Turpcu, termik santralleri sordu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turpcu, termik santralleri sordu"

Transkript

1 Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu vakit, belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak? Zonguldak'ýn büyükþehir olduðunu varsayalým, þu andaki belediye19 mahalleye hitap ederken, 20 mahalle ve 24 köyün sorunlarýný nasýl çözecek?" diye konuþtu. 5 te Tosun: CHP ile koalisyon olabilir 9 da 'Saðlýk ve doða' ÇATES'in ek termik santral projesini deðerlendiren Çakan, önceliðini açýkladý: ÇATES'in ek santral projesinin insan saðlýðýna ve doðaya zarar vermemesi gerektiðini ifade eden MHP Zonguldak Milletvekili Zeki Çakan, "Zonguldak'a yatýrýmýný yapacak olan herkes yatýrýmýný yapsýn. Ancak özellikle Zonguldak'ýn hava kirliliði ve toz yönünden zarar göreceði, bölgede oturanlarý rahatsýz edecek, onlara kötü havayý solutacak ise, bunun için gerekli önlemler ve tedbirler alýnmadýkça, buna karþý olduðumuzu belirtmeliyim" diye konuþtu. Haber: Cüneyt Özfidan / 6 da Zeki Çakan Turpcu, termik santralleri sordu CHP Zonguldak Milletvekili Þerafettin Turpcu, milletvekili olarak ilk soru önergesini verdi. Milletvekili Turpcu, Zonguldak'taki termik santrallarla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'a sorular yöneltti. Atilla Öksüz ün köþesi 2 de PUSULA R 9 Temmuz 2015 Perþembe Fiyatý: 25 Kr. Günlük Siyasi Gazete Yeni aldýðý evinin önünde hummalý çalýþma var Akdemir çalýþýyor! Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir'in stat üstünde yeni aldýðý evin önünde baþlatýlan yol, çevre düzenlemesi ve çocuk parký çalýþmasý hýzla devam ediyor. Baþkan Muharrem Akdemir gelinceye kadar böylesi bir çalýþma görmediklerini belirten komþularý ise durumdan oldukça memnun. Zonguldak'ýn farklý noktalarýnda pek çok sorun olmasýna karþýn belediyeden olumlu yanýt alamayan vatandaþlarýn özellikle sosyal medyada, "Baþkan bizim mahalleye taþýnsýn" yorumlarý dikkat çekiyor. Yaklaþýk 400 bin liraya mal olacak çalýþmalarýn ardýndan Akdemir'in evinin ve komþu dairelerin fiyatlarýnýn artmasý bekleniyor. Baþkan Akdemir'in evinin önüne gösterdiði özeni diðer mahallelerin daha acil sorunlarýna ne zaman göstereceði merak ediliyor. Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir'in yeni aldýðý evin önünde yaptýrdýðý yol, çevre düzenlemesi ve çocuk parkýyla ilgili çalýþma partisi CHP içinde de tartýþma konusu oluyor. Belediye Baþkan Akdemir, her ne kadar eleþtirileri kabul etmese de, bugüne kadar yapýlmayan çalýþmalarýn Akdemir daire aldýktan sonra baþlamýþ olmasý komþularýný da memnun ediyor. Göçükte kalan iþçi: 'Mantar toplarken, meraktan girdim' Zonguldak'ta kaçak maden ocaðýnda çalýþýrken önceki gün meydana gelen göçükte mahsur kalan Alaattin Çayýrlý, göçüðün yaklaþýk 1,5 saatte açýlmasýyla ocaktan kurtarýlmýþtý. Çayýrlý; "Merak ettim, girdim. Kimin olduðunu da bilmiyorum. Tavandan bir tahta kýrýldý. Onardým, dýþarý çýktým. Burada çalýþmýyorum. Mantar toplarken, merak ettim ve girdim" diye konuþtu. 3 te ÇATES zehirliyor! Muharrem Akdemir Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'ndan 350 milyon Dolar'a Elsan tarafýndan alýnan ve gruba baðlý Bereket Enerji tarafýndan iþletilen Çatalaðzý Termik Santrali (ÇATES), çevreyi kirletmeye devam ediyor. Çatalaðzý'ndan vatandaþlarýn gönderdiði fotoðraflar, kirliliðin hangi boyutlarda olduðunu net bir þekilde ortaya koyuyor. Vatandaþlar, "Bereket Enerji, daha 300 megawat santrali doðru düzgün iþletemiyor. Yapmayý planladýklarý 650 megawat santrali nasýl iþletecekler? Eðer ÇATES gibi yapacaklarsa, biz burada nasýl yaþayacaðýz?" diyorlar. Zonguldak Valiliði, Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü'nün duruma müdahale etmesi bekleniyor. Selim Demir için bu akþam mevlit okutulacak Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Deka Madencilik'e ait kömür ocaðýnda 7 Temmuz 2006 tarihinde meydana gelen grizu faciasýnda hayatýný kaybeden Deka Madencilik ortaklarýndan Selim Demir için ölümünün dokuzuncu yýlýnda Selim Kur'an-ý Kerim ve mevlit Demir okutulacak. Bu akþam saat 21.30'da merhum Selim Demir için Zonguldak Fener Camisi'nde okutulacak mevlide, tüm Zonguldak halkýný davet edildi. Demirci: 'Bu iþçi açýðýyla özelleþtirmeye gerek kalmayacak' Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun, "TTK özelleþtirilmeyecek" sözünü hatýrlatan GMÝS Genel Baþkaný Ahmet Demirci, "Kurumun özelleþtirileceðine inanmýyorum ancak bu iþçi açýðý ile özelleþtirilmesine gerek de kalmayacak" dedi. 7 de PUSULA TV'DE BUGÜN 10:00 - Günün Gazete Manþetleri 12:00 - Saat Baþý Haberler 12:15 - Gündem Özel 13:00 - Haber 13 14:00 - Saat Baþý Haberler 14:15 - Gün Ortasý 15:00 - Saat Baþý Haberler 15:15 - Gün Ortasý (Devam) 16:00 - Saat Baþý Haberler 16:15 - Gündem Özel 17:00 - Saat Baþý Haberler 17:15 - Ýþte Kadýn (Tekrar) 18:00 - Saat Baþý Haberler 18:15 - Kültür - Sanat 19:00 - Ana Haber 20:00 - Zonguldak'ta Ramazan 21:00 - Geniþ Açý (Tekrar) 22:00 - Haber 22:45 - Gündem Özel 00:00 - Gece Haberleri 00:50 - Geniþ Açý (Tekrar) 02:20 - Zonguldak'ta Ramazan (Tekrar) Pusula TV, Teledünya 131'inci Kanal'dan yayýn yapýyor. Ýnternetten izlemek için:

2 9 Temmuz 2015 Perþembe 5 metre yükseklikten düþen tente ustasý yaralandý Zonguldak'ta, tek katlý kafenin üstündeki arýzalý tenteyi tamir ederken dengesini kaybederek düþen usta 43 yaþýndaki Kamil Aydemir yaralandý. Olay, dün saat sýralarýnda Meþrutiyet Mahallesi Gazipaþa Caddesi'ndeki Camlý Köþk Kafe'de meydana geldi. Tente ustasý Kamil Aydemir, yazýn güneþten, kýþýn kötü hava koþullarýndan korunmak için kafenin üst tarafýna monte edilen arýzalý tenteyi tamir etmek istedi. Kafenin içine koyduðu merdivene çýkýp pencereden dýþarýya sarkarak tentenin motorunu tamir ederken dengesini kaybeden Aydemir, yaklaþýk 5 metre yükseklikten yere düþtü. Yaralanan Aydemir için ambulans çaðýrýldý. Bu sýrada bir kiþi güneþten etkilenmemesi için Aydemir'e þemsiye tuttu. Gelen saðlýk ekibinin müdahalesinden sonra Aydemir, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan Aydemir'in saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Þerafettin Turpcu, milletvekili olarak ilk soru önergesini verdi. Milletvekili Turpcu, Zonguldak'taki termik santrallarla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'a sorular yöneltti. Turpcu'nun soru önergesi þöyle: "1- Zonguldak ve çevresinde kurulu bulunan, iþletme halinde olan kaç termik santral bulunmaktadýr? Zonguldak ilimizde toplam kaç Mw gücünde ve toplam kaç adet daha termik santral kurulmasýna izin verilmesi planlanmaktadýr? Bu konuda Bakanlýðýnýzýn politikasý nedir? Zonguldak ilimize yeni termik santral kurma talebi bulunan þirketler -varsa- hangileridir, hangi bölgeye kurulmasý planlanmaktadýr? Muslu-Çatalaðzý arasýnda 3-5 kilometre arayla 3 tane termik santral olduðu göz önüne alýndýðýnda burada yaþayan insanlarýmýzýn yaþadýðý olumsuzluk göz önüne alýnmakta mýdýr? 2- Zonguldak'ta bulunan termik santrallerin ilimizin doðal hayatýna, hava kirliliðine ve insanlarýmýzýn saðlýðýna yönelik etkilerini inceleyen bir çalýþma yapýlmýþ mýdýr? Yapýlmýþ ise sonuçlarý nelerdir? Zonguldak'ta alkol aldýktan bir süre sonra tartýþan iki kiþiden biri dereye düþtü, diðeri ise yol kenarýnda baygýnlýk geçirdi. Alkollü vatandaþlarý gören mahalle sakinleri ise, saðlýk ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bazý mahalleliler ise, "Koca adam içmesin" diye duruma tepki gösterdi. 3- Zonguldak'ta kurulacak bir termik santral için baðýmsýz kurumlarca (Jeoloji Mühendisleri Odasý, Maden Mühendisleri Odasý, üniversiteler, MTA vb.) desteklenmiþ fizibilite raporlarýna baþvurulmasý düþünülmekte midir? 4- En önemli gereklilikler arasýnda yer alan bölge halkýnýn ve sivil toplum örgütlerinin görüþleri ve önerileri süreç içerisinde ne kadar dikkate alýnmaktadýr? 5- Zonguldak'ta ve Türkiye'nin diðer illerindeki termik santrallerde yakýtlar yerli kaynaklardan mý saðlanmaktadýr, yoksa ithal ürünler vasýtasýyla mý gerçekleþtirilmektedir? Ýthal ürün ile yakýt temini yapan santraller varsa bunlarýn ithal ürün tercih sebebi nedir? Ya da yerli kömüre dayalý kurulan Termik santraller daha sonra nasýl olup da ithal kömüre yönelmiþlerdir? Bu baðlamda ithal girdiye dayalý enerji kaynaklarý terk edilerek yeni bir kömür politikasýyla, ihtiyaçlarý yerel kaynaklardan saðlamak için TTK'ya yatýrým yapmayý, desteklemeyi ve yeniden yapýlandýrmayý düþünüyor musunuz? 6- Yapýlmasý planlanan termik santrallerin çevre koruyucu önlemleri ile ilgili çalýþmalar öncelikli midir? Mevcut santrallerde atmosfer üzerinde Diðer mahalleli ise, "Tabii müdahale edilecek" diyerek tepki gösterenlere kýzdý. Kozlu ilçesine baðlý Ýhsaniye Mahallesi giriþinde yol kenarýnda alkol aldýðý iddia edilen 43 yaþýndaki Emrullah K. ile 29 yaþýndaki Ahmet E., bir süre sonra tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn ardýndan Emrullah K. dereye düþerken, Ahmet E. de alkol aldýklarý yerde baygýnlýk geçirdi. Mahalle sakinleri ise 112 saðlýk ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri dereye inerek Emrullah K.'ye müdahalede bulundu. ÖNCE TEÞEKKÜR ETTÝ, SONRA DÝRENDÝ Aþýrý alkollü olduðu için zaman zaman ekiplerin sorularýna yanýt veremeyen Emrullah K., saðlýk ekiplerine yanýna geldikleri için teþekkür etti. Derede ilk müdahalesi yapýlan Emrullah K., sedyeye BAÞYAZI AZI Atilla ÖKSÜZ Kaldýrýn popolarý! olumsuz etki oluþturan maddelerin tutulmasý için kullanýlan sistemler nelerdir? Bu sistemlerin modernizasyon seviyesi nedir? 7- Filtreleme iþlemine tabi santrallerin denetim ve kontrolü ne sýklýkla ve hangi titizlikle yapýlmaktadýr? Bu filtrelerin kalitesi, kullaným þekli, kullaným periyotlarý nasýl ve ne þekilde denetim altýndadýr? 8- Filtreleme yapmasý gerektiði halde filtrelemeyi yapmayan, gerektiði þekilde yapmayan Sarhoþlarýn kavgasý derede bitti! SADECE GÝRÝÞÝMCÝLERE UYGUNDUR Bir yýllýk marka danýþmanlýðý. Mesleki eðitimini ücretsiz kurs ve seminerler alarak uluslararasý kariyer ve ayda TL arasý gelir elde etme imkaný. TEL: (0.507) konularak yol kenarýna çýkartýldý. Elleriyle saðlýk ekiplerini engellemeye çalýþan Emrullah K., sedyeden kurtulmak için dakikalarca direndi. Alkollü vatandaþ ambulansa bindirilene kadar dirense de hastaneye kaldýrýldý. Alkollü vatandaþlarý tanýmadýklarýný ifade eden mahalle sakinleri ise, duruma tepki gösterdi. Saðlýk ekiplerine direnen Emrullah K.'yi gören bir mahalle sakini, "Koca adamlar. Ýçmesinler" diye tepki gösterdi. Baþka bir mahalle sakini de, tepki gösteren mahalleliye tepki göstererek, saðlýk ekiplerinin müdahale etmesi gerektiðini söyledi. Bu sýrada baygýn olarak yatan Ahmet E. de ilk müdahalesinin ardýndan ambulansa alýndý. Alkollü vatandaþlar Atatürk Devlet Hastanesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, hayati tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. (ÝHA) ve bakýmlarýný aksatarak çevre koruma önlemlerini takip etmeyen operatör þirketlerin karþýlaþtýðý cezai iþlemler nelerdir? Son 10 yýlda bu nedenlerden cezai iþlem görmüþ kaç firma vardýr ve ne tür cezalar uygulanmýþtýr? Bu cezalarýn caydýrýcýlýðý ve etkinliði üzerine bir çalýþma var mýdýr? Bu yaptýrýmlarýn olumlu sonuçlarýný ortaya koyan çalýþmalar var mýdýr? 9- Termik santrallerin Türkiye'nin enerji politikasýndaki yeri nedir? Önümüzdeki yýllardaki payýnýn ne olacaðý hesaplanmaktadýr? Termik santraller konusunda dünyadaki ileri teknolojiler nasýl takip edilmektedir? Bu konuda yani mevcut termik santrallerin çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi konusunda bir master plan var mýdýr?" Konuyu geçtiðimiz günlerde gündeme getirdik. Çatalaðzý'ndaki termik santrallerin bacalarýnýn karþýsýndan üç saatlik canlý yayýn yaptýk. Konuyu tartýþmaya, tartýþtýrmaya devam edeceðiz. Bu baðlamda Þerafettin Turpcu'ya da teþekkür ederiz. Zonguldak'ta yaþayan pek çok kiþi ne yaþadýðýnýn farkýnda olmasa da durum vahim Bakan Bey'in yanýtýna gelince Yanýt verdikten sonra üzerinde konuþmak daha doðru olacak. Ancak bu iþler siyasi karar. Zonguldaklýlar da bir zahmet popolarýný kaldýrabilirlerse, kent olarak derdimizi daha iyi anlatabiliriz. Ve tüm belediye baþkanlarý Bir-ikisi deðil. Hepsi. Tüm belediye baþkanlarý Çýkýn ortaya. Artýk sabýr taþtý. Hep birlikte çýkýn ortaya. Ortak bir deklarasyon yayýnlayýn. Kaçmayýn. Yan çizmeyin. Kelime oyunu yapmayýn. Ve iktidardakiler Yani yeni hükümet kuruluncaya kadar hala iktidar olanlar. Siz niye susuyorsunuz. Siz bu kentin evladý deðil misiniz? Pusula olarak konunun takipçisiyiz. Takip etmeyenlerin de takipçisiyiz! Teþekkürler Þerafettin Turpcu Teþekkürler Kadir Orhan... Teþekkürler Adnan Akgün Teþekkürler Berran Aydan Ve duyarlý olan herkes... ISSN X PUSULA Günlük Siyasi Gazete Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006 A.R.T. Ajans Basýn Yayýn Ýletiþim Adýna Sahibi Ali Rýza TIÐ Genel Yayýn Yönetmeni Atilla Öksüz Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Sayfa Editörü Muhabirler Düzeltmen Hukuk Danýþmaný Çaycuma Temsilciliði: Belediye Ýþhaný Kat: 1 No: 116 Tel: Gazetemiz, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ne uyar. Yönetim Merkezi: Gazipaþa Cad. Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5 No: 8 ZONGULDAK Tel : Faks : Temmuz 2015 Perþembe Yýl: 10 Sayý: 2812 Yayýn Koordinatörü Aydýn Arslanyýlmaz : Ýlknur Yýlmaz Ýpekçi : Emre Acar : Osman Sav Suat Özger Öznur Güneþ Yeliz Alagöz Ateþ Cüneyt Özfidan : Elvin Kaya Çöl : Av. Aykut Boran Basým Yeri: A.R.T. Ajans Basýn Yayýn Ýletiþim Ontemmuz Mah. Alparslan Sk. Acýlýk Cd. No: 72 ZONGULDAK Yýllýk Yayýnlý Abone: TL+KDV Günlük Yerel Süreli Yayýn

3 Kaçak maden ocaðýndaki göçükte mahsur kalan iþçiden ilginç bahane: 9 Temmuz 2015 Perþembe Çuvaldýz Maden iþçisi Çayýrlý, ormanda mantar toplarken ocaðý gördüðünü, merak ettiði için girdiðini iddia etti. Ali Rýza TIÐ 'Mantar toplarken, meraktan içeri girdim' Zonguldak'ta kaçak maden ocaðýnda çalýþýrken önceki gün meydana gelen göçükte mahsur kalan Alaattin Çayýrlý, göçüðün yaklaþýk 1,5 saatte açýlmasýyla ocaktan kurtarýlmýþtý. Maden iþçisi Çayýrlý, ormanda mantar toplarken ocaðý gördüðünü, merak ettiði için içine girdiðini iddia etti. Zonguldak'ta kaçak maden ocaðýnda çalýþan 38 yaþýndaki Alaattin Çayýrlý, göçükte mahsur kaldý. Çayýrlý, önündeki göçüðün yaklaþýk 1,5 saatte açýlmasýyla ocaktan kurtarýldý. Maden iþçisi Çayýrlý, ormanda mantar toplarken ocaðý gördüðünü, merak ettiði için girdiðini iddia etti. Rat Mahallesi Güntepe Sokak'taki kaçak maden ocaðýnda önceki gün saat sýralarýnda göçük meydana geldi. Cinsel istismar sanýðý: 'Niyetliyim, oruçluyum' Zonguldak'ta, 15 yaþýndaki Suat K.'ya, 5 yaþýndaki kýza cinsel istismarda bulunmaktan verilen 8 yýl 4 aylýk hapis cezasýný Yargýtay, çocuða yönelik cinsel istismar suçunu düzenleyen TCK maddesindeki deðiþiklik nedeniyle Rahatlamak için atýþ yaparken arkadaþýný öldüren sanýða müebbet istendi Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde cinsel istismar davasýnda 6 yýl hapis cezasý almasýndan sonra rahatlamak için av tüfeði ile atýþ yaparken arkadaþý 43 yaþýndaki Hasan Karakuþ'u vurup öldüren 26 yaþýndaki Murat Aktaþ'ýn yargýlanmasýna baþlandý. Tutuklu sanýk Aktaþ, "Kasten vurmuþ deðilim. Orada baþkasýný vursam, benim suçumu üstlenecek kadar beni çok severdi" dedi. Olay, geçen 30 Ocak'ta ilçeye baðlý Gebe Köyü'nde ormanlýk alanda meydana geldi. Tutuksuz yargýlandýðý cinsel istismar davasýnda 6 yýl hapis cezasý alan ve Yargýtay süreci nedeniyle tutuklama kararý verilmeyen Murat Aktaþ, arkadaþlarý Erdem G. ve Hasan Karakuþ ile ormanlýk alana giderek birlikte alkol aldý. Murat Aktaþ, Hasan Karakuþ'un, "Ateþ edersen rahatlarsýn" diyerek verdiði tüfekle atýþ yapmak istedi. Ýddiaya göre geri tepmesiyle Aktaþ'ýn kontrolünü kaybettiði tüfekten çýkan saçmalar Hasan Karakuþ'a isabet etti. Hasan Karakuþ öldü. Tutuklanan Murat Aktaþ, 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde, "kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasý istemiyle yargýlandýðý davada Göçük sýrasýnda ocakta bulunan evli ve 3 çocuk babasý Alaattin Çayýrlý, dýþarý çýkmak istediðinde çýkýþa 20 metre kala tavan göçmesi sonucu toprakla dolduðunu fark etti. Eve gitmeyince meraklanan eþi ve çocuklarý, Alaattin Çayýrlý'nýn arkadaþlarýný arayarak nerede olduðunu sordu. Ocak önüne gelen arkadaþlarý, göçük olduðunu fark etti. Arkadaþlarý, tavan çökmesi sonucu oluþan toprak yýðýnýný açarak karþý tarafta bulunan Çayýrlý'yý bozdu. Yeniden hakim karþýsýna çýkan ve "Ben niyetliyim, oruçluyum. Yapmadýðým suçu bana yüklediler" diyerek kendisini savunan tutuklu sanýðýn cezasý, yeni yasa kapsamýnda 4 yýl 5 ay 10 güne düþürüldü. yaklaþýk 1,5 saat süren çalýþmanýn ardýndan kurtardý. Bu sýrada olay yerine polis, saðlýk, ve AFAD ekipleri geldi. Saðlýk kontrolünden geçirilen Alaattin Çayýrlý, yakýndaki evine giderek ailesini gördü. Üzerini deðiþtiren Çayýrlý, daha sonra ocak önüne gelerek polise ifade verdi. Gazetecilerin sorularýný cevaplayan Çayýrlý, kaçak ocakta çalýþmadýðýný ve ormana mantar toplamaya geldiðini ileri sürerek þöyle konuþtu: "Merak ettim burayý, girdim. 10 Nisan 2008'de Köroðlu Köyü'nde meydana gelen olayda Suat K., iddiaya göre, bisiklete bindirme bahanesiyle ormana götürdüðü A.K.'ya cinsel istismarda bulundu. Olayý gören komþularý N.D.'nin þikayeti üzerine Suat K. hakkýnda, "çocuðun cinsel istismarý" suçundan dava açýldý. Zonguldak 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargýlanan Suat K.'ya, önce küçük kýzýn beden ve ruh saðlýðýnýn bozulduðu yönündeki Adli Týp Kurumu raporu doðrultusunda 15 yýl hapis cezasý verildi. Bu ceza, sanýðýn suç tarihinde 18 yaþýndan küçük olmasý ve duruþmalardaki iyi hali gözetilerek 8 yýl 4 aya düþürüldü. Sanýk hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý. YARGITAY BOZDU Ancak Yargýtay, sanýk avukatýnýn baþvurusu üzerine kararý bozdu. Yargýtay, geçen yýl Haziran ayýnda çocuða karþý iþlenen cinsel suçlarý düzenleyen TCK 103'üncü maddedeki deðiþiklik kapsamýnda dosyanýn yeniden görüþülmesine karar verdi. "NÝYETLÝYÝM, ORUÇLUYUM" 4 ay önce yakalanarak tutuklanan Suat K., yerel mahkemede yeniden hakim karþýsýna çýktý. Son sözü sorulan hakim karþýsýna çýktý. Olayýn kazayla meydana geldiðini ileri süren sanýk Aktaþ, þöyle dedi: "Tüfeðin patlamadýðýný fark edince, ateþ almadýðýný söyledim. Hasan Karakuþ yanýma gelerek tüfeðe bir þeyler yaptý. O an arkamdan ne yaptý, bilmiyorum, ama av tüfeði ateþ aldý. Daha sonra ateþ ettiðimde tüfek saða-sola beni savurdu. Herkes arkamda dururken maktulün aðaçlarýn oraya geçtiðinin farkýnda deðildim. Sol tarafýma nasýl geçti, bilmiyorum. Kasten vurmuþ deðilim. Orada baþkasýný vursam, Hasan Karakuþ benim suçumu üstlenecek kadar beni çok severdi. Beni ne kadar çok sevdiðini bütün köy bilir." Murat Aktaþ'ýn tutuksuz yargýlanan arkadaþý Erdem G. Ýse, "Murat, Hasan'a dönüp ateþ etti. Murat'ýn omzuna vurup tüfeði elinden aldým. Hasan'ýn yere düþtüðünü gördüm. Daha sonra da hastaneye götürdük. Onlar baba ve oðul gibiydi. Aralarýnda sorun var mýydý, bilmiyorum. Ben azmettirici deðilim. Olayla alakam yok" dedi. Mahkeme heyeti, sanýðýn tutukluluk halinin devamýna karar vererek duruþmayý erteledi. (DHA) Kimin olduðunu da bilmiyorum. Tavandan bir tane tahta kýrýldý. Bende tekrar onardým ve dýþarý çýktým. Burada çalýþmýyorum. Mantar toplarken, merak ettim ve girdim." TTK tahlisiye ekipleri de ocaða gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, ocak önündeki çalýþmasýnýn ardýndan Alaattin Çayýrlý'yý ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürdürülüyor. (DHA) sanýk, "Ben niyetliyim, oruçluyum. Þimdiye kadar hiç býrakmadým orucumu. Yapmadýðým bir suçu bana yüklediler. Benim hayatýmý kararttýlar. Þu anda 22 yaþýndayým. 15 yaþýmda bu iftirayý attýlar. Ben bu suçu yapmadým. Allah da þahidim olsun" dedi. Sanýk avukatý da TCK'daki söz konusu deðiþikliðin müvekkili lehine olduðunu, buna göre yeniden hüküm kurulmasýný istedi. CEZASI DÜÞTÜ Mahkeme heyeti, "çocuðu cinsel yönden istismar eden kiþi 8 yýldan 15 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Cinsel istismarýn sarkýntýlýk düzeyinde kalmasý halinde 3 yýldan 8 yýla kadar hapis cezasý verilir" þeklindeki düzenleme kapsamýnda eyleminin sarkýntýlýk düzeyinde kaldýðý kanaatine vardýðý sanýða önce 8 yýl hapis verdi. Ceza, sanýðýn 18 yaþýný doldurmamýþ olmasý ve duruþmalardaki iyi hali nedeniyle 4 yýl 5 ay 10 güne düþürüldü. Kararý duyan sanýk, "Allah sizden razý olsun" diyerek mahkeme heyetine teþekkür etti ve aðlayarak jandarmalar eþliðinde salondan çýkarýldý. Sanýðýn, Ýnfaz Yasasý kapsamýnda 8 ay sonra tahliye edileceði bildirildi. (DHA) Bu sefer 'kýble'yi þaþýrdý Zonguldak Belediye Meclisi'nin AK Parti Grubu, önceki gün Ýncivez'deki heyelanlý bölgenin ranta açýlmasý ve Dedeman Otel'in önündeki imar yoluna yapýlan binalarla ilgili imar deðiþikliði konusunda çok kötü bir sýnav verdi. Ýmar Komisyonu'nda baþka, Meclis'te baþka tavýr sergilendi. Koca koca adamlara bu tavýr hiç yakýþmadý. Hele hele Abdullah Karagüzel'e hiç yakýþmadý. Demirlerin olayýnda "kývýrayým" derken, Ýncivez'deki heyelanlý bölgede yapýlacak deðiþiklik için de kývýrmak zorunda kaldý. Abdullah Aðabey Seni sever, sayarýz. Ama bu sefer kýbleyi þaþýrdýn. Allah daha fazla þaþýrtmasýn Bu konuda AK Parti Ýl Baþkaný Zeki Tosun'a hiçbir þey söylemiyoruz! Çünkü onun mazereti var! Onu anlýyoruz! Ama seni anlamýyoruz! Muhteþem bir öneri Zonguldak'ý yönetenler Bir-iki gün içinde Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nýn kapalý tribünü yýkýlacak. Yeni tribün için projenin yapýlmadýðý, ihalesinin gerçekleþtirilmediði iddiasý var. Bana sorarsanýz, bir proje yapýlmýþsa, onu da kaldýrýp çöpe atýn. Önce gelecekte buraya stat yapýlacakmýþ gibi muhteþem bir kapalý tribün projesi yapalým. Ve burada localarda olsun. Localarý kiralayýp, kulübe gelir temin edelim. Diyeceksiniz ki: "Tribünleri nasýl yapacaðýz?" Onun formülünü de buldum. Þöyle yapacaðýz Zonguldak'ta iki büyük santral var. O iki santralin yetkililerini çaðýracaðýz. Kapalý tribünleri bu iki firmaya pay edeceðiz. Bir tarafý "Eren Tribünü", diðer tarafý "Elsan Tribünü" olacak. Sonra kale arkasýndaki portatif tribününü de ayný þekilde yapabiliriz. Biliyorsunuz, bu harcamalarý þirketler vergiden düþüyor. Devlet, Zonguldak'a yatýrým yapmadýðý için, bu þirketlerin boþu boþuna vergi vermesine de gerek yok. Biz vergiyi peþin alalým. "Deplasmana gideceðiz para, futbolcuya para " diye þirketlerimizin kapýsýna gitmeyelim. Onlara böyle ciddi yatýrýmlar yaptýralým. Mesela, Erdemir Tribünü Mesela, Kardemir Tribünü Mesela, Çanakcýlar Tribünü Mesela, Yurtbay Tribünü Mesela, Emko Tribünü Mesela, Ýsmail Recai Þanlý Tribünü Mesela, Erdoðan Demir Tribünü "Ýþadamlarýnýn durumu iyi deðil. Þimdi bu kadar para veremezler" derseniz, baþka formüller de var. Bazý kamu kurumlarýnda ve belediyelerde ihaleli iþlerden ne iþler çýkýyor? Bu kurumlarýmýz, bir yýl diþlerini sýkýp, yaptýklarý ihalelerden kendilerine "çýkma" yapmasalar, bir yýl "çýkma"lar Zonguldak Kömürspor'a aktarýlsa, biz Süper Lige uçarýz. Mesela, asfalt ihalesi 1 milyon 800 bin TL'ye ihale edilmiþ. "Dosyada eksik var" diye ikinci sýradaki 2 milyon 800 bin TL teklif eden firmaya kalmýþ. Ýhale iptal edilmesi gerekirken, edilmemiþ. Al sana 1 milyon TL'lik bir kaynak Nasýl fikir ama? Böyle ne iþler var Kozlu'da, Çaycuma'da Bizim bildiðimiz bunlar. Kim bilir, bilmediðimiz ne kadar rant var?

4 9 Temmuz 2015 Perþembe Þehrin göbeðinde çöp daðlarý oluþtu Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi'ne baðlý Soðuksu semtindeki Maliye Eðitim Tesisleri karþýsýnda bulunan alanda adeta çöp daðlarý oluþtu. Sýcaklar nedeniyle pis koku etrafa yayýlýrken, vatandaþlar Zonguldak Belediyesi'ne tepki gösteriyor. Vatandaþlar, "Burada biriken çöpler hastalýða davetiye çýkarýyor. Her taraf mikrop yuvasý. Sýcaklar nedeniyle etrafa pis koku yayýlýyor. Pencerelerimizi açamýyoruz. Þehrin göbeðinde belediye hizmetlerinden mahrum yaþýyoruz. Nerede Zonguldak Belediyesi? Yeter artýk, yollar köstebek yuvasý gibi, çöpler toplanmýyor. Belediye asli görevlerini bile yerine getiremiyor" dediler. (Haber Merkezi) Çaycuma'da Kur'an kurslarýna büyük ilgi var Çaycuma Ýlçe Müftülüðü'nün açtýðý 4-6 Yaþ Okul Öncesi Kur'an Kurslarýna öðrencilerden ve velilerden büyük raðbet var. 4-6 Yaþ Okul Öncesi Ensar Kur'an Kursu baþta olmak üzere ilçe merkezi, belde ve köylerde olmak üzere 11 Kur'an kursunda yaklaþýk 200 civarýnda minik eðitim görüyor. Çaycuma Ýlçe Müftüsü Mahmut Arcaklýoðlu, kurslarla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýlçemizde 11 adet Kur'an kursumuza 200 civarýnda minik yavrumuz devam ediyor. Öðrencilerimiz ve velilerimiz ile halkýmýz okul öncesi bu kurslara destek veriyorlar ve büyük ilgi gösteriyorlar. Çocuklarýmýzý yetiþtiren 4-6 yaþ belgesine sahip Kur'an kursu öðreticilerimiz büyük özveri ile çalýþýyorlar, kendilerini tebrik ediyorum. Kur'an eðitimi ve dini eðitim için çok önemli bir yaþ olan bu çaðdaki çocuklarýmýza dini ve sosyal dersler öðrencilere sevdirilerek öðretildiði takdirde ahlaklý ve kaliteli nesiller yetiþecektir. Bunun gayreti içerisindeyiz" dedi. (Haber: Yeliz Alagöz Ateþ) Ereðli Özel Anadolu Hastanesi, 2 uzman doktoru kadrosuna kattý Ereðli Anadolu Hastanesi, kadrosuna aldýðý iki yeni doktorla da hizmet aðýný biraz daha geniþletti. Anadolu Hastanesi'nde kýsa süre sonra göreve baþlayacak olan bölgenin baþarýlý ve güler yüzlü Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Funda Gören Ketenci ve Ortopedi Uzmaný Op. Dr. Ýlter Güvenç de Ereðli Anadolu Hastanesi ailesine katýldý. Doktor Ketenci ve Güvenç'le yapýlan protokollerin ardýndan 16 Temmuz 2015 tarihinden sonra hasta kabulünü baþlayacak. Hastane Genel Müdürü Þahin Elçi; "Hastanemiz her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor. Ereðli ve bölge halkýmýza þimdiden hayýrlý olsun. Önümüzdeki zamanlarda da yenilikler artarak devam edecektir" dedi. Anadolu Hastane Baþhekim Op. Dr. Ercan Yalçýn da, imzalanan protokollerin ardýndan doktorlarýn ilçeye ve bölgeye hayýrlý olmasýný diledi. Bu arada, hizmet aðýný ve kadrolarýný her geçen gün arttýrýp yenileyen Anadolu Hastanesi'nde önümüzdeki günlerde Ereðli'nin tanýnmýþ ve önde gelen doktorlarý da bünyesine katýlacaðý gelen bilgiler arasýnda. (Haber Merkezi) HEMA Amasra Ýþletmesi'ndeki maden iþçilerinin eylemine destek veren Mutlu: 'Sonuç alýnýncaya kadar mücadelemiz sürecek' Hema A.Þ. Amasra Kömür Ýþletmesi'nde 3 gündür eylem yapan maden iþçilerine destek veren Genel Maden Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu, "Ýþçilerimizin yaptýðý her eylemde bizler onlarýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Ýþverene sesleniyorum: Gelsinler, iþçilerimizin huzurunda bu iþi çözelim. Bu sorun çözülmediði sürece dalga dalga büyüyecek ve sonuç alýnýncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. HATTAT Holding'e ait Hema A.Þ. Amasra Kömür Ýþletmesi'nde ve taþeron þirket DENFA'da çalýþan 306 maden iþçisinin 6 Temmuz 2015 tarihinde ocaða inmeyerek baþlattýklarý iþ býrakma eylemi sürüyor. Madenciler, 11 Eylül 2014 tarihinde 6552 sayýlý Ýþ Kanunu'nda yapýlan deðiþikliðin TBMM'de onaylanarak yürürlüðe giren "taþkömürü ve linyit iþletmelerinde yeraltýnda çalýþan iþçilerin maaþý 2 asgari ücretten aþaðý olamaz" kanun maddesine istinaden Ýþ Kanunu'nun 34'ncü maddesini dayanak göstererek, 2 asgari ücret tutarýnda çýplak maaþ ödemesine uymayan HATTAT Holding'e ait HEMAAmasra Kömür Ýþletmesi'nde sabah vardiyasýnda ocaða inmeyerek iþ býrakma eylemi baþlatmýþlardý. Eylemin 3'üncü gününde de iþletmeye ait Tarlaðzý-1 Nolu Kuyu, Kazpýnarý 2 Nolu Kuyu, Amasra 3 Nolu Kuyu'da çalýþan, sadece iþ güvenliði gereði girmesi zorunlu olanlar dýþýnda kalan yaklaþýk 300 iþçi ocaða inmiyor. Ýþçiler, konu ile ilgili olarak mahkeme kararý olmasýna raðmen kendilerine ödenmeyen çift asgari ücret ile 10 aylýk geriye dönük kazanýlmýþ haklarýnýn ödenmesini istiyor. Ýþletme binasý önünde çadýr kuran maden iþçilerini Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) yalnýz býrakmýyor. GMÝS Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu ile Genel Mali Sekreteri Adnan Týska, GMÝS Amasra, Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Merkez Servisleri Þubelerinin yöneticileri, eylemlerini sürdüren maden iþçilerinin yanýndaydý. Burada bir açýklama yapan GMÝS Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu, þöyle konuþtu: "Ýyi niyet çerçevesinde 'iþveren tarafý belki bir adým gelir' diye 10 aydýr sustuk. Ancak iþveren tarafý iþçilerin hakký olan ve devletin çýkarmýþ olduðu iki asgari ücret ile ilgili yasayý uygulamamak için elinden gelen ne ise yaptý. Þirket ile toplu sözleþme görüþmelerimizde 1 hafta sonra grev yapma hakkýmýz doðuyordu. Ýþçilerimiz sabýrlarý taþtýðý için, artýk beklemeye tahammülleri olmadýðý için Ýþ Kanunu'nun 34'üncü maddesine dayanarak alacaklarýnýn ödenmemesinden kaynaklanan nedenlerle haklarýný kullanýyorlar. GMÝS Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu ile Genel Mali Sekreter Adnan Týska, GMÝS Amasra, Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Merkez Servisleri Þubelerinin yöneticileri, eylemlerini sürdüren maden iþçilerine destek verdi. Burada çalýþmaktan kaçýnma hakkýný kullanmak söz konusudur, grev deðildir. Ýþçilerimizin yaptýðý her eylemde bizler onlarýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Ýþverene buradan tekrar seslenmek istiyorum: Gelsinler, iþçilerimizin huzurunda bu iþi çözelim. Burada yýllardýr çalýþma barýþý içinde bir çalýþma sistemi vardý. Amasra'ya yatýrým yapan Hattat'a biz bu yatýrýmlar için teþekkür ettik. Bu yatýrýmlarýný devam ettirmek istiyorsa, Amasra halkýyla, maden iþçisiyle, Bartýn ve Zonguldak halkýyla iyi geçinmeliler. Biz iþimize, iþyerimize zarar vermeyi hiç düþünmedik, düþünmeyeceðiz. Ama haklarýmýzý alana kadar yasal bütün yollarý da deneyeceðimizden hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Ýki asgari ücret ödenmediði sürece masaya oturmamýz söz konusu olamaz. Konuyu bakanlýklara ve Türk- Ýþ'e taþýyoruz. Þu anda Genel Baþkanýmýz Ahmet Demirci ve Genel Teþkilat Sekreterimiz Satýlmýþ Uludað Ankara'da. Hem TTK toplu iþ sözleþmemiz ile ilgili görüþmeler yaparken, hem de Hattat þirketinde yaþanan bu sorunu gerekli mercilere ulaþtýrmak için çaba sarf ediyorlar. Burada da eylem devam ediyor. Bu sorun çözülmediði sürece dalga dalga büyüyecek ve sonuç alýnýncaya kadar devam edecek. Arkadaþlarýmýz bunda kararlý. Bizler de arkadaþlarýmýzýn daima yanýndaydýk, yanlarýnda olmaya devam edeceðiz." (Haber Merkezi) Genç MÜSÝAD'lýlar iftarda bir araya geldi Genç MÜSÝAD Zonguldak Þubesi, MÜSÝAD Genel Merkez, Bolu, Düzce ve Ereðli Genç MÜSÝAD Þubeleri baþkan ve yöneticilerini Zonguldak'ta iftar programýnda bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte konuþan Genç MÜSÝAD Zonguldak Þube Baþkaný Muhterem Sayýlý, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin ve Genç MÜSÝAD'ýn önemine deðinerek, yapýlan ve yapýlacak etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Ramazan ayýnýn anlamýna uygun þekilde bir araya gelerek istiþarelerde bulunmak istediklerini ifade eden Baþkan Muhterem Sayýlý, "Güzel istiþarelerde bulunulan iftar programýna katýldýklarýndan dolayý Genç MÜSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Yasir Bayramoðlu, Düzce Genç MÜSÝAD Baþkaný Ömer Levent Bilgin, Bolu Genç MÜSÝAD Baþkaný Mehmet Aydýn ve Ereðli Genç MÜSÝAD Baþkaný Can Buzoðlu ile ekiplerine teþekkür ediyoruz. Amacýmýz ülkemizin geliþmesine katkýda bulunmak. Genç MÜSÝAD Þubesi oluþturulduðunda beri bir takým faaliyetlerde bulunduk, bulunmaya da devam edeceðiz. Amacýmýz ülkemizin geliþimine katkýda bulunmak. Bu doðrultuda elimizden geleni yapacaðýz" dedi. (Haber Merkezi)

5 Zaman, Özel Ýdareler kapandýðý zaman belediyelerin yükünün aðýr olacaðýný ifade etti 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu vakit, belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak? Zonguldak'ýn büyükþehir olduðunu varsayalým, þu andaki Belediye Baþkanýmýz Muharrem Akdemir, 19 mahalleye hitap ederken, 20 mahalle ve 24 köyün sorunlarýný nasýl çözecek?" diye konuþtu. Haber: Öznur Güneþ Zonguldak Ýl Genel Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, seçim sonuçlarý, tatile giren Ýl Genel Meclisi çalýþmalarý ve Özel Ýdarelerin kapanmasý yönündeki iddialarla ilgili Pusula'ya açýklamalarda bulundu yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlmasý yönündeki iddialarla ilgili konuþan Zaman, "Bunlar belediyeye devir olduðu vakit, belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak? Zonguldak'ýn büyükþehir olduðunu varsayalým, þu andaki Belediye Baþkanýmýz Muharrem Akdemir, 19 mahalleye hitap ederken, 20 mahalle ve 24 köyün sorunlarýný nasýl çözecek?" dedi. "KÖYLERDE GENELDE OY ORANIMIZ ARTTI" 2015 genel seçimlerinde köylerden alýnan oy oranlarý ile ilgili deðerlendirme yapan Zaman "2011 seçimleri, 2014 yerel seçimleri, cumhurbaþkanlýðý seçimleri, ardýndan da 2015 genel seçimlerini yaþadýk. Merkez Ýlçeye baðlý 24 köyümüz var. 24 köyün toplam seçmen sayýsý 8 bin civarýndadýr. Þehir merkezinde yaklaþýk 80 bine yakýn seçmen var. Köylerde daha önceki seçimlerden aldýðýmýz oy oraný yüzde 16 ile yüzde 20 arasýndaydý. Daha önceki dönemlerde sadece bir sandýkta 2 oy fazla ile birinci olduðumuz oldu. Bu seçimlerde birçok köyümüzde sandýklardan CHP çýkmýþtýr. Diðer sandýklarda da genelde oy oranýmýz artmýþtýr" dedi. Zaman, Eylül ayýna kadar tatile giren Ýl Genel Meclisi çalýþmalarýný deðerlendirerek, eksik olduðunu ifade etti. Zaman, þöyle konuþtu: "KÖYLERDE BÝR TAKIM ÇALIÞMALAR YAPILIYOR, AMA YETERLÝ DEÐÝL" "Meclis olarak iki ay tatile girdik. Ancak bu arada komisyonlarýn toplantýlarý olacak. Eylül ayýnda yeniden baþlayacaðýz. Geriye doðru baktýðýmýzda, baþta köylerle ilgili su sorunu var. Köylü vatandaþlarýn ve muhtarlarýn söylemleriyle susuz olan köylerimiz olduðunu biliyoruz. Bu Ereðli'de de, Devrek'te de var, merkezde de var. Bununla ilgili gelen þikayetler var. Ya da suyu olup da yeterli olmayan ya da içilebilir nitelikte olmayan köyler var. Bunlara çözüm getiremedik. Her þeyi bir tarafa býrakalým, su çok önemli. 'Susuz olan köylerin su sorununu çözelim' dedik, ama maalesef olmadý. Özel Ýdare sondaj çalýþmasý, onun dýþýnda 'kendi akarýna su bulabilir miyiz?' diye tüm çalýþmalar duruyor. Yollarla ilgili ayrýlan ödenekler nispetinde stabilize yapýlan yollar var. Yama yapýlan, asfalt yapýlan yollar var. Yol aðýna alýnmamýþ yerler var, bu da Özel Ýdare'nin oralara hizmet götürememesini getiriyor. Köylülerin yol ve su sorunu tamamen çözülmüþ deðil. Atýk su ve kanalizasyon çalýþmalarý çok az sürüyor. Çöp toplama ile ilgili ihale yapýldý, uzun sürdü, aksadý. Köylere yeterince çöp konteynýrý verilmedi. Ýl Genel Meclisi olarak yaptýðýmýz baþka bir çalýþma ise; kapanan okullarý muhtarlýk isteyip köy odasýna çevireceðiz. Buna Özel Ýdare'nin de katkýsý oluyor. Köylerde bir takým çalýmalar yapýlýyor, ama yeteri kadar deðil." 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kaldýrýlmasý yönündeki iddialar ile ilgili yetkililerin açýklama yapmasý gerektiðini belirten Fikret Zaman, þöyle konuþtu: "YETKÝLÝLERÝN HALKIMIZI AYDINLATMASI GEREKÝR" "Yetkililerin toplumu aydýnlatmasý lazým, Özel Ýdareler kalksýn mý, devam mý etsin? Ya da bunlar belediyeye devir olduðu vakit belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak? Zonguldak'ýn büyükþehir olduðunu varsayalým, þu andaki Belediye Baþkanýmýz Muharrem Akdemir, 19 mahalleye hitap ederken 3 belde kapanacak. Bunlarýn toplam 20 mahallesi, 24 köyün sorunlarýný belediye çözecek. Bu þartlarda nasýl olacak? Bu önemli, Özel Ýdare kavramý kalksýn, belediyelere dönüþsün mü, bu soru iþareti ortada, yetkililerin halkýmýzý bu konuda aydýnlatmasý gerekir." Çaycuma'daki taksi duraklarý yenilendi Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesindeki taksi duraklarý modern hale getirildi. Ýlçenin Nihat Kantarcý Caddesi'ne baðlanan Burunsuz Sokak üzerinde faaliyet gösteren PTT Taksi Duraðý, artýk yeni yerinde hizmet vermeye baþladý. Günden güne Çaycuma'da yaþanan yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Geçtiðimiz aylarda Çaycuma Belediyesi tarafýndan projelendirilen bankamatikli taksi duraklarý faaliyete geçmeye baþladý. Site Taksi ve Terminal Taksi Duraklarýnýn adýndan PTT Taksi Duraðý da katlý otopark önünde yapýlan bankamatikli taksi duraðýna geçti. Terminal Taksi Duraðý'na ise ilk ATM konuldu. Taksi duraklarýnýn modern hale geldiðini ifade eden Çaycuma Belediye Baþkaný Bülent Kantarcý, taksici esnafýna bol kazançlar dileyerek, "Hayýrlý olsun" temennisinde bulundu. Baþkan Kantarcý, diðer taksi duraklarýný da ayný proje kapsamýnda yenileneceðini de sözlerine ekledi. (Haber: Yeliz Alagöz Ateþ) Kozlu Cumhuriyet Ýlkokulu'nda yaptýrýlan konferans salonu açýldý Kozlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün önemli ihtiyaçlarýndan biri olan konferans salonu, Kozlu'nun hayýrsever iþadamlarýndan Kamuran Karadað tarafýndan Kozlu Cumhuriyet Ýlkokulu'nda yaptýrýldý. Okul müdürlerinin de katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen açýlýþta, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mansur Gök, iþadamý Kamuran Karadað'a, kazandýrdýðý konferans salonunun tadilat ve tefriþinden dolayý teþekkür ederek, plaket verdi. Müdür Gök, yaptýðý konuþmada, "Öðrencilerimiz; hepimizin geleceði, bu yüzden eðitim ve öðretimde herkese görevler düþüyor. Bu görevler, bizlerin, yani eðitim camiasýnýn görevleri olduðu kadar eðitime destek verecek Kamuran Karadað ve diðer iþadamlarýmýzýn da görevleridir. Baþta Kamuran Karadað olmak üzere, onun nezdinde tüm hayýrsever vatandaþlarýmýza tekrar sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum" dedi. (Haber Merkezi) Fikret Zaman 9 Temmuz 2015 Perþembe Sözün Özü Osman SAV Durup, düþünelim! Dünkü yazýmýzda Karabük Üniversitesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasýndaki kýyaslamaya farklý bir boyuttan bakmýþtýk. Bir deðiþik boyuttan da okuyucumuz Ulaþ Arslan bakmýþ. Biz üniversiteye tahsis için düþünülen binalar için resmi kurumlarýn çýkardýðý zorluktan bahsederken, iþadamlarýmýzýn Karabük'e oranla zayýf kaldýðýndan bahsetmeyi unutmuþtuk. Asýl yýllarca düzeltilemeyen ve Ulaþ Bey'in dediði gibi geliþmek yerine geri geri giden mantýk bu. Okuyucumuz Ulaþ Arslan'ýn köþeye yazdýðý yorumda Karabük-Zonguldak kýyaslamasýný yaþayan biri olarak özetini geçmiþ "Aslen Zonguldak'ta oturuyorum, ama 2 sene Karabük Üniversitesi'nde okudum. Yatay geçiþ yaparak BEÜ'ye geldim, halen okuyorum. Zonguldak üzerinde o kadar kiþi söz sahibi ki, biri bozgunculuk çýkarsa iþ iptal olup gidiyor. Karabük Üniversitesi'nde iken þunu gördüm: Bir iþ adamý çýkýyor diyor ki: 'Þu binayý ben yaptýrýyorum.' Diðeri, 'Kütüphane binasýný ben karþýlýyorum' diyor ve yapýlýyor. (Ki bunlar vergiden de muaf oluyorlar). Bizim Zonguldak'ta bunu yapan insanýmýz yok maalesef. Bir tek rahmetli Ahmet Erdoðan'ý tanýyorum. 'Bu kýsýr döngü gün geçtikçe Zonguldak'ý geri getiriyor' bile diyemiyorum. Çünkü eskiden daha iyiydi. Hal böyle iken herkes durup bir düþünmeli." Ulaþ Bey'in dediði gibi durup bir düþünelim Neden böyle? Neden yýllardýr Kayseri, son zamanlarda Karabük'teki hayýrseverler üniversitelerine destek vermek için yarýþýrken, Zonguldak'ta köþe kapmaca oynanýyor? Neden diðer illerde az maliyetli bina verildiði için iþadamlarý bozulurken, bizde çok maliyetli bir yerin yapýlmasý talep edildiðinde selam sabah kesiliyor? Vergiden muaf tutulmasýna raðmen Bülent Ecevit Üniversitesi'ne son yýlda 200 bin liranýn üzerinde destek veren iþadamý sayýsý bir elin parmaðýný geçmiyor Çanakcýlar, Yurtbaylar, Ali Osman Odabaþ, Ahmet Erdoðan, Yusuf Günay Biz bu kadar mýyýz? Geçen gün vergi rekortmenleri açýklandý Bu listede niye onlar da olmasýn? Hep söylenen, "kazandýðýmýzý Zonguldak'a yatýrýyoruz" cümlesinin gerçek manada karþýlýðýný bulmasýnýn bir yolu da, kentin deðerlerine deðer katýlmasýna destek verilmesi Toplasak Zonguldak'ýn kaç deðeri var ki? Biri, ünü ülke sýnýrýný aþýp artýk Ýtalya'da bile konuþulur olmuþ Zonguldakspor'umuz Diðeri, hýzla büyüyen üniversitemiz Hemen, "Devlet ne güne duruyor ki? Bu devlet üniversitesi, devlet yapsýn" demeyin Dediðimiz için geriden geriden geliyoruz sanki Öne geçmenin zamaný geldi de geçiyor bile Durup iyice düþünelim, ama durmadan icraata geçelim Bir sözümüz de öðrencilere farklý gözle bakanlara Üniversiteler için söylenen "bacasýz fabrika" deyimi genelde yanlýþ kullanýlýyor Özellikle Zonguldak'ýn öðrencisinin hýzla arttýðý günümüzde öðrencileri "yolunacak kaz" gibi gören zihniyetler türüyor. Bir eðitim kurumunu fabrika, öðrencisini de iþçi gibi görmek, ilk anlaþýlýr anlamda yanlýþtýr. Eðitim kurumunu öncelikle nitelikli öðrenci yetiþtiren bir kurum olarak görmek ve ona göre desteklemek gerekir. Öðrencisini iþçi olarak görüp, "ne kadar para kopartýrsak kardýr" mantýðýyla öðrencilere yüklenmek de yanlýþtýr. Elbette Eskiþehir örneðinde olduðu gibi þehrin geliþimine destek veren bir kurum olarak görmek en saðlýklýsýdýr. Öðrencisi ve öðretmeniyle þehre katký veren kurum olarak bilmek, öyle faydalanmak gerekir. Bu ince çizgiyi koruyup kollamamýz gerekir. Yoksa öðrenci þehri olmamýz zor - Günün Sözü - "Önemli olan hastaya kendini kötü hissettirmemek " - Vali Ali Kaban - - Sözün Özü - "En faziletli amel, nefsin istediðinin zýddýný yapmaktýr " - Ebu Süleyman Darani (R.A.) -

6 9 Temmuz 2015 Perþembe ÇATES'in ek termik santral projesini deðerlendiren Çakan, önceliðini açýkladý: 'Saðlýk ve doða' Üst açýk kömür taþýyan kamyonlara ceza kesildi Zonguldak Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý trafik polisi ekipleri, dün Çatalaðzý'nda yüksek tonajlý kömür kamyonlarýna yönelik bir uygulama yaptý. Karayollarý mevzuatlarýný yerine getirmeyen kamyonlara cezai iþlem uygulandý. Yaþanabilir Zonguldak Platformu Sözcüsü ve Çatalaðzý Çevre Koruma Derneði Baþkaný Kadir Orhan, Facebook sayfasýnda paylaþtýðý ve Pusula'nýn haber yaptýðý, "Burasý Muz Cumhuriyeti mi?" baþlýklý yazýnýn etkisi olduðunu söyledi. Baþkan Orhan, sürekli 155'i arayarak ihbarda bulunduðunu, sonunda emniyet güçlerinin müdahale etmesine sevindiðini söyledi. Kamyonlara cezai iþlem yapýldýktan sonra üstü açýk kamyon geçmemeye baþladýðýný belirten Orhan, sürekli þikayet etmek gerektiðini ifade etti. Orhan, Pusula'ya yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "AÞIRI BÝR ÞEKÝLDE TOZUYOR, TAHAMMÜL EDÝLECEK GÝBÝ DEÐÝL" "Kömür taþýyan kamyonlar, aþýrý yüklü ve üzeri açýk kullanýlýyor. Bunlarý defalarca 155'i arayarak, ihbar ettik. Olmadý, sosyal paylaþým sitelerinde paylaþtýk. Nihayet bugün (dün) bir ekip geldi, iki aracý durdurdu, ceza yazdýlar. Kamyonlarda iki katýndan fazlasý yük olduðu için yollarý bozuyor. Altyapýyý bozuyor, yollarý çatlatýyor. Su hatlarýný patlatýyor. Kömür kenarlardan taþtýðý için aþýrý tozlanma oluyor. En büyük rahatsýzlýðýmýz da aþýrý tozlanmasýdýr. Aþýrý bir þekilde tozuyor, tahammül edilecek gibi deðil. Kamyonlar kömür sahasýndan çýkýyor, tekerlekleri yýkanmýyor. Orhan, kamyonlarýn uymalarý gereken kurallarý þöyle sýraladý: "SÜREKLÝ ÞÝKAYET EDECEÐÝZ, ÇÜNKÜ BAÞKA TÜRLÜ YAPMIYORLAR" "Her þeyden önce kurallara uyulmasý gerekiyor, kamyonlar istihap hakkýný aþmayacak. Karayollarý mevzuatýna göre yükleme noktasýnda kontrol edilmeli, kantarda yükü fazla çýkmamasý lazým. Kömürün üstü brandayla kapatýlmasý lazým. Hýz sýnýrlarýna dikkat etmeleri lazým... Aþýrý kirli olduðu zaman kamyonun yýkanmasý lazým Bunlar yasal zorunluluk yapýlmasý gerekenler. Sürekli þikayet edeceðiz, çünkü baþka türlü yapmýyorlar. Þimdiye kadar müdahale etmemelerinin sebebi ne olabilir, bilmiyorum. Ben de polislere sordum, 'Ben sadece amirlerime bilgi veririm' dediler. Sizin yaptýðýnýz haber ve benim Facebook'ta paylaþtýklarýmdan sonra müdahale edilmiþ olabilir. Ben yazýlý olarak da Emniyet Müdürlüðü'ne þikayette bulunmuþtum. Bunun sürekli yapýlmasý gerekiyor." (Haber: Öznur Güneþ) ÇATES'in ek santral projesinin insan saðlýðýna ve doðaya zarar vermemesi gerektiðini ifade eden MHP Zonguldak Milletvekili Zeki Çakan, "Zonguldak'a yatýrýmýný yapacak olan herkes yatýrýmýný yapsýn. Ancak özellikle Zonguldak'ýn hava kirliliði ve toz yönünden zarar göreceði, bölgede oturanlarý rahatsýz edecek, onlara kötü havayý solutacak ise, bunun için gerekli önlemler ve tedbirler alýnmadýkça, buna karþý olduðumuzu belirtmeliyim" dedi. Haber: Cüneyt Özfidan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Milletvekili Zeki Çakan, Zonguldak'ýn gündemine iliþkin açýklamalarda bulundu. Elsan'a baðlý Bereket Enerji'nin Çatalaðzý Termik Santrali'ne (ÇATES) 650 megawatlýk ek santral giriþimine yönelik görüþlerini ifade eden Milletvekili Çakan, "Biz Zonguldak'a yatýrým yapýlmasýndan yanayýz. Bu nedenle tabii ki Zonguldak'a yatýrým yapacak olan herkes yatýrýmýný yapsýn. Ancak hava kirliliði, insan saðlýðý ve çevrede yaþayan vatandaþlarýn durumlarý düþünülmelidir. Saðlýk ve doða açýsýndan önlemler alýnmadan yapýlmasýný istemeyiz. Biz öncelikle vatandaþlarýmýzýn saðlýðýný ve doðayý düþünmeliyiz. Bunun da en yakýn takipçisi olacaðým" dedi. Rödevanslý sahalara sýk sýk farklý müfettiþlerin gönderildiðini ve rödevanslý sahalarda sýkýntýlarýn yaþandýðýný belirten Çakan, "Bu müfettiþler geliyor ve belirli noksanlýklarý ortaya koyuyor, o noksanlýklar, o iþletmeci tarafýndan gideriliyor. Onun peþinden ayný müfettiþ gelmiyor, bir baþka müfettiþ geliyor ve o da baþka þeyler istiyor. Bu rödevansla çalýþýlan yerlerin tamamen kapatýlmasý ve daha öncede Türkiye Taþkömürü Kurumu'nda müfettiþ raporuyla kapatýlan yerlerin açýlmamasý nedeniyle Zonguldak'ta ekonomik yönden çöküntüye neden olacak önemli unsurlardan bir tanesidir. Diðer milletvekillerimize ve Sayýn Valimiz Ali Kaban'a durumu anlattýk. Birlik ve beraberlik içerisinde gerekeni yapmalýyýz" diye konuþtu. "SAÐLIK VE DOÐA AÇISINDAN TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIM" ÇATES'in megawat yükseltme projesini deðerlendiren ve Zonguldak'a yapýlacak olan yatýrýmlara hiçbir zaman karþý olmadýklarýný, ancak önceliklerinin insan saðlýðý, vatandaþlar ve doðanýn korunmasý olduðunu ifade eden MHP Türkiye Taþkömürü Kurumu nun zarardan kurtulmasý konusunda ve Zonguldak'ýn ekonomisinin kalkýnmasý yönünde verdikleri sözlerin arkasýnda olduklarýný belirten Milletvekili Çakan, "Kömürün santralde yakýlarak enerjiye dönüþtürülmesi ve Türkiye Taþkömürü Kurumu'na ait bir santralde elektrik satýlarak Türkiye Taþkömürü Kurumu'nun zarardan kurtarýlmasý gerekiyor" diye konuþtu. Zonguldak Milletvekili Çakan, "Zonguldak'a yatýrýmýný yapacak olan herkes yatýrýmýný yapsýn. Ancak özellikle Zonguldak'ýn hava kirliliði ve toz yönünden zarar göreceði, bölgede oturanlarý rahatsýz edecek, onlara kötü havayý solutacak ise bunun için gerekli önlemler ve tedbirler alýnmadýkça buna karþý olduðumuzu belirtmeliyim. Mutlaka tedbirler alýnmalý, vatandaþlarýmýzýn kirli havayý solumamalarý ve saðlýklarýna özenle dikkat edilmeli diye düþünüyorum ve bunun takipçisi olacaðýmýn da bilinmesini istiyorum" açýklamasýnda bulundu. "ZONGULDAK ÝÇÝN BÜTÜN MÝLLETVEKÝLLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE HAREKET ETMELÝ" Seçimlerden önce söyledikleri bütün sözlerin arkasýnda olduðunu ve Zonguldak için birlik ve beraberliðin olmasý gerektiðini vurgulayan Milletvekili Zeki Çakan, "Seçimler geçmiþtir. Zonguldak'ýn zarar göreceði, Zonguldak'ý sýkýntýya sokacak olan ve Zonguldak'ýn ekonomisini her türlü olumsuz yönde etkileyecek olan her konu, Zonguldak'ýn 5 milletvekili tarafýndan özenle incelenmeli ve irdelenmelidir. Zonguldak için gerekli olan bütün tedbirler alýnmalýdýr. 'Ýktidarda veya muhalefette olalým, bunlarý yaparsak Zonguldak'a karþý görevimizi yerine getirmiþ oluruz' diye düþünüyorum. TTK, kapatýlmamalý, özelleþtirilmemeli ve TTK'nýn üretimini artýrarak, istihdam saðlayarak Zonguldak'a ekonomik yönden katkýda bulunmaya yardým etmeli. Bununla ilgili en önemli göstergesi üretilen kömürün santralde yakýlarak enerjiye dönüþtürülmesi ve TTK'ya ait bir santralde elektrik satýlarak TTK'nýn zarardan kurtarýlmasý. Özellikle söylemek isterim ki, bu aralarda Zonguldak'ta rödevansla çalýþan iþletmecilerin ocaklarýna birçok müfettiþ gönderiliyor. Bu müfettiþler geliyor ve belirli noksanlýklarý ortaya koyuyor, o noksanlýklar, o iþletmeci tarafýndan gideriliyor, onun peþinden ayný müfettiþ gelmiyor, bir baþka müfettiþ geliyor ve o da baþka þeyler istiyor. Bu rödevansla çalýþýlan yerlerin tamamen kapatýlmasý ve daha öncede TTK'da müfettiþ raporuyla kapatýlan yerlerin açýlmamasý nedeniyle Zonguldak'ta ekonomik yönden çöküntüye neden olacak önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu konuda bütün yetkilileri ben sorumlu olmaya ve bu konuyu çözmek için gereken giriþimlerde bulunmaya davet ediyorum. Her gelen müfettiþ farklý bir þey isterse, farklý bir konuya deðinir ve iþi zora sürerse, bu yapýlanlar emniyet tedbirlerini artýrmak deðil, iþletmeyi geliþtirmek deðil, ocaðý kapatmaktýr. Buna özellikle dikkat edilmelidir. Bunu Sayýn Valimiz Ali Kaban'a ve Sayýn Milletvekillerimize iftar programýnda masada dile getirdim. TSO Baþkanýmýz Sayýn Metin Demir'den de konuyu aydýnlatmasýný istedim. Konuyla ilgili biz daha detaylý bilgi almýþ olduk, diðer milletvekillerimizin de konuyla ilgili bilgilenmesini saðladýk" ifadelerini kullandý. "HÜKÜMET OLMAK ÝÇÝN HÜKÜMET KURULMAZ" TBMM Baþkanlýðý seçimlerinde partisinin ve Genel Baþkanlarý Devlet Bahçeli'nin kararlarýnýn ülke için yerinde kararlar olduðunu ve hükümet konusunda ise partisinin tutumunun ülkenin bölünmez bütünlüðünden yana olduðunu dile getiren Çakan, "Meclis Baþkanlýðý seçimi ülkemize hayýrlý olsun. Baþta Genel Baþkanýmýz Sayýn Devlet Bahçeli olmak üzere Milliyetçi Hareket Partimiz, bu güne kadar milletimize duruþunu her ortamda en iyi þekilde sergilemiþtir. Meclis Baþkanlýðý seçiminde de duruþunu sergileyerek, gerekeni en iyi þekilde yapmýþtýr. Hükümetin kurulmasý konusunda tüm yetki Genel Baþkanýmýz Sayýn Devlet Bahçeli'dedir. Genel Baþkanýmýzýn yaptýðý giriþimler neticesinde ortaya çýkan netice neyse bizde onu Zonguldak milletvekillerinin Zonguldak için birliktelik içerisinde olmasý gerektiðine dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Milletvekili Zeki Çakan, "Seçimler geçmiþtir. Zonguldak'ýn zarar göreceði, Zonguldak'ý sýkýntýya sokacak ve Zonguldak'ýn ekonomisini her türlü olumsuz yönde etkileyecek olan her konu, Zonguldak'ýn 5 milletvekili tarafýndan özenle incelenmeli ve irdelenmelidir" dedi. kabulleneceðiz. Bu konuyla ilgili Sayýn Genel Baþkanýmýz, zaman zaman toplantýlarda milletvekillerinin de fikirlerini almaktadýr. Hükümet olmuþ olmak için hükümet olunmaz, hükümet kurmuþ olmak iþin hükümet kurulmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilkeleri vardýr. Dik durmak, devletin ve milletin geleceðinin her türlü vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðünü dikkate alarak bu güne kadar dik duruþu, ilkeli duruþu sergilemiþtir, bundan sonrada sergileyecektir ve hükümetin kuruluþunda da bu þekilde davranacaðýný bekliyorum. Zonguldaklý hemþehrilerime sevgilerimi ve saygýlarýmý sunuyorum. Seçimler neticelendi ve bizde teþekkür gezisine baþladýk. Ýnþallah önümüzdeki günlerde halkýmýzla buluþacaðýz, teþekkürlerimizi kendilerine ileteceðiz. Seçimler öncesinde ne söylediysek tamamýnýn arkasýnda olduðumu, mikron kadar yerinden þaþmadan takipçisi olacaðýmý kendilerine belirtmek istiyorum" dedi. Hýzýr Ekþi, son yolculuðuna uðurlandý Zonguldak Barosu Avukatlarýndan Saime Ekþi'nin eþi, Zonguldak Belediye Meclisi Üyesi Emine Uzun ile Zonguldak eski Çevre Müdürü Nazmiye Uzun'un eniþteleri Ýnþaat Mühendisi Hýzýr Ekþi, hayatýný kaybetti. Bir süredir karaciðer yetmezliði nedeniyle tedavi gören Hýzýr Ekþi, önceki akþam Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Hýzýr ekþi, dün ikindi vakti Acýlýk Hz. Ali Camisi'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan sevenlerinin gözyaþlarý arasýnda Asri Mezarlýk'ta topraða verildi. Cenaze törenine; Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, 23-24'üncü Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Ali Ýhsan Köktürk, CHP Zonguldak eski Belediye Baþkaný Ýsmail Eþref, Zonguldak Baro Baþkaný Ýbrahim Kerem Ertem, CHP Zonguldak Ýl Baþkaný Ertuðrul Koltuk, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Cemal Þahin, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Pusula Yayýn Grubu olarak Hýzýr Ekþi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Haber: Cüneyt Özfidan) Zeki Çakan Çaycuma'da 5 engelli daha sevindirildi Engelsiz bir kent olma yolunda hýzla ilerleyen Çaycuma'da Kent Konseyi, 5 engelli vatandaþý daha sevindirdi. Çaycuma Kent Konseyi'nin baðýþladýðý tekerlekli sandalyelerden 5 tanesi daha sahiplerine verildi. Kent Konseyi ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneði'nin iþbirliði ile gerçekleþen baðýþlar, Belediye Baþkanvekili Cengiz Gökçe tarafýndan engelli vatandaþlara teslim edildi. Kent Konseyi Engelli Meclisi Baþkaný Ýsmail Gökçe ise, emeði geçen tüm yetkililere teþekkür ederek, baðýþlarýn devam edeceðini belirtti. (Haber: Yeliz Alagöz Ateþ) Hýzýr ekþi, dün ikindi vakti Acýlýk Hz. Ali Camisi'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan sevenlerinin gözyaþlarý arasýnda Asri Mezarlýk'ta topraða verildi.

7 Ahmet Demirci GMÝS Genel Baþkaný Ahmet Demirci, TTK'da yaþanan iþçi açýðýna dikkat çekti. Ýþçi alýnmasý gerektiðini her fýrsatta dile getiren Genel Baþkan Demirci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun 5 bin iþçi alýmý vaadine inandýðýný belirterek; erken seçim yapýlmasý taraftarý olmadýðýný söyledi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun, "TTK özelleþtirilmeyecek" sözünü hatýrlatan Demirci, "Þahsen kurumun özelleþtirileceðine inanmýyorum. Ancak bu iþçi açýðý ile zaten özelleþtirilmesine gerek de kalmayacak. Þu anda iþçi sayýmýz 9 binin altýna düþmüþ durumundadýr" diye konuþtu. Cüneyt Özfidan TTK'daki iþçi açýklarýna dikkat çeken ve Baþbakan'ýn 'özelleþtirilmeyecek' sözüne gönderme yapan Demirci: 'Bu iþçi açýðýyla özelleþtirmeye gerek kalmayacak' Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Baþkaný Ahmet Demirci; Zonguldak, Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK), özel maden ocaklarý ve kaçak ocaklar da dahil olmak üzere merak edilen bir çok konuya açýklýk getirdi. Toplu iþ sözleþmesi sürecini de deðerlendiren Genel Baþkan Demirci, yasal süreye dikkat çekerek, gerek duyulur ve anlaþma saðlanamazsa, grev yolunun açýk olduðunu ifade etti. TTK'da çalýþan iþçi sayýsýnýn 9 binlerin altýna düþtüðüne dikkat çeken Demirci, "Ben þahsým olarak kurumun özelleþtirileceðine inanmýyorum. Ancak bu gidiþle ve bu iþçi açýðý ile kurumun zaten özelleþtirilmesine gerek de kalmayacak gibi görünüyor" dedi. Cüneyt Özfidan: Baþkaným, öncelikle bir toplu iþ sözleþmesi sürecindeyiz. Süreç, þu anda hangi aþamada ve çalýþmalarýnýz nasýl devam ediyor? "TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝ GREVE GÝRMEDEN HALLETMEYE ÇALIÞACAÐIZ" Ahmet Demirci: Toplu iþ sözleþmesiyle ilgili son görüþmelerimiz geçen hafta Pazartesi oturumumuzdan sonra bir geliþmemiz olmadý. Yalnýz Türk-Ýþ Genel Baþkanýmýz Ergün Atalay ile bir görüþme yaptýk, o da Ankara'da çalýþmalar yapacak ve en sonunda bize bilgiler verecek, onu bekliyoruz. Hatta Ankara'ya gitme gibi bir durumumuz vardý, "gideriz" diye tahmin ediyorduk. Fakat oradan bir haber gelmeyince, Ankara'ya da gidemedik. En son ki durum, 10 madde üzerinde anlaþma saðlayamadýk, bu maddeler üzerinde duruyoruz, diðer maddeler üzerindeki çalýþmalar da hala devam ediyor. Tahmin ediyorum ki bu hafta Ankara' da olacaðýz, yoðunluðumuz Ankara'da ve halletmeye çalýþacaðýz. Özfidan: Toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinden bir sonuç alýnamazsa ve bahsi geçen 10 maddede mutabakat saðlanamazsa ne olacak? Demirci: Sözleþmede yaþanýlan sorunlar devam ederse ve bir sonuç alýnamazsa, yasal bir sürecimiz var. Bizim 60 günlük yasal bir süremiz var, bu yasal süre içinde mutlaka grev kararý alýnmasý gerekiyor. Grev kararý aldýktan sonra 6 iþ gününde greve çýkmamýz gerekiyor. Yani bu 60 günlük süre içinde 54 günlük zamanýmýz var. Bu 54 günlük süre içinde çalýþmalar yapacaðýz, anlaþmaya zeminler arayacaðýz. Ancak, yine de sonuç alamazsak, 54'üncü gün grev kararý almak mecburiyetindeyiz. Greve inþallah gitmeden halletmeye çalýþacaðýz. Özfidan: Bildiðiniz gibi son dönemde kaçak ocaklarda göçükler ve ölümler meydana geliyor. Bu konuda düþünceleriniz nelerdir? Demirci: Son dönemlerde kaçak ve özel ocaklarda ölümlü kazalar arttý. Bu kazalarýn artmasýnýn en önemli sebebi, Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) gibi iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý önlemlerini tam olarak alamamalarýndan kaynaklanýyor. Kazalar, bilgisizlikten de kaynaklanýyor. "Kömür çýkartayým, ama masraf olmasýn" düþüncesi ile çalýþma yapýldýðý için kazalar ve ölümler arttý. Ancak emniyetli bir þekilde tahkimat yapýlýrsa, kazalarýn özel ocaklarda da azalacaðýný tahmin ediyorum. Gönül arzu ediyor ki, madenlerde kazalarýmýz hiç olmasýn. En son bizim bir iþ kazamýz oldu. Maalesef çocuðun parmaklarý koptu. Gazetelerin bazýlarýnda da kazalara yönelik bir haber görmüþtüm, "Ýlk 5 ayda 821 yaralýmýz var" diye baþlýk atmýþlar. Özfidan: Baþkaným, maden sektöründe yaþanan bu kazalarýn ve kaçak ocaklarýn önüne sizce nasýl geçilebilir? "KAÇAK OCAKLARIN ÖNÜNE ÝÞÇÝ ALIMI ÝLE GEÇÝLÝR" Demirci: "Özel sektör" dediðimiz rödevans sahalarýný tam dört dörtlük, teþekküllü bir þekilde çalýþtýrabilirsek, bunlarýn önüne geçebiliriz. Rödevanslý sahalarla ilgili olarak Torba Yasa'da çýkan kanundaki hak-hukuklar tam zamanýnda ödenirse faydalý olacaktýr. Özel sektör iþine asýlacak, iþçi alacak ve dýþarýda çalýþmayan madenci kalmayacak. Yani özel sektör de, TTK da çalýþacak. Özel sektöre ve rödevanslý saha sahiplerine verilen sözler tutulursa, iþçi sayýsý artmýþ olacaktýr. Bizlerde bu baðlamda Zonguldak'a güzel bir þekilde hizmet etmiþ oluruz ve bundan da mutluluk duyarýz. Bunun için de TTK'ya iþçi alýnmasý gerekiyor. Biliyorsunuz, ÇATES'in megawatýný yükseltmek gibi bir düþüncesi var. Yalnýz bizim her zaman belirtmiþ olduðumuz bir þey var. "Kömür, Türkiye'mizden, yerli kaynaklarýmýzdan alýnsýn" diyoruz. Ama þu anda hem biz TTK'daki iþçi açýklarýndan dolayý, hem de rödevanslý sahalarýn dört dörtlük çalýþamamasýndan dolayý yerli kömürümüz raðbet görmüyor ve yeterli gelmiyor. Biz TTK'nýn güçlendirilmesini ve üretimin artmasýný istiyoruz. Bunun için de her zaman dile getirdiðimiz gibi iþçi alýmýna dikkat çekiyoruz. Üretime alýnacak olan iþçiler ile bu sorunu aþacaðýmýza inanýyoruz. Bu nedenle de TTK için bir þeyler yapýlmasýný bekliyoruz. Özfidan: Sendikacý ve Genel Baþkan olarak sizce AK Parti'nin TTK'ya bakýþ açýsý nedir? Demirci: Kurumun özelleþtirilmesi söz konusu deðil. Bunu Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu geldiðinde belirtmiþti. Ben þahsým olarak kurumun özelleþtirileceðine inanmýyorum. Ancak bu gidiþle ve bu iþçi açýðý ile kurumun zaten özelleþtirilmesine gerek de kalmayacak gibi görünüyor. Þu anda iþçi sayýmýz 9 binin altýna düþmüþ durumundadýr. Bu aydan itibaren bu sayý daha da azalacak. Ümit ediyorum ki, yakýn zamanda üretime iþçi alýnacaktýr. Hükümetin TTK'ya iyi gözle bakacaðýný ümit ediyorum. Çünkü taþkömürü, Türkiye'nin olmazsa olmazlarýndan bir tanesi, demir-çelik fabrikalarýnda koklaþabilir tek kömürümüz Zonguldak'taki tek taþkömürüdür. Özfidan: Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'nun mitinginde, "TTK'ya 5 bin iþçi alacaðýz" diye sözü vardý. Sizce iktidar olmuþ olsalardý, TTK'ya 5 bin iþçi alýnýr mýydý? "ERKEN SEÇÝM TARAFTARI DEÐÝLÝM" Demirci: Ýþçi alýmý konusunda verdikleri bir söz vardý. Ben CHP'nin ve Kemal Kýlýçdaroðlu'nun iþçi alýmý için verdiði söze inanýyorum. Ýktidar olmuþ olsalardý, iþçi alýnýrdý. Ancak ben "þu anda iþçi alýnmayacak" da demiyorum. "Gerek iktidar, gerekse muhalefet iþçi alýmý için bize destek olacaklardýr" diye ümit ediyorum. Koalisyon hükümeti kurulduðu zaman da ayný þekilde kurulacak olan hükümet de destek olacaktýr. Özfidan: O zaman erken seçim olmasýný istemeyenlerden biri misiniz? Demirci: Kesinlikle erken seçim olmasýný istemiyorum. Türkiye'miz bir daha seçim yükü kaldýracak bir kapasite deðil. Ýnsanlarýmýza yazýk, Türkiye'mizin mali giderlerine yazýk ve dört sene bu arkadaþlar, koalisyondaki, hükümetteki arkadaþlar adam gibi geçinsinler, kendilerini göstersinler, icraat yapsýnlar. 4 yýl sonra seçim yapýlsýn. Þu bir gerçek ki, herkes sandýkta gereken cevabý veriyor. Ben erken seçim olmasý taraftarý deðilim. Özfidan: AK Parti'nin iki milletvekili, CHP'nin iki milletvekili ve MHP'nin bir milletvekili var. Zonguldaklý olarak sizce TTK'ya sahip çýkacaklar mý? Demirci: Vekillerimizin seçimden sonra hepsiyle görüþtük. Hepsinin de TTK'ya çok iyi baktýklarýný biliyorum. Zeki Çakan Bey olsun, Faruk Çaturoðlu Bey olsun, Hüseyin Özbakýr Bey olsun, diðer vekillerimiz olsun, hepsi TTK'ya sýcak bakýyorlar. Ben inanýyorum ki, bize yardýmcý olacaklardýr. Özfidan: CHP Milletvekili Adayý Deniz Yavuzyýlmaz, geçtiðimiz günlerde Maden Þehitleri Anýtý'nda bulunan sökülmüþ isim plaklarýný yeniden yaptýrdý. Burada sizlere de görev düþüyordu. Zonguldaklý olarak bizlerin de, TTK'nýn da ve birçok kiþinin de sorumluluklarý var. Siz kendinizi suçlu hissettiniz mi? O plakalarýn yenilenmesiyle ilgili bir þey yapmýþ mýydýnýz? Demirci: Biz o konuda Genel Müdürümüzle de konuþtuk. Biz de kendi çapýmýzda yapabileceðimiz plan projeleri yaptýk. Hatta TTK Genel Müdürümüz Burhan Ýnan, "Maden Müzesi'ne taþýmayý düþünüyoruz" dedi. Büyük ihtimalle o plakalarý Maden Müzesi'ne koymayý düþünüyoruz. Emniyetli ve güvenli bir þekilde orasý bizim için daha iyi olacak. Anýtý görmek isteyenler, hem þehitlerimizin isimlerini görecekler, hem de Maden Müzesi'ni gezmiþ olacaklar. O konuda bende hem fikirim. Özfidan: Baþkaným, eklemek istediðiniz baþka bir konu var mý? "HALKIMIZ, ÝÞSÝZ KARDEÞLERÝMÝZ VE TTK'DA ÇALIÞAN KARDEÞLERÝMÝZ BÝZE GÜVENSÝN" Demirci: Sayýn halkýmýz, iþsiz kardeþlerimiz ve TTK'da çalýþan iþçi kardeþlerimiz bize güvensinler. Bizler onlarýn yüzünü kýzartacak ve onlarýn önünde boynumuzu bükecek bir davranýþta ve kararda yer almayacaðýz. Bunun için de kendilerine söz veriyorum. Toplu iþ sözleþmemizi de en iyi þekilde bitirmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ýnþallah greve gerek kalmadan, masada anlaþarak yolumuza devam edeceðiz. 9 Temmuz 2015 Perþembe AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özbakýr ve Çaturoðlu BEÜ'de Tahsis belgesini Rektör Özer'e teslim ettiler Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakýr ve Faruk Çaturoðlu, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamýnda ziyaret ettiler. Milletvekilleri Özbakýr ve Çaturoðlu, Ereðli ilçesinde eski Devlet Hastanesi binalarýnýn yer aldýðý Süleymanlar Mahallesi'ndeki arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüðü tarafýndan Bülent Ecevit Üniversitesi'ne tahsis edildiðine ait belgeyi Rektör Özer'e teslim ettiler. Milletvekili Faruk Çaturoðlu, "Uzun süredir üzerinde çalýþmalarý sürdürülen tahsis gerçekleþtirildi. Eski Ereðli Devlet Hastanesi'nin bulunduðu alan ve binalar üniversitemize devredildi. Milli Emlak Genel Müdürlüðü'nün konu ile ilgili tahsis belgesini Sayýn Rektörümüze takdim ediyoruz" dedi. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer ise, "Ereðli Devlet Hastanesi'nin yeni binalarýna taþýnmasýnýn ardýndan Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan binalar ve arazinin üniversitemize devrinin gerçekleþtirilmesinden memnuniyet duyuyoruz yýlýnda Doruk mevkiinde rahmetli hayýrsever Hacý Kadri Yýlmaz tarafýndan hibe usulü inþa edilen bir binada eðitime baþlayan Eðitim Fakültesi, 2007 yýlýnda kurulan Denizcilik Fakültesi ve 2013 yýlýnda Ereðli Meslek Yüksekokulu'nun eðitim öðretime baþlamasýyla öðrenci, akademik ve idari personel sayýsýnda önemli artýþlar saðlanmýþtýr. Ancak bu birimlerin Kepez ve Doruk Mahallerinde, adý geçen mahalle isimlerini taþýyan iki ayrý yerleþkede hizmet vermesi bazý güçlükler yaþanmasýna sebep oluyordu. En önemli sorunlardan biri de mevcut yerleþke alanlarýnýn ve bina kapasitelerinin yetersiz kalmasýydý. Özellikle Eðitim Fakültemiz tek bir binaya sýðmayýp her iki kampüste de eðitim veriyordu. Öðrenci, personel ve yeni birimlerdeki kapasite artýþ hýzýmýz göz önüne alýndýðýnda önümüzdeki yýl Doruk yerleþkesindeki binanýn ve alanýn da yetersiz kalacaðýný öngörüyorduk. Yeni yerleþkenin öðrencilerimize sunulacak olan eðitim ve sosyal hizmet imkânlarýnýn niteliði ile Ereðli'de yükseköðretimin geleceði ve mevcutta yaþanan bazý problemlerin çözümünde olumlu etkileri olacaðýný düþünüyoruz. Devir belgeleri resmi olarak tarafýmýza teblið edildikten sonra mevcut kampüsün ve içinde bulunan binalarýn eðitim amaçlý kullanýlmak üzere yeniden projelendirmesi ve gerekli yatýrýmlarýn yapýlmasý süreci baþlayacaktýr. Ben bu sürece destek veren Zonguldak Valisi Sayýn Ali Kaban'a, Milletvekillerimiz Sayýn Hüseyin Özbakýr'a ve Sayýn Faruk Çaturoðlu, önceki milletvekillerimizden Sayýn Köksal Toptan'a, Sayýn Prof. Dr. Ercan Candan, Sayýn Özcan Ulupýnar'a, Sayýn Emine Çift Hanýmefendiye, Ereðli Belediye Baþkaný Sayýn Hüseyin Uysal'a, Ereðli TSO Baþkaný Yaþar Tetiker'e ve sürece destek veren herkese teþekkürlerimi sunuyorum" dedi. (Haber Merkezi)

8 9 Temmuz 2015 Perþembe Zonguldak ta Ramazan Hazýrlayan: Aydýn Arslanyýlmaz MERKEZ KOZLU KÝLÝMLÝ DEVREK GÖKÇEBEY ÇAYCUMA EREÐLÝ ALAPLI ÝMSAK BİR AYET... AKÞAM "Allah kendisine mülk ve saltanat verdiði için, Rabbi hakkýnda Ýbrahim'le çekiþeni görmedin mi? Ýbrahim þöyle demiþti: 'Benim Rabbim odur ki, hayat verir ve öldürür.' O da þöyle demiþti: 'Ben de hayat veririm, ben de öldürürüm.' Ýbrahim, 'Allah, güneþi doðudan getiriyor, hadi sen onu batýdan getir!' deyince, küfre sapan o adam apýþýp kalmýþtý. Allah, zalimler toplumunu doðruya ve güzele kýlavuzlamaz." (Bakara, 258) BİR HADİS... "Birbirinize haset etmeyiniz. Alýþveriþte birbirinizi aldatmayýnýz. Birbirinize dargýn durmayýnýz ve birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Birinizin bitmek üzere olan pazarlýðýný bozmayýnýz. Allah'ýn kullarý, kardeþ olunuz. Müslüman, Müslüman'ýn kardeþidir; ona zulmetmez, onu yardýmsýz býrakmaz, ona hor bakmaz. Rasûlüllah üç defa göðsüne iþaret eder, Takva iþte buradadýr. Bir kimsenin þerir olmasý için Müslüman kardeþi hor görmesi kâfidir. Müslüman'ýn Müslüman'a kaný, malý, ýrzý haramdýr." (Riyâz'üs-Salihîn Trc: C.1, S.277) RAMAZAN FIKRASI Parasýný bu þeytana ödetiyorsun Dini bütün bir adam, her sabah kapýsýnýn önüne çýkar ve baðýra baðýra dua edermiþ: "Allahým, bize verdiklerin için sana þükürler olsun." Onun arkasýndan da ateist olan komþusunun gür sesi duyulurmuþ: "Allah yok adamým, Allah yok!" Adam, ne kadar sinirlenirse sinirlensin, yine de her sabah kapýsýnýn önüne çýkar ve ayný þekilde dua edermiþ. Onun arkasýndan da her sabah ateist olan komþusunun sesi duyulurmuþ: "Allah yok adamým, Allah yok!" Bir akþam, bu ateist adamýn aklýna komþusuna bir oyun oynamak gelmiþ ve Eyüp Sultan'daki mezbahadan bir koyun alýp gizlice komþusunun kapýsýna býrakmýþ. Ertesi sabah kapýyý açýp kurbaný gören adam þaþýrmýþ ve sevinçle, "Gönderdiðin kurban için sana þükürler olsun Allahým" diye dua edince, aðacýn arkasýna gizlenen ateist adam gür sesiyle, "Allah yok adamým, o kurbaný ben aldým" diye baðýrdý. Adamcaðýz da, "Allahým, sana þükürler olsun, hem bu kurbaný gönderiyorsun, hem de parasýný bu þeytana ödetiyorsun!" demiþ. İFTAR DUASI Allah ým; senin rýzan için oruç tuttum, sana inandým, sana güvendim, senin rýzkýnla orucumu açtým. Ramazan ayýnýn yarýnki orucuna da niyet ettim. Artýk benim geçmiþ ve gelecek günahlarýmý baðýþla! AMÝN SAHUR DUASI Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah ýmýz Bizi iftarlara ulaþtýrýrken; günahlarýmýzdan arýnmýþ olarak orucumuzu açmayý nasip eyle AMÝN Dini Bilgiler Sýrat köprüsü Nass ile sabittir. Kur'an-ý Kerim'de mealen buyuruluyor ki: "Onlarý cehennem sýratýna götürüp hapsedin! Çünkü onlar mesuldür." [Saffat 23, 24] Nuhbet-ül-Leali kitabýnda diyor ki: Sýrat, Cehennem üzerinde bir köprüdür. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: "Ýçinizden oraya [Cehenneme] uðramayacak hiç kimse yoktur." [Meryem 71] Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: "Cehennem üzerine Sýrat köprüsü kurulur. Buradan ümmetiyle ilk geçecek Peygamber benim." [Buhari] "Kýyamette Sýrat köprüsünün baþýnda durur, ümmetimin geçmesini beklerim. Allahü teâlâ, 'Dilediðini iste, istediklerine þefaat et, þefaatin kabul olunacaktýr' buyurur. Ümmetime þefaatten sonra, yalvarmaya devam ederim. Rabbim bana, 'Ümmetinden ihlâsla bir defa "La ilahe illallah" diyen ve imanla ölen herkesi cennete koy' buyuruncaya kadar yerimden kalkmam." [Ý. Ahmed] "Sýrat köprüsünü geçmek herkesin nuruna baðlýdýr. Kimi göz açýp yumuncaya kadar, kimi þimþek gibi, kimi yýldýz akmasý gibi, kimi koþan at gibi sýratý geçerler. Nuru çok az olan da yüzüstü sürünür. Elleri ve ayaklarý kayar, tekrar yapýþýr. Nihayet sürüne sürüne kurtulur." [Taberani] "Ehl-i beytimi ve Eshabýmý çok sevenin, Sýrat köprüsünden geçerken ayaðý kaymaz." [Deylemi] "Hiçbir bid'at ehli Sýrattan geçemeyecek, Cehenneme düþecektir." [Ýbni Asakir] "Cehennem ateþi müminlere der ki: Ey mümin, üzerimden çabuk geç, senin nurun ateþimi söndürüyor." [Taberani] "Nice kimseler Sýrattan geçtiðini bilmeyip, meleklere derler ki: Sýrat ve Cehennem nerede kaldý, biz onlardan geçtik mi? Melekler de þöyle cevap verirler: Siz Cehennem üstündeki Sýrattan geçtiniz; fakat Cehennem ateþi sizin nurunuzdan çekilip, örtülmüþtü." [Camius-sagir] Peygamber efendimizin ümmetinden olan bazý Ramazan da Saðlýk Bu sene Ramazan'da oruç süresi yaklaþýk 17,5 saat ve bu 17,5 saat sonunda iftarda çok ve hýzlý yemek yerseniz, kabýzlýk baþta olmak üzere pek çok sindirim sistemi rahatsýzlýðýna da zemin hazýrlayabilirsiniz. Kabýzlýðýn hangi hastalýklara yol açabileceðini ve Ramazan'da kabýzlýktan korunmak için neler yapýlmasý gerektiðini Hisar Intercontinental Hospital Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Ýlker Abcý anlattý. Kabýzlýðýn, büyük tuvalette uzun süre kalma, acý baharatlý gýda tüketme ve diðer nedenlerle makatta normalde de bulunan toplardamar aðlarýnýn sarkarak pake (meme) haline gelmesiyle hemoroide neden olduðunu dile getiren Op. Dr. Abcý, "Bu pakeler makattan sarkarak büyük tuvalet sonrasýnda kýrmýzý renkli kanama ve aðrý þikayetleriyle birlikte iç ya da dýþ hemoroid adýný alýr. Özellikle ileri yaþlý hastalarda, kanama þikayetine kalýn barsak kanserlerinin de sebep olabileceði akýldan çýkarýlmamalý ve gerektiðinde kolonoskopi ile kalýn barsak incelemesi yapýlmalýdýr. Kabýzlýðýn neden olabileceði bir diðer sýk görülen hastalýk da anal fissür, yani makatta görülen çatlaklardýr. Makatýn çýkýþýnda meydana gelen bu çatlak, dýþkýlama sýrasýnda ve sonrasýnda þiddetli aðrýya ve kanamaya neden olur. Görünüþ olarak küçük bir lezyon olmasýna karþýn belirgin rahatsýzlýk verirler. Anal fissürün týbbi tedavisinde kabýzlýktan korunma çok önemlidir. Diyet, dýþký yumuþatýcý ilaçlar, kýsa süreli topikal kremler, sýcak su oturma banyolarýna üç hafta kadar devam edilmeli, aðrý varsa aðrý kesiciler verilmelidir. Bunun dýþýnda botoks enjeksiyonlarý ve gerekirse cerrahi tedavi uygulanýr. Sindirim sistemi Dini Hikayeler Erzurum'un büyük velisi Ýbrahim Hakký (k.s.) hazretlerini çocukken Ýsmail Fakirullah (k.s.) hazretlerine teslim ederler. Ýyi bir terbiye almasý için çocukluðunun mühim bir devresini Fakirullah hazretlerinin yanýnda geçiren Ýbrahim Hakký hazretleri, bir gün eline aldýðý bir testiyle çeþmeye gider, doldururken oraya gelen bir atlý, "Çekil bakayým önümden be çocuk!" diye Ýbrahim Hakký hazretlerini azarlayarak, atýný çeþmeye sürer. O da testisini alýp bir kenara çekilmeye uðraþýrken, atýný mahmuzlayan adam, onu bir köþeye sýkýþtýrýr. Testisini býrakýp kendisini kurtarmak zorunda kalýr Ýbrahim Hakký hazretleri... Bu esnada at da üzerine basýp testiyi kýrar. Aðlayarak hocasýnýn huzuruna gelir, "Çeþmeden su alýrken atýný koþturarak gelen biri, atýný üzerime sürdü. Can havliyle kendimi kurtarmaya çalýþýrken testimi de tepeletip kýrdý!" der. Sýrat Köprüsü kiþiler, mezardan kalkýnca doðruca Cennete giderler. Melekler bunlara derler ki: "Hesap gördünüz mü?" "Hayýr, biz hesap falan görmedik." "Sýrat köprüsünü geçtiniz mi?" "Hayýr, Sýrat falan görmedik." "Cehennemi gördünüz mü?" "Hayýr, Cehennemi de görmedik." "Siz ne amel iþlediniz de böyle hesap görmeden, Sýrata uðramadan doðruca Cennete geldiniz?" "Bizim iki hasletimiz var idi. Onun sayesinde bu nimete kavuþtuk. Allah'tan utanýr, yalnýzken de günah iþlemezdik. Bir de Allah'ýn verdiði az rýzka razý olurduk." Melekler derler ki: Bu nimetler sizin hakkýnýzdýr. (Ýbni Hibban) Köprü denilince, bilinen köprüler zannedilmemelidir! (Sýnýf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir) diyoruz. Hâlbuki imtihanýn köprüye benzer tarafý yoktur. Sýrat köprüsü de, bilinen köprülere veya imtihan köprüsüne hiç benzemez.(s.ebediyye) Sual: Sýrat köprüsünde sorulacak sualler nelerdir? Cevap: Sýrat köprüsü üzerinde yedi yerde, yedi þeyden sual edilecektir. Önce imandan sorulacaktýr. Ýmaný doðru ise birinci duraktan geçecek, doðru deðilse cehenneme düþecektir. 2'nci durakta namazdan sorulacaktýr. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: "Namaz, Allahü teâlânýn hoþnut olduðu bütün amellerin en faziletlisidir. Kabirde ýþýk, Sýrat köprüsünü yýldýrým gibi geçiricidir." [M.Cenne] "Kýyamette ilk önce namazdan sorulacaktýr. Namazý düzgün olanýn, diðer amelleri kabul edilir. Namazý düzgün olmayanýn, hiçbir ameli kabul edilmez." [Taberani] "Onun için her Müslüman mutlaka namazý kýlmalýdýr! Namaz dinin direðidir. Direksiz bina olmaz. Namaza önem vermeyenlerin kâfir olacaðýný bildiren birçok hadis-i þerif vardýr." 3'üncü durakta zekâttan, 4'üncü durakta oruçtan, Ramazan'da yaþadýðýnýz kabýzlýðý önemseyin! hastalýklarý yaþamak istemiyorsanýz: Günlük en az 20 gram lif tüketmeye çalýþýn. Bol sebze ve meyve yiyin. Ekmek, makarna ve beyaz pirinç yerine tam tahýllý ürünleri tercih edin. Bol su tüketin; ancak aþýrý kahve ve çaydan kaçýnýn. Çözünmüþ liflerden zengin olan kuru erik gibi doðal laksatifler içeren ve kolesterolün düþürülmesine de yardýmcý olan besinler tüketin. Egzersizi hayatýnýzýn baþköþesine oturtun. Egzersiz, baðýrsak hareketlerinin düzenli olmasýna yardýmcý olur Zalimin hasmý bizzat Hz. Allah'týr! Hocasý sorar: "Testini kýran atlýya sen bir þey söyledin mi?" Ýbrahim Hakký hazretleri, "Hayýr, hiçbir þey söylemedim" der. Fakirullah hazretleri, "Çabuk git ve o adama bir-iki laf söyle" der. Ýbrahim Hakký hazretleri gider, çeþmenin baþýnda atýný týmar etmeye baþlayan adamýn yanýna varýp bekler. Fakat bir türlü terbiyesini bozup da, "Benim testimi niye kýrdýn zalim adam?" diyemez. Dönüp geldiðinde hocasý Fakirullah hazretleri sorar: "Ona bir þeyler söyleyebildin mi?" Ýbrahim Hakký hazretleri, "Söyleyemedim efendim; niyetlendim, lâkin bir türlü dilimi çevirip de aðýr bir söz sarf edemedim!" der. Hocasý baðýrýr: "Sana diyorum, çabuk git ve o adama bir þeyler söyle, mukabele et! Yoksa sonu felâket!.." 5'inci durakta hacdan, 6'ncý durakta kul hakkýndan, ana-baba hakkýndan, akrabayý gözetip gözetmediðinden, 7'nci durakta gusledip etmediðinden sorulacaktýr. Hangisinde kusuru varsa, o nispette Cehennemde yanacak, kusuru olmadýðý yerden kolayca geçecektir. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: "Ýnsanlar Cehennem üzerindeki köprüden geçerler. Köprüde dikenli demirler, çengeller ve kancalar vardýr. Ýnsanlarý saðdan soldan yakalar. Köprüdeki melekler, 'Allah'ým selamet ver' diye dua ederler. Halkýn bir kýsmý köprüyü þimþek gibi, bir kýsmý rüzgâr gibi, bir kýsmý koþan at gibi, bir kýsmý koþarak, bir kýsmý yürüyerek, bir kýsmý emekleyerek ve bir kýsmý da sürünerek geçer. Asýl Cehennemliklere gelince, bunlar ne ölür, ne de yeni bir hayata kavuþur. Günahkârlar, günahý nispetinde Cehennemde yandýktan sonra onlara þefaat edilmeye izin verilir." [Buhari] "Sýrat kýldan ince, kýlýçtan keskindir. Melekler, müminleri kurtarmaya çalýþýr. Cebrail aleyhisselam beni belimden tutar. Ben de, 'Ya Rabbi ümmetime selamet ver, onlarý kurtar" diye dua ederim. O gün ayaðý sürçüp düþen çok olur." [Beyheki] "Servetiyle Allahü teâlâya itaat eden ve malýnýn hakkýný ödeyen kimse, Kýyamette Sýrata gelince, malý 'Haydi geç, çünkü sen, bende olan Allah'ýn hakkýný ödedin' der. Daha sonra malýndaki Allah hakkýný ödemeyen kimse gelir, malý, 'Neden bende olan Allah hakkýný ödemedin?" der. O da "Yazýk bana, ne yaptým?' diye söylenir." [Beyheki] "Cennete girene kadar, Sýratta göz kýrpmasý kadar bekletilmemeyi isteyen Allah'ýn dini hakkýnda kendi görüþüyle hiçbir söz söylemesin!" [Kurtubi] Sýratý geçen müminler iki pýnarla karþýlaþýrlar. Bu pýnarýn birisinde yýkanýr, diðerinden de içerler. Böylece maddi ve manevi temizliðe kavuþtuktan sonra Cennetin kapýsýna gelirler. Melekler, Zümer suresinde bildirildiði gibi, "Sizlere selam olsun, hoþ geldiniz. Ebedi olarak buraya girin!" derler. Sonra Cennet elbiseleri giydirilir. Hepsi Cennete girer. (S. Ebediyye) ve stresi azaltýr. Gýdalarý sindirmek için vücudunuza zaman verin ve yemek yedikten en az bir saat sonra egzersiz yapýn. Beslenmenize ve egzersizinize dikkat ettiðiniz halde uzayan bir kabýzlýðýnýz söz konusuysa bu az çalýþan tiroid bezi, diyabet ya da kullandýðýnýz ilaçlarýn yan etkilerinin habercisi olabilir. Ayrýca iki haftadan uzun süren kabýzlýklarda dýþkýda kan görülüyorsa ve açýklanamayan kilo kaybý varsa mutlaka bir hekime baþvurulmalýdýr." Ýbrahim Hakký hazretleri, bu defa kararlý olarak koþup çeþmenin baþýna gelir. Bir de bakar ki, testisini kýran adamý, kendi atý, attýðý çiftelerle çeþmenin havuzuna yuvarlamýþ, ölüsü yatmaktadýr! Koþarak gelip, hocasý Ýsmail Fakirullah hazretlerine bu vahim vaziyeti anlatýr. Hocasý bu hâle üzülür, "Vah vah! Bir testiye bir adam! Üzüldüm buna doðrusu!" der. Huzurundakiler bundan bir þey anlamadýklarýný söyleyince, büyük veli þöyle izah eder: "O atlý adam, Ýbrahim Hakký'ya zulmetti. Zulme uðrayan da tek kelimeyle olsun mukabelede bulunmadý, zalimi Allah'a havale etti. Allah Teâlâ'nýn da gayretine dokunup zalimi cezalandýrdý. Þayet Ýbrahim Hakký da onun zulmüne karþýlýk verip, ona bir þeyler söyleseydi, ödeþeceklerdi. Fakat Ýbrahim, büsbütün mazlum oldu. Bense ödeþtirmek için uðraþýyordum, maalesef muvaffak olamadým!"

9 Tosun, SKM Baþkanlýðý'nýn basýn mensuplarýna verdiði iftarda gündemi deðerlendirdi: 'CHP ile koalisyon olabilir' AK Parti Zonguldak Ýl Baþkanlýðý Seçim Koordinasyon Merkezi tarafýndan genel seçimde kendilerini takip eden basýn mensuplarýna iftar yemeði verdi. Oruçlarýn açýlmasýnýn ve iftar duasýnýn ardýndan gündemi deðerlendiren AK Parti Ýl Baþkaný Zeki Tosun, CHP ile koalisyon yapabileceklerini ifade etti. Haber: Öznur Güneþ Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Zonguldak Ýl Baþkanlýðý Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkanlýðý tarafýndan genel seçimde kendilerini takip eden basýn mensuplarýna iftar yemeði verdi. Ilýksu'da bir restoranda verilen yemeðe; AK Parti Ýl Baþkaný Zeki Tosun ve eþi Emine Tosun, Zonguldak Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Baþkanvekili Abdullah Karagüzel, SKM Baþkaný Sabri Týð, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercimek, partililer ve basýn mensuplarý katýldý. Oruçlarýn açýlmasýnýn ve iftar duasýnýn ardýndan gündemi deðerlendiren AK Parti Ýl Baþkaný Zeki Tosun, CHP ile koalisyon yapabileceklerini ifade etti. Ýl Baþkaný Tosun, basýn mensuplarýna teþekkür ederek, "Burada önemli olan sizlerle beraber olmak, sizler olduðunuz için bu iftar daha önemli oldu. Önümüzde Kadir Gecemiz var, hepinizin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Hayýrlýsýyla Ramazan Bayramý'na da saðlýcakla eriþiriz de, bayramda da beraber oluruz. Ramazan, partimiz açýsýndan yoðun bir þekilde geçiyor. Ýl teþkilatýmýzýn iftar programý bu hafta 9 Temmuz Perþembe günü olacak. Oraya da sizleri davet ediyorum. Bu güzel sofranýn hazýrlanmasýnda emeði geçen Ýskender Acýr kardeþime teþekkür ediyorum. Afiyet olsun" dedi. "PARTÝ OLARAK ELÝMÝZDEN GELENÝ YAPACAÐIZ" Gündemi deðerlendiren Baþkan Tosun, CHP ile koalisyon olabileceðini ifade ederek "Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýza önce hükümeti kurma yetkisi versin. Biz koalisyonu kurmak için elimizden geleni yapacaðýz. Tahminlerimize göre bu CHP olabilir. Çünkü birinci muhalefet partisi, en çok sandalyesi olan parti... O olmazsa görüþmeler sonunda MHP ile olur. Parti olarak elimizden geleni yapacaðýz. Koalisyon olmazsa, tarih Ekim mi olur, Kasým mý, bilemiyorum bir erken seçim olabilir" dedi. AK Parti Zonguldak Ýl Baþkanlýðý Seçim Koordinasyon Merkezi tarafýndan genel seçimde kendilerini takip eden basýn mensuplarýna iftar yemeði verdi. 'Ýyilik Sofrasý' yeraltýnda kuruldu Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde "Vakit Ýyilik Vakti, Bu Ramazan ve Her Zaman" sloganýyla yurt genelinde ve dýþ merkezlerde bir takým programlar icra edilirken, 81 ilde "Ýyilik Sofralarý" kurularak, halk nezdinde farkýndalýk oluþturuluyor. Bu anlamda Zonguldak Müftülüðü de "Ýyilik Sofrasý"ný, emeðin merkezi olan maden ocaðýnda kurarak, madencilerle ayný sofrayý ve ayný lokmayý paylaþmanýn mutluluðunu yaþadý. Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüðü'nde kurulan "Ýyilik Sofrasý"na; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü Atama Daire Baþkaný Recep Sönmez, Zonguldak Müftüsü Mürsel Öztürk, Zonguldak Ýl Müftü Yardýmcýsý Bahtiyar Taranoðlu ve Kozlu Müftüsü Metin Aykut katýldý. TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazým Eroðlu tarafýndan karþýlanan heyet, özel maden elbiseleriri giymesinden sonra yerin yaklaþýk 400 metre altýnda kurulan "Ýyilik Sofrasý"na geçti. Ýftar için okunan ezanla birlikte oruçlar açýldý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü Atama Daire Baþkaný Recep Sönmez'in yaptýðý iftar duasýnýn ardýndan ekmeði paylaþmanýn, sofrayý paylaþmanýn verdiði mutluluk maden ocaðýný sardý. Heyet, kendilerine bu fýrsatý verdiði için müessese yöneticilerine teþekkür ederken, maden çalýþanlarýna da kolaylýklar dileyerek ocaktan ayrýldý. (Haber Merkezi) 9 Temmuz 2015 Perþembe Esas 67 Burda'dan Ramazan sürprizleri Yazýn en sýcak günlerinde serin bir ortamda geleneksel Ramazan etkinliklerini bir arada sunan Esas 67 Burda Alýþveriþ Merkezi; 11 ayýn sultaný olan Ramazan ayý boyunca düzenleyeceði sürpriz etkinlikleriyle keyifli ve huzur dolu bir Ramazan yaþatmaya devam ediyor. Esas 67 Burda Alýþveriþ Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, "Esas 67 Burda Alýþveriþ Merkezi; maneviyatýmýzý zenginleþtirdiðimiz, manevi sýhhate kavuþtuðumuz Ramazan ayýný geleneksel tadýnda yaþamak isteyenlerin adresi olmaya devam ediyor. Her kesimin ilgisini çeken deðiþik etkinlikleriyle misafirlerinin alýþveriþ zevkini eðlenceye dönüþtürerek, ziyaretçilerine keyifli saatler yaþatýyor. Çocuklara özel her Çarþamba ve Pazar günleri FunCity Çocuk Kulübü'yle, her Cuma ve Pazar Kum Sanatý'yla 11 Temmuz Cumartesi günü Fasýl Programý'yla ve Kadir Gecesi Semazen Gösterisi'yle sizlere keyifli bir Ramazan yaþatmayý planlýyor. 67 Burda Alýþveriþ Merkezi, Ramazan ayýnýn eski tatlarýný yaþatmanýn mutluluðunu vererek akþamlarýnýzý geleneksel eðlencelerle renklendirmeye devam edecek. Ýftarýný 67 Burda Alýþveriþ Merkezi'nde açan ziyaretçilerine iftardan sonra eski Osmanlý geleneði olan 'Diþ Kirasý' adý altýnda ikramlýk lokum daðýtýlmaya devam edecektir. Ramazan ayýnýn daha güzel ve toplumsal kaynaþma ruhuyla yaþanmasý için herkesi Esas 67 Burda Alýþveriþ Merkezi'ne davet ediyoruz" denildi. (Haber Merkezi) Saltukova'da mezarlýklar temizleniyor Çalýþma ve Ýþ Kurumu Zonguldak Ýl Müdürlüðü tarafýndan Saltukova Belediyesi bünyesinde çalýþtýrýlan iþçiler, beldenin Sarýkum Mahallesi Mezarlýðý'nýn temizliðine baþladýlar. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Saltukova Belediye Baþkaný Zerrin Güneþ, "Yaklaþmakta olan Ramazan Bayramý öncesi öncelikle beldemizde bulunan mezarlýklarýmýzýn temizliðine baþladýk. Yapmýþ olduðumuz çalýþmalar, bu toprak altýnda yatan tüm vatandaþlarýmýza saygýmýzýn bir gereðidir. Bu tür mezarlýk ve mabetlerimizi temiz tutmak belediye olarak öncelik vermemiz gereken iþler arasýndadýr. Ben buranýn temizliðinde çalýþan bayan iþçi kardeþlerimize teþekkür eder, kendilerine kolaylýklar dilerim. Ayrýca burada yatmakta olan bütün mevtalarýmýza da Yüce Allah'tan Rahmet dilerim" dedi. (ÝHA) Çaycumalý muhtarlar iftarda buluþtu Çaycuma Muhtarlar Derneði, Öðretmenevi önünde iftar yemeði düzenledi. Ýftar yemeðine; AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoðlu, Kaymakam Serkan Keçeli, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Dursun Þen, Çaycuma Milli Eðitim Müdürü Mehmet Özdemir, Nebioðlu Belediye Baþkaný Ertan Aydoðan, Filyos Belediye Baþkaný Ömer Ünal, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Çolakoðlu, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Alagöz, Çetin Hotlu, Özel Ýdare Genel Sekreteri Recep Demirtaþ, Ýlçe Jandarma Karakol Komutaný Ruhi Çevik, Belediye ve Ýl Genel Meclis üyeleri ile muhtarlar katýldý. Çaycuma Muhtarlar Derneði Baþkaný Ekrem Çelen, iftarýn ardýndan yaptýðý konuþmada, katýlanlara teþekkür ederek hayýrlý Ramazanlar temennisinde bulundu. (Haber: Yeliz Alagöz Ateþ) AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoðlu, muhtarlarýn iftar yemeðine katýldý.

10 9 Temmuz 2015 Perþembe Kýrmýzý-Lacivertli taraftar, Zonguldakspor'un maçlarýný oynadýðý Karaelmas Köksal Köksal Stadyumu'nun yenilenmesi için imza kampanyasý baþlattý Zonguldakspor Taraftar Derneði, Genç Zonguldaklýlar Taraftar Grubu ve Ultras Elmas Taraftar grubu kurduklarý stantta imza topluyor. Gazipaþa Caddesinde yapýlan imza kampanyasýna Zonguldaklýlar büyük ilgi gösterdi. STAD ÝSTÝYORUZ STAD Kapalý tribünlerinin yýkýmýna bugün baþlanmasý bekleniyor. TARAFTAR STADYUM'UN YAPILMASI ÝÇÝN ÝMZA TOPLUYOR Spor Toto 3. Lig'de mücadele edecek olan Zonguldakspor'da taraftarlar, yýkýlacak olan stadyumlarýnýn yerine yenisinin yapýlmasý için imza kampanyasý baþlattý. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen komisyon toplantýsýnda Zonguldak Emniyet Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan raporda tribünlerin çökme tehlikesi oluþturduðu gerekçesiyle yýkým kararý verilen Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nun yeniden ayný yere yapýlmasý için taraftarlar kollarý sývadý. Zonguldakspor taraftarlarý takýmlarýnýn birçok baþarýya imza attýðý Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nun yýkým kararýnýn ardýndan imza kampanyasý baþlattý. Futbolla yatýp futbolla kalkan kentte stadyumlarýnýn yýkým kararýna isyan eden taraftar gruplarý, stadyumlarý için ellerinden gelen her þeyi yapacaklarýný ifade etti. TÜM TARAFTAR GRUPLARI BÝR ARAYA GELDÝ Gazipaþa Caddesi'nde kurulan stantta Zonguldak halkýndan imza toplayan 1966 Zonguldakspor Taraftar Derneði, Genç Zonguldaklýlar Taraftar Grubu ve Ultras Elmas Taraftar grubu, takýmlarýnýn oynayacaðý stadyum için bir araya geldi. Zonguldakspor'un tüm taraftar gruplarý tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen imza kampanyasýna Zonguldak halký da büyük ilgi gösterdi. Stadyumlarýnýn ayný yerinde yapýlmasý için bu kampanyayý baþlattýklarýný ifade eden 1966 Zonguldakspor Taraftar Derneði Baþkaný Bayram Demir, "Biz stadyumumuzun ayný yerde yapýlmasýný istiyoruz. Baþka yerde yapýlmasýný istemiyoruz. 100 binin üzerinde imza toplamayý planlýyoruz. Ankara'da Spor Bakanlýðý'na kadar sesimizi duyurmayý planlýyoruz. Bu stat bizimdir bizim kalacak" þeklinde konuþtu. Genç Zonguldaklýlar Taraftar Grubu liderlerinden Zeki Beybeyoðlu ise þehrin ve Zonguldakspor'un sahipsiz olduðunu ifade ederek, "Bizim amacýmýz taraftar gruplarý olarak birlik beraberliðimizi herkese göstermek. Biz sahipsiz kentin çocuklarýyýz. Biz her yerde bu yokluðu hissediyoruz. Þehrimiz pis, stadýmýz yýkýlýyor. Bu Zonguldak'ýn tek eðlencesi var o da Zonguldakspor. Ýnsanlar çoluðunu çocuðunu alýp maçlara gidiyor, onu da elimizden alacaklar. Biz buna izin vermiyoruz. Þimdi bunun için imza kampanyasýna baþladýk. Gerekirse yürüyüþ yapacaðýz. Gerekirse Vali'nin kapýsýna dayanacaðýz. Biz bu þehri sahipsiz býrakmayacaðýz. Biz tüm taraftar gruplarý olarak her þeye hazýrýz. Bu daha baþlangýç, herkes gücümüzü görecek" ifadelerini kullandý. GEBZE - DÝLOVASI'NDAKÝ PROJELERÝMÝZDE ÇALIÞACAK YATILI, KÝMLÝKLÝ BAY GÜVENLÝKLER ALINACAKTIR. MAAÞ + LOJMAN SERVÝS + YEMEK MESAÝ + SSK + AGÝ İRTİBAT: HÜKÜMET CAD SK. NO: 2/102 HOCAOĞLU İŞ HANI GEBZE YENÝ YÖNETÝM ZÝYARET TURUNDA ölgesel Amatör Lig'in yeni ekiplerinden Kilimli Belediyespor'da göreve yeni Bgelen Baþkaný Naci Çoban Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Sekreteri Adnan Týska'yý ziyaret etti. KÝLÝMLÝ BELEDÝYE SPOR'DAN TISKA'YA ZÝYARET Geçtiðimiz günlerde yapýlan Genel Kurul'la birlikte Kilimli Belediyespor'da Baþkanlýk koltuðuna oturan Naci Çoban Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Sekreteri Adnan Týska'yý ziyaret etti. Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmesinden dolayý tebrik eden Kilimli ÇAYCUMA'DA 3 BANT BÝLARDO TURNUVASI YAPILDI Spor Baþkaný Naci Çoban, Týska'ya göreve seçilmesinden dolayý bir demet çiçek buketi sunarak baþarýlar diledi. GMÝS Mali Sekreteri Adnan Týska, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, kendisinin de Kilimli çocuðu olduðunu vurgulayarak, "Bundan evvel olduðu gibi bundan sonra da Kilimli Belediye Sporu o eski þaþalý günlerine döndürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceðiz" dedi. Çaycuma'da geleneksel halen gelen 3 bant bilardo turnuvasý yapýldý. Özel bir iþletmede yapýlan 3 bant bilardo turnuvasýna dereceye girenlere plaket ve madalya taktim edildi. 24 kiþinin katýldýðý turnuva yaklaþýk 15 gün sürdü. 15'ci günün sonunda turnuvada 1'ci olan Ali Yavuz Davran'a madalyasýný Çaycuma Belediye Baþkaný Bülent Kantarcý'nýn þehir dýþýnda olmasýndan dolayý Baþkan Vekili Cengiz Gökçe, 2'ci olan Sinan Kýlýç'ýn madalyasýný Çaycuma CHP Ýlçe Baþkaný Fuat Kalaycý, 3'cü olan Aydoðan Saraç'ýn madalyasýný ise Encümen üyesi Ýrfan Kabuk takdim etti.

11 Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Zonguldakspor, yeni sezon öncesi güç depoluyor. Teknik Direktör Cahit Terzi, üst düzey bir forvet alarak transferi kapatacaklarýna deðindi. ZONGULDAKSPOR ÜST DÜZEY BÝR FORVET PEÞÝNDE Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Zonguldakspor, yeni sezon hazýrlýklarýna Fener Sahasý'nda yaptýðý antrenmanla baþladý. Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Zonguldakspor, sezonu hazýrlýklarýna Fener Sahasý'nda yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Yeni transferlerin de yer aldýðý antrenman Cahit Terzi öncülüðünde gerçekleþti. Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, yeni sezon için güçlü bir takým oluþturduklarýný ifade ederek, "Toparlanma süreci içerisindeyiz. Þu an anlaþtýðýmýz 19 oyuncu var. Bunun yanýnda kampa gelecek Rýdvan, Burak Et ve anlaþma saðladýðýmýz bir oyuncumuz var. Þu an 22 oyuncuyla anlaþmýþ durumdayýz. Bir tane çok üst düzey golcü ve üst düzey bir stoper bulup transferi noktalayacaðýz" dedi. KAMP DÖNEMÝ ÖNCESÝ ÖN ÇALIÞMALARA BAÞLADIK Kamp dönemi öncesi dayanýklýlýk antrenmanlarý ile güç depoladýklarýný belirten Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, "Kampa hazýrlýk ön idmaný yaptýk. Bizim esas çalýþma aðýrlýðýmýz kampta olacak. Kampta oyuncularýmýzýn sakatlanmamasý için onlara dayanýklýlýk antrenmaný veriyoruz. Oyuncularýmýz bu dayanýklýlýk antrenmanýný yaptýðý zaman kolay kolay sakatlanmýyor. Bunu ön çalýþma olarak görüyoruz. Hazýrlýk maçlarýný, aðýrlýk idmanlarýný kamp döneminde daha aðýrlýklý yapacaðýz" þeklinde konuþtu. LÝGDE HERKES SÜRPRÝZ YAPABÝLÝR Geçen sezona göre iyi bir kadro kurduklarýný söyleyen Terzi, "Ýsim üzerinden konuþmak yanlýþ. Geçen sene hiç favori olmayan takýmlar 2. Lig'e çýktý. Onun için oynanmadan görülmüyor. Biz de bu sene bu iþin içinde varýz. Ýyi bir kadro kurduk. Yapacaðýmýz son rötuþlarla geçen seneden daha iyi bir kadro olduðuna inanýyorum. Grubumuzdan iyi futbolcular aldýk. Ýnþallah bunlarý harmanlayýp de bu iþin içinde varýz diyeceðiz" dedi. NEVÞEHÝR'DE EN AZ 5 HAZIRLIK MAÇI Ramazan Bayramý sonrasý Nevþehir'de 15 günlük kampa gireceklerini sözlerine ekleyen Cahit Terzi, "Arefe günü idmanlarýmýz bitecek. 3 oyuncularýmýza izin veriyoruz. Bayramdan sonraki ilk gün Nevþehir'de kampa gireceðiz. Orada 1-2 haftalýk kamp sürecimiz var. Kamp süreci içerisinde hazýrlýk maçlarýmýz da olacak. En az 5 tane hazýrlýk maçý yapacaðýz. En iyi þekilde kamp çalýþmalarýný tamamlayýp tesislerimize döneceðiz" diye konuþtu. Havalarýn sýcak olmasý nedeniyle futbolcular bol bol su içerek serinledi. 9 Temmuz 2015 Perþembe FORVETE ÇÝLEK GELÝYOR! Cahit Terzi Forvet transferi gizli þekilde yürütülüyor. Metin Nezor KELEÞSAN KELEÞLER OTOMOTÝV SAC. ÝNÞ. HARF. TAAH. TURZ. SAN. TÝC. A.Þ. TEL: GÜNEY MAH. BARIÞ CAD. KOZLU SAHÝL YOLU NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK FAX:

12 R PUSULA 96 Temmuz Aðustos Perþembe Pazartesi Sayfa 12 STAD ÝSTÝYORUZ STAD Zonguldakspor, dýþ transferde Adliyespor'un 26 yaþýndaki savunma oyuncusu Harun Torun'u renklerine kattý. Büyük bir camiaya geldiðine deðinen tecrübeli stoper, "Zonguldakspor taraftarýný biliyorum, onlarýn önünde oynayacak olmanýn heyecanýný yaþýyorum" dedi. Zonguldakspor'da Harun transferiyle stoperde 4 alternatif oldu. 10 da Hakan Hürfikir Harun Torun DEV STOPER ÝMZALADI 'UÐUR'LU TRANSFER Uður Yalçýn Zonguldakspor orta sahaya takviye yaptý. ZONGULDAK SPOR'DA ORTA SAHAYA GENÇ TRANSFER Zonguldakspor dýþ transferde 3. Lig ekiplerinden Payaþ Belediyespor'un 23 yaþýndaki orta saha oyuncusu Uður Yalçýn'ý renklerine hattý. Geçtiðimiz sezon Hatay ekibiyle 27 maça çýkan baþarýlý orta saha oyuncusu 2113 dakika süre almýþtý. 2. Lig'de 4 maç, 3 Lig'de 96 maçta 11 gol, Türkiye kupasýnda 8 maç bir gol, Deplasmanlý Süper Gençler Ligi'nde 30 maçta 7 gol kaydetti. ZONGULDAKSPOR SAVUNMAYA TAKVÝYE YAPTI Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Zonguldakspor, yeni sezon öncesi transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. Kýrmýzý-Lacivertli Kulüp, geçtiðimiz sezon ayný grupta yer alan Adliyespor'un 26 yaþýndaki oyuncusu Harun Torun'u renklerine kattý. Kulüp binasýnda futbolcularla yapýlan görüþmenin ardýndan resmi sözleþme imzalandý. Zonguldakspor Genel Kaptaný Hakan Hürfikir nezaretinde yeni transfer Harun, kendisini Kýrmýzý-Lacivertli renklere baðlayan imzaya attý. Güçlü fiziðiyle dikkat çeken oyuncu, geçen sezon Adliyespor'da 23 maçta sahaya çýkarken 1 gole imza attý. Eþyalarýný toplamak için Ankara'ya dönen oyuncu, önümüzdeki günlerde takýmla birlikte çalýþmalara katýlacak. ZONGULDAK TARAFTARI BENÝ HEYECANLANDIRIYOR Zonguldakspor'a Þampiyonluk yaþamaya geldiðine deðinen yeni transfer Harun Torun, "Zonguldakspor büyük bir camia. Zonguldakspor taraftarýný biliyorum, onlarýn önünde oynayacak olmanýn heyecanýný yaþýyorum. Ýnþallah güzel bir sezon geçirip Zonguldak'a þampiyonluk sevinci yaþatmak istiyorum. Zonguldakspor'un Þampiyon olmasý için her þeyi yapacaðým." FORVETE ÇÝLEK GELÝYOR! Cahit Terzi Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Zonguldakspor, yeni sezon öncesi güç depoluyor. Teknik Direktör Cahit Terzi, üst düzey bir forvet alarak transferi kapatacaklarýna deðindi. 11 de

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı