Açý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4532 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MERSÝN 10/TURKEY 2. sayfada Dün Lefkoþa'da Biden fýrtýnasý esti... Biden'in kuzeye geçiþi nedeniyle þimdiye dek görülmemiþ olaðanüstü güvenlik önlemleri alýndý... Cumhurbaþkanlýðý Sarayý çevresinde yollar trafiðe kapatýldý. Yüksek binalara keskin niþancýlar yerleþtirildi... Yerli ve yabancý medya mensuplarý çok sýký kontrolden geçirildi... KKTC güvenlik ekipleri yanýnda Biden'la adaya gelen Amerikalý korumalar dikkati çekti... Görüþmenin yapýlacaðý bina bomba uzmaný köpekler tarafýndan arandý... Son hatýra Biden'in en önemli mesajý "Maraþ ve Maðusa'yý halledin" oldu. Biden, "Birleþik Devletler liderleri Maraþ ve Maðusa'yý içeren bir paket üzerinde tartýþmaya davet eder. Eðer iki taraf bu konuda bir uzlaþýya varýrsa, Birleþik Devletler anlaþmanýn uygulamaya konulmasýna yardýmcý olur" dedi... Herkesin kendisine Kýbrýs'ta bir anlaþmanýn ABD'ye ne gibi yarar getireceði yönünde sorular yönelttiðini söyleyen Biden þöyle konuþtu: Baþkan Obama ve ben Kýbrýs'ýn çok zorlu bir bölgede, kilit bir ittifak olduðunu düþünüyoruz... Kýbrýs Doðu Akdeniz'de barýþ, refah ve istikrar için büyüyen bir güç olabilir. Bu tüm dünyanýn yararýna olacaktýr... Biden basýn açýklamasýnýn ardýndan ABD'ye dönmek üzere Larnaka Havaalaný'ndan özel uçaðýyla ayrýldý sayfada 30 bin yurttaþýmýzýn oy hakký gaspedildi AP seçimleri için hazýrlanan Kýbrýslý Türk seçmen listeleri tam bir fiyasko, tam bir skandal... Durum düzeltilmediði takdirde herkes Kýbrýs hükümetini kitlesel olarak dava etmeye hazýrlanýyor... Þener Levent seçimlerin iptali ve ertelenmesi talebiyle dün Kýbrýs'taki AB Temsilciliði kanalýyla Avrupa Parlamentosu Baþkanlýðý'na yazýlý baþvuruda bulundu... Levent ayný baþvuruyu dün güneydeki Ýçiþleri Bakanlýðý'na da yaptý... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada Seçmen listesi AP seçimlerindeki Kýbrýslý Türk seçmen listelerini yayýnlamaya devam ediyoruz...

2 SAFÝYE KUBAT YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Çalýþtýðý iþ yerinde rahatsýzlanan 43 yaþýndaki Safiye Kubat yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün öðleden sonra çalýþtýðý iþ yerinde rahatsýzlanan Safiye Kubat, kaldýrýldýðý Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. KAVGADA 2 KÝÞÝ YARALANDI Esentepe-Bahçeli anayolu yakýnýnda önceki sabah saatlerinde çýkan kavgada 2 kiþi yaralandý. Ý.K. (E-38) tartýþtýðý M.Ç.'yi (E-59) öldürmek kastýyla baþýndan yaraladý. M.Ç. ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu býçakla Ý. K.'yi yaraladý. Kiþiler tutuklandý. LOKMACI'DA UYUÞTURUCU Lokmacý kara giriþ kapýsýndan önceki akþam KKTC'ye giriþ yapan H.G.'nin (22) üzerinde ve eþyalarýnda yapýlan aramada, yaklaþýk 600 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. H.G. ve söz konusu meseleyle baðlantýsý bulunan H.S.(E-39) tutuklandý. GÖNYELÝ'DE HIRSIZLIK Gönyeli'de faaliyet gösteren "Ozi Kebap" isimli iþyerinden para çalýndý. T.U.(E-23) dükkandaki yazar kasa içerisindeki 405 TL nakit parayý çaldý. Söz konusu kiþi tutuklandý. YALAN BEYAN Gazimaðusa'da H. G. (E-41) yalan beyanda bulunarak babasýna ait olan evi kendisinin gibi göstererek baþkasýna kiraladý. Sahtekarlýkla bin 600 TL nakit parayý temin eden H.G. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. TELE KUTU VE ÝNTERNET ÜZERÝNDEN SESLÝ GÖRÜÞME ÝÇÝN YASAL ÝÞLEM Gazimaðusa'da faaliyet gösteren üç ayrý iþ yerinde dün polis tarafýndan kontrol yapýldý. Kontrollerde bazý iþyerlerinde Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu'ndan yetkilendirme belgesi olmadan hizmet verdiði tespit edildi. Söz konusu iþ yerlerinde "Tele Kutu" olarak bilinen telefon ve ses hizmeti alt yapýsý kuran cihazlarý temin eden ve internet üzerinden sesli görüþme hizmeti veren iþletmeciler hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. KUMARHANE VE BET OFÝSLERE KONTROL Ýskele Polis Müdürlüðü Ýskele bölgesinde faaliyet gösteren kumarhane, bet ofis ve kahvehanelerde güvenlik amaçlý kontroller yaptý. Huzur operasyonu olarak adlandýrýlan kontrollerde bir kumarhanede, kumarhaneye girmesi ve bulunmasý yasak olan 7 kiþi tespit edildi. Söz konusu kiþiler aleyhlerine yasal iþlem baþlatýldý. ECZANELERÝN ÇALIÞMA SAATLERÝ Eczanelerin Yaz Dönemi Çalýþma saatleri ve nöbetçi eczane çizelgeleri yayýnlandý. K.T.Eczacýlar Birliði'nin yaptýðý açýklamaya göre, eczane açýlýþ kapanýþ saatleri þöyle; "26 Mayýs Eylül 2014 tarihleri arasýnda eczaneler, hafta içi günlerde: saatleri arasýnda cumartesi: saatlerinde açýk olacak. Nöbetçi eczaneler ise gece 24.00'e kadar açýk olacak. Nöbetçi eczaneler cumartesi 13.30'dan itibaren, pazar, resmi tatil ve bayram günlerinde ise tam gün olarak açýk olacak." Zafer Gül ve Savaþ Yýldýz a hapis cezasý Maðusa Serbest Liman bölgesinde Mahir Houkan'a ait sigaralarý sirkat eden sanýk Zafer Gül ve Savaþ Yýldýz, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý Gamze BAYKUR - Maðusa Serbest Liman bölgesinde bulunan 9 numaralý ambarý açarak Mahir Houkan'a ait 275 bin 355 TL deðerindeki 587 koli sigarayý sirkat eden sanýk Zafer Gül ve Savaþ Yýldýz, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Ambar açma", "Kasti hasar" ve "Sirkat" davalarýndan yargýlanan sanýk Gül ile Yýldýz 1'er yýl hapis cezasýna mahkum edildi. 587 koli sigara çaldýlar Müþteki Mahir Houkan, 2012 yýlý Aralýk ayý ile 2013 yýlý Ekim ayý arasýnda daha sonra ihraç etmek için piyasa deðeri 275 bin 355 TL olan 587 koli sigarayý Maðusa Serbest Liman Okul otobüsünde taciz! (Kamalý Haber)- Lefkoþa'da okul otobüsü içerisinde 25 yaþýndaki kýz öðrenciye, cinsel organýný gösteren zanlý Cemil Gülaç, polis tarafýndan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý... Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren polis memuru Mahir Türe olayla ilgili bulgularý aktardý. Türe, zanlý Cemil Gülaç, 21 Mayýs tarihinde umumi bir yer olan öðrenci otobüsünün seyir halinde olduðu esnada, otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan isminin baþ harfleri H.B.Y. olan kýza, cinsel organýný gösterdiðini aktardý. Polis Mahir Türe, zanlýnýn, konu otobüs içerisinde bulunan insanlarý rahatsýz ve tedirgin ederek, cinsel tacizde ve uygunsuz tavr-ý harekette bulunduðunu kaydederek, zanlý aleyhine baþlatýlan tahkikatýn tamamlandýðýný belirtti. Türe, zanlýnýn KKTC'de turist olarak bulunduðunu, suçunu kabul ettiðini belirterek zanlýnýn mahkemenin uygun göreceði bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Mahkemede verilen þahadetin ardýndan söz alan zanlý Gülaç, "Bana beni Türkiye'ye yollayacaklarýný söylediler. Bu yüzden ücretsiz bilet alacaðým için suçumu kabul bölgesinde bulunan 9 numaralý ambara yerleþtirdi. Sanýk Zafer Gül ile Savaþ Yýldýz ise 2013 yýlý Eylül ile Ekim aylarý içerisinde 9 numaralý ambarýn kilidini kýrarak içeriye girmiþ ve ambardan 275 bin 355 TL deðerinde 587 koli sigara sirkat etmiþti. Suçlu bulundular Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, sanýk Zafer Gül ile Savaþ Yýldýz'ý aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Yasa koyucunun sanýklarýn mahkum olduklarý "Sirkat" suçu için 5 yýla kadar, "Kasti hasar" suçu için de 3 yýla kadar hapis cezasý öngördüðünü belirten Soyer, ön görülen cezalardan da iþlenen suçun ciddiyetinin açýkça görüldüðünü söyledi. Soyer, sanýklara iþledikleri suçla orantýlý, ýslah edici ve ibret verici bir ceza verilmesi gerektiðini belirterek, sanýk Gül ile Yýldýz'ý 1'er ay hapis cezasýna mahkum etti. ettim"dedi. Huzurunda yapýlan beyan ve þahadetin ardýndan Yargýç Hale Ahmet Raþit, zanlýnýn KKTC'de turist olarak bulunduðunu ve her hangi bir baðlantýsýnýn bulunmayýþýný göz önünde bulundurarak, Cemil Gülaç'ýn her halükarda davalarý görüþülene kadar 1 ay süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesine emir verdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MERSÝN 10/TURKEY Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarý tarafýndan oy hakký gaspedilen vatandaþlarýmýzýn sayýsýný da öðrendik dün... Ne kadar bilir misiniz? 30 bin! Evet... Yanlýþ okumadýnýz bin... Tiyatromuzun duayeni Yaþar Ersoy geldi dün... Listede o da yok! Eþi de yok... Yaþar'a 2005 yýlýnda AKEL Merkez Komitesi tarafýndan "En baþarýlý Sanatçý" ödülü verilmiþ... Hristofyas'ýn imzasý var o ödülde... Sanata ve iki toplumun yakýnlaþmasýna yaptýðý katkýlardan dolayý... Daha sonra 'PEO' ve 'SIDIKEK' gibi sendikalar da ödüller vermiþler Yaþar'a... Ama oy hakký yok! Ödüller verildi... Oy hakký ise gaspedildi... Dün ilk olarak Kýbrýs'taki AB Temsilciliðine gittim, daha sonra ise güneydeki Ýçiþleri Bakanlýðý'na... AB Temsilciliðinde baþkan yardýmcýsý Aleksandra Atalides ile görüþtüm... Avrupa Parlamentosu Baþkanlýðý'na iletmek üzere yazýlý talebimi sundum kendisine... Bayan Aleksandra çok iyi niyetli, çok anlayýþlý... Gerçek bir barýþçý... Ben gitmeden oðlumun durumunu araþtýrmýþ ve neden o listede bulunmadýðýný öðrenmiþ ayrýca... Oðlum 2005 yýlýnda Londra'da idi... Kimliðini orda tazelemiþ o sýrada... Ancak baþvuru sýrasýnda adres yazmamýþ... Ben de sordum o zaman: -Adres yazmadýysa kendisine neden kimlik verildi? Bu soruya yanýt verecek bir Rum yetkili var mý? Ayrýca en önemlisi þu: Biz Kýbrýslýtürkler güneyde kimlik alýrken KKTC kimlik kartlarýmýzýn bir de fotokopisini sunarýz onlara... KKTC kimliklerimizde ise hepimizin de adresi yazýlý... Bu durumda herkes kuzeydeki adresini bildirmiþ olmuyor mu? O halde ne? Þu anda bir Joe Biden sarhoþluðu içinde olan Rum tarafý, Türk tarafýnda kopan bu fýrtýnayý umursamayabilir... Ama Biden rüyasýndan uyandýktan sonra sert bir tokat gibi çarpacak yüzlerine... Seçime iki gün kaldý... Hala þanslarý var durumu düzeltmek için... Meclis acil olarak olaðanüstü toplanabilir ve bu yanlýþýný düzeltebilir... Daha önce yasada yaptýklarý o absürd deðiþiklik iptal edilir ve doðrusu yazýlýr yerine... Tek bir cümle... Denir ki: "Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði sahibi 18 yaþýný doldurmuþ her Kýbrýslýtürkün oy kullanma hakký var"... Hepsi o kadar... Zaten Dýþiþleri Bakaný Kasulidis de en baþta bunu önermiþti... Ama konu meclisin önüne gelince vaziyet deðiþti... "Adresini kuzeyde göstermiþ olmak" þartý getirildi oraya... Yokuþa sürmek için iþleri... Kýbrýslýtürklerin kabarýk seçmen sayýsýný görünce korktular mý ne bin seçmenimizin oy kullanmasý halinde Kýbrýslýtürklerin o parlamentoda elde edebilecekleri sandalyeler mi korkuttu acaba gözlerini? Bu sayýnýn üçte birini inanýlmaz bir gerekçeyle safdýþý býraktýlar... Oylarýný gaspettiler... Üstelik dikkati çeken baþka bir þey de var... Oy hakký gaspedilenlerin önemli bir kesimi oy verme eðiliminde olan ilerici vatandaþlarýmýz... Mesela benim yakýn çevremin tümü de bu listede yok... Gafillere bakýn... Bilmezler mi ki Kýbrýslýtürklerin 1974'ten sonra tek bir adresi var? Bilmezlerse hatýrlatalým... Mersin 10/Turkey...

3 AFRÝKA dan mektup... OY HAKKI GASPEDÝLENLER Sevgili okurlar, Güneydeki AP seçimleri için yayýnlanan Kýbrýslýtürk seçmen listelerinde kendini bulamayan, yani oy hakký gaspedilen ve bize þikayetlerini bildiren yurttaþlarýmýzýn isimlerini bugünden itibaren yayýnlýyoruz. Þikayetler geldikçe yayýnlamaya devam edeceðiz. 1-Salahi Ali Muharrem 2-Ali Mehmet 3-Necla Osman 4-Ýlkay Soyer 5-Hatice Kemal 6-Özgü Soyer 7-Cenk Nalbant 8-Þener Taþseven 9-Sevgül Taþseven 10-Ülkü Taþseven 11-Hüseyin Taþseven 12-Yusuf Özturna 13-Ramadan Karaca 14-Gökçen Karaca 15-Kemal Toker 16-Süleyman Kamil 17-Adnan Alakan 18-Mete Aykent 19-Ata Tecimer 20-Songül Tecimer 21-Sedef Tecimer 22-Yücel Özsev 23-Safiye Ayla Çavlý 24-Hilmi Çavlý 25-Sultan Osman Talat 26-Barýþ Cambulat 27-Osman Ali 28-Mustafa Dede 29-Yeþim Dede 30-Ergün Vehbi 31-Ferdiye Y. Özgencil 32-Zekai Veli 33-Meryem Zekai 34-Mehmet Ýsfendiyaroðlu 35-Hasan Ýsfendiyaroðlu 36-Ýsfendiyar Ýsfendiyaroðlu 37-Ayshe Saðver 38-Aliye Kürüm 39-Ayla Kazým 40-Ali Soytaç 41-Zeki Elyeli 42-Fevait Helvacýoðlu 43-Ayþe Harbi 44-Meryem Perk 45-Turhan Beydaðlý 46-Ülker Fahri 47-Gül Ali Tosun 48-Önder Ahmet 49-Þenel Ramis Kani 50-Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu 51-Eflatun Bengisu 52-Arif Mustafa 53-Hüseyin Ýzzet 54-Seda Tümen 55-Kadriye Taþseven 56-Ahmet Necdet 57-Mehmet Akacan 58-Ramadan Karaca 59-Gökçen Karaca 60-Semin Azmidolu 61-Hasan Taþseven 62-Ayþe Hasan 63-Ayþe Alvarez 64-Münür Rahvancýoðlu 65-Lema Gözay 66-Berhan Bengisu 67-Emete Bengisu 68-Mustafa Halil 69-Hakký Kale 70-Günal Ahmet 71-Özel Ahmet 72-Feridun Hüseyin 73-Osman Mustafa 74-Mustafa Karasalih 75-Þaver Coþkuner 76-Ahmet Serman 77-Erbay Emirali 78-Mürüde Erbay 79-Menteþ Korucan 80-Hasan Karahasanoðlu 81-Nurcan Korucu 82-Süyer Yorgancýoðlu 83-Kenan Salih 84-Ergün Kenan 85-Birol Ruhi 86-Yaþar Hüseyin 87-Tahir Dalkýlýç 88-Nursel Hasan 89-Ýbrahim Dalkýlýç 90-Hasan Kurt 91-Ahmet Kaptan 92-Yaþar Ersoy 93-Aydýn Ersoy 94-Faize Özdemirciler 95-Þener Elcil Biden-Eroðlu görüþmesi... Gaz var, Maraþ yok ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden dün Derviþ Eroðlu ile görüþtü. Geniþ güvenlik önlemleri altýnda Ledra Palace'tan KKTC'ye geçen Biden ve heyetini taþýyan 4 zýrhlý araç saat 16.18'de Cumhurbaþkanlýðý bahçesine girdi. Sözkonusu zýrhlý araçlardan önce Biden'ýn kalabalýk heyeti indi. Bir süre araçta bekleyen Biden, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun kendisini karþýlamak için Cumhurbaþkanlýðý binasýnýn basamaklarýnda beklediðini görünce araçtan indi. Biden'a Eroðlu'nu ziyaretinde kalabalýk heyeti yanýnda ABD Büyükelçisi John Koenig de eþlik etti. Cumhurbaþkanlýðý konutunda yer alan görüþmede gazetecilerin isteði üzerine, Eroðlu ve Biden, basýna el salladý, görüþmeyle ilgili açýklama yapýlmadý. Eroðlu-Biden görüþmesini izleyen gazeteciler, yoðun güvenlik önlemlerinden geçirilerek Cumhurbaþkanlýðý'na alýndý. Saati olarak açýklanan görüþme öncesinde basýn mensuplarý, Cumhurbaþkanlýðý'na saatleri arasýnda üzerleri ve çantalarý aranarak alýndý. KKTC, Güney Kýbrýs ve Türkiye medyasý yanýnda uluslararasý ajanslardan da çok sayýda gazeteci, Eroðlu-Biden görüþmesini izledi. Çok sayýda televizyon kanalý Cumhurbaþkanlýðý'ndaki görüþmeyle ilgili canlý yayýn yaptý. GÖRÜÞME 1 SAAT 5 DAKÝKA SÜRDÜ Eroðlu'nun Biden ile görüþmesi 1 saat 5 dakika sürdü, görüþme sonrasýnda Eroðlu Biden'ý makam aracýna kadar uðurladý. Görüþmeye, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör, Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay, AKÞAM YEMEÐÝNDE BÝRARAYA GELDÝLER Amerika Birleþik Devletleri (ABD) Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, Derviþ Eroðlu, Nikos Anastasiades ve Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenhan ile ara bölgede akþam yemeðinde bir araya geldi. Lefkoþa'da ara bölgede Ledra Palace Otel karþýsýndaki Chateau Status Restoran'daki yemek dün akþam saat 19.00'da baþladý. Yemek öncesi basýna sadece görüntü alma imkaný verildi. BIDEN-ANASTASÝADÝS GÖRÜÞMESÝ ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden ile Nikos Anastasiadis dün görüþtü. Biden ile Anastasiadis, Rum Baþkanlýk Sarayý'nda yer alan heyetler arasý çalýþma yemeði sýrasýnda açýklamalarda bulundu. Nikos Anastasiadis, ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'ýn ziyaretinin, iki ülke arasýndaki iliþkilerde meydana gelen önemli iyileþmenin bir göstergesi olduðunu ifade etti. Anastasiadis konuþmasýnda, ABD'nin, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi'ndeki egemenlik haklarýnýn garanti altýna alýnmasýna yönelik desteðinden" de bahsetti. Nikos Anastasiadis, güven yaratýcý önlemlerin ileriye götürülmesi çabalarýnda ABD'nin yardýmýný da istedi. Anastasiadis, daha fazla güven yaratýcý önlemin, Eroðlu'nun Diplomasý Özel Danýþmaný ve Sözcüsü Osman Ertuð ve müzakere heyeti üyeleri de katýldý. Cumhurbaþkanlýðý konutunda yer alan görüþmenin ardýndan Eroðlu basýna açýklama yaptý. ABD Baþkaný Joe Biden'ýn Derviþ Eroðlu ile görüþmesi sýrasýnda, Cumhurbaþkanlýðý bahçesinde yer alan KKTC ve Türkiye bayraklarý gönderde dalgalandý. MARAÞ YOK Biden ile görüþmesini "çok samimi" diye niteleyen Eroðlu, Biden'in ziyaretinin adadaki iki taraf arasýndaki güveni artýracak bir dinamik sunarak ve çözüme yönelik güveni inþa ederek, müzakerelere katalizör etkisi yapabileceði inancýný taþýdýðýný ifade etti. Nikos Anastasiadis, sunmuþ olduðu öneriler paketinin, herkesin kazanacaðý bir ortamý yaratmasý ve durumu deðiþtirmesi mümkün olacak tüm unsurlarý içerdiðini de savundu. Anastasiadis, "Kýbrýs sorununda çok kararlý bir role sahip olan Türkiye'nin, sadece güven yaratýcý önlemlerin hayata geçirilmesinde deðil, çözümün saðlanmasý hedefine yönelik olarak da üretken bir tavra sahip olmasý temennisinde" bulundu. BIDEN ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden ise çözüm çabalarýna katký saðlamasýný diledi. Eroðlu, Biden'ýn adaya geliþinde yaptýðý açýklama gibi, kendilerine de çantasýnda bir çözüm paketiyle gelmediðini, anlaþmayý Kýbrýs'taki taraflarýn bulacaðýný söylediðini ancak çözüme yardýma hazýr olduðunu da ifade ettiðini bildirdi. Görüþmelerinde Maraþ konusunun gündeme gelmediðini, Biden'ýn Maraþ'la ilgili bir þey telaffuz etmediðini belirten Cumhurbaþkaný Eroðlu, doðal gaz konusunun ise gündeme geldiðini, tüm dünyanýn Kýbrýs Türk halkýnýn da doðal gazda hakký olduðunu zaten teslim ettiðini söyledi. Biden: Maraþ ve Maðusa yý halledin ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, adadaki temaslarýnýn ardýndan ara bölgedeki Ledra Palace otelinde basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýnda Derviþ Eroðlu, Nikos Anastasiadis, Müzakereciler Kudret Özersay ile Andreas Mavroyannis ve Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim de hazýr bulundu. Biden, Ledra Palace Oteli'nin arka bölümünde yaptýðý 8 dakikalýk basýn açýklamasýnda, liderlerin 11 Þubat tarihli ortak açýklamaya baðlýlýklarýný teyit ettiklerini ifade etti. MARAÞ-MAÐUSA KONUSU... Biden, Kýbrýs'ta yapýlacak pek çok iþ bulunduðunu ancak bugün duyduklarýnýn, bu defa bir çözüme eriþilebileceði yönünde kendisini umutlandýrdýðýný söyledi. ABD'nin, liderleri, "Maraþ ve Gazimaðusa" konusunda bir paket üzerinde konuþmasýný görmek istediðini kaydeden Biden, "Birleþik Devletler, liderleri Maraþ ve Gazimaðusa'yý içeren bir paket üzerinde tartýþmaya davet eder. Eðer iki taraf bu konuda bir uzlaþýya varýrsa Birleþik Devletler antlaþmanýn uygulamaya konulmasýna yardýmcý olmak için hazýrdýr" dedi. MARAÞ-MAÐUSA KONUSU... Birleþik Devletler'in, bazý özlü konularda ilerleme kaydedilmesini görmek istediðini ifade eden Biden, bunun müzakerelerde yeni bir aþamaya geçilmesini saðlayacaðýný kaydetti. Çözüm antlaþmasýnýn ABD veya baþka bir ülkeden gelmesinin mümkün olmadýðýný belirten Biden, çözüm antlaþmasýnýn iki toplumun liderleri ve sivil toplum örgütlerinden gelebileceðini söyledi. "KIBRIS ZORLU BÖLGEDE KÝLÝT BÝR ÝTTÝFAK" Ýnsanlarýn kendisine Kýbrýs'ta bir antlaþmanýn ABD'ye ne gibi yarar getireceði yönünde sorular yönelttiðine atýfta bulunan Biden, "Baþkan Obama ve ben, Kýbrýs'ýn çok zorlu bir bölgede, kilit bir ittifak olduðunu düþünüyoruz Kýbrýs, Doðu Akdeniz'de barýþ, refah ve istikrar için büyüyen bir güç olabilir. Bu tüm dünyanýn yararýna olacaktýr" dedi. Kýbrýs'a 400 kiþilik heyetle dün akþamüzeri gelen ve birçok temas yapan Joe Biden, basýn açýklamasýnýn ardýndan ABD'ye dönmek üzere Larnaka Havalimaný'ndan özel uçaðýyla ayrýldý. konuþmasýna, çözüm sürecine destek belirterek, Kýbrýs'taki taraflarýn, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde ülkenin yeninden birleþmesi için çözüme ulaþacaklarýna iliþkin inancýný dile getirdi. Biden açýklamasýnda, "(çözümü) baþarmanýz için mümkün olan her yardýmý sunmaya hazýrýz" ifadesini kullandý. Konuþmasýnda hidrokarbon rezervlerine de deðinen Biden, "Kýbrýs'ýn, Doðu Akdeniz'i doðal gaza iliþkin olarak yeni bir enerji kaynaðýna dönüþtürerek Doðu Akdeniz'de anahtar oyuncu olacaðýný" kaydetti. Biden, "Modern tarihin kritik bir anýnda ideal bir konuma sahipsiniz. Bu nedenle Kýbrýs için gelecek güzel günler sürpriz teþkil etmiyor" ifadesini kullandý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hukuk ve adaletin sünger çekmiþler üstüne Oy hakkýný gaspederek vatandaþlarýn Yakýþtý mý bu rezalet Avrupa Birliði'ne? Hukuk nerde adalet nerde kaldý araþtýrýn Kalay BU NE ASABÝYET HÜSEYÝN BEY!!! CTP milletvekili Doðuþ Derya'nýn facebook'tan yaptýðý açýklamaya bakýlýrsa KKTC Meclisi'nde sinirler gergin, "erkeklik" tavan yapmýþ, insan manzaralarý ise seviye olarak fevkalade aþaðýlarda geziniyor. UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün küfrederek Doðuþ Derya'nýn üzerine yürümüþ, onu dövmeye kalkmýþtýr Bu ne asabiyet Hüseyin bey, sakin olunuz!!! Siyasete soyunup da siyaset yapamayanlarý kaba kuvvet de kurtarmaz. Tavsiyemiz þudur: Dövecek birilerini arýyorsanýz, kendi kendinizi dövünüz!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik HEYECANLIYIM Avrupa gazetesi 1997 yýlýnda kuruldu... Ben Cengiz Alptorun imzalý yazýlarýmla uzaklardan katýldým aralarýna... Yazýlarýmý belli aralýklarla yazýyordum... Zaten köþemin adýný da bu nedenle "Periyodik" koydum. 99 yýlýnda gazetenin kadrolu personeli olarak aralarýna girdim... Ve o günden bu yana birlikteliðimiz devam ediyor. Birçok arkadaþ geldi gitti aramýzdan... Casusluk komplosu... Matbaamýzý iki kez bombalama... Gazeteye iki kez haciz... Dinamitleme ve kurþunlanmalardan hep beraber geçtik. Telefon tacizleri, takipler... Akla gelebilecek her türlü tahrik 'den beri mahkemelerin abonesi olduk. Bizi dava edenler Ankara'nýn gözüne girerlerdi eskiden... Bugün de böyle... Diðer arkadaþlarla birlikte "Yasemin Hareketi" adý altýnda oluþturulan birliktelikte de yer aldýk... Þener Levent Avrupa Parlamentosu'na aday oldu... Geçmiþ AP seçiminde de giriþimde bulunmuþ, ancak güneydeki yönetimin Kýbrýslýtürkleri Kýbrýslýrumlardan ayýrarak daha aðýr þartlar sunmasý sonucunda protesto ederek seçimlere katýlmamýþtý. Kapýlar açýldýðýndan beri "barýþ, çözüm" sözleri ne kuzeydekilerin, ne de güneydekilerin aðýzlarýndan düþmüyor... Yýllardýr "acýyý bal eylediðimiz" bu gazetede yazýlanlarý, söylenenleri bir de Brüksel'de dile getirmek istedi. Aday oldu... Ýki taraftan da tepkiler olumlu... Son anda deðiþmezse, yapýlan anketlerde durumu iyi... Rum casusu... Türk casusu... Ajan... Derin devletin adamý... Söylenmedik söz kalmadý ne onun için, ne de bizim için... Kader birliði yaptýðýmýz... Birlikte tutuklandýðýmýz... Birlikte yargýlandýðýmýz... Birlikte kurþunlanýp, birlikte bombalandýðýmýz ve en önemlisi birilerinin bir yerlerden aldýðý talimatlarla alyhimizde yaymaya çalýþtýklarý karalamalarýn yalan olduðunu, en yakýndan bilenlerden birisi olarak benim oyum Þener Levent'in olacaktýr... Seçmen listesi 58 bin küsur bin küsur kimlik var... Listede 40 bine yakýn isim yok... Yurtdýþýnda olanlar, güneyde yaþayanlar... Olsa olsa toplamlarý yirmi bin diyelim bin isim nerede? "Þüpheli" olabilenler de listeye alýnmamýþlar... Ne þüphelisi, hangi konuda þüpheli? Þüpheli seçmen ne demek? Kuzeydekiler Kýbrýslýtürklerin AP seçimlerine katýlýmýný engellemek için ellerinden geleni yapýyorlar ve yapmaya devam edecekler de... Güneydekiler de daha farklý deðil... Seçim listelerinde yapýlan ve yapýlmayan iþlemlerle birçok insanýn oy kullanmasý engellendi... Kýbrýs'ýn egemenleri bunlar... Kolay mý? Heyecanlýyým aslýnda... Birincisi kader birliði yaptýðým bir arkadaþýma, dostuma oy vereceðim Ve belki bir kez daha baþýma gelmeyecek bir olayý daha yaþayacaðým... Ýlk kez "yasal" bir oy kullanacaðým... Bunlar heyecanlandýrmaz mý insaný?.. Narkotik ekiplerden büyük operasyon paket bonzai ele geçirildi (Kamalý Haber)- Lefkoþa Lokmacý sýnýr kapýsýndan Güney Kýbrýs'dan KKTC'ye giriþ yapmak istediði sýrada süpeli hareketleri sonucunda üzerinde yapýlan aramada tasarrufunda 195 paket toplamý 585 gram aðýrlýðýnda sentetik canabiotit türü uyuþturu madde bulunan zanlý Halil Can Güven ve konu uyuþturucuyu teslim edeceði kiþi olan zanlý Hasan Yüksel Soyder tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren Narkotik Polis Ýbrahim Atabek olayla ilgili bulgularý aktardý. Atabek, zanlý Halil Can Güven'in 21 Mayýs tarihinde saat 22.00'da Güney Kýbrýs'dan KKTC'ye giriþ yapmak istediði sýrada süpeli hareketleri nedeni ile üzerinde yapýlan aramada tasarufunda 195 paket toplam aðýrlýðý 585 gram olan sentetik canabionit türü uyuþturu madde tespit edilerek tutuklandýðýný ifade etti. Atabek, zanlýnýn verdiði gönüllü ifadede konu uyuþturucu 1'er yýl hapis cezasýna mahkum edildiler Gamze BAYKUR - Maðusa Serbest Liman bölgesinde bulunan ve Mehmet Ergün'e ait olan ambarýn kilitlerini kýrarak içeriden 874 bin 640 TL deðerindeki muhtelif markalardan oluþan 961 koli sigarayý sirkat eden ve Akýncýlar köyü üzerinden Güney Kýbrýs'a geçiren sanýk Ecevit Kunna, Serdar Kunna ve Umut Gül, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Ambar açma", "Sirkat" ve "Kasti hasar" davalarýndan yargýlanarak suçlu bulunan sanýklar 1'er yýl hapis cezasýna mahkum edildi. Piyasa deðerleri 874 bin 640 TL Sanýk Ecevit Kunna, Serdar Kunna ve Umut Gül, 2013 yýlý Mayýs ayý ile 6 Eylül 2013 tarihleri arasýnda Maðusa Serbest Liman bölgesini çevreleyen duvarlarýn üzerindeki telleri keserek limana girmiþ ve sirkat suçu iþlemek amacýyla Mehmet Ergün'e ait ambarýn giriþinde bulunan 2 adet asma kilidi kýrarak kasti hasara uðratmýþtý. Ambarýn kilitlerini kýran sanýklar akabinde ambara birçok kez girerek içeriden piyasa deðerleri 874 bin 640 TL olan ve muhtelif markalardan oluþan 961 koli sigarayý sirkat etmiþlerdi. Sanýklar daha sonra sirkat ettikleri sigaralarý liman dýþýna çýkararak arabaya yüklemiþ ve sigaralarý Akýncýlar köyü üzerinden kaçak yollardan Güney Kýbrýs'a geçirmiþlerdi. Ambar sahibi olan müþteki Mehmet Ergün ise 6 Eylül 2013 tarihinde konu ambarý kontrol etmeye gitmiþ ve ambarýn kilitlerinin kýrýk olduðunu fark etmesi üzerine Serbest Liman Müdürlüðüne haber vermiþti. Konu ambarda yapýlan sayýmda ise toplam 961 koli sigaranýn kayýp olduðu tespit edilmiþti. Sanýk Ecevit Kunna, Serdar Kunna ve Umut maddeyi teslim edeceði kiþinin Hasan Yüksel Soyder olduðunu söylemesi üzerine adý edilenin mahkeme emri ile tutuklandýðýný söyledi. Polis memuru Ýbrahim Atabek, zanlý Hasan Yüksel Soyder'in narkotik þubede tutuklu bulunduðu sýrada kriz geçirerek baðýrmaya baþladýðýný ve kafasýný içerisinde bulunduðu odanýn cam penceresine vurduðunu ve yaralandýðýný olayýn akabininde ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastahanesine götürülerek yaralarýnýn tedavi edildiðini söyledi.atabek, meselenin çok ciddi olduðunu, tahkikatýn yeni baþladýðýný alýnmasý gereken ifadelerin olduðunu belirterek zanlýlarýn tahkikat maksatlý 1 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Yargýç Hale Ahmet Raþit meselenin verilen þahadet ýþýðýnda ciddi bir mesele olduðunun görüldüðünü belirterek zanlýlarýn 1 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasýna emir verdi. Gül'ün benzeri suçlardan birçok sabýkalarý bulunuyor. Sanýk Serdar Kunna, 1999 yýlýnda "Ev açma" ve "Sirkat" suçundan para cezasýna, 2013 yýlýnda ise "Gümrüðü ödenmemiþ mal tasarrufu" ve "Sirkat" suçundan ise 2 ay hapis cezasýna mahkum edilmiþti. Sanýk Ecevit Kunna 1992 yýlýnda "Ev açma" ve "Sirkat" suçundan para cezasýna, 2013 yýlýnda "Hayvan sirkati" suçundan 3 ay ve yine 2013 yýlýnda "Gümrüðü ödenmemiþ mal tasarrufu" ve "Sirkat" suçundan 2 ay hapis cezasýna mahkum edilmiþti. Sanýk Umut Gül ise 2012 yýlýnda "Sirkat" suçundan 2 ay, 2013 yýlýnda ise yine sirkat suçundan 5 ay hapis cezasýna mahkum edilmiþti. Suçlu bulundular Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin, sanýk Ecevit Kunna, Serdar Kunna ve Umut Gül'ü aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Ulutekin, kýsaca sanýklarýn iþlemiþ olduklarý suçlarýn oldukça ciddi ve vahim suçlar olduðunu belirterek, sirkat suçunun ayrýca yüz kýzartýcý bir suç olduðunu da vurguladý. Halkýn güven duygusunu temelden sarsan bu suçlarý iþleyenlere amme menfaatini göz önünde bulundurarak caydýrýcý ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiðine dikkatleri çeken Ulutekin, sanýklarýn benzeri suçlardan dolayý daha önce gerek para gerekse hapis cezasýna mahkum edildiklerini ancak ýslah olmadýklarýný belirtti. Ulutekin, ýslah olmayan sanýklara ibret verici bir ceza verilmesi gerektiðini vurgulayarak her 3 sanýðý da 1'er yýl hapis cezasýna mahkum ettiklerini açýkladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AMERÝKAN "ÇÖZÜMÜ" Amerikan çözümü istemiyoruz diyenler var. Haksýz deðiller. Amerika'nýn götürdüðü "çözümlerin" zehir zýkkým acýsýný hâlâ yaþamakta olan ülkeleri gördükçe, insanýn Amerika usulü bir "çözüm" istemesi için... Aklýndan zoru olmasý lâzým. Çünkü Amerika demek "fasariya" demektir! Demokrasi kandýrmacasýyla kan ve ölüm demektir! Amerika demek, esaret demektir! Amerika demek, silâh tüccarlarýnýn, büyük sermayenin cebi demektir! Amerika demek, "dünya bana göre döner" demektir! Amerika demek, "Beni sevmeyen ölsün" demektir. Yanki'nin künyesi tam yazýlsa sayfalara sýðmaz ferman olur. Kim böyle bir künyeden "çözüm" ister ki? Ama telâþa gerek yok... Çünkü Amerika Kýbrýs'ta kapsamlý bir çözümün peþinde deðildir! Bunu görmek için kâhin olmak gerekmiyor. Dünyanýn bu en uzun süren sorununu o yarattý! 1950'lerden beri Kýbrýs'ta olup biten ve 40 yýldan bu yana da, adanýn silâh zoruyla bölünmüþlüðüne varan her icraat ve çatýþmadan Amerika sorumludur. Kýbrýs'ý Ortadoðu'daki lânet olasý stratejik çýkarlarý için her an kontrol edebileceði bir konumda tutmayý da, baþta Türkiye olan uþaklarý sayesinde baþarmýþtýr! Kýbrýs karasularýnda bulunan doðal gaz yataklarý olmasa, ipleri tamamen kendi elinde olan buradaki statükoya "çözüm" diye yutturmaya çalýþtýðý bir ayar yapmak, daha yýllarca Amerika'nýn aklýna gelmeyecek bir þeydi. Vaktaki zengin doðal gaz yataklarý bulundu, Amerika da 50 yýldýr göstermediði ilgiyi Kýbrýs'a göstermeye baþladý! Yani Amerika burada bir çözümün peþinde deðil. Doðal gazýn peþindedir! Gazýn çýkarýlmasý, iþlenmesi ve Avrupa'ya tamamen kendi isteði doðrultusunda sevkedilmesinin plânlarýný garantiye almanýn peþindedir! Ve ne acýdýr ki, bu plânlarýn hayata geçirilmesini engelleyecek hiçbir güç de karþýsýnda yoktur! Tabii ki Biden kara kaþýmýza kara gözümüze gelmedi. Joe'nun küçük oðlunun Limasol'da bulunan ve enerji ile ilgili bir þirket olan Burisma Holding'in yönetim kurulu üyeliðine atanmasý da mý size hiçbir þey hatýrlatmýyor? Ayný þirketin baþýnda ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin oðlunun çok yakýn bir arkadaþýnýn bulunmasý da mý birþey hatýrlatmýyor size? Amerika'yý kimlerin idare ettiði... Kimlerin tamamen þahsi çýkarlar için dünyayý kendilerine göre döndürmeye çalýþtýðý bu basit tablodan bile çok net biçimde görülüyor. Kýbrýs sorununun kapsamlý çözümü Amerika'nýn gündeminde yok! Bir ihtiyaç olarak da görmüyor bunu. Ancak Kýbrýslýrumlarla Kýbrýslýtürklerin yakýn ya da orta vadede uzlaþarak bu sorunu kendi aralarýnda çözebilecekleri de ne yazýk ki gelinen noktada çok uzak bir hayal! Amerika bunu gördükçe aðzýnýn sularý nasýl akmasýn?! Biden'den sonra John Kerry da geliyormuþ... Afrodit'in Yanki'yi kendine bu kadar âþýk edebileceði hiç aklýnýza gelir miydi?! Ayaðýnýn tozuyla "Cebimde çözüm yok" demiþ Biden. Yok tabii... Ayar "gadsavidasý" var!

5 5 23 Mayýs 2014 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars 52 yýl sonra gerçekleþmiþ Biden'ýn ziyareti Bir sonrakini yaþayan görür herhalde... MEÐER KARA GÖZÜMÜZ ÝÇÝN GELMÝÞ! MÝÞ-MIÞLAR * Biden, kutsal yerlerin restorasyonundan mutluluk duyuyormuþ. - Harcamalarda bir parmaðý var mý acaba? ABD'nin nerelere yatýrým yaptýðý hiç belli olmuyor da! * Biden, 40 yýldýr Kýbrýs sorununu takip ediyormuþ. - Palavra Söylesin bakayým, Maraþ'ýn açýlmamasýnýn gerçek sebebi nedir? * Biden, "Bu ada Avrupa'nýn ve Doðu Akdeniz'in istikrar merkezi olabilir" demiþ. - Bunu salladý iþte. Ada istikrar yüzü görmedi ki þimdiye kadar. Ya Türklerden, ya Rumlardan arýndýrýlýrsa belki Ama Türkiye ve Ýsrail'i bölgeden de en az 50 kilometre öteye çekerseniz. * Biden dublör ile gelmiþ. - Eyvah eyvah Ýster misiniz Eroðlu'na dublörü göndermiþ olsunlar. ABD'de hoþluk çok. Yapar mý yapar vallahi bunlar. * Biden "Kýbrýs'ta sadece bir tane resmi cumhuriyet tanýyoruz" demiþ. - Açýk sözlülüðüne teþekkür ederiz. Sizi de tanýyoruz deseydi inanmazdýk zaten. Tanýyanlarýn nasýl ve niçin tanýdýklarýný çok gördük! * Biden, "Çantamda çözüm planý yok" demiþ. - Çantasýnda olmayabilir, ama kafasýnda mutlaka vardýr bir þeyler. * Biden, "Kýbrýs'ta þimdi çözüm havasý var" demiþ. -Kýbrýs'ýn havasýna hiiiiç güvenmesin Bizi bu olumlu gibi görünen sahte havalar mahvetti. * Biden Kýbrýs'a köpeklerini de getirmiþ. - Ama onlar rakama dahil deðil herhalde. Mart 2014'te yapýlacaðý duyurulan referandum ne zamana ertelenmiþti acaba? Not almayý unutmuþum Bilenler hatýrlatýr mý lütfen. Daha ayaðý Kýbrýs topraðýna basmadan, uçaðýn merdivenlerinde açýkladý. - Çantamda çözüm planý yok! Sürpriz oldu. Beklemiyorduk. Bir anda donduk kaldýk. Ve hemen kafamýza takýldý, soran gözlerle birbirimizle bakýþmaya baþladýk. E napmaya geldi madem? Öyle ya Madem çözüm planý yok Madem kelimize merhem getirmedi Ve Burasý çok önemli. Madem bu sorunu Kýbrýslýlarýn çözmesi gerektiðini biliyor Ve açýk açýk da söylüyor Ne geldi? Hem de beraberinde bir ordu ile? Doðrusunu söylemek gerekirse; Günahýna girmeyelim Kara kaþýmýz, kara gözümüz için gelmiþ olamaz mý yani gibilerden bir düþünce geçmedi deðil kafamdan. Geçti. Neden olmasýn. Belki de tamamen duygusal geldi! Her gelene Ankara dan gelmiþ gözü ile bakmamýz çok yanlýþ! Baksanýza, Serdar Denktaþ bile yanýldý! SEN SÖYLEMESEN DUYMAYCAYDIM BÝLE? Bütün siyasiler çok önemli dedi. Kime sordumsa olmaz mý tabii ki önemli dedi. Benim eski komþuya sordum. Balýkta karþýlaþmýþtýk. - Biden ýn bu ziyareti, Kýbrýs sorununun çözümü için önemli mi? - Biden kim? - Ma bilmen Obama nýn yardýmcýsý Þimdi dene bana Obama da kimdir? - O gadarýný bilirim da, nereyi ziyaret ediyormuþ bu adam dedin? - Kýbrýs a geliyor yahu Duymadýn Üstelik Eroðlu nu da ziyaret edecek BÖYLE BÝR ANDI sarayda. Ama yan odada. Sence önemli mi bu ziyaret? - Bence hiçbir önemi yok. Zaten þimdi sen söylemesen bana, geleceydi, gideceydi da haberim bile olmaycaydý Bir kaybým da olmaycaydý Anna artýk önemini... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri 2012 yýlýnýn temmuz ayýnda, birçok kiþiyi kýzdýran bir yazý yazmýþtým. Oysa... Ben hep üzerine alan alýnýr görüþüne sahip olduðumdan, yazýya kýzanlarýn zaten yazýlan karakter yapýsýnda kiþiler olduklarýndan, doðal olarak, yazýlanlarý üzerlerine alanlara gülüp geçmiþtim. Öyle ya... Siz o karakter yapýsýnda deðilseniz niye alýnasýnýz ki... O yazýda özetle yazdýklarým; 1925 yýlýnda Britanya nýn Kýbrýs valisi Sir Malcolm Stevenson Kýbrýs halkýnýn karakter yapýsý hakkýnda bir araþtýrma yapýp Kral a gönderdiði raporda, Kýbrýs halkýnýn büyük çoðunluðu Nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu olduklarýný yazmýþtý. Ne yazýk ki Geçen yýllarda, yaþam deðiþti, zevkler deðiþti, insanlar zenginleþti, imkanlar çoðaldý, para çoðaldý vb Ama Hala, Kýbrýs halkýnýn karakter yapýsý deðiþmedi yýlýnda da valinin raporunda belirttiði gibi, Kýbrýslý larýn büyük çoðunluðunun, Nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu yapýsý hala devam ediyor. BU NE YÜZSÜZLÜK BU NE SAHTEKARLIK Bakýn... Önümüzdeki pazar günü yapýlacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilecek, 2003 yýlýnda sýnýr kapýlarý açýlmasýndan sonra yeni Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði almýþ olan Kýbrýs Cumhuriyeti Vatandaþlarý listeleri açýklandý. Ýþte... O listeleri ve o listelerde yer alan isim leri görünce, insanýn aklýna ister istemez... Vali Sir Malcolm Stevenson un, Kral V. George a gönderdiði, Kýbrýs halkýnýn karakter yapýsý ile ilgili Nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu diyen rapor insanýn aklýna geliyor. Ýsterlerse... Hala... Üstüne alan bazýlarý kýzsýnlar ve Kýbrýs halkýna nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu diye hakaret ediyorsun desinler. Yookkk. Herkese söylemiyorum zaten. Doðuþtan ve Kýbrýs Yasalarý na göre hakký olup da Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu alanlara ne sözüm olabilir ki. Benim sözüm iki yüzlü sahtekar lara. Kan döktük, can verdik de aldýk deyip de gidip Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu ve kimliði alanlara söylüyorum. KTÖS iptal edilen müdür terfi sýnavlarýnýn yeniden yapýlmasýyla ilgili basýn açýklamasý yaptý Elcil: KHK yeni soruþturmalara ve hukuksal davalara neden olacak bir uygulama baþlattý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin iptal ettiði müdür terfileri sýnavý için kriter deðerlendirmesinin ve sýnavýn yeniden yapýlmasýný istedi. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun (KHK) iptal edilen müdür terfi sýnavlarýyla ilgili tutumunu eleþtiren KTÖS yetkilileri ve öðretmenler, dün öðleden sonra konuyla ilgili bir basýn açýklamasý yaptý, ardýndan KHK'ya giderek sýnav için baþvuru dilekçesi verdi. Deðerlendirme kriterlerinin ve sýnavýn "Öðretmenler Sýnav Tüzüðü" göz önünde bulundurularak yapýlmasý gerektiðine iþaret eden KTÖS yetkililerinin basýn açýklamasýnda, KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ile KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil birer konuþma yaptý. Basýn açýklamasý, Cumhurbaþkanlýðý önünde yapýlacaktý ancak Amerika Birleþik Devletleri (ABD) Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in bu sýralarda KKTC Cumhurbaþkanlýðý'na gerçekleþtireceði ziyaret nedeniyle sarayýn etrafýnda geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Bu nedenle basýn açýklamasý Girne Kapýsý yakýnýnda yapýldý. "HER ÖÐRETMEN BU SÜRECE ÖZGÜRCE KATILABÝLMELÝ" KTÖS adýna basýn açýklamasýný okuyan Þener Elcil, KHK'nin Yüksek Ýdare Mahkemesi tarafýndan 31 Mart'ta iptal edilen müdürlük terfi sýnavlarý için yeniden kriter belirlemediðini savundu, sýnava sadece o dönemde yazýlý sýnava giren 121 kiþinin alýnacaðýný söyledi. Eðitimde yaratýlan olumsuzluðu aþmak için yeniden kriter deðerlendirilmesi ve sýnav yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Elcil, "Her öðretmen bu sürece özgürce katýlabilmeli. Sadece 121 kiþiyi sýnava almak, mahkeme kararýný tanýmamak ve yasadýþýlýða çanak tutmaktýr" ifadesini kullandý. KHK'nýn yeni soruþturmalara ve hukuksal davalara neden olacak bir uygulama baþlattýðýný savunan KTÖS Genel Sekreteri Elcil, "Eroðlu, Eðitim Bakanlýðý ve Kamu Hizmeti Komisyonu arasýnda kapalý kapýlar arkasýnda yapýlan pazarlýklarla ortaya çýkan bu sonuç, eðitimdeki kaosu büyütecek niteliktedir. Eroðlu iþi gücü býrakmýþ, mahkeme kararý tanýmadan eski alýþkanlýklarýyla siyasi avantaj saðlamaya uðraþmaktadýr" iddiasýnda bulundu. Eðitim sisteminin siyasilerin müdahalesiyle yapboz tahtasýna dönüþtürüldüðünü savunan Elcil, "Siyasilerin bu iþlere karýþmasý eðitimdeki motivasyonu düþürdü, düþürmeye devam ediyor" dedi. Kýbrýs Cumhuriyeti ölmüþtür deyip de gidip pasaportu ve kimliðini alanlara söylüyorum. Kýbrýs Cumhuriyeti ni tanýmýyoruz deyip de tanýmam dediði devletin pasaport ve kimliðini alanlara söylüyorum. Biz devletimizi kurduk sonsuza dek yaþatacaðýz deyip de pasaport ve kimlik alanlara söylüyorum. Sürekli televizyon programlarýna katýlarak Rumlarla birlikte yaþamak mümkün deðildir deyip de pasaport ve kimlik alanlara söylüyorum. Gazete çýkarýp, köþe yazýsý yazýp her gün Rum düþmanlýðýný yapýp da pasaport ve kimlik alanlara söylüyorum. Siyasete soyunup, KKTC yi sonsuza dek yaþatacaðýna dair and içen, nutuk çeken, parti baþkanlýðý, parti genel sekreterliði, millet vekilliði, bakanlýk yapan ve halen yapmakta olanlara söylüyorum. Kýbrýs sorunu çözüm sürecinde, toprak verilmesi gündeme gelir gelmez vatan topraðý verilmez deyip yaygara koparan, ama cebinde Kýbrýs pasaport ve kimliði taþýyanlara söylüyorum. Federasyon temelinde bir anlaþma yapýlmasýna karþý çýkýp da cebinde pasaport ve kimlik taþýyanlara söylüyorum yýlýnda Annan Planý Referandumunda hayýr kampanyasýna katýlýp çözüme karþý çýkan ve gidip pasaport ve kimlik alanlara söylüyorum. Bre terbiyesizler, bre sahtekarlar, bre yalancýlar... Hepiniz de... Vali Sir Malcolm Stevenson un, Kral V. George a gönderdiði raporda tanýmladýðý gibi Nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu sunuz. Arkanýzý, çözümsüzlüðe ve Ganimet Ekonomisi ne dayadýnýz, ülke mahvolmuþ, Kýbrýslý Türkler yok oluyormuþ, zerre kadar umurunuzda deðil, nemelazým deyip görmezden geliyorsunuz. Yönetime kim gelirse gelsin hiç sorgulamadan onun borusunu öttürerek köle ruhlu yapýnýzý devam ettiriyorsunuz. Ülke nasýl yönetiliyor, kim yönetiyor, nereye gidiliyor derdiniz deðil, siz sadece çýkarcý ruhunuzla, kendi bireysel çýkar ýnýza bakýyorsunuz. Ve... Avrupa Parlamentosu seçimlerini bile hamaset malzemeniz yapýp Rumlara saldýrýrken... Hiç hesap etmediðiniz, aklýnýza dahi getirmediðiniz... Bir olay yaþanýyor; Ve... Seçmen listeleri açýklanýyor yýlýndan sonra, Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýna müracaat ederek pasaport ve kimlik alanlarýn listeleri açýða çýkýyor. Ve... Maskeler düþüyor... Bu kadar yýldýr... Gece gündüz milliyetçilik dersi veren sahtekarlar açýða çýkýyor... Meðer... Bizim baþ milliyetçilerin, söz konusu çýkar lar oldu mu, ne milliyetçilik kalýyormuþ ne sonsuza dek yaþatacaklarý devletleri... Bir þey mi dediniz? Duyamadým, hakkým ýz mý dediniz? Ben zaten hakkýnýz deðil demedim ki... Niye aldýnýz da demedim ki. Ben... Yapmakta olduðunuz sahtekarlýk tan söz ediyorum. Yapmakta olduðunuz ahlaksýzlýk tan söz ediyorum. Kýbrýs halký, bir kere daha size ve yalanlarýnýza kanmamasý için, sizi tanýsýn istiyorum, o kadar. (Not: Google a girip Kýbrýs Cumhuriyeti Seçmen Listeleri yazarsanýz, listeler önünüze çýkacaktýr) GÜNLÜK NEDÝM ÞENER'ÝN KÝTABINA YASAK! El Kaide'ye destek verdiði gerekçesiyle dünyada aranan teröristler listesinde ismi geçtiði dönemde Tayyip Erdoðan'la görüþen Yasin El Kadý'nýn ismi, 17 Aralýk yolsuzluk operasyonuyla birlikte tekrar gündeme geldi. Yasin El Kadý, AKP'ye yakýn iþ adamlarýyla kurduðu iliþkiler nedeniyle sýk sýk gündeme geliyor.gazeteci Nedim Þener, 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmasýnda da ismi geçen Yasin El Kadý'nýn iliþkilerini son kitabýnda detaylarýyla iþledi.þener'in, Destek Yayýnlarý'ndan çýkan "Hayýrsever Terörist! Yasin El Kadý" kitabý için yayýn evi Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne (ÝBB) ait bilbordlara reklam vermek istedi. Destek yayýnlarý Koordinatörü Orhan Gökdemir, kitapla ilgili ÝBB bilbordlarýna reklam vermek istediklerini, ancak ÝBB'nin "kitap siyasi içerikli" denilerek reklam taleplerinin reddedildiðini söyledi.gökdemir, daha önce de Zülfü Livaneli'nin kitabýnýn "erotik içerikli" denilerek reklam baþvurusunun reddedildiðini söyledi. BAK SEN Joe Biden dün ara bölgede siyasi parti ve sivil toplum temsilcileriyle de biraraya geldi ve onlara dedi ki: "ABD olarak sorunu çözecek yetkimiz yoktur"... Bak sen... Yetkisi yokmuþ! FIRSAT "Çözümün getireceði fýrsatlar çok büyük. Bu fýrsatlar 40 yýl önce yoktu" dedi Biden... Hiç olur yoktu... En büyük fýrsat asýl o zamandý... Adayý böldünüz ve kavun gibi ikiye ayýrdýnýz! AÐIRLIÐINIZ Joe Biden atasözlerine de meraklý... "Kendi aðýrlýðýndan daha çok fazlasýný kaldýrma" sözünü hatýrlattý ve "Bu doðrudur" dedi... Anladýnýz mý çocuklar... "Cebindeki para kadar konuþ" da derler buna, deðil mi? ÝSTEDÝÐÝNÝZ OLDU "40 yýl çok uzun süreç, bazý insanlarýn inancý kalmadý" diye fikrini açýkladý Biden... Ýyi ya, siz de zaten bunu istemiyor muydunuz? RÜZGAR GÝBÝ GEÇTÝ Baþrollarde Joe Biden ve Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüktör Biden Company... Týrnak... "Yani Þef Ahmet Davutoðlu, geliyor gidiyor, toplanýyoruz, menüyü veriyor, tarifi yapýyor, piþiriyorsunuz ve 'biz bunu yemek zorundayýz' mý diyorsunuz? Ben yemek konusunda çok mýzýr bir kadýn olan rahmetlik Remziye Haným'ýn torunuyum! En baþtan söyleyeyim; yemem!yeyemem!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "KKTC devleti, uluslararasý platformda tanýnan bir devlet olmadýðýndan, bizi tanýmayan devletlerin temsilcilerinin KKTC'ye ait sembolleri kabul etmemesi, son derece doðal bir sonuç deðil midir? Her geleni ayný gerekçeyle eleþtiri yaðmuruna tutmak, bu þartlarda ne kadar manalý olabilir?" Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) "Açýklamalarýn satýr aralarýný okuduðumuz kadarýyla, çözümü her iki tarafýn da halinden memnun olduðu görülüyor... ABD ve Avrupa bastýrsa da durum bu..." Metin ÇOLAK (Vatan) "Sayýn Biden'ýn bugün her iki toplum liderine de sormasý gereken soru da þudur: 'Ýyi günde, kötü günde; hastalýkta ve saðlýkta, ölüm sizi ayýrana dek evliliðe var mýsýnýz?..' Ýkisi birden 'varýz' derse, bu kez analarýn nikah þahitliði istenecek... Onlar da imzayý bastýklarý takdirde, yarým asýrlýk bu sorun tarihe gömülecek..." Reþat AKAR (Diyalog) Günün Kahramaný JOE BIDEN Kýbrýs'ta dün Joe Biden rüzgarý esti ve doðrusu Fikret Demirað'ýn bir dizesini getirdi aklýmýza... "Bu gökyüzü Deborah Kerr mavisi Joe"... Fikret'in ilk þiir kitabý "Esperanza"dan bir dize... Gökyüzü de dün aynen onun dediði gibiydi... Ancak yeryüzünde müthiþ bir telaþ vardý. Etrafýmýzda FBI ajanlarý dolanýyordu... Damlara keskin niþancýlar yerleþtirilmiþti. Adam ahçýlarýný da beraberinde getirmiþti... Kýbrýs'ýn dünkü hali ancak tek bir cümleyle özetlenebilirdi... O da þu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez!

7 23 Mayýs 2014 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BIDEN VEYA ABD (Ýstanbul)- Günlerdir geliþini konuþtuk. Umut pompalandý gelþine yönelik O gelince bu iþ bitecek, çözüm daha yakýna gelecek dediler. Nitekim Yüzlerce koruma, bir de ona týpa týp benzeyen dublörü ile geldi. Uçaktan inerken yanýnda eþi vardý. Önce havayý soludu. Hava güzeldi. Pýrýl pýrýl bir gökyüzü karþýladý onu. Ve ýlýk rüzgâr dokundu yanaðýna. Rüzgârý korumalar engelleyemediler. Rüzgâr doðaydý. Yavaþça merdivenleri inerken, robot gibi dümdüz baktý, ufuklarý tarar gibiydi Merdivenin baþýnda dört kiþi vardý, bir de yöresel kýyafetleri ile kýz. Unutmadan bir de fotoðrafçý Her þey planlanmýþtý çok önceleri Kiminle, nerede, ne yapacak. Hangi güzergâhlardan geçecek. Geçerken ona kimler eþlik edecek. Arabalar bile ta Amerika'dan getirilmiþ. Hatta arabalarýn yakýtlarý da Önüne kýrmýzý halý sermediler. Direk betona deðdi ayaðý Tokalaþmalar, hoþ geldin karþýlamalarý sonrasý, oracýkta basýn açýklamasýný okudu. Basýn açýklamasýný yazýlý kâðýttan okudu. Muhtemelen çok önceden hazýrdý okunacak metin. O sadece cebine koydu, getirdi, okudu. Bitince güldü. Eþine baktý, yürüyelim der gibi kaþ göz iþareti yaptý Yürüdüler. Arabaya bindiler. O, dublörü ve korumalarý gümrükten, pasaport kontrolünden, polis soruþturmasýndan geçmediler. Onlarý esrar, eroin koklayýcýsý köpek de karþýlamadý. Elini kolunu sallayarak havaalanýndan çýktýlar, Leymosun'a yöneldiler Böyle baþladý ABD'nin 2.büyük adamýnýn Kýbrýs macerasý. Bu sýrada Kýbrýs'ýn kuzeyinde Tepedeki evde Hazýrlýklar tamamdý. O gelecek. 52 yýl sonra adamýza ayak basan ABD Baþkan Yardýmcýsý'ydý bu. Koskoca ABD'nin ikinci adamý, bizim için ta nerelerden kendi uçaðýna binerek gelmiþti Dünyanýn o kadar sorunu varken, tevazu göstererek konutumuza kadar gelmiþti! Bu çok mühimdi ve kusur olmamalýydý. Bir denetleme gibiydi her þey. Ya eksik bir durum olursa? Nefesler tutuldu, çýt çýkmadý Beklentiler Kýbrýs, onun geliþiyle çözüme bir adým daha yaklaþýlacaktý. Ve Daha inerken, "çözüm kâðýdýný evde unuttum, kusura bakmayýn" dedi Kimi çevrelere göre bu, hüsrandý Kimine göre ise, beklenen. 52 yýl önce gelmiþti yine böyle birileri 1962 yýlýydý o zaman Ortada fol yoktu, yumurta da Menfaatler sadece ötedeki petrollerin kontrolüne dayanýyordu Ve nitekim bir yýl sonra yani 1963'te ayrýlýða vuracak çatýþmalar baþladý Bugün uðruna tabanca çekilen petrol tam dibimizde Yani dinamit üzerinde oturuyoruz. ABD geldi! Cep kâðýdýndan bir þeyler okudu Döndü. Kokusunu takip edelim Bakalým altýndan ne çýkacak. Kamu-Sen'den hemþirelerin kadro sorunu gerekçesiyle eylem "Biz hemþireyiz köle deðiliz" Kamu-Sen dün hemþirelerin kadro sorunlarý gerekçesiyle dört hastane ve saðlýk ocaklarýnda grev yaparken, Cumhuriyet Meclisi önünde de bir eylem gerçekleþtirdi. Sendika genel merkezinde toplanan eylemciler, Cumhuriyet Meclisi'ne yürüdü. Kamu-sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ ve Yönetim Kurulu üyesi Özgür Kýdrýþlýoðlu, Cumhuriyet Meclisi önünde basýn açýklamasý yaptý. Özkardaþ ve beraberindeki heyet, Meclis Baþkaný Sibel Siber ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ile görüþerek sorunlarýný aktardý. Eylem sýrasýnda meclis önünde, polisin geniþ güvenlik önlemleri aldýðý görüldü. Eylemciler, "Suçumuz parti militaný olmamak mý", "Biz hemþireyiz köle deðiliz", "Destek olmadýnýz bari köstek olmayýn", "36 saat çalýþtýðýmýzý bilseydiniz napardýnýz" yazýlý pankartlar taþýdýlar. Demokrat Parti Ulusal Güçler milletvekili Özdemir Berova, da meclis önüne gelerek eylemcilerle konuþtu, sorunlarýný dinledi. ÖZKARDAÞ Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, hükümetlerin partizanlýða ve popülizme kadro ve para bulduðunu iddia ederek, halkýn saðlýðýna para ve kadro bulamadýklarýný ileri sürdü. "Halkýn verdiði vergilerle halkýn saðlýðýyla oynamaya hakkýnýz var mý?" diye soran Özkardaþ, CTP- BG'nin seçim yasaklarý öncesinde, 11 partiliyi saðlýkta sýnavsýz, geçici olarak istihdam ettiðini savundu ve ön lisans hemþirelik okulunun 7 yýl önce kapatýldýðýný, üniversite mezunu hemþire istihdam edileceðinin açýklandýðýný söyledi. KIDRIÞLIOÐLU Kamu-Sen Yönetim Kurulu üyesi, yüksek hemþire Özgür Kýdrýþlýoðlu, basýn bildirisini okudu. Kýdrýþlýoðlu, "Partizanca atadýðýnýz ve gerek dahi olmayan onlarca müdür ve müsteþara kadro ve parayý nasýl buldunuz? Beþ müdüre devletin ödediði toplam parayla 18 yeni hemþire kadrosu açýlabileceði ve böylece kullanýlabilir 29 kadro ile birlikte 175 hemþiremizin maðduriyetinin giderileceði gibi acil ihtiyaç olan yeni 58 hemþirenin de saðlýk ordusuna katýlacaðýný arkadan gelen lisans mezunlarýnýn da önlerinin açýlacaðýný sizlere defalarca anlatmadýk mý?" diye sordu. CEZAEVÝNE ÝNÞAAT MALZEMESÝ YARDIMI Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði, Merkezi Cezaevi'nde baþlatýlan "Hükümlü ve Tutuklularýn Yeniden Topluma Kazandýrýlmasý Projesine" 10 bin TL deðerinde inþaat malzemesi yardýmý yaptý. Malzemelerin teslimi dolayýsýyla dün Merkezi Cezaevi'nde basýn toplantýsý düzenlendi. Ýçiþleri Bakaný Hasan Alicik'in de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda, Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga ve Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer birer konuþma yaptý. Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, hükümlü bireylerin yeniden topluma kazandýrýlmasýnýn önemine iþaret ederek, bunun için hükümlü bireylerin günlük ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnýn yanýnda onlarý sosyal ve kültürel anlamda donatmanýn da mümkün olduðunu belirtti. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer, hükümlülere meslek edindirilmesi projesinin çok önceden yapýlmasý gerektiðini kaydederek, çaðdaþ ülkelerdeki bu tür uygulamalarýn "suçu caydýrýcý olduðunun kanýtlandýðýný" söyledi. 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BAKANLIKLAR BÖLGESÝNDEKÝ BÜFE Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Bakanlýklar bölgesinde kapalý duran bir büfeden þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Lefkoþa'da ikamet eden birisiyim. Þikayetim bir büfe ile ilgili. Baþbakanlýk yanýnda bulunan bir büfe vardý. Birilerinin þikayetleri sonucunda sanýrým büfe kapatýldý. Ýzinsiz de olabilir diye düþünüyorum. Sonuçta büfe bir müddetten beri kapalýdýr. Ancak kapalý olan büfe oradan kaldýrýlmadý. Kimse de ilgilenmiyor. Kedilerin köpeklerin uðrak yeri haline geldi. Bu kulübe þeklindeki büfe þehir dýþýnda falan deðil, Ýçiþleri Bakanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý, Bayýndýrlýk Ulaþtýrma ve Baþbakanlýk binalarýnýn hemen hemen orta yerindedir. En azýndan buna dikkat edilirse bu garip kulübeyi oradan kaldýrmak gerekmez mi? Bazý büfelerin belediye tarafýndan kapatýlacaðý gazetelerde yayýnlanmýþtý. Bazý yerler kapatýldý... Bu kapalý duran büfede zaman zaman geceleri çirkin þeyler oluyor... Buraya girip içki içiyorlar, baðrýþma çaðrýþma yapýyorlar. Ben büfe civarýnda yaþayan birisiyim ve kapatýlan büfede bazý geceler yapýlan alemlerden de rahatsýz oluyorum." ZÝRAAT BANKASI'NDA ÇEK BOZDURMAK... Telefonla gazetemiz þikayet köþesini arayan ismi yanýmýzda mahfuz Laptalý bir vatandaþýmýzýn þikayeti eþine kesilen bir çeke ayný bankanýn ödeme yapabilmesi için 20 TL para istemesiyle ilgili... "Ben Lapta'da yaþayan birisiyim. Eþim bir kiþiden alacaklý durumdaydý. Verecekli olan þahýs eþime bir çek yazdý. Çek Ziraat Bankasý'na ait... Karaoðlanoðlu þübesinden çeki bozdurmak istedik. Memur çeki bozmak için bizden 20 TL para istedi. Nedeni de çek Karakum Þübesi'ne aitmiþ ve o nedenle ayný bankayta ait bir baþka þübe bu çeki bozmak için bizden 20 TL talep edermiþ... Mevzuat gereðiymiþ bu yapýlanlar. Karaoðlanoðlu Þübesi'nden çeki bozmadýk ve ertesi gün Karakum Þübesine gidip çeki orada bozduk. Ziraat Bankasý'nýn mevzuatýna bakýn... Çek onun, þübe onun ama 20 TL masraf talep ediyor. Þimdi 50 TL'lik çeki bozdurmak için 20 TL de üstünden para ödediðinizde insanýn gururuna dokunmaz mý? Tarlalarýmýzý aldýlar, bahçelerimizi aldýlar, denizlerimizi ele geçirdiler. Cebimizdeki paralara da el koydular, ancak cebimizin köþesinde kýyýsýnda kalan kýrýntýlarý bile adýný mevzuat koyduklarý ve bir soygun olan kendilerine özel yasalarla almak istiyorlar. BÝZÝM DUVAR 2 YARIBUÇUK DEVLET 1 DEVLET ETMEZ Bizim Mandra AP seçimlerinde oy kullanmak için 25 Mayýs Pazar gününü iple çeken vatandaþlar, Rumlar tarafýndan hazýrlanan seçmen listelerinde kendi isimlerini göremeyince büyük bir hayal kýrýklýðýna düþerler. 58 bin 637 kiþilik Kýbrýslýtürk seçmen listesinde kimlik numaralarý yer almayan vatandaþlar, AB vatandaþlýk haklarýnýn gaspedildiði gerekçesiyle Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvurmayý dahi düþündüklerini belirtirken, sokaktaki adam "AB'de hukuk ve adalet ilkesi varsa, bu seçim ertelenip Kýbrýslýtürklere vatandaþlýk haklarý derhal teslim edilmelidir" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 23 Mayýs 2014 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Çirkin Amerikalý (Ugly American) Amerika kendi çýkarlarýný ileri götürebilmek için önce Baþkan Yardýmcýsý'ný Kýbrýs'a yolladý. O gidince de Dýþiþleri Bakaný gelecekmiþ. Bizim taraftaki bazý saftirikler de madem Amerika Kýbrýs sorununa direkt olarak el attý, bu iþ bitti diyerek adeta zil takýp oynayacaklar. Sormak lâzým. Bunca zamandýr Amerika niye Kýbrýs sorununa el atýp çözümlenmesine yardýmcý olmadý? Hele hele 1974'teki antlaþmalara dayalý haklý Türk müdahalesinden hemen sonra. O zaman demografik yapý bugünkü gibi bozulmadýðýndan ve Rum mallarý da bugünkü gibi yaðmalanmadýðýndan sorunu çözmek çok daha kolaydý. Ama Amerika ne yaptý? Türkiye'ye karþý silah ambargosu uyguladý. Çünkü o zamanki 2 kutuplu dünyada Amerikan çýkarlarý öyle gerektiriyordu. Bugün de çýkarlarý öyle gerektirdiði için çirkin Amerikalý sözde Kýbrýs Cumhuriyetini stratejik ortaðý ilân etmiþtir. Kýbrýs Türklerinin kurucu ortaðý olduðu ve silah zoruyla atýldýklarý sözde Kýbrýs Cumhuriyetini Amerika'nýn stratejik ortaðý ilân eden Amerika, Kýbrýslý Rumlarý Kýbrýs Türklerinin de haklarýný gözetecek adil bir anlaþmaya nasýl ikna edecektir? Bana göre bu söylemle Amerika kendini Kýbrýs Sorununda Kýbrýslý Rumlarýn yanýnda taraf olarak ilân etmiþtir. Bugüne kadar zalim Amerika'ya güven duymayan Kýbrýslý Türkler, bundan sonra hiç güvenmeyeceklerdir. Biden'ýn ziyaretinde koçbaþý olarak geleceðini söyleyen çok bilmiþ ve Akil Adam Talat'a da soralým. Koçbaþý Biden Kýbrýs'ta hangi kalenin veya kalelerin kapýlarýný yýkacaktýr? Kýbrýs sorununa bugünkü Amerika'nýn ilgisinin baþlýca nedeni, Doðu Akdeniz'de bulunan enerji yataklarýdýr. Bulunan ve bulunacak olan enerji yataklarýndan elde edilecek ürünlerin Amerika'nýn da desteði ile Kýbrýs- Ýsrail- Türkiye iþbirliði içerisinde deðerlendirilmesi hem ekonomik hem de stratejik açýdan çok önemlidir. Aslýnda Kýbrýs gazý Amerika'nýn pek de umurunda deðildir. Amerika için vazgeçilmez olan Ýsrail'in gazý ve petrolüdür. Bu yüzden Türkiye ile Mavi Marmara olayýndan ötürü arasý açýk olan Ýsrail'e, Amerika Türkiye'den özür diletmiþ ve tazminat ödemesini de kabul ettirtmiþtir. Bugün de Kýbrýs'ta Rumlarý memnun edecek bazý açýlýmlarla, bu gazýn Kýbrýs, Ýsrail güzegâhý üzerinden Türkiye'ye oradan da güvenli bir þekilde Avrupa'ya nakledilmesi Amerika'nýn esas amacýdýr. Böylece Avrupa'nýn Rusya'ya enerji baðýmlýlýðý azalýrken, Rusya'nýn ihracat gelirlerinde de önemli oranda düþme yaþanacaktýr. Yani çirkin Amerikalý bir taþla yine birkaç kuþ birden vuracaktýr. Rumlara yarayacak yeni bir ayarla, Rumlar dünyadaki statülerini yükselteceklerdir. Bu arada ekonomik krizden kurtulacaklarý için de zenginleþeceklerdir. Buna mukabil Kýbrýslý Türklerin içinde bulunduðu mandra düzeni devam edeceðinden, Kýbrýslý Türklerin kuþ mu, balýk mý veya insan olduklarý da daha bir süre anlaþýlamayacaktýr. Not: Afrika'nýn dün yayýnladýðý AB Parlamentosu seçimlerinde benim kaydým yokken eþimin vardýr. Oyun deðilse, bir tuhaf durum. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Doðuþ Derya ile Hüseyin Özgürgün arasýnda gerginlik Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Genel Tarým Sigortasý Fonu 2014 Mali Yýlý Bütçe Yasa Tasarýsý'nýn oylanmasý sýrasýnda milletvekilleri arasýnda gerginlik yaþandý. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun dün üzerinde görüþmeyi tamamladýðý bütçenin oylarýnýn sayýlmasý sýrasýnda salona giren UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün'ün "dýþtan atanan bakanlar oylamaya dahil edilmesin, bu unutulmasýn" demesi üzerine, UBP Genel Baþkaný kendisine cevap veren CTP-BG Lefkoþa Milletvekili Doðuþ Derya'ya sert bir üslupla geri cevap verdi. Bunun üzerine Derya da, Özgürgün'e tepki gösterince Meclis içerisinde büyük gerginlik yaþandý. Özgürgün'ün Derya ile tartýþmasý sertleþince, CTP-BG'li diðer milletvekilleri Özgürgün'e cevap verip, Derya'yý "korumasý" üzerine gerginlik daha da büyüdü. Özgürgün ile CTP-BG'li vekiller arasýndaki gerginliði Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu araya girip yatýþtýrmaya çalýþtý. Gerginlik üzerine Meclis Baþkaný Sibel Siber oturuma 10 dakika ara verdi, UBP'li vekiller de salondan ayrýldý. Olay sonrasý salonda bir tek Baþbakan Yorgancýoðlu ile Maliye Bakaný Mungan oturarak, sohbet etti. Doðuþ Derya Olaydan sonra dün Doðuþ Derya facebook ta bir açýklama yaptý. Derya þöyle dedi: Dünkü Meclis oturumunda oylama yapýlýrken UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün genel kurul salonunun kapýsýný çarparak içeri girmiþ, elini kolunu tehditkar bir þekilde sallayarak meclis salonuna hiç yakýþmayacak bir üslupla "o dýþardan atanan bakanlarý saymayýn" diye baðýrmýþtýr. Genel kurul salonundaki herkes gördüðü bu kabalýk karþýsýnda þaþýrýrken, ben oturduðum yerden "fakat bu nasýl bir üslup?" diye mýrýldandýðým için Hüseyin Özgürgün hakaret ederek üzerime yürümüþ, aðza alýnmayacak küfürler ederek beni dövmeye kalkmýþtýr. Önünde bulunan masadaki parti tabelalarý ve evraklarý da devirerek hakaret eden ve araya giren vekillere raðmen üzerime yürümeye devam ederek "Bana cevap vermeyeceksin. Ben konuþunca susacaksýn" diye baðýran Hüseyin Özgürgün'e bakarken gözümün önünden bu ülkede þiddete maruz kalan kadýnlar bir kez daha geçti. Yaþadýðým þok ve üzüntü bir yana, ben sayýn Özgürgün ile ayný meclis çatýsý altýnda olduðum için utandým. Ülkem adýna utandým, ülkemde yaþayan insanlar ve en çok da kadýnlar adýna utandým. Yazýklar olsun!brt'den ricamdýr lütfen görüntüleri paylaþsýnlar ki halk kimleri meclise vekil olarak gönderdiðini görsün Asým Akansoy Asým Akansoy un olayla ilgili açýklamasý ise aynen þöyle: Dün Meclis Genel Kurulunda gerçekleþen olay, demokrasi kültürümüz açýsýndan nerede olduðumuzun göstergesidir. Hiçbir neden yokken, öncesinde kendisiyle herhangi bir tartýþma yaþanmamýþken, aniden Genel Kurula girerek Divan Baþkaný ve üyelerine baðýrmaya baþlayan UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün'ün, kendisini uygun bir dille uyaran Doðuþ Dogus Derya'ya saldýrmasý utanç verici bir olaydýr. Þiddetin günlük hayatýmýza ne denli sinmiþ olduðunu, potansiyel bir tehlike olarak aramýzda dolaþtýðýný bir kez daha gördük. Uyanmalýyýz. Bu olay hafife alýnabilecek bir konu olmamalý. Kýnýyorum. Demokratik toplum hedefinden demokratik kültür ve uygar insan iliþkilerinden asla geri adým atmadan yolumuza devam edeceðiz. Bu konuda verilecek en küçük bir taviz, topluma olan sorumluluðumuzu reddettiðimiz anlamýna gelir.bu çerçevede Hüseyin Özgürgün'ü, Doðuþ Derya ile Divan Baþkaný ve üyelerinden özür dilemeye davet ediyorum LEFKOÞA DA OLAÐANÜSTÜ ÖNLEMLER ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'ýn dün kuzeye geçiþi nedeniyle olaðanüstü önlemler alýndý. Lefkoþa'da Cumhurbaþkanlýðý civarýndaki yollar trafiðe kapatýldý. Cumhurbaþkanlýðý civarýna keskin niþancýlar yerleþtirildi, Cumhurbaþkanlýðý konutu önüne de kýrmýzý halý serildi. Görüþmeyi izlemek üzere KKTC, Güney Kýbrýs, Türkiye medyasý yanýnda uluslararasý ajanslardan çok sayýda gazeteci Eroðlu-Biden görüþmesi için geniþ güvenlik kontrollerinin ardýndan Cumhurbaþkanlýðý avlusuna alýnarak görüþmenin yapýlacaðý konutun karþýsýndaki alana konuþlandýrýldý. Cumhurbaþkanlýðý'nda KKTC güvenlik elemanlarý yanýnda ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden'la adaya gelen korumalar da dikkat çekti. Görüþmenin yapýlacaðý bina bomba uzmaný köpekler tarafýndan arandý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir AP SEÇÝMLERÝ (3) TDP, "tüm partiler ayni deðil" diyor... "Bizi hiç denemediniz" diyerek toplumdan bir þans istiyor... Ve göreve geldikleri anda diðerlerinden farklý olduklarýný göstereceklerini iddia ediyor... Doðrusu kulaða hoþ geliyor... Ancak söyledikleri ile yaptýklarýnýn arasýndaki farklýlýk gidiþatýn iddia edilenden farklý olduðunu gösteriyor... "TDP'nin diðer partilerden hiçbir farký yok mu" diye sorarsanýz, "vardýr elbet" cevabýný verebilirim... Örnek vermek gerekirse, DP ile UBP konfederal bir çözümden yana... TDP ise federal bir çözümü savunuyor... Týpký CTP ve BKP gibi!.. Yani bu görüþ TDP'yi sadece saðdan farklý kýlýyor... Ki içinde bulunduðumuz müzakere sürecinde o farklýlýkta ortadan kalkmýþ durumda... Sonuçta meclis içinde bulunan tüm partilerimiz çözüm konusunda ortak mutabakata vardýklarýný açýklamýþlardý... Yine polisin sivile baðlanmasý noktasýnda TDP'nin net bir duruþu var... Ancak bu konuda CTP'nin de ayni duruþu sergilediðini görüyoruz... Ha, bu konuda kim, ne kadar samimi tartýþýlýr... Sonuçta CTP'nin eline daha önce de fýrsat geçmiþ ama bu yönde adým atmamýþtý... Ancak þimdi bu konuda bir adým attý ve TDP'nin desteðini aldý... Yani CTP ile TDP ayni görüþte birleþtiler... TDP'nin ise eline bu yönde bir fýrsat geçmediði için herhangi bir yorumda bulunmak yanlýþ olur... Verdiðim bu iki örnek ile kuzeydeki sistem içerisinde birinin diðerinden ne kadar farklý olduðunu anlamamýz mümkün deðildir... "Ben gelir deðiþtiririm" demekle bu iþ olmuyor... Adanýn kuzeyi Ankara'nýn kontrolü altýnda ve orada bulunan insanlar önceden öten horozun kafasýný kopartmakta hayli uzmanlar... O nedenle siyasi partilerin farklýlýklarýný bulmak için baþka bir þeylere ihtiyacýmýz var... Yani daha radikal ve Ankara'yý rahatsýz edecek türden olaylardan bahsediyorum... Mesela Türkiye'den buraya aktarýlan orantýsýz nüfus konusu... Türk askerinin bu adada bulunma sebebi... Ve son örnek olarak da AP seçimlerini örnek verebiliriz... Bu üç konuda meclis içinde bulunan 4 siyasi partinin tutumlarý aþaðý yukarý aynidir... Hatta bir örnek vererek bu konuyu sizlere daha net açýklamak istiyorum... TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit ile yaptýðýmýz bir sohbette kendisine "baþkan AP seçimlerine neden karþý çýkýyorsunuz" diye sordum... O da bana kendi ve partisi adýna bu seçimleri neden boykot ettiklerini açýkladý... Deðerli baþkanýn görüþlerini zaten takip etmiþsinizdir... Ben konuþmasýnýn bir yerinde kendisine "sayýn baþkan AP seçimlerini biz kuzeyde yapalým diyorsunuz, peki bu seçimde kimler oy kullanacak" diye sordum... Bana cevabý "tüm vatandaþlar" oldu... Tabii ben bu cevapla yetinmeyerek, "hangi vatandaþlardan bahsediyorsunuz" diye sordum... O da bana "Annan Planý'nda oy kullanan herkes" cevabý verdi... Ben de ona, "AB vatandaþý olmayanlar AP seçimlerine nasýl oy kullanacaklar" diye sordum... Baþkan, "bu konuyu bir þekilde hallederdik" dedi... Kýsacasý TDP de diðer partiler gibi oy kaygýsý ile hareket ediyor... Cemal Özyiðit'in dünya görüþünü ve geçmiþte sisteme karþý duruþunu hatýrlayanlar onun bu konuda hangi düþüncelere sahip olduðunu biliyorlar... Cemal Hoca temiz, yürekli ve sisteme aykýrý bir insandý... Ancak AP seçimleriyle ilgili hem kendisinin, hem de partisinin aldýðý tavýr çok büyük bir hayal kýrýklýðýdýr... Ve en önemlisi de diðerlerinden pek de farklý olmadýklarýnýn ispatýdýr... Ýþte yukarýda üç konu sýraladým... Çýksýn TDP'li bir yönetici ve net olarak biz bu üç konuda diðerlerinden farklý düþünüyoruz desin... Üzgünüm ama toplumunun çýkarlarýný kendi çýkarlarýndan önce tutanlar böyle kritik olaylarla ortaya çýkarlar... Yoksa Türkiye'nin alt yönetimi olan bir mecliste iki farklý kelime söylemekle kendinizi diðerlerinden farklý kýlamazsýnýz...

9 9 23 Mayýs 2014 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ÇOCUKLARA TOMA Baþbakan sýfatýyla ortalýkta turlayan ve saðý solu yumruklamaya çalýþan þahýs þöyle buyurmuþ: "Bu ülkenin Baþbakaný olarak açýkça ifade ediyorum ki, Dicle'nin kenarýnda kurdun kaptýðý bir koyun bile benim mesuliyetim altýndadýr "Hah, biz de bunu diyorduk. Bütün genç ölülerimizin hesabýný ver o halde!mümkün mü?elbette deðil Berkin'i kimin öldürdüðünü bile bilmiyoruz. Lakin Baþbakan sýfatýyla ortalýkta turlayan ve saðý solu yumruklamaya çalýþan þahýs, Berkin'in cebinde patlayýcý olduðu palavrasýný yayýyor... Göz göre göre yalan konuþuyor Aslýnda niye tartýþýyoruz ki?.. Zaten "Talimatý ben verdim" demiyor muydu majesteleri?!baþbakan sýfatýyla ortalýkta turlayan ve saðý solu yumruklamaya çalýþan o þahýs kuzulu kurtlu 'Uykudan Önce' masallarý anlatýrken, polisin sürüyerek gözaltýna aldýðý ufacýk bir çocuk manzarasý izliyoruz. Korkudan altýna etmiþ, "Yok, o çiþ deðil TOMA suyu" diyorlar!.. Özürleri kabahatlerinden büyük. Çocuklara TOMA'yla saldýrýyorlar!.. Hakan GÜLSEVEN (Yurt) TARÝH 25 NÝSAN 2013 Enrullah Turanlý, kendilerine atýlan 'taþ'lara bir 'taþ'la karþýlýk verdi, basýndan 'yanlýþ bilgiler' ve 'dedikodular'la haber yapmasýna son vermesini istedi ve haklarýnda çýkan haberleri akla mantýða sýðmayan haberler olarak niteledi... Gumandargaya bayýldý... Gözden kaçmayanlar... ADRESSÝZ KIBRISLILAR Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarý Kýbrýslýtürklere kimlik kartý verirken KKTC kimlik kartýnýn fotokopisini talep eder. KC kimlik kartý alanlarýn tamamý KKTC kimlik kartlarýnýn fotokopisini ibraz etmiþlerdir. AP seçimlerinde KC vatandaþý binlerce Kýbrýslýtürkün adres beyan etmedikleri gerekçesiyle oy kullanma hakkýndan mahrum etmelerinde bir kasýt olduðu kesin. Çünkü kimlik kartý alýrken beyan edilen KKTC kimlik kartlarýnýn üstündeki adres hanesinde tümünün de adresleri var DÝPNOT Ýsviçre Lozan mahkemesinin kararýnda, Nazi selamýnýn ýrkçýlýk ideolojisini yaymaya yönelik olmadýðý ifade edildi.nazi selamý, halen Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde suç olarak kabul ediliyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hükümet belediyelerin sorunlarýný topyekun çözmek yerine, sorunlarý kýsmen çözecek bir yasa tasarýsý getirdi." Nazým ÇAVUÞOÐLU (UBP Ýskele Milletvekili) VÝRGÜL... MAKARÝOS'UN KELLESÝNÝ ALAN AMERÝKALILAR ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden,Makarios'un anýtýna çelenk koydu ve saygý duruþunda bulundu. Ümit Ýnatçý'nýn yorumu þöyle: "Makarios'un kellesini alan Amerikalýlar þimdi heykeline çelenk býrakýyor. 40 yýldýr iþgale ve yaðmaya izin verenler þimdi çözüm zamanýdýr diyorlar. 'Bir çakýl taþý vermeyiz... Çözümsüzlük çözümdür... KKTC sonsuza kadar yaþayacak' diyenler en erken zamanda çözüm bekliyorlar. Anlaþýldý 40 yýldýr mammayý yiyenler gene dört ayaklarýnýn üzerlerine düþecekler " Muhtemelen öyle olacak KKTC BÝR ÜLKE DEÐÝLDÝR! "Sayýn Biden'a hangi ülkeye geldiðini göstermek istedik. Geldiði ülke Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'dir" Seyyan UZUNOÐLU (KKTC'yi Koruma Derneði Genel Sekreteri) "Bir ülkeyi tanýmak istiyorsanýz, insanlarýn nasýl öldüðüne bakýn" "Bir ülkeyi tanýmak istiyorsanýz, insanlarýn nasýl öldüðüne bakýn" der Albert Camus 20 yaþýndaki Berna, Adapazarý'ndaki evinin salonunda annesiyle oturuyordu. Birden dýþarýdan silah sesleri geldi. Pencereye çýktýðý sýrada bir kurþun alnýna saplandý. Berna oracýkta can verdi.silahý sýkan, 37 yaþýnda bir magandaydý. Siteye arabasýyla dalýp "Bendayýyým, ben katilim" diye rastgele ateþ etmeye baþlamýþtý.o kurþunlardan biriydi Berna'ya saplanan... Adamý yakaladýlar.emniyet'te gazeteciler, "Piþman mýsýn" diye sordu. Maganda, Soma'dan hatýrladýðýmýz bir cevap verdi:"kazayla olan bir þey... Takdiriilahi ""Ýlahi takdir"in suçlular için kutsal bir sýðýnak olmasý, tüm suçlarýn günahýnýn ona yýkýlmasý, dindarlarý rahatsýz etmiyor mu?niye, "Göz göre göre canakýymýþsýn iþte Ne diye ilahiyatýkarýþtýrýyorsun" demiyorlar?"madende aðýr ihmaldenkaynaklanan katliama nasýl 'fýtrat' deyip geçeriz.maden kapýsýndabile 'Önce tedbir, sonra tevekkül' yazýyor" diye feryat etmiyorlar?"fýtrat buysa, neden aynýdeprem Japonya'da birkaçcamý kýrarken, Türkiye'debinlerce cana mal oluyor" diye sormuyorlar"neden kader, aðlarýný örmekiçin hep fukara KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu topraklarýnýseçiyor" diye meraklanmýyorlar?bizim asýrlýk davamýz, "kader"in yerine "akýl"ý koyma kavgasý... Aydýnlýða sýrtýný dönmüþ toplumlar, baþýna gelenleri "alýnyazýsý" sayarak dayanabiliyor acýya... Ve böylece yönetilebiliyor kolayca... Evinde oturduðu yerde kurþunlananý, "Vadesi gelmiþ" diyerek defnediyor. Madende alenen öldürülmüþken, "Ýþin doðasýndavar bu" diyene kanýyor."olacaðý varmýþ. Kýsmetburaya kadarmýþ" diyerek kabulleniyor haksýzlýklarý... "Ýþin fýtratýnda bu yok, sizintýynetinizde bu var" diye isyan etmiyor onu diri diri mezara gömenlere... "Mukadderat" sayýyor, sineye çekiyor. Tevekkül, suçluya sýðýnak, iktidara dayanak oluyor.türkiye'yi tanýmak isteyen, nasýl öldüðümüze baksýn. Geliþmiþ dünyada bebek ölüm hýzý binde 6; Türkiye'de binde Ýsveç'teki bebeklerin alýn yazýsý neden bizimkilerden farklýneden ortalama yaþam süresi Norveç'te 80 iken, Türkiye'de 71, Zambiya'da 37? Neden Baþbakan, Batý'daki maden kazalarýna ancak 19. yüzyýldan örnek bulabiliyor? Kiþi baþýna düþen milli gelir ile iþ kazalarýndaki kayýp sayýsý arasýndaki ters orantý, hangi alýnda yazýlý?okur-yazarlýk arttýkça doðal afetlerde ölümlerin azalmasý, cehaletle felaketin týrmanmasý, hangi kaderle açýklanabilir? Neden nükleer santral faciasýndan sonra Japon Baþbakaný istifa ederken, kömür madeni faciasýndan sonra Türk Baþbakaný bölgeye gidip yurttaþýný tokatlayabiliyor?kaderimiz mi?ýnsani Geliþim Endeksi'nde Japonya 10., Türkiye 92. sýrada olduðu için mi?aydýnlanmadan geçmiþ, akla dayalý, müreffeh toplumlar kaderini yenebiliyor.ýktidardan tokat yiyen ülkeler seviyesinden, aciz iktidarý tokatlayan toplumlar seviyesine yükseliyor.biz, geçiþ dönemindeyiz. Tokadý yiye yiye atmayý öðreniyoruz. "Kader" diyenlere, artýk "Kaderiniz batsýn" diyoruz.bu kaderi deðiþtireceðiz; inanýyoruz. (Bu yazý Can Dündar'ýn "Cumhuriyet"te yayýmlanan "Kaderiniz Batsýn!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 23 Mayýs 2014 Cuma GÜNEYDEN... YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu KKTC'DEN GÝDEN TUÐLALARIN KONTROLÜ TALEP EDÝLÝYOR KÝMSE GAZEL OKUMASIN Washington'da, 1993 yýlýnda Bosna savaþýnda medyanýn rolünü anlatan gazeteci Milos Vasic: "Bana Amerika'nýn, üç büyük ve etkili televizyonun ve gazetenin yayýn yönetmenliðini altý aylýðýna verin, ülkenizde iç savaþ deðil, uluslararasý nükleer bir savaþ çýkarmazsam gazeteciliði býrakýrým" demiþti. Þakavari de olsa söylediði bu sözler, aslýnda acý bir gerçeðe parmak basýyordu. Kýbrýs'ta da, altmýþ yýl önce Ýngiliz babanýn çýkarlarýna hizmet eden, egolarý yüksek, ýrkçý saldýrgan Kýbrýslý toplum liderlerinin, kendilerine özgü emellerine, iki toplumu birbirine düþman ettirip kavga ettiren kýþkýrtýcý konuþmalarýna, o günlerin gazeteleri ve radyolarýnýn sorumsuz yayýnlarýyla destek vermeselerdi, belki de savaþ denilen ahlaksýz, kuralsýz kanlý eylemler, belki de hiç gerçekleþmez, ortak vatanýmýz Kýbrýs'ýn içine de sýçmazdýk! * Bugün, iþgal kurallarýyla yönetilen ve babalarýndan evlatlara geçen bir hanedanlýk sistemi olan KKTC medyasýnýn yayýnlarýna baktýðýnýzda, AKP'nin esiri olduklarýný unutmuþlar... (Ki, çoðunda Þener Levent ve "Afrika" fobisi var), hiçbir haklýlýðý kalmamýþ altmýþ yýllýk emellerini gerçekleþtirmek isteyen "milli davacý" yeni siyasetçi avukatlarýyla beraber, Arap atlarý üzerinde, Osmanlý kýlýçlarýyla "küffara" (AÝHM) saldýrmaktadýrlar! Neymiþ... Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin, 1974'te sözde barýþ savaþý esnasýnda ve sonrasýnda insan haklarýnýn çiðnenmesi, Kýbrýslýlarýn yerlerinden yurtlarýndan kovarak zarara uðratmasý nedeniyle, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne ödenmek üzere Türkiye'ye doksan milyon Euro para cezasý kesmesiymiþ. Çünkü karar, meþru zeminden uzakmýþ. Adalet temelinde deðil, siyasiymiþ. Zamanlamasý manidarmýþ. Müzakereleri zorlaþtýracakmýþ. Öte yandan her konuþmasý laik Türkiye'nin baþýna bir bela getiren büyük adam A. Davutoðlu, "Bu karar bizi baðlamaz. Tanýmadýðýmýz Kýbrýs Cumhuriyeti'ne bu parayý ödemeyiz" diyor. E, madem kararý beðenmediniz ve bu para cezasýný ödemeyecekseniz, ne iþiniz var müzakere masasýnda? Neyi arýyorsunuz orada?.. * Alaturka faþizmin kucaðýnda oturup, hukuk denilen kavramý bir Osmanlý zorbalýðý sanan dalkavuklar çetesi milli korocular! yýlýnda AB Kopenhag'daki zirve toplantýsýnda, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin üyeliðini onaylayýp 19 Nisan 2003'de de Selanik'te AB'ye katýlým anlaþmasýnýn imzalanacaðý güne kadar, hem AB yetkilileri, hem BM yetkililerinin sizlere "Gelin bu anlaþmayý imzalayýn, yoksa Rum toplumu Kýbrýs Cumhuriyeti'ni temsilen tek baþlarýna AB'ye girecek ve ileride hukuk yönünden baþýnýz çok aðrýyacak" çaðrýlarý yapýlýrken nerelerdeydiniz? Neden köþe bucak saklanýp bu anlaþmalarý imzalamadýnýz? Ve neden, ikinci bir ganimet furyasýný, hukukdýþý paylaþýmla baþlattýnýz? Ve memleketimizi eþkiyalarýn, çetelerin, katillerin, ýrz düþmaný terbiyesizlerin, namussuzlarýn, yalancýlarýn, dolandýrýcýlarýn egemen olmasýna çanak tutup ahýra çevirdiniz? Ne oldu þimdi de, bu ahýrda hukuk, barýþ ve bütünlüklü çözüm gazelleri okuyorsunuz? BIDEN ARA BÖLGEDE ÖRGÜTLERLE GÖRÜÞTÜ ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de sivil toplum örgütleri ve bazý siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Ledra Palace Otel'de basýna yaptýðý açýklamada, bugün çözümün getireceði imkanlarýn, çok büyük olduðunu, bunlarýn 40 yýl önce bulunmadýðýný söyledi. ABD Baþkan Yardýmcýsý, çözüm sürecinde liderlerin önemli olduðunu, ancak panzehirin sivil toplum örgüt temsilcileri olduðunu söyledi. Kýbrýs sorununda taraflarýn hissettiði acýlarýn deðiþmediðini, ancak fýrsatlarýn deðiþtiðini söyledi. Biden ayrýca, Amerika Birleþik Devletleri'nin güven yaratýcý önlemler için ek katkýda bulunma kararý aldýðýný söyledi. Biden, çözüm sürecinde Rum yetkili birimlerinin, Yeþil Hat Tüzüðü çerçevesinde KKTC'den Güney Kýbrýs'a giden ve yasal olarak nakledilen inþaat malzemelerinin iyi kalitede olmamasý durumunda, önlemler alacaðý haber verildi. Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi milletvekillerinden Yorgos Perdikis'in sorusuna yanýt veren Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos, yanýtýna Rum Baþsavcýsý Kostas Kliridis'in uzman görüþünü de iliþtirdi. Buna göre Rum Baþsavcýsý, ürünlerin nakledilmesinden sorumlu olan kurumun yeterli önlem almamasý durumunda, piyasayý denetleyen makamlarýn, inþaat sektöründeki ürünlerin ulusal piyasadaki kullanýlabilirliðini yasaklamak, kýsýtlamak veya ürünü piyasadan çekmek için bütün geçici önlemleri almakta olduklarýný aktardý. ARADÝP KÖYÜNE PATLAYICI MADDE ÜSSÜ AÇILMASINA YEÞÝL IÞIK daha çok þeffaflýk ve güven yaratýcý önlem alýnmasý gerektiðini söyledi. Larnaka'ya baðlý "Aradippu" (Aradip) köyüne radyoaktif ve patlayýcý madde üssü inþa edilmek istendiði ve Rum Hükümeti'nin bu üs için yeþil ýþýk yaktýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, edindiði bilgilere dayanarak, söz konusu üsten, Doðu Akdeniz'deki tüm petrol ve doðalgaz sanayisinin faydalanabileceðini yazdý. Haberde, Rum Enerji Bakanlýðý'nýn, 5 Aralýk 2013'te, ilgili üs için onay verdiði kaydedildi. LARNAKA HAVALÝMANI'NA BOMBA ÝHBARI YAPAN ERDOÐAN'A MEKTUP GÖNDEREN HRÝSTU ÇIKTI Larnaka Havalimaný'na önceki gün bomba ihbarýnda bulunan kiþi, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a mektup göndermesiyle basýna konu olan Leondios Hristu çýktý. Simerini gazetesi, Rum polisi tarafýndan tutuklanarak, Larnaka Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan Hristu'nun, suçlamalarý reddettiðini yazdý. RUSYA DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI MÜSTEÞARI ADAYA GELÝYOR BIDEN'A "KKTC'YE HOÞ GELDÝNÝZ" PANKARTLI KARÞILAMA KKTC'yi Koruma Derneði ve Halkýn Adalet Konseyi önderliðinde bir grup, ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'ý "KKTC'ye Hoþ Geldiniz" pankartlarýyla karþýladý. KKTC'yi Koruma Derneði Genel Sekreteri Seyyan Uzunoðlu yaptýðý açýklamada, ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden'ýn, "Rum tarafýnýn ýsrarlý taleplerine boyun eðerek Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile KKTC bayraðý ve sembollerinin olmayacaðý, Cumhurbaþkanlýðý Þeref Salonu yerine Cumhurbaþkanlýðý bahçesinde ayrý bir binada görüþmeyi þart koþmasýný" protesto ettiklerini belirtti. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Aleksi Meskov'un, Mayýs tarihlerinde adayý ziyaret edeceði bildirildi. Alithia gazetesi ve diðer gazeteler, Meskov'un Güney Kýbrýs'taki temaslarý çerçevesinde Güney Kýbrýs-Rusya iliþkilerini, Kýbrýs sorununu ve Ukrayna krizi gibi uluslararasý konularý ele alacaðýný yazdý. Gazete, Rusya'nýn Güney Kýbrýs'taki Büyükelçisi Sergey Filimonov'un, Rum Haber Ajansý'na (KÝPE) yaptýðý açýklamalarda, Meskov'un Doðu Akdeniz ve Güney Avrupa ile ilgili konularýn uzmaný olduðunu ve bu ziyaretin, "Kýbrýs ile ilk tanýþma ziyareti olduðunu" söylediðini kaydetti. Haberde, Meskov'un Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ile görüþeceði ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile herhangi bir görüþme planlamadýðý ifade edildi. Gazete, Anastasiadis'in Moskova için ziyaret hazýrlýðý yaptýðý, ancak bu ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmediðini yazdý. "MARAÞ GYÖ'LERÝN UYGULANMASI ÝÇÝN ÝDEAL BÝR FIRSAT" DÝNÝ LÝDERLERLE DE GÖRÜÞTÜ - Resmi temaslarda bulunmak amacýyla önceki akþam adaya gelen ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, görüþmelerine dün sabah Kýbrýs'taki dini liderlerle baþladý. Biden, dini liderlerle saat 10.30'da Güney Kýbrýs'taki Baþpiskoposluk binasýnda biraraya geldi. Biden, dini liderlerle bir araya gelmeden önce ABD Büyükelçiliði'ne kýsa bir ziyaret gerçekleþtirdi. ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden, saat 11.45'te Nikos Anastasiadis, saat 16.15'te de Derviþ Eroðlu ile görüþtü. Avusturya'nýn Güney Kýbrýs'taki Büyükelçisi Karl Müller, Maraþ'ýn, Kýbrýs'ta Güven Yaratýcý Önlemler'in (GYÖ) uygulanmasý için, ideal bir fýrsat teþkil ettiðini söyledi. Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Müller, Kýbrýs Rum Haber Ajansý KÝPE'ye verdiði demeçte, Maraþ'ýn, gelecekteki sakinlerinin yaþam düzeyinin çok yüksek olacaðý ekolojik bir þehre ve/veya eþsiz bir turizm merkezine dönüþebileceði þeklindeki görüþünü dile getirdi. AÝHM'nin kýsa zaman önce Türkiye aleyhinde aldýðý kararý selamlayan ve bunu dönüm noktasý teþkil eden bir karar olarak nitelendiren Müller, bu tarz kararlara herkes tarafýndan saygý duyulmasý gerektiðini iddia etti.

11 23 Mayýs 2014 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Alman basýnýndan Erdoðan'a: "Eksik duygusal zekasýyla " Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn Almanya'da yoðun tartýþmalara yol açan Köln ziyareti, Alman siyasileri ve medyasýný meþgul etmeye devam ediyor. Baþbakan Angela Merkel, Erdoðan'a "itidal" çaðrýsýnda bulunurken önde gelen siyasiler "Erdoðan Almanya'da kutuplaþmanýn artmasýna neden olacaksa, cumartesi günkü konuþmasýndan vazgeçmesi iyi olur" derken Aðustos ayýndaki cumhurbaþkanlýðý seçiminde Almanya'daki oy kullanma sürecini uluslararasý baðýmsýz gözlemcilerin takip etmesi talebinde bulundular. "EKSÝK DUYGUSAL ZEKASIYLA " Alman basýný da Erdoðan'a sert çýktý. Mittelduetsche Zeitung gazetesi Erdoðan'ýn Köln'de konuþmasýnýn engellenmesini isteyenlerin gerekçeleri ile ilgili olarak yaptýðý yorumda "Erdoðan'ýn maden faciasýndaki eksik duygusal zekasýyla tam olarak uyuþuyor " ifadelerini kullandý. Gazete þunlarý yazdý: "Burada önemli olan Erdoðan'ýn platformunu elinden almak deðil. Daha iyisi bu platformu alttan oymak ve Erdoðan'ýn silahýný iþlevsiz býrakmak. Erdoðan'ýn platformunu elinden almak görüþü, Erdoðan'ýn yerinin Köln'deki seçim mücadelesi arenasý deðil facianýn yaþandýðý Soma olmasý gerektiðine dayandýrýlýyor. Biraz hileli formüle edilmiþ bir argüman olsa da, Erdoðan'ýn maden faciasýndaki tutumundaki eksik duygusal zekasýyla tam olarak uyuþuyor " MERKEL'DEN ERDOÐAN'A "ÝTÝDAL" ÇAÐRISI Deutsche Welle, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in 24 Mayýs'ta Köln'e gelecek olan Türkiye Baþbakaný Erdoðan'a itidalli davranma çaðrýsýnda bulunduðuna dikkat çektiði haberinde Passauer Neue Presse'ye demeç veren Merkel'in Erdoðan'ýn daha önceki yýllarda Köln ve Berlin ziyaretleri örnek olmak üzere birçok kez bunun aksi biçimde davrandýðýný söylediðini ve "Erdoðan'ýn cumartesi günü sorumluluk bilinci ve hassasiyetiyle davranacaðýna eminim"dediðini aktarýyor. ELMAR BROK: KÖLN ONBÝNLERCE TÜRKÜN SORUNLARININ TAÞINDIÐI BÝR YER HALÝNE GETÝRÝLEMEZ Habere göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Elmar Brok da, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiði demeçte "Köln on binlerce Türk'ün sorunlarýnýn taþýndýðý bir yer haline getirilemez. Erdoðan Almanya'da kutuplaþmanýn artmasýna neden olacaksa, o zaman cumartesi günkü konuþmasýndan vazgeçmesi iyi olur" þeklinde konuþtu. ANDREAS SCHEUER: "TÜRKÝYE'DEKÝ SON GELÝÞMELER ENDÝÞELERÝN DOÐMASINA NEDEN OLDU"- Die Welt gazetesine konuþan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Sekreteri Andreas Scheuer, ise Aðustos ayýnda yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Almanya'daki Türk vatandaþlarýnýn da oy kullanacak olmasýna deðinerek, uluslararasý baðýmsýz gözlemcilerin Almanya'daki oy kullanma sürecini takip etmesini talep etti.scheuer, seçimlerin Almanya'da bir 'gösteriye' dönüþmemesi gerektiðini dile getirerek, "Almanya topraklarýnda sadece sýký bir biçimde hukuk devletine ve demokrasinin temel deðerlerine uygun olarak yapýlacak bir seçimi kabul ederiz. Türkiye'deki son geliþmeler Almanya'daki oy verme sürecinin bu prensipleri ihlâl edeceði yönünde endiþelerimizin doðmasýna neden oldu" görüþünü öne sürdü. "ALKIÞLAYAN TÜRKLER ARANIYOR" Alman gazete Taz, 'Alkýþlayan Türkler aranýyor' baþlýklý haberinde Erdoðan'ýn Köln mitingini haber yapmak isteyen gazetecilerin akkreditesinin geri çevrildiðini yazdý. Evrensel ve Hayat Tv gazetesi editörü Yücel Özdemir ile Sözcü gazetesi Almanya temsilcisi Ali Gülen yazýlý olarak akredite için baþvurmasýna raðmen UETD tarafýndan ret cevabý geldiðini açýkladý. Özdemir, akreditesi geri çevrilen tek gazeteci olmadýðýný yaklaþýk 30 gazetecinin maðdur edildiðini ifade ederek, "Erdoðan basýna sansür ve baskýsýný Almanya'ya da taþýdý" þeklinde açýklamada bulundu. 50 BÝN KÝÞÝLÝK PROTESTO Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý 24 Mayýs'ta yapmayý planladýðý Köln ziyaretinde protesto gösterileri bekliyor.almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hrýstiyan Birlik Partileri ve Yeþiller'den politikacýlar Baþbakan Erdoðan'ýn Köln'e yapacaðý ziyarete soðuk bakýyor. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Erdoðan'ýn Lanxess Arena'daki etkinliðinin iptal edilmesi yönünde Alman siyasetinin çeþitli kesimlerinden çaðrýlar geydiðini açýkladý.almanya'da çalýþan gazeteci Elmas Topçu, Erdoðan'ýn Köln ziyaretine karþý hazýrlanan protestoya 50 bin kiþinin katýlacaðýnýn tahmin edildiðini ve polisin özel güvenlik toplantýsý yaptýðýný belirtti. Bu protestolar için Alevi birlikler, sol partiler ve bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak karar aldýðý ve protestolara ülke dýþýndan da insanlar geleceði öðrenildi. "ÝSTENMEYEN ADAM" Aðustos ayýnda gerçekleþtirilecek cumhurbaþkanlýðý seçim kampanyasýnca Avrupa'da yaþayan Türklerin oylarýna göz diken Erdoðan 24 Mayýs cumartesi günü Köln Arena'da seçmenlerine hitap edecek.daha gelmeden gerek Alman basýný gerekse Alman politikacýlar tarafýndan 'istenmeyen adam' ilan edilen Baþbakan Erdoðan, yurtdýþýnda AKP lobisi yapan Avrupa Türk Demokratlar Birliði'nin (UETD) kuruluþunun 10. yýldönümü vesilesiyle göz boyayacak. (odatv.com/t24) Biden: Kýbrýs çözümle bölgenin lideri olur ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, Kýbrýs sorununun çözülmesi durumunda Kýbrýs'ýn bölgenin lideri konumuna gelebileceðini açýkladý. Politis gazetesi, ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in önceki gün adaya baþlattýðý ziyaret çerçevesinde Biden'le gerçekleþtirilen bir söyleþiye yer verdi. Gazete: "Kýbrýs Çözümle Bölgesel Lider - ABD Çözüm Sonrasýnda Kýbrýs'ý Bölgenin Lideri Olarak Görüyor - 'Rolünüz Var, Oynayýn!'" baþlýklarý altýnda manþet ve iç sayfalarýndan yer verdiði haberinde Biden'ýn gazeteye verdiði röportajý yayýmladý. Biden röportajýnda, bölgenin güvenliðine ve kalkýnmasýna katký saðlayacak birleþik bir Kýbrýs'ýn ABD'nin çýkarýna olduðunu, bu yüzden adanýn iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesinde yeniden birleþmesini desteklediklerini ifade etti. Hem kendisinin hem de ABD Baþkaný Barak Obama'nýn Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerinin baþlamasýný, liderlerin ortak açýklamasýný ve müzakerecilerin Türkiye ve Yunanistan'a gerçekleþtirdikleri çapraz ziyaretleri memnunlukla karþýladýklarýný vurgulayan Biden, bunlarýn önemli adýmlar olduðunu belirtti. Biden, Kýbrýs'ta çözümün dýþarýdan empoze edilemeyeceðini bildiklerini ve taraflarý, sürece ivme kazandýrmalarý için bugünkü fýrsatý deðerlendirmeye teþvik etmeyi arzuladýklarýný belirterek ABD olarak, taraflarýn faydalý bulduklarý her þekilde süreci desteklemeye hazýr olduðunu, ziyaretinin nedenlerinin birinin de bu olduðunu vurguladý. Biden, Kýbrýslýlarýn hala geçmiþin trajik mirasýný yaþadýklarýný ancak ilerlemenin mümkün olduðuna inandýðýný ifade ederek iki lider tarafýndan güvenin inþa edilmesi, daha iyi çözümlerin aranmasý ve yeni beklentilerin belirlenmesi için her iki toplumdan insanlarýn etkin katýlýmý ve cesaretinin gerektiðini belirtti. Hali hazýrda, Kýbrýs'ýn deðiþikliðe hazýr olduðunu gösteren umut verici iþaretlerin bulunduðunu belirten Biden, adaya ziyareti çerçevesinde, çözüm sürecinde güven yaratmaya ve iki toplum arasýndaki temasý arttýrmaya çalýþan her iki toplumdan da dini liderler, sivil toplum kuruluþlarýndan kiþiler ve iþadamlarýyla temaslarda bulunacaðýný, bunun da kendisine umut etme sebebi verdiðini söyledi. GÜNEY KIBRIS "GÜÇLÜ BÝR STRATEJÝK ORTAK" Biden, Güney Kýbrýs'ýn Suriye'deki kimyasal silahlarýn uzaklaþtýrýlmasýný amaçlayan uluslararasý çabaya dahil olduðunu, ABD ile Güney Kýbrýs arasýnda terörle mücadele ve kimyasal silahlarýn yayýlmasýnýn engellenmesi, krizlerin önlenmesi ve arama ve kurtarma konularýnda iþbirliði yaptýklarýný vurgulayarak Güney Kýbrýs'ýn hali hazýrda güçlü bir stratejik ortak haline geldiðini belirtti. Biden, adanýn bölünmüþlüðüne son verecek kalýcý ve adil bir çözümün Kýbrýs'ýn ortak ve bölgesel lider rolünü daha da güçlendireceðini belirtti ve çözümün faydalarýna iþaret etti. "ENERJÝ KAYNAKLARI MÜZAKERELERE ENGEL OLMAMALI" Ziyaretinin amaçlarýndan birinin de, adadaki her iki tarafý çözüm yönünde cesaretlendirmek olduðunu ifade eden Biden, yeni enerji kaynaklarýnýn bulunmasýnýn, Kýbrýs'a, bölgenin ve AB'nin enerji güvenliðinin istikrarýna kilit noktadan katký koyma imkaný saðlayacaðýný vurguladý. Biden, doðal gaz kaynaklarý konusunda þunlarý söyledi: "ABD, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kendi Münhasýr Ekonomik Bölgesi'nde bulunan kaynaklarý deðerlendirme hakkýný tanýmaktadýr. Ayrýca, adanýn kaynaklarýný, bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde her iki toplum arasýnda adil þekilde paylaþtýrýlmasý gerektiðine inanýyoruz. Kýyý kaynaklarýnýn müzakerelere engel olmamasý gerekir." Biden, enerji kaynaklarýnýn Kýbrýs'ýn geleceðini ve ekonomisini deðiþtirmekle kalmayýp tüm Doðu Akdeniz'de yeni bir refah ve iþbirliði dönemi için fýrsat teþkil edeceðini, ABD'nin de Kýbrýs ve diðer komþu ülkeleriyle, bölgedeki enerji iþbirliðini ileri götürmek için çalýþmaya devam edeceðini vurguladý. Biden "Eðer Kýbrýs, gençlerin iþ bulabildiði ve geleceklerini kurabildikleri bir ekonomi istiyorsa, bunu saðlamanýn en iyi yolu Kýbrýs sorununun çözümüdür" ifadesini kullandý. Biden ayrýca, Kýbrýs sorununun çözümünün maliyetinin, getireceði kazanýmlardan daha fazla olacaðý iddiasýna katýlmadýðýný, her iki taraf için de yararlý olacak bir çözümün mümkün olduðunu belirterek "Elbette aþýlmasý gereken engeller vardýr ve yoðun çalýþma gereklidir. Her iki taraf ta zor uzlaþýlar yapmalýdýr. Diðer uluslararasý toplum üyeleriyle, her iki tarafýn liderlerini, gelecek için ortak vizyon belirlemeleri yönünde teþvik etmeye devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. "KÝMSEYE BASKI UYGULAMIYORUM" Biden röportajýnda, adaya ziyaretinin taraflara baský uygulamak amacýný taþýmadýðýný ve dýþtan bir çözümün empoze edilmesinin gerçekçi olduðuna inanmadýðýný bir kaz daha vurgulayarak, ABD'nin "her iki tarafý da, BM çatýsý altýnda çözüm bulma yönündeki çabalarýnda desteklediðini" sözlerine ekledi. Türkiye'ye vize sebebiyle Rumlardan toplantý engeli Türkiye'nin, Asya Parlamentolar Asamblesi (APA) Siyasi Ýþler Daimi Komitesi'nin Mayýs tarihleri arasýnda Ankara'da gerçekleþtirdiði toplantýya katýlmak isteyen iki Rum milletvekilinin Türkiye'ye giriþine, vize almadýklarý gerekçesiyle izin vermemesiyle ilgili haberler, Rum basýnýnda yer almaya devam ediyor. Rum kesiminin, Türkiye'de uluslar arasý toplantýlar gerçekleþtirilmesini bundan sonra veto edeceðini ve bunun sebebini "Ankara'nýn Kýbrýs pasaportu sahiplerini, var olmayan bir devletle sýnýflandýrmasýna iliþkin yeni kabul edilemez faaliyetinin teþkil ettiðini" ileri süren Fileleftheros gazetesi, haberine "Lefkoþa'nýn Türkiye Aleyhindeki Karþý-Önlemleri Kýbrýslýlarýn Vizeleriyle Ýlgili Tahriklerin Ardýndan Uluslar arasý Toplantýlar Yapýlmasýna Engel" baþlýklarýyla yer verdi. Gazete, Türkiye'yi ziyaret eden Rum vatandaþlarýnýn, geçtiðimiz aya kadar havalimanlarýnda vize aldýklarýný, ancak sistemin iyileþtirilmesi ve internet üzerinden vize alýnmasý olanaðýyla birlikte, Türkiye'nin "Kýbrýs pasaportu" sahiplerini, elektronik baþvurularýný sunmalarý sýrasýnda, vatandaþý olduklarý devlet olarak "Güney Kýbrýs Rum Yönetimini yani olmayan bir varlýðý tercih etmeye mecbur ettiðini" iddia etti. Rum Yönetiminin talebinin, ülke kökeniyle ilgili listenin derhal düzeltilmesi olduðunu yazan gazete, bu talebin, Dýþiþleri Bakanlýðýnýn Avrupa Komisyonu ve BM'ye nezdindeki protestolarýyla ifade edildiðini belirtti. Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi milletvekillerinden Yorgos Perdikis'in sorusu üzerine Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'in Meclise bir bilgilendirme mektubu gönderdiðini yazan gazete, kýsaca Kasulidis'in mektubuna þöyle yer verdi: "Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye'nin yeni kabul edilemez faaliyetiyle ilgili þikâyette bulunarak, Avrupa Komisyonu ve BM Genel Sekterliði nezdinde adým attý. Komisyonla ilgili olarak, mesele hem çeþitli düzeylerde Geniþleme Genel Müdürlüðü, hem de Ýç Meseleler Genel Müdürlüðüne iletildi. Türk vatandaþlarýna vizelerin serbestleþtirilmesiyle ilgili yol haritasý çerçevesinde, Türkiye'nin AB'ye üye bütün devletlerle ilgili vizelerle ilgili olarak tek tip yaklaþým izlemesi; bir koþul olarak dahil edilmiþtir. Buna göre, Kýbrýs Cumhuriyeti, Türkiye'den kaynaklanan bu sorunu artýk rutin bir þekilde Avrupa Konseyi yetkili organlarýnda ortaya koyacaktýr. Buna paralel olarak Dýþiþleri Bakanlýðý, Kamu Hizmetlerine bir genelge yolladý. Bu genelgeyle, AB, BM ve diðer uluslar arasý örgütler çerçevesinde Türkiye'deki planlanmýþ toplantý ve baþka etkinliklere katýlmasý gereken devlet memurlarý, Türkiye'nin bu yeni uygulamasýný resmi organizatörlere þikâyet etmeye ve gerekli düzenlemeler yapýlana kadar vizeleri eskisi gibi almalarý için yardým istemeye davet ediliyor.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Dön gücüne iþine Düþme goca peþine Söyle be deli garý Büyücüde iþin ne KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Üç Beþ Kiþi (Ciltsiz) Adalet Aðaoðlu TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI YAYINLARI 23 Mayýs 2014 Cuma ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Ýnsan için yalnýz 3 olay vardýr: Doðmak, yaþamak ve ölmek. Doðduðunun farkýnda deðildir. Ölüm korkusuyla ýstýrap çeker ve yaþamayý unutur." Anonim Ne kâðýt yeter ne kalem Mesut sanmam için kendimi Bunlarýn hepsi... hepsi fasafiso Ne takayým ne tekneyim Öyle bir yerde olmalýyým Ne karpuz kabuðu gibi Ne ýþýk, ne sis, ne buðu gibi... Ýnsan gibi. Orhan V. Kanýk "Dalga" adlý þiirinden "I. Altýn Ada Uluslararasý Film Festivali" 7 ile 13 Kasým tarihleri arasýnda... n Festivalin bu yýlki temasý "insan haklarý", "kadýn", "çevre" ve "yolculuklar" n "Kýbrýs Kuþaðý"nýn da yer alacaðý festivalde iki kategoride yarýþma düzenlenecek n Jüri üyeleri "umut vadeden sinemacý"yý da seçecek; ödüle layýk görünenler 2 bin Euro alacak Kýbrýs'ta 7 ile 13 Kasým tarihleri arasýnda "I. Altýn Ada Uluslararasý Film Festivali düzenleniyor. Adanýn çeþitli bölgelerinde festival etkinlikleri düzenlenecek, sinemalarda, sivil toplum kuruluþlarýnda ve üniversitelerde gösterimler yapýlacak. Creditwest Bank ana sponsorluðunda, Ýngiltere'de faaliyet gösteren Balýk Art Vakfý organizasyonluðunda düzenlenecek "Altýn Ada Uluslararasý Film Festivali" dün Lefkoþa Golden Tulip Otel'de düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Her yýl farklý temalarýn belirleneceði festivalin bu yýlki temasý "Ýnsan Haklarý", "Kadýn", "Çevre" ve "Yolculuklar" olacak. Ayrýca her yýl bir ülke sinemasýnýn konuk edileceði "Altýn Ada Uluslararasý Film Festivali" bu yýl Ýngiltere'yi aðýrlayacak. FESTÝVALÝN KIBRIS KUÞAÐI "Kýbrýs Kuþaðý"nýn da yer alacaðý "Altýn Ada Uluslararasý Film Festivali"nde Kýbrýslý sinemacýlarýn sinemalarý, yapým yýllarýna bakýlmaksýn gösterilecek. Filmlerin daha önce sinemalarda gösterilmiþ olmasý engel sayýlmayacak. Kýbrýs Kuþaðý'na katýlacak filmler için yarýþma düzenlenecek."kurmaca Kýsa Film" ile "Belgesel" olarak belirlenen yarýþma kategorilerine katýlan filmler 2 farklý jüri tarafýndan deðerlendirilecek. "Kurmaca Kýsa Film" ile "Belgesel" dallarýndaki en iyi filmlere 2'þer bin Euro ödül verilecek. Ayrýca jüri üyeleri "Altýn Ada Uluslararasý Film Festivali"nde her yýl "Umut Vadeden Sinemacý"yý da belirleyecek. Bu dala layýk görülen sinemacý da 2 bin Euro ödül alacak. Festivalde en az bir sinemacýya katkýlarýndan ötürü "Onur Ödülü" verilecek. 31 Temmuz'a kadar baþvuru yapýlabilecek festival için internet sitesinden detaylý bilgi alýnabilecek, katýlým þartlarý öðrenilebilecek. "I. Altýn Ada AMARCORD BEDESTEN'DE KONSER VERECEK Uluslararasý Film Festivali"nin yabancý basýn mensuplarýna tanýtýmý için ise 24 Mayýs Cumartesi günü ara bölgede bir toplantý düzenlenecek. "KÜLTÜRÜN VE SANATIN MÝLLÝYETÝ YOK..." "I. Altýn Ada Uluslararasý Film Festivali tanýtýmý için bugün düzenlenen basýn toplantýsýnda Altýnbaþ Holding ve Creditwest Bank yetkilileri de hazýr bulundu. Basýn toplantýsýnda, Altýnbaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný Cengiz Biçer, Altýnbaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Nusret Altýnbaþ, Creditwest Bank Genel Müdürü Süleyman Erol, Altýn Ada Film Festivali Direktörü Yeþim Güzelpýnar ile dünyadaki en ünlü "Kýbrýslý Türk" oyunculardan biri olarak gösterilen Tamer Hassan birer konuþma yaptý. Altýnbaþ Holding Ýcra Kurulu Baþkaný Biçer, Altýnbaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Nusret Altýnbaþ ve Creditwest Bank Genel Müdürü Erol toplantýdaki konuþmalarda kültürün ve sanatýn milliyeti olmadýðýný vurgulayarak, festivalin Altýnbaþ Holding bünyesindeki Creditwest'in 20'nci kuruluþ yýldönümü nedeniyle düzenlendiðini belirtti. Altýnbaþ Holding ve Creditwest Bank yetkilileri konuþmalarýnda, kurumun Kuzey Kýbrýs'taki birçok sosyal sorumluluk projesine imza attýðýný vurgulayarak, festival sayesinde ülkenin tanýtýmýna katký saðlanacaðýna inanç belirtti. Balýk Art Vakfý adýna konuþma yapan Altýn Ada Film Festivali Direktörü Yeþim Güzelpýnar ise, festival ve proje ortaklarý hakkýnda bilgi verdi. Altýn Ada Film Festivali'nin Kýbrýs'ta yaþayan bütün etnik gruplarý kucaklayacaðýný söyleyen Güzelpýnar, "Sinemacýlarý, sinemaseverleri, belirlenen temalar üzerinde çalýþma yapan sivil toplum kuruluþlarýný birlikte çalýþmaya çaðýrýyoruz" dedi. Kýbrýs'ta bir ilk olacak festivalin etki yaratmasýný umduklarýný vurgulayan Güzelpýnar, desteklerinden ötürü Altýnbaþ Holding ve Creditwest yetkililerine teþekkür etti. "KIBRISLI TÜRK VE KIBRISLI RUM SÖYLEMLERÝNDEN HOÞLANMIYORUM. ADADA YAÞAYAN HERKES KIBRISLI" Oyuncu Tamer Hassan ise konuþmasýnda, ülkesinde olmaktan duyduðu mutluluðu ifade ederek, "Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum söylemlerinden hoþlanmadýðýný adada yaþayan herkesin Kýbrýslý olduðunu" söyledi. Filmlerin ve futbolun uluslararasý alanda birlik saðladýðýna dikkat çeken Hassan, festivale Güney Kýbrýs'tan da katýlým olmasýný beklediðini söyledi. Hassan, "Bu festival benim için diðer festivallerden çok daha önemli çünkü köklerim bu adada. Festivali global alana taþýyacaðýmýza inanýyorum" dedi. Basýn toplantýsýnda festival için hazýrlanan tanýtým fragmaný ile festivalin destekçilerinde olan Ýngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarasý'nýn ilk Türk üyesi Meral Ece'nin festival hakkýndaki görüþlerine yer verilen videosu da paylaþýldý. Alman Vokal Topluluðu Amarcord, Avrupa Komisyonu Temsilciliði ve Almanya Büyükelçiliði desteði ve Goethe Enstitüsü, Pharos Sanat Vakfý iþbirliði ile 26 Mayýs Pazartesi saat 20.30'da Bedesten'de konser verecek. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Wolfram Lattke (tenor), Robert Pohlers (tenor), Frank Ozimek (baritone), Daniel Knauft (bass) ve Holger Krause'den (bass) oluþan Amarcord, 14. Ve 17. Yüzyýl Avrupa kutsal vokal müziðinden özenle seçilmiþ örnekler sunacak. Ticaret Odasý açýklamasýnda, Kýbrýs'taki tüm topluluklarýn dini liderlerinin, Birleþik Kýbrýs odaklý devam eden müzakere sürecine güven, umut ve iyi niyet jesti olarak etkinliðe katýlmasý beklentisi dile getirildi. Konserin, Amarcord ve memleketleri Leipzig'den bir dayanýþma jesti ve Güven Artýrýcý Önlemler baþlýðý altýnda gerçekleþeceði ifade edildi. LEFKOÞA BELEDÝYE ORKESTRASI MÜZÝK DÝNLETÝLERÝNE TEKRARDAN BAÞLIYOR Lefkoþa Belediye Orkestrasý, Soma'da yaþanan felaket nedeniyle ara verdiði müzik dinletilerine tekrar baþlýyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, pazartesi günleri Büyük Han dýþý ve Bandabuliya içerisi, salý günleri Bandabuliya Ýçi ve Lefke Haný, çarþamba günleri Büyük Han içi ve Lokmacý Barikatý Önü, perþembe günleri Büyük Han dýþý, cuma günleri Büyük Han içi ve Lefke Haný, cumartesi günleri ise Bandabuliya içerisinde saat 10:30-12:30 saatleri arasýnda Latin Orkestrasý ve Pop Duo gruplarý ile dinletilerini yapmaya devam edecek. MAÐUSA BELEDÝYESÝ TÜRK MÜZÝÐÝ KOROSU'NDAN "BAHAR NAÐMELERÝ" KONSERÝ VIII. KUMDAN HEYKEL FESTÝVALÝ VE YARIÞMASI YAPILIYOR Geleneksel olarak her yýl yapýlan "DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarýþmasý"nýn sekizincisi, bu yýl 1 Haziran Pazar günü saatleri arasýnda Gazimaðusa'da bulunan DAÜ Deniz Tesisleri'nde (Beach Club) yapýlýyor. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, ilgi duyan herkesin katýlabileceði bu etkinlik, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin katýlýmý ile gerçekleþtirilecek. DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarýþmasý, doðal güzellikleri ve tarihi mimari yapýlarýyla zengin bir kültüre sahip Gazimaðusa þehrinde, katýlýmcýlara doðal malzemeyle hayallerindeki yapý ve heykelleri günü birlik bile olsa tasarlama ve uygulama þansý verecek. Etkinliðin temel hedefi dünyanýn birçok ülkesinde yapýlan bu tür festivalleri ülkede de devam ettirmek ve ülkenin doðal güzelliklerinden faydalanarak alternatif aktiviteler yaratmaktýr. Gazimaðusa Belediyesi Türk Müziði Korosu 60 kiþiden oluþan ekibiyle Türk müziðinin "özel eserlerinin" yer alacaðý "Bahar Naðmeleri Konseri" ile sevenlerinin karþýsýna çýkýyor. Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde 27 Mayýs Salý akþamý saat 20:30'da yer alacak konser davetiyesiz izlenebilecek. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Þef Adil Sönmez yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren Gazimaðusa Belediye Türk Müziði Korosu, Hicaz, Uþak, Kürdili Hicazkar, Muhayyer Kürdi ve Nihavend makamlarýndan oluþacak eserler seslendirecek. 12'si müzisyen olmak üzere 60 kiþiden oluþan Gazimaðusa Belediyesi Türk Müziði Korosu'nun konserine 4 TRT sanatçýsý da katýlacak.

13 13 23 Mayýs 2014 Cuma Joe Biden'in eþi Jill Biden ara bölgede incelemelerde bulundu Kýbrýs'ta bulunan ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in eþi Jill Biden ara bölgede incelemelerde bulundu; 1974 öncesinde aktif bir alýþveriþ merkezi olan ve þu anda atýl vaziyette olan "Maple House"u gezdi. Gezi sýrasýnda Biden'e, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi ve BM Barýþ Gücü (UNFICYP) Misyon Þefi Lisa Buttenheim ile Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Merkezi (AHDR) Yönetim Kurulu Baþkaný Kyriakos Pachoulides ile Baþkan Yardýmcýsý Meltem Onurkan Samani eþlik etti. Gezi sýrasýnda Biden, kendisine eþlik edenler ve UNFICYP görevlilerinden bilgiler de aldý. Gezi sonrasýnda Dayanýþma Evi'nde basýn toplantýsý düzenlendi. Basýn toplantýsýnýn ardýndan Biden'in Fullbright Merkezi'nde Fullbright bursuyla ABD'de yaz okuluna katýlan Kýbrýslý Türk ve Rum çocuklarla sohbet etti; daha sonra da Samani ve Pachoulides ile toplantý yaptý. Basýn toplantýsýnda BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim ile Jill Biden birer konuþma yaptýlar. BUTTENHEIM Buttenheim konuþmasýnda, "Jill Biden ve Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Merkezi'nden Dayanýþma Evi'ni kuracak cesaretli vizyona sahip Kyriakos Pachoulides ile Meltem Onurkan Samani"yle birlikte olmaktan memnuniyet duyduðunu söyledi. Yakýn zamanda Dayanýþma Evi'nin kuruluþunun 3. yýldönümünün kutlandýðýný hatýrlatan Buttenheim, yýllarca sahipsiz duran bir binanýn her iki toplum tarafýndan ortak kullanýlan düzgün bir hale getirildiðini ifade etti. Bu binanýn kullanýmýnýn arkasýnda ara bölgede toplumlar arasý bir eðitim merkezi yaratma vizyonu olduðunu ifade eden Buttenheim, Dayanýþma Evi'nin kuruluþundan bu yana geçen 3 yýl içerisinde binada bir çok kiþinin bir araya gelerek, fikirlerini paylaþtýðýný, birbirinin kaygýlarýný dinlediðini ve birbirine baðlý bazý konular ve sorunlara çözüm aradýklarýný dile getirdi. Buttenheim, bina içerisinde farklý duruþlardaki bir çok Kýbrýslý'nýn farklý bakýþ açýlarý ve iliþkiler geliþtirdiklerini de kaydetti. Buttenheim, BM'nin sürekli canlý ve aktif sivil toplumun öneminin altýný çizdiðini ve halký barýþ sürecinde ileriye gidilmesi ve sürdürülebilir çözüm saðlanabilmesi için bilgilendirdiðini ifade etti. Buttenheim, Dayanýþma Evi'nin bu çabalar içerisindeki rolünü en iyi þekilde yerine getirdiðini ve getirmeye devam ettiðini de dile getirdi. Jill Biden'in bir eðitimci olarak, "uzlaþmaya giden önemli bir yol olduðunu fark ederek, böyle bir giriþimden cesaretleneceðini" bildiðini dile getiren Buttenheim, þöyle konuþtu: "UNFICYP askerleri tarafýndan tüm gün ve gece boyunca yürüyerek, arabayla ya da bisikletle devriye edilen iki karþýt askeri güç arasýnda bulunan Yeþil Hat boyunca eski þehirde yaptýðýmýz yürüyüþle ilgili bir þeyler söylemek istiyorum. Bir zamanlar kýpýr kýpýr olan dükkanlar ve iþ yerleri arasýnda zaman donmuþ vaziyettedir ve bu birkaç metre ötede her iki tarafta da 21. yüzyýlýn hýzla ilerlediði gerçeðiyle bu daha çarpýcý bir hal alýyor". BIDEN ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in eþi Jill Biden de konuþmasýnda, Dayanýþma Evi'ne kendilerini misafir ettiði için ve yaptýklarý harika iþ için teþekkür etti. UNFICYP'in 50. yýlýný doldurduðunu kaydeden Biden, dünyanýn çeþitli yerlerinden görev yapmak için adaya gelen BM Barýþ Gücü mensuplarýnýn büyük fedakarlýk içinde çalýþtýklarýný söyledi. Buttenheim'e sadece kendisiyle birlikte zaman geçirdiði için deðil Kýbrýs'ta yaptýðý zor görev ve kendisini adaya barýþ gelmesine adamýþ olmasýndan dolayý teþekkür eden Biden, Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Merkezi yetkilileriyle bir araya gelmiþ olmaktan dolayý da memnuniyet duyduðunu dile getirdi. Kendisinin de öðretmen olduðunu ve çocuklar, gençler ve eðitimciler için fikirlerini ifade etme, bir birlerini anlamanýn ve fikirler geliþtirmenin önemini bildiðini kaydeden Biden, farklý bakýþ açýlarýnýn ve farklý algýlarýn tarihi nasýl þekillendirdiðini bildiðini de belirtti. ABD Hükümeti'nin Kýbrýs'ta iki toplumu bir araya getirecek projeleri desteklemekten gurur duyduðunu söyleyen Biden, daha güzel bir gelecek ve özellikle gençler için iþbirliði içerisinde olan "Kýbrýslýlar" gördüðünü ifade etti.

14 14 23 Mayýs 2014 Cuma DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KK Turkcell Karþýsý ve Koton Yaný) Tel: Yonca Hatipoðlu Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Bereket Fýrýný ve Devpa Süpermarket Yolu Üzeri Kýzýlbaþ Kilisesi Yaný Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis YoluSakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:112 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Mezardan çýkarak insanlarý korkuttuðuna inanýlan yaratýk, hayalet. Dansta kavalyenin eþi. 2-Çocuðu olan kadýn. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 3-Arýtým evi, tasfiyehane. 4-Bezginlik ve sýzlanma anlatýr. Öðrenci. 5-Genellikle kaçýnýlmaz kötü talih, alýn yazýsý. Gövdesi Hindistan cevizi kabuðundan yapýlmýþ uzun saplý saz. 6-Bir yerde oturma. Birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklý olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk þiiri. 7Baþkalarýna karþý saygýlý ve incelikle davranma, incelik. 8-Ýridyum'un kýsaltmasý. Hayvanlarýn su içtikleri taþ veya aðaçtan oyma kap. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 9-Beyaz. Yýkanmak için kullanýlan bitki telleri demeti. Giysi kesimi, kesimle verilen biçim. 10-Kas. Mücevher olarak kullanýlan saydam, deðerli bir taþ. 11-Ters okunuþu "Tarih öncesi tanrýlarýnýn efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluðun duygularýný, anlayýþýný ve özlemlerini göstermesi bakýmýndan deðeri olan hikâyeler, mitoloji". Lityum'un kýsaltmasý. Dünün çözümü 3. "Kýbrýs Raký Festivali" baþlýyor Kýbrýs'ta lezzet, muhabbet ve eðlencenin buluþtuðu raký festivalini düzenleyen Yeni Raký ÂLÂ ve Tekirdað Rakýsý Altýn Seri, þimdi Eski Girne Limaný ve Çevresini Koruma Derneði iþbirliðiyle üçüncü Kýbrýs Raký Festivali'ni sunmaya hazýrlanýyor Mayýs tarihleri arasýnda Girne, Lefkoþa ve Gazi Maðusa'da gerçekleþecek olan Kýbrýs Raký Festivali'nin bu seneki yýldýzlarý Gripin ve Bengü olacak. Festival boyunca anlaþmalý restoranlarda fasýl ekibi, Grup Frekans ve Grup Rast konserleri gibi özel etkinlikler de yer alacak. Dolu dolu eðlence vaadeden Kýbrýs Raký Fetsivali'ne özel indirimli raký menüleri de anlaþmalý restoranlarda raký severleri bekliyor olacak. Kuzey Kýbrýs üçüncü kez raký festivali ile eðlenmeye hazýrlanýyor. Yeni Raký ÂLÂ ve Tekirdað Rakýsý Altýn Seri sponsorluðunda üçüncü kez düzenlenecek olan Kýbrýs Raký Festivali, Mayýs tarihleri arasýnda Kuzey Kýbrýs'ta raký severlerle buluþacak. Lefkoþa, Girne ve Gazi Maðusa þehirleri, Kýbrýs Raký Festivali ile tam 1 hafta boyunca lezzet, muhabbet ve eðlenceye doyacak. Dopdolu festival programý 23 Mayýs Cuma akþamý Galbur, Eski Konak ve Dumlupýnar Restoran'da (Kasap Osman) fasýl ekibinin, Ambiance'da ise Grup Rast'ýn performansý ile Kýbrýs Raký Festivali'ne start verilecek. 24 Mayýs Cumartesi akþamý ise Neyzen'de Grup Frekans sahne alacak. 25 Mayýs Pazar akþamý Ýskele Balýk ve Kýyý Restaurant'ta, 26 Mayýs Pazartesi ise Ömerli Meyhane'de fasýl ekibi raký severleri eðlendirirken, 27 Mayýs Salý akþamý ise North Shields'de karaoke gecesi düzenlenecek. Bizim Meyhane, Pine House ve Dökme Et meyhanelerinde 28 Mayýs'ta, Galabalýk ve Missina'da ise 29 Mayýs'ta fasýl ekibi yer alacak. 29 Mayýs Perþembe akþamý Kemal'in Yeri'nde sahneyi bu kez Grup Frekans alacak. Bu yýl üçüncüsü düzenlenen Kýbrýs Raký Festivali'nin kapanýþ günü arifesinde, 30 Mayýs'ta ise Mezze, Akþamcý Meyhanesi ve Beer Point'te fasýl ekibi, Bi'yer Restaurant'ta ise Grup Frekans raký severlere eðlenceli bir gece daha yaþatmýþ olacak. "LET'S DO IT" TEMÝZLÝK KAMPANYASI TANITILDI Yukarýdan Aþaðýya: 1-Japonya'da karnýný býçakla deþme yoluyla kendini öldürme. Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. 2-Bir iþi doðru ve uygun bulmak, tasvip etmek. Ters okunuþu "Geniþ olmayan". 3Kaynar suda kabuðuyla az piþmiþ yumurta. Kýþýn yaðar. 4-Ters okunuþu "Kadýnlarýn baþlarýna baðladýklarý tülbent". Lityum'un kýsaltmasý. 5-Ters okunuþu "Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý". Toplumun duygularýný inciten olay veya durum. 6-Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. Ýkinci derecede olan yol için kullanýlýr. 7-Bir iþ veya sorun hakkýnda düþünülerek verilen kesin yargý. Vahþi hayvanlar için demir çubuklarla yapýlmýþ taþýnabilir bölme. 8-Kesici aletleri keskin bir duruma getirmek. Harf okunuþu. 9-Bir nota. 10-Türk müziðinde bir makam. Yaðlýboya resim yapmaya yarayan bez veya bu bez üzerine yapýlmýþ tablo. 11-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Bir sinir hastalýðý. hedeflenen kampanyaya katýlmak isteyenlerin her iki GSM operatöründen 5005'e ad-soyad ve bölge adý yazýlarak ücretsiz SMS göndererek; web sitesinden "Gönüllü Ol" butonunu týklayarak veya numaralý telefonu saatleri arasýnda arayarak kayýt yaptýrabilecekleri de hatýrlatýldý. Ayrýca, kampanya günü ihtiyaç duyulacak eldiven, çöp torbasý, saðlýk çantasý, su, araç ve benzin kuponu için de yardým çaðrýsý yapýldý. Kampanyaya katýlýmcý ve destekçi olarak katkýda bulunulacaðý gibi, yýðýn atýklarýn bulunduðu bölgeler bildirilerek de yardýmcý olunabiliyor. Çeþitli sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu Çevre Platformu'nun öncülüðünde baþlatýlan "Hade Temizleyelim" kampanyasý, dün akþam Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði lokalindeki basýn toplantýsýnda tanýtýldý. Çevre Platformu öncülüðünde, devlet kurumlarý yanýnda birçok örgüt ve kurumun paydaþlýðýyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek temizlik kampanyasý "Let's Do It" (Hade Temizleyelim), basýna tanýtýlarak destek istendi. Kampanyanýn hazýrlýklarý ve þu anda hangi aþamada bulunduðu hakkýnda gazetecilere bilgi verilen basýn toplantýsýnda, KKTC'nin ilk çöp haritasýnýn belirleneceði kaydedildi. Kampanyaya katýlmak isteyen tüm kamu görevlilerinin, 5 Haziran'da idari izinli olacaðý da açýklandý. Estonya'da 2008'de baþlayan "Let's Do It" kampanyasýyla ilgili görüntüler izletilen ve bilgi verilen basýn toplantýsýnda, halkýn kampanyaya katýlýmý için basýnýn konuyu gündemde tutmasý ve destek olmasý istendi. 5 Haziran Perþembe günü arasýndaki 5 saat içinde KKTC genelinde büyük bir seferberlikle çevrenin temizlenmesi BELLAPAÝS MÜZÝK FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Kuzey Kýbrýs Müzik Vakfý organizasyonunda, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun himayelerinde bu yýl 18.'si düzenlenecek Kuzey Kýbrýs Uluslararasý Bellapais Müzik Festivali cumartesi baþlýyor. Kuzey Kýbrýs Müzik Vakfý tarafýndan yapýlan açýklamada, 21 Mayýs'ta Rüya Taner'in Piyano Resitali ile baþlamasý planlanan festivalin, Soma'da yaþanan faciadan dolayý 25 Mayýs'a ertelendiði bildirildi. Rüya Taner'in Piyano Resitali, 1 Haziran Pazar günü saat 20.30'da gerçekleþtirilecek. Söz konusu resital için önceden alýnmýþ biletler, 1 Haziran tarihi için de geçerli olacak. KKTC'nin yaný sýra, Türkiye, Ýtalya, Rusya, Arjantin ve Ýsrail'den sanatçýlarýn katýlacaðý geleneksel festival 17 Haziran'a kadar devam edecek. Tüm konserler 20.30'da baþlayacak. Dünyaca ünlü isimleri aðýrlayacak olan festivalin kapanýþ resitali Arjantinli piyano sanatçýsý Valentin Surif tarafýndan verilecek DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 23 Mayýs 2014 Cuma 15

16 16 23 Mayýs 2014 Cuma

17 23 Mayýs 2014 Cuma 17

18 18 23 Mayýs 2014 Cuma

19 23 Mayýs 2014 Cuma 19 SÝBER ANKARA'YA GÝDÝYOR Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Cumartesi günü Avrasya Ekonomik Ýliþkiler Derneði tarafýndan gerçekleþtirilecek olan "Kýbrýs'ta Çözüm Sonrasý Beklentilerin Karþýlanmasý Çalýþtayý"na katýlmak üzere bugün Ankara'ya gidiyor. Meclis'ten yapýlan açýklamaya göre, açýlýþ konuþmalarýný Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber ve TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in yapacaðý Çalýþtay'a Türkiye ve KKTC'den bir çok konuk da katýlarak katký koyacak. Bugün saat 10.15'te KKTC'den ayrýlacak Siber, Ankara'da bulunduðu süre içerisinde TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ve Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile bir araya gelip görüþmeler yapacak. Siber'in 24 Mayýs Cumartesi günü dönmesi bekleniyor. Harmancý "Sen Söyle Lefkoþa" etkinliðinde projelerini tanýttý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) ile Baraka Kültür Merkezi'nin Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkan Adayý Mehmet Harmancý ve ekibi seçim çalýþmalarý çerçevesinde "Sen Söyle Lefkoþa" isimli etkinlik düzenledi. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Kýzýlbaþ Kilisesi'nde gerçekleþen etkinlikte Harmancý projelerini tanýtarak katýlýmcýlarýn görüþlerini aldý. TDP Yerel Yönetimler Komitesi Üyesi Ercan HARCINI DÜZENLÝ ÖDEYENLERE % 5 ÝNDÝRÝM Motorlu araç seyrüsefer ruhsat harçlarýný 4 yýl düzenli ödeyen vatandaþlara, 5'inci yýl yüzde 5 oranýnda indirim saðlanmasýný öngören "Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Deðiþiklik No: 2) Yasasý", Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 5 Mayýs tarihli toplantýsýnda onaylanan Yasa, 16 Mayýs tarihli Resmi Gazete'de yayýmlandý. Hoþkara'nýn yerel yönetimler vizyonu hakkýnda sunum yaptýðý etkinlikte, Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Mehmet Harmancý ve ekibi katýlýmcýlarýn sorularýný da yanýtladý. Harmancý, toplantýda ortaya konan görüþ ve önerilerin deðerlendirmeye alýnarak, kýsa süre içerisinde Lefkoþa'ya hayat verecek; demokratik, çaðdaþ ve katýlýmcý bir þehir yaratacak projelere son þeklinin verileceðini ve projelerin tamamýnýn kamuoyu ile paylaþýlacaðýný söyledi. BKP: AP SEÇÝMLERÝNDE OY KULLANIN Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, Kýbrýslý Türkleri, 25 Mayýs Pazar günü gerçekleþtirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýlarak "çözüm yanlýsý sol kesimlere" oy vermeye çaðýrdý. Ýzcan yaptýðý yazýlý açýklamada, "Tüm Kýbrýslý Türkler, Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýlarak özgür iradeleri ile oylarýný kullanmalýdýr" ifadelerini kullanarak, katýlýma karþý çýkan ve engellemeye çalýþan kesimlerin "ayrýlýkçý rejime hizmet ettiklerini" savundu. "Ýki taraftaki statükocu kesimlerin, Kýbrýslý Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýlýmýný engellemek için yoðun bir çaba içerisinde olduklarýný" ileri süren Ýzcan, "Kýbrýs Cumhuriyeti'ni kendi mallarý gibi gören zihniyet ile Kýbrýs'ýn yarýsýný askeri denetimleri altýnda tutan zihniyet arasýnda hiçbir fark yoktur" dedi. "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþý olan Kýbrýslý Türklerin ikamet yerleri gerekçe gösterilerek seçme ve seçilme haklarýnýn ellerinden alýnmasýnýn kabul edilemez olduðunu vurgulayan BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, AB yetkililerinin bu anti-demokratik uygulamaya derhal müdahale etmelerini talep etti. BÝDEN'ÝN ZÝYARETÝNE ÝLÝÞKÝN RUMCA GAZETE BAÞLIKLARI ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in Ada'ya geliþine iliþkin Rum gazetelerinin gerek manþetlerde gerekse iç sayfalardaki baþlýklarý þöyle yer aldý: Fileleftheros: "Kýbrýs Ýçin Güçlendirilmiþ Rol-Özgün Stratejik Ýþbirliði" Politis: "Sadece Kýbrýs Cumhuriyeti'ni Tanýyoruz- Biden Bölgesel Rol Sözü Verdi ve Endiþeleri Merhaba Ýle Yanýtladý" Haravgi: "Geleceklerine Ýliþkin Vizyonlarýna Sadece Kýbrýslýlar Karar Verebilir-Kýbrýslýlar Geleceklerine Karar Verebilir- Biden Somut Sonuçlar Arzuluyor" Simerini: "Biden'ýn Kýbrýs Cumhuriyeti Lehine Güçlü Beyaný-Devleti Tanýyor Sahte Devlete Gidiyor-Maraþ Konusunda Herhangi Bir Açýklama Yok-Tarihi Ziyaret Tarihi Açýklama-Tek Meþru Devleti Tanýyoruz" Alithia: "Nikos Anastasiadis'in Evinde Baþ Baþa Görüþme-Baþkan'ýn Evinde Yüksek Düzeyde Ýstiþareler" MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg MÜNHAL Referans Týp Laboratuvarý'na laborant/ kimyager/biyolog alýnacaktýr. Müracaat: Aranýyor Girne de dönerci ustasý, fýrýncý ustasý, kebapçý ustasý ve bay/bayan garson aranýyor Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: ARANIYOR Yeni açýlmýþ olan salonumuz için bayan kuaförü, manikürcü ve jel týrnak ustasý aranýyor. Tel: / KOLAN BRITISH HOSPITAL Lefkoþa'daki hastanemizde çalýþtýrýlmak üzere KKTC vatandaþý bir Kadýn Doðum Uzmaný ile bir Genel Cerrahi Uzmaný aranmaktadýr... Tel: Fax: Avrupa Parlamentosu seçimleri (25 Mayýs 2014) ÖRNEKTÝR Nasýl oy kullanacaksýnýz? - Güneye geçiþ için kullanýlan tüm serbest kapýlarda, Rum barikatýna en yakýn binada kurulacak olan sandýklarda, Kýbrýs kimliði olan 18 yaþýný doldurmuþ her Kýbrýslý Türk oy kullanabilir. Karma oy sistemi yok. Bir kolondakilere oy verecekseniz baþka birine veremezsiniz... Þener Levent'e oy verecekseniz yalnýz ona verebilirsiniz... Oy vermek için þart olan þey yalnýz Kýbrýs kimlik kartý...

20 KTFF-KOP iliþkileri sonuç vermeye baþladý Kasýmpaþa'ya Avrupa kapalý UEFA'nýn Sivasspor ve Eskiþehirspor kulüplerini þike soruþturmasýnda incelemeye almasý sonrasý gözler Kasýmpaþa'ya çevrilmiþti. Bu kulüplerden birinin gidememesi durumunda Kasýmpaþa'nýn Avrupa Ligi'ne alýnmasý gündeme gelmiþti. Futbol Federasyonu'ndan UEFA Kulüp Lisansý alamayan kulüp, Tahkim Kurulu'na baþvurmuþtu. Ýtirazý reddedilen Kasýmpaþa'ya Avrupa yolunu tamamen kapadý. Kýbrýs Cumhuriyeti kimliðine kontenjan KTFF Olaðan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantýsý gündeminde kulüplerin onayýna sunacaðý, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve K-Pet 2.Lig için geçerli olacak olan, Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik kartý sahibi futbolculara, her lig için "KTFF Futbolcu Lisansý" çýkarma izni verildi K-Pet Süper Lig - 1 futbolcu, K-Pet 1.Lig - 2 futbolcu, K-Pet 2.Lig - 2 futbolcu Kýbrýs Cumhuriyeti kimlikli kadrolarýna dahil edebilecekler... KTFF'na KOP'dan güzel bir davet geldi. Tokyo da oynanacak olan Kýbrýs Cumhuriyeti-Japonya hazýrlýk karþýlaþmasýna gidecek olan KOP kafilesine federasyonumuzdan da 2 yönetici davet edildi Futbol Federasyonu genel kurulda kulüplerin onayýna sunacaðý bir madde ile Kýbrýs Cumhuriyeti kimlikli futbolcu kontenjaný yarattý. 21 Haziran 2014 tarihinde gerçekleþtirilecek olan KTFF Olaðan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantýsý gündeminde kulüplerin onayýna sunulacak olan "Madde: Futbol Sezonunda uygulanmasý planlanan ve yalnýzca K- Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve K-Pet 2.Lig için geçerli olacak olan, Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik kartý sahibi futbolcular için, her lig için aþaðýda belirlenen kontenjanlarda "KTFF Futbolcu Lisansý" çýkarma izni verildi. K-Pet Süper Lig - 1 futbolcu K-Pet 1.Lig - 2 futbolcu K-Pet 2.Lig - 2 futbolcu Ýlgili futbolcular için yapýlacak olan lisans iþlemleri, tüm KTFF Talimat ve diðer düzenlemelerine uygun olarak gerçekleþecek KOP ile Tokya'ya 2 yöneticimiz gidecek 27 Mayýs 2014 tarihinde Japonya ile Kýbrýs milli takýmlarý arasýnda Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da oynanacak olan dostluk maçý kafilesine katýlýmý amacýyla, KOP (Kýbrýs Futbol Federasyonu) Baþkaný Sayýn Costakis Koutsokoumnis tarafýndan KTFF (Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu) Baþkaný ve yönetim kuruluna bir davet sunuldu. Hasan Sertoðlu bu davet için, Baþkan Costakis Koutsokoumnis'e teþekkür etti. KTFF'yi temsilen de bu kafileye yönetim kurulu üyelerinden Orçun Kamalý ve Av. Enver Baturalp'in katýlmalarýna karar verildi. Deðirmenlik'de Güner Batmazoðlu masterler turnuvasý gerçekleþecek Turnuvanýn geliri Soma'ya baðýþlanacak Güner Batmazoðlu Aný Masterler Futbol turnuvasý 24 Mayýs Cumartesi ve 25 Mayýs Pazar günleri, Deðirmenlik Sadýk Cemil Stadyumu'nda yapýlýyor. Turnuvadan elde edilecek gelirler SOMA'ya baðýþlanacak. Batmazoðlu Masterler Baþkaný Kemal Batmazoðlu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, her iki gün sürecek olan turnuvanýn gelirleri SOMA'ya baðýþlanacak. 2 gün boyunca 6 takýmýn karþýlaþacaðý turnuvadaki gruplar þöyle: A GRUBU 1.Manavgat Futbol Masterleri 2.Batmazoðlu Futbol Masterleri 3.Küçük Kaymaklý Futbol Masterleri B GRUBU 1.Antalya Futbol Masterleri 2.Othello Futbol Masterleri 3.Hamitköy Futbol Masterleri Türkiye Gençler Atletizm Þampiyonasý'nda yarýþacaklar Kurtuluþ Lisesi Denizli'ye gitti Türkiye'ye gitmek için dün yola çýkan Kurtuluþ Lisesi'nin Beden Eðitim Öðretmeni Çilem Esenyel, Türkiye Gençler Atletizm Þampiyonasý'nda hem kýzlarda, hem de erkeklerde ilk üçe girmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'ye tatil için gitmiyoruz" dedi... Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi'nin düzenlediði Liseli Gençler Atletizm Þampiyonasý'nda hem erkekler, hem de kýzlarda þampiyon olan Kurtuluþ Lisesi dün Türkiye'ye gitmek için adadan ayrýldý. Türkiye'nin Denizli kentinde düzenlenen Türkiye Gençler Atletizm Þampiyonasý'nda yarýþacak olan Kurtuluþ Lisesi, kýzlarda ve erkeklerde ülkemizi temsil edecek. Liseli kýzlarda 11 ve erkeklerde 13 olmak üzere toplam 24 sporcunun yer aldýðý Kurtuluþ Lisesi atletizm kafilesinde dört öðretmen ve bir de idareci bulunuyor Denizli'de Mayýs 2014 tarihlerinde gerçekleþecek Türkiye Gençler Atletizm Þampiyonasý'nýn tamamlanmasýný ardýndan Kurtuluþ Lisesi Atletizm Kafilesi 26 Mayýs 2014, Pazartesi günü ülkemize dönecek. Tatile gitmiyoruz Kurtuluþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Çilem Esenyel, "Türkiye'ye tatil için gitmiyoruz" dedi. Denizli'deki Türkiye Gençler Atletizm Þampiyonasý'nda hem kýzlar, hem de erkeklerde takým halinde ilk üçe gitmeyi hedeflediklerini açýklayan Esenyel, "Sporcularýmýz arasýnda gerçekten yetenekli olanlar var. Ýsim vermek istemiyorum, ancak en az üç birincilik beklediðimi söyleyebilirim" þeklinde konuþtu. Geçtiðimiz yýlda da ülkemizi temsil eden Kurtuluþ Lisesi, bu yýl Genç Kýzlarda 604 puan ve Genç Erkeklerde 815 puan ile KKTC Gençler Atletizm Þampiyonu olmuþtu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu ndan cumhurbaþkanlýðý deðil, baþ muhtarlýk forsunu aldý. Þu anda cumhurbaþkaný mý, yoksa baþ muhtar mý olduðunu bugün göreceðiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

Ölüsüne lanet yaðýyor

Ölüsüne lanet yaðýyor Merhumu nasýl bilirdin ey cemaat? Çok kötü deðil mi? Kötülük yapanlar nereye gider imam efendi? Cehenneme mi? Hatýrlat o halde, selam söylesin bizimkine de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2015

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı