SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan"

Transkript

1 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan uygulanacak olan bir sýnav ve yerleþtirme sistemi ile yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi dir (ÖSYS). Bu sýnav ve merkezi yerleþtirme sisteminin genel amacý yükseköðretim programlarýna öðrenci seçmek ve yerleþtirmektir. Bu sistemde, genel olarak uygulanacak Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) ek olarak Yabancý Dil Sýnavý da (YDS) uygulanacaktýr. ÖSS den ayrý bir günde yapýlacak olan bu sýnava sadece dil puaný ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylar katýlacaktýr. YDS sonuçlarýnýn katýlmasý ile hesaplanacak olan ÖSS-DÝL puaný, adaylarýn yabancý dil ve edebiyatlarý, bu dillerin öðretmenlik programlarý, mütercim-tercümanlýk ve turist rehberliði gibi bazý yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmesinde kullanýlacaktýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasý ile ilgili iþlemler yasal açýdan ÖSYS sisteminin dýþýndadýr. Bu programlara öðrenci alýnmasý, ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan öðrenebilirler. 2. B A Þ V U R M A 2.1. KÝMLER SINAVA GÝRMEK ÝÇÝN BAÞVURABÝLÝR? Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlardan durumlarý aþaðýdaki bentlerden birine uyanlar 2001-ÖSS'ye baþvurabilirler: a) öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan (lise veya dengi okullar, açýköðretim lisesi) mezun olabilecek durumda bulunan öðrenciler b) Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar c) Ortaöðretim kurumlarýnýn dýþarýdan bitirme sýnavlarýna girenler d) Ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar e) Ortaöðrenimlerini yabancý ülkelerde yapanlardan durumlarý yukarýdaki bentlerden birine uyanlar KÝMLER SINAVA GÝRMEK ÝÇÝN BAÞVURAMAZ? Yukarýda "2.1. Kimler Sýnava Girmek Ýçin Baþvurabilir?" baþlýðý altýnda belirtilen durumlara uymayanlar 2001-ÖSS'ye baþvuramazlar ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 2001-ÖSS sonuçlarýna göre merkezi yerleþtirme ile öðrenci alan yükseköðretim programlarý (Tablo-4) ile özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna (Tablo-5) girmek isteyen bütün adaylar, 2001-ÖSS'ye girmek zorundadýrlar BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2001-ÖSS'ye katýlmak isteyen adaylardan diplomalarýný öðretim yýlýnda alacak olanlar, kayýtlý bulunduklarý okul müdürlüklerinden, daha önceki yýllarda mezun olanlar ise herhangi bir lise veya dengi okul müdürlüðünden ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden TL ödeyerek 2001-ÖSS Kýlavuzu ve Baþvurma Belgesini alacaklar, doldurduktan sonra Baþvurma Belgesini aldýklarý okul müdürlüðüne veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edeceklerdir BAÞVURMA BELGESÝ NASIL DOLDURULACAKTIR? 2001-ÖSS Baþvurma Belgesi, Aday Bilgi Formu, Kayýt Kartý ve Aday Fiþi olmak üzere üç kýsýmdan oluþmaktadýr (Bk. Þekil-1 ve Þekil-2). Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmý yumuþak siyah bir kurþunkalemle, diðer kýsýmlarý ise dolmakalem veya tükenmezkalemle, büyük harfle doldurulacaktýr. Baþvurma Belgesindeki bütün yazýlarý büyük harflerle ve okunaklý olarak kendiniz yazýnýz. Kullanacaðýnýz rakamlar þu örneðe uygun olmalýdýr: Aþaðýda Baþvurma Belgesinin alanlarý ayrý ayrý ele alýnmýþ ve bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar ve örnekler verilmiþtir (Bk. Þekil-1 ve Þekil-2). ÖSS Baþvurma Belgesinde vereceðiniz her bilgi sizin için son derece önemlidir. Bu bilgilerin doðruluðundan ve forma doðru olarak kodlanmasýndan siz sorumlusunuz. Baþvurma, sýnav, bir yükseköðretim kurumuna kayýt veya bir yükseköðretim kurumunda okuma aþamalarýndan herhangi birinde bulunan bir adayýn, Baþvurma Belgesinde verdiði bilgilerin yanlýþlýðý saptanýrsa, bu adayýn sýnav, yerleþtirme, kaydolma ve devamdan doðan tüm haklarý geçersiz sayýlýr ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU Baþvurma Belgesinin bu kýsmý 25 bilgi alanýndan oluþmaktadýr. Her alanýn baþlýðýnda, sýra numarasý ile o alana yazýlmasý ve kodlanmasý istenen bilgilerin ne olduðu yazýlýdýr. Bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan doldurma iþlemine geçmeyiniz. Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmý Merkezimizde optik okuyucu adý verilen elektronik araçlarla okunmaktadýr. Bu nedenle bu kýsmýn yumuþak siyah bir kurþunkalemle doldurulmasý gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasýnda iki ayrý iþlem yapýlýr: Birinci iþlem istenen bilgilerin yazýlmasý, ikinci iþlem ise yazýlan bilgilerin kodlanmasýdýr. Kodlamada yapýlacak iþ, her kutuya yazýlan harf veya rakamý o kutunun altýnda bir sütun halinde sýralanmýþ olan yuvarlaklarda bulmak ve kurþunkalemle bu yuvarlaðý dýþarýya taþýrmadan karalamaktýr. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir yuvarlaðýn karalanmýþ olmasýna dikkat edilecektir. Yuvarlaklarýn oluþturduðu DÝKKAT! ÖSS ile ilgili baþvurma, sýnav, deðerlendirme, yerleþtirme ve kayýt gibi tüm adaylarý ilgilendiren kurallar ve iþlemler bu kýlavuzun ilk bölümlerinde yer almaktadýr. Bütün adaylar bu kural ve iþlemleri dikkatle okuyup ona göre hareket etmelidirler. Özel durumlarý bulunan adaylar ayrýca bu kýlavuzun 10. bölümünde kendileriyle ilgili baþlýðý bularak ve bu baþlýk altýndaki açýklamalarý dikkate alarak hareket etmek zorundadýrlar. 1

2 Þekil-1. Örnek olarak doldurulmuþ bir BAÞVURMA BELGESÝ (Ön yüz) 2

3 Þekil-2. Örnek olarak doldurulmuþ bir BAÞVURMA BELGESÝ (Arka yüz) 3

4 sütunlar, kolayca izlenebilmesi için koyu ve açýk renk þeritler halinde basýlmýþtýr. Optik okuyucular yazýlan yazý ve rakamlarý deðil, kodlama iþaretlerini bilgisayar kayýtlarýna aktarabilen araçlardýr. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazýlan fakat kodlanmayan bilgiler bilgisayar kayýtlarýna geçmeyeceðinden geçersiz sayýlýr ve iþlem görmez. Yapacaðýnýz kodlama yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Yazma iþlemi, kodlamanýn kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için gereklidir ÖSYM NUMARANIZ 2001 sýnav döneminde ilk kez ÖSYM numarasý alacaksanýz, baþka bir deyiþle, 1983 veya daha sonraki sýnav dönemlerinde ÖSYM numarasý almadýysanýz, Aday Bilgi Formunun sað üst kýsmýnda bilgisayarla yazýlmýþ olan ÖSYM numarasýný bu alanda her kutuya bir rakam gelecek þekilde yazarak kodlayýnýz sýnav döneminden beri ÖSYS'ye baþvuran adaylara daha sonraki yýllarda da kullanacaklarý sürekli bir ÖSYM numarasý verilmektedir veya daha sonraki sýnav dönemlerinde ÖSYM numarasý aldýysanýz, o ÖSYM numarasýný, bu alanda her kutuya bir rakam gelecek þekilde yazarak kodlayýnýz. Bu numarayý hatýrlamýyorsanýz mezun olduðunuz okuldan veya ÖSYM'den öðrenebilirsiniz veya daha sonraki sýnav dönemlerinde ÖSYM numarasý aldýðý halde bu numarayý kullanmayýp yeni bir ÖSYM numarasý ile baþvuran adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacaktýr. ÖSYM numarasýnýn yanlýþsýz kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Yuvarlaklarý dýþarýya taþýrmadan kurþunkalemle iyice doldurunuz ve kodladýðýnýz numaranýn ÖSYM numaranýza tam olarak uyup uymadýðýný kontrol ediniz. ÖSYM numaranýz daha sonraki yýllarda da Merkezimizde sizinle ilgili bütün iþlemlerde kullanýlacaktýr. Bu nedenle ÖSYM numaranýzý özenle saklamanýz gerekmektedir CÝNSÝYETÝNÝZ Bu alanda cinsiyetinizi belirten seçeneði iþaretleyiniz UYRUÐUNUZ Bu alanda TC uyruklular, uyruðundan biri TC olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "1" seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular "2" seçeneðini (uyruðundan biri KKTC, diðeri TC olanlar 1 seçeneðini.); KKTC dýþýnda yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "3" seçeneðini iþaretleyeceklerdir ÖÐRENÝM DURUMUNUZ Bu alanda, öðrenim durumunuzu gösteren seçeneði iþaretleyiniz. Her adayýn öðrenim durumu aþaðýdakilerden yalnýz birine uyacaðýndan, bu alanda yalnýz bir seçenek iþaretlenecektir. Öðrenim durumunu aþaðýdaki açýklamalara uygun olarak kodlamayan ya da boþ býrakan adaylar sýnava alýnmayacaklar, alýnsalar bile sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr DERS YILINDA MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA BULUNANLAR 1. Bir ortaöðretim kurumundan mezun olabilecek durumdayým. 2. Bir ortaöðretim kurumunda beklemeliyim. 3. Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna giriyorum. MEZUN DURUMDA OLANLAR 4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve önkayýtla kaydolmadým. Ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYS'ye hiç baþvurmamýþ adaylarýn da bu seçeneði iþaretlemeleri gerekir. 5. Bir yükseköðretim programýna ÖSYM'ce yerleþtirildim, fakat kayýt olmadým. 6. Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. Daha önceki yýllarda, merkezi yerleþtirme dýþýnda ÖSS puaný veya ÖSS puaný ve özel yetenek sýnavýyla kesin kayýt yaptýrmýþ olan adaylar da dahil olmak üzere bir yükseköðretim kurumunda kayýtlý olan bütün adaylar bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. 7. Bir yükseköðretim programýný bitirdim. 8. Disiplin suçu dýþýndaki bir nedenle yükseköðretimden kaydým silindi. Kendi isteði ile kaydýný alan adaylar da bu seçeneði iþaretleyeceklerdir ÖSS SINAV MERKEZLERÝ ÖSS'nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Merkezleri ve Kodlarý listesinde gösterilmiþtir. Bu listede ÖSS nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ile bu merkezlerin kodlarý bulunmaktadýr. Bu listede görüldüðü gibi, büyüklüðü ve ulaþým güçlükleri nedeniyle Ýstanbul ili dört ayrý sýnav bölgesine ayrýlmýþ durumdadýr. Bazý illerin ilçeleri de sýnav merkezi haline getirilmiþ; bu gibi ilçeler baðlý bulunduklarý il merkezlerinin altýnda, farklý kod ile verilmiþtir. Bu listede her ilin il kodu o ilin trafik numarasýdýr. Ýl merkezinde yapýlacak sýnavlar için ilin trafik kodunun sonuna "0" eklenmiþtir. Sýnav, bir ilin ilçelerinde de yapýlýyorsa il trafik kodu sonuna 1, 2, 3... rakamlarý eklenerek ilçe sýnav merkezleri kodlarý oluþturulmuþtur. Örneðin, Artvin'de sýnava girmek isteyen bir aday sýnav merkezini "080" olarak kodlayacak; Hopa'da sýnava girmek isteyen bir aday ise sýnava gireceði merkez olarak "081" yazýp kodlayacaktýr. Aday Bilgi Formunda "5. ÖSS Sýnav Merkezleri" alanýný bulunuz. Bu alanda "1. Tercih" ve "2. Tercih" baþlýklarýný taþýyan iki yer bulunmaktadýr. Bu yerlere, sýnava girmek istediðiniz sýnav merkezlerinin kodlarýný istek sýranýza göre yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayýnýz. Sýnav merkezlerine iliþkin isteklerinizi belirtirken en çok istediðiniz sýnav merkezinin kodunu "1. Tercih" baþlýðýný taþýyan yere yazýnýz. Ýkinci tercihinizi de belirtmeyi unutmayýnýz. Ýkinci tercihin iþlem görebilmesi için birinci tercihte belirtilen merkezden farklý bir merkez olmasý gerekmektedir. Merkezimiz gerektiðinde, listede yazýlý merkezlere ek olarak yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnava gireceðiniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sýnava girmek istediði merkezleri kodlamayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezi deðiþtirilemez. Bu 4

5 2001-ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) MERKEZLERÝ VE KODLARI Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 010 Adana - Merkez 011 Adana - Ceyhan 012 Adana - Kozan 020 Adýyaman - Merkez 021 Adýyaman - Gölbaþý 030 Afyon 040 Aðrý 050 Amasya - Merkez 051 Amasya - Merzifon 060 Ankara - Merkez 061 Ankara - Polatlý 070 Antalya - Merkez 071 Antalya - Alanya 072 Antalya - Manavgat 080 Artvin - Merkez 081 Artvin - Hopa 090 Aydýn - Merkez 091 Aydýn - Nazilli 092 Aydýn - Söke 100 Balýkesir - Merkez 101 Balýkesir - Bandýrma 102 Balýkesir - Edremit 110 Bilecik 120 Bingöl 130 Bitlis - Merkez 131 Bitlis - Tatvan 140 Bolu - Merkez 150 Burdur 160 Bursa - Merkez 161 Bursa - Gemlik 162 Bursa - Ýnegöl 170 Çanakkale - Merkez 171 Çanakkale - Çan 180 Çankýrý 190 Çorum 200 Denizli - Merkez 201 Denizli - Acýpayam 210 Diyarbakýr - Merkez 211 Diyarbakýr - Bismil 212 Diyarbakýr - Ergani 220 Edirne - Merkez 221 Edirne - Keþan 222 Edirne - Uzunköprü 230 Elazýð 240 Erzincan 250 Erzurum 260 Eskiþehir 270 Gaziantep - Merkez 271 Gaziantep - Nizip 280 Giresun - Merkez 281 Giresun - Bulancak Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 290 Gümüþhane 300 Hakkari 310 Hatay - Antakya 311 Hatay - Dörtyol 312 Hatay - Ýskenderun 313 Hatay - Kýrýkhan 314 Hatay - Reyhanlý 320 Isparta 330 Ýçel - Mersin 331 Ýçel - Anamur 332 Ýçel - Silifke 333 Ýçel - Tarsus 341 Ýstanbul - Anadolu 342 Ýstanbul - Avcýlar 343 Ýstanbul - Beyazýt 344 Ýstanbul - Beyoðlu 350 Ýzmir - Merkez 351 Ýzmir - Bergama 352 Ýzmir - Menemen 353 Ýzmir - Ödemiþ 354 Ýzmir - Tire 360 Kars 370 Kastamonu 380 Kayseri 390 Kýrklareli - Merkez 391 Kýrklareli - Lüleburgaz 400 Kýrþehir 410 Kocaeli - Ýzmit 411 Kocaeli - Gebze 412 Kocaeli - Gölcük 413 Kocaeli - Karamürsel 414 Kocaeli - Körfez 420 Konya - Merkez 421 Konya - Akþehir 422 Konya - Ereðli 430 Kütahya 440 Malatya 450 Manisa - Merkez 451 Manisa - Akhisar 452 Manisa - Salihli 453 Manisa - Soma 454 Manisa - Turgutlu 460 Kahramanmaraþ-Merkez 461 Kahramanmaraþ-Elbistan 462 Kahramanmaraþ-Göksun 470 Mardin 480 Muðla - Merkez 481 Muðla - Fethiye 482 Muðla - Milas 490 Muþ 500 Nevþehir Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 510 Niðde 520 Ordu - Merkez 521 Ordu - Ünye 530 Rize - Merkez 531 Rize - Ardeþen 532 Rize - Çayeli 540 Sakarya - Adapazarý 541 Sakarya - Hendek 550 Samsun - Merkez 551 Samsun - Bafra 552 Samsun - Çarþamba 553 Samsun - Havza 560 Siirt 570 Sinop 580 Sivas 590 Tekirdað - Merkez 591 Tekirdað - Çorlu 600 Tokat - Merkez 601 Tokat - Turhal 602 Tokat - Zile 610 Trabzon 620 Tunceli 630 Þanlýurfa-Merkez 631 Þanlýurfa-Birecik 640 Uþak 650 Van - Merkez 651 Van - Erciþ 660 Yozgat 670 Zonguldak - Merkez 671 Zonguldak - Ereðli 680 Aksaray 690 Bayburt 700 Karaman 710 Kýrýkkale 720 Batman 730 Þýrnak 740 Bartýn 750 Ardahan 760 Iðdýr 770 Yalova 780 Karabük 790 Kilis 800 Osmaniye - Merkez 801 Osmaniye - Kadirli 810 Düzce 900 Lefkoþa 5

6 2001-ÖSS YABANCI DÝL SINAVI (YDS) MERKEZLERÝ VE KODLARI Kodu YDS Sýnav Merkezi Kodu YDS Sýnav Merkezi Kodu YDS Sýnav Merkezi 010 Adana 030 Afyon 060 Ankara 070 Antalya 090 Aydýn 100 Balýkesir 140 Bolu 160 Bursa 170 Çanakkale 200 Denizli 210 Diyarbakýr 220 Edirne 230 Elazýð 250 Erzurum 260 Eskiþehir 270 Gaziantep 310 Hatay 320 Isparta 330 Ýçel 341 Ýstanbul - Anadolu 342 Ýstanbul - Avcýlar 343 Ýstanbul - Beyazýt 344 Ýstanbul - Beyoðlu 350 Ýzmir 360 Kars 380 Kayseri 410 Kocaeli 420 Konya 430 Kütahya 440 Malatya 450 Manisa 460 Kahramanmaraþ 480 Muðla 510 Niðde 540 Sakarya 550 Samsun 580 Sivas 600 Tokat 610 Trabzon 630 Þanlýurfa 650 Van 670 Zonguldak 710 Kýrýkkale 900 Lefkoþa nedenle, sýnav merkezlerini doðru kodlayýp kodlamadýðýnýzý dikkatle kontrol ediniz. DÝKKAT: Ýstanbul ilinde Ýstanbul-Anadolu, Ýstanbul- Avcýlar, Ýstanbul-Beyazýt ve Ýstanbul-Beyoðlu olmak üzere dört sýnav bölgesi bulunmaktadýr. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen aday sayýsý Ýstanbul daki bina kapasitesinden çok fazla olduðu için Ýstanbul ilinde sýnava girme tercihlerinde bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir: 1. Adres ili ve okul ili, ikisi birden, Ýstanbul olan adaylar Ýstanbul daki dört bölgeden istediklerini, sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler. 2. Adres ili veya okul ili (ikisinden biri) Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini Ýstanbul daki dört bölgeden yapabilirler. Bu adaylardan Ýstanbul ilindeki dört bölgeden ikisini de tercihlerinde gösterenlerin ikinci tercihleri iþaretlenmemiþ sayýlýr. 3. Adres ili ve okul ili, her ikisi birden, Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul da sýnava girme tercihi yapamazlar, yaptýklarý takdirde bu tercihleri iptal edilir YABANCI DÝL SINAVI (YDS) SINAV MERKEZÝ 2001-ÖSS Yabancý Dil Sýnavý (YDS), yabancý dil ve edebiyatlarý, bu dillerin öðretmenlik programlarý, mütercimtercümanlýk ve turist rehberliði gibi bazý yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylar için 2001-ÖSS ye ek olarak yapýlmaktadýr. Bu sýnav devlet üniversitesi rektörlüklerinin bulunduðu kentlerde ve Lefkoþa da 24 Haziran 2001 tarihinde yapýlacaktýr YDS Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dillerinde yapýlacaktýr. Adaylar bu dillerin yalnýz birinden sýnava girebileceklerdir ÖSS ye baþvurma sýrasýnda 2001-YDS ye girip girmeyeceðiniz ve girecekseniz hangi dilden sýnava gireceðiniz konusunda bir bilgi alýnmamaktadýr YDS ye girmek isteyen adaylar bu kýlavuzun 4.YABANCI DÝL SINAVI (YDS) bölümünde yazýlý olan yöntemle baþvuracaklar ve sýnava girdikleri dili Yabancý Dil Sýnavý sýrasýnda cevap kaðýdýna iþaretleyeceklerdir ÖSS Yabancý Dil Sýnavýnýn yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý 2001-ÖSS Yabancý Dil Sýnavý (YDS) Merkezleri ve Kodlarý listesinde gösterilmiþtir. YDS ye girmek istediðiniz takdirde, sýnav merkezini listede bulunuz ve bu merkezin kodunu Aday Bilgi Formunun 6. YDS Sýnav Merkezi alanýna yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayýnýz. Sonradan sýnav merkezi deðiþikliði yapýlmayacaðýndan kodlamanýzýn doðru olup olmadýðýný kontrol ediniz. YDS ye katýlacak olan adaylardan bu alaný iþaretlemeyenler bu sýnav için Merkezimizce herhangi bir sýnav merkezine atanabilirler. MEZUN OLACAÐINIZ LÝSE VEYA DENGÝ OKULA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER (7. OKULUNUZUN KODU, 8. OKULUNUZUN TÜR KODU, 9. ALAN/KOL/BÖLÜM KODU, 10. OKUL NUMARANIZ ALANLARI) 7, 8, 9 ve 10 numaralý alanlarda yazacaðýnýz ve kodlayacaðýnýz bütün bilgiler mezun olacaðýnýz lise veya dengi okullar ile ilgilidir. Bu alanlarý öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar (öðrenim durumu 1, 2, 3 olanlar Bk ) mutlaka dolduracaklardýr ÖSS ye baþvurmuþ fakat liseden mezun olamamýþ adaylarýn da bu alanlarý doldurmalarý gerekir. Bu adaylarýn bu bilgilerini yazýp kodlarken çok dikkatli olmalarý ve hiçbir yanlýþlýk yapmamalarý son derece önemlidir öðretim yýlýndan önceki yýllarda mezun olan adaylar 7, 8, 9 ve 10 numaralý alanlarý doldurmayacaklardýr. Bu adaylar bu alanlara herhangi 6

7 bir bilgiyi yazýp kodlasalar bile bu bilgiler kullanýlmayacaktýr öðretim yýlýndan önceki yýllarda mezun olan ve ÖSYS ye önceki yýllarda baþvuran adaylarýn okul, okul türü ve alan/kol/bölüm bilgileri ile aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, ÖSYM deki bilgiiþlem kayýtlarýndan alýnarak aynen kullanýlacaktýr. Önceki Yýllarda Mezun Olanlardan ÖSYM de Okul Bilgileri Bulunmayan veya Okul Bilgilerinde Deðiþiklik Meydana Gelen Adaylar ve Yapacaklarý Ýþlemler: a) Önceki yýllarda mezun olduðu halde daha önce ÖSYS ye baþvurmamýþ adaylar (ilk kez 2001-ÖSS ye baþvuranlar), b) 1983 yýlýndan önce ÖSYS ye baþvuran ve bundan sonra ÖSYS ye baþvurmamýþ adaylar, c) ÖSYS ye önceki yýllarda baþvuran, 2001-ÖSS ye, mezun olduklarý diðer bir okula iliþkin bilgilerle (okulunun adý ve kodu, alan/kol/bölümünün adý ve kodu, diploma notu, bitirme yýlý ve not sistemi) ile baþvurmak isteyen adaylar, d) ÖSYS ye son baþvurduðu yýlda mezun olamadýðý için diploma notunu ve bitirme yýlýný ÖSYM ye bildirememiþ adaylar, e) Okul bilgileri, diploma notu, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný, bitirme yýlý ve alan/kol/bölüm bilgileri ile ilgili ÖSYM bilgiiþlem kayýtlarýndaki bilgilerini deðiþtirmek isteyen adaylar durumlarýný ayrýntýlý bir þekilde anlatan dilekçeyi ve noterden onaylatacaklarý lise veya dengi okul diploma suretlerini, üzerlerine ÖSYM numaralarýný ve baþvurma belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmýnýn sað üst köþesindeki ÖSYM tarafýndan basýlmýþ, 21 ile baþlayan 10 basamaklý sayýyý da yazarak bir zarfa koyacaklar. Zarfýn üzerine de ÖSYM numaralarýný, ad-soyadlarýný ve zarfýn içine koyduklarý belge adlarý ile baþvurma belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmýnýn sað üst köþesindeki ÖSYM tarafýndan basýlmýþ, 21 ile baþlayan 10 basamaklý sayýyý da yazacaklar ve baþvurma belgesini aldýklarý okul veya sýnav merkezi yöneticiliklerine baþvurma belgesi ile birlikte teslim edeceklerdir. Açýköðretim lisesi öðrencilerinin yapacaklarý iþlemler, a) Önceki yýllarda ÖSS ye baþvurarak okullarýný açýköðretim lisesi olarak gösteren açýköðretim lisesi mezunlarýnýn bitirme yýllarý, diploma notlarý, alan bilgileri ve okul numaralarý açýköðretim lisesinden istenecek ve ÖSYM kayýtlarýndaki önceki bilgiler, alýnan bu yeni bilgilerle deðiþtirilecektir. b) Halen açýköðretim lisesinde kayýtlý olup mezun olabilecek durumda bulunan öðrenciler, diðer öðrenciler gibi bu kýlavuzun okul kodu, tür kodu, alan/kol/bölüm kodu ve okul numaralarýný alanýný yazýp kodlayacaklardýr. c) 2000 ÖSS de alan/kol/bölüm deðiþikliði için açýköðretim lisesine baþvuran lise mezunlarý, öðretim yýlýnda açýköðretim lisesinden mezun olmuþlarsa baþvurma belgelerine açýköðretim lisesi diplomasýnýn onaylý örneðini, yukarýda açýklanan iþlemleri tamamlayarak ekleyeceklerdir. d) Gerek ve gerekse öðretim yýlý baþýnda açýköðretim lisesine alan deðiþtirmek için baþvurmuþ ve halen bu lisenin öðrencisi durumunda bulunan öðrenciler okul kodu alanýna açýköðretim lisesinin kodunu, alan/kol/bölüm kodu alanýna açýköðretimdeki alan/kol/bölümlerini, tür kodu alanýna ilgili tür kodunu, öðrenim durumunu 1 ve okul numarasý alanýna açýköðretim lisesindeki okul numarasýný yazýp 7 kodlayacaklardýr OKULUNUZUN KODU Lise ve dengi okullar, Tablo-6'da illere ve il içinde alfabetik sýraya göre verilmiþtir. Önce, okumakta olduðunuz okulun adýný bu tabloda bulunuz. Her okul adýnýn baþ tarafýndaki altý rakamdan oluþan sayý, o okulun kodudur. Aday Bilgi Formunda OKULUNUZUN KODU baþlýðý altýndaki kutulara bulduðunuz kodu yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayarak iþaretleyiniz. Okulunuzun adý Tablo-6'da yer almamýþsa, okul müdürlüðüne baþvurarak okul kodunuzu öðreniniz. Ortaöðretim baþarý puaný, her okulun kendi içinde hesaplandýðýndan, okulunuzun kodunu mutlaka öðrenmeye çalýþýnýz, aksi takdirde bu durum çok zararýnýza olabilir. Bu kodu okulunuzdan da öðrenemediðiniz takdirde okulunuzun bulunduðu ile ait okullar listesinin sonundaki, listede olmayan okullar için verilen kodu kullanýnýz. Bu kodu iþaretlediðiniz takdirde belli okul türlerine ve alan/ kol/bölümlere tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaðýnýzý göz önünde tutunuz. Okul kodunun doðru olarak yazýlmasý ve kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu öðretim yýlýnda mezun olacak adaylarýn diploma/mezuniyet notlarý veya diploma/ mezuniyet notuna benzer þekilde hesaplanan baþarý ortalamalarý kodladýklarý okullardan istenecek, okul kodunu yazmamýþ veya yanlýþ yazmýþ adaylara ortaöðretim baþarý puaný olarak en düþük puan olan 30 verilecektir OKULUNUZUN TÜR KODU Tablo-7'de okul türü kodlarý yer almaktadýr. Okulunuzun tür kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayýnýz. Tür kodunuzu hatasýz yazmanýz, yükseköðretim programlarýna yerleþtirme iþlemi sýrasýnda çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-7'yi incelemeden okul türünüz için karar vermeyiniz. Tür kodunu bulamayan adaylar "91005 Diðer" kodunu iþaretleyeceklerdir. Ancak, tür kodunu iþaretlemeyen veya diðer kodunu iþaretleyenlerin belli okul türlerine ve alan/kol/bölümlere tanýnan haklardan yararlanamayacaklarýný unutmamalarý gerekir ALAN/KOL/BÖLÜM KODU Tablo-8'de alan/kol/bölüm kodlarý yer almaktadýr. Öðrenim gördüðünüz alan/kol/bölüm kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayýnýz. Birden fazla alan/kol/bölümden diploma veren okullarda okuyanlarýn, kendileri için en uygun olanýný seçerek sadece birinin kodunu ilgili alana yazýp kodlamasý gerekir. Bu kodu hatasýz yazmanýz ve kodlamanýz, yükseköðretim programlarýna yerleþtirme iþlemi sýrasýnda çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-8'i incelemeden alan/kol/bölüm kodunuz için karar vermeyiniz. Alan/kol/bölüm kodunu bulamayan adaylar "9009 Diðer" kodunu iþaretleyeceklerdir. Ancak, bu kodu iþaretleyenlerin belli alan / kol / bölümlere tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný unutmamalarý gerekir. Bazý lise dengi okullarýnda alan/kol/bölüm ayrýmý bulunmamaktadýr. Bu þekilde alan/kol/bölüm ayrýmý olmayan bir okulun öðrencisi iseniz alan/kol/bölüm satýrýna "9009" yazýnýz ve kodlayýnýz. Bazý lise dengi okullarda ise yalnýz bir alan/kol/bölüm bulunmaktadýr. Örneðin, Kimya Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi gibi meslek liselerinin öðrencisi iseniz, alan/kol/bölüm satýrýný boþ býrakmayýnýz ve alan/kol/bölümünüzün kodunu mutlaka yazýnýz ve kodlayýnýz. Örneðin, Kimya Meslek Lisesi öðrencisi olan

8 bir adayýn alan/kol/bölüm satýrýna Kimya, alan/kol/bölüm kodu olan "l856" yazmasý ve kodlamasý gerekir OKUL NUMARANIZ Öðrencisi olduðunuz lise veya dengi okul numaranýzý saða yanaþýk olarak yazýnýz ve kodlayýnýz. Örneðin, okul numaranýz 98 ise , 156 ise olarak kodlayýnýz OKUL DEÐÝÞTÝRME DURUMUNUZ 26 Mayýs 2000 tarihinden sonra okul deðiþtirenler, bu alanda 1. Evet seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Bu adaylar, ayrýldýklarý okulun ( 26 Mayýs 2000 tarihinde kayýtlý olduklarý okulun) kodunu bu kýlavuzda Tablo-6 dan bularak baþvurma belgesindeki Ayrýldýðýnýz Okulun Kodu alanýna yazýp kodlayacaklar, ayrýldýklarý okula ait yýl sonu baþarý ortalamalarýnýn bildirilmesi için bu kýlavuzun son sayfalarýnda verilen örneðe uygun olarak hazýrlayacaklarý ve kayýtlý olduklarý okul müdürlüðüne onaylatacaklarý Okul Deðiþtirme Not Belgesini bir zarf içine koyarak ve zarfýn üzerine ÖSYM numaralarý, Aday Bilgi Formu kýsmýnýn sað üst köþesindeki ÖSYM tarafýndan basýlmýþ, 21 ile baþlayan 10 basamaklý sayý ile ad-soyadlarýný yazarak Baþvurma Belgesi ile birlikte kendi okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Okulunu hiç deðiþtirmemiþ adaylarla 26 Mayýs 2000 tarihinden önce deðiþtirmiþ olan adaylar 2. Hayýr seçeneðini iþaretleyeceklerdir ÖSS ye baþvurduktan sonra okul deðiþtiren adaylarýn da, 21 Kasým Nisan 2001 tarihleri arasýnda ayrýldýklarý okula ait yýl sonu baþarý ortalamalarýnýn bildirilmesi için bu kýlavuzun son sayfalarýnda verilen örneðe uygun olarak düzenlenip onaylanan Okul Deðiþtirme Not Belgesini ve durumlarýný ayrýntýlý olarak anlatan bir dilekçeyi okul deðiþtirme tarihinden itibaren bir hafta içinde ÖSYM ye göndermeleri gerekir. 20 Nisan Mayýs 2001 tarihleri arasýnda okul deðiþtiren adaylar yeni okullarýnýn müdürlüklerine baþvurarak bu okulun öðrencisi olduklarýnýn ve eski okulundaki her yýla ait not ortalamasý ile yeni okulundaki son sýnýf not ortalamasýnýn ÖSYM den gönderilen disketlere kaydedilmesini saðlamalýdýrlar. 25 Mayýs 2001 tarihinden sonra okul deðiþtiren adaylarýn, diploma notlarý eski okullarýndan alýnacaðýndan Merkezimize okul deðiþtirdiklerine dair bir bilgi vermelerine gerek yoktur ADINIZ Adýnýzý ilk kutudan baþlayarak, her kutuya bir harf gelecek þekilde büyük harflerle yazýnýz. Birden fazla adýnýz varsa, kelime aralarýnda birer kutuyu boþ býrakmayý unutmayýnýz. Ancak, iki ya da üç kelimeden oluþan adýnýz, uzunluðundan ötürü burada ayrýlmýþ olan 12 kutuya tam olarak sýðmýyorsa, nüfus cüzdanýndaki sýraya göre önce birinci adýnýzý tam olarak yazýnýz, sonra aralarda birer kutu boþ býrakarak ikinci ve varsa üçüncü adýnýzýn yalnýzca baþ harfini yazýnýz ve kodlayýnýz (Bk ) SOYADINIZ Soyadýnýzý ilk kutudan baþlayarak, her kutuya bir harf gelecek þekilde büyük harflerle yazýnýz. Soyadýnýzý yazmanýz için 14 harflik yer bulunmaktadýr. Soyadýnýz uzun ise buraya ilk 14 harfini yazýp kodlayýnýz (Bk ) BABANIZIN ADI Babanýzýn adýný, nüfus cüzdanýnýzdaki kaydý esas alarak buraya yazýp kodlayýnýz. Babanýzýn adý uzun ise ayrýlan alana sýðacak kadarýný yazýp kodlamanýz yeterlidir DOÐUM TARÝHÝNÝZ Doðum tarihinizin gün, ay ve yýlýný yazmanýz için ikiþer kutu ayrýlmýþtýr. "GÜN" için ayrýlan kutulara doðum gününüzün ayýn kaçýncý günü olduðunu, "AY" için ayrýlan kutulara doðduðunuz ayýn yýlýn kaçýncý ayý olduðunu, "YIL" için ayrýlan kutulara da doðum yýlýnýzýn son iki rakamýný yazýnýz. Örneðin; 18 Temmuz 1983 tarihinde doðan bir aday, sýrasýyla yazacak ve kodlayacaktýr. Doðum tarihiniz için yazacaðýnýz rakamlarýn nüfus cüzdanýnýzdaki kayýtlara uygun olmasý gerekir. Ancak, doðum tarihinin ay ve günü nüfus cüzdanýnda yazýlý olmayan adaylar sadece yýlý yazarak kodlayacaklar, ay ve gün için ayrýlan yerleri boþ býrakacaklardýr (Bk ) DOÐUM YERÝNÝZ Doðum yerinizin bulunduðu veya baðlý olduðu il/ilçenin kodunu Tablo-9'dan bularak buraya yazýp kodlayýnýz. YAZIÞMA ADRESÝNÝZ Aday Bilgi Formunun arka yüzünde 17., 18., 19. ve 20. alanlar yazýþma adresinizi yazýp kodlamanýz için ayrýlmýþtýr. Buraya sizce en güvenilir olan adresinizi yazýnýz. Adresinizin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. Bu alana yazacaðýnýz adres ile Kayýt Kartýna yazacaðýnýz adres ayný olmalýdýr. Adresinizi yazarken, Aday Bilgi Kontrol Formunun 2001 Þubat ayý içinde, 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ve 2001-YDS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin 2001 Mayýs ayý içinde, 2001-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ve Tercih Formu Haziran ayý içinde, 2001-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesinin 2001 Temmuz ayýnýn son haftasýnda ve ÖSYS Sonuç Belgesinin ise 2001 Eylül ayýnýn ilk yarýsý içinde bu adrese gönderileceðini göz önünde tutunuz. Aday Bilgi Formunun arka yüzündeki yazýþma adresi alaný yazýlýp kodlanmamýþsa bu formu dolduran adayla iletiþim kurulamayacaðý için adayýn baþvurusu geçersiz sayýlýr ve bu form iþleme konmaz ADRES SATIRI-1, ADRES SATIRI-2 Adresinizi yazarak kodlamanýz için her biri 21 kutuluk iki alan ayrýlmýþtýr. Ayrýlan bu yerlere her kutuya bir harf gelecek þekilde ve kelimeler arasýnda bir boþluk býrakarak adresinizi yazýnýz. Adres Satýrý-1'e son olarak yazacaðýnýz kelime veya numara bu satýrdaki boþ kutulara tam olarak sýðmýyorsa, bu kelime veya numarayý Adres Satýrý-2'nin ilk kutusundan baþlayarak yazýnýz. Bir baþka deyiþle bir kelime veya numaranýn bir kýsmý Adres Satýrý-1'de, ikinci kýsmý Adres Satýrý-2'de olmamalýdýr. Adresiniz ayrýlan alanlara sýðmýyorsa anlamlý kýsaltmalar yapabilirsiniz. Mahalle için "M", cadde için "C", sokak için "S" yazmak yeterlidir. Numara doðru yazýldýðý takdirde apartman adý yazmak gereksizdir. Türkiye'de oturanlar bu alana semt, ilçe veya il adý yazmayacak, bu bilgi 18. alana yazýlýp kodlanacaktýr. Yazma iþlemi bitince kodlama iþlemine geçiniz SEMT / ÝLÇE Yazýþma adresinizde bulunan semt veya ilçe adýný 12 8

9 kutudan oluþan bu alana yazýnýz. Adresinizde semt veya ilçe adý kullanýlmýyorsa (yalnýz il adý yeterli ise) bu alaný boþ býrakýnýz. Türkiye'de oturan adaylar adreslerinin il trafik kodunu "19. ADRES ÝL TRAFÝK KODU" alanýnda kodlayacaklarý için bu alana adres ilini yazmayacaklardýr. Yazma iþlemi bitince kodlama iþlemine geçiniz ADRES ÝL TRAFÝK KODU Adresinizin il trafik kodunu bu alana yazarak kodlayýnýz POSTA KODU Size gönderilen yazý ve belgelerin zamanýnda ve hatasýz bir þekilde elinize geçebilmesi için yazýþma adresinizin posta kodunu baðlý bulunduðunuz PTT þubesinden veya 119 numaralý telefondan öðrenerek bu alana mutlaka yazýnýz ve kodlayýnýz. NÜFUS CÜZDANI BÝLGÝLERÝ Nüfus cüzdanýnýzdaki kaydý esas alarak nüfusa kayýtlý olduðunuz il/ilçenin kodunu Tablo-9'dan bularak "21. Nüfusa Kayýtlý Olduðunuz Ýl/Ýlçe" alanýna yazarak kodlayýnýz. Nüfus cüzdanýnýzda yazýlý olan cilt no., aile sýra no. (kütük sýra no., hane no.) ve sýra no.yu sýrasýyla 22., 23. ve 24. alanlara yazarak kodlayýnýz DENÝZ/HAVA HARP OKULUNA GÝRMEK ÝSTÝYOR MUSUNUZ? Bu alaný, bu kýlavuzun son sayfalarýndaki Deniz/Hava Harp Okulu na Girmeye Ýstekli Kýz ve Erkek Adaylarýn Dikkatine bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu iki okuldan birini iþaretleyebileceðiniz gibi her ikisini de iþaretleyebilirsiniz. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr ÖSS KAYIT KARTI Adaylar Kayýt Kartýný dolmakalem veya tükenmezkalemle kendileri yazarak dolduracaklardýr. Kayýt Kartý üzerine fotoðrafýnýzý yapýþtýrmanýz gerekmektedir. Bu iþi yaparken þu kurallara uymanýz zorunludur: a) Cepheden ve son altý ay içinde, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ net bir fotoðraf olmalýdýr. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamasýna dikkat edilmelidir. Salon Baþkaný fotoðrafýnýzdan yararlanarak kimliðinizi belirlemekte güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabilir. b) Numaralý bile olsa camlarý renkli gözlükle çekilmiþ fotoðraflar kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Gözlük camýnýz renkli ise gözlüksüz fotoðraf çektirip kullanmanýz gerekir. c) Fotoðraf mümkünse bir katý sýyrýlarak inceltilmeli, yapýþtýrýlacak alandaki çerçeve büyüklüðünde kesilmeli, kaliteli bir yapýþtýrýcý kullanýlarak iyi ve temiz bir þekilde yapýþtýrýlmalýdýr. Yapýþtýrýcý, fotoðrafýn dýþýna taþmamalýdýr. Kayýt Kartýna baþý örtülü, yukarýdaki niteliklere uymayan fotoðraf yapýþtýran adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. Fotoðraflar bilgisayar ortamýna aktarýlacaðýndan, çok koyu ve arkadan ýþýk verilerek çekilen fotoðraflardan kaçýnýlmalý; renkli fotoðraflarda arka zeminin koyu renk, özellikle siyah ve kýrmýzý olmamasýna, mümkünse fon renginin beyaz veya sarý olmasýna dikkat edilmelidir. Fotoðraflarýn 9 yapýþtýrýldýktan sonra düþmemesi için her türlü önlem alýnmalý, olasýlýk az bile olsa herhangi bir nedenden dolayý fotoðrafýn düþmesi halinde tanýnmayý saðlamak için yapýþtýrýlmadan önce fotoðrafýn arka yüzüne ÖSYM numarasý, ad ve soyadý fotoðraf zedelenmeden birkaç kere yazýlmalýdýr. Aday Bilgi Formuna yazmýþ olduðunuz ÖSYM numaranýzý ayrýlan alana dikkatle yazýnýz. Daha sonra istenen kimlik bilgilerini, nüfus cüzdanýnýza uygun olarak büyük harflerle, okunaklý bir þekilde yazýnýz. Öðrencisi olduðunuz lise veya dengi okulun açýk adýný, okul türünü, öðrenim görmekte olduðunuz alan/kol/bölümü ve okulun bulunduðu il ve ilçeyi ve ayný þekilde yazýnýz. ÖSS Kayýt Kartýnýn bu alanýný mezun durumda bulunan adaylar doldurmayacaklardýr. Okulunuzun adý çok uzun ise ayrýlan yere sýðmasý için anlamlý kýsaltmalar yapabilirsiniz. Örneðin, "SEYHAN ABDÜLKADÝR PAKSOY KIZ LÝSESÝ" yerine "SEYHAN A. PAKSOY KIZ L." yazmak yeterlidir. Aday Bilgi Formunun "ÖÐRENÝM DURUMUNUZ" baþlýðý altýndaki sekiz seçenekten durumunuza uyan ve iþaretlediðiniz seçenekteki ifadeyi öðrenim durumu için ayrýlan yere aynen yazýnýz. Kayýt Kartýna yazdýðýnýz bilgileri onaylatmanýz gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öðrenciler ve okul dýþýndan bitirme sýnavýna girmek üzere bir okulda kaydý bulunanlar Kayýt Kartýnda bulunan bilgilerinin onayýný Baþvurma Belgelerini teslim ederken kendi okullarýnýn müdürlüklerine yaptýracaklardýr. Mezun durumda olanlar, Kayýt Kartýnýn onayýný ve bu karta yapýþtýrýlan fotoðrafýn kendilerine ait olduðunu, þahsen, diplomalarýnýn aslýný ya da onaylý bir suretini göstererek baþvurma belgesini teslim ettikleri lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine yaptýracaklardýr. Onay yapýlýrken, Kayýt Kartýnýn sadece belirtilen yeri mühürlenecek ve imzalanacaktýr. Fotoðraf kesinlikle mühürlenmeyecek ve imzalanmayacaktýr. Kayýt Kartýnýn arka yüzünde de sürekli adresinizi yazmanýz için bir yer ayrýlmýþtýr. Buraya Aday Bilgi Formunun arka yüzüne yazmýþ olduðunuz adresinizi okunaklý bir þekilde yazýnýz. Sizin veya size ulaþýlabilecek bir yakýnýnýzýn telefon numarasýný ve bu telefon numarasýnýn 3 haneli þehirlerarasý alan kodunu ve varsa Ýnternet E-Posta (E- Mail) adresini de yazýnýz. Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýlan yere imzanýzý atýnýz. Baþvurma Belgesinin geçerli sayýlabilmesi için, belgenin ilgili aday tarafýndan imzalanmýþ olmasý zorunludur. Sýnav sonrasý kayýt ve denetim iþlemlerinde imzanýz büyük önem taþýyacaðýndan buraya atacaðýnýz imzanýn her zaman kullandýðýnýz, deðiþmeyen nitelikteki tek imzanýz olmasýna dikkat ediniz. Ýmzalanmamýþ belgeler iþleme konmaz. Ayrýca, belgenizi teslim ettiðiniz günün tarihini de ilgili yere yazmayý unutmayýnýz ÖSS ADAY FÝÞÝ ÖSS Aday Fiþi, dolmakalem veya tükenmezkalemle büyük harflerle doldurulacaktýr. ÖSS Aday Fiþi, 2001 yýlýnda diploma alacaksanýz okulunuz müdürlüðünce, mezun durumda iseniz Baþvurma Belgesini teslim edeceðiniz lise veya dengi okul müdürlükleri ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerince onaylanarak size geri verilecektir. Ýleride, baþvurma iþlemini zamanýnda yapmýþ olduðunuzu kanýtlamak zorunda kaldýðýnýz takdirde bu belgeyi kullanabilirsiniz. Ayrýca, ÖSYM numaranýzý sonraki yýllarda da kullanmanýz gerekebilir. Bu nedenle Aday Fiþinizi kaybetmemeniz gerekmektedir SINAV ÜCRETÝNÝN ÖDENMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KURALLAR NELERDÝR? Baþvurma Belgelerini yukarýda açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurduktan sonra sýnav ücretini

10 yatýrýnýz. Adaylar, (onikimilyon) TL'lik sýnav ücretini Yapý ve Kredi Bankasý, T. Vakýflar Bankasý, Türkiye Ýþ Bankasý ve Akbank þubelerinden birine yatýrabileceklerdir. Bu ücreti yatýrmak için banka görevlisine Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmýnýn sað üst köþesindeki 21 ile baþlayan ÖSYM numarasýnýn verilmesi zorunludur. 21 ile baþlayan bu numara ayrýca Kayýt Kartýnda ve Aday Fiþinde de basýlmýþ durumdadýr. Önceki yýllarda ÖSYS ye baþvurmuþ ve ÖSYM numarasý almýþ olan adaylar da sýnav ücretini bankaya yatýrýrken 21 ile baþlayan bu numarayý kullanacaklardýr. Adaylar, bankadan iki nüsha banka dekontunu alacaklar, birini Baþvurma Belgesine ekleyecekler, diðerini saklayacaklardýr. Baþvurusuna banka dekontunu eklemeyen adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacaktýr. Banka Dekontu Baþvurma Belgesi ile birlikte lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine 10 teslim edilecektir. Adaylarýn çeþitli amaçlarla ÖSYM'ye ödeyecekleri ücretler, ilgili yerlerde açýklanan yollarla, bu kýlavuzda belirtilen banka hesaplarýna yatýrýlýr. Mektupla para gönderilmez. Baþvurma Belgesini veya Tercih Formunu teslim etmeyen, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez BAÞVURMA BELGENÝZÝ NE ZAMAN, NEREYE VE NASIL TESLÝM EDECEKSÝNÝZ? 2001-ÖSS için baþvuru süresi 6 Kasým 2000 tarihinde baþlayacak, 20 Kasým 2000 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir. Baþvurma Belgenizi daha önce açýklanan þekilde doldurup sýnav ücretinizi yatýrdýktan sonra baþvurma için gerekli bütün hazýrlýklarýnýz tamamlanmýþ demektir. Baþvurma Belgesi ile Banka Dekontunu, mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öðrenciler ve okul dýþýndan bitirme sýnavýna girmek üzere bir okulda kaydý bulunanlar kendi okullarýna; mezun durumda bulunan adaylar ise bu belgeleri, belgeleri aldýklarý lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine yukarýda belirtilen süre içinde onaylatarak teslim etmek zorundadýrlar. Süresi içinde gönderilmiþ olsa bile yurtiçinden posta ile gönderilen Baþvurma Belgeleri iþleme konmaz; elden ÖSYM'ye teslim edilmek istenen belgeler kabul edilmez BAÞVURULAR HANGÝ DURUMLARDA GEÇERSÝZ SAYILIR? Aday Bilgi Formu kýsmýnda istenen bilgiler tam olarak, kurþunkalemle yazýlýp kodlanmamýþsa, Baþvurma Belgesinin çeþitli kýsýmlarýna yazýlan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa, Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýlan yere açýk adres yazýlmamýþsa, Baþvurma Belgesi aday tarafýndan imzalanmamýþsa, Kayýt Kartýna, son altý ay içinde baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf yapýþtýrýlmamýþsa veya yapýþtýrýlan fotoðraf bu kýlavuzda " ÖSS KAYIT KARTI" baþlýðý altýnda açýklanan nitelikleri taþýmýyorsa, Sýnav ücretinin yatýrýldýðýna dair Banka Dekontu eksikse, Kayýt Kartý üzerinde belirtilen "onay" yaptýrýlmamýþsa, Bu kýlavuzda belirtilmiþ olan özel durumlar dýþýnda, Baþvurma Belgesi bir lise veya dengi okulu müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edilmeyip yurtiçinden Merkezimize postayla gönderilmiþse, Baþvurma Belgesi baþvurma için tanýnan süre içinde teslim edilmemiþse, Birden fazla Baþvurma Belgesi teslim edilmiþse, 1983 veya daha sonraki sýnav dönemlerinde ÖSYM numarasý alýndýðý halde bu numara kullanýlmayýp yeni bir ÖSYM numarasýyla baþvurulmuþsa, Aday Bilgi Formunun 3. Uyruðunuz alanýnda TC veya KKTC için ayrýlan kutucuk iþaretlenmemiþse baþvurular geçersiz sayýlacak ve belgeler iþleme konmayacaktýr. DÝKKAT: Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen belgeler iþleme konur. Ancak, Baþvurma Belgesinde aday tarafýndan yazýlan veya kodlanan bilgilerin gerçeðe uygun ve yanlýþsýz olmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý ve kodladýðý bilgilerdeki eksik ve yanlýþlardan doðacak sonuçlara itiraz etmeye hakký yoktur. Ayrýca, yapýlan baþvurularýn bu kýlavuzun 2.1 ve 2.8 numaralý maddelerinde ayrýntýlý olarak belirtilen durumlar nedeni ile geçersiz sayýlmasý veya sýnavda baþarýlý olunmasýna raðmen 8.2 numaralý maddede belirtilen Türkiye'deki yükseköðretim programlarýna kayýt yapýlamamasý söz konusu olabileceðinden adaylarýn, baþvurularýný yapmadan önce anýlan kýsýmlarý dikkatle incelemeleri gerekir. Baþvurma Belgesini lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim ettikten sonra bir hata yapmýþ olduðunuzu fark ederseniz, elinizdeki Aday Fiþini vererek Baþvurma Belgesini banka dekontu ile birlikte geri alabilirsiniz. Bu durumda, eski belgenizi yýrtýp hatasýz doldurulmuþ olan yenisini, bu belgenin numarasýný banka dekontunun üzerine yazarak ve bu dekontu belgenize ekleyerek baþvurma süresi sona ermeden önce teslim edebilirsiniz. Baþvurma Belgenizin Merkezimize gönderilip gönderilmediðini, belgelerinizi teslim ettiðiniz lise veya dengi okuldan ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðinde Kasým 2000 tarihleri arasýnda asýlacak 2001-ÖSS Baþvurma Belgeleri Kayýt Formundan kontrol edebilirsiniz. ADAY BÝLGÝ KONTROL FORMU 2001-ÖSS'ye baþvuran adaylara 2001 Þubat ayý içinde Aday Bilgi Kontrol Formu gönderilecektir. Adaylarýn Baþvurma Belgesinde kodladýklarý bilgiler ile önceki yýllarda ÖSS ye baþvurmuþ olan adaylarýn ÖSYM kayýtlarýndaki okul bilgileri bu form ile adaylara bildirilecektir. Adaylar bu form ellerine geçer geçmez bu bilgilerin doðruluðunu kontrol etmeli, eksiklik veya yanlýþlýk varsa, bunlarý form üzerinde, formun arkasýndaki açýklamalara uygun olarak ilgili alanlarda tamamlamalý veya düzeltmelidirler. Üzerinde ekleme ve düzeltme yapýlan formlar, istenen belgeler de eklenmek suretiyle hiç bekletilmeden ÖSYM'ye ulaþtýrýlmalýdýr. Bu form üzerinde belirtilen tarihe kadar ÖSYM'ye ulaþmayan veya ekinde istenen belgeler bulunmayan formlar iþleme konmayacaktýr. Adaylar tarafýndan düzeltilen bilgiler gerekli incelemeler yapýldýktan sonra bilgiiþlem ortamýna

11 aktarýlacak; ancak, Aday Bilgi Kontrol Formu adaya geri gönderilmeyecektir. Bilgileri doðru olan adaylar Aday Bilgi Kontrol Formunu ÖSYM ye geri göndermeyeceklerdir. 3. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 3.1. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVININ KAPSAMI NEDÝR? 2001-ÖSS'ye giren bütün adaylara sözel ve sayýsal bölümlerden oluþan bir test uygulanacaktýr. Sözel Bölüm olarak adlandýrýlan birinci bölümde, adaylarýn Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düþünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Sayýsal Bölüm olarak adlandýrýlan ikinci bölümde ise adaylarýn matematiksel iliþkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düþünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Öðrenci Seçme Sýnavýndaki sözel ve sayýsal bölümlerde hangi alanlardan ne aðýrlýkta soru sorulacaðý Tablo-1.A'da gösterilmiþtir. Bu tabloyu incelemeniz sýnava hazýrlanýrken size yardýmcý olabilir. Test sorularýnýn tümü sýnavda adaylara bir soru kitapçýðý halinde verilecek ve adaylar bütün sorularýn cevaplarýný, kendilerine soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir SINAVA GÝRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER NELERDÝR? a) 2001-ÖSS SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon yazýlý olacaktýr. Bu belge sýnava girerken tanýnmanýzý saðlayacaðýndan yýrtýlmamýþ, üstündeki bilgiler okunaklý ve net bir görünümde olmalýdýr. Bu nedenle belgenizin yýpranmamasý için gerekli özeni gösteriniz. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmeniz için 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliðinizi açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoðrafýn üzerinde soðuk damga bulunan ve resmi bir kuruluþtan alýnan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmi bir kuruluþtan alýnmýþ olsa bile üzerinde soðuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoðrafýnýz eski yýllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacaðýný göz önünde tutunuz. Nüfus cüzdanýnýzda fotoðraf yok ise, nüfus memurluðuna baþvurarak nüfus cüzdanýnýza yeni çekilmiþ bir fotoðrafýnýzýn yapýþtýrýlýp onaylanmasýný saðlayabilirsiniz. Daha önceki yýllarda sýnavlara baþvuran adaylara Merkezimizce verilmiþ kimlik kartlarý, özel kimlik belgesi olarak kullanýlamaz. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda salon görevlileri, ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizden, sizi kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka ÖSYM numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý ile özel kimlik belgesinden oluþan iki belgeyi eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, ileri süreceði neden ne olursa olsun, 2001-ÖSS'ye alýnmayacaktýr. Bir aday 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý olmadýðý halde sýnav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularýnýn veya ÖSYM temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda veya sorunlular ve benzeri adlar taþýyan salonlarda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý ÖSYM Baþkanlýðýnca geçersiz sayýlacaktýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, Merkezimiz kayýtlarýnda bulunan adresinize 2001 Mayýs ayý içinde gönderilecektir. Postalama iþleminin baþlama ve bitiþ tarihleri Merkezimizce ayrýca duyurulacaktýr. Sýnava girerken, yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu gereçleri de yanýnýzda bulundurmanýz gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak uçlu kurþunkalem, yumuþak, leke býrakmayan, kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ SINAV SALONUNUZ NEREDEDÝR? Sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon adý size gönderilecek olan 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olacaktýr. Her sýnav salonuna ayrý bir numara verilmiþtir ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde salon numarasý ve salon içindeki sýra numarasý da belirtilmiþtir. Sýnavdan önceki birkaç gün içinde sýnava gireceðiniz binayý gidip görmeniz yararýnýza olacaktýr. Hiçbir aday, 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) NASIL UYGULANACAKTIR? 17 Haziran 2001 Pazar günü yapýlacak olan Öðrenci Seçme Sýnavý sabah saat 09.30'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 3 saat sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn en geç saat 09.00'da sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirmek yetkisi salon baþkanýna aittir. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatacak ve test sorularýný cevaplamak için kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçýklarý da daðýtýlarak sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Sýnav baþladýktan sonra A Badaylarýn C ilk 1,5 saat içinde sýnav D E salonunu terk etmeleri yasaktýr. (Matbaada orijinali A B C D E konacak!) Adaylarýn sýnava, A B C D E çaðrý cihazý, telsiz, cep telefonu vb. haberleþme araçlarýyla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kaðýdý, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli, pergel, açýölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri; sýnav süresince adaylarýn, konuþmalarý, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, 11

12 12 Þekil-3. ÖSS soru kitapçýðý örneði Þekil-4. ÖSS cevap kâðýdý örneði

13 baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde bir þeyler yiyip içmeleri ve sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý yasaktýr. Bu yasaklara uymadýðý herhangi bir yolla saptanan adaylarýn sýnavlarý iptal edilecektir. Aday, baþý açýk ve kýlýk kýyafeti ilgili mevzuata uygun deðilse sýnava alýnmayacaktýr. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Gerekli görüldüðünde bu gibi adaylar, binadaki emniyet görevlilerine teslim edilecektir. Ancak, sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse, kural dýþý davranýþlarda bulunanlara sýnav sýrasýnda uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarý sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak ve bu adaylarýn sýnav evraký Merkezimizce geçersiz sayýlarak kendilerine ÖSS Sýnav Sonuç Belgesi gönderilmeyecektir ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KÝTAPÇIÐI NASIL OLACAKTIR? 2001-ÖSS'de uygulanacak test, bir kitapçýk halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarýný soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir ÖSS'de kullanýlacak soru kitapçýðý farklý türlerde basýlacaktýr. Soru kitapçýklarýnýn kapsadýklarý sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak, sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý deðiþebilecektir. Bu nedenle her soru kitapçýðý türünün doðru cevap anahtarý farklý olacaktýr. Soru kitapçýðý türü, kitapçýðýn kapaðýnda ve iç sayfalarýnda yazýlý olacaktýr (Bk. Þekil-3). Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra adaylar 13 kitapçýðýn üzerinde ayrýlmýþ olan yerlere istenen bilgileri yazacaklardýr CEVAP KÂÐIDI NASIL DOLDURULACAKTIR? a) Cevap Kâðýdýnýn Baþlýk Kýsýmlarýnýn Doldurulmasý: Size bilgi vermek üzere, 2000-ÖSS Cevap Kâðýdý örneði Þekil-4'te gösterilmiþtir. Cevap kâðýtlarýna her adayýn adý, soyadý ve ÖSYM numarasý önceden yazýlmýþ durumdadýr. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâðýdýndaki adýn, soyadýn ve ÖSYM numarasýnýn kendilerine ait olup olmadýðýný kontrol edeceklerdir. Bu bilgiler kendilerine ait ise cevap kâðýdýnýn 3 numaralý alanýnda hiçbir iþaretleme yapmayacaklardýr. Adaylar, cevap kâðýdý kendilerine ait deðilse salon baþkanýna haber vereceklerdir. Salon baþkaný adaya ait cevap kâðýdýný saðlayamazsa yedek cevap kâðýtlarýndan bir tane verecektir. Aday adýna düzenlenmemiþ cevap kâðýdý kullandýðý takdirde, bu cevap kâðýdý üzerine gerekli bilgileri yazýp "BU CEVAP KÂÐIDI ADIMA DÜZENLENMÝÞ DEÐÝLDÝR" kutucuðunu iþaretleyecektir. Daha sonra adaylar verilen soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý olan rakamlý harfi, cevap kâðýdý üzerinde ilgili alana iþaretleyeceklerdir. Adaylarýn kendilerine verilen soru kitapçýðýnýn türünü gösteren bu rakamlý harfi cevap kâðýdýna aynen iþaretlemeleri büyük önem taþýmaktadýr. Soru kitapçýðý türü belirtilmeyen cevap kâðýdýnýn deðerlendirilmesi mümkün olamayacaðýndan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Adaylar ÖSYM numaralarýný yazýp kodladýktan sonra cevap kâðýdýnda ayrýlan yerlere istenen bilgileri küçük harfle yazýp imzalayacaklardýr. b) Cevaplarýn Ýþaretlenmesi: Soru kitapçýðýndaki bütün sorular çoktan seçmeli tipte sorulardýr. Her soru için beþ farklý seçenek verilmiþ olup bunlardan yalnýzca biri sorunun doðru cevabýdýr. Adayýn yapacaðý iþ, her sorunun doðru cevabýný bularak cevap kâðýdýna iþaretlemekten ibarettir. Cevaplar iþaretlenirken yumuþak uçlu kurþunkalem kullanýlmasý ve ayrýlan yerin dýþarýya taþýrýlmadan, tam olarak karalanýp doldurulmasý gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap iþaretlenmiþ ise o soruya verilen cevap "Yanlýþ" sayýlýr. Bir soruya verilen cevabýn deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Cevap kâðýdýný deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiðini kabul ederek cevabýnýzý "Yanlýþ" cevap olarak sayabilir. Bu nedenle, yumuþak uçlu kurþunkalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçýðýnda iþaretlenen cevaplar cevap kâðýdýna iþaretlenmediði takdirde iþleme alýnmaz. ÖRNEK: Soru 16. Türkiye Cumhuriyeti hangi yýlda ilan edilmiþtir? A) 1919 B) 1920 C) 1922 D) 1923 E) 1924 Bu sorunun doðru cevabý "D" seçeneðinde bulunduðundan, cevap kâðýdýnda 16 numaralý soruya ayrýlan satýrda, içinde "D" harfi bulunan kutucuk, dýþarýya taþýrýlmadan karalanacaktýr. Aþaðýda bu sorunun doðru cevabýnýn cevap kâðýdýna kurallara uygun olarak iþaretlenmiþ biçimi görülmektedir SINAVA GÝRERKEN HANGÝ BELGELERÝ GÖSTERECEK VE SINAV SONUNDA NELERÝ TESLÝM EDECEKSÝNÝZ? Adaylar, sýnav salonuna ellerindeki 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri kontrol edilerek alýnacaklar ve sýra numaralarýnýn bulunduðu yerlere oturtulacaklardýr. Adaylarýn kendi isteklerine göre, geliþigüzel oturmalarý yasaktýr. Yerine oturan aday 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile fotoðraflý özel kimlik belgesini sýrasýnýn üzerine koyacaktýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya fax ý ile sýnava gelen adaylar kesinlikle sýnava alýnmayacaktýr. Salondaki görevliler ilk iþ olarak 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri ile adaylarýn tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgelerini toplayacaklardýr. Bir adayýn yerine baþkasýný sýnava sokmasýný önlemek için kimlik kontrollerine büyük önem verilecektir. Bu nedenle, sýnav sýrasýnda ayrýca, Merkezimizi temsil edecek özel görevliler sýnav salonlarýný dolaþacaklar; gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar ve gereken bütün önlemleri alacaklardýr. Baþkasýnýn yerine sýnava girmeye kalkýþanlarýn, genellikle yükseköðretimde öðrenci olduklarý bilinmektedir. Bu gibi sahteciler saptandýðýnda, durum adli makamlara bildirileceði gibi, ilgili yükseköðretim kurumlarýna da yazýlacaktýr. Sýnavýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Böylece sýnava baþlarken 2001-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, sýnavýn bitiminde ise soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý olmak üzere üç belgenin noksansýz olarak görevlilere

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU Sınav veya sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, ÖSYS ye başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı