ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4220 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4220 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Bu seçimler neye benzer bilir misiniz? Gece kulübünde fuhuþ operasyonu yapmaya! Aha patron belli, vaziyet ortada... Bir de seçim yapmaya ne gerek var burda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4220 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ANKARA-EROÐLU ÇATIÞMASINA RUM TARAFI DA MI DAHÝL? 2. sayfada Vaktiyle Mehmet Ali Talat'ýn kafasýný kazýyan ve gözlüklerini deðiþtiren AKP'li 'imaj ustalarý' bu kez de Ýrsen Küçük'ün saçlarýný boyattýlar! Küçük'ün boyalý saçlarý sosyal medyada günün konusu oldu... ÖNCESÝ SONRASI EN SON Boyayla moral Seçimin en sýkýntýlý adayý olan Ýrsen Küçük'e AKP propaganda uzmanlarý tarafýndan saç dopingi yapýldý... Dün Lefkoþa Dereboyu'ndaki UBP gösterisinde en çok dikkati çeken Küçük'ün boyalý saçlarý oldu Temmuz'a iki hafta kaldý... Üç parti 'tek baþýna iktidar' olacaðýný öne sürüyor... Partisi birinci gelmediði takdirde baþkanlýktan istifa edeceðini söyleyen yalnýz Serdar Denktaþ oldu... Mehmet Çakýcý da, partisi ya mevcut sayýyý, ya da ondan daha azýný çýkardýðý takdirde istifa sözü verdi... Anket yayýnlama süresi dün sona erdi. Bu seçimde ilk kez kimse Kadem þirketine anket yaptýrmadý... CTP'nin Redborder þirketine yaptýrdýðý anket ise inandýrýcý olamadý. UBP'ye ikincilik deðil, daha çok üçüncülük þansý tanýnýyor... Ýrsen Küçük'ün seçilemeyebileceði görüþü de çok yaygýn sayfada Evleri haksýz yere satýlan Ýngiliz aileler infial içinde... Tapu'yu dava ediyorlar Açýk artýrmada alýcý Rifat Ayan oldu... Gazetemizin giriþimi ile geçtiðimiz yýl satýþý önlenen Karmi'deki Ýngiliz evleri bu kez haraç mezat satýlýnca, ödedikleri paralarý da kaybeden aileler KKTC Tapu Dairesi'ni dava etmeye hazýrlanýyorlar... Ýki Ýngiliz ailenin ödedikleri yaklaþýk 200 bin sterlin havaya gitti... Karmi'de 6 dönüm arazi, içindeki 5 yarým inþaat ev ile birlikte 510 bin liraya açýk artýrmada satýldý... Mahkeme, Gary Robb'tan alacaðý olduðunu söyleyen Eray Fellahoðlu'nun evleri açýk artýrmada satýþýna izin verdi... Mallarý Rifat Ayan satýn aldý sayfada "Afrika'dan Mektup"ta TDP ANKET YAPTIRDI Oy oraný Lefkoþa da yüzde sayfada

2 GÝRNE LÝMANINDA 49 KÝLO TÜTÜN VE 22 KARTON SÝGARA Polis, Girne Turizm Limaný'nda ülkeye kaçak sokulmaya çalýþýlan 48 Kilo 900 gram tütün ve 22 karton sigaraya el koydu. Polis Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, ithal eden þahýs hakkýnda gerekli yasal iþlemin yapýldýðý belirtildi. Kaçakçýlýðý önleme ve yasak madde (uyuþturucu) giriþini engellemek amacýyla 8-12 Temmuz tarihleri arasýnda Girne Turizm Limaný'nda 110 adet týr, 57 adet salon araç ve bin 14 yolcunun kontrol edildiði ifade edilen açýklamada, "Önümüzdeki günlerde de kaçakçýlýk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik bu tür önleyici tedbirlere devam edilecektir" denildi. KONSOMATRÝS VE ÝÞLETMECÝYE YASAL ÝÞLEM "Muhaceret yasasýna aykýrý hareket eden", gece kulübünde çalýþan bir bayan ile gece kulüp sorumlusu hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis'in verdiði bilgiye göre, Alayköy'de "Fareon Gece Kulübü"nde polis tarafýndan yapýlan kontrolde, gece kulübünde konsomatris olarak çalýþmakta olan bir bayanýn gece kulübünün kapanýþ saati olan dün saat 01.30'a kadar gece kulübünden çýkmamasý gerekirken izinsiz bir þekilde ayrýldýðý ve gece kulübünde olmayarak muhaceret yasasýna aykýrý harekette bulunduðu tespit edildi. Soruþturma devam ediyor. BAFRA'DA CEP TELEFONU ÇALINDI Bafra'da bir otelden, 25 Temmuz'da, Hulusi Gürel Ýnan'a ait iki cep telefonu çaldýðý gerekçesiyle, isminin baþ harfleri O.O (E-24) olan bir kiþi tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. HAYVAN HIRSIZLIÐI Boðaziçi'nde Ahmet Yanmaz'a ait aðýl içerisinden 7 adet oðlak çalýndýðýný bildiren polis, bu olayla ilgili de soruþturma baþlattý. KAVGADA 1 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da bir supermarket önünde, iki kiþi arasýnda çýkan kavgada, araya giren bir kiþinin eþinin kulaðýný yaraladýðý gerekçesiyle, kavga edenlerden isminin ilk harfleri Ö. Z (E-28) olan kiþi tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. KIBRIS PÝR SULTAN ABDAL DERNEÐÝ GENEL KURULU 21 TEMMUZ'DA Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði'nin 4'üncü Genel Kurulu, 21 Temmuz Pazar günü gerçekleþtirilecek. Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Oruç Kaya'nýn yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, Genel Kurul Celaliye Sokak No.63 Surlariçi Lefkoþa adresinde bulunan Dernek Lokali'nde saat 13.00'te baþlayacak. 6. KARPAZ PLAJ ÞENLÝKLERÝ 19 TEMMUZ'DA BAÞLIYOR Yeni Erenköy Belediyesi'nin düzenlediði Karpaz Plaj Þenlikleri 19 Temmuz Cuma günü baþlayacak. Yeni Erenköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, açýlýþ gecesinde "O Ses Türkiye" finalistlerinden Onur Uðuþ sahne alacak. Devlet piyango çekiliþinin de yer alacaðý gecenin bir bölümü de Tv'den naklen yayýnlanacak. Þenliklerde yerel grup ve sanatçýlardan Örge Volkan, Cevdet Aktepe, Sultan Dursunlar, Grup Sahil, The Next Day, Grup Joker ve YEB Orkestrasý sahne alacak. BKP-TVG ARASTA, BANDABULYA VE SURLARÝÇÝ'NDE Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Toplumsal Varoluþ Güçleri Lefkoþa Milletvekili adaylarý, Arasta, Bandabulya ve Surlariçi'nde broþür daðýttý. BKP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, milletvekili adaylarý ziyaretlerinde "Kendi ayaklarýmýz üzerinde duracak, varlýðýmýz, kimliðimiz, kültürümüz ile bu ülkeye kök salacaðýz. Halk ile birlikte varoluþ mücadelemize kararlýlýkla devam edeceðiz" þeklindeki düþüncelerini anlattýlar. GECE KULÜBÜNDE FUHUÞ OPERASYONU - "Fuhuþ, fuhuþa teþvik ve fuhuþ yolu ile kazanç temin etmek" suçundan üç kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu yasa dýþý hareketler Hamitköy'de "Fly Gece Kulübü" ismindeki iþletmede polis tarafýndan dün gece yapýlan kontrolde tespit edildi. Soruþturma devam ediyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ANKARA-EROÐLU ÇATIÞMASINA RUM TARAFI DA MI DAHÝL? Ben Kýbrýs sorununun iki lider arasýnda çözüleceðine inananlardan deðilim... Daha önce de inanmadým... Þimdi de inanmýyorum... Talat ile Hristofyas masaya oturduðu zaman da pek çoklarýnýn kapýldýðý umuda hiç kapýlmadým... Hele "liderleri cesaretlendirelim" diye yapýlan eylemler çok þaþýrttý beni... Sanki korkaktýlar da onlarý bizim cesaretlendirmemiz gerekiyordu!.. Çok komik geldi bana bu... Bir de müzakereler olumlu sonuçlansýn diye ara bölgede dikilen zeytin fidanlarý yok mu? Büyücülerin yaptýklarý iþlere benzettim onu da... Ya da okuyarak üfleyerek hasta iyileþtirmeye çalýþan hocalara... Bu kadar da mistik olamazdýk deðil mi? Dualarla mý varacaktýk varacaðýmýz limana? Toplumlararasý müzakerelerden sonuç bekleyenler boþuna bekliyor... Elli yýldýr sürüp giden bu müzakereler elli yýl daha sürse hiç þaþmam... Neden mi? Masada oturanlar aktörler deðil çünkü... Figüranlar... Türk tarafýnýn müzakerecisinin figüran olduðu tartýþýlamaz... Rum müzakerecinin de tam bir siyasi irade sahibi olduðunu sanmam... Ama muhatabýndan daha rahat ve daha özgür olduðundan eminim... Yunanistan ile Kýbrýs Rum tarafýnýn iliþkileri bizim Türkiye ile iliþkilerimizden çok farklý... Biz Türkiye'nin yönetimi altýndayýz... Yalnýz müzakere masasý deðil, herþeyimiz Türkiye'nin elinde... Vaktiyle elçilikte anlý þanlý bir bakanýmýza ne demiþlerdi: -Siz bize sormadan þeyinizi bile oynatamazsýnýz! Kýbrýs sorununu çözecekse, yine bu sorunu yaratanlar çözecek. Kýbrýslýlar olarak biz yaratmadýk bu sorunu, ama alet olduk onlarýn planlarýna... Bizi masgara gibi oynattýlar... Birbirimize vurdurdular... Tetiði biz çektik, ama mermiyi onlar verdiler... Üç garantör... Üçü de sabýkalý... Ve bulunacak yeni bir çözümde aktör olmaya hazýrlanýyorlar hala... Ýsteseler çoktan çözerlerdi bu meseleyi... Aðababalarý Washington'la... Liderlerimizi masaya oturtmalarý çözüm istedikleri için deðil... Dostlar alýþveriþte görsünler diye... Maksat, tiyatronun perdeleri büsbütün kapanmasýn... Sezonu gelince açýlsýn... Gerçekten bir çözüme ulaþmak isteselerdi hiç bu kadar iþi uzatýrlar mýydý? Ýþi figüranlara býrakýrlar mýydý? Gerçekten çözüm isteseler hiç referandum yaparlar mýydý? Onlar o kadar adil ve demokrat mý da bir de bize soracak ve bizim naçiz fikrimizi alacaklar? Bu sezondaki oyun için yeni bir görüþmeci atamýþ Rum tarafý... Andreas Mavroyannis... Demek bu kez sahnede toplum liderleri olmayacak... Figüranýn figüraný olacak... Farketmez... Kim isterse olsun... Ancak akla gelen soru þu: Rum tarafý neden böyle bir deðiþikliðe ihtiyaç duydu? Masadan Derviþ Eroðlu'nu temizlemek için mi? Perde gerisinde yapýlan gizli pazarlýklarý bilemem, ancak daha çok Ankara'daki hükümetin isteði gibi görünüyor bu... Yani bu da Ankara-Eroðlu çatýþmasýnýn bir sonucu... Eroðlu'nu etkisizleþtirebildiði kadar etkisizleþtirmeye çalýþýyor Ankara... Onun için 'görüþmeci' sýfatýný da ondan geri almaya karar verdi herhalde... Rum tarafý masadan liderini geri çektiðine göre, Türk tarafý da çekecek doðal olarak... Baþka bir görüþmeci atayacak... Eroðlu'nun bu görevine son verilmesi çözümle ilgili deðil herhalde... Yani masada uslu ve itaatkar olamadýðý için deðil... Tam tersine, Ankara'nýn talimatlarýnýn hiçbirini çiðnemeden o da yerine getirdi... O halde ne? Rum tarafý neden yeni görüþmeci atadý? Ankara-Eroðlu çatýþmasýna o da mý dahil oluyor?

3 AFRÝKA dan mektup... SÝZ BUNA ADALET MÝ DERSÝNÝZ? existence Elvan Levent Eray Fellahoðlu nun yakýn dostu olduðu gözlemlenen Rifat Ayan açýk artýrmada imzayý böyle attý... Geçtiðimiz yýl baþardýk... Karmi'de haksýz yere açýk artýrmada satýlmak istenen evlerin satýþýný önledik... Ama bu kez önlemeye bile fýrsat bulamadan evler satýldý... Satýþtan sonra gazetemizi ziyaret eden maðdur Ýngiliz aileler uðradýklarý haksýzlýðý bir kez daha anlattýlar... KKTC Tapu Dairesi'ni mahkemeye vereceklerini söylediler... Bilmeyenler ve hatýrlamayanlar için hatýrlatalým... Bilirsiniz, bir Gary Robb geçti buralardan... Hani vatandaþlýk da ihsan ettik kendisine... Arapköy'de, Karmi'de inþaatlar yaptý... Hükümettekilerin gözdesi oldu... Kaymak tabakadan çok hatýrlý dostlar edindi... Ama buralarda bir kaçaktý... Uyuþturucu suçlamasýyla Ýngiliz polisi tarafýndan aranýyordu... Burada olduðu bilindiði halde uzun süre tutuklanmadý... Ancak bir gün Ýngiliz polisi çýkageldi, onu tutukladý ve Ýngiltere'ye götürdü... Yargýladý ve hapse mahkum etti. Ýngiltere'de cezasýný çekince, Ýngiliz polisi bir de onu Kýbrýs Rum polisine teslim etti... Kuzeyde Rum mallarý üzerine inþaat yapmak suçundan bir de burada mahkûm oldu ve hapis yattý... Kýsaca hikayesi bu Robb'un... Þimdi Ýngiltere'de serbest... Ve KKTC'de haklarýnýn gaspedildiðinden de þikayetçi... Bunun için hakkýný yargýda arayacaðýný söylüyor... * 6 dönümle beraber Ýngiliz ailelere ait evler 510 bin sterline Karmi de satýldý... Gary Robb'un tutuklanýp götürülmesiyle buradaki inþaatlarý yarým kaldý tabii... Ve hak sahipleri parasýný ödedikleri evlerini de alamadýlar... Ferdi Sabit Soyer, Gary Robb'tan devlete 8 milyon sterlin kadar bir borç kaldýðýný söylemiþti... Sonra ne oldu, hiç açýklanmadý. Arapköy'deki yarým inþaat evlerin durumu da meçhul... * Robb'a parasýný ödedikleri halde evlerini teslim alamayan iki Ýngiliz aile de Karmi'de vardý... Biri 143 bin sterlin ödemiþ ona, diðeri de 50 bin sterlin bu evler için... Ancak evler henüz tamamlanmadan Robb paçayý Ýngiliz polisine kaptýrdý... Sonra iþadamý Eray Fellahoðlu çýktý ortaya... Bu araziyi Robb'a bir villa karþýlýðýnda kendisinin verdiðini, ayrýca Robb'tan malzeme karþýlýðý olarak 200 bin dolar alacaðý olduðunu söyledi... Ve bu alacaklarýný tahsil etmek için de mahkemeye baþvurdu... Karmi'deki evlerin satýþý için hüküm çýkarmayý baþardý... Ýki Ýngiliz ailenin Robb'a ödedikleri 200 bin sterlin kimsenin umurunda olmadý... Ýçinde yarým inþaat 5 ev bulunan 6 dönümlük arazi açýk artýrmada geçtiðimiz hafta satýldý bin liraya... Alýcýsý Rifat Ayan isimli kiþi oldu. Dertlerini KKTC'de hiçbir yetkili makama anlatamayan Ýngiliz aileler periþan... Hem paralarý gitti, hem evleri... Onlarýn hakkýný koruyacak bir makam çýkmadý... Tapu Dairesi'ni dava ediyorlar þimdi... Bakalým eninde sonunda adalet tecelli eder mi? GÜNLERÝN KÖPÜÐÜ Ben ki, bilim kurgu filmlerinin hiç hastasý deðilim, þimdilerde izlenebilecek en iyi filmin Günlerin Köpüðü olduðunu düþünüyorum. Salt eðlence olsun diye deðil veya salt Boris Vian'ýn ayný isimli romanýndan uyarlandýðýndan veya Michael Gondry tarafýndan çekildiði için deðil Küçük de olsa pas tutmuþ zihinleri uyandýrma ihtimali olduðundan da ayný zamanda. Üstelik bizi sarmalayan hastalýklý gerçekliklerden ve kötü yazýlmýþ senaryolardan bir ölçüde de olsa korunmanýn yolu, iyi niyetli bir fanteziden geçiyordu bana kalýrsa. Kimin gerçeðin üstünde, diðer bir deyiþle sürreal bir kurguyu gerçekçiliðe hiç tahammülü olmayan Boris Vian'dan daha iyi yapabileceðini de bilmiyorum doðrusu. Evet, bizim yaþadýðýmýz dünyada, Vian'ýn romanýnda olduðu gibi akciðerimizde zambak çiçeði çýkmýyordu; ama kanserli topaklar çýkýyordu zambak çiçeði yerine Hastalýðý yenmek için de yine tonlarca çiçek yerine, tonlarca kemoterapi gerekiyordu. Ve evlerimizdeki minik fareler yerine insanlar intihar ediyorlardý burada. Bizim yaþadýðýmýz gerçeklikte, insanlar saplantýlý bir þekilde bir futbol takýmýna, bir siyasi partiye veya bir dine baðlanýyorlardý; Vian'ýn romanýnda Chick'in Jean Sol Partre'a baðlandýðý gibi bir yazara baðlanmýyorlardý. Ama ne fark ederdi deðil mi? Üstelik insanýn bu dünyadaki misyonu doðanýn düzenini bozup kendi düzenini kurmaksaydý eðer ki, görünüþe bakýlýrsa oydu, emin adýmlarla kendi yokoluþuna doðru ilerlemeye devam etmiyor muydu nasýl olsa? Burada söz konusu olan kendini akýntýya býrakmaktý ki, Vian yine de iyimser davranmýþ bu konuda, bir yazarý seçmiþ Eðer herkes, en azýndan politik bir parti yerine örneðin ansiklopedi yazan bir yazarýn peþinden sürüklenseydi, gelecek þimdi olduðundan daha aydýnlýk görünmez miydi? Shakespeare ne diyordu? Bolluk insanlarý korkaklýða iter, cesaretin anasý zorluktur. Peki Kýbrýslýtürklerin tarih boyunca büyük zorluklardan geçtikleri ve büyük mücadeleler vererek bugünlere geldikleri beþikten bu yana dinlediðimiz nutuklardan zihinlerimize kazýnmadý mý? Kazýndý. Cesaretin anasý zorluksaydý eðer Shakespeare'in dediði gibi, bizim tarihimize bakarak burada bir cesaret destaný yazmamýz gerekmez miydi? En azýndan þimdi olduðumuzdan biraz daha cesaretli olmamýz bile kuþkusuz çok þeyi deðiþtirecekti, deðil mi? Ama biz halâ kiþisel düþüncelerimizi ve hatta baþýmýzdan geçen 'haksýzlýk öylüleri'ni bir gazeteciye anlatýrken bile korkulara kapýlan bir millettik. Baþýmýza geleni, uðradýðýmýz adaletsizliði birisine anlatýp rahatlamak isterdik ama þikayet ettiðimiz de hiçbir 'makam'ýn kulaðýna gitsin istemezdik. Neden? Cezalandýrýlma ve sahip olduklarýný da kaybetme korkusu yüzünden muhtemelen. Yani cezalandýrýlmak ve sahip olduklarýný yitirmek korkusu bizde itaatkar bir 'köle' psikolojisi oluþturdu. Yani Shakespeare haklý çýktý yine. Þimdi þýk bayanlar yollarda, içinde þýk fotoðraflý adaylarýn olduðu þýk seçim broþürleri daðýtýyorlardý. Seçim konvoylarý ardý ardýna geçiyorlardý yollardan. Hepsi de oy istiyorlardý, bizi seçin, diyorlardý. "Sadece iki þey vardýr", diyordu Boris Vian da, "Güzel kýzlarla aþk; bir de New Orleans veya Duke Ellington'un müziði. Geriye kalan her þey gitmeli, çünkü geriye kalan her þey çirkindir"

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Karma yapmayýn diye yalvarýyor UBP Hiç bu kadar telâþlý görmemiþtik biz onu Bitirdiler ülkeyi hora tepe tepe Yaþýyorlar þimdi de o sandýk korkusunu Kalay TUVALET KÂÐIDI "SAKINCALI" MI, DEÐÝL MÝ? TC Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na baðlý Dini Sorularý Cevaplama Platformu, en çok merak edilen sorulara yanýt verdi. Sorulan en mühim soru þu: "Tuvalet kâðýdý ile temizlenmenin sakýncasý var mý?" Neyse ki verilen cevapta "Namazýn þartlarýndan biri de, insan vücudunun ve namaz kýlacaðý yerin temiz olmasý ve bu temizliðin su ile yapýlmasýdýr. Bazý kaynaklarda yazý malzemesi olduðu için kaðýdýn temizlik malzemesi olarak kullanýlmasý uygun görülmemiþse de, günümüzde tuvalet kaðýtlarý, temizlik için üretildiðinden, temizlik amacýyla kullanýlmalarýnda sakýnca yoktur." Yani Diyanet "sakýncalýdýr" dese, bok kokusundan geçilmeyecek ortalýk Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TEZAT DEÐÝL... Ýrsen Küçük veryansýn ediyor... Baþka partilere saldýrýp duruyor... CTP için, "Bu halk sizin döneminizi unutmadý" diyor. Haksýz da deðil... Hiçbir hareket yapmayan, tarihe gömülmek üzere olan bir partiyi alýp yeniden toplumun baþýna geçirdi. Ýrsen Küçük bu desteði ödüllendirdi bir yerde... Bazý dosyalarý bir daha dava açýlmamak üzere rafa kaldýrttý! El eli yýkar el de yüzü yýkar, derler ya, tam da o hesap... Halk CTP'yi unutmadý, unutmayacak da... KDV'ler, bileþik faizler, ÝTEM Yasasý... Partizanlýk, ihalesiz iþler ve daha neler neler... Ancak Ýrsen Küçük dönemini de unutmadý 'e kadar Kýbrýs Türküne hep "kahraman Kýbrýs Türkü" diye övü düzerdi Ankara'dakiler... 74'ten sonra "gavur piçleri, Ýngiliz piçleri" dendi... CTP döneminde "asalak, paragöz"... Küçük döneminde de "besleme"... Toplum, kamuoyu önünde bir ilkokul çocuðu gibi Tayyip Erdoðan'ýn hesap sormasýný unutmadý... Kýsacasý bu toplum CTP'yi unutmadýðý gibi UBP'yi de unutmayacak... Küçük, bir de komik cümle kurdu... "UBP'ye ihanet edenleri seçme" diyor... Ýlahi Ýrsen Bey, seni o koltuða oturtanlar, yýllarca arasalar senin gibisini bir daha sanýrým bulamazlar... Seçim tam isabet... Dört dörtlük. Kurultay'da sana rakip çýktý diye delegelere kredi yardýmlarý, iþe almalar, atamalar yapmadýn mý? Ankara tüm gücüyle seni yeniden seçtirtmek için canla baþla uðraþmadý mý? Müdahaleler ayrý mesele... Burada bir ihanet yaþanmaktadýr, ancak UBP'ye, CTP'ye veya diðer partilere deðildir bu ihanet... Bu ihanet topluma yapýlan ihanettir... Ankara'nýn bir dediðini iki etmeyenler... Buradaki TC valisinin müdahalelerine dur demeyenler... Kýbrýslýtürkleri yoketmek için Ankara'nýn gönderdiði paketleri alýp kabul edenler, "biz iktidar olursak paketteki bazý maddeleri yeniden reorganize etmeye çalýþacaðýz" diyenler... Bölünmüþ ülkemizin bir tarafýný sevenler... "Giden Türk gelen daha Türk" anlayýþýnda olanlar... Kýbrýslýtürklerin inançlarýna, yaþam þekillerine müdahale etmeye çalýþanlarý durdurmayanlar... Bunlar topluma ihanet edenlerdir... Ülke bütünlüðüne ihanet edenlerdir. Burasý normal bir ülke olsa ve uluslararasý hukuk uygulansa onlarýn "hain" dedikleri baþtacý olur, kendileri ise müebbet hapis cezasýyla cezalandýrýlýrlar. Toplumu balýk hafýzalý zanneder burada kendilerine siyasetçi sýfatýný takanlar. Burada bulunan yabancýlarý anlýyorum da, yerli iþbirlikçiler, iradelerine sahip çýkmak isteyenlere, özgürlük ve baðýmsýzlýk talep edenlere... Ýkiye bölünmüþ bir ülke deðil, bir bütün ülke için mücadele edenlere hain derler... Bu tezat deðil, uþaklýklarý gereðidir. Mamalý Türk-Sen, KTOEÖS ve ADA TV'yi ziyaret etti Lefkoþa Baðýmsýz Milletvekili adayý Barýþ Mamalý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk-Sen)'i, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS)'ü ve Ada TV'yi ziyaret etti. Mamalý'nýn Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Türk-Sen'i ziyaretinde konuþan Mamalý, "Ülkenin yaþanabilir olmaktan çýktýðýný" savundu ve þöyle devam etti: "Mutlu azýnlýk dýþýnda ülkede gelecek gören kalmamýþtýr. Siyasetin yarattýðý yýkým nedeniyle cennet olan ada cehenneme çevrilmiþtir. Özel sektör çalýþanlarý sömürülürken, kamu çalýþanlarýnýn refah seviyesi de günden güne düþmektedir. Bizim fakirleþmemiz siyasetçilerin umurunda deðildir. Kýbrýslý Türkler kurulan bu sistemde þamar oðlanýna dönmüþtür. Kimsenin halkýmý hiçe saymaya onlarý fakirleþtirmeye hakký yoktur. Sistemden þikâyetçi olan, maðdur olan, hak arayan, adalet ve insanlýk adýna mücadele görmek isteyen herkesin kendini aracýsýz olarak göstereceði bir adres var artýk. Ben halk için varým ve benim varlýk sebebim halkýmdýr." DENKTAÞ'A SÜRPRÝZ DOÐUM GÜNÜ PARTÝSÝ DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a önceki gün 54. yaþ günü dolayýsý ile sürpriz parti de düzenlendi. DP Ulusal Güçler Yeniþehir Ýrtibat Bürosu törenle açýldý. DP Ulusal Güçler Lefkoþa Seçim ve Ýrtibat Ofisi'nden verilen bilgiye göre, açýlýþa, DP Ulusal Güçler Lefkoþa Milletvekili adaylarý ve partiye gönül verenler katýldý. DP Ulusal Güçler Genel Sekreteri Bengü Þonya açýlýþta yaptýðý konuþmasýnda, güçlerinin artarak büyüdüðü ve 28 Temmuz'da halkýn ve partililerin desteðiyle DP Ulusal Güçler'in tek baþýna iktidara geleceðine olan inancýný dile getirdi. Seçimi kazanmalarý halinde 29 Temmuz'dan itibaren KKTC halkýnýn hakettiði hizmeti almaya baþlayacaðýný da ifade eden Bengü Þonya, "ilkeli duruþu ve ortaya koyduðu politikalarla DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný Serdar Denktaþ Baþbakanlýk görevini baþarýyla yerine getirecek" dedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÇEMBER ÞENLÝKLERÝ, SALLAMAK VE TAÞYAPI ÜZERÝNE Çemberler renklendi... Ne tuhaf deðil mi? Hayatýmýz ne kadar kararýyor, karartýlýyorsa günden güne, iþgal altýnda seçim komedisi her vizyona konulduðunda, çemberler de o kadar þenleniyor, renkleniyor! Kambersiz düðün... Çembersiz seçim olmaz! Sallamadan hiç olmaz! Ýþte bu nedenle... Sallayan sallayana!.. Hele hele ülke ve toplum sorunlarýndan, geleceðin karanlýk belirsizliðinden haberdar olduklarý son derece kuþkulu alemci gençler!.. Nerdeyse "Keþke her gün seçim olsa" diyecekler!.. "Sallayýn sallayýn" dedi bir dost... "Bir de asýl size salladýklarýnýn farkýnda olsanýz!.." "Bir de o sandýklarda asýl siz onlara sallayabilseniz!.." Ýþte o zaman gerçek kurtuluþ ve varoluþa doðru ilk adýmlarýnýzý atmýþ olacaksýnýz... Bir dost anlattý... Seçimde hangi partiye oy vermeleri gerektiðini tartýþýyorlarmýþ. Þöyle demiþ birisi: "Vallahi gardaþ, benim tuttuðum üç takým var. Þartlar ne olursa olsun bunlar deðiþmez. Kýbrýs'ta Küçük Kaymaklý, Türkiye'de Cim-bom... Ve yine Kýbrýs'ta UBP!" Ýþte, dedim kendi kendime, Kýbrýslýtürkleri yokoluþ noktasýna sürükleyen kafalar... "Gargadan baþka guþ tanýmam" zihniyeti! Ama UBP ülkeyi yeyip bitirmiþ... Yaðmalamýþ, peþkeþ çekmiþ, talan etmiþ, hortumlamýþ... Tüm icraatlarýyla toplumun geleceðini derin karanlýklara gömmüþ, AKP despotizminin emir ve talimatlarýna terketmiþ... Arkadaþýn hiç umurunda deðil! Yaðma ve talandan nemalananlardan biri midir bilmiyorum ama... Gözü kulaðý kapalý, "UBP" diyor da baþka birþey demiyor! Baþýmýza ne geldiyse iþte böyle kafalar yüzünden geldi diyorum. Tabii bu arada CTP'nin afyonlanmýþ kafalarýný da unutmamak lazým!.. Daha önce de yazmýþtým. AKP'nin talimatýyla Ercan Havaalaný 25 yýllýðýna kendisine devredilen Taþyapý Þirketi, adýna KKTC denilen, kendi bile kendini tanýmayan bu ceberrut devletin midesine taþ gibi oturdu diye! Taþyapý'nýn devir iþleminden kaynaklanan 16 euro milyon KDV borcu var KKTC'ye. Maliye Bakanlýðý resmen açýkladý. Taþyapý bu borcu, geçtiðimiz Haziran ayýna kadar ödemeyi taahhüt ederek ertelemiþti. Ancak öngörülen sürede yine ödemedi ve yeni bir uzatma istedi! Vergi Dairesi bunun mümkün olamayacaðýný bildirip 1 Temmuz'a kadar ödeme yapýlmamasý halinde icraya gidileceðini belirtince, Taþyapý bunu önlemek için mahkemeye müracaat edip ara emri aldý. Ve ne diyormuþ þimdi biliyor musunuz? "Benim öyle bir borcum yok. Ödemeyeceðim." (!) Maliye Bakanlýðý itiraz dosyalamýþ ara emri kararýna karþý. 5 milyon TL ceza ve 16 milyon Euro KDV borcunun ödenmesi isteniyor. UBP hükümeti, Taþyapý'dan devasa boyuttaki temsili devir çekini alýrken, 32 diþini göstererek gülüyordu hepsi! Ne demiþler... "Bilinmedik aþ, ya karýn aðrýtýr, ya baþ." Bakalým daha ne baþlar yaracak bu Taþ?!

5 5 14 Temmuz 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bu ülkede arkasý kuvvetler, bileði kuvvetli olanlarý her zaman yenmiþtir Bu seçimde de sonuç deðiþmeyecektir. Gökçebel Küçük'ü akladý MÝÞ-MIÞLAR * EL-SEN, Baþbakan Siber'e çaðrýda bulunarak "bizim arazimizi da geri alýn" demiþ. - E o gadar da uzun boylu deðil Abartmayýn! Bir iki þaka yaptýlar diye ciddiye mi aldýnýz yoksa.. * UBP Genel Baþkaný Küçük "Halk CTP döneminde yapýlanlarý unutmadý" demiþ. - Doðrudur. Unutmadý. Ama n'apsýn Eli mahkum! Seçenek mi býraktýlar? * Eroðlu DP için sahaya inmiþ. - Ama Eroðlu kaleciydi.. DP'nin iþine yaramaz ki Onlara gol atacak adam lazým! * UBP, CTP'nin maaþlardan %40 kesinti yapacaðýný iddia etmiþ. - Olamaz caným Kendileri bile inanmaz. * Silk Route Festivali'ne izin verilmeyince iptal edilmiþ. - Raconu bilemediler Adýna Sýnýrüstü, ya da Sütlüce Silk Route Kültür Sanat Festivali deseydiler hiç sorun çýkmaz, açýlýþý da Sibel Haným yapardý. * DP iktidarýnde devlet vatandaþýn ayaðýna gidecekmiþ. - Eyvaaah, yandý millet Yine kurþun sýkmaya gelecekler o ayaða! * Maðusa'ya 2 yýl içinde yat limaný yapýlacakmýþ. - Uuuuu Ama nasýl olur Maðusa'da deniz mi var? * TDP gövde gösterisi yapmýþ. - Ýlginç bir þov oldu doðrusu Vatandaþýn kimisi baktý baktý dudak büzdü, kimisi de baktý baktý güldü. Bu arada "ne bu yau" deyip de, hayal kýrýklýðý nedeni ile aðlayanlar bile oldu. Hükümet 26 Temmuz'da maaþlarý ödeyecek, 29, 30, 31 Temmuz'u da kutlamalar için tatil yapacak. KTOEÖS Baþkaný Gökçebel, çok önemli bir iddiada bulundu: Diyor ki; "Yeni hükümet deðiþikliðini fýrsat bilen TC Büyükelçiliði müþavirleri Eðitim Bakanlýðý koridorlarýnda cirit atýyor Ve.. Bakanlýk bürokratlarýna sürekli talimatlar yaðdýrýyorlar." Yapma be Gördün mü olaný Yazýk! Vallahi yazýk, billahi yazýk Eðitim elden gitti de haberimiz yokmuþ! Çok üzüldüm. Ýnanýn hafta sonum zehir oldu. Bugün kafamý kuma sokup, hiçbir þey görmek duymak istemiyorum! Bu açýklamadan sonra Küçük hükümeti tamamen aklanmýþ durumdadýr. Sanýyorum ki Gökçebel'in konu ettiði bundan önceki eðitim bakanýmýz; (Kimdi yahu? Þu iþe bakýn 3 günde bakanýn kim olduðunu da unuttuk. Atasayan mýydý? Taþkent mi Yok yok, Mutlu Atasayan sahi) bu açýklamadan sonra, daha da çok mutlu olmuþ, büyük onur ve gurur duymuþtur kendisi ile. Omuzlarý geniþlemiþ, göðsü kabarmýþ, baþý dikleþmiþ ve þöyle övünmüþtür çevresindekilere. - Görün iþte Benim zamanýmda kapýdan içeri giremezdi bu müþavircikler.. Ne zaman bitti attýlar hükümetten da köy köpeksiz kaldý, ipini koparan doldu içeri. Çoook araycaklar bizi, çoook! Elinizi vicdanýnýza koyun ve söyleyin. Gökçebel'in açýklamasý üstüne, cuk oturmaz mý açýklama? Hem de ne cuk oturur. Dibine gadar! "Hükümet deðiþikliðini fýrsat bilen.." One minute be arkadaþ.. Büyükelçiyi da, müþavirlerini da güldürdün bu sözlerle Ama en çok bizim Þaziye'yi güldürdün ve baþýmýn etini yedi sorayým sana diye: BÖYLE BÝR ANDI - Yani demek isden ki elçilik müþavirleri, Küçük hükümetinden gorkardý girmezdi içeri da, þimdi Siber hükümetinden gorkmazlar cirit oynarlar? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 GÜNLÜK GÜNLÜK MISIRLI SÝNEMACILARDAN TÜRK DÝZÝLERÝNÝ BOYKOT ÇAÐRISI SEÇÝM KAMPANYASINA BAÞBAKAN SÝBER DE KATILDI Baþbakan Sibel Siber, CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ve bölge milletvekili adaylarýyla birlikte, Güzelyurt'u ziyaret etti. Güzelyurt Açýk Pazarý'ný gezen heyet, esnafýn dertlerini ve sorunlarýný dinledi. Yorgancýoðlu "gelecek dönemde ekonominin çarklarýný yeniden iþletip esnafýn sorunlarýný çözecek bir parti var" dedi. CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu Güzelyurt Açýk Pazar'ý ziyaretinde, üç yýllýk UBP iktidarýnda üreticiye "üvey evlat muamelesi" yapýlmasý venarenciyeye gereken önemin gösterilmemesinden yakýndý. Narenciye üreticisinin üç yýllýk dönemde düzenli olarak doðrudan gelir desteði ödemesinin yapýlmadýðýný hatýrlatan Yorgancýoðlu, "29 Temmuz sonrasý için öncelikli olarak bölgesel kalkýnma diyen bir parti olduðunu" belirtti. "TARIM MASTER PLANI OLUÞTURULACAK " UBP'nin sürekli geliþen turizm ve diðer hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarýný karþýlayan bir tarým sektörü oluþturamadýðýný anlatan Yorgancýoðlu, CTP'nin bu dönemde tarýmsal iþletme ve üretici tanýmlarýný yeniden yaparak Tarým Master Planý'ný oluþturacaðýný ve bu sürece üretici birliklerini de dahil ederek onlarýn güçlendirilmesini saðlayacaklarýný ifade etti. CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, ülke ekonomisi düzenleyip düzlüðe çýkaracak tek partinin CTP olduðunu savunarak, ekonomiyi Mýsýrlý sinemacýlar, Türkiye'nin Mýsýr'daki son geliþmelere yönelik tavrýna "protesto" olarak Türk TV dizilerinin boykot edilmesini istiyormuþ. "El Yevm El Sabi" sitesine göre, Mýsýr Sinemasý Cemiyeti, bir bildiri yayýnlayarak Mýsýr halkýný Türkiye yapýmý televizyon dizilerini boykot etmeye çaðýrýrken "Türk yetkililer Mýsýr'ýn 30 Haziran devrimine karþý düþmanca bir tavýr sergilediler" dedi. Fars Haber Ajansý tarafýndan yansýtýlan bildiride "Biz Mýsýr halkýndan, uydu aracýlýðýyla yayýnlanan Türkiye yapýmý televizyon dizisi ve filmleri boykot etmeye, seyretmemeye davet ediyoruz. Çünkü Türkiye yetkilileri Mýsýr halkýnýn iradesini inkar edip diktatörce bir düzenin yanýnda yer aldýlar" iddiasýna yer veriliyor. SAÇINI BOYATTI AKP'nin gönderdiði 'imaj ustalarý' vaktiyle Mehmet Ali Talat'ýn kafasýný kazýtmýþlar ve gözlüklerini deðiþtirmiþlerdi... Þimdi de Küçük'ün saçlarýný boyadýlar! Yakýþýr deðil mi? TEK BAÞINA Tek baþýna 'iktidar'a geleceðini iddia ediyor üç parti... CTP-BG, UBP ve DP-UG... Hepsine de gökten vahiy indi anlaþýlan... Yaþþa be Ramazan, yaþþa! ANKET düzenli olarak büyütecek programa sahip bir parti olduðunu belirtti. Ekonomik alanda her yýl nitelikli ve düzenli büyümeyi öngörerek 10 yýlýn sonunda AB ülkelerinde ortalama büyüme oranlarýný aþmayý hedeflediklerini anlatan Yorgancýoðlu, devlet bütçesindeki cari giderleri karþýlamak üzere TC'den veya baþka bir dýþ kaynaktan destek ödeneði ihtiyacýný ortadan kaldýracaklarýný ifade etti. Anket yayýnlama süresi geçti, ama bazýlarý kapý kapý dolaþýp anket yapýyor hala... Bunlardan biri de seçime katýlmayan Kudret Özersay... Çok sabýrsýz galiba... BÝR TAHMÝN DE BÝZDEN... Köþe yazarlarý 'ya tutarsa' havasýnda tahmin yapýyorlar köþelerinde... Bir tahmin de bizden... 18, 16, 13, 3... Boþ yerleri doldurmak sizden... NEYE BENZER... Bu seçimler neye benzer bilir misiniz? Gece kulübünde fuhuþ operasyonu yapmaya! Aha patron belli, vaziyet ortada... Bir de seçim yapmaya ne gerek var burda? Týrnak... "Türkiye'de en düþük memur maaþý 2096 TL oldu... Bir de bizdeki en düþük memur maaþýna bakýnýz... Eskiden Türkiyeli memurlar bizim memurlara gýpta ederlerdi. Þimdi sýra bizim memurlarýn Türkiye'deki memurlara gýpta etmesinde!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Ancak bir baþka farklý ve düþünülmesi gereken bir durum var ki, o da Kýbrýs Türkü'nün her seferinde ayný numaralarý yutmasý. Bir halk nasýl bazý þeyleri bu kadar görmezden gelebilir? Yaþananlarý nasýl bu kadar erken unutabilir?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Geçen defaki seçimlerde kýl payý listeye giren ve kefeni yýrtan parti baþkaný konumundaki Küçük, bu kez hem parti baþkaný pozisyonunda, hem de birinci sýradan seçim kaybederse kimseye sürpriz olmaz." Osman GÜVENÝR (Vatan) "Þafak nöbeti etkinliði de hiçbir aþýrýlýðý olmayan, barýþçýl, Kýbrýs Türkü'nün özgürlüðü uðruna ölenlerin anýlmasýna yönelik bir etkinlik. Bu þartlarda Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bu etkinliðe sponsorluk yapmaktan geri çekilmesine anlam verebilmiþ deðilim." Ediz TUNCEL (Star) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK ÝRSEN KÜÇÜK BOYADIÐI SAÇLARIYLA DÝKKATÝ ÇEKTÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Ýlçesi Milletvekili Adaylarý, Lefkoþa'da Mehmet Akif Caddesi'nde (Dereboyu) gezerek cadde boyunca halkla ve iþletme sahibi esnafla biraraya geldi. Ýrsen Küçük boyadýðý saçlarýyla dikkati çekti ve internette de konu oldu. Gezi sonrasýnda basýna açýlama yapan UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, halkýn partisine inandýðýný, güvendiðini belirterek "Sizler de basýn mensuplarý olarak gezimizde yanýmýzda oldunuz. Halkýmýzýn bizlere, UBP'ye olan yoðun ilgisine sizler de þahit oldunuz" dedi. Bu seçimin en sýkýntýlý adayý UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük kuþkusuz... Çünkü UBP ile ilgili hiç de iyimser tahminler yapýlmadýðý gibi, kendisi ile ilgili çizilen tablo da oldukça karamsar. Her yerde sandýktan çýkmayabileceði konuþuluyor. Hatta bu konuda elçilikten Ankara'ya böyle raporlar gittiði bile söyleniyor. Sanýrýz sandýklar açýlana kadar çok zor anlar yaþayacak. Bu seçimden sonra baþkanlýðýnýn da elinden alýnacaðý söylentileri çok yaygýn. Herhalde tüm bunlardan dolayý biraz moralini düzeltmek için, ansýzýn saçlarýný boyadý. Oysa eski hali ona daha çok yakýþýyordu...

7 14 Temmuz 2013 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TDP adaylarý Lefkoþa Çarþýsý'ný gezdi, esnafý dinledi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adaylarý 28 Temmuz'da yapýlacak erken genel seçimlere yönelik gezileri kapsamýnda dün sabah, sýrasýyla Bandabulya olarak bilinen Belediye Pazarý'ný, Arasta Çarþýsý'ný ve Büyük Han'ý ziyaret etti. TDP'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre esnafýn ve halkýn sorunlarýný dinleyip incelemelerde bulunan adaylar, TDP'nin seçim bildirgesi ile aday tanýtým broþürlerini de daðýttý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, esnaf ve vatandaþýn dile getirdiði sorunlarýn bilincinde olduklarýný, sorunlarýn çözümüne yönelik projeler TDP ANKET YAPTIRDI OY ORANI "LEFKOÞA'DA YÜZDE 12" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), kamuoyu araþtýrma þirketi KADEM'e yaptýrdýðý kamuoyu araþtýrmasýna göre, partinin oy oranýnýn "Lefkoþa'da yüzde 12'ye çýktýðýný" belirtti. TDP Basýn Bürosundan yapýlan açýklamada, "seçim sonuçlarýnýn, Lefkoþa ilçesi sonuçlarýnýn genellikle ülke genel sonuçlarýný da yansýttýðýný gösterdiði" iddiasýna yer verildi. "TDP aleyhinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güçler (CTP-BG) tarafýndan maksatlý propaganda yapýlmakta olduðu" ve 304 kiþi üzerinden yapýlan kamuoyu araþtýrmasýnýn "gerçek rakamlarý" halka sunmak amacýyla yapýldýðý kaydedildi. Açýklamada, anket sonuçlarýna bakýldýðýnda seçmenlerin "yolsuzluk/usulsüzlüklerin, adam kayýrmacýlýðýn ve milletvekili transferlerinin ortadan kaldýrýlmasý için çaba harcanmasý; iþsizliðin ortadan kaldýrýlmasý için kapsamlý politikalar geliþtirilmesi; Türkiye ile olan iliþkilerin normalleþtirmesi" beklentisi içerisinde olduðunun görüldüðü kaydedildi. Açýklamada, "Bütün bunlarýn TDP olarak bizim de seçim manifestomuzun öncelikleriyle örtüþtüðünü gördük" denildi. hazýrladýklarýný ve TDP'nin iktidar olmasý halinde bu sorunlara "köklü çözümler" üreteceklerini söyledi. Son yýllarda hükümetlerin "yerli üreticiyi ve üretimi zor durumda býrakacak karar ve uygulamalara imza attýðýný", esnafýn "ekonomik anlamda sýkboðaz" edildiðini iddia eden Çakýcý, bunun kendileri açýsýndan kabul edilemez olduðunu ifade etti. TDP olarak yerli üretimin ve üreticinin korunmasý ve desteklenmesi yönünde "net bir duruþlarý olduðunu" belirten Çakýcý, "Yerli üretimin ayakta kalmasý, korunmasý ve diðer üreticilerle rekabet edebilir düzeyde olmasý bizim Harmancý, tiyatro gruplarýyla toplantý yaptý Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, tiyatro gruplarýyla sosyal sorumluluk projelerinin geliþtirilmesi konusunda toplantý gerçekleþtirdi. Bakanlýk basýn bürosundan verilen bilgiye göre, Saçaklý Ev'de gerçekleþtirilen toplantýya, ülkede aktif olarak tiyatro yapan gruplarýn yetkilileri katýlýrken, Devlet Tiyatrolarý Müdürü Hakan Yozcu da Bakan Harmancý'ya eþlik etti. Toplantýda, belirli bölgelerde yaþayan, sosyal ve kültürel aktivitelerden daha az yararlanan kesimlerde bulunan çocuklarýn, sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda, sosyal beceriler kazanmaya yönelik farklý deneyimler yaþamalarýný saðlamak amacýyla yapýlabilecekler konuþuldu.konuyla ilgili daha önce çalýþmalar yapan tiyatro sanatçýlarý, yaþanabilecek sýkýntýlar ve çalýþmalarýn sonunda yaþanýlan açýmýzdan oldukça önemlidir" dedi. TDP'nin iktidar olmasý halinde özel sektör, esnaf ve zanaatkarlar ile yerli üreticilerin kolay ve ucuz finans kaynaklarýna ulaþmasýný saðlayacaklarýný, onlarý yabancý sermaye karþýsýnda rekabet edebilecek duruma getirmek için gerekli her türlü önlemi almakta kararlý olduklarýný belirten Çakýcý, bu unsurlarýn zaten seçim bildirgesinde yer aldýðýný anlattý. "UBP hükümeti döneminde kaderine terk edilen esnaf hiç bu kadar zorluk çekmedi" diyen Çakýcý, halktan "ülkeyi bu hale getirenlerden hesap sormalarýný" istedi. kazanýmlardan bahsederek projeye yön verdiler. HARMANCI Bakan Harmancý ise, çalýþmanýn Eðitim Bakanlýðýnýn ilgili daireleriyle de kordineli yürütülmesinin gerekliliðine iþaret ederek þunlarý kaydetti: "Çalýþmanýn ciddi þekilde planlanmasý gerekirse, Eðitim Bakanlýðý ve Gençlik Dairesi ile koordineli çalýþýlarak gözden geçirilmesi gereklidir. Ýleriki yýllarda Eðitim Bakanlýðý'nýn Devlet Tiyatrolarý Dairesi ve Kültür Dairesi iþbirliðiyle drama derslerini müfredata alarak bir baþlangýç yapabileceklerini düþünüyorum. Dramatologlar ve psikologlar yardýmýyla ihtiyaçlarýn belirlenmesi ve bu yönde oyunlar çýkarýlabilmesinin önemi büyüktür. Bu baðlamda yapýlan çalýþmalar yeni gelecek olanlara ýþýk tutacaktýr." ALO AFRÝKA HATTI PATLAYAN KLÝMA RADYATÖRÜ... Ali Kýlýç isimli taksi þoförü arabasýnýn klimasýný gazlamak için gittiði iþyerinde baþýna gelenlerden þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Gönyeli çemberinde taksicilik yapýyorum. Adým Ýsmail Kýlýç. Arabamýn radyatörünü deðiþtirdim. Oldu olacak bir da klima gazlamasý yapayým dedim. Özen Oto Elektrik'e gittim. Oradaki görevli klimaya önce hava verdi. Hava verme iþlemini dijital makine ile yapmadý. Buzdolabi tüpü ile gerçekleþtirdi. Yemek saatiydi. Gazlama iþlemini yaparken yemeðini yemeðe de baþladý. Bizler de orada gazlama iþinin bitmesini bekliyorduk. Aniden klimanýn radyatörü patladý. Yemeði býrakýp arabanýn yanýna geldi ve 'radyatörün çürüktü' dedi. Öyle bir þey yok... Eðer çürük olsaydý zaten kendisi bunu yapmayacaktý. Çürük klima radyatörüne gazlama yapýlýr mý? Çürük olmuþ olsaydý bana söyleyecekti ve radyatörü deðiþtirmemi isteyecekti. Ustalýk budur.. Ama mazaret olarak çürüklüðü ortaya attý. Ben söylediklerine itiraz etti. Beni dükkandan kovdu. Polise gittim. Þikayetçi oldum. Polis kendisini aradý. O da polise, bana yardýmcý olacaðýný söyleyince polis beni tekrar klimacýnýn yanýna gönderdi. O da bana 150 TL verebileceðini söyledi. Benim yaklaþýk olarak bu patlamadan dolayý 1000 küsur zararým vardýr. Teklifini kabul etmezsem mahkemeye baþvurmamý istedi. Ne yapacaðýmý þaþýrdým. Tüketiciler Derneði bu olaya nasýl yaklaþýr? Esnaflýk bu mudur? Ben bir taksi þoförü olarak patlayan klimamdan dolayý arabam darmaduman oldu zaten. Müþterilerimi alamýyorum. Çalýþamýyorum... Zarardayým. Arabamý çalýþtýramadýðým gibi oto parka býrakmak zorunda kaldým. Oraya da park kirasý ödüyorum. Bu olayý kamuoyuyla paylaþmak istedim ki onlarýn da baþýna böyle vakalar gelmeden önlemlerini alsýnlar diye..." ÝLK EYLEM BOYKOT... Telefonla gazetemizi arayan ve isminin Ýsmet olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýzýn seçimlerle ilgili düþüncesi þöyle: "Ben kýsa ve öz konuþmak isterim. Gazetenizin bir köþesinde yayýnlarsanýz da sevinirim. Her seçim bizi Ankara'ya daha fazla baðýmlý kýlmaktadýr. O durumda yapmamýz gereken Kýbrýslý Türkler olarak seçimlere katýlmamaktýr. Ýçeriden mücadele vereceðiz, normal ülkelere mahsus bir eylem þekli olabilir. Bizim bu aþamada yapmamýz gereken Kýbrýslý Türkler olarak bir tekimizin bile aday olmamasýdýr. Buraya yerleþtirilen Türkiyelilerin aday olmalarýný ve yine onlarýn seçilmelerini saðlarsak, dünyaya halimizi daha iyi anlatabiliriz. Ne içte ne de dýþta mücadele þansýmýz gittikçe azalmaktadýr. Türkiye kurum ve kuruluþlara yerleþtirdiði bürokratlarý sayesinde istediðini elde etmektedir... Bu aþamada boykot ilk eylem olmalýdýr." BÝZÝM DUVAR DÜÞMEKTE OLAN UÇAKTA ATEÝST BULAMAZSINIZ Bizim Mandra BKP-TVG AKÇAY'I ZÝYARET ETTÝ - Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Toplumsal Varoluþ Güçleri Güzelyurt Milletvekili adaylarý, Akçay 'da kahvehanede köylülerle buluþtu. BKP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, BKP- Toplumsal Varoluþ Güçleri Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ýnsanýmýz bilinçli bir þekilde üretimden koparýlýp tüketim toplumuna dönüþtürülmek isteniyor" dedi. Ýzcan, "BKP Toplumsal Varoluþ Güçleri, toplumumuzun yeniden üretime geçeceði, ürettiðini satabileceði düzenlemeler yaparak hem Güzelyurt halkýnýn hem de tüm Kýbrýslý Türklerin yaþadýðý ekonomik sýkýntýlardan kurtulmasýný saðlayacaktýr" þeklinde konuþtu. Elçilik müþavirlerinin Eðitim Bakanlýðý koridorlarýnda adeta cirit attýðýna dair KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'in açýklamasý, ülke gündeminde yeni bir þok dalgasý yaratýr. Gökçebel açýklamasýnda "Hala Sultan Ýlâhiyat Koleji" ve Kuran kurslarýyla ilgili yasalara aykýrý çalýþmalarýn tam gaz ilerlediðini belirterek elçiliðin talimatlarýnýn da müþavirlerle birlikte bakanlýk koridorlarýnda uçuþtuðunu ve bakanlýk bürokratlarýnýn bu talimatlar doðrultusunda yönlendirildiðini açýklayarak, dayatmalarý kesinlikle kabul etmeyeceklerini bir kez daha duyurur.

8 8 14 Temmuz 2013 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Gördük, duyduk, yazacaðýz! ZEYNEP KURAY Ýstanbul'da bir araya gelen yüzlerce gazeteci Gezi Parký direniþi boyunca basýna yönelik polis þiddetini ve tekel medya patronlarýnýn uyguladýðý sansürü protesto etti. Gazetecilere demokratik kitle örgütleri ve Gezi Parký direniþçileri destek verdi. Galatasaray meydanýndan Taksim Tramvay duraðýna yürümek isteyen gazeteciler polis barikatýna takýldý. Polisin bu keyfi uygulamayla tepki gösteren gazeteciler," Gördük, duyduk, yazacaðýz" sloganý eþliðinde, hiçbir baskýnýn gerçekleri yazmalarýna engel olamayacaðýný vurguladýlar. Gezi parký direniþçilerinin, LGBTT ve demokratik Kitle örgütlerinin destek için hazýr bulunduðu eylemde gazeteciler, "Penguenler kutupta güzel" pankartý ve "Zindanlarý boþaltýn gazetecilere özgürlük", "Nasýl geçti habersiz", "Medyasý köle olanýn devleti faþist olur" dövizlerini taþýdý. Bazý gazetecilerin penguen kýlýðýna girmesi eylemi renklendirdi. Polisin yürüyüþü engellemesi üzerine oturma eylemi gerçekleþtiren gazeteciler hep bir aðýzdan, "Zindanlarý boþaltýn gazetecilere özgürlük", "Susma haykýr özgür basýn vardýr", "Polis simit sat onurlu yaþa","polis defol bu sokaklar bizim","her yer Taksim her yer direniþ","bu daha baþlangýç mücadeleye devam" sloganlarýný attý. BIRAK ÝÞÝMÝZÝ YAPALIM! Ýþten kovulan, sansüre uðrayan, Gezi direniþi boyunca polis þiddetine maruz kalan gazetecilerin söz aldýðý eylemde Gazeteciler Forumu adýna Gülþah Karadað açýklama yaptý. Gazetecilik mesleðine görünmeyeni görünür kýlmak heyecanýyla baþladýðýný belirten Karadað, " Gezi direniþi sýrasýnda býrakýn görünmeyeni, görüneni bile artýk göremedik. Ýnsanlar öldürüldü, yaralandý, gözaltýna alýndý, biz bunun haberini yaptýk ama kuruluþlarýmýz penguenleri, yemek programlarýný yayýnladý. Biz gerçekleri yazdýk ama halký yalan habere mahkum ettiler. Türkiye halklarý yalanla aþaðýlandý" diye konuþtu. "Savaþta olsaydýk her iki taraf da dokunulmazlýðýmýzý gözetirdi" diyen Karadað, "Kendi ülkemizde polisin þiddetine maruz kaldýk, 'gazeteciyim' dediðimiz halde dövüldük" dedi. Sansür ve otosansürün yaný sýra çok sayýda gazetecinin iþten çýkarýldýðýný hatýrlatan Karadað, medya patronlarýna, polise, hükümete seslendi: "Coplama, hedef gösterme, tutuklama, býrak iþimizi yapalým. Penguenler kutupta güzeldir." YAZMAYA DEVAM EDECEÐÝZ! ETHA'nýn editörü ve ANF Muhabiri Arzu Demir Etkin haber ajansýna yapýlan polis baskýný sýrasýnda kendisinin ve ajans çalýþaný bir kadýnýn polis tarafýndan cinsel þiddete maruz kaldýðýný,, arama sýrasýnda polis tarafýndan basýn kartlarýna el konulduðunu bildirdi. METÝN GÖKTEPE'LER SAYESÝNDE Direniþ sýrasýnda polis tarafýndan darp edilen ÝMC editörü Gökhan Biçici, Metin Göktepe gibi gazetecilerin mücadelesi ile sokaklarýn gazeteciler bakýmýndan biraz daha iyi hale geldiðini, ancak Gezi direniþi sýrasýnda polisin ve yetkililerin uygulamalarý ile bunun ortadan kalktýðýný söyledi. Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun gazetecileri hedef gösterdiðinin de altýný çizen Biçici, bu açýklamadan sonra polislerin daha da pervasýzlaþtýðýný belirtti. (ANF) Erdoðan "gençlerimiz ölmüyor" dedi Roboski Katliamý halen aydýnlatýlmadý, Gezi Direniþinde 4 genç, polis saldýrýlarýnda hayatýný kaybetti. Karakol protestosunda Medeni Yýldýrým asker kurþunuyla öldü. Baþbakan Erdoðan ise "Gençlerin ölmediði, ana ve babalarýn gözyaþý dökmedi,ði herkesin umutla geleceðe baktýðý güzel bir süreçten geçiyoruz" dedi. Erdoðan, konuþmasýnda, halen aydýnlatýlmayan Roboski Katliamý'ný aðzýna bile almadý. Baþbakan Erdoðan'ýn gençlerin ölmediði dediði süreçte Gezi Direniþi'ne yönelik polis saldýrýlarýnda Mehmet Ayvalýtaþ, Abdullah Cömert, Ethem Sarýsülük ve Ali Ýsmail Korkmaz hayatýný kaybetti. Polis ve askerin saldýrýlarýnda hayatýný kaybeden beþ gencin dýþýnda Haziran ayý içinde meydana gelen iþ kazalarý sonucu en az 104 iþçi hayatýný kaybetti. (Sendika.Org) BAF TÝYATROSU'NUN ÝNÞA EDÝLECEÐÝ KIBRIS TÜRK ARAZÝSÝ ÝSTÝMLAKI ÇIKMAZDA Baf Belediyesi'nin 2017'de AB Kültür Baþkenti olabilmek için taahhüt ettiði tiyatro binasýnýn inþasý, üzerine inþa edilmesi planlanan Kýbrýs Türk arazisi sebebiyle yeniden çýkmaza girdi. Politis gazetesi, 2002 yýlýndan beridir Baf'taki Kýbrýs Türk arazisine inþa edilmesi öngörülen ancak gerek bir önceki Rum hükümetinin Kýbrýs Türk taþýnmazlarýna iliþkin politikasýný deðiþtirmesi, gerekse arazi sahibi Kýbrýslý Türklerin "aþýrý taleplerinin" konuyu çýkmaza getirdiðini yazdý. Gazete, Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'un yaklaþýk bir ay önce konunun çözüldüðünü ve Kýbrýslý Türk arazisinin Rum Bakanlar Kurulu kararýyla istimlak edildiðini açýkladýðýný, ancak arazinin Kýbrýslý Türk mirasçýlarýnýn müdahalesi sonrasýnda konunun yeniden týkandýðýný belirtti. Kýbrýslý Türk mirasçýlarýn temsilcilerinin de katýldýklarý özel bir toplantýnýn dün Rum Ýçiþleri Bakanlýðýnda gerçekleþtirildiðini ve söz konusu arazi konusunda istimlak dýþýnda farklý bir yöntemin, takas yönteminin izlenmesine karar verildiðini yazan gazete, arazinin Kýbrýslý Türk sahiplerinin konuyu inceleyerek Çarþamba gününe kadar yanýt verme taahhüdünde bulunduklarýný vurguladý. Gazete, sorun çözülse ve söz konusu arazi Baf Belediyesine tahsis edilse dahi, tiyatro binasýnýn 2014 yýlýna kadar bitirilmesinin zora gireceðini de belirtti. ÝKAN'DAN YENÝ BÝR FÝYASKO 20 KÝLO UYUÞTURUCUYU KAYBETTÝLER Rum Narkotik Þubesi'nin (ÝKAN) bir operasyon sýrasýnda 20 kilo uyuþturucuyu kaybettiði ve tutuklama yapamadýðý belirtilirken, bunun ÝKAN'ýn ilk kez baþýna gelmediðine iþaret edildi. Politis gazetesi "20 Kilo Haþhaþ Kayboldu... Limasol'daki Polis Operasyonu-Fiyaskosu Gizli Tutuldu" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Limasol'da geçen Salý günü büyük miktarlarda uyuþturucuya el konulmasý ve alýmsatýma karýþanlarýn tutuklanmasý için düzenlenen operasyonunun, geçmiþte olduðu gibi yine fiyasko ile sonuçlandýðýný yazdý. ÝKAN'ýn, Limasol'daki bir bölgede uyuþturucu alýmsatýmý olacaðýna dair bilgi üzerine bir operasyon hazýrlandýðýný kaydeden gazete, polisin bölgeyi çembere alarak olayý takip etmeye baþladýðýný; uyuþturucularýn üç kiþi tarafýndan bölgeye yerleþtirilmesini, bir baþka kiþinin bunu almasýný ve herkesin bölgeden ayrýlmasýný izlediðini ancak hiçbir þey yapmadýðýný aktardý. Polisin, alýcýnýn muhtemelen bir baþka bölgeye býraktýðý parayý da bulamadýðýný belirten gazete, bazý kaynaklarýn, bu fiyaskonun iletiþim sistemindeki bozukluktan kaynakladýðýna iþaret ettiðini kaydetti. RMMO'DA ÝSTÝFA FURYASI Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) üst rütbeli subaylarýnýn toplu istifa ettiði, çok sayýda subayýn da RMMO'ya istifa niyetlerini bildirdiði haber verildi. Fileleftheros "Milli Muhafýz Ordusu Subaylarýnýn Toplu Ýstifasý" baþlýklý haberinde sadece geçen ay 11 albay, 2 yarbay ve 4 binbaþýnýn istifa ettiðini, diðer 5 istifanýn da Rum Bakanlar Kurulu'na götürülmek üzere Savunma Bakaný Fotis Fotiu'nun önünde bulunduðunu yazdý. Çok sayýda subayýn da halen istifa niyetlerini RMMO'ya bildirdiðini belirten gazete þu detaylara yer verdi: ENGELLENEMÝYOR "Son zamanlarda Milli Muhafýz Ordusu'nda toplu istifalar kaydediliyor. Çok kýymetli subaylarýn orduyu terk etmesi de Savunma Bakaný Fotis Fotiu'yu kaygýlandýrýyor. 'Ordunun hiçbir mensubu isteði dýþýnda hizmet vermeye zorlanamaz' ifadesinin de yer aldýðý ilgili mevzuatýn gereklerini (en az 15 yýl görev yapan subaylar ancak Bakanlar Kurulu onayý ile istifa edebilir) yerine getirmesi halinde Fotiu bu istifalarý engelleyemiyor. Son dönemde Bakanlar Kurulu Milli Muhafýz Ordusu'nun çeþitli birimlerinde görev yapan üst rütbeli 17 subayýn istifasýný onayladý. Edindiðimiz bilgilere göre istifa edenler þunlardýr: "Albay Artemis Artemi, Albay Grigoris Grigoriu, Albay Andonis Panayotu, Albay Andreas Hacifrem, Albay Yoannis Papasavvas, Albay Yonas Nikolau, Albay Yorgos Andoniadis, Albay Vasilis Vasiliu, Albay Andreas Manoli, Albay Pandelis Pandazi, Albay Neofitos Fakondi. Yarbay Theodora Hristodulu, Yarbay Hristakis Kaniu. Binbaþý Hrisostomos Hrisostomu, Binbaþý Mihail Kiriaku, Binbaþý Kostas Konstantinu ve Binbaþý Savvas Dimitriu. Milli Muhafýz Ordusu subaylarýnýn istifalarýnýn daha da artmasý bekleniyor. Halen 5 istifa baþvurusu daha, Bakanlar Kurulu'na götürülmek üzere Savunma Bakanlýðý ofisinde bulunuyor. Ýstifa baþvurusunda bulunmak niyeti beyanýnda bulunan çok sayýda subay var ve ikramiyelerin vergilendirileceði bilgileri istifa niyetlerini daha da artýrýyor. Meclis yaz tatilinde olduðundan bu konuda ancak önümüzdeki eylülde geliþme beklenebilir. KAMPTAKÝ ÇOCUKLAR TOPLUCA ZEHÝRLENDÝ Rum Saðcý Ýþçi Sendikalarý (SEK) çocuk kampýnda bazý çocuklarýn topluca gýda zehirlenmesine maruz kaldýðý haber verildi. Kamptaki 104 çocuktan 33'ünün Perþembe günü rahatsýzlanarak, çeþitli bölgelerdeki hastanelere kaldýrýldýðýný kaydeden gazete, çocuklarýn akþam yedikleri yemekten zehirlendiðinin düþünüldüðünü, yetkili birimlerin gerekli soruþturmalarý yaptýðýný aktardý. Gazete kampýn sürdüðünü, ancak bazý ailelerin çocuklarýný kamptan aldýðýný da belirtti. RUSYA'DA KARA PARA AKLAMADAN TUTUKLAMALAR Rusya'da kara para aklamaktan birçok tutuklamalar yapýlýrken, olayda Güney Kýbrýs'ýn da adý geçiyor. Haravgi gazetesi, Ticari Bankalar ve ismi açýklanmayan yaklaþýk 100 Rus ve yabancý þirketin, yaklaþýk 1,1 milyar dolarýn Rusya dýþýna çýkarýlmasý ve kýsa ömürlü þirketler ve (Güney) Kýbrýs ile Baltýk ülkelerinde taþýnmaz mal alýmý aracýlýðýyla aklanmasý için kullanýldýðýný yazdý. Söz konusu haberi "Ria Novosti" haber ajansýnýn geçtiðini kaydeden gazete, olay çerçevesinde aralarýnda lider konumlarý olan 7 kiþi de dahil birçok tutuklamalarýn gerçekleþtiðini belirtti. YABANCILAR RUM MENKUL KIYMETLER BORSASINDAN KAÇTI Simerini gazetesi yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, Yatýrým Hizmeti Sunan Ýþletmeler Birliði Baþkan Yardýmcýsý Andreas Kufkis'in borsayla ilgili açýklamalarýný aktardý. Habere göre Kufkis, Euro Grubu'nun kararlarý ve Kýbrýs Bankasý ile Laiki Bankasý hisseleri müzakerelerinin ertelenmesinin, Rum Menkul Kýymetler Borsasýný normalin altýna düþürdüðünü ve borsa ofisleri ile yatýrýmcýlarý yurtdýþý borsalarýna yönelmeye mecbur ettiðini ifade etti. MAVROYANNÝS ESTONYA VE MOSKOVA'DAN SONRA GÜRÝSTAN'A GÝTTÝ Sonbaharda yeniden baþlamasý beklenen Kýbrýs müzakerelerine Rum tarafý adýna müzakerecilik görevi üstlenecek olan Rum Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü Andreas Mavroyannis, Estonya ve Moskova'dan sonra dün de Gürcistan'a gitti. Fileleftheros'un haberine göre Mavroyannis, Gürcistan'ýn Batum kentinde düzenlenen "AB'nin Doðu Avrupalý Ortaklarý-Zirve Toplantýsýna Doðru" konulu Avrupa konferansýna katýlýmý çerçevesinde dün Gürcistan Dýþiþleri Bakanlýðý Birinci Müsteþarý ile görüþtü.

9 9 14 Temmuz 2013 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketten manzaralar ARÞÝV EY ÝKTÝDARLARINA TOZ KONDURMAYANLAR! Ey iktidarlarýna toz kondurmayanlar! Perde mi indi gözlerinize? Devletin polisin gaddarlýðýna eli palalý vatandaþlar da katýlmaya baþladý.'üç maymun'u oynamaya devam mý? Þýmarýklýk dozu artan 'iktidar oyunu'nuzun toplum vicdanýnda açtýðý yaralar "Erdoðan'ý yedirmeyiz!" tavrýnýn da bir sonucu. 28 Þubat darbesinin mazlumlarý iktidarda. Þimdi gazetelerdeki köþeleriniz, televizyonlardaki yerleriniz mýh gibi saðlam. Gitgide çoðalýyorsunuz. Allah versin! Gözümüz yok. Bal tutan parmaðýný yalar demek de gelmiyor içimden. Ama bu kadar da kayýtsýz olunmaz ki! Ýktidarýnýz bütün çatlak sesleri susturmayý ahdetmiþ, sizden çýt yok! 28 Þubat döneminde sizinle kader birliði yapanlar bile -Yeni Þafak'tan Kürþat Bümin- köþelerini kaybederken sesiniz soluðunuz çýkmýyor. Ayýp deðil mi? "Tetikçilerden Baþbakan'a baþdanýþman yapýldýðý bir devirde bu kadarý olur" mu diyorsunuz? Böyle giderse, bugünlerin hesabýný deðil bu dünyada, öbür dünyada, ahirette bile veremezsiniz. HASAN CEMAL (T24) TARÝH 13 HAZÝRAN 2012 Lefkoþa Belediyesi'nin Mehmet Çangar'dan aldýðý 10 milyon sterlin borcun 3 milyonluk dilimi ile ilgili Halil Falyalý'nýn iddiasý ortalýðý sarsacak... Falyalý, yakýn çevresine, 3 milyon sterlini Eroðlu'na kendisinin verdiðini söyledi. Unutulmayanlar... Gözden kaçmayanlar... RECOP TAZYÝK GAZDOÐAN GELÝYOR (MU?) Ýnternette Dipkarpaz Belediyesi'nden sýzan, Tayyip Erdoðan'ýn Kýbrýs'a geleceðine dair bir haber dolaþýyor. Elbette gelecekse seçimler için gelecek ve elbette hiçbir parti "içiþlerimize müdahale etme" demeyecek. Ah ah þimdi kimbilir nasýl heyecanlandý parti merkezleri. Bir an önce namaz kýlmayý öðrenin, þimdiden oruca da baþlayýn, çekin elinizi ayaðýnýzý meyhanelerden, sigarayý da kesin bu arada. Padiþahýn karþýsýna dini bütün çýkmazsanýz iþiniz boru DÝPNOT Ýran'ýn üst düzey din alimlerinden Ayetullah Esedullah Zencani, susuzluðu giderecek kadar su içmenin orucu bozmayacaðýný açýkladý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Doðalgaz, BM Genel Sekreteri'nin de ifade ettiði gibi her iki halka da ait bir servettir, dolayýsýyla, iki tarafýn hakký olan bir þeyi bir tarafýn alýp götürmesi mümkün deðildir..." Derviþ EROÐLU KKTC Cumhurbaþkaný VÝRGÜL... KÜÇÜK'ÜN ÞAHÝDÝ BASIN Ýrsen Küçük basýn mensuplarýna diyor ki "Sizler de gezimizde yanýmýzda oldunuz. Halkýmýzýn UBP'ye olan yoðun ilgisine sizler de þahit oldunuz". Elbette þahit oldular, elbette gördüklerini deðil ama görmediklerini köþelerinde yazacaklar, allayacaklar pullayacaklar, sizin bu þanlý gezinizi haber diye Kýbrýs Türkü'nün önüne koyacaklar. Basýnýn "basýn" olduðuna bin þahit, baþbakanýn "baþbakan", bakanlarýn "bakan" olduðuna da on bin þahit lazýmken, tövbe tövbe, bu Ramazan gününde MA SENÝ KÝM BÝLÝNÇLENDÝRECEG YA BE UBEPE? "Ülkemizde turizm bilincinin oluþmasý için seferberlik baþlatacaðýmýzýn altýný çizmek isterim" Ahmet SAVAÞAN (UBP Lefkoþa Milletvekili Adayý) Ertuðrul Kürkçü: "Tayyip Erdoðan'ýn itibarý yerle bir oldu, façasý çizildi" Gezi Parký eylemlerinin Türkiye çapýna yayýlmasý; hükümetin ve Ýstanbul Belediyesi'nin direniþi yürütenlere karþý, çok yoðun bir þiddet uygularsa bunlarýn yýldýrýlabilecekleri yanýlsamasýndan doðdu. Mesele sadece bir kent topraðýna el konulmasý deðil. Ayný zamanda AKP'nin egemenliðinin büyük kentlerde ve özellikle onlarýn gönüllerindeki payitaht olarak Ýstanbul'da görünür fiziki göstergelere kavuþturulmasýydý. Baþbakan diyor ki, "Çamlýca'ya yapýlacak cami Selahattin camisi olsun." Selahattin Cami'sinin ne demek olduðunu bildiðini KARÝKATÜR / sanmýyorum. Selahattin camisi, Sultanlarýn camisi demektir. Sultanlar Anadolu yakasýnda oturmadýðý için Selahattin camisi yapmadýlar, sen sultan mýsýn? Niye Selahattin camisi yapacaksýn? Ben baþbakanýn kendisini kendi suretinde kaybettiðini kendine tapmaya baþladýðýný, her konuda kendisi karar verdiði için de her yanlýþýn bir baþkasýný tetiklediðini düþünüyorum. Baþbakanýn sürekli bir korku içerisinde olduðunu biliyorum. Baþbakanýn hafýzasýnda hep bir askeri darbeyle gitme meselesi var. Silahlý Kuvvetler Tayyip Erdoðan rejimiyle anlaþmýþ gözüküyor ama Silahlý Kuvvetler, Serhan Gazioðlu emniyet ve yargý gibi doðrudan bir AKP kurumu deðil. O nedenle büyük tereddütleri, korkularý ve kâbuslarý var. Bu kâbuslarla yaþadýkça gerçek dünya onlara fantastik görünmeye baþlýyor. Sokaktaki genci bir dýþ gücün unsuru, demokratik kitle örgütlerini fesat yuvasý olarak görmeye baþlýyor ve tertip arýyor.( ) Bu parkýn geri alýnmasý AKP'nin "Ýstanbul'a damgasýný vurma" stratejisinde açýlmýþ bir gedik. Bu o kadar büyük bir gedik ki; bir daha bütün mahkeme kararlarýný çiðnemeden (yani açýk bir diktatörlük haline dönüþmeden) Ýstanbul'da bu meydanla ilgili hiçbir þey yapamayacak bir duruma getirildi hükümet. Gezi'deki direniþ iktidarý aðýr bir yenilgiye uðrattý. Baþbakan ilk defa direniþçilerle oturup konuþmak zorunda kaldý. Sonra onlarýn üstünden geçti, suratlarýna tükürdü. O yüzden Tayyip Erdoðan Gezi'den önceki Tayyip Erdoðan deðil. ( ) Tayyip Erdoðan'ýn hegemonyasýnýn yýkýlýþýný büyük bir keyifle izledim. Bundan aldýðým zevki hiçbir þeyden almadým. Halk ayaklanmasýnýn girdabýnda azap çektiðini görmek, bütün efeleniþinin sonunda müzakere masasýna sürüklenerek gitmesi, itibarýnýn yerle bir olmasý, söylediði her þeyin yalan olduðunun anlaþýlmasý, façasýnýn çizilmesi çok önemliydi. Hükümetler büyük protesto dalgalarýna göðüs geremedikçe, aþýnan kayalar gibi gümbürder giderler. Tayyip Erdoðan rejiminin de bir sonu olacak. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamýþ, Tayyip Erdoðan'a hiç kalmaz. Mezarlýklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla dolu. Bundan sonra belki þiddetin dozunu düþürecekler ama mukadder sondan kurtulamayacaklar. AKP iktidarýnýn sonuna yaklaþýldý, bunun bir sosyal hareketle son bulmasý mühim bir geliþmedir. (Bu yazý ERTUÐRUL KÜRKÇÜ'nün "Yurt" gazetesinde yayýmlanan söyleþisinden alýnmýþtýr )

10 10 Rehberler Trodos'u gezdi Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB) üyelerine yönelik yýllýk eðitim programý çerçevesinde Trodos Bölgesi'ne özel bir gezi düzenledi. KITREB Eðitim Sorumlusu Ayþe Gökyiðit'in Lha'na aktardýðý bilgilere göre; ilk duraðý Kakopetria Köyü'ne gerçekleþtirilen gezide köye ismini veren efsanevi uðursuz-kötü kaya, eski su deðirmeni ve köy sokaklarý gezildi. Tarihi MÖ 5.inci yüzyýla dayanan köyün, doða, tarih, mimari doku çok iyi korunarak, önemli bir turist çekim merkezi olduðu gözlemlendi. Gezinin esasýný oluþturan yürüyüþ turu Kaledonya Þelaleri'ne düzenlendi ve 3 km'lik parkur muhteþem doða güzelliði içerisinde, sýcaðý hiç hissetmeden zevkle yüründü, parkur boyunca iþaretlenen endemik bitkiler de ayrýca gözlemlendi. Yürüyüþün tamamlanmasý ardýndan, program Cikko Manastýr ziyareti ile devam etti ve ilk olarak 11.inci yüzyýlda inþa edilen Manastýr'da, zengin müze ve kutsal ikonanýn yer aldýðý kilise görüldü. Göz kamaþtýran mozaikleri ile de dikkat çeken Manastýr, Kýbrýs'ýn en zengin manastýrý olarak biliniyor. Manastýrda, katýlýmcýlar sýcak ilgi ile karþýlandý ve ev sahipleri tarafýndan kendilerine ceviz macunu ile manastýra özgü kýrmýzý zivaniya ikram edildi. 14 Temmuz 2013 Pazar Baðýþ'a Rum tepkisi n Baðýþ'ýn Anastasiadis'le sigara odasýndaki konuþmalarýný açýklamasý Rum basýnýn tepkisini çekti n "Her zamanki geveze ve kendini beðenmiþ Baðýþ" Rum gazeteleri, Hýrvatistan'ýn AB'ye katýlýmý nedeniyle Zagreb'de düzenlenen törende, bir ara sigara içilen odada rastlaþtýðý Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'le ayaküstü konuþmalarýný basýna açýklamasý nedeniyle TC Baþmüzakerecisi ve AB Bakaný Egemen Baðýþ'ý "geveze ve kendini beðenmiþ" olarak niteledi. Fileleftheros "Anastasis Baðýþ Ýle Yüz Yüze... Ayaküstü Konuþmada Kýbrýs Sorunu, Yeni Plan, Maraþ, Üyelik Müzakereleri" baþlýklý haberinde Anastasiadis'in Baðýþ'la sigara içilen odada tesadüfen karþýlaþtýðýný ve bu fýrsattan istifade, Kýbrýs sorunu ve Türkiye-AB iliþkilerini ayaküstü konuþtuklarýný yazdý. Anastasiadis'in bu konuþmayý Rum Baþkanlýk Köþkü'nde gerçekleþen toplantýda siyasi parti baþkanlarýna aktardýðýný belirten gazete, edindiði bilgilere dayanarak, Anastasiadis'in Baðýþ'a Maraþ konusunu da açtýðýný ancak herhangi olumlu bir karþýlýk bulmadýðýný kaydetti ve Akþam'dan alýntýladýðý haberi özetle þöyle aktardý: "Egemen Baðýþ, Baþkan Anastasiadis'le görüþmesinde söylediklerine deðindi ve Kýbrýs Cumhurbaþkaný'na söylediklerini de aktardý. Her zamanki geveze ve kendini beðenmiþ Baðýþ, Baþkan Anastasiadis'e söylediklerini Akþam gazetesine açýkladý. Papa seçim prosedürüyle ilgili teorisini yineledi. Bütün müdahil taraflar beyaz duman çýkana kadar, yani uzlaþana kadar bir odada kalsýn. Baðýþ Ankara'nýn, Kýbrýs sorununun çözümü için Türkiye, Yunanistan, 'Güney Kýbrýs', 'KKTC', Birleþmiþ Milletler, hatta Ýngiltere'nin katýlacaðý 6'lý bir toplantýya hazýr olduðunu söyledi. Gazetecinin, bunu Anastasiadis'e söyleyip söylemediðini sormasýna karþýlýk Baðýþ 'Söyledim. Hoþuna gitti. Tabii güldü' dedi." Politis haberi "Kýbrýs Sorunu... Baðýþ'la Sigara... Baþkan Baðýþ'la Sigara, Maraþ ve Kýbrýs Sorunu" baþlýðý altýnda özetlerken diðer gazeteler þu baþlýklarý attý: Simerini "Anastasiadis ve Baðýþ Hýrvatistan'da Görüþtü"; Alithia "Anastasiadis-Baðýþ Papulyas'ýn Huzurunda Görüþtü... Baðýþ: Gelin Papa'da Olduðu Gibi Yapalým" BOLLYWOOD'UN EFSANEVÝ AKTÖRLERÝNDEN SÝKAND HAYATINI KAYBETTÝ Hindistan sinemasý Bollywood'un efsanevi oyuncularýndan biri olarak gösterilen Pran Kishan Sikand'ýn 93 yaþýnda öldüðü bildirildi. Mumbai'de tedavi gördüðü hastanenin doktorlarý, Sikand'ýn zatürre nedeniyle hayatýný kaybettiðini açýkladý. Bollywood sinemasýnda yaklaþýk 60 yýldýr oyunculuk kariyerine sahip olan Sikand'ýn, "Bari Behen (Elder Sister)", "Azaad (A Free Man)", "Jis Desh Men Ganga Behti Hai (A Country Where the Ganges River Flows)", "Half Ticket" ve "Johnny Mera Naam (Johnny Is My Name)" gibi yaklaþýk 350 filmde rol aldýðý kaydedildi. FRANSA'DAKÝ TREN KAZASINDA 6 ÖLÜ Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande, Brétigny-sur-Orge Garý'nda meydana gelen kazada 6 kiþinin öldüðünü, 22 kiþinin aðýr yaralandýðýný belirtti. Ýncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Cumhurbaþkaný Hollande, "Fransa, bir felaketle karþý karþýya kaldýðýnda güçlü bir ülkedir" dedi. Tüm araþtýrmalarýn yapýldýðýna güvence veren Hollande, "ne olduðuna iliþkin hiçbir þüphe kalmayacak" diye konuþtu. Hollande, kazada 6 kiþinin hayatýný kaybettiðini 22'si aðýr birçok kiþinin yaralandýðýný, bazý hafif yaralýlarýn tedavisinin olay yerinde yapýldýðýný bildirdi. Fransa'da Paris-Limoges seferi yapan trenin Brétigny-sur-Orge Garý'nda raydan çýkmasý sonucu meydana gelen kazanýn nedeninin araþtýrýldýðý bildirildi. Kazada 4 vagonun raydan çýkarak yan yattýðý, þirket Baþkaný Guillaume Pepy'in incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine gittiði ifade edildi.

11 14 Temmuz 2013 Pazar 11

12

13

14 14 14 Temmuz 2013 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 Küçük Kaymaklý Tel: Özün Eczanesi: 17 Evren Paþa Cad. No:2 (Yeni Gönyeli Belediye Binasý Karþýsý) Yenikent Gönyeli Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: "11 MEÞALE FESTÝVALÝ" 2. GÜNÜNDE Dikmen Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve bu yýl 4'üncüsü gerçekleþtirilen "11 Meþale Festivali" devam ediyor. Dikmen Belediyesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, bugün gece sona erecek festival kapsamýnda önceki gece, Studýo 21, Cranberrýes Dans Studýo, Golden Step Dans Grub ve Grup Frekans sahne aldý. Dün gece ise Super Model Ajans Defilesi, Umut Kaya konseri ile "Fina Motor City" sponsorluðunda düzenlenen tavla turnuvasýnýn finalleri yer aldý. Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Ýmkanlarý, gücü sýnýrlý, 1 2 parasý az kimseler için kullanýlýr (4 kelime). 1 2-Kötü, fena. Türlü metallerden yapýlmýþ, 2 kopmaya karþý bir direnç gösteren ince uzun 3 nesne. Birçok kalýn direk yanyana baðlanarak 4 yapýlan düz ve korkuluksuz deniz veya 5 ýrmak taþýtý. 3-Elle ekin biçme aracý. Ýnsan veya 6 çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, 7 serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularýný 8 çözümleyen, sembolik veya gerçek olaylara 9 dayanan uzun edebiyat türü. 4-Bir nota. Eski 10 dilde "Devlet büyükleri, ileri gelenler". 5-Yüzeyi 11 ýþýða karþý duyarlý bir madde ile kaplý kaðýt üzerine kalýptan çekilmiþ resim kopyasý. Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. 6-Ýki tarafý da keskin týraþ býçaðý. En kýsa zaman. 7-Telaþ ve acele ile, yaka paça (iki kelime). 8Çavuþ kuþu da denilen bir kuþ. Amerikyum'un kýsaltmasý. 9-Doðu Asya'da bir yarýmada. Çoðunlukla denize dökülen, özellikle geniþliði ve taþýdýðý su niceliði bakýmýndan en büyük akarsu, nehir. 10-Ayaküstü içki içilen meyhane. Uzaklýk bildirir. Bir araba markasý. 11-Serbest býrakma. Petrol, benzin gibi akaryakýt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yað, þarap gibi maddeleri taþýyan gemi veya kamyon. Dünün çözümü PORTAKAL FESTÝVALÝ'NDE DEFÝLE - Bu yýl 36'ýncýsý düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali'nde önceki gece defile gerçekleþtirildi. Festival Gösteri Merkezi'nde yer alan ve Angelo Ajans mankenlerinin katýlýmýyla gerçekleþen defilede, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar etkinliðe sponsor olan "Yaðmur Butik, Jimmy Key, Malpas Otel, Boskalteþ" ve sunucu Seniha Kanatlý'ya teþekkür plaketi verdi. Defilenin ardýndan Karizma isimli ekip basketbol topuyla gösteri yaptý. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Çevre bilimi. Baryum'un kýsaltmasý. 2-Bir kolun iki ucuna asýlý iki kefeden oluþan tartý. Uyarý. 3-Dolaylý anlatým. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 4Deðerinden çok aþaðý bir fiyatla alýnan veya alýnabilecek olan þey. 5-Bir gýda maddesi. Eski dilde "Yazmanlýk, kâtiplik". 6-Bir buluþtan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. Ters okunuþu "Ýridyum'un kýsaltmasý". Binek hayvaný. 7-Ters okunuþu "Türkiye'de, þarkýlarda da adý geçen bir þehir". Soðuða karþý omuzlara, sýrta veya boyna alýnan örtü. 8-Bir nota. Nobelyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Çok taneli bir sonbahar meyvesi". 9-Bitki ve hayvan dokularýnda bulunan sývýlara verilen ad. Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beþ dilimli olan, sýcak bölgelerde yetiþen tarým bitkisi. 10-Sona "E" konursa "Yemeklerde ve salatalarda kullanýlan hoþ kokulu bir bitki" olur. Bir iþi yapmaya hazýr. 11-Yabancý. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Pislik.

15 15 14 Temmuz 2013 Pazar Ýrsen Küçük'e boyayla moral Afrika (Özel)- 28 Temmuz erken seçimleri yaklaþýrken yeni gariplikler yaþanmaya baþladý. Dün Lefkoþa Dereboyu'ndaki UBP gövde gösterisinde Ýrsen Küçük'ü görenler çok þaþýrdý... Küçük'ün boyalý saçlarý hemen herkesin dikkatini çekti ve sosyal medyada da günün konusu oldu. Her yerde Küçük'ün önceki ve sonraki hali yayýnlandý. Bilindiði gibi, AKP'nin gönderdiði 'imaj ustalarý' vaktiyle Mehmet Ali Talat'ýn da kafasýný kazýmýþ, gözlüklerini deðiþtirmiþ ve ona yeni bir imaj vermiþti. Ýrsen Küçük'e de bu akýllarý yine AKP'nin gönderdiði 'uzman'larýn verdiði sanýlýyor. EROÐLU LÝONSLARIN KONUÐU OLDU - Derviþ Eroðlu, Girne Özgürada Lions Kulübü'nün Girne Dome Otel'de yapýlan yeni dönem ilk toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Doðalgaz konusunun gündeme gelmesiyle, tüm dünyanýn gözlerini yeniden Kýbrýs'a çevirdiðini belirtti. Rum Tarafýnýn Ýsrail ile yaptýðý iþbirliklerinin bölgeyi, sularý ýsýtacaðýný belirten Eroðlu, "Biz savaþ deðil, barýþ arayýþý içindeyiz. Doðalgaz konusunda Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'ne yaptýðým 2 öneri, BM tarafýndan kabul edilmiþ, Rum tarafýnca reddedilmiþtir. Doðalgaz, BM Genel Sekreteri'nin de ifade ettiði gibi her iki halka da ait bir servettir, dolayýsýyla, iki tarafýn hakký olan bir þeyi bir tarafýn alýp götürmesi mümkün deðildir" dedi.kýbrýs Türk tarafýnýn, barýþ arayýþý içinde olduðunu vurgulayan Eroðlu, Kýbrýs'ta var olan gerçekleri dikkate alan, iki kurucu devlete dayalý, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devam ettiði, egemenlik ve siyasi eþitliðin olduðu bir anlaþma arayýþý içinde olduklarýný kaydetti. Rumlarýn Avrupa Birliði dönem baþkanlýðý, Güney Kýbrýs Baþkanlýk seçimleri ve ekonomik kriz nedeniyle müzakerelerin Ekim ayýna kadar erteletildiðine iþaret eden Eroðlu, müzakerelere en erken zamanda baþlamak istediklerini yineledi. Çözümsüzlüðün sorumlusunun Kýbrýslý Türkler olmadýðýný, Kýbrýslý Türklerin her zaman çözüm yanlýsý tavýr sergilediðini belirten Eroðlu, Rum tarafýnýn, AB üyeliði ve dünyada tanýnan bir devlet olmanýn avantajýný kullanarak anlaþmaya yanaþmadýðýný belirtti. ARANIYOR Emlak ofisine Ýngilizce, Rusça, bilgisayar bilen bayan eleman aranýyor. Beyazoðlu Emlak GSM: PARTÝ ÝDDÝALI Seçimlere iki hafta kala üç parti 'tek baþýna iktidar' iddiasýný sürdürüyor. Bunlar CTP-BG, UBP ve DP-UG... Partisi birinci gelmediði takdirde baþkanlýktan istifa edeceðini söyleyen yalnýz Serdar Denktaþ oldu. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, partisi ya mevcut sayýyý, ya da ondan daha azýný çýkardýðý takdirde istifa sözü verdi... ANKETLER Diðer yandan anket yayýnlama süresi dün sona erdi. Bu seçimde ilk kez kimse KADEM þirketine anket yaptýrmadý. CTP'nin Redborder þirketine yaptýrdýðý anket ise inandýrýcý olamadý. UBP'ye ikincilik deðil, daha çok üçüncülük þansý tanýnýyor. Ayrýca Ýrsen Küçük'ün sandýktan çýkamayabileceði görüþü de çok yaygýn... -Büyükbaþ/Küçükbaþ hayvan bakýcýsý, -Tarým iþçisi, -Bakýcý/temizlikçi arýyorsanýz bize ulaþýn AYZER EMLAK Kiralýk Yenikent'te 1+1 full eþyalý penthouse 700 TL * Reis Market arkasý 2+1 eþyalý daire * Hamitköy'de 2+1 yeni eþyalý daire 850 TL * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý yeni daire * Boðaz'da 2+1 full eþyalý müstakil ev Satýlýk Çaðlayan'da 3+1 Türk malý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire * Ortaköy Lemar bölgesinde zemin kat 2+1 daire * Yeniþehir'de 4+2, dersane veya okul olmaya müsait 250 metrekare daire Stg. * K. Kaymaklý'da full ekstralý yeni dubleks ev Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te okul otobüs duraðý ile marketlere 100 metre uzaklýkta eþyalý 2+1 daire tercihen kýz öðrencilere kiralýktýr. Tel: SATILIKLAR 1-Girne merkezde 2+1 sýfýr apartman dairesi, Türk malý 90 metrekare Stg. 2-Girne merkezde 2+1, 110 metrekare, temiz, 1. kat Türk malý apartman dairesi Stg. 3-Girne Zeytinlik'te 3+1 dubleks, müstakil giriþli otoparklý, full eþyalý daire 110 metrekare Stg. Beyazoðlu Emlak GSM: Yat turlarý Emine Otobüs Turu Ailelere ve özel þirketlere özel yat turlarý... Kýrklar askerde kahvaltý/türbe ziyaret/boðazda kahve/ yemek+içecek/abosdandreya ziyaret/mardoda dondurma: yemek+icecek+otobüs 60 TL Tel: Temmuz Pazar Telefon: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Karadan sonra denizi de kararttýk Vurgunu deniz de kustu

Karadan sonra denizi de kararttýk Vurgunu deniz de kustu Kâr hýrsý ile gözleri kararanlar sonunda denizi de kararttýlar... Tayyip Bey'in 'Beyaz deniz' dediði deniz 'kara deniz' oldu... Þirin Karadeniz deðil, zehir kara deniz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

HEDEF BELLÝ... KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI. Elvan Levent. Ali Osman. Müzakere sürecinde Erdoðan'ýn BM'ye önerisi

HEDEF BELLÝ... KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI. Elvan Levent. Ali Osman. Müzakere sürecinde Erdoðan'ýn BM'ye önerisi Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'deki ilkokullarda andýmýz kalkýyormuþ... Onunki kalkýnca, bizimki de kalkar herhalde... Bundan sonra andla baþlanmayacak derslere, besmeleyle baþlanacak! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma KKTC'nin yeni baþbakanýnýn yapacaðý ilk iþ ne olmalý bilir misiniz? Ýstanbul'daki Gezi Parký direniþçilerine destek vermek ve Tayyip'e 'þiddeti durdur' çaðrýsý yapmak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ? Derviþ Eroðlu Amerika'da ikinci kez baþkan seçilen Barack Obama'yý kutlamakta gecikmedi. Ýrsen Küçük ise Obama'yý kutlamak için Lefkoþa'daki mahkeme sonucunu bekleyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı