The Assembly (Written By Criminal2) Assembly nedir? Neden assembly kullanmal y z? Ön Haz rl k Temel Say Tipleri:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Assembly (Written By Criminal2) Assembly nedir? Neden assembly kullanmal y z? Ön Haz rl k Temel Say Tipleri:"

Transkript

1 The Assembly (Written By Criminal2) Assembly nedir? Assembly, makina dilinin(cpu ya has özel bir alfabe) ingilizce kslatmalara dönütürülerek oluturulmu bir dildir. Bu özelli$inden ötürü tüm programlar (hangi dil ile yazlm olusa olsun) bu dile dönütürülebilir.(disassembly). Neden assembly kullanmalyz? Assembly ile yazd$nz programlar sadece sizin istedi$iniz kodlar içerirler.bu yüzden çok küçük programlar yazabilirsiniz. örne$in 800 byte büyüklü$ünde olup pencere çkartan programlar yazabilirsiniz. Tom Raider : Dark Angel adl oyunu oynadnz m. Oyun açlmadan önce yapt$nz ayarlarda SSE,3DNow,SSE2 gibi SIMD sistemlerinin kullanlp kullanlmayaca$n ayarlayabiliyorsunuz. MMX,SSE,SSE2,3DNow gibi sistemlerle renk,matris hesaplamalarnz çok daha hzl yapabilirsiniz.bu tekni$e ksaca SIMD(Single Instruction Multiple Data) denilmektedir. Assembly ile bu yöntemleri kullanabilirsniz. C++ ile uygulamann imkansz oldu$u programlama tekniklerni assembly ile kullanabilirsiniz. Bir program yazalm girilen fonksiyonun grafi$ini çizsin. Do$al olarak önce verilen stringi paçalayan ne yaplmas gerekti$ini anlayan bir fonksiyon yazacaksnz. Bunu c++ ile yazd$nzda ve fonksiyonu her ça$rd$nzda verilen string'i tekrar ayrtrmak zorunda kalacaksnz.veya bunun benzeri olan bir ilem yapacaksnz. Ama assembly kullanrsanz programnz verilen fonskyonun ilemlerini yapan yeni bir program parcas oluturabilir. Ve kat kat daha hzl çalan bir program elde etmi olursunuz. Ön Hazrlk Assembly ile programlamaya balamadan önce yaz$nz kodlar makina diline çeviren bir Assembler a ihtiyacnz olacak. adresinden Microsoft Assembleri indirebilirsini. Tamamen ücretsidir. adresinden IA-32 Manulas i indirmeniz zorunlu de$ildir.(buda ücretsiz) Ancak bu 3 el kitab size takld$nz konularda çok faydal olacaktr. Dikkati bakarsanz bu dökümandaki pek çok resiminde oradan alnd$n görebilirsiniz Ayrca bu kitaplar tüm assembly komutlarnn açklamalarnda içermektedir. adresinden OllyDbg yi indirmelisniz. Bu bizim can kurtaran simidminiz iler ters gitti$inde bizim kurtacak Bu döküman bitirdi$inizde Windows da gui içeren uygulamalar yazabileceksiniz. Temel Say Tipleri: Bu bölümde sadece tablolarn yeterli olaca$n düündüm. Bir tipin maximum de$eri 2 X -1 dir. X=bit says. Bu metinlerdeki tüm hesaplama ve i$lemler 16 lk (Hexdecimal) taban üzerinden yaplmaktadr! Saylar hafzda tam tersi bir ekilde yer alrlar.mesela 45 F6 BC 32 de$eri hafza öyle gözükür 32 BC F6 45 e$er ki siz bunu 10 luk tabana cevirmek isterseniniz 32*10 0 +BC*10 1 +F6* *10 3 ilemi ile elde edebilirsiniz.(dikkat hexdecimal 10 onluk tabanda 16 ye eittir!!!)

2 Çal$ma Tipleri: CPU un 3 çeit çalma tipi vardr.bunlarda sadece 2 si bizi ilgilendiriyor. Real Mode: Eskiden DOS iletim sistemininde kulland$ moddur. Tipik özelli$i ayn anda sadece 1 programn çaltrlabilmesidir.(bu metini okurken winamp açamazsnz ) Protected Mode: Windows,Linux ve di$er pek çok modern iletim sisteminin kulland$ moddur. Modern CPU lar(386 ve daha üst modeller) bu modda çalmak için özel olarak dizayn edilmilerdir. Tipik özelli$i ayn anda pek çok programn çaltrlabilmesidir.

3 Temel CPU Register leri Jlemci programlarn kullanmas için 16 tane temel Register barndrr. (Register(kabaca)=X bitten oluan saylar içine alabilen kutucuk lar.örneyin 16-bit uzunlundaki bir register 0 ile (65535) arasnda istenilen de$eri alabilir.(sadece TAM say)) Genel Kullanm Registerleri: 8 tane genel kullanma açk registerlardr.(32-bit) Segment Registerleri: 6 tane segment de$erini tutan regiterlardr.(16-bit) ( Opssss, segment te neyin nesi?! Az sonra hafza yönetiminde açklayaca$m ) EFLAGS(Program durum ve kontrol) Registeri: EFLAGS registeri programn durmunu ve limitlerini bildirir. EIP( Instruction Pointer)(Türkçe:??): Ksaca EIP bir sonraki komutun yerini gösterir.(32-bit) Genel Kullanm Registerleri: 32-bit genel kullanm registerleri EAX,EBX,EDX,ECX,ESI,EDI,EBP ve ESP dir (isimlerini imdilik bilmenize gerek yok ne ie yaradklar bilin yeter) Mantksal ve aritmatik ilemler Adres hesaplamalar Hafza noktalarnn gösterimleri Bu registerlar ile yaplr. EAX: Akü(?) Registeri, Ksaca tüm matemetiksel ilemler,adres hesaplamalar vb.. ilemleri için kullanlr. Jçerdi$i de$erin korunma gibi bir zorunlulu$u yoktur. Her ilemde ilk önce kullanlan registerdir. Önemli: Bir fonksiyon ça$rd$nzada onun

4 geriye döndürdü$ü de$er eax ile gelir.(aslnda bu sadece bir kabullenmedir. Win+Linux böyle yapnca böyle olmu yani siz kendi iletim sisteminizde yok ebx ile döndürece$im diyebilirsiniz...) ECX(Counter): Tüm sayma,tekrarlama vb.. ilemleri için zorunlu olarak kullanlr. EDX(Data): eax in uzak akrabas denebilir. e$er bir ilem srasnda sonuc eax e s$mayacak kadar büyükse(32-bit en büyükse) taan ksm edx e aktarlr. ESI(Soruce): Genel string ilemleri için kullanlr pek çok komut ds:esi veya ds:edi ile adreslenmi ilemler yapar EDI(destination):ESI in ayns ESP(Stack Pointer): Bu özel bir register daha sonra gelece$iz. Bun registerlarn düük(low, 0-16 bit leri) ksmlarnn ve onlarnda düük ksmlarnn özel adlar vardr. Örneyin eax in düük ksm ax dir (yani bandaki e yi at) EFLAG Register: Puanda bu register üzerine ne söylesem sizin için anlamsz olacaktr.bu registerin detaylarn aktif programlaya balaynca bol bol kullanaca$z. Protected Mode Hafza Sistemi <u ana kadar bu burada okuduklarnz içinde hatta assembly ö>renme sürecinizdeki kilit noktalardan biri. E>er bir problem ya$ar$anz forumuna sorabilirsiniz. Kesinlikle atlamayn. Assembly daki komutlarn,kabullenmelerin cartlarn ve curtlarn hiçibr önemi yoktur. Önemli olan tek ey mant$ kavramaktr. RAM lerinizi bir cetvel gibi düünün fakat cetvelin üzerindeki saylar cm de$il kaçnc byte oldu$unu göstersinler. Jte buradaki kaçnc byte a fiziksel adres denilmektedir. Yok bu cetvel RAM lerde de$ilde bir x noktasnda ise kaçnc byte a offset denilmektedir. Windows(ksaca tüm multi tasking iletim sistemleri) açlrken fiziksel adresin balangcna yakn bir noktadan itibaren bir tablo oluturur.bu tablonun(global Descriptor Table) büyüklü$ünü ve yerini GDTR adl çok özel (1,5dword büyüklünde) bir registere aktarr. Bu tablonun elemanlar 8 byte büyüklündedir ve adlarnna Segment Descriptor denir. Bu küçük elemanlar içlerinde belirli bir fiziksel hafza bölgesine ait büyüklük, tip, kimin tarafndan kullanlaca$ gibi bilgiler barndrrlar. (imdi bu bilgiyi buzdolabna koyun daha sonra kullanca$z.)

5 (bu eklile bakp aaaaa bunlar ne böyle demeyin. Bunu sadece s.d hakknda azda olsa bir fikiriniz olmas için koyuyorum orada bahsedilen terimleri bilmeniz gerekmiyor...) Bir programa çift tkadk ve çaltrdk. Program çalmaya balamadan önce programa 4GB adreslenebilir bir hafza(virtual Memory) atanr.(sizin pc inizin 1mb ram+100mb hdd si olsabile gene 4GB dr) Bu hafza tamamen zahiridir!. Fakat e$er hazfann bir yerine yazlmak istenirse önce o nokta var edililir.bir baka de$ile o nokta fiziksel hafzada bir x noktasna giden bir kapym gibi davranr ve o noktaya yaplan tüm ilemlerden aslnda fiziksel belle$in x noktas etkilenir. Bu sebebten program 4gb hafzas olmasna ra$men igal etti$i gerçek bellek sadece okudu$u/yazd$ kadardr. Peki CPU gerçek fiziksel bellek adresini nasl bulur? ite burada devreye daha önce sözünü etti$imiz segment registerleri giriyor. Bir segment registerinin de$eri GDT deki elemannn tablonun kaçnc byteda oldu$unu(offsetini) gösterir. Fakat bunu yannda bazen LDT(Local Descriptor Table) ve Paging de kullanlr.bu durum u sonuc ortaya çkar: (Segment:Offset) 10 tane program 0032: adresinde birbirlerini karmadan fakrl hafzalarla çalabilirler. (Protected mod un en en önemli özelli>i budur!!! Bu yap sayesinde multi tasking yaplabilmektedir.)

6 Segment Registerleri: CS(Code Segment):Program kodlarnn bulundu$u bölümü temsil eder. GS=FS=DS(Data Segment): Programn kulland$ bilgilerin bulundu$u bölüm ES(Extra Segement): Ad üzerinde extra SS(Stack Segemnt): DS in özelliklerin gösteren bir bölümdür.hatta windosda ds=ss dir. Stack ne ie yarar? nedir? gibi sorulara alt$nz üzere ilerleyen sayfalarda cevap vereceyim

7 Windows(2k XP) kulland> hafza modeli:(aslnda tam olarak DEDEL yakla$k çünkü DS=SS=ES olmas gerekiyor) Sesleri duyar gibiyim 7.sayfa bitti hala tk yok Protection Rings

8 Hala okuyormusunuz? Farz edelim 2 program ayn anda ayn dosyaya veya bellek bölgesine yazmaya çalt.bu bir koas yaratr öyle de$il mi? Bu tip problemleri engellemek ve giri çk aygtlar ile belirli bir standarta iletiim kurabilmek için Protection Levels gelitirilmitir. Ring-0: Jletim sisteminin çalt$ seviyedir.hiç bir snrlama yoktur. Ring-1,2: Önemsiz... Ring-3: Maximun snrlama. Bu seviyedeki programlar hiçbir giri/çk aygtna ulaamaz(ekrana yaz bile yazdramaz.) Dosya giri çk yapamaz. Ksacas hiçbir ey yapamaz. (Bunlar varsaylan düzeydir. Jletim sistemi özel yetkilendirme yapabilir.) Peki tüm programlar bu seviyede ise not defteri nasl çalyor? iletim sistemi kendine mesaj atlmasna atlmasna izin verir.(çeitli yöntemlerle).mesela program iletim sisteminine X dosyasnn Y byte na unu yaz der iletim sistemi no problem deyip yazabilir. Veya iste$i geri çevirebilir. Jte bu programn, di$er programlarla ve donann ile uyumu bu sayede gerçekleir. Daha önce bahseti$imiz Segment Descriptor daki DPL-Descriptor privilege level bu seviyeleri ayarlamakta kullanlr.(sadece de$il!) Temel Assembly Komutlar MOV Mov komutu 2 register veya 1 bellek bölgesi ile 1 register arasnda byte,word veya dword uzunlu$undaki verinin aktarmn sa$lar. Önemli olan 2 de$ikeninde ayn büyüklükte olmasdr. mov alc,gönderici mov eax,edx ;eax=edx mov ax,cx ;ax=cx mov dword ptr ds:[esi],eax ;esi tarafndan adreslenmi bellek bölgesine eax in de$erini koy. burada esi belle$in offsetidir. (c deki pointer gibi) mov eax,dword ptr ds:[ecx] mov ecx, ;ecx=12346 mov edx,cx ;Yanl edx=dword,cx=word mov si,dword ptr ds:[ebx] ;Yanl si=word mov al,byte ptr ds:[ecx] ;Do$ru mov word ptr[edx],word ptr [ecx] ;Yanl, 2 side bellek bölgesi olamaz. mov ds,123 ;Yanl segment registerleri direkt parametre alamazlar. aa$daki gibi olmaldr. mov ax,123 mov ds,ax XCHG Xchg komutu 2 register ve bir bellek bölgesini karlkl de$itirilmesi için kullanlr.mov için geçerli olan tüm kurallar bu komut içinde geçerldir. xchg param1,param2 mov eax,1234 ;eax=12345 mov edx,6789 ;edx=6789 xchg eax,edx ;artk eax=6789 edx=12345 LEA

9 Lea komut verilen bir bellek bölgesinin offsetini hesaplar.e$er programnn yüzen kod parcalar içermiyorsa kullanmanz gerekmez.masm32 offset macrosu ile kulland$nz de$ikenlerin offsetini sabit bir de$er olarak elde etmenizi sa$lar. lea alc,de>i$ken lea eax,dword ptr cs:[12345] ;gibi ADD Add komutu 2 paramterisini toplayp sonucu ilk parametereye aktarr.(parametreler mov komutunkilerle ayn özelliktedirler. add alc,gönderici add eax,1234 ;eax=eax+1234 add ecx,edx ;eax=eax+edx add eax,dword ptr es:[esi] ;eax=eax+esi ile adrelenen de$er. add dword ptr ds:[2324],edi SUB Sub komutu add ile ayn özellikleri tar.sadece bu komut toplamak yerine çkartr. sub alc,gönderici sub eax,1234 ;eax=eax-1234 e$er eax<1234 ise FFFFFFFF-1234 sub edx,edx ;edx=0 MUL Mul komutu eax*parametre ilemini yapar.sonucun düük ksm eax, e yüksek ksm ile edx e aktarlr. Parametre mov komutunda belirtildi$i gibidir. mul çarpan mov eax,1234 ;eax=1234 sub edx,edx ;edx=0 mov ecx,4 ;ecx=4 mul ecx ;eax=1234*4 DIV Div komutu eax/parametre ilemini yapar eax=bölüm edx=kalan. div bölen INC Inc komutu parmetre olarak ald$ de$eri 1 artrr. inc parametre inc eax inc dword ptr ds:[edi] inc word ptr ss:[3443] DEC Dec ile ayn özelliklere sahiptir.fakan bu komut 1 artrmak yerine 1 azaltr. dec parametre CMP Cmp 2 parametreyi kyaslar ve eflags registerini duruma göre de$itirir.bu komut az sonra gelce$imiz Jump komut kombinasyonlar ile kullanlr. cmp p1,p2 cmp eax,edx ;e$er eax=edx ise ZF=1 ;eax!=edx ise ZF=0 ;eax<edx ise CF=1 Jxx Komut seti Jxx (Jump) komutlar istenen koul olutu$unda verilen parametreyi eip e aktarrlar.bir baka de$ile programn parametrede verilen noktadan devam etmesini sa$larlar. Jxx parametre o Jmp: Koulsuz sçrama

10 o Je: E$er zf=1 ise yani cmp in parametreleri eit ise o Jb,Jc: E$er cf=1 ise yani cmp de p1<p2 ise o Ja: E$er cmp de p1>p2 ise (cf=0 ve zf=0) o Jbe:p1<=p2 ise (cf=1 veya zf=1) o Jnb: p1=>p2 ise (cf=0) o Jnz,Jne: p1<>p2 ise (zf=0) Jmp eax ;gibi Jnb dword ptr[edi] ;gibi EFLAGS: Daha önce daha sonra açklaca$m dedi$im eflagsa sonunda geldik.hemem bir hatlatma yapalm eflaga registeri program durumu ve kontrolünü sa$lyordu. Fakat bu register di$erlinde farkl olarak direkt ulalamaz.üzerindeki bitlerin de$erini de$iitren özel komutlar bulunur.örne$in cli komut interrupt flag nn sfrlar. Tüm Interruptlar devre d kalr. Veya sti komutu interrupt flag nn de$erini 1 yapar. Interruptlar kullanlabilir hale gelir. (Opssss, Interrupt nedir? yaknda...) Bu ekilde bizi ilgilendiren imdilik sadece CF ve ZF flaglar. PUSH Ewet önemli noktlardan birine daha geldik.sizin programnz hafzaya yüklendi$inde iletim sistemi ona küçük ilemler ve fonksiyonlara parametre aktarm için bir miktar hazr bellek atar(stack). Fakat bu bellek biraz gariptir? normal de tüm ilemlerde programn aknda, hafza ilemlerinde offsetler hep küçükten büyü$e do$ru gider ama stack ta bu tam tersidir stack n offseti(ki bunun esp(stack pointer) gösterir) stack doldukça küçülür. Uzun laf ksas stack fonksiyon parametrelerini aktarm için ayrlm küçük bir hafzadr. Push komutu parametre olarak ald$ de$eri stack a koyar esp den de$erin uzunlu$unu çkartr.

11 push parametre push eax push 1234 push dword ptr ds:[edi] push eax in yapt$ i una eittir. mov dword ptr ds:[esp],eax sub esp,4 POP Pop tam olarak push un kartdr. Stack taki bir de$eri parmetreye aktarr ve esp ye onun uzunlu$unu ekler. pop parametre pop eax unu yapar mov eax,dword ptr ds:[esp] add esp,4 CALL Call komutu fonksiyonlar ça$rmak için kullanlr.komut keninden soraki komutun balangc stack a koay ve hedefe sçrar. Fonksiyon ii bitti$inde ret komut ile stacktan devam edilcek noktann adresini alr. Stack pop lanr ve sçranr. Pimdilik canz skmayn kullandkca problem kalmaz... call fonksiyon adresi call benimf in yapt$ i una eittir benimf: pop eax jmp eax balangç: push offset x1 jmp benimf x1: RET Ret komutu call ile yaplan ça$rlar döndürmek için kullanlr. Ret komutun yapt$ i una benzer (ama eax harcanmaz!!) pop eax jmp eax e$er ret komutu yannda bir parametre alrsa u hale gelir pop eax add esp,parametre jmp eax AND,XOR,OR bu komutlarn kullanm ekli ayndr. hepside isimlerini aldklar lojik ilemleri yaparlar. Sonuc alcaya kaydedilir.flaglar etkilerle bazen karlatrma içinde kullanlrlar komut alc,gönderici xor eax,eax ;eax=0 or edx,edx ;e$er edx=0 ise zf=1 de$ilse zf=0 NOT Not komutu verilen parametredeki 1 leri 0, 0 lar 1 yapar

12 not parametre LOOP Loop komut her çalt$nda ecx in de$erini 1 azaltr. E$er ecx<>0 ise parmetresindeki yere sçrar. özellikle terkarlarda kullanlr. loop parametre mov ecx,12 lpx: ;bu bölüm 12 kere tekrarlanacak loop lpx tabii ki sadece loop çözüm de$ildir baka yöntemlerde vardr. mov ecx,12 lpx: dec ecx ;ecx i 1 azalt or ecx,ecx ;ecx=0? jnz lpx ;de$ilse lpx e git MOVSX Movsb DS:ESI adresindeki 1 byte ES:EDI adresine yazar. Herhangi bir parametre almaz. Movsw byte yerine word, Movsd ise dword aktarr CMPSX Cmpsb DS:ESI adresindeki 1 byte ES:EDI 1 byte ile karlatrr. Cmpsw 1 word u, Cmpsd 1 dword u karlatr. REPE ZF=0 ve ecx>0 oldu$u sürece parametre olarak verilen komut tekrarlanr ve ecx in de$eri 1 azaltlr. aa$da kod ds:esi deki 10 byte es:edi ye kopyalar. mov ecx,10 repe movsb aa$daki kod ds:esi deki ve es:edi 10 byte karlatr e$er farkl bir byte bulursa ecx de$eri 0 a ulamadan duru. mov ecx,10 repe cmpsb SHR Shr komutu 1.parametresini 2. parametresinin de$eri kadar sa$a kaydrr. ve boluklar 0 ile doldurur. shr p1,p2 mov eax,0abcdef12h shr eax,16 ;artk eax=abcd SHL Shl shr ini aynsdr sadece bu sefer sa$a de$il sola kaydrr. shl p1,p2 Tabii ki assembly komutlar bu kadar de$il. Yukardakiler sadece 1/10 u Tamamn görmek için adresinden IA-32 manuals i indirin.

13 Interrupts Interruptlar(kesmeler? ) bir bu kadar daha yaz kaldrabilcek bir kondur.kabaca interruptlar jmp yada call komutuna benzer bir ekilde çalrlar. Fakat bir interrupt ça$rld$nda sistem ring de$itirebilir. Int interrupt numaras komut ile ça$rlrlar. (Kaseti geri sarn Protection Rings bölümünde ring-3 programlarnn iletim sisteminine mesaj iletmesinden bahsetmitim.bu mesajlar win2k nt(xp de$il) de int2eh ile linux de int80h ile iletilir.) (aslnda call ilede de$itirebilir fakat int. lar daha hzldr. Win9x sistemleri call gates yardmyla bu de$iimi gerçekletiriler.) Yukardak gibi bir yazlm tarafndan kullanlan interruptlara Software Interrupts denir.bunlar isteyen kafasna göre de$itirebilir(peki nasl? birazdan...) Aslnda interruptlarn en önemli özelli$i bir donanm aygt tarafndan da ça$rllabiliyor olmalardr.( Hardware Interrupts )(Ör: Klavyenin bir tuuna basmamz bir interruptu ça$rr.) Bazen programclar hatal programlar yazarlar. ör: sub eax,eax div eax bu kod eax i 0 a bölmeye çalmaktadr ki böyle bir ey mümkün de$ildir bu durumda Int 0 iletim sistemine hatay haber verir.(icq misali). Tarihten Ksa Ksa(geyik): Yukarda dikkat ederseniz WinXP in mesajlama sistemi ile ilgi birey söylemedim. Intel Ve Amd, PentiumII(veya dengi) ve üzeri ilemcilerde yeni bir komut çkartlar adnada SYSENTER ve SYSEXIT dediler. Bu komutlar int lerden çok daha hzl bir mesajlama sistemi sa$lyordu. Fakat sysexit in çok igiç bir özelli$i vard.bu programa dönü komuydu.cs ye 16 ekliyor, ss ye de cs+24 de$erini veriyordu. ve bunlar DEDE<TELEMEYORdu. Do$al olarak linux bu hizmetten yaralanamad. Fakat bak sen u tesadüfeki win2k ve winnt sistemlerindeki int2eh tpa tp bu ilemi yapyordu. WinXP de mesajlama sistemi için sysenter ve sysexit kullanmaya balad. Linux de avucu yalad HELLO,WORLD! E$er asm ile u$ramayan biriyseniz bura kadarki ksm tek hamlede okumusanz küçük çapl Page Fault lar yaayabilisiniz. Hem dikkatinizi tekrar odaklamanz hemde artk programlama ksmna geçmemizden dolay. Yukardaki devasa bal$ attm Masm32 yi kurdu$unuzu tahmin ediyorum. Win9x Kullanyorsanz: C:\Autoexec.bat dosyasn not defteri ile açn içine u satr ekleyim kaydedin SET PATH=%PATH%;C:\MASM32\BIN; Daha sonra sisteminizi yeniden balatn. WinNt 2k Xp kullanyorsanz: Bilgisayarm Özellikler Gelimi Ortam De$ikenleri Path de$ikenini eçip düzenleyin sonuna unu ekleyin ;C:\MASM32\BIN; Pimdi ilk Windows programmz yazmaya hazrz... Önce sevdi$in bir yerde bir klasör açn adn Test yapn. Aa$daki dosylar not defteri yardmyla yaratn.(sadece c&p yapn baz yerlerde satr atlamad$ halde world öyle gösteriyor.

14 off set file=test ml /c /coff /nologo %file%.asm link /SUBSYSTEM:WINDOWS /MERGE:.idata=.text /MERGE:.data=.text /MERGE:.rdata=.text /SECTION:.text,EWR /IGNORE:4078 /out:%file%.exe %file%.obj del *.obj > NUL test.inc ;noktal virgül açklama satr anlamna gelir. Aa$daki dosyalar windowsun kulland$ ;sabitleri ve kernel32.dll,user32.dll n fonsiyonlarnn adlarn içeriyorlar. ; include komut ile onlar projemize dahil ediyoruz. ;Win9x de user32.dll ve kernel32.dll windows kernel ini oluturur ve ring-0 dr!! include \masm32\include\windows.inc include \masm32\include\user32.inc include \masm32\include\kernel32.inc includelib \masm32\lib\user32.lib includelib \masm32\lib\kernel32.lib test.asm.586p ;kullanca$mz cpu.model flat,stdcall option casemap:none include test.inc ;test.inc i ekle.data.code start: szmsg1 db "Evet/Hayr",0 szmsg2 db "Evet",0 szmsg3 db "Hayr",0 sztitle db "Test",0 push MB_YESNO push offset sztitle push offset szmsg1 push 0 call MessageBox push MB_OK push offset sztitle cmp eax,idyes je EvetX push offset szmsg3 jmp msgx EvetX: push offset szmsg2 msgx: push 0 call MessageBox ;MB_YESNO windowsun belirledi$i sabit bri say de$eri ;IDYES windowsun belirledi$i sabit bir say de$eri

15 push 0 call ExitProcess end start Pimdi build.bat dosyasn çaltrn JPTE Test.exe hazr ilk programnz. Size evet yada hayr sorusunu soracak. Programn açklamalar 2. yazmda olacak. Ama bu biraz hammalk de>il mi? Brakn gereksiz ilerle masm32 u$rasn. Pimdi test.asm öyle de$itirin. masm macro lar gerisini halleder. test.asm.586p ;kullanca$mz cpu.model flat,stdcall option casemap:none include test.inc ;test.inc i ekle.data.code start: szmsg1 db "Evet/Hayr",0 szmsg2 db "Evet",0 szmsg3 db "Hayr",0 sztitle db "Test",0 invoke MessageBox,0,offset szmsg1,offset sztitle,mb_yesno.if eax==idyes invoke MessageBox,0,offset szmsg2,offset sztitle,mb_ok.else invoke MessageBox,0,offset szmsg3,offset sztitle,mb_ok.endif invoke ExitProcess,0 end start Çoooooook daha kolay de>il mi???? Bir sonraki yaz neleri içerecek? Bu program nasl çalt? Pencereler Exe mimarisi

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

8086 Mikroişlemcisi Komut Seti

8086 Mikroişlemcisi Komut Seti 8086 Mikroişlemcisi Komut Seti X86 tabanlı mikroişlemcilerin icra ettiği makine kodları sabit olmasına rağmen, programlama dillerinin komut ve ifadeleri farklı olabilir. Assembly programlama dilininde

Detaylı

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Bahar Dönemi Öğr.Gör. Vedat MARTTİN 8086/8088 MİKROİŞLEMCİSİ İÇ MİMARİSİ Şekilde x86 ailesinin 16-bit çekirdek mimarisinin basitleştirilmiş bir gösterimi verilmiştir. Mikroişlemci temel iki ayrı çalışma

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Ders 3 ADRESLEME MODLARI ve TEMEL KOMUTLAR

Ders 3 ADRESLEME MODLARI ve TEMEL KOMUTLAR Ders 3 ADRESLEME MODLARI ve TEMEL KOMUTLAR GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2012-2013 Bahar Dönemi Doç.Dr.Erkan ÜLKER 1 İçerik 1. Adresleme Modları 2. İskelet Program

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

CSD İŞLETİM SİSTEMİNDE SİSTEM FONKSİYONLARININ ÇAĞIRILMASI

CSD İŞLETİM SİSTEMİNDE SİSTEM FONKSİYONLARININ ÇAĞIRILMASI CSD İŞLETİM SİSTEMİNDE SİSTEM FONKSİYONLARININ ÇAĞIRILMASI 07.07.2003 Burak DEMİRKOL Atılım BOY [v 1.0] Özet : Bu makalede CSD İşletim sisteminin sistem fonksiyonlarının user mod dan (ring 3) kernel mod

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

Bölüm 5: ARITMETIK VE MANTIK IŞLEM YAPAN KOMUTLAR

Bölüm 5: ARITMETIK VE MANTIK IŞLEM YAPAN KOMUTLAR Bölüm 5: ARITMETIK VE MANTIK IŞLEM YAPAN KOMUTLAR Toplama (Addition) Toplama (ADD) belirtilen iki yazaç veya yazaç ile belleğin içeriğini toplar ve kullanılan adresleme moduna göre sonucu belirtilen yazaca

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Bellek Yönetimi (Memory Management) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders09 1 SANAL BELLEK(Virtual Memory) Yıllar önce insanlar kullanılabilir olan belleğe sığmayan programlar ile

Detaylı

Linux Assembly Programlamaya Giriş

Linux Assembly Programlamaya Giriş Linux Assembly Programlamaya Giriş Barış Metin Konular gcc / gas / ld Intel ve AT&T söz dizimleri gdb INT 80H C kütüphane fonksiyonları Stack Frame Örnek

Detaylı

BIL 362 Mikroilemciler Dersi Arasınav Cevapları 3 Temmuz 2007

BIL 362 Mikroilemciler Dersi Arasınav Cevapları 3 Temmuz 2007 1. mov [0100h],'1' mov [0101h],'4' mov [0102h],'2' mov [0103h],'8' mov [0104h],'7' mov [0105h],'3' mov [0106h],'5' mov [0107h],'9' mov [0108h],'2' mov [0109h],'6' call ekranayazdir ; baslangic durumunu

Detaylı

b) Aritmetik İşlem Komutları

b) Aritmetik İşlem Komutları b) Aritmetik İşlem Komutları Toplama ve Toplama İle İlgili Komutlar Komut. Format İşlem ADD (ADDition) elde CF ADD D, S (D)+(S) (D); ADC (Add with Carry) elde CF ADC D, S (D)+(S)+CF (D); yeni INC (INCrement

Detaylı

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e BÖLÜM. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : Özel dahili rölelere özel hafza bitleri de denilmektedir. Özel hafza bitleri, CPU ile program arasnda iletiim salayarak çeitli kontrol fonksiyonlarn

Detaylı

Program Kontrol Komutları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1

Program Kontrol Komutları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Program Kontrol Komutları Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Bu başlık, altında incelenecek olan komutlar program akışını oluşan bazı koşullara göre değiştirmektedirler Program akışında meydana gelen

Detaylı

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It?

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? ReviverSoft Blog Tips and Tricks to Make You Love Your Computer Again http://www.reviversoft.com/tr/blog PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? Windows 8 bir duyuru

Detaylı

80X86 SEMBOLİK MAKİNA DİLİ

80X86 SEMBOLİK MAKİNA DİLİ 80X86 SEMBOLİK MAKİNA DİLİ Bu döküman Kaan Aslan ın 1998 yılında C ve Sistem Programcıları Derneği nde vermiş olduğu 80X86 Sembolik Makina Dili kursunda sınıfta tutulmuş notlardan oluşmaktadır. Notlar

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir.

Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir. Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir. Bunun için X86 PC Assembly dili, Power PC Assembly dili veya 8051 Assembly

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA Aritmetik işlemler onlu sayı sisteminde yapılabileceği gibi diğer sayı sistemleri

Detaylı

Quiz:8086 Mikroişlemcisi Mimarisi ve Emirleri

Quiz:8086 Mikroişlemcisi Mimarisi ve Emirleri Öğrenci No Ad-Soyad Puan Quiz:8086 Mikroişlemcisi Mimarisi ve Emirleri S1) 8086 mikroişlemcisi bitlik adres yoluna ve.. bitlik veri yoluna sahip bir işlemcidir. S2) 8086 Mikroişlemci mimarisinde paralel

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ Basit Giriş/Çıkış Teknikleri IN ve OUT komutları X86 komut kümesi

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ KONTROL KOMUTLARI Program Kontrol Komutları Program akıģını bir

Detaylı

Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama

Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 2. Hafta Bellek Birimleri ve Programlamaya Giriş Doç. Dr. Akif KUTLU Ders web sitesi: http://www.8051turk.com/ http://microlab.sdu.edu.tr Bellekler Bellekler 0 veya

Detaylı

1 NEDEN SEMBOLİK MAKİNA DİLİ ÖĞRENİLMELİDİR?...7 1.1 MİKROİŞLEMCİLERİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ...7 1.2 TİPİK BİR RAM İN YAPISI...8 1.

1 NEDEN SEMBOLİK MAKİNA DİLİ ÖĞRENİLMELİDİR?...7 1.1 MİKROİŞLEMCİLERİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ...7 1.2 TİPİK BİR RAM İN YAPISI...8 1. 1 NEDEN SEMBOLİK MAKİNA DİLİ ÖĞRENİLMELİDİR?...7 1.1 MİKROİŞLEMCİLERİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ...7 1.2 TİPİK BİR RAM İN YAPISI...8 1.3 CPU İLE RAM ARASINDAKİ BAĞLANTI...8 1.4 MAKİNA KOMUTU KAVRAMI...9 1.5 MAKİNA

Detaylı

Özet DERS 5. Şu ana kadar bilmeniz gerekenler... İşaretsiz Çarpma. Bayraklardaki Durumlar. İşaretli Çarpma

Özet DERS 5. Şu ana kadar bilmeniz gerekenler... İşaretsiz Çarpma. Bayraklardaki Durumlar. İşaretli Çarpma Özet DERS 5 Çarpma, Bölme ve Dallanmalar Öğr. Gör. Eren ERENER AİBÜ/DMYO Neredeyiz Çarpma Bölme Karşılaştırma Jump komutları Şu ana kadar bilmeniz gerekenler... İşaretsiz Çarpma Kaydediciler ve bellek

Detaylı

Bölüm 3: Adresleme Modları. Chapter 3: Addressing Modes

Bölüm 3: Adresleme Modları. Chapter 3: Addressing Modes Bölüm 3: Adresleme Modları Chapter 3: Addressing Modes 3 1 Veri Adresleme Modları MOV komutu veriyi bir bellek satırından diğer bellek satırına yada yazaca kopyalar Kaynak (source) verilin okunacağı belleğin

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ String Komutarı MOVS CMPS SCAS LODS STOS String Komutları MOVS,

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Mantıksal Komutlar AND OR XOR NOT TEST And Komutu Yapı olarak AND

Detaylı

BIL 362 Mikroilemciler Dersi Final Sınavı Cevapları

BIL 362 Mikroilemciler Dersi Final Sınavı Cevapları 1. MACRO YAZDIR HEXSAYI MOV AX,HEXSAYI ; sayi 10 a bolunerek her seferinde kalan MOV DL,10 ; alinmistir. MOV CL,0 DONGU: DIV DL MOV BL,AH XOR AH,AH PUSH BX ; stack'a once birler basamagi atilir CMP AL,10

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s PROGRAMLAMA TEMELLER 1 C Program Yap s 2 Aç klama sat r Program kodlar n makine diline çeviren C dili derleyicisi /* ve */ karakterleri aras nda kalan bölümleri ihmal eder. /* Aç klama Sat r */ Sadece

Detaylı

C İLE BUFFER OVERFLOW-2

C İLE BUFFER OVERFLOW-2 C İLE BUFFER OVERFLOW-2 İlk yazımızda buffer overflow un ne olduğundan, hangi amaçla yapıldığından bahsettik. Bu yazımızda önce güvenlik yarışmalarının genel formatı olan CTF(Capture The Flag) hakkında

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ Ekran ve Klavye İşlemleri EKRAN İŞLEMLERİ Ekrana yazdırma işlemleri

Detaylı

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar

Detaylı

BBM 341 Sistem Programlama

BBM 341 Sistem Programlama Öğrenci Adı Soyadı: Öğrenci Numarası: S1 S2 S3 S4 S5 Toplam Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BBM 341 Sistem Programlama Ara Sınav Tarih: 19 Kasım 2012 Süre: 105 dak. Sınava başlamadan

Detaylı

Veri Taban ve Visual Basic

Veri Taban ve Visual Basic Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban

Detaylı

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir?

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir? Elektrik Elektrnik www.sesatek.cm Slutins & Engineering Services Fr Autmatin Technlgies Cmpany SIMCC - Simülasyn Kntrl Merkezi SimCC masaüstü bilgisayarda tmasyn prjenizin saha simülasynunu yapabileceiniz

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ Alt Programlar (Procedure) Büyük programları tek bir kod bloğu

Detaylı

80x86 MICROPROCESSOR Instructions

80x86 MICROPROCESSOR Instructions 80x86 MICROPROCESSOR Instructions Inside The 8088/8086 registers Registers Verileri geçici olarak tutar AX 16-bit register AH 8-bit reg. AL 8-bit reg. Category Bits Register Names General 16 AX, BX, CX,

Detaylı

Metasploit Framework ile Exploit Geliştirme. Fatih Özavcı Canberk Bolat

Metasploit Framework ile Exploit Geliştirme. Fatih Özavcı Canberk Bolat Metasploit Framework ile Exploit Geliştirme Fatih Özavcı Canberk Bolat Bilgi Güveniği Danışmanı Güvenlik Araştırmacısı fatih.ozavci at gamasec.net canberk.bolat at gmail dotcom gamasec.net/fozavci cbolat.blogspot.com

Detaylı

Ders Özeti. Ders 2. PC nin İç Organizasyonu. Mikroişlemcinin Organizasyonu. Basitçe İşlemciyi Oluşturan Parçalar. Mikroişlemciler

Ders Özeti. Ders 2. PC nin İç Organizasyonu. Mikroişlemcinin Organizasyonu. Basitçe İşlemciyi Oluşturan Parçalar. Mikroişlemciler Ders Özeti Ders Bilgisayarlar Hakkında Mikroişlemci ve Bilgisayar sisteminin yapısı Temel komut işleme süreci x86 kaydedicileri (registers) x86 hafıza temelleri Çevre cihazları x86 assembly diline giriş

Detaylı

http://alikoker.name.tr Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3

http://alikoker.name.tr Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUVARI KESMELİ GİRİŞ/ÇIKIŞ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUVARI KESMELİ GİRİŞ/ÇIKIŞ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUVARI KESMELİ GİRİŞ/ÇIKIŞ 8259 PIC (Programmable Interrupt Controller) ve 8086 CPU tümleşik devrelerin sinyal akışı

Detaylı

Adresleme Modları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Adresleme Modları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Adresleme Modları 1 Adresleme Modları İşlenenin nerede olacağını belirtmek için kullanılırlar. Kod çözme aşamasında adresleme yöntemi belirlenir ve işlenenin nerede bulunacağı hesaplanır. Mikroişlemcide

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ 2 8086 Mimarisi 8086 da bulunan tüm iç register lar ve veri yolları

Detaylı

Bölüm 4 Veri Aktarma Komutları

Bölüm 4 Veri Aktarma Komutları Bölüm 4 Veri Aktarma Komutları 4.1. Giriş Veri aktarma komutları genel olarak MOV olarak adlandırılmıştır. Bunun dışında sayı yüklendiğinde LOAD, Yığın kullandığında POP, PUSH, I/O birimlerinden veri aktarmada

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir.

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler çağırılma kaynaklarına göre 3 kısma ayrılırlar: Yazılım kesmeleri Donanım

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

İŞLEMCİ DURUM KAYDEDİCİSİ (PROCESSOR STATUS REGISTER)

İŞLEMCİ DURUM KAYDEDİCİSİ (PROCESSOR STATUS REGISTER) Mikroişlemci içinde yapılan işlemlerin durumlarını programcıya bildiren bir kaydedici mevcuttur. Tüm karar alma mekanizmaları bu kaydedicide gösterilen sonuçlar baz alınarak yapılır. İŞLEMCİ DURUM KAYDEDİCİSİ

Detaylı

8086 dan core2 ya yazaç yapısını tanımak. Bayrak yazacının içeriğinde yer alan bayrakların görevlerini tanımlamak. Real mod çalışmada bellek

8086 dan core2 ya yazaç yapısını tanımak. Bayrak yazacının içeriğinde yer alan bayrakların görevlerini tanımlamak. Real mod çalışmada bellek 8086 dan core2 ya yazaç yapısını tanımak. Bayrak yazacının içeriğinde yer alan bayrakların görevlerini tanımlamak. Real mod çalışmada bellek kullanımını tanımlamak. Korumalı modda belleğe erişim yöntemlerini

Detaylı

Basit Bootstrap Uygulaması

Basit Bootstrap Uygulaması Basit Bootstrap Uygulaması BELGE HAKKINDA Bu belge "GNU Free Documentation Licence" ile kaynak gösterilmek ve önceden yazarından izin alınmak kaydıyla yeniden yayınlanabilir Bu belgedeki eksik, yanliş

Detaylı

Araş. Gör. Abdulkerim ŞENOĞLU Araş. Gör. Mehmet AYAN Araş. Gör İbrahim Kök. BM 310 Mikroişlemciler Dersi Laboratuvarı (LAB2)

Araş. Gör. Abdulkerim ŞENOĞLU Araş. Gör. Mehmet AYAN Araş. Gör İbrahim Kök. BM 310 Mikroişlemciler Dersi Laboratuvarı (LAB2) BM 310 Mikroişlemciler Dersi Laboratuvarı (LAB2) 1ÖN ÇALIŞMA SORUSU Mutlu sayı; bir pozitif tamsayının rakamlarının karesi alınıp topladığımızda ve bu işlemi bir kaç kere gerçekleştirdiğimizde bu kare

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

16 bitlik işlemciler basit olarak 8 bitlik işlemciler gibi Kaydedici ALU Zamanlama/kontrol

16 bitlik işlemciler basit olarak 8 bitlik işlemciler gibi Kaydedici ALU Zamanlama/kontrol 16 bitlik İşlemciler 16 bitlik işlemciler basit olarak 8 bitlik işlemciler gibi Kaydedici ALU Zamanlama/kontrol Birimlerine sahiptirler. Fakat mimari yapıları çoklu görev (multitasking) ortamına uygun

Detaylı

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dersin Amacı Mikroişlemciler Mikrodenetleyiciler PIC Mikrodenetleyiciler Micro BASIC Programlama Kullanılacak Programlar MSDOS DEBUG PROTEUS

Detaylı

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET Elektronik-I Laboratuvar 6. eney Ad-oyad: mza: rup No: 1 FET ve FET Çal³ma Bölgeleri Alan etkili transistorlar ksaca FET (Field-Eect Transistor) olarak bilinmektedir. Aktif devre eleman olan alan etkili

Detaylı

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation.

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to Frameset DTD. Read more about XHTML Validation. FRAME Tagı Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI MİKROİŞLEMCİLİ A/D DÖNÜŞTÜRÜCÜ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI MİKROİŞLEMCİLİ A/D DÖNÜŞTÜRÜCÜ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI MİKROİŞLEMCİLİ A/D DÖNÜŞTÜRÜCÜ 1. Giriş Analog işaretler analog donanım kullanılarak işlenebilir. Ama analog

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Aritmetik İşlemler Aritmetik iģlemler toplama, çıkartma, çarpma

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

Şekil. 64 Kelimelik Yığıtın Blok Şeması

Şekil. 64 Kelimelik Yığıtın Blok Şeması 1 YIĞIT (STACK) KURULUMU Çoğu bilgisayarın MİB de yığıt veya LIFO (Last In First Out) bulunur. Yığıt bir bellek parçasıdır ve son depolanan bilgi ilk geri dönen bilgi olur. Yığıta aktarılan son bilgi yığıtın

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Bilgisayar Programlamaya Giriş Temel Programlama Kavramları Programlama Dilleri Program Oluşturma Teknikleri C++ Programlama Diline Giriş Temel Programlama Kavramları Bilgisayar

Detaylı

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir.

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir. Debug Komutları Assembly komutlarının nasıl çalıştıklarını deneyerek görmek ve yazılan programların amacına uygun çalışıp çalışmadığını anlamak varsa hatalarını düzeltmek için DOS'un DEBUG.COM isimli programı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5631 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874058

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5631 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874058 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Çarpm ve Bölüm Uzaylar

Çarpm ve Bölüm Uzaylar 1 Ksm I Çarpm ve Bölüm Uzaylar ÇARPIM UZAYLARI 1 ÇARPIM TOPOLOJ S 2 KARMA P R O B E M L E R 1. A ile B, srasyla, (X, T )X ile (Y, S ) topolojik uzaylarnn birer alt-kümesi olsunlar. (a) (A B) = A B (b)

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

KOMUT TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

KOMUT TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: KOMUT TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 1) Etkilenen Bayraklar (E.B.) : Bazı komutlar koşturulurken PSW saklayacısındaki bayrakların değeri değişebilir. Herbir komut için etkilenen bayraklar belirtilmiştir.

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Operand türleri Assembly dili 2 İşlemcinin yapacağı iş makine komutlarıyla belirlenir. İşlemcinin

Detaylı

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ Alt Program Yapısı Alt programın çağrılması Alt program korunur alınır ;Argumanlar R12 R15 registerlarına atanir. call #SubroutineLabel SubroutineLabel:

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Assembly Dili Assembly programlama dili, kullanılan bilgisayar

Detaylı

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler.

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. ADRESLEME MODLARI Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. Ayrıca CPU tüm giriş çıkış işlemlerini de hafızaya erişerek

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Processor organization Register organization Instruction cycle 2 Processor organization İşlemci

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu bulunmaktadır; 1. Performans: İşletim sistemi, makine

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 3 MSC-51 Ailesi Mikrodenetleyicilerin Komut Kümesi Mikroişlemci Programlama Mikroişlemci ikilik komutlar kabul eder ve sonuçlarını

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUVARI OLAYLARI ZAMANLAMA

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUVARI OLAYLARI ZAMANLAMA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUVARI OLAYLARI ZAMANLAMA İnsanların işlerini bir takvime ve zamana bağlı olarak yürütmesine benzer şekilde, bilgisayarlar

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK. Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC )

DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK. Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC ) DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC ) Ders 9, Slayt 2 1 ALT PROGRAM Bir program içerisinde sıkça

Detaylı

Kullanc Kabuk Sistem Ça"r lar Çekirdek Donanm

Kullanc Kabuk Sistem Çar lar Çekirdek Donanm letim Sistemleri Modern bilgisayar sistemleri Von Neumann ilke ve bileenlerine sahiptir. Von Neumann bileenlerine sahip bilgisayar sistemlerinde merkezi ilem birimi, ana bellek ve giri/ç k birimlerinden

Detaylı