2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU"

Transkript

1 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu Kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun tarihli ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS ye baþvuran adaylar Kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. Sýnavlarla ilgili her türlü açýklamanýn, baþvurularýn ve sýnav sonuçlarýnýn adaylara duyurulmasý, Baþkanlýðýn Ýnternet sayfasýnda yapýlýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir. Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : Ocak 2012 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve si : 1 Nisan 2012, 10.00, 160 dakika Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) Baþvuru Tarihleri : Nisan 2012 LYS-1: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve si : 16 Haziran 2012, 10.00, 120 dakika LYS-5: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil) Tarihi, Saati ve si : 16 Haziran 2012, 14.30, 120 dakika LYS-4: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve si : 17 Haziran 2012, 10.00, 135 dakika LYS-3: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya) Tarihi, Saati ve si : 23 Haziran 2012, 10.00, 120 dakika LYS-2: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve si : 24 Haziran 2012, 10.00, 135 dakika YGS Sýnav Ücreti : 35,00 TL LYS Sýnav Ücretleri (Girilmek istenen her bir LYS için) : 20,00 TL Sýnavsýz Geçiþ Baþvuru Ücreti : 10,00 TL Baþvuru/Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TL LYS Baþvuru Hizmeti Ücreti : 2,00 TL Yeni Þifre Edinme Ücreti : 2,00 TL Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri : 3-7 Eylül 2012 DÝKKAT! Kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dâhildir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran veya ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Baþvuru, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: ÖSYS Ýçin Aday Ýþlemleri (Baþvuru, bilgi kontrol, deðiþiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri: ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletiþim bilgileri ÖSYM nin Ýnternet adresinde yer almaktadýr. DÝKKAT! Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnavlarla ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr. ii

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) BAÞVURU Kimler Baþvurabilir? YGS ye Girme Zorunluðu Var mýdýr? ÖSYS ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Yapýlacaktýr? ÖSYS Aday Baþvuru Formu Nasýl Doldurulacaktýr? Bankaya Ne Kadar Baþvuru Ücreti Yatýrýlacaktýr? ÖSYS ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Tamamlanacaktýr? Baþvuru Ýþlemi Sonrasý Verilen Ýnternet Eriþim Þifresi Ne Ýþe Yarar? YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS) YGS de Hangi Testler Yer Alacaktýr? Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Nelerdir? YGS Nasýl Uygulanacaktýr? YGS Soru Kitapçýðý Nasýl Olacaktýr? Cevap Kâðýdý Nasýl Doldurulacaktýr? Sýnavýn Sonunda Adaylar Neleri Teslim Edeceklerdir? Sýnavýn Sonuçlarýnýn Geçerli Sayýlmasý Nelere Baðlýdýr? Salon Tutanaklarý ve Test Sorularýna Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi Ýncelemeler Yapýlýr? YGS nin Deðerlendirilmesi YGS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? YGS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? YGS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI (LYS) Matematik Sýnavý (LYS-1) Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2) Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3) Sosyal Bilimler Sýnavý (LYS-4) Yabancý Dil Sýnavý (LYS-5) LYS nin Deðerlendirilmesi LYS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? LYS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? LYS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK PUANLAR ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI Ortaöðretim Baþarý Puaný Nasýl Hesaplanacaktýr? Yerleþtirme Puanlarý Hesaplanýrken AOBP ler Bu Puanlara Nasýl Katýlacak ve Ek Puanlar Nasýl Hesaplanacaktýr? MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ YERLEÞTÝRME ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ Özel Yetenek Gerektiren Eðitim Programlarý Ýle Ýlgili Ýþlemler Eðitim Programlarý Dýþýndaki Özel Yetenek Gerektiren Programlar Ýle Ýlgili Ýþlemler ÖSYS DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR Okul Birincileri Belli Sanat Dallarýnda Üstün Yetenekli Adaylar TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olan Adaylar Spor Dallarýnda Üstün Baþarýlý Olan Adaylar Özürlü Adaylar KKTC den Baþvuran Adaylar Yurt Dýþýndan (KKTC Hariç) Baþvuran Adaylar Yurt Dýþýnda Öðrenim Gören (Transkriptli) Adaylar Yurt Dýþýnda Yükseköðrenim Görmek Ýsteyenler Birden Fazla Ortaöðretim Kurumundan Diploma Almýþ Olan Adaylar ÖSYS ye Baþvurmuþ Ancak Öðretim Yýlýnda Mezun Olamamýþ Adaylar ÖSYS ye Baþvurduktan Sonra Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar Diplomalarýnda Diploma Notlarý Yazýlý Olmayanlar ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR ADAYLARIN ÝNTERNET ORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER TÜRKÝYE DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAYACAK VE EÐÝTÝME DEVAM EDEMEYECEK OLANLAR i

4 GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR ÖÐRENÝM BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ BAÞVURU VE SINAV ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR LÝSTE ve ÇÝZÝMLER Çizim ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak?... 2 Çizim 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek?... 3 Çizim ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü... 4 Çizim 4. YGS ye Girmek Ýstiyorum/ Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek?... 6 Liste YGS Sýnav Merkezleri... 8 Çizim 5. YGS Soru Kitapçýðý Kapaðý Örneði Çizim 6. YGS Cevap Kâðýdý Örneði Çizim 7. YGS ve LYS de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköðretim Programlarý TABLOLAR Tablo 1A YGS deki Testler ve Kapsamlarý Tablo 1B AYGS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? Tablo 1C YGS Puan Türleri Tablo 1D LYS lerdeki Testler Tablo 1E ALYS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? Tablo 1F LYS Puan Türleri Tablo 1G Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? Tablo 2 Bir Mesleðe Yönelik Program Uygulayan Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýna Verilecek Olan Ek Puanlarýn Hesaplanmasýnda Kullanýlacak AOBP ler ve Çarpýlacaðý Katsayýlar Tablo 3A Ortaöðretimdeki Bazý Alanlarýn Yerleþtirmede Ek Puan Alacaðý Lisans Programlarý Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 3B.3 Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 3B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý Tablo 4 Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim leri ve Puan Türleri Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Tablo 6 Okul Türleri ve Kodlarý Tablo 7 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý AÇIKLAMALAR VE DUYURULAR Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn Dikkatine! Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine! Örgün Yükseköðretim Programlarýnda Okuyanlar veya Bu Programlardan Mezun Olanlar ile Açýk Öðretim Programlarýndan Mezun Olanlarýn Kontenjan Sýnýrlamasý Olmayan Açýk Öðretim Programlarýna Kaydolmalarýna Ýliþkin Esaslar Anadolu Üniversitesi Batý Avrupa Açýk Öðretim Programlarý KISALTMALAR Alm., Fra., Ýng.: Almanca, Fransýzca, Ýngilizce Bil. : Bilimleri Bilg. : Bilgisayar Ç.P.L. : Çok Programlý Lise Elek. : Elektrik/Elektroniði Fak. : Fakültesi Hiz. : Hizmetleri Ýþl. : Ýþletmeciliði/Ýþletmecilik/Ýþlemeciliði L. : Lisesi M. : Meslek Müh. : Mühendisliði MYO. : Meslek Yüksekokulu M.T.O.K.: Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu mezunlarý Otel. : Otelcilik Öðr. : Öðretmenliði Prog. : Programcýlýðý/Programlarý Tek./Tekn.:Teknolojileri/Teknolojisi/ Teknikler/Teknikerliði/ Teknisyenliði/Teknikleri Uyg. : Uygulamalý/Uygulama Y. : Yabancý Yön. : Yönetimi Y.O./YO: Yüksekokul Y.D.A. : Yabancý Dil Aðýrlýklý DÝKKAT! Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu Kýlavuzda alan terimi kullanýlmýþtýr. ii

5 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmesi Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) dir. Bu sistem içinde Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) uygulanacaktýr. Ayrýca, 4702 sayýlý Kanun uyarýnca, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olacaklarýn/olanlarýn istedikleri takdirde, bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna yakýn programlarýn uygulandýðý meslek yüksekokullarý ile açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilme iþlemleri de ÖSYS kapsamýnda yapýlacaktýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci yerleþtirilmesi ÖSYS nin dýþýnda olup ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, 2012-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini adý geçen kurumlardan öðrenebilirler. 2. B A Þ V U R U 2.1. KÝMLER BAÞVURABÝLÝR? Öðrenim durumlarý aþaðýdakilerden birine uyanlar 2012-ÖSYS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) baþvurabilirler: öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn (lise veya dengi okullar, açýk öðretim lisesi) son sýnýfýnda okumakta olan öðrenciler, Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar, Ortaöðretim kurumlarýnýn dýþarýdan bitirme sýnavlarýna girenler, Ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar, Ortaöðrenimlerini yabancý ülkelerde yapanlardan durumlarý yukarýdakilerden birine uyanlar. Ayrýca durumlarý yukarýdakilerden birine uyan yabancý uyruklu veya hiçbir devletin uyruðunda olmayan adaylar da 2012-ÖSYS ye baþvurabilirler ancak bu adaylar, 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarý kontenjanlarýna yerleþtirilmezler. Doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203 sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar, 2012-ÖSYS ye baþvurabilirler. Bu adaylar 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarýna yerleþme hakký kazanmalarý durumunda söz konusu kontenjanlara yerleþtirilirler YGS YE GÝRME ZORUNLUÐU VAR MIDIR? Kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ maddesinde açýklanan esaslara göre, meslek yüksekokullarý ve açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylar sýnavsýz yerleþebilirler. Bunlarýn dýþýndaki tüm yükseköðretim programlarýna (özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan programlar dâhil) girmek isteyen adaylar 2012-YGS ye girmek zorundadýr. Sýnavsýz yerleþtirme yapýlan ön lisans programlarýnýn boþ kalan kontenjanlarýna, alan dýþýndan yerleþtirme yapýlýrken ilgili 2012-YGS puanlarý kullanýlacaktýr sayýlý Kanun un 45. maddesine 4702 sayýlý Kanun la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar kendi alanlarýndaki meslek yüksekokulu programlarýna veya kontenjan sýnýrlamasý olan açýk öðretim ön lisans programlarýna, kontenjan dâhilinde, sýnavsýz yerleþtirilebileceklerinden, bu durumdaki adaylarýn baþvurmadan önce kýlavuzun 7. maddesini dikkatle okumalarý gerekmektedir. Bu adaylar istedikleri takdirde kendi alanlarýndaki açýk öðretim ön lisans programlarýndan kontenjan sýnýrlamasý olmayanlara da sýnavsýz yerleþtirilebileceklerdir ÖSYS YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR? 2012-ÖSYS ye baþvurmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda sýralanmaktadýr: a) 2012-ÖSYS Kýlavuzuna Eriþim: 2012-ÖSYS ye baþvurmak isteyen adaylar, 2012-ÖSYS Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin Ýnternet adresinden eriþebilirler veya baþvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basýlý kýlavuzu inceleyebilirler. b) Baþvuru Merkezleri: Ortaöðretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ÖSYS de baþvuru merkezi olarak görev yapacaklardýr. Ayný adreste birden çok ortaöðretim okulunun bulunduðu durumlarda, bu okullarýn hepsine hizmet veren bir baþvuru merkezi bulunmaktadýr. Özetle her ortaöðretim okulunun baðlý olduðu bir baþvuru merkezi vardýr. ÖSYS Baþvuru Merkezlerinin adresleri baþvuru tarihlerinde ÖSYM nin Ýnternet adresinde yer alacaktýr. 1

6 c) Baþvurularýn Nasýl Yapýlacaðýnýn Belirlenmesi: Baþvurular, Çizim 1 de de görüldüðü gibi aþaðýda belirtilen þekilde yapýlacaktýr: Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezine yapacaklardýr. Okulun baðlý olduðu baþvuru merkezi çalýþýr durumda deðilse okul müdürü adaylarý belirli bir baþvuru merkezine yönlendirecektir. Mezun durumdaki adaylardan 2010 ve 2011-ÖSYS nin her ikisine de baþvurmamýþ olanlar ile 2010 veya 2011 ÖSYS baþvurularýndan en az birini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmamýþ olan adaylar, 2010 veya 2011-ÖSYS ye baþvurmuþ olanlardan son baþvurusuna göre öðrenim bilgilerinde (Aday Baþvuru Formunun alanlarýnda) deðiþiklik olanlar baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilirler. Mezun durumdaki adaylardan 2010 veya 2011-ÖSYS ye bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olan ve öðrenim bilgilerinde ( alanlarda) deðiþiklik olmayan adaylar, baþvurularýný; isterlerse bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapabilirler. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvurularýn yapýlacaðý tarihler arasýnda sürekli yurt dýþýnda bulunan, sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, baþvurularýný postayla yapabileceklerdir. Baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþan belgeler iþleme alýnacak, bu sürede ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr. d) Aday Baþvuru Formunun Doldurulmasý: Baþvurusunu bir baþvuru merkezinden yapacak adaylar kýlavuzun 2.4. maddesini ve Aday Baþvuru Formunun arkasýndaki açýklamalarý dikkatle okuduktan sonra Aday Baþvuru Formunu dolduracaklardýr. İnternet (2) (1)(2) Notlar: (1) Eğer okulun bağlı bulunduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse, okul müdürü öğrencileri belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir. (2) Başvuruların yapılacağı Ocak 2012 tarihleri arasında sürekli yurt dışında bulunma, sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi bir nedenle bir Başvuru Merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar başvurularını postayla yapabileceklerdir. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Çizim ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak? 2

7 e) Aday Baþvuru Formunun Onaylatýlmasý: Son sýnýf düzeyindeki adaylar Aday Baþvuru Formundaki öðrenim bilgilerini okuduklarý okulun bir yetkilisine onaylatacaklardýr (Bakýnýz Çizim 2.). f) Baþvuru Ücretinin (YGS veya Sýnavsýz Geçiþ Ücretinin) Yatýrýlmasý: Ücretler ile ilgili bilgiler kýlavuzun 2.5. (yurt içinden baþvuranlar için) ve (yurt dýþýndan baþvuranlar için) maddelerinde yer almaktadýr. Adayýn, baþvuru merkezine gelmeden önce baþvuru ücretini yatýrmýþ olmasý gerekir. Ücretini yatýrmayanlarýn baþvuru iþlemi gerçekleþtirilemeyeceði için adaylarýn, ücretlerini zamanýnda yatýrmalarý önemlidir veya ÖSYS ye bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla baþvuran ve bilgilerinde hiçbir deðiþiklik olmayýp Ýnternet üzerinden baþvuru yapacak adaylar için de ayný kural geçerlidir. g) Aday Baþvuru Formunun Baþvuru Merkezine Teslim Edildiði/Edilmediði Durumlar: Baþvurularýný baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapacak adaylar baþvuru merkezine bizzat giderek (Bakýnýz 2.6. ve Çizim 2.) baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru sýrasýnda: Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak 1) saðlýk raporu, 2) mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS ye baþvuranlar ile son baþvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlarýn (Aday Baþvuru Formunun alanlarýnda yer alan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olanlar) diplomalarýnýn onaylý bir örneði, 3) yurt dýþýndaki bir ortaöðretim kurumundan mezun olacak/olanlarýn transkriptleri ve mezunsa ayrýca diplomalarýnýn onaylý örneði bulunan Aday Baþvuru Formlarý, ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. DÝPLOMALARA ÝLÝÞKÝN ÖNEMLÝ NOT: Baþvuru Merkezlerince, yukarýdaki 2. ve 3. maddelerde sözü edilen adaylarýn dýþýndaki adaylardan kesinlikle diploma örneði alýnmamalý ve ÖSYM ye gönderilmemelidir. Baþvuru iþlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Baþvuru Formu ve eklerini baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþtýracaklardýr (Bakýnýz 2.6. ve 10.7.). Baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþan ve kurallara uygun olan belgeler iþleme alýnacak, bu sürede ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr. hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktýr. Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Baþvuru Formu adayýn kendisinde kalacaktýr. İnternet Çizim 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek? 3

8 Çizim ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü 4

9 ÖSYS ADAY BAÞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Aday Baþvuru Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar, sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan, yazma iþlemine geçmeyiniz. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için yazýnýzýn okunaklý olmasý gereklidir. Form, tükenmez kalem veya dolma kalemle doldurulacaktýr (Bakýnýz Çizim 3.). 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu alana 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. Doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203 sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar da kendilerine daha önce verilen T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruðu olmayan adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan Yabancý Uyruklu (Y.U.) Numarasýný edinmek için ÖSYM Ýnternet sayfasýndaki Y.U. Numarasý Edin baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Baþvuru Formuna yazacaklardýr. Y.U. Numarasý, hem 2012-ÖSYS nin bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle saklanmalýdýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI Bu alanlara Nüfus Cüzdanýnýzda yer alan 6. DOÐUM TARÝHÝ bilgilerinizi deðiþtirmeden ve kýsaltmadan yazýnýz. 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU Birden fazla uyruðu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneði iþaretleyebilirler. Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe/Mavi Kart sahipleri/ Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular T.C. seçeneðini iþaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarýný da yazacaklardýr. Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler Yabancý Uyruklular seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. ÖÐRENÝM DURUMU VE KODU Bu alana, aþaðýda yer alan seçeneklerden size uygun olanýný seçip koduyla birlikte yazýnýz ÖÐRETÝM YILINDA BÝR ORTAÖÐRETÝM KODU KURUMUNDAN MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA OLANLAR Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým. 1 Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim. 2 Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna giriyorum. 3 MEZUN DURUMDA OLANLAR KODU Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM ce yerleþtirilmedim ve ön kayýtla kayýt olmadým. 4 DÝKKAT! Ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken ÖSYM'ce 2011-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði hâlde o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylar, kýlavuzun maddesinde belirtilen þekilde iþlem yapmalýdýr. Bir yükseköðretim programýna (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) ÖSYM'ce yerleþtirildim fakat kayýt olmadým. 5 Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. 6 Bir yükseköðretim programýný bitirdim. 7 Yükseköðretimden kaydým silindi. 8 5

10 12. OKUL ADI VE KODU 13. OKUL TÜRÜ VE KODU 14. ALAN ADI VE KODU 15. OKUL NUMARASI 16. BÝTÝRME YILI 17. NOT SÝSTEMÝ 18. DÝPLOMA NOTU/PUANI öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar, okul adý, okul türü, alan adý ve kodlarý ile okul numarasý bilgilerini yazacak; bitirme yýlý, not sistemi ve diploma notu alanlarýný boþ býrakacaklardýr. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanlarýn tümünü dolduracaklardýr. Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS ye baþvuranlar veya son baþvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlar, diplomalarýnýn onaylý bir örneðine T.C. Kimlik Numaralarýný yazacaklar ve 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek Baþvuru Merkezi görevlisine teslim edeceklerdir. DÝKKAT! Okulunuzun kodunu, ÖSYM nin Ýnternet sayfasýnda ÖSYS Baþvuru Bilgileri içinde yer alan Ortaöðretim Kurumlarý Kitapçýðý ndan öðrenebilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi Tablo 6 dan ve Tablo 7 den bularak ilgili bilgi alanlarýna yazýnýz. Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kýlavuzda alan terimi kullanýlmýþtýr. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarýna Diðer yazacaklardýr. Ancak, Diðer yazan adaylarýn belirli tür ve alanlara tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný bilmeleri gerekir. 19. YGS YE GÝRME ÝSTEÐÝ Çizim 4 ü inceleyerek aþaðýdaki seçeneklerden hangisini iþaretlemeniz gerektiðini belirleyiniz. YGS ye girmek istiyorum. YGS ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. Çizim 4. YGS ye Girmek Ýstiyorum/Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek? 6

11 20. YGS SINAV MERKEZLERÝ Sýnav merkezlerinin adlarý ve kodlarý Liste 1 de yer almaktadýr. Bu alan YGS ye girmek isteyen adaylar tarafýndan doldurulacaktýr. Yalnýz Sýnavsýz Geçiþe baþvuran adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 1. Tercih alanýna, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkez, sýnav merkezi tercihi olarak yazýlacaktýr. Bunun dýþýnda bir tercihte bulunulamaz. 2. Tercih olarak seçilebilecek sýnav merkezleri de sistem tarafýndan, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkeze en yakýn sýnav merkezlerinden biri olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu alana sadece sistem tarafýndan izin verilen sýnav merkezlerinden biri yazýlabilecektir. ÖSYM gerektiðinde, sýnava baþvuran aday sayýsýna baðlý olarak listede yazýlý sýnav merkezlerine ek yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ, yetersiz sýnav merkezi tercihi nedeniyle kapasitesi dolmamýþ veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ diðer sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM ye aittir. ÖSYM gerekli olduðu hâllerde adayý tercih ettiði sýnav merkezlerinden farklý bir sýnav merkezine de atayabilir. Adaylarýn sýnava gireceði merkez belirlendikten sonra deðiþiklik yapýlmaz. Bu nedenle aday, sýnav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir. DÝKKAT! Ýstanbul da sýnava girmek isteyen aday sayýsýnýn Ýstanbul daki binalarýn kapasitesinden çok fazla olacaðý öngörüsü ile Ýstanbul da sýnava girme tercihlerine bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul da sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir: Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olan adaylar, Ýstanbul daki beþ bölgeden istediklerini, sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler. Adres ili ve okul ilinden yalnýz biri Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini Ýstanbul daki beþ bölgeden yapabilirler. Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul da sýnava girme tercihi yapamazlar. ÖSYM, adaylarýn Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi nden adres bilgilerini kontrol etme hakkýný saklý tutar. Yanlýþ beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafýndan belirlenecek sýnav merkezlerine atanabilecektir. 21. ASKERÎ OKULLARA GÝRME ÝSTEÐÝ Bu alaný, kýlavuzdaki Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn Dikkatine ile Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu alanda iþaretleme yapmak bu okullara baþvuru niteliði taþýmaz. Bu okullara baþvurular, duyurularda belirtildiði þekilde ilgili kurumlarýn resmî Ýnternet sitesinden yapýlmalýdýr. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar boþ býrakacaklardýr. 22. YAZIÞMA ADRESÝ Bu alana adresi KKTC olanlar 90, yurt dýþý olanlar 91, yurt içi olan adaylar adres il trafik kodunu yazacaktýr. 23. TELEFON NO 24. E-POSTA ADRESÝ 25. BOY VE KÝLO (Bu bilgiler, adaylarýn sýnav merkezi tercihleri de dikkate alýnarak salon atamalarýnda adaya uygun salonlarý belirlemek için kullanýlabilecektir.) 26. ÖZÜR DURUMU BÝLGÝLERÝ Bu alaný, sýnava özürlü aday olarak baþvuran adaylar dolduracaktýr. Diðer adaylar boþ býrakacaktýr. Tekerlekli sandalye ile sýnava girecek adaylar Açýklama kýsmýna Tekerlekli sandalye ile sýnava girmek istiyorum. yazacaklardýr. Bu alanda iþaretleme yapan adaylar saðlýk raporlarýný ÖSYM ye ulaþtýrmalýdýr. 27. ADAYIN ÝMZASI 2.5. BANKAYA NE KADAR BAÞVURU ÜCRETÝ YATIRILACAKTIR? Aday Baþvuru Formu yukarýda açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurulduktan sonra, yurt içinden baþvurmak isteyen adaylardan; YGS ye girmek istiyorum. seçeneðini iþaretleyenler 35,00 TL yi, YGS ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. seçeneðini iþaretleyenler 10,00 TL yi kýlavuzun son sayfasýnda belirtilen bankalardan birine yatýracaklardýr. Bankaya giderek ücret yatýrmak isteyen adaylarýn bu ücreti yatýrmak için banka görevlisine T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý bilgileri ile kaç TL yatýracaðýný bildirmesi yeterlidir. Adaylarýn, bankadan aldýklarý dekontu saklamalarý gerekir. Adaylar isterlerse banka þubelerine 7 Bu alanlarýn doldurulmasý zorunludur. Bilgi alanlarýna size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz.

12 Liste YGS Sýnav Merkezleri Kodu YGS Sýnav Merkezi Adana - Merkez Adana - Ceyhan Adana - Kozan Adýyaman - Merkez Adýyaman - Gölbaþý Afyonkarahisar Aðrý Amasya - Merkez Amasya - Merzifon Ankara - Altýndað-Mamak Ankara - Çankaya Ankara-Kuzey * Ankara - Polatlý Antalya - Merkez Antalya - Alanya Antalya - Manavgat Artvin - Merkez Artvin - Hopa Artvin - Arhavi Aydýn - Merkez Aydýn - Nazilli Aydýn - Söke Balýkesir - Merkez Balýkesir - Bandýrma Balýkesir - Edremit Bilecik Bingöl Bitlis - Merkez Bitlis - Tatvan Bolu Burdur Bursa - Merkez Bursa - Gemlik Bursa - Ýnegöl Çanakkale - Merkez Çanakkale - Çan Çanakkale - Biga Çankýrý Çorum Denizli - Merkez Denizli - Acýpayam Diyarbakýr - Merkez Diyarbakýr - Bismil Diyarbakýr - Ergani Edirne - Merkez Edirne - Keþan Edirne - Uzunköprü Elâzýð Erzincan Erzurum Eskiþehir Gaziantep - Merkez Gaziantep - Nizip Kodu YGS Sýnav Merkezi Kodu YGS Sýnav Merkezi Giresun - Merkez Giresun - Bulancak Gümüþhane Hakkâri Hatay - Antakya Hatay - Dörtyol Hatay - Ýskenderun Hatay - Kýrýkhan Hatay - Reyhanlý Isparta Mersin - Merkez Mersin - Anamur Mersin - Silifke Mersin - Tarsus Ýstanbul - Kadýköy Ýstanbul - Üsküdar Ýstanbul - Beyoðlu Ýstanbul - Beyazýt Ýstanbul - Avcýlar Ýzmir - Güney ** Ýzmir - Kuzey *** Ýzmir - Aliaða Ýzmir - Bergama Ýzmir - Menemen Ýzmir - Ödemiþ Ýzmir - Tire Kars Kastamonu Kayseri - Merkez Kayseri - Develi Kýrklareli - Merkez Kýrklareli - Lüleburgaz Kýrþehir Kocaeli - Ýzmit Kocaeli - Gebze Kocaeli - Gölcük Kocaeli - Karamürsel Kocaeli - Körfez Konya - Merkez Konya - Akþehir Konya - Ereðli Kütahya Malatya Manisa - Merkez Manisa - Akhisar Manisa - Salihli Manisa - Soma Manisa - Turgutlu Kahramanmaraþ-Merkez Kahramanmaraþ-Elbistan Kahramanmaraþ-Göksun Mardin Muðla-Merkez Muðla - Fethiye Muðla - Milas Muþ Nevþehir Niðde Ordu - Merkez Ordu - Ünye Rize - Merkez Rize - Ardeþen Rize - Çayeli Sakarya - Adapazarý Sakarya - Hendek Samsun - Merkez Samsun - Bafra Samsun - Çarþamba Samsun - Havza Siirt Sinop Sivas Tekirdað - Merkez Tekirdað - Çorlu Tokat - Merkez Tokat - Turhal Tokat - Zile Tokat - Niksar Tokat - Erbaa Trabzon Tunceli Þanlýurfa - Merkez Þanlýurfa-Birecik Uþak Van - Merkez Van - Erciþ Yozgat - Merkez Yozgat - Sorgun Zonguldak - Merkez Zonguldak - Ereðli Aksaray Bayburt Karaman - Merkez Karaman- Ermenek Kýrýkkale Batman Þýrnak Bartýn Ardahan Iðdýr Yalova Karabük Kilis Osmaniye - Merkez Osmaniye - Kadirli Düzce Lefkoþa * Ankara - Kuzey : Keçiören / Yenimahalle /Etimesgut / Sincan ** Ýzmir - Güney : Konak / Balçova / Buca / Gaziemir *** Ýzmir - Kuzey : Karþýyaka / Bornova / Çiðli 8

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU Sınav veya sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, ÖSYS ye başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2015 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu 2015 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI 2015 ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (e-yds) KILAVUZU Sınav ücretini ödemek sınava katılmak için yeterli değildir. Sınav ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri Sistemindeki e-yds için işleme alınan aday

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı