1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A"

Transkript

1 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan uygulanacak olan bir sýnav ve yerleþtirme sistemi ile yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi dir (ÖSYS). Bu sýnav ve merkezi yerleþtirme sisteminin genel amacý yükseköðretim programlarýna öðrenci seçmek ve yerleþtirmektir. Bu sistemde, Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) ek olarak Yabancý Dil Sýnavý da (YDS) uygulanacaktýr. ÖSS den ayrý bir günde yapýlacak olan bu sýnava sadece dil puaný ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylar katýlacaktýr. YDS sonuçlarýnýn katýlmasý ile hesaplanacak olan ÖSS-DÝL puaný, adaylarýn yabancý dil ve edebiyatlarý, bu dillerin öðretmenlik programlarý, mütercim-tercümanlýk ve turist rehberliði gibi bazý yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmesinde kullanýlacaktýr. 2. B A Þ V U R M A Ayrýca, 4702 sayýlý Kanun uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olacaklarýn/olanlarýn istedikleri takdirde, bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna en yakýn programlarýn uygulandýðý meslek yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilme iþlemleri de ÖSYM tarafýndan yürütülecektir. Sýnavsýz yerleþtirme ile ilgili kurallar ve iþlemler de bu kýlavuzda anlatýlmýþtýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasý ile ilgili iþlemler yasal açýdan ÖSYS sisteminin dýþýndadýr. Bu programlara öðrenci alýnmasý, ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, bu programlara girmek için 2004-ÖSS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan öðrenebilirler KÝMLER BAÞVURABÝLÝR? Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlardan durumlarý aþaðýdaki bentlerden birine uyanlar 2004-ÖSS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dahil) baþvurabilirler: a) öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn (lise veya dengi okullar, açýköðretim lisesi) son sýnýfýnda okumakta olan öðrenciler b) Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar c) Ortaöðretim kurumlarýnýn dýþarýdan bitirme sýnavlarýna girenler d) Ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar e) Ortaöðrenimlerini yabancý ülkelerde yapanlardan durumlarý yukarýdaki bentlerden birine uyanlar. Ayrýca durumlarý yukarýdaki bentlerden birine uyan yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar da baþvurabilirler; ancak, bu adaylar ÖSS sonuçlarý ile Türkiye ve KKTC üniversitelerine yerleþtirilemezler KÝMLER BAÞVURAMAZ? Yukarýda "2.1. Kimler Baþvurabilir?" baþlýðý altýnda belirtilen durumlara uymayanlar 2004-ÖSS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dahil) baþvuramazlar ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? Bu kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ bölümünde açýklanan esaslara göre, meslek yüksekokullarý ve açýköðretim önlisans programlarýna yapýlacak sýnavsýz yerleþtirme dýþýndaki tüm yükseköðretim programlarýna (Tablo-5 teki programlar dahil) girmek isteyenler 2004-ÖSS ye girmek zorundadýrlar. Sýnavsýz yerleþtirme yapýlan önlisans programlarýnýn boþ kalan kontenjanlarýna alan dýþýndan ek yerleþtirme yapýlýrken de 2004-ÖSS puanlarý kullanýlacaktýr sayýlý Kanunun 45. maddesine 4702 sayýlý Kanunla eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar kendi alanlarýndaki meslek yüksekokulu programlarýna veya kontenjaný bulunan açýköðretim önlisans programlarýna, kontenjan dahilinde, sýnavsýz yerleþtirilebileceklerinden, bu durumdaki adaylarýn baþvurmadan önce bu kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ bölümünü dikkatle okumalarý gerekmektedir. Bu adaylar, kendi alanlarýndaki açýköðretim önlisans programlarýndan kontenjan sýnýrlamasý olmayanlara da istedikleri takdirde sýnavsýz yerleþtirilebileceklerdir. Özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan yükseköðretim programlarý hariç, sýnavla veya sýnavsýz öðrenci alan tüm yükseköðretim programlarý, bu programlarýn öðretim süreleri ve puan türleri Tablo-4 te gösterilmiþtir BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2004-ÖSS'ye baþvurmak isteyen adaylardan diplomalarýný öðretim yýlýnda alacak olanlar, kayýtlý bulunduklarý okul müdürlüklerinden, daha önceki yýllarda mezun olanlar ise herhangi bir lise veya dengi okul müdürlüðünden ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden TL ödeyerek 2004-ÖSS Kýlavuzu ve Baþvurma Belgesini alacaklar, Baþvurma Belgesini doldurduktan sonra, bu belgeleri aldýklarý okul müdürlüðüne veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edeceklerdir BAÞVURMA BELGESÝ NASIL DOLDURULACAKTIR? 2004-ÖSS Baþvurma Belgesi, Aday Bilgi Formu, Kayýt Kartý ve Aday Fiþi olmak üzere üç kýsýmdan oluþmaktadýr (Bk. Þekil-1 ve Þekil-2). Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmý yumuþak siyah bir kurþunkalemle, diðer kýsýmlarý ise dolmakalem veya tükenmezkalemle, büyük harfle doldurulacaktýr. Baþvurma Belgesindeki bütün yazýlarý büyük harflerle ve okunaklý olarak kendiniz yazýnýz. Kullanacaðýnýz rakamlar þu örneðe uygun olmalýdýr: Aþaðýda Baþvurma Belgesinin alanlarý ayrý ayrý ele alýnmýþ ve bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar ve örnekler verilmiþtir (Bk. Þekil-1 ve Þekil-2). ÖSS Baþvurma Belgesinde vereceðiniz her bilgi sizin için son derece önemlidir. Bu bilgilerin doðruluðundan ve forma doðru olarak kodlanmasýndan siz DÝKKAT! Sýnavsýz geçiþ de dahil olmak üzere ÖSS ile ilgili baþvurma, sýnav, deðerlendirme, yerleþtirme ve kayýt gibi tüm adaylarý ilgilendiren kurallar ve iþlemler bu kýlavuzun ilk bölümlerinde yer almaktadýr. Bütün adaylar bu kural ve iþlemleri dikkatle okuyup ona göre hareket etmelidir. Özel durumlarý bulunan adaylar ayrýca bu kýlavuzun 11. bölümünde kendileriyle ilgili baþlýðý bularak ve bu baþlýk altýndaki açýklamalarý dikkate alarak hareket etmek zorundadýr. 1

2 (Buradaki bilgiler gerçek deðildir.) Þekil-1. Örnek olarak doldurulmuþ bir BAÞVURMA BELGESÝ (Ön yüz) 2

3 Þekil-2. Örnek olarak doldurulmuþ bir BAÞVURMA BELGESÝ (Arka yüz) 3

4 sorumlusunuz. Baþvurma, sýnav, bir yükseköðretim kurumuna kayýt veya bir yükseköðretim kurumunda okuma aþamalarýndan herhangi birinde bulunan bir adayýn, Baþvurma Belgesinde verdiði bilgilerin yanlýþlýðý saptanýrsa, bu adayýn sýnav, yerleþtirme, kaydolma ve devamdan doðan tüm haklarý geçersiz sayýlýr ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU Baþvurma Belgesinin bu kýsmý 23 bilgi alanýndan oluþmaktadýr. Her alanýn baþlýðýnda, sýra numarasý ile o alana yazýlmasý ve kodlanmasý istenen bilgilerin ne olduðu yazýlýdýr. Bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan doldurma iþlemine geçmeyiniz. Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmý Merkezimizde optik okuyucu adý verilen elektronik araçlarla okunmaktadýr. Bu nedenle bu kýsmýn yumuþak siyah bir kurþunkalemle doldurulmasý gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasýnda iki ayrý iþlem yapýlýr: Birinci iþlem istenen bilgilerin yazýlmasý, ikinci iþlem ise yazýlan bilgilerin kodlanmasýdýr. Kodlamada yapýlacak iþ, her kutuya yazýlan harf veya rakamý o kutunun altýnda bir sütun halinde sýralanmýþ olan yuvarlaklarda bulmak ve bu yuvarlaðý kurþunkalemle, dýþarýya taþýrmadan karalamaktýr. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir yuvarlaðýn karalanmýþ olmasýna dikkat edilecektir. Yuvarlaklarýn oluþturduðu sütunlar, kolayca izlenebilmesi için koyu ve açýk renk þeritler halinde basýlmýþtýr. Optik okuyucular yazýlan yazý ve rakamlarý deðil, kodlama iþaretlerini bilgisayar kayýtlarýna aktarabilen araçlardýr. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazýlan fakat kodlanmayan bilgiler bilgisayar kayýtlarýna geçmeyeceðinden geçersiz sayýlýr ve iþlem görmez. Yapacaðýnýz kodlama yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Yazma iþlemi, kodlamanýn kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için gereklidir T.C. KÝMLÝK NUMARANIZ Baþvurma Belgesindeki 1. T.C. KÝMLÝK NUMARANIZ alaný, yeni nüfus cüzdanlarýnda bulunan T.C. Kimlik Numaranýzý yazýp kodlamanýz için düzenlenmiþtir. Nüfus cüzdanlarýndaki seri ve no karþýsýnda yazýlý olan harf ve rakamlar T.C. Kimlik Numarasý deðildir. Bu nedenle bu harf ve rakamlarýn T.C. Kimlik Numarasý alanýna yazýlmamasý gerekir. Eski nüfus cüzdanlarýnda T.C. Kimlik Numarasý yoktur. T.C. Kimlik Numarasý onbir rakamlý bir sayýdýr. Nüfus cüzdanlarýnda T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan adaylar, baðlý bulunduklarý Ýlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacaklarý Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði nden veya internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarýný öðrenebileceklerdir. T.C. Kimlik Numaranýzý Baþvuru Formundaki "1. T.C. KÝMLÝK NUMARANIZ" alanýna yazýnýz ve bu rakamlarý alttaki yuvarlaklarý doldurmak suretiyle kodlayýnýz. T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamayan adaylarýn Baþvuru Formlarý iþleme alýnmayacaktýr. Ayrýca adaylarýn sýnavla ilgili ÖSYM ile yapacaklarý tüm yazýþmalarda bu numara kullanýlacaðýndan T.C. Kimlik Numarasýnýn Baþvuru Formunda doðru olarak yazýlýp kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar, ÖSS ye baþvuran adaylar hariç T.C. Kimlik Numarasý alanýna, 2004-ÖSS Baþvuru Belgesinin Aday Bilgi Formu, Kayýt Kartý ve Aday Fiþinde basýlý olan ve 24 ile baþlayan 10 basamaklý Belge Numarasýný, baþýna 0 (sýfýr) koymak suretiyle yazacak ve kodlayacaklardýr. Bu adaylardan ÖSS ye baþvuranlar, bu alana 2003-ÖSS deki 23 ile baþlayan belge numaralarýnýn baþýna 0 (sýfýr) koymak suretiyle elde ettikleri onbir rakamlý numarayý yazacak ve kodlayacaklardýr ÖSYM NUMARANIZ 2003 veya 2004-ÖSS ye ilk kez baþvuranlar bu alaný boþ býrakacaklardýr sýnav dönemlerinde ÖSYS'ye baþvuran adaylara daha sonraki yýllarda da kullanmalarý için sürekli bir ÖSYM numarasý verilmekteydi sýnav dönemlerinde ÖSYM numarasý aldýysanýz, bu numarayý, bu alanda her kutuya bir rakam gelecek þekilde yazarak kodlayýnýz. Bu numarayý hatýrlamýyorsanýz ÖSYM'nin numaralý telefonundan veya internet sayfasýndaki adresinden öðrenebilirsiniz sýnav dönemlerinde ÖSYM Numarasý aldýðý halde bu numarayý kodlamayan adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacaktýr veya 2004-ÖSS ye ilk kez baþvuran KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar, T.C. uyruklu adaylar gibi bu alaný boþ býrakacaklardýr. Bu adaylardan 2003 yýlýndan önce ÖSS ye baþvuranlar bu alana, T.C. uyruklu adaylar gibi o yýllarda kullandýklarý ÖSYM Numaralarýný yazýp kodlayacaklardýr. ÖSYM Numaralarýný hatýrlamayan adaylar, bu numarayý ÖSYM nin yukarýdaki internet adresinden öðrenebilirler. ÖSYM Numarasýnýn yanlýþsýz kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Yuvarlaklarý dýþarýya taþýrmadan kurþunkalemle iyice doldurunuz ve kodladýðýnýz numaranýn ÖSYM numaranýza tam olarak uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Dikkat: Önceki yýllarda ÖSS ye baþvurarak bir ÖSYM numarasý almýþ olan adaylarýn sadece bu alana ÖSYM numaralarýný yazýp kodlamalarý yeterli deðildir. Bu adaylar, 1.T.C.KÝMLÝK NUMARANIZ alanýna da T.C.Kimlik Numaralarýný mutlaka yazýp kodlamalýdýrlar CÝNSÝYETÝNÝZ Bu alanda cinsiyetinizi belirten seçeneði iþaretleyiniz UYRUÐUNUZ Bu alanda T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "1" seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular "2" seçeneðini (uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar 1 seçeneðini); KKTC dýþýnda yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "3" seçeneðini iþaretleyeceklerdir ÖÐRENÝM DURUMUNUZ Bu alanda, öðrenim durumunuzu gösteren seçeneði iþaretleyiniz. Her adayýn öðrenim durumu aþaðýdakilerden yalnýz birine uyacaðýndan, bu alanda yalnýz bir seçenek iþaretlenecektir. Öðrenim durumunu aþaðýdaki açýklamalara uygun olarak kodlamayan ya da boþ býrakan adaylar sýnava alýnmayacaklar, alýnsalar bile sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr ÖÐRETÝM YILINDA BÝR ORTAÖÐRETÝM KURUMUNDAN MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA BULUNANLAR 1. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým. 2. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim. 3. Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna giriyorum.

5 MEZUN DURUMDA OLANLAR 4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve önkayýtla kaydolmadým. Ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYS'ye hiç baþvurmamýþ adaylarýn da bu seçeneði iþaretlemeleri gerekir. Ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken ÖSYM'ce 2003-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði halde o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylar, baþvuru sýrasýnda mezun durumda iseler, Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunun 5. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ alanýnda "4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve önkayýtla kaydolmadým" seçeneðini iþaretleyecekler ve hangi tarihte mezun olduklarýný gösteren okullarýndan alacaklarý resmi belgeyi bir dilekçe ekinde bir zarfa koyarak Baþvurma Belgesine ekleyeceklerdir. Bu yapýlmadýðý takdirde adaylar, bir önceki yýl yerleþtirilmiþ aday iþlemi göreceklerdir. 5. Bir yükseköðretim programýna (Sýnavsýz Geçiþ dahil) ÖSYM'ce yerleþtirildim; fakat kayýt olmadým. 6. Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. Daha önceki yýllarda, merkezi yerleþtirme dýþýnda ÖSS puaný veya özel yetenek sýnavýyla kesin kayýt yaptýrmýþ olan adaylar da dahil olmak üzere bir yükseköðretim kurumunda kayýtlý olan bütün adaylar bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. 7. Bir yükseköðretim programýný bitirdim. 8. Disiplin suçu dýþýndaki bir nedenle yükseköðretimden kaydým silindi. Kendi isteði ile kaydýný alan adaylar da bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. MEZUN OLACAÐINIZ LÝSE VEYA DENGÝ OKULA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER (6. OKULUNUZUN KODU, 7. OKULUNUZUN TÜR KODU, 8. ALAN/KOL/BÖLÜM KODU, 9. OKUL NUMARANIZ ALANLARI) 6, 7, 8 ve 9 numaralý alanlarda yazacaðýnýz ve kodlayacaðýnýz bütün bilgiler mezun olacaðýnýz lise veya dengi okul ile ilgilidir. Bu alanlarý öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar (öðrenim durumu 1, 2, 3 olanlar; Bk ) mutlaka dolduracaklardýr ÖSS ye baþvurmuþ fakat liseden mezun olamamýþ adaylarýn da bu alanlarý doldurmalarý gerekir. Bu adaylarýn bilgilerini yazýp kodlarken çok dikkatli olmalarý ve hiçbir yanlýþlýk yapmamalarý son derece önemlidir öðretim yýlýndan önceki yýllarda mezun olan adaylar 6, 7, 8 ve 9 numaralý alanlarý doldurmayacaklardýr. Bu adaylar bu alanlara herhangi bir bilgiyi yazýp kodlasalar bile bu bilgiler kullanýlmayacaktýr öðretim yýlýndan önceki yýllarda mezun olan ve ÖSYS ye önceki yýllarda baþvuran adaylarýn okul, okul türü ve alan/kol/bölüm bilgileri bilgiiþlem kayýtlarýndan alýnarak aynen kullanýlacaktýr. Bu adaylardan 2003 ÖSYS den önce baþvuru yapmýþ olanlarýn ortaöðretim baþarý puanlarý standart puan (SP) olarak alýnacak; ortaöðretim ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ÖSS'de deðiþen yönteme göre hesaplanacaktýr. ÖSYS ye 2003 yýlýnda baþvuru yapmýþ olanlarýn puanlarý ise merkezimiz kayýtlarýndan alýnarak aynen kullanýlacaktýr. Önceki Yýllarda Mezun Olanlardan ÖSYM de Okul Bilgileri Bulunmayan veya Okul Bilgilerinde Deðiþiklik Meydana Gelen Adaylar ve Yapacaklarý Ýþlemler: a) Önceki yýllarda mezun olduðu halde daha önce ÖSYS ye baþvurmamýþ adaylar (ilk kez 2004-ÖSS ye baþvuranlar), b) 1983 yýlýndan önce ÖSYS ye baþvuran ve bundan sonra ÖSYS ye baþvurmamýþ adaylar, c) ÖSYS ye önceki yýllarda baþvuran, 2004-ÖSS ye, mezun olduklarý diðer bir okula iliþkin bilgilerle (okulunun adý ve 5 kodu, alan/kol/bölümünün adý ve kodu, diploma notu, bitirme yýlý ve not sistemi) ile baþvurmak isteyen adaylar, d) ÖSYS ye son baþvurduðu yýlda mezun olamadýðý için diploma notunu ve bitirme yýlýný ÖSYM ye bildirememiþ adaylar, e) Okul bilgileri, diploma notu, ortaöðretim baþarý puaný, bitirme yýlý ve alan/kol/bölüm bilgileri ile ilgili ÖSYM bilgiiþlem kayýtlarýndaki bilgilerini deðiþtirmek isteyen adaylar (2003'ten önce ÖSS'ye baþvuranlardan okul deðiþtirme nedeni ile ortaöðretim baþarý puanlarý diploma notlarýndan hesaplanmayan adaylar okul bilgilerinde deðiþiklik istiyorlarsa, okul deðiþikliði ile ilgili tastiknamelerini ÖSYM ye göndermelidirler.) bu kýlavuzun sonunda yer alan 2004-ÖSS OKUL BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ni ve noterden onaylatacaklarý lise veya dengi okul diploma suretlerini, üzerlerine T.C.Kimlik Numaralarýný, Belge Numaralarýný ve önceki yýllarda alýnmýþ ise ÖSYM Numaralarýný yazarak bir zarfa koyacaklar, zarfýn üzerine de T.C.Kimlik Numaralarýný, adsoyadlarýný ve zarfýn içine koyduklarý belge adlarý ile önceki yýllarda alýnmýþ ise ÖSYM Numaralarýný yazacaklar ve bu zarfý baþvurma belgesini aldýklarý okul veya sýnav merkezi yöneticiliklerine baþvurma belgesi ile birlikte teslim edeceklerdir ÖSS ye baþvuru tarihinden sonra durumlarýnda deðiþiklik olan adaylar, bu deðiþiklik durumunu belgelemek ve bu belgeyi bu Kýlavuzun sonunda yer alan 2004-ÖSS OKUL BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ekinde ÖSYM Sýnav Hizmetleri Bölümü Müdürlüðüne 11 Haziran 2004 tarihine kadar bildirmek zorundadýrlar. Bu tarihten sonra Merkezimize gelen deðiþiklik isteklerinin kabul edilmesine imkân bulunmamaktadýr OKULUNUZUN KODU Lise ve dengi okullar, Tablo-6'da illere ve il içinde alfabetik sýraya göre verilmiþtir. Önce, okumakta olduðunuz okulun adýný bu tabloda bulunuz. Her okul adýnýn baþ tarafýndaki altý rakamdan oluþan sayý, o okulun kodudur. Aday Bilgi Formunda 6. OKULUNUZUN KODU baþlýðý altýndaki kutulara bulduðunuz bu kodu yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayarak iþaretleyiniz. Okulunuzun adý Tablo-6'da yer almamýþsa, okul müdürlüðüne baþvurarak okul kodunuzu öðreniniz. Ortaöðretim baþarý puaný, her okulun kendi içinde hesaplandýðýndan, okulunuzun kodunu mutlaka öðrenmeye çalýþýnýz, aksi takdirde bu durum çok zararýnýza olabilir. Bu kodu okulunuzdan da öðrenemediðiniz takdirde okulunuzun bulunduðu ile ait okullar listesinin sonundaki, listede olmayan okullar için verilen kodu kullanýnýz. Bu kodu iþaretlediðiniz takdirde belli okul türlerine ve alan/kol/bölümlere tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaðýnýzý göz önünde tutunuz. Okul kodunun doðru olarak yazýlmasý ve kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu öðretim yýlýnda mezun olacak adaylarýn diploma/mezuniyet notlarý veya diploma/mezuniyet notuna benzer þekilde hesaplanan baþarý ortalamalarý kodladýklarý okullardan istenecek, okul kodunu yazmamýþ veya yanlýþ yazmýþ adaylara ortaöðretim baþarý puaný ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný olarak en düþük puan olan 50 verilecektir OKULUNUZUN TÜR KODU Tablo-7'de okul türü kodlarý yer almaktadýr. Okulunuzun tür kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayýnýz. Tür kodunuzu hatasýz yazmanýz, yükseköðretim programlarýna yerleþtirme iþlemi sýrasýnda çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-7'yi incelemeden okul türünüz için karar vermeyiniz. Tür kodunu bulamayan adaylar "91005 Diðer" kodunu iþaretleyeceklerdir. Ancak, tür kodunu iþaretlemeyen veya Diðer kodunu iþaretleyenlerin belli okul türlerine ve alan/kol/bölümlere tanýnan haklardan yararlanamayacaklarýný unutmamalarý gerekir.

6 ALAN/KOL/BÖLÜM KODU Tablo-8'de alan/kol/bölüm kodlarý yer almaktadýr. Öðrenim gördüðünüz alan/kol/bölüm kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayýnýz. Birden fazla alan/kol/bölümden diploma veren okullarda okuyanlarýn, kendileri için en uygun olanýný seçerek sadece birinin kodunu ilgili alana yazýp kodlamasý gerekir. Bu kodu hatasýz yazmanýz ve kodlamanýz, yükseköðretim programlarýna yerleþtirme iþlemi sýrasýnda çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-8'i incelemeden alan/kol/bölüm kodunuz için karar vermeyiniz. Alan/kol/bölüm kodunu bulamayan adaylar "9009 Diðer" kodunu iþaretleyeceklerdir. Ancak, bu kodu iþaretleyenlerin belli alan/kol/bölümlere tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný unutmamalarý gerekir. Bazý lise dengi okullarda yalnýz bir alan/kol/bölüm bulunmaktadýr. Örneðin, Maliye Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi gibi meslek liselerinin öðrencisi iseniz, alan/kol/bölüm satýrýný boþ býrakmayýnýz ve alan/kol/bölümünüzün kodunu mutlaka yazýnýz ve kodlayýnýz. Örneðin, Maliye Meslek Lisesi öðrencisi olan bir adayýn alan/kol/bölüm satýrýna Maliye alanýnýn kodu olan "2006" yazmasý ve kodlamasý gerekir OKUL NUMARANIZ Öðrencisi olduðunuz lise veya dengi okul numaranýzý saða yanaþýk olarak yazýnýz ve kodlayýnýz. Açýköðretim lisesi öðrencileri de kendilerine verilen 10 basamaklý okul numarasýný yazýp kodlamalýdýrlar ÖSS SINAV MERKEZLERÝ ÖSS'nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) MERKEZLERÝ VE KODLARI listesinde gösterilmiþtir. Bu listede ÖSS nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ile bu merkezlerin kodlarý bulunmaktadýr. Bu listede görüldüðü gibi, büyüklüðü ve ulaþým güçlükleri nedeniyle Ýstanbul ili beþ ayrý sýnav bölgesine ayrýlmýþ durumdadýr. Bazý illerin ilçeleri de sýnav merkezi haline getirilmiþ; bu gibi ilçeler baðlý bulunduklarý il merkezlerinin altýnda, farklý kod ile verilmiþtir. Bu listede her ilin il kodu o ilin trafik numarasýdýr. Ýl merkezinde yapýlacak sýnavlar için ilin trafik kodunun sonuna "0" eklenmiþtir. Sýnav, bir ilin ilçelerinde de yapýlýyorsa il trafik kodu sonuna 1, 2, 3... rakamlarý eklenerek ilçe sýnav merkezleri kodlarý oluþturulmuþtur. Örneðin, Artvin'de sýnava girmek isteyen bir aday sýnav merkezini "080" olarak yazýp kodlayacak; Hopa'da sýnava girmek isteyen bir aday ise sýnava gireceði merkez olarak "081" yazýp kodlayacaktýr. Aday Bilgi Formunda "10. ÖSS SINAV MERKEZLERÝ" alanýný bulunuz. Bu alanda "1. Tercih" ve "2. Tercih" baþlýklarýný taþýyan iki yer bulunmaktadýr. Bu yerlere, sýnava girmek istediðiniz sýnav merkezlerinin kodlarýný istek sýranýza göre yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayýnýz. Sýnav merkezlerine iliþkin isteklerinizi belirtirken en çok istediðiniz sýnav merkezinin kodunu "1. Tercih" baþlýðýný taþýyan yere yazýnýz ve kodlayýnýz. Ýkinci tercihinizi de belirtmeyi unutmayýnýz. Ýkinci tercihin iþlem görebilmesi için birinci tercihte belirtilen merkezden farklý bir merkez olmasý gerekmektedir. Merkezimiz gerektiðinde, listede yazýlý merkezlere ek olarak yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnava gireceðiniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sýnava girmek istediði merkezleri kodlamayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. 6 Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezi deðiþtirilemez. Bu nedenle, sýnav merkezlerini doðru kodlayýp kodlamadýðýnýzý dikkatle kontrol ediniz. DÝKKAT: Ýstanbul ilinde Ýstanbul-Kadýköy, Ýstanbul- Üsküdar, Ýstanbul-Beyoðlu, Ýstanbul-Beyazýt ve Ýstanbul- Avcýlar olmak üzere beþ sýnav bölgesi bulunmaktadýr. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen aday sayýsý Ýstanbul daki bina kapasitesinden çok fazla olduðu için Ýstanbul ilinde sýnava girme tercihlerinde bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir: 1. Adres ili ve okul ili, ikisi birden, Ýstanbul olan adaylar Ýstanbul daki beþ bölgeden istediklerini, sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler. 2. Adres ili veya okul ili (ikisinden biri) Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini Ýstanbul daki beþ bölgeden yapabilirler. Bu adaylardan Ýstanbul ilindeki beþ bölgeden ikisini de tercihlerinde gösterenlerin ikinci tercihleri iþaretlenmemiþ sayýlýr. 3. Adres ili ve okul ili, ikisi birden, Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul da sýnava girme tercihi yapamazlar, yaptýklarý takdirde bu tercihleri iptal edilir YDS SINAV MERKEZÝ 2004-ÖSS Yabancý Dil Sýnavý (YDS), yabancý dil ve edebiyatlarý, bu dillerin öðretmenlik programlarý, mütercim-tercümanlýk ve turist rehberliði gibi bazý yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylar için 2004-ÖSS ye ek olarak yapýlmaktadýr. Bu sýnav devlet üniversitesi rektörlüklerinin bulunduðu kentlerde ve Lefkoþa da 27 Haziran 2004 tarihinde yapýlacaktýr YDS, Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere 3 dilde yapýlacaktýr. Adaylar bu dillerin yalnýz birinden sýnava girebileceklerdir ÖSS ye baþvurma sýrasýnda 2004-YDS ye girip girmeyeceðiniz ve girecekseniz hangi dilden sýnava gireceðiniz konusunda bir bilgi alýnmamaktadýr YDS ye girmek isteyen adaylar bu kýlavuzun 4.YABANCI DÝL SINAVI (YDS) bölümünde yazýlý olan yöntemle baþvuracaklar ve sýnava girdikleri dili, Yabancý Dil Sýnavý sýrasýnda cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir ÖSS Yabancý Dil Sýnavýnýn yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý 2004-ÖSS YABANCI DÝL SINAVI (YDS) MERKEZLERÝ VE KODLARI listesinde gösterilmiþtir. YDS ye girmek istediðiniz takdirde, sýnava girmek istediðiniz merkezi listede bulunuz ve bu merkezin kodunu Aday Bilgi Formunun 11. YDS SINAV MERKEZÝ alanýna yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayýnýz. Sonradan sýnav merkezi deðiþikliði yapýlmayacaðýndan kodlamanýzýn doðru olup olmadýðýný kontrol ediniz. YDS ye katýlacak olan adaylardan bu alaný iþaretlemeyenler bu sýnav için Merkezimizce herhangi bir sýnav merkezine atanabilirler ÖSS YE GÝRME ÝSTEÐÝNÝZ Bu alanda 2 seçenek bulunmaktadýr: 1. ÖSS ye girmek istiyorum. 2. Sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. Sýnavsýz Geçiþ hakkýna sahip olmayan lise mezunlarý ile kendi alanlarýnda meslek yüksekokulu veya açýköðretimin önlisans programý bulunmayan meslek liseli adaylarýn 1 seçeneðini iþaretlemeleri gerekir. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan adaylar kendi alanlarýndaki meslek yüksekokullarý ile açýköðretimin önlisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilebileceklerdir. Bu adaylar sadece kendi alanlarýndaki bu programlara yerleþmek istiyorlarsa yukarýdaki 2 seçeneðini iþaretlemelidirler. Bu adaylarýn

7 2004-ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) MERKEZLERÝ VE KODLARI Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 010 Adana - Merkez 011 Adana - Ceyhan 012 Adana - Kozan 020 Adýyaman - Merkez 021 Adýyaman - Gölbaþý 030 Afyon 040 Aðrý 050 Amasya - Merkez 051 Amasya - Merzifon 060 Ankara - Merkez 061 Ankara - Polatlý 070 Antalya - Merkez 071 Antalya - Alanya 072 Antalya - Manavgat 080 Artvin - Merkez 081 Artvin - Hopa 090 Aydýn - Merkez 091 Aydýn - Nazilli 092 Aydýn - Söke 100 Balýkesir - Merkez 101 Balýkesir - Bandýrma 102 Balýkesir - Edremit 110 Bilecik 120 Bingöl 130 Bitlis - Merkez 131 Bitlis - Tatvan 140 Bolu 150 Burdur 160 Bursa - Merkez 161 Bursa - Gemlik 162 Bursa - Ýnegöl 170 Çanakkale - Merkez 171 Çanakkale - Çan 180 Çankýrý 190 Çorum 200 Denizli - Merkez 201 Denizli - Acýpayam 210 Diyarbakýr - Merkez 211 Diyarbakýr - Bismil 212 Diyarbakýr - Ergani 220 Edirne - Merkez 221 Edirne - Keþan 222 Edirne - Uzunköprü 230 Elazýð 240 Erzincan 250 Erzurum 260 Eskiþehir 270 Gaziantep - Merkez 271 Gaziantep - Nizip 280 Giresun - Merkez 281 Giresun - Bulancak Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 290 Gümüþhane 300 Hakkari 310 Hatay - Antakya 311 Hatay - Dörtyol 312 Hatay - Ýskenderun 313 Hatay - Kýrýkhan 314 Hatay - Reyhanlý 320 Isparta 330 Mersin-Merkez 331 Mersin - Anamur 332 Mersin - Silifke 333 Mersin - Tarsus 341 Ýstanbul - Kadýköy 342 Ýstanbul - Üsküdar 343 Ýstanbul - Beyoðlu 344 Ýstanbul - Beyazýt 345 Ýstanbul - Avcýlar 350 Ýzmir - Merkez 351 Ýzmir - Bergama 352 Ýzmir - Menemen 353 Ýzmir - Ödemiþ 354 Ýzmir - Tire 360 Kars 370 Kastamonu 380 Kayseri 390 Kýrklareli - Merkez 391 Kýrklareli - Lüleburgaz 400 Kýrþehir 410 Kocaeli - Ýzmit 411 Kocaeli - Gebze 412 Kocaeli - Gölcük 413 Kocaeli - Karamürsel 414 Kocaeli - Körfez 420 Konya - Merkez 421 Konya - Akþehir 422 Konya - Ereðli 430 Kütahya 440 Malatya 450 Manisa - Merkez 451 Manisa - Akhisar 452 Manisa - Salihli 453 Manisa - Soma 454 Manisa - Turgutlu 460 Kahramanmaraþ-Merkez 461 Kahramanmaraþ-Elbistan 462 Kahramanmaraþ-Göksun 470 Mardin 480 Muðla - Merkez 481 Muðla - Fethiye 482 Muðla - Milas 490 Muþ Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 500 Nevþehir 510 Niðde 520 Ordu - Merkez 521 Ordu - Ünye 530 Rize - Merkez 531 Rize - Ardeþen 532 Rize - Çayeli 540 Sakarya - Adapazarý 541 Sakarya - Hendek 550 Samsun - Merkez 551 Samsun - Bafra 552 Samsun - Çarþamba 553 Samsun - Havza 560 Siirt 570 Sinop 580 Sivas 590 Tekirdað - Merkez 591 Tekirdað - Çorlu 600 Tokat - Merkez 601 Tokat - Turhal 602 Tokat - Zile 610 Trabzon 620 Tunceli 630 Þanlýurfa-Merkez 631 Þanlýurfa-Birecik 640 Uþak 650 Van - Merkez 651 Van - Erciþ 660 Yozgat 670 Zonguldak - Merkez 671 Zonguldak - Ereðli 680 Aksaray 690 Bayburt 700 Karaman 710 Kýrýkkale 720 Batman 730 Þýrnak 740 Bartýn 750 Ardahan 760 Iðdýr 770 Yalova 780 Karabük 790 Kilis 800 Osmaniye - Merkez 801 Osmaniye - Kadirli 810 Düzce 900 Lefkoþa 7

8 2004-ÖSS YABANCI DÝL SINAVI (YDS) MERKEZLERÝ VE KODLARI Kodu YDS Sýnav Merkezi Kodu YDS Sýnav Merkezi Kodu YDS Sýnav Merkezi 010 Adana 030 Afyon 060 Ankara 070 Antalya 090 Aydýn 100 Balýkesir 140 Bolu 160 Bursa 170 Çanakkale 200 Denizli 210 Diyarbakýr 220 Edirne 230 Elazýð 250 Erzurum 260 Eskiþehir 270 Gaziantep 310 Hatay 320 Isparta 330 Mersin 341 Ýstanbul - Kadýköy 342 Ýstanbul - Üsküdar 343 Ýstanbul - Beyoðlu 344 Ýstanbul - Beyazýt 345 Ýstanbul - Avcýlar 350 Ýzmir 360 Kars 380 Kayseri 410 Kocaeli 420 Konya 430 Kütahya 440 Malatya 450 Manisa 460 Kahramanmaraþ 480 Muðla 510 Niðde 540 Sakarya 550 Samsun 580 Sivas 600 Tokat 610 Trabzon 630 Þanlýurfa 650 Van 670 Zonguldak 710 Kýrýkkale 900 Lefkoþa bu seçenek için karar vermeden önce bu Kýlavuzdaki Tablo-3 ü dikkatle incelemeleri gerekir. Sýnavsýz Geçiþ hakkýna sahip olanlar ayný zamanda sýnava da girmek istiyorlarsa bu adaylar sadece 1 seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Adaylar burada iþaretlemiþ olduklarý seçeneðe göre Sýnavsýz Geçiþe baþvuru veya ÖSS sýnav ücretini ödeyeceklerdir (Bk.2.6) GÝRMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ ASKERÝ OKULLAR Bu alaný, bu kýlavuzun son sayfalarýndaki Kara/Deniz/ Hava Harp Okuluna, Kara/Hava Astsubay M.Y.O. ya Girmeye Ýstekli Kýz ve Erkek Adaylarýn Dikkatine bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu beþ okuldan sadece birini, birkaçýný veya hepsini iþaretleyebilirsiniz. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr ADINIZ Adýnýzý, nüfus cüzdanýnýzda yazýldýðý gibi, ilk kutudan baþlayarak, her kutuya bir harf gelecek þekilde büyük harflerle yazýnýz. Birden fazla adýnýz varsa, kelime aralarýnda birer kutuyu boþ býrakmayý unutmayýnýz. Ancak, iki ya da üç kelimeden oluþan adýnýz, uzunluðundan ötürü burada ayrýlmýþ olan 12 kutuya tam olarak sýðmýyorsa, nüfus cüzdanýndaki sýraya göre önce birinci adýnýzý tam olarak yazýnýz, sonra aralarda birer kutu boþ býrakarak ikinci ve varsa üçüncü adýnýzýn yalnýzca baþ harfini yazýnýz ve kodlayýnýz. (Bk ) SOYADINIZ Soyadýnýzý, nüfus cüzdanýnýzda yazýldýðý gibi, ilk kutudan baþlayarak, her kutuya bir harf gelecek þekilde büyük harflerle yazýnýz. Soyadýnýzý yazmanýz için 14 harflik yer bulunmaktadýr. Soyadýnýz uzun ise ayrýlan alana sýðacak kadarýný yazýp kodlamanýz yeterlidir. (Bk ) BABANIZIN ADI Babanýzýn adýný, nüfus cüzdanýnýzda yazýldýðý gibi buraya yazýp kodlayýnýz. Babanýzýn adý uzun ise ayrýlan alana sýðacak kadarýný yazýp kodlamanýz yeterlidir DOÐUM TARÝHÝNÝZ Doðum tarihinizin gün, ay ve yýlýný yazmanýz için ikiþer kutu ayrýlmýþtýr. "GÜN" için ayrýlan kutulara doðum gününüzün 8 ayýn kaçýncý günü olduðunu, "AY" için ayrýlan kutulara doðduðunuz ayýn yýlýn kaçýncý ayý olduðunu, "YIL" için ayrýlan kutulara da doðum yýlýnýzýn son iki rakamýný yazýnýz. Örneðin; 3 Eylül 1986 tarihinde doðan bir aday, sýrasýyla yazacak ve kodlayacaktýr. Doðum tarihiniz için yazacaðýnýz rakamlarýn nüfus cüzdanýnýzdaki kayýtlara uygun olmasý gerekir. Ancak, doðum tarihinin ay ve günü nüfus cüzdanýnda yazýlý olmayan adaylar sadece yýlý yazarak kodlayacaklar, ay ve gün için ayrýlan yerleri boþ býrakacaklardýr. (Bk ) DOÐUM YERÝNÝZ Doðum yerinizin bulunduðu veya baðlý olduðu il/ilçenin kodunu Tablo-9'dan bularak buraya yazýp kodlayýnýz NÜFUSA KAYITLI OLDUÐUNUZ YER Nüfusa kayýtlý olduðunuz il/ilçenin kodunu Tablo-9'dan bularak buraya yazýp kodlayýnýz. YAZIÞMA ADRESÝNÝZ Aday Bilgi Formunun arka yüzünde 20., 21., 22. ve 23. alanlar yazýþma adresinizi yazýp kodlamanýz için ayrýlmýþtýr. Buraya sizce en güvenilir olan adresinizi yazýnýz. Adresinizin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. Bu alana yazacaðýnýz adres ile Kayýt Kartýna yazacaðýnýz adres ayný olmalýdýr. Adresinizi yazarken, Aday Bilgi Kontrol Formunun 2004 Mart ayý içinde, 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ve 2004-YDS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin 2004 Mayýs ayý içinde, 2004-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ve Tercih Formunun 2004 Temmuz ayýnýn ilk yarýsý içinde, 2004-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesinin 2004 Temmuz ayýnýn son haftasýnda, ÖSYS Sonuç Belgesinin ise 2004 Eylül ayýnýn ilk haftasý içinde bu adrese gönderileceðini göz önünde tutunuz. Aday Bilgi Formunun arka yüzündeki yazýþma adresi alaný yazýlýp kodlanmamýþsa bu formu dolduran adayla iletiþim kurulamayacaðý için adayýn baþvurusu geçersiz sayýlýr ve bu form iþleme konmaz ADRES SATIRI-1, ADRES SATIRI-2 Adresinizi yazarak kodlamanýz için her biri 21 kutuluk iki alan ayrýlmýþtýr. Ayrýlan bu yerlere her kutuya bir harf gelecek þekilde ve kelimeler arasýnda bir boþluk býrakarak adresinizi

9 yazýnýz. Adres Satýrý-1'e son olarak yazacaðýnýz kelime veya numara bu satýrdaki boþ kutulara tam olarak sýðmýyorsa, bu kelime veya numarayý Adres Satýrý-2'nin ilk kutusundan baþlayarak yazýnýz. Bir baþka deyiþle bir kelime veya numaranýn bir kýsmý Adres Satýrý-1'de, ikinci kýsmý Adres Satýrý-2'de olmamalýdýr. Adresiniz ayrýlan alanlara sýðmýyorsa anlamlý kýsaltmalar yapabilirsiniz. Mahalle için "M", cadde için "C", sokak için "S" yazmak yeterlidir. Numara doðru yazýldýðý takdirde apartman adý yazmak gereksizdir. Türkiye'de oturanlar bu alana semt, ilçe veya il adý yazmayacak, bu bilgi 21. alana yazýlýp kodlanacaktýr. Yazma iþlemi bitince kodlama iþlemine geçiniz SEMT / ÝLÇE Yazýþma adresinizde bulunan semt veya ilçe adýný 12 kutudan oluþan bu alana yazýnýz. Adresinizde semt veya ilçe adý kullanýlmýyorsa (yalnýz il adý yeterli ise) bu alaný boþ býrakýnýz. Türkiye'de oturan adaylar adreslerinin il trafik kodunu "22. ADRES ÝL TRAFÝK KODU" alanýnda kodlayacaklarý için bu alana adres ilini yazmayacaklardýr. Yazma iþlemi bitince kodlama iþlemine geçiniz ADRES ÝL TRAFÝK KODU Adresinizin il trafik kodunu bu alana yazarak kodlayýnýz POSTA KODU Size gönderilen yazý ve belgelerin zamanýnda ve hatasýz bir þekilde elinize geçebilmesi için yazýþma adresinizin posta kodunu baðlý bulunduðunuz PTT þubesinden veya 119 numaralý telefondan öðrenerek bu alana mutlaka yazýnýz ve kodlayýnýz ÖSS KAYIT KARTI Adaylar Kayýt Kartýný dolmakalem veya tükenmezkalemle kendileri yazarak dolduracaklardýr. Kayýt Kartý üzerine fotoðrafýnýzý yapýþtýrmanýz gerekmektedir. Bu iþi yaparken þu kurallara uymanýz zorunludur: a) Cepheden ve son altý ay içinde, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ net bir fotoðraf olmalýdýr. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamasýna dikkat edilmelidir. Salon Baþkaný fotoðrafýnýzdan yararlanarak kimliðinizi belirlemekte güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabilir. b) Numaralý bile olsa camlarý renkli gözlükle çekilmiþ fotoðraflar kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Gözlük camýnýz renkli ise gözlüksüz fotoðraf çektirip kullanmanýz gerekir. c) Fotoðraf mümkünse bir katý sýyrýlarak inceltilmeli, yapýþtýrýlacak alandaki çerçeve büyüklüðünde kesilmeli, kaliteli bir yapýþtýrýcý kullanýlarak iyi ve temiz bir þekilde yapýþtýrýlmalýdýr. Yapýþtýrýcý, fotoðrafýn dýþýna taþmamalýdýr. Kayýt Kartýna baþý örtülü, yukarýdaki niteliklere uymayan fotoðraf yapýþtýran adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. Fotoðraflar bilgisayar ortamýna aktarýlacaðýndan, fotokopya ve benzeri yollarla çoðaltýlmýþ fotoðraf kullanýlmamalý, çok koyu ve arkadan ýþýk verilerek çekilen fotoðraflardan kaçýnýlmalý; renkli fotoðraflarda arka zeminin koyu renk, özellikle siyah ve kýrmýzý olmamasýna, mümkünse fon renginin beyaz veya sarý olmasýna dikkat edilmelidir. Fotoðraflarýn yapýþtýrýldýktan sonra düþmemesi için fotoðrafýn alt kýsmýndan (yüzü kapatmayacak biçimde) þeffaf selobant ile bantlayarak önlem alýnmalý, olasýlýk az bile olsa herhangi bir nedenden dolayý fotoðrafýn düþmesi halinde tanýnmayý saðlamak için yapýþtýrýlmadan önce fotoðrafýn arka yüzüne T.C.Kimlik Numarasý, ad ve soyadý fotoðraf zedelenmeden birkaç kere yazýlmalýdýr. Aday Bilgi Formuna yazmýþ olduðunuz T.C.Kimlik Numaranýzý ayrýlan alana dikkatle yazýnýz. Daha sonra istenen kimlik bilgilerini, nüfus cüzdanýnýza uygun olarak büyük harflerle, okunaklý bir þekilde yazýnýz. Aday Bilgi Formunun "5. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ" baþlýðý altýndaki sekiz seçenekten iþaretlemiþ olduðunuz ifadeyi öðrenim durumu için ayrýlan yere aynen yazýnýz. Mezun olduðunuz/olacaðýnýz lise veya dengi okulun açýk adýný, okul türünü, öðrenim görmekte olduðunuz alan/kol/ bölümü ve okulun bulunduðu il ve ilçeyi de ayný þekilde yazýnýz. Okulunuzun adý çok uzun ise ayrýlan yere sýðmasý için anlamlý kýsaltmalar yapabilirsiniz. Örneðin, "SEYHAN ABDÜLKADÝR PAKSOY KIZ LÝSESÝ" yerine "SEYHAN A. PAKSOY KIZ L." yazmak yeterlidir. Kayýt Kartýna yazdýðýnýz bilgileri onaylatmanýz gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öðrenciler ve okul dýþýndan bitirme sýnavýna girmek üzere bir okulda kaydý bulunanlar Kayýt Kartýnda bulunan bilgilerinin onayýný Baþvurma Belgelerini teslim ederken kendi okullarýnýn müdürlüklerine yaptýracaklardýr. Mezun durumda olanlar, Kayýt Kartýnýn ve bu karta yapýþtýrýlan fotoðrafýn kendilerine ait olduðunun onayýný þahsen, diplomalarýnýn aslýný ya da onaylý bir suretini göstererek baþvurma belgesini teslim ettikleri lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine yaptýracaklardýr. Onay yapýlýrken, Kayýt Kartýnýn sadece belirtilen yeri mühürlenecek ve imzalanacaktýr. Fotoðraf kesinlikle mühürlenmeyecek ve imzalanmayacaktýr. Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýca ÖSYM Numaranýzý yazmanýz için bir alan bulunmaktadýr veya 2004-ÖSS ye ilk kez baþvuranlar bu alaný boþ býrakacaklardýr yýllarýnda baþvurduysanýz bu numarayý mutlaka yazmanýz gerekmektedir. Ayrýca Kayýt Kartýnýn arka yüzünde sürekli adresinizi yazmanýz için de bir yer ayrýlmýþtýr. Buraya Aday Bilgi Formunun arka yüzüne yazmýþ olduðunuz adresinizi okunaklý bir þekilde yazýnýz. Sizin veya size ulaþabilecek bir yakýnýnýzýn telefon numarasýný, bu telefon numarasýnýn 3 haneli þehirlerarasý alan kodunu ve varsa Ýnternet E-Posta ( ) adresini yazýnýz. Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýlan yere imzanýzý atýnýz. Baþvurma Belgesinin geçerli sayýlabilmesi için, belgenin ilgili aday tarafýndan imzalanmýþ olmasý zorunludur. Sýnav sonrasý kayýt ve denetim iþlemlerinde imzanýz büyük önem taþýyacaðýndan buraya atacaðýnýz imzanýn her zaman kullandýðýnýz, deðiþmeyen nitelikteki tek imzanýz olmasýna dikkat ediniz. Ýmzalanmamýþ belgeler iþleme konmaz. Ayrýca, belgenizi teslim ettiðiniz günün tarihini de ilgili yere yazmayý unutmayýnýz ÖSS ADAY FÝÞÝ ÖSS Aday Fiþi, dolmakalem veya tükenmezkalemle büyük harflerle doldurulacaktýr ÖSS Aday Fiþi, 2004 yýlýnda diploma alacaksanýz okulunuz müdürlüðünce, mezun durumda iseniz Baþvurma Belgesini teslim edeceðiniz lise veya dengi okul müdürlükleri ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerince onaylanarak size geri verilecektir. Ýleride, baþvurma iþlemini zamanýnda yapmýþ olduðunuzu kanýtlamak zorunda kaldýðýnýz takdirde bu belgeyi kullanabilirsiniz. Ayrýca, bu belge üzerinde size ait Ýnternet Eriþim Þifresi bilgisayar tarafýndan basýlmýþ durumdadýr. Bu þifreyi iyi saklayýnýz ve kimseye vermeyiniz. ÖSYM nin internet sitesinden verilen bazý hizmetler için sizden bu þifre istenecektir. 9

10 2.6. SINAV VEYA SINAVSIZ GEÇÝÞ ÜCRETÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KURALLAR NELERDÝR? Baþvurma Belgeleri yukarýda açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurulduktan sonra, Aday Bilgi formunda 12.ÖSS YE GÝRME ÝSTEÐÝNÝZ alanýnda 1. ÖSS ye girmek istiyorum. seçeneðini iþaretleyen adaylar (otuzbeþ milyon) TL yi; 2.Sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. seçeneðini iþaretleyen adaylar ise (altý milyon) TL yi Türkiye Vakýflar Bankasý, Yapý ve Kredi Bankasý, Türkiye Halk Bankasý ve T.C. Ziraat Bankasý þubelerinden birine yatýrabileceklerdir. Adaylarýn bu ücreti yatýrmak için banka görevlisine T.C.Kimlik Numarasýný, ad, soyad ve kaç lira yatýracaklarýný söylemeleri yeterlidir. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine 2004-ÖSS Baþvurma Belgesinde T. C. Kimlik Numarasý alanýna yazýp kodlamýþ olduklarý numarayý banka görevlisine söyleyeceklerdir. Adaylar, bankadan iki nüsha banka dekontu alacaklar, birini Baþvurma Belgesine ekleyecekler, diðerini saklayacaklardýr. Baþvurusuna banka dekontunu eklemeyen adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacaktýr. Banka Dekontu, Baþvurma Belgesi ile birlikte lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edilecektir. Sadece Sýnavsýz Geçiþ ücreti yatýran adaylar baþvuru süresi içinde sýnava girmeye karar verirlerse bankaya TL farký yatýrabilirler. Bu adaylar baþvurma Belgesinde 12.ÖSS YE GÝRME ÝSTEÐÝNÝZ alanýnda 1 seçeneðini ve 10.ÖSS SINAV MERKEZLERÝ alanýnda ÖSS sýnav merkezi tercihlerini iþaretleyeceklerdir. Sýnav ücreti ile ilgili farký yatýrdýðý halde Baþvurma Belgesinde sýnava girme isteðinde gerekli deðiþikliði yapmayan adaylar sýnav ücretini yatýrsalar bile sýnava giremezler. Adaylarýn çeþitli amaçlarla ÖSYM'ye ödeyecekleri ücretler, ilgili yerlerde açýklanan yollarla, bu kýlavuzda belirtilen banka hesaplarýna yatýrýlýr. Mektupla para gönderilmez. Baþvurma Belgesini veya Tercih Formunu teslim etmeyen, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez YDS ye girmek isteyen adaylar YDS sýnav ücretlerini 5-16 Nisan 2004 tarihleri arasýnda yatýracaklardýr BAÞVURMA BELGENÝZÝ NE ZAMAN, NEREYE VE NASIL TESLÝM EDECEKSÝNÝZ? Sýnavsýz Geçiþ dahil 2004-ÖSS için baþvuru süresi 1 Aralýk 2003 tarihinde baþlayacak 15 Aralýk 2003 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir. Baþvurma Belgenizi, daha önce açýklanan þekilde doldurup sýnav veya sýnavsýz geçiþe baþvuru ücretinizi yatýrýnca baþvurma için gerekli bütün hazýrlýklarýnýz tamamlanmýþ demektir. Baþvurma Belgesi ve Banka Dekontunu, mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öðrenciler ve okul dýþýndan bitirme sýnavýna girmek üzere bir okulda kaydý bulunanlar kendi okullarýna; mezun durumda bulunan adaylar ise bu belgeleri, belgeleri aldýklarý lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine yukarýda belirtilen süre içinde onaylatarak teslim etmek zorundadýrlar. Süresi içinde gönderilmiþ olsa bile yurtiçinden posta ile gönderilen Baþvurma Belgeleri iþleme konmaz; elden ÖSYM'ye teslim edilmek istenen belgeler kabul edilmez BAÞVURULAR HANGÝ DURUMLARDA GEÇERSÝZ SAYILIR? - T.C.Kimlik Numarasý Baþvurma Belgesine doðru yazýlýp kodlanmamýþsa, - Aday Bilgi Formu kýsmýnda istenen bilgiler tam olarak, kurþunkalemle yazýlýp kodlanmamýþsa, - Baþvurma Belgesinin çeþitli kýsýmlarýna yazýlan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa, - Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýlan yere açýk adres yazýlmamýþsa, - Baþvurma Belgesi aday tarafýndan imzalanmamýþsa, - Kayýt Kartýna, son altý ay içinde baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf yapýþtýrýlmamýþsa veya yapýþtýrýlan fotoðraf bu kýlavuzda " ÖSS KAYIT KARTI" baþlýðý altýnda açýklanan nitelikleri taþýmýyorsa, - Sýnav veya sýnavsýz geçiþe baþvuru ücretinin yatýrýldýðýna dair Banka Dekontu eksikse, - Kayýt Kartý üzerinde belirtilen "onay" yaptýrýlmamýþsa, Bu kýlavuzda belirtilmiþ olan özel durumlar dýþýnda, - Baþvurma Belgesi bir lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edilmeyip yurtiçinden Merkezimize postayla gönderilmiþse, - Baþvurma Belgesi baþvurma için tanýnan süre içinde teslim edilmemiþse, - Birden fazla Baþvurma Belgesi teslim edilmiþse, baþvurular geçersiz sayýlacak ve belgeler iþleme konmayacaktýr. DÝKKAT: Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen belgeler iþleme konur. Ancak, Baþvurma Belgesinde aday tarafýndan yazýlan veya kodlanan bilgilerin gerçeðe uygun ve yanlýþsýz olmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý ve kodladýðý bilgilerdeki eksik ve yanlýþlardan doðacak sonuçlara itiraz etmeye hakký yoktur. Ayrýca, yapýlan baþvurularýn bu kýlavuzun 2.1, 2.2 ve 2.8 numaralý maddelerinde ayrýntýlý olarak belirtilen durumlar nedeni ile geçersiz sayýlmasý veya sýnavda baþarýlý olunmasýna raðmen 9.3 numaralý maddede belirtilen nedenlerle Türkiye'deki yükseköðretim programlarýna kayýt yapýlamamasý söz konusu olabileceðinden adaylarýn, baþvurularýný yapmadan önce anýlan maddeleri dikkatle incelemeleri gerekir. Baþvurma Belgesini lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim ettikten sonra bir hata yapmýþ olduðunuzu fark ederseniz, elinizdeki Aday Fiþini vererek Baþvurma Belgesini banka dekontu ile birlikte geri alabilirsiniz. Bu durumda, eski belgenizi yýrtýp yeni belgeyi hatasýz olarak doldurunuz. Yeni belgenizi, dekontu da ekleyerek baþvurma süresi sona ermeden önce teslim etmeniz gerekir. K K T C uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar (2003-ÖSS ye baþvuranlar hariç) banka dekontunun üzerinde yazýlý olan T.C.Kimlik Numarasý yerine kullanýlacak olan numarayý çizerek yeni alýnan ÖSS Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu, Kayýt Kartý ve Aday Fiþinde basýlý olan ve 24 ile baþlayan 10 basamaklý Belge Numarasýný, baþýna 0 (sýfýr) koymak suretiyle yazacaklardýr. Baþvurma Belgenizin Merkezimize gönderilip gönderilmediðini, belgelerinizi teslim ettiðiniz lise veya dengi okuldan ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðinde 16 Aralýk - 26 Aralýk 2003 tarihleri arasýnda asýlacak 2004-ÖSS Baþvurma Belgeleri Kayýt Formundan kontrol edebilirsiniz.

11 ADAY BÝLGÝ KONTROL FORMU Sýnavsýz geçiþ dahil 2004-ÖSS'ye baþvuran adaylara 2004 Mart ayý içinde Aday Bilgi Kontrol Formu gönderilecektir. Adaylarýn Baþvurma Belgesinde kodladýklarý bilgiler ile önceki yýllarda ÖSS ye baþvurmuþ olan adaylarýn ÖSYM kayýtlarýndaki okul bilgileri bu form ile adaylara bildirilecektir. Adaylar bu form ellerine geçer geçmez bu bilgilerin doðruluðunu kontrol etmeli, eksiklik veya yanlýþlýk varsa, bunlarý form üzerinde, formun arkasýndaki açýklamalara uygun olarak ilgili alanlarda tamamlamalý veya düzeltmelidirler. Üzerinde ekleme ve düzeltme yapýlan formlar, istenen belgeler de eklenmek suretiyle hiç bekletilmeden ÖSYM'ye ulaþtýrýlmalýdýr. Bu form üzerinde belirtilen tarihe kadar ÖSYM'ye ulaþmayan veya ekinde istenen belgeler bulunmayan formlar iþleme konmayacaktýr. Adaylar tarafýndan düzeltilen bilgiler gerekli incelemeler yapýldýktan sonra bilgiiþlem ortamýna aktarýlacak; ancak, Aday Bilgi Kontrol Formu adaya geri gönderilmeyecektir. Adaylar kendi bilgilerini ve fotoðraflarýný 2004 Mart ayý içinde internetten de kontrol edebilirler. Fotoðrafinda sorun bulunan adaylar bu durumu mutlaka ÖSYM ye bildirmelidirler. Bilgileri doðru olan adaylar Aday Bilgi Kontrol Formunu ÖSYM ye geri göndermeyeceklerdir ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVININ KAPSAMI NEDÝR? 2004-ÖSS'ye giren adaylara sözel ve sayýsal bölümlerden oluþan bir test uygulanacaktýr. Sözel Bölüm olarak adlandýrýlan birinci bölümde, adaylarýn Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düþünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Sayýsal Bölüm olarak adlandýrýlan ikinci bölümde ise adaylarýn matematiksel iliþkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düþünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Öðrenci Seçme Sýnavýndaki sözel ve sayýsal bölümlerde hangi alanlardan ne aðýrlýkta soru sorulacaðý Tablo-1. A'da gösterilmiþtir. Bu tabloyu incelemeniz sýnava hazýrlanýrken size yardýmcý olabilir. Soru kitapçýklarýnda yer alan sorular beþ seçenekli, çoktan seçmeli türde olacaktýr. ÖSYM bu kurala uymak suretiyle sorularýn soruluþ biçimlerinde yýldan yýla deðiþiklik yapabilecektir. Test sorularýnýn tümü sýnavda adaylara bir soru kitapçýðý halinde verilecek ve adaylar bütün sorularýn cevaplarýný, kendilerine soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir SINAVA GÝRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER NELERDÝR? a) 2004-ÖSS SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Bu belge sýnava girecek her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon yazýlý olacaktýr. Bu belge sýnava girerken tanýnmanýzý saðlayacaðýndan yýrtýlmamýþ, üstündeki bilgiler okunaklý ve net bir görünümde olmalýdýr. Bu nedenle belgenizin yýpranmamasý için gerekli özeni gösteriniz ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopyasý veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sýnava alýnmayacaktýr. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmeniz için 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliðinizi açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoðrafýn üzerinde soðuk damga bulunan ve resmi bir kuruluþtan alýnan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmi bir kuruluþtan alýnmýþ olsa bile üzerinde soðuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoðrafýnýz eski yýllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacaðýný göz önünde tutunuz. Nüfus cüzdanýnýzda fotoðraf yok ise, nüfus memurluðuna baþvurarak nüfus cüzdanýnýza yeni çekilmiþ bir fotoðrafýnýzýn yapýþtýrýlýp onaylanmasýný saðlayabilirsiniz. Daha önceki yýllarda sýnavlara baþvuran adaylara Merkezimizce verilmiþ kimlik kartlarý, özel kimlik belgesi olarak kullanýlamaz. 3. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 11 c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda salon görevlileri, 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizden, sizi kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C.Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý ile özel kimlik belgesinden oluþan iki belgeyi eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, ileri süreceði neden ne olursa olsun, 2004-ÖSS'ye alýnmayacaktýr. Bir aday 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý olmadýðý halde sýnav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularýnýn veya ÖSYM temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda veya sorunlular ve benzeri ad taþýyan bir salonda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý ÖSYM Baþkanlýðýnca geçersiz sayýlacaktýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, Merkezimiz kayýtlarýnda bulunan adresinize 2004 Mayýs ayý içinde gönderilecektir. Postalama iþleminin baþlama ve bitiþ tarihleri Merkezimizce ayrýca duyurulacaktýr. Adaylar cep telefonu ile sýnav binasýna alýnmayacaklarýndan sýnava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir. Sýnava girerken, yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu gereçleri de yanýnýzda bulundurmanýz gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak uçlu kurþunkalem, yumuþak, leke býrakmayan, kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ SINAV SALONUNUZ NEREDEDÝR? Sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon adý size gönderilecek olan 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olacaktýr. Her sýnav salonuna ayrý bir numara verilmiþtir ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde salon numarasý ve salon içindeki sýra numarasý da belirtilmiþtir. Sýnavdan önceki birkaç gün içinde sýnava gireceðiniz binayý gidip görmeniz yararýnýza olacaktýr. Hiçbir aday, 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) NASIL UYGULANACAKTIR? 20 Haziran 2004 Pazar günü yapýlacak olan Öðrenci Seçme Sýnavý sabah saat 09.30'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 3 saat sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda

12 yapýlabilmesi için, adaylarýn en geç saat 09.00'da sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirmek yetkisi salon baþkanýna aittir. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatacak ve test sorularýný cevaplamak için kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçýklarý da daðýtýlarak sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Sýnav baþladýktan sonra adaylarýn ilk 1,5 saat içinde sýnav salonunu terk etmeleri yasaktýr. Adaylarýn sýnava, çaðrý cihazý, telsiz, cep telefonu vb. haberleþme araçlarýyla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kâðýdý, defter, kitap, sözlük, pergel, açýölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri; sýnav süresince adaylarýn, konuþmalarý, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerine kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde bir þeyler yiyip içmeleri ve sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý yasaktýr. Bu yasaklara uymadýðý herhangi bir yolla saptanan adaylarýn sýnavlarý iptal edilecektir. Baþlarý açýk olmayan veya kýlýk kýyafetleri yürürlükteki mevzuata uygun bulunmayan adaylar sýnava alýnmayacaktýr. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Gerekli görüldüðünde bu gibi adaylar, binadaki emniyet görevlilerine teslim edilecektir. Ancak, sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse, baþýný örten veya kural dýþý davranýþlarda bulunanlara sýnav sýrasýnda uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarý sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak bu adaylarýn sýnav evraký Merkezimizce geçersiz sayýlacak ve kendilerine ÖSS Sýnav Sonuç Belgesi gönderilmeyecektir ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KÝTAPÇIÐI NASIL OLACAKTIR? 2004-ÖSS'de uygulanacak test, bir kitapçýk halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarýný soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir ÖSS'de kullanýlacak soru kitapçýðý farklý türlerde basýlacaktýr. Soru kitapçýklarýnýn kapsadýklarý sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak, sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý deðiþebilecektir. Bu nedenle her soru kitapçýðý türünün doðru cevap anahtarý farklý olacaktýr. Soru kitapçýðý türü, kitapçýðýn kapaðýnda ve iç sayfalarýnda yazýlý olacaktýr (Bk. Þekil-3). Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra adaylar kitapçýðýn üzerinde ayrýlmýþ olan yerlere istenen bilgileri yazacaklardýr CEVAP KÂÐIDI NASIL DOLDURULACAKTIR? a) Cevap Kâðýdýnýn Baþlýk Kýsýmlarýnýn Doldurulmasý: Size bilgi vermek üzere, 2003-ÖSS Cevap Kâðýdý örneði Þekil-4'te gösterilmiþtir. Cevap kâðýtlarýna her adayýn 12 adý, soyadý ve T.C.Kimlik Numarasý önceden yazýlmýþ durumdadýr. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâðýdýndaki adýn, soyadýn ve T.C.Kimlik Numarasýnýn kendilerine ait olup olmadýðýný kontrol edeceklerdir. Bu bilgiler kendilerine ait ise cevap kâðýdýnýn 3 numaralý alanýnda hiçbir iþaretleme yapmayacaklardýr. Adaylar, cevap kâðýdý kendilerine ait deðilse salon baþkanýna haber vereceklerdir. Salon baþkaný adaya ait cevap kâðýdýný saðlayamazsa yedek cevap kâðýtlarýndan bir tane verecektir. Aday, adýna düzenlenmemiþ cevap kâðýdý kullandýðý takdirde, bu cevap kâðýdý üzerine gerekli bilgileri yazýp "BU CEVAP KÂÐIDI ADIMA DÜZENLENMÝÞ DEÐÝLDÝR" kutucuðunu iþaretleyecektir. Daha sonra adaylar verilen soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý, harf ve rakamdan oluþan, soru kitapçýðý türünü cevap kâðýdý üzerinde ilgili alana iþaretleyeceklerdir. Adaylarýn kendilerine verilen soru kitapçýðýnýn türünü gösteren bu harf ve rakamý cevap kâðýdýna aynen iþaretlemeleri büyük önem taþýmaktadýr. Soru kitapçýðý türünü belirtmeyen veya kendisine verilen soru kitapçýðý türünü doðru iþaretlemeyen adaylarýn cevap kâðýdýnýn deðerlendirilmesi mümkün olamayacaðýndan sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr. Adaylar T.C.Kimlik Numaralarýný yazýp kodladýktan sonra cevap kâðýdýnda ayrýlan yerlere istenen bilgileri küçük harflerle yazýp imzalayacaklardýr. b) Cevaplarýn Ýþaretlenmesi: Soru kitapçýðýndaki bütün sorular çoktan seçmeli tipte sorulardýr. Her soru için beþ farklý seçenek verilmiþ olup bunlardan yalnýzca biri sorunun doðru cevabýdýr. Adayýn yapacaðý iþ, her sorunun doðru cevabýný bularak cevap kâðýdýna iþaretlemekten ibarettir. Cevaplar iþaretlenirken yumuþak uçlu kurþunkalem kullanýlmasý ve cevap yerinin dýþarýya taþýrýlmadan, tam olarak karalanýp doldurulmasý gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap iþaretlenmiþ ise o soruya verilen cevap "Yanlýþ" sayýlýr. Bir soruya verilen cevabýn deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Cevap kâðýdýný deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiðini kabul ederek cevabýnýzý "Yanlýþ" cevap olarak sayabilir. Bu nedenle, yumuþak uçlu kurþunkalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçýðýnda iþaretlenen cevaplar cevap kâðýdýna iþaretlenmediði takdirde iþleme alýnmaz. ÖRNEK: Soru 16. Türkiye Cumhuriyeti hangi yýlda ilan edilmiþtir? A) 1919 B) 1920 C) 1922 D) 1923 E) 1924 Bu sorunun doðru cevabý "D" seçeneðinde bulunduðundan, cevap kâðýdýnda 16 numaralý soruya ayrýlan satýrda, içinde "D" harfi bulunan kutucuk, dýþarýya taþýrýlmadan karalanacaktýr. Aþaðýda bu sorunun doðru cevabýnýn cevap kâðýdýna kurallara uygun olarak iþaretlenmiþ biçimi görülmektedir SINAVA GÝRERKEN HANGÝ BELGELERÝ GÖSTERECEK VE SINAV SONUNDA NELERÝ TESLÝM EDECEKSÝNÝZ? Adaylar, sýnav salonuna ellerindeki 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri kontrol edilerek alýnacaklar ve sýra numaralarýnýn bulunduðu yerlere oturtulacaklardýr. Adaylarýn kendi isteklerine göre, geliþigüzel oturmalarý yasaktýr. Yerine oturan aday 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile fotoðraflý özel kimlik belgesini sýrasýnýn üzerine koyacaktýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopyasý veya faks

13 Þekil-4. ÖSS CEVAP KÂÐIDI örneði Þekil-3. ÖSS SORU KÝTAPÇIÐI örneði 13

14 metni ile gelen adaylar kesinlikle sýnava alýnmayacaktýr. Salondaki görevliler ilk iþ olarak 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri ile adaylarýn tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgelerini toplayacaklardýr. Bir adayýn yerine baþkasýný sýnava sokmasýný önlemek için kimlik kontrollerine büyük önem verilecektir. Bu nedenle, sýnav sýrasýnda ayrýca, Merkezimizi temsil edecek özel görevliler sýnav salonlarýný dolaþacaklar; gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar ve gereken bütün önlemleri alacaklardýr. Baþkasýnýn yerine sýnava girmeye kalkýþanlarýn, genellikle yükseköðretimde öðrenci olduklarý bilinmektedir. Bu gibi sahteciler saptandýðýnda, durum adli makamlara bildirileceði gibi, ilgili yükseköðretim kurumlarýna da yazýlacaktýr. Sýnavýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Böylece sýnava baþlarken 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, sýnavýn bitiminde ise soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý olmak üzere üç belgenin noksansýz olarak görevlilere teslim edilmiþ olmasý gerekmektedir. Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýndan herhangi birini almayý unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday, derhal gerekli uyarýda bulunarak yukarýda sayýlan belgelerinin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. Adaylar isterlerse, salon görevlilerinin cevap kâðýtlarýný poþetlerine koymalarýný ve yapýþtýrmalarýný izleyebilirler. Her salonda toplanan sýnav evraký görevlilerce paketlenerek hemen Bina Sýnav Sorumlusuna teslim edilir. Bina Sýnav Sorumlusu salonlardan gelen sýnav paketlerini, ait olduklarý özel kutulara koyarak derhal ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticisine teslim eder. ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinde toplanan sýnav kutularý, görevli kuryeler tarafýndan teslim alýnarak özel araçlarla Merkezimize getirilir SINAV SONUÇLARININ GEÇERLÝ SAYILMASI NELERE BAÐLIDIR? Merkezimizde her salona ait sýnav evraký paketi, görevli ekipler tarafýndan tek tek açýlýr, içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksikler bir tutanakla tespit edilir ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, cevap kâðýdý veya soru kitapçýðý eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. Ayrýca, bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilmesi için, - kopya alma veya verme giriþiminde bulunmamasý, - cevap kâðýdýna T.C.Kimlik Numarasýný doðru olarak kodlamasý, - kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemesi, - cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, - soru kitapçýðý, cevap kâðýdý, 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile varsa diðer belgeleri eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim etmesi, - diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur. Belgeleri eksik veya geçersiz olduðu halde salon görevlileri tarafýndan yanlýþlýkla sýnava alýnan veya sýnav kurallarýna uymadýklarý halde sýnav düzenini bozmamak için salondan çýkarýlmayarak sýnava devam ettirilen adaylarýn sýnavlarý Merkezimizce geçersiz sayýlacaktýr TEST SORULARINA VERÝLEN CEVAPLAR ÜZERÝNDE NE GÝBÝ ÝNCELEMELER YAPILIR? ÖSS'ye giren adaylarýn test sorularýna verdikleri cevaplarýn daðýlýmlarý ve aldýklarý puanlar bilgiiþlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular ÖSYM tarafýndan deðerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiði sonucuna varýlan durumlarda, kopya eylemine karýþtýðý belirlenen adaylarýn cevaplarýnýn bir kýsmý ya da tümü iptal edilecektir. Bu incelemede ayrýca, istatistiksel yöntemler kullanýlarak, alýnan test puanlarýnýn geçerliði de araþtýrýlacak ve geçerli bulunmayan puanlar ÖSYM Yürütme Kurulunca iptal edilecektir. Bu nedenle, adaylarýn, kopya çekme giriþiminde bulunmamalarý ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâðýtlarýný baþkalarýnýn görmeyeceði þekilde kullanmalarý gerekir. 4. YABANCI DÝL SINAVI (YDS) 4.1. YDS ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yabancý dil ve edebiyatlarý, bu dillerin öðretmenlik programlarý, mütercim-tercümanlýk ve turist rehberliði gibi bazý yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylarýn ÖSS ye baþvurmalarý ve 20 Haziran 2004 tarihinde yapýlacak olan 2004-ÖSS ye girmeleri zorunludur(bk. 5.1.d). Bu adaylar ayrýca Yabancý Dil Sýnavý (YDS) ye de girmek zorundadýrlar. Hangi yükseköðretim programlarýnýn dil puanýyla öðrenci alacaklarý bu kýlavuzda Tablo-4 te gösterilmiþtir. YDS Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere üç dilde yapýlacaktýr. Bu testlerde kelime bilgisi ve dil bilgisi, Türkçe den yabancý dile, yabancý dilden Türkçe ye çeviri ve okuduðunu anlama ile ilgili sorular bulunacaktýr (Tablo-1.B). Yabancý dil testinin Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce bölümlerinde yer alan sorularýn cevap anahtarlarý birbirinden farklýdýr. Adaylar, sýnav yabancý dilini, Cevap Kâðýdýnda cevaplama alanýnýn üst kýsmýnda yer alan SINAV YABANCI DÝLÝ alanýna iþaretleyecekler ve bu dildeki sorularý cevaplayacaklardýr. Sýnav yabancý dilini iþaretlemeyen veya birden fazla yabancý dili iþaretleyenlerin Yabancý Dil Puaný hesaplanmayacaktýr. Yabancý Dil Sýnavý, Öðrenci Seçme Sýnavýndan bir hafta sonra 27 Haziran 2004 Pazar günü devlet üniversitesi rektörlüklerinin bulunduðu 40 merkez ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nde Lefkoþa da yapýlacaktýr. Sýnav 2,5 saat sürecektir YDS ile ilgili olarak, 2004-ÖSS ye girmek üzere baþvuran adaylarýn T.C.Kimlik Numaralarý bilgisayar kayýtlarýna iþlendikten sonra, bu numaralar T.C. Ziraat Bankasý þubelerine elektronik ortamda aktarýlacak ve 2004-YDS ye girmek isteyen adaylar sýnav ücretlerini bu þubelere yatýrabileceklerdir. YDS ücretini yatýrmak 14 isteyen adaylarýn bu ücreti bankaya yatýrabilmeleri için bankadaki görevliye T.C.Kimlik Numaralarýný, ad ve soyadlarýný vermeleri yeterli olacaktýr. Adaylar bankadan bu ücretin yatýrýldýðýna iliþkin bir dekont alacaklardýr YDS ücretinin bankaya yatýrýlmasý, YDS ye baþvuru için yeterlidir YDS ücretinin T.C.Ziraat Bankasý þubelerine yatýrýlmasýnýn ilk günü 5 Nisan 2004, son günü 16 Nisan 2004 tür YDS ücreti (kýrk milyon) TL dir YDS ye girecek adaylara fotoðraflý Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri 2004 Mayýs ayý içinde posta ile gönderilecektir. YDS sýnav ücretini yatýrmayan adaylarýn YDS ye girmeleri mümkün deðildir YDS nin sonuçlarý adaylara 2004-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesi ile duyurulacaktýr YDS ye giren adaylarýn sýnava giriþ, sýnavýn uygulanmasý ve sýnav sonuçlarýnýn geçerli sayýlmasý ile ilgili olarak bu kýlavuzun 3. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) baþlýðý altýnda yer alan tüm kurallara uymalarý zorunludur. Bu yüzden bu adaylarýn sýnava girmeden önce bu kýlavuzun ilgili sayfalarýný bir kez daha okumalarý yararlý olacaktýr YDS ye giren adaylarýn yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmeleri, tüm adaylarla birlikte merkezi olarak yapýlacaktýr. Adaylarýn Dil Puaný ile öðrenci alan programlarý tercihlerinde gösterebilmeleri için önlisans programlarýnda en az 160,000, lisans programlarýnda ise en az 185,000 ÖSS-DÝL puaný almalarý gerekir.

15 5.1. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) PUANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR? 2004-ÖSS de uygulanan testlere verilen cevaplar dört ayrý alt bölüm olarak deðerlendirmeye alýnacaktýr. Bu alt bölümler Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleridir. Adaylarýn bu alt bölümlere verdikleri cevaplardan dört ayrý standart puan hesaplanacaktýr. Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri standart puanlarýnýn hesaplanmasýnda þu yol izlenecektir: a) Sýnavdan sonra yapýlan analizlerde hatalý bulunan test sorusu olduðu takdirde bu soru puanlama dýþýnda tutulacak ve adaylarýn puanlarý, testin ilgili bölümündeki diðer sorulara verdikleri cevaplardan hesaplanacaktýr. b) Her adayýn, testin bir alt bölümündeki sorulara verdiði doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýsý saptanacaktýr. Doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlacaktýr. Böylece her adayýn testin söz konusu alt bölümünden almýþ olduðu ham puan belirlenecektir. Mezun olabilecek durumda bulunan adaylarýn testin o alt bölümünden aldýklarý ham puanlar toplanacak ve bu durumda bulunan aday sayýsýna bölünecektir. Elde edilen deðer, bu alt bölümün ham puan ortalamasý olacaktýr. Bu adaylarýn ham puanlarýnýn bulunan ortalamadan farklarý kullanýlarak standart sapma hesaplanacaktýr. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanýlarak tüm adaylarýn ham puanlarýnýn ortalamasýný 50'ye, standart sapmasýný 10'a getiren bir dönüþtürme iþlemi yapýlacaktýr. Dönüþtürme iþlemi sonunda tüm adaylarýn söz konusu alt bölüme ait standart puanlarý elde edilmiþ olacaktýr. Bu dönüþtürme iþleminde adaylarýn baþarý sýralarý deðiþmeden kalacaktýr. Bütün alt bölümler için standart puanlarýn hesaplanmasýnda ayný yöntem uygulanacaktýr. c) Dört alt bölümün en az ikisinden 0,5 veya daha yüksek ham puan alamayan adaylar için yukarýda açýklanan iþlemler yapýlmayacak, bu adaylar için ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ve ÖSS- EA puanlarý hesaplanmayacaktýr. d) ÖSS Dil puanýnýn hesaplanabilmesi için Türkçe ve sosyal bilimler alt bölümlerinin her ikisinden de 0,5 veya daha yüksek ham puan almak gerekir. e) 2004-ÖSS'de uygulanacak testin alt bölümlerinden hesaplanan standart puanlar kullanýlarak ve belli bir dönüþtürme iþlemi yapýlarak üç ÖSS puaný hesaplanacaktýr. Bunlar, Sözel ÖSS Puaný (ÖSS-SÖZ), Sayýsal ÖSS Puaný (ÖSS-SAY) ve Eþit Aðýrlýklý ÖSS Puanýdýr (ÖSS-EA) ÖSS'de, ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY ve ÖSS-EA puanlarý aþaðýdaki þekilde hesaplanacaktýr: ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY ve ÖSS-EA puanlarýnýn hesaplanmasý için önce sözel aðýrlýklý AÖSS-SÖZ, sayýsal aðýrlýklý AÖSS-SAY, eþit aðýrlýklý AÖSS-EA puanlarý hesaplanacaktýr. Bu puan türlerinde aðýrlýklý puanlar, alt bölümlerinden alýnan standart puanlarýn aðýrlýklandýrýlmasý suretiyle hesaplanacaktýr. Alt bölümlere verilecek aðýrlýklar TABLO-2.A da gösterilmiþtir. AÖSS-SÖZ puaný hesaplanýrken, Türkçe Standart Puaný 1,1; Sosyal Bilimler Standart Puaný 0,7; Matematik Standart Puaný 0,3 ve Fen Bilimleri Standart Puaný 0,1 ile çarpýlarak çarpýmlar toplanacaktýr. AÖSS-SAY puaný hesaplanýrken, Matematik Standart Puaný 1,1; Fen Bilimleri Standart Puaný 0,7; Türkçe Standart Puaný 0,3 ve Sosyal Bilimler Standart Puaný 0,1 ile çarpýlarak çarpýmlar toplanacaktýr. AÖSS-EA puaný hesaplanýrken, Türkçe Standart Puaný 0,8; Sosyal Bilimler Standart Puaný 0,3; Matematik Standart Puaný 1,0 ve Fen Bilimleri Standart Puaný 0,1 ile çarpýlarak çarpýmlar toplanacaktýr Yabancý Dil Sýnavýna giren adaylar için, yukarýda sözü edilen üç tür ÖSS puanýna ek olarak ÖSS-DÝL puaný da hesaplanacaktýr. ÖSS-DÝL için bulunacak olan AÖSS-DÝL puaný diðer aðýrlýklý standart puanlarýn hesaplanmasýnda izlenen yol ile hesaplanacak, aðýrlýklandýrmada Türkçe Standart Puaný 0,7; Sosyal Bilimler Standart Puaný 0,1 ve Yabancý Dil Standart Puaný 1,4 ile çarpýlarak çarpýmlar toplanacaktýr (Bk. Tablo-2.A). Yukarýda açýklanan yolla hesaplanan dört tür aðýrlýklý puandan her biri kendi içinde en küçüðü 100 en büyüðü 5. D E Ð E R L E N D Ý R M E olan bir puan daðýlýmýna dönüþtürülecek, elde edilen puanlar, ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve ÖSS-DÝL puanlarýný oluþturacaktýr. Bu puanlarýn bulunmasýnda aþaðýdaki formül uygulanacaktýr. 200 (AÖSS - En Küçük AÖSS) ÖSS Puaný = En Büyük AÖSS - En Küçük AÖSS AÖSS: Aðýrlýklý ÖSS puaný 5.2. ÖSS'YÝ KAZANMAK ÝÇÝN KAÇ PUAN ALMAK GEREKÝR? 2004-ÖSS'yi kazanmýþ olmak için, ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve ÖSS-DÝL puanlarýndan en az birinin 160,000 veya daha yüksek olmasý gerekir ÖSS'YÝ KAZANMIÞ OLMAK HANGÝ HAKLARI SAÐLAR? 2004-ÖSS'yi kazanan adaylar, ilgili puan türünde 160, , ÖSS puaný aldýklarý takdirde, bazý önlisans programlarý ile koþullarý bulunan bazý Açýköðretim programlarý hariç açýköðretim programlarý ile ilgili yerleþtirme iþlemlerine girebileceklerdir. Adaylarýn lisans programlarýna yerleþebilmeleri için ilgili puan türünde 185,000 veya daha yüksek 2004-ÖSS puaný almalarý gerekir. ÖSS puaný ile yapýlacak yerleþtirmede, adaylarýn ÖSS puanlarýna aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn belli bir aðýrlýkta katýlmasýyla elde edilecek olan Y-ÖSS puanlarý ve varsa ek puanlarý kullanýlacaktýr ÖSS de, 160,000 ýn altýndaki ÖSS puanlarý için 2004 Y-ÖSS puaný hesaplanmayacaktýr. Ek puanlar, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn belli bir katsayý ile çarpýlmasýyla elde edilecektir (Bk. 6.3.) ÖSS'yi kazanmýþ olan adaylar, tercih ettikleri yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý, Y-ÖSS puanlarý ve varsa ek puan toplamý daha yüksek olan adaylar tarafýndan doldurulduðu takdirde yerleþtirilemeyeceklerdir. (Sýnavsýz Geçiþ için bu kýlavuzun 5.6. alt bölümü ile 7. bölümüne bakýnýz.) Özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna (Tablo-5) baþvurabilmek için 2004-ÖSS'de 160,000 veya daha fazla ÖSS puaný, bu tablodaki bazý programlar için ise 185,000 veya daha fazla ÖSS puaný almýþ olmak gerekmektedir (Bk.10.Özel Yetenek Sýnavý ile Seçme Yöntemi) ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR? 2004-ÖSS sonuçlarýnýn 2004 Temmuz ayýnýn son haftasý içinde adaylara duyurulmasý planlanmýþtýr. Sonuçlar, 2004 Öðrenci Seçme Sýnav Sonuç Gazetesi, 900 lü telefon hatlarý ve ÝNTERNET aracýlýðýyla adaylara duyurulacaktýr. Ayrýca, 2004-ÖSS'ye giren ve sýnavý geçerli sayýlan tüm adaylara, 2004 Temmuz ayýnýn son haftasý içinde 2004-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesi gönderilecektir. Bu belgede adaylarýn, a) sýnavýn Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri alt bölümlerindeki ve ayrýca girilmiþse Yabancý Dil Sýnavýndaki sorulara verdiði doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýlarý, b) ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve girilmiþse ÖSS-DÝL puanlarý, c) 2004-ÖSS yi kazanýp kazanamadýðý, d) OBP ve AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA puanlarý ve ayrýca kazanan adaylarýn, e) Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-EA ve girilmiþse Y-ÖSS-DÝL puanlarý, f) Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-EA ve girilmiþse Y-ÖSS-DÝL puanlarý bakýmýndan baþarý sýrasý ve yüzdelik dilimleri yazýlý olacaktýr. Sýnav Sonuç Belgesinde bir adayýn yerleþtirmede kullanýlmayacak olan Y-ÖSS puanlarý yer almayacaktýr. Sýnavýn alt bölüm ham puanlarýndan en az ikisinde 0,5 veya daha yüksek ham puan alamayan adaylar için ÖSS puanlarý hesaplanmayacaðýndan bu durumdaki adaylara gönderilecek ÖSS Sýnav Sonuç Belgesinde sadece doðru ve yanlýþ cevaplarýnýn sayýlarý yazýlý olacaktýr.

16 2004-ÖSS ye girenlerden sýnavdaki baþarý durumlarý göz önünde bulundurulmaksýzýn Sýnavsýz Geçiþ iþlemlerine dahil edilecek adaylar ile 2004-ÖSS ye girmeyerek Sýnavsýz Geçiþ hakkýndan yararlanma durumunda olanlarýn ortaöðretim baþarý puanlarý (OBP), bu adaylara gönderilecek 2004-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesinde yer alacaktýr. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Merkezimiz sorumlu deðildir. Belgeleri ellerine geçmeyen adaylar belgelerin postada gecikmiþ veya ÖSYM'ye iade edilmiþ olabileceðini düþünerek PTT'den araþtýrmalý, belgelerin kaybolduðu anlaþýlýrsa yenisini çýkartmalýdýrlar (Bk ) ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU ÝLE TERCÝH FORMU ADAYLARA NE ZAMAN GÖNDERÝLECEKTÝR? 2004-ÖSS sonuçlarý kullanýlarak veya Sýnavsýz Geçiþ kurallarýna göre yükseköðretim programlarýna yapýlacak yerleþtirmede bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutulacaktýr. Bu kontenjan ve koþullar 2004-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu nda yer alacaktýr. Bu kýlavuz ve adaylarýn yükseköðretim programlarý arasýndan yapacaklarý tercihlerin iþleneceði Tercih Formu, Sýnavsýz Geçiþ için baþvuran adaylar dahil, tüm adaylarýn adreslerine 2004 Temmuz ayýnýn ilk yarýsý içinde posta ile gönderilecektir. Tercih Formunun arka yüzünde YURTKUR Baþvuru Formu bulunacaktýr TERCÝH BÝLDÝRÝMÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR NELERDÝR? 2004-ÖSS sonuçlarýna göre öðrenci alan yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý, giriþ koþullarý, 2003-ÖSS deki en küçük puanlarý(sýnavsýz Geçiþ OBP puanlarý) ve yüzdelik dilimleri (Sýnavsýz Geçiþ öncelik sýralarý)2004-ösys Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda verilecektir. Adaylar girmek istedikleri yükseköðretim programlarýný istek sýralarýna göre Tercih Formlarýna yazýp kodlarken bu kýlavuzdan yararlanacaklardýr ÖSS de yukarýda açýklanan yolla adaylardan alýnacak tercihlere göre yapýlacak yerleþtirme Genel Yerleþtirme olarak adlandýrýlmýþtýr. Genel yerleþtirmede lise mezunlarý ile meslek lisesi mezunlarý arasýnda bir ayrým yapýlmaktadýr. Meslek lisesi mezunlarýnýn kendi alanlarýndaki meslek yüksekokulu ve açýköðretim önlisans programlarýna sýnavsýz geçiþ haklarý bulunduðundan, genel yerleþtirmede lise mezunlarýna meslek yüksekokulu programlarýný tercih etme hakký tanýnmamaktadýr. Lise mezunlarý genel yerleþtirmede ancak meslek liselerinde ilgili alan/kol/bölüm karþýlýðý bulunmayan meslek yüksekokullarý programlarý ile koþulu bulunmayan Açýköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Yukarýdaki açýklamadan da anlaþýlacaðý gibi, 2004-ÖSYS de, genel yerleþtirmede yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapma ile ilgili olarak adaylar beþ gruba ayrýlabilir. Bu gruplardaki adaylar ve genel yerleþtirmede tercih yapabilecekleri yükseköðretim programlarý aþaðýda özetlenmiþtir. A : 2004-ÖSS ye girip 185,000 veya daha fazla ÖSS puaný alan ve ayný zamanda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan adaylar. Bu adaylar koþullarýný karþýlayabildikleri takdirde tüm yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapabilirler. B : 2004-ÖSS ye girip 185,000 veya daha fazla ÖSS puaný alan, fakat sýnavsýz geçiþ hakký bulunmayan adaylar. Bu adaylar koþullarýný karþýlayabildikleri takdirde lisans programlarý, meslek yüksekokullarýnýn bazý programlarý ve Açýköðretim programlarý arasýndan tercih yapabilirler. C : 2004-ÖSS ye girip 160, ,999 ÖSS puaný alan ve ayný zamanda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan adaylar. Bu adaylar koþullarýný karþýlayabildikleri takdirde meslek yüksekokullarýnýn kendi alanlarýndaki programlarý, kendi alanlarý dýþýndaki bazý meslek yüksekokulu programlarý ve Açýköðretim programlarý arasýndan tercih yapabilirler. 16 D : 2004-ÖSS ye girip 160, ,999 arasýnda ÖSS puaný alanlardan sýnavsýz geçiþ hakký bulunmayan adaylar. Bu adaylar koþullarýný karþýlayabildikleri takdirde meslek yüksekokullarýnýn bazý programlarý ile Açýköðretim programlarý arasýndan tercih yapabilirler. E : Sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olanlardan 2004-ÖSS ye girerek 160,000 ýn altýnda ÖSS puaný alan veya 2004-ÖSS ye baþvurduðu halde sýnava girmeyenler ile sadece Sýnavsýz Geçiþ için baþvuran adaylar. Bu adaylar koþullarýný karþýlayabildikleri takdirde meslek yüksekokullarýnýn kendi alanlarýndaki programlarý ile Açýköðretimin kendi alanlarýndaki önlisans programlarý arasýndan tercih yapabilirler. Adaylar yukarýda sözü edilen gruplarýn hangisinde olurlarsa olsunlar kendilerine gönderilen Tercih Formunu kullanacaklardýr. Bir baþka deyiþle, tüm adaylar için tek Tercih Formu vardýr. Dört puan türünde de 160,000 ýn altýnda ÖSS puaný alanlarýn Sýnavsýz Geçiþ haklarý yoksa, bu adaylar kendilerine önceden gönderilen Tercih Formlarýný hiçbir þekilde ÖSYM ye göndermeyecekler; Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine teslim etmeyeceklerdir. Posta ile ÖSYM ye gönderilen Tercih Formlarý iþleme konulmayacaktýr. Tercih Formuna kodlanan yükseköðretim programý tercihlerinde sonradan deðiþiklik yapýlmasý mümkün deðildir ÖSYS TERCÝH FORMU NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN TESLÝM EDÝLECEKTÝR? 2004-ÖSYS Tercih Formu ve bu formun arka yüzündeki YURTKUR Baþvuru Formu, 2004-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzundaki açýklamalara göre doldurulacaktýr. Adaylar, Kýlavuz, Tercih Formu ve yerleþtirme ücreti olan (onsekiz milyon) TL yi yukarýda adý geçen kýlavuzda belirtilecek banka þubelerinden birine yatýrarak iki nüsha banka dekontu alacaklardýr. Adaylar, bankadan alacaklarý bu dekontlarýn bir nüshasýný ve Tercih Formunu 26 Temmuz - 4 Aðustos 2004 tarihleri arasýnda lise ve dengi Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine TL ödeyerek teslim edeceklerdir. Kýlavuz, Tercih Formu ve yerleþtirme ücretini bankaya yatýrmak için adaylarýn T.C.Kimlik Numaralarýný, KKTC uyruklu adaylarýn ise T. C. Kimlik Numarasý alanýna yazýp kodladýklarý numarayý banka görevlilerine söylemeleri yeterli olacaktýr. Adaylar Okul Müdürlükleri veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden Tercih Formu Alýndý Belgesi ile ödedikleri TL nin karþýlýðý olarak bir makbuz alacaklardýr. Adaylarýn bu belgeleri saklamalarý gerekir. Yukarýda açýklanan iþlemleri tamamlamayan adaylarýn tercihleri iþleme konulmayacaktýr. Adaylar istedikleri takdirde yükseköðretim programlarý tercihlerini internet yoluyla da ÖSYM ye gönderebileceklerdir. Bununla ilgili ÖSYM nin internet adresi ve tercihlerin ÖSYM ye internetle nasýl gönderileceðine iliþkin açýklama 2004-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda verilecektir. Yükseköðretim programlarý arasýndan yapýlan tercihlerin internet yoluyla ÖSYM ye gönderilmesi halinde, Tercih Formunun ayrýca Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine teslim edilmesine gerek yoktur. Tercihlerini hem internet hem de Tercih Formu ile gönderen adaylarýn Tercih Formundaki bilgileri esas alýnacak, internetle gönderdiði bilgiler kullanýlmayacaktýr. DÝKKAT: Adaylarýn Tercih Formlarýný en geç 4 Aðustos 2004 Çarþamba günü Saat a kadar teslim etmeleri zorunludur. Bu tarihten sonra teslim edilen, yurtiçinden posta ile gönderilen veya birden fazla teslim edilen Tercih Formlarý iþleme konulmayacaktýr.tercih Formundaki bilgilerin kendilerinde de bulunmasýný isteyen adaylar, bu formu teslim etmeden önce fotokopyasýný alýp saklayabilirler. Merkezimize ulaþan Tercih Formunun aslýný veya fotokopyasýný herhangi bir sebeple geri alma istekleri karþýlanmaz.

17 6. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI 6.1. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 2004-ÖSS'ye baþvuran adaylardan her biri için ortaöðretimdeki baþarý durumlarý göz önünde tutulmak suretiyle bir ortaöðretim baþarý puaný (OBP) hesaplanacaktýr. Adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý, (a) ders yýlýnda mezun olanlarýn diploma/mezuniyet notlarýndan, (b) mezun olamayanlarýn okullarýnca diploma/mezuniyet notuna benzer þekilde hesaplanacak baþarý ortalamalarýndan hesaplanacaktýr. Mezun olabilecek durumda bulunan adaylarýn diploma/mezuniyet notlarý veya baþarý ortalamalarýnýn ortaöðretim baþarý puanýna esas teþkil edecek standart puanlara dönüþtürülmesinde, her okul kendi içinde olmak üzere, yukarýda (a) ve (b)'de verilen adaylar ve bu adaylarla ayný durumda olduðu halde 2004-ÖSS'ye baþvurmayanlarýn diploma/mezuniyet notlarý ve baþarý ortalamalarý daðýlýmýnýn ortalama ve standart sapmasý kullanýlacaktýr. Açýköðretim Lisesi öðrencilerinin ortaöðretim baþarý puanlarýna esas teþkil edecek standart puanlarýn hesaplanmasýnda, her il bir okul olarak kabul edilecektir. Okul dýþýndan bitirme sýnavlarýna giren adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarýna esas teþkil edecek standart puanlarýn hesaplanmasýnda, diploma aldýklarý veya alacaklarý okulun kendi öðrencileri için yukarýdaki kurallara göre hesaplanan ortalama ve standart sapma kullanýlacaktýr. Bir okula ait diploma notlarý ortalamasý ve standart sapmasý hesaplandýktan ve bilgiiþlem kayýtlarýna aktarýldýktan sonra, adaylarýn diploma notlarýnda meydana gelen deðiþmeler bu ortalama ve standart sapmayý etkilemeyecek ve diploma notu deðiþen adayýn ortaöðretim baþarý puanýna esas teþkil edecek standart puan, bilgiiþlem kayýtlarýndaki ortalama ve standart sapmaya göre hesaplanacaktýr. OBP lerin hesaplanmasýnda izlenecek yol þöyledir: Öðretim Yýlýnda Son Sýnýfta Bulunan Öðrenciler Ýçin OBP nin Hesaplanmasý öðretim yýlýnda bir ortaöðretim kurumundan mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adaylarýn 2004-ÖSS ye baþvursun veya baþvurmasýn, diploma notlarý veya diploma notuna benzer þekilde hesaplanmýþ olan baþarý ortalamalarý, her okul kendi içinde olmak üzere ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlara (SP) dönüþtürülecektir. Bu puan adayýn baþarý standart puaný olacaktýr. Bu dönüþtürmede aþaðýdaki örnekte yer alan formüller kullanýlacaktýr. Her okulda diploma notlarýna ait standart puan daðýlýmlarý elde edildikten sonra bu daðýlýmlar en küçüðü 50 ve en büyüðü 100 olan bir daðýlýma dönüþtürülecek ve bu daðýlýmdaki puanlar her adayýn ortaöðretim baþarý puanýný (OBP) oluþturacaktýr. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANININ HESAPLANMASINA BÝR ÖRNEK: Bir okuldan mezun olabilecek durumda bulunan 16 öðrenciden mezun olanlarýn diploma/mezuniyet notlarý ve mezun olamayanlarýn, diploma/mezuniyet notuna benzer þekilde hesaplanan baþarý ortalamalarý þunlar olsun: 5,00 4,20 3,44 2,96 4,91 4,01 3,23 2,81 4,63 3,92 3,12 2,53 4,42 3,63 3,01 2,48 Örnekte verilen diploma/mezuniyet notlarý ve diploma/ mezuniyet notuna benzer þekilde hesaplanmýþ baþarý ortalamalarýnýn hepsine kýsaca baþarý ortalamasý dersek bunlarý standart puana çevirebilmek için daðýlýmýn ortalama ve standart sapmasýný bulmak gerekir. Baþarý Ortalamalarý Toplamý 58,30 Ortalama = = = 3,6438 Öðrenci Sayýsý 16 Görüldüðü gibi, bu okuldaki öðrencilerin, baþarý ortalamalarý daðýlýmýnýn ortalamasý 3,6438'dir. Bu daðýlýmýn standart sapmasýný hesaplamak için þu iþlemler yapýlacaktýr: Baþarý Ortalamalarý Baþarý Ortalamalarýnýn Toplamýnýn Karesi Kareleri Toplamý Standart Öðrenci Sayýsý Sapma = Öðrenci Sayýsý 1 = = = 0, , , ( 58,3) ,89 Bu okuldaki bir öðrencinin baþarý ortalamasýna ait standart puanýný hesaplamak için, bu öðrencinin baþarý ortalamasýndan daðýlýmýn ortalamasý çýkarýlacak, elde edilen fark daðýlýmýn standart sapmasýna bölünecek, bölmeden elde edilen sonuç 10 ile çarpýlacak ve bulunan sonuca 50 eklenecektir. Öðrencinin Baþarý Daðýlýmýn Ortalamasý Ortalamasý SP = 10 x + 50 Daðýlýmýn Standart Sapmasý Yukarýdaki formül kullanýlarak, örnekteki ilk adayýn standart puaný þu þekilde hesaplanacaktýr: 5,00 3,6438 SP = 10 x + 50 = 66,459 0,8240 Bu hesaplama, örnekteki diðer adaylar için de yapýlarak adaylarýn baþarý standart puanlarý (SP) aþaðýdaki gibi olacaktýr ,459 56,750 47,527 41,701 65,367 54,444 44,978 39,881 61,968 53,352 43,643 36,483 59,420 49,833 42,308 35,876 17

18 Bir okula ait baþarý standart puanlarý hesaplandýktan sonra bu standart puanlar, en büyüðü 100, en küçüðü 50 olacak þekilde bir puan daðýlýmýna dönüþtürülecek ve bu puanlar adaylarýn OBP lerini oluþturacaktýr. Bu dönüþtürmede þu formül kullanýlacaktýr: OBP = 50 + SP : B : C : OBP: Bir örnek: 50 (SP - C) B - C Her okulun kendi içinde her öðrenci için diploma notlarýndan hesaplanan baþarý standart puaný Okuldaki en büyük baþarý standart puaný Okuldaki en küçük baþarý standart puaný Bir okuldaki baþarý standart puanlarýnýn en küçüðü 50, en büyüðü 100 olacak þekilde dönüþtürülmesi ile elde edilmiþ ortaöðretim baþarý puaný 50 (66,459-35,876) OBP = 50 + = ,459-35,876 Aþaðýdaki puan daðýlýmý, örnek olarak alýnan okulun ortaöðretim baþarý puan daðýlýmýný göstermektedir. 100,000 84,127 69,048 59,523 98,215 80,357 64,881 56,548 92,658 78,571 62,698 50,992 88,492 72,818 60,516 50,000 Daha Önceki Yýllarda Mezun Olan Adaylarýn OBP lerinin Hesaplanmasý 2003 ÖSS ye baþvuran tüm adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý 2003-ÖSS de deðiþen yöntemle hesaplanmýþ ve 2003-ÖSS de aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý hesaplanan bu OBP lerden elde edilmiþtir ÖSS ye baþvuranlardan 2004-ÖSS ye de baþvuran adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 2003-ÖSS de hesaplanan þekliyle, bir deðiþiklik yapýlmadan aynen kullanýlacaktýr ten önceki yýllarda ÖSS ye baþvuran fakat 2003-ÖSS ye baþvurmayan adaylarýn yeni ortaöðretim baþarý puanlarý, diploma notlarýndan veya okul deðiþtirme nedeni ile iki okuldan alýnan yýl sonu baþarý ortalamalarýndan elde edilen standart puanlarýn (eski OBP) kullanýlmasý ile hesaplanacak ve bu puanlar mezun olduklarý yýldaki okullarýn ÖSS ortalamalarýna göre aðýrlýklandýrýlacaktýr. Farklý Durumlarda Yapýlacak Ýþlemler Bir okuldaki baþarý ortalamalarý daðýlýmý istatistiksel iþlemlerin yapýlabilmesi için yeterli deðilse, ortaöðretim baþarý puanlarýnýn ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn hesaplanmasýnda aþaðýdaki yollar izlenecektir. Bir okulda, yukarýda sözü edilen baþarý ortalamalarý (1993 yýlý öncesi için son sýnýftan bir önceki yýla ait yýl sonu baþarý ortalamalarý) daðýlýmlarýnýn herhangi bir yýla ait olanýnda öðrenci sayýsý beþten az ise, ortaöðretim baþarý puanlarý diðer yýllarla ilgili baþarý ortalamalarý daðýlýmlarýna göre hesaplanacaktýr. Eðer bütün yýllarla ilgili daðýlýmlarda öðrenci sayýsý beþten az ise o okuldan baþvuran adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ÖSYM Yürütme Kurulunun belirleyeceði bir yolla hesaplanacaktýr. Bir okulun baþarý ortalamalarý daðýlýmýnda standart sapma 5'li sistemde 0,05'ten, 10'lu sistemde 0,1'den küçük ise o okuldan baþvuran adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ÖSYM Yürütme Kurulunun belirleyeceði bir yolla hesaplanacaktýr. Ortaöðrenimlerini yurtdýþýnda sürdürmekte veya bitirmiþ olan adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý, okuduklarý okullar ve transkriptlerindeki notlar göz önünde tutularak ÖSYM Yürütme Kurulu tarafýndan saptanacaktýr. 18 Merkezimizdeki kayýtlarda okul kodu, diploma/mezuniyet notu, not sistemi, bitirme yýlý veya mezun olamayan adaylar için diploma notuna benzer þekilde hesaplanan baþarý ortalamasý bilgilerinden herhangi biri bulunmayan adaylara ortaöðretim ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný olarak 50 verilecektir veya daha sonraki sýnav dönemlerinde ÖSYS'ye baþvuran adaylara sürekli olarak kullanacaklarý, kalýcý bir ÖSYM numarasý verilmekteydi yýlýndan itibaren sýnava baþvuran adaylardan lise veya dengi okuldan mezun durumda olan veya ayný yýlda mezun olanlarýn ortaöðretim baþarý puanlarý, bu puanlarýn hesaplanmasýnda kullanýlan yýl sonu baþarý ortalamasý daðýlýmlarý ile birlikte bilgiiþlem kayýtlarýnda hazýr olarak bulunmaktadýr. Bu adaylarýn yeni düzenlemeye göre ortaöðretim baþarý puanlarýnýn hesaplanmasýnda bu puanlar kullanýlacaktýr. Lise veya dengi bir okuldan 1983 yýlýnda veya daha sonra mezun olanlar ÖSS'ye baþvurduklarýnda bu adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý diploma/mezuniyet notlarýndan hesaplanmaktadýr. Bu hesaplamada, 1993-ÖSYS'den önceki yýllarda adaylarýn mezun olduklarý okulun mezuniyet yýlýndaki "son sýnýftan bir önceki yýla ait yýl sonu baþarý ortalamalarý" daðýlýmýnýn ortalama ve standart sapmasý kullanýlmaktadýr. O yýl ile ilgili yýl sonu baþarý ortalamalarý daðýlýmý bulunmadýðý veya bu amaçla kullanýlamadýðý durumlarda o yýldan sonraki en eski daðýlýmdan yararlanýlmaktadýr ve sonraki yýllarda ise kullanýlacak ortalama ve standart sapmalar diploma/mezuniyet notlarýndan veya diploma/mezuniyet notlarýna benzer þekilde hesaplanan not ortalamalarýndan elde edilmektedir veya daha sonraki yýllarda mezun olan adaylardan daha önce ÖSYS ye baþvurmamýþ adaylarýn, 2004-ÖSS de, ortaöðretim baþarý puanlarý bitirme yýllarý göz önünde tutularak yukarýdaki açýklamalara göre hesaplanacaktýr yýlý öncesinde bir lise veya dengi okuldan mezun olanlar, 1983 veya daha sonraki yýllarda ÖSYS ye baþvurmamýþlarsa bu adaylarýn, 2004-ÖSS de ortaöðretim baþarý puanlarýnýn hesaplanmasýnda, mezun olduklarý okul ile ilgili olarak bilgiiþlem kayýtlarýnda bulunan en eski yýlýn "son sýnýftan bir önceki yýla ait yýl sonu baþarý ortalamalarý" daðýlýmýndan yararlanýlacaktýr. Okul müdürlükleri ÖSYM ye gönderdikleri diploma notlarýný içeren listelerin bir nüshasýný 30 Haziran - 7 Temmuz 2004 tarihleri arasýnda adaylarýn görebilecekleri bir yere asacaktýr. Ayrýca ÖSYM öðrencilerin diploma not bilgilerini 5-7 Temmuz 2004 tarihleri arasýnda internetten adaylarýn incelemesine sunacaktýr. Adaylarýn, okullarýnda asýlacak listeleri titizlikle incelemeleri; kendileri ile ilgili bilgilerde eksiklik veya yanlýþlýk varsa deðiþiklik isteklerini 7 Temmuz 2004 günü mesai bitimine kadar okul müdürlüðüne bildirmeleri gerekir. Adaylarýn veya okul müdürlüklerinin süresi içinde bireysel olarak yapacaklarý deðiþiklik istekleri Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin onayý olmadýkça Merkezimizce kabul edilmeyecektir. Okul müdürlüklerinin asacaklarý listelerde veya ÖSYM nin internet yayýnlarýnda yer alan okul kodu ve adý, diploma/mezuniyet notu, not sistemi, bitirme yýlý ve alan/kol/bölüm bilgisi ile ilgili olarak 8 Temmuz 2004 tarihinden sonra adaylarýn, okullarýn veya Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin ÖSYM ye yapacaklarý deðiþtirme istekleri kabul edilmeyecektir AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARI (AOBP) NASIL HESAPLANACAKTIR? Yukarýda 6.1.de anlatýlan yöntemle hesaplanan ortaöðretim baþarý puaný, ortaöðretim kurumlarýnýn ilgili yýldaki Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) puan ortalamalarýna göre aðýrlýklandýrýlacaktýr. Bu aðýrlýklandýrma sonunda, her aday için, aþaðýdaki yöntem kullanýlarak AOBP-SÖZ,

19 AOBP-SAY ve AOBP-EA olmak üzere üç aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný hesaplanacaktýr. Yerleþtirmede kullanýlan Y-ÖSS puanlarý ile ek puanlarýn hesaplanmasýnda aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý kullanýlacaktýr. Aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý aþaðýdaki formüllere göre hesaplanacak, hesaplamaya giren aday sayýsýnýn az olduðu veya yeterli daðýlýmýn bulunmadýðý okullarda istatistiksel iþlemler yapýlamayacaðýndan, bu okullarda aðýrlýklandýrma sýrasýnda ÖSYM Yürütme Kurulunun vereceði kararlar uygulanacaktýr. AOBP lerin hesaplanmasý için önce, her okul ayrý olmak üzere, öðretim yýlýnda mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adaylarýn 2004 ÖSS de aldýklarý ÖSS puanlarýnýn puan türlerine göre ortalamalarý bulunacak ve bu ortalamalar en büyüðü 200 ve en küçüðü 100 olacak þekilde bir puan daðýlýmýna dönüþtürülecektir. Bu dönüþtürme iþleminde aþaðýdaki formül kullanýlacaktýr. 100 (D - F) A = E - F A : Okullara ait ÖSS puan ortalamalarýnýn en büyüðü 200, en küçüðü 100 olacak þekilde dönüþtürülmesi ile elde edilecek puanlar D : Bir okulun ÖSS puan ortalamasý E : ÖSS deki en büyük puan ortalamasý F : ÖSS deki en küçük puan ortalamasý Yukarýdaki formülün uygulanmasý sonunda her okul Sayýsal, Sözel ve Eþit Aðýrlýklý olmak üzere üç ÖSS puan ortalamasýna sahip olacaktýr. Bu ortalamalar (A deðerleri) ve aþaðýdaki formül kullanýlmak suretiyle adaylarýn AOBP leri hesaplanacaktýr. ( ) A (A + 225) (100 - OBP) AOBP = + 2 OBP ( A + 160) Bu formülün kullanýlmasýyla bir okuldaki OBP si en büyük olan öðrencinin AOBP si 100 olacak, diðer öðrencilerin AOBP leri okullarýnýn ÖSS ortalamasýna göre aðýrlýklandýrýlmýþ olacaktýr YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK OLAN Y-ÖSS PUANLARI HESAPLANIRKEN AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANLARI ÖSS PUANLARINA NASIL KATILACAK VE EK PUAN NASIL HESAPLANACAKTIR? Her aday için hesaplanmýþ olan aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) ortaöðretimdeki alan/kol/bölümleri ile ilgili yükseköðretim programlarýna yerleþtirme yapýlýrken 0,8; ortaöðretimdeki alanlarý dýþýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirme yapýlýrken 0,3 ile çarpýlarak adaylarýn ilgili 2004-ÖSS (ÖSS-SÖZ, ÖSS- SAY, ÖSS-EA ve varsa ÖSS-DÝL) puanlarýna katýlacak ve böylece adaylarýn Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-EA ve varsa Y-ÖSS-DÝL puanlarý hesaplanacaktýr (Bk.Tablo-2.B). Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise mezunlarý için, Y-ÖSS puanlarýna katýlmak üzere, alan/kol/bölümlerindeki yükseköðretim programlarýna yerleþirlerken ayrýca ek puanlar da hesaplanacaktýr. Ek puanlar, ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,24 katsayýsý ile çarpýmýndan elde edilecektir. ÖSS puan türlerine göre, ek puanlarýn hesaplanmasýnda kullanýlacak aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ve bu puanlarýn çarpýlacaðý katsayýlar Tablo-2.C de gösterilmiþtir. Ortaöðretimdeki alan/kol/bölümler ile ayný alanda olduðu kabul edilen yükseköðretim programlarý Tablo-3 te yer almaktadýr ÖSYS de, 2003-ÖSS puaný ile bir yükseköðretim programýna (Açýköðretimin kontenjansýz programlarý hariç) yerleþtirilen adaylar 2004-ÖSS puaný ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýna uygulanacak katsayýlar yarýya düþürülecektir. Sýnavsýz Geçiþ ile 2003-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarýna uygulanacak katsayýlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, durumlarýný bir dilekçe ile ÖSYM ye bildirdikleri takdirde yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem göreceklerdir. 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ 4702 sayýlý Kanunun 2. maddesi ile deðiþtirilen 2547 sayýlý Kanunun 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan öðrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna en yakýn programlarýn uygulandýðý, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dýþýndaki meslek yüksekokullarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilebileceði hükmünü getirmiþtir. Bu Kanun hükümlerine göre aþaðýdaki esaslar göz önünde tutularak sýnavsýz geçiþ, öðretim yýlýndan itibaren uygulamaya konulmuþtur. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öðretim programlarý bütünlüðü ve devamlýlýðý içinde iliþkilendirilmiþ mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan oluþan eðitim bölgesidir. Her ilde en az bir mesleki ve teknik eðitim bölgesi kurulabilir. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarý, kendi alanlarýndaki meslek yüksekokullarý programlarýna, koþul ve kontenjanlar, mezun olduklarý okullarýn bulunduðu METEB, mezun olduklarý okullarýn türleri ve öðrenim süreleri, mezuniyet yýllarý, ortaöðretim baþarý puanlarý (OBP) ve tercihleri göz önünde tutularak aþaðýdaki önceliklere göre sýnavsýz yerleþtirileceklerdir.* Son sýnýf öðrencileri 1. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, anadolu teknik lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. 2. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, anadolu teknik lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. 3. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, teknik lise ve anadolu meslek lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. * Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn hangi alan/kol/bölümlerinden mezun olacaklarýn/olanlarýn, meslek yüksekokullarýnýn ve açýköðretimin hangi önlisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri bu kýlavuzun sayfalarýnda Tablo-3 ün devamý: Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Mezun Olacaklarýn/Olanlarýn Sýnavsýz Yerleþtirilebilecekleri Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý baþlýðý altýnda gösterilmiþtir. Bu tabloyu kullanabilmeniz için önce Tablo-8 de alan/kol/bölümünüzü bulunuz ve bu tablonun açýklamalarýný okuyunuz. 19

20 4. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde teknik lise ve anadolu meslek lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. 5. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, meslek lisesi son sýnýf öðrencileri, OBP sýrasýnda. 6. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde meslek lisesi son sýnýf öðrencileri OBP sýrasýnda. Bir yýl önce mezun olanlar 7. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, anadolu teknik lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 8. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, anadolu teknik lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 9. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, teknik lise ve anadolu meslek lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 10. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, teknik lise ve anadolu meslek lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 11. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde, meslek lisesinden bir yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 12. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, meslek lisesinden bir yýl önce mezun olanlar,obp sýrasýnda. Ýki yýl önce mezun olanlar 13. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB inde anadolu teknik lisesinden iki yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 14. Öncelik:Tercihleri arasýnda bulunuyorsa, kendi METEB i dýþýndaki METEB lerde, anadolu teknik lisesinden iki yýl önce mezun olanlar, OBP sýrasýnda. 15. Öncelik: Öncelik:..... Bu öncelikler, yukarýdaki gibi, mezuniyet yýllarýnýn sýnavsýz yerleþtirme yýlýna uzaklýðý göz önünde tutulmak suretiyle, mezun olanlarýn tümünü kapsayacak þekilde devam edecektir. Farklý alanlarda, tüm adaylar Yukarýdaki önceliklere göre sýnavsýz yerleþtirme yapýlan meslek yüksekokullarýnda kayýtlar tamamlandýktan sonra boþ kalan kontenjanlara ek yerleþtirme yapýlacaktýr. Bu ek yerleþtirme yapýlýrken, önce ayný alandaki mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarýnýn yukarýdaki öncelik sýrasýna göre yerleþtirmeleri yapýlacak, sonra boþ kalan kontenjanlara mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn farklý bölümlerinden mezun olanlar ile diðer lise mezunlarý, ilgili puan türünde 2004-ÖSS yi kazanmýþlarsa,hiçbir önceliði olmadan Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirileceklerdir. Her METEB deki meslek yüksekokulu programlarýnýn kontenjanlarý önceden tespit edilecek ve bir programýn kontenjaný hangi öncelikte doluyorsa, ondan sonraki önceliklerde yapýlmýþ tercihler dikkate alýnmayacaktýr. Kontenjaný dolduran son öðrenci ile ayný OBP ye sahip adaylar arasýnda seçme yapýlýrken adaylardan yaþý küçük olana öncelik tanýnacaktýr. Yaþta da eþitlik olduðu takdirde bu adaylarýn kontenjan fazlasý olarak yerleþtirilmeleri yapýlacaktýr. Bir öncelik içinde OBP sýrasýna göre yerleþtirme yapýlýrken kontenjanýn dolduðu noktanýn altýnda olan adaylar bu öncelikten yararlanamayacaklardýr. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnda okumakta olan adaylar veya bu kurumlarýn mezunlarý istedikleri takdirde açýköðretimin kendi alanlarýndaki kontenjan sýnýrý bulunmayan mevcut önlisans programlarýna hiçbir öncelik göz önünde tutulmadan sýnavsýz yerleþtirilebileceklerdir. Belli bir kontenjaný bulunan açýköðretim önlisans programlarýna yukarýdaki öncelikler göz önünde tutularak yerleþtirme yapýlacaktýr. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan adaylarýn öðretim yýlý için meslek yüksekokulu programlarýna yerleþtirilebilmeleri, bu programlarda saðlanacak kontenjanlara baðlý kalacaktýr. Özellikle mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan öðretim yýlý öncesi mezun olanlar, meslek yüksekokullarýnda yeterli kapasite/kontenjan artýþý ve mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý ile meslek yüksekokullarý arasýnda program bütünlüðü ve devamlýlýðý saðlandýktan sonra meslek yüksekokullarýnýn kendi alanlarýndaki programlarýna sýnavsýz girebileceklerdir. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar veya mezun olabilecek durumda bulunanlar, kendi alanlarýndaki lisans programlarýna veya kendi alanlarý dýþýndaki lisans programlarýna, kendi alanlarý dýþýndaki meslek yüksekokulu programlarýna, kendi alanlarý dýþýndaki iki veya dört yýllýk açýköðretim programlarýna girmek istiyorlarsa 2004-ÖSS ye girmek zorundadýrlar. Bu adaylarýn alanlarý dýþýndaki meslek yüksekokulu programlarýndan pek çoðuna girebilmeleri, meslek yüksekokullarýnda yeterli kapasite artýþý saðlandýktan sonra, sýnava girmek suretiyle Y-ÖSS puanlarýna göre mümkün olabilecektir. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý dýþýnda kalan ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar veya öðretim yýlýnda bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar, lisans programlarýna, önlisans programlarýna, açýköðretimin önlisans veya açýköðretimin lisans programlarýna girmek istiyorlarsa, bu adaylarýn 2004-ÖSS ye girmeleri zorunludur. Bu adaylar, meslek yüksekokulu programlarýndan sýnavsýz yerleþtirme sonunda kontenjan açýðý olanlarýna, ek yerleþtirme sýrasýnda, istedikleri takdirde, Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirilebileceklerdir. NOT: 1. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyet indeki (KKTC) mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar, meslek yüksekokulu programlarý ile açýköðretimin önlisans programlarýna yukarýdaki koþullar göz önünde tutularak yerleþtirilebileceklerdir. 2. Türkiye ve KKTC dýþýndaki bir ülkede bir mesleki ve teknik ortaöðretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu mezunlar, Milli Eðitim Bakanlýðýnca verilecek denklik belgesinde gösterilen alanlara göre, yukarýdaki esaslar dahilinde meslek yüksekokullarý veya açýköðretim önlisans programlarýna yerleþtirilebileceklerdir. 3. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarý ile diðer ülkelerden gelecek olan mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun yabancý uyruklu adaylar, kendi alanlarýndaki meslek yüksekokullarý ve açýköðretimin önlisans programlarýna, bu cumhuriyetler, akraba topluluklarý ve diðer ülkeler ile Yükseköðretim Kurulu arasýnda imzalanacak anlaþma hükümlerine göre yerleþtirileceklerdir. 20

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS)

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2005-2006 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ Ocak, 2010 Tekirdağ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... IV AÇIKLAMALAR...V İlimiz Geneli ve Ortaöğretim Kurumlarının

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı