Turpcu, termik santralleri sordu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turpcu, termik santralleri sordu"

Transkript

1 Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu vakit, belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak? Zonguldak'ýn büyükþehir olduðunu varsayalým, þu andaki belediye19 mahalleye hitap ederken, 20 mahalle ve 24 köyün sorunlarýný nasýl çözecek?" diye konuþtu. 5 te Tosun: CHP ile koalisyon olabilir 9 da 'Saðlýk ve doða' ÇATES'in ek termik santral projesini deðerlendiren Çakan, önceliðini açýkladý: ÇATES'in ek santral projesinin insan saðlýðýna ve doðaya zarar vermemesi gerektiðini ifade eden MHP Zonguldak Milletvekili Zeki Çakan, "Zonguldak'a yatýrýmýný yapacak olan herkes yatýrýmýný yapsýn. Ancak özellikle Zonguldak'ýn hava kirliliði ve toz yönünden zarar göreceði, bölgede oturanlarý rahatsýz edecek, onlara kötü havayý solutacak ise, bunun için gerekli önlemler ve tedbirler alýnmadýkça, buna karþý olduðumuzu belirtmeliyim" diye konuþtu. Haber: Cüneyt Özfidan / 6 da Zeki Çakan Turpcu, termik santralleri sordu CHP Zonguldak Milletvekili Þerafettin Turpcu, milletvekili olarak ilk soru önergesini verdi. Milletvekili Turpcu, Zonguldak'taki termik santrallarla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'a sorular yöneltti. Atilla Öksüz ün köþesi 2 de PUSULA R 9 Temmuz 2015 Perþembe Fiyatý: 25 Kr. Günlük Siyasi Gazete Yeni aldýðý evinin önünde hummalý çalýþma var Akdemir çalýþýyor! Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir'in stat üstünde yeni aldýðý evin önünde baþlatýlan yol, çevre düzenlemesi ve çocuk parký çalýþmasý hýzla devam ediyor. Baþkan Muharrem Akdemir gelinceye kadar böylesi bir çalýþma görmediklerini belirten komþularý ise durumdan oldukça memnun. Zonguldak'ýn farklý noktalarýnda pek çok sorun olmasýna karþýn belediyeden olumlu yanýt alamayan vatandaþlarýn özellikle sosyal medyada, "Baþkan bizim mahalleye taþýnsýn" yorumlarý dikkat çekiyor. Yaklaþýk 400 bin liraya mal olacak çalýþmalarýn ardýndan Akdemir'in evinin ve komþu dairelerin fiyatlarýnýn artmasý bekleniyor. Baþkan Akdemir'in evinin önüne gösterdiði özeni diðer mahallelerin daha acil sorunlarýna ne zaman göstereceði merak ediliyor. Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir'in yeni aldýðý evin önünde yaptýrdýðý yol, çevre düzenlemesi ve çocuk parkýyla ilgili çalýþma partisi CHP içinde de tartýþma konusu oluyor. Belediye Baþkan Akdemir, her ne kadar eleþtirileri kabul etmese de, bugüne kadar yapýlmayan çalýþmalarýn Akdemir daire aldýktan sonra baþlamýþ olmasý komþularýný da memnun ediyor. Göçükte kalan iþçi: 'Mantar toplarken, meraktan girdim' Zonguldak'ta kaçak maden ocaðýnda çalýþýrken önceki gün meydana gelen göçükte mahsur kalan Alaattin Çayýrlý, göçüðün yaklaþýk 1,5 saatte açýlmasýyla ocaktan kurtarýlmýþtý. Çayýrlý; "Merak ettim, girdim. Kimin olduðunu da bilmiyorum. Tavandan bir tahta kýrýldý. Onardým, dýþarý çýktým. Burada çalýþmýyorum. Mantar toplarken, merak ettim ve girdim" diye konuþtu. 3 te ÇATES zehirliyor! Muharrem Akdemir Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'ndan 350 milyon Dolar'a Elsan tarafýndan alýnan ve gruba baðlý Bereket Enerji tarafýndan iþletilen Çatalaðzý Termik Santrali (ÇATES), çevreyi kirletmeye devam ediyor. Çatalaðzý'ndan vatandaþlarýn gönderdiði fotoðraflar, kirliliðin hangi boyutlarda olduðunu net bir þekilde ortaya koyuyor. Vatandaþlar, "Bereket Enerji, daha 300 megawat santrali doðru düzgün iþletemiyor. Yapmayý planladýklarý 650 megawat santrali nasýl iþletecekler? Eðer ÇATES gibi yapacaklarsa, biz burada nasýl yaþayacaðýz?" diyorlar. Zonguldak Valiliði, Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü'nün duruma müdahale etmesi bekleniyor. Selim Demir için bu akþam mevlit okutulacak Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Deka Madencilik'e ait kömür ocaðýnda 7 Temmuz 2006 tarihinde meydana gelen grizu faciasýnda hayatýný kaybeden Deka Madencilik ortaklarýndan Selim Demir için ölümünün dokuzuncu yýlýnda Selim Kur'an-ý Kerim ve mevlit Demir okutulacak. Bu akþam saat 21.30'da merhum Selim Demir için Zonguldak Fener Camisi'nde okutulacak mevlide, tüm Zonguldak halkýný davet edildi. Demirci: 'Bu iþçi açýðýyla özelleþtirmeye gerek kalmayacak' Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun, "TTK özelleþtirilmeyecek" sözünü hatýrlatan GMÝS Genel Baþkaný Ahmet Demirci, "Kurumun özelleþtirileceðine inanmýyorum ancak bu iþçi açýðý ile özelleþtirilmesine gerek de kalmayacak" dedi. 7 de PUSULA TV'DE BUGÜN 10:00 - Günün Gazete Manþetleri 12:00 - Saat Baþý Haberler 12:15 - Gündem Özel 13:00 - Haber 13 14:00 - Saat Baþý Haberler 14:15 - Gün Ortasý 15:00 - Saat Baþý Haberler 15:15 - Gün Ortasý (Devam) 16:00 - Saat Baþý Haberler 16:15 - Gündem Özel 17:00 - Saat Baþý Haberler 17:15 - Ýþte Kadýn (Tekrar) 18:00 - Saat Baþý Haberler 18:15 - Kültür - Sanat 19:00 - Ana Haber 20:00 - Zonguldak'ta Ramazan 21:00 - Geniþ Açý (Tekrar) 22:00 - Haber 22:45 - Gündem Özel 00:00 - Gece Haberleri 00:50 - Geniþ Açý (Tekrar) 02:20 - Zonguldak'ta Ramazan (Tekrar) Pusula TV, Teledünya 131'inci Kanal'dan yayýn yapýyor. Ýnternetten izlemek için:

2 9 Temmuz 2015 Perþembe 5 metre yükseklikten düþen tente ustasý yaralandý Zonguldak'ta, tek katlý kafenin üstündeki arýzalý tenteyi tamir ederken dengesini kaybederek düþen usta 43 yaþýndaki Kamil Aydemir yaralandý. Olay, dün saat sýralarýnda Meþrutiyet Mahallesi Gazipaþa Caddesi'ndeki Camlý Köþk Kafe'de meydana geldi. Tente ustasý Kamil Aydemir, yazýn güneþten, kýþýn kötü hava koþullarýndan korunmak için kafenin üst tarafýna monte edilen arýzalý tenteyi tamir etmek istedi. Kafenin içine koyduðu merdivene çýkýp pencereden dýþarýya sarkarak tentenin motorunu tamir ederken dengesini kaybeden Aydemir, yaklaþýk 5 metre yükseklikten yere düþtü. Yaralanan Aydemir için ambulans çaðýrýldý. Bu sýrada bir kiþi güneþten etkilenmemesi için Aydemir'e þemsiye tuttu. Gelen saðlýk ekibinin müdahalesinden sonra Aydemir, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan Aydemir'in saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Þerafettin Turpcu, milletvekili olarak ilk soru önergesini verdi. Milletvekili Turpcu, Zonguldak'taki termik santrallarla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'a sorular yöneltti. Turpcu'nun soru önergesi þöyle: "1- Zonguldak ve çevresinde kurulu bulunan, iþletme halinde olan kaç termik santral bulunmaktadýr? Zonguldak ilimizde toplam kaç Mw gücünde ve toplam kaç adet daha termik santral kurulmasýna izin verilmesi planlanmaktadýr? Bu konuda Bakanlýðýnýzýn politikasý nedir? Zonguldak ilimize yeni termik santral kurma talebi bulunan þirketler -varsa- hangileridir, hangi bölgeye kurulmasý planlanmaktadýr? Muslu-Çatalaðzý arasýnda 3-5 kilometre arayla 3 tane termik santral olduðu göz önüne alýndýðýnda burada yaþayan insanlarýmýzýn yaþadýðý olumsuzluk göz önüne alýnmakta mýdýr? 2- Zonguldak'ta bulunan termik santrallerin ilimizin doðal hayatýna, hava kirliliðine ve insanlarýmýzýn saðlýðýna yönelik etkilerini inceleyen bir çalýþma yapýlmýþ mýdýr? Yapýlmýþ ise sonuçlarý nelerdir? Zonguldak'ta alkol aldýktan bir süre sonra tartýþan iki kiþiden biri dereye düþtü, diðeri ise yol kenarýnda baygýnlýk geçirdi. Alkollü vatandaþlarý gören mahalle sakinleri ise, saðlýk ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bazý mahalleliler ise, "Koca adam içmesin" diye duruma tepki gösterdi. 3- Zonguldak'ta kurulacak bir termik santral için baðýmsýz kurumlarca (Jeoloji Mühendisleri Odasý, Maden Mühendisleri Odasý, üniversiteler, MTA vb.) desteklenmiþ fizibilite raporlarýna baþvurulmasý düþünülmekte midir? 4- En önemli gereklilikler arasýnda yer alan bölge halkýnýn ve sivil toplum örgütlerinin görüþleri ve önerileri süreç içerisinde ne kadar dikkate alýnmaktadýr? 5- Zonguldak'ta ve Türkiye'nin diðer illerindeki termik santrallerde yakýtlar yerli kaynaklardan mý saðlanmaktadýr, yoksa ithal ürünler vasýtasýyla mý gerçekleþtirilmektedir? Ýthal ürün ile yakýt temini yapan santraller varsa bunlarýn ithal ürün tercih sebebi nedir? Ya da yerli kömüre dayalý kurulan Termik santraller daha sonra nasýl olup da ithal kömüre yönelmiþlerdir? Bu baðlamda ithal girdiye dayalý enerji kaynaklarý terk edilerek yeni bir kömür politikasýyla, ihtiyaçlarý yerel kaynaklardan saðlamak için TTK'ya yatýrým yapmayý, desteklemeyi ve yeniden yapýlandýrmayý düþünüyor musunuz? 6- Yapýlmasý planlanan termik santrallerin çevre koruyucu önlemleri ile ilgili çalýþmalar öncelikli midir? Mevcut santrallerde atmosfer üzerinde Diðer mahalleli ise, "Tabii müdahale edilecek" diyerek tepki gösterenlere kýzdý. Kozlu ilçesine baðlý Ýhsaniye Mahallesi giriþinde yol kenarýnda alkol aldýðý iddia edilen 43 yaþýndaki Emrullah K. ile 29 yaþýndaki Ahmet E., bir süre sonra tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn ardýndan Emrullah K. dereye düþerken, Ahmet E. de alkol aldýklarý yerde baygýnlýk geçirdi. Mahalle sakinleri ise 112 saðlýk ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri dereye inerek Emrullah K.'ye müdahalede bulundu. ÖNCE TEÞEKKÜR ETTÝ, SONRA DÝRENDÝ Aþýrý alkollü olduðu için zaman zaman ekiplerin sorularýna yanýt veremeyen Emrullah K., saðlýk ekiplerine yanýna geldikleri için teþekkür etti. Derede ilk müdahalesi yapýlan Emrullah K., sedyeye BAÞYAZI AZI Atilla ÖKSÜZ Kaldýrýn popolarý! olumsuz etki oluþturan maddelerin tutulmasý için kullanýlan sistemler nelerdir? Bu sistemlerin modernizasyon seviyesi nedir? 7- Filtreleme iþlemine tabi santrallerin denetim ve kontrolü ne sýklýkla ve hangi titizlikle yapýlmaktadýr? Bu filtrelerin kalitesi, kullaným þekli, kullaným periyotlarý nasýl ve ne þekilde denetim altýndadýr? 8- Filtreleme yapmasý gerektiði halde filtrelemeyi yapmayan, gerektiði þekilde yapmayan Sarhoþlarýn kavgasý derede bitti! SADECE GÝRÝÞÝMCÝLERE UYGUNDUR Bir yýllýk marka danýþmanlýðý. Mesleki eðitimini ücretsiz kurs ve seminerler alarak uluslararasý kariyer ve ayda TL arasý gelir elde etme imkaný. TEL: (0.507) konularak yol kenarýna çýkartýldý. Elleriyle saðlýk ekiplerini engellemeye çalýþan Emrullah K., sedyeden kurtulmak için dakikalarca direndi. Alkollü vatandaþ ambulansa bindirilene kadar dirense de hastaneye kaldýrýldý. Alkollü vatandaþlarý tanýmadýklarýný ifade eden mahalle sakinleri ise, duruma tepki gösterdi. Saðlýk ekiplerine direnen Emrullah K.'yi gören bir mahalle sakini, "Koca adamlar. Ýçmesinler" diye tepki gösterdi. Baþka bir mahalle sakini de, tepki gösteren mahalleliye tepki göstererek, saðlýk ekiplerinin müdahale etmesi gerektiðini söyledi. Bu sýrada baygýn olarak yatan Ahmet E. de ilk müdahalesinin ardýndan ambulansa alýndý. Alkollü vatandaþlar Atatürk Devlet Hastanesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, hayati tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. (ÝHA) ve bakýmlarýný aksatarak çevre koruma önlemlerini takip etmeyen operatör þirketlerin karþýlaþtýðý cezai iþlemler nelerdir? Son 10 yýlda bu nedenlerden cezai iþlem görmüþ kaç firma vardýr ve ne tür cezalar uygulanmýþtýr? Bu cezalarýn caydýrýcýlýðý ve etkinliði üzerine bir çalýþma var mýdýr? Bu yaptýrýmlarýn olumlu sonuçlarýný ortaya koyan çalýþmalar var mýdýr? 9- Termik santrallerin Türkiye'nin enerji politikasýndaki yeri nedir? Önümüzdeki yýllardaki payýnýn ne olacaðý hesaplanmaktadýr? Termik santraller konusunda dünyadaki ileri teknolojiler nasýl takip edilmektedir? Bu konuda yani mevcut termik santrallerin çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi konusunda bir master plan var mýdýr?" Konuyu geçtiðimiz günlerde gündeme getirdik. Çatalaðzý'ndaki termik santrallerin bacalarýnýn karþýsýndan üç saatlik canlý yayýn yaptýk. Konuyu tartýþmaya, tartýþtýrmaya devam edeceðiz. Bu baðlamda Þerafettin Turpcu'ya da teþekkür ederiz. Zonguldak'ta yaþayan pek çok kiþi ne yaþadýðýnýn farkýnda olmasa da durum vahim Bakan Bey'in yanýtýna gelince Yanýt verdikten sonra üzerinde konuþmak daha doðru olacak. Ancak bu iþler siyasi karar. Zonguldaklýlar da bir zahmet popolarýný kaldýrabilirlerse, kent olarak derdimizi daha iyi anlatabiliriz. Ve tüm belediye baþkanlarý Bir-ikisi deðil. Hepsi. Tüm belediye baþkanlarý Çýkýn ortaya. Artýk sabýr taþtý. Hep birlikte çýkýn ortaya. Ortak bir deklarasyon yayýnlayýn. Kaçmayýn. Yan çizmeyin. Kelime oyunu yapmayýn. Ve iktidardakiler Yani yeni hükümet kuruluncaya kadar hala iktidar olanlar. Siz niye susuyorsunuz. Siz bu kentin evladý deðil misiniz? Pusula olarak konunun takipçisiyiz. Takip etmeyenlerin de takipçisiyiz! Teþekkürler Þerafettin Turpcu Teþekkürler Kadir Orhan... Teþekkürler Adnan Akgün Teþekkürler Berran Aydan Ve duyarlý olan herkes... ISSN X PUSULA Günlük Siyasi Gazete Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006 A.R.T. Ajans Basýn Yayýn Ýletiþim Adýna Sahibi Ali Rýza TIÐ Genel Yayýn Yönetmeni Atilla Öksüz Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Sayfa Editörü Muhabirler Düzeltmen Hukuk Danýþmaný Çaycuma Temsilciliði: Belediye Ýþhaný Kat: 1 No: 116 Tel: Gazetemiz, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ne uyar. Yönetim Merkezi: Gazipaþa Cad. Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5 No: 8 ZONGULDAK Tel : Faks : Temmuz 2015 Perþembe Yýl: 10 Sayý: 2812 Yayýn Koordinatörü Aydýn Arslanyýlmaz : Ýlknur Yýlmaz Ýpekçi : Emre Acar : Osman Sav Suat Özger Öznur Güneþ Yeliz Alagöz Ateþ Cüneyt Özfidan : Elvin Kaya Çöl : Av. Aykut Boran Basým Yeri: A.R.T. Ajans Basýn Yayýn Ýletiþim Ontemmuz Mah. Alparslan Sk. Acýlýk Cd. No: 72 ZONGULDAK Yýllýk Yayýnlý Abone: TL+KDV Günlük Yerel Süreli Yayýn

3 Kaçak maden ocaðýndaki göçükte mahsur kalan iþçiden ilginç bahane: 9 Temmuz 2015 Perþembe Çuvaldýz Maden iþçisi Çayýrlý, ormanda mantar toplarken ocaðý gördüðünü, merak ettiði için girdiðini iddia etti. Ali Rýza TIÐ 'Mantar toplarken, meraktan içeri girdim' Zonguldak'ta kaçak maden ocaðýnda çalýþýrken önceki gün meydana gelen göçükte mahsur kalan Alaattin Çayýrlý, göçüðün yaklaþýk 1,5 saatte açýlmasýyla ocaktan kurtarýlmýþtý. Maden iþçisi Çayýrlý, ormanda mantar toplarken ocaðý gördüðünü, merak ettiði için içine girdiðini iddia etti. Zonguldak'ta kaçak maden ocaðýnda çalýþan 38 yaþýndaki Alaattin Çayýrlý, göçükte mahsur kaldý. Çayýrlý, önündeki göçüðün yaklaþýk 1,5 saatte açýlmasýyla ocaktan kurtarýldý. Maden iþçisi Çayýrlý, ormanda mantar toplarken ocaðý gördüðünü, merak ettiði için girdiðini iddia etti. Rat Mahallesi Güntepe Sokak'taki kaçak maden ocaðýnda önceki gün saat sýralarýnda göçük meydana geldi. Cinsel istismar sanýðý: 'Niyetliyim, oruçluyum' Zonguldak'ta, 15 yaþýndaki Suat K.'ya, 5 yaþýndaki kýza cinsel istismarda bulunmaktan verilen 8 yýl 4 aylýk hapis cezasýný Yargýtay, çocuða yönelik cinsel istismar suçunu düzenleyen TCK maddesindeki deðiþiklik nedeniyle Rahatlamak için atýþ yaparken arkadaþýný öldüren sanýða müebbet istendi Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde cinsel istismar davasýnda 6 yýl hapis cezasý almasýndan sonra rahatlamak için av tüfeði ile atýþ yaparken arkadaþý 43 yaþýndaki Hasan Karakuþ'u vurup öldüren 26 yaþýndaki Murat Aktaþ'ýn yargýlanmasýna baþlandý. Tutuklu sanýk Aktaþ, "Kasten vurmuþ deðilim. Orada baþkasýný vursam, benim suçumu üstlenecek kadar beni çok severdi" dedi. Olay, geçen 30 Ocak'ta ilçeye baðlý Gebe Köyü'nde ormanlýk alanda meydana geldi. Tutuksuz yargýlandýðý cinsel istismar davasýnda 6 yýl hapis cezasý alan ve Yargýtay süreci nedeniyle tutuklama kararý verilmeyen Murat Aktaþ, arkadaþlarý Erdem G. ve Hasan Karakuþ ile ormanlýk alana giderek birlikte alkol aldý. Murat Aktaþ, Hasan Karakuþ'un, "Ateþ edersen rahatlarsýn" diyerek verdiði tüfekle atýþ yapmak istedi. Ýddiaya göre geri tepmesiyle Aktaþ'ýn kontrolünü kaybettiði tüfekten çýkan saçmalar Hasan Karakuþ'a isabet etti. Hasan Karakuþ öldü. Tutuklanan Murat Aktaþ, 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde, "kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasý istemiyle yargýlandýðý davada Göçük sýrasýnda ocakta bulunan evli ve 3 çocuk babasý Alaattin Çayýrlý, dýþarý çýkmak istediðinde çýkýþa 20 metre kala tavan göçmesi sonucu toprakla dolduðunu fark etti. Eve gitmeyince meraklanan eþi ve çocuklarý, Alaattin Çayýrlý'nýn arkadaþlarýný arayarak nerede olduðunu sordu. Ocak önüne gelen arkadaþlarý, göçük olduðunu fark etti. Arkadaþlarý, tavan çökmesi sonucu oluþan toprak yýðýnýný açarak karþý tarafta bulunan Çayýrlý'yý bozdu. Yeniden hakim karþýsýna çýkan ve "Ben niyetliyim, oruçluyum. Yapmadýðým suçu bana yüklediler" diyerek kendisini savunan tutuklu sanýðýn cezasý, yeni yasa kapsamýnda 4 yýl 5 ay 10 güne düþürüldü. yaklaþýk 1,5 saat süren çalýþmanýn ardýndan kurtardý. Bu sýrada olay yerine polis, saðlýk, ve AFAD ekipleri geldi. Saðlýk kontrolünden geçirilen Alaattin Çayýrlý, yakýndaki evine giderek ailesini gördü. Üzerini deðiþtiren Çayýrlý, daha sonra ocak önüne gelerek polise ifade verdi. Gazetecilerin sorularýný cevaplayan Çayýrlý, kaçak ocakta çalýþmadýðýný ve ormana mantar toplamaya geldiðini ileri sürerek þöyle konuþtu: "Merak ettim burayý, girdim. 10 Nisan 2008'de Köroðlu Köyü'nde meydana gelen olayda Suat K., iddiaya göre, bisiklete bindirme bahanesiyle ormana götürdüðü A.K.'ya cinsel istismarda bulundu. Olayý gören komþularý N.D.'nin þikayeti üzerine Suat K. hakkýnda, "çocuðun cinsel istismarý" suçundan dava açýldý. Zonguldak 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargýlanan Suat K.'ya, önce küçük kýzýn beden ve ruh saðlýðýnýn bozulduðu yönündeki Adli Týp Kurumu raporu doðrultusunda 15 yýl hapis cezasý verildi. Bu ceza, sanýðýn suç tarihinde 18 yaþýndan küçük olmasý ve duruþmalardaki iyi hali gözetilerek 8 yýl 4 aya düþürüldü. Sanýk hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý. YARGITAY BOZDU Ancak Yargýtay, sanýk avukatýnýn baþvurusu üzerine kararý bozdu. Yargýtay, geçen yýl Haziran ayýnda çocuða karþý iþlenen cinsel suçlarý düzenleyen TCK 103'üncü maddedeki deðiþiklik kapsamýnda dosyanýn yeniden görüþülmesine karar verdi. "NÝYETLÝYÝM, ORUÇLUYUM" 4 ay önce yakalanarak tutuklanan Suat K., yerel mahkemede yeniden hakim karþýsýna çýktý. Son sözü sorulan hakim karþýsýna çýktý. Olayýn kazayla meydana geldiðini ileri süren sanýk Aktaþ, þöyle dedi: "Tüfeðin patlamadýðýný fark edince, ateþ almadýðýný söyledim. Hasan Karakuþ yanýma gelerek tüfeðe bir þeyler yaptý. O an arkamdan ne yaptý, bilmiyorum, ama av tüfeði ateþ aldý. Daha sonra ateþ ettiðimde tüfek saða-sola beni savurdu. Herkes arkamda dururken maktulün aðaçlarýn oraya geçtiðinin farkýnda deðildim. Sol tarafýma nasýl geçti, bilmiyorum. Kasten vurmuþ deðilim. Orada baþkasýný vursam, Hasan Karakuþ benim suçumu üstlenecek kadar beni çok severdi. Beni ne kadar çok sevdiðini bütün köy bilir." Murat Aktaþ'ýn tutuksuz yargýlanan arkadaþý Erdem G. Ýse, "Murat, Hasan'a dönüp ateþ etti. Murat'ýn omzuna vurup tüfeði elinden aldým. Hasan'ýn yere düþtüðünü gördüm. Daha sonra da hastaneye götürdük. Onlar baba ve oðul gibiydi. Aralarýnda sorun var mýydý, bilmiyorum. Ben azmettirici deðilim. Olayla alakam yok" dedi. Mahkeme heyeti, sanýðýn tutukluluk halinin devamýna karar vererek duruþmayý erteledi. (DHA) Kimin olduðunu da bilmiyorum. Tavandan bir tane tahta kýrýldý. Bende tekrar onardým ve dýþarý çýktým. Burada çalýþmýyorum. Mantar toplarken, merak ettim ve girdim." TTK tahlisiye ekipleri de ocaða gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, ocak önündeki çalýþmasýnýn ardýndan Alaattin Çayýrlý'yý ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürdürülüyor. (DHA) sanýk, "Ben niyetliyim, oruçluyum. Þimdiye kadar hiç býrakmadým orucumu. Yapmadýðým bir suçu bana yüklediler. Benim hayatýmý kararttýlar. Þu anda 22 yaþýndayým. 15 yaþýmda bu iftirayý attýlar. Ben bu suçu yapmadým. Allah da þahidim olsun" dedi. Sanýk avukatý da TCK'daki söz konusu deðiþikliðin müvekkili lehine olduðunu, buna göre yeniden hüküm kurulmasýný istedi. CEZASI DÜÞTÜ Mahkeme heyeti, "çocuðu cinsel yönden istismar eden kiþi 8 yýldan 15 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Cinsel istismarýn sarkýntýlýk düzeyinde kalmasý halinde 3 yýldan 8 yýla kadar hapis cezasý verilir" þeklindeki düzenleme kapsamýnda eyleminin sarkýntýlýk düzeyinde kaldýðý kanaatine vardýðý sanýða önce 8 yýl hapis verdi. Ceza, sanýðýn 18 yaþýný doldurmamýþ olmasý ve duruþmalardaki iyi hali nedeniyle 4 yýl 5 ay 10 güne düþürüldü. Kararý duyan sanýk, "Allah sizden razý olsun" diyerek mahkeme heyetine teþekkür etti ve aðlayarak jandarmalar eþliðinde salondan çýkarýldý. Sanýðýn, Ýnfaz Yasasý kapsamýnda 8 ay sonra tahliye edileceði bildirildi. (DHA) Bu sefer 'kýble'yi þaþýrdý Zonguldak Belediye Meclisi'nin AK Parti Grubu, önceki gün Ýncivez'deki heyelanlý bölgenin ranta açýlmasý ve Dedeman Otel'in önündeki imar yoluna yapýlan binalarla ilgili imar deðiþikliði konusunda çok kötü bir sýnav verdi. Ýmar Komisyonu'nda baþka, Meclis'te baþka tavýr sergilendi. Koca koca adamlara bu tavýr hiç yakýþmadý. Hele hele Abdullah Karagüzel'e hiç yakýþmadý. Demirlerin olayýnda "kývýrayým" derken, Ýncivez'deki heyelanlý bölgede yapýlacak deðiþiklik için de kývýrmak zorunda kaldý. Abdullah Aðabey Seni sever, sayarýz. Ama bu sefer kýbleyi þaþýrdýn. Allah daha fazla þaþýrtmasýn Bu konuda AK Parti Ýl Baþkaný Zeki Tosun'a hiçbir þey söylemiyoruz! Çünkü onun mazereti var! Onu anlýyoruz! Ama seni anlamýyoruz! Muhteþem bir öneri Zonguldak'ý yönetenler Bir-iki gün içinde Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nýn kapalý tribünü yýkýlacak. Yeni tribün için projenin yapýlmadýðý, ihalesinin gerçekleþtirilmediði iddiasý var. Bana sorarsanýz, bir proje yapýlmýþsa, onu da kaldýrýp çöpe atýn. Önce gelecekte buraya stat yapýlacakmýþ gibi muhteþem bir kapalý tribün projesi yapalým. Ve burada localarda olsun. Localarý kiralayýp, kulübe gelir temin edelim. Diyeceksiniz ki: "Tribünleri nasýl yapacaðýz?" Onun formülünü de buldum. Þöyle yapacaðýz Zonguldak'ta iki büyük santral var. O iki santralin yetkililerini çaðýracaðýz. Kapalý tribünleri bu iki firmaya pay edeceðiz. Bir tarafý "Eren Tribünü", diðer tarafý "Elsan Tribünü" olacak. Sonra kale arkasýndaki portatif tribününü de ayný þekilde yapabiliriz. Biliyorsunuz, bu harcamalarý þirketler vergiden düþüyor. Devlet, Zonguldak'a yatýrým yapmadýðý için, bu þirketlerin boþu boþuna vergi vermesine de gerek yok. Biz vergiyi peþin alalým. "Deplasmana gideceðiz para, futbolcuya para " diye þirketlerimizin kapýsýna gitmeyelim. Onlara böyle ciddi yatýrýmlar yaptýralým. Mesela, Erdemir Tribünü Mesela, Kardemir Tribünü Mesela, Çanakcýlar Tribünü Mesela, Yurtbay Tribünü Mesela, Emko Tribünü Mesela, Ýsmail Recai Þanlý Tribünü Mesela, Erdoðan Demir Tribünü "Ýþadamlarýnýn durumu iyi deðil. Þimdi bu kadar para veremezler" derseniz, baþka formüller de var. Bazý kamu kurumlarýnda ve belediyelerde ihaleli iþlerden ne iþler çýkýyor? Bu kurumlarýmýz, bir yýl diþlerini sýkýp, yaptýklarý ihalelerden kendilerine "çýkma" yapmasalar, bir yýl "çýkma"lar Zonguldak Kömürspor'a aktarýlsa, biz Süper Lige uçarýz. Mesela, asfalt ihalesi 1 milyon 800 bin TL'ye ihale edilmiþ. "Dosyada eksik var" diye ikinci sýradaki 2 milyon 800 bin TL teklif eden firmaya kalmýþ. Ýhale iptal edilmesi gerekirken, edilmemiþ. Al sana 1 milyon TL'lik bir kaynak Nasýl fikir ama? Böyle ne iþler var Kozlu'da, Çaycuma'da Bizim bildiðimiz bunlar. Kim bilir, bilmediðimiz ne kadar rant var?

4 9 Temmuz 2015 Perþembe Þehrin göbeðinde çöp daðlarý oluþtu Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi'ne baðlý Soðuksu semtindeki Maliye Eðitim Tesisleri karþýsýnda bulunan alanda adeta çöp daðlarý oluþtu. Sýcaklar nedeniyle pis koku etrafa yayýlýrken, vatandaþlar Zonguldak Belediyesi'ne tepki gösteriyor. Vatandaþlar, "Burada biriken çöpler hastalýða davetiye çýkarýyor. Her taraf mikrop yuvasý. Sýcaklar nedeniyle etrafa pis koku yayýlýyor. Pencerelerimizi açamýyoruz. Þehrin göbeðinde belediye hizmetlerinden mahrum yaþýyoruz. Nerede Zonguldak Belediyesi? Yeter artýk, yollar köstebek yuvasý gibi, çöpler toplanmýyor. Belediye asli görevlerini bile yerine getiremiyor" dediler. (Haber Merkezi) Çaycuma'da Kur'an kurslarýna büyük ilgi var Çaycuma Ýlçe Müftülüðü'nün açtýðý 4-6 Yaþ Okul Öncesi Kur'an Kurslarýna öðrencilerden ve velilerden büyük raðbet var. 4-6 Yaþ Okul Öncesi Ensar Kur'an Kursu baþta olmak üzere ilçe merkezi, belde ve köylerde olmak üzere 11 Kur'an kursunda yaklaþýk 200 civarýnda minik eðitim görüyor. Çaycuma Ýlçe Müftüsü Mahmut Arcaklýoðlu, kurslarla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýlçemizde 11 adet Kur'an kursumuza 200 civarýnda minik yavrumuz devam ediyor. Öðrencilerimiz ve velilerimiz ile halkýmýz okul öncesi bu kurslara destek veriyorlar ve büyük ilgi gösteriyorlar. Çocuklarýmýzý yetiþtiren 4-6 yaþ belgesine sahip Kur'an kursu öðreticilerimiz büyük özveri ile çalýþýyorlar, kendilerini tebrik ediyorum. Kur'an eðitimi ve dini eðitim için çok önemli bir yaþ olan bu çaðdaki çocuklarýmýza dini ve sosyal dersler öðrencilere sevdirilerek öðretildiði takdirde ahlaklý ve kaliteli nesiller yetiþecektir. Bunun gayreti içerisindeyiz" dedi. (Haber: Yeliz Alagöz Ateþ) Ereðli Özel Anadolu Hastanesi, 2 uzman doktoru kadrosuna kattý Ereðli Anadolu Hastanesi, kadrosuna aldýðý iki yeni doktorla da hizmet aðýný biraz daha geniþletti. Anadolu Hastanesi'nde kýsa süre sonra göreve baþlayacak olan bölgenin baþarýlý ve güler yüzlü Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Funda Gören Ketenci ve Ortopedi Uzmaný Op. Dr. Ýlter Güvenç de Ereðli Anadolu Hastanesi ailesine katýldý. Doktor Ketenci ve Güvenç'le yapýlan protokollerin ardýndan 16 Temmuz 2015 tarihinden sonra hasta kabulünü baþlayacak. Hastane Genel Müdürü Þahin Elçi; "Hastanemiz her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor. Ereðli ve bölge halkýmýza þimdiden hayýrlý olsun. Önümüzdeki zamanlarda da yenilikler artarak devam edecektir" dedi. Anadolu Hastane Baþhekim Op. Dr. Ercan Yalçýn da, imzalanan protokollerin ardýndan doktorlarýn ilçeye ve bölgeye hayýrlý olmasýný diledi. Bu arada, hizmet aðýný ve kadrolarýný her geçen gün arttýrýp yenileyen Anadolu Hastanesi'nde önümüzdeki günlerde Ereðli'nin tanýnmýþ ve önde gelen doktorlarý da bünyesine katýlacaðý gelen bilgiler arasýnda. (Haber Merkezi) HEMA Amasra Ýþletmesi'ndeki maden iþçilerinin eylemine destek veren Mutlu: 'Sonuç alýnýncaya kadar mücadelemiz sürecek' Hema A.Þ. Amasra Kömür Ýþletmesi'nde 3 gündür eylem yapan maden iþçilerine destek veren Genel Maden Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu, "Ýþçilerimizin yaptýðý her eylemde bizler onlarýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Ýþverene sesleniyorum: Gelsinler, iþçilerimizin huzurunda bu iþi çözelim. Bu sorun çözülmediði sürece dalga dalga büyüyecek ve sonuç alýnýncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. HATTAT Holding'e ait Hema A.Þ. Amasra Kömür Ýþletmesi'nde ve taþeron þirket DENFA'da çalýþan 306 maden iþçisinin 6 Temmuz 2015 tarihinde ocaða inmeyerek baþlattýklarý iþ býrakma eylemi sürüyor. Madenciler, 11 Eylül 2014 tarihinde 6552 sayýlý Ýþ Kanunu'nda yapýlan deðiþikliðin TBMM'de onaylanarak yürürlüðe giren "taþkömürü ve linyit iþletmelerinde yeraltýnda çalýþan iþçilerin maaþý 2 asgari ücretten aþaðý olamaz" kanun maddesine istinaden Ýþ Kanunu'nun 34'ncü maddesini dayanak göstererek, 2 asgari ücret tutarýnda çýplak maaþ ödemesine uymayan HATTAT Holding'e ait HEMAAmasra Kömür Ýþletmesi'nde sabah vardiyasýnda ocaða inmeyerek iþ býrakma eylemi baþlatmýþlardý. Eylemin 3'üncü gününde de iþletmeye ait Tarlaðzý-1 Nolu Kuyu, Kazpýnarý 2 Nolu Kuyu, Amasra 3 Nolu Kuyu'da çalýþan, sadece iþ güvenliði gereði girmesi zorunlu olanlar dýþýnda kalan yaklaþýk 300 iþçi ocaða inmiyor. Ýþçiler, konu ile ilgili olarak mahkeme kararý olmasýna raðmen kendilerine ödenmeyen çift asgari ücret ile 10 aylýk geriye dönük kazanýlmýþ haklarýnýn ödenmesini istiyor. Ýþletme binasý önünde çadýr kuran maden iþçilerini Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) yalnýz býrakmýyor. GMÝS Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu ile Genel Mali Sekreteri Adnan Týska, GMÝS Amasra, Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Merkez Servisleri Þubelerinin yöneticileri, eylemlerini sürdüren maden iþçilerinin yanýndaydý. Burada bir açýklama yapan GMÝS Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu, þöyle konuþtu: "Ýyi niyet çerçevesinde 'iþveren tarafý belki bir adým gelir' diye 10 aydýr sustuk. Ancak iþveren tarafý iþçilerin hakký olan ve devletin çýkarmýþ olduðu iki asgari ücret ile ilgili yasayý uygulamamak için elinden gelen ne ise yaptý. Þirket ile toplu sözleþme görüþmelerimizde 1 hafta sonra grev yapma hakkýmýz doðuyordu. Ýþçilerimiz sabýrlarý taþtýðý için, artýk beklemeye tahammülleri olmadýðý için Ýþ Kanunu'nun 34'üncü maddesine dayanarak alacaklarýnýn ödenmemesinden kaynaklanan nedenlerle haklarýný kullanýyorlar. GMÝS Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu ile Genel Mali Sekreter Adnan Týska, GMÝS Amasra, Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Merkez Servisleri Þubelerinin yöneticileri, eylemlerini sürdüren maden iþçilerine destek verdi. Burada çalýþmaktan kaçýnma hakkýný kullanmak söz konusudur, grev deðildir. Ýþçilerimizin yaptýðý her eylemde bizler onlarýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Ýþverene buradan tekrar seslenmek istiyorum: Gelsinler, iþçilerimizin huzurunda bu iþi çözelim. Burada yýllardýr çalýþma barýþý içinde bir çalýþma sistemi vardý. Amasra'ya yatýrým yapan Hattat'a biz bu yatýrýmlar için teþekkür ettik. Bu yatýrýmlarýný devam ettirmek istiyorsa, Amasra halkýyla, maden iþçisiyle, Bartýn ve Zonguldak halkýyla iyi geçinmeliler. Biz iþimize, iþyerimize zarar vermeyi hiç düþünmedik, düþünmeyeceðiz. Ama haklarýmýzý alana kadar yasal bütün yollarý da deneyeceðimizden hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Ýki asgari ücret ödenmediði sürece masaya oturmamýz söz konusu olamaz. Konuyu bakanlýklara ve Türk- Ýþ'e taþýyoruz. Þu anda Genel Baþkanýmýz Ahmet Demirci ve Genel Teþkilat Sekreterimiz Satýlmýþ Uludað Ankara'da. Hem TTK toplu iþ sözleþmemiz ile ilgili görüþmeler yaparken, hem de Hattat þirketinde yaþanan bu sorunu gerekli mercilere ulaþtýrmak için çaba sarf ediyorlar. Burada da eylem devam ediyor. Bu sorun çözülmediði sürece dalga dalga büyüyecek ve sonuç alýnýncaya kadar devam edecek. Arkadaþlarýmýz bunda kararlý. Bizler de arkadaþlarýmýzýn daima yanýndaydýk, yanlarýnda olmaya devam edeceðiz." (Haber Merkezi) Genç MÜSÝAD'lýlar iftarda bir araya geldi Genç MÜSÝAD Zonguldak Þubesi, MÜSÝAD Genel Merkez, Bolu, Düzce ve Ereðli Genç MÜSÝAD Þubeleri baþkan ve yöneticilerini Zonguldak'ta iftar programýnda bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte konuþan Genç MÜSÝAD Zonguldak Þube Baþkaný Muhterem Sayýlý, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin ve Genç MÜSÝAD'ýn önemine deðinerek, yapýlan ve yapýlacak etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Ramazan ayýnýn anlamýna uygun þekilde bir araya gelerek istiþarelerde bulunmak istediklerini ifade eden Baþkan Muhterem Sayýlý, "Güzel istiþarelerde bulunulan iftar programýna katýldýklarýndan dolayý Genç MÜSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Yasir Bayramoðlu, Düzce Genç MÜSÝAD Baþkaný Ömer Levent Bilgin, Bolu Genç MÜSÝAD Baþkaný Mehmet Aydýn ve Ereðli Genç MÜSÝAD Baþkaný Can Buzoðlu ile ekiplerine teþekkür ediyoruz. Amacýmýz ülkemizin geliþmesine katkýda bulunmak. Genç MÜSÝAD Þubesi oluþturulduðunda beri bir takým faaliyetlerde bulunduk, bulunmaya da devam edeceðiz. Amacýmýz ülkemizin geliþimine katkýda bulunmak. Bu doðrultuda elimizden geleni yapacaðýz" dedi. (Haber Merkezi)

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı