1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A"

Transkript

1 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan uygulanacak olan bir sýnav ve yerleþtirme sistemi ile yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi dir (ÖSYS). Bu sýnav ve merkezi yerleþtirme sisteminin genel amacý yükseköðretim programlarýna öðrenci seçmek ve yerleþtirmektir. Bu sistemde, Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) ek olarak Yabancý Dil Sýnavý da (YDS) uygulanacaktýr. ÖSS den ayrý bir günde yapýlacak olan bu sýnava sadece dil puaný ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylar katýlacaktýr. YDS sonuçlarýnýn katýlmasý ile hesaplanacak olan ÖSS-DÝL puaný, adaylarýn yabancý dil ve edebiyatlarý, bu dillerin öðretmenlik programlarý, mütercim-tercümanlýk ve turist rehberliði gibi bazý yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmesinde kullanýlacaktýr. 2. B A Þ V U R M A Ayrýca, 4702 sayýlý Kanun uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olacaklarýn/olanlarýn istedikleri takdirde, bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna en yakýn programlarýn uygulandýðý meslek yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilme iþlemleri de ÖSYM tarafýndan yürütülecektir. Sýnavsýz yerleþtirme ile ilgili kurallar ve iþlemler de bu kýlavuzda anlatýlmýþtýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasý ile ilgili iþlemler yasal açýdan ÖSYS sisteminin dýþýndadýr. Bu programlara öðrenci alýnmasý, ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, bu programlara girmek için 2004-ÖSS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan öðrenebilirler KÝMLER BAÞVURABÝLÝR? Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlardan durumlarý aþaðýdaki bentlerden birine uyanlar 2004-ÖSS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dahil) baþvurabilirler: a) öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn (lise veya dengi okullar, açýköðretim lisesi) son sýnýfýnda okumakta olan öðrenciler b) Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar c) Ortaöðretim kurumlarýnýn dýþarýdan bitirme sýnavlarýna girenler d) Ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar e) Ortaöðrenimlerini yabancý ülkelerde yapanlardan durumlarý yukarýdaki bentlerden birine uyanlar. Ayrýca durumlarý yukarýdaki bentlerden birine uyan yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar da baþvurabilirler; ancak, bu adaylar ÖSS sonuçlarý ile Türkiye ve KKTC üniversitelerine yerleþtirilemezler KÝMLER BAÞVURAMAZ? Yukarýda "2.1. Kimler Baþvurabilir?" baþlýðý altýnda belirtilen durumlara uymayanlar 2004-ÖSS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dahil) baþvuramazlar ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? Bu kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ bölümünde açýklanan esaslara göre, meslek yüksekokullarý ve açýköðretim önlisans programlarýna yapýlacak sýnavsýz yerleþtirme dýþýndaki tüm yükseköðretim programlarýna (Tablo-5 teki programlar dahil) girmek isteyenler 2004-ÖSS ye girmek zorundadýrlar. Sýnavsýz yerleþtirme yapýlan önlisans programlarýnýn boþ kalan kontenjanlarýna alan dýþýndan ek yerleþtirme yapýlýrken de 2004-ÖSS puanlarý kullanýlacaktýr sayýlý Kanunun 45. maddesine 4702 sayýlý Kanunla eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar kendi alanlarýndaki meslek yüksekokulu programlarýna veya kontenjaný bulunan açýköðretim önlisans programlarýna, kontenjan dahilinde, sýnavsýz yerleþtirilebileceklerinden, bu durumdaki adaylarýn baþvurmadan önce bu kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ bölümünü dikkatle okumalarý gerekmektedir. Bu adaylar, kendi alanlarýndaki açýköðretim önlisans programlarýndan kontenjan sýnýrlamasý olmayanlara da istedikleri takdirde sýnavsýz yerleþtirilebileceklerdir. Özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan yükseköðretim programlarý hariç, sýnavla veya sýnavsýz öðrenci alan tüm yükseköðretim programlarý, bu programlarýn öðretim süreleri ve puan türleri Tablo-4 te gösterilmiþtir BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2004-ÖSS'ye baþvurmak isteyen adaylardan diplomalarýný öðretim yýlýnda alacak olanlar, kayýtlý bulunduklarý okul müdürlüklerinden, daha önceki yýllarda mezun olanlar ise herhangi bir lise veya dengi okul müdürlüðünden ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden TL ödeyerek 2004-ÖSS Kýlavuzu ve Baþvurma Belgesini alacaklar, Baþvurma Belgesini doldurduktan sonra, bu belgeleri aldýklarý okul müdürlüðüne veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edeceklerdir BAÞVURMA BELGESÝ NASIL DOLDURULACAKTIR? 2004-ÖSS Baþvurma Belgesi, Aday Bilgi Formu, Kayýt Kartý ve Aday Fiþi olmak üzere üç kýsýmdan oluþmaktadýr (Bk. Þekil-1 ve Þekil-2). Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmý yumuþak siyah bir kurþunkalemle, diðer kýsýmlarý ise dolmakalem veya tükenmezkalemle, büyük harfle doldurulacaktýr. Baþvurma Belgesindeki bütün yazýlarý büyük harflerle ve okunaklý olarak kendiniz yazýnýz. Kullanacaðýnýz rakamlar þu örneðe uygun olmalýdýr: Aþaðýda Baþvurma Belgesinin alanlarý ayrý ayrý ele alýnmýþ ve bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar ve örnekler verilmiþtir (Bk. Þekil-1 ve Þekil-2). ÖSS Baþvurma Belgesinde vereceðiniz her bilgi sizin için son derece önemlidir. Bu bilgilerin doðruluðundan ve forma doðru olarak kodlanmasýndan siz DÝKKAT! Sýnavsýz geçiþ de dahil olmak üzere ÖSS ile ilgili baþvurma, sýnav, deðerlendirme, yerleþtirme ve kayýt gibi tüm adaylarý ilgilendiren kurallar ve iþlemler bu kýlavuzun ilk bölümlerinde yer almaktadýr. Bütün adaylar bu kural ve iþlemleri dikkatle okuyup ona göre hareket etmelidir. Özel durumlarý bulunan adaylar ayrýca bu kýlavuzun 11. bölümünde kendileriyle ilgili baþlýðý bularak ve bu baþlýk altýndaki açýklamalarý dikkate alarak hareket etmek zorundadýr. 1

2 (Buradaki bilgiler gerçek deðildir.) Þekil-1. Örnek olarak doldurulmuþ bir BAÞVURMA BELGESÝ (Ön yüz) 2

3 Þekil-2. Örnek olarak doldurulmuþ bir BAÞVURMA BELGESÝ (Arka yüz) 3

4 sorumlusunuz. Baþvurma, sýnav, bir yükseköðretim kurumuna kayýt veya bir yükseköðretim kurumunda okuma aþamalarýndan herhangi birinde bulunan bir adayýn, Baþvurma Belgesinde verdiði bilgilerin yanlýþlýðý saptanýrsa, bu adayýn sýnav, yerleþtirme, kaydolma ve devamdan doðan tüm haklarý geçersiz sayýlýr ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU Baþvurma Belgesinin bu kýsmý 23 bilgi alanýndan oluþmaktadýr. Her alanýn baþlýðýnda, sýra numarasý ile o alana yazýlmasý ve kodlanmasý istenen bilgilerin ne olduðu yazýlýdýr. Bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan doldurma iþlemine geçmeyiniz. Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmý Merkezimizde optik okuyucu adý verilen elektronik araçlarla okunmaktadýr. Bu nedenle bu kýsmýn yumuþak siyah bir kurþunkalemle doldurulmasý gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasýnda iki ayrý iþlem yapýlýr: Birinci iþlem istenen bilgilerin yazýlmasý, ikinci iþlem ise yazýlan bilgilerin kodlanmasýdýr. Kodlamada yapýlacak iþ, her kutuya yazýlan harf veya rakamý o kutunun altýnda bir sütun halinde sýralanmýþ olan yuvarlaklarda bulmak ve bu yuvarlaðý kurþunkalemle, dýþarýya taþýrmadan karalamaktýr. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir yuvarlaðýn karalanmýþ olmasýna dikkat edilecektir. Yuvarlaklarýn oluþturduðu sütunlar, kolayca izlenebilmesi için koyu ve açýk renk þeritler halinde basýlmýþtýr. Optik okuyucular yazýlan yazý ve rakamlarý deðil, kodlama iþaretlerini bilgisayar kayýtlarýna aktarabilen araçlardýr. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazýlan fakat kodlanmayan bilgiler bilgisayar kayýtlarýna geçmeyeceðinden geçersiz sayýlýr ve iþlem görmez. Yapacaðýnýz kodlama yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Yazma iþlemi, kodlamanýn kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için gereklidir T.C. KÝMLÝK NUMARANIZ Baþvurma Belgesindeki 1. T.C. KÝMLÝK NUMARANIZ alaný, yeni nüfus cüzdanlarýnda bulunan T.C. Kimlik Numaranýzý yazýp kodlamanýz için düzenlenmiþtir. Nüfus cüzdanlarýndaki seri ve no karþýsýnda yazýlý olan harf ve rakamlar T.C. Kimlik Numarasý deðildir. Bu nedenle bu harf ve rakamlarýn T.C. Kimlik Numarasý alanýna yazýlmamasý gerekir. Eski nüfus cüzdanlarýnda T.C. Kimlik Numarasý yoktur. T.C. Kimlik Numarasý onbir rakamlý bir sayýdýr. Nüfus cüzdanlarýnda T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan adaylar, baðlý bulunduklarý Ýlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacaklarý Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði nden veya internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarýný öðrenebileceklerdir. T.C. Kimlik Numaranýzý Baþvuru Formundaki "1. T.C. KÝMLÝK NUMARANIZ" alanýna yazýnýz ve bu rakamlarý alttaki yuvarlaklarý doldurmak suretiyle kodlayýnýz. T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamayan adaylarýn Baþvuru Formlarý iþleme alýnmayacaktýr. Ayrýca adaylarýn sýnavla ilgili ÖSYM ile yapacaklarý tüm yazýþmalarda bu numara kullanýlacaðýndan T.C. Kimlik Numarasýnýn Baþvuru Formunda doðru olarak yazýlýp kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar, ÖSS ye baþvuran adaylar hariç T.C. Kimlik Numarasý alanýna, 2004-ÖSS Baþvuru Belgesinin Aday Bilgi Formu, Kayýt Kartý ve Aday Fiþinde basýlý olan ve 24 ile baþlayan 10 basamaklý Belge Numarasýný, baþýna 0 (sýfýr) koymak suretiyle yazacak ve kodlayacaklardýr. Bu adaylardan ÖSS ye baþvuranlar, bu alana 2003-ÖSS deki 23 ile baþlayan belge numaralarýnýn baþýna 0 (sýfýr) koymak suretiyle elde ettikleri onbir rakamlý numarayý yazacak ve kodlayacaklardýr ÖSYM NUMARANIZ 2003 veya 2004-ÖSS ye ilk kez baþvuranlar bu alaný boþ býrakacaklardýr sýnav dönemlerinde ÖSYS'ye baþvuran adaylara daha sonraki yýllarda da kullanmalarý için sürekli bir ÖSYM numarasý verilmekteydi sýnav dönemlerinde ÖSYM numarasý aldýysanýz, bu numarayý, bu alanda her kutuya bir rakam gelecek þekilde yazarak kodlayýnýz. Bu numarayý hatýrlamýyorsanýz ÖSYM'nin numaralý telefonundan veya internet sayfasýndaki adresinden öðrenebilirsiniz sýnav dönemlerinde ÖSYM Numarasý aldýðý halde bu numarayý kodlamayan adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacaktýr veya 2004-ÖSS ye ilk kez baþvuran KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar, T.C. uyruklu adaylar gibi bu alaný boþ býrakacaklardýr. Bu adaylardan 2003 yýlýndan önce ÖSS ye baþvuranlar bu alana, T.C. uyruklu adaylar gibi o yýllarda kullandýklarý ÖSYM Numaralarýný yazýp kodlayacaklardýr. ÖSYM Numaralarýný hatýrlamayan adaylar, bu numarayý ÖSYM nin yukarýdaki internet adresinden öðrenebilirler. ÖSYM Numarasýnýn yanlýþsýz kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Yuvarlaklarý dýþarýya taþýrmadan kurþunkalemle iyice doldurunuz ve kodladýðýnýz numaranýn ÖSYM numaranýza tam olarak uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Dikkat: Önceki yýllarda ÖSS ye baþvurarak bir ÖSYM numarasý almýþ olan adaylarýn sadece bu alana ÖSYM numaralarýný yazýp kodlamalarý yeterli deðildir. Bu adaylar, 1.T.C.KÝMLÝK NUMARANIZ alanýna da T.C.Kimlik Numaralarýný mutlaka yazýp kodlamalýdýrlar CÝNSÝYETÝNÝZ Bu alanda cinsiyetinizi belirten seçeneði iþaretleyiniz UYRUÐUNUZ Bu alanda T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "1" seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular "2" seçeneðini (uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar 1 seçeneðini); KKTC dýþýnda yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "3" seçeneðini iþaretleyeceklerdir ÖÐRENÝM DURUMUNUZ Bu alanda, öðrenim durumunuzu gösteren seçeneði iþaretleyiniz. Her adayýn öðrenim durumu aþaðýdakilerden yalnýz birine uyacaðýndan, bu alanda yalnýz bir seçenek iþaretlenecektir. Öðrenim durumunu aþaðýdaki açýklamalara uygun olarak kodlamayan ya da boþ býrakan adaylar sýnava alýnmayacaklar, alýnsalar bile sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr ÖÐRETÝM YILINDA BÝR ORTAÖÐRETÝM KURUMUNDAN MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA BULUNANLAR 1. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým. 2. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim. 3. Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna giriyorum.

5 MEZUN DURUMDA OLANLAR 4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve önkayýtla kaydolmadým. Ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYS'ye hiç baþvurmamýþ adaylarýn da bu seçeneði iþaretlemeleri gerekir. Ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken ÖSYM'ce 2003-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði halde o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylar, baþvuru sýrasýnda mezun durumda iseler, Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunun 5. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ alanýnda "4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve önkayýtla kaydolmadým" seçeneðini iþaretleyecekler ve hangi tarihte mezun olduklarýný gösteren okullarýndan alacaklarý resmi belgeyi bir dilekçe ekinde bir zarfa koyarak Baþvurma Belgesine ekleyeceklerdir. Bu yapýlmadýðý takdirde adaylar, bir önceki yýl yerleþtirilmiþ aday iþlemi göreceklerdir. 5. Bir yükseköðretim programýna (Sýnavsýz Geçiþ dahil) ÖSYM'ce yerleþtirildim; fakat kayýt olmadým. 6. Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. Daha önceki yýllarda, merkezi yerleþtirme dýþýnda ÖSS puaný veya özel yetenek sýnavýyla kesin kayýt yaptýrmýþ olan adaylar da dahil olmak üzere bir yükseköðretim kurumunda kayýtlý olan bütün adaylar bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. 7. Bir yükseköðretim programýný bitirdim. 8. Disiplin suçu dýþýndaki bir nedenle yükseköðretimden kaydým silindi. Kendi isteði ile kaydýný alan adaylar da bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. MEZUN OLACAÐINIZ LÝSE VEYA DENGÝ OKULA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER (6. OKULUNUZUN KODU, 7. OKULUNUZUN TÜR KODU, 8. ALAN/KOL/BÖLÜM KODU, 9. OKUL NUMARANIZ ALANLARI) 6, 7, 8 ve 9 numaralý alanlarda yazacaðýnýz ve kodlayacaðýnýz bütün bilgiler mezun olacaðýnýz lise veya dengi okul ile ilgilidir. Bu alanlarý öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar (öðrenim durumu 1, 2, 3 olanlar; Bk ) mutlaka dolduracaklardýr ÖSS ye baþvurmuþ fakat liseden mezun olamamýþ adaylarýn da bu alanlarý doldurmalarý gerekir. Bu adaylarýn bilgilerini yazýp kodlarken çok dikkatli olmalarý ve hiçbir yanlýþlýk yapmamalarý son derece önemlidir öðretim yýlýndan önceki yýllarda mezun olan adaylar 6, 7, 8 ve 9 numaralý alanlarý doldurmayacaklardýr. Bu adaylar bu alanlara herhangi bir bilgiyi yazýp kodlasalar bile bu bilgiler kullanýlmayacaktýr öðretim yýlýndan önceki yýllarda mezun olan ve ÖSYS ye önceki yýllarda baþvuran adaylarýn okul, okul türü ve alan/kol/bölüm bilgileri bilgiiþlem kayýtlarýndan alýnarak aynen kullanýlacaktýr. Bu adaylardan 2003 ÖSYS den önce baþvuru yapmýþ olanlarýn ortaöðretim baþarý puanlarý standart puan (SP) olarak alýnacak; ortaöðretim ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ÖSS'de deðiþen yönteme göre hesaplanacaktýr. ÖSYS ye 2003 yýlýnda baþvuru yapmýþ olanlarýn puanlarý ise merkezimiz kayýtlarýndan alýnarak aynen kullanýlacaktýr. Önceki Yýllarda Mezun Olanlardan ÖSYM de Okul Bilgileri Bulunmayan veya Okul Bilgilerinde Deðiþiklik Meydana Gelen Adaylar ve Yapacaklarý Ýþlemler: a) Önceki yýllarda mezun olduðu halde daha önce ÖSYS ye baþvurmamýþ adaylar (ilk kez 2004-ÖSS ye baþvuranlar), b) 1983 yýlýndan önce ÖSYS ye baþvuran ve bundan sonra ÖSYS ye baþvurmamýþ adaylar, c) ÖSYS ye önceki yýllarda baþvuran, 2004-ÖSS ye, mezun olduklarý diðer bir okula iliþkin bilgilerle (okulunun adý ve 5 kodu, alan/kol/bölümünün adý ve kodu, diploma notu, bitirme yýlý ve not sistemi) ile baþvurmak isteyen adaylar, d) ÖSYS ye son baþvurduðu yýlda mezun olamadýðý için diploma notunu ve bitirme yýlýný ÖSYM ye bildirememiþ adaylar, e) Okul bilgileri, diploma notu, ortaöðretim baþarý puaný, bitirme yýlý ve alan/kol/bölüm bilgileri ile ilgili ÖSYM bilgiiþlem kayýtlarýndaki bilgilerini deðiþtirmek isteyen adaylar (2003'ten önce ÖSS'ye baþvuranlardan okul deðiþtirme nedeni ile ortaöðretim baþarý puanlarý diploma notlarýndan hesaplanmayan adaylar okul bilgilerinde deðiþiklik istiyorlarsa, okul deðiþikliði ile ilgili tastiknamelerini ÖSYM ye göndermelidirler.) bu kýlavuzun sonunda yer alan 2004-ÖSS OKUL BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ni ve noterden onaylatacaklarý lise veya dengi okul diploma suretlerini, üzerlerine T.C.Kimlik Numaralarýný, Belge Numaralarýný ve önceki yýllarda alýnmýþ ise ÖSYM Numaralarýný yazarak bir zarfa koyacaklar, zarfýn üzerine de T.C.Kimlik Numaralarýný, adsoyadlarýný ve zarfýn içine koyduklarý belge adlarý ile önceki yýllarda alýnmýþ ise ÖSYM Numaralarýný yazacaklar ve bu zarfý baþvurma belgesini aldýklarý okul veya sýnav merkezi yöneticiliklerine baþvurma belgesi ile birlikte teslim edeceklerdir ÖSS ye baþvuru tarihinden sonra durumlarýnda deðiþiklik olan adaylar, bu deðiþiklik durumunu belgelemek ve bu belgeyi bu Kýlavuzun sonunda yer alan 2004-ÖSS OKUL BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ekinde ÖSYM Sýnav Hizmetleri Bölümü Müdürlüðüne 11 Haziran 2004 tarihine kadar bildirmek zorundadýrlar. Bu tarihten sonra Merkezimize gelen deðiþiklik isteklerinin kabul edilmesine imkân bulunmamaktadýr OKULUNUZUN KODU Lise ve dengi okullar, Tablo-6'da illere ve il içinde alfabetik sýraya göre verilmiþtir. Önce, okumakta olduðunuz okulun adýný bu tabloda bulunuz. Her okul adýnýn baþ tarafýndaki altý rakamdan oluþan sayý, o okulun kodudur. Aday Bilgi Formunda 6. OKULUNUZUN KODU baþlýðý altýndaki kutulara bulduðunuz bu kodu yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayarak iþaretleyiniz. Okulunuzun adý Tablo-6'da yer almamýþsa, okul müdürlüðüne baþvurarak okul kodunuzu öðreniniz. Ortaöðretim baþarý puaný, her okulun kendi içinde hesaplandýðýndan, okulunuzun kodunu mutlaka öðrenmeye çalýþýnýz, aksi takdirde bu durum çok zararýnýza olabilir. Bu kodu okulunuzdan da öðrenemediðiniz takdirde okulunuzun bulunduðu ile ait okullar listesinin sonundaki, listede olmayan okullar için verilen kodu kullanýnýz. Bu kodu iþaretlediðiniz takdirde belli okul türlerine ve alan/kol/bölümlere tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaðýnýzý göz önünde tutunuz. Okul kodunun doðru olarak yazýlmasý ve kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu öðretim yýlýnda mezun olacak adaylarýn diploma/mezuniyet notlarý veya diploma/mezuniyet notuna benzer þekilde hesaplanan baþarý ortalamalarý kodladýklarý okullardan istenecek, okul kodunu yazmamýþ veya yanlýþ yazmýþ adaylara ortaöðretim baþarý puaný ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný olarak en düþük puan olan 50 verilecektir OKULUNUZUN TÜR KODU Tablo-7'de okul türü kodlarý yer almaktadýr. Okulunuzun tür kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayýnýz. Tür kodunuzu hatasýz yazmanýz, yükseköðretim programlarýna yerleþtirme iþlemi sýrasýnda çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-7'yi incelemeden okul türünüz için karar vermeyiniz. Tür kodunu bulamayan adaylar "91005 Diðer" kodunu iþaretleyeceklerdir. Ancak, tür kodunu iþaretlemeyen veya Diðer kodunu iþaretleyenlerin belli okul türlerine ve alan/kol/bölümlere tanýnan haklardan yararlanamayacaklarýný unutmamalarý gerekir.

6 ALAN/KOL/BÖLÜM KODU Tablo-8'de alan/kol/bölüm kodlarý yer almaktadýr. Öðrenim gördüðünüz alan/kol/bölüm kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayýnýz. Birden fazla alan/kol/bölümden diploma veren okullarda okuyanlarýn, kendileri için en uygun olanýný seçerek sadece birinin kodunu ilgili alana yazýp kodlamasý gerekir. Bu kodu hatasýz yazmanýz ve kodlamanýz, yükseköðretim programlarýna yerleþtirme iþlemi sýrasýnda çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-8'i incelemeden alan/kol/bölüm kodunuz için karar vermeyiniz. Alan/kol/bölüm kodunu bulamayan adaylar "9009 Diðer" kodunu iþaretleyeceklerdir. Ancak, bu kodu iþaretleyenlerin belli alan/kol/bölümlere tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný unutmamalarý gerekir. Bazý lise dengi okullarda yalnýz bir alan/kol/bölüm bulunmaktadýr. Örneðin, Maliye Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi gibi meslek liselerinin öðrencisi iseniz, alan/kol/bölüm satýrýný boþ býrakmayýnýz ve alan/kol/bölümünüzün kodunu mutlaka yazýnýz ve kodlayýnýz. Örneðin, Maliye Meslek Lisesi öðrencisi olan bir adayýn alan/kol/bölüm satýrýna Maliye alanýnýn kodu olan "2006" yazmasý ve kodlamasý gerekir OKUL NUMARANIZ Öðrencisi olduðunuz lise veya dengi okul numaranýzý saða yanaþýk olarak yazýnýz ve kodlayýnýz. Açýköðretim lisesi öðrencileri de kendilerine verilen 10 basamaklý okul numarasýný yazýp kodlamalýdýrlar ÖSS SINAV MERKEZLERÝ ÖSS'nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) MERKEZLERÝ VE KODLARI listesinde gösterilmiþtir. Bu listede ÖSS nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ile bu merkezlerin kodlarý bulunmaktadýr. Bu listede görüldüðü gibi, büyüklüðü ve ulaþým güçlükleri nedeniyle Ýstanbul ili beþ ayrý sýnav bölgesine ayrýlmýþ durumdadýr. Bazý illerin ilçeleri de sýnav merkezi haline getirilmiþ; bu gibi ilçeler baðlý bulunduklarý il merkezlerinin altýnda, farklý kod ile verilmiþtir. Bu listede her ilin il kodu o ilin trafik numarasýdýr. Ýl merkezinde yapýlacak sýnavlar için ilin trafik kodunun sonuna "0" eklenmiþtir. Sýnav, bir ilin ilçelerinde de yapýlýyorsa il trafik kodu sonuna 1, 2, 3... rakamlarý eklenerek ilçe sýnav merkezleri kodlarý oluþturulmuþtur. Örneðin, Artvin'de sýnava girmek isteyen bir aday sýnav merkezini "080" olarak yazýp kodlayacak; Hopa'da sýnava girmek isteyen bir aday ise sýnava gireceði merkez olarak "081" yazýp kodlayacaktýr. Aday Bilgi Formunda "10. ÖSS SINAV MERKEZLERÝ" alanýný bulunuz. Bu alanda "1. Tercih" ve "2. Tercih" baþlýklarýný taþýyan iki yer bulunmaktadýr. Bu yerlere, sýnava girmek istediðiniz sýnav merkezlerinin kodlarýný istek sýranýza göre yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayýnýz. Sýnav merkezlerine iliþkin isteklerinizi belirtirken en çok istediðiniz sýnav merkezinin kodunu "1. Tercih" baþlýðýný taþýyan yere yazýnýz ve kodlayýnýz. Ýkinci tercihinizi de belirtmeyi unutmayýnýz. Ýkinci tercihin iþlem görebilmesi için birinci tercihte belirtilen merkezden farklý bir merkez olmasý gerekmektedir. Merkezimiz gerektiðinde, listede yazýlý merkezlere ek olarak yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnava gireceðiniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sýnava girmek istediði merkezleri kodlamayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. 6 Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezi deðiþtirilemez. Bu nedenle, sýnav merkezlerini doðru kodlayýp kodlamadýðýnýzý dikkatle kontrol ediniz. DÝKKAT: Ýstanbul ilinde Ýstanbul-Kadýköy, Ýstanbul- Üsküdar, Ýstanbul-Beyoðlu, Ýstanbul-Beyazýt ve Ýstanbul- Avcýlar olmak üzere beþ sýnav bölgesi bulunmaktadýr. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen aday sayýsý Ýstanbul daki bina kapasitesinden çok fazla olduðu için Ýstanbul ilinde sýnava girme tercihlerinde bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir: 1. Adres ili ve okul ili, ikisi birden, Ýstanbul olan adaylar Ýstanbul daki beþ bölgeden istediklerini, sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler. 2. Adres ili veya okul ili (ikisinden biri) Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini Ýstanbul daki beþ bölgeden yapabilirler. Bu adaylardan Ýstanbul ilindeki beþ bölgeden ikisini de tercihlerinde gösterenlerin ikinci tercihleri iþaretlenmemiþ sayýlýr. 3. Adres ili ve okul ili, ikisi birden, Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul da sýnava girme tercihi yapamazlar, yaptýklarý takdirde bu tercihleri iptal edilir YDS SINAV MERKEZÝ 2004-ÖSS Yabancý Dil Sýnavý (YDS), yabancý dil ve edebiyatlarý, bu dillerin öðretmenlik programlarý, mütercim-tercümanlýk ve turist rehberliði gibi bazý yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylar için 2004-ÖSS ye ek olarak yapýlmaktadýr. Bu sýnav devlet üniversitesi rektörlüklerinin bulunduðu kentlerde ve Lefkoþa da 27 Haziran 2004 tarihinde yapýlacaktýr YDS, Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere 3 dilde yapýlacaktýr. Adaylar bu dillerin yalnýz birinden sýnava girebileceklerdir ÖSS ye baþvurma sýrasýnda 2004-YDS ye girip girmeyeceðiniz ve girecekseniz hangi dilden sýnava gireceðiniz konusunda bir bilgi alýnmamaktadýr YDS ye girmek isteyen adaylar bu kýlavuzun 4.YABANCI DÝL SINAVI (YDS) bölümünde yazýlý olan yöntemle baþvuracaklar ve sýnava girdikleri dili, Yabancý Dil Sýnavý sýrasýnda cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir ÖSS Yabancý Dil Sýnavýnýn yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý 2004-ÖSS YABANCI DÝL SINAVI (YDS) MERKEZLERÝ VE KODLARI listesinde gösterilmiþtir. YDS ye girmek istediðiniz takdirde, sýnava girmek istediðiniz merkezi listede bulunuz ve bu merkezin kodunu Aday Bilgi Formunun 11. YDS SINAV MERKEZÝ alanýna yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayýnýz. Sonradan sýnav merkezi deðiþikliði yapýlmayacaðýndan kodlamanýzýn doðru olup olmadýðýný kontrol ediniz. YDS ye katýlacak olan adaylardan bu alaný iþaretlemeyenler bu sýnav için Merkezimizce herhangi bir sýnav merkezine atanabilirler ÖSS YE GÝRME ÝSTEÐÝNÝZ Bu alanda 2 seçenek bulunmaktadýr: 1. ÖSS ye girmek istiyorum. 2. Sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. Sýnavsýz Geçiþ hakkýna sahip olmayan lise mezunlarý ile kendi alanlarýnda meslek yüksekokulu veya açýköðretimin önlisans programý bulunmayan meslek liseli adaylarýn 1 seçeneðini iþaretlemeleri gerekir. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan adaylar kendi alanlarýndaki meslek yüksekokullarý ile açýköðretimin önlisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilebileceklerdir. Bu adaylar sadece kendi alanlarýndaki bu programlara yerleþmek istiyorlarsa yukarýdaki 2 seçeneðini iþaretlemelidirler. Bu adaylarýn

7 2004-ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) MERKEZLERÝ VE KODLARI Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 010 Adana - Merkez 011 Adana - Ceyhan 012 Adana - Kozan 020 Adýyaman - Merkez 021 Adýyaman - Gölbaþý 030 Afyon 040 Aðrý 050 Amasya - Merkez 051 Amasya - Merzifon 060 Ankara - Merkez 061 Ankara - Polatlý 070 Antalya - Merkez 071 Antalya - Alanya 072 Antalya - Manavgat 080 Artvin - Merkez 081 Artvin - Hopa 090 Aydýn - Merkez 091 Aydýn - Nazilli 092 Aydýn - Söke 100 Balýkesir - Merkez 101 Balýkesir - Bandýrma 102 Balýkesir - Edremit 110 Bilecik 120 Bingöl 130 Bitlis - Merkez 131 Bitlis - Tatvan 140 Bolu 150 Burdur 160 Bursa - Merkez 161 Bursa - Gemlik 162 Bursa - Ýnegöl 170 Çanakkale - Merkez 171 Çanakkale - Çan 180 Çankýrý 190 Çorum 200 Denizli - Merkez 201 Denizli - Acýpayam 210 Diyarbakýr - Merkez 211 Diyarbakýr - Bismil 212 Diyarbakýr - Ergani 220 Edirne - Merkez 221 Edirne - Keþan 222 Edirne - Uzunköprü 230 Elazýð 240 Erzincan 250 Erzurum 260 Eskiþehir 270 Gaziantep - Merkez 271 Gaziantep - Nizip 280 Giresun - Merkez 281 Giresun - Bulancak Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 290 Gümüþhane 300 Hakkari 310 Hatay - Antakya 311 Hatay - Dörtyol 312 Hatay - Ýskenderun 313 Hatay - Kýrýkhan 314 Hatay - Reyhanlý 320 Isparta 330 Mersin-Merkez 331 Mersin - Anamur 332 Mersin - Silifke 333 Mersin - Tarsus 341 Ýstanbul - Kadýköy 342 Ýstanbul - Üsküdar 343 Ýstanbul - Beyoðlu 344 Ýstanbul - Beyazýt 345 Ýstanbul - Avcýlar 350 Ýzmir - Merkez 351 Ýzmir - Bergama 352 Ýzmir - Menemen 353 Ýzmir - Ödemiþ 354 Ýzmir - Tire 360 Kars 370 Kastamonu 380 Kayseri 390 Kýrklareli - Merkez 391 Kýrklareli - Lüleburgaz 400 Kýrþehir 410 Kocaeli - Ýzmit 411 Kocaeli - Gebze 412 Kocaeli - Gölcük 413 Kocaeli - Karamürsel 414 Kocaeli - Körfez 420 Konya - Merkez 421 Konya - Akþehir 422 Konya - Ereðli 430 Kütahya 440 Malatya 450 Manisa - Merkez 451 Manisa - Akhisar 452 Manisa - Salihli 453 Manisa - Soma 454 Manisa - Turgutlu 460 Kahramanmaraþ-Merkez 461 Kahramanmaraþ-Elbistan 462 Kahramanmaraþ-Göksun 470 Mardin 480 Muðla - Merkez 481 Muðla - Fethiye 482 Muðla - Milas 490 Muþ Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 500 Nevþehir 510 Niðde 520 Ordu - Merkez 521 Ordu - Ünye 530 Rize - Merkez 531 Rize - Ardeþen 532 Rize - Çayeli 540 Sakarya - Adapazarý 541 Sakarya - Hendek 550 Samsun - Merkez 551 Samsun - Bafra 552 Samsun - Çarþamba 553 Samsun - Havza 560 Siirt 570 Sinop 580 Sivas 590 Tekirdað - Merkez 591 Tekirdað - Çorlu 600 Tokat - Merkez 601 Tokat - Turhal 602 Tokat - Zile 610 Trabzon 620 Tunceli 630 Þanlýurfa-Merkez 631 Þanlýurfa-Birecik 640 Uþak 650 Van - Merkez 651 Van - Erciþ 660 Yozgat 670 Zonguldak - Merkez 671 Zonguldak - Ereðli 680 Aksaray 690 Bayburt 700 Karaman 710 Kýrýkkale 720 Batman 730 Þýrnak 740 Bartýn 750 Ardahan 760 Iðdýr 770 Yalova 780 Karabük 790 Kilis 800 Osmaniye - Merkez 801 Osmaniye - Kadirli 810 Düzce 900 Lefkoþa 7

8 2004-ÖSS YABANCI DÝL SINAVI (YDS) MERKEZLERÝ VE KODLARI Kodu YDS Sýnav Merkezi Kodu YDS Sýnav Merkezi Kodu YDS Sýnav Merkezi 010 Adana 030 Afyon 060 Ankara 070 Antalya 090 Aydýn 100 Balýkesir 140 Bolu 160 Bursa 170 Çanakkale 200 Denizli 210 Diyarbakýr 220 Edirne 230 Elazýð 250 Erzurum 260 Eskiþehir 270 Gaziantep 310 Hatay 320 Isparta 330 Mersin 341 Ýstanbul - Kadýköy 342 Ýstanbul - Üsküdar 343 Ýstanbul - Beyoðlu 344 Ýstanbul - Beyazýt 345 Ýstanbul - Avcýlar 350 Ýzmir 360 Kars 380 Kayseri 410 Kocaeli 420 Konya 430 Kütahya 440 Malatya 450 Manisa 460 Kahramanmaraþ 480 Muðla 510 Niðde 540 Sakarya 550 Samsun 580 Sivas 600 Tokat 610 Trabzon 630 Þanlýurfa 650 Van 670 Zonguldak 710 Kýrýkkale 900 Lefkoþa bu seçenek için karar vermeden önce bu Kýlavuzdaki Tablo-3 ü dikkatle incelemeleri gerekir. Sýnavsýz Geçiþ hakkýna sahip olanlar ayný zamanda sýnava da girmek istiyorlarsa bu adaylar sadece 1 seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Adaylar burada iþaretlemiþ olduklarý seçeneðe göre Sýnavsýz Geçiþe baþvuru veya ÖSS sýnav ücretini ödeyeceklerdir (Bk.2.6) GÝRMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ ASKERÝ OKULLAR Bu alaný, bu kýlavuzun son sayfalarýndaki Kara/Deniz/ Hava Harp Okuluna, Kara/Hava Astsubay M.Y.O. ya Girmeye Ýstekli Kýz ve Erkek Adaylarýn Dikkatine bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu beþ okuldan sadece birini, birkaçýný veya hepsini iþaretleyebilirsiniz. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr ADINIZ Adýnýzý, nüfus cüzdanýnýzda yazýldýðý gibi, ilk kutudan baþlayarak, her kutuya bir harf gelecek þekilde büyük harflerle yazýnýz. Birden fazla adýnýz varsa, kelime aralarýnda birer kutuyu boþ býrakmayý unutmayýnýz. Ancak, iki ya da üç kelimeden oluþan adýnýz, uzunluðundan ötürü burada ayrýlmýþ olan 12 kutuya tam olarak sýðmýyorsa, nüfus cüzdanýndaki sýraya göre önce birinci adýnýzý tam olarak yazýnýz, sonra aralarda birer kutu boþ býrakarak ikinci ve varsa üçüncü adýnýzýn yalnýzca baþ harfini yazýnýz ve kodlayýnýz. (Bk ) SOYADINIZ Soyadýnýzý, nüfus cüzdanýnýzda yazýldýðý gibi, ilk kutudan baþlayarak, her kutuya bir harf gelecek þekilde büyük harflerle yazýnýz. Soyadýnýzý yazmanýz için 14 harflik yer bulunmaktadýr. Soyadýnýz uzun ise ayrýlan alana sýðacak kadarýný yazýp kodlamanýz yeterlidir. (Bk ) BABANIZIN ADI Babanýzýn adýný, nüfus cüzdanýnýzda yazýldýðý gibi buraya yazýp kodlayýnýz. Babanýzýn adý uzun ise ayrýlan alana sýðacak kadarýný yazýp kodlamanýz yeterlidir DOÐUM TARÝHÝNÝZ Doðum tarihinizin gün, ay ve yýlýný yazmanýz için ikiþer kutu ayrýlmýþtýr. "GÜN" için ayrýlan kutulara doðum gününüzün 8 ayýn kaçýncý günü olduðunu, "AY" için ayrýlan kutulara doðduðunuz ayýn yýlýn kaçýncý ayý olduðunu, "YIL" için ayrýlan kutulara da doðum yýlýnýzýn son iki rakamýný yazýnýz. Örneðin; 3 Eylül 1986 tarihinde doðan bir aday, sýrasýyla yazacak ve kodlayacaktýr. Doðum tarihiniz için yazacaðýnýz rakamlarýn nüfus cüzdanýnýzdaki kayýtlara uygun olmasý gerekir. Ancak, doðum tarihinin ay ve günü nüfus cüzdanýnda yazýlý olmayan adaylar sadece yýlý yazarak kodlayacaklar, ay ve gün için ayrýlan yerleri boþ býrakacaklardýr. (Bk ) DOÐUM YERÝNÝZ Doðum yerinizin bulunduðu veya baðlý olduðu il/ilçenin kodunu Tablo-9'dan bularak buraya yazýp kodlayýnýz NÜFUSA KAYITLI OLDUÐUNUZ YER Nüfusa kayýtlý olduðunuz il/ilçenin kodunu Tablo-9'dan bularak buraya yazýp kodlayýnýz. YAZIÞMA ADRESÝNÝZ Aday Bilgi Formunun arka yüzünde 20., 21., 22. ve 23. alanlar yazýþma adresinizi yazýp kodlamanýz için ayrýlmýþtýr. Buraya sizce en güvenilir olan adresinizi yazýnýz. Adresinizin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. Bu alana yazacaðýnýz adres ile Kayýt Kartýna yazacaðýnýz adres ayný olmalýdýr. Adresinizi yazarken, Aday Bilgi Kontrol Formunun 2004 Mart ayý içinde, 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ve 2004-YDS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin 2004 Mayýs ayý içinde, 2004-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ve Tercih Formunun 2004 Temmuz ayýnýn ilk yarýsý içinde, 2004-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesinin 2004 Temmuz ayýnýn son haftasýnda, ÖSYS Sonuç Belgesinin ise 2004 Eylül ayýnýn ilk haftasý içinde bu adrese gönderileceðini göz önünde tutunuz. Aday Bilgi Formunun arka yüzündeki yazýþma adresi alaný yazýlýp kodlanmamýþsa bu formu dolduran adayla iletiþim kurulamayacaðý için adayýn baþvurusu geçersiz sayýlýr ve bu form iþleme konmaz ADRES SATIRI-1, ADRES SATIRI-2 Adresinizi yazarak kodlamanýz için her biri 21 kutuluk iki alan ayrýlmýþtýr. Ayrýlan bu yerlere her kutuya bir harf gelecek þekilde ve kelimeler arasýnda bir boþluk býrakarak adresinizi

9 yazýnýz. Adres Satýrý-1'e son olarak yazacaðýnýz kelime veya numara bu satýrdaki boþ kutulara tam olarak sýðmýyorsa, bu kelime veya numarayý Adres Satýrý-2'nin ilk kutusundan baþlayarak yazýnýz. Bir baþka deyiþle bir kelime veya numaranýn bir kýsmý Adres Satýrý-1'de, ikinci kýsmý Adres Satýrý-2'de olmamalýdýr. Adresiniz ayrýlan alanlara sýðmýyorsa anlamlý kýsaltmalar yapabilirsiniz. Mahalle için "M", cadde için "C", sokak için "S" yazmak yeterlidir. Numara doðru yazýldýðý takdirde apartman adý yazmak gereksizdir. Türkiye'de oturanlar bu alana semt, ilçe veya il adý yazmayacak, bu bilgi 21. alana yazýlýp kodlanacaktýr. Yazma iþlemi bitince kodlama iþlemine geçiniz SEMT / ÝLÇE Yazýþma adresinizde bulunan semt veya ilçe adýný 12 kutudan oluþan bu alana yazýnýz. Adresinizde semt veya ilçe adý kullanýlmýyorsa (yalnýz il adý yeterli ise) bu alaný boþ býrakýnýz. Türkiye'de oturan adaylar adreslerinin il trafik kodunu "22. ADRES ÝL TRAFÝK KODU" alanýnda kodlayacaklarý için bu alana adres ilini yazmayacaklardýr. Yazma iþlemi bitince kodlama iþlemine geçiniz ADRES ÝL TRAFÝK KODU Adresinizin il trafik kodunu bu alana yazarak kodlayýnýz POSTA KODU Size gönderilen yazý ve belgelerin zamanýnda ve hatasýz bir þekilde elinize geçebilmesi için yazýþma adresinizin posta kodunu baðlý bulunduðunuz PTT þubesinden veya 119 numaralý telefondan öðrenerek bu alana mutlaka yazýnýz ve kodlayýnýz ÖSS KAYIT KARTI Adaylar Kayýt Kartýný dolmakalem veya tükenmezkalemle kendileri yazarak dolduracaklardýr. Kayýt Kartý üzerine fotoðrafýnýzý yapýþtýrmanýz gerekmektedir. Bu iþi yaparken þu kurallara uymanýz zorunludur: a) Cepheden ve son altý ay içinde, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ net bir fotoðraf olmalýdýr. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamasýna dikkat edilmelidir. Salon Baþkaný fotoðrafýnýzdan yararlanarak kimliðinizi belirlemekte güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabilir. b) Numaralý bile olsa camlarý renkli gözlükle çekilmiþ fotoðraflar kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Gözlük camýnýz renkli ise gözlüksüz fotoðraf çektirip kullanmanýz gerekir. c) Fotoðraf mümkünse bir katý sýyrýlarak inceltilmeli, yapýþtýrýlacak alandaki çerçeve büyüklüðünde kesilmeli, kaliteli bir yapýþtýrýcý kullanýlarak iyi ve temiz bir þekilde yapýþtýrýlmalýdýr. Yapýþtýrýcý, fotoðrafýn dýþýna taþmamalýdýr. Kayýt Kartýna baþý örtülü, yukarýdaki niteliklere uymayan fotoðraf yapýþtýran adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. Fotoðraflar bilgisayar ortamýna aktarýlacaðýndan, fotokopya ve benzeri yollarla çoðaltýlmýþ fotoðraf kullanýlmamalý, çok koyu ve arkadan ýþýk verilerek çekilen fotoðraflardan kaçýnýlmalý; renkli fotoðraflarda arka zeminin koyu renk, özellikle siyah ve kýrmýzý olmamasýna, mümkünse fon renginin beyaz veya sarý olmasýna dikkat edilmelidir. Fotoðraflarýn yapýþtýrýldýktan sonra düþmemesi için fotoðrafýn alt kýsmýndan (yüzü kapatmayacak biçimde) þeffaf selobant ile bantlayarak önlem alýnmalý, olasýlýk az bile olsa herhangi bir nedenden dolayý fotoðrafýn düþmesi halinde tanýnmayý saðlamak için yapýþtýrýlmadan önce fotoðrafýn arka yüzüne T.C.Kimlik Numarasý, ad ve soyadý fotoðraf zedelenmeden birkaç kere yazýlmalýdýr. Aday Bilgi Formuna yazmýþ olduðunuz T.C.Kimlik Numaranýzý ayrýlan alana dikkatle yazýnýz. Daha sonra istenen kimlik bilgilerini, nüfus cüzdanýnýza uygun olarak büyük harflerle, okunaklý bir þekilde yazýnýz. Aday Bilgi Formunun "5. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ" baþlýðý altýndaki sekiz seçenekten iþaretlemiþ olduðunuz ifadeyi öðrenim durumu için ayrýlan yere aynen yazýnýz. Mezun olduðunuz/olacaðýnýz lise veya dengi okulun açýk adýný, okul türünü, öðrenim görmekte olduðunuz alan/kol/ bölümü ve okulun bulunduðu il ve ilçeyi de ayný þekilde yazýnýz. Okulunuzun adý çok uzun ise ayrýlan yere sýðmasý için anlamlý kýsaltmalar yapabilirsiniz. Örneðin, "SEYHAN ABDÜLKADÝR PAKSOY KIZ LÝSESÝ" yerine "SEYHAN A. PAKSOY KIZ L." yazmak yeterlidir. Kayýt Kartýna yazdýðýnýz bilgileri onaylatmanýz gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öðrenciler ve okul dýþýndan bitirme sýnavýna girmek üzere bir okulda kaydý bulunanlar Kayýt Kartýnda bulunan bilgilerinin onayýný Baþvurma Belgelerini teslim ederken kendi okullarýnýn müdürlüklerine yaptýracaklardýr. Mezun durumda olanlar, Kayýt Kartýnýn ve bu karta yapýþtýrýlan fotoðrafýn kendilerine ait olduðunun onayýný þahsen, diplomalarýnýn aslýný ya da onaylý bir suretini göstererek baþvurma belgesini teslim ettikleri lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine yaptýracaklardýr. Onay yapýlýrken, Kayýt Kartýnýn sadece belirtilen yeri mühürlenecek ve imzalanacaktýr. Fotoðraf kesinlikle mühürlenmeyecek ve imzalanmayacaktýr. Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýca ÖSYM Numaranýzý yazmanýz için bir alan bulunmaktadýr veya 2004-ÖSS ye ilk kez baþvuranlar bu alaný boþ býrakacaklardýr yýllarýnda baþvurduysanýz bu numarayý mutlaka yazmanýz gerekmektedir. Ayrýca Kayýt Kartýnýn arka yüzünde sürekli adresinizi yazmanýz için de bir yer ayrýlmýþtýr. Buraya Aday Bilgi Formunun arka yüzüne yazmýþ olduðunuz adresinizi okunaklý bir þekilde yazýnýz. Sizin veya size ulaþabilecek bir yakýnýnýzýn telefon numarasýný, bu telefon numarasýnýn 3 haneli þehirlerarasý alan kodunu ve varsa Ýnternet E-Posta ( ) adresini yazýnýz. Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýlan yere imzanýzý atýnýz. Baþvurma Belgesinin geçerli sayýlabilmesi için, belgenin ilgili aday tarafýndan imzalanmýþ olmasý zorunludur. Sýnav sonrasý kayýt ve denetim iþlemlerinde imzanýz büyük önem taþýyacaðýndan buraya atacaðýnýz imzanýn her zaman kullandýðýnýz, deðiþmeyen nitelikteki tek imzanýz olmasýna dikkat ediniz. Ýmzalanmamýþ belgeler iþleme konmaz. Ayrýca, belgenizi teslim ettiðiniz günün tarihini de ilgili yere yazmayý unutmayýnýz ÖSS ADAY FÝÞÝ ÖSS Aday Fiþi, dolmakalem veya tükenmezkalemle büyük harflerle doldurulacaktýr ÖSS Aday Fiþi, 2004 yýlýnda diploma alacaksanýz okulunuz müdürlüðünce, mezun durumda iseniz Baþvurma Belgesini teslim edeceðiniz lise veya dengi okul müdürlükleri ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerince onaylanarak size geri verilecektir. Ýleride, baþvurma iþlemini zamanýnda yapmýþ olduðunuzu kanýtlamak zorunda kaldýðýnýz takdirde bu belgeyi kullanabilirsiniz. Ayrýca, bu belge üzerinde size ait Ýnternet Eriþim Þifresi bilgisayar tarafýndan basýlmýþ durumdadýr. Bu þifreyi iyi saklayýnýz ve kimseye vermeyiniz. ÖSYM nin internet sitesinden verilen bazý hizmetler için sizden bu þifre istenecektir. 9

10 2.6. SINAV VEYA SINAVSIZ GEÇÝÞ ÜCRETÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KURALLAR NELERDÝR? Baþvurma Belgeleri yukarýda açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurulduktan sonra, Aday Bilgi formunda 12.ÖSS YE GÝRME ÝSTEÐÝNÝZ alanýnda 1. ÖSS ye girmek istiyorum. seçeneðini iþaretleyen adaylar (otuzbeþ milyon) TL yi; 2.Sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. seçeneðini iþaretleyen adaylar ise (altý milyon) TL yi Türkiye Vakýflar Bankasý, Yapý ve Kredi Bankasý, Türkiye Halk Bankasý ve T.C. Ziraat Bankasý þubelerinden birine yatýrabileceklerdir. Adaylarýn bu ücreti yatýrmak için banka görevlisine T.C.Kimlik Numarasýný, ad, soyad ve kaç lira yatýracaklarýný söylemeleri yeterlidir. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine 2004-ÖSS Baþvurma Belgesinde T. C. Kimlik Numarasý alanýna yazýp kodlamýþ olduklarý numarayý banka görevlisine söyleyeceklerdir. Adaylar, bankadan iki nüsha banka dekontu alacaklar, birini Baþvurma Belgesine ekleyecekler, diðerini saklayacaklardýr. Baþvurusuna banka dekontunu eklemeyen adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacaktýr. Banka Dekontu, Baþvurma Belgesi ile birlikte lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edilecektir. Sadece Sýnavsýz Geçiþ ücreti yatýran adaylar baþvuru süresi içinde sýnava girmeye karar verirlerse bankaya TL farký yatýrabilirler. Bu adaylar baþvurma Belgesinde 12.ÖSS YE GÝRME ÝSTEÐÝNÝZ alanýnda 1 seçeneðini ve 10.ÖSS SINAV MERKEZLERÝ alanýnda ÖSS sýnav merkezi tercihlerini iþaretleyeceklerdir. Sýnav ücreti ile ilgili farký yatýrdýðý halde Baþvurma Belgesinde sýnava girme isteðinde gerekli deðiþikliði yapmayan adaylar sýnav ücretini yatýrsalar bile sýnava giremezler. Adaylarýn çeþitli amaçlarla ÖSYM'ye ödeyecekleri ücretler, ilgili yerlerde açýklanan yollarla, bu kýlavuzda belirtilen banka hesaplarýna yatýrýlýr. Mektupla para gönderilmez. Baþvurma Belgesini veya Tercih Formunu teslim etmeyen, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez YDS ye girmek isteyen adaylar YDS sýnav ücretlerini 5-16 Nisan 2004 tarihleri arasýnda yatýracaklardýr BAÞVURMA BELGENÝZÝ NE ZAMAN, NEREYE VE NASIL TESLÝM EDECEKSÝNÝZ? Sýnavsýz Geçiþ dahil 2004-ÖSS için baþvuru süresi 1 Aralýk 2003 tarihinde baþlayacak 15 Aralýk 2003 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir. Baþvurma Belgenizi, daha önce açýklanan þekilde doldurup sýnav veya sýnavsýz geçiþe baþvuru ücretinizi yatýrýnca baþvurma için gerekli bütün hazýrlýklarýnýz tamamlanmýþ demektir. Baþvurma Belgesi ve Banka Dekontunu, mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öðrenciler ve okul dýþýndan bitirme sýnavýna girmek üzere bir okulda kaydý bulunanlar kendi okullarýna; mezun durumda bulunan adaylar ise bu belgeleri, belgeleri aldýklarý lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine yukarýda belirtilen süre içinde onaylatarak teslim etmek zorundadýrlar. Süresi içinde gönderilmiþ olsa bile yurtiçinden posta ile gönderilen Baþvurma Belgeleri iþleme konmaz; elden ÖSYM'ye teslim edilmek istenen belgeler kabul edilmez BAÞVURULAR HANGÝ DURUMLARDA GEÇERSÝZ SAYILIR? - T.C.Kimlik Numarasý Baþvurma Belgesine doðru yazýlýp kodlanmamýþsa, - Aday Bilgi Formu kýsmýnda istenen bilgiler tam olarak, kurþunkalemle yazýlýp kodlanmamýþsa, - Baþvurma Belgesinin çeþitli kýsýmlarýna yazýlan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa, - Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýlan yere açýk adres yazýlmamýþsa, - Baþvurma Belgesi aday tarafýndan imzalanmamýþsa, - Kayýt Kartýna, son altý ay içinde baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf yapýþtýrýlmamýþsa veya yapýþtýrýlan fotoðraf bu kýlavuzda " ÖSS KAYIT KARTI" baþlýðý altýnda açýklanan nitelikleri taþýmýyorsa, - Sýnav veya sýnavsýz geçiþe baþvuru ücretinin yatýrýldýðýna dair Banka Dekontu eksikse, - Kayýt Kartý üzerinde belirtilen "onay" yaptýrýlmamýþsa, Bu kýlavuzda belirtilmiþ olan özel durumlar dýþýnda, - Baþvurma Belgesi bir lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edilmeyip yurtiçinden Merkezimize postayla gönderilmiþse, - Baþvurma Belgesi baþvurma için tanýnan süre içinde teslim edilmemiþse, - Birden fazla Baþvurma Belgesi teslim edilmiþse, baþvurular geçersiz sayýlacak ve belgeler iþleme konmayacaktýr. DÝKKAT: Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen belgeler iþleme konur. Ancak, Baþvurma Belgesinde aday tarafýndan yazýlan veya kodlanan bilgilerin gerçeðe uygun ve yanlýþsýz olmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý ve kodladýðý bilgilerdeki eksik ve yanlýþlardan doðacak sonuçlara itiraz etmeye hakký yoktur. Ayrýca, yapýlan baþvurularýn bu kýlavuzun 2.1, 2.2 ve 2.8 numaralý maddelerinde ayrýntýlý olarak belirtilen durumlar nedeni ile geçersiz sayýlmasý veya sýnavda baþarýlý olunmasýna raðmen 9.3 numaralý maddede belirtilen nedenlerle Türkiye'deki yükseköðretim programlarýna kayýt yapýlamamasý söz konusu olabileceðinden adaylarýn, baþvurularýný yapmadan önce anýlan maddeleri dikkatle incelemeleri gerekir. Baþvurma Belgesini lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim ettikten sonra bir hata yapmýþ olduðunuzu fark ederseniz, elinizdeki Aday Fiþini vererek Baþvurma Belgesini banka dekontu ile birlikte geri alabilirsiniz. Bu durumda, eski belgenizi yýrtýp yeni belgeyi hatasýz olarak doldurunuz. Yeni belgenizi, dekontu da ekleyerek baþvurma süresi sona ermeden önce teslim etmeniz gerekir. K K T C uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar (2003-ÖSS ye baþvuranlar hariç) banka dekontunun üzerinde yazýlý olan T.C.Kimlik Numarasý yerine kullanýlacak olan numarayý çizerek yeni alýnan ÖSS Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu, Kayýt Kartý ve Aday Fiþinde basýlý olan ve 24 ile baþlayan 10 basamaklý Belge Numarasýný, baþýna 0 (sýfýr) koymak suretiyle yazacaklardýr. Baþvurma Belgenizin Merkezimize gönderilip gönderilmediðini, belgelerinizi teslim ettiðiniz lise veya dengi okuldan ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðinde 16 Aralýk - 26 Aralýk 2003 tarihleri arasýnda asýlacak 2004-ÖSS Baþvurma Belgeleri Kayýt Formundan kontrol edebilirsiniz.

11 ADAY BÝLGÝ KONTROL FORMU Sýnavsýz geçiþ dahil 2004-ÖSS'ye baþvuran adaylara 2004 Mart ayý içinde Aday Bilgi Kontrol Formu gönderilecektir. Adaylarýn Baþvurma Belgesinde kodladýklarý bilgiler ile önceki yýllarda ÖSS ye baþvurmuþ olan adaylarýn ÖSYM kayýtlarýndaki okul bilgileri bu form ile adaylara bildirilecektir. Adaylar bu form ellerine geçer geçmez bu bilgilerin doðruluðunu kontrol etmeli, eksiklik veya yanlýþlýk varsa, bunlarý form üzerinde, formun arkasýndaki açýklamalara uygun olarak ilgili alanlarda tamamlamalý veya düzeltmelidirler. Üzerinde ekleme ve düzeltme yapýlan formlar, istenen belgeler de eklenmek suretiyle hiç bekletilmeden ÖSYM'ye ulaþtýrýlmalýdýr. Bu form üzerinde belirtilen tarihe kadar ÖSYM'ye ulaþmayan veya ekinde istenen belgeler bulunmayan formlar iþleme konmayacaktýr. Adaylar tarafýndan düzeltilen bilgiler gerekli incelemeler yapýldýktan sonra bilgiiþlem ortamýna aktarýlacak; ancak, Aday Bilgi Kontrol Formu adaya geri gönderilmeyecektir. Adaylar kendi bilgilerini ve fotoðraflarýný 2004 Mart ayý içinde internetten de kontrol edebilirler. Fotoðrafinda sorun bulunan adaylar bu durumu mutlaka ÖSYM ye bildirmelidirler. Bilgileri doðru olan adaylar Aday Bilgi Kontrol Formunu ÖSYM ye geri göndermeyeceklerdir ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVININ KAPSAMI NEDÝR? 2004-ÖSS'ye giren adaylara sözel ve sayýsal bölümlerden oluþan bir test uygulanacaktýr. Sözel Bölüm olarak adlandýrýlan birinci bölümde, adaylarýn Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düþünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Sayýsal Bölüm olarak adlandýrýlan ikinci bölümde ise adaylarýn matematiksel iliþkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düþünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Öðrenci Seçme Sýnavýndaki sözel ve sayýsal bölümlerde hangi alanlardan ne aðýrlýkta soru sorulacaðý Tablo-1. A'da gösterilmiþtir. Bu tabloyu incelemeniz sýnava hazýrlanýrken size yardýmcý olabilir. Soru kitapçýklarýnda yer alan sorular beþ seçenekli, çoktan seçmeli türde olacaktýr. ÖSYM bu kurala uymak suretiyle sorularýn soruluþ biçimlerinde yýldan yýla deðiþiklik yapabilecektir. Test sorularýnýn tümü sýnavda adaylara bir soru kitapçýðý halinde verilecek ve adaylar bütün sorularýn cevaplarýný, kendilerine soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir SINAVA GÝRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER NELERDÝR? a) 2004-ÖSS SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Bu belge sýnava girecek her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon yazýlý olacaktýr. Bu belge sýnava girerken tanýnmanýzý saðlayacaðýndan yýrtýlmamýþ, üstündeki bilgiler okunaklý ve net bir görünümde olmalýdýr. Bu nedenle belgenizin yýpranmamasý için gerekli özeni gösteriniz ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopyasý veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sýnava alýnmayacaktýr. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmeniz için 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliðinizi açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoðrafýn üzerinde soðuk damga bulunan ve resmi bir kuruluþtan alýnan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmi bir kuruluþtan alýnmýþ olsa bile üzerinde soðuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoðrafýnýz eski yýllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacaðýný göz önünde tutunuz. Nüfus cüzdanýnýzda fotoðraf yok ise, nüfus memurluðuna baþvurarak nüfus cüzdanýnýza yeni çekilmiþ bir fotoðrafýnýzýn yapýþtýrýlýp onaylanmasýný saðlayabilirsiniz. Daha önceki yýllarda sýnavlara baþvuran adaylara Merkezimizce verilmiþ kimlik kartlarý, özel kimlik belgesi olarak kullanýlamaz. 3. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 11 c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda salon görevlileri, 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizden, sizi kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C.Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý ile özel kimlik belgesinden oluþan iki belgeyi eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, ileri süreceði neden ne olursa olsun, 2004-ÖSS'ye alýnmayacaktýr. Bir aday 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý olmadýðý halde sýnav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularýnýn veya ÖSYM temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda veya sorunlular ve benzeri ad taþýyan bir salonda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý ÖSYM Baþkanlýðýnca geçersiz sayýlacaktýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, Merkezimiz kayýtlarýnda bulunan adresinize 2004 Mayýs ayý içinde gönderilecektir. Postalama iþleminin baþlama ve bitiþ tarihleri Merkezimizce ayrýca duyurulacaktýr. Adaylar cep telefonu ile sýnav binasýna alýnmayacaklarýndan sýnava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir. Sýnava girerken, yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu gereçleri de yanýnýzda bulundurmanýz gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak uçlu kurþunkalem, yumuþak, leke býrakmayan, kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ SINAV SALONUNUZ NEREDEDÝR? Sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon adý size gönderilecek olan 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olacaktýr. Her sýnav salonuna ayrý bir numara verilmiþtir ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde salon numarasý ve salon içindeki sýra numarasý da belirtilmiþtir. Sýnavdan önceki birkaç gün içinde sýnava gireceðiniz binayý gidip görmeniz yararýnýza olacaktýr. Hiçbir aday, 2004-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) NASIL UYGULANACAKTIR? 20 Haziran 2004 Pazar günü yapýlacak olan Öðrenci Seçme Sýnavý sabah saat 09.30'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 3 saat sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU Sınav veya sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, ÖSYS ye başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı