11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR"

Transkript

1 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle bitiren adaylar, genel kontenjana ek olarak yükseköðretim programlarýnda okul birincileri için ayrýlacak kontenjanlardan yararlandýrýlacaklardýr ders yýlý okul birincileri bu kontenjanlardan, 2005-ÖSS'ye girmek koþuluyla, sadece 2005-ÖSYS'de yararlanýrlar. Okul birincilerinin kendi okullarýnda en yüksek aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýna sahip olabilmeleri için okullarýndaki en yüksek diploma notuna sahip olmalarý gerekir ÖSS'de baþarýlý olan okul birincileri genel kontenjan ve okul birincileri kontenjaný göz önünde tutularak merkezi yerleþtirme ile Y-ÖSS ve varsa ek puanlarýnýn elverdiði en üst tercihlerine yerleþtirileceklerdir. Okul birincileri için ayrýlan kontenjanlar sýnýrlýdýr. Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasýndan yapan okul birincileri, puanlarýnýn yüksek olmamasý durumunda hiçbir programa kayýt hakký kazanamayabilirler. Bu kýlavuzda yer alan tüm genel kurallar, okul birincileri için de geçerlidir ÖSS'de 160,000 dan az ÖSS puaný alan okul birincileri, diðer adaylarda olduðu gibi yerleþtirilme iþlemine alýnmaz BELLÝ SANAT DALLARINDA ÜSTÜN YETENEKLÝ Belli sanat dallarýnda üstün yetenekli olduðu saptanan öðrencilerin yükseköðretim programlarýna alýnmalarýyla ilgili iþlemler Yükseköðretim Kurulunun belirlediði esaslar çerçevesinde yürütülecektir sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (b) fýkrasý ve Yükseköðretim Kurulunun tarihli kararý uyarýnca devlet konservatuvarlarýnýn müzik ve sahne sanatlarý bölümleri ile güzel sanatlar fakültelerinin resim ve heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanmasý için ilgili yükseköðretim kurumlarýna doðrudan baþvurmalarý gerekmektedir. Bu adaylarýn deðerlendirme ve seçme iþlemleri Yükseköðretim Kurulunun anýlan kararý uyarýnca ilgili rektörlüklerin önerdiði komisyonlar tarafýndan yapýlacaktýr TÜBÝTAK YARIÞMALARINDA BAÞARILI Öðrenci Seçme Sýnavýna baþvuran adaylardan ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu - Bilim Adamý Yetiþtirme Grubu (TÜBÝTAK-BAYG) tarafýndan: a) Uluslararasý bilim olimpiyatlarýna ve proje yarýþmalarýna gönderilen ve dereceye giren, b) Yurtiçinde düzenlenen bilim olimpiyatlarýnda ve proje yarýþmalarýnda dereceye giren adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, derece aldýklarý alanlarla ilgili bir yükseköðretim programýný tercihleri arasýnda gösterdikleri takdirde, ayrý bir katsayý ile çarpýlarak 2005 Y-ÖSS puanlarýna katýlacaktýr Y-ÖSS puanlarýna katýlacak puanlar hesaplanýrken, uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda altýn madalya alanlara 0,24, gümüþ madalya alanlara 0,21, bronz madalya alanlara 0,18; uluslararasý bilim olimpiyatlarýna katýlan fakat derece alamayanlara 0,14; ulusal bilim olimpiyatlarý ile uluslararasý proje yarýþmalarýnda birinci olanlara 0,14, ikinci olanlara 0,12, üçüncü olanlara ise 0,10; ulusal proje yarýþmasýnda birinci olanlara 0,10, ikinci olanlara 0,08, üçüncü olanlara ise 0,06 katsayýsý uygulanacaktýr. Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan katsayý uygulanýr. 25 Bilim olimpiyatlarýnda veya proje yarýþmalarýnda dereceye girenler ile ilgili yükseköðretim programlarý, derece alýnan alanlara göre þöyledir: Biyoloji alanýnda alýnan dereceler için balýkçýlýk teknolojisi mühendisliði, biyokimya, biyoloji, biyomedikal mühendisliði, biyomühendislik, çevre mühendisliði, diþ hekimliði, eczacýlýk, genetik ve biyomühendislik, gýda mühendisliði, kimya-biyoloji mühendisliði, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, orman mühendisliði, orman endüstrisi mühendisliði, su ürünleri, týp, veteriner ve ziraat mühendisliði; Kimya alanýnda alýnan dereceler için biyokimya, çevre mühendisliði, deri mühendisliði, diþ hekimliði, eczacýlýk, endüstri mühendisliði, gýda mühendisliði,hidrojeoloji mühendisliði, jeoloji mühendisliði, kimya, kimya mühendisliði, kimya-biyoloji mühendisliði, maden mühendisliði, malzeme mühendisliði, malzeme bilimi ve mühendisliði, metalurji ve malzeme mühendisliði, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, petrol ve doðalgaz mühendisliði, seramik mühendisliði, tekstil mühendisliði, týp ve ziraat mühendisliði; Fizik alanýnda alýnan dereceler için astronomi ve uzay bilimleri, çevre mühendisliði, deniz teknolojisi mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, fizik, fizik mühendisliði, gemi inþaatý mühendisliði, havacýlýk elektirik ve elektroniði, havacýlýk ve uzay mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, imalat mühendisliði, inþaat mühendisliði, jeodezi ve fotogrametri mühendisliði, jeofizik mühendisliði, jeoloji mühendisliði, kontrol mühendisliði, makine mühendisliði, malzeme mühendisliði, malzeme bilimi ve mühendisliði, mekatronik mühendisliði, metalurji ve malzeme mühendisliði, meteoroloji mühendisliði, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, nükleer enerji mühendisliði, tekstil mühendisliði, telekomünikasyon mühendisliði, uçak mühendisliði, uçak elektrik-elektronik,uçak gövde-motor, uçak gövde-motor bakým, uzay mühendisliði, üretim mühendisliði ve ziraat mühendisliði; Matematik alanýnda alýnan dereceler için bilgisayar mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, endüstri mühendisliði, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisliði, kontrol mühendisliði, matematik, matematik mühendisliði, mekatronik mühendisliði, mühendislik ve doða bilimleri programlarý ile telekomünikasyon mühendisliði; Bilgisayar alanýnda alýnan dereceler için bilgisayar mühendisliði,bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi ve biliþim sistemleri, biliþim sistemleri mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, enformasyon teknolojileri, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliði, mekatronik mühendisliði, matematikbilgisayar, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, sistem mühendisliði, telekomünikasyon mühendisliði ve yazýlým mühendisliði; Enerji Verimliliði alanýnda alýnan dereceler için elektrikelektronik mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektronik mühendisliði, imalat mühendisliði, kontrol mühendisliði, makine mühendisliði, mekatronik mühendisliði, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, nükleer enerji mühendisliði, telekomünikasyon mühendisliði ve üretim mühendisliði ÖSS'ye baþvurmuþ adaylardan bilim olimpiyatlarýnda ve proje yarýþmalarýnda derece alanlara yukarýdaki uygulamanýn yapýlabilmesi için bu adaylarýn, katýldýklarý olimpiyat veya proje yarýþmalarý, aldýklarý derece, derece aldýklarý tarih, T.C.Kimlik Numaralarý, adlarý ve soyadlarýnýn TÜBÝTAK tarafýndan ÖSYM'ye en geç 2 Aðustos 2005 tarihinde ulaþacak þekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu adaylarýn yukarýda istenilen bilgileri, aldýklarý dereceyi gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte en geç 25 Temmuz 2005 tarihine kadar TÜBÝTAK a bir dilekçe ekinde ulaþtýrmalarý gerekmektedir.

2 4702 sayýlý Kanunla 2547 sayýlý Kanunun 45. maddesine eklenen (d) bendi uyarýnca Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu nun katýldýðý Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ, bronz madalya alanlardan isteyenler, alanlarýndaki yükseköðretim programlarýndan istediklerine, burslu programlar hariç, sýnavsýz olarak kontenjan dýþýnda Merkezimizce yerleþtirileceklerdir. Adaylar bu isteklerini TÜBÝTAK a yazýlý olarak 2 Aðustos 2005 tarihinden önce bildireceklerdir. Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ ve bronz madalya alan veya bu madalyalarý alma beklentisi içinde olan adaylar yükseköðretim programlarýndan burslu olanlarýna yerleþtirilmek istiyorlarsa 2005-ÖSS ye girmek ve kendilerine verilecek olan ek puanla genel yerleþtirme iþlemlerine dahil olmak zorundadýrlar. Bir baþka deyiþle burslu programlara sýnavsýz giriþ yapýlmayacaktýr. Burslu programlara girmek isteyen adaylarýn en az bir tercih yaparak bunu bir dilekçe ile TÜBÝTAK a bildirmeleri gerekir. Adaylar puanlarýnýn yetersiz olmasý durumunda sýnavsýz giriþ hakkýndan yararlanabilmek için alanlarýyla ilgili tercihlerini de dilekçelerinde açýkça belirtmelidirler. Bilim olimpiyatlarý ile proje yarýþmalarýnda alýnan derecelere uygulanacak katsayýlar ve sýnavsýz giriþ, ÖSS'ye ilk kez giriþte uygulanýr, bundan sonraki ÖSS'lerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapýlmaz. Derece alan adaylar ilk kez ÖSS'ye baþvurduklarý yýl, T.C.Kimlik Numaralarýný TÜBÝTAK'a süresi içinde bir dilekçe ile bildirerek kendilerine ait derece bilgilerinin bu kurum tarafýndan resmen ÖSYM'ye ulaþtýrýlmasýný saðlamalýdýrlar. Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda kazandýklarý derece nedeni ile 2005-ÖSS ye girmeyip sýnavsýz yerleþtirilme hakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn da mutlaka ÖSS ye baþvurmalarý gerekmektedir SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAÞARILI Spor dallarýnda yetenekli ve üstün baþarýlý adaylar, spor alanlarýnda yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, bu adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði bir katsayý ile çarpýlarak 2005 Y-ÖSS puanlarýna eklenecektir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için Dünya, Avrupa ve Balkan Þampiyonalarý, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunlarý, Ýslam Ülkeleri Dayanýþma Spor Oyunlarý, ISF Dünya Okullar Spor Oyunlarý, FISU Dünya Üniversiteler Spor Oyunlarý, Yaþ Gruplarý Dünya Oyunlarý, Avrupa Oyunlarý, Avrupa Gençlik Olimpiyat Günleri, Dünya ve Avrupa Kupalarý ile en az 10 ülkenin katýldýðý uluslararasý yarýþmalarda 1., 2. veya 3.'lük derecesi kazanýlmasý gerekir. Bu adaylar, merkezi yerleþtirme dýþýnda, ÖSS puanlarý, Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý puanlarý, yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve adaylarýn tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM'ce yerleþtirilecektir öðretim yýlýnda spor ile ilgili alanlarda bir yükseköðretim programýnda okumak isteyenlerin, 2 Kasým 1998 tarihinden itibaren Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünden aldýklarý, Milli Sporcu Belgelerinin asýllarýný veya noter tasdikli örneðini bir dilekçe ekinde 29 Temmuz 2005 tarihine kadar Merkezimize göndermeleri ve 2005-ÖSS'ye girmiþ olmalarý gerekmektedir ÖSYS'de bu imkândan yararlanarak bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar 2005-ÖSS'de ayný imkândan yararlanmak için tekrar baþvurduklarýnda, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýna, Yükseköðretim Kurulunca belirlenen miktarýn yarýsý kadar bir katsayý uygulanacaktýr BÝR MESLEÐE YÖNELÝK PROGRAM UYGULAYAN LÝSELERÝN MEZUNLARI 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasýna ve 3708 sayýlý Kanunun 7. maddesi ile 2547 sayýlý kanuna eklenen Ek Madde 21'e göre, bir mesleðe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarý, Yükseköðretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, bu kýlavuzda belirtilen belli katsayýlar ile çarpýlarak Y-ÖSS puanlarýna eklenecektir. Bu alanlar bu kýlavuzda Tablo-3 te gösterilmiþ, katsayýlar ise bu kýlavuzda 6.3. maddede yer almýþtýr. Bu ek puanlardan yararlanmak için adaylarýn ilgili puan türünde 2005-ÖSS'de 185,000 veya daha yüksek puan almýþ olmalarý gerekmektedir TEKNÝK LÝSELERDE OKUMAKTA a) Teknik Liselerin üçüncü sýnýfýnda okumakta olanlardan öðretim yýlýnda meslek lisesi diplomasý almak isteyip alabilecek durumda bulunan adaylardan ÖSS'ye baþvuranlar, baþvurma belgelerini meslek lisesi diplomasý alacaklarý okul müdürlüklerinden temin edecekler ve yine bu okul müdürlüðüne teslim edeceklerdir. b) Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "5. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ" alanýnda teknik liselerin üçüncü sýnýfýnda iken 2004-ÖSYS'ye meslek lisesi son sýnýf öðrencisi gibi katýlmýþ olan adaylardan öðretim yýlýnda teknik liselerden mezun olabilecek durumda bulunanlar, 2005-ÖSS'ye baþvururken bu alandaki "1. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Teknik liselerin üçüncü sýnýfýnda okumakta olanlardan öðretim yýlýnda meslek lisesi diplomasý almak isteyip alabilecek durumda bulunanlar da bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. c) Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "6. OKULUNUZUN KODU" alanýnda teknik liselerin üçüncü sýnýfýnda okumakta olanlardan öðretim yýlýnda meslek lisesi diplomasý almak isteyip alabilecek durumda bulunanlar, bu alana meslek lisesi diplomasý alacaklarý okulun kodunu Tablo-6'dan bularak yazýp iþaretleyeceklerdir. Teknik lise bünyesinde bulunan bir meslek lisesinin kodu bu kýlavuzdaki Tablo-6 da yer almýyorsa, adaylar teknik lise müdürlüðüne baþvurucaklardýr. Teknik lise müdürlüðü meslek lisesi için ÖSYM den alacaðý kodu adaylara duyuracaktýr. d) Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "7. OKULUNUZUN TÜR KODU" alanýnda teknik liselerin üçüncü sýnýfýnda okumakta olanlardan öðretim yýlýnda meslek lisesi diplomasý almak isteyip alabilecek durumda bulunanlar bu alana, meslek lisesi diplomasý alacaklarý okulun tür kodunu Tablo-7'den bularak yazýp iþaretleyeceklerdir. e) Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "8. ALAN/ KOL/BÖLÜM" alanýnda teknik liselerin üçüncü sýnýfýnda okumakta olanlardan öðretim yýlýnda meslek lisesi diplomasý almak isteyip alabilecek durumda bulunanlar, Tablo-8'den meslek lisesi diplomasýnda yazýlacak olan alan/kol/bölüm kodunu bularak iþaretleyeceklerdir BEDENSEL ENGELLÝLER Bedensel özelliklerinde aðýr derecede ve sürekli olarak iþlev kaybý veya bozukluðu (örneðin, bütün düzeltmelere raðmen görme veya iþitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olmasý nedeniyle eðitim-öðretim hizmetlerinden 26

3 yeterince yararlanamayan adaylarýn seçme ve yerleþtirme iþlemleri, ÖSYM Yürütme Kurulunun saptayacaðý bir yöntemle, engel türü, engel derecesi, puanlarý ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapýlacaktýr. Bu durumdaki adaylar bir üniversite veya devlet hastanesinden alacaklarý saðlýk kurulu raporu (Daha önceki yýllarda engelli olarak ÖSYS ye baþvuran ve raporlarý kabul edilen adaylar, engel durumlarýnda bir deðiþiklik olmasa da bu durumlarýný belirten bir dilekçeyi veya eski raporlarýnýn bir fotokopisini baþvuru belgelerine eklemelidirler.) ile engellerine iliþkin özgeçmiþlerini ayrýntýlý olarak anlatan ve yabancý dil sýnavýna girmeyi düþünen adaylar Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce olmak üzere hazýrlanan testlerin hangisinden sýnava gireceklerini belirten bir dilekçeyi Baþvurma Belgelerine ekleyeceklerdir. Baþvurma iþlemleri bittikten sonra engelli duruma gelen adaylarýn raporlarýný bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM ye göndermeleri gerekir. Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri ÖSYM'nin görevlendireceði kurullarca incelenecek, adaylarýn engelleri yüzünden ayrý bir seçme ve yerleþtirme iþlemine tabi tutulup tutulmayacaklarý bu incelemelerin sonuçlarýna göre belirlenecektir. Raporlarý Merkezimize ulaþan ve kabul edilen adaylar, ayrý salonlarda sýnava alýnacaklar ve gerekli ise kendilerine okuyucu/ iþaretleyici verilecektir. Bu adaylarýn ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile YDS ye gireceklerse bu sýnava iliþkin YDS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde Engelli Salonu yazýlý olacaktýr. ÖSYM'nin yetkili kurullarýnca raporlarý kabul edilmeyen adaylar ÖSS'ye baþvuran diðer adaylar gibi iþlem göreceklerdir. Görme engelli adaylar sýnava, kendilerinin kullanabilecekleri, görmeyenlere özel hesap makineleri getirebileceklerdir AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝ a) Açýköðretim lisesi öðrencileri, 2005-ÖSS Kýlavuzu ve Baþvurma Belgesini baðlý bulunduklarý Açýköðretim Lisesi Ýl Ýrtibat Bürolarýndan temin edeceklerdir. Bu belgelerin onaylanarak teslim alýnmasý ve Aday Fiþinin adaya verilmesi yine bu bürolarca yapýlacaktýr. b) Açýköðretim lisesinde okumakta olan adaylar, Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "5. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ" bölümünde "1. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým " seçeneðini iþaretleyeceklerdir. (Bk ) c) Açýköðretim lisesi öðrencileri için her il ayrý olmak üzere bir okul kodu verilmiþ ve bu kodlar Tablo-6'da her ilin okullar listesinin sondan ikinci satýrýnda yer almýþtýr. Açýköðretim lisesi öðrencileri, Tablo-6 dan öðrencisi olduklarý açýköðretim lisesini bulacaklar ve Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "6. OKULUNUZUN KODU" alanýna bu kodu, Tablo-7 deki OKUL TÜRLERÝ tablosundan Açýköðretim Lisesi baþlýðý altýnda yer alan ve 20 ile baþlayan gruptan durumlarýna uygun kodu bularak "7. OKULUNUZUN TÜR KODU" alanýna da bu kodu yazýp kodlayacaklardýr. d) Açýköðretim lisesi öðrencileri diplomalarýnda yazýlacak alaný, açýköðretim lisesinden öðrenecek ve bu alanýn kodunu Tablo-8 den bularak Baþvurma Belgesinin 8.ALAN/KOL/BÖLÜM alanýna yazýp kodlayacaklardýr. e) Açýköðretim lisesi öðrencileri 2005-ÖSS Aday Bilgi Formu kýsmýndaki 9.OKUL NUMARANIZ alanýna Açýköðretim öðrenci numarasýný, Açýköðretim Lisesi ile ÖSYM arasýndaki bilgi iletiþimini doðrudan etkilediðinden mutlaka yazýp kodlamalýdýrlar. f) Açýköðretim lisesinden daha önceki yýllarda mezun olan adaylardan durumlarýnda deðiþiklik olanlar Baþvurma Belgelerine bu kýlavuzun sonundaki 2005-ÖSS OKUL BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ni doldurarak eklemelidirler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ NDEN (KKTC) BAÞVURANLAR a) Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde oturmakta olan adaylardan 2005 yýlýnda diploma alacak olanlar, Kýlavuz ve Baþvurma Belgelerini, okumakta olduklarý lise veya dengi okul müdürlüklerinden temin edecekler ve yine bu okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Mezun adaylar ise Baþvurma Belgelerini lise veya dengi okul müdürlüklerinden ya da Bedrettin Demirel Cad. No: 101 Lefkoþa KKTC adresindeki ÖSYM Temsilciliðinden temin edecekler ve yine ayný kurumlara teslim edeceklerdir. Posta ile Merkezimize ulaþtýrýlan Baþvurma Belgeleri iþleme alýnmayacaktýr. b) Baþvurma Belgesinin Adres alanýný doldururken KKTC'de oturanlar, 22. ADRES ÝL TRAFÝK KODU yerine 90 yazýp kodlayacaklardýr YURTDIÞINDAN (KKTC HARÝÇ) BAÞVURANLAR a) Öðrenimlerini yurtdýþýnda sürdürmekte olanlar Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "6. OKULUNUZUN KODU" alanýna , liseleri açýköðretim ise , vb., yazýp kodlayacaklardýr.(bk. Tablo-6, Sayfa 86) b) Türkiye dýþýnda oturan adaylar, Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunda "20. ADRES SATIRI-1, ADRES SATIRI-2" alanýna semt ve oturulan þehir adýný da yazacaklar; "21. SEMT/ÝLÇE" alanýna da ülke adýný yazýp kodlayacaklardýr. Bu adaylar "22. ADRES ÝL TRAFÝK KODU" alanýna 91 yazýp kodlayacaklardýr. c) Ortaöðrenimlerini yurtdýþýnda bitirmiþ olanlar, diplomalarýnýn onaylý sureti ile birlikte yurtdýþýndaki öðrenimleri sýrasýnda aldýklarý dersleri ve notlarý gösterir belgeyi (transkript); halen öðrenimlerini yurtdýþýnda sürdürmekte olanlar öðretim yýlýnda baþarýlý olabildikleri takdirde mezun olabileceklerine iliþkin okullarýndan alacaklarý onaylý bir belge ile birlikte yurtdýþýndaki öðrenimleri sýrasýnda aldýklarý dersleri ve notlarý gösterir belgeyi (transkript); ortaöðrenimlerinin birinci veya ikinci yýllarýný veya her iki yýlýný da yurtiçindeki bir okulda okuduktan sonra yurtdýþýna giderek son sýnýfýný halen orada okuyanlar veya son sýnýfýný orada okuduktan sonra mezun olanlar, yurtiçinde okuduklarý yýllara ait tasdiknamelerinin onaylý örneðini, öðrenim durumlarýný ayrýntýlý bir þekilde anlatan bir dilekçe ile birlikte bir zarf içine koyacaklar ve Baþvurma Belgesine ekleyeceklerdir. Dersleri ve öðrenimlerini halen yurtdýþýnda sürdürmekte olanlar, son sýnýfta aldýklarý notlarý gösteren transkriptlerini de ders yýlý sonunda Merkezimize göndereceklerdir. Yurtdýþýndaki bir okuldan mezun olanlar ile bu okullarda mezun olabilecek durumda bulunanlar mezun olduklarý veya okumakta olduklarý okullarýn Türk liselerine denk olduðunu gösteren yurtiçinde Milli Eðitim Müdürlüklerinden, yurtdýþýnda Eðitim Müþavirliklerimizden alacaklarý denklik belgesini, okuduklarý Alan/Kol/Bölümlerini gösterir belgeyi ve ortaöðrenimleriyle ilgili özgeçmiþlerini (okul adý, yýl, okul türü, alan/kol/bölüm, okuduklarý ülke adý vb.) anlatan bir dilekçeyi de bir zarf içinde Baþvurma Belgesine ekleyeceklerdir. d) Yurtdýþýnda bulunan adaylar sýnav ücretlerini göndermek için þu iki yoldan birini seçebilirler: Ýsteyen adaylar, yurtiçindeki yakýnlarý yardýmýyla, bu kýlavuzun 2.6. maddesinde belirtilen kurallara göre ÖSS sýnav ücretini, YDS sýnav ücretini ve 2005-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu, Tercih Formu ve yerleþtirme ücretini yatýrabilirler. Ancak, yurtiçinden sýnav ücretini yatýran kimse, bankadan alacaðý

4 iki nüsha banka dekontunu adaya iletmeli, aday dekontun bir nüshasýný Baþvurma Belgesine ve 2005-ÖSYS Tercih Formuna eklemeli, diðerini saklamalýdýr. Ýsteyen adaylar, ödemeleri gereken ÖSS sýnav ücretini, YDS sýnav ücretini ve 2005-ÖSYS Tercih Formu ücretini döviz olarak bankaya yatýrabilirler. ÖSYM'nin banka döviz hesap numarasý bu kýlavuzun arka kapaðýnda yazýlýdýr. Bu yola baþvuran adaylar, ÖSS sýnav ücreti olarak 40 Euro, 25 Ýngiliz Sterlini, 55 Ýsviçre Franký veya 40 ABD Dolarýný, sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuracak adaylar 7 Euro, 4 Ýngiliz Sterlini, 9 Ýsviçre Franký veya 7 Amerikan Dolarýný yatýrdýklarýný gösteren banka veya posta havale makbuzunu, Baþvurma Belgesine ekleyeceklerdir. YDS ye girmek isteyen adaylar 4 Nisan - 15 Nisan 2005 tarihleri arasýnda YDS sýnav ücreti olarak 50 Euro, 30 Ýngiliz Sterlini, 70 Ýsviçre Franký veya 50 ABD Dolarýný bu kýlavuzun arka kapaðýnda yazýlý olan ÖSYM'nin banka döviz hesap numarasýna yatýracaklardýr. e) Yurtdýþýnda bulunan adaylar Baþvurma Belgelerini plastik kýlýf ile birlikte büyükçe ve saðlam bir zarf içine koyup Merkezimize iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir. Yurtdýþýnda (KKTC hariç) oturmakta olan adaylarýn, en geç 3 Ocak 2005 tarihi saat 17.30'a kadar Merkezimize ulaþan belgeleri iþleme konacaktýr. f) Yurtdýþýnda bulunan adaylar (Sýnavsýz geçiþ dahil) Tercih Formlarýný plastik kýlýf ile birlikte büyükçe ve saðlam bir zarf içine koyup, 2005-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu, Tercih Formu ve yerleþtirme ücreti olarak 20 Euro, 15 Ýngiliz Sterlini, 30 Ýsviçre Franký veya 20 ABD Dolarýný yatýrdýklarýný gösteren banka veya posta havale makbuzunu ekleyerek en geç 2 Aðustos 2005 tarihine kadar ÖSYM de olacak þekilde iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir. g) Baþvurma Belgesini ve Tercih Formunu kurallara uygun olarak doldurmayan, banka veya posta havale makbuzu geçersiz olan ve Baþvurma Belgelerini süresi içinde Merkezimize ulaþtýrmayan adaylarýn belgeleri iþleme konmaz. h) Yurtdýþýnda halen okumakta olan adaylar ile yurtdýþýndaki bir okuldan mezun olan adaylar, Kayýt Kartýndaki onay yerini boþ býrakacaklardýr. Bu durumdaki adaylarýn onayý Merkezimizce yapýlacaktýr. Türkiye'deki bir ortaöðretim kurumundan mezun olup yurtdýþýnda oturmakta olan adaylar, Kayýt Kartý onayýný, diplomalarýnýn aslýný göstererek yurtdýþýnda elçilik, konsolosluk, eðitim ataþeliðine veya müþavirliðine yaptýracaklar, bu onayý yaptýrmakta güçlük çekenler, ellerindeki lise veya dengi okul diplomasýnýn onaylý suretini Baþvurma Belgesine ekleyeceklerdir YURTDIÞINDA YÜKSEKÖÐRENÝM GÖRMEK ÝSTEYENLER öðretim yýlýnda kendi paralarýyla yurtdýþýnda yükseköðrenim görmek isteyenlerin yurtdýþýndaki öðrenciliklerinin tanýnabilmesi için 2005-ÖSS'ye girmeleri ve önlisans programlarý için 160,000 veya daha fazla, lisans programlarý için 185,000 veya daha fazla puan almalarý gerekir. Ayrýca, bazý yabancý ülkeler yükseköðretime giriþte ÖSS sonuçlarýný göz önünde tutmakta, ülkemizdeki yükseköðretim kurumlarý yurtdýþýndan yatay geçiþ yapmak isteyenlerden ÖSS sonuçlarýný isteyebilmekte ve yurtdýþýnda bir yükseköðretim programýndan mezun olanlarýn diploma denklikleri sýrasýnda ÖSS puanlarý aranmaktadýr. Yükseköðretim Kurulu Kararý ile lisans öðrenimi yapmak üzere yurtdýþýna gitmek isteyen öðrenciler aþaðýda belirtilen belgelerden herhangi birine sahipseler, ÖSS den minimum 185 puan alma koþulunu yerine getirmiþ sayýlýrlar; ancak bu uygulama, söz konusu öðrenciler için Türkiye deki yükseköðretim kurumlarýna seçme ve yerleþtirmede bir hak saðlamaz. 28 SAT 1 (Minimum 1000 puan) ACT (Minimum 21 puan) Abitur Fransýz Bakaloryasý GCE A Level Sertifikasý (Minimum 2 ders) Uluslararasý Bakalorya (International Baccalaureat IB) Matura BÝRDEN FAZLA ORTAÖÐRETÝM KURUMUNDAN DÝPLOMA ALMIÞ Bazý adaylar iki veya daha fazla ortaöðretim kurumundan diploma almýþ olabilirler. Örneðin, bir aday ticaret meslek lisesini bitirdikten sonra, lise diplomasý da almýþ olabilir. Böyle iki veya daha fazla okul çýkýþlý olan bir adayýn 2005-ÖSS'ye baþvururken, bitirdiði okullardan birini seçmesi ve seçtiði okulun kodu, türü ve alan/kol/bölümü ÖSYM bilgiiþlem kayýtlarýndakinden farklý ise, seçtiði okuldan aldýðý diplomasýnýn onaylý örneðini mutlaka ayrýntýlý bir dilekçe ekinde bir zarfa koymasý ve Baþvurma Belgesi ile birlikte teslim etmesi gerekir. Birden fazla ortaöðretim kurumundan diploma almýþ adaylar yükseköðretim programý tercihlerini yaparken hangi okulun diplomasýna göre baþvurduklarýný göz önünde tutacaklardýr. Bu durumdaki adaylar, sadece seçtikleri okula ve alan/kol/bölüme tanýnan haklardan yararlanabilirler. Bir veya birden fazla diplomasý olduðu halde yeni bir ortaöðretim kurumu veya alanýndan mezun olabilecek durumda olanlarýn yapacaðý iþlemler: Bir veya birden fazla diplomasý olan fakat öðretim yýlý içinde bir baþka okul veya alan/kol/bölümden mezun olabilecek durumda olanlar, halen mezun durumda bulunduklarý okulu veya birden fazla okuldan mezun iseler bu okullardan birini seçecekler ve yukarýdaki paragrafta açýklanan kurala göre hareket edeceklerdir. Bu adaylar öðretim yýlýnda mezun olabilecekleri okul veya alaný kesinlikle baþvurma belgesinde göstermeyeceklerdir. Bu madde kapsamýna giren adaylar mezun olabilecekleri programý öðretim yýlý içinde bitirdikleri ve 2005-ÖSS deki bilgilerini buna göre deðiþtirmek istedikleri takdirde,bu adaylarýn yeni mezun olduklarý lise ve dengi okul diplomasýnýn veya mezuniyet belgesinin noter onaylý suretini, bu kýlavuzun sonundaki 2005-ÖSS OKUL BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ne ekleyerek en geç 10 Haziran 2005 tarihine kadar ÖSYM Sýnav Hizmetleri Müdürlüðü ne ulaþtýrmalarý gerekir. 10 Haziran 2005 tarihinden sonra mezun olanlardan ÖSS ye baþvururken bildirdikleri okul bilgilerinde yeni mezuniyetlerine göre deðiþiklik yapmak isteyen adaylar, mezun olduklarý okul müdürlüklerine baþvurarak kendilerine ait diploma notlarý dahil tüm bilgilerinin, diðer yeni mezun adaylar gibi, ÖSYM ye elektronik ortamda bildirilmesini isteyeceklerdir. ÖSYM bu bilgilere dayanarak adaylarýn tüm okul bilgilerini otomatik olarak deðiþtirecektir. Bu konuda adaylarýn ÖSYM ye ayrýca dilekçe vermelerine gerek yoktur. 10 Haziran 2005 ten sonra mezun olduklarý halde ÖSYM deki okul bilgilerinde deðiþiklik yapýlmasýný istemeyen adaylar, mezun olduklarý okul müdürlüklerinden kendilerine ait okul bilgilerinin ÖSYM ye kesinlikle bildirilmemesini isteyeceklerdir. (Bk son paragraf) ÖÐRETÝM YILINDA ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MEZUN OLAMAMIÞ ADAYLAR 2004-ÖSYS de ÖSYM'ce bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði halde öðretim yýlýnda ortaöðretimden mezun olamadýklarý için yerleþtirildikleri yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayanlar, baþvuru sýrasýnda mezun durumda deðillerse, Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunun 5. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ alanýnda "1. Bir

5 ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým.", "2. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim." veya "3. Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna giriyorum." seçeneklerinden kendilerine uygun olaný iþaretleyeceklerdir. Ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken ÖSYM'ce 2004-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði halde o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylar, baþvuru sýrasýnda mezun durumda iseler, Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunun 5. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ alanýnda "4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve önkayýtla kaydolmadým." seçeneðini iþaretleyecekler ve hangi tarihte mezun olduklarýný gösteren okullarýndan alacaklarý resmi belgeyi bir dilekçe ekinde bir zarfa koyarak Baþvurma Belgesine ekleyeceklerdir. Bu yapýlmadýðý takdirde adaylar, bir önceki yýl yerleþtirilmiþ aday iþlemi göreceklerdir ÖSS ye baþvurma sýrasýnda mezun durumda olmayan, baþvurduktan sonra 2005 Haziran ayý öncesinde mezun olan adaylar bu kýlavuzun sonundaki 2005-ÖSS OKUL BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ni dolduracaklar, bu dilekçeye diploma veya belgelerinin suretini ekleyecekler ve bu evraký 10 Haziran 2005 tarihine kadar ÖSYM Sýnav Hizmetleri Müdürlüðüne ulaþtýracaklardýr ASKERLÝK DURUMU ÖSYM'nin askerlik iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konuda sorunu bulunan adaylarýn baðlý bulunduklarý Askerlik Þubelerine baþvurmalarý gerekmektedir ÖNCEKÝ YILLARDA BAÞVURANLARDAN, KÝMLÝK BÝLGÝLERÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK Önceki yýllarda baþvuran adaylardan adlarýnda, soyadlarýnda veya doðum tarihlerinde deðiþiklik olanlarýn, bu deðiþikliðe esas olan mahkeme kararý, nüfus cüzdaný, nüfus idaresi kayýtlarý, evlenme cüzdaný, evlat edinme ve boþanma ilamý gibi belgelerin noterden onaylý suretlerini bir zarf içine koyarak ve zarfýn üzerine T.C. Kimlik Numaralarýný, önceki yýllarda almýþ olduklarý ÖSYM Numaralarýný, 2005-ÖSS Baþvurma Belgesindeki Belge Numaralarýný ve ad-soyadlarýný yazarak Baþvurma Belgeleri ile teslim etmeleri gerekir. Nüfus cüzdanlarýnýn suretlerini noter dýþýndaki herhangi bir resmi kuruluþ da onaylayabilir ÖSS'ye baþvurulduktan sonra meydana gelen ad, soyadý ve doðum tarihi deðiþiklikleri ile ilgili yukarýda belirtilen belgeler de, bu kýlavuzun 12. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR maddesinde sözü edilen dilekçe ekinde en kýsa zamanda ÖSYM'ye gönderilmelidir. 29

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün 207-208 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacak üstü programları, kontenjanları, özel şartları ve başvuruda

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2009 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BAŞVURULAR İÇİN GENEL KURALLAR

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BAŞVURULAR İÇİN GENEL KURALLAR T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Enstitüsü 206-207 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, yatay geçiş kontenjanları, özel şartlar ve başvuruda

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) (Ek:1) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜS Yönetim Kurulu Kararları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜS Yönetim Kurulu Kararları Karar No:02 a) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru şartları üzerinde görüşüldü. Enstitümüz lisansüstü programlarına 2016-2017

Detaylı

0 0 Sayısal. 0 Sayısal

0 0 Sayısal. 0 Sayısal YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi Anabilim Dalı Bilim Dalı ALES Puan Türü Anabilim

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIM İLANI GENEL AÇIKLAMALAR 1. Adaylar başvurularını 28 Haziran 2017 tarihinden

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS Yabancı Uyruklu

YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS Yabancı Uyruklu T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR BAŞVURU TARİHLERİ

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI ŞEKLİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI ŞEKLİ ALES Puan Türü T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI DEĞERLENDİRME ŞEKLİ JEODEZİ ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Tezsiz Yüksek Doktora

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 16.12.2014 Toplantı Sayısı : 56 Karar No: 02 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Doktora Tezli. Türü

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Doktora Tezli. Türü Doktora Y. Lisans Tezs.Y.lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. Doktora T.C Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015-2016 Eğitim-Öğretim I.(Güz)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan ve Başvuru

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan Türü. Doktora Tezli

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan Türü. Doktora Tezli Y. Lisans Tezs.Y.lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim II.(Bahar) yarıyılı Lisansüstü öğrenci kontenjanları Başvuru Tarihi : 02--13 Ocak 2017

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Lisansüstü Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar Lisansüstü

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 20162017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

ESOGÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI BAŞVURULARI İÇİN MEZUN OLUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

ESOGÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI BAŞVURULARI İÇİN MEZUN OLUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER BİYOLOJİ Biyoloji Moleküler Biyoloji Bilim Dalı için : Moleküler Biyoloji ve Genetik Eczacılık Orman Müh. Veteriner Fakültesi mezunları Gıda Müh. Su Ürünleri Fen Bilgisi Öğretmenliği Biyoloji Öğretmenliği

Detaylı