7/24 Genç Yardým Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7/24 Genç Yardým Merkezi"

Transkript

1 Týp Bayramý nda ortak mesaj: Saðlýkta þiddete hayýr! Türk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý. Saðlýkçýlar iþ býraktý Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Saðlýk Bakanlýðý'nýn personel politikalarýný protesto etti. Saðlýk Sen ise, hükümetin taleplerini es geçtiðini savundu. * HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nedeniyle açýklamalarda bulunan Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Düzenlediðimi z kutlama programlarýyla saðlýkta þiddete hayýr mesajýný yaymak istiyoruz dedi. * HABERÝ 10 DA 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtý nda tören düzenlendi. ÇORUM 14 MART 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 7/24 Genç Yardým Merkezi Çorum da yasa dýþý dinleme operasyonunda 2 gözaltý Sivas merkezli 18 ilde gerçekleþtirilen yasa dýþý dinleme operasyonunda Çorum da 2 polis gözaltýna alýndý. * HABERÝ 2 DE Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði (EKADER), hizmet zincirine büyük bir halka daha ekledi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile ortak yürütülen proje dahilinde oluþturulan 7/24 Genç Yardým Merkezi, dualarla hizmete açýldý. * HABERÝ 2 DE Daver Hoca nýn yazýsý Bayburt ta rekor kýrdý Emekli Eðitimci Daver Kolaðasýoðlu nun, çocukluðunun 5 yýlýný geçirdiði Bayburt u anlattýðý yazý, þehrin kurtuluþ yýldönümü olan 21 Þubat ta hem Daver Kolaðasýoðlu Hakimiyet te hemde Bayburt Postasý nda yayýmlandý. Sýcak, samimi ve içten anlatýmý ile okurlardan yoðun ilgi gören yazý, kýsa sürede 28 bin týk alýnca, Bayburt Postasý tarafýndan tekrar manþete taþýndý. Su ürünleri av yasaðý baþladý * HABERÝ 16 DA AK Parti de hedef 400 vekil AK Parti Çorum Teþkilatlarý'nýn 7 Haziran'da yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde hazýrlýklarýný yoðun bir tempoda sürdürdüðü bildirildi. * HABERÝ 2 DE Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayý Sami Çam,ilçelerde çalýþmalarýný sürdürüyor. Bizim kavgamýz Cuma namazýnda vurguncu düzene karþý kalbine yenildi * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 7 DE Ahmet Demirbaþ hayatýný kaybetti Baþbakan la Hattuþa sohbeti AK Parti yöneticileri Mecitözü nde danhýþma meclisi toplantýsý yaptý. Emekli sanayi esnafý Ahmet Demirbaþ (66) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, TBMM'ye sürpriz bir ziyaret yaptý. AK Parti Çorum Milletvekili Davutoðlu ziyarette Salim Uslu, Baþbakan a leblebi ikram ederken, sohbetin konusu Macaristan Cumhurbaþkaný Janos Ader'in eþi Anita Herczegh'in Hattuþa ziyareti oldu. * HABERÝ 10 DA Faruk Küçükefe vefat etti Efe Sebat Tarým Makinalarý nýn kurucusu sanayici-iþadamý Faruk Küçükefe (83) hayatýný kaybetti. * HABERÝ 10 DA Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, TBMM'ye sürpriz bir ziyaret yaptý. * HABERÝ 3 DE Sultan Sofrasý, yapýlan dualarla hizmete açýldý. Sultan Sofrasý dualarla açýldý * HABERÝ 11 DE

2 2 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Daver Hoca nýn yazýsý Bayburt ta rekor kýrdý Bayburt'u hiçbir zaman unutamadým. sözgülesýn AÐBAL DEMÝRER leriyle baþlayan 5 yýl yaþadým, 60 yýldýr Emekli Eðitimci köþe yazarýmýz Zeyunutamadým baþlýklý yazýsý, Bayburt Postanel Abidin Daver Kolaðasýoðlu nun çocuksý kanalýyla yurt içi ve yurt dýþýndaki Bayluðunun 5 yýlýný geçirdiði Bayburt la ilgili burtlular a ulaþtý. anýlarýný dile getirdiði yazý, Bayburt un yesöz konusu yazýsýnda yaklaþýk 60 yýl rel internet haber sitesinde týklanma rekoru önce çocukluðunun 5 yýlýný geçirdiði Baykýrdý. burt u hasret ve sevgiyle yad eden Daver Bayburt un kurtuluþ yýldönümü olan Kolaðasýoðlu, gazi þehir Bayburt a vefasýný 21 Þubat ta hem gazeteniz Hakimiyet te bu yazýyla mühürlerken, Bayburt un ilgiyle hem de Bayburt Postasý nda yayýmlanan takip edilen internet haber sitesi Bayburt yazý, o günden bu yana yoðun ilgi gördü. Postasý, 21 Þubat tan sonra 10 gün içinde 10 Kolaðasýoðlu nun Kýymetli okurlarým; inbin okuyucu bandýný aþan yazýyý bugünlersanlarýn hayatlarý içinde çeþitli nedenlerle de 28 bin týk almasý üzerine tekrar manþete unutamadýklarý þehirler vardýr. Benim de Daver Kolaðasýoðlu taþýdý. Ayný tarihte Çorum Hakimiyet in orta çocukluk günlerimi anlamaya baþladýðým, sayfasýnda da yayýmlanan yazý o günden bu yana Baykýþýn bir metreye yakýn kar duvarlarý arasýnda okula gitburt Postasý nda 35 yorum aldý. tiðim, Çoruh'unda yüzdüðüm, kalesinde ve suluklarýnda SAMÝMÝ, ÝÇTEN DUYGULAR gezdiðim, Þehit Osman Tepesi'nde kýzak kaydýðým, Þair Zihni Futbol Kulübü'nde top koþturduðum, Bent HamaYazýnýn gördüðü ilgiye dair Bayburt Postasý Yazý mý'nda yýkandýðým, düðünlerinde halay çektiðim, bar Ýþleri Müdürü Murat Okutmuþ un Hakimiyet e deðertuttuðum, suyunu, sütünü içtiðim, etini, ekmeðini balýný lendirmesi ise þöyle: Daver Hocamýz ýn anlattýðý o günyediðim, ilk ve orta okulu bitirdiðim, gençlik yýllarýma leri, o kuþaðýn hayatýný bugün bizlere anlatan pek kimse giriþimi yaþadýðým, kahramanlýklar diyarý gazi þehir yok. Hocam hafýzasýndan süzülenleri samimi, içten ve sýcak bir üslupla bu yazýsýnda anlatýrken, Bayburt un 60 yýl önceki kuþaðýný, hayatýný, kültürünü de bize aktarýyor bin nüfuslu bir þehir olan Bayburt ta yazý kýsa sürede 28 bin týk alýnca biz de yazýyý tekrar manþete taþýdýk. Yazýyý okuyanlarýn daha çok Ýstanbul kaynaklý olmasý dikkate deðer. Bilindiði gibi Ýstanbul da çok sayýda hemþehrimiz var. Sizin vesilenizle Bayburt umuzu anýlarýnda yaþatan ve bugünkü kuþaða aktadaver Hoca nýn yazýsý Bayburt un yerel internet haber sitesinde týklanma rekoru kýrdý. ran Daver Hoca- EKADER HÝZMETTE YARIÞIYOR Bayburt un kurtuluþ yýldönümü olan 21 Þubat ta hem gazeteniz Hakimiyet te hem de Bayburt Postasý nda yayýmlanan yazý, o günden bu yana yoðun ilgi gördü. Çorum da yasa dýþý dinleme operasyonunda 2 gözaltý Sivas merkezli 18 ilde gerçekleþtirilen yasa dýþý dinleme operasyonunda Çorum da 2 polis gözaltýna alýndý. Sivas Emniyet Müdürlüðü tara- fýndan yürütülen paralel yapý operasyonu kapsamýnda yasa dýþý dinleme faaliyeti içinde bulunduðu ve bu çalýþmalarý müfettiþ raporlarýnda tespit edildiði iddia edilen 35 polis hakkýnda yakalama kararý çýkartýldý. Operasyon kapsamýnda Çorum da görev yapan H.G. ve R.Ö. adlý polisler, bugün sabah saatlerinde gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan 2 polis, saðlýk kontrollerinin ardýndan sorgulanmak üzere Sivas a götürüldü.(ýha) Kargý da yangýn paniði Kargý ilçesine baðlý Uzunyurt köyünde gece yarýsý meydana gelen yangýn köy halkýný korkuttu. Uzunyurt köyü Zeyve mahallesinde Uzun ailesine ait boþ evde bilinmeyen bir nedenden dolayý çýkan yangýn, köy halkýnýn korku dolu anlar yaþamasýna neden oldu. Yangýn, Kargý Belediyesi ve Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü nün 5 itfaiye ile müdahalesi sonucu komþu evlere sýçramadan kýsa zamanda kontrol altýna alýndý. Ýtfaiye ekiplerine köy halký ve civar köylerden gelen vatandaþlar da yardýmcý oldu. (KargýHavadis) Yayaya çarptý Yangýn köy halkýný korkuttu. Çorum Ilýca Caddesi nde meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. S.G. isimli sürücü aracýyla gider- 7/24 Genç Yardým Merkezi dualarla hizmete açýldý ken, karþýdan karþýya geçmeye çalýþan yaya H.E. a çarptý. Yaralanan kiþi, sürücüden davacý oldu. (Haber Merkezi) Çorum Üretici Bayii EROL TAÞKAN Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði (EKADER), hizmet zincirine büyük bir halka daha ekledi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile ortak yürütülen proje dahilinde oluþturulan 7/24 Genç Yardým Merkezi, dualarla hizmete açýldý. Kulaksýz 1. Sokak No: 4 adresindeki 5 katlý binada baþta gençler ve mültecilere yönelik eðitim hizmetini amaçlayan merkez, ayrýca Çorum'da eðitim görmek için gelip yer temin edemeyen öðrencilere geçici süre ile kucak açacak. Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cahit Haksever, MÜSÝAD Baþkaný M. Ahmet Köksal, Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü Ahmet Göneç ve EKADER Baþkaný Ahmet Aktaþ tarafýndan açýlýþý gerçekleþtirilen törene AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Ayhan Boyraz, Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Kýzýlay Baþkaný Sedat Canbolat ve çok sayýda davetli katýldý. Spor salonu, bilgisayar sýnýfý, yemekhane, özel derslikler, yatakhane ve kafeteryasý ile gençlere akademik anlamda hizmet edecek olan merkez, mülteciler için de Türkçe kurslarý düzenleyecek. Eþya Bankasý ve Gýda Bankasý ile Çorumlular'ýn hizmetinde olan EKADER, hayýrseverlerin desteði ve yönetim kurulunun fedakarlýklarý ile toplumun tüm kesimlerinden takdir gören hizmetlerini yeni merkezi ile birlikte zirveye taþýdý. Kur'an tilaveti ve dualarla yapýlan açýlýþ töreninde, davetliler EKADER çalýþmalarýndan duyduklarýný memnuniyetlerini takdir dolu sözlerle ifade ederek, yeni merkezin hayýrlý hizmetlere vesile olacaðýna yürekten inandýklarýný bildirdi. 15 yýllýk tecrübe * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin (Ç.HAK:2502) Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel:

3 Baþbakan la Hattuþa sohbeti Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, TBMM'ye sürpriz bir ziyaret yaptý. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun verdiði bilgiye göre, Baþbakan Davutoðlu, TBMM Genel Kurulu'nda uzun süredir görüþülen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Öngören Tasarý'nýn görüþmelerinin son gününde Meclis'e sürpriz bir ziyaret yaptý. Saat sýralarýnda TBMM'ye gelen Davutoðlu, iktidar kulisine geçerek milletvekilleriyle sohbet etti. AK Parti Grup Baþkanvekilleri tarafýndan karþýlanan Baþbakan Davutoðlu'na Çorum Milletvekili ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, TBMM'ye sürpriz bir ziyaret yaptý. TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, leblebi ikram etti. Davutoðlu sohbet sýrasýnda Uslu'ya Macaristan Cumhurbaþkaný Janos Ader'in eþi Anita Herczegh'in Boðazkale Hattuþa'yý ziyaret ettiðini söyledi. Baþbakan Davutoðlu'nu Çorum'a davet eden Uslu da, Çorum'un turizm potansiyelini açýða çýkartacak olan, literatürde Boðazkale'nin baþkent ismi Hattuþa, Ortaköy'ün ise Þapinuva olduðunu, isim deðiþikliði için fikirlerinin tartýþtýrýldýðýný, olgunlaþtýðýnda teklif vereceklerini söyledi. Baþbakan Davutoðlu ise, isim deðiþikliðine sýcak bakarak 'olabilir' karþýlýðýný verdi. Davutoðlu, daha sonra milletvekillerine hal hatýr sordu. Cahit Baðcý dan öðretmenlere müjde AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, atama bekleyen öðretmenlere müjde verdi. Atanmayý bekleyen öðretmenlerin dört gözle beklediði Cahit Baðcý, atama bekleyen öðretmenlere müjde verdi. Milli Eðitim Bakanlýðý na 47 bin öðretmen kadrosunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiðini sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmla bildiren Baðcý, 47 bin öðretmen kadrosu TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Hayýrlý olsun. dedi. Baðcý nýn gece da yaptýðý bu paylaþýmý 781 kiþi tarafýndan retweet edildi, 306 kiþi tarafýndan da favorilere eklendi. CUMARTESÝ 14 MART BAÞSAÐLIÐI Deðerli dostum Mahmut Özdemir i (Ç.HAK:621) elim bir olay neticesinde kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve akrabalarýna baþsaðlýðý dileklerimi sunarým. Mustafa YÝÐÝTTAÞÇI

4 4 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Saðlýkçýlar iþ býraktý MUSTAFA BURAK YALÇIN Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Saðlýk Bakanlýðý'nýn personel politikalarýný protesto etti. Türk Saðlýk Sen ve SES bugün Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi önünde ortak eylem yaptý. Her iki sendikan üyelerin katýldýðý eylemde Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Fatih Gök ile SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek ayrý ayrý basýn açýklamasý yaptý. Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Fatih Gök ve SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, hükümetin saðlýk politikalarýný ve saðlýk personeline bakýþ açýsýný eleþtirdi. Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Gök, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Saðlýk çalýþanlarýnýn problemlerinin giderek arttýðý bir dönem yaþanmaktadýr. Bu dönemde özellikle çalýþan memnuniyeti göz ardý edilmekte, çalýþan talepleri sürekli ötelenmektedir. Þiddet, yetersiz istihdam, aðýr iþ yükü, bitmek bilmeyen nöbetler, yapýlan haksýz uygulamalar nedeniyle saðlýk çalýþanlarý aðýr bir tükenmiþlik sendromu ile karþý karþýyadýrlar. Osmancýk ilçemizde Ýnsanlýktan nasibini almamýþ, milletin saðlýk hakkýný engelleyen bir mahlukat bir saðlýk çalýþanýný darp etmiþtir. Bu þiddet olayý ne yazýk ki ilimizde yaþanan ilk olayda deðildir. Bu konunun ihmal edilmesi nedeniyle, þiddet artarak devam etmektedir. Ýþin daha da trajikomik hali dün biz Osmancýkta basýn açýklamasý yaparken darp eden þahýs savcýlýk tarafýndan serbest býrakýlmýþ hastane bahçesinde bize tehditkar el hareketleriyle saldýracak baþka saðlýkçý arýyordu. Saðlýk çalýþanýna þiddet, kamu görevlisine darp olarak algýlanýyor ve cezai yaptýrýmý az. Cezalarýn caydýrýcý olmasý için TCK'da bir düzenleme yapýlmalýdýr. Saðlýkta þiddet sadece basit bir darp olmaktan çýkarýlarak, kamu hizmetini engelleme, vatandaþýn saðlýk hakkýný kullanmayý engelleme ve bunun sonucunda insan hayatýnýn riske atýlmasý gibi suçlarýnýn da cezasý olmalýdýr. Tutuklu yargýlama gibi caydýrýcýlýðý olan unsurlar hayata geçirilmelidir. Her konuda torba yasa çýkaranlar bu konuyu bir torbaya sýðdýramýyorlar Bugün grevdeyiz neden? Maaþla aldýðýmýz sabit ek ödemeler her ay geciktirilerek yatýrýlýyor, Yoðun çalýþmaya raðmen performans ücretleri komik ücretlere inmiþtir. Türk Doktorlarýnýn sorunlarýna sürekli kulak týkanarak yabancý doktor rüyalarýna dalýnmaktadýr, Asistanlar 36 saate varan nöbetlerde helak olmakta, hemþireler, ebeler, saðlýk çalýþanlarý aðýr iþ yükü altýnda adeta kan aðlamaktadýrlar. Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna angarya Cumartesi nöbeti dayatýlmakta ve pazarda çalýþacaksýnýz denilerek hýzla köle sistemine dümen kýrýlmaktadýr. Kamu hizmeti yürüten ama kadro talepleri yerine getirilmeyen kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarý, vekil ebe hemþireler ve 4/C'liler umutsuzluða sevk edilmektedir.memurlarýmýz yok sayýlmýþ, Hizmetliler görevini yaptýklarý memur kadrosuna atanmamýþtýr. Kýsacasý Saðlýk hizmetlerinde görev alan doktorumuzdan hemþiresine, ebemizden saðlýk memurumuza saðlýk teknisyenine, teknik personelden, memura, hizmetli arkadaþlara kadar her birinin sorunu ve sýkýntýsý vardýr. Saðlýk Bakanlýðý dün ''Þifa Veren Ele Vefa'' adlý bir program düzenlemiþtir. Öncelikle belirtmek isteriz ki Bakanlýk hiçbir zaman saðlýk çalýþanlarýna vefa göstermemiþtir. Þifa veren elleri sorunlarý ve dertleri ile baþ baþa býrakmýþtýr. Süslü toplantýlarla bu iþi geçiþtirmeyi adet edinmiþtir. Müjdeyi aldýk Þaka gibi; nöbet ücretine % 50 zam,70 yaþýna kadar çalýþmaya devam. Bizim yaptýðýmýz dilekçe kampanyasýna gerek yok biz zaten o isi cözdük 14 mart müjdesi olarak alacaksýnýz diyen yetkili ama etkisiz sendikacý arkadaþlar tebrikler. Tabi Antalya da toplantýda sayýn bakaný o kadar alkisladiniz bunu da sizin sayenizde aldýk. Bu toplantýda Sayýn Baþbakan saðlýk çalýþanlarýnýn haklarý ile ilgili bazý açýklamalar yapmýþtýr. Nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapacaðýz demiþtir. Bir saatlik nöbet ücreti bir doktor için þu anda 7 TL, ebe hemþire arkadaþlarýmýz için 4.7 TL' dir. Bu komik ücretlerin yüzde 50 artmasý çok büyük bir müjde midir? Nöbet ücretlerinde gerçek bir müjde verilmek isteniyorsa bir saatlik çalýþma karþýlýðýnda alýnan ücret nöbet ücreti olarak ödenmelidir. 70 yaþýna kadar istenirse çalýþýlabilecekmiþ, biz 70 yaþýna kadar çalýþma deðil, emeklilikte rahat etmek ve insanca bir ücret almak istiyoruz. Bunun için döner sermayelerin emekliliðe yansýtýlmasýný talep ediyoruz. Bugün þiddet uygulayanlarýn Gözaltý süresini uzatýnca þiddete çözüm mü bulunacaktýr? Yýpranma payý ile ilgili çalýþma yapýlýyormuþ, yýpranma payý için 1 senedir ayný sözler söyleniyor. Somut bir adým, ortaya çýkmýþ bir icraat yok. Artýk siyasetçinin iki dudaðý arasýndan öteye gitmeyen vaatlerden bunalan çalýþanlar; devletin somut adýmlarýný, hayata geçen uygulamalarýný görmek istiyor. Saðlýk çalýþanlarý olarak ne lütuf bekliyoruz, ne de karþýlanamaz talepleri dile getiriyoruz. Sadece hakkýmýzý talep ediyoruz. Haklý taleplerimizi dile getirmek ve çalýþanlarýn talepleri karþýsýndaki vurdumduymazlýða tepki olarak Týp Bayramý Arifesinde 13 Martta iþ býrakýyoruz. Saðlýk Sen daha fazlasýný istiyor Türk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý. SES üyeleri Saðlýk Bakanlýðý'nýn personel politikalarýný protesto etti. Saðlýk Sen Çorum Þubesi, Baþbakan 14 Mart Týp Bayramý öncesi Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun saðlýk çalýþanlarýna yönelik yaptýðý açýklamalarýnýn ardýndan eylem yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde sabah gerçekleþtirilen basýn açýklamasý eylemine sendika üyeleri katýldý. Ýþ býrakmýyoruz ama iþin peþini de býrakmayacaðýz diyen Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklediði, yýpranma payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý gibi hususlarda yapýlan açýklamalar ve deðinilmeyen lisans tamamlama ve kreþ hakký gibi konular nedeniyle 14 Mart Týp Bayramý'nda hayal kýrýklýðý yaþadýklarýný açýkladý. Saðlýk personelinin önemine dikkat çeken Saatcý, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Saðlýk çalýþanlarý insanýmýzýn saðlýðýnýn emanetçileri, saðlýk sisteminin sigortasýdýr. Saðlýk çalýþanlarý bugüne kadar kendisine uzanan hiçbir eli geri çevirmediði gibi bundan sonra da insan hayatýna zarar verecek hiçbir eylemin içinde olmayacaktýr. Bu nedenle, saðlýk çalýþanlarý olarak bugün de iþimizin baþýnda, aziz milletimizin hizmetindeyiz. Ancak, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklediði, yýpranma payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý gibi hususlarda yapýlan açýklamalar ve deðinilmeyen lisans tamamlama ve kreþ hakký gibi konular nedeniyle 14 Mart Týp Bayramýnda hayal kýrýklýðý yaþýyoruz. Sayýn Baþbakan tarafýndan müjde olarak açýklanan nöbet ücretlerinde yüzde 50 oranýnda artýþý, çalýþanlar olarak memnuniyetle karþýlýyoruz. Nöbet ücretleri dýþýnda saðlýk çalýþanlarý olarak, uzun yýllardýr mücadelesini verdiðimiz yýpranma payý ve ek ödemelerinin emekliliðe yansýmasý konularýnda ise Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin Sayýn Baþbakaný yanýlttýðý ortadadýr. Saðlýk çalýþanlarýna müjde denilerek yapýlan açýklamalar, Saðlýk Bakanlýðý'nýn sýnýfta kaldýðýný göstermiþtir. Sendikamýzýn düzenlediði programa katýlan Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn, 'sizler umudun adýsýnýz' diyerek onurlandýrdýðý biz saðlýk çalýþanlarý; yýpranma payý, lisans tamamlama ve kreþ konusunda Cumhurbaþkanýmýzýn verdiði sözlerin, Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri tarafýndan yerde býrakýldýðýný üzülerek görmekteyiz. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde; bütün meslek gruplarýný kapsayan yýpranma payý hakkýdýr Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde, hekim / hekim dýþý ayrýmý gözetmeden bütün çalýþanlarýn ek ödemelerinin emekliliðe yansýtýlmasýdýr. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde, 110 bin saðlýkçýyý ilgilendiren lisans tamamlama hakkýnýn 2015 yýlýnda baþlatýlacaðýnýn açýklanmasýdýr. Bu nedenle Saðlýk Sen olarak; sayýn Baþbakan tarafýndan yapýlan açýklamalarýn sahanýn beklentilerini karþýlamaktan uzak olduðunu bir kez daha ilan ediyoruz. Saðlýk-Bakanlýðý yetkililerinin çok hýzlý bir þekilde beklentilerimizi karþýlayacak çalýþmalarý tamamlamasý elzemdir. Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin çalýþanlarý Çalýþanlarýn taleplerinin yerine getirilmesi ve Türkiye kamuoyunda tekrar güçlü bir þekilde gündeme gelmesi adýna yaptýðýmýz bu eylemle alanlara çýktýk ve yetti gayri diyoruz. Ayrýca 14 Mart Cumartesi günü de kararlýðýmýzý devam ettirip, aile hekimliklerinde ve TSM'lerde Cumartesi nöbetine hayýr diyerek iþ býrakacaðýz. Bugün iþ býrakma eylemine neredeyse saðlýk alanýnda faaliyet gösteren tüm STK'lar katýlýyor. Biri hariç O da memur-sen'e baðlý saðlýk-sen. Bizim dilekçe kampanyamýzý karalayanlar çalýþan hakký için iþ býrakýldýðýnda da ortada yoklar. Toplantýlarýnda idareci aðýrlayýp, bakandan oy toplayýn talimatý alanlarýn bugün bu alanda olmasý zaten çok zordur. Onlarýn yeri idareci yanýdýr. Çalýþanlarla alanlara çýkmak yerine idarecilerle poz vermek tek yaptýklarý iþtir. Tüm saðlýk çalýþanlarý kendilerini uçurumun kenarýna götüren bu yetkilendirilmiþleri iyi tanýmalý ve görmelidir. Bunlara üye olarak kalýnan her saniye çalýþanýn kendine verdiði en büyük zarardýr. Hükümet, Cumhurbaþkanlýðýnýn bütçesini iki katýna çýkarýyor, %100 zam yapýyor. Atatürk'ün emaneti Orman Çiftliðini talan edip, milyarlarca liraya saray yapýyor. Vatan topraðýný terk edip geliyor. Milletvekili maaþlarýna tam 1000 lira zam yapýyor. PKK'yla terör pazarlýðý yapýyor Apo'yla ihanet pazarlýðý yapýyor. IÞÝD'le rehine pazarlýðý yapýyor. PYD'yle yardým pazarlýðý yapýyor. Bu yalaka ve yandaþlarla ise saðlýk çalýþanlarýný avutuyor. Türk Saðlýk-Sen olarak bayram tadýnda 14 Mart'lar karþýlamak istiyor, sorunlarýn çözümü için acil düzenlemeler yapýlmasýný istiyoruz. SES: ADETA KÖLELÝK DÜZENÝ Saðlýk Emekçileri Sendikasý Þube Baþkaný Merter Kocatüfek ise, Saðlýk Bakaný'nýn saðlýk çalýþanlarýný anlamamakta direndiðini söyledi. Kocatüfek, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "14 Mart Saðlýk Haftasý'ndayýz. Saðlýðýmýz ve haklarýmýz için, halkýmýzýn saðlýðý için aciller dýþýnda saðlýk hizmeti üretmiyoruz. Sayýn Saðlýk Bakaný bu kararýmýzý duyunca 'Her þey iyi giderken bu iþ býrakmaya anlam veremiyorum.' Demiþ. Sayýn bakan bilmiyorsanýz size bizlerin nasýl, hangi koþullarda çalýþtýðýný anlatalým, Özelde ciro, kamuda performans baskýsý, yönetici/amir baskýsý, kötü muamele, yýldýrma, þiddet tehdit, havasýz, penceresiz, aydýnlatmalarý kötü çalýþma alanlarý, kendi görevimiz olmayan iþleri yapmaya zorlanma, iþ güvencesiz, taþeron sistemi, her gün baþka bir semt polikliniðine rotasyonlar, özellerde aylarca maaþsýz çalýþma, Öðle yemeði için verilebilen yarým saatlik aranýn dýþýnda molasýz, adeta nefes almadan çalýþma, Polikliniklerde günde 80, 100, 150 hasta bakýlmasý,birinci basamakta 2000 yerine 3600 kiþiye varan bir nüfusa hizmet verilmesi, Bir gün gündüz bir gün gece çalýþýlan acil servislerde kimi zaman tek bir hekimin günde 500 hasta bakmasý, 36 saat kesintisiz çalýþma, servis nöbeti tutan öðretim üyeleri, 7 gün 24 saat icap nöbeti Ve bütün bu aðýr çalýþmanýn sonunda, emeklilikte sefalet ücreti. Yani; adeta bir kölelik düzeni. Anayasa'nýn yasakladýðý angarya serbest olmuþ, namus ve þeref üzerine edilen Anayasa'ya baðlýlýk yemini unutulmuþ. Bu tablo biz saðlýk çalýþanlarý için de hastalarýmýz için de iç açýcý deðildir. Halkýmýz için durum nasýl, peki? Saðlýkçýlarýn çalýþma þartlarý bu iken, hastalarýmýzýn saðlýklý olabilmesi mümkün mü? Kim bu þartlarda iyi saðlýk hizmeti aldýðýný söyleyebilir. Kim ister 100.veya 150. hasta olarak muayene olmayý, hekimine güvenmediði için hastane hastane,doktor doktor dolaþmayý. Muayene odasýnda 5 dakika, faturasý ya eczanede ya da bordroda. Ýþin özeti budur. Saðlýk Bakanlýðý'ný uyarýyor ve talep ediyoruz: Çalýþma koþullarýmýz acilen düzeltilsin. Çalýþýrken de emeklilikte de insanca yaþayabilecek güvenceli bir gelir talep ediyoruz. Fiili hizmet zammýný talep ediyoruz. Saðlýk alanýndaki mesleki eðitiminde sayýyý deðil niteliði önceleyen bir politikayý talep ediyoruz. Hemþirelik mesleðine açýklýk getiren yasalar istiyoruz. Ücretsiz Nitelikli saðlýk hizmeti talep ediyoruz. Bakanlýða çaðrýmýzdýr. Birinci basamak çalýþanlarýna her gün yeni bir görev dayatmaktan vazgeçin. Buradan bir kez daha hatýrlatýyoruz. Ocak ayý baþýndan beri her Cumartesi günü olduðu gibi 14 Mart'ta da aile hekimlerinin ve ASM çalýþanlarýnýn nöbet direniþinin süreceðini buradan bir kez daha hatýrlatýyoruz. Bu yapýsal sorunlar, bugün açýklanan nöbet ücretlerine %50 zamda olduðu gibi zaten hakkýmýz olaný bize lütuf gibi sunan bir anlayýþla ve seçim öncesi haklarýmýzýn rüþvet gibi sunulmasýyla elbette çözülemez. GREV öncesi böyle sadakalarla sorunlara çare olduðunu zanneden Baþbakan, çözüm istiyorsa 13 Mart'ta pür dikkat saðlýk emekçilerinin sözlerini dinlemeli ve taleplerini yerine getirmelidir. Biz saðlýk alanýndaki tüm örgütler dayanýþma içinde mücadelemizi 'herkes için, alan için de veren için de saðlýk' gerçekleþene dek sürdüreceðiz. Yaþasýn örgütlü mücadelemiz-birleþe birleþe kazanacaðýz. hüsrana uðratan bu hatalarýný bir an önce telafi etmesi elzemdir. Saðlýk-Sen olarak, taleplerimizin olduðu kadar verilen sözlerin hayata geçmesi konusunun da takipçisi olmaya devam edeceðiz. Saðlýk Sen olarak üyelerimize ve bütün saðlýk çalýþanlarýmýza verdiðimiz sözün arkasýndayýz yýlý bütün saðlýk çalýþanlarý için yýpranma payý yýlý, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýldýðý yýl olacaktýr yýlý, lisans tamamlama eðitim ve öðretimlerinin baþladýðý yýl olacaktýr. Bizler Saðlýk Sen üyeleri olarak bugün iþimize sahip çýktýðýmýz ve iþimizi býrakmadýðýmýz gibi, hedefe ulaþana dek bu iþin peþini de asla býrakmayacaðýz." Eylemde Osmancýk Devlet Hastanesi'nde yaþanan þiddet olayýna da dikkat çeken Saatcý, " Birkaç gün önce Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr. Caner Kesere yapýlan saldýrýyý þiddet ve nefretle kýnýyoruz. Doktorumuza Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor, bu saldýrýyý yapanýn en aðýr bir þekilde cezalandýrýlmasý, bu cezalandýrmanýn örnek teþkil etmesi için konunun takipçisi olacaðýmýzý, bu iþin peþini býrakmayacaðýmýzý tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bu tip olaylarýn son bulmasý için hükümetten, saðlýkta þiddet konusunda günü kurtaran açýklamalara deðil, þiddeti sonlandýracak caydýrýcý cezalar konusunda üzerine düþeni yapmasýný ivedilikle bekliyoruz. Saðlýk-Sen olarak bu tip saldýrýlara maruz kalan saðlýk çalýþanlarýna bir kez daha geçmiþ olsun diyor, þiddeti uygulayanlarý bir kez daha kýnýyor ve artýk þiddet saðlýkta son bulsun istiyoruz. Saðlýk Sen Çorum Þubesi hastane önünde basýn açýklamasý eylemi yaptý. Hayrettin Karaman Birlik baðýmsýz alimlerden baþlamalý Bütün gönlünüzle O na yönelin, O na saygýsýzlýktan sakýnýn, namazý kýlýn ve þirke sapanlardan, dinlerini parçalayýp her bir grubun kendindekini beðendiði fýrkalara ayrýlanlardan olmayýn (Rum,30/30-32). Bu âyetin gösterdiði birlik hedefi ve yasakladýðý tefrika, bölünme, parçalanma, her bir parçanýn kendini ve kendindekini beðenmesi, yegane hak gibi kabul edip baþkalarýna kulak vermemesi... benzeri birçok âyette ve hadislerde tekrarlanmýþtýr. Müslümanlarýn tarihine bakýldýðýnda insanýn þöyle diyesi geliyor: Ýslam ne demiþ ise Müslümanlar onun tersini yapmaya yönelmiþler, ümmeti sahih Ýslam a çaðýran büyük alimler, sûfîler ve davetçiler ise çoðu zaman kenarda kalmýþlar, hatta eziyete duçar olmuþlardýr. Ümmetin, bölünme, parçalanma ve düþmaný býrakýp birbiri ile savaþmaya yönelme gibi sapmalarý yüzünden uðradýðý zarar, Müslüman olmayan topluluklarýn onlara yaptýklarýndan daha büyük olmuþtur. Hz. Osman ve Ali (r.a.) devirlerinden baþlayarak Abbasi, Selçuklu, Osmanlý ve diðer Müslüman devletlerin tarihini bir düþünelim; eðer bu devletler birleþse idiler, birbiri ile savaþmasa idiler bugün dünya bir baþka dünya olurdu. Peki çok kere din alet edilerek icra edilen bu facialarý dinin alimleri niçin engelleyemediler? Bu sorunun cevabý bir kitap tutar, ama birkaç sebebe temas etmek de faydadan hali deðildir: Bazý alimler ümmetin, hakkýn, adaletin alimleri olacak yerde devletlerin, gruplarýn alimleri oldular ve fetvalarýný da bu kötü aidiyete dayalý olarak verdiler. Hakkýn ve adaletin yanýnda olan alimler dýþlandýlar, iftiralara ve iþkencelere uðradýlar. Tahkik yerine taklid, mezheb ve grup taassubu hakim olduðu mekan ve zamanlarda alimler sonu gelmez ihtilaflara, tartýþmalara, her bir grup kendinde olan, kendine ait bulunan ile sevinmeye, yetinmeye, yalnýz onu hak bilmeye yöneldiler. Bu durum da ümmetin birliðini engelleyen amiller arasýnda yer aldý. Olan oldu, þimdi 21. Yüzyýl'da yaþýyoruz, yine Elhamdülillah dinimiz Ýslam, ama ümmet parçalanmýþ, bir Ýslam devleti yerine elliden fazla ulus devlet türemiþ, aralarýnda dostluk, kardeþlik, dayanýþma yok gibi; dünya menfaati belirleyici amil, menfaat gerektirdiði zaman Müslümanlara karþý kâfirlerle iþbirliði yapýyorlar. Kimi saðcý kimi solcu olmuþ, kimi Ruslardan yana kimi ABD den, kiminde krallar ve despotlar hakim, kimi sözde demokrat... Tamamýnda da alimler var, sözde þeriatý uygulayanlar, anayasalarýnda Ýslam devleti yazýlý olanlarýn da alimleri var. Ama bu alimler o ülkelerdeki münkere, Ýslam a aykýrý gidiþe ses çýkarmýyor veya çýkaramýyorlar, ses çýkaranlar da dýþlanýyorlar. Ümmetin muhtaç olduðu alimler birliði, Ýslam dan baþka her emre, cazibeye ve menfaate karþý baðýmsýz alimlerden oluþan birliktir. Bu alimler belli bir sözde devlete deðil, ümmete ve hedefte olan ümmetin devletine ait olmalýdýrlar. Yaþadýklarý toprak parçasý neresi olursa olsun aralarýnda birlik ve irtibat kurmalý, ýsrarla ümmete yol göstermeli, yanlýþ batýl, zulüm her kimden ve nerede sadýr olursa olsun ona karþý çýkmalý ve seslerini duyurmalýdýrlar. Buraya kadar yazdýklarýma bir örnek ve bir uygulama alaný olarak Dayiþ karþýsýndaki tavrý önünüze koyuyorum. Bu ümmetin baþýna bela olan grubun da alimleri var, ayrýca onlarla grup baðý bulunmadýðý halde lehlerinde konuþan alimler de var. Ama Merkezi Kanada nýn Alberta eyaletine baðlý Calgary kentinde bulunan Kanada Yüksek Ýslam Konseyi ne üye 38 Ýslam alimi, ayetlere ve hadislere dayanarak Dayiþ in 10 eyleminin Ýslam a aykýrý olduðunu ilan ettiler: Müslüman ya da gayrimüslim, kendilerine karþý olanlarýn kafalarýný kesmek, Dayiþ in yaptýklarýný kabul etmeyenleri öldürmek, camileri yýkmak, peygamber ve evliyalarýn türbelerini yerle bir etmek, insanlarý evlerinden ve yurtlarýndan sürmek, Dayiþ e karþý çýkan Ýslam alimlerini öldürmek, Müslüman kadýnlarý Dayiþ elemanlarý ile evlendirmek, insanlarý canlý canlý yakmak, yakaladýklarýna iþkence etmek, insanlarý yüksek binalardan atarak öldürmek. Konsey in fetvasýna göre, Bu eylemleri cihad olarak deðerlendirmek kesinlikle yanlýþtýr. Ýslam fýkhýnda cihadýn þartlarý vardýr. Cihadda, kadýnlara, çocuklara, yaþlýlara, hastalara, kimsesiz düþkünlere dokunulmaz, aðaçlara zarar verilmez, sular kirletilmez, baþka dinlere ait mekanlara zarar verilmez ve hiç kimse Ýslam a girmeye zorlanmaz. Çünkü Peygamberimiz böyle yapmýþ ve emretmiþtir hükümlerine de yer verdiler. Ben bu konularda benzer görüþlerimi yazmýþtým. Vasýflarýný sýraladýðým ümmetin alimlerini bu konuda konuþmaya, eðer farklý görüþleri varsa bir araya gelip müzakere etmeye davet ediyorum. Ümmetin alimler birliði belki (inþallah) böyle baþlar ve geliþir.

5 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Saðlýk çalýþanlarýna mesaj AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Mildüzenlemeler getiriyoruz. Sayýn Baþbakanýmýzýn açýkladýðý giletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðbi; Týp Bayramý vesilesiyle fedakâr saðlýk çalýþanlarýmýzýn nöcý, 14 Mart Týp Bayramý'ný kutladý. bet ücretlerinde önemli bir iyileþtirmeye gidiyoruz. Yapacaðýmýz düzenleme ile nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapýyoruz. 14 Mart Týp Bayramý vesilesiyle yurdun her köþesinde Hekimlerimiz yanýnda diðer tüm saðlýk çalýþanlarý da bu zamlý insan saðlýðý için fedakârca hizmet eden, karþýlaþtýðý türlü güçücretten yararlanacaktýr. Aciller ve diðer riskli yerlerde nöbet lüklere raðmen vatandaþlarýmýzýn saðlýk sorunlarýnýn çözümütutanlarýn ücretlerine ise yüzde 75 zam yapýyoruz. Maaþlardaki ne yönelik insanüstü gayret gösteren; hekimleri, hemþireleri, bu iyileþtirmeyle birlikte çalýþmak isteyen hekimlerimizin 70 hastabakýcýlarý, ebeleri, ATT'leri ve 112 görevlileri ve tüm saðyaþýna kadar çalýþmasýný mümkün kýlacak düzenlemeleri de yalýk çalýþanlarýmýzý tebrik ederek, hizmetleri için þükran ve sevpýyoruz. gilerimi sunan Baðcý, mesajýnda þöyle dedi: Ayrýca saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet konusunda; sað"bizler AK Parti Hükümetleri olarak 12 yýl içinde devlýk çalýþanlarýmýzýn 7/24 ulaþabileceði ve þikâyetlerini dile getirim mahiyetinde reformlar yaparken en önemlisini de saðlýk rebileceði Alo 113 telefon hattýnýn yaný sýra, Bakanlýk Avukatalanýnda yaptýk ve yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin relarýndan hukuki destek alabilecekleri düzenlemeleri hayata gefahýný ve kalitesini daha üst basamaklara çýkarmak ve halkýmýçirdik. Bugünlerde TBMM'de görüþtüðümüz Ýç Güvenlik PakeCahit Baðcý za kaliteli hizmet vermek adýna Saðlýkta Dönüþüm Projesi ile ti ile de saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlara yönelik çeþitli ilklere imza atarak; saðlýk personelimizin ve dinamik bir yapýsý yaptýrýmlar getiriyoruz. Temennimiz büyük bir aþkla fedakârca hizmet eden olan saðlýk sektörümüzün sorunlarýný çözmeye devam ediyor, vatandaþlarýve bu mesleðini icra ederken þiddete maruz kalan, hekimlerimize, hemþiremýzýn saðlýk ihtiyacýný karþýlamalarý konusunda Devlet olarak görevimizi lerimize, hastabakýcýlarýmýza ve tüm saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olayyerine getiriyoruz. Olumlu sonuçlarýný görmeye baþladýk. 2002'de yüzde larýnýn son bulmasýdýr. 40'lar civarýnda olan saðlýk hizmetlerinden memnuniyet bugün yüzde 75'lere ulaþmýþ durumdadýr. Tekrar bu kutlu gün vesilesi ile saðlýk alanýnda gönül vermiþ, tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn Týp Bayramýný tebrik ediyor, hizmetleri için teþekkür Saðlýk çalýþanlarýmýzýn sorunlarýný da biliyor, bunlar için çalýþýyor ve ediyor, selamlarýmý sunuyorum. Saðlýklý bireyler saðlýklý toplum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Týp Bayramý'nýn Türkiye'deki saðlýk problemlerinin, saðlýk alanýndaki mesleki isteklerin ve beklentilerin konuþulmasýna vesile olduðunu ifade eden Külcü, saðlýk alanýnda verilen hizmetlerin ülkenin geliþmiþliðine ve kalkýnmýþlýðý bakýmýndan bir gösterge olduðunu söyledi. Muzaffer Külcü Külcü, "Saðlýk hizmetlerinin en üst seviyeye verilmesi ve toplum saðlýðýnýn bütünüyle güvence altýna alýnmasý sosyal devlet anlayýþýnýn bir gereðidir. Son yýllarda gerek ülkemizde, gerekse ilimizde, saðlýk alanýnda çok önemli geliþmeler oldu ve oluyor. Ýnsanlarýmýzýn hak ettiði bütün saðlýk hizmetleri yine insanlarýmýza yakýþan þekilde verilmektedir. Ýnþallah bu geliþmeler artarak devam edecektir." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Saðlýklý bireyler ve saðlýklý bir toplum için samimiyetle çalýþan, milletimizin daha müreffeh bir hayat sürmesi için samimiyetiyle çalýþan bütün saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý'ný yürekten kutluyor, göstermiþ olduklarý üstün gayretten ötürü hemþehrilerim adýna teþekkür ediyorum." diye konuþtu. (Belediye Basýn) Saðlýkta önemli ilerlemeler var AK Parti Ýl Baþkaný samlý, yapýsal ve fonksiyonel Rumi Bekiroðlu, 14 Mart iyileþtirmeyi Saðlýkta DönüTýp Bayramý ný kutladý. Tüm þüm Programý adý altýnda saðlýk çalýþanlarýnýn bu özel uygulamaya koymuþtur. Bu gününü kutlayan Bekiroðlu, sayede saðlýkta önemli ilerletürkiye'de týp alanýndaki gemeler kaydedildi. Bir bütün liþmeler ve baþarýlarýn tüm olarak sistemi dönüþtürerek dünyada ilgi çektiðini vurguhalkýmýzýn saðlýk hizmetleriladý. ne ulaþýmý kolaylaþtýrdý. Çok daha etkili, verimli ve kalitebekiroðlu, mesajýnda li bir saðlýk sistemi oluþturulþu hususlara deðindi; Ülkedu. Bu yeni sistemi oluþtumiz genelinde saðlýk kurururken finansmanýndan orgaluþlarýnýn sayýlarýnýn ve donizasyona, yeni kurallar oluþnanýmlarýnýn artmasý bunun turmaktan ödeme biçimlerine en önemli göstergesidir. BuRumi Bekiroðlu kadar bir çok alanda yenilikler rada saðlýk sektöründe görev gerçekleþti. Parasý olmayanlarýn hastaneyapan tüm doktorlarýmýz ve saðlýk çalýþanlerde rehin alýndýðý dönemler tarihe karýþtý. larýmýzýn da, meslek onuruna yakýþýr bir þeotel konforunda hastaneler inþa edildi. kilde fedakârca, var güçleriyle çalýþýyor olsaðlýkta 2023 hedefimiz fert ve toplum malarýnýn da payý büyüktür. Bizim için sisaðlýðýnýn en üst düzeyde korunduðu, saðyasetin de icraatýn da temel insandýr. Ýnsalýk sorunlarýna en hýzlý ve en etkili çözüm ný yaþat ki devlet yaþasýn felsefesi düstusunulan bir Türkiye'dir. rumuzdur. Bütün dünyada insan saðlýðý her zaman öncelikli konular arasýnda yer alýnsanlarý saðlýðýna kavuþturmak için mýþtýr. AK Parti iktidarý bugüne dek her gece gündüz demeden her koþulda büyük alanda olduðu gibi saðlýk alanýndaki kaliteözveriyle görev yapan hekimlerimiz ve li ve herkesin eriþebildiði hizmetleri saðlasaðlýk çalýþanlarýmýzýn yeri hiçbir zaman yarak dev bir dönüþüm gerçekleþtirmiþtir. doldurulamaz. Toplum saðlýðýnýn korunçünkü güçlü toplum hedefi öncelikle saðmasý hedefiyle hekimlerimiz baþta olmak lýklý bir toplum oluþturmayý gerekli kýlüzere yoðun emek veren tüm saðlýk çalýmaktadýr. þanlarýmýzýn bayramýný en içten dilekleriak Parti bilindiði gibi saðlýkta kapmizle kutluyorum. 5 Solunum sorununa Pulmoner programý Pulmoner Rehabilitasyon Programý konulu eðitim düzenlendi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi koordinasyonunda Pulmoner Rehabilitasyon Programý konulu eðitim düzenlendi. Pulmoner Rehabilitasyon Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen eðitim, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Týp Fakültesi Dekanlýðý nda görev yapan Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Sertaç Arslan tarafýndan verilen eðitimden Çorum Halk Eðitim Merkezi kursiyerleri, Ýl Saðlýk Mü- dürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Merkez Toplum Saðlýðý personeli faydalandý. Meslektaþlarýna kutlama Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle gönderdiði mesajýnda meslektaþlarýný ve tüm saðlýk çalýþanlarýný kutladý. Yüce, mesajýnda; Ýnsaný yaþatmayý amaç edinen, bireyin saðlýk problemlerinden kaynaklý acýlarýný azaltarak daha nitelikli bir yaþam sürmesi için çaba sarf eden, büyük özveriyle hizmet veren, deðer ve fikir üreten, zaman zaman çok zor þartlarda bile vazife ve sorumluk bilinciyle hareket eden, bu kutsal mesleðin kýymetli mensuplarý; tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý ný kutlar, ömür boyu saðlýk, mutluluk ve esenlikler dilerim. dedi. Dr. Ýsmail Yücel

6 6 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Tüketiciler artýk daha bilinçli 85 farklý uyku hastalýðý var! Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde görevli Nefroloji Uzmaný Dr. Barýþ Eser ve Nefroloji Uzm. Dr. Ýbrahim Doðan, Dünya Böbrek Günü nedeniyle açýklama yaptýlar, Dünya Böbrek Günü çerçevesinde yapýlan etkinliklerin, böbrek saðlýðý ve hastalýklarý konusunda toplum bilincini arttýrmayý, erken tanýnýn önemini vurgulamayý ve kronik böbrek hastalýðýnýn insan saðlýðý ve ülke ekonomisindeki aðýr yükü hakkýnda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladýðýný belirten Eser ve Doðan, þunlarý söylediler; Kronik böbrek hastalýðý kiþilerin yaþam kalitesini olumsuz etkilemesi ve getirdiði yüksek mali yük nedeniyle önemli bir halk saðlýðý sorunudur. Türk Nefroloji Derneði nin yapmýþ olduðu bir çalýþmada ülkemizde her 7 kiþiden birisinin kronik böbrek hastasý olduðu tespit edilmiþtir. Kronik böbrek hastalýðý sýklýkla sinsi seyreder. Düzenli tarama yapýlmadýkça erken evrelerde teþhisi zordur. Fark edilmez ve tanýsý geç konulursa hastalýk sýklýkla son dönem böbrek yetmezliði evresinde ilerler. Son dönem böbrek yetmezliði geliþen hastalarýn yaþamýný sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin uygulanmasý gerekir. Bu tedavilerin maliyeti oldukça yüksektir. Ülkemizde diyaliz uygulanan ve böbrek nakli yapýlmýþ 60 bini aþkýn hasta bulunmakta ve saðlýk bütçesinin % 5 ten fazlasý bu hastalar için harcanmaktadýr. Kronik böbrek hastalýðý basit ve ucuz kan ve idrar testleriyle kolayca teþhis edilebilir. Erken evrede saptandýðýnda hem kronik böbrek hastalýðýna özgü genel önlemler, hem de altta yatan veya eþlik eden hastalýklara yönelik tedavi yaklaþýmlarý ile ilerlemesi engellenebilir veya geciktirilebilir. Üstelik riskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedaviyle hastalýðýn geliþimi önlenebilir. Kronik böbrek hastalýðýnýn giderek artan týbbi ve ekonomik yükünü azaltmak için; hastalýðýn önlenmesine dayalý yaþam tarzý deðiþikliklerinin toplum tarafýndan benimsenmesi ve uygulanmasý en önemli basamaktýr. Ayrýca; düzenli egzersiz yapýlmalý, saðlýklý beslenmeli, tuzu azaltmalý, yeterli sývý alýnmalý, sigara ve alkolden kaçýnýlmalýdýr. Yine bu baðlamda risk altýndaki kiþilere yönelikte düzenli tarama ve yeterli tedavide hastalýðýn geliþimini ve ilerlemesini önleyebilir. Toplumda oldukça sýk rastlanan þeker hastalýðý, yüksek tansiyon, kalp hastalýklarý, þiþmanlýk, ileri yaþ ve ailede böbrek hastalýðý olan kiþilerin kronik böbrek hastalýðý yönünden yakýn takip ve tedavilerinin yapýlmasý çok önemlidir. Düzenli kontrol önemli Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Uzmanlarýndan Yrd. Doç. Dr. Aykut Buðra Þentürk ise, Çorum halkýna hizmet ettiðimiz süre içerisinde bölgemizde böbrek taþý hastalýklarý ve idrar yolu enfeksiyonlarýnýn oldukça sýk olduðu tespit ettik. Bu baðlamda geç taný konmuþ BAÞSAÐLIÐI Deðerli dostum, Ticaret Borsasý eski Baþkaný ve yeterli tedavi edilmemiþ bu tür hastalýklar ileri dönemde böbrekte kalýcý hasarlar meydana getirmektedir. Halkýmýzýn bu konuda duyarlý olmasý çok önemlidir. Ýdrar yolu enfeksiyonlarýný önleme konusunda hastalarýn bol sývý tüketmesi, saðlýklý beslenmesi ve kronik hastalýðý olan kiþilerin kontrollerini düzenli yaptýrmasý oldukça önem taþýmaktadýr. dedi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir de kronik böbrek hastalýðýna yönelik tüm tetkik ve tedavileri, son teknolojik cihazlarla ve uzman personel yaptýklarýný belirterek, Hastanemiz bünyesinde 2 nefroloji uzmaný, 1 diyaliz sertifikalý dâhiliye uzmaný 11 sertifikalý diyaliz hemþiresi ve kurumumuzda mevcut olan 24 adet hemodiyaliz makinesi ile gerek acil hastalar gerekse il dýþýndan gelen misafir diyaliz hastalarýna dünya standartlarýnda kesintisiz hizmet verilmektedir. Nefroloji Kliniðimizce organ nakli ile de ilgili gerekli çalýþmalar yapýlmakta ve böbrek hastalarý bu konuda bilgilendirilmektedir. Hastanemiz bünyesinde görev yapan uzman hekimlerimizce halkýmýzý kronik hastalýklar ve bunlarýn sonrasýnda geliþebilecek böbrek hastalýklarý konusunda bilgilendirmek amaçlý toplantýlarý yapýlmýþtýr. Bu yöndeki bilgilendirme ve eðitim toplantýlarýna artarak devam edilecektir. Hastanemiz ile Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi arasýnda yapýlan Afiliasyon sonrasý her alanda olduðu gibi böbrek hastalýklarýnda da ciddi ilerlemeler kaydedilmiþ ve birçok hastanýn il dýþýna sevkinin önüne geçilmiþtir. Bu hizmetleri hastanemize ve þehrimize kazandýran Mahmut Özdemir i elim bir olay neticesinde kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerimi sunarým. Fazýl Bendez (Ç.HAK:621) Ticaret Müdür Vekili Fikret Yýldýrým ve Ýl Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Üyeleri Vali ahmet Kara yý ziyaret etti. Çorum Özel Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Þengül Uysal, 13 Mart Dünya Uyku Günü nedeniyle yaptýðý açýklamasýnda saðlýklý uykunun öneminden bahsetti. Açýklamasýnda, baþta uyku apne sendromu olmak üzere uyku bozukluklarýna dikkat çeken Dr. Uysal, þunlarý kaydetti; Saðlýklý bir uyku neden gereklidir? Uyku, yaþam için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiði, tazelendiði önemli bir onarým sürecidir. Günümüzde geliþen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayýrmamakta ve az uyumaktadýr. Diðer yandan artan obezite nedeniyle uyku apne sendromu baþta olmak üzere pek çok uyku bozukluðu daha sýk görülmektedir. Saðlýksýz bir uyku çoðu zaman gündüz uyanýklýðý sürdürme güçlüðü yaratýr. Dalgýnlýklar ve istemsiz uyuklamalar, okul ve iþte baþarýsýzlýða, yaný sýra kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, saðlýklý bir yaþam için saðlýklý bir uyku vazgeçilmezdir. Uyku bozukluklarý sýk görülür mü? Ýnsanlarýn yaklaþýk yarýsý hayatlarýnýn bir döneminde bir uyku sorunundan etkilenmektedir. Seksen beþ farklý uyku hastalýðý tanýmlamýþtýr. Yataða girip saatlerce uyuyamama, yeterli süre uyunmasýna karþýn sabah yorgun uyanma ve gündüz uyuklama, yüksek sesle horlama, uykuda bazý anormal hareketler yapma, uykuda nefes durmasý bunlardan yalnýzca bazýlarýdýr. Uyku apne sendromu nedir? Hangi yakýnmalar görülür? Dünyada ve ülkemizde yapýlan çalýþmalarda erkeklerin % 4, kadýnlarýn % 2'sinde uyku apnesi olduðu bildirilmektedir. Özellikle yaþlar arasýnda ve erkeklerde sýktýr. Uyku apne hastalarda gece boyunca yakýnlarýnýn fark ettiði, apne denilen nefes durmalarý görülür. Þiddetli ve sürekli horlama, uykudan boðularak uyanma, kalitesiz uyku nedeniyle sabahlarý yorgun uyanma ve gündüz aþýrý uyku hali sýk saptanan diðer yakýnmalardýr. Gündüz uyuklamalarý sebebiyle bu hastalarýn ev, iþ ve trafik kazasý yapma riskleri fazladýr. Uyku apne hastalarý çoðu kez uyurken horladýðýnýn ve nefesinin durduðunun farkýnda olmadýðý için doktora baþvurmaz veya geç baþvururlar. Uyku apne sendromu hastalarýnda baþka hastalýklar da görülür mü? Hastalarýn yarýsýndan fazlasýnda yüksek tansiyon varlýðý bilinmektedir. Bu hastalarda kalp yetmezliði, koroner arter hastalýðý, kalp krizi, kalp ritm bozukluðu ve inme riski yüksektir. Kan lipidlerinde artýþ, þeker hastalýðý ve insülin direnci de sýk olur. Uyku apnesinin en kötü sonucu ise uyku sýrasýnda ölüm görülebilmesidir. Uyku apne sendromu tanýsý nasýl konur? Uyku bozukluklarý tanýsý için polisomnografi denilen uyku testi yapýlmasý gereklidir. Uyku testi, hastanýn bir gece uyku laboratuvarýnda yatýrýlarak uykusunun deðerlendirildiði bir tetkiktir. Gece boyunca uykuda, hastanýn vücuduna ait pek çok biyolojik sinyal bilgisayara kaydedilir ve bu kayýtlar analiz edilerek uyku hastalýklarýnýn tanýsý konulabilir. Dr. Þengül Uysal MUSTAFA BURAK YALÇIN Ticaret Müdür Vekili Fikret Yýldýrým ve Ýl Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Üyeleri 15 Mart Dünya Tüketici Haklarý Günü nedeniyle Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. 15 Mart Dünya Tüketici Haklarý Günü ve Tüketiciyi Koruma Haftasý'nýn Türkiye'de 1985 yýlýndan itibaren kutlandýðýný belirten Ticaret Müdür Vekili ve Tüketici Hakem Heyeti Baþkaný Fikret Yýldýrým, 2015 yýlý Þubat ayýna kadar hakem heyetine gelen adet þikayet baþvurusu ile 2014 yýlýndan devrreden adet olmak üzere toplam adet þikayetten 4.137'inin tüketici lehine, 4.355'inin ise tüketici aleyhine sonuçlandýrýldýðýný, kalan 10 bin 346 adet baþvurunun iþlemlerinin devam ettiðini söyledi. Vali Ahmet Kara ise, vatandaþlarýn tüketici haklarý konusunda artýk daha bilinçli hale geldiðini belirterek, "Tüketiciyi korumak lazým, zayýfýn yanýnda olmak lazým. Halk tüketici haklarý konusunda artýk daha bilinçli. Sizlerin verdiði kararlar son derece önemli. Yaptýðýnýz iþ fevkalade önemli. Allah yardýmcýnýz olsun.'' Dedi. Kronik böbrek hastalýðýnda erken taný önemli Nefroloji Uzmaný Dr. Barýþ Eser ve Nefroloji Uzm. Dr. Ýbrahim Doðan, Dünya Böbrek Günü nedeniyle açýklama yaptýlar, Vefat ve Teþekkür Aramýzdan erken ayrýlan, ailemizin deðerli varlýðý, yavrumuz Celal Can EM in tarihinde elim bir trafik kazasý sonucu aramýzdan ayrýlmasýndan dolayý üzüntümüz ve acýmýz sonsuzdur. Bu acý günümüzde bizi yalnýz býrakmayan, gerek arayarak, gerek evimize gelerek acýmýzý paylaþan tüm eþ, dost, akraba, yavrumuzun arkadaþlarý ve tüm gönül dostlarýmýza Allah razý olsun der, teþekkür ederiz. Yavrumuzun ruhu þad, topraðý bol olsun. Ailesi Ýbrahim-Aysun-Gizem EM (Ç.HAK:620) Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Nihat Tunç, Sezai Soysal ile Kudrettin Aydýn, Vali kara yý ziyaret etti. Vali ye bilgi verdiler LÖSEV Aile Komitesi Baþkaný Sevim Ozünel, Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Nihat Tunç, Sezai Soysal ile Kudrettin Aydýn ve Çorumlu Yazar Mustafa Arýkoðlu Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ayrý ayrý Kutsal, saygýn onurlu meslek ziyaret etti. Vali Ahmet Kara, çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren heyetlere nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.(çorum Valiliði) Çorumlu Yazar Mustafa Arýkoðlu Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ayrý ayrý ziyaret etti. 14 Mart Týp Bayramý münasebetiyle mesaj yayýmlayan Vali Ahmet Kara, tüm saðlýk çalýþanlarýný kutladý. Vali Kara mesajýnda; 14 Mart tarihi, bilindiði gibi, ülkemizde çaðdaþ týp bilicinin baþlatýlmasý olayýnýn yýldönümüdür. Modern týbbýn hýzlý geliþmesi karþýsýnda, insanýmýza kolay eriþilebilir ve etkili saðlýk hizmeti sunmak çaðdaþ devlet anlayýþýnýn doðal bir sonucudur. Son yýllarda saðlýk alanýnda yapýlan yeniliklerle, ülkemizin her köþesinde olduðu gibi ilimizde de kaynaklarýmýzýn etkin götürülerek verildiði, hasta kullanýldýðý, insana insanca hak ettiði hizmetin gerekirse ayaðýna götürülerek haklarýnýn korunduðu bir yapýlanmadan söz etmek artýk mümkün. Nitelikli, toplumun saðlýk sorunlarýnýn ve çözüm yollarýnýn bilincinde olan, yeniliklere açýk, iletiþim tekniklerini iyi kullanan hekimlerimiz ve saðlýk çalýþanlarýmýz sayesinde þu anda modern dünyada uygulanan birçok taný ve tedavi yöntemi ülkemizde ve ilimizde uygulanmakta, halkýmýzýn hizmetine sunulmaktadýr. Bütün bu geliþme ve alýnan mesafeler elbette ki insan odaklý, özverili, bilgi ve tecrübe sahibi saðlýk çalýþanlarýnýn gayretleri ile olmaktadýr. 14 Mart Týp Bayramý vesilesiyle bu kutsal, saygýn ve onurlu mesleði büyük özveriyle yerine getiren kendimizin ya da yakýnlarýmýzýn canlarýný emanet ettiðimiz bilgili, donanýmlý, etik deðerlere sahip saðlýk çalýþanlarýmýzýn Týp Bayramý ný kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. dedi. (Valilik Basýn) Merkezde kesintilere dikkat Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, þehir merkezinde enerji kesintilerinin 18,19,20,21,22,23,24 ve 25 Mart tarihlerinde de devam edeceðini bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, 18 Mart Çarþamba günü saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Sakarya 3. Cadde ve Eþrefhoca Caddesine; Mart 2015 tarihlerinde saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Sakarya 1., 3., 4. Sokaklarda ve Sakarya 2., 3. Caddelere; Mart 2015 tarihlerinde saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Sakarya 1., 2., 7., 8., Sokaklarda, Sakarya 1. Cadde ve Atalay 1. Caddeye programlý olarak elektrik verilemeyecek. Eþi ve Yavrusu Gülay-Ýbrahim Ege EM

7 AK Parti de hedef 400 vekil AK Parti Çorum Teþkilatlarý'nýn 7 Haziran'da yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde hazýrlýklarýný yoðun bir tempoda sürdürdüðü bildirildi. AK Parti'den yapýlan açýklamaya göre, partinin ilçe danýþma meclisi toplantýlarý önceki akþam Boðazkale, dün ise, Mecitözü'nde devam etti. Mahmut Öztemiz, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Armaðan, Necip Kadri Yücel, Mehmet Yetim, Ünal Nalçacý, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Mecitözü Ýlçe Baþkaný AliþanYaþar, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Ebru Atmaca, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Abdullah Yetgin, ilçe ana kademe, kadýn ve gençlik kollarý yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, köy- Danýþma meclisinde AK Parti'nin anayasa deðiþikliðini yapabilmesi için mahalle baþkanlarý ile çok sayýda partili katýldý. en az 400 milletvekili çýkarmasý gerektiði vurgula- Partililere seslenen AK AK Parti yöneticileri Mecitözü nde danhýþma meclisi toplantýsý yaptý. narak, partililerin bu hedef doðrultusunda çalýþmalarý istendi. BOÐAZKALE'DE DANIÞMA MECLÝSÝ Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu, þöyle dedi: "Teþkilatlarýmýzýn yaptýðýmýz bu tür toplantýlara iþlerini-güçlerini býrakarak gönülden katýlmasý, bizlerin ve partimizin AK Parti Boðazkale Ýlçe Danýþma Meclisi'nin oldukça verimli geçtiði, topli sahiplendiðinin gösterge- halkýmýz tarafýndan ne denlantýya katýlýmýn yoðun olduðu sidir. Partimiz sizlerle var bilgisi verildi. olmaktadýr. 7 Haziran sesidir. AK Parti Ýl Baþkaný çimlerinde sizlerin özverili, Av. Rumi Bekiroðlu ile parti yöneticileri Belediye Baþ- çalýþmalarý neticesinde ilçe- insanlarýmýzý kucaklayýcý kaný Osman Tangazoðlu'nu ziyaret ederek bir süre görüþtü. Ziyarette belediye çalýþmalarý deðerlendirildi. Ýlçe Danýþma Meclisi'ne Bekiroðlu'nun yaný sýra, AK Parti yöneticileri Boðazkal de istiþare toplantýsý düzenledi. mizde de Anayasa deðiþikliði için elde edeceðimiz oy patlamasýný yaþayacaðýmýzdan hiçbir endiþem yoktur. Yapacaðýmýz Anayasa deðiþikliði vatandaþlarýmýzýn Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat, Ýl Yönetim Kurulu Üyele- ri; Þeyda Önen, Mesut Ceylan, Musa Arif Erkan, Mehmet Yetim, Mehmet Emin Türker, Bünyamin Aydemir, Ömer Eren, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Erdem Burak Bakýrcý, Osman Akar ve çok sayýda partili partili Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, parti çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu genel ve yerel gündemi deðerlendirdi. Partililerin kapý kapý, ev ev gezerek parti politikalarýný ve yapýlan icraatlarý halka çok iyi anlatmasýný isteyen Bekiroðlu, bu seçimde anayasayý deðiþtirecek çoðunluða ulaþmak ve en az 400 milletvekili çýkarmak zorunda olduklarýný söyledi. Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk ise, yakýn ilgi ve destekleri nedeniyle Ýl Baþkaný Bekiroðlu ve parti yönetimine teþekkür etti. MECÝTÖZÜ'NDE TEÞKÝLAT TOPLANTISI AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ile parti yöneticileri Mecitözü'nde ilçe danýþma meclisi toplantýsý düzenledi. Toplantýya; Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý yaþam kalitesini artýrmak, daha özgürlükçü, daha yenilikçi bir Türkiye içindir. Anayasa deðiþikliði, içeriden ve dýþarýdan baskýlara maruz kalmadan, kendi milletimizin emeði ile yoðrulan partimizin devletimize vereceði destek ile gerçekleþecektir. Bu sebeple tüm teþkilatlarýmýz gece gündüz demeden, evinden, iþinden, ailesinden ödün vererek çalýþmalarýný sürdürmektedir. Sizlere de çok teþekkür ediyorum. Partimiz sizlerle var olmuþtur ve var olacaktýr" Bekiroðlu, 7 Mart'ta tüm teþkilatlar ile birlikte köy ve mahallelerde 'Sandýða Sahip Çýkýyoruz' adlý çalýþma gerçekleþtirdiklerini, bu çalýþmanýn bir devamý olarak da 14 Mart Cumartesi günü yine tüm Türkiye'de genelinde il teþkilatlarýnýn öncülüðünde Köy/Mahalle Baþkanlarý Eðitim Toplantýsý düzenleneceðini belirterek, "Bizler yorulmadan, sýkýlmadan, durmaksýzýn partimizin ve Hükümetimizin hedefleri doðrultusunda ilerleyerek yarýnlarýmýza aydýnlýkla bakacaðýz" þeklinde konuþtu. Bekiroðlu, toplantýya yoðun katýlým gösteren ve ilçede baþarýlý çalýþmalar yapan Mecitözü Ýlçe Teþkilatý na teþekkür ederek, her zaman yanlarýnda olduklarý mesajýný verdi. CUMARTESÝ 14 MART Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayý Sami Çam,ilçelerde çalýþmalarýný sürdürüyor. Bizim kavgamýz vurguncu düzene karþý Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayý Sami Çam, çalýþmalarýna ilçe ziyaretleriyle devam etti. Alaca ve Ortaköy de parti teþkilatlarýný ziyaret eden Çam, büyük coþku ve sevgi gösterileri ile karþýlandý. Yapýlan açýklamaya göre, ilk ziyaretini Alaca ya gerçekleþtiren Sami Çam ý MHP Alaca Ýlçe Baþkaný Alim Okur, Ülkü Ocaklarý Ýlçe Baþkaný Gökhan Arslan, Alaca Belediye eski Baþkaný Fuat Ýstanbullu ve çok sayýda partili karþýladý. Türk milleti kaderini oylayacak Parti binasýnda partililere hitap eden Çam, Alaca nýn Milliyetçi ve Ülkücü Hareket için önemli bir ilçe olduðunu belirterek baþladýðý konuþmasýnda aday olmasý ve milletvekili seçilmesi halinde Alaca nýn ve teþkilatlarýn her zaman emrinde olacaðýný dile getirdi. 7 Haziran seçimlerini hem ülke hem Çorum için tarihi sorumluluk ve vebal doðuracak bir seçim olarak gördüðünü ifade eden Çam, Türk milletinin bu seçimlerde bir nevi kaderini oylayacaðýný vurguladý. Gerçekleþtirilecek olan seçimlerin ülkenin gelecek kaderini belirleyeceðini kaydeden Çam, AK Parti iktidarýnýn izlediði politikalarla ülkeyi bölünme aþamasýna getirdiðini ifade ederek, son olarak dile getirilmeye baþlanan baþkanlýk sistemi söylemlerinin hayata geçirilmesinin Türkiye için bir felaket olacaðýný belirtti. Ülkesini seven her vatanseverin bu seçimlerde MHP çatýsý altýnda bir araya gelmesi gerektiðini de ifade eden Çam, bu seçimlerin varoluþ, yok oluþ seçimi olduðunu kaydetti. Ekonominin iflas ettiðini; iþçinin, esnafýn, çiftçinin, memurun ve emeklinin geçinemez hale geldiðini anlatan Çam, Ülkemizde tüm bu ekonomik sýkýntýlarýn olmasýna raðmen yeteri kadar para bulunmakta fakat biz kapitalist sistemden kaynaklanan ve yanlýþ ekonomi politikalarý yüzünden insanlarýn ve zenginlerin nefsini doyuramadýðýmýzdan dolayý sýkýntý yaþýyoruz. Bu sebepten bizim kavgamýz vurguncu düzene karþýdýr. Bizim emperyâl düþünceyle kökü dýþarýda olan ideolojilerle bu milletin milli ve manevi deðerleriyle kavgalý olan her kesimle, bu milleti bölmeye çalýþan herkesle kavgamýz dün vardý bugün var ve yarýn da olacaktýr. dedi. Ýktidara gelmek için çalýþacaðýz Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Alaca Ýlçe Baþkaný Alim Okur da, ülkenin gidiþatýnýn artýk herkesin farkýnda olduðunu ve bu gidiþata dur denilecek adresin 7 Haziran da kurulacak olan seçim sandýðý olduðunu kaydetti. Bu seçimlerin hayati önem arz ettiðini vurgulayan Okur, ülkenin Milliyetçi Hareket e ciddi manada ihtiyacý olduðunu, bu yüzden bir milletvekili çýkartmaya çalýþmak için deðil, iktidara gelmek için çalýþacaklarýný ifade etti. Alaca ziyaretinin ardýndan Ortaköy ilçesine geçen Sami Çam, burada da Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan tarafýndan karþýlandý. Ceyhan, Milliyetçi Hareket kadrolarýnýn Çorum dan Milletvekili görmeye hasret kaldýðýný kaydederek 25. Dönem genel seçimlerinde Çorum dan Milletvekili çýkartmak istediklerini ve bu anlamda aday kim olursa olsun canla baþla çalýþacaklarýný ifade etti. Konukseverliðinden dolayý Ýlçe Baþkaný Ceyhan a teþekkür eden Çam da, Meclise vekil olarak gitmesi durumunda sadece Çorum merkez deðil, tüm ilçelerin sorunlarýna çare arayacaðýný söyledi.

8 8 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Bayat her alanda kalkýndýrýlacak Bayat ta hizmet veren sivil toplum kuruluþlarý AK Parti yi ziyaret etti. Biyokaçakçýlýkla mücadele köylerde baþladý Bayat Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bayat Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkan Vekili Remzi Dalkýlýç ve Bayat ýn köy muhtarlarý, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný M. Fatih Balcýoðlu öncülüðünde AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, demokratik bir yarýþ sonrasýnda seçilen Bayat Ziraat Odasý yeni yönetimini kutlayarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Birlik ve beraberlik içerisinde olduktan sonra her türlü problemin üzerinden gelinebileceðini ve istiþareler ile çözülemeyecek bir durumun olmadýðýný söyleyen Bekiroðlu, hektarlýk alanýn ihtiyacýný karþýlayan Týmarlý projemiz ile halkýmýzýn sulama ihtiyacý büyük oranda karþýlanacak, yöre halkýnýn sýkýntýsý büyük oranda ortadan kalkacak, yeni ekmek kapýlarý açýlacaktýr. Ayrýca sanayi sektöründe de geliþim saðlanarak bu sektörde de istihdamýn artýrýlmasýna yol açacaktýr. dedi. Yaban armutu yetiþtiriciliði artýrýlacak Köylerin sorunlarý hakkýnda istiþare ederek Bayat ýn kalkýnmasý için elinden geleni yapacaðýný ifade eden Bekiroðlu, Ýlçemizde yaban armutu yetiþtiriciliðinin artýrýlmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðý öngörülmüþtür. Çünkü bu meyvenin dünyanýn en zararlý ve çözümü zor olan kanseri önlediði bilinmektedir. Ayrýca ilçemizde üretimi saðlanan köknar yaðý hakkýnda da gerekli yatýrýmlarýn yapýlmasý hususunda yardýmcý olacaðýný belirtti. Köknar yaðý kozmetik sanayinin önemli bir ham maddesi olarak deðer kazanmaktadýr. Bu maddenin üretiminin artýrýlmasý ilçemizde ayrý bir gelir kaynaðý olacaktýr. Bu çalýþmalar ilçe halkýmýzýn yaþam kalitesini artýrmak için yapýlan çalýþmalardýr. diye konuþtu. Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü köylerde b.ilgilendirme yapýyor. Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü, biyokaçakçýlýkla mücadele amacýyla köylerde bilgilendirme toplantýlarý düzenledi. Biyokaçakçýlarýn son yýllarda köylülerin misafirperverliðini amaçlarý doðrultusunda kullanarak kaçakçýlýða alet etmeye baþladýklarýndan hareketle, merkez ilçelerde pilot köy olarak seçilen Konaklý, Mecitözü Figani, Osmancýk ilçesi Baþpýnar, Gecek, Güvercinlik ve Çampýnar, Ortaköy ilçesi Ýncesu, Sungurlu ilçesi Arifegazili ve Kemallý, Uðurludað ilçesi Yeniyapan köylerinde halkýn biyokaçakçýlýk konusunda bilinçlendirilmesi amacýyla toplantýlar yapýldý. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, doðadan biyolojik kaynaklarýn yetkili makamlarýn izni olmadan toplanmasý ve yurt dýþýna çýkartýlmasýnýn biyokaçakçýlýk veya biyokorsanlýk olarak adlandýrýldýðýný ifade ederek, "Biyolojik kaynaklar; yabani canlý bireyler, bunlarýn üreme materyalleri (yumru, tohum, yumurta vb.), yabani canlýlara ait çeþitli parçalardan (doku, kan, kürk, boynuz, týrnak, kýl, yaprak, dal, kök vb) oluþmaktadýr." dedi. Biyolojik kaynaklarýn saðlýk, kozmetik sektöründe, ekoturizm ve av turizminde ayrýca besin kaynaðý olarak kullanýldýðýný belirten Temel, biyokaçakçýlýða maruz kalabilecek canlý gruplarýnýn endemik ve/veya dar yayýlýþlý türler, kültür bitkilerinin yabani akrabalarý, çiftlik hayvanlarýnýn yabani akrabalarý ve yerel ýrklar ile týp ve eczacýlýkta kullanýlan türler olarak sayýlacaðýný söyledi. BÝYOKAÇAKÇILIÐA MARUZ ÝLLER ARA- SINDAYIZ Biyokaçakçýlýk vakalarýnýn özellikle Doðu Karadeniz, Güney Doðu ve Doðu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde yoðunlaþtýðýný kaydeden Temel, "Ýlimiz ise orman, su, step ve dað ekosistemlerini bünyesinde bulundurmasýndan dolayý biyokaçakçýlýða maruz kalacak iller arasýnda bulunmaktadýr. Özellikle turist olarak ülkemize gelen biyokaçakçýlar doða turlarýna katýlarak topladýklarý türleri Avrupa'da veya Amerika gibi diðer ülkelerde bu iþle ilgilenen, bu iþlere para verebilecek kiþilere ticaretini yapmaktadýrlar. Ülkemizde son 4 yýlda meydana gelen 52 biyokaçakçýlýk vakasýnda en çok kelebekler, böcek türleri, bitkiler, sürüngenler, kurbaðalar ve salyangozlar yurt dýþýna kaçýrýlmak istenmiþtir." ÝNSANI BÝLÝNÇLENDÝRMEK BÝYOKAÇAK- ÇILIKLA MÜCADELEDE EN ETKÝLÝ YOL Dünya üzerinde bulunan 37 flora bölgesinden 3'ünün, uluslararasý öneme sahip 500 adet sulak alandan 135'inin ve dünya üzerinde bulunan göçmen kuþ yollarýndan yine 3'ünün barýndýðý ülkemizin, zengin bir bitki ve hayvan çeþitliliðine dolayýsýyla biyolojik çeþitlilik kaynaklarýna sahip olduðunu vurgulayan Temel, "Her ne kadar kanun ve yönetmeliklerimiz var ise de sonuçta biyokaçakcýlýkla mücadele insanla olmaktadýr ve insanýmýzý bilinçlendirmek biyokaçakçýlýkla mücadelede en etkili yoldur." dedi. Biyokaçakçýlýkla mücadelede vatandaþlarýmýza düþen görevleri de sýralayan Temel, "Yerel halk ve doðaseverler bu tür þüpheli þahýslar gördüðünde bireysel olarak kesinlikle irtibata geçmemelidir. Þahýslarla konuþmak ve hareketlerinden rahatsýzlýðý dile getirmek, kaçakçýlarýn görevliler gelmeden kaçmasýna ve izini kaybettirmesine neden olmaktadýr. Kaçakçýlara ceza kesilebilmesi için delile ihtiyaç vardýr. Þahýslarýn suçu iþlerken fotoðraflanmasý ceza sürecini kolaylaþtýrmaktadýr. Bu nedenle mutlaka fotoðraflarýnýn çekilmesi gerekmektedir. Eðer araçlarý var ise plakasý alýnmalýdýr. Vakit kaybetmeden 156 Jandarma ihbar hattýný veya Þube Müdürlüðümüzü ( ) aramalarý gerekmektedir. Biyolojik çeþitliliðimizi korumak, gelecek nesillere ve doðaya karþý borcumuz olduðunu unutmamamýz gerekmektedir." diye konuþtu. Çin in yeni bahanesi IÞÝD Çin'in Doðu Türkistan'da yaptýðý insan haklarý ihlallerine meþruiyet kazandýrmayý hedeflediði belirtiliyor. Çin hükümeti, bazý Doðu Türkistanlýlarýn IÞÝD'e katýldýklarýný ve sonradan Doðu Türkistan'a geri döndüklerini ve burada saldýrý planladýklarýný iddia etti. Ýddia, Çin'de iktidarý elinde bulunduran Çin Komünist Partisi'nin Doðu Türkistan temsilcisi Zhang Chunxian tarafýndan dile getirildi. Chunxian açýklamasýnda, "IÞÝD uluslararasý etkiye sahip olan bir örgüt, Doðu Türkistan da bundan etkilendi. Elde ettiðimiz bilgilere bu gruba katýlan bazýlarý Doðu Türkistan'a döndü ve saldýrý hazýrlýðý içerisindeler" ifadelerini kullandý. Çin þimdiye kadar Doðu Türkistan'da uyguladýðý baský ve þiddeti gerekçelendirmek için benzer suçlamalarda bulunuyordu. Bu suçlamalarýn baþýnda, Doðu Türkistan'daki halkýn yabancý silahlý gruplarla iþbirliði içerisinde olduðu ve ayrýlýk talebinde olduðu iddialarý geliyordu. Ancak Çin yönetimi þimdiye kadar bu iddialarýyla ilgili baðýmsýz araþtýrmalarýn yapýlmasýna izin vermemiþ ve ortaya iddialarýný destekleyici deliller de koyamamýþtý. Çin'in bu adýmýyla birlikte dünyada IÞÝD'e karþý oluþan algýyý da kullanarak, Doðu Türkistan'daki baskýcý uygulamalarýný aðýrlaþtýrarak devam ettirme niyetinde olduðu ifade ediliyor. Çin yönetimi Doðu Türkistanlý Müslümanlarýn ibadet özgürlüðü dahil birçok hakkýný kýsýtlýyor. Çin'in keyfi tutuklamalarla birçok Uygur Türküne iþkence yaptýðý, ve birçoðunu da idam ettiði bildiriliyor. Kaynak : incanews.com Çin'in Doðu Türkistan'da yaptýðý ihlaller artýyor. Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde kutlama yapýldý. Bilge Kaðan da 94. yýl kutlamasý Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýlý ve milli þair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 79. yýldönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Kütüphanecilik ve Kültür Edebiyat Kulübü Danýþman Öðretmeni Celil Cengiz tarafýndan düzenlenen program okul konferans salonunda gerçekleþtirildi. Okul yöneticileri, öðretmen ve öðrencilerin katýldýðý program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. 11/A Gazetecilik Alaný öðrencisi Gökhan Aydýn'ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan, 9/A sýnýfý öðrencileri Ýrem Büðrüoðlu ve Yaðmur Çetintaþ tarafýndan Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeleye katkýlarýný anlatan bir sunum yapýldý. Programda daha sonra 11/B Halkla iliþkiler Alaný öðrencisi Serdak Ek ile 10/E Muhasebe Alaný öðrencisi Burcu Aktaþ Mehmet Akif'ten seçme þiirler okudular. Program Mehmet Akif Ersoy'u hayatýný anlatan video sunumuyla sona erdi. Baþarýlý öðrencilere ödül Programýn ardýndan "Mehmet Akif Ersoy" konulu bilgi yarýþmasýnda birinci olan 11/C sýnýfý öðrencilerine Okul Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Hançer tarafýndan ödülleri verildi. Yarýþmaya katýlan tüm 11. Sýnýf öðrencileri de katýlým belgesi aldýlar. Ayrýca yine okulda düzenlenen Zeka Oyunlarýnda birinci olan 11/A Gazetecilik Alaný öðrencisi Salih Can Çakýr'a Müdür Yardýmcýsý Mahmut Çelik tarafýndan hediyesi verildi. Mahmut Çelik zeka oyunlarýnýn her ay devam edeceðini de hatýrlattý. Atatürk Anadolu da 12 Mart programý Çorum Atatürk Anadolu Lisesi, Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 94. yýldönümü nedeniyle bir program düzenledi. Edebiyat öðretmeni Aytekin Kýrdýoðlu tarafýndan sunulan programý çok sayýda öðrenci izledi. Baðýmsýzlýk mücadelesinde emeði geçmiþ Türk büyüklerinin manevi huzurunda bir dakikalýk saygý duruþu ve ardýndan Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan program, sinevizyon gösterileriyle devam etti. Program, devlet tiyatrosu sanatçýlarýnýn baþtan sona okuduðu þiirle sona erdi. Temizlik ve hijyen eðitimi Program okul konferans salonunda gerçekleþtirildi. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi nde etkinlik düzenlendi. Program, devlet tiyatrosu sanatçýlarýnýn baþtan sona okuduðu þiirle sona erdi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencilerine temizlik ve hijyen konusunda seminer verildi öðretim yýlý Deðerler Eðitimi Projesi kapsamýnda okul öðrencilerine insani ve dini deðerlerden olan temizlik konusunda bilinçlenmeleri amacýyla seminer çalýþmasý yapýldý. Konu ile ilgili Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðünce hazýrlanan seminerin sunumunu Sacide Uður Çiçek ve Canan Erverdi gerçekleþtirdi. Gençlere saðlýklý ve medeni bir hayat için dini sorumluluklarýmýzdan ve deðerlerimizden olan temizlik konusunda gerekli kazanýmlarýn yapýlmasý için çalýþmalarýn yapýlmasýnýn önemli olduðu anlatýlarak, kiþisel bakým ve genel hijyen konusunda neler yapýlmasý gerektiði vurgulandý. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencilerine temizlik ve hijyen konusunda seminer verildi.

9 Ceyhan Dölcü Ýlçe Baþkaný oldu Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmancýk Ýlçe Baþkaný olan Ceyhan Dölcü ilçe yönetimini oluþturdu. Yapýlan açýklamaya göre, BBP Osmancýk Ýlçe Kongresi 6 Mart Cuma günü yapýldý. BBP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Dögel in de bulunduðu kongrede Osman Tavlý, Yusuf Yýldýz, Halit Topþahin, Namýk Þengül, Elvan Kaplan'dan oluþan divanýn oluþturulmasýnýn ardýndan gerçekleþtirilen baþkanlýk seçiminde Ceyhan Dölcü partinin Ýlçe Baþkaný oldu. Ceyhun Döl- cü nün baþkan olduðu seçimde yönetim kurulu üyeliklerine ise Ramazan Ýnal, Ýbrahim Çolak, Yavuz Selim Kunuz, Mustafa Çölgeçen, Tufan Þekerci seçildi. Ayrýca Büyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Mustafa Destici ve Ýl Baþkaný Erdal Özkan gönderdikleri bir telgrafla seçimin Osmancýk ilçesine hayýrlý olmasýný diledi. Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen Ceyhan Dölcü ve yönetimi, Cuma namazý sonrasý ilçede bulunan esnaflarý ziyaret etti. 180 ünite kan baðýþý Osmancýk'ta yýlýn ilk kan baðýþý kampanyasý yapýldý. Kampanya 4-5 Mart tarihleri arasýnda Çorum Kan Merkezi ve Osmancýk Kýzýlay Þubesi tarafýndan gerçekleþtirildi. Çorum Kan Merkezi ve Osmancýk Kýzýlay Þubesi tarafýndan Osmancýk Akbank karþýsýnda kurulan kan toplama aracý ile iki gün de 180 ünite kan toplandý. Kan baðýþýnda % 100 artýþ Türk Kýzýlayý Osmancýk Þube Baþkaný Erdal Karataþ, 2014 yýlýnda Çorum'un diðer ilçeleri arasýnda en fazla kan baðýþý toplanan ilçenin Osmancýk olduðunu söyledi. Karataþ 4-5 Mart tarihleri arasýnda mine dikkat çeken Karataþ, kurtulacak bir hayatýn baðýþlanan kanlarla baðlý olduðunu, kampanyaya destek veren Osmancýk halkýna, Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna ve Ýlçe Emniyet Müdürlü- Osmancýk'ta yýlýn ilk kan baðýþý kampanyasý yapýldý. ðüne personeline teþekkür etti. Karataþ ayrýca Kýzýlay Derneði Osmancýk Þube olarak yaptýklarý faaliyetler hakkýnda da bilgi vererek, 26 Mayýs 2014 tarihinde ilçemizde yapýlan kan baðýþý kampanyasýnda 180 ünite kan toplandýðýný belirterek baðýþçýlara teþekkür etti. Yýllara göre yapýlan kan baðýþý sayýlarý hakkýnda da bilgi veren Karataþ, Osmancýk'ta 2013 yýlýnda 529 ünite kan baðýþý yapýlýrken, 2014 yýlý içerisinde ünite kan baðýþý yapýlarak % 100 artýþ saðlanmýþtýr yýlýnda Çorum'un ilçeleri arasýnda Osmancýk en fazla kan baðýþý toplanan ilçe oldu. Çünkü Osmancýk halký kanýn acil deðil sürekli ihtiyaç olduðunun bilincinde. Bu ilgideki en önemli faktör, Osmancýk halkýnýn bize duyduðu güvendir." dedi Kan baðýþýnýn öne- yaþanan sel felaketi dolaysýyla selden zarar gören 5 aileye maddi ve ayni yardým yapýldý. Ýhtiyaç sahiplerine de 336 adet kuþbaþý ve kýyma daðýtýmý yapýldý. dedi. Osmancýklý öðrenciler yaz kampýna girecek Türk Kýzýlay Derneði Osmancýk Þubesi tatil yapma imkaný bulamayan ortaokul ve lise düzeyince 16 öðrenciyi yaz kampýna götürecek. Yaz kampýna katýlmak isteyen öðrenciler 30 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar derneðin Osmancýk'taki þubesine baþvuracak. Türk Kýzýlay Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Erdal Karataþ, konuyla ilgili açýklamasýnda, 2015 yýlý Haziran-Eylül dönemlerinde tatil yapma imkaný olamayan 16 öðrenciyi yaz kampýna götüreceklerini belirtti. Karataþ Türk Kýzýlay Derneði tarafýndan her yýl düzenlenen ve ücretsiz olan yaz kampýnda öðrencilerin 10 gün boyunca hem tatil yapýp hem de eðlenme fýrsatý bulabileceklerini belirtti. Ortaokul ve lise düzeyinde öðrencilerin katýlabileceði yaz kampýna baþvurularýn baþladýðýný belirten Karataþ, Türk Kýzýlay Derneði Osmancýk Þubesi olarak tatil yapma imkaný olmayan ortaokul ve lise düzeyindeki 16 öðrencimizi 2015 yýlý yaz ayýnda Haziran-Eylül dönemlerinde 10'a günlük tatile göndereceðiz. Kampa katýlmak isteyen öðrencilerimiz 30 Mart 2015 tarihine kadar þubemize baþvurabilir. Yaz kampý süresince tüm giderler genel merkezimizce karþýlanacaktýr. Ayrýca gidiþ ve dönüþ giderlerini de Osmancýk Þubesi olarak karþýlayacaðýz." dedi. Karataþ yaz kampýnýn 19 Mayýs-Samsun, Çamkoru-Ankara, Heybeliada-Ýstanbul bölgelerinden birinde olacaðýný belirterek, Türk Kýzýlay Derneði ülkemiz ve Osmancýk gençlerini kamplarýnda misafir ederek onlarýn geliþimine katký saðlayacak eðlence, spor, eðitim ve tatillerini güzel geçirebilecekleri faaliyetleri ile gençlerimiz kucaklamaya devam edecek." dedi. Baþkan Ünlü çalýþmalarý inceledi Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, park çalýþmalarýný inceledi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmancýk Ýlçe Baþkaný olan Ceyhan Dölcü ilçe yönetimini oluþturdu. Erdal Karataþ Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Yatukçu Mahallesi Ceyhan Demir Caddesinde yapýmý devam eden Atýf Hoca Parký çalýþmalarýný yerinde inceledi. Bayat Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan'ýn da yer aldýðý Ýnceleme gezisine AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan da katýldý. incelemelerde Baþkan Ünlü, plan üzerinde parkýn yapým aþamasýný detaylý bir þekilde inceleyerek, çalýþmalarýn hangi aþamada olduðuna dair bilgi aldý. Projelerimiz insan odaklý Bayat Belediyesi olarak yapýlan tüm çalýþmalarýn insan odaklý olduðunu ve Bayatlýlar için yapýldýðýný vurgulayan Baþkan Ünlü, Her mahallemizde park, oyun alanlarý yapma hedefimizi sürdürüyoruz. Çocuklar için oyun alaný, büyükler için dinlenme alaný, gençler için spor sahalarý yaptýk, yapmaya devam edeceðiz. Bayat Belediyesi olarak projelerimiz insana yönelik ve insan odaklýdýr. dedi. Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen kadýn konulu etkinliklerde Yenimahalleli kadýnlarla biraraya geldi. Yaþar, ilk olarak Hünkar Hacý Bektaþ Veli Vakfý tarafýndan Serçeþme Cemevi nde düzenlenen Alevilik ve Kadýn konulu panele katýldý. Üç Nefes adlý grubun seslendirdiði ezgilerle baþlayan panelde Kelime Ata, Gül Erdost, Dr. Nimet Okan ve Suna Sezer Alevilik ve Kadýn konusunda bir sunum yaptý. Önce kadýnlarýn kendi haklarýna sahip çýkmasý gerektiðini vurgulayan Baþkan Yaþar, 1923 te Mustafa Kemal Atatürk ün kadýnlarýmýza verdiði haklardan geri dönüþ yok. Yenimahalle Belediyesi nde müdürlerimizin CUMARTESÝ 14 MART Ýþletme Þefleri ve Orman Muhafaza Memurlarýna hizmet içi eðitim verildi. Ormancýlara hizmet içi eðitim Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü nde Ýþletme Þefleri ve Orman Muhafaza Memurlarýna yönelik hizmet içi eðitim semineri düzenlendi. Seminere, Çorum Cumhuriyet Savcýsý Osman Göl, Orman Zararlýlarý Þube Müdürü Sefer Cengiz, Çorum Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam, Ýþletme Müdür Yardýmcýsý, Gümüþhacýköy Orman Ýþletme Þefi Turgay Deligöz, Orman Ýþletme Þefleri, Ýþletme Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurlarý katýldý. Eðitim seminerinde Çorum Cumhuriyet Savcýsý Osman Göl tarafýndan 6831 sayýlý Orman Kanunu uygulamalarý kapsamýnda ormana karþý iþlenen suçlar, temel ceza yasalarý ve suç tutanaklarý tanzim edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, Ýþletme Müdürlüðü Avukatlarýmýz Begüm Varoðlu Yazýcý tarafýndan suç tutanaklarýnýn mahkemeye sunulmasý aþamasýndaki izlenecek yol ve iþlemler, 293 sayýlý teblið esaslarý ele alýndý Orman Ýþletme Þefi Turgay Deligöz tarafýndan ise yapýlan iþ ve eylemde motivasyon, iþyerinde genel davranýþ kurallarý ve zamanýn planlý kullanýlmasý konularý anlatýldý. Eðitimciler tarafýndan uygulamada karþýlaþýlan problemlerin soru ve cevap þeklinde anlatýlarak çözümlendiði hizmet içi eðitim semineri katýlýmcýlar tarafýndan da memnuniyetle karþýlandý. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangýn tatbikatý düzenlendi. Buharaevler MTAL de yangýn tatbikatý Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangýn ikaz ve alarm tatbikatý yapýldý. Tatbikat dahili alarm sisteminin devreye girmesi ile birlikte öðrencilerin okul binasýný boþaltýp okul bahçesinde toplanmasý ile baþladý. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, senaryo gereði Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü personeli ekipmanlarýyla birlikte üçüncü katta mahsur kalan okul personelini kat penceresinden kurtarýldý. Tatbikat sonrasý yangýn söndürme tüplerinin kullanýmý ile ilgili bilgi verildi. Son olarak okul anasýnýfý öðrencilerine itfaiye araçlarý tanýtýldý ve itfaiye merdiveni kullandýrýldý. Okul Müdürü Sabriye Esen, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerine ve tüm çalýþanlara teþekkür etti. Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu nnu etkinliðine katýldý. Baþkan ÇDF nin etkinliðine katýldý yüzde 50 si, çalýþan personellerimizin yüzde 35 i kadýn. Eðer Yenimahalle de bir baþarý varsa onun altýnda kadýn eli var, Türkiye de bir baþarý varsa onun da altýnda kadýn eli var diye konuþtu. Baþkan Yaþar, panelin ardýndan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Kadýn Konseyi tarafýndan Nazým Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde kadýnlarla bir araya geldi. Þarkýlarýn hep bir aðýzdan söylendiði, halaylarýn çekildiði etkinliðe Yaþar ýn yaný sýra CHPAnkara Milletvekili Aylin Nazlýaka, CHP Yenimahalle Ýlçe Baþkaný Ahmet Meþe, Yenimahalle Belediyesi Baþkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve Yenimahalleli kadýnlar katýldý.(ýha)

10 10 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Týp Bayramý nda ortak mesaj: Saðlýkta þiddete hayýr! RECEP MEBET Týp Bayramý nedeniyle Vali Ahmet Kara ya çiçek takdim edildi. Kara, saðlýk hizmetlerinin bireysel ve toplumsal açýdan büyük önem taþýdýðýný vurgu- Saðlýk kurumlarýnýn yöneticileri Týp Bayramý nedeniyle Vali Kara yý ziyaret etti. Çorum daki saðlýk kurumlarýnýn yöneticileri Týp Bayramý nedeniyle dün Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarete Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Özlem Terzi ve beraberindeki heyet katýldý. 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle organize edilen kutlama etkinliklerinden bahseden Dr. Ýsmail Yücel, Düzenlediðimiz programlarla saðlýkta þiddete hayýr diyoruz dedi. Konuyla ilgili hazýrlýklarý yapýlan yasal düzenlemeleri memnuniyetle karþýladýklarýný belirten Yücel, saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn kanunlar çerçevesinde hak ettiði cezayý almasý gerektiðini söyledi. Saðlýk hizmetlerinin bireysel ve toplumsal açýdan büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Vali Ahmet Kara ise Osmancýk ta bir hekime yönelik þiddet giriþimini kýnayarak konuyla ilgili olarak ilçe kaymakamýna gerekli talimatý verdiðini açýkladý. Doktorlar ve saðlýk çalýþanlarýný hedef alan fiziki saldýrýlarýn önüne geçilmeli diyen Ahmet Kara, insan saðlýðý için çalýþan görevlilere her türlü güvencenin saðlanmasý gerektiðine iþaret etti. Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun saðlýk çalýþanlarýna yönelik müjdesini de hatýrlatan Kara, Her Týp Bayramý nda saðlýk çalýþanlarýna olumlu bir haber verilsin temennisini paylaþtý. Zor koþullar altýnda görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn mutlu ve huzurlu olmasý gerektiðini dile getiren Kara, Fedakarca görev yapan tüm saðlýk personelinin Týp Bayramý ný tebrik ediyorum diye konuþtu. Cuma namazýnda kalbine yenildi 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtý nda tören düzenlendi. Týp Bayramý nda Ata ya saygý RECEP MEBET Týp Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtý nda tören düzenlendi. Soðuk ve yaðýþlý havaya raðmen düzenlenen törene Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Özlem Terzi, bazý saðlýk yöneticileri, hekimler ve saðlýk çalýþanlarý katýldý. Anýt a çelenk sunulmasýyla baþlayan törende saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Günün anlam ve önemi hakkýnda bir konuþma yapan Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Saðlýklý bir dünyada yaþamak, ulaþýlabilir ve kaliteli bir saðlýk hizmeti almak tüm insanlýðýn özlemi dedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn hizmet anlayýþýndan da bahseden Dr. Ýsmail Yücel, Ýnsaný yaþatmayý ve acýsýný azaltmayý, insanlýða daha nitelikli bir yaþam sunmayý amaç edinen bu kutsal, saygýn ve onurlu mesleði yerine getiren hekimlerimizin ve tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý ný kutluyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum diye konuþtu. Atatürk ün Beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözünü de hatýrlatan Yücel, konuþmasýnýn ardýndan beraberindeki saðlýk yöneticileriyle törene katýlanlara karanfil daðýttý. Tören programý, Týp Bayramý anýsýna Atatürk Atatürk Anýtý na çelenk sunuldu. Anýtý nda hatýra fotoðrafý çektirilmesiyle sona erdi. Soðuk ve yaðýþlý havada düzenlenen törende Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel konuþmasýný þemsiye altýnda yaptý Kaza kurbaný 5 genç için mevlid Sungurlu Belediyesi tarafýndan 7 Mart tarihinde trafik kazasýnda hayatýný kaybeden 5 genç için Ulu Cami'de Cuma namazý öncesi Mevlid-i Þerif okutuldu. Cuma namazý sonrasý ise Atatürk Meydanýnda 3 bin kiþiye yemek verildi. Düzenlenen törene Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Emniyet Müdürü Adem Kaynak, baþkan yardýmcýlarý, daire amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Sungurlu Belediye Baþ- kaný Abdulkadir Þahiner, Geçtiðimiz hafta Ankara karayolu Baktat Tesisleri önünde, seyir halinde iken lastiði patlayan otomobil önce karþý yönden gelen kamyona ardýndan da Týr'a çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 5 kardeþimiz hayatýný kaybetti. Bu kaza haberi beni olduðu kadar tüm Sungurlulularý derinden üzmüþtür. Talihsiz kazada yaþamlarýný yitiren 5 tane gencimize Allah tan rahmet dilerken, baþta ailelerine, yakýnlarýna tekrar baþsaðlýðý diliyorum dedi. Mevlid yemeði ikram edildi. Ahmet Demirbaþ hayatýný kaybetti RECEP MEBET Emekli sanayi esnafý Ahmet Demirbaþ (66) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Cuma namazý için Beytepe Camii ne giden Ahmet Demirbaþ, namaz sýrasýnda aniden fenalaþtý. Kalp krizi geçirdiði anlaþýlan Demirbaþ, yapýlan týbbi müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Çorum 75. Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Davut Demirbaþ ile Sina Bilgisayar sahibi Mustafa Demirbaþ ýn babasý, Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý Murat Küçükahýskalý nýn kayýnpederi Ahmet Demirbaþ ýn vefatý ailesi ve sevenlerini hüzne boðdu. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Ahmet Demirbaþ a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Faruk Küçükefe vefat etti RECEP MEBET Efe Sebat Tarým Makinalarý nýn kurucusu sanayici-iþadamý Faruk Küçükefe (83) hayatýný kaybetti. Bahriye Küçükefe nin eþi, Ýbrahim ve Ýsmail Küçükefe nin babasý, Yusuf Tay ve Mustafa Taþkýn ýn kayýnpederi Faruk Küçükefe geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Faruk Küçükefe ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Trafik kazasýnda hayatýný kaybeden 5 genç için Sungurlu Belediyesi nce Mevlid-i Þerif okutuldu.

11 CUMARTESÝ 14 MART Sultan Sofrasý dualarla açýldý RECEP MEBET Sultan Sofrasý, yapýlan dualarla hizmete açýldý. Közde döner Çorum da Faruk Turan ve kardeþlerinin sahibi olduðu Sultan Sofrasý hizmete girdi. Açýlýþa katýlan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Sultan Sofrasý, Ýnönü Caddesi Halkbankasý altý numara 36 da hizmette. Faruk Turan ve kardeþlerinin sahibi olduðu Sultan Sofrasý Restoran dün dualarla hizmete açýldý. Ýnönü Caddesi Halkbankasý Çorum Þubesi altý numara 36 da gerçekleþen açýlýþa Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Çorum Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ulucamii Müezzini Turan Yalçýn ýn Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan duayý Belediye Eski Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý yaptý. Turanlar Lokantasý kuruluþu olan Sultan Sofrasý nýn açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti. KÖZDE YAPRAK DÖNER ÇORUM DA Açýlýþ sonrasý açýklamalarda bulunan Faruk Turan, Çorum da bir ilke imza atarak odun ateþinde yaprak döner lezzetini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi. Sektörde 25 yýlý aþan tecrübe ile damak zevkine önem verenlerin deðiþmez adresi olduklarýný anlatan Turan, hizmet yelpazelerine yeni bir halka eklemenin mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti. 2 katlý yeni restoranlarýnýn 70 kiþi kapasitesiyle düðün, mevlit ve toplantý yemeklerine de evsahipliði yapmaya hazýr olduðunu belirten Turan, Zengin menümüzde çorba çeþitlerinin yaný sýra et ve sebze yemekleri de yer alýyor dedi. Turan, Odun ateþinde piþen eþsiz dönerimiz ve diðer yemek çeþitlerimizin tadýna varmak isteyen herkesi Sultan Sofrasý na bekliyoruz diye konuþtu. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Bilim ve Teknoloji Haftasý kutlandý Bilim ve Teknoloji Haftasý nedeniyle Çorum da bir dizi etkinlik düzenlendi. RECEP MEBET Bilim ve Teknoloji Haftasý nedeniyle Çorum da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü tarafýndan organize edilen program dahilinde 19 Mayýs Ýlkokulu ve Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu ile Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde kutlama etkinliði tertip edildi. Bilim Söyleþileri adlý etkinliklere Hitit Üniversitesi nden Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan ve Yrd. Doç. Dr. Öncü Akyýldýz, TÜBÝTAK Bilim ve Teknik Dergisi Yazarý Özlem Ýkinci konuþmacý olarak katýldý. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Þube Müdürü Süleyman Alýç, Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ýbrahim Ayaz, Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan Demir ve 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli ve bazý öðretmenlerin de katýldýðý programlara öðrenciler büyük ilgi gösterdi Mart tarihleri arasýnda kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftasý hakkýnda açýklama yapan Murat Ocak, insan hayatýnda bilim ve teknolojinin büyük önem taþýdýðýný söyledi. Hayal ile baþlayan bilimsel keþif ve teknolojik icatlarýn insan hayatýnda büyük kolaylýklar saðladýðýna iþaret eden Ocak, her biri birer bilim insaný adayý olan yeni nesillerden ümitli olduklarýný kaydetti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ocak, öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada þu ifadelere yer verdi: Bilim ve teknolojinin birbirine baðlýdýr. Geçmiþte bilim ve bilimsel çalýþmalarla teknoloji seviyesi yükseldi. Bugün ise bilim teknolojiden is- Bilim Söyleþileri ne öðrenciler büyük ilgi gösterdi. tifade ederek yoluna hýzla devam ediyor. Teknolojiden muhakkak faydalanýlmasý gerekiyor ama onu sadece oyun yada sosyal medyada gezinmek için deðil yaptýðýmýz çalýþmalara kalite ve nitelik kazandýrma amacýyla kullanmalýyýz. Bilim Söyleþileri yle bilim ve teknolojiye dikkat çekmek ve farkýndalýk oluþturmak istiyoruz. Birileri teknolojiyi üretirken bizler sadece kullanan olmamalý, üreten olmalýyýz. Mesleki eðitim bilimsel ve teknolojik çalýþmalarda görsellik ve el becerisi açýsýndan avantajlý bir konuma sahip. Öðrencilerimiz düþüncelerini, fikirlerini muhakkak kâðýda dökmeli. Önce kaðýt üzerinde gerekli kurgulamayý yaptýktan sonra ürüne dönüþtürmek daha kolay. Ülkemizin 2023 vizyonunda bugünün çocuk ve gençlerine gelecekte çok þey düþüyor. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde bölgemizde, Avrasya da lider ülke olabilmek için öðretmenlerini can kulaðýyla dinleyen, uygulamalý dersleri kaçýrmayan, soru soran, sorgulayan, kurgulayan ve ayný zamanda yapan, terbiyeli, ahlaklý güzel gençlere ihtiyacýmýz var. Etkinliklerde söz alan diðer konuþmacýlar ise yenilenebilir enerji kaynaklarý baþta olmak üzere pek çok konuda ilgi çekici bilgiler vererek öðrencilerin sorularýný cevapladýlar. Düzenlenen etkinliklere katýlan öðrencilere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü nce TÜBÝTAK tarafýndan hazýrlanan Bilim ve Teknik, Meraklý Minik ile Bilim Çocuk dergileri hediye edildi. Bilim ve Teknoloji Haftasý kapsamýnda Çorum daki diðer ilk ve orta dereceli okullara da TÜBÝTAK dergilerinden daðýtýldýðý bildirildi. Etkinliklere akademisyen ve yazarlar konuþmacý olarak katýldý. Ak Ocaklar dan Osmanlýca kursu RECEP MEBET Turanlar Lokantasý kuruluþu olan Sultan Sofrasý, 2 katlý binasýnda 70 kiþi kapasiteye sahip. Ak Ocaklar Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Osmanlýca Kursu için kayýtlar baþladý. Konuyla ilgili açýklama yapan Ak Ocaklar Þube Baþkaný Oðuzhan Þengül, çarþamba ve perþembe günleri düzenlenecek kursun bayanlar için saat 18.00, baylar içinse saat da gerçekleþeceðini duyurdu. Ücretsiz olarak düzenlenecek kursa katýlanlara Milli Eðitim Bakanlýðý ndan onaylý sertifika verileceðini belirten Oðuzhan Þengül, detaylý bilginin Osmancýk Caddesi nde faaliyet gösteren Ak Ocaklar Çorum Þubesi nden edinilebileceðini sözlerine ekledi.

12 12 CUMARTESÝ 14 MART 2015 'Nöbet eylemine engel olmayýn MUSTAFA BURAK TAHÝR Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde görev yapan eðitim yöneticileri ve öðretmenlere verilen nöbet görevinin fazla mesai kapsamýnda deðerlendirilmediðini, nöbetlerde uyulmasý gereken esaslar fiilen okul idarecilerinin inisiyatifine býrakýlarak öðretmenlerin sürekli maðdur edildiðini hatýrlattý. Öztürk, nöbet eylemine katýlan eðitimcilere baský yapýldýðýný iddia ederek, þöyle dedi: "Nöbet görevi nedeniyle eðitim emekçileri ciddi sorunlarla karþý karþýya býrakýlsa da söz konusu görevin eðitim-öðretimin bir parçasý olmasý ve öðretmenler tarafýndan yerine getirilmesi oldukça önemlidir ve nöbet görevi öðretmenliðin somut bir parçasýdýr. Okullarda öðretmenlerin, öðrencisini sadece ders sürecinde deðil, okulda geçirdiði süre zarfýnda ruhsal ve bedensel olarak izleyebilmesi, öðrencinin ayrýmcý, þiddet içeren, ötekileþtirici, baskýcý kimi davranýþlarýna karþý yol Dinçer Solmaz Ortaköy de CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Solmaz, önceki gün Ortaköy'e çeþitli ziyaretlerde bulunarak, 29 Mart'ta yapýlacak olan önseçim için destek istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim vaatlerini yurttaþlarla paylaþan Solmaz, vatandaþlarla tek tek görüþerek dilek ve temennilerini aldý. Solmaz, kahvehanelerde ise vatandaþlarla sohbet etti. CHP iktidarýnda ekonominin temel dayanaðýnýn üretim olacaðýný, çalýþan ve üreten kesimin alýn terinin karþýlýðýný fazlasýyla alacaðýný belirten Solmaz, 7 Haziran'dan sonra ise daha fazla üreten, refahý halkýna yayan, daha güçlü bir Türkiye kurulacaðýný söyledi. Solmaz, "CHP iktidarýnda günü kurtarmak adýna ekonomimizin kýrýlganlaþtýrýlmasý ve halkýn yoksullaþtýrýlmasýna asla izin verilmeyecek. Üreticinin baþ tacý olduðu bir ekonomik düzen kurulacak, istihdam artýrýlacak. Ekonomi sýcak paraya deðil; çalýþana, üretene, alýn terine teslim edilecek" dedi. Ortaköy'e baðlý Aþdaðul Beldesi'ni de ziyaret eden Solmaz, Belediye Baþkaný Dursun Uzunca ile bir süre görüþtü. Ýlgü delegeden destek istedi gösterici olabilmesi önemlidir. Öðretmenlerin nöbet görevini mesleki sorumluluðunun bir parçasý olarak görmemesi durumunda okullarýn polis, "koruma memuru" ya da taþeronlaþtýrma politikalarý kapsamýnda taþeron iþçilere ya da güvenlik görevlilerine açýlmasý tehlikesi bulunmaktadýr. Ancak bütün bu gerçeklere karþýn özellikle belirtmek gerekir ki, mev- Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, höbet eylemine baský yapýldýðýný iddia etti. cut nöbet uygulamasý öðretmene ciddi sorumluluklar yüklerken, nöbet görevi karþýsýnda öðretmenin en temel haklarýný la ilgili sorunlarý çözecek bir adým atmamasý üzerine sendikamýz, 9 Þubat 2015 tarihinden itibaren tüm iþ yerlerinde Nöbet konusundaki taleplere yýllardýr duyarsýz kalan MEB`e taleplerimizi bir kez daha iletmek istiyoruz: yok saymaktadýr. Nöbet görevi, her ne kadar Milli Eðitim ile ilgili yasalarda tanýmlanmasa da çýkarýlan yönetmeliklere eklenen birer madde ile yönetici ve öðretmene çok fazla sorumluluk yüklenmektedir. Dolayýsýyla nöbetlerde nöbetlerin fazla me- sai olarak kabul edilmesi ve ücretlendirilmesi talebiyle "nöbet tutmama" eylemleri baþlatmýþtýr. Eðitim Sen'in eylem kararýnýn ardýndan daha önce nöbet konusuna duyarsýz kalan bakanlýk, nöbeti angarya Öncelikle nöbet uyulmasý gereken esaslar, öðretmenler kurulunda görüþülmekte; ancak fiilen okul yönetiminin inisiyatifine dev- olmaktan çýkarmayý redilmektedir. Öðretmenleri cezai ve disiplin iþlemleriyle karþý karþýya býrakabilen bir alanda, öðretmenlerin haklarýnýn ve sorumluluklarýnýn net olarak tanýmlanmamasý en baþta öðretmenler olmak üzere, tüm eðitim emekçilerini ciddi bir baský altýnda býrakmaktadýr. Eðitim Sen olarak 8 Aralýk 2014 tarihinde Milli Eðitim Bakanlýðý`na resmi bir yazý ileterek bu konulardaki görüþlerimizi ve taleplerimizi iletmemize raðmen, Bakanlýðýn konuy- Turgut Ýlgü Sungurlu'da çalýþmalarýný sürdürdü. CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, ön seçim çalýþmalarýný Sungurlu'da sürdürdü. Esnaftan destek isteyen Ýlgü, "Ýktidar ülkeyi yönetemiyor. Vatandaþýmýz yoksullukla mücadele ediyor. Ýktidar dýþ politikada facia durumda. Vatan topraðý terk edilmiþ ancak iktidar bunu destan olarak gösteriyor. Hava kuvvetlerinde eðitim verecek pilotumuz kalmadý. Vatan evlatlarý þehit oluyor. Halký kandýrýyorlar. Sungurlu'da devlet yatýrýmý yok, yerel yatýrýmcýlar bir þeyler yapmaya çalýþýyor. Sungurlu'da istihdamý arttýrmak için yatýrým yapmak þart. Ýktidar vatandaþýmýzýn yoksulluðundan besleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýna ihtiyaç var. Benim pusulada yerim altýncý sýrada. Sizlerden altý okun altýsýna destek istiyorum. dedi. Ýlgü, CHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. amaçlayan sendikal faaliyetlere katýlan eðitim emekçilerini yýldýrmak, korkutmak ve hukuksuz bir þekilde cezalandýrmak için harekete geçmiþtir. Sendikamýzýn aldýðý karar gereði nöbet eylemini engellemeye dönük bu tür yazýlar 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun "sendikal faaliyetlerin engellenmesini yasaklayan 118/2 maddesi uyarýnca suç niteliðinde bir kanunsuz emirdir. Bu nedenle Anayasa'nýn 137.maddesi uyarýnca bu emri veren de, emri uygulayan da ceza hukuku açýsýndan sorumludur ve cezalandýrýlmasý gerekir. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, Ortaköy ü ziyaret etti. hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandýrýlmasý ve uygulamadaki farklýlýklara son verilmesi gerekmektedir. Bu sayede öðretmenlerimiz her türden eðitim kademesinde sadece bir uygulamayý esas alarak nöbet hizmeti verecek ve yöneticilerin kiþisel inisiyatif kullanmalarýndan kaynaklý farklý uygulamalar sona erecektir. Nöbet görevleri en fazla haftada bir gün olmak üzere, Yönetmeliklere koþullarý belirlenmiþ bütün öðretmenlere eþit olarak daðýtýlmalýdýr. Öðretmenlerin nöbetçi olduklarý günlerde ders ve diðer görevleri azaltýlmalý, öðretmenin nöbeti sýrasýnda dinlenecek zaman ve mekân yaratýlmalýdýr. Ek ders ücretleri günün koþullarýna göre uyarlanmalý, her türlü ek ödeme temel ücrete yansýtýlmalýdýr. Turgut Ýlgü Sungurlu'da çalýþmalarýný sürdürdü. Diðer meslek gruplarýnda nöbet hizmeti "Fazla Mesai" olarak kabul görmekte ve bunun için ek bir ücret ödemesi yapýlmaktadýr. Öðretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir ek ücret ödemesinin yapýlmamasý Anayasa`nýn 10. maddesinde düzenlenen eþitlik ilkesine aykýrý olduðundan; nöbet hizmeti angarya olmaktan çýkarýlýp "fazla mesai" olarak kabul edilmeli ve 4 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Ayrýca ek ders ücretleri iki katýna çýkarýlmalýdýr. Taleplerimiz karþýlanmadýðý sürece nöbet görevi nedeniyle karþýlaþýlan sorunlara kalýcý çözüm üretilemeyecek ve yeni, daha yakýcý sorunlarla eðitim emekçileri karþý karþýya býrakýlacaktýr. Nitekim nöbet konusunda uzun süredir sessizliðini sürdüren bakanlýk, Eðitim Sen'in ülke çapýnda "nöbet tutmama" kararý almasýnýn ardýndan harekete geçmiþ, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, nöbet görevinin ücretlendirilmesi konusunda hazýrlýk yaptýklarýný açýklamýþtýr. Bakan Avcý'nýn açýklamalarýna raðmen Eðitim Sen üyelerine nöbet konusunda baský yapýlmasý kabul edilemez bir uygulamadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, iddia ettiði gibi eðitim-öðretimin gerçekten aksamamasýný istiyorsa, okullarda, iþyerlerinde Eðitim Sen üyeleri ile uðraþmayý býrakýp, yýllardýr çözüm bekleyen nöbet sorununa kalýcý çözüm üretmeli, taleplerimiz en kýsa sürede karþýlanmalýdýr." CHP Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, ilçe ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Örnek milletvekili olacaðým Atlas, Gazi ve Ýnönü yü gezdi CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, yoðun ilçe ziyaretlerinin ardýndan Gazi ve Ýnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek, 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim çalýþmalarýna devam etti. Atlas esnaf ziyaretlerinde CHP nin 7 Haziran genel seçimlerinde iktidara gelmesi için mücadele verdiklerini belirterek, "Uzun yýllara dayanan bir siyaset deneyimim var. Bizler CHP'nin Türkiye'nin uçuruma giden durumu karþýsýnda tek çare olduðunu düþünüyoruz. Buna inandýðýmýz için varýz. Türkiye'nin birleþtirici gücü gibi çok anlamlý bir sloganýmýz da var. Bütün güçlerin birleþtiði ve artýk iktidara yürüyen bir CHP'yi görmek istiyor halkýmýz. Bu nedenle demokratik bir yarýþla yani ön seçimle önümüzdeki dönemde Çorum'umuza milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bu yolda bütün CHP Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, ilçe ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde Osmancýk, Laçin ve Oðuzlar ilçelerini ziyaret ederek partililerle buluþan Topgül, Milletvekilliði olma yolunda þahsýma destek verilmesi halinde dönemimin sonunda CHP2 nci milletvekilini çýkarmasý için her türlü çabayý göstereceðim dedi. Yapýlan açýklamaya göre, CHP nin Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe nin de hazýr bulunduðu gezilerde ilk önce Laçin ilçesi ziyaret edildi. Burada Laçin Ýlçe Baþkaný Uður Türkmen ve partililerin büyük ilgisiyle karþýlanan Topgül, ilk hedefinin önceden CHP nin elinde olan þimdi ise farklý partilerde bulunan belediyeleri tekrar kazanmak olduðunu söyledi. CHP ye oy çýkmayan tüm köyleri ziyaret edeceðini ve buralarý tekrar CHP nin kalesi yapacaðýný kaydeden Topgül, Bunu baþarmamýzýn önünde hiçbir engel yok. Gidilmeyen yer senin deðildir. Biz her yere gideceðiz ve partimizi anlatacaðýz. Bu þekilde hem milletvekili sayýmýzý arttýracaðýz hem de belediye sayýmýzý arttýracaðýz þeklinde konuþtu. Laçin in ardýndan Osmancýk a geçen Topgül, burada da CHPÝlçe Baþkaný Sadýk Eker ve geçtiðimiz yýl yapýlan belediye seçimlerinde CHP den aday olan Alaattin Uður tarafýndan karþýlandý. Parti binasýnda yapýlan toplantýda milletvekili olmasý halinde gerçekleþtireceði çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Topgül, Çorum da örnek milletvekili olacaðým dedi. Yerel seçimlerde aldýðý oy ile CHP yi Osmancýk ta ikinci parti yapan Alaattin Uður ise Topgül e gönülden destek verdiklerini belirterek, Osmancýk ta her CHP linin Saim Topgül e mutlaka bir oy vermesi gerektiðini dile getirdi. Osmancýk ilçe merkezinde tüm parti üyelerini gezen Topgül, 29 Mart ta yapýlacak olan ön seçimde destek verilmesi halinde Çorum un sorunlarýnýn çözümü noktasýnda her türlü çabayý göstereceðini ifade etti. Oðuzlar ý da ziyaret eden Topgül, burada Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve CHP Ýlçe Örgütü mensuplarý ile bir araya geldi. Ziyarette yaptýðý konuþmada AKP hükümetinin tarýmda uyguladýðý yanlýþ politikalara dikkat çeken Topgül, 7 Haziran dan itibaren hem çiftçinin, hem iþçinin, hem emeklinin, hem de esnafýn yüzünün güleceðini dile getirdi. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, seçim ziyaretlerini sürdürdü. Devlet, internet eriþimine sahip olmayan yoksul ailelere kotalý ve ücretsiz internet eriþimi hizmeti sunulacak. Kalkýnma Bakanlýðý koordinasyonunda hazýrlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planý'na göre, internet eriþiminin yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik bir dizi çalýþma yapýlacak. Bu kapsamda, yoksul ailelere belirli kýsýtlarla internet eriþimi saðlanacak. Eriþim fiyatlarýnýn görece yüksekliði, farkýndalýk eksikliði ve benzeri nedenlerle internet eriþimine sahip olmayan yoksul aileler tespit edilecek. Eðitim gören çocuðun yer aldýðý aileler öncelikli olarak deðerlendirilecek. Bu ailelere, kamu kaynaklarý kullanýlarak belirli bir kotada internet eriþim hizmeti sunumu aday adayý arkadaþlarýma da baþarýlar diliyorum." diye konuþtu. Atlas, esnafýn tek tek ellini sýkýp, 'hayýrlý iþler ve bol kazançlar' temennisinde bulunurken, esnafýn sorunlarýný da dinledi. Ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajý veren CHP Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, "CHP olarak dün olduðu gibi bugün de mazlumun yanýnda ve haksýzlýklarýn karþýsýnda direnmeye devam edeceðiz genel seçimlerine kadar sevdamýzý daða taþa yazarak Çorum'da çalýnmadýk kapý, girilmedik ev, kahve, iþyeri býrakmayacaðýz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü'nün baðrýndan çýkmýþ yiðitleriz. Gücümüzü birbirimize baðlýlýðýmýz ve inancýmýzdan alýyoruz. Bu birlik ve beraberliðimizle CHP'yi iktidar, Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'nu da Baþbakan yapmaya talibiz." dedi.(haber Merkezi) Dar gelirli ailelere ücretsiz internet saðlanacak. DAR GELÝRLÝ ÝNTERNETE ERÝÞÝMDE ZORLANIYOR Türkiye Ýstatistik Kurumu Hanehalký Biliþim Teknolojileri Kullaným Araþtýrmasý sonuçlarýna göre, internet eriþimine sahip olmama nedenleri arasýnda internet baðlantý ücretinin yüksek olmasý yüzde 31,9 ile ikinci sýrada yer alýyor. Benzer araþtýrmalarda hanelerin ekonomik durumunun yetersizliðinin internete eriþimde önemli bir sýnýrlýlýk yarattýðý ortaya konuluyor. Türkiye de 2014 yýlý itibarýyla yaklaþýk 17 milyon hanenin yüzde 60,8 inde internet eriþimi bulunuyor.

13 CUMARTESÝ 14 MART :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 23 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:01 Mart 1431 Kasým: MART Allahým! Beni çok þükreden ve çok sabreden eyle! (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþbakan olmasý (2003) - Týp Bayramý - Selimiye Câmii'nin ibâdete açýlýþý (1575) - Rûmî Yýlbaþý (1430) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) NÖBETÇÝ ECZANELER ESER ECZANESÝ ESER HIÞIR (TEL: ) OSMANCIK CAD. NO : 44/C - ULU CAMÝ VE YAZI ÇARÞI ARASI KUBATLAR ECZANESÝ ÖZDEN ÖZKUBAT (TEL: ) BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI EÐÝTÝM ECZANESÝ YASEMÝN BOZDOÐAN (TEL: ) FATÝH CAD. 48/A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI METEOROLOJÝ CUMARTESÝ ÜNALDI ECZANESÝ GÖKHAN ÜNALDI (TEL: ) ULUKAVAK MH. BUHARA CD.NO:48/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI MÝLÖNÜ ECZANESÝ KEMAL UZUN (TEL: ) CENGÝZ TOPEL CAD.YÜZÜNCÜ YIL ÇARÞISI NO:20/J - ETÝ LÝSESÝ KARÞISI PAZAR MACÝTOÐLU ECZANESÝ ÝSMET AKAYDIN (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B - LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI VEFAT EDENLER 1-Ýbrahim ve Ýsmail KÜÇÜKEFE' nin babasý, Öðretmen Mustafa COÞKUN' un kayýnpederi, Efesebat Tarým Aletleri kurucusu; Faruk KÜÇÜKEFE. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim üyelerinden Doç. Dr. Meral Demiryürek'in hazýrlamýþ olduðu ve 2010 yýlýnda yayýnlanan (Larnaka Mektubu-Mütefekkir) baþlýklý kitap da 2015 baþlarýnda bana ulaþanlar arasýnda yer aldý. Kitap; Larnaka'da yayýnlanan Söz Gazetesi'nde Mütefekkir imzasýyla haftada bir yazýlar yazan Hamid Orundalý'nýn yýllarýndaki yazýlarýndan oluþuyor. Kitapta Hamid Orundalý'nýn söz konusu altý yýl içinde hep "Mütefekkir" imzasýyla yazdýðý 100 yazýya yer verilmiþ. Yazýlarýn konularý 1878 yýlýnda Osmanlý topraðý olmaktan ayrý kalan Kýbrýs adasýnýn, özellikle Larnaka kasabasýnýn Türk-Ýslam cemaatinin ekonomi, eðitim ve idari sorunlarýný dile getirirken, bir hafta içinde olup bitenlerden önemli olaylarýn kýsa özetlerini de veriyor. Bu durum Mütefekkir imzalý yazýlarý, makale özelliðinden daha çok Larnaka günlükleri haline getiriyor. Larnaka Mektuplarýnda her bir yazý; Ada Türklerinin Türklük bilinçlerini muhafaza ve birlik-beraberlikle Rum cemaat karþýsýnda asliyetlerini kaybetmeden yaþayabilmek çabalarýyla neler yapýlmasýný gösterdiði kadar, Anavatan Türkiye'yi ve Türkiye'de yaþanan yenilikleri aynen Kýbrýs'ta da takip etmenin gayretine yönelik haberleri de dile getiriyor. Kýbrýs'ta bulunan Türk vakýflarýnýn muhafazasý, Kýbrýs Türk gençlerinin mutlaka yüksek eðitim yapmalarý teþvik ve tavsiye edilirken gelecekte de güçlü bir þekilde Kýbrýs'ta Türk varlýðýnýn devamýnýn eðitimli Türk nüfusunun meydana getirilmesi lüzumuna dayandýðýna tekrar tekrar vurgu yapýlýyor. Ay-yýldýzlý Türk Bayraðýna her fýrsatta yer verilerek hürriyet ve vatan duygusu tazeleniyor. Ada'daki diðer unsurlarýn sýklýkla ortaya koyduklarý açýk -gizli Türk karþýtý eylemlerine karþý Türklerin de daha çok olgun etkinliklerle birlik ve beraberliðini göstermesine yol gösteriliyor. Türkler adýna yapýlan etkinlikler alkýþlanýrken bu etkinliklere emeði geçenlere teþekkürler ediliyor. Mektuplarda anlatýlan genel manzara içinde keskin çizgilerle görülen iki husus var. Bunlar da fakirlik ve eðitimsizlik. Türklerin üretebildiði patates ve buðday. Fabrikalarý yok, sanayileri yok. Ýþsizlik ve eðitimsizliðin getirdiði fakirlik sonucu Ada Türkleri aþ-ekmek için Türkiye'ye göç ediyor. Lozan Antlaþmasý sonrasý oluþan siyasi ortam içinde Ada'daki Türk nüfusun Türkiye'ye göçü ile bir zamanlar Larnaka'da Rumlardan daha çok olan Türklerin sayýsýnýn daha az sayýya azýnlýk haline düþüþünü durdurabilmek için çareler aranýyor. Yeni Yýlla Gelen Yeni Kitaplar 5 LARNAKA MEKTUBU- MÜTEFEKKÝR Doç. Dr. Meral Demiryürek Hayati Beyin hayat hikayesi 1 O bir Anadolu çocuðu. Çanakkale'nin Tefekkür ledir. bir köyünden. Babasý bir din görevlisi idi. Dünyamýz Bir yýlý geçmeden bir yere nakli mümkün deðildir. Yatýlý okuduðu için mecburi Yokluk ve imkansýzlýklarýn kol gezdiði yýllardýr. Yatýlý Ýmam Hatip Lisesinde okumaktadýr Hayati Bey. Hayat þartlarý zordur. görev yapmak mecburiyetindedir. Sonra kanuni bir çaresini bulur ve Hayati Bey istifa eder. Köyde medeni þartlar- Anneden, babadan ve kardeþlerinden ayrýdýr. dan uzak hayat böyle bir yola sevk etmiþtir O yaþlarda gurbet ve ayrýlýk çok acýdýr. onu. Tuvaletler dahi dýþarýda ve iptidaidir. Neyse okul biter mezun olur Hayati Bey. Bakanlýkta idareci olarak çalýþmaktadýr. Daha sonra Diyanet te kadro alýr ve tayini Mer- Raþit Yücel açýk araç vardýr. Haftada bir defa köyden ilçeye üstü sin Anamur da bir köye tayini yapýlmýþtýr. Daha sonra Hayati Bey Ýlahiyat Fakültesini kazanýr. Heyecan içinde Mersin e gider Hayati corumhakimiyet. net Bey. Köyün doðu þartlarýndan bir farký yoktur. Sukutu hayale uðrar Hayati Bey. Nurlar ile hayat hikayesi burada baþlar. Büyük bir idealin yolcusu olmuþtur. Okulda baþarýlý Müftülükten: ve mesleki hayatýna aþýktýr. Nurlar ise bu hayat yolunda bir rehber olmuþtur. Okulda bir çok dava arka- "Sen dua et, daha yolu bile olmayan bir çok köye düþmedin" derler. daþlarý vardýr. Adnan Gayberi den daha nicelerine. Neyse sýra köye gitmeye gelir, yol stablizedir. Takým elbisesi, üstü açýk araçta toz duman içinde kalýrmaktadýr. Okul hayatý, dershane hayatý beraber yaþan- Bir noktada Hayati Bey her iki eðitimi bir- Köye ulaþýrken bir kaç köyde duraklayýp nefes alýrlar, tozlarýný silkelerler. den almaktadýr. Ýmkanlar o yýllarda hayli kýttýr. Yemeklerini kendileri yapýyorlar, çamaþýrlarýný Nihayet köye ulaþýrlar. Yetmiþ hanelik bir köyde evler Karadeniz evleri gibi birbirinden uzaktýr. yine kendileri yýkýyordular. Okul yýllarý böylece tamamlanmýþtý. Ama Nur hizmetindeki talebelik hayatýn sonuna kadar devam edecekti. Öðretmenlik hayatý baþladý. Mukaddes dinimizi muhtaç gönüllere Cemaat ise vakit namazlarýnda tek tüktür. Daha on yedi yaþýndaki Hayati Bey büyük bir bunalým geçirir. Üniversite imtihan sonuçlarý gelir. Okul son sýnýf birincisi olmasýna raðmen týp ve eczacýlýk bölümlerini tutturamamýþtýr. Ankara'ya gider. Tayin için uðraþýr. Fakat nafi- ulaþtýrma zamanýdýr. Ýlahiyat kültürü ile Risale-i Nurlardaki engin iman hazinesi ile verimli bir eðitim hayatý devam etti yýllarca. (Sürecek) GÜNLÜK Abdulkadir OZULU 300 yýl hakim unsur olarak yaþayan Türklerin son elli yýl ( ) içinde azýnlýk-tabi cemaat ve Ýngiliz idaresi altýna düþmüþ olmasýnýn ruhlara verdiði buhranlar ve iç çekiþler satýr aralarýnda ifadesini buluyor. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk binasýnda dalgalanan Türk Bayraðý geçmiþ tarihin özlemleriyle seyredilerek gönüllere ferahlýk bulmaya çalýþýyor. Türklük kimliðini yitirmemek için olumsuz hadiseler karþýsýnda dik duruþlar sergileniyor ve Mektuplar içinde söz ve yazýyla bu dik duruþ sergileniyor. Larnaka mektuplarýný okurken geçmiþte yaptýðým Çorum Gazetesi çevirilerini hatýrladým. Söz konusu yýllar içinde Çorum ile Larnaka arasýnda pek çok benzerlikler gördüm. Yokluk, geri kalmýþlýk, eðitimsizlik. Gazeteler arasýnda ki dil benzerliði. Osmanlýca tamlamalar. Hitap ve nezaket cümlelerindeki benzerlikler 'lu yýllarýn gazeteleri günümüze, Türk sosyal hayatýnýn dününün belgeleri olarak taþýnabildiði ölçüde yakýn tarihimize ait bilgilerimiz de artýyor. Günümüzde Larnaka, Rum bölgesinde kalmýþtýr. Anavatandan ayrý kalmýþ insanlarýmýz ve tarih belgelerimizin geçmiþleri unutulmadýðý müddetçe gelecek için birlik ve kavuþmaya ümit ýþýklarý hep açýk kalacaktýr. Kýymetli Öðretim üyemiz Doç. Dr. Meral Demiryürek'e bana lütfettiði yeni eserlerinden dolayý teþekkür ederken Hitit Üniversitemizdeki uyumlu ve verimli çalýþmalarýndan dolayý da bir Çorumlu olarak þükranlarýmý sunuyorum. * (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 96, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 96,39 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Esnaf AK Parti nin gözdesi AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, Gazi Caddesi nde esnaf turu yaptý. Ölçer den ÝHA ya ziyaret Kulalý dan TSO ya ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Nurettin Kulalý nýn sivil toplum kuruluþlarýna ziyaretleri sürüyor. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ile birlikte seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret ederek Kulalý, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile görüþtü. Hýzlý tren projesinin takipçisi olacaðýný dile getiren Kulalý, Çorum sanayisinin markalaþmasý, dýþa açýlmasý ve ihracatýn artýrýlmasý için çaba göstereceðim. Enerji, özellikle de güneþ ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji konusunda yatýrým düþünen Çorumlu yatýrýmcý kardeþlerime teknik destek vermeye her zaman hazýr olduðumu belirtmek istiyorum. Çorum Hitit AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ahmet Ölçer, Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Çorum Bölge Müdürlüðü nü ziyaret etti. Ziyarette ÝHAÇorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli ile görüþen Ölçer, Çorum a hizmet için aday olduðunu belirterek, Ankara da Çorum un gür sesi olacaðýný belirtti. Ölçer, Ak Parti ile yeniden baþlayan yükselme çaðý yeni Türkiye sloganýyla bugün emin adýmlarla 2023 e doðru gittiðini ifade etti. Ölçer, AK Parti iktidarlarý döneminde Türkiye tarihiyle barýþmýþ, kendi özüne dönmüþtür. Bu Millet Öz deðerleriyle barýþtýkça her geçen gün daha büyük ufuklara doðru kanat çýrpmakta, sahip olduðu kudreti daha fazla hissetmektedir dedi. ÝHA Bölge Müdürü Bülent Özkaleli de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ölçer e seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha) Salih Osman Fýndýk çalýþýyor AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Salih Osman Fýndýk, seçim gezilerine devam ediyor. Fýndýk, esnafýn yaný sýra kurumlarý da ziyaret ediyor. Çalmadýk kapý býrakmadýklarýný belirten Salih Osman Fýndýk, Çorumlu esnaf kardeþlerimizin iþyerlerinde ziyaretine giderek hasbihal ediyoruz. Çorum insanýmýzýn derdini en iyi bilecek olan esnaflarýmýzý ziyaretlerimizde karþýlýklý fikir alýþ veriþlerimizle talep ve önerileri alýp not ediyoruz ve biz her zaman esnafýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. FINDIK'TAN 400 MÝLLETVEKÝLÝ VURGUSU Ziyaretlerinde çözüm süreci, yeni Anayasa ve baþkanlýk sistemine vurgu yaparak, partisinin 400 milletvekili çýkarabilmesi için vatandaþlardan destek istedi. Partisinin, þu ana kadar hiçbir iktidara benzemediðini anlatan Salih Osman Fýndýk, "Diðer iktidarlarýn korkudan elini taþýn altýna koymadýðý sorunlar için AK Parti bedenini taþýn altýna koydu. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu ve diðer büyüklerimiz gecelerini gündüzlerine kattý. Biz de onlarýn yolunda yürümek, onlarýn bize yansýttýðý ýþýkla, sorunlarý AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, esnaf ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor. Yapýlan açýklamaya göre, Gazi Caddesi esnafýný ziyaret eden Uzun, þöyle dedi, Türkiye 2002'de AK Parti iktidarý ile tanýþmadan önce esnafýmýz ertesi gün uyandýðýnda ekonomik kriz endiþesi taþýyordu. Kepenk kapatan esnaf kardeþlerimize her gün yenileri ekleniyordu. Hükümetler esnafýmýzýn derdini bilmiyor, ekonomimizin omurgasýný oluþturan KOBÝ'lerimiz ve esnaflarýmýz göz ardý ediliyordu yýlýnda AK Parti iktidarý ile siyasi istikrarýn temelleri atýldý. Siyasi istikrar ile ekonomi güçlü bir büyüme içerisine girdi. Bu ekonomik büyüme tüm kesimlere katký yaparken, KOBÝ'lerimiz ve esnafýmýz de bu geliþmenin dýþýnda tutulmadý. KOBÝ'lerimizin ve esnafýmýzýn geliþmesi için bir çok çalýþmaya imza atýldý. Örnek verecek olursak; 1990 ile 2002 yýllarý arasýnda KOBÝ'lere saðlanan destek 14,5 milyon iken, 2002 ile 2012 yýllarý arasýnda toplam 2,6 milyar TL destek saðlandý. Bu ve benzeri bir çok ilke imza atýlmýþ ve esnafýmýza gereken destek verilmiþtir. Baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu KOSGEB 2014 Giriþimcilik Ödül Töreninde KOBÝ'lere ithafen þunlarý söylemiþti; '2023 hedefine yürürken, en büyük destek kaynaðýmýz sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin çabasýna her türlü desteði vermeye kararlýyýz. Bizler de vekil olmamýz durumunda tüm Çorum'un vekili olacaðýmýzý belirttik. Ayný þekilde esnafýmýzýn ve KOBÝ'lerimizin de her zaman yanýnda olacaðýz. Tecrübemi Çorum için kullanacaðým AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ali Osman Kýyak, Sungurlu AK Parti Ýlçe Teþkilat Baþkaný Ecz. Bekir Sami Ünsal, AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Ünal Cevizci, AK Parti eski Ýlçe Baþkaný Þükrü Leylek ve partililerle birlikte Çorum'a çýkarma yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, ÇESOB, MÜSÝAD, TÜMSÝAD, Ýlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfý, Çaðrý Vakfý, Eczacýlar Odasý ve Eðitim Bir Sen i ziyaret eden Kýyak, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ahmet Ölçer, ÝHA yý ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Nurettin Kulalý, TSO yu ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ali Osman Kýyak, Çorum da STK ziyaretleri yaptý. Ýl Baþkanlýðýnda yaptýðý görüþmenin ardýndan Bekiroðlu ve partililerle öðlen yemeði yedi. Sivil toplum örgütleri ile yaptýklarý görüþmelerin gayet yapýcý, karþýlýklý anlayýþ içerisinde ve olumlu geçtiðini belirten Kýyak, Bütün sivil toplum örgütleri bizim için hem Ankara yý hem Meclisi çok iyi bilen birinin Çorum a ciddi katký saðlayacaðýný dile getirdiler. Ben de TBMM deki 16 yýllýk bilgi ve tecrübemi Çorum un hakkýný, hukukunu savunmak için ve Çorum a olan vefa borcumu ödemek için kullanacaðým. dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Salih Osman Fýndýk, seçim çalýþmalarýný sürdürdü. aydýnlatmaya talibiz" dedi. Yoðun bir tempo içerisinde olduklarýný ve seçimlerden sonra ülkenin bütün sorunlarýnýn çözülmesi için yoðun bir þekilde çalýþacaklarýný vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Salih Osman Fýndýk, "Partimiz hep halkýn içindeydi. Bundan sonra da halkýn içinde olacak. Halkla beraber iktidarýmýzý pekiþtirip, geleceðe daha güvenle bakacaðýz" diye konuþtu. Üniversitesinin güçlendirilmesi ve yüksekokul olmayan ilçelerimize, yörenin özelliðine göre yüksekokul açýlmasý için çalýþacaðým. Ýlimiz ve ilçelerimizde bulunan tarihi konak, arasta ve sokaklarýn tarihi dokusuna uygun olarak restorasyonu, turizme kazandýrýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý için çaba sarf edeceðim. Bu projeleri uzman kiþi ve kuruluþlarýn, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerinin fikir ve düþüncelerini alarak hayata geçirmeye çalýþacaðým. Bugüne kadar bir bürokrat olarak memleketimin her türlü sorunlarý ile yakýndan ilgilenmeye çalýþtým. Bundan sonra ülkeme ve Çorum a milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum dedi.(ýha) AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Uðurlu tam gaz çalýþýyor AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Hizmet Ýþ Sendikasý, TDED Çorum Þubesi, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Hak Ýþ'in kuruluþundan beri emek dünyasý için verdiði mücadelenin önemli olduðunu belirten Uðurlu; "Hak Ýþ, insan haklarý alanýnda da yaptýðý çalýþmalarla, sadece Türkiye'de deðil tüm dünyada haklý bir yer edinmiþtir." dedi. Yapýlan açýklamaya göre, özgürlüklerin, adaletin ve yaþama hakkýnýn temel ve vazgeçilmez insan hakký olduðu üzerinde duran Uðurlu, geleceðin daha mutlu, daha müreffeh olacaðýna iliþkin inancýný dile getirdi. Uðurlu TDED kurucusu AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý makamýnda ziyaret etti. Ayný zamanda TDED kurucularýndan olan Uðurlu, Çorum Þubesi'nin gösterdiði baþarýdan dolayý Candan'ý kutladý ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. TDED'in Türk dilinin korunmasý ve geliþtirilmesinde üstlendiði role dikkat çeken Uðurlu, dilin milletin hafýzasý olduðunu, bu nedenle herkesin hassas davranmasý gerektiðini kaydetti. Kur'an ve Safahat AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Çorum Bölge Müdürlüðü nü ziyaret etti. Ziyarette ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli ile görüþen Dr. Yaþar Uðurlu, seçim çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. Türkiye nin özellikle son on üç yýlda baþta demokrasi ve ekonomi alanýnda olmak üzere bir çok konuda devrim niteliðinde geliþme gösterdiðini, atýlan ciddi adýmlar ve köklü düzenlemeler sayesinde güçlü devlet olma yolunda büyük mesafe kaydettiðini dile getiren Dr. Yaþar uðurlu, günümüz Türkiye sinin Cumhuriyetimizin 100. yýldönümü olan Anaç'ý makamýnda ziyaret etti. Uðurlu ve Anaç, devam etmekte olan seçim sürecine iliþkin bilgi alýþveriþinde bulundular. Uðurlu, 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýldönümü münasebetiyle Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a Kuran-ý Kerim ve Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ýný hediye etti ve milli þairin 'Allah bu milleti bir daha Ýstiklal Marþý yazmak zorunda býrakmasýn.' Sözünü hatýrlattý. 'Muhteþem kadýn kollarý' AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, AK Parti Kadýn Kollarý'ný ziyaret ederek göreve yeni seçilen Kadýn Kollarý Baþkaný ve yönetimini kutladý. Kadýnýn ayný zamanda toplumu doðurduðunu belirten Uðurlu, 7 Haziran seçimlerinde Yeni Türkiye'yi önce kadýnlarýn kuracaðýna inandýðýný ifade etti. 'Muhteþem Kadýn Kollarýnýn' her seçimde olduðu gibi, bu seçimde de en büyük güçleri olduðunu, bu nedenle tüm toplumu içine alan bir seçim stratejisinin oluþturulduðunu, bu çalýþmanýn merkezinde hanýmlarýn öncü görev üstleneceklerini belirten Uðurlu, 12 Mart'ýn Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýldönümü olmasý münasebetiyle tüm gençlerimizi istiklal ruhuna baðlý, onu anlayan nesiller haline gelmesi için baþta aileler olmak üzere tüm kesimlerin sorumluluk bilinciyle davranmalarýnýn gerektiðini vurguladý ve günün anlamýna uygun olarak tüm kadýnlar adýna AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan'a Kuran-ý Kerim ve Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ýný hediye etti. Uðurlu projelerini ÝHA ya anlattý 2023 yýlýnda dünyanýn en büyük 12 ekonomisi arasýna girme hedefine kararlý ve istikrarlý adýmlarla ilerlemeye devam ettiðini söyledi. Bu nedenle 7 Haziran seçimlerinin sýradan bir seçim olmadýðýný dile getiren Uðurlu, yeni Türkiye, yeni Anayasa ve her alanda geliþmiþ büyük Çorum lider ülke Türkiye için Çorum un hazýr, yeni Türkiye, yeni güçle hedefin 2023 olduðunu belirtti.(ýha) Kadýn milletvekili adayýndan mesaj AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Yasemin Coþgun, hemþehrilerinin hizmetkârý olmak için yola çýktýðýný bildirdi. Demokratik düzenin ve siyasal hayatýn meþruiyet kaynaklarýnýn en önemlisinin seçimler, bu meþruiyetin de tek temel dayanaðýnýn da millet olduðunu belirten Coþgun, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi: AK Parti 2002'den bu yana bu güzel ülkede milletimizle el ele vererek bir Anadolu ihtilali yaptý, milletin iktidarýnýn önünü açarak, milletin söz sahibi olmasýný saðladý. Biliyoruz ve inanýyoruz ki en güzel sýðýnak milletin vicdanýdýr, milletin kalbidir, milletin iradesidir. Bu büyük devrimin, bu kutlu yolculuðun, bu zorlu mücadelenin temelinde Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn vizyonu, deneyimi, rehberliði ve liderliði büyüktür. Onun liderliðinde, onun yol göstermesiyle gerçekleþen bir baþarý öyküsü vardýr. Bizler bu uzun, zorlu ve kutlu yolculukta, elimizden gelen gayreti göstererek, birlik ve beraberlik içinde, insaný yaþatma ülküsüyle, millete hizmet aþkýyla çalýþýyoruz ve çalýþmaya devam edeceðiz. Bundan sonraki süreçte Çorum'un genel ve özel sorunlarýna hâkim olan,bunlara yönelik çözüm projeleri hazýr olan, her þey için ilkesiyle hareket eden, Çorum'un sorunlarýnýn çözülmesi noktasýnda ciddi çalýþmalarý ve çabalarý olan bir kardeþiniz, evladýnýz olarak, sizlerin teveccühü AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu, ÝHA yý ziyaret etti. Yasemin Coþgun ve desteði ile Çorum Milletvekili sýfatýyla,yüce meclisimizin çatýsý altýnda,yeni Türkiye'nin inþasý yolunda, baþta Çorum olmak üzere, ülkemize ve milletimize güzel hizmetlerle katkýda bulunacaðýma inanýyorum. Bilmenizi isterim ki, Yeni Türkiye; vizyonuyla, icraatlarýyla her alanda proaktif bir Türkiye, sosyal politikalarý ile yaþatmaya dönük bir Türkiye, eski söylemle köprü niteliðinden sýyrýlýp, geçiþ deðil varýþ, köprü deðil merkez olan bir Türkiye, Her alanda kaliteyi ve üstünlüðü ortaya koyacak bir Türkiye olacaktýr. Medeniyetimiz büyük, tarihimiz kadim, ufkumuz geniþ. Bu güne kadar millet ve hükümet olarak nice badireler atlattýk, Parti kapatmalar, baþörtüsü yasaklarý, gezi olaylarý, askeri-sivil darbe giriþimleri, muhtýralar, paralel yapýlanmalar, Kobani eylemleri gibi millet iradesine kast eden giriþimlerin her birinde ayný dirayeti ve ayný kararlýlýðý gösterdik. Tüm bunlar eski Türkiye'nin hayatý son bulurken yaptýðý son çýrpýnýþlar, can çekiþleridir. Bizler tüm bunlarý milletçe geride býraktýk. 2023, 2053 ve 2071 Yeniden Büyük Türkiye vizyonunun verdiði ilhamla, bu gayret ve çalýþmalarýma; yüce Meclis çatýsý altýnda devam etmek adýna ve siz deðerli hemþehrilerimin hizmetkârý olma niyetiyle, sizlerin teveccühünü ve desteðinizi bekliyorum. Bu kutlu yolda, bu erdemli davada, her yerde ve her zaman da; Allah yar ve yardýmcýmýz olsun.

15 CUMARTESÝ 14 MART Çorum'un Mecitözü ilçesine baðlý Kozören köyünde aðaçlandýrma seferberliði baþlatýldý. Kozören de yeþil seferberlik Çorum'un Mecitözü ilçesine baðlý Kozören köyünde aðaçlandýrma seferberliði baþlatýldý. Köy Muhtarý Muharrem Toraner in giriþimleri sonucu köyün giriþinde ve aðaçlandýrýlacak alanlarýnda yüzlerce fidan toprakla buluþturuldu. Yapýlan açýklamaya göre, fidan dikim çalýþmasýna Mecitözü Kaymakamý Ahmet Demirci, Ýlçe Jandarma Komutan Vekili Kýd. Baþçavuþ Sefa Üzümcü, Muhtar Muharrem Toraner, Öðretmen Rabia Dönder ve köy halký katýldý. Kozören köyünde 750 adet çam fidaný dikimi yapýlýrken Muhtar Toraner, fidan dikim çalýþmalarýna önümüzdeki dönemlerde ve gelecek yýllarda da devam edeceklerini, temiz, yaþanabilir ve yeþil bir köy oluþturacaklarýný söyledi. Fidanlarý sadece dikmenin yeterli olmadýðýný dile getiren Toraner, dikilen fidanlarýn bakýmlarýný, sulamasýný yapacaklarýný, gerekli özeni göstereceklerini, bu noktada tüm köy halkýna da görev düþtüðünü söyledi. Fidan dikim çalýþmasýna katýlan ve kendilerine destek veren Mecitözü Kaymakamý Ahmet Demirci ve Ýlçe Jandarma Komutan Vekili Kýd. Baþçavuþ Sefa Üzümcü'ye teþekkür eden Muhtar Muharrem Toraner, ayrýca fidan dikilmek üzere köye tarlasýný baðýþlayan Baki Demir'e de teþekkürlerini iletti. Ýstiklal Ýlkokulu'nda '12 Mart Ýstiklal Marþý nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programý düzenlendi. Ýstiklal de anlamlý kutlama Ýstiklal Ýlkokulu'nda '12 Mart Ýstiklal Marþý nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamýnda program düzenlendi. Okul salonunda gerçekleþen programda Okul Müdürü Vedat Keskin günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Keskin konuþmasýnda 94 yýl önce kabul edilen bu büyük marþý anlamanýn Mehmet Akif Ersoy' u anlamaktan geçtiðini belirterek, Akif'in hayatýný iyi okumamýz ve anlamamýz gerektiðini söyledi. Program, bayrak, Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif Ersoy konulu þiirlerin okunmasý ile devam etti. Ýstiklal Marþý'nýn kabulü konulu tiyatro oyunuyla o günlere dönüldü. Ýstiklal Marþý'ný sýnýflar düzeyinde en iyi okuyan öðrenciler duygusal anlar yaþattý. Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu(YBO)'nda deprem ve yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. Merkez YÝBO da kapsamlý tatbikat Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu(YBO)'nda deprem ve yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. 28 Þubat ''Sivil Savunma Günü'' ve 1-7 Mart Deprem Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Sivil Savunma Kulübü öðretmenleri Sema Yüce, Murat Emiroðlu ve Nurdoðan Akman ýn hazýrladýðý senaryo ile tatbikat yapýldý. Ýlk sirende sýralarýn altýna giren tüm öðrenciler, ikinci siren sesinde seri bir þekilde her sýnýf için ayrýlan merdivenlerden okulu boþaltýp belirlenen yerde sýra oldular. Yoklamalar alýndýktan sonra senaryo gereði arama ve kurtarma ekibi önceden hazýrlanan yýkýlmýþ evin içinde 2 kiþinin canlý olduðunu tespit etti. Ekip, yýkýntýnýn altýndan birini aðýr yaralý diðerini de hafif yaralý kurtardý. Öðrencilere görsel olarak sunulan bu tatbikatla deprem anýnda nasýl hareket edileceði öðrencilere gösterilmiþ oldu. Okul Müdür Baþyardýmcýsý Cihan Erdem, tatbikat sonrasýnda yaptýðý konuþmada, depreme hazýrlýk, deprem aný ve sonrasýnda yapýlacaklarýn hayati önem taþýdýðýný belirterek, öðrencilerin deprem bilinci ile yetiþmesi gerektiðini vurguladý. Sonra okul paydaþý olan Çorum Belediyesi itfaiye ekibi silen çalarak okul bahçesine girdi. Senaryo gereði okulda mahsur kalan öðrencileri katlarýn penceresinden aldýlar. Kurtarma çalýþmasýn ýtakiben Ýtfaiye Çavuþu Fatih Cýdýk, yangýnda neler yapýlmasý ve yangýnýn nasýl söndürüleceði ile ilgili bilgi verdi. Tatbikat yangýn söndürme çalýþmasý ile sona erdi. Çanakkale ye gittiler Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði'nin düzenlediði 100. Yýlda 100 Nefer temalý Çanakkale Þehitlikleri gezisi baþladý. Devlet Tiyatro Salonu önünden yola çýkan kafile, çeþitli okullar ve ilçelerden baþvuran 54 kiþiden oluþuyor. Çanakkale Þehitlik ve þehir gezisi yapacak olan kafile, ayný gün akþam yola çýkýp 15 Mart Pazar günü sabah saatlerinde Çorum a dönecek. ÝÞKUR dan mesleki eðitim kurslarý Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü, çeþitli mesleklerde eðitim kurslarý açacak. Ýþte o kurslar: Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý, Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Sayacý) ve Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Montaj) ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý, Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Sayacý) ve Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Montaj) mesleklerinde mesleki eðitim kurslarý açýlacak. Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürlüðü'nde yapýlacak olan kurslar 25'er kiþilik birer grup halinde düzenlenecek ve Pazartesi'den Cuma'ya haftada 5 gün ve günde 8 saat (08:00-17:00) yapýlacak. Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý kursu 7 Nisan - 27 Temmuz 2015; Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Sayacý) kursu 1 Nisan - 2 Temmuz 2015; Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Montaj) kursu 1 Nisan - 9 Temmuz 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Kurslar için son baþvuru tarihi: 22 Mart 2015 Mülakat yeri ve saati: Ýskilip Halk Eðitim Merkezi 23 Mart 2015 saat Peynir Ýmal Ýþçisi ÝÞKUR Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan Ortaköy içesinde Ortaköy Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile Peynir Ýmal Ýþçisi mesleðinde mesleki eðitim kurslarý açýlacak. Ortaköy Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde ve Ortaköy Aþdaðul Beldesinde yapýlacak olan kurslar 25'er kiþilik birer grup halinde düzenlenecek. Peynir Ýmal Ýþçisi kursu 1 Nisan 2015 tarihinde baþlayýp 18 Haziran 2015 tarihinde sona erecek. Kurslar için son baþvuru tarihi ve Mülakat yeri ve saati Ortaköy Halk Eðitim Merkezi Ortaköy Aþdaðul Beldesi Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Merkez Halk Eðitim Merkezi ve Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý mesleðinde 12 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlere belirtilen meslekte sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli olmasý saðlanacak. Eðitimler 1 Nisan - 11 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü nde verilecek. Mülakat yeri: Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü Mülakat tarihi: 30 Mart 2015 Pazartesi saat Hasta ve Yaþlý Refakatçisi Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Bayat Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan Hasta ve Yaþlý Refakatçisi mesleðinde 25 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlere belirtilen meslekte sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli olmasý saðlanacak. Eðitimler 1 Nisan - 14 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Bayat Halk DSÝ ve Þeker Fabrikasý yetkilileri Baþkan Çatma yý ziyaret etti. Yeni sanatçý bilinci DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Eðitim Merkezi Müdürlüðü nde verilecek. Mülakat yeri: Bayat Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Mülakat tarihi: 25 Mart 2015 Çarþamba saat Çilek Yetiþtiricisi Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan Çilek Yetiþtiricisi mesleðinde Ýskilip Þeyh Köyünde 25 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Eðitimler 1 Nisan - 18 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Ýskilip Þeyh köyünde verilecek. Mülakat yeri: Ýskilip Þeyh Köyü Mülakat tarihi: 25 Mart 2015 Çarþamba saat Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi (Seracý) Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Mecitözü Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde uygulanacak olan Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi (Seracý) mesleðinde 25 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Eðitimler 1 Nisan - 24 Haziran 2015 tarihleri arasýnda Mecitözü Doðla köyünde verilecek. Mülakat yeri: Mecitözü Doðla Köyü Mülakat tarihi: 30 Mart 2015 Pazartesi saat Peynir Ýmal Ýþçisi ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Merkez Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan Peynir Ýmal Ýþçisi mesleðinde Çorum Merkez Ovasaray Köyünde 25 kiþi, Düvenci Beldesinde (25 kiþi), 2 grup halinde toplam 50 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak Eðitimler 1 Nisan - 18 Haziran 2015 tarihleri arasýnda Düvenci Beldesi ve Merkez Ovasaray Köyünde verilecek. Mülakat yerleri ve tarihleri Düvenci Beldesi Belediye Binasý: 27 Mart Cuma günü saat Merkez Ovasaray Köyü Muhtarlýk Binasý 27 Mart Cuma günü saat Dokumacý (El Tezgahý) ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Kargý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan Dokumacý (El Tezgahý) mesleðinde 12 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlere belirtilen meslekte sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli olmasý saðlanacak. Eðitimler 1 Nisan - 4 Haziran 2015 tarihleri arasýnda Kargý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü nde verilecek. Mülakat yeri: Kargý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Mülakat tarihi: 31 Mart 2015 Salý saat Kurslara katýlmak isteyen müracaatçýlarýn, son baþvuru günlerine kadar (son günler dahil), ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve yapýlacak olan mülakata katýlmalarý gerekecek. Yapýlacak olan mülakat sonucunda kursiyerler belirlenecek. Kurslara katýlým þartlarý ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nden öðrenilebilir. Çatma ya iki ziyaret Sakarya Mahallesi'nde bulunan alanýn Toplu Konut Ýdaresine tahsis edilmesinde büyük emeði geçen DSÝ 54. Çorum Þube Müdürlüðü Teknikeri Mustafa Kaleycik ve beraberinde Þeker Fabrikasý yetkilileri Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisi de Ýskilipli olan ve DSÝ 54. Þube Müdürlüðü'nde Ýnþaat Teknikeri olarak görev yapan Mustafa Kaleycik, Ýskilip'te TOKÝ evlerinin yapýlacaðý alanda ve proje üzerinde Belediye Baþkaný Recep Çatma ile görüþ alýþveriþinde bulundu. Ziyarette Çorum Þeker Fabrikasý Ýþletme Müdürü Ali Miroðlu, Müdür Yardýmcýsý Bedirhan Aka, Þeker Ýþ ve Türk-Ýþ Sendikasý Baþkaný Sefer Kahraman hazýr bulundular. Konuklar TOKÝ'nin Ýskilip'te konut yapmasýný saðlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý kutladýlar. (Ýskilip Belediyesi) Sanat eserlerini hakkýyla anlamak için dünya ölçeðinde deðiþen toplumsal yapýlarýn yenilenen özelliklerini fark etmek gerek. * Toplumsal yapýlar hýzla deðiþiyor. Deðiþimi en fazla tüketim biçiminde gözlemliyoruz. Ancak, biraz daha yakýndan bakýnca, deðiþimin hemen hemen her alanda olduðunu fark ediyoruz.üretim biçimi deðiþiyor. Eþyalar sürekli yenileniyor. Konuþmalar deðiþiyor. Þakalar yerini yenisine býrakýyor. Haliyle yaþam þekli deðiþiyor tüm bu yeni yönelimlerin eþliðinde. Ýnsanýn insanla, insanýn tabiatla iliþkileri farklýlýk arz ediyor. Dar ve geniþ nitelikli tüm mekanlarýný, yaþam alanlarýný günbegün deðiþtirme uðraþýnda insaoðlu. Ýþte köyler, ilçeler, þehirler yenilenmiþ biçimleriyle yarýna hazýrlanýyorlar. Düþünce de deðiþiyor, onu aktarma üsluplarý da. Kitle iletiþim araçlarý, sanatlar, kültürel etkinlikler böylesine çeþitli ve böylesine bol olunca, onlar aracýðýyla topluma-insanlýða seslenen kiþilerin tavrý da yepyeni haller alýyor. Aktarýmlar sürecinde biçim ve içerik tazelenmesiyle hayata katký sunmaya çalýþan kiþiler öne çýkýyor. Geçmiþ asýrlarda sanatçýlar konuþurdu eserleriyle. Durum deðiþti geçen yüzyýldan itibaren. Kamoyuna sanatçýlar dýþýnda da seslenen kiþilerin varlýðý belirginleþti; sayýlarý arttý, kültürel ve felsefi birikimleri onlarýn hitap üsluplarýný oluþturdu. Modern dönemin aktörlerinden biri de kamuoyuna hitap esen bu aydýnlardýr. Kimdir bu aydýnlar? Sanatlarýyla, bir takým kültürel etkinlikleriyle, bazý sivil toplum çalýþmalarýyla inssanoðlunun yaþadýðý sorunlar üzerine görüþ belirten þahýslardýr. Ýnsanlýðýn hayatýný etkileyen konularlara ait fikri tavrýný ortaya koyan aydýnlar dünya ölçeðinde çaðdaþ demokrasinin geliþiminde etkindirler. Geçmiþ yüz yýllarda daha çok yazar ve þairlerin üstlendiði gündemi yorumlama, konularla ilgili düþünceler ileri sürme ve geleceðe dair projeler sunma faaliyetlerini günümüzde bu aydýnlar gerçekleþtirmektedir. Siyasal ve kültürel baðlamda demokratik geliþmelerin yoðunluk kazandýðý yirminci yüzyýl baþýndan itibaren toplumlardaki aydýnlarýn sayýsýnda artýþ olmuþtur. Bu dönemde sadece sanatçýlar ve fikir adamlarý deðil farklý kültürel konularda deðer üreten, sosyal sorumluluk etkinliðine katýlan kiþiler de estetik ve felsefi temellendirmeler çercevesinde düþüncelerini açýklama, farklý görüþleri yorumlama faaaliyetleriyle kamuoyunu etkileme yolunu tercih etmiþlerdir. Bu durum toplumlarda demokratik katýlým anlamýnda çok seslilik arayýþýnýn bir sonucudur denebilir. Konuya dünya ölçeðinde baktýðýmýzda, toplumlarýn her kesiminden aydýnlarýn estetik ve felsefi üsluplarla seslerini rahatça duyurduklarýný anlýyoruz. Evrensel demokratik anlayýþlarýn toplumlarýn tabanlarýna iniþinin hýzla devam ettiðini biliyoruz. * Dönelim sanat ve deðiþmeye. Artýk sanatçýlar eski çaðlardaki gibi insanoðluna seslenmede yalnýz deðil. Ýnsanoðlunun gündemini oluþturmada, farklý yorumlar geliþtirmede de tek baþýna kalmýyor. Bu hal, onlarýn sanat eserlerinin içeriklerini, üsluplarýný, kültürel hayata katký derecelerini de etkiliyor. Sanatçýlarýn üslubu da deðiþiyor bu dönemde. Daha çok düþünenin, fikir üretenin, gemiþi, hali ve geleði yorumlayanýn, olup bitenleri bütün insanlýk adýna deðerlendirenin var olduðu bir kültür-sanat ortamýnda sanatýný icra ettiðini bilen bir sanatçý bilinciyle karþý karþýyayýz bir okurlar da. Evet, artýk yeni bir sanatçý bilinciyle karþý karþýyayýz. Demokratik çoðulculuðun estetik tavra dönüþmüþ biçimi olan bir sanatçý bakýþýdýr bu. Demokrasinin geleneksel sanat anlayýþlarýna en güçlü etkilerinden biri olsa gerek bu üslup deðiþimi. Diðer bir nokta da, bunca hýzlý deðiþimin olduðu ortamda sanatta belirleyici üslup özelliklerinin giderek azaldýðýdýr.

16 16 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Yenilenen Hyundai i30 Türkiye de Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Hyundai i30 un, yenilenen haliyle Türkiye de satýþa sunulduðunu söyledi. Saçmacý, Geçtiðimiz hafta Cenevre Otomobil Fuarý'nda yepyeni Hyundai modelleriyle birlikte görücüye çýkan Hyundai i30, ülkemizde satýþa sunuldu. Hyundai'nin kompakt C sýnýfýndaki baþarýlý temsilcisi i30, daha modern, daha þýk ve daha verimli motorlarla öne çýkýyor. Hyundai i30, ayrýca yüzde 20'ye kadar daha düþük yakýt tüketimi Hyundai i30 un, yenilenen haliyle Türkiye de satýþa sunuldu. ken sürücüye gaz, fren pedalý ve vitesi kullanarak bilgi ekranýndaki uyarýlarý yerine getirmek kalýyor. Yenilenen i30, Blue Drive, Style, Style Design Pack ve Elite olmak üzere 4 donaným paketiyle satýþa sunuluyor. 1.6 Turbo GDI motorlu Sport modeli ise Elite donaným paketiyle benzer özellikleri bünyesinde barýndýrýyor. Hyundai i30, 1.4 MPi, 1.6 GDI, 1.6 T-GDI ve 1.6 CRDi olmak üzere 4 motor ve farklý þanzýman kombinasyonlarýna sahip. saðlayan 7 ileri DCT çift kavramalý þanzýmana da kavuþmuþ oluyor. Performans isteyen müþteriler ise benzinli turbo motorla donatýlan 186 beygirlik i30 T-GDI Sport versiyonu tercih edebilecek. dedi. Hyundai i30 daki yeni özellikleri de sýralayan Saçmacý, Markanýn yeni tasarým felsefesi ýþýðýnda güncellenerek daha estetik hale getirilen i30, güçlü bir ön dizayna sahip. Markanýn karakteristik geniþ hava giriþli ýzgarasý ve yeniden tasarlanan tampon, otomobilin en dikkat çekici yeniliði olarak sunuluyor. Ayrýca yeni led farlar ve yeni tip sis lambalarý da aracýn sportif öðelerini oluþturan diðer yenilikler. Sport versiyonda yer alan çift egzoz çýkýþý ve LED stop lambalarý da aracýn sportif yapýsýný güçlendiren unsurlar. Jantlar ise aracýn deðiþen görsel parçalarýndan bir diðeri. i30 Blue Drive'da jant ölçüleri 15 inç, Style'da 16 inç olarak sunulurken, yenilenen modelle birlikte Elite modeldeyse 17 inç'- lik jantlar kullanýlmaya baþlandý. Turbo versiyonda ise 18 inç alaþýmlý jantlar ve lastikler bulunuyor. Yenilenen i30, iç mekanda da bir takým deðiþiklikleri beraberinde getiriyor. Akýllý Park asistaný (APA), dikey park özelliðiyle birlikte kullanýcýsýna büyük kolaylýk saðlamýþ oluyor. Özellikle alýþveriþ merkezlerinde ve ev ve iþyeri gibi bina otopark alanlarýnda park etmek, i30 sahipleri Yeni sunulan 7 ileri DCT, geleneksel altý ileri, tork konvertörlü otomatik þanzýmanýn yerini alýyor. Bu þanzýmanla beraber i30, daha fazla yakýt verimliliði sunuyor. Revize edilerek gücü 128'den 136 beygire ulaþan Euro 6 normlarýndaki dizel motor, 7 ileri çift kavramalý DCT þanzýmanla satýn alýnabilecek. Hyundai i30 DCT þanzýmanlý motor, bir önceki 1.6 litrelik dizel otomatik þanzýmanlý motora göre yüzde 20'ye varan düþük yakýt tüketimi ve daha etkili motor performansý sergiliyor. Hyundai tarafýndan geliþtirilen 7 ileri DCT þanzýman, 0.4 saniyelik vites deðiþim hýzýna ulaþarak ekonomik olmasýnýn ötesinde sürüþ performansýný da üst düzeye taþýyor. Ayrýca 1.6 litre dizel motorun ürettiði tork da 1750 devirde 300 Nm seviyesine ulaþýyor. Hyundai, 186 beygir gücündeki i30 Turbo'yla da performans isteyenleri mutlu ediyor km/s arasýný sekiz saniyede tamamlayan 1.6-litrelik turbo motor, dinamik bir sürüþ vaat ediyor. Standart donaným bakýmýndan oldukça zengin olan i30 Turbo; 18 inç'lik alaþým jantlarý, sportif body kiti, Turbo logosu, kýrmýzý dikiþli delikli deri direksiyon simidi, spor süspansiyonu, siyah ve kýrmýzý kumaþ / deri spor koltuklarý ve LED arka stop lambalarýyla son derece etkileyici görünüm sergiliyor. dedi. için artýk çok daha kolay. Sistem direksiyon kontrolünü ele alýr- Kargý ilçesinde köylü kadýnlar saðlýklý yaþam için yürüdüler. Köylü kadýnlar yürüdü Çorum un Kargý ilçesinde köylü kadýnlar saðlýklý yaþam için yürüdüler. Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi (TSM) tarafýndan ilçeye baðlý Kavakçayý köyünde kadýnlara yönelik Saðlýklý Beslenme ve Haraketli Hayat Programý hakkýnda bilgi verdiler. Seminerin ardýndan köylü kadýnlarýn katýlýmýyla yürüyüþ yapýldý. Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi nde görevli hemþire Eda Sezen, Saðlýk Bakanlýðý nýn Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý projesini hayata geçirmesiyle kendilerinin de saðlýðýn önemine dikkat çekmek ve toplumda farkýndalýk oluþturmak amacýyla her hafta farký bir kurum veya köyde yürüyüþ düzenlediklerini söyledi. Her yaþtan insanlarýn rahatlýkla yapabileceði en kolay spor faaliyetinin yürüyüþ olduðunu dile getiren Sezen, Biz de toplumda farkýndalýk oluþturmak ve spora dikkat çekmek amacýyla her hafta bir kurum veya köyümüzün de katýlýmýný saðlayarak yürüyüþ programlarý düzenliyoruz. Yürüyüþ, koroner kalp hastalýðý ve felç riskini de azaltmaktadýr. Kas ve kemikleri kuvvetlendirmekte, özellikle ileri yaþlarda kadýnlarda görülen kemik erimesini önemli derecede azaltmaktadýr. Yine obezite riskini azaltarak, obeziteyle gelen hastalýklara karþý koruma saðlar. Yüksek tansiyonun dengelenmesine yardýmcý olur. Biz de bu kapsamda saðlýklý yaþamýn önemine dikkat çekmek için kamu kurumlarýmýzla ve köylerimizle birlikte bu tür etkinlikler düzenliyoruz." dedi. Sezen, Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi olarak Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý faaliyetlerinin devam edeceðini sözlerine ekledi.(ýha) Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi seminer düzenledi. YGS stresine yardýmcý seminer Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan toplum eðitim ve bilinçlendirme seminerleri düzenlenmeye devam ediyor. 15 Mart Pazar günü gerçekleþtirilecek olan YGS için Osmanbey Kýz Yurdu'nda sýnav kaygýsý ve baþa çýkma yollarý konulu seminer düzenlendi. Aysun Tonbul tarafýndan verilen seminerde sýnav kaygýsý ve kaygýya neden olan unsurlar üzerinde duruldu. Sýnav kaygýsýnýn olumsuz etkilerinin ve sýnav kaygýsýyla baþa çýkma yollarýný da anlatan Aysun Tonbul, "Kaygý ve baþarý arasýndaki iliþki rüzgâr ve uçurtma arasýndaki iliþki gibidir. Az rüzgâr uçurtmayý havalandýrmaz, aþýrý rüzgar da rüzgarýn çakýlmasýna neden olur. Kaygýnýn da azý ve çoðu zararladýr. Normal kaygý ise öðrenmeye ve baþarýya olumlu etki eder." dedi. Aysun Tonbul, Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi olarak YGS'ye girecek tüm öðrencilere baþarýlar dilediklerini söyledi. (Belediye Basýn) ÝHH da Suriye dramý konferansý Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Suriye dramýnýn beþinci yýlý ve Müslümanlarýn üzerine düþen sorumluluklarýn konuþulacaðý bir konferans düzenleyecek. Suriye'de fiili son durumu ÝHH Suriye Yardým Koordinatörü Muhammed Yorgancýoðlu anlatacak ve sahadan direkt bilgileri paylaþacak. Suriye'de yaþananlarýn siyasi ve uluslararasý boyutunu ise Av. Ömer Kýlýç anlatacak. 'Suriye Dramýnýn Beþinci Yýlý ve ÝHH' konulu konferans, yarýn 13.30'da Ýlke-Der&ÝHH seminer salonunda baþlayacak. Su ürünleri av yasaðý baþladý Çorum sýnýrlarý içerisinde bulunan akarsu, göl ve göletlerde Sazan, Kadife, Þiraz, Yayýn ve Tatlýsý Kefali balýklarýn üreme ve yumurtlama zamaný olan 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasýnda; Sudak ve Tatlýsu Levreði türlerinin ise 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasýnda avlanmalarý yasaklandý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, 2014 yýlýnda pullu sazan balýk yavrusu atýlarak balýklandýrma çalýþmasý yapýlan Alaca ilçesi Gölbaþý ve Kýzkaraca göletleri, Boðazkale ilçesi Sarýçiçek ve Ýbekçam göletleri, Osmancýk ilçesi Karalar Güney Göleti ile 2015 yýlýnda balýklandýrma çalýþmasý için programa alýnan Kargý ilçesi Aksu ve Gökçedoðan göletleri, Laçin ilçesi Laçin Göleti, Mecitözü ilçesi Çayköy Göleti, Uðurludað ilçesi Kuyumcu göletlerinde 2015 yýlý boyunca avcýlýðýn yapýlmamasý gerektiði belirtildi. Açýklamanýn devamýnda, Dinlenme ve mesire yeri olan göl ve akarsu kenarlarýnda amatör ve ticari amaçlý avcýlýðýn yapýldýðý balýk istihsal alanlarýnda, avcýlarýn zaman ve tür yasaklarýna, azami ölçüde uymalarý avcýlýðýn sürdürülebilmesi ve balýk nesillerinin devamlýlýðý açýsýndan önem arz ettiðinden, avcýlarýn ve vatandaþlarýn kurallara riayet etmesi gerekmektedir. denildi. MGD baþvuru süresi uzatýldý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, 2014 Mazot Gübre Toprak Analizi Desteði (MGD) baþvuru süresinin uzatýldýðý belirtildi. Açýklamada, 31/12/2014 tarihinde biten 2014 yýlý mazot gübre desteði müracaat süresi 13/03/2015 Tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan "Çiftçi Kayýt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið (Teblið No: 2014/20)'de Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið (Teblið No: 2015/10)" ile 30/4/2015 tarihine kadar uzatýlmýþtýr yýlý çiftçi kayýt sistemi dosyasýný teslim etmiþ ancak mazot gübre dilekçesi vermediði için para alamayan çiftçilerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar Ýl/Ýlçe Müdürlüklerine gelerek 2014 MGD Dilekçesi vermesi gerekmektedir. denildi. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Uslu ya teþekkür ziyareti Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Torun ziyarette, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan talep ettiðimiz ve giriþimleriniz sonucunda ilçemize kazandýrdýðýmýz Yol Süpürme Aracýmýz geldi ve hizmete baþladý. Ýlçe halkýmýz adýna göstermiþ olduðunuz ilgi ve desteklerden dolayý teþekkür ederiz. dedi. Uygur dan PANKOBÝRLÝK ziyareti Ziyaret için teþekkür eden Uslu ise, 30 yýldýr gündemde olan, dekar araziyi sulayacak Kýzýlýrmak - Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým 2 Nisan 2015 tarihinde ihale edilecek. Þendere Ýçme Suyu projemizle ilgili de süreç devam ediyor. Uðurludað ve 54 üniteye içmesuyu saðlayacak olan Þendere Ýçmesuyu Projesinin Yapým Ýhalesi 23 Mart 2015 günü Çorum Ýl Özel Ýdaresi nde yapýlacaktýr. Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun. dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip Uygur, seçim ziyaretlerini sürdürdü. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip Uygur, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKOBÝRLÝK) Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz i ziyaret etti. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda PANKOBÝRLÝK Baþkaný Melendiz i ziyaret eden Uygur, pancar ekicilerinin sorunlarýný ve çözümü hususunda fikir alýþveriþinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Melendiz de, Uygur çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ýbrahim Karamemiþ Tarihinde mide kanseri nedeni ile kaybettiðimiz, Ýskilip in, Çorum un aþýðý bir hemþerimiz vardý. Ýlkokulu Ýskilip'te Sakarya Ýlkokulunda, Ortaokulu Ýskilip'te, Kayseri'de Yapý Meslek Lisesinde okudu. Meslek hayatýna Ýskilip Belediyesi nde baþladýktan sonra, Türk Telecom'da Ýnþaat dairesinde devam ederek emekli oldu. Fotoðraf çekme iþine ne zaman, nasýl baþladýðýný bilmiyorum ama, Ýskilip ve Çorumlular ýn ne zaman toplantýsý olsa, fotoðraf makinasý ile orda olur, çektiði fotoðraflarý da tab ettirerek karþýlýk beklemeden daðýtýrdý. Ýskilip'te ziyaret için Hacý Karani mezarlýðýna gittiðimizde, eski mezar taþlarýnýn fotoðrafýný çekerek, arþivine koymuþtu. Bu fotoðraflarýn incelenerek, üzerindeki yazýlarýn okunmasý ve resimle birlikte kayýt altýna alýmasý halinde, bu mezarlýkta yatan unuttuklarýmýzýn hatýrlanmasý ve Ýskilip'e ait bilgi daðarcýðýmýzýn büyümesi söz konusu olacaktýr. Keçiören Kuyubaþýnda kira da oturuyordu. Çektiði fotoðraflarýmýzý bize para almadan daðýtýrken üzülür "Ýbrahim, para almadan daðýttýðýn bu fotoðraflarýn parasý ile kendine daire satýn alýrdýn." derdim. Yaþadýðý olumsuz olaylar karþýsýnda sinirlenmez, hakkýmýzda hayýrlýsý olsun derdi. Adeta sinirleri çekilmiþ gibiydi. Ýskilip Belediyesi ne verdiði, Ýskilip ile ilgili kitaplarýn ücreti konusunda karýþýklýk olmuþ, mevcut baþkan dahil üç baþkanýn döneminde kitaplarýn parasýný alamamýþtý. Emekli maaþý ile geçindiði için alamadýðý bu para için üzüntü duyardý. Ankara' da Afyonlular Derneðinin toplantýlarýna, genel kurul toplantýlarýna katýlýr, dernek yetkilileri emeðinin karþýlýðýný aksatmadan öderlerdi. Bu giriþkenliði ile bir çok siyasetciyi tanýrdý, ama iþsiz oðluna iþ bulamamýþtý. Oðluna niye iþ talebinde bulunmuyorsun dediðimde -" Allahýn kulundan bir þey istemek zor oluyor." Derdi. Öðretmen Rýfat ARINCININ ( 1. Cihan Harbine katýlarak bir çok cephelerde savaþmýþtýr.) 1930 lu yýllarda çekmiþ olduðu Çorum ve ilçelerine ait fotoðraflarý, oðlu Prf. Dr. Mustafa Yolcu Kaplan Arýncý'dan alarak, Çorumlulara Ýbra- him Karamemiþ kazandýrmýþtý. Bu fotoðraflarda Çorumda hiç görülmemiþ fotoðraflar var. Çorumda eskiden desenli toprak cömlekciliðinin yapýldýðýný bilen varmý? Çömlekcinin imalathanesinin fotoðraklarý, Selcuklu eseri olup, yýkýlmýþ camilerilerin fotoðrafý'da var. Bu fotoðraflarýn sergilenerek, Çorumlu hemþerilerimize gösterilmesinde yarar var. Ýbrahim kardeþimizin isminin, kültür etkinliklerine yakýn bir sokaða verilmesi, adýnýn unutulmamasý açýsýndan elzemdir. Bu yeni Ýbrahim Karamemiþler in topluma kazandýrýlmasýna vesile olur. Yýllarýn ürünü olan arþivlerinde korunmasý ve sergilenmesi gerekmektedir. Ýskilip'in Sesi ile memleket gazetesinin bütün nüshalarý ciltlenmiþ olarak Ýbrahim in arþivinde bulunmaktadýr. En önemlisi de çektiði bütün fotoðraflarýn mikro filmini evinde saklýyordu. Ýskilip ve Çorumlular bu filim karelerinde kendilerini bulabilirler. Allah ýn rahmetine kavuþmuþ olan Karamemiþ kardeþimizin ismini ve yaptýklarýný sonuna kadar yaþatalým. Böyle insanlar toplumda nadir çýkýyor. Hizmetlerini para pul gözetmeden, Allah rýzasý ve memleket sevgisi ile yaptý. Kýt imkanlarýna raðmen cebinden para harcadý. Ýbrahim Karamemiþ kardeþimizi unutmayalým, unutturmayalým. O üzerine düþeni fazlasý ile yaparak, gerçek dünyasýnda Mevlasýna kavuþtu. Arkasýndan duayý eksik etmeyelim.

17 CUMARTESÝ 14 MART ÝLK GECE: Bazý köylerimizde üç aylarýn baþlangýcý olan ilk geceyi oruç tutmak isteyenlere hatýrlatmak ve manevi bir ortam içerisinde köy halkýyla bir araya gelip cami bahçesinde, köy odasýnda toplu yemek için camiden ''Dikkat dikkat, yarýn akþam ilk gecedir. Köy halkýna duyurulur'' diye anons yapýlýrdý. Buna göre yemeðini alan cami bahçesine gelir ve toplu yemek yenirdi. * ÇEYÝZ HAZIRLAMA: Eskiden köy yerlerinde çeyizlerin ayrý bir önemi vardý. Bu nedenle olsa gerek ki analarýmýz onca iþin gücün arasýnda bir de oturur kýzlarýna nakýþ öðretebilmek ve el âlem içerisinde mahçup olmamak için çeyizini hazýrlamakla uðraþýrlardý. Gündüz iþ güçleri olduðu için nakýþlar ekseriya gaz lambasýnýn ýþýðýnda gece yarýlarýna kadar iþlenmeye çalýþýlýrdý. Bazen de akranlar arasýnda kim önce bitiriyor havasý oluþurdu. Diðer taraftan da yeni bulunan nakýþ örneði öyle herkese verilmezdi. Hazýrlanan bu çeyizler özel olarak ceviz aðacýndan yaptýrýlan sandýklarda muhafaza edilirdi. Þimdi artýk el emeði göz nuru çeyizlerin yerini fabrikasyonlar aldý. * GELÝN ODASINI KÝLÝTLEME: Arada husumet olan kiþiler veya önceki dünürcüler tarafýndan gelin - damat arasýný bozmak için muska, büyü vs. yapanlar olabilir zannýyla gelin odasý hazýrlandýktan sonra kapýsý kilitlenir ve anahtarý kýz tarafýnda muhafaza edilirdi. Gelin odasýnýn gezmeye gelindiði gün ise herhangi bir olumsuzluk yaþanmamasý için odada kýz tarafýndan mutlaka uyanýk bir nöbetçi bulundurulurdu. Þehirleþme kültürü bu adetleri de bitirdi. * Köylerde unuttuklarýmýz 26 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný GELÝN EVÝNÝ GEZME: Eskiden köy yerlerinde kýz çocuklarý ya hiç okula gönderilmez ya da en fazla ilkokulu bitirebilirlerdi. Dolaysýyla kýz çocuklarý ilkokuldan sonra bir taraftan iþ güçle meþgul olurken diðer taraftan da çeyiz hazýrlýðýna baþlarlardý. Çünkü düðünden bir iki gün önce gelinin çeyizleri oðlan evine gönderilir ve kýz evinden gelinin yakýnlarý o çeyizleri düðün günü gelin eve geldikten sonra herkesin bakmasý için gelinin yatak odasýnda sergilerlerdi. Gelin evine geldikten sonra erkekler ayrýlýr köydeki tüm kadýnlar gelinin çeyizine bakmaya gelirdi. Çeyiz göz doldurursa gýpta ile bakýlýr, kendi kýzlarýnýn çeyizleriyle veya yakýnda düðün olmuþsa o gelinin çeyiziyle karþýlaþtýrýlýr; þayet göz doldurmazsa gelin ve annesi hakkýnda epey dedikodu yapýlýrdý. Çünkü o zamanýn þartlarýnda çeyiz gelin için çok önem arz etmekteydi. Hatta anneler kýzlarýna dünürcü gelmesini istediði ailelerin yanýnda kýzlarýnýn çeyizlerini ve maharetlerini durmadan överlerdi. Þehirleþmenin etkisiyle daha doðrusu kýz çocuklarýnýn da ilkokuldan üniversiteye kadar okutulmaya baþlamasýyla beraber çeyiz iþi geri plana düþtü. Sýnavlar erkek çocuklarýn yaþamýndan oyunlarý, kýz çocuklarýnda da çeyizleri aldý. 'Varsa da sýnav yoksa da sýnav. Evlilikte iyi meslek sahipleri tercih edilirken, çeyizlere kim bakar' misali artýk toplumda çeyizin de pek önemi kalmadý. (yazar: ) * Yarýn YGS ye girecek oðluma ve tüm adaylara baþarýlar diliyorum. Emekleri zayi olmasýn. Allah yar ve yardýmcýlarý olsun. Rabbim herkese hakkýnda hayýrlý olaný nasip eylesin. Bahtlarý iki cihanda açýk olsun Þunu asla unutmayalým ki ''bir hiç uðruna HÝÇ olan nesillerin artýþ gösterdiði günümüzde çocuklarýmýzýn BÝRÝNCÝ olmasý iyidir ama bir -ÝNCÝ olarak birinci olmasý daha iyidir.'' Mustafa Özçelik, merhum Akif i ve Ýstiklal Marþý ný anlattý Ýstiklal Marþý istikbal marþýmýzdýr Çorum Belediyesi tarafýndan Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen '94. Yýlýnda Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif' konulu konferansa konuþmacý olarak þair-yazar Mustafa Özçelik katýldý. Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Devlet Tiyatro Salonu'ndaki konferansa Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Þakir Þahin ile çok sayýda dinleyici katýldý. Mütevazý kiþiliði ve sunumu ile dikkat çeken þair yazar Mustafa Özçelik, Ýstiklal Marþý'nýn tarihi bir belge olduðuna, taþýdýðý mana zenginliði ve fikirleriyle de geleceðe ýþýk tutan bir metin olduðuna dikkat çekti. Ýstiklal Marþý'nýn bir emanet olduðunu hatýrlatan Özçelik, "Emanet korumayý gerektirir. Korumak demek sadece programlarda okumak demek deðildir. Onun anlam dünyasýndaki deðerleri tanýmak, bugün de bu deðerler çerçevesinde bir hayat sürmek, geleceði de bu deðerler çerçevesinde þekillendirmektir. Bu nedenle Ýstiklal Marþý'mýz ayný zamanda Ýstikbal Marþýmýzdýr. Sanki bugün yazýlmýþ gibi yeniden okumak, anlamlandýrmak ve ifade edilen kavramlarý içselleþtirerek hayatýmýza yerleþtirmemiz gerekiyor." dedi. 'Çok kez deðiþtirilmek istendi' Mehmet Akif' Ersoy'u Osmanlý'dan Cumhuriyete geçiþ sürecinin tanýðý olarak nitelendiren Özçelik, 94 yýllýk süre zarfýnda ilki 1926 olmak üzere toplumsal kýrýlma dönemlerinde Ýstiklal Marþý'nýn deðiþtirilmesi giriþimlerinde bulunulduðunu ancak tüm bu giriþimlerin sonuçsuz kaldýðýný kaydetti. Katýlýmcýlara, Akif'in kendi duasý olan "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn" sözlerini hatýrlatan Özçelik, "Marþýmýz, vatan, millet, din ve devlet olmak üzere 4 temel esas üzerine kuruludur. Dolayýsýyla marþýmýz bizi tarif eder." dedi. 'Gençler Akif'e sahip çýktý' Milli Þair Mehmet Akif'in hayatýnýn son 10 yýlýný Mýsýr'da sürgün olarak yaþamak zorunda kaldýðýna da vurgu yapan Mustafa Özçelik, "Bu acý veren bir olaydýr. Ancak milletimiz özellikle gençlerimiz Akif'e hiç de vefasýz davranmadý. Gençler cenazesini kaldýrdý. Yine gençlerimiz harçlýklarýyla mezarýný yaptýrdý." diye konuþtu. Milli þairimiz Merhum Akif'i ve Ýstiklal Marþý'nýn taþýdýðý anlamlarý daha iyi yorumlamaya fýrsat veren Mustafa Özçelik'e Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan çiçek takdim etti. Candan, Mustafa Özçelik'in bilgece bir sunum gerçekleþtirdiðini belirterek, "Ýstiklal Marþý gibi ruh taþýyan bir metni Akif'in dýþýnda birinin yazabileceðine ihtimal vermiyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. '94. Yýlýnda Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif' konulu konferansa konuþmacý olarak þair-yazar Mustafa Özçelik katýldý. Gökçedoðan kamulaþtýrma maðduru Çorum un Kargý ilçesinde bir vatandaþ baraj yapýmý nedeniyle kamulaþtýrýlan arazisi yüzünden maðdur olduðunu iddia etti. Baraj yapýmý nedeniyle ilçeye baðlý Gökçedoðan köyündeki arazisinin kamulaþtýrýldýðýný belirten Sadýk Yýlmaz, kamulaþtýrma sürecinde arazilerine tarýmsal iskân olarak iþlem yapýldýðýný, Ýskilip ilçesinden kendilerine arazi gösterildiðini belirtti. Yýlmaz, Ýskilip teki arazide mülkiyet sorunu yaþandýðý için tarýmsal iskanýn, þehirsel iskana çevrildiðini belirtti. Bu süreçte kendilerine 13 bin TL ödeme yapýldýðýný Yýlmaz, Devlet þimdi bize tarýmsaldan, þehirsel iskâna geçtiniz, aldýðýnýz parayý geri yatýrýn, sizi uzun vadeli faizsiz kredi ile ev sahibi yapalým diyor. Aradan 6 yýl geçmiþ daha bizim sorunumuz çözülememiþ, sen bu altý yýlda ne yedin ne içtin diye sormuyorlar. Þimdi benden 13 bin lirayý yatýrmamý istiyorlar. 13 bin lirayý yatýrýrsam çok uygun koþullarda 110 bin lira kredi vereceklerini söylüyorlar. Bizim isteðimiz dýþýmýzda geliþen bu süreçte bana verilen parayý 6 yýllýk süre içerisinde eþimin tedavisi için harcadým. 110 bin lira da istemiyorum. Bana sadece ayný þartlarda inþaat malzemesi almam için 20 bin lira kredi versinler. Köyüme 1 odalý bir ev yapayým dedi. Geçen süreçte maðduriyetleriyle ilgilenilmediðini öne süren Yýlmaz, Defalarca Kargý kaymakamlýðýna, Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðüne gittim. Kimse ilgilenmedi. Geçtiðimiz yýl Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda bir toplantý yapýldý. Toplantýda Vali Yardýmcýmýza da sorunlarýmýzý dile getirdik, sorunlarýmýzýn bir rapor halinde Çevre Þehircilik Bakanlýðý na gönderileceðini ve çözüleceðini söylemiþti. Ancak aradan yaklaþýk 1 yýl geçmesine raðmen halen sorunlarýmýz çözülmedi dedi. Yýlmaz kendisi ile birlikte 32 ailenin bu þekilde maðdur edildiðini ve kimseye seslerini duyuramadýklarýný ifade ederek, yetkililerden yardým istedi.(ýha) Sadýk Yýlmaz Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, baþarýlý atletleri ödüllendirdi. Baþarýlý atletlere bir ödül de Büyük'ten Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýstanbul'da yapýlan Gençler ve Büyükler Türkiye Salon Atletizm Þampiyonasý'nda dereceye giren öðrencileri ödüllendirdi. Spor Lisesi öðrencisi Rümeysa Arýcý, 1500 m. bayanlarda üçüncü olarak bronz madalya kazandý m. genç bayanlar kategorisinde de yarýþarak birinci olan Arýcý, Milli Takýma çaðrýldý m. Genç Erkekler kategorisinde ise Mehmetçik Anadolu Lisesi öðrencisi Mustafa Özseçer, Türkiye ikincisi oldu. Dereceye giren öðrenciler, okul müdürleri ve Antrenör Ertan Yýlmaz, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaret ederek baþarý ve sevinçlerini paylaþtýlar. Öðrencileri baþarýlarýndan dolayý ödüllendirip tebrik eden Büyük, ulusal baþarýyý yakalayan öðrencilere Milli Takýmda uluslararasý alanda baþarýlarýnýn devamýný diledi. Minik Ezgi ye alkýþ Ezgi Tauna Duran Çorum un Kargý ilçesinde Anadolu Lisesi tarafýndan düzenlenen Ýstiklâl Marþý okuma yarýþmasýna konuk olarak katýlan 9 yaþýndaki Ezgi, sunumuyla diðer yarýþmacýlarý geride býrakarak izleyenlerin beðenisini topladý. Kargý Anadolu Lisesi Müdürlüðü nce Mehmet Akif Ersoy u Anma ve Ýstiklâl Marþý nýn Kabulü konulu bir etkinlik yapýldý. Gecede Ýstiklâl Marþý okuma yarýþmasý da düzenlendi. 50 öðrenci arasýnda elenerek seçilen 12 öðrenci birincilik için yarýþtý. Düzenlenen etkinliðe konuk yarýþmacý olarak katýlan 9 yaþýndaki Ezgi Tauna Duran, etkili hitabý ile kendinden büyük diðer yarýþmacýlarý geride býraktý. Okuduðu Ýstiklâl Marþý nýn ardýndan Bayraðý olmayanýn bayramý yoktur sözü ile Ezgi Tauna izleyenlerden uzun süre alkýþ aldý. 9 Yaþýnda olduðunu söyleyen Ezgi Tauna Duran, 3. sýnýf öðrencisi olduðunu ve 1. sýnýftan buyana Ýstiklâl Marþý ný ezbere bildiðini söyledi. Ýstiklâl Marþý ný küçük yaþta ezberlemesinde annesinin katkýsýnýn büyük olduðunu belirten Ezgi, "Ýstiklâl Marþý ný çok sevdiðim için onu ezberlemek istedim ve kendimi denemek için böyle bir yarýþmaya katýldým. dedi. Gecede bir konuþma yapan okul müdürü Halil Dað, Ýstiklâl Marþý nýn mazlum milletler adýna ilk defa sömürenlere karþý mücadele eden bir milletin bu mücadelesi sýrasýnda yazýldýðýný belirterek, "Onun için ne mutlu bize ki böyle bir Ýstiklâl Marþý na sahip olduk. Yarýþmaya katýlan öðrencilerimize bu cesareti gösterdikleri için teþekkür ediyorum. Ben hiçbir zaman bu þiiri sonuna kadar okuyamadým. Okuduðumda hislerim kabarýyor ve biranda gözlerim doluyor þeklinde konuþtu. Ýstikâl Marþý ný en güzel okuma yarýþmasýnda birinci Ahmet Aktaþ, ikinci Aysun Þahin, üçüncü ise Sema Kaya olurken, minik ezgiye ise onur ödülü ve çeþitli hediyeler verildi.(ýha) 17 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde beton parke taþý (7 köy) yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum merkez Saat: *** 27 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: *** 31 MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Merkez / Çorum Saat: *** 8 NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: *** T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: *** 19 TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: *** 16 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 22 EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

18 18 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Okullar Badminton da grup merkezleri belli oldu Liseli Gençler grup müsabakalarý Mart ta Samsun ve Kýrþehir, yýldýzlar ise Mart a Sinop ta yapýlacak olan grup birinciliðinde Çorum u temsil edecekler. Gruplarda Osmancýk okullarý mücadele edecek. Yýldýzlar Güreþ de grup heyecaný bugün baþlýyor. Çorumdan toplam 33 güreþçi üç farklý grup merkezinde Türkiye Þampiyonasý na katýlmak için mindere çýkacaklar. Çorum serbest stilde SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Serkan Demirdöken, Seyfettin Aksoy. BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMEN- LERÝ : Ceren, Esra, Nilsu, Feyzanur, Aysima, Yaren, Nisanur, Nazlýcan, Bahar, Ýhtisas a 34 fark yetmedi Kulüplü Yýldýz Erkekler basketbol grup birinciliðinde Basketbol Ýhtisas son maçýný 34 farkla kazanmasýna raðmen en iyi olmaya yetmedi ve elendi. Amasya da devam eden grup birinciliðinde Basketbol Ýhtisas son maçýnda Kýrýkkale önünde luk skorla galip geldi. Rakibini 34 farkla yenen Basketbol Ýhtisas en iyi ikinci olarak yarý finale Okullar Badminton da Çorum temsilcilerinin mücadele edeceði gruplar ve iller belirlendi.liseli Gençler Mart ta Samsun ve Kýrþehir grubunda Okullu Yýldýzlar ise Mart ta Sinop ta yapýlacak grup müsabakalarýnda mücadele edecek. Geçtiðimiz yýl Osmancýk Cumhuriyet Lisesi nin elde ettiði derece nedeniyle erkekler kategorisinde bu yýl gruplarda Çorum u iki takým temsil edecek Mart tarihlerinde yapýlacak gruplarda Çorum u erkeklerde Samsun ve Kýrþehir gruplarýnda iki okul temsil edecek. Samsun grubunda ilk ikincisi Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Osmancýk Ortaokulu yýldýz kýz ve erkeklerde Sinop grubunda mücadele edecek yükselme yolunda ümitlendi. Ancak Eskiþehir Atayurt Koleji nin Yozgat ve Kýrþehir temsilcileri önünde aldýðý farklý maðlubiyetlerle en iyi averaja sahip ikinci takým olmayý baþardý. Bu sonuçlarla Basketbol Ýhtisas elendi. Grupta Eskiþehir-Zonguldak, Samsun Yol - Karabük Safranbolu takýmlarý yarý finalde karþýlaþacaklar. Basketbol Ýhtisas 34 farkla galip geldi ancak yarý final biletini alamada ve Çorum a döndü Beþ takýmýn mücadele ettiði Kulüplü Küçük Kýzlar basketbol il birinciliðinde mücadele iki maçla baþladý. Beden Eðitimi Öðretmenleri:24-Gençlikspor B : 23 Suzan. GENÇLÝKSPOR B : Sevgi, Ebrar, Seval, Elif, Çaðla, Beyza, Rüveyda, Nurbike, Nisanur, Damla, Sevde, Selcan PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 8-5, 2. Periyot: 4-8. Beden Eðitimi Öðretmenleri Gençlikspor B önünde zorlu mücadeleyi tek farklý kazandý Meslek Lisesi, Amasya, Çankýrý, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Ankara birincisi ve Bartýn temsilcileri ile mücadele edecek. Ayný tarihlerde Kýrþehir grubunda ise kýzlar birincisi Osmancýk Cumhuriyet Liisesi kýz ve erkek takýmlarýný temsil edecek. Gruptaki rakipleri ise Aksaray, Ankara 2, Kayseri, Kýrþehir, Konya, Yozgat, Adana 3, Mersin 2, Bursa 4 ve Antalya ikincisi Mart tarihlerinde Sinop ta yapýlacak olan Yýldýzlar Badminton grup birinciliðinde ise Çorum u erkeklerde Osmancýk Mehmet Akif Ortaokulu ile kýzlarda Osmancýk Ortaokulu temsil edecek. Grupta mücadele edecek diðer iller ise Ýstanbul 1, Amasya, Bartýn, Trabzon 2. Karabük, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat temsilcileri mücadele edecekler. Yýldýz Güreþçiler üç grupta iki isimle iki farklý grup merkezinde mücadele ederken grekoromen stilde ise bir grup merkezinde mindere çýkacak. Yýldýz Erkekler Grekoromen Güreþ grup birinciliði Yozgat ta bugün baþlayacak. Bu grupta Hüseyin Karakuþ un idareciliðinde Çelebi Bayýr ýn antrenörlüðünde Yozgat a giden kafilede Fatih Deve, Hamdi Eroðlu, Muhammet Çaðlan, Y. Emre Odabaþý, Oðuz Kaya, Sefa Oypan, Ýsa Arslan, Hüseyin Canpolat, Beytullah Dokuz ve Emirhan Güvenoðlu mücadele edecek. Sinop ta bugün baþlayacak serbest stil grup müsabakalarýnda ise Hüseyin Teke nin kafile baþkanlýðýnda antrenör Ruþen Çetin ve Engin Çetin, Bilal Akbýyýk, Ahmet Çýnar, Volkan Seven, Özgür Yiðit, Selim Oslu, Batuhan Arabacý, Yasin Ayal, Mustafa Atak, Burak Akman, Arif Eryücel ve Yahya Akkaya mindere çýkacak. Ayný tarihlerde Kýrýkkale de yapýlacak olan serbest stil müsabakalarýnda ise Ýdareci Hasan Demirer ve antrenör Hakký Ceylan ile birlikte mindere çýkacak güreþçiler, Hasan Ali Kanderun, Uður Doðan, Ahmet Kývrak, Çaðrý Kýrbýyýk, Fatih Kurnaz, Mehmet Yaþçeltikcioðlu, Z. Sinan Ýpek, Serhat Öztemel, Hüseyin Kütlemez ve Ýbrahim Dokgöz. Bu mübabakalarda sýkletlerinde ilk beþ içinde yer alan güreþciler Nisan tarihlerinde Sivas ve Elazýð da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda madalya mücadelesi verecekler. SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya. GENÇLÝKSPOR A : Tuðba, Sümeyra, Özlem, Hatice, Duygu, Tuba, Merve, Elmas, Aycan, Begüm, Rabia. Dart antrenör kursunun ilk derslerini milli takým antrenörlerinden Nafýz Çelebi veriyor Dart antrenör kursu baþladý. Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafýndan ilimize düzenlenen antrenör kursuna 39 kursiyer katýldý. Olimpik Yüzme Havuzu Toplantý Salonu nda baþlayan seminerde ilk dersi 3. Kademe Milli Takým antrenörü Nafýz Çelebi verdi. Bocce, Bowling ve Dart Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak, 12 Mart ta baþlayan kursun 21 Mart ta sona ereceðini ve bu süre içinde teorik ve diðer konularda farklý öðretim görevlileri ve antrenörlerin dersler vereceðini tüm dersler sonunda ise yazýlý sýnav olacaðýný söyledi. Dart ýn Okul yarýþma takvimine alýndýðýný ve Çorum un pilot il seçildiðini belirten Çýtak, bu anlamda özellikle öðretmenlere yönelik olarak açýlan bu kursun Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan kurs ücretinden muay tutulduðunu söyledi. Kursta temel dersleri BESYO Öðretim Görevlilerinin vereceðini belirten Çýtak arasýnda uygulama tarihleri arasýnda ise temel eðitim derslerinin verileceðini belirtti. Kurs süresince yapýlacak olan yazýlý sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde baþarýlý olan kursiyelerlerin antrenör belgesi almaya hak kazanacaðýný belirten Ýl Temsilcisi Çýtak, Çorum da bu branþlarýn geliþimi için yeni antrenörlerin yetiþmesinin çok önemli olduðunu belirtti. Kulüplü Küçük Kýzlar Basketbol Çorum da ilk kez açýlan Dart antrenör kursuna 39 kursiyer katýldý. Kurs 21 Mart a kadar devam edecek Gençlikspor A takýmý ilk maçýnda Basketbol Ýhtisas önünde farklý galip geldi Gençlikspor A: 51-Basketbol Ýhtisas B : 24 Dart antrenör kursu baþladý Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri voleybol takýmý gruptan birinci olarak ikinci tura çýktý Polis Haftasý Voleybol da grup maçlarý tamamlandý BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Damla, Ýlayda, Zeynep, Sümeyye, Yaðmur, Gamze, Serra, Berfin, Öznur, Eda, Melike, Elif. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 10-10, 2. Periyot: Periyot: 11-4, 4. Periyot: 14-8 U 13 ve U 16 hakemleri Ahmet Ecevit Ýl Hakem Komitesi U 16 liginde bugün U 13 de ise yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý. Buna göre haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle: U 16 LÝGÝ: Gençlik Çepnispor- Gençlerbirliði: Mehmet Tuðluk, Müjde Arça, Onur Kindar. HE Kültürspor - Osmancýkspor: Ahmet Ecevit, Harun Tecimer, Vuslat Ay. Çimentospor- Ýskilipgücüspor: Emre Alagöz, Abdulselam Koçak, Erkan Akyol. Ýl Özel Ýdarespor - Mimar Sinanspor: Serhat Sarkandý, Hacire Aykut, Ýbrahim Çaðýl. U 13 LÝGÝ: Ýl Özel Ýdarespor- Gençlerbirliði: Erdoðan Yandým Gençlikspor - Çorum Belediyespor: Mevlüt Burak Çelik. Mimar Sinanspor - Alaca Belediyespor: Furkan Alagöz. Ulukavakspor- Osmancýkspor: Barýþ Karakuþ, Çimentospor - HE Kültürspor: Yunus Dursun. Polis Haftasý Kurumlar Voleybol turnuvasýnda grup maçlarý sona erdi. Dün gece oynanan son maçlar öncesinde ikinci tura yükselen sekiz takýmdan beþi oldu. Ýkinci turda mücadele 18 Mart Çarþamba günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Kurumlarlar arasý Polis Haftasý Voleybol turnuvasýnda gruplarda son maçlar dün oynandý. Son maçlar öncesinde Final Grubuna yükselen sekiz takýmdan beþi belli oldu. Son üç takým ise dün akþam oynanan maçlar sonunda belli oldu. Dört grupta 16 takýmýn mücadele ettiði turnuvada A grubunda bir erteleme maçý ile D grubundaki son iki maç bu akþam oynanacak. Bu maçlar öncesinde A grubundan Beden Eðitimi Öðretmenleri üç maçýnýda kazanarak grup birincisi olarak çýktý. Gruptan ikinci çýkacak takým ise bu akþam oynanacak Alaca Belediyesi - Kafkas Derneði maçýndan sonra belli olacak. Bugün oynanacak maçlar sonunda final grubunda E grubunda Beden Eðitimi Öðretmenleri, Ýtfaiye ve Sungurlu Milli Eðitim mücadele edecek. Bu grupta yer alacak dördüncü takým ise bu akþam D grubunda oynanacak maçlar sonunda belli olacak. F grubunda ise Sungurluspor ve Mecitözü Milli Eðitim yer alýyor. Bu gruba gelecek son iki takým ise A grubu ikincisinin belli olacaðý Alaca Belediyesi- Kafkas Derneði maçý ile D grubunu birinci olarak bitirecek takým olacak. Bu maçlarla sona erecek grup müsabakalarýnýn ardýndan final grubunda ilk maçlar 18 Mart Çarþamba günü oynayacak maçlarla baþlayacak. Ýki grupta oynanacak ve 30 Mart ta sona erecek final grubu maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar 3 Nisan - da çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takýmlar ise 8 Nisan çarþamba günü þampiyonluk için karþýlaþacaklar.

19 ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAK ve METAL BOYACISI USTA- KALFA ve ÇIRAKLAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:624) (Ç.HAK:605) (Ç.HAK:569) Eleman Aranýyor Nevresim dikim atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere kesim iþinden anlayan askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Depoda görevlendirilmek üzere ehliyeti olan sevkiyat yapabilecek bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karakuþ Kuruyemiþ Hüseyin Karakuþ Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78 (Beyaz Zambak Anadolu Yaný) Mür. Tel: (Ç.HAK:572) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:579) (Ç.HAK:592) TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝMLAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY-BAYAN SANAYÝ TÝPÝ DÝKÝÞ MAKÝNASI KULLANABÝLEN VE VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR YAÞ ARALIGINDA BAYAN SEKRETER VE ÖN MUHASEBE ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 12. SOK. NO: 12 ÇORUM TEL: (Ç.HAK:608) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:597) (Ç.HAK:599) ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI, IZGARACI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM Organize San. Bölgesi Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ERKEK KUAFÖRÜ Karakeçili Mah. Lise Sokakta bulunan faal durumda olan erkek kuaförü devren satýlýktýr. Tel: Adres: Karakeçili Mah. Lise Sokak No: 7/A AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) K.S.S. 69. Sk. No: 6/A m2 Mür. Tel: YAÞINDA TSK EMEKLÝSÝYÝM ÝÞ ARIYORUM Silahlý yakýn koruma ve þoförlük yapýlýr. F.D.E.A2 ehliyet sahibiyim. Doðal Afet Arama/Kurtarma Uzmanýyým. Daðcýlýk konusunda tecrübeli, iyi derecede kayak bilen, iyi derece yüzme bilen, yangýn mücadele ve ilk yardým kursu, kar motorsiklet kullanma belgesi, silahlý güvenlik belgesi, Src 1 ve Src 3 belgesi. Telefon: (Ç.HAK:601) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Elemanlar Aranýyor Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden anlayan yaþlarýnda elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özkoç Toprak Sanayi (Ç.HAK:555) Deðeri: TL ELEMAN ARANIYOR Hukuk bürosunda sekreter olarak çalýþacak en az lise mezunu, diksiyonu düzgün, ofis programlarýna hakim, bekar bayan eleman alýnacaktýr. Adres: Karakeçili Mah. Albayrak Caddesi Yaþar Çenesiz Apt. 1. kat No: 2 Tel: Gsm: (Ç.HAK:582) (Ç.HAK:588) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:622) (Ç.HAK:603) NO:7 ÇORUM Ýskilip Yolu 3. Km. Tel: KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye KÝRALIK HUSUSÝ ARAÇ 2014 model Fiat Fiorino hususi araç sahibinden KÝRAYA verilecektir. (Ç.HAK:625) SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ CUMARTESÝ 14 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk % 75 Sanayi Ýmarlý m2 ARSA Ankara yolu Çorumbeyi Un Fabrikasý yaný yola cepheli 6500 m2 kapalý alanlý arsa satýlýktýr. (Ç.HAK:564) (Ç.HAK:585) ELEMANLAR ALINACAKTIR YENÝ KURULAN BOYA ÝMALATHANESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; KÝMYAGER veya KÝMYA MÜHENDÝSÝ ÝÇÝN; - BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL DENEYÝMÝ OLAN - 35 YAÞINI AÞMAMIÞ - ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN - EN AZ B SINIFI EHLÝYETÝ OLAN ÜRETÝM SORUMLUSU ÝÇÝN; - BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL DENEYÝMÝ OLAN - 45 YAÞINI AÞMAMIÞ - ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN ELEMANLAR ALINCAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR AKGÖNÜL YALITIM ve YAPI MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 3.KM MERKEZ/ÇORUM (Ç.HAK:567) (Ç.HAK:613) TEL : (0364 ) TEL : ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: K.S.Sitesi 5. Cad. No: 6 (Çýraklýk Eðitim Karþýsý) Benka Arýcýlýk Malzemeleri Ýmalat Sanayi (Ç.HAK:595) BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda bayan eleman alýnacaktýr. Koparan Aydýnlatma Elektrik Ltd. Þti. Adres: Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No:35/a Çorum Cep: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Bayiliðini yapmakta olduðumuz ürünlerin satýþýnda görevlendirilmek üzere satýþ ve pazarlama deneyimi olan Diksiyonu düzgün,b sýnýfý ehliyetli bay-bayan satýþ elemaný ve Þirketimizin muhasebe bölümünde görevlendirilmek üzere muhasebe bilgisi olan yardýmcý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÞAMLIOÐLU GRUP SAYGIN GIDA PAZ.DAÐ.KOLL.ÞTÝ. Ankara Yolu 5.km.Toyota Plaza Arkasý ÇORUM (Ç.HAK:626) (Ç.HAK:566) (Ç.HAK:584) (Ç.HAK:571) Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr Þirketler Grubumuza * Ofis içerisinde çalýþacak * Eðitime açýk * Kariyer Hedefleyen * Prezantabl * En az Lise mezunu * yaþ aralýðýnda * Yetiþtirilmek üzere Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr. * Sabit maaþ * Yol * Yemek * Sgk Not : Görüþmeler randevu alýnarak yüzyüze gerçekleþtirilecektir. Tlf. : Fax : SATILIK OTOMOBÝL 1991 model Þahin (metalik (Ç.HAK:380) TEL: PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Karpuz ve sebze reyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay tezgahtarlar alýnacaktýr. Ýrtibat No: Baþvurular bu telefon numarasýna yapýlacaktýr. kýrmýzý) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Ýncedal la devam Çorum Belediyespor Yönetimi Teknik Heyet le yola devam kararý aldý. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram teknik heyet ve futbolculara güvenlerinin tam olduðunu bu kötü gidiþe Niðde maçýnda son vererek çýkýþa geçeceklerine inandýðýný söyledi. Özbayram bundan sonra formayý hakedenin giyeceðini ve Ýstanbulspor maðlubiyeti nedeniyle futbolculara ceza verileceðini belirtti. Ýl Özel Ýdarespor kazanmak zorunda U 15 grup birinciliðinde Ýl Özel Ýdarespor bugün saat de Samsun Kadýköyspor önünde grup birinciliði maçýna çýkacak. Merzifon da devam eden U 15 grup birinciliðinde temsilcimiz Ýl Özel Ýdarespor bugün Samsun Kadýköyspor önünde grup birinciliði için mücadele edecek. Grupta ilk maçýnda önceki gün Bartýn Polisgücü nü 2-0 yenen Ýl Özel Ýdarespor dünü bay geçti. Grupta dün oynanan maçta Samsun Kadýköyspor, Karabük Polisgücü nü 4-0 yendi. Bu sonuçla averaj üstünlüðünü yakalayan Samsun Kadýköyspor a beraberlik yetiyor. Bugün saat de Merzifon Ýlçe sentetik çim sahada oynanacak maçta Ýl Özel Ýdarespor, Samsun Kadýköyspor u yenerek grup birincisi olarak finale yükselmek amacýnda. Diðer grupta ise Güzel Orduspor, Yozgat ý 1-0 yendi. Bugün oynanacak Güzel Orduspor - Sivas Saðlýkspor maçý diðer finalisti belirleyecek. Bugünki maçlar sonunda finale yükselenler yarýn yarý final grubu için mücadele edecek. Çorum Belediyespor Yönetimi Teknik Heyet le yola devam kararý aldý. Yönetim, alýnan bu kötü sonuçlar ve kötü futboldan herkesin gerekli dersleri çýkartarak kalan haftalardaki performanslarý ile sezon sonunda þampiyonluk hedefine ulaþmak için mücadele istedi. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, dün Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenman öncesinde yaptýðý açýklamada yönetim olarak Teknik Heyete güvenlerinin tam olduðunu ve yola devam edeceklerini açýkladý. Ligin ikinci yarýsýnda istemedikleri sonuçlar aldýklarýný ve haketmedikleri yerde olduklarýný belirten Özbayram Yönetim olarak bu kötü gidiþe mevcut teknik heyet ve futbolcularla son vereceðimize inancýmýz tam. Teknik Heyetimizle ve futbolcularla yaptýðýmýz görüþmelerde kötü gidiþe son vermek için herkesin bir inancý ve görüþ birliði var. Ýstanbulspor maçýndaki maðlubiyet nedeniyle futbolculara ceza verilecek. Bunun miktarýný önümüzdeki günlerde belirleyeceðiz. Yönetim olarak bizlerde onlarýn bu inancýna destek veriyoruz. Bu kötü günlerin geride kalmasý için alýnacak bir galibiyetin çok önemli olduðuna inanýyoruz. Futbolcu arkadaþlarýmýz daha çok mücadele edecekler ve kaybedilen bu puanlarý telafi ederek kýsa sürede yeniden üst sýralarda yer alacaklarýna inanýyoruz. Bundan sonra takýmda formayý hakeden giyecektir. Sezon baþý hedefimize ulaþarak play-off dan þampiyonluk hedefine olan inancýmýz devam ediyor. Bunun içinde gerekli uyarýlar yapýldý ve yola devam kararý alýndý dedi. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram ve Genel Kaptan Hamit Iþýk dünki antrenmanda açýklamalarda bulundu CUMARTESÝ 14 MART 2015 Niðde hazýrlýðý yaðmur altýnda baþladý U 11 ve U 12 Þölen havasýnda geçecek U 11 ve U 12 Futbol Þenliðinde gruplar ve statü belirlendi. Amatör futbolda sezonun son teknik toplantýsý dün ASKF Toplantý Salonu nda yapýldý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya iki kategoride mücadele edecek takýmlarýn temsilcileri katýldýlar. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, U 11 ve U 12 kategorilerindeki müsabakalarda uygulanacak kurallar hakkýnda bilgiler verdi. Ýki kategoride de müsabakalarýn 2-3 Mayýs ta baþlayacaðýný U 11 maçlarýnýn cumartesi U 12 nin ise pazar günü oynanacaðýný söyledi. Ýki grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan dört takýmýn final grubuna çýkacaðýný ve burada çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda þampiyonun belli olacaðýný söyledi. Ayan, toplantýda antrenörlere ýsrarla futbolculara müdaheleye bu iki kategoride kesinlikle müsade edilmeyeceðini ve bunu yapan hocanýn saha dýþýna çýkartýlacaðýný belirterek bu konuda duyarlý olunmasýný istedi. Bu iki kategoride müsabakalarýn þenlik havasýnda geçmesini arzu ettikleri ve farklý ödüller vereceklerini belirten Ayan bu konudaki çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. U 11 de 15 takým mücadele edecek U 11 liginde bu sezon 15 takým mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda A grubu 8, B grubu ise yedi takýmdan oluþtu çekilen kura sonucunda A grubunda Ýl Özel Ýdarespor, Osmancýk Belediyespor, Ulukavakspor, Osmancýkgücüspor, 1907 Gençlikspor, Osmancýkspor, Mimar Sinanspor, B grubunda ise Gençlerbirliði, Çimentospor, Alaca Belediyespor, PTT Gençlikspor, Çorum Belediyespor, Çorumspor ve HE Kültürspor. U 12 de 11 takým U 12 liginde ise iki grupta toplam 11 takým mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda A grubunda HE Kültürspor, Ulukavakspor, Çimentospor, Çorum Belediyespor, Mimar Sinan Gençlikspor ve 1907 Gençlikspor. B grubunda ise Gençlerbirliði, PTT Gençlikspor, Osmancýkspor, Ýl Özel Ýdarespor ve Alaca Belediyespor. Sýkýntýlý günler geçiren Çorum Belediyespor bir günlük iznin ardýndan Salý günü sahasýnda oynayacaðý Niðde Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Hafta içi maçýnda Adliyespor önünde alýnan farklý maðlubiyetin ardýndan dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlý takýmýn dün saat da Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmana sakatlýklarý bulunan Nedim ve Çaðlar tedbir amaçlý olarak katýlmadýlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma öncesinde futbolcularla saha ortasýnda yaptýðý kýsa toplantýda geçmiþi unutmalarýný ve geleceði düþünmelerini istedi ve bu zor durumdan ancak geçmiþi unutmalarýný halinde çýkacaklarýný söyledi. Konuþmaýn ardýndan iki grup halinde yapýlan düz koþu yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra dar alanda pas çalýþmasý yaptý. Antrenmanýn son bölümünde ise tam sahaya yakýn bölümde yapýlan çift kale maç yaðmur altýnda oynandý. Bu çalýþmada futbolcularýn istekli ancak moralsiz olduklarý gözlendi. Çorum Belediyespor, Niðde maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek. Trapçýlar sezonu açtý Çorumlu Atýcýlar sezonun ilk antrenmaný hafta sonunda yaptý. Önümüzdeki hafta sonunda yapýlacak olan grup eleme müsabakalarý hazýrlýklarýna baþlayan Trapçýlar sezonun ilk antrenmanýný yaptýlar. Türkiye Þampiyonasý ve grup yarýþmalarýnýn ilk ayaðýnýn ikinci ayaðýnýn ise Mart tarihlerinde Mersin Erdemli de yapýlacaðýný belirten Atýcýlýk Ýl Temsilcisi Fikret Sin ve Dernek Yönetim Kurulu üyesi Aslan Özkaya amaçlarýnýn Türkiye Þampiyonasýnda mücadele etmek olduðunu belirtiler. Atýcýlar Derneði Yönetim Kurulu üyesi Aslan Özkaya, atýcýlýðýn okul sporlarý kapsamýna alýndýðýný bunun içinde acilen Çorum a modern bir atýþ poligonu yapýlmasý gerektiðini söyledi. Bu konuda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþi m Eðer in modern poligon için çalýþma içinde olduklarýný belirterek bu çalýþmanýn kýsa sürede sonuçlanmasýný diledi. AK Parti den Gül e geçmiþ olsun ziyareti Önceki gün rahatsýzlýðý nederiyle hastanede tedavi gören Belediyespor Baþkaný Zeki Gül e ziyaretçi akýný. Ýki gündür tedavisine devam edilen Zeki Gül ü önceki akþam AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret ettiler. Ziyarette Belediyespor Ýdari As Baþkaný Mustafa Özbayram da katýldý. Rumi Bekiroðlu ziyareti sýrasýnda Zeki Gül e geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ziyarette tabiki gündem Çorum Belediyespor un ikinci yarýdaki düþüþüne geldi ve bu konuda karþýlýklý yapýlan þakalarla sohbet devam etti. Baþkan Gül ün hafta sonu tedavisinin tamamlanarak evinde dinlenmeye çekileceði öðrenildi. Osmancýk ÝBD ilk yýlý dördüncü bitirdi Bayanlar 3. Voleybol Liginde bu yýl ilk kez mücadele eden Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor sezonu dördüncü sýrada tamamladý. Gruptan Orda T. Ýhtisas takýmý birinci Gümüþhane Gençlerbirliði ise ikinci olarak yarý final grubuna yükseldi. Voleybol Bayanlar 3. liginde grup maçlarý sona erdi.5 Grupta mücadele eden Osmancýk ÝBD Gençlikspor son maçýnda evinde Ordu T. Ýhtisas takýmýna 3-0 maðlup olurken kritik maçta Gümüþhane Gençlerbirliði, Samsun 19 Mayýs Gençlikspor u final setinde 3-2 yenerek grup ikinci olarak yarý final grubuna yükseldi. Çarþamba günü Osmancýk Spor Salonu nda oynanan son maçta Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor grupta liderlik mücadelesi veren Ordu T. Ýhtisas takýmý ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk sette çok zorlu bir mücadele veren Osmancýk ÝBD iki kez uzatmaya giden bu seti kaybetti. Ýkinci sette rakibi önünde fazla varlýk gösteremeyen ÝBD seti kaybetti. Üçüncü sette yeniden toparlanan ve maça ortak olmak isteyen ÝBD nin mücadelesi önünde Ordu T Ýhtisas liderliðin verdiði mücadele azmi ile seti maçýda 3-0 kazanarak gruptan lider olarak final grubuna yükseldi. Son haftanýn en kritik maçýnda ise grupta ikincilik için mücadele eden Gümüþhane Gençlerbirliði ile Samsun 19 Mayýs Gençlikspor takýmlarý karþýlaþtý. Alýnacak her setin büyük önemi olan maçta konuk Samsun 19 Mayýs nefes kesen bir mücadele sonunda maçý final setine taþýdý. Final setinde kazanan takýmýn final grubuna yükseleceði maçta bu seti kazanan ev sahibi takým maçý 3-2 kazanarak 29 puana yükselirken Samsun 19 Mayýs ise 27 puanda kaldý ve veda etti. Gruplardan çýkan Ordu T. Ýhtisas ve Gümüþhane Gençlerbirliði takýmlarý yarý final grubunda 3. lige yükselmek için mücadele edecekler. Ordu T Ýhtisas Karaman, Gümüþhane Gençlerbirliði ise Tokat ta Mart tarihlerinde oynanacak yarý final grup maçlarýnda mücadele edecekler. Osmancýk ibd voleybol takýmý ligi dördüncü bitirdi

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE

AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE Bekiroðlu Ýl Genel Meclisi üyeleri ile gurup toplantýsý yaptý AKP bir ölüm üzerinden rant devþirme çabasýnda' AK Parti Mecitözü Gençlik Kollarý'nda yaþanan istifalar MHP ile AK Parti arasýnda polemiðe

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Ýþ dünyasýnda kuþak çatýþmasý var

Ýþ dünyasýnda kuþak çatýþmasý var Çocuk Endokrinologumuz göreve baþlýyor Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Çorum'da diyabet hastalarýna yönelik verilen hizmetlere, yeni bir halka daha ekleneceðini müjdeleyerek, "Þeker hastasý

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı