GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6"

Transkript

1 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204

2 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Yay na Haz rlayan GABB Bas n Yay n Birimi Bas mevi Gün Matbaas Beflyol Mah. Akasya Sok. No: 2 Küçükçekmece- stanbul Bas m Tarihi Mart 204 2

3 GABB ÖNSÖZ Bu kitapç k, 0 Mart 204 te yap lacak yerel seçimlerin ard ndan büyükflehir belediyelerinin oldu u illerde uygulanacak olan 660 say l Yasa n n mahalli idari yap da getirdi i de ifliklikler, sorumluluklar ve iflleyiflin nas l olaca konusunda belediyelerimizi bilgilendirmek, yol gösterici olmak amac yla haz rlanm flt r. Yerel seçimler sonucunda seçilen üye belediyelerimizin baflkanlar ile meclis üyelerinin ve görev alacak belediye kadrolar n n yeni idare sisteme haz rl ks z yakalanmalar n önlemek amac yla haz rlanan kitap, Belediyelerin dari Yap lanmas, Belediyelerde Efl Baflkanl k Sistemi, Büyükflehir Belediyesi Teflkilat, Büyükflehir Belediyesi Yönetim Organlar, Büyükflehir Belediye Baflkan, Büyükflehir Belediye Meclisi, htisas Komisyonlar, Büyükflehir Belediye Encümeni, lçe Belediyelerinden Büyükflehir Belediyelerine Devir Edilen Hizmetler, Devir Ve Tasfiyeler, Büyükflehir Ve lçe Belediyeleri Kadro Bilgileri, Büyükflehir Belediyelerin Gelirleri, mar Uygulamalar Kapsam nda Yap lan De ifliklikler, Kanunla Tüzel Kiflili i Kald r lan l Özel daresi, Belediye ve Köylerin Durumlar, Tüzel Kiflili i Kald r lan Kurumlar ve Mülki dare S n rlar konu bafll klar n içermektedir. Konular n soru-cevap biçimde irdelendi i kitapla, yaflanmas muhtemel kafa kar fl kl n gidermek hedeflenmifltir. Belediye baflkan, meclis üyesi, belediye encümeni, ihtisas komisyonlar, denetleme komisyonlar ve icrac birimlerde görev alacaklar n okumadan geçmemesi gereken bu baflucu kitab n n haz rlanmas nda ve yay nlanmas nda eme i geçen Birlik çal flanlar na teflekkür ederiz. Kitab n tüm belediye baflkan ve meclis üyelerine yararl olmas dile iyle... Ahmet ERTAK GABB Genel Sekreteri

4 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER 4

5 GABB Ç NDEK LER Belediyelerin dari Yap lanmas Belediyelerin Efl Baflkanl k Sistemi Büyükflehir Belediyesi Teflkilat Büyükflehir Belediyesi Yönetim Organlar Büyükflehir Belediye Baflkan Büyükflehir Belediye Meclisi Büyükflehir Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri htisas Komisyonlar Büyükflehir Belediye Encümeni lçe Belediyelerinden Büyükflehir Belediyelerine Devir Edilen Hizmetler Otopark Gelirleri Ulafl m-tafl ma Hizmetleri Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Devir ve Tasfiyeler Büyükflehir ve lçe Belediyeleri Kadro Bilgileri Norm Kadro Standartlar Cetveli Büyükflehir Belediyelerin Gelirleri Yeni Kurulan lçe Belediyelerin lk Bütçeleri Zorunlu Hizmetler Karfl l lçe Belediyelerin Büyükflehir Belediye Pay mar Uygulamalar Kapsam nda Yap lan De ifliklikler Kanunla Tüzel Kiflili i Kald r lan l Özel daresi, Belediye ve Köylerin Durumlar Tüzel Kiflili i Kald r lan Kurumlar Mülki dare S n rlar Büyükflehir Belediye Alanlar nda Statüsü De ifltirilen Belde, Köy ve Orman Köylerin Durumu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Di er Konular Ekler 5

6 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL G R fi Modern anlamdaki yerel yönetim kavram n n geliflmifl ülkelerde görülen geliflmelerin de etkisiyle 8. ve 9. yüzy llarda bafllam fl ve sosyo-ekonomik de iflmelere paralel olarak sürekli yenilenmifltir. Bu çerçevede baz ülkelerde yerinden yönetimi güçlendirme ad na oldukça önemli geliflmeler görülmüfltür. Ancak Türkiye gibi geliflmekte olan ve demokratik de- erleri yeterince benimsemeyen ülkeler, yerelin yönetilmesi ad na yetkilerin yerele devredilmesi olgusuna mesafeli yaklaflmaktad rlar. Bu realite, yerelin kalk nmas ve yereli sosyo-ekonomik yönlerden geliflmesinde merkeze ba l b rakmaktad r. Bu yönü ile bakt m zda Türkiye nin do usu ve bat s aras nda yerel yönetim politikalar n n da etkisiyle önemli farklar oluflmufltur. Türkiye de yerel yönetimler ile ilgili de ifliklikler, iller, belediyeler, köyler ve mahalli idare birliklerin kurulmas ile s n rl d r. Türkiye deki yerel yönetim sistemi, yerelin kalk nd r lmas ndan ziyade, merkezin yerele ulaflmas n kolaylaflt racak ve merkez ad na yerelde çal flmalar yürütülmesine göre flekillenmifltir. Bununla birlikte yaklafl k yüz y ll k yerel yönetim sisteminde yap lan en önemli de ifliklik; 660 say l yasa ile büyükflehir belediyeleri s n rlar n n idari olarak il s n rlar na kadar geniflletilmesidir. Yönetim s n r n n geniflletilmesi önemli bir ad m olmakla birlikte, belediyelerin özellikle yetki bak m ndan sadece hizmetler ile s n rland r lmas, yerelin geliflmesini engelleyen bak fl n bir yans mas oldu u göze çarpmaktad r. Yine yerel yönetimlerin ekonomik olarak güçsüz k l nmas, yerel birimlerce geliflme amaçl güçlü ve önemli çal flmalar n yap lmas n n önünde engeldir. 6

7 GABB 202 y l nda 660 say l Yasa ile Büyükflehir Belediyelerine yönelik yeni düzenlemeler yap lmas na ra men, al nan paylar ve hizmetler bak m ndan bölgeler aras farkl l klar, halen oldukça yüksektir. Türkiye deki yerel yönetim sistemi, sanayinin ve ekonomik geliflmenin daha fazla oldu u illere avantajlar sa lamaktad r. Mevcut yerinden yönetim sistemi ve düflüncesi sürdü ü müddetçe, bölgeler aras sosyo-ekonomik geliflme farkl l klar daha artacakt r. Bu nedenle illerin ve bölgelerin yerinden yönetilmesine olanak sa lanmas için bölgeler aras sosyo-ekonomik geliflmifllik farklar gözeten düzenlemelere ihtiyaç vard r. Türkiye de yerel yönetim yap lar n n de ifltirilmesi kapsam nda ç kar lan 526, 59, 555, 660 gibi kanunlar ile yerel yönetimde bir de iflim ve dönüflüm amaçlanm flt r. Ancak yap lan bu düzenlemeler, yerel yönetimde bir baflar getirmemifltir. Bunun en önemli nedenleri olarak, Türkiye deki yerel yönetim sisteminin yap sal olarak halen önemli sorunlar içermesi ve bölgeler aras geliflmifllik fark n n azalt lmas nda etkisinin s - n rl olmas gösterilebilir. 0 Mart 204 tarihli yerel seçimlerin akabinde yürürlü e girecek 660 say l Yasa ile birlikte büyükflehir belediyeleri farkl bir statüye bürünmüfltür. Bu düzenleme ile nüfusu i aflan illerde, il s n rlar idari olarak belediye s n r kabul edildi, belde belediyeleri ve özel idareler kapat ld, köyler mahallelere dönüfltürüldü, il merkezlerinde yeni ilçeler kuruldu. Bu sistem ile Türkiye deki yerel yönetim yap s karmafl k bir yap ya dönüfltürülmüfltür. Bu nedenle GABB olarak Türkiye deki yerel yönetim sisteminin önemli bir arac olan büyükflehir belediyelerine yönelik bir mevzuat ve analiz çal flmas yap lm flt r. Bu çal flma, büyükflehir statüsüne bürünen belediyelerimiz için önemli bir baflvuru kayna olacakt r. 7

8 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL BELED YELER N DAR YAPILANMASI Belediyelerin yeniden yap lanmas nda yap lmas gereken haz rl klar nelerdir? Belediyelerin yeni idari yap lanmas nda süreç ad mlar nelerdir? Belediyelerde birimleri bölümlere ay rma ifllemi nas l flekillenmektedir? Örgütlenmede ne tur teknikler kullan lmaktad r? 8

9 GABB Soru: Belediyelerin yeniden yap lanmas nda yap lmas gereken haz rl klar nelerdir? Cevap: Belediyeler, afla da özetlenen idari alanlara iliflkin ön haz rl k çal flmalar n yürütmelidir. a) Kapanan belediyelere iliflkin devir ve tasfiye sürecinin tamamlanmas b) Belediyede yeni ek birim(ler)in oluflturulmas na iliflkin politikalar n belirlenmesi, birim yönetmeliklerin haz rlanmas ve belediye meclisince karara ba lanmas. c) Belediyelerin ifl alan n n yeniden tan mlanmas, hizmet alanlar na iliflkin veri taban n n oluflturulmas ve analizlerin yap lmas, d) Norm kadro standartlar na göre insan kaynaklar n ifl yüküne göre niceliksel ve niteliksel analizlerin yap lmas e) Stratejik plan n yeni görev ve yetkiler do rultusunda de ifltirilmesi, f) Mekan ve bütçe planlamalar n n de ifltirilmesi g) Gelirin artt r lmas ve çeflitlendirilmesine iliflkin politikalar n belirlenmesi h) Yönetim kadrolar için insan kaynaklar n n planlanmas Soru: Belediyelerin yeni idari yap lanmas nda süreç ad mlar nelerdir? Cevap: dari yap lanman n yeninden düzenlenmesinde afla daki süreçler izlenebilir. lk aflamada. meclis toplant s ndan sonra seçilmifllerin vizyonu ve mevzuat do rultusunda içinde dan flmanlar n, meclis üyelerinin, belediye bürokratlar n n, teknisyenlerinin ve de iflik uzmanlar n yer ald - bir dari Yap lanma Komisyonu oluflturmal d r. Yap lan çal flmadan elde edilen veriler sonucunda yeni yap lanma tan mlan r.. Birimler (Daire baflkanlar, müdürlükler, fleflikler, amirlikler, birlikler ve özel alan giriflimleri) nicelik ve nitelik aç s ndan yeniden tan mlan r. 9

10 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL Soru: Belediye için yeni birimlerin kurulmas na ihtiyaç var m d r? 2. Yeni kurulacak birimler, gerekçeleri ile birlikte belediye meclisinde karara ba lan r ve ilgili onaylar al n r. Soru: Neden yeni bir birim/ler kurulmas na ihtiyaç duyulmufltur?. Birimlerin görev ve çal flma sistemleri için yönetmelikler/tüzükleri haz rlan r, ard ndan belediye meclisince karara ba lan r. Soru: Oluflturulan yeni birim(ler)in görevleri ne olacakt r? 4. Mevcut birimlere ve yeni kararlaflt r lm fl birim kadrolar na norm kadro cetvelleri do rultusunda atama veya yeni istihdam gerçeklefltirilir. Soru: Bu birimlere hangi uzmanl k alanlar nda (norm kadro esasl ) atamalar yapmal d r? 5. Üst ve orta düzey yönetim kadrolar na birim görevlerine göre bir yönerge ile yetkilendirme onaylar baflkanl kça yap l r. Soru: Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar neler olmal d r? 6. lgili birimlere da t lan personeller için hizmet içi e itimleri yap lmal d r. Soru: Belediyelerde birimleri bölümlere ay rma ifllemi nas l flekillenmektedir? Cevap: Birimler, ifl analizleri do rultusunda ifl yo unlu una göre planlan r. Belediye örgütünün belirli kriterlere ba l olarak çeflitli birimlere ayr lmas ve örgütün farkl faaliyetlerinin bu birimler aras nda da t lmas - na bölümlere ay rma denir. Bölümlendirme sonucunda ortaya ç kan her birim, servis yada amirlik, yapt ifller konusunda yöneticisine yetki ve sorumluluk verilen ba ms z alanlard r. Kurum içinde ifller, ifllevlere göre grupland r l r ve her ifllev, ayr birim olarak örgütlenir. Örne in, personel iflleri, mali ifller, fen iflleri, halkla iliflkiler iflleri gibi. 0

11 GABB Belediye örgütünün birimlere/bölümlere ayr lmas n n genel hatlar flu flekildedir. a-amaçlar n n saptanmas, b-amaçlara uygun olan plan ve politikalar n belirlenmesi c-uygulama politikalar n n belirlenmesi, tan mlanmas ve aç klanmas, d-hedeflerin grupland r lmas, e-verimlili in ölçülmesi, göstergelerin gelifltirilmesi, f-çal flma gruplar n n bölümler/birimler/servisler biçimine getirilmesi, g- Bölüm/birimin bafl ndaki sorumluya gerekli olan yetkinin tan mlanmas, h-bölüm ya da birimler aras ndaki yöneticilerinin yetkileri aras ndaki iliflkilerin belirlenmesi. Soru: Örgütlenmede ne tür teknikler kullan lmaktad r? Cevap: dari yap lanma çal flmas nda en etkili kullan lan teknikler; ifl analizi, ifl etüdü ve ifl ölçümü teknikleridir; bu çal flmalardan elde edilen veriler fl nda idari kadrolaflma sa lan r. fl Analizleri: Bir iflin görev, yetki ve sorumluluklar n, niteliklerin, çal flma koflullar n n ve di er ifllerden farkl l n n ortaya konulmas amac yla baz analiz yöntemleri kullan l r. fl analizleri kadro yap land r lmas aç s ndan yönetime önemli veriler sa lamaktad r. Yönetime birim bazda ihtiyaç duyaca personelin nitelik ve nicelik durumlar n ortaya ç kar r. fl etüdü: fl etüdü, bir kurumda ifllerin nas l yap ld n n incelenmesi ve bu ifllerin en ekonomik, etkin ve verimli olarak nas l yap laca hususunun belirlenmesi çal flmas d r. fl etüdü düzenlemeleri; -Çal flanlar n, çal flt klar mekânlar n ve kulland klar araçlar n i uyumlu hale getirilmesi.

12 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL 2- Bilgilerin toplanmas, de erlendirilmesi, tasar m n haz rlanmas, bas lmas ve da t m. - Yerleflim düzenlerinin bir birine entegre edilmesi süreci 4- flin yap l fl tekni i ve yönteminin kararlaflt r lmas 5- flin üretimi için kullan lan araçlar n ekonomik, kalite ve etkinli e katk s n n belirlenmesi fl Ölçümü: Nitelikli bir çal flan n /iflçinin/memurun/sözleflmelinin, belli bir ifli, belli bir çal flma h z yla yapmas için gereken zaman saptamas yöntemidir Bu çal flma sonucunda ifl ak fl flemas haz rlan r. flin gerçekleflmesi için yap lan her ifl ve ifllem saptan r ve her ad m n gerçekleflmesi için gereken zaman bulunur. Tüm ad mlar n toplam ise ifl için gereken süreyi vermektedir. Kadro Oluflturma: Elde edilen ifl tan mlar, ifl analizleri ve ifl ölçümlerinden yararlanarak, kurumda her ifl için gerekli kadrolar belirlenebilir. Kadro oluflturmada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, ifle göre kadro oluflturulmas d r. Mevcut personelin nitelik ve nicelik flartlar da göz önüne al nmal d r. Belediyelerde kadro olufltururken mevcut personel yap s ve mevzuat göz önüne al nmal, her kadronun ad, görev tan mlamalar, yetkileri ve sorumluluklar belirlenmelidir. 2

13 GABB BELED YELERDE Efi BAfiKANLIK S STEM Efl baflkanl k sistemi nas l tan mlanmaktad r? Efl Baflkanl k sisteminin iflleyifli, yetki kullan m ve s n rl l klar nelerdir?

14 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL Soru: Efl baflkanl k sistemi nas l tan mlanmaktad r? Efl baflkanl k sistemi, 204 yerel seçimlerin ard ndan ilk olarak BDP li belediyeler arac l yla hayata geçecektir. Bu konudaki BDP nin görüflü afla da sunuldu u gibidir. Cevap: Efl baflkanl k, öncelikle erkek egemen kültür ve bask s karfl s nda bir tedbirdir ve demokratik kültürün yönetsel formu olarak tan mlan r. Bu nedenle etkin ve yayg n uygulanmaya bafllanmas n n toplum ve özelde kad n aç s ndan devrimsel bir hamledir. Bunun bir iktidar ve yetki paylafl m n n ötesinde eflitlikçi bir yönetim modelidir. Bu model; demokratik ortaklaflma, demokratik zihniyet, kad n ve erke in kolektif yönetimidir. Mevcut siyaset, erkek egemenlikçi bir siyasettir, devletçi ve iktidarc d r. Toplumla ve toplum de erleriyle iliflkisi yoktur, sömürgecidir, anti demokratik ve bask c d r. Bu karakterleri itibariyle; toplumsal hastal klar artt ran ve toplumu zehirleyen rollere sahiptir. Efl baflkanl k sistemi, mevcut siyasete alternatif olarak gelifltirilmifltir. Özünde toplumun sorunlar n n ve ihtiyaçlar n toplumla tart flan, birlikte çözüm üreten ve toplumu do rudan yönetim mekanizmalara katarak; demokratik siyaset kültürünün oluflmas n sa layan bir siyaset anlay fl d r. Di er bir ifadeyle toplumsal siyaset mühendisli inin uygulama tarz d r. Eflbaflkanl k sistemi, Özgün ve özerk örgütlenmesini en küçük yerleflim biriminden bafllayarak; mahalle, mezra, köy, ilçe ve kent düzeyinde yerel siyasette kad n temsili yetini sa lamaya yönelik cinsiyet eflitlikçi bir siyasal tutum stratejisi olarak tan mlan r. Soru: Efl Baflkanl k sisteminin iflleyifli, yetki kullan m ve s - n rl l klar nelerdir? Cevap: Efl baflkanl k sistemi; kifliye endeksli baflkanl k misyonu ve onun etraf nda geliflen merkezileflmeye karfl önemli bir tedbirdir. Ayr ca temsil ve koordinasyon rolleri ile meclislere ifllevsellik kazand rmaya yönelik bir ad m olup; kamu yönetiminde sinerji yaratmak ve kuvvetler ayr l ilkesi dikkate al narak; cinsiyet eflitlikçi bir yap kazand r lmas, erk yetki- 4

15 GABB sinin ve gücünün bölüflülmesi ile belediye yönetiminin kamu yönetimine, halka ve partisine hesap verebilir nitelikleri tafl maktad r. Efl baflkanl k sistemi, iktidarc bir model de ildir. Kamu yönetiminin her alan nda yetki ve sorumluluklar n eflit paylafl m, kat l mc l n mümkün k l nmas, ile örgüt içi demokratik iflleyifli esas alan demokratik bir yönetim modeli ile s n rland r lm flt r. 5

16 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL BÜYÜKfiEH R BELED YES TEfiK LATI Yeni yasan n ard ndan Büyükflehir Belediyelerinin teflkilat yap s de iflecek mi? Büyükflehir yasas n n ard ndan il, ilçe ve belde belediyelerinin teflkilat yap s nda olas de iflimler nelerdir? Belediye teflkilat yap s nda zorunlu birimler hangileridir ve ek birimler nas l ve neye göre oluflturulur? Büyükflehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi nas l sa lan r? 6

17 GABB Soru: Yeni yasan n ard ndan Büyükflehir Belediyelerinin teflkilat yap s de iflecek mi? Cevap: Büyükflehir belediyesi teflkilât ; norm kadro esaslar na uygun olarak genel sekreterlik, daire baflkanl klar ve müdürlüklerden oluflur. Birimlerin kurulmas, kald r lmas veya birlefltirilmesi büyükflehir belediyesi meclisinin karar ile olur. Büyükflehir belediyesi personelinin istihdam ifllemleri tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Belediye ve Ba l Kurulufllar ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür. Büyükflehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye baflkan ad na onun direktifi ve sorumlulu u alt nda mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalar na, stratejik plân na ve y ll k programlar na uygun olarak genel sekreter ve yard mc lar taraf ndan sa lan r. Büyükflehir belediyeleri yeni örgütsel yap lanmay do ru konumland rmak için; ölçek optimizasyonu do rultusunda yerleflim alanlar na iliflkin araflt rmalar yapmal ve idari de iflime stratejik girdi(ler) sa lanmal d rlar. Dâhili yönetimde genel sekreterin koordinasyonunda üst düzey yöneticiler, dan flmanlar ve uzmanlar n kat l m ile atölye çal flmalar ve tarama konferanslar n düzenlemeli ve yeni idari yap lanmaya iliflkin hedef stratejiler üreterek; Yeni Örgütsel Yap flekillendirilmeli, birim misyonlar yeniden tan mlanmal ve kurulacak birimlere meflru bir yap kazand - r lmal d r. Soru: Büyükflehir yasas n n ard ndan il, ilçe ve belde belediyelerinin teflkilat yap s nda olas de iflimler nelerdir? Belediyelerin teflkilat yap s ve belediye organlar n n görevleri 59 say l Belediye Kanunu ile ilgili mevzuatlarla tan mlanm flt r. Ancak 660 say l yasa ile birlikte büyükflehir olan alanlarda büyükflehir il ve ilçe belediyelerin ifl yükümlülükleri ve sorumluluklar artm flt r. Bu sorumluluklarla birlikte il ve ilçe belediyelerinin teflkilat yap s nüfus say s na de iflecektir 7

18 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL Soru: Belediye teflkilat yap s nda zorunlu birimler hangileridir ve ek birimler nas l ve neye göre oluflturulur? Cevap: 59 say l Belediye yasas n n 48. maddesine göre, Belediye teflkilât, norm kadroya uygun olarak yaz iflleri, malî hizmetler, fen iflleri ve zab ta birimlerinden oluflur. Beldenin nüfusu, fizikî ve co rafî yap s, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile geliflme potansiyeli dikkate al narak, norm kadro ilke ve standartlar na uygun olarak gerekti inde sa l k, itfaiye, imar, insan kaynaklar, hukuk iflleri ve ihtiyaca göre di er birimler oluflturulabilir. Bu birimlerin kurulmas, kald r lmas veya birlefltirilmesi belediye meclisinin karar yla olur. Belediyelerde hangi birimlerin bulunaca ve birim say s n n kaç olaca konusu norm kadro ile standart bir yap kazand r lm flt r. Belediyeler nüfus büyüklüklerine, hizmet politika ve önceliklerine, personel durumlar na göre norm kadro esaslar çerçevesinde çeflitli flekil ve say da birimler oluflturabilirler. 49. Maddeye göre ise norm kadro ilke ve standartlar, çiflleri Bakanl ve Devlet Personel Baflkanl taraf ndan müfltereken belirlenir. Belediyenin ve ba l kurulufllar n n norm kadrolar, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi karar yla belirlenir. Belediye personeli, belediye baflkan taraf ndan atan r. Birim müdürlü ü ve üstü yönetici kadrolar na yap lan atamalar ilk toplant da belediye meclisinin bilgisine sunulur Soru: Büyükflehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi nas l sa lan r? Büyükflehir belediyesinde baflkan yard mc s bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir flekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yard mc olmak üzere, nüfusu n alt ndaki büyükflehir belediyelerinde en fazla üç genel sekreter yard mc s atanabilir. Büyükflehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye baflkan ad na onun direktifi ve sorumlulu u alt nda mevzuat hükümlerine, 8

19 GABB belediyenin amaç ve politikalar na, stratejik plân na ve y ll k programlar na uygun olarak genel sekreter ve yard mc lar taraf ndan sa lan r. Büyükflehir belediyesi personeli büyükflehir belediye baflkan taraf ndan atan r. Personelden müdür ve üstü unvanl olanlar ilk toplant da büyükflehir belediye meclisinin bilgisine sunulur. Genel sekreter, belediye baflkan n n teklifi üzerine çiflleri Bakan taraf ndan atan r. Nüfusu iki milyonu aflan büyükflehir belediyelerinde on, di er büyükflehir belediyelerinde befli geçmemek üzere baflkan dan flman görevlendirilebilir. Büyükflehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlar nda, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye flirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve ba l kurulufllar nda yöneticilik s fat n haiz personel bu flirketlerin yönetim ve denetim kurullar nda görev alabilirler. Büyükflehir belediyelerinin yerine getirmekle görevli olduklar su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere 2560 say l Kanun hükümleri uyar nca genel müdürlük statüsü ile ba l idare kurulur. Büyükflehir belediyelerinde kurulacak su ve kanalizasyon idarelerinin ad na, kadrolar na, mevcut personelinin ve mal varl n n devrine iliflkin esaslar çiflleri Bakanl n n teklifi ve Bakanlar Kurulunun karar ile tespit edilir. 9

20 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL BÜYÜKfiEH R BELED YES YÖNET M ORGANLARI Soru: Büyükflehir Belediyesi Yönetim organlar kimlerden oluflur? Cevap: 526 ve 660 say l Kanunla, büyükflehir belediyelerinin organlar na iliflkin düzenlemeler getirmifl, büyükflehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin organlar ve bunlar n çal flma usul ve esaslar konusunda 59 say l Belediye Kanunu hükümlerinin geçerli oldu unu belirtmifltir. Büyükflehir belediyesinin yönetim ve karar organlar ; Büyükflehir belediye il meclisi, Büyükflehir belediye encümeni, Büyükflehir belediye baflkan ndan oluflur. 20

21 GABB BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANI Belediye baflkan n n statüsü nas l tan mlanm flt r? Büyükflehir belediye baflkan n n görev ve yetkileri nelerdir? Yeni Büyükflehir belediye yasas belediye baflkanlar na ne tür yükümlülükler getirdi? Belediye baflkanl ne zaman sona erer? Baflkan dan flman görevlendirebilir mi? Büyükflehir Belediye Baflkan na kimler vekâlet edebilir? 2

22 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL Soru: Belediye baflkan n n statüsü nas l tan mlanm flt r? Cevap: Büyükflehir belediye baflkan, büyükflehir belediye idaresinin bafl ve tüzel kiflili inin temsilcisidir. Büyükflehir belediye baflkan, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükflehir belediyesi s n rlar içindeki seçmenler taraf ndan do rudan seçilir. Büyükflehir belediye baflkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükflehir kapsam ndaki ilçe ve ilk kademe belediye baflkanlar büyükflehir belediye baflkan vekili olamaz. Büyükflehir ve büyükflehir kapsam ndaki ilçe belediye baflkanlar görevlerinin devam süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlar nda görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baflkanl n yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 22 Soru: Büyükflehir belediye baflkan n n görev ve yetkileri nelerdir? Cevap: Büyükflehir belediye baflkan n n görev ve yetkileri flunlard r: a) Belediye teflkilat n n en üst amiri olarak belediye teflkilât n sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluflturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi haz rlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve de erlendirmek, bunlarla ilgili raporlar meclise sunmak. c) Büyükflehir belediye meclisi ve encümenine baflkanl k etmek, bu organlar n kararlar n uygulamak. d) Bu Kanunla büyükflehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir flekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. e) Büyükflehir belediyesinin ve ba l kurulufllar ile iflletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sa lamak, büyükflehir belediyesi ve ba l kurulufllar ile iflletmelerinin bütçe tasar lar n, bütçe üzerindeki de ifliklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini haz rlamak.

23 GABB f) Büyükflehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sa lamak. g) Yetkili organlar n karar n almak flart yla, büyükflehir belediyesi ad na sözleflme yapmak, karfl l ks z ba fllar kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. h) Mahkemelerde davac veya daval s fat yla ve resmî mercilerde büyükflehir belediyesini temsil etmek, belediye ve ba l kurulufl avukatlar na veya özel avukatlara temsil ettirmek. i) Belediye personelini atamak, belediye ve ba l kurulufllar n denetlemek. j) Gerekti inde bizzat nikâh k ymak. k) Di er kanunlar n belediye baflkanlar na verdi i görev ve yetkilerden büyükflehir belediyesi görevlerine iliflkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. l) Gerekti inde görev ve yetkilerinden bir veya birkaç n ilçe veya ilk kademe belediye baflkan na devretmek. m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr lan ödene i kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluflturmak. Büyükflehir belediyelerinin 7 nci maddeye göre ilçe belediyelerine görevlerini devretmeleri için büyükflehir belediye baflkan n n uygun görüflü aran r. Protokolle baz hizmetler devir edebilir. Soru: Yeni Büyükflehir belediye yasas belediye baflkanlar na ne tür yükümlülükler getirdi? Cevap: 526 say l Yasa kapsam nda, Büyükflehir Belediyesi s n rlar n n 2004 y l nda pergel ile geniflletilmesi sonras nda yaflanan 8 y ll k deneyim ve büyükflehir s n rlar il geneli olan stanbul ile Kocaeli illerinde yaflanan deneyim göstermifltir ki, büyükflehir-ilçe aras nda var olan mevcut yasal yetki ve güç da l m ile bu sistemde hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi olanakl de ildir. Mevcut yetki ve güç da t m ile s n rlar n genifllemesi, belediye hizmetle- 2

24 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL ri aç s ndan hizmetin de genifllemesi ve yayg nlaflmas anlam na ne yaz k ki gelmemektedir. Tam aksine, Geniflletilen s n rlar, belediyelerin ve seçilen belediye baflkan n n toplumdan kopmas anlam na gelmektedir. Büyükflehir belediye baflkan seçildikten hemen sonra sorumlu oldu u alan gezmek ve halkla buluflmak istese y llarca tüm mesaisini buna ay rmak zorunda kalacakt r. Halk, hakl olarak seçti i baflkan yan nda görmek isteyecektir. Büyükflehir belediye baflkan n n üzerinde çok büyük bir bask oluflacakt r. Yine halk n kararlaflma süreçlerine kat l m bu sistemde çok zor olacakt r. Seçti i yap ile iliflkileri zay flayan genifl halk kesimleri belediyelere yabanc laflacakt r. l özel idarelerinin tüzel kiflili inin sona erdirilmesi ile birlikte l özel idarelerince flimdiye kadar yürütülen birçok hizmet il mülki s n rlar içerisinde büyükflehir belediyesine devredilmifltir. Zaten 526 say l Büyük flehir yasas ile yüzlerce hizmeti sunmak zorunda olan belediyelerin ifl yükü biraz daha art r lm fl ama buna karfl l k idari kadrolar nda bu ifl yükünün üstesinde gelebilecek yeni yap laflma yeterli olarak yasada düzenlenmemifltir. Bugüne kadarki uygulama, ( stanbul ve Kocaeli büyük flehir belediyeleri) il s n rlar içindeki yerleflmelere ve bu yerleflmelerde yaflayan vatandafllara belediye hizmetlerinin eksik ve pahal hizmet olarak yans mas na neden olmufltur. Bir yandan hizmete ulaflmak zorlafl rken, di er yandan al - nan hizmetler (su, kanalizasyon vb.) pahal laflm flt r. Sunulan hizmetler için kat l m pay al n p al nmamas bile tek bafl na büyük problemdir ve zor bir tercihtir. Geçmiflte belediye s n rlar d fl nda, köylerde yaflayanlar ile küçük beldelerden mahalleye dönüflenlerde yaflayanlar aç s ndan yoksullaflmaya neden olacak geliflmeler yaflanabilecektir. Di er yandan, ayr ms z biçimde beldelerin kapat lmas sonucunda en yak n belediye hizmetinin ilçe merkezinden karfl lanacak olmas nedeniyle, hizmete eriflimde ciddi sorunlar yaflanacakt r. Bu yasayla büyükflehir belediyesinin ilçe belediyesi haline gelen ilçe belediyelerinin büyük bölümü teknik eleman ve donan m aç s ndan zay ft r ve günümüzde yaln zca ilçe merkezine bile hizmet götürmekte zorlanmaktad r. Bu ilçe belediyesi yap s n hiç güçlendirmeden, kapanan beldelerden gelecek az say da personel ile destekleyerek, genifl bir co rafyaya hizmet götürmesini beklemek mümkün görünmemektedir. 24

25 GABB Soru: Belediye baflkanl ne zaman sona erer? Cevap: 526/MADDE 9, Belediye Kanunundaki hükümler sakl kalmak kayd yla büyükflehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve ifllemlere kat lan büyükflehir, ilçe ve ilk kademe belediye baflkanlar n n görevlerine Dan fltay karar yla son verilir. Soru: Baflkan dan flman görevlendirebilir mi? Cevap: 526/MADDE 20.- Nüfusu iki milyonu aflan büyükflehir belediyelerinde on, di er büyükflehir belediyelerinde befli geçmemek üzere baflkan dan flman görevlendirilebilir. Dan flman olarak görevlendirileceklerin en az dört y ll k yüksek ö renim kurumlar ndan mezun olmas flartt r. Dan flman olarak görevlendirilme, memuriyete geçifl, sözleflmeli veya iflçi statüsünde çal flma dâhil, ilgililer aç s ndan herhangi bir hak teflkil etmez. Dan flmanlar n görev süreleri sözleflme süresi ile s n rl d r. Ancak bu süre belediye baflkan n n görev süresini aflamaz. Soru: Büyükflehir Belediye Baflkan na kimler vekâlet edebilir? Cevap: Büyükflehir belediye baflkan, büyükflehir belediye idaresinin bafl ve tüzel kiflili inin temsilcisidir. Baflkan, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükflehir belediyesi s n rlar içindeki seçmenler taraf ndan do rudan seçilir. Büyükflehir belediye baflkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükflehir kapsam ndaki ilçe ve ilk kademe belediye baflkanlar büyükflehir belediye baflkan vekili olamaz. Belediye Kanunundaki hükümler sakl kalmak kayd yla büyükflehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve ifllemlere kat lan büyükflehir, ilçe ve ilk kademe belediye baflkanlar n n görevlerine Dan fltay karar yla son verilir. 25

26 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL BÜYÜKfiEH R BELED YE MECL S Soru: Büyükflehir Belediye Meclisi kimlerden oluflur? Büyükflehir belediye meclisi, büyükflehir belediyesinin karar organ d r ve belediye s n rlar içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye say s n n her ilçe için beflte biri al nmak suretiyle bulunacak toplam say kadar üyeden oluflur. Bu hesaplamada art k say lar dikkate al nmaz. Bu flekilde tespit olunan büyükflehir belediye meclisi üyeleri, her ilçe ve ilk kademe belediyesi için seçilmifl olan as l üyelerin seçilifl s - ras na göre bafltan bafllayarak yeter say ya kadar inilmek suretiyle bulunur. Büyükflehir belediye baflkan büyükflehir belediye meclisinin baflkan olup, büyükflehir içindeki di er belediyelerin baflkanlar, büyükflehir belediye meclisinin do al üyesidir. Belediye Meclis üyeleri; Büyükflehir Belediye Baflkan lçe Belediye Baflkanlar lçe Belediye Meclis üyeleri (üyelerin /5 i). 26

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Birliğin KuruluĢu, Tüzüğü, Görev ve Yetkileri

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Birliğin KuruluĢu, Tüzüğü, Görev ve Yetkileri MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası: 5355 Kabul Tarihi: 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 11/6/2005 Sayı: 25842 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44 Sayfa: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 8 deki son paragraftaki metin afla- daki flekilde Dünyadaki yerel yönetim bankac l n

Detaylı

4706 SAYILI HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S KANUNUNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4706 SAYILI HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S KANUNUNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA 4706 325 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIÖI DOĞRUDAN TEMIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKİİNDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı