2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU"

Transkript

1 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir. ÖSYS ye baþvurunuzu bu Kýlavuzda belirtildiði þekilde tamamlayarak 2013-ÖSYS Baþvuru Kayýt Bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sýnavýn diðer aþamalarýnda gerekebileceðinden özenle saklayýnýz. ÖSYS ye baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden baþvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirleyen bu Kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS ye baþvuran adaylar Kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar sayýlý Kanun un 7. maddesinin 5. fýkrasý gereði ÖSYS ile ilgili açýklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkanlýðýnýn Ýnternet sayfasýnda yapýlacaktýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir. Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 2-15 Ocak 2013 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve si : 24 Mart 2013 (Pazar), 10.00, 160 dakika Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) Baþvuru Tarihleri : Nisan 2013 LYS-4: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve si : 15 Haziran 2013 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika LYS-1: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve si : 16 Haziran 2013 (Pazar), 10.00, 135 dakika LYS-5: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil) Tarihi, Saati ve si : 16 Haziran 2013 (Pazar), 14.30, 120 dakika LYS-2: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve si : 22 Haziran 2013 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika LYS-3: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya) Tarihi, Saati ve si : 23 Haziran 2013 (Pazar), 10.00, 120 dakika (LYS tarihleri, önceki yýllarda baþvuran aday sayýsý göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiþtir.) YGS Sýnav Ücreti LYS Sýnav Ücretleri (Girmek istediðiniz her bir LYS için) Sýnavsýz Geçiþ Baþvuru Ücreti Baþvuru/Tercih Hizmeti Ücreti : 40,00 TL : 25,00 TL : 10,00 TL : 3,00 TL LYS Baþvuru Hizmeti Ücreti/Baþvuru Merkezlerinden Yeni Þifre Edinme Ücreti: 2,00 TL Baþvuru Merkezlerinden Fotoðraf Yenileme Ýþlemi Ücreti : 5,00 TL Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri : 2-6 Eylül 2013 DÝKKAT! Baþvuru merkezleri ve bankalar tarafýndan bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda herhangi bir iþlem için adaylardan ücret talep edilmeyecektir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran veya ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doðru yatýrýlmasýnýn sorumluluðu adaya aittir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Baþvuru, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý (SHDB) Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: ÖSYS Ýçin Aday Ýþlemleri (Baþvuru, bilgi kontrol, deðiþiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): https://ais.osym.gov.tr Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) 444 ÖSYM (Çaðrý Merkezi) ÖSYM Sýnav Merkezi Koordinatörlükleri: ÖSYM Sýnav Merkezi Koordinatörlüklerinin adres ve iletiþim bilgileri ÖSYM nin Ýnternet adresinde yer almaktadýr. DÝKKAT! Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnavlarla ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) BAÞVURU Kimler Baþvurabilir? YGS ye Girme Zorunluðu Var mýdýr? ÖSYS ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Yapýlacaktýr? ÖSYS Aday Baþvuru Formu Nasýl Doldurulacaktýr? Bankaya Ne Kadar Baþvuru Ücreti Yatýrýlacaktýr? ÖSYS ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Tamamlanacaktýr? Baþvuru Ýþlemi Sonrasý Verilen Ýnternet Eriþim Þifresi Ne Ýþe Yarar? YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS) YGS de Hangi Testler Yer Alacaktýr? Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Nelerdir? Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Yasak Olan Araç Gereç ve Eþyalar Nelerdir? YGS Nasýl Uygulanacaktýr? YGS Soru Kitapçýðý Nasýl Olacaktýr? Cevap Kâðýdý Nasýl Doldurulacaktýr? Sýnavýn Sonunda Adaylar Neleri Teslim Edeceklerdir? Sýnav Sonuçlarýnýn Geçerli Sayýlmasý Nelere Baðlýdýr? Salon Tutanaklarý ve Test Sorularýna Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi Ýncelemeler Yapýlýr? YGS nin Deðerlendirilmesi YGS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? YGS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? YGS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI (LYS) Matematik Sýnavý (LYS-1) Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2) Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3) Sosyal Bilimler Sýnavý (LYS-4) Yabancý Dil Sýnavý (LYS-5) LYS nin Deðerlendirilmesi LYS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? LYS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? LYS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK PUANLAR ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI (OBP) OBP Nasýl Hesaplanacaktýr? Yerleþtirme Puanlarý Hesaplanýrken OBP Bu Puanlara Nasýl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasýl Hesaplanacaktýr? MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ YERLEÞTÝRME ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ ÖSYS DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR Okul Birincileri Belli Sanat Dallarýnda Üstün Yetenekli Adaylar TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olan Adaylar Spor Dallarýnda Üstün Baþarýlý Olan Adaylar Engelli Adaylar KKTC den Baþvuran Adaylar KKTC Hariç Yurt Dýþýndan Baþvuran Adaylar KKTC Hariç Yurt Dýþýnda Öðrenim Gören (Transkriptli) Adaylar Yurt Dýþýnda Yükseköðrenim Görmek Ýsteyenler Birden Fazla Ortaöðretim Kurumundan Diploma Almýþ Olan Adaylar ÖSYS ye Baþvurduktan Sonra Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar Diplomalarýnda Diploma Notlarý Yazýlý Olmayanlar ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR ADAYLARIN ÝNTERNET ORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER TÜRKÝYE DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAYACAK VE EÐÝTÝME DEVAM EDEMEYECEK OLANLAR GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR ÖÐRENÝM BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ BAÞVURU VE SINAV ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR i

4 LÝSTE ve ÞEKÝLLER Þekil ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak?... 2 Þekil 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek?... 3 Þekil ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü... 4 Þekil 4. YGS ye Girmek Ýstiyorum/ Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek?... 6 Liste YGS/LYS Sýnav Merkezleri... 8 Þekil YGS Soru Kitapçýðý Kapaðý Örneði Þekil YGS Cevap Kâðýdý Örneði Þekil 7. YGS ve LYS de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköðretim Programlarý TABLOLAR Tablo 1A YGS deki Testler ve Kapsamlarý Tablo 1B YGS Puan Türleri Tablo 1C LYS lerdeki Testler Tablo 1D ALYS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? Tablo 1E LYS Puan Türleri Tablo 1F Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? Tablo 3A Ortaöðretimdeki Bazý Alanlarýn Yerleþtirmede Ek Puan Alacaðý Lisans Programlarý Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 3B.3 Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 3B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Tablo 4 Ön Lisans Programlarý ÖSYM Tarafýndan Merkezî Yerleþtirme Yapýlan Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim leri ve Puan Türleri Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Tablo 6 Okul Türleri ve Kodlarý Tablo 7 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý AÇIKLAMALAR VE DUYURULAR Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn Dikkatine! Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine! Anadolu Üniversitesi Rektörlüðünden Örgün/Uzaktan Eðitim Yükseköðretim Programlarýnda Okuyanlar veya Bu Programlardan Mezun Olanlar Ýle Açýk Öðretim Programlarýndan Mezun Olanlarýn Açýk Öðretim Programlarýna Kaydolmalarýna Ýliþkin Esaslar Anadolu Üniversitesi Batý Avrupa Açýk Öðretim Programlarý KISALTMALAR Alm., Fra., Ýng.: Almanca, Fransýzca, Ýngilizce Bil. : Bilimleri Bilg. : Bilgisayar Ç.P.L. : Çok Programlý Lise Elek. : Elektrik/Elektroniði Fak. : Fakültesi Hiz. : Hizmetleri Ýþl. : Ýþletmeciliði/Ýþletmecilik/Ýþlemeciliði L. : Lisesi M. : Meslek Müh. : Mühendisliði MYO. : Meslek Yüksekokulu M.T.O.K.: Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu mezunlarý Otel. : Otelcilik Öðr. : Öðretmenliði Prog. : Programcýlýðý/Programlarý Tek./Tekn.:Teknolojileri/Teknolojisi/ Teknikler/Teknikerliði/ Teknisyenliði/Teknikleri Uyg. : Uygulamalý/Uygulama Y. : Yabancý Yön. : Yönetimi Y.O./YO: Yüksekokul Y.D.A. : Yabancý Dil Aðýrlýklý DÝKKAT! Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu Kýlavuzda alan terimi kullanýlmýþtýr. ii

5 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmesi Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) dir. Bu sistem içinde Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) uygulanacaktýr. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olacaklarýn/olanlarýn istedikleri takdirde, bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna yakýn programlarýn uygulandýðý meslek yüksekokullarý ile açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilme iþlemleri de ÖSYS kapsamýnda yapýlacaktýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci yerleþtirilmesi ÖSYS nin dýþýnda olup ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, 2013-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini adý geçen kurumlardan öðrenebilirler. 2. B A Þ V U R U 2.1. KÝMLER BAÞVURABÝLÝR? Öðrenim durumlarý aþaðýdakilerden birine uyanlar 2013-ÖSYS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) baþvurabilirler: öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn (lise veya dengi okullar, açýk öðretim lisesi) son sýnýfýnda okumakta olan öðrenciler Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar Ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar Ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda tamamlayýp durumlarý yukarýdakilerden birine uyanlar 2013-ÖSYS de, YGS ye girmeden sadece sýnavsýz geçiþ hakkýndan yararlanmak isteyen adaylar da 2013-ÖSYS baþvurularýný bu kýlavuzda belirtildiði þekilde yapmak zorundadýrlar. Durumlarý yukarýdakilerden birine uyan yabancý uyruklu veya hiçbir devletin uyruðunda olmayan adaylar da ÖSYS ye baþvurabilirler ancak bu adaylar ÖSYS yükseköðretim programlarý tercih süresinin son gününe kadar T.C. uyruðuna geçmedikleri takdirde, 2013-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarý kontenjanlarýna yerleþtirilmezler. Doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203 sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri), 2013-ÖSYS ye baþvurabilirler. Bu adaylar 2013-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarýna yerleþme hakký kazanmalarý durumunda söz konusu kontenjanlara yerleþtirilirler YGS YE GÝRME ZORUNLUÐU VAR MIDIR? Kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ maddesinde açýklanan esaslara göre, meslek yüksekokullarý ve açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylardan bu haklarý ile yerleþmek isteyenlerin YGS ye girme zorunluluðu yoktur. Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylardan, sýnavsýz geçiþ hakkýnýn bulunduðu ön lisans programlarý hariç diðer programlarý da (alanlarý dýþýndaki ön lisans veya lisans programlarý) tercih etmek isteyenlerin, YGS ye girmeleri zorunludur. 7. maddede belirtilen durum hariç, ÖSYM tarafýndan merkezî yerleþtirme yapýlan programlar ile özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan programlara girmek isteyen tüm adaylarýn YGS ye girmeleri zorunludur ÖSYS YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR? 2013-ÖSYS ye baþvurmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda sýralanmaktadýr: a) 2013-ÖSYS Kýlavuzuna Eriþim: 2013-ÖSYS ye baþvurmak isteyen adaylar, 2013-ÖSYS Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin Ýnternet adresinden eriþebilirler veya baþvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basýlý kýlavuzu inceleyebilirler. b) Baþvurularýn Nasýl Yapýlacaðýnýn Belirlenmesi: Baþvurular, Þekil 1 de de görüldüðü gibi aþaðýda belirtilen þekilde yapýlacaktýr: Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezine yapacaklardýr. Okulun baðlý olduðu baþvuru merkezi çalýþýr durumda deðilse okul müdürü adaylarý belirli bir baþvuru merkezine yönlendirecektir. 1

6 Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS ve 2012-ÖSYS nin her ikisine de baþvurmamýþ olanlar ile 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS baþvurularýndan en az birini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmamýþ olan adaylar, 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS ye baþvurmuþ olanlardan son baþvurusuna göre öðrenim bilgilerinde (Aday Baþvuru Formunun alanlarýnda) deðiþiklik olanlar baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilirler. Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS ye bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olan ve öðrenim bilgilerinde ( alanlarda) deðiþiklik olmayan adaylar, baþvurularýný; bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla veya diledikleri bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapabilirler. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvurularýn yapýlacaðý tarihler arasýnda zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dýþýnda bulunma, sürekli ve aðýr hastalýk ya da tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, baþvurularýný durumlarýný belgelemek þartýyla postayla yapabileceklerdir ÖSYS ye baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþan belgeler iþleme alýnacak, bu süre içinde ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr. c) Baþvuru Merkezleri: Ortaöðretim Kurumu (Okul) Müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi Koordinatörlükleri ÖSYS de baþvuru merkezi olarak görev yapacaklardýr. Ayný adreste birden çok ortaöðretim okulunun bulunduðu durumlarda, bu okullarýn hepsine hizmet veren bir baþvuru merkezi bulunmaktadýr. ÖSYS Baþvuru Merkezlerinin adresleri baþvuru tarihlerinde ÖSYM nin Ýnternet adresinde yer alacaktýr. Þekil ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak? 2

7 d) Baþvuru Ücretinin (YGS veya Sýnavsýz Geçiþ Ücretinin) Yatýrýlmasý: Ücretler ile ilgili bilgiler kýlavuzun 2.5. (yurt içinden baþvuranlar için) ve (yurt dýþýndan baþvuranlar için) maddelerinde yer almaktadýr. Adaylarýn baþvurularýný yapabilmeleri için öncelikle baþvuru/sýnav ücretini bankaya yatýrmalarý gerekmektedir. Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmýþ olmak ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir. Ücret yatýrýldýktan sonra bu kýlavuzda belirtildiði þekilde baþvurunun tamamlanmasý gerekmektedir. e) Aday Baþvuru Formunun Doldurulmasý: Baþvurusunu bir baþvuru merkezinden yapacak adaylar kýlavuzun 2.4. maddesini ve Aday Baþvuru Formunun arkasýndaki açýklamalarý dikkatle okuduktan sonra Aday Baþvuru Formunu dolduracaklardýr. f) Aday Baþvuru Formunun Onaylatýlmasý: Son sýnýftaki (son sýnýfta okuyan) adaylar Aday Baþvuru Formundaki öðrenim bilgilerini kendi okul müdürlüklerine onaylatacaklardýr (Bakýnýz Þekil 2.). g) Aday Baþvuru Formunun Baþvuru Merkezine Teslim Edildiði/Edilmediði Durumlar: Baþvurularýný baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapacak adaylar baþvuru merkezine bizzat giderek (Bakýnýz 2.6. ve Þekil 2.) baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru sýrasýnda: Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak 1) saðlýk raporu, 2) mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS ye baþvuranlar ile son baþvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlarýn (Aday Baþvuru Formunun alanlarýnda yer alan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olanlar) diplomalarýnýn ön ve arka yüzü noter veya mezun olduðu okul müdürlüðünden onaylanmýþ bir örneði, 3) yurt dýþýndaki bir ortaöðretim kurumundan mezun olacak/olanlarýn transkriptleri ile mezunsa diplomalarýnýn onaylý örneði bulunan Aday Baþvuru Formlarý, ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Baþvuru Formu adayýn kendisinde kalacaktýr. Zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dýþýnda bulunma, sürekli ve aðýr hastalýk ya da tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle baþvuru iþlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Baþvuru Formu ve eklerini baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþtýracaklardýr (Bakýnýz 2.6. ve 10.7.) ÖSYS ye baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþan ve kurallara uygun olan belgeler iþleme alýnacak, bu sürede ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr. hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaþmayan belgelerden, postadaki gecikmeden ÖSYM sorumlu olmayacaktýr. DÝPLOMALARA ÝLÝÞKÝN ÖNEMLÝ NOT: Baþvuru Merkezlerince, yukarýdaki 2. ve 3. maddelerde sözü edilen adaylarýn dýþýndaki adaylardan kesinlikle diploma örneði alýnmamalý ve ÖSYM ye gönderilmemelidir. Þekil 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek? 3

8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Þekil ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü 4

9 ÖSYS ADAY BAÞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Aday Baþvuru Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar, sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan, formu doldurma iþlemine geçmeyiniz. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için yazýnýzýn okunaklý olmasý gereklidir. Form, tükenmez kalem veya dolma kalemle doldurulacaktýr (Bakýnýz Þekil 3.). 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý ile doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203 sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarýný yazacaklardýr. T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruðu olmayan adaylar bu alana, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün Merkezî Nüfus Ýdaresi Sisteminden (MERNÝS) edinecekleri yabancý kimlik numarasýný yazacaklardýr. Bu Numara, hem 2013-ÖSYS nin bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle saklanmalýdýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI Bu alanlara nüfus cüzdanýnýzda yer alan 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ bilgilerinizi deðiþtirmeden ve kýsaltmadan yazýnýz. 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU Birden fazla uyruðu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneði iþaretleyebilirler. Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe/Mavi Kart sahipleri/ Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar) T.C. seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular, Bulgaristan'dan göç seçeneðini iþaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarýný da yazacaklardýr. Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler Yabancý Uyruklular seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. ÖÐRENÝM DURUMU VE KODU Bu alana, aþaðýda yer alan seçeneklerden size uygun olanýný koduyla birlikte yazýnýz ÖÐRETÝM YILINDA BÝR ORTAÖÐRETÝM KODU KURUMUNDAN MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA OLANLAR Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým. 1 Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim. ( eðitim-öðretim yýlýnda son sýnýf 2 öðrencisi olan, ancak, mezun olamayýp hâlen son sýnýf düzeyinde olanlar bu kodu iþaretleyeceklerdir.) MEZUN DURUMDA OLANLAR KODU Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmedim. 4 Bir yükseköðretim programýna (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) ÖSYM'ce yerleþtirildim fakat kayýt olmadým. 5 Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. 6 Bir yükseköðretim programýný bitirdim. 7 Yükseköðretimden kaydým silindi. 8 5

10 12. OKUL ADI VE KODU 13. OKUL TÜRÜ VE KODU 14. ALAN ADI VE KODU 15. OKUL NUMARASI 16. BÝTÝRME YILI 17. NOT SÝSTEMÝ 18. DÝPLOMA NOTU/PUANI öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar, okul adý, okul türü, alan adý ve kodlarý ile okul numarasý bilgilerini yazacak; bitirme yýlý, not sistemi ve diploma notu alanlarýný boþ býrakacaklardýr. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanlarýn tümünü dolduracaklardýr. Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS ye baþvuranlar veya son baþvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlar, diplomalarýnýn onaylý bir örneðine (noter onaylý veya mezun olduðu okul müdürlüðünden ön ve arka yüzü onaylý) T.C. Kimlik Numaralarýný yazacaklar ve 2013-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek Baþvuru Merkezi görevlisine teslim edeceklerdir. DÝKKAT! Okulunuzun kodunu, ÖSYM nin Ýnternet sayfasýnda ÖSYS Baþvuru Bilgileri içinde yer alan Ortaöðretim Kurumlarý Kitapçýðý ndan öðrenebilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi Tablo 6 dan ve Tablo 7 den bularak ilgili bilgi alanlarýna yazýnýz. Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kýlavuzda alan terimi kullanýlmýþtýr. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarýna Diðer yazacaklardýr. Ancak, Diðer yazan adaylarýn belirli tür ve alanlara tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný bilmeleri gerekir. 19. YGS YE GÝRME ÝSTEÐÝ Þekil 4 ü inceleyerek aþaðýdaki seçeneklerden hangisini iþaretlemeniz gerektiðini belirleyiniz. YGS ye girmek istiyorum. (Sýnavsýz geçiþ hakký olup ayrýca, sýnava girmek isteyen adaylar da bu seçeneði iþaretleyeceklerdir.) YGS ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. Þekil 4. YGS ye Girmek Ýstiyorum/Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek? 6

11 20. YGS SINAV MERKEZLERÝ Sýnav merkezlerinin adlarý ve kodlarý Liste 1 de yer almaktadýr. Bu alan YGS ye girmek isteyen adaylar tarafýndan doldurulacaktýr. Sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvuran adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 1. Tercih alanýna, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkez, sýnav merkezi tercihi olarak yazýlacaktýr. Bunun dýþýnda bir tercihte bulunulamaz. 2. Tercih olarak seçilebilecek sýnav merkezleri de sistem tarafýndan, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkeze en yakýn sýnav merkezlerinden biri olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu alana sadece sistem tarafýndan izin verilen sýnav merkezlerinden biri yazýlabilecektir. ÖSYM gerektiðinde, sýnava baþvuran aday sayýsýna baðlý olarak listede yazýlý sýnav merkezlerine ek yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn, ÖSYS baþvurusunu tamamladýðý tarih de dikkate alýnarak (ÖSYS ye son baþvuru gününde baþvuran adaylardan baþlamak üzere) belirlenecek bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ diðer sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM ye aittir. ÖSYM gerekli olduðu hâllerde adayý tercih ettiði sýnav merkezlerinden farklý bir sýnav merkezine de atayabilir. Adaylarýn sýnava gireceði merkez belirlendikten sonra deðiþiklik yapýlmaz. Bu nedenle aday, sýnav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir. DÝKKAT! Ýstanbul da sýnava girmek isteyen aday sayýsýnýn Ýstanbul daki binalarýn kapasitesinden çok fazla olacaðý öngörüsü ile Ýstanbul da sýnava girme tercihlerine bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul da sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir: Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olan adaylar, Ýstanbul daki bölgelerden istediklerini, sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler. Adres ili ve okul ilinden yalnýz biri Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini Ýstanbul daki bölgelerden yapabilirler. Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul da sýnava girme tercihi yapamazlar. ÖSYM, adaylarýn Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi nden adres bilgilerini kontrol etme hakkýný saklý tutar. Yanlýþ beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafýndan belirlenecek sýnav merkezlerine atanabilecektir. 21. ASKERÎ OKULLARA GÝRME ÝSTEÐÝ Bu alaný, kýlavuzdaki Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn Dikkatine ile Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu alaný iþaretlemek bu okullara baþvuru niteliði taþýmaz. Bu okullara baþvurular, duyurularda belirtildiði þekilde ilgili kurumlarýn resmî Ýnternet sitesinden yapýlmalýdýr. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 22. YAZIÞMA ADRESÝ ÝL KODU alanýna, adresi yurt içi olan adaylar il trafik kodunu, adresi KKTC olanlar 90, adresi yurt dýþý olanlar 91 yazacaklardýr. 23. TELEFON NO 24. E-POSTA ADRESÝ 25. BOY VE KÝLO (Bu bilgiler, adaylarýn sýnav merkezi tercihleri de dikkate alýnarak salon atamalarýnda adaya uygun salonlarý belirlemek için kullanýlabilecektir.) 26. ENGEL DURUMU BÝLGÝLERÝ Bu alan, sýnava engelli olarak baþvuran adaylar tarafýndan doldurulacaktýr. Diðer adaylar boþ býrakacaklardýr. Engelli adaylar aþaðýdaki seçeneklerden kendilerine uygun olaný, ENGEL DURUMU alanýna yazacaklardýr. 1- Görme Engelli 2- Ýþitme Engelli 3- Bedensel Engelli 4- Diðer Engelli 5- Geçici Engelli Tekerlekli sandalye ile sýnava girecek adaylar ilgili kutucuðu iþaretleyecektir. Bu alanda iþaretleme yapan tüm adaylar baþvuru süresi içinde saðlýk raporlarýný ÖSYM ye ulaþtýrmalýdýr. 27. ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ ÝSTEÐÝ 28. ADAYIN ÝMZASI Bu alanlarýn doldurulmasý zorunludur. Bilgi alanlarýna size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz. ÖSYM tarafýndan gerektiðinde adaylara; sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapýlabildiðinden ÖSYM nin Aday Ýþlemleri Sistemindeki iletiþim bilgilerinin adaylar tarafýndan güncel tutulmasý zorunludur. 7

12 Kodu Sýnav Merkezi Adana - Merkez Adana - Ceyhan Adana - Kozan Adýyaman - Merkez Adýyaman - Gölbaþý Afyonkarahisar Aðrý Amasya - Merkez Amasya - Merzifon Ankara - Altýndað-Mamak Ankara - Çankaya Ankara-Kuzey * Ankara - Polatlý Antalya - Merkez Antalya - Alanya Antalya - Manavgat Artvin - Merkez Artvin - Hopa Artvin - Arhavi Aydýn - Merkez Aydýn - Nazilli Aydýn - Söke Balýkesir - Merkez Balýkesir - Bandýrma Balýkesir - Edremit Bilecik Bingöl Bitlis - Merkez Bitlis - Tatvan Bolu Burdur Bursa - Merkez Bursa - Gemlik Bursa - Ýnegöl Çanakkale - Merkez Çanakkale - Çan Çanakkale - Biga Çankýrý Çorum Denizli - Merkez Denizli - Acýpayam Diyarbakýr - Merkez Diyarbakýr - Bismil Diyarbakýr - Ergani Edirne - Merkez Edirne - Keþan Edirne - Uzunköprü Elâzýð Erzincan Erzurum Eskiþehir Gaziantep - Merkez Gaziantep - Nizip Giresun - Merkez Giresun - Bulancak Liste YGS/LYS Sýnav Merkezleri Kodu Sýnav Merkezi Kodu Sýnav Merkezi Gümüþhane Hakkâri Hatay - Antakya Hatay - Dörtyol Hatay - Ýskenderun Hatay - Kýrýkhan Hatay - Reyhanlý Isparta Mersin - Merkez Mersin - Anamur Mersin - Silifke Mersin - Tarsus Ýstanbul - 1 **** Ýstanbul - 2 **** Ýstanbul - 3 **** Ýstanbul - 4 **** Ýstanbul - 5 **** Ýstanbul - 6 **** Ýstanbul - 7 **** Ýstanbul - 8 **** Ýstanbul - 9 **** Ýzmir - Güney ** Ýzmir - Kuzey *** Ýzmir - Aliaða Ýzmir - Bergama Ýzmir - Menemen Ýzmir - Ödemiþ Ýzmir - Tire Kars Kastamonu Kayseri - Merkez Kayseri - Develi Kýrklareli - Merkez Kýrklareli - Lüleburgaz Kýrþehir Kocaeli - Ýzmit Kocaeli - Gebze Kocaeli - Gölcük Kocaeli - Karamürsel Kocaeli - Körfez Konya - Merkez Konya - Akþehir Konya - Ereðli Kütahya Malatya Manisa - Merkez Manisa - Akhisar Manisa - Salihli Manisa - Soma Manisa - Turgutlu Kahramanmaraþ-Merkez Kahramanmaraþ-Elbistan Kahramanmaraþ-Göksun Mardin Muðla-Merkez Muðla - Fethiye Muðla - Milas Muþ Nevþehir Niðde Ordu - Merkez Ordu - Ünye Rize - Merkez Rize - Ardeþen Rize - Çayeli Sakarya - Adapazarý Sakarya - Hendek Samsun - Merkez Samsun - Bafra Samsun - Çarþamba Samsun - Havza Siirt Sinop Sivas Tekirdað - Merkez Tekirdað - Çorlu Tokat - Merkez Tokat - Turhal Tokat - Zile Tokat - Niksar Tokat - Erbaa Trabzon Tunceli Þanlýurfa - Merkez Þanlýurfa-Birecik Uþak Van - Merkez Van - Erciþ Yozgat - Merkez Yozgat - Sorgun Zonguldak - Merkez Zonguldak - Ereðli Aksaray Bayburt Karaman - Merkez Karaman- Ermenek Kýrýkkale Batman Þýrnak Bartýn Ardahan Iðdýr Yalova Karabük Kilis Osmaniye - Merkez Osmaniye - Kadirli Düzce Lefkoþa **** Ýstanbul-1 (Kadýköy/Maltepe/Ataþehir/Adalar) **** Ýstanbul-2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Þile/Çekmeköy) **** Ýstanbul-3 (Beyoðlu/Þiþli/Beþiktaþ/Kaðýthane/Sarýyer) **** Ýstanbul-4 (Beyazýt/Bakýrköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih) **** Ýstanbul-5 (Avcýlar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece) **** Ýstanbul-6 (Güngören/Esenler/Bayrampaþa/Baðcýlar/Eyüp) **** Ýstanbul-7 (Gaziosmanpaþa/Baþakþehir/Sultangazi/Arnavutköy) **** Ýstanbul-8 (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli) **** Ýstanbul-9 (Çatalca/Silivri/Büyükçekmece) 8 * Ankara-Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) ** Ýzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir) *** Ýzmir-Kuzey (Karþýyaka/Bornova/Çiðli)

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YGS ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2017 YGS ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VE SINAV SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER YÜKSEKÖĞRETİME

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU (6287 sayýlý Kanun a göre düzenlenmiþtir.) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Yükseköðretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı.

Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı. Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı. Bankaya parasını yatıranlar 15 Ocak Pazar günü saat 23:59'a kadar başvuru

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

Celal Aras Anadolu Lisesi Rehberlik & Psikolojik Danışmanlık Birimi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı «2015 ÖSYS»

Celal Aras Anadolu Lisesi Rehberlik & Psikolojik Danışmanlık Birimi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı «2015 ÖSYS» Celal Aras Anadolu Lisesi Rehberlik & Psikolojik Danışmanlık Birimi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı «2015 ÖSYS» 2015 YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Başvuru Tarihleri 5-19 Ocak 2015 YGS Tarihi, Saati

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3denemleri.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz.

Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3denemleri.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3denemleri.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz. A3 DENEMELERİ DENEME SINAVI ÖLÇME MERKEZİ Deneme Sınavı (YGS) ve (LYS) Başvuru

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3kirtasiye.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz.

Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3kirtasiye.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3kirtasiye.com adresindeki aday işlemlerinden kontrol ediniz. A3 KIRTASİYE DENEME SINAVI ÖLÇME MERKEZİ Deneme Sınavı (YGS) ve (LYS) Başvuru

Detaylı

YGS sınavında kaç soru var?

YGS sınavında kaç soru var? 15 Mart 2015 Pazar günü yapılacak Üniversiteye girişin ilk aşaması YGS 2015 için sınav giriş yerleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM resmi site üzerinden yayınlayacağı YGS giriş yerleri açıklandığı anda haberimizde

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI T.C. YOZGAT VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI NİSAN 2014 YOZGAT İLİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ 2013 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI 1986 HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ Ocak, 2010 Tekirdağ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... IV AÇIKLAMALAR...V İlimiz Geneli ve Ortaöğretim Kurumlarının

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı