Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 7 Sayý: Yýl:2 Temmuz 2009 Farba Yayýn Organý FARBA HABER 3 ayda bir yayýmlanýr. Farba Lojistik Merkezi Tanýtýyoruz... Volkswagen Yeni Projesi Aydýnlatma Ürünleri Trendleri ve Teknolojileri Tedarikçilerimizden ECS Elektrik Farba A.Þ. bir HOLDÝNG kuruluþudur.

2 Ýçindekiler HABER Yýl:2 Sayý:7 Temmuz 2009 Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Editör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi Erol Savaþ Murat Talaþ Vildan Çaylý Yaþar Ulucan Katkýda Bulunanlar Baki Kanzýk D.Feyman Oktar Enver Bahar Levent Tuna Mesut Iþýk Müge Baran M.Ersel Turþucular Mesut Çavdar Nezafet Buðrahan Ýlker Pala Nurþen Yezer Orhan Haþal Vedat Mutlu Zeynep Yýldýrým FARBA A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi Sarý Cad. No:21 PK Nilüfer / BURSA Tel: Fax: Grafik Tasarým & Baský Akmat Akýnoðlu Matbaacýlýk A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarý 2. Sokak No:1 PK Nilüfer / BURSA Tel.: pbx Fax: Farba Yayýn organý FARBA HABER 3 ayda bir yayýmlanýr. Bu dergideki yazýlarýn ve resimlerin tüm haklarý FARBA A.Þ. e aittir. Yazýlar ve fotoðraflar izinsiz kullanýlamaz. Para ile satýlamaz. 02 Farba Haber I Temmuz 09 Ýçindekiler Ýlknur YILMAZ Genel Müdür Asistaný çeþitli ödüller verildi. Bu kutlamayý benim için özel yapan ise; Farba da 10. yýlýný dolduranlar arasýnda olmamdý. Bu nedenle, benim için müthiþ heyecanlý ve gurur verici bir gündü. Evet farketmesekte yýllar geçiyor, ben Farba da 10 yýlýn nasýl geçtiðini anlamadým, zaman su gibi akýp geçiyor.. Kürþat Baþar ýn Yazar yazmaz herþey eskiyor sanki, sözcükler uzaklýða ve zamana dayanýklý deðil sözünde olduðu gibi. Zaman her þeyi eritiyor, acýlarýn bile üzerine perde çekebiliyor.. Günlük telaþlarýmýzýn arasýnda çoðu zaman geçmiþe dönüp bakamýyoruz. Ýþte böyle zamanlar bize geçmiþi gözden geçirme fýrsatý veriyor. Geçmiþimize baktýðýmýzda; hayatýmýza belki baþarýlarý sýðdýrmýþ oluyoruz, belki de baþarýsýzlýklarý ama ne olursa olsun arkamýzda piþmanlýklar býrakmamalý, keþkelerimizi çoðaltmamalý. Hayatta yaþanmasý gereken ne varsa geç kalýnmamalý, geçen zamana inat yaþamalý hayatý. Giden zaman keyfimizi kaçýrýp, tadýmýzý da alýp gidiyorsa, gelen zaman baþka tatlar sunacaktýr hepimize. Bunu düþünüp kocaman gülümsemeli, zamanýn gidiþine inat gülümseyebilmeli.. Hayat yürünmesi gereken bir yol sadece; bazen kýsa, bazen uzun; bazen kolay, bazen zor. Karþýmýza çýkan zorluklarla baþa çýkabildiðimizde bizi daha da güçlendiren, geriye dönüþü olmayan yýlýnýn Eylül ayýnda stajyer olarak geldiðim Farba, ilk iþyerim olmasý sebebiyle ilk gözaðrým. Dolayýsýyla ÝÇÝNDEKÝLER Bayraktarlar Holding Firmalarý Farba Lojistik Merkezi Müþterilerimiz Volkswagen - Almanya Sektörden Haberler Aydýnlatma Ürünleri Trendleri ve Teknolojileri Tedarikçilerimiz ECS Elektrik Bölümlerimiz Planlama ve Lojistik Bölümü Ýþbirliklerimiz Busiad Stratejik Yönetim ve Yenilikçilik ve Yaratýcýlýk Uzmanlýk Gruplarý Teknoloji Otomobil Elektroniði Hýzla Geliþiyor Sosyal Etkinliklerimiz Farba dan haberler, kutlamalar 10 yýldan sonra Dünya dönüyor sen ne dersen de... Yýllar geçiyor fark etmesen de Y epyeni sayýmýzdan, Farba Haber den herkese merhaba, yazýma niye bu þarký sözleriyle giriþ yaptýðýmý merak edenler için açýklayayým. Nisan ayýnda Farba da 10., 15., 20., ve 25. yýlýný dolduran çalýþanlar için bir tören düzenlendi. Ayrýca öneri ve kaizen çalýþmalarý yapanlara bu yazýma sýðdýramayacaðým, o kadar çok þey varki, 10 yýl öncesine göre bugünü deðerlendirdiðimde ne çok þeyin deðiþtiðini ve fabrikamýz için birçok olumlu geliþmenin yaþandýðýný görüyorum, tüm Farba çalýþanlarý adýna mutlu oluyorum. Arkamýzda býrakarak yaþanmýþlarý, devam ediyoruz yaþayacaklarýmýza.. Farba da bir önceki sayýdan bu sayýya çok fazla þey yaþadýk, dolayýsýyla Farba Haber dergisi yine dopdolu ve Farba dan haberler vermeye devam ediyor. Ýsterseniz sizlere bu sayýmýzda neler bulacaðýnýzý özetleyelim. Bu sayýmýzda Bayraktarlar Holding e baðlý Farba Lojistik Merkez i ve tedarikçilerimizden ECS yi tanýtýyoruz. Volkswagen ile baþlayan iþbirliðimiz ve sektörden haberler veriyoruz. Yine Yalýn Mükemmellik yolculuðumuzda yaptýklarýmýz ve Farba daki etkinliklerimiz yer alýyor. Dergimizi daha mükemmel hale getirebilmek için siz deðerli okurlarýmýzýn öneri ve eleþtirilerine ihtiyacýmýz var bu nedenle, dergimiz içerisinde yer alan Farba Haber Dergisi Deðerlendirme anketini cevaplamak için kýsa bir zaman ayýrmanýzý rica ediyoruz. Anketimize göstereceðiniz ilgi için þimdiden teþekkür ederiz. Haydi, þimdi dergimizi hem okuyalým, hem de okutalým. DUYURU PANOSU 1. Temmuz ayýnda Müþteri Memnuniyeti Anketi yapýlacaktýr. 2. Temmuz ayýnda Çalýþan Memnuniyeti Anketi yapýlacaktýr Temmuz tarihlerinde ISO Çevre denetimimiz olacaktýr.

3 Baþkanýmýz dan Deðerli Arkadaþlar; T üm dünyada olduðu gibi ülkemizde de yaþamakta olduðumuz ekonomik krizde; otomotiv sanayinin önemi ve deðeri daha iyi anlaþýlmýþtýr. Otomotiv sanayi tamamen kayýt içinde faaliyet gösteren bir sektör olarak, her kademede vergilendirilmekte ve bu vergileri zamanýnda ödemektedir. Yalnýzca bu özelliði bile ülke ekonomisi açýsýndan ne kadar önemli olduðunu göstermektedir. Sahip olduðu yüksek istihdam potansiyeli ve kalifiye eleman ihtiyacý ile otomotiv sanayi, ekonomimizin vazgeçilmez oyuncusudur. Bu nedenlerden dolayý, geliþmiþ batýlý ülkeler baþta olmak üzere, tüm dünya otomotiv sanayi üretimlerinin, yaþanýlan krizden zarar görmemesi için, otomotiv satýþlarýný canlandýracak mali ve vergisel destekler vermiþlerdir. Ülkemizde de bu uygulamanýn baþarýyla sonuç verdiðini, son 3 aylýk üretim artýþlarýnda ve istihdamýn korunmasýnda gördük. Ekonomik kriz ve alýnan tedbirler sýrasýnda, üretici firmalarýn daha esnek olanlarýnýn ve daha hýzlý uyum saðlayabilenlerinin, daha baþarýlý olduklarýný gözlemledik. Farba olarak bizler de bu dönem içerisinde, gösterdiðimiz baþarýlý performansla iyi bir imtihan verdiðimize inanýyorum. Geçtiðimiz günlerde; ilk kez Volkswagen firmasýndan, ihraç edilmek üzere, tasarým ve geliþtirmesi de bize ait olacak þekilde bir sipariþ almýþ bulunmaktayýz. Bu baþarýmýz ile duyduðum gururu sizlerle paylaþmak isterim. Birçok sýkýntý ve zorluklarýn yaþandýðý günümüzde bu sipariþi almýþ olmamýz, gerek firmamýzýn gerekse FARBA Markasýnýn tüm dünyada tanýnýrlýlýðýný ve geldiði seviyeyi göstermesi açýsýndan önemlidir. Siz deðerli arkadaþlarýmýzýn bu zor günlerde olduðu gibi gelecekte de çok daha baþarýlý iþler gerçekleþtireceðinize olan inançla hepinize bir kez daha teþekkür eder, sevgi ve saygýlarýmý sunarým. Ahmet BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Baþkan V. Temmuz 09 I Farba Haber Baþkanýmýz dan 03

4 Genel Müdürümüz den Tünelin Ucundaki Iþýk D eðerli Farba Haber dergisi okuyucularý, Otomotiv üretiminde özellikle yurtdýþýndaki teþvikler ve Türkiye deki ÖTV indirimi nedeni ile Nisan da baþlayan ve Mayýs ayýnda belirginleþen iyileþme bizi Temmuz ayý sonuna kadar götürecek, bunu görebiliyoruz. Bu arada geçen hafta gazetelerde Merkez Bankasý Baþkaný; Ekonomik verilerde iyileþme olduðunu belirtti ve uyarýda bulundu Tünelin ucunda ýþýk göründü, ancak bu ýþýk üzerimize gelen aracýn Farlarýnýn ýþýðý da olabilir. Birkaç gün sonra Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün þöyle bir açýklama yaptý Bizim gözümüz güneþ ýþýðý ile Far ýþýðýný birbirinden ayýrabilir diyerek görülenin güneþ ýþýðý olduðunu söyledi. Kriz bizi yakýndan ilgilendiriyor, ayrýca ýþýk bizim iþimiz; Umuyoruz tünelin ucunda gözüken bizim Farlarýn ýþýðý deðildir. Umuyoruz tatil dönüþü bu iyimserlik ortamý devam eder. Sýcaklar baþladý, Tatil geliyor, Ben þimdiden herkese iyi tatiller dilemek istiyorum. Saygý ve sevgilerimle, Ayhan GÜRBAY Genel Müdür 04 Farba Haber I Temmuz 09 Genel Müdürümüz den

5 Farba Lojistik Merkezi O rganize Sanayi Bölgesi Pembe Cad. No:6 adresinde FARLAS depo olarak hizmet veren ve herkes tarafýndan F3 olarak bilinen bir fabrika binasý iken, 2006 Eylül ayýndan itibaren FARBA LOJÝSTÝK MERKEZ olarak hizmet verecek þekilde deðiþmiþ ve yenilenmiþtir. Alt yapý çalýþmalarýmýz olan; Antrepo alanýnýn hazýrlanmasý, raflarýn kurulumu, atýl durumdaki malzemelerin deðerlendirilmesi, tasnifi, alanlarýn düzenlenmesi ve bina tadilat iþlemleri kýsa sürede tamamlanmýþtýr. Mart 2007 de Antrepo nýn açýlýþ onayý alýnmýþ ve yurt dýþýndan gelen tüm malzemelerin gümrük iþlemleri FLM Antrepo alanýnda yapýlmaya baþlanmýþtýr. FLM, lojistik hizmetlerin yanýnda geri dönüþüm çalýþmalarýyla da hizmet vermektedir. Haziran 2007 de kuruluþu tamamlanan Geri Dönüþüm Atölyelerinde Farba üretim hatlarýndan çýkan ve ana sanayiden gelen iade ürünler/malzemeler geri kazanýlarak, deðere dönüþtürülmeye baþlanmýþtýr. FLM, m² açýk alan üzerinde kurulu bulunan fabrika binasýnýn m² lik kapalý alanýnda, 15 personeliyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Lojistik Vizyonumuz; Yalýn lojistik hizmetler üreten öncü bir firma olmaktýr. Geri Dönüþüm Vizyonumuz; Gelecek kuþaklara potansiyel kaynaklarýn en fazlasýný býrakmaktýr. Sunduðumuz Hizmetler; FLM-Farba arasýnda döngüsel malzeme tedariðini yapmak, Farba-Yan Sanayi arasýnda döngüsel malzeme tedariðini yapmak, FLM-Aygersan-Farlas- Farba arasýnda malzeme tedariðini yapmak, Antrepo ve depo kapsamýnda her türlü lojistik hizmetleri vermek, Farba ya üretim destek hizmetleri vermek, Geri dönüþüm çalýþmalarý yapmak. Bayraktarlar Holding bünyesinde bulunan þirketlerimize sunduðumuz Lojistik ve Geri Dönüþüm hizmetleri ile maliyetleri düþürdüðümüze inanýyoruz. Küresel ýsýnma etkilerinin bariz hissedilmeye baþlandýðý günümüzde, geri dönüþüm faaliyetleri yaparak; þirketimizin, ülkemizin ve Dünya mýzýn kaynaklarýnda ciddi ölçüde tasarruf saðlýyor olmak hepimiz için gurur kaynaðý olmaya devam etmektedir. Berrin PEKEL / FLM Müdürü Temmuz 09 I Farba Haber Farba Lojistik Merkezi 05

6 Müþterilerimiz Merhaba Arkadaþlar Almanya dan sevgilerle... G eçen yýlýn sonlarýna doðru yaþadýðýmýz krüsel krizin hepimizin üzerinde yarattýðý negatif etki, bu yýlýný baþýnda Volkswagen den aldýðýmýz UP 120 Arka Stop projesiyle yaþadýðýmýz karamsar havayý daðýttý. Volkswagen in 2009 yýlý baþýnda bizden teklif istemesiyle baþlayan bu süreç de, VW ile teklif üzerine yapýlan teknik toplantýlar, üretim ve geliþtirme denetimlerinin baþarýyla sonuçlanmasý, bize bu projenin alýnmasýný saðladý. Projenin alýnmasýyla, hýzla çalýþmalar baþladý. VW nin tasarýmýn baþýnda bazý istekleri vardý. Bunlardan en önemlisi Farba nýn kendileri için ilk kez çalýþacaklarý yeni bir firma olmasý ve projenin tasarým sürecinin kýsa olmasý nedeniyle tasarýmýn Almanya nýn Wolfsburg þehrinde yapýlmasýydý. Wolfsburg; Almanya nýn kuzeyinde yaklaþýk nüfusu olan küçük bir þehir. Wolfsburg þehri 1940 lý yýllarda Volkswagen firmasýnýn burada kurulmasýyla var olmuþ. Volkswagen þirketinin adý, Almanca da Halk Arabasý anlamýna gelmektedir. En önemli kurulum amacý; her Alman vatandaþýnýn bir otomobile sahip olmasýymýþ. Ýlk modeli ise Türkiye de Tosbaða olarak bilinen Beetle aracý olmuþ. Hatta çoðumuz hatýrlar bu arabanýn filmleri vardý. Kimimiz için çoçukluðumuzun en güzel filmleriydi. VW de yaklaþýk kiþi çalýþmaktadýr. Bunun anlamý da, nüfusu yaklaþýk kiþi olan Wolfsburg þehrinin yarýsý VW de çalýþýyor olmasýdýr. Wolfsburg kentindeki VW de Golf, Golf plus, Touran ve Tiguan modelleri üretilmektedir. Fabrikaya girdiðiniz zaman (tabi fabrika denirse) bir uçdan diðer uca gitmek herhalde 1 saati bulur. Organize sanayi kadar büyük bir yer dersek herhalde abartmýþ olmayýz. Wolsburg þehrine ikamet edeceðimiz çalýþma yeri olarak, aracýn neredeyse komple tasarýmýnýn 06 Farba Haber I Temmuz 09 Müþterilerimiz yapýldýðý Bertrandt firmasý ile anlaþýldý. Bertrandt, aracýn tampon, arka stopun komþu parçalarýn tasarýmý ve aracýn metal aksamý gibi bir çok mühendislik hizmetini VW için yapmaktadýr. Ayrýca test ekipmanlarý olarak da çok geliþmiþ olan bu firma, aracýn komple elektrik ve mekanik testlerini de yapabilmektedir. VW ile Bertrandt birbirleri ile çok yakýn iliþki içerisindeler. Hatta Bertrandt kendi elemanlarýný VW ne kiralamaktadýr. Bu durum, VW için ucuz iþçilik ve kriz gibi durumlarda esneklik saðlamaktadýr. Ama þunu belirtmeliyiz ki, krizden en az etkilenen firmalardan biri Volkswagen. Üretim ve geliþtirme çalýþmalarýna kriz döneminde bile neredeyse ayný hýzla devam etmiþler ve ediyorlar. Bunun yanýnda; krizin 2011 yýlý baþlarýnda azalacaðýný düþünerek çoðu aracýný 2011 yýlýnda markete sunmayý planlamaktadýr. Bu nedenle; geliþtirme çalýþmalarýný bu yönde devam ettirmektedirler. Wolfsburg þehrine gelmemizle beraber Bertrandt da bir ofis kiraladýk ve burada tasarýmlarýmýzý gerçekleþtirmeye baþladýk. Haftada ortalama 2 kez Bertrandt yada VW de yaptýðýmýz tasarým gözden geçirme toplantýlarý ile hem stilistik, hem teknik açýdan araç tasarýmýný ve üretimini de dikkate alarak UP 120 Arka Stop tasarýmý gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz. Bu çalýþmalar esnasýnda Farba daki ilgili arkadaþlardan da aldýðýmýz destek ile tasarýmýn mümkün olduðunca Farba üretim þartlarýna adapte olabilecek þekilde gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz. Ancak bir arka stop tasarýmýnda (özellikle bu üründe) birbiriyle iliþkili o kadar çok parça var ki Farba üretim þartlarýna adaptasyonda oldukça zorlanýyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biride, birlikte çalýþtýðýmýz VW ve Bertrandt firmasýnýn gerçekten çok tecrübeli olmasý Ayný anda yýlda geliþtirdikleri proje sayýsý yaklaþýk 15 i bulmakta ve Benchmarking için geriye dönüp baktýklarýnda raflarýnda sayýsýz projeleri bulunmaktadýr. Daha öncede belirttiðimiz gibi, VW kendi bünyesinde bulundurduðu mühendislik firmalarýndan aldýklarý destekle de iþi fazla þansa býrakmýyorlar. Tasarýma müdahele edebiliyorlar. Bu vesile ile þunu söylemekte fayda görüyorum; Bu da böyle yapýlýr mý? denilen her sorunun arkasýnda yatan bir sebep vardýr. Bu ya stilistik olabilir, ya araç tasarýmýnda kaynaklanabilir, ya araç üretiminde olabilir. Ama bir sebep mutlaka vardýr. Wolfsburg a gelirken aklýmýzda iþ dýþýnda da bir çok soru vardý. Ne kadar süre burada kalacaðýz? Sosyal bir þehir mi? gibi gibi Futbolla oldukça ilgilenen kiþiler olarak, buraya gelene kadar Wolfsburg takýmýnýn Bundesliga liginde lider olduðunu açýkçasý bilmiyorduk. Ancak buraya gelince gördük ki Wolfsburg lidermiþ ve bu takýmýn oldukça fanatik taraftarý varmýþ. Bu arada; ismini kentinden alan takýmýn ana sponsoru tabiî ki Volkswagen. Wolfsburg maçlarý; cafelerde ve barlarda tam kapasite ile seyrediliyordu. Tarihinde ilk kez þampiyon olan takýmýn þampiyonluk kutlamasýný görmekte bize kýsmetmiþ. Wolfsburg takýmýnýn renkleride çok güzel YEÞÝL - BEYAZ. Þampiyonluk maçýnýn oynandýðý gün Heykel gibi bir caddeyi trafiðe kapatarak dev ekran kurdular ve binlerce insan burada sokaklarý yeþil-beyaz süsleyerek maçý seyrettiler. Sanki Bursasporun þampiyonluðu kutlanýyordu. Her yer Yeþil - Beyaz. Bütün insanlar aileleri ile yollara dökülmüþ þarkýlar söylüyorlardý. Umarým Bursasporumuz ile bizde ayný tabloyu yaþarýz. Belki içinde bulunduðumuz ortamýn etkisi, belki bu tarz tasarým kabiliyetlerini yeni yeni yaþýyor olmamýz nedeni ile de bunlarý söylüyor olabiliriz. Ancak; VW gerçekten çok büyük bir firma ve kaliteye çok önem veriyor. Kalite ve müþteri memnuniyeti açýsýndan maliyeti ikinci plana atabiliyorlar. Teknik ve teknolojik olarak da çok ilerideler. Mesela; ampul deðiþimini incelemek amacý ile bir laboratuvarda 3-boyutlu gözlükle simüle edebiliyorlar. VW gibi güçlü bir firmaya tasarým ve üretim yapmak gerçekten büyük bir þans Amacýmýz hep beraber bu projeyi layýk olduðu gibi üstün bir baþarýyla tamamlamak ve VW den yeni projeler almaktýr. Bu projedeki baþarý; Farba yý bulunduðu konumdan bir adým daha yukarý çýkaracaktýr ve Farba nýn çok iyi bir reklamý olacaktýr. Umarýz hep beraber baþarýlý oluruz. Orhan HAÞAL Baki KANZIK

7 Sektörden Haberler AYDINLATMA ÜRÜNLERÝ TRENDLERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ Far Lens Malzemeleri Uzun yýllar farlarýn lenslerinde kullanýlan cam malzemeden, polycarbonate malzemeye bir geçiþ olmuþtur. Buradaki en büyük avantajlar aðýrlýðýn az olmasý ve darbe dayanýmýnýn cama göre daha iyi olmasý idi. Fakat uzun yýllar yapýlan iyileþtirme çalýþmalarýna raðmen uzun süre kullanýmlarda UV etkilerinden dolayý PC malzemelerdeki opaklaþma ve optik performanstaki düþüþün önüne geçilememiþtir. Yeni teknolojilerle özellikle (Xenon ve LED) farlarýn daha kompleks ve çok pahalý bir hal almasý UV problemini daha ciddi bir þekilde karþýmýza bir sorun olarak çýkarmaktadýr. DVN uzmanlarý Otomobil dýþ aydýnlatma þirketlerinin bu sorun için kesin ve daha somut çözümleri bir an önce bulmalarý gerektiðini, kalite kontrolün geliþtirilmesini aksi takdirde lensin deðiþtirilebilir olmasý zorunluluðunun gelebileceðini belirtiyorlar. Total Adaptive Lighting On Mercedes E-Class Akýllý far sistemi ilk olarak Mercedes E sýnýfý otomobillerde seri üretime geçti. Dijital kamera ve mikro prosesör tarafýndan trafik durumuna göre karþýdan gelen sürücünün görüþ kabiliyetini etkilemeden aydýnlatma uzaklýðýný ayarlayan bir sistemdir. SEKTÖR HABERLERÝ Ford Otosan dan Amerika ya Ýhracat T üm geliþtirme çalýþmalarý Türk mühendisler tarafýndan yapýlan Ford Transit Connect in Amerika macerasý baþladý. Amerika pazarý için Ford Otosan ýn Gölcük fabrikasýnda üretilen Ford Transit Connect in Kuzey Amerika pazarýna ihracatýnýn baþlamasýyla Türk otomotiv sanayi bir ilke imza attý. Ford Transit Connect, Türkiye den otomotivin ana vatanýna giden ilk araç oldu. Ford Motor Company Baþkan Yardýmcýsý ve Ford Avrupa Baþkaný John Fleming, Bu ihracat, Türk otomotiv sanayi ve yan sanayinin büyük bir zaferidir dedi. Connect ler Gölcük fabrikasýnda düzenlenen bir törenle yola çýktý. Törene katýlan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, üstüne Türk bayraðý yapýþtýrýlan kýrmýzý Transit Connect i fabrikadan gemiye kadar kendisi götürüp, anahtarýný ABD ye gidecek ilk geminin kaptanýna teslim etti. Ýlk nesil sistemler uzun hüzme ayarlarý ile oynayarak sistemin çalýþmasýný saðlýyordu fakat bu yeni nesil ürün hem uzun hem de kýsa hüzmeyi kontrol ediyor. Ýlk olarak araç içi dikiz aynasýna monte edilmiþ kamera karþýdan gelen ve önde akan ýþýðý algýlýyor ve hemen aydýnlatma aralýklarýnýn üst limitlerini uzun hüzmeye alt limitlerde konvansiyonel kýsa hüzmeye iletiyor. Kamera sadece ýþýklarý algýlamakla kalmýyor, yerden yüksekliklerini, hýzlarýný ve hangi açý ile yaklaþtýklarýný ya da uzaklaþtýklarýný da algýlýyor. Iþýðý bu veriler vasýtasý ile bir yazýlým yardýmý ile analiz ederek kontrol ediyor ve fara anlýk hesaplamalarla gerekli ayarlarý veriyor. Adaptasyonlu Far Sistem teknolojileri çok hýzlý geliþiyor ve bu mükemmel teknolojik ürün hakkýnda ileride daha çok haber duyacaðýmýz þüphesiz. Enver BAHAR / Tasarým Mühendisi Renault Elektrikli Prototipini Tanýttý R enault, elektrikli araç prototipi Kangoo be bop Z.E.'yi Paris te tanýttý. Bu araç, halen geliþtirme aþamasýnda olan geleceðin seri modellerine çok yakýn bir teknolojiye sahip. Renault'tan yapýlan açýklamaya göre, halen geliþtirilme aþamasýnda olan araç, Temmuz ayýndan itibaren Avrupa turuna çýkacak ve araçla test sürüþleri yapýlacak. Açýklamada, 2011 yýlýnda, herkes için eriþilebilir nitelikte Renault elektrikli araçlarýnýn kitlesel satýþýna baþlanacaðý, Renault-Nissan Ýttifakýnýn sýfýr salýnýmlý araçlarýn kitlesel satýþýnda liderliði hedeflediði bildirildi. Kangoo be bop Z.E. nin elektrik motoru, termik motorlarda alýþýlagelmiþ þekilde bulunan vites kutusunun yerine geçen bir redüktör ile eþleþtirildi. Bu redüktör, bir tek sabit vites küçültme oraný sergiliyor. Elektrik enerjisi motora, motorun beslenmesini saðlayan kesintisiz güç kaynaðý içeren bir güç elektronigi birimiyle aktarýlýyor. Kaynak: TAYSAD Temmuz 09 I Farba Haber Sektörden Haberler 07

8 Tedarikçilerimiz E CS Elektrik A.Þ, aðýrlýklý olarak otomotiv ve bunun yanýsýra beyaz eþya ile elektronik sektörüne kablo demetleri üretmek üzere 1997 yýlýnda kurulmuþtur. Otomotiv imalatýnýn kalbi olan Bursamýzda yan sanayinin merkezlerinden, organize sanayi bölgesinde 2000 m2 lik kapalý alanda faaliyetine devam etmektedir. ECS Elektrik, otomotiv aydýnlatma sistemleri, traktör, iþ makinesi, ticari araç, beyaz eþya sektöründe kablo demetleri üretmektedir. Müþteri odaklý þirket felsefemizle, müþterilerimize AR-GE mühendislik hizmetlerine, kýsa sürede çözüm saðlayarak, ürün ve müþteri pörtföyünü geliþtirmekte ve otomotiv sektöründe giderek artan bir ivme kazanmaktadýr. Tecrübelerimizi ürün yelpazemize aktararak müþterilerimize ihtiyaçlarýnýn ötesinde hizmet veren ECS Elektrik, müþteri memnuniyetine ve günün ihtiyaçlarýna göre müþteri beklentilerine en iyi þekilde cevap vermeyi görev kabul etmiþ, sektörünün öncüleri arasýnda yer almýþtýr yýlýnda aldýðýmýz TS-EN-ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ ve 2008 yýlý sonunda firmamýza kazandýrdýðýmýz TS belgesi ile firmamýzýn bir bütün olarak kalitesini, geçerli kriterler çerçevesinde kanýtlamýþ olmanýn gururunu taþýyoruz,ayrýca 2006 ve 2007 yýllarýnda almýþ olduðumuz Farba kalite ve teslimat ödülleri kalite belgelerimiz kadar bizim için önemlidir. Firmamýz kalite sistemini, ilk seferde ve sürekli kaliteli üretmek esasý üzerine kurmuþtur. Çalýþanlarýmýz, elektrik kablo donanýmýnýn müþterilerimiz için kritik malzeme grubundan sayýldýðýný bilmektedir. Kullanýldýðý yer itibariyle hangi fonksiyonlarý yerine getirdiðinin ve olasý bir hatadan dolayý ne gibi problemler yaþanabileceðinin bilincindedir. Üretimimizdeki titizlik ve üretim hassasiyeti bu bilinci baþarýyla yansýtmaktadýr. Ecs Elektrik Enjeksiyon ve Kablo Sistemleri NOSAB 206. Sokak No:7/2 Nilüfer BURSA / TÜRKÝYE Tel : Faks: ECS nin yöneticisinden operatörüne her ferdi, her müþteriyi bir iþ ortaðý gibi kabul etmekte ve müþteri adýna kalite ve fiyat ýn önemli birer avantaj olduðunu bilerek hareket etmektedir. Bu düþünce ile standart müþteri beklentileri dýþýnda, müþterilerimizin bütün birimlerinin ihtiyaçlarýna cevap veren, müþteri adýna araþtýrma ve geliþtirme yapmaktayýz. Býrakýn biz düþünelim ve biz çözelim. 08 Farba Haber I Temmuz 09 Tedarikçilerimiz

9 Bölümlerimiz Planlama ve Lojistik Bölümü L ojistik Bölümü olarak temel amacýmýz örnek alýnabilecek Yalýn ve Mükemmel Bir Lojistik Sistemi kurmaktýr. Bunu yaparken; Sevkiyat performansý ve diðer lojistik konularýnda müþterilerimizin beklentilerini karþýlamak, Yalýn lojistik uygulamalarý ile iç müþterilerimizin beklentilerini karþýlamak, Etkin stok yönetimi ile paydaþlarýmýzýn beklentilerini karþýlamaktýr. Lojistik Bölümü Görev ve Sorumluluklarý Genel Olarak; üþterilerden sipariþlerin alýnmasý, malzeme ihtiyaç planlama, yan sanayilere sipariþ açýlmasý, nakliye organizasyonun yapýlmasý, ithalat, depolama, üretim hatlarýna malzeme beslenmesi, üretim verilerinin SAP e giriþi, ürün ve yarý ürünlerin depolanmasý, müþteriye sevkiyat M yapýlmasý, ihracat, yeni projelerde lojistik çalýþmalarý, biten projelerin takibi, bütçe çalýþmalarý, SAP çalýþmalarý, kapasite çalýþmalarý, stoklarýn düþürülmesi, kanban ve milkrun çalýþmalarýnýn yapýlmasý olarak sýralanabilir. ÝLKLERÝMÝZ 2008 Toyota dan ikinci kez Sevkiyat Ödülü alýndý Kalýp Üretim Bölümü FLM e taþýndý. Boþalan alan lojistik alanlarýna dahil edildi TMMT ile birlikte SQI aktivitesi baþladý Þehir dýþý milkrun uygulamasý baþladý Malzeme ambarý büyük raflar kaldýrýldý Toyota dan illk kez Sevkiyat Ödülü alýndý Milkrun uygulamasý hayata geçirilmiþtir. Ýlk yan sanayi eðitimleri verildi. Geri dönüþümlü ambalaj çalýþmasý baþlamýþtýr Ýthalat-ihracat iþlemleri devralýndý Farba Lojistik Merkezi ve Fiktif antreposu kuruldu Yarý ürün ambarý %50 küçüldü Ýlk kez barkod kullanýlmaya baþlandý SAP kullanýlmaya baþlandý Farba 2.kaizeni Mercedes ile birlikte malzeme ambarýnda yapýldý. Yerleþim deðiþtirildi. Malzeme giriþ ile kalite giriþ bölümleri bir arada çalýþmaya baþladý Üretim hatlarýnda ilk kayar raf uygulamalarýna baþlandý. Malzemelerde ve ürünlerde ilk kanban uygulamasýna geçildi. Ýlk çek çek arabasý kullanýlmaya baþlandý Yarý ürün görsel kanban alanlarý oluþturuldu. TDÜ ambarý oluþturuldu Ürün ambarý görsel stok alanlarý oluþturuldu. Ýlk defa TMMT ile çalýþýldý Üretim Planlama Bölümü olarak çalýþan bölümümüz Planlama ve Lojistik Bölümü olarak görev yapmaya baþlamýþtýr. Bu kapsamda daha önce bölümümüzde olan üretim, makine ve vardiya planlamalarý Üretim Bölümüne devredilmiþtir. Malzeme tedariði ve depolama iþlemleri Satýnalma Bölümünden devralýnmýþtýr Yalýn üretim çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Temmuz 09 I Farba Haber Bölümlerimiz 09

10 Ýþbirliklerimiz BUSÝAD Stratejik Yönetim Grubu BOSCH EVÝNDE TAM GÜN WORK - SHOP B usiad Stratejik Yönetim ve Kurumsallaþma Uzmanlýk Grubu 9 Mayýs 2009 tarihinde Bosch evinde Genel Müdürümüz Sn. Ayhan Gürbay ýn baþkanlýðýnda bir çalýþtay düzenledi. Work - Shop un amacý bugüne kadar yaptýklarý çalýþmalarý ortaya koyarak gelecek için bir yol haritasý belirlemek, misyon - vizyon ve hedeflerin belirlenmesidir. Farba da Ýnovasyon Ýnovasyon; farklý yapmak için fark yaratmak, fark yaratmak için farklý bakmak... Dünyamýzda kabul görmüþ ve ortak yaratýcýlýk ve yenilikçilik tanýmlarý aþaðýdaki gibidir, Yaratýcýlýk; ürün, hizmet, süreç, sistem ve çalýþma yöntemleri ile ilgili yeni, orijinal ve potansiyel olarak kullanýþlý fikirlerin üretilmesi anlamýna gelmektedir. (Amabile, 1988; Amabile et al., 1996, Oldham and Cummings, 1996; Scott and Bruce, 1994; Woodman et al. 1993; Zhou, 1998) M erhaba arkadaþlar, artýk bu köþeden sizlere inovasyon hakkýnda bilgi vereceðiz. Yazýlarýmýza ilk olarak baþladýðýmýz bu sayýmýzda, isterseniz öncelikle inovasyon kavramýndan ne anlamalýyýzý konuþalým; Ýnovasyon sözcüðü Latinceden türemiþtir ve toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanýlmaya baþlanmasý anlamýný taþýmaktadýr. Türkçe de bu kavram yenilik yenileme gibi kelimelerle karþýlanmaya çalýþýlmaktadýr. Ýnovasyon ise; Bir yenilik, iþletme içi uygulamalarda, iþyeri organizasyonunda veya dýþ iliþkilerde yeni veya önemli derecede iyileþtirilmiþ bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi veya yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleþmesi... OECD, AB-2005 / Oslo kýlavuzu Avrupa 2009 yýlýný yaratýcýlýk ve inovasyon yýlý ilan etti. Sloganý: Hayal et - Yarat - Yenile. Ýnovasyon, günümüzün hýzla deðiþen rekabet ortamýnda ayakta kalabilmek için þirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak deðiþtirmeleri ve yenilemeleri iþlemlerine denir. Michael J.Galeb ise Düþünmenin Tam Zamaný adlý kitabýnda inovasyonu þöyle tanýmlýyor: Ýnovasyon; farklýlaþmak için fark yaratmak, fark yaratmak için farklý bakmaktýr. Baþarýlý bir inovasyon, farklý düþünmek ve farklý yapmakla gerçekleþir. Ýnovasyon, bütünsel bir faaliyettir, bir firmanýn diðer faaliyetlerinden soyutlanmýþ bir faaliyet deðildir. Aksine inovasyon firmadaki tüm faaliyetleri kapsar ve firmada bütünsel bir yaklaþým gerektirir. (BTSO Ýnovasyon nedir, Þirketlere ne getirir, Mayýs 2007) Bizlerde hem þirketimiz ve hemde ülkemiz için neden sürekli yaratýcý ve yenilikçi olmayalým. Farba da yaratýcýlýk & yenilikçilik kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý için her bölümden birer kiþinin olduðu bir ekip kuruldu. Bu ekip çalýþmalarý ile inovasyon yönünüzün artmasý için sizlere sürekli destek olacaklar. Sonraki sayýmýzda yöntem, örnekler ve ekip çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vereceðiz. M.Ersel TURÞUCULAR / Ar-Ge Müdürü 10 Farba Haber I Temmuz 09 Ýþbirliklerimiz

11 ECS Tanýtýmý Hürsan Tanýtýmý Yan Sanayi Kaizen Eðitimi Yalýn Mükemmellik Yan Sanayi Ýþbirliðimiz Liderlerimizin Verdiði Eðitimler Ziyaretler Uludað Üniversitesi Eðt. Fak. Liderlik Eðitimi Alýnan Eðitimler Farba Yöneticilerine Liderlik Eðitimi Gazi Üniversitesi Atatürk MYO BURSA KURUMSAL MÜKEMMELLÝK ÖDÜLÜ ÇALIÞMALARIMIZ yýlýnda belirlediðimiz yol haritamýzýn EFQM Mükemmellik bölümüyle ile ilgili olarak, 2009 yýlý hedefimiz Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yýldýz (Bursa Kurumsal Ödülü - >550 puan) olarak belirlenmiþtir. EFQM Eðitimi Bu kapsamda 11 Nisan ve 7 Mayýs tarihlerinde 26 kiþiden oluþan bir ekip ile EFQM mükemmellik modeli eðitimi yeniden alýnmýþtýr. Kriter bazýnda ekip liderleri ve üyeleri belirlenmiþtir. Her ekip kriter bazýnda özdeðerlendirme yapmakta ve aksiyonlarý belirleyerek, takip etmektedir. Ayrýca her hafta Perþembe günleri saat arasýnda ekip liderleri tarafýndan yapýlan çalýþmalar özet halinde sunulmakta ve aksiyonlar gözden geçirilmektedir. 1c kriteri (Liderler; müþterilerle, iþbirliði yapýlan kuruluþlarla ve toplumun temsilcileri ile iliþkileri yürütürler) çalýþmalarý kapsamýnda; 10 Haziran 2009 tarihinde Oyak Renault tarafýndan düzenlenen ASES seminerinde OR imalatçýlarýna Farba daki baþarýlý faaliyetlerle ilgili Müge Baran ve Mürsel Gülen tarafýndan sunum yapýlmýþtýr. Oyak Renault ASES Sunumu Müge Baran; Asakai toplantýsý, 6S faaliyetleri düzeltici faaliyetler - 8D yönetimi, uygun olmayan ürün yönetimi; Mürsel Gülen; Proje yönetimi konularýnda sunum yapmýþlardýr. Müge BARAN / Kalite Müdürü Temmuz 09 I Farba Haber Yalýn Mükemmellik 11

12 Yalýn Üretim Deðer Akýþ Haritalamasý D oktorunuza gittiðiniz zaman ne olur? Genellikle birkaç gün öncesinden randevu alýr, belirlenen zamanda muayenehaneye gider ve bekleme odasýnda oturmaya baþlarsýnýz. Doktor sizi gördüðünde problemin ne olabileceði konusunda bir deðerlendirme yapar. Daha sonra, baþka bir gün, yine baþka bir bekleme odasýndan geçerek probleminizle ilgili uzman hekimi görürsünüz. Uzman hekim sizden bir dizi test isteyecektir. Yapýlacak bu testlerin sonuçlarýný bekledikten sonra, sonuçlarý deðerlendirmek üzere uzman hekime bir ziyaret daha yaparsýnýz. Tedavi zamaný gelmiþtir, uzman hekimi yeniden ziyaret etmeniz gerekir. Ancak þansýnýz yoksa ve hastane tedavisi öneriliyorsa, uzmanlaþmýþ fonksiyonlardan, birbirinden kopuk süreçlerden ve beklemelerden oluþan yeni bir dünyaya girme durumuyla karþý karþýya kalýrsýnýz. Bu kýsa deneyimle, tedaviniz için harcanan sürenin, süreçten geçmeniz için gereken toplam sürenin çok ufak bir yüzdesini oluþturduðunu görürsünüz. Bu sürenin büyük bölümü oturup bekleyerek, ya da teþhis ve tedavi amacýyla bir sonraki aþamaya hareket ederek geçmiþtir. Tüm bunlara katlanýrsýnýz, çünkü size, bu durup baþlamalarýn ve dolaþmalarýn, yüksek kaliteli saðlýk hizmetlerinin saðlanmasýnda verimlilik adýna ödenen bedel olduðu söylenmiþtir. Yalýn düþüncenin kritik baþlangýç noktasý deðerdir ve deðer ancak nihai müþteriler tarafýndan tanýmlanabilir. Deðer tanýmýnýn anlamlý olmasý için, müþterilerin ihtiyaçlarýný belli bir zamanda (mal, hizmet ya da sýklýkla ikisinin birleþimi) cinsinden ifade edilmesi gerekir. Deðer akýþý haritalamasý için kapsamlý bir inceleme programý hazýrlanmalý, belli bir ürün grubu seçilerek o ürün grubu için hammadde ve yan sanayilerden Kutladýðýmýz Aylar gelen parçalarýn sisteme giriþ noktasýndan baþlamak üzere, üretim süreci incelenmelidir. Bunun içinde elde kronometreler, malzeme giriþinden itibaren ürünün tek tek hangi süreçlerden geçtiði saptanmalý ve her bir iþlem sürecinin ne kadar sürdüðü kronometre tutulup kaydedilmelidir. Ürüne deðer katan süreçler arasýndaki tüm beklemeler ve stok ambarlarýndaki beklemeler de tek tek saptanmalý ve tüm bu bilgiler sistemli bir þekilde kâðýda dökülmelidir. Tüm bu iþlemler ve mevcut durum saptanmasýnýn yalýn söylemdeki adý deðer akýþý haritalamasýdýr. Haritalama yapýlýrken, mevcut durumda fabrikada ürünün iþlemden geçtiði her bir makine ya da üretim süreci, fabrikanýn yerleþme planýnda nerede duruyor, ayrýca bir kâðýt üstünde belirtilmeli, ürünün iþlemler arasýnda aktarýlmasý ve kat ettiði mesafe ayrý bir çizim olarak kâðýda dökülmelidir. Amaç, ürünün bu gidiþ geliþlerini elimine etmek ve tek-parça akýþý þeklinde akmasý saðlanarak bir yerden bir yere taþýnma ihtiyacý olmadan üretilmesi ilkesini yerleþtirmektir. Akýþ düþüncesi, en kolay, akýþ tekniklerinin ilk olarak geliþtirildiði geleneksel imalat ortamlarýnda gözlemlenebilir. Ancak bu akýþ kavramý yöneticiler tarafýndan bir kez algýlandýktan sonra, bu yaklaþýmý her türlü etkinliðe uygulamak mümkündür ve ilkeler her seferinde aynýdýr: Belli bir hizmet ya da ürüne ait deðer akýmýnýn yönetilmesine konsantre olmak, yalýn bir iþletme yaratarak organizasyondan kaynaklanan bariyerleri kaldýrmak, ekipmanlarý doðru boyutlara getirip yeniden yerleþtirmek ve deðerlerin sürekli akmasýný saðlayacak þeklide yalýn tekniklerin hepsini uygulamak. Onur YELTEKÝN / Yalýn Üretim Mühendisi Bursa Kalite Ödülü Ayý Kapsamýnda 1. EFQM eðitimi alýndý. 2. Kriter ekipleri kuruldu. 3. Özdeðerlendirme yapýldý. 12 Farba Haber I Temmuz 09 Yalýn Üretim Ýþ Güvenliði Ayý Kapsamýnda 1. Yangýn eðitimi - 28 Nisan Yangýn tatbikatý. 3. Ýþ güvenliði eðitimi alýnmýþtýr. TPM Ayý Kapsamýnda 1-Plastik enjeksiyon takým liderleri enjeksiyon bilgi seviyesini arttýrma eðitimi 2- Montaj operatörlerine, duruþ sürelerini azaltmak için otonom bakým eðitimi 3-Duruþ sürelerinin analizi toplantýsý(ilgili bölüm yöneticileri) 4-Firelerin düþürülmesi çalýþmalarý için ürün bazýnda gruplar kurulmuþtur.

13 Teknoloji Mesut ÇAVDAR Ar-Ge Elektronik Þefi - Elektronik Müh. Otomobil Elektroniði Hýzla Geliþiyor... O tomobillerde kullanýlan elektronik ünitelerin artmasý, komponent üreticileri ile otomobil firmalarý arasýndaki iþbirliðini artýrýyor. Günümüzde, modern bir lüks araçta 100'den fazla mikroyonga kullanýlýyor. Bu teknolojiyi otomobillere taþýmak için otomobil firmalarý ile yonga üreticileri arasýndaki iþbirliði de artýþ gösteriyor Araç dýþ aydýnlatmasýnda kullanýlan far, arkastop, sis v.b. ünitelerde ampul yerine LED (Light Emitter Diode) lerin ýþýk kaynaðý olarak kullanýlmaya baþlanmasý elektronik uygulamalarýn bu bölgelere de taþýnmasýna sebep oldu. Otomobillerde araç besleme gerilimleri 12Vdc veya 24Vdc olarak 2 ana gruba ayrýlabilir. LED lerin beslemeleri ise 2~3 Vdc civarýndadýr. Araçtan gelen beslemenin LED ihtiyacýna uygun deðere düþürülmesi (voltage dimming) için elektronik kartlar kullanýlmaktadýr. Bu kartlarýn üzerinde elektronik komponentler (direnç, diyot, transistor v.b.) bulunmaktadýr. Otomobillerde LED ve elektronik kartlarýn haricinde kamera, RF sensör, step motor, GPS, ýsý & yaðmur sensörleri gibi elektronik üniteler de kullanýlmaktadýr. Murat TALAÞ Bilgi Ýþlem Þefi Süper Speed USB 3.0 A dýný Ýngilizce Universal Serial Bus kelimesinin kýsaltmasýndan alan ve dýþ donanýmlarýn ile baðlantý baðlantý kurabilmesini saðlayan seri yapýlý bir baðlantý biçimi olan USB de yeni versiyonu ile hýza hýz katacak. Þu an 2.0 ve detay sürümleri olan USB saniyede maksimum 480 megabit veri transferine imkan tanýyor. Ancak kýsa bir süre sonra ticari anlamda dünyada kullanýmýna baþlanacak USB 3.0 versiyonu saniyede 5 gigabit gibi inanýlmaz bir hýza imkan tanýyacak. kablo demeti 1 þehrin telefon hatlarýný karþýlayabilir ancak bu kablolar kýrýlabilen çok bükmeye gelemeyen kablolardýr. Hewlett - Packard, Intel, NEC, NXP Semiconductors, Microsoft, ve Texas Instruments SuperSpeed USB yi destekleyen firmalar arasýnda. Geri dönük uyumluluðu da sahip olan USB 3.0 arabirimi için yapýlan açýklamada ilk USB 3.0 kontrolcülerinin önümüzdeki yýlýn ikinci çeyreðinde, destek veren ilk tüketici ürünlerinin ise 2010 yýlýnda hazýr olacaðý belirtildi. Özelliklede USB Flash diskler ve USB external (Harici) diskler piyasaya çýktýktan sonra artýk USB 2.0 malesef ki yetersiz kalmaya baþladý. Özelliklede UsB 2.0 ýn voltaj düþmesi uzun kablo sonucu akým düþmesi gibi problemler can sýkýyordu. Zaten bugüne kadar bizi taþýyan 2.0 arabirimi yakýnda yeni nesil 3.0 USB arabirimlerine yer verecek. USB 3.0 ýn bir yeni özelliði ise bu seferki kablo teknolojisinin biraz daha lüks olmasý; USB 3.0 da fiber optik kablolarýn kullanýlmasý tasarlandý. Fiber optik kablolar ýþýðý iletebilen iletim gücü yüksek kablolardýr ortalama 3cm çapýndaki bir SUPERSPEED CERTIFIED USB TM Temmuz 09 I Farba Haber Teknoloji 13

14 Ýnsan Kaynaklarý Levent TUNA Ýþ Güvenliði Çevre Sorumlusu EÐER SÜREÇ DOÐRU ÝSE, BAÞARI KENDÝLÝÐÝNDEN GELÝR Türkiye artýk: Kanalizasyon çukurlarýna düþerek, Elektrik tellerine takýlarak, Otoyol bariyerlerine çarparak, Asansör boþluklarýna düþerek, Bina çökmelerinde enkaz altýnda kalarak, Kafalarýna düþen saksýlarla ve de Maganda kurþunlarýyla, Ýnsanlarýn ölmediði güvenli bir ülke olmalýdýr. KÜLTÜR BÝR YAÞAM FELSEFESÝDÝR Karþýlaþýlan zorluklarý önlemeye yönelik paylaþýlan görüþ, deðer, düþünce ve hareketlerin bir bütünüdür. Güvenlik kültürü, potansiyel kaza risklerini ortadan kaldýrmaya yönelik davranýþ zinciridir. Türkiye de güvenlik kültürünün yaratýlmasý için; Güvenlik kültürünün oluþturulmasýna yönelik bir vizyon belirlenmeli ve organizasyon dahilinde yayýlmasý saðlanmalý, Kültürü güçlendirici ve zaaflarý ortaya çýkarýcý deðerler bir araya getirilmeli, Deðiþimi gerçekleþtirici stratejiler ve bu stratejileri uyulamaya yönelik programlar geliþtirilmeli, Strateji etkin bir þekilde uygulanmalý, sorumlu kiþiler belirlenmeli, Uygulamaya yönelik kontroller ve sürekli iyileþtirme çalýþmalarý yapýlmalýdýr. BAÞARI KAZASIZLIKTIR!... Dikkatsiz Ýnsanlar Þansa ve Tesadüfe, Bilinçli Ýnsanlar Ýse Neden - Sonuç Ýliþkisine Ýnanýr Ç aðýmýzda üretimin ve verimliliðin arttýrýlmasýndaki temel unsur, iþletmelerin en deðerli varlýðý olan çalýþanlardýr. Ýyi eðitilmiþ, nitelikli, iþ saðlýðý ve güvenliði konularýnda bilinçli çalýþan, ayný zamanda rekabet edebilirliðin itici gücüdür. Ýþ kazalarýnýn nedenlerini belirlemek üzere yapýlan araþtýrmalar, kazalarýn sadece %10 nun güvensiz hallerden, %90 ýnýn ise insan ve kurumsal faktörler sonucu oluþan güvensiz hareketlerden kaynaklandýðýný göstermektedir. Ýþ saðlýðý ve güvenliðine yönelik çalýþmalar genellikle güvensiz hallerin ortadan kaldýrýlmasýný hedeflemektedir. Problemin esas bölümünü teþkil eden güvensiz hareketlerin ortadan kaldýrýlmasý ise, ancak GÜVENLÝK KÜLTÜRÜ nün yaratýlmasý ile gerçekleþebilir. Ýsteðe Baðlý Sigortalýlýkta 1 Ekim 2008 Sonrasý Neler Deðiþti? Ý steðe baðlý sigortalýlýkta 1 Ekim 2008 sonrasý neler deðiþti? 1 Ekim 2008 de yürürlüðe giren Sosyal Güvenlik Yasasý birçok yenilik getirdi. Yeni dönemde SSK ve Emekli Sandýðý nda isteðe baðlý sigortalýlýk tamamen kaldýrýldý, sadece Bað - Kur da isteðe baðlýlýk devam ediyor. Ýsteðe baðlý sigortalýlýk ile ilgili uyarýda bulunan Ali Tezel, Þu anda SSK ya isteðe baðlý sigorta primi ödeyenlerin 1 Ekim 2008 günü ve sonrasýnda isteðe baðlý sigortada 3.5 yýldan daha az kalmalarý kendi menfaatleri için daha doðru olacaktýr demektedir. Ýsteðe Baðlý Sigortada 3.5 Yýldan Fazla Kalýnmamalý SSK ya isteðe baðlý prim ödeyenler, eðer 1 Ekim den sonra 3.5 yýldan çok prim öderlerse emekliliklerini kaybetme riskiyle karþý karþýya kalacaklardýr. Çünkü son 7 yýl içinde en çok nereye prim ödendiyse, ilgili statü þartlarlarý ile emekli olunmaktadýr. 1 Ekim 2008 den önce ilk defa iþe girmiþ olanlarýn nereden ve hangi maaþla emekli olacaklarýný da, son 7 yýllýk sürede en çok 4A ya mý, 4B ye mi, 4C ye göre mi prim ödediklerine bakýlmaktadýr. Daha önce buna SSK, Bað- Kur ve Emekli Sandýðý na son 7 yýl içinde ne kadar ödenmiþ diye bakýlmaktadýr. Bu 1 Ekim 2008 den sonra ödenecek isteðe baðlý sigorta, sadece 4B sayýlacak. Yani eski ismiyle Bað-Kur a sayýlacaktýr. 1 Ekim den Sonra Prim % 60 Zamlandý Bað-Kur da þu anda emeklilik primi yüzde 20, SSK da yüzde 25, Emekli Sandýðý nda da yüzde 20 olarak uygulanýyor. Ama yeni dönemde yüzde 32 kesileceði için isteðe baðlý sigorta priminde ödenecek rakam da 1 Ekim den sonra yaklaþýk olarak yüzde 60 oranýnda zamlanmýþtýr. Daha Çok Prim Ödeyerek Emekli Olunacak SSK dan normal þartlarda 5 bin günde emekli olabiliyordunuz. Yaþlýlýktan emeklilik 3 bin 600 gün idi. 1 Ekim 2008 gününden sonra isteðe baðlý sigortada günden fazla bulunurlarsa bu durumda Bað - Kur lu gibi emekli olacaklar. Bu þu demek: Kadýnlar 7 bin 200 günde, erkekler 9 bin günde emekli olacaklar. Veya yaþlýlýktan emeklilikte en az 5 bin 400 gün prim ödemek zorunda kalacaklar. Yani daha çok prim ödeyerek emekli olacaklar ve daha düþük emekli maaþý alacaklardýr. Hem Emeklilik, Hemde Genel Saðlýk Sigortasý Primi Ödenecek Vedat MUTLU Ýnsan Kaynaklarý Þefi SSK ya isteðe baðlý sigorta primi ödeyenler saðlýk primi ödeyip, emekli oluncaya kadar kendi adlarýna saðlýk yardýmý alamýyorlardý. Ancak eþlerinin, babalarýnýn adýna saðlýk yardýmý alabiliyorlardý. 1 Ekim 2008 den sonra kendi üzerlerinden saðlýk yardýmý alma zorunluluðu geldi. 1 Ekim 2008 den sonra isteðe baðlý sigortada genel saðlýk sigorta primi ödeme mecburiyeti geldi. Ýsteðe baðlý sigorta ödeyenler emeklilik priminin yanýnda genel saðlýk sigortasý primi de ödeyecektir. 14 Farba Haber I Temmuz 09 Ýnsan Kaynaklarý

15 Sosyal Etkinliklerimiz 2 Nisan 2009 Tarihinde 2008 Yýlý Farba 29. Kuruluþ Yýldönümü Ödül Töreni Yapýlmýþtýr. Ö dül töreninde ve 10. yýlýný dolduranlar kutlanmýþ, plaket ve hediyeler verilmiþtir. Öneri ve Kaizen Ödülleri yýlýnda Geliþtirme çalýþmalarýnda bulunan arkadaþlara ödülleri takdim edilmiþtir. ÖNERÝ ÖDÜLLERÝ 2008 yýlýnda toplam öneri sayýsý 2309 adet gerçekleþmiþtir. En çok öneri puaný alan 1. Kiþi En çok öneri puaný alan 2. Kiþi En çok öneri puaný alan 3. Kiþi En çok öneri puaný alan 4. Kiþi En çok öneri puaný alan 5. Kiþi En çok öneri puaný alan 1. takým En çok öneri gerçekleþtiren 1. takým Muhammed Balcý Serkan Tepe Ali Maden Erdal Erdoðan Çetin Müstecip Pilot (Ýsmail Aydýn) Hammadde Besleme (Özkan Koruk) KAÝZEN ÖDÜLLERÝ 2008 yýlýnda toplam Önce - Sonra Kaizen sayýsý 473 adet gerçekleþmiþtir. Kaizen hedefinde 1. takým Kaizen hedefinde 2. takým Kaizen hedefinde 3. takým Alternatif (Seval Çalýþkan) Çözücüler (Günay Sönmez) Kalýpçýlar (Necati Çelik) 2009 yýlý öneri hedefimiz 6 adet / kiþi / yýl 2009 yýlý önce sonra kaizen hedefimiz 2 adet / kiþi / yýl Temmuz 09 I Farba Haber Sosyal Etlinliklerimiz 15

16 Sosyal Etkinliklerimiz Küçük Baþarýlarý Küçük, Büyük Baþarýlarý Büyük Kutluyoruz. Hammadde Besleme ve Kalýp Baðlama 730. Ýþ Kazasýz Günü Voleybol Turnuvasý Beþiktaþ Þampiyonluk Kutlamasý Beþiktaþ takýmý taraftarý Farba lý çalýþanlar Beþiktaþ ýn þampiyonluðunu bir pasta keserek kutladýlar. Voleybol Turnuvasý 2009 voleybol turnuvasýnda kýyasýya mücadele yaþandý. Þampiyon Takým: Timsahlar (Bakým) 2. takým : Filenin devleri (Üretim) 3. takým : Kalýp Üretim TOFAÞ Tiyatro Klübü nün sergilediði Baþarýlarýmý Karýlarýma Borçluyum oyununu izledik. Tetris Turnuvasý Tetris turnuvasýnda dereceye girenler ve ödül alanlar: 1. Celal Yalçýn 2. Tevfik Türkan 3. Vedat Mutlu 16 Farba Haber I Temmuz 09 Sosyal Etkinliklerimiz

17 Sosyal Sorumluluk Yaþar ULUCAN Ürün Tasarým Formeni Trafik Kazalarýnýn Baþlýca Nedenleri: Trafik kazalarýnýn sebepleri aþaðýda verilen maddeler halinde gruplandýrýlabilir : 1. Ýnsan a) Sürücü b) Yaya c) Yolcu 2. Yol 3. Taþýt 4. Çevre 5. Trafik yönetim,denetim ve uygulamasý Ýnsan Faktörüne Baðlý Trafik Kazalarýnýn Nedenleri: a) Acemilik, b) Dikkatsizlik, c) Uzun süre uykusuzluk, d) Hatalý sollama, e) Aþýrý hýz, f) Fazla yük taþýmak, g) Araç kullanmak, h) Bazý ilaçlarý kullandýktan sonra araç kullanmak, i) Trafik kurallarýný dikkate almamak, j) Rutin araç bakýmlarýný yaptýrmamak. Trafik Kazalarýndan Korunma Yollarý: a) Alkollü araç kullanmayýnýz, b) Emniyet kemerinizi mutlaka takýnýz, c) Araç kullanýrken dikkatinizi daðýtmayýnýz, d) Hýz limitlerine uyunuz, e) Far ayarlarýnýzý kontrol ediniz, f) Tehlikeli sürüþ ve yakýn takipten kaçýnýnýz, g) Motosiklet kullanýrken kaskýnýzý takýnýz, h) Karþýdan karþýya geçerken geçiþ kurallarýna ve ýþýklara riayet ediniz, i) Kavþaklarda durunuz, tehlikeli yerlerde sollama yapmayýnýz, j) Acelelikten kaçýnýnýz, k) Trafikte dikkatli ve hoþgörülü olunuz. Trafikte Savaþ Var! D Her Yýl Bir Þehir Nüfusu Kadar Ýnsan Yollarda Can Veriyor. ünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) her yýl ortalama 1,27 milyon kiþinin trafik kazalarýnda hayatýný kaybettiðini bildirdi. DSÖ'nün verilerine göre, trafik kazalarýnda ölenlerin çoðunluðunu geliþmemiþ ülkelerde yaþayanlar oluþturuyor. Her yýl ortalama 600 bin yaya, bisikletli ve motosikletli yaþamýný yitiriyor. DSÖ Þiddet ve Yaralanmalarý Önleme Dairesi baþkaný Etienne Krug, dünya üzerindeki motorlu araçlarýn yarýsýnýn düþük ve orta gelirli ülkelerde bulunduðunu açýkladý. Dünyadaki bütün ölümlü trafik kazalarýnýn yüzde 90'ýndan fazlasý bu ülkelerde gerçekleþiyor. Ölüm oranýnýn en yüksek olduðu ülkeler listesinde Doðu Akdeniz ve Afrika ülkeleri baþý çekerken, en düþük ülkeler sýralamasýnda Hollanda, Ýsveç ve Ýngiltere yer alýyor. Trafik kazalarý her yýl yaklaþýk 518 milyar dolarlýk maddi kayba yol açýyor. Bu, tüm dünyanýn ekonomik üretiminin yüzde 3'üne karþýlýk geliyor. Trafik Kazasý - Trafik Kazalarý ve Nedenleri Ülkemizde her gün yaklaþýk 600, her saat 27 trafik kazasý oluyor. Bu kazalarda günde 5-20 kiþi ölüyor, 200 kadar kiþi de yaralanýyor. Ortalama her 5-6 bin kiþi ölmekte ve bin kiþi de yaralanmaktadýr. Trafik kazalarýnýn oluþmasýnýn en önemli etmeni insandýr. Bu oran ortalama %94 lere kadar ulaþmaktadýr. * Ýnsan Faktörü % 66 * Sürücü % 27 * Yolcu % 1 * Araç Faktörü % 5 * Yol Faktörleri % 1 Faydalý Bilgiler: Bursa Ýsmi Nereden Geliyor Bursa nýn, Bitinya kralý Ýkinci Prusias tarafýndan kurulduðu ve þehre Prusias (Prosa) dendiði, zamanla bu isim Brousse ve Brus olduðu söylenmektedir. Türkler þehri fethedince, Bursa demiþlerdir. Yeni Bulmacamýz Soldan Saða 1- Kimi bitkilerde özellikle çamlarda oluþan, katý ya da yarý akýþkan organik salgý maddesi, aðaçbalý. 2- Doðum yaptýran kiþi - Deðersiz, kötü, sýradan, hiçbir özelliði olmayan - Eski Mýsýr inanýþýna göre insanýn görünmeyen bedeni 3- Bir bayan adý. 4- Arnavutluk 'un otuz altý ilinden biri - Bir ilimiz. 5- Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklama aracý - Anadolu'nun doðu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuþularak oynanan, aðýr ritimli bir halk oyunu 6- Yýlanýn deri deðiþtirirken attýðý deri - Ýtalyan liginden bir takým adý. 7- Rütbesiz asker, nefer - Bir nota-karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanlarý vurma veya yakalama iþi. 8- Bir þeyin esas tutulan yüzü, arka karþýtý - Avrupa birliðinin kýsaltmasý - Sürekli 9- Anýt-isim. 10- Arsenik elementinin simgesi - Bir otomotiv markasý. Yukardan Aþaðý 1- Farýn bir parçasý. 2- Bilgisayar larda kullanýlan, Eksabayt biriminin kýsaltýlmýþý- Bir bayan adý. 3- Farýn bir parçasý - Ýskambilde birli. 4- Tanrý. 5- Ballýbabagillerden, yapraklarý sapsýz, çiçekleri beyaz veya menekþe renginde, güzel kokulu, yapraklarý baharat olarak kullanýlan, çok yýllýk ve otsu bir kültür bitkisi - Yarým kanatlýlar alt takýmýna giren, insan ve memeli hayvanlarýn vücudunda asalak olarak yaþayan böcek 6- Davranýþ, tavýr - Bir market zincirinin adý - Bir nota 7- Bursada bir han adý. 8- Bir rüzgar. 9- Beyaz - Boks maçýnda yumruk etkisiyle yere düþen ve on saniye içinde kalkýp devam edemeyen oyuncunun yenilmesi durumu Hamur kývamýna getirilmiþ madde - Döndürülerek bir yere sokulan burmalý çivi. Geçen Sayýmýzdaki Bulmacanýn Çözümü M A K Ý N A D B 2 Ü Y E O G A Z Ý 3 G E M Ý S Ö Ð Ü T 4 E T K A N R 5 B G E L Ü G A T 6 A M E L E L A F 7 R E Z E N E A K 8 A S Ý M E T R Ý Ü 9 N U E O R A N 10 T E K N O P A R K Soldan Saða; 1- Bir alet veya taþýtýn hareket etmesini saðlayan mekanizmasý. 2- Herhangi bir topluluðu oluþturan bireylerden her biri, aza-savaþtan sað olarak dönen kimse. 3- Su üstünde yüzen, insan ve yük taþýmaya yarayan büyük taþýt - Bilecik iline baðlý ilçelerden biri. 4- Ýnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasýndaki kas ve yaðdan oluþan tabaka - Atardamar ve toplardamarlarýn içinde dolaþarak hücrelerde özümleme, yadýmlama görevlerini saðlayan plazma ve yuvarlardan oluþmuþ kýrmýzý renkli sývý: 5- Germanyum elementinin simgesi - Kelime, söz, sözcük. 6- Gündelikle çalýþan iþçi - Söz, lakýrtý. 7- Maydanozgillerden, 1-1,5 metre yüksekliðinde, sarý çiçekli, yapraklarý iplik biçiminde parçalý, hoþ kokulu, baharatlý meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazý içkilerde tat verici olarak kullanýlan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanýlan çok yýllýk otsu bir bitki - Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karþýtý. 8- Simetrik olmama durumu, bakýþýmsýzlýk. 9- Büyük Okyanus'unda küçük ""Niue"" adasýnýn internet ülke kodu. - Akýl yoluyla gerçeðe yakýn olduðuna inanýlarak verilen yargý, tahmin. 10- Bayraktarlar Tasarýmýn bulunduðu yer. Yukardan Aþaðý; 1- Farbada bir müdürümüzün adý. 2- Kur'an surelerini oluþturan kýsýmlardan her biri. - Mutlu, sevinçli, ongun. 3- Kötü, fena - Ülkeler veya þehirler arasýnda yapýlan uzun yolculuk, seyahat. 4- Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. 5- Nobelyum elementinin simgesi.-eski bir basketbolcunun soyadý (orhun.) 6- Birçok kalýn direk yan yana baðlanarak yapýlan, düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý - Kasaplýk hayvanlardan saðlanan kaslardan oluþmuþ besin maddesi. 7- Sevgi, istek, düþünüþ, anma, hatýr vb. kalpte oluþan duygularýn kaynaðý - Çoðu tek parça kadýn giysisi: 8- Yer kabuðunun çýkýntýlý, yüksek, eðimli yamaçlarýyla çevresine hâkim ve oldukça geniþ bir alana yayýlan bölümü. - Galyum elementinin simgesi. - Ýrlanda Cumhuriyet Ordusunun kýsa adý. 9- Geviþ getiren memelilerden, Afrika'da yaþayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi benekli, ot yiyen hayvan. - Argon elementinin simgesi. 10- Yarým kanatlýlar alt takýmýna giren, insan ve memeli hayvanlarýn vücudunda asalak olarak yaþayan böcek. - Piþmiþ toprak veya betondan yapýlmýþ kalýn su borusu, büz. Temmuz 09 I Farba Haber Sosyal Sorumluluk 17

18 Hukuk & Saðlýk Köþesi Nezafet BUÐRAHAN Avukat DÝKKAT!...Çocuk Þuçluluðunda Artýþ... Sevgi ve eðitim, bir ailenin çocuðuna verebileceði en deðerli hediye ve mirastýr. Ü lkemizde çocuklarýmýzýn karýþtýðý her türlü suçu ifade eder. Burada sözü edilen, sadece asayiþe yönelik suçlar deðildir. Terör örgütleri de, illegal olarak düzenledikleri etkinliklerde çocuklarý ön saflara sürmekte, ellerine silah vererek devletin güvenlik güçlerine ve vatandaþlarýmýza karþý eylemlerde, çocuklarý kullanmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki; ülkemizde de, kötü alýþkanlýklara baþlama ve suç iþleme yaþý Avrupa ve ABD de olduðu gibi giderek düþmektedir. Alkol, sigara, uyuþturucu madde kullanma yaþý lere kadar inmiþ durumdadýr. Bu yaþlarda bu kötü alýþkanlýklarý edinen ve bu tür ortamlara giren çocuklar, ileride birer suç makinasý haline kolayca dönüþmektedirler. Özellikle suç iþletilecek çocuk seçilirken, ceza almayacak yaþ aralýðýnda olanlar seçilmekte, bu sayede çocuk ceza almazken, tekrar yeni suçlarda kullanýlabilmesi ihtimali de gözetilmektedir. Hatta ülkemizin çeþitli bölgelerinden çocuklar, ailelerinin rýzasý ile ya da kaçýrýlmak suretiyle büyük þehirlerimizde suça teþvik edilmekte, zorlanmakta, hatta bazen iki rakip grup, birbirlerinin elinden çocuk almak için kýyasýya çatýþmalara girmektedir. Çocuklarýn iþlediði suçlar, aðýrlýklý olarak mala karþý iþlenen suçlardýr. Bu anlamda hýrsýzlýk, yan kesicilik, gasp, dolandýrýcýlýk gibi suçlar daha çok karþýmýza çýkmaktadýr. Ama çocuklar adam öldürme, yaralama gibi suçlarý da iþleyebilmektedir. Çocuklar niçin suç iþler? Aileden ve çevreden yeterince ilgi görmeme, sevgi yoksunluðu, otoriter aile son yýllarda meydana gelen suç ve suçlu sayýsýndaki artýþa paralel olarak, çocuk suçluluðunda da önemli bir artýþ gözlemlenmektedir. Son günlerde, medyada çocuk suçlularýn sýkça haber konusu olmasý da üzücü bir gerçek olarak karþýmýzda durmaktadýr. Çocuk suçluluðu, 18 yaþýn altýndaki yaþ grubuna dahil yapýsý, eðitim eksikliði, ekonomik sýkýntýlar, parçalanmýþ aileden gelme, bazý gelenek ve görenekler, örnek alýnan suçlu bireyler, TV dizilerinde suç iþlemenin ve mafyalaþmanýn övülür ve özendirilir hale gelmesi, çocuklarý suç iþlemeye yönelten bazý nedenler olarak sayýlabilir. Çocuklarýmýzý korumamýz gerekir ama nasýl? Öncelikli yanýt; güçlü bir aile yapýsýnýn var olmasýnda gözükür. Çocuklarýna sevgi gösteren, onlara deðer veren bir ebeveynin varlýðý, baþarýlý, güçlü, mutlu çocuklar ve nesiller yetiþtirmenin kuþkusuz ön þartýdýr. Aile baðlarýnýn güçlü olduðu kýrsal kesimde, suç iþleme oranýnýn daha düþük olmasý da bunu kanýtlar. Ancak büyük þehirlere göçle gelen ailelerin çocuklarý da, büyük oranlarda suça karýþmaktadýrlar. Bunun altýnda yatan neden, bu çocuklarýn büyük þehre, farklý bir hayata adapte olmalarýnda sorun yaþamalarýdýr. Bunun çok çeþitli nedenleri olabilir, aile ilgisizdir, ekonomik durumu bozuktur, göçle gelinen semt veya mahalle kötü etkiliyor olabilir. Sebep her ne olursa olsun, bu çocuklar, enerjilerini olumlu yönde kullanabilecekleri spor, müzik, resim gibi alanlara yönlendirilmelidirler. Bu anlamda, aile - devlet iþbirliði gerekir. Ekonomik sýkýntý gibi aþýrý ekonomik rahatlýðýnda suça yönelten bir etken olduðunu göz ardý etmemek gerekir. Aileler bu dengeyi iyi kurmalýdýr. Sevgi ve eðitim, bir ailenin çocuðuna verebileceði en deðerli hediye ve mirastýr. Sevgiyle kalýn! Feyman Duygu OKTAR Doktor Domuz Gribiyle Ýlgili Genel Bilgiler Hastalanýrsam ne yapayým? Domuz gribi þüpheli bir kiþi ile temastan sonraki 7 gün içinde kendinizde bu sýralanan hastalýk belirtileri olduðunu hissederseniz hemen bir doktora baþvurunuz. Doktorunuz herhangi bir teste yada tedaviye ihtiyacýnýzýn olup olmadýðýna karar verecektir. Eðer hastalandýysanýz veya hastalýk belirtileri gösteriyorsanýz evde istirahat ediniz ve çevrenizdeki kiþilerden de onlara bulaþtýrmamak için uzak durunuz. 18 Farba Haber I Temmuz 09 Hukuk & Saðlýk Köþesi Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalýða yol açan viral bir hastalýktýr. Hastalýk ilk kez Meksika ve ABD de görülmüþ ve daha sonra birçok ülkeye yayýlmýþtýr. Bu yeni H1N1 virüsü neden domuz gribi olarak adlandýrýlmaktadýr? Bu virüse domuz gribi denmesinin sebebi, domuzlar arasýnda görülen grip virüslerine çok benzediðinin gösterilmiþ olmasýdýr. Bu yeni virüs insan, domuz ve kuþ Virüslerinin bir karýþýmýdýr. Domuz gribi (A/H1N1) virüsü bulaþýcýmýdýr? Domuz gribi virüsü bulaþýcýdýr ve insandan insana geçmektedir. Domuz gribinin (A/H1H1) belirtileri nelerdir? Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Bunlar : ateþ, öksürük, boðaz aðrýsý, yaygýn vücut aðrýsý, baþ aðrýsý, üþüme ve yorgunluk gibi belirtileri içermektedir. Bazý vakalarda kusma ve ishalde görülebilmektedir. Domuz gribi nasýl bulaþmaktadýr? Domuz gribinin de yine mevsimsel griple ayný þekilde yayýldýðý düþünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapþýrma yoluyla bulaþmaktadýr. Grip virüsü bulaþan bir yere dokunulduktan sonra, eller aðýz yada buruna götürüldüðünde de hastalýk bulaþabilir. Hastalýða yakalanan kiþiler ne kadar süreyle bulaþtýrýcýdýr? Kiþiler, belirtilerin baþlamasýndan bir gün öncesi ve 7 gün sonrasýna kadar bulaþtýrýcýdýrlar. Domuz gribini tedavi eden ilaçlar varmýdýr? Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalýktan korunmak için doktor kontrolünde kullanýlabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar doktor tarafýndan önerilmedikçe, reçetesiz olarak kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Domuz gribinden kendimi nasýl koruyabilirim? Halen domuz gribinden koruyucu bir aþý bulunmamaktadýr. Aþaðýdaki önlemleri alarak sadece gripten deðil; grip gibi solunum yoluyla bulaþan tüm hastalýklardan kendinizi koruyabilirsiniz: * Öksürme ve hapþýrma sýrasýnda aðzýnýzý ve burnunuzu bir mendil ile kapatýnýz. Mendilinizi kullandýktan sonra çöp sepetine atýnýz. * Öksürdükten ve hapþýrdýktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yýkayýnýz. Alkol içeren el yýkama antiseptikleri de etkilidir. * Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve aðzýnýza dokunmayýnýz. * Domuz gribine yakalanýrsanýz, belirtilerin baþlamasýndan 7 gün sonrasýna yada belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasýna kadar evde istirahat ediniz. * Hastalýðýn bulaþmamasý için çevrenizdeki kiþilerden uzak durunuz. * Bulunduðunuz mekaný sýk sýk havalandýrýnýz.

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

FEDERAL DEN YENÝ BÝR ÜRÜN Erken Uyarý Rölesi sayý Eylül 2006 ilk tek Dünya da ve Tüyap ta Federal Rüzgarý Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor NLP SÝZÝN KAVGACI TÝPÝNÝZ HANGÝSÝ OLUMLU DÜÞÜNMEYÝ

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 Sayý : 5 2005/2 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 EDÝTÖR 07 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Teleskobik Yükleyici Serisi 08 BÝLGÝ Dolaylý Vergilerin AB ile Uyumlaþtýrýlmasý SÖYLEÞÝ Prof. Dr. M. Nuray

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2010 Okulumuz örnek teþkil ediyor Biz ne yapýyoruz? Tatveren: Kestane þekerciliðinin ismi Bursa Koçlukta yeni bir model Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2010 Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Ýbrahim Aydýn: Öðretmenliðin keyfi apayrý Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

BFTC'ye BTSO'dan "Ekonomiye Deðer Katanlar" Ödülü

BFTC'ye BTSO'dan Ekonomiye Deðer Katanlar Ödülü MAYIS 2009 01 02 07 09 25 4. Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmamýz Sonuçlandý Sn. Ýbrahim Orhan'a UÜ'den Teþekkür Plaketi BFTC'ye BTSO'dan "Ekonomiye Deðer Katanlar" Ödülü Renault Üst Düzey Yöneticileri Matay'daydý

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı