Açý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4532 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MERSÝN 10/TURKEY 2. sayfada Dün Lefkoþa'da Biden fýrtýnasý esti... Biden'in kuzeye geçiþi nedeniyle þimdiye dek görülmemiþ olaðanüstü güvenlik önlemleri alýndý... Cumhurbaþkanlýðý Sarayý çevresinde yollar trafiðe kapatýldý. Yüksek binalara keskin niþancýlar yerleþtirildi... Yerli ve yabancý medya mensuplarý çok sýký kontrolden geçirildi... KKTC güvenlik ekipleri yanýnda Biden'la adaya gelen Amerikalý korumalar dikkati çekti... Görüþmenin yapýlacaðý bina bomba uzmaný köpekler tarafýndan arandý... Son hatýra Biden'in en önemli mesajý "Maraþ ve Maðusa'yý halledin" oldu. Biden, "Birleþik Devletler liderleri Maraþ ve Maðusa'yý içeren bir paket üzerinde tartýþmaya davet eder. Eðer iki taraf bu konuda bir uzlaþýya varýrsa, Birleþik Devletler anlaþmanýn uygulamaya konulmasýna yardýmcý olur" dedi... Herkesin kendisine Kýbrýs'ta bir anlaþmanýn ABD'ye ne gibi yarar getireceði yönünde sorular yönelttiðini söyleyen Biden þöyle konuþtu: Baþkan Obama ve ben Kýbrýs'ýn çok zorlu bir bölgede, kilit bir ittifak olduðunu düþünüyoruz... Kýbrýs Doðu Akdeniz'de barýþ, refah ve istikrar için büyüyen bir güç olabilir. Bu tüm dünyanýn yararýna olacaktýr... Biden basýn açýklamasýnýn ardýndan ABD'ye dönmek üzere Larnaka Havaalaný'ndan özel uçaðýyla ayrýldý sayfada 30 bin yurttaþýmýzýn oy hakký gaspedildi AP seçimleri için hazýrlanan Kýbrýslý Türk seçmen listeleri tam bir fiyasko, tam bir skandal... Durum düzeltilmediði takdirde herkes Kýbrýs hükümetini kitlesel olarak dava etmeye hazýrlanýyor... Þener Levent seçimlerin iptali ve ertelenmesi talebiyle dün Kýbrýs'taki AB Temsilciliði kanalýyla Avrupa Parlamentosu Baþkanlýðý'na yazýlý baþvuruda bulundu... Levent ayný baþvuruyu dün güneydeki Ýçiþleri Bakanlýðý'na da yaptý... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada Seçmen listesi AP seçimlerindeki Kýbrýslý Türk seçmen listelerini yayýnlamaya devam ediyoruz...

2 SAFÝYE KUBAT YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Çalýþtýðý iþ yerinde rahatsýzlanan 43 yaþýndaki Safiye Kubat yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün öðleden sonra çalýþtýðý iþ yerinde rahatsýzlanan Safiye Kubat, kaldýrýldýðý Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. KAVGADA 2 KÝÞÝ YARALANDI Esentepe-Bahçeli anayolu yakýnýnda önceki sabah saatlerinde çýkan kavgada 2 kiþi yaralandý. Ý.K. (E-38) tartýþtýðý M.Ç.'yi (E-59) öldürmek kastýyla baþýndan yaraladý. M.Ç. ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu býçakla Ý. K.'yi yaraladý. Kiþiler tutuklandý. LOKMACI'DA UYUÞTURUCU Lokmacý kara giriþ kapýsýndan önceki akþam KKTC'ye giriþ yapan H.G.'nin (22) üzerinde ve eþyalarýnda yapýlan aramada, yaklaþýk 600 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. H.G. ve söz konusu meseleyle baðlantýsý bulunan H.S.(E-39) tutuklandý. GÖNYELÝ'DE HIRSIZLIK Gönyeli'de faaliyet gösteren "Ozi Kebap" isimli iþyerinden para çalýndý. T.U.(E-23) dükkandaki yazar kasa içerisindeki 405 TL nakit parayý çaldý. Söz konusu kiþi tutuklandý. YALAN BEYAN Gazimaðusa'da H. G. (E-41) yalan beyanda bulunarak babasýna ait olan evi kendisinin gibi göstererek baþkasýna kiraladý. Sahtekarlýkla bin 600 TL nakit parayý temin eden H.G. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. TELE KUTU VE ÝNTERNET ÜZERÝNDEN SESLÝ GÖRÜÞME ÝÇÝN YASAL ÝÞLEM Gazimaðusa'da faaliyet gösteren üç ayrý iþ yerinde dün polis tarafýndan kontrol yapýldý. Kontrollerde bazý iþyerlerinde Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu'ndan yetkilendirme belgesi olmadan hizmet verdiði tespit edildi. Söz konusu iþ yerlerinde "Tele Kutu" olarak bilinen telefon ve ses hizmeti alt yapýsý kuran cihazlarý temin eden ve internet üzerinden sesli görüþme hizmeti veren iþletmeciler hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. KUMARHANE VE BET OFÝSLERE KONTROL Ýskele Polis Müdürlüðü Ýskele bölgesinde faaliyet gösteren kumarhane, bet ofis ve kahvehanelerde güvenlik amaçlý kontroller yaptý. Huzur operasyonu olarak adlandýrýlan kontrollerde bir kumarhanede, kumarhaneye girmesi ve bulunmasý yasak olan 7 kiþi tespit edildi. Söz konusu kiþiler aleyhlerine yasal iþlem baþlatýldý. ECZANELERÝN ÇALIÞMA SAATLERÝ Eczanelerin Yaz Dönemi Çalýþma saatleri ve nöbetçi eczane çizelgeleri yayýnlandý. K.T.Eczacýlar Birliði'nin yaptýðý açýklamaya göre, eczane açýlýþ kapanýþ saatleri þöyle; "26 Mayýs Eylül 2014 tarihleri arasýnda eczaneler, hafta içi günlerde: saatleri arasýnda cumartesi: saatlerinde açýk olacak. Nöbetçi eczaneler ise gece 24.00'e kadar açýk olacak. Nöbetçi eczaneler cumartesi 13.30'dan itibaren, pazar, resmi tatil ve bayram günlerinde ise tam gün olarak açýk olacak." Zafer Gül ve Savaþ Yýldýz a hapis cezasý Maðusa Serbest Liman bölgesinde Mahir Houkan'a ait sigaralarý sirkat eden sanýk Zafer Gül ve Savaþ Yýldýz, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý Gamze BAYKUR - Maðusa Serbest Liman bölgesinde bulunan 9 numaralý ambarý açarak Mahir Houkan'a ait 275 bin 355 TL deðerindeki 587 koli sigarayý sirkat eden sanýk Zafer Gül ve Savaþ Yýldýz, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Ambar açma", "Kasti hasar" ve "Sirkat" davalarýndan yargýlanan sanýk Gül ile Yýldýz 1'er yýl hapis cezasýna mahkum edildi. 587 koli sigara çaldýlar Müþteki Mahir Houkan, 2012 yýlý Aralýk ayý ile 2013 yýlý Ekim ayý arasýnda daha sonra ihraç etmek için piyasa deðeri 275 bin 355 TL olan 587 koli sigarayý Maðusa Serbest Liman Okul otobüsünde taciz! (Kamalý Haber)- Lefkoþa'da okul otobüsü içerisinde 25 yaþýndaki kýz öðrenciye, cinsel organýný gösteren zanlý Cemil Gülaç, polis tarafýndan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý... Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren polis memuru Mahir Türe olayla ilgili bulgularý aktardý. Türe, zanlý Cemil Gülaç, 21 Mayýs tarihinde umumi bir yer olan öðrenci otobüsünün seyir halinde olduðu esnada, otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan isminin baþ harfleri H.B.Y. olan kýza, cinsel organýný gösterdiðini aktardý. Polis Mahir Türe, zanlýnýn, konu otobüs içerisinde bulunan insanlarý rahatsýz ve tedirgin ederek, cinsel tacizde ve uygunsuz tavr-ý harekette bulunduðunu kaydederek, zanlý aleyhine baþlatýlan tahkikatýn tamamlandýðýný belirtti. Türe, zanlýnýn KKTC'de turist olarak bulunduðunu, suçunu kabul ettiðini belirterek zanlýnýn mahkemenin uygun göreceði bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Mahkemede verilen þahadetin ardýndan söz alan zanlý Gülaç, "Bana beni Türkiye'ye yollayacaklarýný söylediler. Bu yüzden ücretsiz bilet alacaðým için suçumu kabul bölgesinde bulunan 9 numaralý ambara yerleþtirdi. Sanýk Zafer Gül ile Savaþ Yýldýz ise 2013 yýlý Eylül ile Ekim aylarý içerisinde 9 numaralý ambarýn kilidini kýrarak içeriye girmiþ ve ambardan 275 bin 355 TL deðerinde 587 koli sigara sirkat etmiþti. Suçlu bulundular Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, sanýk Zafer Gül ile Savaþ Yýldýz'ý aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Yasa koyucunun sanýklarýn mahkum olduklarý "Sirkat" suçu için 5 yýla kadar, "Kasti hasar" suçu için de 3 yýla kadar hapis cezasý öngördüðünü belirten Soyer, ön görülen cezalardan da iþlenen suçun ciddiyetinin açýkça görüldüðünü söyledi. Soyer, sanýklara iþledikleri suçla orantýlý, ýslah edici ve ibret verici bir ceza verilmesi gerektiðini belirterek, sanýk Gül ile Yýldýz'ý 1'er ay hapis cezasýna mahkum etti. ettim"dedi. Huzurunda yapýlan beyan ve þahadetin ardýndan Yargýç Hale Ahmet Raþit, zanlýnýn KKTC'de turist olarak bulunduðunu ve her hangi bir baðlantýsýnýn bulunmayýþýný göz önünde bulundurarak, Cemil Gülaç'ýn her halükarda davalarý görüþülene kadar 1 ay süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesine emir verdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MERSÝN 10/TURKEY Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarý tarafýndan oy hakký gaspedilen vatandaþlarýmýzýn sayýsýný da öðrendik dün... Ne kadar bilir misiniz? 30 bin! Evet... Yanlýþ okumadýnýz bin... Tiyatromuzun duayeni Yaþar Ersoy geldi dün... Listede o da yok! Eþi de yok... Yaþar'a 2005 yýlýnda AKEL Merkez Komitesi tarafýndan "En baþarýlý Sanatçý" ödülü verilmiþ... Hristofyas'ýn imzasý var o ödülde... Sanata ve iki toplumun yakýnlaþmasýna yaptýðý katkýlardan dolayý... Daha sonra 'PEO' ve 'SIDIKEK' gibi sendikalar da ödüller vermiþler Yaþar'a... Ama oy hakký yok! Ödüller verildi... Oy hakký ise gaspedildi... Dün ilk olarak Kýbrýs'taki AB Temsilciliðine gittim, daha sonra ise güneydeki Ýçiþleri Bakanlýðý'na... AB Temsilciliðinde baþkan yardýmcýsý Aleksandra Atalides ile görüþtüm... Avrupa Parlamentosu Baþkanlýðý'na iletmek üzere yazýlý talebimi sundum kendisine... Bayan Aleksandra çok iyi niyetli, çok anlayýþlý... Gerçek bir barýþçý... Ben gitmeden oðlumun durumunu araþtýrmýþ ve neden o listede bulunmadýðýný öðrenmiþ ayrýca... Oðlum 2005 yýlýnda Londra'da idi... Kimliðini orda tazelemiþ o sýrada... Ancak baþvuru sýrasýnda adres yazmamýþ... Ben de sordum o zaman: -Adres yazmadýysa kendisine neden kimlik verildi? Bu soruya yanýt verecek bir Rum yetkili var mý? Ayrýca en önemlisi þu: Biz Kýbrýslýtürkler güneyde kimlik alýrken KKTC kimlik kartlarýmýzýn bir de fotokopisini sunarýz onlara... KKTC kimliklerimizde ise hepimizin de adresi yazýlý... Bu durumda herkes kuzeydeki adresini bildirmiþ olmuyor mu? O halde ne? Þu anda bir Joe Biden sarhoþluðu içinde olan Rum tarafý, Türk tarafýnda kopan bu fýrtýnayý umursamayabilir... Ama Biden rüyasýndan uyandýktan sonra sert bir tokat gibi çarpacak yüzlerine... Seçime iki gün kaldý... Hala þanslarý var durumu düzeltmek için... Meclis acil olarak olaðanüstü toplanabilir ve bu yanlýþýný düzeltebilir... Daha önce yasada yaptýklarý o absürd deðiþiklik iptal edilir ve doðrusu yazýlýr yerine... Tek bir cümle... Denir ki: "Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði sahibi 18 yaþýný doldurmuþ her Kýbrýslýtürkün oy kullanma hakký var"... Hepsi o kadar... Zaten Dýþiþleri Bakaný Kasulidis de en baþta bunu önermiþti... Ama konu meclisin önüne gelince vaziyet deðiþti... "Adresini kuzeyde göstermiþ olmak" þartý getirildi oraya... Yokuþa sürmek için iþleri... Kýbrýslýtürklerin kabarýk seçmen sayýsýný görünce korktular mý ne bin seçmenimizin oy kullanmasý halinde Kýbrýslýtürklerin o parlamentoda elde edebilecekleri sandalyeler mi korkuttu acaba gözlerini? Bu sayýnýn üçte birini inanýlmaz bir gerekçeyle safdýþý býraktýlar... Oylarýný gaspettiler... Üstelik dikkati çeken baþka bir þey de var... Oy hakký gaspedilenlerin önemli bir kesimi oy verme eðiliminde olan ilerici vatandaþlarýmýz... Mesela benim yakýn çevremin tümü de bu listede yok... Gafillere bakýn... Bilmezler mi ki Kýbrýslýtürklerin 1974'ten sonra tek bir adresi var? Bilmezlerse hatýrlatalým... Mersin 10/Turkey...

3 AFRÝKA dan mektup... OY HAKKI GASPEDÝLENLER Sevgili okurlar, Güneydeki AP seçimleri için yayýnlanan Kýbrýslýtürk seçmen listelerinde kendini bulamayan, yani oy hakký gaspedilen ve bize þikayetlerini bildiren yurttaþlarýmýzýn isimlerini bugünden itibaren yayýnlýyoruz. Þikayetler geldikçe yayýnlamaya devam edeceðiz. 1-Salahi Ali Muharrem 2-Ali Mehmet 3-Necla Osman 4-Ýlkay Soyer 5-Hatice Kemal 6-Özgü Soyer 7-Cenk Nalbant 8-Þener Taþseven 9-Sevgül Taþseven 10-Ülkü Taþseven 11-Hüseyin Taþseven 12-Yusuf Özturna 13-Ramadan Karaca 14-Gökçen Karaca 15-Kemal Toker 16-Süleyman Kamil 17-Adnan Alakan 18-Mete Aykent 19-Ata Tecimer 20-Songül Tecimer 21-Sedef Tecimer 22-Yücel Özsev 23-Safiye Ayla Çavlý 24-Hilmi Çavlý 25-Sultan Osman Talat 26-Barýþ Cambulat 27-Osman Ali 28-Mustafa Dede 29-Yeþim Dede 30-Ergün Vehbi 31-Ferdiye Y. Özgencil 32-Zekai Veli 33-Meryem Zekai 34-Mehmet Ýsfendiyaroðlu 35-Hasan Ýsfendiyaroðlu 36-Ýsfendiyar Ýsfendiyaroðlu 37-Ayshe Saðver 38-Aliye Kürüm 39-Ayla Kazým 40-Ali Soytaç 41-Zeki Elyeli 42-Fevait Helvacýoðlu 43-Ayþe Harbi 44-Meryem Perk 45-Turhan Beydaðlý 46-Ülker Fahri 47-Gül Ali Tosun 48-Önder Ahmet 49-Þenel Ramis Kani 50-Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu 51-Eflatun Bengisu 52-Arif Mustafa 53-Hüseyin Ýzzet 54-Seda Tümen 55-Kadriye Taþseven 56-Ahmet Necdet 57-Mehmet Akacan 58-Ramadan Karaca 59-Gökçen Karaca 60-Semin Azmidolu 61-Hasan Taþseven 62-Ayþe Hasan 63-Ayþe Alvarez 64-Münür Rahvancýoðlu 65-Lema Gözay 66-Berhan Bengisu 67-Emete Bengisu 68-Mustafa Halil 69-Hakký Kale 70-Günal Ahmet 71-Özel Ahmet 72-Feridun Hüseyin 73-Osman Mustafa 74-Mustafa Karasalih 75-Þaver Coþkuner 76-Ahmet Serman 77-Erbay Emirali 78-Mürüde Erbay 79-Menteþ Korucan 80-Hasan Karahasanoðlu 81-Nurcan Korucu 82-Süyer Yorgancýoðlu 83-Kenan Salih 84-Ergün Kenan 85-Birol Ruhi 86-Yaþar Hüseyin 87-Tahir Dalkýlýç 88-Nursel Hasan 89-Ýbrahim Dalkýlýç 90-Hasan Kurt 91-Ahmet Kaptan 92-Yaþar Ersoy 93-Aydýn Ersoy 94-Faize Özdemirciler 95-Þener Elcil Biden-Eroðlu görüþmesi... Gaz var, Maraþ yok ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden dün Derviþ Eroðlu ile görüþtü. Geniþ güvenlik önlemleri altýnda Ledra Palace'tan KKTC'ye geçen Biden ve heyetini taþýyan 4 zýrhlý araç saat 16.18'de Cumhurbaþkanlýðý bahçesine girdi. Sözkonusu zýrhlý araçlardan önce Biden'ýn kalabalýk heyeti indi. Bir süre araçta bekleyen Biden, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun kendisini karþýlamak için Cumhurbaþkanlýðý binasýnýn basamaklarýnda beklediðini görünce araçtan indi. Biden'a Eroðlu'nu ziyaretinde kalabalýk heyeti yanýnda ABD Büyükelçisi John Koenig de eþlik etti. Cumhurbaþkanlýðý konutunda yer alan görüþmede gazetecilerin isteði üzerine, Eroðlu ve Biden, basýna el salladý, görüþmeyle ilgili açýklama yapýlmadý. Eroðlu-Biden görüþmesini izleyen gazeteciler, yoðun güvenlik önlemlerinden geçirilerek Cumhurbaþkanlýðý'na alýndý. Saati olarak açýklanan görüþme öncesinde basýn mensuplarý, Cumhurbaþkanlýðý'na saatleri arasýnda üzerleri ve çantalarý aranarak alýndý. KKTC, Güney Kýbrýs ve Türkiye medyasý yanýnda uluslararasý ajanslardan da çok sayýda gazeteci, Eroðlu-Biden görüþmesini izledi. Çok sayýda televizyon kanalý Cumhurbaþkanlýðý'ndaki görüþmeyle ilgili canlý yayýn yaptý. GÖRÜÞME 1 SAAT 5 DAKÝKA SÜRDÜ Eroðlu'nun Biden ile görüþmesi 1 saat 5 dakika sürdü, görüþme sonrasýnda Eroðlu Biden'ý makam aracýna kadar uðurladý. Görüþmeye, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör, Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay, AKÞAM YEMEÐÝNDE BÝRARAYA GELDÝLER Amerika Birleþik Devletleri (ABD) Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, Derviþ Eroðlu, Nikos Anastasiades ve Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenhan ile ara bölgede akþam yemeðinde bir araya geldi. Lefkoþa'da ara bölgede Ledra Palace Otel karþýsýndaki Chateau Status Restoran'daki yemek dün akþam saat 19.00'da baþladý. Yemek öncesi basýna sadece görüntü alma imkaný verildi. BIDEN-ANASTASÝADÝS GÖRÜÞMESÝ ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden ile Nikos Anastasiadis dün görüþtü. Biden ile Anastasiadis, Rum Baþkanlýk Sarayý'nda yer alan heyetler arasý çalýþma yemeði sýrasýnda açýklamalarda bulundu. Nikos Anastasiadis, ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'ýn ziyaretinin, iki ülke arasýndaki iliþkilerde meydana gelen önemli iyileþmenin bir göstergesi olduðunu ifade etti. Anastasiadis konuþmasýnda, ABD'nin, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi'ndeki egemenlik haklarýnýn garanti altýna alýnmasýna yönelik desteðinden" de bahsetti. Nikos Anastasiadis, güven yaratýcý önlemlerin ileriye götürülmesi çabalarýnda ABD'nin yardýmýný da istedi. Anastasiadis, daha fazla güven yaratýcý önlemin, Eroðlu'nun Diplomasý Özel Danýþmaný ve Sözcüsü Osman Ertuð ve müzakere heyeti üyeleri de katýldý. Cumhurbaþkanlýðý konutunda yer alan görüþmenin ardýndan Eroðlu basýna açýklama yaptý. ABD Baþkaný Joe Biden'ýn Derviþ Eroðlu ile görüþmesi sýrasýnda, Cumhurbaþkanlýðý bahçesinde yer alan KKTC ve Türkiye bayraklarý gönderde dalgalandý. MARAÞ YOK Biden ile görüþmesini "çok samimi" diye niteleyen Eroðlu, Biden'in ziyaretinin adadaki iki taraf arasýndaki güveni artýracak bir dinamik sunarak ve çözüme yönelik güveni inþa ederek, müzakerelere katalizör etkisi yapabileceði inancýný taþýdýðýný ifade etti. Nikos Anastasiadis, sunmuþ olduðu öneriler paketinin, herkesin kazanacaðý bir ortamý yaratmasý ve durumu deðiþtirmesi mümkün olacak tüm unsurlarý içerdiðini de savundu. Anastasiadis, "Kýbrýs sorununda çok kararlý bir role sahip olan Türkiye'nin, sadece güven yaratýcý önlemlerin hayata geçirilmesinde deðil, çözümün saðlanmasý hedefine yönelik olarak da üretken bir tavra sahip olmasý temennisinde" bulundu. BIDEN ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden ise çözüm çabalarýna katký saðlamasýný diledi. Eroðlu, Biden'ýn adaya geliþinde yaptýðý açýklama gibi, kendilerine de çantasýnda bir çözüm paketiyle gelmediðini, anlaþmayý Kýbrýs'taki taraflarýn bulacaðýný söylediðini ancak çözüme yardýma hazýr olduðunu da ifade ettiðini bildirdi. Görüþmelerinde Maraþ konusunun gündeme gelmediðini, Biden'ýn Maraþ'la ilgili bir þey telaffuz etmediðini belirten Cumhurbaþkaný Eroðlu, doðal gaz konusunun ise gündeme geldiðini, tüm dünyanýn Kýbrýs Türk halkýnýn da doðal gazda hakký olduðunu zaten teslim ettiðini söyledi. Biden: Maraþ ve Maðusa yý halledin ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, adadaki temaslarýnýn ardýndan ara bölgedeki Ledra Palace otelinde basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýnda Derviþ Eroðlu, Nikos Anastasiadis, Müzakereciler Kudret Özersay ile Andreas Mavroyannis ve Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim de hazýr bulundu. Biden, Ledra Palace Oteli'nin arka bölümünde yaptýðý 8 dakikalýk basýn açýklamasýnda, liderlerin 11 Þubat tarihli ortak açýklamaya baðlýlýklarýný teyit ettiklerini ifade etti. MARAÞ-MAÐUSA KONUSU... Biden, Kýbrýs'ta yapýlacak pek çok iþ bulunduðunu ancak bugün duyduklarýnýn, bu defa bir çözüme eriþilebileceði yönünde kendisini umutlandýrdýðýný söyledi. ABD'nin, liderleri, "Maraþ ve Gazimaðusa" konusunda bir paket üzerinde konuþmasýný görmek istediðini kaydeden Biden, "Birleþik Devletler, liderleri Maraþ ve Gazimaðusa'yý içeren bir paket üzerinde tartýþmaya davet eder. Eðer iki taraf bu konuda bir uzlaþýya varýrsa Birleþik Devletler antlaþmanýn uygulamaya konulmasýna yardýmcý olmak için hazýrdýr" dedi. MARAÞ-MAÐUSA KONUSU... Birleþik Devletler'in, bazý özlü konularda ilerleme kaydedilmesini görmek istediðini ifade eden Biden, bunun müzakerelerde yeni bir aþamaya geçilmesini saðlayacaðýný kaydetti. Çözüm antlaþmasýnýn ABD veya baþka bir ülkeden gelmesinin mümkün olmadýðýný belirten Biden, çözüm antlaþmasýnýn iki toplumun liderleri ve sivil toplum örgütlerinden gelebileceðini söyledi. "KIBRIS ZORLU BÖLGEDE KÝLÝT BÝR ÝTTÝFAK" Ýnsanlarýn kendisine Kýbrýs'ta bir antlaþmanýn ABD'ye ne gibi yarar getireceði yönünde sorular yönelttiðine atýfta bulunan Biden, "Baþkan Obama ve ben, Kýbrýs'ýn çok zorlu bir bölgede, kilit bir ittifak olduðunu düþünüyoruz Kýbrýs, Doðu Akdeniz'de barýþ, refah ve istikrar için büyüyen bir güç olabilir. Bu tüm dünyanýn yararýna olacaktýr" dedi. Kýbrýs'a 400 kiþilik heyetle dün akþamüzeri gelen ve birçok temas yapan Joe Biden, basýn açýklamasýnýn ardýndan ABD'ye dönmek üzere Larnaka Havalimaný'ndan özel uçaðýyla ayrýldý. konuþmasýna, çözüm sürecine destek belirterek, Kýbrýs'taki taraflarýn, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde ülkenin yeninden birleþmesi için çözüme ulaþacaklarýna iliþkin inancýný dile getirdi. Biden açýklamasýnda, "(çözümü) baþarmanýz için mümkün olan her yardýmý sunmaya hazýrýz" ifadesini kullandý. Konuþmasýnda hidrokarbon rezervlerine de deðinen Biden, "Kýbrýs'ýn, Doðu Akdeniz'i doðal gaza iliþkin olarak yeni bir enerji kaynaðýna dönüþtürerek Doðu Akdeniz'de anahtar oyuncu olacaðýný" kaydetti. Biden, "Modern tarihin kritik bir anýnda ideal bir konuma sahipsiniz. Bu nedenle Kýbrýs için gelecek güzel günler sürpriz teþkil etmiyor" ifadesini kullandý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hukuk ve adaletin sünger çekmiþler üstüne Oy hakkýný gaspederek vatandaþlarýn Yakýþtý mý bu rezalet Avrupa Birliði'ne? Hukuk nerde adalet nerde kaldý araþtýrýn Kalay BU NE ASABÝYET HÜSEYÝN BEY!!! CTP milletvekili Doðuþ Derya'nýn facebook'tan yaptýðý açýklamaya bakýlýrsa KKTC Meclisi'nde sinirler gergin, "erkeklik" tavan yapmýþ, insan manzaralarý ise seviye olarak fevkalade aþaðýlarda geziniyor. UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün küfrederek Doðuþ Derya'nýn üzerine yürümüþ, onu dövmeye kalkmýþtýr Bu ne asabiyet Hüseyin bey, sakin olunuz!!! Siyasete soyunup da siyaset yapamayanlarý kaba kuvvet de kurtarmaz. Tavsiyemiz þudur: Dövecek birilerini arýyorsanýz, kendi kendinizi dövünüz!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik HEYECANLIYIM Avrupa gazetesi 1997 yýlýnda kuruldu... Ben Cengiz Alptorun imzalý yazýlarýmla uzaklardan katýldým aralarýna... Yazýlarýmý belli aralýklarla yazýyordum... Zaten köþemin adýný da bu nedenle "Periyodik" koydum. 99 yýlýnda gazetenin kadrolu personeli olarak aralarýna girdim... Ve o günden bu yana birlikteliðimiz devam ediyor. Birçok arkadaþ geldi gitti aramýzdan... Casusluk komplosu... Matbaamýzý iki kez bombalama... Gazeteye iki kez haciz... Dinamitleme ve kurþunlanmalardan hep beraber geçtik. Telefon tacizleri, takipler... Akla gelebilecek her türlü tahrik 'den beri mahkemelerin abonesi olduk. Bizi dava edenler Ankara'nýn gözüne girerlerdi eskiden... Bugün de böyle... Diðer arkadaþlarla birlikte "Yasemin Hareketi" adý altýnda oluþturulan birliktelikte de yer aldýk... Þener Levent Avrupa Parlamentosu'na aday oldu... Geçmiþ AP seçiminde de giriþimde bulunmuþ, ancak güneydeki yönetimin Kýbrýslýtürkleri Kýbrýslýrumlardan ayýrarak daha aðýr þartlar sunmasý sonucunda protesto ederek seçimlere katýlmamýþtý. Kapýlar açýldýðýndan beri "barýþ, çözüm" sözleri ne kuzeydekilerin, ne de güneydekilerin aðýzlarýndan düþmüyor... Yýllardýr "acýyý bal eylediðimiz" bu gazetede yazýlanlarý, söylenenleri bir de Brüksel'de dile getirmek istedi. Aday oldu... Ýki taraftan da tepkiler olumlu... Son anda deðiþmezse, yapýlan anketlerde durumu iyi... Rum casusu... Türk casusu... Ajan... Derin devletin adamý... Söylenmedik söz kalmadý ne onun için, ne de bizim için... Kader birliði yaptýðýmýz... Birlikte tutuklandýðýmýz... Birlikte yargýlandýðýmýz... Birlikte kurþunlanýp, birlikte bombalandýðýmýz ve en önemlisi birilerinin bir yerlerden aldýðý talimatlarla alyhimizde yaymaya çalýþtýklarý karalamalarýn yalan olduðunu, en yakýndan bilenlerden birisi olarak benim oyum Þener Levent'in olacaktýr... Seçmen listesi 58 bin küsur bin küsur kimlik var... Listede 40 bine yakýn isim yok... Yurtdýþýnda olanlar, güneyde yaþayanlar... Olsa olsa toplamlarý yirmi bin diyelim bin isim nerede? "Þüpheli" olabilenler de listeye alýnmamýþlar... Ne þüphelisi, hangi konuda þüpheli? Þüpheli seçmen ne demek? Kuzeydekiler Kýbrýslýtürklerin AP seçimlerine katýlýmýný engellemek için ellerinden geleni yapýyorlar ve yapmaya devam edecekler de... Güneydekiler de daha farklý deðil... Seçim listelerinde yapýlan ve yapýlmayan iþlemlerle birçok insanýn oy kullanmasý engellendi... Kýbrýs'ýn egemenleri bunlar... Kolay mý? Heyecanlýyým aslýnda... Birincisi kader birliði yaptýðým bir arkadaþýma, dostuma oy vereceðim Ve belki bir kez daha baþýma gelmeyecek bir olayý daha yaþayacaðým... Ýlk kez "yasal" bir oy kullanacaðým... Bunlar heyecanlandýrmaz mý insaný?.. Narkotik ekiplerden büyük operasyon paket bonzai ele geçirildi (Kamalý Haber)- Lefkoþa Lokmacý sýnýr kapýsýndan Güney Kýbrýs'dan KKTC'ye giriþ yapmak istediði sýrada süpeli hareketleri sonucunda üzerinde yapýlan aramada tasarrufunda 195 paket toplamý 585 gram aðýrlýðýnda sentetik canabiotit türü uyuþturu madde bulunan zanlý Halil Can Güven ve konu uyuþturucuyu teslim edeceði kiþi olan zanlý Hasan Yüksel Soyder tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren Narkotik Polis Ýbrahim Atabek olayla ilgili bulgularý aktardý. Atabek, zanlý Halil Can Güven'in 21 Mayýs tarihinde saat 22.00'da Güney Kýbrýs'dan KKTC'ye giriþ yapmak istediði sýrada süpeli hareketleri nedeni ile üzerinde yapýlan aramada tasarufunda 195 paket toplam aðýrlýðý 585 gram olan sentetik canabionit türü uyuþturu madde tespit edilerek tutuklandýðýný ifade etti. Atabek, zanlýnýn verdiði gönüllü ifadede konu uyuþturucu 1'er yýl hapis cezasýna mahkum edildiler Gamze BAYKUR - Maðusa Serbest Liman bölgesinde bulunan ve Mehmet Ergün'e ait olan ambarýn kilitlerini kýrarak içeriden 874 bin 640 TL deðerindeki muhtelif markalardan oluþan 961 koli sigarayý sirkat eden ve Akýncýlar köyü üzerinden Güney Kýbrýs'a geçiren sanýk Ecevit Kunna, Serdar Kunna ve Umut Gül, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Ambar açma", "Sirkat" ve "Kasti hasar" davalarýndan yargýlanarak suçlu bulunan sanýklar 1'er yýl hapis cezasýna mahkum edildi. Piyasa deðerleri 874 bin 640 TL Sanýk Ecevit Kunna, Serdar Kunna ve Umut Gül, 2013 yýlý Mayýs ayý ile 6 Eylül 2013 tarihleri arasýnda Maðusa Serbest Liman bölgesini çevreleyen duvarlarýn üzerindeki telleri keserek limana girmiþ ve sirkat suçu iþlemek amacýyla Mehmet Ergün'e ait ambarýn giriþinde bulunan 2 adet asma kilidi kýrarak kasti hasara uðratmýþtý. Ambarýn kilitlerini kýran sanýklar akabinde ambara birçok kez girerek içeriden piyasa deðerleri 874 bin 640 TL olan ve muhtelif markalardan oluþan 961 koli sigarayý sirkat etmiþlerdi. Sanýklar daha sonra sirkat ettikleri sigaralarý liman dýþýna çýkararak arabaya yüklemiþ ve sigaralarý Akýncýlar köyü üzerinden kaçak yollardan Güney Kýbrýs'a geçirmiþlerdi. Ambar sahibi olan müþteki Mehmet Ergün ise 6 Eylül 2013 tarihinde konu ambarý kontrol etmeye gitmiþ ve ambarýn kilitlerinin kýrýk olduðunu fark etmesi üzerine Serbest Liman Müdürlüðüne haber vermiþti. Konu ambarda yapýlan sayýmda ise toplam 961 koli sigaranýn kayýp olduðu tespit edilmiþti. Sanýk Ecevit Kunna, Serdar Kunna ve Umut maddeyi teslim edeceði kiþinin Hasan Yüksel Soyder olduðunu söylemesi üzerine adý edilenin mahkeme emri ile tutuklandýðýný söyledi. Polis memuru Ýbrahim Atabek, zanlý Hasan Yüksel Soyder'in narkotik þubede tutuklu bulunduðu sýrada kriz geçirerek baðýrmaya baþladýðýný ve kafasýný içerisinde bulunduðu odanýn cam penceresine vurduðunu ve yaralandýðýný olayýn akabininde ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastahanesine götürülerek yaralarýnýn tedavi edildiðini söyledi.atabek, meselenin çok ciddi olduðunu, tahkikatýn yeni baþladýðýný alýnmasý gereken ifadelerin olduðunu belirterek zanlýlarýn tahkikat maksatlý 1 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Yargýç Hale Ahmet Raþit meselenin verilen þahadet ýþýðýnda ciddi bir mesele olduðunun görüldüðünü belirterek zanlýlarýn 1 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasýna emir verdi. Gül'ün benzeri suçlardan birçok sabýkalarý bulunuyor. Sanýk Serdar Kunna, 1999 yýlýnda "Ev açma" ve "Sirkat" suçundan para cezasýna, 2013 yýlýnda ise "Gümrüðü ödenmemiþ mal tasarrufu" ve "Sirkat" suçundan ise 2 ay hapis cezasýna mahkum edilmiþti. Sanýk Ecevit Kunna 1992 yýlýnda "Ev açma" ve "Sirkat" suçundan para cezasýna, 2013 yýlýnda "Hayvan sirkati" suçundan 3 ay ve yine 2013 yýlýnda "Gümrüðü ödenmemiþ mal tasarrufu" ve "Sirkat" suçundan 2 ay hapis cezasýna mahkum edilmiþti. Sanýk Umut Gül ise 2012 yýlýnda "Sirkat" suçundan 2 ay, 2013 yýlýnda ise yine sirkat suçundan 5 ay hapis cezasýna mahkum edilmiþti. Suçlu bulundular Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin, sanýk Ecevit Kunna, Serdar Kunna ve Umut Gül'ü aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Ulutekin, kýsaca sanýklarýn iþlemiþ olduklarý suçlarýn oldukça ciddi ve vahim suçlar olduðunu belirterek, sirkat suçunun ayrýca yüz kýzartýcý bir suç olduðunu da vurguladý. Halkýn güven duygusunu temelden sarsan bu suçlarý iþleyenlere amme menfaatini göz önünde bulundurarak caydýrýcý ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiðine dikkatleri çeken Ulutekin, sanýklarýn benzeri suçlardan dolayý daha önce gerek para gerekse hapis cezasýna mahkum edildiklerini ancak ýslah olmadýklarýný belirtti. Ulutekin, ýslah olmayan sanýklara ibret verici bir ceza verilmesi gerektiðini vurgulayarak her 3 sanýðý da 1'er yýl hapis cezasýna mahkum ettiklerini açýkladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AMERÝKAN "ÇÖZÜMÜ" Amerikan çözümü istemiyoruz diyenler var. Haksýz deðiller. Amerika'nýn götürdüðü "çözümlerin" zehir zýkkým acýsýný hâlâ yaþamakta olan ülkeleri gördükçe, insanýn Amerika usulü bir "çözüm" istemesi için... Aklýndan zoru olmasý lâzým. Çünkü Amerika demek "fasariya" demektir! Demokrasi kandýrmacasýyla kan ve ölüm demektir! Amerika demek, esaret demektir! Amerika demek, silâh tüccarlarýnýn, büyük sermayenin cebi demektir! Amerika demek, "dünya bana göre döner" demektir! Amerika demek, "Beni sevmeyen ölsün" demektir. Yanki'nin künyesi tam yazýlsa sayfalara sýðmaz ferman olur. Kim böyle bir künyeden "çözüm" ister ki? Ama telâþa gerek yok... Çünkü Amerika Kýbrýs'ta kapsamlý bir çözümün peþinde deðildir! Bunu görmek için kâhin olmak gerekmiyor. Dünyanýn bu en uzun süren sorununu o yarattý! 1950'lerden beri Kýbrýs'ta olup biten ve 40 yýldan bu yana da, adanýn silâh zoruyla bölünmüþlüðüne varan her icraat ve çatýþmadan Amerika sorumludur. Kýbrýs'ý Ortadoðu'daki lânet olasý stratejik çýkarlarý için her an kontrol edebileceði bir konumda tutmayý da, baþta Türkiye olan uþaklarý sayesinde baþarmýþtýr! Kýbrýs karasularýnda bulunan doðal gaz yataklarý olmasa, ipleri tamamen kendi elinde olan buradaki statükoya "çözüm" diye yutturmaya çalýþtýðý bir ayar yapmak, daha yýllarca Amerika'nýn aklýna gelmeyecek bir þeydi. Vaktaki zengin doðal gaz yataklarý bulundu, Amerika da 50 yýldýr göstermediði ilgiyi Kýbrýs'a göstermeye baþladý! Yani Amerika burada bir çözümün peþinde deðil. Doðal gazýn peþindedir! Gazýn çýkarýlmasý, iþlenmesi ve Avrupa'ya tamamen kendi isteði doðrultusunda sevkedilmesinin plânlarýný garantiye almanýn peþindedir! Ve ne acýdýr ki, bu plânlarýn hayata geçirilmesini engelleyecek hiçbir güç de karþýsýnda yoktur! Tabii ki Biden kara kaþýmýza kara gözümüze gelmedi. Joe'nun küçük oðlunun Limasol'da bulunan ve enerji ile ilgili bir þirket olan Burisma Holding'in yönetim kurulu üyeliðine atanmasý da mý size hiçbir þey hatýrlatmýyor? Ayný þirketin baþýnda ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin oðlunun çok yakýn bir arkadaþýnýn bulunmasý da mý birþey hatýrlatmýyor size? Amerika'yý kimlerin idare ettiði... Kimlerin tamamen þahsi çýkarlar için dünyayý kendilerine göre döndürmeye çalýþtýðý bu basit tablodan bile çok net biçimde görülüyor. Kýbrýs sorununun kapsamlý çözümü Amerika'nýn gündeminde yok! Bir ihtiyaç olarak da görmüyor bunu. Ancak Kýbrýslýrumlarla Kýbrýslýtürklerin yakýn ya da orta vadede uzlaþarak bu sorunu kendi aralarýnda çözebilecekleri de ne yazýk ki gelinen noktada çok uzak bir hayal! Amerika bunu gördükçe aðzýnýn sularý nasýl akmasýn?! Biden'den sonra John Kerry da geliyormuþ... Afrodit'in Yanki'yi kendine bu kadar âþýk edebileceði hiç aklýnýza gelir miydi?! Ayaðýnýn tozuyla "Cebimde çözüm yok" demiþ Biden. Yok tabii... Ayar "gadsavidasý" var!

5 5 23 Mayýs 2014 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars 52 yýl sonra gerçekleþmiþ Biden'ýn ziyareti Bir sonrakini yaþayan görür herhalde... MEÐER KARA GÖZÜMÜZ ÝÇÝN GELMÝÞ! MÝÞ-MIÞLAR * Biden, kutsal yerlerin restorasyonundan mutluluk duyuyormuþ. - Harcamalarda bir parmaðý var mý acaba? ABD'nin nerelere yatýrým yaptýðý hiç belli olmuyor da! * Biden, 40 yýldýr Kýbrýs sorununu takip ediyormuþ. - Palavra Söylesin bakayým, Maraþ'ýn açýlmamasýnýn gerçek sebebi nedir? * Biden, "Bu ada Avrupa'nýn ve Doðu Akdeniz'in istikrar merkezi olabilir" demiþ. - Bunu salladý iþte. Ada istikrar yüzü görmedi ki þimdiye kadar. Ya Türklerden, ya Rumlardan arýndýrýlýrsa belki Ama Türkiye ve Ýsrail'i bölgeden de en az 50 kilometre öteye çekerseniz. * Biden dublör ile gelmiþ. - Eyvah eyvah Ýster misiniz Eroðlu'na dublörü göndermiþ olsunlar. ABD'de hoþluk çok. Yapar mý yapar vallahi bunlar. * Biden "Kýbrýs'ta sadece bir tane resmi cumhuriyet tanýyoruz" demiþ. - Açýk sözlülüðüne teþekkür ederiz. Sizi de tanýyoruz deseydi inanmazdýk zaten. Tanýyanlarýn nasýl ve niçin tanýdýklarýný çok gördük! * Biden, "Çantamda çözüm planý yok" demiþ. - Çantasýnda olmayabilir, ama kafasýnda mutlaka vardýr bir þeyler. * Biden, "Kýbrýs'ta þimdi çözüm havasý var" demiþ. -Kýbrýs'ýn havasýna hiiiiç güvenmesin Bizi bu olumlu gibi görünen sahte havalar mahvetti. * Biden Kýbrýs'a köpeklerini de getirmiþ. - Ama onlar rakama dahil deðil herhalde. Mart 2014'te yapýlacaðý duyurulan referandum ne zamana ertelenmiþti acaba? Not almayý unutmuþum Bilenler hatýrlatýr mý lütfen. Daha ayaðý Kýbrýs topraðýna basmadan, uçaðýn merdivenlerinde açýkladý. - Çantamda çözüm planý yok! Sürpriz oldu. Beklemiyorduk. Bir anda donduk kaldýk. Ve hemen kafamýza takýldý, soran gözlerle birbirimizle bakýþmaya baþladýk. E napmaya geldi madem? Öyle ya Madem çözüm planý yok Madem kelimize merhem getirmedi Ve Burasý çok önemli. Madem bu sorunu Kýbrýslýlarýn çözmesi gerektiðini biliyor Ve açýk açýk da söylüyor Ne geldi? Hem de beraberinde bir ordu ile? Doðrusunu söylemek gerekirse; Günahýna girmeyelim Kara kaþýmýz, kara gözümüz için gelmiþ olamaz mý yani gibilerden bir düþünce geçmedi deðil kafamdan. Geçti. Neden olmasýn. Belki de tamamen duygusal geldi! Her gelene Ankara dan gelmiþ gözü ile bakmamýz çok yanlýþ! Baksanýza, Serdar Denktaþ bile yanýldý! SEN SÖYLEMESEN DUYMAYCAYDIM BÝLE? Bütün siyasiler çok önemli dedi. Kime sordumsa olmaz mý tabii ki önemli dedi. Benim eski komþuya sordum. Balýkta karþýlaþmýþtýk. - Biden ýn bu ziyareti, Kýbrýs sorununun çözümü için önemli mi? - Biden kim? - Ma bilmen Obama nýn yardýmcýsý Þimdi dene bana Obama da kimdir? - O gadarýný bilirim da, nereyi ziyaret ediyormuþ bu adam dedin? - Kýbrýs a geliyor yahu Duymadýn Üstelik Eroðlu nu da ziyaret edecek BÖYLE BÝR ANDI sarayda. Ama yan odada. Sence önemli mi bu ziyaret? - Bence hiçbir önemi yok. Zaten þimdi sen söylemesen bana, geleceydi, gideceydi da haberim bile olmaycaydý Bir kaybým da olmaycaydý Anna artýk önemini... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri 2012 yýlýnýn temmuz ayýnda, birçok kiþiyi kýzdýran bir yazý yazmýþtým. Oysa... Ben hep üzerine alan alýnýr görüþüne sahip olduðumdan, yazýya kýzanlarýn zaten yazýlan karakter yapýsýnda kiþiler olduklarýndan, doðal olarak, yazýlanlarý üzerlerine alanlara gülüp geçmiþtim. Öyle ya... Siz o karakter yapýsýnda deðilseniz niye alýnasýnýz ki... O yazýda özetle yazdýklarým; 1925 yýlýnda Britanya nýn Kýbrýs valisi Sir Malcolm Stevenson Kýbrýs halkýnýn karakter yapýsý hakkýnda bir araþtýrma yapýp Kral a gönderdiði raporda, Kýbrýs halkýnýn büyük çoðunluðu Nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu olduklarýný yazmýþtý. Ne yazýk ki Geçen yýllarda, yaþam deðiþti, zevkler deðiþti, insanlar zenginleþti, imkanlar çoðaldý, para çoðaldý vb Ama Hala, Kýbrýs halkýnýn karakter yapýsý deðiþmedi yýlýnda da valinin raporunda belirttiði gibi, Kýbrýslý larýn büyük çoðunluðunun, Nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu yapýsý hala devam ediyor. BU NE YÜZSÜZLÜK BU NE SAHTEKARLIK Bakýn... Önümüzdeki pazar günü yapýlacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilecek, 2003 yýlýnda sýnýr kapýlarý açýlmasýndan sonra yeni Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði almýþ olan Kýbrýs Cumhuriyeti Vatandaþlarý listeleri açýklandý. Ýþte... O listeleri ve o listelerde yer alan isim leri görünce, insanýn aklýna ister istemez... Vali Sir Malcolm Stevenson un, Kral V. George a gönderdiði, Kýbrýs halkýnýn karakter yapýsý ile ilgili Nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu diyen rapor insanýn aklýna geliyor. Ýsterlerse... Hala... Üstüne alan bazýlarý kýzsýnlar ve Kýbrýs halkýna nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu diye hakaret ediyorsun desinler. Yookkk. Herkese söylemiyorum zaten. Doðuþtan ve Kýbrýs Yasalarý na göre hakký olup da Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu alanlara ne sözüm olabilir ki. Benim sözüm iki yüzlü sahtekar lara. Kan döktük, can verdik de aldýk deyip de gidip Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu ve kimliði alanlara söylüyorum. KTÖS iptal edilen müdür terfi sýnavlarýnýn yeniden yapýlmasýyla ilgili basýn açýklamasý yaptý Elcil: KHK yeni soruþturmalara ve hukuksal davalara neden olacak bir uygulama baþlattý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin iptal ettiði müdür terfileri sýnavý için kriter deðerlendirmesinin ve sýnavýn yeniden yapýlmasýný istedi. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun (KHK) iptal edilen müdür terfi sýnavlarýyla ilgili tutumunu eleþtiren KTÖS yetkilileri ve öðretmenler, dün öðleden sonra konuyla ilgili bir basýn açýklamasý yaptý, ardýndan KHK'ya giderek sýnav için baþvuru dilekçesi verdi. Deðerlendirme kriterlerinin ve sýnavýn "Öðretmenler Sýnav Tüzüðü" göz önünde bulundurularak yapýlmasý gerektiðine iþaret eden KTÖS yetkililerinin basýn açýklamasýnda, KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ile KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil birer konuþma yaptý. Basýn açýklamasý, Cumhurbaþkanlýðý önünde yapýlacaktý ancak Amerika Birleþik Devletleri (ABD) Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in bu sýralarda KKTC Cumhurbaþkanlýðý'na gerçekleþtireceði ziyaret nedeniyle sarayýn etrafýnda geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Bu nedenle basýn açýklamasý Girne Kapýsý yakýnýnda yapýldý. "HER ÖÐRETMEN BU SÜRECE ÖZGÜRCE KATILABÝLMELÝ" KTÖS adýna basýn açýklamasýný okuyan Þener Elcil, KHK'nin Yüksek Ýdare Mahkemesi tarafýndan 31 Mart'ta iptal edilen müdürlük terfi sýnavlarý için yeniden kriter belirlemediðini savundu, sýnava sadece o dönemde yazýlý sýnava giren 121 kiþinin alýnacaðýný söyledi. Eðitimde yaratýlan olumsuzluðu aþmak için yeniden kriter deðerlendirilmesi ve sýnav yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Elcil, "Her öðretmen bu sürece özgürce katýlabilmeli. Sadece 121 kiþiyi sýnava almak, mahkeme kararýný tanýmamak ve yasadýþýlýða çanak tutmaktýr" ifadesini kullandý. KHK'nýn yeni soruþturmalara ve hukuksal davalara neden olacak bir uygulama baþlattýðýný savunan KTÖS Genel Sekreteri Elcil, "Eroðlu, Eðitim Bakanlýðý ve Kamu Hizmeti Komisyonu arasýnda kapalý kapýlar arkasýnda yapýlan pazarlýklarla ortaya çýkan bu sonuç, eðitimdeki kaosu büyütecek niteliktedir. Eroðlu iþi gücü býrakmýþ, mahkeme kararý tanýmadan eski alýþkanlýklarýyla siyasi avantaj saðlamaya uðraþmaktadýr" iddiasýnda bulundu. Eðitim sisteminin siyasilerin müdahalesiyle yapboz tahtasýna dönüþtürüldüðünü savunan Elcil, "Siyasilerin bu iþlere karýþmasý eðitimdeki motivasyonu düþürdü, düþürmeye devam ediyor" dedi. Kýbrýs Cumhuriyeti ölmüþtür deyip de gidip pasaportu ve kimliðini alanlara söylüyorum. Kýbrýs Cumhuriyeti ni tanýmýyoruz deyip de tanýmam dediði devletin pasaport ve kimliðini alanlara söylüyorum. Biz devletimizi kurduk sonsuza dek yaþatacaðýz deyip de pasaport ve kimlik alanlara söylüyorum. Sürekli televizyon programlarýna katýlarak Rumlarla birlikte yaþamak mümkün deðildir deyip de pasaport ve kimlik alanlara söylüyorum. Gazete çýkarýp, köþe yazýsý yazýp her gün Rum düþmanlýðýný yapýp da pasaport ve kimlik alanlara söylüyorum. Siyasete soyunup, KKTC yi sonsuza dek yaþatacaðýna dair and içen, nutuk çeken, parti baþkanlýðý, parti genel sekreterliði, millet vekilliði, bakanlýk yapan ve halen yapmakta olanlara söylüyorum. Kýbrýs sorunu çözüm sürecinde, toprak verilmesi gündeme gelir gelmez vatan topraðý verilmez deyip yaygara koparan, ama cebinde Kýbrýs pasaport ve kimliði taþýyanlara söylüyorum. Federasyon temelinde bir anlaþma yapýlmasýna karþý çýkýp da cebinde pasaport ve kimlik taþýyanlara söylüyorum yýlýnda Annan Planý Referandumunda hayýr kampanyasýna katýlýp çözüme karþý çýkan ve gidip pasaport ve kimlik alanlara söylüyorum. Bre terbiyesizler, bre sahtekarlar, bre yalancýlar... Hepiniz de... Vali Sir Malcolm Stevenson un, Kral V. George a gönderdiði raporda tanýmladýðý gibi Nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu sunuz. Arkanýzý, çözümsüzlüðe ve Ganimet Ekonomisi ne dayadýnýz, ülke mahvolmuþ, Kýbrýslý Türkler yok oluyormuþ, zerre kadar umurunuzda deðil, nemelazým deyip görmezden geliyorsunuz. Yönetime kim gelirse gelsin hiç sorgulamadan onun borusunu öttürerek köle ruhlu yapýnýzý devam ettiriyorsunuz. Ülke nasýl yönetiliyor, kim yönetiyor, nereye gidiliyor derdiniz deðil, siz sadece çýkarcý ruhunuzla, kendi bireysel çýkar ýnýza bakýyorsunuz. Ve... Avrupa Parlamentosu seçimlerini bile hamaset malzemeniz yapýp Rumlara saldýrýrken... Hiç hesap etmediðiniz, aklýnýza dahi getirmediðiniz... Bir olay yaþanýyor; Ve... Seçmen listeleri açýklanýyor yýlýndan sonra, Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýna müracaat ederek pasaport ve kimlik alanlarýn listeleri açýða çýkýyor. Ve... Maskeler düþüyor... Bu kadar yýldýr... Gece gündüz milliyetçilik dersi veren sahtekarlar açýða çýkýyor... Meðer... Bizim baþ milliyetçilerin, söz konusu çýkar lar oldu mu, ne milliyetçilik kalýyormuþ ne sonsuza dek yaþatacaklarý devletleri... Bir þey mi dediniz? Duyamadým, hakkým ýz mý dediniz? Ben zaten hakkýnýz deðil demedim ki... Niye aldýnýz da demedim ki. Ben... Yapmakta olduðunuz sahtekarlýk tan söz ediyorum. Yapmakta olduðunuz ahlaksýzlýk tan söz ediyorum. Kýbrýs halký, bir kere daha size ve yalanlarýnýza kanmamasý için, sizi tanýsýn istiyorum, o kadar. (Not: Google a girip Kýbrýs Cumhuriyeti Seçmen Listeleri yazarsanýz, listeler önünüze çýkacaktýr) GÜNLÜK NEDÝM ÞENER'ÝN KÝTABINA YASAK! El Kaide'ye destek verdiði gerekçesiyle dünyada aranan teröristler listesinde ismi geçtiði dönemde Tayyip Erdoðan'la görüþen Yasin El Kadý'nýn ismi, 17 Aralýk yolsuzluk operasyonuyla birlikte tekrar gündeme geldi. Yasin El Kadý, AKP'ye yakýn iþ adamlarýyla kurduðu iliþkiler nedeniyle sýk sýk gündeme geliyor.gazeteci Nedim Þener, 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmasýnda da ismi geçen Yasin El Kadý'nýn iliþkilerini son kitabýnda detaylarýyla iþledi.þener'in, Destek Yayýnlarý'ndan çýkan "Hayýrsever Terörist! Yasin El Kadý" kitabý için yayýn evi Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne (ÝBB) ait bilbordlara reklam vermek istedi. Destek yayýnlarý Koordinatörü Orhan Gökdemir, kitapla ilgili ÝBB bilbordlarýna reklam vermek istediklerini, ancak ÝBB'nin "kitap siyasi içerikli" denilerek reklam taleplerinin reddedildiðini söyledi.gökdemir, daha önce de Zülfü Livaneli'nin kitabýnýn "erotik içerikli" denilerek reklam baþvurusunun reddedildiðini söyledi. BAK SEN Joe Biden dün ara bölgede siyasi parti ve sivil toplum temsilcileriyle de biraraya geldi ve onlara dedi ki: "ABD olarak sorunu çözecek yetkimiz yoktur"... Bak sen... Yetkisi yokmuþ! FIRSAT "Çözümün getireceði fýrsatlar çok büyük. Bu fýrsatlar 40 yýl önce yoktu" dedi Biden... Hiç olur yoktu... En büyük fýrsat asýl o zamandý... Adayý böldünüz ve kavun gibi ikiye ayýrdýnýz! AÐIRLIÐINIZ Joe Biden atasözlerine de meraklý... "Kendi aðýrlýðýndan daha çok fazlasýný kaldýrma" sözünü hatýrlattý ve "Bu doðrudur" dedi... Anladýnýz mý çocuklar... "Cebindeki para kadar konuþ" da derler buna, deðil mi? ÝSTEDÝÐÝNÝZ OLDU "40 yýl çok uzun süreç, bazý insanlarýn inancý kalmadý" diye fikrini açýkladý Biden... Ýyi ya, siz de zaten bunu istemiyor muydunuz? RÜZGAR GÝBÝ GEÇTÝ Baþrollarde Joe Biden ve Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüktör Biden Company... Týrnak... "Yani Þef Ahmet Davutoðlu, geliyor gidiyor, toplanýyoruz, menüyü veriyor, tarifi yapýyor, piþiriyorsunuz ve 'biz bunu yemek zorundayýz' mý diyorsunuz? Ben yemek konusunda çok mýzýr bir kadýn olan rahmetlik Remziye Haným'ýn torunuyum! En baþtan söyleyeyim; yemem!yeyemem!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "KKTC devleti, uluslararasý platformda tanýnan bir devlet olmadýðýndan, bizi tanýmayan devletlerin temsilcilerinin KKTC'ye ait sembolleri kabul etmemesi, son derece doðal bir sonuç deðil midir? Her geleni ayný gerekçeyle eleþtiri yaðmuruna tutmak, bu þartlarda ne kadar manalý olabilir?" Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) "Açýklamalarýn satýr aralarýný okuduðumuz kadarýyla, çözümü her iki tarafýn da halinden memnun olduðu görülüyor... ABD ve Avrupa bastýrsa da durum bu..." Metin ÇOLAK (Vatan) "Sayýn Biden'ýn bugün her iki toplum liderine de sormasý gereken soru da þudur: 'Ýyi günde, kötü günde; hastalýkta ve saðlýkta, ölüm sizi ayýrana dek evliliðe var mýsýnýz?..' Ýkisi birden 'varýz' derse, bu kez analarýn nikah þahitliði istenecek... Onlar da imzayý bastýklarý takdirde, yarým asýrlýk bu sorun tarihe gömülecek..." Reþat AKAR (Diyalog) Günün Kahramaný JOE BIDEN Kýbrýs'ta dün Joe Biden rüzgarý esti ve doðrusu Fikret Demirað'ýn bir dizesini getirdi aklýmýza... "Bu gökyüzü Deborah Kerr mavisi Joe"... Fikret'in ilk þiir kitabý "Esperanza"dan bir dize... Gökyüzü de dün aynen onun dediði gibiydi... Ancak yeryüzünde müthiþ bir telaþ vardý. Etrafýmýzda FBI ajanlarý dolanýyordu... Damlara keskin niþancýlar yerleþtirilmiþti. Adam ahçýlarýný da beraberinde getirmiþti... Kýbrýs'ýn dünkü hali ancak tek bir cümleyle özetlenebilirdi... O da þu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez!

7 23 Mayýs 2014 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BIDEN VEYA ABD (Ýstanbul)- Günlerdir geliþini konuþtuk. Umut pompalandý gelþine yönelik O gelince bu iþ bitecek, çözüm daha yakýna gelecek dediler. Nitekim Yüzlerce koruma, bir de ona týpa týp benzeyen dublörü ile geldi. Uçaktan inerken yanýnda eþi vardý. Önce havayý soludu. Hava güzeldi. Pýrýl pýrýl bir gökyüzü karþýladý onu. Ve ýlýk rüzgâr dokundu yanaðýna. Rüzgârý korumalar engelleyemediler. Rüzgâr doðaydý. Yavaþça merdivenleri inerken, robot gibi dümdüz baktý, ufuklarý tarar gibiydi Merdivenin baþýnda dört kiþi vardý, bir de yöresel kýyafetleri ile kýz. Unutmadan bir de fotoðrafçý Her þey planlanmýþtý çok önceleri Kiminle, nerede, ne yapacak. Hangi güzergâhlardan geçecek. Geçerken ona kimler eþlik edecek. Arabalar bile ta Amerika'dan getirilmiþ. Hatta arabalarýn yakýtlarý da Önüne kýrmýzý halý sermediler. Direk betona deðdi ayaðý Tokalaþmalar, hoþ geldin karþýlamalarý sonrasý, oracýkta basýn açýklamasýný okudu. Basýn açýklamasýný yazýlý kâðýttan okudu. Muhtemelen çok önceden hazýrdý okunacak metin. O sadece cebine koydu, getirdi, okudu. Bitince güldü. Eþine baktý, yürüyelim der gibi kaþ göz iþareti yaptý Yürüdüler. Arabaya bindiler. O, dublörü ve korumalarý gümrükten, pasaport kontrolünden, polis soruþturmasýndan geçmediler. Onlarý esrar, eroin koklayýcýsý köpek de karþýlamadý. Elini kolunu sallayarak havaalanýndan çýktýlar, Leymosun'a yöneldiler Böyle baþladý ABD'nin 2.büyük adamýnýn Kýbrýs macerasý. Bu sýrada Kýbrýs'ýn kuzeyinde Tepedeki evde Hazýrlýklar tamamdý. O gelecek. 52 yýl sonra adamýza ayak basan ABD Baþkan Yardýmcýsý'ydý bu. Koskoca ABD'nin ikinci adamý, bizim için ta nerelerden kendi uçaðýna binerek gelmiþti Dünyanýn o kadar sorunu varken, tevazu göstererek konutumuza kadar gelmiþti! Bu çok mühimdi ve kusur olmamalýydý. Bir denetleme gibiydi her þey. Ya eksik bir durum olursa? Nefesler tutuldu, çýt çýkmadý Beklentiler Kýbrýs, onun geliþiyle çözüme bir adým daha yaklaþýlacaktý. Ve Daha inerken, "çözüm kâðýdýný evde unuttum, kusura bakmayýn" dedi Kimi çevrelere göre bu, hüsrandý Kimine göre ise, beklenen. 52 yýl önce gelmiþti yine böyle birileri 1962 yýlýydý o zaman Ortada fol yoktu, yumurta da Menfaatler sadece ötedeki petrollerin kontrolüne dayanýyordu Ve nitekim bir yýl sonra yani 1963'te ayrýlýða vuracak çatýþmalar baþladý Bugün uðruna tabanca çekilen petrol tam dibimizde Yani dinamit üzerinde oturuyoruz. ABD geldi! Cep kâðýdýndan bir þeyler okudu Döndü. Kokusunu takip edelim Bakalým altýndan ne çýkacak. Kamu-Sen'den hemþirelerin kadro sorunu gerekçesiyle eylem "Biz hemþireyiz köle deðiliz" Kamu-Sen dün hemþirelerin kadro sorunlarý gerekçesiyle dört hastane ve saðlýk ocaklarýnda grev yaparken, Cumhuriyet Meclisi önünde de bir eylem gerçekleþtirdi. Sendika genel merkezinde toplanan eylemciler, Cumhuriyet Meclisi'ne yürüdü. Kamu-sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ ve Yönetim Kurulu üyesi Özgür Kýdrýþlýoðlu, Cumhuriyet Meclisi önünde basýn açýklamasý yaptý. Özkardaþ ve beraberindeki heyet, Meclis Baþkaný Sibel Siber ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ile görüþerek sorunlarýný aktardý. Eylem sýrasýnda meclis önünde, polisin geniþ güvenlik önlemleri aldýðý görüldü. Eylemciler, "Suçumuz parti militaný olmamak mý", "Biz hemþireyiz köle deðiliz", "Destek olmadýnýz bari köstek olmayýn", "36 saat çalýþtýðýmýzý bilseydiniz napardýnýz" yazýlý pankartlar taþýdýlar. Demokrat Parti Ulusal Güçler milletvekili Özdemir Berova, da meclis önüne gelerek eylemcilerle konuþtu, sorunlarýný dinledi. ÖZKARDAÞ Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, hükümetlerin partizanlýða ve popülizme kadro ve para bulduðunu iddia ederek, halkýn saðlýðýna para ve kadro bulamadýklarýný ileri sürdü. "Halkýn verdiði vergilerle halkýn saðlýðýyla oynamaya hakkýnýz var mý?" diye soran Özkardaþ, CTP- BG'nin seçim yasaklarý öncesinde, 11 partiliyi saðlýkta sýnavsýz, geçici olarak istihdam ettiðini savundu ve ön lisans hemþirelik okulunun 7 yýl önce kapatýldýðýný, üniversite mezunu hemþire istihdam edileceðinin açýklandýðýný söyledi. KIDRIÞLIOÐLU Kamu-Sen Yönetim Kurulu üyesi, yüksek hemþire Özgür Kýdrýþlýoðlu, basýn bildirisini okudu. Kýdrýþlýoðlu, "Partizanca atadýðýnýz ve gerek dahi olmayan onlarca müdür ve müsteþara kadro ve parayý nasýl buldunuz? Beþ müdüre devletin ödediði toplam parayla 18 yeni hemþire kadrosu açýlabileceði ve böylece kullanýlabilir 29 kadro ile birlikte 175 hemþiremizin maðduriyetinin giderileceði gibi acil ihtiyaç olan yeni 58 hemþirenin de saðlýk ordusuna katýlacaðýný arkadan gelen lisans mezunlarýnýn da önlerinin açýlacaðýný sizlere defalarca anlatmadýk mý?" diye sordu. CEZAEVÝNE ÝNÞAAT MALZEMESÝ YARDIMI Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði, Merkezi Cezaevi'nde baþlatýlan "Hükümlü ve Tutuklularýn Yeniden Topluma Kazandýrýlmasý Projesine" 10 bin TL deðerinde inþaat malzemesi yardýmý yaptý. Malzemelerin teslimi dolayýsýyla dün Merkezi Cezaevi'nde basýn toplantýsý düzenlendi. Ýçiþleri Bakaný Hasan Alicik'in de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda, Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga ve Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer birer konuþma yaptý. Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, hükümlü bireylerin yeniden topluma kazandýrýlmasýnýn önemine iþaret ederek, bunun için hükümlü bireylerin günlük ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnýn yanýnda onlarý sosyal ve kültürel anlamda donatmanýn da mümkün olduðunu belirtti. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer, hükümlülere meslek edindirilmesi projesinin çok önceden yapýlmasý gerektiðini kaydederek, çaðdaþ ülkelerdeki bu tür uygulamalarýn "suçu caydýrýcý olduðunun kanýtlandýðýný" söyledi. 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BAKANLIKLAR BÖLGESÝNDEKÝ BÜFE Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Bakanlýklar bölgesinde kapalý duran bir büfeden þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Lefkoþa'da ikamet eden birisiyim. Þikayetim bir büfe ile ilgili. Baþbakanlýk yanýnda bulunan bir büfe vardý. Birilerinin þikayetleri sonucunda sanýrým büfe kapatýldý. Ýzinsiz de olabilir diye düþünüyorum. Sonuçta büfe bir müddetten beri kapalýdýr. Ancak kapalý olan büfe oradan kaldýrýlmadý. Kimse de ilgilenmiyor. Kedilerin köpeklerin uðrak yeri haline geldi. Bu kulübe þeklindeki büfe þehir dýþýnda falan deðil, Ýçiþleri Bakanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý, Bayýndýrlýk Ulaþtýrma ve Baþbakanlýk binalarýnýn hemen hemen orta yerindedir. En azýndan buna dikkat edilirse bu garip kulübeyi oradan kaldýrmak gerekmez mi? Bazý büfelerin belediye tarafýndan kapatýlacaðý gazetelerde yayýnlanmýþtý. Bazý yerler kapatýldý... Bu kapalý duran büfede zaman zaman geceleri çirkin þeyler oluyor... Buraya girip içki içiyorlar, baðrýþma çaðrýþma yapýyorlar. Ben büfe civarýnda yaþayan birisiyim ve kapatýlan büfede bazý geceler yapýlan alemlerden de rahatsýz oluyorum." ZÝRAAT BANKASI'NDA ÇEK BOZDURMAK... Telefonla gazetemiz þikayet köþesini arayan ismi yanýmýzda mahfuz Laptalý bir vatandaþýmýzýn þikayeti eþine kesilen bir çeke ayný bankanýn ödeme yapabilmesi için 20 TL para istemesiyle ilgili... "Ben Lapta'da yaþayan birisiyim. Eþim bir kiþiden alacaklý durumdaydý. Verecekli olan þahýs eþime bir çek yazdý. Çek Ziraat Bankasý'na ait... Karaoðlanoðlu þübesinden çeki bozdurmak istedik. Memur çeki bozmak için bizden 20 TL para istedi. Nedeni de çek Karakum Þübesi'ne aitmiþ ve o nedenle ayný bankayta ait bir baþka þübe bu çeki bozmak için bizden 20 TL talep edermiþ... Mevzuat gereðiymiþ bu yapýlanlar. Karaoðlanoðlu Þübesi'nden çeki bozmadýk ve ertesi gün Karakum Þübesine gidip çeki orada bozduk. Ziraat Bankasý'nýn mevzuatýna bakýn... Çek onun, þübe onun ama 20 TL masraf talep ediyor. Þimdi 50 TL'lik çeki bozdurmak için 20 TL de üstünden para ödediðinizde insanýn gururuna dokunmaz mý? Tarlalarýmýzý aldýlar, bahçelerimizi aldýlar, denizlerimizi ele geçirdiler. Cebimizdeki paralara da el koydular, ancak cebimizin köþesinde kýyýsýnda kalan kýrýntýlarý bile adýný mevzuat koyduklarý ve bir soygun olan kendilerine özel yasalarla almak istiyorlar. BÝZÝM DUVAR 2 YARIBUÇUK DEVLET 1 DEVLET ETMEZ Bizim Mandra AP seçimlerinde oy kullanmak için 25 Mayýs Pazar gününü iple çeken vatandaþlar, Rumlar tarafýndan hazýrlanan seçmen listelerinde kendi isimlerini göremeyince büyük bir hayal kýrýklýðýna düþerler. 58 bin 637 kiþilik Kýbrýslýtürk seçmen listesinde kimlik numaralarý yer almayan vatandaþlar, AB vatandaþlýk haklarýnýn gaspedildiði gerekçesiyle Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvurmayý dahi düþündüklerini belirtirken, sokaktaki adam "AB'de hukuk ve adalet ilkesi varsa, bu seçim ertelenip Kýbrýslýtürklere vatandaþlýk haklarý derhal teslim edilmelidir" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 23 Mayýs 2014 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Çirkin Amerikalý (Ugly American) Amerika kendi çýkarlarýný ileri götürebilmek için önce Baþkan Yardýmcýsý'ný Kýbrýs'a yolladý. O gidince de Dýþiþleri Bakaný gelecekmiþ. Bizim taraftaki bazý saftirikler de madem Amerika Kýbrýs sorununa direkt olarak el attý, bu iþ bitti diyerek adeta zil takýp oynayacaklar. Sormak lâzým. Bunca zamandýr Amerika niye Kýbrýs sorununa el atýp çözümlenmesine yardýmcý olmadý? Hele hele 1974'teki antlaþmalara dayalý haklý Türk müdahalesinden hemen sonra. O zaman demografik yapý bugünkü gibi bozulmadýðýndan ve Rum mallarý da bugünkü gibi yaðmalanmadýðýndan sorunu çözmek çok daha kolaydý. Ama Amerika ne yaptý? Türkiye'ye karþý silah ambargosu uyguladý. Çünkü o zamanki 2 kutuplu dünyada Amerikan çýkarlarý öyle gerektiriyordu. Bugün de çýkarlarý öyle gerektirdiði için çirkin Amerikalý sözde Kýbrýs Cumhuriyetini stratejik ortaðý ilân etmiþtir. Kýbrýs Türklerinin kurucu ortaðý olduðu ve silah zoruyla atýldýklarý sözde Kýbrýs Cumhuriyetini Amerika'nýn stratejik ortaðý ilân eden Amerika, Kýbrýslý Rumlarý Kýbrýs Türklerinin de haklarýný gözetecek adil bir anlaþmaya nasýl ikna edecektir? Bana göre bu söylemle Amerika kendini Kýbrýs Sorununda Kýbrýslý Rumlarýn yanýnda taraf olarak ilân etmiþtir. Bugüne kadar zalim Amerika'ya güven duymayan Kýbrýslý Türkler, bundan sonra hiç güvenmeyeceklerdir. Biden'ýn ziyaretinde koçbaþý olarak geleceðini söyleyen çok bilmiþ ve Akil Adam Talat'a da soralým. Koçbaþý Biden Kýbrýs'ta hangi kalenin veya kalelerin kapýlarýný yýkacaktýr? Kýbrýs sorununa bugünkü Amerika'nýn ilgisinin baþlýca nedeni, Doðu Akdeniz'de bulunan enerji yataklarýdýr. Bulunan ve bulunacak olan enerji yataklarýndan elde edilecek ürünlerin Amerika'nýn da desteði ile Kýbrýs- Ýsrail- Türkiye iþbirliði içerisinde deðerlendirilmesi hem ekonomik hem de stratejik açýdan çok önemlidir. Aslýnda Kýbrýs gazý Amerika'nýn pek de umurunda deðildir. Amerika için vazgeçilmez olan Ýsrail'in gazý ve petrolüdür. Bu yüzden Türkiye ile Mavi Marmara olayýndan ötürü arasý açýk olan Ýsrail'e, Amerika Türkiye'den özür diletmiþ ve tazminat ödemesini de kabul ettirtmiþtir. Bugün de Kýbrýs'ta Rumlarý memnun edecek bazý açýlýmlarla, bu gazýn Kýbrýs, Ýsrail güzegâhý üzerinden Türkiye'ye oradan da güvenli bir þekilde Avrupa'ya nakledilmesi Amerika'nýn esas amacýdýr. Böylece Avrupa'nýn Rusya'ya enerji baðýmlýlýðý azalýrken, Rusya'nýn ihracat gelirlerinde de önemli oranda düþme yaþanacaktýr. Yani çirkin Amerikalý bir taþla yine birkaç kuþ birden vuracaktýr. Rumlara yarayacak yeni bir ayarla, Rumlar dünyadaki statülerini yükselteceklerdir. Bu arada ekonomik krizden kurtulacaklarý için de zenginleþeceklerdir. Buna mukabil Kýbrýslý Türklerin içinde bulunduðu mandra düzeni devam edeceðinden, Kýbrýslý Türklerin kuþ mu, balýk mý veya insan olduklarý da daha bir süre anlaþýlamayacaktýr. Not: Afrika'nýn dün yayýnladýðý AB Parlamentosu seçimlerinde benim kaydým yokken eþimin vardýr. Oyun deðilse, bir tuhaf durum. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Doðuþ Derya ile Hüseyin Özgürgün arasýnda gerginlik Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Genel Tarým Sigortasý Fonu 2014 Mali Yýlý Bütçe Yasa Tasarýsý'nýn oylanmasý sýrasýnda milletvekilleri arasýnda gerginlik yaþandý. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun dün üzerinde görüþmeyi tamamladýðý bütçenin oylarýnýn sayýlmasý sýrasýnda salona giren UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün'ün "dýþtan atanan bakanlar oylamaya dahil edilmesin, bu unutulmasýn" demesi üzerine, UBP Genel Baþkaný kendisine cevap veren CTP-BG Lefkoþa Milletvekili Doðuþ Derya'ya sert bir üslupla geri cevap verdi. Bunun üzerine Derya da, Özgürgün'e tepki gösterince Meclis içerisinde büyük gerginlik yaþandý. Özgürgün'ün Derya ile tartýþmasý sertleþince, CTP-BG'li diðer milletvekilleri Özgürgün'e cevap verip, Derya'yý "korumasý" üzerine gerginlik daha da büyüdü. Özgürgün ile CTP-BG'li vekiller arasýndaki gerginliði Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu araya girip yatýþtýrmaya çalýþtý. Gerginlik üzerine Meclis Baþkaný Sibel Siber oturuma 10 dakika ara verdi, UBP'li vekiller de salondan ayrýldý. Olay sonrasý salonda bir tek Baþbakan Yorgancýoðlu ile Maliye Bakaný Mungan oturarak, sohbet etti. Doðuþ Derya Olaydan sonra dün Doðuþ Derya facebook ta bir açýklama yaptý. Derya þöyle dedi: Dünkü Meclis oturumunda oylama yapýlýrken UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün genel kurul salonunun kapýsýný çarparak içeri girmiþ, elini kolunu tehditkar bir þekilde sallayarak meclis salonuna hiç yakýþmayacak bir üslupla "o dýþardan atanan bakanlarý saymayýn" diye baðýrmýþtýr. Genel kurul salonundaki herkes gördüðü bu kabalýk karþýsýnda þaþýrýrken, ben oturduðum yerden "fakat bu nasýl bir üslup?" diye mýrýldandýðým için Hüseyin Özgürgün hakaret ederek üzerime yürümüþ, aðza alýnmayacak küfürler ederek beni dövmeye kalkmýþtýr. Önünde bulunan masadaki parti tabelalarý ve evraklarý da devirerek hakaret eden ve araya giren vekillere raðmen üzerime yürümeye devam ederek "Bana cevap vermeyeceksin. Ben konuþunca susacaksýn" diye baðýran Hüseyin Özgürgün'e bakarken gözümün önünden bu ülkede þiddete maruz kalan kadýnlar bir kez daha geçti. Yaþadýðým þok ve üzüntü bir yana, ben sayýn Özgürgün ile ayný meclis çatýsý altýnda olduðum için utandým. Ülkem adýna utandým, ülkemde yaþayan insanlar ve en çok da kadýnlar adýna utandým. Yazýklar olsun!brt'den ricamdýr lütfen görüntüleri paylaþsýnlar ki halk kimleri meclise vekil olarak gönderdiðini görsün Asým Akansoy Asým Akansoy un olayla ilgili açýklamasý ise aynen þöyle: Dün Meclis Genel Kurulunda gerçekleþen olay, demokrasi kültürümüz açýsýndan nerede olduðumuzun göstergesidir. Hiçbir neden yokken, öncesinde kendisiyle herhangi bir tartýþma yaþanmamýþken, aniden Genel Kurula girerek Divan Baþkaný ve üyelerine baðýrmaya baþlayan UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün'ün, kendisini uygun bir dille uyaran Doðuþ Dogus Derya'ya saldýrmasý utanç verici bir olaydýr. Þiddetin günlük hayatýmýza ne denli sinmiþ olduðunu, potansiyel bir tehlike olarak aramýzda dolaþtýðýný bir kez daha gördük. Uyanmalýyýz. Bu olay hafife alýnabilecek bir konu olmamalý. Kýnýyorum. Demokratik toplum hedefinden demokratik kültür ve uygar insan iliþkilerinden asla geri adým atmadan yolumuza devam edeceðiz. Bu konuda verilecek en küçük bir taviz, topluma olan sorumluluðumuzu reddettiðimiz anlamýna gelir.bu çerçevede Hüseyin Özgürgün'ü, Doðuþ Derya ile Divan Baþkaný ve üyelerinden özür dilemeye davet ediyorum LEFKOÞA DA OLAÐANÜSTÜ ÖNLEMLER ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'ýn dün kuzeye geçiþi nedeniyle olaðanüstü önlemler alýndý. Lefkoþa'da Cumhurbaþkanlýðý civarýndaki yollar trafiðe kapatýldý. Cumhurbaþkanlýðý civarýna keskin niþancýlar yerleþtirildi, Cumhurbaþkanlýðý konutu önüne de kýrmýzý halý serildi. Görüþmeyi izlemek üzere KKTC, Güney Kýbrýs, Türkiye medyasý yanýnda uluslararasý ajanslardan çok sayýda gazeteci Eroðlu-Biden görüþmesi için geniþ güvenlik kontrollerinin ardýndan Cumhurbaþkanlýðý avlusuna alýnarak görüþmenin yapýlacaðý konutun karþýsýndaki alana konuþlandýrýldý. Cumhurbaþkanlýðý'nda KKTC güvenlik elemanlarý yanýnda ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden'la adaya gelen korumalar da dikkat çekti. Görüþmenin yapýlacaðý bina bomba uzmaný köpekler tarafýndan arandý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir AP SEÇÝMLERÝ (3) TDP, "tüm partiler ayni deðil" diyor... "Bizi hiç denemediniz" diyerek toplumdan bir þans istiyor... Ve göreve geldikleri anda diðerlerinden farklý olduklarýný göstereceklerini iddia ediyor... Doðrusu kulaða hoþ geliyor... Ancak söyledikleri ile yaptýklarýnýn arasýndaki farklýlýk gidiþatýn iddia edilenden farklý olduðunu gösteriyor... "TDP'nin diðer partilerden hiçbir farký yok mu" diye sorarsanýz, "vardýr elbet" cevabýný verebilirim... Örnek vermek gerekirse, DP ile UBP konfederal bir çözümden yana... TDP ise federal bir çözümü savunuyor... Týpký CTP ve BKP gibi!.. Yani bu görüþ TDP'yi sadece saðdan farklý kýlýyor... Ki içinde bulunduðumuz müzakere sürecinde o farklýlýkta ortadan kalkmýþ durumda... Sonuçta meclis içinde bulunan tüm partilerimiz çözüm konusunda ortak mutabakata vardýklarýný açýklamýþlardý... Yine polisin sivile baðlanmasý noktasýnda TDP'nin net bir duruþu var... Ancak bu konuda CTP'nin de ayni duruþu sergilediðini görüyoruz... Ha, bu konuda kim, ne kadar samimi tartýþýlýr... Sonuçta CTP'nin eline daha önce de fýrsat geçmiþ ama bu yönde adým atmamýþtý... Ancak þimdi bu konuda bir adým attý ve TDP'nin desteðini aldý... Yani CTP ile TDP ayni görüþte birleþtiler... TDP'nin ise eline bu yönde bir fýrsat geçmediði için herhangi bir yorumda bulunmak yanlýþ olur... Verdiðim bu iki örnek ile kuzeydeki sistem içerisinde birinin diðerinden ne kadar farklý olduðunu anlamamýz mümkün deðildir... "Ben gelir deðiþtiririm" demekle bu iþ olmuyor... Adanýn kuzeyi Ankara'nýn kontrolü altýnda ve orada bulunan insanlar önceden öten horozun kafasýný kopartmakta hayli uzmanlar... O nedenle siyasi partilerin farklýlýklarýný bulmak için baþka bir þeylere ihtiyacýmýz var... Yani daha radikal ve Ankara'yý rahatsýz edecek türden olaylardan bahsediyorum... Mesela Türkiye'den buraya aktarýlan orantýsýz nüfus konusu... Türk askerinin bu adada bulunma sebebi... Ve son örnek olarak da AP seçimlerini örnek verebiliriz... Bu üç konuda meclis içinde bulunan 4 siyasi partinin tutumlarý aþaðý yukarý aynidir... Hatta bir örnek vererek bu konuyu sizlere daha net açýklamak istiyorum... TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit ile yaptýðýmýz bir sohbette kendisine "baþkan AP seçimlerine neden karþý çýkýyorsunuz" diye sordum... O da bana kendi ve partisi adýna bu seçimleri neden boykot ettiklerini açýkladý... Deðerli baþkanýn görüþlerini zaten takip etmiþsinizdir... Ben konuþmasýnýn bir yerinde kendisine "sayýn baþkan AP seçimlerini biz kuzeyde yapalým diyorsunuz, peki bu seçimde kimler oy kullanacak" diye sordum... Bana cevabý "tüm vatandaþlar" oldu... Tabii ben bu cevapla yetinmeyerek, "hangi vatandaþlardan bahsediyorsunuz" diye sordum... O da bana "Annan Planý'nda oy kullanan herkes" cevabý verdi... Ben de ona, "AB vatandaþý olmayanlar AP seçimlerine nasýl oy kullanacaklar" diye sordum... Baþkan, "bu konuyu bir þekilde hallederdik" dedi... Kýsacasý TDP de diðer partiler gibi oy kaygýsý ile hareket ediyor... Cemal Özyiðit'in dünya görüþünü ve geçmiþte sisteme karþý duruþunu hatýrlayanlar onun bu konuda hangi düþüncelere sahip olduðunu biliyorlar... Cemal Hoca temiz, yürekli ve sisteme aykýrý bir insandý... Ancak AP seçimleriyle ilgili hem kendisinin, hem de partisinin aldýðý tavýr çok büyük bir hayal kýrýklýðýdýr... Ve en önemlisi de diðerlerinden pek de farklý olmadýklarýnýn ispatýdýr... Ýþte yukarýda üç konu sýraladým... Çýksýn TDP'li bir yönetici ve net olarak biz bu üç konuda diðerlerinden farklý düþünüyoruz desin... Üzgünüm ama toplumunun çýkarlarýný kendi çýkarlarýndan önce tutanlar böyle kritik olaylarla ortaya çýkarlar... Yoksa Türkiye'nin alt yönetimi olan bir mecliste iki farklý kelime söylemekle kendinizi diðerlerinden farklý kýlamazsýnýz...

9 9 23 Mayýs 2014 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ÇOCUKLARA TOMA Baþbakan sýfatýyla ortalýkta turlayan ve saðý solu yumruklamaya çalýþan þahýs þöyle buyurmuþ: "Bu ülkenin Baþbakaný olarak açýkça ifade ediyorum ki, Dicle'nin kenarýnda kurdun kaptýðý bir koyun bile benim mesuliyetim altýndadýr "Hah, biz de bunu diyorduk. Bütün genç ölülerimizin hesabýný ver o halde!mümkün mü?elbette deðil Berkin'i kimin öldürdüðünü bile bilmiyoruz. Lakin Baþbakan sýfatýyla ortalýkta turlayan ve saðý solu yumruklamaya çalýþan þahýs, Berkin'in cebinde patlayýcý olduðu palavrasýný yayýyor... Göz göre göre yalan konuþuyor Aslýnda niye tartýþýyoruz ki?.. Zaten "Talimatý ben verdim" demiyor muydu majesteleri?!baþbakan sýfatýyla ortalýkta turlayan ve saðý solu yumruklamaya çalýþan o þahýs kuzulu kurtlu 'Uykudan Önce' masallarý anlatýrken, polisin sürüyerek gözaltýna aldýðý ufacýk bir çocuk manzarasý izliyoruz. Korkudan altýna etmiþ, "Yok, o çiþ deðil TOMA suyu" diyorlar!.. Özürleri kabahatlerinden büyük. Çocuklara TOMA'yla saldýrýyorlar!.. Hakan GÜLSEVEN (Yurt) TARÝH 25 NÝSAN 2013 Enrullah Turanlý, kendilerine atýlan 'taþ'lara bir 'taþ'la karþýlýk verdi, basýndan 'yanlýþ bilgiler' ve 'dedikodular'la haber yapmasýna son vermesini istedi ve haklarýnda çýkan haberleri akla mantýða sýðmayan haberler olarak niteledi... Gumandargaya bayýldý... Gözden kaçmayanlar... ADRESSÝZ KIBRISLILAR Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarý Kýbrýslýtürklere kimlik kartý verirken KKTC kimlik kartýnýn fotokopisini talep eder. KC kimlik kartý alanlarýn tamamý KKTC kimlik kartlarýnýn fotokopisini ibraz etmiþlerdir. AP seçimlerinde KC vatandaþý binlerce Kýbrýslýtürkün adres beyan etmedikleri gerekçesiyle oy kullanma hakkýndan mahrum etmelerinde bir kasýt olduðu kesin. Çünkü kimlik kartý alýrken beyan edilen KKTC kimlik kartlarýnýn üstündeki adres hanesinde tümünün de adresleri var DÝPNOT Ýsviçre Lozan mahkemesinin kararýnda, Nazi selamýnýn ýrkçýlýk ideolojisini yaymaya yönelik olmadýðý ifade edildi.nazi selamý, halen Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde suç olarak kabul ediliyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hükümet belediyelerin sorunlarýný topyekun çözmek yerine, sorunlarý kýsmen çözecek bir yasa tasarýsý getirdi." Nazým ÇAVUÞOÐLU (UBP Ýskele Milletvekili) VÝRGÜL... MAKARÝOS'UN KELLESÝNÝ ALAN AMERÝKALILAR ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden,Makarios'un anýtýna çelenk koydu ve saygý duruþunda bulundu. Ümit Ýnatçý'nýn yorumu þöyle: "Makarios'un kellesini alan Amerikalýlar þimdi heykeline çelenk býrakýyor. 40 yýldýr iþgale ve yaðmaya izin verenler þimdi çözüm zamanýdýr diyorlar. 'Bir çakýl taþý vermeyiz... Çözümsüzlük çözümdür... KKTC sonsuza kadar yaþayacak' diyenler en erken zamanda çözüm bekliyorlar. Anlaþýldý 40 yýldýr mammayý yiyenler gene dört ayaklarýnýn üzerlerine düþecekler " Muhtemelen öyle olacak KKTC BÝR ÜLKE DEÐÝLDÝR! "Sayýn Biden'a hangi ülkeye geldiðini göstermek istedik. Geldiði ülke Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'dir" Seyyan UZUNOÐLU (KKTC'yi Koruma Derneði Genel Sekreteri) "Bir ülkeyi tanýmak istiyorsanýz, insanlarýn nasýl öldüðüne bakýn" "Bir ülkeyi tanýmak istiyorsanýz, insanlarýn nasýl öldüðüne bakýn" der Albert Camus 20 yaþýndaki Berna, Adapazarý'ndaki evinin salonunda annesiyle oturuyordu. Birden dýþarýdan silah sesleri geldi. Pencereye çýktýðý sýrada bir kurþun alnýna saplandý. Berna oracýkta can verdi.silahý sýkan, 37 yaþýnda bir magandaydý. Siteye arabasýyla dalýp "Bendayýyým, ben katilim" diye rastgele ateþ etmeye baþlamýþtý.o kurþunlardan biriydi Berna'ya saplanan... Adamý yakaladýlar.emniyet'te gazeteciler, "Piþman mýsýn" diye sordu. Maganda, Soma'dan hatýrladýðýmýz bir cevap verdi:"kazayla olan bir þey... Takdiriilahi ""Ýlahi takdir"in suçlular için kutsal bir sýðýnak olmasý, tüm suçlarýn günahýnýn ona yýkýlmasý, dindarlarý rahatsýz etmiyor mu?niye, "Göz göre göre canakýymýþsýn iþte Ne diye ilahiyatýkarýþtýrýyorsun" demiyorlar?"madende aðýr ihmaldenkaynaklanan katliama nasýl 'fýtrat' deyip geçeriz.maden kapýsýndabile 'Önce tedbir, sonra tevekkül' yazýyor" diye feryat etmiyorlar?"fýtrat buysa, neden aynýdeprem Japonya'da birkaçcamý kýrarken, Türkiye'debinlerce cana mal oluyor" diye sormuyorlar"neden kader, aðlarýný örmekiçin hep fukara KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu topraklarýnýseçiyor" diye meraklanmýyorlar?bizim asýrlýk davamýz, "kader"in yerine "akýl"ý koyma kavgasý... Aydýnlýða sýrtýný dönmüþ toplumlar, baþýna gelenleri "alýnyazýsý" sayarak dayanabiliyor acýya... Ve böylece yönetilebiliyor kolayca... Evinde oturduðu yerde kurþunlananý, "Vadesi gelmiþ" diyerek defnediyor. Madende alenen öldürülmüþken, "Ýþin doðasýndavar bu" diyene kanýyor."olacaðý varmýþ. Kýsmetburaya kadarmýþ" diyerek kabulleniyor haksýzlýklarý... "Ýþin fýtratýnda bu yok, sizintýynetinizde bu var" diye isyan etmiyor onu diri diri mezara gömenlere... "Mukadderat" sayýyor, sineye çekiyor. Tevekkül, suçluya sýðýnak, iktidara dayanak oluyor.türkiye'yi tanýmak isteyen, nasýl öldüðümüze baksýn. Geliþmiþ dünyada bebek ölüm hýzý binde 6; Türkiye'de binde Ýsveç'teki bebeklerin alýn yazýsý neden bizimkilerden farklýneden ortalama yaþam süresi Norveç'te 80 iken, Türkiye'de 71, Zambiya'da 37? Neden Baþbakan, Batý'daki maden kazalarýna ancak 19. yüzyýldan örnek bulabiliyor? Kiþi baþýna düþen milli gelir ile iþ kazalarýndaki kayýp sayýsý arasýndaki ters orantý, hangi alýnda yazýlý?okur-yazarlýk arttýkça doðal afetlerde ölümlerin azalmasý, cehaletle felaketin týrmanmasý, hangi kaderle açýklanabilir? Neden nükleer santral faciasýndan sonra Japon Baþbakaný istifa ederken, kömür madeni faciasýndan sonra Türk Baþbakaný bölgeye gidip yurttaþýný tokatlayabiliyor?kaderimiz mi?ýnsani Geliþim Endeksi'nde Japonya 10., Türkiye 92. sýrada olduðu için mi?aydýnlanmadan geçmiþ, akla dayalý, müreffeh toplumlar kaderini yenebiliyor.ýktidardan tokat yiyen ülkeler seviyesinden, aciz iktidarý tokatlayan toplumlar seviyesine yükseliyor.biz, geçiþ dönemindeyiz. Tokadý yiye yiye atmayý öðreniyoruz. "Kader" diyenlere, artýk "Kaderiniz batsýn" diyoruz.bu kaderi deðiþtireceðiz; inanýyoruz. (Bu yazý Can Dündar'ýn "Cumhuriyet"te yayýmlanan "Kaderiniz Batsýn!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı