2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU"

Transkript

1 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu Kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun tarihli ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS ye baþvuran adaylar Kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. Sýnavlarla ilgili her türlü açýklamanýn, baþvurularýn ve sýnav sonuçlarýnýn adaylara duyurulmasý, Baþkanlýðýn Ýnternet sayfasýnda yapýlýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir. Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : Ocak 2012 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve si : 1 Nisan 2012, 10.00, 160 dakika Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) Baþvuru Tarihleri : Nisan 2012 LYS-1: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve si : 16 Haziran 2012, 10.00, 120 dakika LYS-5: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil) Tarihi, Saati ve si : 16 Haziran 2012, 14.30, 120 dakika LYS-4: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve si : 17 Haziran 2012, 10.00, 135 dakika LYS-3: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya) Tarihi, Saati ve si : 23 Haziran 2012, 10.00, 120 dakika LYS-2: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve si : 24 Haziran 2012, 10.00, 135 dakika YGS Sýnav Ücreti : 35,00 TL LYS Sýnav Ücretleri (Girilmek istenen her bir LYS için) : 20,00 TL Sýnavsýz Geçiþ Baþvuru Ücreti : 10,00 TL Baþvuru/Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TL LYS Baþvuru Hizmeti Ücreti : 2,00 TL Yeni Þifre Edinme Ücreti : 2,00 TL Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri : 3-7 Eylül 2012 DÝKKAT! Kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dâhildir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran veya ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Baþvuru, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: ÖSYS Ýçin Aday Ýþlemleri (Baþvuru, bilgi kontrol, deðiþiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri: ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletiþim bilgileri ÖSYM nin Ýnternet adresinde yer almaktadýr. DÝKKAT! Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnavlarla ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr. ii

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) BAÞVURU Kimler Baþvurabilir? YGS ye Girme Zorunluðu Var mýdýr? ÖSYS ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Yapýlacaktýr? ÖSYS Aday Baþvuru Formu Nasýl Doldurulacaktýr? Bankaya Ne Kadar Baþvuru Ücreti Yatýrýlacaktýr? ÖSYS ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Tamamlanacaktýr? Baþvuru Ýþlemi Sonrasý Verilen Ýnternet Eriþim Þifresi Ne Ýþe Yarar? YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS) YGS de Hangi Testler Yer Alacaktýr? Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Nelerdir? YGS Nasýl Uygulanacaktýr? YGS Soru Kitapçýðý Nasýl Olacaktýr? Cevap Kâðýdý Nasýl Doldurulacaktýr? Sýnavýn Sonunda Adaylar Neleri Teslim Edeceklerdir? Sýnavýn Sonuçlarýnýn Geçerli Sayýlmasý Nelere Baðlýdýr? Salon Tutanaklarý ve Test Sorularýna Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi Ýncelemeler Yapýlýr? YGS nin Deðerlendirilmesi YGS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? YGS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? YGS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI (LYS) Matematik Sýnavý (LYS-1) Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2) Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3) Sosyal Bilimler Sýnavý (LYS-4) Yabancý Dil Sýnavý (LYS-5) LYS nin Deðerlendirilmesi LYS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? LYS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? LYS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK PUANLAR ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI Ortaöðretim Baþarý Puaný Nasýl Hesaplanacaktýr? Yerleþtirme Puanlarý Hesaplanýrken AOBP ler Bu Puanlara Nasýl Katýlacak ve Ek Puanlar Nasýl Hesaplanacaktýr? MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ YERLEÞTÝRME ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ Özel Yetenek Gerektiren Eðitim Programlarý Ýle Ýlgili Ýþlemler Eðitim Programlarý Dýþýndaki Özel Yetenek Gerektiren Programlar Ýle Ýlgili Ýþlemler ÖSYS DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR Okul Birincileri Belli Sanat Dallarýnda Üstün Yetenekli Adaylar TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olan Adaylar Spor Dallarýnda Üstün Baþarýlý Olan Adaylar Özürlü Adaylar KKTC den Baþvuran Adaylar Yurt Dýþýndan (KKTC Hariç) Baþvuran Adaylar Yurt Dýþýnda Öðrenim Gören (Transkriptli) Adaylar Yurt Dýþýnda Yükseköðrenim Görmek Ýsteyenler Birden Fazla Ortaöðretim Kurumundan Diploma Almýþ Olan Adaylar ÖSYS ye Baþvurmuþ Ancak Öðretim Yýlýnda Mezun Olamamýþ Adaylar ÖSYS ye Baþvurduktan Sonra Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar Diplomalarýnda Diploma Notlarý Yazýlý Olmayanlar ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR ADAYLARIN ÝNTERNET ORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER TÜRKÝYE DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAYACAK VE EÐÝTÝME DEVAM EDEMEYECEK OLANLAR i

4 GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR ÖÐRENÝM BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ BAÞVURU VE SINAV ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR LÝSTE ve ÇÝZÝMLER Çizim ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak?... 2 Çizim 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek?... 3 Çizim ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü... 4 Çizim 4. YGS ye Girmek Ýstiyorum/ Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek?... 6 Liste YGS Sýnav Merkezleri... 8 Çizim 5. YGS Soru Kitapçýðý Kapaðý Örneði Çizim 6. YGS Cevap Kâðýdý Örneði Çizim 7. YGS ve LYS de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköðretim Programlarý TABLOLAR Tablo 1A YGS deki Testler ve Kapsamlarý Tablo 1B AYGS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? Tablo 1C YGS Puan Türleri Tablo 1D LYS lerdeki Testler Tablo 1E ALYS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? Tablo 1F LYS Puan Türleri Tablo 1G Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? Tablo 2 Bir Mesleðe Yönelik Program Uygulayan Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýna Verilecek Olan Ek Puanlarýn Hesaplanmasýnda Kullanýlacak AOBP ler ve Çarpýlacaðý Katsayýlar Tablo 3A Ortaöðretimdeki Bazý Alanlarýn Yerleþtirmede Ek Puan Alacaðý Lisans Programlarý Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 3B.3 Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 3B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý Tablo 4 Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim leri ve Puan Türleri Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Tablo 6 Okul Türleri ve Kodlarý Tablo 7 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý AÇIKLAMALAR VE DUYURULAR Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn Dikkatine! Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine! Örgün Yükseköðretim Programlarýnda Okuyanlar veya Bu Programlardan Mezun Olanlar ile Açýk Öðretim Programlarýndan Mezun Olanlarýn Kontenjan Sýnýrlamasý Olmayan Açýk Öðretim Programlarýna Kaydolmalarýna Ýliþkin Esaslar Anadolu Üniversitesi Batý Avrupa Açýk Öðretim Programlarý KISALTMALAR Alm., Fra., Ýng.: Almanca, Fransýzca, Ýngilizce Bil. : Bilimleri Bilg. : Bilgisayar Ç.P.L. : Çok Programlý Lise Elek. : Elektrik/Elektroniði Fak. : Fakültesi Hiz. : Hizmetleri Ýþl. : Ýþletmeciliði/Ýþletmecilik/Ýþlemeciliði L. : Lisesi M. : Meslek Müh. : Mühendisliði MYO. : Meslek Yüksekokulu M.T.O.K.: Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu mezunlarý Otel. : Otelcilik Öðr. : Öðretmenliði Prog. : Programcýlýðý/Programlarý Tek./Tekn.:Teknolojileri/Teknolojisi/ Teknikler/Teknikerliði/ Teknisyenliði/Teknikleri Uyg. : Uygulamalý/Uygulama Y. : Yabancý Yön. : Yönetimi Y.O./YO: Yüksekokul Y.D.A. : Yabancý Dil Aðýrlýklý DÝKKAT! Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu Kýlavuzda alan terimi kullanýlmýþtýr. ii

5 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmesi Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) dir. Bu sistem içinde Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) uygulanacaktýr. Ayrýca, 4702 sayýlý Kanun uyarýnca, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olacaklarýn/olanlarýn istedikleri takdirde, bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna yakýn programlarýn uygulandýðý meslek yüksekokullarý ile açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilme iþlemleri de ÖSYS kapsamýnda yapýlacaktýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci yerleþtirilmesi ÖSYS nin dýþýnda olup ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, 2012-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini adý geçen kurumlardan öðrenebilirler. 2. B A Þ V U R U 2.1. KÝMLER BAÞVURABÝLÝR? Öðrenim durumlarý aþaðýdakilerden birine uyanlar 2012-ÖSYS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) baþvurabilirler: öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn (lise veya dengi okullar, açýk öðretim lisesi) son sýnýfýnda okumakta olan öðrenciler, Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar, Ortaöðretim kurumlarýnýn dýþarýdan bitirme sýnavlarýna girenler, Ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar, Ortaöðrenimlerini yabancý ülkelerde yapanlardan durumlarý yukarýdakilerden birine uyanlar. Ayrýca durumlarý yukarýdakilerden birine uyan yabancý uyruklu veya hiçbir devletin uyruðunda olmayan adaylar da 2012-ÖSYS ye baþvurabilirler ancak bu adaylar, 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarý kontenjanlarýna yerleþtirilmezler. Doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203 sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar, 2012-ÖSYS ye baþvurabilirler. Bu adaylar 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarýna yerleþme hakký kazanmalarý durumunda söz konusu kontenjanlara yerleþtirilirler YGS YE GÝRME ZORUNLUÐU VAR MIDIR? Kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ maddesinde açýklanan esaslara göre, meslek yüksekokullarý ve açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylar sýnavsýz yerleþebilirler. Bunlarýn dýþýndaki tüm yükseköðretim programlarýna (özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan programlar dâhil) girmek isteyen adaylar 2012-YGS ye girmek zorundadýr. Sýnavsýz yerleþtirme yapýlan ön lisans programlarýnýn boþ kalan kontenjanlarýna, alan dýþýndan yerleþtirme yapýlýrken ilgili 2012-YGS puanlarý kullanýlacaktýr sayýlý Kanun un 45. maddesine 4702 sayýlý Kanun la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar kendi alanlarýndaki meslek yüksekokulu programlarýna veya kontenjan sýnýrlamasý olan açýk öðretim ön lisans programlarýna, kontenjan dâhilinde, sýnavsýz yerleþtirilebileceklerinden, bu durumdaki adaylarýn baþvurmadan önce kýlavuzun 7. maddesini dikkatle okumalarý gerekmektedir. Bu adaylar istedikleri takdirde kendi alanlarýndaki açýk öðretim ön lisans programlarýndan kontenjan sýnýrlamasý olmayanlara da sýnavsýz yerleþtirilebileceklerdir ÖSYS YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR? 2012-ÖSYS ye baþvurmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda sýralanmaktadýr: a) 2012-ÖSYS Kýlavuzuna Eriþim: 2012-ÖSYS ye baþvurmak isteyen adaylar, 2012-ÖSYS Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin Ýnternet adresinden eriþebilirler veya baþvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basýlý kýlavuzu inceleyebilirler. b) Baþvuru Merkezleri: Ortaöðretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ÖSYS de baþvuru merkezi olarak görev yapacaklardýr. Ayný adreste birden çok ortaöðretim okulunun bulunduðu durumlarda, bu okullarýn hepsine hizmet veren bir baþvuru merkezi bulunmaktadýr. Özetle her ortaöðretim okulunun baðlý olduðu bir baþvuru merkezi vardýr. ÖSYS Baþvuru Merkezlerinin adresleri baþvuru tarihlerinde ÖSYM nin Ýnternet adresinde yer alacaktýr. 1

6 c) Baþvurularýn Nasýl Yapýlacaðýnýn Belirlenmesi: Baþvurular, Çizim 1 de de görüldüðü gibi aþaðýda belirtilen þekilde yapýlacaktýr: Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezine yapacaklardýr. Okulun baðlý olduðu baþvuru merkezi çalýþýr durumda deðilse okul müdürü adaylarý belirli bir baþvuru merkezine yönlendirecektir. Mezun durumdaki adaylardan 2010 ve 2011-ÖSYS nin her ikisine de baþvurmamýþ olanlar ile 2010 veya 2011 ÖSYS baþvurularýndan en az birini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmamýþ olan adaylar, 2010 veya 2011-ÖSYS ye baþvurmuþ olanlardan son baþvurusuna göre öðrenim bilgilerinde (Aday Baþvuru Formunun alanlarýnda) deðiþiklik olanlar baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilirler. Mezun durumdaki adaylardan 2010 veya 2011-ÖSYS ye bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olan ve öðrenim bilgilerinde ( alanlarda) deðiþiklik olmayan adaylar, baþvurularýný; isterlerse bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapabilirler. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvurularýn yapýlacaðý tarihler arasýnda sürekli yurt dýþýnda bulunan, sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, baþvurularýný postayla yapabileceklerdir. Baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþan belgeler iþleme alýnacak, bu sürede ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr. d) Aday Baþvuru Formunun Doldurulmasý: Baþvurusunu bir baþvuru merkezinden yapacak adaylar kýlavuzun 2.4. maddesini ve Aday Baþvuru Formunun arkasýndaki açýklamalarý dikkatle okuduktan sonra Aday Baþvuru Formunu dolduracaklardýr. İnternet (2) (1)(2) Notlar: (1) Eğer okulun bağlı bulunduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse, okul müdürü öğrencileri belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir. (2) Başvuruların yapılacağı Ocak 2012 tarihleri arasında sürekli yurt dışında bulunma, sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi bir nedenle bir Başvuru Merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar başvurularını postayla yapabileceklerdir. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Çizim ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak? 2

7 e) Aday Baþvuru Formunun Onaylatýlmasý: Son sýnýf düzeyindeki adaylar Aday Baþvuru Formundaki öðrenim bilgilerini okuduklarý okulun bir yetkilisine onaylatacaklardýr (Bakýnýz Çizim 2.). f) Baþvuru Ücretinin (YGS veya Sýnavsýz Geçiþ Ücretinin) Yatýrýlmasý: Ücretler ile ilgili bilgiler kýlavuzun 2.5. (yurt içinden baþvuranlar için) ve (yurt dýþýndan baþvuranlar için) maddelerinde yer almaktadýr. Adayýn, baþvuru merkezine gelmeden önce baþvuru ücretini yatýrmýþ olmasý gerekir. Ücretini yatýrmayanlarýn baþvuru iþlemi gerçekleþtirilemeyeceði için adaylarýn, ücretlerini zamanýnda yatýrmalarý önemlidir veya ÖSYS ye bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla baþvuran ve bilgilerinde hiçbir deðiþiklik olmayýp Ýnternet üzerinden baþvuru yapacak adaylar için de ayný kural geçerlidir. g) Aday Baþvuru Formunun Baþvuru Merkezine Teslim Edildiði/Edilmediði Durumlar: Baþvurularýný baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapacak adaylar baþvuru merkezine bizzat giderek (Bakýnýz 2.6. ve Çizim 2.) baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru sýrasýnda: Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak 1) saðlýk raporu, 2) mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS ye baþvuranlar ile son baþvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlarýn (Aday Baþvuru Formunun alanlarýnda yer alan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olanlar) diplomalarýnýn onaylý bir örneði, 3) yurt dýþýndaki bir ortaöðretim kurumundan mezun olacak/olanlarýn transkriptleri ve mezunsa ayrýca diplomalarýnýn onaylý örneði bulunan Aday Baþvuru Formlarý, ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. DÝPLOMALARA ÝLÝÞKÝN ÖNEMLÝ NOT: Baþvuru Merkezlerince, yukarýdaki 2. ve 3. maddelerde sözü edilen adaylarýn dýþýndaki adaylardan kesinlikle diploma örneði alýnmamalý ve ÖSYM ye gönderilmemelidir. Baþvuru iþlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Baþvuru Formu ve eklerini baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþtýracaklardýr (Bakýnýz 2.6. ve 10.7.). Baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþan ve kurallara uygun olan belgeler iþleme alýnacak, bu sürede ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr. hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktýr. Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Baþvuru Formu adayýn kendisinde kalacaktýr. İnternet Çizim 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek? 3

8 Çizim ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü 4

9 ÖSYS ADAY BAÞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Aday Baþvuru Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar, sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan, yazma iþlemine geçmeyiniz. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için yazýnýzýn okunaklý olmasý gereklidir. Form, tükenmez kalem veya dolma kalemle doldurulacaktýr (Bakýnýz Çizim 3.). 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu alana 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. Doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203 sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar da kendilerine daha önce verilen T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruðu olmayan adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan Yabancý Uyruklu (Y.U.) Numarasýný edinmek için ÖSYM Ýnternet sayfasýndaki Y.U. Numarasý Edin baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Baþvuru Formuna yazacaklardýr. Y.U. Numarasý, hem 2012-ÖSYS nin bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle saklanmalýdýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI Bu alanlara Nüfus Cüzdanýnýzda yer alan 6. DOÐUM TARÝHÝ bilgilerinizi deðiþtirmeden ve kýsaltmadan yazýnýz. 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU Birden fazla uyruðu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneði iþaretleyebilirler. Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe/Mavi Kart sahipleri/ Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular T.C. seçeneðini iþaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarýný da yazacaklardýr. Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler Yabancý Uyruklular seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. ÖÐRENÝM DURUMU VE KODU Bu alana, aþaðýda yer alan seçeneklerden size uygun olanýný seçip koduyla birlikte yazýnýz ÖÐRETÝM YILINDA BÝR ORTAÖÐRETÝM KODU KURUMUNDAN MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA OLANLAR Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým. 1 Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim. 2 Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna giriyorum. 3 MEZUN DURUMDA OLANLAR KODU Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM ce yerleþtirilmedim ve ön kayýtla kayýt olmadým. 4 DÝKKAT! Ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken ÖSYM'ce 2011-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði hâlde o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylar, kýlavuzun maddesinde belirtilen þekilde iþlem yapmalýdýr. Bir yükseköðretim programýna (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) ÖSYM'ce yerleþtirildim fakat kayýt olmadým. 5 Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. 6 Bir yükseköðretim programýný bitirdim. 7 Yükseköðretimden kaydým silindi. 8 5

10 12. OKUL ADI VE KODU 13. OKUL TÜRÜ VE KODU 14. ALAN ADI VE KODU 15. OKUL NUMARASI 16. BÝTÝRME YILI 17. NOT SÝSTEMÝ 18. DÝPLOMA NOTU/PUANI öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar, okul adý, okul türü, alan adý ve kodlarý ile okul numarasý bilgilerini yazacak; bitirme yýlý, not sistemi ve diploma notu alanlarýný boþ býrakacaklardýr. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanlarýn tümünü dolduracaklardýr. Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS ye baþvuranlar veya son baþvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlar, diplomalarýnýn onaylý bir örneðine T.C. Kimlik Numaralarýný yazacaklar ve 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek Baþvuru Merkezi görevlisine teslim edeceklerdir. DÝKKAT! Okulunuzun kodunu, ÖSYM nin Ýnternet sayfasýnda ÖSYS Baþvuru Bilgileri içinde yer alan Ortaöðretim Kurumlarý Kitapçýðý ndan öðrenebilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi Tablo 6 dan ve Tablo 7 den bularak ilgili bilgi alanlarýna yazýnýz. Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kýlavuzda alan terimi kullanýlmýþtýr. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarýna Diðer yazacaklardýr. Ancak, Diðer yazan adaylarýn belirli tür ve alanlara tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný bilmeleri gerekir. 19. YGS YE GÝRME ÝSTEÐÝ Çizim 4 ü inceleyerek aþaðýdaki seçeneklerden hangisini iþaretlemeniz gerektiðini belirleyiniz. YGS ye girmek istiyorum. YGS ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. Çizim 4. YGS ye Girmek Ýstiyorum/Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek? 6

11 20. YGS SINAV MERKEZLERÝ Sýnav merkezlerinin adlarý ve kodlarý Liste 1 de yer almaktadýr. Bu alan YGS ye girmek isteyen adaylar tarafýndan doldurulacaktýr. Yalnýz Sýnavsýz Geçiþe baþvuran adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 1. Tercih alanýna, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkez, sýnav merkezi tercihi olarak yazýlacaktýr. Bunun dýþýnda bir tercihte bulunulamaz. 2. Tercih olarak seçilebilecek sýnav merkezleri de sistem tarafýndan, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkeze en yakýn sýnav merkezlerinden biri olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu alana sadece sistem tarafýndan izin verilen sýnav merkezlerinden biri yazýlabilecektir. ÖSYM gerektiðinde, sýnava baþvuran aday sayýsýna baðlý olarak listede yazýlý sýnav merkezlerine ek yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ, yetersiz sýnav merkezi tercihi nedeniyle kapasitesi dolmamýþ veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ diðer sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM ye aittir. ÖSYM gerekli olduðu hâllerde adayý tercih ettiði sýnav merkezlerinden farklý bir sýnav merkezine de atayabilir. Adaylarýn sýnava gireceði merkez belirlendikten sonra deðiþiklik yapýlmaz. Bu nedenle aday, sýnav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir. DÝKKAT! Ýstanbul da sýnava girmek isteyen aday sayýsýnýn Ýstanbul daki binalarýn kapasitesinden çok fazla olacaðý öngörüsü ile Ýstanbul da sýnava girme tercihlerine bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul da sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir: Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olan adaylar, Ýstanbul daki beþ bölgeden istediklerini, sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler. Adres ili ve okul ilinden yalnýz biri Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini Ýstanbul daki beþ bölgeden yapabilirler. Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul da sýnava girme tercihi yapamazlar. ÖSYM, adaylarýn Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi nden adres bilgilerini kontrol etme hakkýný saklý tutar. Yanlýþ beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafýndan belirlenecek sýnav merkezlerine atanabilecektir. 21. ASKERÎ OKULLARA GÝRME ÝSTEÐÝ Bu alaný, kýlavuzdaki Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn Dikkatine ile Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu alanda iþaretleme yapmak bu okullara baþvuru niteliði taþýmaz. Bu okullara baþvurular, duyurularda belirtildiði þekilde ilgili kurumlarýn resmî Ýnternet sitesinden yapýlmalýdýr. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar boþ býrakacaklardýr. 22. YAZIÞMA ADRESÝ Bu alana adresi KKTC olanlar 90, yurt dýþý olanlar 91, yurt içi olan adaylar adres il trafik kodunu yazacaktýr. 23. TELEFON NO 24. E-POSTA ADRESÝ 25. BOY VE KÝLO (Bu bilgiler, adaylarýn sýnav merkezi tercihleri de dikkate alýnarak salon atamalarýnda adaya uygun salonlarý belirlemek için kullanýlabilecektir.) 26. ÖZÜR DURUMU BÝLGÝLERÝ Bu alaný, sýnava özürlü aday olarak baþvuran adaylar dolduracaktýr. Diðer adaylar boþ býrakacaktýr. Tekerlekli sandalye ile sýnava girecek adaylar Açýklama kýsmýna Tekerlekli sandalye ile sýnava girmek istiyorum. yazacaklardýr. Bu alanda iþaretleme yapan adaylar saðlýk raporlarýný ÖSYM ye ulaþtýrmalýdýr. 27. ADAYIN ÝMZASI 2.5. BANKAYA NE KADAR BAÞVURU ÜCRETÝ YATIRILACAKTIR? Aday Baþvuru Formu yukarýda açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurulduktan sonra, yurt içinden baþvurmak isteyen adaylardan; YGS ye girmek istiyorum. seçeneðini iþaretleyenler 35,00 TL yi, YGS ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. seçeneðini iþaretleyenler 10,00 TL yi kýlavuzun son sayfasýnda belirtilen bankalardan birine yatýracaklardýr. Bankaya giderek ücret yatýrmak isteyen adaylarýn bu ücreti yatýrmak için banka görevlisine T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý bilgileri ile kaç TL yatýracaðýný bildirmesi yeterlidir. Adaylarýn, bankadan aldýklarý dekontu saklamalarý gerekir. Adaylar isterlerse banka þubelerine 7 Bu alanlarýn doldurulmasý zorunludur. Bilgi alanlarýna size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz.

12 Liste YGS Sýnav Merkezleri Kodu YGS Sýnav Merkezi Adana - Merkez Adana - Ceyhan Adana - Kozan Adýyaman - Merkez Adýyaman - Gölbaþý Afyonkarahisar Aðrý Amasya - Merkez Amasya - Merzifon Ankara - Altýndað-Mamak Ankara - Çankaya Ankara-Kuzey * Ankara - Polatlý Antalya - Merkez Antalya - Alanya Antalya - Manavgat Artvin - Merkez Artvin - Hopa Artvin - Arhavi Aydýn - Merkez Aydýn - Nazilli Aydýn - Söke Balýkesir - Merkez Balýkesir - Bandýrma Balýkesir - Edremit Bilecik Bingöl Bitlis - Merkez Bitlis - Tatvan Bolu Burdur Bursa - Merkez Bursa - Gemlik Bursa - Ýnegöl Çanakkale - Merkez Çanakkale - Çan Çanakkale - Biga Çankýrý Çorum Denizli - Merkez Denizli - Acýpayam Diyarbakýr - Merkez Diyarbakýr - Bismil Diyarbakýr - Ergani Edirne - Merkez Edirne - Keþan Edirne - Uzunköprü Elâzýð Erzincan Erzurum Eskiþehir Gaziantep - Merkez Gaziantep - Nizip Kodu YGS Sýnav Merkezi Kodu YGS Sýnav Merkezi Giresun - Merkez Giresun - Bulancak Gümüþhane Hakkâri Hatay - Antakya Hatay - Dörtyol Hatay - Ýskenderun Hatay - Kýrýkhan Hatay - Reyhanlý Isparta Mersin - Merkez Mersin - Anamur Mersin - Silifke Mersin - Tarsus Ýstanbul - Kadýköy Ýstanbul - Üsküdar Ýstanbul - Beyoðlu Ýstanbul - Beyazýt Ýstanbul - Avcýlar Ýzmir - Güney ** Ýzmir - Kuzey *** Ýzmir - Aliaða Ýzmir - Bergama Ýzmir - Menemen Ýzmir - Ödemiþ Ýzmir - Tire Kars Kastamonu Kayseri - Merkez Kayseri - Develi Kýrklareli - Merkez Kýrklareli - Lüleburgaz Kýrþehir Kocaeli - Ýzmit Kocaeli - Gebze Kocaeli - Gölcük Kocaeli - Karamürsel Kocaeli - Körfez Konya - Merkez Konya - Akþehir Konya - Ereðli Kütahya Malatya Manisa - Merkez Manisa - Akhisar Manisa - Salihli Manisa - Soma Manisa - Turgutlu Kahramanmaraþ-Merkez Kahramanmaraþ-Elbistan Kahramanmaraþ-Göksun Mardin Muðla-Merkez Muðla - Fethiye Muðla - Milas Muþ Nevþehir Niðde Ordu - Merkez Ordu - Ünye Rize - Merkez Rize - Ardeþen Rize - Çayeli Sakarya - Adapazarý Sakarya - Hendek Samsun - Merkez Samsun - Bafra Samsun - Çarþamba Samsun - Havza Siirt Sinop Sivas Tekirdað - Merkez Tekirdað - Çorlu Tokat - Merkez Tokat - Turhal Tokat - Zile Tokat - Niksar Tokat - Erbaa Trabzon Tunceli Þanlýurfa - Merkez Þanlýurfa-Birecik Uþak Van - Merkez Van - Erciþ Yozgat - Merkez Yozgat - Sorgun Zonguldak - Merkez Zonguldak - Ereðli Aksaray Bayburt Karaman - Merkez Karaman- Ermenek Kýrýkkale Batman Þýrnak Bartýn Ardahan Iðdýr Yalova Karabük Kilis Osmaniye - Merkez Osmaniye - Kadirli Düzce Lefkoþa * Ankara - Kuzey : Keçiören / Yenimahalle /Etimesgut / Sincan ** Ýzmir - Güney : Konak / Balçova / Buca / Gaziemir *** Ýzmir - Kuzey : Karþýyaka / Bornova / Çiðli 8

13 gitmeden Ýnternet aracýlýðýyla da bankaya ücret yatýrabilirler. LYS ye girecek adaylarýn sýnav ücretleri, KKTC ve diðer ülkelerden baþvurmak isteyen adaylar ile ilgili sýnav ücreti ve banka bilgisi de kýlavuzun son sayfasýnda yer almaktadýr ÖSYS YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL TAMAMLANACAKTIR? a) Baþvuru merkezinde yapýlacak baþvurular Baþvuru iþleminin tamamlanabilmesi için adayýn baþvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir. Adayýn baþvuru merkezine gitmeden önce de aþaðýdaki iþlemleri tamamlamýþ olmasý gerekir ÖSYS Aday Baþvuru Formu doldurulmuþ olmalý. Aday son sýnýf düzeyinde ise 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formundaki öðrenim bilgileri okulun bir yetkilisi tarafýndan onaylanmýþ olmalý. Baþvuru ücreti bankaya yatýrýlmýþ olmalý. Baþvuru merkezine giderken adayýn yanýnda bulundurmasý gereken belgeler aþaðýda belirtilmiþtir: Doldurulmuþ (aday son sýnýf öðrencisi ise onaylanmýþ) 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formu Nüfus cüzdaný veya pasaport (Nüfus Cüzdanýnda güncel bir fotoðraf ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr.) Mezun öðrenciler için ortaöðretim diplomasýnýn resmî onaylý bir örneði Yurt dýþýnda öðrenim görenlerin öðrenim bilgilerinin yer aldýðý diploma, transkript, karne vb. onaylý bir belge Özürlü adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alýnmýþ saðlýk kurulu raporlarýnýn bir örneði ile özürlerine iliþkin öz geçmiþlerini ayrýntýlý olarak anlatan bir dilekçe Banka dekontu Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn web kamerayla çekilecek fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, yüzü açýk, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde cepheden çekilmiþ olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü tanýnmada önemli rol oynayacak, fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Sýnav günü, fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde Salon Baþkanýnýn sizi sýnava almayabileceðini ya da sýnavýnýzýn geçersiz sayýlabileceðini göz önünde bulundurunuz. Baþvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý 2012-ÖSYS Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzaladýktan sonra onaylamasý için görevliye geri veriniz. Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve 2012-ÖSYS nin bütün aþamalarýnda size gerekli olabileceðinden saklayýnýz. ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara verilecek belgede yer alan þifre, adayýn daha sonraki iþlemlerinde de gerekeceðinden adaylarýn bu þifrelerini unutmamalarý, kimseye vermemeleri ve özenle saklamalarý çok önemlidir. Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak belge bulunan Aday Baþvuru Formlarý, ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnarak ÖSYM ye ulaþtýrýlacaktýr. Bu aþamadan sonra öðrenim bilgilerinde yapýlacak belgeye dayalý her türlü deðiþiklik isteði, Baþvuru Merkezlerine deðil, aday tarafýndan doðrudan ilgili belgelerle ÖSYM ye yapýlmak zorundadýr. b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular 2010 veya 2011 ÖSYS baþvurularýndan en az birini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmýþ olan adaylardan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayanlar, isterlerse 2012-ÖSYS baþvurularýný bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla yapabileceklerdir. Bu durumdaki adaylarýn baþvuru ücretlerini yatýrdýktan sonra ÖSYM nin Ýnternet sayfasýnda 2012-ÖSYS Bireysel Baþvuru baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda iþlemlerini yaparak baþvurularýný tamamlamalarý gerekir. Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapýlabilmesi için, 2010 veya 2011 ÖSYS baþvurularýndan birinin baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapýlmýþ olmasý þarttýr. Bu þartý taþýmayan adaylar, 2012-ÖSYS baþvurularýný, baþvuru fotoðraflarýnýn yenilenmesi amacýyla, bir Baþvuru Merkezinden yapmak zorundadýr. Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapan özürlü adaylarýn dilekçeleri ile saðlýk raporlarýnýn bir örneðini Aday Baþvuru Formuna ekleyerek baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Bu adaylar daha önceki yýllarda yapýlan sýnavlarda saðlýk raporlarýný ÖSYM ye göndermiþ olsalar bile, bu durumlarýný belirten bir dilekçeyi ve raporlarýnýn bir fotokopisini 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek ÖSYM ye ulaþtýrmalýdýr. Yurt dýþýnda bulunan adaylardan sýnav ücretini döviz olarak bankaya yatýranlar ile KKTC den baþvuran adaylar, bireysel baþvuru haklarý olsa bile, Ýnternet üzerinden bireysel baþvuru yapamazlar. c ) Postayla baþvurular Baþvurularýn yapýlacaðý tarihler arasýnda sürekli hastalýk, sürekli tutukluluk ya da sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar, aþaðýdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM ye ulaþtýrmalýdýr. Baþvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaþmayan belgeler ile Aday Baþvuru 9

14 Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldýðý belgeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayýn posta ile baþvurusu kabul edilmez. Doldurulmuþ ve aday tarafýndan imzalanmýþ 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formu Hastalýk, tutukluluk, yurt dýþýnda bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge Öðrenim bilgilerinin yer aldýðý diploma, transkript, karne vb. onaylý bir belge Adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde yüzü açýk ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiþ bir fotoðraf (Aday Baþvuru Formuna iliþtirilecektir.) Nüfus cüzdaný veya pasaportun onaylý bir örneði (Nüfus Cüzdanýnda güncel bir fotoðraf ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr.) Banka dekontu 2.7. BAÞVURU ÝÞLEMÝ SONRASI VERÝLEN ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ NE ÝÞE YARAR? Baþvuru iþlemi sonrasý ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak þifre verilmektedir. Þifre bu yolla sadece bir kez edinilebilir. Bu þifre geriye dönüþümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadýr. Ýlgili adaydan baþkasýnýn þifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün deðildir. Bu nedenle þifre kullanýlarak yapýlan tüm iþlemlerin sorumluluðu adaya aittir. Bu þifre ile adaylar, ÖSYM nin ve adreslerini kullanarak sýnav baþvurusu yapma, tercih bildirme, baþvuru ve tercih bilgilerinde deðiþiklik yapma, sýnava giriþ belgesi edinme, sýnav ve yerleþtirme sonuçlarýný edinme vb. iþlemlerini yapabilirler. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle korunmalý ve kesinlikle kimseyle paylaþýlmamalýdýr. Ýnternet eriþim þifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM nin Ýnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen Ýnternet adresinden Þifremi Unuttum alanýna girmeleri burada kendilerine sorulan sorularý doðru cevaplandýrmalarý (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde þifre deðiþikliði yapýlýrken verilen bilgilerle ayný olmalýdýr.) gerekmektedir. Sorulara doðru cevap veremediði için Ýnternet eriþim þifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni þifre edinmek için ÖSYM Baþvuru Merkezleri olan Ortaöðretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine nüfus cüzdaný/ pasaportlarý ile birlikte þahsen baþvurarak, 2.00 TL hizmet ücreti karþýlýðý yeni þifrelerini edinmek zorundadýr. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduðundan dolayý bizzat yukarýda belirtilen baþvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulunduklarý cezaevi müdürlüklerinin ya da askerî birlik komutanlarýnýn resmî yazý ile müracaat etmesi hâlinde, adayýn ismine düzenlenmiþ, kapalý zarf içinde adaya iletilmek üzere þifre verilebilecektir. Adayýn kendisinden baþka hiç kimse aday adýna þifre edinemez. 3. YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS) 3.1. YGS DE HANGÝ TESTLER YER ALACAKTIR? YGS'de ortak müfredata dayalý Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktýr. Her testte hangi derslerden soru sorulacaðý Tablo 1A da gösterilmiþtir. Testler tek soru kitapçýðýnda bulunacak ve tek cevap kâðýdý kullanýlacaktýr. Soru kitapçýðýnda yer alan sorular beþ seçenekli, çoktan seçmeli olacaktýr SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELERDÝR? 2012-YGS SINAVA GÝRÝÞ BELGESÝ: Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranýz ve þifreniz ile ÖSYM nin Ýnternet adresinden sýnav tarihinin on gün öncesinden baþlamak üzere edininiz. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoðrafýnýz bulunmaktadýr. Hiçbir aday Sýnava Giriþ Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez. Sýnava gireceðiniz binayý, adres bilgisini teyit etmek amacý ile önceden gidip görmeniz sýnav günü size kolaylýk saðlayacaktýr. Sýnava Giriþ Belgesi adaylarýn adreslerine ayrýca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar Ýnternet ten edinebileceklerdir. Adaylar Ýnternet ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çýktýlarýný sýnavda yanlarýnda bulundurmak zorundadýr. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir yazý, resim, iþaret vb. bulunmamalýdýr. NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESÝ GEÇERLÝ PASAPORT: Sýnava girebilmeniz için 2012-YGS Sýnava Giriþ Belgesinden baþka, Nüfus Cüzdaný veya pasaportunuzun da yanýnýzda bulunmasý zorunludur (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ve askerî öðrenciler için askerî kimlik belgesi, Nüfus Cüzdaný veya pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.). Nüfus Cüzdanýnda güncel bir fotoðraf ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr. Üzerinde güncel bir fotoðraf veya T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2012-YGS'ye alýnmayacaktýr. Bir aday bu belgeleri yanýnda olmadýðý hâlde Sýnav Merkezi Yöneticilerinin, bina ve salon 10

15 görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav binalarýnda hiçbir eþya emanete alýnmayacaðýndan, adaylarýn sýnav binalarýna bu belgeler dýþýnda herhangi bir eþya getirmemeleri gerekmektedir. Sýnavýn yapýldýðý her bir salona en az bir adet duvar saati, adaylarýn sýnavda kullanacaklarý gereçler (kalem, silgi, kalemtýraþ) ile þeker ve peçete ÖSYM tarafýndan saðlanacaktýr. Adaylar sýnava þeffaf pet þiþe içinde su getirebileceklerdir. Sýnavlarýn yapýldýðý binalara giriþte adaylarýn ve sýnav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafýndan elle ve/ veya dedektörle aranacak; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklýk, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sýnav binasýna kesinlikle alýnmayacaktýr. Sýnavýn yapýldýðý bina içerisinde sýnav öncesinde, sýnav sýrasýnda ya da sýnavdan sonra bu tür cihazlarý taþýdýðý tespit edilen adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Bina giriþinde yýðýlmaya yol açýlmamasý için adaylarýn çanta ve benzeri eþyalarýný sýnava girecekleri binalara getirmemeleri, sýnava metal aksesuar içermeyen sade bir kýyafetle gelmeleri, sýnavdan en az bir saat önce sýnav yapýlacak bina önünde bulunmalarý, sýnav salonlarýna zamanýnda alýnabilmeleri açýsýndan son derece önemlidir. Sýnava girecek adayýn yüzü, kimlik tespitini saðlayacak biçimde açýk olmalýdýr YGS NASIL UYGULANACAKTIR? YGS, 1 Nisan 2012 Pazar günü tek oturumda yapýlacaktýr. Sýnav sabah saat 10.00'da baþlayacak ve 160 dakika sürecektir. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda en geç saat 09.00'da hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylar, sýnav salonuna 2012-YGS Sýnava Giriþ Belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaportlarý kontrol edilerek alýnacaklar, sýra numaralarýnýn bulunduðu yerlere oturtulacaklardýr. Yerine oturan aday 2012-YGS Sýnava Giriþ Belgesi ile nüfus cüzdanýný/pasaportunu sýrasýnýn üzerine koyacaktýr. Salondaki görevliler ilk iþ olarak adaylarýn tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardýr. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatacak, üzerinde adayýn fotoðrafý, T.C. Kimlik Numarasý, adý ve soyadý bulunan cevap kâðýtlarý ile içinde kalem, silgi, þeker ve peçete bulunan kutularýn daðýtýlmasýný saðlayacaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçýklarý daðýtýlacaktýr. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçýklarýnda yer alan sayfalarýn baskýsýný hýzlýca kontrol ettikten sonra, kitapçýðýn kapaðý üzerindeki adý, soyadý, T.C. Kimlik Numarasý ile salon no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýdýnda Soru Kitapçýk Numarasý alanýna yazýp kodlayacaklardýr. Bu iþlemin doðru ve eksiksiz olarak yapýldýðý, hem soru kitapçýðýnda hem de cevap kâðýdýnýn ilgili alanýnda yine aday tarafýndan onaylanacaktýr. Salon görevlileri adayýn yazýp kodladýðý bu bilgileri kontrol edecek ve adayýn soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý üzerindeki Salon görevlisinin imzasý alanýný imzalayacaklardýr. Sýnav baþladýktan sonra adaylarýn ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sýnav salonunu terk etmeleri yasaktýr. Sýnav sýrasýnda adaylarýn, kýsa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sýnav salonundan çýkmalarý yasaktýr. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sýnav salonundan her ne sebeple olursa olsun çýkan aday bir daha sýnav salonuna alýnmayacak ve sýnavýn ilk 120 dakikasý dolana kadar sýnav binasýnda bekletilecektir. Sýnav sýrasýnda ÖSYM Temsilcileri sýnav salonlarýný dolaþabilirler ve gerekli gördükleri takdirde Sýnava Giriþ Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler. Adaylarýn sýnav binalarýna, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklýk, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtýraþ, müsvedde kâðýdý, defter, kitap, sözlük, pergel, açýölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri (Bu araç, gereç vb. eþyalarla sýnava gelen adaylar kesinlikle sýnav binalarýna alýnmayacaklardýr.); sýnav süresince adaylarýn, konuþmalarý, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerine kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý yasaktýr. Bu yasaklara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr YGS SORU KÝTAPÇIÐI NASIL OLACAKTIR? YGS'de uygulanacak testler, bir kitapçýk hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçýðý matbaada özel olarak poþetlenecektir. Soru kitapçýklarý sýnavda adaylara, 11

16 <h.6(.gö5(7ø0( *(døù 6,1$9, <*6 1ø6$1 3$=$5 7 &.ø0/ø. 180$5$6, $', 62<$', 6$/ ,5$ 12 6RUX NLWDSoÕ Õ QXPDUDVÕQÕQ FHYDS Nk ÕGÕQD NRGODQPDPDVÕQÕQ YH\D \DQOÕú NRGODQPDVÕQÕQ VRUXPOXOX X DGD\D DLWWLU %X QXPDUD\Õ FHYDS Nk ÕGÕQÕ]GDNL LOJLOL DODQD NRGODPD\Õ XQXWPD\ÕQÕ] 6258.ø7$3d,. 180$5$6, 'ø..$7 6,1$9 %$ù/$0$'$1 g1&( $ù$ö,'$.ø 8<$5,/$5, 087/$.$ 2.8<818= 7 &.LPOLN 1XPDUDQÕ]Õ $GÕQÕ]Õ 6R\DGÕQÕ]Õ 6DORQ 1XPDUDQÕ]Õ YH 6ÕUD 1XPDUDQÕ]Õ 6RUX.LWDSoÕ Õ ]HULQGHNL LOJLOL DODQODUD \D]ÕQÕ] 6RUX.LWDSoÕN 1XPDUDQÕ] \XNDUÕGD YHULOPLúWLU %X QXPDUD\Õ FHYDS Nk ÕGÕQÕ]GDNL LOJLOL DODQD NRGOD\ÕQÕ] YH DúD ÕGDNL LOJLOL DODQÕ LP]DOD\ÕQÕ] 6DORQ * UHYOLVLQLQ GH KHP VRUX NLWDSoÕ ÕQÕ]GDNL KHP GH FHYDS Nk ÕGÕQÕ]GDNL LOJLOL DODQÕ LP]DODPDVÕQÕ VD OD\ÕQÕ] %X NRGODPD\Õ FHYDS Nk ÕGÕQÕ]D \DSPDGÕ ÕQÕ] YH\D \DQOÕú \DSWÕ ÕQÕ] WDNGLUGH VÕQDYÕQÕ]ÕQ GH HUOHQGLULOPHVL P PN Q GH LOGLU %X VD\IDQÕQ DUNDVÕQGD \HU DODQ DoÕNODPD\Õ GLNNDWOH RNX\XQX] $GD\ÕQ LP]DVÕ 6RUX NLWDSoÕN QXPDUDVÕQÕ GR UX NRGODGÕP 6DORQ * UHYOLVLQLQ LP]DVÕ $GD\ÕQ VRUX NLWDSoÕN QXPDUDVÕQÕ FHYDS Nk ÕGÕQD GR UX NRGODGÕ ÕQÕ RQD\OÕ\RUXP Çizim 5. YGS Soru Kitapçýðý Kapaðý Örneði 12

17 Çizim 6. YGS Cevap Kâðýdý Örneði 13

18 salon görevlileri tarafýndan poþeti kapalý olarak, açýlmadan ve rastgele daðýtýlacaktýr. Soru kitapçýðý poþeti adayýn kendisi tarafýndan açýlmalý, adaylar kendilerine verilen açýlmýþ poþeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açýlmýþ poþet verilen aday, bunun açýlmamýþ bir poþetle deðiþtirilmesini Salon Baþkanýndan istemelidir. Her soru kitapçýðýnýn SORU KÝTAPÇIK NUMARASI farklý olacaktýr. Farklý numaralarda basýlan soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý ile doðru cevabýn yeri deðiþebilecektir. Bu nedenle her adayýn cevap anahtarý da farklý olacaktýr (Soru Kitapçýðý Kapaðý Örneði Çizim 5 te gösterilmiþtir.) CEVAP KÂÐIDI NASIL DOLDURULACAKTIR? Cevap Kâðýdýnýn Baþlýk Kýsýmlarýnýn Doldurulmasý: Cevap kâðýtlarýna her adayýn fotoðrafý, T.C. Kimlik Numarasý, adý ve soyadý basýlý olacaktýr. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâðýdýnýn kendilerine ait olup olmadýðýný kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâðýdý kendisine ait olmayan aday, salon baþkanýna baþvurarak kendi adýna düzenlenmiþ cevap kâðýdýný edinecektir. Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana yazýp kodlayacak, numarayý doðru yazýp kodladýðýný soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktýr. Adaylar tarafýndan cevap kâðýdýna kodlanan soru kitapçýk numarasý salon görevlileri tarafýndan kontrol edilerek adayýn soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý üzerinde onaylanacaktýr. Soru kitapçýðý numarasý yazýlýp kodlanmayan veya yanlýþ yazýlýp kodlanan cevap kâðýtlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün deðildir. Bu iþlemlerin eksiksiz ve doðru olarak yapýlmasýnýn sorumluluðu adaya aittir. Her aday sýnavda kendi fotoðrafýnýn ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduðu (kendisine ait) cevap kâðýdýný kullanmak zorundadýr. Kendisine ait cevap kâðýdýný kullanmayan, baþka bir adaya ait cevap kâðýdýnda iþaretleme yapan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr (Cevap Kâðýdý Örneði Çizim 6'da gösterilmiþtir.). Cevaplarýn Ýþaretlenmesi: Soru kitapçýðýndaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardýr. Her soru için beþ farklý seçenek verilmiþtir. Bu seçeneklerden yalnýz biri sorunun doðru cevabýdýr. Cevaplar cevap kâðýdýna iþaretlenecektir. Soru kitapçýðýnda iþaretlenen cevaplara hiçbir iþlem yapýlmaz. Cevaplar iþaretlenirken cevap yerinin dýþarýya taþýrýlmadan, tam olarak karalanýp doldurulmasý gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap iþaretlenmiþ ise o soruya verilen cevap yanlýþ sayýlacaktýr. Bir soruya verilen cevabýn deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Cevap kâðýdýný deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine baþka bir cevap iþaretlenmediðinde bu iþaret çok iyi silinmiþ olmalýdýr. DÝKKAT: Ýþaretlediðiniz bir cevabý deðiþtirmek istediðinizde, silme iþlemini çok iyi yapmanýz gerektiðini unutmayýnýz SINAVIN SONUNDA ADAYLAR NELERÝ TESLÝM EDECEKLERDÝR? Sýnavýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýndan herhangi birini almayý unutursa aday, derhâl gerekli uyarýda bulunarak cevap kâðýdý ile soru kitapçýðýnýn eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. Soru kitapçýðý veya cevap kâðýdý eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin cevap kâðýtlarý ile soru kitapçýklarýný paketlemelerini izleyebilirler SINAVIN SONUÇLARININ GEÇERLÝ SAYILMASI NELERE BAÐLIDIR? Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilmesi için adayýn; sýnava, atandýðý salonda girmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardým etme giriþiminde bulunmamasý, cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný ve soru kitapçýðý numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, soru kitapçýðý ile cevap kâðýdýna yazmasý ve iþaretlemesi gereken bilgilerinin doðru ve eksiksiz olmasý, sýnav sonunda soru kitapçýðýný ve cevap kâðýdýný sýnav görevlilerine teslim etmesi, salonda sýnav kurallarýna ve sýnav görevlilerinin uyarýlarýna uymasý ve diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur. Belgeleri eksik veya geçersiz olduðu hâlde salon görevlileri tarafýndan yanlýþlýkla sýnava alýnan veya sýnav kurallarýna uymadýklarý hâlde sýnav düzenini bozmamak için salondan çýkarýlmayarak sýnava devam ettirilen adaylarýn sýnavlarý, sýnav tutanaklarý incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararýyla geçersiz sayýlýr

19 Sýnav kurallarýna uymayan adaylara 6114 sayýlý Kanun a göre iþlem yapýlýr. Konu ile ilgili olarak Kanun un ilgili maddesinde yer alan düzenlemeler aþaðýda belirtilmiþtir: Ceza hükümleri MADDE (3) Baþkanlýk tarafýndan yapýlan sýnavlarda; a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracýlýk eden, b) Baþka bir adayýn yerine sýnava giren veya kendi yerine bir baþkasýnýn sýnava girmesine katký saðlayan, c) Kopya çektirilmesine imkân saðlayan, kiþi; fiilî daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, bir yýldan dört yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. (4) Sýnav sonuçlarýný adayýn lehine veya aleyhine olacak þekilde deðiþtiren kiþi, fiilî daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, üç yýldan sekiz yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. (5) Sýnavda kopya çektiði tespit edilen adayýn sýnavý, Yönetim Kurulu kararý ile iptal edilir. Bu aday, sýnavýn yapýldýðý tarihten itibaren iki yýl süreyle Baþkanlýk tarafýndan yapýlan hiçbir sýnava aday olarak baþvuramaz ve giremez. Sýnavý iptal edilenlerin, iptal kararý verilmeden önce, bu sýnavdaki baþarýsýna dayalý olarak bir kamu görevine atanmýþ veya sair bir hak iktisap etmiþ olmasý hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafýndan görevine derhal son verilir ve kendisine saðlanan hak geri alýnýr. Bu fýkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fýkralarda yer alan fiilleri iþleyen adaylar hakkýnda da uygulanýr. (6) Bu maddede tanýmlanan suçlarýn bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarý oranýnda artýrýlýr. Bu suçlarýn bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, tüzel kiþi hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (7) Gizlilik ihlali suretiyle sorularýn elde edilmiþ olmasýndan yararlanarak kopya çektiði için kendisiyle ilgili sýnavýn iptaline karar verilen adayýn, sorularýn kimler tarafýndan temin edildiði ve ne suretle eline geçtiði hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararýyla, sýnava giriþ yasaðýnýn süresi kýsaltýlabileceði gibi yasak tamamen de kaldýrýlabilir SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERÝLEN CEVAPLAR ÜZERÝNDE NE GÝBÝ ÝNCELEMELER YAPILIR? Sýnav görevlilerince salon sýnav tutanaðý veya raporla ÖSYM ye sýnav kurallarýna uymadýðý bildirilen veya yapýlan istatistiksel analizlerde ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandýklarý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarý, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya iþlemlerinde aracýlýk yapanlar varsa bunlar hakkýnda suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayýlý Kanun a göre iþlem yapýlýr. Adaylarýn, bilgisayar ortamýnda yapýlacak istatistiksel analizler sonucunda sýnavýnýn iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâðýtlarýný baþkalarýnýn göremeyeceði þekilde kullanmalarý gerekmektedir YGS NÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ YGS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? YGS de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacaktýr. Adaylarýn, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puaný hesaplanacaktýr. Testlerin standart puanlarýnýn ayrý ayrý hesaplanmasýnda þu yol izlenecektir: Sýnavdan sonra yapýlan analizlerde bir testte hatalý soru bulunduðu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm adaylarýn bu soruyu doðru cevapladýðý kabul edilecek ve adaylarýn puanlarý diðer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktýr. Her adayýn, testlere verdiði doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýsý saptanacaktýr. Doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak adayýn ilgili testten almýþ olduðu ham puan bulunacaktýr. Son sýnýfta okumakta olan tüm adaylarýn ilgili testten aldýklarý ham puanlar kullanýlarak o testin ortalama ve standart sapmasý bulunacaktýr. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanýlarak tüm adaylar için ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlar hesaplanacaktýr. Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C deki aðýrlýklar kullanýlarak adaylarýn Aðýrlýklý YGS puanlarý (AYGS) hesaplanacaktýr. AYGS puanlarýnýn hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alýnmasý gerektiði Tablo 1B de görülmektedir. Yalnýzca bu tablodaki koþullarý saðlayan adaylar için AYGS puanlarý hesaplanacaktýr. AYGS puanlarýndan her biri kendi içinde en küçüðü 100, en büyüðü 500 olan puanlara dönüþtürülerek YGS-1, YGS- 2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarý oluþturulacaktýr. AYGS puanlarý YGS puanlarýna dönüþtürülürken, ilgili testlerin her birinden 4 ham puan alan adaylarýn 140 YGS puaný; 8 ham puan alan adaylarýn da 180 YGS puaný almalarý saðlanacaktýr. 15

20 YGS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? YGS de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adaylarýn; YGS puanlarý ile bir yükseköðretim programýný tercih etme (Sýnavsýz Geçiþ hakký olanlar hariç) ve LYS lere girme haklarý bulunmamaktadýr. YGS puanlarýndan 140 ýn altýnda olanlar için ilgili yerleþtirme puaný (Y-YGS) hesaplanmayacaktýr (Bakýnýz Tablo 1G ve Çizim 7.). YGS de arasý puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarý ile bazý açýk öðretim programlarýný tercih edebileceklerdir. Bu adaylarýn LYS lere girme haklarý bulunmamaktadýr. YGS puanlarýndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS lere girme hakký kazanacaktýr. YGS de 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programlarý ile açýk öðretim programlarýný hem de YGS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih edebileceklerdir. Özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için de YGS puanlarýndan en az birinin 140 ve üzeri olmasý gerekir. (Bakýnýz 9. ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ) YGS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? Adaylar YGS sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM nin Ýnternet adresinden öðrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir. YGS sonuçlarý LYS sonrasýnda Ýnternet ten duyurulacak olan sonuç bilgilerinde de yer alacaktýr. 4. LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI (LYS) YGS puanlarýndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS lere baþvurabileceklerdir. LYS lere baþvurular Nisan 2012 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. LYS ler 81 il merkezi ve Lefkoþa da yapýlacaktýr. Adaylarýn LYS sýnav merkezi tercihleri, LYS baþvurularý sýrasýnda alýnacaktýr. LYS baþvurularý ile ilgili ayrýntýlý bilgi daha sonra ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan duyurulacaktýr. LYS puan türleri ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylarýn, YGS ye ek olarak LYS lerden tercih edecekleri yükseköðretim programlarý için gerekli olanlara da girmeleri zorunludur. Yükseköðretim programlarýnýn puan türleri Tablo 4 te gösterilmiþtir. LYS lerde uygulanacak testler Tablo 1D de gösterilmiþtir. LYS lere giren adaylarýn sýnava giriþ, sýnavýn uygulanmasý ve sýnav sonuçlarýnýn geçerli sayýlmasý ile ilgili olarak kýlavuzun 3. YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS) maddesinde yer alan tüm kurallara uymalarý zorunludur. Bu nedenle adaylarýn sýnava girmeden önce kýlavuzun ilgili sayfalarýný bir kez daha okumalarý yararlý olacaktýr. YGS ve LYS lere giren adaylar ile sýnavsýz geçiþe baþvuran adaylarýn yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmeleri, merkezî olarak bir defada yapýlacaktýr. LYS lerde her test için ayrý bir soru kitapçýðý kullanýlacaktýr. Bir test için tanýnan süre bittiðinde ilgili teste ait soru kitapçýklarý toplanýrken ve diðer teste ait soru kitapçýklarý daðýtýlýrken ara verilmeyecektir. LYS lerde sýnav yapýlacak alanlar aþaðýda açýklanmýþtýr MATEMATÝK SINAVI (LYS-1) 16 Haziran 2012 Cumartesi günü yapýlacak olan LYS-1 sabah saat 10.00'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. LYS-1'de, Matematik Testi ve Geometri Testi yer alacaktýr. Matematik Testinde 50 soru bulunacak ve 75 dakika cevaplama süresi verilecektir. Geometri Testinde 30 soru bulunacak ve 45 dakika cevaplama süresi verilecektir. Geometri Testindeki sorularýn 8 tanesi Analitik Geometri sorusu olacaktýr. Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak, ancak tek cevap kâðýdý kullanýlacaktýr FEN BÝLÝMLERÝ SINAVI (LYS-2) 24 Haziran 2012 Pazar günü yapýlacak olan LYS-2 sabah saat 10.00'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-2'de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktýr. Testlerde 30 ar soru bulunacak ve 45 er dakika cevaplama süresi verilecektir. Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak, ancak tek cevap kâðýdý kullanýlacaktýr EDEBÝYAT-COÐRAFYA SINAVI (LYS-3) 23 Haziran 2012 Cumartesi günü yapýlacak olan LYS-3 sabah saat 10.00'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. 16

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı.

Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı. Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı. Bankaya parasını yatıranlar 15 Ocak Pazar günü saat 23:59'a kadar başvuru

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU (6287 sayýlý Kanun a göre düzenlenmiþtir.) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Yükseköðretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YGS ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2017 YGS ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VE SINAV SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER YÜKSEKÖĞRETİME

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3denemleri.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz.

Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3denemleri.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3denemleri.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz. A3 DENEMELERİ DENEME SINAVI ÖLÇME MERKEZİ Deneme Sınavı (YGS) ve (LYS) Başvuru

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

Celal Aras Anadolu Lisesi Rehberlik & Psikolojik Danışmanlık Birimi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı «2015 ÖSYS»

Celal Aras Anadolu Lisesi Rehberlik & Psikolojik Danışmanlık Birimi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı «2015 ÖSYS» Celal Aras Anadolu Lisesi Rehberlik & Psikolojik Danışmanlık Birimi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı «2015 ÖSYS» 2015 YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Başvuru Tarihleri 5-19 Ocak 2015 YGS Tarihi, Saati

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

YGS SÜRECİ. Psk.Dan. Nalan ÖZGÜLER

YGS SÜRECİ. Psk.Dan. Nalan ÖZGÜLER YGS SÜRECİ Psk.Dan. Nalan ÖZGÜLER 2012- ÖSYS Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi : 01.04.2012 Testler ve Soru Sayıları Türkçe testi : 40 soru Temel Matematik Testi : 40 Soru

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ Ocak, 2010 Tekirdağ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... IV AÇIKLAMALAR...V İlimiz Geneli ve Ortaöğretim Kurumlarının

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3kirtasiye.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz.

Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3kirtasiye.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3kirtasiye.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz. A3 KIRTASİYE DENEME SINAVI ÖLÇME MERKEZİ Deneme Sınavı (YGS) ve (LYS) Başvuru

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı