ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Ekim 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4321 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEK ÇARE ZAM MI DEDÝNÝZ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Ekim 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4321 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEK ÇARE ZAM MI DEDÝNÝZ?"

Transkript

1 Din Ýþleri Baþkaný Atalay ile Baþpiskopos Hrisostomos ara bölgede buluþup görüþüyorlarmýþ sýk sýk... Gelin müzakere masasýný onlara býrakalým öyleyse... Allah ýn yardýmýyla bu iþi halletsinler!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Ekim 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4321 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý FARKLI YOLU YÜRÜYENLER DE AYNI YERE VARDILAR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KOLTUK KURTARAN SÖZCÜKLER Elvan Levent SÝNÝR BOZUCU BÝR GÜN Dolgun Dalgýçoðlu TEK ÇARE ZAM MI DEDÝNÝZ? Mehmet Levent Devlete bak Özgün Kutalmýþ Anlayabilmiþ deðilim Erdoðan Baybars Karmi'de Ýngiliz ailelerin parasýný ödeyerek Gary Robb'tan satýn aldýklarý evler açýk artýrmada satýldý... Satýþtan elde edilen parayý vergi borcu olarak devletin mi, yoksa Robb'tan alacaðý olduðunu ileri süren Eray Fellahoðlu'nun mu tahsil edeceði tartýþma konusu oldu... Ýngiliz ailelerin ödedikleri para havaya uçtu... Evleri de gitti, paralarý da... Ne adalet 2004'te anlaþtýklarý Gary Robb'a bir aile 143 bin sterlin, diðer aile ise 52 bin sterlin ödedi... Robb'un 2009'da sýnýrdýþý edilmesinden sonra bu evlerin inþaatý yarým kaldý... Toplam 6 evin bulunduðu arazi Robb'tan alacaðý olduðunu söyleyen Eray Fellahoðlu tarafýndan mahkeme kararý ile açýk artýrmada 510 bin TL'ye satýldý... Sibel Siber baþbakan olduðu sýrada, Karmi'deki evlerin açýk artýrmada satýþýndan sonra yaptýðý bir açýklamada, maðdur edilen Ýngiliz ailelerin mutlaka tazmin edilmesi gerektiðini söylemiþ ve kurulacak olan yeni hükümetin buna el atacaðýna inandýðýný belirtmiþti... Maðdur ailelerden Helen Carol Letchford, paranýn Eray Fellahoðlu tarafýndan tahsil edilmemesi için Maliye Bakanlýðý ile Sayýþtay'a baþvurdu... Hükümetin maðdur ailelerin hakkýný da gözeten adil bir karar almasý ve KKTC'yi dýþ dünyada rezil etmesi muhtemel bir olayý önlemesi bekleniyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta 3. sayfada Elçilik önünde... Göbek baðýna makas Devletin bu parayý Robb'un vergi borcuna karþýlýk tahsil edip etmeyeceði bilinmiyor... Fellahoðlu kendi alacaðýna karþýlýk paranýn peþinde... Ortada kalan Ýngiliz ailelerin ödedikleri yaklaþýk 200 bin sterlini ise hesaba katan yok... KTFF-KOP temasý... Sabotaj Þener Elcil Türk ve Rum futbol federasyonlarýnýn ilerlettiði görüþmelerin TC ve KKTC yetkilileri tarafýndan sabote edilmeye çalýþýldýðýný söyledi sayfada Sibel Siber: Hastalar için organ nakli umut Hastanede yeterli tedaviyi alamayan diyaliz hastalarýna organ nakli ile umut veren Siber, yasa ile organ mafyasý endiþesinin giderileceði görüþünde sayfada Askerlik sancýsý BKP: Süreyi kýsaltmak yetmez, tümden kaldýrýlsýn sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... PARASINI ÖDEDÝÐÝNÝZ EVÝ ELÝNÝZDEN ALIP SATSALAR NE YAPARSINIZ? Ýbretlik bir olaydýr bu da... Filmi bile çekilebilir... Gary Robb'un hayatý zaten roman... Ýngiliz polisinin elinden kaçmýþ, ülkemize gelmiþ, burada hayat bulmuþ, para bulmuþ, büyük inþaatlar yapmýþ, yaptýðý bazý inþaatlarý da tamamlayamadan Ýngiliz polisi tarafýndan buradan alýnýp götürülmüþ... Ýngiltere'de yargýlanmýþ ve hapse konmuþ... Daha sonra da Ýngiliz Kýbrýs Rum makamlarýna teslim etmiþ onu... Bir de güneyde yargýlanmýþ ve Rum topraðý üzerinde inþaatlar yaptý diye burda da hapse mahkum edilmiþ... Cezasýný çekmiþ ve çýkmýþ... Ýngiltere'de þimdi... Ama bize býraktýðý miras yenir yutulur gibi deðil... Ferdi Sabit Soyer baþbakan iken Robb'un KKTC'nin boynuna astýðý borcun yaklaþýk 10 milyon sterlin olduðunu söylemiþti... Sonra ne olup bittiði öðrenilemedi... Paralarýný alýp da evlerini bitiremediði ve teslim edemediði aileler vardý... Arapköy'de... Karmi'de... Ve daha baþka yerlerde... Robb'un gidiþinden sonra panik yaþayan maðdurlara yardým elini uzattý mý devlet? Öyle ya... Herþeyden önce Robb'un buradaki faaliyetlerinden zamanýn hükümetleri sorumluydu... Ona vatandaþlýk bile sunanlar... * Konumuz Robb'un Karmi'deki inþaatlarý... 6 ev de orada yarým kaldý... Robb Eray Fellahoðlu'ndan satýn almýþ orayý 'te kendilerine yapacaðý iki eve karþýlýk iki Ýngiliz aileden yaklaþýk 200 bin sterlin aldý... Birinden 143 bin sterlin... Diðerinden 52 bin sterlin... Sýnýrdýþý edildiði için bu evleri de tamamlayamadý... Robb'tan alacaðý olduðunu söyleyen Eray Fellahoðlu mahkemeye baþvurdu... Ve mahkeme de Fellahoðlu'na o evleri açýk artýrmada satma hakký verdi... Fellahoðlu geçtiðimiz Temmuz ayýnda bu açýk artýrmayý gerçekleþtirdi ve evleri toplam 510 bin TL'ye sattý. Ancak bu parayý kimin tahsil edeceði tartýþma konusu... Vergi borcu olarak devletin de Robb'tan alacaðý var... Bir yandan da Fellahoðlu alacaklý olduðunu öne sürüyor... E, maðdur Ýngiliz aileler ne olacak? Bu evlere ödedikleri paralar... Onu hesaba katan yok! * Sibel Siber baþbakan olduðu sýrada, Karmi'deki evlerin satýþýndan hemen sonra yaptýðý bir açýklamada, maðdur edilen Ýngiliz ailelerin mutlaka tazmin edilmesi gerektiðini söylemiþ ve kurulacak olan yeni hükümetin buna el atacaðýna inandýðýný belirtmiþti... El atar mý acaba? Maðdur ailelerden Helen Carol Letchford ailesi, paranýn Eray Fellahoðlu tarafýndan tahsil edilmemesi için Maliye Bakanlýðý ile Sayýþtay'a baþvurdu... Umarýz hükümet adil bir biçimde çözer bu meseleyi... Maðdurlarý ortada býrakmaz... Zaten Kulaksýz Sitesi ile ünümüze ün kattýk... Bir de buna batmayalým... "VÝCDANÝ RET" DAVASI ERTELENDÝ "Vicdani ret" hakkýný kullandýðý gerekçesiyle 2009 yýlýndan bu yana askeri seferberliðe gitmeyi reddeden Murat Kanatlý'nýn 2010 yýlýnda katýlmadýðý seferberlikle ilgili davanýn 19 Kasým tarihine ertelendiði bildirildi. Kýbrýs'ta Vicdani Ret Ýnisiyatifi'nden yapýlan açýklamada, Kanatlý'nýn 2009 yýlýndaki katýlmadýðý seferberlikle ilgili davanýn Askeri Mahkeme'de ne zaman görüþülmeye devam edileceðinin henüz açýklanmadýðý, 2011 yýlýndaki seferberlikle ilgili de henüz dava açýlmadýðý bildirildi. Kanatlý Askeri Mahkeme'de görüþülecek davalarý ile ilgili ise þunlarý söylemiþti: Askeri Mahkemede yargýlanma sürecine devam ediyor oluþumuz, "teknik bir prosüdür". Süreç, yasa koyucunun yani meclisin AÝHS haklarýnýn saðlanmasý ile ilgili iç hukuktaki düzenlemeyi zamanýnda yapmamasý nedeniyle hak ihlali ile sonuçlanabilir. AÝHM, Türkiye ve Ermenistan'ý iç hukuklarýndaki düzenlemeleri zamanýnda yapmamalarýndan dolayý Vahan Bayatyan, Yunus Erçep, Feti Demirtaþ, Mehmet Tarhan ve Halil Savda davalarýnda mahkum etmiþti. Yani Türkiye ve Ermenistan'ýn suç saydýðý vicdani ret hakkýnýn tanýnmamasýný Þener LEVENT Açý FARKLI YOLU YÜRÜYENLER DE AYNI YERE VARDILAR AÝHM hak ihlali saymýþtý. Yalnýz AÝHM deðil, Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komitesi de ayný fikirdedir. Askeri Mahkemede süren davam ile ilgili AÝHM ve Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komitesi gibi düþünmekte, suçsuz olduðuma inanmaktayým." Dava sürecini Murat Kanatlý'nýn da yürütme kurulu üyesi olduðu Vicdani Ret için Avrupa Bürosu (EBCO) yakýndan takip ediyor Þener Elcil: KTFF ve KOP görüþmeleri sabote ediliyor Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve KKTC'deki yetkililerin, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Güney Kýbrýs'taki Futbol Federasyonu (KOP) arasýnda devam eden görüþmeleri sabote etmeye çalýþtýklarýný vurguladý. Elcil þöyle dedi: Her fýrsatta Kýbrýs'ta "çözümden" ve "masadan kaçan taraf olmadýklarýndan" bahseden T.C yetkilileri ve adanýn kuzeyindeki iþbirlikçileri, Kýbrýs Futbol Federasyonu(KOP) ve Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu arasýnda devam eden görüþmeleri sabote etmek için uðraþ vermeye devam etmektedirler. Yýllarca ayrýlýkcýlýk yapýp, Kýbrýslý Rum statükocularýna fýrsat yaratan diðer yandan ise "ambargo-izolasyon" yalaný ile Kýbrýs Türk toplumu ve dünyayý kandýran T.C yetkilileri ile iþbirlikçileri somut bir adam ile Kýbrýslý Türk gençlere dünyalý olma imkaný yaratacak bu giriþimi baltaladýklarýný unutturmaya çalýþmaktadýrlar. Dünyada kendi kendine ambargo ve izolasyon uygulayýp, daha sonra da bundan þikayet eden tek toplum, herhalde bizden baþkasý olamaz T.C'nin dayattýðý politikalarla kendi gençlerinin futbol alanýnda dünyadan soyutlayan bu anlayýþýn çözümden bahsetmesi ise gülünçtür. T.C'li yetkililerin ve Sn. Mehmetali Talat'ýn Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu eski Baþkaný Sn. Ömer Adal'ýn Kýbrýs Türk futbolunu dünyaya açma giriþimlerini nasýl engelledikleri hala daha hafýzalardadýr. Bu ambargo-izolasyon maskaralýðý ile toplumu aldatmaya çalýþmak, diðer yandan ise "çözüm istiyoruz, çözümden kaçan taraf biz olmayacaðýz, yýlbaþýna kadar çözüm olacak söylemleri samimiyetsizliði" ortaya koymaktadýr. Eðer samimi iseniz aynen bizim yaptýðýmýz gibi ortaya çýkar ve Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu ile Kýbrýs Futbol Federasyonu arasýnda devam eden görüþmelerin sonuçlanmasý için çaba ve destek verirsiniz. Fakat biliyoruz ki statükoculardan çözüm konusunda samimiyet beklemek, ölü gözünden yaþ beklemeye benzer... LEFKOÞA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa Yüksek Gerilim Þebekesi'nde yapýlacak bakým çalýþmasý nedeniyle, bölgede bugün bazý bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek. Buna göre, Dumlupýnar, Hamitköy, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, Küçük Kaymaklý, Maliye Bakanlýðý ve civarý, mahkemeler ile Ledra Palace Otel bölgesi, Gönyeli'nin bir kýsmý, Yenikent ve þehit çocuklarý arsalarýnda 9.00 ile saatleri arasýnda elektrik enerjisi kesik olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamada, elektrik enerjisinin çalýþmalarýn seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceði belirtilerek, vatandaþlardan þebekede her an elektrik enerjisi varmýþ gibi davranmasý istendi. Çiziktir di Çiziktirdi Ayný yolu yürüyenler farklý yerlere varamazlar, deðil mi? O halde farklý yolu yürüyenler nasýl oldu da ayný yerlere vardý? Özdil Nami Derviþ Eroðlu ile ayný yerde nasýl buluþtu mesela? Nami son halka... Ona gelene kadar daha pek çok solcumuz Denktaþ'la ayný yere varmadý mý? Ayný yolu mu yürüdüler? Ne münasebet... Tüm dünyada sosyalizmi hayal eden solcularýmýz Marks, Engels ve Lenin'in yolundan geçtiler... Nazým Hikmet'in, Pablo Neruda'nýn, Yannis Ritsos'un þiirleriyle beslendiler... Kapitalizme ve emperyalizme karþý bilendiler... Che'yi bayrak yaptýlar... Denktaþ ise bunlarýn hiçbirini sevmedi... Hepsine karþý nefret duydu... Komünizmin görüldüðü yerde ezilmesi gerektiðine inandý... Irkçý ve milliyetçi türküler söyledi... Solcularýmýz Kýbrýs'ta Türk ve Rumlarýn kardeþliðiyle efsunlandý, birlikte ortak bir yaþamýn hayalini kurdu... Denktaþ buna hiç inanmadý... Solcularýmýz "baðýmsýz baðlantýsýz, üslerden arýnmýþ bir Kýbrýs" deyip durdu... Denktaþ ise adayý hep bölmeye çalýþtý... Solcularýmýz sanýk sandalyesine hep emperyalist güçleri oturttu... Denktaþ'a göre ise asýl suçlu olan Rumlardý... Solcularýmýz Türkiye'yi hiç kurtarýcý ve anavatan saymadý... Denktaþ ise Kýbrýslýtürklerin asla Türkiye'siz varolamayacaðýna inandý... Yollar birbirinden çok farklý gördüðünüz gibi... Ama sonunda hepsi de ayný yere vardý deðil mi? Þimdi bakýyoruz da, bir zamanlar Denktaþ'ýn söylediklerini solcularýmýz söylüyor... Denktaþ'ýn inandýklarýna onlar da inanýyor. Denktaþ'ýn çaðýrdýðý türküleri onlar çaðýrýyor... Denktaþ'ýn kurduðu devleti onlar savunuyor... Müzakerelerde Denktaþ'ýn Rum liderlerine yaptýðý itirazlarý onlar yapýyor... Nasýl oldu da farklý yolu yürüyenler ayný yerlere vardý? Düþündünüz mü hiç? Kýnamak için yazmýyorum bunlarý... Çok kýnadým bugüne kadar... Yürüdüðümüz farklý yolun bizi farklý bir yere çýkaracaðýna inandým hep çünkü... Hayal ettim... Öyle bir hayalin peþinden seve seve koþtum... Koþarken dikenlerden kanayan ayaklarýma aldýrmadým... Yolda karþýlaþtýðým zehirli yýlanlarý umursamadým... "Bunlar münferit yýlanlar" dedim... Hatta "kardeþimiz" dediðimiz ve bir çatý altýnda birlikte yaþamayý düþlediklerimizin bile kapýlarý yüzümüze kapatmalarý umurumda olmadý hiç... Ama sonunda bunun gerçek deðil, bir rüya olduðunu ben de anladým... Biliyorum... Bu adada hiç eksilmeyen bir Elen ýrkçýlýðý ve milliyetçiliðine gözümüzü kapayarak barýþý savunmak pek kolay deðil... Türk iþgaline karþý çýkarken onun karþýsýna dikecek hiçbir þeyimiz yok... Her adýmda Rum tarafý, "Bakýn, biz Türkiye'den de daha beter yaparýz size, sizi daha çok ezeriz" mesajý veriyor. Türkiye'nin kucaðýndan hiç kalkmamamýz için elinden geleni yapýyor... Türk iþgaline karþý içimizdeki nefret duygularýný azaltýrken, Türkiye'ye karþý hoþgörümüzü çoðaltýyor. Türkiye'siz kaldýðýmýz takdirde, eskisi gibi bizi hiç adam yerine koymayacaðýný gözümüze sokuyor... Türkiye'ye muhtaç halimizi kendine muhtaç hale dönüþtürmenin þýmarýklýðý ile bize bir Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý deðil, bir yabancý muamelesi yapýyor... Adadaki iþgale karþý çýkan en barýþçýlarýmýzý, yani kuzeyde 'vatan haini' damgasýný yiyenlerimizi bile kendi suyuna gitmediler diye, güneyde o da dýþlýyor. Bize ayrý devlet istemekten baþka bir seçenek býrakmýyor... Þeytan diyor ki, al pasaportunu ve kimliðini, çal suratlarýna... Güneye kendi pasaportunu... Kuzeye kendi pasaportunu... Türkiye'ye de kendi pasaportunu... Ýstifa et hepsinden de... Ne iþin var senin o þeytanlarýn þöleninde?

3 x istence e Elvan Levent KOLTUK KURTARAN SÖZCÜKLER Bu bað kesilecek dediler ve kestiler Baraka Kültür Merkezi, dün, Lefkoþa'da, "Bu Bað Kesilecek" eylemi yaptý. Baraka Kültür Merkezi "aktivistleri", KKTC'ye su getirilmesi çalýþmalarý çerçevesinde "Türkiye'deki bazý yetkililerin yaptýðý açýklamalarý protesto etmek" gerekçesiyle eylem gerçekleþtirdi. Cumhuriyet Meclisi ve Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði arasýnda bir ip gererek "sembolik göbek baðý" kesmek isteyen eylemcilerin elçiliðe doðru ilerlemesi, Meclis önünde güvenlik önlemi alan polis tarafýndan önlendi. Eyleme Meclis yanýnda devam eden Baraka Kültür Merkezi "aktivistleri", burada polis tarafýndan kapatýlan yola ip gererek "sembolik göbek baðý" oluþturdu. Bazý eylemcilerin üzerine "göbek baðýný simgeleyen" ip sarýldý. "SU ÖZELLEÞTÝRÝLECEK" Baraka Kültür Merkezi Aktivisti Nazan Þansal basýna kýsa bir açýklama yaparak, söz konusu projenin altýnda suyun özelleþtirilmesinin yattýðýný ileri sürerek, özelleþtirilecek suyun hem ülke insanýna hem de diðer ülkelere satýlacaðýný savundu. Suyun hem Kýbrýs'ýn hem de suyun getirileceði bölgenin ekolojik dengesini bozacaðýný iddia eden Þansal, konuyla ilgili bazý örnekler verdi. "KIBRISLI TÜRKLER ÜRETÝMDEN KOPARILDI" Türkiye'deki bazý yetkililerin, "Kuzey Kýbrýs'la ve Kýbrýslý Türklerle ilgili açýklamalarýný" eleþtiren Þansal, Kýbrýslý Türklerin 1974'den beri Türkiye'ye baðlý olduðunu, Kýbrýslý Türklerin üretimden koparýldýðýný, ülkedeki ekonomik ve kültürel deðerlerin yok edildiðini iddia etti. "BU PROJE EKOLOJÝK DARBEDÝR" Kýbrýs Pir Sultan Abdal Derneði ile Biyologlar Derneði'nin de destek verdiði eylemde Biyologlar Derneði Baþkaný Hasan Sarpten de bir açýklama yaparak bu projeyi "ekolojik darbe" olarak niteledi. Projenin hiçbir yasal altyapýsý olmadýðýný iddia eden Sarpten, "Suyun ülkeye neler getireceðini deðil, neler götüreceðini konuþmalýyýz. Bu proje bilimsel ve çevresel bakýþtan yoksundur" dedi. Eylemin sonunda göbek baðý ile ilgili þiirler okuyan eylemciler, oluþturduklarý sembolik baðý makasla kesti. Olaysýz sonlanan eylem, trafiðin bir süre aksamasýna neden oldu. Meclis Genel Kurulu'nda önceki gün konuþulanlarý okudum gazeteden. Ve bir tiyatro oyunu için ilham verici olabileceði geçti aklýmdan orada olup bitenin. Ýbsen, harika bir oyun çýkarýrdý bana kalýrsa bütün bunlardan. Üstelik fazla deðiþiklik yapmaya da gerek duymazdý sanýrým. Tatilse eðer konu, tatil... Organ mafyasýnýn türeyceði korkusuysa, bu da hiç eksiksiz, olduðu gibi sahneye yansýtýlabilirdi pekalâ... Buralarýn yabancýsý birisi, sadece bu meclis konuþmalarýný okuyup, burada nasýl bir düzen içinde yaþadýðýmýz konusunda bir fikir yürütebilir mi acaba, diye de düþündüm. Yürütebilirdi elbette; özellikle de bazý püf noktalarý gözden kaçýrmazsa eðer. 'Süreç' kelimesi mesela, hayati bir önem taþýyor, püf noktalarýndan biri... Her derde deva bir ilaç gibi adeta. Baþladýðýnýz cümlenin sonunu getiremiyor musunuz? 'Süreç', deyin olsun bitsin. "Zor ve uzun bir süreç", gibi mesela. Konunun ne olduðu pek farketmez zaten. Ýster bir türlü çözülemeyen Kýbrýs sorunu olsun, ister meclisten geçemeyen yasa tasarýlarý, ister hiçbir zaman gerçekleþmeyen köklü deðiþiklikler... Süreç devam ediyor, diye bir cümle kurarsanýz eðer, konur kapanýr hemen, baþka birþey söylemek zorunda kalmazsýnýz. Bu yüzden meclis koltuðunda sýkýþan herkesin, hemen 'süreç' kelimesine sarýldýðýný farkettim. Sarýlmak da deðil belki, insanýn dili alýþýyor herhalde zamanla... Hayal kýrýcý elbette. Ama bununla da bitmiyor. Gözden kaçýrýlmayacak baþka bir kelime daha var: 'çalýþmalar'... Ýkinci koltuk kurtaran. Çalýþmalar devam ediyor, çalýþmalara aðýrlýk vereceðiz, çalýþmalarýn hýz kazanmasý yönündeki çalýþmalarýmýz sürüyor... Olmaz, demeyin, oturup bir dinleyin, iþlerin yýllarca bu þekilde nasýl hiç aksamadan yürüdüðünü göreceksiniz. Kýsacasý, süreçler ve çalýþmalar, bizim herþeyimiz bana kalýrsa... Bu ikisi devam ettiði sürece KKTC yaþar, gerisi boþ. Yine de, burada yazlarý da ülkesine dönmeyip, garson olarak çalýþan Bangladeþli bir üniversite öðrencisi, "Kýbrýslý olduðunuz için ne kadar þanslý olduðunuzun farkýnda msýnýz", diye sorduðunda, ona buradaki herþeyin süreç ve çalýþmalardan ibaret olduðunu anlatmadým. Hafifçe baþýmý salladým sadece. Burasýnýn ne kadar güzel bir ada olduðundan, ardýndan da ülkesindeki zor hayat koþullarýndan bahsetti bir süre. Biraz utandýðýmý itiraf etmem gerekir. Belki bunu bir Norveçli söyleseydi, baþýmý çevirip denize bakacak ve denizin gerçekten güzel olduðunu düþünecektim. Sonra da bir ihtimal Marx'ýn sözlerini tekrar edecektim: "Bir kölenin kölesi olmaktan daha korkunç, daha aþaðýlayýcý birþey olamaz"... Ama bir an denize bakýp Bangladeþ'teki insanlarý düþündüm. Eðer bugün oradaki insanlar bütün gün çalýþýp, emeklerinin karþýlýðý olarak günde 1 dolarýn altýnda bir ücret alýyorlarsa, bunda kapitalist sistemin bir parçasý olarak bizim de bir payýmýz vardý. Marx, utancýn kendi baþýna bir devrim olduðunu söylerken, gerçekten de koskoca bir toplumun korkunç bir utanç duygusuyla kýzarabileceðine inanmýþ olabilir miydi? Yoksa utançtan kýzaran bir toplumun sýçramaya hazýr bir aslan gibi kasýlabileceðini sadece hayal mi etmiþti?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Tek çare zam yapmakmýþ elektrik ücretine Ýnsaf da dinin yarýsý bunlarda o da yok Varmak mümkün mü hiç bu kazýðýn hikmetine? Ki size diyorlar "Yeyceksiniz, yeyemem yok"! Ali OSMAN Periyodik UMUDUMUZ SENDE TC kökenlileri temsil edecek siyasi oluþum hazýrlýðýndan bahsetti Çiðdem Aydýn isimli gazeteci... Meslektaþým diyecektim ama ben gazeteciden sayýlmadýðým için kusura bakmasýn "meslektaþ" diyemedim... KKTC Hataylýlar Derneði Baþkaný'yla yaptýðý bir söyleþiyi okudum... "Zaloðlu" deðil Zaroðlu esti kesti... KKTC'yi tanýmayanlara veryansýn etti... Haddini de aþtýkça aþtý... "Kimse TC kökenli insanlarýn namusuna, þerefine, haysiyetine direkt veya dolaylý olarak hakaret etmeye kalkmasýn" diye buyurdu... TC kökenlilerin namusuna, þerefine hakaret edenlerin kimler olduklarýný söylemedi.. Kýbrýslýtürkleri TC'den gelen Türkiyelilerle karýþtýrmýþ olabilir. Bu topraklar üzerinde iþgal altýnda olan bizleriz... Asalak, besleme diye bize hakarete ediliyor... "Gullirinin garacoççosu gurguramý yaktý" diye feryat edenler de bizleriz, o halde bu ne lahana, bu ne turþu? Kýbrýslý olmak baþka birþeydir, KKTC'li olmak baþka birþeydir... Zaroðlu'nun hemþerileri için istediði vatandaþlýk sahte devlet vatandaþlýðýdýr... Söyleþisinde buna da kýzýyor... KKTC'ye "nefret yasasý" getirilmeli diyor... Zaloðlu Rüstem Paþa mübarek! Þimdi Zaroðlu'na haddimiz olmayarak ve affýna sýðýnarak birkaç kelime de biz edelim!.. Kýbrýslýtürküz biz yýlýnda yapýlan askeri harekat sonrasý iþgale uðradýk... Garantör Türkiye garantörlük hakkýný iþgale çevirdi ve irademizi elimizden aldý... Kültürümüzü, adet ve geleneklerimizi törpüledi... Nostaljik olarak yaþayabilmekteyiz tüm bunlarý... Bunu nasýl mý yaptý? Nüfus yýðarak, ki Cenevre Konvansiyonu'na göre nüfus aktarmak suçtur... Burasý, kendilerinin elçi dediði ama gerçekte vali sýfatýndaki Ankara'dan atanmýþ kiþi tarafýndan yönetilir. Türkiye burada suç iþlemiþse bu yaptýklarýyla, ki iþlemiþtir ve bu tescil de edilmiþtir, buraya aktarýlan nüfus da o suça ortaktýr... Yani Zaroðlu da burada iþgalin zaruri neticesi olarak bulunmaktadýr ve Kýbrýslýtürklerin asimilasyonundaki suçtan pay sahibidir. KKTC'yi tanýmayanlarýn cezalandýrýlmasýný istiyor... "Nefret Yasasý"nýn geçirilmesini bu nedenle talep ediyor. Eh, söyleyecek sözümüz mü kaldý biz Kýbrýslýtürklerin? Miting yapacaklarmýþ... Kim karýþabilir ki, buyursunlar efendim yapsýnlar... KKTC denilen ucubenin tüm kolluk kuvvetleri emirlerine amade... Parti kurup seçimlere gireceklermiþ... Ýþte ben bu aþamada, ne miting yapabileceðine, ne de parti kurabileceðine inanmýyorum... Neden mi? Ankara'dan talimat gelmezse oturduklarý sandalyeden bile kalkamazlar... Kursun partisini, seçimlere girsin ve tüm Kýbrýs'ta bulunan TC kökenlilere deðil sadece, 70 milyonluk Türkiye'ye de KKTC vatandaþlýðý versin... Ýþte o zaman "nefret yasasý"ný da geçirip týksýn KKTC'yi tanýmadýðýný söyleyenleri içeri... Diþlerini söktürsün kerpetenlerle mesela... Ýþkenceden geçirtsin onlarý... Etlerine sigara bastýrtsýn... Koltuk altlarýna kaynanmýþ yumurta koydurtsun... Bakalým tanýrlar mý tanýmazlar mý? Umudumuz sende Zaroðlu! Kalay KKTC MECLÝSÝNE "BEYÝN NAKLÝ" Saðlýk Bakaný Dr. Ahmet Gülle organ nakli ile ilgili yasanýn acil olduðunu söyledi. Lefkoþa devlet hastanesinde doðru düzgün bir MRI cihazý bile bulunmazken, nasýl oluyor da YDÜ Hastanesi'nde organ nakline baþlanabilsin diye mecliste acilen yasa yapmaktan söz ediliyor? Üniversitelerde "eðitim turizmi" adý altýnda ticaret yapýlýyor anladýk da, "organ nakli"nin þakasý yok, bu "dingonun ahýrý"nda bir de "organ ticareti" mi baþlatacaksýnýz Nasýl bir tehlikeye davetiye çýkardýðýnýzýn farkýnda mýsýnýz? Yok eðer muradýnýz KKTC meclisine "beyin nakli" yapýlmasý ise, o baþka!!!!! Arabadan para çaldý! Gamze BAYKUR - Geçitkale'de Uður Altýndað'a ait araç içerisinden 800 TL çalan Ahmet Hayta isimli genç tutuklanarak dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Sirkat" suçlamasýyla dün mahkemeye çýkarýlan zanlý Hayta, tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlanarak serbest býrakýldý. 2 bin 900 TL'den 800 TL'yi çaldý Olayýn tahkikat memuru Mehmet Bayýr, zanlý Ahmet Hayta'nýn 20 Ekim tarihinde Geçitkale'de Nevzat Efendi'ye ait makinist garajýnýn önünde Uður Altýndað'a ait kapýlarý kapalý ancak kilitsiz vaziyette bulunan FC 319 plakalý araç içerisinde bulunan 2 bin 900 TL'nin 800 TL'sini çaldýðýný açýkladý. Zanlý Hayta'nýn tespit edilmesinin ardýndan sirkat ettiði 800 TL'yi polise teslim ettiðini söyleyen Bayýr, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirterek, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanmasýný talep etti. Serbest kaldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Ahmet Hayta'nýn pasaport ve Güzelyurt'ta Ahmet Tömay'ýn evi ve Lefkoþa'da Line kuaför salonunun 7 Haziran 2012 tarihinde kurþunlanmasýyla ilgili Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan sanýk Hüseyin Kasapoðlu Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 2.5 yýl hapse mahkum edildi. Abbas ELMAS - Lefkoþa Aðýr Ceza Heyeti dün, 7 Haziran 2012 tarihinde meydana gelen Güzelyurt'ta Ahmet Tömay'ýn evi ve Lefkoþa'da Line kuaför salonunun kurþunlanma olayý ile baðlantýlý olan sanýk Hüseyin Kasapoðlu hakkýndaki kararý açýkladý. Sanýk hakkýndaki kararý okuyan Yargýç Musa Avcýoðlu, kurþunlanma olayýnýn 7 Haziran 2012 tarihinde meydana geldiðini, olay günü Güzelyurt'ta Ahmet Tömay'ýn evi ve Lefkoþa'da Line kuaför salonuna ateþ açýldýðýný belirtti. Olayla ilgili yakalanan dört sanýktan biri olan Kasapoðlu'nun "Kanunsuz patlayýcý madde taþýma, kullanma, tasarruf", "Þiddet tehdidi", "Meskûn mahalde ateþ açma" ve "Kasti hasar" suçlarýndan yargýlandýðýný ve sanýðýn tüm suçlamalarý kabul ettiðini belirten Yargýç, ayrýca sanýðýn 2005 ve 2007 yýllarýnda benzer suçlardan sabýkasý olduðunu ifade etti. Ýzinsiz ateþli silah bulundurmanýn seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 30 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Kurþunlamaya 2 buçuk yýl toplumu tehdit eden bir unsur olduðunu, ruhsatsýz silahlanmanýn önlenmesi ve mutlaka kayýt altýna alýnmasý gerektiðini vurgulayan Yargýç, mahkeme kayýtlarýnda son yýllarda ruhsatsýz silahlanmanýn ve ateþli silahlar kullanarak þiddet olaylarýnýn yaygýnlaþma eðilimi gösterdiðini söyledi. Sanýðýn Lefkoþa ve Güzelyurt'taki kurþunlama olaylarýna iþtirak ettiðini, fiili olarak suça karýþmamýþ olsa da; suçu iþleyen sanýklarý Güzelyurt'tan Lefkoþa'ya aracýyla getirdiðini ifade eden Yargýç, bu hususu aðýrlaþtýrýcý faktör olarak deðerlendirdiklerini açýkladý. Musa Avcýoðlu, tüm olgularý deðerlendirdiklerini belirterek oybirliði ile sanýðý mahkûm olduðu davalardan 2,5 yýl hapse mahkum ettiklerini açýkladý. "HAÞEREYLE MÜCADELE" VE "ÇEVRE BÝLÝNCÝ" Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ilkokulda öðrenim gören öðrencilere "haþereyle mücadele" ve "çevre bilinci" konulu seminerler vermeye baþladý. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, belediye sýnýrlarý içerisindeki 12 ilkokulda öðrenim gören çocuklara yönelik olarak verilecek seminerlerin ilki dün Gelibolu Ýlkokulu'nda gerçekleþtirildi. LTB Çevre ve Halk Saðlýðý Komitesi ile Çevre Ýlaçlama ve Mezbaha Þubesi'nin birlikte yürüttükleri seminer çalýþmalarýnýn ilkine, LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu ile Çevre ve Halk Saðlýðý Komitesi Baþkaný Dr. Zerrin Akalýn da katýldý. Çevre Ýlaçlama ve Mezbaha Þubesi Sorumlusu Þafak Alibaba slayt gösterisi eþliðinde çocuklara fare, böcek ve sivrisinekle mücadele ve çevrenin temiz tutularak korunmasý konularýnda bilgi verdi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TEK ÇARE ZAM MI DEDÝNÝZ? Kýb-Tek Yönetim Kurulu rapor sunmuþ hükümete. Buna göre, kurumun içinde bulunduðu mali çýkmazý aþmasý için tek çare zam! Bu da, en az %20 olmak üzere, %30'a varan kriterler içeriyor! %20 kaçýnýlmazmýþ. %25 zam yapýlýrsa kurum 10 yýl içinde... %30 zam yapýlýrsa da 5 yýl içerisinde tüm borçlarýndan kurtulabilirmiþ! Baþka? Kýb-Tek elektriði zararýna satýyormuþ halka! Kilowat baþýna 7 kuruþ zarar ediyormuþ. Dünyanýn en pahalý elektriðini satmasýna raðmen kilowat baþýna 7 kuruþ zarar!.. Anlaþýlýr gibi deðil... Kurumun hep borçlarýndan kurtulmasýndan bahsediliyor da... Piyasadan alacaklarýna dair gerçek ve somut rakamlar verilmiyor! Sadece BRT ve Yerel Yönetimlerin Eylül sonu itibarýyle 137 milyon TL borçlarý olduðu belirtiliyor. Bir de, muhtarlýk, dernek ve bazý "su örgütlerinin", faiz borcu anaparanýn üzerine çýkmýþ borçlarýndan... Camilerin 7 milyon liralýk borcundan bahsedilmiyor meselâ! O konu netameli sayýlýyor herhalde! Dokunan, birilerinin gazap ateþinde yanar cinsinden! Bazý 5 yýldýzlý otellerin... Bazý üniversitelerin... Bazý devlet dairelerinin borçlarýndan da bahsedilmiyor raporda. Oysa rakamlar ortada. Eylül 2013 itibarýyle Kýb-Tek'in alacaklarýnýn toplamý 565 milyon TL. Bu rakama devlet daireleri de dahil. Kurumun borcu ise 391 milyon TL. Alacaklarýnýn tümünü tahsil edip borçlarýný ödese milyon TL de artýya geçer... Ama her nedense tahsil etmiyor! Edemiyor! Buna muktedir deðil! Çünkü bugüne kadar, gelmiþ geçmiþ tüm siyasilerin çiftliði gibi kullanýlmýþ! Onlarýn tahsil et dediðini etmiþ... Tahsil etme dediðini etmemiþ! Onlarýn kes dediðini kesmiþ... Kesme dediðini kesmemiþ! Kesse bile, hiç gecikmeden baðla demiþler... Baðlamýþ! El-Sen bir aralar, kuruma borçlu olan özel ve tüzel kiþilerin listesini yayýnlýyordu. Nedense onlar da çoktandýr böyle bir liste yayýnlamadýlar! Þimdi Kýb-Tek kalkmýþ, alacaklarýný kayýtsýz þartsýz tahsil edeceðine... Elini halkýn cebine atmak, tahsil edemediði alacaklarýný, sýrtýna yükleyeceði zamlarla halkýn ensesinden çýkarmayý tek çare olarak hükümete sunuyor! Dünyanýn en pahalý elektriðiyle kazýklanan halk, bir de camilerin, devlet dairelerinin, belediyelerin, BRT'nin ve diðerlerinin borcunu ödemeye mahkûm edilmek isteniyor! Baþka bir ülkede elektriðe deðil yüzde 20, yüzde 5 zam bile yapýlsa, ben yüzde bin beþyüz eminin, o ülkenin insanlarý, parlamentoyu vekillerin baþýna geçirir. Þimdi bizdeki yöneticiler için "buldular da bunadýlar" desek yeri deðil mi?

5 5 23 Ekim 2013 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars CTP'nin þimdi þimdi bölünmesini beklemiyorum Parti iktidardayken, attan inip eþeðe binecek kadar hesapsýz olamazlar. MÝÞ-MIÞLAR * Siyasete itibar gerekiyormuþ. - Siyasetimizi itibarsýz brakacak deðiliz herhalde Hemen bulalým, alalým gelelim 50 taneden aþaðý olmayacaðýna göre, toptan fiyatýna ucuza alabiliriz. Çin malý mý olsun, AB malý mý? * Downer, birkaç aya kadar tamamlanmasýný istemiþ. - Ben da bunun acelesini anlayamadým Þeker suya mý düþtü bu ama! * Elektriðe zam yapýlacakmýþ. - Kendilerince çooook haklý gerekçeleri var.! ZARARDAYMIÞ Bana ne Yapamazsanýz yapmayýn..satýn gitsin * Nami "Kimse CTP'de bölünme beklemesin" demiþ. - Ýktidardaki partiyi kimse brakýp gitmez Hele bir seçim yaklaþsýn, o zaman görürüz ak mý kara mý? Unutmayýn. UBP örneði, her parti için geçerlidir. * Milletvekili transferlerinin yasaklanmasý için çalýþma yapýlýyormuþ. - Boþuna Transfer olmasý þart deðil ki. Ýstifa eder, dýþarýdan destekler, amacýna ulaþýr. Yasaklama yerine, transfer halinde "tuu yüzüne" detirtecek olgunluk gerekiyor. * KKTC dünyanýn en büyük kitap fuarýna katýlmýþ. - Kültür bakanýnýn haberi olmadý galiba Gittiðini duymadýk da! *Cumhurbaþkaný Eroðlu ile CTP hiç sorunsuz iþbirliði yapýyormuþ.. - Aldanmayýn Bunlar cicim aylarýdýr geçer bir gün. Hem iþbirliði yaptýlar da ne ürettiler aksayan bir hükümetten baþka. * 100 sayfalýk anayasa paketi hazýrlanmýþ. - Ýþi ciddiye alýp, fazla abartmýþlar anlaþýlan 100 sayfalýk anayasa bizim neyimize yahu. "Siz nesiniz?" Profesör sordu Acele olarak karar vermemiz ve yanýtlamamýz gerekiyor. Anlayabilmiþ deðilim BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ve bir de "Ortak metin" sorunumuz var. Ortak dil yok. Ortak görüþ yok. Bu durumda nasýl bir "ortak metin" hazýrlamaya çalýþýyorlar, anlayabilmiþ deðilim. Elektriðe zam gündemde. Daha doðrusu eli kulaðýnda. Çok saçma bir gerekçe ile zam yapacaklar. Kurum zarar ediyormuþ. Ba-na-ne? Beceremiyorsan da zarar ediyorsun, çek git baþýndan Ya da sat gitsin baþýndan. Delikli maþappaya, hala daha ýsrarla þiþe suyu dökmeye devam etmenin nedenini anlayabilmiþ deðilim. Çok mu saf görünüyor bu halk? Rumlar; AB'nin Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle'yi, Maraþ önerisinin altýný oymakla suçluyor. Füle; "Maraþ bütünlüklü çözümün parçasýdýr" demiþ de, bunu nasýl söylermiþ. Füle böyle konuþmasa, çocuðu kandýrabileceklerini sanýyorlar. Þaka bir yana; Rumlar, bir çözüm olmadan Maraþ'ý geri alabileceklerini mi düþünüyor gerçekten.? Bu nasýl körlük anlayabilmiþ deðilim vallahi. KTHY bunca seveni, koruyaný, gözleyeni varken nasýl oldu da battý, anlayabilmiþ deðilim. "Batýþ Yýldönümü" nedeni ile, dün akþam ateþli bir anma töreni düzenlediler ve ateþli bir þekilde kurumu batýranlarýn yargýlanýp cezalandýrýlmasýný istediler. Bu kaçýncý talep bilmiyorum. Konu ile ilgili olarak her aðzýný açan; suçlularýn yargýlanýp cezalandýrýlmasýný, yanlarýna kalmamasýný istiyor zaten. Gel görün ki; bugüne kadar kimse çýkýp da "Þu Genel Müdür, þu memur, bu odacý kurumu batýrmaktan suçludur" demedi, demiyor, diyemiyor Bu suçlularýn adýný, neden bize de açýklamadýklarýný anlayabilmiþ deðilim. Ya siz?

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SÝNÝR BOZUCU BÝR GÜN (Ýstanbul)- Bugün ve dün Telefonlar kesikti. Haliyle internet baðlantýsý da yoktu. Ýþe geldim. Bilgisayarý açtým. Týkladým gazete sayfasýný, týk yoktu. Diðer gazeteyi týkladým yine týk yoktu. Telefona sarýldým ne oluyoruz demek için. Orada da týk yoktu. Kalakaldým. Hani çaðýmýz bilgisayar çaðýydý? Hani çað atlamýþtýk? Önümde bilgisayar, elimde mouse bakýp duruyorum oraya. Olmadý mý internet, at gitsin içinde her türlü iþlemcisi olan bilgisayarý. Ne masa bilgisayarý lazým, ne de laptop maptop diyerek. Hepsi de hikâye Hele interneti öncelikli cep telefonlarý... Sen onun ekranýna bakýyorsun, o sana bakýyor. Kalktým dolandým etrafta. Geldim tekrar oturdum. Bir ümit dedim belki gelmiþtir. Dansa kalkan acemi damat elini ayaðýný nereye koyacak bilmez de beline baðlar ya. Öyle oldum. Ne yapsam? Bir türlü gelmez internet. Ondan vazgeçtim. Telefon Týk Arýzayý arayacaðým da neyle arayacaðým? Onu da bilemiyorum. Unut, dedim. Eskiden var mýydý bunlarýn her hangi birisi. Gelirdim iþime. Kahvemi içerdim. Ýþimi yaparken arada bir resim çizerdim boþ kâðýtlara. Sonra kalkýp dýþarýda bir dolaþýr gelirdim. Çay içerdim. Ara oldu mu kitaplara, gazetelere bakardým. Ýþ bitti mi en yakýn arkadaþýmýn ofisine gidip çene çalardým. Of Ne günlerdi o günler. Ýyisi mi nota yazmalý, dedim Açtým nota sayfasýný. Tek nota yazmadan tekrar baktým geldi mi diye. Gelmedi. Bugün de inadýna hava çok güzel. Güneþ alabildiðince parlak... Gökyüzü masmavi. Atlayýp yüzmek istersin enginlere. Bulut birkaç tane vardý nazlý nazlý geçen. Birkaç tane de kuþ sürüsü denk geldi, tam buluta yakýn. Onlarýn internete, bilgisayara ihtiyaçlarý yok. Haberleri de yok zaten Eksikliðini neden hissetsinler ki? Onlar tarihten böyle geldiler. Binlerce yýldýr atalarý neyi yapmýþsa aynýsýný yapýyorlar. Göç ediyorlar mesela Ta Afrika'nýn bilmem hangi bölgesinden, buralara. Sonra gerisin geriye giderler. Giderlerken hava durumuna baktýklarý yok. Bilirler. Bilmeselerdi bu kadar yýl nesillerini devam ettiremezlerdi Ýyisi mi çýkýp gitmeli. Neresi olursa olsun, yeter ki uzak kalayým þu interneti olmayan yerden. Kalktým. Kapýya yöneldim. Açtým kapý. Tam çýkacaktým, "Ya geldiyse" deyip geri döndüm. Gelmedi. Daha da öfkelendim. Sonra düþündüm. Ýnsan sinirini bozacak kimbilir daha neler yapacaklar neler, dedim kendi kenime Askerlik BKP: Kýsaltmak yetmez tümden kaldýrýlsýn Birleþik Kýbrýs Partisi Gençlik Kollarý, zorunlu askerliðin süresini kýsaltmanýn yeterli olmayacaðýný, doðru olanýn zorunlu askerliði tamamen kaldýrmak olduðunu vurguladý. BKP Gençlik Kollarý Baþkaný Kemal Gülercan yaptýðý yazýlý açýklamada, zorunlu askerliðin ülke gençliði açýsýndan en önemli sorunlar içerisinde yer aldýðýný belirterek, askerlik þartlarýnýn iyileþtirilmesinin yeterli olmayacaðýný, BKP Gençliðin zorunlu askerliðin tamamen kaldýrýlmasýný talep ettiðini vurguladý. Askerlik süresinin kýsaltýlmasý, þartlarýnýn iyileþtirilmesi ve Vicdani Ret hakkýnýn tanýnmasýna yönelik adýmlarý olumlu bulduklarýný ve desteklediklerini, ancak köklü çözüm için Anayasa deðiþiklikleri çerçevesinde zorunlu askerliðin de kaldýrýlmasý gerektiðini belirten Siber: Hücre, doku ve organ nakli ile ilgili yasa hem böbrek hastalarýna hem de organ nakli bekleyen hastalar için umut oldu Akalýn: Diyaliz ve böbrek hastalarýnýn tedavileri ile ilgili yeterli doktor yok. Hastalarýn tedavi aldýðý diyaliz servisindeki imkânlar da yetersiz... Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Dayanýþma Derneði Baþkaný Zerrin Akalýn, ülkede diyaliz ve böbrek hastalarýnýn tedavileriyle ilgili yeterli doktor bulunmadýðýný belirterek, devlet hastanelerindeki Nefroloji uzmanlarýnýn ve bu alanda görev yapabilecek hemþire sayýsýnýn artýrýlmasýný istedi. Hücre, doku ve organ nakli ile ilgili yasa tasarýsýnýn biran önce Meclis'in gündemine alýnýp yasallaþmasýný isteyen Akalýn, diyaliz servisindeki imkânlarýn da yetersiz olduðuna dikkat çekerek Meclis Baþkaný Sibel Siber'den desteðine ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Dayanýþma Derneði Baþkaný Dr. Zerrin Akalýn ile dernek üyelerini kabul etti. Ziyarette söz alan Akalýn, Polis Genel Müdürlüðü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle, Lefkoþa'da 24 Ekim Perþembe günü saat 08.00'dan tören provasýnýn sona ereceði saate ve 29 Ekim Salý günü de saat 07.30'dan törenin sona ereceði saate kadar Gönyeli Çemberi ile Kýbrýs Gazetesi arasýnda kalan yolun trafik akýþýna kapatýlacaðýný açýkladý. Polis Genel Müdürlüðünden verilen bilgiye göre, belirtilen tarih ve saatlerde Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek isteyen sürücüler için, Altýnbaþ Petrol istasyonu önündeki yol kavþaðý ile Cezaevi kavþaðýndan kontrollü olarak trafik Gülercan, nihai hedeflerinin Kýbrýs'ýn tüm silah ve askerlerden arýndýrýlmasý olduðunu kaydetti. Savaþmak deðil, üzerinde insanca yaþayacaðýmýz bir vatan istiyoruz. Zorunlu askerliðin kapitalist, militarist sistemin bir dayatmasý ve temel bir insan hakký ihlali olduðunu vurgulayan Gülercan, zorunlu askerliðin dayatýlarak gençlerin nefretin hâkim olduðu çatýþmacý bir yaþama zorladýðýný kaydetti. Askerlik süresince gençlerin þiddete ve iþkenceye maruz kaldýðýný, Kýbrýs'ta askerlik yapan Uður Kantar'ýn maruz kaldýðý iþkence sonucu öldüðünü hatýrlatan Gülercan, askerlik süresince dayatýlan þiddet kültürünün bir çok gencin psikolojisini olumsuz yönde etkilediðini ve askerlik sonrasý ciddi sorunlarla karþý karþýya kalýndýðýnýn altýný çizdi. Siber: Organ nakli umut dernek adýna yaptýðý konuþmada bazý sorunlarý gündeme getirdi. Meclisten verilen bilgiye göre, Dernek Baþkaný Akalýn ziyarette Meclis Sosyal Ýþler Komitesi'nde olan insan, hücre, doku ve organlarýnýn baðýþlanmasýna, nakline, tedarik ve test edilmesine, iþlenmesine, korunmasýna, saklanmasýna, daðýtýmýna ve gereðinde imhasýna iliþkin güvenlik ve kalite standartlarýnýn belirlenmesi Yasa Tasarýsý'nýn bir an önce meclis gündemine alýnýp yasalaþmasýný istedi. Hastalarýn tedavi aldýðý diyaliz servisindeki imkanlarýn da yetersizliðine dikkat çeken Zerrin Akalýn konuyla ilgili Meclis Baþkaný Siber'in de desteklerine ihtiyaçlarý olduðunu belirtti. Ziyarette konuþan Sibel Siber, Meclis'te bulunan hücre, doku ve organ nakli ile ilgili yasa tasarýsýnýn uzun zamandýr beklediðini anýmsatarak, yasanýn hem böbrek hem de organ nakli bekleyen hastalara umut olduðunu belirtti. Yasa üzerinde çalýþýlmasý gerektiðini dile getiren Siber, çalýþmalarýn suiistimale imkân vermeyecek þekilde ve çaðdaþ bir yasanýn oluþturulmasý yönünde sürdürüldüðüne inanç belirtti. Sibel Siber yasadaki çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, halk arasýnda "organ mafyasý" olarak da bilinen yasadýþý iþlemden rant elde edilmesinin de önüne geçecek önlemlerden ve etik kurulun alacaðý tedbirlerden söz etti. TÖREN PROVALARI YÜZÜNDEN YOLLAR YÝNE KAPANACAK akýþý saðlanacak. Gazimaðusa, Girne ve Güzelyurt'dan gelecek araç sürücüleri de þehir merkezine giden yol güzergahlarýný kullanarak ulaþýmlarýný saðlayabilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý, prova ve tören programý nedeniyle Gazimaðusa'da, 28 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren tören provasýnýn sona ereceði saate ve 29 Ekim Salý günü de saat 13.00'den itibaren törenin sona ereceði saate kadar, Fazýl Polat Paþa Bulvarý, Fevzi Çakmak Bulvarý ve Ýlker Karter Caddesi ile Baykal çemberi trafik akýþýna kapatýlacak. GÜNLÜK Fazýl Say'a verilen cezanýn skandal gerekçesi açýklandý: "MESAJLAR AVAM AÐZIYLA YAZILMIÞ" Twitter'da Ömer Hayyam'a ait dizeleri paylaþtýðý için "dini deðerleri alenen aþaðýlamak" suçundan 10 ay hapis cezasý alan sanatçý Fazýl Say'a, verilen cezanýn gerekçesi açýklandý. Ceza kadar skandal olan gerekçede "mesajlarýn avam aðýzla yazýlmýþ" olduðu belirtildi. Ýstanbul 19'uncu Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Hulusi Pur, davanýn gerekçeli kararýnda bakýn ne ifadeler kullandý: "Mahkememizce yapýlan deðerlendirme ýþýðýnda söz konusu tweet içeriklerinin ifade özgürlüðü ile ilgisinin olmadýðý, avam aðzýyla, edebi seviyeden uzak, aþaðýlama kastý ile söylendiði sabittir. Sanýðýn sanatçý ve bestekâr kiþiliði de nazara alýndýðýnda toplumda kendisinden beklenenin tam aksine, söz konusu tweetleri paylaþarak toplumda tartýþma yarattýðý, bu tartýþmanýn toplumsal barýþa katkýdan ziyade üç büyük dinin mensuplarýnýn hislerini yaraladýðý, zedelediði açýktýr. Sanýðýn sanatçý olmasý sebebiyle uluslararasý alanda tanýnmasý nazara alýndýðýnda söz konusu sözlerin toplumda daha fazla etki ve tepki oluþturmasý kaçýnýlmazdýr." VÝCDAN Vicdani Ret davasý ertelenmiþ... Buralarda vicdan micdan mý kaldý? TOKMAK Göbek baðýný kesmesine keseriz de, davul bizim boynumuzda, tokmak onlarýn elinde hala... Tokmaðý ellerinden kim alacak? SABOTAJCI Türk ve Rum futbol federasyonlarý arasýndaki görüþmeler sabote ediliyormuþ... Burada pek bilim adamý yetiþtiremedik, ama çok klas sabotajcýlar yetiþtirdik Þener kardeþ... ORGAN NAKLÝ Meclis Baþkaný Sibel Siber'e göre, organ nakli hastalar için bir umut... Hastanede yeterli tedavi göremeyen diyaliz hastalarýna Siber bu teselliyi verdi iþte... Halka da organ mafyasýndan korkmayýn mesajý... Yasanýn gücü mafyanýn gücünün üstünde olacakmýþ... ALLAH'IN YARDIMIYLA Din Ýþleri Baþkaný Atalay ile Baþpiskopos Hrisostomos ara bölgede buluþup görüþüyorlarmýþ sýk sýk... Gelin müzakere masasýný onlara býrakalým öyleyse... Allahýn yardýmýyla bu iþi halletsinler! Týrnak... "Çoðu belediyenin içine düþtüðü acýklý durumdan sorumlu ve bunun diyetini ödemesi gereken belediyelerden sorumlu bakanlýktýr, yani geçmiþ Ýçiþleri Bakanlarýdýr. Yetki yoktu denmesin, çünkü bir insan veya kurum sorumluluk alýrken gerekli yetki ile donatýldýðýný saðlamada ýsrarcý olmalýdýr." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Dünyanýn ikinci 'Helal Sex Shop'u Türkiye'de açýldý. Ýnternet üzerinden hizmet veren sitede 'þiþme kadýn' ve 'erkek', 'yapay vajina', 'vibratör', "fetiþ kelepçesi' gibi seks oyuncaklarý satýlmazken 'Ýslami kurallara uygun' olduðu belirtilen 'geciktirici krem', 'masaj jeli', 'kayganlaþtýrýcý', 'cinsel istek artýrýcý' ürünler satýlýyor. Vay be, seks shop'un da 'helali' ve 'haramý' varmýþ demek ki!" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Devlet tatil yaptý. Vekiller de arife günü devlet dairelerinin çalýþmasýna raðmen tatil yaptý." Tayfun ÇAÐRA (Yenidüzen) "Bu ülkede insanlýk onuruna, Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'ne aykýrý olan, ticari misyonu insan satmak olan kurumlar var. Bizzat devlet eliyle izin verilerek bir diðer anlamda bu ülke bünyesinde bu yapýtlar muhafaza edilerek bu ahlaksýzlýk bu ülkede devam ettirilmektedir." Savaþ TOKSÖZ (Ortam) Günün Kahramaný BARAKA Su projesi sayesinde göbek baðý ile bizi Türkiye'ye baðlayacaklarýný söyleyenlere karþý ilk somut tepkiyi ortaya koyan Baraka Kültür Merkezi oldu. Dün TC Büyükelçiliði önünde bir eylem yapan Baraka, meclis ile elçilik arasýna bir ip gererek, daha sonra göbek baðý niyetine bu ipi kesti. Eylemcilerin elçiliðe doðru yürümesi polis tarafýndan engellendi. Eylemde Biyologlar Derneði Baþkaný Hasan Sarpten de bir konuþma yaptý ve su projesinin ülkemize aðýr bir ekolojik darbe olduðunu söyledi. Eylemciler göbek baðý ile ilgili þiirler de okudu. Derdimiz yalnýz göbek baðý mý? Bir de boyun, bir de ayak baðýmýz var... Onlarý kim kesecek?

7 23 Ekim 2013 Çarþamba UYUÞTURUCU Gazimaðusa'da polisin bir evde yaptýðý aramada, uyuþturucu madde ele geçirildi; bir kiþi tutuklandý. Boðaz, Güzelyurt, Geçitkale ve Girne'de hýrsýzlýk olaylarý meydana geldi. Pakistan uyruklu iki kiþi Yiðitler Burcu bölgesinde askeri bölgeyi ihlalden; 5 kiþi de bir gece kulübünde fuhuþa teþvik ve fuhuþ yoluyla kazanç temin suçundan tutuklandý. Polis basýn bültenine göre, Gazimaðusa'da M.K.'nin (E-24) ikametgâhýnda dün akþam polis tarafýndan yapýlan aramada, üzerinde uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan kâðýt parçasý ile uyuþturucu içiminde kullanýldýðýna inanýlan malzeme bulundu. Zanlý M.K. tutuklanýrken, bulunan malzemeler emare alýndý. EVDEN PLAZMA TELEVÝZYON ÇALINDI Boðaz'da, Ferhunde Arif Alaybey'e ait evden, bir plazma televizyon ve bir gümüþ kürdanlýk çalýndý. 18 ile 21 Ekim tarihleri arasýnda meydana geldiði tahmin edilen olayda, evin giriþ kapýsý, meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan hasara uðratýlarak açýldý. GÜZELYURT ORMAN DAÝRESÝ'NE AÝT ATÖLYEDE HIRSIZLIK Güzelyurt Orman Dairesi'ne ait atölyeden muhtelif elektrikli iþ aletlerine ait elektrik kablolarý kesilerek çalýndý. 14 ile 21 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtiði sanýlan olayda kilitli durumdaki atölye kapýsý, meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan açýldý. ARABADAN CÜZDAN ÇALINDI N.Ö. (E-26) isimli kiþi, Girne'de bir siteye ait park yerinde bulunan Svetlana Gurina'ya ait salon araçtan para cüzdaný çaldýðý gerekçesiyle tutuklandý. 14 Ekimde gerçekleþene hýrsýzlýk olayýnda söz konusu araçtan 200 ABD Dolarý, 5 Euro, 300 TL nakit para ve iki kredi kartý çalýndý. ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL Lefkoþa'da, Yiðitler Burcu'nda, Pakistan uyruklu S.A. (E-24) ve A.Z. (E-20), önceki akþam birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmeye çalýþtýðý sýrada suçüstü tespit edilerek tutuklandý. GECE KULÜBÜNDE FUHUÞA TEÞVÝK Geçitköy'de faaliyet gösteren "Sarýtaþlar" isimli gece kulübünde önceki akþam polis tarafýndan yapýlan kontrolde, 5 kiþinin fuhuþa teþvik ve fuhuþ yoluyla kazanç temin ettiði tespit edildi. Polis 5 kiþiyi tutukladý. MAÐUSA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Elektrik Kurumu, Alaniçi, Dörtyol, Pirhan, Ýnönü, Türkmenköy ve bölgedeki su motorlarýna elektrik enerjisi verilemeyeceðini duyurdu. Orta gerilim þebekesinde bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle 09:00-14:00 saatleri arasýnda Alaniçi, Dörtyol, Pirhan, Ýnönü, Türkmenköy ve bölgedeki su motorlarýna elektrik verilemeyecek. KTÖS eksiklikleri Arabacýoðlu'na sundu Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu'nu ziyaret etti. KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, okullar açýlalý 1.5 ay olduðunu ve eðitim sisteminde çeþitli sorunlar bulunduðunu ifade ederek, öðretmen eksiklikleri, Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) mezunlarýnýn iþsiz oluþu, ek ders ücretlerinin ödenmemesi gibi sýkýntýlarý aktarmaya geldiklerini söyledi. Varoðlu, Maliye Bakanlýðý'nýn da tasarruf gerekçesiyle ödeneklerde sýkýntý yarattýðýný kaydederek, eðitimde uygulanan tasarruflarýn "Eðitim Bakanlýðýný da rahatsýz ettiðini" savundu. Eðitimde tasarrufun kabul edilemeyeceðini dile getiren Varoðlu, eðitimde yaþanan sorunlarý dile getirdikleri mektubu Arabacýoðlu'na takdim etti. ARABACIOÐLU Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu ise, sendikalarla her zaman sýký diyalog içerisinde olduðunu ve eðitimde yaþanan sorunlarýn tüm toplumu ilgilendirdiðini belirtti. Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel, hükümeti, bütçe görüþmelerinden önce yetkili sendikalarla masaya oturmaya çaðýrdý. Gökçebel yaptýðý yazýlý açýklamada, "Öðretmenlere yasal ödeneklerini bile zamanýnda ödemeyen, açlýk sýnýrýna getirilen 2011'den sonra öðretmen olanlara hazýrlýk ödeneðini kesen, öðretmen kadrolarýndan tasarruf yapmaya çalýþan, devlet okullarýna tek kuruþluk bütçe vermeyen yeni hükümet anlayýþýna tanýnan süre dolmuþtur. Yeni Hükümet, kaynak yok bahanesini býrakýp gerçekte kimin hükümeti olacaðý kararýný acilen vermelidir" diyerek, okullarýn "kaostan kurtulmasý" ve sorunlarýn çözülmesi için hükümeti, bütçe görüþmelerinden önce yetkili sendikalarla masaya oturmaya çaðýrdý. Öðretmenler Yasasý'nýn 101'inci maddesi ve Kamu Görevlileri Yasasý'nýn 135'inci maddesine göre yeni hükümetin yetkili sendikalarla "derhal" protokol görüþmelerine oturmasý gerektiðini belirten Gökçebel, "Yeni hükümetin paket ve para yok edebiyatý ile eski politikalara, zamlara devam eder görüntüsü 'býçaðýn kemiði kestiði' noktayý geçmiþtir" dedi. Hükümetin asgari ücrete artýþ yapmadan, zam yapmaya devam ettiðini ifade eden Gökçebel, "Ýþsizliðin arttýðý, çalýþanlarýn ise açlýk sýnýrýna itildiði bir durumda kriz, para yok bahanesi ile sürekli boðazý sýkýlan halkýn dar gelirli yüzde 90 kýsmýnýn caný burnuna gelmiþ, sabrý tükenmiþtir" ifadelerini kullandý. Gökçebel açýklamasýna þöyle devam etti: "Kýbrýs sorunu, nüfus, ekonomi, göç yasasý, kendi kendini yönetme, eðitim, saðlýk, çevre, külliye gibi yapýsal sorunlara hiç bir çözüm önerisi üretmeden anayasa deðiþikliði, seçim ve halk oylamasý yasasý, seçim yasaðýnýn Eðitimde sorunlarýn süratli çözülmesi gerektiðini ve genel olarak sürecin dinamik bir döngüye sahip olduðunu belirten Arabacýoðlu, öðretmen eksikliðiyle ilgili taleplerini yarýn Bakanlar Kurulu'nda dile getireceðini söyledi. Arabacýoðlu, sendikalarýn önerileri ve destekleriyle sorunlarý kýsa sürede çözmek için çalýþtýklarýný ifade ederek, Bakanlar Kurulu sonrasýnda yetki alýnmasýnýn ardýndan gereken adýmlarýn süratle atýlacaðýný kaydetti. KTOEÖS Baþkaný Gökçebel'den hükümete: Önce sendikalarla masaya oturun kaldýrýlmasý, kamu reformu gibi biçimsel reform önerilerinin tartýþýlmaya baþlanmasý yeni hükümetin halkýn hükümeti olmayacaðý izlenimi vermektedir. Dayanacak gücü kalmayan halka, her vesile ile Dayatma Paketin uygulanacaðýnýn söylenmesi eski teslimiyetçi hükümetler gibi faturayý dar gelirli büyük çoðunluða kesileceði mesajýný vermeye baþlamýþtýr. Dizayn edilmeye çalýþýlan yeni devlet modelinde en zenginlerin esenliði devam ettirilirken, ayar verilmesi, dizginlenmesi gereken vahþi kapitalizm yerine demokrasi, katýlýmcýlýk, haklar, yasalar ayarlanmaya, kýsýtlanmaya baþlanmýþtýr. Toma alýmýndan belki vazgeçilmiþtir ama baskýcý polis devletinden vazgeçildiði ile ilgili bir ibare yoktur." "KRÝZ BAHANE EDÝLEREK FATURANIN HALKA YÜKLENMESÝNDEN VAZGEÇÝLMELÝ" Sosyal devletin ortadan kaldýrýldýðýný, politikalarýn küçük bir azýnlýða hizmet ettiðini öne süren Gökçebel, "kriz bahane edilerek faturanýn halka yüklenmesinden vazgeçilmesi" gerektiðini belirtti. Gökçebel þöyle devam etti: "Sosyal güvensizlik ve Göç Yasasýndan sonra çalýþmaya baþlayanlar yoksulluk sýnýrýna itilirken yaklaþýk dört yýldýr yasalar çiðnenmekte ve Hükümetler sendikalarla protokol masasýna oturmamaktadýr. Bu sürede yaklaþýk yüzde 40 hayat pahalýlanmýþ, halkýn yüzde 50 alým gücü azalmýþ ve dayanacak gücü kalmamýþtýr. Her türlü hizmete, benzine, mazota, ekmeðe, gaza, harçlara zam yapmaya devam eden yeni hükümet, dar gelirlileri unutmuþtur. Zamlarý dövize endeksleyen hükümet, maaþlarý da dövize endekslemeyi düþünüyor mu?" 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ALKEVKAYASI YOLU Görneç'ten arayan ismi yanýmýzda mahfuz bir vatandaþýmýzýn þikayeti Alevkaya-Görneç arasýndaki yolun asfaltlanmamasý ile ilgili "Ben Görneç'ten arýyorum. Þikayetim Görneç-Alevkaya arasýndaki yoldandýr. Sadece benim deðil bölge insanýmýzýn þikayeti de bundandýr. Yol taþ toprak dolu En küçük taþ insan kafasý kadar Geçmiþte de çok þikayette bulunduk. Bir ara üstüne düþüp bu yolu yapacaklarýný söylediler. Bölge halký olarak sevindik. Ancak hiçbir þey yapýlmadý. Geçmiþ dönemde yine þikayette bulunduk. Alevkayasý'na giden yolun asfaltlanmasýný talep ettik. Bize proje hazýrlandýðýný ve çok yakýnda bu proje kapsamýnda Görneç-Alevkayasý yolunun asfaltlanacaðýný söylediler. Ancak o da yapýlmadý. Hazýr olan proje nerededir? Madem ki proje hazýrdý neden faaliyet göstermiyorlar? Bir bölge halkýný ahmak aptal yerine koymanýn bir manasý var mý? Yapmayacaklarsa yapmasýnlar, ama bizlere de yalan söylemesinler " SORUMLU HÜKÜMET OLACAK Gazetemizin þikayet köþesine mektup gönderen ve ismini de A. Cumhur olarak yazan bir mazbata maðdurunun yazdýklarý þöyle: "Ben bir mazbata maðduruyum. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. 31 Ekim'den sonra bakalým ne olacak? Mazbata maðdurlarý saklanmanýn veya kaçýp gitmenin yollarýný ararken, avukatlar ve de onlarýn görev vereceði polisler de mazbata maðdurlarýný tutuklamanýn hesaplarý içeriþsindedirler. Tüm bunlarýn sorumlusu hükümet koltuklarýnda oturanlardýr. UBP döneminde hiçbir þey olmadý Seçim dolayýsýyla zamana oynandý sadece. CTP ve DP bu iþi çözeceklerdi. Duyduðumuz kadarýyla bir þeyler yapma peþindeymiþler. Civciv mi çýkacak, kuþ mu çýkacak? Ben buradan Yorgancýoðlu'na ve Serdar Denktaþ'a seslenmek istiyorum. Lütfen koltuklarýnýzdan kalkýn, gözünüzdeki kara gözlükleri çýkarýp memleketin halini görün Çare bulun Daha kötü olaylar çýkmasýný engelleyin Olabilecek her kötü olayýn sorumlusu sizler olacaksýnýz. Bu mazbatalar nedeniyle tam doksan bir kiþi öldü. Beþ binden fazla insan boþanma noktasýndadýr. Ýnsanlar kara kara düþünmektedirler. Mazbatadan dolayý tutuklamalarýn insan haklarýna aykýrý olduðu çok açýk bir þekilde karþýmýzda duruyor. Ve bu aykýrýlýk hala devam ediyor. Hem de demokrasiden, insan haklarýndan durmadan söz eden CTP'nin hükümette olduðu halde " BÝZÝM DUVAR HÝÇBÝR KIBRISLI ASKER DOÐMAZ, HERKES BEBEK DOÐAR Bizim Mandra Türkiye'de askerliðin 12 aya indirilmesi, mandra gençleri arasýnda büyük heyecan yaratýr. Türkiyeli yetkililerin ikide birde "Türkiye'de ne varsa Kýbrýs'ta da olacak" þeklindeki iddialý ifadelerine atýfta bulunan gençler ve aileleri, askerlik süresinin mandrada da indirilmesinin hemen gündeme alýnmasý gerektiðini ýsrarla belirtirken, bunun, gençlerin gelecek plânlarýný daha saðlýklý yapabilmelerine olanak saðlayacaðýný belirtmekten de geri kalmazlar. Sokaktaki adam, "Süre kýsaltmasý anlamsýz, profesyonel askerlik en iyisi" diye kendi kendine söylenir.

8 8 23 Ekim 2013 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Devlete bak Bilhassa sað kesimle Rum ganimeti yemiþ olanlar, burada bir devlet olduðuna bizi inandýrmaya ve olmayan devlete sahip çýkmaya çaðýrýrlar. Halbuki burada adýna devlet denen bir kurumsal yapý vardýr. Bu kurumsal yapýnýn en büyük mülki amiri TC Elçisidir. Adýna bu devletin bakanlarý denen ve muhtar yetkisi ile donatýlmýþ olan kiþiler ise hükümetçilik ettiðini sanarak bizleri de inandýrmaya çalýþýyorlar. Böyle bir devletin olmadýðýný ispatlayacak yüzlerce misâl verebilirim. Pazartesi yaþanan sadece üç olaydaki lâçkalýk burada devlet olmadýðýnýn en küçük örnekleridir. Bir evvelki Pazartesi arife günü olduðu için diðer kamu görevlileri sözde çalýþýrken, meclis kendi kendine tatil verdi. Halbuki Pazartesileri meclisin yasama günüdür ve ivedilikle yasalaþmasý gereken yasa tasarýlarý vardýr. Bayramdan sonraki ilk iþ günü olan geçen günkü Pazartesi toplanan meclis, tartýþacak herhangi bir yasa önerisi olmadýðý için milletvekilleri Meclis Ýçtüzüðü'ne aykýrý bir þekilde gündem dýþý konuþmalar yaptýlar. Halbuki o gün Dilekçe Komitesi'nin sunumunun ardýndan yapacak bir þey olmadýðý için meclisin tatil edilmesi gerekiyordu. Ancak sevgili vekillerimiz ve siyasilerimiz iki hafta üst üste meclisin toplanamamasýndan utandýklarý için gündem dýþý konuþarak kavga ettiler. Mademki meclisin iþi yoktu neden 1 Ekim'de toplanmasý gereken meclisi Eylül'de açtýnýz? Tüm bu süre zarfýnda seçim kaybetmiþ milletvekillerinin yararlanacaðý Emeklilik Deðiþiklik Yasasý'ný yasalaþtýrdýnýz. Büyük umut baðlanan Meclis Baþkaný Sibel Siber'e 9 günlük tatil az gelmiþ olacak ki halen yurt dýþý seyahatinden dönemedi. Keza Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ da eþi ile birlikte gittiði yurt dýþý tatilinden dönemedi. Söz alan vekillerden Çavuþoðlu hükümete ben sizi dürtüklemek için söz aldým derken, Tatar da kendi yapamadýklarý için ben yapamadým siz yapýn demek için söz aldý. Tam bir komedi. Yine Pazartesi birþey sormak için Motorlu Araçlar Dairesi'ni numaralý telefondan aradým. Ýnat ve ýsrarla aramama raðmen telefona cevap veren olmadý. O sýrada yanýmda oturan eski bir bakan dostum "boþuna arama yemeðe çýktýlar" dedi. "Tek mesaiye geçilirken daireden ayrýlmadan yemek ihtiyaçlarý karþýlanacak ancak yerlerine bakacak biri gelmeden de yerlerini terk etmeyecekler" dediðim zaman baþýný sallamakla yetindi. Eve gittikten sonra saat 14.00'den sonra da aramaya devam ettim. Yine cevap yok. Bu sefer Motorlu Araçlarýn baðlý olduðu Vergi Dairesi'ni arayýp, müdürle görüþmek istedim. Müdür sekreteri müdürün görevden alýndýðýný yerinin boþ olduðunu söyledi. Yerine bakaný baðlayýn dedim. "Onun da telefonu bozuk baðlayamam" dedi. O zaman derdimi ona anlatýp motorlu araçlarda cep telefonunu bildiði biri varsa onu aramasýný ve telefona bakmalarýný saðlamasýný istedim. "Olur" dedi ama olmadý. Dün týpýþ týpýþ Motorlu Araçlara gidip telefonla saniyeler içinde halledeceðim iþi bizzat yaptým. Pazartesi Burhan Nalbantoðlu Hastahanesi Polikliniði'nden arayan bir dostum numaratörlerin bozuk olmasýndan ve hastalarýn yukarý aþaðý ve sola saða koþturtulmasýndan dolayý bir keþmekeþ yaratýldýðýný, saatler süren bu keþmekeþten sonra birçok hastanýn doktora bakýnamadan poliklinikten ayrýldýklarýný söyledi. Nihayet bir sivri akýllý elle yazdýðý numaralarý, halen bekleyen hastalara daðýtarak, kartlarýný deðiþtirmelerini saðlamýþ. Þimdi iki eliyle bir gözünü çýkaramayacak bir avanaða benzeyen bu kurumsal yapýya siz devlet mi diyorsunuz? Eðer derseniz ben de siz "Hadi ordan" derim. Gülle'ye KTAMS'tan 14 maddelik mektup Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, bu yýl sonuna kadar saðlýk örgütlerinin katýlacaðý bir çalýþtay düzenleyerek saðlýktaki vizyonu netleþtirmek istediklerini; 2014 yýlýndaysa gerekli yasal çalýþmalarý yaparak 1 Ocak 2015 itibarýyla yeni sistemi hayata geçirme hedefinde olduklarýný açýkladý. Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan ve beraberindeki heyeti, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'yi ziyaret ederek saðlýk sektöründeki sorunlara dikkat çekti. Sendika Genel Baþkaný Kaptan, Bakan Gülle'ye saðlýktaki sorunlarla ilgili 14 maddelik mektup sundu. KAPTAN Saðlýðý ve eðitimi, bir toplumun olmazsa olmazlarý olarak gördüklerini kaydeden Ahmet Kaptan, sorunlarýn çok konuþulmasýna raðmen bunlarýn ya birileri tarafýndan çözülmek istenmediðini ya da sorunlarla ciddi anlamda ilgilenilmediði söyledi. Halkýn hak ettiði çaðdaþ saðlýk hizmetini almasýnýn önemine deðinen Kaptan, bu sorunlarýn Bakan Gülle'ye iletilmesinin ardýndan çözülmesini dilediklerini ifade etti. Kaptan, personel eksikliklerinin giderilmemesinden dolayý özellikle laboratuar, kan bankasý ve hemþireler olmak üzere çalýþanlarýn rahatsýzlýk duyduðunu, kadrolarda boþluk ve münhaller olmasýna raðmen bu Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, belediyeler için bir çýkýþ yolu bulunmasý gerektiðini aksi takdirde sýkýntýlarýn artarak devam edeceðini belirtti. Eroðlu, "Bana göre, çare bulma zamaný gelmiþ geçmiþtir" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Yeni Erenköy, Paþaköy, Mehmetçik, Geçitkale, Serdarlý, Vadili, Esentepe ve Dipkarpaz Belediye Baþkanlarýný kabul ederek sorunlarýný dinledi. Belediyelerin maddi sýkýntýlarýnýn gün geçtikçe artmakta olduðunu, belediyelerdeki sorunlardan dolayý bölge halkýnýn da rahatsýz olduðunu ifade eden Eroðlu, kuru ziraat yapýlan bir bölgedeki emlak vergisi ile þehirdeki emlak vergilerinin çok farklý olduðunu, þehirlerde yaptýrým yapýlabilirken kýrsal kesimlerde maaþ ödeme derdi yaþandýðýný kaydetti. CTP/BG hükümeti döneminde belediyelerin sorumluluk sýnýrlarýnýn geniþletilmesinin belediyelere ek külfetler getirdiðini belirten Eroðlu, belediyelere baðlanan köylerin haklý olarak baðlandýklarý belediyelerden istihdam talep etmeye baþladýðýný belirtti. Belediye sýnýrlarýnýn geniþletilmesi ile oluþan ek maliyetin paylaþýlmasý gerektiðinin altýný çizen Eroðlu, "Bu bedeli sadece belediyelerin deðil hükümet edenlerin de kadrolarýn doldurulmadýðýný ve diðer yandan ek mesai ödenmeye devam edildiðini kaydetti. Sendika olarak hedeflerinin ek mesaiye dayalý bir sistem olmadýðýný; dýþarýda iþsiz gençlerin iþ beklediðini ve münhallerin doldurulmasý gerektiðini söyleyen Kaptan, halihazýrda vardiya çalýþan personelin de yasal bazý engellerden dolayý vardiya tahsisatlarýný alamadýklarýný belirterek, bu konuda bir tüzük deðiþikliði gerektiðini dile getirdi. Kaptan, kadrosu baþka, çalýþtýðý bölüm baþka olan personelin var olduðunu, hastane ve saðlýk ocaklarýnda güvenlik zafiyeti bulunduðunu ve Anayasa'ya aykýrý þekilde hastanelerde hastalardan ücret talep edildiðini söyleyerek, 14 madde olarak kaðýda döktükleri bu sorunlarýn çözümünde Bakanlýkla iþbirliðine hazýr olduklarýný da belirtti. GÜLLE Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle de özelde saðlýk, genelde ülke sorunlarýnýn görüþüldüðünü kaydederek, doðru vizyon belirlenerek sürdürülebilir sosyal bir anlayýþý hayata sokmadan kurumlarýn nasýl çalýþacaðýný belirlemenin mümkün olamayacaðýný söyledi. Doðru vizyonla tüm sektörlerin ayrý ayrý sorunlarýnýn ele alýnarak çözülmesi gerektiðini kaydeden Bakan Gülle, saðlýðýn olmadýðý yerde eðitim ve diðer sektörlerden bahsetmenin de doðru olmayacaðýný ifade etti. MAÐDUR BELEDÝYELER DERVÝÞ EROÐLU'NDAN DESTEK ÝSTEDÝ paylaþmasý gerekir" dedi. Eroðlu kýrsal kesimlerdeki Belediyelerin sýnýrlarý içerisindeki emlak vergilerini arttýrmasýnýn da halkýn tepkisine yol açabileceðini kaydetti. Baþbakanla belediyelerin sorunlarýný görüþeceðini belirten Eroðlu, "Yapýlmasý gereken bazý þeyler var. Bunlarý hayata geçirmek gerekir" dedi. Bir çýkýþ yolu bulunmasý gerektiðini aksi takdirde sýkýntýlarýn artarak devam edeceðini belirten Eroðlu, "Bana göre, bir çare bulma zamaný gelmiþ geçmiþtir" dedi. ÖYKÜN Belediye Baþkanlarý adýna konuþan Yeni Erenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün, bazý belediyelerin haksýz kazanç elde etmekte olduðunu, söz konusu kazanç olmasa mevcut þartlar altýnda belediyenin "maðdur" durumda olacaðýný savundu. Öykün, "Bu duruma gelmemizin esas nedeni kendi içimizdeki bazý belediye baþkanlarýnýn her zaman için adaletsizce bölüþümden yana olmasý ve özellikle CTP/BG hükümeti döneminde olmak üzere gelmiþ geçmiþ hükümetlerin kendi belediyelerine rant saðlama gayretleridir" dedi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir GEÇMÝÞÝN BÝR HESABI VAR HALA Kýbrýslýlar iki kiþiyi asla unutmazlar Daha doðrusu unutamazlar Birisi Denktaþ, diðeri ise, Eroðlu Çoðunluk onlarý pek de iyi hatýrlamaz ama inanýnýz bir süre sonra onlarý çoðunluk deðil, hiç kimse iyi hatýrlamayacak Çünkü bizleri içine hapsettikleri ve çözümsüzlük siyaseti ile kurtulmamýza engel olduklarý bu yapýnýn artýk sonuna gelindi Þimdilerde Eroðlu,"çözüm ve barýþ þarkýlarý" bu imajýný temizlemenin derdinde Ancak geçmiþin bir hesabý var hala Ve tarih her zamanki gibi sorgulamak için sabýrsýzlýkla bekliyor Dün Eroðlu'nun açýklamalarýný dinledim Son zamanlarda Eroðlu konuþtuðunda aklýma Talat, Talat konuþtuðunda ise, aklýma Eroðlu geliyor Sanki bilerek ve isteyerek söylemlerini deðiþtirmiþler Hani, "deðiþmeyen tek þey deðiþimdir" derler ya, iþte olay budur Ne de olsa her iki duruþun ve her iki söylemin de alýcýsý var Zaten Birikim Özgür, Eroðlu ile ne kadar uyumlu anlaþtýklarýný açýklamamýþ mýydý? Ýþte tamam o zaman, sorun yok Görüyorsunuz, Ankara bunlarý isterse rezil de eder, vezir de eder Yeter ki istesin Eroðlu, hem Annan Planý ortada yok diyor, hem de Anastasiadis'ten o dönemdeki duruþunu tekrarlamasýný istiyor Ýyi güzel de, ya Anastasiadis de ayný istekte bulunursa! Yani, demek istiyorum ki, Anastasiadis, "Derviþ Bey ben de senden o dönemki duruþunu tekrarlamaný bekliyorum" derse ne olacak? Yine bize 3'ün 1'i mi kalacak Peki, böyle bir isteði Derviþ Bey hoþ ve doðru bir þekilde karþýlar mý? Yoksa "sen kendi iþine bak" mý der Ya da tam tersine severek bu isteðini yerine mi getirir Hala Rum'un ne düþündüðünün ve ne yapacaðýnýn derdindeyiz Siyasetimizi hep baþkalarýnýn söylemleri üzerine kuruyoruz Sürekli bir þekilde bahanelerin arkasýna saklanýp, etrafýmýzda suçlu arýyoruz Eroðlu'nun yerinde ben olsam, Anastasiadis'ten bir þeyler beklemek yerine önce kendimi sorgulardým Geçmiþim ile yüzleþirdim ve bunca yýldýr çözümsüzlüðü savunduðum için halkýmdan özür dilerdim Belki bu özür onlara kaybettirdiðim yýllarý geri getirmez ama yine de dilerdim Bu ülkede insanlar barýþ istediler diye hain ilan edildiler Rumcu yakýþtýrmasýna maruz kaldýlar Ýþsiz ve aþsýz býrakýldýlar Ve ne yazýk ki tüm bunlar yaþanýrken baþrollerde hep Denktaþ ve Eroðlu vardý Eroðlu, þimdi çözüm istiyorum diyor, desin, bu en doðal hakký Ankara'ya karþý ciddi bir duruþ sergiledi, sergilesin, bizler de destek veririz, fazlasý ile de verdik zaten Ülke siyasetini idare ediyormuþ, etsin, o gücü elinde bulunduruyor madem Ama ne olur bizler ile dalga geçmesin Baþkasý gibi deðil, kendi gibi davransýn Þu anki duruþu ve söylemleri geçmiþi temizlemiyor ama samimi olursa geleceði kurtarabilir Sayýn Eroðlu hiç merak etmesin, zamaný geldiðinde Kýbrýslý Türkler kendi için en doðru olaný seçecektir Yeter ki içindeki o eski ruh yeniden canlanmasýn ve bizlerin önünde engel olmasýn

9 9 23 Ekim 2013 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden Manzaralar ARÞÝV KANLI MI KANSIZ MI? Selçuklu'nun, Osmanlý'nýn, Mustafa Kemal'in yaptýklarý; baðnaz Emevi despotizmi ile tamamen tersine döndürüldü. Etnik gruplarýn üzerindeki ayrýmcý baský, Türkiye'yi yaþanmaz bir duruma dönüþtürdü. Özgürlük, sadece Sünnî Müslümanlar için tanýnmýþ bir hak oldu. Ýnsan Haklarý ise tamamen giyim kuþama Türbana, tesettüre Yemeye içmeye yönelik kýsýtlamalara indirgendi. Türkiye'nin üçte birini oluþturan Alevî Kesimi, sayýlý iþbirlikçileri haricinde tamamen dýþlandý. Kürt Açýlýmý inandýrýcý olamadý. Yargý mekanizmasý, bütün dünyanýn hayret ve dehþetle takip ettiði bir ibret tablosuna dönüþtürüldü. Evrensel Deðerler'i tanýmadýlar Dýþladýlar Kendi politik iplerini kendileri çektiler. Örnek aldýklarý hocalarý, "Kanlý mý kansýz mý?.." diye sormuþtu bir zamanlar Halefleri hiç merak etmesinler Öðrencilerinin gidiþi, elbette ki Evrensel Deðerler çerçevesinde ve tabii ki kansýz olacak Ama mutlaka olacak! Halit KAKINÇ (odatv.com) DÝPNOT Siyasal ve Sosyal Araþtýrma Merkezi'nin, Türkiye'nin 22 doðu ilinde yaptýðý araþtýrmada bölgede yaþayanlarýn yüzde 54,2'si silahlý çatýþmalarýn tekrar baþlamasýndan kaygý duyuyor. Güven duyulan lider sýralamasýnda Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan'dan önde. TARÝH 22 EYLÜL 2012 UBP kurultayýna yönelik hazýrlanan ve 'çok gizli' rümuzu ile yayýnlanarak UBP'nin üst düzey yetkililerine daðýtýlan bu talimatýn kimin tarafýndan hazýrlandýðý merak ediliyor... Elimize geçen çok önemli bu 'çok gizli' belgeyi bugün sizlere sunuyoruz... Yalnýz göbek baðýný deðil, tüm baðlarýmýzý keseriz... Gözden kaçmayanlar... SÝYASÝLER EKMEDEN BÝÇÝYOR "Uyuþturucu gelirleri yolsuzluk, soygun ve rüþvet olarak siyasete geri dönüyor" Derviþ Eroðlu "Ýrsen Küçük halka ne verdiyse seçimde onu aldý" dedi. Büyük laf deðil ama biz yine de bu lafý biraz evirip çevirelim. Tersinden bakalým, tersinden soralým. Hadi Ýrsen Küçük halka ne verdiyse onu aldý, peki ya Eroðlu dahil diðerleri ne verdiler de, Ýrsen Küçük'ün alamadýðýný aldýlar. Yok öyle siyasette "ne ekersen onu biçersin" Derviþ bey. Tam tersine bu ülkede siyasiler ya kendi ekmediðini biçiyor, ya da bir þey ekmeden malý götürüyor. Siyaset; Öcalan'ýn Ýslam Birliði çaðrýsý, Newruz'a Alevi takýsý, Mahir'in mirasý, Özel Yetkili yargýsý, türban istilasý, sekreter Þükran haným vakasý, El Kaide'nin saldýrýsýndan ibaret deðil. Gezi soruþturmasý, Gökçek tayfasý da var. Türkiye'deki büyük altyapý projeleri finansal zorluklarla karþý karþýya. Peki, siyasetin finansmanýnda sorun yok mu? Üyesi delegesi, yandaþý paydaþý ne yer, ne içer? Bu soruya gerek duyulmaz. Siyasi partilerde akçeli yaþamýn hazine yardýmý ve baðýþ gelirleri ile sürdüðü söylenir. Ama baþbakanlar tarafýndan kullanýlan örtülü ödenek büyük sýr gibi saklanýr. Özellikle Baþbakan Bay Tayyip Bey'in son 11 yýlda harcadýðý ödenek Türkiye Ýslam Cumhuriyeti için yapýlan yatýrýmýn büyüklüðünü anlatýyor. 2005'te 98 milyon TL olan örtülüden 2013'ün ilk 8 ayýnda 873,8 milyon TL harcanýyor. Baþbakan'ýn kasasý MÝT'e silah, TÝM'e dinleme böceði için mi boþaldý desen, olmaz. Casusa para desen racona sýðmaz. Seçime mi, provokasyona mý diye sorsan adaba uymaz. Cumhurbaþkanlýðý, ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu "Biz görüþmelere ön koþulsuz baþlamaya hazýrýz." Osman ERTUÐ (Cumhurbaþkaný Sözcüsü) VÝRGÜL... ATATÜRK OLMASAYDI Ünlü tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen son oyunu "Bandýrma Vapuru"nda Mustafa Kemal'in Ýngilizler tarafýndan öldürüldüðünü konu alýyor ve öldürülseydi ne olurdu sorusuna yanýtlamaya çalýþýyor. Müjdat Gezen'e televizyonda sordular: "Mustafa Kemal Bandýrma vapurunda öldürülseydi Türkiye'de neler olurdu, Türkiye ne olurdu, nasýl olurdu? Müjdat Gezen hiç düþünmeden yanýt verdi: "Bugünkü gibi olurdu " Þu olmasaydý, bu olmasaydý diye baþlayarak böyle varsayýmlarla sonuca varmak elbette doðru deðil ama belki de Müjdat Gezen haklý. Atatürk olmasaydý, Türkiye aynen bugünkü gibi olurdu EROÐLU, TALAT AÐZIYLA GONUÞMAYA BAÞLADI "Türk tarafýnýn gündeminde Maraþ'ýn verilmesi yoktur, Maraþ bütünlüklü çözümün bir parçasýdýr." Derviþ EROÐLU (3.Cumhurbaþkaný) TBMM, Yargýtay, Danýþtay, Sayýþtay, MÝT gibi kuruluþlarý geride býrakan örtülü ödeneði hesap sorumlusu Maksut Serim'in adý, örtülü ödenek kirinin ayyuka çýktýðý yýllarda duyuldu: Mülkiye baþmüfettiþleri raporlarda Erdoðan'ýn Ýstanbul Belediye Baþkaný olduðu dönemde, geleceðin baþbakanýný hazýrlamak ve cihat hazýrlýðý için oluþturulan havuz hesabýna yer verilmiþti. Serim'in baþýnda bulunduðu Vakýfbank Valide Sultan Þubesi'ndeki havuzda toplanan para 2001 rakamlarýyla 300 milyon YTL olarak hesaplandý. Raporda, bu paralarýn bazý kiþi ve kuruluþlarýn özel hesaplarýna geçirildiði saptamasýna da yer verildi. Serim, iktidarýn emrinde her kapýya uyan bir maymuncuk gibi kara para uzmanýydý. "Suçtan elde edilen gelir" olarak tanýmlanan "kara paranýn" temelinde uyuþturucu ticareti var. Örneðin bir gün 615 dönümde üretilen 300 ton esrar karþýlýðý 5 milyon 984 bin kök Hint keneviri imha ediliyor (9 Temmuz 2013); bir baþka gün Mayýs'tan bu yana kentte 198 ayrý baskýn yapýldýðýný, 47 milyon 893 bin kök kenevir, 16 bin 309 kg kubar esrar ve 337 bin 605 kg toz esrarýn imha edildiði açýklanýyor. (3 Ekim 2013) Yazan, soruþturan yok. Ekonomiyi kumar masasýna çeviren uyuþturucu gelirleri yolsuzluk, soygun ve rüþvet olarak siyasete geri dönüyor. Yýllar yýlý mafyayla "organik bað" kuran; çeteye "kirli iþler sipariþ" eden; mafyanýn hissedarý/çetenin ortaðý Türkiye siyasasý "þeriatçý imam ve yetmezci dönek" ortaklýðýnýn kaleminde tespihinde oyuncak oluyor. Görmeyen, duymayan Türkiye halkýnýn sokakla buluþma zamaný gelmedi mi? Artýk, bu ne iþtir demesi gerekmiyor mu? Milyonlarca Hint keneviri gökten mi indi? Tonlarca uyuþturucu ayda mý üretildi?. (Bu yazý ERBÝL TUÞALP'in sol'da yayýmlanan "Bu ne iþ" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr)

10 10 23 Ekim 2013 Çarþamba Atalay: Hrisostomos ile 2011'den beri görüþüyoruz n "Görüþmelere Ýsveç Büyükelçiliði aracýlýk etti" ÖDENMEYEN CEZALAR ÝNTERNET ÜZERÝNDEN ÖÐRENÝLEBÝLECEK n "Barýþ ortamýnýn yaratýlmasýna dini liderlerin nasýl katký koyabileceðini konuþuyoruz" Güney Kýbrýs'ta bugün baþlayacak bir uygulamayla, vatandaþlarýn, internet aracýlýðýyla, ödenmemiþ trafik cezalarýnýn veya baþka cezalarýnýn bulunup bulunmadýðýný öðrenebilecekleri belirtildi. Politis gazetesi, vatandaþlarýn söz konusu hizmete, gerek polisin gerekse JCC þirketinin internet sayfasý aracýlýðýyla ulaþabileceklerini yazdý. Gazete, Rum Adalet Bakaný Ýoanas Nikolau'nun konu hakkýnda basýn toplantýsý düzenlediðini belirtti. Gazete ayrýca, çoðu trafikle ilgili olan ceza emirname sayýsýnýn toplam 182 bin 213 olduðunu, bunlarýn ise 167 milyon 069 Euro'ya denk geldiðini yazdý. Habere göre, ödenmeyen ceza miktarý ise 161 milyon 553 bin 352 Euro'dur. Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay, Ortodoks Kilisesi Baþpsikoposu II'nci Hrisostomos'la 2011 yýlýndan bu yana ara bölgede görüþtüklerini ve görüþmelerin önümüzdeki dönemde devam edeceðini söyledi. Atalay, Hrisostomos'la dini hoþgörü ve karþýlýklý anlaþmanýn adadaki sorunlarýn çözülmesine yapabileceði katkýyý ve "barýþ ortamýnýn yaratýlmasýna dini liderlerin nasýl katký koyabileceðini" konuþtuklarýný söyleyerek, ibadethanelerin tamiri, ibadet için geçiþlerde siyasi kriterlerin ortadan kaldýrýlmasý gibi konularýn da gündeme getirildiðini anlattý. Talip Atalay, Hrisostomos'la görüþtüðü ve Hala Sultan Tekkesi'ni ziyaret ettiðine dair Politis Gazetesi'nde yayýnlanan haber üzerine, TAK muhabirine açýklamalarda bulundu. "GÖRÜÞMELERE ÝSVEÇ BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ ARACILIK ETTÝ" Hrisostomos'la 2011 yýlýndan bu yana Ledra Palace'ta görüþmelerde bulunduklarýný anlatan Atalay, görüþme süreciyle ilgili adýmlarýn kendisi göreve gelmeden önce atýldýðýný ifade etti. Atalay, görüþmelere Ýsveç Hristiyan Sosyal Demokratlar Birliði Baþkaný Peter Weiderud ve Güney Kýbrýs'taki Ýsveç Büyükelçiliði'nin aracýlýk ettiðini anlattý. Þimdiye kadar Hrisostomos'la "4-5 kere" görüþtüðünü söyleyen Atalay, Ermeni ve Maronit dini liderleriyle de görüþmeler yürüttüðünü anlattý. Ýlk görüþmenin 2011 yýlýnda Rum, Türk, Yahudi ve Filistinli 40 gencin 3'er kiþilik dini lider heyetleri eþliðinde gerçekleþen 1 haftalýk programda yapýldýðýný dile getiren Atalay, "iþin karakteri ve karþýlýklý mutabakat" nedeniyle görüþmelerin basýna yansýtýlmadýðýný ekledi. Atalay, görüþmelerin Cumhurbaþkanlýðý'nýn onayý; Baþbakanlýk ve Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bilgisinde gerçekleþtirildiðini dile getirerek, GÜNEYDEN... görüþmelerde kendisine sýklýkla Kültürel Miras Teknik Komitesi üyesi Ali Tuncay ile Din Ýþleri Baþkanlýðý Güney Kýbrýs Temsilcisi Þakir Alemdar'ýn eþlik ettiðini ve görüþme notlarýnýn devlet birimleriyle de paylaþýldýðýný anlattý. Basýna yansýyan ve geçen cuma gerçekleþen görüþmede, Hrisostomos'un kendisini ve beraberindeki heyeti ara bölgeden alarak Bayraktar Camii'ne ve Baþpiskoposluða, ardýndan Hala Sultan Tekkesi'ne götürdüðünü anlatan Atalay, burada öðle namazý kýldýrdýðýný anlattý. Atalay görüþmede kendisine Ali Tuncay ve Þakir Alemdar, Din Ýþleri Baþkanlýðý Girne Temsilcisi Fuat Tosun'un; Hrisostomos'a ise Karpaz Metropoliti Hristoforos ve Neapolis Bölge Piskoposu Porfiriu'nun eþlik ettiðini ifade etti. "BARIÞ ORTAMININ YARATILMASINA DÝNÝ LÝDERLERÝN NASIL KATKI KOYABÝLECEÐÝNÝ KONUÞUYORUZ" Atalay, görüþmelerde dini hoþgörü ve karþýlýklý anlaþmanýn adadaki sorunlarýn çözülmesine yapabileceði katkýnýn ve "barýþ ortamýnýn yaratýlmasýna dini liderlerin nasýl katký koyabileceðinin" konuþulduðu söyleyerek, ibadethanelerin tamiri, dini ibadet için geçiþlerin siyasi kriterlere göre deðerlendirilmemesi gibi konularýn da gündeme getirildiðini anlattý. Talip Atalay, bu düþünceyle daha önce Karpaz Metropoliti Hristoforos'un, Apostolos Andreas Manastýrý'ný ziyaret için KKTC'ye geçiþine izin verildiðine iþaret etti. 3 yýla yakýn zamandýr pek çok konuda ciddi mesafe kat edildiðini dile getiren Atalay, Güney'deki Müslümanlarýn sorunlarý ve camilerin durumu yanýnda Kuzey'de bulunan Apostolos Andreas Manastýrý'nýn tamiri gibi konularda görüþ alýþveriþinde bulunulduðunu ekledi. Görüþmeler sonucu Hala Sultan Tekkesi'nin bakýmýyla ilgili bazý taleplerinin yerine getirildiðini kaydeden Atalay, görüþmelerin devam edeceði bilgisini verdi. ESKÝ RUS MÝLLLETVEKÝLÝ KIBRIS'TA HAPSE ÇARPTIRILDI Rusya'nýn Yaroslavl bölgesi eski milletvekillerinden Andrey Psenichnikov'un, Vitaly Dyakonvskiy ile Eygeni Zakhapov isimli baþka iki Rus ile birlikte, hýrsýzlýk suçundan Güney Kýbrýs'ta hapis cezasýna çarptýrýldýðý belirtildi. Simerini gazetesi söz konusu Ruslarýn, Güney Lefkoþa'daki "Louis Vuiton" maðazasýndan toplam deðeri 62 bin 826 Euro olan 81 adet çanta çalmakla suçlandýðýný yazdý. Habere göre Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi, dün, Rus sanýklar hakkýnda 18 ay hapis cezasý verdi. TIP FAKÜLTESÝ ÝÇÝN EK BÜTÇE Rum Bakanlar Kurulu'nun, "Kýbrýs" Üniversitesi'ne baðlý Týp Fakültesi'nin kalkýnma giderlerini karþýlamak amacýyla Meclise ek bütçe sunduðu belirtildi. Alithia gazetesi, Eylül ayýnda faaliyete giren Týp Fakültesi'nin bu yýlki ilk giderleri için 1 milyon 30 bin 770 Euro ödenek talep edildiðini yazdý. ALDIÐI KANDAN ÖLEN HRÝSTAKÝS ANDREU ÝÇÝN YAPILAN ARAÞTIRMA TAMAMLANDI Bakýrcý ve Kaþif, Serbest Liman'da incelemelerde bulundu Bayýndýrýlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif ile Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý, Gazimaðusa'da bulunan Serbest Liman'da incelemelerde bulundu. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, iki bakanýn incelemeleri sýrasýnda Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP/UG) Gazimaðusa Milletvekilleri Fikri Ataoðlu ve Hakan Dinçyürek ile Serbest Liman Müdürü Hasan Curcioðlu'nun yanýsýra Çevre Dairesi'nin Gazimaðusa Þubesinden yetkililer hazýr bulundu. Kaþif ve Bakýrcý ile beraberindekiler ilk olarak dün Cumhuriyet Meclisi oturumundaki konuþmalarda da gündeme gelen Serbest Liman içerisinde atýklar olduðu iddia edilen bölgeyi inceledi. BAKIRCI Ýncelemeler sýrasýnda açýklama yapan Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý, Gazimaðusa'nýn en büyük sýkýntýlarýndan birinin limandaki çevre sorunu olduðunu belirterek, bölgede köklü bir çözüm adýna dökme yük iþlemlerinin liman dýþýnda bir bölgeye taþýnmasý gerektiðini ancak bunun zaman alacak bir olay Rum Saðlýk Bakanlýðý'nýn, aldýðý kanda, hepatit B virüsü olmasý nedeniyle 7 Nisan 2013'te hayatýný kaybeden Baf sakini, 57 yaþýndaki engelli Hristakis Andreu'ya iliþkin araþtýrmayý tamamladýðý belirtildi. Simerini gazetesi araþtýrmanýn Andreu'nun ailesinin þikayeti üzerine yapýldýðýný anýmsatarak araþtýrma sonucunda, Andreu'nun aldýðý kandan dolayý öldüðünün tespit edildiðini yazdý. Gazete, Hristakis Andreu'nun, Baf Hastanesi'ndeki, 12 Ocak 2013 tarihli ameliyatý sýrasýnda, kendisine kan verildiðini, söz konusu kanýn, Larnaka Hastanesi'nden alýndýðýný anýmsattý. Habere göre araþtýrma, kanýnýn kalitesini kontrol etmekle sorumlu olanlarýn isimlerini vermekten de kaçýndý. BAF HAVALÝMANI'NDA 30 KÝLO HÝNT KENEVÝRÝ ELE GEÇÝRÝLDÝ olduðunu belirtti. Dün mecliste yapýlan konuþmalarda eleþtirilen maddeleri incelediklerini söyleyen Bakýrcý, meclisteki konuþmalarda bahsedildiði gibi maddenin katý deðil sývý olduðunu tespit ettiklerini kaydetti. Bakýrcý þöyle konuþtu: "Burada bulunan maddeyi ineceledik. Atýk bir madde ise gereken iþlem yapýlacak. Ama sanayi ürünü olarak kullanýlan bir maddeyse incelememizi yapacaðýz. Bölgede yer alan hurdalar için de gerekli giriþimler baþlatýlmýþtýr." Bakan Bakýrcý, liman içerisinde dökme iþlemi gerçekleþtiren bazý firmalarýn aldýklarý önlemleri de yerinde incelediklerini belirterek, konuya duyarlýlýk gösteren firmalara teþekkür etti ve önlem almayan firmalar için de gerekli yaptýrýmlarýn yapýlacaðýný söyledi. Rum Narkotik Polisi'nin, Pazar akþamý, Brüksel'den Baf Havalimaný'na gelen 3 Yunan'ýn bagajýnda toplam 30 kilo hint keneviri ele geçirdiði belirtildi. Politis gazetesi ve diðer gazeteler, Rum polisinin, olayla ilgili olarak 41, 33 ve 32 yaþlarýndaki 3 Yunan'ý tutukladýðýný ayrýca Baf Kaza Mahkemesi'nin de sanýklar hakkýnda 8 gün tutukluluk emri verdiðini yazdý. Öte yandan gazete bir baþka haberinde ise Rum polisinin, Larnaka'daki bir evde 7.5 kilo hint keneviri ile az miktarda kokain ele geçirdiðini belirtti. Gazete polisin, olayla ilgili olarak 45 yaþýndaki bir Rum ile 18 yaþýndaki oðlunun tutuklandýðýný yazdý.

11 23 Ekim 2013 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Gazeteci Çaðdaþ Ulus tutuklu kaldýðý 268 günü yazdý: Cemaat isterse Vatan gazetesi muhabiri Çaðdaþ Ulus'un "Cemaat Ýsterse" isimli kitabý yayýnlandý. Çaðdaþ Ulus, Fýrat Haber Ajansý'nda çalýþan bir kiþiyle yaptýðý haber amaçlý görüþme nedeniyle KCK üyeliði suçlamasýyla tutuklu bulunduðu 268 günü kitaplaþtýrdý. "Cemaat Ýsterse" kitabýnýn tanýtýmýnda "Vatan gazetesinde muhabirlik yapan Çaðdaþ Ulus, sýradan bir kaza haberinin peþinde koþtururken bir anda hayatýnýn 9 ayýna mal olan derin bir komplonun içinde bulur kendisini. Sadece tutuklanmakla kalmaz, hapishanede eziyet de görür. Pes etmez, direnir ve adýný duyurur bütün Türkiye'ye" deniliyor. Ulus, tutukluluðunun 200'üncü gününde yazdýðý mektupta þu ifadeleri kullanmýþtý: "200 gün önce beni gözaltýna alan polisler, ellerinde delil olmadýðý halde; sýrf yurt dýþýna giriþ-çýkýþ kayýtlarýma bakarak PKK kamplarýna katýlýp eðitim aldýðýmý iddia edip yalan bilgilerle savcýyý ve hâkimi yanýlttýlar. Savcý ve hâkim polisin verdikleriyle yetinip polisler gibi suç iþledi. Bu 200 günde hastalandým. Hastaneye bir ay sonra, olay basýna yansýyýnca götürüldüm. Bir gardiyan tarafýndan gardiyanlarýn kullandýðý tuvaleti temizlenmeye zorlandým. Bu onur kýrýcý olayý Adalet Bakanlýðý'na ve savcýlýða taþýdým. Gardiyanýn bu davranýþý 'sözle' kalýp darp ile sonuçlanmadýðý için savcýlýk bunu onur kýrýcý bulmadý." Vatan gazetesinden kovulan gazeteci Mustafa Mutlu'nun yazdýðý kitabýn önsözünde þu ifadeler dikkat çekiyor: "Çaðdaþ Ulus, kör bir kurþunla vurulmanýn Nuray Mert'ten gazetecilere: Týrstýnýz! Gazeteci ve yazar Nuray Mert, "Baþbakan meydanlardan beni tehdit ediyor, birkaç gazeteci buna karþýlýk bir þeyler söyleyebildi, gerisi tamamen týrstý" dedi... Almanya'nýn Essen þehrinde düzenlenen Ruhr Kitap Fuarý'na konuþmacý olarak davet edilen Nuray Mert, "AKP karþýtlarý gazetelerden atýlýyor, kimsenin umurunda deðil. Umurunda olmayanlar da sonradan patýr patýr gidiyor. Büyük bir baský var. Baþbakan meydanlardan beni tehdit ediyor, namert diyor, birkaç gazeteci buna karþýlýk bir þeyler söyleyebildi, gerisi tamamen týrstý" dedi. Mert, "Aydýnlar, demokratlar ve sol liberaller neredeyse AKP'ye tam vekalet verdiler ve al bu memleketi bizim adýmýza demokratlaþtýr dediler. Ben 2009 yýlýnda Türkiye'de siyasi gücün bir sivil diktatörlüðe dönüþtüðüne dikkat çekmiþtim. Tek otoriter düzen askeri deðildir, bugün herkes bunu söylüyor" diye konuþtu. "KÜRTLERÝN AYRI DEVLET ÝSTEME HAKKI VAR" Nuray Mert, izleyiciler arasýnda bulunan adýdýr! Gencecik bir meslektaþým komploya kurban gidiyordu. 'Ben Çaðdaþ'a inanýyorum' baþlýklý bir yazý yazdým! O yazýyla, Çaðdaþ'ýn 9 ay sürecek 'tutukluluk macerasý'nýn içinde buldum kendimi..." Ulus, dava sürecindeki bütün belge ve kanýtlarý da kitabýna ekleyerek, sýradan bir yurttaþýn baþýna her an neler gelebileceðini kanýtlarýyla gösterdi. ve kendisine Kürtlerle ilgili soru yönelten bir izleyici ile kýsa süreli tartýþma yaþadý. Ýzleyicinin sorusunu cevaplayan Mert, "Kürtler büyük bir mücadele vermemiþ olsalardý, büyük bedeller ödenmemiþ olsaydý, kimsenin Kürtlere bir hak tanýyacaðý filan yoktu. Bunlar, Kürtlere verildi deðil, Kürtlerin kendi kazanýmlarý. Velev ki Kürtler, bu mücadelelerinin sonunda kendilerine bir devlet istiyor olsalar, böyle bir haklarýnýn bulunduðunu düþünüyorum. Dünyada hiçbir devlet sonsuza kadar devam edecek diye bir kural yok, bizim bugün bunu istiyorlar yarýn baþka þeyler isteyecekler deme lüksümüz yok. Binlerce yýldýr o topraklarda yaþýyorlar. Ýyi ki ayrýlýkçý bir proje içinde deðiller" þeklinde konuþtu. Nuray Mert, bir baþka soru karþýsýnda hükümetin getirdiði baþörtüsü düzenlemesini de, doðru bulduðunu belirtti. (t24) "Resort-Casino ve iki þube" Biri resort kumarhane, iki tanesi de bunun þubesi olacak þekilde; toplam üç kumarhane faaliyet gösterecek Rum Baþkanlýk Müsteþarý Yardýmcýsý Konstantinos Petridis, hükümetin, Güney Kýbrýs'ýn baþka bölgelerinde de kumarhane þubeleri açma imkânýna sahip olacak bir yatýrýmcýya, tek bir "integrated resort-casino" lisansý verme kararýnýn deðiþmediðini söyledi. "Resort-Casino ve Ýki Þube" baþlýklý haberinde, "Baf kazasý Parti ve Örgütleri Koordinasyon Komitesi (SEOK)" temsilcilerinin dün Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ile yaptýklarý görüþmeye yer veren Alithia gazetesi, SEOK Baþkaný ve Baf Belediyesi Baþkaný Savvas Vergas'ýn, Anastasiadis'le yaptýklarý görüþmeden memnuniyet duyduklarýný söylediðini aktardý. Anastasiadis'le yaptýklarý görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, kýsa bir zaman içerisinde, kumarhane yatýrýmcýsý bulunmasý sürecinin ilan edileceði þartlarý belirlemeyi üstlenecek bir danýþman atanacaðýný dile getiren Vergas, kumarhanenin konumuyla ilgili kararýn yatýrýmcýya býrakýlacak olmasýndan da memnuniyet duyduklarýný belirtti. Yatýrýmcýnýn, iki baþka bölgede de kumarhane için þube açma hakkýna sahip olacaðýný dile getiren Vergas, bunlarýn küçük þubeler olacaðýný ifade etti. Vergas, bizzat Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'ten, lisans sahibi yatýrýmcýnýn, toplamý üç olacak þekilde, iki küçük kumarhane þubesi açma hakkýna ve lisansýna sahip olacaðý konusunda malumat aldýklarýný da sözlerine ekledi. Habere göre, bahse konu görüþmeyi yorumlamasý istenen Rum Baþkanlýk Müsteþarý Yardýmcýsý Konstantinos Petridis ise, hükümetin, Güney Kýbrýs'ýn baþka coðrafik bölgelerinde de kumarhane þubeleri açma imkânýna sahip olacak olan tek bir yatýrýmcýya, "integrated resort-casino" lisansý verme kararýnýn deðiþmediðine iþaret etti. Ýnsan ticareti suçu mercek altýnda Kýbrýs'ýn insan ticaretiyle mücadelede eksikleri bulunduðunu saptayan rapor, 2 yýl aradan sonra görüþülüyor Rum Meclisi Ýnsan Haklarý Komitesi'nin, Avrupa Konseyi Ýnsan Kaçakçýlýðýna Karþý Eylem Uzmanlarý Grubu (GRETA) tarafýndan hazýrlanan Güney Kýbrýs'la ilgili raporu görüþmeye baþladýðý belirtildi. Simerini gazetesi ve diðer gazetelere göre GRETA'nýn söz konusu raporunda, Rum Yönetimi'nin ilgili devlet kurumlarýnýn, insan ticaretine karþý mücadele edilmesinde, eksiklikleri bulunduðundan bahsettiðini yazdýlar. Gazete GRETA'nýn raporunun Kasým 2011'de yayýmlandýðýný anýmsatarak raporun iki yýl sonra görüþülmeye baþlandýðýna dikkati çekti. Habere göre Rum Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilisi Anna Hristodulidis, yaptýðý açýklamada insan ticareti kurbaný kadýnlarla temas halinde olan devlet yetkililerinin, insan ticareti konusunda daha çok hassasiyet duyulmasý amacýyla, en azýndan son iki yýldýr çaba gösterdiðini söyledi. Hristodulidis, sivil toplum örgütleri, devlet daireleri ve hizmetlerinin dahil olduðu Multidisipliner Grubu'nun kendi içerisinde koordinasyon eksikliði bulunduðunu da kabul etti. Hristodulidi, 2010 ve 2011 yýllarýnda "kara listede" olduklarýný, bunun yanýnda Güney Kýbrýs'ýn, ABD'nin 2013 yýlýndaki insan ticaretine iliþkin kara listesinde bulunmadýðýný söyledi. Rum Milletvekili Stella Kiriakidu insan ticareti konusunda Güney Kýbrýs ile ilgili gözlemlerle çok sýk karþýlaþtýklarýna dikkati çekerek, erkek, kadýn ve çocuklarýn insan haklarýnýn ihlaliyle ilgili çok ciddi suçlarla iliþkilendirildiklerini ifade etti. Öte yandan Fileleftheros, GRETA'nýn raporunda yer alan insan ticaretine iliþkin rakamlarýn yaný sýra Rum Meclisi Ýnsan Haklarý Komitesi'ne sunulan insan ticareti kurbaný rakamlarýna da yer verdi. Habere göre Güney Kýbrýs'ta 2010 yýlýnda, 5'i erkek geriye kalanlar kadýn olmak üzere toplam 52 kiþi insan ticareti kurbaný olarak tanýmlandý yýlýnda insan ticareti kurbaný olarak addedilen kiþi sayýsýnýn 40, 2012'de 37, 1Ocak- 22 Aðustos 2013 tarihleri arasýnda ise 14 olduðunu yazan gazete 2008'de ise 58, 2009'da ise 113 kiþinin insan ticareti kurbaný olarak addedildiðini belirtti. LÝDA KURSUMBA Politis gazetesine göre Çocuk Haklarýnýn Korunmasý Komiseri Lida Kursumba, Güney Kýbrýs'ta, çocuklarýn ticaret kurbaný olmasýna yol açan yasal boþluklar bulunduðuna dikkati çekti. Kursumba gazeteye yaptýðý açýklamada, Avrupa Konseyi'nin, Güney Kýbrýs'la ilgili, çocuklarýn ticaret kurbaný olmasýnýn önlenmesi konusunda eylem planý eksikliðine iliþkin gözlemini anýmsatarak, halk arasýnda böyle olaylarýn olmadýðý þeklinde genel bir kanýnýn da bulunduðunu söyledi. Atalay ile II. Hrisostomos'tan "yakýnlaþma" yemeði Baþpiskoposluk binasýnda birlikte akþam yemeði yediler, Atalay, Hala Sultan Camii'ni ziyaret etti KKTC Din Ýþleri Dairesi Baþkaný Talip Atalay ile Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos'un geçen hafta Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki Baþpiskoposluk binasýnda bir araya geldiði akþam yemeðinde "iyi ortam yaratma yönünde önemli adýmlar atýldýðý" bildirildi. Politis "Baþpiskoposlukta Birlikte Yemek Yediler... Baþpiskopos-Müftü Yakýnlaþma Yemeði" baþlýklý haberinde, sözde "Karpaz Piskoposu"nun Apostolos Andreas Manastýrý'ný ziyaret etmesine izin verildiðini; II. Hrisostomos'un da (gazetenin Kýbrýslý Türk Müftü) olarak lanse ettiði Din Ýþleri Dairesi Baþkaný Atalay'ý Rum tarafýna, Baþpiskoposluk binasýndaki akþam yemeðinde aðýrladýðýný yazdý. Gazete, þu detaylarý verdi: "Ýki toplumun dinî temsilcileri arasýnda iyi ortam geliþtirilmesi hedefiyle geçen hafta, bir dizi perde gerisi temas ve gözlerden uzak ziyaret gerçekleþti. Karpaz Piskoposu Hristoforos'ýn Apostolos Andreas'ý ziyareti, Nikos Anastasiadis'in Kýbrýslý Türk Lider Derviþ Eroðlu ile BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ýn konutunda geçen Mayýs ayýnda gerçekleþen yemek sýrasýnda yaptýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn BM aracýlýðýyla devam ettirdiði öneriyle geçen hafta Çarþamba günü gerçekleþti. Ýþgal rejimi Hristoforos'un Kuzey'e giriþini 2012'de yasaklamýþtý. Gazetemizin edindiði bilgilere göre, Karpaz Bölge Piskoposu manastýrý ziyaret fýrsatý buldu. Ziyaretinde, kendisine iþgal bölgelerinin müftüsü Talip Atalay eþlik etti. Ziyaret basýn ýþýklarýnýn uzaðýnda gerçekleþti ve Karpaz Piskoposu diðer þeyler yanýnda, tarihi binanýn restorasyonu prosedürü hakkýnda bilgi edinme fýrsatý buldu. Buna paralel olarak, iþgal bölgelerinin müftüsü geçen Cuma günü özgür bölgelere geldi. Kendisini Baþpiskopos Hrisostomos karþýladý. Atalay, ziyareti sýrasýnda Baþpiskoposluk'ta da misafir edildi ve Kilise'nin baþý (II. Hrisostomos) kendisine akþam yemeði verdi. Ýþgal bölgelerindeki Müslümanlarýn dinî lideri Larnaka'daki Hala Sultan Camii'ni de Neapolis Bölge Piskoposu Porfiriu eþliðinde ziyaret etti. Kültürel Miras Teknik Komitesi'ndeki Kýbrýslý Rum temsilci Takis Hacidimitriu, Karpaz Piskoposu'nun Apostolos Andreas'ý ziyaretini 'çok olumlu geliþme' olarak niteledi. Politis'e konuþurken bunun, 'engelleri ve güvensizliði ortadan kaldýran' bir ziyaret olduðunu söyleyen Hacidimitriu, Baþpiskopos Hrisostomos'un bu sefer 'anlayýþ ve uzlaþý' göstererek, yapýcý rol oynadýðýný vurgulamakta tereddüt etmedi."

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Günün Manisi Emine Hür Boyuna uysun boyu Sor öðren kimdir soyu Cam bardaktan isteme Sen billurdan iç suyu Kitap Dünyasý Uyanýþ Kursu Joe Vitale PEGASUS YAYINLARI Çeviren: Ekin Duru Yayýn Yýlý: 2013 ÖZDEYÝÞLER "Cezaevleri varoldukça hangimizin içinde olduðu önemli deðildir." G.B. Shaw 23 Ekim 2013 Çarþamba TADIMLIK Teni güneþ kavruðu yüreði ayaz Bir sokum ekmek içi gibi kazancý az Yaþamak sancýsý sýzar yorgun yüzünden Bugünü düne emanet, yarýnsýz... O yanda iþler bu yanda düþler Türk Kýbrýslýlar Ýsmail Boyraz "Güney'in Kuzeylileri" adlý þiirinden Fotoðraf tarihimize ýþýk tutacak kitap çýktý. Kitaptan seçilen fotoðraflar da sergilendi... Kadir Kaba'nýn "Kýbrýs Türk Fotoðrafý'nýn Kökeni" AKM'de tanýtýldý (Mustafa Erkan) - Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de 21 Ekim Pazartesi akþamý, "Kýbrýs Türk Fotoðrafý'nýn Kökeni" kitabýnýn tanýtýmý ve sergisi açýldý. Fotoðraf sanatçýsý Kadir Kaba tarafýndan hazýrlanan kitaptan seçilen fotoðraflardan oluþan sergi Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý sponsorluðunda gerçekleþti. Fotoðraf tarihimize ýþýk tutacak olan bu Fikret Demirað þiirleri okunacak Lirik Þiir Grubu bu akþam (23 Ekim Çarþamba) Fikret Demirað þiirlerinden oluþan "Hüzün Ana'nýn Þiiroðlu" etkinliði düzenliyor. Þehbal Hamzaoðullarý, Cemay Onalt Müezzin, Merter Refikoðlu, Serkan Soyalan ve Yýltan Taþçý'dan oluþan Lirik Þiir Grubu'nun etkinliðinde seslendirilecek þiirlerin yanýnda, Mehmet Kansu, Neþe Yaþýn ve Tamer Öncül'le de Fikret Demirað'ýn edebi kiþiliði üzerine canlý söyleþi gerçekleþtirilecek. Gecede Lirik Þiir Grubu'na piyanosuyla Yeþim Beyaz Ýlkan eþlik edecek. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlere ücretsiz olarak sunulacak gecede konuk okuyucu olarak Derviþe Güneyyeli Kutlu da sahne alacak. Etkinlik saat 19:00'da baþlayacak. kitap, Nazif Bozatlý'nýn moderatörlüðünde, Özgül Ezgin tarafýndan slide sunumu ile tanýtýldý. Tanýtým sonrasý AKM sergi salonunda yer alan sergi gezildi. Kitap sahibi Kaba'nýn kitaplarýný edinen kitapseverler kitaplarýný imzalama þansý da buldu. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de yer alan sergi, 25 Ekim'e kadar saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek.

13 23 Ekim 2013 Çarþamba ÇOCUKLARA YÖNELÝK "VÝTRÝNDE SANAT" ÝSÝMLÝ ETKÝNLÝK Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi, özel eðitim alan çocuklarla ilgili farkýndalýk yaratmak amacýyla, Lefkoþa ve Gazimaðusa'da "Vitrinde Sanat" isimli bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik çerçevesinde farklý geliþen çocuklarýn yapacaðý resimler, halkýn yoðun olarak bulunduðu caddelerdeki maðazalarýn vitrinlerinde sergilenecek. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, etkinlik, çocuklarýn sürekli olarak bulunduklarý ortamýn dýþýna çýkarak sosyalleþip toplumun diðer bireyleriyle bir araya gelmesini saðlamayý hedefliyor. SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEÐÝ YARARINA KONSER Lefkoþa Belediye Orkestrasý ve Girne Oda Korosu, 25 Ekim Cuma saat 19.30'da Bellapais Manastýrý'nda SOS Çocukköyü Derneði yararýna konser verecek. Dernek tarafýndan yapýlan açýklamaya göre konserin ilk yarýsý, birtakým Orkestra Eserlerinden oluþacak ve Þef Oskay Hoca tarafýndan yönetilecek, ikinci yarýda ise Þef George Ward yönetimindeki Girne Oda Korosu, orkestra eþliðinde Gabriel Faure'nin "Requiem" isimli eserini sahneleyecek. Konsere giriþ 30 TL baðýþ karþýlýðýnda elde edilecek bir programla olacak ve koro elemanýndan temin edilebilecek. Biletler konser giriþinde satýlmayacaðýndan, almak isteyenlerin konser öncesinde koro elemanýndan temin etmesi gerekiyor. Konuyla ilgili geniþ bilgi numaralý telefondan veya elektronik posta adresinden elde edilebilir. HAC KAFÝLESÝ YURDA DÖNÜYOR Kutsal topraklardaki hac ibadetini tamamlayan hacýlar bu gece yurda dönüyor. Din Ýþleri Baþkanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, 30 Eylül'de KKTC'den ayrýlan 92 hacý adayý ve 3 Din Ýþleri Baþkanlýðý görevlisinden oluþan kafile, bugün saat 15.15'te Cidde'den Ýstanbul'a hareket edecek. Hac kafilesi, Ýstanbul'dan 23.15'te kalkacak uçakla yurda dönecek. Sanat Terapisti Bahar Çýralý'nýn yönetiminde gerçekleþecek etkinliðe, Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý olarak faaliyet gösteren Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi, Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Eðitim Merkezi ile Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'nde eðitim alan 40 öðrencinin katýlmasý planlandý. Lefkoþa'da, önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen resim çalýþmasýna, özel eðitim merkezlerinde, engellerinin derecesine, yaþlarýna ve gereksinimlerine göre deðiþen bireysel eðitim programlarýna dahil olan 17 öðrenci katýldý. Öðrencilerin yaptýðý 38 adet çalýþma, "Pink Day" etkinliði Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, "Meme Kanserinde Farkýndalýk Ayý" çerçevesinde,"pink Day-Pembe Gün" etkinliði düzenliyor. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail yaptýðý yazýlý açýklamada, bu yýl 4'üncüsü düzenlenecek olan etkinliðin, Perþembe günü saat 10.00'da baþlayacaðýný kaydetti. Kocaismail, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði üyeleri ile gönüllülerin, Kuðulu Park'ta toplanýp, farkýndalýk yaratýcý pankartlar ve pembe balonlarla, Meclis önüne kadar yürüyeceðini dile getirdi. bugünden itibaren 30 Ekim'e kadar, Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi üzerindeki maðaza ve dükkanlarda sergilenecek. "Vitrinde Sanat" etkinliðinin 28 Ekim Pazartesi günü Gazimaðusa'da Namýk Kemal Meydaný'nda düzenlenecek bölümüne, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'nde eðitim almakta olan 20 öðrencinin katýlmasý öngörülüyor. Burada Art Terapist Bahar Çýralý'nýn öðrencilerle birebir ilgilenip yaptýracaðý resimler de, 29 Ekim - 5 Kasým tarihleri arasýnda Salamis Yolu olarak bilinen Ýsmet Ýnönü Caddesi üzerindeki maðaza ve dükkanlarýn vitrinlerinde sergilenecek. BM Atalay ile Hrisostomos'un temasýndan memnun BM Din veya Ýnanç Özgürlüðü Özel Raportörü Heiner Bielefeldt, Kýbrýs'taki dini liderlerin karþýlýklý olarak adanýn diðer tarafýna geçmesi için baþlatýlan dinler arasý iletiþimi memnuniyetle karþýladýðýný bildirdi. Bielefeldt, yaptýðý yazýlý açýklamada, Müslüman ve Rum Ortodoks dini liderlerin Kýbrýs'ý bölen Yeþil Hattý aþarak diðer tarafa geçebilmek konusunda anlaþtýklarýný belirterek, bunun ufak bir adým gibi görünse de aslýnda büyük bir sýçrama olduðunu kaydetti. Adadaki dinler arasý iletiþimden memnuniyetini dile getiren Bielefeldt, bunu tüm adada din özgürlüðü konusunda önemli bir geliþme olarak gördüðünü vurguladý. KKTC Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'ýn 18 Ekim'de adayý bölen Yeþil Hattý geçerek Larnaka yakýnlarýndaki Hala Sultan Camisi'ni ilk kez ziyaret ettiðini anýmsatan Bielefeldt, bu ziyaretin Rum Ortodoks Baþpiskoposu II. Krisostomos'un kiþisel giriþimi sonucunda kolaylaþtýðýný belirtti. Bielefeldt, iki gün önce de KKTC'yi son 18 aydýr ziyaret edememiþ olan Karpatlar Piskoposu Kristoforos'un, KKTC'deki Apostolos Andreas Manastýrý'ný ziyaret etmesine izin verildiðini bildirdi. Özel Temsilci Bielefeldt, "Kýbrýs'taki dini liderlerin karþýlýklý olarak adanýn diðer tarafýna geçmesi için baþlatýlan dinler arasý iletiþimi memnuniyetle karþýlýyorum" dedi. EMEKLÝ ASTSUBAYLAR ANKARA'DA - KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneði Genel Baþkaný Esen Ömürlü baþkanlýðýndaki heyet, Ekim tarihlerinde, Ankara'da düzenlenen "Dünya Astsubaylar Günü" etkinliklerine katýldý. Dernekten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Dünya Astsubaylar Günü etkinlikleri çerçevesinde18 Ekim'de Hilton Otel'de günün anlam ve önemini belirten delegasyon konuþmalarý yapýldý, ardýndan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði tarafýndan resepsiyon verildi. Etkinliklere, 19 Ekim'de katýlýmcýlarýn Arena Spor Salonu'ndan Anýtkabir'e düzenlediði kortej yürüyüþü ve karanfil býrakýlmasýyla etkinliklere devam edildi. Etkinlikler, Nazan Öncel konseri ve Mehteran Bölüðü'nün gösterilerinin ardýndan 20 Ekim'de yapýlan protokol görüþmeleriyle sona erdi. 13 RUM ÖÐRENCÝLERÝN KKTC ZÝYARETLERÝ ÞÝKAYET KONUSU OLDU DÝSÝ partisi ile Avrupa Halk Partisi'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) milletvekillerinden Eleni Theoharus'un, Avrupa Komisyonu'na yönelik bir soru önergesiyle, Brüksel'deki "Avrupa Okullarý"nýn, Ercan Havalimaný üzerinden KKTC'ye öðrenci gezileri düzenlenmesi konusunda þikâyette bulunduðu haber verildi. Politis ve diðer gazetelerin haberine göre, konuyla ilgili olarak, Avrupa Komisyonu yaný sýra Rum Eðitim ve Dýþiþleri Bakanlýklarýnýn müdahalesini talep eden Theoharus, öðrencileri için Ercan Havalimaný üzerinden KKTC'ye geziler düzenlediði seyahat broþürleri yayýnlamasýndan ötürü, Avrupa Okullarý'ndan þikâyetçi oldu. Gazeteye göre, Avrupa Okullarý tarafýndan yayýnlanan broþürde, öðrencilerin KKTC'deki tarihi yerleri, baþka eserleri ve sahilleri ziyaret etmeye davet edildiklerini dile getiren Theoharus, öðrencilerin Güney Kýbrýs'ý ise ziyaret etmemeye çaðrýldýklarýný ileri sürdü. 366 KAÇAK GÖÇMEN ÝÇÝN CENAZE TÖRENÝ Ýtalya'nýn Lampedusa Adasý'na ulaþmak isterken adanýn birkaç mil açýðýnda, içindeki 518 kiþiyle alabora olan teknede hayatýný kaybeden 366 kaçak, bugün devlet töreniyle son yolculuðuna uðurlandý. Kazanýn ardýndan çoðunluðu tek tek denizin 47 metre derinliðinde bulunan batýktan çýkarýlan 366 kaçak için bugün Sicilya Adasý'nýn Agrigento kentinde daha önce Baþbakan Enrico Letta'nýn açýkladýðý üzere devlet töreni yapýldý. Törene Baþbakan Yardýmcýsý ve Ýçiþleri Bakaný Angelino Alfano, Savunma Bakaný Mario Mauro ve Entegrasyon Bakaný Cecile Kyenge katýldý. Entegrasyon Bakaný Kyenge, göçmenler için devlet töreninin yapýlmasýnýn devletin hassasiyetini gösterdiðini kaydetti. Kaçaklarýn cenaze töreninde Hristiyan ve Müslüman inanýþlarýna göre dualar okundu. Ýtalyan Ýslam Toplumu Baþkaný Ýmam Yahya Pallavicini, çoðunluðu Müslüman olan kaçaklar için Fatiha duasýný okudu. Baþbakan Yardýmcýsý Alfano'ya, cenazeye katýlan bazý göçmenlerin "Katiller" diye tepki göstermesi dikkati çekti. Törene faciadan kurtulan hiçbir kazazedenin çaðrýlmamasý da tepki çekti. Öte yandan, önceki gün de çoðunluðu Suriyeli 254 kaçak Sicilya'nýn Siracusa kentinin 150 mil açýðýnda güvenlik ekiplerince kurtarýldý. ÝSPANYA FUHUÞA ZORLANAN BÝR KADINA ÝLK KEZ SIÐINMA HAKKI Uluslararasý bir fuhuþ aðýnýn kurbaný olarak Ýspanya'da fuhþa zorlanan Nijerya uyruklu kadýn, Ýspanya'dan sýðýnma hakký aldý. Ülkesinden çýktýktan sonra 2 yýl süren seyahatýn ardýndan Ýspanya'ya geldiði belirtilen Nijeryalý kadýnýn, uluslararasý bir çetenin aðýna düþerek fuhþa zorlandýðý, iki kez saðlýk koþullarýnýn uygun olmadýðý yerlerde kürtaj yapmak zorunda kaldýðý ve 3 yaþýnda bir çocuðunun olduðu açýklandý. Ýspanya'daki Kýzýlhaç örgütünün destek verdiði kadýna ve 3 yaþýndaki çocuðuna tanýnan sýðýnma hakkýyla ilgili açýklama yapan Kýzýlhaç'ýn fuhuþ kurbaný kadýnlara yardým bölümünün þefi Rosa Flores, "Bu bir hayatta kalma savaþý. Fuhþa zorlanan bir kadýn olmasýna raðmen mücadele etmeyi ve çocuðunu korumayý hiçbir zaman býrakmadý. Kolay olmadý ama büyük bir haber çünkü hükümetimiz ilk kez fuhþa zorlanan bir kadýna koruma verdi. Bu kararýn, baþka kadýnlarýn da kurtarýlmasýný saðlamasýný umuyoruz" dedi. Ýspanyol polisinin elindeki verilere göre, Ýspanya'da 12 binden fazla kadýnýn fuhþa zorlandýðý ve fuhuþ mafyasýnýn yýllýk kazancýnýn 5 milyon avroyu geçtiði bildiriliyor.

14 14 23 Ekim 2013 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. Dük. B Blok (Metropol Süpermarket Karþýsý ve Flash Kasetçilik Yaný) Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/ C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: DAÜ'DE KAN BAÐIÞI KAMPANYASI - Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) "Bir Damla, Bir Hayat" adlý Kan Baðýþý Kampanyasý baþladý. DAÜ Uluslararasý Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýlýðý'na baðlý Uluslararasý Merkez katkýlarýyla, DAÜ'de okuyan yabancý bir grup öðrencinin, Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý yüksek lisans programý öðrencisi Elena Gnedova öncülüðünde, kanserli çocuklar yararýna düzenledikleri Kan Baðýþý Kampanyasý, 25 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. DAÜ Atatürk Meydaný'nda yer alan ve bu yýl üçüncüsü organize edilen Kan Baðýþý Kampanyasý, Gazimaðusa Devlet Hastanesi Baþhekimliði'nin onayý ve hastane personel ve teçhizat yardýmý ile gerçekleþtiriliyor. DAÜ Saðlýk Merkezi'nin de katký koyduðu kampanya "You Don't Know Yet, But You Can Save Somebody's Life" (Henüz Bilmiyorsunuz Ama Birisinin Hayatýný Kurtarabilirsiniz) sloganýyla 11:00-14:00 saatleri arasýnda DAÜ Atatürk Meydaný'nda devam edecek. BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Gerçekleþmesi 1 2 istenen, özlenen þeyi düþünmek (iki 1 kelime). 2-Çeþitli renklerde kareli olan 2 kumaþ. Bir nota. Selenyum'un 3 kýsaltmasý. 3-Tanrý. 4 Eski dilde "Uðursuzluk". 5 4-Kilogramýn binde biri deðerindeki aðýrlýk 6 ölçü birimi. Alfabenin 2 ve 14. harfleri. Söz, 7 lâkýrdý. 5-Ýlâç yapýlan ve satýlan yer. Bir 8 fabrika veya atölyenin uzun bir süre ayný iþ 9 üzerinde çalýþtýðý 10 üretim tipi. 6-Bir nota. Harf okunuþu. Atatürk 11 Kültür Merkezi'nin kýsa yazýlýþý. 7Ýstenilen düzende ve düzene uygun olan. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 8-Azarlama, baþa kakma. Ýlgilendiren, ilgili. 9-Amerika Birleþik Devletleri'nin para birimi. Soðuk almaktan ileri gelen, burun akmasý, aksýrma ile beliren hastalýk. 10-Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. 11-Tanrýnýn sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua. Karþýlýklý alýp verme. Dünkü bulmacanýn çözümü TELSÝM 4G'YÝ TEST ETTÝ - Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, teknolojinin büyük bir hýzla ilerlediðini, teknolojiyi yakalamak ve hayata geçirmek için çok çalýþmak gerektiðini ifade etti. Telsim'in Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu'ndan aldýðý izinler kapsamýnda 4 G için noter huzurunda yaptýðý testte, tek bir modem kullanarak LTE Advanced altyapýsý üzerinden Mbps hýza ulaþtýðý kaydedildi. Telsim Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilen testte 4G'deki maksimum veri indirme hýzýna eriþildiði belirtildi ve konuyla ilgili teknik bilgiler aktarýldý. Tanýtýma Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, Telsim Teknik Müdürü Ayhan Aliusta, Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu Baþkaný Kadri Bürüncük katýlarak birer konuþma yaptý. Telsim Teknik Müdürü Ayhan Aliusta da yaptýklarý test ve 4G ile ilgili bilgiler verdi. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Terbiyesiz, görgüsüz kimseler için sövgü sözü olarak kullanýlýr. Bir emir. 2-Kemik veremi. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracý'nýn kýsa yazýlýþý. 3-Dinde baðnazlýðý aþýrýlýða vardýran baþkalarýna baský yapmaya yönelen kimse. Türk kadýn pop sanatçýsý. 4-Ýskambil oyununda "Birli". Büyük ve zengin köþk. 5-Hayvan ölüsü. Gözaltý, gözetim. 6-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. 7-Haberci, haber veren kimse. Bezginlik ve sýzlanma anlatýr. 8-Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Kayak. Baþa "T" konursa "Keçinin erkeði" olur. 9-Acý, üzüntü, dert, keder. "... Akýn" (2002 yýlýnda Dünya Güzeli seçilen Türk güzeli). 10Giyecek, perde, çanta, ayakkabý gibi þeylerde, kumaþýn veya derinin iç tarafýna geçirilen ince kat. Ýsa Peygamberin doðduðu gün. 11-Harf okunuþu. Pul koleksiyonu yapan kimselere verilen servis hizmeti. "YABAN HAYATI VETERÝNER HEKÝMLÝÐÝ" ÇALIÞTAYI Yakýn Doðu Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin ev sahipliðinde Ekim tarihlerinde Uluslararasý Yaban Hayatý Veteriner Hekimliði Çalýþtayý baþlýklý etkinlik gerçekleþtirilecek. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Türk Veteriner Hekimler Birliði, Kuzey Kýbrýs Kaplumbaðalarý Koruma Cemiyeti ve Kuzey Kýbrýs Kuþlarý ve Doðayý Koruma Derneði'nin katkýlarý ile gerçekleþtirilecek olan çalýþtayda su kaplumbaðalarý konusunda uzman iki Ýtalyan ve yýrtýcý yabani kuþlar konusunda uzman dört Ýngiliz bilim insaný eðitmen olarak görev alacak. KALKANLI ANIT ZEYTÝN AÐAÇLARI KOÞUSU 2 KASIM'DA Güzelyurt Belediyesi ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu'nun katkýlarýyla organize edilen "II. Geleneksel Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koþusu" 2 Kasým Cumartesi günü gerçekleþiyor. Belediyeden yapýlan açýklamada, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'ýn "II. Geleneksel Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koþusu" ile ilgili bilgi vermek amacýyla 25 Ekim Cuma günü saat 11:00'de Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði'nde basýn toplantýsý düzenleneceði bildirildi. Açýklamada basýn toplantýsýnýn, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Turgut Tümer'in katýlýmýyla gerçekleþeceði belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 23 Ekim 2013 Çarþamba 15

16 16 23 Ekim 2013 Çarþamba

17 23 Ekim 2013 Çarþamba 17 7

18

19 23 Ekim 2013 Çarþamba 19 ACI KAYIP Canýmýz, kardeþimiz, amcamýz, dayýmýz MUSTAFA (YILMAZ) MERCAN'ý ( ) 22 Ekim 2013 tarihinde (dün) kalp krizi sonucunda kaybettik. Acýmýz sonsuzdur. Cenazesi bugün Meriç'te kýlýnacak ikindi namazýndan sonra topraða verilecektir. Tüm dost ve akrabalara üzüntüyle duyurulur. Babasý: Hasan Mercan (Merhum) Annesi: Servet Mercan (Merhume) Kardeþleri ve eþleri: Semra Mercan (Merhume), Ýbrahim- Sevil Mercan, Arif-Ýlter Mercan, Hüseyin-Samiye Mercan, Sema-Cihan Ýnci Yeðenleri: Hasan, Nedime, Servet (merhume), Yýlmaz, Servet, Serap, Lütfiye, Hasan, Servet, Ýbrahim Beton ÜCRETSÝZ ÝNCÝL Kutsal, saf, hiç deðiþmemiþ, kötülükten kurtaran, hayat deðiþtiren, ebedi hayat veren, Tanrý'nýn insanlýða sevgi mektubudur. Bizlerden ücretsiz Ýncil isteyiniz. Tel: KÝRALIK Lefkoþa'da kiralýk dükkan ve büyük bodrum Yonca kavþaðý yaný, Lefkoþa- Maðusa anayolu ve Geçitkale'ye giriþ-çýkýþý var. SAHÝBÝNDEN DEVREN ARTEZYEN SU KUYUSU Derinlik: 110 metre, saatte 100 ton. Tuz ve kireci az, içme suyundan az bir geriliði var Stg. Tel: GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 12 bin Stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg AYZER EMLAK Kiralýk Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire * Gönyeli'de 4+1 full eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire * Göçmenköy'de 3+1 full eþyalý daire * Hamitköy'de kat daire * Kermiya'da kat yeni eþyalý daire Satýlýk K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire Türk malý * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Türk malý * Yaman bölgesi metrekare 2. kat daire Türk malý * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Çaðlayan'da 3+1 asansörlü 130 metrekare daire Türk malý * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek içerisinde yeni bitmiþ müstakil ev eþdeðer

20 Beþiktaþ hükmen maðlup Ligin 5. haftasýnda Beþiktaþ ile Galatasaray arasýnda oynanan ve uzatma anlarýnda seyircilerin sahaya girmesi nedeniyle yarýda kalan derbiyle ilgili karar açýklandý. Federasyon, derbiyi 3-0 Galatasaray lehine tescil etti. Puanýný 13'e yükselten sarý-kýrmýzýlý takým, lig cetvelinde 6. sýrada yer aldý. Galatasaray, Beþiktaþ ile oynadýðý karþýlaþmada 2-1 üstünlüðü bulunurken mücadele yarým kalmýþtý. Hamitköy seriyi yakalamak istiyor n Süper Ligin 5'inci haftasýnda evinde Serdarlý'yý konuk edecek olan Hamitköy çalýþmalarýna baþladý. Serhat Ertürk " Gençlik Gücü maçýnda aldýðýmýz 3 puanýn anlamlý olabilmesi için Serdarlý karþýlaþmasýný da kazanmalýyýz" þeklinde konuþtu K-PET Süper Liginin 5'inci haftasýnda Serdarlý ile karþýlaþacak olan Hamitköy dün yaptýðý ilk çalýþma ile bu maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Geçtiðimiz hafta sonu rakip sahada Gençlik Gücü'nü maðlup ederek bu sezon ilk galibiyetini alan Hamitköy zorlu Serdarlý maçýndan da 3 puan bekliyor. Ligde henüz gol atamayan geçtiðimiz hafta sonu da kendi evinde Maðusa Türk Gücü'ne maðlup olan Serdarlý için ise bu karþýlaþma büyük önem taþýyor. Serdarlý maçý ile ilgili çalýþmalarýna baþlayan Hamitköy dün ilk çalýþmasýný yaptý. BU gün ve yarýn yapacaðý 2 antrenmanla Serdarlý maçý hazýrlýklarýný tamamlayacak olan Hamitköy'de Mustafa Tatlý, Okan, Ender ve Allen sakat durumda. Ancak bu futbolculardan Mustafa Tatlý dýþýndakilerin maç gününe kadar hazýr olma ihtimalleri bulunuyor. Bu karþýlaþma ile ilgili bilgiler veren Hamitköy Teknik Direktörü Galatasaray galibiyet peþinde n UEFA Þampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü karþýlaþmasýnda Galatasaray bu akþam Danimarka'nýn Kopenhag takýmým ile Arena'da karþýlaþacak. Serhat Ertük maçýn çok zor geçeceðini belirtti. Ertürk Serdarlý'nýn puanlar yanýnda morale de ihtiyacý olduðunu bu sebeple Hamitköy karþýsýna çok arzulu çýkacaklarýný tahmin ettiðini söyledi. Serhat Ertürk ayrýca Gençlik Gücü maçýnda alýnan 3 puanýn anlamlý olabilmesi için Serdarlý maçýný kazanmalarý gerektiðini ve bunu da baþaracaklarýný sözlerine ekledi. Galatasaray, UEFA Þampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü karþýlaþmasýnda bugün Danimarka'nýn Kopenhag takýmýyla karþý karþýya gelecek. Grubunda oynadýðý ilk iki maçta güçlü rakipleri Real Madrid (1-6) ve Juventus'a karþý (2-2) galip gelemeyen sarý-kýrmýzýlý ekip, kendi seyircisi önünde çýkacaðý mücadelede Kopenhag'ý yenmenin hesaplarýný yapýyor. Real Madrid'e karþý alýnan farklý yenilgi sonrasý Juventus deplasmanýndan puanla dönerek moral bulan "Cim Bom"un, bir üst tura çýkabilme yolunda Kopenhag müsabakasýndan alacaðý 3 puan büyük önem taþýyor. Sarý-kýrmýzýlý takýmda, Kopenhag maçý öncesi Hamit Altýntop ile Hakan Balta'nýn sakatlýklarý bulunuyor. Türk Telekom Arena'da oynanacak ve saat 21.45'te baþlayacak maçý, Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek. Galatasaray'ýn baþýnda ikinci Devler Ligi Þampiyonlar Ligi'nde grup maçlarý heyecaný bugün oynanacak olan 8 mücadele ile sürecek. Bugün CSKA Moskova-Manchester City Bayern Münih-Viktoria Plzen Benfica-Olympiakos Anderlecht- St Germain Real Madrid-Juventus Galatasaray-FC Copenhagen M. United-Real Sociedad Bayer Leverkusen-Shakhtar Donetsk Yeniboðaziçi, Maðusa maçýna hazýrlanýyor Türkiye Klasik rallisinde yer alacaklar K-PET Süper Liginin 5'inci haftasýnda Ýskele'de Maðusa Türk Gücü ile karþýlaþacak olan Yeni Boðaziçi takýmý bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna baþladý. Geçtiðimiz hafta sonu Mormenekþe'yi maðlup ederek hem 3 puan alan hem de moral motivasyonunu artýran Yeni Boðaziçi Maðusa Türk Gücü maçýndan da ümitli. Bu karþýlaþmaya yapacaklarý 4 antrenmanla hazýrlanacaklarýný belirten Yeni Boðaziçi Teknik Direktörü Kýlýçali Kahraman, karþýlaþmanýn çok zor geçeceðinin de altýný çizdi. Maðusa Türk Gücü takýmýnýn ilk hafta haricinde son 3 maçtýr gol yemediðine dikkat çeken tecrübeli hoca bu konu ile ilgili futbolcularýna uyarýlar yaptýðýný da sözlerine ekledi. Hafta içerisinde Yeni Boðaziçi taraftarlarýndan iþ adamý Yüksel Özgü'nün takýma moral yemeði verdiðini söyleyen Kahraman bu davranýþýndan dolayý da Yüksel Özgü'ye de teþekkür etti. Kýlýçali Kahraman oynanacak olan Maðusa Türk Gücü karþýlaþmasýnýn centilmence geçmesi temennisinde de bulundu. Yeni Boðaziçi'nde hafta sonu yapýlacak zorlu Maðusa Türk Gücü maçý öncesinde Mehmet Sakallý'nýn kadro dýþý durumunun devam ettiði, Ýbrahim Gökova ve Mehmet Çaðakan'ýn ise sakatlýklarý bulunduðu bilgisi verildi. n Klasik ve Spor Otomobil Kulübü'nden Güzin ve Simavi Aþýk çifti 90. Yýl Cumhuriyet Rallisi'nde Cumhuriyetle yaþýt, 1923 model bir Cadillac otomobili ile yer alacak... Kuzey Kýbrýs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Türkiye Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediði 90. Yýl Cumhuriyet Rallisi'ne bir ekiple katýlýyor. 25 Ekim'de Sapanca'da baþlayýp, Ýnönü Savaþý'nýn gerçekleþtiði noktalar ve Frig Vadisi'nin yer aldýðý güzergahýn ardýndan 26 Ekim'de Afyonkarahisar'da sona erecek rallide Kuzey Kýbrýs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü'nden Güzin ve Simavi Aþýk çifti yarýþacak. 40 klasik otomobilin katýlacaðý 90. Yýl Cumhuriyet Rallisi'nde Cumhuriyetle yaþýt, 1923 model bir Cadillac otomobilin de yer alacaðý bildirildi. Güzin ve Simavi Aþýk çifti, 27 Nisan-18 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda yapýlan ve Almanya'da baþlayýp Ürdün'de sona eren, dünyanýn en uzun rallilerinden biri olan Allgau-Orient Barýþ ve Dostluk Rallisine de katýlmýþtý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE maçýna çýkacak olan teknik direktör Roberto Mancini, Þampiyonlar Ligi'nde son zamanlarda iyi sonuçlar alamýyor. Galatasaray'ýn baþýnda ilk maçýna Juventus karþýsýnda Þampiyonlar Ligi gruplarýnda çýkan Roberto Mancini sahadan 2-2 beraberlikle ayrýlmýþtý. Roberto Mancini bu maçla birlikte Þampiyonlar Ligi gruplarýnda son 7 maçýný kazanamamýþ oldu. Geçen sezon Manchester City takýmýnýn baþýnda D grubunda mücadele eden Roberto Mancini 6 maçta 3 beraberlik 3 yenilgi almýþ grubu son sýrada bitirmiþti. Manchester City sahasýnda Ajax, B.Dortmund ve Real Madrid ile berabere kalmýþ deplasmanda ise rakiplerine kaybetmiþti. Roberto Mancini, Þampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini Manchester City ile 7 Aralýk 2011 tarihinde sahasýnda Bayern Münih karþýsýnda 2-0'lýk skorla elde etmiþti. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4641 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 444 YIL GEÇTÝ... LEFKOÞA KAN AÐLIYOR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4641 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 444 YIL GEÇTÝ... LEFKOÞA KAN AÐLIYOR Yine elektrik yok, yine karanlýk... Sebep? Kalecik Santrali devre dýþý kalmýþ! Hat arýzasýymýþ... Bizim hangi hattýmýzda hayýr var zaten... Ne demiþti Gazi: Hatt-ý müdafaa yoktur, sath-ý müdafaa vardýr!

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ Yasalarý okumadan çatýr çatýr geçiren meclis için "Hababam Sýnýfý" dedik de alýndýlar... Kusura bakmasýnlar, bir yanlýþlýk oldu galiba... Hababam Sýnýfý deðil, Haanam Sýnýfý'ymýþ meðer! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Sonucu merakla beklenen Biokim davasýnda karar dün okundu... Tarih: 23 Haziran 2013

Sonucu merakla beklenen Biokim davasýnda karar dün okundu... Tarih: 23 Haziran 2013 Özkan Yorgancýoðlu ömür adam... "Zam yaparak bir faciayý önledik" diyor. Facia ancak halkýn cebinden parayý alarak önlenebiliyorsa, bu da baþka bir facia! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Kasým 2013 Perþembe

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu ndan cumhurbaþkanlýðý deðil, baþ muhtarlýk forsunu aldý. Þu anda cumhurbaþkaný mý, yoksa baþ muhtar mý olduðunu bugün göreceðiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR Kutlu Adalý öldürüleli 15 yýl oldu. Tetikçinin rengi deðiþti, ama mermisi deðiþmedi... Ne papazlarýn, ne paþalarýn ordusu bizi sindiremedi... Ýmamýn ordusu mu sindirecek þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman.

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman. 13. maaþlarý denkleþtirmeye çalýþan Ersin Tatar önümüzdeki hafta ödenebileceðini söyledi. Sabýrlý olun, anlayýþ gösterin siz de... Adam uçtuðuna göre ayaklarýnýn yere basmasýný beklemek lazým! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı