Basar, Serhat Sarkandý, Emre Alagöz. ANKARA BAÞKENT EDAÞSPOR: Onur Ovar, Erkin, Onur Aydoðdu, Umut, Burak, Tayfur, Alihan (Furkan), Aytekin, Gökay (Kürþat), Mikail Burak, Mehmet (Ebubekir). KAYSERÝ KOCA SÝNANSPOR: Oðuzhan, Halil (Furkan), Yusuf, Bekir, Ýhsan, Okan, Oðulcan, Alperen, Furkan Þanlý (Muhammet), Mustafa, Seyit Ali (Fikret). GOLLER : 1. dak. Alihan, 44. dak. Gökay, 82. dak. Onur Aydoðdu (Ankara Baþkent Edaþspor). ORTA KUÞAK FUTBOL TURNUVASI Hasan (Abdalata). 27. ve 34. dakikalarda Ahmet, 54. dak, Mevlüt. (Cezaevi). ÇORUM SÜRÜCÜSÜ KURSU: 0 BÝLGÝ ÇAÐI KIRTASÝYE: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Emre Alagöz, Abdullah Akkoyun. ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU: Fatih, Yunus, Hamdi, Hüseyin, Tuncay, Þevket, Mehmet, Hakan, Cafer, Engin, Selahattin, Ali, Sinan, Ferhat, Hakan, Beytullah. BÝLGÝ ÇAÐI KIRTASÝYE: Yakup, Tutku, Mustafa, Nejat, Eray, Murat, Halit Kýlýç, Vahit, Ümit, Halit Dölcü, Hakverdi, Mahmut, Halil, Oktay, Eren, Ali. Kulüplerarasý Genç bayanlar Voleybol Yarý Final Grup Birinciliði dün oynanan iki karþýlaþmayla ilimizde baþladý. Dün Atatürk Spor Salonu'nda baþlayan grup birinciliðinin ilk karþýlaþmasýnda saha çýkan temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derindere Gençlikspor ilk maçýnda ilk iki setinde 2-0 maðlup götürdüðü karþýlaþmayý 3-2 kazanmasýný bildi. Günün ikinci maçýnda ise Samsun temsilcisi Bolu temsilcisini 3-1 maðlup ederek grup birinciliðine iyi bir baþlangýç yaptý. BUGÜNÜN PROGRAMI: Bugün oynanacak iki karþýlaþma ile yarý final grup birinciliðine devam edilirken, günün ilk maçýnda saat 11.00'de Ordu Ünye Ünyemspor ile Samsun Gülizar Hasan Yýlmaz takýmlarý karþýlaþacak. Günün ikinci maçýnda ise saat 13.00'de temsilcimiz Osmancýk ÝBD ile Bolu Ýnkýlap Ýlköðretim Okuluspor takýmý karþýlaþacak. OSMANCIK ÝBD:3 ÜNYE ÜNYEMSPOR: 2 SALON: Atatürk 3-2 HAKEMLER: Akýn Er Haspolat, Mahmut Uysal. OSMANCIK ÝBD: Begüm, Sevdanur, Melek, Beyza, Sinem, Fatma Nur, Gülsüm, Sevgi, Merve, Nurseda ÜNYE ÜNYEM: Kübra, Özge, Ecem, Yeþim, Ece, Fatma Nur, Neþe, Þeyma, Gözde, Melis SETLER: 1. Set: 22-25(Ordu), 2. Set: 16-25(Ordu), 3. Set: 25-19,(Çorum) 4. Set: 25-23,(Çorum) 5. Set: 17-15(Çorum) SAMSUN: 3 BOLU: 1 SALON: Atatürk HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Hasan Öztürk. SAMSUN GÜLÝZAR H.Y. GENÇLÝKSPOR: Neslihan, Burcu, Gamzegül, Yasemin, Tansu, Asena, Hava, Dilara, Berna, Gizem, Döne, Þerife BOLU ÝNKILAP Ý.Ö.O SPOR : Derya, Kübra, Özlem, Duygu, Hamiyet, Hacer, Þeza, Burcu, Þerife, Tuba, Firdevs, Kübra SETLER: 1. Set: 25-20(Samsun), 2. Set: 15-25(Bolu) 3. Set: 26-24(Samsun) 4. Set: 25-17(Samsun) ADNAN YALÇIN BÜYÜK ERKEKLER BASKETBOL MAÇLARI Beden Eð. Öðrt Der: 76 Mehmet Akif Ersoy: 47 SALON: Atatürk HAKEMLER: Candan Yýlmaz-Furkan Alagöz BEDEN EÐ. ÖÐRT. DER: Ýlker-Murat-Turgut Yýldýrým-Fatih-Turgut Uðuz-Turan- Abdurrahman-Baki-Kudret-Ýbrahim-Murat Çalýþkan-Deniz M.AKÝF ERSOY: Vahit-Hakan-Ömer-Özkan- Eraslan-Sait-Uysal-Hakan Doðan-Kürþat- Nurettin-Fatih PERÝYODLAR: 16-19, 23-6, 14-14, 23-8 Gençlikspor: 54 - Baþ Öðretmen Atatürk: 69 SALON: Atatürk PERÝYODLAR: 11-13, 18-16, 17-20, 8-20 HAKEMLER: Candan Yýlmaz-Dursun Uðral GENÇLÝKSPOR: Rýfat-Ýsmail-Aydýn-Mustafa- Ali-Ýbrahim-Haþim-Çaðlar-Erdal-Esat- Bayram-Ýbrahim BAÞ ÖÐRT ATATÜRK: Ýsa-Hasan-Erdoðan- Mehmet-Oktay-Özcan-Can-Soner-Adem- Dilaver Karþýlaþmalar sonunda oluþan puan durumuna göre Büyük Erkekler Basketbol Ýl Birinciliði'nin final karþýlaþmalarýn yarýn Atatürk Spor Salonu'da oynanacak. Finaller üçüncülük karþýlaþmasý saat 18.00'de Mehmet Akif Ersoy- Gençlikspor takýmlarý arasýnda oynanacak. Final maçý ise saat 19.30'da Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði-Baþ Öðretmen Atatürk takýmlarý arasýnda oynanacak.

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı