YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU"

Transkript

1 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun basým, daðýtým ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel Kurulu'nun 14 Mayýs 2004 tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu, Tercih Formu ile Yerleþtirme Ücreti : TL (26 Temmuz Aðustos 2004 tarihleri arasýnda yatýrýlacaktýr.) 2004-ÖSYS Tercih Formu Toplama Harcamalarý : TL (Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir.) A D R E S Ý M Ý Z a) Ankara'da Merkezimizle ilgili konularda danýþma için: ÖSYM Ankara Bürosu Karyaðdý Sokak No : Aþaðýayrancý ANKARA b) Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM-SHB ANKARA c) Resmi kurumlarca gönderilecek yazýlar veya Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren genel ve özel nitelikteki yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý ANKARA d) Ýnternet Adresi e) Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) f) Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü Yurtlarla ilgili bilgi almak için : (10 Hat) Kredi ile ilgili bilgi almak için : (3 Hat) g) T.C. Kimlik Numaralarýnýn Öðrenilebileceði Ýnternet Adresi: DÝKKAT : Bu kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile Birlikte Adaylara Hangi Belgeler Gönderilmiþtir? ÖSS Sýnav Sonuç Belgesi Adaylara Ne Zaman Gönderilecektir? Adaylar Yükseköðretim Programlarýna Nasýl Yerleþtirilecektir? OBP ve AOBP ile Ýlgili Açýklamalar Nerededir? Y-ÖSS Puanlarý Hesaplanýrken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarýnýn Çarpýlacaðý Katsayýlar Nelerdir? ÖSYS'de Bir Yükseköðretim Programýna Yerleþtirilen Adaylarýn Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarý Hangi Katsayýlarla Çarpýlacaktýr? Yükseköðretim Programlarýnýn Kontenjan ve Koþullarý Nelerdir? Tercihler ile Ýlgili Koþullar Nelerdir? TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Tercih Formu Nasýl Doldurulacaktýr? Okul Birincilerinin Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacaðý Hususlar Nelerdir? Engelli Adaylarýn Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacaðý Hususlar Nelerdir? Tercih Formunun Ýmzalanmasý Ýnternet Yoluyla Tercihlerin Gönderilmesi Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) Ait Baþvuru Formu Nasýl Doldurulacaktýr? Yurt ve Kredi Baþvurularý Deðerlendirilmeyecek Öðrenciler Yurtta Barýnmaya Burs, Öðrenim ve/veya Katký Kredisi Almaya Hak Kazanacak Öðrencilerden Beyanlarý ile Ýlgili Olarak Ýstenecek Belgeler Yurtlarda Kayýt Ýçin Ýstenecek Gerekli Diðer Belgeler Yükseköðretim Programlarý Tercihlerinin ÖSYM'ye Ulaþtýrýlmasý Tercih Formu Nasýl, Nereye ve Ne Zaman Teslim Edilecektir? Tercihlerin Ýnternet Yoluyla ÖSYM'ye Gönderilmesi ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? Merkezi Genel Yerleþtirme Ne Zaman ve Nasýl Yapýlacaktýr? Merkezi Yerleþtirme Ýþleminde Eþit Puan Alan Adaylara Nasýl Bir Ýþlem Yapýlýr? Ek Yerleþtirme Nasýl Yapýlacaktýr? Yükseköðretim Programlarýna Merkezi Genel Yerleþtirme Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINDA KAYIT ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? Kayýt Ýçin Gerekli Belgeler: Kayýtla Ýlgili Önemli Notlar: ÖSYS Sonuç Belgesinde Kayýt Hakký Kazanýldýðý Bildirilen Yükseköðretim Programlarýna Hangi Durumlarda Kayýt Yaptýrýlamaz? ÖSYM'nin Yükseköðretim Kurumlarýndaki Kayýt Ýþlemleri ve Bu Kurumlar Arasýndaki Geçiþlerle Ýliþkisi Var mýdýr? ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ ALIMI NASIL OLACAKTIR? ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR Adres Deðiþikliðinin ÖSYM'ye Bildirilmesi ÖSYM Tarafýndan Gönderilen Belgelerin Ele Geçmemesi veya Kaybolmasý Durumunda Yapýlacak Ýþlemler Sýnav Sonuçlarý ve Yerleþtirme Ýþlemleri Üzerinde Ýnceleme Ýstekleri ÖSYM ile Yapýlacak Diðer Yazýþmalar... 15

4 ÞEKÝL-1. ADAYLARIN HANGÝ TABLOLARDAN TERCÝH YAPABÝLECEKLERÝNE ÝLÝÞKÝN GRUPLANDIRMA... 3 TABLO - 1. TABLO - 2A. TABLO - 2B ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI AÐIRLIKLI ÖSS PUANLARI (AÖSS) HESAPLANIRKEN ALT TESTLERLE ÝLGÝLÝ STANDART PUANLARIN ÇARPILACAÐI KATSAYILAR ÖSS'DE YERLEÞTÝRÝLMEDE KULLANILACAK Y-ÖSS PUANLARI HESAPLANIRKEN AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANININ ÇARPILACAÐI KATSAYILAR ÖSS'DE BÝR MESLEÐE YÖNELÝK PROGRAM UYGULAYAN LÝSE MEZUNLARINA VERÝLECEK OLAN EK PUANLARIN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARI VE BU PUANLARIN ÇARPILACAÐI KATSAYILAR TABLO - 3A, TABLO-3B VE TABLO-4 ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR TABLO - 3A. TABLO - 3B. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz) ÖSS SONUCUNA GÖRE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI TABLO - 3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO - 5. ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI TABLO-5'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO - 6. ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO - 7. OKUL TÜRLERÝ TABLO - 8. LÝSE VE DENGÝ OKULLARIN ALAN/KOL/BÖLÜM KODLARI AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ NEW YORK EYALET ÜNÝVERSÝTESÝ, MACARÝSTAN, ÝRLANDA VE YENÝ ZELANDA ÜNÝVERSÝTELERÝ ÝLE AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ BRANDEIS ÜNÝVERSÝTESÝNE AÝT AÇIKLAMALAR YÜKSEKÖÐRENÝM KREDÝ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NÜN YÜKSEKÖÐRENÝM GENÇLÝÐÝNE HÝZMETLERÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU YURTDIÞINDA YÜKSEKÖÐRENÝM GÖRMEK ÝSTEYEN ADAYLARIN DÝKKATÝNE T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM GENEL KURUL KARARI T.C.YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU BAÞKANLIÐI YÜRÜTME KURULU KARARI ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ BATI AVRUPA AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMLARI POLÝS AKADEMÝSÝ BAÞKANLIÐI GÜVENLÝK BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝNE GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE POLÝS AKADEMÝSÝ BAÞKANLIÐI POLÝS MESLEK YÜKSEKOKULUNA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE ÖÐRETÝM YILINDA ÖRGÜN ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ KATKI PAYLARI VE ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝ YÜKSEKÖÐRENÝM KREDÝ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FORMLARI 2004-ÖSS ADRES DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ 2004-ÖSS GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ

5 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU ÝLE BÝRLÝKTE ADAYLARA HANGÝ BELGELER GÖNDERÝLMÝÞTÝR? 2004 Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) ve 2004 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna sýnavsýz geçiþe baþvuran adaylara bu kýlavuzla birlikte Tercih Formu gönderilmiþtir ÖSYS'de yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapma hakký olan adaylar üç gruba ayrýlabilir: a) 2004-ÖSS'ye girip 160,000 veya daha fazla puan alanlardan sýnavsýz geçiþ hakký bulunmayanlar, b) 2004-ÖSS'ye giren ve ayný zamanda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olanlar, c) Sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuranlar. Bu kýlavuz her üç gruptaki adaylarýn, tercihlerini nasýl yapacaklarýna iliþkin kurallarý kapsamaktadýr. Adaylar, yukarýda sözü edilen gruplarýn hangisinde olurlarsa olsunlar kendilerine gönderilen Tercih Formunu kullanacaklar, tercihlerini yaparken sadece kendilerinin tercihte bulunma haklarý olan yükseköðretim programlarýný Tercih Formuna yazýp kodlayacaklardýr. Bir baþka deyiþle, üç grup aday için de tek Tercih Formu vardýr. Adaylar, tercih yapma haklarý bulunan tablolardan istedikleri programlarý istek sýrasýna koyarak Tercih Formu üzerinde göstereceklerdir. Adaylar bu kýlavuz ile kendilerine gönderilen Tercih Formunu yýpratmadan saklayacaklardýr ÖSS'ye giren adaylara daha sonra 2004-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesi de gönderilecektir. Bu belgede en az bir puan türünde 160,000 veya daha fazla ÖSS puaný alan adaylar, yerleþtirmede kullanýlacak Y-ÖSS puanlarýný da göz önünde tutarak Tercih Formunu dolduracaklar ve formlarýný bu kýlavuzdaki açýklamalara göre ilgili bürolara teslim edeceklerdir (Bk.2.3.). Sadece sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olanlar ile 2004-ÖSS'de en az bir puan türünde160,000 veya daha fazla ÖSS puaný alamayanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan adaylar bu kýlavuzdaki kurallara göre Tercih Formlarýný dolduracaklar; Tercih Formlarýný yine bu kýlavuzda belirlenen yolla ilgili bürolara teslim edeceklerdir ÖSS'de 160,000 veya daha yüksek ÖSS puaný alanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna da sahip olan adaylar, tercihlerini, sýnavlý veya sýnavsýz geçiþi göz önünde tutmadan istedikleri sýrada yapabileceklerdir ÖSS'de en az bir puan türünde 160,000 veya daha yüksek ÖSS puaný alamayanlarýn sýnavsýz geçiþ haklarý yoksa, bu adaylar Tercih Formlarýný doldurup teslim etmeyecekler, teslim etseler bile bu formlar iþleme alýnmayacaktýr ÖSS SINAV SONUÇ BELGESÝ ADAYLARA NE ZAMAN GÖNDERÝLECEKTÝR? 20 Haziran 2004 tarihinde yapýlacak olan 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) sonuclarýný ve 27 Haziran 2004 tarihinde yapýlacak olan Yabancý Dil Sýnavýna (YDS) sýnavýna girilmiþse bu sýnavýn sonuçlarýný gösteren 2004-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesi, adaylara 2004 Temmuz ayýnýn son haftasý içinde gönderilecektir ÖSS Sýnav Sonuç Belgesinde adayýn, sýnavýn sözel bölümünde Türkçe ve sosyal bilimlerdeki, sayýsal bölümünde matematik ve fen bilimlerindeki, girmiþse yabancý dil sýnavýndaki sorulara verdiði doðru ve yanlýþ cevap sayýlarý; Sözel Aðýrlýklý ÖSS Puaný (ÖSS-SÖZ), Sayýsal Aðýrlýklý ÖSS Puaný (ÖSS-SAY), Eþit Aðýrlýklý ÖSS Puaný (ÖSS-EA), varsa Yabancý Dil Aðýrlýklý ÖSS Puaný (ÖSS-DÝL) bulunacaktýr ÖSS'yi kazanan adaylarýn Sýnav Sonuç Belgesinde, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný da katýlarak hesaplanacak ve yerleþtirmede kullanýlacak olan Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-EA, varsa Y-ÖSS-DÝL puanlarý ve bu puanlarýn yüzdelik dilimleri bulunacaktýr. Ancak uygulanan testin dört alt bölümünün en az ikisinde 0,5 veya daha yüksek ham puan alamayan adaylar için ÖSS puanlarý hesaplanmayacaðýndan, 1 bu durumdaki adaylara gönderilen 2004-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesinde sadece doðru ve yanlýþ cevap sayýlarý yazýlacaktýr. Bu belgede adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ve varsa ek puanlarý da yer alacaktýr ÖSYS'de sýnavsýz geçiþ ile yerleþtirmede, adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý (OBP) kullanýlacaðýndan, sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuranlar ile sýnavsýz geçiþ hakký olanlardan ÖSS için de baþvurup ÖSS'ye girmeyen veya girip baþarýlý olamayan adaylara gönderilecek sonuç belgesinde Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP) yer alacaktýr ADAYLAR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA NASIL YERLEÞTÝRÝLECEKTÝR? 2004-ÖSS'ye giren adaylar, öðretim yýlý için Tablo-4'teki lisans programlarýna ve Tablo-3B'deki Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarýna; a) 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonucunda hesaplanan Y-ÖSS puanlarý, b) okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, c) yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki programlarýn boþ kalan kontenjanlarýna lise mezunu adaylar ile kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan meslek lisesi mezunu adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn yükseköðretim programýnýn puan türündeki Y-ÖSS puaný göz önünde tutulacaktýr. Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olan adaylar, Tablo-3A'daki meslek yüksekokullarý ve açýköðretim önlisans programlarýna; a) okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, b) Sýnavsýz geçiþ ile ilgili öncelikler, c) Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP) d) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir (Bk.3.1.,Bk.3.3.). Yerleþtirme iþlemlerinde bu kýlavuz ile 2004-ÖSS Öðrenci Seçme Sýnavý Kýlavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktýr. Bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn, istedikleri takdirde Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlara yerleþtirilme iþlemleri de bu kýlavuzdaki esaslara göre yapýlacaktýr (Bk.2.2.) OBP VE AOBP ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR NEREDEDÝR? Ortaöðretim baþarý puanýnýn nasýl hesaplanacaðý ve bu puanýn nasýl aðýrlýklandýrýlacaðý, adaylarýn 2004-ÖSS'ye baþvurularý sýrasýnda aldýklarý 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Kýlavuzunun "6.1. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?" ve "6.2. AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARI (AOBP) NASIL HESAPLANACAKTIR?" baþlýklarý altýnda açýklanmýþtýr. Aday sayýsýnýn az veya en küçük ortaöðretim baþarý puanýnýn (OBP) yüksek olduðu okullardan baþvuran adaylar için istatistiksel iþlemler yapýlamayacaðýndan, bu adaylarýn OBP'lerini aðýrlýklandýrma iþlemi sýrasýnda ÖSYM Yürütme Kurulunun vereceði kararlar uygulanacaktýr Y-ÖSS PUANLARI HESAPLANIRKEN AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARININ ÇARPILACAÐI KATSAYILAR NELERDÝR? Y-ÖSS puanlarý hesaplanýrken ÖSS puanlarýna katýlacak aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn çarpýlacaðý katsayýlar Tablo-2.A'da gösterilmiþtir. Bir mesleðe yönelik program uygulayan liselerden mezun olanlara verilecek olan ek puanlarýn hesaplanmasýnda kullanýlacak aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ve bu puanlarýn çarpýlacaðý katsayýlar Tablo-2.B'de gösterilmiþtir. Bu tablolarda görüldüðü gibi adaylar kendi

6 alanlarýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 katsayýsýyla çarpýlacaktýr. Bir mesleðe yönelik program uygulayan ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, alanlarýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken ayrýca 0,24 ile çarpýlarak 2004-ÖSS puanlarýna katýlacaktýr. Adaylar alanlarý dýþýnda bir programa yerleþtirilirken aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,3 katsayýsýyla çarpýlacaktýr. Adaylarýn okul türü ve alan/kol/bölümlerine göre aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn hangi yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken 0,8 ve ayrýca 0,24 ile çarpýlarak ÖSS puanlarýna katýlacaðý Tablo-6'da yer almaktadýr ÖSYS'DE BÝR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMINA YERLEÞTÝRÝLEN ADAYLARIN AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARI HANGÝ KATSAYILARLA ÇARPILACAKTIR? Aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn (AOBP) yerleþtirmede kullanýlan Y-ÖSS puanlarýna katkýsý, adaylarýn bir önceki yýlda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olup olmamalarýna göre farklý aðýrlýklarda olacaktýr ÖSS sonucuna göre, kontenjansýz açýköðretim programlarý hariç bir yükseköðretim programýna merkezi yerleþtirmeyle (ek yerleþtirme dahil) veya önkayýt veya özel yetenek sýnavýyla kayýt hakký kazanmýþ adaylar, kayýt yaptýrmamýþ veya kayýtlarýný sildirmiþ olsalar bile, 2004-ÖSS'ye girdikleri takdirde aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, kendi alanýnda bir programa yerleþtirilirken 0,4, alaný dýþýndaki bir programa yerleþtirilirken 0,15 ve kendi alanýnda ek puanlý bir programa yerleþtirilirken ayrýca 0,12 katsayýsýyla çarpýlacaktýr ÖSYS'de kontenjaný bulunan açýköðretim programlarýna yerleþtirilen adaylar, 2005-ÖSYS'ye girdikleri takdirde, AOBP'lerinin çarpýlacaðý katsayýlar yukarýda açýklanan þekilde indirilecektir ÖSS'ye girmiþ ve bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylardan, öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yerleþtirildikleri yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayanlardan durumlarýný resmi bir belge ile ÖSYM'ye bildirmiþ olanlar, 2003-ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir Y-ÖSS puanýna göre bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar sýnavsýz geçiþ programlarýna yerleþtirilirken bu adaylarýn OBP'lerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr ÖSYS'de sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn AOBP'lerine uygulanacak katsayýlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr Y-ÖSS puanýna göre yerleþtirilen adaylar 2005-ÖSS'de sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim programýna ÖSS ile yerleþtirilirken OBP'lerinde bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr ÖSYS'de sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn 2005-ÖSS'de sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmelerinde OBP'lerinde, ÖSS ile yerleþtirilmelerinde AOBP'lerinin katsayýlarýnda bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI NELERDÝR? Sýnavsýz geçiþ (sadece Tablo-3A) ve 2004-ÖSS sonuçlarýna göre merkezi yerleþtirme ile öðrenci alacak yükseköðretim programlarý ile bu programlarýn kontenjan ve giriþ koþullarý bu kýlavuzda Tablo-3A, Tablo-3B ve Tablo-4'te verilmiþtir. Tablo-3A ve Tablo-3B'de meslek yüksekokullarý (açýköðretim önlisans ve iki yýllýk önlisans programlarý) ile Tablo-4'te dört veya daha fazla yýllýk lisans programlarý gösterilmiþtir. Bu tablolar ile ilgili koþul ve açýklamalar Tablo-4'ten sonra yer almaktadýr TERCÝHLER ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR NELERDÝR? Gerek sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuran, gerekse 2004-ÖSS'ye baþvuran adaylarýn bu kýlavuzun hangi tablolarýndan tercih yapabileceklerine iliþkin bilgiler ÞEKÝL-1'de gösterilmiþtir. ÞEKÝL-1'de adaylar önce iki gruba ayrýlmaktadýr. Genel Lise grubu; Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi (lise programý), Çok Programlý Lise (lise programý, lise programý (Yabancý Dil Aðýrlýklý)), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi, Öðretmen Lisesi, Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü'nü kapsamaktadýr. Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kýz Meslek Liseleri, Saðlýk Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Astsubay Hazýrlama Okullarý, Sekreterlik Meslek Liseleri ve Ýmam Hatip Liseleri, Açýköðretim Lisesi (Endüstri Meslek Lisesi, Ýmam Hatip, Kýz Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi), Çok Programlý Liseler (Meslek Lisesi programlarý), Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Programlarýný ve diðer meslek liselerini kapsamaktadýr. Tablo-3A'da merkezi yerleþtirme ile öðrenci alan meslek yüksekokullarý ve açýköðretim önlisans programlarý yer almaktadýr. Bu programlarýn tümü sýnavsýz geçiþ ile öðrenci alan programlar olmasýna raðmen, Tablo-3A'daki programlarý hem genel lise hem meslek lisesi mezunlarý tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir (öncelik kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarda olmak üzere). Tablo-3B'de ise sadece ÖSS puaný ile öðrenci alan meslek yüksekokullarý bulunmaktadýr. Bu programlarý 2004-ÖSS'ye girerek aþaðýda gösterilen puanlarý almýþ olan tüm adaylar tercih edebileceklerdir. Tablo-4'te lisans programlarý yer almaktadýr. Adaylar, sýnava girip girmediklerini, girmiþlerse sýnavdan aldýklarý puanlarý göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini, ÞEKÝL-1'i incelemek suretiyle görebileceklerdir. Sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olup sýnava girmeyen meslek lisesi mezunlarý hariç, Tablo-3A ve Tablo-3B'deki programlarý tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az ÖSS puaný, Tablo-4'ten tercih yapabilmek için ilgili puan türünde ÖSS puaný alýnmasý zorunludur(ýngilizce Öðretmenliði hariç, Tablo-4'teki açýköðretim programlarý için ÖSS puaný almak yeterlidir.). 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Adaylarýn Tercih Formlarýný doldurmaya baþlamadan önce eðer olanaklarý varsa ÖSYM'nin adresindeki internet sitesinden ÖSS ile ilgili bilgi ve duyurularý izlemeleri yerinde olacaktýr. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlý olacak bilgilere eriþebileceklerdir (Bk ve 2.3.) TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý ve katlanmamalýdýr ÖSYS Tercih Formunda T.C. Kimlik Numaranýz, adýnýz ve soyadýnýz basýlý durumdadýr. Tercih Formunda doldurmanýz gereken alanlara ait açýklamalar aþaðýda verilmiþtir. TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI Optik okuyucularla okunacak olan Tercih Formu, gerek 2004-ÖSS'ye giren gerekse sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuran adaylarýn dolduracaklarý bir formdur. Adaylar sýnava girip girmediklerini ve mezun olduklarý okul türlerini göz önünde tutarak ÞEKÝL-1'i inceleyecekler ve hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koþuluyla girmek istedikleri yükseköðretim programlarýný saptayacaklar ve bu programlarýn kodlarýný Tercih Formunun ilgili alanlarýna tercih sýrasýna göre yazýp kodlayacaklardýr. Adaylarýn yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapmaya baþlamadan önce, bu kýlavuzdaki tablolarýn hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarýnýn bulunduðunu belirlemeleri gerekir. 2

7 ÞEKÝL-1. ADAYLARIN HANGÝ TABLOLARDAN TERCÝH YAPABÝLECEKLERÝNE ÝLÝÞKÝN GRUPLANDIRMA 2004-ÖSYS ADAYLARI GENEL LÝSE GRUBU MESLEK LÝSESÝ GRUBU 3 ÖSS YE GÝREN ÖSS YE GÝRMEYEN ÖSS YE GÝREN ÖSS YE GÝRMEYEN 185,000 VEYA DAHA FAZLA ÖSS PUANI ALAN 160, ,999 ARASINDA ÖSS PUANI ALAN 160,000 IN ALTINDA ÖSS PUANI ALAN TERCÝH HAKKI YOK 185,000 VEYA DAHA FAZLA ÖSS PUANI ALAN 160, ,999 ARASINDA ÖSS PUANI ALAN 160,000 IN ALTINDA ÖSS PUANI ALAN TABLO-3A (Öncelik sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarda olmak üzere) TABLO-3B TABLO-4 TABLO-3A (Öncelik sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarda olmak üzere) TABLO-3B TABLO-4 teki Sadece AÖF programlarý (Ýngilizce Öðretmenliði hariç) TERCÝH HAKKI YOK TABLO-3A TABLO-3B TABLO-4 TABLO-3A TABLO-3B TABLO-4 teki Sadece AÖF programlarý (Ýngilizce Öðretmenliði hariç) TABLO-3A (Sadece Tablo-6 daki kendi alanlarýndan olmak üzere) TABLO-3A (Sadece Tablo-6 daki kendi alanlarýndan olmak üzere)

8 2004-ÖSS'ye baþvurmuþ meslek lisesi mezunlarý, ÖSS'ye girsinler veya girmesinler, kendi alanlarýnda olmak koþuluyla Tablo-3A'da yer alan programlarý tercihleri arasýnda gösterebilecekler ve bu programlara bu kýlavuzda belirlenmiþ olan öncelikler göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir (Bakýnýz Sayfa 6). Tablo-3A'daki programlara yerleþtirme yapýlýrken önce kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleþtirileceklerdir. Bu programlarýn kontenjanlarý sýnavsýz geçiþ ile dolmadýðý durumlarda, ilgili puan türünde en az ÖSS puaný alan genel lise mezunu adaylar ile alanlarý dýþýnda tercih yapmak isteyen meslek lisesi mezunlarý da yerleþtirme iþlemine alýnacaktýr. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo-3A'daki programlarý da tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu adaylar sýnavsýz geçiþ ile öðrenci yerleþtirilen programlarýn bir kýsmýnýn genel yerleþtirme sýrasýnda sýnavsýz geçiþ ile dolmadýðýný, bu yüzden Tablo-3A'nýn en küçük puan sütununda " " iþaretinin bulunduðunu göreceklerdir. Bu adaylarýn, tercihlerini yaparken 2003-ÖSS'de kontenjanlarý dolmayan programlarýn 2004 yýlýnda da sýnavsýz geçiþ ile dolmayabileceðini göz önünde tutmalarý yararlarýna olabilir. Bu önlisans programlarýna, sýnav sonuçlarýna göre yapýlacak yerleþtirmelerde kullanýlacak puan türleri de Tablo-3A'da gösterilmiþtir. Tablo-3B'deki programlar hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarýndan 2004-ÖSS'de ilgili puan türünde ve daha fazla ÖSS puaný almýþ adaylar tarafýndan tercih edilebilecekdir ÖSS'de ilgili puan türünde ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo-4'teki yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açýköðretim programlarý (Ýngilizce Öðretmenliði programý hariç) en az puan alýnmasý koþuluyla tercih edilebilecektir. Meslek liseleri dýþýndaki lise öðrencileri Tablo-3A (öncelik meslek lisesi öðrencilerinde olmak üzere), Tablo-3B ve Tablo-4'teki programlarý tercih edebilmek için sýnava girmek ve Tablo-3A ve Tablo-3B'deki programlar için ilgili puan türünde en az 160,000 ÖSS puaný, Tablo-4'teki programlar için ise ilgili puan türünde en az 185,000 ÖSS puaný almak (Açýköðretimin kontenjansýz programlarý hariç) zorundadýrlar. Tablo-3A'daki programlarý hem genel lise grubundaki hem de meslek lisesi grubundaki adaylar tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu programlara sýnavsýz olarak öncelikle Meslek liselerinin ilgili alanlarýnda öðrenim görenler yerleþtirilecek, boþ kontenjan kaldýðý takdirde diðer adaylar ÖSS puanlarý ile bu kontenjanlar için yerleþtirme iþlemine alýnacaklardýr. Tablo-3A, Tablo-3B ve Tablo-4'te, her yükseköðretim programýnýn adýnýn önündeki yedi rakamlý sayý o programý belirten özel koddur. Yukarýdaki açýklamalara göre her aday, girmek istediði programlarýn kodlarýný, Tablo-3A, Tablo-3B veya Tablo-4'ten bularak tercih sýrasýna göre form üzerinde ayrýlan alanlara yazacak ve kodlayacaktýr. Tercih Formunun doldurulmasýnda iki ayrý iþlem bulunmaktadýr: Birinci iþlem, girmek istenilen yükseköðretim programlarýnýn kodlarýnýn, bu kýlavuzdaki Tablo-3A, Tablo-3B ve Tablo-4'ten bulunarak tercih sýrasýna konulmasý ve bu kodlarýn, sýrasýyla, her kareye bir rakam gelecek þekilde, tercih alanlarýnýn üst kýsmýndaki kutulara yazýlmasýdýr. Ýkinci iþlem ise, her kutuya yazýlan rakamýn bu kutunun altýndaki yuvarlaklar içinde bulunmasý ve bu yuvarlaklarýn Tercih Formunda gösterilen örneðe uygun olarak doldurulmasýdýr. Her sütunda sadece bir yuvarlaðýn karalanmýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Programýn kodu, yuvarlaklar doldurularak iþaretlenmezse tercih yapýlmamýþ sayýlýr. Yuvarlaklar doldurulurken yanlýþ yapýlýrsa ve doldurulan yuvarlaklarýn ifade ettiði kod baþka bir yükseköðretim programýna ait ise o program tercih edilmiþ sayýlýr. Bu kod hiçbir programa ait deðilse ilgili tercih iptal edilir. Yapacaðýnýz kodlama yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn 4 bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Tercihlerinizi 1 numaralý tercih alanýndan baþlayarak yazmayý ve kodlamayý unutmayýnýz. Tercih alanlarýnýn tamamýnýn doldurulmasý zorunlu deðildir. Örneðin, bir aday Tercih Formunda yalnýzca dört programý göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediði takdirde baþka bir yerde okumak niyetinde deðilse, sadece bu dört programýn kodlarýný yazýp kodlamakla yetinebilir. Ancak bu durumda da adayýn, girmek istediði bu dört programý (1.) sýra numaralý yerden baþlayarak tercih sýrasýna göre yazmasý ve kodlamasý gerekir. Sadece Özel Yetenek Sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna (Tablo-5) kaydolmak isteyen adaylar, Tercih Formunu doldurarak Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine teslim etmeyecekler veya Merkezimize göndermeyeceklerdir. Tablo-3B'de ve Tablo-4'te 2003-ÖSYS sonuçlarýna göre, yükseköðretim programlarýnýn ilgili puan sýralamasýnda en küçük puanlarý itibarýyla üstten yüzde kaç içinden öðrenci almýþ olduklarý, "yüzdelik dilim" baþlýklý sütunlarda gösterilmiþtir. Bu yüzdelik dilimler, ilgili yükseköðretim programlarýnýn 2003-ÖSS'de ne kadar çok istendiðini gösterir.tercihlerinizi yaparken bu yüzdelik dilimler ile kendi yüzdelik dilimlerinizi birlikte göz önünde tutmanýz yararýnýza olabilir. Yükseköðretim programlarýnýn yüzdelik dilimleri, Tablo-3B ve Tablo-4'te aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,3; 0,8 ve ek puan (0,8+0,24) katsayýsý ile çarpýlarak hesaplanan Y-ÖSS puanlarý dikkate alýnarak elde edilmiþ ve üç ayrý sütunda gösterilmiþtir. Bir programýn 0,3 katsayýsý ile çarpýlarak bulunmuþ Y-ÖSS puanýna ait yüzdelik dilimi, o programýn 2003-ÖSS'de ilgili puan türündeki en küçük puaný ve bu puanýn üzerinde olan 0,3'lük Y-ÖSS puaný bulunan aday sayýsýnýn tüm 0,3'lük Y-ÖSS puaný bulunan aday sayýsýna bölünmesi ile elde edilmiþtir. Bu programýn 0,8 ve ek puan katsayýsý ile çarpýlarak bulunmuþ Y-ÖSS puanlarýna ait yüzdelik dilimleri de, 0,3'lük yüzdelik dilimde olduðu gibi ayný yolla hesaplanmýþtýr. 0,3; 0,8 ve ek puanlý yüzdelik dilimlerin hesaplanmýþ olduðu aday sayýlarý bu kýlavuzun 17. sayfasýnda verilmiþtir ÖSS Sýnav Sonuç Belgesinde bir adayýn üç puan türünde ve girmiþse yabancý dil puan türündeki 0,3; 0,8 ve ek puanlý Y-ÖSS puanlarýna ait yüzdelik dilimleri yukarýda tanýmlandýðý gibi yer alacaktýr. Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi bir adayýn Y-ÖSS puanlarýna ait yüzdelik dilimleri ile programlarýn en küçük puanlarýndan hesaplanan yüzdelik dilimler arasýnda bir paralellik bulunmaktadýr. Bu nedenle, tercihler yapýlýrken bu kýlavuzdaki yükseköðretim programlarýna ait yüzdeliklerin sýnav sonuç belgesindeki Y-ÖSS puanlarýna ait yüzdelikler ile karþýlaþtýrýlmasý yol gösterici olabilecektir. Ancak, yükseköðretim programlarýnda gerçekleþen puan türü deðiþiklikleri, kontenjanýn azalmasý veya artmasý, programa kabul koþullarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikler, ek puan alabilecek öðrenci sayýsý deðiþimleri, alanda veya yakýn alanlarda yeni açýlan programlar ve öðrenim ücretlerinde meydana gelen deðiþiklikler gibi birçok etkenin bu yýl oluþacak yüzdelik dilimleri ve sýralamayý deðiþtirebileceði göz önünde tutulmalýdýr. Yükseköðretim programlarýnýn yüzdelik dilimlerinden yararlanýrken bu yüzdelik dilimlerin 2003 Y-ÖSS puanlarýndan hesaplandýðýný, kendi Y-ÖSS puanlarýnýzýn yüzdelik dilimlerinin ise 2004-Y-ÖSS puanlarýndan hesaplandýðýný dikkate almanýz gerekir. Bu kýlavuzda, Tablo-3B ve Tablo-4'te yükseköðretim programlarýnýn 2003-ÖSS'deki en küçük puanlarý da verilmiþtir ÖSS'de en küçük puanlarýn 2003-ÖSS'dekinden bir ölçüde farklý olmasý doðaldýr, bununla birlikte en küçük puanýn 2003 ve 2004-ÖSS'de birbirine benzer þekilde oluþacaðý tahmin edilmektedir. Adaylar kendi puanlarý ile yükseköðretim programlarýnýn ayný puan türündeki en küçük puanlarýný karþýlaþtýrýrken bu hususlarý göz önünde tutmalýdýrlar. Bir

9 baþka deyiþle, bir aday kendi Y-ÖSS puanýndan bir ölçüde daha yüksek "en küçük puaný" bulunan bir yükseköðretim programýný istediði takdirde, en küçük puanlarýn yýldan yýla deðiþebileceðini göz önünde tutarak, bu programý tercihleri arasýnda gösterebileceðini bilmelidir. Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi bu kýlavuzda verilen yüzdelik dilimlerin ve en küçük puanlarýn kesin ölçüler olarak alýnmamasý gerekir. Adaylar tercihlerini yaparken, yükseköðretim programlarýnýn yüzdeliklerinde ve en küçük puanlarýnda oluþacak düþme veya yükselmeyi dikkate alarak kendi yüzdelik dilimlerinin ve puanlarýnýn üstünde ve altýnda olan programlarý da tercihleri arasýnda gösterebilecekleri hususunu göz önünde tutmalýdýrlar. Adaylar yüzdelik dilimlerin ve en küçük puanlarýn yol gösterme amacýyla kýlavuza konduðunu, bunlarýn hiçbir zaman kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarý ile tam karþýlaþtýrma olanaðý saðlamadýðýný unutmamalýdýrlar. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýnýn tercih listenizdeki sýrasýný belirlerken çok dikkatli davranmanýz ve bu programlar hakkýnda bilgi sahibi olmanýz gerekmektedir. Her þeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanýz bu tablolarý dikkatle incelemelisiniz (Bk. ÞEKÝL-1). Bu tablolarda, her programýn adaylarda aradýðý koþullar da belirtilmiþtir. Okul türü, alan/kol/bölüm, yaþ, saðlýk, cinsiyet vb. bütün koþullarýný tam olarak karþýlayamadýðýnýz programlarý tercih etmeyiniz. Bir programýn gerektirdiði koþullarý dikkate almadan yaptýðýnýz tercihlerin sorumluluðu size ait olacak, Merkezimiz, koþullara uyup uymadýðýnýzý kontrol etme yükümlülüðünü taþýmayacaktýr. Koþullarýný karþýlayamadýðýnýz bir programa puanýnýz elveriþli olduðu için yerleþtirilseniz bile kaydýnýz yapýlmayacaktýr. Alan/kol/bölüm ile AOBP'ye uygulanacak katsayýya iliþkin bilgiler 2004-ÖSS Kýlavuzu Tablo-3'te verilmiþ ve bu kýlavuzda Tablo-6'da yeniden gösterilmiþtir. Tüm adaylarýn Tablo-6'yý dikkatle inceleyerek hangi tercihleri için hangi katsayýlarýn uygulanacaðýný kavramalarý yararlarýna olacaktýr. Örneðin genel lisedeki herhangi bir alandan mezun olan bir aday, meslek yüksekokulu programlarýný tercih ettiðinde 0,3 katsayýlý puanlarýnýn kullanýlacaðýný unutmamalýdýr. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýný isteðinize göre sýralayabilmeniz için merkezi yerleþtirme sisteminin nasýl iþlediðini bilmenizde yarar vardýr. Merkezi yerleþtirme, adaylarýn yerleþtirme puanlarýna, tercihlerine ve yükseköðretim programlarýnýn kontenjan ve koþullarýna göre bilgisayarla yapýlacaktýr. Sistemin esaslarý þu þekilde özetlenebilir: a) Her yükseköðretim programýna, Kýlavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koþullarý taþýyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiþ olan adaylar arasýndan kontenjan sayýsý kadar öðrenci yerleþtirilecektir. Y-ÖSS puanlarýna göre yapýlacak yerleþtirme iþleminde ilgili Y-ÖSS puaný yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Sýnavsýz geçiþ ile yapýlacak yerleþtirme iþlemlerinin esaslarý 6. sayfadadýr. b) Bir aday, puanlarý ne denli yüksek olursa olsun yalnýz bir programa kayýt hakký kazanabilir. Bu program, adayýn puanlarýyla girebildiði en üst tercihidir. Bunun altýnda kalan tercihler iþleme konmaz. c) Aday sayýsý merkezi yerleþtirme sistemiyle öðrenci alan programlarýn toplam kontenjan sayýsýndan fazla olduðu için adaylarýn bir kýsmý hiçbir programa kayýt hakký kazanamayacaktýr. d) Merkezi yerleþtirme sisteminde bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programý sonradan deðiþtirmesi, bir baþka deyiþle, daha düþük puanla öðrenci alan baþka bir programa kaydolmasý mümkün deðildir. e) Bir adayýn kayýt hakký kazandýðý bir program varsa, kendisine gönderilecek ÖSYS Sonuç Belgesinde bu programýn açýk adý yazýlý olacaktýr. Ayrýca, o programýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumuna gönderilecek listede kayýt hakký kazanan bütün adaylarýn açýk kimlikleri, fotoðraflarý, puanlarý, yerleþtiði programýn alanýnda olup olmadýðý ve ek puandan yararlanýp yararlanmadýðý yer alacaktýr. 5 f) Y-ÖSS puanlarýnýza göre tercihlerinizi yaparken göz önünde tutmanýz gereken en önemli nokta, kendi alanýnýza uygun bir programý tercih ettiðinizde aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýzýn 0,8, kendi alanýnýz dýþýndaki bir programý tercih ettiðinizde 0,3 katsayý ile çarpýlacaðýdýr. Ayrýca bir diðer önemli nokta da kaydolmayý en çok istediðiniz programý en üst tercihinize, daha sonra istediðiniz programý ikinci tercihinize yazmanýz ve bütün tercihlerinizi bu þekilde sýralamanýzdýr. Tercihlerinizi, Tablo-3A (önceliðin sýnavsýz geçiþ hakký olanlarda olduðunu unutmadan), Tablo-3B ve Tablo-4'te verilen yükseköðretim programlarýnýn yüzdelik dilimlerine göre sýralamanýz þart deðildir. Ancak, ayný puan türüyle öðrenci alan iki programdan yüzdelik sýrasý diðerine göre çok yüksek olaný daha sonraki tercihinize yazarsanýz, önceki tercihinize yerleþememeniz halinde, sonraki tercihinize yerleþme olasýlýðýnýzýn daha az olacaðýný unutmayýnýz. Duruma göre yapabileceðiniz 24 tercihin baþtan birkaç tanesini "puaným yeterli olmayabilir" endiþesine kapýlmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediðiniz programlarý yazabilirsiniz. Kazansanýz bile kaydolmayý düþünmediðiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz, böylece bu programlara kaydolmak isteyebilecek baþka adaylara engel olmazsýnýz. Ancak sizin için, ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak önemliyse, sonlardaki birkaç tercih sýranýza, ilgili tablolardaki yüzdelikler ile kendi durumunuzu göz önünde tutarak, puanýnýz düþük de olsa girebileceðinizi tahmin ettiðiniz programlarý yazabilirsiniz. Y-ÖSS puanlarýna göre yapýlacak merkezi yerleþtirme sisteminin yukarýda özetlenen esaslarýný daha açýk olarak belirtmek için aþaðýda iki örnek verilmiþtir. X ve Z, 2004-ÖSS'ye giren iki aday olsun: ÖRNEK l : Ayný okul ve ayný alan çýkýþlý olan iki adaydan aday-x birinci tercihine, aday-z ise sonuncu tercihine ayný programý yazýyor. Bu program Sayýsal Aðýrlýklý Y-ÖSS-SAY Puanýna göre öðrenci almaktadýr. Diyelim ki; Aday-X'in 222,253, Aday-Z'nin 225,877 Y-ÖSS-SAY Puaný vardýr. Eðer aday-z daha önceki tercihlerine girememiþse, bilgisayar bu programa yerleþtirmek için puaný daha yüksek olduðundan aday-z'ye öncelik verecektir. ÖRNEK 2 : Aday-Z ilk tercih olarak bir üniversitenin fen-edebiyat fakültesi matematik programýný yazýyor ve diyelim ki en yüksek Sayýsal Aðýrlýklý Y-ÖSS-SAY Puaný alan aday oluyor. Bu durumda aday-z, o üniversitenin fen-edebiyat fakültesi matematik programýna kayýt hakký kazanacaktýr. Adý yalnýz bu programýn listesinde yer alacak ve baþka hiçbir yükseköðretim programýna kaydolma hakkýna sahip olmayacaktýr. Adayýn en çok girmek istediði yükseköðretim programý bu ise sorun yoktur, adayýn isteði gerçekleþmiþtir. Aday biyoloji programýný daha çok istediði halde matematik programýný birinci, biyoloji programýný ikinci tercihinde göstermiþ ise bu durumda aday-z daha az istediði matematik programýna yerleþmiþ olacaktýr. Böyle bir duruma düþmemek için aday-z'nin en çok girmek istediði biyoloji programýný birinci tercihi olarak belirtmesi gerekirdi. Merkezi yerleþtirme sistemine iliþkin olarak buraya kadar yapýlan açýklamalarý ve verilen örnekleri inceledikten sonra, müsvedde kâðýdýna yaptýðýnýz tercih listenizi son olarak þu açýlardan bir kez daha kontrol ediniz. Listenizdeki programlarýn bu kýlavuzda "bakýnýz" olarak gösterilen giriþ için aranan bütün koþullarýný karþýlýyor musunuz? Listenizdeki programlarýn, bu kýlavuzdaki 7 basamaklý kodlarýný hatasýz yazdýnýz mý? Listenizdeki programlarýn sýrasý gerçekten istek sýranýza uygun mu? Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký kazanacak olsanýz, "Keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým." demeyeceðinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu böyle midir?

10 Bütün bu kontrollerden sonra kesin karara vardýysanýz tercih listenizdeki kodlarý, sýrasýný bozmadan ve yanlýþsýz olarak Tercih Formunda ayrýlan yerlere yazýp kodlayýnýz. Tercih Formuna kodlamýþ olduðunuz tercihlerinizde, Tercih Formunu teslim ettikten sonra deðiþiklik yapmanýz mümkün deðildir. Merkezimize ulaþan Tercih Formunun iptali mümkün deðildir. Ayrýca adaylarýn Tercih Formunun aslýný görme istekleri yerine getirilemez. Merkezi yerleþtirme iþlemi, Tercih Formuna kodlamýþ olduðunuz tercihlerinize göre yapýlacaktýr. SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarý, kendi alanlarýndaki meslek yüksekokullarý programlarýna, kontenjanlar, mezun olduklarý okullarýn bulunduðu Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi (METEB), mezun olduklarý okullarýn türleri ve öðrenim süreleri, mezuniyet yýllarý, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarýnýn meslek yüksekokullarýna sýnavsýz geçiþleri için kullanýlacak ortaöðretim baþarý puanlarý (OBP) ve tercihleri göz önünde tutularak aþaðýdaki önceliklere göre sýnavsýz yerleþtirileceklerdir. Mesleki ve teknik eðitim merkezi (METEM) mesleki ve teknik ortaöðretim programlarýndan mezun olanlar da ayný þekilde sýnavsýz geçiþ için tercih yapabilirler. Son sýnýf öðrencileri 1. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, anadolu teknik lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. 2. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, anadolu teknik lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. 3. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, teknik lise ve anadolu meslek lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. 4. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde teknik lise ve anadolu meslek lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. 5. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, meslek lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. 6. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde meslek lisesi son sýnýf öðrencileri OBP sýrasýnda. Bir yýl önce mezun olanlar 7. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, anadolu teknik lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 8. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, anadolu teknik lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 9. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, teknik lise ve anadolu meslek lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 10. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, teknik lise ve anadolu meslek lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 11. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, meslek lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 12. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, meslek lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. Ýki yýl önce mezun olanlar 13. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde anadolu teknik lisesinden iki yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 14. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, anadolu teknik lisesinden iki yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 15. Öncelik: Öncelik: Öncelik: Öncelik:... Üç yýl önce mezun olanlar 19. Öncelik: Öncelik: Bu öncelikler, yukarýdaki gibi, mezuniyet yýlýnýn, sýnavsýz yerleþtirme yýlýna uzaklýðý göz önünde tutulmak suretiyle, mezun olanlarýn tümünü kapsayacak bir sýralama ile devam edecektir. Meslek lisesi çýkýþlý adaylarýn kendi alanlarýndaki yükseköðretim programlarý ile ilgili olarak Tablo-6'yý çok iyi incelemeleri gerekir. ÖSS'ye girmeyerek sadece sýnavsýz geçiþ hakkýndan yararlanacak olan meslek lisesi mezunlarý Tablo-3A'da kendi alanlarý dýþýndaki yükseköðretim programlarýný, Tablo-3B ve Tablo-4'teki programlarý tercihleri arasýnda göstermemelidirler. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnda okumakta olan adaylar veya bu kurumlarýn mezunlarý istedikleri takdirde açýköðretimin kendi alanlarýndaki kontenjan sýnýrý bulunmayan mevcut önlisans programlarýna hiçbir öncelik göz önünde tutulmadan sýnavsýz yerleþtirilebileceklerdir. Belli bir kontenjaný bulunan açýköðretim önlisans programlarýna yukarýdaki öncelikler göz önünde tutularak yerleþtirme yapýlacaktýr. Genel yerleþtirme sýrasýnda sýnavsýz geçiþ hakkýndan yararlanarak yerleþtirme yapýlacak yükseköðretim programlarýna (Tablo-3A) sýnavsýz geçiþ hakký bulunmayan lise mezunlarý ile kendi alanlarý dýþýndan tercih yapmak isteyen meslek lisesi mezunlarý Y-ÖSS puanlarý (sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn, kendi alanlarýnda yerleþtirilmeleri tamamlandýktan sonra boþ kalan kontenjanlara) ile yerleþtirileceklerdir. NOT: 1. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar, meslek yüksekokulu programlarý ile açýköðretimin önlisans programlarýna yukarýdaki koþullar göz önünde tutularak yerleþtirilebileceklerdir. 2. Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti dýþýndaki bir ülkede bir mesleki ve teknik ortaöðretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu mezunlar, Milli Eðitim Bakanlýðý'nca verilecek denklik belgesinde gösterilen alanlara göre, yukarýdaki esaslar dahilinde meslek yüksekokullarý veya açýköðretim önlisans programlarýna yerleþtirilebileceklerdir. 3. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarý ile diðer ülkelerden gelecek olan mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun yabancý uyruklu adaylar, kendi alanlarýndaki meslek yüksekokullarý ve açýköðretimin önlisans programlarýna, bu cumhuriyetler, akraba topluluklarý ve diðer ülkeler ile Yükseköðretim Kurulu arasýnda imzalanacak anlaþma hükümlerine göre yerleþtirileceklerdir. 6

11 OKUL BÝRÝNCÝLERÝNÝN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR NELERDÝR? öðretim yýlýnda okul birincisi olanlar için ayrýlan kontenjanlar Tablo-3B ve Tablo-4'ün 6 numaralý sütununda gösterilmiþtir. Bir programýn öngördüðü okul türü, yaþ, cinsiyet, saðlýk gibi tüm koþullar okul birincileri için de aynen geçerlidir. ÖSS'de baþarýlý olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjaný göz önünde tutularak merkezi yerleþtirme ile Y-ÖSS puanlarýnýn elverdiði en üst tercihlerine yerleþtirileceklerdir. Okul birincileri için ayrýlan kontenjanlar sýnýrlýdýr. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköðretim programlarý arasýndan yapan okul birincileri, puanlarýnýn yüksek olmamasý durumunda hiçbir programa kayýt hakký kazanamayabilirler. Okul birincilerinin kendilerine saðlanan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarýný göz önünde tutarak, dengeli bir þekilde yapmalarý gerekir.tercihlerini dengeli yapan okul birincilerinin bir yükseköðretim programýna yerleþme olasýlýklarý artar ENGELLÝ ADAYLARIN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR NELERDÝR? Görme engelli adaylarýn, engelleri yüzünden baþarýlý olamayacaklarý yükseköðretim programlarýný tercih etmemeleri gerekir. Bu adaylarýn, baþarýlý olabilmeleri için, büyük ölçüde dile dayanan veya iþitme gerektiren sosyal, iktisadi ve beþeri bilimler alanlarýndaki yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri beklenir. Bedensel engelli adaylarýn, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihlerini belirlerken engellerini dikkate almalarý yararlarýna olacaktýr. Örneðin, ellerini kullanamayan adaylarýn, ellerin kullanýlmasýný gerektiren yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri öðrenimleri sýrasýnda aþýlmasý imkânsýz güçlüklerle karþýlaþmalarýna neden olabilir TERCÝH FORMUNUN ÝMZALANMASI Tercih Formu üzerindeki Tercih Sýranýza Göre Girmek Ýstediðiniz Yükseköðretim Programlarý alanýný yukarýdaki açýklamalara uygun olarak doldurduktan sonra formun arka yüzünde yer alan imza kýsmýndaki yazýyý dikkatle okuyunuz. Bu yazýnýn altýna formu doldurduðunuz tarihi yazýnýz ve yan taraftaki ilgili çerçeve içine dýþarý taþýrmadan tükenmezkalem veya dolmakalemle imzanýzý atýnýz. Tercih Formunuzun geçerli olabilmesi için bu formu kendi yazýnýzla doldurup imzalamýþ olmanýz gerekir. Tercih Formu ÖSYM'ye ulaþtýktan sonra üzerinde hiçbir deðiþiklik veya düzeltme yapýlmaz ÝNTERNET YOLUYLA TERCÝHLERÝN GÖNDERÝLMESÝ 2004-ÖSYS'de adaylar yükseköðretim programlarý tercihlerini internet yoluyla da ÖSYM'ye ulaþtýrabilirler. Bu durumda, adaylarýn Tercih Formunu ÖSYM'ye göndermelerine gerek yoktur. (Bakýnýz 2.3.2) Tercihlerini internet yoluyla göndermek isteyen adaylar ÖSYM'nin adresindeki internet sayfasýna girmelidirler. Tercihlerin internet yoluyla gönderilmesine iliþkin tüm açýklamalar internet sayfasýnda yer almaktadýr. Adaylar internet yolunu seçtiklerinde bu açýklamalarý dikkatle okumalý ve bu açýklamalara göre tamamladýklarý iþlemlerin sonunda, internet sayfasýnda tercihlerin ÖSYM tarafýndan teslim alýndýðýna iliþkin bilgi notunu mutlaka görmelidirler YÜKSEK ÖÐRENÝM KREDÝ VE YURTLAR KURUMUNA (YURTKUR) AÝT BAÞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? (Bu bölümdeki bilgiler Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafýndan Merkezimize gönderildiði þekilde yer almaktadýr.) (Tercih Formunun arka yüzündeki 5. ve 7. alanlara rakamlarý saða yanaþýk olarak yazýnýz.) Tercih Formunun arka yüzünde yer alan YURTKUR Baþvuru Formu, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barýnmak veya bu kurumdan burs, öðrenim kredisi ve/veya katký kredisi almak isteyen adaylar tarafýndan doldurulacaktýr. HEM ÖÐRENÝM KREDÝSÝ HEM DE BURS ÝSTEYEN ÖÐRENCÝLERÝN BEYANLARI DEÐERLENDÝRÝLDÝKTEN SONRA ÖÐRENÝM KREDÝSÝ VEYA BURSTAN BÝRÝNÝ ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR. YURTKUR Baþvuru Formunun doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda verilmiþtir. Ayrýlan yere ad ve soyadýnýzý yazmayý unutmayýnýz ÖSYS SONUCU TERCÝH ETTÝÐÝNÝZ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA GÖRE YURT ÝSTEÐÝNÝZ: Yurt istekleri ancak, öðrencinin ailesinin ikamet ettiði yer öðrenim göreceði yükseköðretim kurumunun bulunduðu þehrin belediye sýnýrlarý dýþýnda ise (þehir içi nakil araçlarýndan yardýmsýz faydalanamayan âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayan öðrenciler hariç) yurt baþvurusu dikkate alýnacaktýr. ÖSYS Tercih Formunda, yükseköðretim programlarýna iliþkin tercihinizi yaparken yurt isteðiniz için de, ayný sýraya göre bu sorunun Bölüm A'da yer alan rakamlarýn altýndaki yuvarlaklarý karalamak zorundasýnýz. Ayrýca bu sorunun, Bölüm B'deki yurda yerleþme tercihlerinden birini de karalamak zorundasýnýz. Bunun için genel yurtlarda kalmak istiyorsanýz birinci seçeneði; aylýk ücreti yüksek yurtlarda kalmak istiyorsanýz (aylýk ücreti yüksek olan yurtlar 144. sayfada belirtilmiþtir) ikinci seçeneði; o ildeki genel yurtlara yerleþemediðiniz takdirde varsa aylýk ücreti yüksek yurtlarda kalmak istiyorsanýz üçüncü seçeneði; aylýk ücreti yüksek yurtlara yerleþemediðiniz ve genel yurtlarda kalmak istediðiniz takdirde dördüncü seçeneði iþaretleyiniz (seçeneklerden sadece birini karalayýnýz). DÝKKAT: Tercih ettiðiniz yükseköðretim programýnýn bulunduðu yere göre Bölüm A'daki ilgili yuvarlaðý karalamayýp, buna karþýlýk Bölüm B'deki 4 tercihten birini karalamýþ olsanýz bile, yurt isteðiniz dikkate alýnmayacaktýr. Kurum yurtlarýnýn bulunduðu il/ilçeler ile aylýk ücreti farklý olan yurtlar bu kýlavuzun 144. sayfasýndadýr. Yurt ücreti, yurtlarda barýnma ve diðer hizmetler karþýlýðýnda alýnan paradýr. Farklý (yüksek) yurt ücreti, genel ücrete tabi yurtlarýmýza oranla fiziki yapý ve/veya donanýmda farklýlýklar bulunan yurtlarda barýnma ve diðer hizmetler karþýlýðýnda alýnan paradýr. Depozito, öðrencinin yurt ücretini zamanýnda yatýrmamasý veya yurtta yapacaðý zarara karþýlýk tutulan paradýr. Öðrencinin yurtla iliþiði kesildiðinde 10 gün içinde yurda baþvurmasý halinde depozitosu iade edilir. ( öðretim yýlýnda genel olarak uygulanan aylýk yatak ücreti TL, aylýk ücreti farklý olan yurtlarda ise bu ücretler TL ile TL arasýnda deðiþkenlik göstermektedir. Genel ücret uygulamasý yapýlan yurtlarda alýnan depozito ücreti TL, aylýk ücreti farklý olan yurtlarda ise TL ile TL arasýnda deðiþkenlik göstermektedir öðretim yýlýnda bu ücretler yeniden belirlenecektir. Depozito miktarý; genel ücret uygulamasý yapýlan yurtlarda tespit edilecek yurt yatak ücretinin 3 katýndan az olmamak üzere 5 katýna kadar; farklý ücret uygulamasý yapýlan yurtlarda ise tespit edilecek yurt yatak ücretinin 2 katýndan az olmamak kaydýyla belirlenecektir.). 2. BABANIZIN DOÐUM TARÝHÝ (Gün, Ay, Yýl) : Babanýzýn doðum tarihini, ayrýlan kutulara gününü ve ayýný tam olarak, yýlýnýn ise son iki rakamýný yazarak kodlayýnýz. 7

12 3. AÝLENÝZÝN ÝKAMET ETTÝÐÝ ÝL TRAFÝK KODU: Ailenizin ikamet ettiði yerin il trafik kodunu kutulara yazarak kodlayýnýz. DÝKKAT: * Yurt dýþýnda ikamet ediyorsanýz il trafik kodunu (88) * KKTC'de ikamet ediyorsanýz il trafik kodunu (99) yazýp kodlayýnýz. 4. BABANIZIN MESLEK KODU: Babanýzýn mesleðini, yan sütunda verilen meslek kodlarý listesinden babanýza uyan seçeneði bularak yazýnýz ve kodlayýnýz. Babanýz vefat etmiþ ise boþ býrakýnýz, evli iseniz eþinizin meslek kodunu yazýnýz ve kodlayýnýz. (tüm meslek gruplarýný okumadan cevaplamayýnýz). 5. BABANIZIN AYLIK TOPLAM NET GELÝRÝ: Aylýk gelirinizi beyan ederken maaþ veya ücret karþýlýðý çalýþanlarýn Haziran 2004 ayý net maaþ tutarlarýna, her türlü tazminatlar, yan ödemeler, mahrumiyet zammý, ek ders ücreti, aile yardýmý, fazla mesai, çocuk zammý, ikraz, yemek, lojman, tüketim kooperatifleri vb. özel kesintiler ve varsa taþýnýr-taþýnmaz mallar ile mesleki ticari veya zirai kazançtan elde ettiði gelirler de dahil edilecektir. Anne ve baba emekli olmasýna raðmen çalýþýyorsa, taþýnýr-taþýnmaz mallarý ile mesleki, ticari veya zirai bir kazançtan elde ettiði gelirleri de bir aylýk emekli maaþýna eklenecektir, evli iseniz eþinizin bir aylýk toplam net gelirini yazýp, kodlayýnýz. (geliri TL ve üzerinde olanlar TL olarak yazýp, kodlayacaklardýr). Gelir hesaplanmasý; (1) Gerçek veya basit usulde vergiye tabi mükellefin aylýk gelirini hesaplarken beyan olunan matrahtan, tahakkuk eden vergi düþüldükten sonra, kalan miktar 12'ye bölünerek aylýk gelir (Türk Lirasý olarak) bulunacaktýr. Örnek: Beyan olunan matrah - Tahakkuk eden vergi = Yýllýk Gelir :12 = Aylýk Gelir = : 12 = TL. (2) Mevsimlik iþçilerin aylýk gelirini hesaplarken, 2004 yýlý içinde çalýþtýklarý aylara ait toplam geliri 12'ye bölerek aylýk gelir (Türk Lirasý olarak) bulunacaktýr. Örnek: 2004 yýlý içerisinde TL aylýk ücret alarak Ocak, Þubat ve Mart aylarýnda çalýþan bir mevsimlik iþçinin geliri hesaplanýrken, almýþ olduðu toplam geliri 12'ye bölünerek aylýk geliri bulunur. (Yýllýk Gelir : 12 = Aylýk Gelir) ( : 12 = ) 6. ANNENÝZÝN MESLEK KODU: Annenizin mesleðini, bu sayfada verilen meslek kodlarý listesinden annenize uyan seçeneði bularak yazýnýz ve kodlayýnýz. Anneniz vefat etmiþ ise boþ býrakýnýz, evli iseniz eþinizin meslek kodunu yazýp kodlayýnýz (tüm meslek gruplarýný okumadan cevaplamayýnýz). 7. ANNENÝZÝN AYLIK TOPLAM NET GELÝRÝ: Varsa annenizin gelirini de "BABANIZIN AYLIK TOPLAM NET GELÝRÝ" 5'inci bölümdeki açýklamalar doðrultusunda kodlayýnýz. Annenizin geliri yoksa boþ býrakýnýz. 8. ANNENÝZÝN DOÐUM TARÝHÝ (Gün, Ay, Yýl): Annenizin doðum tarihini ayrýlan kutulara gününü ve ayýný tam olarak, yýlýnýn ise son iki rakamýný yazdýktan sonra kodlayýnýz. 9. ANNENÝZÝN ADI: Annenizin adýný ilk kutudan baþlayarak, her kutuya bir harf gelecek þekilde büyük harflerle yazýp kodlayýnýz. Ancak, birden fazla adý var ise ve ayrýlan kutulara sýðmýyor ise, nüfus cüzdanýnýzdaki sýraya göre birinci adýnýn ANNE VE BABANIN MESLEK KODLARI 01. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, 02. Anayasa Mahkemesi, Yargýtay, Danýþtay, Sayýþtay, Bölge Ýdare Mahkemeleri, Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu Baþkan, Üye ve Denetim Elemanlarý, 03. Hakim, Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Cumhuriyet Savcýlarý, 04. Üniversite Personel Kanunu'na tabi Öðretim Elemanlarý, 05.Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi Üstsubay, Subay, Astsubay ve Uzman Çavuþlar, 06. Müsteþar, Müsteþar Yardýmcýsý, Büyükelçi, Daimi Elçi, Ataþe, Vali, Vali Yardýmcýsý, Kaymakam ve Genel Müdürler, 07. Belediye Baþkanlarý, 08. Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Müdür Yardýmcýlarý ve Þube Müdürleri, 09. Ýlköðretim ile lise ve dengi Okul Müdürleri, Müdür Yardýmcýlarý ve Öðretmenler, Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabi diðer personel, 11.Kamu kurum ve kuruluþlarýnda 1475 Sayýlý Ýþ Kanunu'na göre çalýþan iþçiler, 12. Sözleþmeli çalýþanlar; a)657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 4/b maddesine göre çalýþanlar, b)233 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararnameyi deðiþtiren 399 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye göre çalýþanlar, c) Yukarýdakiler dýþýnda sözleþmeli çalýþanlar (geçici iþçiler hariç), 13. Yüksek tahsili icap ettiren serbest meslek erbabýndan serbest çalýþanlar,(doktor, Diþ Tabibi, Avukat, Mühendis, Mimar, Eczacý, Noter, Kimyager, Veteriner, Mali Müþavir vb.) 14. Ticaret erbabýndan, Sanayici, Tüccar, Komisyoncu, Kuyumcu, Mücevherci, Nakliye ve Turizm, Müþavir, Toptancý, Acentacý, Turistik Otel ve Lokanta Ýþleticileri, Ýmalatçý, Ýthalat ve Ýhracatcýlar, Kafeterya, Gazino, Dansing, Sauna, Sinema, Güzellik ve Kuaför Salonlarý, Kitap ve Yayýnevleri, Akaryakýt Ýstasyonu iþleticileri, 15.Kendi iþyerinde kendisi için çalýþan küçük esnaf, sanatkar ile þahsi hizmet görenler, 16. Yurt dýþýnda çalýþan veya yurt dýþýndan emekli olan iþçiler, 17. Yurt dýþýnda resmi görevlerde çalýþanlar, 18. Her türlü emekli, dul, yetim, gazi, ihtiyarlýk vb. maaþý alanlar, 19. Vergiden muaf sanat ve meslek erbabý (bir iþyeri açmaksýzýn gezici olarak ve doðrudan doðruya müstehlike iþ yapanlar, evlerde el emeði ürün yapanlar, hamal, kundura boyacýsý, amele, ýrgat, makinesiz veya hayvan arabasý ile nakliyecilik veya gezici olarak perakende ticaret yapanlar), 20.Herhangi bir meslek grubuna girmeyip sadece taþýnmaz mallardan geliri olanlar (bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul gelirler), 21. Kendi arazisi olan çiftçiler, 22. Herhangi bir Sosyal Güvenlik (SSK, Bað-Kur) Kurumuna tabi olmayan veya devamlý olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Bað-Kur'a prim ödemeyenler, 23. Kendisine ait olmayan özel bir iþyerinde maaþ ya da ücretli olarak sürekli sigortalý çalýþanlar, 24.Sosyal Güvenlik Kurumlarýndan (Emekli Sandýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bað-Kur) emeklilik talebinde bulunup henüz emekli aylýðý baðlanmamýþ ve emeklilik iþlemleri devam edenler, Sayýlý Ýþ Kanunu'na göre çalýþmakta iken, iþveren tarafýndan geçici olarak toplu þekilde ücretsiz izin verilenler, 26. Ýsteðe baðlý sigortalý veya Bað-Kur'lu olanlar (Bað-Kur ve Sigorta primlerini kendileri ödeyenler), 27. Mevsimlik iþçiler, geçici iþçiler veya iþsizlik sigortasý uygulamasýndan yararlananlar, 28. Ev hanýmlarý (Sosyal Güvenlik Kurumlarýndan herhangi birisine kayýtlý olmayan), 29.Durumu yukarýdakilerden herhangi birisine uymayanlar (Baþkalarýnýn yardýmý ile geçinenler, sakatlýðý sebebi ile çalýþamaz durumda olanlar vb.). 8

13 ilk harfini, aralarýnda bir kutu boþ býrakarak, diðer adýný ise tam olarak yazýp kodlayýnýz. 10. ÖÐRENÝM GÖREN KARDEÞ SAYISI: Bu bölümü cevaplarken öðrenim gören kardeþlerinize ait bilgileri ilgili kutulara yazarak kodlayýnýz. Yüksek lisans veya doktora yapan kardeþleriniz varsa yüksekokul bölümüne yazarak kodlayýnýz (kendinizi ve Açýköðretim Fakültesi(Açýköðretim Fakültesi, Ýngilizce Öðretmenliði bölümünde öðrenim görenler hariç), açýk lise, askeri okul, polis akademisi, polis koleji vb. okullarda öðrenim görenler ile evli olan kardeþlerinizi kodlamayýnýz). NOT: Yüksek lisans veya doktora öðrencisi olan kardeþlerini beyan edenler bunlarýn herhangi bir iþte çalýþmadýklarýna dair kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýndaki 10, 11 ve 12 nolu bölümleri düzenleyeceklerdir. 11. ANNE VE BABANIZIN DURUMU: Anne ve babanýzýn durumu hangi seçeneðe uyuyorsa, bu seçeneðin baþýndaki rakama ait yuvarlaðý karalayýnýz (Evli iseniz boþ býrakýnýz). 12. ANNE VEYA BABANIZ YURTKUR PERSONELÝ MÝ? Bu bölüm anne veya babasý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü merkez, bölge ve yurt müdürlüklerinde çalýþan veya Kurumdan emekli olan personel ile Kurumda görev almýþ Genel Müdür, Genel Müdür Yardýmcýlarý ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çocuklarý ile ilgilidir (Yurtkur Vakfý ve Þirketleri Personeli hariç). Durumunuz yukarýdaki açýklamaya uygun ise bu yuvarlaðý karalayýnýz, deðilse boþ býrakýnýz. 13. ÞEHÝT VEYA GAZÝ ÇOCUÐU MUSUNUZ? Bu bölümü; 1005, 2177, 2330 ve 3713 sayýlý Kanunlar kapsamýna giren þehit veya gazi çocuklarý cevaplayacaktýr. Durumunuz yukarýdaki açýklamaya uygun ise ilgili yuvarlaðý karalayýnýz, deðilse boþ býrakýnýz (seçeneklerden sadece birini karalayýnýz). 14. LÝSE VEYA DENGÝ ÖÐRENÝMÝNÝZÝ YETÝÞTÝRME YURDU VEYA DARÜÞÞAFAKA LÝSESÝNDE MÝ TAMAMLADINIZ?: Lise veya dengi öðreniminizi; - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðüne baðlý yurtlarda barýnarak tamamladýysanýz birinci seçeneði, - Lise öðreniminizi Darüþþafaka Lisesinde tamamladýysanýz ikinci seçeneði, karalayýnýz. Durumunuz bu seçeneklere uymuyorsa boþ býrakýnýz (seçeneklerden sadece birini karalayýnýz). 15. AÝLENÝZÝN ÝKAMET ETTÝÐÝ YER: Ailenizin oturduðu yer aþaðýdaki yerleþim yerlerinden hangisine uyuyorsa o yerin koduna ait yuvarlaðý karalayýnýz. - Ýl merkezinde (il merkezinde birden çok ilçe teþkilatý varsa ailenin oturduðu yer il olarak kodlanacaktýr) - Ýlçe merkezinde - Bucak ya da köyde - Orman köyünde (seçeneklerden sadece birini karalayýnýz). 16. SAKATLIK DURUMUNUZ - Þehir içi nakil araçlarýndan yardýmsýz faydalanamayacak þekilde, âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý bulunmayan, sakatlýk durumunuz varsa birinci seçeneði, - Yukarýda belirtilen sakatlýk durumu dýþýnda % 40'ýn üzerinde sakatlýk durumunuz varsa ikinci seçeneði, karalayýnýz. Durumunuz bu seçeneklere uymuyorsa boþ býrakýnýz (seçeneklerden sadece birini karalayýnýz). 17. ÖÐRENÝM KREDÝSÝ ÝSTEÐÝNÝZ: Öðrenim kredisi, memleket içinde yüksek öðrenim gören öðrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacýyla verilen borç paradýr. Öðrenim kredisi borcu, öðrenciye normal öðrenim süresince verilen miktarlara Devlet Ýstatistik Enstitüsü Toptan Eþya Fiyat Endeksindeki artýþlar uygulanarak hesaplanacak miktarýn ilave edilmesi ile tespit edilir. Öðrenim kredisi almak istiyorsanýz 17. sorudaki yuvarlaðý karalayýnýz, almak istemiyorsanýz boþ býrakýnýz. 18. KATKI KREDÝSÝ ÝSTEÐÝNÝZ: Katký kredisi, yüksek öðretim kurumlarýnda bir öðrenci için cari hizmet ödeneði karþýlýðý Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarýn devlet katkýsý dýþýnda kalan ve borçlanma karþýlýðý Kurumca öðrenci adýna üniversite hesabýna ödenen paradýr. Katký kredisi borcu; öðrencinin normal öðrenimi süresince öðrenci adýna üniversite hesaplarýna ödenen miktarlara Devlet Ýstatistik Enstitüsü Toptan Eþya Fiyat Endeksindeki artýþlar uygulanarak hesaplanacak miktarýn ilave edilmesi ile tespit edilir.katký kredisi almak istiyorsanýz 18. sorudaki yuvarlaðý karalayýnýz, almak istemiyorsanýz boþ býrakýnýz. 19.BURS ÝSTEÐÝNÝZ: Burs, memleket içinde yüksek öðrenim gören baþarýlý öðrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacýyla verilen karþýlýksýz paradýr. Burs almak istiyorsanýz 19. sorudaki yuvarlaðý karalayýnýz, almak istemiyorsanýz boþ býrakýnýz. (Öðrenim kredisi istemiþ olmanýz, burs isteðinize engel teþkil etmemekte olup her ikisininde iþaretlenmesinde sakýnca yoktur.) 20.HALEN EN AZ ASGARÝ ÜCRET DÜZEYÝNDE VE DEVAMLI BÝR ÝÞTE ÇALIÞIYOR MUSUNUZ?: Halen en az asgari ücret düzeyinde ve devamlý bir iþte çalýþýyorsanýz bu bölümdeki yuvarlaðý karalayýnýz. Çalýþmýyorsanýz boþ býrakýnýz YURT VE KREDÝ BAÞVURULARI DEÐERLENDÝRÝLMEYECEK ÖÐRENCÝLER Yurt Baþvurularý Deðerlendirilmeyecekler: 1. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim programlarý öðrencileri, 2. Daha önce kurum yurtlarýnda barýnmakta iken yurttan süresiz çýkarma cezasý alan öðrenciler, 3. Öðretim kurumlarýndan derslere devam etme imkâný saðlandýðýna dair belge getiremeyen tüm ekstern öðrencileri. Kredi Baþvurularý Deðerlendirilmeyecekler: 1. En az asgari ücret düzeyinde bir iþte çalýþanlar, 2. Daha önce burs, öðrenim kredisi ve/veya katký kredisi alanlar ya da almakta olanlar, 3. Daha önce kurum yurtlarýnda barýnmakta iken yurttan süresiz çýkarma cezasý alan öðrenciler, 4. Bir yükseköðretim kurumundan mezun olan öðrenciler, 5. Ek süre öðrenim gören öðrenciler, 6. Ýkinci öðretim, özel üniversite ve yüksek lisans öðrencileri (katký kredisi için) YURTTA BARINMAYA, BURS, ÖÐRENÝM VE/ VEYA KATKI KREDÝSÝ ALMAYA HAK KAZANACAK ÖÐRENCÝLERDEN BEYANLARI ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK ÝSTENECEK BELGELER Beyanlarýnýzý belgelendirmek zorundasýnýz. Beyanlarýnýzý Kurumun istediði þekilde belgelendirmediðiniz takdirde, yurt, burs, öðrenim ve/veya katký kredisi hakkýnýzý kullanamayacaðýnýzý biliniz. Kurumca istenilen belgeler Ek-1 formatta tespit edilmiþtir. Bu formatta yer alan belge niteliðindeki bölümlerden; öðrenci durum belgesi (Bölüm-1) her öðrenci tarafýndan doldurularak, öðretim kurumlarýna onaylattýrýlacaktýr. Beyanlarýndan; belgelendirilmesi istenilen diðer bölümlerden durumuna uygun olanlar da doldurularak ilgili mercilere onaylattýrýlacaktýr. 9

14 Belge formatý; bölümlerin tamamýnýn kullanýlýp, kullanýlmadýðýna bakýlmaksýzýn bir bütün olarak teslim edilecektir. 1. Öðrenci Durum Belgesi: Bütün öðrenciler; kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 1 nolu bölümünü düzenleyeceklerdir. 2. Aile Durumu: Baþvuru formunun 11.bölümünde yer alan aile durumunu 6 (annem ve babam ayrý yaþýyor) olarak kodlayanlar ikamet ettikleri mahalli karakoldan veya ilgili mercilerden alacaklarý belge ile belgelendireceklerdir. 3. Maaþ-Ücret Belgesi: Anne ve/veya babasýnýn mesleðini 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27 'den birini kodlayanlar; kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 9, 13, 14 ve 17 nolu bölümlerinden durumuna uygun olanlarý düzenleyeceklerdir. Anne ve/veya babasýnýn mesleðini 24 kodlayanlar, bu durumlarýný; sosyal güvenlik kurumlarýndan (Emekli Sandýðý, SSK, Bað-Kur) herhangi birisinden temin edecekleri emeklilik talebinde bulunduðuna dair resmi bir belgeyi, çalýþtýðý kuruluþtan en son aldýðý aylýk gelirini gösterir maaþ ya da ücret bordrosu ile, Anne ve/veya babasýnýn mesleðini 25 kodlayanlar, bu durumlarýný, toplu olarak iþveren tarafýndan ücretsiz izine ayrýldýðýna dair iþ yerlerinden alacaklarý belgeyi en son çalýþtýðý aya ait aldýklarý maaþ ya da ücret bordrosu ile, ayrýca belgelendireceklerdir. (Baba ve/veya annenizin mesleði Emekli Sandýðý, SSK ve Bað-Kur Genel Müdürlüklerinden araþtýrýlacaktýr.) 4. Vergi Levhasý Belgesi: Anne ve/veya babasýnýn mesleðini 13, 14, 15 kodlayanlar; bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 15 ve 18 nolu bölümlerini düzenleyeceklerdir. 5. Muafiyet Belgesi: Anne ve/veya babasýnýn mesleðini 19 kodlayanlar; bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 19 nolu bölümünü düzenleyeceklerdir. 6. Meslek Belgesi: Anne ve/veya babasýnýn mesleðini 20, 21, 22, 28 ve 29'dan birini kodlayanlar; bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 20 nolu bölümünü düzenleyeceklerdir. 7. Ýsteðe Baðlý Sigortalý veya Bað-Kur'lu Belgesi : Anne ve/ veya babasýnýn mesleðini 26 kodlayanlar; bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 16 nolu bölümünü düzenleyeceklerdir. 8. Öðrenim Gören Kardeþ Belgesi: Öðrenim gören kardeþlerinizle ilgili olarak; bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 2, 3, 4, 5 nolu bölümlerini düzenleyebilirsiniz, öðrenim gören kardeþleriniz dörtten fazla ise öðretim kurumlarýndan alacaðýnýz öðrenci belgelerini ekleyiniz. NOT: Yüksek lisans ve doktora öðrencisi olan kardeþlerini beyan edenler bunlarýn herhangi bir iþte çalýþmadýklarýna dair bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 10, 11 ve 12 nolu bölümlerini düzenleyeceklerdir. 9. Yurtkur Personeli Belgesi: Yurtkur Baþvuru Formunun 12. Bölümünü kodlayanlar; bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 8 nolu bölümünü düzenleyeceklerdir. 10. Þehit veya Gazi Çocuðu Belgesi: Þehit veya gazi çocuklarýndan Yurtkur Baþvuru Formunun 13. Bölümünü kodlayanlar; bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 6 nolu bölümünü düzenleyeceklerdir. 11. Yetiþtirme Yurdu, Darüþþafaka Lisesi Belgesi: Yurtkur Baþvuru Formunun 14. Bölümünü kodlayanlar; bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatýnýn 7 nolu bölümünü düzenleyeceklerdir Âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayanlar ile bunlar dýþýnda %40'ýn üzerinde sakatlýðý olanlar: Yurtkur Baþvuru Formunun 16. Bölümünü kodlayanlar; bu durumlarýný, tam teþekküllü devlet hastanesinden alýnacak heyet raporu ile belgelendireceklerdir yaþýný doldurmamýþ olanlar için Veli Ýzin Belgesi (bu Kýlavuzun sonuna eklenmiþ belge formatýnýn 21 nolu bölümünü düzenleyeceklerdir). 14. Bu Kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge formatý ile ilgili olarak: a. Sözkonusu belge formatýnýn sizinle ilgili olmayanlarýný kesmeyiniz, belge formatýný bütün olarak veriniz. b. Belge formatýnýn zayii durumunda tamamýný fotokopi ile çoðaltýnýz. (Kurumun internet adresinden de temin edebilirsiniz.) c. Belge formatýný düzenledikten sonra, eðer bu belgeleri hem yurt, hem kredi için kullanacaksanýz fotokopi ile çoðaltýnýz. Çoðalttýktan sonra 22 no'lu bölümü yurt müdürlüðüne tasdik ettirerek, her ikisini de teslim ediniz. d. Sözkonusu belge formatý dýþýnda herhangi bir durumunuz var ise ilgili kuruluþlardan temin ederek, belgeleyiniz. DÝKKAT: Þehit veya gazi çocuklarý, âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayanlar, anne ve babasý ölmüþ olanlar, lise ve dengi öðrenimlerini yetiþtirme yurtlarýnda, Darüþþafaka Lisesinde tamamlayanlar, anne ve babasý boþanmýþ olanlar ile anne ve/ veya babasý Yurtkur'da çalýþanlar, emekli olanlar bu durumlarýna uygun olan belge formatýndaki bölüm ile 1 nolu bölümdeki Öðrenci Durum Belgesini doldurup onaylatmalarý yeterli olacaktýr YURTLARDA KAYIT ÝÇÝN ÝSTENECEK GEREKLÝ DÝÐER BELGELER: Yurtlara kesin kayýt hakký kazanan her öðrenciden YURTKUR Baþvuru Formundaki beyanlarý ile ilgili özel belgelerin dýþýnda aþaðýdaki belgeler istenmektedir. a) 12 adet cepheden çekilmiþ vesikalýk fotoðraf (Kýz öðrencilerin güneþ gözlüksüz ve düzgün kýyafetli, baþý açýk, erkek öðrencilerin ise güneþ gözlüksüz ve sakalsýz fotoðraflarý kabul edilecektir.), b) Savcýlýk belgesi veya adli sicil raporu, c) Ýkametgâh belgesi. d) Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði 2.3. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI TERCÝHLERÝNÝN ÖSYM'YE ULAÞTIRILMASI TERCÝH FORMU NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN TESLÝM EDÝLECEKTÝR? Tercih Formunu bu kýlavuzun 2.1. maddesinde açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurunuz, teslim edinceye kadar katlamadan temiz bir þekilde saklayýnýz. Adaylar, Tercih Formunu teslim etmeden önce, Kýlavuz, Tercih Formu ve Yerleþtirme Ücreti olan (onsekizmilyon) TL'yi, bu kýlavuzun sonunda bilgileri verilen T.C. Ziraat Bankasý, T. Vakýflar Bankasý, Yapý ve Kredi Bankasý ve T. Halk Bankasý þubelerinden birine yatýrarak iki nüsha banka dekontunu alacaklardýr. Yerleþtirme ücretini bankaya yatýrmak için adaylarýn T.C.Kimlik Numaralarýný banka görevlilerine söylemeleri yeterli olacaktýr. Adaylar bankadan aldýklarý dekontlarýn bir nüshasýný ve Tercih Formunu 26 Temmuz - 4 Aðustos 2004 tarihleri arasýnda lise ve dengi okul müdürlüklerine veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine TL ödeyerek teslim edeceklerdir.

15 Adaylar Okul Müdürlükleri veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden Tercih Formu Alýndý Belgesi ve ödedikleri TL nin karþýlýðý olarak bir makbuz alacaklardýr. Adaylarýn bu belgeleri saklamalarý gerekir. Yukarýda açýklanan iþlemleri tamamlamayan adaylarýn tercihleri iþleme konulmayacaktýr. Tercih Formunuzun Merkezimize gönderilip gönderilmediðini, formunuzu teslim ettiðiniz Lise veya Dengi Okul Müdürlüðünde ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðinde 2004 Aðustos ayýnýn ikinci haftasý içinde asýlacak olan 2004-ÖSYS Tercih Formlarý Kayýt Formundan kontrol edebilirsiniz. Yurtdýþýnda bulunan adaylar Tercih Formlarýný plastik kýlýf ile birlikte büyükçe ve saðlam bir zarf içine koyup, 2004-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu, Tercih Formu ve yerleþtirme ücreti olarak 18 Euro, 15 Ýngiliz Sterlini, 30 Ýsviçre Franký veya 20 ABD Dolarýný yatýrdýklarýný gösteren banka veya posta havale makbuzunu ekleyerek en geç 4 Aðustos 2004 tarihinde ÖSYM de olacak þekilde iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir TERCÝHLERÝN ÝNTERNET YOLUYLA ÖSYM'YE GÖNDERÝLMESÝ 2004-ÖSYS yükseköðretim programlarý tercihlerini internet yoluyla gönderecek adaylar, bu gönderimden önce, Kýlavuz, Tercih Formu ve Yerleþtirme Ücreti olan (onsekizmilyon) TL'yi bu kýlavuzun sonunda bilgileri verilen banka þubelerinden birine yatýrarak banka dekontunu alacaklardýr. Bu yatýrma iþlemi için adaylarýn banka görevlilerine T.C. Kimlik Numaralarýný vermeleri yeterlidir. Bu ücret yatýrýlmadan adaylarýn yükseköðretim programlarý tercihlerini internet yoluyla ÖSYM'ye ulaþtýrmalarý mümkün deðildir. Bu ücret yatýrýldýktan sonra adaylarýn tercihlerini ÖSYM'ye göndermeleri için bir gün beklemeleri gerekebilir. Tercihlerini internet yoluyla gönderecek adaylarýn bu kýlavuzun maddesindeki açýklamalarý dikkatle okumalarý yararlarýna olacaktýr. Tercihlerini internet yoluyla gönderen adaylarýn banka dekontunu ÖSYM'ye göndermelerine gerek yoktur. Tercihlerini internet yolu ile gönderecek olan adaylarýn Kýlavuz, Tercih Formu ve Yerleþtirme Ücretini en geç 4 Aðustos 2004 tarihine kadar bankaya yatýrmalarý zorunludur. Bu ücreti yatýran adaylarýn, tercihlerini internetle en geç 5 Aðustos 2004 Perþembe günü saat 17.30'a kadar ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Tercihleri için internet yolunu seçen adaylarýn Tercih Formlarýný ÖSYM'ye teslim etmeleri gereksizdir. Tercihlerini hem internet yoluyla ÖSYM'ye gönderen hem de Tercih Formlarýný teslim eden adaylarýn yerleþtirme sýrasýnda 2004-ÖSYS Tercih Formunda yazýlýp kodlanan bilgileri esas alýnacaktýr. DÝKKAT: Yukarýda belirtilen tarihlerden sonra teslim edilen Tercih Formlarý ve internet yoluyla gönderilen tercih bilgileri iþleme konmayacaktýr. Yurtiçinden posta ile gönderilen veya birden fazla teslim edilen Tercih Formlarýnýn iþleme konmasý mümkün deðildir. Tercih Formundaki bilgilerin kendilerinde de bulunmasýný isteyen adaylar, bu formu teslim etmeden önce fotokopisini alýp saklayabilirler. Merkezimize ulaþan Tercih Formunun aslýný veya fotokopisini herhangi bir sebeple alma istekleri karþýlanmaz ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? 3.1. MERKEZÝ GENEL YERLEÞTÝRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR? 2004-ÖSS sonuçlarýna göre yapýlacak olan merkezi genel yerleþtirme iþlemi, adaylardan ÖSYS Tercih Formlarý toplandýktan sonra 2004 Aðustos ayý içinde, sýnavsýz geçiþ de dahil olmak üzere bilgisayarla, ayný zamanda ve tek iþlemle yapýlacaktýr. Y-ÖSS puanlarýna göre merkezi yerleþtirme iþlemi, adaylarýn sýnav puanlarý, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, varsa ek puanlarý, tercihleri ve bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak yapýlacaktýr. Sýnavsýz geçiþte bu kýlavuzun 6. sayfasýnda açýklanan esaslar dikkate alýnacaktýr yýlýnda, ÖSS sonuçlarýna göre yapýlacak merkezi yerleþtirmede 2004-Y-ÖSS puanlarý ve 2004-ÖSS için hesaplanmýþ ek puanlar kullanýlacaktýr. Bu yerleþtirme iþleminde daha önceki yýllara ait Y-ÖSS ve ÖYS puanlarý geçerli deðildir ÖSS sonuçlarýna göre merkezi yerleþtirme, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci kabul eden bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmek isteyen ve sýnavda ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve girmiþse ÖSS-DÝL puanlarýnýn en az birinden 160,000 veya daha yüksek puan alan adaylarý kapsayacaktýr ÖSS de, ilgili puan türünde 160, ,999 arasýnda ÖSS puaný alan adaylar, Tablo-3A (öncelik sýnavsýz geçiþ hakký olan meslek lisesi öðrencilerinde olmak üzere), Tablo- 3B'deki meslek yüksekokullarý ve açýköðretim önlisans programlarý ile Tablo-4'teki Açýköðretim programlarýna (Açýköðretim Ýngilizce Öðretmenliði hariç); 185,000 veya daha fazla ÖSS puaný alan adaylar Tablo-3A (öncelik sýnavsýz geçiþ hakký olan meslek lisesi öðrencilerinde olmak üzere), 11 Tablo-3B'deki programlara ve Tablo-4'teki dört ve daha fazla yýl süreli programlara, bu programlarýn kontenjan ve koþullarý, Tercih Formunda bildirdikleri tercih sýralarý ve ilgili Y-ÖSS (Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-EA ve varsa Y-ÖSS-DÝL) puanlarý, varsa ek puanlarý göz önünde tutularak merkezi yerleþtirme sistemi ile yerleþtirileceklerdir ÖSS'de 160,000'ýn altýnda ÖSS puaný almýþ adaylar (sýnavsýz geçiþ hakký olanlar hariç) ile Tercih Formunu teslim etmemiþ, Tercih Formunu boþ teslim etmiþ veya Tercih Formunu bütünüyle hatalý doldurmuþ adaylar yerleþtirme iþlemlerinde dikkate alýnmayacaktýr. Aþaðýda yerleþtirme iþlemlerinde Y-ÖSS puanlarýnýn nasýl hesaplanacaðýna iliþkin üç örnek verilmiþtir. ÖRNEK-A: Ortaöðretimde okul türü lise ve alaný Fen Bilimleri olan bir adayýn 2004-ÖSS-SAY puaný 262,328, 2004-ÖSS-SÖZ puaný ise 242,860; SAY aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný 83,120, SÖZ aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný ise 80,126 olsun. Bu aday için Tablo-6 da görüldüðü gibi fen ve mühendislik alanýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirme yapýlýrken sayýsal aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný 0,8 ile çarpýlarak ÖSS puanlarýna katýlacaktýr ÖSS Kýlavuzunun 6.3. maddesinde açýklandýðý gibi bu adayýn fen alanýndaki bir yükseköðretim programýna yerleþtirmede kullanýlacak Y-ÖSS-SAY puaný 262,328+(83,120x0,8)=328,824 olacaktýr. Bu aday alaný dýþýnda ÖSS-SÖZ puaný ile öðrenci alan bir yükseköðretim programýný tercih ettiði takdirde bu programa yerleþtirmede kullanýlacak puaný 242,860+(80,126x0,3)=266,898 olacaktýr. Bu durumda bu aday 2004-ÖSS sonuçlarý ile yerleþtirme sýrasýnda ortaöðretimdeki alaný ile ilgili yükseköðretim programlarýný

16 tercih ettiði takdirde yerleþtirme iþlemlerine 328,824 puanla girmiþ olacaktýr. Bu aday 2003-ÖSYS de açýköðretimin kontenjansýz programlarý hariç bir yükseköðretim programýna yerleþmiþse aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn çarpýldýðý katsayýlar yarýya inecek, bu durumda adayýn yerleþtirmede kullanýlacak 2004-Y-ÖSS-SAY puaný 262,328+(83,120x0,40)=295,576 olacaktýr. Bu aday bir mesleðe yönelik program uygulayan lise mezunu olmadýðý için ek puan alamayacaktýr. ÖRNEK-B: Alan/kol/bölümü Büro Hizmetleri olan Ticaret Meslek Lisesi mezunu bir adayýn 2004-ÖSS-SÖZ puaný 255,956 ve SÖZ aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný 92,640 olsun. Bu aday Tablo- 6 da görüldüðü gibi Büro Yönetimi Öðretmenliðine yerleþtirme yapýlýrken ek puan alacaktýr ÖSS Kýlavuzunun 6.3. maddesinde açýklandýðý gibi bu adayýn, Büro Yönetimi Öðretmenliði programýna yerleþtirilirken kullanýlacak Y-ÖSS-SÖZ puaný, ek puan da katýlmak suretiyle 255,956+((92,640x0,8)+(92,640x0,24))=352,302 olacaktýr. Bu durumda bu aday 2004-ÖSYS yerleþtirmesi sýrasýnda Büro Yönetimi Öðretmenliði programýný tercih ettiði takdirde yerleþtirme iþlemlerine 352,302 puanla girmiþ olacaktýr. ÖRNEK-C: Anadolu meslek lisesinden öðretim yýlýnda mezun olan bir aday, sýnavsýz geçiþ iþlemlerinde kendi METEB i içindeki tercihler bakýmýndan 9. ve kendi METEB i dýþýndaki tercihleri bakýmýndan 10. öncelik sýrasýnda olacaktýr. Sýnavsýz geçiþ yerleþtirme iþlemi bu önceliklerle OBP sýrasýna göre yapýlacaktýr MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝÞLEMÝNDE EÞÝT PUAN ALAN ADAYLARA NASIL BÝR ÝÞLEM YAPILIR? Merkezi yerleþtirme iþleminde bir programa kesin kayýt hakký kazananlarýn belirlenmesinde, hangi sýrada olursa olsun bu programa tercihleri arasýnda yer vermiþ olan adaylardan, yerleþtirmede kullanýlan Y-ÖSS puaný ve varsa ek puan toplamý büyük olana öncelik tanýnacaktýr. Bir yükseköðretim programýný tercih etmiþ olan adaylarýn, bu programa kesin kayýt hakký kazananlarý belirlemede kullanýlan ek puan dahil puan toplamý eþit olduðunda, Y-ÖSS puaný büyük olana, bu puanlarý da eþitse ÖSS puaný büyük olana, bu puanlarý da eþitse ÖSS puanýnda aðýrlýðý fazla olan alt test bölümündeki ham puaný büyük olana öncelik verilecektir. Eþitlik sürdüðü takdirde söz konusu yükseköðretim programýný daha üst tercihinde gösterene, eþitlik yine de sürdüðü takdirde doðum tarihi günümüze daha yakýn (yaþý küçük) olana öncelik verilecektir. Sýnavsýz geçiþ ile ilgili yapýlacak yerleþtirme iþleminde, Programýn kontenjaný hangi öncelikte doluyorsa, ondan sonraki önceliklerde yapýlmýþ tercihler dikkate alýnmayacaktýr. Kontenjaný dolduran son öðrenci ile ayný OBP ye sahip adaylar arasýnda seçme yapýlýrken adaylardan yaþý küçük olana öncelik tanýnacaktýr. Yaþta da eþitlik olduðu takdirde bu adaylarýn kontenjan fazlasý olarak yerleþtirilmeleri yapýlacaktýr. Bir öncelik içinde OBP sýrasýna göre yerleþtirme yapýlýrken kontenjanýn dolduðu noktanýn altýnda olan adaylar bu öncelikten yararlanamayacaklardýr EK YERLEÞTÝRME NASIL YAPILACAKTIR? Yükseköðretim programlarýnýn 2004-ÖSYS sonuçlarýna göre (sýnavsýz geçiþ dahil) yapýlan genel yerleþtirme sonunda boþ kalan veya kaydolmama nedeniyle boþalan kontenjanlarýna ÖSYM tarafýndan merkezi olarak ek yerleþtirme yapýlacaktýr. Sýnavsýz geçiþ de dahil Merkezi yerleþtirme sonunda açýköðretimin kontenjansýz programlarý dýþýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylar ek yerleþtirme için baþvuramayacak ve Y-ÖSS puanlarýna göre öðrenci alan yükseköðretim programlarýnýn ek yerleþtirme kontenjanlarýna, merkezi genel yerleþtirme sonunda her yükseköðretim programý için oluþan en küçük puanlarýn altýnda aday yerleþtirilmeyecektir. Kesin kayýt sonunda kontenjan açýðý kalan yükseköðretim programlarýna önkayýtla öðrenci alýnmaz. Tablo-3A'daki sýnavsýz geçiþ programlarýnýn genel yerleþtirme sýrasýnda dolmama veya kaydolmama nedeniyle boþ kalan kontenjanlarýna da ek yerleþtirme yapýlacaktýr. Bu yerleþtirmede de önce kendi alanlarýnda tercih yapmýþ meslek lisesi öðrencileri yerleþtirme iþlemine alýnacak, meslek lisesi öðrencilerinin kendi alanlarýndaki sýnavsýz geçiþ yerleþtirilmelerinden sonra boþ kalan kontenjanlara lise mezunlarýnýn ve meslek liselerinin diðer alanlarýndan mezun olanlarýn ilgili puan türünde 2004-ÖSS'yi kazanmýþlarsa sadece Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirilmeleri yapýlacaktýr YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA MERKEZÝ GENEL YERLEÞTÝRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR? 2004-ÖSYS'de merkezi genel yerleþtirme iþlemine alýnan tüm adaylarýn adreslerine posta ile ÖSYS Sonuç Belgesi gönderilecektir. Bu belgede, a) bir yükseköðretim programýna yerleþmiþse yerleþtiði programýn adý, kodu, tercih sýrasý, yerleþtirmeye esas alýnan puan, bu programýn kayýt tarihi ve kayýt adresi, b) bir yükseköðretim programýna yerleþmiþse ve bu programla ilgili yurt isteðinde bulunmuþsa, yurda yerleþme bilgisi yazýlý olacaktýr. Kayýt sýrasýnda ÖSYS Sonuç Belgesi adaylardan isteneceðinden, bu belgenin özenle saklanmasý gerekir. Postadaki gecikme veya kaybolmalardan Merkezimiz sorumlu deðildir. 4. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINDA KAYIT ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? ders yýlýnda, ÖSYS sonuçlarýna göre bir programa kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri bütün üniversitelerde 6 Eylül 2004 tarihinde baþlayacak, 15 Eylül 2004 tarihinde sona erecektir. Kayýt hakký kazanan adaylarýn, kayýt için aþaðýda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayýt süresi içerisinde ilgili üniversitelere baþvurmalarý zorunludur. Bu süre içerisinde kayýt için baþvurmayan veya kayýt iþlemlerini tamamlamayan adaylar kayýt haklarýný kaybedeceklerdir KAYIT ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER: a) Adayýn ÖSYS Sonuç Belgesi b) Adayýn mezun olduðu okuldan aldýðý diplomanýn aslý ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Baþarý belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanýlamaz.) 12 Aday 0,8 katsayýsýndan veya ek puandan yararlanarak ya da sýnavsýz geçiþle yerleþtirilmiþ ancak alan/kol/bölümü diplomasýnda veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiþse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduðunu gösterir resmi belge (Mesleki ve teknik eðitim merkezi "METEM" mesleki ve teknik ortaöðretim programlarýndan mezun olanlarýn diplomalarýnda okul adý olarak, diplomayý düzenleyen merkezin adý yazýlmaktadýr.) c) Nüfus cüzdanýnýn onaylý örneði d) Ýkametgâhý ile ilgili beyaný e) ''1982 ve daha önceki yýllarda doðmuþ erkek adaylar için askerlik þubelerinden alýnacak Askerlik Durum Belgesi ( ve daha sonraki yýllarda doðmuþ erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)''

17 f) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoðraf (Fotoðraflar son altý ay içinde, önden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ olmalýdýr.) g) Katký payýnýn ödenmesi ile ilgili belge h) Kayýttan önce belirlenip üniversite tarafýndan ilan edilecek diðer belgeler Yükseköðretim öðrencileri, kýlýk kýyafet ile ilgili olarak yüksek yargý organlarý tarafýndan verilmiþ kararlarla oluþmuþ bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadýrlar. Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baþvurmalarý gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi Merkezi Açýköðretim Programlarýný kazanan adaylarýn, kayýt iþlemleri ve kayýt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir. Kazanan adaylarý gösteren fotoðraflý sýnav sonuç listeleri adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine gönderilecektir KAYITLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ NOTLAR: a) Adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmaz. b) Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmez. c) Belgeler eksik ise kayýt yapýlmaz. d) Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. e) Yükseköðretim kurumlarý, kayýt yaptýracak adaylardan saðlýk kurulu raporu isteyebilir ÖSYS SONUÇ BELGESÝNDE KAYIT HAKKI KAZANILDIÐI BÝLDÝRÝLEN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA HANGÝ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ? Merkezi yerleþtirme iþlemi ile bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýtlarýný yaptýrabilmeleri, ilgili yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullarý taþýmalarýna baðlýdýr. Bir adaya Merkezimizce gönderilen ÖSYS Sonuç Belgesinde bir programý kazandýðýnýn yazýlmýþ olmasý bu adaya, ilgili programýn öngördüðü diðer koþullarý taþýmadan kayýt yaptýrma hakký vermez. Tablo-6'dan yararlanarak 0,8 katsayýsý veya ek puanla veya sýnavsýz olarak bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylar kayýt sýrasýnda okul türü veya alan/ kol/bölümlerini belgelendirmek zorundadýrlar. Tablo-6'da yer alan okul türü veya alan/kol/bölümden mezun olduðunu belgelendiremeyen adaylar yerleþtirmeden doðan haklarýný kaybederler ÖSYM'NÝN YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARINDAKÝ KAYIT ÝÞLEMLERÝ VE BU KURUMLAR ARASINDAKÝ GEÇÝÞLERLE ÝLÝÞKÝSÝ VAR MIDIR? ÖSYM'nin gerek yükseköðretim kurumlarýndaki kayýt iþlemleri gerekse yükseköðretim kurumlarý arasýndaki yatay geçiþ iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konudaki bütün baþvurularýn doðrudan ilgili yükseköðretim kurumlarýna yapýlmasý gerekir. 5. ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ ALIMI NASIL OLACAKTIR? Özel yetenek gerektiren programlarýn sýnavlarý ile seçme ve yerleþtirme iþlemleri, yükseköðretim kurumlarýnýn kendileri tarafýndan yapýlmaktadýr. Özel yetenek gerektiren programlara baþvurular doðrudan yükseköðretim programýnýn baðlý bulunduðu yükseköðretim kurumuna yapýlýr. Sýnav ve deðerlendirme iþlemleri o yükseköðretim kurumu tarafýndan yürütülür. Özel yetenek sýnavý gerektiren programlar, bu kýlavuzda Tablo-5'te yer almaktadýr. Bu tablodaki yükseköðretim programlarý için özel yetenek sýnavlarý bu programlar tarafýndan yapýlacak; bu programlara, sýnav puanlarý ile ortaöðretim baþarý puanýndan (veya aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn birinden) oluþacak aðýrlýklý puanlar göz önünde tutularak yerleþtirme yapýlacaktýr. Yükseköðretim programlarý istedikleri takdirde yerleþtirmede kullanacaklarý aðýrlýklý puanlara ÖSS puanlarýný da belli ölçüde katabilecektir. A. ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN EÐÝTÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ ÝÞLEMLER Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna göre öðrenci alan Antrenörlük Eðitimi, Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði, Grafik Öðretmenliði, Mesleki Resim Öðretmenliði, Müzik Öðretmenliði, Resim-Ýþ Öðretmenliði, Rekreasyon, Seramik Öðretmenliði, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliði programlarýna (Bu programlar bundan böyle Eðitim Programlarý olarak adlandýrýlacaktýr.) öðrenci seçme iþlemleri aþaðýdaki hususlar göz önünde tutularak yapýlacaktýr. 1. Baþvurular üniversiteler tarafýndan alýnacaktýr. 2. Eðitim programlarýna baþvurabilmek için adaylarýn 2004-ÖSS ye girmeleri zorunludur. 3. Baþvuru için gazetelere ve diðer yayýn organlarýna verilecek ilanlarda 13 a) Liseler, meslek liseleri, öðretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin El Sanatlarý, Grafik, Müzik, Sanat, Sanat (Müzik), Nakýþ, Resim, Sanat (Resim), Seramik, Spor ve Tasarým ve Teknolojisi alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan, ayný alanlardaki ve eðitim programlarýna baþvuracaklarýn 2004-ÖSS de puan türlerinden birinde en az 160,000 veya daha fazla ÖSS puaný almasý koþuluyla puan türüne bakýlmaksýzýn kaç ÖSS puanýndan itibaren baþvurabilecekleri, b) Yukarýda (a) maddesinde sözü edilen alan/kol/bölümler dýþýndaki bir alan/kol/bölümden baþvuracak adaylarýn 2004-ÖSS puan türlerinin en az birinden 185,000 veya daha fazla ÖSS puaný almalarý koþullarý yer alacaktýr. 4. Eðitim programlarý için, programýn özelliðine göre, yetenek sýnavlarý üniversitelerce hazýrlanacak, uygulanacak ve sýnavýn sonuçlarý toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sýnavý Puaný (ÖYSP) denecektir. 5. Özel Yetenek Sýnavýna giren adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý (AOBP) ÖSYM'nin internet adresinden üniversitelerce 2004 Aðustos ayýnýn baþýndan itibaren kolaylýkla elde edilebilecektir. 6. Yerleþtirmeye esas olan puan a) ÖYSP Standart Puaný (ÖYSP-SP) b) Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puaný (AOBP) (Üç puan türünden en yükseði) c) 2004-ÖSS Puaný (ÖSS-P) (Dört puan türünden en yükseði) puanlarýnýn belli aðýrlýklarla toplanmasýndan elde edilecektir.

18 7. Özel Yetenek Sýnavý Puanýnýn (ÖYSP) aðýrlýklandýrmaya girebilmesi için bu puanlarýn standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP daðýlýmýnýn ortalamasý ve standart sapmasý hesaplanacaktýr. Bu hesaplamada aþaðýdaki formüller kullanýlacaktýr. ÖYSP lerin Toplamý Ortalama = Aday Sayýsý Standart Sapma = ÖYSP lerin Karelerinin Toplamý Aday Sayýsý 1 ÖYSP lerin Toplamýnýn Karesi Aday Sayýsý ÖYSP daðýlýmýnýn ortalamasý ve standart sapmasý bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puaný hesaplanacaktýr. Bu hesaplamada aþaðýdaki formül kullanýlacaktýr. ( ) Adayýn ÖYSP Puan ÖYSP Daðýlýmýnýn ÖYSP Standart Puaný Ortalamasý Puaný (ÖYSP-SP) = 10 x +50 ÖYSP Puan Daðýlýmýnýn Standart Sapmasý Bu durumda her adayýn bir ÖYSP Standart Puaný (ÖYSP-SP) olacaktýr. ÖYSP-SP daðýlýmýnýn ortalamasý 50 standart sapmasý 10 dur. 8. Yerleþtirmeye esas olacak puan (Yerleþtirme puaný= YP) aþaðýdaki formül kullanýlarak hesaplanacaktýr. a) Aday ayný alandan geliyorsa (Örneðin, Resim-Ýþ Öðretmenliði programý için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanýndan geliyorsa) YP = ( 1 x ÖYSP-SP)+( 0,52 x AOBP)+(0,36 ÖSS-P) b) Aday diðer alanlardan geliyorsa (Örneðin, Resim-Ýþ Öðretmenliði programý için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanýndan geliyorsa) YP = (1 x ÖYSP-SP)+(0,16 x AOBP)+(0,47 ÖSS-P) ÖSYS'de, ÖSS puaný veya özel yetenek sýnavý sonucu ile örgün yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ile ilgili katsayýlarý yarýya düþürülecektir. Bu kural Açýköðretimin kontenjanlý programlarý için de uygulanacaktýr. Sýnavsýz geçiþ ile meslek yüksekokullarý veya açýköðretim programlarýna 2003-ÖSYS'de yerleþtirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktýr. 10. Adaylar YP puanlarýna göre en yüksek puandan baþlamak üzere sýraya konacak ve kontenjan sayýsý kadar aday sýnavý kazanmýþ olacaktýr. B. EÐÝTÝM PROGRAMLARI DIÞINDAKÝ ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN PROGRAMLAR ÝLE ÝLGÝLÝ ÝÞLEMLER Tablo-5'te yer alan eðitim programlarý dýþýndaki yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için 2004-ÖSS'ye girmiþ ve ÖSS puanlarýnýn herhangi birinden en az 160,000 ÖSS puaný almýþ olmak gereklidir. Bu programlardan her birine, puan türünde sýnýrlandýrma yapýlmadan ve en az kaç puan almýþ olan adaylarýn baþvurabileceklerine, baþvuru öncesinde sýnavý yapan ilgili yükseköðretim programlarýnca karar verilir ve bu karar basýn-yayýn organlarýyla adaylara duyurulur. Özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan yükseköðretim programlarý, belirleyecekleri bir yöntemle, yerleþtirmede kullanacaklarý puanlara adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýný katacaklar; bir mesleðe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan adaylarýn ayný alanda öðretim yapan bir programa yerleþtirilmesi söz konusu olduðunda bu adaylarý aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýndan hesaplanacak ek puan uygulamasýndan yararlandýracaklardýr. Özel yetenek sýnavý puanlarýnýn içindeki ek puanýn aðýrlýðýnýn ne olacaðýna yükseköðretim programlarý kendileri karar vereceklerdir. Bu programlar için üniversitelerce sýnav ve yerleþtirme iþlemleri planlanýrken, adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn Aðustos ayýnýn baþýnda belli olacaðý göz önünde tutulmalýdýr. Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlardan Tablo-4'teki eþdeðer programlara yatay geçiþ yoluyla geçmek isteyen adaylarýn 185,000 veya daha fazla ilgili ÖSS puaný almalarý zorunludur. Ancak, yurtdýþý ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci kabul edilen programlarda öðrenime baþlayan öðrencilerin ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiþ yapmalarý mümkün deðildir. Merkezi yerleþtirme ile bir yükseköðretim programýna kesin kayýt hakký kazanmýþ adaylar da, isterlerse özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilirler. 6. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR 6.1. ADRES DEÐÝÞÝKLÝÐÝNÝN ÖSYM'YE BÝLDÝRÝLMESÝ Merkezimize bildirilecek adres deðiþiklikleri Sýnav Sonuç Belgelerinin gönderimi sýrasýnda kullanýlabilecektir. Adresinizde meydana gelecek sürekli bir deðiþikliði, hemen ÖSYM'ye bildirmeniz gerekir. Bu deðiþikliðin, mutlaka bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan "2004-ÖSS Adres Deðiþikliði Dilekçe Örneði"nin veya fotokopisinin kullanýlarak bildirilmesi zorunludur. Geçici adres deðiþikliði dilekçeleri iþleme konmayacaktýr. Dilekçe göndermeden sadece sýnavlarda cevap kâðýtlarýna yeni adresin yazýlmýþ olmasý adres deðiþikliði bildirimi olarak kabul edilmez ÖSYM TARAFINDAN GÖNDERÝLEN BELGELERÝN ELE GEÇMEMESÝ VEYA KAYBOLMASI DURUMUNDA YAPILACAK ÝÞLEMLER Merkezimizce adaylara gönderilen Kýlavuz ve Tercih Formu ile Sýnav Sonuç Belgesinin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu deðildir. Belgeleri kendisine ulaþmayan veya belgelerinin kaybolduðuna inanan ya da belgelerini aldýktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan "2004-ÖSS Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" veya fotokopisini kullanarak Merkezimize baþvuracaklardýr. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için, T.C. Kimlik Numarasýnýn doðru olarak yazýlmasý, diðer bilgilerin yazýlmýþ ve konunun açýk olarak belirtilmiþ olmasý ve ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler Þubesi numaralý hesabýna belge baþýna TL'nin yatýrýldýðýný gösterir Banka Dekontunun Belgesinin fotokopisinin eklenmesi gerekir. Adaylar doldurduklarý dilekçeyi PTT kanalýyla "ÖSYM Sýnav Hizmetleri Bölümü"ne gönderebilirler ya da þahsen "Karyaðdý Sokak, No: 28, Aþaðýayrancý /ANKARA" adresindeki ÖSYM Ankara Bürosuna verebilirler. 14

19 6.3. SINAV SONUÇLARI VE YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ ÜZERÝNDE ÝNCELEME ÝSTEKLERÝ Adaylar, ÖSYM'den cevap kâðýtlarýnýn ve tercih formlarýnýn yeniden okunmasý ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ile Y-ÖSS puanlarýnýn yeniden hesaplanmasý isteðinde bulunabilirler. Bu adaylar mutlaka bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan "2004-ÖSS Genel Amaçlý Dilekçe Örneði"ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize baþvuracaklardýr. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler Þubesi numaralý hesabýna TL'nin yatýrýldýðýný gösterir Banka Dekontunun Belgesinin fotokopisinin eklenmesi gerekir. Adaylar hazýrladýklarý dilekçeyi PTT kanalýyla "ÖSYM Sýnav Hizmetleri Bölümü"ne gönderebilirler ya da þahsen "Karyaðdý Sokak, No: 28, Aþaðýayrancý / ANKARA" adresindeki ÖSYM Ankara Bürosuna verebilirler ÖSS ve 2004-ÖSYS Sonuç Belgeleri ile ilgili inceleme isteðinde bulunan adaylar, bu sonuçlarýn basýn toplantýsý yoluyla açýklanmasýndan itibaren, en geç 30 gün içinde ÖSYM'ye baþvurmalýdýrlar. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Sýnav evraký Merkezimizde sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý veya fotokopisi, yargý organlarý dýþýnda, aday dahil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez ÖSYM ÝLE YAPILACAK DÝÐER YAZIÞMALAR Adaylar, yeniden belge çýkarýlmasý, sýnav sonuçlarýnýn incelenmesi ve bunun dýþýndaki her türlü isteklerinde, 2004-ÖSS Genel Amaçlý Dilekçe Örneði ni, adres deðiþikliði isteklerinde ise 2004-ÖSS Adres Deðiþikliði Dilekçe Örneði ni kullanarak Merkezimize baþvuracaklardýr. Bu dilekçe örnekleri kýlavuzun sonunda yer almaktadýr. Hangi amaçla olursa olsun ÖSYM ye gönderilen dilekçelerin iþleme konabilmesi için T.C. Kimlik Numarasýnýn her kutuya bir rakam gelecek þekilde, ayrýlan yerlere doðru olarak yazýlmasý, diðer bilgilerin yazýlmýþ ve konunun açýk olarak belirtilmiþ olmasý gerekir. Bu bilgileri tam olarak içermeyen ve imzalanmamýþ olan dilekçeler iþleme konulmayacak ve cevaplanmayacaktýr. ÖSYM'ye gönderilen dilekçe ekinde posta pulu veya para gönderilmesi gereksizdir. Adaylarýn, Merkezimize dilekçe ile baþvurmadan önce, öðrenmek istedikleri bilginin 2004-ÖSS Kýlavuzunda verilmiþ olup olmadýðýna bakmalarý yararlý olacaktýr. TABLO-1 AÖSS PUANLARI 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI AÐIRLIKLI ÖSS PUANLARI (AÖSS) HESAPLANIRKEN ALT TESTLERLE ÝLGÝLÝ STANDART PUANLARIN ÇARPILACAÐI KATSAYILAR ÖSS TEST PUANLARI Türkçe Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri Dil Standart Puaný Standart Puaný Standart Puaný Standart Puaný Standart Puaný SÖZEL AÐIRLIKLI AÖSS PUANI 1,1 0,7 0,3 0,1 (AÖSS-SÖZ) SAYISAL AÐIRLIKLI AÖSS PUANI 0,3 0,1 1,1 0,7 (AÖSS-SAY) EÞÝT AÐIRLIKLI AÖSS PUANI 0,8 0,3 1,0 0,1 (AÖSS-EA) YABANCI DÝL AÐIRLIKLI AÖSS PUANI 0,7 0,1 1,4 (AÖSS-DÝL) 15

20 TABLO-2A ÖSS DE YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK Y-ÖSS PUANLARI HESAPLANIRKEN AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANININ ÇARPILACAÐI KATSAYILAR AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARI (AOBP) AOBP-SÖZ AOBP-SAY AOBP-EA ÖSS PUANLARI Diðer Diðer Diðer Alanýnda Programlara Alanýnda Programlara Alanýnda Programlara Yerleþirken Yerleþirken Yerleþirken Yerleþirken Yerleþirken Yerleþirken Y-ÖSS-SÖZ 0,8 0,3 Y-ÖSS-SAY 0,8 0,3 Y-ÖSS-EA 0,8 0,3 Y-ÖSS-DÝL 0,8 0,3 Not: 2003-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna (Açýköðretimin kontenjansýz programlarý hariç) yerleþtirilen adaylar için bu katsayýlarýn yarýsý alýnacaktýr. TABLO-2B. ÖSS EK PUANLARI 2004-ÖSS DE BÝR MESLEÐE YÖNELÝK PROGRAM UYGULAYAN LÝSE MEZUNLARINA VERÝLECEK OLAN EK PUANLARIN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARI VE BU PUANLARIN ÇARPILACAÐI KATSAYILAR AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARI (AOBP) AOBP-SÖZ AOBP-SAY AOBP-EA ÖSS-SÖZ Ek Puan 0,24 ÖSS-SAY Ek Puan 0,24 ÖSS-EA Ek Puan 0,24 ÖSS-DÝL Ek Puan 0,24 Not: 2003-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna (Açýköðretimin kontenjansýz programlarý hariç) yerleþtirilen adaylar için bu katsayýlarýn yarýsý alýnacaktýr. TABLO - 3A, TABLO-3B VE TABLO - 4 ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR Tablo-3A, sýnavsýz geçiþ ile ilgili Yükseköðretim programlarýný göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgelerine (METEB) göre hazýrlanmýþtýr. METEB baþlýðý altýnda bölge kapsamýna giren yükseköðretim programlarý, baðlý olduklarý üniversitelere ve meslek yüksekokullarýna göre gruplanmýþtýr. Tablo-3A'da yer alan KKTC ve vakýf üniversiteleri italik olarak gösterilmiþtir. Bu tablodaki bilgiler yedi sütun halinde düzenlenmiþtir. Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan yerleþtirme yapýlacak yükseköðretim programlarýnýn kodlarý (1) numaralý sütunda, adlarý (2) numaralý sütunda, programýn puan türü (3) numaralý sütunda, kontenjaný (4) numaralý sütunda, programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý (5) numaralý sütunda yer almaktadýr. Bu koþullarýn neleri içerdiði, tablolardan sonra "TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI" baþlýðý altýnda numara sýrasýna göre açýklanmaktadýr ÖSYS sonucunda kontenjaný dolmuþ bir programa son yerleþtirilen aday sýnavsýz geçiþ ile yerleþtirildi ise, mesleki ve teknik ortaöðretim baþarý puaný (OBP), alan dýþý ÖSS puaný ile yerleþtirildi ise Y-ÖSS puaný (6) numaralý sütunda ve yerleþtirme öncelikleri ise (7) numaralý sütunda bulunmaktadýr. (6) En küçük puan sütunda yeni açýlan programlarda ( ), kontenjanlarý merkezi yerleþtirme ile dolmayanlarda ise ( ), (7) Yerleþtirme Öncelikleri sütununda ise her iki durumda ve alan dýþý Y-ÖSS puaný ile yerleþtirme yapýldý ise ( ) sembolü ile gösterilmiþtir. Yerleþtirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrýlan sayýlar ve harfler ilgili programa son yerleþtirilen adaya ait þu bilgilerin karþýlýðýdýr: Birinci sýradaki iki basamaklý ilk sayý mezun olunan yýlýn son iki rakamýný, ikinci sýradaki tek basamaklý sayý mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sýradaki harf yerleþtirmenin METEB içinden (Ý) veya dýþýndan (D) yapýlmýþ olduðunu, sondaki iki basamaklý sayý ise doðum yýlýnýn son iki basamaðýný göstermektedir. Ýkinci sýradaki okul türü grubunun kodlarý þu okullar için kullanýlmýþtýr: 4. Anadolu teknik lisesi 3. Teknik lise veya anadolu meslek lisesi 2. Meslek lisesi 1. Çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi 16

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2009 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Sadece Özel Yetenek Sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna (Tablo-5) kaydolmak isteyen adaylar, Tercih

Sadece Özel Yetenek Sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna (Tablo-5) kaydolmak isteyen adaylar, Tercih 2005-ÖSS'ye baþvurmuþ meslek lisesi mezunlarý, 2005- ÖSS'ye girsinler veya girmesinler, kendi alanlarýnda olmak koþuluyla Tablo-3A'da yer alan programlarý tercihleri arasýnda gösterebilecekler ve bu programlara

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

2015 LYS ve YGS tercihleri internetten nasıl yapılacak?

2015 LYS ve YGS tercihleri internetten nasıl yapılacak? 2015 LYS ve YGS tercihleri internetten nasıl yapılacak? Üniversiteye gidecek adaylar için tercih işlemleri, bugün itibariyle başladı. YGS ve LYS'ye giren üniversite adayları tercihlerini 14 Temmuz'a kadar

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Üniversiteli olmanın 6 farklı yolu

Üniversiteli olmanın 6 farklı yolu On5yirmi5.com Üniversiteli olmanın 6 farklı yolu Üniversite hayalleri kuran adayların üniversite tercihi yaparken dikkat etmesi gereken önemli noktalar... Yayın Tarihi : 15 Temmuz 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile Yan Dal Uzmanlýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı